เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุกระดับชั้น

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
1 220218 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 100.00
2 220026 ด.ญ. ฐิตาภา ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.6 96.00
2 220061 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 96.00
2 220092 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 96.00
2 220225 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 96.00
2 220692 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 96.00
2 220718 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 96.00
2 220746 ด.ญ. พัตนียา วีระกุล ป.6 96.00
9 120661 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 92.00
9 120820 ด.ช. นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ ป.6 92.00
9 220174 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 92.00
9 220219 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 92.00
9 220238 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 92.00
9 220267 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 92.00
9 220695 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 92.00
16 120070 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 88.00
16 120275 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 88.00
16 120289 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 88.00
16 220008 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ลิ้มสถาพรพงศ์ ป.6 88.00
16 220071 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 88.00
16 220091 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 88.00
16 220117 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 88.00
16 220170 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 88.00
16 220177 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 88.00
16 220196 ด.ช. จิรพันธุ์ กำสมุทร ป.6 88.00
16 220254 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 88.00
16 220303 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 88.00
16 220307 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 88.00
16 220334 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 88.00
16 220384 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 88.00
16 220386 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 88.00
16 220605 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ ยิ้มเลื่อน ป.6 88.00
16 220608 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 88.00
16 220659 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 88.00
16 220788 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 88.00
36 120061 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 84.00
36 120119 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 84.00
36 120336 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 84.00
36 120391 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 84.00
36 120414 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 84.00
36 120577 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 84.00
36 120815 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 84.00
36 220024 ด.ช. ปุณณวิชช์ เวชกรณ์ ป.6 84.00
36 220076 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 84.00
36 220097 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 84.00
36 220102 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 84.00
36 220104 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 84.00
36 220110 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 84.00
36 220181 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 84.00
36 220186 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 84.00
36 220253 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 84.00
36 220266 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 84.00
36 220382 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 84.00
36 220485 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 84.00
36 220490 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 84.00
36 220588 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 84.00
36 220645 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 84.00
36 220653 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 84.00
36 220742 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 84.00
36 220783 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 84.00
36 220832 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 84.00
62 120019 ด.ช. พุทธคุณ ขุนสิทธิ์ ป.6 80.00
62 120083 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 80.00
62 120131 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 80.00
62 120156 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 80.00
62 120253 ด.ญ. ภีมภัสส์ ไพศาล ป.6 80.00
62 120344 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 80.00
62 120463 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 80.00
62 120465 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 80.00
62 120491 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 80.00
62 120723 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 80.00
62 120857 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 80.00
62 120915 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 80.00
62 120923 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 80.00
62 220068 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 80.00
62 220098 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 80.00
62 220099 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 80.00
62 220120 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 80.00
62 220151 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 80.00
62 220175 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 80.00
62 220195 ด.ช. ภัทรพล สุขเจริญ ป.6 80.00
62 220233 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 80.00
62 220248 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 80.00
62 220252 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 80.00
62 220258 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 80.00
62 220281 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 80.00
62 220282 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 80.00
62 220300 ด.ญ. จิตต์อภิญญา โชคสัมฤทธิ์ผล ป.6 80.00
62 220333 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 80.00
62 220363 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 80.00
62 220380 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 80.00
62 220442 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 80.00
62 220449 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 80.00
62 220533 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 80.00
62 220542 ด.ช. ธาวิน สมยา ป.6 80.00
62 220590 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.5 80.00
62 220602 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 80.00
62 220607 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 80.00
62 220610 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 80.00
62 220652 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 80.00
62 220669 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 80.00
62 220687 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 80.00
62 220786 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 80.00
62 220808 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 80.00
62 220838 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 80.00
106 120045 ด.ญ. ทักษนันท์ มีกลิ่นหอม ป.6 76.00
106 120059 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 76.00
106 120244 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 76.00
106 120276 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 76.00
106 120293 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 76.00
106 120335 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 76.00
106 120342 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 76.00
106 120370 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 76.00
106 120418 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 76.00
106 120474 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 76.00
106 120636 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 76.00
106 120657 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 76.00
106 120660 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 76.00
106 120823 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 76.00
106 120896 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 76.00
106 120935 ด.ญ. ณปภา หนูอินทร์ ป.6 76.00
106 220018 ด.ญ. อันนา กล้าตลุมบอน ป.6 76.00
106 220033 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 76.00
106 220036 ด.ญ. ธีนิตา สมคิด ป.6 76.00
106 220043 ด.ญ. ณิชาภัทร จันทรศัพท์ ป.6 76.00
106 220062 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 76.00
106 220077 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 76.00
106 220081 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 76.00
106 220082 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 76.00
106 220094 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 76.00
106 220126 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 76.00
106 220129 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 76.00
106 220153 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 76.00
106 220165 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 76.00
106 220173 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 76.00
106 220185 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 76.00
106 220201 ด.ช. ทักษ์ดนัย นวลขลิบ ป.6 76.00
106 220224 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 76.00
106 220251 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 76.00
106 220264 ด.ช. สุรกฤษฏิ์ ดีขจรเดช ป.6 76.00
106 220277 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 76.00
106 220279 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 76.00
106 220290 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 76.00
106 220323 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 76.00
106 220351 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 76.00
106 220402 ด.ช. ชนาธิป ศานติวงศ์สกุล ป.6 76.00
106 220425 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 76.00
106 220448 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 76.00
106 220487 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 76.00
106 220493 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 76.00
106 220517 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 76.00
106 220521 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 76.00
106 220554 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 76.00
106 220557 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 76.00
106 220567 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 76.00
106 220594 ด.ช. จิรัฏฐ์ เข็มสวัสดิ์ ป.5 76.00
106 220609 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 76.00
106 220626 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 76.00
106 220628 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 76.00
106 220639 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 76.00
106 220642 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 76.00
106 220643 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 76.00
106 220644 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 76.00
106 220651 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 76.00
106 220658 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 76.00
106 220681 ด.ช. ภุม ผนินทร อึ้งพงษ์พานิช ป.6 76.00
106 220770 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 76.00
106 220820 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 76.00
169 120062 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 72.00
169 120093 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 72.00
169 120113 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 72.00
169 120123 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 72.00
169 120127 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 72.00
169 120136 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 72.00
169 120159 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 72.00
169 120167 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 72.00
169 120238 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 72.00
169 120294 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 72.00
169 120332 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.5 72.00
169 120389 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 72.00
169 120405 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 72.00
169 120413 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 72.00
169 120462 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 72.00
169 120464 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 72.00
169 120528 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 72.00
169 120548 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 72.00
169 120609 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 72.00
169 120635 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 72.00
169 120680 ด.ช. สิรธีร์ ปัทม์วิชัยพร ป.6 72.00
169 120720 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 72.00
169 120789 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 72.00
169 120825 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 72.00
169 120830 ด.ช. ยศพนธ์ บุญช่วยเมตตา ป.6 72.00
169 220051 ด.ญ. เชลซี รมิดา ฮาร์เปอร์ ป.6 72.00
169 220053 ด.ญ. นันทภัค จิรานุกูลพิพัฒน์ ป.6 72.00
169 220065 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 72.00
169 220101 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 72.00
169 220124 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 72.00
169 220133 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 72.00
169 220136 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 72.00
169 220139 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 72.00
169 220142 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 72.00
169 220152 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 72.00
169 220179 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 72.00
169 220182 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 72.00
169 220184 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 72.00
169 220200 ด.ช. ศุภพิชญ์ รัศมีบวรกิติกุล ป.6 72.00
169 220215 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 72.00
169 220231 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 72.00
169 220239 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 72.00
169 220243 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 72.00
169 220247 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 72.00
169 220255 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 72.00
169 220268 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 72.00
169 220308 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 72.00
169 220315 ด.ช. ภาสกร โซวติเวชย์ ป.6 72.00
169 220345 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 72.00
169 220349 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 72.00
169 220353 ด.ญ. ชญาภา จายนียโยธิน ป.6 72.00
169 220365 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 72.00
169 220389 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 72.00
169 220411 ด.ญ. พลอยชนก ผลพฤกษสกุล ป.6 72.00
169 220422 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 72.00
169 220446 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 72.00
169 220447 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 72.00
169 220454 ด.ญ. นิชาภัทร์ ศรีถนอมวงศ์ ป.6 72.00
169 220459 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 72.00
169 220477 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 72.00
169 220480 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 72.00
169 220486 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 72.00
169 220489 ด.ช. จิรดนัย ตันธราพรฤกษ์ ป.6 72.00
169 220494 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 72.00
169 220497 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 72.00
169 220509 ด.ญ. อิสรีย์ วงศาโรจน์ ป.6 72.00
169 220516 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 72.00
169 220548 ด.ช. ปรินทร แสงมงคลพิพัฒน์ ป.6 72.00
169 220585 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 72.00
169 220586 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 72.00
169 220629 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 72.00
169 220673 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 72.00
169 220693 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 72.00
169 220740 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 72.00
169 220754 ด.ญ. สุชานุช ศิลปะ ป.6 72.00
244 120048 ด.ญ. พรสุภัสร์ เชี่ยวประมงค์ ป.6 68.00
244 120072 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 68.00
244 120097 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 68.00
244 120099 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 68.00
244 120108 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 68.00
244 120128 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 68.00
244 120130 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 68.00
244 120146 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 68.00
244 120217 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 68.00
244 120323 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.5 68.00
244 120379 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 68.00
244 120397 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 68.00
244 120403 ด.ช. วิภู กุณวงค์ ป.6 68.00
244 120415 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 68.00
244 120476 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 68.00
244 120534 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 68.00
244 120557 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 68.00
244 120749 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 68.00
244 120771 ด.ช. ชยพล รูปขจร ป.6 68.00
244 120778 ด.ช. อภิรักษ์ เพ็ญจมุข ป.6 68.00
244 120804 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 68.00
244 120814 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 68.00
244 120821 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 68.00
244 120832 ด.ญ. พริม อินทรกำเนิด ป.6 68.00
244 120834 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.5 68.00
244 120871 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.5 68.00
244 120904 ด.ญ. ภคอร เถลิงสกุล ป.6 68.00
244 220025 ด.ช. ธีรภัทร สัยยะสิทธิ์พานิช ป.6 68.00
244 220044 ด.ญ. ปรายฟ้า พลพืช ป.6 68.00
244 220060 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 68.00
244 220118 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 68.00
244 220125 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 68.00
244 220127 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 68.00
244 220141 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 68.00
244 220145 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 68.00
244 220163 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 68.00
244 220167 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 68.00
244 220178 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 68.00
244 220235 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 68.00
244 220256 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 68.00
244 220259 ด.ช. ธรณ์ธภัทร์ สู่สุข ป.5 68.00
244 220304 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 68.00
244 220305 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 68.00
244 220316 ด.ญ. วิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์ ป.6 68.00
244 220328 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 68.00
244 220385 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 68.00
244 220403 ด.ญ. รวิสรา ส่งสัมพันธ์ ป.6 68.00
244 220407 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 68.00
244 220423 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 68.00
244 220428 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 68.00
244 220438 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 68.00
244 220450 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 68.00
244 220479 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 68.00
244 220540 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 68.00
244 220556 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 68.00
244 220566 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 68.00
244 220573 ด.ญ. วรัทยา อุดมผล ป.6 68.00
244 220578 ด.ญ. ฉันท์สินี ชัยประสิทธิ์ผล ป.6 68.00
244 220584 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 68.00
244 220614 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 68.00
244 220631 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 68.00
244 220665 ด.ญ. นนลณีย์ วงศ์เธียรธนา ป.6 68.00
244 220667 ด.ญ. พันไมล์ ธนพรรณสิน ป.6 68.00
244 220684 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 68.00
244 220686 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 68.00
244 220696 ด.ญ. ปิยะวดี อัศวพรชัย ป.6 68.00
244 220736 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 68.00
244 220775 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 68.00
244 220779 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 68.00
244 220780 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 68.00
244 220810 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 68.00
244 220831 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 68.00
316 120017 ด.ญ. เถียร เอีย เฉิน ป.6 64.00
316 120056 ด.ช. ชลัช ลีลาขจรจิต ป.6 64.00
316 120060 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 64.00
316 120077 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 64.00
316 120104 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 64.00
316 120185 ด.ช. คัคนินท์ ชอง ป.6 64.00
316 120235 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 64.00
316 120237 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 64.00
316 120273 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 64.00
316 120295 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 64.00
316 120296 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 64.00
316 120309 ด.ญ. อรวรรณ ลิปิสุนทร ป.6 64.00
316 120321 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.5 64.00
316 120368 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 64.00
316 120402 ด.ญ. พริมวริณทร์ ไพศาลคงทวี ป.6 64.00
316 120406 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 64.00
316 120431 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 64.00
316 120432 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 64.00
316 120434 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 64.00
316 120441 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 64.00
316 120509 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 64.00
316 120518 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 64.00
316 120533 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 64.00
316 120536 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 64.00
316 120572 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 64.00
316 120573 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 64.00
316 120601 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 64.00
316 120603 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 64.00
316 120619 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 64.00
316 120673 ด.ญ. เวณิกา ไกรมณี ป.6 64.00
316 120677 ด.ช. จิรภัทร คงกิจนันท์ ป.6 64.00
316 120679 ด.ช. สาริศ น้อยสุวรรณ ป.6 64.00
316 120748 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 64.00
316 120768 ด.ช. พิชญณัฏฐ์ สุวรรณโฆษิต ป.6 64.00
316 120805 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 64.00
316 120807 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 64.00
316 120817 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 64.00
316 120822 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 64.00
316 120835 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 64.00
316 120839 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 64.00
316 120848 ด.ญ. สุพรรณิกา​ พุ่งมณีสกุล ป.6 64.00
316 120854 ด.ช. พิททา กุลวงษ์วาณิชย์ ป.6 64.00
316 120874 ด.ญ. เอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ ป.6 64.00
316 120901 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 64.00
316 120918 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 64.00
316 220037 ด.ช. ธน ธนดีเจริญโชค ป.6 64.00
316 220087 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 64.00
316 220105 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 64.00
316 220119 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 64.00
316 220122 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 64.00
316 220137 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 64.00
316 220162 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 64.00
316 220164 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 64.00
316 220194 ด.ญ. ชญาดา ศานติวัฒน์ ป.6 64.00
316 220198 ด.ญ. อัยย์ พ่วงทรัพย์ ป.6 64.00
316 220221 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 64.00
316 220227 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 64.00
316 220240 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 64.00
316 220250 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 64.00
316 220257 ด.ญ. ทัชชภร นิ่มว่องไว ป.6 64.00
316 220292 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.4 64.00
316 220301 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 64.00
316 220312 ด.ญ. เพชรสมบุญ เหล่าบุญเจริญ ป.6 64.00
316 220326 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 64.00
316 220335 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 64.00
316 220348 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 64.00
316 220361 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 64.00
316 220375 ด.ช. สิปปนินทร์ อินทร์ประดับ ป.6 64.00
316 220393 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 64.00
316 220445 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 64.00
316 220451 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 64.00
316 220452 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 64.00
316 220453 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.4 64.00
316 220482 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 64.00
316 220483 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 64.00
316 220505 ด.ญ. ภทรพรรษ ลยางกูร ป.6 64.00
316 220526 ด.ญ. กฤตยา เลาหกุล ป.5 64.00
316 220535 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 64.00
316 220570 ด.ญ. ภัทรพร โสดานาค ป.6 64.00
316 220599 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 64.00
316 220649 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 64.00
316 220656 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 64.00
316 220745 ด.ญ. ศรัณย์พร ศักดิ์สิริสกุล ป.6 64.00
316 220773 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 64.00
316 220795 ด.ญ. อติกานต์ บุญนฤธี ป.6 64.00
316 220813 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 64.00
316 220814 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 64.00
403 120039 ด.ญ. วิสาข์ บุญสร้าง ป.6 60.00
403 120064 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 60.00
403 120065 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 60.00
403 120074 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 60.00
403 120089 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 60.00
403 120090 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 60.00
403 120135 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 60.00
403 120145 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 60.00
403 120158 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 60.00
403 120215 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 60.00
403 120218 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 60.00
403 120229 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 60.00
403 120239 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 60.00
403 120245 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 60.00
403 120257 ด.ญ. บิลกีส สำลีขาว ป.6 60.00
403 120272 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 60.00
403 120277 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 60.00
403 120278 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 60.00
403 120288 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 60.00
403 120292 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 60.00
403 120346 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 60.00
403 120378 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 60.00
403 120487 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 60.00
403 120507 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 60.00
403 120551 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 60.00
403 120606 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 60.00
403 120627 ด.ญ. นภประอร ธารีบูรณ์ชัย ป.6 60.00
403 120649 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 60.00
403 120650 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 60.00
403 120655 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 60.00
403 120684 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 60.00
403 120687 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 60.00
403 120747 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 60.00
403 120791 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 60.00
403 120843 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 60.00
403 120851 ด.ญ. คณาธรณ์ พงษ์กิตติพันธ์ ป.5 60.00
403 120878 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เหลี่ยมหลุมภา ป.5 60.00
403 120897 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 60.00
403 120937 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 60.00
403 220012 ด.ช. อัครัช พันธุ์ดี ป.6 60.00
403 220029 ด.ญ. ณกัญญา ยศสมบัติ ป.6 60.00
403 220039 ด.ญ. นันท์มนัส เล้าสมบูรณ์ ป.6 60.00
403 220069 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 60.00
403 220070 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 60.00
403 220085 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 60.00
403 220107 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 60.00
403 220113 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 60.00
403 220161 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 60.00
403 220278 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 60.00
403 220297 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ศิวาลัยพงศ์ ป.6 60.00
403 220324 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 60.00
403 220339 ด.ญ. กานต์สินี เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.6 60.00
403 220346 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 60.00
403 220355 ด.ช. ศิวกร พูลสวัสดิ์ ป.6 60.00
403 220439 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 60.00
403 220455 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 60.00
403 220476 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 60.00
403 220496 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 60.00
403 220510 ด.ญ. มณฑน์ณภัทร์ รัตนสุขวิมล ป.6 60.00
403 220520 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 60.00
403 220522 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 60.00
403 220523 ด.ญ. ปวฎา เลขะกุล ป.6 60.00
403 220527 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.5 60.00
403 220559 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 60.00
403 220565 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 60.00
403 220611 ด.ญ. กรณัฐ เมฆแสงสวย ป.6 60.00
403 220623 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 60.00
403 220657 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 60.00
403 220682 ด.ญ. ณธิดา เลาวหุตานนท์ ป.6 60.00
403 220694 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 60.00
403 220716 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 60.00
403 220717 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 60.00
403 220724 ด.ช. ธรรมเชษฐ์ บัวแย้ม ป.6 60.00
403 220751 ด.ญ. ธารทิพย์ กุรุง ป.6 60.00
403 220753 ด.ญ. มัญชุสา เกษมสวัสดิ์ ป.6 60.00
403 220756 ด.ช. นัฏฐ์พัฒน์ พงษ์นุ่มกุล ป.6 60.00
403 220826 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 60.00
480 120014 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 56.00
480 120051 ด.ญ. ธานัญญาณัฐ เสงี่ยมรักษ์ ป.6 56.00
480 120055 ด.ช. นวิน อินทร์โสม ป.6 56.00
480 120073 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 56.00
480 120078 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 56.00
480 120088 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 56.00
480 120140 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 56.00
480 120147 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 56.00
480 120151 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 56.00
480 120170 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 56.00
480 120196 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.4 56.00
480 120205 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 56.00
480 120209 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 56.00
480 120233 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 56.00
480 120319 ด.ช. เมธาสิทธิ์ เติมศักดิ์สิริ ป.6 56.00
480 120385 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.5 56.00
480 120390 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 56.00
480 120407 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 56.00
480 120416 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 56.00
480 120427 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 56.00
480 120433 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 56.00
480 120440 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 56.00
480 120499 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 56.00
480 120500 ด.ช. นรภัทร์ วิศิษฐชัยชาญ ป.6 56.00
480 120505 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 56.00
480 120535 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 56.00
480 120537 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 56.00
480 120558 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 56.00
480 120561 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 56.00
480 120652 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 56.00
480 120656 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 56.00
480 120682 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 56.00
480 120703 ด.ช. พีรกฤต สุดสว่าง ป.6 56.00
480 120715 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 56.00
480 120739 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 56.00
480 120743 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 56.00
480 120763 ด.ญ. ญาณิศา หนักแน่น ป.6 56.00
480 120788 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 56.00
480 120795 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.5 56.00
480 120849 ด.ญ. อรแข เติมธีรกิจ ป.6 56.00
480 120863 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 56.00
480 120884 ด.ช. ณัฐพล เดชะคุปต์ ป.6 56.00
480 220006 ด.ญ. นพธีรา จันลา ป.6 56.00
480 220067 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 56.00
480 220079 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 56.00
480 220096 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 56.00
480 220100 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 56.00
480 220103 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 56.00
480 220108 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 56.00
480 220146 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 56.00
480 220148 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 56.00
480 220157 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 56.00
480 220189 ด.ญ. ณัฐชนา รักสัตย์ ป.6 56.00
480 220197 ด.ช. ไรวินทร์ มากแดง ป.6 56.00
480 220199 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.5 56.00
480 220217 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 56.00
480 220229 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 56.00
480 220234 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 56.00
480 220276 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 56.00
480 220317 ด.ญ. จิรภิญญา จิวหลง ป.6 56.00
480 220321 ด.ญ. อิงค์ ฉั่วเจริญ ป.6 56.00
480 220329 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 56.00
480 220368 ด.ช. พลภัทร เปรมศิลป์ ป.6 56.00
480 220400 ด.ญ. ธนกาญภ์ เนาวรัตนจำเนียร ป.6 56.00
480 220429 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 56.00
480 220466 ด.ญ. รชินะญาสิริ ศรีโรจน์ ป.6 56.00
480 220506 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.5 56.00
480 220512 ด.ญ. วาวพลอย ปัญจวรญาณ สู่สุข ป.6 56.00
480 220513 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 56.00
480 220529 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 56.00
480 220558 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 56.00
480 220597 ด.ญ. พาขวัญ ขันธรูจี ป.6 56.00
480 220622 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 56.00
480 220634 ด.ญ. กันติชา ตั้งวินิต ป.6 56.00
480 220638 ด.ช. ณฐกร ศิริประทุมมาศ ป.6 56.00
480 220650 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 56.00
480 220671 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 56.00
480 220703 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 56.00
480 220713 ด.ช. แท้จริง ว่องนิยมเกษตร ป.6 56.00
480 220727 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 56.00
480 220734 ด.ญ. ญาณิน เจริญชวกุล ป.6 56.00
480 220768 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 56.00
480 220771 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 56.00
480 220772 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 56.00
480 220792 ด.ญ. พัทธนันท์ ชูประจง ป.6 56.00
565 120068 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 52.00
565 120080 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 52.00
565 120086 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 52.00
565 120098 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 52.00
565 120102 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 52.00
565 120107 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 52.00
565 120110 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 52.00
565 120112 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 52.00
565 120126 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 52.00
565 120161 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 52.00
565 120216 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 52.00
565 120223 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 52.00
565 120243 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 52.00
565 120259 ด.ญ. ปิ่นชีวัน บุญครอบ ป.6 52.00
565 120281 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 52.00
565 120297 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 52.00
565 120322 ด.ญ. ภคอร เลิศมงคล ป.6 52.00
565 120329 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 52.00
565 120331 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 52.00
565 120333 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 52.00
565 120334 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 52.00
565 120400 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 52.00
565 120448 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 52.00
565 120451 ด.ญ. กานต์ธิดา มอญดี ป.6 52.00
565 120466 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 52.00
565 120468 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 52.00
565 120498 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 52.00
565 120524 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 52.00
565 120526 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 52.00
565 120549 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 52.00
565 120559 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 52.00
565 120637 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 52.00
565 120651 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 52.00
565 120659 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 52.00
565 120666 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 52.00
565 120669 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 52.00
565 120701 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 52.00
565 120714 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 52.00
565 120724 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 52.00
565 120729 ด.ญ. ธัญญรัตน์ สงสุวรรณ์ ป.6 52.00
565 120730 ด.ช. พีระ ณ ระนอง ป.6 52.00
565 120738 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 52.00
565 120742 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 52.00
565 120759 ด.ญ. ศิรภัสสร จาริกพฤทธิ์ ป.6 52.00
565 120798 ด.ญ. มณิสรา นิ่มเย็น ป.6 52.00
565 120810 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 52.00
565 120827 ด.ช. ณยศ นุชฉัยยา ป.6 52.00
565 120837 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 52.00
565 120846 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.5 52.00
565 120861 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 52.00
565 120877 ด.ช. ภูริคุณ เรืองสม ป.6 52.00
565 120892 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 52.00
565 120903 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 52.00
565 120910 ด.ญ. ชนิกานต์ อาจศึก ป.6 52.00
565 120922 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 52.00
565 220011 ด.ญ. อรชพร สุวพร ป.6 52.00
565 220056 ด.ช. นันทวัฒน์ วิมลโสภณกิตติ ป.6 52.00
565 220057 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 52.00
565 220080 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 52.00
565 220084 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 52.00
565 220095 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 52.00
565 220130 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 52.00
565 220150 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 52.00
565 220160 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 52.00
565 220166 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 52.00
565 220204 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.5 52.00
565 220214 ด.ญ. กันต์ฤทัย ชุติณิชากร ป.6 52.00
565 220228 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 52.00
565 220236 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 52.00
565 220274 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 52.00
565 220280 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 52.00
565 220284 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 52.00
565 220285 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 52.00
565 220289 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 52.00
565 220294 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 52.00
565 220298 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.5 52.00
565 220302 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 52.00
565 220367 ด.ช. ณัฏฐพัชร ศักดิ์สิทธิ์ ป.6 52.00
565 220370 ด.ช. ภวิศ หงส์งามเจริญ ป.5 52.00
565 220372 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.5 52.00
565 220406 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 52.00
565 220418 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 52.00
565 220424 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 52.00
565 220426 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 52.00
565 220456 ป.6 52.00
565 220462 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 52.00
565 220463 ด.ญ. ชาลิสา ปิ่นโพธิ์ ป.6 52.00
565 220488 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 52.00
565 220492 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 52.00
565 220499 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 52.00
565 220539 ด.ช. ธันวา จันทร์เขียว ป.6 52.00
565 220581 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 52.00
565 220600 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 52.00
565 220615 ด.ญ. พีรญา วรสุวัฒน์ ป.6 52.00
565 220625 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 52.00
565 220632 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 52.00
565 220666 ด.ช. ธนกร ด้วงประภัศร์ ป.6 52.00
565 220668 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 52.00
565 220679 ด.ญ. ชัญญภัทร รัตนภิญโญพงษ์ ป.6 52.00
565 220704 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 52.00
565 220749 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.4 52.00
565 220757 ด.ช. ณพง มุ่งค้ำกลาง ป.6 52.00
565 220767 ด.ญ. กันติชา เมฆประยูร ป.6 52.00
565 220794 ด.ญ. วรินทร์ลดา ชุ่มปลั่ง ป.6 52.00
565 220799 ด.ญ. ณัชชา วรรณโกวัฒน์ ป.6 52.00
565 220827 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 52.00
565 220830 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 52.00
672 120006 ด.ญ. อชิรญา อธิวาสนขันติ ป.6 48.00
672 120010 ด.ญ. ภัทรามาส ประเหมือน ป.5 48.00
672 120053 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.5 48.00
672 120067 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 48.00
672 120092 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 48.00
672 120096 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 48.00
672 120115 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 48.00
672 120124 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 48.00
672 120144 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 48.00
672 120162 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 48.00
672 120173 ด.ช. บรรณ กุมภาพันธกุล ป.4 48.00
672 120176 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.5 48.00
672 120187 ด.ช. ฐิติวุฒิ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 48.00
672 120188 ด.ช. กันต์ธีร์ โภคนิภา ป.6 48.00
672 120199 ด.ช. ปัญญพงศ์ พลโก ป.6 48.00
672 120230 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 48.00
672 120231 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 48.00
672 120246 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 48.00
672 120279 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 48.00
672 120287 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 48.00
672 120290 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 48.00
672 120338 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 48.00
672 120340 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 48.00
672 120348 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 48.00
672 120388 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 48.00
672 120392 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 48.00
672 120393 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 48.00
672 120408 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 48.00
672 120429 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 48.00
672 120445 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 48.00
672 120473 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 48.00
672 120488 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 48.00
672 120494 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 48.00
672 120508 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 48.00
672 120512 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 48.00
672 120523 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 48.00
672 120525 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 48.00
672 120531 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 48.00
672 120532 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 48.00
672 120550 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 48.00
672 120555 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 48.00
672 120563 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 48.00
672 120568 ด.ญ. ภิญญาพัชร์ อุไรวรรณ์ ป.6 48.00
672 120570 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 48.00
672 120585 ด.ญ. ฐิติพร ยาวิชัย ป.6 48.00
672 120626 ด.ญ. เตชินี ลิ้มสกุล ป.6 48.00
672 120638 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 48.00
672 120642 ด.ช. อัครวิทย์ อัครจรัลญา ป.5 48.00
672 120645 ด.ญ. ปกรดา ไชยโรจน์ ป.6 48.00
672 120667 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 48.00
672 120681 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 48.00
672 120772 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.5 48.00
672 120775 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 48.00
672 120783 ด.ช. ปัญญวิฐ จันทะยานี ป.6 48.00
672 120881 ด.ญ. สุตาภัทร ขัตติยาภิรักษ์ ป.5 48.00
672 120927 ด.ญ. ปวริตรา บุญนาค ป.6 48.00
672 220009 ด.ญ. ภัณฑิรา มารศรี ป.4 48.00
672 220013 ด.ญ. อิสรีย์ วงศ์ทองเหลือ ป.6 48.00
672 220022 ด.ญ. พัทธนันท์ จันทรสวัสดิ์ ป.6 48.00
672 220038 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.4 48.00
672 220055 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.5 48.00
672 220058 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 48.00
672 220073 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 48.00
672 220083 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 48.00
672 220106 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 48.00
672 220111 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 48.00
672 220123 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 48.00
672 220128 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 48.00
672 220134 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 48.00
672 220158 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 48.00
672 220211 ด.ช. เทวกรณ์ ผกาแก้ว ป.6 48.00
672 220226 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 48.00
672 220241 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 48.00
672 220242 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 48.00
672 220249 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 48.00
672 220262 ด.ญ. ภควรรณ เจริญชัย ป.6 48.00
672 220270 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 48.00
672 220287 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 48.00
672 220299 ด.ช. ปภินวิช ศรีอรุณ ป.6 48.00
672 220306 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 48.00
672 220311 ด.ญ. พิมพ์นารา พรรณมณีลักษณ์ ป.6 48.00
672 220320 ด.ญ. กัลธกาญจน์ สะสม ป.6 48.00
672 220340 ด.ญ. ณิชากรณ์ เนกขัมม์ ป.6 48.00
672 220347 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 48.00
672 220373 ด.ช. ธนโชติ เล็กสมพงษ์ ป.6 48.00
672 220374 ด.ญ. พิริยาพร ชุติมากุล ป.6 48.00
672 220388 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 48.00
672 220391 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 48.00
672 220433 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.5 48.00
672 220435 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 48.00
672 220469 ด.ช. ขจรกฤต ชลเกียรติภูมิ ป.5 48.00
672 220475 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 48.00
672 220498 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 48.00
672 220503 ด.ญ. ธารีรัตน์ ลิมสุวรรณ ป.6 48.00
672 220515 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 48.00
672 220549 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.5 48.00
672 220552 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 48.00
672 220582 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 48.00
672 220595 ด.ช. ภาณพัช จันทร์ฉาย ป.6 48.00
672 220598 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 48.00
672 220612 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 48.00
672 220648 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 48.00
672 220672 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 48.00
672 220678 ด.ญ. วิรัลยุพา วัฒนชาติกนันท์ ป.6 48.00
672 220689 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 48.00
672 220705 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 48.00
672 220712 ด.ช. ศรุต แก้วรากมุข ป.6 48.00
672 220725 ด.ญ. กวินทรา ปัญญาบารมี ป.6 48.00
672 220743 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 48.00
672 220744 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 48.00
672 220769 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 48.00
672 220774 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 48.00
672 220776 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 48.00
672 220784 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 48.00
672 220793 ด.ญ. พิชชากร ทวีสุขธนศักดิ์ ป.6 48.00
672 220812 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 48.00
672 220822 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 48.00
672 220833 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 48.00
790 120020 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.5 44.00
790 120021 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 44.00
790 120082 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 44.00
790 120085 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 44.00
790 120138 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 44.00
790 120157 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 44.00
790 120193 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.5 44.00
790 120195 ด.ช. นพรุจ ทรัพย์สินมั่นคง ป.6 44.00
790 120204 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 44.00
790 120210 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 44.00
790 120214 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 44.00
790 120221 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 44.00
790 120224 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 44.00
790 120254 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.5 44.00
790 120282 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 44.00
790 120284 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 44.00
790 120339 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 44.00
790 120341 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 44.00
790 120358 ด.ญ. ลักขณาพร เงินเรื่องโรจน์ ป.6 44.00
790 120377 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 44.00
790 120394 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 44.00
790 120395 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 44.00
790 120412 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 44.00
790 120436 ด.ญ. นพภัชษรย์ เดชอยู่ ป.6 44.00
790 120450 ด.ญ. กาญจน์ชนก แสงบุตร ป.6 44.00
790 120490 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 44.00
790 120495 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 44.00
790 120501 ด.ช. กฤติน ปุณกบุตร ป.5 44.00
790 120506 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 44.00
790 120514 ด.ญ. นันทภัค จินดาวุฒิกุล ป.5 44.00
790 120519 ด.ญ. ภาสินี วิจารณ์ ป.6 44.00
790 120529 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 44.00
790 120542 ด.ญ. รมิดา จิรภิญญาวงศ์ ป.5 44.00
790 120571 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 44.00
790 120574 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 44.00
790 120596 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 44.00
790 120607 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 44.00
790 120616 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 44.00
790 120668 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 44.00
790 120685 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 44.00
790 120693 ด.ช. สิน สินพระยากุล ป.5 44.00
790 120700 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 44.00
790 120707 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.5 44.00
790 120712 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.5 44.00
790 120713 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 44.00
790 120721 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 44.00
790 120733 ด.ญ. ณัฐณิชา โพธิ์ฤทธิ์ ป.6 44.00
790 120740 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 44.00
790 120741 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 44.00
790 120792 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 44.00
790 120809 ด.ญ. ดีน่า อุศมา ป.6 44.00
790 120831 ด.ญ. ณชชญา แสงเพชร์ ป.4 44.00
790 120868 ด.ช. ณรงค์วรรธ ลิ้มประเสริฐ ป.6 44.00
790 120872 ด.ญ. วรานิษฐ์ ขจรเดชะ ป.6 44.00
790 120893 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 44.00
790 120895 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 44.00
790 120913 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.5 44.00
790 120921 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 44.00
790 120932 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 44.00
790 220030 ด.ญ. อชิรญาณ์ อุตรมาตย์ ป.6 44.00
790 220045 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.5 44.00
790 220047 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.5 44.00
790 220063 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 44.00
790 220075 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 44.00
790 220078 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 44.00
790 220090 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 44.00
790 220109 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 44.00
790 220115 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 44.00
790 220132 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 44.00
790 220176 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 44.00
790 220187 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 44.00
790 220212 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.5 44.00
790 220213 ด.ช. วรินทร วงศ์จรรยา ป.6 44.00
790 220220 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 44.00
790 220222 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 44.00
790 220237 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 44.00
790 220261 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.4 44.00
790 220263 ด.ช. จุลนล นวลตา ป.6 44.00
790 220271 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 44.00
790 220273 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 44.00
790 220293 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.5 44.00
790 220318 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.5 44.00
790 220327 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 44.00
790 220344 ด.ญ. พิมพ์นภัส ฉัตรแก้ว ป.6 44.00
790 220352 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 44.00
790 220358 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 44.00
790 220369 ด.ญ. นภนิธิณัฐ ศิรเวท ป.6 44.00
790 220378 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 44.00
790 220394 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 44.00
790 220396 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เบญจรงคพันธ์ ป.6 44.00
790 220405 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 44.00
790 220427 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 44.00
790 220437 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 44.00
790 220440 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 44.00
790 220444 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 44.00
790 220468 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.5 44.00
790 220481 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 44.00
790 220484 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 44.00
790 220491 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 44.00
790 220495 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 44.00
790 220525 ด.ญ. ลถัสรดา โชติสาธิตกุล ป.5 44.00
790 220528 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 44.00
790 220630 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 44.00
790 220662 ด.ช. ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว ป.5 44.00
790 220683 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 44.00
790 220690 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 44.00
790 220697 ด.ญ. สุดานาถ ชื่นชูวงค์ ป.6 44.00
790 220714 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 44.00
790 220728 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 44.00
790 220730 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 44.00
790 220777 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 44.00
790 220781 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 44.00
790 220806 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 44.00
790 220825 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.5 44.00
904 120007 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.5 40.00
904 120011 ด.ช. ธีรพันธ์ ถาวรรักษ์ ป.6 40.00
904 120013 ด.ช. พชร ชื่นศิริ ป.6 40.00
904 120016 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.5 40.00
904 120029 ด.ญ. ลภัสรดา โพธิ์งาม ป.6 40.00
904 120037 ด.ช. ยศวริทธิ์ เจริญพิทักษ์ ป.6 40.00
904 120047 ด.ญ. ลาภิสรา โพธิ์งาม ป.6 40.00
904 120071 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 40.00
904 120094 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 40.00
904 120118 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 40.00
904 120120 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 40.00
904 120121 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 40.00
904 120125 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 40.00
904 120129 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 40.00
904 120137 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 40.00
904 120141 ด.ญ. ภัทชญารีย์ สฤษดิ์เจริญค้า ป.5 40.00
904 120153 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 40.00
904 120154 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 40.00
904 120160 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 40.00
904 120169 ด.ช. ณัฐกิตติ์ แก้วเชิด ป.6 40.00
904 120174 ด.ช. ปวิชปัณฑรีย์ พึ่งรัศมี ป.6 40.00
904 120182 ด.ช. สุภเวช เพชรขวัญ ป.6 40.00
904 120183 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 40.00
904 120192 ด.ญ. บุญญาภา คงเจริญถิ่น ป.6 40.00
904 120201 ด.ญ. กันติชา ไพรวงค์ ป.6 40.00
904 120203 ด.ช. กวินทรา อิ่มมูล ป.5 40.00
904 120206 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 40.00
904 120225 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 40.00
904 120266 ด.ช. พีรณัฐ ไพจิตราสุคนธ์ ป.6 40.00
904 120285 ด.ญ. อัยญาเรศ ลิมาภรณ์วณิชย์ ป.6 40.00
904 120303 ด.ญ. นภัษรินทร์ เช็ง ป.6 40.00
904 120310 ด.ญ. โสรญา บาตรโพธิ์ ป.6 40.00
904 120343 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 40.00
904 120369 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 40.00
904 120410 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 40.00
904 120417 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 40.00
904 120425 ด.ช. ปรัตถกร รักงาม ป.5 40.00
904 120444 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 40.00
904 120449 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 40.00
904 120455 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 40.00
904 120472 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 40.00
904 120484 ด.ช. ธรรม์ธีร์ นนทสุวรรณ ป.5 40.00
904 120493 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 40.00
904 120496 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 40.00
904 120504 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 40.00
904 120544 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ฟูฟุ้ง ป.6 40.00
904 120553 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 40.00
904 120554 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 40.00
904 120556 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 40.00
904 120565 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.5 40.00
904 120567 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.5 40.00
904 120582 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 40.00
904 120587 ด.ญ. ปัณฑา ห้าวหาญ ป.6 40.00
904 120599 ด.ช. ธันยพงศ์ แสงอาทิตย์ ป.4 40.00
904 120610 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 40.00
904 120611 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.5 40.00
904 120613 ด.ช. พิชญากร ชื่นสกุล ป.6 40.00
904 120625 ด.ช. กฤศกร เกตุทอง ป.6 40.00
904 120658 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 40.00
904 120670 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 40.00
904 120709 ด.ญ. ปุญณมาส รุ่งดำรงค์ ป.4 40.00
904 120725 ด.ญ. กนกพิชญ์ จันทร์วาสน์ ป.6 40.00
904 120762 ด.ญ. กฤตยา หริราบไพรี ป.5 40.00
904 120782 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.5 40.00
904 120806 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 40.00
904 120812 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 40.00
904 120813 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 40.00
904 120836 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 40.00
904 120853 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 40.00
904 120855 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 40.00
904 120873 ด.ญ. สุธีรา กำธร ป.6 40.00
904 120879 ด.ช. กฤชฐา เหล่าสกุลพร ป.6 40.00
904 120880 ด.ญ. สุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย ป.6 40.00
904 120887 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.5 40.00
904 120891 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 40.00
904 120926 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.5 40.00
904 220002 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.5 40.00
904 220005 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขสำราญ ป.6 40.00
904 220010 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.4 40.00
904 220020 ด.ช. ธนวินท์ อยู่สุข ป.5 40.00
904 220040 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.5 40.00
904 220042 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.4 40.00
904 220112 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 40.00
904 220131 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 40.00
904 220140 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 40.00
904 220147 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 40.00
904 220154 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 40.00
904 220193 ด.ญ. ฐิตารีย์ สุประดิษฐ์ ป.6 40.00
904 220216 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 40.00
904 220232 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 40.00
904 220246 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 40.00
904 220265 ด.ญ. พิมพ์ดาว ไชยศรี ป.5 40.00
904 220283 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 40.00
904 220291 ด.ช. ธีภพ เทิดนามวงศ์ ป.4 40.00
904 220296 ด.ช. สิรธีร์ ศิริวิทยรัตน์ ป.6 40.00
904 220313 ด.ญ. ศกุณตลาย์ เส็งพานิช ป.5 40.00
904 220332 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 40.00
904 220343 ด.ช. เจริญอภิธรม์ ชุตินธโร ป.5 40.00
904 220354 ด.ญ. ธิดากานต์ แสงจันทร์ ป.6 40.00
904 220360 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 40.00
904 220366 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 40.00
904 220399 ด.ญ. ฬฬิตา เวียงเงิน ป.6 40.00
904 220404 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 40.00
904 220415 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 40.00
904 220417 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 40.00
904 220436 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 40.00
904 220470 ด.ช. ชาญศร กิมยงค์ ป.5 40.00
904 220472 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 40.00
904 220502 ด.ญ. กมลชนก จิตต์สุนทร ป.6 40.00
904 220504 ด.ญ. ประภาภัทร ปานถม ป.6 40.00
904 220507 ด.ญ. ณัฐวศา พาณิชย์ ป.6 40.00
904 220508 ด.ญ. เมษารัตน์ หล่อเหลี่ยม ป.6 40.00
904 220536 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 40.00
904 220537 ด.ญ. นภัสร วรรณสุข ป.6 40.00
904 220551 ด.ญ. ณพาภรณ์ นันทพันธ์ ป.5 40.00
904 220555 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 40.00
904 220568 ด.ญ. กฤษติกุล งามเมือง ป.6 40.00
904 220571 ด.ญ. ณัฐธิดา เลิศวงศ์วีรชัย ป.5 40.00
904 220574 ด.ญ. วาศมณี มณีวาศ ป.6 40.00
904 220596 ด.ญ. พิชชาภา เอื้อจิตรเมศ ป.6 40.00
904 220619 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 40.00
904 220624 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 40.00
904 220640 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 40.00
904 220647 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 40.00
904 220655 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 40.00
904 220676 ด.ช. คุณานนต์ แสงด้วง ป.6 40.00
904 220685 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 40.00
904 220700 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 40.00
904 220702 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 40.00
904 220706 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา หนุมาร ป.6 40.00
904 220721 ด.ญ. อรุชวรา แซ่กัว ป.5 40.00
904 220738 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 40.00
904 220739 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 40.00
904 220748 ด.ญ. กฤตติกา แสงแจ่ม ป.5 40.00
904 220760 ด.ญ. สิริกัลยา วลาพล ป.5 40.00
904 220765 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.5 40.00
904 220785 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 40.00
904 220823 ด.ญ. จิรวดี ประดิษฐ์อภัย ป.6 40.00
904 220829 ด.ช. อัครชัย ขวัญชื่น ป.6 40.00
1043 120003 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วัฒนพันธ์ ป.6 36.00
1043 120012 ด.ญ. จิณฐา มั่งมี ป.6 36.00
1043 120023 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.5 36.00
1043 120054 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.5 36.00
1043 120069 ด.ช. ปุญชรัศมิ์ นุกูลวุฒิโอภาส ป.6 36.00
1043 120079 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 36.00
1043 120081 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 36.00
1043 120095 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 36.00
1043 120116 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 36.00
1043 120122 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 36.00
1043 120134 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 36.00
1043 120142 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 36.00
1043 120149 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 36.00
1043 120155 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 36.00
1043 120163 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 36.00
1043 120175 ด.ช. พจน์ชาณน ขำวงษ์ ป.6 36.00
1043 120177 ด.ญ. ภิญญดา เชียวสิริขจร ป.5 36.00
1043 120181 ด.ญ. แวววัย กาวินคำ ป.6 36.00
1043 120208 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 36.00
1043 120212 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 36.00
1043 120222 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 36.00
1043 120227 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 36.00
1043 120234 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 36.00
1043 120249 ด.ช. ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น ป.6 36.00
1043 120265 ด.ญ. ปานชีวา บุญครอบ ป.6 36.00
1043 120267 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.5 36.00
1043 120283 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 36.00
1043 120286 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 36.00
1043 120291 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 36.00
1043 120306 ด.ญ. พิรญาณ์ พันธ์จิตต์ ป.6 36.00
1043 120326 ด.ช. พีรณัฐ ตีระวัฒนานนท์ ป.6 36.00
1043 120327 ด.ญ. สุธินี สุรินา ป.6 36.00
1043 120363 ด.ญ. กัณต์กนิษฐ์ ปั้นคุ่ย ป.5 36.00
1043 120373 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 36.00
1043 120374 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 36.00
1043 120380 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 36.00
1043 120386 ด.ช. ภัททิยะ วราพันธุ์ ป.6 36.00
1043 120426 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พึ่งแสง ป.6 36.00
1043 120435 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 36.00
1043 120437 ด.ช. อินท์ อินทวงศ์ ป.6 36.00
1043 120438 ด.ช. คัคเนศวร์ ปานนาค ป.5 36.00
1043 120453 ด.ช. พิทยุตม์ อุปรมัย ป.5 36.00
1043 120467 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 36.00
1043 120481 ด.ญ. พรรณภัทร ช่วงอรุณ ป.6 36.00
1043 120517 ด.ช. ทนุธรรม บุตรโพธิ์ ป.6 36.00
1043 120560 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 36.00
1043 120562 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 36.00
1043 120566 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.5 36.00
1043 120590 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พงศ์ภูริจินดา ป.5 36.00
1043 120594 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.5 36.00
1043 120618 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 36.00
1043 120640 ด.ช. กุศล พินิจสถิล ป.5 36.00
1043 120644 ด.ญ. ปาณิสรา ศรีทอง ป.5 36.00
1043 120647 ด.ช. คมธง สุวรรณไพรัตน์ ป.6 36.00
1043 120695 ด.ช. ชยกร พลายมาศ ป.6 36.00
1043 120696 ด.ญ. ชวัลญา รักสวิด ป.6 36.00
1043 120697 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.5 36.00
1043 120726 ด.ญ. ชิสาพัชร์ จีนสุกแสง ป.6 36.00
1043 120727 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.5 36.00
1043 120751 ด.ญ. พิชญธิดา พราหมณ์ยอด ป.6 36.00
1043 120754 ด.ช. นิชคุณ เจริญกิจกมล ป.4 36.00
1043 120760 ด.ญ. รดา สุวรรณเทวะธูป ป.6 36.00
1043 120787 ด.ช. ณวัฒน์ บุนนาค ป.6 36.00
1043 120796 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.5 36.00
1043 120799 ด.ญ. บุญรักษา รวีวงศ์อโนทัย ป.5 36.00
1043 120800 ด.ช. โซซาร์มาร์ จูฑะวนิช ป.6 36.00
1043 120801 ด.ญ. พลอยชนก เติมสุข ป.6 36.00
1043 120802 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.5 36.00
1043 120829 ด.ช. เจษฏา สกุลเจน ป.6 36.00
1043 120841 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 36.00
1043 120842 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 36.00
1043 120864 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 36.00
1043 120886 ด.ญ. นวพรรษ เลิศไกร ป.6 36.00
1043 120899 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 36.00
1043 120900 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 36.00
1043 120906 ด.ญ. ชนิดาภา รังษีสุทธิรัตน์ ป.5 36.00
1043 120929 ด.ช. พลธิวัฒน์ ไวทยวรรณ ป.6 36.00
1043 120931 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 36.00
1043 220034 ด.ญ. ปาณิสรา วรทีปานนท์ ป.6 36.00
1043 220048 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.5 36.00
1043 220072 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 36.00
1043 220089 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 36.00
1043 220135 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 36.00
1043 220168 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 36.00
1043 220203 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.5 36.00
1043 220208 ด.ญ. จิรัชยา เลิศเพิ่มทรัพย์ ป.6 36.00
1043 220223 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 36.00
1043 220269 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 36.00
1043 220272 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 36.00
1043 220288 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 36.00
1043 220309 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 36.00
1043 220325 ด.ญ. ธรรศกาญจน์ สืบสุรีย์กุล ป.6 36.00
1043 220330 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 36.00
1043 220338 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 36.00
1043 220395 ด.ช. ณัฐภูดิศ พัดแดง ป.6 36.00
1043 220397 ด.ช. พิสิษฐ์ เหล่าทอง ป.5 36.00
1043 220398 ด.ช. ภัฏ กอสุราษฎร์ ป.6 36.00
1043 220413 ด.ช. จารุปกร ชัชวาลรัตน์ ป.6 36.00
1043 220443 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 36.00
1043 220478 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 36.00
1043 220501 ด.ช. ชยานันท์ เตรียมธนานันท์ ป.4 36.00
1043 220514 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 36.00
1043 220531 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 36.00
1043 220534 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 36.00
1043 220543 ด.ช. บูรณ์วริทธิ์ อินทร์ขาว ป.4 36.00
1043 220544 ด.ช. พงศ์ปณต พงษ์สุริยะวรรณ ป.6 36.00
1043 220553 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 36.00
1043 220560 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.5 36.00
1043 220562 ด.ช. ศิวรักษ์ คุณาธรรมรักษ์ ป.5 36.00
1043 220591 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 36.00
1043 220604 ด.ญ. จิตญาณินท์ กลัดแก้ว ป.6 36.00
1043 220617 ด.ช. วิทยา นารี ป.6 36.00
1043 220661 ด.ช. พงศ์ภีระ พรหมประยงค์ ป.5 36.00
1043 220688 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 36.00
1043 220691 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 36.00
1043 220708 ด.ช. อธิศ อินทรีย์ ป.6 36.00
1043 220719 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 36.00
1043 220722 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.5 36.00
1043 220726 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 36.00
1043 220729 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 36.00
1043 220737 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 36.00
1043 220750 ด.ญ. ณิชกรกุล ชนะน้อย ป.6 36.00
1043 220752 ด.ช. พงศ์พิช พฤฒิพิบูลธรรม ป.6 36.00
1043 220789 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 36.00
1043 220797 ด.ช. ณฐกร จันทรจิตร ป.6 36.00
1043 220802 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.5 36.00
1043 220809 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 36.00
1043 220821 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 36.00
1043 220835 ด.ช. พงศกร ชินพงศ์ ป.6 36.00
1172 120002 ด.ญ. ดนยา ชิดสวน ป.6 32.00
1172 120004 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.5 32.00
1172 120015 ด.ญ. ภัทรวดี เฉิดอารีกิจ ป.5 32.00
1172 120024 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.4 32.00
1172 120030 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.4 32.00
1172 120032 ด.ช. กฤตธัช อุ่นธรรม ป.5 32.00
1172 120035 ด.ช. ญาณวุฒิ แร่วงค์คต ป.6 32.00
1172 120036 ด.ช. นรภัทร วงศ์ปถัมภ์ ป.5 32.00
1172 120040 ด.ช. พชระ ทาย จิตต์วารี ป.6 32.00
1172 120050 ด.ช. อรุณวิชญ์ อรุณสวัสดิ์ ป.6 32.00
1172 120084 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 32.00
1172 120087 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 32.00
1172 120100 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 32.00
1172 120150 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 32.00
1172 120165 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 32.00
1172 120178 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.5 32.00
1172 120180 ด.ญ. อชิรญาณ์ หึงขุนทด ป.6 32.00
1172 120191 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.5 32.00
1172 120198 ด.ช. ชัยโชค แก้วอ้น ป.6 32.00
1172 120260 ด.ช. สิทธิพัฒน์ พรหมคง ป.5 32.00
1172 120262 ด.ญ. ตมิตา จันทร์สว่าง ป.6 32.00
1172 120270 ด.ญ. เอริฎา ลาภเจริญ ป.6 32.00
1172 120301 ด.ญ. ธนพร โหน่งวัน ป.6 32.00
1172 120308 ด.ญ. อชิรญา มุกดาลอย ป.6 32.00
1172 120312 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.5 32.00
1172 120313 ด.ช. ณัฐภัทร รักษาพันธ์ ป.5 32.00
1172 120324 ด.ญ. ณภัทร โตสาระภี ป.6 32.00
1172 120347 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 32.00
1172 120354 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.5 32.00
1172 120362 ด.ช. อติรุจ เอกพันธุ์ ป.6 32.00
1172 120366 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 32.00
1172 120367 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 32.00
1172 120375 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 32.00
1172 120376 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 32.00
1172 120382 ด.ช. ยศกร นนทนาคร ป.5 32.00
1172 120387 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 32.00
1172 120404 ด.ญ. นัจภัค จังคศิริ ป.6 32.00
1172 120439 ด.ช. จุมพลภัทร์ ปานนาค ป.4 32.00
1172 120458 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 32.00
1172 120459 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 32.00
1172 120470 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 32.00
1172 120475 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 32.00
1172 120502 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.4 32.00
1172 120503 ด.ญ. ๊ณมีนา กอแก้ว ป.6 32.00
1172 120521 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 32.00
1172 120530 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 32.00
1172 120541 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.4 32.00
1172 120546 ด.ช. ธนะพัฒน์ จันทร์งาม ป.5 32.00
1172 120552 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 32.00
1172 120569 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 32.00
1172 120578 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 32.00
1172 120583 ด.ญ. กฤติยาณี กัดฟัก ป.4 32.00
1172 120589 ด.ช. ภูเทพ ดิลกวัฒนะคูณ ป.4 32.00
1172 120595 ด.ช. อัครพงษ์ สุวรรณบูรณ์ ป.5 32.00
1172 120598 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.5 32.00
1172 120615 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 32.00
1172 120622 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 32.00
1172 120629 ด.ช. ชยกร เมืองวสุ ป.6 32.00
1172 120633 ด.ญ. พิชฎา กันสิทธิ์ ป.6 32.00
1172 120639 ด.ช. กวินท์ จันทวงค์ ป.6 32.00
1172 120654 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 32.00
1172 120662 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 32.00
1172 120663 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 32.00
1172 120671 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 32.00
1172 120674 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.5 32.00
1172 120691 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.5 32.00
1172 120704 ด.ญ. เพียงบุญ เขื่อนสุวรรณ ป.5 32.00
1172 120705 ด.ช. พชรภาธร รติพาณิชย์วงศ์ ป.6 32.00
1172 120710 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 32.00
1172 120735 ด.ญ. ปาลิณีย์ บุญปรีชา ป.5 32.00
1172 120750 ด.ช. ณัฐวรรธ ธวัชประกอบลาภ ป.6 32.00
1172 120752 ด.ญ. กนกพิชญ์ รุ่งเรือง ป.6 32.00
1172 120757 ด.ญ. จารุพิชญา แย้มผล ป.4 32.00
1172 120769 ด.ช. ธนกฤต มีทรัพย์ ป.6 32.00
1172 120774 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 32.00
1172 120786 ด.ญ. พลอยครินทร์ มงคลสวัสดิ์ ป.5 32.00
1172 120794 ด.ช. วิชยะ เจิมประสาทสิทธิ์ ป.6 32.00
1172 120818 ด.ญ. สุทธิดา กองสุข ป.6 32.00
1172 120819 ด.ญ. สุวรินทร์ คงอ่อน ป.6 32.00
1172 120828 ด.ช. ณัฐวินท์ สกุลเจน ป.5 32.00
1172 120844 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 32.00
1172 120866 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 32.00
1172 120890 ด.ช. ผลิตโชค วิจิตรวัชรเวช ป.6 32.00
1172 120907 ด.ญ. นงค์ณภัสญ์ กมลเลิศวณิช ป.6 32.00
1172 120909 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.5 32.00
1172 120911 ด.ญ. รตภัทร สูงศักดิ์ ป.6 32.00
1172 120912 ด.ช. ธนธร ชำนาญเอื้อ ป.6 32.00
1172 120914 ด.ญ. ไกรวิณี อนุพงศ์พัฒน์ ป.5 32.00
1172 120919 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 32.00
1172 120930 ด.ญ. อันนา พ่อค้า ป.6 32.00
1172 120933 ด.ญ. วิกานดา นิระปะกะ ป.6 32.00
1172 220014 ด.ช. ปวีณ คณารักษ์สันติ ป.6 32.00
1172 220017 ด.ญ. นภาดา สงบพันธ์ ป.5 32.00
1172 220027 ด.ช. กันต์ธัช มนัสชน ป.6 32.00
1172 220028 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.5 32.00
1172 220031 ด.ญ. จันทรกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 32.00
1172 220035 ด.ญ. อภิญญารัตน์ อุตชี ป.6 32.00
1172 220041 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ กิตติศรีไสว ป.6 32.00
1172 220050 ด.ญ. วิสารัตน์ กิจพิพิธ ป.6 32.00
1172 220086 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 32.00
1172 220093 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 32.00
1172 220159 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 32.00
1172 220190 ด.ญ. ณิชาภา เนียมขุนทด ป.6 32.00
1172 220192 ด.ญ. ศิริภาดา แก้วใย ป.6 32.00
1172 220202 ด.ช. พีรวิชญ์ สุคต ป.4 32.00
1172 220210 ด.ช. อินทัช วิสูญ ป.5 32.00
1172 220286 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 32.00
1172 220295 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.5 32.00
1172 220337 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 32.00
1172 220371 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.5 32.00
1172 220381 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 32.00
1172 220383 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 32.00
1172 220392 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 32.00
1172 220414 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.5 32.00
1172 220432 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.5 32.00
1172 220441 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 32.00
1172 220458 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 32.00
1172 220465 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.4 32.00
1172 220545 ด.ญ. ศศิพัชร์ วิริยจารี ป.6 32.00
1172 220550 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.5 32.00
1172 220561 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 32.00
1172 220569 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.5 32.00
1172 220572 ด.ช. ปรัตถ์สุนทร ฉ่ำสดใส ป.5 32.00
1172 220575 ด.ญ. ณัฐนรี อนุศาสนนันท์ ป.6 32.00
1172 220580 ด.ช. ลัญชกร ศิลาเกษ ป.6 32.00
1172 220583 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 32.00
1172 220618 ด.ช. รักชนก หิรัญศรี ป.6 32.00
1172 220633 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 32.00
1172 220636 ด.ช. ฆนาการ สังข์กลมเกลี้ยง ป.6 32.00
1172 220698 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.4 32.00
1172 220710 ด.ช. แทนธรรม สารกลิ่น ป.6 32.00
1172 220711 ด.ญ. โซลีษี ซาน ป.6 32.00
1172 220747 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 32.00
1172 220762 ด.ช. นาวา รังสิกลัส ป.6 32.00
1172 220796 ด.ญ. จิดาภา แจ่มจำรัส ป.6 32.00
1172 220804 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.5 32.00
1172 220805 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.5 32.00
1172 220816 ด.ญ. กฤตพร เต็มสงสัย ป.6 32.00
1172 220817 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.4 32.00
1172 220836 ด.ช. สิรวิชญ์ ป้อมจัตุรัส ป.6 32.00
1312 120009 ด.ช. อนุนาท อินอำพร ป.6 28.00
1312 120028 ด.ญ. ชลิดา คูหาสันติสุข ป.6 28.00
1312 120038 ด.ญ. นวินดา จินดาฤกษ์ ป.6 28.00
1312 120041 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.5 28.00
1312 120044 ป.6 28.00
1312 120076 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 28.00
1312 120111 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 28.00
1312 120117 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 28.00
1312 120139 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 28.00
1312 120148 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 28.00
1312 120152 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 28.00
1312 120164 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 28.00
1312 120168 ด.ญ. ชิตยาภรณ์ ครุฑคำ ป.6 28.00
1312 120197 ด.ช. รวิพล ดอกกระถิน ป.6 28.00
1312 120202 ด.ช. รวิภาส ดอกกระถิน ป.6 28.00
1312 120219 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 28.00
1312 120248 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ไพลดำ ป.6 28.00
1312 120256 ด.ช. เพชรบูรณ์ วงษ์ชื่น ป.4 28.00
1312 120258 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.5 28.00
1312 120299 ด.ช. ณัฐชนน แท่นรัตนกุล ป.6 28.00
1312 120300 ด.ญ. ธัญมน ยานรักษา ป.6 28.00
1312 120307 ด.ญ. พิรยา นาคราช ป.6 28.00
1312 120345 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 28.00
1312 120350 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 28.00
1312 120355 ด.ช. ณํัฐรัชต์ ด่านมงคล ป.6 28.00
1312 120357 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.5 28.00
1312 120361 ด.ช. ธราเทพ บัวศรี ป.6 28.00
1312 120364 ด.ญ. รินลดา พรหมจันทร์ทัน ป.6 28.00
1312 120383 ด.ช. ปุญญพัฒน์ รุ่งกลั่น ป.6 28.00
1312 120396 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 28.00
1312 120419 ด.ช. ชยวรรธน์ ชัยสุวิรัตน์ ป.6 28.00
1312 120420 ด.ช. ณัฏฐนันท์ จารุพันธ์ ป.5 28.00
1312 120422 ด.ญ. ปรานทิพย์ สิงห์จันทร์ ป.6 28.00
1312 120424 ด.ช. ศตคุณ ศรีเสวก ป.4 28.00
1312 120447 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 28.00
1312 120510 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 28.00
1312 120511 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 28.00
1312 120522 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 28.00
1312 120584 ด.ช. กฤษนล กัดฟัก ป.6 28.00
1312 120591 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สุมาวงศ์ ป.5 28.00
1312 120592 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.5 28.00
1312 120593 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.5 28.00
1312 120597 ด.ญ. วรณัน ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 28.00
1312 120602 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 28.00
1312 120608 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 28.00
1312 120623 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 28.00
1312 120631 ด.ช. วสิษฐ์พล เสริฐธิกุล ป.5 28.00
1312 120634 ด.ช. สุวพิชญ์ พยัฆวิเชียร ป.6 28.00
1312 120646 ด.ช. ศรัณ สุสำเภา ป.6 28.00
1312 120664 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 28.00
1312 120665 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 28.00
1312 120675 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.5 28.00
1312 120699 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 28.00
1312 120717 ด.ช. ชุติพนธ์ พวงรอด ป.4 28.00
1312 120718 ด.ญ. เนตรปรียา เเซ่อุ่ย ป.6 28.00
1312 120719 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 28.00
1312 120722 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 28.00
1312 120728 ด.ช. ณัฏฐชัย ทองสมัคร ป.6 28.00
1312 120744 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 28.00
1312 120745 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 28.00
1312 120761 ด.ช. วาฎฏะวัน สัจจามั่น ป.6 28.00
1312 120764 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.5 28.00
1312 120765 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.5 28.00
1312 120766 ด.ญ. ปรายฟ้า สัจจามั่น ป.6 28.00
1312 120770 ด.ญ. รัฐนันท์ พอควร ป.5 28.00
1312 120784 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.5 28.00
1312 120790 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 28.00
1312 120793 ด.ญ. กชพรรณ ไตรรัตน์ ป.6 28.00
1312 120797 ด.ช. นิติธร บุญอุทิศ ป.6 28.00
1312 120803 ด.ญ. สิลฎา ขำสุข ป.5 28.00
1312 120808 ด.ช. นครินทร์ ศิวายพราหมณ์ ป.6 28.00
1312 120816 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 28.00
1312 120840 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 28.00
1312 120845 ด.ญ. กัญญาภัทร สุนทรโชติ ป.6 28.00
1312 120850 ด.ช. เตชสิทธิ์ พิสัยพันธ์ ป.6 28.00
1312 120852 ด.ญ. ณปภัสร์ แสงศรี ป.6 28.00
1312 120859 ด.ช. นิยะ รัชอริยะ ป.6 28.00
1312 120860 ด.ญ. ชนิตา แสงบุญเรือง ป.6 28.00
1312 120867 ด.ญ. กันยากร สุภพันธ์ ป.6 28.00
1312 120869 ด.ญ. ณัฐวิมล อรุณสุริยศักดิ์ ป.6 28.00
1312 120875 ด.ญ. พรนภัส บุริพันธ์ ป.6 28.00
1312 120876 ด.ญ. จิณณพัต สวันตรัจฉ์ ป.6 28.00
1312 120888 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ หลวงศิลป์ ป.6 28.00
1312 120898 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 28.00
1312 120905 ด.ช. กรวิชญ์ เปรมชู ป.6 28.00
1312 120908 ด.ช. ศุภวิชญ์ อบเชย ป.6 28.00
1312 120920 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 28.00
1312 120925 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.5 28.00
1312 120936 ด.ญ. ชวิศา ฉ่ำชื่น ป.6 28.00
1312 220001 ด.ช. กษิดิ์คณิน ยาสมุทร ป.5 28.00
1312 220004 ด.ช. วิทวัส เย็นใจ ป.6 28.00
1312 220021 ด.ญ. วรันธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.5 28.00
1312 220023 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.5 28.00
1312 220032 ด.ญ. จรัสกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 28.00
1312 220121 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 28.00
1312 220155 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 28.00
1312 220156 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 28.00
1312 220169 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 28.00
1312 220172 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 28.00
1312 220180 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 28.00
1312 220191 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.5 28.00
1312 220205 ด.ช. จิตติพัฒน์ แขกเทศ ป.5 28.00
1312 220245 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 28.00
1312 220314 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.5 28.00
1312 220319 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แก้ววิจิตร ป.4 28.00
1312 220322 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 28.00
1312 220359 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 28.00
1312 220408 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 28.00
1312 220410 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 28.00
1312 220419 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 28.00
1312 220421 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 28.00
1312 220457 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 28.00
1312 220511 ด.ช. กิตติภพ โศจิศรีสกุล ป.5 28.00
1312 220519 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 28.00
1312 220524 ด.ช. ภูวิศ ฤกษ์หริ่ง ป.6 28.00
1312 220564 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 28.00
1312 220576 ด.ญ. ศนันท์วัลย์ แจ้งเจนเวทย์ ป.6 28.00
1312 220589 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.5 28.00
1312 220616 ด.ช. ศุภศิษฏ์ วัฒนาวรรณะ ป.5 28.00
1312 220620 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.5 28.00
1312 220646 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 28.00
1312 220670 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 28.00
1312 220707 ด.ช. สุกฤษฏิ์พล สังขกนิษฐ์ ป.6 28.00
1312 220723 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.5 28.00
1312 220732 ด.ช. จิรัฎฐ์ กรีธาธร ป.5 28.00
1312 220763 ด.ญ. ณัชชา ลิ้มเพิ่มสุข ป.6 28.00
1312 220790 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 28.00
1312 220803 ด.ช. ธนกร พูลประเสริฐ ป.6 28.00
1312 220807 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 28.00
1312 220837 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 28.00
1442 120018 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.5 24.00
1442 120026 ด.ญ. เอวารินทร์ เชิดชู ป.5 24.00
1442 120033 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.5 24.00
1442 120043 ด.ช. พีรเดช จันทนูเดช ป.6 24.00
1442 120058 ด.ช. ภัทร เกิดเจริญ ป.6 24.00
1442 120091 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 24.00
1442 120103 ด.ญ. พิยดา โสภา ป.6 24.00
1442 120109 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 24.00
1442 120184 ด.ช. กวิน ปานขาว ป.6 24.00
1442 120186 ด.ช. คณพศ สุทธิสุข ป.6 24.00
1442 120189 ด.ช. เปนธัมม์ อัมพุประภา ป.6 24.00
1442 120200 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.5 24.00
1442 120220 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 24.00
1442 120226 ด.ช. ณัชศกรญ์ เลิศวงศ์หัตถกุล ป.6 24.00
1442 120236 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 24.00
1442 120241 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 24.00
1442 120247 ด.ญ. ฐิติภา ศรีมงคล ป.6 24.00
1442 120252 ด.ช. พีรพัฒน์ นิลเกิดเย็น ป.6 24.00
1442 120263 ด.ช. ธีรเพชร พรมลือ ป.5 24.00
1442 120298 ด.ญ. กวินธิดา ชารีโสม ป.6 24.00
1442 120304 ด.ช. นรวิชญ์ จันทร์ศิริ ป.6 24.00
1442 120305 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.5 24.00
1442 120317 ด.ญ. กัญญ์กุลณัช รักสกุล ป.6 24.00
1442 120318 ด.ช. ฐปนัท มาพินิจ ป.6 24.00
1442 120320 ด.ญ. อภิกษณา ตะโสรัตน์ ป.6 24.00
1442 120328 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 24.00
1442 120337 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 24.00
1442 120352 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 24.00
1442 120353 ด.ญ. กฤติณี อิ่นแก้ว ป.6 24.00
1442 120356 ด.ญ. พิชญาภา มิลินทางกูร ป.6 24.00
1442 120399 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 24.00
1442 120421 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.5 24.00
1442 120428 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 24.00
1442 120469 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 24.00
1442 120471 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 24.00
1442 120479 ด.ช. ปัญญวัฒน์ นนทสวัสดิ์ ป.5 24.00
1442 120480 ด.ญ. พรรณภัค ช่วงอรุณ ป.6 24.00
1442 120492 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 24.00
1442 120513 ด.ญ. จิตพิศุทธิ์ พิศุทธิ์ประภัสสร ป.6 24.00
1442 120538 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 24.00
1442 120579 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 24.00
1442 120580 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 24.00
1442 120586 ด.ช. ธนาธิป เอื้อวรกุลชัย ป.5 24.00
1442 120588 ด.ช. กิตติศักดิ์ เข็มทอง ป.5 24.00
1442 120605 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 24.00
1442 120617 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 24.00
1442 120624 ด.ช. ณฐกร วัชรเรืองรัตน์ ป.6 24.00
1442 120643 ด.ช. เสฏฐวุฒิ อภิสิทธิ์บวรกิจ ป.6 24.00
1442 120653 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 24.00
1442 120676 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.5 24.00
1442 120678 ด.ช. บุณยกร ธรรมจินดา ป.6 24.00
1442 120686 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 24.00
1442 120689 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 24.00
1442 120690 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 24.00
1442 120702 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.5 24.00
1442 120716 ด.ช. ธนสิทธิ์ สิทธิเขตต์การ ป.6 24.00
1442 120731 ด.ช. พีรดนย์ เกษา ป.5 24.00
1442 120732 ด.ช. จิรอังกูร ฮันชาติ ป.6 24.00
1442 120756 ด.ช. ณัฐรัชต์ อรุณสิทธิวงศ์ ป.4 24.00
1442 120776 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 24.00
1442 120826 ด.ญ. ชมพูนุท ศรีสุข ป.6 24.00
1442 120838 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 24.00
1442 120862 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 24.00
1442 120865 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 24.00
1442 120883 ด.ญ. นิจวรีย์ นาคเอี่ยม ป.6 24.00
1442 120894 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 24.00
1442 120917 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 24.00
1442 120928 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.5 24.00
1442 220046 ด.ญ. กุลพรภัสร์ ตันจิรวัฒนา ป.6 24.00
1442 220049 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.5 24.00
1442 220054 ด.ญ. พิชญาภา ตั้งพูนทรัพย์ศิริ ป.6 24.00
1442 220074 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 24.00
1442 220114 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 24.00
1442 220144 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 24.00
1442 220209 ด.ญ. ณัฏฐธิดา บุญพราหมณ์ ป.6 24.00
1442 220230 ด.ช. เมธวัจน์ มั่นคงธิติวัฒน์ ป.6 24.00
1442 220260 ด.ช. ปัญจพัน แม้นผัน ป.5 24.00
1442 220275 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 24.00
1442 220350 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 24.00
1442 220364 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 24.00
1442 220409 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 24.00
1442 220460 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 24.00
1442 220538 ด.ญ. เกณิกา อินทรซันไล ป.6 24.00
1442 220579 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.4 24.00
1442 220587 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 24.00
1442 220601 ด.ช. สุกฤษฏฺิพล นามี ป.4 24.00
1442 220621 ด.ช. อินทัช ทองสุข ป.5 24.00
1442 220635 ด.ช. ธนา แสงกระจ่าง ป.6 24.00
1442 220660 ด.ช. ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์ ป.6 24.00
1442 220677 ด.ญ. วิมลพรรณ วัฒนชาติกนันท์ ป.6 24.00
1442 220731 ด.ญ. จิดาภา รุ่งจิรธนานนท์ ป.4 24.00
1442 220758 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.4 24.00
1442 220764 ด.ช. ณฐนน คงจันทร์ ป.6 24.00
1442 220766 ด.ช. พิตติภัทร์ สวัสดิสิงห์ ป.6 24.00
1442 220791 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.5 24.00
1442 220798 ด.ญ. วิรัลพัชร จิรภัทร์วรนนท์ ป.6 24.00
1442 220800 ด.ช. ธีธัช วงศ์วารี ป.6 24.00
1442 220801 ด.ช. ณัฏฐพล มั่นจินตพันธุ์ ป.6 24.00
1442 220819 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 24.00
1442 220824 ด.ญ. ณัฎฐ์ชญา ดวงหอม ป.6 24.00
1442 220834 ด.ช. พงศธร ชินพงศ์ ป.4 24.00
1543 120001 ด.ช. ศตยวรรษ กฤษดาเดชา ป.6 20.00
1543 120005 ด.ญ. ศศิทา มาดา ป.6 20.00
1543 120025 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.5 20.00
1543 120046 ด.ช. ชินาติ ระลึกมูล ป.6 20.00
1543 120105 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 20.00
1543 120172 ด.ญ. ปภาดา จันทาป ป.6 20.00
1543 120179 ด.ช. ศุภกร วรรณพาหุล ป.6 20.00
1543 120240 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 20.00
1543 120242 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 20.00
1543 120251 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.5 20.00
1543 120264 ด.ช. ปราชญ์ชีวิน บุญครอบ ป.6 20.00
1543 120269 ด.ญ. บุษราคัม คำใบ ป.5 20.00
1543 120274 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 20.00
1543 120311 ด.ญ. ทักษอร อังกุรวุฒิกร ป.5 20.00
1543 120314 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.5 20.00
1543 120349 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 20.00
1543 120359 ด.ช. เจตวัฒน์ อินทรมณี ป.6 20.00
1543 120360 ด.ช. เหมราช จุ้ยวรามิตร ป.6 20.00
1543 120372 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 20.00
1543 120381 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 20.00
1543 120384 ด.ญ. พิชาพัทธ์ พุทธโกศัย ป.6 20.00
1543 120430 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 20.00
1543 120452 ด.ญ. ปภภาภัค นิลเขียว ป.4 20.00
1543 120460 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 20.00
1543 120482 ด.ญ. พริฏฐา ธารสมบัติ ป.4 20.00
1543 120520 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 20.00
1543 120545 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.5 20.00
1543 120630 ด.ช. กันตะพัฒน์ โมกขะสมิต ป.5 20.00
1543 120648 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 20.00
1543 120706 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.4 20.00
1543 120746 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.5 20.00
1543 120785 ด.ช. พีชาพันธ์ เลี่ยมอ๋อ ป.6 20.00
1543 120858 ด.ญ. พริย์มาดา เกิดวิเศษสิงห์ ป.6 20.00
1543 120870 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.5 20.00
1543 120882 ด.ญ. กัญจน์จิรา ธรรมสัจจกูล ป.6 20.00
1543 120902 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 20.00
1543 120916 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 20.00
1543 220003 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.5 20.00
1543 220016 ด.ญ. เบญญาภา หวังฤทธิไกรกุล ป.6 20.00
1543 220059 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 20.00
1543 220143 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.5 20.00
1543 220207 ด.ช. พศิน ปิยะอารมณ์รัตน์ ป.5 20.00
1543 220342 ด.ช. ไกรพิชญ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.5 20.00
1543 220376 ด.ช. ชานาธิป แดงนวล ป.6 20.00
1543 220377 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.5 20.00
1543 220461 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 20.00
1543 220464 ด.ญ. ณัฐกฤตา ผลิใบ ป.6 20.00
1543 220473 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 20.00
1543 220532 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 20.00
1543 220546 ด.ช. เพชรชนก เพี้ยก่ำ ป.6 20.00
1543 220606 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 20.00
1543 220613 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 20.00
1543 220637 ด.ช. ภัทรเวท สัยงาม ป.5 20.00
1543 220663 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.5 20.00
1543 220664 ด.ช. ณภัค วิไลชัยกุล ป.4 20.00
1543 220699 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.5 20.00
1543 220701 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 20.00
1543 220709 ด.ญ. อลีนา ศรีดวงแก้ว ป.6 20.00
1543 220720 ด.ญ. จิตรลดา ยอดแคร่ว ป.6 20.00
1543 220735 ด.ช. ภคิน เจริญชวกุล ป.6 20.00
1543 220741 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 20.00
1543 220755 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.5 20.00
1543 220761 ด.ช. สุวิจักขณ์ เพิ่มอารีย์ ป.6 20.00
1543 220811 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 20.00
1607 120022 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.4 16.00
1607 120031 ด.ช. ภาคภูมิ สถิตย์สุข ป.6 16.00
1607 120049 ด.ช. ธนัช จันทร์เที่ยง ป.6 16.00
1607 120066 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 16.00
1607 120114 ด.ช. ภาณุฉัตร ครุฑานุช ป.6 16.00
1607 120194 ด.ช. ปธานิน อรุณสวัสดิ์ ป.6 16.00
1607 120207 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 16.00
1607 120228 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 16.00
1607 120255 ด.ญ. พรปวีณ์ ดิษฐาน ป.5 16.00
1607 120261 ด.ญ. อภิชญานันท์ หาญรุจิระกำจร ป.5 16.00
1607 120271 ด.ญ. พลอย หอมยก ป.6 16.00
1607 120302 ด.ช. ธรรมรัตน์ พิมพ์ศิริ ป.6 16.00
1607 120423 ด.ญ. พุฒิประภา เถินมงคล ป.6 16.00
1607 120456 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 16.00
1607 120483 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.4 16.00
1607 120486 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 16.00
1607 120515 ด.ช. วรรัตน์ สัจธรรม ป.6 16.00
1607 120564 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.5 16.00
1607 120581 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 16.00
1607 120620 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 16.00
1607 120632 ด.ช. อัครณัฏฐ์ ภูตะลา ป.6 16.00
1607 120683 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 16.00
1607 120688 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 16.00
1607 120692 ด.ญ. รดาณัฐ ศรีเกริกกริช ป.6 16.00
1607 120708 ด.ญ. วรรณฉัตร กวีรัตเชวง ป.6 16.00
1607 120737 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 16.00
1607 120753 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.5 16.00
1607 120755 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.5 16.00
1607 120767 ด.ญ. ปรียานุช แซ่หลี่ ป.6 16.00
1607 120833 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 16.00
1607 120847 ด.ช. พิชาภพ ชูสุ่น ป.6 16.00
1607 220007 ด.ญ. สิรินยา แซ่ตั๊น ป.6 16.00
1607 220387 ด.ช. นฤบดินทร์ อ่ำใจ ป.6 16.00
1607 220416 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 16.00
1607 220430 ด.ช. ธนภัทร คู่บารมี ป.6 16.00
1607 220431 ด.ช. ธนวิชญ์ ศักดิ์แสง ป.5 16.00
1607 220467 ด.ช. เสฎฐวุฒิ สถาปนรัตน์กุล ป.6 16.00
1607 220500 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.5 16.00
1607 220563 ด.ช. อัครวัฒน์ ภิญโญธนะสิทธิ์ ป.5 16.00
1607 220577 ด.ญ. ธมกร จันทร์สวัสดิ์ ป.5 16.00
1607 220627 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 16.00
1607 220654 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 16.00
1607 220733 ด.ช. ระพินธร การะเกษร ป.5 16.00
1607 220759 ด.ช. ภูรินทร์ เจริญพืช ป.5 16.00
1651 120034 ด.ช. วัชรพงษ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา ป.5 12.00
1651 120042 ด.ช. อารยะ พรรณเชษฐ์ ป.6 12.00
1651 120057 ด.ช. พัชระดนัญ ลี ป.6 12.00
1651 120101 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 12.00
1651 120211 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 12.00
1651 120411 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 12.00
1651 120576 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 12.00
1651 120600 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 12.00
1651 120758 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.5 12.00
1651 120780 ด.ช. พิพัชร์ภณ สุขสวัสดิ์วงษ์ ป.5 12.00
1651 120856 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 12.00
1651 120889 ด.ญ. นภัสนันท์ อาจกล้า ป.6 12.00
1651 120924 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 12.00
1651 120934 ด.ญ. วิสสุตา สุขสระศรี ป.6 12.00
1651 220015 ด.ช. ศุภวิชญ์ ชวนบุญ ป.6 12.00
1651 220066 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 12.00
1651 220310 ด.ช. ธรรศ พรรณมณีลักษณ์ ป.4 12.00
1651 220547 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.5 12.00
1651 220680 ด.ช. อัครภูมิ ทรัพย์สุนทร ป.6 12.00
1651 220787 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 12.00
1671 120190 ด.ช. กฤษณะ รื่นภาคภูมิ ป.4 8.00
1671 120316 ด.ช. ณพิชญ์ สุภาพ ป.6 8.00
1671 120365 ด.ช. กฤตชัย ช่วยระวะ ป.6 8.00
1671 120398 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 8.00
1671 120694 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.5 8.00
1671 220064 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 8.00
1671 220206 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.5 8.00
1671 220379 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 8.00
1679 220471 ด.ช. ปฐวี กล้ารบ ป.6 0.00
1679 220474 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 0.00