เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุกระดับชั้น

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(20 คะแนน)
1 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 20.00
1 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 20.00
3 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 19.20
3 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 19.20
3 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 19.20
6 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 18.40
6 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 18.40
6 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 18.40
6 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 18.40
6 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 18.40
6 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 18.40
6 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 18.40
6 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 18.40
6 651074 ด.ญ. ปาลิน ศรีสมานุวัตร ป.6 18.40
6 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 18.40
16 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 17.60
16 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 17.60
16 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 17.60
16 650359 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.6 17.60
16 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 17.60
16 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 17.60
16 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 17.60
16 651338 ด.ญ. โศจิรัตน์ เทียนกิ่งแก้ว ป.6 17.60
16 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 17.60
16 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 17.60
16 650973 ด.ญ. จินตา นิมิตรนาวิน ป.6 17.60
27 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 16.80
27 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 16.80
27 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 16.80
27 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 16.80
27 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 16.80
27 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 16.80
27 651927 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.6 16.80
27 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 16.80
27 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 16.80
27 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 16.80
27 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 16.80
27 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 16.80
27 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 16.80
27 652376 ด.ญ. ณชนก วลัยพัชรา ป.6 16.80
27 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 16.80
27 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 16.80
43 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 16.00
43 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 16.00
43 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 16.00
43 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 16.00
43 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 16.00
43 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 16.00
43 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 16.00
43 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 16.00
43 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 16.00
43 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 16.00
43 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 16.00
43 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 16.00
43 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 16.00
43 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 16.00
43 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 16.00
43 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 16.00
43 650777 ด.ช. ชนันธร แซ่ตั้ง ป.6 16.00
43 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 16.00
43 650482 ด.ญ. กฤตภัทร เกลียวทอง ป.6 16.00
43 650969 ด.ช. นิโคลัย สวนกุหลาบ ป.6 16.00
43 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 16.00
43 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 16.00
43 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 16.00
43 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 16.00
43 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 16.00
43 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 16.00
43 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 16.00
43 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 16.00
43 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 16.00
72 652393 ด.ญ. วาทิตยา ลือศิริวัฒนา ป.6 15.20
72 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 15.20
72 652395 ด.ญ. วรัทยา ลือศิริวัฒนา ป.6 15.20
72 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 15.20
72 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 15.20
72 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 15.20
72 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 15.20
72 652194 ด.ญ. นีรชา อาชาสุวรรณ ป.6 15.20
72 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 15.20
72 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 15.20
72 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 15.20
72 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 15.20
72 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 15.20
72 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 15.20
72 651745 ด.ช. ตฤณ สุนทรรังสรรค์ ป.6 15.20
72 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 15.20
72 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 15.20
72 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 15.20
72 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 15.20
72 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 15.20
72 650058 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.6 15.20
72 652482 ด.ช. ธนกฤต วิทยนันท์ ป.6 15.20
72 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 15.20
72 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 15.20
72 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 15.20
72 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 15.20
72 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 15.20
72 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 15.20
72 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 15.20
72 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 15.20
72 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 15.20
72 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 15.20
72 651018 ด.ช. ศุภกร ภัทรเตชาวัฒน์ ป.6 15.20
72 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 15.20
72 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 15.20
72 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 15.20
72 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 15.20
72 651224 ด.ญ. วชิรญาณ์ สิริปัญญาวิทย์ ป.6 15.20
72 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 15.20
72 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 15.20
112 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 14.40
112 652143 ด.ช. พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์ ป.6 14.40
112 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 14.40
112 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 14.40
112 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 14.40
112 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 14.40
112 650521 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วงษ์นิพนธ์ ป.6 14.40
112 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 14.40
112 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 14.40
112 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 14.40
112 652259 ด.ญ. ปานชีวา แย้มละมัย ป.6 14.40
112 651294 ด.ญ. ภัทรภูรี ภักดีกอบกุล ป.6 14.40
112 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 14.40
112 650902 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.6 14.40
112 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 14.40
112 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 14.40
112 651842 ด.ช. วรพชร ทัศกุล ป.6 14.40
112 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 14.40
112 652295 ด.ญ. วิรินทร์ญา นิธิวราเรืองชัย ป.6 14.40
112 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 14.40
112 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 14.40
112 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 14.40
112 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 14.40
112 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 14.40
112 652693 ด.ญ. อรฑัตตา จิตภัทร รามเดชะ ป.6 14.40
112 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 14.40
112 652707 ด.ช. ชญฏ ชลประเสริฐสุข ป.6 14.40
112 650177 ด.ญ. พิชามญชุ์ พลเดช ป.5 14.40
112 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 14.40
112 650493 ด.ช. รู้คุณ ภูรัตน์ ป.6 14.40
112 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 14.40
112 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 14.40
112 652468 ด.ญ. อนันตญา อนันตรุจกุล ป.6 14.40
112 651640 ด.ช. พิชญะ ไชยโชติช่วง ป.6 14.40
112 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 14.40
112 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 14.40
112 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 14.40
112 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 14.40
112 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 14.40
112 650872 ด.ญ. นัทธมน อื้อเศรษฐศักดิ์ ป.6 14.40
112 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 14.40
112 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 14.40
112 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 14.40
112 651788 ด.ช. ภิเศกสินธุ์ นิยมธรรมกิจ ป.6 14.40
112 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 14.40
112 651626 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ทุมสท้าน ป.6 14.40
112 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 14.40
112 651159 ด.ช. น่านน้ำ แก้วอุบล ป.6 14.40
112 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 14.40
112 651400 ด.ช. ปริญ ตันสถาวีรัฐ ป.5 14.40
112 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 14.40
163 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 13.60
163 653000 ด.ช. จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย ป.6 13.60
163 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 13.60
163 651938 ด.ช. ธนิตพงศ์ มัตตะวรรณรุจน์ ป.6 13.60
163 650854 ด.ช. ปุญญพัฒฤน์ โชตินิสากรณ์ ป.6 13.60
163 651237 ด.ช. ดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 13.60
163 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 13.60
163 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 13.60
163 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 13.60
163 650217 ด.ช. ภูมิใจ เลื่องลือวงศ์ ป.6 13.60
163 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 13.60
163 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 13.60
163 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 13.60
163 650342 ด.ญ. พราวฉัตรรัตน์ วันสุทันต์ ป.6 13.60
163 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 13.60
163 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 13.60
163 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 13.60
163 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 13.60
163 651663 ด.ญ. ปสุตา วัฒนธนวุฒิ ป.6 13.60
163 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 13.60
163 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 13.60
163 651697 ด.ญ. วรัทยา แสนหล้า ป.6 13.60
163 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 13.60
163 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 13.60
163 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 13.60
163 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 13.60
163 652853 ด.ญ. โชติกา บุญธวนันท์ ป.6 13.60
163 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 13.60
163 650984 ด.ช. ภาคิน จันทรัตน์ ป.6 13.60
163 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 13.60
163 650883 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.6 13.60
163 650200 ด.ช. ธนกฤต ขาวสนิท ป.6 13.60
163 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 13.60
163 650998 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.6 13.60
163 652422 ด.ช. ภีมะ ศรีวนิชย์ ป.6 13.60
163 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 13.60
163 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 13.60
163 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 13.60
163 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 13.60
163 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 13.60
163 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 13.60
163 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 13.60
163 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 13.60
163 650611 ด.ญ. ณัฐทิตา จุติมา ป.6 13.60
163 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 13.60
163 651969 ด.ญ. สุภานิษา วงษ์รอด ป.6 13.60
163 651931 ด.ช. ณัฐวัศห์ รูปพรม ป.6 13.60
163 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 13.60
163 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 13.60
163 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 13.60
163 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 13.60
163 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 13.60
163 652592 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.5 13.60
163 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 13.60
163 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 13.60
163 650419 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.4 13.60
163 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 13.60
163 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 13.60
163 652003 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ป.5 13.60
163 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 13.60
163 652521 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.4 13.60
224 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 12.80
224 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 12.80
224 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 12.80
224 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 12.80
224 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 12.80
224 651784 ด.ญ. จิดาภา ฤทธิ์หมุน ป.5 12.80
224 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 12.80
224 651807 ด.ช. โชติพัฒน์ แสงแก้ว ป.6 12.80
224 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 12.80
224 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 12.80
224 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 12.80
224 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 12.80
224 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 12.80
224 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 12.80
224 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 12.80
224 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 12.80
224 651023 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.6 12.80
224 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 12.80
224 651000 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.6 12.80
224 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 12.80
224 650733 ด.ญ. วิธาดา อรรคสิริสถาวร ป.5 12.80
224 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 12.80
224 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 12.80
224 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 12.80
224 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 12.80
224 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 12.80
224 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 12.80
224 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 12.80
224 651653 ด.ญ. ธีริศรา อมรพุทธพล ป.6 12.80
224 650062 ด.ญ. พุทธิฌา เก่งการพานิช ป.6 12.80
224 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 12.80
224 650582 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.6 12.80
224 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 12.80
224 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 12.80
224 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 12.80
224 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 12.80
224 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 12.80
224 652787 ด.ญ. ณัฐณกัญญ์ อภิชาจุติกันต์ ป.6 12.80
224 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 12.80
224 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 12.80
224 652258 ด.ญ. กัลยรัตน์ เบญจานุวัตร ป.6 12.80
224 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 12.80
224 651006 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.5 12.80
224 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 12.80
224 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 12.80
224 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 12.80
224 651266 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.6 12.80
224 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 12.80
224 652394 ด.ญ. อริญชย์ เตสุชาตะ ป.6 12.80
224 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 12.80
224 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 12.80
224 651107 ด.ช. อิทธิมนตร์ บัวจำรัส ป.6 12.80
224 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 12.80
224 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 12.80
224 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 12.80
224 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 12.80
224 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 12.80
281 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 12.00
281 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 12.00
281 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 12.00
281 650690 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.6 12.00
281 651533 ด.ญ. ปุณณิศา ฉิมสอาด ป.6 12.00
281 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 12.00
281 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 12.00
281 652198 ด.ญ. พิมปุญมณี ไชยประสิทธิ์ ป.6 12.00
281 652428 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.5 12.00
281 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 12.00
281 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 12.00
281 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 12.00
281 652380 ด.ญ. จณิสตา เจือจันทร์ ป.6 12.00
281 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 12.00
281 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 12.00
281 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 12.00
281 650002 ด.ช. กันตธีร์ จารวัฒน์ ป.6 12.00
281 652068 ด.ญ. ชัญญานุช อินทรทรัพย์ ป.6 12.00
281 650660 ด.ญ. ทัตพิชชา ลักษณะะพรหม ป.6 12.00
281 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 12.00
281 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 12.00
281 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 12.00
281 651003 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ เพ็งตราพันธ์ุ ป.5 12.00
281 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 12.00
281 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 12.00
281 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 12.00
281 652667 ด.ช. ศุภวิชญ์ อุรุพงศ์พิศาล ป.6 12.00
281 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 12.00
281 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 12.00
281 650833 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.6 12.00
281 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 12.00
281 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 12.00
281 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 12.00
281 651105 ด.ช. กษิดิ์ธรรม สื่อไพบูลย์ ป.6 12.00
281 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 12.00
281 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 12.00
281 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 12.00
281 650848 ด.ช. กานตธีร์ สุ่มอิ่ม ป.6 12.00
281 652166 ด.ญ. พิชญ์สินี น้อยอินทร์วงศ์ ป.5 12.00
281 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 12.00
281 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 12.00
281 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 12.00
281 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 12.00
281 650248 ด.ช. ประพล คงสกุล ป.6 12.00
281 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 12.00
281 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 12.00
281 650332 ด.ช. สมัชญ์ เดียวตระกูล ป.6 12.00
281 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 12.00
281 652265 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.6 12.00
281 650997 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.6 12.00
281 652108 ด.ช. ชยุต ลิ้มวรรณะกูล ป.6 12.00
281 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 12.00
281 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 12.00
281 651684 ด.ญ. ณสิริ สินุธก ป.5 12.00
281 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 12.00
281 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 12.00
281 650865 ด.ช. จรัสไชย ศรีประภากร ป.6 12.00
281 651735 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.6 12.00
281 650050 ด.ช. ณพัชร เลขะชัย ป.5 12.00
281 652687 ด.ช. อธิกิตติ์ บำรุงเอื้อ ป.5 12.00
281 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 12.00
281 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 12.00
281 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 12.00
281 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 12.00
345 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 11.20
345 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 11.20
345 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 11.20
345 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 11.20
345 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 11.20
345 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 11.20
345 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 11.20
345 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 11.20
345 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 11.20
345 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 11.20
345 651919 ด.ญ. ณัฏฐ์วารี เรืองเวทย์วัฒนา ป.6 11.20
345 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 11.20
345 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 11.20
345 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 11.20
345 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 11.20
345 652105 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.6 11.20
345 651216 ด.ช. วันมงคล พิลาศรี ป.6 11.20
345 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 11.20
345 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 11.20
345 652782 ด.ช. ทศพิธ พัฒนสิทธิกร ป.6 11.20
345 650576 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.6 11.20
345 651716 ด.ช. ธนภัทร ประดับมุข ป.6 11.20
345 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 11.20
345 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 11.20
345 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 11.20
345 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 11.20
345 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 11.20
345 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 11.20
345 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 11.20
345 652197 ด.ช. ปิติ นิ่มปิติวัน ป.6 11.20
345 651875 ด.ช. ปวริศ บุญเกิด ป.6 11.20
345 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 11.20
345 652684 ด.ช. เคนตะ นาคาโนะ ป.6 11.20
345 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 11.20
345 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 11.20
345 651688 ด.ช. นพกร สินวิริยะกุล ป.6 11.20
345 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 11.20
345 650457 ด.ช. นพวงศธร วิกุลโรจน์พัฒน์ ป.6 11.20
345 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 11.20
345 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 11.20
345 651944 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.6 11.20
345 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 11.20
345 651139 ด.ญ. ณัฐนรี โรจนากาศ ป.6 11.20
345 651929 ด.ช. เขมทัต วีณิน ป.6 11.20
345 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 11.20
345 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 11.20
345 650438 ด.ญ. ปุณย์พิชชา ช้อยชด ป.6 11.20
345 651382 ด.ช. ฐิติวัชร์ คชชา ป.6 11.20
345 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 11.20
345 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 11.20
345 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 11.20
345 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 11.20
345 650053 ด.ช. อรรถ ภูมิจิตร ป.5 11.20
345 652591 ด.ญ. รินรดา รอดเมื่อ ป.6 11.20
345 650735 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.6 11.20
345 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 11.20
345 650947 ด.ช. พิชญะ เอี่ยมสมุทร ป.6 11.20
345 651195 ด.ญ. กวิสรา กาญจนรัตน์ ป.6 11.20
345 651844 ด.ญ. ไอย์ริสสา เพชรวิภูษิต ป.6 11.20
345 652027 ด.ช. วชิรวิทย์ สุคนธะตามร์ ป.4 11.20
345 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 11.20
345 651368 ด.ญ. โสพิชา หิรัญนุช ป.6 11.20
345 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 11.20
345 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 11.20
345 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 11.20
345 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 11.20
345 652813 ด.ญ. ไอย์วริญ ธราธารกุลวัฒนา ป.6 11.20
345 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 11.20
345 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 11.20
345 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 11.20
345 652857 ด.ช. รพีพงษ์ ตั้งจิตเจริญ ป.6 11.20
345 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 11.20
345 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 11.20
345 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 11.20
345 652986 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.6 11.20
345 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 11.20
345 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 11.20
345 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 11.20
345 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 11.20
345 652263 ด.ญ. ณฐิตา สินสุวรรณ ป.4 11.20
345 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 11.20
345 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 11.20
345 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 11.20
345 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 11.20
345 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 11.20
345 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 11.20
345 652560 ด.ช. พชรดณัย โกมลสิงห์ ป.5 11.20
345 652410 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.6 11.20
345 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 11.20
345 652006 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.6 11.20
345 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 11.20
345 651433 ด.ญ. ฐิตารีย์ คำจันทร์ ป.6 11.20
345 652529 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.5 11.20
345 652244 ด.ช. ชูเดช ชิงช่วงชัย ป.4 11.20
345 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 11.20
345 650040 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา วรจิตวรรณากุล ป.6 11.20
345 652117 ด.ญ. พิชามญชุ์ ยิ้มอำนวย ป.5 11.20
442 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 10.40
442 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 10.40
442 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 10.40
442 650867 ด.ญ. ณัชชา จารุเกียรติกุล ป.6 10.40
442 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 10.40
442 650223 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.6 10.40
442 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 10.40
442 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 10.40
442 650461 ด.ช. กชเมธ อาภรณ์ศิริพงษ์ ป.6 10.40
442 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 10.40
442 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 10.40
442 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 10.40
442 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 10.40
442 651053 ด.ช. ณัฐพงษ์ ภู่ขาว ป.6 10.40
442 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 10.40
442 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 10.40
442 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 10.40
442 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 10.40
442 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 10.40
442 650501 ด.ช. พิริยะ นุ่นมีศรี ป.6 10.40
442 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 10.40
442 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 10.40
442 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 10.40
442 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 10.40
442 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 10.40
442 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 10.40
442 652838 ด.ญ. ศุภิสรา ธรรมดี ป.6 10.40
442 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 10.40
442 652348 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.6 10.40
442 650472 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์แสนสุข ป.5 10.40
442 650180 ด.ช. มณฑล ศรีอินทสุทธิ์ ป.6 10.40
442 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 10.40
442 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 10.40
442 651956 ด.ญ. ณัฐสินี บรมสุข ป.6 10.40
442 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 10.40
442 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 10.40
442 650567 ด.ช. คู่บุญ จิตตวงค์ ป.6 10.40
442 650977 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.6 10.40
442 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 10.40
442 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 10.40
442 651238 ด.ช. ธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 10.40
442 651366 ด.ญ. อรพิชญ์ กิจกุลนำชัย ป.6 10.40
442 651817 ด.ช. ศุภกร ตันสกุล ป.5 10.40
442 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 10.40
442 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 10.40
442 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 10.40
442 652139 ด.ช. วสุธรณ์ คำพิมลหิรัญรัช ป.6 10.40
442 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 10.40
442 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 10.40
442 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 10.40
442 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 10.40
442 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 10.40
442 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 10.40
442 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 10.40
442 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 10.40
442 650578 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.6 10.40
442 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 10.40
442 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 10.40
442 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 10.40
442 652134 ด.ช. ปภิณวิช จิรภัทรสิทธา ป.6 10.40
442 652845 ด.ช. สิริภพ โขวิฑูรกิจ ป.6 10.40
442 650234 ด.ญ. กันตินันท์ แจ้งวัง ป.6 10.40
442 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 10.40
442 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 10.40
442 651069 ด.ญ. ชนกนันท์ สิงหอุบล ป.6 10.40
442 652816 ด.ช. อริยพัฒฐ์ สมสุด ป.5 10.40
442 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 10.40
442 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 10.40
442 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 10.40
442 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 10.40
442 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 10.40
442 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 10.40
442 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 10.40
442 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 10.40
442 652828 ด.ญ. ญดา ชาปัญญา ป.5 10.40
442 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 10.40
442 651973 ด.ช. คุณาวิตต์ สำราญสุข ป.6 10.40
442 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 10.40
442 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 10.40
442 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 10.40
442 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 10.40
442 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 10.40
442 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 10.40
442 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 10.40
442 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 10.40
442 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 10.40
442 652767 ด.ญ. มติมนต์ เหมือนนรุท ป.6 10.40
442 651253 ด.ญ. ปภาดา สืบปรุ ป.5 10.40
442 652691 ด.ญ. อุษามณี ชูศรีธนวรรธน์ ป.4 10.40
442 650746 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ชัชวาลย์ ป.5 10.40
442 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 10.40
442 651596 ด.ญ. ลักษณียา นาคสุก ป.6 10.40
442 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 10.40
442 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 10.40
442 650945 ด.ช. ปฐมชัย ศรีเจริญ ป.6 10.40
442 652975 ด.ญ. ชลชา ไหสุภา ป.6 10.40
442 652873 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.4 10.40
442 650484 ด.ญ. รวิภา ตั้งตรงกิจเจริญ ป.4 10.40
442 652508 ด.ช. ณฐวัฒน์ ชูดวง ป.6 10.40
442 652311 ด.ช. ณภัทร ดีคำ ป.5 10.40
442 652954 ด.ช. ภูรินท์ ภควัตศิตานนท์ ป.6 10.40
442 652243 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.6 10.40
442 651056 ด.ญ. บุณฑริกา นุสาโต ป.6 10.40
442 651381 ด.ญ. ธีร์วรา โล้วมั่นคง ป.4 10.40
442 651986 ด.ญ. เขมวันต์ ดุราศวิน ป.5 10.40
442 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 10.40
442 652904 ด.ช. พงศ์ภัทร วัฒนสุข ป.6 10.40
442 652204 ด.ช. เพชร จันทร์ศรีบุตร ป.6 10.40
550 650827 ด.ญ. วรณัน ธันญะทวี ป.6 9.60
550 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 9.60
550 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 9.60
550 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 9.60
550 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 9.60
550 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 9.60
550 652128 ด.ญ. ปภัทร์สิริ จิระสุทัศน์ ป.5 9.60
550 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 9.60
550 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 9.60
550 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 9.60
550 651099 ด.ช. ณฐภัค พุทธนาวงศ์ ป.6 9.60
550 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 9.60
550 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 9.60
550 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 9.60
550 650879 ด.ญ. ณัชชา แสงกระจ่าง ป.6 9.60
550 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 9.60
550 650812 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.6 9.60
550 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 9.60
550 652876 ด.ญ. รวิสรา สุกิตติวราพันธุ์ ป.6 9.60
550 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 9.60
550 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 9.60
550 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 9.60
550 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 9.60
550 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 9.60
550 650597 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.6 9.60
550 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 9.60
550 652626 ด.ช. วสุภัทร พงศ์กิดาการ ป.6 9.60
550 652864 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เล้าเจริญเสริม ป.6 9.60
550 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 9.60
550 651155 ด.ญ. เพ็ญพิชชา โพธิ์ปริสุทธิ์ ป.6 9.60
550 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 9.60
550 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 9.60
550 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 9.60
550 652377 ด.ญ. กัญญ์วรา เถาทับนุ่ม ป.6 9.60
550 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 9.60
550 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 9.60
550 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 9.60
550 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 9.60
550 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 9.60
550 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 9.60
550 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 9.60
550 651311 ด.ญ. ณิชาภัสสร์ นาคาสุ ป.6 9.60
550 652151 ด.ช. พร้อมบุญ สังข์สุวรรณ ป.5 9.60
550 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 9.60
550 650352 ด.ญ. พลอยนภัส โกมลารชุน ป.6 9.60
550 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 9.60
550 650898 ด.ช. ชวภัฏ ศรีปริญโญทัย ป.6 9.60
550 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 9.60
550 651855 ด.ช. สรวิชญ์ สุทธิสุข ป.6 9.60
550 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 9.60
550 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 9.60
550 651528 ด.ช. ปพนกร เททะสังข์ ป.6 9.60
550 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 9.60
550 651091 ด.ญ. วานิษฎ์ฉมา เจียมพัฒนขจร ป.6 9.60
550 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 9.60
550 651065 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.6 9.60
550 652420 ด.ญ. ปทิตตา พิศิษฐการ ป.6 9.60
550 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 9.60
550 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 9.60
550 650448 ด.ญ. ฐิรญา ปรีดิ์จิตตานนท์ ป.6 9.60
550 652192 ด.ช. รัชเดช นิลเปล่งแสง ป.5 9.60
550 652363 ด.ญ. พัชญ์พิดา วงศ์ไชยสาคร ป.5 9.60
550 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 9.60
550 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 9.60
550 651334 ด.ญ. ญาดา สมรรถสุวรรณ ป.6 9.60
550 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 9.60
550 651758 ด.ช. รัชชานนท์ อภิชนบุตร ป.4 9.60
550 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 9.60
550 652147 ด.ญ. ธณิชา ศรีสุตา ป.6 9.60
550 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 9.60
550 651376 ด.ช. ปิธิพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ป.4 9.60
550 650555 ด.ช. ภูวนนท์ มีวอน ป.6 9.60
550 651703 ด.ช. วชิรวิทย์ เชิดฉันท์ ป.6 9.60
550 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 9.60
550 651158 ด.ญ. สุวิชาดา คำจีน ป.6 9.60
550 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 9.60
550 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 9.60
550 652025 ด.ช. วรวรรธน์ สุคนธะตามร์ ป.6 9.60
550 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 9.60
550 650979 ด.ญ. ภัทรวดี ศักดารณรงค์ ป.5 9.60
550 652044 ด.ญ. วรณัน ดำสี ป.4 9.60
550 650944 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.6 9.60
550 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 9.60
550 650911 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.5 9.60
550 650161 ด.ช. กิตติ์กวิน ตั้งเกียรติตระกูล ป.6 9.60
550 650444 ด.ญ. ปารัชชฎา ชวาลรติกุล ป.4 9.60
550 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 9.60
550 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 9.60
550 652484 ด.ช. พสิษฐ์ อัญมณีเจริญ ป.5 9.60
550 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 9.60
550 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 9.60
550 652144 ด.ช. คณาธิป จันใด ป.5 9.60
550 651814 ด.ช. กตัญญ์วัฒน์ ศรีสมโชติ ป.4 9.60
643 650544 ด.ช. ภวัต ตั้งใจรักษา ป.6 8.80
643 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 8.80
643 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 8.80
643 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 8.80
643 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 8.80
643 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 8.80
643 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 8.80
643 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 8.80
643 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 8.80
643 651296 ด.ญ. วรวลัญช์ จูบาง ป.5 8.80
643 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 8.80
643 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 8.80
643 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 8.80
643 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 8.80
643 650221 ด.ญ. รพีภัทร ตาปสนันท์ ป.6 8.80
643 651016 ด.ญ. ปัญจภรรัศมิ์ สุวรรณรงค์ ป.6 8.80
643 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 8.80
643 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 8.80
643 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 8.80
643 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 8.80
643 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 8.80
643 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 8.80
643 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 8.80
643 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 8.80
643 650561 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.6 8.80
643 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 8.80
643 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 8.80
643 652267 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล ป.5 8.80
643 652823 ด.ช. ณัฐนันท์ พูนลาภพาณิชย์ ป.5 8.80
643 650640 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.6 8.80
643 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 8.80
643 650436 ด.ช. วัชรภัทร รุ่งเกียรติกุล ป.6 8.80
643 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 8.80
643 650952 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.6 8.80
643 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 8.80
643 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 8.80
643 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 8.80
643 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 8.80
643 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 8.80
643 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 8.80
643 650109 ด.ญ. พรรวินท์ ภุชงคกุล ป.6 8.80
643 652009 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 8.80
643 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 8.80
643 652463 ด.ช. ธีชวิณณ์ ทองไชย ป.6 8.80
643 652577 ด.ญ. ลักษณารีย์ มาเฉลิม ป.6 8.80
643 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 8.80
643 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 8.80
643 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 8.80
643 651135 ด.ญ. วริศรา จูระมงคล ป.6 8.80
643 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 8.80
643 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 8.80
643 650932 ด.ช. กิจนที ธนารัชพิชิต ป.6 8.80
643 650305 ด.ญ. มนัสนันท์ ชูโชติถาวร ป.6 8.80
643 650587 ด.ญ. ณัฐนิชา ปั้นจั่น ป.6 8.80
643 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 8.80
643 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 8.80
643 652913 ด.ญ. พราวบุญ ไกรสรกุล ป.5 8.80
643 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 8.80
643 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 8.80
643 651122 ด.ช. ธัชพงศ์ สีเขียวรัตน์ ป.6 8.80
643 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 8.80
643 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 8.80
643 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 8.80
643 652894 ด.ช. วรากร มนต์คาถา ป.6 8.80
643 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 8.80
643 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 8.80
643 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 8.80
643 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 8.80
643 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 8.80
643 652425 ด.ช. อัครวิชญ์ โรจนบุรานนท์ ป.6 8.80
643 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 8.80
643 650125 ด.ญ. ศุภรา ฉันทพันธุ์ ป.6 8.80
643 652047 ด.ญ. พัทธนันท์ จุลกะ ป.6 8.80
643 651264 ด.ญ. พัชร์ลิตา รัตนสุมาวงศ์ ป.6 8.80
643 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 8.80
643 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 8.80
643 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 8.80
643 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 8.80
643 650236 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.6 8.80
643 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 8.80
643 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 8.80
643 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 8.80
643 653032 ด.ญ. ณัฐสินี อภิรัตน์โรจนกุล ป.6 8.80
643 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 8.80
643 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 8.80
643 652696 ด.ญ. ณิชนันทน์ หลีสกุล ป.6 8.80
643 652854 ด.ช. พชฎะ กรุณามัย ป.6 8.80
643 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 8.80
643 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 8.80
643 652405 ด.ญ. นลินรัตน์ คิคูชิ ป.6 8.80
643 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 8.80
643 650625 ด.ญ. ชญานิษฐ์ เกตุสุวรรณ ป.6 8.80
643 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 8.80
643 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 8.80
643 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 8.80
643 651450 ด.ช. ศิวกรณ์ บุญหนุน ป.5 8.80
643 652066 ด.ช. ธนภัทร คำคม ป.6 8.80
643 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 8.80
643 652262 ด.ญ. กนกนุช ปุณประวัติ ป.6 8.80
643 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 8.80
643 651010 ด.ญ. พิมพ์นารา ศรีมันทยามาศ ป.6 8.80
643 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 8.80
643 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 8.80
643 652289 ด.ช. นราวิชญ์ จันทประดิษฐ ป.6 8.80
643 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 8.80
643 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 8.80
643 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 8.80
643 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 8.80
643 650509 ด.ญ. นระฟ้า ผลาวัลย์ ป.6 8.80
643 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 8.80
643 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 8.80
643 650736 ด.ญ. ชนมน ศรารัชต์ ป.5 8.80
643 651892 ด.ญ. ภัทราพร คำบุญเรือง ป.6 8.80
643 650245 ด.ญ. สุพัชร์ภรณ์ ประดิษฐสอน ป.5 8.80
643 652409 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.6 8.80
643 651542 ด.ช. ภูดิศ อุณอนันต์ ป.5 8.80
643 651094 ด.ญ. ชยพัทธ์ กรกิจสุวรรณ ป.5 8.80
643 652058 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.5 8.80
643 650610 ด.ช. กิตินัทธ์ ฉัตรบูรภานันท์ ป.4 8.80
643 650144 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ปรัชญาธรรมกร ป.6 8.80
643 652750 ด.ญ. ณิชา จงรุจินันท์ ป.5 8.80
643 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 8.80
643 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 8.80
643 651255 ด.ญ. กฤตญาดา ศิริมังคะลา ป.5 8.80
643 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 8.80
643 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 8.80
643 651071 ด.ช. ธีรวีร์ ปรีชาธร ป.6 8.80
643 651885 ด.ญ. พัทรดา วงศ์สถาพร ป.6 8.80
643 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 8.80
643 651786 ด.ช. ชุติพนธ์ สุขกาย ป.5 8.80
643 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 8.80
643 651146 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.6 8.80
643 650849 ด.ญ. ณัฐวรรณ จินดานนท์ ป.6 8.80
643 651627 ด.ญ. มินทร์ลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.4 8.80
643 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 8.80
643 652805 ด.ช. อัฑฒกร มงคลคี ป.6 8.80
643 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 8.80
643 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 8.80
643 652563 ด.ญ. พาขวัญ จิระนภากุลวัฒน์ ป.4 8.80
643 650591 ด.ญ. ปัณฑ์ชนิต ไชยเหมวงศ์ ป.6 8.80
783 652434 ด.ญ. พิมพ์ชนก เจริญศรี ป.6 8.00
783 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 8.00
783 652036 ด.ช. สุธินันท์ ง่วนเฮง ป.6 8.00
783 650857 ด.ญ. กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ ป.4 8.00
783 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 8.00
783 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 8.00
783 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 8.00
783 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 8.00
783 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 8.00
783 651106 ด.ญ. กมลวดี ทิพยรัตน์ ป.6 8.00
783 652636 ด.ญ. รภัสสา จิรกุลธนภัทร ป.6 8.00
783 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 8.00
783 651559 ด.ญ. ณิชชาวีณ์ เปรมะอิทธิวัฒน์ ป.6 8.00
783 650656 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.6 8.00
783 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 8.00
783 651749 ด.ญ. กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร ป.5 8.00
783 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 8.00
783 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 8.00
783 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 8.00
783 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 8.00
783 650025 ด.ช. นรภัทร เชาวน์เกษม ป.6 8.00
783 652747 ด.ช. วงศพัทธ์ วรวุฒิ ป.5 8.00
783 651551 ด.ญ. ภัสรวินท์ ตั้งศรีไพโรจน์ ป.6 8.00
783 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 8.00
783 651609 ด.ญ. พิณธิดา มณีสุริยงค์ ป.6 8.00
783 652051 ด.ช. อริญชัย ทรัพย์เจริญ ป.6 8.00
783 650643 ด.ญ. นภสร ฉัตรเท ป.6 8.00
783 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 8.00
783 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 8.00
783 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 8.00
783 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 8.00
783 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 8.00
783 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 8.00
783 651579 ด.ช. สรวิชญ์ ณ พัทลุง ป.6 8.00
783 652819 ด.ช. ภพธรรม วิสายอน ป.6 8.00
783 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 8.00
783 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 8.00
783 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 8.00
783 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 8.00
783 652080 ด.ช. ธนัท ทรงจินดา ป.6 8.00
783 652604 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.6 8.00
783 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 8.00
783 652079 ด.ช. สัณหณัฐ วิชัย ป.6 8.00
783 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 8.00
783 651985 ด.ช. พิชเยศ มุสิกะวัน ป.6 8.00
783 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 8.00
783 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 8.00
783 651955 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.6 8.00
783 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 8.00
783 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 8.00
783 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 8.00
783 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 8.00
783 650864 ด.ญ. กัณยาวีร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 8.00
783 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 8.00
783 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 8.00
783 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 8.00
783 651436 ด.ช. ปุณณวิช แปรงนารถ ป.6 8.00
783 650413 ด.ญ. อรอินทุ์ ก๋งอุบล ป.5 8.00
783 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 8.00
783 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 8.00
783 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 8.00
783 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 8.00
783 650379 ด.ช. กิตติพิชญ์ ไทรแจ่มจันทร์ ป.6 8.00
783 651409 ด.ช. ณัฐนนท์ เลิศศักดิ์ธนกุล ป.6 8.00
783 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 8.00
783 650613 ด.ญ. พิมพ์ฐดา ธนโชคชัยพงศ์ ป.6 8.00
783 651896 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.5 8.00
783 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 8.00
783 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 8.00
783 651423 ด.ช. พันธ์ยศ ธีร์ธนพงศ์ ป.6 8.00
783 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 8.00
783 651412 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง ป.5 8.00
783 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 8.00
783 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 8.00
783 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 8.00
783 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 8.00
783 652207 ด.ช. นิกันกร กวนพฤกษ์ ป.6 8.00
783 652892 ด.ช. ปราชญา กิจยโภค ป.6 8.00
783 650475 ด.ช. ตรัยคุณ เริงรักษ์ ป.6 8.00
783 652537 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.5 8.00
783 650266 ด.ญ. อารดา เอกโองการ ป.5 8.00
783 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 8.00
783 651055 ด.ญ. ปริชมน ทรัพย์สิทธิพงศ์ ป.6 8.00
783 652049 ด.ช. อังศุ รุ้งรุจิเมฆ ป.6 8.00
783 652639 ด.ช. ชวิน ศิริพันธ์ ป.6 8.00
783 652174 ด.ช. จิราวัฒน์ เรืองธัญยธรณ์ ป.6 8.00
783 651535 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.5 8.00
783 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 8.00
783 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 8.00
783 651008 ด.ญ. นันท์นภัส ทองประดับ ป.6 8.00
783 650364 ด.ช. กฤชวริทธิ์ งามเลิศประเสริฐ ป.6 8.00
783 650179 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.6 8.00
783 650096 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ทิพย์รัตน์ ป.6 8.00
783 651933 ด.ช. ธนวิชญ์ จรุงเรืองเกียรติ ป.5 8.00
783 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 8.00
783 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 8.00
783 651035 ด.ช. ภัตธนสันต์ เตชนะรุ่งโรจน์ ป.5 8.00
783 652403 ด.ช. ปัณณชา เพชรฤทธิ์ ป.6 8.00
783 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 8.00
783 652795 ด.ญ. ภวิตา นางแย้ม ป.5 8.00
783 651980 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.6 8.00
783 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 8.00
783 650070 ด.ช. ปิยังกูร ธัญญาหาร ป.6 8.00
783 651741 ด.ช. ธนภัทร วงศ์บุญ ป.6 8.00
783 652883 ด.ช. ธนัยนันท์ รัตนะ ป.6 8.00
783 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 8.00
783 650723 ด.ช. ศรัณภัสร์ มากเกตุ ป.6 8.00
783 650080 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.5 8.00
783 651849 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.6 8.00
783 650623 ด.ช. วศิน ดำรงศีล ป.5 8.00
783 651015 ด.ช. ธชนัฐ สิริกุลพิบูลย์ ป.6 8.00
783 652085 ด.ญ. อิสริยา อภิวันทนกุล ป.5 8.00
783 650607 ด.ญ. มนัญชยา สุกใส ป.4 8.00
783 651792 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.6 8.00
783 652114 ด.ช. ปฏิภาณ ธิติเชษฐ์ตระกูล ป.6 8.00
783 650653 ด.ช. ณภัทร พิมพ์กลาง ป.4 8.00
783 652952 ด.ช. ภากร หงษ์หิรัญเรือง ป.6 8.00
783 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 8.00
783 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 8.00
783 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 8.00
783 651290 ด.ญ. ขวัญช้าว ชิดใจ ป.5 8.00
783 651910 ด.ญ. กษิรา ชวเลิศสกุล ป.6 8.00
783 650237 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.6 8.00
783 652867 ด.ญ. ชัญญาภัสร์ ขำอ่ำ ป.6 8.00
783 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 8.00
783 652564 ด.ญ. ธาราทิพย์ ทนงศักดิ์ ป.5 8.00
783 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 8.00
783 652633 ด.ญ. ณัฐกฤตา ชัยประกิจ ป.6 8.00
783 651665 ด.ญ. พภัสสรณ์ สุขเจริญสมบัติ ป.6 8.00
783 650417 ด.ญ. มัทนศิกานต์ แสงประเสริฐ ป.6 8.00
783 651067 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.6 8.00
783 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 8.00
783 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 8.00
783 652042 ด.ช. นราวิชญ์ เตจะมา ป.5 8.00
783 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 8.00
783 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 8.00
783 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 8.00
783 652314 ด.ญ. พรประภา กมลเดชเดชา ป.6 8.00
783 652501 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.6 8.00
783 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 8.00
783 651058 ด.ญ. ณุตรา มหาสิงห์ ป.4 8.00
924 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 7.20
924 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 7.20
924 650130 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.6 7.20
924 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 7.20
924 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 7.20
924 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 7.20
924 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 7.20
924 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 7.20
924 651456 ด.ช. เดชาธร พรมจันทร์ ป.6 7.20
924 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 7.20
924 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 7.20
924 651943 ด.ช. กฤศ ฉิมวัย ป.6 7.20
924 652569 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.6 7.20
924 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 7.20
924 650628 ด.ช. ศุภวิชญ์ สันโดด ป.6 7.20
924 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 7.20
924 652661 ด.ญ. จุฑาทิพย์ รอดลอยทุกข์ ป.6 7.20
924 650310 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.6 7.20
924 651845 ด.ญ. พรนัชชา ศุทธาดิศัย ป.6 7.20
924 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 7.20
924 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 7.20
924 652137 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.6 7.20
924 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 7.20
924 651063 ด.ช. อิทธิกร โนรีเวช ป.6 7.20
924 652884 ด.ญ. ณัฏฐ์ฎาพร มณีเสาวนพ ป.6 7.20
924 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 7.20
924 651747 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.5 7.20
924 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 7.20
924 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 7.20
924 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 7.20
924 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 7.20
924 652756 ด.ช. วัชระวิชญ์ มธุรันยานนท์ ป.6 7.20
924 652059 ด.ญ. ปทิตตา แสงรัตน์ ป.6 7.20
924 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 7.20
924 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 7.20
924 650538 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.6 7.20
924 650890 ด.ญ. โสภิดา เนียมขันธ์ ป.6 7.20
924 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 7.20
924 650387 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ชุณหรัตน์ ป.5 7.20
924 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 7.20
924 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 7.20
924 650784 ด.ญ. ณัฐนันท์ วุฒิพนมศักดิ์ ป.6 7.20
924 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 7.20
924 651406 ด.ญ. กชพรรณ ศรแก้ว ป.6 7.20
924 651465 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.6 7.20
924 652561 ด.ญ. ณภัสนันท์ โสภณวิมลรัตน์ ป.6 7.20
924 650169 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.6 7.20
924 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 7.20
924 652250 ด.ญ. ปริยากร ณ ระนอง ป.6 7.20
924 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 7.20
924 652257 ด.ญ. นีราวรินทร์ นรัจฉริยางกูร ป.5 7.20
924 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 7.20
924 651578 ด.ช. พสธร ศรไพศาล ป.6 7.20
924 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 7.20
924 651272 ด.ช. ภาณุวัชร เตชะกำธรกิจ ป.5 7.20
924 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 7.20
924 650671 ด.ญ. ดนิตา ภูมิสิงหราช ป.6 7.20
924 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 7.20
924 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 7.20
924 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 7.20
924 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 7.20
924 651115 ด.ช. นรภัทร เลิศทนงเดช ป.6 7.20
924 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 7.20
924 651950 ด.ช. วิกร นิธิชัยภากุล ป.6 7.20
924 650340 ด.ญ. ภิญญดา เชี่ยวสิริขจร ป.6 7.20
924 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 7.20
924 652641 ด.ญ. ณัชชา เครือเนียม ป.6 7.20
924 650963 ด.ช. กวินภพ ชินเมธีพิทักษ์ ป.6 7.20
924 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 7.20
924 651573 ด.ช. พีรวิชญ์ ร่วมนาพะยา ป.6 7.20
924 653022 ด.ช. สิรภพ ภมรมานพ ป.6 7.20
924 652274 ด.ช. ณัฐฏฐชัย เล่าปิ่นกาญจน์ ป.6 7.20
924 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 7.20
924 652398 ด.ญ. ดากานดา ขันตยาภรณ์ ป.6 7.20
924 651651 ด.ญ. ธันยรสธร วงษ์วัฒนา ป.6 7.20
924 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 7.20
924 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 7.20
924 650559 ด.ญ. กชณา เจริญศุภนิมิตร ป.5 7.20
924 652320 ด.ช. ยูจีน ตัน ป.4 7.20
924 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 7.20
924 651841 ด.ช. ธีร์ดนัย เจริญสุขศิริ ป.5 7.20
924 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 7.20
924 651039 ด.ช. รัชพงศ์ โคตรประทุม ป.6 7.20
924 652371 ด.ญ. กรชุดา ชื่นสุราษฎร์ ป.6 7.20
924 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 7.20
924 651611 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.6 7.20
924 652959 ด.ช. ภคิน จูพานิชย์ ป.5 7.20
924 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 7.20
924 651587 ด.ญ. อัยยาดา ชวดชุม ป.6 7.20
924 652060 ด.ช. ธปณัฐ โมรากุล ป.5 7.20
924 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 7.20
924 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 7.20
924 650061 ด.ญ. อรวรา กล้าตลุมบอน ป.6 7.20
924 650060 ด.ญ. ญาณพร อิ่่มอกใจ ป.6 7.20
924 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 7.20
924 650072 ด.ญ. วิมพ์วิภา การทรัพย์เวชกิจ ป.5 7.20
924 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 7.20
924 650437 ด.ช. กิตติกร ดอนพรไพร ป.6 7.20
924 652332 ด.ช. ชัยวัฒน์ สิริบุญพาณิชย์ ป.6 7.20
924 650255 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.6 7.20
924 651458 ด.ญ. ณิพพิชฌน์ เกียรติศิริ ป.5 7.20
924 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 7.20
924 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 7.20
924 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 7.20
924 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 7.20
924 652715 ด.ช. วริศร์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ป.6 7.20
924 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 7.20
924 652991 ด.ช. ภาสวิชญ์ สนสายันต์ ป.6 7.20
924 650701 ด.ช. ตรีศิลป์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ ป.6 7.20
924 651175 ด.ญ. วิมพ์ญาดา สุขารมณ์ ป.5 7.20
924 652814 ด.ช. พลภัทร สุวัฑฒนา ป.4 7.20
924 651138 ด.ญ. นาถลดา ทองพันชั่ง ป.5 7.20
924 652830 ด.ญ. รวิศรา เกียรติยศเจริญ ป.4 7.20
924 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 7.20
924 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 7.20
924 652179 ด.ช. คณิศร พุฒพินิจ ป.6 7.20
924 651620 ด.ช. ณัฏฐ์วรันธร วิเศษอักษร ป.5 7.20
924 651248 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.6 7.20
924 652185 ด.ช. ปุญญะ ชินวิกรานต์ ป.6 7.20
924 651815 ด.ช. เสกฐวุฒิ ศรีพุฒ ป.6 7.20
924 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 7.20
924 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 7.20
924 650277 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.6 7.20
924 650866 ด.ช. พิภูวิศร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 7.20
924 650267 ด.ช. ธราธิป ธำรงศักดิ์สุวิทย์ ป.5 7.20
924 650793 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.6 7.20
924 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 7.20
924 650513 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.6 7.20
924 652540 ด.ช. ศุภฤกษ์ ทองดี ป.5 7.20
924 650329 ด.ช. อัครนันท์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 7.20
924 652378 ด.ญ. ณหทัย วลัยพัชรา ป.6 7.20
924 652680 ด.ช. ณราวิชญ์ ผูกมณีคง ป.5 7.20
924 652102 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เสาวภาคย์ภูษิต ป.4 7.20
924 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 7.20
924 652344 ด.ญ. สิลฎา ชัยรักษา ป.6 7.20
924 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 7.20
924 651210 ด.ช. ภนัษ เล่งเวหาสถิต ป.5 7.20
924 651370 ด.ช. อาชวิน เกียรตินิมิตรา ป.6 7.20
924 651518 ด.ช. กิตติพศ มุกดาหาญ ป.6 7.20
924 651410 ด.ญ. นรัมภา เลิศนุวัฒน์ ป.5 7.20
1064 652565 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.5 6.40
1064 651181 ด.ญ. พรปวีณ์ สมิทธิวงศ์ ป.6 6.40
1064 650580 ด.ช. พชร พริบไหว ป.5 6.40
1064 651668 ด.ญ. จอมจิตชญาน์ ทรัพย์เจริญ ป.5 6.40
1064 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 6.40
1064 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 6.40
1064 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 6.40
1064 652980 ด.ช. นภณัฏฐ์ บุญญาวานิชย์ ป.6 6.40
1064 650079 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.6 6.40
1064 652578 ด.ช. อนาวิลธ์ ด่านสวัสดิ์ ป.6 6.40
1064 651813 ด.ญ. ปุษยา จันทร์พิพัฒน์ ป.6 6.40
1064 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 6.40
1064 650981 ด.ญ. สุตาภัทร เอี่ยมบำรุง ป.6 6.40
1064 650027 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.6 6.40
1064 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 6.40
1064 652770 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.5 6.40
1064 651461 ด.ช. วชิรวิชญ์ วชิรมงคลพงษ์ ป.6 6.40
1064 651057 ด.ญ. ชญาณิษฐ์ เอกนุช ป.6 6.40
1064 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 6.40
1064 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 6.40
1064 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 6.40
1064 651996 ด.ช. กานต์ ไชยมาเสรีกุล ป.5 6.40
1064 650447 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ อินทรักษ์ ป.6 6.40
1064 651145 ด.ญ. พัณณิตา เสมจร ป.6 6.40
1064 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 6.40
1064 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 6.40
1064 651315 ด.ช. กฤตภาส กิจสัมนางกูร ป.6 6.40
1064 651184 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.5 6.40
1064 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 6.40
1064 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 6.40
1064 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 6.40
1064 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 6.40
1064 652154 ด.ช. นรวัชร์ นาคผุด ป.6 6.40
1064 651850 ด.ญ. นพรรษอร ผลิใบ ป.6 6.40
1064 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 6.40
1064 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 6.40
1064 650742 ด.ช. ชนาธิป ศรีสอาด ป.5 6.40
1064 652727 ด.ช. ทศธรรม อิ่มปิติวงษ์ ป.6 6.40
1064 651187 ด.ช. พุธสณี มณฑา ป.6 6.40
1064 652557 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.6 6.40
1064 652637 ด.ช. สรวิศ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 6.40
1064 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 6.40
1064 651652 ด.ช. ธันยวรรศธร วงษ์วัฒนา ป.6 6.40
1064 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 6.40
1064 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 6.40
1064 652886 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ตันฮู้ ป.5 6.40
1064 652517 ด.ญ. นภัสนันท์ พันถม ป.6 6.40
1064 651780 ด.ญ. อรนภา ชัยภักดี ป.6 6.40
1064 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 6.40
1064 650927 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ ใหม่ตัน ป.5 6.40
1064 650152 ด.ญ. ปวันรัตน์ จันทร์อินทร์ ป.6 6.40
1064 650713 ด.ช. ธนภัทร เชี่ยวชาญ ป.6 6.40
1064 651580 ด.ช. ณัฐรุจ บุญจารุพงศ์ ป.6 6.40
1064 650146 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.6 6.40
1064 650005 ด.ญ. เขมณิช ชัยยุตต์ ป.5 6.40
1064 651223 ด.ช. ภัทริน กุลกุศล ป.6 6.40
1064 650741 ด.ญ. นิรินธนา รักในศิล ป.6 6.40
1064 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 6.40
1064 651582 ด.ญ. ภิญญ์วริณ อมรชัยชาญ ป.6 6.40
1064 651711 ด.ญ. กัลย์ณพร ตันวรเศรษฐี ป.6 6.40
1064 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 6.40
1064 652686 ด.ช. ชิษณุ ศรีเจริญ ป.6 6.40
1064 652888 ด.ช. ธาวิญ อินทพรต ป.4 6.40
1064 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 6.40
1064 652624 ด.ญ. ธีร์จุฑา ทัพเสนีย์ ป.5 6.40
1064 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 6.40
1064 651569 ด.ญ. วณิชญา ไตรยวงค์ ป.6 6.40
1064 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 6.40
1064 651648 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 6.40
1064 652721 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช ป.6 6.40
1064 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 6.40
1064 652945 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.6 6.40
1064 650138 ด.ช. ปัณณทัต คงอยู่ ป.5 6.40
1064 650286 ด.ช. จิณณ์ ประจันตะเสน ป.6 6.40
1064 652356 ด.ช. ภัทรพล รัตนโสภา ป.6 6.40
1064 652347 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.6 6.40
1064 650194 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.6 6.40
1064 650861 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.6 6.40
1064 650922 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.6 6.40
1064 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 6.40
1064 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 6.40
1064 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 6.40
1064 651621 ด.ช. ภูมิพัฒน์ นิรันพรพุทธา ป.6 6.40
1064 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 6.40
1064 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 6.40
1064 651109 ด.ช. ชวาล เปล่งวิทยา ป.6 6.40
1064 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 6.40
1064 651942 ด.ช. ชนันธร การะเกตุ ป.5 6.40
1064 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 6.40
1064 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 6.40
1064 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 6.40
1064 652221 ด.ช. ปวรปรัชญ์ ทองงาม ป.6 6.40
1064 651877 ด.ญ. ภูริชา เชาวริทธิ์ ป.5 6.40
1064 652183 ด.ญ. วรภร ดำสี ป.6 6.40
1064 652987 ด.ญ. พิชญ์กานต์ ทองปาน ป.5 6.40
1064 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 6.40
1064 652272 ด.ญ. พิมมาดา จินตนการ ป.5 6.40
1064 650450 ด.ช. ณพวิทย์ บุญญราศรี ป.6 6.40
1064 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 6.40
1064 651392 ด.ช. เทพประสิทธิ์ เอี่ยมอำนวย ป.5 6.40
1064 650856 ด.ช. วิรุฬพงศ์ พุ่มพวง ป.6 6.40
1064 652940 ด.ญ. นวพร แสงจันทร์ ป.5 6.40
1064 651157 ด.ช. ชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ ป.6 6.40
1064 652847 ด.ช. กวิณปภัสสร์ เลือดไทย ป.4 6.40
1064 650839 ด.ช. พสุภพ นาคะชาต ป.6 6.40
1064 650779 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.6 6.40
1064 652279 ด.ญ. กันต์รพี โม้ดา ป.5 6.40
1064 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 6.40
1064 650674 ด.ญ. ชีม ภูมิสิงหราช ป.4 6.40
1064 651905 ด.ช. วชิรวิทย์ ทองเนตร ป.6 6.40
1064 651111 ด.ช. ปัญญากร วิภาสวัชรโยธิน ป.6 6.40
1064 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 6.40
1064 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 6.40
1064 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 6.40
1064 652694 ด.ญ. พิญญ์พัชร์ จิรบันดาลสุข ป.6 6.40
1064 650499 ด.ช. อชิรวิชญ์ ปิยะสัจจบูลย์ ป.5 6.40
1064 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 6.40
1064 651365 ด.ช. พชร ตระกูลมณีเนตร ป.5 6.40
1064 652457 ด.ญ. สุกฤตา ขวัญแก้ว ป.6 6.40
1064 652972 ด.ช. กฤษตฤณ อินทร์แจ้ง ป.4 6.40
1064 653030 ด.ญ. จินดาภร ทองคำ ป.6 6.40
1064 651523 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.6 6.40
1064 652936 ด.ช. ญาณกวี อินพลับ ป.6 6.40
1064 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 6.40
1064 652046 ด.ญ. ณิชนันทน์ พันธุ์สถิตย์วงศ์ ป.6 6.40
1064 650175 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.6 6.40
1064 651160 ด.ญ. วริศรา คำจีน ป.4 6.40
1064 651989 ด.ช. นิพพิชฌน์ ก๋อยสุวรณ ป.6 6.40
1064 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 6.40
1064 650336 ด.ญ. ศิริณ ละอองศรี ป.4 6.40
1064 651670 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.6 6.40
1064 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 6.40
1064 652384 ด.ญ. ธมนวรรณ ประถมวงษ์ ป.5 6.40
1064 650750 ด.ช. รณกร ด่านไทยนำ ป.6 6.40
1064 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 6.40
1064 651835 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.6 6.40
1064 650754 ด.ช. สุธีรัชต์ สุธรรมพิทักษ์ ป.5 6.40
1064 653038 ด.ช. กันต์กวี มรกฎ ป.5 6.40
1064 653005 ด.ช. พลากร ปัญญาวรากร ป.5 6.40
1064 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 6.40
1064 652014 ด.ช. ปณทัต พงศ์หริณ ป.4 6.40
1064 651826 ด.ช. ชวินธร เจริญราษฎร์ ป.5 6.40
1064 652958 ด.ช. ณวิชญ์ อัตนโถ ป.5 6.40
1064 650287 ด.ช. วรวีร์ ณัฐมหาธนานันท์ ป.6 6.40
1064 652322 ด.ญ. จิรภัทร โพธิ์สุวรรณ์ ป.5 6.40
1064 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 6.40
1064 651036 ด.ช. คริษฐ์ ลี่ ป.4 6.40
1064 652312 ด.ญ. ชัญญาภัค ธัญญะเจริญ ป.4 6.40
1212 652225 ด.ช. ศุภกร วงศ์วิไล ป.6 5.60
1212 652890 ด.ช. พุทธิปัญญ์ เกตุเขียว ป.6 5.60
1212 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 5.60
1212 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 5.60
1212 650722 ด.ช. อารักษ์ ลิ้มประสาท ป.6 5.60
1212 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 5.60
1212 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 5.60
1212 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 5.60
1212 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 5.60
1212 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 5.60
1212 651990 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.6 5.60
1212 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 5.60
1212 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 5.60
1212 652325 ด.ญ. วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา ป.6 5.60
1212 652621 ด.ญ. จินดารัตน์ ญาติ ป.6 5.60
1212 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 5.60
1212 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 5.60
1212 652899 ด.ช. ปภังกร ปานเสน่ห์ ป.6 5.60
1212 650821 ด.ญ. ธัญชนก เรืองดิษฐ์ ป.6 5.60
1212 651921 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.6 5.60
1212 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 5.60
1212 652852 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.6 5.60
1212 652156 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 5.60
1212 651671 ด.ช. พีรวิชญ์ ดีเสมอ ป.6 5.60
1212 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 5.60
1212 652278 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 5.60
1212 651169 ด.ช. จักรภัทร เอี่ยมธนากุล ป.6 5.60
1212 652571 ด.ช. อัคราพัศศ์ ธนาพัชรโชติ ป.6 5.60
1212 652523 ด.ช. พรพิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ ป.5 5.60
1212 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 5.60
1212 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 5.60
1212 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 5.60
1212 650921 ด.ช. พุทธคุณ สิริวัฒนานนท์กุล ป.6 5.60
1212 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 5.60
1212 652570 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.6 5.60
1212 652716 ด.ญ. กุริศรา ต๊ะตา ป.6 5.60
1212 650858 ด.ญ. ณัฐกฤตา ทองดี ป.4 5.60
1212 650492 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.6 5.60
1212 650023 ด.ช. วรุฒม์ สุขสมจิตร ป.6 5.60
1212 650820 ด.ญ. อัญชสา รุ่งเรืองสาคร ป.6 5.60
1212 650953 ด.ช. สิรภพ คงคาวิทูร ป.6 5.60
1212 652748 ด.ญ. มาริสา ขำอินทร์ ป.6 5.60
1212 650599 ด.ช. ธนาพล ลักษมีคุณากร ป.6 5.60
1212 651463 ด.ญ. ศศิณัฐ วังโสม ป.5 5.60
1212 651013 ด.ช. สวัชกร สันตยานนท์ ป.6 5.60
1212 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 5.60
1212 650938 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.6 5.60
1212 651848 ด.ช. ธนภัทร เทียนถาวร ป.6 5.60
1212 650740 ด.ช. ชนนันท์ ศรารัชต์ ป.5 5.60
1212 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 5.60
1212 653011 ด.ช. ธนกฤต บุญส่งธนารักษ์ ป.5 5.60
1212 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 5.60
1212 652978 ด.ช. กรภณ อยู่ยืน ป.6 5.60
1212 651869 ด.ญ. ณัฐนันท์ คำพอง ป.6 5.60
1212 652654 ด.ช. ภาคิน งามเอกเอื้อ ป.6 5.60
1212 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 5.60
1212 651258 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.5 5.60
1212 651090 ด.ช. กรณภว์ พุทธิพาลี ป.6 5.60
1212 652286 ด.ญ. ศศิชา ตุลาธน ป.6 5.60
1212 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 5.60
1212 650380 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.5 5.60
1212 650211 ด.ช. ณฤต ศานติวัฒน์ ป.5 5.60
1212 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 5.60
1212 652877 ด.ญ. สุชานิดา นรสิงห์ ป.6 5.60
1212 651819 ด.ญ. ณปภัช อุบลรัตนสกุล ป.5 5.60
1212 652248 ด.ช. ชนุตม์ ชนะศิลศรีโยธิน ป.6 5.60
1212 650440 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.6 5.60
1212 651369 ด.ช. ธีธัช ชูสกุล ป.5 5.60
1212 651492 ด.ช. ณภัทร ตากมัจฉา ป.5 5.60
1212 650497 ด.ญ. อุรวี คนชม ป.6 5.60
1212 650479 ด.ญ. ฟ้าใส หลักเมือง ป.4 5.60
1212 651925 ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล ป.5 5.60
1212 652914 ด.ช. ปารุส ป้อมเรือง ป.6 5.60
1212 651462 ด.ญ. คีรติ ผ่องโสภณ ป.6 5.60
1212 652840 ด.ญ. พรนภัส สุขพูน ป.6 5.60
1212 652277 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.5 5.60
1212 652763 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ทรัพย์กรกุล ป.4 5.60
1212 650786 ด.ญ. ปุณญาดา เลิศทองมี ป.4 5.60
1212 651233 ด.ญ. เป็นบุญ คมสัน ป.6 5.60
1212 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 5.60
1212 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 5.60
1212 651661 ด.ญ. คณัสวรรณ เพชรพัลลภ ป.6 5.60
1212 651858 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.6 5.60
1212 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 5.60
1212 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 5.60
1212 651395 ด.ช. ผลิธรรม มีสุข ป.4 5.60
1212 650019 ด.ญ. สิริรัตน์ บุญปาลิต ป.6 5.60
1212 651659 ด.ช. ชยพัทธ์ เคนศรี ป.6 5.60
1212 652045 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.6 5.60
1212 650494 ด.ช. ภาวี พฤฒิวรกุลชัย ป.5 5.60
1212 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 5.60
1212 650010 ด.ญ. สุพิชชา ไทยรัตน์ ป.6 5.60
1212 650345 ด.ช. พัทธนันท์ สุวรรณรัศมี ป.6 5.60
1212 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 5.60
1212 651870 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.6 5.60
1212 651912 ด.ญ. กฤติญา ชวเลิศสกุล ป.4 5.60
1212 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 5.60
1212 650309 ด.ญ. เมธปิยา อุดมทัศนีย์ ป.5 5.60
1212 650119 ด.ช. อัยยวัฒน์ สว่างสินธุ์ ป.4 5.60
1212 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 5.60
1212 652869 ด.ช. พัฒธาวินธ์ ลูกกลม ป.6 5.60
1212 650293 ด.ช. ธันศธรณ์ เหรียญมณี ป.6 5.60
1212 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 5.60
1212 651398 ด.ญ. กมลพร หลิน ป.6 5.60
1212 652882 ด.ญ. ณัฎฐ์กานต์ อภิสิทธิ์ ป.5 5.60
1212 652746 ด.ช. พัณณ์เดชน์ ฐิติพรรณกุล ป.5 5.60
1212 650339 ด.ช. พุทธิวงศ์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 5.60
1212 651374 ด.ญ. กัลย์ฐิตา ชวศิริกุลฑล ป.5 5.60
1212 652195 ด.ช. รังสิมันตุ์ ตระกูลสมจิตต์ ป.6 5.60
1212 652217 ด.ช. พีระวิชย์ ขุนทอง ป.6 5.60
1212 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 5.60
1212 650224 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.6 5.60
1212 650377 ด.ช. สิทธา ไพศาลทรัพย์ ป.5 5.60
1212 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 5.60
1212 651121 ด.ช. อนพัชร เพ็งยอด ป.5 5.60
1212 652605 ด.ญ. จิรัชยา ใจยินดี ป.6 5.60
1212 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 5.60
1212 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 5.60
1212 650548 ด.ช. ทรัพย์ทวี ยศพริ้งพันธ์ ป.6 5.60
1212 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 5.60
1212 651600 ด.ญ. อณัญญา สินประเสริฐ ป.6 5.60
1212 650313 ด.ญ. ฐิติยาพร อยู่สุข ป.6 5.60
1212 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 5.60
1212 652775 ด.ช. พลรวิกศ ตุงคะบรรหาร ป.6 5.60
1212 652188 ด.ญ. กานต์ชุดา กฤษฎาอริยชน ป.5 5.60
1212 651720 ด.ญ. รณิชาธร ลำเจียกเทศ ป.6 5.60
1212 650975 ด.ญ. กณิษา จำปาทิพย์ ป.6 5.60
1212 651623 ด.ญ. ไอรินลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.5 5.60
1212 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 5.60
1212 651790 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.6 5.60
1212 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 5.60
1212 652305 ด.ช. คทาธร พุทธรักษา ป.4 5.60
1212 652284 ด.ญ. รชตพรรณ โพธิ์น้อย ป.6 5.60
1212 651420 ด.ช. พีรวิชญ์ บัวคลี่ใบ ป.6 5.60
1212 650226 ด.ช. พาวิณส์ ธนวินท์ ป.5 5.60
1347 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 4.80
1347 650873 ด.ช. กรณพงษ์ เกษอ่ำ ป.6 4.80
1347 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 4.80
1347 650990 ด.ช. อรรถนนท์ สุพรมอินทร์ ป.6 4.80
1347 652500 ด.ช. ต้นแสง มนตรีพิริยาภรณ์ ป.6 4.80
1347 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 4.80
1347 651511 ด.ช. ธรรศ พรมศิริ ป.5 4.80
1347 650916 ด.ช. สรวัชญ์ มาเหล็ง ป.6 4.80
1347 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 4.80
1347 650759 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.6 4.80
1347 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 4.80
1347 652509 ด.ช. กันตพล สุมานิก ป.6 4.80
1347 652810 ด.ช. ภัชธฤต จิตต์จำนงค์ ป.5 4.80
1347 650066 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สมใจ ป.5 4.80
1347 652254 ด.ช. อิทธิพัทธ์ หาวิธีกุลธนา ป.6 4.80
1347 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 4.80
1347 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 4.80
1347 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 4.80
1347 651756 ด.ญ. อัยรดา สุวรรณพฤกษ์ ป.4 4.80
1347 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 4.80
1347 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 4.80
1347 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 4.80
1347 652169 ด.ญ. เบญญาภา ชาติครบุรี ป.6 4.80
1347 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 4.80
1347 653031 ด.ช. ธนกฤต นัดดามงคล ป.6 4.80
1347 650007 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.6 4.80
1347 652413 ด.ช. ณัฎฐ์ธีร์ ฤกษ์สมโภชน์ ป.6 4.80
1347 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 4.80
1347 652316 ด.ญ. ณัฏฐณิชา มีแสง ป.6 4.80
1347 651730 ด.ช. ธีรวีร์ อัตต์สินทอง ป.4 4.80
1347 651909 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.6 4.80
1347 652919 ด.ช. ภวัต ฤทธิผลิน ป.6 4.80
1347 652703 ด.ช. ณัฐพงศ์ ขำคง ป.6 4.80
1347 650929 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.6 4.80
1347 652627 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.5 4.80
1347 652647 ด.ญ. ณัฐภัสสร เสนากัสป์ ป.6 4.80
1347 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 4.80
1347 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 4.80
1347 650435 ด.ช. ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ป.5 4.80
1347 650993 ด.ญ. ชนมน สุขุมาลพันธ์ ป.6 4.80
1347 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 4.80
1347 651514 ด.ช. ภาคิน วานันท์สุข ป.5 4.80
1347 651808 ด.ช. พีรพัฒน์ เขมะจารี ป.5 4.80
1347 652559 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.5 4.80
1347 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 4.80
1347 651540 ด.ญ. นรีรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ ป.5 4.80
1347 651088 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.6 4.80
1347 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 4.80
1347 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 4.80
1347 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 4.80
1347 650928 ด.ช. ทีฆณัฏฐ์ แตงตาด ป.5 4.80
1347 651509 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.5 4.80
1347 652091 ด.ช. ณัฐภัทร มีอำนาจ ป.6 4.80
1347 650141 ด.ญ. ยูราวรรณ ศรีสุวรรณ ป.6 4.80
1347 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 4.80
1347 652007 ด.ญ. ธนชาภัทร มีสมญาณ ป.6 4.80
1347 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 4.80
1347 651553 ด.ญ. ฐิติภัทรา พรมเวียง ป.6 4.80
1347 652994 ด.ช. อิศรา เนตรรักษ์ ป.4 4.80
1347 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 4.80
1347 652474 ด.ญ. โชติกา เหล่าบุศณ์อนันต์ ป.5 4.80
1347 650283 ด.ช. นฤเทพ สุขโสภี ป.5 4.80
1347 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 4.80
1347 652818 ด.ช. พลัฏฐ์ ผลาสินธุ์ ป.6 4.80
1347 652965 ด.ญ. ปณิฐสรา จึงสมประสงค์ ป.6 4.80
1347 652996 ด.ช. พัชระพล วิริยะสมบัติ ป.5 4.80
1347 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 4.80
1347 650645 ด.ญ. พิชชาพร สุขใจ ป.5 4.80
1347 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 4.80
1347 650705 ด.ญ. ขวัญชีวี เคลือบมงคล ป.5 4.80
1347 652547 ด.ช. ภาสวุฒิ อนันตเจริญ ป.6 4.80
1347 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 4.80
1347 651475 ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ ป.6 4.80
1347 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 4.80
1347 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 4.80
1347 652291 ด.ช. พุธพงศ์ พิมพ์ทอง ป.6 4.80
1347 652997 ด.ญ. เมธปรียา บุญธรรม ป.6 4.80
1347 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 4.80
1347 650299 ด.ญ. พรปวีณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ป.5 4.80
1347 652467 ด.ช. วชิรวิทย์ ขจรวิถีจิตต์ ป.6 4.80
1347 651452 ด.ญ. กัลยรักษ์ มณีวาศ ป.6 4.80
1347 652515 ด.ช. ยิ่งคุณ ตันชัชวาล ป.6 4.80
1347 652881 ด.ช. อชิรวัชร์ จิตเจริญปรนันท์ ป.4 4.80
1347 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 4.80
1347 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 4.80
1347 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 4.80
1347 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 4.80
1347 652212 ด.ญ. พิศรา หอมแก้ว ป.6 4.80
1347 652362 ด.ช. กันตพัฒน์ โชติธันยพัฒน์ ป.6 4.80
1347 652844 ด.ช. วิชยุตม์ สมพฤกษ์ ป.6 4.80
1347 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 4.80
1347 650687 ด.ช. กิตตินันท์ สว่างเพชร ป.6 4.80
1347 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 4.80
1347 652182 ด.ญ. วรรณฤดี สกุลแพทย์ ป.6 4.80
1347 650724 ด.ญ. พัชญ์พิดา ขำสา ป.6 4.80
1347 651101 ด.ญ. อติกานต์ นิโครธานนท์ ป.5 4.80
1347 651202 ด.ช. อัครวรรธน์ พุฒแก้ว ป.6 4.80
1347 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 4.80
1347 651333 ด.ญ. ภคพร หมอยาดี ป.6 4.80
1347 652815 ด.ญ. เพชรลดา สุขเสมอ ป.5 4.80
1347 653020 ด.ช. ธาดาดล ผลจันทร์ ป.6 4.80
1347 651543 ด.ญ. สุพิชชา ไชยอิ่นคำ ป.5 4.80
1347 652672 ด.ญ. รวินท์นิภา เหลืองสิริขจร ป.5 4.80
1347 652103 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.6 4.80
1347 650618 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีนรวรรธน์ ป.6 4.80
1347 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 4.80
1347 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 4.80
1347 652999 ด.ช. ยุทธศาสตร์ เทพศรี ป.6 4.80
1347 650374 ด.ช. ปัณณทัต นาคสวัสดิ์ ป.5 4.80
1347 650574 ด.ช. ณกรณ์ ธรรมโชติ ป.5 4.80
1347 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 4.80
1347 652812 ด.ญ. ศุภิสรา ทองปอน ป.5 4.80
1347 651715 ด.ช. ณัฐภูมิ มะลิเรือง ป.6 4.80
1347 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 4.80
1347 650491 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.6 4.80
1347 650496 ด.ช. ธนยศ พวงจิตต์ ป.5 4.80
1347 652902 ด.ญ. ชนมน จีตนิยม ป.6 4.80
1347 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 4.80
1347 651538 ด.ญ. ฐิติรัตน์ กันทอง ป.4 4.80
1347 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 4.80
1347 651197 ด.ช. ศตายุ จินเลิศ ป.6 4.80
1347 652846 ด.ญ. รังสิมาพร อินทวิสัย ป.5 4.80
1347 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 4.80
1347 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 4.80
1347 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 4.80
1347 652932 ด.ญ. ณิชนิตา แพระบำ ป.5 4.80
1347 652039 ด.ช. แทนไท สินทนะโยธิน ป.5 4.80
1347 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 4.80
1347 652216 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.5 4.80
1476 652653 ด.ญ. ณิชานาฏ พุ่มศิริ ป.6 4.00
1476 651282 ด.ญ. ภูรัชยา พร้อมภูวดล ป.6 4.00
1476 650603 ด.ช. ธนภัทร บุญยืน ป.6 4.00
1476 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 4.00
1476 651519 ด.ญ. ณัฐณิชา วชิรรุ่งเรือง ป.5 4.00
1476 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 4.00
1476 652837 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ด่านศิริวัฒน์ ป.6 4.00
1476 650001 ด.ช. สิทธิภาคย์ กาบทอง ป.6 4.00
1476 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 4.00
1476 651984 ด.ญ. อภิชญา กิจจะการะ ป.6 4.00
1476 651323 ด.ญ. ธันยพัฒน์ ถาวรเลิศชัย ป.6 4.00
1476 651512 ด.ช. บุรพล เรืองพยุงศักดิ์ ป.5 4.00
1476 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 4.00
1476 651487 ด.ช. อัคคเดช อัครพิพัฒน์กุล ป.6 4.00
1476 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 4.00
1476 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 4.00
1476 650182 ด.ญ. วรัญญา วิสาวะโท ป.6 4.00
1476 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 4.00
1476 652268 ด.ญ. ทักษอร รอดน้อย ป.6 4.00
1476 652513 ด.ช. นิพัทธ์ เดชจริง ป.6 4.00
1476 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 4.00
1476 652456 ด.ช. สรธร มีชัย ป.6 4.00
1476 651252 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.6 4.00
1476 651439 ด.ญ. ชาลิสา สังขดิษฐ์ ป.6 4.00
1476 650880 ด.ญ. ณฐมน สโกฟิวด์ ป.6 4.00
1476 650153 ด.ช. ปฐวี บัณฑิตกุล ป.5 4.00
1476 650280 ด.ช. พลณัฏฐ์ ทรัพย์มี ป.6 4.00
1476 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 4.00
1476 650159 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.6 4.00
1476 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 4.00
1476 652611 ด.ญ. บุญญิสา ชื่นตะโก ป.6 4.00
1476 652469 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีเชาว์ ป.5 4.00
1476 652697 ด.ญ. ชนัญชิตา จารุสิริสวัสดิ์ ป.5 4.00
1476 650525 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.6 4.00
1476 652193 ด.ช. คุณกร นิลเปล่งแสง ป.4 4.00
1476 650216 ด.ช. วิชัยธร โกมลทัต ป.6 4.00
1476 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 4.00
1476 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 4.00
1476 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 4.00
1476 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 4.00
1476 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 4.00
1476 650133 ด.ญ. เบญญาภา ศรีสว่าง ป.4 4.00
1476 651359 ด.ช. เรือธง ขำละมัย ป.5 4.00
1476 651991 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.6 4.00
1476 651174 ด.ช. ศิรวัฒน์ มาพิบูลย์ ป.4 4.00
1476 651552 ด.ช. ชยณัฐ พรมเวียง ป.6 4.00
1476 652148 ด.ช. พีรวิชญ์ เขียวสนั่น ป.6 4.00
1476 650483 ด.ช. กฤติน เกียรติธรรมรงค์ ป.6 4.00
1476 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 4.00
1476 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 4.00
1476 652241 ด.ญ. ณภัทร สว่างศรี ป.6 4.00
1476 652649 ด.ช. ณพสิทธิ์ ลิพลธา ป.4 4.00
1476 651275 ด.ช. นภัสกรณ์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 4.00
1476 651134 ด.ญ. กชวรรณ เดชผดุง ป.6 4.00
1476 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 4.00
1476 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 4.00
1476 650978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.6 4.00
1476 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 4.00
1476 650012 ด.ช. กันตพงศ์ บุญมาก ป.6 4.00
1476 651693 ด.ญ. ณัฐวรรณ เอื้อมเสถียรพร ป.6 4.00
1476 653009 ด.ช. นนทพัทธ์ เสมศรี ป.5 4.00
1476 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 4.00
1476 652880 ด.ญ. ฉัตร์นลิน ณัทสิริสิรภัทร ป.5 4.00
1476 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 4.00
1476 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 4.00
1476 651993 ด.ช. ปริญญ์ อุ้ยนิรันดรกุล ป.5 4.00
1476 651048 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.6 4.00
1476 651967 ด.ช. พนัฏฐกรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ป.6 4.00
1476 650823 ด.ช. บารมี รักสัตย์ ป.5 4.00
1476 653008 ด.ช. ภัทรดนัย ยอดนารี ป.6 4.00
1476 651789 ด.ช. ไชยพัฒน์ โพธิ์เวชกุล ป.5 4.00
1476 652224 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ระบิลทศพร ป.6 4.00
1476 652490 ด.ญ. ปพิชญา เขาถ้ำทอง ป.6 4.00
1476 652903 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.6 4.00
1476 651601 ด.ญ. ณัฐธนันท์ จันทร์บัว ป.6 4.00
1476 652494 ด.ช. ณฐกร พวงสวัสดิ์ ป.6 4.00
1476 651204 ด.ญ. ธันย์ชนก ตั้งวัฒนกิตติกุล ป.6 4.00
1476 650434 ด.ช. ธนิกวินทว์ ฤกษ์สมสุนัย ป.4 4.00
1476 650826 ด.ญ. วรกมล เดชน้อย ป.6 4.00
1476 651133 ด.ญ. ศิศิรา พวงสำลี ป.6 4.00
1476 650316 ด.ญ. รินลดา เติมบริรักษ์ ป.5 4.00
1476 652973 ด.ญ. ญาณิศา จันทร์มั่งคั่ง ป.5 4.00
1476 650924 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.6 4.00
1476 651676 ด.ญ. สุรัชนา ลิ้มอรุโณทัย ป.5 4.00
1476 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 4.00
1476 651739 ด.ช. นราวิชญ์ จิรอาภากุล ป.6 4.00
1476 652024 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.6 4.00
1476 650912 ด.ญ. จิรัญญา เบญจสัตย์กุล ป.4 4.00
1476 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 4.00
1476 652732 ด.ญ. ไอลดา สังวรวงษ์พนา ป.5 4.00
1476 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 4.00
1476 651309 ด.ญ. ธันยพร คำแสน ป.5 4.00
1476 650919 ด.ญ. นลินดา สุขศิวกร ป.5 4.00
1476 652391 ด.ญ. อินทิรา พงษ์ยิ้ม ป.6 4.00
1476 650024 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.6 4.00
1476 651466 ด.ญ. อาทิตยา เสมารัตน์ ป.6 4.00
1476 651083 ด.ช. สรวุฒ สังข์ทอง ป.6 4.00
1476 651782 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.5 4.00
1476 650923 ด.ญ. ปทิตตา นาสิงคาร ป.5 4.00
1476 652240 ด.ญ. สราวดี คำมอญ ป.6 4.00
1476 652452 ด.ญ. สลิล อัชชะ ป.4 4.00
1476 650094 ด.ช. ศุทธิศิษฏ์ บัววิรัตน์ ป.5 4.00
1476 652800 ด.ญ. บุณณดา สุ่มศรีสุวรรณ ป.4 4.00
1579 650523 ด.ช. ธาราดร สุพัฒนา ป.6 3.20
1579 650415 ด.ญ. ทิพย์นารา จารุทัศน์ ป.6 3.20
1579 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 3.20
1579 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 3.20
1579 652522 ด.ช. ทำนุรัฐ ตันไพบูลย์ ป.6 3.20
1579 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 3.20
1579 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 3.20
1579 652070 ด.ช. ภพประวีร์ จริยปรัชญากุล ป.6 3.20
1579 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 3.20
1579 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 3.20
1579 650870 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.6 3.20
1579 650641 ด.ญ. สกุลยา มหาบุณย์ ป.6 3.20
1579 650940 ด.ช. ธาวิน กองมณี ป.5 3.20
1579 652829 ด.ญ. นันทภัค ลีลาภรณ์ ป.6 3.20
1579 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 3.20
1579 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 3.20
1579 650594 ด.ช. ปวริศ สุวรรณกมล ป.6 3.20
1579 650545 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.6 3.20
1579 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 3.20
1579 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 3.20
1579 650669 ด.ญ. ปภัสสร ด่านเจริญ ป.6 3.20
1579 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 3.20
1579 651852 ด.ช. พิชญภูมิ บุตรวงศ์โสภา ป.4 3.20
1579 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 3.20
1579 652189 ด.ญ. สโรชภัทร์ อนุสรณ์พาณิชย์ ป.5 3.20
1579 652219 ด.ญ. ณฐมน คงจันทร์ ป.6 3.20
1579 650818 ด.ญ. เตชิตา ศิริปภาโชติ ป.5 3.20
1579 652870 ด.ช. ดิศกุล ศิลประดิษฐ์ ป.5 3.20
1579 651732 ด.ญ. ปาณิสรา วงศ์ใหญ่ ป.5 3.20
1579 652228 ด.ญ. มนัสน้นท์ ทองรอด ป.6 3.20
1579 652739 ด.ญ. สริตา บุญเติม ป.5 3.20
1579 650949 ด.ช. เดชาธร กิตติโชควัฒนา ป.6 3.20
1579 650401 ด.ญ. คุณัญญา ตันนุกิจ ป.6 3.20
1579 651998 ด.ช. นรบดี อาจกล้า ป.5 3.20
1579 652625 ด.ช. วริทธิ์ อึ้งจงเจตน์ ป.5 3.20
1579 651017 ด.ช. กันตพล สันติรัตนโชติ ป.5 3.20
1579 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 3.20
1579 652276 ด.ช. ธนเทพ สุบรรณ์ ป.5 3.20
1579 650306 ด.ญ. วรภร รักทอง ป.4 3.20
1579 650664 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.6 3.20
1579 652817 ด.ญ. ปุญญาภา เลิศสถาพรสุข ป.6 3.20
1579 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 3.20
1579 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 3.20
1579 652836 ด.ช. ชิติพัทธ์ ช้อนแก้ว ป.6 3.20
1579 651170 ด.ญ. จินฏะนาภา จันทวี ป.5 3.20
1579 650495 ด.ช. ณัฐนิติ เหมือนสุดใจ ป.5 3.20
1579 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 3.20
1579 651954 ด.ญ. อาคีรา ตระการรุ่งโรจน์ ป.5 3.20
1579 652833 ด.ญ. กัญญณัฐ กฤษณวรรณ ป.6 3.20
1579 652251 ด.ช. ชัชกุล อาภานุรังษี ป.6 3.20
1579 651451 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา มณฑาทอง ป.4 3.20
1579 651517 ด.ช. ภิรกฤต เชาว์ภัทรเดชา ป.5 3.20
1579 651495 ด.ญ. พาขวัญ อัครพิพัฒน์กุล ป.4 3.20
1579 650824 ด.ช. สุรเศรษฐ์ พึ่งประชา ป.4 3.20
1579 650135 ด.ช. ชนนท์ หวังสมบูรณ์ศิริ ป.5 3.20
1579 650105 ด.ญ. จิณณ์ณิชา ตั่นทรัพย์สิน ป.5 3.20
1635 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 2.40
1635 652655 ด.ช. ปราย ชลศรานนท์ ป.6 2.40
1635 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 2.40
1635 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 2.40
1635 652158 ด.ญ. นิยตา มงคลนิมิตร ป.5 2.40
1635 650577 ด.ญ. อรรวินท์ มังคลรังษี ป.6 2.40
1635 651555 ด.ญ. ฤติมา รัตนภิญโญวงศ์ ป.6 2.40
1635 650822 ด.ญ. กันยาวีร์ หาญพัฒนะนุสรณ์ ป.6 2.40
1635 651864 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.6 2.40
1635 650116 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.6 2.40
1635 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 2.40
1635 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 2.40
1635 652451 ด.ช. ภูกันต์ วาดเขียน ป.6 2.40
1635 650150 ด.ช. ธีรโชติ ยงวานิชจิต ป.5 2.40
1635 651293 ด.ญ. ประกายแก้ว ใจสำคัญ ป.5 2.40
1635 652761 ด.ญ. แพรแก้ว เชื้อกุณะ ป.6 2.40
1635 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 2.40
1635 651183 ด.ญ. ณภัทธิรา มะณีแสง ป.5 2.40
1635 651297 ด.ญ. ลฎาภา วิชัยโย ป.5 2.40
1635 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 2.40
1655 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 1.60
1655 652842 ด.ญ. วีรญา ล้วนวิเศษ ป.6 1.60
1655 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 1.60
1655 651897 ด.ช. สิริ เตลผล ป.5 1.60
1655 650273 ด.ช. พากร ดุลยนนท์ ป.5 1.60
1655 651358 ด.ญ. ฐิตารีย์ มะลิรัตน์ ป.5 1.60
1655 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 1.60
1655 650896 ด.ช. ปัญญากร ปัญญาดี ป.6 1.60
1655 651164 ด.ญ. จินตภา กิตติวัฒนางกูร ป.6 1.60
1664 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 0.80
1665 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 0.00
1665 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 0.00
1665 650021 ด.ญ. ณิชนันทน์ อ ป.4 0.00
1665 650008 ด.ญ. วฤณภา ศักดาบูรณโภคิน ป.6 0.00
1665 650078 ด.ช. ศตพงศ์ ปัทมโยธิน ป.4 0.00
1665 650117 ด.ช. ปิติ ธรรมโกวิท ป.6 0.00
1665 650209 ด.ช. ยศวินช์ เรืองสรรงามสิริ ป.5 0.00
1665 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 0.00
1665 650260 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.6 0.00
1665 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 0.00
1665 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 0.00
1665 650488 ด.ญ. ณัฐษา ฐิติรัตน์สานนท์ ป.6 0.00
1665 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 0.00
1665 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 0.00
1665 650465 ด.ช. ศิษฐวัชร โพยมรัตน์ ป.4 0.00
1665 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 0.00
1665 650532 ด.ญ. พรวรินท์ วันขวา ป.6 0.00
1665 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 0.00
1665 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 0.00
1665 650635 ด.ช. มรุเดช สงสุรินทร์ ป.5 0.00
1665 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 0.00
1665 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 0.00
1665 650783 ด.ช. คุณานันต์ สุขสุวานนท์ ป.6 0.00
1665 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 0.00
1665 650535 ด.ช. ปัญญา จิตทรงบุญ ป.6 0.00
1665 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 0.00
1665 650882 ด.ญ. ภคมน สโกฟิวด์ ป.4 0.00
1665 650913 ด.ญ. พิรุณา สุขศิวกร ป.6 0.00
1665 650798 ด.ช. พัฒนภัทร วิสัชนา ป.6 0.00
1665 650931 ด.ญ. Vinitara Satitviriyakul ป.6 0.00
1665 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 0.00
1665 650987 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.6 0.00
1665 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 0.00
1665 651086 ด.ช. ภูริช ทองเจียว ป.6 0.00
1665 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 0.00
1665 650930 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.6 0.00
1665 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 0.00
1665 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 0.00
1665 651178 ด.ญ. ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข์ ป.6 0.00
1665 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 0.00
1665 650918 ด.ช. วินทวิชญ์ เจนบุญไทย ป.6 0.00
1665 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 0.00
1665 650719 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.6 0.00
1665 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 0.00
1665 651274 ด.ช. ภูธีธัช สุดเสียง ป.4 0.00
1665 651215 ด.ญ. ปริณดา ทางธรรม ป.6 0.00
1665 651457 ด.ช. จาวา บุรพัฒน์ ซาโมดรา ป.6 0.00
1665 651447 ด.ญ. หรศิชาดา ศรีจามร ป.6 0.00
1665 651444 ด.ช. ธนกร ชิตาพนารักษ์ ป.6 0.00
1665 651431 ด.ญ. กวิสรา พิกุลทอง ป.6 0.00
1665 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 0.00
1665 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 0.00
1665 651453 ด.ช. ปัณณวิชญ์ พัชรากิตติ ป.6 0.00
1665 651566 ด.ช. ณัฐดนัย นาคคำ ป.6 0.00
1665 651545 ด.ช. กันตพงศ์ พุทโธ ป.6 0.00
1665 651568 ด.ช. ธีม ธีระนิติกุล ป.6 0.00
1665 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 0.00
1665 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 0.00
1665 651549 ด.ช. กันตณัฐ ชินสุวรรณพานิช ป.4 0.00
1665 651645 ด.ญ. ปาณิสรา ว่องเมธากุล ป.6 0.00
1665 651683 ด.ญ. ปานรดา ศิริวัฒน์ ป.6 0.00
1665 650773 ด.ญ. แพรวา สินสิริสกุล ป.6 0.00
1665 651619 ด.ช. ลิขิตเทพ ศรีเมธารักษ์ ป.6 0.00
1665 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 0.00
1665 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 0.00
1665 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 0.00
1665 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 0.00
1665 651589 ด.ช. ติณณภพ สุวรรณคำ ป.6 0.00
1665 651612 ด.ญ. พรหมพิชญาภา หลีกภัย ป.5 0.00
1665 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 0.00
1665 651388 ด.ช. วรานนท์ ธงงาม ป.5 0.00
1665 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 0.00
1665 651829 ด.ช. เกียรติกวิน ศรีบุญเรือง ป.6 0.00
1665 651759 ด.ญ. ภูษณิศา จ้อยปาน ป.6 0.00
1665 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 0.00
1665 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 0.00
1665 651710 ด.ญ. ปริยากร เพ็งมีศรี ป.6 0.00
1665 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 0.00
1665 652015 ด.ช. สถิตย์พร เกชาคุปต์ ป.5 0.00
1665 652035 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีคำมี ป.6 0.00
1665 650672 ด.ญ. ณภัทร คุณารักษ์ ป.5 0.00
1665 652087 ด.ช. กิตติพัศ เจนอักษรกุล ป.6 0.00
1665 651616 ด.ช. ณพล เวียงสมุทร ป.6 0.00
1665 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 0.00
1665 651615 ด.ญ. ธนสมณ ตั้งธนะพงศ์ ป.6 0.00
1665 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 0.00
1665 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 0.00
1665 652223 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ คงนุ่ม ป.6 0.00
1665 651928 ด.ญ. วรัญญา มีรสล้ำ ป.6 0.00
1665 652352 ด.ญ. จิรัชญา เผ่าอ้าย ป.5 0.00
1665 652388 ด.ช. โอม ซิงห์ ป.6 0.00
1665 652200 ด.ญ. หทัยกาญจน์ บ่อไทย ป.6 0.00
1665 652440 ด.ช. ธนวัฒน์ พินธุทอง ป.6 0.00
1665 652264 ด.ช. อัศวิน ตันสิน ป.6 0.00
1665 652524 ด.ช. อัสนา วรรณทิม ป.5 0.00
1665 652635 ด.ช. สิปปภณ อรุณโรจน์ ป.5 0.00
1665 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 0.00
1665 651330 ด.ช. ณัฐวรรธน์ พรหมทองนุ้ย ป.5 0.00
1665 650590 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.6 0.00
1665 650700 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ แก้วกาหลง ป.6 0.00
1665 652718 ด.ญ. พิมพ์นารา ชมาธิวรกูล ป.6 0.00
1665 652737 ด.ช. เกริกวิท พรหมจันทะ ป.6 0.00
1665 652665 ด.ญ. ริญญารัศมิ์ อารมณ์รัตน์ ป.5 0.00
1665 652658 ด.ญ. ธนสิตา อุดมศรี ป.6 0.00
1665 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 0.00
1665 652288 ด.ญ. กมลพรรณ เเทนวิสุทธิ์ ป.6 0.00
1665 652962 ด.ช. ภัทรภูมิ ชื่นชอบ ป.6 0.00
1665 652855 ด.ช. ริว ธนะติวะกุล ป.4 0.00
1665 652947 ด.ช. พีรวัส ใคร้มุก ป.5 0.00
1665 652786 ด.ญ. ปาณิสรา พันธ์พฤกษ์โอชา ป.6 0.00
1665 653018 ด.ญ. กันต์กมล จุลสำลี ป.6 0.00
1665 652977 ด.ญ. ญาณิศา อรามรุณ ป.6 0.00
1665 653015 ด.ญ. กนกวรรณ บริวงษ์ ป.6 0.00
1665 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 0.00
1665 652548 ด.ช. กรวิชญ์ สุนทรา ป.6 0.00
1665 652944 ด.ช. ฤชุภัทร แก้วลาย ป.6 0.00
1665 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 0.00