เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.6

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(20 คะแนน)
1 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 20.00
2 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 19.20
2 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 19.20
2 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 19.20
2 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 19.20
6 652393 ด.ญ. วาทิตยา ลือศิริวัฒนา ป.6 18.40
6 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 18.40
6 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 18.40
6 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 18.40
6 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 18.40
6 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 18.40
6 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 18.40
13 652395 ด.ญ. วรัทยา ลือศิริวัฒนา ป.6 17.60
13 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 17.60
13 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 17.60
13 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 17.60
13 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 17.60
13 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 17.60
13 651938 ด.ช. ธนิตพงศ์ มัตตะวรรณรุจน์ ป.6 17.60
13 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 17.60
13 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 17.60
13 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 17.60
13 650544 ด.ช. ภวัต ตั้งใจรักษา ป.6 17.60
13 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 17.60
13 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 17.60
13 650359 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.6 17.60
13 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 17.60
13 651533 ด.ญ. ปุณณิศา ฉิมสอาด ป.6 17.60
13 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 17.60
13 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 17.60
13 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 17.60
13 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 17.60
33 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 16.80
33 652143 ด.ช. พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์ ป.6 16.80
33 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 16.80
33 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 16.80
33 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 16.80
33 652194 ด.ญ. นีรชา อาชาสุวรรณ ป.6 16.80
33 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 16.80
33 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 16.80
33 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 16.80
33 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 16.80
33 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 16.80
33 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 16.80
33 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 16.80
33 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 16.80
33 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 16.80
33 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 16.80
33 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 16.80
33 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 16.80
33 652434 ด.ญ. พิมพ์ชนก เจริญศรี ป.6 16.80
33 650827 ด.ญ. วรณัน ธันญะทวี ป.6 16.80
33 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 16.80
33 650461 ด.ช. กชเมธ อาภรณ์ศิริพงษ์ ป.6 16.80
33 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 16.80
33 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 16.80
33 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 16.80
33 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 16.80
33 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 16.80
33 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 16.80
33 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 16.80
33 652890 ด.ช. พุทธิปัญญ์ เกตุเขียว ป.6 16.80
33 650597 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.6 16.80
33 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 16.80
33 650523 ด.ช. ธาราดร สุพัฒนา ป.6 16.80
66 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 16.00
66 653000 ด.ช. จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย ป.6 16.00
66 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 16.00
66 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 16.00
66 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 16.00
66 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 16.00
66 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 16.00
66 650521 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วงษ์นิพนธ์ ป.6 16.00
66 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 16.00
66 651237 ด.ช. ดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 16.00
66 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 16.00
66 650867 ด.ญ. ณัชชา จารุเกียรติกุล ป.6 16.00
66 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 16.00
66 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 16.00
66 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 16.00
66 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 16.00
66 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 16.00
66 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 16.00
66 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 16.00
66 650342 ด.ญ. พราวฉัตรรัตน์ วันสุทันต์ ป.6 16.00
66 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 16.00
66 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 16.00
66 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 16.00
66 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 16.00
66 652198 ด.ญ. พิมปุญมณี ไชยประสิทธิ์ ป.6 16.00
66 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 16.00
66 652036 ด.ช. สุธินันท์ ง่วนเฮง ป.6 16.00
66 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 16.00
66 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 16.00
66 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 16.00
66 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 16.00
66 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 16.00
66 650221 ด.ญ. รพีภัทร ตาปสนันท์ ป.6 16.00
66 652225 ด.ช. ศุภกร วงศ์วิไล ป.6 16.00
66 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 16.00
66 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 16.00
66 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 16.00
66 652376 ด.ญ. ณชนก วลัยพัชรา ป.6 16.00
66 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 16.00
66 650493 ด.ช. รู้คุณ ภูรัตน์ ป.6 16.00
66 650025 ด.ช. นรภัทร เชาวน์เกษม ป.6 16.00
66 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 16.00
66 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 16.00
66 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 16.00
66 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 16.00
66 652604 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.6 16.00
66 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 16.00
66 651169 ด.ช. จักรภัทร เอี่ยมธนากุล ป.6 16.00
114 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 15.20
114 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 15.20
114 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 15.20
114 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 15.20
114 650854 ด.ช. ปุญญพัฒฤน์ โชตินิสากรณ์ ป.6 15.20
114 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 15.20
114 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 15.20
114 652259 ด.ญ. ปานชีวา แย้มละมัย ป.6 15.20
114 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 15.20
114 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 15.20
114 650217 ด.ช. ภูมิใจ เลื่องลือวงศ์ ป.6 15.20
114 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 15.20
114 651842 ด.ช. วรพชร ทัศกุล ป.6 15.20
114 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 15.20
114 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 15.20
114 650690 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.6 15.20
114 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 15.20
114 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 15.20
114 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 15.20
114 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 15.20
114 650777 ด.ช. ชนันธร แซ่ตั้ง ป.6 15.20
114 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 15.20
114 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 15.20
114 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 15.20
114 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 15.20
114 651053 ด.ช. ณัฐพงษ์ ภู่ขาว ป.6 15.20
114 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 15.20
114 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 15.20
114 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 15.20
114 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 15.20
114 650130 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.6 15.20
114 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 15.20
114 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 15.20
114 652636 ด.ญ. รภัสสา จิรกุลธนภัทร ป.6 15.20
114 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 15.20
114 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 15.20
114 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 15.20
114 652068 ด.ญ. ชัญญานุช อินทรทรัพย์ ป.6 15.20
114 651282 ด.ญ. ภูรัชยา พร้อมภูวดล ป.6 15.20
114 652348 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.6 15.20
114 651456 ด.ช. เดชาธร พรมจันทร์ ป.6 15.20
114 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 15.20
114 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 15.20
114 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 15.20
114 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 15.20
114 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 15.20
114 652980 ด.ช. นภณัฏฐ์ บุญญาวานิชย์ ป.6 15.20
114 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 15.20
114 650952 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.6 15.20
114 650079 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.6 15.20
114 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 15.20
114 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 15.20
114 651653 ด.ญ. ธีริศรา อมรพุทธพล ป.6 15.20
114 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 15.20
114 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 15.20
114 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 15.20
114 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 15.20
114 652250 ด.ญ. ปริยากร ณ ระนอง ป.6 15.20
114 652655 ด.ช. ปราย ชลศรานนท์ ป.6 15.20
173 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 14.40
173 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 14.40
173 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 14.40
173 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 14.40
173 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 14.40
173 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 14.40
173 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 14.40
173 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 14.40
173 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 14.40
173 650223 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.6 14.40
173 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 14.40
173 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 14.40
173 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 14.40
173 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 14.40
173 652482 ด.ช. ธนกฤต วิทยนันท์ ป.6 14.40
173 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 14.40
173 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 14.40
173 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 14.40
173 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 14.40
173 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 14.40
173 651216 ด.ช. วันมงคล พิลาศรี ป.6 14.40
173 651099 ด.ช. ณฐภัค พุทธนาวงศ์ ป.6 14.40
173 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 14.40
173 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 14.40
173 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 14.40
173 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 14.40
173 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 14.40
173 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 14.40
173 650501 ด.ช. พิริยะ นุ่นมีศรี ป.6 14.40
173 651181 ด.ญ. พรปวีณ์ สมิทธิวงศ์ ป.6 14.40
173 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 14.40
173 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 14.40
173 651106 ด.ญ. กมลวดี ทิพยรัตน์ ป.6 14.40
173 651016 ด.ญ. ปัญจภรรัศมิ์ สุวรรณรงค์ ป.6 14.40
173 650002 ด.ช. กันตธีร์ จารวัฒน์ ป.6 14.40
173 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 14.40
173 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 14.40
173 650660 ด.ญ. ทัตพิชชา ลักษณะะพรหม ป.6 14.40
173 650656 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.6 14.40
173 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 14.40
173 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 14.40
173 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 14.40
173 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 14.40
173 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 14.40
173 651943 ด.ช. กฤศ ฉิมวัย ป.6 14.40
173 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 14.40
173 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 14.40
173 650436 ด.ช. วัชรภัทร รุ่งเกียรติกุล ป.6 14.40
173 652197 ด.ช. ปิติ นิ่มปิติวัน ป.6 14.40
173 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 14.40
173 651640 ด.ช. พิชญะ ไชยโชติช่วง ป.6 14.40
173 650833 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.6 14.40
173 652864 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เล้าเจริญเสริม ป.6 14.40
173 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 14.40
173 651551 ด.ญ. ภัสรวินท์ ตั้งศรีไพโรจน์ ป.6 14.40
173 650981 ด.ญ. สุตาภัทร เอี่ยมบำรุง ป.6 14.40
173 650027 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.6 14.40
173 652009 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 14.40
173 651461 ด.ช. วชิรวิชญ์ วชิรมงคลพงษ์ ป.6 14.40
173 652884 ด.ญ. ณัฏฐ์ฎาพร มณีเสาวนพ ป.6 14.40
173 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 14.40
173 652509 ด.ช. กันตพล สุมานิก ป.6 14.40
173 651311 ด.ญ. ณิชาภัสสร์ นาคาสุ ป.6 14.40
173 652837 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ด่านศิริวัฒน์ ป.6 14.40
173 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 14.40
173 651788 ด.ช. ภิเศกสินธุ์ นิยมธรรมกิจ ป.6 14.40
239 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 13.60
239 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 13.60
239 651745 ด.ช. ตฤณ สุนทรรังสรรค์ ป.6 13.60
239 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 13.60
239 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 13.60
239 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 13.60
239 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 13.60
239 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 13.60
239 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 13.60
239 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 13.60
239 650058 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.6 13.60
239 651663 ด.ญ. ปสุตา วัฒนธนวุฒิ ป.6 13.60
239 651927 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.6 13.60
239 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 13.60
239 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 13.60
239 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 13.60
239 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 13.60
239 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 13.60
239 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 13.60
239 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 13.60
239 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 13.60
239 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 13.60
239 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 13.60
239 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 13.60
239 652693 ด.ญ. อรฑัตตา จิตภัทร รามเดชะ ป.6 13.60
239 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 13.60
239 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 13.60
239 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 13.60
239 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 13.60
239 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 13.60
239 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 13.60
239 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 13.60
239 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 13.60
239 650879 ด.ญ. ณัชชา แสงกระจ่าง ป.6 13.60
239 650200 ด.ช. ธนกฤต ขาวสนิท ป.6 13.60
239 650812 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.6 13.60
239 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 13.60
239 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 13.60
239 650722 ด.ช. อารักษ์ ลิ้มประสาท ป.6 13.60
239 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 13.60
239 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 13.60
239 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 13.60
239 651875 ด.ช. ปวริศ บุญเกิด ป.6 13.60
239 652667 ด.ช. ศุภวิชญ์ อุรุพงศ์พิศาล ป.6 13.60
239 652569 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.6 13.60
239 652684 ด.ช. เคนตะ นาคาโนะ ป.6 13.60
239 650977 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.6 13.60
239 651338 ด.ญ. โศจิรัตน์ เทียนกิ่งแก้ว ป.6 13.60
239 652578 ด.ช. อนาวิลธ์ ด่านสวัสดิ์ ป.6 13.60
239 650873 ด.ช. กรณพงษ์ เกษอ่ำ ป.6 13.60
239 651238 ด.ช. ธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 13.60
239 651688 ด.ช. นพกร สินวิริยะกุล ป.6 13.60
239 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 13.60
239 650062 ด.ญ. พุทธิฌา เก่งการพานิช ป.6 13.60
239 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 13.60
239 651139 ด.ญ. ณัฐนรี โรจนากาศ ป.6 13.60
239 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 13.60
239 650643 ด.ญ. นภสร ฉัตรเท ป.6 13.60
239 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 13.60
239 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 13.60
239 651382 ด.ช. ฐิติวัชร์ คชชา ป.6 13.60
239 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 13.60
239 652137 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.6 13.60
239 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 13.60
239 650735 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.6 13.60
239 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 13.60
239 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 13.60
239 650947 ด.ช. พิชญะ เอี่ยมสมุทร ป.6 13.60
239 652258 ด.ญ. กัลยรัตน์ เบญจานุวัตร ป.6 13.60
239 651844 ด.ญ. ไอย์ริสสา เพชรวิภูษิต ป.6 13.60
239 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 13.60
239 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 13.60
239 652325 ด.ญ. วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา ป.6 13.60
239 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 13.60
239 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 13.60
239 652254 ด.ช. อิทธิพัทธ์ หาวิธีกุลธนา ป.6 13.60
239 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 13.60
239 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 13.60
239 652899 ด.ช. ปภังกร ปานเสน่ห์ ป.6 13.60
239 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 13.60
239 652727 ด.ช. ทศธรรม อิ่มปิติวงษ์ ป.6 13.60
239 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 13.60
239 651652 ด.ช. ธันยวรรศธร วงษ์วัฒนา ป.6 13.60
239 652857 ด.ช. รพีพงษ์ ตั้งจิตเจริญ ป.6 13.60
239 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 13.60
239 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 13.60
239 651224 ด.ญ. วชิรญาณ์ สิริปัญญาวิทย์ ป.6 13.60
239 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 13.60
239 652892 ด.ช. ปราชญา กิจยโภค ป.6 13.60
239 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 13.60
329 651294 ด.ญ. ภัทรภูรี ภักดีกอบกุล ป.6 12.80
329 650902 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.6 12.80
329 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 12.80
329 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 12.80
329 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 12.80
329 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 12.80
329 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 12.80
329 651919 ด.ญ. ณัฏฐ์วารี เรืองเวทย์วัฒนา ป.6 12.80
329 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 12.80
329 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 12.80
329 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 12.80
329 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 12.80
329 652653 ด.ญ. ณิชานาฏ พุ่มศิริ ป.6 12.80
329 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 12.80
329 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 12.80
329 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 12.80
329 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 12.80
329 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 12.80
329 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 12.80
329 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 12.80
329 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 12.80
329 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 12.80
329 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 12.80
329 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 12.80
329 652838 ด.ญ. ศุภิสรา ธรรมดี ป.6 12.80
329 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 12.80
329 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 12.80
329 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 12.80
329 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 12.80
329 652876 ด.ญ. รวิสรา สุกิตติวราพันธุ์ ป.6 12.80
329 652422 ด.ช. ภีมะ ศรีวนิชย์ ป.6 12.80
329 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 12.80
329 650969 ด.ช. นิโคลัย สวนกุหลาบ ป.6 12.80
329 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 12.80
329 651813 ด.ญ. ปุษยา จันทร์พิพัฒน์ ป.6 12.80
329 650628 ด.ช. ศุภวิชญ์ สันโดด ป.6 12.80
329 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 12.80
329 652626 ด.ช. วสุภัทร พงศ์กิดาการ ป.6 12.80
329 650457 ด.ช. นพวงศธร วิกุลโรจน์พัฒน์ ป.6 12.80
329 651366 ด.ญ. อรพิชญ์ กิจกุลนำชัย ป.6 12.80
329 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 12.80
329 651609 ด.ญ. พิณธิดา มณีสุริยงค์ ป.6 12.80
329 652051 ด.ช. อริญชัย ทรัพย์เจริญ ป.6 12.80
329 650310 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.6 12.80
329 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 12.80
329 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 12.80
329 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 12.80
329 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 12.80
329 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 12.80
329 650611 ด.ญ. ณัฐทิตา จุติมา ป.6 12.80
329 652463 ด.ช. ธีชวิณณ์ ทองไชย ป.6 12.80
329 652577 ด.ญ. ลักษณารีย์ มาเฉลิม ป.6 12.80
329 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 12.80
329 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 12.80
329 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 12.80
329 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 12.80
329 650990 ด.ช. อรรถนนท์ สุพรมอินทร์ ป.6 12.80
329 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 12.80
329 652819 ด.ช. ภพธรรม วิสายอน ป.6 12.80
329 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 12.80
329 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 12.80
329 650305 ด.ญ. มนัสนันท์ ชูโชติถาวร ป.6 12.80
329 650587 ด.ญ. ณัฐนิชา ปั้นจั่น ป.6 12.80
329 652080 ด.ช. ธนัท ทรงจินดา ป.6 12.80
329 650872 ด.ญ. นัทธมน อื้อเศรษฐศักดิ์ ป.6 12.80
329 650447 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ อินทรักษ์ ป.6 12.80
329 650916 ด.ช. สรวัชญ์ มาเหล็ง ป.6 12.80
329 652621 ด.ญ. จินดารัตน์ ญาติ ป.6 12.80
329 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 12.80
329 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 12.80
329 650415 ด.ญ. ทิพย์นารา จารุทัศน์ ป.6 12.80
329 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 12.80
329 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 12.80
329 651423 ด.ช. พันธ์ยศ ธีร์ธนพงศ์ ป.6 12.80
329 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 12.80
329 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 12.80
329 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 12.80
329 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 12.80
329 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 12.80
329 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 12.80
329 651909 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.6 12.80
329 650953 ด.ช. สิรภพ คงคาวิทูร ป.6 12.80
329 652356 ด.ช. ภัทรพล รัตนโสภา ป.6 12.80
329 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 12.80
413 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 12.00
413 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 12.00
413 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 12.00
413 652105 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.6 12.00
413 651697 ด.ญ. วรัทยา แสนหล้า ป.6 12.00
413 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 12.00
413 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 12.00
413 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 12.00
413 652782 ด.ช. ทศพิธ พัฒนสิทธิกร ป.6 12.00
413 652853 ด.ญ. โชติกา บุญธวนันท์ ป.6 12.00
413 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 12.00
413 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 12.00
413 650883 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.6 12.00
413 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 12.00
413 650482 ด.ญ. กฤตภัทร เกลียวทอง ป.6 12.00
413 651559 ด.ญ. ณิชชาวีณ์ เปรมะอิทธิวัฒน์ ป.6 12.00
413 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 12.00
413 650998 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.6 12.00
413 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 12.00
413 650561 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.6 12.00
413 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 12.00
413 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 12.00
413 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 12.00
413 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 12.00
413 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 12.00
413 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 12.00
413 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 12.00
413 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 12.00
413 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 12.00
413 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 12.00
413 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 12.00
413 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 12.00
413 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 12.00
413 651845 ด.ญ. พรนัชชา ศุทธาดิศัย ป.6 12.00
413 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 12.00
413 651135 ด.ญ. วริศรา จูระมงคล ป.6 12.00
413 651057 ด.ญ. ชญาณิษฐ์ เอกนุช ป.6 12.00
413 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 12.00
413 651579 ด.ช. สรวิชญ์ ณ พัทลุง ป.6 12.00
413 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 12.00
413 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 12.00
413 652500 ด.ช. ต้นแสง มนตรีพิริยาภรณ์ ป.6 12.00
413 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 12.00
413 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 12.00
413 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 12.00
413 651985 ด.ช. พิชเยศ มุสิกะวัน ป.6 12.00
413 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 12.00
413 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 12.00
413 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 12.00
413 651955 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.6 12.00
413 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 12.00
413 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 12.00
413 652425 ด.ช. อัครวิชญ์ โรจนบุรานนท์ ป.6 12.00
413 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 12.00
413 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 12.00
413 651368 ด.ญ. โสพิชา หิรัญนุช ป.6 12.00
413 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 12.00
413 651069 ด.ญ. ชนกนันท์ สิงหอุบล ป.6 12.00
413 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 12.00
413 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 12.00
413 650784 ด.ญ. ณัฐนันท์ วุฒิพนมศักดิ์ ป.6 12.00
413 650379 ด.ช. กิตติพิชญ์ ไทรแจ่มจันทร์ ป.6 12.00
413 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 12.00
413 652561 ด.ญ. ณภัสนันท์ โสภณวิมลรัตน์ ป.6 12.00
413 650821 ด.ญ. ธัญชนก เรืองดิษฐ์ ป.6 12.00
413 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 12.00
413 651409 ด.ช. ณัฐนนท์ เลิศศักดิ์ธนกุล ป.6 12.00
413 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 12.00
413 652852 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.6 12.00
413 652986 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.6 12.00
413 652169 ด.ญ. เบญญาภา ชาติครบุรี ป.6 12.00
413 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 12.00
413 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 12.00
413 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 12.00
413 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 12.00
413 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 12.00
413 650921 ด.ช. พุทธคุณ สิริวัฒนานนท์กุล ป.6 12.00
413 651950 ด.ช. วิกร นิธิชัยภากุล ป.6 12.00
413 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 12.00
413 652570 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.6 12.00
413 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 12.00
413 652748 ด.ญ. มาริสา ขำอินทร์ ป.6 12.00
413 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 12.00
413 651980 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.6 12.00
413 652945 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.6 12.00
413 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 12.00
413 652286 ด.ญ. ศศิชา ตุลาธน ป.6 12.00
413 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 12.00
413 652508 ด.ช. ณฐวัฒน์ ชูดวง ป.6 12.00
413 652332 ด.ช. ชัยวัฒน์ สิริบุญพาณิชย์ ป.6 12.00
413 652183 ด.ญ. วรภร ดำสี ป.6 12.00
413 650483 ด.ช. กฤติน เกียรติธรรมรงค์ ป.6 12.00
413 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 12.00
413 651870 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.6 12.00
413 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 12.00
508 651807 ด.ช. โชติพัฒน์ แสงแก้ว ป.6 11.20
508 652295 ด.ญ. วิรินทร์ญา นิธิวราเรืองชัย ป.6 11.20
508 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 11.20
508 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 11.20
508 652380 ด.ญ. จณิสตา เจือจันทร์ ป.6 11.20
508 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 11.20
508 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 11.20
508 650984 ด.ช. ภาคิน จันทรัตน์ ป.6 11.20
508 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 11.20
508 650576 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.6 11.20
508 651716 ด.ช. ธนภัทร ประดับมุข ป.6 11.20
508 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 11.20
508 652707 ด.ช. ชญฏ ชลประเสริฐสุข ป.6 11.20
508 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 11.20
508 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 11.20
508 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 11.20
508 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 11.20
508 651956 ด.ญ. ณัฐสินี บรมสุข ป.6 11.20
508 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 11.20
508 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 11.20
508 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 11.20
508 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 11.20
508 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 11.20
508 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 11.20
508 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 11.20
508 650603 ด.ช. ธนภัทร บุญยืน ป.6 11.20
508 651944 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.6 11.20
508 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 11.20
508 650109 ด.ญ. พรรวินท์ ภุชงคกุล ป.6 11.20
508 650438 ด.ญ. ปุณย์พิชชา ช้อยชด ป.6 11.20
508 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 11.20
508 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 11.20
508 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 11.20
508 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 11.20
508 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 11.20
508 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 11.20
508 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 11.20
508 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 11.20
508 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 11.20
508 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 11.20
508 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 11.20
508 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 11.20
508 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 11.20
508 651122 ด.ช. ธัชพงศ์ สีเขียวรัตน์ ป.6 11.20
508 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 11.20
508 652134 ด.ช. ปภิณวิช จิรภัทรสิทธา ป.6 11.20
508 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 11.20
508 650759 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.6 11.20
508 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 11.20
508 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 11.20
508 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 11.20
508 650538 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.6 11.20
508 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 11.20
508 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 11.20
508 651436 ด.ช. ปุณณวิช แปรงนารถ ป.6 11.20
508 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 11.20
508 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 11.20
508 652813 ด.ญ. ไอย์วริญ ธราธารกุลวัฒนา ป.6 11.20
508 652047 ด.ญ. พัทธนันท์ จุลกะ ป.6 11.20
508 651406 ด.ญ. กชพรรณ ศรแก้ว ป.6 11.20
508 651264 ด.ญ. พัชร์ลิตา รัตนสุมาวงศ์ ป.6 11.20
508 650169 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.6 11.20
508 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 11.20
508 651921 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.6 11.20
508 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 11.20
508 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 11.20
508 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 11.20
508 652517 ด.ญ. นภัสนันท์ พันถม ป.6 11.20
508 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 11.20
508 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 11.20
508 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 11.20
508 653031 ด.ช. ธนกฤต นัดดามงคล ป.6 11.20
508 651626 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ทุมสท้าน ป.6 11.20
508 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 11.20
508 652413 ด.ช. ณัฎฐ์ธีร์ ฤกษ์สมโภชน์ ป.6 11.20
508 650671 ด.ญ. ดนิตา ภูมิสิงหราช ป.6 11.20
508 652571 ด.ช. อัคราพัศศ์ ธนาพัชรโชติ ป.6 11.20
508 652207 ด.ช. นิกันกร กวนพฤกษ์ ป.6 11.20
508 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 11.20
508 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 11.20
508 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 11.20
508 651115 ด.ช. นรภัทร เลิศทนงเดช ป.6 11.20
508 651487 ด.ช. อัคคเดช อัครพิพัฒน์กุล ป.6 11.20
508 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 11.20
508 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 11.20
508 651582 ด.ญ. ภิญญ์วริณ อมรชัยชาญ ป.6 11.20
508 650340 ด.ญ. ภิญญดา เชี่ยวสิริขจร ป.6 11.20
508 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 11.20
508 650182 ด.ญ. วรัญญา วิสาวะโท ป.6 11.20
508 652268 ด.ญ. ทักษอร รอดน้อย ป.6 11.20
508 652070 ด.ช. ภพประวีร์ จริยปรัชญากุล ป.6 11.20
508 652274 ด.ช. ณัฐฏฐชัย เล่าปิ่นกาญจน์ ป.6 11.20
508 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 11.20
508 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 11.20
508 650820 ด.ญ. อัญชสา รุ่งเรืองสาคร ป.6 11.20
508 651252 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.6 11.20
508 650945 ด.ช. ปฐมชัย ศรีเจริญ ป.6 11.20
508 651439 ด.ญ. ชาลิสา สังขดิษฐ์ ป.6 11.20
508 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 11.20
508 652654 ด.ช. ภาคิน งามเอกเอื้อ ป.6 11.20
508 650286 ด.ช. จิณณ์ ประจันตะเสน ป.6 11.20
508 650870 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.6 11.20
508 650594 ด.ช. ปวริศ สุวรรณกมล ป.6 11.20
508 652840 ด.ญ. พรนภัส สุขพูน ป.6 11.20
508 651552 ด.ช. ชยณัฐ พรมเวียง ป.6 11.20
508 651275 ด.ช. นภัสกรณ์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 11.20
508 650161 ด.ช. กิตติ์กวิน ตั้งเกียรติตระกูล ป.6 11.20
508 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 11.20
508 652179 ด.ช. คณิศร พุฒพินิจ ป.6 11.20
508 652467 ด.ช. วชิรวิทย์ ขจรวิถีจิตต์ ป.6 11.20
618 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 10.40
618 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 10.40
618 651023 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.6 10.40
618 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 10.40
618 651000 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.6 10.40
618 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 10.40
618 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 10.40
618 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 10.40
618 650567 ด.ช. คู่บุญ จิตตวงค์ ป.6 10.40
618 652468 ด.ญ. อนันตญา อนันตรุจกุล ป.6 10.40
618 651018 ด.ช. ศุภกร ภัทรเตชาวัฒน์ ป.6 10.40
618 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 10.40
618 651155 ด.ญ. เพ็ญพิชชา โพธิ์ปริสุทธิ์ ป.6 10.40
618 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 10.40
618 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 10.40
618 652139 ด.ช. วสุธรณ์ คำพิมลหิรัญรัช ป.6 10.40
618 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 10.40
618 650582 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.6 10.40
618 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 10.40
618 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 10.40
618 652377 ด.ญ. กัญญ์วรา เถาทับนุ่ม ป.6 10.40
618 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 10.40
618 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 10.40
618 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 10.40
618 652591 ด.ญ. รินรดา รอดเมื่อ ป.6 10.40
618 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 10.40
618 652787 ด.ญ. ณัฐณกัญญ์ อภิชาจุติกันต์ ป.6 10.40
618 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 10.40
618 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 10.40
618 652079 ด.ช. สัณหณัฐ วิชัย ป.6 10.40
618 651195 ด.ญ. กวิสรา กาญจนรัตน์ ป.6 10.40
618 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 10.40
618 650234 ด.ญ. กันตินันท์ แจ้งวัง ป.6 10.40
618 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 10.40
618 652059 ด.ญ. ปทิตตา แสงรัตน์ ป.6 10.40
618 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 10.40
618 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 10.40
618 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 10.40
618 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 10.40
618 650890 ด.ญ. โสภิดา เนียมขันธ์ ป.6 10.40
618 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 10.40
618 650898 ด.ช. ชวภัฏ ศรีปริญโญทัย ป.6 10.40
618 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 10.40
618 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 10.40
618 651465 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.6 10.40
618 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 10.40
618 651187 ด.ช. พุธสณี มณฑา ป.6 10.40
618 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 10.40
618 652557 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.6 10.40
618 650236 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.6 10.40
618 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 10.40
618 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 10.40
618 653032 ด.ญ. ณัฐสินี อภิรัตน์โรจนกุล ป.6 10.40
618 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 10.40
618 652265 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.6 10.40
618 652156 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 10.40
618 651780 ด.ญ. อรนภา ชัยภักดี ป.6 10.40
618 651671 ด.ช. พีรวิชญ์ ดีเสมอ ป.6 10.40
618 650152 ด.ญ. ปวันรัตน์ จันทร์อินทร์ ป.6 10.40
618 650625 ด.ญ. ชญานิษฐ์ เกตุสุวรรณ ป.6 10.40
618 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 10.40
618 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 10.40
618 652420 ด.ญ. ปทิตตา พิศิษฐการ ป.6 10.40
618 650007 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.6 10.40
618 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 10.40
618 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 10.40
618 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 10.40
618 650475 ด.ช. ตรัยคุณ เริงรักษ์ ป.6 10.40
618 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 10.40
618 652066 ด.ช. ธนภัทร คำคม ป.6 10.40
618 651055 ด.ญ. ปริชมน ทรัพย์สิทธิพงศ์ ป.6 10.40
618 651334 ด.ญ. ญาดา สมรรถสุวรรณ ป.6 10.40
618 652262 ด.ญ. กนกนุช ปุณประวัติ ป.6 10.40
618 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 10.40
618 651010 ด.ญ. พิมพ์นารา ศรีมันทยามาศ ป.6 10.40
618 650741 ด.ญ. นิรินธนา รักในศิล ป.6 10.40
618 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 10.40
618 652641 ด.ญ. ณัชชา เครือเนียม ป.6 10.40
618 650963 ด.ช. กวินภพ ชินเมธีพิทักษ์ ป.6 10.40
618 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 10.40
618 652316 ด.ญ. ณัฏฐณิชา มีแสง ป.6 10.40
618 653022 ด.ช. สิรภพ ภมรมานพ ป.6 10.40
618 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 10.40
618 652513 ด.ช. นิพัทธ์ เดชจริง ป.6 10.40
618 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 10.40
618 651651 ด.ญ. ธันยรสธร วงษ์วัฒนา ป.6 10.40
618 650364 ด.ช. กฤชวริทธิ์ งามเลิศประเสริฐ ป.6 10.40
618 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 10.40
618 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 10.40
618 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 10.40
618 650555 ด.ช. ภูวนนท์ มีวอน ป.6 10.40
618 650577 ด.ญ. อรรวินท์ มังคลรังษี ป.6 10.40
618 650280 ด.ช. พลณัฏฐ์ ทรัพย์มี ป.6 10.40
618 651869 ด.ญ. ณัฐนันท์ คำพอง ป.6 10.40
618 652883 ด.ช. ธนัยนันท์ รัตนะ ป.6 10.40
618 651158 ด.ญ. สุวิชาดา คำจีน ป.6 10.40
618 650525 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.6 10.40
618 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 10.40
618 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 10.40
618 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 10.40
618 651864 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.6 10.40
618 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 10.40
618 652248 ด.ช. ชนุตม์ ชนะศิลศรีโยธิน ป.6 10.40
618 651088 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.6 10.40
618 650116 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.6 10.40
618 650545 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.6 10.40
618 651885 ด.ญ. พัทรดา วงศ์สถาพร ป.6 10.40
618 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 10.40
618 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 10.40
618 652007 ด.ญ. ธนชาภัทร มีสมญาณ ป.6 10.40
618 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 10.40
618 650701 ด.ช. ตรีศิลป์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ ป.6 10.40
618 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 10.40
618 651905 ด.ช. วชิรวิทย์ ทองเนตร ป.6 10.40
618 651693 ด.ญ. ณัฐวรรณ เอื้อมเสถียรพร ป.6 10.40
618 651659 ด.ช. ชยพัทธ์ เคนศรี ป.6 10.40
618 652457 ด.ญ. สุกฤตา ขวัญแก้ว ป.6 10.40
618 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 10.40
618 651967 ด.ช. พนัฏฐกรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ป.6 10.40
737 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 9.60
737 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 9.60
737 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 9.60
737 650640 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.6 9.60
737 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 9.60
737 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 9.60
737 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 9.60
737 651929 ด.ช. เขมทัต วีณิน ป.6 9.60
737 652661 ด.ญ. จุฑาทิพย์ รอดลอยทุกข์ ป.6 9.60
737 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 9.60
737 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 9.60
737 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 9.60
737 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 9.60
737 651105 ด.ช. กษิดิ์ธรรม สื่อไพบูลย์ ป.6 9.60
737 651969 ด.ญ. สุภานิษา วงษ์รอด ป.6 9.60
737 650848 ด.ช. กานตธีร์ สุ่มอิ่ม ป.6 9.60
737 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 9.60
737 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 9.60
737 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 9.60
737 651145 ด.ญ. พัณณิตา เสมจร ป.6 9.60
737 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 9.60
737 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 9.60
737 652756 ด.ช. วัชระวิชญ์ มธุรันยานนท์ ป.6 9.60
737 652894 ด.ช. วรากร มนต์คาถา ป.6 9.60
737 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 9.60
737 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 9.60
737 651315 ด.ช. กฤตภาส กิจสัมนางกูร ป.6 9.60
737 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 9.60
737 650248 ด.ช. ประพล คงสกุล ป.6 9.60
737 650352 ด.ญ. พลอยนภัส โกมลารชุน ป.6 9.60
737 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 9.60
737 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 9.60
737 652154 ด.ช. นรวัชร์ นาคผุด ป.6 9.60
737 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 9.60
737 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 9.60
737 651973 ด.ช. คุณาวิตต์ สำราญสุข ป.6 9.60
737 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 9.60
737 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 9.60
737 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 9.60
737 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 9.60
737 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 9.60
737 651528 ด.ช. ปพนกร เททะสังข์ ป.6 9.60
737 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 9.60
737 652405 ด.ญ. นลินรัตน์ คิคูชิ ป.6 9.60
737 650001 ด.ช. สิทธิภาคย์ กาบทอง ป.6 9.60
737 651091 ด.ญ. วานิษฎ์ฉมา เจียมพัฒนขจร ป.6 9.60
737 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 9.60
737 650713 ด.ช. ธนภัทร เชี่ยวชาญ ป.6 9.60
737 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 9.60
737 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 9.60
737 652278 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 9.60
737 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 9.60
737 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 9.60
737 651323 ด.ญ. ธันยพัฒน์ ถาวรเลิศชัย ป.6 9.60
737 650448 ด.ญ. ฐิรญา ปรีดิ์จิตตานนท์ ป.6 9.60
737 651159 ด.ช. น่านน้ำ แก้วอุบล ป.6 9.60
737 652049 ด.ช. อังศุ รุ้งรุจิเมฆ ป.6 9.60
737 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 9.60
737 652174 ด.ช. จิราวัฒน์ เรืองธัญยธรณ์ ป.6 9.60
737 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 9.60
737 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 9.60
737 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 9.60
737 652289 ด.ช. นราวิชญ์ จันทประดิษฐ ป.6 9.60
737 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 9.60
737 650179 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.6 9.60
737 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 9.60
737 652456 ด.ช. สรธร มีชัย ป.6 9.60
737 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 9.60
737 650023 ด.ช. วรุฒม์ สุขสมจิตร ป.6 9.60
737 651569 ด.ญ. วณิชญา ไตรยวงค์ ป.6 9.60
737 650865 ด.ช. จรัสไชย ศรีประภากร ป.6 9.60
737 650096 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ทิพย์รัตน์ ป.6 9.60
737 650599 ด.ช. ธนาพล ลักษมีคุณากร ป.6 9.60
737 650880 ด.ญ. ณฐมน สโกฟิวด์ ป.6 9.60
737 652403 ด.ช. ปัณณชา เพชรฤทธิ์ ป.6 9.60
737 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 9.60
737 651848 ด.ช. ธนภัทร เทียนถาวร ป.6 9.60
737 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 9.60
737 651039 ด.ช. รัชพงศ์ โคตรประทุม ป.6 9.60
737 650822 ด.ญ. กันยาวีร์ หาญพัฒนะนุสรณ์ ป.6 9.60
737 650070 ด.ช. ปิยังกูร ธัญญาหาร ป.6 9.60
737 652347 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.6 9.60
737 650861 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.6 9.60
737 650922 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.6 9.60
737 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 9.60
737 650723 ด.ช. ศรัณภัสร์ มากเกตุ ป.6 9.60
737 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 9.60
737 651621 ด.ช. ภูมิพัฒน์ นิรันพรพุทธา ป.6 9.60
737 652877 ด.ญ. สุชานิดา นรสิงห์ ป.6 9.60
737 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 9.60
737 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 9.60
737 651015 ด.ช. ธชนัฐ สิริกุลพิบูลย์ ป.6 9.60
737 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 9.60
737 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 9.60
737 650497 ด.ญ. อุรวี คนชม ป.6 9.60
737 651991 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.6 9.60
737 650141 ด.ญ. ยูราวรรณ ศรีสุวรรณ ป.6 9.60
737 651792 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.6 9.60
737 652221 ด.ช. ปวรปรัชญ์ ทองงาม ป.6 9.60
737 652148 ด.ช. พีรวิชญ์ เขียวสนั่น ป.6 9.60
737 650779 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.6 9.60
737 651910 ด.ญ. กษิรา ชวเลิศสกุล ป.6 9.60
737 652694 ด.ญ. พิญญ์พัชร์ จิรบันดาลสุข ป.6 9.60
737 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 9.60
737 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 9.60
737 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 9.60
737 650949 ด.ช. เดชาธร กิตติโชควัฒนา ป.6 9.60
737 651989 ด.ช. นิพพิชฌน์ ก๋อยสุวรณ ป.6 9.60
737 651048 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.6 9.60
737 651452 ด.ญ. กัลยรักษ์ มณีวาศ ป.6 9.60
737 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 9.60
737 651202 ด.ช. อัครวรรธน์ พุฒแก้ว ป.6 9.60
737 651601 ด.ญ. ณัฐธนันท์ จันทร์บัว ป.6 9.60
850 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 8.80
850 650180 ด.ช. มณฑล ศรีอินทสุทธิ์ ป.6 8.80
850 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 8.80
850 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 8.80
850 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 8.80
850 651063 ด.ช. อิทธิกร โนรีเวช ป.6 8.80
850 650578 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.6 8.80
850 651931 ด.ช. ณัฐวัศห์ รูปพรม ป.6 8.80
850 651990 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.6 8.80
850 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 8.80
850 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 8.80
850 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 8.80
850 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 8.80
850 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 8.80
850 651850 ด.ญ. นพรรษอร ผลิใบ ป.6 8.80
850 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 8.80
850 651855 ด.ช. สรวิชญ์ สุทธิสุข ป.6 8.80
850 652637 ด.ช. สรวิศ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 8.80
850 650613 ด.ญ. พิมพ์ฐดา ธนโชคชัยพงศ์ ป.6 8.80
850 652394 ด.ญ. อริญชย์ เตสุชาตะ ป.6 8.80
850 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 8.80
850 652854 ด.ช. พชฎะ กรุณามัย ป.6 8.80
850 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 8.80
850 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 8.80
850 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 8.80
850 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 8.80
850 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 8.80
850 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 8.80
850 651065 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.6 8.80
850 651580 ด.ช. ณัฐรุจ บุญจารุพงศ์ ป.6 8.80
850 651984 ด.ญ. อภิชญา กิจจะการะ ป.6 8.80
850 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 8.80
850 652108 ด.ช. ชยุต ลิ้มวรรณะกูล ป.6 8.80
850 652522 ด.ช. ทำนุรัฐ ตันไพบูลย์ ป.6 8.80
850 652639 ด.ช. ชวิน ศิริพันธ์ ป.6 8.80
850 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 8.80
850 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 8.80
850 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 8.80
850 652716 ด.ญ. กุริศรา ต๊ะตา ป.6 8.80
850 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 8.80
850 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 8.80
850 652919 ด.ช. ภวัต ฤทธิผลิน ป.6 8.80
850 651013 ด.ช. สวัชกร สันตยานนท์ ป.6 8.80
850 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 8.80
850 652721 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช ป.6 8.80
850 652611 ด.ญ. บุญญิสา ชื่นตะโก ป.6 8.80
850 652647 ด.ญ. ณัฐภัสสร เสนากัสป์ ป.6 8.80
850 651611 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.6 8.80
850 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 8.80
850 651090 ด.ช. กรณภว์ พุทธิพาลี ป.6 8.80
850 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 8.80
850 650641 ด.ญ. สกุลยา มหาบุณย์ ป.6 8.80
850 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 8.80
850 651849 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.6 8.80
850 651587 ด.ญ. อัยยาดา ชวดชุม ป.6 8.80
850 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 8.80
850 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 8.80
850 651433 ด.ญ. ฐิตารีย์ คำจันทร์ ป.6 8.80
850 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 8.80
850 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 8.80
850 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 8.80
850 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 8.80
850 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 8.80
850 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 8.80
850 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 8.80
850 650255 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.6 8.80
850 652243 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.6 8.80
850 652952 ด.ช. ภากร หงษ์หิรัญเรือง ป.6 8.80
850 651553 ด.ญ. ฐิติภัทรา พรมเวียง ป.6 8.80
850 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 8.80
850 651233 ด.ญ. เป็นบุญ คมสัน ป.6 8.80
850 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 8.80
850 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 8.80
850 651858 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.6 8.80
850 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 8.80
850 650019 ด.ญ. สิริรัตน์ บุญปาลิต ป.6 8.80
850 652547 ด.ช. ภาสวุฒิ อนันตเจริญ ป.6 8.80
850 652291 ด.ช. พุธพงศ์ พิมพ์ทอง ป.6 8.80
850 652805 ด.ช. อัฑฒกร มงคลคี ป.6 8.80
850 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 8.80
850 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 8.80
850 653008 ด.ช. ภัทรดนัย ยอดนารี ป.6 8.80
850 652212 ด.ญ. พิศรา หอมแก้ว ป.6 8.80
850 650513 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.6 8.80
850 650339 ด.ช. พุทธิวงศ์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 8.80
850 650687 ด.ช. กิตตินันท์ สว่างเพชร ป.6 8.80
850 652490 ด.ญ. ปพิชญา เขาถ้ำทอง ป.6 8.80
850 650224 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.6 8.80
850 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 8.80
850 652494 ด.ช. ณฐกร พวงสวัสดิ์ ป.6 8.80
850 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 8.80
850 651715 ด.ช. ณัฐภูมิ มะลิเรือง ป.6 8.80
942 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 8.00
942 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 8.00
942 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 8.00
942 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 8.00
942 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 8.00
942 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 8.00
942 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 8.00
942 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 8.00
942 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 8.00
942 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 8.00
942 652845 ด.ช. สิริภพ โขวิฑูรกิจ ป.6 8.00
942 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 8.00
942 650125 ด.ญ. ศุภรา ฉันทพันธุ์ ป.6 8.00
942 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 8.00
942 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 8.00
942 651266 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.6 8.00
942 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 8.00
942 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 8.00
942 650146 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.6 8.00
942 652767 ด.ญ. มติมนต์ เหมือนนรุท ป.6 8.00
942 651711 ด.ญ. กัลย์ณพร ตันวรเศรษฐี ป.6 8.00
942 651008 ด.ญ. นันท์นภัส ทองประดับ ป.6 8.00
942 651573 ด.ช. พีรวิชญ์ ร่วมนาพะยา ป.6 8.00
942 652147 ด.ญ. ธณิชา ศรีสุตา ป.6 8.00
942 651596 ด.ญ. ลักษณียา นาคสุก ป.6 8.00
942 652686 ด.ช. ชิษณุ ศรีเจริญ ป.6 8.00
942 650509 ด.ญ. นระฟ้า ผลาวัลย์ ป.6 8.00
942 651892 ด.ญ. ภัทราพร คำบุญเรือง ป.6 8.00
942 651735 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.6 8.00
942 652409 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.6 8.00
942 650938 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.6 8.00
942 651648 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 8.00
942 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 8.00
942 651555 ด.ญ. ฤติมา รัตนภิญโญวงศ์ ป.6 8.00
942 652978 ด.ช. กรภณ อยู่ยืน ป.6 8.00
942 652006 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.6 8.00
942 650194 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.6 8.00
942 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 8.00
942 650944 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.6 8.00
942 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 8.00
942 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 8.00
942 650440 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.6 8.00
942 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 8.00
942 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 8.00
942 652914 ด.ช. ปารุส ป้อมเรือง ป.6 8.00
942 652715 ด.ช. วริศร์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ป.6 8.00
942 652241 ด.ญ. ณภัทร สว่างศรี ป.6 8.00
942 650856 ด.ช. วิรุฬพงศ์ พุ่มพวง ป.6 8.00
942 651157 ด.ช. ชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ ป.6 8.00
942 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 8.00
942 652818 ด.ช. พลัฏฐ์ ผลาสินธุ์ ป.6 8.00
942 651661 ด.ญ. คณัสวรรณ เพชรพัลลภ ป.6 8.00
942 651146 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.6 8.00
942 652965 ด.ญ. ปณิฐสรา จึงสมประสงค์ ป.6 8.00
942 652219 ด.ญ. ณฐมน คงจันทร์ ป.6 8.00
942 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 8.00
942 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 8.00
942 651475 ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ ป.6 8.00
942 651523 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.6 8.00
942 652936 ด.ช. ญาณกวี อินพลับ ป.6 8.00
942 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 8.00
942 652185 ด.ช. ปุญญะ ชินวิกรานต์ ป.6 8.00
942 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 8.00
942 650401 ด.ญ. คุณัญญา ตันนุกิจ ป.6 8.00
942 651815 ด.ช. เสกฐวุฒิ ศรีพุฒ ป.6 8.00
942 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 8.00
942 650793 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.6 8.00
942 650724 ด.ญ. พัชญ์พิดา ขำสา ป.6 8.00
942 650750 ด.ช. รณกร ด่านไทยนำ ป.6 8.00
942 653020 ด.ช. ธาดาดล ผลจันทร์ ป.6 8.00
942 652761 ด.ญ. แพรแก้ว เชื้อกุณะ ป.6 8.00
942 651204 ด.ญ. ธันย์ชนก ตั้งวัฒนกิตติกุล ป.6 8.00
942 651133 ด.ญ. ศิศิรา พวงสำลี ป.6 8.00
942 650924 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.6 8.00
942 651600 ด.ญ. อณัญญา สินประเสริฐ ป.6 8.00
942 650491 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.6 8.00
942 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 8.00
942 652251 ด.ช. ชัชกุล อาภานุรังษี ป.6 8.00
1020 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 7.20
1020 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 7.20
1020 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 7.20
1020 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 7.20
1020 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 7.20
1020 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 7.20
1020 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 7.20
1020 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 7.20
1020 651074 ด.ญ. ปาลิน ศรีสมานุวัตร ป.6 7.20
1020 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 7.20
1020 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 7.20
1020 650492 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.6 7.20
1020 652703 ด.ช. ณัฐพงศ์ ขำคง ป.6 7.20
1020 651703 ด.ช. วชิรวิทย์ เชิดฉันท์ ป.6 7.20
1020 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 7.20
1020 650216 ด.ช. วิชัยธร โกมลทัต ป.6 7.20
1020 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 7.20
1020 652829 ด.ญ. นันทภัค ลีลาภรณ์ ป.6 7.20
1020 650993 ด.ญ. ชนมน สุขุมาลพันธ์ ป.6 7.20
1020 650060 ด.ญ. ญาณพร อิ่่มอกใจ ป.6 7.20
1020 652091 ด.ช. ณัฐภัทร มีอำนาจ ป.6 7.20
1020 650437 ด.ช. กิตติกร ดอนพรไพร ป.6 7.20
1020 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 7.20
1020 651462 ด.ญ. คีรติ ผ่องโสภณ ป.6 7.20
1020 650450 ด.ช. ณพวิทย์ บุญญราศรี ป.6 7.20
1020 650669 ด.ญ. ปภัสสร ด่านเจริญ ป.6 7.20
1020 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 7.20
1020 650237 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.6 7.20
1020 651111 ด.ช. ปัญญากร วิภาสวัชรโยธิน ป.6 7.20
1020 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 7.20
1020 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 7.20
1020 650040 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา วรจิตวรรณากุล ป.6 7.20
1020 650012 ด.ช. กันตพงศ์ บุญมาก ป.6 7.20
1020 653030 ด.ญ. จินดาภร ทองคำ ป.6 7.20
1020 651067 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.6 7.20
1020 650010 ด.ญ. สุพิชชา ไทยรัตน์ ป.6 7.20
1020 650345 ด.ช. พัทธนันท์ สุวรรณรัศมี ป.6 7.20
1020 651248 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.6 7.20
1020 650175 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.6 7.20
1020 652842 ด.ญ. วีรญา ล้วนวิเศษ ป.6 7.20
1020 651670 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.6 7.20
1020 652362 ด.ช. กันตพัฒน์ โชติธันยพัฒน์ ป.6 7.20
1020 652844 ด.ช. วิชยุตม์ สมพฤกษ์ ป.6 7.20
1020 652195 ด.ช. รังสิมันตุ์ ตระกูลสมจิตต์ ป.6 7.20
1020 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 7.20
1020 650664 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.6 7.20
1020 650618 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีนรวรรธน์ ป.6 7.20
1020 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 7.20
1020 652999 ด.ช. ยุทธศาสตร์ เทพศรี ป.6 7.20
1020 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 7.20
1020 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 7.20
1020 652284 ด.ญ. รชตพรรณ โพธิ์น้อย ป.6 7.20
1020 651420 ด.ช. พีรวิชญ์ บัวคลี่ใบ ป.6 7.20
1020 652833 ด.ญ. กัญญณัฐ กฤษณวรรณ ป.6 7.20
1074 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 6.40
1074 650932 ด.ช. กิจนที ธนารัชพิชิต ป.6 6.40
1074 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 6.40
1074 651578 ด.ช. พสธร ศรไพศาล ป.6 6.40
1074 652696 ด.ญ. ณิชนันทน์ หลีสกุล ป.6 6.40
1074 651223 ด.ช. ภัทริน กุลกุศล ป.6 6.40
1074 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 6.40
1074 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 6.40
1074 651741 ด.ช. ธนภัทร วงศ์บุญ ป.6 6.40
1074 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 6.40
1074 650144 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ปรัชญาธรรมกร ป.6 6.40
1074 652025 ด.ช. วรวรรธน์ สุคนธะตามร์ ป.6 6.40
1074 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 6.40
1074 650061 ด.ญ. อรวรา กล้าตลุมบอน ป.6 6.40
1074 651071 ด.ช. ธีรวีร์ ปรีชาธร ป.6 6.40
1074 652114 ด.ช. ปฏิภาณ ธิติเชษฐ์ตระกูล ป.6 6.40
1074 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 6.40
1074 651056 ด.ญ. บุณฑริกา นุสาโต ป.6 6.40
1074 651134 ด.ญ. กชวรรณ เดชผดุง ป.6 6.40
1074 652991 ด.ช. ภาสวิชญ์ สนสายันต์ ป.6 6.40
1074 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 6.40
1074 650978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.6 6.40
1074 652867 ด.ญ. ชัญญาภัสร์ ขำอ่ำ ป.6 6.40
1074 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 6.40
1074 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 6.40
1074 650849 ด.ญ. ณัฐวรรณ จินดานนท์ ป.6 6.40
1074 652633 ด.ญ. ณัฐกฤตา ชัยประกิจ ป.6 6.40
1074 650417 ด.ญ. มัทนศิกานต์ แสงประเสริฐ ป.6 6.40
1074 652228 ด.ญ. มนัสน้นท์ ทองรอด ป.6 6.40
1074 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 6.40
1074 652515 ด.ช. ยิ่งคุณ ตันชัชวาล ป.6 6.40
1074 650277 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.6 6.40
1074 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 6.40
1074 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 6.40
1074 652182 ด.ญ. วรรณฤดี สกุลแพทย์ ป.6 6.40
1074 651835 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.6 6.40
1074 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 6.40
1074 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 6.40
1074 650548 ด.ช. ทรัพย์ทวี ยศพริ้งพันธ์ ป.6 6.40
1074 651739 ด.ช. นราวิชญ์ จิรอาภากุล ป.6 6.40
1074 650287 ด.ช. วรวีร์ ณัฐมหาธนานันท์ ป.6 6.40
1074 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 6.40
1074 652391 ด.ญ. อินทิรา พงษ์ยิ้ม ป.6 6.40
1074 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 6.40
1118 650332 ด.ช. สมัชญ์ เดียวตระกูล ป.6 5.60
1118 650973 ด.ญ. จินตา นิมิตรนาวิน ป.6 5.60
1118 650997 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.6 5.60
1118 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 5.60
1118 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 5.60
1118 652398 ด.ญ. ดากานดา ขันตยาภรณ์ ป.6 5.60
1118 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 5.60
1118 652975 ด.ญ. ชลชา ไหสุภา ป.6 5.60
1118 650159 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.6 5.60
1118 651107 ด.ช. อิทธิมนตร์ บัวจำรัส ป.6 5.60
1118 652410 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.6 5.60
1118 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 5.60
1118 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 5.60
1118 650839 ด.ช. พสุภพ นาคะชาต ป.6 5.60
1118 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 5.60
1118 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 5.60
1118 652045 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.6 5.60
1118 652997 ด.ญ. เมธปรียา บุญธรรม ป.6 5.60
1118 652046 ด.ญ. ณิชนันทน์ พันธุ์สถิตย์วงศ์ ป.6 5.60
1118 652904 ด.ช. พงศ์ภัทร วัฒนสุข ป.6 5.60
1118 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 5.60
1118 652869 ด.ช. พัฒธาวินธ์ ลูกกลม ป.6 5.60
1118 652217 ด.ช. พีระวิชย์ ขุนทอง ป.6 5.60
1118 652224 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ระบิลทศพร ป.6 5.60
1118 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 5.60
1118 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 5.60
1118 650826 ด.ญ. วรกมล เดชน้อย ป.6 5.60
1118 652836 ด.ช. ชิติพัทธ์ ช้อนแก้ว ป.6 5.60
1118 652378 ด.ญ. ณหทัย วลัยพัชรา ป.6 5.60
1118 652902 ด.ญ. ชนมน จีตนิยม ป.6 5.60
1118 650975 ด.ญ. กณิษา จำปาทิพย์ ป.6 5.60
1118 650024 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.6 5.60
1118 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 5.60
1118 651083 ด.ช. สรวุฒ สังข์ทอง ป.6 5.60
1118 652240 ด.ญ. สราวดี คำมอญ ป.6 5.60
1118 650896 ด.ช. ปัญญากร ปัญญาดี ป.6 5.60
1154 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 4.80
1154 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 4.80
1154 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 4.80
1154 650929 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.6 4.80
1154 652371 ด.ญ. กรชุดา ชื่นสุราษฎร์ ป.6 4.80
1154 651109 ด.ช. ชวาล เปล่งวิทยา ป.6 4.80
1154 652954 ด.ช. ภูรินท์ ภควัตศิตานนท์ ป.6 4.80
1154 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 4.80
1154 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 4.80
1154 650293 ด.ช. ธันศธรณ์ เหรียญมณี ป.6 4.80
1154 651398 ด.ญ. กมลพร หลิน ป.6 4.80
1154 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 4.80
1154 650329 ด.ช. อัครนันท์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 4.80
1154 652817 ด.ญ. ปุญญาภา เลิศสถาพรสุข ป.6 4.80
1154 652103 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.6 4.80
1154 650591 ด.ญ. ปัณฑ์ชนิต ไชยเหมวงศ์ ป.6 4.80
1154 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 4.80
1154 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 4.80
1154 652775 ด.ช. พลรวิกศ ตุงคะบรรหาร ป.6 4.80
1154 651720 ด.ญ. รณิชาธร ลำเจียกเทศ ป.6 4.80
1154 652024 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.6 4.80
1154 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 4.80
1176 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 4.00
1176 651665 ด.ญ. พภัสสรณ์ สุขเจริญสมบัติ ป.6 4.00
1176 652451 ด.ช. ภูกันต์ วาดเขียน ป.6 4.00
1176 651333 ด.ญ. ภคพร หมอยาดี ป.6 4.00
1176 652204 ด.ช. เพชร จันทร์ศรีบุตร ป.6 4.00
1176 650313 ด.ญ. ฐิติยาพร อยู่สุข ป.6 4.00
1176 651197 ด.ช. ศตายุ จินเลิศ ป.6 4.00
1176 651790 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.6 4.00
1176 652344 ด.ญ. สิลฎา ชัยรักษา ป.6 4.00
1176 652314 ด.ญ. พรประภา กมลเดชเดชา ป.6 4.00
1176 652501 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.6 4.00
1176 651370 ด.ช. อาชวิน เกียรตินิมิตรา ป.6 4.00
1176 651518 ด.ช. กิตติพศ มุกดาหาญ ป.6 4.00
1189 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 3.20
1189 652903 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.6 3.20
1189 652605 ด.ญ. จิรัชยา ใจยินดี ป.6 3.20
1189 651466 ด.ญ. อาทิตยา เสมารัตน์ ป.6 3.20
1189 651164 ด.ญ. จินตภา กิตติวัฒนางกูร ป.6 3.20
1189 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 3.20
1195 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 0.00
1195 650008 ด.ญ. วฤณภา ศักดาบูรณโภคิน ป.6 0.00
1195 650117 ด.ช. ปิติ ธรรมโกวิท ป.6 0.00
1195 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 0.00
1195 650260 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.6 0.00
1195 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 0.00
1195 650488 ด.ญ. ณัฐษา ฐิติรัตน์สานนท์ ป.6 0.00
1195 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 0.00
1195 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 0.00
1195 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 0.00
1195 650532 ด.ญ. พรวรินท์ วันขวา ป.6 0.00
1195 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 0.00
1195 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 0.00
1195 650783 ด.ช. คุณานันต์ สุขสุวานนท์ ป.6 0.00
1195 650535 ด.ช. ปัญญา จิตทรงบุญ ป.6 0.00
1195 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 0.00
1195 650913 ด.ญ. พิรุณา สุขศิวกร ป.6 0.00
1195 650798 ด.ช. พัฒนภัทร วิสัชนา ป.6 0.00
1195 650931 ด.ญ. Vinitara Satitviriyakul ป.6 0.00
1195 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 0.00
1195 650987 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.6 0.00
1195 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 0.00
1195 651086 ด.ช. ภูริช ทองเจียว ป.6 0.00
1195 650930 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.6 0.00
1195 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 0.00
1195 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 0.00
1195 651178 ด.ญ. ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข์ ป.6 0.00
1195 650918 ด.ช. วินทวิชญ์ เจนบุญไทย ป.6 0.00
1195 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 0.00
1195 650719 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.6 0.00
1195 651215 ด.ญ. ปริณดา ทางธรรม ป.6 0.00
1195 651457 ด.ช. จาวา บุรพัฒน์ ซาโมดรา ป.6 0.00
1195 651447 ด.ญ. หรศิชาดา ศรีจามร ป.6 0.00
1195 651444 ด.ช. ธนกร ชิตาพนารักษ์ ป.6 0.00
1195 651431 ด.ญ. กวิสรา พิกุลทอง ป.6 0.00
1195 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 0.00
1195 651453 ด.ช. ปัณณวิชญ์ พัชรากิตติ ป.6 0.00
1195 651566 ด.ช. ณัฐดนัย นาคคำ ป.6 0.00
1195 651545 ด.ช. กันตพงศ์ พุทโธ ป.6 0.00
1195 651568 ด.ช. ธีม ธีระนิติกุล ป.6 0.00
1195 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 0.00
1195 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 0.00
1195 651645 ด.ญ. ปาณิสรา ว่องเมธากุล ป.6 0.00
1195 651683 ด.ญ. ปานรดา ศิริวัฒน์ ป.6 0.00
1195 650773 ด.ญ. แพรวา สินสิริสกุล ป.6 0.00
1195 651619 ด.ช. ลิขิตเทพ ศรีเมธารักษ์ ป.6 0.00
1195 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 0.00
1195 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 0.00
1195 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 0.00
1195 651589 ด.ช. ติณณภพ สุวรรณคำ ป.6 0.00
1195 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 0.00
1195 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 0.00
1195 651829 ด.ช. เกียรติกวิน ศรีบุญเรือง ป.6 0.00
1195 651759 ด.ญ. ภูษณิศา จ้อยปาน ป.6 0.00
1195 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 0.00
1195 651710 ด.ญ. ปริยากร เพ็งมีศรี ป.6 0.00
1195 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 0.00
1195 652035 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีคำมี ป.6 0.00
1195 652087 ด.ช. กิตติพัศ เจนอักษรกุล ป.6 0.00
1195 651616 ด.ช. ณพล เวียงสมุทร ป.6 0.00
1195 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 0.00
1195 651615 ด.ญ. ธนสมณ ตั้งธนะพงศ์ ป.6 0.00
1195 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 0.00
1195 652223 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ คงนุ่ม ป.6 0.00
1195 651928 ด.ญ. วรัญญา มีรสล้ำ ป.6 0.00
1195 652388 ด.ช. โอม ซิงห์ ป.6 0.00
1195 652200 ด.ญ. หทัยกาญจน์ บ่อไทย ป.6 0.00
1195 652440 ด.ช. ธนวัฒน์ พินธุทอง ป.6 0.00
1195 652264 ด.ช. อัศวิน ตันสิน ป.6 0.00
1195 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 0.00
1195 650590 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.6 0.00
1195 650700 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ แก้วกาหลง ป.6 0.00
1195 652718 ด.ญ. พิมพ์นารา ชมาธิวรกูล ป.6 0.00
1195 652737 ด.ช. เกริกวิท พรหมจันทะ ป.6 0.00
1195 652658 ด.ญ. ธนสิตา อุดมศรี ป.6 0.00
1195 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 0.00
1195 652288 ด.ญ. กมลพรรณ เเทนวิสุทธิ์ ป.6 0.00
1195 652962 ด.ช. ภัทรภูมิ ชื่นชอบ ป.6 0.00
1195 652786 ด.ญ. ปาณิสรา พันธ์พฤกษ์โอชา ป.6 0.00
1195 653018 ด.ญ. กันต์กมล จุลสำลี ป.6 0.00
1195 652977 ด.ญ. ญาณิศา อรามรุณ ป.6 0.00
1195 653015 ด.ญ. กนกวรรณ บริวงษ์ ป.6 0.00
1195 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 0.00
1195 652548 ด.ช. กรวิชญ์ สุนทรา ป.6 0.00
1195 652944 ด.ช. ฤชุภัทร แก้วลาย ป.6 0.00