เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.5

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(20 คะแนน)
1 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 20.00
2 652565 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.5 19.00
3 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 18.00
3 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 18.00
3 652128 ด.ญ. ปภัทร์สิริ จิระสุทัศน์ ป.5 18.00
3 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 18.00
7 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 17.00
7 651784 ด.ญ. จิดาภา ฤทธิ์หมุน ป.5 17.00
7 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 17.00
7 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 17.00
7 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 17.00
12 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 16.00
12 650580 ด.ช. พชร พริบไหว ป.5 16.00
12 651668 ด.ญ. จอมจิตชญาน์ ทรัพย์เจริญ ป.5 16.00
12 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 16.00
12 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 16.00
12 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 16.00
12 651184 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.5 16.00
19 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 15.00
19 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 15.00
19 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 15.00
19 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 15.00
19 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 15.00
19 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 15.00
19 651747 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.5 15.00
26 652428 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.5 14.00
26 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 14.00
26 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 14.00
26 650472 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์แสนสุข ป.5 14.00
26 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 14.00
26 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 14.00
26 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 14.00
33 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 13.00
33 651296 ด.ญ. วรวลัญช์ จูบาง ป.5 13.00
33 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 13.00
33 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 13.00
33 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 13.00
33 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 13.00
33 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 13.00
33 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 13.00
33 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 13.00
33 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 13.00
33 650266 ด.ญ. อารดา เอกโองการ ป.5 13.00
33 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 13.00
33 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 13.00
33 650153 ด.ช. ปฐวี บัณฑิตกุล ป.5 13.00
33 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 13.00
33 652627 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.5 13.00
49 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 12.00
49 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 12.00
49 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 12.00
49 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 12.00
49 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 12.00
49 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 12.00
49 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 12.00
49 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 12.00
49 651841 ด.ช. ธีร์ดนัย เจริญสุขศิริ ป.5 12.00
49 652272 ด.ญ. พิมมาดา จินตนการ ป.5 12.00
59 652747 ด.ช. วงศพัทธ์ วรวุฒิ ป.5 11.00
59 652770 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.5 11.00
59 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 11.00
59 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 11.00
59 651519 ด.ญ. ณัฐณิชา วชิรรุ่งเรือง ป.5 11.00
59 652810 ด.ช. ภัชธฤต จิตต์จำนงค์ ป.5 11.00
59 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 11.00
59 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 11.00
59 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 11.00
59 652158 ด.ญ. นิยตา มงคลนิมิตร ป.5 11.00
59 650435 ด.ช. ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ป.5 11.00
70 650733 ด.ญ. วิธาดา อรรคสิริสถาวร ป.5 10.00
70 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 10.00
70 651749 ด.ญ. กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร ป.5 10.00
70 652267 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล ป.5 10.00
70 652823 ด.ช. ณัฐนันท์ พูนลาภพาณิชย์ ป.5 10.00
70 651817 ด.ช. ศุภกร ตันสกุล ป.5 10.00
70 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 10.00
70 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 10.00
70 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 10.00
70 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 10.00
70 650066 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สมใจ ป.5 10.00
70 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 10.00
70 652828 ด.ญ. ญดา ชาปัญญา ป.5 10.00
70 652592 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.5 10.00
70 652192 ด.ช. รัชเดช นิลเปล่งแสง ป.5 10.00
70 652537 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.5 10.00
70 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 10.00
70 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 10.00
70 650211 ด.ช. ณฤต ศานติวัฒน์ ป.5 10.00
70 651369 ด.ช. ธีธัช ชูสกุล ป.5 10.00
70 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 10.00
70 652870 ด.ช. ดิศกุล ศิลประดิษฐ์ ป.5 10.00
70 651993 ด.ช. ปริญญ์ อุ้ยนิรันดรกุล ป.5 10.00
70 650267 ด.ช. ธราธิป ธำรงศักดิ์สุวิทย์ ป.5 10.00
70 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 10.00
70 651017 ด.ช. กันตพล สันติรัตนโชติ ป.5 10.00
96 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 9.00
96 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 9.00
96 650053 ด.ช. อรรถ ภูมิจิตร ป.5 9.00
96 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 9.00
96 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 9.00
96 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 9.00
96 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 9.00
96 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 9.00
96 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 9.00
96 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 9.00
96 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 9.00
96 650742 ด.ช. ชนาธิป ศรีสอาด ป.5 9.00
96 652257 ด.ญ. นีราวรินทร์ นรัจฉริยางกูร ป.5 9.00
96 652886 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ตันฮู้ ป.5 9.00
96 651272 ด.ช. ภาณุวัชร เตชะกำธรกิจ ป.5 9.00
96 651412 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง ป.5 9.00
96 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 9.00
96 651450 ด.ช. ศิวกรณ์ บุญหนุน ป.5 9.00
96 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 9.00
96 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 9.00
96 651253 ด.ญ. ปภาดา สืบปรุ ป.5 9.00
96 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 9.00
96 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 9.00
96 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 9.00
96 650928 ด.ช. ทีฆณัฏฐ์ แตงตาด ป.5 9.00
96 650283 ด.ช. นฤเทพ สุขโสภี ป.5 9.00
96 651732 ด.ญ. ปาณิสรา วงศ์ใหญ่ ป.5 9.00
96 651293 ด.ญ. ประกายแก้ว ใจสำคัญ ป.5 9.00
96 651297 ด.ญ. ลฎาภา วิชัยโย ป.5 9.00
125 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 8.00
125 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 8.00
125 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 8.00
125 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 8.00
125 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 8.00
125 651996 ด.ช. กานต์ ไชยมาเสรีกุล ป.5 8.00
125 652913 ด.ญ. พราวบุญ ไกรสรกุล ป.5 8.00
125 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 8.00
125 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 8.00
125 650864 ด.ญ. กัณยาวีร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 8.00
125 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 8.00
125 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 8.00
125 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 8.00
125 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 8.00
125 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 8.00
125 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 8.00
125 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 8.00
125 650245 ด.ญ. สุพัชร์ภรณ์ ประดิษฐสอน ป.5 8.00
125 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 8.00
125 651094 ด.ญ. ชยพัทธ์ กรกิจสุวรรณ ป.5 8.00
125 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 8.00
125 652697 ด.ญ. ชนัญชิตา จารุสิริสวัสดิ์ ป.5 8.00
125 650940 ด.ช. ธาวิน กองมณี ป.5 8.00
125 650380 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.5 8.00
125 651540 ด.ญ. นรีรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ ป.5 8.00
125 650911 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.5 8.00
125 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 8.00
125 651925 ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล ป.5 8.00
125 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 8.00
125 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 8.00
125 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 8.00
125 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 8.00
125 650499 ด.ช. อชิรวิชญ์ ปิยะสัจจบูลย์ ป.5 8.00
125 652880 ด.ญ. ฉัตร์นลิน ณัทสิริสิรภัทร ป.5 8.00
125 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 8.00
125 652882 ด.ญ. ณัฎฐ์กานต์ อภิสิทธิ์ ป.5 8.00
125 652973 ด.ญ. ญาณิศา จันทร์มั่งคั่ง ป.5 8.00
162 651003 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ เพ็งตราพันธ์ุ ป.5 7.00
162 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 7.00
162 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 7.00
162 652166 ด.ญ. พิชญ์สินี น้อยอินทร์วงศ์ ป.5 7.00
162 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 7.00
162 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 7.00
162 652151 ด.ช. พร้อมบุญ สังข์สุวรรณ ป.5 7.00
162 652816 ด.ช. อริยพัฒฐ์ สมสุด ป.5 7.00
162 650413 ด.ญ. อรอินทุ์ ก๋งอุบล ป.5 7.00
162 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 7.00
162 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 7.00
162 651512 ด.ช. บุรพล เรืองพยุงศักดิ์ ป.5 7.00
162 652523 ด.ช. พรพิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ ป.5 7.00
162 650005 ด.ญ. เขมณิช ชัยยุตต์ ป.5 7.00
162 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 7.00
162 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 7.00
162 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 7.00
162 650559 ด.ญ. กชณา เจริญศุภนิมิตร ป.5 7.00
162 651933 ด.ช. ธนวิชญ์ จรุงเรืองเกียรติ ป.5 7.00
162 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 7.00
162 651400 ด.ช. ปริญ ตันสถาวีรัฐ ป.5 7.00
162 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 7.00
162 652058 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.5 7.00
162 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 7.00
162 650080 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.5 7.00
162 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 7.00
162 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 7.00
162 652687 ด.ช. อธิกิตติ์ บำรุงเอื้อ ป.5 7.00
162 651942 ด.ช. ชนันธร การะเกตุ ป.5 7.00
162 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 7.00
162 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 7.00
162 652474 ด.ญ. โชติกา เหล่าบุศณ์อนันต์ ป.5 7.00
162 651986 ด.ญ. เขมวันต์ ดุราศวิน ป.5 7.00
162 652279 ด.ญ. กันต์รพี โม้ดา ป.5 7.00
162 652189 ด.ญ. สโรชภัทร์ อนุสรณ์พาณิชย์ ป.5 7.00
162 652996 ด.ช. พัชระพล วิริยะสมบัติ ป.5 7.00
162 651998 ด.ช. นรบดี อาจกล้า ป.5 7.00
162 652625 ด.ช. วริทธิ์ อึ้งจงเจตน์ ป.5 7.00
162 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 7.00
201 650177 ด.ญ. พิชามญชุ์ พลเดช ป.5 6.00
201 651511 ด.ช. ธรรศ พรมศิริ ป.5 6.00
201 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 6.00
201 650387 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ชุณหรัตน์ ป.5 6.00
201 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 6.00
201 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 6.00
201 651896 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.5 6.00
201 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 6.00
201 652363 ด.ญ. พัชญ์พิดา วงศ์ไชยสาคร ป.5 6.00
201 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 6.00
201 651684 ด.ญ. ณสิริ สินุธก ป.5 6.00
201 650746 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ชัชวาลย์ ป.5 6.00
201 650736 ด.ญ. ชนมน ศรารัชต์ ป.5 6.00
201 652624 ด.ญ. ธีร์จุฑา ทัพเสนีย์ ป.5 6.00
201 650050 ด.ช. ณพัชร เลขะชัย ป.5 6.00
201 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 6.00
201 651035 ด.ช. ภัตธนสันต์ เตชนะรุ่งโรจน์ ป.5 6.00
201 651463 ด.ญ. ศศิณัฐ วังโสม ป.5 6.00
201 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 6.00
201 652469 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีเชาว์ ป.5 6.00
201 653011 ด.ช. ธนกฤต บุญส่งธนารักษ์ ป.5 6.00
201 652959 ด.ช. ภคิน จูพานิชย์ ป.5 6.00
201 651258 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.5 6.00
201 652003 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ป.5 6.00
201 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 6.00
201 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 6.00
201 652060 ด.ช. ธปณัฐ โมรากุล ป.5 6.00
201 650979 ด.ญ. ภัทรวดี ศักดารณรงค์ ป.5 6.00
201 651514 ด.ช. ภาคิน วานันท์สุข ป.5 6.00
201 651808 ด.ช. พีรพัฒน์ เขมะจารี ป.5 6.00
201 652559 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.5 6.00
201 650072 ด.ญ. วิมพ์วิภา การทรัพย์เวชกิจ ป.5 6.00
201 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 6.00
201 650623 ด.ช. วศิน ดำรงศีล ป.5 6.00
201 651492 ด.ช. ณภัทร ตากมัจฉา ป.5 6.00
201 652085 ด.ญ. อิสริยา อภิวันทนกุล ป.5 6.00
201 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 6.00
201 651877 ด.ญ. ภูริชา เชาวริทธิ์ ป.5 6.00
201 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 6.00
201 651392 ด.ช. เทพประสิทธิ์ เอี่ยมอำนวย ป.5 6.00
201 651290 ด.ญ. ขวัญช้าว ชิดใจ ป.5 6.00
201 652564 ด.ญ. ธาราทิพย์ ทนงศักดิ์ ป.5 6.00
201 651365 ด.ช. พชร ตระกูลมณีเนตร ป.5 6.00
201 653009 ด.ช. นนทพัทธ์ เสมศรี ป.5 6.00
201 651620 ด.ช. ณัฏฐ์วรันธร วิเศษอักษร ป.5 6.00
201 652042 ด.ช. นราวิชญ์ เตจะมา ป.5 6.00
201 652739 ด.ญ. สริตา บุญเติม ป.5 6.00
201 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 6.00
201 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 6.00
201 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 6.00
201 651374 ด.ญ. กัลย์ฐิตา ชวศิริกุลฑล ป.5 6.00
201 652384 ด.ญ. ธมนวรรณ ประถมวงษ์ ป.5 6.00
201 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 6.00
201 652276 ด.ช. ธนเทพ สุบรรณ์ ป.5 6.00
201 651543 ด.ญ. สุพิชชา ไชยอิ่นคำ ป.5 6.00
201 652672 ด.ญ. รวินท์นิภา เหลืองสิริขจร ป.5 6.00
201 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 6.00
201 650374 ด.ช. ปัณณทัต นาคสวัสดิ์ ป.5 6.00
201 650574 ด.ช. ณกรณ์ ธรรมโชติ ป.5 6.00
201 651676 ด.ญ. สุรัชนา ลิ้มอรุโณทัย ป.5 6.00
201 652812 ด.ญ. ศุภิสรา ทองปอน ป.5 6.00
201 652680 ด.ช. ณราวิชญ์ ผูกมณีคง ป.5 6.00
201 650495 ด.ช. ณัฐนิติ เหมือนสุดใจ ป.5 6.00
201 651358 ด.ญ. ฐิตารีย์ มะลิรัตน์ ป.5 6.00
201 652732 ด.ญ. ไอลดา สังวรวงษ์พนา ป.5 6.00
201 652846 ด.ญ. รังสิมาพร อินทวิสัย ป.5 6.00
201 650919 ด.ญ. นลินดา สุขศิวกร ป.5 6.00
201 650135 ด.ช. ชนนท์ หวังสมบูรณ์ศิริ ป.5 6.00
269 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 5.00
269 651006 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.5 5.00
269 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 5.00
269 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 5.00
269 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 5.00
269 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 5.00
269 651535 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.5 5.00
269 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 5.00
269 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 5.00
269 651542 ด.ช. ภูดิศ อุณอนันต์ ป.5 5.00
269 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 5.00
269 652795 ด.ญ. ภวิตา นางแย้ม ป.5 5.00
269 650138 ด.ช. ปัณณทัต คงอยู่ ป.5 5.00
269 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 5.00
269 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 5.00
269 651819 ด.ญ. ณปภัช อุบลรัตนสกุล ป.5 5.00
269 652529 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.5 5.00
269 652311 ด.ช. ณภัทร ดีคำ ป.5 5.00
269 652277 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.5 5.00
269 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 5.00
269 651458 ด.ญ. ณิพพิชฌน์ เกียรติศิริ ป.5 5.00
269 652987 ด.ญ. พิชญ์กานต์ ทองปาน ป.5 5.00
269 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 5.00
269 652940 ด.ญ. นวพร แสงจันทร์ ป.5 5.00
269 651175 ด.ญ. วิมพ์ญาดา สุขารมณ์ ป.5 5.00
269 650645 ด.ญ. พิชชาพร สุขใจ ป.5 5.00
269 650818 ด.ญ. เตชิตา ศิริปภาโชติ ป.5 5.00
269 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 5.00
269 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 5.00
269 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 5.00
269 650309 ด.ญ. เมธปิยา อุดมทัศนีย์ ป.5 5.00
269 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 5.00
269 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 5.00
269 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 5.00
269 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 5.00
269 652815 ด.ญ. เพชรลดา สุขเสมอ ป.5 5.00
269 650754 ด.ช. สุธีรัชต์ สุธรรมพิทักษ์ ป.5 5.00
269 651121 ด.ช. อนพัชร เพ็งยอด ป.5 5.00
269 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 5.00
269 650316 ด.ญ. รินลดา เติมบริรักษ์ ป.5 5.00
269 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 5.00
269 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 5.00
269 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 5.00
269 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 5.00
269 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 5.00
269 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 5.00
269 652039 ด.ช. แทนไท สินทนะโยธิน ป.5 5.00
269 651517 ด.ช. ภิรกฤต เชาว์ภัทรเดชา ป.5 5.00
269 651410 ด.ญ. นรัมภา เลิศนุวัฒน์ ป.5 5.00
318 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 4.00
318 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 4.00
318 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 4.00
318 650927 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ ใหม่ตัน ป.5 4.00
318 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 4.00
318 650740 ด.ช. ชนนันท์ ศรารัชต์ ป.5 4.00
318 652560 ด.ช. พชรดณัย โกมลสิงห์ ป.5 4.00
318 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 4.00
318 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 4.00
318 651255 ด.ญ. กฤตญาดา ศิริมังคะลา ป.5 4.00
318 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 4.00
318 651359 ด.ช. เรือธง ขำละมัย ป.5 4.00
318 651509 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.5 4.00
318 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 4.00
318 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 4.00
318 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 4.00
318 651786 ด.ช. ชุติพนธ์ สุขกาย ป.5 4.00
318 651138 ด.ญ. นาถลดา ทองพันชั่ง ป.5 4.00
318 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 4.00
318 650705 ด.ญ. ขวัญชีวี เคลือบมงคล ป.5 4.00
318 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 4.00
318 652117 ด.ญ. พิชามญชุ์ ยิ้มอำนวย ป.5 4.00
318 650494 ด.ช. ภาวี พฤฒิวรกุลชัย ป.5 4.00
318 650299 ด.ญ. พรปวีณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ป.5 4.00
318 651789 ด.ช. ไชยพัฒน์ โพธิ์เวชกุล ป.5 4.00
318 650273 ด.ช. พากร ดุลยนนท์ ป.5 4.00
318 653038 ด.ช. กันต์กวี มรกฎ ป.5 4.00
318 653005 ด.ช. พลากร ปัญญาวรากร ป.5 4.00
318 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 4.00
318 651183 ด.ญ. ณภัทธิรา มะณีแสง ป.5 4.00
318 650496 ด.ช. ธนยศ พวงจิตต์ ป.5 4.00
318 651826 ด.ช. ชวินธร เจริญราษฎร์ ป.5 4.00
318 652144 ด.ช. คณาธิป จันใด ป.5 4.00
318 652958 ด.ช. ณวิชญ์ อัตนโถ ป.5 4.00
318 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 4.00
318 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 4.00
318 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 4.00
318 650226 ด.ช. พาวิณส์ ธนวินท์ ป.5 4.00
318 652216 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.5 4.00
318 650105 ด.ญ. จิณณ์ณิชา ตั่นทรัพย์สิน ป.5 4.00
358 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 3.00
358 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 3.00
358 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 3.00
358 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 3.00
358 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 3.00
358 650866 ด.ช. พิภูวิศร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 3.00
358 650150 ด.ช. ธีรโชติ ยงวานิชจิต ป.5 3.00
358 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 3.00
358 652746 ด.ช. พัณณ์เดชน์ ฐิติพรรณกุล ป.5 3.00
358 650377 ด.ช. สิทธา ไพศาลทรัพย์ ป.5 3.00
358 651170 ด.ญ. จินฏะนาภา จันทวี ป.5 3.00
358 651623 ด.ญ. ไอรินลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.5 3.00
358 651309 ด.ญ. ธันยพร คำแสน ป.5 3.00
358 651210 ด.ช. ภนัษ เล่งเวหาสถิต ป.5 3.00
358 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 3.00
358 652322 ด.ญ. จิรภัทร โพธิ์สุวรรณ์ ป.5 3.00
358 651782 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.5 3.00
358 652932 ด.ญ. ณิชนิตา แพระบำ ป.5 3.00
358 650923 ด.ญ. ปทิตตา นาสิงคาร ป.5 3.00
377 650823 ด.ช. บารมี รักสัตย์ ป.5 2.00
377 651897 ด.ช. สิริ เตลผล ป.5 2.00
377 651101 ด.ญ. อติกานต์ นิโครธานนท์ ป.5 2.00
377 652540 ด.ช. ศุภฤกษ์ ทองดี ป.5 2.00
377 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 2.00
377 651954 ด.ญ. อาคีรา ตระการรุ่งโรจน์ ป.5 2.00
377 650094 ด.ช. ศุทธิศิษฏ์ บัววิรัตน์ ป.5 2.00
384 652750 ด.ญ. ณิชา จงรุจินันท์ ป.5 1.00
384 652484 ด.ช. พสิษฐ์ อัญมณีเจริญ ป.5 1.00
384 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 1.00
387 652188 ด.ญ. กานต์ชุดา กฤษฎาอริยชน ป.5 0.00
387 650209 ด.ช. ยศวินช์ เรืองสรรงามสิริ ป.5 0.00
387 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 0.00
387 650635 ด.ช. มรุเดช สงสุรินทร์ ป.5 0.00
387 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 0.00
387 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 0.00
387 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 0.00
387 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 0.00
387 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 0.00
387 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 0.00
387 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 0.00
387 651612 ด.ญ. พรหมพิชญาภา หลีกภัย ป.5 0.00
387 651388 ด.ช. วรานนท์ ธงงาม ป.5 0.00
387 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 0.00
387 652015 ด.ช. สถิตย์พร เกชาคุปต์ ป.5 0.00
387 650672 ด.ญ. ณภัทร คุณารักษ์ ป.5 0.00
387 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 0.00
387 652352 ด.ญ. จิรัชญา เผ่าอ้าย ป.5 0.00
387 652524 ด.ช. อัสนา วรรณทิม ป.5 0.00
387 652635 ด.ช. สิปปภณ อรุณโรจน์ ป.5 0.00
387 651330 ด.ช. ณัฐวรรธน์ พรหมทองนุ้ย ป.5 0.00
387 652665 ด.ญ. ริญญารัศมิ์ อารมณ์รัตน์ ป.5 0.00
387 652947 ด.ช. พีรวัส ใคร้มุก ป.5 0.00
387 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 0.00