เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.6

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(20 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(20 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(20 คะแนน)
ภาษาไทย
(20 คะแนน)
สังคมศึกษา
(20 คะแนน)
คะแนนรวม
(100 คะแนน)
1 652393 ด.ญ. วาทิตยา ลือศิริวัฒนา ป.6 18.40 19.00 15.20 16.00 17.60 86.20
2 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 19.20 18.00 15.20 15.20 18.40 86.00
3 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 16.80 18.00 17.60 16.00 17.60 86.00
4 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 20.00 20.00 14.40 14.40 14.40 83.20
5 652143 ด.ช. พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์ ป.6 16.80 19.00 14.40 14.40 17.60 82.20
6 652395 ด.ญ. วรัทยา ลือศิริวัฒนา ป.6 17.60 18.00 15.20 16.00 15.20 82.00
7 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 16.00 18.00 17.60 15.20 15.20 82.00
8 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 18.40 20.00 12.80 16.80 13.60 81.60
9 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 15.20 19.00 19.20 14.40 13.60 81.40
10 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 17.60 18.00 13.60 15.20 16.80 81.20
11 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 17.60 19.00 10.40 16.00 17.60 80.60
12 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 17.60 18.00 16.00 13.60 15.20 80.40
13 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 19.20 16.00 15.20 16.00 13.60 80.00
14 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 16.80 16.00 16.00 14.40 16.80 80.00
15 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 18.40 18.00 16.00 14.40 12.80 79.60
16 653000 ด.ช. จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย ป.6 16.00 20.00 13.60 14.40 15.20 79.20
17 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 18.40 18.00 11.20 15.20 16.00 78.80
18 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 17.60 18.00 16.00 12.00 15.20 78.80
19 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 16.80 18.00 15.20 14.40 14.40 78.80
20 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 16.80 19.00 15.20 11.20 16.00 78.20
21 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 16.00 19.00 16.00 13.60 13.60 78.20
22 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 17.60 18.00 16.00 13.60 12.80 78.00
23 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 13.60 18.00 16.00 14.40 16.00 78.00
24 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 16.00 16.00 14.40 15.20 15.20 76.80
25 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 14.40 16.00 16.00 14.40 16.00 76.80
26 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 16.00 19.00 11.20 12.80 17.60 76.60
27 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 16.00 18.00 14.40 12.80 15.20 76.40
28 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 15.20 20.00 18.40 12.00 10.40 76.00
29 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 16.00 16.00 13.60 16.00 14.40 76.00
30 652194 ด.ญ. นีรชา อาชาสุวรรณ ป.6 16.80 15.00 15.20 13.60 15.20 75.80
31 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 15.20 18.00 15.20 14.40 12.80 75.60
32 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 14.40 18.00 16.80 12.80 13.60 75.60
33 651938 ด.ช. ธนิตพงศ์ มัตตะวรรณรุจน์ ป.6 17.60 18.00 13.60 14.40 12.00 75.60
34 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 16.80 17.00 14.40 12.00 15.20 75.40
35 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 15.20 17.00 18.40 12.80 12.00 75.40
36 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 14.40 17.00 16.00 12.80 15.20 75.40
37 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 17.60 19.00 14.40 12.00 12.00 75.00
38 650521 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วงษ์นิพนธ์ ป.6 16.00 14.00 14.40 16.00 14.40 74.80
39 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 16.80 17.00 15.20 14.40 11.20 74.60
40 650854 ด.ช. ปุญญพัฒฤน์ โชตินิสากรณ์ ป.6 15.20 19.00 13.60 13.60 12.80 74.20
41 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 16.80 14.00 18.40 9.60 15.20 74.00
42 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 16.80 18.00 16.00 13.60 9.60 74.00
43 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 16.80 18.00 11.20 10.40 17.60 74.00
44 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 13.60 18.00 14.40 13.60 14.40 74.00
45 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 16.00 14.00 16.00 12.80 15.20 74.00
46 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 16.80 17.00 16.80 10.40 12.80 73.80
47 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 14.40 16.00 16.00 13.60 13.60 73.60
48 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 17.60 17.00 14.40 12.80 11.20 73.00
49 651237 ด.ช. ดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 16.00 20.00 13.60 11.20 12.00 72.80
50 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 12.00 16.00 16.00 13.60 15.20 72.80
51 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 16.00 16.00 15.20 13.60 12.00 72.80
52 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 15.20 16.00 14.40 12.80 14.40 72.80
53 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 16.80 19.00 10.40 12.00 14.40 72.60
54 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 15.20 15.00 15.20 12.80 14.40 72.60
55 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 16.80 18.00 13.60 11.20 12.80 72.40
56 652259 ด.ญ. ปานชีวา แย้มละมัย ป.6 15.20 16.00 14.40 16.00 10.40 72.00
57 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 14.40 16.00 19.20 12.80 9.60 72.00
58 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 17.60 15.00 13.60 10.40 15.20 71.80
59 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 14.40 15.00 13.60 13.60 15.20 71.80
60 650544 ด.ช. ภวัต ตั้งใจรักษา ป.6 17.60 19.00 8.80 13.60 12.80 71.80
61 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 16.80 19.00 10.40 12.80 12.80 71.80
62 650867 ด.ญ. ณัชชา จารุเกียรติกุล ป.6 16.00 15.00 10.40 12.80 17.60 71.80
63 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 18.40 14.00 12.80 12.80 13.60 71.60
64 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 14.40 14.00 16.80 11.20 15.20 71.60
65 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 15.20 17.00 19.20 10.40 9.60 71.40
66 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 14.40 17.00 15.20 14.40 10.40 71.40
67 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 16.00 16.00 11.20 13.60 14.40 71.20
68 651745 ด.ช. ตฤณ สุนทรรังสรรค์ ป.6 13.60 16.00 15.20 13.60 12.80 71.20
69 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 17.60 19.00 11.20 11.20 12.00 71.00
70 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 14.40 19.00 12.80 11.20 13.60 71.00
71 651294 ด.ญ. ภัทรภูรี ภักดีกอบกุล ป.6 12.80 15.00 14.40 14.40 14.40 71.00
72 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 15.20 11.00 16.80 12.00 16.00 71.00
73 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 13.60 18.00 14.40 12.80 12.00 70.80
74 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 13.60 18.00 12.00 12.00 15.20 70.80
75 650902 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.6 12.80 18.00 14.40 12.00 13.60 70.80
76 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 19.20 17.00 11.20 10.40 12.80 70.60
77 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 17.60 17.00 16.00 10.40 9.60 70.60
78 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 12.80 17.00 12.80 12.00 16.00 70.60
79 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 12.80 17.00 14.40 12.00 14.40 70.60
80 650359 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.6 17.60 16.00 17.60 6.40 12.80 70.40
81 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 16.00 16.00 11.20 12.00 15.20 70.40
82 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 15.20 16.00 12.00 14.40 12.80 70.40
83 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 13.60 16.00 14.40 12.00 14.40 70.40
84 650217 ด.ช. ภูมิใจ เลื่องลือวงศ์ ป.6 15.20 12.00 13.60 14.40 15.20 70.40
85 651842 ด.ช. วรพชร ทัศกุล ป.6 15.20 15.00 14.40 10.40 15.20 70.20
85 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 16.80 15.00 8.80 12.80 16.80 70.20
87 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 16.00 11.00 16.00 12.80 14.40 70.20
88 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 16.80 18.00 10.40 11.20 13.60 70.00
89 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 15.20 10.00 16.00 14.40 14.40 70.00
90 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 18.40 17.00 12.80 12.80 8.80 69.80
91 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 16.00 9.00 15.20 16.00 13.60 69.80
92 650223 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.6 14.40 16.00 10.40 12.80 16.00 69.60
93 652434 ด.ญ. พิมพ์ชนก เจริญศรี ป.6 16.80 16.00 8.00 15.20 13.60 69.60
94 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 16.80 16.00 10.40 12.00 14.40 69.60
95 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 17.60 19.00 7.20 12.00 13.60 69.40
96 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 14.40 19.00 15.20 9.60 11.20 69.40
97 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 15.20 14.00 13.60 13.60 12.80 69.20
98 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 16.00 17.00 10.40 11.20 14.40 69.00
99 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 13.60 17.00 15.20 13.60 9.60 69.00
100 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 12.80 17.00 18.40 12.80 8.00 69.00
101 650827 ด.ญ. วรณัน ธันญะทวี ป.6 16.80 13.00 9.60 16.00 13.60 69.00
102 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 16.00 13.00 9.60 15.20 15.20 69.00
103 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 14.40 13.00 13.60 13.60 14.40 69.00
104 650690 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.6 15.20 12.00 12.00 13.60 16.00 68.80
105 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 13.60 16.00 7.20 14.40 17.60 68.80
106 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 12.80 16.00 13.60 12.00 14.40 68.80
107 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 12.00 16.00 16.80 12.00 12.00 68.80
109 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 14.40 15.00 17.60 9.60 12.00 68.60
109 651533 ด.ญ. ปุณณิศา ฉิมสอาด ป.6 17.60 15.00 12.00 9.60 14.40 68.60
110 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 16.00 15.00 12.80 12.80 12.00 68.60
111 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 13.60 11.00 20.00 8.80 15.20 68.60
112 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 15.20 18.00 8.80 12.00 14.40 68.40
113 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 16.80 14.00 14.40 12.00 11.20 68.40
114 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 13.60 17.00 9.60 12.80 15.20 68.20
115 650342 ด.ญ. พราวฉัตรรัตน์ วันสุทันต์ ป.6 16.00 13.00 13.60 12.00 13.60 68.20
116 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 14.40 17.00 13.60 10.40 12.80 68.20
117 650461 ด.ช. กชเมธ อาภรณ์ศิริพงษ์ ป.6 16.80 16.00 10.40 12.80 12.00 68.00
118 651807 ด.ช. โชติพัฒน์ แสงแก้ว ป.6 11.20 15.00 12.80 11.20 17.60 67.80
119 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 18.40 11.00 13.60 9.60 15.20 67.80
120 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 17.60 11.00 15.20 8.80 15.20 67.80
121 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 16.80 19.00 18.40 5.60 8.00 67.80
122 652295 ด.ญ. วิรินทร์ญา นิธิวราเรืองชัย ป.6 11.20 11.00 14.40 16.80 14.40 67.80
123 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 16.80 18.00 9.60 8.80 14.40 67.60
124 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 16.80 17.00 11.20 11.20 11.20 67.40
125 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 15.20 17.00 9.60 12.80 12.80 67.40
126 650058 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.6 13.60 13.00 15.20 13.60 12.00 67.40
127 652482 ด.ช. ธนกฤต วิทยนันท์ ป.6 14.40 13.00 15.20 10.40 14.40 67.40
128 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 16.00 16.00 12.80 9.60 12.80 67.20
129 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 16.00 12.00 13.60 10.40 15.20 67.20
130 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 11.20 11.00 14.40 17.60 12.80 67.00
131 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 15.20 15.00 12.00 10.40 14.40 67.00
132 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 15.20 15.00 17.60 9.60 9.60 67.00
133 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 12.80 18.00 10.40 12.80 12.80 66.80
134 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 16.80 14.00 14.40 9.60 12.00 66.80
135 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 16.00 14.00 13.60 11.20 12.00 66.80
136 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 15.20 14.00 15.20 11.20 11.20 66.80
137 650777 ด.ช. ชนันธร แซ่ตั้ง ป.6 15.20 14.00 16.00 9.60 12.00 66.80
138 651663 ด.ญ. ปสุตา วัฒนธนวุฒิ ป.6 13.60 14.00 13.60 12.80 12.80 66.80
139 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 17.60 17.00 8.80 9.60 13.60 66.60
140 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 14.40 17.00 8.00 16.00 11.20 66.60
141 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 17.60 16.00 11.20 12.00 9.60 66.40
142 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 14.40 16.00 12.80 12.00 11.20 66.40
143 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 16.00 15.00 10.40 13.60 11.20 66.20
144 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 15.20 15.00 11.20 12.00 12.80 66.20
145 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 14.40 15.00 9.60 12.80 14.40 66.20
146 651919 ด.ญ. ณัฏฐ์วารี เรืองเวทย์วัฒนา ป.6 12.80 14.00 11.20 14.40 13.60 66.00
147 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 15.20 17.00 9.60 16.00 8.00 65.80
148 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 15.20 17.00 8.80 12.00 12.80 65.80
149 651927 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.6 13.60 13.00 16.80 13.60 8.80 65.80
150 651053 ด.ช. ณัฐพงษ์ ภู่ขาว ป.6 15.20 16.00 10.40 9.60 14.40 65.60
151 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 12.80 12.00 18.40 11.20 11.20 65.60
152 652198 ด.ญ. พิมปุญมณี ไชยประสิทธิ์ ป.6 16.00 12.00 12.00 12.00 13.60 65.60
153 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 12.80 12.00 18.40 12.00 10.40 65.60
154 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 10.40 19.00 16.80 9.60 9.60 65.40
155 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 16.00 15.00 11.20 13.60 9.60 65.40
156 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 15.20 15.00 11.20 13.60 10.40 65.40
157 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 15.20 15.00 16.00 10.40 8.80 65.40
158 652036 ด.ช. สุธินันท์ ง่วนเฮง ป.6 16.00 18.00 8.00 11.20 12.00 65.20
159 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 13.60 10.00 11.20 16.00 14.40 65.20
160 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 14.40 17.00 12.00 10.40 11.20 65.00
161 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 14.40 17.00 9.60 8.00 16.00 65.00
162 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 12.80 17.00 13.60 12.00 9.60 65.00
163 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 12.00 17.00 9.60 12.00 14.40 65.00
164 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 9.60 17.00 11.20 14.40 12.80 65.00
165 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 16.00 13.00 12.80 11.20 12.00 65.00
166 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 13.60 13.00 15.20 12.00 11.20 65.00
167 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 15.20 16.00 12.80 8.00 12.80 64.80
168 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 13.60 16.00 10.40 10.40 14.40 64.80
169 652105 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.6 12.00 16.00 11.20 11.20 14.40 64.80
170 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 12.80 12.00 15.20 10.40 14.40 64.80
171 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 15.20 11.00 13.60 11.20 13.60 64.60
172 651216 ด.ช. วันมงคล พิลาศรี ป.6 14.40 7.00 11.20 16.80 15.20 64.60
173 651697 ด.ญ. วรัทยา แสนหล้า ป.6 12.00 15.00 13.60 13.60 10.40 64.60
174 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 13.60 11.00 16.80 10.40 12.80 64.60
175 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 16.00 17.00 12.00 10.40 8.80 64.20
176 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 14.40 17.00 8.00 11.20 13.60 64.20
177 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 13.60 17.00 8.80 13.60 11.20 64.20
178 652653 ด.ญ. ณิชานาฏ พุ่มศิริ ป.6 12.80 17.00 4.00 14.40 16.00 64.20
179 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 8.80 17.00 14.40 12.80 11.20 64.20
180 651099 ด.ช. ณฐภัค พุทธนาวงศ์ ป.6 14.40 13.00 9.60 12.00 15.20 64.20
181 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 12.00 13.00 11.20 13.60 14.40 64.20
182 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 12.00 17.00 13.60 8.80 12.80 64.20
183 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 13.60 20.00 8.00 10.40 12.00 64.00
184 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 14.40 16.00 8.00 12.00 13.60 64.00
185 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 12.80 16.00 8.80 12.80 13.60 64.00
186 652380 ด.ญ. จณิสตา เจือจันทร์ ป.6 11.20 16.00 12.00 14.40 10.40 64.00
187 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 11.20 16.00 12.00 12.00 12.80 64.00
188 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 12.00 12.00 13.60 12.80 13.60 64.00
189 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 12.80 12.00 10.40 16.00 12.80 64.00
190 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 12.80 15.00 13.60 11.20 11.20 63.80
191 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 16.00 15.00 10.40 12.00 10.40 63.80
192 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 11.20 15.00 12.80 14.40 10.40 63.80
193 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 8.00 15.00 15.20 12.80 12.80 63.80
194 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 14.40 11.00 12.80 12.80 12.80 63.80
195 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 12.80 11.00 14.40 11.20 14.40 63.80
196 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 14.40 6.00 13.60 12.80 16.80 63.60
197 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 13.60 17.00 7.20 11.20 14.40 63.40
198 650130 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.6 15.20 13.00 7.20 12.80 15.20 63.40
199 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 14.40 13.00 11.20 12.80 12.00 63.40
200 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 15.20 17.00 10.40 8.80 12.00 63.40
201 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 12.80 17.00 8.00 11.20 14.40 63.40
202 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 11.20 17.00 10.40 12.80 12.00 63.40
203 652782 ด.ช. ทศพิธ พัฒนสิทธิกร ป.6 12.00 13.00 11.20 12.80 14.40 63.40
204 652853 ด.ญ. โชติกา บุญธวนันท์ ป.6 12.00 13.00 13.60 10.40 14.40 63.40
205 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 8.00 13.00 17.60 12.00 12.80 63.40
206 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 12.00 11.00 12.80 14.40 12.80 63.00
207 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 14.40 15.00 14.40 10.40 8.80 63.00
208 650501 ด.ช. พิริยะ นุ่นมีศรี ป.6 14.40 14.00 10.40 11.20 12.80 62.80
209 651181 ด.ญ. พรปวีณ์ สมิทธิวงศ์ ป.6 14.40 14.00 6.40 12.00 16.00 62.80
210 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 14.40 14.00 10.40 12.00 12.00 62.80
211 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 13.60 17.00 18.40 3.20 10.40 62.60
212 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 13.60 9.00 13.60 12.80 13.60 62.60
213 650984 ด.ช. ภาคิน จันทรัตน์ ป.6 11.20 9.00 13.60 15.20 13.60 62.60
214 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 12.80 17.00 8.80 12.00 12.00 62.60
215 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 14.40 16.00 8.00 11.20 12.80 62.40
216 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 11.20 16.00 12.00 11.20 12.00 62.40
217 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 12.00 12.00 16.80 10.40 11.20 62.40
218 650576 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.6 11.20 15.00 11.20 13.60 11.20 62.20
219 651716 ด.ช. ธนภัทร ประดับมุข ป.6 11.20 15.00 11.20 9.60 15.20 62.20
220 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 15.20 15.00 8.80 11.20 12.00 62.20
221 651106 ด.ญ. กมลวดี ทิพยรัตน์ ป.6 14.40 15.00 8.00 11.20 13.60 62.20
222 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 12.80 15.00 12.80 10.40 11.20 62.20
223 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 16.00 11.00 8.80 12.00 14.40 62.20
224 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 10.40 15.00 10.40 13.60 12.80 62.20
225 650883 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.6 12.00 14.00 13.60 13.60 8.80 62.00
226 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 16.80 10.00 13.60 9.60 12.00 62.00
227 652636 ด.ญ. รภัสสา จิรกุลธนภัทร ป.6 15.20 14.00 8.00 14.40 10.40 62.00
228 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 15.20 14.00 10.40 8.80 13.60 62.00
229 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 13.60 14.00 10.40 12.00 12.00 62.00
230 651023 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.6 10.40 10.00 12.80 12.80 16.00 62.00
231 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 15.20 13.00 8.80 9.60 15.20 61.80
232 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 12.00 13.00 11.20 16.00 9.60 61.80
233 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 11.20 13.00 12.00 10.40 15.20 61.80
234 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 16.00 17.00 4.80 12.00 12.00 61.80
235 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 13.60 13.00 12.80 10.40 12.00 61.80
236 652693 ด.ญ. อรฑัตตา จิตภัทร รามเดชะ ป.6 13.60 9.00 14.40 10.40 14.40 61.80
237 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 13.60 20.00 16.80 4.80 6.40 61.60
238 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 19.20 12.00 7.20 9.60 13.60 61.60
239 650221 ด.ญ. รพีภัทร ตาปสนันท์ ป.6 16.00 8.00 8.80 13.60 15.20 61.60
240 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 12.80 12.00 12.00 12.80 12.00 61.60
241 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 12.80 12.00 14.40 10.40 12.00 61.60
242 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 13.60 15.00 11.20 11.20 10.40 61.40
243 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 13.60 15.00 8.00 9.60 15.20 61.40
244 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 10.40 15.00 15.20 9.60 11.20 61.40
245 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 16.80 11.00 16.80 9.60 7.20 61.40
246 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 12.80 19.00 7.20 12.00 10.40 61.40
247 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 16.80 15.00 11.20 8.00 10.40 61.40
248 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 13.60 15.00 10.40 9.60 12.80 61.40
249 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 15.20 14.00 7.20 11.20 13.60 61.20
250 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 12.80 14.00 15.20 9.60 9.60 61.20
251 652225 ด.ช. ศุภกร วงศ์วิไล ป.6 16.00 14.00 5.60 10.40 15.20 61.20
252 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 13.60 14.00 8.80 12.00 12.80 61.20
253 652707 ด.ช. ชญฏ ชลประเสริฐสุข ป.6 11.20 14.00 14.40 10.40 11.20 61.20
254 651016 ด.ญ. ปัญจภรรัศมิ์ สุวรรณรงค์ ป.6 14.40 10.00 8.80 11.20 16.80 61.20
255 650482 ด.ญ. กฤตภัทร เกลียวทอง ป.6 12.00 10.00 16.00 10.40 12.80 61.20
256 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 14.40 14.00 10.40 10.40 12.00 61.20
257 650002 ด.ช. กันตธีร์ จารวัฒน์ ป.6 14.40 14.00 12.00 10.40 10.40 61.20
258 652838 ด.ญ. ศุภิสรา ธรรมดี ป.6 12.80 14.00 10.40 11.20 12.80 61.20
259 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 14.40 17.00 7.20 9.60 12.80 61.00
260 651559 ด.ญ. ณิชชาวีณ์ เปรมะอิทธิวัฒน์ ป.6 12.00 13.00 8.00 16.00 12.00 61.00
261 652068 ด.ญ. ชัญญานุช อินทรทรัพย์ ป.6 15.20 9.00 12.00 12.00 12.80 61.00
262 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 16.00 9.00 10.40 12.80 12.80 61.00
263 650660 ด.ญ. ทัตพิชชา ลักษณะะพรหม ป.6 14.40 8.00 12.00 12.80 13.60 60.80
264 651282 ด.ญ. ภูรัชยา พร้อมภูวดล ป.6 15.20 12.00 4.00 12.80 16.80 60.80
265 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 13.60 12.00 12.80 12.00 10.40 60.80
266 651000 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.6 10.40 12.00 12.80 9.60 16.00 60.80
267 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 13.60 15.00 9.60 10.40 12.00 60.60
268 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 11.20 15.00 12.00 12.00 10.40 60.60
269 652348 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.6 15.20 11.00 10.40 8.80 15.20 60.60
270 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 16.00 14.00 8.80 9.60 12.00 60.40
271 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 13.60 10.00 12.00 11.20 13.60 60.40
272 650656 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.6 14.40 14.00 8.00 8.00 16.00 60.40
273 650879 ด.ญ. ณัชชา แสงกระจ่าง ป.6 13.60 14.00 9.60 10.40 12.80 60.40
274 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 12.80 14.00 6.40 15.20 12.00 60.40
275 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 12.00 14.00 12.80 8.80 12.80 60.40
276 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 12.80 17.00 8.00 11.20 11.20 60.20
277 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 11.20 13.00 8.80 14.40 12.80 60.20
278 650180 ด.ช. มณฑล ศรีอินทสุทธิ์ ป.6 8.80 13.00 10.40 11.20 16.80 60.20
279 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 8.80 16.00 15.20 10.40 9.60 60.00
280 651456 ด.ช. เดชาธร พรมจันทร์ ป.6 15.20 12.00 7.20 10.40 15.20 60.00
281 650812 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.6 13.60 12.00 9.60 11.20 13.60 60.00
282 650200 ด.ช. ธนกฤต ขาวสนิท ป.6 13.60 12.00 13.60 9.60 11.20 60.00
283 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 12.80 12.00 9.60 12.80 12.80 60.00
284 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 15.20 16.00 8.80 9.60 10.40 60.00
285 652890 ด.ช. พุทธิปัญญ์ เกตุเขียว ป.6 16.80 12.00 5.60 12.00 13.60 60.00
286 650998 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.6 12.00 12.00 13.60 10.40 12.00 60.00
287 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 14.40 8.00 13.60 10.40 13.60 60.00
288 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 14.40 19.00 12.00 4.80 9.60 59.80
289 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 12.80 11.00 8.80 12.80 14.40 59.80
290 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 8.80 18.00 11.20 12.00 9.60 59.60
291 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 16.00 14.00 5.60 11.20 12.80 59.60
292 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 14.40 14.00 6.40 12.00 12.80 59.60
293 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 14.40 14.00 10.40 8.80 12.00 59.60
294 652876 ด.ญ. รวิสรา สุกิตติวราพันธุ์ ป.6 12.80 14.00 9.60 10.40 12.80 59.60
295 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 12.00 14.00 15.20 8.00 10.40 59.60
296 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 15.20 17.00 8.80 9.60 8.80 59.40
297 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 13.60 17.00 6.40 12.80 9.60 59.40
298 650561 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.6 12.00 17.00 8.80 9.60 12.00 59.40
299 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 10.40 13.00 11.20 13.60 11.20 59.40
300 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 14.40 12.00 8.80 12.80 11.20 59.20
301 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 9.60 16.00 14.40 10.40 8.80 59.20
302 651943 ด.ช. กฤศ ฉิมวัย ป.6 14.40 15.00 7.20 8.80 13.60 59.00
303 652422 ด.ช. ภีมะ ศรีวนิชย์ ป.6 12.80 11.00 13.60 8.00 13.60 59.00
304 652376 ด.ญ. ณชนก วลัยพัชรา ป.6 16.00 11.00 16.80 5.60 9.60 59.00
305 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 15.20 11.00 12.80 10.40 9.60 59.00
306 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 13.60 11.00 13.60 10.40 10.40 59.00
307 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 9.60 11.00 16.80 8.80 12.80 59.00
308 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 12.00 14.00 11.20 10.40 11.20 58.80
309 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 11.20 14.00 12.00 10.40 11.20 58.80
310 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 16.00 14.00 8.00 8.00 12.80 58.80
311 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 12.80 14.00 8.80 12.80 10.40 58.80
312 650969 ด.ช. นิโคลัย สวนกุหลาบ ป.6 12.80 10.00 16.00 8.00 12.00 58.80
313 650722 ด.ช. อารักษ์ ลิ้มประสาท ป.6 13.60 13.00 5.60 13.60 12.80 58.60
314 650640 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.6 9.60 16.00 8.80 8.00 16.00 58.40
315 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 15.20 12.00 9.60 8.00 13.60 58.40
316 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 14.40 12.00 8.00 11.20 12.80 58.40
317 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 11.20 12.00 12.00 14.40 8.80 58.40
318 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 8.00 12.00 12.80 13.60 12.00 58.40
319 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 14.40 15.00 8.00 8.00 12.80 58.20
320 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 13.60 15.00 8.80 11.20 9.60 58.20
321 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 15.20 11.00 10.40 7.20 14.40 58.20
322 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 13.60 11.00 13.60 10.40 9.60 58.20
323 651956 ด.ญ. ณัฐสินี บรมสุข ป.6 11.20 11.00 10.40 12.00 13.60 58.20
324 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 12.00 14.00 15.20 5.60 11.20 58.00
325 652197 ด.ช. ปิติ นิ่มปิติวัน ป.6 14.40 14.00 11.20 9.60 8.80 58.00
326 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 13.60 14.00 8.80 10.40 11.20 58.00
327 650436 ด.ช. วัชรภัทร รุ่งเกียรติกุล ป.6 14.40 10.00 8.80 10.40 14.40 58.00
328 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 11.20 10.00 12.80 12.00 12.00 58.00
329 650493 ด.ช. รู้คุณ ภูรัตน์ ป.6 16.00 6.00 14.40 6.40 15.20 58.00
330 651875 ด.ช. ปวริศ บุญเกิด ป.6 13.60 9.00 11.20 11.20 12.80 57.80
331 652980 ด.ช. นภณัฏฐ์ บุญญาวานิชย์ ป.6 15.20 13.00 6.40 11.20 12.00 57.80
332 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 11.20 13.00 11.20 10.40 12.00 57.80
333 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 12.80 13.00 12.00 12.00 8.00 57.80
334 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 10.40 13.00 12.80 8.80 12.80 57.80
335 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 15.20 9.00 8.00 12.80 12.80 57.80
336 652667 ด.ช. ศุภวิชญ์ อุรุพงศ์พิศาล ป.6 13.60 9.00 12.00 10.40 12.80 57.80
337 652569 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.6 13.60 12.00 7.20 12.00 12.80 57.60
338 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 12.00 12.00 14.40 10.40 8.80 57.60
339 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 12.00 15.00 12.00 9.60 8.80 57.40
340 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 14.40 11.00 7.20 12.00 12.80 57.40
341 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 10.40 15.00 14.40 8.80 8.80 57.40
342 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 9.60 11.00 16.00 10.40 10.40 57.40
343 650567 ด.ช. คู่บุญ จิตตวงค์ ป.6 10.40 7.00 10.40 13.60 16.00 57.40
344 652684 ด.ช. เคนตะ นาคาโนะ ป.6 13.60 14.00 11.20 6.40 12.00 57.20
345 650952 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.6 15.20 10.00 8.80 12.00 11.20 57.20
346 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 11.20 10.00 9.60 12.00 14.40 57.20
347 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 12.00 6.00 16.00 11.20 12.00 57.20
348 650977 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.6 13.60 10.00 10.40 14.40 8.80 57.20
349 652468 ด.ญ. อนันตญา อนันตรุจกุล ป.6 10.40 10.00 14.40 10.40 12.00 57.20
350 650079 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.6 15.20 13.00 6.40 11.20 11.20 57.00
351 652578 ด.ช. อนาวิลธ์ ด่านสวัสดิ์ ป.6 13.60 13.00 6.40 11.20 12.80 57.00
352 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 11.20 13.00 13.60 9.60 9.60 57.00
353 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 15.20 9.00 9.60 12.00 11.20 57.00
354 651338 ด.ญ. โศจิรัตน์ เทียนกิ่งแก้ว ป.6 13.60 5.00 17.60 8.80 12.00 57.00
355 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 12.00 13.00 10.40 10.40 11.20 57.00
356 650597 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.6 16.80 5.00 9.60 12.00 13.60 57.00
357 650873 ด.ช. กรณพงษ์ เกษอ่ำ ป.6 13.60 16.00 4.80 12.80 9.60 56.80
358 650025 ด.ช. นรภัทร เชาวน์เกษม ป.6 16.00 12.00 8.00 9.60 11.20 56.80
359 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 9.60 12.00 16.00 9.60 9.60 56.80
360 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 11.20 8.00 9.60 14.40 13.60 56.80
361 651813 ด.ญ. ปุษยา จันทร์พิพัฒน์ ป.6 12.80 16.00 6.40 12.00 9.60 56.80
362 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 15.20 8.00 8.80 12.00 12.80 56.80
363 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 11.20 11.00 16.00 9.60 8.80 56.60
364 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 11.20 7.00 13.60 11.20 13.60 56.60
365 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 16.00 11.00 5.60 12.80 11.20 56.60
366 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 6.40 11.00 15.20 10.40 13.60 56.60
367 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 12.00 11.00 8.80 12.00 12.80 56.60
368 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 12.00 10.00 12.00 9.60 12.80 56.40
369 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 16.00 14.00 6.40 7.20 12.80 56.40
370 650628 ด.ช. ศุภวิชญ์ สันโดด ป.6 12.80 14.00 7.20 12.00 10.40 56.40
371 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 8.00 14.00 13.60 12.80 8.00 56.40
372 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 12.00 10.00 10.40 8.80 15.20 56.40
373 651018 ด.ช. ศุภกร ภัทรเตชาวัฒน์ ป.6 10.40 10.00 15.20 10.40 10.40 56.40
374 651640 ด.ช. พิชญะ ไชยโชติช่วง ป.6 14.40 6.00 14.40 13.60 8.00 56.40
375 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 16.00 14.00 8.80 8.80 8.80 56.40
376 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 8.00 17.00 11.20 8.80 11.20 56.20
377 650833 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.6 14.40 13.00 12.00 5.60 11.20 56.20
378 651238 ด.ช. ธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 13.60 13.00 10.40 8.80 10.40 56.20
379 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 12.00 13.00 11.20 7.20 12.80 56.20
380 650603 ด.ช. ธนภัทร บุญยืน ป.6 11.20 13.00 4.00 12.00 16.00 56.20
381 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 9.60 13.00 13.60 10.40 9.60 56.20
382 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 8.00 13.00 8.80 12.00 14.40 56.20
383 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 12.80 9.00 15.20 8.00 11.20 56.20
384 652626 ด.ช. วสุภัทร พงศ์กิดาการ ป.6 12.80 13.00 9.60 8.00 12.80 56.20
385 652864 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เล้าเจริญเสริม ป.6 14.40 9.00 9.60 10.40 12.80 56.20
386 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 14.40 12.00 9.60 8.80 11.20 56.00
387 651688 ด.ช. นพกร สินวิริยะกุล ป.6 13.60 8.00 11.20 9.60 13.60 56.00
388 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 10.40 12.00 11.20 8.80 13.60 56.00
389 651653 ด.ญ. ธีริศรา อมรพุทธพล ป.6 15.20 8.00 12.80 10.40 9.60 56.00
390 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 13.60 15.00 7.20 9.60 10.40 55.80
391 651366 ด.ญ. อรพิชญ์ กิจกุลนำชัย ป.6 12.80 11.00 10.40 9.60 12.00 55.80
392 650457 ด.ช. นพวงศธร วิกุลโรจน์พัฒน์ ป.6 12.80 11.00 11.20 8.80 12.00 55.80
393 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 12.00 11.00 11.20 12.00 9.60 55.80
394 651155 ด.ญ. เพ็ญพิชชา โพธิ์ปริสุทธิ์ ป.6 10.40 11.00 9.60 12.80 12.00 55.80
395 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 12.00 7.00 11.20 11.20 14.40 55.80
396 651551 ด.ญ. ภัสรวินท์ ตั้งศรีไพโรจน์ ป.6 14.40 15.00 8.00 8.00 10.40 55.80
397 651944 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.6 11.20 14.00 11.20 9.60 9.60 55.60
398 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 11.20 14.00 10.40 11.20 8.80 55.60
399 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 12.80 14.00 8.00 12.00 8.80 55.60
400 650062 ด.ญ. พุทธิฌา เก่งการพานิช ป.6 13.60 10.00 12.80 7.20 12.00 55.60
401 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 13.60 13.00 8.80 11.20 8.80 55.40
402 651139 ด.ญ. ณัฐนรี โรจนากาศ ป.6 13.60 13.00 11.20 7.20 10.40 55.40
403 651609 ด.ญ. พิณธิดา มณีสุริยงค์ ป.6 12.80 13.00 8.00 9.60 12.00 55.40
404 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 10.40 9.00 11.20 11.20 13.60 55.40
405 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 12.00 9.00 9.60 12.00 12.80 55.40
406 652051 ด.ช. อริญชัย ทรัพย์เจริญ ป.6 12.80 12.00 8.00 10.40 12.00 55.20
407 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 13.60 8.00 12.80 8.80 12.00 55.20
408 650981 ด.ญ. สุตาภัทร เอี่ยมบำรุง ป.6 14.40 12.00 6.40 12.00 10.40 55.20
409 652661 ด.ญ. จุฑาทิพย์ รอดลอยทุกข์ ป.6 9.60 15.00 7.20 12.00 11.20 55.00
410 651929 ด.ช. เขมทัต วีณิน ป.6 9.60 11.00 11.20 13.60 9.60 55.00
411 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 15.20 7.00 10.40 9.60 12.80 55.00
412 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 15.20 15.00 5.60 8.80 10.40 55.00
413 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 10.40 15.00 14.40 9.60 5.60 55.00
414 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 15.20 11.00 10.40 8.80 9.60 55.00
415 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 9.60 14.00 11.20 8.80 11.20 54.80
416 650109 ด.ญ. พรรวินท์ ภุชงคกุล ป.6 11.20 6.00 8.80 15.20 13.60 54.80
417 650310 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.6 12.80 10.00 7.20 11.20 13.60 54.80
418 650643 ด.ญ. นภสร ฉัตรเท ป.6 13.60 10.00 8.00 10.40 12.80 54.80
419 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 12.80 10.00 12.00 12.00 8.00 54.80
420 652139 ด.ช. วสุธรณ์ คำพิมลหิรัญรัช ป.6 10.40 10.00 10.40 9.60 14.40 54.80
421 650027 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.6 14.40 9.00 6.40 12.80 12.00 54.60
422 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 13.60 9.00 12.00 7.20 12.80 54.60
423 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 12.80 9.00 10.40 9.60 12.80 54.60
424 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 10.40 13.00 10.40 10.40 10.40 54.60
425 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 12.80 9.00 6.40 12.00 14.40 54.60
426 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 13.60 12.00 8.00 11.20 9.60 54.40
427 651845 ด.ญ. พรนัชชา ศุทธาดิศัย ป.6 12.00 12.00 7.20 10.40 12.80 54.40
428 650582 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.6 10.40 12.00 12.80 8.80 10.40 54.40
429 652009 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 14.40 8.00 8.80 12.00 11.20 54.40
430 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 12.80 15.00 5.60 8.80 12.00 54.20
431 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 10.40 11.00 9.60 13.60 9.60 54.20
432 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 8.80 11.00 11.20 8.80 14.40 54.20
433 650438 ด.ญ. ปุณย์พิชชา ช้อยชด ป.6 11.20 10.00 11.20 10.40 11.20 54.00
434 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 8.00 10.00 17.60 9.60 8.80 54.00
435 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 16.80 10.00 8.80 5.60 12.80 54.00
436 651461 ด.ช. วชิรวิชญ์ วชิรมงคลพงษ์ ป.6 14.40 10.00 6.40 9.60 13.60 54.00
437 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 12.80 10.00 14.40 10.40 6.40 54.00
438 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 9.60 10.00 12.80 10.40 11.20 54.00
439 650611 ด.ญ. ณัฐทิตา จุติมา ป.6 12.80 6.00 13.60 11.20 10.40 54.00
440 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 9.60 9.00 12.80 11.20 11.20 53.80
441 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 12.00 9.00 10.40 9.60 12.80 53.80
442 652463 ด.ช. ธีชวิณณ์ ทองไชย ป.6 12.80 13.00 8.80 8.80 10.40 53.80
443 652577 ด.ญ. ลักษณารีย์ มาเฉลิม ป.6 12.80 9.00 8.80 12.80 10.40 53.80
444 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 12.80 8.00 7.20 13.60 12.00 53.60
445 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 12.80 8.00 8.80 9.60 14.40 53.60
446 652377 ด.ญ. กัญญ์วรา เถาทับนุ่ม ป.6 10.40 8.00 9.60 14.40 11.20 53.60
447 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 10.40 8.00 10.40 11.20 13.60 53.60
448 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 12.80 16.00 16.80 5.60 2.40 53.60
449 651382 ด.ช. ฐิติวัชร์ คชชา ป.6 13.60 11.00 11.20 12.80 4.80 53.40
450 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 11.20 11.00 12.80 10.40 8.00 53.40
451 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 10.40 11.00 8.80 11.20 12.00 53.40
452 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 11.20 7.00 11.20 13.60 10.40 53.40
453 651135 ด.ญ. วริศรา จูระมงคล ป.6 12.00 14.00 8.80 10.40 8.00 53.20
454 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 13.60 10.00 8.80 11.20 9.60 53.20
455 650990 ด.ช. อรรถนนท์ สุพรมอินทร์ ป.6 12.80 10.00 4.80 13.60 12.00 53.20
456 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 12.80 10.00 12.00 8.80 9.60 53.20
457 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 11.20 10.00 14.40 6.40 11.20 53.20
458 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 10.40 10.00 12.80 12.80 7.20 53.20
459 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 9.60 10.00 10.40 12.80 10.40 53.20
460 651057 ด.ญ. ชญาณิษฐ์ เอกนุช ป.6 12.00 6.00 6.40 13.60 15.20 53.20
461 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 12.80 10.00 8.00 12.00 10.40 53.20
462 652137 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.6 13.60 13.00 7.20 7.20 12.00 53.00
463 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 11.20 13.00 8.00 11.20 9.60 53.00
464 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 11.20 9.00 13.60 10.40 8.80 53.00
465 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 12.00 13.00 8.00 7.20 12.80 53.00
466 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 11.20 13.00 7.20 8.80 12.80 53.00
467 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 11.20 13.00 10.40 8.00 10.40 53.00
468 651105 ด.ช. กษิดิ์ธรรม สื่อไพบูลย์ ป.6 9.60 13.00 12.00 7.20 11.20 53.00
469 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 7.20 13.00 12.00 12.80 8.00 53.00
470 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 8.00 13.00 10.40 12.80 8.80 53.00
471 651063 ด.ช. อิทธิกร โนรีเวช ป.6 8.80 16.00 7.20 9.60 11.20 52.80
472 651579 ด.ช. สรวิชญ์ ณ พัทลุง ป.6 12.00 12.00 8.00 11.20 9.60 52.80
473 652884 ด.ญ. ณัฏฐ์ฎาพร มณีเสาวนพ ป.6 14.40 8.00 7.20 11.20 12.00 52.80
474 652819 ด.ช. ภพธรรม วิสายอน ป.6 12.80 8.00 8.00 10.40 13.60 52.80
475 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 12.00 12.00 8.80 11.20 8.80 52.80
476 650578 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.6 8.80 12.00 10.40 11.20 10.40 52.80
477 650932 ด.ช. กิจนที ธนารัชพิชิต ป.6 6.40 12.00 8.80 9.60 16.00 52.80
478 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 12.00 4.00 12.00 8.80 16.00 52.80
479 652500 ด.ช. ต้นแสง มนตรีพิริยาภรณ์ ป.6 12.00 15.00 4.80 7.20 13.60 52.60
480 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 7.20 11.00 12.80 10.40 11.20 52.60
481 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 12.80 7.00 11.20 8.80 12.80 52.60
482 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 14.40 7.00 8.00 8.80 14.40 52.60
483 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 13.60 14.00 4.80 7.20 12.80 52.40
484 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 12.80 14.00 9.60 8.80 7.20 52.40
485 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 10.40 14.00 11.20 8.00 8.80 52.40
486 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 11.20 10.00 9.60 8.00 13.60 52.40
487 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 11.20 10.00 8.00 11.20 12.00 52.40
488 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 12.00 6.00 16.00 9.60 8.80 52.40
489 651969 ด.ญ. สุภานิษา วงษ์รอด ป.6 9.60 9.00 13.60 11.20 8.80 52.20
490 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 16.00 9.00 6.40 11.20 9.60 52.20
491 650587 ด.ญ. ณัฐนิชา ปั้นจั่น ป.6 12.80 9.00 8.80 11.20 10.40 52.20
492 650305 ด.ญ. มนัสนันท์ ชูโชติถาวร ป.6 12.80 9.00 8.80 8.80 12.80 52.20
493 651931 ด.ช. ณัฐวัศห์ รูปพรม ป.6 8.80 1.00 13.60 14.40 14.40 52.20
494 652591 ด.ญ. รินรดา รอดเมื่อ ป.6 10.40 12.00 11.20 11.20 7.20 52.00
495 651990 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.6 8.80 12.00 5.60 12.80 12.80 52.00
496 650848 ด.ช. กานตธีร์ สุ่มอิ่ม ป.6 9.60 8.00 12.00 8.80 13.60 52.00
497 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 10.40 15.00 7.20 9.60 9.60 51.80
498 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 9.60 15.00 8.00 8.00 11.20 51.80
499 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 11.20 7.00 13.60 8.80 11.20 51.80
500 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 11.20 14.00 8.00 7.20 11.20 51.60
501 652080 ด.ช. ธนัท ทรงจินดา ป.6 12.80 14.00 8.00 8.80 8.00 51.60
502 652604 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.6 16.00 10.00 8.00 8.00 9.60 51.60
503 652787 ด.ญ. ณัฐณกัญญ์ อภิชาจุติกันต์ ป.6 10.40 10.00 12.80 8.80 9.60 51.60
504 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 9.60 9.00 12.80 9.60 10.40 51.40
504 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 17.60 13.00 4.00 5.60 11.20 51.40
505 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 11.20 13.00 7.20 11.20 8.80 51.40
507 650735 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.6 13.60 9.00 11.20 8.80 8.80 51.40
508 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 11.20 9.00 12.00 8.80 10.40 51.40
509 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 8.80 13.00 7.20 9.60 12.80 51.40
510 650872 ด.ญ. นัทธมน อื้อเศรษฐศักดิ์ ป.6 12.80 5.00 14.40 8.00 11.20 51.40
511 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 9.60 16.00 8.80 8.80 8.00 51.20
512 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 13.60 12.00 8.00 8.80 8.80 51.20
513 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 10.40 8.00 12.80 9.60 10.40 51.20
514 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 12.00 8.00 8.80 11.20 11.20 51.20
515 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 13.60 7.00 11.20 9.60 9.60 51.00
516 650447 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ อินทรักษ์ ป.6 12.80 7.00 6.40 13.60 11.20 51.00
517 651145 ด.ญ. พัณณิตา เสมจร ป.6 9.60 15.00 6.40 9.60 10.40 51.00
518 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 8.00 11.00 8.80 11.20 12.00 51.00
519 652079 ด.ช. สัณหณัฐ วิชัย ป.6 10.40 7.00 8.00 13.60 12.00 51.00
520 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 10.40 7.00 17.60 6.40 9.60 51.00
521 650947 ด.ช. พิชญะ เอี่ยมสมุทร ป.6 13.60 10.00 11.20 7.20 8.80 50.80
522 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 9.60 10.00 5.60 12.00 13.60 50.80
523 651122 ด.ช. ธัชพงศ์ สีเขียวรัตน์ ป.6 11.20 10.00 8.80 8.80 12.00 50.80
524 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 12.00 13.00 10.40 6.40 8.80 50.60
525 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 11.20 13.00 10.40 4.00 12.00 50.60
526 652134 ด.ช. ปภิณวิช จิรภัทรสิทธา ป.6 11.20 9.00 10.40 13.60 6.40 50.60
527 651195 ด.ญ. กวิสรา กาญจนรัตน์ ป.6 10.40 9.00 11.20 10.40 9.60 50.60
528 650916 ด.ช. สรวัชญ์ มาเหล็ง ป.6 12.80 13.00 4.80 11.20 8.80 50.60
529 652258 ด.ญ. กัลยรัตน์ เบญจานุวัตร ป.6 13.60 5.00 12.80 10.40 8.80 50.60
530 652756 ด.ช. วัชระวิชญ์ มธุรันยานนท์ ป.6 9.60 16.00 7.20 7.20 10.40 50.40
531 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 12.00 12.00 7.20 8.00 11.20 50.40
532 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 11.20 12.00 8.80 8.80 9.60 50.40
533 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 9.60 8.00 7.20 9.60 16.00 50.40
534 651985 ด.ช. พิชเยศ มุสิกะวัน ป.6 12.00 8.00 8.00 9.60 12.80 50.40
535 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 8.00 12.00 13.60 8.00 8.80 50.40
536 651844 ด.ญ. ไอย์ริสสา เพชรวิภูษิต ป.6 13.60 3.00 11.20 11.20 11.20 50.20
537 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 13.60 7.00 8.00 11.20 10.40 50.20
538 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 10.40 7.00 8.80 12.80 11.20 50.20
539 652894 ด.ช. วรากร มนต์คาถา ป.6 9.60 7.00 8.80 12.00 12.80 50.20
540 652845 ด.ช. สิริภพ โขวิฑูรกิจ ป.6 8.00 11.00 10.40 10.40 10.40 50.20
541 651955 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.6 12.00 14.00 8.00 10.40 5.60 50.00
542 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 12.00 10.00 5.60 12.00 10.40 50.00
543 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 10.40 10.00 15.20 1.60 12.80 50.00
543 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 12.00 10.00 8.80 6.40 12.80 50.00
544 652059 ด.ญ. ปทิตตา แสงรัตน์ ป.6 10.40 10.00 7.20 10.40 12.00 50.00
545 650234 ด.ญ. กันตินันท์ แจ้งวัง ป.6 10.40 10.00 10.40 8.00 11.20 50.00
547 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 13.60 6.00 8.80 9.60 12.00 50.00
548 650759 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.6 11.20 6.00 4.80 13.60 14.40 50.00
549 652621 ด.ญ. จินดารัตน์ ญาติ ป.6 12.80 13.00 5.60 10.40 8.00 49.80
550 652325 ด.ญ. วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา ป.6 13.60 9.00 5.60 9.60 12.00 49.80
551 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 11.20 9.00 12.00 9.60 8.00 49.80
552 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 9.60 9.00 7.20 8.80 15.20 49.80
553 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 8.80 9.00 8.00 10.40 13.60 49.80
554 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 8.00 9.00 14.40 9.60 8.80 49.80
555 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 15.20 5.00 12.00 8.80 8.80 49.80
556 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 12.00 13.00 6.40 8.80 9.60 49.80
557 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 12.00 13.00 8.80 8.00 8.00 49.80
558 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 10.40 13.00 8.80 6.40 11.20 49.80
559 652425 ด.ช. อัครวิชญ์ โรจนบุรานนท์ ป.6 12.00 9.00 8.80 8.80 11.20 49.80
560 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 10.40 9.00 8.80 8.80 12.80 49.80
561 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 9.60 9.00 8.00 14.40 8.80 49.80
562 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 11.20 16.00 4.00 9.60 8.80 49.60
563 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 11.20 8.00 11.20 8.00 11.20 49.60
564 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 12.00 12.00 9.60 7.20 8.80 49.60
565 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 10.40 12.00 10.40 8.00 8.80 49.60
566 651315 ด.ช. กฤตภาส กิจสัมนางกูร ป.6 9.60 12.00 6.40 11.20 10.40 49.60
567 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 12.00 8.00 16.00 3.20 10.40 49.60
568 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 10.40 8.00 8.00 11.20 12.00 49.60
569 652509 ด.ช. กันตพล สุมานิก ป.6 14.40 12.00 4.80 9.60 8.80 49.60
570 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 6.40 19.00 7.20 8.80 8.00 49.40
571 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 13.60 11.00 9.60 8.00 7.20 49.40
572 651368 ด.ญ. โสพิชา หิรัญนุช ป.6 12.00 11.00 11.20 5.60 9.60 49.40
573 650538 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.6 11.20 11.00 7.20 8.80 11.20 49.40
574 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 7.20 11.00 15.20 8.00 8.00 49.40
575 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 12.80 7.00 7.20 9.60 12.80 49.40
576 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 12.00 7.00 8.00 9.60 12.80 49.40
577 650890 ด.ญ. โสภิดา เนียมขันธ์ ป.6 10.40 7.00 7.20 12.00 12.80 49.40
578 651311 ด.ญ. ณิชาภัสสร์ นาคาสุ ป.6 14.40 7.00 9.60 6.40 12.00 49.40
579 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 12.80 7.00 6.40 8.80 14.40 49.40
580 651069 ด.ญ. ชนกนันท์ สิงหอุบล ป.6 12.00 7.00 10.40 8.80 11.20 49.40
581 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 13.60 10.00 8.00 9.60 8.00 49.20
582 652837 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ด่านศิริวัฒน์ ป.6 14.40 6.00 4.00 11.20 13.60 49.20
583 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 9.60 6.00 11.20 10.40 12.00 49.20
584 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 12.00 9.00 12.00 7.20 8.80 49.00
585 650248 ด.ช. ประพล คงสกุล ป.6 9.60 9.00 12.00 9.60 8.80 49.00
586 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 8.80 9.00 8.00 11.20 12.00 49.00
587 652254 ด.ช. อิทธิพัทธ์ หาวิธีกุลธนา ป.6 13.60 12.00 4.80 8.80 9.60 48.80
588 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 11.20 8.00 10.40 7.20 12.00 48.80
589 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 11.20 12.00 6.40 8.80 10.40 48.80
590 650125 ด.ญ. ศุภรา ฉันทพันธุ์ ป.6 8.00 8.00 8.80 12.80 11.20 48.80
591 651436 ด.ช. ปุณณวิช แปรงนารถ ป.6 11.20 11.00 8.00 8.80 9.60 48.60
592 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 8.80 15.00 7.20 7.20 10.40 48.60
593 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 16.00 11.00 8.00 7.20 6.40 48.60
594 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 11.20 7.00 6.40 12.80 11.20 48.60
595 650352 ด.ญ. พลอยนภัส โกมลารชุน ป.6 9.60 7.00 9.60 10.40 12.00 48.60
596 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 8.80 7.00 14.40 9.60 8.80 48.60
597 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 10.40 11.00 12.80 7.20 7.20 48.60
598 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 9.60 10.00 6.40 11.20 11.20 48.40
599 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 11.20 6.00 9.60 10.40 11.20 48.40
600 652154 ด.ช. นรวัชร์ นาคผุด ป.6 9.60 10.00 6.40 9.60 12.80 48.40
601 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 9.60 10.00 10.40 8.00 10.40 48.40
602 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 13.60 13.00 5.60 8.80 7.20 48.20
603 650898 ด.ช. ชวภัฏ ศรีปริญโญทัย ป.6 10.40 13.00 9.60 8.00 7.20 48.20
604 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 14.40 9.00 8.00 8.00 8.80 48.20
605 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 13.60 9.00 10.40 5.60 9.60 48.20
606 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 12.00 9.00 8.00 8.80 10.40 48.20
607 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 8.80 9.00 11.20 11.20 8.00 48.20
608 651850 ด.ญ. นพรรษอร ผลิใบ ป.6 8.80 9.00 6.40 10.40 13.60 48.20
609 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 10.40 9.00 10.40 6.40 12.00 48.20
610 650523 ด.ช. ธาราดร สุพัฒนา ป.6 16.80 8.00 3.20 9.60 10.40 48.00
611 650784 ด.ญ. ณัฐนันท์ วุฒิพนมศักดิ์ ป.6 12.00 8.00 7.20 9.60 11.20 48.00
612 652813 ด.ญ. ไอย์วริญ ธราธารกุลวัฒนา ป.6 11.20 4.00 11.20 10.40 11.20 48.00
613 650379 ด.ช. กิตติพิชญ์ ไทรแจ่มจันทร์ ป.6 12.00 8.00 8.00 10.40 9.60 48.00
614 652047 ด.ญ. พัทธนันท์ จุลกะ ป.6 11.20 8.00 8.80 9.60 10.40 48.00
615 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 8.00 8.00 11.20 6.40 14.40 48.00
616 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 10.40 12.00 10.40 7.20 8.00 48.00
617 650415 ด.ญ. ทิพย์นารา จารุทัศน์ ป.6 12.80 11.00 3.20 8.80 12.00 47.80
618 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 12.00 11.00 11.20 4.80 8.80 47.80
619 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 7.20 11.00 10.40 6.40 12.80 47.80
620 651406 ด.ญ. กชพรรณ ศรแก้ว ป.6 11.20 7.00 7.20 10.40 12.00 47.80
621 651264 ด.ญ. พัชร์ลิตา รัตนสุมาวงศ์ ป.6 11.20 6.00 8.80 9.60 12.00 47.60
622 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 9.60 14.00 13.60 4.80 5.60 47.60
623 652899 ด.ช. ปภังกร ปานเสน่ห์ ป.6 13.60 10.00 5.60 8.00 10.40 47.60
624 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 12.80 10.00 6.40 8.00 10.40 47.60
625 652561 ด.ญ. ณภัสนันท์ โสภณวิมลรัตน์ ป.6 12.00 6.00 7.20 10.40 12.00 47.60
626 651465 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.6 10.40 6.00 7.20 8.00 16.00 47.60
627 650332 ด.ช. สมัชญ์ เดียวตระกูล ป.6 5.60 6.00 12.00 12.80 11.20 47.60
628 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 13.60 13.00 7.20 8.00 5.60 47.40
629 652250 ด.ญ. ปริยากร ณ ระนอง ป.6 15.20 9.00 7.20 5.60 10.40 47.40
630 650169 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.6 11.20 9.00 7.20 9.60 10.40 47.40
631 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 10.40 5.00 12.80 9.60 9.60 47.40
632 651855 ด.ช. สรวิชญ์ สุทธิสุข ป.6 8.80 9.00 9.60 8.80 11.20 47.40
633 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 8.00 9.00 4.80 12.00 13.60 47.40
634 651266 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.6 8.00 9.00 12.80 8.80 8.80 47.40
635 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 9.60 13.00 10.40 7.20 7.20 47.40
636 650821 ด.ญ. ธัญชนก เรืองดิษฐ์ ป.6 12.00 9.00 5.60 8.80 12.00 47.40
637 652727 ด.ช. ทศธรรม อิ่มปิติวงษ์ ป.6 13.60 5.00 6.40 9.60 12.80 47.40
638 651973 ด.ช. คุณาวิตต์ สำราญสุข ป.6 9.60 5.00 10.40 10.40 12.00 47.40
639 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 9.60 12.00 12.80 6.40 6.40 47.20
640 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 9.60 12.00 10.40 5.60 9.60 47.20
641 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 10.40 8.00 9.60 12.80 6.40 47.20
642 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 4.80 8.00 14.40 9.60 10.40 47.20
643 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 11.20 4.00 11.20 10.40 10.40 47.20
644 651187 ด.ช. พุธสณี มณฑา ป.6 10.40 4.00 6.40 11.20 15.20 47.20
645 652637 ด.ช. สรวิศ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 8.80 12.00 6.40 8.00 12.00 47.20
646 652557 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.6 10.40 8.00 6.40 12.00 10.40 47.20
647 651921 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.6 11.20 11.00 5.60 8.80 10.40 47.00
648 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 13.60 11.00 8.80 4.80 8.80 47.00
649 651652 ด.ช. ธันยวรรศธร วงษ์วัฒนา ป.6 13.60 7.00 6.40 9.60 10.40 47.00
650 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 12.00 7.00 6.40 12.00 9.60 47.00
651 651409 ด.ช. ณัฐนนท์ เลิศศักดิ์ธนกุล ป.6 12.00 7.00 8.00 11.20 8.80 47.00
652 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 11.20 7.00 6.40 12.00 10.40 47.00
653 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 12.00 10.00 9.60 6.40 8.80 46.80
654 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 9.60 10.00 8.00 8.00 11.20 46.80
655 652857 ด.ช. รพีพงษ์ ตั้งจิตเจริญ ป.6 13.60 6.00 11.20 9.60 6.40 46.80
656 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 9.60 6.00 7.20 12.80 11.20 46.80
657 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 9.60 10.00 4.80 10.40 12.00 46.80
658 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 8.00 10.00 10.40 8.00 10.40 46.80
659 650236 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.6 10.40 6.00 8.80 12.00 9.60 46.80
660 650613 ด.ญ. พิมพ์ฐดา ธนโชคชัยพงศ์ ป.6 8.80 6.00 8.00 12.00 12.00 46.80
661 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 8.00 13.00 8.80 9.60 7.20 46.60
662 652394 ด.ญ. อริญชย์ เตสุชาตะ ป.6 8.80 5.00 12.80 9.60 10.40 46.60
663 651578 ด.ช. พสธร ศรไพศาล ป.6 6.40 17.00 7.20 7.20 8.80 46.60
664 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 7.20 13.00 7.20 11.20 8.00 46.60
665 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 13.60 9.00 6.40 9.60 8.00 46.60
666 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 10.40 5.00 12.00 9.60 9.60 46.60
667 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 12.80 13.00 8.80 4.00 8.00 46.60
668 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 10.40 9.00 4.80 12.00 10.40 46.60
669 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 8.80 9.00 8.80 8.00 12.00 46.60
670 653032 ด.ญ. ณัฐสินี อภิรัตน์โรจนกุล ป.6 10.40 5.00 8.80 10.40 12.00 46.60
671 652854 ด.ช. พชฎะ กรุณามัย ป.6 8.80 12.00 8.80 8.00 8.80 46.40
672 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 11.20 8.00 5.60 9.60 12.00 46.40
673 652517 ด.ญ. นภัสนันท์ พันถม ป.6 11.20 8.00 6.40 9.60 11.20 46.40
674 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 11.20 8.00 8.80 9.60 8.80 46.40
675 651528 ด.ช. ปพนกร เททะสังข์ ป.6 9.60 8.00 9.60 9.60 9.60 46.40
676 652696 ด.ญ. ณิชนันทน์ หลีสกุล ป.6 6.40 8.00 8.80 9.60 13.60 46.40
677 651788 ด.ช. ภิเศกสินธุ์ นิยมธรรมกิจ ป.6 14.40 8.00 14.40 3.20 6.40 46.40
678 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 8.80 8.00 13.60 7.20 8.80 46.40
679 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 11.20 11.00 4.80 11.20 8.00 46.20
680 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 8.80 11.00 8.00 8.00 10.40 46.20
681 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 13.60 7.00 8.80 9.60 7.20 46.20
682 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 10.40 7.00 11.20 8.80 8.80 46.20
683 652265 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.6 10.40 7.00 12.00 8.00 8.80 46.20
684 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 8.80 7.00 11.20 11.20 8.00 46.20
685 652852 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.6 12.00 10.00 5.60 4.80 13.60 46.00
686 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 12.80 10.00 4.80 8.80 9.60 46.00
687 651423 ด.ช. พันธ์ยศ ธีร์ธนพงศ์ ป.6 12.80 10.00 8.00 6.40 8.80 46.00
688 652156 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 10.40 10.00 5.60 10.40 9.60 46.00
689 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 9.60 6.00 8.00 10.40 12.00 46.00
690 652405 ด.ญ. นลินรัตน์ คิคูชิ ป.6 9.60 6.00 8.80 10.40 11.20 46.00
691 651780 ด.ญ. อรนภา ชัยภักดี ป.6 10.40 14.00 6.40 7.20 8.00 46.00
692 651091 ด.ญ. วานิษฎ์ฉมา เจียมพัฒนขจร ป.6 9.60 9.00 9.60 9.60 8.00 45.80
693 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 7.20 9.00 7.20 10.40 12.00 45.80
694 652986 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.6 12.00 5.00 11.20 8.00 9.60 45.80
695 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 11.20 5.00 9.60 9.60 10.40 45.80
696 650001 ด.ช. สิทธิภาคย์ กาบทอง ป.6 9.60 5.00 4.00 11.20 16.00 45.80
697 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 8.80 12.00 4.80 8.80 11.20 45.60
698 652169 ด.ญ. เบญญาภา ชาติครบุรี ป.6 12.00 8.00 4.80 11.20 9.60 45.60
699 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 11.20 8.00 4.80 10.40 11.20 45.60
700 651671 ด.ช. พีรวิชญ์ ดีเสมอ ป.6 10.40 12.00 5.60 9.60 8.00 45.60
701 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 12.80 8.00 8.00 9.60 7.20 45.60
702 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 12.00 4.00 13.60 8.80 7.20 45.60
703 653031 ด.ช. ธนกฤต นัดดามงคล ป.6 11.20 12.00 4.80 8.80 8.80 45.60
704 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 9.60 11.00 14.40 5.60 4.80 45.40
705 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 3.20 11.00 13.60 5.60 12.00 45.40
706 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 12.80 7.00 5.60 14.40 5.60 45.40
707 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 8.80 7.00 8.80 12.80 8.00 45.40
708 650973 ด.ญ. จินตา นิมิตรนาวิน ป.6 5.60 3.00 17.60 7.20 12.00 45.40
709 650152 ด.ญ. ปวันรัตน์ จันทร์อินทร์ ป.6 10.40 11.00 6.40 8.80 8.80 45.40
710 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 12.00 7.00 15.20 6.40 4.80 45.40
711 650713 ด.ช. ธนภัทร เชี่ยวชาญ ป.6 9.60 7.00 6.40 9.60 12.80 45.40
712 651224 ด.ญ. วชิรญาณ์ สิริปัญญาวิทย์ ป.6 13.60 14.00 15.20 2.40 0.00 45.20
713 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 10.40 10.00 4.00 12.00 8.80 45.20
714 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 9.60 10.00 8.80 7.20 9.60 45.20
715 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 9.60 10.00 8.00 6.40 11.20 45.20
716 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 8.80 10.00 2.40 8.80 15.20 45.20
717 651626 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ทุมสท้าน ป.6 11.20 6.00 14.40 4.80 8.80 45.20
718 650625 ด.ญ. ชญานิษฐ์ เกตุสุวรรณ ป.6 10.40 6.00 8.80 9.60 10.40 45.20
719 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 10.40 14.00 10.40 4.00 6.40 45.20
720 651065 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.6 8.80 9.00 9.60 8.00 9.60 45.00
721 652278 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 9.60 5.00 5.60 12.80 12.00 45.00
722 651984 ด.ญ. อภิชญา กิจจะการะ ป.6 8.80 13.00 4.00 9.60 9.60 45.00
723 651580 ด.ช. ณัฐรุจ บุญจารุพงศ์ ป.6 8.80 13.00 6.40 9.60 7.20 45.00
724 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 12.80 9.00 8.80 4.00 10.40 45.00
725 652420 ด.ญ. ปทิตตา พิศิษฐการ ป.6 10.40 9.00 9.60 8.00 8.00 45.00
726 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 9.60 9.00 16.00 9.60 0.80 45.00
727 650997 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.6 5.60 5.00 12.00 10.40 12.00 45.00
728 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 11.20 12.00 9.60 7.20 4.80 44.80
729 651169 ด.ช. จักรภัทร เอี่ยมธนากุล ป.6 16.00 8.00 5.60 4.80 10.40 44.80
730 652655 ด.ช. ปราย ชลศรานนท์ ป.6 15.20 8.00 2.40 9.60 9.60 44.80
731 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 9.60 8.00 9.60 8.80 8.80 44.80
732 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 5.60 8.00 10.40 12.00 8.80 44.80
733 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 8.80 4.00 15.20 8.80 8.00 44.80
734 652413 ด.ช. ณัฎฐ์ธีร์ ฤกษ์สมโภชน์ ป.6 11.20 12.00 4.80 7.20 9.60 44.80
735 650007 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.6 10.40 8.00 4.80 8.80 12.80 44.80
736 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 10.40 8.00 8.00 8.80 9.60 44.80
737 650146 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.6 8.00 8.00 6.40 10.40 12.00 44.80
738 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 12.00 7.00 7.20 5.60 12.80 44.60
739 650671 ด.ญ. ดนิตา ภูมิสิงหราช ป.6 11.20 7.00 7.20 9.60 9.60 44.60
740 651323 ด.ญ. ธันยพัฒน์ ถาวรเลิศชัย ป.6 9.60 7.00 4.00 11.20 12.80 44.60
741 652571 ด.ช. อัคราพัศศ์ ธนาพัชรโชติ ป.6 11.20 11.00 5.60 7.20 9.60 44.60
742 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 12.00 7.00 7.20 8.00 10.40 44.60
743 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 10.40 7.00 4.00 12.00 11.20 44.60
744 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 7.20 7.00 11.20 8.80 10.40 44.60
745 652108 ด.ช. ชยุต ลิ้มวรรณะกูล ป.6 8.80 3.00 12.00 10.40 10.40 44.60
746 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 13.60 6.00 7.20 8.00 9.60 44.40
747 652892 ด.ช. ปราชญา กิจยโภค ป.6 13.60 6.00 8.00 7.20 9.60 44.40
748 652207 ด.ช. นิกันกร กวนพฤกษ์ ป.6 11.20 6.00 8.00 6.40 12.80 44.40
749 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 10.40 6.00 8.80 8.80 10.40 44.40
750 650448 ด.ญ. ฐิรญา ปรีดิ์จิตตานนท์ ป.6 9.60 2.00 9.60 12.00 11.20 44.40
751 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 11.20 6.00 10.40 8.00 8.80 44.40
752 650475 ด.ช. ตรัยคุณ เริงรักษ์ ป.6 10.40 6.00 8.00 9.60 10.40 44.40
753 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 11.20 2.00 14.40 8.80 8.00 44.40
754 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 12.80 9.00 9.60 3.20 9.60 44.20
755 652066 ด.ช. ธนภัทร คำคม ป.6 10.40 9.00 8.80 8.00 8.00 44.20
756 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 10.40 5.00 8.00 11.20 9.60 44.20
757 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 11.20 8.00 12.00 5.60 7.20 44.00
758 652522 ด.ช. ทำนุรัฐ ตันไพบูลย์ ป.6 8.80 12.00 3.20 12.00 8.00 44.00
759 652639 ด.ช. ชวิน ศิริพันธ์ ป.6 8.80 12.00 8.00 7.20 8.00 44.00
760 651055 ด.ญ. ปริชมน ทรัพย์สิทธิพงศ์ ป.6 10.40 8.00 8.00 8.00 9.60 44.00
761 651334 ด.ญ. ญาดา สมรรถสุวรรณ ป.6 10.40 8.00 9.60 6.40 9.60 44.00
762 652049 ด.ช. อังศุ รุ้งรุจิเมฆ ป.6 9.60 8.00 8.00 8.80 9.60 44.00
763 652767 ด.ญ. มติมนต์ เหมือนนรุท ป.6 8.00 8.00 10.40 8.00 9.60 44.00
764 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 5.60 8.00 12.80 8.80 8.80 44.00
765 652262 ด.ญ. กนกนุช ปุณประวัติ ป.6 10.40 4.00 8.80 8.00 12.80 44.00
766 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 10.40 4.00 11.20 8.00 10.40 44.00
767 651159 ด.ช. น่านน้ำ แก้วอุบล ป.6 9.60 4.00 14.40 6.40 9.60 44.00
768 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 9.60 7.00 13.60 7.20 6.40 43.80
769 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 8.80 7.00 7.20 9.60 11.20 43.80
770 651223 ด.ช. ภัทริน กุลกุศล ป.6 6.40 15.00 6.40 7.20 8.80 43.80
771 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 12.00 7.00 8.80 8.80 7.20 43.80
772 651010 ด.ญ. พิมพ์นารา ศรีมันทยามาศ ป.6 10.40 7.00 8.80 6.40 11.20 43.80
773 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 7.20 14.00 11.20 6.40 4.80 43.60
774 651115 ด.ช. นรภัทร เลิศทนงเดช ป.6 11.20 10.00 7.20 6.40 8.80 43.60
775 650741 ด.ญ. นิรินธนา รักในศิล ป.6 10.40 14.00 6.40 4.80 8.00 43.60
776 651487 ด.ช. อัคคเดช อัครพิพัฒน์กุล ป.6 11.20 10.00 4.00 8.00 10.40 43.60
777 650921 ด.ช. พุทธคุณ สิริวัฒนานนท์กุล ป.6 12.00 6.00 5.60 8.00 12.00 43.60
778 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 11.20 6.00 6.40 8.00 12.00 43.60
779 652174 ด.ช. จิราวัฒน์ เรืองธัญยธรณ์ ป.6 9.60 6.00 8.00 10.40 9.60 43.60
780 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 10.40 13.00 3.20 7.20 9.60 43.40
781 651950 ด.ช. วิกร นิธิชัยภากุล ป.6 12.00 9.00 7.20 6.40 8.80 43.40
782 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 4.80 9.00 12.00 8.80 8.80 43.40
783 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 12.80 5.00 11.20 6.40 8.00 43.40
784 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 11.20 5.00 7.20 12.00 8.00 43.40
785 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 8.80 5.00 8.80 8.80 12.00 43.40
786 651074 ด.ญ. ปาลิน ศรีสมานุวัตร ป.6 7.20 5.00 18.40 3.20 9.60 43.40
787 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 12.00 9.00 9.60 7.20 5.60 43.40
788 651582 ด.ญ. ภิญญ์วริณ อมรชัยชาญ ป.6 11.20 9.00 6.40 6.40 10.40 43.40
789 651711 ด.ญ. กัลย์ณพร ตันวรเศรษฐี ป.6 8.00 9.00 6.40 8.80 11.20 43.40
790 650340 ด.ญ. ภิญญดา เชี่ยวสิริขจร ป.6 11.20 8.00 7.20 6.40 10.40 43.20
791 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 9.60 8.00 8.80 7.20 9.60 43.20
792 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 9.60 8.00 14.40 4.80 6.40 43.20
793 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 8.80 8.00 7.20 8.80 10.40 43.20
794 652641 ด.ญ. ณัชชา เครือเนียม ป.6 10.40 4.00 7.20 11.20 10.40 43.20
795 652316 ด.ญ. ณัฏฐณิชา มีแสง ป.6 10.40 11.00 4.80 9.60 7.20 43.00
796 650182 ด.ญ. วรัญญา วิสาวะโท ป.6 11.20 7.00 4.00 10.40 10.40 43.00
797 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 11.20 7.00 4.00 8.00 12.80 43.00
798 650963 ด.ช. กวินภพ ชินเมธีพิทักษ์ ป.6 10.40 7.00 7.20 9.60 8.80 43.00
799 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 10.40 7.00 8.00 8.80 8.80 43.00
800 652070 ด.ช. ภพประวีร์ จริยปรัชญากุล ป.6 11.20 10.00 3.20 7.20 11.20 42.80
801 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 9.60 10.00 5.60 10.40 7.20 42.80
802 651573 ด.ช. พีรวิชญ์ ร่วมนาพะยา ป.6 8.00 10.00 7.20 8.00 9.60 42.80
803 652268 ด.ญ. ทักษอร รอดน้อย ป.6 11.20 6.00 4.00 10.40 11.20 42.80
804 653022 ด.ช. สิรภพ ภมรมานพ ป.6 10.40 6.00 7.20 9.60 9.60 42.80
805 651008 ด.ญ. นันท์นภัส ทองประดับ ป.6 8.00 6.00 8.00 9.60 11.20 42.80
806 652289 ด.ช. นราวิชญ์ จันทประดิษฐ ป.6 9.60 6.00 8.80 8.00 10.40 42.80
807 652398 ด.ญ. ดากานดา ขันตยาภรณ์ ป.6 5.60 9.00 7.20 9.60 11.20 42.60
808 652274 ด.ช. ณัฐฏฐชัย เล่าปิ่นกาญจน์ ป.6 11.20 5.00 7.20 11.20 8.00 42.60
809 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 9.60 5.00 7.20 8.80 12.00 42.60
810 652716 ด.ญ. กุริศรา ต๊ะตา ป.6 8.80 9.00 5.60 8.00 11.20 42.60
811 652147 ด.ญ. ธณิชา ศรีสุตา ป.6 8.00 9.00 9.60 12.00 4.00 42.60
812 652570 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.6 12.00 5.00 5.60 6.40 13.60 42.60
813 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 7.20 5.00 11.20 8.80 10.40 42.60
814 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 10.40 9.00 8.80 8.00 6.40 42.60
815 652513 ด.ช. นิพัทธ์ เดชจริง ป.6 10.40 9.00 4.00 7.20 12.00 42.60
816 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 11.20 8.00 4.00 9.60 9.60 42.40
817 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 10.40 12.00 2.40 8.00 9.60 42.40
818 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 7.20 12.00 6.40 9.60 7.20 42.40
819 651651 ด.ญ. ธันยรสธร วงษ์วัฒนา ป.6 10.40 8.00 7.20 6.40 10.40 42.40
820 652686 ด.ช. ชิษณุ ศรีเจริญ ป.6 8.00 8.00 6.40 8.00 12.00 42.40
821 651596 ด.ญ. ลักษณียา นาคสุก ป.6 8.00 4.00 10.40 9.60 10.40 42.40
822 650364 ด.ช. กฤชวริทธิ์ งามเลิศประเสริฐ ป.6 10.40 15.00 8.00 4.80 4.00 42.20
823 651909 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.6 12.80 11.00 4.80 5.60 8.00 42.20
824 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 10.40 7.00 8.80 7.20 8.80 42.20
825 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 8.80 7.00 8.80 8.80 8.80 42.20
826 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 6.40 7.00 10.40 8.00 10.40 42.20
827 650492 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.6 7.20 10.00 5.60 9.60 9.60 42.00
828 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 11.20 6.00 6.40 8.80 9.60 42.00
829 652456 ด.ช. สรธร มีชัย ป.6 9.60 10.00 4.00 10.40 8.00 42.00
830 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 9.60 10.00 6.40 9.60 6.40 42.00
831 650179 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.6 9.60 10.00 8.00 7.20 7.20 42.00
832 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 12.00 6.00 8.80 5.60 9.60 42.00
833 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 10.40 6.00 8.80 8.80 8.00 42.00
834 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 8.80 6.00 7.20 7.20 12.80 42.00
835 650509 ด.ญ. นระฟ้า ผลาวัลย์ ป.6 8.00 6.00 8.80 11.20 8.00 42.00
836 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 9.60 2.00 12.80 8.00 9.60 42.00
837 650820 ด.ญ. อัญชสา รุ่งเรืองสาคร ป.6 11.20 9.00 5.60 5.60 10.40 41.80
838 650023 ด.ช. วรุฒม์ สุขสมจิตร ป.6 9.60 5.00 5.60 9.60 12.00 41.80
839 651569 ด.ญ. วณิชญา ไตรยวงค์ ป.6 9.60 5.00 6.40 8.00 12.80 41.80
840 650865 ด.ช. จรัสไชย ศรีประภากร ป.6 9.60 5.00 12.00 7.20 8.00 41.80
841 652919 ด.ช. ภวัต ฤทธิผลิน ป.6 8.80 5.00 4.80 8.80 14.40 41.80
842 651892 ด.ญ. ภัทราพร คำบุญเรือง ป.6 8.00 5.00 8.80 10.40 9.60 41.80
843 651252 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.6 11.20 12.00 4.00 6.40 8.00 41.60
844 650953 ด.ช. สิรภพ คงคาวิทูร ป.6 12.80 8.00 5.60 8.80 6.40 41.60
845 651735 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.6 8.00 8.00 12.00 5.60 8.00 41.60
846 650945 ด.ช. ปฐมชัย ศรีเจริญ ป.6 11.20 7.00 10.40 9.60 3.20 41.40
847 651439 ด.ญ. ชาลิสา สังขดิษฐ์ ป.6 11.20 7.00 4.00 8.80 10.40 41.40
848 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 10.40 7.00 1.60 11.20 11.20 41.40
849 652409 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.6 8.00 7.00 8.80 9.60 8.00 41.40
850 650096 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ทิพย์รัตน์ ป.6 9.60 3.00 8.00 9.60 11.20 41.40
851 652748 ด.ญ. มาริสา ขำอินทร์ ป.6 12.00 7.00 5.60 8.80 8.00 41.40
852 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 11.20 7.00 6.40 8.80 8.00 41.40
853 650555 ด.ช. ภูวนนท์ มีวอน ป.6 10.40 7.00 9.60 6.40 8.00 41.40
854 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 13.60 6.00 5.60 5.60 10.40 41.20
855 650599 ด.ช. ธนาพล ลักษมีคุณากร ป.6 9.60 6.00 5.60 12.80 7.20 41.20
856 650880 ด.ญ. ณฐมน สโกฟิวด์ ป.6 9.60 6.00 4.00 11.20 10.40 41.20
857 652403 ด.ช. ปัณณชา เพชรฤทธิ์ ป.6 9.60 6.00 8.00 8.00 9.60 41.20
858 651013 ด.ช. สวัชกร สันตยานนท์ ป.6 8.80 6.00 5.60 9.60 11.20 41.20
859 652975 ด.ญ. ชลชา ไหสุภา ป.6 5.60 6.00 10.40 12.00 7.20 41.20
860 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 5.60 6.00 11.20 8.80 9.60 41.20
861 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 4.00 6.00 15.20 8.00 8.00 41.20
862 650577 ด.ญ. อรรวินท์ มังคลรังษี ป.6 10.40 10.00 2.40 10.40 8.00 41.20
863 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 9.60 17.00 7.20 4.00 3.20 41.00
864 650938 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.6 8.00 5.00 5.60 12.80 9.60 41.00
865 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 6.40 5.00 11.20 7.20 11.20 41.00
866 652703 ด.ช. ณัฐพงศ์ ขำคง ป.6 7.20 13.00 4.80 8.00 8.00 41.00
867 651648 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 8.00 9.00 6.40 7.20 10.40 41.00
868 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 8.80 5.00 13.60 8.00 5.60 41.00
869 651848 ด.ช. ธนภัทร เทียนถาวร ป.6 9.60 12.00 5.60 7.20 6.40 40.80
870 650280 ด.ช. พลณัฏฐ์ ทรัพย์มี ป.6 10.40 4.00 4.00 10.40 12.00 40.80
871 651107 ด.ช. อิทธิมนตร์ บัวจำรัส ป.6 5.60 11.00 12.80 5.60 5.60 40.60
872 650159 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.6 5.60 7.00 4.00 11.20 12.80 40.60
873 652410 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.6 5.60 3.00 11.20 11.20 9.60 40.60
874 651703 ด.ช. วชิรวิทย์ เชิดฉันท์ ป.6 7.20 11.00 9.60 7.20 5.60 40.60
875 652721 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช ป.6 8.80 7.00 6.40 9.60 8.80 40.60
876 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 8.00 7.00 11.20 7.20 7.20 40.60
877 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 9.60 10.00 7.20 3.20 10.40 40.40
878 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 12.00 6.00 5.60 9.60 7.20 40.40
879 651039 ด.ช. รัชพงศ์ โคตรประทุม ป.6 9.60 6.00 7.20 9.60 8.00 40.40
880 652611 ด.ญ. บุญญิสา ชื่นตะโก ป.6 8.80 6.00 4.00 12.00 9.60 40.40
881 651555 ด.ญ. ฤติมา รัตนภิญโญวงศ์ ป.6 8.00 10.00 2.40 8.80 11.20 40.40
882 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 4.80 10.00 5.60 11.20 8.80 40.40
883 652945 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.6 12.00 6.00 6.40 8.00 8.00 40.40
884 651980 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.6 12.00 6.00 8.00 8.00 6.40 40.40
885 651869 ด.ญ. ณัฐนันท์ คำพอง ป.6 10.40 6.00 5.60 10.40 8.00 40.40
886 650822 ด.ญ. กันยาวีร์ หาญพัฒนะนุสรณ์ ป.6 9.60 6.00 2.40 13.60 8.80 40.40
887 652978 ด.ช. กรภณ อยู่ยืน ป.6 8.00 6.00 5.60 8.80 12.00 40.40
888 652647 ด.ญ. ณัฐภัสสร เสนากัสป์ ป.6 8.80 9.00 4.80 11.20 6.40 40.20
889 651741 ด.ช. ธนภัทร วงศ์บุญ ป.6 6.40 9.00 8.00 6.40 10.40 40.20
890 650929 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.6 4.80 9.00 4.80 8.80 12.80 40.20
891 652654 ด.ช. ภาคิน งามเอกเอื้อ ป.6 11.20 5.00 5.60 8.00 10.40 40.20
892 650070 ด.ช. ปิยังกูร ธัญญาหาร ป.6 9.60 5.00 8.00 9.60 8.00 40.20
893 652371 ด.ญ. กรชุดา ชื่นสุราษฎร์ ป.6 4.80 8.00 7.20 9.60 10.40 40.00
894 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 6.40 8.00 9.60 6.40 9.60 40.00
895 652883 ด.ช. ธนัยนันท์ รัตนะ ป.6 10.40 4.00 8.00 4.80 12.80 40.00
896 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 12.00 7.00 7.20 7.20 6.40 39.80
897 650286 ด.ช. จิณณ์ ประจันตะเสน ป.6 11.20 7.00 6.40 8.00 7.20 39.80
898 651611 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.6 8.80 7.00 7.20 9.60 7.20 39.80
899 652356 ด.ช. ภัทรพล รัตนโสภา ป.6 12.80 3.00 6.40 8.80 8.80 39.80
900 652006 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.6 8.00 3.00 11.20 7.20 10.40 39.80
901 652347 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.6 9.60 7.00 6.40 6.40 10.40 39.80
902 650861 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.6 9.60 10.00 6.40 7.20 6.40 39.60
903 650525 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.6 10.40 6.00 4.00 9.60 9.60 39.60
904 651158 ด.ญ. สุวิชาดา คำจีน ป.6 10.40 6.00 9.60 7.20 6.40 39.60
905 650922 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.6 9.60 6.00 6.40 7.20 10.40 39.60
906 650194 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.6 8.00 6.00 6.40 8.80 10.40 39.60
907 651090 ด.ช. กรณภว์ พุทธิพาลี ป.6 8.80 9.00 5.60 6.40 9.60 39.40
907 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 8.80 5.00 8.00 8.00 9.60 39.40
908 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 9.60 5.00 3.20 8.00 13.60 39.40
910 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 8.80 5.00 7.20 8.80 9.60 39.40
911 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 7.20 5.00 11.20 6.40 9.60 39.40
912 650144 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ปรัชญาธรรมกร ป.6 6.40 5.00 8.80 8.80 10.40 39.40
913 650723 ด.ช. ศรัณภัสร์ มากเกตุ ป.6 9.60 9.00 8.00 6.40 6.40 39.40
914 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 8.00 9.00 9.60 6.40 6.40 39.40
915 652286 ด.ญ. ศศิชา ตุลาธน ป.6 12.00 5.00 5.60 6.40 10.40 39.40
916 650870 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.6 11.20 4.00 3.20 9.60 11.20 39.20
917 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 10.40 12.00 5.60 5.60 5.60 39.20
918 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 9.60 8.00 9.60 6.40 5.60 39.20
919 650641 ด.ญ. สกุลยา มหาบุณย์ ป.6 8.80 8.00 3.20 8.80 10.40 39.20
920 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 8.80 7.00 6.40 9.60 7.20 39.00
921 651849 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.6 8.80 7.00 8.00 5.60 9.60 39.00
922 650216 ด.ช. วิชัยธร โกมลทัต ป.6 7.20 7.00 4.00 12.00 8.80 39.00
923 652025 ด.ช. วรวรรธน์ สุคนธะตามร์ ป.6 6.40 7.00 9.60 9.60 6.40 39.00
924 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 10.40 3.00 6.40 8.80 10.40 39.00
925 651587 ด.ญ. อัยยาดา ชวดชุม ป.6 8.80 10.00 7.20 4.80 8.00 38.80
926 652829 ด.ญ. นันทภัค ลีลาภรณ์ ป.6 7.20 10.00 3.20 11.20 7.20 38.80
927 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 7.20 10.00 9.60 6.40 5.60 38.80
928 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 12.00 6.00 5.60 8.00 7.20 38.80
929 652877 ด.ญ. สุชานิดา นรสิงห์ ป.6 9.60 6.00 5.60 9.60 8.00 38.80
930 651621 ด.ช. ภูมิพัฒน์ นิรันพรพุทธา ป.6 9.60 6.00 6.40 8.80 8.00 38.80
931 651864 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.6 10.40 6.00 2.40 8.80 11.20 38.80
932 650993 ด.ญ. ชนมน สุขุมาลพันธ์ ป.6 7.20 6.00 4.80 12.00 8.80 38.80
933 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 10.40 2.00 4.80 8.80 12.80 38.80
934 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 6.40 13.00 7.20 4.80 7.20 38.60
935 650944 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.6 8.00 9.00 9.60 5.60 6.40 38.60
936 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 10.40 5.00 4.00 11.20 8.00 38.60
937 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 8.80 5.00 3.20 11.20 10.40 38.60
938 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 8.80 5.00 6.40 8.80 9.60 38.60
939 651433 ด.ญ. ฐิตารีย์ คำจันทร์ ป.6 8.80 5.00 11.20 6.40 7.20 38.60
940 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 8.00 5.00 4.00 9.60 12.00 38.60
941 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 9.60 8.00 4.80 6.40 9.60 38.40
942 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 8.80 8.00 3.20 6.40 12.00 38.40
943 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 9.60 4.00 9.60 7.20 8.00 38.40
944 650061 ด.ญ. อรวรา กล้าตลุมบอน ป.6 6.40 4.00 7.20 8.80 12.00 38.40
945 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 8.00 8.00 4.00 8.00 10.40 38.40
946 650060 ด.ญ. ญาณพร อิ่่มอกใจ ป.6 7.20 8.00 7.20 8.00 8.00 38.40
947 651109 ด.ช. ชวาล เปล่งวิทยา ป.6 4.80 8.00 6.40 10.40 8.80 38.40
948 652508 ด.ช. ณฐวัฒน์ ชูดวง ป.6 12.00 4.00 10.40 5.60 6.40 38.40
949 652248 ด.ช. ชนุตม์ ชนะศิลศรีโยธิน ป.6 10.40 4.00 5.60 9.60 8.80 38.40
950 651088 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.6 10.40 7.00 4.80 6.40 9.60 38.20
951 650440 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.6 8.00 3.00 5.60 9.60 12.00 38.20
952 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 8.00 3.00 6.40 8.00 12.80 38.20
953 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 8.80 6.00 7.20 6.40 9.60 38.00
954 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 8.80 10.00 4.80 5.60 8.80 38.00
955 650116 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.6 10.40 6.00 2.40 8.80 10.40 38.00
956 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 9.60 6.00 4.80 8.80 8.80 38.00
957 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 9.60 6.00 7.20 6.40 8.80 38.00
958 651015 ด.ช. ธชนัฐ สิริกุลพิบูลย์ ป.6 9.60 6.00 8.00 8.00 6.40 38.00
959 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 8.80 6.00 8.80 8.00 6.40 38.00
960 650594 ด.ช. ปวริศ สุวรรณกมล ป.6 11.20 5.00 3.20 9.60 8.80 37.80
961 650545 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.6 10.40 5.00 3.20 10.40 8.80 37.80
962 650497 ด.ญ. อุรวี คนชม ป.6 9.60 5.00 5.60 9.60 8.00 37.80
963 651991 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.6 9.60 8.00 4.00 8.80 7.20 37.60
964 652091 ด.ช. ณัฐภัทร มีอำนาจ ป.6 7.20 8.00 4.80 8.80 8.80 37.60
965 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 10.40 7.00 4.80 8.00 7.20 37.40
966 650141 ด.ญ. ยูราวรรณ ศรีสุวรรณ ป.6 9.60 7.00 4.80 8.00 8.00 37.40
967 651792 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.6 9.60 7.00 8.00 4.80 8.00 37.40
968 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 8.00 7.00 12.80 3.20 6.40 37.40
969 650437 ด.ช. กิตติกร ดอนพรไพร ป.6 7.20 7.00 7.20 6.40 9.60 37.40
970 651071 ด.ช. ธีรวีร์ ปรีชาธร ป.6 6.40 7.00 8.80 4.00 11.20 37.40
971 651885 ด.ญ. พัทรดา วงศ์สถาพร ป.6 10.40 3.00 8.80 7.20 8.00 37.40
972 652914 ด.ช. ปารุส ป้อมเรือง ป.6 8.00 11.00 5.60 5.60 7.20 37.40
973 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 8.80 7.00 6.40 7.20 8.00 37.40
974 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 7.20 7.00 6.40 5.60 11.20 37.40
975 652954 ด.ช. ภูรินท์ ภควัตศิตานนท์ ป.6 4.80 7.00 10.40 8.00 7.20 37.40
976 652332 ด.ช. ชัยวัฒน์ สิริบุญพาณิชย์ ป.6 12.00 3.00 7.20 8.00 7.20 37.40
977 652114 ด.ช. ปฏิภาณ ธิติเชษฐ์ตระกูล ป.6 6.40 10.00 8.00 5.60 7.20 37.20
978 652840 ด.ญ. พรนภัส สุขพูน ป.6 11.20 6.00 5.60 8.80 5.60 37.20
979 652221 ด.ช. ปวรปรัชญ์ ทองงาม ป.6 9.60 6.00 6.40 6.40 8.80 37.20
980 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 8.80 6.00 3.20 9.60 9.60 37.20
981 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 8.80 6.00 12.00 4.80 5.60 37.20
982 651462 ด.ญ. คีรติ ผ่องโสภณ ป.6 7.20 6.00 5.60 6.40 12.00 37.20
983 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 5.60 6.00 12.00 6.40 7.20 37.20
984 652007 ด.ญ. ธนชาภัทร มีสมญาณ ป.6 10.40 9.00 4.80 5.60 7.20 37.00
985 652183 ด.ญ. วรภร ดำสี ป.6 12.00 5.00 6.40 8.00 5.60 37.00
986 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 10.40 5.00 7.20 8.00 6.40 37.00
987 650255 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.6 8.80 5.00 7.20 8.80 7.20 37.00
988 651552 ด.ช. ชยณัฐ พรมเวียง ป.6 11.20 8.00 4.00 4.80 8.80 36.80
989 652952 ด.ช. ภากร หงษ์หิรัญเรือง ป.6 8.80 8.00 8.00 5.60 6.40 36.80
990 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 6.40 8.00 7.20 4.80 10.40 36.80
991 652148 ด.ช. พีรวิชญ์ เขียวสนั่น ป.6 9.60 4.00 4.00 9.60 9.60 36.80
992 652243 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.6 8.80 4.00 10.40 4.00 9.60 36.80
993 650450 ด.ช. ณพวิทย์ บุญญราศรี ป.6 7.20 8.00 6.40 8.00 7.20 36.80
994 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 4.80 8.00 4.80 7.20 12.00 36.80
995 651056 ด.ญ. บุณฑริกา นุสาโต ป.6 6.40 4.00 10.40 5.60 10.40 36.80
996 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 5.60 11.00 7.20 4.00 8.80 36.60
997 650483 ด.ช. กฤติน เกียรติธรรมรงค์ ป.6 12.00 7.00 4.00 5.60 8.00 36.60
998 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 8.80 7.00 4.00 8.80 8.00 36.60
999 651553 ด.ญ. ฐิติภัทรา พรมเวียง ป.6 8.80 7.00 4.80 7.20 8.80 36.60
1000 652715 ด.ช. วริศร์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ป.6 8.00 7.00 7.20 6.40 8.00 36.60
1001 652241 ด.ญ. ณภัทร สว่างศรี ป.6 8.00 6.00 4.00 7.20 11.20 36.40
1002 651275 ด.ช. นภัสกรณ์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 11.20 5.00 4.00 5.60 10.40 36.20
1003 650161 ด.ช. กิตติ์กวิน ตั้งเกียรติตระกูล ป.6 11.20 5.00 9.60 4.00 6.40 36.20
1004 651233 ด.ญ. เป็นบุญ คมสัน ป.6 8.80 5.00 5.60 8.80 8.00 36.20
1005 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 8.80 5.00 12.80 4.00 5.60 36.20
1006 650856 ด.ช. วิรุฬพงศ์ พุ่มพวง ป.6 8.00 5.00 6.40 8.00 8.80 36.20
1007 651134 ด.ญ. กชวรรณ เดชผดุง ป.6 6.40 5.00 4.00 9.60 11.20 36.20
1008 651157 ด.ช. ชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ ป.6 8.00 5.00 6.40 6.40 10.40 36.20
1009 650669 ด.ญ. ปภัสสร ด่านเจริญ ป.6 7.20 8.00 3.20 8.80 8.80 36.00
1010 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 7.20 8.00 3.20 7.20 10.40 36.00
1011 652991 ด.ช. ภาสวิชญ์ สนสายันต์ ป.6 6.40 8.00 7.20 7.20 7.20 36.00
1012 650839 ด.ช. พสุภพ นาคะชาต ป.6 5.60 8.00 6.40 8.00 8.00 36.00
1013 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 11.20 4.00 5.60 5.60 9.60 36.00
1014 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 10.40 0.00 4.80 9.60 11.20 36.00
1015 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 12.80 7.00 4.00 6.40 5.60 35.80
1016 650701 ด.ช. ตรีศิลป์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ ป.6 10.40 3.00 7.20 7.20 8.00 35.80
1017 650779 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.6 9.60 3.00 6.40 7.20 9.60 35.80
1018 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 6.40 11.00 6.40 6.40 5.60 35.80
1019 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 10.40 7.00 8.00 4.00 6.40 35.80
1020 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 8.80 6.00 8.80 7.20 4.80 35.60
1021 650978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.6 6.40 6.00 4.00 10.40 8.80 35.60
1022 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 5.60 9.00 3.20 8.80 8.80 35.40
1023 651905 ด.ช. วชิรวิทย์ ทองเนตร ป.6 10.40 5.00 6.40 4.80 8.80 35.40
1024 651910 ด.ญ. กษิรา ชวเลิศสกุล ป.6 9.60 5.00 8.00 4.00 8.80 35.40
1025 652818 ด.ช. พลัฏฐ์ ผลาสินธุ์ ป.6 8.00 5.00 4.80 8.80 8.80 35.40
1026 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 8.00 5.00 4.80 6.40 11.20 35.40
1027 651661 ด.ญ. คณัสวรรณ เพชรพัลลภ ป.6 8.00 5.00 5.60 8.00 8.80 35.40
1028 651146 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.6 8.00 5.00 8.80 6.40 7.20 35.40
1029 651858 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.6 8.80 8.00 5.60 7.20 5.60 35.20
1030 652965 ด.ญ. ปณิฐสรา จึงสมประสงค์ ป.6 8.00 8.00 4.80 5.60 8.80 35.20
1031 650237 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.6 7.20 4.00 8.00 8.00 8.00 35.20
1032 652867 ด.ญ. ชัญญาภัสร์ ขำอ่ำ ป.6 6.40 4.00 8.00 8.00 8.80 35.20
1033 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 7.20 7.00 9.60 6.40 4.80 35.00
1034 651111 ด.ช. ปัญญากร วิภาสวัชรโยธิน ป.6 7.20 7.00 6.40 5.60 8.80 35.00
1035 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 6.40 7.00 8.00 8.00 5.60 35.00
1036 652219 ด.ญ. ณฐมน คงจันทร์ ป.6 8.00 10.00 3.20 8.80 4.80 34.80
1037 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 12.00 6.00 6.40 4.80 5.60 34.80
1038 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 7.20 6.00 4.80 5.60 11.20 34.80
1039 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 5.60 6.00 10.40 6.40 6.40 34.80
1040 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 8.80 9.00 5.60 4.00 7.20 34.60
1041 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 6.40 9.00 8.00 7.20 4.00 34.60
1042 652694 ด.ญ. พิญญ์พัชร์ จิรบันดาลสุข ป.6 9.60 5.00 6.40 6.40 7.20 34.60
1043 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 8.00 5.00 6.40 7.20 8.00 34.60
1044 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 8.00 5.00 4.80 10.40 6.40 34.60
1045 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 9.60 8.00 7.20 4.00 5.60 34.40
1046 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 4.80 8.00 7.20 5.60 8.80 34.40
1047 650849 ด.ญ. ณัฐวรรณ จินดานนท์ ป.6 6.40 4.00 8.80 4.80 10.40 34.40
1048 650040 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา วรจิตวรรณากุล ป.6 7.20 8.00 11.20 4.80 3.20 34.40
1049 652633 ด.ญ. ณัฐกฤตา ชัยประกิจ ป.6 6.40 7.00 8.00 5.60 7.20 34.20
1050 650019 ด.ญ. สิริรัตน์ บุญปาลิต ป.6 8.80 3.00 5.60 10.40 6.40 34.20
1051 652179 ด.ช. คณิศร พุฒพินิจ ป.6 11.20 6.00 7.20 3.20 6.40 34.00
1052 651693 ด.ญ. ณัฐวรรณ เอื้อมเสถียรพร ป.6 10.40 6.00 4.00 4.00 9.60 34.00
1053 652547 ด.ช. ภาสวุฒิ อนันตเจริญ ป.6 8.80 6.00 4.80 6.40 8.00 34.00
1054 650012 ด.ช. กันตพงศ์ บุญมาก ป.6 7.20 6.00 4.00 7.20 9.60 34.00
1055 651665 ด.ญ. พภัสสรณ์ สุขเจริญสมบัติ ป.6 4.00 6.00 8.00 6.40 9.60 34.00
1056 651659 ด.ช. ชยพัทธ์ เคนศรี ป.6 10.40 2.00 5.60 8.80 7.20 34.00
1057 652457 ด.ญ. สุกฤตา ขวัญแก้ว ป.6 10.40 2.00 6.40 4.80 10.40 34.00
1058 650417 ด.ญ. มัทนศิกานต์ แสงประเสริฐ ป.6 6.40 5.00 8.00 4.80 9.60 33.80
1059 651475 ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ ป.6 8.00 5.00 4.80 8.00 8.00 33.80
1060 653030 ด.ญ. จินดาภร ทองคำ ป.6 7.20 5.00 6.40 8.80 6.40 33.80
1061 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 9.60 8.00 4.00 7.20 4.80 33.60
1062 652045 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.6 5.60 8.00 5.60 6.40 8.00 33.60
1063 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 9.60 4.00 2.40 8.80 8.80 33.60
1064 651523 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.6 8.00 4.00 6.40 8.00 7.20 33.60
1064 652936 ด.ช. ญาณกวี อินพลับ ป.6 8.00 4.00 6.40 8.00 7.20 33.60
1066 651067 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.6 7.20 7.00 8.00 5.60 5.60 33.40
1067 652997 ด.ญ. เมธปรียา บุญธรรม ป.6 5.60 7.00 4.80 5.60 10.40 33.40
1068 652291 ด.ช. พุธพงศ์ พิมพ์ทอง ป.6 8.80 3.00 4.80 7.20 9.60 33.40
1069 652805 ด.ช. อัฑฒกร มงคลคี ป.6 8.80 6.00 8.80 6.40 3.20 33.20
1070 650010 ด.ญ. สุพิชชา ไทยรัตน์ ป.6 7.20 6.00 5.60 8.80 5.60 33.20
1071 652228 ด.ญ. มนัสน้นท์ ทองรอด ป.6 6.40 6.00 3.20 8.00 9.60 33.20
1072 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 8.00 2.00 8.00 8.80 6.40 33.20
1073 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 10.40 6.00 6.40 6.40 4.00 33.20
1074 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 8.80 9.00 4.00 7.20 4.00 33.00
1075 650345 ด.ช. พัทธนันท์ สุวรรณรัศมี ป.6 7.20 9.00 5.60 4.00 7.20 33.00
1076 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 8.80 5.00 4.80 7.20 7.20 33.00
1077 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 8.00 5.00 4.00 7.20 8.80 33.00
1078 652185 ด.ช. ปุญญะ ชินวิกรานต์ ป.6 8.00 5.00 7.20 7.20 5.60 33.00
1079 651248 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.6 7.20 5.00 7.20 8.00 5.60 33.00
1080 652046 ด.ญ. ณิชนันทน์ พันธุ์สถิตย์วงศ์ ป.6 5.60 8.00 6.40 7.20 5.60 32.80
1081 650949 ด.ช. เดชาธร กิตติโชควัฒนา ป.6 9.60 4.00 3.20 8.00 8.00 32.80
1082 651815 ด.ช. เสกฐวุฒิ ศรีพุฒ ป.6 8.00 7.00 7.20 3.20 7.20 32.60
1083 651870 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.6 12.00 3.00 5.60 5.60 6.40 32.60
1084 650401 ด.ญ. คุณัญญา ตันนุกิจ ป.6 8.00 3.00 3.20 8.00 10.40 32.60
1085 650175 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.6 7.20 3.00 6.40 8.00 8.00 32.60
1086 651989 ด.ช. นิพพิชฌน์ ก๋อยสุวรณ ป.6 9.60 6.00 6.40 8.00 2.40 32.40
1087 652842 ด.ญ. วีรญา ล้วนวิเศษ ป.6 7.20 6.00 1.60 8.00 9.60 32.40
1088 652467 ด.ช. วชิรวิทย์ ขจรวิถีจิตต์ ป.6 11.20 5.00 4.80 6.40 4.80 32.20
1089 652451 ด.ช. ภูกันต์ วาดเขียน ป.6 4.00 5.00 2.40 11.20 9.60 32.20
1090 651048 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.6 9.60 8.00 4.00 4.00 6.40 32.00
1091 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 5.60 8.00 4.80 8.00 5.60 32.00
1092 652904 ด.ช. พงศ์ภัทร วัฒนสุข ป.6 5.60 8.00 10.40 4.00 4.00 32.00
1093 651452 ด.ญ. กัลยรักษ์ มณีวาศ ป.6 9.60 4.00 4.80 4.80 8.80 32.00
1094 652515 ด.ช. ยิ่งคุณ ตันชัชวาล ป.6 6.40 4.00 4.80 8.80 8.00 32.00
1095 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 6.40 4.00 7.20 6.40 8.00 32.00
1096 652869 ด.ช. พัฒธาวินธ์ ลูกกลม ป.6 5.60 3.00 5.60 8.00 9.60 31.80
1097 650277 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.6 6.40 7.00 7.20 5.60 5.60 31.80
1098 651967 ด.ช. พนัฏฐกรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ป.6 10.40 3.00 4.00 5.60 8.80 31.80
1099 653008 ด.ช. ภัทรดนัย ยอดนารี ป.6 8.80 6.00 4.00 6.40 6.40 31.60
1100 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 8.00 6.00 4.80 7.20 5.60 31.60
1101 651670 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.6 7.20 6.00 6.40 3.20 8.80 31.60
1102 650293 ด.ช. ธันศธรณ์ เหรียญมณี ป.6 4.80 6.00 5.60 8.00 7.20 31.60
1103 652212 ด.ญ. พิศรา หอมแก้ว ป.6 8.80 5.00 4.80 4.80 8.00 31.40
1104 651398 ด.ญ. กมลพร หลิน ป.6 4.80 5.00 5.60 8.80 7.20 31.40
1105 650793 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.6 8.00 1.00 7.20 6.40 8.80 31.40
1106 652362 ด.ช. กันตพัฒน์ โชติธันยพัฒน์ ป.6 7.20 5.00 4.80 7.20 7.20 31.40
1107 652844 ด.ช. วิชยุตม์ สมพฤกษ์ ป.6 7.20 4.00 4.80 6.40 8.80 31.20
1108 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 12.00 4.00 0.80 6.40 8.00 31.20
1109 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 6.40 4.00 8.00 5.60 7.20 31.20
1110 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 9.60 7.00 1.60 8.00 4.80 31.00
1111 650513 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.6 8.80 3.00 7.20 4.80 7.20 31.00
1112 650687 ด.ช. กิตตินันท์ สว่างเพชร ป.6 8.80 6.00 4.80 6.40 4.80 30.80
1113 652182 ด.ญ. วรรณฤดี สกุลแพทย์ ป.6 6.40 6.00 4.80 8.80 4.80 30.80
1114 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 6.40 6.00 4.80 4.80 8.80 30.80
1115 650339 ด.ช. พุทธิวงศ์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 8.80 2.00 5.60 4.80 9.60 30.80
1116 650724 ด.ญ. พัชญ์พิดา ขำสา ป.6 8.00 6.00 4.80 6.40 5.60 30.80
1117 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 4.80 6.00 4.80 8.80 6.40 30.80
1118 651202 ด.ช. อัครวรรธน์ พุฒแก้ว ป.6 9.60 2.00 4.80 8.00 6.40 30.80
1119 651333 ด.ญ. ภคพร หมอยาดี ป.6 4.00 5.00 4.80 8.80 8.00 30.60
1120 651835 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.6 6.40 5.00 6.40 5.60 7.20 30.60
1121 652224 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ระบิลทศพร ป.6 5.60 5.00 4.00 8.80 7.20 30.60
1122 652217 ด.ช. พีระวิชย์ ขุนทอง ป.6 5.60 5.00 5.60 7.20 7.20 30.60
1123 650329 ด.ช. อัครนันท์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 4.80 5.00 7.20 5.60 8.00 30.60
1124 650750 ด.ช. รณกร ด่านไทยนำ ป.6 8.00 5.00 6.40 6.40 4.80 30.60
1125 652195 ด.ช. รังสิมันตุ์ ตระกูลสมจิตต์ ป.6 7.20 1.00 5.60 8.80 8.00 30.60
1126 652490 ด.ญ. ปพิชญา เขาถ้ำทอง ป.6 8.80 4.00 4.00 8.80 4.80 30.40
1127 653020 ด.ช. ธาดาดล ผลจันทร์ ป.6 8.00 4.00 4.80 7.20 6.40 30.40
1128 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 6.40 4.00 8.00 6.40 5.60 30.40
1129 652761 ด.ญ. แพรแก้ว เชื้อกุณะ ป.6 8.00 4.00 2.40 7.20 8.80 30.40
1130 650224 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.6 8.80 3.00 5.60 6.40 6.40 30.20
1131 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 7.20 3.00 5.60 8.80 5.60 30.20
1132 650664 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.6 7.20 7.00 3.20 5.60 7.20 30.20
1133 652817 ด.ญ. ปุญญาภา เลิศสถาพรสุข ป.6 4.80 7.00 3.20 8.80 6.40 30.20
1134 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 8.80 6.00 3.20 4.80 7.20 30.00
1135 652903 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.6 3.20 6.00 4.00 12.00 4.80 30.00
1136 651601 ด.ญ. ณัฐธนันท์ จันทร์บัว ป.6 9.60 5.00 4.00 5.60 5.60 29.80
1137 652494 ด.ช. ณฐกร พวงสวัสดิ์ ป.6 8.80 5.00 4.00 5.60 6.40 29.80
1138 651204 ด.ญ. ธันย์ชนก ตั้งวัฒนกิตติกุล ป.6 8.00 5.00 4.00 4.80 8.00 29.80
1139 652103 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.6 4.80 5.00 4.80 8.00 7.20 29.80
1140 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 5.60 4.00 3.20 5.60 11.20 29.60
1141 650618 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีนรวรรธน์ ป.6 7.20 4.00 4.80 8.00 5.60 29.60
1142 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 5.60 4.00 2.40 9.60 8.00 29.60
1143 652605 ด.ญ. จิรัชยา ใจยินดี ป.6 3.20 7.00 5.60 5.60 8.00 29.40
1144 650826 ด.ญ. วรกมล เดชน้อย ป.6 5.60 3.00 4.00 8.00 8.80 29.40
1145 651133 ด.ญ. ศิศิรา พวงสำลี ป.6 8.00 7.00 4.00 4.00 6.40 29.40
1146 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 7.20 3.00 9.60 3.20 6.40 29.40
1147 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 6.40 5.00 4.80 4.00 8.80 29.00
1148 652204 ด.ช. เพชร จันทร์ศรีบุตร ป.6 4.00 5.00 10.40 4.80 4.80 29.00
1149 650548 ด.ช. ทรัพย์ทวี ยศพริ้งพันธ์ ป.6 6.40 8.00 5.60 4.80 4.00 28.80
1150 652836 ด.ช. ชิติพัทธ์ ช้อนแก้ว ป.6 5.60 8.00 3.20 4.80 7.20 28.80
1151 652999 ด.ช. ยุทธศาสตร์ เทพศรี ป.6 7.20 4.00 4.80 6.40 6.40 28.80
1152 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 4.80 4.00 4.80 6.40 8.80 28.80
1153 650591 ด.ญ. ปัณฑ์ชนิต ไชยเหมวงศ์ ป.6 4.80 4.00 8.80 4.80 6.40 28.80
1154 652378 ด.ญ. ณหทัย วลัยพัชรา ป.6 5.60 7.00 7.20 4.80 4.00 28.60
1155 650924 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.6 8.00 3.00 4.00 7.20 6.40 28.60
1156 651600 ด.ญ. อณัญญา สินประเสริฐ ป.6 8.00 3.00 5.60 7.20 4.80 28.60
1157 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 8.80 6.00 4.80 5.60 3.20 28.40
1158 651715 ด.ช. ณัฐภูมิ มะลิเรือง ป.6 8.80 5.00 4.80 4.80 4.80 28.20
1159 652775 ด.ช. พลรวิกศ ตุงคะบรรหาร ป.6 4.80 5.00 5.60 6.40 6.40 28.20
1160 650313 ด.ญ. ฐิติยาพร อยู่สุข ป.6 4.00 5.00 5.60 7.20 6.40 28.20
1161 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 4.80 1.00 5.60 8.80 8.00 28.20
1162 650491 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.6 8.00 4.00 4.80 5.60 5.60 28.00
1163 652902 ด.ญ. ชนมน จีตนิยม ป.6 5.60 4.00 4.80 7.20 6.40 28.00
1164 651739 ด.ช. นราวิชญ์ จิรอาภากุล ป.6 6.40 4.00 4.00 8.00 5.60 28.00
1165 652024 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.6 4.80 6.00 4.00 5.60 7.20 27.60
1166 651720 ด.ญ. รณิชาธร ลำเจียกเทศ ป.6 4.80 6.00 5.60 4.80 6.40 27.60
1167 651197 ด.ช. ศตายุ จินเลิศ ป.6 4.00 5.00 4.80 9.60 4.00 27.40
1168 650975 ด.ญ. กณิษา จำปาทิพย์ ป.6 5.60 4.00 5.60 4.80 7.20 27.20
1169 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 8.00 7.00 5.60 4.00 2.40 27.00
1170 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 7.20 3.00 4.00 4.80 8.00 27.00
1171 650287 ด.ช. วรวีร์ ณัฐมหาธนานันท์ ป.6 6.40 3.00 6.40 4.80 6.40 27.00
1172 651790 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.6 4.00 5.00 5.60 8.00 4.00 26.60
1173 652344 ด.ญ. สิลฎา ชัยรักษา ป.6 4.00 5.00 7.20 5.60 4.80 26.60
1174 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 4.80 5.00 7.20 3.20 6.40 26.60
1175 652314 ด.ญ. พรประภา กมลเดชเดชา ป.6 4.00 4.00 8.00 4.80 5.60 26.40
1176 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 6.40 4.00 2.40 8.00 5.60 26.40
1177 652501 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.6 4.00 3.00 8.00 5.60 5.60 26.20
1178 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 7.20 5.00 5.60 4.00 4.00 25.80
1179 652284 ด.ญ. รชตพรรณ โพธิ์น้อย ป.6 7.20 3.00 5.60 5.60 4.00 25.40
1180 652391 ด.ญ. อินทิรา พงษ์ยิ้ม ป.6 6.40 3.00 4.00 8.00 4.00 25.40
1181 651370 ด.ช. อาชวิน เกียรตินิมิตรา ป.6 4.00 3.00 7.20 7.20 4.00 25.40
1182 650024 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.6 5.60 5.00 4.00 5.60 4.80 25.00
1183 651420 ด.ช. พีรวิชญ์ บัวคลี่ใบ ป.6 7.20 1.00 5.60 5.60 5.60 25.00
1184 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 5.60 4.00 6.40 4.80 4.00 24.80
1185 651466 ด.ญ. อาทิตยา เสมารัตน์ ป.6 3.20 4.00 4.00 7.20 6.40 24.80
1186 651083 ด.ช. สรวุฒ สังข์ทอง ป.6 5.60 7.00 4.00 4.80 3.20 24.60
1187 652833 ด.ญ. กัญญณัฐ กฤษณวรรณ ป.6 7.20 5.00 3.20 6.40 2.40 24.20
1188 652251 ด.ช. ชัชกุล อาภานุรังษี ป.6 8.00 0.00 3.20 5.60 7.20 24.00
1189 651518 ด.ช. กิตติพศ มุกดาหาญ ป.6 4.00 3.00 7.20 4.00 4.80 23.00
1190 652240 ด.ญ. สราวดี คำมอญ ป.6 5.60 5.00 4.00 4.00 4.00 22.60
1191 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 6.40 1.00 4.80 3.20 7.20 22.60
1192 650896 ด.ช. ปัญญากร ปัญญาดี ป.6 5.60 4.00 1.60 5.60 3.20 20.00
1193 651164 ด.ญ. จินตภา กิตติวัฒนางกูร ป.6 3.20 4.00 1.60 6.40 4.00 19.20
1194 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 3.20 8.00 0.00 0.80 0.00 12.00
1195 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80
1196 650008 ด.ญ. วฤณภา ศักดาบูรณโภคิน ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650117 ด.ช. ปิติ ธรรมโกวิท ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650260 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650488 ด.ญ. ณัฐษา ฐิติรัตน์สานนท์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650532 ด.ญ. พรวรินท์ วันขวา ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650783 ด.ช. คุณานันต์ สุขสุวานนท์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650535 ด.ช. ปัญญา จิตทรงบุญ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650913 ด.ญ. พิรุณา สุขศิวกร ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650798 ด.ช. พัฒนภัทร วิสัชนา ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650931 ด.ญ. Vinitara Satitviriyakul ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650987 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651086 ด.ช. ภูริช ทองเจียว ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650930 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651178 ด.ญ. ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650918 ด.ช. วินทวิชญ์ เจนบุญไทย ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650719 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651215 ด.ญ. ปริณดา ทางธรรม ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651457 ด.ช. จาวา บุรพัฒน์ ซาโมดรา ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651447 ด.ญ. หรศิชาดา ศรีจามร ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651444 ด.ช. ธนกร ชิตาพนารักษ์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651431 ด.ญ. กวิสรา พิกุลทอง ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651453 ด.ช. ปัณณวิชญ์ พัชรากิตติ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651566 ด.ช. ณัฐดนัย นาคคำ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651545 ด.ช. กันตพงศ์ พุทโธ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651568 ด.ช. ธีม ธีระนิติกุล ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651645 ด.ญ. ปาณิสรา ว่องเมธากุล ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651683 ด.ญ. ปานรดา ศิริวัฒน์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650773 ด.ญ. แพรวา สินสิริสกุล ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651619 ด.ช. ลิขิตเทพ ศรีเมธารักษ์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651589 ด.ช. ติณณภพ สุวรรณคำ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651829 ด.ช. เกียรติกวิน ศรีบุญเรือง ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651759 ด.ญ. ภูษณิศา จ้อยปาน ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651710 ด.ญ. ปริยากร เพ็งมีศรี ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652035 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีคำมี ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652087 ด.ช. กิตติพัศ เจนอักษรกุล ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651616 ด.ช. ณพล เวียงสมุทร ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651615 ด.ญ. ธนสมณ ตั้งธนะพงศ์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652223 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ คงนุ่ม ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 651928 ด.ญ. วรัญญา มีรสล้ำ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652388 ด.ช. โอม ซิงห์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652200 ด.ญ. หทัยกาญจน์ บ่อไทย ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652440 ด.ช. ธนวัฒน์ พินธุทอง ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652264 ด.ช. อัศวิน ตันสิน ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650590 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 650700 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ แก้วกาหลง ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652718 ด.ญ. พิมพ์นารา ชมาธิวรกูล ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652737 ด.ช. เกริกวิท พรหมจันทะ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652658 ด.ญ. ธนสิตา อุดมศรี ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652288 ด.ญ. กมลพรรณ เเทนวิสุทธิ์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652962 ด.ช. ภัทรภูมิ ชื่นชอบ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652786 ด.ญ. ปาณิสรา พันธ์พฤกษ์โอชา ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 653018 ด.ญ. กันต์กมล จุลสำลี ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652977 ด.ญ. ญาณิศา อรามรุณ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 653015 ด.ญ. กนกวรรณ บริวงษ์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652548 ด.ช. กรวิชญ์ สุนทรา ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1196 652944 ด.ช. ฤชุภัทร แก้วลาย ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00