เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.6

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
1 120083 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 100.00
1 120116 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 100.00
1 120123 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 100.00
1 120156 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 100.00
1 120293 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 100.00
1 120418 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 100.00
1 120661 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 100.00
1 220071 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 100.00
1 220084 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 100.00
1 220153 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 100.00
1 220186 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 100.00
1 220229 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 100.00
1 220316 ด.ญ. วิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์ ป.6 100.00
1 220333 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 100.00
1 220438 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 100.00
1 220499 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 100.00
1 220520 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 100.00
1 220618 ด.ช. รักชนก หิรัญศรี ป.6 100.00
1 220644 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 100.00
1 220659 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 100.00
1 220695 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 100.00
22 120072 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 95.00
22 120093 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 95.00
22 120150 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 95.00
22 120167 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 95.00
22 120216 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 95.00
22 120231 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 95.00
22 120235 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 95.00
22 120245 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 95.00
22 120358 ด.ญ. ลักขณาพร เงินเรื่องโรจน์ ป.6 95.00
22 120475 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 95.00
22 120495 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 95.00
22 120512 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 95.00
22 120524 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 95.00
22 120536 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 95.00
22 120537 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 95.00
22 120558 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 95.00
22 120561 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 95.00
22 120573 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 95.00
22 120601 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 95.00
22 120650 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 95.00
22 120673 ด.ญ. เวณิกา ไกรมณี ป.6 95.00
22 120804 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 95.00
22 120817 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 95.00
22 120821 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 95.00
22 120823 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 95.00
22 120827 ด.ช. ณยศ นุชฉัยยา ป.6 95.00
22 120839 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 95.00
22 120898 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 95.00
22 120918 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 95.00
22 120921 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 95.00
22 220033 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 95.00
22 220037 ด.ช. ธน ธนดีเจริญโชค ป.6 95.00
22 220081 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 95.00
22 220091 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 95.00
22 220094 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 95.00
22 220104 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 95.00
22 220120 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 95.00
22 220127 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 95.00
22 220131 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 95.00
22 220133 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 95.00
22 220157 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 95.00
22 220184 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 95.00
22 220185 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 95.00
22 220196 ด.ช. จิรพันธุ์ กำสมุทร ป.6 95.00
22 220218 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 95.00
22 220225 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 95.00
22 220239 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 95.00
22 220252 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 95.00
22 220266 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 95.00
22 220307 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 95.00
22 220351 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 95.00
22 220384 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 95.00
22 220422 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 95.00
22 220446 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 95.00
22 220456 ป.6 95.00
22 220497 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 95.00
22 220529 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 95.00
22 220567 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 95.00
22 220645 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 95.00
22 220657 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 95.00
22 220684 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 95.00
22 220687 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 95.00
22 220705 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 95.00
22 220742 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 95.00
22 220776 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 95.00
22 220799 ด.ญ. ณัชชา วรรณโกวัฒน์ ป.6 95.00
22 220808 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 95.00
22 220812 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 95.00
90 120065 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 90.00
90 120080 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 90.00
90 120131 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 90.00
90 120159 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 90.00
90 120218 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 90.00
90 120272 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 90.00
90 120281 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 90.00
90 120284 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 90.00
90 120290 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 90.00
90 120335 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 90.00
90 120344 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 90.00
90 120406 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 90.00
90 120464 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 90.00
90 120465 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 90.00
90 120510 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 90.00
90 120523 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 90.00
90 120534 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 90.00
90 120638 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 90.00
90 120646 ด.ช. ศรัณ สุสำเภา ป.6 90.00
90 120648 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 90.00
90 120656 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 90.00
90 120664 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 90.00
90 120669 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 90.00
90 120684 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 90.00
90 120771 ด.ช. ชยพล รูปขจร ป.6 90.00
90 120800 ด.ช. โซซาร์มาร์ จูฑะวนิช ป.6 90.00
90 120810 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 90.00
90 120862 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 90.00
90 120872 ด.ญ. วรานิษฐ์ ขจรเดชะ ป.6 90.00
90 220061 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 90.00
90 220087 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 90.00
90 220092 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 90.00
90 220132 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 90.00
90 220137 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 90.00
90 220181 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 90.00
90 220194 ด.ญ. ชญาดา ศานติวัฒน์ ป.6 90.00
90 220200 ด.ช. ศุภพิชญ์ รัศมีบวรกิติกุล ป.6 90.00
90 220226 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 90.00
90 220231 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 90.00
90 220253 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 90.00
90 220258 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 90.00
90 220278 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 90.00
90 220279 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 90.00
90 220297 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ศิวาลัยพงศ์ ป.6 90.00
90 220303 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 90.00
90 220305 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 90.00
90 220348 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 90.00
90 220382 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 90.00
90 220386 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 90.00
90 220388 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 90.00
90 220441 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 90.00
90 220442 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 90.00
90 220452 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 90.00
90 220535 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 90.00
90 220565 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 90.00
90 220588 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 90.00
90 220600 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 90.00
90 220646 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 90.00
90 220679 ด.ญ. ชัญญภัทร รัตนภิญโญพงษ์ ป.6 90.00
90 220685 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 90.00
90 220690 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 90.00
90 220693 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 90.00
90 220716 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 90.00
90 220718 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 90.00
90 220770 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 90.00
90 220779 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 90.00
90 220821 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 90.00
157 120039 ด.ญ. วิสาข์ บุญสร้าง ป.6 85.00
157 120060 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 85.00
157 120090 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 85.00
157 120145 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 85.00
157 120147 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 85.00
157 120237 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 85.00
157 120338 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 85.00
157 120373 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 85.00
157 120378 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 85.00
157 120388 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 85.00
157 120407 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 85.00
157 120410 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 85.00
157 120434 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 85.00
157 120462 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 85.00
157 120473 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 85.00
157 120509 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 85.00
157 120551 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 85.00
157 120557 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 85.00
157 120560 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 85.00
157 120578 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 85.00
157 120600 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 85.00
157 120622 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 85.00
157 120636 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 85.00
157 120668 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 85.00
157 120733 ด.ญ. ณัฐณิชา โพธิ์ฤทธิ์ ป.6 85.00
157 120759 ด.ญ. ศิรภัสสร จาริกพฤทธิ์ ป.6 85.00
157 120768 ด.ช. พิชญณัฏฐ์ สุวรรณโฆษิต ป.6 85.00
157 120791 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 85.00
157 120848 ด.ญ. สุพรรณิกา​ พุ่งมณีสกุล ป.6 85.00
157 220008 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ลิ้มสถาพรพงศ์ ป.6 85.00
157 220018 ด.ญ. อันนา กล้าตลุมบอน ป.6 85.00
157 220026 ด.ญ. ฐิตาภา ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.6 85.00
157 220065 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 85.00
157 220082 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 85.00
157 220099 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 85.00
157 220145 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 85.00
157 220163 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 85.00
157 220182 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 85.00
157 220222 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 85.00
157 220234 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 85.00
157 220242 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 85.00
157 220284 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 85.00
157 220294 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 85.00
157 220304 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 85.00
157 220315 ด.ช. ภาสกร โซวติเวชย์ ป.6 85.00
157 220323 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 85.00
157 220334 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 85.00
157 220345 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 85.00
157 220365 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 85.00
157 220406 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 85.00
157 220423 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 85.00
157 220435 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 85.00
157 220450 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 85.00
157 220473 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 85.00
157 220493 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 85.00
157 220494 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 85.00
157 220509 ด.ญ. อิสรีย์ วงศาโรจน์ ป.6 85.00
157 220542 ด.ช. ธาวิน สมยา ป.6 85.00
157 220548 ด.ช. ปรินทร แสงมงคลพิพัฒน์ ป.6 85.00
157 220604 ด.ญ. จิตญาณินท์ กลัดแก้ว ป.6 85.00
157 220629 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 85.00
157 220643 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 85.00
157 220692 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 85.00
157 220694 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 85.00
157 220728 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 85.00
157 220771 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 85.00
157 220788 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 85.00
157 220794 ด.ญ. วรินทร์ลดา ชุ่มปลั่ง ป.6 85.00
157 220827 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 85.00
226 120099 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 80.00
226 120112 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 80.00
226 120121 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 80.00
226 120130 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 80.00
226 120135 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 80.00
226 120157 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 80.00
226 120174 ด.ช. ปวิชปัณฑรีย์ พึ่งรัศมี ป.6 80.00
226 120259 ด.ญ. ปิ่นชีวัน บุญครอบ ป.6 80.00
226 120286 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 80.00
226 120336 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 80.00
226 120352 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 80.00
226 120367 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 80.00
226 120368 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 80.00
226 120427 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 80.00
226 120476 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 80.00
226 120499 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 80.00
226 120505 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 80.00
226 120528 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 80.00
226 120529 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 80.00
226 120530 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 80.00
226 120533 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 80.00
226 120568 ด.ญ. ภิญญาพัชร์ อุไรวรรณ์ ป.6 80.00
226 120570 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 80.00
226 120602 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 80.00
226 120682 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 80.00
226 120695 ด.ช. ชยกร พลายมาศ ป.6 80.00
226 120700 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 80.00
226 120714 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 80.00
226 120728 ด.ช. ณัฏฐชัย ทองสมัคร ป.6 80.00
226 120825 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 80.00
226 120835 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 80.00
226 120837 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 80.00
226 120857 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 80.00
226 120868 ด.ช. ณรงค์วรรธ ลิ้มประเสริฐ ป.6 80.00
226 220014 ด.ช. ปวีณ คณารักษ์สันติ ป.6 80.00
226 220122 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 80.00
226 220124 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 80.00
226 220129 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 80.00
226 220141 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 80.00
226 220164 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 80.00
226 220167 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 80.00
226 220174 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 80.00
226 220201 ด.ช. ทักษ์ดนัย นวลขลิบ ป.6 80.00
226 220215 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 80.00
226 220227 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 80.00
226 220268 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 80.00
226 220300 ด.ญ. จิตต์อภิญญา โชคสัมฤทธิ์ผล ป.6 80.00
226 220309 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 80.00
226 220327 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 80.00
226 220347 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 80.00
226 220368 ด.ช. พลภัทร เปรมศิลป์ ป.6 80.00
226 220380 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 80.00
226 220425 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 80.00
226 220451 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 80.00
226 220521 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 80.00
226 220557 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 80.00
226 220573 ด.ญ. วรัทยา อุดมผล ป.6 80.00
226 220609 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 80.00
226 220652 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 80.00
226 220653 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 80.00
226 220658 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 80.00
226 220669 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 80.00
226 220700 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 80.00
226 220712 ด.ช. ศรุต แก้วรากมุข ป.6 80.00
226 220775 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 80.00
226 220831 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 80.00
292 120067 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 75.00
292 120094 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 75.00
292 120129 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 75.00
292 120137 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 75.00
292 120149 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 75.00
292 120161 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 75.00
292 120229 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 75.00
292 120239 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 75.00
292 120285 ด.ญ. อัยญาเรศ ลิมาภรณ์วณิชย์ ป.6 75.00
292 120297 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 75.00
292 120346 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 75.00
292 120350 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 75.00
292 120389 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 75.00
292 120393 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 75.00
292 120414 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 75.00
292 120432 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 75.00
292 120466 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 75.00
292 120487 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 75.00
292 120490 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 75.00
292 120508 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 75.00
292 120535 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 75.00
292 120554 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 75.00
292 120574 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 75.00
292 120659 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 75.00
292 120667 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 75.00
292 120745 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 75.00
292 120747 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 75.00
292 120778 ด.ช. อภิรักษ์ เพ็ญจมุข ป.6 75.00
292 120814 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 75.00
292 120815 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 75.00
292 120820 ด.ช. นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ ป.6 75.00
292 120832 ด.ญ. พริม อินทรกำเนิด ป.6 75.00
292 120836 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 75.00
292 120853 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 75.00
292 120896 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 75.00
292 120910 ด.ญ. ชนิกานต์ อาจศึก ป.6 75.00
292 220024 ด.ช. ปุณณวิชช์ เวชกรณ์ ป.6 75.00
292 220029 ด.ญ. ณกัญญา ยศสมบัติ ป.6 75.00
292 220068 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 75.00
292 220093 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 75.00
292 220095 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 75.00
292 220105 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 75.00
292 220110 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 75.00
292 220152 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 75.00
292 220175 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 75.00
292 220176 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 75.00
292 220195 ด.ช. ภัทรพล สุขเจริญ ป.6 75.00
292 220216 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 75.00
292 220235 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 75.00
292 220267 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 75.00
292 220270 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 75.00
292 220277 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 75.00
292 220290 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 75.00
292 220340 ด.ญ. ณิชากรณ์ เนกขัมม์ ป.6 75.00
292 220411 ด.ญ. พลอยชนก ผลพฤกษสกุล ป.6 75.00
292 220447 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 75.00
292 220462 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 75.00
292 220477 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 75.00
292 220486 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 75.00
292 220510 ด.ญ. มณฑน์ณภัทร์ รัตนสุขวิมล ป.6 75.00
292 220516 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 75.00
292 220523 ด.ญ. ปวฎา เลขะกุล ป.6 75.00
292 220553 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 75.00
292 220607 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 75.00
292 220612 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 75.00
292 220622 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 75.00
292 220626 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 75.00
292 220647 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 75.00
292 220651 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 75.00
292 220756 ด.ช. นัฏฐ์พัฒน์ พงษ์นุ่มกุล ป.6 75.00
292 220768 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 75.00
292 220773 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 75.00
292 220774 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 75.00
292 220832 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 75.00
366 120021 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 70.00
366 120056 ด.ช. ชลัช ลีลาขจรจิต ป.6 70.00
366 120061 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 70.00
366 120066 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 70.00
366 120082 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 70.00
366 120087 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 70.00
366 120104 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 70.00
366 120119 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 70.00
366 120136 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 70.00
366 120170 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 70.00
366 120224 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 70.00
366 120273 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 70.00
366 120276 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 70.00
366 120282 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 70.00
366 120292 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 70.00
366 120294 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 70.00
366 120304 ด.ช. นรวิชญ์ จันทร์ศิริ ป.6 70.00
366 120307 ด.ญ. พิรยา นาคราช ป.6 70.00
366 120342 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 70.00
366 120359 ด.ช. เจตวัฒน์ อินทรมณี ป.6 70.00
366 120375 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 70.00
366 120403 ด.ช. วิภู กุณวงค์ ป.6 70.00
366 120405 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 70.00
366 120428 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 70.00
366 120451 ด.ญ. กานต์ธิดา มอญดี ป.6 70.00
366 120455 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 70.00
366 120491 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 70.00
366 120511 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 70.00
366 120531 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 70.00
366 120582 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 70.00
366 120619 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 70.00
366 120635 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 70.00
366 120637 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 70.00
366 120649 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 70.00
366 120657 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 70.00
366 120703 ด.ช. พีรกฤต สุดสว่าง ป.6 70.00
366 120724 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 70.00
366 120725 ด.ญ. กนกพิชญ์ จันทร์วาสน์ ป.6 70.00
366 120742 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 70.00
366 120798 ด.ญ. มณิสรา นิ่มเย็น ป.6 70.00
366 120819 ด.ญ. สุวรินทร์ คงอ่อน ป.6 70.00
366 120854 ด.ช. พิททา กุลวงษ์วาณิชย์ ป.6 70.00
366 120895 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 70.00
366 120923 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 70.00
366 120929 ด.ช. พลธิวัฒน์ ไวทยวรรณ ป.6 70.00
366 220012 ด.ช. อัครัช พันธุ์ดี ป.6 70.00
366 220063 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 70.00
366 220073 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 70.00
366 220077 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 70.00
366 220089 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 70.00
366 220102 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 70.00
366 220111 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 70.00
366 220113 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 70.00
366 220118 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 70.00
366 220173 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 70.00
366 220180 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 70.00
366 220190 ด.ญ. ณิชาภา เนียมขุนทด ป.6 70.00
366 220211 ด.ช. เทวกรณ์ ผกาแก้ว ป.6 70.00
366 220224 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 70.00
366 220228 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 70.00
366 220256 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 70.00
366 220269 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 70.00
366 220275 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 70.00
366 220286 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 70.00
366 220287 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 70.00
366 220306 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 70.00
366 220366 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 70.00
366 220427 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 70.00
366 220463 ด.ญ. ชาลิสา ปิ่นโพธิ์ ป.6 70.00
366 220464 ด.ญ. ณัฐกฤตา ผลิใบ ป.6 70.00
366 220481 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 70.00
366 220495 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 70.00
366 220559 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 70.00
366 220581 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 70.00
366 220613 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 70.00
366 220628 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 70.00
366 220640 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 70.00
366 220682 ด.ญ. ณธิดา เลาวหุตานนท์ ป.6 70.00
366 220730 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 70.00
366 220744 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 70.00
366 220746 ด.ญ. พัตนียา วีระกุล ป.6 70.00
366 220787 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 70.00
366 220833 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 70.00
449 120011 ด.ช. ธีรพันธ์ ถาวรรักษ์ ป.6 65.00
449 120019 ด.ช. พุทธคุณ ขุนสิทธิ์ ป.6 65.00
449 120037 ด.ช. ยศวริทธิ์ เจริญพิทักษ์ ป.6 65.00
449 120045 ด.ญ. ทักษนันท์ มีกลิ่นหอม ป.6 65.00
449 120055 ด.ช. นวิน อินทร์โสม ป.6 65.00
449 120057 ด.ช. พัชระดนัญ ลี ป.6 65.00
449 120059 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 65.00
449 120073 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 65.00
449 120074 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 65.00
449 120077 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 65.00
449 120096 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 65.00
449 120127 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 65.00
449 120164 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 65.00
449 120185 ด.ช. คัคนินท์ ชอง ป.6 65.00
449 120222 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 65.00
449 120233 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 65.00
449 120275 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 65.00
449 120328 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 65.00
449 120331 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 65.00
449 120347 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 65.00
449 120348 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 65.00
449 120370 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 65.00
449 120386 ด.ช. ภัททิยะ วราพันธุ์ ป.6 65.00
449 120417 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 65.00
449 120436 ด.ญ. นพภัชษรย์ เดชอยู่ ป.6 65.00
449 120519 ด.ญ. ภาสินี วิจารณ์ ป.6 65.00
449 120553 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 65.00
449 120618 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 65.00
449 120620 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 65.00
449 120647 ด.ช. คมธง สุวรรณไพรัตน์ ป.6 65.00
449 120653 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 65.00
449 120662 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 65.00
449 120663 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 65.00
449 120681 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 65.00
449 120696 ด.ญ. ชวัลญา รักสวิด ป.6 65.00
449 120713 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 65.00
449 120729 ด.ญ. ธัญญรัตน์ สงสุวรรณ์ ป.6 65.00
449 120740 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 65.00
449 120741 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 65.00
449 120805 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 65.00
449 120807 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 65.00
449 120843 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 65.00
449 120869 ด.ญ. ณัฐวิมล อรุณสุริยศักดิ์ ป.6 65.00
449 120899 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 65.00
449 120903 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 65.00
449 220027 ด.ช. กันต์ธัช มนัสชน ป.6 65.00
449 220036 ด.ญ. ธีนิตา สมคิด ป.6 65.00
449 220051 ด.ญ. เชลซี รมิดา ฮาร์เปอร์ ป.6 65.00
449 220053 ด.ญ. นันทภัค จิรานุกูลพิพัฒน์ ป.6 65.00
449 220070 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 65.00
449 220072 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 65.00
449 220096 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 65.00
449 220126 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 65.00
449 220128 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 65.00
449 220179 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 65.00
449 220187 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 65.00
449 220219 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 65.00
449 220221 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 65.00
449 220312 ด.ญ. เพชรสมบุญ เหล่าบุญเจริญ ป.6 65.00
449 220324 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 65.00
449 220328 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 65.00
449 220330 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 65.00
449 220349 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 65.00
449 220363 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 65.00
449 220395 ด.ช. ณัฐภูดิศ พัดแดง ป.6 65.00
449 220421 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 65.00
449 220445 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 65.00
449 220449 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 65.00
449 220472 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 65.00
449 220488 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 65.00
449 220492 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 65.00
449 220544 ด.ช. พงศ์ปณต พงษ์สุริยะวรรณ ป.6 65.00
449 220556 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 65.00
449 220586 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 65.00
449 220587 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 65.00
449 220597 ด.ญ. พาขวัญ ขันธรูจี ป.6 65.00
449 220599 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 65.00
449 220605 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ ยิ้มเลื่อน ป.6 65.00
449 220617 ด.ช. วิทยา นารี ป.6 65.00
449 220632 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 65.00
449 220677 ด.ญ. วิมลพรรณ วัฒนชาติกนันท์ ป.6 65.00
449 220696 ด.ญ. ปิยะวดี อัศวพรชัย ป.6 65.00
449 220697 ด.ญ. สุดานาถ ชื่นชูวงค์ ป.6 65.00
449 220703 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 65.00
449 220740 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 65.00
449 220757 ด.ช. ณพง มุ่งค้ำกลาง ป.6 65.00
449 220767 ด.ญ. กันติชา เมฆประยูร ป.6 65.00
449 220772 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 65.00
449 220797 ด.ช. ณฐกร จันทรจิตร ป.6 65.00
449 220803 ด.ช. ธนกร พูลประเสริฐ ป.6 65.00
449 220809 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 65.00
449 220820 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 65.00
541 120088 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 60.00
541 120095 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 60.00
541 120097 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 60.00
541 120113 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 60.00
541 120154 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 60.00
541 120180 ด.ญ. อชิรญาณ์ หึงขุนทด ป.6 60.00
541 120184 ด.ช. กวิน ปานขาว ป.6 60.00
541 120188 ด.ช. กันต์ธีร์ โภคนิภา ป.6 60.00
541 120204 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 60.00
541 120208 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 60.00
541 120214 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 60.00
541 120226 ด.ช. ณัชศกรญ์ เลิศวงศ์หัตถกุล ป.6 60.00
541 120227 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 60.00
541 120230 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 60.00
541 120242 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 60.00
541 120264 ด.ช. ปราชญ์ชีวิน บุญครอบ ป.6 60.00
541 120277 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 60.00
541 120296 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 60.00
541 120308 ด.ญ. อชิรญา มุกดาลอย ป.6 60.00
541 120324 ด.ญ. ณภัทร โตสาระภี ป.6 60.00
541 120329 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 60.00
541 120337 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 60.00
541 120356 ด.ญ. พิชญาภา มิลินทางกูร ป.6 60.00
541 120361 ด.ช. ธราเทพ บัวศรี ป.6 60.00
541 120362 ด.ช. อติรุจ เอกพันธุ์ ป.6 60.00
541 120398 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 60.00
541 120402 ด.ญ. พริมวริณทร์ ไพศาลคงทวี ป.6 60.00
541 120441 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 60.00
541 120474 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 60.00
541 120507 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 60.00
541 120522 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 60.00
541 120538 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 60.00
541 120563 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 60.00
541 120571 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 60.00
541 120605 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 60.00
541 120609 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 60.00
541 120623 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 60.00
541 120655 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 60.00
541 120660 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 60.00
541 120671 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 60.00
541 120679 ด.ช. สาริศ น้อยสุวรรณ ป.6 60.00
541 120721 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 60.00
541 120723 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 60.00
541 120752 ด.ญ. กนกพิชญ์ รุ่งเรือง ป.6 60.00
541 120783 ด.ช. ปัญญวิฐ จันทะยานี ป.6 60.00
541 120797 ด.ช. นิติธร บุญอุทิศ ป.6 60.00
541 120849 ด.ญ. อรแข เติมธีรกิจ ป.6 60.00
541 120880 ด.ญ. สุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย ป.6 60.00
541 120886 ด.ญ. นวพรรษ เลิศไกร ป.6 60.00
541 220022 ด.ญ. พัทธนันท์ จันทรสวัสดิ์ ป.6 60.00
541 220025 ด.ช. ธีรภัทร สัยยะสิทธิ์พานิช ป.6 60.00
541 220057 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 60.00
541 220100 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 60.00
541 220108 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 60.00
541 220140 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 60.00
541 220142 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 60.00
541 220162 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 60.00
541 220178 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 60.00
541 220197 ด.ช. ไรวินทร์ มากแดง ป.6 60.00
541 220233 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 60.00
541 220238 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 60.00
541 220243 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 60.00
541 220247 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 60.00
541 220254 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 60.00
541 220311 ด.ญ. พิมพ์นารา พรรณมณีลักษณ์ ป.6 60.00
541 220321 ด.ญ. อิงค์ ฉั่วเจริญ ป.6 60.00
541 220337 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 60.00
541 220338 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 60.00
541 220346 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 60.00
541 220374 ด.ญ. พิริยาพร ชุติมากุล ป.6 60.00
541 220391 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 60.00
541 220398 ด.ช. ภัฏ กอสุราษฎร์ ป.6 60.00
541 220400 ด.ญ. ธนกาญภ์ เนาวรัตนจำเนียร ป.6 60.00
541 220404 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 60.00
541 220424 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 60.00
541 220436 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 60.00
541 220448 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 60.00
541 220466 ด.ญ. รชินะญาสิริ ศรีโรจน์ ป.6 60.00
541 220505 ด.ญ. ภทรพรรษ ลยางกูร ป.6 60.00
541 220539 ด.ช. ธันวา จันทร์เขียว ป.6 60.00
541 220608 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 60.00
541 220624 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 60.00
541 220660 ด.ช. ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์ ป.6 60.00
541 220668 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 60.00
541 220673 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 60.00
541 220676 ด.ช. คุณานนต์ แสงด้วง ป.6 60.00
541 220702 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 60.00
541 220752 ด.ช. พงศ์พิช พฤฒิพิบูลธรรม ป.6 60.00
541 220780 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 60.00
541 220783 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 60.00
541 220784 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 60.00
541 220789 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 60.00
541 220792 ด.ญ. พัทธนันท์ ชูประจง ป.6 60.00
541 220819 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 60.00
635 120001 ด.ช. ศตยวรรษ กฤษดาเดชา ป.6 55.00
635 120002 ด.ญ. ดนยา ชิดสวน ป.6 55.00
635 120017 ด.ญ. เถียร เอีย เฉิน ป.6 55.00
635 120043 ด.ช. พีรเดช จันทนูเดช ป.6 55.00
635 120048 ด.ญ. พรสุภัสร์ เชี่ยวประมงค์ ป.6 55.00
635 120051 ด.ญ. ธานัญญาณัฐ เสงี่ยมรักษ์ ป.6 55.00
635 120107 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 55.00
635 120118 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 55.00
635 120122 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 55.00
635 120134 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 55.00
635 120142 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 55.00
635 120146 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 55.00
635 120175 ด.ช. พจน์ชาณน ขำวงษ์ ป.6 55.00
635 120207 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 55.00
635 120215 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 55.00
635 120266 ด.ช. พีรณัฐ ไพจิตราสุคนธ์ ป.6 55.00
635 120278 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 55.00
635 120299 ด.ช. ณัฐชนน แท่นรัตนกุล ป.6 55.00
635 120322 ด.ญ. ภคอร เลิศมงคล ป.6 55.00
635 120360 ด.ช. เหมราช จุ้ยวรามิตร ป.6 55.00
635 120387 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 55.00
635 120396 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 55.00
635 120431 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 55.00
635 120494 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 55.00
635 120496 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 55.00
635 120517 ด.ช. ทนุธรรม บุตรโพธิ์ ป.6 55.00
635 120559 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 55.00
635 120579 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 55.00
635 120587 ด.ญ. ปัณฑา ห้าวหาญ ป.6 55.00
635 120615 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 55.00
635 120617 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 55.00
635 120629 ด.ช. ชยกร เมืองวสุ ป.6 55.00
635 120633 ด.ญ. พิชฎา กันสิทธิ์ ป.6 55.00
635 120643 ด.ช. เสฏฐวุฒิ อภิสิทธิ์บวรกิจ ป.6 55.00
635 120654 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 55.00
635 120685 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 55.00
635 120715 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 55.00
635 120718 ด.ญ. เนตรปรียา เเซ่อุ่ย ป.6 55.00
635 120760 ด.ญ. รดา สุวรรณเทวะธูป ป.6 55.00
635 120769 ด.ช. ธนกฤต มีทรัพย์ ป.6 55.00
635 120775 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 55.00
635 120816 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 55.00
635 120830 ด.ช. ยศพนธ์ บุญช่วยเมตตา ป.6 55.00
635 120856 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 55.00
635 120863 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 55.00
635 120873 ด.ญ. สุธีรา กำธร ป.6 55.00
635 120877 ด.ช. ภูริคุณ เรืองสม ป.6 55.00
635 120889 ด.ญ. นภัสนันท์ อาจกล้า ป.6 55.00
635 120900 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 55.00
635 120912 ด.ช. ธนธร ชำนาญเอื้อ ป.6 55.00
635 120924 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 55.00
635 120935 ด.ญ. ณปภา หนูอินทร์ ป.6 55.00
635 220034 ด.ญ. ปาณิสรา วรทีปานนท์ ป.6 55.00
635 220041 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ กิตติศรีไสว ป.6 55.00
635 220150 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 55.00
635 220151 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 55.00
635 220166 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 55.00
635 220170 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 55.00
635 220198 ด.ญ. อัยย์ พ่วงทรัพย์ ป.6 55.00
635 220213 ด.ช. วรินทร วงศ์จรรยา ป.6 55.00
635 220223 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 55.00
635 220251 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 55.00
635 220257 ด.ญ. ทัชชภร นิ่มว่องไว ป.6 55.00
635 220263 ด.ช. จุลนล นวลตา ป.6 55.00
635 220273 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 55.00
635 220274 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 55.00
635 220325 ด.ญ. ธรรศกาญจน์ สืบสุรีย์กุล ป.6 55.00
635 220332 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 55.00
635 220344 ด.ญ. พิมพ์นภัส ฉัตรแก้ว ป.6 55.00
635 220350 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 55.00
635 220355 ด.ช. ศิวกร พูลสวัสดิ์ ป.6 55.00
635 220369 ด.ญ. นภนิธิณัฐ ศิรเวท ป.6 55.00
635 220487 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 55.00
635 220490 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 55.00
635 220508 ด.ญ. เมษารัตน์ หล่อเหลี่ยม ป.6 55.00
635 220538 ด.ญ. เกณิกา อินทรซันไล ป.6 55.00
635 220545 ด.ญ. ศศิพัชร์ วิริยจารี ป.6 55.00
635 220558 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 55.00
635 220566 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 55.00
635 220570 ด.ญ. ภัทรพร โสดานาค ป.6 55.00
635 220578 ด.ญ. ฉันท์สินี ชัยประสิทธิ์ผล ป.6 55.00
635 220580 ด.ช. ลัญชกร ศิลาเกษ ป.6 55.00
635 220615 ด.ญ. พีรญา วรสุวัฒน์ ป.6 55.00
635 220623 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 55.00
635 220634 ด.ญ. กันติชา ตั้งวินิต ป.6 55.00
635 220650 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 55.00
635 220667 ด.ญ. พันไมล์ ธนพรรณสิน ป.6 55.00
635 220681 ด.ช. ภุม ผนินทร อึ้งพงษ์พานิช ป.6 55.00
635 220689 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 55.00
635 220710 ด.ช. แทนธรรม สารกลิ่น ป.6 55.00
635 220719 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 55.00
635 220724 ด.ช. ธรรมเชษฐ์ บัวแย้ม ป.6 55.00
635 220747 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 55.00
635 220753 ด.ญ. มัญชุสา เกษมสวัสดิ์ ป.6 55.00
635 220766 ด.ช. พิตติภัทร์ สวัสดิสิงห์ ป.6 55.00
635 220781 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 55.00
635 220790 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 55.00
732 120029 ด.ญ. ลภัสรดา โพธิ์งาม ป.6 50.00
732 120031 ด.ช. ภาคภูมิ สถิตย์สุข ป.6 50.00
732 120044 ป.6 50.00
732 120098 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 50.00
732 120111 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 50.00
732 120125 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 50.00
732 120168 ด.ญ. ชิตยาภรณ์ ครุฑคำ ป.6 50.00
732 120169 ด.ช. ณัฐกิตติ์ แก้วเชิด ป.6 50.00
732 120192 ด.ญ. บุญญาภา คงเจริญถิ่น ป.6 50.00
732 120195 ด.ช. นพรุจ ทรัพย์สินมั่นคง ป.6 50.00
732 120198 ด.ช. ชัยโชค แก้วอ้น ป.6 50.00
732 120199 ด.ช. ปัญญพงศ์ พลโก ป.6 50.00
732 120253 ด.ญ. ภีมภัสส์ ไพศาล ป.6 50.00
732 120279 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 50.00
732 120310 ด.ญ. โสรญา บาตรโพธิ์ ป.6 50.00
732 120319 ด.ช. เมธาสิทธิ์ เติมศักดิ์สิริ ป.6 50.00
732 120355 ด.ช. ณํัฐรัชต์ ด่านมงคล ป.6 50.00
732 120419 ด.ช. ชยวรรธน์ ชัยสุวิรัตน์ ป.6 50.00
732 120426 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พึ่งแสง ป.6 50.00
732 120430 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 50.00
732 120440 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 50.00
732 120458 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 50.00
732 120460 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 50.00
732 120515 ด.ช. วรรัตน์ สัจธรรม ป.6 50.00
732 120526 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 50.00
732 120596 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 50.00
732 120597 ด.ญ. วรณัน ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 50.00
732 120616 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 50.00
732 120626 ด.ญ. เตชินี ลิ้มสกุล ป.6 50.00
732 120716 ด.ช. ธนสิทธิ์ สิทธิเขตต์การ ป.6 50.00
732 120720 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 50.00
732 120785 ด.ช. พีชาพันธ์ เลี่ยมอ๋อ ป.6 50.00
732 120801 ด.ญ. พลอยชนก เติมสุข ป.6 50.00
732 120806 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 50.00
732 120833 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 50.00
732 120844 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 50.00
732 120874 ด.ญ. เอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ ป.6 50.00
732 120882 ด.ญ. กัญจน์จิรา ธรรมสัจจกูล ป.6 50.00
732 120897 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 50.00
732 220005 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขสำราญ ป.6 50.00
732 220013 ด.ญ. อิสรีย์ วงศ์ทองเหลือ ป.6 50.00
732 220030 ด.ญ. อชิรญาณ์ อุตรมาตย์ ป.6 50.00
732 220054 ด.ญ. พิชญาภา ตั้งพูนทรัพย์ศิริ ป.6 50.00
732 220112 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 50.00
732 220119 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 50.00
732 220155 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 50.00
732 220237 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 50.00
732 220241 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 50.00
732 220250 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 50.00
732 220262 ด.ญ. ภควรรณ เจริญชัย ป.6 50.00
732 220296 ด.ช. สิรธีร์ ศิริวิทยรัตน์ ป.6 50.00
732 220302 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 50.00
732 220308 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 50.00
732 220322 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 50.00
732 220352 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 50.00
732 220353 ด.ญ. ชญาภา จายนียโยธิน ป.6 50.00
732 220367 ด.ช. ณัฏฐพัชร ศักดิ์สิทธิ์ ป.6 50.00
732 220385 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 50.00
732 220392 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 50.00
732 220399 ด.ญ. ฬฬิตา เวียงเงิน ป.6 50.00
732 220429 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 50.00
732 220483 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 50.00
732 220507 ด.ญ. ณัฐวศา พาณิชย์ ป.6 50.00
732 220519 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 50.00
732 220555 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 50.00
732 220564 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 50.00
732 220568 ด.ญ. กฤษติกุล งามเมือง ป.6 50.00
732 220638 ด.ช. ณฐกร ศิริประทุมมาศ ป.6 50.00
732 220691 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 50.00
732 220769 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 50.00
732 220793 ด.ญ. พิชชากร ทวีสุขธนศักดิ์ ป.6 50.00
732 220795 ด.ญ. อติกานต์ บุญนฤธี ป.6 50.00
804 120006 ด.ญ. อชิรญา อธิวาสนขันติ ป.6 45.00
804 120009 ด.ช. อนุนาท อินอำพร ป.6 45.00
804 120035 ด.ช. ญาณวุฒิ แร่วงค์คต ป.6 45.00
804 120040 ด.ช. พชระ ทาย จิตต์วารี ป.6 45.00
804 120047 ด.ญ. ลาภิสรา โพธิ์งาม ป.6 45.00
804 120160 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 45.00
804 120181 ด.ญ. แวววัย กาวินคำ ป.6 45.00
804 120249 ด.ช. ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น ป.6 45.00
804 120262 ด.ญ. ตมิตา จันทร์สว่าง ป.6 45.00
804 120300 ด.ญ. ธัญมน ยานรักษา ป.6 45.00
804 120309 ด.ญ. อรวรรณ ลิปิสุนทร ป.6 45.00
804 120333 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 45.00
804 120404 ด.ญ. นัจภัค จังคศิริ ป.6 45.00
804 120435 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 45.00
804 120444 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 45.00
804 120463 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 45.00
804 120472 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 45.00
804 120481 ด.ญ. พรรณภัทร ช่วงอรุณ ป.6 45.00
804 120500 ด.ช. นรภัทร์ วิศิษฐชัยชาญ ป.6 45.00
804 120525 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 45.00
804 120549 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 45.00
804 120603 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 45.00
804 120608 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 45.00
804 120632 ด.ช. อัครณัฏฐ์ ภูตะลา ป.6 45.00
804 120666 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 45.00
804 120726 ด.ญ. ชิสาพัชร์ จีนสุกแสง ป.6 45.00
804 120743 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 45.00
804 120751 ด.ญ. พิชญธิดา พราหมณ์ยอด ป.6 45.00
804 120763 ด.ญ. ญาณิศา หนักแน่น ป.6 45.00
804 120809 ด.ญ. ดีน่า อุศมา ป.6 45.00
804 120822 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 45.00
804 120876 ด.ญ. จิณณพัต สวันตรัจฉ์ ป.6 45.00
804 120915 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 45.00
804 120916 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 45.00
804 120934 ด.ญ. วิสสุตา สุขสระศรี ป.6 45.00
804 120936 ด.ญ. ชวิศา ฉ่ำชื่น ป.6 45.00
804 220035 ด.ญ. อภิญญารัตน์ อุตชี ป.6 45.00
804 220039 ด.ญ. นันท์มนัส เล้าสมบูรณ์ ป.6 45.00
804 220043 ด.ญ. ณิชาภัทร จันทรศัพท์ ป.6 45.00
804 220046 ด.ญ. กุลพรภัสร์ ตันจิรวัฒนา ป.6 45.00
804 220079 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 45.00
804 220106 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 45.00
804 220130 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 45.00
804 220134 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 45.00
804 220156 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 45.00
804 220158 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 45.00
804 220189 ด.ญ. ณัฐชนา รักสัตย์ ป.6 45.00
804 220217 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 45.00
804 220230 ด.ช. เมธวัจน์ มั่นคงธิติวัฒน์ ป.6 45.00
804 220240 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 45.00
804 220245 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 45.00
804 220249 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 45.00
804 220271 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 45.00
804 220301 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 45.00
804 220329 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 45.00
804 220375 ด.ช. สิปปนินทร์ อินทร์ประดับ ป.6 45.00
804 220379 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 45.00
804 220402 ด.ช. ชนาธิป ศานติวงศ์สกุล ป.6 45.00
804 220407 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 45.00
804 220430 ด.ช. ธนภัทร คู่บารมี ป.6 45.00
804 220467 ด.ช. เสฎฐวุฒิ สถาปนรัตน์กุล ป.6 45.00
804 220471 ด.ช. ปฐวี กล้ารบ ป.6 45.00
804 220476 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 45.00
804 220482 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 45.00
804 220489 ด.ช. จิรดนัย ตันธราพรฤกษ์ ป.6 45.00
804 220504 ด.ญ. ประภาภัทร ปานถม ป.6 45.00
804 220537 ด.ญ. นภัสร วรรณสุข ป.6 45.00
804 220574 ด.ญ. วาศมณี มณีวาศ ป.6 45.00
804 220575 ด.ญ. ณัฐนรี อนุศาสนนันท์ ป.6 45.00
804 220582 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 45.00
804 220584 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 45.00
804 220602 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 45.00
804 220635 ด.ช. ธนา แสงกระจ่าง ป.6 45.00
804 220711 ด.ญ. โซลีษี ซาน ป.6 45.00
804 220713 ด.ช. แท้จริง ว่องนิยมเกษตร ป.6 45.00
804 220714 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 45.00
804 220717 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 45.00
804 220735 ด.ช. ภคิน เจริญชวกุล ป.6 45.00
804 220736 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 45.00
804 220754 ด.ญ. สุชานุช ศิลปะ ป.6 45.00
804 220763 ด.ญ. ณัชชา ลิ้มเพิ่มสุข ป.6 45.00
804 220801 ด.ช. ณัฏฐพล มั่นจินตพันธุ์ ป.6 45.00
804 220806 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 45.00
804 220823 ด.ญ. จิรวดี ประดิษฐ์อภัย ป.6 45.00
804 220829 ด.ช. อัครชัย ขวัญชื่น ป.6 45.00
889 120005 ด.ญ. ศศิทา มาดา ป.6 40.00
889 120012 ด.ญ. จิณฐา มั่งมี ป.6 40.00
889 120046 ด.ช. ชินาติ ระลึกมูล ป.6 40.00
889 120049 ด.ช. ธนัช จันทร์เที่ยง ป.6 40.00
889 120058 ด.ช. ภัทร เกิดเจริญ ป.6 40.00
889 120068 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 40.00
889 120069 ด.ช. ปุญชรัศมิ์ นุกูลวุฒิโอภาส ป.6 40.00
889 120070 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 40.00
889 120071 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 40.00
889 120109 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 40.00
889 120114 ด.ช. ภาณุฉัตร ครุฑานุช ป.6 40.00
889 120138 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 40.00
889 120179 ด.ช. ศุภกร วรรณพาหุล ป.6 40.00
889 120201 ด.ญ. กันติชา ไพรวงค์ ป.6 40.00
889 120212 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 40.00
889 120243 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 40.00
889 120252 ด.ช. พีรพัฒน์ นิลเกิดเย็น ป.6 40.00
889 120257 ด.ญ. บิลกีส สำลีขาว ป.6 40.00
889 120302 ด.ช. ธรรมรัตน์ พิมพ์ศิริ ป.6 40.00
889 120318 ด.ช. ฐปนัท มาพินิจ ป.6 40.00
889 120326 ด.ช. พีรณัฐ ตีระวัฒนานนท์ ป.6 40.00
889 120380 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 40.00
889 120395 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 40.00
889 120422 ด.ญ. ปรานทิพย์ สิงห์จันทร์ ป.6 40.00
889 120423 ด.ญ. พุฒิประภา เถินมงคล ป.6 40.00
889 120480 ด.ญ. พรรณภัค ช่วงอรุณ ป.6 40.00
889 120492 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 40.00
889 120503 ด.ญ. ๊ณมีนา กอแก้ว ป.6 40.00
889 120556 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 40.00
889 120585 ด.ญ. ฐิติพร ยาวิชัย ป.6 40.00
889 120627 ด.ญ. นภประอร ธารีบูรณ์ชัย ป.6 40.00
889 120705 ด.ช. พชรภาธร รติพาณิชย์วงศ์ ป.6 40.00
889 120710 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 40.00
889 120787 ด.ช. ณวัฒน์ บุนนาค ป.6 40.00
889 120788 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 40.00
889 120793 ด.ญ. กชพรรณ ไตรรัตน์ ป.6 40.00
889 120858 ด.ญ. พริย์มาดา เกิดวิเศษสิงห์ ป.6 40.00
889 120861 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 40.00
889 120892 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 40.00
889 120911 ด.ญ. รตภัทร สูงศักดิ์ ป.6 40.00
889 120937 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 40.00
889 220006 ด.ญ. นพธีรา จันลา ป.6 40.00
889 220044 ด.ญ. ปรายฟ้า พลพืช ป.6 40.00
889 220056 ด.ช. นันทวัฒน์ วิมลโสภณกิตติ ป.6 40.00
889 220060 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 40.00
889 220101 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 40.00
889 220147 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 40.00
889 220192 ด.ญ. ศิริภาดา แก้วใย ป.6 40.00
889 220282 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 40.00
889 220299 ด.ช. ปภินวิช ศรีอรุณ ป.6 40.00
889 220320 ด.ญ. กัลธกาญจน์ สะสม ป.6 40.00
889 220359 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 40.00
889 220373 ด.ช. ธนโชติ เล็กสมพงษ์ ป.6 40.00
889 220378 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 40.00
889 220403 ด.ญ. รวิสรา ส่งสัมพันธ์ ป.6 40.00
889 220417 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 40.00
889 220444 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 40.00
889 220458 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 40.00
889 220485 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 40.00
889 220498 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 40.00
889 220536 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 40.00
889 220611 ด.ญ. กรณัฐ เมฆแสงสวย ป.6 40.00
889 220665 ด.ญ. นนลณีย์ วงศ์เธียรธนา ป.6 40.00
889 220678 ด.ญ. วิรัลยุพา วัฒนชาติกนันท์ ป.6 40.00
889 220688 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 40.00
889 220704 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 40.00
889 220720 ด.ญ. จิตรลดา ยอดแคร่ว ป.6 40.00
889 220745 ด.ญ. ศรัณย์พร ศักดิ์สิริสกุล ป.6 40.00
957 120013 ด.ช. พชร ชื่นศิริ ป.6 35.00
957 120038 ด.ญ. นวินดา จินดาฤกษ์ ป.6 35.00
957 120050 ด.ช. อรุณวิชญ์ อรุณสวัสดิ์ ป.6 35.00
957 120144 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 35.00
957 120153 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 35.00
957 120189 ด.ช. เปนธัมม์ อัมพุประภา ป.6 35.00
957 120205 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 35.00
957 120247 ด.ญ. ฐิติภา ศรีมงคล ป.6 35.00
957 120271 ด.ญ. พลอย หอมยก ป.6 35.00
957 120291 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 35.00
957 120317 ด.ญ. กัญญ์กุลณัช รักสกุล ป.6 35.00
957 120320 ด.ญ. อภิกษณา ตะโสรัตน์ ป.6 35.00
957 120353 ด.ญ. กฤติณี อิ่นแก้ว ป.6 35.00
957 120365 ด.ช. กฤตชัย ช่วยระวะ ป.6 35.00
957 120584 ด.ช. กฤษนล กัดฟัก ป.6 35.00
957 120645 ด.ญ. ปกรดา ไชยโรจน์ ป.6 35.00
957 120658 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 35.00
957 120677 ด.ช. จิรภัทร คงกิจนันท์ ป.6 35.00
957 120687 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 35.00
957 120708 ด.ญ. วรรณฉัตร กวีรัตเชวง ป.6 35.00
957 120722 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 35.00
957 120829 ด.ช. เจษฏา สกุลเจน ป.6 35.00
957 120847 ด.ช. พิชาภพ ชูสุ่น ป.6 35.00
957 120852 ด.ญ. ณปภัสร์ แสงศรี ป.6 35.00
957 120859 ด.ช. นิยะ รัชอริยะ ป.6 35.00
957 120866 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 35.00
957 120867 ด.ญ. กันยากร สุภพันธ์ ป.6 35.00
957 120879 ด.ช. กฤชฐา เหล่าสกุลพร ป.6 35.00
957 120890 ด.ช. ผลิตโชค วิจิตรวัชรเวช ป.6 35.00
957 120927 ด.ญ. ปวริตรา บุญนาค ป.6 35.00
957 120933 ด.ญ. วิกานดา นิระปะกะ ป.6 35.00
957 220007 ด.ญ. สิรินยา แซ่ตั๊น ป.6 35.00
957 220011 ด.ญ. อรชพร สุวพร ป.6 35.00
957 220117 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 35.00
957 220139 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 35.00
957 220177 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 35.00
957 220193 ด.ญ. ฐิตารีย์ สุประดิษฐ์ ป.6 35.00
957 220339 ด.ญ. กานต์สินี เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.6 35.00
957 220358 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 35.00
957 220364 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 35.00
957 220383 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 35.00
957 220394 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 35.00
957 220396 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เบญจรงคพันธ์ ป.6 35.00
957 220408 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 35.00
957 220454 ด.ญ. นิชาภัทร์ ศรีถนอมวงศ์ ป.6 35.00
957 220502 ด.ญ. กมลชนก จิตต์สุนทร ป.6 35.00
957 220512 ด.ญ. วาวพลอย ปัญจวรญาณ สู่สุข ป.6 35.00
957 220522 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 35.00
957 220576 ด.ญ. ศนันท์วัลย์ แจ้งเจนเวทย์ ป.6 35.00
957 220596 ด.ญ. พิชชาภา เอื้อจิตรเมศ ป.6 35.00
957 220636 ด.ช. ฆนาการ สังข์กลมเกลี้ยง ป.6 35.00
957 220670 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 35.00
957 220725 ด.ญ. กวินทรา ปัญญาบารมี ป.6 35.00
957 220750 ด.ญ. ณิชกรกุล ชนะน้อย ป.6 35.00
957 220761 ด.ช. สุวิจักขณ์ เพิ่มอารีย์ ป.6 35.00
957 220796 ด.ญ. จิดาภา แจ่มจำรัส ป.6 35.00
957 220798 ด.ญ. วิรัลพัชร จิรภัทร์วรนนท์ ป.6 35.00
957 220800 ด.ช. ธีธัช วงศ์วารี ป.6 35.00
957 220810 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 35.00
1016 120102 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 30.00
1016 120120 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 30.00
1016 120139 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 30.00
1016 120186 ด.ช. คณพศ สุทธิสุข ป.6 30.00
1016 120202 ด.ช. รวิภาส ดอกกระถิน ป.6 30.00
1016 120248 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ไพลดำ ป.6 30.00
1016 120265 ด.ญ. ปานชีวา บุญครอบ ป.6 30.00
1016 120301 ด.ญ. ธนพร โหน่งวัน ป.6 30.00
1016 120384 ด.ญ. พิชาพัทธ์ พุทธโกศัย ป.6 30.00
1016 120408 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 30.00
1016 120412 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 30.00
1016 120437 ด.ช. อินท์ อินทวงศ์ ป.6 30.00
1016 120450 ด.ญ. กาญจน์ชนก แสงบุตร ป.6 30.00
1016 120488 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 30.00
1016 120544 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ฟูฟุ้ง ป.6 30.00
1016 120555 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 30.00
1016 120569 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 30.00
1016 120625 ด.ช. กฤศกร เกตุทอง ป.6 30.00
1016 120678 ด.ช. บุณยกร ธรรมจินดา ป.6 30.00
1016 120680 ด.ช. สิรธีร์ ปัทม์วิชัยพร ป.6 30.00
1016 120689 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 30.00
1016 120812 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 30.00
1016 120850 ด.ช. เตชสิทธิ์ พิสัยพันธ์ ป.6 30.00
1016 120894 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 30.00
1016 120905 ด.ช. กรวิชญ์ เปรมชู ป.6 30.00
1016 120908 ด.ช. ศุภวิชญ์ อบเชย ป.6 30.00
1016 220114 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 30.00
1016 220208 ด.ญ. จิรัชยา เลิศเพิ่มทรัพย์ ป.6 30.00
1016 220209 ด.ญ. ณัฏฐธิดา บุญพราหมณ์ ป.6 30.00
1016 220214 ด.ญ. กันต์ฤทัย ชุติณิชากร ป.6 30.00
1016 220236 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 30.00
1016 220317 ด.ญ. จิรภิญญา จิวหลง ป.6 30.00
1016 220354 ด.ญ. ธิดากานต์ แสงจันทร์ ป.6 30.00
1016 220410 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 30.00
1016 220419 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 30.00
1016 220440 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 30.00
1016 220460 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 30.00
1016 220503 ด.ญ. ธารีรัตน์ ลิมสุวรรณ ป.6 30.00
1016 220528 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 30.00
1016 220534 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 30.00
1016 220552 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 30.00
1016 220595 ด.ช. ภาณพัช จันทร์ฉาย ป.6 30.00
1016 220706 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา หนุมาร ป.6 30.00
1016 220734 ด.ญ. ญาณิน เจริญชวกุล ป.6 30.00
1016 220751 ด.ญ. ธารทิพย์ กุรุง ป.6 30.00
1016 220764 ด.ช. ณฐนน คงจันทร์ ป.6 30.00
1016 220777 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 30.00
1016 220824 ด.ญ. ณัฎฐ์ชญา ดวงหอม ป.6 30.00
1064 120028 ด.ญ. ชลิดา คูหาสันติสุข ป.6 25.00
1064 120172 ด.ญ. ปภาดา จันทาป ป.6 25.00
1064 120182 ด.ช. สุภเวช เพชรขวัญ ป.6 25.00
1064 120316 ด.ช. ณพิชญ์ สุภาพ ป.6 25.00
1064 120327 ด.ญ. สุธินี สุรินา ป.6 25.00
1064 120343 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 25.00
1064 120364 ด.ญ. รินลดา พรหมจันทร์ทัน ป.6 25.00
1064 120381 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 25.00
1064 120513 ด.ญ. จิตพิศุทธิ์ พิศุทธิ์ประภัสสร ป.6 25.00
1064 120548 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 25.00
1064 120550 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 25.00
1064 120610 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 25.00
1064 120613 ด.ช. พิชญากร ชื่นสกุล ป.6 25.00
1064 120624 ด.ช. ณฐกร วัชรเรืองรัตน์ ป.6 25.00
1064 120652 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 25.00
1064 120750 ด.ช. ณัฐวรรธ ธวัชประกอบลาภ ป.6 25.00
1064 120766 ด.ญ. ปรายฟ้า สัจจามั่น ป.6 25.00
1064 120767 ด.ญ. ปรียานุช แซ่หลี่ ป.6 25.00
1064 120808 ด.ช. นครินทร์ ศิวายพราหมณ์ ป.6 25.00
1064 120845 ด.ญ. กัญญาภัทร สุนทรโชติ ป.6 25.00
1064 120901 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 25.00
1064 120907 ด.ญ. นงค์ณภัสญ์ กมลเลิศวณิช ป.6 25.00
1064 220004 ด.ช. วิทวัส เย็นใจ ป.6 25.00
1064 220255 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 25.00
1064 220376 ด.ช. ชานาธิป แดงนวล ป.6 25.00
1064 220389 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 25.00
1064 220546 ด.ช. เพชรชนก เพี้ยก่ำ ป.6 25.00
1064 220707 ด.ช. สุกฤษฏิ์พล สังขกนิษฐ์ ป.6 25.00
1064 220709 ด.ญ. อลีนา ศรีดวงแก้ว ป.6 25.00
1064 220739 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 25.00
1064 220762 ด.ช. นาวา รังสิกลัส ป.6 25.00
1064 220816 ด.ญ. กฤตพร เต็มสงสัย ป.6 25.00
1096 120003 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วัฒนพันธ์ ป.6 20.00
1096 120197 ด.ช. รวิพล ดอกกระถิน ป.6 20.00
1096 120220 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 20.00
1096 120341 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 20.00
1096 120397 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 20.00
1096 120429 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 20.00
1096 120634 ด.ช. สุวพิชญ์ พยัฆวิเชียร ป.6 20.00
1096 120639 ด.ช. กวินท์ จันทวงค์ ป.6 20.00
1096 120699 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 20.00
1096 120730 ด.ช. พีระ ณ ระนอง ป.6 20.00
1096 120732 ด.ช. จิรอังกูร ฮันชาติ ป.6 20.00
1096 120860 ด.ญ. ชนิตา แสงบุญเรือง ป.6 20.00
1096 120884 ด.ช. ณัฐพล เดชะคุปต์ ป.6 20.00
1096 120888 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ หลวงศิลป์ ป.6 20.00
1096 120930 ด.ญ. อันนา พ่อค้า ป.6 20.00
1096 220015 ด.ช. ศุภวิชญ์ ชวนบุญ ป.6 20.00
1096 220050 ด.ญ. วิสารัตน์ กิจพิพิธ ป.6 20.00
1096 220080 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 20.00
1096 220264 ด.ช. สุรกฤษฏิ์ ดีขจรเดช ป.6 20.00
1096 220387 ด.ช. นฤบดินทร์ อ่ำใจ ป.6 20.00
1096 220627 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 20.00
1096 220666 ด.ช. ธนกร ด้วงประภัศร์ ป.6 20.00
1096 220708 ด.ช. อธิศ อินทรีย์ ป.6 20.00
1096 220741 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 20.00
1096 220836 ด.ช. สิรวิชญ์ ป้อมจัตุรัส ป.6 20.00
1121 120042 ด.ช. อารยะ พรรณเชษฐ์ ป.6 15.00
1121 120194 ด.ช. ปธานิน อรุณสวัสดิ์ ป.6 15.00
1121 120298 ด.ญ. กวินธิดา ชารีโสม ป.6 15.00
1121 120303 ด.ญ. นภัษรินทร์ เช็ง ป.6 15.00
1121 120306 ด.ญ. พิรญาณ์ พันธ์จิตต์ ป.6 15.00
1121 120383 ด.ช. ปุญญพัฒน์ รุ่งกลั่น ป.6 15.00
1121 120459 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 15.00
1121 120692 ด.ญ. รดาณัฐ ศรีเกริกกริช ป.6 15.00
1121 120761 ด.ช. วาฎฏะวัน สัจจามั่น ป.6 15.00
1121 120794 ด.ช. วิชยะ เจิมประสาทสิทธิ์ ป.6 15.00
1121 120826 ด.ญ. ชมพูนุท ศรีสุข ป.6 15.00
1121 220016 ด.ญ. เบญญาภา หวังฤทธิไกรกุล ป.6 15.00
1121 220413 ด.ช. จารุปกร ชัชวาลรัตน์ ป.6 15.00
1121 220457 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 15.00
1121 220524 ด.ช. ภูวิศ ฤกษ์หริ่ง ป.6 15.00
1121 220813 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 15.00
1121 220835 ด.ช. พงศกร ชินพงศ์ ป.6 15.00
1138 120103 ด.ญ. พิยดา โสภา ป.6 10.00
1138 120270 ด.ญ. เอริฎา ลาภเจริญ ป.6 10.00
1138 120818 ด.ญ. สุทธิดา กองสุข ป.6 10.00
1138 120875 ด.ญ. พรนภัส บุริพันธ์ ป.6 10.00
1138 120883 ด.ญ. นิจวรีย์ นาคเอี่ยม ป.6 10.00
1138 120904 ด.ญ. ภคอร เถลิงสกุล ป.6 10.00
1138 220680 ด.ช. อัครภูมิ ทรัพย์สุนทร ป.6 10.00