เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุกระดับชั้น

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(20 คะแนน)
1 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 20.00
1 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 20.00
1 653000 ด.ช. จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย ป.6 20.00
1 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 20.00
1 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 20.00
1 651237 ด.ช. ดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 20.00
1 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 20.00
1 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 20.00
1 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 20.00
10 652393 ด.ญ. วาทิตยา ลือศิริวัฒนา ป.6 19.00
10 652143 ด.ช. พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์ ป.6 19.00
10 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 19.00
10 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 19.00
10 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 19.00
10 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 19.00
10 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 19.00
10 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 19.00
10 650854 ด.ช. ปุญญพัฒฤน์ โชตินิสากรณ์ ป.6 19.00
10 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 19.00
10 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 19.00
10 650544 ด.ช. ภวัต ตั้งใจรักษา ป.6 19.00
10 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 19.00
10 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 19.00
10 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 19.00
10 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 19.00
10 652565 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.5 19.00
10 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 19.00
10 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 19.00
10 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 19.00
10 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 19.00
10 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 19.00
32 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 18.00
32 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 18.00
32 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 18.00
32 652395 ด.ญ. วรัทยา ลือศิริวัฒนา ป.6 18.00
32 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 18.00
32 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 18.00
32 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 18.00
32 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 18.00
32 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 18.00
32 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 18.00
32 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 18.00
32 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 18.00
32 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 18.00
32 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 18.00
32 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 18.00
32 651938 ด.ช. ธนิตพงศ์ มัตตะวรรณรุจน์ ป.6 18.00
32 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 18.00
32 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 18.00
32 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 18.00
32 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 18.00
32 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 18.00
32 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 18.00
32 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 18.00
32 650902 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.6 18.00
32 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 18.00
32 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 18.00
32 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 18.00
32 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 18.00
32 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 18.00
32 652128 ด.ญ. ปภัทร์สิริ จิระสุทัศน์ ป.5 18.00
32 652036 ด.ช. สุธินันท์ ง่วนเฮง ป.6 18.00
32 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 18.00
32 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 18.00
65 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 17.00
65 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 17.00
65 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 17.00
65 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 17.00
65 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 17.00
65 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 17.00
65 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 17.00
65 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 17.00
65 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 17.00
65 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 17.00
65 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 17.00
65 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 17.00
65 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 17.00
65 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 17.00
65 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 17.00
65 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 17.00
65 651784 ด.ญ. จิดาภา ฤทธิ์หมุน ป.5 17.00
65 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 17.00
65 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 17.00
65 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 17.00
65 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 17.00
65 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 17.00
65 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 17.00
65 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 17.00
65 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 17.00
65 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 17.00
65 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 17.00
65 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 17.00
65 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 17.00
65 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 17.00
65 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 17.00
65 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 17.00
65 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 17.00
65 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 17.00
65 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 17.00
65 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 17.00
65 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 17.00
65 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 17.00
65 652653 ด.ญ. ณิชานาฏ พุ่มศิริ ป.6 17.00
65 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 17.00
65 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 17.00
65 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 17.00
65 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 17.00
65 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 17.00
65 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 17.00
65 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 17.00
65 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 17.00
65 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 17.00
65 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 17.00
65 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 17.00
65 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 17.00
65 650561 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.6 17.00
65 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 17.00
65 651578 ด.ช. พสธร ศรไพศาล ป.6 17.00
65 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 17.00
120 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 16.00
120 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 16.00
120 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 16.00
120 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 16.00
120 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 16.00
120 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 16.00
120 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 16.00
120 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 16.00
120 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 16.00
120 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 16.00
120 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 16.00
120 652259 ด.ญ. ปานชีวา แย้มละมัย ป.6 16.00
120 651745 ด.ช. ตฤณ สุนทรรังสรรค์ ป.6 16.00
120 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 16.00
120 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 16.00
120 650359 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.6 16.00
120 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 16.00
120 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 16.00
120 650223 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.6 16.00
120 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 16.00
120 652434 ด.ญ. พิมพ์ชนก เจริญศรี ป.6 16.00
120 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 16.00
120 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 16.00
120 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 16.00
120 650461 ด.ช. กชเมธ อาภรณ์ศิริพงษ์ ป.6 16.00
120 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 16.00
120 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 16.00
120 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 16.00
120 651053 ด.ช. ณัฐพงษ์ ภู่ขาว ป.6 16.00
120 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 16.00
120 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 16.00
120 652105 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.6 16.00
120 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 16.00
120 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 16.00
120 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 16.00
120 652380 ด.ญ. จณิสตา เจือจันทร์ ป.6 16.00
120 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 16.00
120 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 16.00
120 650580 ด.ช. พชร พริบไหว ป.5 16.00
120 651668 ด.ญ. จอมจิตชญาน์ ทรัพย์เจริญ ป.5 16.00
120 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 16.00
120 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 16.00
120 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 16.00
120 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 16.00
120 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 16.00
120 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 16.00
120 650640 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.6 16.00
120 650873 ด.ช. กรณพงษ์ เกษอ่ำ ป.6 16.00
120 651813 ด.ญ. ปุษยา จันทร์พิพัฒน์ ป.6 16.00
120 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 16.00
120 651063 ด.ช. อิทธิกร โนรีเวช ป.6 16.00
120 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 16.00
120 652756 ด.ช. วัชระวิชญ์ มธุรันยานนท์ ป.6 16.00
120 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 16.00
120 651184 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.5 16.00
175 652194 ด.ญ. นีรชา อาชาสุวรรณ ป.6 15.00
175 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 15.00
175 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 15.00
175 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 15.00
175 650867 ด.ญ. ณัชชา จารุเกียรติกุล ป.6 15.00
175 651294 ด.ญ. ภัทรภูรี ภักดีกอบกุล ป.6 15.00
175 651842 ด.ช. วรพชร ทัศกุล ป.6 15.00
175 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 15.00
175 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 15.00
175 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 15.00
175 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 15.00
175 651533 ด.ญ. ปุณณิศา ฉิมสอาด ป.6 15.00
175 651807 ด.ช. โชติพัฒน์ แสงแก้ว ป.6 15.00
175 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 15.00
175 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 15.00
175 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 15.00
175 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 15.00
175 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 15.00
175 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 15.00
175 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 15.00
175 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 15.00
175 651697 ด.ญ. วรัทยา แสนหล้า ป.6 15.00
175 650857 ด.ญ. กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ ป.4 15.00
175 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 15.00
175 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 15.00
175 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 15.00
175 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 15.00
175 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 15.00
175 650576 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.6 15.00
175 651716 ด.ช. ธนภัทร ประดับมุข ป.6 15.00
175 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 15.00
175 651106 ด.ญ. กมลวดี ทิพยรัตน์ ป.6 15.00
175 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 15.00
175 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 15.00
175 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 15.00
175 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 15.00
175 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 15.00
175 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 15.00
175 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 15.00
175 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 15.00
175 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 15.00
175 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 15.00
175 651943 ด.ช. กฤศ ฉิมวัย ป.6 15.00
175 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 15.00
175 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 15.00
175 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 15.00
175 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 15.00
175 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 15.00
175 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 15.00
175 651551 ด.ญ. ภัสรวินท์ ตั้งศรีไพโรจน์ ป.6 15.00
175 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 15.00
175 652661 ด.ญ. จุฑาทิพย์ รอดลอยทุกข์ ป.6 15.00
175 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 15.00
175 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 15.00
175 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 15.00
175 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 15.00
175 652500 ด.ช. ต้นแสง มนตรีพิริยาภรณ์ ป.6 15.00
175 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 15.00
175 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 15.00
175 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 15.00
175 651747 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.5 15.00
175 651145 ด.ญ. พัณณิตา เสมจร ป.6 15.00
175 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 15.00
175 651223 ด.ช. ภัทริน กุลกุศล ป.6 15.00
175 650364 ด.ช. กฤชวริทธิ์ งามเลิศประเสริฐ ป.6 15.00
240 650521 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วงษ์นิพนธ์ ป.6 14.00
240 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 14.00
240 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 14.00
240 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 14.00
240 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 14.00
240 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 14.00
240 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 14.00
240 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 14.00
240 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 14.00
240 650777 ด.ช. ชนันธร แซ่ตั้ง ป.6 14.00
240 651663 ด.ญ. ปสุตา วัฒนธนวุฒิ ป.6 14.00
240 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 14.00
240 651919 ด.ญ. ณัฏฐ์วารี เรืองเวทย์วัฒนา ป.6 14.00
240 652428 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.5 14.00
240 650501 ด.ช. พิริยะ นุ่นมีศรี ป.6 14.00
240 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 14.00
240 651181 ด.ญ. พรปวีณ์ สมิทธิวงศ์ ป.6 14.00
240 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 14.00
240 650883 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.6 14.00
240 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 14.00
240 652636 ด.ญ. รภัสสา จิรกุลธนภัทร ป.6 14.00
240 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 14.00
240 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 14.00
240 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 14.00
240 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 14.00
240 652225 ด.ช. ศุภกร วงศ์วิไล ป.6 14.00
240 652707 ด.ช. ชญฏ ชลประเสริฐสุข ป.6 14.00
240 650002 ด.ช. กันตธีร์ จารวัฒน์ ป.6 14.00
240 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 14.00
240 652838 ด.ญ. ศุภิสรา ธรรมดี ป.6 14.00
240 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 14.00
240 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 14.00
240 650472 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์แสนสุข ป.5 14.00
240 650879 ด.ญ. ณัชชา แสงกระจ่าง ป.6 14.00
240 650656 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.6 14.00
240 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 14.00
240 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 14.00
240 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 14.00
240 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 14.00
240 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 14.00
240 652876 ด.ญ. รวิสรา สุกิตติวราพันธุ์ ป.6 14.00
240 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 14.00
240 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 14.00
240 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 14.00
240 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 14.00
240 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 14.00
240 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 14.00
240 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 14.00
240 652197 ด.ช. ปิติ นิ่มปิติวัน ป.6 14.00
240 652684 ด.ช. เคนตะ นาคาโนะ ป.6 14.00
240 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 14.00
240 650628 ด.ช. ศุภวิชญ์ สันโดด ป.6 14.00
240 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 14.00
240 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 14.00
240 651944 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.6 14.00
240 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 14.00
240 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 14.00
240 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 14.00
240 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 14.00
240 651135 ด.ญ. วริศรา จูระมงคล ป.6 14.00
240 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 14.00
240 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 14.00
240 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 14.00
240 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 14.00
240 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 14.00
240 652080 ด.ช. ธนัท ทรงจินดา ป.6 14.00
240 651955 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.6 14.00
240 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 14.00
240 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 14.00
240 651780 ด.ญ. อรนภา ชัยภักดี ป.6 14.00
240 651224 ด.ญ. วชิรญาณ์ สิริปัญญาวิทย์ ป.6 14.00
240 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 14.00
240 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 14.00
240 650741 ด.ญ. นิรินธนา รักในศิล ป.6 14.00
240 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 14.00
315 650827 ด.ญ. วรณัน ธันญะทวี ป.6 13.00
315 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 13.00
315 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 13.00
315 650342 ด.ญ. พราวฉัตรรัตน์ วันสุทันต์ ป.6 13.00
315 650058 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.6 13.00
315 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 13.00
315 652482 ด.ช. ธนกฤต วิทยนันท์ ป.6 13.00
315 651927 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.6 13.00
315 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 13.00
315 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 13.00
315 651099 ด.ช. ณฐภัค พุทธนาวงศ์ ป.6 13.00
315 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 13.00
315 650130 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.6 13.00
315 651296 ด.ญ. วรวลัญช์ จูบาง ป.5 13.00
315 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 13.00
315 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 13.00
315 652782 ด.ช. ทศพิธ พัฒนสิทธิกร ป.6 13.00
315 652853 ด.ญ. โชติกา บุญธวนันท์ ป.6 13.00
315 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 13.00
315 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 13.00
315 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 13.00
315 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 13.00
315 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 13.00
315 651559 ด.ญ. ณิชชาวีณ์ เปรมะอิทธิวัฒน์ ป.6 13.00
315 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 13.00
315 650180 ด.ช. มณฑล ศรีอินทสุทธิ์ ป.6 13.00
315 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 13.00
315 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 13.00
315 650722 ด.ช. อารักษ์ ลิ้มประสาท ป.6 13.00
315 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 13.00
315 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 13.00
315 652980 ด.ช. นภณัฏฐ์ บุญญาวานิชย์ ป.6 13.00
315 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 13.00
315 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 13.00
315 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 13.00
315 650079 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.6 13.00
315 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 13.00
315 652578 ด.ช. อนาวิลธ์ ด่านสวัสดิ์ ป.6 13.00
315 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 13.00
315 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 13.00
315 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 13.00
315 650833 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.6 13.00
315 650603 ด.ช. ธนภัทร บุญยืน ป.6 13.00
315 651238 ด.ช. ธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 13.00
315 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 13.00
315 652626 ด.ช. วสุภัทร พงศ์กิดาการ ป.6 13.00
315 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 13.00
315 651139 ด.ญ. ณัฐนรี โรจนากาศ ป.6 13.00
315 651609 ด.ญ. พิณธิดา มณีสุริยงค์ ป.6 13.00
315 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 13.00
315 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 13.00
315 652463 ด.ช. ธีชวิณณ์ ทองไชย ป.6 13.00
315 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 13.00
315 652137 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.6 13.00
315 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 13.00
315 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 13.00
315 651105 ด.ช. กษิดิ์ธรรม สื่อไพบูลย์ ป.6 13.00
315 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 13.00
315 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 13.00
315 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 13.00
315 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 13.00
315 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 13.00
315 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 13.00
315 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 13.00
315 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 13.00
315 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 13.00
315 650916 ด.ช. สรวัชญ์ มาเหล็ง ป.6 13.00
315 652621 ด.ญ. จินดารัตน์ ญาติ ป.6 13.00
315 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 13.00
315 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 13.00
315 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 13.00
315 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 13.00
315 650898 ด.ช. ชวภัฏ ศรีปริญโญทัย ป.6 13.00
315 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 13.00
315 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 13.00
315 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 13.00
315 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 13.00
315 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 13.00
315 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 13.00
315 651580 ด.ช. ณัฐรุจ บุญจารุพงศ์ ป.6 13.00
315 651984 ด.ญ. อภิชญา กิจจะการะ ป.6 13.00
315 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 13.00
315 650266 ด.ญ. อารดา เอกโองการ ป.5 13.00
315 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 13.00
315 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 13.00
315 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 13.00
315 650153 ด.ช. ปฐวี บัณฑิตกุล ป.5 13.00
315 652703 ด.ช. ณัฐพงศ์ ขำคง ป.6 13.00
315 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 13.00
315 652627 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.5 13.00
315 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 13.00
406 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 12.00
406 650217 ด.ช. ภูมิใจ เลื่องลือวงศ์ ป.6 12.00
406 650690 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.6 12.00
406 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 12.00
406 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 12.00
406 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 12.00
406 652198 ด.ญ. พิมปุญมณี ไชยประสิทธิ์ ป.6 12.00
406 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 12.00
406 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 12.00
406 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 12.00
406 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 12.00
406 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 12.00
406 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 12.00
406 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 12.00
406 651000 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.6 12.00
406 651282 ด.ญ. ภูรัชยา พร้อมภูวดล ป.6 12.00
406 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 12.00
406 650200 ด.ช. ธนกฤต ขาวสนิท ป.6 12.00
406 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 12.00
406 650812 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.6 12.00
406 651456 ด.ช. เดชาธร พรมจันทร์ ป.6 12.00
406 650998 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.6 12.00
406 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 12.00
406 652890 ด.ช. พุทธิปัญญ์ เกตุเขียว ป.6 12.00
406 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 12.00
406 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 12.00
406 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 12.00
406 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 12.00
406 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 12.00
406 652569 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.6 12.00
406 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 12.00
406 650025 ด.ช. นรภัทร เชาวน์เกษม ป.6 12.00
406 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 12.00
406 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 12.00
406 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 12.00
406 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 12.00
406 652051 ด.ช. อริญชัย ทรัพย์เจริญ ป.6 12.00
406 650981 ด.ญ. สุตาภัทร เอี่ยมบำรุง ป.6 12.00
406 650582 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.6 12.00
406 651845 ด.ญ. พรนัชชา ศุทธาดิศัย ป.6 12.00
406 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 12.00
406 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 12.00
406 651579 ด.ช. สรวิชญ์ ณ พัทลุง ป.6 12.00
406 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 12.00
406 650578 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.6 12.00
406 650932 ด.ช. กิจนที ธนารัชพิชิต ป.6 12.00
406 651990 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.6 12.00
406 652591 ด.ญ. รินรดา รอดเมื่อ ป.6 12.00
406 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 12.00
406 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 12.00
406 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 12.00
406 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 12.00
406 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 12.00
406 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 12.00
406 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 12.00
406 651315 ด.ช. กฤตภาส กิจสัมนางกูร ป.6 12.00
406 652509 ด.ช. กันตพล สุมานิก ป.6 12.00
406 652254 ด.ช. อิทธิพัทธ์ หาวิธีกุลธนา ป.6 12.00
406 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 12.00
406 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 12.00
406 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 12.00
406 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 12.00
406 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 12.00
406 652637 ด.ช. สรวิศ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 12.00
406 652854 ด.ช. พชฎะ กรุณามัย ป.6 12.00
406 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 12.00
406 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 12.00
406 651671 ด.ช. พีรวิชญ์ ดีเสมอ ป.6 12.00
406 653031 ด.ช. ธนกฤต นัดดามงคล ป.6 12.00
406 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 12.00
406 652413 ด.ช. ณัฎฐ์ธีร์ ฤกษ์สมโภชน์ ป.6 12.00
406 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 12.00
406 652522 ด.ช. ทำนุรัฐ ตันไพบูลย์ ป.6 12.00
406 652639 ด.ช. ชวิน ศิริพันธ์ ป.6 12.00
406 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 12.00
406 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 12.00
406 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 12.00
406 651252 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.6 12.00
406 651848 ด.ช. ธนภัทร เทียนถาวร ป.6 12.00
406 651841 ด.ช. ธีร์ดนัย เจริญสุขศิริ ป.5 12.00
406 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 12.00
406 652272 ด.ญ. พิมมาดา จินตนการ ป.5 12.00
406 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 12.00
489 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 11.00
489 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 11.00
489 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 11.00
489 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 11.00
489 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 11.00
489 652295 ด.ญ. วิรินทร์ญา นิธิวราเรืองชัย ป.6 11.00
489 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 11.00
489 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 11.00
489 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 11.00
489 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 11.00
489 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 11.00
489 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 11.00
489 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 11.00
489 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 11.00
489 652348 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.6 11.00
489 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 11.00
489 652422 ด.ช. ภีมะ ศรีวนิชย์ ป.6 11.00
489 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 11.00
489 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 11.00
489 652376 ด.ญ. ณชนก วลัยพัชรา ป.6 11.00
489 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 11.00
489 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 11.00
489 651956 ด.ญ. ณัฐสินี บรมสุข ป.6 11.00
489 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 11.00
489 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 11.00
489 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 11.00
489 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 11.00
489 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 11.00
489 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 11.00
489 652747 ด.ช. วงศพัทธ์ วรวุฒิ ป.5 11.00
489 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 11.00
489 650457 ด.ช. นพวงศธร วิกุลโรจน์พัฒน์ ป.6 11.00
489 651155 ด.ญ. เพ็ญพิชชา โพธิ์ปริสุทธิ์ ป.6 11.00
489 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 11.00
489 651366 ด.ญ. อรพิชญ์ กิจกุลนำชัย ป.6 11.00
489 651929 ด.ช. เขมทัต วีณิน ป.6 11.00
489 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 11.00
489 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 11.00
489 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 11.00
489 652770 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.5 11.00
489 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 11.00
489 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 11.00
489 651382 ด.ช. ฐิติวัชร์ คชชา ป.6 11.00
489 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 11.00
489 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 11.00
489 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 11.00
489 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 11.00
489 651519 ด.ญ. ณัฐณิชา วชิรรุ่งเรือง ป.5 11.00
489 652845 ด.ช. สิริภพ โขวิฑูรกิจ ป.6 11.00
489 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 11.00
489 650538 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.6 11.00
489 651368 ด.ญ. โสพิชา หิรัญนุช ป.6 11.00
489 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 11.00
489 652810 ด.ช. ภัชธฤต จิตต์จำนงค์ ป.5 11.00
489 651436 ด.ช. ปุณณวิช แปรงนารถ ป.6 11.00
489 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 11.00
489 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 11.00
489 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 11.00
489 650415 ด.ญ. ทิพย์นารา จารุทัศน์ ป.6 11.00
489 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 11.00
489 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 11.00
489 651921 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.6 11.00
489 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 11.00
489 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 11.00
489 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 11.00
489 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 11.00
489 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 11.00
489 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 11.00
489 650152 ด.ญ. ปวันรัตน์ จันทร์อินทร์ ป.6 11.00
489 652571 ด.ช. อัคราพัศศ์ ธนาพัชรโชติ ป.6 11.00
489 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 11.00
489 652316 ด.ญ. ณัฏฐณิชา มีแสง ป.6 11.00
489 651909 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.6 11.00
489 652158 ด.ญ. นิยตา มงคลนิมิตร ป.5 11.00
489 652888 ด.ช. ธาวิญ อินทพรต ป.4 11.00
489 651107 ด.ช. อิทธิมนตร์ บัวจำรัส ป.6 11.00
489 651703 ด.ช. วชิรวิทย์ เชิดฉันท์ ป.6 11.00
489 650435 ด.ช. ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ป.5 11.00
489 652914 ด.ช. ปารุส ป้อมเรือง ป.6 11.00
489 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 11.00
489 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 11.00
570 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 10.00
570 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 10.00
570 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 10.00
570 651023 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.6 10.00
570 650482 ด.ญ. กฤตภัทร เกลียวทอง ป.6 10.00
570 651016 ด.ญ. ปัญจภรรัศมิ์ สุวรรณรงค์ ป.6 10.00
570 650733 ด.ญ. วิธาดา อรรคสิริสถาวร ป.5 10.00
570 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 10.00
570 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 10.00
570 651749 ด.ญ. กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร ป.5 10.00
570 650969 ด.ช. นิโคลัย สวนกุหลาบ ป.6 10.00
570 652267 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล ป.5 10.00
570 652823 ด.ช. ณัฐนันท์ พูนลาภพาณิชย์ ป.5 10.00
570 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 10.00
570 650436 ด.ช. วัชรภัทร รุ่งเกียรติกุล ป.6 10.00
570 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 10.00
570 650952 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.6 10.00
570 650977 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.6 10.00
570 652468 ด.ญ. อนันตญา อนันตรุจกุล ป.6 10.00
570 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 10.00
570 651018 ด.ช. ศุภกร ภัทรเตชาวัฒน์ ป.6 10.00
570 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 10.00
570 651817 ด.ช. ศุภกร ตันสกุล ป.5 10.00
570 650062 ด.ญ. พุทธิฌา เก่งการพานิช ป.6 10.00
570 650310 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.6 10.00
570 650643 ด.ญ. นภสร ฉัตรเท ป.6 10.00
570 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 10.00
570 652139 ด.ช. วสุธรณ์ คำพิมลหิรัญรัช ป.6 10.00
570 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 10.00
570 650438 ด.ญ. ปุณย์พิชชา ช้อยชด ป.6 10.00
570 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 10.00
570 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 10.00
570 651461 ด.ช. วชิรวิชญ์ วชิรมงคลพงษ์ ป.6 10.00
570 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 10.00
570 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 10.00
570 650990 ด.ช. อรรถนนท์ สุพรมอินทร์ ป.6 10.00
570 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 10.00
570 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 10.00
570 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 10.00
570 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 10.00
570 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 10.00
570 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 10.00
570 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 10.00
570 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 10.00
570 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 10.00
570 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 10.00
570 652604 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.6 10.00
570 652787 ด.ญ. ณัฐณกัญญ์ อภิชาจุติกันต์ ป.6 10.00
570 650947 ด.ช. พิชญะ เอี่ยมสมุทร ป.6 10.00
570 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 10.00
570 651122 ด.ช. ธัชพงศ์ สีเขียวรัตน์ ป.6 10.00
570 652027 ด.ช. วชิรวิทย์ สุคนธะตามร์ ป.4 10.00
570 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 10.00
570 650234 ด.ญ. กันตินันท์ แจ้งวัง ป.6 10.00
570 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 10.00
570 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 10.00
570 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 10.00
570 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 10.00
570 652059 ด.ญ. ปทิตตา แสงรัตน์ ป.6 10.00
570 650066 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สมใจ ป.5 10.00
570 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 10.00
570 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 10.00
570 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 10.00
570 652154 ด.ช. นรวัชร์ นาคผุด ป.6 10.00
570 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 10.00
570 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 10.00
570 652828 ด.ญ. ญดา ชาปัญญา ป.5 10.00
570 652899 ด.ช. ปภังกร ปานเสน่ห์ ป.6 10.00
570 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 10.00
570 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 10.00
570 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 10.00
570 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 10.00
570 652852 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.6 10.00
570 651423 ด.ช. พันธ์ยศ ธีร์ธนพงศ์ ป.6 10.00
570 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 10.00
570 652156 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 10.00
570 652592 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.5 10.00
570 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 10.00
570 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 10.00
570 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 10.00
570 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 10.00
570 652192 ด.ช. รัชเดช นิลเปล่งแสง ป.5 10.00
570 652537 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.5 10.00
570 651115 ด.ช. นรภัทร เลิศทนงเดช ป.6 10.00
570 651487 ด.ช. อัคคเดช อัครพิพัฒน์กุล ป.6 10.00
570 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 10.00
570 651573 ด.ช. พีรวิชญ์ ร่วมนาพะยา ป.6 10.00
570 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 10.00
570 652070 ด.ช. ภพประวีร์ จริยปรัชญากุล ป.6 10.00
570 650492 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.6 10.00
570 650179 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.6 10.00
570 652456 ด.ช. สรธร มีชัย ป.6 10.00
570 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 10.00
570 650577 ด.ญ. อรรวินท์ มังคลรังษี ป.6 10.00
570 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 10.00
570 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 10.00
570 651555 ด.ญ. ฤติมา รัตนภิญโญวงศ์ ป.6 10.00
570 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 10.00
570 650861 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.6 10.00
570 650211 ด.ช. ณฤต ศานติวัฒน์ ป.5 10.00
570 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 10.00
570 651587 ด.ญ. อัยยาดา ชวดชุม ป.6 10.00
570 652829 ด.ญ. นันทภัค ลีลาภรณ์ ป.6 10.00
570 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 10.00
570 651369 ด.ช. ธีธัช ชูสกุล ป.5 10.00
570 652114 ด.ช. ปฏิภาณ ธิติเชษฐ์ตระกูล ป.6 10.00
570 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 10.00
570 652649 ด.ช. ณพสิทธิ์ ลิพลธา ป.4 10.00
570 652219 ด.ญ. ณฐมน คงจันทร์ ป.6 10.00
570 652870 ด.ช. ดิศกุล ศิลประดิษฐ์ ป.5 10.00
570 651993 ด.ช. ปริญญ์ อุ้ยนิรันดรกุล ป.5 10.00
570 650267 ด.ช. ธราธิป ธำรงศักดิ์สุวิทย์ ป.5 10.00
570 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 10.00
570 651017 ด.ช. กันตพล สันติรัตนโชติ ป.5 10.00
684 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 9.00
684 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 9.00
684 650984 ด.ช. ภาคิน จันทรัตน์ ป.6 9.00
684 652693 ด.ญ. อรฑัตตา จิตภัทร รามเดชะ ป.6 9.00
684 652068 ด.ญ. ชัญญานุช อินทรทรัพย์ ป.6 9.00
684 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 9.00
684 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 9.00
684 651875 ด.ช. ปวริศ บุญเกิด ป.6 9.00
684 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 9.00
684 652667 ด.ช. ศุภวิชญ์ อุรุพงศ์พิศาล ป.6 9.00
684 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 9.00
684 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 9.00
684 652864 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เล้าเจริญเสริม ป.6 9.00
684 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 9.00
684 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 9.00
684 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 9.00
684 650027 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.6 9.00
684 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 9.00
684 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 9.00
684 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 9.00
684 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 9.00
684 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 9.00
684 652577 ด.ญ. ลักษณารีย์ มาเฉลิม ป.6 9.00
684 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 9.00
684 651969 ด.ญ. สุภานิษา วงษ์รอด ป.6 9.00
684 650053 ด.ช. อรรถ ภูมิจิตร ป.5 9.00
684 650305 ด.ญ. มนัสนันท์ ชูโชติถาวร ป.6 9.00
684 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 9.00
684 650587 ด.ญ. ณัฐนิชา ปั้นจั่น ป.6 9.00
684 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 9.00
684 650735 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.6 9.00
684 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 9.00
684 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 9.00
684 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 9.00
684 651195 ด.ญ. กวิสรา กาญจนรัตน์ ป.6 9.00
684 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 9.00
684 652134 ด.ช. ปภิณวิช จิรภัทรสิทธา ป.6 9.00
684 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 9.00
684 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 9.00
684 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 9.00
684 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 9.00
684 652325 ด.ญ. วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา ป.6 9.00
684 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 9.00
684 652425 ด.ช. อัครวิชญ์ โรจนบุรานนท์ ป.6 9.00
684 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 9.00
684 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 9.00
684 650248 ด.ช. ประพล คงสกุล ป.6 9.00
684 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 9.00
684 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 9.00
684 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 9.00
684 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 9.00
684 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 9.00
684 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 9.00
684 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 9.00
684 651850 ด.ญ. นพรรษอร ผลิใบ ป.6 9.00
684 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 9.00
684 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 9.00
684 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 9.00
684 650169 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.6 9.00
684 651266 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.6 9.00
684 651855 ด.ช. สรวิชญ์ สุทธิสุข ป.6 9.00
684 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 9.00
684 652250 ด.ญ. ปริยากร ณ ระนอง ป.6 9.00
684 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 9.00
684 650821 ด.ญ. ธัญชนก เรืองดิษฐ์ ป.6 9.00
684 650742 ด.ช. ชนาธิป ศรีสอาด ป.5 9.00
684 652257 ด.ญ. นีราวรินทร์ นรัจฉริยางกูร ป.5 9.00
684 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 9.00
684 652886 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ตันฮู้ ป.5 9.00
684 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 9.00
684 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 9.00
684 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 9.00
684 651091 ด.ญ. วานิษฎ์ฉมา เจียมพัฒนขจร ป.6 9.00
684 651272 ด.ช. ภาณุวัชร เตชะกำธรกิจ ป.5 9.00
684 651412 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง ป.5 9.00
684 651065 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.6 9.00
684 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 9.00
684 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 9.00
684 652420 ด.ญ. ปทิตตา พิศิษฐการ ป.6 9.00
684 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 9.00
684 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 9.00
684 651450 ด.ช. ศิวกรณ์ บุญหนุน ป.5 9.00
684 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 9.00
684 652066 ด.ช. ธนภัทร คำคม ป.6 9.00
684 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 9.00
684 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 9.00
684 651253 ด.ญ. ปภาดา สืบปรุ ป.5 9.00
684 651758 ด.ช. รัชชานนท์ อภิชนบุตร ป.4 9.00
684 651950 ด.ช. วิกร นิธิชัยภากุล ป.6 9.00
684 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 9.00
684 651582 ด.ญ. ภิญญ์วริณ อมรชัยชาญ ป.6 9.00
684 651711 ด.ญ. กัลย์ณพร ตันวรเศรษฐี ป.6 9.00
684 652398 ด.ญ. ดากานดา ขันตยาภรณ์ ป.6 9.00
684 652147 ด.ญ. ธณิชา ศรีสุตา ป.6 9.00
684 652716 ด.ญ. กุริศรา ต๊ะตา ป.6 9.00
684 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 9.00
684 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 9.00
684 652513 ด.ช. นิพัทธ์ เดชจริง ป.6 9.00
684 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 9.00
684 650820 ด.ญ. อัญชสา รุ่งเรืองสาคร ป.6 9.00
684 651648 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 9.00
684 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 9.00
684 650929 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.6 9.00
684 651741 ด.ช. ธนภัทร วงศ์บุญ ป.6 9.00
684 652647 ด.ญ. ณัฐภัสสร เสนากัสป์ ป.6 9.00
684 651090 ด.ช. กรณภว์ พุทธิพาลี ป.6 9.00
684 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 9.00
684 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 9.00
684 650723 ด.ช. ศรัณภัสร์ มากเกตุ ป.6 9.00
684 650944 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.6 9.00
684 650928 ด.ช. ทีฆณัฏฐ์ แตงตาด ป.5 9.00
684 652007 ด.ญ. ธนชาภัทร มีสมญาณ ป.6 9.00
684 650786 ด.ญ. ปุณญาดา เลิศทองมี ป.4 9.00
684 650283 ด.ช. นฤเทพ สุขโสภี ป.5 9.00
684 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 9.00
684 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 9.00
684 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 9.00
684 651732 ด.ญ. ปาณิสรา วงศ์ใหญ่ ป.5 9.00
684 650345 ด.ช. พัทธนันท์ สุวรรณรัศมี ป.6 9.00
684 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 9.00
684 651293 ด.ญ. ประกายแก้ว ใจสำคัญ ป.5 9.00
684 651297 ด.ญ. ลฎาภา วิชัยโย ป.5 9.00
806 650221 ด.ญ. รพีภัทร ตาปสนันท์ ป.6 8.00
806 650660 ด.ญ. ทัตพิชชา ลักษณะะพรหม ป.6 8.00
806 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 8.00
806 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 8.00
806 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 8.00
806 651688 ด.ช. นพกร สินวิริยะกุล ป.6 8.00
806 651653 ด.ญ. ธีริศรา อมรพุทธพล ป.6 8.00
806 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 8.00
806 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 8.00
806 652009 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 8.00
806 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 8.00
806 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 8.00
806 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 8.00
806 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 8.00
806 652377 ด.ญ. กัญญ์วรา เถาทับนุ่ม ป.6 8.00
806 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 8.00
806 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 8.00
806 652819 ด.ช. ภพธรรม วิสายอน ป.6 8.00
806 652884 ด.ญ. ณัฏฐ์ฎาพร มณีเสาวนพ ป.6 8.00
806 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 8.00
806 650848 ด.ช. กานตธีร์ สุ่มอิ่ม ป.6 8.00
806 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 8.00
806 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 8.00
806 651996 ด.ช. กานต์ ไชยมาเสรีกุล ป.5 8.00
806 652913 ด.ญ. พราวบุญ ไกรสรกุล ป.5 8.00
806 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 8.00
806 651985 ด.ช. พิชเยศ มุสิกะวัน ป.6 8.00
806 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 8.00
806 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 8.00
806 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 8.00
806 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 8.00
806 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 8.00
806 650864 ด.ญ. กัณยาวีร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 8.00
806 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 8.00
806 650125 ด.ญ. ศุภรา ฉันทพันธุ์ ป.6 8.00
806 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 8.00
806 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 8.00
806 650523 ด.ช. ธาราดร สุพัฒนา ป.6 8.00
806 650784 ด.ญ. ณัฐนันท์ วุฒิพนมศักดิ์ ป.6 8.00
806 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 8.00
806 650379 ด.ช. กิตติพิชญ์ ไทรแจ่มจันทร์ ป.6 8.00
806 652047 ด.ญ. พัทธนันท์ จุลกะ ป.6 8.00
806 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 8.00
806 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 8.00
806 652557 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.6 8.00
806 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 8.00
806 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 8.00
806 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 8.00
806 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 8.00
806 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 8.00
806 651528 ด.ช. ปพนกร เททะสังข์ ป.6 8.00
806 651756 ด.ญ. อัยรดา สุวรรณพฤกษ์ ป.4 8.00
806 652696 ด.ญ. ณิชนันทน์ หลีสกุล ป.6 8.00
806 652517 ด.ญ. นภัสนันท์ พันถม ป.6 8.00
806 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 8.00
806 651788 ด.ช. ภิเศกสินธุ์ นิยมธรรมกิจ ป.6 8.00
806 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 8.00
806 652169 ด.ญ. เบญญาภา ชาติครบุรี ป.6 8.00
806 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 8.00
806 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 8.00
806 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 8.00
806 651169 ด.ช. จักรภัทร เอี่ยมธนากุล ป.6 8.00
806 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 8.00
806 652655 ด.ช. ปราย ชลศรานนท์ ป.6 8.00
806 650007 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.6 8.00
806 650146 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.6 8.00
806 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 8.00
806 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 8.00
806 651055 ด.ญ. ปริชมน ทรัพย์สิทธิพงศ์ ป.6 8.00
806 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 8.00
806 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 8.00
806 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 8.00
806 651334 ด.ญ. ญาดา สมรรถสุวรรณ ป.6 8.00
806 652049 ด.ช. อังศุ รุ้งรุจิเมฆ ป.6 8.00
806 652767 ด.ญ. มติมนต์ เหมือนนรุท ป.6 8.00
806 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 8.00
806 650340 ด.ญ. ภิญญดา เชี่ยวสิริขจร ป.6 8.00
806 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 8.00
806 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 8.00
806 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 8.00
806 650858 ด.ญ. ณัฐกฤตา ทองดี ป.4 8.00
806 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 8.00
806 651651 ด.ญ. ธันยรสธร วงษ์วัฒนา ป.6 8.00
806 652686 ด.ช. ชิษณุ ศรีเจริญ ป.6 8.00
806 650245 ด.ญ. สุพัชร์ภรณ์ ประดิษฐสอน ป.5 8.00
806 650953 ด.ช. สิรภพ คงคาวิทูร ป.6 8.00
806 651735 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.6 8.00
806 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 8.00
806 651094 ด.ญ. ชยพัทธ์ กรกิจสุวรรณ ป.5 8.00
806 652371 ด.ญ. กรชุดา ชื่นสุราษฎร์ ป.6 8.00
806 650484 ด.ญ. รวิภา ตั้งตรงกิจเจริญ ป.4 8.00
806 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 8.00
806 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 8.00
806 652697 ด.ญ. ชนัญชิตา จารุสิริสวัสดิ์ ป.5 8.00
806 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 8.00
806 650641 ด.ญ. สกุลยา มหาบุณย์ ป.6 8.00
806 650940 ด.ช. ธาวิน กองมณี ป.5 8.00
806 652193 ด.ช. คุณกร นิลเปล่งแสง ป.4 8.00
806 650380 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.5 8.00
806 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 8.00
806 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 8.00
806 651540 ด.ญ. นรีรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ ป.5 8.00
806 650911 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.5 8.00
806 652244 ด.ช. ชูเดช ชิงช่วงชัย ป.4 8.00
806 650060 ด.ญ. ญาณพร อิ่่มอกใจ ป.6 8.00
806 651109 ด.ช. ชวาล เปล่งวิทยา ป.6 8.00
806 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 8.00
806 650479 ด.ญ. ฟ้าใส หลักเมือง ป.4 8.00
806 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 8.00
806 651991 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.6 8.00
806 651925 ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล ป.5 8.00
806 652091 ด.ช. ณัฐภัทร มีอำนาจ ป.6 8.00
806 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 8.00
806 651552 ด.ช. ชยณัฐ พรมเวียง ป.6 8.00
806 652952 ด.ช. ภากร หงษ์หิรัญเรือง ป.6 8.00
806 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 8.00
806 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 8.00
806 650450 ด.ช. ณพวิทย์ บุญญราศรี ป.6 8.00
806 650669 ด.ญ. ปภัสสร ด่านเจริญ ป.6 8.00
806 650839 ด.ช. พสุภพ นาคะชาต ป.6 8.00
806 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 8.00
806 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 8.00
806 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 8.00
806 652991 ด.ช. ภาสวิชญ์ สนสายันต์ ป.6 8.00
806 651858 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.6 8.00
806 652965 ด.ญ. ปณิฐสรา จึงสมประสงค์ ป.6 8.00
806 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 8.00
806 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 8.00
806 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 8.00
806 650040 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา วรจิตวรรณากุล ป.6 8.00
806 650499 ด.ช. อชิรวิชญ์ ปิยะสัจจบูลย์ ป.5 8.00
806 652045 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.6 8.00
806 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 8.00
806 652880 ด.ญ. ฉัตร์นลิน ณัทสิริสิรภัทร ป.5 8.00
806 652046 ด.ญ. ณิชนันทน์ พันธุ์สถิตย์วงศ์ ป.6 8.00
806 651048 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.6 8.00
806 652904 ด.ช. พงศ์ภัทร วัฒนสุข ป.6 8.00
806 652881 ด.ช. อชิรวัชร์ จิตเจริญปรนันท์ ป.4 8.00
806 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 8.00
806 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 8.00
806 652882 ด.ญ. ณัฎฐ์กานต์ อภิสิทธิ์ ป.5 8.00
806 650548 ด.ช. ทรัพย์ทวี ยศพริ้งพันธ์ ป.6 8.00
806 652973 ด.ญ. ญาณิศา จันทร์มั่งคั่ง ป.5 8.00
806 652836 ด.ช. ชิติพัทธ์ ช้อนแก้ว ป.6 8.00
806 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 8.00
951 651216 ด.ช. วันมงคล พิลาศรี ป.6 7.00
951 651003 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ เพ็งตราพันธ์ุ ป.5 7.00
951 650567 ด.ช. คู่บุญ จิตตวงค์ ป.6 7.00
951 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 7.00
951 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 7.00
951 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 7.00
951 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 7.00
951 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 7.00
951 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 7.00
951 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 7.00
951 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 7.00
951 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 7.00
951 652166 ด.ญ. พิชญ์สินี น้อยอินทร์วงศ์ ป.5 7.00
951 650447 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ อินทรักษ์ ป.6 7.00
951 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 7.00
951 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 7.00
951 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 7.00
951 652079 ด.ช. สัณหณัฐ วิชัย ป.6 7.00
951 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 7.00
951 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 7.00
951 652894 ด.ช. วรากร มนต์คาถา ป.6 7.00
951 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 7.00
951 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 7.00
951 650890 ด.ญ. โสภิดา เนียมขันธ์ ป.6 7.00
951 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 7.00
951 651069 ด.ญ. ชนกนันท์ สิงหอุบล ป.6 7.00
951 651311 ด.ญ. ณิชาภัสสร์ นาคาสุ ป.6 7.00
951 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 7.00
951 652151 ด.ช. พร้อมบุญ สังข์สุวรรณ ป.5 7.00
951 652816 ด.ช. อริยพัฒฐ์ สมสุด ป.5 7.00
951 650413 ด.ญ. อรอินทุ์ ก๋งอุบล ป.5 7.00
951 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 7.00
951 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 7.00
951 650352 ด.ญ. พลอยนภัส โกมลารชุน ป.6 7.00
951 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 7.00
951 651406 ด.ญ. กชพรรณ ศรแก้ว ป.6 7.00
951 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 7.00
951 651409 ด.ช. ณัฐนนท์ เลิศศักดิ์ธนกุล ป.6 7.00
951 651652 ด.ช. ธันยวรรศธร วงษ์วัฒนา ป.6 7.00
951 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 7.00
951 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 7.00
951 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 7.00
951 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 7.00
951 652265 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.6 7.00
951 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 7.00
951 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 7.00
951 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 7.00
951 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 7.00
951 650713 ด.ช. ธนภัทร เชี่ยวชาญ ป.6 7.00
951 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 7.00
951 650671 ด.ญ. ดนิตา ภูมิสิงหราช ป.6 7.00
951 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 7.00
951 651323 ด.ญ. ธันยพัฒน์ ถาวรเลิศชัย ป.6 7.00
951 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 7.00
951 651512 ด.ช. บุรพล เรืองพยุงศักดิ์ ป.5 7.00
951 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 7.00
951 652523 ด.ช. พรพิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ ป.5 7.00
951 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 7.00
951 650005 ด.ญ. เขมณิช ชัยยุตต์ ป.5 7.00
951 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 7.00
951 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 7.00
951 652263 ด.ญ. ณฐิตา สินสุวรรณ ป.4 7.00
951 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 7.00
951 651010 ด.ญ. พิมพ์นารา ศรีมันทยามาศ ป.6 7.00
951 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 7.00
951 650963 ด.ช. กวินภพ ชินเมธีพิทักษ์ ป.6 7.00
951 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 7.00
951 650182 ด.ญ. วรัญญา วิสาวะโท ป.6 7.00
951 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 7.00
951 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 7.00
951 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 7.00
951 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 7.00
951 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 7.00
951 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 7.00
951 650559 ด.ญ. กชณา เจริญศุภนิมิตร ป.5 7.00
951 650945 ด.ช. ปฐมชัย ศรีเจริญ ป.6 7.00
951 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 7.00
951 651376 ด.ช. ปิธิพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ป.4 7.00
951 651439 ด.ญ. ชาลิสา สังขดิษฐ์ ป.6 7.00
951 651933 ด.ช. ธนวิชญ์ จรุงเรืองเกียรติ ป.5 7.00
951 652409 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.6 7.00
951 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 7.00
951 650555 ด.ช. ภูวนนท์ มีวอน ป.6 7.00
951 652748 ด.ญ. มาริสา ขำอินทร์ ป.6 7.00
951 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 7.00
951 650159 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.6 7.00
951 651400 ด.ช. ปริญ ตันสถาวีรัฐ ป.5 7.00
951 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 7.00
951 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 7.00
951 652058 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.5 7.00
951 652873 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.4 7.00
951 652721 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช ป.6 7.00
951 650286 ด.ช. จิณณ์ ประจันตะเสน ป.6 7.00
951 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 7.00
951 651611 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.6 7.00
951 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 7.00
951 652347 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.6 7.00
951 650080 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.5 7.00
951 650216 ด.ช. วิชัยธร โกมลทัต ป.6 7.00
951 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 7.00
951 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 7.00
951 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 7.00
951 652025 ด.ช. วรวรรธน์ สุคนธะตามร์ ป.6 7.00
951 651849 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.6 7.00
951 652687 ด.ช. อธิกิตติ์ บำรุงเอื้อ ป.5 7.00
951 651088 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.6 7.00
951 651942 ด.ช. ชนันธร การะเกตุ ป.5 7.00
951 650437 ด.ช. กิตติกร ดอนพรไพร ป.6 7.00
951 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 7.00
951 650141 ด.ญ. ยูราวรรณ ศรีสุวรรณ ป.6 7.00
951 651174 ด.ช. ศิรวัฒน์ มาพิบูลย์ ป.4 7.00
951 651071 ด.ช. ธีรวีร์ ปรีชาธร ป.6 7.00
951 651792 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.6 7.00
951 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 7.00
951 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 7.00
951 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 7.00
951 652954 ด.ช. ภูรินท์ ภควัตศิตานนท์ ป.6 7.00
951 650483 ด.ช. กฤติน เกียรติธรรมรงค์ ป.6 7.00
951 651553 ด.ญ. ฐิติภัทรา พรมเวียง ป.6 7.00
951 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 7.00
951 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 7.00
951 652715 ด.ช. วริศร์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ป.6 7.00
951 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 7.00
951 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 7.00
951 651852 ด.ช. พิชญภูมิ บุตรวงศ์โสภา ป.4 7.00
951 652474 ด.ญ. โชติกา เหล่าบุศณ์อนันต์ ป.5 7.00
951 651986 ด.ญ. เขมวันต์ ดุราศวิน ป.5 7.00
951 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 7.00
951 652279 ด.ญ. กันต์รพี โม้ดา ป.5 7.00
951 652189 ด.ญ. สโรชภัทร์ อนุสรณ์พาณิชย์ ป.5 7.00
951 651111 ด.ช. ปัญญากร วิภาสวัชรโยธิน ป.6 7.00
951 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 7.00
951 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 7.00
951 652996 ด.ช. พัชระพล วิริยะสมบัติ ป.5 7.00
951 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 7.00
951 652633 ด.ญ. ณัฐกฤตา ชัยประกิจ ป.6 7.00
951 651067 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.6 7.00
951 652997 ด.ญ. เมธปรียา บุญธรรม ป.6 7.00
951 651160 ด.ญ. วริศรา คำจีน ป.4 7.00
951 651815 ด.ช. เสกฐวุฒิ ศรีพุฒ ป.6 7.00
951 650277 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.6 7.00
951 651998 ด.ช. นรบดี อาจกล้า ป.5 7.00
951 652625 ด.ช. วริทธิ์ อึ้งจงเจตน์ ป.5 7.00
951 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 7.00
951 650664 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.6 7.00
951 652817 ด.ญ. ปุญญาภา เลิศสถาพรสุข ป.6 7.00
951 650434 ด.ช. ธนิกวินทว์ ฤกษ์สมสุนัย ป.4 7.00
951 652605 ด.ญ. จิรัชยา ใจยินดี ป.6 7.00
951 651133 ด.ญ. ศิศิรา พวงสำลี ป.6 7.00
951 652378 ด.ญ. ณหทัย วลัยพัชรา ป.6 7.00
951 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 7.00
951 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 7.00
951 651083 ด.ช. สรวุฒ สังข์ทอง ป.6 7.00
951 650824 ด.ช. สุรเศรษฐ์ พึ่งประชา ป.4 7.00
1105 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 6.00
1105 650177 ด.ญ. พิชามญชุ์ พลเดช ป.5 6.00
1105 650493 ด.ช. รู้คุณ ภูรัตน์ ป.6 6.00
1105 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 6.00
1105 651640 ด.ช. พิชญะ ไชยโชติช่วง ป.6 6.00
1105 650109 ด.ญ. พรรวินท์ ภุชงคกุล ป.6 6.00
1105 650611 ด.ญ. ณัฐทิตา จุติมา ป.6 6.00
1105 651057 ด.ญ. ชญาณิษฐ์ เอกนุช ป.6 6.00
1105 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 6.00
1105 651511 ด.ช. ธรรศ พรมศิริ ป.5 6.00
1105 650759 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.6 6.00
1105 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 6.00
1105 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 6.00
1105 650387 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ชุณหรัตน์ ป.5 6.00
1105 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 6.00
1105 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 6.00
1105 652837 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ด่านศิริวัฒน์ ป.6 6.00
1105 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 6.00
1105 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 6.00
1105 651264 ด.ญ. พัชร์ลิตา รัตนสุมาวงศ์ ป.6 6.00
1105 650332 ด.ช. สมัชญ์ เดียวตระกูล ป.6 6.00
1105 651465 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.6 6.00
1105 652561 ด.ญ. ณภัสนันท์ โสภณวิมลรัตน์ ป.6 6.00
1105 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 6.00
1105 652857 ด.ช. รพีพงษ์ ตั้งจิตเจริญ ป.6 6.00
1105 650613 ด.ญ. พิมพ์ฐดา ธนโชคชัยพงศ์ ป.6 6.00
1105 650236 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.6 6.00
1105 651896 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.5 6.00
1105 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 6.00
1105 652405 ด.ญ. นลินรัตน์ คิคูชิ ป.6 6.00
1105 650625 ด.ญ. ชญานิษฐ์ เกตุสุวรรณ ป.6 6.00
1105 651626 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ทุมสท้าน ป.6 6.00
1105 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 6.00
1105 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 6.00
1105 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 6.00
1105 652207 ด.ช. นิกันกร กวนพฤกษ์ ป.6 6.00
1105 652892 ด.ช. ปราชญา กิจยโภค ป.6 6.00
1105 650475 ด.ช. ตรัยคุณ เริงรักษ์ ป.6 6.00
1105 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 6.00
1105 652363 ด.ญ. พัชญ์พิดา วงศ์ไชยสาคร ป.5 6.00
1105 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 6.00
1105 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 6.00
1105 651684 ด.ญ. ณสิริ สินุธก ป.5 6.00
1105 652174 ด.ช. จิราวัฒน์ เรืองธัญยธรณ์ ป.6 6.00
1105 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 6.00
1105 650921 ด.ช. พุทธคุณ สิริวัฒนานนท์กุล ป.6 6.00
1105 650746 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ชัชวาลย์ ป.5 6.00
1105 651008 ด.ญ. นันท์นภัส ทองประดับ ป.6 6.00
1105 652268 ด.ญ. ทักษอร รอดน้อย ป.6 6.00
1105 653022 ด.ช. สิรภพ ภมรมานพ ป.6 6.00
1105 652289 ด.ช. นราวิชญ์ จันทประดิษฐ ป.6 6.00
1105 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 6.00
1105 650509 ด.ญ. นระฟ้า ผลาวัลย์ ป.6 6.00
1105 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 6.00
1105 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 6.00
1105 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 6.00
1105 650736 ด.ญ. ชนมน ศรารัชต์ ป.5 6.00
1105 652624 ด.ญ. ธีร์จุฑา ทัพเสนีย์ ป.5 6.00
1105 650050 ด.ช. ณพัชร เลขะชัย ป.5 6.00
1105 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 6.00
1105 650599 ด.ช. ธนาพล ลักษมีคุณากร ป.6 6.00
1105 650880 ด.ญ. ณฐมน สโกฟิวด์ ป.6 6.00
1105 651035 ด.ช. ภัตธนสันต์ เตชนะรุ่งโรจน์ ป.5 6.00
1105 651463 ด.ญ. ศศิณัฐ วังโสม ป.5 6.00
1105 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 6.00
1105 651013 ด.ช. สวัชกร สันตยานนท์ ป.6 6.00
1105 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 6.00
1105 652403 ด.ช. ปัณณชา เพชรฤทธิ์ ป.6 6.00
1105 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 6.00
1105 652975 ด.ญ. ชลชา ไหสุภา ป.6 6.00
1105 651039 ด.ช. รัชพงศ์ โคตรประทุม ป.6 6.00
1105 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 6.00
1105 652611 ด.ญ. บุญญิสา ชื่นตะโก ป.6 6.00
1105 650822 ด.ญ. กันยาวีร์ หาญพัฒนะนุสรณ์ ป.6 6.00
1105 651980 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.6 6.00
1105 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 6.00
1105 652469 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีเชาว์ ป.5 6.00
1105 652945 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.6 6.00
1105 653011 ด.ช. ธนกฤต บุญส่งธนารักษ์ ป.5 6.00
1105 652978 ด.ช. กรภณ อยู่ยืน ป.6 6.00
1105 651869 ด.ญ. ณัฐนันท์ คำพอง ป.6 6.00
1105 650610 ด.ช. กิตินัทธ์ ฉัตรบูรภานันท์ ป.4 6.00
1105 652959 ด.ช. ภคิน จูพานิชย์ ป.5 6.00
1105 650194 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.6 6.00
1105 650922 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.6 6.00
1105 651158 ด.ญ. สุวิชาดา คำจีน ป.6 6.00
1105 651258 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.5 6.00
1105 650525 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.6 6.00
1105 652003 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ป.5 6.00
1105 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 6.00
1105 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 6.00
1105 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 6.00
1105 651621 ด.ช. ภูมิพัฒน์ นิรันพรพุทธา ป.6 6.00
1105 652060 ด.ช. ธปณัฐ โมรากุล ป.5 6.00
1105 652877 ด.ญ. สุชานิดา นรสิงห์ ป.6 6.00
1105 650979 ด.ญ. ภัทรวดี ศักดารณรงค์ ป.5 6.00
1105 650993 ด.ญ. ชนมน สุขุมาลพันธ์ ป.6 6.00
1105 651514 ด.ช. ภาคิน วานันท์สุข ป.5 6.00
1105 651864 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.6 6.00
1105 651808 ด.ช. พีรพัฒน์ เขมะจารี ป.5 6.00
1105 652044 ด.ญ. วรณัน ดำสี ป.4 6.00
1105 652559 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.5 6.00
1105 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 6.00
1105 650072 ด.ญ. วิมพ์วิภา การทรัพย์เวชกิจ ป.5 6.00
1105 650116 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.6 6.00
1105 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 6.00
1105 650623 ด.ช. วศิน ดำรงศีล ป.5 6.00
1105 651015 ด.ช. ธชนัฐ สิริกุลพิบูลย์ ป.6 6.00
1105 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 6.00
1105 651492 ด.ช. ณภัทร ตากมัจฉา ป.5 6.00
1105 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 6.00
1105 652085 ด.ญ. อิสริยา อภิวันทนกุล ป.5 6.00
1105 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 6.00
1105 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 6.00
1105 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 6.00
1105 651462 ด.ญ. คีรติ ผ่องโสภณ ป.6 6.00
1105 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 6.00
1105 652221 ด.ช. ปวรปรัชญ์ ทองงาม ป.6 6.00
1105 651877 ด.ญ. ภูริชา เชาวริทธิ์ ป.5 6.00
1105 652840 ด.ญ. พรนภัส สุขพูน ป.6 6.00
1105 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 6.00
1105 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 6.00
1105 651392 ด.ช. เทพประสิทธิ์ เอี่ยมอำนวย ป.5 6.00
1105 652241 ด.ญ. ณภัทร สว่างศรี ป.6 6.00
1105 650674 ด.ญ. ชีม ภูมิสิงหราช ป.4 6.00
1105 651290 ด.ญ. ขวัญช้าว ชิดใจ ป.5 6.00
1105 650978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.6 6.00
1105 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 6.00
1105 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 6.00
1105 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 6.00
1105 652564 ด.ญ. ธาราทิพย์ ทนงศักดิ์ ป.5 6.00
1105 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 6.00
1105 652179 ด.ช. คณิศร พุฒพินิจ ป.6 6.00
1105 650012 ด.ช. กันตพงศ์ บุญมาก ป.6 6.00
1105 651365 ด.ช. พชร ตระกูลมณีเนตร ป.5 6.00
1105 651665 ด.ญ. พภัสสรณ์ สุขเจริญสมบัติ ป.6 6.00
1105 651693 ด.ญ. ณัฐวรรณ เอื้อมเสถียรพร ป.6 6.00
1105 652547 ด.ช. ภาสวุฒิ อนันตเจริญ ป.6 6.00
1105 653009 ด.ช. นนทพัทธ์ เสมศรี ป.5 6.00
1105 652972 ด.ช. กฤษตฤณ อินทร์แจ้ง ป.4 6.00
1105 651620 ด.ช. ณัฏฐ์วรันธร วิเศษอักษร ป.5 6.00
1105 650010 ด.ญ. สุพิชชา ไทยรัตน์ ป.6 6.00
1105 652228 ด.ญ. มนัสน้นท์ ทองรอด ป.6 6.00
1105 652042 ด.ช. นราวิชญ์ เตจะมา ป.5 6.00
1105 652805 ด.ช. อัฑฒกร มงคลคี ป.6 6.00
1105 652739 ด.ญ. สริตา บุญเติม ป.5 6.00
1105 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 6.00
1105 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 6.00
1105 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 6.00
1105 651912 ด.ญ. กฤติญา ชวเลิศสกุล ป.4 6.00
1105 651989 ด.ช. นิพพิชฌน์ ก๋อยสุวรณ ป.6 6.00
1105 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 6.00
1105 652842 ด.ญ. วีรญา ล้วนวิเศษ ป.6 6.00
1105 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 6.00
1105 650293 ด.ช. ธันศธรณ์ เหรียญมณี ป.6 6.00
1105 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 6.00
1105 651670 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.6 6.00
1105 653008 ด.ช. ภัทรดนัย ยอดนารี ป.6 6.00
1105 650687 ด.ช. กิตตินันท์ สว่างเพชร ป.6 6.00
1105 651374 ด.ญ. กัลย์ฐิตา ชวศิริกุลฑล ป.5 6.00
1105 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 6.00
1105 652182 ด.ญ. วรรณฤดี สกุลแพทย์ ป.6 6.00
1105 652384 ด.ญ. ธมนวรรณ ประถมวงษ์ ป.5 6.00
1105 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 6.00
1105 650724 ด.ญ. พัชญ์พิดา ขำสา ป.6 6.00
1105 652276 ด.ช. ธนเทพ สุบรรณ์ ป.5 6.00
1105 650306 ด.ญ. วรภร รักทอง ป.4 6.00
1105 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 6.00
1105 651543 ด.ญ. สุพิชชา ไชยอิ่นคำ ป.5 6.00
1105 652672 ด.ญ. รวินท์นิภา เหลืองสิริขจร ป.5 6.00
1105 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 6.00
1105 652903 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.6 6.00
1105 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 6.00
1105 652014 ด.ช. ปณทัต พงศ์หริณ ป.4 6.00
1105 650374 ด.ช. ปัณณทัต นาคสวัสดิ์ ป.5 6.00
1105 650574 ด.ช. ณกรณ์ ธรรมโชติ ป.5 6.00
1105 651676 ด.ญ. สุรัชนา ลิ้มอรุโณทัย ป.5 6.00
1105 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 6.00
1105 652812 ด.ญ. ศุภิสรา ทองปอน ป.5 6.00
1105 652680 ด.ช. ณราวิชญ์ ผูกมณีคง ป.5 6.00
1105 651538 ด.ญ. ฐิติรัตน์ กันทอง ป.4 6.00
1105 651720 ด.ญ. รณิชาธร ลำเจียกเทศ ป.6 6.00
1105 652024 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.6 6.00
1105 650495 ด.ช. ณัฐนิติ เหมือนสุดใจ ป.5 6.00
1105 651358 ด.ญ. ฐิตารีย์ มะลิรัตน์ ป.5 6.00
1105 652732 ด.ญ. ไอลดา สังวรวงษ์พนา ป.5 6.00
1105 652846 ด.ญ. รังสิมาพร อินทวิสัย ป.5 6.00
1105 650919 ด.ญ. นลินดา สุขศิวกร ป.5 6.00
1105 650135 ด.ช. ชนนท์ หวังสมบูรณ์ศิริ ป.5 6.00
1294 651338 ด.ญ. โศจิรัตน์ เทียนกิ่งแก้ว ป.6 5.00
1294 650597 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.6 5.00
1294 650872 ด.ญ. นัทธมน อื้อเศรษฐศักดิ์ ป.6 5.00
1294 652258 ด.ญ. กัลยรัตน์ เบญจานุวัตร ป.6 5.00
1294 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 5.00
1294 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 5.00
1294 651006 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.5 5.00
1294 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 5.00
1294 651973 ด.ช. คุณาวิตต์ สำราญสุข ป.6 5.00
1294 652727 ด.ช. ทศธรรม อิ่มปิติวงษ์ ป.6 5.00
1294 652394 ด.ญ. อริญชย์ เตสุชาตะ ป.6 5.00
1294 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 5.00
1294 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 5.00
1294 653032 ด.ญ. ณัฐสินี อภิรัตน์โรจนกุล ป.6 5.00
1294 650001 ด.ช. สิทธิภาคย์ กาบทอง ป.6 5.00
1294 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 5.00
1294 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 5.00
1294 652986 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.6 5.00
1294 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 5.00
1294 652278 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 5.00
1294 650997 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.6 5.00
1294 650419 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.4 5.00
1294 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 5.00
1294 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 5.00
1294 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 5.00
1294 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 5.00
1294 651074 ด.ญ. ปาลิน ศรีสมานุวัตร ป.6 5.00
1294 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 5.00
1294 651535 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.5 5.00
1294 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 5.00
1294 652274 ด.ช. ณัฐฏฐชัย เล่าปิ่นกาญจน์ ป.6 5.00
1294 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 5.00
1294 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 5.00
1294 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 5.00
1294 652570 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.6 5.00
1294 651730 ด.ช. ธีรวีร์ อัตต์สินทอง ป.4 5.00
1294 650023 ด.ช. วรุฒม์ สุขสมจิตร ป.6 5.00
1294 651569 ด.ญ. วณิชญา ไตรยวงค์ ป.6 5.00
1294 650865 ด.ช. จรัสไชย ศรีประภากร ป.6 5.00
1294 651892 ด.ญ. ภัทราพร คำบุญเรือง ป.6 5.00
1294 652919 ด.ช. ภวัต ฤทธิผลิน ป.6 5.00
1294 650938 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.6 5.00
1294 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 5.00
1294 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 5.00
1294 651542 ด.ช. ภูดิศ อุณอนันต์ ป.5 5.00
1294 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 5.00
1294 652795 ด.ญ. ภวิตา นางแย้ม ป.5 5.00
1294 650070 ด.ช. ปิยังกูร ธัญญาหาร ป.6 5.00
1294 650138 ด.ช. ปัณณทัต คงอยู่ ป.5 5.00
1294 652654 ด.ช. ภาคิน งามเอกเอื้อ ป.6 5.00
1294 650144 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ปรัชญาธรรมกร ป.6 5.00
1294 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 5.00
1294 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 5.00
1294 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 5.00
1294 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 5.00
1294 652286 ด.ญ. ศศิชา ตุลาธน ป.6 5.00
1294 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 5.00
1294 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 5.00
1294 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 5.00
1294 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 5.00
1294 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 5.00
1294 651433 ด.ญ. ฐิตารีย์ คำจันทร์ ป.6 5.00
1294 651819 ด.ญ. ณปภัช อุบลรัตนสกุล ป.5 5.00
1294 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 5.00
1294 652529 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.5 5.00
1294 650594 ด.ช. ปวริศ สุวรรณกมล ป.6 5.00
1294 650545 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.6 5.00
1294 650497 ด.ญ. อุรวี คนชม ป.6 5.00
1294 652311 ด.ช. ณภัทร ดีคำ ป.5 5.00
1294 652521 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.4 5.00
1294 650133 ด.ญ. เบญญาภา ศรีสว่าง ป.4 5.00
1294 650607 ด.ญ. มนัญชยา สุกใส ป.4 5.00
1294 652277 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.5 5.00
1294 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 5.00
1294 650255 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.6 5.00
1294 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 5.00
1294 651458 ด.ญ. ณิพพิชฌน์ เกียรติศิริ ป.5 5.00
1294 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 5.00
1294 652183 ด.ญ. วรภร ดำสี ป.6 5.00
1294 652763 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ทรัพย์กรกุล ป.4 5.00
1294 652987 ด.ญ. พิชญ์กานต์ ทองปาน ป.5 5.00
1294 650856 ด.ช. วิรุฬพงศ์ พุ่มพวง ป.6 5.00
1294 651233 ด.ญ. เป็นบุญ คมสัน ป.6 5.00
1294 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 5.00
1294 651275 ด.ช. นภัสกรณ์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 5.00
1294 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 5.00
1294 651134 ด.ญ. กชวรรณ เดชผดุง ป.6 5.00
1294 652994 ด.ช. อิศรา เนตรรักษ์ ป.4 5.00
1294 652940 ด.ญ. นวพร แสงจันทร์ ป.5 5.00
1294 650161 ด.ช. กิตติ์กวิน ตั้งเกียรติตระกูล ป.6 5.00
1294 651157 ด.ช. ชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ ป.6 5.00
1294 652847 ด.ช. กวิณปภัสสร์ เลือดไทย ป.4 5.00
1294 650444 ด.ญ. ปารัชชฎา ชวาลรติกุล ป.4 5.00
1294 651175 ด.ญ. วิมพ์ญาดา สุขารมณ์ ป.5 5.00
1294 651905 ด.ช. วชิรวิทย์ ทองเนตร ป.6 5.00
1294 651910 ด.ญ. กษิรา ชวเลิศสกุล ป.6 5.00
1294 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 5.00
1294 652814 ด.ช. พลภัทร สุวัฑฒนา ป.4 5.00
1294 652818 ด.ช. พลัฏฐ์ ผลาสินธุ์ ป.6 5.00
1294 651661 ด.ญ. คณัสวรรณ เพชรพัลลภ ป.6 5.00
1294 651146 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.6 5.00
1294 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 5.00
1294 650645 ด.ญ. พิชชาพร สุขใจ ป.5 5.00
1294 650818 ด.ญ. เตชิตา ศิริปภาโชติ ป.5 5.00
1294 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 5.00
1294 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 5.00
1294 652694 ด.ญ. พิญญ์พัชร์ จิรบันดาลสุข ป.6 5.00
1294 652830 ด.ญ. รวิศรา เกียรติยศเจริญ ป.4 5.00
1294 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 5.00
1294 650417 ด.ญ. มัทนศิกานต์ แสงประเสริฐ ป.6 5.00
1294 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 5.00
1294 651475 ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ ป.6 5.00
1294 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 5.00
1294 651627 ด.ญ. มินทร์ลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.4 5.00
1294 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 5.00
1294 653030 ด.ญ. จินดาภร ทองคำ ป.6 5.00
1294 651248 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.6 5.00
1294 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 5.00
1294 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 5.00
1294 652185 ด.ช. ปุญญะ ชินวิกรานต์ ป.6 5.00
1294 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 5.00
1294 650309 ด.ญ. เมธปิยา อุดมทัศนีย์ ป.5 5.00
1294 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 5.00
1294 650336 ด.ญ. ศิริณ ละอองศรี ป.4 5.00
1294 652467 ด.ช. วชิรวิทย์ ขจรวิถีจิตต์ ป.6 5.00
1294 652451 ด.ช. ภูกันต์ วาดเขียน ป.6 5.00
1294 650119 ด.ช. อัยยวัฒน์ สว่างสินธุ์ ป.4 5.00
1294 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 5.00
1294 651398 ด.ญ. กมลพร หลิน ป.6 5.00
1294 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 5.00
1294 652212 ด.ญ. พิศรา หอมแก้ว ป.6 5.00
1294 652362 ด.ช. กันตพัฒน์ โชติธันยพัฒน์ ป.6 5.00
1294 650329 ด.ช. อัครนันท์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 5.00
1294 650750 ด.ช. รณกร ด่านไทยนำ ป.6 5.00
1294 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 5.00
1294 651333 ด.ญ. ภคพร หมอยาดี ป.6 5.00
1294 651835 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.6 5.00
1294 652217 ด.ช. พีระวิชย์ ขุนทอง ป.6 5.00
1294 652224 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ระบิลทศพร ป.6 5.00
1294 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 5.00
1294 652815 ด.ญ. เพชรลดา สุขเสมอ ป.5 5.00
1294 650754 ด.ช. สุธีรัชต์ สุธรรมพิทักษ์ ป.5 5.00
1294 651121 ด.ช. อนพัชร เพ็งยอด ป.5 5.00
1294 651601 ด.ญ. ณัฐธนันท์ จันทร์บัว ป.6 5.00
1294 652494 ด.ช. ณฐกร พวงสวัสดิ์ ป.6 5.00
1294 651204 ด.ญ. ธันย์ชนก ตั้งวัฒนกิตติกุล ป.6 5.00
1294 652103 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.6 5.00
1294 652563 ด.ญ. พาขวัญ จิระนภากุลวัฒน์ ป.4 5.00
1294 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 5.00
1294 650316 ด.ญ. รินลดา เติมบริรักษ์ ป.5 5.00
1294 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 5.00
1294 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 5.00
1294 652204 ด.ช. เพชร จันทร์ศรีบุตร ป.6 5.00
1294 650313 ด.ญ. ฐิติยาพร อยู่สุข ป.6 5.00
1294 651715 ด.ช. ณัฐภูมิ มะลิเรือง ป.6 5.00
1294 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 5.00
1294 652775 ด.ช. พลรวิกศ ตุงคะบรรหาร ป.6 5.00
1294 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 5.00
1294 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 5.00
1294 651197 ด.ช. ศตายุ จินเลิศ ป.6 5.00
1294 651790 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.6 5.00
1294 652344 ด.ญ. สิลฎา ชัยรักษา ป.6 5.00
1294 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 5.00
1294 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 5.00
1294 652305 ด.ช. คทาธร พุทธรักษา ป.4 5.00
1294 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 5.00
1294 650024 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.6 5.00
1294 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 5.00
1294 652833 ด.ญ. กัญญณัฐ กฤษณวรรณ ป.6 5.00
1294 652039 ด.ช. แทนไท สินทนะโยธิน ป.5 5.00
1294 651451 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา มณฑาทอง ป.4 5.00
1294 652240 ด.ญ. สราวดี คำมอญ ป.6 5.00
1294 651517 ด.ช. ภิรกฤต เชาว์ภัทรเดชา ป.5 5.00
1294 651410 ด.ญ. นรัมภา เลิศนุวัฒน์ ป.5 5.00
1468 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 4.00
1468 652813 ด.ญ. ไอย์วริญ ธราธารกุลวัฒนา ป.6 4.00
1468 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 4.00
1468 651187 ด.ช. พุธสณี มณฑา ป.6 4.00
1468 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 4.00
1468 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 4.00
1468 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 4.00
1468 650927 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ ใหม่ตัน ป.5 4.00
1468 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 4.00
1468 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 4.00
1468 651159 ด.ช. น่านน้ำ แก้วอุบล ป.6 4.00
1468 652262 ด.ญ. กนกนุช ปุณประวัติ ป.6 4.00
1468 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 4.00
1468 652641 ด.ญ. ณัชชา เครือเนียม ป.6 4.00
1468 651596 ด.ญ. ลักษณียา นาคสุก ป.6 4.00
1468 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 4.00
1468 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 4.00
1468 650740 ด.ช. ชนนันท์ ศรารัชต์ ป.5 4.00
1468 652560 ด.ช. พชรดณัย โกมลสิงห์ ป.5 4.00
1468 650280 ด.ช. พลณัฏฐ์ ทรัพย์มี ป.6 4.00
1468 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 4.00
1468 652883 ด.ช. ธนัยนันท์ รัตนะ ป.6 4.00
1468 650870 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.6 4.00
1468 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 4.00
1468 650061 ด.ญ. อรวรา กล้าตลุมบอน ป.6 4.00
1468 651255 ด.ญ. กฤตญาดา ศิริมังคะลา ป.5 4.00
1468 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 4.00
1468 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 4.00
1468 652248 ด.ช. ชนุตม์ ชนะศิลศรีโยธิน ป.6 4.00
1468 652508 ด.ช. ณฐวัฒน์ ชูดวง ป.6 4.00
1468 651359 ด.ช. เรือธง ขำละมัย ป.5 4.00
1468 651509 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.5 4.00
1468 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 4.00
1468 650653 ด.ช. ณภัทร พิมพ์กลาง ป.4 4.00
1468 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 4.00
1468 652243 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.6 4.00
1468 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 4.00
1468 652148 ด.ช. พีรวิชญ์ เขียวสนั่น ป.6 4.00
1468 651056 ด.ญ. บุณฑริกา นุสาโต ป.6 4.00
1468 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 4.00
1468 651786 ด.ช. ชุติพนธ์ สุขกาย ป.5 4.00
1468 650237 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.6 4.00
1468 651138 ด.ญ. นาถลดา ทองพันชั่ง ป.5 4.00
1468 652867 ด.ญ. ชัญญาภัสร์ ขำอ่ำ ป.6 4.00
1468 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 4.00
1468 650849 ด.ญ. ณัฐวรรณ จินดานนท์ ป.6 4.00
1468 650705 ด.ญ. ขวัญชีวี เคลือบมงคล ป.5 4.00
1468 651395 ด.ช. ผลิธรรม มีสุข ป.4 4.00
1468 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 4.00
1468 651523 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.6 4.00
1468 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 4.00
1468 652117 ด.ญ. พิชามญชุ์ ยิ้มอำนวย ป.5 4.00
1468 650494 ด.ช. ภาวี พฤฒิวรกุลชัย ป.5 4.00
1468 652936 ด.ช. ญาณกวี อินพลับ ป.6 4.00
1468 650299 ด.ญ. พรปวีณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ป.5 4.00
1468 650949 ด.ช. เดชาธร กิตติโชควัฒนา ป.6 4.00
1468 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 4.00
1468 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 4.00
1468 651452 ด.ญ. กัลยรักษ์ มณีวาศ ป.6 4.00
1468 652515 ด.ช. ยิ่งคุณ ตันชัชวาล ป.6 4.00
1468 651789 ด.ช. ไชยพัฒน์ โพธิ์เวชกุล ป.5 4.00
1468 652844 ด.ช. วิชยุตม์ สมพฤกษ์ ป.6 4.00
1468 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 4.00
1468 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 4.00
1468 650273 ด.ช. พากร ดุลยนนท์ ป.5 4.00
1468 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 4.00
1468 652490 ด.ญ. ปพิชญา เขาถ้ำทอง ป.6 4.00
1468 653020 ด.ช. ธาดาดล ผลจันทร์ ป.6 4.00
1468 652761 ด.ญ. แพรแก้ว เชื้อกุณะ ป.6 4.00
1468 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 4.00
1468 650618 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีนรวรรธน์ ป.6 4.00
1468 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 4.00
1468 653038 ด.ช. กันต์กวี มรกฎ ป.5 4.00
1468 653005 ด.ช. พลากร ปัญญาวรากร ป.5 4.00
1468 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 4.00
1468 651183 ด.ญ. ณภัทธิรา มะณีแสง ป.5 4.00
1468 650591 ด.ญ. ปัณฑ์ชนิต ไชยเหมวงศ์ ป.6 4.00
1468 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 4.00
1468 652999 ด.ช. ยุทธศาสตร์ เทพศรี ป.6 4.00
1468 650491 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.6 4.00
1468 650496 ด.ช. ธนยศ พวงจิตต์ ป.5 4.00
1468 652902 ด.ญ. ชนมน จีตนิยม ป.6 4.00
1468 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 4.00
1468 651739 ด.ช. นราวิชญ์ จิรอาภากุล ป.6 4.00
1468 651826 ด.ช. ชวินธร เจริญราษฎร์ ป.5 4.00
1468 650975 ด.ญ. กณิษา จำปาทิพย์ ป.6 4.00
1468 650912 ด.ญ. จิรัญญา เบญจสัตย์กุล ป.4 4.00
1468 652144 ด.ช. คณาธิป จันใด ป.5 4.00
1468 652958 ด.ช. ณวิชญ์ อัตนโถ ป.5 4.00
1468 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 4.00
1468 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 4.00
1468 652314 ด.ญ. พรประภา กมลเดชเดชา ป.6 4.00
1468 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 4.00
1468 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 4.00
1468 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 4.00
1468 651466 ด.ญ. อาทิตยา เสมารัตน์ ป.6 4.00
1468 651058 ด.ญ. ณุตรา มหาสิงห์ ป.4 4.00
1468 650226 ด.ช. พาวิณส์ ธนวินท์ ป.5 4.00
1468 651036 ด.ช. คริษฐ์ ลี่ ป.4 4.00
1468 652216 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.5 4.00
1468 650896 ด.ช. ปัญญากร ปัญญาดี ป.6 4.00
1468 651164 ด.ญ. จินตภา กิตติวัฒนางกูร ป.6 4.00
1468 650105 ด.ญ. จิณณ์ณิชา ตั่นทรัพย์สิน ป.5 4.00
1571 651844 ด.ญ. ไอย์ริสสา เพชรวิภูษิต ป.6 3.00
1571 650973 ด.ญ. จินตา นิมิตรนาวิน ป.6 3.00
1571 652108 ด.ช. ชยุต ลิ้มวรรณะกูล ป.6 3.00
1571 652691 ด.ญ. อุษามณี ชูศรีธนวรรธน์ ป.4 3.00
1571 650096 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ทิพย์รัตน์ ป.6 3.00
1571 652320 ด.ช. ยูจีน ตัน ป.4 3.00
1571 652410 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.6 3.00
1571 652006 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.6 3.00
1571 652356 ด.ช. ภัทรพล รัตนโสภา ป.6 3.00
1571 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 3.00
1571 650440 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.6 3.00
1571 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 3.00
1571 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 3.00
1571 651885 ด.ญ. พัทรดา วงศ์สถาพร ป.6 3.00
1571 652332 ด.ช. ชัยวัฒน์ สิริบุญพาณิชย์ ป.6 3.00
1571 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 3.00
1571 650701 ด.ช. ตรีศิลป์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ ป.6 3.00
1571 650779 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.6 3.00
1571 651381 ด.ญ. ธีร์วรา โล้วมั่นคง ป.4 3.00
1571 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 3.00
1571 650019 ด.ญ. สิริรัตน์ บุญปาลิต ป.6 3.00
1571 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 3.00
1571 652291 ด.ช. พุธพงศ์ พิมพ์ทอง ป.6 3.00
1571 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 3.00
1571 650175 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.6 3.00
1571 650401 ด.ญ. คุณัญญา ตันนุกิจ ป.6 3.00
1571 651870 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.6 3.00
1571 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 3.00
1571 652869 ด.ช. พัฒธาวินธ์ ลูกกลม ป.6 3.00
1571 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 3.00
1571 650866 ด.ช. พิภูวิศร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 3.00
1571 651967 ด.ช. พนัฏฐกรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ป.6 3.00
1571 650150 ด.ช. ธีรโชติ ยงวานิชจิต ป.5 3.00
1571 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 3.00
1571 650513 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.6 3.00
1571 652746 ด.ช. พัณณ์เดชน์ ฐิติพรรณกุล ป.5 3.00
1571 650224 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.6 3.00
1571 650377 ด.ช. สิทธา ไพศาลทรัพย์ ป.5 3.00
1571 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 3.00
1571 650826 ด.ญ. วรกมล เดชน้อย ป.6 3.00
1571 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 3.00
1571 650924 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.6 3.00
1571 651600 ด.ญ. อณัญญา สินประเสริฐ ป.6 3.00
1571 651170 ด.ญ. จินฏะนาภา จันทวี ป.5 3.00
1571 651623 ด.ญ. ไอรินลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.5 3.00
1571 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 3.00
1571 650287 ด.ช. วรวีร์ ณัฐมหาธนานันท์ ป.6 3.00
1571 651814 ด.ช. กตัญญ์วัฒน์ ศรีสมโชติ ป.4 3.00
1571 651309 ด.ญ. ธันยพร คำแสน ป.5 3.00
1571 652501 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.6 3.00
1571 651210 ด.ช. ภนัษ เล่งเวหาสถิต ป.5 3.00
1571 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 3.00
1571 652284 ด.ญ. รชตพรรณ โพธิ์น้อย ป.6 3.00
1571 651370 ด.ช. อาชวิน เกียรตินิมิตรา ป.6 3.00
1571 652322 ด.ญ. จิรภัทร โพธิ์สุวรรณ์ ป.5 3.00
1571 652391 ด.ญ. อินทิรา พงษ์ยิ้ม ป.6 3.00
1571 651782 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.5 3.00
1571 652932 ด.ญ. ณิชนิตา แพระบำ ป.5 3.00
1571 650923 ด.ญ. ปทิตตา นาสิงคาร ป.5 3.00
1571 651518 ด.ช. กิตติพศ มุกดาหาญ ป.6 3.00
1571 652312 ด.ญ. ชัญญาภัค ธัญญะเจริญ ป.4 3.00
1632 650448 ด.ญ. ฐิรญา ปรีดิ์จิตตานนท์ ป.6 2.00
1632 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 2.00
1632 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 2.00
1632 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 2.00
1632 651659 ด.ช. ชยพัทธ์ เคนศรี ป.6 2.00
1632 652457 ด.ญ. สุกฤตา ขวัญแก้ว ป.6 2.00
1632 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 2.00
1632 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 2.00
1632 650823 ด.ช. บารมี รักสัตย์ ป.5 2.00
1632 650339 ด.ช. พุทธิวงศ์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 2.00
1632 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 2.00
1632 651897 ด.ช. สิริ เตลผล ป.5 2.00
1632 651101 ด.ญ. อติกานต์ นิโครธานนท์ ป.5 2.00
1632 651202 ด.ช. อัครวรรธน์ พุฒแก้ว ป.6 2.00
1632 652540 ด.ช. ศุภฤกษ์ ทองดี ป.5 2.00
1632 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 2.00
1632 652102 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เสาวภาคย์ภูษิต ป.4 2.00
1632 651954 ด.ญ. อาคีรา ตระการรุ่งโรจน์ ป.5 2.00
1632 651495 ด.ญ. พาขวัญ อัครพิพัฒน์กุล ป.4 2.00
1632 652452 ด.ญ. สลิล อัชชะ ป.4 2.00
1632 650094 ด.ช. ศุทธิศิษฏ์ บัววิรัตน์ ป.5 2.00
1632 652800 ด.ญ. บุณณดา สุ่มศรีสุวรรณ ป.4 2.00
1654 651931 ด.ช. ณัฐวัศห์ รูปพรม ป.6 1.00
1654 652750 ด.ญ. ณิชา จงรุจินันท์ ป.5 1.00
1654 650793 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.6 1.00
1654 652195 ด.ช. รังสิมันตุ์ ตระกูลสมจิตต์ ป.6 1.00
1654 652484 ด.ช. พสิษฐ์ อัญมณีเจริญ ป.5 1.00
1654 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 1.00
1654 651420 ด.ช. พีรวิชญ์ บัวคลี่ใบ ป.6 1.00
1654 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 1.00
1654 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 1.00
1663 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 0.00
1663 652188 ด.ญ. กานต์ชุดา กฤษฎาอริยชน ป.5 0.00
1663 652251 ด.ช. ชัชกุล อาภานุรังษี ป.6 0.00
1663 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 0.00
1663 650021 ด.ญ. ณิชนันทน์ อ ป.4 0.00
1663 650008 ด.ญ. วฤณภา ศักดาบูรณโภคิน ป.6 0.00
1663 650078 ด.ช. ศตพงศ์ ปัทมโยธิน ป.4 0.00
1663 650117 ด.ช. ปิติ ธรรมโกวิท ป.6 0.00
1663 650209 ด.ช. ยศวินช์ เรืองสรรงามสิริ ป.5 0.00
1663 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 0.00
1663 650260 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.6 0.00
1663 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 0.00
1663 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 0.00
1663 650488 ด.ญ. ณัฐษา ฐิติรัตน์สานนท์ ป.6 0.00
1663 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 0.00
1663 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 0.00
1663 650465 ด.ช. ศิษฐวัชร โพยมรัตน์ ป.4 0.00
1663 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 0.00
1663 650532 ด.ญ. พรวรินท์ วันขวา ป.6 0.00
1663 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 0.00
1663 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 0.00
1663 650635 ด.ช. มรุเดช สงสุรินทร์ ป.5 0.00
1663 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 0.00
1663 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 0.00
1663 650783 ด.ช. คุณานันต์ สุขสุวานนท์ ป.6 0.00
1663 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 0.00
1663 650535 ด.ช. ปัญญา จิตทรงบุญ ป.6 0.00
1663 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 0.00
1663 650882 ด.ญ. ภคมน สโกฟิวด์ ป.4 0.00
1663 650913 ด.ญ. พิรุณา สุขศิวกร ป.6 0.00
1663 650798 ด.ช. พัฒนภัทร วิสัชนา ป.6 0.00
1663 650931 ด.ญ. Vinitara Satitviriyakul ป.6 0.00
1663 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 0.00
1663 650987 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.6 0.00
1663 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 0.00
1663 651086 ด.ช. ภูริช ทองเจียว ป.6 0.00
1663 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 0.00
1663 650930 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.6 0.00
1663 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 0.00
1663 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 0.00
1663 651178 ด.ญ. ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข์ ป.6 0.00
1663 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 0.00
1663 650918 ด.ช. วินทวิชญ์ เจนบุญไทย ป.6 0.00
1663 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 0.00
1663 650719 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.6 0.00
1663 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 0.00
1663 651274 ด.ช. ภูธีธัช สุดเสียง ป.4 0.00
1663 651215 ด.ญ. ปริณดา ทางธรรม ป.6 0.00
1663 651457 ด.ช. จาวา บุรพัฒน์ ซาโมดรา ป.6 0.00
1663 651447 ด.ญ. หรศิชาดา ศรีจามร ป.6 0.00
1663 651444 ด.ช. ธนกร ชิตาพนารักษ์ ป.6 0.00
1663 651431 ด.ญ. กวิสรา พิกุลทอง ป.6 0.00
1663 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 0.00
1663 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 0.00
1663 651453 ด.ช. ปัณณวิชญ์ พัชรากิตติ ป.6 0.00
1663 651566 ด.ช. ณัฐดนัย นาคคำ ป.6 0.00
1663 651545 ด.ช. กันตพงศ์ พุทโธ ป.6 0.00
1663 651568 ด.ช. ธีม ธีระนิติกุล ป.6 0.00
1663 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 0.00
1663 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 0.00
1663 651549 ด.ช. กันตณัฐ ชินสุวรรณพานิช ป.4 0.00
1663 651645 ด.ญ. ปาณิสรา ว่องเมธากุล ป.6 0.00
1663 651683 ด.ญ. ปานรดา ศิริวัฒน์ ป.6 0.00
1663 650773 ด.ญ. แพรวา สินสิริสกุล ป.6 0.00
1663 651619 ด.ช. ลิขิตเทพ ศรีเมธารักษ์ ป.6 0.00
1663 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 0.00
1663 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 0.00
1663 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 0.00
1663 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 0.00
1663 651589 ด.ช. ติณณภพ สุวรรณคำ ป.6 0.00
1663 651612 ด.ญ. พรหมพิชญาภา หลีกภัย ป.5 0.00
1663 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 0.00
1663 651388 ด.ช. วรานนท์ ธงงาม ป.5 0.00
1663 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 0.00
1663 651829 ด.ช. เกียรติกวิน ศรีบุญเรือง ป.6 0.00
1663 651759 ด.ญ. ภูษณิศา จ้อยปาน ป.6 0.00
1663 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 0.00
1663 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 0.00
1663 651710 ด.ญ. ปริยากร เพ็งมีศรี ป.6 0.00
1663 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 0.00
1663 652015 ด.ช. สถิตย์พร เกชาคุปต์ ป.5 0.00
1663 652035 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีคำมี ป.6 0.00
1663 650672 ด.ญ. ณภัทร คุณารักษ์ ป.5 0.00
1663 652087 ด.ช. กิตติพัศ เจนอักษรกุล ป.6 0.00
1663 651616 ด.ช. ณพล เวียงสมุทร ป.6 0.00
1663 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 0.00
1663 651615 ด.ญ. ธนสมณ ตั้งธนะพงศ์ ป.6 0.00
1663 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 0.00
1663 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 0.00
1663 652223 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ คงนุ่ม ป.6 0.00
1663 651928 ด.ญ. วรัญญา มีรสล้ำ ป.6 0.00
1663 652352 ด.ญ. จิรัชญา เผ่าอ้าย ป.5 0.00
1663 652388 ด.ช. โอม ซิงห์ ป.6 0.00
1663 652200 ด.ญ. หทัยกาญจน์ บ่อไทย ป.6 0.00
1663 652440 ด.ช. ธนวัฒน์ พินธุทอง ป.6 0.00
1663 652264 ด.ช. อัศวิน ตันสิน ป.6 0.00
1663 652524 ด.ช. อัสนา วรรณทิม ป.5 0.00
1663 652635 ด.ช. สิปปภณ อรุณโรจน์ ป.5 0.00
1663 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 0.00
1663 651330 ด.ช. ณัฐวรรธน์ พรหมทองนุ้ย ป.5 0.00
1663 650590 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.6 0.00
1663 650700 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ แก้วกาหลง ป.6 0.00
1663 652718 ด.ญ. พิมพ์นารา ชมาธิวรกูล ป.6 0.00
1663 652737 ด.ช. เกริกวิท พรหมจันทะ ป.6 0.00
1663 652665 ด.ญ. ริญญารัศมิ์ อารมณ์รัตน์ ป.5 0.00
1663 652658 ด.ญ. ธนสิตา อุดมศรี ป.6 0.00
1663 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 0.00
1663 652288 ด.ญ. กมลพรรณ เเทนวิสุทธิ์ ป.6 0.00
1663 652962 ด.ช. ภัทรภูมิ ชื่นชอบ ป.6 0.00
1663 652855 ด.ช. ริว ธนะติวะกุล ป.4 0.00
1663 652947 ด.ช. พีรวัส ใคร้มุก ป.5 0.00
1663 652786 ด.ญ. ปาณิสรา พันธ์พฤกษ์โอชา ป.6 0.00
1663 653018 ด.ญ. กันต์กมล จุลสำลี ป.6 0.00
1663 652977 ด.ญ. ญาณิศา อรามรุณ ป.6 0.00
1663 653015 ด.ญ. กนกวรรณ บริวงษ์ ป.6 0.00
1663 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 0.00
1663 652548 ด.ช. กรวิชญ์ สุนทรา ป.6 0.00
1663 652944 ด.ช. ฤชุภัทร แก้วลาย ป.6 0.00
1663 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 0.00