เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.4

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(20 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(20 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(20 คะแนน)
ภาษาไทย
(20 คะแนน)
สังคมศึกษา
(20 คะแนน)
คะแนนรวม
(100 คะแนน)
1 650857 ด.ญ. กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ ป.4 17.60 15.00 8.00 12.00 12.00 64.60
2 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 13.60 14.00 7.20 6.40 12.00 53.20
3 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 10.40 20.00 4.80 9.60 5.60 50.40
4 652027 ด.ช. วชิรวิทย์ สุคนธะตามร์ ป.4 12.80 10.00 11.20 10.40 5.60 50.00
5 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 10.40 10.00 8.80 10.40 10.40 50.00
6 651756 ด.ญ. อัยรดา สุวรรณพฤกษ์ ป.4 13.60 8.00 4.80 8.80 11.20 46.40
7 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 10.40 8.00 11.20 9.60 7.20 46.40
8 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 8.00 12.00 13.60 7.20 5.60 46.40
9 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 14.40 7.00 8.80 6.40 9.60 46.20
10 650419 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.4 8.00 5.00 13.60 6.40 11.20 44.20
11 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 8.80 8.00 12.00 8.80 6.40 44.00
12 652263 ด.ญ. ณฐิตา สินสุวรรณ ป.4 9.60 7.00 11.20 9.60 6.40 43.80
13 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 10.40 6.00 5.60 9.60 12.00 43.60
14 651758 ด.ช. รัชชานนท์ อภิชนบุตร ป.4 6.40 9.00 9.60 11.20 7.20 43.40
15 652691 ด.ญ. อุษามณี ชูศรีธนวรรธน์ ป.4 8.00 3.00 10.40 9.60 12.00 43.00
16 651730 ด.ช. ธีรวีร์ อัตต์สินทอง ป.4 10.40 5.00 4.80 10.40 12.00 42.60
17 650858 ด.ญ. ณัฐกฤตา ทองดี ป.4 9.60 8.00 5.60 8.80 10.40 42.40
18 652888 ด.ช. ธาวิญ อินทพรต ป.4 6.40 11.00 6.40 8.00 10.40 42.20
19 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 5.60 9.00 9.60 9.60 8.00 41.80
20 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 9.60 4.00 10.40 8.00 9.60 41.60
21 651376 ด.ช. ปิธิพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ป.4 9.60 7.00 9.60 8.00 7.20 41.40
21 652320 ด.ช. ยูจีน ตัน ป.4 11.20 3.00 7.20 8.80 11.20 41.40
23 652873 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.4 8.00 7.00 10.40 6.40 8.80 40.60
24 650484 ด.ญ. รวิภา ตั้งตรงกิจเจริญ ป.4 5.60 8.00 10.40 6.40 9.60 40.00
25 650610 ด.ช. กิตินัทธ์ ฉัตรบูรภานันท์ ป.4 5.60 6.00 8.80 8.80 10.40 39.60
26 652193 ด.ช. คุณกร นิลเปล่งแสง ป.4 11.20 8.00 4.00 8.80 7.20 39.20
27 652044 ด.ญ. วรณัน ดำสี ป.4 9.60 6.00 9.60 6.40 7.20 38.80
28 652244 ด.ช. ชูเดช ชิงช่วงชัย ป.4 8.00 8.00 11.20 4.80 6.40 38.40
29 652521 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.4 8.80 5.00 13.60 4.80 5.60 37.80
30 650607 ด.ญ. มนัญชยา สุกใส ป.4 10.40 5.00 8.00 10.40 4.00 37.80
31 650133 ด.ญ. เบญญาภา ศรีสว่าง ป.4 5.60 5.00 4.00 10.40 12.80 37.80
32 650479 ด.ญ. ฟ้าใส หลักเมือง ป.4 8.00 8.00 5.60 8.00 8.00 37.60
33 651174 ด.ช. ศิรวัฒน์ มาพิบูลย์ ป.4 11.20 7.00 4.00 9.60 5.60 37.40
34 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 15.20 5.00 2.40 6.40 8.00 37.00
35 652763 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ทรัพย์กรกุล ป.4 7.20 5.00 5.60 8.00 11.20 37.00
36 650653 ด.ช. ณภัทร พิมพ์กลาง ป.4 11.20 4.00 8.00 4.00 9.60 36.80
37 652649 ด.ช. ณพสิทธิ์ ลิพลธา ป.4 8.80 10.00 4.00 8.00 5.60 36.40
38 650786 ด.ญ. ปุณญาดา เลิศทองมี ป.4 5.60 9.00 5.60 8.80 7.20 36.20
39 652994 ด.ช. อิศรา เนตรรักษ์ ป.4 5.60 5.00 4.80 10.40 10.40 36.20
40 652847 ด.ช. กวิณปภัสสร์ เลือดไทย ป.4 8.00 5.00 6.40 6.40 10.40 36.20
41 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 8.00 12.00 8.00 3.20 4.80 36.00
42 651852 ด.ช. พิชญภูมิ บุตรวงศ์โสภา ป.4 8.80 7.00 3.20 8.80 8.00 35.80
43 651381 ด.ญ. ธีร์วรา โล้วมั่นคง ป.4 8.80 3.00 10.40 4.80 8.80 35.80
44 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 6.40 3.00 8.00 11.20 7.20 35.80
45 650674 ด.ญ. ชีม ภูมิสิงหราช ป.4 8.00 6.00 6.40 8.80 6.40 35.60
46 650444 ด.ญ. ปารัชชฎา ชวาลรติกุล ป.4 9.60 5.00 9.60 5.60 5.60 35.40
47 652814 ด.ช. พลภัทร สุวัฑฒนา ป.4 8.00 5.00 7.20 9.60 5.60 35.40
48 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 11.20 5.00 4.00 8.80 5.60 34.60
49 652830 ด.ญ. รวิศรา เกียรติยศเจริญ ป.4 7.20 5.00 7.20 8.00 7.20 34.60
50 651395 ด.ช. ผลิธรรม มีสุข ป.4 11.20 4.00 5.60 5.60 8.00 34.40
51 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 8.00 7.00 6.40 5.60 7.20 34.20
52 652972 ด.ช. กฤษตฤณ อินทร์แจ้ง ป.4 9.60 6.00 6.40 5.60 6.40 34.00
53 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 9.60 5.00 4.80 8.00 6.40 33.80
54 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 9.60 5.00 4.80 7.20 7.20 33.80
55 651627 ด.ญ. มินทร์ลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.4 5.60 5.00 8.80 8.00 6.40 33.80
56 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 8.80 3.00 8.00 4.00 9.60 33.40
57 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 6.40 2.00 9.60 8.00 7.20 33.20
58 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 9.60 4.00 8.80 4.80 5.60 32.80
59 651160 ด.ญ. วริศรา คำจีน ป.4 11.20 7.00 6.40 4.00 4.00 32.60
60 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 5.60 6.00 7.20 4.80 8.80 32.40
61 651912 ด.ญ. กฤติญา ชวเลิศสกุล ป.4 8.00 6.00 5.60 7.20 5.60 32.40
62 650336 ด.ญ. ศิริณ ละอองศรี ป.4 6.40 5.00 6.40 5.60 8.80 32.20
63 650119 ด.ช. อัยยวัฒน์ สว่างสินธุ์ ป.4 8.00 5.00 5.60 6.40 7.20 32.20
64 652881 ด.ช. อชิรวัชร์ จิตเจริญปรนันท์ ป.4 5.60 8.00 4.80 4.80 8.80 32.00
65 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 11.20 5.00 3.20 7.20 4.80 31.40
66 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 9.60 2.00 6.40 7.20 5.60 30.80
67 650306 ด.ญ. วรภร รักทอง ป.4 9.60 6.00 3.20 5.60 6.40 30.80
68 652563 ด.ญ. พาขวัญ จิระนภากุลวัฒน์ ป.4 4.80 5.00 8.80 4.80 6.40 29.80
69 650434 ด.ช. ธนิกวินทว์ ฤกษ์สมสุนัย ป.4 5.60 7.00 4.00 7.20 5.60 29.40
70 652014 ด.ช. ปณทัต พงศ์หริณ ป.4 4.80 6.00 6.40 6.40 4.80 28.40
71 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 7.20 4.00 4.80 7.20 4.80 28.00
72 651538 ด.ญ. ฐิติรัตน์ กันทอง ป.4 8.00 6.00 4.80 5.60 3.20 27.60
73 652102 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เสาวภาคย์ภูษิต ป.4 8.00 2.00 7.20 6.40 4.00 27.60
74 650912 ด.ญ. จิรัญญา เบญจสัตย์กุล ป.4 5.60 4.00 4.00 4.80 8.80 27.20
75 651814 ด.ช. กตัญญ์วัฒน์ ศรีสมโชติ ป.4 7.20 3.00 9.60 4.00 2.40 26.20
76 652305 ด.ช. คทาธร พุทธรักษา ป.4 5.60 5.00 5.60 6.40 3.20 25.80
77 651058 ด.ญ. ณุตรา มหาสิงห์ ป.4 6.40 4.00 8.00 4.80 0.80 24.00
78 651451 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา มณฑาทอง ป.4 6.40 5.00 3.20 5.60 3.20 23.40
79 651036 ด.ช. คริษฐ์ ลี่ ป.4 1.60 4.00 6.40 6.40 4.80 23.20
80 652312 ด.ญ. ชัญญาภัค ธัญญะเจริญ ป.4 5.60 3.00 6.40 4.00 3.20 22.20
81 651495 ด.ญ. พาขวัญ อัครพิพัฒน์กุล ป.4 6.40 2.00 3.20 5.60 4.80 22.00
82 650824 ด.ช. สุรเศรษฐ์ พึ่งประชา ป.4 2.40 7.00 3.20 3.20 5.60 21.40
83 652452 ด.ญ. สลิล อัชชะ ป.4 6.40 2.00 4.00 5.60 3.20 21.20
84 652800 ด.ญ. บุณณดา สุ่มศรีสุวรรณ ป.4 4.80 2.00 4.00 3.20 14.00
85 650021 ด.ญ. ณิชนันทน์ อ ป.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 650078 ด.ช. ศตพงศ์ ปัทมโยธิน ป.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 650465 ด.ช. ศิษฐวัชร โพยมรัตน์ ป.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 650882 ด.ญ. ภคมน สโกฟิวด์ ป.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 651274 ด.ช. ภูธีธัช สุดเสียง ป.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 651549 ด.ช. กันตณัฐ ชินสุวรรณพานิช ป.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 652855 ด.ช. ริว ธนะติวะกุล ป.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00