เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.6

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(20 คะแนน)
1 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 20.00
1 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 20.00
1 653000 ด.ช. จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย ป.6 20.00
1 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 20.00
1 651237 ด.ช. ดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 20.00
1 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 20.00
1 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 20.00
8 652393 ด.ญ. วาทิตยา ลือศิริวัฒนา ป.6 19.00
8 652143 ด.ช. พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์ ป.6 19.00
8 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 19.00
8 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 19.00
8 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 19.00
8 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 19.00
8 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 19.00
8 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 19.00
8 650854 ด.ช. ปุญญพัฒฤน์ โชตินิสากรณ์ ป.6 19.00
8 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 19.00
8 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 19.00
8 650544 ด.ช. ภวัต ตั้งใจรักษา ป.6 19.00
8 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 19.00
8 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 19.00
8 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 19.00
8 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 19.00
8 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 19.00
8 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 19.00
8 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 19.00
8 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 19.00
8 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 19.00
29 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 18.00
29 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 18.00
29 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 18.00
29 652395 ด.ญ. วรัทยา ลือศิริวัฒนา ป.6 18.00
29 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 18.00
29 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 18.00
29 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 18.00
29 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 18.00
29 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 18.00
29 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 18.00
29 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 18.00
29 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 18.00
29 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 18.00
29 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 18.00
29 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 18.00
29 651938 ด.ช. ธนิตพงศ์ มัตตะวรรณรุจน์ ป.6 18.00
29 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 18.00
29 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 18.00
29 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 18.00
29 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 18.00
29 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 18.00
29 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 18.00
29 650902 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.6 18.00
29 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 18.00
29 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 18.00
29 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 18.00
29 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 18.00
29 652036 ด.ช. สุธินันท์ ง่วนเฮง ป.6 18.00
29 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 18.00
58 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 17.00
58 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 17.00
58 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 17.00
58 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 17.00
58 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 17.00
58 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 17.00
58 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 17.00
58 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 17.00
58 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 17.00
58 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 17.00
58 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 17.00
58 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 17.00
58 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 17.00
58 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 17.00
58 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 17.00
58 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 17.00
58 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 17.00
58 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 17.00
58 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 17.00
58 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 17.00
58 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 17.00
58 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 17.00
58 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 17.00
58 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 17.00
58 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 17.00
58 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 17.00
58 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 17.00
58 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 17.00
58 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 17.00
58 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 17.00
58 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 17.00
58 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 17.00
58 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 17.00
58 652653 ด.ญ. ณิชานาฏ พุ่มศิริ ป.6 17.00
58 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 17.00
58 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 17.00
58 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 17.00
58 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 17.00
58 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 17.00
58 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 17.00
58 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 17.00
58 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 17.00
58 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 17.00
58 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 17.00
58 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 17.00
58 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 17.00
58 650561 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.6 17.00
58 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 17.00
58 651578 ด.ช. พสธร ศรไพศาล ป.6 17.00
58 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 17.00
108 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 16.00
108 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 16.00
108 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 16.00
108 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 16.00
108 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 16.00
108 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 16.00
108 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 16.00
108 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 16.00
108 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 16.00
108 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 16.00
108 652259 ด.ญ. ปานชีวา แย้มละมัย ป.6 16.00
108 651745 ด.ช. ตฤณ สุนทรรังสรรค์ ป.6 16.00
108 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 16.00
108 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 16.00
108 650359 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.6 16.00
108 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 16.00
108 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 16.00
108 650223 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.6 16.00
108 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 16.00
108 652434 ด.ญ. พิมพ์ชนก เจริญศรี ป.6 16.00
108 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 16.00
108 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 16.00
108 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 16.00
108 650461 ด.ช. กชเมธ อาภรณ์ศิริพงษ์ ป.6 16.00
108 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 16.00
108 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 16.00
108 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 16.00
108 651053 ด.ช. ณัฐพงษ์ ภู่ขาว ป.6 16.00
108 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 16.00
108 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 16.00
108 652105 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.6 16.00
108 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 16.00
108 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 16.00
108 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 16.00
108 652380 ด.ญ. จณิสตา เจือจันทร์ ป.6 16.00
108 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 16.00
108 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 16.00
108 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 16.00
108 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 16.00
108 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 16.00
108 650640 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.6 16.00
108 650873 ด.ช. กรณพงษ์ เกษอ่ำ ป.6 16.00
108 651813 ด.ญ. ปุษยา จันทร์พิพัฒน์ ป.6 16.00
108 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 16.00
108 651063 ด.ช. อิทธิกร โนรีเวช ป.6 16.00
108 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 16.00
108 652756 ด.ช. วัชระวิชญ์ มธุรันยานนท์ ป.6 16.00
108 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 16.00
156 652194 ด.ญ. นีรชา อาชาสุวรรณ ป.6 15.00
156 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 15.00
156 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 15.00
156 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 15.00
156 650867 ด.ญ. ณัชชา จารุเกียรติกุล ป.6 15.00
156 651294 ด.ญ. ภัทรภูรี ภักดีกอบกุล ป.6 15.00
156 651842 ด.ช. วรพชร ทัศกุล ป.6 15.00
156 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 15.00
156 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 15.00
156 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 15.00
156 651533 ด.ญ. ปุณณิศา ฉิมสอาด ป.6 15.00
156 651807 ด.ช. โชติพัฒน์ แสงแก้ว ป.6 15.00
156 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 15.00
156 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 15.00
156 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 15.00
156 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 15.00
156 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 15.00
156 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 15.00
156 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 15.00
156 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 15.00
156 651697 ด.ญ. วรัทยา แสนหล้า ป.6 15.00
156 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 15.00
156 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 15.00
156 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 15.00
156 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 15.00
156 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 15.00
156 650576 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.6 15.00
156 651716 ด.ช. ธนภัทร ประดับมุข ป.6 15.00
156 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 15.00
156 651106 ด.ญ. กมลวดี ทิพยรัตน์ ป.6 15.00
156 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 15.00
156 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 15.00
156 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 15.00
156 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 15.00
156 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 15.00
156 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 15.00
156 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 15.00
156 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 15.00
156 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 15.00
156 651943 ด.ช. กฤศ ฉิมวัย ป.6 15.00
156 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 15.00
156 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 15.00
156 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 15.00
156 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 15.00
156 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 15.00
156 651551 ด.ญ. ภัสรวินท์ ตั้งศรีไพโรจน์ ป.6 15.00
156 652661 ด.ญ. จุฑาทิพย์ รอดลอยทุกข์ ป.6 15.00
156 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 15.00
156 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 15.00
156 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 15.00
156 652500 ด.ช. ต้นแสง มนตรีพิริยาภรณ์ ป.6 15.00
156 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 15.00
156 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 15.00
156 651145 ด.ญ. พัณณิตา เสมจร ป.6 15.00
156 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 15.00
156 651223 ด.ช. ภัทริน กุลกุศล ป.6 15.00
156 650364 ด.ช. กฤชวริทธิ์ งามเลิศประเสริฐ ป.6 15.00
213 650521 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วงษ์นิพนธ์ ป.6 14.00
213 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 14.00
213 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 14.00
213 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 14.00
213 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 14.00
213 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 14.00
213 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 14.00
213 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 14.00
213 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 14.00
213 650777 ด.ช. ชนันธร แซ่ตั้ง ป.6 14.00
213 651663 ด.ญ. ปสุตา วัฒนธนวุฒิ ป.6 14.00
213 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 14.00
213 651919 ด.ญ. ณัฏฐ์วารี เรืองเวทย์วัฒนา ป.6 14.00
213 650501 ด.ช. พิริยะ นุ่นมีศรี ป.6 14.00
213 651181 ด.ญ. พรปวีณ์ สมิทธิวงศ์ ป.6 14.00
213 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 14.00
213 650883 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.6 14.00
213 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 14.00
213 652636 ด.ญ. รภัสสา จิรกุลธนภัทร ป.6 14.00
213 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 14.00
213 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 14.00
213 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 14.00
213 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 14.00
213 652225 ด.ช. ศุภกร วงศ์วิไล ป.6 14.00
213 652707 ด.ช. ชญฏ ชลประเสริฐสุข ป.6 14.00
213 650002 ด.ช. กันตธีร์ จารวัฒน์ ป.6 14.00
213 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 14.00
213 652838 ด.ญ. ศุภิสรา ธรรมดี ป.6 14.00
213 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 14.00
213 650879 ด.ญ. ณัชชา แสงกระจ่าง ป.6 14.00
213 650656 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.6 14.00
213 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 14.00
213 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 14.00
213 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 14.00
213 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 14.00
213 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 14.00
213 652876 ด.ญ. รวิสรา สุกิตติวราพันธุ์ ป.6 14.00
213 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 14.00
213 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 14.00
213 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 14.00
213 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 14.00
213 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 14.00
213 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 14.00
213 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 14.00
213 652197 ด.ช. ปิติ นิ่มปิติวัน ป.6 14.00
213 652684 ด.ช. เคนตะ นาคาโนะ ป.6 14.00
213 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 14.00
213 650628 ด.ช. ศุภวิชญ์ สันโดด ป.6 14.00
213 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 14.00
213 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 14.00
213 651944 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.6 14.00
213 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 14.00
213 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 14.00
213 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 14.00
213 651135 ด.ญ. วริศรา จูระมงคล ป.6 14.00
213 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 14.00
213 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 14.00
213 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 14.00
213 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 14.00
213 652080 ด.ช. ธนัท ทรงจินดา ป.6 14.00
213 651955 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.6 14.00
213 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 14.00
213 651780 ด.ญ. อรนภา ชัยภักดี ป.6 14.00
213 651224 ด.ญ. วชิรญาณ์ สิริปัญญาวิทย์ ป.6 14.00
213 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 14.00
213 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 14.00
213 650741 ด.ญ. นิรินธนา รักในศิล ป.6 14.00
280 650827 ด.ญ. วรณัน ธันญะทวี ป.6 13.00
280 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 13.00
280 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 13.00
280 650342 ด.ญ. พราวฉัตรรัตน์ วันสุทันต์ ป.6 13.00
280 650058 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.6 13.00
280 652482 ด.ช. ธนกฤต วิทยนันท์ ป.6 13.00
280 651927 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.6 13.00
280 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 13.00
280 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 13.00
280 651099 ด.ช. ณฐภัค พุทธนาวงศ์ ป.6 13.00
280 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 13.00
280 650130 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.6 13.00
280 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 13.00
280 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 13.00
280 652782 ด.ช. ทศพิธ พัฒนสิทธิกร ป.6 13.00
280 652853 ด.ญ. โชติกา บุญธวนันท์ ป.6 13.00
280 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 13.00
280 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 13.00
280 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 13.00
280 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 13.00
280 651559 ด.ญ. ณิชชาวีณ์ เปรมะอิทธิวัฒน์ ป.6 13.00
280 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 13.00
280 650180 ด.ช. มณฑล ศรีอินทสุทธิ์ ป.6 13.00
280 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 13.00
280 650722 ด.ช. อารักษ์ ลิ้มประสาท ป.6 13.00
280 652980 ด.ช. นภณัฏฐ์ บุญญาวานิชย์ ป.6 13.00
280 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 13.00
280 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 13.00
280 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 13.00
280 650079 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.6 13.00
280 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 13.00
280 652578 ด.ช. อนาวิลธ์ ด่านสวัสดิ์ ป.6 13.00
280 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 13.00
280 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 13.00
280 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 13.00
280 650833 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.6 13.00
280 650603 ด.ช. ธนภัทร บุญยืน ป.6 13.00
280 651238 ด.ช. ธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 13.00
280 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 13.00
280 652626 ด.ช. วสุภัทร พงศ์กิดาการ ป.6 13.00
280 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 13.00
280 651139 ด.ญ. ณัฐนรี โรจนากาศ ป.6 13.00
280 651609 ด.ญ. พิณธิดา มณีสุริยงค์ ป.6 13.00
280 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 13.00
280 652463 ด.ช. ธีชวิณณ์ ทองไชย ป.6 13.00
280 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 13.00
280 652137 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.6 13.00
280 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 13.00
280 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 13.00
280 651105 ด.ช. กษิดิ์ธรรม สื่อไพบูลย์ ป.6 13.00
280 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 13.00
280 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 13.00
280 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 13.00
280 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 13.00
280 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 13.00
280 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 13.00
280 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 13.00
280 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 13.00
280 650916 ด.ช. สรวัชญ์ มาเหล็ง ป.6 13.00
280 652621 ด.ญ. จินดารัตน์ ญาติ ป.6 13.00
280 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 13.00
280 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 13.00
280 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 13.00
280 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 13.00
280 650898 ด.ช. ชวภัฏ ศรีปริญโญทัย ป.6 13.00
280 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 13.00
280 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 13.00
280 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 13.00
280 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 13.00
280 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 13.00
280 651580 ด.ช. ณัฐรุจ บุญจารุพงศ์ ป.6 13.00
280 651984 ด.ญ. อภิชญา กิจจะการะ ป.6 13.00
280 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 13.00
280 652703 ด.ช. ณัฐพงศ์ ขำคง ป.6 13.00
280 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 13.00
355 650217 ด.ช. ภูมิใจ เลื่องลือวงศ์ ป.6 12.00
355 650690 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.6 12.00
355 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 12.00
355 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 12.00
355 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 12.00
355 652198 ด.ญ. พิมปุญมณี ไชยประสิทธิ์ ป.6 12.00
355 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 12.00
355 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 12.00
355 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 12.00
355 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 12.00
355 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 12.00
355 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 12.00
355 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 12.00
355 651000 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.6 12.00
355 651282 ด.ญ. ภูรัชยา พร้อมภูวดล ป.6 12.00
355 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 12.00
355 650200 ด.ช. ธนกฤต ขาวสนิท ป.6 12.00
355 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 12.00
355 650812 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.6 12.00
355 651456 ด.ช. เดชาธร พรมจันทร์ ป.6 12.00
355 650998 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.6 12.00
355 652890 ด.ช. พุทธิปัญญ์ เกตุเขียว ป.6 12.00
355 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 12.00
355 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 12.00
355 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 12.00
355 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 12.00
355 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 12.00
355 652569 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.6 12.00
355 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 12.00
355 650025 ด.ช. นรภัทร เชาวน์เกษม ป.6 12.00
355 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 12.00
355 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 12.00
355 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 12.00
355 652051 ด.ช. อริญชัย ทรัพย์เจริญ ป.6 12.00
355 650981 ด.ญ. สุตาภัทร เอี่ยมบำรุง ป.6 12.00
355 650582 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.6 12.00
355 651845 ด.ญ. พรนัชชา ศุทธาดิศัย ป.6 12.00
355 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 12.00
355 651579 ด.ช. สรวิชญ์ ณ พัทลุง ป.6 12.00
355 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 12.00
355 650578 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.6 12.00
355 650932 ด.ช. กิจนที ธนารัชพิชิต ป.6 12.00
355 651990 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.6 12.00
355 652591 ด.ญ. รินรดา รอดเมื่อ ป.6 12.00
355 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 12.00
355 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 12.00
355 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 12.00
355 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 12.00
355 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 12.00
355 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 12.00
355 651315 ด.ช. กฤตภาส กิจสัมนางกูร ป.6 12.00
355 652509 ด.ช. กันตพล สุมานิก ป.6 12.00
355 652254 ด.ช. อิทธิพัทธ์ หาวิธีกุลธนา ป.6 12.00
355 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 12.00
355 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 12.00
355 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 12.00
355 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 12.00
355 652637 ด.ช. สรวิศ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 12.00
355 652854 ด.ช. พชฎะ กรุณามัย ป.6 12.00
355 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 12.00
355 651671 ด.ช. พีรวิชญ์ ดีเสมอ ป.6 12.00
355 653031 ด.ช. ธนกฤต นัดดามงคล ป.6 12.00
355 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 12.00
355 652413 ด.ช. ณัฎฐ์ธีร์ ฤกษ์สมโภชน์ ป.6 12.00
355 652522 ด.ช. ทำนุรัฐ ตันไพบูลย์ ป.6 12.00
355 652639 ด.ช. ชวิน ศิริพันธ์ ป.6 12.00
355 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 12.00
355 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 12.00
355 651252 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.6 12.00
355 651848 ด.ช. ธนภัทร เทียนถาวร ป.6 12.00
355 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 12.00
426 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 11.00
426 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 11.00
426 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 11.00
426 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 11.00
426 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 11.00
426 652295 ด.ญ. วิรินทร์ญา นิธิวราเรืองชัย ป.6 11.00
426 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 11.00
426 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 11.00
426 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 11.00
426 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 11.00
426 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 11.00
426 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 11.00
426 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 11.00
426 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 11.00
426 652348 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.6 11.00
426 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 11.00
426 652422 ด.ช. ภีมะ ศรีวนิชย์ ป.6 11.00
426 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 11.00
426 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 11.00
426 652376 ด.ญ. ณชนก วลัยพัชรา ป.6 11.00
426 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 11.00
426 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 11.00
426 651956 ด.ญ. ณัฐสินี บรมสุข ป.6 11.00
426 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 11.00
426 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 11.00
426 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 11.00
426 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 11.00
426 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 11.00
426 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 11.00
426 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 11.00
426 650457 ด.ช. นพวงศธร วิกุลโรจน์พัฒน์ ป.6 11.00
426 651155 ด.ญ. เพ็ญพิชชา โพธิ์ปริสุทธิ์ ป.6 11.00
426 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 11.00
426 651366 ด.ญ. อรพิชญ์ กิจกุลนำชัย ป.6 11.00
426 651929 ด.ช. เขมทัต วีณิน ป.6 11.00
426 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 11.00
426 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 11.00
426 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 11.00
426 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 11.00
426 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 11.00
426 651382 ด.ช. ฐิติวัชร์ คชชา ป.6 11.00
426 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 11.00
426 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 11.00
426 652845 ด.ช. สิริภพ โขวิฑูรกิจ ป.6 11.00
426 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 11.00
426 650538 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.6 11.00
426 651368 ด.ญ. โสพิชา หิรัญนุช ป.6 11.00
426 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 11.00
426 651436 ด.ช. ปุณณวิช แปรงนารถ ป.6 11.00
426 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 11.00
426 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 11.00
426 650415 ด.ญ. ทิพย์นารา จารุทัศน์ ป.6 11.00
426 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 11.00
426 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 11.00
426 651921 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.6 11.00
426 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 11.00
426 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 11.00
426 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 11.00
426 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 11.00
426 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 11.00
426 650152 ด.ญ. ปวันรัตน์ จันทร์อินทร์ ป.6 11.00
426 652571 ด.ช. อัคราพัศศ์ ธนาพัชรโชติ ป.6 11.00
426 652316 ด.ญ. ณัฏฐณิชา มีแสง ป.6 11.00
426 651909 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.6 11.00
426 651107 ด.ช. อิทธิมนตร์ บัวจำรัส ป.6 11.00
426 651703 ด.ช. วชิรวิทย์ เชิดฉันท์ ป.6 11.00
426 652914 ด.ช. ปารุส ป้อมเรือง ป.6 11.00
426 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 11.00
426 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 11.00
495 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 10.00
495 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 10.00
495 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 10.00
495 651023 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.6 10.00
495 650482 ด.ญ. กฤตภัทร เกลียวทอง ป.6 10.00
495 651016 ด.ญ. ปัญจภรรัศมิ์ สุวรรณรงค์ ป.6 10.00
495 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 10.00
495 650969 ด.ช. นิโคลัย สวนกุหลาบ ป.6 10.00
495 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 10.00
495 650436 ด.ช. วัชรภัทร รุ่งเกียรติกุล ป.6 10.00
495 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 10.00
495 650952 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.6 10.00
495 650977 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.6 10.00
495 652468 ด.ญ. อนันตญา อนันตรุจกุล ป.6 10.00
495 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 10.00
495 651018 ด.ช. ศุภกร ภัทรเตชาวัฒน์ ป.6 10.00
495 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 10.00
495 650062 ด.ญ. พุทธิฌา เก่งการพานิช ป.6 10.00
495 650310 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.6 10.00
495 650643 ด.ญ. นภสร ฉัตรเท ป.6 10.00
495 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 10.00
495 652139 ด.ช. วสุธรณ์ คำพิมลหิรัญรัช ป.6 10.00
495 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 10.00
495 650438 ด.ญ. ปุณย์พิชชา ช้อยชด ป.6 10.00
495 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 10.00
495 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 10.00
495 651461 ด.ช. วชิรวิชญ์ วชิรมงคลพงษ์ ป.6 10.00
495 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 10.00
495 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 10.00
495 650990 ด.ช. อรรถนนท์ สุพรมอินทร์ ป.6 10.00
495 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 10.00
495 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 10.00
495 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 10.00
495 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 10.00
495 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 10.00
495 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 10.00
495 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 10.00
495 652604 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.6 10.00
495 652787 ด.ญ. ณัฐณกัญญ์ อภิชาจุติกันต์ ป.6 10.00
495 650947 ด.ช. พิชญะ เอี่ยมสมุทร ป.6 10.00
495 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 10.00
495 651122 ด.ช. ธัชพงศ์ สีเขียวรัตน์ ป.6 10.00
495 650234 ด.ญ. กันตินันท์ แจ้งวัง ป.6 10.00
495 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 10.00
495 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 10.00
495 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 10.00
495 652059 ด.ญ. ปทิตตา แสงรัตน์ ป.6 10.00
495 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 10.00
495 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 10.00
495 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 10.00
495 652154 ด.ช. นรวัชร์ นาคผุด ป.6 10.00
495 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 10.00
495 652899 ด.ช. ปภังกร ปานเสน่ห์ ป.6 10.00
495 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 10.00
495 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 10.00
495 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 10.00
495 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 10.00
495 652852 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.6 10.00
495 651423 ด.ช. พันธ์ยศ ธีร์ธนพงศ์ ป.6 10.00
495 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 10.00
495 652156 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 10.00
495 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 10.00
495 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 10.00
495 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 10.00
495 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 10.00
495 651115 ด.ช. นรภัทร เลิศทนงเดช ป.6 10.00
495 651487 ด.ช. อัคคเดช อัครพิพัฒน์กุล ป.6 10.00
495 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 10.00
495 651573 ด.ช. พีรวิชญ์ ร่วมนาพะยา ป.6 10.00
495 652070 ด.ช. ภพประวีร์ จริยปรัชญากุล ป.6 10.00
495 650492 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.6 10.00
495 650179 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.6 10.00
495 652456 ด.ช. สรธร มีชัย ป.6 10.00
495 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 10.00
495 650577 ด.ญ. อรรวินท์ มังคลรังษี ป.6 10.00
495 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 10.00
495 651555 ด.ญ. ฤติมา รัตนภิญโญวงศ์ ป.6 10.00
495 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 10.00
495 650861 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.6 10.00
495 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 10.00
495 651587 ด.ญ. อัยยาดา ชวดชุม ป.6 10.00
495 652829 ด.ญ. นันทภัค ลีลาภรณ์ ป.6 10.00
495 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 10.00
495 652114 ด.ช. ปฏิภาณ ธิติเชษฐ์ตระกูล ป.6 10.00
495 652219 ด.ญ. ณฐมน คงจันทร์ ป.6 10.00
580 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 9.00
580 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 9.00
580 650984 ด.ช. ภาคิน จันทรัตน์ ป.6 9.00
580 652693 ด.ญ. อรฑัตตา จิตภัทร รามเดชะ ป.6 9.00
580 652068 ด.ญ. ชัญญานุช อินทรทรัพย์ ป.6 9.00
580 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 9.00
580 651875 ด.ช. ปวริศ บุญเกิด ป.6 9.00
580 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 9.00
580 652667 ด.ช. ศุภวิชญ์ อุรุพงศ์พิศาล ป.6 9.00
580 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 9.00
580 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 9.00
580 652864 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เล้าเจริญเสริม ป.6 9.00
580 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 9.00
580 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 9.00
580 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 9.00
580 650027 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.6 9.00
580 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 9.00
580 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 9.00
580 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 9.00
580 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 9.00
580 652577 ด.ญ. ลักษณารีย์ มาเฉลิม ป.6 9.00
580 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 9.00
580 651969 ด.ญ. สุภานิษา วงษ์รอด ป.6 9.00
580 650305 ด.ญ. มนัสนันท์ ชูโชติถาวร ป.6 9.00
580 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 9.00
580 650587 ด.ญ. ณัฐนิชา ปั้นจั่น ป.6 9.00
580 650735 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.6 9.00
580 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 9.00
580 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 9.00
580 651195 ด.ญ. กวิสรา กาญจนรัตน์ ป.6 9.00
580 652134 ด.ช. ปภิณวิช จิรภัทรสิทธา ป.6 9.00
580 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 9.00
580 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 9.00
580 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 9.00
580 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 9.00
580 652325 ด.ญ. วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา ป.6 9.00
580 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 9.00
580 652425 ด.ช. อัครวิชญ์ โรจนบุรานนท์ ป.6 9.00
580 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 9.00
580 650248 ด.ช. ประพล คงสกุล ป.6 9.00
580 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 9.00
580 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 9.00
580 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 9.00
580 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 9.00
580 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 9.00
580 651850 ด.ญ. นพรรษอร ผลิใบ ป.6 9.00
580 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 9.00
580 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 9.00
580 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 9.00
580 650169 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.6 9.00
580 651266 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.6 9.00
580 651855 ด.ช. สรวิชญ์ สุทธิสุข ป.6 9.00
580 652250 ด.ญ. ปริยากร ณ ระนอง ป.6 9.00
580 650821 ด.ญ. ธัญชนก เรืองดิษฐ์ ป.6 9.00
580 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 9.00
580 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 9.00
580 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 9.00
580 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 9.00
580 651091 ด.ญ. วานิษฎ์ฉมา เจียมพัฒนขจร ป.6 9.00
580 651065 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.6 9.00
580 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 9.00
580 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 9.00
580 652420 ด.ญ. ปทิตตา พิศิษฐการ ป.6 9.00
580 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 9.00
580 652066 ด.ช. ธนภัทร คำคม ป.6 9.00
580 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 9.00
580 651950 ด.ช. วิกร นิธิชัยภากุล ป.6 9.00
580 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 9.00
580 651582 ด.ญ. ภิญญ์วริณ อมรชัยชาญ ป.6 9.00
580 651711 ด.ญ. กัลย์ณพร ตันวรเศรษฐี ป.6 9.00
580 652398 ด.ญ. ดากานดา ขันตยาภรณ์ ป.6 9.00
580 652147 ด.ญ. ธณิชา ศรีสุตา ป.6 9.00
580 652716 ด.ญ. กุริศรา ต๊ะตา ป.6 9.00
580 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 9.00
580 652513 ด.ช. นิพัทธ์ เดชจริง ป.6 9.00
580 650820 ด.ญ. อัญชสา รุ่งเรืองสาคร ป.6 9.00
580 651648 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 9.00
580 650929 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.6 9.00
580 651741 ด.ช. ธนภัทร วงศ์บุญ ป.6 9.00
580 652647 ด.ญ. ณัฐภัสสร เสนากัสป์ ป.6 9.00
580 651090 ด.ช. กรณภว์ พุทธิพาลี ป.6 9.00
580 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 9.00
580 650723 ด.ช. ศรัณภัสร์ มากเกตุ ป.6 9.00
580 650944 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.6 9.00
580 652007 ด.ญ. ธนชาภัทร มีสมญาณ ป.6 9.00
580 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 9.00
580 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 9.00
580 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 9.00
580 650345 ด.ช. พัทธนันท์ สุวรรณรัศมี ป.6 9.00
580 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 9.00
670 650221 ด.ญ. รพีภัทร ตาปสนันท์ ป.6 8.00
670 650660 ด.ญ. ทัตพิชชา ลักษณะะพรหม ป.6 8.00
670 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 8.00
670 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 8.00
670 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 8.00
670 651688 ด.ช. นพกร สินวิริยะกุล ป.6 8.00
670 651653 ด.ญ. ธีริศรา อมรพุทธพล ป.6 8.00
670 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 8.00
670 652009 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 8.00
670 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 8.00
670 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 8.00
670 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 8.00
670 652377 ด.ญ. กัญญ์วรา เถาทับนุ่ม ป.6 8.00
670 652819 ด.ช. ภพธรรม วิสายอน ป.6 8.00
670 652884 ด.ญ. ณัฏฐ์ฎาพร มณีเสาวนพ ป.6 8.00
670 650848 ด.ช. กานตธีร์ สุ่มอิ่ม ป.6 8.00
670 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 8.00
670 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 8.00
670 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 8.00
670 651985 ด.ช. พิชเยศ มุสิกะวัน ป.6 8.00
670 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 8.00
670 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 8.00
670 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 8.00
670 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 8.00
670 650125 ด.ญ. ศุภรา ฉันทพันธุ์ ป.6 8.00
670 650523 ด.ช. ธาราดร สุพัฒนา ป.6 8.00
670 650784 ด.ญ. ณัฐนันท์ วุฒิพนมศักดิ์ ป.6 8.00
670 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 8.00
670 650379 ด.ช. กิตติพิชญ์ ไทรแจ่มจันทร์ ป.6 8.00
670 652047 ด.ญ. พัทธนันท์ จุลกะ ป.6 8.00
670 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 8.00
670 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 8.00
670 652557 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.6 8.00
670 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 8.00
670 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 8.00
670 651528 ด.ช. ปพนกร เททะสังข์ ป.6 8.00
670 652696 ด.ญ. ณิชนันทน์ หลีสกุล ป.6 8.00
670 652517 ด.ญ. นภัสนันท์ พันถม ป.6 8.00
670 651788 ด.ช. ภิเศกสินธุ์ นิยมธรรมกิจ ป.6 8.00
670 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 8.00
670 652169 ด.ญ. เบญญาภา ชาติครบุรี ป.6 8.00
670 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 8.00
670 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 8.00
670 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 8.00
670 651169 ด.ช. จักรภัทร เอี่ยมธนากุล ป.6 8.00
670 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 8.00
670 652655 ด.ช. ปราย ชลศรานนท์ ป.6 8.00
670 650007 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.6 8.00
670 650146 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.6 8.00
670 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 8.00
670 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 8.00
670 651055 ด.ญ. ปริชมน ทรัพย์สิทธิพงศ์ ป.6 8.00
670 651334 ด.ญ. ญาดา สมรรถสุวรรณ ป.6 8.00
670 652049 ด.ช. อังศุ รุ้งรุจิเมฆ ป.6 8.00
670 652767 ด.ญ. มติมนต์ เหมือนนรุท ป.6 8.00
670 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 8.00
670 650340 ด.ญ. ภิญญดา เชี่ยวสิริขจร ป.6 8.00
670 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 8.00
670 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 8.00
670 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 8.00
670 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 8.00
670 651651 ด.ญ. ธันยรสธร วงษ์วัฒนา ป.6 8.00
670 652686 ด.ช. ชิษณุ ศรีเจริญ ป.6 8.00
670 650953 ด.ช. สิรภพ คงคาวิทูร ป.6 8.00
670 651735 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.6 8.00
670 652371 ด.ญ. กรชุดา ชื่นสุราษฎร์ ป.6 8.00
670 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 8.00
670 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 8.00
670 650641 ด.ญ. สกุลยา มหาบุณย์ ป.6 8.00
670 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 8.00
670 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 8.00
670 650060 ด.ญ. ญาณพร อิ่่มอกใจ ป.6 8.00
670 651109 ด.ช. ชวาล เปล่งวิทยา ป.6 8.00
670 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 8.00
670 651991 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.6 8.00
670 652091 ด.ช. ณัฐภัทร มีอำนาจ ป.6 8.00
670 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 8.00
670 651552 ด.ช. ชยณัฐ พรมเวียง ป.6 8.00
670 652952 ด.ช. ภากร หงษ์หิรัญเรือง ป.6 8.00
670 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 8.00
670 650450 ด.ช. ณพวิทย์ บุญญราศรี ป.6 8.00
670 650669 ด.ญ. ปภัสสร ด่านเจริญ ป.6 8.00
670 650839 ด.ช. พสุภพ นาคะชาต ป.6 8.00
670 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 8.00
670 652991 ด.ช. ภาสวิชญ์ สนสายันต์ ป.6 8.00
670 651858 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.6 8.00
670 652965 ด.ญ. ปณิฐสรา จึงสมประสงค์ ป.6 8.00
670 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 8.00
670 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 8.00
670 650040 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา วรจิตวรรณากุล ป.6 8.00
670 652045 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.6 8.00
670 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 8.00
670 652046 ด.ญ. ณิชนันทน์ พันธุ์สถิตย์วงศ์ ป.6 8.00
670 651048 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.6 8.00
670 652904 ด.ช. พงศ์ภัทร วัฒนสุข ป.6 8.00
670 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 8.00
670 650548 ด.ช. ทรัพย์ทวี ยศพริ้งพันธ์ ป.6 8.00
670 652836 ด.ช. ชิติพัทธ์ ช้อนแก้ว ป.6 8.00
670 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 8.00
769 651216 ด.ช. วันมงคล พิลาศรี ป.6 7.00
769 650567 ด.ช. คู่บุญ จิตตวงค์ ป.6 7.00
769 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 7.00
769 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 7.00
769 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 7.00
769 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 7.00
769 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 7.00
769 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 7.00
769 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 7.00
769 650447 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ อินทรักษ์ ป.6 7.00
769 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 7.00
769 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 7.00
769 652079 ด.ช. สัณหณัฐ วิชัย ป.6 7.00
769 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 7.00
769 652894 ด.ช. วรากร มนต์คาถา ป.6 7.00
769 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 7.00
769 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 7.00
769 650890 ด.ญ. โสภิดา เนียมขันธ์ ป.6 7.00
769 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 7.00
769 651069 ด.ญ. ชนกนันท์ สิงหอุบล ป.6 7.00
769 651311 ด.ญ. ณิชาภัสสร์ นาคาสุ ป.6 7.00
769 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 7.00
769 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 7.00
769 650352 ด.ญ. พลอยนภัส โกมลารชุน ป.6 7.00
769 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 7.00
769 651406 ด.ญ. กชพรรณ ศรแก้ว ป.6 7.00
769 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 7.00
769 651409 ด.ช. ณัฐนนท์ เลิศศักดิ์ธนกุล ป.6 7.00
769 651652 ด.ช. ธันยวรรศธร วงษ์วัฒนา ป.6 7.00
769 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 7.00
769 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 7.00
769 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 7.00
769 652265 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.6 7.00
769 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 7.00
769 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 7.00
769 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 7.00
769 650713 ด.ช. ธนภัทร เชี่ยวชาญ ป.6 7.00
769 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 7.00
769 650671 ด.ญ. ดนิตา ภูมิสิงหราช ป.6 7.00
769 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 7.00
769 651323 ด.ญ. ธันยพัฒน์ ถาวรเลิศชัย ป.6 7.00
769 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 7.00
769 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 7.00
769 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 7.00
769 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 7.00
769 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 7.00
769 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 7.00
769 651010 ด.ญ. พิมพ์นารา ศรีมันทยามาศ ป.6 7.00
769 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 7.00
769 650963 ด.ช. กวินภพ ชินเมธีพิทักษ์ ป.6 7.00
769 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 7.00
769 650182 ด.ญ. วรัญญา วิสาวะโท ป.6 7.00
769 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 7.00
769 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 7.00
769 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 7.00
769 650945 ด.ช. ปฐมชัย ศรีเจริญ ป.6 7.00
769 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 7.00
769 651439 ด.ญ. ชาลิสา สังขดิษฐ์ ป.6 7.00
769 652409 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.6 7.00
769 650555 ด.ช. ภูวนนท์ มีวอน ป.6 7.00
769 652748 ด.ญ. มาริสา ขำอินทร์ ป.6 7.00
769 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 7.00
769 650159 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.6 7.00
769 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 7.00
769 652721 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช ป.6 7.00
769 650286 ด.ช. จิณณ์ ประจันตะเสน ป.6 7.00
769 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 7.00
769 651611 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.6 7.00
769 652347 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.6 7.00
769 650216 ด.ช. วิชัยธร โกมลทัต ป.6 7.00
769 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 7.00
769 652025 ด.ช. วรวรรธน์ สุคนธะตามร์ ป.6 7.00
769 651849 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.6 7.00
769 651088 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.6 7.00
769 650437 ด.ช. กิตติกร ดอนพรไพร ป.6 7.00
769 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 7.00
769 650141 ด.ญ. ยูราวรรณ ศรีสุวรรณ ป.6 7.00
769 651071 ด.ช. ธีรวีร์ ปรีชาธร ป.6 7.00
769 651792 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.6 7.00
769 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 7.00
769 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 7.00
769 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 7.00
769 652954 ด.ช. ภูรินท์ ภควัตศิตานนท์ ป.6 7.00
769 650483 ด.ช. กฤติน เกียรติธรรมรงค์ ป.6 7.00
769 651553 ด.ญ. ฐิติภัทรา พรมเวียง ป.6 7.00
769 652715 ด.ช. วริศร์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ป.6 7.00
769 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 7.00
769 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 7.00
769 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 7.00
769 651111 ด.ช. ปัญญากร วิภาสวัชรโยธิน ป.6 7.00
769 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 7.00
769 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 7.00
769 652633 ด.ญ. ณัฐกฤตา ชัยประกิจ ป.6 7.00
769 651067 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.6 7.00
769 652997 ด.ญ. เมธปรียา บุญธรรม ป.6 7.00
769 651815 ด.ช. เสกฐวุฒิ ศรีพุฒ ป.6 7.00
769 650277 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.6 7.00
769 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 7.00
769 650664 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.6 7.00
769 652817 ด.ญ. ปุญญาภา เลิศสถาพรสุข ป.6 7.00
769 652605 ด.ญ. จิรัชยา ใจยินดี ป.6 7.00
769 651133 ด.ญ. ศิศิรา พวงสำลี ป.6 7.00
769 652378 ด.ญ. ณหทัย วลัยพัชรา ป.6 7.00
769 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 7.00
769 651083 ด.ช. สรวุฒ สังข์ทอง ป.6 7.00
874 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 6.00
874 650493 ด.ช. รู้คุณ ภูรัตน์ ป.6 6.00
874 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 6.00
874 651640 ด.ช. พิชญะ ไชยโชติช่วง ป.6 6.00
874 650109 ด.ญ. พรรวินท์ ภุชงคกุล ป.6 6.00
874 650611 ด.ญ. ณัฐทิตา จุติมา ป.6 6.00
874 651057 ด.ญ. ชญาณิษฐ์ เอกนุช ป.6 6.00
874 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 6.00
874 650759 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.6 6.00
874 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 6.00
874 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 6.00
874 652837 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ด่านศิริวัฒน์ ป.6 6.00
874 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 6.00
874 651264 ด.ญ. พัชร์ลิตา รัตนสุมาวงศ์ ป.6 6.00
874 650332 ด.ช. สมัชญ์ เดียวตระกูล ป.6 6.00
874 651465 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.6 6.00
874 652561 ด.ญ. ณภัสนันท์ โสภณวิมลรัตน์ ป.6 6.00
874 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 6.00
874 652857 ด.ช. รพีพงษ์ ตั้งจิตเจริญ ป.6 6.00
874 650613 ด.ญ. พิมพ์ฐดา ธนโชคชัยพงศ์ ป.6 6.00
874 650236 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.6 6.00
874 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 6.00
874 652405 ด.ญ. นลินรัตน์ คิคูชิ ป.6 6.00
874 650625 ด.ญ. ชญานิษฐ์ เกตุสุวรรณ ป.6 6.00
874 651626 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ทุมสท้าน ป.6 6.00
874 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 6.00
874 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 6.00
874 652207 ด.ช. นิกันกร กวนพฤกษ์ ป.6 6.00
874 652892 ด.ช. ปราชญา กิจยโภค ป.6 6.00
874 650475 ด.ช. ตรัยคุณ เริงรักษ์ ป.6 6.00
874 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 6.00
874 652174 ด.ช. จิราวัฒน์ เรืองธัญยธรณ์ ป.6 6.00
874 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 6.00
874 650921 ด.ช. พุทธคุณ สิริวัฒนานนท์กุล ป.6 6.00
874 651008 ด.ญ. นันท์นภัส ทองประดับ ป.6 6.00
874 652268 ด.ญ. ทักษอร รอดน้อย ป.6 6.00
874 653022 ด.ช. สิรภพ ภมรมานพ ป.6 6.00
874 652289 ด.ช. นราวิชญ์ จันทประดิษฐ ป.6 6.00
874 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 6.00
874 650509 ด.ญ. นระฟ้า ผลาวัลย์ ป.6 6.00
874 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 6.00
874 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 6.00
874 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 6.00
874 650599 ด.ช. ธนาพล ลักษมีคุณากร ป.6 6.00
874 650880 ด.ญ. ณฐมน สโกฟิวด์ ป.6 6.00
874 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 6.00
874 651013 ด.ช. สวัชกร สันตยานนท์ ป.6 6.00
874 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 6.00
874 652403 ด.ช. ปัณณชา เพชรฤทธิ์ ป.6 6.00
874 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 6.00
874 652975 ด.ญ. ชลชา ไหสุภา ป.6 6.00
874 651039 ด.ช. รัชพงศ์ โคตรประทุม ป.6 6.00
874 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 6.00
874 652611 ด.ญ. บุญญิสา ชื่นตะโก ป.6 6.00
874 650822 ด.ญ. กันยาวีร์ หาญพัฒนะนุสรณ์ ป.6 6.00
874 651980 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.6 6.00
874 652945 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.6 6.00
874 652978 ด.ช. กรภณ อยู่ยืน ป.6 6.00
874 651869 ด.ญ. ณัฐนันท์ คำพอง ป.6 6.00
874 650194 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.6 6.00
874 650922 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.6 6.00
874 651158 ด.ญ. สุวิชาดา คำจีน ป.6 6.00
874 650525 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.6 6.00
874 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 6.00
874 651621 ด.ช. ภูมิพัฒน์ นิรันพรพุทธา ป.6 6.00
874 652877 ด.ญ. สุชานิดา นรสิงห์ ป.6 6.00
874 650993 ด.ญ. ชนมน สุขุมาลพันธ์ ป.6 6.00
874 651864 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.6 6.00
874 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 6.00
874 650116 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.6 6.00
874 651015 ด.ช. ธชนัฐ สิริกุลพิบูลย์ ป.6 6.00
874 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 6.00
874 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 6.00
874 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 6.00
874 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 6.00
874 651462 ด.ญ. คีรติ ผ่องโสภณ ป.6 6.00
874 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 6.00
874 652221 ด.ช. ปวรปรัชญ์ ทองงาม ป.6 6.00
874 652840 ด.ญ. พรนภัส สุขพูน ป.6 6.00
874 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 6.00
874 652241 ด.ญ. ณภัทร สว่างศรี ป.6 6.00
874 650978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.6 6.00
874 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 6.00
874 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 6.00
874 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 6.00
874 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 6.00
874 652179 ด.ช. คณิศร พุฒพินิจ ป.6 6.00
874 650012 ด.ช. กันตพงศ์ บุญมาก ป.6 6.00
874 651665 ด.ญ. พภัสสรณ์ สุขเจริญสมบัติ ป.6 6.00
874 651693 ด.ญ. ณัฐวรรณ เอื้อมเสถียรพร ป.6 6.00
874 652547 ด.ช. ภาสวุฒิ อนันตเจริญ ป.6 6.00
874 650010 ด.ญ. สุพิชชา ไทยรัตน์ ป.6 6.00
874 652228 ด.ญ. มนัสน้นท์ ทองรอด ป.6 6.00
874 652805 ด.ช. อัฑฒกร มงคลคี ป.6 6.00
874 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 6.00
874 651989 ด.ช. นิพพิชฌน์ ก๋อยสุวรณ ป.6 6.00
874 652842 ด.ญ. วีรญา ล้วนวิเศษ ป.6 6.00
874 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 6.00
874 650293 ด.ช. ธันศธรณ์ เหรียญมณี ป.6 6.00
874 651670 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.6 6.00
874 653008 ด.ช. ภัทรดนัย ยอดนารี ป.6 6.00
874 650687 ด.ช. กิตตินันท์ สว่างเพชร ป.6 6.00
874 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 6.00
874 652182 ด.ญ. วรรณฤดี สกุลแพทย์ ป.6 6.00
874 650724 ด.ญ. พัชญ์พิดา ขำสา ป.6 6.00
874 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 6.00
874 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 6.00
874 652903 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.6 6.00
874 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 6.00
874 651720 ด.ญ. รณิชาธร ลำเจียกเทศ ป.6 6.00
874 652024 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.6 6.00
985 651338 ด.ญ. โศจิรัตน์ เทียนกิ่งแก้ว ป.6 5.00
985 650597 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.6 5.00
985 650872 ด.ญ. นัทธมน อื้อเศรษฐศักดิ์ ป.6 5.00
985 652258 ด.ญ. กัลยรัตน์ เบญจานุวัตร ป.6 5.00
985 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 5.00
985 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 5.00
985 651973 ด.ช. คุณาวิตต์ สำราญสุข ป.6 5.00
985 652727 ด.ช. ทศธรรม อิ่มปิติวงษ์ ป.6 5.00
985 652394 ด.ญ. อริญชย์ เตสุชาตะ ป.6 5.00
985 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 5.00
985 653032 ด.ญ. ณัฐสินี อภิรัตน์โรจนกุล ป.6 5.00
985 650001 ด.ช. สิทธิภาคย์ กาบทอง ป.6 5.00
985 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 5.00
985 652986 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.6 5.00
985 652278 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 5.00
985 650997 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.6 5.00
985 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 5.00
985 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 5.00
985 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 5.00
985 651074 ด.ญ. ปาลิน ศรีสมานุวัตร ป.6 5.00
985 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 5.00
985 652274 ด.ช. ณัฐฏฐชัย เล่าปิ่นกาญจน์ ป.6 5.00
985 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 5.00
985 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 5.00
985 652570 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.6 5.00
985 650023 ด.ช. วรุฒม์ สุขสมจิตร ป.6 5.00
985 651569 ด.ญ. วณิชญา ไตรยวงค์ ป.6 5.00
985 650865 ด.ช. จรัสไชย ศรีประภากร ป.6 5.00
985 651892 ด.ญ. ภัทราพร คำบุญเรือง ป.6 5.00
985 652919 ด.ช. ภวัต ฤทธิผลิน ป.6 5.00
985 650938 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.6 5.00
985 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 5.00
985 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 5.00
985 650070 ด.ช. ปิยังกูร ธัญญาหาร ป.6 5.00
985 652654 ด.ช. ภาคิน งามเอกเอื้อ ป.6 5.00
985 650144 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ปรัชญาธรรมกร ป.6 5.00
985 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 5.00
985 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 5.00
985 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 5.00
985 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 5.00
985 652286 ด.ญ. ศศิชา ตุลาธน ป.6 5.00
985 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 5.00
985 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 5.00
985 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 5.00
985 651433 ด.ญ. ฐิตารีย์ คำจันทร์ ป.6 5.00
985 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 5.00
985 650594 ด.ช. ปวริศ สุวรรณกมล ป.6 5.00
985 650545 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.6 5.00
985 650497 ด.ญ. อุรวี คนชม ป.6 5.00
985 650255 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.6 5.00
985 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 5.00
985 652183 ด.ญ. วรภร ดำสี ป.6 5.00
985 650856 ด.ช. วิรุฬพงศ์ พุ่มพวง ป.6 5.00
985 651233 ด.ญ. เป็นบุญ คมสัน ป.6 5.00
985 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 5.00
985 651275 ด.ช. นภัสกรณ์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 5.00
985 651134 ด.ญ. กชวรรณ เดชผดุง ป.6 5.00
985 650161 ด.ช. กิตติ์กวิน ตั้งเกียรติตระกูล ป.6 5.00
985 651157 ด.ช. ชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ ป.6 5.00
985 651905 ด.ช. วชิรวิทย์ ทองเนตร ป.6 5.00
985 651910 ด.ญ. กษิรา ชวเลิศสกุล ป.6 5.00
985 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 5.00
985 652818 ด.ช. พลัฏฐ์ ผลาสินธุ์ ป.6 5.00
985 651661 ด.ญ. คณัสวรรณ เพชรพัลลภ ป.6 5.00
985 651146 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.6 5.00
985 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 5.00
985 652694 ด.ญ. พิญญ์พัชร์ จิรบันดาลสุข ป.6 5.00
985 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 5.00
985 650417 ด.ญ. มัทนศิกานต์ แสงประเสริฐ ป.6 5.00
985 651475 ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ ป.6 5.00
985 653030 ด.ญ. จินดาภร ทองคำ ป.6 5.00
985 651248 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.6 5.00
985 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 5.00
985 652185 ด.ช. ปุญญะ ชินวิกรานต์ ป.6 5.00
985 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 5.00
985 652467 ด.ช. วชิรวิทย์ ขจรวิถีจิตต์ ป.6 5.00
985 652451 ด.ช. ภูกันต์ วาดเขียน ป.6 5.00
985 651398 ด.ญ. กมลพร หลิน ป.6 5.00
985 652212 ด.ญ. พิศรา หอมแก้ว ป.6 5.00
985 652362 ด.ช. กันตพัฒน์ โชติธันยพัฒน์ ป.6 5.00
985 650329 ด.ช. อัครนันท์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 5.00
985 650750 ด.ช. รณกร ด่านไทยนำ ป.6 5.00
985 651333 ด.ญ. ภคพร หมอยาดี ป.6 5.00
985 651835 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.6 5.00
985 652217 ด.ช. พีระวิชย์ ขุนทอง ป.6 5.00
985 652224 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ระบิลทศพร ป.6 5.00
985 651601 ด.ญ. ณัฐธนันท์ จันทร์บัว ป.6 5.00
985 652494 ด.ช. ณฐกร พวงสวัสดิ์ ป.6 5.00
985 651204 ด.ญ. ธันย์ชนก ตั้งวัฒนกิตติกุล ป.6 5.00
985 652103 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.6 5.00
985 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 5.00
985 652204 ด.ช. เพชร จันทร์ศรีบุตร ป.6 5.00
985 650313 ด.ญ. ฐิติยาพร อยู่สุข ป.6 5.00
985 651715 ด.ช. ณัฐภูมิ มะลิเรือง ป.6 5.00
985 652775 ด.ช. พลรวิกศ ตุงคะบรรหาร ป.6 5.00
985 651197 ด.ช. ศตายุ จินเลิศ ป.6 5.00
985 651790 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.6 5.00
985 652344 ด.ญ. สิลฎา ชัยรักษา ป.6 5.00
985 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 5.00
985 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 5.00
985 650024 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.6 5.00
985 652833 ด.ญ. กัญญณัฐ กฤษณวรรณ ป.6 5.00
985 652240 ด.ญ. สราวดี คำมอญ ป.6 5.00
1088 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 4.00
1088 652813 ด.ญ. ไอย์วริญ ธราธารกุลวัฒนา ป.6 4.00
1088 651187 ด.ช. พุธสณี มณฑา ป.6 4.00
1088 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 4.00
1088 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 4.00
1088 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 4.00
1088 651159 ด.ช. น่านน้ำ แก้วอุบล ป.6 4.00
1088 652262 ด.ญ. กนกนุช ปุณประวัติ ป.6 4.00
1088 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 4.00
1088 652641 ด.ญ. ณัชชา เครือเนียม ป.6 4.00
1088 651596 ด.ญ. ลักษณียา นาคสุก ป.6 4.00
1088 650280 ด.ช. พลณัฏฐ์ ทรัพย์มี ป.6 4.00
1088 652883 ด.ช. ธนัยนันท์ รัตนะ ป.6 4.00
1088 650870 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.6 4.00
1088 650061 ด.ญ. อรวรา กล้าตลุมบอน ป.6 4.00
1088 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 4.00
1088 652248 ด.ช. ชนุตม์ ชนะศิลศรีโยธิน ป.6 4.00
1088 652508 ด.ช. ณฐวัฒน์ ชูดวง ป.6 4.00
1088 652243 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.6 4.00
1088 652148 ด.ช. พีรวิชญ์ เขียวสนั่น ป.6 4.00
1088 651056 ด.ญ. บุณฑริกา นุสาโต ป.6 4.00
1088 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 4.00
1088 650237 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.6 4.00
1088 652867 ด.ญ. ชัญญาภัสร์ ขำอ่ำ ป.6 4.00
1088 650849 ด.ญ. ณัฐวรรณ จินดานนท์ ป.6 4.00
1088 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 4.00
1088 651523 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.6 4.00
1088 652936 ด.ช. ญาณกวี อินพลับ ป.6 4.00
1088 650949 ด.ช. เดชาธร กิตติโชควัฒนา ป.6 4.00
1088 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 4.00
1088 651452 ด.ญ. กัลยรักษ์ มณีวาศ ป.6 4.00
1088 652515 ด.ช. ยิ่งคุณ ตันชัชวาล ป.6 4.00
1088 652844 ด.ช. วิชยุตม์ สมพฤกษ์ ป.6 4.00
1088 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 4.00
1088 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 4.00
1088 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 4.00
1088 652490 ด.ญ. ปพิชญา เขาถ้ำทอง ป.6 4.00
1088 653020 ด.ช. ธาดาดล ผลจันทร์ ป.6 4.00
1088 652761 ด.ญ. แพรแก้ว เชื้อกุณะ ป.6 4.00
1088 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 4.00
1088 650618 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีนรวรรธน์ ป.6 4.00
1088 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 4.00
1088 650591 ด.ญ. ปัณฑ์ชนิต ไชยเหมวงศ์ ป.6 4.00
1088 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 4.00
1088 652999 ด.ช. ยุทธศาสตร์ เทพศรี ป.6 4.00
1088 650491 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.6 4.00
1088 652902 ด.ญ. ชนมน จีตนิยม ป.6 4.00
1088 651739 ด.ช. นราวิชญ์ จิรอาภากุล ป.6 4.00
1088 650975 ด.ญ. กณิษา จำปาทิพย์ ป.6 4.00
1088 652314 ด.ญ. พรประภา กมลเดชเดชา ป.6 4.00
1088 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 4.00
1088 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 4.00
1088 651466 ด.ญ. อาทิตยา เสมารัตน์ ป.6 4.00
1088 650896 ด.ช. ปัญญากร ปัญญาดี ป.6 4.00
1088 651164 ด.ญ. จินตภา กิตติวัฒนางกูร ป.6 4.00
1143 651844 ด.ญ. ไอย์ริสสา เพชรวิภูษิต ป.6 3.00
1143 650973 ด.ญ. จินตา นิมิตรนาวิน ป.6 3.00
1143 652108 ด.ช. ชยุต ลิ้มวรรณะกูล ป.6 3.00
1143 650096 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ทิพย์รัตน์ ป.6 3.00
1143 652410 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.6 3.00
1143 652006 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.6 3.00
1143 652356 ด.ช. ภัทรพล รัตนโสภา ป.6 3.00
1143 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 3.00
1143 650440 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.6 3.00
1143 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 3.00
1143 651885 ด.ญ. พัทรดา วงศ์สถาพร ป.6 3.00
1143 652332 ด.ช. ชัยวัฒน์ สิริบุญพาณิชย์ ป.6 3.00
1143 650701 ด.ช. ตรีศิลป์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ ป.6 3.00
1143 650779 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.6 3.00
1143 650019 ด.ญ. สิริรัตน์ บุญปาลิต ป.6 3.00
1143 652291 ด.ช. พุธพงศ์ พิมพ์ทอง ป.6 3.00
1143 650175 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.6 3.00
1143 650401 ด.ญ. คุณัญญา ตันนุกิจ ป.6 3.00
1143 651870 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.6 3.00
1143 652869 ด.ช. พัฒธาวินธ์ ลูกกลม ป.6 3.00
1143 651967 ด.ช. พนัฏฐกรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ป.6 3.00
1143 650513 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.6 3.00
1143 650224 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.6 3.00
1143 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 3.00
1143 650826 ด.ญ. วรกมล เดชน้อย ป.6 3.00
1143 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 3.00
1143 650924 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.6 3.00
1143 651600 ด.ญ. อณัญญา สินประเสริฐ ป.6 3.00
1143 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 3.00
1143 650287 ด.ช. วรวีร์ ณัฐมหาธนานันท์ ป.6 3.00
1143 652501 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.6 3.00
1143 652284 ด.ญ. รชตพรรณ โพธิ์น้อย ป.6 3.00
1143 651370 ด.ช. อาชวิน เกียรตินิมิตรา ป.6 3.00
1143 652391 ด.ญ. อินทิรา พงษ์ยิ้ม ป.6 3.00
1143 651518 ด.ช. กิตติพศ มุกดาหาญ ป.6 3.00
1178 650448 ด.ญ. ฐิรญา ปรีดิ์จิตตานนท์ ป.6 2.00
1178 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 2.00
1178 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 2.00
1178 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 2.00
1178 651659 ด.ช. ชยพัทธ์ เคนศรี ป.6 2.00
1178 652457 ด.ญ. สุกฤตา ขวัญแก้ว ป.6 2.00
1178 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 2.00
1178 650339 ด.ช. พุทธิวงศ์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 2.00
1178 651202 ด.ช. อัครวรรธน์ พุฒแก้ว ป.6 2.00
1187 651931 ด.ช. ณัฐวัศห์ รูปพรม ป.6 1.00
1187 650793 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.6 1.00
1187 652195 ด.ช. รังสิมันตุ์ ตระกูลสมจิตต์ ป.6 1.00
1187 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 1.00
1187 651420 ด.ช. พีรวิชญ์ บัวคลี่ใบ ป.6 1.00
1187 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 1.00
1193 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 0.00
1193 652251 ด.ช. ชัชกุล อาภานุรังษี ป.6 0.00
1193 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 0.00
1193 650008 ด.ญ. วฤณภา ศักดาบูรณโภคิน ป.6 0.00
1193 650117 ด.ช. ปิติ ธรรมโกวิท ป.6 0.00
1193 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 0.00
1193 650260 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.6 0.00
1193 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 0.00
1193 650488 ด.ญ. ณัฐษา ฐิติรัตน์สานนท์ ป.6 0.00
1193 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 0.00
1193 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 0.00
1193 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 0.00
1193 650532 ด.ญ. พรวรินท์ วันขวา ป.6 0.00
1193 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 0.00
1193 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 0.00
1193 650783 ด.ช. คุณานันต์ สุขสุวานนท์ ป.6 0.00
1193 650535 ด.ช. ปัญญา จิตทรงบุญ ป.6 0.00
1193 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 0.00
1193 650913 ด.ญ. พิรุณา สุขศิวกร ป.6 0.00
1193 650798 ด.ช. พัฒนภัทร วิสัชนา ป.6 0.00
1193 650931 ด.ญ. Vinitara Satitviriyakul ป.6 0.00
1193 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 0.00
1193 650987 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.6 0.00
1193 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 0.00
1193 651086 ด.ช. ภูริช ทองเจียว ป.6 0.00
1193 650930 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.6 0.00
1193 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 0.00
1193 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 0.00
1193 651178 ด.ญ. ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข์ ป.6 0.00
1193 650918 ด.ช. วินทวิชญ์ เจนบุญไทย ป.6 0.00
1193 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 0.00
1193 650719 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.6 0.00
1193 651215 ด.ญ. ปริณดา ทางธรรม ป.6 0.00
1193 651457 ด.ช. จาวา บุรพัฒน์ ซาโมดรา ป.6 0.00
1193 651447 ด.ญ. หรศิชาดา ศรีจามร ป.6 0.00
1193 651444 ด.ช. ธนกร ชิตาพนารักษ์ ป.6 0.00
1193 651431 ด.ญ. กวิสรา พิกุลทอง ป.6 0.00
1193 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 0.00
1193 651453 ด.ช. ปัณณวิชญ์ พัชรากิตติ ป.6 0.00
1193 651566 ด.ช. ณัฐดนัย นาคคำ ป.6 0.00
1193 651545 ด.ช. กันตพงศ์ พุทโธ ป.6 0.00
1193 651568 ด.ช. ธีม ธีระนิติกุล ป.6 0.00
1193 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 0.00
1193 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 0.00
1193 651645 ด.ญ. ปาณิสรา ว่องเมธากุล ป.6 0.00
1193 651683 ด.ญ. ปานรดา ศิริวัฒน์ ป.6 0.00
1193 650773 ด.ญ. แพรวา สินสิริสกุล ป.6 0.00
1193 651619 ด.ช. ลิขิตเทพ ศรีเมธารักษ์ ป.6 0.00
1193 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 0.00
1193 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 0.00
1193 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 0.00
1193 651589 ด.ช. ติณณภพ สุวรรณคำ ป.6 0.00
1193 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 0.00
1193 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 0.00
1193 651829 ด.ช. เกียรติกวิน ศรีบุญเรือง ป.6 0.00
1193 651759 ด.ญ. ภูษณิศา จ้อยปาน ป.6 0.00
1193 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 0.00
1193 651710 ด.ญ. ปริยากร เพ็งมีศรี ป.6 0.00
1193 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 0.00
1193 652035 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีคำมี ป.6 0.00
1193 652087 ด.ช. กิตติพัศ เจนอักษรกุล ป.6 0.00
1193 651616 ด.ช. ณพล เวียงสมุทร ป.6 0.00
1193 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 0.00
1193 651615 ด.ญ. ธนสมณ ตั้งธนะพงศ์ ป.6 0.00
1193 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 0.00
1193 652223 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ คงนุ่ม ป.6 0.00
1193 651928 ด.ญ. วรัญญา มีรสล้ำ ป.6 0.00
1193 652388 ด.ช. โอม ซิงห์ ป.6 0.00
1193 652200 ด.ญ. หทัยกาญจน์ บ่อไทย ป.6 0.00
1193 652440 ด.ช. ธนวัฒน์ พินธุทอง ป.6 0.00
1193 652264 ด.ช. อัศวิน ตันสิน ป.6 0.00
1193 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 0.00
1193 650590 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.6 0.00
1193 650700 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ แก้วกาหลง ป.6 0.00
1193 652718 ด.ญ. พิมพ์นารา ชมาธิวรกูล ป.6 0.00
1193 652737 ด.ช. เกริกวิท พรหมจันทะ ป.6 0.00
1193 652658 ด.ญ. ธนสิตา อุดมศรี ป.6 0.00
1193 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 0.00
1193 652288 ด.ญ. กมลพรรณ เเทนวิสุทธิ์ ป.6 0.00
1193 652962 ด.ช. ภัทรภูมิ ชื่นชอบ ป.6 0.00
1193 652786 ด.ญ. ปาณิสรา พันธ์พฤกษ์โอชา ป.6 0.00
1193 653018 ด.ญ. กันต์กมล จุลสำลี ป.6 0.00
1193 652977 ด.ญ. ญาณิศา อรามรุณ ป.6 0.00
1193 653015 ด.ญ. กนกวรรณ บริวงษ์ ป.6 0.00
1193 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 0.00
1193 652548 ด.ช. กรวิชญ์ สุนทรา ป.6 0.00
1193 652944 ด.ช. ฤชุภัทร แก้วลาย ป.6 0.00