เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.5

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(20 คะแนน)
1 652770 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.5 19.20
2 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 17.60
2 652565 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.5 17.60
2 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 17.60
2 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 17.60
6 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 16.80
7 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 16.00
7 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 16.00
7 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 16.00
7 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 16.00
7 652823 ด.ช. ณัฐนันท์ พูนลาภพาณิชย์ ป.5 16.00
7 651511 ด.ช. ธรรศ พรมศิริ ป.5 16.00
13 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 15.20
13 651296 ด.ญ. วรวลัญช์ จูบาง ป.5 15.20
13 651749 ด.ญ. กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร ป.5 15.20
13 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 15.20
13 652810 ด.ช. ภัชธฤต จิตต์จำนงค์ ป.5 15.20
13 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 15.20
19 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 14.40
19 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 14.40
19 651784 ด.ญ. จิดาภา ฤทธิ์หมุน ป.5 14.40
19 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 14.40
19 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 14.40
19 650580 ด.ช. พชร พริบไหว ป.5 14.40
19 650177 ด.ญ. พิชามญชุ์ พลเดช ป.5 14.40
19 651668 ด.ญ. จอมจิตชญาน์ ทรัพย์เจริญ ป.5 14.40
19 651003 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ เพ็งตราพันธ์ุ ป.5 14.40
19 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 14.40
19 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 14.40
19 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 14.40
19 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 14.40
19 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 14.40
19 652627 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.5 14.40
34 652128 ด.ญ. ปภัทร์สิริ จิระสุทัศน์ ป.5 13.60
34 652428 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.5 13.60
34 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 13.60
34 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 13.60
34 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 13.60
34 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 13.60
34 652166 ด.ญ. พิชญ์สินี น้อยอินทร์วงศ์ ป.5 13.60
34 651519 ด.ญ. ณัฐณิชา วชิรรุ่งเรือง ป.5 13.60
34 652816 ด.ช. อริยพัฒฐ์ สมสุด ป.5 13.60
34 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 13.60
34 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 13.60
34 651512 ด.ช. บุรพล เรืองพยุงศักดิ์ ป.5 13.60
34 652158 ด.ญ. นิยตา มงคลนิมิตร ป.5 13.60
34 652559 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.5 13.60
48 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 12.80
48 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 12.80
48 652267 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล ป.5 12.80
48 652747 ด.ช. วงศพัทธ์ วรวุฒิ ป.5 12.80
48 651817 ด.ช. ศุภกร ตันสกุล ป.5 12.80
48 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 12.80
48 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 12.80
48 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 12.80
48 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 12.80
48 651747 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.5 12.80
48 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 12.80
48 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 12.80
48 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 12.80
48 650864 ด.ญ. กัณยาวีร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 12.80
48 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 12.80
48 651896 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.5 12.80
48 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 12.80
48 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 12.80
48 651514 ด.ช. ภาคิน วานันท์สุข ป.5 12.80
67 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 12.00
67 650733 ด.ญ. วิธาดา อรรคสิริสถาวร ป.5 12.00
67 650472 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์แสนสุข ป.5 12.00
67 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 12.00
67 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 12.00
67 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 12.00
67 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 12.00
67 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 12.00
67 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 12.00
67 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 12.00
67 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 12.00
67 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 12.00
67 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 12.00
67 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 12.00
67 651184 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.5 12.00
67 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 12.00
67 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 12.00
67 650742 ด.ช. ชนาธิป ศรีสอาด ป.5 12.00
67 652592 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.5 12.00
67 651272 ด.ช. ภาณุวัชร เตชะกำธรกิจ ป.5 12.00
67 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 12.00
67 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 12.00
67 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 12.00
67 650736 ด.ญ. ชนมน ศรารัชต์ ป.5 12.00
67 652959 ด.ช. ภคิน จูพานิชย์ ป.5 12.00
67 651359 ด.ช. เรือธง ขำละมัย ป.5 12.00
67 651509 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.5 12.00
67 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 12.00
67 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 12.00
96 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 11.20
96 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 11.20
96 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 11.20
96 651996 ด.ช. กานต์ ไชยมาเสรีกุล ป.5 11.20
96 652913 ด.ญ. พราวบุญ ไกรสรกุล ป.5 11.20
96 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 11.20
96 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 11.20
96 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 11.20
96 650066 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สมใจ ป.5 11.20
96 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 11.20
96 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 11.20
96 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 11.20
96 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 11.20
96 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 11.20
96 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 11.20
96 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 11.20
96 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 11.20
96 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 11.20
96 651253 ด.ญ. ปภาดา สืบปรุ ป.5 11.20
96 651535 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.5 11.20
96 651933 ด.ช. ธนวิชญ์ จรุงเรืองเกียรติ ป.5 11.20
96 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 11.20
96 650138 ด.ช. ปัณณทัต คงอยู่ ป.5 11.20
96 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 11.20
96 651808 ด.ช. พีรพัฒน์ เขมะจารี ป.5 11.20
96 650494 ด.ช. ภาวี พฤฒิวรกุลชัย ป.5 11.20
96 652739 ด.ญ. สริตา บุญเติม ป.5 11.20
96 651897 ด.ช. สิริ เตลผล ป.5 11.20
124 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 10.40
124 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 10.40
124 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 10.40
124 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 10.40
124 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 10.40
124 650053 ด.ช. อรรถ ภูมิจิตร ป.5 10.40
124 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 10.40
124 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 10.40
124 651006 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.5 10.40
124 650387 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ชุณหรัตน์ ป.5 10.40
124 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 10.40
124 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 10.40
124 650413 ด.ญ. อรอินทุ์ ก๋งอุบล ป.5 10.40
124 652363 ด.ญ. พัชญ์พิดา วงศ์ไชยสาคร ป.5 10.40
124 652537 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.5 10.40
124 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 10.40
124 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 10.40
124 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 10.40
124 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 10.40
124 651035 ด.ช. ภัตธนสันต์ เตชนะรุ่งโรจน์ ป.5 10.40
124 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 10.40
124 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 10.40
124 652058 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.5 10.40
124 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 10.40
124 650380 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.5 10.40
124 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 10.40
124 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 10.40
124 651255 ด.ญ. กฤตญาดา ศิริมังคะลา ป.5 10.40
124 651492 ด.ช. ณภัทร ตากมัจฉา ป.5 10.40
124 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 10.40
124 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 10.40
124 651392 ด.ช. เทพประสิทธิ์ เอี่ยมอำนวย ป.5 10.40
124 651732 ด.ญ. ปาณิสรา วงศ์ใหญ่ ป.5 10.40
124 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 10.40
124 650150 ด.ช. ธีรโชติ ยงวานิชจิต ป.5 10.40
124 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 10.40
160 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 9.60
160 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 9.60
160 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 9.60
160 652257 ด.ญ. นีราวรินทร์ นรัจฉริยางกูร ป.5 9.60
160 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 9.60
160 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 9.60
160 651412 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง ป.5 9.60
160 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 9.60
160 650927 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ ใหม่ตัน ป.5 9.60
160 652523 ด.ช. พรพิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ ป.5 9.60
160 652192 ด.ช. รัชเดช นิลเปล่งแสง ป.5 9.60
160 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 9.60
160 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 9.60
160 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 9.60
160 652624 ด.ญ. ธีร์จุฑา ทัพเสนีย์ ป.5 9.60
160 650245 ด.ญ. สุพัชร์ภรณ์ ประดิษฐสอน ป.5 9.60
160 650559 ด.ญ. กชณา เจริญศุภนิมิตร ป.5 9.60
160 650050 ด.ช. ณพัชร เลขะชัย ป.5 9.60
160 650153 ด.ช. ปฐวี บัณฑิตกุล ป.5 9.60
160 651542 ด.ช. ภูดิศ อุณอนันต์ ป.5 9.60
160 650740 ด.ช. ชนนันท์ ศรารัชต์ ป.5 9.60
160 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 9.60
160 652469 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีเชาว์ ป.5 9.60
160 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 9.60
160 651258 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.5 9.60
160 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 9.60
160 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 9.60
160 651819 ด.ญ. ณปภัช อุบลรัตนสกุล ป.5 9.60
160 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 9.60
160 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 9.60
160 650072 ด.ญ. วิมพ์วิภา การทรัพย์เวชกิจ ป.5 9.60
160 650928 ด.ช. ทีฆณัฏฐ์ แตงตาด ป.5 9.60
160 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 9.60
160 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 9.60
160 651786 ด.ช. ชุติพนธ์ สุขกาย ป.5 9.60
160 651138 ด.ญ. นาถลดา ทองพันชั่ง ป.5 9.60
160 650818 ด.ญ. เตชิตา ศิริปภาโชติ ป.5 9.60
160 652484 ด.ช. พสิษฐ์ อัญมณีเจริญ ป.5 9.60
160 650754 ด.ช. สุธีรัชต์ สุธรรมพิทักษ์ ป.5 9.60
160 650316 ด.ญ. รินลดา เติมบริรักษ์ ป.5 9.60
160 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 9.60
160 651183 ด.ญ. ณภัทธิรา มะณีแสง ป.5 9.60
202 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 8.80
202 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 8.80
202 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 8.80
202 651450 ด.ช. ศิวกรณ์ บุญหนุน ป.5 8.80
202 650005 ด.ญ. เขมณิช ชัยยุตต์ ป.5 8.80
202 651684 ด.ญ. ณสิริ สินุธก ป.5 8.80
202 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 8.80
202 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 8.80
202 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 8.80
202 651463 ด.ญ. ศศิณัฐ วังโสม ป.5 8.80
202 650940 ด.ช. ธาวิน กองมณี ป.5 8.80
202 650435 ด.ช. ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ป.5 8.80
202 651540 ด.ญ. นรีรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ ป.5 8.80
202 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 8.80
202 652311 ด.ช. ณภัทร ดีคำ ป.5 8.80
202 652987 ด.ญ. พิชญ์กานต์ ทองปาน ป.5 8.80
202 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 8.80
202 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 8.80
202 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 8.80
202 652940 ด.ญ. นวพร แสงจันทร์ ป.5 8.80
202 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 8.80
202 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 8.80
202 652474 ด.ญ. โชติกา เหล่าบุศณ์อนันต์ ป.5 8.80
202 650283 ด.ช. นฤเทพ สุขโสภี ป.5 8.80
202 652189 ด.ญ. สโรชภัทร์ อนุสรณ์พาณิชย์ ป.5 8.80
202 652996 ด.ช. พัชระพล วิริยะสมบัติ ป.5 8.80
202 650645 ด.ญ. พิชชาพร สุขใจ ป.5 8.80
202 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 8.80
202 651620 ด.ช. ณัฏฐ์วรันธร วิเศษอักษร ป.5 8.80
202 650309 ด.ญ. เมธปิยา อุดมทัศนีย์ ป.5 8.80
202 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 8.80
202 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 8.80
202 650823 ด.ช. บารมี รักสัตย์ ป.5 8.80
202 651789 ด.ช. ไชยพัฒน์ โพธิ์เวชกุล ป.5 8.80
202 652815 ด.ญ. เพชรลดา สุขเสมอ ป.5 8.80
202 650273 ด.ช. พากร ดุลยนนท์ ป.5 8.80
202 651543 ด.ญ. สุพิชชา ไชยอิ่นคำ ป.5 8.80
202 650374 ด.ช. ปัณณทัต นาคสวัสดิ์ ป.5 8.80
202 652188 ด.ญ. กานต์ชุดา กฤษฎาอริยชน ป.5 8.80
202 651297 ด.ญ. ลฎาภา วิชัยโย ป.5 8.80
202 651358 ด.ญ. ฐิตารีย์ มะลิรัตน์ ป.5 8.80
202 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 8.80
202 650923 ด.ญ. ปทิตตา นาสิงคาร ป.5 8.80
245 652151 ด.ช. พร้อมบุญ สังข์สุวรรณ ป.5 8.00
245 652828 ด.ญ. ญดา ชาปัญญา ป.5 8.00
245 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 8.00
245 652886 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ตันฮู้ ป.5 8.00
245 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 8.00
245 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 8.00
245 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 8.00
245 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 8.00
245 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 8.00
245 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 8.00
245 652795 ด.ญ. ภวิตา นางแย้ม ป.5 8.00
245 652560 ด.ช. พชรดณัย โกมลสิงห์ ป.5 8.00
245 651094 ด.ญ. ชยพัทธ์ กรกิจสุวรรณ ป.5 8.00
245 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 8.00
245 653011 ด.ช. ธนกฤต บุญส่งธนารักษ์ ป.5 8.00
245 652697 ด.ญ. ชนัญชิตา จารุสิริสวัสดิ์ ป.5 8.00
245 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 8.00
245 650911 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.5 8.00
245 651942 ด.ช. ชนันธร การะเกตุ ป.5 8.00
245 652085 ด.ญ. อิสริยา อภิวันทนกุล ป.5 8.00
245 651877 ด.ญ. ภูริชา เชาวริทธิ์ ป.5 8.00
245 651458 ด.ญ. ณิพพิชฌน์ เกียรติศิริ ป.5 8.00
245 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 8.00
245 652279 ด.ญ. กันต์รพี โม้ดา ป.5 8.00
245 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 8.00
245 652564 ด.ญ. ธาราทิพย์ ทนงศักดิ์ ป.5 8.00
245 651365 ด.ช. พชร ตระกูลมณีเนตร ป.5 8.00
245 653009 ด.ช. นนทพัทธ์ เสมศรี ป.5 8.00
245 652880 ด.ญ. ฉัตร์นลิน ณัทสิริสิรภัทร ป.5 8.00
245 651993 ด.ช. ปริญญ์ อุ้ยนิรันดรกุล ป.5 8.00
245 651998 ด.ช. นรบดี อาจกล้า ป.5 8.00
245 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 8.00
245 651170 ด.ญ. จินฏะนาภา จันทวี ป.5 8.00
245 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 8.00
245 650496 ด.ช. ธนยศ พวงจิตต์ ป.5 8.00
245 650495 ด.ช. ณัฐนิติ เหมือนสุดใจ ป.5 8.00
245 652932 ด.ญ. ณิชนิตา แพระบำ ป.5 8.00
282 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 7.20
282 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 7.20
282 650746 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ชัชวาลย์ ป.5 7.20
282 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 7.20
282 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 7.20
282 651841 ด.ช. ธีร์ดนัย เจริญสุขศิริ ป.5 7.20
282 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 7.20
282 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 7.20
282 652060 ด.ช. ธปณัฐ โมรากุล ป.5 7.20
282 650979 ด.ญ. ภัทรวดี ศักดารณรงค์ ป.5 7.20
282 652529 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.5 7.20
282 650623 ด.ช. วศิน ดำรงศีล ป.5 7.20
282 651369 ด.ช. ธีธัช ชูสกุล ป.5 7.20
282 651925 ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล ป.5 7.20
282 652272 ด.ญ. พิมมาดา จินตนการ ป.5 7.20
282 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 7.20
282 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 7.20
282 651986 ด.ญ. เขมวันต์ ดุราศวิน ป.5 7.20
282 651290 ด.ญ. ขวัญช้าว ชิดใจ ป.5 7.20
282 651175 ด.ญ. วิมพ์ญาดา สุขารมณ์ ป.5 7.20
282 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 7.20
282 650499 ด.ช. อชิรวิชญ์ ปิยะสัจจบูลย์ ป.5 7.20
282 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 7.20
282 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 7.20
282 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 7.20
282 652625 ด.ช. วริทธิ์ อึ้งจงเจตน์ ป.5 7.20
282 651017 ด.ช. กันตพล สันติรัตนโชติ ป.5 7.20
282 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 7.20
282 651293 ด.ญ. ประกายแก้ว ใจสำคัญ ป.5 7.20
282 652882 ด.ญ. ณัฎฐ์กานต์ อภิสิทธิ์ ป.5 7.20
282 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 7.20
282 651101 ด.ญ. อติกานต์ นิโครธานนท์ ป.5 7.20
282 652276 ด.ช. ธนเทพ สุบรรณ์ ป.5 7.20
282 652540 ด.ช. ศุภฤกษ์ ทองดี ป.5 7.20
282 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 7.20
282 650377 ด.ช. สิทธา ไพศาลทรัพย์ ป.5 7.20
282 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 7.20
282 653038 ด.ช. กันต์กวี มรกฎ ป.5 7.20
282 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 7.20
282 652680 ด.ช. ณราวิชญ์ ผูกมณีคง ป.5 7.20
282 651309 ด.ญ. ธันยพร คำแสน ป.5 7.20
282 650919 ด.ญ. นลินดา สุขศิวกร ป.5 7.20
282 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 7.20
282 652322 ด.ญ. จิรภัทร โพธิ์สุวรรณ์ ป.5 7.20
282 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 7.20
282 651954 ด.ญ. อาคีรา ตระการรุ่งโรจน์ ป.5 7.20
282 651410 ด.ญ. นรัมภา เลิศนุวัฒน์ ป.5 7.20
329 650266 ด.ญ. อารดา เอกโองการ ป.5 6.40
329 651400 ด.ช. ปริญ ตันสถาวีรัฐ ป.5 6.40
329 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 6.40
329 652003 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ป.5 6.40
329 652277 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.5 6.40
329 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 6.40
329 652870 ด.ช. ดิศกุล ศิลประดิษฐ์ ป.5 6.40
329 652117 ด.ญ. พิชามญชุ์ ยิ้มอำนวย ป.5 6.40
329 650866 ด.ช. พิภูวิศร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 6.40
329 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 6.40
329 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 6.40
329 651121 ด.ช. อนพัชร เพ็งยอด ป.5 6.40
329 653005 ด.ช. พลากร ปัญญาวรากร ป.5 6.40
329 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 6.40
329 651826 ด.ช. ชวินธร เจริญราษฎร์ ป.5 6.40
329 652958 ด.ช. ณวิชญ์ อัตนโถ ป.5 6.40
329 652039 ด.ช. แทนไท สินทนะโยธิน ป.5 6.40
346 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 5.60
346 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 5.60
346 650705 ด.ญ. ขวัญชีวี เคลือบมงคล ป.5 5.60
346 650267 ด.ช. ธราธิป ธำรงศักดิ์สุวิทย์ ป.5 5.60
346 651374 ด.ญ. กัลย์ฐิตา ชวศิริกุลฑล ป.5 5.60
346 652973 ด.ญ. ญาณิศา จันทร์มั่งคั่ง ป.5 5.60
346 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 5.60
346 652812 ด.ญ. ศุภิสรา ทองปอน ป.5 5.60
346 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 5.60
346 651210 ด.ช. ภนัษ เล่งเวหาสถิต ป.5 5.60
346 652846 ด.ญ. รังสิมาพร อินทวิสัย ป.5 5.60
346 651782 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.5 5.60
346 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 5.60
359 652750 ด.ญ. ณิชา จงรุจินันท์ ป.5 4.80
359 650080 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.5 4.80
359 650211 ด.ช. ณฤต ศานติวัฒน์ ป.5 4.80
359 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 4.80
359 652042 ด.ช. นราวิชญ์ เตจะมา ป.5 4.80
359 650299 ด.ญ. พรปวีณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ป.5 4.80
359 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 4.80
359 652384 ด.ญ. ธมนวรรณ ประถมวงษ์ ป.5 4.80
359 651676 ด.ญ. สุรัชนา ลิ้มอรุโณทัย ป.5 4.80
359 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 4.80
359 651623 ด.ญ. ไอรินลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.5 4.80
359 652732 ด.ญ. ไอลดา สังวรวงษ์พนา ป.5 4.80
359 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 4.80
372 652687 ด.ช. อธิกิตติ์ บำรุงเอื้อ ป.5 4.00
372 652746 ด.ช. พัณณ์เดชน์ ฐิติพรรณกุล ป.5 4.00
372 652672 ด.ญ. รวินท์นิภา เหลืองสิริขจร ป.5 4.00
372 650574 ด.ช. ณกรณ์ ธรรมโชติ ป.5 4.00
372 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 4.00
372 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 4.00
372 652216 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.5 4.00
372 650105 ด.ญ. จิณณ์ณิชา ตั่นทรัพย์สิน ป.5 4.00
380 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 3.20
380 652144 ด.ช. คณาธิป จันใด ป.5 3.20
380 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 3.20
380 650226 ด.ช. พาวิณส์ ธนวินท์ ป.5 3.20
380 651517 ด.ช. ภิรกฤต เชาว์ภัทรเดชา ป.5 3.20
380 650094 ด.ช. ศุทธิศิษฏ์ บัววิรัตน์ ป.5 3.20
386 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 2.40
387 650135 ด.ช. ชนนท์ หวังสมบูรณ์ศิริ ป.5 1.60
388 650209 ด.ช. ยศวินช์ เรืองสรรงามสิริ ป.5 0.00
388 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 0.00
388 650635 ด.ช. มรุเดช สงสุรินทร์ ป.5 0.00
388 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 0.00
388 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 0.00
388 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 0.00
388 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 0.00
388 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 0.00
388 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 0.00
388 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 0.00
388 651612 ด.ญ. พรหมพิชญาภา หลีกภัย ป.5 0.00
388 651388 ด.ช. วรานนท์ ธงงาม ป.5 0.00
388 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 0.00
388 652015 ด.ช. สถิตย์พร เกชาคุปต์ ป.5 0.00
388 650672 ด.ญ. ณภัทร คุณารักษ์ ป.5 0.00
388 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 0.00
388 652352 ด.ญ. จิรัชญา เผ่าอ้าย ป.5 0.00
388 652524 ด.ช. อัสนา วรรณทิม ป.5 0.00
388 652635 ด.ช. สิปปภณ อรุณโรจน์ ป.5 0.00
388 651330 ด.ช. ณัฐวรรธน์ พรหมทองนุ้ย ป.5 0.00
388 652665 ด.ญ. ริญญารัศมิ์ อารมณ์รัตน์ ป.5 0.00
388 652947 ด.ช. พีรวัส ใคร้มุก ป.5 0.00
388 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 0.00