เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.5

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
1 120289 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 88.00
2 120391 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 84.00
2 120577 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 84.00
2 220076 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 84.00
2 220097 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 84.00
6 220098 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 80.00
6 220248 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 80.00
6 220533 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 80.00
6 220590 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.5 80.00
6 220610 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 80.00
6 220786 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 80.00
6 220838 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 80.00
13 120244 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 76.00
13 220062 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 76.00
13 220165 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 76.00
13 220517 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 76.00
13 220554 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 76.00
13 220594 ด.ช. จิรัฏฐ์ เข็มสวัสดิ์ ป.5 76.00
13 220642 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 76.00
20 120062 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 72.00
20 120238 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 72.00
20 120332 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.5 72.00
20 120413 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 72.00
20 120789 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 72.00
20 220136 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 72.00
20 220459 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 72.00
20 220480 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 72.00
20 220585 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 72.00
29 120108 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 68.00
29 120128 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 68.00
29 120217 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 68.00
29 120323 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.5 68.00
29 120379 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 68.00
29 120415 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 68.00
29 120749 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 68.00
29 120834 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.5 68.00
29 120871 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.5 68.00
29 220125 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 68.00
29 220259 ด.ช. ธรณ์ธภัทร์ สู่สุข ป.5 68.00
29 220428 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 68.00
29 220479 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 68.00
29 220540 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 68.00
29 220614 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 68.00
29 220631 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 68.00
29 220686 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 68.00
46 120295 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 64.00
46 120321 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.5 64.00
46 120518 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 64.00
46 120572 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 64.00
46 120748 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 64.00
46 220326 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 64.00
46 220335 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 64.00
46 220361 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 64.00
46 220393 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 64.00
46 220526 ด.ญ. กฤตยา เลาหกุล ป.5 64.00
46 220649 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 64.00
46 220656 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 64.00
46 220814 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 64.00
59 120064 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 60.00
59 120089 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 60.00
59 120158 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 60.00
59 120606 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 60.00
59 120851 ด.ญ. คณาธรณ์ พงษ์กิตติพันธ์ ป.5 60.00
59 120878 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เหลี่ยมหลุมภา ป.5 60.00
59 220069 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 60.00
59 220085 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 60.00
59 220107 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 60.00
59 220161 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 60.00
59 220439 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 60.00
59 220455 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 60.00
59 220496 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 60.00
59 220527 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.5 60.00
59 220826 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 60.00
74 120014 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 56.00
74 120078 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 56.00
74 120140 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 56.00
74 120151 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 56.00
74 120209 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 56.00
74 120385 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.5 56.00
74 120390 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 56.00
74 120416 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 56.00
74 120433 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 56.00
74 120739 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 56.00
74 120795 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.5 56.00
74 220067 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 56.00
74 220103 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 56.00
74 220146 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 56.00
74 220148 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 56.00
74 220199 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.5 56.00
74 220276 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 56.00
74 220506 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.5 56.00
74 220513 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 56.00
74 220671 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 56.00
74 220727 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 56.00
95 120086 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 52.00
95 120110 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 52.00
95 120126 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 52.00
95 120223 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 52.00
95 120334 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 52.00
95 120400 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 52.00
95 120448 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 52.00
95 120468 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 52.00
95 120498 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 52.00
95 120651 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 52.00
95 120701 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 52.00
95 120738 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 52.00
95 120846 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.5 52.00
95 120922 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 52.00
95 220160 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 52.00
95 220204 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.5 52.00
95 220285 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 52.00
95 220289 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 52.00
95 220298 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.5 52.00
95 220370 ด.ช. ภวิศ หงส์งามเจริญ ป.5 52.00
95 220372 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.5 52.00
95 220418 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 52.00
95 220426 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 52.00
95 220625 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 52.00
95 220830 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 52.00
120 120010 ด.ญ. ภัทรามาส ประเหมือน ป.5 48.00
120 120053 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.5 48.00
120 120092 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 48.00
120 120115 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 48.00
120 120124 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 48.00
120 120162 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 48.00
120 120176 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.5 48.00
120 120187 ด.ช. ฐิติวุฒิ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 48.00
120 120246 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 48.00
120 120287 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 48.00
120 120340 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 48.00
120 120392 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 48.00
120 120445 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 48.00
120 120532 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 48.00
120 120642 ด.ช. อัครวิทย์ อัครจรัลญา ป.5 48.00
120 120772 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.5 48.00
120 120881 ด.ญ. สุตาภัทร ขัตติยาภิรักษ์ ป.5 48.00
120 220055 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.5 48.00
120 220058 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 48.00
120 220083 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 48.00
120 220123 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 48.00
120 220433 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.5 48.00
120 220469 ด.ช. ขจรกฤต ชลเกียรติภูมิ ป.5 48.00
120 220475 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 48.00
120 220515 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 48.00
120 220549 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.5 48.00
120 220598 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 48.00
120 220648 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 48.00
120 220672 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 48.00
120 220743 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 48.00
120 220822 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 48.00
151 120020 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.5 44.00
151 120085 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 44.00
151 120193 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.5 44.00
151 120210 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 44.00
151 120221 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 44.00
151 120254 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.5 44.00
151 120339 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 44.00
151 120377 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 44.00
151 120394 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 44.00
151 120501 ด.ช. กฤติน ปุณกบุตร ป.5 44.00
151 120506 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 44.00
151 120514 ด.ญ. นันทภัค จินดาวุฒิกุล ป.5 44.00
151 120542 ด.ญ. รมิดา จิรภิญญาวงศ์ ป.5 44.00
151 120693 ด.ช. สิน สินพระยากุล ป.5 44.00
151 120707 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.5 44.00
151 120712 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.5 44.00
151 120792 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 44.00
151 120893 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 44.00
151 120913 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.5 44.00
151 120932 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 44.00
151 220045 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.5 44.00
151 220047 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.5 44.00
151 220075 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 44.00
151 220078 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 44.00
151 220090 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 44.00
151 220109 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 44.00
151 220212 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.5 44.00
151 220220 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 44.00
151 220293 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.5 44.00
151 220318 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.5 44.00
151 220405 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 44.00
151 220437 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 44.00
151 220468 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.5 44.00
151 220484 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 44.00
151 220491 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 44.00
151 220525 ด.ญ. ลถัสรดา โชติสาธิตกุล ป.5 44.00
151 220630 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 44.00
151 220662 ด.ช. ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว ป.5 44.00
151 220683 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 44.00
151 220825 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.5 44.00
191 120007 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.5 40.00
191 120016 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.5 40.00
191 120141 ด.ญ. ภัทชญารีย์ สฤษดิ์เจริญค้า ป.5 40.00
191 120183 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 40.00
191 120203 ด.ช. กวินทรา อิ่มมูล ป.5 40.00
191 120206 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 40.00
191 120225 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 40.00
191 120425 ด.ช. ปรัตถกร รักงาม ป.5 40.00
191 120449 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 40.00
191 120484 ด.ช. ธรรม์ธีร์ นนทสุวรรณ ป.5 40.00
191 120493 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 40.00
191 120504 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 40.00
191 120565 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.5 40.00
191 120567 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.5 40.00
191 120611 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.5 40.00
191 120670 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 40.00
191 120762 ด.ญ. กฤตยา หริราบไพรี ป.5 40.00
191 120782 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.5 40.00
191 120813 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 40.00
191 120855 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 40.00
191 120887 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.5 40.00
191 120891 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 40.00
191 120926 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.5 40.00
191 220002 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.5 40.00
191 220020 ด.ช. ธนวินท์ อยู่สุข ป.5 40.00
191 220040 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.5 40.00
191 220154 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 40.00
191 220246 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 40.00
191 220265 ด.ญ. พิมพ์ดาว ไชยศรี ป.5 40.00
191 220283 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 40.00
191 220313 ด.ญ. ศกุณตลาย์ เส็งพานิช ป.5 40.00
191 220343 ด.ช. เจริญอภิธรม์ ชุตินธโร ป.5 40.00
191 220360 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 40.00
191 220415 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 40.00
191 220470 ด.ช. ชาญศร กิมยงค์ ป.5 40.00
191 220551 ด.ญ. ณพาภรณ์ นันทพันธ์ ป.5 40.00
191 220571 ด.ญ. ณัฐธิดา เลิศวงศ์วีรชัย ป.5 40.00
191 220619 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 40.00
191 220721 ด.ญ. อรุชวรา แซ่กัว ป.5 40.00
191 220738 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 40.00
191 220748 ด.ญ. กฤตติกา แสงแจ่ม ป.5 40.00
191 220760 ด.ญ. สิริกัลยา วลาพล ป.5 40.00
191 220765 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.5 40.00
191 220785 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 40.00
235 120023 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.5 36.00
235 120054 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.5 36.00
235 120079 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 36.00
235 120081 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 36.00
235 120155 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 36.00
235 120163 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 36.00
235 120177 ด.ญ. ภิญญดา เชียวสิริขจร ป.5 36.00
235 120234 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 36.00
235 120267 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.5 36.00
235 120363 ด.ญ. กัณต์กนิษฐ์ ปั้นคุ่ย ป.5 36.00
235 120374 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 36.00
235 120438 ด.ช. คัคเนศวร์ ปานนาค ป.5 36.00
235 120453 ด.ช. พิทยุตม์ อุปรมัย ป.5 36.00
235 120562 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 36.00
235 120566 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.5 36.00
235 120590 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พงศ์ภูริจินดา ป.5 36.00
235 120594 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.5 36.00
235 120640 ด.ช. กุศล พินิจสถิล ป.5 36.00
235 120644 ด.ญ. ปาณิสรา ศรีทอง ป.5 36.00
235 120697 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.5 36.00
235 120727 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.5 36.00
235 120796 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.5 36.00
235 120799 ด.ญ. บุญรักษา รวีวงศ์อโนทัย ป.5 36.00
235 120802 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.5 36.00
235 120841 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 36.00
235 120864 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 36.00
235 120906 ด.ญ. ชนิดาภา รังษีสุทธิรัตน์ ป.5 36.00
235 120931 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 36.00
235 220048 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.5 36.00
235 220135 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 36.00
235 220168 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 36.00
235 220203 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.5 36.00
235 220272 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 36.00
235 220288 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 36.00
235 220397 ด.ช. พิสิษฐ์ เหล่าทอง ป.5 36.00
235 220443 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 36.00
235 220478 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 36.00
235 220514 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 36.00
235 220531 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 36.00
235 220560 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.5 36.00
235 220562 ด.ช. ศิวรักษ์ คุณาธรรมรักษ์ ป.5 36.00
235 220591 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 36.00
235 220661 ด.ช. พงศ์ภีระ พรหมประยงค์ ป.5 36.00
235 220722 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.5 36.00
235 220726 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 36.00
235 220729 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 36.00
235 220737 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 36.00
235 220802 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.5 36.00
283 120004 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.5 32.00
283 120015 ด.ญ. ภัทรวดี เฉิดอารีกิจ ป.5 32.00
283 120032 ด.ช. กฤตธัช อุ่นธรรม ป.5 32.00
283 120036 ด.ช. นรภัทร วงศ์ปถัมภ์ ป.5 32.00
283 120084 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 32.00
283 120100 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 32.00
283 120165 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 32.00
283 120178 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.5 32.00
283 120191 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.5 32.00
283 120260 ด.ช. สิทธิพัฒน์ พรหมคง ป.5 32.00
283 120312 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.5 32.00
283 120313 ด.ช. ณัฐภัทร รักษาพันธ์ ป.5 32.00
283 120354 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.5 32.00
283 120366 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 32.00
283 120376 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 32.00
283 120382 ด.ช. ยศกร นนทนาคร ป.5 32.00
283 120470 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 32.00
283 120521 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 32.00
283 120546 ด.ช. ธนะพัฒน์ จันทร์งาม ป.5 32.00
283 120595 ด.ช. อัครพงษ์ สุวรรณบูรณ์ ป.5 32.00
283 120598 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.5 32.00
283 120674 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.5 32.00
283 120691 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.5 32.00
283 120704 ด.ญ. เพียงบุญ เขื่อนสุวรรณ ป.5 32.00
283 120735 ด.ญ. ปาลิณีย์ บุญปรีชา ป.5 32.00
283 120774 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 32.00
283 120786 ด.ญ. พลอยครินทร์ มงคลสวัสดิ์ ป.5 32.00
283 120828 ด.ช. ณัฐวินท์ สกุลเจน ป.5 32.00
283 120909 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.5 32.00
283 120914 ด.ญ. ไกรวิณี อนุพงศ์พัฒน์ ป.5 32.00
283 120919 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 32.00
283 220017 ด.ญ. นภาดา สงบพันธ์ ป.5 32.00
283 220028 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.5 32.00
283 220031 ด.ญ. จันทรกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 32.00
283 220086 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 32.00
283 220159 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 32.00
283 220210 ด.ช. อินทัช วิสูญ ป.5 32.00
283 220295 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.5 32.00
283 220371 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.5 32.00
283 220381 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 32.00
283 220414 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.5 32.00
283 220432 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.5 32.00
283 220550 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.5 32.00
283 220561 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 32.00
283 220569 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.5 32.00
283 220572 ด.ช. ปรัตถ์สุนทร ฉ่ำสดใส ป.5 32.00
283 220583 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 32.00
283 220633 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 32.00
283 220804 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.5 32.00
283 220805 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.5 32.00
333 120041 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.5 28.00
333 120076 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 28.00
333 120148 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 28.00
333 120152 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 28.00
333 120219 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 28.00
333 120258 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.5 28.00
333 120345 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 28.00
333 120357 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.5 28.00
333 120420 ด.ช. ณัฏฐนันท์ จารุพันธ์ ป.5 28.00
333 120447 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 28.00
333 120591 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สุมาวงศ์ ป.5 28.00
333 120592 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.5 28.00
333 120593 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.5 28.00
333 120631 ด.ช. วสิษฐ์พล เสริฐธิกุล ป.5 28.00
333 120665 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 28.00
333 120675 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.5 28.00
333 120719 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 28.00
333 120744 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 28.00
333 120764 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.5 28.00
333 120765 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.5 28.00
333 120770 ด.ญ. รัฐนันท์ พอควร ป.5 28.00
333 120784 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.5 28.00
333 120790 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 28.00
333 120803 ด.ญ. สิลฎา ขำสุข ป.5 28.00
333 120920 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 28.00
333 120925 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.5 28.00
333 220001 ด.ช. กษิดิ์คณิน ยาสมุทร ป.5 28.00
333 220021 ด.ญ. วรันธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.5 28.00
333 220023 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.5 28.00
333 220032 ด.ญ. จรัสกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 28.00
333 220121 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 28.00
333 220169 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 28.00
333 220172 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 28.00
333 220191 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.5 28.00
333 220205 ด.ช. จิตติพัฒน์ แขกเทศ ป.5 28.00
333 220314 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.5 28.00
333 220511 ด.ช. กิตติภพ โศจิศรีสกุล ป.5 28.00
333 220589 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.5 28.00
333 220616 ด.ช. ศุภศิษฏ์ วัฒนาวรรณะ ป.5 28.00
333 220620 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.5 28.00
333 220723 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.5 28.00
333 220732 ด.ช. จิรัฎฐ์ กรีธาธร ป.5 28.00
333 220807 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 28.00
333 220837 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 28.00
377 120018 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.5 24.00
377 120026 ด.ญ. เอวารินทร์ เชิดชู ป.5 24.00
377 120033 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.5 24.00
377 120091 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 24.00
377 120200 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.5 24.00
377 120236 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 24.00
377 120263 ด.ช. ธีรเพชร พรมลือ ป.5 24.00
377 120305 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.5 24.00
377 120421 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.5 24.00
377 120469 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 24.00
377 120479 ด.ช. ปัญญวัฒน์ นนทสวัสดิ์ ป.5 24.00
377 120580 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 24.00
377 120586 ด.ช. ธนาธิป เอื้อวรกุลชัย ป.5 24.00
377 120588 ด.ช. กิตติศักดิ์ เข็มทอง ป.5 24.00
377 120676 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.5 24.00
377 120690 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 24.00
377 120702 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.5 24.00
377 120731 ด.ช. พีรดนย์ เกษา ป.5 24.00
377 120838 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 24.00
377 120865 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 24.00
377 120917 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 24.00
377 120928 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.5 24.00
377 220049 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.5 24.00
377 220074 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 24.00
377 220144 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 24.00
377 220260 ด.ช. ปัญจพัน แม้นผัน ป.5 24.00
377 220409 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 24.00
377 220621 ด.ช. อินทัช ทองสุข ป.5 24.00
377 220791 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.5 24.00
406 120025 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.5 20.00
406 120105 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 20.00
406 120240 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 20.00
406 120251 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.5 20.00
406 120269 ด.ญ. บุษราคัม คำใบ ป.5 20.00
406 120274 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 20.00
406 120311 ด.ญ. ทักษอร อังกุรวุฒิกร ป.5 20.00
406 120314 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.5 20.00
406 120372 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 20.00
406 120520 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 20.00
406 120545 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.5 20.00
406 120630 ด.ช. กันตะพัฒน์ โมกขะสมิต ป.5 20.00
406 120746 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.5 20.00
406 120870 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.5 20.00
406 120902 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 20.00
406 220003 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.5 20.00
406 220059 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 20.00
406 220143 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.5 20.00
406 220207 ด.ช. พศิน ปิยะอารมณ์รัตน์ ป.5 20.00
406 220342 ด.ช. ไกรพิชญ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.5 20.00
406 220377 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.5 20.00
406 220461 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 20.00
406 220532 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 20.00
406 220606 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 20.00
406 220637 ด.ช. ภัทรเวท สัยงาม ป.5 20.00
406 220663 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.5 20.00
406 220699 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.5 20.00
406 220701 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 20.00
406 220755 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.5 20.00
435 120228 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 16.00
435 120255 ด.ญ. พรปวีณ์ ดิษฐาน ป.5 16.00
435 120261 ด.ญ. อภิชญานันท์ หาญรุจิระกำจร ป.5 16.00
435 120564 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.5 16.00
435 120581 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 16.00
435 120683 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 16.00
435 120737 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 16.00
435 120753 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.5 16.00
435 120755 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.5 16.00
435 220431 ด.ช. ธนวิชญ์ ศักดิ์แสง ป.5 16.00
435 220500 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.5 16.00
435 220563 ด.ช. อัครวัฒน์ ภิญโญธนะสิทธิ์ ป.5 16.00
435 220577 ด.ญ. ธมกร จันทร์สวัสดิ์ ป.5 16.00
435 220654 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 16.00
435 220733 ด.ช. ระพินธร การะเกษร ป.5 16.00
435 220759 ด.ช. ภูรินทร์ เจริญพืช ป.5 16.00
451 120034 ด.ช. วัชรพงษ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา ป.5 12.00
451 120101 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 12.00
451 120576 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 12.00
451 120758 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.5 12.00
451 120780 ด.ช. พิพัชร์ภณ สุขสวัสดิ์วงษ์ ป.5 12.00
451 220066 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 12.00
451 220547 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.5 12.00
458 120694 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.5 8.00
458 220064 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 8.00
458 220206 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.5 8.00
461 220474 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 0.00