เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุกระดับชั้น

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(20 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(20 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(20 คะแนน)
ภาษาไทย
(20 คะแนน)
สังคมศึกษา
(20 คะแนน)
คะแนนรวม
(100 คะแนน)
1 652393 ด.ญ. วาทิตยา ลือศิริวัฒนา ป.6 18.40 19.00 15.20 16.00 17.60 86.20
2 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 19.20 18.00 15.20 15.20 18.40 86.00
3 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 16.80 18.00 17.60 16.00 17.60 86.00
4 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 20.00 20.00 14.40 14.40 14.40 83.20
5 652143 ด.ช. พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์ ป.6 16.80 19.00 14.40 14.40 17.60 82.20
6 652395 ด.ญ. วรัทยา ลือศิริวัฒนา ป.6 17.60 18.00 15.20 16.00 15.20 82.00
7 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 16.00 18.00 17.60 15.20 15.20 82.00
8 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 18.40 20.00 12.80 16.80 13.60 81.60
9 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 15.20 19.00 19.20 14.40 13.60 81.40
10 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 17.60 18.00 13.60 15.20 16.80 81.20
11 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 17.60 19.00 10.40 16.00 17.60 80.60
12 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 17.60 18.00 16.00 13.60 15.20 80.40
13 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 19.20 16.00 15.20 16.00 13.60 80.00
14 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 17.60 16.00 15.20 15.20 16.00 80.00
15 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 16.80 16.00 16.00 14.40 16.80 80.00
16 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 18.40 18.00 16.00 14.40 12.80 79.60
17 653000 ด.ช. จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย ป.6 16.00 20.00 13.60 14.40 15.20 79.20
18 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 18.40 18.00 11.20 15.20 16.00 78.80
19 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 17.60 18.00 16.00 12.00 15.20 78.80
20 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 16.80 18.00 15.20 14.40 14.40 78.80
21 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 16.80 19.00 15.20 11.20 16.00 78.20
22 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 16.00 19.00 16.00 13.60 13.60 78.20
23 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 17.60 18.00 16.00 13.60 12.80 78.00
24 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 13.60 18.00 16.00 14.40 16.00 78.00
25 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 16.00 16.00 14.40 15.20 15.20 76.80
26 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 14.40 16.00 16.00 14.40 16.00 76.80
27 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 16.00 19.00 11.20 12.80 17.60 76.60
28 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 16.00 18.00 14.40 12.80 15.20 76.40
29 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 15.20 20.00 18.40 12.00 10.40 76.00
30 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 16.00 16.00 13.60 16.00 14.40 76.00
31 652194 ด.ญ. นีรชา อาชาสุวรรณ ป.6 16.80 15.00 15.20 13.60 15.20 75.80
32 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 15.20 18.00 15.20 14.40 12.80 75.60
33 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 14.40 18.00 16.80 12.80 13.60 75.60
34 651938 ด.ช. ธนิตพงศ์ มัตตะวรรณรุจน์ ป.6 17.60 18.00 13.60 14.40 12.00 75.60
35 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 16.80 17.00 14.40 12.00 15.20 75.40
36 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 15.20 17.00 18.40 12.80 12.00 75.40
37 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 14.40 17.00 16.00 12.80 15.20 75.40
38 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 17.60 19.00 14.40 12.00 12.00 75.00
39 650521 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วงษ์นิพนธ์ ป.6 16.00 14.00 14.40 16.00 14.40 74.80
40 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 16.80 17.00 15.20 14.40 11.20 74.60
41 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 16.00 20.00 12.00 15.20 11.20 74.40
42 650854 ด.ช. ปุญญพัฒฤน์ โชตินิสากรณ์ ป.6 15.20 19.00 13.60 13.60 12.80 74.20
43 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 16.80 14.00 18.40 9.60 15.20 74.00
44 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 16.80 18.00 16.00 13.60 9.60 74.00
45 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 16.80 18.00 11.20 10.40 17.60 74.00
46 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 13.60 18.00 14.40 13.60 14.40 74.00
47 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 16.00 14.00 16.00 12.80 15.20 74.00
48 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 16.80 17.00 16.80 10.40 12.80 73.80
49 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 14.40 16.00 16.00 13.60 13.60 73.60
50 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 17.60 17.00 14.40 12.80 11.20 73.00
51 651237 ด.ช. ดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 16.00 20.00 13.60 11.20 12.00 72.80
52 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 12.00 16.00 16.00 13.60 15.20 72.80
53 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 16.00 16.00 15.20 13.60 12.00 72.80
54 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 15.20 16.00 14.40 12.80 14.40 72.80
55 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 16.80 19.00 10.40 12.00 14.40 72.60
56 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 15.20 15.00 15.20 12.80 14.40 72.60
57 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 16.80 18.00 13.60 11.20 12.80 72.40
58 652259 ด.ญ. ปานชีวา แย้มละมัย ป.6 15.20 16.00 14.40 16.00 10.40 72.00
59 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 14.40 16.00 19.20 12.80 9.60 72.00
60 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 17.60 15.00 13.60 10.40 15.20 71.80
61 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 14.40 15.00 13.60 13.60 15.20 71.80
62 650544 ด.ช. ภวัต ตั้งใจรักษา ป.6 17.60 19.00 8.80 13.60 12.80 71.80
63 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 16.80 19.00 10.40 12.80 12.80 71.80
64 650867 ด.ญ. ณัชชา จารุเกียรติกุล ป.6 16.00 15.00 10.40 12.80 17.60 71.80
65 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 18.40 14.00 12.80 12.80 13.60 71.60
66 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 14.40 14.00 16.80 11.20 15.20 71.60
67 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 16.00 18.00 8.80 14.40 14.40 71.60
68 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 15.20 17.00 19.20 10.40 9.60 71.40
69 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 16.80 17.00 15.20 12.80 9.60 71.40
70 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 14.40 17.00 15.20 14.40 10.40 71.40
71 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 16.00 16.00 11.20 13.60 14.40 71.20
72 651745 ด.ช. ตฤณ สุนทรรังสรรค์ ป.6 13.60 16.00 15.20 13.60 12.80 71.20
73 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 14.40 12.00 17.60 14.40 12.80 71.20
74 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 17.60 19.00 11.20 11.20 12.00 71.00
75 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 14.40 19.00 12.80 11.20 13.60 71.00
76 651294 ด.ญ. ภัทรภูรี ภักดีกอบกุล ป.6 12.80 15.00 14.40 14.40 14.40 71.00
77 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 15.20 11.00 16.80 12.00 16.00 71.00
78 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 13.60 18.00 14.40 12.80 12.00 70.80
79 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 13.60 18.00 12.00 12.00 15.20 70.80
80 650902 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.6 12.80 18.00 14.40 12.00 13.60 70.80
81 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 19.20 17.00 11.20 10.40 12.80 70.60
82 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 17.60 17.00 16.00 10.40 9.60 70.60
83 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 12.80 17.00 12.80 12.00 16.00 70.60
84 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 12.80 17.00 14.40 12.00 14.40 70.60
85 650359 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.6 17.60 16.00 17.60 6.40 12.80 70.40
86 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 16.00 16.00 11.20 12.00 15.20 70.40
87 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 15.20 16.00 12.00 14.40 12.80 70.40
88 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 13.60 16.00 14.40 12.00 14.40 70.40
89 650217 ด.ช. ภูมิใจ เลื่องลือวงศ์ ป.6 15.20 12.00 13.60 14.40 15.20 70.40
90 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 16.80 15.00 8.80 12.80 16.80 70.20
91 651842 ด.ช. วรพชร ทัศกุล ป.6 15.20 15.00 14.40 10.40 15.20 70.20
92 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 16.00 11.00 16.00 12.80 14.40 70.20
93 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 16.80 18.00 10.40 11.20 13.60 70.00
94 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 15.20 10.00 16.00 14.40 14.40 70.00
95 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 18.40 17.00 12.80 12.80 8.80 69.80
96 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 16.00 9.00 15.20 16.00 13.60 69.80
97 650223 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.6 14.40 16.00 10.40 12.80 16.00 69.60
98 652434 ด.ญ. พิมพ์ชนก เจริญศรี ป.6 16.80 16.00 8.00 15.20 13.60 69.60
99 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 16.80 16.00 10.40 12.00 14.40 69.60
100 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 17.60 19.00 7.20 12.00 13.60 69.40
101 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 14.40 19.00 15.20 9.60 11.20 69.40
102 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 14.40 15.00 8.80 15.20 16.00 69.40
103 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 15.20 14.00 13.60 13.60 12.80 69.20
104 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 16.00 17.00 10.40 11.20 14.40 69.00
105 651784 ด.ญ. จิดาภา ฤทธิ์หมุน ป.5 14.40 17.00 12.80 13.60 11.20 69.00
106 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 13.60 17.00 15.20 13.60 9.60 69.00
107 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 12.80 17.00 18.40 12.80 8.00 69.00
108 650827 ด.ญ. วรณัน ธันญะทวี ป.6 16.80 13.00 9.60 16.00 13.60 69.00
109 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 16.00 13.00 9.60 15.20 15.20 69.00
110 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 14.40 13.00 13.60 13.60 14.40 69.00
111 650690 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.6 15.20 12.00 12.00 13.60 16.00 68.80
112 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 13.60 16.00 7.20 14.40 17.60 68.80
113 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 12.80 16.00 13.60 12.00 14.40 68.80
114 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 12.00 16.00 16.80 12.00 12.00 68.80
115 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 13.60 11.00 20.00 8.80 15.20 68.60
116 651533 ด.ญ. ปุณณิศา ฉิมสอาด ป.6 17.60 15.00 12.00 9.60 14.40 68.60
117 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 16.00 15.00 12.80 12.80 12.00 68.60
118 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 14.40 15.00 17.60 9.60 12.00 68.60
119 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 15.20 18.00 8.80 12.00 14.40 68.40
120 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 16.80 14.00 14.40 12.00 11.20 68.40
121 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 13.60 17.00 9.60 12.80 15.20 68.20
122 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 10.40 17.00 15.20 13.60 12.00 68.20
123 650342 ด.ญ. พราวฉัตรรัตน์ วันสุทันต์ ป.6 16.00 13.00 13.60 12.00 13.60 68.20
124 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 14.40 17.00 13.60 10.40 12.80 68.20
125 650461 ด.ช. กชเมธ อาภรณ์ศิริพงษ์ ป.6 16.80 16.00 10.40 12.80 12.00 68.00
126 652565 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.5 17.60 19.00 6.40 12.00 12.80 67.80
127 651807 ด.ช. โชติพัฒน์ แสงแก้ว ป.6 11.20 15.00 12.80 11.20 17.60 67.80
128 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 18.40 11.00 13.60 9.60 15.20 67.80
129 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 17.60 11.00 15.20 8.80 15.20 67.80
130 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 16.80 19.00 18.40 5.60 8.00 67.80
131 652295 ด.ญ. วิรินทร์ญา นิธิวราเรืองชัย ป.6 11.20 11.00 14.40 16.80 14.40 67.80
132 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 16.80 18.00 9.60 8.80 14.40 67.60
133 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 16.80 17.00 11.20 11.20 11.20 67.40
134 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 16.00 17.00 10.40 10.40 13.60 67.40
135 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 15.20 17.00 9.60 12.80 12.80 67.40
136 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 15.20 13.00 16.80 13.60 8.80 67.40
137 650058 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.6 13.60 13.00 15.20 13.60 12.00 67.40
138 652482 ด.ช. ธนกฤต วิทยนันท์ ป.6 14.40 13.00 15.20 10.40 14.40 67.40
139 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 16.00 16.00 12.80 9.60 12.80 67.20
140 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 16.00 12.00 13.60 10.40 15.20 67.20
141 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 11.20 11.00 14.40 17.60 12.80 67.00
142 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 15.20 15.00 12.00 10.40 14.40 67.00
143 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 15.20 15.00 17.60 9.60 9.60 67.00
144 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 12.80 18.00 10.40 12.80 12.80 66.80
145 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 16.80 14.00 14.40 9.60 12.00 66.80
146 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 16.00 14.00 13.60 11.20 12.00 66.80
147 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 15.20 14.00 15.20 11.20 11.20 66.80
148 650777 ด.ช. ชนันธร แซ่ตั้ง ป.6 15.20 14.00 16.00 9.60 12.00 66.80
149 651663 ด.ญ. ปสุตา วัฒนธนวุฒิ ป.6 13.60 14.00 13.60 12.80 12.80 66.80
150 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 17.60 17.00 8.80 9.60 13.60 66.60
151 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 14.40 17.00 8.00 16.00 11.20 66.60
152 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 17.60 16.00 11.20 12.00 9.60 66.40
153 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 14.40 16.00 12.80 12.00 11.20 66.40
154 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 16.00 15.00 10.40 13.60 11.20 66.20
155 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 15.20 15.00 11.20 12.00 12.80 66.20
156 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 14.40 15.00 9.60 12.80 14.40 66.20
157 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 14.40 18.00 10.40 10.40 12.80 66.00
158 652128 ด.ญ. ปภัทร์สิริ จิระสุทัศน์ ป.5 13.60 18.00 9.60 12.00 12.80 66.00
159 651919 ด.ญ. ณัฏฐ์วารี เรืองเวทย์วัฒนา ป.6 12.80 14.00 11.20 14.40 13.60 66.00
160 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 15.20 17.00 9.60 16.00 8.00 65.80
161 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 12.80 17.00 12.00 12.80 11.20 65.80
162 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 15.20 17.00 8.80 12.00 12.80 65.80
163 651927 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.6 13.60 13.00 16.80 13.60 8.80 65.80
164 651053 ด.ช. ณัฐพงษ์ ภู่ขาว ป.6 15.20 16.00 10.40 9.60 14.40 65.60
165 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 12.80 12.00 18.40 11.20 11.20 65.60
166 652198 ด.ญ. พิมปุญมณี ไชยประสิทธิ์ ป.6 16.00 12.00 12.00 12.00 13.60 65.60
167 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 12.80 12.00 18.40 12.00 10.40 65.60
168 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 10.40 19.00 16.80 9.60 9.60 65.40
169 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 16.00 15.00 11.20 13.60 9.60 65.40
170 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 15.20 15.00 11.20 13.60 10.40 65.40
171 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 15.20 15.00 16.00 10.40 8.80 65.40
172 652036 ด.ช. สุธินันท์ ง่วนเฮง ป.6 16.00 18.00 8.00 11.20 12.00 65.20
173 652428 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.5 13.60 14.00 12.00 12.80 12.80 65.20
174 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 13.60 10.00 11.20 16.00 14.40 65.20
175 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 14.40 17.00 12.00 10.40 11.20 65.00
176 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 14.40 17.00 9.60 8.00 16.00 65.00
177 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 12.80 17.00 13.60 12.00 9.60 65.00
178 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 12.00 17.00 9.60 12.00 14.40 65.00
179 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 9.60 17.00 11.20 14.40 12.80 65.00
180 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 16.00 13.00 12.80 11.20 12.00 65.00
181 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 13.60 13.00 15.20 12.00 11.20 65.00
182 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 15.20 16.00 12.80 8.00 12.80 64.80
183 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 13.60 16.00 10.40 10.40 14.40 64.80
184 652105 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.6 12.00 16.00 11.20 11.20 14.40 64.80
185 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 12.80 12.00 15.20 10.40 14.40 64.80
186 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 15.20 11.00 13.60 11.20 13.60 64.60
187 651216 ด.ช. วันมงคล พิลาศรี ป.6 14.40 7.00 11.20 16.80 15.20 64.60
188 650857 ด.ญ. กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ ป.4 17.60 15.00 8.00 12.00 12.00 64.60
189 651697 ด.ญ. วรัทยา แสนหล้า ป.6 12.00 15.00 13.60 13.60 10.40 64.60
190 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 13.60 11.00 16.80 10.40 12.80 64.60
191 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 16.00 17.00 12.00 10.40 8.80 64.20
192 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 14.40 17.00 8.00 11.20 13.60 64.20
193 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 13.60 17.00 8.80 13.60 11.20 64.20
194 652653 ด.ญ. ณิชานาฏ พุ่มศิริ ป.6 12.80 17.00 4.00 14.40 16.00 64.20
195 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 8.80 17.00 14.40 12.80 11.20 64.20
196 651099 ด.ช. ณฐภัค พุทธนาวงศ์ ป.6 14.40 13.00 9.60 12.00 15.20 64.20
197 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 12.00 13.00 11.20 13.60 14.40 64.20
198 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 12.00 17.00 13.60 8.80 12.80 64.20
199 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 13.60 20.00 8.00 10.40 12.00 64.00
200 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 14.40 16.00 8.00 12.00 13.60 64.00
201 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 12.80 16.00 8.80 12.80 13.60 64.00
202 652380 ด.ญ. จณิสตา เจือจันทร์ ป.6 11.20 16.00 12.00 14.40 10.40 64.00
203 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 11.20 16.00 12.00 12.00 12.80 64.00
204 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 12.00 12.00 13.60 12.80 13.60 64.00
205 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 12.80 12.00 10.40 16.00 12.80 64.00
206 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 12.80 15.00 13.60 11.20 11.20 63.80
207 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 16.00 15.00 10.40 12.00 10.40 63.80
208 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 11.20 15.00 12.80 14.40 10.40 63.80
209 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 8.00 15.00 15.20 12.80 12.80 63.80
210 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 14.40 11.00 12.80 12.80 12.80 63.80
211 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 12.80 11.00 14.40 11.20 14.40 63.80
212 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 14.40 6.00 13.60 12.80 16.80 63.60
213 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 13.60 17.00 7.20 11.20 14.40 63.40
214 651296 ด.ญ. วรวลัญช์ จูบาง ป.5 15.20 13.00 8.80 15.20 11.20 63.40
215 650130 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.6 15.20 13.00 7.20 12.80 15.20 63.40
216 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 14.40 13.00 11.20 12.80 12.00 63.40
217 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 15.20 17.00 10.40 8.80 12.00 63.40
218 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 12.80 17.00 8.00 11.20 14.40 63.40
219 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 11.20 17.00 10.40 12.80 12.00 63.40
220 652782 ด.ช. ทศพิธ พัฒนสิทธิกร ป.6 12.00 13.00 11.20 12.80 14.40 63.40
221 652853 ด.ญ. โชติกา บุญธวนันท์ ป.6 12.00 13.00 13.60 10.40 14.40 63.40
222 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 8.00 13.00 17.60 12.00 12.80 63.40
223 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 12.00 11.00 12.80 14.40 12.80 63.00
224 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 14.40 15.00 14.40 10.40 8.80 63.00
225 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 14.40 14.00 9.60 12.00 12.80 62.80
226 650501 ด.ช. พิริยะ นุ่นมีศรี ป.6 14.40 14.00 10.40 11.20 12.80 62.80
227 651181 ด.ญ. พรปวีณ์ สมิทธิวงศ์ ป.6 14.40 14.00 6.40 12.00 16.00 62.80
228 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 14.40 14.00 10.40 12.00 12.00 62.80
229 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 13.60 17.00 18.40 3.20 10.40 62.60
230 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 13.60 9.00 13.60 12.80 13.60 62.60
231 650984 ด.ช. ภาคิน จันทรัตน์ ป.6 11.20 9.00 13.60 15.20 13.60 62.60
232 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 12.80 17.00 8.80 12.00 12.00 62.60
233 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 14.40 16.00 8.00 11.20 12.80 62.40
234 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 11.20 16.00 12.00 11.20 12.00 62.40
235 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 12.00 12.00 16.80 10.40 11.20 62.40
236 650580 ด.ช. พชร พริบไหว ป.5 14.40 16.00 6.40 15.20 10.40 62.40
237 650576 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.6 11.20 15.00 11.20 13.60 11.20 62.20
238 651716 ด.ช. ธนภัทร ประดับมุข ป.6 11.20 15.00 11.20 9.60 15.20 62.20
239 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 15.20 15.00 8.80 11.20 12.00 62.20
240 651106 ด.ญ. กมลวดี ทิพยรัตน์ ป.6 14.40 15.00 8.00 11.20 13.60 62.20
241 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 12.80 15.00 12.80 10.40 11.20 62.20
242 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 16.00 11.00 8.80 12.00 14.40 62.20
243 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 10.40 15.00 10.40 13.60 12.80 62.20
244 650883 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.6 12.00 14.00 13.60 13.60 8.80 62.00
245 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 16.80 10.00 13.60 9.60 12.00 62.00
246 652636 ด.ญ. รภัสสา จิรกุลธนภัทร ป.6 15.20 14.00 8.00 14.40 10.40 62.00
247 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 15.20 14.00 10.40 8.80 13.60 62.00
248 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 13.60 14.00 10.40 12.00 12.00 62.00
249 651023 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.6 10.40 10.00 12.80 12.80 16.00 62.00
250 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 15.20 13.00 8.80 9.60 15.20 61.80
251 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 12.00 13.00 11.20 16.00 9.60 61.80
252 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 11.20 13.00 12.00 10.40 15.20 61.80
253 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 16.00 17.00 4.80 12.00 12.00 61.80
254 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 13.60 13.00 12.80 10.40 12.00 61.80
255 652693 ด.ญ. อรฑัตตา จิตภัทร รามเดชะ ป.6 13.60 9.00 14.40 10.40 14.40 61.80
256 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 13.60 20.00 16.80 4.80 6.40 61.60
257 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 19.20 12.00 7.20 9.60 13.60 61.60
258 650221 ด.ญ. รพีภัทร ตาปสนันท์ ป.6 16.00 8.00 8.80 13.60 15.20 61.60
259 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 12.80 12.00 12.00 12.80 12.00 61.60
260 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 12.80 12.00 14.40 10.40 12.00 61.60
261 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 13.60 15.00 11.20 11.20 10.40 61.40
262 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 13.60 15.00 8.00 9.60 15.20 61.40
263 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 10.40 15.00 15.20 9.60 11.20 61.40
264 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 16.80 11.00 16.80 9.60 7.20 61.40
265 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 12.80 19.00 7.20 12.00 10.40 61.40
266 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 16.80 15.00 11.20 8.00 10.40 61.40
267 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 13.60 15.00 10.40 9.60 12.80 61.40
268 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 15.20 14.00 7.20 11.20 13.60 61.20
269 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 12.80 14.00 15.20 9.60 9.60 61.20
270 652225 ด.ช. ศุภกร วงศ์วิไล ป.6 16.00 14.00 5.60 10.40 15.20 61.20
271 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 13.60 14.00 8.80 12.00 12.80 61.20
272 652707 ด.ช. ชญฏ ชลประเสริฐสุข ป.6 11.20 14.00 14.40 10.40 11.20 61.20
273 651016 ด.ญ. ปัญจภรรัศมิ์ สุวรรณรงค์ ป.6 14.40 10.00 8.80 11.20 16.80 61.20
274 650482 ด.ญ. กฤตภัทร เกลียวทอง ป.6 12.00 10.00 16.00 10.40 12.80 61.20
275 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 14.40 14.00 10.40 10.40 12.00 61.20
276 650002 ด.ช. กันตธีร์ จารวัฒน์ ป.6 14.40 14.00 12.00 10.40 10.40 61.20
277 652838 ด.ญ. ศุภิสรา ธรรมดี ป.6 12.80 14.00 10.40 11.20 12.80 61.20
278 650177 ด.ญ. พิชามญชุ์ พลเดช ป.5 14.40 6.00 14.40 14.40 12.00 61.20
279 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 14.40 17.00 7.20 9.60 12.80 61.00
280 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 16.00 13.00 8.80 13.60 9.60 61.00
281 651559 ด.ญ. ณิชชาวีณ์ เปรมะอิทธิวัฒน์ ป.6 12.00 13.00 8.00 16.00 12.00 61.00
282 652068 ด.ญ. ชัญญานุช อินทรทรัพย์ ป.6 15.20 9.00 12.00 12.00 12.80 61.00
283 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 16.00 9.00 10.40 12.80 12.80 61.00
284 651668 ด.ญ. จอมจิตชญาน์ ทรัพย์เจริญ ป.5 14.40 16.00 6.40 11.20 12.80 60.80
285 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 12.80 16.00 11.20 8.80 12.00 60.80
286 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 11.20 16.00 9.60 10.40 13.60 60.80
287 650660 ด.ญ. ทัตพิชชา ลักษณะะพรหม ป.6 14.40 8.00 12.00 12.80 13.60 60.80
288 651282 ด.ญ. ภูรัชยา พร้อมภูวดล ป.6 15.20 12.00 4.00 12.80 16.80 60.80
289 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 13.60 12.00 12.80 12.00 10.40 60.80
290 651000 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.6 10.40 12.00 12.80 9.60 16.00 60.80
291 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 13.60 15.00 9.60 10.40 12.00 60.60
292 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 11.20 15.00 12.00 12.00 10.40 60.60
293 652348 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.6 15.20 11.00 10.40 8.80 15.20 60.60
294 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 16.00 14.00 8.80 9.60 12.00 60.40
295 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 12.00 14.00 8.80 11.20 14.40 60.40
296 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 13.60 10.00 12.00 11.20 13.60 60.40
297 650733 ด.ญ. วิธาดา อรรคสิริสถาวร ป.5 12.00 10.00 12.80 12.00 13.60 60.40
298 650656 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.6 14.40 14.00 8.00 8.00 16.00 60.40
299 650879 ด.ญ. ณัชชา แสงกระจ่าง ป.6 13.60 14.00 9.60 10.40 12.80 60.40
300 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 12.80 14.00 6.40 15.20 12.00 60.40
301 650472 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์แสนสุข ป.5 12.00 14.00 10.40 10.40 13.60 60.40
302 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 12.00 14.00 12.80 8.80 12.80 60.40
303 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 12.80 17.00 8.00 11.20 11.20 60.20
304 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 11.20 13.00 8.80 14.40 12.80 60.20
305 650180 ด.ช. มณฑล ศรีอินทสุทธิ์ ป.6 8.80 13.00 10.40 11.20 16.80 60.20
306 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 8.80 16.00 15.20 10.40 9.60 60.00
307 651456 ด.ช. เดชาธร พรมจันทร์ ป.6 15.20 12.00 7.20 10.40 15.20 60.00
308 650812 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.6 13.60 12.00 9.60 11.20 13.60 60.00
309 650200 ด.ช. ธนกฤต ขาวสนิท ป.6 13.60 12.00 13.60 9.60 11.20 60.00
310 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 12.80 12.00 9.60 12.80 12.80 60.00
311 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 15.20 16.00 8.80 9.60 10.40 60.00
312 652890 ด.ช. พุทธิปัญญ์ เกตุเขียว ป.6 16.80 12.00 5.60 12.00 13.60 60.00
313 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 12.00 12.00 10.40 12.00 13.60 60.00
314 650998 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.6 12.00 12.00 13.60 10.40 12.00 60.00
315 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 14.40 8.00 13.60 10.40 13.60 60.00
316 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 14.40 19.00 12.00 4.80 9.60 59.80
317 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 12.00 15.00 9.60 10.40 12.80 59.80
318 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 12.80 11.00 8.80 12.80 14.40 59.80
319 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 13.60 18.00 5.60 11.20 11.20 59.60
320 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 17.60 10.00 7.20 13.60 11.20 59.60
321 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 8.80 18.00 11.20 12.00 9.60 59.60
322 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 16.00 14.00 5.60 11.20 12.80 59.60
323 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 14.40 14.00 6.40 12.00 12.80 59.60
324 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 14.40 14.00 10.40 8.80 12.00 59.60
325 652876 ด.ญ. รวิสรา สุกิตติวราพันธุ์ ป.6 12.80 14.00 9.60 10.40 12.80 59.60
326 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 12.00 14.00 15.20 8.00 10.40 59.60
327 651749 ด.ญ. กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร ป.5 15.20 10.00 8.00 12.80 13.60 59.60
328 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 17.60 13.00 7.20 10.40 11.20 59.40
328 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 15.20 17.00 8.80 9.60 8.80 59.40
330 650561 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.6 12.00 17.00 8.80 9.60 12.00 59.40
331 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 13.60 17.00 6.40 12.80 9.60 59.40
332 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 10.40 13.00 11.20 13.60 11.20 59.40
333 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 9.60 16.00 9.60 11.20 12.80 59.20
334 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 14.40 12.00 8.80 12.80 11.20 59.20
335 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 9.60 16.00 14.40 10.40 8.80 59.20
336 651943 ด.ช. กฤศ ฉิมวัย ป.6 14.40 15.00 7.20 8.80 13.60 59.00
337 652422 ด.ช. ภีมะ ศรีวนิชย์ ป.6 12.80 11.00 13.60 8.00 13.60 59.00
338 652376 ด.ญ. ณชนก วลัยพัชรา ป.6 16.00 11.00 16.80 5.60 9.60 59.00
339 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 15.20 11.00 12.80 10.40 9.60 59.00
340 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 13.60 11.00 13.60 10.40 10.40 59.00
341 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 9.60 11.00 16.80 8.80 12.80 59.00
342 651003 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ เพ็งตราพันธ์ุ ป.5 14.40 7.00 12.00 12.00 13.60 59.00
343 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 12.00 14.00 11.20 10.40 11.20 58.80
344 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 11.20 14.00 12.00 10.40 11.20 58.80
345 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 16.00 14.00 8.00 8.00 12.80 58.80
346 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 12.80 14.00 8.80 12.80 10.40 58.80
347 652823 ด.ช. ณัฐนันท์ พูนลาภพาณิชย์ ป.5 16.00 10.00 8.80 12.00 12.00 58.80
348 652267 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล ป.5 12.80 10.00 8.80 12.80 14.40 58.80
349 650969 ด.ช. นิโคลัย สวนกุหลาบ ป.6 12.80 10.00 16.00 8.00 12.00 58.80
350 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 14.40 9.00 12.80 8.80 13.60 58.60
351 650722 ด.ช. อารักษ์ ลิ้มประสาท ป.6 13.60 13.00 5.60 13.60 12.80 58.60
352 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 12.00 13.00 16.00 6.40 11.20 58.60
353 650640 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.6 9.60 16.00 8.80 8.00 16.00 58.40
354 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 15.20 12.00 9.60 8.00 13.60 58.40
355 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 14.40 12.00 8.00 11.20 12.80 58.40
356 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 11.20 12.00 12.00 14.40 8.80 58.40
357 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 8.00 12.00 12.80 13.60 12.00 58.40
358 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 14.40 15.00 8.00 8.00 12.80 58.20
359 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 13.60 15.00 8.80 11.20 9.60 58.20
360 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 15.20 11.00 10.40 7.20 14.40 58.20
361 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 13.60 11.00 13.60 10.40 9.60 58.20
362 651956 ด.ญ. ณัฐสินี บรมสุข ป.6 11.20 11.00 10.40 12.00 13.60 58.20
363 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 12.00 14.00 15.20 5.60 11.20 58.00
364 652197 ด.ช. ปิติ นิ่มปิติวัน ป.6 14.40 14.00 11.20 9.60 8.80 58.00
365 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 13.60 14.00 8.80 10.40 11.20 58.00
366 650436 ด.ช. วัชรภัทร รุ่งเกียรติกุล ป.6 14.40 10.00 8.80 10.40 14.40 58.00
367 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 11.20 10.00 12.80 12.00 12.00 58.00
368 650493 ด.ช. รู้คุณ ภูรัตน์ ป.6 16.00 6.00 14.40 6.40 15.20 58.00
369 651875 ด.ช. ปวริศ บุญเกิด ป.6 13.60 9.00 11.20 11.20 12.80 57.80
370 652980 ด.ช. นภณัฏฐ์ บุญญาวานิชย์ ป.6 15.20 13.00 6.40 11.20 12.00 57.80
371 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 11.20 13.00 11.20 10.40 12.00 57.80
372 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 10.40 13.00 10.40 11.20 12.80 57.80
373 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 12.80 13.00 12.00 12.00 8.00 57.80
374 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 10.40 13.00 12.80 8.80 12.80 57.80
375 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 15.20 9.00 8.00 12.80 12.80 57.80
376 652667 ด.ช. ศุภวิชญ์ อุรุพงศ์พิศาล ป.6 13.60 9.00 12.00 10.40 12.80 57.80
377 652569 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.6 13.60 12.00 7.20 12.00 12.80 57.60
378 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 12.00 12.00 14.40 10.40 8.80 57.60
379 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 12.00 15.00 12.00 9.60 8.80 57.40
380 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 10.40 15.00 9.60 7.20 15.20 57.40
381 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 14.40 11.00 7.20 12.00 12.80 57.40
382 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 10.40 15.00 14.40 8.80 8.80 57.40
383 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 9.60 11.00 16.00 10.40 10.40 57.40
384 650567 ด.ช. คู่บุญ จิตตวงค์ ป.6 10.40 7.00 10.40 13.60 16.00 57.40
385 652684 ด.ช. เคนตะ นาคาโนะ ป.6 13.60 14.00 11.20 6.40 12.00 57.20
386 650952 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.6 15.20 10.00 8.80 12.00 11.20 57.20
387 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 11.20 10.00 9.60 12.00 14.40 57.20
388 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 12.00 6.00 16.00 11.20 12.00 57.20
389 650977 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.6 13.60 10.00 10.40 14.40 8.80 57.20
390 652468 ด.ญ. อนันตญา อนันตรุจกุล ป.6 10.40 10.00 14.40 10.40 12.00 57.20
391 650079 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.6 15.20 13.00 6.40 11.20 11.20 57.00
392 652578 ด.ช. อนาวิลธ์ ด่านสวัสดิ์ ป.6 13.60 13.00 6.40 11.20 12.80 57.00
393 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 11.20 13.00 13.60 9.60 9.60 57.00
394 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 15.20 9.00 9.60 12.00 11.20 57.00
395 651338 ด.ญ. โศจิรัตน์ เทียนกิ่งแก้ว ป.6 13.60 5.00 17.60 8.80 12.00 57.00
396 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 12.00 13.00 10.40 10.40 11.20 57.00
397 650597 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.6 16.80 5.00 9.60 12.00 13.60 57.00
398 650873 ด.ช. กรณพงษ์ เกษอ่ำ ป.6 13.60 16.00 4.80 12.80 9.60 56.80
399 650025 ด.ช. นรภัทร เชาวน์เกษม ป.6 16.00 12.00 8.00 9.60 11.20 56.80
400 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 9.60 12.00 16.00 9.60 9.60 56.80
401 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 11.20 8.00 9.60 14.40 13.60 56.80
402 651813 ด.ญ. ปุษยา จันทร์พิพัฒน์ ป.6 12.80 16.00 6.40 12.00 9.60 56.80
403 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 10.40 12.00 12.80 10.40 11.20 56.80
404 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 15.20 8.00 8.80 12.00 12.80 56.80
405 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 11.20 11.00 16.00 9.60 8.80 56.60
406 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 11.20 7.00 13.60 11.20 13.60 56.60
407 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 16.00 11.00 5.60 12.80 11.20 56.60
408 652747 ด.ช. วงศพัทธ์ วรวุฒิ ป.5 12.80 11.00 8.00 10.40 14.40 56.60
409 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 6.40 11.00 15.20 10.40 13.60 56.60
410 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 10.40 7.00 13.60 12.00 13.60 56.60
411 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 12.00 11.00 8.80 12.00 12.80 56.60
412 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 12.00 10.00 12.00 9.60 12.80 56.40
413 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 16.00 14.00 6.40 7.20 12.80 56.40
414 650628 ด.ช. ศุภวิชญ์ สันโดด ป.6 12.80 14.00 7.20 12.00 10.40 56.40
415 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 8.00 14.00 13.60 12.80 8.00 56.40
416 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 12.00 10.00 10.40 8.80 15.20 56.40
417 651018 ด.ช. ศุภกร ภัทรเตชาวัฒน์ ป.6 10.40 10.00 15.20 10.40 10.40 56.40
418 651640 ด.ช. พิชญะ ไชยโชติช่วง ป.6 14.40 6.00 14.40 13.60 8.00 56.40
419 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 16.00 14.00 8.80 8.80 8.80 56.40
420 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 8.00 17.00 11.20 8.80 11.20 56.20
421 650833 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.6 14.40 13.00 12.00 5.60 11.20 56.20
422 651238 ด.ช. ธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 13.60 13.00 10.40 8.80 10.40 56.20
423 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 12.00 13.00 11.20 7.20 12.80 56.20
424 650603 ด.ช. ธนภัทร บุญยืน ป.6 11.20 13.00 4.00 12.00 16.00 56.20
425 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 9.60 13.00 13.60 10.40 9.60 56.20
426 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 8.00 13.00 8.80 12.00 14.40 56.20
427 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 12.80 9.00 15.20 8.00 11.20 56.20
428 652626 ด.ช. วสุภัทร พงศ์กิดาการ ป.6 12.80 13.00 9.60 8.00 12.80 56.20
429 652864 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เล้าเจริญเสริม ป.6 14.40 9.00 9.60 10.40 12.80 56.20
430 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 14.40 12.00 9.60 8.80 11.20 56.00
431 651688 ด.ช. นพกร สินวิริยะกุล ป.6 13.60 8.00 11.20 9.60 13.60 56.00
432 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 10.40 12.00 11.20 8.80 13.60 56.00
433 651653 ด.ญ. ธีริศรา อมรพุทธพล ป.6 15.20 8.00 12.80 10.40 9.60 56.00
434 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 13.60 15.00 7.20 9.60 10.40 55.80
435 651366 ด.ญ. อรพิชญ์ กิจกุลนำชัย ป.6 12.80 11.00 10.40 9.60 12.00 55.80
436 650457 ด.ช. นพวงศธร วิกุลโรจน์พัฒน์ ป.6 12.80 11.00 11.20 8.80 12.00 55.80
437 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 12.00 11.00 11.20 12.00 9.60 55.80
438 651155 ด.ญ. เพ็ญพิชชา โพธิ์ปริสุทธิ์ ป.6 10.40 11.00 9.60 12.80 12.00 55.80
439 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 12.00 7.00 11.20 11.20 14.40 55.80
440 651551 ด.ญ. ภัสรวินท์ ตั้งศรีไพโรจน์ ป.6 14.40 15.00 8.00 8.00 10.40 55.80
441 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 12.00 15.00 8.80 12.00 8.00 55.80
442 651944 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.6 11.20 14.00 11.20 9.60 9.60 55.60
443 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 11.20 14.00 10.40 11.20 8.80 55.60
444 651817 ด.ช. ศุภกร ตันสกุล ป.5 12.80 10.00 10.40 10.40 12.00 55.60
445 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 12.80 14.00 8.00 12.00 8.80 55.60
446 650062 ด.ญ. พุทธิฌา เก่งการพานิช ป.6 13.60 10.00 12.80 7.20 12.00 55.60
447 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 13.60 13.00 8.80 11.20 8.80 55.40
448 651139 ด.ญ. ณัฐนรี โรจนากาศ ป.6 13.60 13.00 11.20 7.20 10.40 55.40
449 651609 ด.ญ. พิณธิดา มณีสุริยงค์ ป.6 12.80 13.00 8.00 9.60 12.00 55.40
450 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 10.40 9.00 11.20 11.20 13.60 55.40
451 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 11.20 13.00 13.60 8.80 8.80 55.40
452 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 12.00 9.00 9.60 12.00 12.80 55.40
453 652051 ด.ช. อริญชัย ทรัพย์เจริญ ป.6 12.80 12.00 8.00 10.40 12.00 55.20
454 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 13.60 8.00 12.80 8.80 12.00 55.20
455 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 12.00 8.00 9.60 12.00 13.60 55.20
456 650981 ด.ญ. สุตาภัทร เอี่ยมบำรุง ป.6 14.40 12.00 6.40 12.00 10.40 55.20
457 652661 ด.ญ. จุฑาทิพย์ รอดลอยทุกข์ ป.6 9.60 15.00 7.20 12.00 11.20 55.00
458 651929 ด.ช. เขมทัต วีณิน ป.6 9.60 11.00 11.20 13.60 9.60 55.00
459 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 15.20 7.00 10.40 9.60 12.80 55.00
460 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 15.20 15.00 5.60 8.80 10.40 55.00
461 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 10.40 15.00 14.40 9.60 5.60 55.00
462 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 15.20 11.00 10.40 8.80 9.60 55.00
463 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 9.60 14.00 11.20 8.80 11.20 54.80
464 650109 ด.ญ. พรรวินท์ ภุชงคกุล ป.6 11.20 6.00 8.80 15.20 13.60 54.80
465 650310 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.6 12.80 10.00 7.20 11.20 13.60 54.80
466 650643 ด.ญ. นภสร ฉัตรเท ป.6 13.60 10.00 8.00 10.40 12.80 54.80
467 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 12.80 10.00 12.00 12.00 8.00 54.80
468 652139 ด.ช. วสุธรณ์ คำพิมลหิรัญรัช ป.6 10.40 10.00 10.40 9.60 14.40 54.80
469 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 15.20 9.00 5.60 12.00 12.80 54.60
470 650027 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.6 14.40 9.00 6.40 12.80 12.00 54.60
471 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 13.60 9.00 12.00 7.20 12.80 54.60
472 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 12.80 9.00 10.40 9.60 12.80 54.60
473 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 10.40 13.00 10.40 10.40 10.40 54.60
474 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 12.80 9.00 6.40 12.00 14.40 54.60
475 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 13.60 12.00 8.00 11.20 9.60 54.40
476 651845 ด.ญ. พรนัชชา ศุทธาดิศัย ป.6 12.00 12.00 7.20 10.40 12.80 54.40
477 650582 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.6 10.40 12.00 12.80 8.80 10.40 54.40
478 652009 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 14.40 8.00 8.80 12.00 11.20 54.40
479 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 12.00 8.00 10.40 15.20 8.80 54.40
480 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 13.60 15.00 8.00 8.80 8.80 54.20
481 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 12.80 15.00 5.60 8.80 12.00 54.20
482 652770 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.5 19.20 11.00 6.40 6.40 11.20 54.20
483 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 10.40 11.00 9.60 13.60 9.60 54.20
484 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 8.80 11.00 11.20 8.80 14.40 54.20
485 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 11.20 7.00 16.00 10.40 9.60 54.20
486 650438 ด.ญ. ปุณย์พิชชา ช้อยชด ป.6 11.20 10.00 11.20 10.40 11.20 54.00
487 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 8.00 10.00 17.60 9.60 8.80 54.00
488 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 13.60 14.00 4.80 12.00 9.60 54.00
489 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 16.80 10.00 8.80 5.60 12.80 54.00
490 651461 ด.ช. วชิรวิชญ์ วชิรมงคลพงษ์ ป.6 14.40 10.00 6.40 9.60 13.60 54.00
491 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 12.80 10.00 14.40 10.40 6.40 54.00
492 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 9.60 10.00 12.80 10.40 11.20 54.00
493 650611 ด.ญ. ณัฐทิตา จุติมา ป.6 12.80 6.00 13.60 11.20 10.40 54.00
494 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 9.60 9.00 12.80 11.20 11.20 53.80
495 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 12.00 9.00 10.40 9.60 12.80 53.80
496 652463 ด.ช. ธีชวิณณ์ ทองไชย ป.6 12.80 13.00 8.80 8.80 10.40 53.80
497 652577 ด.ญ. ลักษณารีย์ มาเฉลิม ป.6 12.80 9.00 8.80 12.80 10.40 53.80
498 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 12.80 8.00 7.20 13.60 12.00 53.60
499 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 12.80 8.00 8.80 9.60 14.40 53.60
500 652377 ด.ญ. กัญญ์วรา เถาทับนุ่ม ป.6 10.40 8.00 9.60 14.40 11.20 53.60
501 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 10.40 8.00 10.40 11.20 13.60 53.60
502 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 12.80 16.00 16.80 5.60 2.40 53.60
503 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 12.80 12.00 8.00 12.00 8.80 53.60
504 651382 ด.ช. ฐิติวัชร์ คชชา ป.6 13.60 11.00 11.20 12.80 4.80 53.40
505 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 11.20 11.00 12.80 10.40 8.00 53.40
506 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 10.40 11.00 8.80 11.20 12.00 53.40
507 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 11.20 7.00 11.20 13.60 10.40 53.40
508 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 13.60 14.00 7.20 6.40 12.00 53.20
509 651135 ด.ญ. วริศรา จูระมงคล ป.6 12.00 14.00 8.80 10.40 8.00 53.20
510 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 13.60 10.00 8.80 11.20 9.60 53.20
511 650990 ด.ช. อรรถนนท์ สุพรมอินทร์ ป.6 12.80 10.00 4.80 13.60 12.00 53.20
512 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 12.80 10.00 12.00 8.80 9.60 53.20
513 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 11.20 10.00 14.40 6.40 11.20 53.20
514 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 10.40 10.00 12.80 12.80 7.20 53.20
515 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 9.60 10.00 10.40 12.80 10.40 53.20
516 651057 ด.ญ. ชญาณิษฐ์ เอกนุช ป.6 12.00 6.00 6.40 13.60 15.20 53.20
517 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 12.80 10.00 8.00 12.00 10.40 53.20
518 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 12.80 10.00 6.40 11.20 12.80 53.20
519 652137 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.6 13.60 13.00 7.20 7.20 12.00 53.00
520 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 11.20 13.00 8.00 11.20 9.60 53.00
521 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 11.20 9.00 13.60 10.40 8.80 53.00
522 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 12.00 13.00 8.00 7.20 12.80 53.00
523 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 11.20 13.00 7.20 8.80 12.80 53.00
524 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 11.20 13.00 10.40 8.00 10.40 53.00
525 651105 ด.ช. กษิดิ์ธรรม สื่อไพบูลย์ ป.6 9.60 13.00 12.00 7.20 11.20 53.00
526 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 7.20 13.00 12.00 12.80 8.00 53.00
527 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 8.00 13.00 10.40 12.80 8.80 53.00
528 651063 ด.ช. อิทธิกร โนรีเวช ป.6 8.80 16.00 7.20 9.60 11.20 52.80
529 651579 ด.ช. สรวิชญ์ ณ พัทลุง ป.6 12.00 12.00 8.00 11.20 9.60 52.80
530 652884 ด.ญ. ณัฏฐ์ฎาพร มณีเสาวนพ ป.6 14.40 8.00 7.20 11.20 12.00 52.80
531 652819 ด.ช. ภพธรรม วิสายอน ป.6 12.80 8.00 8.00 10.40 13.60 52.80
532 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 12.80 8.00 11.20 8.80 12.00 52.80
533 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 8.80 8.00 14.40 8.80 12.80 52.80
534 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 12.00 12.00 8.80 11.20 8.80 52.80
535 650578 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.6 8.80 12.00 10.40 11.20 10.40 52.80
536 650932 ด.ช. กิจนที ธนารัชพิชิต ป.6 6.40 12.00 8.80 9.60 16.00 52.80
537 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 12.80 8.00 8.80 10.40 12.80 52.80
538 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 12.00 4.00 12.00 8.80 16.00 52.80
539 652500 ด.ช. ต้นแสง มนตรีพิริยาภรณ์ ป.6 12.00 15.00 4.80 7.20 13.60 52.60
540 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 7.20 11.00 12.80 10.40 11.20 52.60
541 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 12.80 7.00 11.20 8.80 12.80 52.60
542 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 12.00 11.00 9.60 8.00 12.00 52.60
543 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 14.40 7.00 8.00 8.80 14.40 52.60
544 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 13.60 14.00 4.80 7.20 12.80 52.40
545 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 12.80 14.00 9.60 8.80 7.20 52.40
546 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 10.40 14.00 11.20 8.00 8.80 52.40
547 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 11.20 10.00 8.00 11.20 12.00 52.40
548 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 11.20 10.00 9.60 8.00 13.60 52.40
549 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 9.60 10.00 12.00 9.60 11.20 52.40
550 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 12.00 6.00 16.00 9.60 8.80 52.40
551 651969 ด.ญ. สุภานิษา วงษ์รอด ป.6 9.60 9.00 13.60 11.20 8.80 52.20
552 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 16.00 9.00 6.40 11.20 9.60 52.20
553 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 13.60 9.00 5.60 12.00 12.00 52.20
554 650587 ด.ญ. ณัฐนิชา ปั้นจั่น ป.6 12.80 9.00 8.80 11.20 10.40 52.20
555 650305 ด.ญ. มนัสนันท์ ชูโชติถาวร ป.6 12.80 9.00 8.80 8.80 12.80 52.20
556 650053 ด.ช. อรรถ ภูมิจิตร ป.5 10.40 9.00 11.20 10.40 11.20 52.20
557 651931 ด.ช. ณัฐวัศห์ รูปพรม ป.6 8.80 1.00 13.60 14.40 14.40 52.20
558 652591 ด.ญ. รินรดา รอดเมื่อ ป.6 10.40 12.00 11.20 11.20 7.20 52.00
559 651990 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.6 8.80 12.00 5.60 12.80 12.80 52.00
560 650848 ด.ช. กานตธีร์ สุ่มอิ่ม ป.6 9.60 8.00 12.00 8.80 13.60 52.00
561 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 10.40 15.00 7.20 9.60 9.60 51.80
562 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 9.60 15.00 8.00 8.00 11.20 51.80
563 652166 ด.ญ. พิชญ์สินี น้อยอินทร์วงศ์ ป.5 13.60 7.00 12.00 8.00 11.20 51.80
564 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 11.20 7.00 13.60 8.80 11.20 51.80
565 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 14.40 15.00 6.40 8.00 8.00 51.80
566 651747 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.5 12.80 15.00 7.20 8.00 8.80 51.80
567 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 11.20 14.00 8.00 7.20 11.20 51.60
568 652080 ด.ช. ธนัท ทรงจินดา ป.6 12.80 14.00 8.00 8.80 8.00 51.60
569 652604 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.6 16.00 10.00 8.00 8.00 9.60 51.60
570 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 10.40 10.00 14.40 9.60 7.20 51.60
571 652787 ด.ญ. ณัฐณกัญญ์ อภิชาจุติกันต์ ป.6 10.40 10.00 12.80 8.80 9.60 51.60
572 651511 ด.ช. ธรรศ พรมศิริ ป.5 16.00 6.00 4.80 12.00 12.80 51.60
573 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 17.60 13.00 4.00 5.60 11.20 51.40
574 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 11.20 13.00 7.20 11.20 8.80 51.40
575 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 8.80 13.00 7.20 9.60 12.80 51.40
576 650735 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.6 13.60 9.00 11.20 8.80 8.80 51.40
577 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 11.20 9.00 12.00 8.80 10.40 51.40
578 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 9.60 9.00 12.80 9.60 10.40 51.40
579 650872 ด.ญ. นัทธมน อื้อเศรษฐศักดิ์ ป.6 12.80 5.00 14.40 8.00 11.20 51.40
580 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 9.60 16.00 8.80 8.80 8.00 51.20
581 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 13.60 12.00 8.00 8.80 8.80 51.20
582 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 12.00 8.00 8.80 11.20 11.20 51.20
583 651996 ด.ช. กานต์ ไชยมาเสรีกุล ป.5 11.20 8.00 6.40 11.20 14.40 51.20
584 652913 ด.ญ. พราวบุญ ไกรสรกุล ป.5 11.20 8.00 8.80 7.20 16.00 51.20
585 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 10.40 8.00 12.80 9.60 10.40 51.20
586 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 13.60 7.00 11.20 9.60 9.60 51.00
587 650447 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ อินทรักษ์ ป.6 12.80 7.00 6.40 13.60 11.20 51.00
588 651145 ด.ญ. พัณณิตา เสมจร ป.6 9.60 15.00 6.40 9.60 10.40 51.00
589 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 8.00 11.00 8.80 11.20 12.00 51.00
590 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 10.40 7.00 8.80 14.40 10.40 51.00
591 652079 ด.ช. สัณหณัฐ วิชัย ป.6 10.40 7.00 8.00 13.60 12.00 51.00
592 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 10.40 7.00 17.60 6.40 9.60 51.00
593 650947 ด.ช. พิชญะ เอี่ยมสมุทร ป.6 13.60 10.00 11.20 7.20 8.80 50.80
594 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 9.60 10.00 5.60 12.00 13.60 50.80
595 651122 ด.ช. ธัชพงศ์ สีเขียวรัตน์ ป.6 11.20 10.00 8.80 8.80 12.00 50.80
596 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 12.00 13.00 10.40 6.40 8.80 50.60
597 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 11.20 13.00 8.00 10.40 8.00 50.60
598 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 11.20 13.00 10.40 4.00 12.00 50.60
599 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 12.80 9.00 6.40 11.20 11.20 50.60
600 652134 ด.ช. ปภิณวิช จิรภัทรสิทธา ป.6 11.20 9.00 10.40 13.60 6.40 50.60
601 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 11.20 9.00 10.40 10.40 9.60 50.60
602 651195 ด.ญ. กวิสรา กาญจนรัตน์ ป.6 10.40 9.00 11.20 10.40 9.60 50.60
603 650916 ด.ช. สรวัชญ์ มาเหล็ง ป.6 12.80 13.00 4.80 11.20 8.80 50.60
604 652258 ด.ญ. กัลยรัตน์ เบญจานุวัตร ป.6 13.60 5.00 12.80 10.40 8.80 50.60
605 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 10.40 20.00 4.80 9.60 5.60 50.40
606 652756 ด.ช. วัชระวิชญ์ มธุรันยานนท์ ป.6 9.60 16.00 7.20 7.20 10.40 50.40
607 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 12.00 12.00 7.20 8.00 11.20 50.40
608 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 11.20 12.00 8.80 8.80 9.60 50.40
609 651985 ด.ช. พิชเยศ มุสิกะวัน ป.6 12.00 8.00 8.00 9.60 12.80 50.40
610 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 9.60 8.00 7.20 9.60 16.00 50.40
611 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 11.20 12.00 8.00 8.80 10.40 50.40
612 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 8.00 12.00 13.60 8.00 8.80 50.40
613 651844 ด.ญ. ไอย์ริสสา เพชรวิภูษิต ป.6 13.60 3.00 11.20 11.20 11.20 50.20
614 651519 ด.ญ. ณัฐณิชา วชิรรุ่งเรือง ป.5 13.60 11.00 4.00 8.80 12.80 50.20
615 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 7.20 11.00 12.80 10.40 8.80 50.20
616 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 13.60 7.00 8.00 11.20 10.40 50.20
617 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 12.00 7.00 8.80 9.60 12.80 50.20
618 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 10.40 7.00 8.80 12.80 11.20 50.20
619 652894 ด.ช. วรากร มนต์คาถา ป.6 9.60 7.00 8.80 12.00 12.80 50.20
620 652845 ด.ช. สิริภพ โขวิฑูรกิจ ป.6 8.00 11.00 10.40 10.40 10.40 50.20
621 652027 ด.ช. วชิรวิทย์ สุคนธะตามร์ ป.4 12.80 10.00 11.20 10.40 5.60 50.00
622 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 12.80 10.00 9.60 8.00 9.60 50.00
623 651955 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.6 12.00 14.00 8.00 10.40 5.60 50.00
624 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 12.00 14.00 8.00 7.20 8.80 50.00
625 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 12.00 10.00 5.60 12.00 10.40 50.00
626 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 12.00 10.00 8.80 6.40 12.80 50.00
627 652059 ด.ญ. ปทิตตา แสงรัตน์ ป.6 10.40 10.00 7.20 10.40 12.00 50.00
628 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 10.40 10.00 8.80 10.40 10.40 50.00
629 650234 ด.ญ. กันตินันท์ แจ้งวัง ป.6 10.40 10.00 10.40 8.00 11.20 50.00
630 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 10.40 10.00 15.20 1.60 12.80 50.00
631 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 13.60 6.00 8.80 9.60 12.00 50.00
632 650759 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.6 11.20 6.00 4.80 13.60 14.40 50.00
633 652621 ด.ญ. จินดารัตน์ ญาติ ป.6 12.80 13.00 5.60 10.40 8.00 49.80
634 652325 ด.ญ. วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา ป.6 13.60 9.00 5.60 9.60 12.00 49.80
635 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 11.20 9.00 12.00 9.60 8.00 49.80
636 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 9.60 9.00 7.20 8.80 15.20 49.80
637 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 8.80 9.00 8.00 10.40 13.60 49.80
638 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 8.00 9.00 14.40 9.60 8.80 49.80
639 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 15.20 5.00 12.00 8.80 8.80 49.80
640 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 12.00 5.00 9.60 12.80 10.40 49.80
641 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 12.00 13.00 6.40 8.80 9.60 49.80
642 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 12.00 13.00 8.80 8.00 8.00 49.80
643 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 10.40 13.00 8.80 6.40 11.20 49.80
644 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 14.40 9.00 12.00 5.60 8.80 49.80
645 652425 ด.ช. อัครวิชญ์ โรจนบุรานนท์ ป.6 12.00 9.00 8.80 8.80 11.20 49.80
646 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 10.40 9.00 8.80 8.80 12.80 49.80
647 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 9.60 9.00 8.00 14.40 8.80 49.80
648 651006 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.5 10.40 5.00 12.80 12.00 9.60 49.80
649 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 11.20 16.00 4.00 9.60 8.80 49.60
650 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 12.80 8.00 4.80 10.40 13.60 49.60
651 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 11.20 8.00 11.20 8.00 11.20 49.60
652 651184 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.5 12.00 16.00 6.40 6.40 8.80 49.60
653 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 12.00 12.00 9.60 7.20 8.80 49.60
654 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 10.40 12.00 10.40 8.00 8.80 49.60
655 651315 ด.ช. กฤตภาส กิจสัมนางกูร ป.6 9.60 12.00 6.40 11.20 10.40 49.60
656 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 12.00 8.00 10.40 10.40 8.80 49.60
657 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 12.00 8.00 16.00 3.20 10.40 49.60
658 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 10.40 8.00 8.00 11.20 12.00 49.60
659 652509 ด.ช. กันตพล สุมานิก ป.6 14.40 12.00 4.80 9.60 8.80 49.60
660 650864 ด.ญ. กัณยาวีร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 12.80 8.00 8.00 12.00 8.80 49.60
661 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 6.40 19.00 7.20 8.80 8.00 49.40
662 652810 ด.ช. ภัชธฤต จิตต์จำนงค์ ป.5 15.20 11.00 4.80 9.60 8.80 49.40
663 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 13.60 11.00 9.60 8.00 7.20 49.40
664 651368 ด.ญ. โสพิชา หิรัญนุช ป.6 12.00 11.00 11.20 5.60 9.60 49.40
665 650538 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.6 11.20 11.00 7.20 8.80 11.20 49.40
666 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 7.20 11.00 15.20 8.00 8.00 49.40
667 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 12.80 7.00 7.20 9.60 12.80 49.40
668 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 12.00 7.00 8.00 9.60 12.80 49.40
669 650890 ด.ญ. โสภิดา เนียมขันธ์ ป.6 10.40 7.00 7.20 12.00 12.80 49.40
670 651311 ด.ญ. ณิชาภัสสร์ นาคาสุ ป.6 14.40 7.00 9.60 6.40 12.00 49.40
671 652816 ด.ช. อริยพัฒฐ์ สมสุด ป.5 13.60 7.00 10.40 7.20 11.20 49.40
672 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 12.80 7.00 6.40 8.80 14.40 49.40
673 651069 ด.ญ. ชนกนันท์ สิงหอุบล ป.6 12.00 7.00 10.40 8.80 11.20 49.40
674 652151 ด.ช. พร้อมบุญ สังข์สุวรรณ ป.5 8.00 7.00 9.60 12.00 12.80 49.40
675 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 13.60 10.00 8.00 9.60 8.00 49.20
676 650066 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สมใจ ป.5 11.20 10.00 4.80 11.20 12.00 49.20
677 652837 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ด่านศิริวัฒน์ ป.6 14.40 6.00 4.00 11.20 13.60 49.20
678 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 12.80 6.00 9.60 8.80 12.00 49.20
679 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 11.20 6.00 11.20 8.00 12.80 49.20
680 650387 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ชุณหรัตน์ ป.5 10.40 6.00 7.20 12.00 13.60 49.20
681 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 10.40 6.00 11.20 8.00 13.60 49.20
682 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 9.60 6.00 11.20 10.40 12.00 49.20
683 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 14.40 9.00 10.40 4.80 10.40 49.00
684 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 12.00 9.00 12.00 7.20 8.80 49.00
685 650248 ด.ช. ประพล คงสกุล ป.6 9.60 9.00 12.00 9.60 8.80 49.00
686 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 8.80 9.00 8.00 11.20 12.00 49.00
687 652254 ด.ช. อิทธิพัทธ์ หาวิธีกุลธนา ป.6 13.60 12.00 4.80 8.80 9.60 48.80
688 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 11.20 8.00 10.40 7.20 12.00 48.80
689 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 11.20 12.00 6.40 8.80 10.40 48.80
690 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 10.40 8.00 12.00 9.60 8.80 48.80
691 650125 ด.ญ. ศุภรา ฉันทพันธุ์ ป.6 8.00 8.00 8.80 12.80 11.20 48.80
692 651436 ด.ช. ปุณณวิช แปรงนารถ ป.6 11.20 11.00 8.00 8.80 9.60 48.60
693 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 8.80 15.00 7.20 7.20 10.40 48.60
694 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 16.00 11.00 8.00 7.20 6.40 48.60
695 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 11.20 11.00 10.40 8.00 8.00 48.60
696 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 11.20 7.00 6.40 12.80 11.20 48.60
697 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 11.20 7.00 8.00 10.40 12.00 48.60
698 650413 ด.ญ. อรอินทุ์ ก๋งอุบล ป.5 10.40 7.00 8.00 11.20 12.00 48.60
699 650352 ด.ญ. พลอยนภัส โกมลารชุน ป.6 9.60 7.00 9.60 10.40 12.00 48.60
700 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 8.80 7.00 14.40 9.60 8.80 48.60
701 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 10.40 11.00 12.80 7.20 7.20 48.60
702 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 9.60 10.00 6.40 11.20 11.20 48.40
703 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 11.20 6.00 9.60 10.40 11.20 48.40
704 652154 ด.ช. นรวัชร์ นาคผุด ป.6 9.60 10.00 6.40 9.60 12.80 48.40
705 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 9.60 10.00 10.40 8.00 10.40 48.40
706 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 13.60 13.00 5.60 8.80 7.20 48.20
707 650898 ด.ช. ชวภัฏ ศรีปริญโญทัย ป.6 10.40 13.00 9.60 8.00 7.20 48.20
708 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 14.40 9.00 8.00 8.00 8.80 48.20
709 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 13.60 9.00 10.40 5.60 9.60 48.20
710 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 12.00 9.00 7.20 8.80 11.20 48.20
711 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 12.00 9.00 8.00 8.80 10.40 48.20
712 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 8.80 9.00 11.20 11.20 8.00 48.20
713 651850 ด.ญ. นพรรษอร ผลิใบ ป.6 8.80 9.00 6.40 10.40 13.60 48.20
714 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 10.40 9.00 10.40 6.40 12.00 48.20
715 650523 ด.ช. ธาราดร สุพัฒนา ป.6 16.80 8.00 3.20 9.60 10.40 48.00
716 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 15.20 8.00 5.60 7.20 12.00 48.00
717 650784 ด.ญ. ณัฐนันท์ วุฒิพนมศักดิ์ ป.6 12.00 8.00 7.20 9.60 11.20 48.00
718 652813 ด.ญ. ไอย์วริญ ธราธารกุลวัฒนา ป.6 11.20 4.00 11.20 10.40 11.20 48.00
719 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 11.20 12.00 7.20 8.80 8.80 48.00
720 650379 ด.ช. กิตติพิชญ์ ไทรแจ่มจันทร์ ป.6 12.00 8.00 8.00 10.40 9.60 48.00
721 652047 ด.ญ. พัทธนันท์ จุลกะ ป.6 11.20 8.00 8.80 9.60 10.40 48.00
722 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 8.00 8.00 11.20 6.40 14.40 48.00
723 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 8.80 4.00 12.80 9.60 12.80 48.00
724 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 10.40 12.00 10.40 7.20 8.00 48.00
725 650415 ด.ญ. ทิพย์นารา จารุทัศน์ ป.6 12.80 11.00 3.20 8.80 12.00 47.80
726 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 12.00 11.00 11.20 4.80 8.80 47.80
727 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 7.20 11.00 10.40 6.40 12.80 47.80
728 651406 ด.ญ. กชพรรณ ศรแก้ว ป.6 11.20 7.00 7.20 10.40 12.00 47.80
729 651264 ด.ญ. พัชร์ลิตา รัตนสุมาวงศ์ ป.6 11.20 6.00 8.80 9.60 12.00 47.60
730 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 9.60 14.00 13.60 4.80 5.60 47.60
731 652899 ด.ช. ปภังกร ปานเสน่ห์ ป.6 13.60 10.00 5.60 8.00 10.40 47.60
732 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 12.80 10.00 6.40 8.00 10.40 47.60
733 652561 ด.ญ. ณภัสนันท์ โสภณวิมลรัตน์ ป.6 12.00 6.00 7.20 10.40 12.00 47.60
734 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 12.00 10.00 9.60 5.60 10.40 47.60
735 651465 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.6 10.40 6.00 7.20 8.00 16.00 47.60
736 652828 ด.ญ. ญดา ชาปัญญา ป.5 8.00 10.00 10.40 8.80 10.40 47.60
737 650332 ด.ช. สมัชญ์ เดียวตระกูล ป.6 5.60 6.00 12.00 12.80 11.20 47.60
738 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 13.60 13.00 7.20 8.00 5.60 47.40
739 652250 ด.ญ. ปริยากร ณ ระนอง ป.6 15.20 9.00 7.20 5.60 10.40 47.40
740 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 11.20 9.00 6.40 9.60 11.20 47.40
741 650169 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.6 11.20 9.00 7.20 9.60 10.40 47.40
742 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 9.60 9.00 8.80 12.00 8.00 47.40
743 651855 ด.ช. สรวิชญ์ สุทธิสุข ป.6 8.80 9.00 9.60 8.80 11.20 47.40
744 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 8.00 9.00 4.80 12.00 13.60 47.40
745 651266 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.6 8.00 9.00 12.80 8.80 8.80 47.40
746 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 10.40 5.00 12.80 9.60 9.60 47.40
747 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 9.60 13.00 10.40 7.20 7.20 47.40
748 650821 ด.ญ. ธัญชนก เรืองดิษฐ์ ป.6 12.00 9.00 5.60 8.80 12.00 47.40
749 650742 ด.ช. ชนาธิป ศรีสอาด ป.5 12.00 9.00 6.40 8.00 12.00 47.40
750 652727 ด.ช. ทศธรรม อิ่มปิติวงษ์ ป.6 13.60 5.00 6.40 9.60 12.80 47.40
751 651973 ด.ช. คุณาวิตต์ สำราญสุข ป.6 9.60 5.00 10.40 10.40 12.00 47.40
752 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 9.60 12.00 12.80 6.40 6.40 47.20
753 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 9.60 12.00 10.40 5.60 9.60 47.20
754 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 10.40 8.00 9.60 12.80 6.40 47.20
755 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 4.80 8.00 14.40 9.60 10.40 47.20
756 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 11.20 4.00 11.20 10.40 10.40 47.20
757 651187 ด.ช. พุธสณี มณฑา ป.6 10.40 4.00 6.40 11.20 15.20 47.20
758 652637 ด.ช. สรวิศ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 8.80 12.00 6.40 8.00 12.00 47.20
759 652557 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.6 10.40 8.00 6.40 12.00 10.40 47.20
760 651921 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.6 11.20 11.00 5.60 8.80 10.40 47.00
761 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 13.60 11.00 8.80 4.80 8.80 47.00
762 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 11.20 11.00 8.80 8.00 8.00 47.00
763 651652 ด.ช. ธันยวรรศธร วงษ์วัฒนา ป.6 13.60 7.00 6.40 9.60 10.40 47.00
764 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 13.60 7.00 8.80 7.20 10.40 47.00
765 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 12.00 7.00 6.40 12.00 9.60 47.00
766 651409 ด.ช. ณัฐนนท์ เลิศศักดิ์ธนกุล ป.6 12.00 7.00 8.00 11.20 8.80 47.00
767 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 11.20 7.00 6.40 12.00 10.40 47.00
768 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 12.00 10.00 9.60 6.40 8.80 46.80
769 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 9.60 10.00 8.00 8.00 11.20 46.80
770 652857 ด.ช. รพีพงษ์ ตั้งจิตเจริญ ป.6 13.60 6.00 11.20 9.60 6.40 46.80
771 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 9.60 6.00 7.20 12.80 11.20 46.80
772 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 9.60 10.00 4.80 10.40 12.00 46.80
773 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 8.00 10.00 10.40 8.00 10.40 46.80
774 651896 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.5 12.80 6.00 8.00 8.00 12.00 46.80
775 650236 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.6 10.40 6.00 8.80 12.00 9.60 46.80
776 650613 ด.ญ. พิมพ์ฐดา ธนโชคชัยพงศ์ ป.6 8.80 6.00 8.00 12.00 12.00 46.80
777 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 8.00 13.00 8.80 9.60 7.20 46.60
778 652257 ด.ญ. นีราวรินทร์ นรัจฉริยางกูร ป.5 9.60 9.00 7.20 11.20 9.60 46.60
779 652394 ด.ญ. อริญชย์ เตสุชาตะ ป.6 8.80 5.00 12.80 9.60 10.40 46.60
780 651578 ด.ช. พสธร ศรไพศาล ป.6 6.40 17.00 7.20 7.20 8.80 46.60
781 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 7.20 13.00 7.20 11.20 8.00 46.60
782 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 13.60 9.00 6.40 9.60 8.00 46.60
783 652886 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ตันฮู้ ป.5 8.00 9.00 6.40 11.20 12.00 46.60
784 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 10.40 5.00 12.00 9.60 9.60 46.60
785 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 8.00 5.00 10.40 10.40 12.80 46.60
786 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 12.80 13.00 8.80 4.00 8.00 46.60
787 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 10.40 9.00 4.80 12.00 10.40 46.60
788 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 8.80 9.00 8.80 8.00 12.00 46.60
789 653032 ด.ญ. ณัฐสินี อภิรัตน์โรจนกุล ป.6 10.40 5.00 8.80 10.40 12.00 46.60
790 652854 ด.ช. พชฎะ กรุณามัย ป.6 8.80 12.00 8.80 8.00 8.80 46.40
791 651756 ด.ญ. อัยรดา สุวรรณพฤกษ์ ป.4 13.60 8.00 4.80 8.80 11.20 46.40
792 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 11.20 8.00 5.60 9.60 12.00 46.40
793 652517 ด.ญ. นภัสนันท์ พันถม ป.6 11.20 8.00 6.40 9.60 11.20 46.40
794 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 11.20 8.00 8.80 9.60 8.80 46.40
795 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 10.40 8.00 11.20 9.60 7.20 46.40
796 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 9.60 8.00 8.80 11.20 8.80 46.40
797 651528 ด.ช. ปพนกร เททะสังข์ ป.6 9.60 8.00 9.60 9.60 9.60 46.40
798 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 9.60 8.00 8.00 8.80 12.00 46.40
799 652696 ด.ญ. ณิชนันทน์ หลีสกุล ป.6 6.40 8.00 8.80 9.60 13.60 46.40
800 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 8.00 12.00 13.60 7.20 5.60 46.40
801 651788 ด.ช. ภิเศกสินธุ์ นิยมธรรมกิจ ป.6 14.40 8.00 14.40 3.20 6.40 46.40
802 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 8.80 8.00 10.40 11.20 8.00 46.40
803 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 8.80 8.00 13.60 7.20 8.80 46.40
804 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 13.60 4.00 10.40 8.00 10.40 46.40
805 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 11.20 11.00 4.80 11.20 8.00 46.20
806 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 8.80 11.00 8.00 8.00 10.40 46.20
807 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 14.40 7.00 8.80 6.40 9.60 46.20
808 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 13.60 7.00 8.80 9.60 7.20 46.20
809 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 10.40 7.00 11.20 8.80 8.80 46.20
810 652265 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.6 10.40 7.00 12.00 8.00 8.80 46.20
811 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 8.80 7.00 11.20 11.20 8.00 46.20
812 652852 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.6 12.00 10.00 5.60 4.80 13.60 46.00
813 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 12.80 10.00 4.80 8.80 9.60 46.00
814 651423 ด.ช. พันธ์ยศ ธีร์ธนพงศ์ ป.6 12.80 10.00 8.00 6.40 8.80 46.00
815 652592 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.5 12.00 10.00 13.60 4.80 5.60 46.00
816 652156 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 10.40 10.00 5.60 10.40 9.60 46.00
817 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 9.60 6.00 8.00 10.40 12.00 46.00
818 652405 ด.ญ. นลินรัตน์ คิคูชิ ป.6 9.60 6.00 8.80 10.40 11.20 46.00
819 651780 ด.ญ. อรนภา ชัยภักดี ป.6 10.40 14.00 6.40 7.20 8.00 46.00
820 651272 ด.ช. ภาณุวัชร เตชะกำธรกิจ ป.5 12.00 9.00 7.20 8.80 8.80 45.80
821 651091 ด.ญ. วานิษฎ์ฉมา เจียมพัฒนขจร ป.6 9.60 9.00 9.60 9.60 8.00 45.80
822 651412 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง ป.5 9.60 9.00 8.00 8.80 10.40 45.80
823 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 7.20 9.00 7.20 10.40 12.00 45.80
824 652986 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.6 12.00 5.00 11.20 8.00 9.60 45.80
825 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 11.20 5.00 9.60 9.60 10.40 45.80
826 650001 ด.ช. สิทธิภาคย์ กาบทอง ป.6 9.60 5.00 4.00 11.20 16.00 45.80
827 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 8.00 5.00 9.60 12.00 11.20 45.80
828 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 14.40 5.00 6.40 9.60 10.40 45.80
829 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 8.80 12.00 4.80 8.80 11.20 45.60
830 652169 ด.ญ. เบญญาภา ชาติครบุรี ป.6 12.00 8.00 4.80 11.20 9.60 45.60
831 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 11.20 8.00 4.80 10.40 11.20 45.60
832 651671 ด.ช. พีรวิชญ์ ดีเสมอ ป.6 10.40 12.00 5.60 9.60 8.00 45.60
833 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 12.80 8.00 8.00 9.60 7.20 45.60
834 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 12.00 4.00 13.60 8.80 7.20 45.60
835 650927 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ ใหม่ตัน ป.5 9.60 4.00 6.40 12.00 13.60 45.60
836 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 9.60 4.00 10.40 11.20 10.40 45.60
837 653031 ด.ช. ธนกฤต นัดดามงคล ป.6 11.20 12.00 4.80 8.80 8.80 45.60
838 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 9.60 11.00 14.40 5.60 4.80 45.40
839 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 3.20 11.00 13.60 5.60 12.00 45.40
840 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 12.80 7.00 5.60 14.40 5.60 45.40
841 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 8.80 7.00 8.80 12.80 8.00 45.40
842 650973 ด.ญ. จินตา นิมิตรนาวิน ป.6 5.60 3.00 17.60 7.20 12.00 45.40
843 650152 ด.ญ. ปวันรัตน์ จันทร์อินทร์ ป.6 10.40 11.00 6.40 8.80 8.80 45.40
844 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 12.00 7.00 15.20 6.40 4.80 45.40
845 650713 ด.ช. ธนภัทร เชี่ยวชาญ ป.6 9.60 7.00 6.40 9.60 12.80 45.40
846 651224 ด.ญ. วชิรญาณ์ สิริปัญญาวิทย์ ป.6 13.60 14.00 15.20 2.40 0.00 45.20
847 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 10.40 10.00 4.00 12.00 8.80 45.20
848 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 9.60 10.00 8.80 7.20 9.60 45.20
849 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 9.60 10.00 8.00 6.40 11.20 45.20
850 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 8.80 10.00 2.40 8.80 15.20 45.20
851 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 11.20 6.00 8.00 11.20 8.80 45.20
852 651626 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ทุมสท้าน ป.6 11.20 6.00 14.40 4.80 8.80 45.20
853 650625 ด.ญ. ชญานิษฐ์ เกตุสุวรรณ ป.6 10.40 6.00 8.80 9.60 10.40 45.20
854 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 10.40 14.00 10.40 4.00 6.40 45.20
855 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 11.20 13.00 7.20 9.60 4.00 45.00
856 651065 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.6 8.80 9.00 9.60 8.00 9.60 45.00
857 652278 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 9.60 5.00 5.60 12.80 12.00 45.00
858 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 12.00 13.00 3.20 6.40 10.40 45.00
859 651984 ด.ญ. อภิชญา กิจจะการะ ป.6 8.80 13.00 4.00 9.60 9.60 45.00
860 651580 ด.ช. ณัฐรุจ บุญจารุพงศ์ ป.6 8.80 13.00 6.40 9.60 7.20 45.00
861 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 12.80 9.00 8.80 4.00 10.40 45.00
862 652420 ด.ญ. ปทิตตา พิศิษฐการ ป.6 10.40 9.00 9.60 8.00 8.00 45.00
863 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 9.60 9.00 16.00 9.60 0.80 45.00
864 650997 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.6 5.60 5.00 12.00 10.40 12.00 45.00
865 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 11.20 12.00 9.60 7.20 4.80 44.80
866 651169 ด.ช. จักรภัทร เอี่ยมธนากุล ป.6 16.00 8.00 5.60 4.80 10.40 44.80
867 652655 ด.ช. ปราย ชลศรานนท์ ป.6 15.20 8.00 2.40 9.60 9.60 44.80
868 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 9.60 8.00 9.60 8.80 8.80 44.80
869 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 5.60 8.00 10.40 12.00 8.80 44.80
870 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 8.80 4.00 15.20 8.80 8.00 44.80
871 652413 ด.ช. ณัฎฐ์ธีร์ ฤกษ์สมโภชน์ ป.6 11.20 12.00 4.80 7.20 9.60 44.80
872 650007 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.6 10.40 8.00 4.80 8.80 12.80 44.80
873 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 10.40 8.00 8.00 8.80 9.60 44.80
874 650146 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.6 8.00 8.00 6.40 10.40 12.00 44.80
875 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 12.00 7.00 7.20 5.60 12.80 44.60
876 650671 ด.ญ. ดนิตา ภูมิสิงหราช ป.6 11.20 7.00 7.20 9.60 9.60 44.60
877 651323 ด.ญ. ธันยพัฒน์ ถาวรเลิศชัย ป.6 9.60 7.00 4.00 11.20 12.80 44.60
878 652571 ด.ช. อัคราพัศศ์ ธนาพัชรโชติ ป.6 11.20 11.00 5.60 7.20 9.60 44.60
879 651512 ด.ช. บุรพล เรืองพยุงศักดิ์ ป.5 13.60 7.00 4.00 6.40 13.60 44.60
880 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 12.00 7.00 7.20 8.00 10.40 44.60
881 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 10.40 7.00 4.00 12.00 11.20 44.60
882 652523 ด.ช. พรพิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ ป.5 9.60 7.00 5.60 9.60 12.80 44.60
883 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 7.20 7.00 11.20 8.80 10.40 44.60
884 652108 ด.ช. ชยุต ลิ้มวรรณะกูล ป.6 8.80 3.00 12.00 10.40 10.40 44.60
885 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 13.60 6.00 7.20 8.00 9.60 44.40
886 652892 ด.ช. ปราชญา กิจยโภค ป.6 13.60 6.00 8.00 7.20 9.60 44.40
887 652207 ด.ช. นิกันกร กวนพฤกษ์ ป.6 11.20 6.00 8.00 6.40 12.80 44.40
888 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 10.40 6.00 8.80 8.80 10.40 44.40
889 650448 ด.ญ. ฐิรญา ปรีดิ์จิตตานนท์ ป.6 9.60 2.00 9.60 12.00 11.20 44.40
890 652537 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.5 10.40 10.00 8.00 9.60 6.40 44.40
891 652192 ด.ช. รัชเดช นิลเปล่งแสง ป.5 9.60 10.00 9.60 6.40 8.80 44.40
892 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 11.20 6.00 10.40 8.00 8.80 44.40
893 650475 ด.ช. ตรัยคุณ เริงรักษ์ ป.6 10.40 6.00 8.00 9.60 10.40 44.40
894 652363 ด.ญ. พัชญ์พิดา วงศ์ไชยสาคร ป.5 10.40 6.00 9.60 9.60 8.80 44.40
895 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 11.20 2.00 14.40 8.80 8.00 44.40
896 650266 ด.ญ. อารดา เอกโองการ ป.5 6.40 13.00 8.00 7.20 9.60 44.20
897 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 12.80 9.00 3.20 11.20 8.00 44.20
898 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 12.80 9.00 9.60 3.20 9.60 44.20
899 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 12.00 9.00 5.60 11.20 6.40 44.20
900 652066 ด.ช. ธนภัทร คำคม ป.6 10.40 9.00 8.80 8.00 8.00 44.20
901 651450 ด.ช. ศิวกรณ์ บุญหนุน ป.5 8.80 9.00 8.80 8.00 9.60 44.20
902 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 7.20 9.00 9.60 7.20 11.20 44.20
903 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 10.40 5.00 8.00 11.20 9.60 44.20
904 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 9.60 5.00 11.20 6.40 12.00 44.20
905 650419 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.4 8.00 5.00 13.60 6.40 11.20 44.20
906 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 11.20 8.00 12.00 5.60 7.20 44.00
907 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 10.40 12.00 5.60 8.80 7.20 44.00
908 652522 ด.ช. ทำนุรัฐ ตันไพบูลย์ ป.6 8.80 12.00 3.20 12.00 8.00 44.00
909 652639 ด.ช. ชวิน ศิริพันธ์ ป.6 8.80 12.00 8.00 7.20 8.00 44.00
910 651055 ด.ญ. ปริชมน ทรัพย์สิทธิพงศ์ ป.6 10.40 8.00 8.00 8.00 9.60 44.00
911 651334 ด.ญ. ญาดา สมรรถสุวรรณ ป.6 10.40 8.00 9.60 6.40 9.60 44.00
912 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 9.60 8.00 8.80 9.60 8.00 44.00
913 652049 ด.ช. อังศุ รุ้งรุจิเมฆ ป.6 9.60 8.00 8.00 8.80 9.60 44.00
914 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 9.60 8.00 11.20 7.20 8.00 44.00
915 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 8.80 8.00 12.00 8.80 6.40 44.00
916 652767 ด.ญ. มติมนต์ เหมือนนรุท ป.6 8.00 8.00 10.40 8.00 9.60 44.00
917 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 5.60 8.00 12.80 8.80 8.80 44.00
918 652262 ด.ญ. กนกนุช ปุณประวัติ ป.6 10.40 4.00 8.80 8.00 12.80 44.00
919 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 10.40 4.00 11.20 8.00 10.40 44.00
920 651159 ด.ช. น่านน้ำ แก้วอุบล ป.6 9.60 4.00 14.40 6.40 9.60 44.00
921 652263 ด.ญ. ณฐิตา สินสุวรรณ ป.4 9.60 7.00 11.20 9.60 6.40 43.80
922 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 9.60 7.00 13.60 7.20 6.40 43.80
923 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 8.80 7.00 7.20 9.60 11.20 43.80
924 650005 ด.ญ. เขมณิช ชัยยุตต์ ป.5 8.80 7.00 6.40 8.80 12.80 43.80
925 651223 ด.ช. ภัทริน กุลกุศล ป.6 6.40 15.00 6.40 7.20 8.80 43.80
926 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 12.00 7.00 8.80 8.80 7.20 43.80
927 651010 ด.ญ. พิมพ์นารา ศรีมันทยามาศ ป.6 10.40 7.00 8.80 6.40 11.20 43.80
928 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 7.20 14.00 11.20 6.40 4.80 43.60
929 651115 ด.ช. นรภัทร เลิศทนงเดช ป.6 11.20 10.00 7.20 6.40 8.80 43.60
930 650741 ด.ญ. นิรินธนา รักในศิล ป.6 10.40 14.00 6.40 4.80 8.00 43.60
931 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 8.80 14.00 4.00 6.40 10.40 43.60
932 651487 ด.ช. อัคคเดช อัครพิพัฒน์กุล ป.6 11.20 10.00 4.00 8.00 10.40 43.60
933 650921 ด.ช. พุทธคุณ สิริวัฒนานนท์กุล ป.6 12.00 6.00 5.60 8.00 12.00 43.60
934 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 11.20 6.00 6.40 8.00 12.00 43.60
935 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 11.20 6.00 9.60 7.20 9.60 43.60
936 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 10.40 6.00 5.60 9.60 12.00 43.60
937 652174 ด.ช. จิราวัฒน์ เรืองธัญยธรณ์ ป.6 9.60 6.00 8.00 10.40 9.60 43.60
938 651684 ด.ญ. ณสิริ สินุธก ป.5 8.80 6.00 12.00 8.80 8.00 43.60
939 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 10.40 13.00 3.20 7.20 9.60 43.40
940 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 8.00 13.00 4.80 9.60 8.00 43.40
941 651950 ด.ช. วิกร นิธิชัยภากุล ป.6 12.00 9.00 7.20 6.40 8.80 43.40
942 651253 ด.ญ. ปภาดา สืบปรุ ป.5 11.20 9.00 10.40 5.60 7.20 43.40
943 651758 ด.ช. รัชชานนท์ อภิชนบุตร ป.4 6.40 9.00 9.60 11.20 7.20 43.40
944 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 4.80 9.00 12.00 8.80 8.80 43.40
945 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 12.80 5.00 11.20 6.40 8.00 43.40
946 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 11.20 5.00 7.20 12.00 8.00 43.40
947 651535 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.5 11.20 5.00 8.00 9.60 9.60 43.40
948 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 8.80 5.00 8.80 8.80 12.00 43.40
949 651074 ด.ญ. ปาลิน ศรีสมานุวัตร ป.6 7.20 5.00 18.40 3.20 9.60 43.40
950 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 10.40 13.00 2.40 8.80 8.80 43.40
951 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 12.00 9.00 9.60 7.20 5.60 43.40
952 651582 ด.ญ. ภิญญ์วริณ อมรชัยชาญ ป.6 11.20 9.00 6.40 6.40 10.40 43.40
953 651711 ด.ญ. กัลย์ณพร ตันวรเศรษฐี ป.6 8.00 9.00 6.40 8.80 11.20 43.40
954 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 8.80 5.00 12.00 7.20 10.40 43.40
955 650340 ด.ญ. ภิญญดา เชี่ยวสิริขจร ป.6 11.20 8.00 7.20 6.40 10.40 43.20
956 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 9.60 8.00 8.80 7.20 9.60 43.20
957 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 9.60 8.00 14.40 4.80 6.40 43.20
958 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 8.80 8.00 7.20 8.80 10.40 43.20
959 652641 ด.ญ. ณัชชา เครือเนียม ป.6 10.40 4.00 7.20 11.20 10.40 43.20
960 652316 ด.ญ. ณัฏฐณิชา มีแสง ป.6 10.40 11.00 4.80 9.60 7.20 43.00
961 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 10.40 11.00 8.00 4.00 9.60 43.00
962 650182 ด.ญ. วรัญญา วิสาวะโท ป.6 11.20 7.00 4.00 10.40 10.40 43.00
963 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 11.20 7.00 4.00 8.00 12.80 43.00
964 650963 ด.ช. กวินภพ ชินเมธีพิทักษ์ ป.6 10.40 7.00 7.20 9.60 8.80 43.00
965 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 10.40 7.00 8.00 8.80 8.80 43.00
966 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 12.80 7.00 4.00 10.40 8.80 43.00
967 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 8.00 7.00 7.20 8.80 12.00 43.00
968 652691 ด.ญ. อุษามณี ชูศรีธนวรรธน์ ป.4 8.00 3.00 10.40 9.60 12.00 43.00
969 652070 ด.ช. ภพประวีร์ จริยปรัชญากุล ป.6 11.20 10.00 3.20 7.20 11.20 42.80
970 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 9.60 10.00 5.60 10.40 7.20 42.80
971 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 8.00 10.00 3.20 12.00 9.60 42.80
972 651573 ด.ช. พีรวิชญ์ ร่วมนาพะยา ป.6 8.00 10.00 7.20 8.00 9.60 42.80
973 652268 ด.ญ. ทักษอร รอดน้อย ป.6 11.20 6.00 4.00 10.40 11.20 42.80
974 653022 ด.ช. สิรภพ ภมรมานพ ป.6 10.40 6.00 7.20 9.60 9.60 42.80
975 651008 ด.ญ. นันท์นภัส ทองประดับ ป.6 8.00 6.00 8.00 9.60 11.20 42.80
976 650746 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ชัชวาลย์ ป.5 7.20 6.00 10.40 9.60 9.60 42.80
977 652289 ด.ช. นราวิชญ์ จันทประดิษฐ ป.6 9.60 6.00 8.80 8.00 10.40 42.80
978 652398 ด.ญ. ดากานดา ขันตยาภรณ์ ป.6 5.60 9.00 7.20 9.60 11.20 42.60
979 652274 ด.ช. ณัฐฏฐชัย เล่าปิ่นกาญจน์ ป.6 11.20 5.00 7.20 11.20 8.00 42.60
980 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 9.60 5.00 7.20 8.80 12.00 42.60
981 652716 ด.ญ. กุริศรา ต๊ะตา ป.6 8.80 9.00 5.60 8.00 11.20 42.60
982 652147 ด.ญ. ธณิชา ศรีสุตา ป.6 8.00 9.00 9.60 12.00 4.00 42.60
983 652570 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.6 12.00 5.00 5.60 6.40 13.60 42.60
984 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 8.00 5.00 10.40 9.60 9.60 42.60
985 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 7.20 5.00 11.20 8.80 10.40 42.60
986 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 10.40 9.00 8.80 8.00 6.40 42.60
987 652513 ด.ช. นิพัทธ์ เดชจริง ป.6 10.40 9.00 4.00 7.20 12.00 42.60
988 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 8.00 9.00 8.80 7.20 9.60 42.60
989 651730 ด.ช. ธีรวีร์ อัตต์สินทอง ป.4 10.40 5.00 4.80 10.40 12.00 42.60
990 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 8.80 12.00 3.20 6.40 12.00 42.40
991 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 11.20 8.00 4.00 9.60 9.60 42.40
992 650858 ด.ญ. ณัฐกฤตา ทองดี ป.4 9.60 8.00 5.60 8.80 10.40 42.40
993 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 10.40 12.00 2.40 8.00 9.60 42.40
994 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 7.20 12.00 6.40 9.60 7.20 42.40
995 651651 ด.ญ. ธันยรสธร วงษ์วัฒนา ป.6 10.40 8.00 7.20 6.40 10.40 42.40
996 652686 ด.ช. ชิษณุ ศรีเจริญ ป.6 8.00 8.00 6.40 8.00 12.00 42.40
997 651596 ด.ญ. ลักษณียา นาคสุก ป.6 8.00 4.00 10.40 9.60 10.40 42.40
998 650364 ด.ช. กฤชวริทธิ์ งามเลิศประเสริฐ ป.6 10.40 15.00 8.00 4.80 4.00 42.20
999 651909 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.6 12.80 11.00 4.80 5.60 8.00 42.20
1000 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 12.00 7.00 7.20 6.40 9.60 42.20
1001 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 10.40 7.00 8.80 7.20 8.80 42.20
1002 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 8.80 7.00 8.80 8.80 8.80 42.20
1003 652158 ด.ญ. นิยตา มงคลนิมิตร ป.5 13.60 11.00 2.40 7.20 8.00 42.20
1004 652888 ด.ช. ธาวิญ อินทพรต ป.4 6.40 11.00 6.40 8.00 10.40 42.20
1005 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 6.40 7.00 10.40 8.00 10.40 42.20
1006 650492 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.6 7.20 10.00 5.60 9.60 9.60 42.00
1007 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 11.20 6.00 6.40 8.80 9.60 42.00
1008 652456 ด.ช. สรธร มีชัย ป.6 9.60 10.00 4.00 10.40 8.00 42.00
1009 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 9.60 10.00 6.40 9.60 6.40 42.00
1010 650179 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.6 9.60 10.00 8.00 7.20 7.20 42.00
1011 650736 ด.ญ. ชนมน ศรารัชต์ ป.5 12.00 6.00 8.80 9.60 5.60 42.00
1012 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 12.00 6.00 8.80 5.60 9.60 42.00
1013 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 10.40 6.00 8.80 8.80 8.00 42.00
1014 652624 ด.ญ. ธีร์จุฑา ทัพเสนีย์ ป.5 9.60 6.00 6.40 9.60 10.40 42.00
1015 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 8.80 6.00 7.20 7.20 12.80 42.00
1016 650509 ด.ญ. นระฟ้า ผลาวัลย์ ป.6 8.00 6.00 8.80 11.20 8.00 42.00
1017 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 9.60 2.00 12.80 8.00 9.60 42.00
1018 650820 ด.ญ. อัญชสา รุ่งเรืองสาคร ป.6 11.20 9.00 5.60 5.60 10.40 41.80
1019 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 5.60 9.00 9.60 9.60 8.00 41.80
1020 650023 ด.ช. วรุฒม์ สุขสมจิตร ป.6 9.60 5.00 5.60 9.60 12.00 41.80
1021 651569 ด.ญ. วณิชญา ไตรยวงค์ ป.6 9.60 5.00 6.40 8.00 12.80 41.80
1022 650865 ด.ช. จรัสไชย ศรีประภากร ป.6 9.60 5.00 12.00 7.20 8.00 41.80
1023 652919 ด.ช. ภวัต ฤทธิผลิน ป.6 8.80 5.00 4.80 8.80 14.40 41.80
1024 651892 ด.ญ. ภัทราพร คำบุญเรือง ป.6 8.00 5.00 8.80 10.40 9.60 41.80
1025 650245 ด.ญ. สุพัชร์ภรณ์ ประดิษฐสอน ป.5 9.60 8.00 8.80 4.80 10.40 41.60
1026 651252 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.6 11.20 12.00 4.00 6.40 8.00 41.60
1027 650953 ด.ช. สิรภพ คงคาวิทูร ป.6 12.80 8.00 5.60 8.80 6.40 41.60
1028 651735 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.6 8.00 8.00 12.00 5.60 8.00 41.60
1029 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 9.60 4.00 10.40 8.00 9.60 41.60
1030 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 7.20 4.00 16.80 7.20 6.40 41.60
1031 651933 ด.ช. ธนวิชญ์ จรุงเรืองเกียรติ ป.5 11.20 7.00 8.00 9.60 5.60 41.40
1032 650945 ด.ช. ปฐมชัย ศรีเจริญ ป.6 11.20 7.00 10.40 9.60 3.20 41.40
1033 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 10.40 7.00 1.60 11.20 11.20 41.40
1033 651439 ด.ญ. ชาลิสา สังขดิษฐ์ ป.6 11.20 7.00 4.00 8.80 10.40 41.40
1034 650559 ด.ญ. กชณา เจริญศุภนิมิตร ป.5 9.60 7.00 7.20 8.00 9.60 41.40
1035 651376 ด.ช. ปิธิพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ป.4 9.60 7.00 9.60 8.00 7.20 41.40
1036 652409 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.6 8.00 7.00 8.80 9.60 8.00 41.40
1038 652320 ด.ช. ยูจีน ตัน ป.4 11.20 3.00 7.20 8.80 11.20 41.40
1039 650096 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ทิพย์รัตน์ ป.6 9.60 3.00 8.00 9.60 11.20 41.40
1040 652748 ด.ญ. มาริสา ขำอินทร์ ป.6 12.00 7.00 5.60 8.80 8.00 41.40
1041 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 11.20 7.00 6.40 8.80 8.00 41.40
1042 650555 ด.ช. ภูวนนท์ มีวอน ป.6 10.40 7.00 9.60 6.40 8.00 41.40
1043 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 7.20 7.00 8.00 8.80 10.40 41.40
1044 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 13.60 6.00 5.60 5.60 10.40 41.20
1045 651035 ด.ช. ภัตธนสันต์ เตชนะรุ่งโรจน์ ป.5 10.40 6.00 8.00 9.60 7.20 41.20
1046 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 10.40 6.00 8.00 8.80 8.00 41.20
1047 650599 ด.ช. ธนาพล ลักษมีคุณากร ป.6 9.60 6.00 5.60 12.80 7.20 41.20
1048 650880 ด.ญ. ณฐมน สโกฟิวด์ ป.6 9.60 6.00 4.00 11.20 10.40 41.20
1049 652403 ด.ช. ปัณณชา เพชรฤทธิ์ ป.6 9.60 6.00 8.00 8.00 9.60 41.20
1050 650050 ด.ช. ณพัชร เลขะชัย ป.5 9.60 6.00 12.00 6.40 7.20 41.20
1051 651463 ด.ญ. ศศิณัฐ วังโสม ป.5 8.80 6.00 5.60 10.40 10.40 41.20
1052 651013 ด.ช. สวัชกร สันตยานนท์ ป.6 8.80 6.00 5.60 9.60 11.20 41.20
1053 652975 ด.ญ. ชลชา ไหสุภา ป.6 5.60 6.00 10.40 12.00 7.20 41.20
1054 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 5.60 6.00 11.20 8.80 9.60 41.20
1055 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 4.00 6.00 15.20 8.00 8.00 41.20
1056 650577 ด.ญ. อรรวินท์ มังคลรังษี ป.6 10.40 10.00 2.40 10.40 8.00 41.20
1057 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 9.60 17.00 7.20 4.00 3.20 41.00
1058 650938 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.6 8.00 5.00 5.60 12.80 9.60 41.00
1059 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 6.40 5.00 11.20 7.20 11.20 41.00
1060 650153 ด.ช. ปฐวี บัณฑิตกุล ป.5 9.60 13.00 4.00 7.20 7.20 41.00
1061 652703 ด.ช. ณัฐพงศ์ ขำคง ป.6 7.20 13.00 4.80 8.00 8.00 41.00
1062 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 10.40 9.00 11.20 5.60 4.80 41.00
1063 651648 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 8.00 9.00 6.40 7.20 10.40 41.00
1064 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 11.20 5.00 8.00 8.80 8.00 41.00
1065 651542 ด.ช. ภูดิศ อุณอนันต์ ป.5 9.60 5.00 8.80 10.40 7.20 41.00
1066 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 8.80 5.00 13.60 8.00 5.60 41.00
1067 652795 ด.ญ. ภวิตา นางแย้ม ป.5 8.00 5.00 8.00 11.20 8.80 41.00
1068 651848 ด.ช. ธนภัทร เทียนถาวร ป.6 9.60 12.00 5.60 7.20 6.40 40.80
1069 651841 ด.ช. ธีร์ดนัย เจริญสุขศิริ ป.5 7.20 12.00 7.20 8.00 6.40 40.80
1070 650740 ด.ช. ชนนันท์ ศรารัชต์ ป.5 9.60 4.00 5.60 8.80 12.80 40.80
1071 652560 ด.ช. พชรดณัย โกมลสิงห์ ป.5 8.00 4.00 11.20 8.80 8.80 40.80
1072 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 10.40 8.00 4.00 4.80 13.60 40.80
1073 651094 ด.ญ. ชยพัทธ์ กรกิจสุวรรณ ป.5 8.00 8.00 8.80 9.60 6.40 40.80
1074 650280 ด.ช. พลณัฏฐ์ ทรัพย์มี ป.6 10.40 4.00 4.00 10.40 12.00 40.80
1075 651107 ด.ช. อิทธิมนตร์ บัวจำรัส ป.6 5.60 11.00 12.80 5.60 5.60 40.60
1076 650159 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.6 5.60 7.00 4.00 11.20 12.80 40.60
1077 652410 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.6 5.60 3.00 11.20 11.20 9.60 40.60
1078 651703 ด.ช. วชิรวิทย์ เชิดฉันท์ ป.6 7.20 11.00 9.60 7.20 5.60 40.60
1079 652058 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.5 10.40 7.00 8.80 4.80 9.60 40.60
1080 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 9.60 7.00 4.00 9.60 10.40 40.60
1081 652721 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช ป.6 8.80 7.00 6.40 9.60 8.80 40.60
1082 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 8.00 7.00 11.20 7.20 7.20 40.60
1083 652873 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.4 8.00 7.00 10.40 6.40 8.80 40.60
1084 651400 ด.ช. ปริญ ตันสถาวีรัฐ ป.5 6.40 7.00 14.40 5.60 7.20 40.60
1085 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 9.60 10.00 7.20 3.20 10.40 40.40
1086 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 12.00 6.00 5.60 9.60 7.20 40.40
1087 651039 ด.ช. รัชพงศ์ โคตรประทุม ป.6 9.60 6.00 7.20 9.60 8.00 40.40
1088 652611 ด.ญ. บุญญิสา ชื่นตะโก ป.6 8.80 6.00 4.00 12.00 9.60 40.40
1089 651555 ด.ญ. ฤติมา รัตนภิญโญวงศ์ ป.6 8.00 10.00 2.40 8.80 11.20 40.40
1090 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 8.00 10.00 6.40 6.40 9.60 40.40
1091 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 4.80 10.00 5.60 11.20 8.80 40.40
1092 652945 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.6 12.00 6.00 6.40 8.00 8.00 40.40
1093 651980 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.6 12.00 6.00 8.00 8.00 6.40 40.40
1094 651869 ด.ญ. ณัฐนันท์ คำพอง ป.6 10.40 6.00 5.60 10.40 8.00 40.40
1095 650822 ด.ญ. กันยาวีร์ หาญพัฒนะนุสรณ์ ป.6 9.60 6.00 2.40 13.60 8.80 40.40
1096 652469 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีเชาว์ ป.5 9.60 6.00 4.00 10.40 10.40 40.40
1097 652978 ด.ช. กรภณ อยู่ยืน ป.6 8.00 6.00 5.60 8.80 12.00 40.40
1098 653011 ด.ช. ธนกฤต บุญส่งธนารักษ์ ป.5 8.00 6.00 5.60 8.00 12.80 40.40
1099 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 7.20 6.00 8.00 8.80 10.40 40.40
1100 652627 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.5 14.40 13.00 4.80 4.00 4.00 40.20
1101 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 6.40 13.00 20.00 0.80 0.00 40.20
1102 652647 ด.ญ. ณัฐภัสสร เสนากัสป์ ป.6 8.80 9.00 4.80 11.20 6.40 40.20
1103 651741 ด.ช. ธนภัทร วงศ์บุญ ป.6 6.40 9.00 8.00 6.40 10.40 40.20
1104 650929 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.6 4.80 9.00 4.80 8.80 12.80 40.20
1105 650138 ด.ช. ปัณณทัต คงอยู่ ป.5 11.20 5.00 6.40 8.80 8.80 40.20
1106 652654 ด.ช. ภาคิน งามเอกเอื้อ ป.6 11.20 5.00 5.60 8.00 10.40 40.20
1107 650070 ด.ช. ปิยังกูร ธัญญาหาร ป.6 9.60 5.00 8.00 9.60 8.00 40.20
1108 652371 ด.ญ. กรชุดา ชื่นสุราษฎร์ ป.6 4.80 8.00 7.20 9.60 10.40 40.00
1109 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 11.20 8.00 4.80 9.60 6.40 40.00
1110 652697 ด.ญ. ชนัญชิตา จารุสิริสวัสดิ์ ป.5 8.00 8.00 4.00 10.40 9.60 40.00
1111 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 6.40 8.00 9.60 6.40 9.60 40.00
1112 650484 ด.ญ. รวิภา ตั้งตรงกิจเจริญ ป.4 5.60 8.00 10.40 6.40 9.60 40.00
1113 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 10.40 4.00 4.80 10.40 10.40 40.00
1114 652883 ด.ช. ธนัยนันท์ รัตนะ ป.6 10.40 4.00 8.00 4.80 12.80 40.00
1115 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 12.00 7.00 7.20 7.20 6.40 39.80
1116 650286 ด.ช. จิณณ์ ประจันตะเสน ป.6 11.20 7.00 6.40 8.00 7.20 39.80
1117 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 9.60 7.00 5.60 9.60 8.00 39.80
1118 651611 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.6 8.80 7.00 7.20 9.60 7.20 39.80
1119 652356 ด.ช. ภัทรพล รัตนโสภา ป.6 12.80 3.00 6.40 8.80 8.80 39.80
1120 652006 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.6 8.00 3.00 11.20 7.20 10.40 39.80
1121 652347 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.6 9.60 7.00 6.40 6.40 10.40 39.80
1122 652959 ด.ช. ภคิน จูพานิชย์ ป.5 12.00 6.00 7.20 5.60 8.80 39.60
1123 650610 ด.ช. กิตินัทธ์ ฉัตรบูรภานันท์ ป.4 5.60 6.00 8.80 8.80 10.40 39.60
1124 650861 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.6 9.60 10.00 6.40 7.20 6.40 39.60
1125 650525 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.6 10.40 6.00 4.00 9.60 9.60 39.60
1126 651158 ด.ญ. สุวิชาดา คำจีน ป.6 10.40 6.00 9.60 7.20 6.40 39.60
1127 650922 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.6 9.60 6.00 6.40 7.20 10.40 39.60
1128 651258 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.5 9.60 6.00 5.60 7.20 11.20 39.60
1129 650194 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.6 8.00 6.00 6.40 8.80 10.40 39.60
1130 652003 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ป.5 6.40 6.00 13.60 7.20 6.40 39.60
1131 651090 ด.ช. กรณภว์ พุทธิพาลี ป.6 8.80 9.00 5.60 6.40 9.60 39.40
1132 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 9.60 5.00 3.20 8.00 13.60 39.40
1133 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 8.80 5.00 7.20 8.80 9.60 39.40
1134 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 8.80 5.00 8.00 8.00 9.60 39.40
1135 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 7.20 5.00 11.20 6.40 9.60 39.40
1136 650144 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ปรัชญาธรรมกร ป.6 6.40 5.00 8.80 8.80 10.40 39.40
1137 652750 ด.ญ. ณิชา จงรุจินันท์ ป.5 4.80 1.00 8.80 12.80 12.00 39.40
1138 650723 ด.ช. ศรัณภัสร์ มากเกตุ ป.6 9.60 9.00 8.00 6.40 6.40 39.40
1139 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 8.00 9.00 9.60 6.40 6.40 39.40
1140 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 7.20 9.00 6.40 7.20 9.60 39.40
1141 652286 ด.ญ. ศศิชา ตุลาธน ป.6 12.00 5.00 5.60 6.40 10.40 39.40
1142 650870 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.6 11.20 4.00 3.20 9.60 11.20 39.20
1143 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 10.40 12.00 5.60 5.60 5.60 39.20
1144 652193 ด.ช. คุณกร นิลเปล่งแสง ป.4 11.20 8.00 4.00 8.80 7.20 39.20
1145 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 9.60 8.00 9.60 6.40 5.60 39.20
1146 650641 ด.ญ. สกุลยา มหาบุณย์ ป.6 8.80 8.00 3.20 8.80 10.40 39.20
1147 650940 ด.ช. ธาวิน กองมณี ป.5 8.80 8.00 3.20 8.00 11.20 39.20
1148 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 9.60 4.00 8.80 8.00 8.80 39.20
1149 650380 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.5 10.40 8.00 5.60 3.20 12.00 39.20
1150 650435 ด.ช. ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ป.5 8.80 11.00 4.80 6.40 8.00 39.00
1151 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 10.40 7.00 4.00 8.00 9.60 39.00
1152 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 10.40 7.00 4.00 8.00 9.60 39.00
1153 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 8.80 7.00 6.40 9.60 7.20 39.00
1154 651849 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.6 8.80 7.00 8.00 5.60 9.60 39.00
1155 650216 ด.ช. วิชัยธร โกมลทัต ป.6 7.20 7.00 4.00 12.00 8.80 39.00
1156 652025 ด.ช. วรวรรธน์ สุคนธะตามร์ ป.6 6.40 7.00 9.60 9.60 6.40 39.00
1157 650080 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.5 4.80 7.00 8.00 9.60 9.60 39.00
1158 652687 ด.ช. อธิกิตติ์ บำรุงเอื้อ ป.5 4.00 7.00 12.00 4.00 12.00 39.00
1159 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 10.40 3.00 6.40 8.80 10.40 39.00
1160 651587 ด.ญ. อัยยาดา ชวดชุม ป.6 8.80 10.00 7.20 4.80 8.00 38.80
1161 652829 ด.ญ. นันทภัค ลีลาภรณ์ ป.6 7.20 10.00 3.20 11.20 7.20 38.80
1162 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 7.20 10.00 9.60 6.40 5.60 38.80
1163 650211 ด.ช. ณฤต ศานติวัฒน์ ป.5 4.80 10.00 5.60 7.20 11.20 38.80
1164 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 12.00 6.00 5.60 8.00 7.20 38.80
1165 652877 ด.ญ. สุชานิดา นรสิงห์ ป.6 9.60 6.00 5.60 9.60 8.00 38.80
1166 651621 ด.ช. ภูมิพัฒน์ นิรันพรพุทธา ป.6 9.60 6.00 6.40 8.80 8.00 38.80
1167 652060 ด.ช. ธปณัฐ โมรากุล ป.5 7.20 6.00 7.20 8.00 10.40 38.80
1168 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 5.60 6.00 8.80 9.60 8.80 38.80
1169 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 4.80 6.00 12.80 6.40 8.80 38.80
1170 652559 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.5 13.60 6.00 4.80 5.60 8.80 38.80
1171 651514 ด.ช. ภาคิน วานันท์สุข ป.5 12.80 6.00 4.80 7.20 8.00 38.80
1172 651808 ด.ช. พีรพัฒน์ เขมะจารี ป.5 11.20 6.00 4.80 7.20 9.60 38.80
1173 651864 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.6 10.40 6.00 2.40 8.80 11.20 38.80
1174 652044 ด.ญ. วรณัน ดำสี ป.4 9.60 6.00 9.60 6.40 7.20 38.80
1175 650993 ด.ญ. ชนมน สุขุมาลพันธ์ ป.6 7.20 6.00 4.80 12.00 8.80 38.80
1176 650979 ด.ญ. ภัทรวดี ศักดารณรงค์ ป.5 7.20 6.00 9.60 8.00 8.00 38.80
1177 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 10.40 2.00 4.80 8.80 12.80 38.80
1178 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 9.60 5.00 7.20 5.60 11.20 38.60
1179 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 6.40 13.00 7.20 4.80 7.20 38.60
1180 650944 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.6 8.00 9.00 9.60 5.60 6.40 38.60
1181 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 10.40 5.00 4.00 11.20 8.00 38.60
1182 651819 ด.ญ. ณปภัช อุบลรัตนสกุล ป.5 9.60 5.00 5.60 10.40 8.00 38.60
1183 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 8.80 5.00 3.20 11.20 10.40 38.60
1184 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 8.80 5.00 6.40 8.80 9.60 38.60
1185 651433 ด.ญ. ฐิตารีย์ คำจันทร์ ป.6 8.80 5.00 11.20 6.40 7.20 38.60
1186 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 8.00 5.00 4.00 9.60 12.00 38.60
1187 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 8.00 5.00 6.40 8.80 10.40 38.60
1188 652529 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.5 7.20 5.00 11.20 8.80 6.40 38.60
1189 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 9.60 8.00 4.80 6.40 9.60 38.40
1190 651540 ด.ญ. นรีรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ ป.5 8.80 8.00 4.80 9.60 7.20 38.40
1191 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 8.80 8.00 3.20 6.40 12.00 38.40
1192 650911 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.5 8.00 8.00 9.60 4.80 8.00 38.40
1193 652244 ด.ช. ชูเดช ชิงช่วงชัย ป.4 8.00 8.00 11.20 4.80 6.40 38.40
1194 651255 ด.ญ. กฤตญาดา ศิริมังคะลา ป.5 10.40 4.00 8.80 4.80 10.40 38.40
1195 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 9.60 4.00 9.60 7.20 8.00 38.40
1196 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 9.60 4.00 13.60 5.60 5.60 38.40
1197 650061 ด.ญ. อรวรา กล้าตลุมบอน ป.6 6.40 4.00 7.20 8.80 12.00 38.40
1198 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 8.00 8.00 4.00 8.00 10.40 38.40
1199 650060 ด.ญ. ญาณพร อิ่่มอกใจ ป.6 7.20 8.00 7.20 8.00 8.00 38.40
1200 651109 ด.ช. ชวาล เปล่งวิทยา ป.6 4.80 8.00 6.40 10.40 8.80 38.40
1201 652508 ด.ช. ณฐวัฒน์ ชูดวง ป.6 12.00 4.00 10.40 5.60 6.40 38.40
1202 652248 ด.ช. ชนุตม์ ชนะศิลศรีโยธิน ป.6 10.40 4.00 5.60 9.60 8.80 38.40
1203 651088 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.6 10.40 7.00 4.80 6.40 9.60 38.20
1204 651942 ด.ช. ชนันธร การะเกตุ ป.5 8.00 7.00 6.40 5.60 11.20 38.20
1205 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 9.60 3.00 12.80 6.40 6.40 38.20
1206 650440 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.6 8.00 3.00 5.60 9.60 12.00 38.20
1207 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 8.00 3.00 6.40 8.00 12.80 38.20
1208 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 8.80 6.00 7.20 6.40 9.60 38.00
1209 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 8.80 10.00 4.80 5.60 8.80 38.00
1210 651369 ด.ช. ธีธัช ชูสกุล ป.5 7.20 10.00 5.60 8.00 7.20 38.00
1211 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 10.40 6.00 4.80 9.60 7.20 38.00
1212 651492 ด.ช. ณภัทร ตากมัจฉา ป.5 10.40 6.00 5.60 9.60 6.40 38.00
1213 650116 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.6 10.40 6.00 2.40 8.80 10.40 38.00
1214 652085 ด.ญ. อิสริยา อภิวันทนกุล ป.5 8.00 6.00 8.00 8.80 7.20 38.00
1215 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 9.60 6.00 4.80 8.80 8.80 38.00
1216 651015 ด.ช. ธชนัฐ สิริกุลพิบูลย์ ป.6 9.60 6.00 8.00 8.00 6.40 38.00
1217 650072 ด.ญ. วิมพ์วิภา การทรัพย์เวชกิจ ป.5 9.60 6.00 7.20 7.20 8.00 38.00
1218 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 9.60 6.00 7.20 6.40 8.80 38.00
1219 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 8.80 6.00 8.80 8.80 5.60 38.00
1220 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 8.80 6.00 8.80 8.00 6.40 38.00
1221 650623 ด.ช. วศิน ดำรงศีล ป.5 7.20 6.00 8.00 6.40 10.40 38.00
1222 650594 ด.ช. ปวริศ สุวรรณกมล ป.6 11.20 5.00 3.20 9.60 8.80 37.80
1223 650545 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.6 10.40 5.00 3.20 10.40 8.80 37.80
1224 650497 ด.ญ. อุรวี คนชม ป.6 9.60 5.00 5.60 9.60 8.00 37.80
1225 652311 ด.ช. ณภัทร ดีคำ ป.5 8.80 5.00 10.40 8.00 5.60 37.80
1226 652521 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.4 8.80 5.00 13.60 4.80 5.60 37.80
1227 650928 ด.ช. ทีฆณัฏฐ์ แตงตาด ป.5 9.60 9.00 4.80 4.80 9.60 37.80
1228 650607 ด.ญ. มนัญชยา สุกใส ป.4 10.40 5.00 8.00 10.40 4.00 37.80
1229 650133 ด.ญ. เบญญาภา ศรีสว่าง ป.4 5.60 5.00 4.00 10.40 12.80 37.80
1230 651991 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.6 9.60 8.00 4.00 8.80 7.20 37.60
1231 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 9.60 8.00 6.40 6.40 7.20 37.60
1232 650479 ด.ญ. ฟ้าใส หลักเมือง ป.4 8.00 8.00 5.60 8.00 8.00 37.60
1233 651925 ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล ป.5 7.20 8.00 5.60 7.20 9.60 37.60
1234 651359 ด.ช. เรือธง ขำละมัย ป.5 12.00 4.00 4.00 6.40 11.20 37.60
1235 652091 ด.ช. ณัฐภัทร มีอำนาจ ป.6 7.20 8.00 4.80 8.80 8.80 37.60
1236 651509 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.5 12.00 4.00 4.80 8.00 8.80 37.60
1237 651174 ด.ช. ศิรวัฒน์ มาพิบูลย์ ป.4 11.20 7.00 4.00 9.60 5.60 37.40
1238 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 10.40 7.00 4.80 8.00 7.20 37.40
1239 650141 ด.ญ. ยูราวรรณ ศรีสุวรรณ ป.6 9.60 7.00 4.80 8.00 8.00 37.40
1240 651792 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.6 9.60 7.00 8.00 4.80 8.00 37.40
1241 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 8.00 7.00 12.80 3.20 6.40 37.40
1242 650437 ด.ช. กิตติกร ดอนพรไพร ป.6 7.20 7.00 7.20 6.40 9.60 37.40
1243 651071 ด.ช. ธีรวีร์ ปรีชาธร ป.6 6.40 7.00 8.80 4.00 11.20 37.40
1244 651885 ด.ญ. พัทรดา วงศ์สถาพร ป.6 10.40 3.00 8.80 7.20 8.00 37.40
1245 652914 ด.ช. ปารุส ป้อมเรือง ป.6 8.00 11.00 5.60 5.60 7.20 37.40
1246 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 8.80 7.00 6.40 7.20 8.00 37.40
1247 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 7.20 7.00 6.40 5.60 11.20 37.40
1248 652954 ด.ช. ภูรินท์ ภควัตศิตานนท์ ป.6 4.80 7.00 10.40 8.00 7.20 37.40
1249 652332 ด.ช. ชัยวัฒน์ สิริบุญพาณิชย์ ป.6 12.00 3.00 7.20 8.00 7.20 37.40
1250 652114 ด.ช. ปฏิภาณ ธิติเชษฐ์ตระกูล ป.6 6.40 10.00 8.00 5.60 7.20 37.20
1251 652840 ด.ญ. พรนภัส สุขพูน ป.6 11.20 6.00 5.60 8.80 5.60 37.20
1252 652221 ด.ช. ปวรปรัชญ์ ทองงาม ป.6 9.60 6.00 6.40 6.40 8.80 37.20
1253 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 8.80 6.00 3.20 9.60 9.60 37.20
1254 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 8.80 6.00 12.00 4.80 5.60 37.20
1255 651877 ด.ญ. ภูริชา เชาวริทธิ์ ป.5 8.00 6.00 6.40 8.00 8.80 37.20
1256 651462 ด.ญ. คีรติ ผ่องโสภณ ป.6 7.20 6.00 5.60 6.40 12.00 37.20
1257 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 5.60 6.00 12.00 6.40 7.20 37.20
1258 652277 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.5 6.40 5.00 5.60 8.80 11.20 37.00
1259 652007 ด.ญ. ธนชาภัทร มีสมญาณ ป.6 10.40 9.00 4.80 5.60 7.20 37.00
1260 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 15.20 5.00 2.40 6.40 8.00 37.00
1261 652183 ด.ญ. วรภร ดำสี ป.6 12.00 5.00 6.40 8.00 5.60 37.00
1262 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 10.40 5.00 7.20 8.00 6.40 37.00
1263 652987 ด.ญ. พิชญ์กานต์ ทองปาน ป.5 8.80 5.00 6.40 8.80 8.00 37.00
1264 650255 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.6 8.80 5.00 7.20 8.80 7.20 37.00
1265 651458 ด.ญ. ณิพพิชฌน์ เกียรติศิริ ป.5 8.00 5.00 7.20 10.40 6.40 37.00
1266 652763 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ทรัพย์กรกุล ป.4 7.20 5.00 5.60 8.00 11.20 37.00
1267 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 5.60 5.00 12.00 4.80 9.60 37.00
1268 652272 ด.ญ. พิมมาดา จินตนการ ป.5 7.20 12.00 6.40 5.60 5.60 36.80
1269 651552 ด.ช. ชยณัฐ พรมเวียง ป.6 11.20 8.00 4.00 4.80 8.80 36.80
1270 652952 ด.ช. ภากร หงษ์หิรัญเรือง ป.6 8.80 8.00 8.00 5.60 6.40 36.80
1271 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 6.40 8.00 7.20 4.80 10.40 36.80
1272 650653 ด.ช. ณภัทร พิมพ์กลาง ป.4 11.20 4.00 8.00 4.00 9.60 36.80
1273 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 10.40 4.00 3.20 10.40 8.80 36.80
1274 652148 ด.ช. พีรวิชญ์ เขียวสนั่น ป.6 9.60 4.00 4.00 9.60 9.60 36.80
1275 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 8.80 4.00 6.40 10.40 7.20 36.80
1276 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 8.80 4.00 7.20 9.60 7.20 36.80
1277 652243 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.6 8.80 4.00 10.40 4.00 9.60 36.80
1278 650450 ด.ช. ณพวิทย์ บุญญราศรี ป.6 7.20 8.00 6.40 8.00 7.20 36.80
1279 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 7.20 8.00 12.80 5.60 3.20 36.80
1280 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 4.80 8.00 4.80 7.20 12.00 36.80
1281 651056 ด.ญ. บุณฑริกา นุสาโต ป.6 6.40 4.00 10.40 5.60 10.40 36.80
1282 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 5.60 11.00 7.20 4.00 8.80 36.60
1283 650483 ด.ช. กฤติน เกียรติธรรมรงค์ ป.6 12.00 7.00 4.00 5.60 8.00 36.60
1284 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 8.80 7.00 4.00 8.80 8.00 36.60
1285 651553 ด.ญ. ฐิติภัทรา พรมเวียง ป.6 8.80 7.00 4.80 7.20 8.80 36.60
1286 652715 ด.ช. วริศร์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ป.6 8.00 7.00 7.20 6.40 8.00 36.60
1287 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 7.20 7.00 7.20 5.60 9.60 36.60
1288 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 6.40 7.00 11.20 4.80 7.20 36.60
1289 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 8.80 3.00 6.40 8.00 10.40 36.60
1290 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 9.60 10.00 4.00 3.20 9.60 36.40
1291 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 8.00 6.00 8.80 5.60 8.00 36.40
1292 652649 ด.ช. ณพสิทธิ์ ลิพลธา ป.4 8.80 10.00 4.00 8.00 5.60 36.40
1293 651392 ด.ช. เทพประสิทธิ์ เอี่ยมอำนวย ป.5 10.40 6.00 6.40 6.40 7.20 36.40
1294 652241 ด.ญ. ณภัทร สว่างศรี ป.6 8.00 6.00 4.00 7.20 11.20 36.40
1295 650786 ด.ญ. ปุณญาดา เลิศทองมี ป.4 5.60 9.00 5.60 8.80 7.20 36.20
1296 651275 ด.ช. นภัสกรณ์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 11.20 5.00 4.00 5.60 10.40 36.20
1297 650161 ด.ช. กิตติ์กวิน ตั้งเกียรติตระกูล ป.6 11.20 5.00 9.60 4.00 6.40 36.20
1298 651233 ด.ญ. เป็นบุญ คมสัน ป.6 8.80 5.00 5.60 8.80 8.00 36.20
1299 652940 ด.ญ. นวพร แสงจันทร์ ป.5 8.80 5.00 6.40 6.40 9.60 36.20
1300 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 8.80 5.00 12.80 4.00 5.60 36.20
1301 650856 ด.ช. วิรุฬพงศ์ พุ่มพวง ป.6 8.00 5.00 6.40 8.00 8.80 36.20
1302 651134 ด.ญ. กชวรรณ เดชผดุง ป.6 6.40 5.00 4.00 9.60 11.20 36.20
1303 652994 ด.ช. อิศรา เนตรรักษ์ ป.4 5.60 5.00 4.80 10.40 10.40 36.20
1304 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 3.20 5.00 18.40 4.00 5.60 36.20
1305 651157 ด.ช. ชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ ป.6 8.00 5.00 6.40 6.40 10.40 36.20
1305 652847 ด.ช. กวิณปภัสสร์ เลือดไทย ป.4 8.00 5.00 6.40 6.40 10.40 36.20
1307 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 8.00 12.00 8.00 3.20 4.80 36.00
1308 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 8.80 8.00 4.00 5.60 9.60 36.00
1309 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 8.80 8.00 5.60 4.80 8.80 36.00
1310 650669 ด.ญ. ปภัสสร ด่านเจริญ ป.6 7.20 8.00 3.20 8.80 8.80 36.00
1311 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 7.20 8.00 3.20 7.20 10.40 36.00
1312 652991 ด.ช. ภาสวิชญ์ สนสายันต์ ป.6 6.40 8.00 7.20 7.20 7.20 36.00
1313 650839 ด.ช. พสุภพ นาคะชาต ป.6 5.60 8.00 6.40 8.00 8.00 36.00
1314 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 11.20 4.00 5.60 5.60 9.60 36.00
1315 651786 ด.ช. ชุติพนธ์ สุขกาย ป.5 9.60 4.00 8.80 7.20 6.40 36.00
1316 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 10.40 0.00 4.80 9.60 11.20 36.00
1317 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 12.80 7.00 4.00 6.40 5.60 35.80
1318 651852 ด.ช. พิชญภูมิ บุตรวงศ์โสภา ป.4 8.80 7.00 3.20 8.80 8.00 35.80
1319 652474 ด.ญ. โชติกา เหล่าบุศณ์อนันต์ ป.5 8.80 7.00 4.80 5.60 9.60 35.80
1320 650701 ด.ช. ตรีศิลป์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ ป.6 10.40 3.00 7.20 7.20 8.00 35.80
1321 650779 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.6 9.60 3.00 6.40 7.20 9.60 35.80
1322 651381 ด.ญ. ธีร์วรา โล้วมั่นคง ป.4 8.80 3.00 10.40 4.80 8.80 35.80
1323 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 6.40 11.00 6.40 6.40 5.60 35.80
1324 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 10.40 7.00 8.00 4.00 6.40 35.80
1325 652279 ด.ญ. กันต์รพี โม้ดา ป.5 8.00 7.00 6.40 7.20 7.20 35.80
1326 651986 ด.ญ. เขมวันต์ ดุราศวิน ป.5 7.20 7.00 10.40 4.00 7.20 35.80
1327 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 6.40 3.00 8.00 11.20 7.20 35.80
1328 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 8.80 6.00 8.80 7.20 4.80 35.60
1329 650674 ด.ญ. ชีม ภูมิสิงหราช ป.4 8.00 6.00 6.40 8.80 6.40 35.60
1330 651290 ด.ญ. ขวัญช้าว ชิดใจ ป.5 7.20 6.00 8.00 8.00 6.40 35.60
1331 650978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.6 6.40 6.00 4.00 10.40 8.80 35.60
1332 650283 ด.ช. นฤเทพ สุขโสภี ป.5 8.80 9.00 4.80 5.60 7.20 35.40
1333 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 5.60 9.00 3.20 8.80 8.80 35.40
1334 651905 ด.ช. วชิรวิทย์ ทองเนตร ป.6 10.40 5.00 6.40 4.80 8.80 35.40
1335 650444 ด.ญ. ปารัชชฎา ชวาลรติกุล ป.4 9.60 5.00 9.60 5.60 5.60 35.40
1336 651910 ด.ญ. กษิรา ชวเลิศสกุล ป.6 9.60 5.00 8.00 4.00 8.80 35.40
1337 652814 ด.ช. พลภัทร สุวัฑฒนา ป.4 8.00 5.00 7.20 9.60 5.60 35.40
1338 652818 ด.ช. พลัฏฐ์ ผลาสินธุ์ ป.6 8.00 5.00 4.80 8.80 8.80 35.40
1339 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 8.00 5.00 4.80 6.40 11.20 35.40
1340 651175 ด.ญ. วิมพ์ญาดา สุขารมณ์ ป.5 7.20 5.00 7.20 6.40 9.60 35.40
1341 651661 ด.ญ. คณัสวรรณ เพชรพัลลภ ป.6 8.00 5.00 5.60 8.00 8.80 35.40
1342 651146 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.6 8.00 5.00 8.80 6.40 7.20 35.40
1343 651858 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.6 8.80 8.00 5.60 7.20 5.60 35.20
1344 652965 ด.ญ. ปณิฐสรา จึงสมประสงค์ ป.6 8.00 8.00 4.80 5.60 8.80 35.20
1345 651138 ด.ญ. นาถลดา ทองพันชั่ง ป.5 9.60 4.00 7.20 8.80 5.60 35.20
1346 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 8.00 4.00 5.60 8.00 9.60 35.20
1347 650237 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.6 7.20 4.00 8.00 8.00 8.00 35.20
1348 652867 ด.ญ. ชัญญาภัสร์ ขำอ่ำ ป.6 6.40 4.00 8.00 8.00 8.80 35.20
1349 652189 ด.ญ. สโรชภัทร์ อนุสรณ์พาณิชย์ ป.5 8.80 7.00 3.20 6.40 9.60 35.00
1350 652996 ด.ช. พัชระพล วิริยะสมบัติ ป.5 8.80 7.00 4.80 7.20 7.20 35.00
1351 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 7.20 7.00 9.60 6.40 4.80 35.00
1352 651111 ด.ช. ปัญญากร วิภาสวัชรโยธิน ป.6 7.20 7.00 6.40 5.60 8.80 35.00
1353 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 6.40 7.00 8.00 8.00 5.60 35.00
1354 652219 ด.ญ. ณฐมน คงจันทร์ ป.6 8.00 10.00 3.20 8.80 4.80 34.80
1355 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 12.00 6.00 6.40 4.80 5.60 34.80
1356 652564 ด.ญ. ธาราทิพย์ ทนงศักดิ์ ป.5 8.00 6.00 8.00 7.20 5.60 34.80
1357 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 7.20 6.00 4.80 5.60 11.20 34.80
1358 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 5.60 6.00 10.40 6.40 6.40 34.80
1359 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 11.20 5.00 4.00 8.80 5.60 34.60
1360 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 7.20 5.00 6.40 9.60 6.40 34.60
1361 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 6.40 9.00 8.00 7.20 4.00 34.60
1362 650818 ด.ญ. เตชิตา ศิริปภาโชติ ป.5 9.60 5.00 3.20 8.00 8.80 34.60
1363 652694 ด.ญ. พิญญ์พัชร์ จิรบันดาลสุข ป.6 9.60 5.00 6.40 6.40 7.20 34.60
1364 650645 ด.ญ. พิชชาพร สุขใจ ป.5 8.80 5.00 4.80 8.80 7.20 34.60
1365 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 8.80 9.00 5.60 4.00 7.20 34.60
1366 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 8.00 5.00 6.40 7.20 8.00 34.60
1367 652830 ด.ญ. รวิศรา เกียรติยศเจริญ ป.4 7.20 5.00 7.20 8.00 7.20 34.60
1368 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 8.00 5.00 4.80 10.40 6.40 34.60
1369 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 9.60 8.00 7.20 4.00 5.60 34.40
1370 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 8.80 8.00 12.00 2.40 3.20 34.40
1371 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 4.80 8.00 7.20 5.60 8.80 34.40
1372 650849 ด.ญ. ณัฐวรรณ จินดานนท์ ป.6 6.40 4.00 8.80 4.80 10.40 34.40
1373 650705 ด.ญ. ขวัญชีวี เคลือบมงคล ป.5 5.60 4.00 4.80 9.60 10.40 34.40
1374 650499 ด.ช. อชิรวิชญ์ ปิยะสัจจบูลย์ ป.5 7.20 8.00 6.40 6.40 6.40 34.40
1375 650040 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา วรจิตวรรณากุล ป.6 7.20 8.00 11.20 4.80 3.20 34.40
1376 651395 ด.ช. ผลิธรรม มีสุข ป.4 11.20 4.00 5.60 5.60 8.00 34.40
1377 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 8.00 7.00 6.40 5.60 7.20 34.20
1378 652633 ด.ญ. ณัฐกฤตา ชัยประกิจ ป.6 6.40 7.00 8.00 5.60 7.20 34.20
1379 650019 ด.ญ. สิริรัตน์ บุญปาลิต ป.6 8.80 3.00 5.60 10.40 6.40 34.20
1380 652179 ด.ช. คณิศร พุฒพินิจ ป.6 11.20 6.00 7.20 3.20 6.40 34.00
1381 652870 ด.ช. ดิศกุล ศิลประดิษฐ์ ป.5 6.40 10.00 3.20 6.40 8.00 34.00
1382 651693 ด.ญ. ณัฐวรรณ เอื้อมเสถียรพร ป.6 10.40 6.00 4.00 4.00 9.60 34.00
1383 652972 ด.ช. กฤษตฤณ อินทร์แจ้ง ป.4 9.60 6.00 6.40 5.60 6.40 34.00
1384 652547 ด.ช. ภาสวุฒิ อนันตเจริญ ป.6 8.80 6.00 4.80 6.40 8.00 34.00
1385 651620 ด.ช. ณัฏฐ์วรันธร วิเศษอักษร ป.5 8.80 6.00 7.20 4.80 7.20 34.00
1386 653009 ด.ช. นนทพัทธ์ เสมศรี ป.5 8.00 6.00 4.00 8.80 7.20 34.00
1387 651365 ด.ช. พชร ตระกูลมณีเนตร ป.5 8.00 6.00 6.40 5.60 8.00 34.00
1388 650012 ด.ช. กันตพงศ์ บุญมาก ป.6 7.20 6.00 4.00 7.20 9.60 34.00
1389 651665 ด.ญ. พภัสสรณ์ สุขเจริญสมบัติ ป.6 4.00 6.00 8.00 6.40 9.60 34.00
1390 651659 ด.ช. ชยพัทธ์ เคนศรี ป.6 10.40 2.00 5.60 8.80 7.20 34.00
1391 652457 ด.ญ. สุกฤตา ขวัญแก้ว ป.6 10.40 2.00 6.40 4.80 10.40 34.00
1392 651732 ด.ญ. ปาณิสรา วงศ์ใหญ่ ป.5 10.40 9.00 3.20 4.80 6.40 33.80
1393 650417 ด.ญ. มัทนศิกานต์ แสงประเสริฐ ป.6 6.40 5.00 8.00 4.80 9.60 33.80
1394 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 9.60 5.00 4.80 8.00 6.40 33.80
1395 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 9.60 5.00 4.80 7.20 7.20 33.80
1396 651475 ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ ป.6 8.00 5.00 4.80 8.00 8.00 33.80
1397 653030 ด.ญ. จินดาภร ทองคำ ป.6 7.20 5.00 6.40 8.80 6.40 33.80
1398 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 7.20 5.00 8.80 5.60 7.20 33.80
1399 651627 ด.ญ. มินทร์ลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.4 5.60 5.00 8.80 8.00 6.40 33.80
1400 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 9.60 8.00 4.00 7.20 4.80 33.60
1401 652880 ด.ญ. ฉัตร์นลิน ณัทสิริสิรภัทร ป.5 8.00 8.00 4.00 8.80 4.80 33.60
1402 652045 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.6 5.60 8.00 5.60 6.40 8.00 33.60
1403 650494 ด.ช. ภาวี พฤฒิวรกุลชัย ป.5 11.20 4.00 5.60 4.80 8.00 33.60
1404 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 9.60 4.00 2.40 8.80 8.80 33.60
1405 651523 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.6 8.00 4.00 6.40 8.00 7.20 33.60
1405 652936 ด.ช. ญาณกวี อินพลับ ป.6 8.00 4.00 6.40 8.00 7.20 33.60
1407 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 7.20 4.00 4.80 9.60 8.00 33.60
1408 652117 ด.ญ. พิชามญชุ์ ยิ้มอำนวย ป.5 6.40 4.00 11.20 6.40 5.60 33.60
1409 651067 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.6 7.20 7.00 8.00 5.60 5.60 33.40
1410 652997 ด.ญ. เมธปรียา บุญธรรม ป.6 5.60 7.00 4.80 5.60 10.40 33.40
1411 652291 ด.ช. พุธพงศ์ พิมพ์ทอง ป.6 8.80 3.00