เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.6

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
1 220218 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 100.00
2 220026 ด.ญ. ฐิตาภา ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.6 96.00
2 220061 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 96.00
2 220092 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 96.00
2 220225 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 96.00
2 220692 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 96.00
2 220718 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 96.00
2 220746 ด.ญ. พัตนียา วีระกุล ป.6 96.00
9 120661 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 92.00
9 120820 ด.ช. นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ ป.6 92.00
9 220174 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 92.00
9 220219 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 92.00
9 220238 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 92.00
9 220267 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 92.00
9 220695 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 92.00
16 120070 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 88.00
16 120275 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 88.00
16 220008 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ลิ้มสถาพรพงศ์ ป.6 88.00
16 220071 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 88.00
16 220091 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 88.00
16 220117 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 88.00
16 220170 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 88.00
16 220177 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 88.00
16 220196 ด.ช. จิรพันธุ์ กำสมุทร ป.6 88.00
16 220254 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 88.00
16 220303 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 88.00
16 220307 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 88.00
16 220334 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 88.00
16 220384 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 88.00
16 220386 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 88.00
16 220605 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ ยิ้มเลื่อน ป.6 88.00
16 220608 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 88.00
16 220659 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 88.00
16 220788 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 88.00
35 120061 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 84.00
35 120119 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 84.00
35 120336 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 84.00
35 120414 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 84.00
35 120815 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 84.00
35 220024 ด.ช. ปุณณวิชช์ เวชกรณ์ ป.6 84.00
35 220102 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 84.00
35 220104 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 84.00
35 220110 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 84.00
35 220181 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 84.00
35 220186 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 84.00
35 220253 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 84.00
35 220266 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 84.00
35 220382 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 84.00
35 220485 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 84.00
35 220490 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 84.00
35 220588 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 84.00
35 220645 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 84.00
35 220653 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 84.00
35 220742 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 84.00
35 220783 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 84.00
35 220832 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 84.00
57 120019 ด.ช. พุทธคุณ ขุนสิทธิ์ ป.6 80.00
57 120083 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 80.00
57 120131 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 80.00
57 120156 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 80.00
57 120253 ด.ญ. ภีมภัสส์ ไพศาล ป.6 80.00
57 120344 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 80.00
57 120463 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 80.00
57 120465 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 80.00
57 120491 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 80.00
57 120723 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 80.00
57 120857 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 80.00
57 120915 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 80.00
57 120923 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 80.00
57 220068 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 80.00
57 220099 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 80.00
57 220120 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 80.00
57 220151 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 80.00
57 220175 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 80.00
57 220195 ด.ช. ภัทรพล สุขเจริญ ป.6 80.00
57 220233 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 80.00
57 220252 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 80.00
57 220258 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 80.00
57 220282 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 80.00
57 220300 ด.ญ. จิตต์อภิญญา โชคสัมฤทธิ์ผล ป.6 80.00
57 220333 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 80.00
57 220363 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 80.00
57 220380 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 80.00
57 220442 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 80.00
57 220449 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 80.00
57 220542 ด.ช. ธาวิน สมยา ป.6 80.00
57 220602 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 80.00
57 220607 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 80.00
57 220652 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 80.00
57 220669 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 80.00
57 220687 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 80.00
57 220808 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 80.00
93 120045 ด.ญ. ทักษนันท์ มีกลิ่นหอม ป.6 76.00
93 120059 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 76.00
93 120276 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 76.00
93 120293 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 76.00
93 120335 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 76.00
93 120342 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 76.00
93 120370 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 76.00
93 120418 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 76.00
93 120474 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 76.00
93 120636 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 76.00
93 120657 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 76.00
93 120660 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 76.00
93 120823 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 76.00
93 120896 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 76.00
93 120935 ด.ญ. ณปภา หนูอินทร์ ป.6 76.00
93 220018 ด.ญ. อันนา กล้าตลุมบอน ป.6 76.00
93 220033 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 76.00
93 220036 ด.ญ. ธีนิตา สมคิด ป.6 76.00
93 220043 ด.ญ. ณิชาภัทร จันทรศัพท์ ป.6 76.00
93 220077 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 76.00
93 220081 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 76.00
93 220082 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 76.00
93 220094 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 76.00
93 220126 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 76.00
93 220129 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 76.00
93 220153 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 76.00
93 220173 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 76.00
93 220185 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 76.00
93 220201 ด.ช. ทักษ์ดนัย นวลขลิบ ป.6 76.00
93 220224 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 76.00
93 220251 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 76.00
93 220264 ด.ช. สุรกฤษฏิ์ ดีขจรเดช ป.6 76.00
93 220277 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 76.00
93 220279 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 76.00
93 220290 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 76.00
93 220323 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 76.00
93 220351 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 76.00
93 220402 ด.ช. ชนาธิป ศานติวงศ์สกุล ป.6 76.00
93 220425 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 76.00
93 220448 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 76.00
93 220487 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 76.00
93 220493 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 76.00
93 220521 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 76.00
93 220557 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 76.00
93 220567 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 76.00
93 220609 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 76.00
93 220626 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 76.00
93 220628 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 76.00
93 220643 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 76.00
93 220644 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 76.00
93 220651 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 76.00
93 220658 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 76.00
93 220681 ด.ช. ภุม ผนินทร อึ้งพงษ์พานิช ป.6 76.00
93 220770 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 76.00
93 220820 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 76.00
148 120093 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 72.00
148 120113 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 72.00
148 120123 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 72.00
148 120127 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 72.00
148 120136 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 72.00
148 120159 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 72.00
148 120167 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 72.00
148 120294 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 72.00
148 120389 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 72.00
148 120405 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 72.00
148 120462 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 72.00
148 120464 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 72.00
148 120528 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 72.00
148 120548 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 72.00
148 120609 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 72.00
148 120635 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 72.00
148 120680 ด.ช. สิรธีร์ ปัทม์วิชัยพร ป.6 72.00
148 120720 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 72.00
148 120825 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 72.00
148 120830 ด.ช. ยศพนธ์ บุญช่วยเมตตา ป.6 72.00
148 220051 ด.ญ. เชลซี รมิดา ฮาร์เปอร์ ป.6 72.00
148 220053 ด.ญ. นันทภัค จิรานุกูลพิพัฒน์ ป.6 72.00
148 220065 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 72.00
148 220101 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 72.00
148 220124 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 72.00
148 220133 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 72.00
148 220139 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 72.00
148 220142 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 72.00
148 220152 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 72.00
148 220179 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 72.00
148 220182 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 72.00
148 220184 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 72.00
148 220200 ด.ช. ศุภพิชญ์ รัศมีบวรกิติกุล ป.6 72.00
148 220215 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 72.00
148 220231 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 72.00
148 220239 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 72.00
148 220243 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 72.00
148 220247 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 72.00
148 220255 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 72.00
148 220268 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 72.00
148 220308 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 72.00
148 220315 ด.ช. ภาสกร โซวติเวชย์ ป.6 72.00
148 220345 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 72.00
148 220349 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 72.00
148 220353 ด.ญ. ชญาภา จายนียโยธิน ป.6 72.00
148 220365 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 72.00
148 220389 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 72.00
148 220411 ด.ญ. พลอยชนก ผลพฤกษสกุล ป.6 72.00
148 220422 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 72.00
148 220446 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 72.00
148 220447 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 72.00
148 220454 ด.ญ. นิชาภัทร์ ศรีถนอมวงศ์ ป.6 72.00
148 220477 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 72.00
148 220486 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 72.00
148 220489 ด.ช. จิรดนัย ตันธราพรฤกษ์ ป.6 72.00
148 220494 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 72.00
148 220497 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 72.00
148 220509 ด.ญ. อิสรีย์ วงศาโรจน์ ป.6 72.00
148 220516 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 72.00
148 220548 ด.ช. ปรินทร แสงมงคลพิพัฒน์ ป.6 72.00
148 220586 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 72.00
148 220629 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 72.00
148 220673 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 72.00
148 220693 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 72.00
148 220740 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 72.00
148 220754 ด.ญ. สุชานุช ศิลปะ ป.6 72.00
214 120048 ด.ญ. พรสุภัสร์ เชี่ยวประมงค์ ป.6 68.00
214 120072 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 68.00
214 120097 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 68.00
214 120099 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 68.00
214 120130 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 68.00
214 120146 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 68.00
214 120397 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 68.00
214 120403 ด.ช. วิภู กุณวงค์ ป.6 68.00
214 120476 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 68.00
214 120534 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 68.00
214 120557 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 68.00
214 120771 ด.ช. ชยพล รูปขจร ป.6 68.00
214 120778 ด.ช. อภิรักษ์ เพ็ญจมุข ป.6 68.00
214 120804 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 68.00
214 120814 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 68.00
214 120821 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 68.00
214 120832 ด.ญ. พริม อินทรกำเนิด ป.6 68.00
214 120904 ด.ญ. ภคอร เถลิงสกุล ป.6 68.00
214 220025 ด.ช. ธีรภัทร สัยยะสิทธิ์พานิช ป.6 68.00
214 220044 ด.ญ. ปรายฟ้า พลพืช ป.6 68.00
214 220060 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 68.00
214 220118 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 68.00
214 220127 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 68.00
214 220141 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 68.00
214 220145 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 68.00
214 220163 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 68.00
214 220167 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 68.00
214 220178 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 68.00
214 220235 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 68.00
214 220256 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 68.00
214 220304 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 68.00
214 220305 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 68.00
214 220316 ด.ญ. วิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์ ป.6 68.00
214 220328 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 68.00
214 220385 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 68.00
214 220403 ด.ญ. รวิสรา ส่งสัมพันธ์ ป.6 68.00
214 220407 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 68.00
214 220423 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 68.00
214 220438 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 68.00
214 220450 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 68.00
214 220556 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 68.00
214 220566 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 68.00
214 220573 ด.ญ. วรัทยา อุดมผล ป.6 68.00
214 220578 ด.ญ. ฉันท์สินี ชัยประสิทธิ์ผล ป.6 68.00
214 220584 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 68.00
214 220665 ด.ญ. นนลณีย์ วงศ์เธียรธนา ป.6 68.00
214 220667 ด.ญ. พันไมล์ ธนพรรณสิน ป.6 68.00
214 220684 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 68.00
214 220696 ด.ญ. ปิยะวดี อัศวพรชัย ป.6 68.00
214 220736 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 68.00
214 220775 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 68.00
214 220779 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 68.00
214 220780 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 68.00
214 220810 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 68.00
214 220831 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 68.00
269 120017 ด.ญ. เถียร เอีย เฉิน ป.6 64.00
269 120056 ด.ช. ชลัช ลีลาขจรจิต ป.6 64.00
269 120060 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 64.00
269 120077 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 64.00
269 120104 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 64.00
269 120185 ด.ช. คัคนินท์ ชอง ป.6 64.00
269 120235 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 64.00
269 120237 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 64.00
269 120273 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 64.00
269 120296 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 64.00
269 120309 ด.ญ. อรวรรณ ลิปิสุนทร ป.6 64.00
269 120368 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 64.00
269 120402 ด.ญ. พริมวริณทร์ ไพศาลคงทวี ป.6 64.00
269 120406 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 64.00
269 120431 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 64.00
269 120432 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 64.00
269 120434 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 64.00
269 120441 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 64.00
269 120509 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 64.00
269 120533 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 64.00
269 120536 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 64.00
269 120573 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 64.00
269 120601 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 64.00
269 120603 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 64.00
269 120619 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 64.00
269 120673 ด.ญ. เวณิกา ไกรมณี ป.6 64.00
269 120677 ด.ช. จิรภัทร คงกิจนันท์ ป.6 64.00
269 120679 ด.ช. สาริศ น้อยสุวรรณ ป.6 64.00
269 120768 ด.ช. พิชญณัฏฐ์ สุวรรณโฆษิต ป.6 64.00
269 120805 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 64.00
269 120807 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 64.00
269 120817 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 64.00
269 120822 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 64.00
269 120835 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 64.00
269 120839 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 64.00
269 120848 ด.ญ. สุพรรณิกา​ พุ่งมณีสกุล ป.6 64.00
269 120854 ด.ช. พิททา กุลวงษ์วาณิชย์ ป.6 64.00
269 120874 ด.ญ. เอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ ป.6 64.00
269 120901 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 64.00
269 120918 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 64.00
269 220037 ด.ช. ธน ธนดีเจริญโชค ป.6 64.00
269 220087 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 64.00
269 220105 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 64.00
269 220119 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 64.00
269 220122 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 64.00
269 220137 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 64.00
269 220162 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 64.00
269 220164 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 64.00
269 220194 ด.ญ. ชญาดา ศานติวัฒน์ ป.6 64.00
269 220198 ด.ญ. อัยย์ พ่วงทรัพย์ ป.6 64.00
269 220221 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 64.00
269 220227 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 64.00
269 220240 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 64.00
269 220250 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 64.00
269 220257 ด.ญ. ทัชชภร นิ่มว่องไว ป.6 64.00
269 220301 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 64.00
269 220312 ด.ญ. เพชรสมบุญ เหล่าบุญเจริญ ป.6 64.00
269 220348 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 64.00
269 220375 ด.ช. สิปปนินทร์ อินทร์ประดับ ป.6 64.00
269 220445 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 64.00
269 220451 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 64.00
269 220452 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 64.00
269 220482 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 64.00
269 220483 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 64.00
269 220505 ด.ญ. ภทรพรรษ ลยางกูร ป.6 64.00
269 220535 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 64.00
269 220570 ด.ญ. ภัทรพร โสดานาค ป.6 64.00
269 220599 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 64.00
269 220745 ด.ญ. ศรัณย์พร ศักดิ์สิริสกุล ป.6 64.00
269 220773 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 64.00
269 220795 ด.ญ. อติกานต์ บุญนฤธี ป.6 64.00
269 220813 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 64.00
341 120039 ด.ญ. วิสาข์ บุญสร้าง ป.6 60.00
341 120065 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 60.00
341 120074 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 60.00
341 120090 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 60.00
341 120135 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 60.00
341 120145 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 60.00
341 120215 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 60.00
341 120218 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 60.00
341 120229 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 60.00
341 120239 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 60.00
341 120245 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 60.00
341 120257 ด.ญ. บิลกีส สำลีขาว ป.6 60.00
341 120272 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 60.00
341 120277 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 60.00
341 120278 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 60.00
341 120292 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 60.00
341 120346 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 60.00
341 120378 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 60.00
341 120487 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 60.00
341 120507 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 60.00
341 120551 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 60.00
341 120627 ด.ญ. นภประอร ธารีบูรณ์ชัย ป.6 60.00
341 120649 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 60.00
341 120650 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 60.00
341 120655 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 60.00
341 120684 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 60.00
341 120687 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 60.00
341 120747 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 60.00
341 120791 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 60.00
341 120843 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 60.00
341 120897 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 60.00
341 120937 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 60.00
341 220012 ด.ช. อัครัช พันธุ์ดี ป.6 60.00
341 220029 ด.ญ. ณกัญญา ยศสมบัติ ป.6 60.00
341 220039 ด.ญ. นันท์มนัส เล้าสมบูรณ์ ป.6 60.00
341 220070 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 60.00
341 220113 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 60.00
341 220278 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 60.00
341 220297 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ศิวาลัยพงศ์ ป.6 60.00
341 220324 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 60.00
341 220339 ด.ญ. กานต์สินี เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.6 60.00
341 220346 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 60.00
341 220355 ด.ช. ศิวกร พูลสวัสดิ์ ป.6 60.00
341 220476 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 60.00
341 220510 ด.ญ. มณฑน์ณภัทร์ รัตนสุขวิมล ป.6 60.00
341 220520 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 60.00
341 220522 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 60.00
341 220523 ด.ญ. ปวฎา เลขะกุล ป.6 60.00
341 220559 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 60.00
341 220565 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 60.00
341 220611 ด.ญ. กรณัฐ เมฆแสงสวย ป.6 60.00
341 220623 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 60.00
341 220657 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 60.00
341 220682 ด.ญ. ณธิดา เลาวหุตานนท์ ป.6 60.00
341 220694 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 60.00
341 220716 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 60.00
341 220717 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 60.00
341 220724 ด.ช. ธรรมเชษฐ์ บัวแย้ม ป.6 60.00
341 220751 ด.ญ. ธารทิพย์ กุรุง ป.6 60.00
341 220753 ด.ญ. มัญชุสา เกษมสวัสดิ์ ป.6 60.00
341 220756 ด.ช. นัฏฐ์พัฒน์ พงษ์นุ่มกุล ป.6 60.00
402 120051 ด.ญ. ธานัญญาณัฐ เสงี่ยมรักษ์ ป.6 56.00
402 120055 ด.ช. นวิน อินทร์โสม ป.6 56.00
402 120073 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 56.00
402 120088 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 56.00
402 120147 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 56.00
402 120170 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 56.00
402 120205 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 56.00
402 120233 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 56.00
402 120319 ด.ช. เมธาสิทธิ์ เติมศักดิ์สิริ ป.6 56.00
402 120407 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 56.00
402 120427 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 56.00
402 120440 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 56.00
402 120499 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 56.00
402 120500 ด.ช. นรภัทร์ วิศิษฐชัยชาญ ป.6 56.00
402 120505 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 56.00
402 120535 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 56.00
402 120537 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 56.00
402 120558 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 56.00
402 120561 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 56.00
402 120652 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 56.00
402 120656 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 56.00
402 120682 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 56.00
402 120703 ด.ช. พีรกฤต สุดสว่าง ป.6 56.00
402 120715 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 56.00
402 120743 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 56.00
402 120763 ด.ญ. ญาณิศา หนักแน่น ป.6 56.00
402 120788 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 56.00
402 120849 ด.ญ. อรแข เติมธีรกิจ ป.6 56.00
402 120863 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 56.00
402 120884 ด.ช. ณัฐพล เดชะคุปต์ ป.6 56.00
402 220006 ด.ญ. นพธีรา จันลา ป.6 56.00
402 220079 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 56.00
402 220096 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 56.00
402 220100 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 56.00
402 220108 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 56.00
402 220157 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 56.00
402 220189 ด.ญ. ณัฐชนา รักสัตย์ ป.6 56.00
402 220197 ด.ช. ไรวินทร์ มากแดง ป.6 56.00
402 220217 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 56.00
402 220229 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 56.00
402 220234 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 56.00
402 220317 ด.ญ. จิรภิญญา จิวหลง ป.6 56.00
402 220321 ด.ญ. อิงค์ ฉั่วเจริญ ป.6 56.00
402 220329 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 56.00
402 220368 ด.ช. พลภัทร เปรมศิลป์ ป.6 56.00
402 220400 ด.ญ. ธนกาญภ์ เนาวรัตนจำเนียร ป.6 56.00
402 220429 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 56.00
402 220466 ด.ญ. รชินะญาสิริ ศรีโรจน์ ป.6 56.00
402 220512 ด.ญ. วาวพลอย ปัญจวรญาณ สู่สุข ป.6 56.00
402 220529 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 56.00
402 220558 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 56.00
402 220597 ด.ญ. พาขวัญ ขันธรูจี ป.6 56.00
402 220622 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 56.00
402 220634 ด.ญ. กันติชา ตั้งวินิต ป.6 56.00
402 220638 ด.ช. ณฐกร ศิริประทุมมาศ ป.6 56.00
402 220650 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 56.00
402 220703 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 56.00
402 220713 ด.ช. แท้จริง ว่องนิยมเกษตร ป.6 56.00
402 220734 ด.ญ. ญาณิน เจริญชวกุล ป.6 56.00
402 220768 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 56.00
402 220771 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 56.00
402 220772 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 56.00
402 220792 ด.ญ. พัทธนันท์ ชูประจง ป.6 56.00
465 120068 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 52.00
465 120080 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 52.00
465 120098 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 52.00
465 120102 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 52.00
465 120107 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 52.00
465 120112 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 52.00
465 120161 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 52.00
465 120216 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 52.00
465 120243 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 52.00
465 120259 ด.ญ. ปิ่นชีวัน บุญครอบ ป.6 52.00
465 120281 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 52.00
465 120297 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 52.00
465 120322 ด.ญ. ภคอร เลิศมงคล ป.6 52.00
465 120329 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 52.00
465 120331 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 52.00
465 120333 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 52.00
465 120451 ด.ญ. กานต์ธิดา มอญดี ป.6 52.00
465 120466 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 52.00
465 120524 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 52.00
465 120526 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 52.00
465 120549 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 52.00
465 120559 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 52.00
465 120637 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 52.00
465 120659 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 52.00
465 120666 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 52.00
465 120669 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 52.00
465 120714 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 52.00
465 120724 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 52.00
465 120729 ด.ญ. ธัญญรัตน์ สงสุวรรณ์ ป.6 52.00
465 120730 ด.ช. พีระ ณ ระนอง ป.6 52.00
465 120742 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 52.00
465 120759 ด.ญ. ศิรภัสสร จาริกพฤทธิ์ ป.6 52.00
465 120798 ด.ญ. มณิสรา นิ่มเย็น ป.6 52.00
465 120810 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 52.00
465 120827 ด.ช. ณยศ นุชฉัยยา ป.6 52.00
465 120837 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 52.00
465 120861 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 52.00
465 120877 ด.ช. ภูริคุณ เรืองสม ป.6 52.00
465 120892 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 52.00
465 120903 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 52.00
465 120910 ด.ญ. ชนิกานต์ อาจศึก ป.6 52.00
465 220011 ด.ญ. อรชพร สุวพร ป.6 52.00
465 220056 ด.ช. นันทวัฒน์ วิมลโสภณกิตติ ป.6 52.00
465 220057 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 52.00
465 220080 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 52.00
465 220084 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 52.00
465 220095 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 52.00
465 220130 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 52.00
465 220150 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 52.00
465 220166 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 52.00
465 220214 ด.ญ. กันต์ฤทัย ชุติณิชากร ป.6 52.00
465 220228 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 52.00
465 220236 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 52.00
465 220274 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 52.00
465 220284 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 52.00
465 220294 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 52.00
465 220302 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 52.00
465 220367 ด.ช. ณัฏฐพัชร ศักดิ์สิทธิ์ ป.6 52.00
465 220406 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 52.00
465 220424 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 52.00
465 220456 ป.6 52.00
465 220462 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 52.00
465 220463 ด.ญ. ชาลิสา ปิ่นโพธิ์ ป.6 52.00
465 220488 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 52.00
465 220492 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 52.00
465 220499 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 52.00
465 220539 ด.ช. ธันวา จันทร์เขียว ป.6 52.00
465 220581 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 52.00
465 220600 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 52.00
465 220615 ด.ญ. พีรญา วรสุวัฒน์ ป.6 52.00
465 220632 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 52.00
465 220666 ด.ช. ธนกร ด้วงประภัศร์ ป.6 52.00
465 220668 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 52.00
465 220679 ด.ญ. ชัญญภัทร รัตนภิญโญพงษ์ ป.6 52.00
465 220704 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 52.00
465 220757 ด.ช. ณพง มุ่งค้ำกลาง ป.6 52.00
465 220767 ด.ญ. กันติชา เมฆประยูร ป.6 52.00
465 220794 ด.ญ. วรินทร์ลดา ชุ่มปลั่ง ป.6 52.00
465 220799 ด.ญ. ณัชชา วรรณโกวัฒน์ ป.6 52.00
465 220827 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 52.00
545 120006 ด.ญ. อชิรญา อธิวาสนขันติ ป.6 48.00
545 120067 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 48.00
545 120096 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 48.00
545 120144 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 48.00
545 120188 ด.ช. กันต์ธีร์ โภคนิภา ป.6 48.00
545 120199 ด.ช. ปัญญพงศ์ พลโก ป.6 48.00
545 120230 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 48.00
545 120231 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 48.00
545 120279 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 48.00
545 120290 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 48.00
545 120338 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 48.00
545 120348 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 48.00
545 120388 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 48.00
545 120393 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 48.00
545 120408 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 48.00
545 120429 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 48.00
545 120473 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 48.00
545 120488 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 48.00
545 120494 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 48.00
545 120508 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 48.00
545 120512 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 48.00
545 120523 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 48.00
545 120525 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 48.00
545 120531 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 48.00
545 120550 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 48.00
545 120555 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 48.00
545 120563 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 48.00
545 120568 ด.ญ. ภิญญาพัชร์ อุไรวรรณ์ ป.6 48.00
545 120570 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 48.00
545 120585 ด.ญ. ฐิติพร ยาวิชัย ป.6 48.00
545 120626 ด.ญ. เตชินี ลิ้มสกุล ป.6 48.00
545 120638 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 48.00
545 120645 ด.ญ. ปกรดา ไชยโรจน์ ป.6 48.00
545 120667 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 48.00
545 120681 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 48.00
545 120775 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 48.00
545 120783 ด.ช. ปัญญวิฐ จันทะยานี ป.6 48.00
545 120927 ด.ญ. ปวริตรา บุญนาค ป.6 48.00
545 220013 ด.ญ. อิสรีย์ วงศ์ทองเหลือ ป.6 48.00
545 220022 ด.ญ. พัทธนันท์ จันทรสวัสดิ์ ป.6 48.00
545 220073 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 48.00
545 220106 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 48.00
545 220111 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 48.00
545 220128 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 48.00
545 220134 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 48.00
545 220158 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 48.00
545 220211 ด.ช. เทวกรณ์ ผกาแก้ว ป.6 48.00
545 220226 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 48.00
545 220241 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 48.00
545 220242 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 48.00
545 220249 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 48.00
545 220262 ด.ญ. ภควรรณ เจริญชัย ป.6 48.00
545 220270 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 48.00
545 220287 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 48.00
545 220299 ด.ช. ปภินวิช ศรีอรุณ ป.6 48.00
545 220306 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 48.00
545 220311 ด.ญ. พิมพ์นารา พรรณมณีลักษณ์ ป.6 48.00
545 220320 ด.ญ. กัลธกาญจน์ สะสม ป.6 48.00
545 220340 ด.ญ. ณิชากรณ์ เนกขัมม์ ป.6 48.00
545 220347 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 48.00
545 220373 ด.ช. ธนโชติ เล็กสมพงษ์ ป.6 48.00
545 220374 ด.ญ. พิริยาพร ชุติมากุล ป.6 48.00
545 220388 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 48.00
545 220391 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 48.00
545 220435 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 48.00
545 220498 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 48.00
545 220503 ด.ญ. ธารีรัตน์ ลิมสุวรรณ ป.6 48.00
545 220552 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 48.00
545 220582 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 48.00
545 220595 ด.ช. ภาณพัช จันทร์ฉาย ป.6 48.00
545 220612 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 48.00
545 220678 ด.ญ. วิรัลยุพา วัฒนชาติกนันท์ ป.6 48.00
545 220689 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 48.00
545 220705 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 48.00
545 220712 ด.ช. ศรุต แก้วรากมุข ป.6 48.00
545 220725 ด.ญ. กวินทรา ปัญญาบารมี ป.6 48.00
545 220744 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 48.00
545 220769 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 48.00
545 220774 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 48.00
545 220776 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 48.00
545 220784 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 48.00
545 220793 ด.ญ. พิชชากร ทวีสุขธนศักดิ์ ป.6 48.00
545 220812 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 48.00
545 220833 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 48.00
629 120021 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 44.00
629 120082 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 44.00
629 120138 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 44.00
629 120157 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 44.00
629 120195 ด.ช. นพรุจ ทรัพย์สินมั่นคง ป.6 44.00
629 120204 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 44.00
629 120214 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 44.00
629 120224 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 44.00
629 120282 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 44.00
629 120284 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 44.00
629 120341 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 44.00
629 120358 ด.ญ. ลักขณาพร เงินเรื่องโรจน์ ป.6 44.00
629 120395 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 44.00
629 120412 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 44.00
629 120436 ด.ญ. นพภัชษรย์ เดชอยู่ ป.6 44.00
629 120450 ด.ญ. กาญจน์ชนก แสงบุตร ป.6 44.00
629 120490 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 44.00
629 120495 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 44.00
629 120519 ด.ญ. ภาสินี วิจารณ์ ป.6 44.00
629 120529 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 44.00
629 120571 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 44.00
629 120574 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 44.00
629 120596 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 44.00
629 120616 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 44.00
629 120668 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 44.00
629 120685 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 44.00
629 120700 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 44.00
629 120713 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 44.00
629 120721 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 44.00
629 120733 ด.ญ. ณัฐณิชา โพธิ์ฤทธิ์ ป.6 44.00
629 120740 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 44.00
629 120741 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 44.00
629 120809 ด.ญ. ดีน่า อุศมา ป.6 44.00
629 120868 ด.ช. ณรงค์วรรธ ลิ้มประเสริฐ ป.6 44.00
629 120872 ด.ญ. วรานิษฐ์ ขจรเดชะ ป.6 44.00
629 120895 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 44.00
629 120921 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 44.00
629 220030 ด.ญ. อชิรญาณ์ อุตรมาตย์ ป.6 44.00
629 220063 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 44.00
629 220132 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 44.00
629 220176 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 44.00
629 220187 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 44.00
629 220213 ด.ช. วรินทร วงศ์จรรยา ป.6 44.00
629 220222 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 44.00
629 220237 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 44.00
629 220263 ด.ช. จุลนล นวลตา ป.6 44.00
629 220271 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 44.00
629 220273 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 44.00
629 220327 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 44.00
629 220344 ด.ญ. พิมพ์นภัส ฉัตรแก้ว ป.6 44.00
629 220352 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 44.00
629 220358 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 44.00
629 220369 ด.ญ. นภนิธิณัฐ ศิรเวท ป.6 44.00
629 220378 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 44.00
629 220394 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 44.00
629 220396 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เบญจรงคพันธ์ ป.6 44.00
629 220427 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 44.00
629 220440 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 44.00
629 220444 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 44.00
629 220481 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 44.00
629 220495 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 44.00
629 220528 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 44.00
629 220690 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 44.00
629 220697 ด.ญ. สุดานาถ ชื่นชูวงค์ ป.6 44.00
629 220714 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 44.00
629 220728 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 44.00
629 220730 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 44.00
629 220777 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 44.00
629 220781 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 44.00
629 220806 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 44.00
699 120011 ด.ช. ธีรพันธ์ ถาวรรักษ์ ป.6 40.00
699 120013 ด.ช. พชร ชื่นศิริ ป.6 40.00
699 120029 ด.ญ. ลภัสรดา โพธิ์งาม ป.6 40.00
699 120037 ด.ช. ยศวริทธิ์ เจริญพิทักษ์ ป.6 40.00
699 120047 ด.ญ. ลาภิสรา โพธิ์งาม ป.6 40.00
699 120071 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 40.00
699 120094 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 40.00
699 120118 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 40.00
699 120120 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 40.00
699 120121 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 40.00
699 120125 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 40.00
699 120129 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 40.00
699 120137 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 40.00
699 120153 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 40.00
699 120154 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 40.00
699 120160 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 40.00
699 120169 ด.ช. ณัฐกิตติ์ แก้วเชิด ป.6 40.00
699 120174 ด.ช. ปวิชปัณฑรีย์ พึ่งรัศมี ป.6 40.00
699 120182 ด.ช. สุภเวช เพชรขวัญ ป.6 40.00
699 120192 ด.ญ. บุญญาภา คงเจริญถิ่น ป.6 40.00
699 120201 ด.ญ. กันติชา ไพรวงค์ ป.6 40.00
699 120266 ด.ช. พีรณัฐ ไพจิตราสุคนธ์ ป.6 40.00
699 120285 ด.ญ. อัยญาเรศ ลิมาภรณ์วณิชย์ ป.6 40.00
699 120303 ด.ญ. นภัษรินทร์ เช็ง ป.6 40.00
699 120310 ด.ญ. โสรญา บาตรโพธิ์ ป.6 40.00
699 120343 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 40.00
699 120410 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 40.00
699 120417 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 40.00
699 120444 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 40.00
699 120455 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 40.00
699 120472 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 40.00
699 120496 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 40.00
699 120544 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ฟูฟุ้ง ป.6 40.00
699 120553 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 40.00
699 120554 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 40.00
699 120556 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 40.00
699 120582 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 40.00
699 120587 ด.ญ. ปัณฑา ห้าวหาญ ป.6 40.00
699 120610 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 40.00
699 120613 ด.ช. พิชญากร ชื่นสกุล ป.6 40.00
699 120625 ด.ช. กฤศกร เกตุทอง ป.6 40.00
699 120658 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 40.00
699 120725 ด.ญ. กนกพิชญ์ จันทร์วาสน์ ป.6 40.00
699 120806 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 40.00
699 120812 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 40.00
699 120836 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 40.00
699 120853 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 40.00
699 120873 ด.ญ. สุธีรา กำธร ป.6 40.00
699 120879 ด.ช. กฤชฐา เหล่าสกุลพร ป.6 40.00
699 120880 ด.ญ. สุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย ป.6 40.00
699 220005 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขสำราญ ป.6 40.00
699 220112 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 40.00
699 220131 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 40.00
699 220140 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 40.00
699 220147 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 40.00
699 220193 ด.ญ. ฐิตารีย์ สุประดิษฐ์ ป.6 40.00
699 220216 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 40.00
699 220296 ด.ช. สิรธีร์ ศิริวิทยรัตน์ ป.6 40.00
699 220332 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 40.00
699 220354 ด.ญ. ธิดากานต์ แสงจันทร์ ป.6 40.00
699 220366 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 40.00
699 220399 ด.ญ. ฬฬิตา เวียงเงิน ป.6 40.00
699 220404 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 40.00
699 220417 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 40.00
699 220436 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 40.00
699 220472 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 40.00
699 220502 ด.ญ. กมลชนก จิตต์สุนทร ป.6 40.00
699 220504 ด.ญ. ประภาภัทร ปานถม ป.6 40.00
699 220507 ด.ญ. ณัฐวศา พาณิชย์ ป.6 40.00
699 220508 ด.ญ. เมษารัตน์ หล่อเหลี่ยม ป.6 40.00
699 220536 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 40.00
699 220537 ด.ญ. นภัสร วรรณสุข ป.6 40.00
699 220555 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 40.00
699 220568 ด.ญ. กฤษติกุล งามเมือง ป.6 40.00
699 220574 ด.ญ. วาศมณี มณีวาศ ป.6 40.00
699 220596 ด.ญ. พิชชาภา เอื้อจิตรเมศ ป.6 40.00
699 220624 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 40.00
699 220640 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 40.00
699 220647 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 40.00
699 220676 ด.ช. คุณานนต์ แสงด้วง ป.6 40.00
699 220685 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 40.00
699 220700 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 40.00
699 220702 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 40.00
699 220706 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา หนุมาร ป.6 40.00
699 220739 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 40.00
699 220823 ด.ญ. จิรวดี ประดิษฐ์อภัย ป.6 40.00
699 220829 ด.ช. อัครชัย ขวัญชื่น ป.6 40.00
786 120003 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วัฒนพันธ์ ป.6 36.00
786 120012 ด.ญ. จิณฐา มั่งมี ป.6 36.00
786 120069 ด.ช. ปุญชรัศมิ์ นุกูลวุฒิโอภาส ป.6 36.00
786 120095 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 36.00
786 120116 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 36.00
786 120122 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 36.00
786 120134 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 36.00
786 120142 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 36.00
786 120149 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 36.00
786 120175 ด.ช. พจน์ชาณน ขำวงษ์ ป.6 36.00
786 120181 ด.ญ. แวววัย กาวินคำ ป.6 36.00
786 120208 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 36.00
786 120212 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 36.00
786 120222 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 36.00
786 120227 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 36.00
786 120249 ด.ช. ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น ป.6 36.00
786 120265 ด.ญ. ปานชีวา บุญครอบ ป.6 36.00
786 120286 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 36.00
786 120291 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 36.00
786 120306 ด.ญ. พิรญาณ์ พันธ์จิตต์ ป.6 36.00
786 120326 ด.ช. พีรณัฐ ตีระวัฒนานนท์ ป.6 36.00
786 120327 ด.ญ. สุธินี สุรินา ป.6 36.00
786 120373 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 36.00
786 120380 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 36.00
786 120386 ด.ช. ภัททิยะ วราพันธุ์ ป.6 36.00
786 120426 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พึ่งแสง ป.6 36.00
786 120435 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 36.00
786 120437 ด.ช. อินท์ อินทวงศ์ ป.6 36.00
786 120481 ด.ญ. พรรณภัทร ช่วงอรุณ ป.6 36.00
786 120517 ด.ช. ทนุธรรม บุตรโพธิ์ ป.6 36.00
786 120560 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 36.00
786 120618 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 36.00
786 120647 ด.ช. คมธง สุวรรณไพรัตน์ ป.6 36.00
786 120695 ด.ช. ชยกร พลายมาศ ป.6 36.00
786 120696 ด.ญ. ชวัลญา รักสวิด ป.6 36.00
786 120726 ด.ญ. ชิสาพัชร์ จีนสุกแสง ป.6 36.00
786 120751 ด.ญ. พิชญธิดา พราหมณ์ยอด ป.6 36.00
786 120760 ด.ญ. รดา สุวรรณเทวะธูป ป.6 36.00
786 120787 ด.ช. ณวัฒน์ บุนนาค ป.6 36.00
786 120800 ด.ช. โซซาร์มาร์ จูฑะวนิช ป.6 36.00
786 120801 ด.ญ. พลอยชนก เติมสุข ป.6 36.00
786 120829 ด.ช. เจษฏา สกุลเจน ป.6 36.00
786 120886 ด.ญ. นวพรรษ เลิศไกร ป.6 36.00
786 120899 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 36.00
786 120900 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 36.00
786 120929 ด.ช. พลธิวัฒน์ ไวทยวรรณ ป.6 36.00
786 220034 ด.ญ. ปาณิสรา วรทีปานนท์ ป.6 36.00
786 220072 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 36.00
786 220089 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 36.00
786 220208 ด.ญ. จิรัชยา เลิศเพิ่มทรัพย์ ป.6 36.00
786 220223 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 36.00
786 220269 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 36.00
786 220309 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 36.00
786 220325 ด.ญ. ธรรศกาญจน์ สืบสุรีย์กุล ป.6 36.00
786 220330 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 36.00
786 220338 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 36.00
786 220395 ด.ช. ณัฐภูดิศ พัดแดง ป.6 36.00
786 220398 ด.ช. ภัฏ กอสุราษฎร์ ป.6 36.00
786 220413 ด.ช. จารุปกร ชัชวาลรัตน์ ป.6 36.00
786 220534 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 36.00
786 220544 ด.ช. พงศ์ปณต พงษ์สุริยะวรรณ ป.6 36.00
786 220553 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 36.00
786 220604 ด.ญ. จิตญาณินท์ กลัดแก้ว ป.6 36.00
786 220617 ด.ช. วิทยา นารี ป.6 36.00
786 220688 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 36.00
786 220691 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 36.00
786 220708 ด.ช. อธิศ อินทรีย์ ป.6 36.00
786 220719 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 36.00
786 220750 ด.ญ. ณิชกรกุล ชนะน้อย ป.6 36.00
786 220752 ด.ช. พงศ์พิช พฤฒิพิบูลธรรม ป.6 36.00
786 220789 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 36.00
786 220797 ด.ช. ณฐกร จันทรจิตร ป.6 36.00
786 220809 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 36.00
786 220821 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 36.00
786 220835 ด.ช. พงศกร ชินพงศ์ ป.6 36.00
861 120002 ด.ญ. ดนยา ชิดสวน ป.6 32.00
861 120035 ด.ช. ญาณวุฒิ แร่วงค์คต ป.6 32.00
861 120040 ด.ช. พชระ ทาย จิตต์วารี ป.6 32.00
861 120050 ด.ช. อรุณวิชญ์ อรุณสวัสดิ์ ป.6 32.00
861 120087 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 32.00
861 120150 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 32.00
861 120180 ด.ญ. อชิรญาณ์ หึงขุนทด ป.6 32.00
861 120198 ด.ช. ชัยโชค แก้วอ้น ป.6 32.00
861 120262 ด.ญ. ตมิตา จันทร์สว่าง ป.6 32.00
861 120270 ด.ญ. เอริฎา ลาภเจริญ ป.6 32.00
861 120301 ด.ญ. ธนพร โหน่งวัน ป.6 32.00
861 120308 ด.ญ. อชิรญา มุกดาลอย ป.6 32.00
861 120324 ด.ญ. ณภัทร โตสาระภี ป.6 32.00
861 120347 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 32.00
861 120362 ด.ช. อติรุจ เอกพันธุ์ ป.6 32.00
861 120367 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 32.00
861 120375 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 32.00
861 120387 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 32.00
861 120404 ด.ญ. นัจภัค จังคศิริ ป.6 32.00
861 120458 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 32.00
861 120459 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 32.00
861 120475 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 32.00
861 120503 ด.ญ. ๊ณมีนา กอแก้ว ป.6 32.00
861 120530 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 32.00
861 120569 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 32.00
861 120578 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 32.00
861 120615 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 32.00
861 120622 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 32.00
861 120629 ด.ช. ชยกร เมืองวสุ ป.6 32.00
861 120633 ด.ญ. พิชฎา กันสิทธิ์ ป.6 32.00
861 120639 ด.ช. กวินท์ จันทวงค์ ป.6 32.00
861 120654 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 32.00
861 120662 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 32.00
861 120663 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 32.00
861 120671 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 32.00
861 120705 ด.ช. พชรภาธร รติพาณิชย์วงศ์ ป.6 32.00
861 120710 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 32.00
861 120750 ด.ช. ณัฐวรรธ ธวัชประกอบลาภ ป.6 32.00
861 120752 ด.ญ. กนกพิชญ์ รุ่งเรือง ป.6 32.00
861 120769 ด.ช. ธนกฤต มีทรัพย์ ป.6 32.00
861 120794 ด.ช. วิชยะ เจิมประสาทสิทธิ์ ป.6 32.00
861 120818 ด.ญ. สุทธิดา กองสุข ป.6 32.00
861 120819 ด.ญ. สุวรินทร์ คงอ่อน ป.6 32.00
861 120844 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 32.00
861 120866 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 32.00
861 120890 ด.ช. ผลิตโชค วิจิตรวัชรเวช ป.6 32.00
861 120907 ด.ญ. นงค์ณภัสญ์ กมลเลิศวณิช ป.6 32.00
861 120911 ด.ญ. รตภัทร สูงศักดิ์ ป.6 32.00
861 120912 ด.ช. ธนธร ชำนาญเอื้อ ป.6 32.00
861 120930 ด.ญ. อันนา พ่อค้า ป.6 32.00
861 120933 ด.ญ. วิกานดา นิระปะกะ ป.6 32.00
861 220014 ด.ช. ปวีณ คณารักษ์สันติ ป.6 32.00
861 220027 ด.ช. กันต์ธัช มนัสชน ป.6 32.00
861 220035 ด.ญ. อภิญญารัตน์ อุตชี ป.6 32.00
861 220041 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ กิตติศรีไสว ป.6 32.00
861 220050 ด.ญ. วิสารัตน์ กิจพิพิธ ป.6 32.00
861 220093 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 32.00
861 220190 ด.ญ. ณิชาภา เนียมขุนทด ป.6 32.00
861 220192 ด.ญ. ศิริภาดา แก้วใย ป.6 32.00
861 220286 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 32.00
861 220337 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 32.00
861 220383 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 32.00
861 220392 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 32.00
861 220441 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 32.00
861 220458 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 32.00
861 220545 ด.ญ. ศศิพัชร์ วิริยจารี ป.6 32.00
861 220575 ด.ญ. ณัฐนรี อนุศาสนนันท์ ป.6 32.00
861 220580 ด.ช. ลัญชกร ศิลาเกษ ป.6 32.00
861 220618 ด.ช. รักชนก หิรัญศรี ป.6 32.00
861 220636 ด.ช. ฆนาการ สังข์กลมเกลี้ยง ป.6 32.00
861 220710 ด.ช. แทนธรรม สารกลิ่น ป.6 32.00
861 220711 ด.ญ. โซลีษี ซาน ป.6 32.00
861 220747 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 32.00
861 220762 ด.ช. นาวา รังสิกลัส ป.6 32.00
861 220796 ด.ญ. จิดาภา แจ่มจำรัส ป.6 32.00
861 220816 ด.ญ. กฤตพร เต็มสงสัย ป.6 32.00
861 220836 ด.ช. สิรวิชญ์ ป้อมจัตุรัส ป.6 32.00
938 120009 ด.ช. อนุนาท อินอำพร ป.6 28.00
938 120028 ด.ญ. ชลิดา คูหาสันติสุข ป.6 28.00
938 120038 ด.ญ. นวินดา จินดาฤกษ์ ป.6 28.00
938 120044 ป.6 28.00
938 120111 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 28.00
938 120139 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 28.00
938 120164 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 28.00
938 120168 ด.ญ. ชิตยาภรณ์ ครุฑคำ ป.6 28.00
938 120197 ด.ช. รวิพล ดอกกระถิน ป.6 28.00
938 120202 ด.ช. รวิภาส ดอกกระถิน ป.6 28.00
938 120248 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ไพลดำ ป.6 28.00
938 120299 ด.ช. ณัฐชนน แท่นรัตนกุล ป.6 28.00
938 120300 ด.ญ. ธัญมน ยานรักษา ป.6 28.00
938 120307 ด.ญ. พิรยา นาคราช ป.6 28.00
938 120350 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 28.00
938 120355 ด.ช. ณํัฐรัชต์ ด่านมงคล ป.6 28.00
938 120361 ด.ช. ธราเทพ บัวศรี ป.6 28.00
938 120364 ด.ญ. รินลดา พรหมจันทร์ทัน ป.6 28.00
938 120383 ด.ช. ปุญญพัฒน์ รุ่งกลั่น ป.6 28.00
938 120396 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 28.00
938 120419 ด.ช. ชยวรรธน์ ชัยสุวิรัตน์ ป.6 28.00
938 120422 ด.ญ. ปรานทิพย์ สิงห์จันทร์ ป.6 28.00
938 120510 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 28.00
938 120511 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 28.00
938 120522 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 28.00
938 120584 ด.ช. กฤษนล กัดฟัก ป.6 28.00
938 120597 ด.ญ. วรณัน ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 28.00
938 120602 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 28.00
938 120608 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 28.00
938 120623 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 28.00
938 120634 ด.ช. สุวพิชญ์ พยัฆวิเชียร ป.6 28.00
938 120646 ด.ช. ศรัณ สุสำเภา ป.6 28.00
938 120664 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 28.00
938 120699 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 28.00
938 120718 ด.ญ. เนตรปรียา เเซ่อุ่ย ป.6 28.00
938 120722 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 28.00
938 120728 ด.ช. ณัฏฐชัย ทองสมัคร ป.6 28.00
938 120745 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 28.00
938 120761 ด.ช. วาฎฏะวัน สัจจามั่น ป.6 28.00
938 120766 ด.ญ. ปรายฟ้า สัจจามั่น ป.6 28.00
938 120793 ด.ญ. กชพรรณ ไตรรัตน์ ป.6 28.00
938 120797 ด.ช. นิติธร บุญอุทิศ ป.6 28.00
938 120808 ด.ช. นครินทร์ ศิวายพราหมณ์ ป.6 28.00
938 120816 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 28.00
938 120845 ด.ญ. กัญญาภัทร สุนทรโชติ ป.6 28.00
938 120850 ด.ช. เตชสิทธิ์ พิสัยพันธ์ ป.6 28.00
938 120852 ด.ญ. ณปภัสร์ แสงศรี ป.6 28.00
938 120859 ด.ช. นิยะ รัชอริยะ ป.6 28.00
938 120860 ด.ญ. ชนิตา แสงบุญเรือง ป.6 28.00
938 120867 ด.ญ. กันยากร สุภพันธ์ ป.6 28.00
938 120869 ด.ญ. ณัฐวิมล อรุณสุริยศักดิ์ ป.6 28.00
938 120875 ด.ญ. พรนภัส บุริพันธ์ ป.6 28.00
938 120876 ด.ญ. จิณณพัต สวันตรัจฉ์ ป.6 28.00
938 120888 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ หลวงศิลป์ ป.6 28.00
938 120898 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 28.00
938 120905 ด.ช. กรวิชญ์ เปรมชู ป.6 28.00
938 120908 ด.ช. ศุภวิชญ์ อบเชย ป.6 28.00
938 120936 ด.ญ. ชวิศา ฉ่ำชื่น ป.6 28.00
938 220004 ด.ช. วิทวัส เย็นใจ ป.6 28.00
938 220155 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 28.00
938 220156 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 28.00
938 220180 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 28.00
938 220245 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 28.00
938 220322 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 28.00
938 220359 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 28.00
938 220408 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 28.00
938 220410 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 28.00
938 220419 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 28.00
938 220421 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 28.00
938 220457 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 28.00
938 220519 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 28.00
938 220524 ด.ช. ภูวิศ ฤกษ์หริ่ง ป.6 28.00
938 220564 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 28.00
938 220576 ด.ญ. ศนันท์วัลย์ แจ้งเจนเวทย์ ป.6 28.00
938 220646 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 28.00
938 220670 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 28.00
938 220707 ด.ช. สุกฤษฏิ์พล สังขกนิษฐ์ ป.6 28.00
938 220763 ด.ญ. ณัชชา ลิ้มเพิ่มสุข ป.6 28.00
938 220790 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 28.00
938 220803 ด.ช. ธนกร พูลประเสริฐ ป.6 28.00
1018 120043 ด.ช. พีรเดช จันทนูเดช ป.6 24.00
1018 120058 ด.ช. ภัทร เกิดเจริญ ป.6 24.00
1018 120103 ด.ญ. พิยดา โสภา ป.6 24.00
1018 120109 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 24.00
1018 120184 ด.ช. กวิน ปานขาว ป.6 24.00
1018 120186 ด.ช. คณพศ สุทธิสุข ป.6 24.00
1018 120189 ด.ช. เปนธัมม์ อัมพุประภา ป.6 24.00
1018 120220 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 24.00
1018 120226 ด.ช. ณัชศกรญ์ เลิศวงศ์หัตถกุล ป.6 24.00
1018 120247 ด.ญ. ฐิติภา ศรีมงคล ป.6 24.00
1018 120252 ด.ช. พีรพัฒน์ นิลเกิดเย็น ป.6 24.00
1018 120298 ด.ญ. กวินธิดา ชารีโสม ป.6 24.00
1018 120304 ด.ช. นรวิชญ์ จันทร์ศิริ ป.6 24.00
1018 120317 ด.ญ. กัญญ์กุลณัช รักสกุล ป.6 24.00
1018 120318 ด.ช. ฐปนัท มาพินิจ ป.6 24.00
1018 120320 ด.ญ. อภิกษณา ตะโสรัตน์ ป.6 24.00
1018 120328 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 24.00
1018 120337 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 24.00
1018 120352 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 24.00
1018 120353 ด.ญ. กฤติณี อิ่นแก้ว ป.6 24.00
1018 120356 ด.ญ. พิชญาภา มิลินทางกูร ป.6 24.00
1018 120428 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 24.00
1018 120480 ด.ญ. พรรณภัค ช่วงอรุณ ป.6 24.00
1018 120492 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 24.00
1018 120513 ด.ญ. จิตพิศุทธิ์ พิศุทธิ์ประภัสสร ป.6 24.00
1018 120538 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 24.00
1018 120579 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 24.00
1018 120605 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 24.00
1018 120617 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 24.00
1018 120624 ด.ช. ณฐกร วัชรเรืองรัตน์ ป.6 24.00
1018 120643 ด.ช. เสฏฐวุฒิ อภิสิทธิ์บวรกิจ ป.6 24.00
1018 120653 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 24.00
1018 120678 ด.ช. บุณยกร ธรรมจินดา ป.6 24.00
1018 120689 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 24.00
1018 120716 ด.ช. ธนสิทธิ์ สิทธิเขตต์การ ป.6 24.00
1018 120732 ด.ช. จิรอังกูร ฮันชาติ ป.6 24.00
1018 120826 ด.ญ. ชมพูนุท ศรีสุข ป.6 24.00
1018 120862 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 24.00
1018 120883 ด.ญ. นิจวรีย์ นาคเอี่ยม ป.6 24.00
1018 120894 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 24.00
1018 220046 ด.ญ. กุลพรภัสร์ ตันจิรวัฒนา ป.6 24.00
1018 220054 ด.ญ. พิชญาภา ตั้งพูนทรัพย์ศิริ ป.6 24.00
1018 220114 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 24.00
1018 220209 ด.ญ. ณัฏฐธิดา บุญพราหมณ์ ป.6 24.00
1018 220230 ด.ช. เมธวัจน์ มั่นคงธิติวัฒน์ ป.6 24.00
1018 220275 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 24.00
1018 220350 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 24.00
1018 220364 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 24.00
1018 220460 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 24.00
1018 220538 ด.ญ. เกณิกา อินทรซันไล ป.6 24.00
1018 220587 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 24.00
1018 220635 ด.ช. ธนา แสงกระจ่าง ป.6 24.00
1018 220660 ด.ช. ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์ ป.6 24.00
1018 220677 ด.ญ. วิมลพรรณ วัฒนชาติกนันท์ ป.6 24.00
1018 220764 ด.ช. ณฐนน คงจันทร์ ป.6 24.00
1018 220766 ด.ช. พิตติภัทร์ สวัสดิสิงห์ ป.6 24.00
1018 220798 ด.ญ. วิรัลพัชร จิรภัทร์วรนนท์ ป.6 24.00
1018 220800 ด.ช. ธีธัช วงศ์วารี ป.6 24.00
1018 220801 ด.ช. ณัฏฐพล มั่นจินตพันธุ์ ป.6 24.00
1018 220819 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 24.00
1018 220824 ด.ญ. ณัฎฐ์ชญา ดวงหอม ป.6 24.00
1079 120001 ด.ช. ศตยวรรษ กฤษดาเดชา ป.6 20.00
1079 120005 ด.ญ. ศศิทา มาดา ป.6 20.00
1079 120046 ด.ช. ชินาติ ระลึกมูล ป.6 20.00
1079 120172 ด.ญ. ปภาดา จันทาป ป.6 20.00
1079 120179 ด.ช. ศุภกร วรรณพาหุล ป.6 20.00
1079 120242 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 20.00
1079 120264 ด.ช. ปราชญ์ชีวิน บุญครอบ ป.6 20.00
1079 120359 ด.ช. เจตวัฒน์ อินทรมณี ป.6 20.00
1079 120360 ด.ช. เหมราช จุ้ยวรามิตร ป.6 20.00
1079 120381 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 20.00
1079 120384 ด.ญ. พิชาพัทธ์ พุทธโกศัย ป.6 20.00
1079 120430 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 20.00
1079 120460 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 20.00
1079 120648 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 20.00
1079 120785 ด.ช. พีชาพันธ์ เลี่ยมอ๋อ ป.6 20.00
1079 120858 ด.ญ. พริย์มาดา เกิดวิเศษสิงห์ ป.6 20.00
1079 120882 ด.ญ. กัญจน์จิรา ธรรมสัจจกูล ป.6 20.00
1079 120916 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 20.00
1079 220016 ด.ญ. เบญญาภา หวังฤทธิไกรกุล ป.6 20.00
1079 220376 ด.ช. ชานาธิป แดงนวล ป.6 20.00
1079 220464 ด.ญ. ณัฐกฤตา ผลิใบ ป.6 20.00
1079 220473 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 20.00
1079 220546 ด.ช. เพชรชนก เพี้ยก่ำ ป.6 20.00
1079 220613 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 20.00
1079 220709 ด.ญ. อลีนา ศรีดวงแก้ว ป.6 20.00
1079 220720 ด.ญ. จิตรลดา ยอดแคร่ว ป.6 20.00
1079 220735 ด.ช. ภคิน เจริญชวกุล ป.6 20.00
1079 220741 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 20.00
1079 220761 ด.ช. สุวิจักขณ์ เพิ่มอารีย์ ป.6 20.00
1108 120031 ด.ช. ภาคภูมิ สถิตย์สุข ป.6 16.00
1108 120049 ด.ช. ธนัช จันทร์เที่ยง ป.6 16.00
1108 120066 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 16.00
1108 120114 ด.ช. ภาณุฉัตร ครุฑานุช ป.6 16.00
1108 120194 ด.ช. ปธานิน อรุณสวัสดิ์ ป.6 16.00
1108 120207 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 16.00
1108 120271 ด.ญ. พลอย หอมยก ป.6 16.00
1108 120302 ด.ช. ธรรมรัตน์ พิมพ์ศิริ ป.6 16.00
1108 120423 ด.ญ. พุฒิประภา เถินมงคล ป.6 16.00
1108 120515 ด.ช. วรรัตน์ สัจธรรม ป.6 16.00
1108 120620 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 16.00
1108 120632 ด.ช. อัครณัฏฐ์ ภูตะลา ป.6 16.00
1108 120692 ด.ญ. รดาณัฐ ศรีเกริกกริช ป.6 16.00
1108 120708 ด.ญ. วรรณฉัตร กวีรัตเชวง ป.6 16.00
1108 120767 ด.ญ. ปรียานุช แซ่หลี่ ป.6 16.00
1108 120833 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 16.00
1108 120847 ด.ช. พิชาภพ ชูสุ่น ป.6 16.00
1108 220007 ด.ญ. สิรินยา แซ่ตั๊น ป.6 16.00
1108 220387 ด.ช. นฤบดินทร์ อ่ำใจ ป.6 16.00
1108 220430 ด.ช. ธนภัทร คู่บารมี ป.6 16.00
1108 220467 ด.ช. เสฎฐวุฒิ สถาปนรัตน์กุล ป.6 16.00
1108 220627 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 16.00
1130 120042 ด.ช. อารยะ พรรณเชษฐ์ ป.6 12.00
1130 120057 ด.ช. พัชระดนัญ ลี ป.6 12.00
1130 120600 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 12.00
1130 120856 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 12.00
1130 120889 ด.ญ. นภัสนันท์ อาจกล้า ป.6 12.00
1130 120924 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 12.00
1130 120934 ด.ญ. วิสสุตา สุขสระศรี ป.6 12.00
1130 220015 ด.ช. ศุภวิชญ์ ชวนบุญ ป.6 12.00
1130 220680 ด.ช. อัครภูมิ ทรัพย์สุนทร ป.6 12.00
1130 220787 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 12.00
1140 120316 ด.ช. ณพิชญ์ สุภาพ ป.6 8.00
1140 120365 ด.ช. กฤตชัย ช่วยระวะ ป.6 8.00
1140 120398 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 8.00
1140 220379 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 8.00
1144 220471 ด.ช. ปฐวี กล้ารบ ป.6 0.00