เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.4

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
1 220292 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.4 88.00
2 120599 ด.ช. ธันยพงศ์ แสงอาทิตย์ ป.4 64.00
2 220038 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.4 64.00
4 120831 ด.ญ. ณชชญา แสงเพชร์ ป.4 60.00
4 120842 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 60.00
4 220655 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 60.00
7 120439 ด.ช. จุมพลภัทร์ ปานนาค ป.4 56.00
7 120486 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 56.00
7 220281 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 56.00
7 220501 ด.ช. ชยานันท์ เตรียมธนานันท์ ป.4 56.00
7 220543 ด.ช. บูรณ์วริทธิ์ อินทร์ขาว ป.4 56.00
12 120022 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.4 52.00
12 120190 ด.ช. กฤษณะ รื่นภาคภูมิ ป.4 52.00
12 120607 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 52.00
12 120706 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.4 52.00
12 120754 ด.ช. นิชคุณ เจริญกิจกมล ป.4 52.00
12 220465 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.4 52.00
18 120467 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 48.00
18 120688 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 48.00
18 120840 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 48.00
18 220115 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 48.00
18 220319 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แก้ววิจิตร ป.4 48.00
18 220453 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.4 48.00
24 120283 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 44.00
24 120369 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 44.00
24 120399 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 44.00
24 120482 ด.ญ. พริฏฐา ธารสมบัติ ป.4 44.00
24 120502 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.4 44.00
24 120541 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.4 44.00
24 120756 ด.ช. ณัฐรัชต์ อรุณสิทธิวงศ์ ป.4 44.00
24 220010 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.4 44.00
24 220042 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.4 44.00
24 220232 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 44.00
24 220261 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.4 44.00
24 220291 ด.ช. ธีภพ เทิดนามวงศ์ ป.4 44.00
24 220811 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 44.00
37 120024 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.4 40.00
37 120211 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 40.00
37 120241 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 40.00
37 120256 ด.ช. เพชรบูรณ์ วงษ์ชื่น ป.4 40.00
37 120456 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 40.00
37 120709 ด.ญ. ปุญณมาส รุ่งดำรงค์ ป.4 40.00
37 220280 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 40.00
37 220579 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.4 40.00
45 120117 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 36.00
45 120424 ด.ช. ศตคุณ ศรีเสวก ป.4 36.00
45 120452 ด.ญ. ปภภาภัค นิลเขียว ป.4 36.00
45 120686 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 36.00
45 120776 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 36.00
45 220009 ด.ญ. ภัณฑิรา มารศรี ป.4 36.00
45 220202 ด.ช. พีรวิชญ์ สุคต ป.4 36.00
45 220310 ด.ช. ธรรศ พรรณมณีลักษณ์ ป.4 36.00
45 220698 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.4 36.00
45 220749 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.4 36.00
45 220817 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.4 36.00
56 120173 ด.ช. บรรณ กุมภาพันธกุล ป.4 32.00
56 120483 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.4 32.00
56 120552 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 32.00
56 120717 ด.ช. ชุติพนธ์ พวงรอด ป.4 32.00
56 220416 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 32.00
61 120349 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 28.00
61 220639 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 28.00
61 220731 ด.ญ. จิดาภา รุ่งจิรธนานนท์ ป.4 28.00
64 120196 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.4 24.00
64 120288 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 24.00
64 120471 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 24.00
64 120583 ด.ญ. กฤติยาณี กัดฟัก ป.4 24.00
64 220601 ด.ช. สุกฤษฏฺิพล นามี ป.4 24.00
69 120411 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 20.00
69 120589 ด.ช. ภูเทพ ดิลกวัฒนะคูณ ป.4 20.00
69 220664 ด.ช. ณภัค วิไลชัยกุล ป.4 20.00
69 220758 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.4 20.00
73 120030 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.4 16.00
73 120757 ด.ญ. จารุพิชญา แย้มผล ป.4 16.00
73 220834 ด.ช. พงศธร ชินพงศ์ ป.4 16.00