เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.4

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(20 คะแนน)
1 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 13.60
1 650419 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.4 13.60
1 652521 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.4 13.60
4 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 12.00
5 652027 ด.ช. วชิรวิทย์ สุคนธะตามร์ ป.4 11.20
5 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 11.20
5 652263 ด.ญ. ณฐิตา สินสุวรรณ ป.4 11.20
5 652244 ด.ช. ชูเดช ชิงช่วงชัย ป.4 11.20
9 652691 ด.ญ. อุษามณี ชูศรีธนวรรธน์ ป.4 10.40
9 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 10.40
9 652873 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.4 10.40
9 650484 ด.ญ. รวิภา ตั้งตรงกิจเจริญ ป.4 10.40
9 651381 ด.ญ. ธีร์วรา โล้วมั่นคง ป.4 10.40
14 651758 ด.ช. รัชชานนท์ อภิชนบุตร ป.4 9.60
14 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 9.60
14 651376 ด.ช. ปิธิพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ป.4 9.60
14 652044 ด.ญ. วรณัน ดำสี ป.4 9.60
14 650444 ด.ญ. ปารัชชฎา ชวาลรติกุล ป.4 9.60
14 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 9.60
14 651814 ด.ช. กตัญญ์วัฒน์ ศรีสมโชติ ป.4 9.60
21 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 8.80
21 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 8.80
21 650610 ด.ช. กิตินัทธ์ ฉัตรบูรภานันท์ ป.4 8.80
21 651627 ด.ญ. มินทร์ลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.4 8.80
21 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 8.80
21 652563 ด.ญ. พาขวัญ จิระนภากุลวัฒน์ ป.4 8.80
27 650857 ด.ญ. กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ ป.4 8.00
27 650607 ด.ญ. มนัญชยา สุกใส ป.4 8.00
27 650653 ด.ช. ณภัทร พิมพ์กลาง ป.4 8.00
27 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 8.00
27 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 8.00
27 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 8.00
27 651058 ด.ญ. ณุตรา มหาสิงห์ ป.4 8.00
34 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 7.20
34 652320 ด.ช. ยูจีน ตัน ป.4 7.20
34 652814 ด.ช. พลภัทร สุวัฑฒนา ป.4 7.20
34 652830 ด.ญ. รวิศรา เกียรติยศเจริญ ป.4 7.20
34 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 7.20
34 652102 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เสาวภาคย์ภูษิต ป.4 7.20
40 652888 ด.ช. ธาวิญ อินทพรต ป.4 6.40
40 652847 ด.ช. กวิณปภัสสร์ เลือดไทย ป.4 6.40
40 650674 ด.ญ. ชีม ภูมิสิงหราช ป.4 6.40
40 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 6.40
40 652972 ด.ช. กฤษตฤณ อินทร์แจ้ง ป.4 6.40
40 651160 ด.ญ. วริศรา คำจีน ป.4 6.40
40 650336 ด.ญ. ศิริณ ละอองศรี ป.4 6.40
40 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 6.40
40 652014 ด.ช. ปณทัต พงศ์หริณ ป.4 6.40
40 651036 ด.ช. คริษฐ์ ลี่ ป.4 6.40
40 652312 ด.ญ. ชัญญาภัค ธัญญะเจริญ ป.4 6.40
51 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 5.60
51 650858 ด.ญ. ณัฐกฤตา ทองดี ป.4 5.60
51 650479 ด.ญ. ฟ้าใส หลักเมือง ป.4 5.60
51 652763 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ทรัพย์กรกุล ป.4 5.60
51 650786 ด.ญ. ปุณญาดา เลิศทองมี ป.4 5.60
51 651395 ด.ช. ผลิธรรม มีสุข ป.4 5.60
51 651912 ด.ญ. กฤติญา ชวเลิศสกุล ป.4 5.60
51 650119 ด.ช. อัยยวัฒน์ สว่างสินธุ์ ป.4 5.60
51 652305 ด.ช. คทาธร พุทธรักษา ป.4 5.60
60 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 4.80
60 651756 ด.ญ. อัยรดา สุวรรณพฤกษ์ ป.4 4.80
60 651730 ด.ช. ธีรวีร์ อัตต์สินทอง ป.4 4.80
60 652994 ด.ช. อิศรา เนตรรักษ์ ป.4 4.80
60 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 4.80
60 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 4.80
60 652881 ด.ช. อชิรวัชร์ จิตเจริญปรนันท์ ป.4 4.80
60 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 4.80
60 651538 ด.ญ. ฐิติรัตน์ กันทอง ป.4 4.80
69 652193 ด.ช. คุณกร นิลเปล่งแสง ป.4 4.00
69 650133 ด.ญ. เบญญาภา ศรีสว่าง ป.4 4.00
69 651174 ด.ช. ศิรวัฒน์ มาพิบูลย์ ป.4 4.00
69 652649 ด.ช. ณพสิทธิ์ ลิพลธา ป.4 4.00
69 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 4.00
69 650434 ด.ช. ธนิกวินทว์ ฤกษ์สมสุนัย ป.4 4.00
69 650912 ด.ญ. จิรัญญา เบญจสัตย์กุล ป.4 4.00
69 652452 ด.ญ. สลิล อัชชะ ป.4 4.00
69 652800 ด.ญ. บุณณดา สุ่มศรีสุวรรณ ป.4 4.00
78 651852 ด.ช. พิชญภูมิ บุตรวงศ์โสภา ป.4 3.20
78 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 3.20
78 650306 ด.ญ. วรภร รักทอง ป.4 3.20
78 651451 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา มณฑาทอง ป.4 3.20
78 651495 ด.ญ. พาขวัญ อัครพิพัฒน์กุล ป.4 3.20
78 650824 ด.ช. สุรเศรษฐ์ พึ่งประชา ป.4 3.20
84 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 2.40
85 650021 ด.ญ. ณิชนันทน์ อ ป.4 0.00
85 650078 ด.ช. ศตพงศ์ ปัทมโยธิน ป.4 0.00
85 650465 ด.ช. ศิษฐวัชร โพยมรัตน์ ป.4 0.00
85 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 0.00
85 650882 ด.ญ. ภคมน สโกฟิวด์ ป.4 0.00
85 651274 ด.ช. ภูธีธัช สุดเสียง ป.4 0.00
85 651549 ด.ช. กันตณัฐ ชินสุวรรณพานิช ป.4 0.00
85 652855 ด.ช. ริว ธนะติวะกุล ป.4 0.00