เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.4

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(20 คะแนน)
1 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 20.00
2 650857 ด.ญ. กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ ป.4 15.00
3 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 14.00
4 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 12.00
4 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 12.00
6 652888 ด.ช. ธาวิญ อินทพรต ป.4 11.00
7 652027 ด.ช. วชิรวิทย์ สุคนธะตามร์ ป.4 10.00
7 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 10.00
7 652649 ด.ช. ณพสิทธิ์ ลิพลธา ป.4 10.00
10 651758 ด.ช. รัชชานนท์ อภิชนบุตร ป.4 9.00
10 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 9.00
10 650786 ด.ญ. ปุณญาดา เลิศทองมี ป.4 9.00
13 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 8.00
13 651756 ด.ญ. อัยรดา สุวรรณพฤกษ์ ป.4 8.00
13 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 8.00
13 650858 ด.ญ. ณัฐกฤตา ทองดี ป.4 8.00
13 650484 ด.ญ. รวิภา ตั้งตรงกิจเจริญ ป.4 8.00
13 652193 ด.ช. คุณกร นิลเปล่งแสง ป.4 8.00
13 652244 ด.ช. ชูเดช ชิงช่วงชัย ป.4 8.00
13 650479 ด.ญ. ฟ้าใส หลักเมือง ป.4 8.00
13 652881 ด.ช. อชิรวัชร์ จิตเจริญปรนันท์ ป.4 8.00
22 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 7.00
22 652263 ด.ญ. ณฐิตา สินสุวรรณ ป.4 7.00
22 651376 ด.ช. ปิธิพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ป.4 7.00
22 652873 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.4 7.00
22 651174 ด.ช. ศิรวัฒน์ มาพิบูลย์ ป.4 7.00
22 651852 ด.ช. พิชญภูมิ บุตรวงศ์โสภา ป.4 7.00
22 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 7.00
22 651160 ด.ญ. วริศรา คำจีน ป.4 7.00
22 650434 ด.ช. ธนิกวินทว์ ฤกษ์สมสุนัย ป.4 7.00
22 650824 ด.ช. สุรเศรษฐ์ พึ่งประชา ป.4 7.00
32 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 6.00
32 650610 ด.ช. กิตินัทธ์ ฉัตรบูรภานันท์ ป.4 6.00
32 652044 ด.ญ. วรณัน ดำสี ป.4 6.00
32 650674 ด.ญ. ชีม ภูมิสิงหราช ป.4 6.00
32 652972 ด.ช. กฤษตฤณ อินทร์แจ้ง ป.4 6.00
32 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 6.00
32 651912 ด.ญ. กฤติญา ชวเลิศสกุล ป.4 6.00
32 650306 ด.ญ. วรภร รักทอง ป.4 6.00
32 652014 ด.ช. ปณทัต พงศ์หริณ ป.4 6.00
32 651538 ด.ญ. ฐิติรัตน์ กันทอง ป.4 6.00
42 650419 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.4 5.00
42 651730 ด.ช. ธีรวีร์ อัตต์สินทอง ป.4 5.00
42 652521 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.4 5.00
42 650133 ด.ญ. เบญญาภา ศรีสว่าง ป.4 5.00
42 650607 ด.ญ. มนัญชยา สุกใส ป.4 5.00
42 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 5.00
42 652763 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ทรัพย์กรกุล ป.4 5.00
42 652994 ด.ช. อิศรา เนตรรักษ์ ป.4 5.00
42 652847 ด.ช. กวิณปภัสสร์ เลือดไทย ป.4 5.00
42 650444 ด.ญ. ปารัชชฎา ชวาลรติกุล ป.4 5.00
42 652814 ด.ช. พลภัทร สุวัฑฒนา ป.4 5.00
42 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 5.00
42 652830 ด.ญ. รวิศรา เกียรติยศเจริญ ป.4 5.00
42 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 5.00
42 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 5.00
42 651627 ด.ญ. มินทร์ลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.4 5.00
42 650336 ด.ญ. ศิริณ ละอองศรี ป.4 5.00
42 650119 ด.ช. อัยยวัฒน์ สว่างสินธุ์ ป.4 5.00
42 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 5.00
42 652563 ด.ญ. พาขวัญ จิระนภากุลวัฒน์ ป.4 5.00
42 652305 ด.ช. คทาธร พุทธรักษา ป.4 5.00
42 651451 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา มณฑาทอง ป.4 5.00
64 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 4.00
64 650653 ด.ช. ณภัทร พิมพ์กลาง ป.4 4.00
64 651395 ด.ช. ผลิธรรม มีสุข ป.4 4.00
64 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 4.00
64 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 4.00
64 650912 ด.ญ. จิรัญญา เบญจสัตย์กุล ป.4 4.00
64 651058 ด.ญ. ณุตรา มหาสิงห์ ป.4 4.00
64 651036 ด.ช. คริษฐ์ ลี่ ป.4 4.00
72 652691 ด.ญ. อุษามณี ชูศรีธนวรรธน์ ป.4 3.00
72 652320 ด.ช. ยูจีน ตัน ป.4 3.00
72 651381 ด.ญ. ธีร์วรา โล้วมั่นคง ป.4 3.00
72 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 3.00
72 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 3.00
72 651814 ด.ช. กตัญญ์วัฒน์ ศรีสมโชติ ป.4 3.00
72 652312 ด.ญ. ชัญญาภัค ธัญญะเจริญ ป.4 3.00
79 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 2.00
79 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 2.00
79 652102 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เสาวภาคย์ภูษิต ป.4 2.00
79 651495 ด.ญ. พาขวัญ อัครพิพัฒน์กุล ป.4 2.00
79 652452 ด.ญ. สลิล อัชชะ ป.4 2.00
79 652800 ด.ญ. บุณณดา สุ่มศรีสุวรรณ ป.4 2.00
85 650021 ด.ญ. ณิชนันทน์ อ ป.4 0.00
85 650078 ด.ช. ศตพงศ์ ปัทมโยธิน ป.4 0.00
85 650465 ด.ช. ศิษฐวัชร โพยมรัตน์ ป.4 0.00
85 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 0.00
85 650882 ด.ญ. ภคมน สโกฟิวด์ ป.4 0.00
85 651274 ด.ช. ภูธีธัช สุดเสียง ป.4 0.00
85 651549 ด.ช. กันตณัฐ ชินสุวรรณพานิช ป.4 0.00
85 652855 ด.ช. ริว ธนะติวะกุล ป.4 0.00