1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

    1.1. เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการของตนเอง ผู้ปกครองและครูสามารถนำผลที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนชองนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงจุดที่ต้องแก้ไข สร้างแรงจูงใจ และความตื่นตัวทางการศึกษาแก่ผู้เข้าสอบ
    1.2. เป็นการจำลองสนามสอบพร้อมทั้งบรรยากาศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสอบสร้างความคุ้นเคยบรรยากาศก่อนการสอบจริง

2. การสมัครทดสอบ
    2.1. คุณสมบัติของผู้สอบ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6
    2.2. ประเภทของการทดสอบ การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
          2.2.1. ห้องเรียนพิเศษ (ESC, MSEP, EP) ค่าสมัครสอบ 600.00 บาท การทดสอบแบ่งเป็น 2 รอบ
                   วันสอบ: วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 รอบเช้าเวลา 8.30 – 12.00 น. สอบ 3 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
          2.2.2. ห้องเรียนปกติ ค่าสมัครสอบ 600.00 บาท การทดสอบแบ่งเป็น 2 รอบ
                   วันสอบ: วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ที่ 5 - 6  ธันวาคม 2563 รอบบ่ายเวลา 13.30 – 16.30 น. สอบ 5 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

  **** หมายเหตุ : ข้อสอบมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรครอบคลุมระดับประถมศึกษาตอนปลายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                           ข้อสอบที่ใช้สอบใน 2 ประเภท ไม่เหมือนกัน และนักเรียนสามารถเลือกสอบได้ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทั้งสองประเภท ข้อสอบในแต่ละประเภท รอบเช้าและรอบบ่ายจะเป็นข้อสอบคนละชุดกัน

3. กำหนดการรับสมัคร
    รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.samsenpretest.com  ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2563 ถึง 25 พฤศจิกายน 2563

4. ประกาศผลสอบ
    ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยสามารถดูคะแนนจากเว็บไซต์ samsenpretest.com และติดประกาศที่ชั้นล่างอาคาร 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

5. การเปิด-ปิด ระบบการชำระเงิน
    5.1. กรณีสมัครออนไลน์ เปิดรับชำระเงินตั้งแต่วันที 5 ตุลาคม 2563 ถึง 28 พฤศจิกายน 2563
    5.2. ค่าสมัครสอบ 600.- บาท (หกร้อยบาท) ต่อประเภทการของการทดสอบ
    5.3. วิธีการชำระเงิน แบบที่ 1 - ชำระผ่านระบบ ON-LINE  ทุกธนาคาร ไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยการสแกนผ่าน QR-CODE และ BAR CODE แบบที่ 2 - นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อใบ แบบฟอร์มการชำระเงินมี 2 ส่วน ธนาคารจะคืนส่วนที่ 1 ให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในกรณีเกิดปัญหาในการสมัคร ส่วนที่ 2 ธนาคารจะเก็บไว้เป็นหลักฐาน หมายเหตุ: สิทธิ์ในการสมัครจะพิจารณาตามลำดับการชำระเงิน การสมัครทางเว็บไซต์เป็นการกรอกใบสมัครเท่านั้นไม่ใช่ลำดับของผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ (เมื่อชำระสมัครสอบแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี)

6. ขั้นตอนการสมัครสอบระบบออนไลน์
    6.1. เข้าสู่เว็บไซต์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย http://www.samsenpretest.com 
    6.2. เลือกเมนูสมัครสอบ  เลือกรอบที่ต้องการสอบ สามารถเลือกรอบห้องพิเศษกับรองห้องเรียนปกติได้
    6.3. ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
    6.4. แสดงผลการสมัคร (หน้านี้ จะแสดงเลขที่ใบสมัคร, ข้อมูลใบสมัคร, และสิงค์สำหรับ print ใบ pay in 
    6.5. หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้วภายใน 3 วันทำการ(ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินได้จากเว็บไซต์ http://www.samsenpretest.com
    6.6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ๋สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

7. กำหนดการสอบ
    7.1. การทดสอบห้องเรียนพิเศษ
           สอบวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่  5 - 6  ธันวาคม 2563 ณ. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตามอาคาร ห้องที่ระบุในบัตรสอบ
           รอบเช้า รายงานตัวเวลา 8.00น. , รอบบ่าย รายงานตัวเวลา 13.00น.
    7.2. การทดสอบห้องเรียนปกติ
           สอบวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 ณ. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตามอาคาร ห้องที่ระบุในบัตรสอบ
           รอบเช้า รายงานตัวเวลา 8.00 น. , รอบบ่าย รายงานตัวเวลา 13.00 น.

8. การปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ
    8.1. แต่งกายชุดนักเรียน
    8.2. สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบ บัตรประชาชน และ บัตรประจำตัวผู้สอบ (กรุณาพิมพ์มาให้เรียบร้อย)
    8.3. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและนาฬิกาดิจิตอลเข้าห้องสอบ
    8.4. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา
    8.5. กรุณารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด หากมาช้าเกิน 15 นาทีจะไม่มีสิทธิ์สอบ
    8.6. การเดินทางควรใช้รถสาธารณะเพื่อลดปัญหาการจราจร
    8.7. ข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้คัดลอกและนำออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนมีความผิด

9. รางวัลทุนการศึกษา
    9.1. รางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด 3 อันดับแรก ( แยกประเภทห้องเรียนปรกติ และห้องเรียนพิเศษ)
          อันดับที่ 1 ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษา  10,000.00 บาท
          อันดับที่ 2 ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษา  7,000.00 บาท
          อันดับที่ 3 ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษา  5,000.00 บาท
    9.2. รางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ของแต่ละวิชา ( แยกประเภทห้องเรียนปรกติ และห้องเรียนพิเศษ)
          คณิตศาสตร์ ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษา  1,500.00 บาท
          วิทยาศาสตร์ ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษา 1,500.00 บาท
          ภาษาอังกฤษ ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษา 1,500.00 บาท
          ภาษาไทย ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษา  1,500.00 บาท
          สังคมศึกษา ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษา  1,500.00 บาท

10. ผลการทดสอบ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเอง ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย