เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.4

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
1 220281 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 80.00
2 220639 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 76.00
3 220292 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.4 64.00
3 220453 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.4 64.00
5 120288 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 60.00
6 120196 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.4 56.00
7 220280 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 52.00
7 220749 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.4 52.00
9 120173 ด.ช. บรรณ กุมภาพันธกุล ป.4 48.00
9 220009 ด.ญ. ภัณฑิรา มารศรี ป.4 48.00
9 220038 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.4 48.00
12 120607 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 44.00
12 120831 ด.ญ. ณชชญา แสงเพชร์ ป.4 44.00
12 220115 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 44.00
12 220261 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.4 44.00
16 120369 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 40.00
16 120599 ด.ช. ธันยพงศ์ แสงอาทิตย์ ป.4 40.00
16 120709 ด.ญ. ปุญณมาส รุ่งดำรงค์ ป.4 40.00
16 220010 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.4 40.00
16 220042 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.4 40.00
16 220232 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 40.00
16 220291 ด.ช. ธีภพ เทิดนามวงศ์ ป.4 40.00
16 220655 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 40.00
24 120283 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 36.00
24 120467 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 36.00
24 120754 ด.ช. นิชคุณ เจริญกิจกมล ป.4 36.00
24 120842 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 36.00
24 220501 ด.ช. ชยานันท์ เตรียมธนานันท์ ป.4 36.00
24 220543 ด.ช. บูรณ์วริทธิ์ อินทร์ขาว ป.4 36.00
30 120024 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.4 32.00
30 120030 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.4 32.00
30 120439 ด.ช. จุมพลภัทร์ ปานนาค ป.4 32.00
30 120502 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.4 32.00
30 120541 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.4 32.00
30 120552 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 32.00
30 120583 ด.ญ. กฤติยาณี กัดฟัก ป.4 32.00
30 120589 ด.ช. ภูเทพ ดิลกวัฒนะคูณ ป.4 32.00
30 120757 ด.ญ. จารุพิชญา แย้มผล ป.4 32.00
30 220202 ด.ช. พีรวิชญ์ สุคต ป.4 32.00
30 220465 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.4 32.00
30 220698 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.4 32.00
30 220817 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.4 32.00
43 120117 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 28.00
43 120256 ด.ช. เพชรบูรณ์ วงษ์ชื่น ป.4 28.00
43 120424 ด.ช. ศตคุณ ศรีเสวก ป.4 28.00
43 120717 ด.ช. ชุติพนธ์ พวงรอด ป.4 28.00
43 120840 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 28.00
43 220319 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แก้ววิจิตร ป.4 28.00
49 120241 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 24.00
49 120399 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 24.00
49 120471 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 24.00
49 120686 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 24.00
49 120756 ด.ช. ณัฐรัชต์ อรุณสิทธิวงศ์ ป.4 24.00
49 120776 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 24.00
49 220579 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.4 24.00
49 220601 ด.ช. สุกฤษฏฺิพล นามี ป.4 24.00
49 220731 ด.ญ. จิดาภา รุ่งจิรธนานนท์ ป.4 24.00
49 220758 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.4 24.00
49 220834 ด.ช. พงศธร ชินพงศ์ ป.4 24.00
60 120349 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 20.00
60 120452 ด.ญ. ปภภาภัค นิลเขียว ป.4 20.00
60 120482 ด.ญ. พริฏฐา ธารสมบัติ ป.4 20.00
60 120706 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.4 20.00
60 220664 ด.ช. ณภัค วิไลชัยกุล ป.4 20.00
60 220811 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 20.00
66 120022 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.4 16.00
66 120456 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 16.00
66 120483 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.4 16.00
66 120486 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 16.00
66 120688 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 16.00
66 220416 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 16.00
72 120211 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 12.00
72 120411 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 12.00
72 220310 ด.ช. ธรรศ พรรณมณีลักษณ์ ป.4 12.00
75 120190 ด.ช. กฤษณะ รื่นภาคภูมิ ป.4 8.00