เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.6

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(20 คะแนน)
1 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 20.00
2 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 19.20
2 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 19.20
2 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 19.20
5 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 18.40
5 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 18.40
5 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 18.40
5 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 18.40
5 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 18.40
5 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 18.40
5 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 18.40
5 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 18.40
5 651074 ด.ญ. ปาลิน ศรีสมานุวัตร ป.6 18.40
14 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 17.60
14 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 17.60
14 650359 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.6 17.60
14 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 17.60
14 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 17.60
14 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 17.60
14 651338 ด.ญ. โศจิรัตน์ เทียนกิ่งแก้ว ป.6 17.60
14 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 17.60
14 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 17.60
14 650973 ด.ญ. จินตา นิมิตรนาวิน ป.6 17.60
24 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 16.80
24 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 16.80
24 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 16.80
24 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 16.80
24 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 16.80
24 651927 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.6 16.80
24 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 16.80
24 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 16.80
24 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 16.80
24 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 16.80
24 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 16.80
24 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 16.80
24 652376 ด.ญ. ณชนก วลัยพัชรา ป.6 16.80
24 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 16.80
38 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 16.00
38 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 16.00
38 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 16.00
38 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 16.00
38 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 16.00
38 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 16.00
38 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 16.00
38 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 16.00
38 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 16.00
38 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 16.00
38 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 16.00
38 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 16.00
38 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 16.00
38 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 16.00
38 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 16.00
38 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 16.00
38 650777 ด.ช. ชนันธร แซ่ตั้ง ป.6 16.00
38 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 16.00
38 650482 ด.ญ. กฤตภัทร เกลียวทอง ป.6 16.00
38 650969 ด.ช. นิโคลัย สวนกุหลาบ ป.6 16.00
38 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 16.00
38 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 16.00
38 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 16.00
38 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 16.00
38 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 16.00
38 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 16.00
38 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 16.00
65 652393 ด.ญ. วาทิตยา ลือศิริวัฒนา ป.6 15.20
65 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 15.20
65 652395 ด.ญ. วรัทยา ลือศิริวัฒนา ป.6 15.20
65 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 15.20
65 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 15.20
65 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 15.20
65 652194 ด.ญ. นีรชา อาชาสุวรรณ ป.6 15.20
65 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 15.20
65 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 15.20
65 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 15.20
65 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 15.20
65 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 15.20
65 651745 ด.ช. ตฤณ สุนทรรังสรรค์ ป.6 15.20
65 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 15.20
65 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 15.20
65 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 15.20
65 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 15.20
65 650058 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.6 15.20
65 652482 ด.ช. ธนกฤต วิทยนันท์ ป.6 15.20
65 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 15.20
65 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 15.20
65 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 15.20
65 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 15.20
65 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 15.20
65 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 15.20
65 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 15.20
65 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 15.20
65 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 15.20
65 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 15.20
65 651018 ด.ช. ศุภกร ภัทรเตชาวัฒน์ ป.6 15.20
65 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 15.20
65 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 15.20
65 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 15.20
65 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 15.20
65 651224 ด.ญ. วชิรญาณ์ สิริปัญญาวิทย์ ป.6 15.20
65 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 15.20
65 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 15.20
102 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 14.40
102 652143 ด.ช. พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์ ป.6 14.40
102 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 14.40
102 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 14.40
102 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 14.40
102 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 14.40
102 650521 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วงษ์นิพนธ์ ป.6 14.40
102 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 14.40
102 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 14.40
102 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 14.40
102 652259 ด.ญ. ปานชีวา แย้มละมัย ป.6 14.40
102 651294 ด.ญ. ภัทรภูรี ภักดีกอบกุล ป.6 14.40
102 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 14.40
102 650902 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.6 14.40
102 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 14.40
102 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 14.40
102 651842 ด.ช. วรพชร ทัศกุล ป.6 14.40
102 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 14.40
102 652295 ด.ญ. วิรินทร์ญา นิธิวราเรืองชัย ป.6 14.40
102 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 14.40
102 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 14.40
102 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 14.40
102 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 14.40
102 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 14.40
102 652693 ด.ญ. อรฑัตตา จิตภัทร รามเดชะ ป.6 14.40
102 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 14.40
102 652707 ด.ช. ชญฏ ชลประเสริฐสุข ป.6 14.40
102 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 14.40
102 650493 ด.ช. รู้คุณ ภูรัตน์ ป.6 14.40
102 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 14.40
102 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 14.40
102 652468 ด.ญ. อนันตญา อนันตรุจกุล ป.6 14.40
102 651640 ด.ช. พิชญะ ไชยโชติช่วง ป.6 14.40
102 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 14.40
102 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 14.40
102 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 14.40
102 650872 ด.ญ. นัทธมน อื้อเศรษฐศักดิ์ ป.6 14.40
102 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 14.40
102 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 14.40
102 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 14.40
102 651788 ด.ช. ภิเศกสินธุ์ นิยมธรรมกิจ ป.6 14.40
102 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 14.40
102 651626 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ทุมสท้าน ป.6 14.40
102 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 14.40
102 651159 ด.ช. น่านน้ำ แก้วอุบล ป.6 14.40
102 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 14.40
148 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 13.60
148 653000 ด.ช. จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย ป.6 13.60
148 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 13.60
148 651938 ด.ช. ธนิตพงศ์ มัตตะวรรณรุจน์ ป.6 13.60
148 650854 ด.ช. ปุญญพัฒฤน์ โชตินิสากรณ์ ป.6 13.60
148 651237 ด.ช. ดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 13.60
148 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 13.60
148 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 13.60
148 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 13.60
148 650217 ด.ช. ภูมิใจ เลื่องลือวงศ์ ป.6 13.60
148 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 13.60
148 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 13.60
148 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 13.60
148 650342 ด.ญ. พราวฉัตรรัตน์ วันสุทันต์ ป.6 13.60
148 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 13.60
148 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 13.60
148 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 13.60
148 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 13.60
148 651663 ด.ญ. ปสุตา วัฒนธนวุฒิ ป.6 13.60
148 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 13.60
148 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 13.60
148 651697 ด.ญ. วรัทยา แสนหล้า ป.6 13.60
148 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 13.60
148 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 13.60
148 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 13.60
148 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 13.60
148 652853 ด.ญ. โชติกา บุญธวนันท์ ป.6 13.60
148 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 13.60
148 650984 ด.ช. ภาคิน จันทรัตน์ ป.6 13.60
148 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 13.60
148 650883 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.6 13.60
148 650200 ด.ช. ธนกฤต ขาวสนิท ป.6 13.60
148 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 13.60
148 650998 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.6 13.60
148 652422 ด.ช. ภีมะ ศรีวนิชย์ ป.6 13.60
148 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 13.60
148 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 13.60
148 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 13.60
148 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 13.60
148 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 13.60
148 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 13.60
148 650611 ด.ญ. ณัฐทิตา จุติมา ป.6 13.60
148 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 13.60
148 651969 ด.ญ. สุภานิษา วงษ์รอด ป.6 13.60
148 651931 ด.ช. ณัฐวัศห์ รูปพรม ป.6 13.60
148 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 13.60
148 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 13.60
148 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 13.60
148 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 13.60
148 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 13.60
148 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 13.60
148 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 13.60
148 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 13.60
201 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 12.80
201 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 12.80
201 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 12.80
201 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 12.80
201 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 12.80
201 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 12.80
201 651807 ด.ช. โชติพัฒน์ แสงแก้ว ป.6 12.80
201 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 12.80
201 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 12.80
201 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 12.80
201 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 12.80
201 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 12.80
201 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 12.80
201 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 12.80
201 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 12.80
201 651023 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.6 12.80
201 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 12.80
201 651000 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.6 12.80
201 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 12.80
201 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 12.80
201 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 12.80
201 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 12.80
201 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 12.80
201 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 12.80
201 651653 ด.ญ. ธีริศรา อมรพุทธพล ป.6 12.80
201 650062 ด.ญ. พุทธิฌา เก่งการพานิช ป.6 12.80
201 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 12.80
201 650582 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.6 12.80
201 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 12.80
201 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 12.80
201 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 12.80
201 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 12.80
201 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 12.80
201 652787 ด.ญ. ณัฐณกัญญ์ อภิชาจุติกันต์ ป.6 12.80
201 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 12.80
201 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 12.80
201 652258 ด.ญ. กัลยรัตน์ เบญจานุวัตร ป.6 12.80
201 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 12.80
201 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 12.80
201 651266 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.6 12.80
201 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 12.80
201 652394 ด.ญ. อริญชย์ เตสุชาตะ ป.6 12.80
201 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 12.80
201 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 12.80
201 651107 ด.ช. อิทธิมนตร์ บัวจำรัส ป.6 12.80
201 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 12.80
201 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 12.80
248 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 12.00
248 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 12.00
248 650690 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.6 12.00
248 651533 ด.ญ. ปุณณิศา ฉิมสอาด ป.6 12.00
248 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 12.00
248 652198 ด.ญ. พิมปุญมณี ไชยประสิทธิ์ ป.6 12.00
248 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 12.00
248 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 12.00
248 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 12.00
248 652380 ด.ญ. จณิสตา เจือจันทร์ ป.6 12.00
248 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 12.00
248 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 12.00
248 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 12.00
248 650002 ด.ช. กันตธีร์ จารวัฒน์ ป.6 12.00
248 652068 ด.ญ. ชัญญานุช อินทรทรัพย์ ป.6 12.00
248 650660 ด.ญ. ทัตพิชชา ลักษณะะพรหม ป.6 12.00
248 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 12.00
248 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 12.00
248 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 12.00
248 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 12.00
248 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 12.00
248 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 12.00
248 652667 ด.ช. ศุภวิชญ์ อุรุพงศ์พิศาล ป.6 12.00
248 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 12.00
248 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 12.00
248 650833 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.6 12.00
248 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 12.00
248 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 12.00
248 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 12.00
248 651105 ด.ช. กษิดิ์ธรรม สื่อไพบูลย์ ป.6 12.00
248 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 12.00
248 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 12.00
248 650848 ด.ช. กานตธีร์ สุ่มอิ่ม ป.6 12.00
248 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 12.00
248 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 12.00
248 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 12.00
248 650248 ด.ช. ประพล คงสกุล ป.6 12.00
248 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 12.00
248 650332 ด.ช. สมัชญ์ เดียวตระกูล ป.6 12.00
248 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 12.00
248 652265 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.6 12.00
248 650997 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.6 12.00
248 652108 ด.ช. ชยุต ลิ้มวรรณะกูล ป.6 12.00
248 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 12.00
248 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 12.00
248 650865 ด.ช. จรัสไชย ศรีประภากร ป.6 12.00
248 651735 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.6 12.00
248 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 12.00
248 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 12.00
297 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 11.20
297 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 11.20
297 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 11.20
297 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 11.20
297 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 11.20
297 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 11.20
297 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 11.20
297 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 11.20
297 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 11.20
297 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 11.20
297 651919 ด.ญ. ณัฏฐ์วารี เรืองเวทย์วัฒนา ป.6 11.20
297 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 11.20
297 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 11.20
297 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 11.20
297 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 11.20
297 652105 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.6 11.20
297 651216 ด.ช. วันมงคล พิลาศรี ป.6 11.20
297 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 11.20
297 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 11.20
297 652782 ด.ช. ทศพิธ พัฒนสิทธิกร ป.6 11.20
297 650576 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.6 11.20
297 651716 ด.ช. ธนภัทร ประดับมุข ป.6 11.20
297 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 11.20
297 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 11.20
297 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 11.20
297 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 11.20
297 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 11.20
297 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 11.20
297 652197 ด.ช. ปิติ นิ่มปิติวัน ป.6 11.20
297 651875 ด.ช. ปวริศ บุญเกิด ป.6 11.20
297 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 11.20
297 652684 ด.ช. เคนตะ นาคาโนะ ป.6 11.20
297 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 11.20
297 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 11.20
297 651688 ด.ช. นพกร สินวิริยะกุล ป.6 11.20
297 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 11.20
297 650457 ด.ช. นพวงศธร วิกุลโรจน์พัฒน์ ป.6 11.20
297 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 11.20
297 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 11.20
297 651944 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.6 11.20
297 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 11.20
297 651139 ด.ญ. ณัฐนรี โรจนากาศ ป.6 11.20
297 651929 ด.ช. เขมทัต วีณิน ป.6 11.20
297 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 11.20
297 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 11.20
297 650438 ด.ญ. ปุณย์พิชชา ช้อยชด ป.6 11.20
297 651382 ด.ช. ฐิติวัชร์ คชชา ป.6 11.20
297 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 11.20
297 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 11.20
297 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 11.20
297 652591 ด.ญ. รินรดา รอดเมื่อ ป.6 11.20
297 650735 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.6 11.20
297 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 11.20
297 650947 ด.ช. พิชญะ เอี่ยมสมุทร ป.6 11.20
297 651195 ด.ญ. กวิสรา กาญจนรัตน์ ป.6 11.20
297 651844 ด.ญ. ไอย์ริสสา เพชรวิภูษิต ป.6 11.20
297 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 11.20
297 651368 ด.ญ. โสพิชา หิรัญนุช ป.6 11.20
297 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 11.20
297 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 11.20
297 652813 ด.ญ. ไอย์วริญ ธราธารกุลวัฒนา ป.6 11.20
297 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 11.20
297 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 11.20
297 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 11.20
297 652857 ด.ช. รพีพงษ์ ตั้งจิตเจริญ ป.6 11.20
297 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 11.20
297 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 11.20
297 652986 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.6 11.20
297 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 11.20
297 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 11.20
297 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 11.20
297 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 11.20
297 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 11.20
297 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 11.20
297 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 11.20
297 652410 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.6 11.20
297 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 11.20
297 652006 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.6 11.20
297 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 11.20
297 651433 ด.ญ. ฐิตารีย์ คำจันทร์ ป.6 11.20
297 650040 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา วรจิตวรรณากุล ป.6 11.20
378 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 10.40
378 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 10.40
378 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 10.40
378 650867 ด.ญ. ณัชชา จารุเกียรติกุล ป.6 10.40
378 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 10.40
378 650223 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.6 10.40
378 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 10.40
378 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 10.40
378 650461 ด.ช. กชเมธ อาภรณ์ศิริพงษ์ ป.6 10.40
378 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 10.40
378 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 10.40
378 651053 ด.ช. ณัฐพงษ์ ภู่ขาว ป.6 10.40
378 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 10.40
378 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 10.40
378 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 10.40
378 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 10.40
378 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 10.40
378 650501 ด.ช. พิริยะ นุ่นมีศรี ป.6 10.40
378 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 10.40
378 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 10.40
378 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 10.40
378 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 10.40
378 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 10.40
378 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 10.40
378 652838 ด.ญ. ศุภิสรา ธรรมดี ป.6 10.40
378 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 10.40
378 652348 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.6 10.40
378 650180 ด.ช. มณฑล ศรีอินทสุทธิ์ ป.6 10.40
378 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 10.40
378 651956 ด.ญ. ณัฐสินี บรมสุข ป.6 10.40
378 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 10.40
378 650567 ด.ช. คู่บุญ จิตตวงค์ ป.6 10.40
378 650977 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.6 10.40
378 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 10.40
378 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 10.40
378 651238 ด.ช. ธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 10.40
378 651366 ด.ญ. อรพิชญ์ กิจกุลนำชัย ป.6 10.40
378 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 10.40
378 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 10.40
378 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 10.40
378 652139 ด.ช. วสุธรณ์ คำพิมลหิรัญรัช ป.6 10.40
378 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 10.40
378 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 10.40
378 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 10.40
378 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 10.40
378 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 10.40
378 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 10.40
378 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 10.40
378 650578 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.6 10.40
378 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 10.40
378 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 10.40
378 652134 ด.ช. ปภิณวิช จิรภัทรสิทธา ป.6 10.40
378 652845 ด.ช. สิริภพ โขวิฑูรกิจ ป.6 10.40
378 650234 ด.ญ. กันตินันท์ แจ้งวัง ป.6 10.40
378 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 10.40
378 651069 ด.ญ. ชนกนันท์ สิงหอุบล ป.6 10.40
378 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 10.40
378 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 10.40
378 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 10.40
378 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 10.40
378 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 10.40
378 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 10.40
378 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 10.40
378 651973 ด.ช. คุณาวิตต์ สำราญสุข ป.6 10.40
378 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 10.40
378 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 10.40
378 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 10.40
378 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 10.40
378 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 10.40
378 652767 ด.ญ. มติมนต์ เหมือนนรุท ป.6 10.40
378 651596 ด.ญ. ลักษณียา นาคสุก ป.6 10.40
378 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 10.40
378 650945 ด.ช. ปฐมชัย ศรีเจริญ ป.6 10.40
378 652975 ด.ญ. ชลชา ไหสุภา ป.6 10.40
378 652508 ด.ช. ณฐวัฒน์ ชูดวง ป.6 10.40
378 652954 ด.ช. ภูรินท์ ภควัตศิตานนท์ ป.6 10.40
378 652243 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.6 10.40
378 651056 ด.ญ. บุณฑริกา นุสาโต ป.6 10.40
378 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 10.40
378 652904 ด.ช. พงศ์ภัทร วัฒนสุข ป.6 10.40
378 652204 ด.ช. เพชร จันทร์ศรีบุตร ป.6 10.40
459 650827 ด.ญ. วรณัน ธันญะทวี ป.6 9.60
459 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 9.60
459 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 9.60
459 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 9.60
459 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 9.60
459 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 9.60
459 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 9.60
459 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 9.60
459 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 9.60
459 651099 ด.ช. ณฐภัค พุทธนาวงศ์ ป.6 9.60
459 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 9.60
459 650879 ด.ญ. ณัชชา แสงกระจ่าง ป.6 9.60
459 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 9.60
459 650812 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.6 9.60
459 652876 ด.ญ. รวิสรา สุกิตติวราพันธุ์ ป.6 9.60
459 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 9.60
459 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 9.60
459 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 9.60
459 650597 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.6 9.60
459 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 9.60
459 652626 ด.ช. วสุภัทร พงศ์กิดาการ ป.6 9.60
459 652864 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เล้าเจริญเสริม ป.6 9.60
459 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 9.60
459 651155 ด.ญ. เพ็ญพิชชา โพธิ์ปริสุทธิ์ ป.6 9.60
459 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 9.60
459 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 9.60
459 652377 ด.ญ. กัญญ์วรา เถาทับนุ่ม ป.6 9.60
459 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 9.60
459 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 9.60
459 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 9.60
459 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 9.60
459 651311 ด.ญ. ณิชาภัสสร์ นาคาสุ ป.6 9.60
459 650352 ด.ญ. พลอยนภัส โกมลารชุน ป.6 9.60
459 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 9.60
459 650898 ด.ช. ชวภัฏ ศรีปริญโญทัย ป.6 9.60
459 651855 ด.ช. สรวิชญ์ สุทธิสุข ป.6 9.60
459 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 9.60
459 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 9.60
459 651528 ด.ช. ปพนกร เททะสังข์ ป.6 9.60
459 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 9.60
459 651091 ด.ญ. วานิษฎ์ฉมา เจียมพัฒนขจร ป.6 9.60
459 651065 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.6 9.60
459 652420 ด.ญ. ปทิตตา พิศิษฐการ ป.6 9.60
459 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 9.60
459 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 9.60
459 650448 ด.ญ. ฐิรญา ปรีดิ์จิตตานนท์ ป.6 9.60
459 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 9.60
459 651334 ด.ญ. ญาดา สมรรถสุวรรณ ป.6 9.60
459 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 9.60
459 652147 ด.ญ. ธณิชา ศรีสุตา ป.6 9.60
459 650555 ด.ช. ภูวนนท์ มีวอน ป.6 9.60
459 651703 ด.ช. วชิรวิทย์ เชิดฉันท์ ป.6 9.60
459 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 9.60
459 651158 ด.ญ. สุวิชาดา คำจีน ป.6 9.60
459 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 9.60
459 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 9.60
459 652025 ด.ช. วรวรรธน์ สุคนธะตามร์ ป.6 9.60
459 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 9.60
459 650944 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.6 9.60
459 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 9.60
459 650161 ด.ช. กิตติ์กวิน ตั้งเกียรติตระกูล ป.6 9.60
459 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 9.60
459 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 9.60
522 650544 ด.ช. ภวัต ตั้งใจรักษา ป.6 8.80
522 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 8.80
522 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 8.80
522 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 8.80
522 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 8.80
522 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 8.80
522 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 8.80
522 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 8.80
522 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 8.80
522 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 8.80
522 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 8.80
522 650221 ด.ญ. รพีภัทร ตาปสนันท์ ป.6 8.80
522 651016 ด.ญ. ปัญจภรรัศมิ์ สุวรรณรงค์ ป.6 8.80
522 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 8.80
522 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 8.80
522 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 8.80
522 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 8.80
522 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 8.80
522 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 8.80
522 650561 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.6 8.80
522 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 8.80
522 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 8.80
522 650640 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.6 8.80
522 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 8.80
522 650436 ด.ช. วัชรภัทร รุ่งเกียรติกุล ป.6 8.80
522 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 8.80
522 650952 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.6 8.80
522 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 8.80
522 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 8.80
522 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 8.80
522 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 8.80
522 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 8.80
522 650109 ด.ญ. พรรวินท์ ภุชงคกุล ป.6 8.80
522 652009 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 8.80
522 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 8.80
522 652463 ด.ช. ธีชวิณณ์ ทองไชย ป.6 8.80
522 652577 ด.ญ. ลักษณารีย์ มาเฉลิม ป.6 8.80
522 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 8.80
522 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 8.80
522 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 8.80
522 651135 ด.ญ. วริศรา จูระมงคล ป.6 8.80
522 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 8.80
522 650932 ด.ช. กิจนที ธนารัชพิชิต ป.6 8.80
522 650305 ด.ญ. มนัสนันท์ ชูโชติถาวร ป.6 8.80
522 650587 ด.ญ. ณัฐนิชา ปั้นจั่น ป.6 8.80
522 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 8.80
522 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 8.80
522 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 8.80
522 651122 ด.ช. ธัชพงศ์ สีเขียวรัตน์ ป.6 8.80
522 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 8.80
522 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 8.80
522 652894 ด.ช. วรากร มนต์คาถา ป.6 8.80
522 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 8.80
522 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 8.80
522 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 8.80
522 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 8.80
522 652425 ด.ช. อัครวิชญ์ โรจนบุรานนท์ ป.6 8.80
522 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 8.80
522 650125 ด.ญ. ศุภรา ฉันทพันธุ์ ป.6 8.80
522 652047 ด.ญ. พัทธนันท์ จุลกะ ป.6 8.80
522 651264 ด.ญ. พัชร์ลิตา รัตนสุมาวงศ์ ป.6 8.80
522 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 8.80
522 650236 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.6 8.80
522 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 8.80
522 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 8.80
522 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 8.80
522 653032 ด.ญ. ณัฐสินี อภิรัตน์โรจนกุล ป.6 8.80
522 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 8.80
522 652696 ด.ญ. ณิชนันทน์ หลีสกุล ป.6 8.80
522 652854 ด.ช. พชฎะ กรุณามัย ป.6 8.80
522 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 8.80
522 652405 ด.ญ. นลินรัตน์ คิคูชิ ป.6 8.80
522 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 8.80
522 650625 ด.ญ. ชญานิษฐ์ เกตุสุวรรณ ป.6 8.80
522 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 8.80
522 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 8.80
522 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 8.80
522 652066 ด.ช. ธนภัทร คำคม ป.6 8.80
522 652262 ด.ญ. กนกนุช ปุณประวัติ ป.6 8.80
522 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 8.80
522 651010 ด.ญ. พิมพ์นารา ศรีมันทยามาศ ป.6 8.80
522 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 8.80
522 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 8.80
522 652289 ด.ช. นราวิชญ์ จันทประดิษฐ ป.6 8.80
522 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 8.80
522 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 8.80
522 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 8.80
522 650509 ด.ญ. นระฟ้า ผลาวัลย์ ป.6 8.80
522 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 8.80
522 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 8.80
522 651892 ด.ญ. ภัทราพร คำบุญเรือง ป.6 8.80
522 652409 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.6 8.80
522 650144 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ปรัชญาธรรมกร ป.6 8.80
522 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 8.80
522 651071 ด.ช. ธีรวีร์ ปรีชาธร ป.6 8.80
522 651885 ด.ญ. พัทรดา วงศ์สถาพร ป.6 8.80
522 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 8.80
522 651146 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.6 8.80
522 650849 ด.ญ. ณัฐวรรณ จินดานนท์ ป.6 8.80
522 652805 ด.ช. อัฑฒกร มงคลคี ป.6 8.80
522 650591 ด.ญ. ปัณฑ์ชนิต ไชยเหมวงศ์ ป.6 8.80
623 652434 ด.ญ. พิมพ์ชนก เจริญศรี ป.6 8.00
623 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 8.00
623 652036 ด.ช. สุธินันท์ ง่วนเฮง ป.6 8.00
623 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 8.00
623 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 8.00
623 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 8.00
623 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 8.00
623 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 8.00
623 651106 ด.ญ. กมลวดี ทิพยรัตน์ ป.6 8.00
623 652636 ด.ญ. รภัสสา จิรกุลธนภัทร ป.6 8.00
623 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 8.00
623 651559 ด.ญ. ณิชชาวีณ์ เปรมะอิทธิวัฒน์ ป.6 8.00
623 650656 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.6 8.00
623 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 8.00
623 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 8.00
623 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 8.00
623 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 8.00
623 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 8.00
623 650025 ด.ช. นรภัทร เชาวน์เกษม ป.6 8.00
623 651551 ด.ญ. ภัสรวินท์ ตั้งศรีไพโรจน์ ป.6 8.00
623 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 8.00
623 651609 ด.ญ. พิณธิดา มณีสุริยงค์ ป.6 8.00
623 652051 ด.ช. อริญชัย ทรัพย์เจริญ ป.6 8.00
623 650643 ด.ญ. นภสร ฉัตรเท ป.6 8.00
623 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 8.00
623 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 8.00
623 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 8.00
623 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 8.00
623 651579 ด.ช. สรวิชญ์ ณ พัทลุง ป.6 8.00
623 652819 ด.ช. ภพธรรม วิสายอน ป.6 8.00
623 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 8.00
623 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 8.00
623 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 8.00
623 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 8.00
623 652080 ด.ช. ธนัท ทรงจินดา ป.6 8.00
623 652604 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.6 8.00
623 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 8.00
623 652079 ด.ช. สัณหณัฐ วิชัย ป.6 8.00
623 651985 ด.ช. พิชเยศ มุสิกะวัน ป.6 8.00
623 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 8.00
623 651955 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.6 8.00
623 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 8.00
623 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 8.00
623 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 8.00
623 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 8.00
623 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 8.00
623 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 8.00
623 651436 ด.ช. ปุณณวิช แปรงนารถ ป.6 8.00
623 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 8.00
623 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 8.00
623 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 8.00
623 650379 ด.ช. กิตติพิชญ์ ไทรแจ่มจันทร์ ป.6 8.00
623 651409 ด.ช. ณัฐนนท์ เลิศศักดิ์ธนกุล ป.6 8.00
623 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 8.00
623 650613 ด.ญ. พิมพ์ฐดา ธนโชคชัยพงศ์ ป.6 8.00
623 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 8.00
623 651423 ด.ช. พันธ์ยศ ธีร์ธนพงศ์ ป.6 8.00
623 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 8.00
623 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 8.00
623 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 8.00
623 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 8.00
623 652207 ด.ช. นิกันกร กวนพฤกษ์ ป.6 8.00
623 652892 ด.ช. ปราชญา กิจยโภค ป.6 8.00
623 650475 ด.ช. ตรัยคุณ เริงรักษ์ ป.6 8.00
623 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 8.00
623 651055 ด.ญ. ปริชมน ทรัพย์สิทธิพงศ์ ป.6 8.00
623 652049 ด.ช. อังศุ รุ้งรุจิเมฆ ป.6 8.00
623 652639 ด.ช. ชวิน ศิริพันธ์ ป.6 8.00
623 652174 ด.ช. จิราวัฒน์ เรืองธัญยธรณ์ ป.6 8.00
623 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 8.00
623 651008 ด.ญ. นันท์นภัส ทองประดับ ป.6 8.00
623 650364 ด.ช. กฤชวริทธิ์ งามเลิศประเสริฐ ป.6 8.00
623 650179 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.6 8.00
623 650096 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ทิพย์รัตน์ ป.6 8.00
623 652403 ด.ช. ปัณณชา เพชรฤทธิ์ ป.6 8.00
623 651980 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.6 8.00
623 650070 ด.ช. ปิยังกูร ธัญญาหาร ป.6 8.00
623 651741 ด.ช. ธนภัทร วงศ์บุญ ป.6 8.00
623 652883 ด.ช. ธนัยนันท์ รัตนะ ป.6 8.00
623 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 8.00
623 650723 ด.ช. ศรัณภัสร์ มากเกตุ ป.6 8.00
623 651849 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.6 8.00
623 651015 ด.ช. ธชนัฐ สิริกุลพิบูลย์ ป.6 8.00
623 651792 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.6 8.00
623 652114 ด.ช. ปฏิภาณ ธิติเชษฐ์ตระกูล ป.6 8.00
623 652952 ด.ช. ภากร หงษ์หิรัญเรือง ป.6 8.00
623 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 8.00
623 651910 ด.ญ. กษิรา ชวเลิศสกุล ป.6 8.00
623 650237 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.6 8.00
623 652867 ด.ญ. ชัญญาภัสร์ ขำอ่ำ ป.6 8.00
623 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 8.00
623 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 8.00
623 652633 ด.ญ. ณัฐกฤตา ชัยประกิจ ป.6 8.00
623 651665 ด.ญ. พภัสสรณ์ สุขเจริญสมบัติ ป.6 8.00
623 650417 ด.ญ. มัทนศิกานต์ แสงประเสริฐ ป.6 8.00
623 651067 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.6 8.00
623 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 8.00
623 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 8.00
623 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 8.00
623 652314 ด.ญ. พรประภา กมลเดชเดชา ป.6 8.00
623 652501 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.6 8.00
724 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 7.20
724 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 7.20
724 650130 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.6 7.20
724 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 7.20
724 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 7.20
724 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 7.20
724 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 7.20
724 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 7.20
724 651456 ด.ช. เดชาธร พรมจันทร์ ป.6 7.20
724 651943 ด.ช. กฤศ ฉิมวัย ป.6 7.20
724 652569 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.6 7.20
724 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 7.20
724 650628 ด.ช. ศุภวิชญ์ สันโดด ป.6 7.20
724 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 7.20
724 652661 ด.ญ. จุฑาทิพย์ รอดลอยทุกข์ ป.6 7.20
724 650310 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.6 7.20
724 651845 ด.ญ. พรนัชชา ศุทธาดิศัย ป.6 7.20
724 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 7.20
724 652137 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.6 7.20
724 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 7.20
724 651063 ด.ช. อิทธิกร โนรีเวช ป.6 7.20
724 652884 ด.ญ. ณัฏฐ์ฎาพร มณีเสาวนพ ป.6 7.20
724 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 7.20
724 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 7.20
724 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 7.20
724 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 7.20
724 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 7.20
724 652756 ด.ช. วัชระวิชญ์ มธุรันยานนท์ ป.6 7.20
724 652059 ด.ญ. ปทิตตา แสงรัตน์ ป.6 7.20
724 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 7.20
724 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 7.20
724 650538 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.6 7.20
724 650890 ด.ญ. โสภิดา เนียมขันธ์ ป.6 7.20
724 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 7.20
724 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 7.20
724 650784 ด.ญ. ณัฐนันท์ วุฒิพนมศักดิ์ ป.6 7.20
724 651406 ด.ญ. กชพรรณ ศรแก้ว ป.6 7.20
724 651465 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.6 7.20
724 652561 ด.ญ. ณภัสนันท์ โสภณวิมลรัตน์ ป.6 7.20
724 650169 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.6 7.20
724 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 7.20
724 652250 ด.ญ. ปริยากร ณ ระนอง ป.6 7.20
724 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 7.20
724 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 7.20
724 651578 ด.ช. พสธร ศรไพศาล ป.6 7.20
724 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 7.20
724 650671 ด.ญ. ดนิตา ภูมิสิงหราช ป.6 7.20
724 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 7.20
724 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 7.20
724 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 7.20
724 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 7.20
724 651115 ด.ช. นรภัทร เลิศทนงเดช ป.6 7.20
724 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 7.20
724 651950 ด.ช. วิกร นิธิชัยภากุล ป.6 7.20
724 650340 ด.ญ. ภิญญดา เชี่ยวสิริขจร ป.6 7.20
724 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 7.20
724 652641 ด.ญ. ณัชชา เครือเนียม ป.6 7.20
724 650963 ด.ช. กวินภพ ชินเมธีพิทักษ์ ป.6 7.20
724 651573 ด.ช. พีรวิชญ์ ร่วมนาพะยา ป.6 7.20
724 653022 ด.ช. สิรภพ ภมรมานพ ป.6 7.20
724 652274 ด.ช. ณัฐฏฐชัย เล่าปิ่นกาญจน์ ป.6 7.20
724 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 7.20
724 652398 ด.ญ. ดากานดา ขันตยาภรณ์ ป.6 7.20
724 651651 ด.ญ. ธันยรสธร วงษ์วัฒนา ป.6 7.20
724 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 7.20
724 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 7.20
724 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 7.20
724 651039 ด.ช. รัชพงศ์ โคตรประทุม ป.6 7.20
724 652371 ด.ญ. กรชุดา ชื่นสุราษฎร์ ป.6 7.20
724 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 7.20
724 651611 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.6 7.20
724 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 7.20
724 651587 ด.ญ. อัยยาดา ชวดชุม ป.6 7.20
724 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 7.20
724 650061 ด.ญ. อรวรา กล้าตลุมบอน ป.6 7.20
724 650060 ด.ญ. ญาณพร อิ่่มอกใจ ป.6 7.20
724 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 7.20
724 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 7.20
724 650437 ด.ช. กิตติกร ดอนพรไพร ป.6 7.20
724 652332 ด.ช. ชัยวัฒน์ สิริบุญพาณิชย์ ป.6 7.20
724 650255 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.6 7.20
724 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 7.20
724 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 7.20
724 652715 ด.ช. วริศร์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ป.6 7.20
724 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 7.20
724 652991 ด.ช. ภาสวิชญ์ สนสายันต์ ป.6 7.20
724 650701 ด.ช. ตรีศิลป์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ ป.6 7.20
724 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 7.20
724 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 7.20
724 652179 ด.ช. คณิศร พุฒพินิจ ป.6 7.20
724 651248 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.6 7.20
724 652185 ด.ช. ปุญญะ ชินวิกรานต์ ป.6 7.20
724 651815 ด.ช. เสกฐวุฒิ ศรีพุฒ ป.6 7.20
724 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 7.20
724 650277 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.6 7.20
724 650793 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.6 7.20
724 650513 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.6 7.20
724 650329 ด.ช. อัครนันท์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 7.20
724 652378 ด.ญ. ณหทัย วลัยพัชรา ป.6 7.20
724 652344 ด.ญ. สิลฎา ชัยรักษา ป.6 7.20
724 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 7.20
724 651370 ด.ช. อาชวิน เกียรตินิมิตรา ป.6 7.20
724 651518 ด.ช. กิตติพศ มุกดาหาญ ป.6 7.20
827 651181 ด.ญ. พรปวีณ์ สมิทธิวงศ์ ป.6 6.40
827 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 6.40
827 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 6.40
827 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 6.40
827 652980 ด.ช. นภณัฏฐ์ บุญญาวานิชย์ ป.6 6.40
827 650079 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.6 6.40
827 652578 ด.ช. อนาวิลธ์ ด่านสวัสดิ์ ป.6 6.40
827 651813 ด.ญ. ปุษยา จันทร์พิพัฒน์ ป.6 6.40
827 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 6.40
827 650981 ด.ญ. สุตาภัทร เอี่ยมบำรุง ป.6 6.40
827 650027 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.6 6.40
827 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 6.40
827 651461 ด.ช. วชิรวิชญ์ วชิรมงคลพงษ์ ป.6 6.40
827 651057 ด.ญ. ชญาณิษฐ์ เอกนุช ป.6 6.40
827 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 6.40
827 650447 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ อินทรักษ์ ป.6 6.40
827 651145 ด.ญ. พัณณิตา เสมจร ป.6 6.40
827 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 6.40
827 651315 ด.ช. กฤตภาส กิจสัมนางกูร ป.6 6.40
827 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 6.40
827 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 6.40
827 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 6.40
827 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 6.40
827 652154 ด.ช. นรวัชร์ นาคผุด ป.6 6.40
827 651850 ด.ญ. นพรรษอร ผลิใบ ป.6 6.40
827 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 6.40
827 652727 ด.ช. ทศธรรม อิ่มปิติวงษ์ ป.6 6.40
827 651187 ด.ช. พุธสณี มณฑา ป.6 6.40
827 652557 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.6 6.40
827 652637 ด.ช. สรวิศ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 6.40
827 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 6.40
827 651652 ด.ช. ธันยวรรศธร วงษ์วัฒนา ป.6 6.40
827 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 6.40
827 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 6.40
827 652517 ด.ญ. นภัสนันท์ พันถม ป.6 6.40
827 651780 ด.ญ. อรนภา ชัยภักดี ป.6 6.40
827 650152 ด.ญ. ปวันรัตน์ จันทร์อินทร์ ป.6 6.40
827 650713 ด.ช. ธนภัทร เชี่ยวชาญ ป.6 6.40
827 651580 ด.ช. ณัฐรุจ บุญจารุพงศ์ ป.6 6.40
827 650146 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.6 6.40
827 651223 ด.ช. ภัทริน กุลกุศล ป.6 6.40
827 650741 ด.ญ. นิรินธนา รักในศิล ป.6 6.40
827 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 6.40
827 651582 ด.ญ. ภิญญ์วริณ อมรชัยชาญ ป.6 6.40
827 651711 ด.ญ. กัลย์ณพร ตันวรเศรษฐี ป.6 6.40
827 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 6.40
827 652686 ด.ช. ชิษณุ ศรีเจริญ ป.6 6.40
827 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 6.40
827 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 6.40
827 651569 ด.ญ. วณิชญา ไตรยวงค์ ป.6 6.40
827 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 6.40
827 651648 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 6.40
827 652721 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช ป.6 6.40
827 652945 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.6 6.40
827 650286 ด.ช. จิณณ์ ประจันตะเสน ป.6 6.40
827 652356 ด.ช. ภัทรพล รัตนโสภา ป.6 6.40
827 652347 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.6 6.40
827 650194 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.6 6.40
827 650861 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.6 6.40
827 650922 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.6 6.40
827 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 6.40
827 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 6.40
827 651621 ด.ช. ภูมิพัฒน์ นิรันพรพุทธา ป.6 6.40
827 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 6.40
827 651109 ด.ช. ชวาล เปล่งวิทยา ป.6 6.40
827 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 6.40
827 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 6.40
827 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 6.40
827 652221 ด.ช. ปวรปรัชญ์ ทองงาม ป.6 6.40
827 652183 ด.ญ. วรภร ดำสี ป.6 6.40
827 650450 ด.ช. ณพวิทย์ บุญญราศรี ป.6 6.40
827 650856 ด.ช. วิรุฬพงศ์ พุ่มพวง ป.6 6.40
827 651157 ด.ช. ชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ ป.6 6.40
827 650839 ด.ช. พสุภพ นาคะชาต ป.6 6.40
827 650779 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.6 6.40
827 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 6.40
827 651905 ด.ช. วชิรวิทย์ ทองเนตร ป.6 6.40
827 651111 ด.ช. ปัญญากร วิภาสวัชรโยธิน ป.6 6.40
827 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 6.40
827 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 6.40
827 652694 ด.ญ. พิญญ์พัชร์ จิรบันดาลสุข ป.6 6.40
827 652457 ด.ญ. สุกฤตา ขวัญแก้ว ป.6 6.40
827 653030 ด.ญ. จินดาภร ทองคำ ป.6 6.40
827 651523 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.6 6.40
827 652936 ด.ช. ญาณกวี อินพลับ ป.6 6.40
827 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 6.40
827 652046 ด.ญ. ณิชนันทน์ พันธุ์สถิตย์วงศ์ ป.6 6.40
827 650175 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.6 6.40
827 651989 ด.ช. นิพพิชฌน์ ก๋อยสุวรณ ป.6 6.40
827 651670 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.6 6.40
827 650750 ด.ช. รณกร ด่านไทยนำ ป.6 6.40
827 651835 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.6 6.40
827 650287 ด.ช. วรวีร์ ณัฐมหาธนานันท์ ป.6 6.40
827 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 6.40
921 652225 ด.ช. ศุภกร วงศ์วิไล ป.6 5.60
921 652890 ด.ช. พุทธิปัญญ์ เกตุเขียว ป.6 5.60
921 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 5.60
921 650722 ด.ช. อารักษ์ ลิ้มประสาท ป.6 5.60
921 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 5.60
921 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 5.60
921 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 5.60
921 651990 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.6 5.60
921 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 5.60
921 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 5.60
921 652325 ด.ญ. วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา ป.6 5.60
921 652621 ด.ญ. จินดารัตน์ ญาติ ป.6 5.60
921 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 5.60
921 652899 ด.ช. ปภังกร ปานเสน่ห์ ป.6 5.60
921 650821 ด.ญ. ธัญชนก เรืองดิษฐ์ ป.6 5.60
921 651921 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.6 5.60
921 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 5.60
921 652852 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.6 5.60
921 652156 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 5.60
921 651671 ด.ช. พีรวิชญ์ ดีเสมอ ป.6 5.60
921 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 5.60
921 652278 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 5.60
921 651169 ด.ช. จักรภัทร เอี่ยมธนากุล ป.6 5.60
921 652571 ด.ช. อัคราพัศศ์ ธนาพัชรโชติ ป.6 5.60
921 650921 ด.ช. พุทธคุณ สิริวัฒนานนท์กุล ป.6 5.60
921 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 5.60
921 652570 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.6 5.60
921 652716 ด.ญ. กุริศรา ต๊ะตา ป.6 5.60
921 650492 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.6 5.60
921 650023 ด.ช. วรุฒม์ สุขสมจิตร ป.6 5.60
921 650820 ด.ญ. อัญชสา รุ่งเรืองสาคร ป.6 5.60
921 650953 ด.ช. สิรภพ คงคาวิทูร ป.6 5.60
921 652748 ด.ญ. มาริสา ขำอินทร์ ป.6 5.60
921 650599 ด.ช. ธนาพล ลักษมีคุณากร ป.6 5.60
921 651013 ด.ช. สวัชกร สันตยานนท์ ป.6 5.60
921 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 5.60
921 650938 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.6 5.60
921 651848 ด.ช. ธนภัทร เทียนถาวร ป.6 5.60
921 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 5.60
921 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 5.60
921 652978 ด.ช. กรภณ อยู่ยืน ป.6 5.60
921 651869 ด.ญ. ณัฐนันท์ คำพอง ป.6 5.60
921 652654 ด.ช. ภาคิน งามเอกเอื้อ ป.6 5.60
921 651090 ด.ช. กรณภว์ พุทธิพาลี ป.6 5.60
921 652286 ด.ญ. ศศิชา ตุลาธน ป.6 5.60
921 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 5.60
921 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 5.60
921 652877 ด.ญ. สุชานิดา นรสิงห์ ป.6 5.60
921 652248 ด.ช. ชนุตม์ ชนะศิลศรีโยธิน ป.6 5.60
921 650440 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.6 5.60
921 650497 ด.ญ. อุรวี คนชม ป.6 5.60
921 652914 ด.ช. ปารุส ป้อมเรือง ป.6 5.60
921 651462 ด.ญ. คีรติ ผ่องโสภณ ป.6 5.60
921 652840 ด.ญ. พรนภัส สุขพูน ป.6 5.60
921 651233 ด.ญ. เป็นบุญ คมสัน ป.6 5.60
921 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 5.60
921 651661 ด.ญ. คณัสวรรณ เพชรพัลลภ ป.6 5.60
921 651858 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.6 5.60
921 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 5.60
921 650019 ด.ญ. สิริรัตน์ บุญปาลิต ป.6 5.60
921 651659 ด.ช. ชยพัทธ์ เคนศรี ป.6 5.60
921 652045 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.6 5.60
921 650010 ด.ญ. สุพิชชา ไทยรัตน์ ป.6 5.60
921 650345 ด.ช. พัทธนันท์ สุวรรณรัศมี ป.6 5.60
921 651870 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.6 5.60
921 652869 ด.ช. พัฒธาวินธ์ ลูกกลม ป.6 5.60
921 650293 ด.ช. ธันศธรณ์ เหรียญมณี ป.6 5.60
921 651398 ด.ญ. กมลพร หลิน ป.6 5.60
921 650339 ด.ช. พุทธิวงศ์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 5.60
921 652195 ด.ช. รังสิมันตุ์ ตระกูลสมจิตต์ ป.6 5.60
921 652217 ด.ช. พีระวิชย์ ขุนทอง ป.6 5.60
921 650224 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.6 5.60
921 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 5.60
921 652605 ด.ญ. จิรัชยา ใจยินดี ป.6 5.60
921 650548 ด.ช. ทรัพย์ทวี ยศพริ้งพันธ์ ป.6 5.60
921 651600 ด.ญ. อณัญญา สินประเสริฐ ป.6 5.60
921 650313 ด.ญ. ฐิติยาพร อยู่สุข ป.6 5.60
921 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 5.60
921 652775 ด.ช. พลรวิกศ ตุงคะบรรหาร ป.6 5.60
921 651720 ด.ญ. รณิชาธร ลำเจียกเทศ ป.6 5.60
921 650975 ด.ญ. กณิษา จำปาทิพย์ ป.6 5.60
921 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 5.60
921 651790 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.6 5.60
921 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 5.60
921 652284 ด.ญ. รชตพรรณ โพธิ์น้อย ป.6 5.60
921 651420 ด.ช. พีรวิชญ์ บัวคลี่ใบ ป.6 5.60
1007 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 4.80
1007 650873 ด.ช. กรณพงษ์ เกษอ่ำ ป.6 4.80
1007 650990 ด.ช. อรรถนนท์ สุพรมอินทร์ ป.6 4.80
1007 652500 ด.ช. ต้นแสง มนตรีพิริยาภรณ์ ป.6 4.80
1007 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 4.80
1007 650916 ด.ช. สรวัชญ์ มาเหล็ง ป.6 4.80
1007 650759 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.6 4.80
1007 652509 ด.ช. กันตพล สุมานิก ป.6 4.80
1007 652254 ด.ช. อิทธิพัทธ์ หาวิธีกุลธนา ป.6 4.80
1007 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 4.80
1007 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 4.80
1007 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 4.80
1007 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 4.80
1007 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 4.80
1007 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 4.80
1007 652169 ด.ญ. เบญญาภา ชาติครบุรี ป.6 4.80
1007 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 4.80
1007 653031 ด.ช. ธนกฤต นัดดามงคล ป.6 4.80
1007 650007 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.6 4.80
1007 652413 ด.ช. ณัฎฐ์ธีร์ ฤกษ์สมโภชน์ ป.6 4.80
1007 652316 ด.ญ. ณัฏฐณิชา มีแสง ป.6 4.80
1007 651909 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.6 4.80
1007 652919 ด.ช. ภวัต ฤทธิผลิน ป.6 4.80
1007 652703 ด.ช. ณัฐพงศ์ ขำคง ป.6 4.80
1007 650929 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.6 4.80
1007 652647 ด.ญ. ณัฐภัสสร เสนากัสป์ ป.6 4.80
1007 650993 ด.ญ. ชนมน สุขุมาลพันธ์ ป.6 4.80
1007 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 4.80
1007 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 4.80
1007 651088 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.6 4.80
1007 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 4.80
1007 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 4.80
1007 652091 ด.ช. ณัฐภัทร มีอำนาจ ป.6 4.80
1007 650141 ด.ญ. ยูราวรรณ ศรีสุวรรณ ป.6 4.80
1007 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 4.80
1007 652007 ด.ญ. ธนชาภัทร มีสมญาณ ป.6 4.80
1007 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 4.80
1007 651553 ด.ญ. ฐิติภัทรา พรมเวียง ป.6 4.80
1007 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 4.80
1007 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 4.80
1007 652818 ด.ช. พลัฏฐ์ ผลาสินธุ์ ป.6 4.80
1007 652965 ด.ญ. ปณิฐสรา จึงสมประสงค์ ป.6 4.80
1007 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 4.80
1007 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 4.80
1007 652547 ด.ช. ภาสวุฒิ อนันตเจริญ ป.6 4.80
1007 651475 ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ ป.6 4.80
1007 652291 ด.ช. พุธพงศ์ พิมพ์ทอง ป.6 4.80
1007 652997 ด.ญ. เมธปรียา บุญธรรม ป.6 4.80
1007 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 4.80
1007 652467 ด.ช. วชิรวิทย์ ขจรวิถีจิตต์ ป.6 4.80
1007 651452 ด.ญ. กัลยรักษ์ มณีวาศ ป.6 4.80
1007 652515 ด.ช. ยิ่งคุณ ตันชัชวาล ป.6 4.80
1007 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 4.80
1007 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 4.80
1007 652212 ด.ญ. พิศรา หอมแก้ว ป.6 4.80
1007 652362 ด.ช. กันตพัฒน์ โชติธันยพัฒน์ ป.6 4.80
1007 652844 ด.ช. วิชยุตม์ สมพฤกษ์ ป.6 4.80
1007 650687 ด.ช. กิตตินันท์ สว่างเพชร ป.6 4.80
1007 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 4.80
1007 652182 ด.ญ. วรรณฤดี สกุลแพทย์ ป.6 4.80
1007 650724 ด.ญ. พัชญ์พิดา ขำสา ป.6 4.80
1007 651202 ด.ช. อัครวรรธน์ พุฒแก้ว ป.6 4.80
1007 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 4.80
1007 651333 ด.ญ. ภคพร หมอยาดี ป.6 4.80
1007 653020 ด.ช. ธาดาดล ผลจันทร์ ป.6 4.80
1007 652103 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.6 4.80
1007 650618 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีนรวรรธน์ ป.6 4.80
1007 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 4.80
1007 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 4.80
1007 652999 ด.ช. ยุทธศาสตร์ เทพศรี ป.6 4.80
1007 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 4.80
1007 651715 ด.ช. ณัฐภูมิ มะลิเรือง ป.6 4.80
1007 650491 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.6 4.80
1007 652902 ด.ญ. ชนมน จีตนิยม ป.6 4.80
1007 651197 ด.ช. ศตายุ จินเลิศ ป.6 4.80
1007 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 4.80
1083 652653 ด.ญ. ณิชานาฏ พุ่มศิริ ป.6 4.00
1083 651282 ด.ญ. ภูรัชยา พร้อมภูวดล ป.6 4.00
1083 650603 ด.ช. ธนภัทร บุญยืน ป.6 4.00
1083 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 4.00
1083 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 4.00
1083 652837 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ด่านศิริวัฒน์ ป.6 4.00
1083 650001 ด.ช. สิทธิภาคย์ กาบทอง ป.6 4.00
1083 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 4.00
1083 651984 ด.ญ. อภิชญา กิจจะการะ ป.6 4.00
1083 651323 ด.ญ. ธันยพัฒน์ ถาวรเลิศชัย ป.6 4.00
1083 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 4.00
1083 651487 ด.ช. อัคคเดช อัครพิพัฒน์กุล ป.6 4.00
1083 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 4.00
1083 650182 ด.ญ. วรัญญา วิสาวะโท ป.6 4.00
1083 652268 ด.ญ. ทักษอร รอดน้อย ป.6 4.00
1083 652513 ด.ช. นิพัทธ์ เดชจริง ป.6 4.00
1083 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 4.00
1083 652456 ด.ช. สรธร มีชัย ป.6 4.00
1083 651252 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.6 4.00
1083 651439 ด.ญ. ชาลิสา สังขดิษฐ์ ป.6 4.00
1083 650880 ด.ญ. ณฐมน สโกฟิวด์ ป.6 4.00
1083 650280 ด.ช. พลณัฏฐ์ ทรัพย์มี ป.6 4.00
1083 650159 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.6 4.00
1083 652611 ด.ญ. บุญญิสา ชื่นตะโก ป.6 4.00
1083 650525 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.6 4.00
1083 650216 ด.ช. วิชัยธร โกมลทัต ป.6 4.00
1083 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 4.00
1083 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 4.00
1083 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 4.00
1083 651991 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.6 4.00
1083 651552 ด.ช. ชยณัฐ พรมเวียง ป.6 4.00
1083 652148 ด.ช. พีรวิชญ์ เขียวสนั่น ป.6 4.00
1083 650483 ด.ช. กฤติน เกียรติธรรมรงค์ ป.6 4.00
1083 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 4.00
1083 652241 ด.ญ. ณภัทร สว่างศรี ป.6 4.00
1083 651275 ด.ช. นภัสกรณ์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 4.00
1083 651134 ด.ญ. กชวรรณ เดชผดุง ป.6 4.00
1083 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 4.00
1083 650978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.6 4.00
1083 650012 ด.ช. กันตพงศ์ บุญมาก ป.6 4.00
1083 651693 ด.ญ. ณัฐวรรณ เอื้อมเสถียรพร ป.6 4.00
1083 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 4.00
1083 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 4.00
1083 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 4.00
1083 651048 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.6 4.00
1083 651967 ด.ช. พนัฏฐกรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ป.6 4.00
1083 653008 ด.ช. ภัทรดนัย ยอดนารี ป.6 4.00
1083 652224 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ระบิลทศพร ป.6 4.00
1083 652490 ด.ญ. ปพิชญา เขาถ้ำทอง ป.6 4.00
1083 652903 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.6 4.00
1083 651601 ด.ญ. ณัฐธนันท์ จันทร์บัว ป.6 4.00
1083 652494 ด.ช. ณฐกร พวงสวัสดิ์ ป.6 4.00
1083 651204 ด.ญ. ธันย์ชนก ตั้งวัฒนกิตติกุล ป.6 4.00
1083 650826 ด.ญ. วรกมล เดชน้อย ป.6 4.00
1083 651133 ด.ญ. ศิศิรา พวงสำลี ป.6 4.00
1083 650924 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.6 4.00
1083 651739 ด.ช. นราวิชญ์ จิรอาภากุล ป.6 4.00
1083 652024 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.6 4.00
1083 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 4.00
1083 652391 ด.ญ. อินทิรา พงษ์ยิ้ม ป.6 4.00
1083 650024 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.6 4.00
1083 651466 ด.ญ. อาทิตยา เสมารัตน์ ป.6 4.00
1083 651083 ด.ช. สรวุฒ สังข์ทอง ป.6 4.00
1083 652240 ด.ญ. สราวดี คำมอญ ป.6 4.00
1147 650523 ด.ช. ธาราดร สุพัฒนา ป.6 3.20
1147 650415 ด.ญ. ทิพย์นารา จารุทัศน์ ป.6 3.20
1147 652522 ด.ช. ทำนุรัฐ ตันไพบูลย์ ป.6 3.20
1147 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 3.20
1147 652070 ด.ช. ภพประวีร์ จริยปรัชญากุล ป.6 3.20
1147 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 3.20
1147 650870 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.6 3.20
1147 650641 ด.ญ. สกุลยา มหาบุณย์ ป.6 3.20
1147 652829 ด.ญ. นันทภัค ลีลาภรณ์ ป.6 3.20
1147 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 3.20
1147 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 3.20
1147 650594 ด.ช. ปวริศ สุวรรณกมล ป.6 3.20
1147 650545 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.6 3.20
1147 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 3.20
1147 650669 ด.ญ. ปภัสสร ด่านเจริญ ป.6 3.20
1147 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 3.20
1147 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 3.20
1147 652219 ด.ญ. ณฐมน คงจันทร์ ป.6 3.20
1147 652228 ด.ญ. มนัสน้นท์ ทองรอด ป.6 3.20
1147 650949 ด.ช. เดชาธร กิตติโชควัฒนา ป.6 3.20
1147 650401 ด.ญ. คุณัญญา ตันนุกิจ ป.6 3.20
1147 650664 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.6 3.20
1147 652817 ด.ญ. ปุญญาภา เลิศสถาพรสุข ป.6 3.20
1147 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 3.20
1147 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 3.20
1147 652836 ด.ช. ชิติพัทธ์ ช้อนแก้ว ป.6 3.20
1147 652833 ด.ญ. กัญญณัฐ กฤษณวรรณ ป.6 3.20
1147 652251 ด.ช. ชัชกุล อาภานุรังษี ป.6 3.20
1175 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 2.40
1175 652655 ด.ช. ปราย ชลศรานนท์ ป.6 2.40
1175 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 2.40
1175 650577 ด.ญ. อรรวินท์ มังคลรังษี ป.6 2.40
1175 651555 ด.ญ. ฤติมา รัตนภิญโญวงศ์ ป.6 2.40
1175 650822 ด.ญ. กันยาวีร์ หาญพัฒนะนุสรณ์ ป.6 2.40
1175 651864 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.6 2.40
1175 650116 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.6 2.40
1175 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 2.40
1175 652451 ด.ช. ภูกันต์ วาดเขียน ป.6 2.40
1175 652761 ด.ญ. แพรแก้ว เชื้อกุณะ ป.6 2.40
1175 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 2.40
1175 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 2.40
1188 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 1.60
1188 652842 ด.ญ. วีรญา ล้วนวิเศษ ป.6 1.60
1188 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 1.60
1188 650896 ด.ช. ปัญญากร ปัญญาดี ป.6 1.60
1188 651164 ด.ญ. จินตภา กิตติวัฒนางกูร ป.6 1.60
1193 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 0.80
1194 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 0.00
1194 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 0.00
1194 650008 ด.ญ. วฤณภา ศักดาบูรณโภคิน ป.6 0.00
1194 650117 ด.ช. ปิติ ธรรมโกวิท ป.6 0.00
1194 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 0.00
1194 650260 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.6 0.00
1194 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 0.00
1194 650488 ด.ญ. ณัฐษา ฐิติรัตน์สานนท์ ป.6 0.00
1194 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 0.00
1194 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 0.00
1194 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 0.00
1194 650532 ด.ญ. พรวรินท์ วันขวา ป.6 0.00
1194 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 0.00
1194 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 0.00
1194 650783 ด.ช. คุณานันต์ สุขสุวานนท์ ป.6 0.00
1194 650535 ด.ช. ปัญญา จิตทรงบุญ ป.6 0.00
1194 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 0.00
1194 650913 ด.ญ. พิรุณา สุขศิวกร ป.6 0.00
1194 650798 ด.ช. พัฒนภัทร วิสัชนา ป.6 0.00
1194 650931 ด.ญ. Vinitara Satitviriyakul ป.6 0.00
1194 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 0.00
1194 650987 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.6 0.00
1194 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 0.00
1194 651086 ด.ช. ภูริช ทองเจียว ป.6 0.00
1194 650930 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.6 0.00
1194 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 0.00
1194 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 0.00
1194 651178 ด.ญ. ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข์ ป.6 0.00
1194 650918 ด.ช. วินทวิชญ์ เจนบุญไทย ป.6 0.00
1194 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 0.00
1194 650719 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.6 0.00
1194 651215 ด.ญ. ปริณดา ทางธรรม ป.6 0.00
1194 651457 ด.ช. จาวา บุรพัฒน์ ซาโมดรา ป.6 0.00
1194 651447 ด.ญ. หรศิชาดา ศรีจามร ป.6 0.00
1194 651444 ด.ช. ธนกร ชิตาพนารักษ์ ป.6 0.00
1194 651431 ด.ญ. กวิสรา พิกุลทอง ป.6 0.00
1194 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 0.00
1194 651453 ด.ช. ปัณณวิชญ์ พัชรากิตติ ป.6 0.00
1194 651566 ด.ช. ณัฐดนัย นาคคำ ป.6 0.00
1194 651545 ด.ช. กันตพงศ์ พุทโธ ป.6 0.00
1194 651568 ด.ช. ธีม ธีระนิติกุล ป.6 0.00
1194 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 0.00
1194 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 0.00
1194 651645 ด.ญ. ปาณิสรา ว่องเมธากุล ป.6 0.00
1194 651683 ด.ญ. ปานรดา ศิริวัฒน์ ป.6 0.00
1194 650773 ด.ญ. แพรวา สินสิริสกุล ป.6 0.00
1194 651619 ด.ช. ลิขิตเทพ ศรีเมธารักษ์ ป.6 0.00
1194 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 0.00
1194 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 0.00
1194 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 0.00
1194 651589 ด.ช. ติณณภพ สุวรรณคำ ป.6 0.00
1194 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 0.00
1194 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 0.00
1194 651829 ด.ช. เกียรติกวิน ศรีบุญเรือง ป.6 0.00
1194 651759 ด.ญ. ภูษณิศา จ้อยปาน ป.6 0.00
1194 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 0.00
1194 651710 ด.ญ. ปริยากร เพ็งมีศรี ป.6 0.00
1194 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 0.00
1194 652035 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีคำมี ป.6 0.00
1194 652087 ด.ช. กิตติพัศ เจนอักษรกุล ป.6 0.00
1194 651616 ด.ช. ณพล เวียงสมุทร ป.6 0.00
1194 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 0.00
1194 651615 ด.ญ. ธนสมณ ตั้งธนะพงศ์ ป.6 0.00
1194 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 0.00
1194 652223 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ คงนุ่ม ป.6 0.00
1194 651928 ด.ญ. วรัญญา มีรสล้ำ ป.6 0.00
1194 652388 ด.ช. โอม ซิงห์ ป.6 0.00
1194 652200 ด.ญ. หทัยกาญจน์ บ่อไทย ป.6 0.00
1194 652440 ด.ช. ธนวัฒน์ พินธุทอง ป.6 0.00
1194 652264 ด.ช. อัศวิน ตันสิน ป.6 0.00
1194 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 0.00
1194 650590 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.6 0.00
1194 650700 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ แก้วกาหลง ป.6 0.00
1194 652718 ด.ญ. พิมพ์นารา ชมาธิวรกูล ป.6 0.00
1194 652737 ด.ช. เกริกวิท พรหมจันทะ ป.6 0.00
1194 652658 ด.ญ. ธนสิตา อุดมศรี ป.6 0.00
1194 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 0.00
1194 652288 ด.ญ. กมลพรรณ เเทนวิสุทธิ์ ป.6 0.00
1194 652962 ด.ช. ภัทรภูมิ ชื่นชอบ ป.6 0.00
1194 652786 ด.ญ. ปาณิสรา พันธ์พฤกษ์โอชา ป.6 0.00
1194 653018 ด.ญ. กันต์กมล จุลสำลี ป.6 0.00
1194 652977 ด.ญ. ญาณิศา อรามรุณ ป.6 0.00
1194 653015 ด.ญ. กนกวรรณ บริวงษ์ ป.6 0.00
1194 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 0.00
1194 652548 ด.ช. กรวิชญ์ สุนทรา ป.6 0.00
1194 652944 ด.ช. ฤชุภัทร แก้วลาย ป.6 0.00