เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.6

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
1 120434 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 100.00
1 120601 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 100.00
1 120679 ด.ช. สาริศ น้อยสุวรรณ ป.6 100.00
4 120817 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 96.00
5 120123 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 92.00
5 120167 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 92.00
5 120242 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 92.00
5 120335 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 92.00
5 120418 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 92.00
5 120464 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 92.00
5 120823 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 92.00
5 220225 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 92.00
5 220307 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 92.00
5 220497 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 92.00
5 220687 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 92.00
5 220692 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 92.00
17 120021 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 88.00
17 120131 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 88.00
17 120156 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 88.00
17 120368 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 88.00
17 120406 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 88.00
17 120495 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 88.00
17 120533 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 88.00
17 120778 ด.ช. อภิรักษ์ เพ็ญจมุข ป.6 88.00
17 120821 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 88.00
17 120825 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 88.00
17 120843 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 88.00
17 120862 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 88.00
17 120898 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 88.00
17 220026 ด.ญ. ฐิตาภา ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.6 88.00
17 220094 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 88.00
17 220186 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 88.00
17 220286 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 88.00
17 220365 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 88.00
17 220422 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 88.00
17 220489 ด.ช. จิรดนัย ตันธราพรฤกษ์ ป.6 88.00
17 220617 ด.ช. วิทยา นารี ป.6 88.00
17 220682 ด.ญ. ณธิดา เลาวหุตานนท์ ป.6 88.00
39 120044 ป.6 84.00
39 120045 ด.ญ. ทักษนันท์ มีกลิ่นหอม ป.6 84.00
39 120060 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 84.00
39 120061 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 84.00
39 120072 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 84.00
39 120090 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 84.00
39 120113 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 84.00
39 120130 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 84.00
39 120159 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 84.00
39 120216 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 84.00
39 120224 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 84.00
39 120336 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 84.00
39 120509 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 84.00
39 120512 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 84.00
39 120536 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 84.00
39 120573 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 84.00
39 120685 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 84.00
39 120713 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 84.00
39 120804 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 84.00
39 220018 ด.ญ. อันนา กล้าตลุมบอน ป.6 84.00
39 220065 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 84.00
39 220099 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 84.00
39 220197 ด.ช. ไรวินทร์ มากแดง ป.6 84.00
39 220218 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 84.00
39 220258 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 84.00
39 220266 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 84.00
39 220334 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 84.00
39 220348 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 84.00
39 220449 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 84.00
39 220477 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 84.00
39 220628 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 84.00
39 220644 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 84.00
39 220652 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 84.00
39 220694 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 84.00
39 220742 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 84.00
39 220808 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 84.00
75 120039 ด.ญ. วิสาข์ บุญสร้าง ป.6 80.00
75 120065 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 80.00
75 120107 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 80.00
75 120112 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 80.00
75 120147 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 80.00
75 120170 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 80.00
75 120214 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 80.00
75 120282 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 80.00
75 120293 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 80.00
75 120331 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 80.00
75 120337 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 80.00
75 120451 ด.ญ. กานต์ธิดา มอญดี ป.6 80.00
75 120462 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 80.00
75 120554 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 80.00
75 120557 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 80.00
75 120558 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 80.00
75 120568 ด.ญ. ภิญญาพัชร์ อุไรวรรณ์ ป.6 80.00
75 120636 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 80.00
75 120726 ด.ญ. ชิสาพัชร์ จีนสุกแสง ป.6 80.00
75 120805 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 80.00
75 120820 ด.ช. นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ ป.6 80.00
75 120835 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 80.00
75 120863 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 80.00
75 120896 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 80.00
75 220081 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 80.00
75 220104 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 80.00
75 220124 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 80.00
75 220133 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 80.00
75 220153 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 80.00
75 220157 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 80.00
75 220164 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 80.00
75 220184 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 80.00
75 220224 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 80.00
75 220252 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 80.00
75 220253 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 80.00
75 220294 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 80.00
75 220315 ด.ช. ภาสกร โซวติเวชย์ ป.6 80.00
75 220316 ด.ญ. วิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์ ป.6 80.00
75 220351 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 80.00
75 220406 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 80.00
75 220529 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 80.00
75 220599 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 80.00
75 220643 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 80.00
75 220645 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 80.00
75 220653 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 80.00
75 220740 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 80.00
75 220799 ด.ญ. ณัชชา วรรณโกวัฒน์ ป.6 80.00
122 120017 ด.ญ. เถียร เอีย เฉิน ป.6 76.00
122 120080 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 76.00
122 120136 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 76.00
122 120145 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 76.00
122 120164 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 76.00
122 120230 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 76.00
122 120277 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 76.00
122 120290 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 76.00
122 120304 ด.ช. นรวิชญ์ จันทร์ศิริ ป.6 76.00
122 120307 ด.ญ. พิรยา นาคราช ป.6 76.00
122 120352 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 76.00
122 120373 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 76.00
122 120403 ด.ช. วิภู กุณวงค์ ป.6 76.00
122 120458 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 76.00
122 120465 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 76.00
122 120487 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 76.00
122 120500 ด.ช. นรภัทร์ วิศิษฐชัยชาญ ป.6 76.00
122 120508 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 76.00
122 120511 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 76.00
122 120534 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 76.00
122 120537 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 76.00
122 120602 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 76.00
122 120659 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 76.00
122 120682 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 76.00
122 120684 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 76.00
122 120720 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 76.00
122 120740 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 76.00
122 120800 ด.ช. โซซาร์มาร์ จูฑะวนิช ป.6 76.00
122 120827 ด.ช. ณยศ นุชฉัยยา ป.6 76.00
122 120915 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 76.00
122 220068 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 76.00
122 220070 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 76.00
122 220082 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 76.00
122 220084 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 76.00
122 220105 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 76.00
122 220127 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 76.00
122 220163 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 76.00
122 220181 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 76.00
122 220195 ด.ช. ภัทรพล สุขเจริญ ป.6 76.00
122 220196 ด.ช. จิรพันธุ์ กำสมุทร ป.6 76.00
122 220216 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 76.00
122 220223 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 76.00
122 220229 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 76.00
122 220231 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 76.00
122 220333 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 76.00
122 220384 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 76.00
122 220425 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 76.00
122 220442 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 76.00
122 220446 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 76.00
122 220486 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 76.00
122 220495 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 76.00
122 220499 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 76.00
122 220520 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 76.00
122 220521 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 76.00
122 220588 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 76.00
122 220607 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 76.00
122 220659 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 76.00
122 220684 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 76.00
122 220700 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 76.00
122 220773 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 76.00
182 120082 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 72.00
182 120118 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 72.00
182 120135 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 72.00
182 120157 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 72.00
182 120229 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 72.00
182 120231 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 72.00
182 120235 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 72.00
182 120239 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 72.00
182 120243 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 72.00
182 120259 ด.ญ. ปิ่นชีวัน บุญครอบ ป.6 72.00
182 120294 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 72.00
182 120299 ด.ช. ณัฐชนน แท่นรัตนกุล ป.6 72.00
182 120378 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 72.00
182 120405 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 72.00
182 120410 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 72.00
182 120466 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 72.00
182 120473 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 72.00
182 120490 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 72.00
182 120523 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 72.00
182 120561 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 72.00
182 120587 ด.ญ. ปัณฑา ห้าวหาญ ป.6 72.00
182 120620 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 72.00
182 120622 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 72.00
182 120646 ด.ช. ศรัณ สุสำเภา ป.6 72.00
182 120648 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 72.00
182 120661 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 72.00
182 120695 ด.ช. ชยกร พลายมาศ ป.6 72.00
182 120733 ด.ญ. ณัฐณิชา โพธิ์ฤทธิ์ ป.6 72.00
182 120752 ด.ญ. กนกพิชญ์ รุ่งเรือง ป.6 72.00
182 120791 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 72.00
182 120798 ด.ญ. มณิสรา นิ่มเย็น ป.6 72.00
182 120807 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 72.00
182 120810 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 72.00
182 120839 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 72.00
182 120868 ด.ช. ณรงค์วรรธ ลิ้มประเสริฐ ป.6 72.00
182 120874 ด.ญ. เอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ ป.6 72.00
182 120918 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 72.00
182 220037 ด.ช. ธน ธนดีเจริญโชค ป.6 72.00
182 220128 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 72.00
182 220152 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 72.00
182 220190 ด.ญ. ณิชาภา เนียมขุนทด ป.6 72.00
182 220208 ด.ญ. จิรัชยา เลิศเพิ่มทรัพย์ ป.6 72.00
182 220303 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 72.00
182 220304 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 72.00
182 220345 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 72.00
182 220347 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 72.00
182 220366 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 72.00
182 220411 ด.ญ. พลอยชนก ผลพฤกษสกุล ป.6 72.00
182 220438 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 72.00
182 220441 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 72.00
182 220466 ด.ญ. รชินะญาสิริ ศรีโรจน์ ป.6 72.00
182 220548 ด.ช. ปรินทร แสงมงคลพิพัฒน์ ป.6 72.00
182 220553 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 72.00
182 220578 ด.ญ. ฉันท์สินี ชัยประสิทธิ์ผล ป.6 72.00
182 220615 ด.ญ. พีรญา วรสุวัฒน์ ป.6 72.00
182 220618 ด.ช. รักชนก หิรัญศรี ป.6 72.00
182 220623 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 72.00
182 220626 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 72.00
182 220669 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 72.00
182 220695 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 72.00
182 220705 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 72.00
182 220710 ด.ช. แทนธรรม สารกลิ่น ป.6 72.00
182 220716 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 72.00
182 220739 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 72.00
182 220746 ด.ญ. พัตนียา วีระกุล ป.6 72.00
182 220787 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 72.00
182 220788 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 72.00
182 220812 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 72.00
250 120055 ด.ช. นวิน อินทร์โสม ป.6 68.00
250 120067 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 68.00
250 120095 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 68.00
250 120120 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 68.00
250 120174 ด.ช. ปวิชปัณฑรีย์ พึ่งรัศมี ป.6 68.00
250 120188 ด.ช. กันต์ธีร์ โภคนิภา ป.6 68.00
250 120253 ด.ญ. ภีมภัสส์ ไพศาล ป.6 68.00
250 120292 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 68.00
250 120317 ด.ญ. กัญญ์กุลณัช รักสกุล ป.6 68.00
250 120338 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 68.00
250 120344 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 68.00
250 120362 ด.ช. อติรุจ เอกพันธุ์ ป.6 68.00
250 120386 ด.ช. ภัททิยะ วราพันธุ์ ป.6 68.00
250 120387 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 68.00
250 120388 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 68.00
250 120398 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 68.00
250 120431 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 68.00
250 120455 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 68.00
250 120476 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 68.00
250 120499 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 68.00
250 120510 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 68.00
250 120570 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 68.00
250 120605 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 68.00
250 120638 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 68.00
250 120647 ด.ช. คมธง สุวรรณไพรัตน์ ป.6 68.00
250 120650 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 68.00
250 120653 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 68.00
250 120656 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 68.00
250 120657 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 68.00
250 120667 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 68.00
250 120714 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 68.00
250 120729 ด.ญ. ธัญญรัตน์ สงสุวรรณ์ ป.6 68.00
250 120768 ด.ช. พิชญณัฏฐ์ สุวรรณโฆษิต ป.6 68.00
250 120794 ด.ช. วิชยะ เจิมประสาทสิทธิ์ ป.6 68.00
250 120814 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 68.00
250 120857 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 68.00
250 120929 ด.ช. พลธิวัฒน์ ไวทยวรรณ ป.6 68.00
250 220008 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ลิ้มสถาพรพงศ์ ป.6 68.00
250 220022 ด.ญ. พัทธนันท์ จันทรสวัสดิ์ ป.6 68.00
250 220024 ด.ช. ปุณณวิชช์ เวชกรณ์ ป.6 68.00
250 220056 ด.ช. นันทวัฒน์ วิมลโสภณกิตติ ป.6 68.00
250 220057 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 68.00
250 220077 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 68.00
250 220087 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 68.00
250 220093 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 68.00
250 220119 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 68.00
250 220120 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 68.00
250 220131 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 68.00
250 220194 ด.ญ. ชญาดา ศานติวัฒน์ ป.6 68.00
250 220201 ด.ช. ทักษ์ดนัย นวลขลิบ ป.6 68.00
250 220234 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 68.00
250 220239 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 68.00
250 220262 ด.ญ. ภควรรณ เจริญชัย ป.6 68.00
250 220287 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 68.00
250 220305 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 68.00
250 220382 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 68.00
250 220388 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 68.00
250 220391 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 68.00
250 220400 ด.ญ. ธนกาญภ์ เนาวรัตนจำเนียร ป.6 68.00
250 220451 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 68.00
250 220481 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 68.00
250 220509 ด.ญ. อิสรีย์ วงศาโรจน์ ป.6 68.00
250 220535 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 68.00
250 220565 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 68.00
250 220586 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 68.00
250 220587 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 68.00
250 220600 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 68.00
250 220624 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 68.00
250 220646 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 68.00
250 220657 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 68.00
250 220658 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 68.00
250 220744 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 68.00
250 220756 ด.ช. นัฏฐ์พัฒน์ พงษ์นุ่มกุล ป.6 68.00
250 220768 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 68.00
250 220776 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 68.00
250 220779 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 68.00
250 220803 ด.ช. ธนกร พูลประเสริฐ ป.6 68.00
327 120009 ด.ช. อนุนาท อินอำพร ป.6 64.00
327 120056 ด.ช. ชลัช ลีลาขจรจิต ป.6 64.00
327 120059 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 64.00
327 120066 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 64.00
327 120071 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 64.00
327 120074 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 64.00
327 120088 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 64.00
327 120097 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 64.00
327 120098 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 64.00
327 120099 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 64.00
327 120104 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 64.00
327 120161 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 64.00
327 120185 ด.ช. คัคนินท์ ชอง ป.6 64.00
327 120197 ด.ช. รวิพล ดอกกระถิน ป.6 64.00
327 120257 ด.ญ. บิลกีส สำลีขาว ป.6 64.00
327 120264 ด.ช. ปราชญ์ชีวิน บุญครอบ ป.6 64.00
327 120279 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 64.00
327 120333 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 64.00
327 120393 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 64.00
327 120407 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 64.00
327 120427 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 64.00
327 120432 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 64.00
327 120505 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 64.00
327 120524 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 64.00
327 120528 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 64.00
327 120535 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 64.00
327 120563 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 64.00
327 120574 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 64.00
327 120578 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 64.00
327 120579 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 64.00
327 120603 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 64.00
327 120615 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 64.00
327 120629 ด.ช. ชยกร เมืองวสุ ป.6 64.00
327 120635 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 64.00
327 120649 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 64.00
327 120678 ด.ช. บุณยกร ธรรมจินดา ป.6 64.00
327 120759 ด.ญ. ศิรภัสสร จาริกพฤทธิ์ ป.6 64.00
327 120760 ด.ญ. รดา สุวรรณเทวะธูป ป.6 64.00
327 120836 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 64.00
327 120837 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 64.00
327 120853 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 64.00
327 120856 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 64.00
327 120903 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 64.00
327 120930 ด.ญ. อันนา พ่อค้า ป.6 64.00
327 220043 ด.ญ. ณิชาภัทร จันทรศัพท์ ป.6 64.00
327 220061 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 64.00
327 220102 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 64.00
327 220111 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 64.00
327 220113 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 64.00
327 220126 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 64.00
327 220134 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 64.00
327 220141 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 64.00
327 220142 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 64.00
327 220158 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 64.00
327 220176 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 64.00
327 220177 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 64.00
327 220211 ด.ช. เทวกรณ์ ผกาแก้ว ป.6 64.00
327 220217 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 64.00
327 220219 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 64.00
327 220226 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 64.00
327 220228 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 64.00
327 220241 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 64.00
327 220243 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 64.00
327 220245 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 64.00
327 220278 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 64.00
327 220284 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 64.00
327 220297 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ศิวาลัยพงศ์ ป.6 64.00
327 220300 ด.ญ. จิตต์อภิญญา โชคสัมฤทธิ์ผล ป.6 64.00
327 220306 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 64.00
327 220312 ด.ญ. เพชรสมบุญ เหล่าบุญเจริญ ป.6 64.00
327 220321 ด.ญ. อิงค์ ฉั่วเจริญ ป.6 64.00
327 220323 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 64.00
327 220367 ด.ช. ณัฏฐพัชร ศักดิ์สิทธิ์ ป.6 64.00
327 220368 ด.ช. พลภัทร เปรมศิลป์ ป.6 64.00
327 220423 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 64.00
327 220447 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 64.00
327 220452 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 64.00
327 220456 ป.6 64.00
327 220494 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 64.00
327 220505 ด.ญ. ภทรพรรษ ลยางกูร ป.6 64.00
327 220512 ด.ญ. วาวพลอย ปัญจวรญาณ สู่สุข ป.6 64.00
327 220542 ด.ช. ธาวิน สมยา ป.6 64.00
327 220573 ด.ญ. วรัทยา อุดมผล ป.6 64.00
327 220640 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 64.00
327 220647 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 64.00
327 220650 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 64.00
327 220691 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 64.00
327 220717 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 64.00
327 220753 ด.ญ. มัญชุสา เกษมสวัสดิ์ ป.6 64.00
327 220771 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 64.00
327 220794 ด.ญ. วรินทร์ลดา ชุ่มปลั่ง ป.6 64.00
327 220820 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 64.00
327 220827 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 64.00
327 220833 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 64.00
421 120029 ด.ญ. ลภัสรดา โพธิ์งาม ป.6 60.00
421 120043 ด.ช. พีรเดช จันทนูเดช ป.6 60.00
421 120083 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 60.00
421 120093 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 60.00
421 120096 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 60.00
421 120114 ด.ช. ภาณุฉัตร ครุฑานุช ป.6 60.00
421 120122 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 60.00
421 120129 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 60.00
421 120181 ด.ญ. แวววัย กาวินคำ ป.6 60.00
421 120184 ด.ช. กวิน ปานขาว ป.6 60.00
421 120215 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 60.00
421 120252 ด.ช. พีรพัฒน์ นิลเกิดเย็น ป.6 60.00
421 120272 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 60.00
421 120276 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 60.00
421 120284 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 60.00
421 120285 ด.ญ. อัยญาเรศ ลิมาภรณ์วณิชย์ ป.6 60.00
421 120286 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 60.00
421 120328 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 60.00
421 120342 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 60.00
421 120348 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 60.00
421 120350 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 60.00
421 120356 ด.ญ. พิชญาภา มิลินทางกูร ป.6 60.00
421 120367 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 60.00
421 120375 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 60.00
421 120404 ด.ญ. นัจภัค จังคศิริ ป.6 60.00
421 120408 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 60.00
421 120414 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 60.00
421 120437 ด.ช. อินท์ อินทวงศ์ ป.6 60.00
421 120474 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 60.00
421 120491 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 60.00
421 120492 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 60.00
421 120515 ด.ช. วรรัตน์ สัจธรรม ป.6 60.00
421 120517 ด.ช. ทนุธรรม บุตรโพธิ์ ป.6 60.00
421 120529 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 60.00
421 120538 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 60.00
421 120551 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 60.00
421 120582 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 60.00
421 120585 ด.ญ. ฐิติพร ยาวิชัย ป.6 60.00
421 120609 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 60.00
421 120627 ด.ญ. นภประอร ธารีบูรณ์ชัย ป.6 60.00
421 120668 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 60.00
421 120669 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 60.00
421 120673 ด.ญ. เวณิกา ไกรมณี ป.6 60.00
421 120681 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 60.00
421 120721 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 60.00
421 120724 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 60.00
421 120730 ด.ช. พีระ ณ ระนอง ป.6 60.00
421 120785 ด.ช. พีชาพันธ์ เลี่ยมอ๋อ ป.6 60.00
421 120788 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 60.00
421 120801 ด.ญ. พลอยชนก เติมสุข ป.6 60.00
421 120815 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 60.00
421 120822 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 60.00
421 120847 ด.ช. พิชาภพ ชูสุ่น ป.6 60.00
421 120852 ด.ญ. ณปภัสร์ แสงศรี ป.6 60.00
421 120854 ด.ช. พิททา กุลวงษ์วาณิชย์ ป.6 60.00
421 120866 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 60.00
421 120869 ด.ญ. ณัฐวิมล อรุณสุริยศักดิ์ ป.6 60.00
421 120877 ด.ช. ภูริคุณ เรืองสม ป.6 60.00
421 120924 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 60.00
421 120937 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 60.00
421 220005 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขสำราญ ป.6 60.00
421 220033 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 60.00
421 220039 ด.ญ. นันท์มนัส เล้าสมบูรณ์ ป.6 60.00
421 220063 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 60.00
421 220091 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 60.00
421 220092 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 60.00
421 220118 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 60.00
421 220132 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 60.00
421 220145 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 60.00
421 220174 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 60.00
421 220175 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 60.00
421 220182 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 60.00
421 220185 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 60.00
421 220222 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 60.00
421 220240 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 60.00
421 220256 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 60.00
421 220267 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 60.00
421 220268 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 60.00
421 220274 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 60.00
421 220275 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 60.00
421 220279 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 60.00
421 220301 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 60.00
421 220309 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 60.00
421 220327 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 60.00
421 220330 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 60.00
421 220359 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 60.00
421 220363 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 60.00
421 220380 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 60.00
421 220398 ด.ช. ภัฏ กอสุราษฎร์ ป.6 60.00
421 220450 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 60.00
421 220492 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 60.00
421 220498 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 60.00
421 220510 ด.ญ. มณฑน์ณภัทร์ รัตนสุขวิมล ป.6 60.00
421 220522 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 60.00
421 220528 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 60.00
421 220559 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 60.00
421 220566 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 60.00
421 220597 ด.ญ. พาขวัญ ขันธรูจี ป.6 60.00
421 220608 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 60.00
421 220609 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 60.00
421 220622 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 60.00
421 220629 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 60.00
421 220666 ด.ช. ธนกร ด้วงประภัศร์ ป.6 60.00
421 220668 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 60.00
421 220678 ด.ญ. วิรัลยุพา วัฒนชาติกนันท์ ป.6 60.00
421 220697 ด.ญ. สุดานาถ ชื่นชูวงค์ ป.6 60.00
421 220704 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 60.00
421 220706 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา หนุมาร ป.6 60.00
421 220714 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 60.00
421 220775 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 60.00
421 220790 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 60.00
421 220821 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 60.00
421 220832 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 60.00
534 120011 ด.ช. ธีรพันธ์ ถาวรรักษ์ ป.6 56.00
534 120013 ด.ช. พชร ชื่นศิริ ป.6 56.00
534 120019 ด.ช. พุทธคุณ ขุนสิทธิ์ ป.6 56.00
534 120051 ด.ญ. ธานัญญาณัฐ เสงี่ยมรักษ์ ป.6 56.00
534 120068 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 56.00
534 120073 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 56.00
534 120134 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 56.00
534 120137 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 56.00
534 120144 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 56.00
534 120150 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 56.00
534 120153 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 56.00
534 120154 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 56.00
534 120208 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 56.00
534 120245 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 56.00
534 120265 ด.ญ. ปานชีวา บุญครอบ ป.6 56.00
534 120270 ด.ญ. เอริฎา ลาภเจริญ ป.6 56.00
534 120273 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 56.00
534 120297 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 56.00
534 120309 ด.ญ. อรวรรณ ลิปิสุนทร ป.6 56.00
534 120310 ด.ญ. โสรญา บาตรโพธิ์ ป.6 56.00
534 120358 ด.ญ. ลักขณาพร เงินเรื่องโรจน์ ป.6 56.00
534 120361 ด.ช. ธราเทพ บัวศรี ป.6 56.00
534 120381 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 56.00
534 120389 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 56.00
534 120396 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 56.00
534 120402 ด.ญ. พริมวริณทร์ ไพศาลคงทวี ป.6 56.00
534 120417 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 56.00
534 120428 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 56.00
534 120430 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 56.00
534 120460 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 56.00
534 120494 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 56.00
534 120496 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 56.00
534 120530 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 56.00
534 120553 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 56.00
534 120559 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 56.00
534 120560 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 56.00
534 120569 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 56.00
534 120616 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 56.00
534 120619 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 56.00
534 120666 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 56.00
534 120671 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 56.00
534 120705 ด.ช. พชรภาธร รติพาณิชย์วงศ์ ป.6 56.00
534 120728 ด.ช. ณัฏฐชัย ทองสมัคร ป.6 56.00
534 120743 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 56.00
534 120747 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 56.00
534 120769 ด.ช. ธนกฤต มีทรัพย์ ป.6 56.00
534 120771 ด.ช. ชยพล รูปขจร ป.6 56.00
534 120775 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 56.00
534 120806 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 56.00
534 120829 ด.ช. เจษฏา สกุลเจน ป.6 56.00
534 120872 ด.ญ. วรานิษฐ์ ขจรเดชะ ป.6 56.00
534 120895 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 56.00
534 120904 ด.ญ. ภคอร เถลิงสกุล ป.6 56.00
534 120921 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 56.00
534 220012 ด.ช. อัครัช พันธุ์ดี ป.6 56.00
534 220029 ด.ญ. ณกัญญา ยศสมบัติ ป.6 56.00
534 220071 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 56.00
534 220073 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 56.00
534 220100 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 56.00
534 220101 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 56.00
534 220114 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 56.00
534 220155 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 56.00
534 220162 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 56.00
534 220173 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 56.00
534 220179 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 56.00
534 220187 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 56.00
534 220198 ด.ญ. อัยย์ พ่วงทรัพย์ ป.6 56.00
534 220200 ด.ช. ศุภพิชญ์ รัศมีบวรกิติกุล ป.6 56.00
534 220215 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 56.00
534 220230 ด.ช. เมธวัจน์ มั่นคงธิติวัฒน์ ป.6 56.00
534 220269 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 56.00
534 220290 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 56.00
534 220308 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 56.00
534 220338 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 56.00
534 220349 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 56.00
534 220355 ด.ช. ศิวกร พูลสวัสดิ์ ป.6 56.00
534 220395 ด.ช. ณัฐภูดิศ พัดแดง ป.6 56.00
534 220430 ด.ช. ธนภัทร คู่บารมี ป.6 56.00
534 220448 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 56.00
534 220462 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 56.00
534 220487 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 56.00
534 220539 ด.ช. ธันวา จันทร์เขียว ป.6 56.00
534 220544 ด.ช. พงศ์ปณต พงษ์สุริยะวรรณ ป.6 56.00
534 220584 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 56.00
534 220596 ด.ญ. พิชชาภา เอื้อจิตรเมศ ป.6 56.00
534 220604 ด.ญ. จิตญาณินท์ กลัดแก้ว ป.6 56.00
534 220632 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 56.00
534 220651 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 56.00
534 220667 ด.ญ. พันไมล์ ธนพรรณสิน ป.6 56.00
534 220676 ด.ช. คุณานนต์ แสงด้วง ป.6 56.00
534 220679 ด.ญ. ชัญญภัทร รัตนภิญโญพงษ์ ป.6 56.00
534 220693 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 56.00
534 220703 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 56.00
534 220713 ด.ช. แท้จริง ว่องนิยมเกษตร ป.6 56.00
534 220718 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 56.00
534 220719 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 56.00
534 220728 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 56.00
534 220736 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 56.00
534 220757 ด.ช. ณพง มุ่งค้ำกลาง ป.6 56.00
534 220781 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 56.00
534 220806 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 56.00
534 220809 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 56.00
534 220810 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 56.00
637 120002 ด.ญ. ดนยา ชิดสวน ป.6 52.00
637 120048 ด.ญ. พรสุภัสร์ เชี่ยวประมงค์ ป.6 52.00
637 120057 ด.ช. พัชระดนัญ ลี ป.6 52.00
637 120094 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 52.00
637 120127 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 52.00
637 120149 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 52.00
637 120160 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 52.00
637 120168 ด.ญ. ชิตยาภรณ์ ครุฑคำ ป.6 52.00
637 120205 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 52.00
637 120233 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 52.00
637 120237 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 52.00
637 120278 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 52.00
637 120281 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 52.00
637 120291 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 52.00
637 120296 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 52.00
637 120318 ด.ช. ฐปนัท มาพินิจ ป.6 52.00
637 120319 ด.ช. เมธาสิทธิ์ เติมศักดิ์สิริ ป.6 52.00
637 120322 ด.ญ. ภคอร เลิศมงคล ป.6 52.00
637 120324 ด.ญ. ณภัทร โตสาระภี ป.6 52.00
637 120326 ด.ช. พีรณัฐ ตีระวัฒนานนท์ ป.6 52.00
637 120365 ด.ช. กฤตชัย ช่วยระวะ ป.6 52.00
637 120395 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 52.00
637 120436 ด.ญ. นพภัชษรย์ เดชอยู่ ป.6 52.00
637 120459 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 52.00
637 120463 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 52.00
637 120475 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 52.00
637 120600 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 52.00
637 120624 ด.ช. ณฐกร วัชรเรืองรัตน์ ป.6 52.00
637 120643 ด.ช. เสฏฐวุฒิ อภิสิทธิ์บวรกิจ ป.6 52.00
637 120652 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 52.00
637 120658 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 52.00
637 120660 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 52.00
637 120687 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 52.00
637 120689 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 52.00
637 120696 ด.ญ. ชวัลญา รักสวิด ป.6 52.00
637 120710 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 52.00
637 120716 ด.ช. ธนสิทธิ์ สิทธิเขตต์การ ป.6 52.00
637 120742 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 52.00
637 120797 ด.ช. นิติธร บุญอุทิศ ป.6 52.00
637 120812 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 52.00
637 120830 ด.ช. ยศพนธ์ บุญช่วยเมตตา ป.6 52.00
637 120873 ด.ญ. สุธีรา กำธร ป.6 52.00
637 120880 ด.ญ. สุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย ป.6 52.00
637 120882 ด.ญ. กัญจน์จิรา ธรรมสัจจกูล ป.6 52.00
637 120899 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 52.00
637 120916 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 52.00
637 120935 ด.ญ. ณปภา หนูอินทร์ ป.6 52.00
637 220013 ด.ญ. อิสรีย์ วงศ์ทองเหลือ ป.6 52.00
637 220025 ด.ช. ธีรภัทร สัยยะสิทธิ์พานิช ป.6 52.00
637 220027 ด.ช. กันต์ธัช มนัสชน ป.6 52.00
637 220035 ด.ญ. อภิญญารัตน์ อุตชี ป.6 52.00
637 220053 ด.ญ. นันทภัค จิรานุกูลพิพัฒน์ ป.6 52.00
637 220060 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 52.00
637 220117 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 52.00
637 220122 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 52.00
637 220167 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 52.00
637 220189 ด.ญ. ณัฐชนา รักสัตย์ ป.6 52.00
637 220192 ด.ญ. ศิริภาดา แก้วใย ป.6 52.00
637 220213 ด.ช. วรินทร วงศ์จรรยา ป.6 52.00
637 220237 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 52.00
637 220242 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 52.00
637 220247 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 52.00
637 220249 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 52.00
637 220257 ด.ญ. ทัชชภร นิ่มว่องไว ป.6 52.00
637 220271 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 52.00
637 220277 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 52.00
637 220296 ด.ช. สิรธีร์ ศิริวิทยรัตน์ ป.6 52.00
637 220329 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 52.00
637 220332 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 52.00
637 220340 ด.ญ. ณิชากรณ์ เนกขัมม์ ป.6 52.00
637 220350 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 52.00
637 220369 ด.ญ. นภนิธิณัฐ ศิรเวท ป.6 52.00
637 220404 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 52.00
637 220436 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 52.00
637 220454 ด.ญ. นิชาภัทร์ ศรีถนอมวงศ์ ป.6 52.00
637 220463 ด.ญ. ชาลิสา ปิ่นโพธิ์ ป.6 52.00
637 220464 ด.ญ. ณัฐกฤตา ผลิใบ ป.6 52.00
637 220473 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 52.00
637 220485 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 52.00
637 220507 ด.ญ. ณัฐวศา พาณิชย์ ป.6 52.00
637 220508 ด.ญ. เมษารัตน์ หล่อเหลี่ยม ป.6 52.00
637 220516 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 52.00
637 220556 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 52.00
637 220557 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 52.00
637 220558 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 52.00
637 220567 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 52.00
637 220605 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ ยิ้มเลื่อน ป.6 52.00
637 220638 ด.ช. ณฐกร ศิริประทุมมาศ ป.6 52.00
637 220660 ด.ช. ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์ ป.6 52.00
637 220673 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 52.00
637 220685 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 52.00
637 220702 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 52.00
637 220720 ด.ญ. จิตรลดา ยอดแคร่ว ป.6 52.00
637 220745 ด.ญ. ศรัณย์พร ศักดิ์สิริสกุล ป.6 52.00
637 220770 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 52.00
637 220774 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 52.00
637 220780 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 52.00
637 220784 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 52.00
637 220792 ด.ญ. พัทธนันท์ ชูประจง ป.6 52.00
637 220795 ด.ญ. อติกานต์ บุญนฤธี ป.6 52.00
637 220796 ด.ญ. จิดาภา แจ่มจำรัส ป.6 52.00
637 220829 ด.ช. อัครชัย ขวัญชื่น ป.6 52.00
739 120005 ด.ญ. ศศิทา มาดา ป.6 48.00
739 120006 ด.ญ. อชิรญา อธิวาสนขันติ ป.6 48.00
739 120012 ด.ญ. จิณฐา มั่งมี ป.6 48.00
739 120031 ด.ช. ภาคภูมิ สถิตย์สุข ป.6 48.00
739 120050 ด.ช. อรุณวิชญ์ อรุณสวัสดิ์ ป.6 48.00
739 120069 ด.ช. ปุญชรัศมิ์ นุกูลวุฒิโอภาส ป.6 48.00
739 120102 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 48.00
739 120109 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 48.00
739 120111 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 48.00
739 120125 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 48.00
739 120142 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 48.00
739 120175 ด.ช. พจน์ชาณน ขำวงษ์ ป.6 48.00
739 120195 ด.ช. นพรุจ ทรัพย์สินมั่นคง ป.6 48.00
739 120199 ด.ช. ปัญญพงศ์ พลโก ป.6 48.00
739 120207 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 48.00
739 120218 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 48.00
739 120248 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ไพลดำ ป.6 48.00
739 120300 ด.ญ. ธัญมน ยานรักษา ป.6 48.00
739 120308 ด.ญ. อชิรญา มุกดาลอย ป.6 48.00
739 120327 ด.ญ. สุธินี สุรินา ป.6 48.00
739 120346 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 48.00
739 120359 ด.ช. เจตวัฒน์ อินทรมณี ป.6 48.00
739 120370 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 48.00
739 120419 ด.ช. ชยวรรธน์ ชัยสุวิรัตน์ ป.6 48.00
739 120422 ด.ญ. ปรานทิพย์ สิงห์จันทร์ ป.6 48.00
739 120435 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 48.00
739 120440 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 48.00
739 120507 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 48.00
739 120513 ด.ญ. จิตพิศุทธิ์ พิศุทธิ์ประภัสสร ป.6 48.00
739 120525 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 48.00
739 120531 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 48.00
739 120548 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 48.00
739 120556 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 48.00
739 120618 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 48.00
739 120623 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 48.00
739 120655 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 48.00
739 120700 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 48.00
739 120723 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 48.00
739 120725 ด.ญ. กนกพิชญ์ จันทร์วาสน์ ป.6 48.00
739 120745 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 48.00
739 120783 ด.ช. ปัญญวิฐ จันทะยานี ป.6 48.00
739 120809 ด.ญ. ดีน่า อุศมา ป.6 48.00
739 120819 ด.ญ. สุวรินทร์ คงอ่อน ป.6 48.00
739 120826 ด.ญ. ชมพูนุท ศรีสุข ป.6 48.00
739 120844 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 48.00
739 120845 ด.ญ. กัญญาภัทร สุนทรโชติ ป.6 48.00
739 120848 ด.ญ. สุพรรณิกา​ พุ่งมณีสกุล ป.6 48.00
739 120886 ด.ญ. นวพรรษ เลิศไกร ป.6 48.00
739 120892 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 48.00
739 120900 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 48.00
739 120905 ด.ช. กรวิชญ์ เปรมชู ป.6 48.00
739 120907 ด.ญ. นงค์ณภัสญ์ กมลเลิศวณิช ป.6 48.00
739 120911 ด.ญ. รตภัทร สูงศักดิ์ ป.6 48.00
739 120934 ด.ญ. วิสสุตา สุขสระศรี ป.6 48.00
739 220014 ด.ช. ปวีณ คณารักษ์สันติ ป.6 48.00
739 220034 ด.ญ. ปาณิสรา วรทีปานนท์ ป.6 48.00
739 220036 ด.ญ. ธีนิตา สมคิด ป.6 48.00
739 220041 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ กิตติศรีไสว ป.6 48.00
739 220051 ด.ญ. เชลซี รมิดา ฮาร์เปอร์ ป.6 48.00
739 220054 ด.ญ. พิชญาภา ตั้งพูนทรัพย์ศิริ ป.6 48.00
739 220079 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 48.00
739 220140 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 48.00
739 220150 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 48.00
739 220180 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 48.00
739 220221 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 48.00
739 220233 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 48.00
739 220235 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 48.00
739 220238 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 48.00
739 220250 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 48.00
739 220270 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 48.00
739 220299 ด.ช. ปภินวิช ศรีอรุณ ป.6 48.00
739 220320 ด.ญ. กัลธกาญจน์ สะสม ป.6 48.00
739 220328 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 48.00
739 220352 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 48.00
739 220373 ด.ช. ธนโชติ เล็กสมพงษ์ ป.6 48.00
739 220383 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 48.00
739 220386 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 48.00
739 220387 ด.ช. นฤบดินทร์ อ่ำใจ ป.6 48.00
739 220396 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เบญจรงคพันธ์ ป.6 48.00
739 220417 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 48.00
739 220429 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 48.00
739 220444 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 48.00
739 220482 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 48.00
739 220564 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 48.00
739 220580 ด.ช. ลัญชกร ศิลาเกษ ป.6 48.00
739 220582 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 48.00
739 220602 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 48.00
739 220613 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 48.00
739 220634 ด.ญ. กันติชา ตั้งวินิต ป.6 48.00
739 220665 ด.ญ. นนลณีย์ วงศ์เธียรธนา ป.6 48.00
739 220690 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 48.00
739 220711 ด.ญ. โซลีษี ซาน ป.6 48.00
739 220724 ด.ช. ธรรมเชษฐ์ บัวแย้ม ป.6 48.00
739 220725 ด.ญ. กวินทรา ปัญญาบารมี ป.6 48.00
739 220750 ด.ญ. ณิชกรกุล ชนะน้อย ป.6 48.00
739 220761 ด.ช. สุวิจักขณ์ เพิ่มอารีย์ ป.6 48.00
739 220764 ด.ช. ณฐนน คงจันทร์ ป.6 48.00
739 220769 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 48.00
739 220783 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 48.00
739 220800 ด.ช. ธีธัช วงศ์วารี ป.6 48.00
739 220801 ด.ช. ณัฏฐพล มั่นจินตพันธุ์ ป.6 48.00
739 220823 ด.ญ. จิรวดี ประดิษฐ์อภัย ป.6 48.00
739 220824 ด.ญ. ณัฎฐ์ชญา ดวงหอม ป.6 48.00
739 220831 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 48.00
843 120038 ด.ญ. นวินดา จินดาฤกษ์ ป.6 44.00
843 120046 ด.ช. ชินาติ ระลึกมูล ป.6 44.00
843 120077 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 44.00
843 120087 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 44.00
843 120139 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 44.00
843 120169 ด.ช. ณัฐกิตติ์ แก้วเชิด ป.6 44.00
843 120204 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 44.00
843 120212 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 44.00
843 120226 ด.ช. ณัชศกรญ์ เลิศวงศ์หัตถกุล ป.6 44.00
843 120247 ด.ญ. ฐิติภา ศรีมงคล ป.6 44.00
843 120249 ด.ช. ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น ป.6 44.00
843 120266 ด.ช. พีรณัฐ ไพจิตราสุคนธ์ ป.6 44.00
843 120341 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 44.00
843 120360 ด.ช. เหมราช จุ้ยวรามิตร ป.6 44.00
843 120380 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 44.00
843 120423 ด.ญ. พุฒิประภา เถินมงคล ป.6 44.00
843 120426 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พึ่งแสง ป.6 44.00
843 120596 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 44.00
843 120597 ด.ญ. วรณัน ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 44.00
843 120608 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 44.00
843 120637 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 44.00
843 120654 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 44.00
843 120662 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 44.00
843 120663 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 44.00
843 120699 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 44.00
843 120715 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 44.00
843 120750 ด.ช. ณัฐวรรธ ธวัชประกอบลาภ ป.6 44.00
843 120751 ด.ญ. พิชญธิดา พราหมณ์ยอด ป.6 44.00
843 120767 ด.ญ. ปรียานุช แซ่หลี่ ป.6 44.00
843 120793 ด.ญ. กชพรรณ ไตรรัตน์ ป.6 44.00
843 120850 ด.ช. เตชสิทธิ์ พิสัยพันธ์ ป.6 44.00
843 120867 ด.ญ. กันยากร สุภพันธ์ ป.6 44.00
843 120884 ด.ช. ณัฐพล เดชะคุปต์ ป.6 44.00
843 120890 ด.ช. ผลิตโชค วิจิตรวัชรเวช ป.6 44.00
843 120897 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 44.00
843 120901 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 44.00
843 120908 ด.ช. ศุภวิชญ์ อบเชย ป.6 44.00
843 120910 ด.ญ. ชนิกานต์ อาจศึก ป.6 44.00
843 120923 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 44.00
843 120927 ด.ญ. ปวริตรา บุญนาค ป.6 44.00
843 220072 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 44.00
843 220095 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 44.00
843 220106 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 44.00
843 220108 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 44.00
843 220129 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 44.00
843 220170 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 44.00
843 220214 ด.ญ. กันต์ฤทัย ชุติณิชากร ป.6 44.00
843 220251 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 44.00
843 220254 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 44.00
843 220317 ด.ญ. จิรภิญญา จิวหลง ป.6 44.00
843 220337 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 44.00
843 220374 ด.ญ. พิริยาพร ชุติมากุล ป.6 44.00
843 220385 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 44.00
843 220399 ด.ญ. ฬฬิตา เวียงเงิน ป.6 44.00
843 220403 ด.ญ. รวิสรา ส่งสัมพันธ์ ป.6 44.00
843 220419 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 44.00
843 220424 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 44.00
843 220458 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 44.00
843 220488 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 44.00
843 220552 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 44.00
843 220570 ด.ญ. ภัทรพร โสดานาค ป.6 44.00
843 220576 ด.ญ. ศนันท์วัลย์ แจ้งเจนเวทย์ ป.6 44.00
843 220696 ด.ญ. ปิยะวดี อัศวพรชัย ป.6 44.00
843 220709 ด.ญ. อลีนา ศรีดวงแก้ว ป.6 44.00
843 220712 ด.ช. ศรุต แก้วรากมุข ป.6 44.00
843 220735 ด.ช. ภคิน เจริญชวกุล ป.6 44.00
843 220747 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 44.00
843 220754 ด.ญ. สุชานุช ศิลปะ ป.6 44.00
843 220763 ด.ญ. ณัชชา ลิ้มเพิ่มสุข ป.6 44.00
843 220767 ด.ญ. กันติชา เมฆประยูร ป.6 44.00
843 220772 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 44.00
843 220816 ด.ญ. กฤตพร เต็มสงสัย ป.6 44.00
915 120037 ด.ช. ยศวริทธิ์ เจริญพิทักษ์ ป.6 40.00
915 120049 ด.ช. ธนัช จันทร์เที่ยง ป.6 40.00
915 120070 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 40.00
915 120119 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 40.00
915 120121 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 40.00
915 120180 ด.ญ. อชิรญาณ์ หึงขุนทด ป.6 40.00
915 120198 ด.ช. ชัยโชค แก้วอ้น ป.6 40.00
915 120202 ด.ช. รวิภาส ดอกกระถิน ป.6 40.00
915 120262 ด.ญ. ตมิตา จันทร์สว่าง ป.6 40.00
915 120301 ด.ญ. ธนพร โหน่งวัน ป.6 40.00
915 120302 ด.ช. ธรรมรัตน์ พิมพ์ศิริ ป.6 40.00
915 120329 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 40.00
915 120353 ด.ญ. กฤติณี อิ่นแก้ว ป.6 40.00
915 120444 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 40.00
915 120481 ด.ญ. พรรณภัทร ช่วงอรุณ ป.6 40.00
915 120522 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 40.00
915 120549 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 40.00
915 120555 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 40.00
915 120584 ด.ช. กฤษนล กัดฟัก ป.6 40.00
915 120617 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 40.00
915 120634 ด.ช. สุวพิชญ์ พยัฆวิเชียร ป.6 40.00
915 120692 ด.ญ. รดาณัฐ ศรีเกริกกริช ป.6 40.00
915 120732 ด.ช. จิรอังกูร ฮันชาติ ป.6 40.00
915 120741 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 40.00
915 120763 ด.ญ. ญาณิศา หนักแน่น ป.6 40.00
915 120766 ด.ญ. ปรายฟ้า สัจจามั่น ป.6 40.00
915 120787 ด.ช. ณวัฒน์ บุนนาค ป.6 40.00
915 120832 ด.ญ. พริม อินทรกำเนิด ป.6 40.00
915 120861 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 40.00
915 120875 ด.ญ. พรนภัส บุริพันธ์ ป.6 40.00
915 120876 ด.ญ. จิณณพัต สวันตรัจฉ์ ป.6 40.00
915 120888 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ หลวงศิลป์ ป.6 40.00
915 120894 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 40.00
915 120933 ด.ญ. วิกานดา นิระปะกะ ป.6 40.00
915 220006 ด.ญ. นพธีรา จันลา ป.6 40.00
915 220011 ด.ญ. อรชพร สุวพร ป.6 40.00
915 220016 ด.ญ. เบญญาภา หวังฤทธิไกรกุล ป.6 40.00
915 220046 ด.ญ. กุลพรภัสร์ ตันจิรวัฒนา ป.6 40.00
915 220089 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 40.00
915 220112 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 40.00
915 220156 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 40.00
915 220178 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 40.00
915 220193 ด.ญ. ฐิตารีย์ สุประดิษฐ์ ป.6 40.00
915 220236 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 40.00
915 220311 ด.ญ. พิมพ์นารา พรรณมณีลักษณ์ ป.6 40.00
915 220354 ด.ญ. ธิดากานต์ แสงจันทร์ ป.6 40.00
915 220392 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 40.00
915 220394 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 40.00
915 220402 ด.ช. ชนาธิป ศานติวงศ์สกุล ป.6 40.00
915 220421 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 40.00
915 220435 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 40.00
915 220445 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 40.00
915 220472 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 40.00
915 220476 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 40.00
915 220493 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 40.00
915 220503 ด.ญ. ธารีรัตน์ ลิมสุวรรณ ป.6 40.00
915 220504 ด.ญ. ประภาภัทร ปานถม ป.6 40.00
915 220523 ด.ญ. ปวฎา เลขะกุล ป.6 40.00
915 220537 ด.ญ. นภัสร วรรณสุข ป.6 40.00
915 220555 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 40.00
915 220568 ด.ญ. กฤษติกุล งามเมือง ป.6 40.00
915 220612 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 40.00
915 220636 ด.ช. ฆนาการ สังข์กลมเกลี้ยง ป.6 40.00
915 220680 ด.ช. อัครภูมิ ทรัพย์สุนทร ป.6 40.00
915 220688 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 40.00
915 220689 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 40.00
915 220730 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 40.00
915 220752 ด.ช. พงศ์พิช พฤฒิพิบูลธรรม ป.6 40.00
915 220766 ด.ช. พิตติภัทร์ สวัสดิสิงห์ ป.6 40.00
915 220798 ด.ญ. วิรัลพัชร จิรภัทร์วรนนท์ ป.6 40.00
985 120001 ด.ช. ศตยวรรษ กฤษดาเดชา ป.6 36.00
985 120040 ด.ช. พชระ ทาย จิตต์วารี ป.6 36.00
985 120047 ด.ญ. ลาภิสรา โพธิ์งาม ป.6 36.00
985 120103 ด.ญ. พิยดา โสภา ป.6 36.00
985 120189 ด.ช. เปนธัมม์ อัมพุประภา ป.6 36.00
985 120194 ด.ช. ปธานิน อรุณสวัสดิ์ ป.6 36.00
985 120201 ด.ญ. กันติชา ไพรวงค์ ป.6 36.00
985 120222 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 36.00
985 120227 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 36.00
985 120343 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 36.00
985 120412 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 36.00
985 120441 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 36.00
985 120526 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 36.00
985 120550 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 36.00
985 120610 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 36.00
985 120633 ด.ญ. พิชฎา กันสิทธิ์ ป.6 36.00
985 120703 ด.ช. พีรกฤต สุดสว่าง ป.6 36.00
985 120718 ด.ญ. เนตรปรียา เเซ่อุ่ย ป.6 36.00
985 120722 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 36.00
985 120833 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 36.00
985 120849 ด.ญ. อรแข เติมธีรกิจ ป.6 36.00
985 120912 ด.ช. ธนธร ชำนาญเอื้อ ป.6 36.00
985 220030 ด.ญ. อชิรญาณ์ อุตรมาตย์ ป.6 36.00
985 220147 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 36.00
985 220151 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 36.00
985 220166 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 36.00
985 220263 ด.ช. จุลนล นวลตา ป.6 36.00
985 220282 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 36.00
985 220302 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 36.00
985 220322 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 36.00
985 220324 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 36.00
985 220353 ด.ญ. ชญาภา จายนียโยธิน ป.6 36.00
985 220375 ด.ช. สิปปนินทร์ อินทร์ประดับ ป.6 36.00
985 220376 ด.ช. ชานาธิป แดงนวล ป.6 36.00
985 220407 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 36.00
985 220408 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 36.00
985 220410 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 36.00
985 220427 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 36.00
985 220457 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 36.00
985 220467 ด.ช. เสฎฐวุฒิ สถาปนรัตน์กุล ป.6 36.00
985 220490 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 36.00
985 220502 ด.ญ. กมลชนก จิตต์สุนทร ป.6 36.00
985 220538 ด.ญ. เกณิกา อินทรซันไล ป.6 36.00
985 220545 ด.ญ. ศศิพัชร์ วิริยจารี ป.6 36.00
985 220574 ด.ญ. วาศมณี มณีวาศ ป.6 36.00
985 220575 ด.ญ. ณัฐนรี อนุศาสนนันท์ ป.6 36.00
985 220581 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 36.00
985 220611 ด.ญ. กรณัฐ เมฆแสงสวย ป.6 36.00
985 220670 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 36.00
985 220681 ด.ช. ภุม ผนินทร อึ้งพงษ์พานิช ป.6 36.00
985 220762 ด.ช. นาวา รังสิกลัส ป.6 36.00
985 220777 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 36.00
985 220789 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 36.00
985 220793 ด.ญ. พิชชากร ทวีสุขธนศักดิ์ ป.6 36.00
985 220797 ด.ช. ณฐกร จันทรจิตร ป.6 36.00
985 220813 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 36.00
1041 120028 ด.ญ. ชลิดา คูหาสันติสุข ป.6 32.00
1041 120058 ด.ช. ภัทร เกิดเจริญ ป.6 32.00
1041 120146 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 32.00
1041 120220 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 32.00
1041 120303 ด.ญ. นภัษรินทร์ เช็ง ป.6 32.00
1041 120316 ด.ช. ณพิชญ์ สุภาพ ป.6 32.00
1041 120320 ด.ญ. อภิกษณา ตะโสรัตน์ ป.6 32.00
1041 120355 ด.ช. ณํัฐรัชต์ ด่านมงคล ป.6 32.00
1041 120383 ด.ช. ปุญญพัฒน์ รุ่งกลั่น ป.6 32.00
1041 120429 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 32.00
1041 120450 ด.ญ. กาญจน์ชนก แสงบุตร ป.6 32.00
1041 120480 ด.ญ. พรรณภัค ช่วงอรุณ ป.6 32.00
1041 120503 ด.ญ. ๊ณมีนา กอแก้ว ป.6 32.00
1041 120519 ด.ญ. ภาสินี วิจารณ์ ป.6 32.00
1041 120571 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 32.00
1041 120625 ด.ช. กฤศกร เกตุทอง ป.6 32.00
1041 120626 ด.ญ. เตชินี ลิ้มสกุล ป.6 32.00
1041 120708 ด.ญ. วรรณฉัตร กวีรัตเชวง ป.6 32.00
1041 120858 ด.ญ. พริย์มาดา เกิดวิเศษสิงห์ ป.6 32.00
1041 120859 ด.ช. นิยะ รัชอริยะ ป.6 32.00
1041 120860 ด.ญ. ชนิตา แสงบุญเรือง ป.6 32.00
1041 120879 ด.ช. กฤชฐา เหล่าสกุลพร ป.6 32.00
1041 120889 ด.ญ. นภัสนันท์ อาจกล้า ป.6 32.00
1041 120936 ด.ญ. ชวิศา ฉ่ำชื่น ป.6 32.00
1041 220015 ด.ช. ศุภวิชญ์ ชวนบุญ ป.6 32.00
1041 220044 ด.ญ. ปรายฟ้า พลพืช ป.6 32.00
1041 220110 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 32.00
1041 220130 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 32.00
1041 220227 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 32.00
1041 220255 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 32.00
1041 220273 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 32.00
1041 220325 ด.ญ. ธรรศกาญจน์ สืบสุรีย์กุล ป.6 32.00
1041 220344 ด.ญ. พิมพ์นภัส ฉัตรแก้ว ป.6 32.00
1041 220346 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 32.00
1041 220378 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 32.00
1041 220379 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 32.00
1041 220389 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 32.00
1041 220460 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 32.00
1041 220471 ด.ช. ปฐวี กล้ารบ ป.6 32.00
1041 220519 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 32.00
1041 220595 ด.ช. ภาณพัช จันทร์ฉาย ป.6 32.00
1041 220635 ด.ช. ธนา แสงกระจ่าง ป.6 32.00
1041 220707 ด.ช. สุกฤษฏิ์พล สังขกนิษฐ์ ป.6 32.00
1041 220708 ด.ช. อธิศ อินทรีย์ ป.6 32.00
1041 220751 ด.ญ. ธารทิพย์ กุรุง ป.6 32.00
1041 220819 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 32.00
1087 120003 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วัฒนพันธ์ ป.6 28.00
1087 120179 ด.ช. ศุภกร วรรณพาหุล ป.6 28.00
1087 120186 ด.ช. คณพศ สุทธิสุข ป.6 28.00
1087 120192 ด.ญ. บุญญาภา คงเจริญถิ่น ป.6 28.00
1087 120271 ด.ญ. พลอย หอมยก ป.6 28.00
1087 120472 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 28.00
1087 120613 ด.ช. พิชญากร ชื่นสกุล ป.6 28.00
1087 120639 ด.ช. กวินท์ จันทวงค์ ป.6 28.00
1087 120664 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 28.00
1087 120680 ด.ช. สิรธีร์ ปัทม์วิชัยพร ป.6 28.00
1087 120761 ด.ช. วาฎฏะวัน สัจจามั่น ป.6 28.00
1087 120808 ด.ช. นครินทร์ ศิวายพราหมณ์ ป.6 28.00
1087 120883 ด.ญ. นิจวรีย์ นาคเอี่ยม ป.6 28.00
1087 220004 ด.ช. วิทวัส เย็นใจ ป.6 28.00
1087 220007 ด.ญ. สิรินยา แซ่ตั๊น ป.6 28.00
1087 220080 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 28.00
1087 220096 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 28.00
1087 220139 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 28.00
1087 220209 ด.ญ. ณัฏฐธิดา บุญพราหมณ์ ป.6 28.00
1087 220264 ด.ช. สุรกฤษฏิ์ ดีขจรเดช ป.6 28.00
1087 220358 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 28.00
1087 220364 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 28.00
1087 220413 ด.ช. จารุปกร ชัชวาลรัตน์ ป.6 28.00
1087 220440 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 28.00
1087 220483 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 28.00
1087 220534 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 28.00
1087 220546 ด.ช. เพชรชนก เพี้ยก่ำ ป.6 28.00
1087 220734 ด.ญ. ญาณิน เจริญชวกุล ป.6 28.00
1087 220835 ด.ช. พงศกร ชินพงศ์ ป.6 28.00
1116 120035 ด.ช. ญาณวุฒิ แร่วงค์คต ป.6 24.00
1116 120138 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 24.00
1116 120275 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 24.00
1116 120298 ด.ญ. กวินธิดา ชารีโสม ป.6 24.00
1116 120306 ด.ญ. พิรญาณ์ พันธ์จิตต์ ป.6 24.00
1116 120347 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 24.00
1116 120384 ด.ญ. พิชาพัทธ์ พุทธโกศัย ป.6 24.00
1116 120488 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 24.00
1116 120645 ด.ญ. ปกรดา ไชยโรจน์ ป.6 24.00
1116 120816 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 24.00
1116 220137 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 24.00
1116 220524 ด.ช. ภูวิศ ฤกษ์หริ่ง ป.6 24.00
1116 220627 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 24.00
1116 220741 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 24.00
1130 120042 ด.ช. อารยะ พรรณเชษฐ์ ป.6 20.00
1130 120172 ด.ญ. ปภาดา จันทาป ป.6 20.00
1130 120182 ด.ช. สุภเวช เพชรขวัญ ป.6 20.00
1130 120364 ด.ญ. รินลดา พรหมจันทร์ทัน ป.6 20.00
1130 120397 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 20.00
1130 120818 ด.ญ. สุทธิดา กองสุข ป.6 20.00
1130 220050 ด.ญ. วิสารัตน์ กิจพิพิธ ป.6 20.00
1130 220339 ด.ญ. กานต์สินี เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.6 20.00
1130 220677 ด.ญ. วิมลพรรณ วัฒนชาติกนันท์ ป.6 20.00
1139 120544 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ฟูฟุ้ง ป.6 16.00
1139 120632 ด.ช. อัครณัฏฐ์ ภูตะลา ป.6 16.00
1139 120677 ด.ช. จิรภัทร คงกิจนันท์ ป.6 16.00
1139 220836 ด.ช. สิรวิชญ์ ป้อมจัตุรัส ป.6 16.00
1143 120116 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 12.00
1143 220536 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 12.00