เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.4

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(20 คะแนน)
1 650857 ด.ญ. กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ ป.4 17.60
2 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 15.20
3 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 14.40
4 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 13.60
4 651756 ด.ญ. อัยรดา สุวรรณพฤกษ์ ป.4 13.60
6 652027 ด.ช. วชิรวิทย์ สุคนธะตามร์ ป.4 12.80
7 652320 ด.ช. ยูจีน ตัน ป.4 11.20
7 652193 ด.ช. คุณกร นิลเปล่งแสง ป.4 11.20
7 651174 ด.ช. ศิรวัฒน์ มาพิบูลย์ ป.4 11.20
7 650653 ด.ช. ณภัทร พิมพ์กลาง ป.4 11.20
7 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 11.20
7 651395 ด.ช. ผลิธรรม มีสุข ป.4 11.20
7 651160 ด.ญ. วริศรา คำจีน ป.4 11.20
7 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 11.20
15 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 10.40
15 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 10.40
15 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 10.40
15 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 10.40
15 651730 ด.ช. ธีรวีร์ อัตต์สินทอง ป.4 10.40
15 650607 ด.ญ. มนัญชยา สุกใส ป.4 10.40
21 652263 ด.ญ. ณฐิตา สินสุวรรณ ป.4 9.60
21 650858 ด.ญ. ณัฐกฤตา ทองดี ป.4 9.60
21 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 9.60
21 651376 ด.ช. ปิธิพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ป.4 9.60
21 652044 ด.ญ. วรณัน ดำสี ป.4 9.60
21 650444 ด.ญ. ปารัชชฎา ชวาลรติกุล ป.4 9.60
21 652972 ด.ช. กฤษตฤณ อินทร์แจ้ง ป.4 9.60
21 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 9.60
21 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 9.60
21 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 9.60
21 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 9.60
21 650306 ด.ญ. วรภร รักทอง ป.4 9.60
33 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 8.80
33 652521 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.4 8.80
33 652649 ด.ช. ณพสิทธิ์ ลิพลธา ป.4 8.80
33 651381 ด.ญ. ธีร์วรา โล้วมั่นคง ป.4 8.80
33 651852 ด.ช. พิชญภูมิ บุตรวงศ์โสภา ป.4 8.80
33 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 8.80
39 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 8.00
39 650419 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.4 8.00
39 652691 ด.ญ. อุษามณี ชูศรีธนวรรธน์ ป.4 8.00
39 652873 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.4 8.00
39 652244 ด.ช. ชูเดช ชิงช่วงชัย ป.4 8.00
39 650479 ด.ญ. ฟ้าใส หลักเมือง ป.4 8.00
39 652847 ด.ช. กวิณปภัสสร์ เลือดไทย ป.4 8.00
39 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 8.00
39 650674 ด.ญ. ชีม ภูมิสิงหราช ป.4 8.00
39 652814 ด.ช. พลภัทร สุวัฑฒนา ป.4 8.00
39 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 8.00
39 651912 ด.ญ. กฤติญา ชวเลิศสกุล ป.4 8.00
39 650119 ด.ช. อัยยวัฒน์ สว่างสินธุ์ ป.4 8.00
39 651538 ด.ญ. ฐิติรัตน์ กันทอง ป.4 8.00
39 652102 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เสาวภาคย์ภูษิต ป.4 8.00
54 652763 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ทรัพย์กรกุล ป.4 7.20
54 652830 ด.ญ. รวิศรา เกียรติยศเจริญ ป.4 7.20
54 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 7.20
54 651814 ด.ช. กตัญญ์วัฒน์ ศรีสมโชติ ป.4 7.20
58 651758 ด.ช. รัชชานนท์ อภิชนบุตร ป.4 6.40
58 652888 ด.ช. ธาวิญ อินทพรต ป.4 6.40
58 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 6.40
58 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 6.40
58 650336 ด.ญ. ศิริณ ละอองศรี ป.4 6.40
58 651058 ด.ญ. ณุตรา มหาสิงห์ ป.4 6.40
58 651451 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา มณฑาทอง ป.4 6.40
58 651495 ด.ญ. พาขวัญ อัครพิพัฒน์กุล ป.4 6.40
58 652452 ด.ญ. สลิล อัชชะ ป.4 6.40
67 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 5.60
67 650484 ด.ญ. รวิภา ตั้งตรงกิจเจริญ ป.4 5.60
67 650610 ด.ช. กิตินัทธ์ ฉัตรบูรภานันท์ ป.4 5.60
67 650133 ด.ญ. เบญญาภา ศรีสว่าง ป.4 5.60
67 650786 ด.ญ. ปุณญาดา เลิศทองมี ป.4 5.60
67 652994 ด.ช. อิศรา เนตรรักษ์ ป.4 5.60
67 651627 ด.ญ. มินทร์ลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.4 5.60
67 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 5.60
67 652881 ด.ช. อชิรวัชร์ จิตเจริญปรนันท์ ป.4 5.60
67 650434 ด.ช. ธนิกวินทว์ ฤกษ์สมสุนัย ป.4 5.60
67 650912 ด.ญ. จิรัญญา เบญจสัตย์กุล ป.4 5.60
67 652305 ด.ช. คทาธร พุทธรักษา ป.4 5.60
67 652312 ด.ญ. ชัญญาภัค ธัญญะเจริญ ป.4 5.60
80 652563 ด.ญ. พาขวัญ จิระนภากุลวัฒน์ ป.4 4.80
80 652014 ด.ช. ปณทัต พงศ์หริณ ป.4 4.80
80 652800 ด.ญ. บุณณดา สุ่มศรีสุวรรณ ป.4 4.80
83 650824 ด.ช. สุรเศรษฐ์ พึ่งประชา ป.4 2.40
84 651036 ด.ช. คริษฐ์ ลี่ ป.4 1.60
85 650021 ด.ญ. ณิชนันทน์ อ ป.4 0.00
85 650078 ด.ช. ศตพงศ์ ปัทมโยธิน ป.4 0.00
85 650465 ด.ช. ศิษฐวัชร โพยมรัตน์ ป.4 0.00
85 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 0.00
85 650882 ด.ญ. ภคมน สโกฟิวด์ ป.4 0.00
85 651274 ด.ช. ภูธีธัช สุดเสียง ป.4 0.00
85 651549 ด.ช. กันตณัฐ ชินสุวรรณพานิช ป.4 0.00
85 652855 ด.ช. ริว ธนะติวะกุล ป.4 0.00