เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.4

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
ภาษาไทย
(100 คะแนน)
สังคมศึกษา
(100 คะแนน)
คะแนนรวม
(500 คะแนน)
1 220281 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 56.00 95.00 80.00 48.00 56.00 335.00
2 220292 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.4 88.00 45.00 64.00 48.00 76.00 321.00
3 220038 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.4 64.00 80.00 48.00 40.00 60.00 292.00
4 220655 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 60.00 55.00 40.00 56.00 68.00 279.00
5 120831 ด.ญ. ณชชญา แสงเพชร์ ป.4 60.00 75.00 44.00 40.00 48.00 267.00
6 220009 ด.ญ. ภัณฑิรา มารศรี ป.4 36.00 60.00 48.00 52.00 68.00 264.00
7 120599 ด.ช. ธันยพงศ์ แสงอาทิตย์ ป.4 64.00 50.00 40.00 40.00 68.00 262.00
8 220543 ด.ช. บูรณ์วริทธิ์ อินทร์ขาว ป.4 56.00 50.00 36.00 40.00 80.00 262.00
9 220501 ด.ช. ชยานันท์ เตรียมธนานันท์ ป.4 56.00 45.00 36.00 44.00 64.00 245.00
10 220280 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 40.00 45.00 52.00 48.00 56.00 241.00
11 220749 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.4 36.00 50.00 52.00 48.00 52.00 238.00
12 220115 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 48.00 50.00 44.00 44.00 48.00 234.00
13 120842 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 60.00 40.00 36.00 60.00 36.00 232.00
14 220261 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.4 44.00 60.00 44.00 32.00 48.00 228.00
15 120467 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 48.00 55.00 36.00 48.00 40.00 227.00
16 120439 ด.ช. จุมพลภัทร์ ปานนาค ป.4 56.00 35.00 32.00 44.00 56.00 223.00
17 120607 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 52.00 25.00 44.00 52.00 48.00 221.00
18 120173 ด.ช. บรรณ กุมภาพันธกุล ป.4 32.00 40.00 48.00 40.00 60.00 220.00
19 120369 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 44.00 20.00 40.00 48.00 64.00 216.00
20 120283 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 44.00 55.00 36.00 32.00 48.00 215.00
21 120754 ด.ช. นิชคุณ เจริญกิจกมล ป.4 52.00 35.00 36.00 40.00 52.00 215.00
22 120288 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 24.00 30.00 60.00 56.00 44.00 214.00
23 120541 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.4 44.00 45.00 32.00 56.00 36.00 213.00
24 120552 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 32.00 35.00 32.00 60.00 52.00 211.00
25 120196 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.4 24.00 35.00 56.00 48.00 48.00 211.00
26 120241 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 40.00 35.00 24.00 56.00 52.00 207.00
27 220291 ด.ช. ธีภพ เทิดนามวงศ์ ป.4 44.00 50.00 40.00 40.00 32.00 206.00
28 120399 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 44.00 30.00 24.00 56.00 52.00 206.00
29 220042 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.4 44.00 45.00 40.00 28.00 48.00 205.00
30 120024 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.4 40.00 35.00 32.00 36.00 60.00 203.00
31 220232 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 44.00 45.00 40.00 40.00 32.00 201.00
32 120502 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.4 44.00 30.00 32.00 48.00 44.00 198.00
33 220453 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.4 48.00 10.00 64.00 32.00 44.00 198.00
34 220465 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.4 52.00 35.00 32.00 24.00 52.00 195.00
35 220010 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.4 44.00 40.00 40.00 32.00 36.00 192.00
36 220817 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.4 36.00 35.00 32.00 36.00 52.00 191.00
37 120756 ด.ช. ณัฐรัชต์ อรุณสิทธิวงศ์ ป.4 44.00 30.00 24.00 44.00 48.00 190.00
38 220698 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.4 36.00 50.00 32.00 36.00 32.00 186.00
39 120486 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 56.00 30.00 16.00 44.00 40.00 186.00
40 120709 ด.ญ. ปุญณมาส รุ่งดำรงค์ ป.4 40.00 20.00 40.00 44.00 40.00 184.00
41 120840 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 48.00 30.00 28.00 44.00 32.00 182.00
42 120482 ด.ญ. พริฏฐา ธารสมบัติ ป.4 44.00 20.00 20.00 48.00 48.00 180.00
43 120452 ด.ญ. ปภภาภัค นิลเขียว ป.4 36.00 25.00 20.00 48.00 48.00 177.00
44 220202 ด.ช. พีรวิชญ์ สุคต ป.4 36.00 5.00 32.00 40.00 64.00 177.00
45 120706 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.4 52.00 20.00 20.00 40.00 44.00 176.00
46 220579 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.4 40.00 30.00 24.00 36.00 44.00 174.00
47 120030 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.4 16.00 40.00 32.00 40.00 44.00 172.00
48 220319 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แก้ววิจิตร ป.4 48.00 35.00 28.00 24.00 36.00 171.00
49 120688 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 48.00 30.00 16.00 44.00 32.00 170.00
50 120424 ด.ช. ศตคุณ ศรีเสวก ป.4 36.00 20.00 28.00 40.00 44.00 168.00
51 120717 ด.ช. ชุติพนธ์ พวงรอด ป.4 32.00 35.00 28.00 36.00 36.00 167.00
52 120117 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 36.00 15.00 28.00 40.00 48.00 167.00
53 220811 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 44.00 5.00 20.00 48.00 48.00 165.00
54 220639 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 28.00 20.00 76.00 16.00 24.00 164.00
55 120686 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 36.00 30.00 24.00 32.00 40.00 162.00
56 220310 ด.ช. ธรรศ พรรณมณีลักษณ์ ป.4 36.00 60.00 12.00 16.00 36.00 160.00
57 120256 ด.ช. เพชรบูรณ์ วงษ์ชื่น ป.4 40.00 25.00 28.00 32.00 32.00 157.00
58 120589 ด.ช. ภูเทพ ดิลกวัฒนะคูณ ป.4 20.00 25.00 32.00 52.00 28.00 157.00
59 120456 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 40.00 35.00 16.00 32.00 32.00 155.00
60 120483 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.4 32.00 25.00 16.00 32.00 48.00 153.00
61 120211 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 40.00 20.00 12.00 32.00 48.00 152.00
62 120022 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.4 52.00 50.00 16.00 24.00 8.00 150.00
63 220601 ด.ช. สุกฤษฏฺิพล นามี ป.4 24.00 35.00 24.00 28.00 36.00 147.00
64 120349 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 28.00 20.00 20.00 24.00 52.00 144.00
65 120190 ด.ช. กฤษณะ รื่นภาคภูมิ ป.4 52.00 15.00 8.00 36.00 32.00 143.00
66 120776 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 36.00 25.00 24.00 20.00 36.00 141.00
67 220416 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 32.00 25.00 16.00 20.00 36.00 129.00
68 120471 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 24.00 25.00 24.00 36.00 20.00 129.00
69 220731 ด.ญ. จิดาภา รุ่งจิรธนานนท์ ป.4 28.00 15.00 24.00 28.00 28.00 123.00
70 220664 ด.ช. ณภัค วิไลชัยกุล ป.4 20.00 25.00 20.00 20.00 32.00 117.00
71 120757 ด.ญ. จารุพิชญา แย้มผล ป.4 16.00 40.00 32.00 16.00 12.00 116.00
72 120583 ด.ญ. กฤติยาณี กัดฟัก ป.4 24.00 20.00 32.00 20.00 16.00 112.00
73 220758 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.4 20.00 15.00 24.00 36.00 16.00 111.00
74 120411 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 20.00 15.00 12.00 28.00 36.00 111.00
75 220834 ด.ช. พงศธร ชินพงศ์ ป.4 16.00 15.00 24.00 28.00 28.00 111.00