ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด โครงการทดสอบศักยภาพ Samsen Pre-Test ปีการศึกษา 2564

ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

จัดโดย : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

** รับเกียรติบัตรทุกรางวัล
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น คะแนนที่ได้ ทุนการศึกษา โรงเรียน ดาวน์โหลด
ใบประกาศฯ
ประเภทห้องเรียนพิเศษ (คะแนนรวมเต็ม 300 คะแนน)
1 210903 เด็กชายธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 277.13 10,000 บาท อนุบาลสุธีธร  
2 210872 เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์ ป.6 276.6 7,000 บาท อนุบาลพระนครศรีอยุธยา  
3 111048 เด็กชายธนัท ก้องเกียรติกมล ป.6 268.81 5,000 บาท ธรรมภิรักษ์  
 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน)
1 110065 เด็กชายวรพล ช่วยบำรุง ป.6 100 1,500 บาท พระมารดานิจจานุเคราะห์  
2 110751 เด็กชายนภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 100 1,500 บาท สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน)  
3 210595 เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 100 1,500 บาท สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)  
 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิชาวิทยาศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน)
1 210872 เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์ ป.6 94.4 1,500 บาท อนุบาลพระนครศรีอยุธยา  
 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน)
1 210703 เด็กหญิงภัทร์สิริรัตน์ โรจนเมธาธนันท์ ป.6 96.67 1,500 บาท โชคชัยลาดพร้าว  
 
 
 
ประเภทห้องเรียนปกติ (คะแนนรวมเต็ม 500 คะแนน)
1 220687 เด็กชายเปรม ปานกลาง ป.6 435 10,000 บาท เซนต์คาเบรียล  
2 220307 เด็กชายพาที แพเจริญ ป.6 435 7,000 บาท แสงโสม  
3 220225 เด็กหญิงวรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 435 5,000 บาท ไผทอุดมศึกษา  
 
ประเภทห้องเรียนปกติ (วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน)
1 120083 เด็กหญิงวีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 100 1,500 บาท จิตรลดา  
2 120116 เด็กชายรัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 100 1,500 บาท ประชานิเวศน์  
3 120123 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 100 1,500 บาท เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์  
4 120156 เด็กชายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 100 1,500 บาท สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัม  
5 120293 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 100 1,500 บาท เขมะสิริอนุสสรณ์  
6 120418 เด็กชายรตน ไชยโย ป.6 100 1,500 บาท อุ่นรัก2ภาษา  
7 120661 เด็กชายธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 100 1,500 บาท สองภาษาลาดพร้าว  
8 220071 เด็กหญิงอัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 100 1,500 บาท อรรถมิตร  
9 220084 เด็กชายธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 100 1,500 บาท สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน)  
10 220153 เด็กชายณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 100 1,500 บาท สกุลศึกษา  
11 220186 เด็กชายวัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 100 1,500 บาท แสงโสม  
12 220229 เด็กหญิงนภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 100 1,500 บาท สารสาสน์วิเทศ รังสิต  
13 220248 เด็กหญิงสรัลชนา ใจเย็น ป.5 100 1,500 บาท นิธิปริญญา ดินแดง  
14 220316 เด็กหญิงวิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์ ป.6 100 1,500 บาท เซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
15 220333 เด็กชายปริญ มิตรารัตน์ ป.6 100 1,500 บาท สองภาษาลาดพร้าว  
16 220438 เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 100 1,500 บาท สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)  
17 220499 เด็กชายฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 100 1,500 บาท สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
18 220520 เด็กชายณมน ดารามาศ ป.6 100 1,500 บาท ไผทอุดมศึกษา  
19 220618 เด็กชายรักชนก หิรัญศรี ป.6 100 1,500 บาท สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน)  
20 220644 เด็กชายธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 100 1,500 บาท อนุบาลสุธีธร  
21 220659 เด็กชายคามิน ขจรศิลป์ ป.6 100 1,500 บาท อนุบาลลพบุรี  
22 220695 เด็กชายธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 100 1,500 บาท โชคชัยลาดพร้าว  
 
ประเภทห้องเรียนปกติ (วิชาวิทยาศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน)
1 120434 เด็กชายปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 100 1,500 บาท ประศึกษาธรรมศาสตร์  
2 120601 เด็กหญิงณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 100 1,500 บาท อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม  
3 120679 เด็กชายสาริศ น้อยสุวรรณ ป.6 100 1,500 บาท สารสาสน์วิเทศ ร่มเกล้า  
 
ประเภทห้องเรียนปกติ (วิชาภาษาไทย เต็ม 100 คะแนน)
1 120821 เด็กชายต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 96 1,500 บาท อนุบาลอุบลราชธานี  
 
ประเภทห้องเรียนปกติ (วิชาสังคมศึกษา เต็ม 100 คะแนน)
1 120661 เด็กชายธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 92 1,500 บาท สองภาษาลาดพร้าว  
2 220384 เด็กหญิงณิชาพร ลีระศิริ ป.6 92 1,500 บาท เซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
 
ประเภทห้องเรียนปกติ (วิชาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน)
1 220218 เด็กชายตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 100 1,500 บาท เซนต์คาเบรียล