เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.5

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
ภาษาไทย
(100 คะแนน)
สังคมศึกษา
(100 คะแนน)
คะแนนรวม
(500 คะแนน)
1 220248 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 92.00 100.00 80.00 80.00 68.00 420.00
2 120062 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 84.00 70.00 72.00 80.00 80.00 386.00
3 120749 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 76.00 85.00 68.00 72.00 68.00 369.00
4 220098 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 64.00 90.00 80.00 56.00 72.00 362.00
5 220062 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 68.00 75.00 76.00 68.00 68.00 355.00
6 120217 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 80.00 90.00 68.00 64.00 52.00 354.00
7 120572 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 92.00 85.00 64.00 44.00 68.00 353.00
8 220361 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 60.00 80.00 64.00 76.00 68.00 348.00
9 120014 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 76.00 95.00 56.00 48.00 72.00 347.00
10 120871 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.5 72.00 60.00 68.00 64.00 80.00 344.00
11 120287 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 88.00 75.00 48.00 68.00 64.00 343.00
12 220642 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 72.00 85.00 76.00 44.00 64.00 341.00
13 120606 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 64.00 75.00 60.00 64.00 76.00 339.00
14 120518 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 80.00 90.00 64.00 44.00 60.00 338.00
15 220097 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 76.00 80.00 84.00 52.00 44.00 336.00
16 220517 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 64.00 85.00 76.00 48.00 56.00 329.00
17 220686 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 84.00 70.00 68.00 52.00 52.00 326.00
18 120693 ด.ช. สิน สินพระยากุล ป.5 80.00 70.00 44.00 68.00 64.00 326.00
19 120108 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 76.00 85.00 68.00 48.00 48.00 325.00
20 220428 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 64.00 65.00 68.00 72.00 56.00 325.00
21 220360 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 68.00 80.00 40.00 64.00 72.00 324.00
22 220594 ด.ช. จิรัฏฐ์ เข็มสวัสดิ์ ป.5 72.00 60.00 76.00 56.00 60.00 324.00
23 220478 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 92.00 75.00 36.00 60.00 60.00 323.00
24 120084 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 76.00 90.00 32.00 64.00 60.00 322.00
25 120415 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 72.00 85.00 68.00 44.00 52.00 321.00
26 120126 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 56.00 75.00 52.00 72.00 64.00 319.00
27 120651 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 68.00 70.00 52.00 56.00 72.00 318.00
28 120413 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 60.00 60.00 72.00 64.00 60.00 316.00
29 120834 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.5 64.00 55.00 68.00 72.00 56.00 315.00
30 220326 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 68.00 70.00 64.00 56.00 56.00 314.00
31 120789 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 56.00 65.00 72.00 52.00 68.00 313.00
32 120295 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 60.00 70.00 64.00 64.00 52.00 310.00
33 120390 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 64.00 85.00 56.00 60.00 44.00 309.00
34 120392 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 60.00 85.00 48.00 60.00 56.00 309.00
35 220610 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 64.00 45.00 80.00 68.00 52.00 309.00
36 120577 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 64.00 60.00 84.00 52.00 48.00 308.00
37 120152 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 80.00 95.00 28.00 52.00 52.00 307.00
38 220148 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 64.00 85.00 56.00 44.00 56.00 305.00
39 220058 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 84.00 80.00 48.00 44.00 48.00 304.00
40 120339 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 72.00 75.00 44.00 52.00 56.00 299.00
41 220289 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 64.00 80.00 52.00 44.00 56.00 296.00
42 120468 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 64.00 60.00 52.00 68.00 52.00 296.00
43 120792 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 64.00 60.00 44.00 56.00 72.00 296.00
44 220513 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 68.00 75.00 56.00 40.00 56.00 295.00
45 220433 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.5 60.00 75.00 48.00 48.00 64.00 295.00
46 120433 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 44.00 75.00 56.00 52.00 68.00 295.00
47 120642 ด.ช. อัครวิทย์ อัครจรัลญา ป.5 84.00 70.00 48.00 48.00 44.00 294.00
48 120795 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.5 68.00 70.00 56.00 40.00 60.00 294.00
49 220814 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 52.00 50.00 64.00 72.00 56.00 294.00
50 120738 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 64.00 65.00 52.00 44.00 68.00 293.00
51 220554 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 52.00 80.00 76.00 32.00 52.00 292.00
52 220136 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 52.00 60.00 72.00 48.00 60.00 292.00
53 120922 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 68.00 50.00 52.00 60.00 60.00 290.00
54 120739 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 60.00 50.00 56.00 64.00 60.00 290.00
55 120321 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.5 72.00 30.00 64.00 56.00 68.00 290.00
56 120400 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 56.00 65.00 52.00 60.00 56.00 289.00
57 120140 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 68.00 45.00 56.00 48.00 72.00 289.00
58 120210 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 64.00 80.00 44.00 52.00 48.00 288.00
59 220625 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 56.00 80.00 52.00 40.00 60.00 288.00
60 120506 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 56.00 75.00 44.00 48.00 64.00 287.00
61 220590 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.5 64.00 65.00 80.00 32.00 44.00 285.00
62 220526 ด.ญ. กฤตยา เลาหกุล ป.5 56.00 45.00 64.00 64.00 56.00 285.00
63 120081 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 60.00 80.00 36.00 48.00 60.00 284.00
64 220418 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 60.00 80.00 52.00 28.00 64.00 284.00
65 220246 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 56.00 80.00 40.00 48.00 60.00 284.00
66 220076 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 36.00 60.00 84.00 44.00 60.00 284.00
67 120748 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 60.00 40.00 64.00 60.00 60.00 284.00
68 220540 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 56.00 40.00 68.00 56.00 64.00 284.00
69 220461 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 80.00 75.00 20.00 48.00 60.00 283.00
70 120532 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 64.00 55.00 48.00 56.00 60.00 283.00
71 120238 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 60.00 55.00 72.00 44.00 52.00 283.00
72 220459 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 48.00 55.00 72.00 52.00 56.00 283.00
73 220103 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 60.00 50.00 56.00 56.00 60.00 282.00
74 220822 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 56.00 85.00 48.00 56.00 36.00 281.00
75 220259 ด.ช. ธรณ์ธภัทร์ สู่สุข ป.5 52.00 60.00 68.00 60.00 40.00 280.00
76 220649 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 52.00 55.00 64.00 56.00 52.00 279.00
77 120562 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 64.00 90.00 36.00 36.00 52.00 278.00
78 120064 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 52.00 50.00 60.00 60.00 56.00 278.00
79 220656 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 48.00 85.00 64.00 24.00 56.00 277.00
80 220648 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 60.00 55.00 48.00 60.00 52.00 275.00
81 120223 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 68.00 50.00 52.00 56.00 48.00 274.00
82 220631 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 44.00 50.00 68.00 40.00 72.00 274.00
83 220491 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 60.00 65.00 44.00 48.00 56.00 273.00
84 120236 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 72.00 75.00 24.00 48.00 52.00 271.00
85 220154 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 68.00 75.00 40.00 40.00 48.00 271.00
86 120225 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 52.00 75.00 40.00 56.00 48.00 271.00
87 220443 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 44.00 90.00 36.00 40.00 60.00 270.00
88 220515 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 60.00 70.00 48.00 40.00 52.00 270.00
89 220414 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.5 56.00 70.00 32.00 44.00 68.00 270.00
90 220055 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.5 52.00 50.00 48.00 52.00 68.00 270.00
91 120385 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.5 44.00 50.00 56.00 60.00 60.00 270.00
92 220146 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 64.00 85.00 56.00 28.00 36.00 269.00
93 220561 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 56.00 85.00 32.00 40.00 56.00 269.00
94 120085 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 60.00 65.00 44.00 48.00 52.00 269.00
95 120546 ด.ช. ธนะพัฒน์ จันทร์งาม ป.5 76.00 60.00 32.00 64.00 36.00 268.00
96 120712 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.5 68.00 60.00 44.00 52.00 44.00 268.00
97 120128 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 44.00 55.00 68.00 44.00 56.00 267.00
98 220533 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 56.00 35.00 80.00 52.00 44.00 267.00
99 120701 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 56.00 50.00 52.00 48.00 60.00 266.00
100 120802 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.5 52.00 60.00 36.00 52.00 64.00 264.00
101 120920 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 56.00 75.00 28.00 48.00 56.00 263.00
102 220125 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 60.00 90.00 68.00 28.00 16.00 262.00
103 120841 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 56.00 70.00 36.00 56.00 44.00 262.00
104 220210 ด.ช. อินทัช วิสูญ ป.5 56.00 70.00 32.00 48.00 56.00 262.00
105 120887 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.5 72.00 50.00 40.00 44.00 56.00 262.00
106 220475 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 44.00 50.00 48.00 64.00 56.00 262.00
107 120707 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.5 68.00 45.00 44.00 48.00 56.00 261.00
108 220123 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 44.00 45.00 48.00 68.00 56.00 261.00
109 220585 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 36.00 45.00 72.00 56.00 52.00 261.00
110 120799 ด.ญ. บุญรักษา รวีวงศ์อโนทัย ป.5 48.00 80.00 36.00 48.00 48.00 260.00
111 120110 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 52.00 40.00 52.00 52.00 64.00 260.00
112 120332 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.5 72.00 20.00 72.00 56.00 40.00 260.00
113 120782 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.5 56.00 75.00 40.00 36.00 52.00 259.00
114 120376 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 68.00 55.00 32.00 56.00 48.00 259.00
115 120086 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 56.00 55.00 52.00 44.00 52.00 259.00
116 220083 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 52.00 55.00 48.00 56.00 48.00 259.00
117 220283 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 60.00 70.00 40.00 32.00 56.00 258.00
118 220480 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 36.00 50.00 72.00 56.00 44.00 258.00
119 220067 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 44.00 65.00 56.00 56.00 36.00 257.00
120 120893 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 64.00 45.00 44.00 32.00 72.00 257.00
121 220525 ด.ญ. ลถัสรดา โชติสาธิตกุล ป.5 52.00 45.00 44.00 52.00 64.00 257.00
122 220276 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 52.00 45.00 56.00 48.00 56.00 257.00
123 120079 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 68.00 40.00 36.00 60.00 52.00 256.00
124 120244 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 56.00 40.00 76.00 40.00 44.00 256.00
125 120774 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 64.00 75.00 32.00 36.00 48.00 255.00
126 220549 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.5 60.00 55.00 48.00 48.00 44.00 255.00
127 220527 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.5 40.00 50.00 60.00 52.00 52.00 254.00
128 220439 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 68.00 30.00 60.00 44.00 52.00 254.00
129 120158 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 48.00 45.00 60.00 44.00 56.00 253.00
130 120078 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 52.00 80.00 56.00 40.00 24.00 252.00
131 220204 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.5 56.00 40.00 52.00 48.00 56.00 252.00
132 120881 ด.ญ. สุตาภัทร ขัตติยาภิรักษ์ ป.5 48.00 55.00 48.00 52.00 48.00 251.00
133 120246 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 48.00 35.00 48.00 60.00 60.00 251.00
134 120377 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 76.00 30.00 44.00 44.00 56.00 250.00
135 220496 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 64.00 30.00 60.00 48.00 48.00 250.00
136 220372 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.5 56.00 30.00 52.00 56.00 56.00 250.00
137 220614 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 52.00 30.00 68.00 44.00 56.00 250.00
138 220159 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 52.00 85.00 32.00 44.00 36.00 249.00
139 120765 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.5 52.00 45.00 28.00 76.00 48.00 249.00
140 120851 ด.ญ. คณาธรณ์ พงษ์กิตติพันธ์ ป.5 52.00 45.00 60.00 48.00 44.00 249.00
141 220212 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.5 48.00 45.00 44.00 48.00 64.00 249.00
142 120379 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 48.00 45.00 68.00 40.00 48.00 249.00
143 220165 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 32.00 45.00 76.00 40.00 56.00 249.00
144 120151 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 56.00 25.00 56.00 52.00 60.00 249.00
145 120382 ด.ช. ยศกร นนทนาคร ป.5 48.00 60.00 32.00 52.00 56.00 248.00
146 120670 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 44.00 55.00 40.00 48.00 60.00 247.00
147 120124 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 36.00 35.00 48.00 64.00 64.00 247.00
148 120501 ด.ช. กฤติน ปุณกบุตร ป.5 72.00 30.00 44.00 36.00 64.00 246.00
149 220199 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.5 52.00 30.00 56.00 52.00 56.00 246.00
150 120289 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 48.00 30.00 88.00 44.00 36.00 246.00
151 120163 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 44.00 65.00 36.00 52.00 48.00 245.00
152 120148 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 64.00 60.00 28.00 44.00 48.00 244.00
153 120438 ด.ช. คัคเนศวร์ ปานนาค ป.5 48.00 40.00 36.00 56.00 64.00 244.00
154 220409 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 68.00 70.00 24.00 40.00 40.00 242.00
155 220335 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 44.00 70.00 64.00 28.00 36.00 242.00
156 220161 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 72.00 10.00 60.00 48.00 52.00 242.00
157 220479 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 48.00 45.00 68.00 32.00 48.00 241.00
158 220160 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 56.00 60.00 52.00 36.00 36.00 240.00
159 220727 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 52.00 40.00 56.00 36.00 56.00 240.00
160 220672 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 44.00 55.00 48.00 40.00 52.00 239.00
161 120020 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.5 60.00 35.00 44.00 56.00 44.00 239.00
162 120878 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เหลี่ยมหลุมภา ป.5 44.00 35.00 60.00 48.00 52.00 239.00
163 220701 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 56.00 70.00 20.00 24.00 68.00 238.00
164 220405 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 52.00 50.00 44.00 44.00 48.00 238.00
165 120762 ด.ญ. กฤตยา หริราบไพรี ป.5 44.00 50.00 40.00 40.00 64.00 238.00
166 120053 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.5 48.00 30.00 48.00 56.00 56.00 238.00
167 120469 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 60.00 65.00 24.00 48.00 40.00 237.00
168 220786 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 44.00 35.00 80.00 32.00 44.00 235.00
169 220738 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 44.00 70.00 40.00 44.00 36.00 234.00
170 120697 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.5 36.00 70.00 36.00 48.00 44.00 234.00
171 220318 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.5 56.00 30.00 44.00 36.00 68.00 234.00
172 220075 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 60.00 60.00 44.00 36.00 32.00 232.00
173 220437 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 48.00 40.00 44.00 44.00 56.00 232.00
174 120542 ด.ญ. รมิดา จิรภิญญาวงศ์ ป.5 44.00 40.00 44.00 56.00 48.00 232.00
175 120209 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 28.00 75.00 56.00 32.00 40.00 231.00
176 120919 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 56.00 35.00 32.00 40.00 68.00 231.00
177 220484 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 52.00 35.00 44.00 44.00 56.00 231.00
178 220298 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.5 44.00 35.00 52.00 44.00 56.00 231.00
179 220455 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 36.00 35.00 60.00 56.00 44.00 231.00
180 120521 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 64.00 50.00 32.00 36.00 48.00 230.00
181 220426 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 40.00 50.00 52.00 32.00 56.00 230.00
182 220671 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 40.00 45.00 56.00 36.00 52.00 229.00
183 120092 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 44.00 25.00 48.00 44.00 68.00 229.00
184 120855 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 48.00 60.00 40.00 32.00 48.00 228.00
185 120416 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 56.00 40.00 56.00 32.00 44.00 228.00
186 220272 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 44.00 40.00 36.00 64.00 44.00 228.00
187 120340 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 40.00 40.00 48.00 32.00 68.00 228.00
188 120828 ด.ช. ณัฐวินท์ สกุลเจน ป.5 68.00 20.00 32.00 52.00 56.00 228.00
189 120206 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 52.00 20.00 40.00 44.00 72.00 228.00
190 220826 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 40.00 35.00 60.00 36.00 56.00 227.00
191 120470 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 56.00 45.00 32.00 44.00 48.00 225.00
192 220830 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 36.00 45.00 52.00 60.00 32.00 225.00
193 220506 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.5 32.00 45.00 56.00 48.00 44.00 225.00
194 120498 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 32.00 45.00 52.00 44.00 52.00 225.00
195 120764 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.5 60.00 25.00 28.00 48.00 64.00 225.00
196 220514 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 56.00 25.00 36.00 48.00 60.00 225.00
197 220085 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 56.00 25.00 60.00 44.00 40.00 225.00
198 220090 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 56.00 25.00 44.00 40.00 60.00 225.00
199 220003 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.5 52.00 60.00 20.00 40.00 52.00 224.00
200 220135 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 44.00 60.00 36.00 48.00 36.00 224.00
201 120221 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 40.00 60.00 44.00 36.00 44.00 224.00
202 220598 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 56.00 40.00 48.00 24.00 56.00 224.00
203 120267 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.5 52.00 40.00 36.00 44.00 52.00 224.00
204 120598 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.5 48.00 40.00 32.00 40.00 64.00 224.00
205 120594 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.5 56.00 55.00 36.00 32.00 44.00 223.00
206 120567 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.5 52.00 35.00 40.00 60.00 36.00 223.00
207 120611 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.5 56.00 15.00 40.00 52.00 60.00 223.00
208 120565 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.5 48.00 50.00 40.00 28.00 56.00 222.00
209 220737 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 44.00 50.00 36.00 32.00 60.00 222.00
210 120176 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.5 56.00 30.00 48.00 44.00 44.00 222.00
211 220468 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.5 44.00 30.00 44.00 40.00 64.00 222.00
212 220589 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.5 60.00 45.00 28.00 44.00 44.00 221.00
213 120838 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 52.00 40.00 24.00 44.00 60.00 220.00
214 120115 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 48.00 40.00 48.00 36.00 48.00 220.00
215 220288 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 60.00 55.00 36.00 36.00 32.00 219.00
216 120796 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.5 40.00 55.00 36.00 32.00 56.00 219.00
217 220551 ด.ญ. ณพาภรณ์ นันทพันธ์ ป.5 36.00 55.00 40.00 40.00 48.00 219.00
218 120394 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 36.00 55.00 44.00 40.00 44.00 219.00
219 120928 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.5 56.00 35.00 24.00 48.00 56.00 219.00
220 220569 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.5 56.00 35.00 32.00 36.00 60.00 219.00
221 120595 ด.ช. อัครพงษ์ สุวรรณบูรณ์ ป.5 36.00 35.00 32.00 52.00 64.00 219.00
222 120846 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.5 40.00 50.00 52.00 28.00 48.00 218.00
223 220469 ด.ช. ขจรกฤต ชลเกียรติภูมิ ป.5 40.00 45.00 48.00 52.00 32.00 217.00
224 120913 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.5 32.00 45.00 44.00 44.00 52.00 217.00
225 220023 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.5 40.00 60.00 28.00 36.00 52.00 216.00
226 220633 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 56.00 40.00 32.00 48.00 40.00 216.00
227 220002 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.5 48.00 40.00 40.00 44.00 44.00 216.00
228 120183 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 40.00 40.00 40.00 40.00 56.00 216.00
229 220293 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.5 36.00 40.00 44.00 44.00 52.00 216.00
230 220191 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.5 48.00 35.00 28.00 52.00 52.00 215.00
231 120187 ด.ช. ฐิติวุฒิ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 48.00 50.00 48.00 32.00 36.00 214.00
232 120925 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.5 76.00 30.00 28.00 40.00 40.00 214.00
233 120514 ด.ญ. นันทภัค จินดาวุฒิกุล ป.5 44.00 25.00 44.00 52.00 48.00 213.00
234 220748 ด.ญ. กฤตติกา แสงแจ่ม ป.5 52.00 40.00 40.00 40.00 40.00 212.00
235 120592 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.5 52.00 40.00 28.00 36.00 56.00 212.00
236 120870 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.5 44.00 40.00 20.00 52.00 56.00 212.00
237 220069 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 40.00 40.00 60.00 24.00 48.00 212.00
238 220726 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 72.00 35.00 36.00 20.00 48.00 211.00
239 120091 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 52.00 35.00 24.00 52.00 48.00 211.00
240 120155 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 44.00 45.00 36.00 32.00 52.00 209.00
241 220765 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.5 40.00 45.00 40.00 28.00 56.00 209.00
242 120784 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.5 36.00 45.00 28.00 48.00 52.00 209.00
243 120813 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 56.00 25.00 40.00 48.00 40.00 209.00
244 120162 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 32.00 25.00 48.00 44.00 60.00 209.00
245 120089 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 40.00 20.00 60.00 32.00 56.00 208.00
246 220313 ด.ญ. ศกุณตลาย์ เส็งพานิช ป.5 48.00 35.00 40.00 40.00 44.00 207.00
247 120141 ด.ญ. ภัทชญารีย์ สฤษดิ์เจริญค้า ป.5 36.00 35.00 40.00 32.00 64.00 207.00
248 120200 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.5 56.00 30.00 24.00 44.00 52.00 206.00
249 120269 ด.ญ. บุษราคัม คำใบ ป.5 40.00 65.00 20.00 36.00 44.00 205.00
250 220838 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 48.00 25.00 80.00 32.00 20.00 205.00
251 220807 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 56.00 40.00 28.00 36.00 44.00 204.00
252 120906 ด.ญ. ชนิดาภา รังษีสุทธิรัตน์ ป.5 28.00 40.00 36.00 48.00 52.00 204.00
253 220571 ด.ญ. ณัฐธิดา เลิศวงศ์วีรชัย ป.5 48.00 20.00 40.00 48.00 48.00 204.00
254 220683 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 44.00 55.00 44.00 24.00 36.00 203.00
255 120391 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 28.00 55.00 84.00 24.00 12.00 203.00
256 120041 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.5 36.00 35.00 28.00 48.00 56.00 203.00
257 120917 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 48.00 50.00 24.00 40.00 40.00 202.00
258 220759 ด.ช. ภูรินทร์ เจริญพืช ป.5 48.00 45.00 16.00 48.00 44.00 201.00
259 120032 ด.ช. กฤตธัช อุ่นธรรม ป.5 24.00 45.00 32.00 36.00 64.00 201.00
260 220109 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 52.00 25.00 44.00 44.00 36.00 201.00
261 220837 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 36.00 25.00 28.00 44.00 68.00 201.00
262 220066 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 28.00 25.00 12.00 72.00 64.00 201.00
263 120025 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.5 44.00 40.00 20.00 40.00 56.00 200.00
263 220606 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 44.00 40.00 20.00 40.00 56.00 200.00
265 120520 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 72.00 35.00 20.00 24.00 48.00 199.00
266 220802 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.5 56.00 35.00 36.00 20.00 52.00 199.00
267 120865 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 48.00 35.00 24.00 44.00 48.00 199.00
268 220265 ด.ญ. พิมพ์ดาว ไชยศรี ป.5 36.00 50.00 40.00 32.00 40.00 198.00
269 220760 ด.ญ. สิริกัลยา วลาพล ป.5 32.00 50.00 40.00 32.00 44.00 198.00
270 220755 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.5 48.00 30.00 20.00 52.00 48.00 198.00
271 220017 ด.ญ. นภาดา สงบพันธ์ ป.5 48.00 30.00 32.00 44.00 44.00 198.00
272 220531 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 48.00 10.00 36.00 56.00 48.00 198.00
273 120105 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 60.00 45.00 20.00 32.00 40.00 197.00
274 220743 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 44.00 45.00 48.00 24.00 36.00 197.00
275 120932 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 40.00 45.00 44.00 16.00 52.00 197.00
276 120593 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.5 52.00 40.00 28.00 40.00 36.00 196.00
277 220377 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.5 48.00 40.00 20.00 48.00 40.00 196.00
278 120676 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.5 48.00 40.00 24.00 48.00 36.00 196.00
279 220583 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 48.00 40.00 32.00 40.00 36.00 196.00
280 220562 ด.ช. ศิวรักษ์ คุณาธรรมรักษ์ ป.5 48.00 40.00 36.00 24.00 48.00 196.00
281 120704 ด.ญ. เพียงบุญ เขื่อนสุวรรณ ป.5 44.00 20.00 32.00 48.00 52.00 196.00
282 120334 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 40.00 30.00 52.00 40.00 32.00 194.00
283 120178 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.5 36.00 30.00 32.00 48.00 48.00 194.00
284 220144 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 56.00 45.00 24.00 24.00 44.00 193.00
285 120193 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.5 20.00 45.00 44.00 44.00 40.00 193.00
286 120191 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.5 32.00 25.00 32.00 60.00 44.00 193.00
287 220662 ด.ช. ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว ป.5 32.00 40.00 44.00 24.00 52.00 192.00
288 120902 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 28.00 40.00 20.00 64.00 40.00 192.00
289 120590 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พงศ์ภูริจินดา ป.5 56.00 20.00 36.00 44.00 36.00 192.00
290 120100 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 56.00 20.00 32.00 28.00 56.00 192.00
291 120453 ด.ช. พิทยุตม์ อุปรมัย ป.5 24.00 50.00 36.00 32.00 48.00 190.00
292 120323 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.5 40.00 30.00 68.00 20.00 32.00 190.00
293 120251 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.5 48.00 10.00 20.00 60.00 52.00 190.00
294 120909 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.5 36.00 45.00 32.00 40.00 36.00 189.00
295 220511 ด.ช. กิตติภพ โศจิศรีสกุล ป.5 36.00 40.00 28.00 28.00 56.00 188.00
296 220381 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 32.00 40.00 32.00 32.00 52.00 188.00
297 220205 ด.ช. จิตติพัฒน์ แขกเทศ ป.5 16.00 40.00 28.00 44.00 60.00 188.00
298 220203 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.5 56.00 20.00 36.00 44.00 32.00 188.00
299 120010 ด.ญ. ภัทรามาส ประเหมือน ป.5 52.00 20.00 48.00 32.00 36.00 188.00
300 120772 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.5 40.00 20.00 48.00 40.00 40.00 188.00
301 220619 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 44.00 35.00 40.00 24.00 44.00 187.00
302 220722 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.5 40.00 35.00 36.00 32.00 44.00 187.00
303 220045 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.5 36.00 35.00 44.00 36.00 36.00 187.00
304 220791 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.5 48.00 30.00 24.00 36.00 48.00 186.00
305 220805 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.5 44.00 30.00 32.00 28.00 52.00 186.00
306 120753 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.5 48.00 45.00 16.00 24.00 52.00 185.00
307 120234 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 40.00 25.00 36.00 44.00 40.00 185.00
308 120864 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 32.00 25.00 36.00 40.00 52.00 185.00
309 120891 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 28.00 25.00 40.00 52.00 40.00 185.00
310 120731 ด.ช. พีรดนย์ เกษา ป.5 48.00 60.00 24.00 16.00 36.00 184.00
311 120263 ด.ช. ธีรเพชร พรมลือ ป.5 60.00 40.00 24.00 36.00 24.00 184.00
312 120644 ด.ญ. ปาณิสรา ศรีทอง ป.5 56.00 40.00 36.00 32.00 20.00 184.00
313 120926 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.5 32.00 40.00 40.00 24.00 48.00 184.00
314 120033 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.5 56.00 20.00 24.00 40.00 44.00 184.00
315 120449 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 28.00 20.00 40.00 52.00 44.00 184.00
316 120007 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.5 24.00 20.00 40.00 52.00 48.00 184.00
317 120675 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.5 36.00 35.00 28.00 44.00 40.00 183.00
318 220086 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 24.00 35.00 32.00 44.00 48.00 183.00
319 120493 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 24.00 35.00 40.00 28.00 56.00 183.00
320 220550 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.5 48.00 15.00 32.00 36.00 52.00 183.00
321 220121 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 40.00 45.00 28.00 36.00 32.00 181.00
322 220031 ด.ญ. จันทรกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 28.00 45.00 32.00 24.00 52.00 181.00
323 120683 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 48.00 25.00 16.00 40.00 52.00 181.00
324 220732 ด.ช. จิรัฎฐ์ กรีธาธร ป.5 44.00 25.00 28.00 40.00 44.00 181.00
325 120445 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 36.00 25.00 48.00 36.00 36.00 181.00
326 220028 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.5 44.00 40.00 32.00 36.00 28.00 180.00
327 220616 ด.ช. ศุภศิษฏ์ วัฒนาวรรณะ ป.5 36.00 40.00 28.00 36.00 40.00 180.00
328 120755 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.5 32.00 40.00 16.00 28.00 64.00 180.00
329 220637 ด.ช. ภัทรเวท สัยงาม ป.5 52.00 20.00 20.00 36.00 52.00 180.00
330 220825 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.5 40.00 20.00 44.00 36.00 40.00 180.00
331 120504 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 24.00 35.00 40.00 40.00 40.00 179.00
332 120665 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 20.00 35.00 28.00 36.00 60.00 179.00
333 220168 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 16.00 35.00 36.00 36.00 56.00 179.00
334 120727 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.5 48.00 15.00 36.00 36.00 44.00 179.00
335 120674 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.5 24.00 15.00 32.00 64.00 44.00 179.00
336 220048 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.5 40.00 30.00 36.00 32.00 40.00 178.00
337 220415 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 36.00 30.00 40.00 32.00 40.00 178.00
338 120586 ด.ช. ธนาธิป เอื้อวรกุลชัย ป.5 44.00 45.00 24.00 36.00 28.00 177.00
339 120640 ด.ช. กุศล พินิจสถิล ป.5 40.00 25.00 36.00 36.00 40.00 177.00
340 120790 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 32.00 25.00 28.00 52.00 40.00 177.00
341 220572 ด.ช. ปรัตถ์สุนทร ฉ่ำสดใส ป.5 44.00 40.00 32.00 28.00 32.00 176.00
342 220470 ด.ช. ชาญศร กิมยงค์ ป.5 48.00 20.00 40.00 12.00 56.00 176.00
343 120366 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 44.00 20.00 32.00 48.00 32.00 176.00
344 220432 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.5 28.00 20.00 32.00 40.00 56.00 176.00
345 220397 ด.ช. พิสิษฐ์ เหล่าทอง ป.5 28.00 35.00 36.00 44.00 32.00 175.00
346 120786 ด.ญ. พลอยครินทร์ มงคลสวัสดิ์ ป.5 28.00 50.00 32.00 28.00 36.00 174.00
347 120255 ด.ญ. พรปวีณ์ ดิษฐาน ป.5 32.00 30.00 16.00 44.00 52.00 174.00
348 120015 ด.ญ. ภัทรวดี เฉิดอารีกิจ ป.5 28.00 25.00 32.00 40.00 48.00 173.00
349 120034 ด.ช. วัชรพงษ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา ป.5 32.00 40.00 12.00 32.00 56.00 172.00
350 220729 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 32.00 40.00 36.00 32.00 32.00 172.00
351 220630 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 36.00 20.00 44.00 20.00 52.00 172.00
352 120566 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.5 28.00 35.00 36.00 24.00 48.00 171.00
353 120931 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 40.00 15.00 36.00 32.00 48.00 171.00
354 120479 ด.ช. ปัญญวัฒน์ นนทสวัสดิ์ ป.5 40.00 30.00 24.00 40.00 36.00 170.00
355 120016 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.5 40.00 30.00 40.00 24.00 36.00 170.00
356 120484 ด.ช. ธรรม์ธีร์ นนทสุวรรณ ป.5 28.00 30.00 40.00 40.00 32.00 170.00
357 120219 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 24.00 30.00 28.00 44.00 44.00 170.00
358 120448 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 24.00 30.00 52.00 36.00 28.00 170.00
359 120036 ด.ช. นรภัทร วงศ์ปถัมภ์ ป.5 28.00 65.00 32.00 20.00 24.00 169.00
360 120254 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.5 32.00 45.00 44.00 20.00 28.00 169.00
361 120076 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 36.00 40.00 28.00 36.00 28.00 168.00
362 220047 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.5 32.00 40.00 44.00 24.00 28.00 168.00
363 120054 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.5 48.00 20.00 36.00 36.00 28.00 168.00
364 120258 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.5 28.00 35.00 28.00 32.00 44.00 167.00
365 120312 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.5 36.00 15.00 32.00 40.00 44.00 167.00
366 120576 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 44.00 50.00 12.00 20.00 40.00 166.00
367 220040 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.5 28.00 50.00 40.00 20.00 28.00 166.00
368 120737 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 32.00 45.00 16.00 44.00 28.00 165.00
369 120018 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.5 56.00 25.00 24.00 20.00 40.00 165.00
370 120357 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.5 32.00 25.00 28.00 32.00 48.00 165.00
371 220563 ด.ช. อัครวัฒน์ ภิญโญธนะสิทธิ์ ป.5 48.00 40.00 16.00 16.00 44.00 164.00
372 120311 ด.ญ. ทักษอร อังกุรวุฒิกร ป.5 44.00 40.00 20.00 24.00 36.00 164.00
373 120260 ด.ช. สิทธิพัฒน์ พรหมคง ป.5 36.00 40.00 32.00 16.00 40.00 164.00
374 220370 ด.ช. ภวิศ หงส์งามเจริญ ป.5 24.00 40.00 52.00 20.00 28.00 164.00
375 220343 ด.ช. เจริญอภิธรม์ ชุตินธโร ป.5 44.00 20.00 40.00 16.00 44.00 164.00
376 220621 ด.ช. อินทัช ทองสุข ป.5 24.00 55.00 24.00 28.00 32.00 163.00
377 220285 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 32.00 35.00 52.00 20.00 24.00 163.00
378 120580 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 40.00 15.00 24.00 48.00 36.00 163.00
379 120691 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.5 36.00 30.00 32.00 32.00 32.00 162.00
380 220804 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.5 36.00 30.00 32.00 20.00 44.00 162.00
381 220393 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 24.00 30.00 64.00 24.00 20.00 162.00
382 220785 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 24.00 45.00 40.00 32.00 20.00 161.00
383 120631 ด.ช. วสิษฐ์พล เสริฐธิกุล ป.5 36.00 25.00 28.00 32.00 40.00 161.00
384 120004 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.5 32.00 25.00 32.00 36.00 36.00 161.00
385 120203 ด.ช. กวินทรา อิ่มมูล ป.5 32.00 20.00 40.00 32.00 36.00 160.00
386 220721 ด.ญ. อรุชวรา แซ่กัว ป.5 48.00 35.00 40.00 24.00 12.00 159.00
387 120345 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 32.00 35.00 28.00 32.00 32.00 159.00
388 120690 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 48.00 15.00 24.00 44.00 28.00 159.00
389 220074 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 40.00 50.00 24.00 32.00 12.00 158.00
390 220654 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 40.00 30.00 16.00 36.00 36.00 158.00
391 120363 ด.ญ. กัณต์กนิษฐ์ ปั้นคุ่ย ป.5 40.00 10.00 36.00 36.00 36.00 158.00
392 220295 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.5 36.00 25.00 32.00 36.00 28.00 157.00
393 220020 ด.ช. ธนวินท์ อยู่สุข ป.5 36.00 25.00 40.00 36.00 20.00 157.00
394 220107 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 32.00 25.00 60.00 24.00 16.00 157.00
395 120165 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 40.00 20.00 32.00 36.00 28.00 156.00
396 120240 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 36.00 20.00 20.00 32.00 48.00 156.00
397 220032 ด.ญ. จรัสกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 32.00 20.00 28.00 44.00 32.00 156.00
398 220059 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 36.00 35.00 20.00 16.00 48.00 155.00
399 120026 ด.ญ. เอวารินทร์ เชิดชู ป.5 28.00 30.00 24.00 32.00 40.00 154.00
400 120374 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 36.00 10.00 36.00 36.00 36.00 154.00
401 220169 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 20.00 45.00 28.00 32.00 28.00 153.00
402 120177 ด.ญ. ภิญญดา เชียวสิริขจร ป.5 20.00 25.00 36.00 40.00 32.00 153.00
403 220577 ด.ญ. ธมกร จันทร์สวัสดิ์ ป.5 24.00 40.00 16.00 36.00 36.00 152.00
404 120421 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.5 28.00 35.00 24.00 24.00 40.00 151.00
405 120780 ด.ช. พิพัชร์ภณ สุขสวัสดิ์วงษ์ ป.5 40.00 15.00 12.00 36.00 48.00 151.00
406 220661 ด.ช. พงศ์ภีระ พรหมประยงค์ ป.5 40.00 15.00 36.00 28.00 32.00 151.00
407 220220 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 36.00 15.00 44.00 28.00 28.00 151.00
408 220431 ด.ช. ธนวิชญ์ ศักดิ์แสง ป.5 40.00 30.00 16.00 24.00 40.00 150.00
409 220078 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 28.00 10.00 44.00 24.00 44.00 150.00
410 220723 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.5 40.00 45.00 28.00 20.00 16.00 149.00
411 220207 ด.ช. พศิน ปิยะอารมณ์รัตน์ ป.5 28.00 25.00 20.00 40.00 36.00 149.00
412 120702 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.5 28.00 25.00 24.00 32.00 40.00 149.00
413 120719 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 28.00 5.00 28.00 32.00 56.00 149.00
414 220663 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.5 40.00 35.00 20.00 8.00 44.00 147.00
415 220049 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.5 36.00 35.00 24.00 28.00 24.00 147.00
416 120228 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 32.00 35.00 16.00 32.00 32.00 147.00
417 120744 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 32.00 35.00 28.00 24.00 28.00 147.00
418 120914 ด.ญ. ไกรวิณี อนุพงศ์พัฒน์ ป.5 40.00 15.00 32.00 28.00 32.00 147.00
419 120630 ด.ช. กันตะพัฒน์ โมกขะสมิต ป.5 40.00 20.00 20.00 28.00 36.00 144.00
420 220314 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.5 36.00 20.00 28.00 20.00 40.00 144.00
421 120354 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.5 32.00 30.00 32.00 24.00 24.00 142.00
422 220620 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.5 44.00 25.00 28.00 28.00 16.00 141.00
423 220064 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 36.00 25.00 8.00 32.00 40.00 141.00
424 220591 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 28.00 25.00 36.00 20.00 32.00 141.00
425 120447 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 20.00 25.00 28.00 28.00 40.00 141.00
426 120545 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.5 28.00 40.00 20.00 12.00 40.00 140.00
427 120420 ด.ช. ณัฏฐนันท์ จารุพันธ์ ป.5 36.00 15.00 28.00 40.00 20.00 139.00
428 220560 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.5 28.00 15.00 36.00 20.00 40.00 139.00
429 220260 ด.ช. ปัญจพัน แม้นผัน ป.5 28.00 30.00 24.00 36.00 20.00 138.00
430 120372 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 20.00 30.00 20.00 32.00 36.00 138.00
431 220021 ด.ญ. วรันธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.5 24.00 10.00 28.00 28.00 48.00 138.00
432 220371 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.5 28.00 25.00 32.00 28.00 24.00 137.00
433 120803 ด.ญ. สิลฎา ขำสุข ป.5 20.00 25.00 28.00 36.00 28.00 137.00
434 220172 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 24.00 25.00 28.00 20.00 36.00 133.00
435 120758 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.5 20.00 40.00 12.00 32.00 28.00 132.00
436 120313 ด.ช. ณัฐภัทร รักษาพันธ์ ป.5 24.00 20.00 32.00 24.00 32.00 132.00
437 220206 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.5 36.00 35.00 8.00 20.00 32.00 131.00
438 120770 ด.ญ. รัฐนันท์ พอควร ป.5 24.00 15.00 28.00 32.00 32.00 131.00
439 220474 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 72.00 30.00 0.00 28.00 0.00 130.00
440 120425 ด.ช. ปรัตถกร รักงาม ป.5 28.00 30.00 40.00 16.00 16.00 130.00
441 120261 ด.ญ. อภิชญานันท์ หาญรุจิระกำจร ป.5 32.00 10.00 16.00 36.00 36.00 130.00
442 220342 ด.ช. ไกรพิชญ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.5 28.00 30.00 20.00 24.00 24.00 126.00
443 120588 ด.ช. กิตติศักดิ์ เข็มทอง ป.5 24.00 30.00 24.00 28.00 20.00 126.00
444 220500 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.5 40.00 10.00 16.00 36.00 24.00 126.00
445 220143 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.5 32.00 25.00 20.00 16.00 32.00 125.00
446 120735 ด.ญ. ปาลิณีย์ บุญปรีชา ป.5 32.00 20.00 32.00 16.00 24.00 124.00
447 220733 ด.ช. ระพินธร การะเกษร ป.5 28.00 25.00 16.00 24.00 28.00 121.00
448 120305 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.5 28.00 25.00 24.00 12.00 32.00 121.00
449 120581 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 16.00 25.00 16.00 32.00 32.00 121.00
450 220547 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.5 44.00 20.00 12.00 20.00 24.00 120.00
451 120564 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.5 40.00 20.00 16.00 24.00 20.00 120.00
452 220001 ด.ช. กษิดิ์คณิน ยาสมุทร ป.5 24.00 20.00 28.00 20.00 24.00 116.00
453 120023 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.5 24.00 20.00 36.00 8.00 28.00 116.00
454 220532 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 16.00 20.00 20.00 24.00 36.00 116.00
455 120274 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 32.00 35.00 20.00 20.00 8.00 115.00
456 120694 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.5 16.00 35.00 8.00 16.00 40.00 115.00
457 120314 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.5 28.00 10.00 20.00 20.00 36.00 114.00
458 220699 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.5 28.00 25.00 20.00 16.00 24.00 113.00
459 120591 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สุมาวงศ์ ป.5 20.00 40.00 28.00 4.00 20.00 112.00
460 120101 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 12.00 20.00 12.00 24.00 36.00 104.00
461 120746 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.5 8.00 5.00 20.00 24.00 24.00 81.00