เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.5

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
1 220248 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 100.00
2 120014 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 95.00
2 120152 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 95.00
4 120084 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 90.00
4 120217 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 90.00
4 120518 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 90.00
4 120562 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 90.00
4 220098 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 90.00
4 220125 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 90.00
4 220443 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 90.00
11 120108 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 85.00
11 120390 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 85.00
11 120392 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 85.00
11 120415 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 85.00
11 120572 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 85.00
11 120749 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 85.00
11 220146 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 85.00
11 220148 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 85.00
11 220159 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 85.00
11 220517 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 85.00
11 220561 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 85.00
11 220642 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 85.00
11 220656 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 85.00
11 220822 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 85.00
25 120078 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 80.00
25 120081 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 80.00
25 120210 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 80.00
25 120799 ด.ญ. บุญรักษา รวีวงศ์อโนทัย ป.5 80.00
25 220058 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 80.00
25 220097 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 80.00
25 220246 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 80.00
25 220289 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 80.00
25 220360 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 80.00
25 220361 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 80.00
25 220418 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 80.00
25 220554 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 80.00
25 220625 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 80.00
38 120126 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 75.00
38 120209 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 75.00
38 120225 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 75.00
38 120236 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 75.00
38 120287 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 75.00
38 120339 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 75.00
38 120433 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 75.00
38 120506 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 75.00
38 120606 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 75.00
38 120774 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 75.00
38 120782 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.5 75.00
38 120920 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 75.00
38 220062 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 75.00
38 220154 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 75.00
38 220433 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.5 75.00
38 220461 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 75.00
38 220478 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 75.00
38 220513 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 75.00
56 120062 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 70.00
56 120295 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 70.00
56 120642 ด.ช. อัครวิทย์ อัครจรัลญา ป.5 70.00
56 120651 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 70.00
56 120693 ด.ช. สิน สินพระยากุล ป.5 70.00
56 120697 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.5 70.00
56 120795 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.5 70.00
56 120841 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 70.00
56 220210 ด.ช. อินทัช วิสูญ ป.5 70.00
56 220283 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 70.00
56 220326 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 70.00
56 220335 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 70.00
56 220409 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 70.00
56 220414 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.5 70.00
56 220515 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 70.00
56 220686 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 70.00
56 220701 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 70.00
56 220738 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 70.00
74 120036 ด.ช. นรภัทร วงศ์ปถัมภ์ ป.5 65.00
74 120085 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 65.00
74 120163 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 65.00
74 120269 ด.ญ. บุษราคัม คำใบ ป.5 65.00
74 120400 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 65.00
74 120469 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 65.00
74 120738 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 65.00
74 120789 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 65.00
74 220067 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 65.00
74 220428 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 65.00
74 220491 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 65.00
74 220590 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.5 65.00
86 120148 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 60.00
86 120221 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 60.00
86 120382 ด.ช. ยศกร นนทนาคร ป.5 60.00
86 120413 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 60.00
86 120468 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 60.00
86 120546 ด.ช. ธนะพัฒน์ จันทร์งาม ป.5 60.00
86 120577 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 60.00
86 120712 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.5 60.00
86 120731 ด.ช. พีรดนย์ เกษา ป.5 60.00
86 120792 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 60.00
86 120802 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.5 60.00
86 120855 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 60.00
86 120871 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.5 60.00
86 220003 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.5 60.00
86 220023 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.5 60.00
86 220075 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 60.00
86 220076 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 60.00
86 220135 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 60.00
86 220136 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 60.00
86 220160 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 60.00
86 220259 ด.ช. ธรณ์ธภัทร์ สู่สุข ป.5 60.00
86 220594 ด.ช. จิรัฏฐ์ เข็มสวัสดิ์ ป.5 60.00
108 120086 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 55.00
108 120128 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 55.00
108 120238 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 55.00
108 120376 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 55.00
108 120391 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 55.00
108 120394 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 55.00
108 120532 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 55.00
108 120594 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.5 55.00
108 120670 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 55.00
108 120796 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.5 55.00
108 120834 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.5 55.00
108 120881 ด.ญ. สุตาภัทร ขัตติยาภิรักษ์ ป.5 55.00
108 220083 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 55.00
108 220288 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 55.00
108 220459 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 55.00
108 220549 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.5 55.00
108 220551 ด.ญ. ณพาภรณ์ นันทพันธ์ ป.5 55.00
108 220621 ด.ช. อินทัช ทองสุข ป.5 55.00
108 220648 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 55.00
108 220649 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 55.00
108 220672 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 55.00
108 220683 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 55.00
130 120064 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 50.00
130 120187 ด.ช. ฐิติวุฒิ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 50.00
130 120223 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 50.00
130 120385 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.5 50.00
130 120453 ด.ช. พิทยุตม์ อุปรมัย ป.5 50.00
130 120521 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 50.00
130 120565 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.5 50.00
130 120576 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 50.00
130 120701 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 50.00
130 120739 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 50.00
130 120762 ด.ญ. กฤตยา หริราบไพรี ป.5 50.00
130 120786 ด.ญ. พลอยครินทร์ มงคลสวัสดิ์ ป.5 50.00
130 120846 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.5 50.00
130 120887 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.5 50.00
130 120917 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 50.00
130 120922 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 50.00
130 220040 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.5 50.00
130 220055 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.5 50.00
130 220074 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 50.00
130 220103 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 50.00
130 220265 ด.ญ. พิมพ์ดาว ไชยศรี ป.5 50.00
130 220405 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 50.00
130 220426 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 50.00
130 220475 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 50.00
130 220480 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 50.00
130 220527 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.5 50.00
130 220631 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 50.00
130 220737 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 50.00
130 220760 ด.ญ. สิริกัลยา วลาพล ป.5 50.00
130 220814 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 50.00
160 120032 ด.ช. กฤตธัช อุ่นธรรม ป.5 45.00
160 120105 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 45.00
160 120140 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 45.00
160 120155 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 45.00
160 120158 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 45.00
160 120193 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.5 45.00
160 120254 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.5 45.00
160 120379 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 45.00
160 120470 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 45.00
160 120498 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 45.00
160 120586 ด.ช. ธนาธิป เอื้อวรกุลชัย ป.5 45.00
160 120707 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.5 45.00
160 120737 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 45.00
160 120753 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.5 45.00
160 120765 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.5 45.00
160 120784 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.5 45.00
160 120851 ด.ญ. คณาธรณ์ พงษ์กิตติพันธ์ ป.5 45.00
160 120893 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 45.00
160 120909 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.5 45.00
160 120913 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.5 45.00
160 120932 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 45.00
160 220031 ด.ญ. จันทรกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 45.00
160 220121 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 45.00
160 220123 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 45.00
160 220144 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 45.00
160 220165 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 45.00
160 220169 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 45.00
160 220212 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.5 45.00
160 220276 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 45.00
160 220469 ด.ช. ขจรกฤต ชลเกียรติภูมิ ป.5 45.00
160 220479 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 45.00
160 220506 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.5 45.00
160 220525 ด.ญ. ลถัสรดา โชติสาธิตกุล ป.5 45.00
160 220526 ด.ญ. กฤตยา เลาหกุล ป.5 45.00
160 220585 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 45.00
160 220589 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.5 45.00
160 220610 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 45.00
160 220671 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 45.00
160 220723 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.5 45.00
160 220743 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 45.00
160 220759 ด.ช. ภูรินทร์ เจริญพืช ป.5 45.00
160 220765 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.5 45.00
160 220785 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 45.00
160 220830 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 45.00
204 120025 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.5 40.00
204 120034 ด.ช. วัชรพงษ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา ป.5 40.00
204 120076 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 40.00
204 120079 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 40.00
204 120110 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 40.00
204 120115 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 40.00
204 120183 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 40.00
204 120244 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 40.00
204 120260 ด.ช. สิทธิพัฒน์ พรหมคง ป.5 40.00
204 120263 ด.ช. ธีรเพชร พรมลือ ป.5 40.00
204 120267 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.5 40.00
204 120311 ด.ญ. ทักษอร อังกุรวุฒิกร ป.5 40.00
204 120340 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 40.00
204 120416 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 40.00
204 120438 ด.ช. คัคเนศวร์ ปานนาค ป.5 40.00
204 120542 ด.ญ. รมิดา จิรภิญญาวงศ์ ป.5 40.00
204 120545 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.5 40.00
204 120591 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สุมาวงศ์ ป.5 40.00
204 120592 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.5 40.00
204 120593 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.5 40.00
204 120598 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.5 40.00
204 120644 ด.ญ. ปาณิสรา ศรีทอง ป.5 40.00
204 120676 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.5 40.00
204 120748 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 40.00
204 120755 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.5 40.00
204 120758 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.5 40.00
204 120838 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 40.00
204 120870 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.5 40.00
204 120902 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 40.00
204 120906 ด.ญ. ชนิดาภา รังษีสุทธิรัตน์ ป.5 40.00
204 120926 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.5 40.00
204 220002 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.5 40.00
204 220028 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.5 40.00
204 220047 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.5 40.00
204 220069 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 40.00
204 220204 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.5 40.00
204 220205 ด.ช. จิตติพัฒน์ แขกเทศ ป.5 40.00
204 220272 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 40.00
204 220293 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.5 40.00
204 220370 ด.ช. ภวิศ หงส์งามเจริญ ป.5 40.00
204 220377 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.5 40.00
204 220381 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 40.00
204 220437 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 40.00
204 220511 ด.ช. กิตติภพ โศจิศรีสกุล ป.5 40.00
204 220540 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 40.00
204 220562 ด.ช. ศิวรักษ์ คุณาธรรมรักษ์ ป.5 40.00
204 220563 ด.ช. อัครวัฒน์ ภิญโญธนะสิทธิ์ ป.5 40.00
204 220572 ด.ช. ปรัตถ์สุนทร ฉ่ำสดใส ป.5 40.00
204 220577 ด.ญ. ธมกร จันทร์สวัสดิ์ ป.5 40.00
204 220583 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 40.00
204 220598 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 40.00
204 220606 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 40.00
204 220616 ด.ช. ศุภศิษฏ์ วัฒนาวรรณะ ป.5 40.00
204 220633 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 40.00
204 220662 ด.ช. ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว ป.5 40.00
204 220727 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 40.00
204 220729 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 40.00
204 220748 ด.ญ. กฤตติกา แสงแจ่ม ป.5 40.00
204 220807 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 40.00
263 120020 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.5 35.00
263 120041 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.5 35.00
263 120091 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 35.00
263 120124 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 35.00
263 120141 ด.ญ. ภัทชญารีย์ สฤษดิ์เจริญค้า ป.5 35.00
263 120228 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 35.00
263 120246 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 35.00
263 120258 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.5 35.00
263 120274 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 35.00
263 120345 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 35.00
263 120421 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.5 35.00
263 120493 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 35.00
263 120504 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 35.00
263 120520 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 35.00
263 120566 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.5 35.00
263 120567 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.5 35.00
263 120595 ด.ช. อัครพงษ์ สุวรรณบูรณ์ ป.5 35.00
263 120665 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 35.00
263 120675 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.5 35.00
263 120694 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.5 35.00
263 120744 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 35.00
263 120865 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 35.00
263 120878 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เหลี่ยมหลุมภา ป.5 35.00
263 120919 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 35.00
263 120928 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.5 35.00
263 220045 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.5 35.00
263 220049 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.5 35.00
263 220059 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 35.00
263 220086 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 35.00
263 220168 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 35.00
263 220191 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.5 35.00
263 220206 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.5 35.00
263 220285 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 35.00
263 220298 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.5 35.00
263 220313 ด.ญ. ศกุณตลาย์ เส็งพานิช ป.5 35.00
263 220397 ด.ช. พิสิษฐ์ เหล่าทอง ป.5 35.00
263 220455 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 35.00
263 220484 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 35.00
263 220533 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 35.00
263 220569 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.5 35.00
263 220619 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 35.00
263 220663 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.5 35.00
263 220721 ด.ญ. อรุชวรา แซ่กัว ป.5 35.00
263 220722 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.5 35.00
263 220726 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 35.00
263 220786 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 35.00
263 220802 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.5 35.00
263 220826 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 35.00
311 120016 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.5 30.00
311 120026 ด.ญ. เอวารินทร์ เชิดชู ป.5 30.00
311 120053 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.5 30.00
311 120176 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.5 30.00
311 120178 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.5 30.00
311 120200 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.5 30.00
311 120219 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 30.00
311 120255 ด.ญ. พรปวีณ์ ดิษฐาน ป.5 30.00
311 120289 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 30.00
311 120321 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.5 30.00
311 120323 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.5 30.00
311 120334 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 30.00
311 120354 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.5 30.00
311 120372 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 30.00
311 120377 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 30.00
311 120425 ด.ช. ปรัตถกร รักงาม ป.5 30.00
311 120448 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 30.00
311 120479 ด.ช. ปัญญวัฒน์ นนทสวัสดิ์ ป.5 30.00
311 120484 ด.ช. ธรรม์ธีร์ นนทสุวรรณ ป.5 30.00
311 120501 ด.ช. กฤติน ปุณกบุตร ป.5 30.00
311 120588 ด.ช. กิตติศักดิ์ เข็มทอง ป.5 30.00
311 120691 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.5 30.00
311 120925 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.5 30.00
311 220017 ด.ญ. นภาดา สงบพันธ์ ป.5 30.00
311 220048 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.5 30.00
311 220199 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.5 30.00
311 220260 ด.ช. ปัญจพัน แม้นผัน ป.5 30.00
311 220318 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.5 30.00
311 220342 ด.ช. ไกรพิชญ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.5 30.00
311 220372 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.5 30.00
311 220393 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 30.00
311 220415 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 30.00
311 220431 ด.ช. ธนวิชญ์ ศักดิ์แสง ป.5 30.00
311 220439 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 30.00
311 220468 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.5 30.00
311 220474 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 30.00
311 220496 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 30.00
311 220614 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 30.00
311 220654 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 30.00
311 220755 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.5 30.00
311 220791 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.5 30.00
311 220804 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.5 30.00
311 220805 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.5 30.00
354 120004 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.5 25.00
354 120015 ด.ญ. ภัทรวดี เฉิดอารีกิจ ป.5 25.00
354 120018 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.5 25.00
354 120092 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 25.00
354 120151 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 25.00
354 120162 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 25.00
354 120177 ด.ญ. ภิญญดา เชียวสิริขจร ป.5 25.00
354 120191 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.5 25.00
354 120234 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 25.00
354 120305 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.5 25.00
354 120357 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.5 25.00
354 120445 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 25.00
354 120447 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 25.00
354 120514 ด.ญ. นันทภัค จินดาวุฒิกุล ป.5 25.00
354 120581 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 25.00
354 120631 ด.ช. วสิษฐ์พล เสริฐธิกุล ป.5 25.00
354 120640 ด.ช. กุศล พินิจสถิล ป.5 25.00
354 120683 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 25.00
354 120702 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.5 25.00
354 120764 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.5 25.00
354 120790 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 25.00
354 120803 ด.ญ. สิลฎา ขำสุข ป.5 25.00
354 120813 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 25.00
354 120864 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 25.00
354 120891 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 25.00
354 220020 ด.ช. ธนวินท์ อยู่สุข ป.5 25.00
354 220064 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 25.00
354 220066 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 25.00
354 220085 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 25.00
354 220090 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 25.00
354 220107 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 25.00
354 220109 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 25.00
354 220143 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.5 25.00
354 220172 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 25.00
354 220207 ด.ช. พศิน ปิยะอารมณ์รัตน์ ป.5 25.00
354 220295 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.5 25.00
354 220371 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.5 25.00
354 220514 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 25.00
354 220591 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 25.00
354 220620 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.5 25.00
354 220699 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.5 25.00
354 220732 ด.ช. จิรัฎฐ์ กรีธาธร ป.5 25.00
354 220733 ด.ช. ระพินธร การะเกษร ป.5 25.00
354 220837 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 25.00
354 220838 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 25.00
399 120007 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.5 20.00
399 120010 ด.ญ. ภัทรามาส ประเหมือน ป.5 20.00
399 120023 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.5 20.00
399 120033 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.5 20.00
399 120054 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.5 20.00
399 120089 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 20.00
399 120100 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 20.00
399 120101 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 20.00
399 120165 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 20.00
399 120203 ด.ช. กวินทรา อิ่มมูล ป.5 20.00
399 120206 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 20.00
399 120240 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 20.00
399 120313 ด.ช. ณัฐภัทร รักษาพันธ์ ป.5 20.00
399 120332 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.5 20.00
399 120366 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 20.00
399 120449 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 20.00
399 120564 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.5 20.00
399 120590 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พงศ์ภูริจินดา ป.5 20.00
399 120630 ด.ช. กันตะพัฒน์ โมกขะสมิต ป.5 20.00
399 120704 ด.ญ. เพียงบุญ เขื่อนสุวรรณ ป.5 20.00
399 120735 ด.ญ. ปาลิณีย์ บุญปรีชา ป.5 20.00
399 120772 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.5 20.00
399 120828 ด.ช. ณัฐวินท์ สกุลเจน ป.5 20.00
399 220001 ด.ช. กษิดิ์คณิน ยาสมุทร ป.5 20.00
399 220032 ด.ญ. จรัสกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 20.00
399 220203 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.5 20.00
399 220314 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.5 20.00
399 220343 ด.ช. เจริญอภิธรม์ ชุตินธโร ป.5 20.00
399 220432 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.5 20.00
399 220470 ด.ช. ชาญศร กิมยงค์ ป.5 20.00
399 220532 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 20.00
399 220547 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.5 20.00
399 220571 ด.ญ. ณัฐธิดา เลิศวงศ์วีรชัย ป.5 20.00
399 220630 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 20.00
399 220637 ด.ช. ภัทรเวท สัยงาม ป.5 20.00
399 220825 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.5 20.00
435 120312 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.5 15.00
435 120420 ด.ช. ณัฏฐนันท์ จารุพันธ์ ป.5 15.00
435 120580 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 15.00
435 120611 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.5 15.00
435 120674 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.5 15.00
435 120690 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 15.00
435 120727 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.5 15.00
435 120770 ด.ญ. รัฐนันท์ พอควร ป.5 15.00
435 120780 ด.ช. พิพัชร์ภณ สุขสวัสดิ์วงษ์ ป.5 15.00
435 120914 ด.ญ. ไกรวิณี อนุพงศ์พัฒน์ ป.5 15.00
435 120931 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 15.00
435 220220 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 15.00
435 220550 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.5 15.00
435 220560 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.5 15.00
435 220661 ด.ช. พงศ์ภีระ พรหมประยงค์ ป.5 15.00
450 120251 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.5 10.00
450 120261 ด.ญ. อภิชญานันท์ หาญรุจิระกำจร ป.5 10.00
450 120314 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.5 10.00
450 120363 ด.ญ. กัณต์กนิษฐ์ ปั้นคุ่ย ป.5 10.00
450 120374 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 10.00
450 220021 ด.ญ. วรันธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.5 10.00
450 220078 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 10.00
450 220161 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 10.00
450 220500 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.5 10.00
450 220531 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 10.00
460 120719 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 5.00
460 120746 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.5 5.00