เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.5

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
1 120572 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 92.00
1 220248 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 92.00
1 220478 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 92.00
4 120287 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 88.00
5 120062 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 84.00
5 120642 ด.ช. อัครวิทย์ อัครจรัลญา ป.5 84.00
5 220058 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 84.00
5 220686 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 84.00
9 120152 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 80.00
9 120217 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 80.00
9 120518 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 80.00
9 120693 ด.ช. สิน สินพระยากุล ป.5 80.00
9 220461 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 80.00
14 120014 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 76.00
14 120084 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 76.00
14 120108 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 76.00
14 120377 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 76.00
14 120546 ด.ช. ธนะพัฒน์ จันทร์งาม ป.5 76.00
14 120749 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 76.00
14 120925 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.5 76.00
14 220097 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 76.00
22 120236 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 72.00
22 120321 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.5 72.00
22 120332 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.5 72.00
22 120339 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 72.00
22 120415 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 72.00
22 120501 ด.ช. กฤติน ปุณกบุตร ป.5 72.00
22 120520 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 72.00
22 120871 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.5 72.00
22 120887 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.5 72.00
22 220161 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 72.00
22 220474 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 72.00
22 220594 ด.ช. จิรัฏฐ์ เข็มสวัสดิ์ ป.5 72.00
22 220642 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 72.00
22 220726 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 72.00
36 120079 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 68.00
36 120140 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 68.00
36 120223 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 68.00
36 120376 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 68.00
36 120651 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 68.00
36 120707 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.5 68.00
36 120712 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.5 68.00
36 120795 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.5 68.00
36 120828 ด.ช. ณัฐวินท์ สกุลเจน ป.5 68.00
36 120922 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 68.00
36 220062 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 68.00
36 220154 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 68.00
36 220326 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 68.00
36 220360 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 68.00
36 220409 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 68.00
36 220439 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 68.00
36 220513 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 68.00
53 120148 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 64.00
53 120210 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 64.00
53 120390 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 64.00
53 120468 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 64.00
53 120521 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 64.00
53 120532 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 64.00
53 120562 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 64.00
53 120577 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 64.00
53 120606 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 64.00
53 120738 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 64.00
53 120774 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 64.00
53 120792 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 64.00
53 120834 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.5 64.00
53 120893 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 64.00
53 220098 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 64.00
53 220146 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 64.00
53 220148 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 64.00
53 220289 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 64.00
53 220428 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 64.00
53 220496 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 64.00
53 220517 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 64.00
53 220590 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.5 64.00
53 220610 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 64.00
76 120020 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.5 60.00
76 120081 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 60.00
76 120085 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 60.00
76 120105 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 60.00
76 120238 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 60.00
76 120263 ด.ช. ธีรเพชร พรมลือ ป.5 60.00
76 120295 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 60.00
76 120392 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 60.00
76 120413 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 60.00
76 120469 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 60.00
76 120739 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 60.00
76 120748 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 60.00
76 120764 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.5 60.00
76 220075 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 60.00
76 220103 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 60.00
76 220125 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 60.00
76 220283 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 60.00
76 220288 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 60.00
76 220361 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 60.00
76 220418 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 60.00
76 220433 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.5 60.00
76 220491 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 60.00
76 220515 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 60.00
76 220549 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.5 60.00
76 220589 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.5 60.00
76 220648 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 60.00
102 120018 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.5 56.00
102 120033 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.5 56.00
102 120086 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 56.00
102 120100 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 56.00
102 120126 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 56.00
102 120151 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 56.00
102 120176 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.5 56.00
102 120200 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.5 56.00
102 120244 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 56.00
102 120400 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 56.00
102 120416 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 56.00
102 120470 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 56.00
102 120506 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 56.00
102 120590 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พงศ์ภูริจินดา ป.5 56.00
102 120594 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.5 56.00
102 120611 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.5 56.00
102 120644 ด.ญ. ปาณิสรา ศรีทอง ป.5 56.00
102 120701 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 56.00
102 120782 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.5 56.00
102 120789 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 56.00
102 120813 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 56.00
102 120841 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 56.00
102 120919 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 56.00
102 120920 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 56.00
102 120928 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.5 56.00
102 220085 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 56.00
102 220090 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 56.00
102 220144 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 56.00
102 220160 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 56.00
102 220203 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.5 56.00
102 220204 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.5 56.00
102 220210 ด.ช. อินทัช วิสูญ ป.5 56.00
102 220246 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 56.00
102 220318 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.5 56.00
102 220372 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.5 56.00
102 220414 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.5 56.00
102 220514 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 56.00
102 220526 ด.ญ. กฤตยา เลาหกุล ป.5 56.00
102 220533 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 56.00
102 220540 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 56.00
102 220561 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 56.00
102 220569 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.5 56.00
102 220598 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 56.00
102 220625 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 56.00
102 220633 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 56.00
102 220701 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 56.00
102 220802 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.5 56.00
102 220807 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 56.00
102 220822 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 56.00
151 120010 ด.ญ. ภัทรามาส ประเหมือน ป.5 52.00
151 120064 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 52.00
151 120078 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 52.00
151 120091 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 52.00
151 120110 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 52.00
151 120206 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 52.00
151 120225 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 52.00
151 120267 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.5 52.00
151 120567 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.5 52.00
151 120592 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.5 52.00
151 120593 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.5 52.00
151 120765 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.5 52.00
151 120802 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.5 52.00
151 120838 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 52.00
151 120851 ด.ญ. คณาธรณ์ พงษ์กิตติพันธ์ ป.5 52.00
151 220003 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.5 52.00
151 220055 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.5 52.00
151 220083 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 52.00
151 220109 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 52.00
151 220136 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 52.00
151 220159 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 52.00
151 220199 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.5 52.00
151 220259 ด.ช. ธรณ์ธภัทร์ สู่สุข ป.5 52.00
151 220276 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 52.00
151 220405 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 52.00
151 220484 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 52.00
151 220525 ด.ญ. ลถัสรดา โชติสาธิตกุล ป.5 52.00
151 220554 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 52.00
151 220614 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 52.00
151 220637 ด.ช. ภัทรเวท สัยงาม ป.5 52.00
151 220649 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 52.00
151 220727 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 52.00
151 220748 ด.ญ. กฤตติกา แสงแจ่ม ป.5 52.00
151 220814 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 52.00
185 120053 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.5 48.00
185 120054 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.5 48.00
185 120115 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 48.00
185 120158 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 48.00
185 120187 ด.ช. ฐิติวุฒิ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 48.00
185 120246 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 48.00
185 120251 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.5 48.00
185 120289 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 48.00
185 120379 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 48.00
185 120382 ด.ช. ยศกร นนทนาคร ป.5 48.00
185 120438 ด.ช. คัคเนศวร์ ปานนาค ป.5 48.00
185 120565 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.5 48.00
185 120598 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.5 48.00
185 120676 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.5 48.00
185 120683 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 48.00
185 120690 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 48.00
185 120727 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.5 48.00
185 120731 ด.ช. พีรดนย์ เกษา ป.5 48.00
185 120753 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.5 48.00
185 120799 ด.ญ. บุญรักษา รวีวงศ์อโนทัย ป.5 48.00
185 120855 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 48.00
185 120865 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 48.00
185 120881 ด.ญ. สุตาภัทร ขัตติยาภิรักษ์ ป.5 48.00
185 120917 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 48.00
185 220002 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.5 48.00
185 220017 ด.ญ. นภาดา สงบพันธ์ ป.5 48.00
185 220191 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.5 48.00
185 220212 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.5 48.00
185 220313 ด.ญ. ศกุณตลาย์ เส็งพานิช ป.5 48.00
185 220377 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.5 48.00
185 220437 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 48.00
185 220459 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 48.00
185 220470 ด.ช. ชาญศร กิมยงค์ ป.5 48.00
185 220479 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 48.00
185 220531 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 48.00
185 220550 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.5 48.00
185 220562 ด.ช. ศิวรักษ์ คุณาธรรมรักษ์ ป.5 48.00
185 220563 ด.ช. อัครวัฒน์ ภิญโญธนะสิทธิ์ ป.5 48.00
185 220571 ด.ญ. ณัฐธิดา เลิศวงศ์วีรชัย ป.5 48.00
185 220583 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 48.00
185 220656 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 48.00
185 220721 ด.ญ. อรุชวรา แซ่กัว ป.5 48.00
185 220755 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.5 48.00
185 220759 ด.ช. ภูรินทร์ เจริญพืช ป.5 48.00
185 220791 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.5 48.00
185 220838 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 48.00
231 120025 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.5 44.00
231 120092 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 44.00
231 120128 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 44.00
231 120155 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 44.00
231 120163 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 44.00
231 120311 ด.ญ. ทักษอร อังกุรวุฒิกร ป.5 44.00
231 120366 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 44.00
231 120385 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.5 44.00
231 120433 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 44.00
231 120514 ด.ญ. นันทภัค จินดาวุฒิกุล ป.5 44.00
231 120542 ด.ญ. รมิดา จิรภิญญาวงศ์ ป.5 44.00
231 120576 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 44.00
231 120586 ด.ช. ธนาธิป เอื้อวรกุลชัย ป.5 44.00
231 120670 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 44.00
231 120704 ด.ญ. เพียงบุญ เขื่อนสุวรรณ ป.5 44.00
231 120762 ด.ญ. กฤตยา หริราบไพรี ป.5 44.00
231 120870 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.5 44.00
231 120878 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เหลี่ยมหลุมภา ป.5 44.00
231 220028 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.5 44.00
231 220067 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 44.00
231 220123 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 44.00
231 220135 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 44.00
231 220272 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 44.00
231 220298 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.5 44.00
231 220335 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 44.00
231 220343 ด.ช. เจริญอภิธรม์ ชุตินธโร ป.5 44.00
231 220443 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 44.00
231 220468 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.5 44.00
231 220475 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 44.00
231 220547 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.5 44.00
231 220572 ด.ช. ปรัตถ์สุนทร ฉ่ำสดใส ป.5 44.00
231 220606 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 44.00
231 220619 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 44.00
231 220620 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.5 44.00
231 220631 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 44.00
231 220672 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 44.00
231 220683 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 44.00
231 220732 ด.ช. จิรัฎฐ์ กรีธาธร ป.5 44.00
231 220737 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 44.00
231 220738 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 44.00
231 220743 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 44.00
231 220786 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 44.00
231 220805 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.5 44.00
274 120016 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.5 40.00
274 120089 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 40.00
274 120165 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 40.00
274 120183 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 40.00
274 120221 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 40.00
274 120234 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 40.00
274 120269 ด.ญ. บุษราคัม คำใบ ป.5 40.00
274 120323 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.5 40.00
274 120334 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 40.00
274 120340 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 40.00
274 120363 ด.ญ. กัณต์กนิษฐ์ ปั้นคุ่ย ป.5 40.00
274 120479 ด.ช. ปัญญวัฒน์ นนทสวัสดิ์ ป.5 40.00
274 120564 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.5 40.00
274 120580 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 40.00
274 120630 ด.ช. กันตะพัฒน์ โมกขะสมิต ป.5 40.00
274 120640 ด.ช. กุศล พินิจสถิล ป.5 40.00
274 120772 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.5 40.00
274 120780 ด.ช. พิพัชร์ภณ สุขสวัสดิ์วงษ์ ป.5 40.00
274 120796 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.5 40.00
274 120846 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.5 40.00
274 120914 ด.ญ. ไกรวิณี อนุพงศ์พัฒน์ ป.5 40.00
274 120931 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 40.00
274 120932 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 40.00
274 220023 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.5 40.00
274 220048 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.5 40.00
274 220069 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 40.00
274 220074 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 40.00
274 220121 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 40.00
274 220426 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 40.00
274 220431 ด.ช. ธนวิชญ์ ศักดิ์แสง ป.5 40.00
274 220469 ด.ช. ขจรกฤต ชลเกียรติภูมิ ป.5 40.00
274 220500 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.5 40.00
274 220527 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.5 40.00
274 220654 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 40.00
274 220661 ด.ช. พงศ์ภีระ พรหมประยงค์ ป.5 40.00
274 220663 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.5 40.00
274 220671 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 40.00
274 220722 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.5 40.00
274 220723 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.5 40.00
274 220765 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.5 40.00
274 220825 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.5 40.00
274 220826 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 40.00
316 120041 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.5 36.00
316 120076 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 36.00
316 120124 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 36.00
316 120141 ด.ญ. ภัทชญารีย์ สฤษดิ์เจริญค้า ป.5 36.00
316 120178 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.5 36.00
316 120240 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 36.00
316 120260 ด.ช. สิทธิพัฒน์ พรหมคง ป.5 36.00
316 120312 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.5 36.00
316 120374 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 36.00
316 120394 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 36.00
316 120420 ด.ช. ณัฏฐนันท์ จารุพันธ์ ป.5 36.00
316 120445 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 36.00
316 120595 ด.ช. อัครพงษ์ สุวรรณบูรณ์ ป.5 36.00
316 120631 ด.ช. วสิษฐ์พล เสริฐธิกุล ป.5 36.00
316 120675 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.5 36.00
316 120691 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.5 36.00
316 120697 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.5 36.00
316 120784 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.5 36.00
316 120909 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.5 36.00
316 220020 ด.ช. ธนวินท์ อยู่สุข ป.5 36.00
316 220045 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.5 36.00
316 220049 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.5 36.00
316 220059 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 36.00
316 220064 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 36.00
316 220076 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 36.00
316 220206 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.5 36.00
316 220220 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 36.00
316 220265 ด.ญ. พิมพ์ดาว ไชยศรี ป.5 36.00
316 220293 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.5 36.00
316 220295 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.5 36.00
316 220314 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.5 36.00
316 220415 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 36.00
316 220455 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 36.00
316 220480 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 36.00
316 220511 ด.ช. กิตติภพ โศจิศรีสกุล ป.5 36.00
316 220551 ด.ญ. ณพาภรณ์ นันทพันธ์ ป.5 36.00
316 220585 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 36.00
316 220616 ด.ช. ศุภศิษฏ์ วัฒนาวรรณะ ป.5 36.00
316 220630 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 36.00
316 220804 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.5 36.00
316 220830 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 36.00
316 220837 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 36.00
358 120004 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.5 32.00
358 120034 ด.ช. วัชรพงษ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา ป.5 32.00
358 120162 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 32.00
358 120191 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.5 32.00
358 120203 ด.ช. กวินทรา อิ่มมูล ป.5 32.00
358 120228 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 32.00
358 120254 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.5 32.00
358 120255 ด.ญ. พรปวีณ์ ดิษฐาน ป.5 32.00
358 120261 ด.ญ. อภิชญานันท์ หาญรุจิระกำจร ป.5 32.00
358 120274 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 32.00
358 120345 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 32.00
358 120354 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.5 32.00
358 120357 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.5 32.00
358 120498 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 32.00
358 120735 ด.ญ. ปาลิณีย์ บุญปรีชา ป.5 32.00
358 120737 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 32.00
358 120744 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 32.00
358 120755 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.5 32.00
358 120790 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 32.00
358 120864 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 32.00
358 120913 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.5 32.00
358 120926 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.5 32.00
358 220032 ด.ญ. จรัสกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 32.00
358 220047 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.5 32.00
358 220107 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 32.00
358 220143 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.5 32.00
358 220165 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 32.00
358 220285 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 32.00
358 220381 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 32.00
358 220506 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.5 32.00
358 220662 ด.ช. ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว ป.5 32.00
358 220729 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 32.00
358 220760 ด.ญ. สิริกัลยา วลาพล ป.5 32.00
391 120015 ด.ญ. ภัทรวดี เฉิดอารีกิจ ป.5 28.00
391 120026 ด.ญ. เอวารินทร์ เชิดชู ป.5 28.00
391 120036 ด.ช. นรภัทร วงศ์ปถัมภ์ ป.5 28.00
391 120209 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 28.00
391 120258 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.5 28.00
391 120305 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.5 28.00
391 120314 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.5 28.00
391 120391 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 28.00
391 120421 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.5 28.00
391 120425 ด.ช. ปรัตถกร รักงาม ป.5 28.00
391 120449 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 28.00
391 120484 ด.ช. ธรรม์ธีร์ นนทสุวรรณ ป.5 28.00
391 120545 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.5 28.00
391 120566 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.5 28.00
391 120702 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.5 28.00
391 120719 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 28.00
391 120786 ด.ญ. พลอยครินทร์ มงคลสวัสดิ์ ป.5 28.00
391 120891 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 28.00
391 120902 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 28.00
391 120906 ด.ญ. ชนิดาภา รังษีสุทธิรัตน์ ป.5 28.00
391 220031 ด.ญ. จันทรกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 28.00
391 220040 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.5 28.00
391 220066 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 28.00
391 220078 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 28.00
391 220207 ด.ช. พศิน ปิยะอารมณ์รัตน์ ป.5 28.00
391 220260 ด.ช. ปัญจพัน แม้นผัน ป.5 28.00
391 220342 ด.ช. ไกรพิชญ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.5 28.00
391 220371 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.5 28.00
391 220397 ด.ช. พิสิษฐ์ เหล่าทอง ป.5 28.00
391 220432 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.5 28.00
391 220560 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.5 28.00
391 220591 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 28.00
391 220699 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.5 28.00
391 220733 ด.ช. ระพินธร การะเกษร ป.5 28.00
425 120007 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.5 24.00
425 120023 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.5 24.00
425 120032 ด.ช. กฤตธัช อุ่นธรรม ป.5 24.00
425 120219 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 24.00
425 120313 ด.ช. ณัฐภัทร รักษาพันธ์ ป.5 24.00
425 120448 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 24.00
425 120453 ด.ช. พิทยุตม์ อุปรมัย ป.5 24.00
425 120493 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 24.00
425 120504 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 24.00
425 120588 ด.ช. กิตติศักดิ์ เข็มทอง ป.5 24.00
425 120674 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.5 24.00
425 120770 ด.ญ. รัฐนันท์ พอควร ป.5 24.00
425 220001 ด.ช. กษิดิ์คณิน ยาสมุทร ป.5 24.00
425 220021 ด.ญ. วรันธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.5 24.00
425 220086 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 24.00
425 220172 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 24.00
425 220370 ด.ช. ภวิศ หงส์งามเจริญ ป.5 24.00
425 220393 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 24.00
425 220577 ด.ญ. ธมกร จันทร์สวัสดิ์ ป.5 24.00
425 220621 ด.ช. อินทัช ทองสุข ป.5 24.00
425 220785 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 24.00
446 120177 ด.ญ. ภิญญดา เชียวสิริขจร ป.5 20.00
446 120193 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.5 20.00
446 120372 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 20.00
446 120447 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 20.00
446 120591 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สุมาวงศ์ ป.5 20.00
446 120665 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 20.00
446 120758 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.5 20.00
446 120803 ด.ญ. สิลฎา ขำสุข ป.5 20.00
446 220169 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 20.00
455 120581 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 16.00
455 120694 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.5 16.00
455 220168 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 16.00
455 220205 ด.ช. จิตติพัฒน์ แขกเทศ ป.5 16.00
455 220532 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 16.00
460 120101 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 12.00
461 120746 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.5 8.00