เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.4

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
1 220281 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 95.00
2 220038 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.4 80.00
3 120831 ด.ญ. ณชชญา แสงเพชร์ ป.4 75.00
4 220009 ด.ญ. ภัณฑิรา มารศรี ป.4 60.00
4 220261 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.4 60.00
4 220310 ด.ช. ธรรศ พรรณมณีลักษณ์ ป.4 60.00
7 120283 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 55.00
7 120467 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 55.00
7 220655 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 55.00
10 120022 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.4 50.00
10 120599 ด.ช. ธันยพงศ์ แสงอาทิตย์ ป.4 50.00
10 220115 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 50.00
10 220291 ด.ช. ธีภพ เทิดนามวงศ์ ป.4 50.00
10 220543 ด.ช. บูรณ์วริทธิ์ อินทร์ขาว ป.4 50.00
10 220698 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.4 50.00
10 220749 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.4 50.00
17 120541 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.4 45.00
17 220042 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.4 45.00
17 220232 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 45.00
17 220280 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 45.00
17 220292 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.4 45.00
17 220501 ด.ช. ชยานันท์ เตรียมธนานันท์ ป.4 45.00
23 120030 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.4 40.00
23 120173 ด.ช. บรรณ กุมภาพันธกุล ป.4 40.00
23 120757 ด.ญ. จารุพิชญา แย้มผล ป.4 40.00
23 120842 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 40.00
23 220010 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.4 40.00
28 120024 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.4 35.00
28 120196 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.4 35.00
28 120241 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 35.00
28 120439 ด.ช. จุมพลภัทร์ ปานนาค ป.4 35.00
28 120456 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 35.00
28 120552 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 35.00
28 120717 ด.ช. ชุติพนธ์ พวงรอด ป.4 35.00
28 120754 ด.ช. นิชคุณ เจริญกิจกมล ป.4 35.00
28 220319 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แก้ววิจิตร ป.4 35.00
28 220465 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.4 35.00
28 220601 ด.ช. สุกฤษฏฺิพล นามี ป.4 35.00
28 220817 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.4 35.00
40 120288 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 30.00
40 120399 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 30.00
40 120486 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 30.00
40 120502 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.4 30.00
40 120686 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 30.00
40 120688 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 30.00
40 120756 ด.ช. ณัฐรัชต์ อรุณสิทธิวงศ์ ป.4 30.00
40 120840 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 30.00
40 220579 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.4 30.00
49 120256 ด.ช. เพชรบูรณ์ วงษ์ชื่น ป.4 25.00
49 120452 ด.ญ. ปภภาภัค นิลเขียว ป.4 25.00
49 120471 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 25.00
49 120483 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.4 25.00
49 120589 ด.ช. ภูเทพ ดิลกวัฒนะคูณ ป.4 25.00
49 120607 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 25.00
49 120776 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 25.00
49 220416 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 25.00
49 220664 ด.ช. ณภัค วิไลชัยกุล ป.4 25.00
58 120211 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 20.00
58 120349 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 20.00
58 120369 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 20.00
58 120424 ด.ช. ศตคุณ ศรีเสวก ป.4 20.00
58 120482 ด.ญ. พริฏฐา ธารสมบัติ ป.4 20.00
58 120583 ด.ญ. กฤติยาณี กัดฟัก ป.4 20.00
58 120706 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.4 20.00
58 120709 ด.ญ. ปุญณมาส รุ่งดำรงค์ ป.4 20.00
58 220639 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 20.00
67 120117 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 15.00
67 120190 ด.ช. กฤษณะ รื่นภาคภูมิ ป.4 15.00
67 120411 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 15.00
67 220731 ด.ญ. จิดาภา รุ่งจิรธนานนท์ ป.4 15.00
67 220758 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.4 15.00
67 220834 ด.ช. พงศธร ชินพงศ์ ป.4 15.00
73 220453 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.4 10.00
74 220202 ด.ช. พีรวิชญ์ สุคต ป.4 5.00
74 220811 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 5.00