เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.5

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(20 คะแนน)
1 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 20.00
2 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 18.40
3 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 17.60
4 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 16.80
4 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 16.80
6 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 16.00
6 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 16.00
8 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 15.20
8 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 15.20
8 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 15.20
11 650177 ด.ญ. พิชามญชุ์ พลเดช ป.5 14.40
11 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 14.40
11 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 14.40
11 651400 ด.ช. ปริญ ตันสถาวีรัฐ ป.5 14.40
11 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 14.40
16 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 13.60
16 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 13.60
16 652592 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.5 13.60
16 652003 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ป.5 13.60
16 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 13.60
21 651784 ด.ญ. จิดาภา ฤทธิ์หมุน ป.5 12.80
21 650733 ด.ญ. วิธาดา อรรคสิริสถาวร ป.5 12.80
21 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 12.80
21 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 12.80
21 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 12.80
21 651006 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.5 12.80
21 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 12.80
21 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 12.80
21 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 12.80
21 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 12.80
31 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 12.00
31 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 12.00
31 652428 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.5 12.00
31 651003 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ เพ็งตราพันธ์ุ ป.5 12.00
31 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 12.00
31 652166 ด.ญ. พิชญ์สินี น้อยอินทร์วงศ์ ป.5 12.00
31 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 12.00
31 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 12.00
31 651684 ด.ญ. ณสิริ สินุธก ป.5 12.00
31 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 12.00
31 650050 ด.ช. ณพัชร เลขะชัย ป.5 12.00
31 652687 ด.ช. อธิกิตติ์ บำรุงเอื้อ ป.5 12.00
31 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 12.00
31 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 12.00
45 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 11.20
45 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 11.20
45 650053 ด.ช. อรรถ ภูมิจิตร ป.5 11.20
45 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 11.20
45 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 11.20
45 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 11.20
45 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 11.20
45 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 11.20
45 652560 ด.ช. พชรดณัย โกมลสิงห์ ป.5 11.20
45 652529 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.5 11.20
45 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 11.20
45 652117 ด.ญ. พิชามญชุ์ ยิ้มอำนวย ป.5 11.20
57 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 10.40
57 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 10.40
57 650472 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์แสนสุข ป.5 10.40
57 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 10.40
57 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 10.40
57 651817 ด.ช. ศุภกร ตันสกุล ป.5 10.40
57 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 10.40
57 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 10.40
57 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 10.40
57 652816 ด.ช. อริยพัฒฐ์ สมสุด ป.5 10.40
57 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 10.40
57 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 10.40
57 652828 ด.ญ. ญดา ชาปัญญา ป.5 10.40
57 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 10.40
57 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 10.40
57 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 10.40
57 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 10.40
57 651253 ด.ญ. ปภาดา สืบปรุ ป.5 10.40
57 650746 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ชัชวาลย์ ป.5 10.40
57 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 10.40
57 652311 ด.ช. ณภัทร ดีคำ ป.5 10.40
57 651986 ด.ญ. เขมวันต์ ดุราศวิน ป.5 10.40
79 652128 ด.ญ. ปภัทร์สิริ จิระสุทัศน์ ป.5 9.60
79 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 9.60
79 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 9.60
79 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 9.60
79 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 9.60
79 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 9.60
79 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 9.60
79 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 9.60
79 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 9.60
79 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 9.60
79 652151 ด.ช. พร้อมบุญ สังข์สุวรรณ ป.5 9.60
79 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 9.60
79 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 9.60
79 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 9.60
79 652192 ด.ช. รัชเดช นิลเปล่งแสง ป.5 9.60
79 652363 ด.ญ. พัชญ์พิดา วงศ์ไชยสาคร ป.5 9.60
79 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 9.60
79 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 9.60
79 650979 ด.ญ. ภัทรวดี ศักดารณรงค์ ป.5 9.60
79 650911 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.5 9.60
79 652484 ด.ช. พสิษฐ์ อัญมณีเจริญ ป.5 9.60
79 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 9.60
79 652144 ด.ช. คณาธิป จันใด ป.5 9.60
102 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 8.80
102 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 8.80
102 651296 ด.ญ. วรวลัญช์ จูบาง ป.5 8.80
102 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 8.80
102 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 8.80
102 652267 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล ป.5 8.80
102 652823 ด.ช. ณัฐนันท์ พูนลาภพาณิชย์ ป.5 8.80
102 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 8.80
102 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 8.80
102 652913 ด.ญ. พราวบุญ ไกรสรกุล ป.5 8.80
102 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 8.80
102 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 8.80
102 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 8.80
102 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 8.80
102 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 8.80
102 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 8.80
102 651450 ด.ช. ศิวกรณ์ บุญหนุน ป.5 8.80
102 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 8.80
102 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 8.80
102 650736 ด.ญ. ชนมน ศรารัชต์ ป.5 8.80
102 650245 ด.ญ. สุพัชร์ภรณ์ ประดิษฐสอน ป.5 8.80
102 651542 ด.ช. ภูดิศ อุณอนันต์ ป.5 8.80
102 651094 ด.ญ. ชยพัทธ์ กรกิจสุวรรณ ป.5 8.80
102 652058 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.5 8.80
102 652750 ด.ญ. ณิชา จงรุจินันท์ ป.5 8.80
102 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 8.80
102 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 8.80
102 651255 ด.ญ. กฤตญาดา ศิริมังคะลา ป.5 8.80
102 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 8.80
102 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 8.80
102 651786 ด.ช. ชุติพนธ์ สุขกาย ป.5 8.80
102 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 8.80
102 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 8.80
135 651749 ด.ญ. กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร ป.5 8.00
135 652747 ด.ช. วงศพัทธ์ วรวุฒิ ป.5 8.00
135 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 8.00
135 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 8.00
135 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 8.00
135 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 8.00
135 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 8.00
135 650864 ด.ญ. กัณยาวีร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 8.00
135 650413 ด.ญ. อรอินทุ์ ก๋งอุบล ป.5 8.00
135 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 8.00
135 651896 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.5 8.00
135 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 8.00
135 651412 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง ป.5 8.00
135 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 8.00
135 652537 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.5 8.00
135 650266 ด.ญ. อารดา เอกโองการ ป.5 8.00
135 651535 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.5 8.00
135 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 8.00
135 651933 ด.ช. ธนวิชญ์ จรุงเรืองเกียรติ ป.5 8.00
135 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 8.00
135 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 8.00
135 651035 ด.ช. ภัตธนสันต์ เตชนะรุ่งโรจน์ ป.5 8.00
135 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 8.00
135 652795 ด.ญ. ภวิตา นางแย้ม ป.5 8.00
135 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 8.00
135 650080 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.5 8.00
135 650623 ด.ช. วศิน ดำรงศีล ป.5 8.00
135 652085 ด.ญ. อิสริยา อภิวันทนกุล ป.5 8.00
135 651290 ด.ญ. ขวัญช้าว ชิดใจ ป.5 8.00
135 652564 ด.ญ. ธาราทิพย์ ทนงศักดิ์ ป.5 8.00
135 652042 ด.ช. นราวิชญ์ เตจะมา ป.5 8.00
135 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 8.00
135 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 8.00
168 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 7.20
168 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 7.20
168 651747 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.5 7.20
168 650387 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ชุณหรัตน์ ป.5 7.20
168 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 7.20
168 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 7.20
168 652257 ด.ญ. นีราวรินทร์ นรัจฉริยางกูร ป.5 7.20
168 651272 ด.ช. ภาณุวัชร เตชะกำธรกิจ ป.5 7.20
168 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 7.20
168 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 7.20
168 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 7.20
168 650559 ด.ญ. กชณา เจริญศุภนิมิตร ป.5 7.20
168 651841 ด.ช. ธีร์ดนัย เจริญสุขศิริ ป.5 7.20
168 652959 ด.ช. ภคิน จูพานิชย์ ป.5 7.20
168 652060 ด.ช. ธปณัฐ โมรากุล ป.5 7.20
168 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 7.20
168 650072 ด.ญ. วิมพ์วิภา การทรัพย์เวชกิจ ป.5 7.20
168 651458 ด.ญ. ณิพพิชฌน์ เกียรติศิริ ป.5 7.20
168 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 7.20
168 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 7.20
168 651175 ด.ญ. วิมพ์ญาดา สุขารมณ์ ป.5 7.20
168 651138 ด.ญ. นาถลดา ทองพันชั่ง ป.5 7.20
168 651620 ด.ช. ณัฏฐ์วรันธร วิเศษอักษร ป.5 7.20
168 650866 ด.ช. พิภูวิศร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 7.20
168 650267 ด.ช. ธราธิป ธำรงศักดิ์สุวิทย์ ป.5 7.20
168 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 7.20
168 652540 ด.ช. ศุภฤกษ์ ทองดี ป.5 7.20
168 652680 ด.ช. ณราวิชญ์ ผูกมณีคง ป.5 7.20
168 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 7.20
168 651210 ด.ช. ภนัษ เล่งเวหาสถิต ป.5 7.20
168 651410 ด.ญ. นรัมภา เลิศนุวัฒน์ ป.5 7.20
199 652565 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.5 6.40
199 650580 ด.ช. พชร พริบไหว ป.5 6.40
199 651668 ด.ญ. จอมจิตชญาน์ ทรัพย์เจริญ ป.5 6.40
199 652770 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.5 6.40
199 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 6.40
199 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 6.40
199 651996 ด.ช. กานต์ ไชยมาเสรีกุล ป.5 6.40
199 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 6.40
199 651184 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.5 6.40
199 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 6.40
199 650742 ด.ช. ชนาธิป ศรีสอาด ป.5 6.40
199 652886 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ตันฮู้ ป.5 6.40
199 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 6.40
199 650927 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ ใหม่ตัน ป.5 6.40
199 650005 ด.ญ. เขมณิช ชัยยุตต์ ป.5 6.40
199 652624 ด.ญ. ธีร์จุฑา ทัพเสนีย์ ป.5 6.40
199 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 6.40
199 650138 ด.ช. ปัณณทัต คงอยู่ ป.5 6.40
199 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 6.40
199 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 6.40
199 651942 ด.ช. ชนันธร การะเกตุ ป.5 6.40
199 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 6.40
199 651877 ด.ญ. ภูริชา เชาวริทธิ์ ป.5 6.40
199 652987 ด.ญ. พิชญ์กานต์ ทองปาน ป.5 6.40
199 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 6.40
199 652272 ด.ญ. พิมมาดา จินตนการ ป.5 6.40
199 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 6.40
199 651392 ด.ช. เทพประสิทธิ์ เอี่ยมอำนวย ป.5 6.40
199 652940 ด.ญ. นวพร แสงจันทร์ ป.5 6.40
199 652279 ด.ญ. กันต์รพี โม้ดา ป.5 6.40
199 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 6.40
199 650499 ด.ช. อชิรวิชญ์ ปิยะสัจจบูลย์ ป.5 6.40
199 651365 ด.ช. พชร ตระกูลมณีเนตร ป.5 6.40
199 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 6.40
199 652384 ด.ญ. ธมนวรรณ ประถมวงษ์ ป.5 6.40
199 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 6.40
199 650754 ด.ช. สุธีรัชต์ สุธรรมพิทักษ์ ป.5 6.40
199 653038 ด.ช. กันต์กวี มรกฎ ป.5 6.40
199 653005 ด.ช. พลากร ปัญญาวรากร ป.5 6.40
199 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 6.40
199 651826 ด.ช. ชวินธร เจริญราษฎร์ ป.5 6.40
199 652958 ด.ช. ณวิชญ์ อัตนโถ ป.5 6.40
199 652322 ด.ญ. จิรภัทร โพธิ์สุวรรณ์ ป.5 6.40
242 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 5.60
242 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 5.60
242 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 5.60
242 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 5.60
242 652523 ด.ช. พรพิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ ป.5 5.60
242 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 5.60
242 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 5.60
242 651463 ด.ญ. ศศิณัฐ วังโสม ป.5 5.60
242 650740 ด.ช. ชนนันท์ ศรารัชต์ ป.5 5.60
242 653011 ด.ช. ธนกฤต บุญส่งธนารักษ์ ป.5 5.60
242 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 5.60
242 651258 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.5 5.60
242 650380 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.5 5.60
242 650211 ด.ช. ณฤต ศานติวัฒน์ ป.5 5.60
242 651819 ด.ญ. ณปภัช อุบลรัตนสกุล ป.5 5.60
242 651369 ด.ช. ธีธัช ชูสกุล ป.5 5.60
242 651492 ด.ช. ณภัทร ตากมัจฉา ป.5 5.60
242 651925 ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล ป.5 5.60
242 652277 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.5 5.60
242 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 5.60
242 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 5.60
242 650494 ด.ช. ภาวี พฤฒิวรกุลชัย ป.5 5.60
242 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 5.60
242 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 5.60
242 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 5.60
242 650309 ด.ญ. เมธปิยา อุดมทัศนีย์ ป.5 5.60
242 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 5.60
242 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 5.60
242 652882 ด.ญ. ณัฎฐ์กานต์ อภิสิทธิ์ ป.5 5.60
242 652746 ด.ช. พัณณ์เดชน์ ฐิติพรรณกุล ป.5 5.60
242 651374 ด.ญ. กัลย์ฐิตา ชวศิริกุลฑล ป.5 5.60
242 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 5.60
242 650377 ด.ช. สิทธา ไพศาลทรัพย์ ป.5 5.60
242 651121 ด.ช. อนพัชร เพ็งยอด ป.5 5.60
242 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 5.60
242 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 5.60
242 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 5.60
242 652188 ด.ญ. กานต์ชุดา กฤษฎาอริยชน ป.5 5.60
242 651623 ด.ญ. ไอรินลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.5 5.60
242 650226 ด.ช. พาวิณส์ ธนวินท์ ป.5 5.60
282 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 4.80
282 651511 ด.ช. ธรรศ พรมศิริ ป.5 4.80
282 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 4.80
282 652810 ด.ช. ภัชธฤต จิตต์จำนงค์ ป.5 4.80
282 650066 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สมใจ ป.5 4.80
282 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 4.80
282 652627 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.5 4.80
282 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 4.80
282 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 4.80
282 650435 ด.ช. ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ป.5 4.80
282 651514 ด.ช. ภาคิน วานันท์สุข ป.5 4.80
282 651808 ด.ช. พีรพัฒน์ เขมะจารี ป.5 4.80
282 652559 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.5 4.80
282 651540 ด.ญ. นรีรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ ป.5 4.80
282 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 4.80
282 650928 ด.ช. ทีฆณัฏฐ์ แตงตาด ป.5 4.80
282 651509 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.5 4.80
282 652474 ด.ญ. โชติกา เหล่าบุศณ์อนันต์ ป.5 4.80
282 650283 ด.ช. นฤเทพ สุขโสภี ป.5 4.80
282 652996 ด.ช. พัชระพล วิริยะสมบัติ ป.5 4.80
282 650645 ด.ญ. พิชชาพร สุขใจ ป.5 4.80
282 650705 ด.ญ. ขวัญชีวี เคลือบมงคล ป.5 4.80
282 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 4.80
282 650299 ด.ญ. พรปวีณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ป.5 4.80
282 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 4.80
282 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 4.80
282 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 4.80
282 651101 ด.ญ. อติกานต์ นิโครธานนท์ ป.5 4.80
282 652815 ด.ญ. เพชรลดา สุขเสมอ ป.5 4.80
282 651543 ด.ญ. สุพิชชา ไชยอิ่นคำ ป.5 4.80
282 652672 ด.ญ. รวินท์นิภา เหลืองสิริขจร ป.5 4.80
282 650374 ด.ช. ปัณณทัต นาคสวัสดิ์ ป.5 4.80
282 650574 ด.ช. ณกรณ์ ธรรมโชติ ป.5 4.80
282 652812 ด.ญ. ศุภิสรา ทองปอน ป.5 4.80
282 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 4.80
282 650496 ด.ช. ธนยศ พวงจิตต์ ป.5 4.80
282 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 4.80
282 652846 ด.ญ. รังสิมาพร อินทวิสัย ป.5 4.80
282 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 4.80
282 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 4.80
282 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 4.80
282 652932 ด.ญ. ณิชนิตา แพระบำ ป.5 4.80
282 652039 ด.ช. แทนไท สินทนะโยธิน ป.5 4.80
282 652216 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.5 4.80
326 651519 ด.ญ. ณัฐณิชา วชิรรุ่งเรือง ป.5 4.00
326 651512 ด.ช. บุรพล เรืองพยุงศักดิ์ ป.5 4.00
326 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 4.00
326 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 4.00
326 650153 ด.ช. ปฐวี บัณฑิตกุล ป.5 4.00
326 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 4.00
326 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 4.00
326 652469 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีเชาว์ ป.5 4.00
326 652697 ด.ญ. ชนัญชิตา จารุสิริสวัสดิ์ ป.5 4.00
326 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 4.00
326 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 4.00
326 651359 ด.ช. เรือธง ขำละมัย ป.5 4.00
326 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 4.00
326 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 4.00
326 653009 ด.ช. นนทพัทธ์ เสมศรี ป.5 4.00
326 652880 ด.ญ. ฉัตร์นลิน ณัทสิริสิรภัทร ป.5 4.00
326 651993 ด.ช. ปริญญ์ อุ้ยนิรันดรกุล ป.5 4.00
326 650823 ด.ช. บารมี รักสัตย์ ป.5 4.00
326 651789 ด.ช. ไชยพัฒน์ โพธิ์เวชกุล ป.5 4.00
326 650316 ด.ญ. รินลดา เติมบริรักษ์ ป.5 4.00
326 652973 ด.ญ. ญาณิศา จันทร์มั่งคั่ง ป.5 4.00
326 651676 ด.ญ. สุรัชนา ลิ้มอรุโณทัย ป.5 4.00
326 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 4.00
326 652732 ด.ญ. ไอลดา สังวรวงษ์พนา ป.5 4.00
326 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 4.00
326 651309 ด.ญ. ธันยพร คำแสน ป.5 4.00
326 650919 ด.ญ. นลินดา สุขศิวกร ป.5 4.00
326 651782 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.5 4.00
326 650923 ด.ญ. ปทิตตา นาสิงคาร ป.5 4.00
326 650094 ด.ช. ศุทธิศิษฏ์ บัววิรัตน์ ป.5 4.00
356 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 3.20
356 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 3.20
356 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 3.20
356 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 3.20
356 650940 ด.ช. ธาวิน กองมณี ป.5 3.20
356 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 3.20
356 652189 ด.ญ. สโรชภัทร์ อนุสรณ์พาณิชย์ ป.5 3.20
356 650818 ด.ญ. เตชิตา ศิริปภาโชติ ป.5 3.20
356 652870 ด.ช. ดิศกุล ศิลประดิษฐ์ ป.5 3.20
356 651732 ด.ญ. ปาณิสรา วงศ์ใหญ่ ป.5 3.20
356 652739 ด.ญ. สริตา บุญเติม ป.5 3.20
356 651998 ด.ช. นรบดี อาจกล้า ป.5 3.20
356 652625 ด.ช. วริทธิ์ อึ้งจงเจตน์ ป.5 3.20
356 651017 ด.ช. กันตพล สันติรัตนโชติ ป.5 3.20
356 652276 ด.ช. ธนเทพ สุบรรณ์ ป.5 3.20
356 651170 ด.ญ. จินฏะนาภา จันทวี ป.5 3.20
356 650495 ด.ช. ณัฐนิติ เหมือนสุดใจ ป.5 3.20
356 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 3.20
356 651954 ด.ญ. อาคีรา ตระการรุ่งโรจน์ ป.5 3.20
356 651517 ด.ช. ภิรกฤต เชาว์ภัทรเดชา ป.5 3.20
356 650135 ด.ช. ชนนท์ หวังสมบูรณ์ศิริ ป.5 3.20
356 650105 ด.ญ. จิณณ์ณิชา ตั่นทรัพย์สิน ป.5 3.20
378 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 2.40
378 652158 ด.ญ. นิยตา มงคลนิมิตร ป.5 2.40
378 650150 ด.ช. ธีรโชติ ยงวานิชจิต ป.5 2.40
378 651293 ด.ญ. ประกายแก้ว ใจสำคัญ ป.5 2.40
378 651183 ด.ญ. ณภัทธิรา มะณีแสง ป.5 2.40
378 651297 ด.ญ. ลฎาภา วิชัยโย ป.5 2.40
384 651897 ด.ช. สิริ เตลผล ป.5 1.60
384 650273 ด.ช. พากร ดุลยนนท์ ป.5 1.60
384 651358 ด.ญ. ฐิตารีย์ มะลิรัตน์ ป.5 1.60
384 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 1.60
388 650209 ด.ช. ยศวินช์ เรืองสรรงามสิริ ป.5 0.00
388 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 0.00
388 650635 ด.ช. มรุเดช สงสุรินทร์ ป.5 0.00
388 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 0.00
388 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 0.00
388 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 0.00
388 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 0.00
388 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 0.00
388 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 0.00
388 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 0.00
388 651612 ด.ญ. พรหมพิชญาภา หลีกภัย ป.5 0.00
388 651388 ด.ช. วรานนท์ ธงงาม ป.5 0.00
388 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 0.00
388 652015 ด.ช. สถิตย์พร เกชาคุปต์ ป.5 0.00
388 650672 ด.ญ. ณภัทร คุณารักษ์ ป.5 0.00
388 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 0.00
388 652352 ด.ญ. จิรัชญา เผ่าอ้าย ป.5 0.00
388 652524 ด.ช. อัสนา วรรณทิม ป.5 0.00
388 652635 ด.ช. สิปปภณ อรุณโรจน์ ป.5 0.00
388 651330 ด.ช. ณัฐวรรธน์ พรหมทองนุ้ย ป.5 0.00
388 652665 ด.ญ. ริญญารัศมิ์ อารมณ์รัตน์ ป.5 0.00
388 652947 ด.ช. พีรวัส ใคร้มุก ป.5 0.00
388 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 0.00