เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.5

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(20 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(20 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(20 คะแนน)
ภาษาไทย
(20 คะแนน)
สังคมศึกษา
(20 คะแนน)
คะแนนรวม
(100 คะแนน)
1 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 17.60 16.00 15.20 15.20 16.00 80.00
2 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 16.00 20.00 12.00 15.20 11.20 74.40
3 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 16.00 18.00 8.80 14.40 14.40 71.60
4 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 16.80 17.00 15.20 12.80 9.60 71.40
5 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 14.40 12.00 17.60 14.40 12.80 71.20
6 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 14.40 15.00 8.80 15.20 16.00 69.40
7 651784 ด.ญ. จิดาภา ฤทธิ์หมุน ป.5 14.40 17.00 12.80 13.60 11.20 69.00
8 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 10.40 17.00 15.20 13.60 12.00 68.20
9 652565 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.5 17.60 19.00 6.40 12.00 12.80 67.80
10 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 16.00 17.00 10.40 10.40 13.60 67.40
11 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 15.20 13.00 16.80 13.60 8.80 67.40
12 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 14.40 18.00 10.40 10.40 12.80 66.00
13 652128 ด.ญ. ปภัทร์สิริ จิระสุทัศน์ ป.5 13.60 18.00 9.60 12.00 12.80 66.00
14 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 12.80 17.00 12.00 12.80 11.20 65.80
15 652428 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.5 13.60 14.00 12.00 12.80 12.80 65.20
16 651296 ด.ญ. วรวลัญช์ จูบาง ป.5 15.20 13.00 8.80 15.20 11.20 63.40
17 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 14.40 14.00 9.60 12.00 12.80 62.80
18 650580 ด.ช. พชร พริบไหว ป.5 14.40 16.00 6.40 15.20 10.40 62.40
19 650177 ด.ญ. พิชามญชุ์ พลเดช ป.5 14.40 6.00 14.40 14.40 12.00 61.20
20 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 16.00 13.00 8.80 13.60 9.60 61.00
21 651668 ด.ญ. จอมจิตชญาน์ ทรัพย์เจริญ ป.5 14.40 16.00 6.40 11.20 12.80 60.80
22 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 12.80 16.00 11.20 8.80 12.00 60.80
23 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 11.20 16.00 9.60 10.40 13.60 60.80
24 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 12.00 14.00 8.80 11.20 14.40 60.40
25 650733 ด.ญ. วิธาดา อรรคสิริสถาวร ป.5 12.00 10.00 12.80 12.00 13.60 60.40
26 650472 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์แสนสุข ป.5 12.00 14.00 10.40 10.40 13.60 60.40
27 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 12.00 12.00 10.40 12.00 13.60 60.00
28 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 12.00 15.00 9.60 10.40 12.80 59.80
29 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 13.60 18.00 5.60 11.20 11.20 59.60
30 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 17.60 10.00 7.20 13.60 11.20 59.60
31 651749 ด.ญ. กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร ป.5 15.20 10.00 8.00 12.80 13.60 59.60
32 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 17.60 13.00 7.20 10.40 11.20 59.40
33 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 9.60 16.00 9.60 11.20 12.80 59.20
34 651003 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ เพ็งตราพันธ์ุ ป.5 14.40 7.00 12.00 12.00 13.60 59.00
35 652823 ด.ช. ณัฐนันท์ พูนลาภพาณิชย์ ป.5 16.00 10.00 8.80 12.00 12.00 58.80
36 652267 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล ป.5 12.80 10.00 8.80 12.80 14.40 58.80
37 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 14.40 9.00 12.80 8.80 13.60 58.60
38 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 12.00 13.00 16.00 6.40 11.20 58.60
39 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 10.40 13.00 10.40 11.20 12.80 57.80
40 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 10.40 15.00 9.60 7.20 15.20 57.40
41 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 10.40 12.00 12.80 10.40 11.20 56.80
42 652747 ด.ช. วงศพัทธ์ วรวุฒิ ป.5 12.80 11.00 8.00 10.40 14.40 56.60
43 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 10.40 7.00 13.60 12.00 13.60 56.60
44 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 12.00 15.00 8.80 12.00 8.00 55.80
45 651817 ด.ช. ศุภกร ตันสกุล ป.5 12.80 10.00 10.40 10.40 12.00 55.60
46 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 11.20 13.00 13.60 8.80 8.80 55.40
47 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 12.00 8.00 9.60 12.00 13.60 55.20
48 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 15.20 9.00 5.60 12.00 12.80 54.60
49 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 12.00 8.00 10.40 15.20 8.80 54.40
50 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 13.60 15.00 8.00 8.80 8.80 54.20
50 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 11.20 7.00 16.00 10.40 9.60 54.20
50 652770 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.5 19.20 11.00 6.40 6.40 11.20 54.20
53 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 13.60 14.00 4.80 12.00 9.60 54.00
54 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 12.80 12.00 8.00 12.00 8.80 53.60
55 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 12.80 10.00 6.40 11.20 12.80 53.20
56 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 12.80 8.00 11.20 8.80 12.00 52.80
57 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 8.80 8.00 14.40 8.80 12.80 52.80
58 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 12.80 8.00 8.80 10.40 12.80 52.80
59 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 12.00 11.00 9.60 8.00 12.00 52.60
60 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 9.60 10.00 12.00 9.60 11.20 52.40
61 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 13.60 9.00 5.60 12.00 12.00 52.20
62 650053 ด.ช. อรรถ ภูมิจิตร ป.5 10.40 9.00 11.20 10.40 11.20 52.20
63 652166 ด.ญ. พิชญ์สินี น้อยอินทร์วงศ์ ป.5 13.60 7.00 12.00 8.00 11.20 51.80
64 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 14.40 15.00 6.40 8.00 8.00 51.80
65 651747 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.5 12.80 15.00 7.20 8.00 8.80 51.80
66 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 10.40 10.00 14.40 9.60 7.20 51.60
67 651511 ด.ช. ธรรศ พรมศิริ ป.5 16.00 6.00 4.80 12.00 12.80 51.60
68 651996 ด.ช. กานต์ ไชยมาเสรีกุล ป.5 11.20 8.00 6.40 11.20 14.40 51.20
69 652913 ด.ญ. พราวบุญ ไกรสรกุล ป.5 11.20 8.00 8.80 7.20 16.00 51.20
70 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 10.40 7.00 8.80 14.40 10.40 51.00
71 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 11.20 13.00 8.00 10.40 8.00 50.60
72 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 12.80 9.00 6.40 11.20 11.20 50.60
73 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 11.20 9.00 10.40 10.40 9.60 50.60
74 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 11.20 12.00 8.00 8.80 10.40 50.40
75 651519 ด.ญ. ณัฐณิชา วชิรรุ่งเรือง ป.5 13.60 11.00 4.00 8.80 12.80 50.20
76 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 7.20 11.00 12.80 10.40 8.80 50.20
77 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 12.00 7.00 8.80 9.60 12.80 50.20
78 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 12.80 10.00 9.60 8.00 9.60 50.00
79 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 12.00 14.00 8.00 7.20 8.80 50.00
80 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 12.00 5.00 9.60 12.80 10.40 49.80
81 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 14.40 9.00 12.00 5.60 8.80 49.80
82 651006 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.5 10.40 5.00 12.80 12.00 9.60 49.80
83 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 12.80 8.00 4.80 10.40 13.60 49.60
84 651184 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.5 12.00 16.00 6.40 6.40 8.80 49.60
85 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 12.00 8.00 10.40 10.40 8.80 49.60
86 650864 ด.ญ. กัณยาวีร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 12.80 8.00 8.00 12.00 8.80 49.60
87 652810 ด.ช. ภัชธฤต จิตต์จำนงค์ ป.5 15.20 11.00 4.80 9.60 8.80 49.40
88 652816 ด.ช. อริยพัฒฐ์ สมสุด ป.5 13.60 7.00 10.40 7.20 11.20 49.40
89 652151 ด.ช. พร้อมบุญ สังข์สุวรรณ ป.5 8.00 7.00 9.60 12.00 12.80 49.40
90 650066 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สมใจ ป.5 11.20 10.00 4.80 11.20 12.00 49.20
91 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 12.80 6.00 9.60 8.80 12.00 49.20
92 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 11.20 6.00 11.20 8.00 12.80 49.20
93 650387 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ชุณหรัตน์ ป.5 10.40 6.00 7.20 12.00 13.60 49.20
94 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 10.40 6.00 11.20 8.00 13.60 49.20
95 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 14.40 9.00 10.40 4.80 10.40 49.00
96 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 10.40 8.00 12.00 9.60 8.80 48.80
97 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 11.20 11.00 10.40 8.00 8.00 48.60
98 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 11.20 7.00 8.00 10.40 12.00 48.60
99 650413 ด.ญ. อรอินทุ์ ก๋งอุบล ป.5 10.40 7.00 8.00 11.20 12.00 48.60
100 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 12.00 9.00 7.20 8.80 11.20 48.20
101 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 15.20 8.00 5.60 7.20 12.00 48.00
102 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 11.20 12.00 7.20 8.80 8.80 48.00
103 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 8.80 4.00 12.80 9.60 12.80 48.00
104 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 12.00 10.00 9.60 5.60 10.40 47.60
105 652828 ด.ญ. ญดา ชาปัญญา ป.5 8.00 10.00 10.40 8.80 10.40 47.60
106 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 11.20 9.00 6.40 9.60 11.20 47.40
107 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 9.60 9.00 8.80 12.00 8.00 47.40
108 650742 ด.ช. ชนาธิป ศรีสอาด ป.5 12.00 9.00 6.40 8.00 12.00 47.40
109 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 11.20 11.00 8.80 8.00 8.00 47.00
110 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 13.60 7.00 8.80 7.20 10.40 47.00
111 651896 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.5 12.80 6.00 8.00 8.00 12.00 46.80
112 652257 ด.ญ. นีราวรินทร์ นรัจฉริยางกูร ป.5 9.60 9.00 7.20 11.20 9.60 46.60
113 652886 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ตันฮู้ ป.5 8.00 9.00 6.40 11.20 12.00 46.60
114 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 8.00 5.00 10.40 10.40 12.80 46.60
115 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 9.60 8.00 8.80 11.20 8.80 46.40
116 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 9.60 8.00 8.00 8.80 12.00 46.40
117 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 8.80 8.00 10.40 11.20 8.00 46.40
118 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 13.60 4.00 10.40 8.00 10.40 46.40
119 652592 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.5 12.00 10.00 13.60 4.80 5.60 46.00
120 651272 ด.ช. ภาณุวัชร เตชะกำธรกิจ ป.5 12.00 9.00 7.20 8.80 8.80 45.80
121 651412 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง ป.5 9.60 9.00 8.00 8.80 10.40 45.80
122 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 8.00 5.00 9.60 12.00 11.20 45.80
123 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 14.40 5.00 6.40 9.60 10.40 45.80
124 650927 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ ใหม่ตัน ป.5 9.60 4.00 6.40 12.00 13.60 45.60
125 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 9.60 4.00 10.40 11.20 10.40 45.60
126 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 11.20 6.00 8.00 11.20 8.80 45.20
127 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 11.20 13.00 7.20 9.60 4.00 45.00
128 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 12.00 13.00 3.20 6.40 10.40 45.00
129 651512 ด.ช. บุรพล เรืองพยุงศักดิ์ ป.5 13.60 7.00 4.00 6.40 13.60 44.60
130 652523 ด.ช. พรพิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ ป.5 9.60 7.00 5.60 9.60 12.80 44.60
131 652537 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.5 10.40 10.00 8.00 9.60 6.40 44.40
132 652192 ด.ช. รัชเดช นิลเปล่งแสง ป.5 9.60 10.00 9.60 6.40 8.80 44.40
133 652363 ด.ญ. พัชญ์พิดา วงศ์ไชยสาคร ป.5 10.40 6.00 9.60 9.60 8.80 44.40
134 650266 ด.ญ. อารดา เอกโองการ ป.5 6.40 13.00 8.00 7.20 9.60 44.20
135 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 12.80 9.00 3.20 11.20 8.00 44.20
136 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 12.00 9.00 5.60 11.20 6.40 44.20
137 651450 ด.ช. ศิวกรณ์ บุญหนุน ป.5 8.80 9.00 8.80 8.00 9.60 44.20
138 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 7.20 9.00 9.60 7.20 11.20 44.20
139 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 9.60 5.00 11.20 6.40 12.00 44.20
140 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 10.40 12.00 5.60 8.80 7.20 44.00
141 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 9.60 8.00 8.80 9.60 8.00 44.00
142 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 9.60 8.00 11.20 7.20 8.00 44.00
143 650005 ด.ญ. เขมณิช ชัยยุตต์ ป.5 8.80 7.00 6.40 8.80 12.80 43.80
144 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 8.80 14.00 4.00 6.40 10.40 43.60
145 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 11.20 6.00 9.60 7.20 9.60 43.60
146 651684 ด.ญ. ณสิริ สินุธก ป.5 8.80 6.00 12.00 8.80 8.00 43.60
147 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 8.00 13.00 4.80 9.60 8.00 43.40
148 651253 ด.ญ. ปภาดา สืบปรุ ป.5 11.20 9.00 10.40 5.60 7.20 43.40
149 651535 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.5 11.20 5.00 8.00 9.60 9.60 43.40
150 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 10.40 13.00 2.40 8.80 8.80 43.40
151 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 8.80 5.00 12.00 7.20 10.40 43.40
152 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 10.40 11.00 8.00 4.00 9.60 43.00
153 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 12.80 7.00 4.00 10.40 8.80 43.00
154 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 8.00 7.00 7.20 8.80 12.00 43.00
155 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 8.00 10.00 3.20 12.00 9.60 42.80
156 650746 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ชัชวาลย์ ป.5 7.20 6.00 10.40 9.60 9.60 42.80
157 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 8.00 5.00 10.40 9.60 9.60 42.60
158 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 8.00 9.00 8.80 7.20 9.60 42.60
159 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 8.80 12.00 3.20 6.40 12.00 42.40
160 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 12.00 7.00 7.20 6.40 9.60 42.20
161 652158 ด.ญ. นิยตา มงคลนิมิตร ป.5 13.60 11.00 2.40 7.20 8.00 42.20
162 650736 ด.ญ. ชนมน ศรารัชต์ ป.5 12.00 6.00 8.80 9.60 5.60 42.00
163 652624 ด.ญ. ธีร์จุฑา ทัพเสนีย์ ป.5 9.60 6.00 6.40 9.60 10.40 42.00
164 650245 ด.ญ. สุพัชร์ภรณ์ ประดิษฐสอน ป.5 9.60 8.00 8.80 4.80 10.40 41.60
165 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 7.20 4.00 16.80 7.20 6.40 41.60
166 651933 ด.ช. ธนวิชญ์ จรุงเรืองเกียรติ ป.5 11.20 7.00 8.00 9.60 5.60 41.40
167 650559 ด.ญ. กชณา เจริญศุภนิมิตร ป.5 9.60 7.00 7.20 8.00 9.60 41.40
168 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 7.20 7.00 8.00 8.80 10.40 41.40
169 651035 ด.ช. ภัตธนสันต์ เตชนะรุ่งโรจน์ ป.5 10.40 6.00 8.00 9.60 7.20 41.20
170 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 10.40 6.00 8.00 8.80 8.00 41.20
171 650050 ด.ช. ณพัชร เลขะชัย ป.5 9.60 6.00 12.00 6.40 7.20 41.20
172 651463 ด.ญ. ศศิณัฐ วังโสม ป.5 8.80 6.00 5.60 10.40 10.40 41.20
173 650153 ด.ช. ปฐวี บัณฑิตกุล ป.5 9.60 13.00 4.00 7.20 7.20 41.00
174 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 10.40 9.00 11.20 5.60 4.80 41.00
175 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 11.20 5.00 8.00 8.80 8.00 41.00
176 651542 ด.ช. ภูดิศ อุณอนันต์ ป.5 9.60 5.00 8.80 10.40 7.20 41.00
177 652795 ด.ญ. ภวิตา นางแย้ม ป.5 8.00 5.00 8.00 11.20 8.80 41.00
178 651841 ด.ช. ธีร์ดนัย เจริญสุขศิริ ป.5 7.20 12.00 7.20 8.00 6.40 40.80
179 650740 ด.ช. ชนนันท์ ศรารัชต์ ป.5 9.60 4.00 5.60 8.80 12.80 40.80
180 652560 ด.ช. พชรดณัย โกมลสิงห์ ป.5 8.00 4.00 11.20 8.80 8.80 40.80
181 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 10.40 8.00 4.00 4.80 13.60 40.80
182 651094 ด.ญ. ชยพัทธ์ กรกิจสุวรรณ ป.5 8.00 8.00 8.80 9.60 6.40 40.80
183 652058 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.5 10.40 7.00 8.80 4.80 9.60 40.60
184 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 9.60 7.00 4.00 9.60 10.40 40.60
185 651400 ด.ช. ปริญ ตันสถาวีรัฐ ป.5 6.40 7.00 14.40 5.60 7.20 40.60
186 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 8.00 10.00 6.40 6.40 9.60 40.40
187 652469 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีเชาว์ ป.5 9.60 6.00 4.00 10.40 10.40 40.40
188 653011 ด.ช. ธนกฤต บุญส่งธนารักษ์ ป.5 8.00 6.00 5.60 8.00 12.80 40.40
189 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 7.20 6.00 8.00 8.80 10.40 40.40
190 652627 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.5 14.40 13.00 4.80 4.00 4.00 40.20
191 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 6.40 13.00 20.00 0.80 0.00 40.20
192 650138 ด.ช. ปัณณทัต คงอยู่ ป.5 11.20 5.00 6.40 8.80 8.80 40.20
193 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 11.20 8.00 4.80 9.60 6.40 40.00
194 652697 ด.ญ. ชนัญชิตา จารุสิริสวัสดิ์ ป.5 8.00 8.00 4.00 10.40 9.60 40.00
195 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 10.40 4.00 4.80 10.40 10.40 40.00
196 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 9.60 7.00 5.60 9.60 8.00 39.80
197 652959 ด.ช. ภคิน จูพานิชย์ ป.5 12.00 6.00 7.20 5.60 8.80 39.60
198 651258 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.5 9.60 6.00 5.60 7.20 11.20 39.60
199 652003 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ป.5 6.40 6.00 13.60 7.20 6.40 39.60
200 652750 ด.ญ. ณิชา จงรุจินันท์ ป.5 4.80 1.00 8.80 12.80 12.00 39.40
201 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 7.20 9.00 6.40 7.20 9.60 39.40
202 650940 ด.ช. ธาวิน กองมณี ป.5 8.80 8.00 3.20 8.00 11.20 39.20
203 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 9.60 4.00 8.80 8.00 8.80 39.20
204 650380 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.5 10.40 8.00 5.60 3.20 12.00 39.20
205 650435 ด.ช. ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ป.5 8.80 11.00 4.80 6.40 8.00 39.00
206 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 10.40 7.00 4.00 8.00 9.60 39.00
206 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 10.40 7.00 4.00 8.00 9.60 39.00
208 650080 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.5 4.80 7.00 8.00 9.60 9.60 39.00
209 652687 ด.ช. อธิกิตติ์ บำรุงเอื้อ ป.5 4.00 7.00 12.00 4.00 12.00 39.00
210 650211 ด.ช. ณฤต ศานติวัฒน์ ป.5 4.80 10.00 5.60 7.20 11.20 38.80
211 652060 ด.ช. ธปณัฐ โมรากุล ป.5 7.20 6.00 7.20 8.00 10.40 38.80
212 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 5.60 6.00 8.80 9.60 8.80 38.80
213 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 4.80 6.00 12.80 6.40 8.80 38.80
214 652559 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.5 13.60 6.00 4.80 5.60 8.80 38.80
215 651514 ด.ช. ภาคิน วานันท์สุข ป.5 12.80 6.00 4.80 7.20 8.00 38.80
216 651808 ด.ช. พีรพัฒน์ เขมะจารี ป.5 11.20 6.00 4.80 7.20 9.60 38.80
217 650979 ด.ญ. ภัทรวดี ศักดารณรงค์ ป.5 7.20 6.00 9.60 8.00 8.00 38.80
218 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 9.60 5.00 7.20 5.60 11.20 38.60
219 651819 ด.ญ. ณปภัช อุบลรัตนสกุล ป.5 9.60 5.00 5.60 10.40 8.00 38.60
220 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 8.00 5.00 6.40 8.80 10.40 38.60
221 652529 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.5 7.20 5.00 11.20 8.80 6.40 38.60
222 651255 ด.ญ. กฤตญาดา ศิริมังคะลา ป.5 10.40 4.00 8.80 4.80 10.40 38.40
223 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 9.60 4.00 13.60 5.60 5.60 38.40
224 651540 ด.ญ. นรีรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ ป.5 8.80 8.00 4.80 9.60 7.20 38.40
225 650911 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.5 8.00 8.00 9.60 4.80 8.00 38.40
226 651942 ด.ช. ชนันธร การะเกตุ ป.5 8.00 7.00 6.40 5.60 11.20 38.20
227 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 9.60 3.00 12.80 6.40 6.40 38.20
228 651369 ด.ช. ธีธัช ชูสกุล ป.5 7.20 10.00 5.60 8.00 7.20 38.00
229 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 10.40 6.00 4.80 9.60 7.20 38.00
230 651492 ด.ช. ณภัทร ตากมัจฉา ป.5 10.40 6.00 5.60 9.60 6.40 38.00
231 650072 ด.ญ. วิมพ์วิภา การทรัพย์เวชกิจ ป.5 9.60 6.00 7.20 7.20 8.00 38.00
232 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 8.80 6.00 8.80 8.80 5.60 38.00
233 652085 ด.ญ. อิสริยา อภิวันทนกุล ป.5 8.00 6.00 8.00 8.80 7.20 38.00
234 650623 ด.ช. วศิน ดำรงศีล ป.5 7.20 6.00 8.00 6.40 10.40 38.00
235 652311 ด.ช. ณภัทร ดีคำ ป.5 8.80 5.00 10.40 8.00 5.60 37.80
236 650928 ด.ช. ทีฆณัฏฐ์ แตงตาด ป.5 9.60 9.00 4.80 4.80 9.60 37.80
237 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 9.60 8.00 6.40 6.40 7.20 37.60
238 651925 ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล ป.5 7.20 8.00 5.60 7.20 9.60 37.60
239 651359 ด.ช. เรือธง ขำละมัย ป.5 12.00 4.00 4.00 6.40 11.20 37.60
240 651509 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.5 12.00 4.00 4.80 8.00 8.80 37.60
241 651877 ด.ญ. ภูริชา เชาวริทธิ์ ป.5 8.00 6.00 6.40 8.00 8.80 37.20
242 652277 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.5 6.40 5.00 5.60 8.80 11.20 37.00
243 652987 ด.ญ. พิชญ์กานต์ ทองปาน ป.5 8.80 5.00 6.40 8.80 8.00 37.00
244 651458 ด.ญ. ณิพพิชฌน์ เกียรติศิริ ป.5 8.00 5.00 7.20 10.40 6.40 37.00
245 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 5.60 5.00 12.00 4.80 9.60 37.00
246 652272 ด.ญ. พิมมาดา จินตนการ ป.5 7.20 12.00 6.40 5.60 5.60 36.80
247 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 10.40 4.00 3.20 10.40 8.80 36.80
248 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 8.80 4.00 6.40 10.40 7.20 36.80
249 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 8.80 4.00 7.20 9.60 7.20 36.80
250 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 7.20 8.00 12.80 5.60 3.20 36.80
251 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 7.20 7.00 7.20 5.60 9.60 36.60
252 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 6.40 7.00 11.20 4.80 7.20 36.60
253 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 8.80 3.00 6.40 8.00 10.40 36.60
254 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 9.60 10.00 4.00 3.20 9.60 36.40
255 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 8.00 6.00 8.80 5.60 8.00 36.40
256 651392 ด.ช. เทพประสิทธิ์ เอี่ยมอำนวย ป.5 10.40 6.00 6.40 6.40 7.20 36.40
257 652940 ด.ญ. นวพร แสงจันทร์ ป.5 8.80 5.00 6.40 6.40 9.60 36.20
258 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 3.20 5.00 18.40 4.00 5.60 36.20
259 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 8.80 8.00 4.00 5.60 9.60 36.00
260 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 8.80 8.00 5.60 4.80 8.80 36.00
261 651786 ด.ช. ชุติพนธ์ สุขกาย ป.5 9.60 4.00 8.80 7.20 6.40 36.00
262 652474 ด.ญ. โชติกา เหล่าบุศณ์อนันต์ ป.5 8.80 7.00 4.80 5.60 9.60 35.80
263 652279 ด.ญ. กันต์รพี โม้ดา ป.5 8.00 7.00 6.40 7.20 7.20 35.80
264 651986 ด.ญ. เขมวันต์ ดุราศวิน ป.5 7.20 7.00 10.40 4.00 7.20 35.80
265 651290 ด.ญ. ขวัญช้าว ชิดใจ ป.5 7.20 6.00 8.00 8.00 6.40 35.60
266 650283 ด.ช. นฤเทพ สุขโสภี ป.5 8.80 9.00 4.80 5.60 7.20 35.40
267 651175 ด.ญ. วิมพ์ญาดา สุขารมณ์ ป.5 7.20 5.00 7.20 6.40 9.60 35.40
268 651138 ด.ญ. นาถลดา ทองพันชั่ง ป.5 9.60 4.00 7.20 8.80 5.60 35.20
269 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 8.00 4.00 5.60 8.00 9.60 35.20
270 652189 ด.ญ. สโรชภัทร์ อนุสรณ์พาณิชย์ ป.5 8.80 7.00 3.20 6.40 9.60 35.00
271 652996 ด.ช. พัชระพล วิริยะสมบัติ ป.5 8.80 7.00 4.80 7.20 7.20 35.00
272 652564 ด.ญ. ธาราทิพย์ ทนงศักดิ์ ป.5 8.00 6.00 8.00 7.20 5.60 34.80
273 650818 ด.ญ. เตชิตา ศิริปภาโชติ ป.5 9.60 5.00 3.20 8.00 8.80 34.60
274 650645 ด.ญ. พิชชาพร สุขใจ ป.5 8.80 5.00 4.80 8.80 7.20 34.60
275 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 7.20 5.00 6.40 9.60 6.40 34.60
276 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 8.80 8.00 12.00 2.40 3.20 34.40
277 650705 ด.ญ. ขวัญชีวี เคลือบมงคล ป.5 5.60 4.00 4.80 9.60 10.40 34.40
278 650499 ด.ช. อชิรวิชญ์ ปิยะสัจจบูลย์ ป.5 7.20 8.00 6.40 6.40 6.40 34.40
279 652870 ด.ช. ดิศกุล ศิลประดิษฐ์ ป.5 6.40 10.00 3.20 6.40 8.00 34.00
280 651620 ด.ช. ณัฏฐ์วรันธร วิเศษอักษร ป.5 8.80 6.00 7.20 4.80 7.20 34.00
281 653009 ด.ช. นนทพัทธ์ เสมศรี ป.5 8.00 6.00 4.00 8.80 7.20 34.00
282 651365 ด.ช. พชร ตระกูลมณีเนตร ป.5 8.00 6.00 6.40 5.60 8.00 34.00
283 651732 ด.ญ. ปาณิสรา วงศ์ใหญ่ ป.5 10.40 9.00 3.20 4.80 6.40 33.80
284 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 7.20 5.00 8.80 5.60 7.20 33.80
285 650494 ด.ช. ภาวี พฤฒิวรกุลชัย ป.5 11.20 4.00 5.60 4.80 8.00 33.60
286 652880 ด.ญ. ฉัตร์นลิน ณัทสิริสิรภัทร ป.5 8.00 8.00 4.00 8.80 4.80 33.60
287 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 7.20 4.00 4.80 9.60 8.00 33.60
288 652117 ด.ญ. พิชามญชุ์ ยิ้มอำนวย ป.5 6.40 4.00 11.20 6.40 5.60 33.60
289 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 12.00 3.00 5.60 4.00 8.80 33.40
290 652739 ด.ญ. สริตา บุญเติม ป.5 11.20 6.00 3.20 5.60 7.20 33.20
291 652042 ด.ช. นราวิชญ์ เตจะมา ป.5 4.80 6.00 8.00 8.00 6.40 33.20
292 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 7.20 5.00 5.60 5.60 9.60 33.00
293 650299 ด.ญ. พรปวีณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ป.5 4.80 4.00 4.80 10.40 8.80 32.80
294 651993 ด.ช. ปริญญ์ อุ้ยนิรันดรกุล ป.5 8.00 10.00 4.00 6.40 4.00 32.40
295 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 12.00 6.00 5.60 2.40 6.40 32.40
296 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 2.40 6.00 14.40 6.40 3.20 32.40
297 650309 ด.ญ. เมธปิยา อุดมทัศนีย์ ป.5 8.80 5.00 5.60 5.60 7.20 32.20
298 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 10.40 5.00 6.40 3.20 7.20 32.20
299 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 8.80 3.00 5.60 8.80 5.60 31.80
300 651998 ด.ช. นรบดี อาจกล้า ป.5 8.00 7.00 3.20 8.00 5.60 31.80
301 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 8.80 3.00 4.80 8.80 6.40 31.80
302 650866 ด.ช. พิภูวิศร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 6.40 3.00 7.20 9.60 5.60 31.80
303 652625 ด.ช. วริทธิ์ อึ้งจงเจตน์ ป.5 7.20 7.00 3.20 7.20 7.20 31.80
304 650150 ด.ช. ธีรโชติ ยงวานิชจิต ป.5 10.40 3.00 2.40 9.60 6.40 31.80
305 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 6.40 10.00 8.00 4.80 2.40 31.60
306 650267 ด.ช. ธราธิป ธำรงศักดิ์สุวิทย์ ป.5 5.60 10.00 7.20 4.00 4.80 31.60
307 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 4.80 6.00 5.60 8.00 7.20 31.60
308 650823 ด.ช. บารมี รักสัตย์ ป.5 8.80 2.00 4.00 5.60 11.20 31.60
309 651017 ด.ช. กันตพล สันติรัตนโชติ ป.5 7.20 10.00 3.20 4.80 6.40 31.60
310 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 7.20 5.00 4.80 6.40 8.00 31.40
311 651293 ด.ญ. ประกายแก้ว ใจสำคัญ ป.5 7.20 9.00 2.40 5.60 7.20 31.40
312 652882 ด.ญ. ณัฎฐ์กานต์ อภิสิทธิ์ ป.5 7.20 8.00 5.60 8.00 2.40 31.20
313 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 6.40 8.00 7.20 4.80 4.80 31.20
314 651789 ด.ช. ไชยพัฒน์ โพธิ์เวชกุล ป.5 8.80 4.00 4.00 4.00 10.40 31.20
315 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 8.00 3.00 4.80 4.80 10.40 31.00
316 652746 ด.ช. พัณณ์เดชน์ ฐิติพรรณกุล ป.5 4.00 3.00 5.60 8.00 10.40 31.00
317 651897 ด.ช. สิริ เตลผล ป.5 11.20 2.00 1.60 7.20 8.80 30.80
318 651374 ด.ญ. กัลย์ฐิตา ชวศิริกุลฑล ป.5 5.60 6.00 5.60 5.60 8.00 30.80
319 652384 ด.ญ. ธมนวรรณ ประถมวงษ์ ป.5 4.80 6.00 6.40 6.40 7.20 30.80
320 652276 ด.ช. ธนเทพ สุบรรณ์ ป.5 7.20 6.00 3.20 8.00 6.40 30.80
321 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 7.20 6.00 8.80 4.80 4.00 30.80
322 651101 ด.ญ. อติกานต์ นิโครธานนท์ ป.5 7.20 2.00 4.80 8.80 8.00 30.80
323 652540 ด.ช. ศุภฤกษ์ ทองดี ป.5 7.20 2.00 7.20 7.20 7.20 30.80
324 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 10.40 5.00 6.40 2.40 6.40 30.60
325 652815 ด.ญ. เพชรลดา สุขเสมอ ป.5 8.80 5.00 4.80 4.80 7.20 30.60
326 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 7.20 5.00 5.60 8.00 4.80 30.60
327 652484 ด.ช. พสิษฐ์ อัญมณีเจริญ ป.5 9.60 1.00 9.60 4.00 6.40 30.60
328 650273 ด.ช. พากร ดุลยนนท์ ป.5 8.80 4.00 1.60 10.40 5.60 30.40
329 650377 ด.ช. สิทธา ไพศาลทรัพย์ ป.5 7.20 3.00 5.60 6.40 8.00 30.20
330 651543 ด.ญ. สุพิชชา ไชยอิ่นคำ ป.5 8.80 6.00 4.80 6.40 4.00 30.00
331 652672 ด.ญ. รวินท์นิภา เหลืองสิริขจร ป.5 4.00 6.00 4.80 5.60 9.60 30.00
332 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 7.20 2.00 9.60 7.20 4.00 30.00
333 650754 ด.ช. สุธีรัชต์ สุธรรมพิทักษ์ ป.5 9.60 5.00 6.40 4.00 4.80 29.80
334 651121 ด.ช. อนพัชร เพ็งยอด ป.5 6.40 5.00 5.60 4.80 8.00 29.80
335 653038 ด.ช. กันต์กวี มรกฎ ป.5 7.20 4.00 6.40 5.60 6.40 29.60
336 653005 ด.ช. พลากร ปัญญาวรากร ป.5 6.40 4.00 6.40 6.40 6.40 29.60
337 650316 ด.ญ. รินลดา เติมบริรักษ์ ป.5 9.60 5.00 4.00 5.60 4.80 29.00
338 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 9.60 5.00 5.60 4.80 4.00 29.00
339 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 7.20 5.00 5.60 5.60 5.60 29.00
340 651183 ด.ญ. ณภัทธิรา มะณีแสง ป.5 9.60 4.00 2.40 4.80 8.00 28.80
341 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 6.40 4.00 5.60 6.40 6.40 28.80
342 652973 ด.ญ. ญาณิศา จันทร์มั่งคั่ง ป.5 5.60 8.00 4.00 7.20 4.00 28.80
343 651170 ด.ญ. จินฏะนาภา จันทวี ป.5 8.00 3.00 3.20 7.20 7.20 28.60
344 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 5.60 6.00 6.40 5.60 4.80 28.40
345 650374 ด.ช. ปัณณทัต นาคสวัสดิ์ ป.5 8.80 6.00 4.80 5.60 3.20 28.40
346 652812 ด.ญ. ศุภิสรา ทองปอน ป.5 5.60 6.00 4.80 5.60 6.40 28.40
347 651676 ด.ญ. สุรัชนา ลิ้มอรุโณทัย ป.5 4.80 6.00 4.00 8.00 5.60 28.40
348 650574 ด.ช. ณกรณ์ ธรรมโชติ ป.5 4.00 6.00 4.80 5.60 8.00 28.40
349 652680 ด.ช. ณราวิชญ์ ผูกมณีคง ป.5 7.20 6.00 7.20 4.00 4.00 28.40
350 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 4.80 5.00 4.80 6.40 7.20 28.20
351 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 8.00 5.00 4.00 4.00 7.20 28.20
352 650496 ด.ช. ธนยศ พวงจิตต์ ป.5 8.00 4.00 4.80 4.80 6.40 28.00
353 652188 ด.ญ. กานต์ชุดา กฤษฎาอริยชน ป.5 8.80 0.00 5.60 4.80 8.80 28.00
354 651826 ด.ช. ชวินธร เจริญราษฎร์ ป.5 6.40 4.00 6.40 6.40 4.80 28.00
355 650495 ด.ช. ณัฐนิติ เหมือนสุดใจ ป.5 8.00 6.00 3.20 7.20 3.20 27.60
356 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 5.60 5.00 4.80 7.20 4.80 27.40
357 651297 ด.ญ. ลฎาภา วิชัยโย ป.5 8.80 9.00 2.40 7.20 27.40
358 652958 ด.ช. ณวิชญ์ อัตนโถ ป.5 6.40 4.00 6.40 4.00 6.40 27.20
359 652144 ด.ช. คณาธิป จันใด ป.5 3.20 4.00 9.60 6.40 4.00 27.20
360 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 3.20 4.00 7.20 4.80 8.00 27.20
361 651623 ด.ญ. ไอรินลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.5 4.80 3.00 5.60 8.00 5.60 27.00
362 651358 ด.ญ. ฐิตารีย์ มะลิรัตน์ ป.5 8.80 6.00 1.60 5.60 4.80 26.80
363 652732 ด.ญ. ไอลดา สังวรวงษ์พนา ป.5 4.80 6.00 4.00 6.40 5.60 26.80
364 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 8.80 4.00 4.00 4.80 4.80 26.40
365 651309 ด.ญ. ธันยพร คำแสน ป.5 7.20 3.00 4.00 5.60 6.40 26.20
366 651210 ด.ช. ภนัษ เล่งเวหาสถิต ป.5 5.60 3.00 7.20 6.40 4.00 26.20
367 652846 ด.ญ. รังสิมาพร อินทวิสัย ป.5 5.60 6.00 4.80 5.60 4.00 26.00
368 650919 ด.ญ. นลินดา สุขศิวกร ป.5 7.20 6.00 4.00 4.00 4.80 26.00
369 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 4.00 5.00 4.80 7.20 4.80 25.80
370 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 7.20 3.00 4.80 5.60 4.80 25.40
371 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 4.00 7.00 3.20 6.40 4.80 25.40
372 652322 ด.ญ. จิรภัทร โพธิ์สุวรรณ์ ป.5 7.20 3.00 6.40 4.80 4.00 25.40
373 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 7.20 1.00 8.00 4.00 4.80 25.00
374 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 4.80 4.00 4.80 4.80 6.40 24.80
375 652932 ด.ญ. ณิชนิตา แพระบำ ป.5 8.00 3.00 4.80 4.80 4.00 24.60
376 651782 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.5 5.60 3.00 4.00 6.40 5.60 24.60
377 651954 ด.ญ. อาคีรา ตระการรุ่งโรจน์ ป.5 7.20 2.00 3.20 7.20 4.80 24.40
378 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 5.60 5.00 1.60 6.40 5.60 24.20
379 650923 ด.ญ. ปทิตตา นาสิงคาร ป.5 8.80 3.00 4.00 4.80 3.20 23.80
380 652039 ด.ช. แทนไท สินทนะโยธิน ป.5 6.40 5.00 4.80 3.20 4.00 23.40
381 650226 ด.ช. พาวิณส์ ธนวินท์ ป.5 3.20 4.00 5.60 4.80 5.60 23.20
382 651517 ด.ช. ภิรกฤต เชาว์ภัทรเดชา ป.5 3.20 5.00 3.20 8.80 2.40 22.60
383 652216 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.5 4.00 4.00 4.80 4.80 3.20 20.80
384 651410 ด.ญ. นรัมภา เลิศนุวัฒน์ ป.5 7.20 5.00 7.20 0.80 0.00 20.20
385 650135 ด.ช. ชนนท์ หวังสมบูรณ์ศิริ ป.5 1.60 6.00 3.20 5.60 3.20 19.60
386 650105 ด.ญ. จิณณ์ณิชา ตั่นทรัพย์สิน ป.5 4.00 4.00 3.20 3.20 3.20 17.60
387 650094 ด.ช. ศุทธิศิษฏ์ บัววิรัตน์ ป.5 3.20 2.00 4.00 4.80 3.20 17.20
388 650209 ด.ช. ยศวินช์ เรืองสรรงามสิริ ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 650635 ด.ช. มรุเดช สงสุรินทร์ ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 651612 ด.ญ. พรหมพิชญาภา หลีกภัย ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 651388 ด.ช. วรานนท์ ธงงาม ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 652015 ด.ช. สถิตย์พร เกชาคุปต์ ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 650672 ด.ญ. ณภัทร คุณารักษ์ ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 652352 ด.ญ. จิรัชญา เผ่าอ้าย ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 652524 ด.ช. อัสนา วรรณทิม ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 652635 ด.ช. สิปปภณ อรุณโรจน์ ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 651330 ด.ช. ณัฐวรรธน์ พรหมทองนุ้ย ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 652665 ด.ญ. ริญญารัศมิ์ อารมณ์รัตน์ ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 652947 ด.ช. พีรวัส ใคร้มุก ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00