เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.6

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
ภาษาไทย
(100 คะแนน)
สังคมศึกษา
(100 คะแนน)
คะแนนรวม
(500 คะแนน)
1 220687 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 92.00 95.00 80.00 88.00 80.00 435.00
2 220307 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 92.00 95.00 88.00 80.00 80.00 435.00
3 220225 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 92.00 95.00 96.00 80.00 72.00 435.00
4 220186 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 88.00 100.00 84.00 80.00 76.00 428.00
5 220384 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 76.00 95.00 88.00 76.00 92.00 427.00
6 120123 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 92.00 100.00 72.00 76.00 84.00 424.00
7 120661 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 72.00 100.00 92.00 68.00 92.00 424.00
8 220742 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 84.00 95.00 84.00 84.00 76.00 423.00
9 220692 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 92.00 85.00 96.00 76.00 68.00 417.00
10 120418 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 92.00 100.00 76.00 76.00 72.00 416.00
11 220497 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 92.00 95.00 72.00 68.00 84.00 411.00
12 120821 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 88.00 95.00 68.00 96.00 64.00 411.00
13 120335 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 92.00 90.00 76.00 80.00 72.00 410.00
14 220365 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 88.00 85.00 72.00 92.00 72.00 409.00
15 220644 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 84.00 100.00 76.00 72.00 76.00 408.00
16 220218 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 84.00 95.00 100.00 64.00 64.00 407.00
17 220104 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 80.00 95.00 84.00 72.00 76.00 407.00
18 120131 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 88.00 90.00 80.00 76.00 72.00 406.00
19 220153 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 80.00 100.00 76.00 76.00 72.00 404.00
20 120817 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 96.00 95.00 64.00 72.00 72.00 399.00
21 120167 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 92.00 95.00 72.00 68.00 72.00 399.00
22 120823 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 92.00 95.00 76.00 60.00 76.00 399.00
23 220266 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 84.00 95.00 84.00 68.00 68.00 399.00
24 120434 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 100.00 85.00 64.00 76.00 72.00 397.00
25 220026 ด.ญ. ฐิตาภา ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.6 88.00 85.00 96.00 68.00 60.00 397.00
26 220333 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 76.00 100.00 80.00 72.00 68.00 396.00
27 220653 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 80.00 80.00 84.00 80.00 72.00 396.00
28 120601 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 100.00 95.00 64.00 76.00 60.00 395.00
29 120804 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 84.00 95.00 68.00 80.00 68.00 395.00
30 220446 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 76.00 95.00 72.00 80.00 72.00 395.00
31 220477 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 84.00 75.00 72.00 84.00 80.00 395.00
32 220258 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 84.00 90.00 80.00 72.00 68.00 394.00
33 120636 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 80.00 85.00 76.00 84.00 68.00 393.00
34 120462 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 80.00 85.00 72.00 80.00 76.00 393.00
35 120293 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 80.00 100.00 76.00 64.00 72.00 392.00
36 220659 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 76.00 100.00 88.00 64.00 64.00 392.00
37 220808 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 84.00 95.00 80.00 76.00 56.00 391.00
38 220252 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 80.00 95.00 80.00 72.00 64.00 391.00
39 120406 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 88.00 90.00 64.00 68.00 80.00 390.00
40 220520 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 76.00 100.00 60.00 72.00 80.00 388.00
41 220438 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 72.00 100.00 68.00 68.00 80.00 388.00
42 220695 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 72.00 100.00 92.00 52.00 72.00 388.00
43 220094 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 88.00 95.00 76.00 56.00 72.00 387.00
44 220529 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 80.00 95.00 56.00 76.00 80.00 387.00
45 220184 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 80.00 95.00 72.00 68.00 72.00 387.00
46 120534 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 76.00 90.00 68.00 72.00 80.00 386.00
47 220588 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 76.00 90.00 84.00 64.00 72.00 386.00
48 220694 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 84.00 85.00 60.00 80.00 76.00 385.00
49 220334 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 84.00 85.00 88.00 72.00 56.00 385.00
50 220065 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 84.00 85.00 72.00 64.00 80.00 385.00
51 120815 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 60.00 75.00 84.00 76.00 88.00 383.00
52 120464 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 92.00 90.00 72.00 60.00 68.00 382.00
53 220253 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 80.00 90.00 84.00 64.00 64.00 382.00
54 120465 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 76.00 90.00 80.00 68.00 68.00 382.00
55 220181 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 76.00 90.00 84.00 68.00 64.00 382.00
56 220442 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 76.00 90.00 80.00 64.00 72.00 382.00
57 120509 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 84.00 85.00 64.00 64.00 84.00 381.00
58 220018 ด.ญ. อันนา กล้าตลุมบอน ป.6 84.00 85.00 76.00 64.00 72.00 381.00
59 220082 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 76.00 85.00 76.00 68.00 76.00 381.00
60 220304 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 72.00 85.00 68.00 68.00 88.00 381.00
61 220542 ด.ช. ธาวิน สมยา ป.6 64.00 85.00 80.00 76.00 76.00 381.00
62 220348 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 84.00 90.00 64.00 72.00 68.00 378.00
63 120159 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 84.00 90.00 72.00 52.00 80.00 378.00
64 120039 ด.ญ. วิสาข์ บุญสร้าง ป.6 80.00 85.00 60.00 76.00 76.00 377.00
65 120533 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 88.00 80.00 64.00 84.00 60.00 376.00
66 120536 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 84.00 95.00 64.00 64.00 68.00 375.00
67 220133 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 80.00 95.00 72.00 56.00 72.00 375.00
68 220127 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 76.00 95.00 68.00 68.00 68.00 375.00
69 220303 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 72.00 90.00 88.00 68.00 56.00 374.00
70 220092 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 60.00 90.00 96.00 64.00 64.00 374.00
71 220077 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 68.00 70.00 76.00 72.00 88.00 374.00
72 220643 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 80.00 85.00 76.00 68.00 64.00 373.00
73 220788 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 72.00 85.00 88.00 56.00 72.00 373.00
74 220316 ด.ญ. วิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์ ป.6 80.00 100.00 68.00 56.00 68.00 372.00
75 220229 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 76.00 100.00 56.00 64.00 76.00 372.00
76 220521 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 76.00 80.00 76.00 64.00 76.00 372.00
77 120072 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 84.00 95.00 68.00 72.00 52.00 371.00
78 120558 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 80.00 95.00 56.00 52.00 88.00 371.00
79 220196 ด.ช. จิรพันธุ์ กำสมุทร ป.6 76.00 95.00 88.00 44.00 68.00 371.00
80 120839 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 72.00 95.00 64.00 68.00 72.00 371.00
81 220779 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 68.00 90.00 68.00 64.00 80.00 370.00
82 120156 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 88.00 100.00 80.00 64.00 36.00 368.00
83 220084 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 76.00 100.00 52.00 68.00 72.00 368.00
84 120825 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 88.00 80.00 72.00 56.00 72.00 368.00
85 220124 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 80.00 80.00 72.00 76.00 60.00 368.00
86 220422 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 88.00 95.00 72.00 56.00 56.00 367.00
87 220351 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 80.00 95.00 76.00 68.00 48.00 367.00
88 220645 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 80.00 95.00 84.00 56.00 52.00 367.00
89 120918 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 72.00 95.00 64.00 60.00 76.00 367.00
90 220239 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 68.00 95.00 72.00 80.00 52.00 367.00
91 220120 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 68.00 95.00 80.00 56.00 68.00 367.00
92 220185 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 60.00 95.00 76.00 72.00 64.00 367.00
93 220068 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 76.00 75.00 80.00 72.00 64.00 367.00
94 120405 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 72.00 70.00 72.00 80.00 72.00 366.00
95 220746 ด.ญ. พัตนียา วีระกุล ป.6 72.00 70.00 96.00 72.00 56.00 366.00
96 120557 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 80.00 85.00 68.00 68.00 64.00 365.00
97 220548 ด.ช. ปรินทร แสงมงคลพิพัฒน์ ป.6 72.00 85.00 72.00 56.00 80.00 365.00
98 120573 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 84.00 95.00 64.00 64.00 56.00 363.00
99 220081 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 80.00 95.00 76.00 56.00 56.00 363.00
100 220684 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 76.00 95.00 68.00 60.00 64.00 363.00
101 120820 ด.ช. นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ ป.6 80.00 75.00 92.00 56.00 60.00 363.00
102 220267 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 60.00 75.00 92.00 76.00 60.00 363.00
103 220231 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 76.00 90.00 72.00 56.00 68.00 362.00
104 220061 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 64.00 90.00 96.00 56.00 56.00 362.00
105 220628 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 84.00 70.00 76.00 56.00 76.00 362.00
106 220099 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 84.00 85.00 80.00 56.00 56.00 361.00
107 120378 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 72.00 85.00 60.00 76.00 68.00 361.00
108 220629 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 60.00 85.00 72.00 72.00 72.00 361.00
109 220740 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 80.00 65.00 72.00 72.00 72.00 361.00
110 120336 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 84.00 80.00 84.00 64.00 48.00 360.00
111 220652 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 84.00 80.00 80.00 56.00 60.00 360.00
112 220573 ด.ญ. วรัทยา อุดมผล ป.6 64.00 80.00 68.00 68.00 80.00 360.00
113 120113 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 84.00 60.00 72.00 72.00 72.00 360.00
114 120235 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 72.00 95.00 64.00 64.00 64.00 359.00
115 220091 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 60.00 95.00 88.00 64.00 52.00 359.00
116 220224 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 80.00 70.00 76.00 76.00 56.00 358.00
117 220163 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 76.00 85.00 68.00 56.00 72.00 357.00
118 120791 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 72.00 85.00 60.00 72.00 68.00 357.00
119 120843 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 88.00 65.00 60.00 76.00 68.00 357.00
120 220449 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 84.00 65.00 80.00 60.00 68.00 357.00
121 120083 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 60.00 100.00 80.00 56.00 60.00 356.00
122 220071 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 56.00 100.00 88.00 48.00 64.00 356.00
123 120130 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 84.00 80.00 68.00 56.00 68.00 356.00
124 220425 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 76.00 80.00 76.00 52.00 72.00 356.00
125 220174 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 60.00 80.00 92.00 52.00 72.00 356.00
126 120778 ด.ช. อภิรักษ์ เพ็ญจมุข ป.6 88.00 75.00 68.00 68.00 56.00 355.00
127 220716 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 72.00 90.00 60.00 68.00 64.00 354.00
128 220305 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 68.00 90.00 68.00 72.00 56.00 354.00
129 220682 ด.ญ. ณธิดา เลาวหุตานนท์ ป.6 88.00 70.00 60.00 72.00 64.00 354.00
130 220345 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 72.00 85.00 72.00 64.00 60.00 353.00
131 220509 ด.ญ. อิสรีย์ วงศาโรจน์ ป.6 68.00 85.00 72.00 56.00 72.00 353.00
132 220323 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 64.00 85.00 76.00 60.00 68.00 353.00
133 120682 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 76.00 80.00 56.00 76.00 64.00 352.00
134 220157 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 80.00 95.00 56.00 56.00 64.00 351.00
135 220277 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 52.00 75.00 76.00 76.00 72.00 351.00
136 120862 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 88.00 90.00 24.00 72.00 76.00 350.00
137 120065 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 80.00 90.00 60.00 64.00 56.00 350.00
138 220278 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 64.00 90.00 60.00 76.00 60.00 350.00
139 220452 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 64.00 90.00 64.00 52.00 80.00 350.00
140 120061 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 84.00 70.00 84.00 56.00 56.00 350.00
141 120733 ด.ญ. ณัฐณิชา โพธิ์ฤทธิ์ ป.6 72.00 85.00 44.00 72.00 76.00 349.00
142 120045 ด.ญ. ทักษนันท์ มีกลิ่นหอม ป.6 84.00 65.00 76.00 72.00 52.00 349.00
143 220219 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 64.00 65.00 92.00 64.00 64.00 349.00
144 220658 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 68.00 80.00 76.00 60.00 64.00 348.00
145 120679 ด.ช. สาริศ น้อยสุวรรณ ป.6 100.00 60.00 64.00 76.00 48.00 348.00
146 120512 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 84.00 95.00 48.00 44.00 76.00 347.00
147 220812 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 72.00 95.00 48.00 64.00 68.00 347.00
148 220037 ด.ช. ธน ธนดีเจริญโชค ป.6 72.00 95.00 64.00 60.00 56.00 347.00
149 120344 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 68.00 90.00 80.00 68.00 40.00 346.00
150 220194 ด.ญ. ชญาดา ศานติวัฒน์ ป.6 68.00 90.00 64.00 64.00 60.00 346.00
151 220535 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 68.00 90.00 64.00 52.00 72.00 346.00
152 220718 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 56.00 90.00 96.00 48.00 56.00 346.00
153 120170 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 80.00 70.00 56.00 72.00 68.00 346.00
154 120060 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 84.00 85.00 64.00 60.00 52.00 345.00
155 220294 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 80.00 85.00 52.00 56.00 72.00 345.00
156 220315 ด.ช. ภาสกร โซวติเวชย์ ป.6 80.00 85.00 72.00 52.00 56.00 345.00
157 120768 ด.ช. พิชญณัฏฐ์ สุวรรณโฆษิต ป.6 68.00 85.00 64.00 64.00 64.00 345.00
158 120368 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 88.00 80.00 64.00 68.00 44.00 344.00
159 120135 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 72.00 80.00 60.00 64.00 68.00 344.00
160 220669 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 72.00 80.00 80.00 40.00 72.00 344.00
161 220300 ด.ญ. จิตต์อภิญญา โชคสัมฤทธิ์ผล ป.6 64.00 80.00 80.00 60.00 60.00 344.00
162 120898 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 88.00 95.00 28.00 64.00 68.00 343.00
163 120495 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 88.00 95.00 44.00 64.00 52.00 343.00
164 120827 ด.ช. ณยศ นุชฉัยยา ป.6 76.00 95.00 52.00 56.00 64.00 343.00
165 220657 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 68.00 95.00 60.00 60.00 60.00 343.00
166 120896 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 80.00 75.00 76.00 64.00 48.00 343.00
167 220607 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 76.00 75.00 80.00 56.00 56.00 343.00
168 120814 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 68.00 75.00 68.00 68.00 64.00 343.00
169 220832 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 60.00 75.00 84.00 64.00 60.00 343.00
170 220200 ด.ช. ศุภพิชญ์ รัศมีบวรกิติกุล ป.6 56.00 90.00 72.00 60.00 64.00 342.00
171 220228 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 64.00 70.00 52.00 76.00 80.00 342.00
172 120090 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 84.00 85.00 60.00 56.00 56.00 341.00
173 120388 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 68.00 85.00 48.00 68.00 72.00 341.00
174 220423 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 64.00 85.00 68.00 64.00 60.00 341.00
175 220126 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 64.00 65.00 76.00 80.00 56.00 341.00
176 120185 ด.ช. คัคนินท์ ชอง ป.6 64.00 65.00 64.00 64.00 84.00 341.00
177 220164 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 80.00 80.00 64.00 68.00 48.00 340.00
178 220451 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 68.00 80.00 64.00 64.00 64.00 340.00
179 220201 ด.ช. ทักษ์ดนัย นวลขลิบ ป.6 68.00 80.00 76.00 60.00 56.00 340.00
180 120505 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 64.00 80.00 56.00 68.00 72.00 340.00
181 120216 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 84.00 95.00 52.00 64.00 44.00 339.00
182 120650 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 68.00 95.00 60.00 60.00 56.00 339.00
183 220195 ด.ช. ภัทรพล สุขเจริญ ป.6 76.00 75.00 80.00 48.00 60.00 339.00
184 120229 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 72.00 75.00 60.00 68.00 64.00 339.00
185 120161 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 64.00 75.00 52.00 80.00 68.00 339.00
186 220235 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 48.00 75.00 68.00 76.00 72.00 339.00
187 120810 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 72.00 90.00 52.00 72.00 52.00 338.00
188 220600 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 68.00 90.00 52.00 64.00 64.00 338.00
189 220087 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 68.00 90.00 64.00 64.00 52.00 338.00
190 220565 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 68.00 90.00 60.00 52.00 68.00 338.00
191 120147 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 80.00 85.00 56.00 72.00 44.00 337.00
192 120145 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 76.00 85.00 60.00 56.00 60.00 337.00
193 220008 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ลิ้มสถาพรพงศ์ ป.6 68.00 85.00 88.00 60.00 36.00 337.00
194 220494 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 64.00 85.00 72.00 60.00 56.00 337.00
195 220145 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 60.00 85.00 68.00 64.00 60.00 337.00
196 220363 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 60.00 65.00 80.00 60.00 72.00 337.00
197 120915 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 76.00 45.00 80.00 68.00 68.00 337.00
198 120099 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 64.00 80.00 68.00 72.00 52.00 336.00
199 220705 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 72.00 95.00 48.00 52.00 68.00 335.00
200 220105 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 76.00 75.00 64.00 68.00 52.00 335.00
201 220152 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 72.00 75.00 72.00 68.00 48.00 335.00
202 120638 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 68.00 90.00 48.00 80.00 48.00 334.00
203 220382 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 68.00 90.00 84.00 40.00 52.00 334.00
204 220132 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 60.00 90.00 44.00 64.00 76.00 334.00
205 120798 ด.ญ. มณิสรา นิ่มเย็น ป.6 72.00 70.00 52.00 84.00 56.00 334.00
206 120294 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 72.00 70.00 72.00 64.00 56.00 334.00
207 120551 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 60.00 85.00 60.00 64.00 64.00 333.00
208 120259 ด.ญ. ปิ่นชีวัน บุญครอบ ป.6 72.00 80.00 52.00 68.00 60.00 332.00
209 120499 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 68.00 80.00 56.00 72.00 56.00 332.00
210 220799 ด.ญ. ณัชชา วรรณโกวัฒน์ ป.6 80.00 95.00 52.00 52.00 52.00 331.00
211 120673 ด.ญ. เวณิกา ไกรมณี ป.6 60.00 95.00 64.00 32.00 80.00 331.00
212 120921 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 56.00 95.00 44.00 68.00 68.00 331.00
213 220567 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 52.00 95.00 76.00 60.00 48.00 331.00
214 120659 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 76.00 75.00 52.00 68.00 60.00 331.00
215 120239 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 72.00 75.00 60.00 68.00 56.00 331.00
216 220756 ด.ช. นัฏฐ์พัฒน์ พงษ์นุ่มกุล ป.6 68.00 75.00 60.00 44.00 84.00 331.00
217 220290 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 56.00 75.00 76.00 72.00 52.00 331.00
218 220516 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 52.00 75.00 72.00 72.00 60.00 331.00
219 120771 ด.ช. ชยพล รูปขจร ป.6 56.00 90.00 68.00 60.00 56.00 330.00
220 120451 ด.ญ. กานต์ธิดา มอญดี ป.6 80.00 70.00 52.00 68.00 60.00 330.00
221 120657 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 68.00 70.00 76.00 56.00 60.00 330.00
222 220102 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 64.00 70.00 84.00 56.00 56.00 330.00
223 120331 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 80.00 65.00 52.00 64.00 68.00 329.00
224 220179 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 56.00 65.00 72.00 72.00 64.00 329.00
225 220499 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 76.00 100.00 52.00 52.00 48.00 328.00
226 220700 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 76.00 80.00 40.00 72.00 60.00 328.00
227 120476 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 68.00 80.00 68.00 44.00 68.00 328.00
228 120857 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 68.00 80.00 80.00 44.00 56.00 328.00
229 220122 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 52.00 80.00 64.00 60.00 72.00 328.00
230 220197 ด.ช. ไรวินทร์ มากแดง ป.6 84.00 60.00 56.00 60.00 68.00 328.00
231 120537 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 76.00 95.00 56.00 56.00 44.00 327.00
232 120093 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 60.00 95.00 72.00 44.00 56.00 327.00
233 220033 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 60.00 95.00 76.00 44.00 52.00 327.00
234 120245 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 56.00 95.00 60.00 52.00 64.00 327.00
235 120487 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 76.00 75.00 60.00 56.00 60.00 327.00
236 220768 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 68.00 75.00 56.00 52.00 76.00 327.00
237 120684 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 76.00 90.00 60.00 40.00 60.00 326.00
238 120523 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 72.00 90.00 48.00 56.00 60.00 326.00
239 220388 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 68.00 90.00 48.00 64.00 56.00 326.00
240 220297 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ศิวาลัยพงศ์ ป.6 64.00 90.00 60.00 64.00 48.00 326.00
241 220226 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 64.00 90.00 48.00 60.00 64.00 326.00
242 220286 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 88.00 70.00 32.00 60.00 76.00 326.00
243 120224 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 84.00 70.00 44.00 72.00 56.00 326.00
244 120282 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 80.00 70.00 44.00 76.00 56.00 326.00
245 120253 ด.ญ. ภีมภัสส์ ไพศาล ป.6 68.00 50.00 80.00 72.00 56.00 326.00
246 120338 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 68.00 85.00 48.00 68.00 56.00 325.00
247 120407 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 64.00 85.00 56.00 68.00 52.00 325.00
248 120237 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 52.00 85.00 64.00 60.00 64.00 325.00
249 120805 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 80.00 65.00 64.00 60.00 56.00 325.00
250 220599 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 80.00 65.00 64.00 48.00 68.00 325.00
251 120112 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 80.00 80.00 52.00 48.00 64.00 324.00
252 120352 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 76.00 80.00 24.00 80.00 64.00 324.00
253 120528 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 64.00 80.00 72.00 60.00 48.00 324.00
254 220775 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 60.00 80.00 68.00 56.00 60.00 324.00
255 120230 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 76.00 60.00 48.00 80.00 60.00 324.00
256 220486 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 76.00 75.00 72.00 56.00 44.00 323.00
257 220773 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 76.00 75.00 64.00 52.00 56.00 323.00
258 220024 ด.ช. ปุณณวิชช์ เวชกรณ์ ป.6 68.00 75.00 84.00 52.00 44.00 323.00
259 220622 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 60.00 75.00 56.00 68.00 64.00 323.00
260 120389 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 56.00 75.00 72.00 64.00 56.00 323.00
261 120080 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 76.00 90.00 52.00 56.00 48.00 322.00
262 120648 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 72.00 90.00 20.00 56.00 84.00 322.00
263 220279 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 60.00 90.00 76.00 32.00 64.00 322.00
264 120136 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 76.00 70.00 72.00 56.00 48.00 322.00
265 120056 ด.ช. ชลัช ลีลาขจรจิต ป.6 64.00 70.00 64.00 72.00 52.00 322.00
266 120104 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 64.00 70.00 64.00 56.00 68.00 322.00
267 220284 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 64.00 85.00 52.00 60.00 60.00 321.00
268 220182 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 60.00 85.00 72.00 48.00 56.00 321.00
269 120055 ด.ช. นวิน อินทร์โสม ป.6 68.00 65.00 56.00 68.00 64.00 321.00
270 220820 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 64.00 65.00 76.00 52.00 64.00 321.00
271 220605 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ ยิ้มเลื่อน ป.6 52.00 65.00 88.00 72.00 44.00 321.00
272 220618 ด.ช. รักชนก หิรัญศรี ป.6 72.00 100.00 32.00 48.00 68.00 320.00
273 120157 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 72.00 80.00 44.00 64.00 60.00 320.00
274 120570 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 68.00 80.00 48.00 64.00 60.00 320.00
275 220215 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 56.00 80.00 72.00 56.00 56.00 320.00
276 220167 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 52.00 80.00 68.00 52.00 68.00 320.00
277 120277 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 76.00 60.00 60.00 48.00 76.00 320.00
278 220057 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 68.00 60.00 52.00 68.00 72.00 320.00
279 220553 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 72.00 75.00 36.00 68.00 68.00 319.00
280 220411 ด.ญ. พลอยชนก ผลพฤกษสกุล ป.6 72.00 75.00 72.00 48.00 52.00 319.00
281 220626 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 72.00 75.00 76.00 40.00 56.00 319.00
282 220176 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 64.00 75.00 44.00 72.00 64.00 319.00
283 120432 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 64.00 75.00 64.00 52.00 64.00 319.00
284 120094 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 52.00 75.00 40.00 88.00 64.00 319.00
285 120800 ด.ช. โซซาร์มาร์ จูฑะวนิช ป.6 76.00 90.00 36.00 56.00 60.00 318.00
286 220693 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 56.00 90.00 72.00 52.00 48.00 318.00
287 120403 ด.ช. วิภู กุณวงค์ ป.6 76.00 70.00 68.00 52.00 52.00 318.00
288 220063 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 60.00 70.00 44.00 76.00 68.00 318.00
289 120273 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 56.00 70.00 64.00 68.00 60.00 318.00
290 220406 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 80.00 85.00 52.00 52.00 48.00 317.00
291 220234 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 68.00 85.00 56.00 44.00 64.00 317.00
292 220450 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 60.00 85.00 68.00 48.00 56.00 317.00
293 120059 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 64.00 65.00 76.00 48.00 64.00 317.00
294 220597 ด.ญ. พาขวัญ ขันธรูจี ป.6 60.00 65.00 56.00 68.00 68.00 317.00
295 220051 ด.ญ. เชลซี รมิดา ฮาร์เปอร์ ป.6 48.00 65.00 72.00 64.00 68.00 317.00
296 120868 ด.ช. ณรงค์วรรธ ลิ้มประเสริฐ ป.6 72.00 80.00 44.00 64.00 56.00 316.00
297 120174 ด.ช. ปวิชปัณฑรีย์ พึ่งรัศมี ป.6 68.00 80.00 40.00 68.00 60.00 316.00
298 220380 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 60.00 80.00 80.00 60.00 36.00 316.00
299 220609 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 60.00 80.00 76.00 52.00 48.00 316.00
300 120214 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 80.00 60.00 44.00 72.00 60.00 316.00
301 120474 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 60.00 60.00 76.00 60.00 60.00 316.00
302 120561 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 72.00 95.00 56.00 56.00 36.00 315.00
303 220456 ป.6 64.00 95.00 52.00 52.00 52.00 315.00
304 120524 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 64.00 95.00 52.00 40.00 64.00 315.00
305 120508 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 76.00 75.00 48.00 48.00 68.00 315.00
306 120466 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 72.00 75.00 52.00 64.00 52.00 315.00
307 120118 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 72.00 55.00 40.00 84.00 64.00 315.00
308 220578 ด.ญ. ฉันท์สินี ชัยประสิทธิ์ผล ป.6 72.00 55.00 68.00 52.00 68.00 315.00
309 120290 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 76.00 90.00 48.00 52.00 48.00 314.00
310 120656 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 68.00 90.00 56.00 52.00 48.00 314.00
311 120872 ด.ญ. วรานิษฐ์ ขจรเดชะ ป.6 56.00 90.00 44.00 60.00 64.00 314.00
312 120021 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 88.00 70.00 44.00 52.00 60.00 314.00
313 220111 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 64.00 70.00 48.00 68.00 64.00 314.00
314 120342 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 60.00 70.00 76.00 64.00 44.00 314.00
315 120668 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 60.00 85.00 44.00 64.00 60.00 313.00
316 220222 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 60.00 85.00 44.00 52.00 72.00 313.00
317 120560 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 56.00 85.00 36.00 68.00 68.00 313.00
318 120848 ด.ญ. สุพรรณิกา​ พุ่งมณีสกุล ป.6 48.00 85.00 64.00 68.00 48.00 313.00
319 120903 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 64.00 65.00 52.00 68.00 64.00 313.00
320 120568 ด.ญ. ภิญญาพัชร์ อุไรวรรณ์ ป.6 80.00 80.00 48.00 52.00 52.00 312.00
321 120714 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 68.00 80.00 52.00 64.00 48.00 312.00
322 220368 ด.ช. พลภัทร เปรมศิลป์ ป.6 64.00 80.00 56.00 56.00 56.00 312.00
323 220141 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 64.00 80.00 68.00 48.00 52.00 312.00
324 120609 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 60.00 60.00 72.00 56.00 64.00 312.00
325 120660 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 52.00 60.00 76.00 56.00 68.00 312.00
326 220131 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 68.00 95.00 40.00 52.00 56.00 311.00
327 220776 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 68.00 95.00 48.00 52.00 48.00 311.00
328 120129 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 60.00 75.00 40.00 68.00 68.00 311.00
328 120285 ด.ญ. อัยญาเรศ ลิมาภรณ์วณิชย์ ป.6 60.00 75.00 40.00 68.00 68.00 311.00
330 120832 ด.ญ. พริม อินทรกำเนิด ป.6 40.00 75.00 68.00 72.00 56.00 311.00
331 120863 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 80.00 55.00 56.00 64.00 56.00 311.00
332 220615 ด.ญ. พีรญา วรสุวัฒน์ ป.6 72.00 55.00 52.00 68.00 64.00 311.00
333 220623 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 72.00 55.00 60.00 64.00 60.00 311.00
334 220646 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 68.00 90.00 28.00 76.00 48.00 310.00
335 220386 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 48.00 90.00 88.00 44.00 40.00 310.00
336 120307 ด.ญ. พิรยา นาคราช ป.6 76.00 70.00 28.00 68.00 68.00 310.00
337 220118 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 60.00 70.00 68.00 52.00 60.00 310.00
338 120276 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 60.00 70.00 76.00 52.00 52.00 310.00
339 220463 ด.ญ. ชาลิสา ปิ่นโพธิ์ ป.6 52.00 70.00 52.00 72.00 64.00 310.00
340 120531 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 48.00 70.00 48.00 64.00 80.00 310.00
341 120410 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 72.00 85.00 40.00 56.00 56.00 309.00
342 220312 ด.ญ. เพชรสมบุญ เหล่าบุญเจริญ ป.6 64.00 65.00 64.00 52.00 64.00 309.00
343 220632 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 56.00 65.00 52.00 68.00 68.00 309.00
344 220036 ด.ญ. ธีนิตา สมคิด ป.6 48.00 65.00 76.00 72.00 48.00 309.00
345 220328 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 48.00 65.00 68.00 68.00 60.00 309.00
346 220505 ด.ญ. ภทรพรรษ ลยางกูร ป.6 64.00 60.00 64.00 64.00 56.00 308.00
347 220243 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 64.00 60.00 72.00 32.00 80.00 308.00
348 220673 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 52.00 60.00 72.00 72.00 52.00 308.00
349 220247 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 52.00 60.00 72.00 60.00 64.00 308.00
350 120554 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 80.00 75.00 40.00 60.00 52.00 307.00
351 220510 ด.ญ. มณฑน์ณภัทร์ รัตนสุขวิมล ป.6 60.00 75.00 60.00 56.00 56.00 307.00
352 220029 ด.ญ. ณกัญญา ยศสมบัติ ป.6 56.00 75.00 60.00 64.00 52.00 307.00
353 220651 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 56.00 75.00 76.00 56.00 44.00 307.00
354 120048 ด.ญ. พรสุภัสร์ เชี่ยวประมงค์ ป.6 52.00 55.00 68.00 76.00 56.00 307.00
355 120935 ด.ญ. ณปภา หนูอินทร์ ป.6 52.00 55.00 76.00 64.00 60.00 307.00
356 220679 ด.ญ. ชัญญภัทร รัตนภิญโญพงษ์ ป.6 56.00 90.00 52.00 60.00 48.00 306.00
357 120281 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 52.00 90.00 52.00 60.00 52.00 306.00
358 220685 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 52.00 90.00 40.00 56.00 68.00 306.00
359 220770 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 52.00 90.00 76.00 36.00 52.00 306.00
360 120082 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 72.00 70.00 44.00 60.00 60.00 306.00
361 220833 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 64.00 70.00 48.00 52.00 72.00 306.00
362 220262 ด.ญ. ภควรรณ เจริญชัย ป.6 68.00 50.00 48.00 72.00 68.00 306.00
363 120373 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 76.00 85.00 36.00 60.00 48.00 305.00
364 120622 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 72.00 85.00 32.00 68.00 48.00 305.00
365 120759 ด.ญ. ศิรภัสสร จาริกพฤทธิ์ ป.6 64.00 85.00 52.00 60.00 44.00 305.00
366 220128 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 72.00 65.00 48.00 64.00 56.00 305.00
367 120807 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 72.00 65.00 64.00 64.00 40.00 305.00
368 120074 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 64.00 65.00 60.00 52.00 64.00 305.00
369 120333 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 64.00 45.00 52.00 68.00 76.00 305.00
370 120835 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 80.00 80.00 64.00 24.00 56.00 304.00
371 120837 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 64.00 80.00 52.00 64.00 44.00 304.00
372 220142 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 64.00 60.00 72.00 56.00 52.00 304.00
373 220539 ด.ช. ธันวา จันทร์เขียว ป.6 56.00 60.00 52.00 68.00 68.00 304.00
374 220238 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 48.00 60.00 92.00 52.00 52.00 304.00
375 220056 ด.ช. นันทวัฒน์ วิมลโสภณกิตติ ป.6 68.00 40.00 52.00 76.00 68.00 304.00
376 120535 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 64.00 75.00 56.00 44.00 64.00 303.00
377 120877 ด.ช. ภูริคุณ เรืองสม ป.6 60.00 55.00 52.00 76.00 60.00 303.00
378 120272 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 60.00 90.00 60.00 68.00 24.00 302.00
379 220113 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 64.00 70.00 60.00 56.00 52.00 302.00
380 120582 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 60.00 70.00 40.00 56.00 76.00 302.00
381 120491 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 60.00 70.00 80.00 56.00 36.00 302.00
382 220559 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 60.00 70.00 60.00 52.00 60.00 302.00
383 220256 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 60.00 70.00 68.00 44.00 60.00 302.00
384 120619 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 56.00 70.00 64.00 56.00 56.00 302.00
385 120044 ป.6 84.00 50.00 28.00 72.00 68.00 302.00
386 120720 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 76.00 50.00 72.00 48.00 56.00 302.00
387 120473 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 72.00 85.00 48.00 60.00 36.00 301.00
388 220771 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 64.00 85.00 56.00 48.00 48.00 301.00
389 220604 ด.ญ. จิตญาณินท์ กลัดแก้ว ป.6 56.00 85.00 36.00 60.00 64.00 301.00
390 120713 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 84.00 65.00 44.00 60.00 48.00 301.00
391 120740 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 76.00 65.00 44.00 56.00 60.00 301.00
392 220489 ด.ช. จิรดนัย ตันธราพรฤกษ์ ป.6 88.00 45.00 72.00 60.00 36.00 301.00
393 220043 ด.ญ. ณิชาภัทร จันทรศัพท์ ป.6 64.00 45.00 76.00 60.00 56.00 301.00
394 120463 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 52.00 45.00 80.00 64.00 60.00 301.00
395 120752 ด.ญ. กนกพิชญ์ รุ่งเรือง ป.6 72.00 60.00 32.00 72.00 64.00 300.00
396 220321 ด.ญ. อิงค์ ฉั่วเจริญ ป.6 64.00 60.00 56.00 64.00 56.00 300.00
397 220608 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 60.00 60.00 88.00 44.00 48.00 300.00
398 120723 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 48.00 60.00 80.00 44.00 68.00 300.00
399 220216 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 76.00 75.00 40.00 56.00 52.00 299.00
400 120574 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 64.00 75.00 44.00 44.00 72.00 299.00
401 120685 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 84.00 55.00 44.00 48.00 68.00 299.00
402 120431 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 68.00 55.00 64.00 60.00 52.00 299.00
403 120646 ด.ช. ศรัณ สุสำเภา ป.6 72.00 90.00 28.00 56.00 52.00 298.00
404 220690 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 48.00 90.00 44.00 48.00 68.00 298.00
405 120455 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 68.00 70.00 40.00 56.00 64.00 298.00
406 220640 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 64.00 70.00 40.00 56.00 68.00 298.00
407 220827 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 64.00 85.00 52.00 60.00 36.00 297.00
408 220493 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 40.00 85.00 76.00 52.00 44.00 297.00
409 220586 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 68.00 65.00 72.00 40.00 52.00 297.00
410 120019 ด.ช. พุทธคุณ ขุนสิทธิ์ ป.6 56.00 65.00 80.00 52.00 44.00 297.00
411 220767 ด.ญ. กันติชา เมฆประยูร ป.6 44.00 65.00 52.00 68.00 68.00 297.00
412 120603 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 64.00 45.00 64.00 60.00 64.00 297.00
413 220557 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 52.00 80.00 76.00 44.00 44.00 296.00
414 220466 ด.ญ. รชินะญาสิริ ศรีโรจน์ ป.6 72.00 60.00 56.00 64.00 44.00 296.00
415 120402 ด.ญ. พริมวริณทร์ ไพศาลคงทวี ป.6 56.00 60.00 64.00 64.00 52.00 296.00
416 220448 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 56.00 60.00 76.00 44.00 60.00 296.00
417 120257 ด.ญ. บิลกีส สำลีขาว ป.6 64.00 40.00 60.00 68.00 64.00 296.00
418 120358 ด.ญ. ลักขณาพร เงินเรื่องโรจน์ ป.6 56.00 95.00 44.00 48.00 52.00 295.00
419 120853 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 64.00 75.00 40.00 56.00 60.00 295.00
420 220447 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 64.00 75.00 72.00 44.00 40.00 295.00
421 120414 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 60.00 75.00 84.00 36.00 40.00 295.00
422 120137 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 56.00 75.00 40.00 52.00 72.00 295.00
423 220774 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 52.00 75.00 48.00 64.00 56.00 295.00
424 120107 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 80.00 55.00 52.00 52.00 56.00 295.00
425 120017 ด.ญ. เถียร เอีย เฉิน ป.6 76.00 55.00 64.00 48.00 52.00 295.00
426 220753 ด.ญ. มัญชุสา เกษมสวัสดิ์ ป.6 64.00 55.00 60.00 68.00 48.00 295.00
427 120218 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 48.00 90.00 60.00 44.00 52.00 294.00
428 220287 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 68.00 70.00 48.00 40.00 68.00 294.00
429 120119 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 40.00 70.00 84.00 40.00 60.00 294.00
430 120874 ด.ญ. เอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ ป.6 72.00 50.00 64.00 56.00 52.00 294.00
431 220794 ด.ญ. วรินทร์ลดา ชุ่มปลั่ง ป.6 64.00 85.00 52.00 40.00 52.00 293.00
432 120729 ด.ญ. ธัญญรัตน์ สงสุวรรณ์ ป.6 68.00 65.00 52.00 56.00 52.00 293.00
433 120127 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 52.00 65.00 72.00 48.00 56.00 293.00
434 220445 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 40.00 65.00 64.00 64.00 60.00 293.00
435 220347 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 72.00 80.00 48.00 40.00 52.00 292.00
436 220327 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 60.00 80.00 44.00 56.00 52.00 292.00
437 220022 ด.ญ. พัทธนันท์ จันทรสวัสดิ์ ป.6 68.00 60.00 48.00 56.00 60.00 292.00
438 120721 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 60.00 60.00 44.00 64.00 64.00 292.00
439 220668 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 60.00 60.00 52.00 56.00 64.00 292.00
440 220254 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 44.00 60.00 88.00 36.00 64.00 292.00
441 120937 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 60.00 40.00 60.00 64.00 68.00 292.00
442 120231 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 72.00 95.00 48.00 32.00 44.00 291.00
443 120475 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 52.00 95.00 32.00 56.00 56.00 291.00
444 120490 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 72.00 75.00 44.00 56.00 44.00 291.00
445 120067 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 68.00 75.00 48.00 52.00 48.00 291.00
446 120836 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 64.00 75.00 40.00 68.00 44.00 291.00
447 120747 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 56.00 75.00 60.00 56.00 44.00 291.00
448 120149 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 52.00 75.00 36.00 72.00 56.00 291.00
449 220110 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 32.00 75.00 84.00 44.00 56.00 291.00
450 120760 ด.ญ. รดา สุวรรณเทวะธูป ป.6 64.00 55.00 36.00 72.00 64.00 291.00
451 220667 ด.ญ. พันไมล์ ธนพรรณสิน ป.6 56.00 55.00 68.00 72.00 40.00 291.00
452 220198 ด.ญ. อัยย์ พ่วงทรัพย์ ป.6 56.00 55.00 64.00 64.00 52.00 291.00
453 220170 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 44.00 55.00 88.00 44.00 60.00 291.00
454 120205 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 52.00 35.00 56.00 68.00 80.00 291.00
455 120510 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 68.00 90.00 28.00 36.00 68.00 290.00
456 120669 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 60.00 90.00 52.00 40.00 48.00 290.00
457 120511 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 76.00 70.00 28.00 64.00 52.00 290.00
458 220495 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 76.00 70.00 44.00 44.00 56.00 290.00
459 120292 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 68.00 70.00 60.00 36.00 56.00 290.00
460 120649 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 64.00 70.00 60.00 48.00 48.00 290.00
461 120635 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 64.00 70.00 72.00 44.00 40.00 290.00
462 120854 ด.ช. พิททา กุลวงษ์วาณิชย์ ป.6 60.00 70.00 64.00 40.00 56.00 290.00
463 120923 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 44.00 70.00 80.00 48.00 48.00 290.00
464 120440 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 48.00 50.00 56.00 68.00 68.00 290.00
465 120096 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 60.00 65.00 48.00 60.00 56.00 289.00
466 220703 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 56.00 65.00 56.00 64.00 48.00 289.00
467 220053 ด.ญ. นันทภัค จิรานุกูลพิพัฒน์ ป.6 52.00 65.00 72.00 60.00 40.00 289.00
468 220221 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 48.00 65.00 64.00 48.00 64.00 289.00
469 220488 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 44.00 65.00 52.00 60.00 68.00 289.00
470 120500 ด.ช. นรภัทร์ วิศิษฐชัยชาญ ป.6 76.00 45.00 56.00 56.00 56.00 289.00
471 120367 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 60.00 80.00 32.00 56.00 60.00 288.00
472 220129 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 44.00 80.00 76.00 32.00 56.00 288.00
473 120095 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 68.00 60.00 36.00 76.00 48.00 288.00
474 120362 ด.ช. อติรุจ เอกพันธุ์ ป.6 68.00 60.00 32.00 64.00 64.00 288.00
475 120538 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 60.00 60.00 24.00 76.00 68.00 288.00
476 220665 ด.ญ. นนลณีย์ วงศ์เธียรธนา ป.6 48.00 40.00 68.00 80.00 52.00 288.00
477 220462 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 56.00 75.00 52.00 48.00 56.00 287.00
478 120910 ด.ญ. ชนิกานต์ อาจศึก ป.6 44.00 75.00 52.00 60.00 56.00 287.00
479 220612 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 40.00 75.00 48.00 64.00 60.00 287.00
480 120769 ด.ช. ธนกฤต มีทรัพย์ ป.6 56.00 55.00 32.00 84.00 60.00 287.00
481 120559 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 56.00 55.00 52.00 56.00 68.00 287.00
482 220257 ด.ญ. ทัชชภร นิ่มว่องไว ป.6 52.00 55.00 64.00 64.00 52.00 287.00
483 220441 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 72.00 90.00 32.00 32.00 60.00 286.00
484 120284 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 60.00 90.00 44.00 52.00 40.00 286.00
485 120304 ด.ช. นรวิชญ์ จันทร์ศิริ ป.6 76.00 70.00 24.00 64.00 52.00 286.00
486 220190 ด.ญ. ณิชาภา เนียมขุนทด ป.6 72.00 70.00 32.00 64.00 48.00 286.00
487 220366 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 72.00 70.00 40.00 52.00 52.00 286.00
488 120929 ด.ช. พลธิวัฒน์ ไวทยวรรณ ป.6 68.00 70.00 36.00 56.00 56.00 286.00
489 120724 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 60.00 70.00 52.00 52.00 52.00 286.00
490 120742 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 52.00 70.00 52.00 56.00 56.00 286.00
491 220242 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 52.00 85.00 48.00 68.00 32.00 285.00
492 220617 ด.ช. วิทยา นารี ป.6 88.00 65.00 36.00 44.00 52.00 285.00
493 220070 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 76.00 65.00 60.00 32.00 52.00 285.00
494 120681 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 60.00 65.00 48.00 52.00 60.00 285.00
495 220395 ด.ช. ณัฐภูดิศ พัดแดง ป.6 56.00 65.00 36.00 68.00 60.00 285.00
496 220696 ด.ญ. ปิยะวดี อัศวพรชัย ป.6 44.00 65.00 68.00 60.00 48.00 285.00
497 120726 ด.ญ. ชิสาพัชร์ จีนสุกแสง ป.6 80.00 45.00 36.00 60.00 64.00 285.00
498 220301 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 60.00 45.00 64.00 72.00 44.00 285.00
499 120286 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 60.00 80.00 36.00 48.00 60.00 284.00
500 120097 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 64.00 60.00 68.00 56.00 36.00 284.00
501 120088 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 64.00 60.00 56.00 40.00 64.00 284.00
502 220162 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 56.00 60.00 64.00 52.00 52.00 284.00
503 120655 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 48.00 60.00 60.00 56.00 60.00 284.00
504 120150 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 56.00 95.00 32.00 60.00 40.00 283.00
505 120350 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 60.00 75.00 28.00 68.00 52.00 283.00
506 120297 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 56.00 75.00 52.00 56.00 44.00 283.00
507 220340 ด.ญ. ณิชากรณ์ เนกขัมม์ ป.6 52.00 75.00 48.00 56.00 52.00 283.00
508 120346 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 48.00 75.00 60.00 52.00 48.00 283.00
509 120587 ด.ญ. ปัณฑา ห้าวหาญ ป.6 72.00 55.00 40.00 76.00 40.00 283.00
510 120387 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 68.00 55.00 32.00 68.00 60.00 283.00
511 120215 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 60.00 55.00 60.00 40.00 68.00 283.00
512 120051 ด.ญ. ธานัญญาณัฐ เสงี่ยมรักษ์ ป.6 56.00 55.00 56.00 68.00 48.00 283.00
513 120830 ด.ช. ยศพนธ์ บุญช่วยเมตตา ป.6 52.00 55.00 72.00 56.00 48.00 283.00
514 120900 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 48.00 55.00 36.00 68.00 76.00 283.00
515 120146 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 32.00 55.00 68.00 68.00 60.00 283.00
516 220173 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 56.00 70.00 76.00 32.00 48.00 282.00
517 120279 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 64.00 50.00 48.00 64.00 56.00 282.00
518 220728 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 56.00 85.00 44.00 44.00 52.00 281.00
519 220435 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 40.00 85.00 48.00 60.00 48.00 281.00
520 120164 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 76.00 65.00 28.00 52.00 60.00 281.00
521 220697 ด.ญ. สุดานาถ ชื่นชูวงค์ ป.6 60.00 65.00 44.00 52.00 60.00 281.00
522 120073 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 56.00 65.00 56.00 52.00 52.00 281.00
523 220772 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 44.00 65.00 56.00 52.00 64.00 281.00
524 220717 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 64.00 45.00 60.00 48.00 64.00 281.00
525 120822 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 60.00 45.00 64.00 52.00 60.00 281.00
526 120309 ด.ญ. อรวรรณ ลิปิสุนทร ป.6 56.00 45.00 64.00 60.00 56.00 281.00
527 220329 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 52.00 45.00 56.00 68.00 60.00 281.00
528 220189 ด.ญ. ณัฐชนา รักสัตย์ ป.6 52.00 45.00 56.00 56.00 72.00 281.00
529 220602 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 48.00 45.00 80.00 44.00 64.00 281.00
530 120763 ด.ญ. ญาณิศา หนักแน่น ป.6 40.00 45.00 56.00 80.00 60.00 281.00
531 220268 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 60.00 80.00 72.00 32.00 36.00 280.00
532 120242 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 92.00 60.00 20.00 64.00 44.00 280.00
533 220100 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 56.00 60.00 56.00 52.00 56.00 280.00
534 120243 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 72.00 40.00 52.00 56.00 60.00 280.00
535 220485 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 52.00 40.00 84.00 48.00 56.00 280.00
536 220093 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 68.00 75.00 32.00 52.00 52.00 279.00
537 220270 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 48.00 75.00 48.00 48.00 60.00 279.00
538 220223 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 76.00 55.00 36.00 52.00 60.00 279.00
539 220566 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 60.00 55.00 68.00 52.00 44.00 279.00
540 220487 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 56.00 55.00 76.00 44.00 48.00 279.00
541 220490 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 36.00 55.00 84.00 56.00 48.00 279.00
542 220821 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 60.00 90.00 36.00 48.00 44.00 278.00
543 220481 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 68.00 70.00 44.00 48.00 48.00 278.00
544 220306 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 64.00 70.00 48.00 44.00 52.00 278.00
545 220012 ด.ช. อัครัช พันธุ์ดี ป.6 56.00 70.00 60.00 44.00 48.00 278.00
546 220119 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 68.00 50.00 64.00 44.00 52.00 278.00
547 120098 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 64.00 50.00 52.00 44.00 68.00 278.00
548 220013 ด.ญ. อิสรีย์ วงศ์ทองเหลือ ป.6 52.00 50.00 48.00 68.00 60.00 278.00
549 120417 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 56.00 65.00 40.00 64.00 52.00 277.00
550 220544 ด.ช. พงศ์ปณต พงษ์สุริยะวรรณ ป.6 56.00 65.00 36.00 52.00 68.00 277.00
551 220349 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 56.00 65.00 72.00 32.00 52.00 277.00
552 220217 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 64.00 45.00 56.00 60.00 52.00 277.00
553 120529 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 60.00 80.00 44.00 44.00 48.00 276.00
554 120728 ด.ช. ณัฏฐชัย ทองสมัคร ป.6 56.00 80.00 28.00 48.00 64.00 276.00
555 220400 ด.ญ. ธนกาญภ์ เนาวรัตนจำเนียร ป.6 68.00 60.00 56.00 48.00 44.00 276.00
556 120563 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 64.00 60.00 48.00 56.00 48.00 276.00
557 120623 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 48.00 60.00 28.00 76.00 64.00 276.00
558 120886 ด.ญ. นวพรรษ เลิศไกร ป.6 48.00 60.00 36.00 60.00 72.00 276.00
559 220233 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 48.00 60.00 80.00 32.00 56.00 276.00
560 120441 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 36.00 60.00 64.00 52.00 64.00 276.00
561 120667 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 68.00 75.00 48.00 44.00 40.00 275.00
562 120393 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 64.00 75.00 48.00 48.00 40.00 275.00
563 120715 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 44.00 55.00 56.00 72.00 48.00 275.00
564 220117 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 52.00 35.00 88.00 48.00 52.00 275.00
565 220308 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 56.00 50.00 72.00 56.00 40.00 274.00
566 220353 ด.ญ. ชญาภา จายนียโยธิน ป.6 36.00 50.00 72.00 48.00 68.00 274.00
567 220803 ด.ช. ธนกร พูลประเสริฐ ป.6 68.00 65.00 28.00 48.00 64.00 273.00
568 120647 ด.ช. คมธง สุวรรณไพรัตน์ ป.6 68.00 65.00 36.00 48.00 56.00 273.00
569 220757 ด.ช. ณพง มุ่งค้ำกลาง ป.6 56.00 65.00 52.00 48.00 52.00 273.00
570 120899 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 52.00 65.00 36.00 68.00 52.00 273.00
571 220472 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 40.00 65.00 40.00 56.00 72.00 273.00
572 120275 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 24.00 65.00 88.00 52.00 44.00 273.00
573 220584 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 56.00 45.00 68.00 52.00 52.00 273.00
574 120695 ด.ช. ชยกร พลายมาศ ป.6 72.00 80.00 36.00 36.00 48.00 272.00
575 220624 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 68.00 60.00 40.00 52.00 52.00 272.00
576 120188 ด.ช. กันต์ธีร์ โภคนิภา ป.6 68.00 60.00 48.00 36.00 60.00 272.00
577 120507 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 48.00 60.00 60.00 52.00 52.00 272.00
578 120627 ด.ญ. นภประอร ธารีบูรณ์ชัย ป.6 60.00 40.00 60.00 56.00 56.00 272.00
579 220060 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 52.00 40.00 68.00 56.00 56.00 272.00
580 220355 ด.ช. ศิวกร พูลสวัสดิ์ ป.6 56.00 55.00 60.00 48.00 52.00 271.00
581 220177 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 64.00 35.00 88.00 32.00 52.00 271.00
582 120428 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 56.00 70.00 24.00 60.00 60.00 270.00
583 120895 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 56.00 70.00 44.00 56.00 44.00 270.00
584 120319 ด.ช. เมธาสิทธิ์ เติมศักดิ์สิริ ป.6 52.00 50.00 56.00 56.00 56.00 270.00
585 220795 ด.ญ. อติกานต์ บุญนฤธี ป.6 52.00 50.00 64.00 56.00 48.00 270.00
586 120869 ด.ญ. ณัฐวิมล อรุณสุริยศักดิ์ ป.6 60.00 65.00 28.00 60.00 56.00 269.00
587 120348 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 60.00 65.00 48.00 44.00 52.00 269.00
588 220556 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 52.00 65.00 68.00 36.00 48.00 269.00
589 220676 ด.ช. คุณานนต์ แสงด้วง ป.6 56.00 60.00 40.00 64.00 48.00 268.00
590 220702 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 52.00 60.00 40.00 56.00 60.00 268.00
591 220403 ด.ญ. รวิสรา ส่งสัมพันธ์ ป.6 44.00 40.00 68.00 56.00 60.00 268.00
592 220095 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 44.00 75.00 52.00 36.00 60.00 267.00
593 220523 ด.ญ. ปวฎา เลขะกุล ป.6 40.00 75.00 60.00 44.00 48.00 267.00
594 120299 ด.ช. ณัฐชนน แท่นรัตนกุล ป.6 72.00 55.00 28.00 56.00 56.00 267.00
595 120579 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 64.00 55.00 24.00 48.00 76.00 267.00
596 120496 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 56.00 55.00 40.00 56.00 60.00 267.00
597 220781 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 56.00 55.00 44.00 56.00 56.00 267.00
598 120873 ด.ญ. สุธีรา กำธร ป.6 52.00 55.00 40.00 52.00 68.00 267.00
599 120278 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 52.00 55.00 60.00 52.00 48.00 267.00
600 220810 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 56.00 35.00 68.00 44.00 64.00 267.00
601 220454 ด.ญ. นิชาภัทร์ ศรีถนอมวงศ์ ป.6 52.00 35.00 72.00 48.00 60.00 267.00
602 220269 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 56.00 70.00 36.00 48.00 56.00 266.00
603 120458 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 76.00 50.00 32.00 48.00 60.00 266.00
604 120801 ด.ญ. พลอยชนก เติมสุข ป.6 60.00 50.00 36.00 56.00 64.00 266.00
605 120616 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 56.00 50.00 44.00 56.00 60.00 266.00
606 220385 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 44.00 50.00 68.00 48.00 56.00 266.00
607 220208 ด.ญ. จิรัชยา เลิศเพิ่มทรัพย์ ป.6 72.00 30.00 36.00 68.00 60.00 266.00
608 120578 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 64.00 85.00 32.00 48.00 36.00 265.00
609 120436 ด.ญ. นพภัชษรย์ เดชอยู่ ป.6 52.00 65.00 44.00 44.00 60.00 265.00
610 220712 ด.ช. ศรุต แก้วรากมุข ป.6 44.00 80.00 48.00 52.00 40.00 264.00
611 120154 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 56.00 60.00 40.00 44.00 64.00 264.00
612 220792 ด.ญ. พัทธนันท์ ชูประจง ป.6 52.00 60.00 56.00 48.00 48.00 264.00
613 220783 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 48.00 60.00 84.00 48.00 24.00 264.00
614 120070 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 40.00 40.00 88.00 40.00 56.00 264.00
615 220650 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 64.00 55.00 56.00 44.00 44.00 263.00
616 120494 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 56.00 55.00 48.00 52.00 52.00 263.00
617 120775 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 56.00 55.00 48.00 48.00 56.00 263.00
618 220724 ด.ช. ธรรมเชษฐ์ บัวแย้ม ป.6 48.00 55.00 60.00 48.00 52.00 263.00
619 220744 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 68.00 70.00 48.00 28.00 48.00 262.00
620 220613 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 48.00 70.00 20.00 60.00 64.00 262.00
621 120819 ด.ญ. สุวรินทร์ คงอ่อน ป.6 48.00 70.00 32.00 60.00 52.00 262.00
622 220581 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 36.00 70.00 52.00 44.00 60.00 262.00
623 220005 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขสำราญ ป.6 60.00 50.00 40.00 60.00 52.00 262.00
624 120897 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 44.00 50.00 60.00 64.00 44.00 262.00
625 120386 ด.ช. ภัททิยะ วราพันธุ์ ป.6 68.00 65.00 36.00 48.00 44.00 261.00
626 220492 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 60.00 65.00 52.00 36.00 48.00 261.00
627 220187 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 56.00 65.00 44.00 48.00 48.00 261.00
628 220027 ด.ช. กันต์ธัช มนัสชน ป.6 52.00 65.00 32.00 48.00 64.00 261.00
629 220134 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 64.00 45.00 48.00 44.00 60.00 261.00
630 220240 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 60.00 45.00 64.00 44.00 48.00 261.00
631 220736 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 56.00 45.00 68.00 32.00 60.00 261.00
632 220482 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 48.00 45.00 64.00 52.00 52.00 261.00
633 220407 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 36.00 45.00 68.00 60.00 52.00 261.00
634 220739 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 72.00 25.00 40.00 64.00 60.00 261.00
635 120548 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 48.00 25.00 72.00 36.00 80.00 261.00
636 220831 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 48.00 80.00 68.00 40.00 24.00 260.00
637 120208 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 56.00 60.00 36.00 52.00 56.00 260.00
638 220784 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 52.00 60.00 48.00 40.00 60.00 260.00
639 120585 ด.ญ. ฐิติพร ยาวิชัย ป.6 60.00 40.00 48.00 72.00 40.00 260.00
640 220282 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 36.00 40.00 80.00 64.00 40.00 260.00
641 220558 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 52.00 55.00 56.00 36.00 60.00 259.00
642 220150 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 48.00 55.00 52.00 44.00 60.00 259.00
643 220251 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 44.00 55.00 76.00 40.00 44.00 259.00
644 220570 ด.ญ. ภัทรพร โสดานาค ป.6 44.00 55.00 64.00 36.00 60.00 259.00
645 220689 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 40.00 55.00 48.00 56.00 60.00 259.00
646 220681 ด.ช. ภุม ผนินทร อึ้งพงษ์พานิช ป.6 36.00 55.00 76.00 40.00 52.00 259.00
647 220522 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 60.00 35.00 60.00 56.00 48.00 259.00
648 220211 ด.ช. เทวกรณ์ ผกาแก้ว ป.6 64.00 70.00 48.00 40.00 36.00 258.00
649 120375 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 60.00 70.00 32.00 44.00 52.00 258.00
650 220464 ด.ญ. ณัฐกฤตา ผลิใบ ป.6 52.00 70.00 20.00 68.00 48.00 258.00
651 120725 ด.ญ. กนกพิชญ์ จันทร์วาสน์ ป.6 48.00 70.00 40.00 52.00 48.00 258.00
652 120087 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 44.00 70.00 32.00 56.00 56.00 258.00
653 220691 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 64.00 50.00 36.00 56.00 52.00 258.00
654 220352 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 48.00 50.00 44.00 44.00 72.00 258.00
655 220793 ด.ญ. พิชชากร ทวีสุขธนศักดิ์ ป.6 36.00 50.00 48.00 60.00 64.00 258.00
656 220809 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 56.00 65.00 36.00 36.00 64.00 257.00
657 120077 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 44.00 65.00 64.00 40.00 44.00 257.00
658 120037 ด.ช. ยศวริทธิ์ เจริญพิทักษ์ ป.6 40.00 65.00 40.00 52.00 60.00 257.00
659 120181 ด.ญ. แวววัย กาวินคำ ป.6 60.00 45.00 36.00 56.00 60.00 257.00
660 220014 ด.ช. ปวีณ คณารักษ์สันติ ป.6 48.00 80.00 32.00 56.00 40.00 256.00
661 120398 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 68.00 60.00 8.00 64.00 56.00 256.00
662 220391 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 68.00 60.00 48.00 40.00 40.00 256.00
663 120184 ด.ช. กวิน ปานขาว ป.6 60.00 60.00 24.00 52.00 60.00 256.00
664 120671 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 56.00 60.00 32.00 48.00 60.00 256.00
665 120324 ด.ญ. ณภัทร โตสาระภี ป.6 52.00 60.00 32.00 60.00 52.00 256.00
666 220025 ด.ช. ธีรภัทร สัยยะสิทธิ์พานิช ป.6 52.00 60.00 68.00 44.00 32.00 256.00
667 220108 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 44.00 60.00 56.00 44.00 52.00 256.00
668 120571 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 32.00 60.00 44.00 56.00 64.00 256.00
669 220704 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 60.00 40.00 52.00 52.00 52.00 256.00
670 220175 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 60.00 75.00 80.00 32.00 8.00 255.00
671 120745 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 48.00 75.00 28.00 48.00 56.00 255.00
672 220274 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 60.00 55.00 52.00 36.00 52.00 255.00
673 220369 ด.ญ. นภนิธิณัฐ ศิรเวท ป.6 52.00 55.00 44.00 52.00 52.00 255.00
674 120322 ด.ญ. ภคอร เลิศมงคล ป.6 52.00 55.00 52.00 40.00 56.00 255.00
675 120703 ด.ช. พีรกฤต สุดสว่าง ป.6 36.00 70.00 56.00 48.00 44.00 254.00
676 120029 ด.ญ. ลภัสรดา โพธิ์งาม ป.6 60.00 50.00 40.00 44.00 60.00 254.00
677 120310 ด.ญ. โสรญา บาตรโพธิ์ ป.6 56.00 50.00 40.00 60.00 48.00 254.00
678 220429 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 48.00 50.00 56.00 44.00 56.00 254.00
679 120626 ด.ญ. เตชินี ลิ้มสกุล ป.6 32.00 50.00 48.00 64.00 60.00 254.00
680 120653 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 68.00 65.00 24.00 48.00 48.00 253.00
681 120011 ด.ช. ธีรพันธ์ ถาวรรักษ์ ป.6 56.00 65.00 40.00 28.00 64.00 253.00
682 220324 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 36.00 65.00 60.00 40.00 52.00 253.00
683 220245 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 64.00 45.00 28.00 52.00 64.00 253.00
684 120404 ด.ญ. นัจภัค จังคศิริ ป.6 60.00 45.00 32.00 64.00 52.00 253.00
685 120809 ด.ญ. ดีน่า อุศมา ป.6 48.00 45.00 44.00 64.00 52.00 253.00
686 120427 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 64.00 80.00 56.00 24.00 28.00 252.00
687 120530 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 56.00 80.00 32.00 36.00 48.00 252.00
688 120121 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 40.00 80.00 40.00 52.00 40.00 252.00
689 120337 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 80.00 60.00 24.00 48.00 40.00 252.00
690 220660 ด.ช. ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์ ป.6 52.00 60.00 24.00 44.00 72.00 252.00
691 120296 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 52.00 60.00 64.00 32.00 44.00 252.00
692 120783 ด.ช. ปัญญวิฐ จันทะยานี ป.6 48.00 60.00 48.00 40.00 56.00 252.00
693 220424 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 44.00 60.00 52.00 52.00 44.00 252.00
694 120329 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 40.00 60.00 52.00 52.00 48.00 252.00
695 220178 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 40.00 60.00 68.00 36.00 48.00 252.00
696 120788 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 60.00 40.00 56.00 40.00 56.00 252.00
697 220101 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 56.00 40.00 72.00 36.00 48.00 252.00
698 220320 ด.ญ. กัลธกาญจน์ สะสม ป.6 48.00 40.00 48.00 64.00 52.00 252.00
699 120615 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 64.00 55.00 32.00 68.00 32.00 251.00
700 120122 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 60.00 55.00 36.00 56.00 44.00 251.00
701 120654 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 44.00 55.00 32.00 64.00 56.00 251.00
702 120144 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 56.00 35.00 48.00 44.00 68.00 251.00
703 220275 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 60.00 70.00 24.00 36.00 60.00 250.00
704 220180 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 48.00 70.00 28.00 56.00 48.00 250.00
705 220730 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 40.00 70.00 44.00 52.00 44.00 250.00
706 120806 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 56.00 50.00 40.00 56.00 48.00 250.00
707 120111 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 48.00 50.00 28.00 64.00 60.00 250.00
708 120526 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 36.00 50.00 52.00 52.00 60.00 250.00
709 120328 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 60.00 65.00 24.00 52.00 48.00 249.00
710 220079 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 48.00 45.00 56.00 52.00 48.00 249.00
711 120361 ด.ช. ธราเทพ บัวศรี ป.6 56.00 60.00 28.00 52.00 52.00 248.00
712 120880 ด.ญ. สุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย ป.6 52.00 60.00 40.00 48.00 48.00 248.00
713 120071 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 64.00 40.00 40.00 64.00 40.00 248.00
714 220745 ด.ญ. ศรัณย์พร ศักดิ์สิริสกุล ป.6 52.00 40.00 64.00 44.00 48.00 248.00
715 120629 ด.ช. ชยกร เมืองวสุ ป.6 64.00 55.00 32.00 36.00 60.00 247.00
716 120134 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 56.00 55.00 36.00 56.00 44.00 247.00
717 220719 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 56.00 55.00 36.00 48.00 52.00 247.00
718 220508 ด.ญ. เมษารัตน์ หล่อเหลี่ยม ป.6 52.00 55.00 40.00 44.00 56.00 247.00
719 220634 ด.ญ. กันติชา ตั้งวินิต ป.6 48.00 55.00 56.00 60.00 28.00 247.00
720 220151 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 36.00 55.00 80.00 40.00 36.00 247.00
721 220367 ด.ช. ณัฏฐพัชร ศักดิ์สิทธิ์ ป.6 64.00 50.00 52.00 24.00 56.00 246.00
722 120195 ด.ช. นพรุจ ทรัพย์สินมั่นคง ป.6 48.00 50.00 44.00 56.00 48.00 246.00
723 220769 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 48.00 50.00 48.00 56.00 44.00 246.00
724 220250 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 48.00 50.00 64.00 40.00 44.00 246.00
725 120120 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 68.00 30.00 40.00 56.00 52.00 246.00
726 220706 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา หนุมาร ป.6 60.00 30.00 40.00 60.00 56.00 246.00
727 220330 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 60.00 65.00 36.00 36.00 48.00 245.00
728 120618 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 48.00 65.00 36.00 44.00 52.00 245.00
729 120741 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 40.00 65.00 44.00 52.00 44.00 245.00
730 120666 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 56.00 45.00 52.00 36.00 56.00 245.00
731 220271 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 52.00 45.00 44.00 32.00 72.00 245.00
732 120006 ด.ญ. อชิรญา อธิวาสนขันติ ป.6 48.00 45.00 48.00 40.00 64.00 245.00
733 220402 ด.ช. ชนาธิป ศานติวงศ์สกุล ป.6 40.00 45.00 76.00 40.00 44.00 245.00
734 220375 ด.ช. สิปปนินทร์ อินทร์ประดับ ป.6 36.00 45.00 64.00 36.00 64.00 245.00
735 220227 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 32.00 80.00 64.00 24.00 44.00 244.00
736 220398 ด.ช. ภัฏ กอสุราษฎร์ ป.6 60.00 60.00 36.00 40.00 48.00 244.00
737 220436 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 52.00 60.00 40.00 40.00 52.00 244.00
738 220374 ด.ญ. พิริยาพร ชุติมากุล ป.6 44.00 60.00 48.00 44.00 48.00 244.00
739 220678 ด.ญ. วิรัลยุพา วัฒนชาติกนันท์ ป.6 60.00 40.00 48.00 40.00 56.00 244.00
740 220647 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 64.00 75.00 40.00 44.00 20.00 243.00
741 220332 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 52.00 55.00 40.00 32.00 64.00 243.00
742 220796 ด.ญ. จิดาภา แจ่มจำรัส ป.6 52.00 35.00 32.00 68.00 56.00 243.00
743 220750 ด.ญ. ณิชกรกุล ชนะน้อย ป.6 48.00 35.00 36.00 64.00 60.00 243.00
744 120066 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 64.00 70.00 16.00 48.00 44.00 242.00
745 120168 ด.ญ. ชิตยาภรณ์ ครุฑคำ ป.6 52.00 50.00 28.00 68.00 44.00 242.00
746 220587 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 68.00 65.00 24.00 40.00 44.00 241.00
747 120553 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 56.00 65.00 40.00 52.00 28.00 241.00
748 120370 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 48.00 65.00 76.00 28.00 24.00 241.00
749 220797 ด.ช. ณฐกร จันทรจิตร ป.6 36.00 65.00 36.00 48.00 56.00 241.00
750 220714 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 60.00 45.00 44.00 32.00 60.00 241.00
751 120743 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 56.00 45.00 56.00 44.00 40.00 241.00
752 120525 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 48.00 45.00 48.00 64.00 36.00 241.00
753 120435 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 48.00 45.00 36.00 60.00 52.00 241.00
754 120700 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 48.00 80.00 44.00 24.00 44.00 240.00
755 120264 ด.ช. ปราชญ์ชีวิน บุญครอบ ป.6 64.00 60.00 20.00 48.00 48.00 240.00
756 120356 ด.ญ. พิชญาภา มิลินทางกูร ป.6 60.00 60.00 24.00 48.00 48.00 240.00
757 120204 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 44.00 60.00 44.00 40.00 52.00 240.00
758 120180 ด.ญ. อชิรญาณ์ หึงขุนทด ป.6 40.00 60.00 32.00 48.00 60.00 240.00
759 120849 ด.ญ. อรแข เติมธีรกิจ ป.6 36.00 60.00 56.00 44.00 44.00 240.00
760 220044 ด.ญ. ปรายฟ้า พลพืช ป.6 32.00 40.00 68.00 44.00 56.00 240.00
761 220710 ด.ช. แทนธรรม สารกลิ่น ป.6 72.00 55.00 32.00 40.00 40.00 239.00
762 220790 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 60.00 55.00 28.00 36.00 60.00 239.00
763 220580 ด.ช. ลัญชกร ศิลาเกษ ป.6 48.00 55.00 32.00 48.00 56.00 239.00
764 120175 ด.ช. พจน์ชาณน ขำวงษ์ ป.6 48.00 55.00 36.00 32.00 68.00 239.00
765 220512 ด.ญ. วาวพลอย ปัญจวรญาณ สู่สุข ป.6 64.00 35.00 56.00 32.00 52.00 239.00
766 220725 ด.ญ. กวินทรา ปัญญาบารมี ป.6 48.00 35.00 48.00 48.00 60.00 239.00
767 120785 ด.ช. พีชาพันธ์ เลี่ยมอ๋อ ป.6 60.00 50.00 20.00 64.00 44.00 238.00
768 220237 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 52.00 50.00 44.00 52.00 40.00 238.00
769 120426 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พึ่งแสง ป.6 44.00 50.00 36.00 60.00 48.00 238.00
770 220302 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 36.00 50.00 52.00 48.00 52.00 238.00
771 120696 ด.ญ. ชวัลญา รักสวิด ป.6 52.00 65.00 36.00 36.00 48.00 237.00
772 220158 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 64.00 45.00 48.00 32.00 48.00 237.00
773 120934 ด.ญ. วิสสุตา สุขสระศรี ป.6 48.00 45.00 12.00 56.00 76.00 237.00
774 120047 ด.ญ. ลาภิสรา โพธิ์งาม ป.6 36.00 45.00 40.00 60.00 56.00 237.00
775 120602 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 76.00 80.00 28.00 12.00 40.00 236.00
776 120308 ด.ญ. อชิรญา มุกดาลอย ป.6 48.00 60.00 32.00 52.00 44.00 236.00
777 220311 ด.ญ. พิมพ์นารา พรรณมณีลักษณ์ ป.6 40.00 60.00 48.00 36.00 52.00 236.00
778 120492 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 60.00 40.00 24.00 64.00 48.00 236.00
779 220359 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 60.00 40.00 28.00 44.00 64.00 236.00
780 220373 ด.ช. ธนโชติ เล็กสมพงษ์ ป.6 48.00 40.00 48.00 48.00 52.00 236.00
781 120201 ด.ญ. กันติชา ไพรวงค์ ป.6 36.00 40.00 40.00 56.00 64.00 236.00
782 120043 ด.ช. พีรเดช จันทนูเดช ป.6 60.00 55.00 24.00 52.00 44.00 235.00
783 120396 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 56.00 55.00 28.00 32.00 64.00 235.00
784 220166 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 36.00 55.00 52.00 48.00 44.00 235.00
785 220241 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 64.00 50.00 48.00 20.00 52.00 234.00
786 220155 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 56.00 50.00 28.00 52.00 48.00 234.00
787 220507 ด.ญ. ณัฐวศา พาณิชย์ ป.6 52.00 50.00 40.00 40.00 52.00 234.00
788 220638 ด.ช. ณฐกร ศิริประทุมมาศ ป.6 52.00 50.00 56.00 40.00 36.00 234.00
789 120125 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 48.00 50.00 40.00 36.00 60.00 234.00
790 220555 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 40.00 50.00 40.00 52.00 52.00 234.00
791 220473 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 52.00 85.00 20.00 36.00 40.00 233.00
792 220072 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 44.00 65.00 36.00 48.00 40.00 233.00
793 120519 ด.ญ. ภาสินี วิจารณ์ ป.6 32.00 65.00 44.00 56.00 36.00 233.00
794 220230 ด.ช. เมธวัจน์ มั่นคงธิติวัฒน์ ป.6 56.00 45.00 24.00 52.00 56.00 233.00
795 220106 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 44.00 45.00 48.00 48.00 48.00 233.00
796 120549 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 40.00 45.00 52.00 44.00 52.00 233.00
797 220255 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 32.00 25.00 72.00 52.00 52.00 233.00
798 220404 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 52.00 60.00 40.00 32.00 48.00 232.00
799 220780 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 52.00 60.00 68.00 16.00 36.00 232.00
800 220789 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 36.00 60.00 36.00 44.00 56.00 232.00
801 220346 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 32.00 60.00 60.00 36.00 44.00 232.00
802 120710 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 52.00 40.00 32.00 48.00 60.00 232.00
803 120012 ด.ญ. จิณฐา มั่งมี ป.6 48.00 40.00 36.00 48.00 60.00 232.00
804 120002 ด.ญ. ดนยา ชิดสวน ป.6 52.00 55.00 32.00 52.00 40.00 231.00
805 120142 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 48.00 55.00 36.00 44.00 48.00 231.00
806 220747 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 44.00 55.00 32.00 60.00 40.00 231.00
807 120266 ด.ช. พีรณัฐ ไพจิตราสุคนธ์ ป.6 44.00 55.00 40.00 40.00 52.00 231.00
808 120829 ด.ช. เจษฏา สกุลเจน ป.6 56.00 35.00 36.00 52.00 52.00 231.00
809 220596 ด.ญ. พิชชาภา เอื้อจิตรเมศ ป.6 56.00 35.00 40.00 40.00 60.00 231.00
810 120687 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 52.00 35.00 60.00 44.00 40.00 231.00
811 120359 ด.ช. เจตวัฒน์ อินทรมณี ป.6 48.00 70.00 20.00 44.00 48.00 230.00
812 120882 ด.ญ. กัญจน์จิรา ธรรมสัจจกูล ป.6 52.00 50.00 20.00 60.00 48.00 230.00
813 120419 ด.ช. ชยวรรธน์ ชัยสุวิรัตน์ ป.6 48.00 50.00 28.00 52.00 52.00 230.00
814 120596 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 44.00 50.00 44.00 52.00 40.00 230.00
815 120102 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 48.00 30.00 52.00 56.00 44.00 230.00
816 220552 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 44.00 30.00 48.00 60.00 48.00 230.00
817 120620 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 72.00 65.00 16.00 40.00 36.00 229.00
818 120662 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 44.00 65.00 32.00 40.00 48.00 229.00
819 220039 ด.ญ. นันท์มนัส เล้าสมบูรณ์ ป.6 60.00 45.00 60.00 36.00 28.00 229.00
820 120916 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 52.00 45.00 20.00 72.00 40.00 229.00
821 120160 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 52.00 45.00 40.00 40.00 52.00 229.00
822 120751 ด.ญ. พิชญธิดา พราหมณ์ยอด ป.6 44.00 45.00 36.00 52.00 52.00 229.00
823 220754 ด.ญ. สุชานุช ศิลปะ ป.6 44.00 45.00 72.00 40.00 28.00 229.00
824 120481 ด.ญ. พรรณภัทร ช่วงอรุณ ป.6 40.00 45.00 36.00 60.00 48.00 229.00
825 120652 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 52.00 25.00 56.00 56.00 40.00 229.00
826 120226 ด.ช. ณัชศกรญ์ เลิศวงศ์หัตถกุล ป.6 44.00 60.00 24.00 44.00 56.00 228.00
827 220752 ด.ช. พงศ์พิช พฤฒิพิบูลธรรม ป.6 40.00 60.00 36.00 48.00 44.00 228.00
828 120227 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 36.00 60.00 36.00 44.00 52.00 228.00
829 120911 ด.ญ. รตภัทร สูงศักดิ์ ป.6 48.00 40.00 32.00 52.00 56.00 228.00
830 220688 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 40.00 40.00 36.00 52.00 60.00 228.00
831 220378 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 32.00 40.00 44.00 48.00 64.00 228.00
832 120730 ด.ช. พีระ ณ ระนอง ป.6 60.00 20.00 52.00 56.00 40.00 228.00
833 220213 ด.ช. วรินทร วงศ์จรรยา ป.6 52.00 55.00 44.00 44.00 32.00 227.00
834 220263 ด.ช. จุลนล นวลตา ป.6 36.00 55.00 44.00 40.00 52.00 227.00
835 220325 ด.ญ. ธรรศกาญจน์ สืบสุรีย์กุล ป.6 32.00 55.00 36.00 56.00 48.00 227.00
836 120866 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 60.00 35.00 32.00 52.00 48.00 227.00
837 120291 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 52.00 35.00 36.00 68.00 36.00 227.00
838 220396 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เบญจรงคพันธ์ ป.6 48.00 35.00 44.00 48.00 52.00 227.00
839 120867 ด.ญ. กันยากร สุภพันธ์ ป.6 44.00 35.00 28.00 52.00 68.00 227.00
840 220394 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 40.00 35.00 44.00 56.00 52.00 227.00
841 220011 ด.ญ. อรชพร สุวพร ป.6 40.00 35.00 52.00 48.00 52.00 227.00
842 220139 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 28.00 35.00 72.00 48.00 44.00 227.00
843 220787 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 72.00 70.00 12.00 40.00 32.00 226.00
844 120637 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 44.00 70.00 52.00 28.00 32.00 226.00
845 120515 ด.ช. วรรัตน์ สัจธรรม ป.6 60.00 50.00 16.00 52.00 48.00 226.00
846 220054 ด.ญ. พิชญาภา ตั้งพูนทรัพย์ศิริ ป.6 48.00 50.00 24.00 48.00 56.00 226.00
847 220564 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 48.00 50.00 28.00 28.00 72.00 226.00
848 120169 ด.ช. ณัฐกิตติ์ แก้วเชิด ป.6 44.00 50.00 40.00 44.00 48.00 226.00
849 220399 ด.ญ. ฬฬิตา เวียงเงิน ป.6 44.00 50.00 40.00 40.00 52.00 226.00
850 120408 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 60.00 30.00 48.00 40.00 48.00 226.00
851 220317 ด.ญ. จิรภิญญา จิวหลง ป.6 44.00 30.00 56.00 44.00 52.00 226.00
852 120904 ด.ญ. ภคอร เถลิงสกุล ป.6 56.00 10.00 68.00 48.00 44.00 226.00
853 120347 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 24.00 65.00 32.00 48.00 56.00 225.00
854 120009 ด.ช. อนุนาท อินอำพร ป.6 64.00 45.00 28.00 36.00 52.00 225.00
855 220574 ด.ญ. วาศมณี มณีวาศ ป.6 36.00 45.00 40.00 40.00 64.00 225.00
856 220337 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 44.00 60.00 32.00 28.00 60.00 224.00
857 120068 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 56.00 40.00 52.00 44.00 32.00 224.00
858 120326 ด.ช. พีรณัฐ ตีระวัฒนานนท์ ป.6 52.00 40.00 36.00 52.00 44.00 224.00
859 220417 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 48.00 40.00 40.00 60.00 36.00 224.00
860 120197 ด.ช. รวิพล ดอกกระถิน ป.6 64.00 20.00 28.00 68.00 44.00 224.00
861 120856 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 64.00 55.00 12.00 32.00 60.00 223.00
862 120912 ด.ช. ธนธร ชำนาญเอื้อ ป.6 36.00 55.00 32.00 44.00 56.00 223.00
863 120852 ด.ญ. ณปภัสร์ แสงศรี ป.6 60.00 35.00 28.00 48.00 52.00 223.00
864 220137 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 24.00 90.00 64.00 24.00 20.00 222.00
865 220073 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 56.00 70.00 48.00 24.00 24.00 222.00
866 120460 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 56.00 50.00 20.00 48.00 48.00 222.00
867 220296 ด.ช. สิรธีร์ ศิริวิทยรัตน์ ป.6 52.00 50.00 40.00 32.00 48.00 222.00
868 120597 ด.ญ. วรณัน ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 44.00 50.00 28.00 44.00 56.00 222.00
869 220322 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 36.00 50.00 28.00 60.00 48.00 222.00
870 220483 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 28.00 50.00 64.00 44.00 36.00 222.00
871 220440 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 28.00 30.00 44.00 60.00 60.00 222.00
872 120600 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 52.00 85.00 12.00 28.00 44.00 221.00
873 220096 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 28.00 65.00 56.00 32.00 40.00 221.00
874 220430 ด.ช. ธนภัทร คู่บารมี ป.6 56.00 45.00 16.00 48.00 56.00 221.00
875 220035 ด.ญ. อภิญญารัตน์ อุตชี ป.6 52.00 45.00 32.00 44.00 48.00 221.00
876 220156 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 40.00 45.00 28.00 52.00 56.00 221.00
877 220130 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 32.00 45.00 52.00 36.00 56.00 221.00
878 120343 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 36.00 25.00 40.00 76.00 44.00 221.00
879 220309 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 60.00 80.00 36.00 28.00 16.00 220.00
880 220140 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 48.00 60.00 40.00 36.00 36.00 220.00
881 220498 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 60.00 40.00 48.00 36.00 36.00 220.00
882 220444 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 48.00 40.00 44.00 40.00 48.00 220.00
883 120380 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 44.00 40.00 36.00 68.00 32.00 220.00
884 220666 ด.ช. ธนกร ด้วงประภัศร์ ป.6 60.00 20.00 52.00 36.00 52.00 220.00
885 120924 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 60.00 55.00 12.00 52.00 40.00 219.00
886 220350 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 52.00 55.00 24.00 44.00 44.00 219.00
887 220034 ด.ญ. ปาณิสรา วรทีปานนท์ ป.6 48.00 55.00 36.00 32.00 48.00 219.00
888 220545 ด.ญ. ศศิพัชร์ วิริยจารี ป.6 36.00 55.00 32.00 40.00 56.00 219.00
889 220273 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 32.00 55.00 44.00 40.00 48.00 219.00
890 120247 ด.ญ. ฐิติภา ศรีมงคล ป.6 44.00 35.00 24.00 52.00 64.00 219.00
891 120844 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 48.00 50.00 32.00 44.00 44.00 218.00
892 120199 ด.ช. ปัญญพงศ์ พลโก ป.6 48.00 50.00 48.00 40.00 32.00 218.00
893 120437 ด.ช. อินท์ อินทวงศ์ ป.6 60.00 30.00 36.00 48.00 44.00 218.00
894 220528 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 60.00 30.00 44.00 40.00 44.00 218.00
895 220354 ด.ญ. ธิดากานต์ แสงจันทร์ ป.6 40.00 30.00 40.00 48.00 60.00 218.00
896 220421 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 40.00 65.00 28.00 44.00 40.00 217.00
897 220713 ด.ช. แท้จริง ว่องนิยมเกษตร ป.6 56.00 45.00 56.00 24.00 36.00 217.00
898 220249 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 52.00 45.00 48.00 32.00 40.00 217.00
899 220823 ด.ญ. จิรวดี ประดิษฐ์อภัย ป.6 48.00 45.00 40.00 48.00 36.00 217.00
900 120901 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 44.00 25.00 64.00 36.00 48.00 217.00
901 120705 ด.ช. พชรภาธร รติพาณิชย์วงศ์ ป.6 56.00 40.00 32.00 48.00 40.00 216.00
902 120517 ด.ช. ทนุธรรม บุตรโพธิ์ ป.6 60.00 55.00 36.00 36.00 28.00 215.00
903 120317 ด.ญ. กัญญ์กุลณัช รักสกุล ป.6 68.00 35.00 24.00 52.00 36.00 215.00
904 120153 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 56.00 35.00 40.00 44.00 40.00 215.00
905 120658 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 52.00 35.00 40.00 48.00 40.00 215.00
906 120664 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 28.00 90.00 28.00 16.00 52.00 214.00
907 220427 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 36.00 70.00 44.00 16.00 48.00 214.00
908 220236 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 40.00 30.00 52.00 36.00 56.00 214.00
909 120680 ด.ช. สิรธีร์ ปัทม์วิชัยพร ป.6 28.00 30.00 72.00 48.00 36.00 214.00
910 220829 ด.ช. อัครชัย ขวัญชื่น ป.6 52.00 45.00 40.00 40.00 36.00 213.00
911 120116 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 12.00 100.00 36.00 32.00 32.00 212.00
912 120395 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 52.00 40.00 44.00 40.00 36.00 212.00
913 120556 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 48.00 40.00 40.00 40.00 44.00 212.00
914 220299 ด.ช. ปภินวิช ศรีอรุณ ป.6 48.00 40.00 48.00 24.00 52.00 212.00
915 120423 ด.ญ. พุฒิประภา เถินมงคล ป.6 44.00 40.00 16.00 56.00 56.00 212.00
916 120049 ด.ช. ธนัช จันทร์เที่ยง ป.6 40.00 40.00 16.00 60.00 56.00 212.00
917 120302 ด.ช. ธรรมรัตน์ พิมพ์ศิริ ป.6 40.00 40.00 16.00 52.00 64.00 212.00
918 220006 ด.ญ. นพธีรา จันลา ป.6 40.00 40.00 56.00 36.00 40.00 212.00
919 120360 ด.ช. เหมราช จุ้ยวรามิตร ป.6 44.00 55.00 20.00 48.00 44.00 211.00
920 120718 ด.ญ. เนตรปรียา เเซ่อุ่ย ป.6 36.00 55.00 28.00 52.00 40.00 211.00
921 120633 ด.ญ. พิชฎา กันสิทธิ์ ป.6 36.00 55.00 32.00 48.00 40.00 211.00
922 120927 ด.ญ. ปวริตรา บุญนาค ป.6 44.00 35.00 48.00 40.00 44.00 211.00
923 220392 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 40.00 50.00 32.00 48.00 40.00 210.00
924 120198 ด.ช. ชัยโชค แก้วอ้น ป.6 40.00 50.00 32.00 44.00 44.00 210.00
925 120678 ด.ช. บุณยกร ธรรมจินดา ป.6 64.00 30.00 24.00 36.00 56.00 210.00
926 220419 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 44.00 30.00 28.00 48.00 60.00 210.00
927 120202 ด.ช. รวิภาส ดอกกระถิน ป.6 40.00 30.00 28.00 60.00 52.00 210.00
928 220503 ด.ญ. ธารีรัตน์ ลิมสุวรรณ ป.6 40.00 30.00 48.00 56.00 36.00 210.00
929 120301 ด.ญ. ธนพร โหน่งวัน ป.6 40.00 30.00 32.00 52.00 56.00 210.00
930 120555 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 40.00 30.00 48.00 52.00 40.00 210.00
931 120233 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 52.00 65.00 56.00 20.00 16.00 209.00
932 120222 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 36.00 65.00 36.00 36.00 36.00 209.00
933 220582 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 48.00 45.00 48.00 24.00 44.00 209.00
934 120608 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 44.00 45.00 28.00 44.00 48.00 209.00
935 120249 ด.ช. ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น ป.6 44.00 45.00 36.00 36.00 48.00 209.00
936 120262 ด.ญ. ตมิตา จันทร์สว่าง ป.6 40.00 45.00 32.00 48.00 44.00 209.00
937 220537 ด.ญ. นภัสร วรรณสุข ป.6 40.00 45.00 40.00 44.00 40.00 209.00
938 220504 ด.ญ. ประภาภัทร ปานถม ป.6 40.00 45.00 40.00 36.00 48.00 209.00
939 120444 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 40.00 45.00 40.00 24.00 60.00 209.00
940 120605 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 68.00 60.00 24.00 32.00 24.00 208.00
941 120797 ด.ช. นิติธร บุญอุทิศ ป.6 52.00 60.00 28.00 32.00 36.00 208.00
942 220720 ด.ญ. จิตรลดา ยอดแคร่ว ป.6 52.00 40.00 20.00 40.00 56.00 208.00
943 120005 ด.ญ. ศศิทา มาดา ป.6 48.00 40.00 20.00 44.00 56.00 208.00
944 120069 ด.ช. ปุญชรัศมิ์ นุกูลวุฒิโอภาส ป.6 48.00 40.00 36.00 36.00 48.00 208.00
945 120793 ด.ญ. กชพรรณ ไตรรัตน์ ป.6 44.00 40.00 28.00 36.00 60.00 208.00
946 120861 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 40.00 40.00 52.00 32.00 44.00 208.00
947 120643 ด.ช. เสฏฐวุฒิ อภิสิทธิ์บวรกิจ ป.6 52.00 55.00 24.00 36.00 40.00 207.00
948 220538 ด.ญ. เกณิกา อินทรซันไล ป.6 36.00 55.00 24.00 40.00 52.00 207.00
949 220344 ด.ญ. พิมพ์นภัส ฉัตรแก้ว ป.6 32.00 55.00 44.00 32.00 44.00 207.00
950 120013 ด.ช. พชร ชื่นศิริ ป.6 56.00 35.00 40.00 28.00 48.00 207.00
951 120890 ด.ช. ผลิตโชค วิจิตรวัชรเวช ป.6 44.00 35.00 32.00 44.00 52.00 207.00
952 220193 ด.ญ. ฐิตารีย์ สุประดิษฐ์ ป.6 40.00 35.00 40.00 40.00 52.00 207.00
953 220089 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 40.00 70.00 36.00 20.00 40.00 206.00
954 220030 ด.ญ. อชิรญาณ์ อุตรมาตย์ ป.6 36.00 50.00 44.00 32.00 44.00 206.00
955 120192 ด.ญ. บุญญาภา คงเจริญถิ่น ป.6 28.00 50.00 40.00 52.00 36.00 206.00
956 120569 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 56.00 30.00 32.00 44.00 44.00 206.00
957 120248 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ไพลดำ ป.6 48.00 30.00 28.00 48.00 52.00 206.00
958 120894 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 40.00 30.00 24.00 64.00 48.00 206.00
959 120412 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 36.00 30.00 44.00 52.00 44.00 206.00
960 120270 ด.ญ. เอริฎา ลาภเจริญ ป.6 56.00 10.00 32.00 52.00 56.00 206.00
961 220801 ด.ช. ณัฏฐพล มั่นจินตพันธุ์ ป.6 48.00 45.00 24.00 40.00 48.00 205.00
962 220711 ด.ญ. โซลีษี ซาน ป.6 48.00 45.00 32.00 40.00 40.00 205.00
963 220575 ด.ญ. ณัฐนรี อนุศาสนนันท์ ป.6 36.00 45.00 32.00 52.00 40.00 205.00
964 120472 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 28.00 45.00 40.00 52.00 40.00 205.00
965 120550 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 36.00 25.00 48.00 48.00 48.00 205.00
966 220338 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 56.00 60.00 36.00 36.00 16.00 204.00
967 120892 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 48.00 40.00 52.00 28.00 36.00 204.00
968 120341 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 44.00 20.00 44.00 40.00 56.00 204.00
969 120429 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 32.00 20.00 48.00 56.00 48.00 204.00
970 120207 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 48.00 55.00 16.00 36.00 48.00 203.00
971 120353 ด.ญ. กฤติณี อิ่นแก้ว ป.6 40.00 35.00 24.00 52.00 52.00 203.00
972 120031 ด.ช. ภาคภูมิ สถิตย์สุข ป.6 48.00 50.00 16.00 48.00 40.00 202.00
973 120265 ด.ญ. ปานชีวา บุญครอบ ป.6 56.00 30.00 36.00 36.00 44.00 202.00
974 120139 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 44.00 30.00 28.00 60.00 40.00 202.00
975 120663 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 44.00 65.00 32.00 32.00 28.00 201.00
976 120936 ด.ญ. ชวิศา ฉ่ำชื่น ป.6 32.00 45.00 28.00 44.00 52.00 201.00
977 220819 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 32.00 60.00 24.00 48.00 36.00 200.00
978 120318 ด.ช. ฐปนัท มาพินิจ ป.6 52.00 40.00 24.00 44.00 40.00 200.00
979 220192 ด.ญ. ศิริภาดา แก้วใย ป.6 52.00 40.00 32.00 36.00 40.00 200.00
980 120422 ด.ญ. ปรานทิพย์ สิงห์จันทร์ ป.6 48.00 40.00 28.00 40.00 44.00 200.00
981 120109 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 48.00 40.00 24.00 36.00 52.00 200.00
982 120889 ด.ญ. นภัสนันท์ อาจกล้า ป.6 32.00 55.00 12.00 44.00 56.00 199.00
983 120847 ด.ช. พิชาภพ ชูสุ่น ป.6 60.00 35.00 16.00 56.00 32.00 199.00
984 120050 ด.ช. อรุณวิชญ์ อรุณสวัสดิ์ ป.6 48.00 35.00 32.00 44.00 40.00 199.00
985 120459 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 52.00 15.00 32.00 52.00 48.00 199.00
986 220112 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 40.00 50.00 40.00 32.00 36.00 198.00
987 120908 ด.ช. ศุภวิชญ์ อบเชย ป.6 44.00 30.00 28.00 48.00 48.00 198.00
988 220751 ด.ญ. ธารทิพย์ กุรุง ป.6 32.00 30.00 60.00 24.00 52.00 198.00
989 120488 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 24.00 30.00 48.00 52.00 44.00 198.00
990 220806 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 56.00 45.00 44.00 32.00 20.00 197.00
991 220476 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 40.00 45.00 60.00 12.00 40.00 197.00
992 120522 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 40.00 60.00 28.00 24.00 44.00 196.00
993 120787 ด.ช. ณวัฒน์ บุนนาค ป.6 40.00 40.00 36.00 36.00 44.00 196.00
994 220611 ด.ญ. กรณัฐ เมฆแสงสวย ป.6 36.00 40.00 60.00 24.00 36.00 196.00
995 220708 ด.ช. อธิศ อินทรีย์ ป.6 32.00 20.00 36.00 40.00 68.00 196.00
996 220080 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 28.00 20.00 52.00 40.00 56.00 196.00
997 120397 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 20.00 20.00 68.00 52.00 36.00 196.00
998 220041 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ กิตติศรีไสว ป.6 48.00 55.00 32.00 20.00 40.00 195.00
999 120617 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 40.00 55.00 24.00 32.00 44.00 195.00
1000 220798 ด.ญ. วิรัลพัชร จิรภัทร์วรนนท์ ป.6 40.00 35.00 24.00 40.00 56.00 195.00
1001 120879 ด.ช. กฤชฐา เหล่าสกุลพร ป.6 32.00 35.00 40.00 40.00 48.00 195.00
1002 220813 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 36.00 15.00 64.00 44.00 36.00 195.00
1003 120430 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 56.00 50.00 20.00 40.00 28.00 194.00
1004 220214 ด.ญ. กันต์ฤทัย ชุติณิชากร ป.6 44.00 30.00 52.00 32.00 36.00 194.00
1005 220677 ด.ญ. วิมลพรรณ วัฒนชาติกนันท์ ป.6 20.00 65.00 24.00 40.00 44.00 193.00
1006 120300 ด.ญ. ธัญมน ยานรักษา ป.6 48.00 45.00 28.00 32.00 40.00 193.00
1007 220763 ด.ญ. ณัชชา ลิ้มเพิ่มสุข ป.6 44.00 45.00 28.00 36.00 40.00 193.00
1008 220046 ด.ญ. กุลพรภัสร์ ตันจิรวัฒนา ป.6 40.00 45.00 24.00 40.00 44.00 193.00
1009 120876 ด.ญ. จิณณพัต สวันตรัจฉ์ ป.6 40.00 45.00 28.00 28.00 52.00 193.00
1010 120624 ด.ช. ณฐกร วัชรเรืองรัตน์ ป.6 52.00 25.00 24.00 48.00 44.00 193.00
1011 220389 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 32.00 25.00 72.00 8.00 56.00 193.00
1012 120114 ด.ช. ภาณุฉัตร ครุฑานุช ป.6 60.00 40.00 16.00 32.00 44.00 192.00
1013 220458 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 44.00 40.00 32.00 48.00 28.00 192.00
1014 120138 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 24.00 40.00 44.00 28.00 56.00 192.00
1015 220766 ด.ช. พิตติภัทร์ สวัสดิสิงห์ ป.6 40.00 55.00 24.00 40.00 32.00 191.00
1016 220800 ด.ช. ธีธัช วงศ์วารี ป.6 48.00 35.00 24.00 48.00 36.00 191.00
1017 220383 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 48.00 35.00 32.00 40.00 36.00 191.00
1018 120933 ด.ญ. วิกานดา นิระปะกะ ป.6 40.00 35.00 32.00 36.00 48.00 191.00
1019 120303 ด.ญ. นภัษรินทร์ เช็ง ป.6 32.00 15.00 40.00 48.00 56.00 191.00
1020 220460 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 32.00 30.00 24.00 48.00 56.00 190.00
1021 220595 ด.ช. ภาณพัช จันทร์ฉาย ป.6 32.00 30.00 48.00 28.00 52.00 190.00
1022 220734 ด.ญ. ญาณิน เจริญชวกุล ป.6 28.00 30.00 56.00 36.00 40.00 190.00
1023 120040 ด.ช. พชระ ทาย จิตต์วารี ป.6 36.00 45.00 32.00 40.00 36.00 189.00
1024 120327 ด.ญ. สุธินี สุรินา ป.6 48.00 25.00 36.00 40.00 40.00 189.00
1025 120212 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 44.00 40.00 36.00 40.00 28.00 188.00
1026 120634 ด.ช. สุวพิชญ์ พยัฆวิเชียร ป.6 40.00 20.00 28.00 48.00 52.00 188.00
1027 220264 ด.ช. สุรกฤษฏิ์ ดีขจรเดช ป.6 28.00 20.00 76.00 24.00 40.00 188.00
1028 220670 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 36.00 35.00 28.00 36.00 52.00 187.00
1029 120794 ด.ช. วิชยะ เจิมประสาทสิทธิ์ ป.6 68.00 15.00 32.00 48.00 24.00 187.00
1030 220568 ด.ญ. กฤษติกุล งามเมือง ป.6 40.00 50.00 40.00 20.00 36.00 186.00
1031 120355 ด.ช. ณํัฐรัชต์ ด่านมงคล ป.6 32.00 50.00 28.00 56.00 20.00 186.00
1032 120812 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 52.00 30.00 40.00 32.00 32.00 186.00
1033 120850 ด.ช. เตชสิทธิ์ พิสัยพันธ์ ป.6 44.00 30.00 28.00 36.00 48.00 186.00
1034 120625 ด.ช. กฤศกร เกตุทอง ป.6 32.00 30.00 40.00 44.00 40.00 186.00
1035 120057 ด.ช. พัชระดนัญ ลี ป.6 52.00 65.00 12.00 40.00 16.00 185.00
1036 120365 ด.ช. กฤตชัย ช่วยระวะ ป.6 52.00 35.00 8.00 40.00 48.00 183.00
1037 220364 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 28.00 35.00 24.00 36.00 60.00 183.00
1038 220519 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 32.00 50.00 28.00 32.00 40.00 182.00
1039 120766 ด.ญ. ปรายฟ้า สัจจามั่น ป.6 40.00 25.00 28.00 44.00 44.00 181.00
1040 120610 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 36.00 25.00 40.00 40.00 40.00 181.00
1041 220762 ด.ช. นาวา รังสิกลัส ป.6 36.00 25.00 32.00 36.00 52.00 181.00
1042 120480 ด.ญ. พรรณภัค ช่วงอรุณ ป.6 32.00 40.00 24.00 44.00 40.00 180.00
1043 120858 ด.ญ. พริย์มาดา เกิดวิเศษสิงห์ ป.6 32.00 40.00 20.00 32.00 56.00 180.00
1044 120930 ด.ญ. อันนา พ่อค้า ป.6 64.00 20.00 32.00 40.00 24.00 180.00
1045 120884 ด.ช. ณัฐพล เดชะคุปต์ ป.6 44.00 20.00 56.00 24.00 36.00 180.00
1046 120888 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ หลวงศิลป์ ป.6 40.00 20.00 28.00 40.00 52.00 180.00
1047 120038 ด.ญ. นวินดา จินดาฤกษ์ ป.6 44.00 35.00 28.00 40.00 32.00 179.00
1048 120306 ด.ญ. พิรญาณ์ พันธ์จิตต์ ป.6 24.00 15.00 36.00 60.00 44.00 179.00
1049 120833 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 36.00 50.00 16.00 44.00 32.00 178.00
1050 220114 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 56.00 30.00 24.00 32.00 36.00 178.00
1051 220824 ด.ญ. ณัฎฐ์ชญา ดวงหอม ป.6 48.00 30.00 24.00 32.00 44.00 178.00
1052 120544 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ฟูฟุ้ง ป.6 16.00 30.00 40.00 40.00 52.00 178.00
1053 220635 ด.ช. ธนา แสงกระจ่าง ป.6 32.00 45.00 24.00 36.00 40.00 177.00
1054 120845 ด.ญ. กัญญาภัทร สุนทรโชติ ป.6 48.00 25.00 28.00 40.00 36.00 177.00
1055 120907 ด.ญ. นงค์ณภัสญ์ กมลเลิศวณิช ป.6 48.00 25.00 32.00 40.00 32.00 177.00
1056 120613 ด.ช. พิชญากร ชื่นสกุล ป.6 28.00 25.00 40.00 44.00 40.00 177.00
1057 120252 ด.ช. พีรพัฒน์ นิลเกิดเย็น ป.6 60.00 40.00 24.00 24.00 28.00 176.00
1058 220147 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 36.00 40.00 40.00 16.00 44.00 176.00
1059 120001 ด.ช. ศตยวรรษ กฤษดาเดชา ป.6 36.00 55.00 20.00 32.00 32.00 175.00
1060 220408 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 36.00 35.00 28.00 24.00 52.00 175.00
1061 120645 ด.ญ. ปกรดา ไชยโรจน์ ป.6 24.00 35.00 48.00 36.00 32.00 175.00
1062 120905 ด.ช. กรวิชญ์ เปรมชู ป.6 48.00 30.00 28.00 24.00 44.00 174.00
1063 220777 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 36.00 30.00 44.00 20.00 44.00 174.00
1064 220816 ด.ญ. กฤตพร เต็มสงสัย ป.6 44.00 25.00 32.00 32.00 40.00 173.00
1065 120046 ด.ช. ชินาติ ระลึกมูล ป.6 44.00 40.00 20.00 28.00 40.00 172.00
1066 120699 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 44.00 20.00 28.00 32.00 48.00 172.00
1067 120320 ด.ญ. อภิกษณา ตะโสรัตน์ ป.6 32.00 35.00 24.00 32.00 48.00 171.00
1068 220358 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 28.00 35.00 44.00 32.00 32.00 171.00
1069 120716 ด.ช. ธนสิทธิ์ สิทธิเขตต์การ ป.6 52.00 50.00 24.00 20.00 24.00 170.00
1070 120689 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 52.00 30.00 24.00 8.00 56.00 170.00
1071 120450 ด.ญ. กาญจน์ชนก แสงบุตร ป.6 32.00 30.00 44.00 28.00 36.00 170.00
1072 220735 ด.ช. ภคิน เจริญชวกุล ป.6 44.00 45.00 20.00 28.00 32.00 169.00
1073 120035 ด.ช. ญาณวุฒิ แร่วงค์คต ป.6 24.00 45.00 32.00 32.00 36.00 169.00
1074 120381 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 56.00 25.00 20.00 44.00 24.00 169.00
1075 120513 ด.ญ. จิตพิศุทธิ์ พิศุทธิ์ประภัสสร ป.6 48.00 25.00 24.00 32.00 40.00 169.00
1076 120584 ด.ช. กฤษนล กัดฟัก ป.6 40.00 35.00 28.00 36.00 28.00 167.00
1077 120722 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 36.00 35.00 28.00 36.00 32.00 167.00
1078 120189 ด.ช. เปนธัมม์ อัมพุประภา ป.6 36.00 35.00 24.00 28.00 44.00 167.00
1079 120708 ด.ญ. วรรณฉัตร กวีรัตเชวง ป.6 32.00 35.00 16.00 36.00 48.00 167.00
1080 220410 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 36.00 30.00 28.00 28.00 44.00 166.00
1081 220209 ด.ญ. ณัฏฐธิดา บุญพราหมณ์ ป.6 28.00 30.00 24.00 32.00 52.00 166.00
1082 120384 ด.ญ. พิชาพัทธ์ พุทธโกศัย ป.6 24.00 30.00 20.00 40.00 52.00 166.00
1083 120750 ด.ช. ณัฐวรรธ ธวัชประกอบลาภ ป.6 44.00 25.00 32.00 24.00 40.00 165.00
1084 120028 ด.ญ. ชลิดา คูหาสันติสุข ป.6 32.00 25.00 28.00 40.00 40.00 165.00
1085 120808 ด.ช. นครินทร์ ศิวายพราหมณ์ ป.6 28.00 25.00 28.00 44.00 40.00 165.00
1086 120503 ด.ญ. ๊ณมีนา กอแก้ว ป.6 32.00 40.00 32.00 36.00 24.00 164.00
1087 120677 ด.ช. จิรภัทร คงกิจนันท์ ป.6 16.00 35.00 64.00 24.00 24.00 163.00
1088 120826 ด.ญ. ชมพูนุท ศรีสุข ป.6 48.00 15.00 24.00 36.00 40.00 163.00
1089 220413 ด.ช. จารุปกร ชัชวาลรัตน์ ป.6 28.00 15.00 36.00 48.00 36.00 163.00
1090 220534 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 28.00 30.00 36.00 36.00 32.00 162.00
1091 120883 ด.ญ. นิจวรีย์ นาคเอี่ยม ป.6 28.00 10.00 24.00 52.00 48.00 162.00
1092 120364 ด.ญ. รินลดา พรหมจันทร์ทัน ป.6 20.00 25.00 28.00 52.00 36.00 161.00
1093 120732 ด.ช. จิรอังกูร ฮันชาติ ป.6 40.00 20.00 24.00 44.00 32.00 160.00
1094 120003 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วัฒนพันธ์ ป.6 28.00 20.00 36.00 28.00 48.00 160.00
1095 220761 ด.ช. สุวิจักขณ์ เพิ่มอารีย์ ป.6 48.00 35.00 20.00 12.00 44.00 159.00
1096 120103 ด.ญ. พิยดา โสภา ป.6 36.00 10.00 24.00 36.00 52.00 158.00
1097 220467 ด.ช. เสฎฐวุฒิ สถาปนรัตน์กุล ป.6 36.00 45.00 16.00 24.00 36.00 157.00
1098 120816 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 24.00 55.00 28.00 24.00 24.00 155.00
1099 220502 ด.ญ. กมลชนก จิตต์สุนทร ป.6 36.00 35.00 40.00 20.00 24.00 155.00
1100 120383 ด.ช. ปุญญพัฒน์ รุ่งกลั่น ป.6 32.00 15.00 28.00 44.00 36.00 155.00
1101 220379 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 32.00 45.00 8.00 24.00 44.00 153.00
1102 120767 ด.ญ. ปรียานุช แซ่หลี่ ป.6 44.00 25.00 16.00 36.00 32.00 153.00
1103 120179 ด.ช. ศุภกร วรรณพาหุล ป.6 28.00 40.00 20.00 32.00 32.00 152.00
1104 220387 ด.ช. นฤบดินทร์ อ่ำใจ ป.6 48.00 20.00 16.00 28.00 40.00 152.00
1105 120220 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 32.00 20.00 24.00 32.00 44.00 152.00
1106 120639 ด.ช. กวินท์ จันทวงค์ ป.6 28.00 20.00 32.00 40.00 32.00 152.00
1107 220636 ด.ช. ฆนาการ สังข์กลมเกลี้ยง ป.6 40.00 35.00 32.00 20.00 24.00 151.00
1108 120692 ด.ญ. รดาณัฐ ศรีเกริกกริช ป.6 40.00 15.00 16.00 28.00 52.00 151.00
1109 220835 ด.ช. พงศกร ชินพงศ์ ป.6 28.00 15.00 36.00 36.00 36.00 151.00
1110 120818 ด.ญ. สุทธิดา กองสุข ป.6 20.00 10.00 32.00 32.00 56.00 150.00
1111 220376 ด.ช. ชานาธิป แดงนวล ป.6 36.00 25.00 20.00 36.00 32.00 149.00
1112 120172 ด.ญ. ปภาดา จันทาป ป.6 20.00 25.00 20.00 28.00 56.00 149.00
1113 220015 ด.ช. ศุภวิชญ์ ชวนบุญ ป.6 32.00 20.00 12.00 36.00 48.00 148.00
1114 120860 ด.ญ. ชนิตา แสงบุญเรือง ป.6 32.00 20.00 28.00 20.00 48.00 148.00
1115 220764 ด.ช. ณฐนน คงจันทร์ ป.6 48.00 30.00 24.00 24.00 20.00 146.00
1116 120186 ด.ช. คณพศ สุทธิสุข ป.6 28.00 30.00 24.00 36.00 28.00 146.00
1117 220709 ด.ญ. อลีนา ศรีดวงแก้ว ป.6 44.00 25.00 20.00 28.00 28.00 145.00
1118 220707 ด.ช. สุกฤษฏิ์พล สังขกนิษฐ์ ป.6 32.00 25.00 28.00 20.00 40.00 145.00
1119 220576 ด.ญ. ศนันท์วัลย์ แจ้งเจนเวทย์ ป.6 44.00 35.00 28.00 16.00 20.00 143.00
1120 220339 ด.ญ. กานต์สินี เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.6 20.00 35.00 60.00 24.00 4.00 143.00
1121 120194 ด.ช. ปธานิน อรุณสวัสดิ์ ป.6 36.00 15.00 16.00 28.00 48.00 143.00
1122 220457 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 36.00 15.00 28.00 28.00 36.00 143.00
1123 120632 ด.ช. อัครณัฏฐ์ ภูตะลา ป.6 16.00 45.00 16.00 40.00 24.00 141.00
1124 220004 ด.ช. วิทวัส เย็นใจ ป.6 28.00 25.00 28.00 24.00 36.00 141.00
1125 120859 ด.ช. นิยะ รัชอริยะ ป.6 32.00 35.00 28.00 28.00 16.00 139.00
1126 220524 ด.ช. ภูวิศ ฤกษ์หริ่ง ป.6 24.00 15.00 28.00 36.00 36.00 139.00
1127 120316 ด.ช. ณพิชญ์ สุภาพ ป.6 32.00 25.00 8.00 36.00 36.00 137.00
1128 120058 ด.ช. ภัทร เกิดเจริญ ป.6 32.00 40.00 24.00 24.00 16.00 136.00
1129 220016 ด.ญ. เบญญาภา หวังฤทธิไกรกุล ป.6 40.00 15.00 20.00 32.00 28.00 135.00
1130 220680 ด.ช. อัครภูมิ ทรัพย์สุนทร ป.6 40.00 10.00 12.00 24.00 48.00 134.00
1131 120875 ด.ญ. พรนภัส บุริพันธ์ ป.6 40.00 10.00 28.00 16.00 40.00 134.00
1132 120182 ด.ช. สุภเวช เพชรขวัญ ป.6 20.00 25.00 40.00 24.00 24.00 133.00
1133 220536 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 12.00 40.00 40.00 24.00 16.00 132.00
1134 120271 ด.ญ. พลอย หอมยก ป.6 28.00 35.00 16.00 20.00 32.00 131.00
1135 120761 ด.ช. วาฎฏะวัน สัจจามั่น ป.6 28.00 15.00 28.00 28.00 32.00 131.00
1136 220627 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 24.00 20.00 16.00 28.00 40.00 128.00
1137 220007 ด.ญ. สิรินยา แซ่ตั๊น ป.6 28.00 35.00 16.00 24.00 24.00 127.00
1138 120298 ด.ญ. กวินธิดา ชารีโสม ป.6 24.00 15.00 24.00 24.00 40.00 127.00
1139 220546 ด.ช. เพชรชนก เพี้ยก่ำ ป.6 28.00 25.00 20.00 20.00 24.00 117.00
1140 220741 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 24.00 20.00 20.00 24.00 24.00 112.00
1141 220050 ด.ญ. วิสารัตน์ กิจพิพิธ ป.6 20.00 20.00 32.00 20.00 16.00 108.00
1142 220836 ด.ช. สิรวิชญ์ ป้อมจัตุรัส ป.6 16.00 20.00 32.00 20.00 20.00 108.00
1143 120042 ด.ช. อารยะ พรรณเชษฐ์ ป.6 20.00 15.00 12.00 32.00 12.00 91.00
1144 220471 ด.ช. ปฐวี กล้ารบ ป.6 32.00 45.00 0.00 12.00 0.00 89.00