เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุกระดับชั้น

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
ภาษาไทย
(100 คะแนน)
สังคมศึกษา
(100 คะแนน)
คะแนนรวม
(500 คะแนน)
1 220687 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 92.00 95.00 80.00 88.00 80.00 435.00
2 220307 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 92.00 95.00 88.00 80.00 80.00 435.00
3 220225 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 92.00 95.00 96.00 80.00 72.00 435.00
4 220186 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 88.00 100.00 84.00 80.00 76.00 428.00
5 220384 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 76.00 95.00 88.00 76.00 92.00 427.00
6 120123 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 92.00 100.00 72.00 76.00 84.00 424.00
7 120661 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 72.00 100.00 92.00 68.00 92.00 424.00
8 220742 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 84.00 95.00 84.00 84.00 76.00 423.00
9 220248 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 92.00 100.00 80.00 80.00 68.00 420.00
10 220692 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 92.00 85.00 96.00 76.00 68.00 417.00
11 120418 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 92.00 100.00 76.00 76.00 72.00 416.00
12 220497 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 92.00 95.00 72.00 68.00 84.00 411.00
13 120821 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 88.00 95.00 68.00 96.00 64.00 411.00
14 120335 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 92.00 90.00 76.00 80.00 72.00 410.00
15 220365 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 88.00 85.00 72.00 92.00 72.00 409.00
16 220644 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 84.00 100.00 76.00 72.00 76.00 408.00
17 220218 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 84.00 95.00 100.00 64.00 64.00 407.00
18 220104 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 80.00 95.00 84.00 72.00 76.00 407.00
19 120131 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 88.00 90.00 80.00 76.00 72.00 406.00
20 220153 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 80.00 100.00 76.00 76.00 72.00 404.00
21 120817 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 96.00 95.00 64.00 72.00 72.00 399.00
22 120167 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 92.00 95.00 72.00 68.00 72.00 399.00
23 120823 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 92.00 95.00 76.00 60.00 76.00 399.00
24 220266 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 84.00 95.00 84.00 68.00 68.00 399.00
25 120434 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 100.00 85.00 64.00 76.00 72.00 397.00
26 220026 ด.ญ. ฐิตาภา ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.6 88.00 85.00 96.00 68.00 60.00 397.00
27 220333 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 76.00 100.00 80.00 72.00 68.00 396.00
28 220653 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 80.00 80.00 84.00 80.00 72.00 396.00
29 120601 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 100.00 95.00 64.00 76.00 60.00 395.00
30 120804 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 84.00 95.00 68.00 80.00 68.00 395.00
31 220446 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 76.00 95.00 72.00 80.00 72.00 395.00
32 220477 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 84.00 75.00 72.00 84.00 80.00 395.00
33 220258 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 84.00 90.00 80.00 72.00 68.00 394.00
34 120636 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 80.00 85.00 76.00 84.00 68.00 393.00
35 120462 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 80.00 85.00 72.00 80.00 76.00 393.00
36 120293 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 80.00 100.00 76.00 64.00 72.00 392.00
37 220659 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 76.00 100.00 88.00 64.00 64.00 392.00
38 220808 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 84.00 95.00 80.00 76.00 56.00 391.00
39 220252 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 80.00 95.00 80.00 72.00 64.00 391.00
40 120406 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 88.00 90.00 64.00 68.00 80.00 390.00
41 220520 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 76.00 100.00 60.00 72.00 80.00 388.00
42 220438 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 72.00 100.00 68.00 68.00 80.00 388.00
43 220695 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 72.00 100.00 92.00 52.00 72.00 388.00
44 220094 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 88.00 95.00 76.00 56.00 72.00 387.00
45 220529 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 80.00 95.00 56.00 76.00 80.00 387.00
46 220184 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 80.00 95.00 72.00 68.00 72.00 387.00
47 120534 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 76.00 90.00 68.00 72.00 80.00 386.00
48 220588 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 76.00 90.00 84.00 64.00 72.00 386.00
49 120062 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 84.00 70.00 72.00 80.00 80.00 386.00
50 220694 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 84.00 85.00 60.00 80.00 76.00 385.00
51 220334 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 84.00 85.00 88.00 72.00 56.00 385.00
52 220065 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 84.00 85.00 72.00 64.00 80.00 385.00
53 120815 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 60.00 75.00 84.00 76.00 88.00 383.00
54 120464 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 92.00 90.00 72.00 60.00 68.00 382.00
55 220253 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 80.00 90.00 84.00 64.00 64.00 382.00
56 120465 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 76.00 90.00 80.00 68.00 68.00 382.00
57 220181 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 76.00 90.00 84.00 68.00 64.00 382.00
58 220442 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 76.00 90.00 80.00 64.00 72.00 382.00
59 120509 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 84.00 85.00 64.00 64.00 84.00 381.00
60 220018 ด.ญ. อันนา กล้าตลุมบอน ป.6 84.00 85.00 76.00 64.00 72.00 381.00
61 220082 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 76.00 85.00 76.00 68.00 76.00 381.00
62 220304 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 72.00 85.00 68.00 68.00 88.00 381.00
63 220542 ด.ช. ธาวิน สมยา ป.6 64.00 85.00 80.00 76.00 76.00 381.00
64 220348 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 84.00 90.00 64.00 72.00 68.00 378.00
65 120159 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 84.00 90.00 72.00 52.00 80.00 378.00
66 120039 ด.ญ. วิสาข์ บุญสร้าง ป.6 80.00 85.00 60.00 76.00 76.00 377.00
67 120533 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 88.00 80.00 64.00 84.00 60.00 376.00
68 120536 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 84.00 95.00 64.00 64.00 68.00 375.00
69 220133 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 80.00 95.00 72.00 56.00 72.00 375.00
70 220127 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 76.00 95.00 68.00 68.00 68.00 375.00
71 220303 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 72.00 90.00 88.00 68.00 56.00 374.00
72 220092 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 60.00 90.00 96.00 64.00 64.00 374.00
73 220077 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 68.00 70.00 76.00 72.00 88.00 374.00
74 220643 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 80.00 85.00 76.00 68.00 64.00 373.00
75 220788 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 72.00 85.00 88.00 56.00 72.00 373.00
76 220316 ด.ญ. วิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์ ป.6 80.00 100.00 68.00 56.00 68.00 372.00
77 220229 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 76.00 100.00 56.00 64.00 76.00 372.00
78 220521 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 76.00 80.00 76.00 64.00 76.00 372.00
79 120072 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 84.00 95.00 68.00 72.00 52.00 371.00
80 120558 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 80.00 95.00 56.00 52.00 88.00 371.00
81 220196 ด.ช. จิรพันธุ์ กำสมุทร ป.6 76.00 95.00 88.00 44.00 68.00 371.00
82 120839 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 72.00 95.00 64.00 68.00 72.00 371.00
83 220779 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 68.00 90.00 68.00 64.00 80.00 370.00
84 120749 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 76.00 85.00 68.00 72.00 68.00 369.00
85 120156 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 88.00 100.00 80.00 64.00 36.00 368.00
86 220084 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 76.00 100.00 52.00 68.00 72.00 368.00
87 120825 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 88.00 80.00 72.00 56.00 72.00 368.00
88 220124 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 80.00 80.00 72.00 76.00 60.00 368.00
89 220422 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 88.00 95.00 72.00 56.00 56.00 367.00
90 220351 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 80.00 95.00 76.00 68.00 48.00 367.00
91 220645 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 80.00 95.00 84.00 56.00 52.00 367.00
92 120918 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 72.00 95.00 64.00 60.00 76.00 367.00
93 220239 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 68.00 95.00 72.00 80.00 52.00 367.00
94 220120 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 68.00 95.00 80.00 56.00 68.00 367.00
95 220185 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 60.00 95.00 76.00 72.00 64.00 367.00
96 220068 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 76.00 75.00 80.00 72.00 64.00 367.00
97 120405 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 72.00 70.00 72.00 80.00 72.00 366.00
98 220746 ด.ญ. พัตนียา วีระกุล ป.6 72.00 70.00 96.00 72.00 56.00 366.00
99 120557 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 80.00 85.00 68.00 68.00 64.00 365.00
100 220548 ด.ช. ปรินทร แสงมงคลพิพัฒน์ ป.6 72.00 85.00 72.00 56.00 80.00 365.00
101 120573 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 84.00 95.00 64.00 64.00 56.00 363.00
102 220081 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 80.00 95.00 76.00 56.00 56.00 363.00
103 220684 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 76.00 95.00 68.00 60.00 64.00 363.00
104 120820 ด.ช. นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ ป.6 80.00 75.00 92.00 56.00 60.00 363.00
105 220267 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 60.00 75.00 92.00 76.00 60.00 363.00
106 220231 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 76.00 90.00 72.00 56.00 68.00 362.00
107 220098 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 64.00 90.00 80.00 56.00 72.00 362.00
108 220061 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 64.00 90.00 96.00 56.00 56.00 362.00
109 220628 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 84.00 70.00 76.00 56.00 76.00 362.00
110 220099 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 84.00 85.00 80.00 56.00 56.00 361.00
111 120378 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 72.00 85.00 60.00 76.00 68.00 361.00
112 220629 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 60.00 85.00 72.00 72.00 72.00 361.00
113 220740 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 80.00 65.00 72.00 72.00 72.00 361.00
114 120336 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 84.00 80.00 84.00 64.00 48.00 360.00
115 220652 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 84.00 80.00 80.00 56.00 60.00 360.00
116 220573 ด.ญ. วรัทยา อุดมผล ป.6 64.00 80.00 68.00 68.00 80.00 360.00
117 120113 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 84.00 60.00 72.00 72.00 72.00 360.00
118 120235 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 72.00 95.00 64.00 64.00 64.00 359.00
119 220091 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 60.00 95.00 88.00 64.00 52.00 359.00
120 220224 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 80.00 70.00 76.00 76.00 56.00 358.00
121 220163 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 76.00 85.00 68.00 56.00 72.00 357.00
122 120791 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 72.00 85.00 60.00 72.00 68.00 357.00
123 120843 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 88.00 65.00 60.00 76.00 68.00 357.00
124 220449 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 84.00 65.00 80.00 60.00 68.00 357.00
125 120083 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 60.00 100.00 80.00 56.00 60.00 356.00
126 220071 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 56.00 100.00 88.00 48.00 64.00 356.00
127 120130 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 84.00 80.00 68.00 56.00 68.00 356.00
128 220425 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 76.00 80.00 76.00 52.00 72.00 356.00
129 220174 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 60.00 80.00 92.00 52.00 72.00 356.00
130 120778 ด.ช. อภิรักษ์ เพ็ญจมุข ป.6 88.00 75.00 68.00 68.00 56.00 355.00
131 220062 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 68.00 75.00 76.00 68.00 68.00 355.00
132 120217 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 80.00 90.00 68.00 64.00 52.00 354.00
133 220716 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 72.00 90.00 60.00 68.00 64.00 354.00
134 220305 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 68.00 90.00 68.00 72.00 56.00 354.00
135 220682 ด.ญ. ณธิดา เลาวหุตานนท์ ป.6 88.00 70.00 60.00 72.00 64.00 354.00
136 120572 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 92.00 85.00 64.00 44.00 68.00 353.00
137 220345 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 72.00 85.00 72.00 64.00 60.00 353.00
138 220509 ด.ญ. อิสรีย์ วงศาโรจน์ ป.6 68.00 85.00 72.00 56.00 72.00 353.00
139 220323 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 64.00 85.00 76.00 60.00 68.00 353.00
140 120682 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 76.00 80.00 56.00 76.00 64.00 352.00
141 220157 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 80.00 95.00 56.00 56.00 64.00 351.00
142 220277 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 52.00 75.00 76.00 76.00 72.00 351.00
143 120862 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 88.00 90.00 24.00 72.00 76.00 350.00
144 120065 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 80.00 90.00 60.00 64.00 56.00 350.00
145 220278 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 64.00 90.00 60.00 76.00 60.00 350.00
146 220452 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 64.00 90.00 64.00 52.00 80.00 350.00
147 120061 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 84.00 70.00 84.00 56.00 56.00 350.00
148 120733 ด.ญ. ณัฐณิชา โพธิ์ฤทธิ์ ป.6 72.00 85.00 44.00 72.00 76.00 349.00
149 120045 ด.ญ. ทักษนันท์ มีกลิ่นหอม ป.6 84.00 65.00 76.00 72.00 52.00 349.00
150 220219 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 64.00 65.00 92.00 64.00 64.00 349.00
151 220658 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 68.00 80.00 76.00 60.00 64.00 348.00
152 220361 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 60.00 80.00 64.00 76.00 68.00 348.00
153 120679 ด.ช. สาริศ น้อยสุวรรณ ป.6 100.00 60.00 64.00 76.00 48.00 348.00
154 120512 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 84.00 95.00 48.00 44.00 76.00 347.00
155 120014 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 76.00 95.00 56.00 48.00 72.00 347.00
156 220812 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 72.00 95.00 48.00 64.00 68.00 347.00
157 220037 ด.ช. ธน ธนดีเจริญโชค ป.6 72.00 95.00 64.00 60.00 56.00 347.00
158 120344 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 68.00 90.00 80.00 68.00 40.00 346.00
159 220194 ด.ญ. ชญาดา ศานติวัฒน์ ป.6 68.00 90.00 64.00 64.00 60.00 346.00
160 220535 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 68.00 90.00 64.00 52.00 72.00 346.00
161 220718 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 56.00 90.00 96.00 48.00 56.00 346.00
162 120170 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 80.00 70.00 56.00 72.00 68.00 346.00
163 120060 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 84.00 85.00 64.00 60.00 52.00 345.00
164 220294 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 80.00 85.00 52.00 56.00 72.00 345.00
165 220315 ด.ช. ภาสกร โซวติเวชย์ ป.6 80.00 85.00 72.00 52.00 56.00 345.00
166 120768 ด.ช. พิชญณัฏฐ์ สุวรรณโฆษิต ป.6 68.00 85.00 64.00 64.00 64.00 345.00
167 120368 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 88.00 80.00 64.00 68.00 44.00 344.00
168 120135 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 72.00 80.00 60.00 64.00 68.00 344.00
169 220669 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 72.00 80.00 80.00 40.00 72.00 344.00
170 220300 ด.ญ. จิตต์อภิญญา โชคสัมฤทธิ์ผล ป.6 64.00 80.00 80.00 60.00 60.00 344.00
171 120871 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.5 72.00 60.00 68.00 64.00 80.00 344.00
172 120898 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 88.00 95.00 28.00 64.00 68.00 343.00
173 120495 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 88.00 95.00 44.00 64.00 52.00 343.00
174 120827 ด.ช. ณยศ นุชฉัยยา ป.6 76.00 95.00 52.00 56.00 64.00 343.00
175 220657 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 68.00 95.00 60.00 60.00 60.00 343.00
176 120287 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 88.00 75.00 48.00 68.00 64.00 343.00
177 120896 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 80.00 75.00 76.00 64.00 48.00 343.00
178 220607 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 76.00 75.00 80.00 56.00 56.00 343.00
179 120814 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 68.00 75.00 68.00 68.00 64.00 343.00
180 220832 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 60.00 75.00 84.00 64.00 60.00 343.00
181 220200 ด.ช. ศุภพิชญ์ รัศมีบวรกิติกุล ป.6 56.00 90.00 72.00 60.00 64.00 342.00
182 220228 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 64.00 70.00 52.00 76.00 80.00 342.00
183 120090 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 84.00 85.00 60.00 56.00 56.00 341.00
184 220642 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 72.00 85.00 76.00 44.00 64.00 341.00
185 120388 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 68.00 85.00 48.00 68.00 72.00 341.00
186 220423 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 64.00 85.00 68.00 64.00 60.00 341.00
187 220126 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 64.00 65.00 76.00 80.00 56.00 341.00
188 120185 ด.ช. คัคนินท์ ชอง ป.6 64.00 65.00 64.00 64.00 84.00 341.00
189 220164 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 80.00 80.00 64.00 68.00 48.00 340.00
190 220451 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 68.00 80.00 64.00 64.00 64.00 340.00
191 220201 ด.ช. ทักษ์ดนัย นวลขลิบ ป.6 68.00 80.00 76.00 60.00 56.00 340.00
192 120505 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 64.00 80.00 56.00 68.00 72.00 340.00
193 120216 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 84.00 95.00 52.00 64.00 44.00 339.00
194 120650 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 68.00 95.00 60.00 60.00 56.00 339.00
195 220195 ด.ช. ภัทรพล สุขเจริญ ป.6 76.00 75.00 80.00 48.00 60.00 339.00
196 120229 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 72.00 75.00 60.00 68.00 64.00 339.00
197 120161 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 64.00 75.00 52.00 80.00 68.00 339.00
198 120606 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 64.00 75.00 60.00 64.00 76.00 339.00
199 220235 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 48.00 75.00 68.00 76.00 72.00 339.00
200 120518 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 80.00 90.00 64.00 44.00 60.00 338.00
201 120810 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 72.00 90.00 52.00 72.00 52.00 338.00
202 220600 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 68.00 90.00 52.00 64.00 64.00 338.00
203 220087 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 68.00 90.00 64.00 64.00 52.00 338.00
204 220565 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 68.00 90.00 60.00 52.00 68.00 338.00
205 120147 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 80.00 85.00 56.00 72.00 44.00 337.00
206 120145 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 76.00 85.00 60.00 56.00 60.00 337.00
207 220008 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ลิ้มสถาพรพงศ์ ป.6 68.00 85.00 88.00 60.00 36.00 337.00
208 220494 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 64.00 85.00 72.00 60.00 56.00 337.00
209 220145 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 60.00 85.00 68.00 64.00 60.00 337.00
210 220363 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 60.00 65.00 80.00 60.00 72.00 337.00
211 120915 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 76.00 45.00 80.00 68.00 68.00 337.00
212 220097 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 76.00 80.00 84.00 52.00 44.00 336.00
213 120099 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 64.00 80.00 68.00 72.00 52.00 336.00
214 220705 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 72.00 95.00 48.00 52.00 68.00 335.00
215 220281 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 56.00 95.00 80.00 48.00 56.00 335.00
216 220105 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 76.00 75.00 64.00 68.00 52.00 335.00
217 220152 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 72.00 75.00 72.00 68.00 48.00 335.00
218 120638 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 68.00 90.00 48.00 80.00 48.00 334.00
219 220382 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 68.00 90.00 84.00 40.00 52.00 334.00
220 220132 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 60.00 90.00 44.00 64.00 76.00 334.00
221 120798 ด.ญ. มณิสรา นิ่มเย็น ป.6 72.00 70.00 52.00 84.00 56.00 334.00
222 120294 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 72.00 70.00 72.00 64.00 56.00 334.00
223 120551 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 60.00 85.00 60.00 64.00 64.00 333.00
224 120259 ด.ญ. ปิ่นชีวัน บุญครอบ ป.6 72.00 80.00 52.00 68.00 60.00 332.00
225 120499 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 68.00 80.00 56.00 72.00 56.00 332.00
226 220799 ด.ญ. ณัชชา วรรณโกวัฒน์ ป.6 80.00 95.00 52.00 52.00 52.00 331.00
227 120673 ด.ญ. เวณิกา ไกรมณี ป.6 60.00 95.00 64.00 32.00 80.00 331.00
228 120921 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 56.00 95.00 44.00 68.00 68.00 331.00
229 220567 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 52.00 95.00 76.00 60.00 48.00 331.00
230 120659 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 76.00 75.00 52.00 68.00 60.00 331.00
231 120239 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 72.00 75.00 60.00 68.00 56.00 331.00
232 220756 ด.ช. นัฏฐ์พัฒน์ พงษ์นุ่มกุล ป.6 68.00 75.00 60.00 44.00 84.00 331.00
233 220290 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 56.00 75.00 76.00 72.00 52.00 331.00
234 220516 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 52.00 75.00 72.00 72.00 60.00 331.00
235 120771 ด.ช. ชยพล รูปขจร ป.6 56.00 90.00 68.00 60.00 56.00 330.00
236 120451 ด.ญ. กานต์ธิดา มอญดี ป.6 80.00 70.00 52.00 68.00 60.00 330.00
237 120657 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 68.00 70.00 76.00 56.00 60.00 330.00
238 220102 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 64.00 70.00 84.00 56.00 56.00 330.00
239 220517 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 64.00 85.00 76.00 48.00 56.00 329.00
240 120331 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 80.00 65.00 52.00 64.00 68.00 329.00
241 220179 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 56.00 65.00 72.00 72.00 64.00 329.00
242 220499 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 76.00 100.00 52.00 52.00 48.00 328.00
243 220700 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 76.00 80.00 40.00 72.00 60.00 328.00
244 120476 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 68.00 80.00 68.00 44.00 68.00 328.00
245 120857 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 68.00 80.00 80.00 44.00 56.00 328.00
246 220122 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 52.00 80.00 64.00 60.00 72.00 328.00
247 220197 ด.ช. ไรวินทร์ มากแดง ป.6 84.00 60.00 56.00 60.00 68.00 328.00
248 120537 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 76.00 95.00 56.00 56.00 44.00 327.00
249 120093 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 60.00 95.00 72.00 44.00 56.00 327.00
250 220033 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 60.00 95.00 76.00 44.00 52.00 327.00
251 120245 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 56.00 95.00 60.00 52.00 64.00 327.00
252 120487 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 76.00 75.00 60.00 56.00 60.00 327.00
253 220768 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 68.00 75.00 56.00 52.00 76.00 327.00
254 120684 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 76.00 90.00 60.00 40.00 60.00 326.00
255 120523 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 72.00 90.00 48.00 56.00 60.00 326.00
256 220388 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 68.00 90.00 48.00 64.00 56.00 326.00
257 220297 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ศิวาลัยพงศ์ ป.6 64.00 90.00 60.00 64.00 48.00 326.00
258 220226 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 64.00 90.00 48.00 60.00 64.00 326.00
259 220286 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 88.00 70.00 32.00 60.00 76.00 326.00
260 120224 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 84.00 70.00 44.00 72.00 56.00 326.00
261 220686 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 84.00 70.00 68.00 52.00 52.00 326.00
262 120282 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 80.00 70.00 44.00 76.00 56.00 326.00
263 120693 ด.ช. สิน สินพระยากุล ป.5 80.00 70.00 44.00 68.00 64.00 326.00
264 120253 ด.ญ. ภีมภัสส์ ไพศาล ป.6 68.00 50.00 80.00 72.00 56.00 326.00
265 120108 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 76.00 85.00 68.00 48.00 48.00 325.00
266 120338 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 68.00 85.00 48.00 68.00 56.00 325.00
267 120407 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 64.00 85.00 56.00 68.00 52.00 325.00
268 120237 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 52.00 85.00 64.00 60.00 64.00 325.00
269 120805 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 80.00 65.00 64.00 60.00 56.00 325.00
270 220599 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 80.00 65.00 64.00 48.00 68.00 325.00
271 220428 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 64.00 65.00 68.00 72.00 56.00 325.00
272 120112 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 80.00 80.00 52.00 48.00 64.00 324.00
273 120352 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 76.00 80.00 24.00 80.00 64.00 324.00
274 220360 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 68.00 80.00 40.00 64.00 72.00 324.00
275 120528 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 64.00 80.00 72.00 60.00 48.00 324.00
276 220775 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 60.00 80.00 68.00 56.00 60.00 324.00
277 120230 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 76.00 60.00 48.00 80.00 60.00 324.00
278 220594 ด.ช. จิรัฏฐ์ เข็มสวัสดิ์ ป.5 72.00 60.00 76.00 56.00 60.00 324.00
279 220478 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 92.00 75.00 36.00 60.00 60.00 323.00
280 220486 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 76.00 75.00 72.00 56.00 44.00 323.00
281 220773 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 76.00 75.00 64.00 52.00 56.00 323.00
282 220024 ด.ช. ปุณณวิชช์ เวชกรณ์ ป.6 68.00 75.00 84.00 52.00 44.00 323.00
283 220622 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 60.00 75.00 56.00 68.00 64.00 323.00
284 120389 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 56.00 75.00 72.00 64.00 56.00 323.00
285 120084 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 76.00 90.00 32.00 64.00 60.00 322.00
286 120080 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 76.00 90.00 52.00 56.00 48.00 322.00
287 120648 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 72.00 90.00 20.00 56.00 84.00 322.00
288 220279 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 60.00 90.00 76.00 32.00 64.00 322.00
289 120136 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 76.00 70.00 72.00 56.00 48.00 322.00
290 120056 ด.ช. ชลัช ลีลาขจรจิต ป.6 64.00 70.00 64.00 72.00 52.00 322.00
291 120104 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 64.00 70.00 64.00 56.00 68.00 322.00
292 120415 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 72.00 85.00 68.00 44.00 52.00 321.00
293 220284 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 64.00 85.00 52.00 60.00 60.00 321.00
294 220182 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 60.00 85.00 72.00 48.00 56.00 321.00
295 120055 ด.ช. นวิน อินทร์โสม ป.6 68.00 65.00 56.00 68.00 64.00 321.00
296 220820 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 64.00 65.00 76.00 52.00 64.00 321.00
297 220605 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ ยิ้มเลื่อน ป.6 52.00 65.00 88.00 72.00 44.00 321.00
298 220292 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.4 88.00 45.00 64.00 48.00 76.00 321.00
299 220618 ด.ช. รักชนก หิรัญศรี ป.6 72.00 100.00 32.00 48.00 68.00 320.00
300 120157 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 72.00 80.00 44.00 64.00 60.00 320.00
301 120570 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 68.00 80.00 48.00 64.00 60.00 320.00
302 220215 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 56.00 80.00 72.00 56.00 56.00 320.00
303 220167 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 52.00 80.00 68.00 52.00 68.00 320.00
304 120277 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 76.00 60.00 60.00 48.00 76.00 320.00
305 220057 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 68.00 60.00 52.00 68.00 72.00 320.00
306 220553 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 72.00 75.00 36.00 68.00 68.00 319.00
307 220411 ด.ญ. พลอยชนก ผลพฤกษสกุล ป.6 72.00 75.00 72.00 48.00 52.00 319.00
308 220626 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 72.00 75.00 76.00 40.00 56.00 319.00
309 220176 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 64.00 75.00 44.00 72.00 64.00 319.00
310 120432 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 64.00 75.00 64.00 52.00 64.00 319.00
311 120126 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 56.00 75.00 52.00 72.00 64.00 319.00
312 120094 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 52.00 75.00 40.00 88.00 64.00 319.00
313 120800 ด.ช. โซซาร์มาร์ จูฑะวนิช ป.6 76.00 90.00 36.00 56.00 60.00 318.00
314 220693 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 56.00 90.00 72.00 52.00 48.00 318.00
315 120403 ด.ช. วิภู กุณวงค์ ป.6 76.00 70.00 68.00 52.00 52.00 318.00
316 120651 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 68.00 70.00 52.00 56.00 72.00 318.00
317 220063 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 60.00 70.00 44.00 76.00 68.00 318.00
318 120273 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 56.00 70.00 64.00 68.00 60.00 318.00
319 220406 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 80.00 85.00 52.00 52.00 48.00 317.00
320 220234 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 68.00 85.00 56.00 44.00 64.00 317.00
321 220450 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 60.00 85.00 68.00 48.00 56.00 317.00
322 120059 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 64.00 65.00 76.00 48.00 64.00 317.00
323 220597 ด.ญ. พาขวัญ ขันธรูจี ป.6 60.00 65.00 56.00 68.00 68.00 317.00
324 220051 ด.ญ. เชลซี รมิดา ฮาร์เปอร์ ป.6 48.00 65.00 72.00 64.00 68.00 317.00
325 120868 ด.ช. ณรงค์วรรธ ลิ้มประเสริฐ ป.6 72.00 80.00 44.00 64.00 56.00 316.00
326 120174 ด.ช. ปวิชปัณฑรีย์ พึ่งรัศมี ป.6 68.00 80.00 40.00 68.00 60.00 316.00
327 220380 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 60.00 80.00 80.00 60.00 36.00 316.00
328 220609 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 60.00 80.00 76.00 52.00 48.00 316.00
329 120214 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 80.00 60.00 44.00 72.00 60.00 316.00
330 120413 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 60.00 60.00 72.00 64.00 60.00 316.00
331 120474 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 60.00 60.00 76.00 60.00 60.00 316.00
332 120561 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 72.00 95.00 56.00 56.00 36.00 315.00
333 220456 ป.6 64.00 95.00 52.00 52.00 52.00 315.00
334 120524 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 64.00 95.00 52.00 40.00 64.00 315.00
335 120508 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 76.00 75.00 48.00 48.00 68.00 315.00
336 120466 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 72.00 75.00 52.00 64.00 52.00 315.00
337 120118 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 72.00 55.00 40.00 84.00 64.00 315.00
338 220578 ด.ญ. ฉันท์สินี ชัยประสิทธิ์ผล ป.6 72.00 55.00 68.00 52.00 68.00 315.00
339 120834 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.5 64.00 55.00 68.00 72.00 56.00 315.00
340 120290 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 76.00 90.00 48.00 52.00 48.00 314.00
341 120656 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 68.00 90.00 56.00 52.00 48.00 314.00
342 120872 ด.ญ. วรานิษฐ์ ขจรเดชะ ป.6 56.00 90.00 44.00 60.00 64.00 314.00
343 120021 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 88.00 70.00 44.00 52.00 60.00 314.00
344 220326 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 68.00 70.00 64.00 56.00 56.00 314.00
345 220111 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 64.00 70.00 48.00 68.00 64.00 314.00
346 120342 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 60.00 70.00 76.00 64.00 44.00 314.00
347 120668 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 60.00 85.00 44.00 64.00 60.00 313.00
348 220222 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 60.00 85.00 44.00 52.00 72.00 313.00
349 120560 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 56.00 85.00 36.00 68.00 68.00 313.00
350 120848 ด.ญ. สุพรรณิกา​ พุ่งมณีสกุล ป.6 48.00 85.00 64.00 68.00 48.00 313.00
351 120903 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 64.00 65.00 52.00 68.00 64.00 313.00
352 120789 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 56.00 65.00 72.00 52.00 68.00 313.00
353 120568 ด.ญ. ภิญญาพัชร์ อุไรวรรณ์ ป.6 80.00 80.00 48.00 52.00 52.00 312.00
354 120714 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 68.00 80.00 52.00 64.00 48.00 312.00
355 220368 ด.ช. พลภัทร เปรมศิลป์ ป.6 64.00 80.00 56.00 56.00 56.00 312.00
356 220141 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 64.00 80.00 68.00 48.00 52.00 312.00
357 120609 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 60.00 60.00 72.00 56.00 64.00 312.00
358 120660 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 52.00 60.00 76.00 56.00 68.00 312.00
359 220131 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 68.00 95.00 40.00 52.00 56.00 311.00
360 220776 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 68.00 95.00 48.00 52.00 48.00 311.00
361 120129 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 60.00 75.00 40.00 68.00 68.00 311.00
361 120285 ด.ญ. อัยญาเรศ ลิมาภรณ์วณิชย์ ป.6 60.00 75.00 40.00 68.00 68.00 311.00
363 120832 ด.ญ. พริม อินทรกำเนิด ป.6 40.00 75.00 68.00 72.00 56.00 311.00
364 120863 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 80.00 55.00 56.00 64.00 56.00 311.00
365 220615 ด.ญ. พีรญา วรสุวัฒน์ ป.6 72.00 55.00 52.00 68.00 64.00 311.00
366 220623 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 72.00 55.00 60.00 64.00 60.00 311.00
367 220646 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 68.00 90.00 28.00 76.00 48.00 310.00
368 220386 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 48.00 90.00 88.00 44.00 40.00 310.00
369 120307 ด.ญ. พิรยา นาคราช ป.6 76.00 70.00 28.00 68.00 68.00 310.00
370 120295 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 60.00 70.00 64.00 64.00 52.00 310.00
371 220118 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 60.00 70.00 68.00 52.00 60.00 310.00
372 120276 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 60.00 70.00 76.00 52.00 52.00 310.00
373 220463 ด.ญ. ชาลิสา ปิ่นโพธิ์ ป.6 52.00 70.00 52.00 72.00 64.00 310.00
374 120531 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 48.00 70.00 48.00 64.00 80.00 310.00
375 120410 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 72.00 85.00 40.00 56.00 56.00 309.00
376 120390 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 64.00 85.00 56.00 60.00 44.00 309.00
377 120392 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 60.00 85.00 48.00 60.00 56.00 309.00
378 220312 ด.ญ. เพชรสมบุญ เหล่าบุญเจริญ ป.6 64.00 65.00 64.00 52.00 64.00 309.00
379 220632 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 56.00 65.00 52.00 68.00 68.00 309.00
380 220036 ด.ญ. ธีนิตา สมคิด ป.6 48.00 65.00 76.00 72.00 48.00 309.00
381 220328 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 48.00 65.00 68.00 68.00 60.00 309.00
382 220610 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 64.00 45.00 80.00 68.00 52.00 309.00
383 220505 ด.ญ. ภทรพรรษ ลยางกูร ป.6 64.00 60.00 64.00 64.00 56.00 308.00
384 120577 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 64.00 60.00 84.00 52.00 48.00 308.00
385 220243 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 64.00 60.00 72.00 32.00 80.00 308.00
386 220673 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 52.00 60.00 72.00 72.00 52.00 308.00
387 220247 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 52.00 60.00 72.00 60.00 64.00 308.00
388 120152 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 80.00 95.00 28.00 52.00 52.00 307.00
389 120554 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 80.00 75.00 40.00 60.00 52.00 307.00
390 220510 ด.ญ. มณฑน์ณภัทร์ รัตนสุขวิมล ป.6 60.00 75.00 60.00 56.00 56.00 307.00
391 220029 ด.ญ. ณกัญญา ยศสมบัติ ป.6 56.00 75.00 60.00 64.00 52.00 307.00
392 220651 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 56.00 75.00 76.00 56.00 44.00 307.00
393 120048 ด.ญ. พรสุภัสร์ เชี่ยวประมงค์ ป.6 52.00 55.00 68.00 76.00 56.00 307.00
394 120935 ด.ญ. ณปภา หนูอินทร์ ป.6 52.00 55.00 76.00 64.00 60.00 307.00
395 220679 ด.ญ. ชัญญภัทร รัตนภิญโญพงษ์ ป.6 56.00 90.00 52.00 60.00 48.00 306.00
396 120281 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 52.00 90.00 52.00 60.00 52.00 306.00
397 220685 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 52.00 90.00 40.00 56.00 68.00 306.00
398 220770 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 52.00 90.00 76.00 36.00 52.00 306.00
399 120082 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 72.00 70.00 44.00 60.00 60.00 306.00
400 220833 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 64.00 70.00 48.00 52.00 72.00 306.00
401 220262 ด.ญ. ภควรรณ เจริญชัย ป.6 68.00 50.00 48.00 72.00 68.00 306.00
402 120373 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 76.00 85.00 36.00 60.00 48.00 305.00
403 120622 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 72.00 85.00 32.00 68.00 48.00 305.00
404 120759 ด.ญ. ศิรภัสสร จาริกพฤทธิ์ ป.6 64.00 85.00 52.00 60.00 44.00 305.00
405 220148 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 64.00 85.00 56.00 44.00 56.00 305.00
406 220128 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 72.00 65.00 48.00 64.00 56.00 305.00
407 120807 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 72.00 65.00 64.00 64.00 40.00 305.00
408 120074 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 64.00 65.00 60.00 52.00 64.00 305.00
409 120333 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 64.00 45.00 52.00 68.00 76.00 305.00
410 220058 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 84.00 80.00 48.00 44.00 48.00 304.00
411 120835 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 80.00 80.00 64.00 24.00 56.00 304.00
412 120837 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 64.00 80.00 52.00 64.00 44.00 304.00
413 220142 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 64.00 60.00 72.00 56.00 52.00 304.00
414 220539 ด.ช. ธันวา จันทร์เขียว ป.6 56.00 60.00 52.00 68.00 68.00 304.00
415 220238 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 48.00 60.00 92.00 52.00 52.00 304.00
416 220056 ด.ช. นันทวัฒน์ วิมลโสภณกิตติ ป.6 68.00 40.00 52.00 76.00 68.00 304.00
417 120535 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 64.00 75.00 56.00 44.00 64.00 303.00
418 120877 ด.ช. ภูริคุณ เรืองสม ป.6 60.00 55.00 52.00 76.00 60.00 303.00
419 120272 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 60.00 90.00 60.00 68.00 24.00 302.00
420 220113 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 64.00 70.00 60.00 56.00 52.00 302.00
421 120582 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 60.00 70.00 40.00 56.00 76.00 302.00
422 120491 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 60.00 70.00 80.00 56.00 36.00 302.00
423 220559 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 60.00 70.00 60.00 52.00 60.00 302.00
424 220256 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 60.00 70.00 68.00 44.00 60.00 302.00
425 120619 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 56.00 70.00 64.00 56.00 56.00 302.00
426 120044 ป.6 84.00 50.00 28.00 72.00 68.00 302.00
427 120720 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 76.00 50.00 72.00 48.00 56.00 302.00
428 120473 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 72.00 85.00 48.00 60.00 36.00 301.00
429 220771 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 64.00 85.00 56.00 48.00 48.00 301.00
430 220604 ด.ญ. จิตญาณินท์ กลัดแก้ว ป.6 56.00 85.00 36.00 60.00 64.00 301.00
431 120713 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 84.00 65.00 44.00 60.00 48.00 301.00
432 120740 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 76.00 65.00 44.00 56.00 60.00 301.00
433 220489 ด.ช. จิรดนัย ตันธราพรฤกษ์ ป.6 88.00 45.00 72.00 60.00 36.00 301.00
434 220043 ด.ญ. ณิชาภัทร จันทรศัพท์ ป.6 64.00 45.00 76.00 60.00 56.00 301.00
435 120463 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 52.00 45.00 80.00 64.00 60.00 301.00
436 120752 ด.ญ. กนกพิชญ์ รุ่งเรือง ป.6 72.00 60.00 32.00 72.00 64.00 300.00
437 220321 ด.ญ. อิงค์ ฉั่วเจริญ ป.6 64.00 60.00 56.00 64.00 56.00 300.00
438 220608 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 60.00 60.00 88.00 44.00 48.00 300.00
439 120723 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 48.00 60.00 80.00 44.00 68.00 300.00
440 220216 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 76.00 75.00 40.00 56.00 52.00 299.00
441 120339 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 72.00 75.00 44.00 52.00 56.00 299.00
442 120574 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 64.00 75.00 44.00 44.00 72.00 299.00
443 120685 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 84.00 55.00 44.00 48.00 68.00 299.00
444 120431 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 68.00 55.00 64.00 60.00 52.00 299.00
445 120646 ด.ช. ศรัณ สุสำเภา ป.6 72.00 90.00 28.00 56.00 52.00 298.00
446 220690 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 48.00 90.00 44.00 48.00 68.00 298.00
447 120455 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 68.00 70.00 40.00 56.00 64.00 298.00
448 220640 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 64.00 70.00 40.00 56.00 68.00 298.00
449 220827 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 64.00 85.00 52.00 60.00 36.00 297.00
450 220493 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 40.00 85.00 76.00 52.00 44.00 297.00
451 220586 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 68.00 65.00 72.00 40.00 52.00 297.00
452 120019 ด.ช. พุทธคุณ ขุนสิทธิ์ ป.6 56.00 65.00 80.00 52.00 44.00 297.00
453 220767 ด.ญ. กันติชา เมฆประยูร ป.6 44.00 65.00 52.00 68.00 68.00 297.00
454 120603 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 64.00 45.00 64.00 60.00 64.00 297.00
455 220289 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 64.00 80.00 52.00 44.00 56.00 296.00
456 220557 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 52.00 80.00 76.00 44.00 44.00 296.00
457 220466 ด.ญ. รชินะญาสิริ ศรีโรจน์ ป.6 72.00 60.00 56.00 64.00 44.00 296.00
458 120468 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 64.00 60.00 52.00 68.00 52.00 296.00
459 120792 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 64.00 60.00 44.00 56.00 72.00 296.00
460 120402 ด.ญ. พริมวริณทร์ ไพศาลคงทวี ป.6 56.00 60.00 64.00 64.00 52.00 296.00
461 220448 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 56.00 60.00 76.00 44.00 60.00 296.00
462 120257 ด.ญ. บิลกีส สำลีขาว ป.6 64.00 40.00 60.00 68.00 64.00 296.00
463 120358 ด.ญ. ลักขณาพร เงินเรื่องโรจน์ ป.6 56.00 95.00 44.00 48.00 52.00 295.00
464 220513 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 68.00 75.00 56.00 40.00 56.00 295.00
465 120853 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 64.00 75.00 40.00 56.00 60.00 295.00
466 220447 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 64.00 75.00 72.00 44.00 40.00 295.00
467 220433 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.5 60.00 75.00 48.00 48.00 64.00 295.00
468 120414 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 60.00 75.00 84.00 36.00 40.00 295.00
469 120137 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 56.00 75.00 40.00 52.00 72.00 295.00
470 220774 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 52.00 75.00 48.00 64.00 56.00 295.00
471 120433 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 44.00 75.00 56.00 52.00 68.00 295.00
472 120107 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 80.00 55.00 52.00 52.00 56.00 295.00
473 120017 ด.ญ. เถียร เอีย เฉิน ป.6 76.00 55.00 64.00 48.00 52.00 295.00
474 220753 ด.ญ. มัญชุสา เกษมสวัสดิ์ ป.6 64.00 55.00 60.00 68.00 48.00 295.00
475 120218 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 48.00 90.00 60.00 44.00 52.00 294.00
476 120642 ด.ช. อัครวิทย์ อัครจรัลญา ป.5 84.00 70.00 48.00 48.00 44.00 294.00
477 220287 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 68.00 70.00 48.00 40.00 68.00 294.00
478 120795 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.5 68.00 70.00 56.00 40.00 60.00 294.00
479 120119 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 40.00 70.00 84.00 40.00 60.00 294.00
480 120874 ด.ญ. เอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ ป.6 72.00 50.00 64.00 56.00 52.00 294.00
481 220814 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 52.00 50.00 64.00 72.00 56.00 294.00
482 220794 ด.ญ. วรินทร์ลดา ชุ่มปลั่ง ป.6 64.00 85.00 52.00 40.00 52.00 293.00
483 120729 ด.ญ. ธัญญรัตน์ สงสุวรรณ์ ป.6 68.00 65.00 52.00 56.00 52.00 293.00
484 120738 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 64.00 65.00 52.00 44.00 68.00 293.00
485 120127 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 52.00 65.00 72.00 48.00 56.00 293.00
486 220445 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 40.00 65.00 64.00 64.00 60.00 293.00
487 220347 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 72.00 80.00 48.00 40.00 52.00 292.00
488 220038 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.4 64.00 80.00 48.00 40.00 60.00 292.00
489 220327 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 60.00 80.00 44.00 56.00 52.00 292.00
490 220554 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 52.00 80.00 76.00 32.00 52.00 292.00
491 220022 ด.ญ. พัทธนันท์ จันทรสวัสดิ์ ป.6 68.00 60.00 48.00 56.00 60.00 292.00
492 120721 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 60.00 60.00 44.00 64.00 64.00 292.00
493 220668 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 60.00 60.00 52.00 56.00 64.00 292.00
494 220136 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 52.00 60.00 72.00 48.00 60.00 292.00
495 220254 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 44.00 60.00 88.00 36.00 64.00 292.00
496 120937 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 60.00 40.00 60.00 64.00 68.00 292.00
497 120231 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 72.00 95.00 48.00 32.00 44.00 291.00
498 120475 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 52.00 95.00 32.00 56.00 56.00 291.00
499 120490 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 72.00 75.00 44.00 56.00 44.00 291.00
500 120067 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 68.00 75.00 48.00 52.00 48.00 291.00
501 120836 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 64.00 75.00 40.00 68.00 44.00 291.00
502 120747 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 56.00 75.00 60.00 56.00 44.00 291.00
503 120149 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 52.00 75.00 36.00 72.00 56.00 291.00
504 220110 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 32.00 75.00 84.00 44.00 56.00 291.00
505 120760 ด.ญ. รดา สุวรรณเทวะธูป ป.6 64.00 55.00 36.00 72.00 64.00 291.00
506 220667 ด.ญ. พันไมล์ ธนพรรณสิน ป.6 56.00 55.00 68.00 72.00 40.00 291.00
507 220198 ด.ญ. อัยย์ พ่วงทรัพย์ ป.6 56.00 55.00 64.00 64.00 52.00 291.00
508 220170 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 44.00 55.00 88.00 44.00 60.00 291.00
509 120205 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 52.00 35.00 56.00 68.00 80.00 291.00
510 120510 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 68.00 90.00 28.00 36.00 68.00 290.00
511 120669 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 60.00 90.00 52.00 40.00 48.00 290.00
512 120511 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 76.00 70.00 28.00 64.00 52.00 290.00
513 220495 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 76.00 70.00 44.00 44.00 56.00 290.00
514 120292 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 68.00 70.00 60.00 36.00 56.00 290.00
515 120649 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 64.00 70.00 60.00 48.00 48.00 290.00
516 120635 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 64.00 70.00 72.00 44.00 40.00 290.00
517 120854 ด.ช. พิททา กุลวงษ์วาณิชย์ ป.6 60.00 70.00 64.00 40.00 56.00 290.00
518 120923 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 44.00 70.00 80.00 48.00 48.00 290.00
519 120922 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 68.00 50.00 52.00 60.00 60.00 290.00
520 120739 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 60.00 50.00 56.00 64.00 60.00 290.00
521 120440 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 48.00 50.00 56.00 68.00 68.00 290.00
522 120321 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.5 72.00 30.00 64.00 56.00 68.00 290.00
523 120096 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 60.00 65.00 48.00 60.00 56.00 289.00
524 220703 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 56.00 65.00 56.00 64.00 48.00 289.00
525 120400 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 56.00 65.00 52.00 60.00 56.00 289.00
526 220053 ด.ญ. นันทภัค จิรานุกูลพิพัฒน์ ป.6 52.00 65.00 72.00 60.00 40.00 289.00
527 220221 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 48.00 65.00 64.00 48.00 64.00 289.00
528 220488 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 44.00 65.00 52.00 60.00 68.00 289.00
529 120500 ด.ช. นรภัทร์ วิศิษฐชัยชาญ ป.6 76.00 45.00 56.00 56.00 56.00 289.00
530 120140 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 68.00 45.00 56.00 48.00 72.00 289.00
531 120210 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 64.00 80.00 44.00 52.00 48.00 288.00
532 120367 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 60.00 80.00 32.00 56.00 60.00 288.00
533 220625 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 56.00 80.00 52.00 40.00 60.00 288.00
534 220129 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 44.00 80.00 76.00 32.00 56.00 288.00
535 120095 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 68.00 60.00 36.00 76.00 48.00 288.00
536 120362 ด.ช. อติรุจ เอกพันธุ์ ป.6 68.00 60.00 32.00 64.00 64.00 288.00
537 120538 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 60.00 60.00 24.00 76.00 68.00 288.00
538 220665 ด.ญ. นนลณีย์ วงศ์เธียรธนา ป.6 48.00 40.00 68.00 80.00 52.00 288.00
539 120506 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 56.00 75.00 44.00 48.00 64.00 287.00
540 220462 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 56.00 75.00 52.00 48.00 56.00 287.00
541 120910 ด.ญ. ชนิกานต์ อาจศึก ป.6 44.00 75.00 52.00 60.00 56.00 287.00
542 220612 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 40.00 75.00 48.00 64.00 60.00 287.00
543 120769 ด.ช. ธนกฤต มีทรัพย์ ป.6 56.00 55.00 32.00 84.00 60.00 287.00
544 120559 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 56.00 55.00 52.00 56.00 68.00 287.00
545 220257 ด.ญ. ทัชชภร นิ่มว่องไว ป.6 52.00 55.00 64.00 64.00 52.00 287.00
546 220441 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 72.00 90.00 32.00 32.00 60.00 286.00
547 120284 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 60.00 90.00 44.00 52.00 40.00 286.00
548 120304 ด.ช. นรวิชญ์ จันทร์ศิริ ป.6 76.00 70.00 24.00 64.00 52.00 286.00
549 220190 ด.ญ. ณิชาภา เนียมขุนทด ป.6 72.00 70.00 32.00 64.00 48.00 286.00
550 220366 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 72.00 70.00 40.00 52.00 52.00 286.00
551 120929 ด.ช. พลธิวัฒน์ ไวทยวรรณ ป.6 68.00 70.00 36.00 56.00 56.00 286.00
552 120724 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 60.00 70.00 52.00 52.00 52.00 286.00
553 120742 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 52.00 70.00 52.00 56.00 56.00 286.00
554 220242 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 52.00 85.00 48.00 68.00 32.00 285.00
555 220617 ด.ช. วิทยา นารี ป.6 88.00 65.00 36.00 44.00 52.00 285.00
556 220070 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 76.00 65.00 60.00 32.00 52.00 285.00
557 220590 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.5 64.00 65.00 80.00 32.00 44.00 285.00
558 120681 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 60.00 65.00 48.00 52.00 60.00 285.00
559 220395 ด.ช. ณัฐภูดิศ พัดแดง ป.6 56.00 65.00 36.00 68.00 60.00 285.00
560 220696 ด.ญ. ปิยะวดี อัศวพรชัย ป.6 44.00 65.00 68.00 60.00 48.00 285.00
561 120726 ด.ญ. ชิสาพัชร์ จีนสุกแสง ป.6 80.00 45.00 36.00 60.00 64.00 285.00
562 220301 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 60.00 45.00 64.00 72.00 44.00 285.00
563 220526 ด.ญ. กฤตยา เลาหกุล ป.5 56.00 45.00 64.00 64.00 56.00 285.00
564 120081 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 60.00 80.00 36.00 48.00 60.00 284.00
564 120286 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 60.00 80.00 36.00 48.00 60.00 284.00
566 220418 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 60.00 80.00 52.00 28.00 64.00 284.00
567 220246 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 56.00 80.00 40.00 48.00 60.00 284.00
568 120097 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 64.00 60.00 68.00 56.00 36.00 284.00
569 120088 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 64.00 60.00 56.00 40.00 64.00 284.00
570 220162 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 56.00 60.00 64.00 52.00 52.00 284.00
571 120655 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 48.00 60.00 60.00 56.00 60.00 284.00
572 220076 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 36.00 60.00 84.00 44.00 60.00 284.00
573 120748 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 60.00 40.00 64.00 60.00 60.00 284.00
574 220540 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 56.00 40.00 68.00 56.00 64.00 284.00
575 120150 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 56.00 95.00 32.00 60.00 40.00 283.00
576 220461 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 80.00 75.00 20.00 48.00 60.00 283.00
577 120350 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 60.00 75.00 28.00 68.00 52.00 283.00
578 120297 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 56.00 75.00 52.00 56.00 44.00 283.00
579 220340 ด.ญ. ณิชากรณ์ เนกขัมม์ ป.6 52.00 75.00 48.00 56.00 52.00 283.00
580 120346 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 48.00 75.00 60.00 52.00 48.00 283.00
581 120587 ด.ญ. ปัณฑา ห้าวหาญ ป.6 72.00 55.00 40.00 76.00 40.00 283.00
582 120387 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 68.00 55.00 32.00 68.00 60.00 283.00
583 120532 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 64.00 55.00 48.00 56.00 60.00 283.00
584 120238 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 60.00 55.00 72.00 44.00 52.00 283.00
585 120215 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 60.00 55.00 60.00 40.00 68.00 283.00
586 120051 ด.ญ. ธานัญญาณัฐ เสงี่ยมรักษ์ ป.6 56.00 55.00 56.00 68.00 48.00 283.00
587 120830 ด.ช. ยศพนธ์ บุญช่วยเมตตา ป.6 52.00 55.00 72.00 56.00 48.00 283.00
588 120900 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 48.00 55.00 36.00 68.00 76.00 283.00
589 220459 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 48.00 55.00 72.00 52.00 56.00 283.00
590 120146 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 32.00 55.00 68.00 68.00 60.00 283.00
591 220173 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 56.00 70.00 76.00 32.00 48.00 282.00
592 120279 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 64.00 50.00 48.00 64.00 56.00 282.00
593 220103 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 60.00 50.00 56.00 56.00 60.00 282.00
594 220822 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 56.00 85.00 48.00 56.00 36.00 281.00
595 220728 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 56.00 85.00 44.00 44.00 52.00 281.00
596 220435 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 40.00 85.00 48.00 60.00 48.00 281.00
597 120164 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 76.00 65.00 28.00 52.00 60.00 281.00
598 220697 ด.ญ. สุดานาถ ชื่นชูวงค์ ป.6 60.00 65.00 44.00 52.00 60.00 281.00
599 120073 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 56.00 65.00 56.00 52.00 52.00 281.00
600 220772 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 44.00 65.00 56.00 52.00 64.00 281.00
601 220717 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 64.00 45.00 60.00 48.00 64.00 281.00
602 120822 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 60.00 45.00 64.00 52.00 60.00 281.00
603 120309 ด.ญ. อรวรรณ ลิปิสุนทร ป.6 56.00 45.00 64.00 60.00 56.00 281.00
604 220329 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 52.00 45.00 56.00 68.00 60.00 281.00
605 220189 ด.ญ. ณัฐชนา รักสัตย์ ป.6 52.00 45.00 56.00 56.00 72.00 281.00
606 220602 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 48.00 45.00 80.00 44.00 64.00 281.00
607 120763 ด.ญ. ญาณิศา หนักแน่น ป.6 40.00 45.00 56.00 80.00 60.00 281.00
608 220268 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 60.00 80.00 72.00 32.00 36.00 280.00
609 120242 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 92.00 60.00 20.00 64.00 44.00 280.00
610 220100 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 56.00 60.00 56.00 52.00 56.00 280.00
611 220259 ด.ช. ธรณ์ธภัทร์ สู่สุข ป.5 52.00 60.00 68.00 60.00 40.00 280.00
612 120243 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 72.00 40.00 52.00 56.00 60.00 280.00
613 220485 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 52.00 40.00 84.00 48.00 56.00 280.00
614 220093 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 68.00 75.00 32.00 52.00 52.00 279.00
615 220270 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 48.00 75.00 48.00 48.00 60.00 279.00
616 220223 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 76.00 55.00 36.00 52.00 60.00 279.00
617 220655 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 60.00 55.00 40.00 56.00 68.00 279.00
618 220566 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 60.00 55.00 68.00 52.00 44.00 279.00
619 220487 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 56.00 55.00 76.00 44.00 48.00 279.00
620 220649 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 52.00 55.00 64.00 56.00 52.00 279.00
621 220490 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 36.00 55.00 84.00 56.00 48.00 279.00
622 120562 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 64.00 90.00 36.00 36.00 52.00 278.00
623 220821 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 60.00 90.00 36.00 48.00 44.00 278.00
624 220481 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 68.00 70.00 44.00 48.00 48.00 278.00
625 220306 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 64.00 70.00 48.00 44.00 52.00 278.00
626 220012 ด.ช. อัครัช พันธุ์ดี ป.6 56.00 70.00 60.00 44.00 48.00 278.00
627 220119 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 68.00 50.00 64.00 44.00 52.00 278.00
628 120098 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 64.00 50.00 52.00 44.00 68.00 278.00
629 220013 ด.ญ. อิสรีย์ วงศ์ทองเหลือ ป.6 52.00 50.00 48.00 68.00 60.00 278.00
630 120064 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 52.00 50.00 60.00 60.00 56.00 278.00
631 220656 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 48.00 85.00 64.00 24.00 56.00 277.00
632 120417 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 56.00 65.00 40.00 64.00 52.00 277.00
633 220544 ด.ช. พงศ์ปณต พงษ์สุริยะวรรณ ป.6 56.00 65.00 36.00 52.00 68.00 277.00
634 220349 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 56.00 65.00 72.00 32.00 52.00 277.00
635 220217 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 64.00 45.00 56.00 60.00 52.00 277.00
636 120529 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 60.00 80.00 44.00 44.00 48.00 276.00
637 120728 ด.ช. ณัฏฐชัย ทองสมัคร ป.6 56.00 80.00 28.00 48.00 64.00 276.00
638 220400 ด.ญ. ธนกาญภ์ เนาวรัตนจำเนียร ป.6 68.00 60.00 56.00 48.00 44.00 276.00
639 120563 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 64.00 60.00 48.00 56.00 48.00 276.00
640 120623 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 48.00 60.00 28.00 76.00 64.00 276.00
641 120886 ด.ญ. นวพรรษ เลิศไกร ป.6 48.00 60.00 36.00 60.00 72.00 276.00
642 220233 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 48.00 60.00 80.00 32.00 56.00 276.00
643 120441 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 36.00 60.00 64.00 52.00 64.00 276.00
644 120667 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 68.00 75.00 48.00 44.00 40.00 275.00
645 120393 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 64.00 75.00 48.00 48.00 40.00 275.00
646 220648 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 60.00 55.00 48.00 60.00 52.00 275.00
647 120715 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 44.00 55.00 56.00 72.00 48.00 275.00
648 220117 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 52.00 35.00 88.00 48.00 52.00 275.00
649 120223 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 68.00 50.00 52.00 56.00 48.00 274.00
650 220308 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 56.00 50.00 72.00 56.00 40.00 274.00
651 220631 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 44.00 50.00 68.00 40.00 72.00 274.00
652 220353 ด.ญ. ชญาภา จายนียโยธิน ป.6 36.00 50.00 72.00 48.00 68.00 274.00
653 220803 ด.ช. ธนกร พูลประเสริฐ ป.6 68.00 65.00 28.00 48.00 64.00 273.00
654 120647 ด.ช. คมธง สุวรรณไพรัตน์ ป.6 68.00 65.00 36.00 48.00 56.00 273.00
655 220491 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 60.00 65.00 44.00 48.00 56.00 273.00
656 220757 ด.ช. ณพง มุ่งค้ำกลาง ป.6 56.00 65.00 52.00 48.00 52.00 273.00
657 120899 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 52.00 65.00 36.00 68.00 52.00 273.00
658 220472 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 40.00 65.00 40.00 56.00 72.00 273.00
659 120275 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 24.00 65.00 88.00 52.00 44.00 273.00
660 220584 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 56.00 45.00 68.00 52.00 52.00 273.00
661 120695 ด.ช. ชยกร พลายมาศ ป.6 72.00 80.00 36.00 36.00 48.00 272.00
662 220624 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 68.00 60.00 40.00 52.00 52.00 272.00
663 120188 ด.ช. กันต์ธีร์ โภคนิภา ป.6 68.00 60.00 48.00 36.00 60.00 272.00
664 120507 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 48.00 60.00 60.00 52.00 52.00 272.00
665 120627 ด.ญ. นภประอร ธารีบูรณ์ชัย ป.6 60.00 40.00 60.00 56.00 56.00 272.00
666 220060 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 52.00 40.00 68.00 56.00 56.00 272.00
667 120236 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 72.00 75.00 24.00 48.00 52.00 271.00
668 220154 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 68.00 75.00 40.00 40.00 48.00 271.00
669 120225 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 52.00 75.00 40.00 56.00 48.00 271.00
670 220355 ด.ช. ศิวกร พูลสวัสดิ์ ป.6 56.00 55.00 60.00 48.00 52.00 271.00
671 220177 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 64.00 35.00 88.00 32.00 52.00 271.00
672 220443 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 44.00 90.00 36.00 40.00 60.00 270.00
673 220515 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 60.00 70.00 48.00 40.00 52.00 270.00
674 120428 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 56.00 70.00 24.00 60.00 60.00 270.00
675 120895 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 56.00 70.00 44.00 56.00 44.00 270.00
676 220414 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.5 56.00 70.00 32.00 44.00 68.00 270.00
677 120319 ด.ช. เมธาสิทธิ์ เติมศักดิ์สิริ ป.6 52.00 50.00 56.00 56.00 56.00 270.00
678 220795 ด.ญ. อติกานต์ บุญนฤธี ป.6 52.00 50.00 64.00 56.00 48.00 270.00
679 220055 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.5 52.00 50.00 48.00 52.00 68.00 270.00
680 120385 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.5 44.00 50.00 56.00 60.00 60.00 270.00
681 220146 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 64.00 85.00 56.00 28.00 36.00 269.00
682 220561 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 56.00 85.00 32.00 40.00 56.00 269.00
683 120869 ด.ญ. ณัฐวิมล อรุณสุริยศักดิ์ ป.6 60.00 65.00 28.00 60.00 56.00 269.00
684 120085 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 60.00 65.00 44.00 48.00 52.00 269.00
685 120348 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 60.00 65.00 48.00 44.00 52.00 269.00
686 220556 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 52.00 65.00 68.00 36.00 48.00 269.00
687 120546 ด.ช. ธนะพัฒน์ จันทร์งาม ป.5 76.00 60.00 32.00 64.00 36.00 268.00
688 120712 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.5 68.00 60.00 44.00 52.00 44.00 268.00
689 220676 ด.ช. คุณานนต์ แสงด้วง ป.6 56.00 60.00 40.00 64.00 48.00 268.00
690 220702 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 52.00 60.00 40.00 56.00 60.00 268.00
691 220403 ด.ญ. รวิสรา ส่งสัมพันธ์ ป.6 44.00 40.00 68.00 56.00 60.00 268.00
692 120831 ด.ญ. ณชชญา แสงเพชร์ ป.4 60.00 75.00 44.00 40.00 48.00 267.00
693 220095 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 44.00 75.00 52.00 36.00 60.00 267.00
694 220523 ด.ญ. ปวฎา เลขะกุล ป.6 40.00 75.00 60.00 44.00 48.00 267.00
695 120299 ด.ช. ณัฐชนน แท่นรัตนกุล ป.6 72.00 55.00 28.00 56.00 56.00 267.00
696 120579 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 64.00 55.00 24.00 48.00 76.00 267.00
697 120496 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 56.00 55.00 40.00 56.00 60.00 267.00
698 220781 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 56.00 55.00 44.00 56.00 56.00 267.00
699 120873 ด.ญ. สุธีรา กำธร ป.6 52.00 55.00 40.00 52.00 68.00 267.00
700 120278 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 52.00 55.00 60.00 52.00 48.00 267.00
701 120128 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 44.00 55.00 68.00 44.00 56.00 267.00
702 220533 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 56.00 35.00 80.00 52.00 44.00 267.00
703 220810 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 56.00 35.00 68.00 44.00 64.00 267.00
704 220454 ด.ญ. นิชาภัทร์ ศรีถนอมวงศ์ ป.6 52.00 35.00 72.00 48.00 60.00 267.00
705 220269 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 56.00 70.00 36.00 48.00 56.00 266.00
706 120458 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 76.00 50.00 32.00 48.00 60.00 266.00
707 120801 ด.ญ. พลอยชนก เติมสุข ป.6 60.00 50.00 36.00 56.00 64.00 266.00
708 120616 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 56.00 50.00 44.00 56.00 60.00 266.00
709 120701 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 56.00 50.00 52.00 48.00 60.00 266.00
710 220385 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 44.00 50.00 68.00 48.00 56.00 266.00
711 220208 ด.ญ. จิรัชยา เลิศเพิ่มทรัพย์ ป.6 72.00 30.00 36.00 68.00 60.00 266.00
712 120578 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 64.00 85.00 32.00 48.00 36.00 265.00
713 120436 ด.ญ. นพภัชษรย์ เดชอยู่ ป.6 52.00 65.00 44.00 44.00 60.00 265.00
714 220712 ด.ช. ศรุต แก้วรากมุข ป.6 44.00 80.00 48.00 52.00 40.00 264.00
715 120154 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 56.00 60.00 40.00 44.00 64.00 264.00
716 120802 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.5 52.00 60.00 36.00 52.00 64.00 264.00
717 220792 ด.ญ. พัทธนันท์ ชูประจง ป.6 52.00 60.00 56.00 48.00 48.00 264.00
718 220783 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 48.00 60.00 84.00 48.00 24.00 264.00
719 220009 ด.ญ. ภัณฑิรา มารศรี ป.4 36.00 60.00 48.00 52.00 68.00 264.00
720 120070 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 40.00 40.00 88.00 40.00 56.00 264.00
721 120920 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 56.00 75.00 28.00 48.00 56.00 263.00
722 220650 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 64.00 55.00 56.00 44.00 44.00 263.00
723 120494 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 56.00 55.00 48.00 52.00 52.00 263.00
724 120775 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 56.00 55.00 48.00 48.00 56.00 263.00
725 220724 ด.ช. ธรรมเชษฐ์ บัวแย้ม ป.6 48.00 55.00 60.00 48.00 52.00 263.00
726 220125 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 60.00 90.00 68.00 28.00 16.00 262.00
727 220744 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 68.00 70.00 48.00 28.00 48.00 262.00
728 120841 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 56.00 70.00 36.00 56.00 44.00 262.00
729 220210 ด.ช. อินทัช วิสูญ ป.5 56.00 70.00 32.00 48.00 56.00 262.00
730 220613 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 48.00 70.00 20.00 60.00 64.00 262.00
731 120819 ด.ญ. สุวรินทร์ คงอ่อน ป.6 48.00 70.00 32.00 60.00 52.00 262.00
732 220581 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 36.00 70.00 52.00 44.00 60.00 262.00
733 120887 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.5 72.00 50.00 40.00 44.00 56.00 262.00
734 120599 ด.ช. ธันยพงศ์ แสงอาทิตย์ ป.4 64.00 50.00 40.00 40.00 68.00 262.00
735 220005 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขสำราญ ป.6 60.00 50.00 40.00 60.00 52.00 262.00
736 220543 ด.ช. บูรณ์วริทธิ์ อินทร์ขาว ป.4 56.00 50.00 36.00 40.00 80.00 262.00
737 220475 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 44.00 50.00 48.00 64.00 56.00 262.00
738 120897 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 44.00 50.00 60.00 64.00 44.00 262.00
739 120386 ด.ช. ภัททิยะ วราพันธุ์ ป.6 68.00 65.00 36.00 48.00 44.00 261.00
740 220492 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 60.00 65.00 52.00 36.00 48.00 261.00
741 220187 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 56.00 65.00 44.00 48.00 48.00 261.00
742 220027 ด.ช. กันต์ธัช มนัสชน ป.6 52.00 65.00 32.00 48.00 64.00 261.00
743 120707 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.5 68.00 45.00 44.00 48.00 56.00 261.00
744 220134 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 64.00 45.00 48.00 44.00 60.00 261.00
745 220240 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 60.00 45.00 64.00 44.00 48.00 261.00
746 220736 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 56.00 45.00 68.00 32.00 60.00 261.00
747 220482 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 48.00 45.00 64.00 52.00 52.00 261.00
748 220123 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 44.00 45.00 48.00 68.00 56.00 261.00
749 220407 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 36.00 45.00 68.00 60.00 52.00 261.00
750 220585 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 36.00 45.00 72.00 56.00 52.00 261.00
751 220739 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 72.00 25.00 40.00 64.00 60.00 261.00
752 120548 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 48.00 25.00 72.00 36.00 80.00 261.00
753 120799 ด.ญ. บุญรักษา รวีวงศ์อโนทัย ป.5 48.00 80.00 36.00 48.00 48.00 260.00
754 220831 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 48.00 80.00 68.00 40.00 24.00 260.00
755 120208 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 56.00 60.00 36.00 52.00 56.00 260.00
756 220784 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 52.00 60.00 48.00 40.00 60.00 260.00
757 120585 ด.ญ. ฐิติพร ยาวิชัย ป.6 60.00 40.00 48.00 72.00 40.00 260.00
758 120110 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 52.00 40.00 52.00 52.00 64.00 260.00
759 220282 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 36.00 40.00 80.00 64.00 40.00 260.00
760 120332 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.5 72.00 20.00 72.00 56.00 40.00 260.00
761 120782 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.5 56.00 75.00 40.00 36.00 52.00 259.00
762 120376 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 68.00 55.00 32.00 56.00 48.00 259.00
763 120086 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 56.00 55.00 52.00 44.00 52.00 259.00
764 220083 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 52.00 55.00 48.00 56.00 48.00 259.00
765 220558 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 52.00 55.00 56.00 36.00 60.00 259.00
766 220150 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 48.00 55.00 52.00 44.00 60.00 259.00
767 220251 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 44.00 55.00 76.00 40.00 44.00 259.00
768 220570 ด.ญ. ภัทรพร โสดานาค ป.6 44.00 55.00 64.00 36.00 60.00 259.00
769 220689 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 40.00 55.00 48.00 56.00 60.00 259.00
770 220681 ด.ช. ภุม ผนินทร อึ้งพงษ์พานิช ป.6 36.00 55.00 76.00 40.00 52.00 259.00
771 220522 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 60.00 35.00 60.00 56.00 48.00 259.00
772 220211 ด.ช. เทวกรณ์ ผกาแก้ว ป.6 64.00 70.00 48.00 40.00 36.00 258.00
773 120375 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 60.00 70.00 32.00 44.00 52.00 258.00
774 220283 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 60.00 70.00 40.00 32.00 56.00 258.00
775 220464 ด.ญ. ณัฐกฤตา ผลิใบ ป.6 52.00 70.00 20.00 68.00 48.00 258.00
776 120725 ด.ญ. กนกพิชญ์ จันทร์วาสน์ ป.6 48.00 70.00 40.00 52.00 48.00 258.00
777 120087 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 44.00 70.00 32.00 56.00 56.00 258.00
778 220691 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 64.00 50.00 36.00 56.00 52.00 258.00
779 220352 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 48.00 50.00 44.00 44.00 72.00 258.00
780 220793 ด.ญ. พิชชากร ทวีสุขธนศักดิ์ ป.6 36.00 50.00 48.00 60.00 64.00 258.00
781 220480 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 36.00 50.00 72.00 56.00 44.00 258.00
782 220809 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 56.00 65.00 36.00 36.00 64.00 257.00
783 220067 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 44.00 65.00 56.00 56.00 36.00 257.00
784 120077 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 44.00 65.00 64.00 40.00 44.00 257.00
785 120037 ด.ช. ยศวริทธิ์ เจริญพิทักษ์ ป.6 40.00 65.00 40.00 52.00 60.00 257.00
786 120893 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 64.00 45.00 44.00 32.00 72.00 257.00
787 120181 ด.ญ. แวววัย กาวินคำ ป.6 60.00 45.00 36.00 56.00 60.00 257.00
788 220525 ด.ญ. ลถัสรดา โชติสาธิตกุล ป.5 52.00 45.00 44.00 52.00 64.00 257.00
789 220276 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 52.00 45.00 56.00 48.00 56.00 257.00
790 220014 ด.ช. ปวีณ คณารักษ์สันติ ป.6 48.00 80.00 32.00 56.00 40.00 256.00
791 120398 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 68.00 60.00 8.00 64.00 56.00 256.00
792 220391 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 68.00 60.00 48.00 40.00 40.00 256.00
793 120184 ด.ช. กวิน ปานขาว ป.6 60.00 60.00 24.00 52.00 60.00 256.00
794 120671 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 56.00 60.00 32.00 48.00 60.00 256.00
795 120324 ด.ญ. ณภัทร โตสาระภี ป.6 52.00 60.00 32.00 60.00 52.00 256.00
796 220025 ด.ช. ธีรภัทร สัยยะสิทธิ์พานิช ป.6 52.00 60.00 68.00 44.00 32.00 256.00
797 220108 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 44.00 60.00 56.00 44.00 52.00 256.00
798 120571 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 32.00 60.00 44.00 56.00 64.00 256.00
799 120079 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 68.00 40.00 36.00 60.00 52.00 256.00
800 220704 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 60.00 40.00 52.00 52.00 52.00 256.00
801 120244 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 56.00 40.00 76.00 40.00 44.00 256.00
802 120774 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 64.00 75.00 32.00 36.00 48.00 255.00
803 220175 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 60.00 75.00 80.00 32.00 8.00 255.00
804 120745 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 48.00 75.00 28.00 48.00 56.00 255.00
805 220549 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.5 60.00 55.00 48.00 48.00 44.00 255.00
806 220274 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 60.00 55.00 52.00 36.00 52.00 255.00
807 220369 ด.ญ. นภนิธิณัฐ ศิรเวท ป.6 52.00 55.00 44.00 52.00 52.00 255.00
808 120322 ด.ญ. ภคอร เลิศมงคล ป.6 52.00 55.00 52.00 40.00 56.00 255.00
809 120703 ด.ช. พีรกฤต สุดสว่าง ป.6 36.00 70.00 56.00 48.00 44.00 254.00
810 120029 ด.ญ. ลภัสรดา โพธิ์งาม ป.6 60.00 50.00 40.00 44.00 60.00 254.00
811 120310 ด.ญ. โสรญา บาตรโพธิ์ ป.6 56.00 50.00 40.00 60.00 48.00 254.00
812 220429 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 48.00 50.00 56.00 44.00 56.00 254.00
813 220527 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.5 40.00 50.00 60.00 52.00 52.00 254.00
814 120626 ด.ญ. เตชินี ลิ้มสกุล ป.6 32.00 50.00 48.00 64.00 60.00 254.00
815 220439 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 68.00 30.00 60.00 44.00 52.00 254.00
816 120653 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 68.00 65.00 24.00 48.00 48.00 253.00
817 120011 ด.ช. ธีรพันธ์ ถาวรรักษ์ ป.6 56.00 65.00 40.00 28.00 64.00 253.00
818 220324 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 36.00 65.00 60.00 40.00 52.00 253.00
819 220245 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 64.00 45.00 28.00 52.00 64.00 253.00
820 120404 ด.ญ. นัจภัค จังคศิริ ป.6 60.00 45.00 32.00 64.00 52.00 253.00
821 120809 ด.ญ. ดีน่า อุศมา ป.6 48.00 45.00 44.00 64.00 52.00 253.00
822 120158 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 48.00 45.00 60.00 44.00 56.00 253.00
823 120427 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 64.00 80.00 56.00 24.00 28.00 252.00
824 120530 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 56.00 80.00 32.00 36.00 48.00 252.00
825 120078 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 52.00 80.00 56.00 40.00 24.00 252.00
826 120121 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 40.00 80.00 40.00 52.00 40.00 252.00
827 120337 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 80.00 60.00 24.00 48.00 40.00 252.00
828 220660 ด.ช. ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์ ป.6 52.00 60.00 24.00 44.00 72.00 252.00
829 120296 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 52.00 60.00 64.00 32.00 44.00 252.00
830 120783 ด.ช. ปัญญวิฐ จันทะยานี ป.6 48.00 60.00 48.00 40.00 56.00 252.00
831 220424 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 44.00 60.00 52.00 52.00 44.00 252.00
832 120329 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 40.00 60.00 52.00 52.00 48.00 252.00
833 220178 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 40.00 60.00 68.00 36.00 48.00 252.00
834 120788 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 60.00 40.00 56.00 40.00 56.00 252.00
835 220204 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.5 56.00 40.00 52.00 48.00 56.00 252.00
836 220101 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 56.00 40.00 72.00 36.00 48.00 252.00
837 220320 ด.ญ. กัลธกาญจน์ สะสม ป.6 48.00 40.00 48.00 64.00 52.00 252.00
838 120615 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 64.00 55.00 32.00 68.00 32.00 251.00
839 120122 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 60.00 55.00 36.00 56.00 44.00 251.00
840 120881 ด.ญ. สุตาภัทร ขัตติยาภิรักษ์ ป.5 48.00 55.00 48.00 52.00 48.00 251.00
841 120654 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 44.00 55.00 32.00 64.00 56.00 251.00
842 120144 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 56.00 35.00 48.00 44.00 68.00 251.00
843 120246 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 48.00 35.00 48.00 60.00 60.00 251.00
844 220275 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 60.00 70.00 24.00 36.00 60.00 250.00
845 220180 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 48.00 70.00 28.00 56.00 48.00 250.00
846 220730 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 40.00 70.00 44.00 52.00 44.00 250.00
847 120806 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 56.00 50.00 40.00 56.00 48.00 250.00
848 120111 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 48.00 50.00 28.00 64.00 60.00 250.00
849 120526 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 36.00 50.00 52.00 52.00 60.00 250.00
850 120377 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 76.00 30.00 44.00 44.00 56.00 250.00
851 220496 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 64.00 30.00 60.00 48.00 48.00 250.00
852 220372 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.5 56.00 30.00 52.00 56.00 56.00 250.00
853 220614 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 52.00 30.00 68.00 44.00 56.00 250.00
854 220159 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 52.00 85.00 32.00 44.00 36.00 249.00
855 120328 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 60.00 65.00 24.00 52.00 48.00 249.00
856 120765 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.5 52.00 45.00 28.00 76.00 48.00 249.00
857 120851 ด.ญ. คณาธรณ์ พงษ์กิตติพันธ์ ป.5 52.00 45.00 60.00 48.00 44.00 249.00
858 220079 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 48.00 45.00 56.00 52.00 48.00 249.00
859 220212 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.5 48.00 45.00 44.00 48.00 64.00 249.00
860 120379 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 48.00 45.00 68.00 40.00 48.00 249.00
861 220165 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 32.00 45.00 76.00 40.00 56.00 249.00
862 120151 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 56.00 25.00 56.00 52.00 60.00 249.00
863 120361 ด.ช. ธราเทพ บัวศรี ป.6 56.00 60.00 28.00 52.00 52.00 248.00
864 120880 ด.ญ. สุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย ป.6 52.00 60.00 40.00 48.00 48.00 248.00
865 120382 ด.ช. ยศกร นนทนาคร ป.5 48.00 60.00 32.00 52.00 56.00 248.00
866 120071 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 64.00 40.00 40.00 64.00 40.00 248.00
867 220745 ด.ญ. ศรัณย์พร ศักดิ์สิริสกุล ป.6 52.00 40.00 64.00 44.00 48.00 248.00
868 120629 ด.ช. ชยกร เมืองวสุ ป.6 64.00 55.00 32.00 36.00 60.00 247.00
869 120134 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 56.00 55.00 36.00 56.00 44.00 247.00
870 220719 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 56.00 55.00 36.00 48.00 52.00 247.00
871 220508 ด.ญ. เมษารัตน์ หล่อเหลี่ยม ป.6 52.00 55.00 40.00 44.00 56.00 247.00
872 220634 ด.ญ. กันติชา ตั้งวินิต ป.6 48.00 55.00 56.00 60.00 28.00 247.00
873 120670 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 44.00 55.00 40.00 48.00 60.00 247.00
874 220151 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 36.00 55.00 80.00 40.00 36.00 247.00
875 120124 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 36.00 35.00 48.00 64.00 64.00 247.00
876 220367 ด.ช. ณัฏฐพัชร ศักดิ์สิทธิ์ ป.6 64.00 50.00 52.00 24.00 56.00 246.00
877 120195 ด.ช. นพรุจ ทรัพย์สินมั่นคง ป.6 48.00 50.00 44.00 56.00 48.00 246.00
878 220769 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 48.00 50.00 48.00 56.00 44.00 246.00
879 220250 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 48.00 50.00 64.00 40.00 44.00 246.00
880 120501 ด.ช. กฤติน ปุณกบุตร ป.5 72.00 30.00 44.00 36.00 64.00 246.00
881 120120 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 68.00 30.00 40.00 56.00 52.00 246.00
882 220706 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา หนุมาร ป.6 60.00 30.00 40.00 60.00 56.00 246.00
883 220199 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.5 52.00 30.00 56.00 52.00 56.00 246.00
884 120289 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 48.00 30.00 88.00 44.00 36.00 246.00
885 220330 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 60.00 65.00 36.00 36.00 48.00 245.00
886 120618 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 48.00 65.00 36.00 44.00 52.00 245.00
887 120163 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 44.00 65.00 36.00 52.00 48.00 245.00
888 120741 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 40.00 65.00 44.00 52.00 44.00 245.00
889 220501 ด.ช. ชยานันท์ เตรียมธนานันท์ ป.4 56.00 45.00 36.00 44.00 64.00 245.00
890 120666 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 56.00 45.00 52.00 36.00 56.00 245.00
891 220271 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 52.00 45.00 44.00 32.00 72.00 245.00
892 120006 ด.ญ. อชิรญา อธิวาสนขันติ ป.6 48.00 45.00 48.00 40.00 64.00 245.00
893 220402 ด.ช. ชนาธิป ศานติวงศ์สกุล ป.6 40.00 45.00 76.00 40.00 44.00 245.00
894 220375 ด.ช. สิปปนินทร์ อินทร์ประดับ ป.6 36.00 45.00 64.00 36.00 64.00 245.00
895 220227 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 32.00 80.00 64.00 24.00 44.00 244.00
896 120148 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 64.00 60.00 28.00 44.00 48.00 244.00
897 220398 ด.ช. ภัฏ กอสุราษฎร์ ป.6 60.00 60.00 36.00 40.00 48.00 244.00
898 220436 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 52.00 60.00 40.00 40.00 52.00 244.00
899 220374 ด.ญ. พิริยาพร ชุติมากุล ป.6 44.00 60.00 48.00 44.00 48.00 244.00
900 220678 ด.ญ. วิรัลยุพา วัฒนชาติกนันท์ ป.6 60.00 40.00 48.00 40.00 56.00 244.00
901 120438 ด.ช. คัคเนศวร์ ปานนาค ป.5 48.00 40.00 36.00 56.00 64.00 244.00
902 220647 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 64.00 75.00 40.00 44.00 20.00 243.00
903 220332 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 52.00 55.00 40.00 32.00 64.00 243.00
904 220796 ด.ญ. จิดาภา แจ่มจำรัส ป.6 52.00 35.00 32.00 68.00 56.00 243.00
905 220750 ด.ญ. ณิชกรกุล ชนะน้อย ป.6 48.00 35.00 36.00 64.00 60.00 243.00
906 220409 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 68.00 70.00 24.00 40.00 40.00 242.00
907 120066 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 64.00 70.00 16.00 48.00 44.00 242.00
908 220335 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 44.00 70.00 64.00 28.00 36.00 242.00
909 120168 ด.ญ. ชิตยาภรณ์ ครุฑคำ ป.6 52.00 50.00 28.00 68.00 44.00 242.00
910 220161 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 72.00 10.00 60.00 48.00 52.00 242.00
911 220587 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 68.00 65.00 24.00 40.00 44.00 241.00
912 120553 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 56.00 65.00 40.00 52.00 28.00 241.00
913 120370 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 48.00 65.00 76.00 28.00 24.00 241.00
914 220797 ด.ช. ณฐกร จันทรจิตร ป.6 36.00 65.00 36.00 48.00 56.00 241.00
915 220714 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 60.00 45.00 44.00 32.00 60.00 241.00
916 120743 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 56.00 45.00 56.00 44.00 40.00 241.00
917 120525 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 48.00 45.00 48.00 64.00 36.00 241.00
918 120435 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 48.00 45.00 36.00 60.00 52.00 241.00
919 220479 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 48.00 45.00 68.00 32.00 48.00 241.00
920 220280 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 40.00 45.00 52.00 48.00 56.00 241.00
921 120700 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 48.00 80.00 44.00 24.00 44.00 240.00
922 120264 ด.ช. ปราชญ์ชีวิน บุญครอบ ป.6 64.00 60.00 20.00 48.00 48.00 240.00
923 120356 ด.ญ. พิชญาภา มิลินทางกูร ป.6 60.00 60.00 24.00 48.00 48.00 240.00
924 220160 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 56.00 60.00 52.00 36.00 36.00 240.00
925 120204 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 44.00 60.00 44.00 40.00 52.00 240.00
926 120180 ด.ญ. อชิรญาณ์ หึงขุนทด ป.6 40.00 60.00 32.00 48.00 60.00 240.00
927 120849 ด.ญ. อรแข เติมธีรกิจ ป.6 36.00 60.00 56.00 44.00 44.00 240.00
928 220727 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 52.00 40.00 56.00 36.00 56.00 240.00
929 220044 ด.ญ. ปรายฟ้า พลพืช ป.6 32.00 40.00 68.00 44.00 56.00 240.00
930 220710 ด.ช. แทนธรรม สารกลิ่น ป.6 72.00 55.00 32.00 40.00 40.00 239.00
931 220790 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 60.00 55.00 28.00 36.00 60.00 239.00
932 220580 ด.ช. ลัญชกร ศิลาเกษ ป.6 48.00 55.00 32.00 48.00 56.00 239.00
933 120175 ด.ช. พจน์ชาณน ขำวงษ์ ป.6 48.00 55.00 36.00 32.00 68.00 239.00
934 220672 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 44.00 55.00 48.00 40.00 52.00 239.00
935 220512 ด.ญ. วาวพลอย ปัญจวรญาณ สู่สุข ป.6 64.00 35.00 56.00 32.00 52.00 239.00
936 120020 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.5 60.00 35.00 44.00 56.00 44.00 239.00
937 220725 ด.ญ. กวินทรา ปัญญาบารมี ป.6 48.00 35.00 48.00 48.00 60.00 239.00
938 120878 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เหลี่ยมหลุมภา ป.5 44.00 35.00 60.00 48.00 52.00 239.00
939 220701 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 56.00 70.00 20.00 24.00 68.00 238.00
940 120785 ด.ช. พีชาพันธ์ เลี่ยมอ๋อ ป.6 60.00 50.00 20.00 64.00 44.00 238.00
941 220237 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 52.00 50.00 44.00 52.00 40.00 238.00
942 220405 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 52.00 50.00 44.00 44.00 48.00 238.00
943 120426 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พึ่งแสง ป.6 44.00 50.00 36.00 60.00 48.00 238.00
944 120762 ด.ญ. กฤตยา หริราบไพรี ป.5 44.00 50.00 40.00 40.00 64.00 238.00
945 220302 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 36.00 50.00 52.00 48.00 52.00 238.00
945 220749 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.4 36.00 50.00 52.00 48.00 52.00 238.00
947 120053 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.5 48.00 30.00 48.00 56.00 56.00 238.00
948 120469 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 60.00 65.00 24.00 48.00 40.00 237.00
949 120696 ด.ญ. ชวัลญา รักสวิด ป.6 52.00 65.00 36.00 36.00 48.00 237.00
950 220158 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 64.00 45.00 48.00 32.00 48.00 237.00
951 120934 ด.ญ. วิสสุตา สุขสระศรี ป.6 48.00 45.00 12.00 56.00 76.00 237.00
952 120047 ด.ญ. ลาภิสรา โพธิ์งาม ป.6 36.00 45.00 40.00 60.00 56.00 237.00
953 120602 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 76.00 80.00 28.00 12.00 40.00 236.00
954 120308 ด.ญ. อชิรญา มุกดาลอย ป.6 48.00 60.00 32.00 52.00 44.00 236.00
955 220311 ด.ญ. พิมพ์นารา พรรณมณีลักษณ์ ป.6 40.00 60.00 48.00 36.00 52.00 236.00
956 120492 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 60.00 40.00 24.00 64.00 48.00 236.00
957 220359 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 60.00 40.00 28.00 44.00 64.00 236.00
958 220373 ด.ช. ธนโชติ เล็กสมพงษ์ ป.6 48.00 40.00 48.00 48.00 52.00 236.00
959 120201 ด.ญ. กันติชา ไพรวงค์ ป.6 36.00 40.00 40.00 56.00 64.00 236.00
960 120043 ด.ช. พีรเดช จันทนูเดช ป.6 60.00 55.00 24.00 52.00 44.00 235.00
961 120396 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 56.00 55.00 28.00 32.00 64.00 235.00
962 220166 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 36.00 55.00 52.00 48.00 44.00 235.00
963 220786 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 44.00 35.00 80.00 32.00 44.00 235.00
964 220738 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 44.00 70.00 40.00 44.00 36.00 234.00
965 120697 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.5 36.00 70.00 36.00 48.00 44.00 234.00
966 220241 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 64.00 50.00 48.00 20.00 52.00 234.00
967 220155 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 56.00 50.00 28.00 52.00 48.00 234.00
968 220507 ด.ญ. ณัฐวศา พาณิชย์ ป.6 52.00 50.00 40.00 40.00 52.00 234.00
969 220638 ด.ช. ณฐกร ศิริประทุมมาศ ป.6 52.00 50.00 56.00 40.00 36.00 234.00
970 220115 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 48.00 50.00 44.00 44.00 48.00 234.00
971 120125 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 48.00 50.00 40.00 36.00 60.00 234.00
972 220555 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 40.00 50.00 40.00 52.00 52.00 234.00
973 220318 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.5 56.00 30.00 44.00 36.00 68.00 234.00
974 220473 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 52.00 85.00 20.00 36.00 40.00 233.00
975 220072 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 44.00 65.00 36.00 48.00 40.00 233.00
976 120519 ด.ญ. ภาสินี วิจารณ์ ป.6 32.00 65.00 44.00 56.00 36.00 233.00
977 220230 ด.ช. เมธวัจน์ มั่นคงธิติวัฒน์ ป.6 56.00 45.00 24.00 52.00 56.00 233.00
978 220106 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 44.00 45.00 48.00 48.00 48.00 233.00
979 120549 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 40.00 45.00 52.00 44.00 52.00 233.00
980 220255 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 32.00 25.00 72.00 52.00 52.00 233.00
981 220075 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 60.00 60.00 44.00 36.00 32.00 232.00
982 220404 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 52.00 60.00 40.00 32.00 48.00 232.00
983 220780 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 52.00 60.00 68.00 16.00 36.00 232.00
984 220789 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 36.00 60.00 36.00 44.00 56.00 232.00
985 220346 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 32.00 60.00 60.00 36.00 44.00 232.00
986 120842 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 60.00 40.00 36.00 60.00 36.00 232.00
987 120710 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 52.00 40.00 32.00 48.00 60.00 232.00
988 120012 ด.ญ. จิณฐา มั่งมี ป.6 48.00 40.00 36.00 48.00 60.00 232.00
989 220437 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 48.00 40.00 44.00 44.00 56.00 232.00
990 120542 ด.ญ. รมิดา จิรภิญญาวงศ์ ป.5 44.00 40.00 44.00 56.00 48.00 232.00
991 120209 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 28.00 75.00 56.00 32.00 40.00 231.00
992 120002 ด.ญ. ดนยา ชิดสวน ป.6 52.00 55.00 32.00 52.00 40.00 231.00
993 120142 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 48.00 55.00 36.00 44.00 48.00 231.00
994 220747 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 44.00 55.00 32.00 60.00 40.00 231.00
995 120266 ด.ช. พีรณัฐ ไพจิตราสุคนธ์ ป.6 44.00 55.00 40.00 40.00 52.00 231.00
996 120829 ด.ช. เจษฏา สกุลเจน ป.6 56.00 35.00 36.00 52.00 52.00 231.00
997 120919 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 56.00 35.00 32.00 40.00 68.00 231.00
998 220596 ด.ญ. พิชชาภา เอื้อจิตรเมศ ป.6 56.00 35.00 40.00 40.00 60.00 231.00
999 220484 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 52.00 35.00 44.00 44.00 56.00 231.00
1000 120687 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 52.00 35.00 60.00 44.00 40.00 231.00
1001 220298 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.5 44.00 35.00 52.00 44.00 56.00 231.00
1002 220455 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 36.00 35.00 60.00 56.00 44.00 231.00
1003 120359 ด.ช. เจตวัฒน์ อินทรมณี ป.6 48.00 70.00 20.00 44.00 48.00 230.00
1004 120521 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 64.00 50.00 32.00 36.00 48.00 230.00
1005 120882 ด.ญ. กัญจน์จิรา ธรรมสัจจกูล ป.6 52.00 50.00 20.00 60.00 48.00 230.00
1006 120419 ด.ช. ชยวรรธน์ ชัยสุวิรัตน์ ป.6 48.00 50.00 28.00 52.00 52.00 230.00
1007 120596 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 44.00 50.00 44.00 52.00 40.00 230.00
1008 220426 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 40.00 50.00 52.00 32.00 56.00 230.00
1009 120102 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 48.00 30.00 52.00 56.00 44.00 230.00
1010 220552 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 44.00 30.00 48.00 60.00 48.00 230.00
1011 120620 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 72.00 65.00 16.00 40.00 36.00 229.00
1012 120662 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 44.00 65.00 32.00 40.00 48.00 229.00
1013 220039 ด.ญ. นันท์มนัส เล้าสมบูรณ์ ป.6 60.00 45.00 60.00 36.00 28.00 229.00
1014 120916 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 52.00 45.00 20.00 72.00 40.00 229.00
1015 120160 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 52.00 45.00 40.00 40.00 52.00 229.00
1016 120751 ด.ญ. พิชญธิดา พราหมณ์ยอด ป.6 44.00 45.00 36.00 52.00 52.00 229.00
1017 220754 ด.ญ. สุชานุช ศิลปะ ป.6 44.00 45.00 72.00 40.00 28.00 229.00
1018 120481 ด.ญ. พรรณภัทร ช่วงอรุณ ป.6 40.00 45.00 36.00 60.00 48.00 229.00
1019 220671 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 40.00 45.00 56.00 36.00 52.00 229.00
1020 120652 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 52.00 25.00 56.00 56.00 40.00 229.00
1021 120092 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 44.00 25.00 48.00 44.00 68.00 229.00
1022 120855 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 48.00 60.00 40.00 32.00 48.00 228.00
1023 120226 ด.ช. ณัชศกรญ์ เลิศวงศ์หัตถกุล ป.6 44.00 60.00 24.00 44.00 56.00 228.00
1024 220261 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.4 44.00 60.00 44.00 32.00 48.00 228.00
1025 220752 ด.ช. พงศ์พิช พฤฒิพิบูลธรรม ป.6 40.00 60.00 36.00 48.00 44.00 228.00
1026 120227 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 36.00 60.00 36.00 44.00 52.00 228.00
1027 120416 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 56.00 40.00 56.00 32.00 44.00 228.00
1028 120911 ด.ญ. รตภัทร สูงศักดิ์ ป.6 48.00 40.00 32.00 52.00 56.00 228.00
1029 220272 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 44.00 40.00 36.00 64.00 44.00 228.00
1030 220688 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 40.00 40.00 36.00 52.00 60.00 228.00
1031 120340 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 40.00 40.00 48.00 32.00 68.00 228.00
1032 220378 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 32.00 40.00 44.00 48.00 64.00 228.00
1033 120828 ด.ช. ณัฐวินท์ สกุลเจน ป.5 68.00 20.00 32.00 52.00 56.00 228.00
1034 120730 ด.ช. พีระ ณ ระนอง ป.6 60.00 20.00 52.00 56.00 40.00 228.00
1035 120206 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 52.00 20.00 40.00 44.00 72.00 228.00
1036 220213 ด.ช. วรินทร วงศ์จรรยา ป.6 52.00 55.00 44.00 44.00 32.00 227.00
1037 120467 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 48.00 55.00 36.00 48.00 40.00 227.00
1038 220263 ด.ช. จุลนล นวลตา ป.6 36.00 55.00 44.00 40.00 52.00 227.00
1039 220325 ด.ญ. ธรรศกาญจน์ สืบสุรีย์กุล ป.6 32.00 55.00 36.00 56.00 48.00 227.00
1040 120866 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 60.00 35.00 32.00 52.00 48.00 227.00
1041 120291 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 52.00 35.00 36.00 68.00 36.00 227.00
1042 220396 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เบญจรงคพันธ์ ป.6 48.00 35.00 44.00 48.00 52.00 227.00
1043 120867 ด.ญ. กันยากร สุภพันธ์ ป.6 44.00 35.00 28.00 52.00 68.00 227.00
1044 220394 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 40.00 35.00 44.00 56.00 52.00 227.00
1045 220011 ด.ญ. อรชพร สุวพร ป.6 40.00 35.00 52.00 48.00 52.00 227.00
1046 220826 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 40.00 35.00 60.00 36.00 56.00 227.00
1047 220139 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 28.00 35.00 72.00 48.00 44.00 227.00
1048 220787 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 72.00 70.00 12.00 40.00 32.00 226.00
1049 120637 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 44.00 70.00 52.00 28.00 32.00 226.00
1050 120515 ด.ช. วรรัตน์ สัจธรรม ป.6 60.00 50.00 16.00 52.00 48.00 226.00
1051 220054 ด.ญ. พิชญาภา ตั้งพูนทรัพย์ศิริ ป.6 48.00 50.00 24.00 48.00 56.00 226.00
1052 220564 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 48.00 50.00 28.00 28.00 72.00 226.00
1053 120169 ด.ช. ณัฐกิตติ์ แก้วเชิด ป.6 44.00 50.00 40.00 44.00 48.00 226.00
1054 220399 ด.ญ. ฬฬิตา เวียงเงิน ป.6 44.00 50.00 40.00 40.00 52.00 226.00
1055 120408 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 60.00 30.00 48.00 40.00 48.00 226.00
1056 220317 ด.ญ. จิรภิญญา จิวหลง ป.6 44.00 30.00 56.00 44.00 52.00 226.00
1057 120904 ด.ญ. ภคอร เถลิงสกุล ป.6 56.00 10.00 68.00 48.00 44.00 226.00
1058 120347 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 24.00 65.00 32.00 48.00 56.00 225.00
1059 120009 ด.ช. อนุนาท อินอำพร ป.6 64.00 45.00 28.00 36.00 52.00 225.00
1060 120470 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 56.00 45.00 32.00 44.00 48.00 225.00
1061 220830 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 36.00 45.00 52.00 60.00 32.00 225.00
1062 220574 ด.ญ. วาศมณี มณีวาศ ป.6 36.00 45.00 40.00 40.00 64.00 225.00
1063 220506 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.5 32.00 45.00 56.00 48.00 44.00 225.00
1064 120498 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 32.00 45.00 52.00 44.00 52.00 225.00
1065 120764 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.5 60.00 25.00 28.00 48.00 64.00 225.00
1066 220514 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 56.00 25.00 36.00 48.00 60.00 225.00
1067 220085 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 56.00 25.00 60.00 44.00 40.00 225.00
1068 220090 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 56.00 25.00 44.00 40.00 60.00 225.00
1069 220003 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.5 52.00 60.00 20.00 40.00 52.00 224.00
1070 220135 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 44.00 60.00 36.00 48.00 36.00 224.00
1071 220337 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 44.00 60.00 32.00 28.00 60.00 224.00
1072 120221 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 40.00 60.00 44.00 36.00 44.00 224.00
1073 120068 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 56.00 40.00 52.00 44.00 32.00 224.00
1074 220598 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 56.00 40.00 48.00 24.00 56.00 224.00
1075 120326 ด.ช. พีรณัฐ ตีระวัฒนานนท์ ป.6 52.00 40.00 36.00 52.00 44.00 224.00
1076 120267 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.5 52.00 40.00 36.00 44.00 52.00 224.00
1077 220417 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 48.00 40.00 40.00 60.00 36.00 224.00
1078 120598 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.5 48.00 40.00 32.00 40.00 64.00 224.00
1079 120197 ด.ช. รวิพล ดอกกระถิน ป.6 64.00 20.00 28.00 68.00 44.00 224.00
1080 120856 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 64.00 55.00 12.00 32.00 60.00 223.00
1081 120594 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.5 56.00 55.00 36.00 32.00 44.00 223.00
1082 120912 ด.ช. ธนธร ชำนาญเอื้อ ป.6 36.00 55.00 32.00 44.00 56.00 223.00
1083 120852 ด.ญ. ณปภัสร์ แสงศรี ป.6 60.00 35.00 28.00 48.00 52.00 223.00
1084 120439 ด.ช. จุมพลภัทร์ ปานนาค ป.4 56.00 35.00 32.00 44.00 56.00 223.00
1085 120567 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.5 52.00 35.00 40.00 60.00 36.00 223.00
1086 120611 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.5 56.00 15.00 40.00 52.00 60.00 223.00
1087 220137 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 24.00 90.00 64.00 24.00 20.00 222.00
1088 220073 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 56.00 70.00 48.00 24.00 24.00 222.00
1089 120460 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 56.00 50.00 20.00 48.00 48.00 222.00
1090 220296 ด.ช. สิรธีร์ ศิริวิทยรัตน์ ป.6 52.00 50.00 40.00 32.00 48.00 222.00
1091 120565 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.5 48.00 50.00 40.00 28.00 56.00 222.00
1092 120597 ด.ญ. วรณัน ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 44.00 50.00 28.00 44.00 56.00 222.00
1093 220737 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 44.00 50.00 36.00 32.00 60.00 222.00
1094 220322 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 36.00 50.00 28.00 60.00 48.00 222.00
1095 220483 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 28.00 50.00 64.00 44.00 36.00 222.00
1096 120176 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.5 56.00 30.00 48.00 44.00 44.00 222.00
1097 220468 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.5 44.00 30.00 44.00 40.00 64.00 222.00
1098 220440 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 28.00 30.00 44.00 60.00 60.00 222.00
1099 120600 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 52.00 85.00 12.00 28.00 44.00 221.00
1100 220096 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 28.00 65.00 56.00 32.00 40.00 221.00
1101 220589 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.5 60.00 45.00 28.00 44.00 44.00 221.00
1102 220430 ด.ช. ธนภัทร คู่บารมี ป.6 56.00 45.00 16.00 48.00 56.00 221.00
1103 220035 ด.ญ. อภิญญารัตน์ อุตชี ป.6 52.00 45.00 32.00 44.00 48.00 221.00
1104 220156 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 40.00 45.00 28.00 52.00 56.00 221.00
1105 220130 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 32.00 45.00 52.00 36.00 56.00 221.00
1106 120607 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 52.00 25.00 44.00 52.00 48.00 221.00
1107 120343 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 36.00 25.00 40.00 76.00 44.00 221.00
1108 220309 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 60.00 80.00 36.00 28.00 16.00 220.00
1109 220140 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 48.00 60.00 40.00 36.00 36.00 220.00
1110 220498 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 60.00 40.00 48.00 36.00 36.00 220.00
1111 120838 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 52.00 40.00 24.00 44.00 60.00 220.00
1112 220444 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 48.00 40.00 44.00 40.00 48.00 220.00
1113 120115 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 48.00 40.00 48.00 36.00 48.00 220.00
1114 120380 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 44.00 40.00 36.00 68.00 32.00 220.00
1115 120173 ด.ช. บรรณ กุมภาพันธกุล ป.4 32.00 40.00 48.00 40.00 60.00 220.00
1116 220666 ด.ช. ธนกร ด้วงประภัศร์ ป.6 60.00 20.00 52.00 36.00 52.00 220.00
1117 120924 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 60.00 55.00 12.00 52.00 40.00 219.00
1118 220288 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 60.00 55.00 36.00 36.00 32.00 219.00
1119 220350 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 52.00 55.00 24.00 44.00 44.00 219.00
1120 220034 ด.ญ. ปาณิสรา วรทีปานนท์ ป.6 48.00 55.00 36.00 32.00 48.00 219.00
1121 120796 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.5 40.00 55.00 36.00 32.00 56.00 219.00
1122 220545 ด.ญ. ศศิพัชร์ วิริยจารี ป.6 36.00 55.00 32.00 40.00 56.00 219.00
1123 220551 ด.ญ. ณพาภรณ์ นันทพันธ์ ป.5 36.00 55.00 40.00 40.00 48.00 219.00
1124 120394 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 36.00 55.00 44.00 40.00 44.00 219.00
1125 220273 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 32.00 55.00 44.00 40.00 48.00 219.00
1126 120928 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.5 56.00 35.00 24.00 48.00 56.00 219.00
1127 220569 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.5 56.00 35.00 32.00 36.00 60.00 219.00
1128 120247 ด.ญ. ฐิติภา ศรีมงคล ป.6 44.00 35.00 24.00 52.00 64.00 219.00
1129 120595 ด.ช. อัครพงษ์ สุวรรณบูรณ์ ป.5 36.00 35.00 32.00 52.00 64.00 219.00
1130 120844 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 48.00 50.00 32.00 44.00 44.00 218.00
1131 120199 ด.ช. ปัญญพงศ์ พลโก ป.6 48.00 50.00 48.00 40.00 32.00 218.00
1132 120846 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.5 40.00 50.00 52.00 28.00 48.00 218.00
1133 120437 ด.ช. อินท์ อินทวงศ์ ป.6 60.00 30.00 36.00 48.00 44.00 218.00
1134 220528 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 60.00 30.00 44.00 40.00 44.00 218.00
1135 220354 ด.ญ. ธิดากานต์ แสงจันทร์ ป.6 40.00 30.00 40.00 48.00 60.00 218.00
1136 220421 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 40.00 65.00 28.00 44.00 40.00 217.00
1137 220713 ด.ช. แท้จริง ว่องนิยมเกษตร ป.6 56.00 45.00 56.00 24.00 36.00 217.00
1138 220249 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 52.00 45.00 48.00 32.00 40.00 217.00
1139 220823 ด.ญ. จิรวดี ประดิษฐ์อภัย ป.6 48.00 45.00 40.00 48.00 36.00 217.00
1140 220469 ด.ช. ขจรกฤต ชลเกียรติภูมิ ป.5 40.00 45.00 48.00 52.00 32.00 217.00
1141 120913 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.5 32.00 45.00 44.00 44.00 52.00 217.00
1142 120901 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 44.00 25.00 64.00 36.00 48.00 217.00
1143 220023 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.5 40.00 60.00 28.00 36.00 52.00 216.00
1144 120705 ด.ช. พชรภาธร รติพาณิชย์วงศ์ ป.6 56.00 40.00 32.00 48.00 40.00 216.00
1144 220633 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 56.00 40.00 32.00 48.00 40.00 216.00
1146 220002 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.5 48.00 40.00 40.00 44.00 44.00 216.00
1147 120183 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 40.00 40.00 40.00 40.00 56.00 216.00
1148 220293 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.5 36.00 40.00 44.00 44.00 52.00 216.00
1149 120369 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 44.00 20.00 40.00 48.00 64.00 216.00
1150 120517 ด.ช. ทนุธรรม บุตรโพธิ์ ป.6 60.00 55.00 36.00 36.00 28.00 215.00
1151 120283 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 44.00 55.00 36.00 32.00 48.00 215.00
1152 120317 ด.ญ. กัญญ์กุลณัช รักสกุล ป.6 68.00 35.00 24.00 52.00 36.00 215.00
1153 120153 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 56.00 35.00 40.00 44.00 40.00 215.00
1154 120658 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 52.00 35.00 40.00 48.00 40.00 215.00
1155 120754 ด.ช. นิชคุณ เจริญกิจกมล ป.4 52.00 35.00 36.00 40.00 52.00 215.00
1156 220191 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.5 48.00 35.00 28.00 52.00 52.00 215.00
1157 120664 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 28.00 90.00 28.00 16.00 52.00 214.00
1158 220427 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 36.00 70.00 44.00 16.00 48.00 214.00
1159 120187 ด.ช. ฐิติวุฒิ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 48.00 50.00 48.00 32.00 36.00 214.00
1160 120925 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.5 76.00 30.00 28.00 40.00 40.00 214.00
1161 220236 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 40.00 30.00 52.00 36.00 56.00 214.00
1162 120680 ด.ช. สิรธีร์ ปัทม์วิชัยพร ป.6 28.00 30.00 72.00 48.00 36.00 214.00
1163 120288 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 24.00 30.00 60.00 56.00 44.00 214.00
1164 220829 ด.ช. อัครชัย ขวัญชื่น ป.6 52.00 45.00 40.00 40.00 36.00 213.00
1165 120541 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.4 44.00 45.00 32.00 56.00 36.00 213.00
1166 120514 ด.ญ. นันทภัค จินดาวุฒิกุล ป.5 44.00 25.00 44.00 52.00 48.00 213.00
1167 120116 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 12.00 100.00 36.00 32.00 32.00 212.00
1168 220748 ด.ญ. กฤตติกา แสงแจ่ม ป.5 52.00 40.00 40.00 40.00 40.00 212.00
1169 120395 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 52.00 40.00 44.00 40.00 36.00 212.00
1170 120592 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.5 52.00 40.00 28.00 36.00 56.00 212.00
1171 120556 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 48.00 40.00 40.00 40.00 44.00 212.00
1172 220299 ด.ช. ปภินวิช ศรีอรุณ ป.6 48.00 40.00 48.00 24.00 52.00 212.00
1173 120423 ด.ญ. พุฒิประภา เถินมงคล ป.6 44.00 40.00 16.00 56.00 56.00 212.00
1174 120870 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.5 44.00 40.00 20.00 52.00 56.00 212.00
1175 120049 ด.ช. ธนัช จันทร์เที่ยง ป.6 40.00 40.00 16.00 60.00 56.00 212.00
1176 120302 ด.ช. ธรรมรัตน์ พิมพ์ศิริ ป.6 40.00 40.00 16.00 52.00 64.00 212.00
1177 220006 ด.ญ. นพธีรา จันลา ป.6 40.00 40.00 56.00 36.00 40.00 212.00
1178 220069 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 40.00 40.00 60.00 24.00 48.00 212.00
1179 120360 ด.ช. เหมราช จุ้ยวรามิตร ป.6 44.00 55.00 20.00 48.00 44.00 211.00
1180 120718 ด.ญ. เนตรปรียา เเซ่อุ่ย ป.6 36.00 55.00 28.00 52.00 40.00 211.00
1181 120633 ด.ญ. พิชฎา กันสิทธิ์ ป.6 36.00 55.00 32.00 48.00 40.00 211.00
1182 220726 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 72.00 35.00 36.00 20.00 48.00 211.00
1183 120091 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 52.00 35.00 24.00 52.00 48.00 211.00
1184 120927 ด.ญ. ปวริตรา บุญนาค ป.6 44.00 35.00 48.00 40.00 44.00 211.00
1185 120552 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 32.00 35.00 32.00 60.00 52.00 211.00
1186 120196 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.4 24.00 35.00 56.00 48.00 48.00 211.00
1187 220392 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 40.00 50.00 32.00 48.00 40.00 210.00
1188 120198 ด.ช. ชัยโชค แก้วอ้น ป.6 40.00 50.00 32.00 44.00 44.00 210.00
1189 120678 ด.ช. บุณยกร ธรรมจินดา ป.6 64.00 30.00 24.00 36.00 56.00 210.00
1190 220419 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 44.00 30.00 28.00 48.00 60.00 210.00
1191 120202 ด.ช. รวิภาส ดอกกระถิน ป.6 40.00 30.00 28.00 60.00 52.00 210.00
1192 220503 ด.ญ. ธารีรัตน์ ลิมสุวรรณ ป.6 40.00 30.00 48.00 56.00 36.00 210.00
1193 120301 ด.ญ. ธนพร โหน่งวัน ป.6 40.00 30.00 32.00 52.00 56.00 210.00
1194 120555 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 40.00 30.00 48.00 52.00 40.00 210.00
1195 120233 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 52.00 65.00 56.00 20.00 16.00 209.00
1196 120222 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 36.00 65.00 36.00 36.00 36.00 209.00
1197 220582 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 48.00 45.00 48.00 24.00 44.00 209.00
1198 120608 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 44.00 45.00 28.00 44.00 48.00 209.00
1199 120249 ด.ช. ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น ป.6 44.00 45.00 36.00 36.00 48.00 209.00
1200 120155 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 44.00 45.00 36.00 32.00 52.00 209.00
1201 120262 ด.ญ. ตมิตา จันทร์สว่าง ป.6 40.00 45.00 32.00 48.00 44.00 209.00
1202 220537 ด.ญ. นภัสร วรรณสุข ป.6 40.00 45.00 40.00 44.00 40.00 209.00
1203 220504 ด.ญ. ประภาภัทร ปานถม ป.6 40.00 45.00 40.00 36.00 48.00 209.00
1204 220765 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.5 40.00 45.00 40.00 28.00 56.00 209.00
1205 120444 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 40.00 45.00 40.00 24.00 60.00 209.00
1206 120784 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.5 36.00 45.00 28.00 48.00 52.00 209.00
1207 120813 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 56.00 25.00 40.00 48.00 40.00 209.00
1208 120162 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 32.00 25.00 48.00 44.00 60.00 209.00
1209 120605 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 68.00 60.00 24.00 32.00 24.00 208.00
1210 120797 ด.ช. นิติธร บุญอุทิศ ป.6 52.00 60.00 28.00 32.00 36.00 208.00
1211 220720 ด.ญ. จิตรลดา ยอดแคร่ว ป.6 52.00 40.00 20.00 40.00 56.00 208.00
1212 120005 ด.ญ. ศศิทา มาดา ป.6 48.00 40.00 20.00 44.00 56.00 208.00
1213 120069 ด.ช. ปุญชรัศมิ์ นุกูลวุฒิโอภาส ป.6 48.00 40.00 36.00 36.00 48.00 208.00
1214 120793 ด.ญ. กชพรรณ ไตรรัตน์ ป.6 44.00 40.00 28.00 36.00 60.00 208.00
1215 120861 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 40.00 40.00 52.00 32.00 44.00 208.00
1216 120089 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 40.00 20.00 60.00 32.00 56.00 208.00
1217 120643 ด.ช. เสฏฐวุฒิ อภิสิทธิ์บวรกิจ ป.6 52.00 55.00 24.00 36.00 40.00 207.00
1218 220538 ด.ญ. เกณิกา อินทรซันไล ป.6 36.00 55.00 24.00 40.00 52.00 207.00
1219 220344 ด.ญ. พิมพ์นภัส ฉัตรแก้ว ป.6 32.00 55.00 44.00 32.00 44.00 207.00
1220 120013 ด.ช. พชร ชื่นศิริ ป.6 56.00 35.00 40.00 28.00 48.00 207.00
1221 220313 ด.ญ. ศกุณตลาย์ เส็งพานิช ป.5 48.00 35.00 40.00 40.00 44.00 207.00
1222 120890 ด.ช. ผลิตโชค วิจิตรวัชรเวช ป.6 44.00 35.00 32.00 44.00 52.00 207.00
1223 120241 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 40.00 35.00 24.00 56.00 52.00 207.00
1224 220193 ด.ญ. ฐิตารีย์ สุประดิษฐ์ ป.6 40.00 35.00 40.00 40.00 52.00 207.00
1225 120141 ด.ญ. ภัทชญารีย์ สฤษดิ์เจริญค้า ป.5 36.00 35.00 40.00 32.00 64.00 207.00
1226 220089 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 40.00 70.00 36.00 20.00 40.00 206.00
1227 220291 ด.ช. ธีภพ เทิดนามวงศ์ ป.4 44.00 50.00 40.00 40.00 32.00 206.00
1228 220030 ด.ญ. อชิรญาณ์ อุตรมาตย์ ป.6 36.00 50.00 44.00 32.00 44.00 206.00
1229 120192 ด.ญ. บุญญาภา คงเจริญถิ่น ป.6 28.00 50.00 40.00 52.00 36.00 206.00
1230 120200 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.5 56.00 30.00 24.00 44.00 52.00 206.00
1231 120569 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 56.00 30.00 32.00 44.00 44.00 206.00
1232 120248 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ไพลดำ ป.6 48.00 30.00 28.00 48.00 52.00 206.00
1233 120399 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 44.00 30.00 24.00 56.00 52.00 206.00
1234 120894 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 40.00 30.00 24.00 64.00 48.00 206.00
1235 120412 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 36.00 30.00 44.00 52.00 44.00 206.00
1236 120270 ด.ญ. เอริฎา ลาภเจริญ ป.6 56.00 10.00 32.00 52.00 56.00 206.00
1237 120269 ด.ญ. บุษราคัม คำใบ ป.5 40.00 65.00 20.00 36.00 44.00 205.00
1238 220801 ด.ช. ณัฏฐพล มั่นจินตพันธุ์ ป.6 48.00 45.00 24.00 40.00 48.00 205.00
1239 220711 ด.ญ. โซลีษี ซาน ป.6 48.00 45.00 32.00 40.00 40.00 205.00
1240 220042 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.4 44.00 45.00 40.00 28.00 48.00 205.00
1241 220575 ด.ญ. ณัฐนรี อนุศาสนนันท์ ป.6 36.00 45.00 32.00 52.00 40.00 205.00
1242 120472 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 28.00 45.00 40.00 52.00 40.00 205.00
1243 220838 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 48.00 25.00 80.00 32.00 20.00 205.00
1244 120550 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 36.00 25.00 48.00 48.00 48.00 205.00
1245 220338 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 56.00 60.00 36.00 36.00 16.00 204.00
1246 220807 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 56.00 40.00 28.00 36.00 44.00 204.00
1247 120892 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 48.00 40.00 52.00 28.00 36.00 204.00
1248 120906 ด.ญ. ชนิดาภา รังษีสุทธิรัตน์ ป.5 28.00 40.00 36.00 48.00 52.00 204.00
1249 220571 ด.ญ. ณัฐธิดา เลิศวงศ์วีรชัย ป.5 48.00 20.00 40.00 48.00 48.00 204.00
1250 120341 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 44.00 20.00 44.00 40.00 56.00 204.00
1251 120429 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 32.00 20.00 48.00 56.00 48.00 204.00
1252 120207 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 48.00 55.00 16.00 36.00 48.00 203.00
1253 220683 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 44.00 55.00 44.00 24.00 36.00 203.00
1254 120391 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 28.00 55.00 84.00 24.00 12.00 203.00
1255 120353 ด.ญ. กฤติณี อิ่นแก้ว ป.6 40.00 35.00 24.00 52.00 52.00 203.00
1256 120024 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.4 40.00 35.00 32.00 36.00 60.00 203.00
1257 120041 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.5 36.00 35.00 28.00 48.00 56.00 203.00
1258 120031 ด.ช. ภาคภูมิ สถิตย์สุข ป.6 48.00 50.00 16.00 48.00 40.00 202.00
1259 120917 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 48.00 50.00 24.00 40.00 40.00 202.00
1260 120265 ด.ญ. ปานชีวา บุญครอบ ป.6 56.00 30.00 36.00 36.00 44.00 202.00
1261 120139 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 44.00 30.00 28.00 60.00 40.00 202.00
1262 120663 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 44.00 65.00 32.00 32.00 28.00 201.00
1263 220759 ด.ช. ภูรินทร์ เจริญพืช ป.5 48.00 45.00 16.00 48.00 44.00 201.00
1264 220232 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 44.00 45.00 40.00 40.00 32.00 201.00
1265 120936 ด.ญ. ชวิศา ฉ่ำชื่น ป.6 32.00 45.00 28.00 44.00 52.00 201.00
1266 120032 ด.ช. กฤตธัช อุ่นธรรม ป.5 24.00 45.00 32.00 36.00 64.00 201.00
1267 220109 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 52.00 25.00 44.00 44.00 36.00 201.00
1268 220837 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 36.00 25.00 28.00 44.00 68.00 201.00
1269 220066 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 28.00 25.00 12.00 72.00 64.00 201.00
1270 220819 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 32.00 60.00 24.00 48.00 36.00 200.00
1271 120318 ด.ช. ฐปนัท มาพินิจ ป.6 52.00 40.00 24.00 44.00 40.00 200.00
1272 220192 ด.ญ. ศิริภาดา แก้วใย ป.6 52.00 40.00 32.00 36.00 40.00 200.00
1273 120422 ด.ญ. ปรานทิพย์ สิงห์จันทร์ ป.6 48.00 40.00 28.00 40.00 44.00 200.00
1274 120109 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 48.00 40.00 24.00 36.00 52.00 200.00
1275 120025 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.5 44.00 40.00 20.00 40.00 56.00 200.00
1275 220606 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 44.00 40.00 20.00 40.00 56.00 200.00
1277 120889 ด.ญ. นภัสนันท์ อาจกล้า ป.6 32.00 55.00 12.00 44.00 56.00 199.00
1278 120520 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 72.00 35.00 20.00 24.00 48.00 199.00
1279 120847 ด.ช. พิชาภพ ชูสุ่น ป.6 60.00 35.00 16.00 56.00 32.00 199.00
1280 220802 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.5 56.00 35.00 36.00 20.00 52.00 199.00
1281 120865 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 48.00 35.00 24.00 44.00 48.00 199.00
1282 120050 ด.ช. อรุณวิชญ์ อรุณสวัสดิ์ ป.6 48.00 35.00 32.00 44.00 40.00 199.00
1283 120459 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 52.00 15.00 32.00 52.00 48.00 199.00
1284 220112 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 40.00 50.00 40.00 32.00 36.00 198.00
1285 220265 ด.ญ. พิมพ์ดาว ไชยศรี ป.5 36.00 50.00 40.00 32.00 40.00 198.00
1286 220760 ด.ญ. สิริกัลยา วลาพล ป.5 32.00 50.00 40.00 32.00 44.00 198.00
1287 220755 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.5 48.00 30.00 20.00 52.00 48.00 198.00
1288 220017 ด.ญ. นภาดา สงบพันธ์ ป.5 48.00 30.00 32.00 44.00 44.00 198.00
1289 120908 ด.ช. ศุภวิชญ์ อบเชย ป.6 44.00 30.00 28.00 48.00 48.00 198.00
1290 120502 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.4 44.00 30.00 32.00 48.00 44.00 198.00
1291 220751 ด.ญ. ธารทิพย์ กุรุง ป.6 32.00 30.00 60.00 24.00 52.00 198.00
1292 120488 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 24.00 30.00 48.00 52.00 44.00 198.00
1293 220531 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 48.00 10.00 36.00 56.00 48.00 198.00
1294 220453 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.4 48.00 10.00 64.00 32.00 44.00 198.00
1295 120105 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 60.00 45.00 20.00 32.00 40.00 197.00
1296 220806 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 56.00 45.00 44.00 32.00 20.00 197.00
1297 220743 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 44.00 45.00 48.00 24.00 36.00 197.00
1298 120932 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 40.00 45.00 44.00 16.00 52.00 197.00
1299 220476 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 40.00 45.00 60.00 12.00 40.00 197.00
1300 120522 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 40.00 60.00 28.00 24.00 44.00 196.00
1301 120593 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.5 52.00 40.00 28.00 40.00 36.00 196.00
1302 220377 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.5 48.00 40.00 20.00 48.00 40.00 196.00
1303 120676 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.5 48.00 40.00 24.00 48.00 36.00 196.00
1304 220583 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 48.00 40.00 32.00 40.00 36.00 196.00
1305 220562 ด.ช. ศิวรักษ์ คุณาธรรมรักษ์ ป.5 48.00 40.00 36.00 24.00 48.00 196.00
1306 120787 ด.ช. ณวัฒน์ บุนนาค ป.6 40.00 40.00 36.00 36.00 44.00 196.00
1307 220611 ด.ญ. กรณัฐ เมฆแสงสวย ป.6 36.00 40.00 60.00 24.00 36.00 196.00
1308 120704 ด.ญ. เพียงบุญ เขื่อนสุวรรณ ป.5 44.00 20.00 32.00 48.00 52.00 196.00
1309 220708 ด.ช. อธิศ อินทรีย์ ป.6 32.00 20.00 36.00 40.00 68.00 196.00
1310 220080 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 28.00 20.00 52.00 40.00 56.00 196.00
1311 120397 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 20.00 20.00 68.00 52.00 36.00 196.00
1312 220041 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ กิตติศรีไสว ป.6 48.00 55.00 32.00 20.00 40.00 195.00
1313 120617 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 40.00 55.00 24.00 32.00 44.00 195.00
1314 220465 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.4 52.00 35.00 32.00 24.00 52.00 195.00
1315 220798 ด.ญ. วิรัลพัชร จิรภัทร์วรนนท์ ป.6 40.00 35.00 24.00 40.00 56.00 195.00
1316 120879 ด.ช. กฤชฐา เหล่าสกุลพร ป.6 32.00 35.00 40.00 40.00 48.00 195.00
1317 220813 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 36.00 15.00 64.00 44.00 36.00 195.00
1318 120430 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 56.00 50.00 20.00 40.00 28.00 194.00
1319 220214 ด.ญ. กันต์ฤทัย ชุติณิชากร ป.6 44.00 30.00 52.00 32.00 36.00 194.00
1320 120334 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 40.00 30.00 52.00 40.00 32.00 194.00
1321 120178 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.5 36.00 30.00 32.00 48.00 48.00 194.00
1322 220677 ด.ญ. วิมลพรรณ วัฒนชาติกนันท์ ป.6 20.00 65.00 24.00 40.00 44.00 193.00
1323 220144 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 56.00 45.00 24.00 24.00 44.00 193.00
1324 120300 ด.ญ. ธัญมน ยานรักษา ป.6 48.00 45.00 28.00 32.00 40.00 193.00
1325 220763 ด.ญ. ณัชชา ลิ้มเพิ่มสุข ป.6 44.00 45.00 28.00 36.00 40.00 193.00
1326 220046 ด.ญ. กุลพรภัสร์ ตันจิรวัฒนา ป.6 40.00 45.00 24.00 40.00 44.00 193.00
1327 120876 ด.ญ. จิณณพัต สวันตรัจฉ์ ป.6 40.00 45.00 28.00 28.00 52.00 193.00
1328 120193 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.5 20.00 45.00 44.00 44.00 40.00 193.00
1329 120624 ด.ช. ณฐกร วัชรเรืองรัตน์ ป.6 52.00 25.00 24.00 48.00 44.00 193.00
1330 120191 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.5 32.00 25.00 32.00 60.00 44.00 193.00
1331 220389 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 32.00 25.00 72.00 8.00 56.00 193.00
1332 120114 ด.ช. ภาณุฉัตร ครุฑานุช ป.6 60.00 40.00 16.00 32.00 44.00 192.00
1333 220458 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 44.00 40.00 32.00 48.00 28.00 192.00
1334 220010 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.4 44.00 40.00 40.00 32.00 36.00 192.00
1335 220662 ด.ช. ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว ป.5 32.00 40.00 44.00 24.00 52.00 192.00
1336 120902 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 28.00 40.00 20.00 64.00 40.00 192.00
1337 120138 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 24.00 40.00 44.00 28.00 56.00 192.00
1338 120590 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พงศ์ภูริจินดา ป.5 56.00 20.00 36.00 44.00 36.00 192.00
1339 120100 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 56.00 20.00 32.00 28.00 56.00 192.00
1340 220766 ด.ช. พิตติภัทร์ สวัสดิสิงห์ ป.6 40.00 55.00 24.00 40.00 32.00 191.00
1341 220800 ด.ช. ธีธัช วงศ์วารี ป.6 48.00 35.00 24.00 48.00 36.00 191.00
1342 220383 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 48.00 35.00 32.00 40.00 36.00 191.00
1343 120933 ด.ญ. วิกานดา นิระปะกะ ป.6 40.00 35.00 32.00 36.00 48.00 191.00
1344 220817 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.4 36.00 35.00 32.00 36.00 52.00 191.00
1345 120303 ด.ญ. นภัษรินทร์ เช็ง ป.6 32.00 15.00 40.00 48.00 56.00 191.00
1346 120453 ด.ช. พิทยุตม์ อุปรมัย ป.5 24.00 50.00 36.00 32.00 48.00 190.00
1347 120756 ด.ช. ณัฐรัชต์ อรุณสิทธิวงศ์ ป.4 44.00 30.00 24.00 44.00 48.00 190.00
1348 120323 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.5 40.00 30.00 68.00 20.00 32.00 190.00
1349 220460 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 32.00 30.00 24.00 48.00 56.00 190.00
1350 220595 ด.ช. ภาณพัช จันทร์ฉาย ป.6 32.00 30.00 48.00 28.00 52.00 190.00
1351 220734 ด.ญ. ญาณิน เจริญชวกุล ป.6 28.00 30.00 56.00 36.00 40.00 190.00
1352 120251 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.5 48.00 10.00 20.00 60.00 52.00 190.00
1353 120040 ด.ช. พชระ ทาย จิตต์วารี ป.6 36.00 45.00 32.00 40.00 36.00 189.00
1353 120909 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.5 36.00 45.00 32.00 40.00 36.00 189.00
1355 120327 ด.ญ. สุธินี สุรินา ป.6 48.00 25.00 36.00 40.00 40.00 189.00
1356 120212 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 44.00 40.00 36.00 40.00 28.00 188.00
1357 220511 ด.ช. กิตติภพ โศจิศรีสกุล ป.5 36.00 40.00 28.00 28.00 56.00 188.00
1358 220381 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 32.00 40.00 32.00 32.00 52.00 188.00
1359 220205 ด.ช. จิตติพัฒน์ แขกเทศ ป.5 16.00 40.00 28.00 44.00 60.00 188.00
1360 220203 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.5 56.00 20.00 36.00 44.00 32.00 188.00
1361 120010 ด.ญ. ภัทรามาส ประเหมือน ป.5 52.00 20.00 48.00 32.00 36.00 188.00
1362 120634 ด.ช. สุวพิชญ์ พยัฆวิเชียร ป.6 40.00 20.00 28.00 48.00 52.00 188.00
1363 120772 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.5 40.00 20.00 48.00 40.00 40.00 188.00
1364 220264 ด.ช. สุรกฤษฏิ์ ดีขจรเดช ป.6 28.00 20.00 76.00 24.00 40.00 188.00
1365 220619 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 44.00 35.00 40.00 24.00 44.00 187.00
1366 220722 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.5 40.00 35.00 36.00 32.00 44.00 187.00
1367 220670 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 36.00 35.00 28.00 36.00 52.00 187.00
1368 220045 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.5 36.00 35.00 44.00 36.00 36.00 187.00
1369 120794 ด.ช. วิชยะ เจิมประสาทสิทธิ์ ป.6 68.00 15.00 32.00 48.00 24.00 187.00
1370 220568 ด.ญ. กฤษติกุล งามเมือง ป.6 40.00 50.00 40.00 20.00 36.00 186.00
1371 220698 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.4 36.00 50.00 32.00 36.00 32.00 186.00
1372 120355 ด.ช. ณํัฐรัชต์ ด่านมงคล ป.6 32.00 50.00 28.00 56.00 20.00 186.00
1373 120486 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 56.00 30.00 16.00 44.00 40.00 186.00
1374 120812 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 52.00 30.00 40.00 32.00 32.00 186.00
1375 220791 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.5 48.00 30.00 24.00 36.00 48.00 186.00
1376 120850 ด.ช. เตชสิทธิ์ พิสัยพันธ์ ป.6 44.00 30.00 28.00 36.00 48.00 186.00
1377 220805 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.5 44.00 30.00 32.00 28.00 52.00 186.00
1378 120625 ด.ช. กฤศกร เกตุทอง ป.6 32.00 30.00 40.00 44.00 40.00 186.00
1379 120057 ด.ช. พัชระดนัญ ลี ป.6 52.00 65.00 12.00 40.00 16.00 185.00
1380 120753 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.5 48.00 45.00 16.00 24.00 52.00 185.00
1381 120234 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 40.00 25.00 36.00 44.00 40.00 185.00
1382 120864 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 32.00 25.00 36.00 40.00 52.00 185.00
1383 120891 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 28.00 25.00 40.00 52.00 40.00 185.00
1384 120731 ด.ช. พีรดนย์ เกษา ป.5 48.00 60.00 24.00 16.00 36.00 184.00
1385 120263 ด.ช. ธีรเพชร พรมลือ ป.5 60.00 40.00 24.00 36.00 24.00 184.00
1386 120644 ด.ญ. ปาณิสรา ศรีทอง ป.5 56.00 40.00 36.00 32.00 20.00 184.00
1387 120926 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.5 32.00 40.00 40.00 24.00 48.00 184.00
1388 120033 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.5 56.00 20.00 24.00 40.00 44.00 184.00
1389 120709 ด.ญ. ปุญณมาส รุ่งดำรงค์ ป.4 40.00 20.00 40.00 44.00 40.00 184.00
1390 120449 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 28.00 20.00 40.00 52.00 44.00 184.00
1391 120007 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.5 24.00 20.00 40.00 52.00 48.00 184.00
1392 120365 ด.ช. กฤตชัย ช่วยระวะ ป.6 52.00 35.00 8.00 40.00 48.00 183.00
1393 120675 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.5 36.00 35.00 28.00 44.00 40.00 183.00
1394 220364 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 28.00 35.00 24.00 36.00 60.00 183.00
1395 220086 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 24.00 35.00 32.00 44.00 48.00 183.00
1396 120493 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 24.00 35.00 40.00 28.00 56.00 183.00
1397 220550 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.5 48.00 15.00 32.00 36.00 52.00 183.00
1398 220519 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 32.00 50.00 28.00 32.00 40.00 182.00
1399 120840 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 48.00 30.00 28.00 44.00 32.00 182.00
1400 220121 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 40.00 45.00 28.00 36.00 32.00 181.00
1401 220031 ด.ญ. จันทรกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 28.00 45.00 32.00 24.00 52.00 181.00
1402 120683 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 48.00 25.00 16.00 40.00 52.00 181.00
1403 220732 ด.ช. จิรัฎฐ์ กรีธาธร ป.5 44.00 25.00 28.00 40.00 44.00 181.00
1404 120766 ด.ญ. ปรายฟ้า สัจจามั่น ป.6 40.00 25.00 28.00 44.00 44.00 181.00
1405 120610 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 36.00 25.00 40.00 40.00 40.00 181.00<