เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุกระดับชั้น

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
1 120083 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 100.00
1 120116 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 100.00
1 120123 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 100.00
1 120156 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 100.00
1 120293 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 100.00
1 120418 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 100.00
1 120661 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 100.00
1 220071 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 100.00
1 220084 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 100.00
1 220153 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 100.00
1 220186 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 100.00
1 220229 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 100.00
1 220248 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 100.00
1 220316 ด.ญ. วิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์ ป.6 100.00
1 220333 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 100.00
1 220438 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 100.00
1 220499 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 100.00
1 220520 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 100.00
1 220618 ด.ช. รักชนก หิรัญศรี ป.6 100.00
1 220644 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 100.00
1 220659 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 100.00
1 220695 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 100.00
23 120014 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 95.00
23 120072 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 95.00
23 120093 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 95.00
23 120150 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 95.00
23 120152 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 95.00
23 120167 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 95.00
23 120216 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 95.00
23 120231 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 95.00
23 120235 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 95.00
23 120245 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 95.00
23 120358 ด.ญ. ลักขณาพร เงินเรื่องโรจน์ ป.6 95.00
23 120475 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 95.00
23 120495 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 95.00
23 120512 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 95.00
23 120524 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 95.00
23 120536 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 95.00
23 120537 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 95.00
23 120558 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 95.00
23 120561 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 95.00
23 120573 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 95.00
23 120601 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 95.00
23 120650 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 95.00
23 120673 ด.ญ. เวณิกา ไกรมณี ป.6 95.00
23 120804 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 95.00
23 120817 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 95.00
23 120821 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 95.00
23 120823 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 95.00
23 120827 ด.ช. ณยศ นุชฉัยยา ป.6 95.00
23 120839 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 95.00
23 120898 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 95.00
23 120918 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 95.00
23 120921 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 95.00
23 220033 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 95.00
23 220037 ด.ช. ธน ธนดีเจริญโชค ป.6 95.00
23 220081 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 95.00
23 220091 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 95.00
23 220094 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 95.00
23 220104 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 95.00
23 220120 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 95.00
23 220127 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 95.00
23 220131 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 95.00
23 220133 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 95.00
23 220157 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 95.00
23 220184 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 95.00
23 220185 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 95.00
23 220196 ด.ช. จิรพันธุ์ กำสมุทร ป.6 95.00
23 220218 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 95.00
23 220225 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 95.00
23 220239 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 95.00
23 220252 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 95.00
23 220266 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 95.00
23 220281 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 95.00
23 220307 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 95.00
23 220351 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 95.00
23 220384 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 95.00
23 220422 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 95.00
23 220446 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 95.00
23 220456 ป.6 95.00
23 220497 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 95.00
23 220529 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 95.00
23 220567 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 95.00
23 220645 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 95.00
23 220657 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 95.00
23 220684 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 95.00
23 220687 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 95.00
23 220705 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 95.00
23 220742 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 95.00
23 220776 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 95.00
23 220799 ด.ญ. ณัชชา วรรณโกวัฒน์ ป.6 95.00
23 220808 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 95.00
23 220812 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 95.00
94 120065 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 90.00
94 120080 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 90.00
94 120084 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 90.00
94 120131 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 90.00
94 120159 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 90.00
94 120217 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 90.00
94 120218 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 90.00
94 120272 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 90.00
94 120281 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 90.00
94 120284 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 90.00
94 120290 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 90.00
94 120335 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 90.00
94 120344 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 90.00
94 120406 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 90.00
94 120464 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 90.00
94 120465 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 90.00
94 120510 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 90.00
94 120518 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 90.00
94 120523 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 90.00
94 120534 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 90.00
94 120562 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 90.00
94 120638 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 90.00
94 120646 ด.ช. ศรัณ สุสำเภา ป.6 90.00
94 120648 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 90.00
94 120656 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 90.00
94 120664 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 90.00
94 120669 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 90.00
94 120684 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 90.00
94 120771 ด.ช. ชยพล รูปขจร ป.6 90.00
94 120800 ด.ช. โซซาร์มาร์ จูฑะวนิช ป.6 90.00
94 120810 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 90.00
94 120862 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 90.00
94 120872 ด.ญ. วรานิษฐ์ ขจรเดชะ ป.6 90.00
94 220061 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 90.00
94 220087 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 90.00
94 220092 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 90.00
94 220098 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 90.00
94 220125 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 90.00
94 220132 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 90.00
94 220137 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 90.00
94 220181 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 90.00
94 220194 ด.ญ. ชญาดา ศานติวัฒน์ ป.6 90.00
94 220200 ด.ช. ศุภพิชญ์ รัศมีบวรกิติกุล ป.6 90.00
94 220226 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 90.00
94 220231 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 90.00
94 220253 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 90.00
94 220258 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 90.00
94 220278 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 90.00
94 220279 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 90.00
94 220297 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ศิวาลัยพงศ์ ป.6 90.00
94 220303 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 90.00
94 220305 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 90.00
94 220348 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 90.00
94 220382 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 90.00
94 220386 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 90.00
94 220388 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 90.00
94 220441 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 90.00
94 220442 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 90.00
94 220443 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 90.00
94 220452 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 90.00
94 220535 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 90.00
94 220565 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 90.00
94 220588 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 90.00
94 220600 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 90.00
94 220646 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 90.00
94 220679 ด.ญ. ชัญญภัทร รัตนภิญโญพงษ์ ป.6 90.00
94 220685 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 90.00
94 220690 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 90.00
94 220693 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 90.00
94 220716 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 90.00
94 220718 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 90.00
94 220770 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 90.00
94 220779 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 90.00
94 220821 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 90.00
168 120039 ด.ญ. วิสาข์ บุญสร้าง ป.6 85.00
168 120060 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 85.00
168 120090 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 85.00
168 120108 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 85.00
168 120145 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 85.00
168 120147 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 85.00
168 120237 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 85.00
168 120338 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 85.00
168 120373 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 85.00
168 120378 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 85.00
168 120388 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 85.00
168 120390 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 85.00
168 120392 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 85.00
168 120407 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 85.00
168 120410 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 85.00
168 120415 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 85.00
168 120434 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 85.00
168 120462 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 85.00
168 120473 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 85.00
168 120509 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 85.00
168 120551 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 85.00
168 120557 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 85.00
168 120560 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 85.00
168 120572 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 85.00
168 120578 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 85.00
168 120600 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 85.00
168 120622 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 85.00
168 120636 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 85.00
168 120668 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 85.00
168 120733 ด.ญ. ณัฐณิชา โพธิ์ฤทธิ์ ป.6 85.00
168 120749 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 85.00
168 120759 ด.ญ. ศิรภัสสร จาริกพฤทธิ์ ป.6 85.00
168 120768 ด.ช. พิชญณัฏฐ์ สุวรรณโฆษิต ป.6 85.00
168 120791 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 85.00
168 120848 ด.ญ. สุพรรณิกา​ พุ่งมณีสกุล ป.6 85.00
168 220008 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ลิ้มสถาพรพงศ์ ป.6 85.00
168 220018 ด.ญ. อันนา กล้าตลุมบอน ป.6 85.00
168 220026 ด.ญ. ฐิตาภา ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.6 85.00
168 220065 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 85.00
168 220082 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 85.00
168 220099 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 85.00
168 220145 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 85.00
168 220146 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 85.00
168 220148 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 85.00
168 220159 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 85.00
168 220163 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 85.00
168 220182 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 85.00
168 220222 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 85.00
168 220234 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 85.00
168 220242 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 85.00
168 220284 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 85.00
168 220294 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 85.00
168 220304 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 85.00
168 220315 ด.ช. ภาสกร โซวติเวชย์ ป.6 85.00
168 220323 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 85.00
168 220334 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 85.00
168 220345 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 85.00
168 220365 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 85.00
168 220406 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 85.00
168 220423 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 85.00
168 220435 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 85.00
168 220450 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 85.00
168 220473 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 85.00
168 220493 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 85.00
168 220494 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 85.00
168 220509 ด.ญ. อิสรีย์ วงศาโรจน์ ป.6 85.00
168 220517 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 85.00
168 220542 ด.ช. ธาวิน สมยา ป.6 85.00
168 220548 ด.ช. ปรินทร แสงมงคลพิพัฒน์ ป.6 85.00
168 220561 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 85.00
168 220604 ด.ญ. จิตญาณินท์ กลัดแก้ว ป.6 85.00
168 220629 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 85.00
168 220642 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 85.00
168 220643 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 85.00
168 220656 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 85.00
168 220692 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 85.00
168 220694 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 85.00
168 220728 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 85.00
168 220771 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 85.00
168 220788 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 85.00
168 220794 ด.ญ. วรินทร์ลดา ชุ่มปลั่ง ป.6 85.00
168 220822 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 85.00
168 220827 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 85.00
251 120078 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 80.00
251 120081 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 80.00
251 120099 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 80.00
251 120112 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 80.00
251 120121 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 80.00
251 120130 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 80.00
251 120135 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 80.00
251 120157 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 80.00
251 120174 ด.ช. ปวิชปัณฑรีย์ พึ่งรัศมี ป.6 80.00
251 120210 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 80.00
251 120259 ด.ญ. ปิ่นชีวัน บุญครอบ ป.6 80.00
251 120286 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 80.00
251 120336 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 80.00
251 120352 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 80.00
251 120367 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 80.00
251 120368 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 80.00
251 120427 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 80.00
251 120476 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 80.00
251 120499 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 80.00
251 120505 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 80.00
251 120528 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 80.00
251 120529 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 80.00
251 120530 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 80.00
251 120533 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 80.00
251 120568 ด.ญ. ภิญญาพัชร์ อุไรวรรณ์ ป.6 80.00
251 120570 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 80.00
251 120602 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 80.00
251 120682 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 80.00
251 120695 ด.ช. ชยกร พลายมาศ ป.6 80.00
251 120700 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 80.00
251 120714 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 80.00
251 120728 ด.ช. ณัฏฐชัย ทองสมัคร ป.6 80.00
251 120799 ด.ญ. บุญรักษา รวีวงศ์อโนทัย ป.5 80.00
251 120825 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 80.00
251 120835 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 80.00
251 120837 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 80.00
251 120857 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 80.00
251 120868 ด.ช. ณรงค์วรรธ ลิ้มประเสริฐ ป.6 80.00
251 220014 ด.ช. ปวีณ คณารักษ์สันติ ป.6 80.00
251 220038 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.4 80.00
251 220058 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 80.00
251 220097 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 80.00
251 220122 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 80.00
251 220124 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 80.00
251 220129 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 80.00
251 220141 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 80.00
251 220164 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 80.00
251 220167 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 80.00
251 220174 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 80.00
251 220201 ด.ช. ทักษ์ดนัย นวลขลิบ ป.6 80.00
251 220215 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 80.00
251 220227 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 80.00
251 220246 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 80.00
251 220268 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 80.00
251 220289 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 80.00
251 220300 ด.ญ. จิตต์อภิญญา โชคสัมฤทธิ์ผล ป.6 80.00
251 220309 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 80.00
251 220327 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 80.00
251 220347 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 80.00
251 220360 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 80.00
251 220361 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 80.00
251 220368 ด.ช. พลภัทร เปรมศิลป์ ป.6 80.00
251 220380 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 80.00
251 220418 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 80.00
251 220425 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 80.00
251 220451 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 80.00
251 220521 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 80.00
251 220554 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 80.00
251 220557 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 80.00
251 220573 ด.ญ. วรัทยา อุดมผล ป.6 80.00
251 220609 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 80.00
251 220625 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 80.00
251 220652 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 80.00
251 220653 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 80.00
251 220658 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 80.00
251 220669 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 80.00
251 220700 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 80.00
251 220712 ด.ช. ศรุต แก้วรากมุข ป.6 80.00
251 220775 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 80.00
251 220831 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 80.00
331 120067 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 75.00
331 120094 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 75.00
331 120126 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 75.00
331 120129 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 75.00
331 120137 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 75.00
331 120149 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 75.00
331 120161 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 75.00
331 120209 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 75.00
331 120225 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 75.00
331 120229 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 75.00
331 120236 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 75.00
331 120239 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 75.00
331 120285 ด.ญ. อัยญาเรศ ลิมาภรณ์วณิชย์ ป.6 75.00
331 120287 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 75.00
331 120297 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 75.00
331 120339 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 75.00
331 120346 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 75.00
331 120350 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 75.00
331 120389 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 75.00
331 120393 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 75.00
331 120414 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 75.00
331 120432 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 75.00
331 120433 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 75.00
331 120466 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 75.00
331 120487 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 75.00
331 120490 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 75.00
331 120506 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 75.00
331 120508 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 75.00
331 120535 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 75.00
331 120554 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 75.00
331 120574 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 75.00
331 120606 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 75.00
331 120659 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 75.00
331 120667 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 75.00
331 120745 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 75.00
331 120747 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 75.00
331 120774 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 75.00
331 120778 ด.ช. อภิรักษ์ เพ็ญจมุข ป.6 75.00
331 120782 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.5 75.00
331 120814 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 75.00
331 120815 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 75.00
331 120820 ด.ช. นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ ป.6 75.00
331 120831 ด.ญ. ณชชญา แสงเพชร์ ป.4 75.00
331 120832 ด.ญ. พริม อินทรกำเนิด ป.6 75.00
331 120836 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 75.00
331 120853 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 75.00
331 120896 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 75.00
331 120910 ด.ญ. ชนิกานต์ อาจศึก ป.6 75.00
331 120920 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 75.00
331 220024 ด.ช. ปุณณวิชช์ เวชกรณ์ ป.6 75.00
331 220029 ด.ญ. ณกัญญา ยศสมบัติ ป.6 75.00
331 220062 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 75.00
331 220068 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 75.00
331 220093 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 75.00
331 220095 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 75.00
331 220105 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 75.00
331 220110 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 75.00
331 220152 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 75.00
331 220154 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 75.00
331 220175 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 75.00
331 220176 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 75.00
331 220195 ด.ช. ภัทรพล สุขเจริญ ป.6 75.00
331 220216 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 75.00
331 220235 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 75.00
331 220267 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 75.00
331 220270 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 75.00
331 220277 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 75.00
331 220290 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 75.00
331 220340 ด.ญ. ณิชากรณ์ เนกขัมม์ ป.6 75.00
331 220411 ด.ญ. พลอยชนก ผลพฤกษสกุล ป.6 75.00
331 220433 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.5 75.00
331 220447 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 75.00
331 220461 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 75.00
331 220462 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 75.00
331 220477 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 75.00
331 220478 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 75.00
331 220486 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 75.00
331 220510 ด.ญ. มณฑน์ณภัทร์ รัตนสุขวิมล ป.6 75.00
331 220513 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 75.00
331 220516 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 75.00
331 220523 ด.ญ. ปวฎา เลขะกุล ป.6 75.00
331 220553 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 75.00
331 220607 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 75.00
331 220612 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 75.00
331 220622 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 75.00
331 220626 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 75.00
331 220647 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 75.00
331 220651 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 75.00
331 220756 ด.ช. นัฏฐ์พัฒน์ พงษ์นุ่มกุล ป.6 75.00
331 220768 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 75.00
331 220773 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 75.00
331 220774 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 75.00
331 220832 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 75.00
424 120021 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 70.00
424 120056 ด.ช. ชลัช ลีลาขจรจิต ป.6 70.00
424 120061 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 70.00
424 120062 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 70.00
424 120066 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 70.00
424 120082 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 70.00
424 120087 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 70.00
424 120104 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 70.00
424 120119 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 70.00
424 120136 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 70.00
424 120170 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 70.00
424 120224 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 70.00
424 120273 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 70.00
424 120276 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 70.00
424 120282 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 70.00
424 120292 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 70.00
424 120294 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 70.00
424 120295 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 70.00
424 120304 ด.ช. นรวิชญ์ จันทร์ศิริ ป.6 70.00
424 120307 ด.ญ. พิรยา นาคราช ป.6 70.00
424 120342 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 70.00
424 120359 ด.ช. เจตวัฒน์ อินทรมณี ป.6 70.00
424 120375 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 70.00
424 120403 ด.ช. วิภู กุณวงค์ ป.6 70.00
424 120405 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 70.00
424 120428 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 70.00
424 120451 ด.ญ. กานต์ธิดา มอญดี ป.6 70.00
424 120455 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 70.00
424 120491 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 70.00
424 120511 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 70.00
424 120531 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 70.00
424 120582 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 70.00
424 120619 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 70.00
424 120635 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 70.00
424 120637 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 70.00
424 120642 ด.ช. อัครวิทย์ อัครจรัลญา ป.5 70.00
424 120649 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 70.00
424 120651 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 70.00
424 120657 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 70.00
424 120693 ด.ช. สิน สินพระยากุล ป.5 70.00
424 120697 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.5 70.00
424 120703 ด.ช. พีรกฤต สุดสว่าง ป.6 70.00
424 120724 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 70.00
424 120725 ด.ญ. กนกพิชญ์ จันทร์วาสน์ ป.6 70.00
424 120742 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 70.00
424 120795 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.5 70.00
424 120798 ด.ญ. มณิสรา นิ่มเย็น ป.6 70.00
424 120819 ด.ญ. สุวรินทร์ คงอ่อน ป.6 70.00
424 120841 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 70.00
424 120854 ด.ช. พิททา กุลวงษ์วาณิชย์ ป.6 70.00
424 120895 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 70.00
424 120923 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 70.00
424 120929 ด.ช. พลธิวัฒน์ ไวทยวรรณ ป.6 70.00
424 220012 ด.ช. อัครัช พันธุ์ดี ป.6 70.00
424 220063 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 70.00
424 220073 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 70.00
424 220077 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 70.00
424 220089 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 70.00
424 220102 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 70.00
424 220111 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 70.00
424 220113 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 70.00
424 220118 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 70.00
424 220173 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 70.00
424 220180 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 70.00
424 220190 ด.ญ. ณิชาภา เนียมขุนทด ป.6 70.00
424 220210 ด.ช. อินทัช วิสูญ ป.5 70.00
424 220211 ด.ช. เทวกรณ์ ผกาแก้ว ป.6 70.00
424 220224 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 70.00
424 220228 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 70.00
424 220256 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 70.00
424 220269 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 70.00
424 220275 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 70.00
424 220283 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 70.00
424 220286 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 70.00
424 220287 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 70.00
424 220306 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 70.00
424 220326 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 70.00
424 220335 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 70.00
424 220366 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 70.00
424 220409 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 70.00
424 220414 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.5 70.00
424 220427 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 70.00
424 220463 ด.ญ. ชาลิสา ปิ่นโพธิ์ ป.6 70.00
424 220464 ด.ญ. ณัฐกฤตา ผลิใบ ป.6 70.00
424 220481 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 70.00
424 220495 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 70.00
424 220515 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 70.00
424 220559 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 70.00
424 220581 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 70.00
424 220613 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 70.00
424 220628 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 70.00
424 220640 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 70.00
424 220682 ด.ญ. ณธิดา เลาวหุตานนท์ ป.6 70.00
424 220686 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 70.00
424 220701 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 70.00
424 220730 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 70.00
424 220738 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 70.00
424 220744 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 70.00
424 220746 ด.ญ. พัตนียา วีระกุล ป.6 70.00
424 220787 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 70.00
424 220833 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 70.00
525 120011 ด.ช. ธีรพันธ์ ถาวรรักษ์ ป.6 65.00
525 120019 ด.ช. พุทธคุณ ขุนสิทธิ์ ป.6 65.00
525 120036 ด.ช. นรภัทร วงศ์ปถัมภ์ ป.5 65.00
525 120037 ด.ช. ยศวริทธิ์ เจริญพิทักษ์ ป.6 65.00
525 120045 ด.ญ. ทักษนันท์ มีกลิ่นหอม ป.6 65.00
525 120055 ด.ช. นวิน อินทร์โสม ป.6 65.00
525 120057 ด.ช. พัชระดนัญ ลี ป.6 65.00
525 120059 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 65.00
525 120073 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 65.00
525 120074 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 65.00
525 120077 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 65.00
525 120085 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 65.00
525 120096 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 65.00
525 120127 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 65.00
525 120163 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 65.00
525 120164 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 65.00
525 120185 ด.ช. คัคนินท์ ชอง ป.6 65.00
525 120222 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 65.00
525 120233 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 65.00
525 120269 ด.ญ. บุษราคัม คำใบ ป.5 65.00
525 120275 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 65.00
525 120328 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 65.00
525 120331 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 65.00
525 120347 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 65.00
525 120348 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 65.00
525 120370 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 65.00
525 120386 ด.ช. ภัททิยะ วราพันธุ์ ป.6 65.00
525 120400 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 65.00
525 120417 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 65.00
525 120436 ด.ญ. นพภัชษรย์ เดชอยู่ ป.6 65.00
525 120469 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 65.00
525 120519 ด.ญ. ภาสินี วิจารณ์ ป.6 65.00
525 120553 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 65.00
525 120618 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 65.00
525 120620 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 65.00
525 120647 ด.ช. คมธง สุวรรณไพรัตน์ ป.6 65.00
525 120653 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 65.00
525 120662 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 65.00
525 120663 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 65.00
525 120681 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 65.00
525 120696 ด.ญ. ชวัลญา รักสวิด ป.6 65.00
525 120713 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 65.00
525 120729 ด.ญ. ธัญญรัตน์ สงสุวรรณ์ ป.6 65.00
525 120738 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 65.00
525 120740 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 65.00
525 120741 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 65.00
525 120789 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 65.00
525 120805 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 65.00
525 120807 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 65.00
525 120843 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 65.00
525 120869 ด.ญ. ณัฐวิมล อรุณสุริยศักดิ์ ป.6 65.00
525 120899 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 65.00
525 120903 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 65.00
525 220027 ด.ช. กันต์ธัช มนัสชน ป.6 65.00
525 220036 ด.ญ. ธีนิตา สมคิด ป.6 65.00
525 220051 ด.ญ. เชลซี รมิดา ฮาร์เปอร์ ป.6 65.00
525 220053 ด.ญ. นันทภัค จิรานุกูลพิพัฒน์ ป.6 65.00
525 220067 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 65.00
525 220070 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 65.00
525 220072 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 65.00
525 220096 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 65.00
525 220126 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 65.00
525 220128 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 65.00
525 220179 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 65.00
525 220187 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 65.00
525 220219 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 65.00
525 220221 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 65.00
525 220312 ด.ญ. เพชรสมบุญ เหล่าบุญเจริญ ป.6 65.00
525 220324 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 65.00
525 220328 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 65.00
525 220330 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 65.00
525 220349 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 65.00
525 220363 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 65.00
525 220395 ด.ช. ณัฐภูดิศ พัดแดง ป.6 65.00
525 220421 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 65.00
525 220428 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 65.00
525 220445 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 65.00
525 220449 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 65.00
525 220472 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 65.00
525 220488 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 65.00
525 220491 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 65.00
525 220492 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 65.00
525 220544 ด.ช. พงศ์ปณต พงษ์สุริยะวรรณ ป.6 65.00
525 220556 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 65.00
525 220586 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 65.00
525 220587 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 65.00
525 220590 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.5 65.00
525 220597 ด.ญ. พาขวัญ ขันธรูจี ป.6 65.00
525 220599 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 65.00
525 220605 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ ยิ้มเลื่อน ป.6 65.00
525 220617 ด.ช. วิทยา นารี ป.6 65.00
525 220632 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 65.00
525 220677 ด.ญ. วิมลพรรณ วัฒนชาติกนันท์ ป.6 65.00
525 220696 ด.ญ. ปิยะวดี อัศวพรชัย ป.6 65.00
525 220697 ด.ญ. สุดานาถ ชื่นชูวงค์ ป.6 65.00
525 220703 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 65.00
525 220740 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 65.00
525 220757 ด.ช. ณพง มุ่งค้ำกลาง ป.6 65.00
525 220767 ด.ญ. กันติชา เมฆประยูร ป.6 65.00
525 220772 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 65.00
525 220797 ด.ช. ณฐกร จันทรจิตร ป.6 65.00
525 220803 ด.ช. ธนกร พูลประเสริฐ ป.6 65.00
525 220809 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 65.00
525 220820 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 65.00
629 120088 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 60.00
629 120095 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 60.00
629 120097 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 60.00
629 120113 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 60.00
629 120148 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 60.00
629 120154 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 60.00
629 120180 ด.ญ. อชิรญาณ์ หึงขุนทด ป.6 60.00
629 120184 ด.ช. กวิน ปานขาว ป.6 60.00
629 120188 ด.ช. กันต์ธีร์ โภคนิภา ป.6 60.00
629 120204 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 60.00
629 120208 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 60.00
629 120214 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 60.00
629 120221 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 60.00
629 120226 ด.ช. ณัชศกรญ์ เลิศวงศ์หัตถกุล ป.6 60.00
629 120227 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 60.00
629 120230 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 60.00
629 120242 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 60.00
629 120264 ด.ช. ปราชญ์ชีวิน บุญครอบ ป.6 60.00
629 120277 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 60.00
629 120296 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 60.00
629 120308 ด.ญ. อชิรญา มุกดาลอย ป.6 60.00
629 120324 ด.ญ. ณภัทร โตสาระภี ป.6 60.00
629 120329 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 60.00
629 120337 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 60.00
629 120356 ด.ญ. พิชญาภา มิลินทางกูร ป.6 60.00
629 120361 ด.ช. ธราเทพ บัวศรี ป.6 60.00
629 120362 ด.ช. อติรุจ เอกพันธุ์ ป.6 60.00
629 120382 ด.ช. ยศกร นนทนาคร ป.5 60.00
629 120398 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 60.00
629 120402 ด.ญ. พริมวริณทร์ ไพศาลคงทวี ป.6 60.00
629 120413 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 60.00
629 120441 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 60.00
629 120468 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 60.00
629 120474 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 60.00
629 120507 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 60.00
629 120522 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 60.00
629 120538 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 60.00
629 120546 ด.ช. ธนะพัฒน์ จันทร์งาม ป.5 60.00
629 120563 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 60.00
629 120571 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 60.00
629 120577 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 60.00
629 120605 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 60.00
629 120609 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 60.00
629 120623 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 60.00
629 120655 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 60.00
629 120660 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 60.00
629 120671 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 60.00
629 120679 ด.ช. สาริศ น้อยสุวรรณ ป.6 60.00
629 120712 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.5 60.00
629 120721 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 60.00
629 120723 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 60.00
629 120731 ด.ช. พีรดนย์ เกษา ป.5 60.00
629 120752 ด.ญ. กนกพิชญ์ รุ่งเรือง ป.6 60.00
629 120783 ด.ช. ปัญญวิฐ จันทะยานี ป.6 60.00
629 120792 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 60.00
629 120797 ด.ช. นิติธร บุญอุทิศ ป.6 60.00
629 120802 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.5 60.00
629 120849 ด.ญ. อรแข เติมธีรกิจ ป.6 60.00
629 120855 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 60.00
629 120871 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.5 60.00
629 120880 ด.ญ. สุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย ป.6 60.00
629 120886 ด.ญ. นวพรรษ เลิศไกร ป.6 60.00
629 220003 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.5 60.00
629 220009 ด.ญ. ภัณฑิรา มารศรี ป.4 60.00
629 220022 ด.ญ. พัทธนันท์ จันทรสวัสดิ์ ป.6 60.00
629 220023 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.5 60.00
629 220025 ด.ช. ธีรภัทร สัยยะสิทธิ์พานิช ป.6 60.00
629 220057 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 60.00
629 220075 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 60.00
629 220076 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 60.00
629 220100 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 60.00
629 220108 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 60.00
629 220135 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 60.00
629 220136 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 60.00
629 220140 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 60.00
629 220142 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 60.00
629 220160 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 60.00
629 220162 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 60.00
629 220178 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 60.00
629 220197 ด.ช. ไรวินทร์ มากแดง ป.6 60.00
629 220233 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 60.00
629 220238 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 60.00
629 220243 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 60.00
629 220247 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 60.00
629 220254 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 60.00
629 220259 ด.ช. ธรณ์ธภัทร์ สู่สุข ป.5 60.00
629 220261 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.4 60.00
629 220310 ด.ช. ธรรศ พรรณมณีลักษณ์ ป.4 60.00
629 220311 ด.ญ. พิมพ์นารา พรรณมณีลักษณ์ ป.6 60.00
629 220321 ด.ญ. อิงค์ ฉั่วเจริญ ป.6 60.00
629 220337 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 60.00
629 220338 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 60.00
629 220346 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 60.00
629 220374 ด.ญ. พิริยาพร ชุติมากุล ป.6 60.00
629 220391 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 60.00
629 220398 ด.ช. ภัฏ กอสุราษฎร์ ป.6 60.00
629 220400 ด.ญ. ธนกาญภ์ เนาวรัตนจำเนียร ป.6 60.00
629 220404 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 60.00
629 220424 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 60.00
629 220436 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 60.00
629 220448 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 60.00
629 220466 ด.ญ. รชินะญาสิริ ศรีโรจน์ ป.6 60.00
629 220505 ด.ญ. ภทรพรรษ ลยางกูร ป.6 60.00
629 220539 ด.ช. ธันวา จันทร์เขียว ป.6 60.00
629 220594 ด.ช. จิรัฏฐ์ เข็มสวัสดิ์ ป.5 60.00
629 220608 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 60.00
629 220624 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 60.00
629 220660 ด.ช. ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์ ป.6 60.00
629 220668 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 60.00
629 220673 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 60.00
629 220676 ด.ช. คุณานนต์ แสงด้วง ป.6 60.00
629 220702 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 60.00
629 220752 ด.ช. พงศ์พิช พฤฒิพิบูลธรรม ป.6 60.00
629 220780 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 60.00
629 220783 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 60.00
629 220784 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 60.00
629 220789 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 60.00
629 220792 ด.ญ. พัทธนันท์ ชูประจง ป.6 60.00
629 220819 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 60.00
748 120001 ด.ช. ศตยวรรษ กฤษดาเดชา ป.6 55.00
748 120002 ด.ญ. ดนยา ชิดสวน ป.6 55.00
748 120017 ด.ญ. เถียร เอีย เฉิน ป.6 55.00
748 120043 ด.ช. พีรเดช จันทนูเดช ป.6 55.00
748 120048 ด.ญ. พรสุภัสร์ เชี่ยวประมงค์ ป.6 55.00
748 120051 ด.ญ. ธานัญญาณัฐ เสงี่ยมรักษ์ ป.6 55.00
748 120086 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 55.00
748 120107 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 55.00
748 120118 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 55.00
748 120122 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 55.00
748 120128 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 55.00
748 120134 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 55.00
748 120142 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 55.00
748 120146 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 55.00
748 120175 ด.ช. พจน์ชาณน ขำวงษ์ ป.6 55.00
748 120207 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 55.00
748 120215 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 55.00
748 120238 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 55.00
748 120266 ด.ช. พีรณัฐ ไพจิตราสุคนธ์ ป.6 55.00
748 120278 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 55.00
748 120283 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 55.00
748 120299 ด.ช. ณัฐชนน แท่นรัตนกุล ป.6 55.00
748 120322 ด.ญ. ภคอร เลิศมงคล ป.6 55.00
748 120360 ด.ช. เหมราช จุ้ยวรามิตร ป.6 55.00
748 120376 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 55.00
748 120387 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 55.00
748 120391 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 55.00
748 120394 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 55.00
748 120396 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 55.00
748 120431 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 55.00
748 120467 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 55.00
748 120494 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 55.00
748 120496 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 55.00
748 120517 ด.ช. ทนุธรรม บุตรโพธิ์ ป.6 55.00
748 120532 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 55.00
748 120559 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 55.00
748 120579 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 55.00
748 120587 ด.ญ. ปัณฑา ห้าวหาญ ป.6 55.00
748 120594 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.5 55.00
748 120615 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 55.00
748 120617 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 55.00
748 120629 ด.ช. ชยกร เมืองวสุ ป.6 55.00
748 120633 ด.ญ. พิชฎา กันสิทธิ์ ป.6 55.00
748 120643 ด.ช. เสฏฐวุฒิ อภิสิทธิ์บวรกิจ ป.6 55.00
748 120654 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 55.00
748 120670 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 55.00
748 120685 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 55.00
748 120715 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 55.00
748 120718 ด.ญ. เนตรปรียา เเซ่อุ่ย ป.6 55.00
748 120760 ด.ญ. รดา สุวรรณเทวะธูป ป.6 55.00
748 120769 ด.ช. ธนกฤต มีทรัพย์ ป.6 55.00
748 120775 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 55.00
748 120796 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.5 55.00
748 120816 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 55.00
748 120830 ด.ช. ยศพนธ์ บุญช่วยเมตตา ป.6 55.00
748 120834 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.5 55.00
748 120856 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 55.00
748 120863 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 55.00
748 120873 ด.ญ. สุธีรา กำธร ป.6 55.00
748 120877 ด.ช. ภูริคุณ เรืองสม ป.6 55.00
748 120881 ด.ญ. สุตาภัทร ขัตติยาภิรักษ์ ป.5 55.00
748 120889 ด.ญ. นภัสนันท์ อาจกล้า ป.6 55.00
748 120900 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 55.00
748 120912 ด.ช. ธนธร ชำนาญเอื้อ ป.6 55.00
748 120924 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 55.00
748 120935 ด.ญ. ณปภา หนูอินทร์ ป.6 55.00
748 220034 ด.ญ. ปาณิสรา วรทีปานนท์ ป.6 55.00
748 220041 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ กิตติศรีไสว ป.6 55.00
748 220083 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 55.00
748 220150 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 55.00
748 220151 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 55.00
748 220166 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 55.00
748 220170 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 55.00
748 220198 ด.ญ. อัยย์ พ่วงทรัพย์ ป.6 55.00
748 220213 ด.ช. วรินทร วงศ์จรรยา ป.6 55.00
748 220223 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 55.00
748 220251 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 55.00
748 220257 ด.ญ. ทัชชภร นิ่มว่องไว ป.6 55.00
748 220263 ด.ช. จุลนล นวลตา ป.6 55.00
748 220273 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 55.00
748 220274 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 55.00
748 220288 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 55.00
748 220325 ด.ญ. ธรรศกาญจน์ สืบสุรีย์กุล ป.6 55.00
748 220332 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 55.00
748 220344 ด.ญ. พิมพ์นภัส ฉัตรแก้ว ป.6 55.00
748 220350 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 55.00
748 220355 ด.ช. ศิวกร พูลสวัสดิ์ ป.6 55.00
748 220369 ด.ญ. นภนิธิณัฐ ศิรเวท ป.6 55.00
748 220459 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 55.00
748 220487 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 55.00
748 220490 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 55.00
748 220508 ด.ญ. เมษารัตน์ หล่อเหลี่ยม ป.6 55.00
748 220538 ด.ญ. เกณิกา อินทรซันไล ป.6 55.00
748 220545 ด.ญ. ศศิพัชร์ วิริยจารี ป.6 55.00
748 220549 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.5 55.00
748 220551 ด.ญ. ณพาภรณ์ นันทพันธ์ ป.5 55.00
748 220558 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 55.00
748 220566 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 55.00
748 220570 ด.ญ. ภัทรพร โสดานาค ป.6 55.00
748 220578 ด.ญ. ฉันท์สินี ชัยประสิทธิ์ผล ป.6 55.00
748 220580 ด.ช. ลัญชกร ศิลาเกษ ป.6 55.00
748 220615 ด.ญ. พีรญา วรสุวัฒน์ ป.6 55.00
748 220621 ด.ช. อินทัช ทองสุข ป.5 55.00
748 220623 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 55.00
748 220634 ด.ญ. กันติชา ตั้งวินิต ป.6 55.00
748 220648 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 55.00
748 220649 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 55.00
748 220650 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 55.00
748 220655 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 55.00
748 220667 ด.ญ. พันไมล์ ธนพรรณสิน ป.6 55.00
748 220672 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 55.00
748 220681 ด.ช. ภุม ผนินทร อึ้งพงษ์พานิช ป.6 55.00
748 220683 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 55.00
748 220689 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 55.00
748 220710 ด.ช. แทนธรรม สารกลิ่น ป.6 55.00
748 220719 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 55.00
748 220724 ด.ช. ธรรมเชษฐ์ บัวแย้ม ป.6 55.00
748 220747 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 55.00
748 220753 ด.ญ. มัญชุสา เกษมสวัสดิ์ ป.6 55.00
748 220766 ด.ช. พิตติภัทร์ สวัสดิสิงห์ ป.6 55.00
748 220781 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 55.00
748 220790 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 55.00
870 120022 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.4 50.00
870 120029 ด.ญ. ลภัสรดา โพธิ์งาม ป.6 50.00
870 120031 ด.ช. ภาคภูมิ สถิตย์สุข ป.6 50.00
870 120044 ป.6 50.00
870 120064 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 50.00
870 120098 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 50.00
870 120111 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 50.00
870 120125 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 50.00
870 120168 ด.ญ. ชิตยาภรณ์ ครุฑคำ ป.6 50.00
870 120169 ด.ช. ณัฐกิตติ์ แก้วเชิด ป.6 50.00
870 120187 ด.ช. ฐิติวุฒิ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 50.00
870 120192 ด.ญ. บุญญาภา คงเจริญถิ่น ป.6 50.00
870 120195 ด.ช. นพรุจ ทรัพย์สินมั่นคง ป.6 50.00
870 120198 ด.ช. ชัยโชค แก้วอ้น ป.6 50.00
870 120199 ด.ช. ปัญญพงศ์ พลโก ป.6 50.00
870 120223 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 50.00
870 120253 ด.ญ. ภีมภัสส์ ไพศาล ป.6 50.00
870 120279 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 50.00
870 120310 ด.ญ. โสรญา บาตรโพธิ์ ป.6 50.00
870 120319 ด.ช. เมธาสิทธิ์ เติมศักดิ์สิริ ป.6 50.00
870 120355 ด.ช. ณํัฐรัชต์ ด่านมงคล ป.6 50.00
870 120385 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.5 50.00
870 120419 ด.ช. ชยวรรธน์ ชัยสุวิรัตน์ ป.6 50.00
870 120426 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พึ่งแสง ป.6 50.00
870 120430 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 50.00
870 120440 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 50.00
870 120453 ด.ช. พิทยุตม์ อุปรมัย ป.5 50.00
870 120458 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 50.00
870 120460 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 50.00
870 120515 ด.ช. วรรัตน์ สัจธรรม ป.6 50.00
870 120521 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 50.00
870 120526 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 50.00
870 120565 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.5 50.00
870 120576 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 50.00
870 120596 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 50.00
870 120597 ด.ญ. วรณัน ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 50.00
870 120599 ด.ช. ธันยพงศ์ แสงอาทิตย์ ป.4 50.00
870 120616 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 50.00
870 120626 ด.ญ. เตชินี ลิ้มสกุล ป.6 50.00
870 120701 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 50.00
870 120716 ด.ช. ธนสิทธิ์ สิทธิเขตต์การ ป.6 50.00
870 120720 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 50.00
870 120739 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 50.00
870 120762 ด.ญ. กฤตยา หริราบไพรี ป.5 50.00
870 120785 ด.ช. พีชาพันธ์ เลี่ยมอ๋อ ป.6 50.00
870 120786 ด.ญ. พลอยครินทร์ มงคลสวัสดิ์ ป.5 50.00
870 120801 ด.ญ. พลอยชนก เติมสุข ป.6 50.00
870 120806 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 50.00
870 120833 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 50.00
870 120844 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 50.00
870 120846 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.5 50.00
870 120874 ด.ญ. เอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ ป.6 50.00
870 120882 ด.ญ. กัญจน์จิรา ธรรมสัจจกูล ป.6 50.00
870 120887 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.5 50.00
870 120897 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 50.00
870 120917 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 50.00
870 120922 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 50.00
870 220005 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขสำราญ ป.6 50.00
870 220013 ด.ญ. อิสรีย์ วงศ์ทองเหลือ ป.6 50.00
870 220030 ด.ญ. อชิรญาณ์ อุตรมาตย์ ป.6 50.00
870 220040 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.5 50.00
870 220054 ด.ญ. พิชญาภา ตั้งพูนทรัพย์ศิริ ป.6 50.00
870 220055 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.5 50.00
870 220074 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 50.00
870 220103 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 50.00
870 220112 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 50.00
870 220115 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 50.00
870 220119 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 50.00
870 220155 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 50.00
870 220237 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 50.00
870 220241 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 50.00
870 220250 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 50.00
870 220262 ด.ญ. ภควรรณ เจริญชัย ป.6 50.00
870 220265 ด.ญ. พิมพ์ดาว ไชยศรี ป.5 50.00
870 220291 ด.ช. ธีภพ เทิดนามวงศ์ ป.4 50.00
870 220296 ด.ช. สิรธีร์ ศิริวิทยรัตน์ ป.6 50.00
870 220302 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 50.00
870 220308 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 50.00
870 220322 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 50.00
870 220352 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 50.00
870 220353 ด.ญ. ชญาภา จายนียโยธิน ป.6 50.00
870 220367 ด.ช. ณัฏฐพัชร ศักดิ์สิทธิ์ ป.6 50.00
870 220385 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 50.00
870 220392 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 50.00
870 220399 ด.ญ. ฬฬิตา เวียงเงิน ป.6 50.00
870 220405 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 50.00
870 220426 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 50.00
870 220429 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 50.00
870 220475 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 50.00
870 220480 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 50.00
870 220483 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 50.00
870 220507 ด.ญ. ณัฐวศา พาณิชย์ ป.6 50.00
870 220519 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 50.00
870 220527 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.5 50.00
870 220543 ด.ช. บูรณ์วริทธิ์ อินทร์ขาว ป.4 50.00
870 220555 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 50.00
870 220564 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 50.00
870 220568 ด.ญ. กฤษติกุล งามเมือง ป.6 50.00
870 220631 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 50.00
870 220638 ด.ช. ณฐกร ศิริประทุมมาศ ป.6 50.00
870 220691 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 50.00
870 220698 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.4 50.00
870 220737 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 50.00
870 220749 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.4 50.00
870 220760 ด.ญ. สิริกัลยา วลาพล ป.5 50.00
870 220769 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 50.00
870 220793 ด.ญ. พิชชากร ทวีสุขธนศักดิ์ ป.6 50.00
870 220795 ด.ญ. อติกานต์ บุญนฤธี ป.6 50.00
870 220814 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 50.00
979 120006 ด.ญ. อชิรญา อธิวาสนขันติ ป.6 45.00
979 120009 ด.ช. อนุนาท อินอำพร ป.6 45.00
979 120032 ด.ช. กฤตธัช อุ่นธรรม ป.5 45.00
979 120035 ด.ช. ญาณวุฒิ แร่วงค์คต ป.6 45.00
979 120040 ด.ช. พชระ ทาย จิตต์วารี ป.6 45.00
979 120047 ด.ญ. ลาภิสรา โพธิ์งาม ป.6 45.00
979 120105 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 45.00
979 120140 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 45.00
979 120155 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 45.00
979 120158 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 45.00
979 120160 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 45.00
979 120181 ด.ญ. แวววัย กาวินคำ ป.6 45.00
979 120193 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.5 45.00
979 120249 ด.ช. ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น ป.6 45.00
979 120254 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.5 45.00
979 120262 ด.ญ. ตมิตา จันทร์สว่าง ป.6 45.00
979 120300 ด.ญ. ธัญมน ยานรักษา ป.6 45.00
979 120309 ด.ญ. อรวรรณ ลิปิสุนทร ป.6 45.00
979 120333 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 45.00
979 120379 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 45.00
979 120404 ด.ญ. นัจภัค จังคศิริ ป.6 45.00
979 120435 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 45.00
979 120444 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 45.00
979 120463 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 45.00
979 120470 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 45.00
979 120472 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 45.00
979 120481 ด.ญ. พรรณภัทร ช่วงอรุณ ป.6 45.00
979 120498 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 45.00
979 120500 ด.ช. นรภัทร์ วิศิษฐชัยชาญ ป.6 45.00
979 120525 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 45.00
979 120541 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.4 45.00
979 120549 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 45.00
979 120586 ด.ช. ธนาธิป เอื้อวรกุลชัย ป.5 45.00
979 120603 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 45.00
979 120608 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 45.00
979 120632 ด.ช. อัครณัฏฐ์ ภูตะลา ป.6 45.00
979 120666 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 45.00
979 120707 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.5 45.00
979 120726 ด.ญ. ชิสาพัชร์ จีนสุกแสง ป.6 45.00
979 120737 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 45.00
979 120743 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 45.00
979 120751 ด.ญ. พิชญธิดา พราหมณ์ยอด ป.6 45.00
979 120753 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.5 45.00
979 120763 ด.ญ. ญาณิศา หนักแน่น ป.6 45.00
979 120765 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.5 45.00
979 120784 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.5 45.00
979 120809 ด.ญ. ดีน่า อุศมา ป.6 45.00
979 120822 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 45.00
979 120851 ด.ญ. คณาธรณ์ พงษ์กิตติพันธ์ ป.5 45.00
979 120876 ด.ญ. จิณณพัต สวันตรัจฉ์ ป.6 45.00
979 120893 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 45.00
979 120909 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.5 45.00
979 120913 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.5 45.00
979 120915 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 45.00
979 120916 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 45.00
979 120932 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 45.00
979 120934 ด.ญ. วิสสุตา สุขสระศรี ป.6 45.00
979 120936 ด.ญ. ชวิศา ฉ่ำชื่น ป.6 45.00
979 220031 ด.ญ. จันทรกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 45.00
979 220035 ด.ญ. อภิญญารัตน์ อุตชี ป.6 45.00
979 220039 ด.ญ. นันท์มนัส เล้าสมบูรณ์ ป.6 45.00
979 220042 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.4 45.00
979 220043 ด.ญ. ณิชาภัทร จันทรศัพท์ ป.6 45.00
979 220046 ด.ญ. กุลพรภัสร์ ตันจิรวัฒนา ป.6 45.00
979 220079 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 45.00
979 220106 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 45.00
979 220121 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 45.00
979 220123 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 45.00
979 220130 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 45.00
979 220134 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 45.00
979 220144 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 45.00
979 220156 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 45.00
979 220158 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 45.00
979 220165 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 45.00
979 220169 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 45.00
979 220189 ด.ญ. ณัฐชนา รักสัตย์ ป.6 45.00
979 220212 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.5 45.00
979 220217 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 45.00
979 220230 ด.ช. เมธวัจน์ มั่นคงธิติวัฒน์ ป.6 45.00
979 220232 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 45.00
979 220240 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 45.00
979 220245 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 45.00
979 220249 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 45.00
979 220271 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 45.00
979 220276 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 45.00
979 220280 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 45.00
979 220292 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.4 45.00
979 220301 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 45.00
979 220329 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 45.00
979 220375 ด.ช. สิปปนินทร์ อินทร์ประดับ ป.6 45.00
979 220379 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 45.00
979 220402 ด.ช. ชนาธิป ศานติวงศ์สกุล ป.6 45.00
979 220407 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 45.00
979 220430 ด.ช. ธนภัทร คู่บารมี ป.6 45.00
979 220467 ด.ช. เสฎฐวุฒิ สถาปนรัตน์กุล ป.6 45.00
979 220469 ด.ช. ขจรกฤต ชลเกียรติภูมิ ป.5 45.00
979 220471 ด.ช. ปฐวี กล้ารบ ป.6 45.00
979 220476 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 45.00
979 220479 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 45.00
979 220482 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 45.00
979 220489 ด.ช. จิรดนัย ตันธราพรฤกษ์ ป.6 45.00
979 220501 ด.ช. ชยานันท์ เตรียมธนานันท์ ป.4 45.00
979 220504 ด.ญ. ประภาภัทร ปานถม ป.6 45.00
979 220506 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.5 45.00
979 220525 ด.ญ. ลถัสรดา โชติสาธิตกุล ป.5 45.00
979 220526 ด.ญ. กฤตยา เลาหกุล ป.5 45.00
979 220537 ด.ญ. นภัสร วรรณสุข ป.6 45.00
979 220574 ด.ญ. วาศมณี มณีวาศ ป.6 45.00
979 220575 ด.ญ. ณัฐนรี อนุศาสนนันท์ ป.6 45.00
979 220582 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 45.00
979 220584 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 45.00
979 220585 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 45.00
979 220589 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.5 45.00
979 220602 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 45.00
979 220610 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 45.00
979 220635 ด.ช. ธนา แสงกระจ่าง ป.6 45.00
979 220671 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 45.00
979 220711 ด.ญ. โซลีษี ซาน ป.6 45.00
979 220713 ด.ช. แท้จริง ว่องนิยมเกษตร ป.6 45.00
979 220714 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 45.00
979 220717 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 45.00
979 220723 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.5 45.00
979 220735 ด.ช. ภคิน เจริญชวกุล ป.6 45.00
979 220736 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 45.00
979 220743 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 45.00
979 220754 ด.ญ. สุชานุช ศิลปะ ป.6 45.00
979 220759 ด.ช. ภูรินทร์ เจริญพืช ป.5 45.00
979 220763 ด.ญ. ณัชชา ลิ้มเพิ่มสุข ป.6 45.00
979 220765 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.5 45.00
979 220785 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 45.00
979 220801 ด.ช. ณัฏฐพล มั่นจินตพันธุ์ ป.6 45.00
979 220806 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 45.00
979 220823 ด.ญ. จิรวดี ประดิษฐ์อภัย ป.6 45.00
979 220829 ด.ช. อัครชัย ขวัญชื่น ป.6 45.00
979 220830 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 45.00
1114 120005 ด.ญ. ศศิทา มาดา ป.6 40.00
1114 120012 ด.ญ. จิณฐา มั่งมี ป.6 40.00
1114 120025 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.5 40.00
1114 120030 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.4 40.00
1114 120034 ด.ช. วัชรพงษ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา ป.5 40.00
1114 120046 ด.ช. ชินาติ ระลึกมูล ป.6 40.00
1114 120049 ด.ช. ธนัช จันทร์เที่ยง ป.6 40.00
1114 120058 ด.ช. ภัทร เกิดเจริญ ป.6 40.00
1114 120068 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 40.00
1114 120069 ด.ช. ปุญชรัศมิ์ นุกูลวุฒิโอภาส ป.6 40.00
1114 120070 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 40.00
1114 120071 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 40.00
1114 120076 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 40.00
1114 120079 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 40.00
1114 120109 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 40.00
1114 120110 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 40.00
1114 120114 ด.ช. ภาณุฉัตร ครุฑานุช ป.6 40.00
1114 120115 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 40.00
1114 120138 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 40.00
1114 120173 ด.ช. บรรณ กุมภาพันธกุล ป.4 40.00
1114 120179 ด.ช. ศุภกร วรรณพาหุล ป.6 40.00
1114 120183 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 40.00
1114 120201 ด.ญ. กันติชา ไพรวงค์ ป.6 40.00
1114 120212 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 40.00
1114 120243 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 40.00
1114 120244 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 40.00
1114 120252 ด.ช. พีรพัฒน์ นิลเกิดเย็น ป.6 40.00
1114 120257 ด.ญ. บิลกีส สำลีขาว ป.6 40.00
1114 120260 ด.ช. สิทธิพัฒน์ พรหมคง ป.5 40.00
1114 120263 ด.ช. ธีรเพชร พรมลือ ป.5 40.00
1114 120267 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.5 40.00
1114 120302 ด.ช. ธรรมรัตน์ พิมพ์ศิริ ป.6 40.00
1114 120311 ด.ญ. ทักษอร อังกุรวุฒิกร ป.5 40.00
1114 120318 ด.ช. ฐปนัท มาพินิจ ป.6 40.00
1114 120326 ด.ช. พีรณัฐ ตีระวัฒนานนท์ ป.6 40.00
1114 120340 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 40.00
1114 120380 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 40.00
1114 120395 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 40.00
1114 120416 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 40.00
1114 120422 ด.ญ. ปรานทิพย์ สิงห์จันทร์ ป.6 40.00
1114 120423 ด.ญ. พุฒิประภา เถินมงคล ป.6 40.00
1114 120438 ด.ช. คัคเนศวร์ ปานนาค ป.5 40.00
1114 120480 ด.ญ. พรรณภัค ช่วงอรุณ ป.6 40.00
1114 120492 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 40.00
1114 120503 ด.ญ. ๊ณมีนา กอแก้ว ป.6 40.00
1114 120542 ด.ญ. รมิดา จิรภิญญาวงศ์ ป.5 40.00
1114 120545 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.5 40.00
1114 120556 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 40.00
1114 120585 ด.ญ. ฐิติพร ยาวิชัย ป.6 40.00
1114 120591 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สุมาวงศ์ ป.5 40.00
1114 120592 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.5 40.00
1114 120593 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.5 40.00
1114 120598 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.5 40.00
1114 120627 ด.ญ. นภประอร ธารีบูรณ์ชัย ป.6 40.00
1114 120644 ด.ญ. ปาณิสรา ศรีทอง ป.5 40.00
1114 120676 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.5 40.00
1114 120705 ด.ช. พชรภาธร รติพาณิชย์วงศ์ ป.6 40.00
1114 120710 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 40.00
1114 120748 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 40.00
1114 120755 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.5 40.00
1114 120757 ด.ญ. จารุพิชญา แย้มผล ป.4 40.00
1114 120758 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.5 40.00
1114 120787 ด.ช. ณวัฒน์ บุนนาค ป.6 40.00
1114 120788 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 40.00
1114 120793 ด.ญ. กชพรรณ ไตรรัตน์ ป.6 40.00
1114 120838 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 40.00
1114 120842 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 40.00
1114 120858 ด.ญ. พริย์มาดา เกิดวิเศษสิงห์ ป.6 40.00
1114 120861 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 40.00
1114 120870 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.5 40.00
1114 120892 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 40.00
1114 120902 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 40.00
1114 120906 ด.ญ. ชนิดาภา รังษีสุทธิรัตน์ ป.5 40.00
1114 120911 ด.ญ. รตภัทร สูงศักดิ์ ป.6 40.00
1114 120926 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.5 40.00
1114 120937 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 40.00
1114 220002 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.5 40.00
1114 220006 ด.ญ. นพธีรา จันลา ป.6 40.00
1114 220010 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.4 40.00
1114 220028 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.5 40.00
1114 220044 ด.ญ. ปรายฟ้า พลพืช ป.6 40.00
1114 220047 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.5 40.00
1114 220056 ด.ช. นันทวัฒน์ วิมลโสภณกิตติ ป.6 40.00
1114 220060 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 40.00
1114 220069 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 40.00
1114 220101 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 40.00
1114 220147 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 40.00
1114 220192 ด.ญ. ศิริภาดา แก้วใย ป.6 40.00
1114 220204 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.5 40.00
1114 220205 ด.ช. จิตติพัฒน์ แขกเทศ ป.5 40.00
1114 220272 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 40.00
1114 220282 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 40.00
1114 220293 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.5 40.00
1114 220299 ด.ช. ปภินวิช ศรีอรุณ ป.6 40.00
1114 220320 ด.ญ. กัลธกาญจน์ สะสม ป.6 40.00
1114 220359 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 40.00
1114 220370 ด.ช. ภวิศ หงส์งามเจริญ ป.5 40.00
1114 220373 ด.ช. ธนโชติ เล็กสมพงษ์ ป.6 40.00
1114 220377 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.5 40.00
1114 220378 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 40.00
1114 220381 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 40.00
1114 220403 ด.ญ. รวิสรา ส่งสัมพันธ์ ป.6 40.00
1114 220417 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 40.00
1114 220437 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 40.00
1114 220444 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 40.00
1114 220458 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 40.00
1114 220485 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 40.00
1114 220498 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 40.00
1114 220511 ด.ช. กิตติภพ โศจิศรีสกุล ป.5 40.00
1114 220536 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 40.00
1114 220540 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 40.00
1114 220562 ด.ช. ศิวรักษ์ คุณาธรรมรักษ์ ป.5 40.00
1114 220563 ด.ช. อัครวัฒน์ ภิญโญธนะสิทธิ์ ป.5 40.00
1114 220572 ด.ช. ปรัตถ์สุนทร ฉ่ำสดใส ป.5 40.00
1114 220577 ด.ญ. ธมกร จันทร์สวัสดิ์ ป.5 40.00
1114 220583 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 40.00
1114 220598 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 40.00
1114 220606 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 40.00
1114 220611 ด.ญ. กรณัฐ เมฆแสงสวย ป.6 40.00
1114 220616 ด.ช. ศุภศิษฏ์ วัฒนาวรรณะ ป.5 40.00
1114 220633 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 40.00
1114 220662 ด.ช. ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว ป.5 40.00
1114 220665 ด.ญ. นนลณีย์ วงศ์เธียรธนา ป.6 40.00
1114 220678 ด.ญ. วิรัลยุพา วัฒนชาติกนันท์ ป.6 40.00
1114 220688 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 40.00
1114 220704 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 40.00
1114 220720 ด.ญ. จิตรลดา ยอดแคร่ว ป.6 40.00
1114 220727 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 40.00
1114 220729 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 40.00
1114 220745 ด.ญ. ศรัณย์พร ศักดิ์สิริสกุล ป.6 40.00
1114 220748 ด.ญ. กฤตติกา แสงแจ่ม ป.5 40.00
1114 220807 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 40.00
1246 120013 ด.ช. พชร ชื่นศิริ ป.6 35.00
1246 120020 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.5 35.00
1246 120024 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.4 35.00
1246 120038 ด.ญ. นวินดา จินดาฤกษ์ ป.6 35.00
1246 120041 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.5 35.00
1246 120050 ด.ช. อรุณวิชญ์ อรุณสวัสดิ์ ป.6 35.00
1246 120091 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 35.00
1246 120124 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 35.00
1246 120141 ด.ญ. ภัทชญารีย์ สฤษดิ์เจริญค้า ป.5 35.00
1246 120144 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 35.00
1246 120153 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 35.00
1246 120189 ด.ช. เปนธัมม์ อัมพุประภา ป.6 35.00
1246 120196 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.4 35.00
1246 120205 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 35.00
1246 120228 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 35.00
1246 120241 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 35.00
1246 120246 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 35.00
1246 120247 ด.ญ. ฐิติภา ศรีมงคล ป.6 35.00
1246 120258 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.5 35.00
1246 120271 ด.ญ. พลอย หอมยก ป.6 35.00
1246 120274 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 35.00
1246 120291 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 35.00
1246 120317 ด.ญ. กัญญ์กุลณัช รักสกุล ป.6 35.00
1246 120320 ด.ญ. อภิกษณา ตะโสรัตน์ ป.6 35.00
1246 120345 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 35.00
1246 120353 ด.ญ. กฤติณี อิ่นแก้ว ป.6 35.00
1246 120365 ด.ช. กฤตชัย ช่วยระวะ ป.6 35.00
1246 120421 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.5 35.00
1246 120439 ด.ช. จุมพลภัทร์ ปานนาค ป.4 35.00
1246 120456 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 35.00
1246 120493 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 35.00
1246 120504 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 35.00
1246 120520 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 35.00
1246 120552 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 35.00
1246 120566 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.5 35.00
1246 120567 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.5 35.00
1246 120584 ด.ช. กฤษนล กัดฟัก ป.6 35.00
1246 120595 ด.ช. อัครพงษ์ สุวรรณบูรณ์ ป.5 35.00
1246 120645 ด.ญ. ปกรดา ไชยโรจน์ ป.6 35.00
1246 120658 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 35.00
1246 120665 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 35.00
1246 120675 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.5 35.00
1246 120677 ด.ช. จิรภัทร คงกิจนันท์ ป.6 35.00
1246 120687 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 35.00
1246 120694 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.5 35.00
1246 120708 ด.ญ. วรรณฉัตร กวีรัตเชวง ป.6 35.00
1246 120717 ด.ช. ชุติพนธ์ พวงรอด ป.4 35.00
1246 120722 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 35.00
1246 120744 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 35.00
1246 120754 ด.ช. นิชคุณ เจริญกิจกมล ป.4 35.00
1246 120829 ด.ช. เจษฏา สกุลเจน ป.6 35.00
1246 120847 ด.ช. พิชาภพ ชูสุ่น ป.6 35.00
1246 120852 ด.ญ. ณปภัสร์ แสงศรี ป.6 35.00
1246 120859 ด.ช. นิยะ รัชอริยะ ป.6 35.00
1246 120865 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 35.00
1246 120866 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 35.00
1246 120867 ด.ญ. กันยากร สุภพันธ์ ป.6 35.00
1246 120878 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เหลี่ยมหลุมภา ป.5 35.00
1246 120879 ด.ช. กฤชฐา เหล่าสกุลพร ป.6 35.00
1246 120890 ด.ช. ผลิตโชค วิจิตรวัชรเวช ป.6 35.00
1246 120919 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 35.00
1246 120927 ด.ญ. ปวริตรา บุญนาค ป.6 35.00
1246 120928 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.5 35.00
1246 120933 ด.ญ. วิกานดา นิระปะกะ ป.6 35.00
1246 220007 ด.ญ. สิรินยา แซ่ตั๊น ป.6 35.00
1246 220011 ด.ญ. อรชพร สุวพร ป.6 35.00
1246 220045 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.5 35.00
1246 220049 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.5 35.00
1246 220059 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 35.00
1246 220086 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 35.00
1246 220117 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 35.00
1246 220139 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 35.00
1246 220168 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 35.00
1246 220177 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 35.00
1246 220191 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.5 35.00
1246 220193 ด.ญ. ฐิตารีย์ สุประดิษฐ์ ป.6 35.00
1246 220206 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.5 35.00
1246 220285 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 35.00
1246 220298 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.5 35.00
1246 220313 ด.ญ. ศกุณตลาย์ เส็งพานิช ป.5 35.00
1246 220319 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แก้ววิจิตร ป.4 35.00
1246 220339 ด.ญ. กานต์สินี เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.6 35.00
1246 220358 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 35.00
1246 220364 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 35.00
1246 220383 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 35.00
1246 220394 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 35.00
1246 220396 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เบญจรงคพันธ์ ป.6 35.00
1246 220397 ด.ช. พิสิษฐ์ เหล่าทอง ป.5 35.00
1246 220408 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 35.00
1246 220454 ด.ญ. นิชาภัทร์ ศรีถนอมวงศ์ ป.6 35.00
1246 220455 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 35.00
1246 220465 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.4 35.00
1246 220484 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 35.00
1246 220502 ด.ญ. กมลชนก จิตต์สุนทร ป.6 35.00
1246 220512 ด.ญ. วาวพลอย ปัญจวรญาณ สู่สุข ป.6 35.00
1246 220522 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 35.00
1246 220533 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 35.00
1246 220569 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.5 35.00
1246 220576 ด.ญ. ศนันท์วัลย์ แจ้งเจนเวทย์ ป.6 35.00
1246 220596 ด.ญ. พิชชาภา เอื้อจิตรเมศ ป.6 35.00
1246 220601 ด.ช. สุกฤษฏฺิพล นามี ป.4 35.00
1246 220619 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 35.00
1246 220636 ด.ช. ฆนาการ สังข์กลมเกลี้ยง ป.6 35.00
1246 220663 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.5 35.00
1246 220670 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 35.00
1246 220721 ด.ญ. อรุชวรา แซ่กัว ป.5 35.00
1246 220722 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.5 35.00
1246 220725 ด.ญ. กวินทรา ปัญญาบารมี ป.6 35.00
1246 220726 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 35.00
1246 220750 ด.ญ. ณิชกรกุล ชนะน้อย ป.6 35.00
1246 220761 ด.ช. สุวิจักขณ์ เพิ่มอารีย์ ป.6 35.00
1246 220786 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 35.00
1246 220796 ด.ญ. จิดาภา แจ่มจำรัส ป.6 35.00
1246 220798 ด.ญ. วิรัลพัชร จิรภัทร์วรนนท์ ป.6 35.00
1246 220800 ด.ช. ธีธัช วงศ์วารี ป.6 35.00
1246 220802 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.5 35.00
1246 220810 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 35.00
1246 220817 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.4 35.00
1246 220826 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 35.00
1365 120016 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.5 30.00
1365 120026 ด.ญ. เอวารินทร์ เชิดชู ป.5 30.00
1365 120053 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.5 30.00
1365 120102 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 30.00
1365 120120 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 30.00
1365 120139 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 30.00
1365 120176 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.5 30.00
1365 120178 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.5 30.00
1365 120186 ด.ช. คณพศ สุทธิสุข ป.6 30.00
1365 120200 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.5 30.00
1365 120202 ด.ช. รวิภาส ดอกกระถิน ป.6 30.00
1365 120219 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 30.00
1365 120248 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ไพลดำ ป.6 30.00
1365 120255 ด.ญ. พรปวีณ์ ดิษฐาน ป.5 30.00
1365 120265 ด.ญ. ปานชีวา บุญครอบ ป.6 30.00
1365 120288 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 30.00
1365 120289 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 30.00
1365 120301 ด.ญ. ธนพร โหน่งวัน ป.6 30.00
1365 120321 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.5 30.00
1365 120323 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.5 30.00
1365 120334 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 30.00
1365 120354 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.5 30.00
1365 120372 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 30.00
1365 120377 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 30.00
1365 120384 ด.ญ. พิชาพัทธ์ พุทธโกศัย ป.6 30.00
1365 120399 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 30.00
1365 120408 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 30.00
1365 120412 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 30.00
1365 120425 ด.ช. ปรัตถกร รักงาม ป.5 30.00
1365 120437 ด.ช. อินท์ อินทวงศ์ ป.6 30.00
1365 120448 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 30.00
1365 120450 ด.ญ. กาญจน์ชนก แสงบุตร ป.6 30.00
1365 120479 ด.ช. ปัญญวัฒน์ นนทสวัสดิ์ ป.5 30.00
1365 120484 ด.ช. ธรรม์ธีร์ นนทสุวรรณ ป.5 30.00
1365 120486 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 30.00
1365 120488 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 30.00
1365 120501 ด.ช. กฤติน ปุณกบุตร ป.5 30.00
1365 120502 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.4 30.00
1365 120544 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ฟูฟุ้ง ป.6 30.00
1365 120555 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 30.00
1365 120569 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 30.00
1365 120588 ด.ช. กิตติศักดิ์ เข็มทอง ป.5 30.00
1365 120625 ด.ช. กฤศกร เกตุทอง ป.6 30.00
1365 120678 ด.ช. บุณยกร ธรรมจินดา ป.6 30.00
1365 120680 ด.ช. สิรธีร์ ปัทม์วิชัยพร ป.6 30.00
1365 120686 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 30.00
1365 120688 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 30.00
1365 120689 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 30.00
1365 120691 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.5 30.00
1365 120756 ด.ช. ณัฐรัชต์ อรุณสิทธิวงศ์ ป.4 30.00
1365 120812 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 30.00
1365 120840 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 30.00
1365 120850 ด.ช. เตชสิทธิ์ พิสัยพันธ์ ป.6 30.00
1365 120894 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 30.00
1365 120905 ด.ช. กรวิชญ์ เปรมชู ป.6 30.00
1365 120908 ด.ช. ศุภวิชญ์ อบเชย ป.6 30.00
1365 120925 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.5 30.00
1365 220017 ด.ญ. นภาดา สงบพันธ์ ป.5 30.00
1365 220048 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.5 30.00
1365 220114 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 30.00
1365 220199 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.5 30.00
1365 220208 ด.ญ. จิรัชยา เลิศเพิ่มทรัพย์ ป.6 30.00
1365 220209 ด.ญ. ณัฏฐธิดา บุญพราหมณ์ ป.6 30.00
1365 220214 ด.ญ. กันต์ฤทัย ชุติณิชากร ป.6 30.00
1365 220236 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 30.00
1365 220260 ด.ช. ปัญจพัน แม้นผัน ป.5 30.00
1365 220317 ด.ญ. จิรภิญญา จิวหลง ป.6 30.00
1365 220318 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.5 30.00
1365 220342 ด.ช. ไกรพิชญ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.5 30.00
1365 220354 ด.ญ. ธิดากานต์ แสงจันทร์ ป.6 30.00
1365 220372 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.5 30.00
1365 220393 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 30.00
1365 220410 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 30.00
1365 220415 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 30.00
1365 220419 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 30.00
1365 220431 ด.ช. ธนวิชญ์ ศักดิ์แสง ป.5 30.00
1365 220439 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 30.00
1365 220440 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 30.00
1365 220460 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 30.00
1365 220468 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.5 30.00
1365 220474 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 30.00
1365 220496 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 30.00
1365 220503 ด.ญ. ธารีรัตน์ ลิมสุวรรณ ป.6 30.00
1365 220528 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 30.00
1365 220534 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 30.00
1365 220552 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 30.00
1365 220579 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.4 30.00
1365 220595 ด.ช. ภาณพัช จันทร์ฉาย ป.6 30.00
1365 220614 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 30.00
1365 220654 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 30.00
1365 220706 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา หนุมาร ป.6 30.00
1365 220734 ด.ญ. ญาณิน เจริญชวกุล ป.6 30.00
1365 220751 ด.ญ. ธารทิพย์ กุรุง ป.6 30.00
1365 220755 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.5 30.00
1365 220764 ด.ช. ณฐนน คงจันทร์ ป.6 30.00
1365 220777 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 30.00
1365 220791 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.5 30.00
1365 220804 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.5 30.00
1365 220805 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.5 30.00
1365 220824 ด.ญ. ณัฎฐ์ชญา ดวงหอม ป.6 30.00
1465 120004 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.5 25.00
1465 120015 ด.ญ. ภัทรวดี เฉิดอารีกิจ ป.5 25.00
1465 120018 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.5 25.00
1465 120028 ด.ญ. ชลิดา คูหาสันติสุข ป.6 25.00
1465 120092 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 25.00
1465 120151 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 25.00
1465 120162 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 25.00
1465 120172 ด.ญ. ปภาดา จันทาป ป.6 25.00
1465 120177 ด.ญ. ภิญญดา เชียวสิริขจร ป.5 25.00
1465 120182 ด.ช. สุภเวช เพชรขวัญ ป.6 25.00
1465 120191 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.5 25.00
1465 120234 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 25.00
1465 120256 ด.ช. เพชรบูรณ์ วงษ์ชื่น ป.4 25.00
1465 120305 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.5 25.00
1465 120316 ด.ช. ณพิชญ์ สุภาพ ป.6 25.00
1465 120327 ด.ญ. สุธินี สุรินา ป.6 25.00
1465 120343 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 25.00
1465 120357 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.5 25.00
1465 120364 ด.ญ. รินลดา พรหมจันทร์ทัน ป.6 25.00
1465 120381 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 25.00
1465 120445 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 25.00
1465 120447 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 25.00
1465 120452 ด.ญ. ปภภาภัค นิลเขียว ป.4 25.00
1465 120471 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 25.00
1465 120483 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.4 25.00
1465 120513 ด.ญ. จิตพิศุทธิ์ พิศุทธิ์ประภัสสร ป.6 25.00
1465 120514 ด.ญ. นันทภัค จินดาวุฒิกุล ป.5 25.00
1465 120548 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 25.00
1465 120550 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 25.00
1465 120581 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 25.00
1465 120589 ด.ช. ภูเทพ ดิลกวัฒนะคูณ ป.4 25.00
1465 120607 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 25.00
1465 120610 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 25.00
1465 120613 ด.ช. พิชญากร ชื่นสกุล ป.6 25.00
1465 120624 ด.ช. ณฐกร วัชรเรืองรัตน์ ป.6 25.00
1465 120631 ด.ช. วสิษฐ์พล เสริฐธิกุล ป.5 25.00
1465 120640 ด.ช. กุศล พินิจสถิล ป.5 25.00
1465 120652 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 25.00
1465 120683 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 25.00
1465 120702 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.5 25.00
1465 120750 ด.ช. ณัฐวรรธ ธวัชประกอบลาภ ป.6 25.00
1465 120764 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.5 25.00
1465 120766 ด.ญ. ปรายฟ้า สัจจามั่น ป.6 25.00
1465 120767 ด.ญ. ปรียานุช แซ่หลี่ ป.6 25.00
1465 120776 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 25.00
1465 120790 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 25.00
1465 120803 ด.ญ. สิลฎา ขำสุข ป.5 25.00
1465 120808 ด.ช. นครินทร์ ศิวายพราหมณ์ ป.6 25.00
1465 120813 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 25.00
1465 120845 ด.ญ. กัญญาภัทร สุนทรโชติ ป.6 25.00
1465 120864 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 25.00
1465 120891 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 25.00
1465 120901 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 25.00
1465 120907 ด.ญ. นงค์ณภัสญ์ กมลเลิศวณิช ป.6 25.00
1465 220004 ด.ช. วิทวัส เย็นใจ ป.6 25.00
1465 220020 ด.ช. ธนวินท์ อยู่สุข ป.5 25.00
1465 220064 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 25.00
1465 220066 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 25.00
1465 220085 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 25.00
1465 220090 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 25.00
1465 220107 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 25.00
1465 220109 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 25.00
1465 220143 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.5 25.00
1465 220172 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 25.00
1465 220207 ด.ช. พศิน ปิยะอารมณ์รัตน์ ป.5 25.00
1465 220255 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 25.00
1465 220295 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.5 25.00
1465 220371 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.5 25.00
1465 220376 ด.ช. ชานาธิป แดงนวล ป.6 25.00
1465 220389 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 25.00
1465 220416 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 25.00
1465 220514 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 25.00
1465 220546 ด.ช. เพชรชนก เพี้ยก่ำ ป.6 25.00
1465 220591 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 25.00
1465 220620 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.5 25.00
1465 220664 ด.ช. ณภัค วิไลชัยกุล ป.4 25.00
1465 220699 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.5 25.00
1465 220707 ด.ช. สุกฤษฏิ์พล สังขกนิษฐ์ ป.6 25.00
1465 220709 ด.ญ. อลีนา ศรีดวงแก้ว ป.6 25.00
1465 220732 ด.ช. จิรัฎฐ์ กรีธาธร ป.5 25.00
1465 220733 ด.ช. ระพินธร การะเกษร ป.5 25.00
1465 220739 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 25.00
1465 220762 ด.ช. นาวา รังสิกลัส ป.6 25.00
1465 220816 ด.ญ. กฤตพร เต็มสงสัย ป.6 25.00
1465 220837 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 25.00
1465 220838 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 25.00
1551 120003 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วัฒนพันธ์ ป.6 20.00
1551 120007 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.5 20.00
1551 120010 ด.ญ. ภัทรามาส ประเหมือน ป.5 20.00
1551 120023 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.5 20.00
1551 120033 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.5 20.00
1551 120054 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.5 20.00
1551 120089 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 20.00
1551 120100 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 20.00
1551 120101 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 20.00
1551 120165 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 20.00
1551 120197 ด.ช. รวิพล ดอกกระถิน ป.6 20.00
1551 120203 ด.ช. กวินทรา อิ่มมูล ป.5 20.00
1551 120206 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 20.00
1551 120211 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 20.00
1551 120220 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 20.00
1551 120240 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 20.00
1551 120313 ด.ช. ณัฐภัทร รักษาพันธ์ ป.5 20.00
1551 120332 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.5 20.00
1551 120341 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 20.00
1551 120349 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 20.00
1551 120366 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 20.00
1551 120369 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 20.00
1551 120397 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 20.00
1551 120424 ด.ช. ศตคุณ ศรีเสวก ป.4 20.00
1551 120429 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 20.00
1551 120449 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 20.00
1551 120482 ด.ญ. พริฏฐา ธารสมบัติ ป.4 20.00
1551 120564 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.5 20.00
1551 120583 ด.ญ. กฤติยาณี กัดฟัก ป.4 20.00
1551 120590 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พงศ์ภูริจินดา ป.5 20.00
1551 120630 ด.ช. กันตะพัฒน์ โมกขะสมิต ป.5 20.00
1551 120634 ด.ช. สุวพิชญ์ พยัฆวิเชียร ป.6 20.00
1551 120639 ด.ช. กวินท์ จันทวงค์ ป.6 20.00
1551 120699 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 20.00
1551 120704 ด.ญ. เพียงบุญ เขื่อนสุวรรณ ป.5 20.00
1551 120706 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.4 20.00
1551 120709 ด.ญ. ปุญณมาส รุ่งดำรงค์ ป.4 20.00
1551 120730 ด.ช. พีระ ณ ระนอง ป.6 20.00
1551 120732 ด.ช. จิรอังกูร ฮันชาติ ป.6 20.00
1551 120735 ด.ญ. ปาลิณีย์ บุญปรีชา ป.5 20.00
1551 120772 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.5 20.00
1551 120828 ด.ช. ณัฐวินท์ สกุลเจน ป.5 20.00
1551 120860 ด.ญ. ชนิตา แสงบุญเรือง ป.6 20.00
1551 120884 ด.ช. ณัฐพล เดชะคุปต์ ป.6 20.00
1551 120888 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ หลวงศิลป์ ป.6 20.00
1551 120930 ด.ญ. อันนา พ่อค้า ป.6 20.00
1551 220001 ด.ช. กษิดิ์คณิน ยาสมุทร ป.5 20.00
1551 220015 ด.ช. ศุภวิชญ์ ชวนบุญ ป.6 20.00
1551 220032 ด.ญ. จรัสกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 20.00
1551 220050 ด.ญ. วิสารัตน์ กิจพิพิธ ป.6 20.00
1551 220080 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 20.00
1551 220203 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.5 20.00
1551 220264 ด.ช. สุรกฤษฏิ์ ดีขจรเดช ป.6 20.00
1551 220314 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.5 20.00
1551 220343 ด.ช. เจริญอภิธรม์ ชุตินธโร ป.5 20.00
1551 220387 ด.ช. นฤบดินทร์ อ่ำใจ ป.6 20.00
1551 220432 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.5 20.00
1551 220470 ด.ช. ชาญศร กิมยงค์ ป.5 20.00
1551 220532 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 20.00
1551 220547 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.5 20.00
1551 220571 ด.ญ. ณัฐธิดา เลิศวงศ์วีรชัย ป.5 20.00
1551 220627 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 20.00
1551 220630 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 20.00
1551 220637 ด.ช. ภัทรเวท สัยงาม ป.5 20.00
1551 220639 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 20.00
1551 220666 ด.ช. ธนกร ด้วงประภัศร์ ป.6 20.00
1551 220708 ด.ช. อธิศ อินทรีย์ ป.6 20.00
1551 220741 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 20.00
1551 220825 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.5 20.00
1551 220836 ด.ช. สิรวิชญ์ ป้อมจัตุรัส ป.6 20.00
1621 120042 ด.ช. อารยะ พรรณเชษฐ์ ป.6 15.00
1621 120117 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 15.00
1621 120190 ด.ช. กฤษณะ รื่นภาคภูมิ ป.4 15.00
1621 120194 ด.ช. ปธานิน อรุณสวัสดิ์ ป.6 15.00
1621 120298 ด.ญ. กวินธิดา ชารีโสม ป.6 15.00
1621 120303 ด.ญ. นภัษรินทร์ เช็ง ป.6 15.00
1621 120306 ด.ญ. พิรญาณ์ พันธ์จิตต์ ป.6 15.00
1621 120312 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.5 15.00
1621 120383 ด.ช. ปุญญพัฒน์ รุ่งกลั่น ป.6 15.00
1621 120411 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 15.00
1621 120420 ด.ช. ณัฏฐนันท์ จารุพันธ์ ป.5 15.00
1621 120459 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 15.00
1621 120580 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 15.00
1621 120611 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.5 15.00
1621 120674 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.5 15.00
1621 120690 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 15.00
1621 120692 ด.ญ. รดาณัฐ ศรีเกริกกริช ป.6 15.00
1621 120727 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.5 15.00
1621 120761 ด.ช. วาฎฏะวัน สัจจามั่น ป.6 15.00
1621 120770 ด.ญ. รัฐนันท์ พอควร ป.5 15.00
1621 120780 ด.ช. พิพัชร์ภณ สุขสวัสดิ์วงษ์ ป.5 15.00
1621 120794 ด.ช. วิชยะ เจิมประสาทสิทธิ์ ป.6 15.00
1621 120826 ด.ญ. ชมพูนุท ศรีสุข ป.6 15.00
1621 120914 ด.ญ. ไกรวิณี อนุพงศ์พัฒน์ ป.5 15.00
1621 120931 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 15.00
1621 220016 ด.ญ. เบญญาภา หวังฤทธิไกรกุล ป.6 15.00
1621 220220 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 15.00
1621 220413 ด.ช. จารุปกร ชัชวาลรัตน์ ป.6 15.00
1621 220457 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 15.00
1621 220524 ด.ช. ภูวิศ ฤกษ์หริ่ง ป.6 15.00
1621 220550 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.5 15.00
1621 220560 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.5 15.00
1621 220661 ด.ช. พงศ์ภีระ พรหมประยงค์ ป.5 15.00
1621 220731 ด.ญ. จิดาภา รุ่งจิรธนานนท์ ป.4 15.00
1621 220758 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.4 15.00
1621 220813 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 15.00
1621 220834 ด.ช. พงศธร ชินพงศ์ ป.4 15.00
1621 220835 ด.ช. พงศกร ชินพงศ์ ป.6 15.00
1659 120103 ด.ญ. พิยดา โสภา ป.6 10.00
1659 120251 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.5 10.00
1659 120261 ด.ญ. อภิชญานันท์ หาญรุจิระกำจร ป.5 10.00
1659 120270 ด.ญ. เอริฎา ลาภเจริญ ป.6 10.00
1659 120314 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.5 10.00
1659 120363 ด.ญ. กัณต์กนิษฐ์ ปั้นคุ่ย ป.5 10.00
1659 120374 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 10.00
1659 120818 ด.ญ. สุทธิดา กองสุข ป.6 10.00
1659 120875 ด.ญ. พรนภัส บุริพันธ์ ป.6 10.00
1659 120883 ด.ญ. นิจวรีย์ นาคเอี่ยม ป.6 10.00
1659 120904 ด.ญ. ภคอร เถลิงสกุล ป.6 10.00
1659 220021 ด.ญ. วรันธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.5 10.00
1659 220078 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 10.00
1659 220161 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 10.00
1659 220453 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.4 10.00
1659 220500 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.5 10.00
1659 220531 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 10.00
1659 220680 ด.ช. อัครภูมิ ทรัพย์สุนทร ป.6 10.00
1677 120719 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 5.00
1677 120746 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.5 5.00
1677 220202 ด.ช. พีรวิชญ์ สุคต ป.4 5.00
1677 220811 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 5.00