ระเบียบการสมัคร

โครงการทดสอบศักยภาพนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6
SAMSEN Pre-test 2023 Hybrid
 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
     1.1  เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการของตนเอง ผู้ปกครองและครูสามารถนำผลที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง จุดที่ต้องแก้ไข สร้างแรงจูงใจและความตื่นตัวทางการศึกษาแก่ผู้เข้าสอบ
     1.2  เพื่อเป็นการทดสอบรูปแบบออนไซด์ (Onsite) จำลองสนามสอบพร้อมทั้งบรรยากาศ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสร้างความคุ้นเคยกับบรรยากาศก่อนการสอบจริง
     1.3  เพื่อเป็นการทดสอบรูปแบบออนไลน์ (Online) ให้นักเรียนทำการทดสอบที่บ้าน กำหนดระยะเวลาการ ทำข้อสอบ และส่งข้อสอบภายในเวลาที่กำหนด โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนรอบนอกเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงข้อสอบและเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าสอบที่อยู่ห่างไกล

2. การสมัครทดสอบ
     2.1. คุณสมบัติของผู้สอบ
          เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - ป.6
     2.2 ประเภทของการทดสอบ
          การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
            2.2.1 รูปแบบการสอบออนไซด์ (Onsite) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
                 1) ห้องเรียนพิเศษ (ESC, MSEP, EP) ค่าสมัครสอบ 600 บาท การทดสอบแบ่งเป็น 2 รอบ
                วันสอบ : วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม และ วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2565
                เริ่มสอบเวลา 8.30 – 12.00 น.
                สอบ 3 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
                 2) ห้องเรียนปกติ ค่าสมัครสอบ 600 บาท การทดสอบแบ่งเป็น 2 รอบ
                วันสอบ : วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม และ วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
                เริ่มสอบเวลา 14.00 – 17.00 น.
                สอบ 5 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
            2.2.2 รูปแบบการสอบออนไลน์ (Online) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
                 1) ห้องเรียนพิเศษ ( ESC , MSEP, EP) ค่าสมัครสอบ 300 บาท
                วันสอบ : วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2565
                เริ่มสอบเวลา 8.30 – 12.00 น.
                สอบ 3 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
                 2) ห้องเรียนปกติ ค่าสมัครสอบ 300 บาท
                วันสอบ : วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2565
                เริ่มสอบเวลา 14.00 – 17.00 น.
                สอบ 5 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
        หมายเหตุ
      1) ข้อสอบมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรครอบคลุมระดับประถมศึกษาตอนปลายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      2) ข้อสอบที่ใช้สอบในห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ไม่เหมือนกัน นักเรียนสามารถเลือกสอบห้องเรียนพิเศษ หรือห้องเรียนปกติ หรือทั้งสองห้องเรียนได้
      3) ข้อสอบแต่ละวันจะเป็นข้อสอบคนละชุดกัน

3. กำหนดการรับสมัคร
     รับสมัครทางออนไลน์ ที่เว็ปไซต์ http://www.samsenpretest.com โดยสามารถสอบถามข้อมูลการรับสมัครผ่านช่องทาง Line Official : @SamsenPTA ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

4. ประกาศผลสอบ
     ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 โดยสามารถดูคะแนนจากเว็ปไซต์ http://www.samsenpretest.com โดยสอบถามข้อมูลผ่านช่องทาง Line Official : @SamsenPTA

5. การเปิด-ปิด ระบบการชำระเงิน
     5.1 เปิดรับชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึง 15 พฤศจิกายน 2565
     5.2 ค่าสมัครสอบ 600 บาท (หกร้อยบาท) ต่อประเภทการของการทดสอบรูปแบบออนไซด์ (Onsite) และ
          ค่าสมัครสอบ 300 บาท (สามร้อยบาท) ต่อประเภทการของการทดสอบรูปแบบออนไลน์ (Online)
     5.3. วิธีการชำระเงินมีดังนี้
            แบบที่ 1 นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อใบ แบบฟอร์มการชำระเงินมี 2 ส่วน ธนาคารจะคืน ส่วนที่ 1 ให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในกรณีเกิดปัญหาในการสมัคร ส่วนที่ 2 ธนาคาร จะเก็บไว้เป็นหลักฐาน (ผู้สมัคร ชำระค่าธรรมเนียมเอง)
          แบบที่ 2 จ่ายเงินผ่าน ระบบ Mobile Banking/Internet Banking ได้ทุกธนาคาร
            หมายเหตุ : สิทธิ์ในการสมัครจะพิจารณาตามลำดับการชำระเงิน การสมัครทางเว็ปไซต์เป็นการกรอกใบสมัครเท่านั้น ไม่ใช่ลำดับของผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ (เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี)

6. ขั้นตอนการสมัครสอบรูปแบบออนไซด์ (Onsite)
     6.1 เข้าสู่ Line Official : @SamsenPTA เพื่อผ่านไปยังเว็ปไซต์ http://www.samsenpretest.com
     6.2 เลือกเมนูสมัครสอบ กรอกใบสมัคร เลือกรอบที่ต้องการสอบ สามารถเลือกรอบห้องเรียนพิเศษกับรอบห้องเรียนปกติได้ และเลือกรูปแบบการสอบ Onsite
     6.3 ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
     6.4 แสดงผลการสมัคร (หน้านี้ จะแสดงเลขที่ใบสมัคร, ข้อมูลใบสมัคร, และสิงค์สำหรับ print ใบ pay in)
     6.5 หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้วภายใน 3 วันทำการ(ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถตรวจสอบสถานะชำระเงินได้จากเว็ปไซต์ http://www.samsenpretest.com
     6.6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่เว็ปไซต์ http://www.samsenpretest.com เป็นต้นไป

7. ขั้นตอนการสมัครสอบรูปแบบออนไลน์ (Online)
     7.1 เข้าสู่ Line Official : @SamsenPTA เพื่อผ่านไปยังเว็ปไซต์ http://www.samsenpretest.com
     7.2 เลือกเมนูสมัครสอบ กรอกใบสมัคร เลือกรอบที่ต้องการสอบ สามารถเลือกรอบห้องเรียนพิเศษกับรอบห้องเรียนปกติได้ และเลือกรูปแบบการสอบ Online
     7.3 ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
     7.4 แสดงผลการสมัคร (หน้านี้ จะแสดงเลขที่ใบสมัคร, ข้อมูลใบสมัคร, และสิงค์สำหรับ print ใบ pay in)
     7.5 หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้วภายใน 3 วันทำการ(ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถตรวจสอบสถานะชำระเงินได้จากเว็ปไซต์ http://www.samsenpretest.com
     7.6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่เว็ปไซต์ http://www.samsenpretest.com เป็นต้นไป
     7.7 ทางระบบจะส่ง USER และ PASSWORD ในการเข้าสอบจริงไปทาง E-MAIL ของผู้สมัครที่แจ้งไว้ในระบบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
     7.8 ให้นักเรียนลงทะเบียนทดสอบระบบการสอบออนไลน์เสมือนจริง (Mock Exam) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 และกำหนดให้มีการทดสอบออนไลน์เสมือนจริง (Mock Exam) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ได้ ประเภทละ 1 รอบ เท่านั้น โดยสามารถเลือกรอบได้เมื่อชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

8. กำหนดการสอบ
     8.1 การทดสอบรูปแบบ Onsite ห้องเรียนพิเศษ สอบวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม และ วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตามอาคารเรียน ห้องที่ระบุในบัตรสอบ
โดยรอบเช้า รายงานตัวเวลา 7.45 น. เริ่มสอบเวลา 8.30 – 12.00 น.
     8.2 การทดสอบรูปแบบ Onsite ห้องเรียนปกติ สอบวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม และ วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตามอาคารเรียน ห้องที่ระบุในบัตรสอบ
โดยรอบบ่าย รายงานตัวเวลา 13.30 น. เริ่มสอบ เวลา 14.00 – 17.00 น.
     8.3 การทดสอบรูปแบบ Online ห้องเรียนพิเศษ วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2565 รายงานตัวในระบบเวลา 7.45 น. เริ่มสอบ เวลา 8.30 – 12.00 น.
     8.4 การทดสอบรูปแบบ Online ห้องเรียนปกติ วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2565 รายงานตัวในระบบเวลา 13.30 น. เริ่มสอบ เวลา 14.00 – 17.00 น.

9. การปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ สำหรับการทดสอบรูปแบบออนไซด์ (Onsite)
     9.1 แต่งกายชุดนักเรียน
     9.2 สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบ ตามประกาศที่เว็ปไซต์ http://www.samsenpretest.com (เครื่องเขียนทางสมาคมฯ ได้จัดเตรียมให้ผู้เข้าสอบทุกคน)
     9.3 ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และนาฬิกาดิจิตอลเข้าห้องสอบ
     9.4 ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนกำหนดเวลา
     9.5 กรุณารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด หากมาช้าเกิน 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบ
     9.6 การเดินทางควรใช้รถสาธารณะ เพื่อลดปัญหาการจราจร
     9.7 ข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้คัดลอก และนำออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิด

10. การปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ สำหรับการทดสอบรูปแบบออนไลน์ (Online)
     10.1 แต่งกายสุภาพ
     10.2 เตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสาร ในการใช้ทดสอบให้พร้อมตามประกาศที่เว็ปไซต์ http://www.samsenpretest.com ระบุไว้และเข้าสู่การทดสอบระบบ Online ก่อนเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจเช็คว่าท่านสามารถเข้าถึงข้อสอบได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ
     10.3 ข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิด

11. รางวัลทุนการศึกษา
     11.1 รางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด 3 อันดับแรก (แยกประเภทห้องเรียนพิเศษ และ ห้องเรียนปกติ รูปแบบ Onsite เท่านั้น)
          อันดับที่ 1 ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
        อันดับที่ 2 ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท
        อันดับที่ 3 ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
     11.2 รางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ของแต่ละวิชา (แยกประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ รูปแบบ Onsite เท่านั้น)
          วิชาคณิตศาสตร์ ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท
        วิชาวิทยาศาสตร์ ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท
        วิชาภาษาอังกฤษ ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท
        วิชาภาษาไทย ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท
        วิชาสังคมศึกษา ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท

12. ผลการทดสอบ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเอง ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ฉบับแก้ไข ณ. วันที่ 13 ตุลาคม 2565