เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุกระดับชั้น

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
1 120434 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 100.00
1 120601 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 100.00
1 120679 ด.ช. สาริศ น้อยสุวรรณ ป.6 100.00
4 120817 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 96.00
5 120123 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 92.00
5 120167 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 92.00
5 120242 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 92.00
5 120335 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 92.00
5 120418 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 92.00
5 120464 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 92.00
5 120572 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 92.00
5 120823 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 92.00
5 220225 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 92.00
5 220248 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 92.00
5 220307 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 92.00
5 220478 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 92.00
5 220497 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 92.00
5 220687 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 92.00
5 220692 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 92.00
20 120021 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 88.00
20 120131 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 88.00
20 120156 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 88.00
20 120287 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 88.00
20 120368 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 88.00
20 120406 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 88.00
20 120495 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 88.00
20 120533 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 88.00
20 120778 ด.ช. อภิรักษ์ เพ็ญจมุข ป.6 88.00
20 120821 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 88.00
20 120825 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 88.00
20 120843 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 88.00
20 120862 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 88.00
20 120898 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 88.00
20 220026 ด.ญ. ฐิตาภา ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.6 88.00
20 220094 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 88.00
20 220186 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 88.00
20 220286 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 88.00
20 220292 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.4 88.00
20 220365 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 88.00
20 220422 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 88.00
20 220489 ด.ช. จิรดนัย ตันธราพรฤกษ์ ป.6 88.00
20 220617 ด.ช. วิทยา นารี ป.6 88.00
20 220682 ด.ญ. ณธิดา เลาวหุตานนท์ ป.6 88.00
44 120044 ป.6 84.00
44 120045 ด.ญ. ทักษนันท์ มีกลิ่นหอม ป.6 84.00
44 120060 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 84.00
44 120061 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 84.00
44 120062 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 84.00
44 120072 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 84.00
44 120090 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 84.00
44 120113 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 84.00
44 120130 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 84.00
44 120159 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 84.00
44 120216 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 84.00
44 120224 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 84.00
44 120336 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 84.00
44 120509 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 84.00
44 120512 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 84.00
44 120536 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 84.00
44 120573 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 84.00
44 120642 ด.ช. อัครวิทย์ อัครจรัลญา ป.5 84.00
44 120685 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 84.00
44 120713 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 84.00
44 120804 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 84.00
44 220018 ด.ญ. อันนา กล้าตลุมบอน ป.6 84.00
44 220058 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 84.00
44 220065 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 84.00
44 220099 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 84.00
44 220197 ด.ช. ไรวินทร์ มากแดง ป.6 84.00
44 220218 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 84.00
44 220258 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 84.00
44 220266 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 84.00
44 220334 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 84.00
44 220348 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 84.00
44 220449 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 84.00
44 220477 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 84.00
44 220628 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 84.00
44 220644 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 84.00
44 220652 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 84.00
44 220686 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 84.00
44 220694 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 84.00
44 220742 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 84.00
44 220808 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 84.00
84 120039 ด.ญ. วิสาข์ บุญสร้าง ป.6 80.00
84 120065 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 80.00
84 120107 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 80.00
84 120112 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 80.00
84 120147 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 80.00
84 120152 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 80.00
84 120170 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 80.00
84 120214 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 80.00
84 120217 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 80.00
84 120282 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 80.00
84 120293 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 80.00
84 120331 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 80.00
84 120337 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 80.00
84 120451 ด.ญ. กานต์ธิดา มอญดี ป.6 80.00
84 120462 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 80.00
84 120518 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 80.00
84 120554 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 80.00
84 120557 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 80.00
84 120558 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 80.00
84 120568 ด.ญ. ภิญญาพัชร์ อุไรวรรณ์ ป.6 80.00
84 120636 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 80.00
84 120693 ด.ช. สิน สินพระยากุล ป.5 80.00
84 120726 ด.ญ. ชิสาพัชร์ จีนสุกแสง ป.6 80.00
84 120805 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 80.00
84 120820 ด.ช. นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ ป.6 80.00
84 120835 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 80.00
84 120863 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 80.00
84 120896 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 80.00
84 220081 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 80.00
84 220104 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 80.00
84 220124 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 80.00
84 220133 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 80.00
84 220153 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 80.00
84 220157 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 80.00
84 220164 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 80.00
84 220184 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 80.00
84 220224 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 80.00
84 220252 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 80.00
84 220253 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 80.00
84 220294 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 80.00
84 220315 ด.ช. ภาสกร โซวติเวชย์ ป.6 80.00
84 220316 ด.ญ. วิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์ ป.6 80.00
84 220351 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 80.00
84 220406 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 80.00
84 220461 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 80.00
84 220529 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 80.00
84 220599 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 80.00
84 220643 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 80.00
84 220645 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 80.00
84 220653 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 80.00
84 220740 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 80.00
84 220799 ด.ญ. ณัชชา วรรณโกวัฒน์ ป.6 80.00
136 120014 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 76.00
136 120017 ด.ญ. เถียร เอีย เฉิน ป.6 76.00
136 120080 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 76.00
136 120084 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 76.00
136 120108 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 76.00
136 120136 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 76.00
136 120145 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 76.00
136 120164 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 76.00
136 120230 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 76.00
136 120277 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 76.00
136 120290 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 76.00
136 120304 ด.ช. นรวิชญ์ จันทร์ศิริ ป.6 76.00
136 120307 ด.ญ. พิรยา นาคราช ป.6 76.00
136 120352 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 76.00
136 120373 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 76.00
136 120377 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 76.00
136 120403 ด.ช. วิภู กุณวงค์ ป.6 76.00
136 120458 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 76.00
136 120465 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 76.00
136 120487 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 76.00
136 120500 ด.ช. นรภัทร์ วิศิษฐชัยชาญ ป.6 76.00
136 120508 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 76.00
136 120511 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 76.00
136 120534 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 76.00
136 120537 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 76.00
136 120546 ด.ช. ธนะพัฒน์ จันทร์งาม ป.5 76.00
136 120602 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 76.00
136 120659 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 76.00
136 120682 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 76.00
136 120684 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 76.00
136 120720 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 76.00
136 120740 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 76.00
136 120749 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 76.00
136 120800 ด.ช. โซซาร์มาร์ จูฑะวนิช ป.6 76.00
136 120827 ด.ช. ณยศ นุชฉัยยา ป.6 76.00
136 120915 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 76.00
136 120925 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.5 76.00
136 220068 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 76.00
136 220070 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 76.00
136 220082 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 76.00
136 220084 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 76.00
136 220097 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 76.00
136 220105 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 76.00
136 220127 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 76.00
136 220163 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 76.00
136 220181 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 76.00
136 220195 ด.ช. ภัทรพล สุขเจริญ ป.6 76.00
136 220196 ด.ช. จิรพันธุ์ กำสมุทร ป.6 76.00
136 220216 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 76.00
136 220223 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 76.00
136 220229 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 76.00
136 220231 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 76.00
136 220333 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 76.00
136 220384 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 76.00
136 220425 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 76.00
136 220442 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 76.00
136 220446 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 76.00
136 220486 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 76.00
136 220495 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 76.00
136 220499 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 76.00
136 220520 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 76.00
136 220521 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 76.00
136 220588 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 76.00
136 220607 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 76.00
136 220659 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 76.00
136 220684 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 76.00
136 220700 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 76.00
136 220773 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 76.00
204 120082 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 72.00
204 120118 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 72.00
204 120135 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 72.00
204 120157 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 72.00
204 120229 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 72.00
204 120231 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 72.00
204 120235 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 72.00
204 120236 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 72.00
204 120239 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 72.00
204 120243 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 72.00
204 120259 ด.ญ. ปิ่นชีวัน บุญครอบ ป.6 72.00
204 120294 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 72.00
204 120299 ด.ช. ณัฐชนน แท่นรัตนกุล ป.6 72.00
204 120321 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.5 72.00
204 120332 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.5 72.00
204 120339 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 72.00
204 120378 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 72.00
204 120405 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 72.00
204 120410 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 72.00
204 120415 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 72.00
204 120466 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 72.00
204 120473 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 72.00
204 120490 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 72.00
204 120501 ด.ช. กฤติน ปุณกบุตร ป.5 72.00
204 120520 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 72.00
204 120523 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 72.00
204 120561 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 72.00
204 120587 ด.ญ. ปัณฑา ห้าวหาญ ป.6 72.00
204 120620 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 72.00
204 120622 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 72.00
204 120646 ด.ช. ศรัณ สุสำเภา ป.6 72.00
204 120648 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 72.00
204 120661 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 72.00
204 120695 ด.ช. ชยกร พลายมาศ ป.6 72.00
204 120733 ด.ญ. ณัฐณิชา โพธิ์ฤทธิ์ ป.6 72.00
204 120752 ด.ญ. กนกพิชญ์ รุ่งเรือง ป.6 72.00
204 120791 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 72.00
204 120798 ด.ญ. มณิสรา นิ่มเย็น ป.6 72.00
204 120807 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 72.00
204 120810 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 72.00
204 120839 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 72.00
204 120868 ด.ช. ณรงค์วรรธ ลิ้มประเสริฐ ป.6 72.00
204 120871 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.5 72.00
204 120874 ด.ญ. เอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ ป.6 72.00
204 120887 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.5 72.00
204 120918 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 72.00
204 220037 ด.ช. ธน ธนดีเจริญโชค ป.6 72.00
204 220128 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 72.00
204 220152 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 72.00
204 220161 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 72.00
204 220190 ด.ญ. ณิชาภา เนียมขุนทด ป.6 72.00
204 220208 ด.ญ. จิรัชยา เลิศเพิ่มทรัพย์ ป.6 72.00
204 220303 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 72.00
204 220304 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 72.00
204 220345 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 72.00
204 220347 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 72.00
204 220366 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 72.00
204 220411 ด.ญ. พลอยชนก ผลพฤกษสกุล ป.6 72.00
204 220438 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 72.00
204 220441 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 72.00
204 220466 ด.ญ. รชินะญาสิริ ศรีโรจน์ ป.6 72.00
204 220474 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 72.00
204 220548 ด.ช. ปรินทร แสงมงคลพิพัฒน์ ป.6 72.00
204 220553 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 72.00
204 220578 ด.ญ. ฉันท์สินี ชัยประสิทธิ์ผล ป.6 72.00
204 220594 ด.ช. จิรัฏฐ์ เข็มสวัสดิ์ ป.5 72.00
204 220615 ด.ญ. พีรญา วรสุวัฒน์ ป.6 72.00
204 220618 ด.ช. รักชนก หิรัญศรี ป.6 72.00
204 220623 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 72.00
204 220626 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 72.00
204 220642 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 72.00
204 220669 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 72.00
204 220695 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 72.00
204 220705 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 72.00
204 220710 ด.ช. แทนธรรม สารกลิ่น ป.6 72.00
204 220716 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 72.00
204 220726 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 72.00
204 220739 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 72.00
204 220746 ด.ญ. พัตนียา วีระกุล ป.6 72.00
204 220787 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 72.00
204 220788 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 72.00
204 220812 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 72.00
286 120055 ด.ช. นวิน อินทร์โสม ป.6 68.00
286 120067 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 68.00
286 120079 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 68.00
286 120095 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 68.00
286 120120 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 68.00
286 120140 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 68.00
286 120174 ด.ช. ปวิชปัณฑรีย์ พึ่งรัศมี ป.6 68.00
286 120188 ด.ช. กันต์ธีร์ โภคนิภา ป.6 68.00
286 120223 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 68.00
286 120253 ด.ญ. ภีมภัสส์ ไพศาล ป.6 68.00
286 120292 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 68.00
286 120317 ด.ญ. กัญญ์กุลณัช รักสกุล ป.6 68.00
286 120338 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 68.00
286 120344 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 68.00
286 120362 ด.ช. อติรุจ เอกพันธุ์ ป.6 68.00
286 120376 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 68.00
286 120386 ด.ช. ภัททิยะ วราพันธุ์ ป.6 68.00
286 120387 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 68.00
286 120388 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 68.00
286 120398 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 68.00
286 120431 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 68.00
286 120455 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 68.00
286 120476 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 68.00
286 120499 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 68.00
286 120510 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 68.00
286 120570 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 68.00
286 120605 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 68.00
286 120638 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 68.00
286 120647 ด.ช. คมธง สุวรรณไพรัตน์ ป.6 68.00
286 120650 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 68.00
286 120651 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 68.00
286 120653 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 68.00
286 120656 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 68.00
286 120657 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 68.00
286 120667 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 68.00
286 120707 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.5 68.00
286 120712 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.5 68.00
286 120714 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 68.00
286 120729 ด.ญ. ธัญญรัตน์ สงสุวรรณ์ ป.6 68.00
286 120768 ด.ช. พิชญณัฏฐ์ สุวรรณโฆษิต ป.6 68.00
286 120794 ด.ช. วิชยะ เจิมประสาทสิทธิ์ ป.6 68.00
286 120795 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.5 68.00
286 120814 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 68.00
286 120828 ด.ช. ณัฐวินท์ สกุลเจน ป.5 68.00
286 120857 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 68.00
286 120922 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 68.00
286 120929 ด.ช. พลธิวัฒน์ ไวทยวรรณ ป.6 68.00
286 220008 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ลิ้มสถาพรพงศ์ ป.6 68.00
286 220022 ด.ญ. พัทธนันท์ จันทรสวัสดิ์ ป.6 68.00
286 220024 ด.ช. ปุณณวิชช์ เวชกรณ์ ป.6 68.00
286 220056 ด.ช. นันทวัฒน์ วิมลโสภณกิตติ ป.6 68.00
286 220057 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 68.00
286 220062 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 68.00
286 220077 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 68.00
286 220087 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 68.00
286 220093 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 68.00
286 220119 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 68.00
286 220120 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 68.00
286 220131 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 68.00
286 220154 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 68.00
286 220194 ด.ญ. ชญาดา ศานติวัฒน์ ป.6 68.00
286 220201 ด.ช. ทักษ์ดนัย นวลขลิบ ป.6 68.00
286 220234 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 68.00
286 220239 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 68.00
286 220262 ด.ญ. ภควรรณ เจริญชัย ป.6 68.00
286 220287 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 68.00
286 220305 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 68.00
286 220326 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 68.00
286 220360 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 68.00
286 220382 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 68.00
286 220388 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 68.00
286 220391 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 68.00
286 220400 ด.ญ. ธนกาญภ์ เนาวรัตนจำเนียร ป.6 68.00
286 220409 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 68.00
286 220439 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 68.00
286 220451 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 68.00
286 220481 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 68.00
286 220509 ด.ญ. อิสรีย์ วงศาโรจน์ ป.6 68.00
286 220513 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 68.00
286 220535 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 68.00
286 220565 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 68.00
286 220586 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 68.00
286 220587 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 68.00
286 220600 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 68.00
286 220624 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 68.00
286 220646 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 68.00
286 220657 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 68.00
286 220658 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 68.00
286 220744 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 68.00
286 220756 ด.ช. นัฏฐ์พัฒน์ พงษ์นุ่มกุล ป.6 68.00
286 220768 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 68.00
286 220776 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 68.00
286 220779 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 68.00
286 220803 ด.ช. ธนกร พูลประเสริฐ ป.6 68.00
380 120009 ด.ช. อนุนาท อินอำพร ป.6 64.00
380 120056 ด.ช. ชลัช ลีลาขจรจิต ป.6 64.00
380 120059 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 64.00
380 120066 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 64.00
380 120071 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 64.00
380 120074 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 64.00
380 120088 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 64.00
380 120097 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 64.00
380 120098 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 64.00
380 120099 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 64.00
380 120104 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 64.00
380 120148 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 64.00
380 120161 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 64.00
380 120185 ด.ช. คัคนินท์ ชอง ป.6 64.00
380 120197 ด.ช. รวิพล ดอกกระถิน ป.6 64.00
380 120210 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 64.00
380 120257 ด.ญ. บิลกีส สำลีขาว ป.6 64.00
380 120264 ด.ช. ปราชญ์ชีวิน บุญครอบ ป.6 64.00
380 120279 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 64.00
380 120333 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 64.00
380 120390 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 64.00
380 120393 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 64.00
380 120407 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 64.00
380 120427 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 64.00
380 120432 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 64.00
380 120468 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 64.00
380 120505 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 64.00
380 120521 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 64.00
380 120524 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 64.00
380 120528 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 64.00
380 120532 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 64.00
380 120535 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 64.00
380 120562 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 64.00
380 120563 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 64.00
380 120574 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 64.00
380 120577 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 64.00
380 120578 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 64.00
380 120579 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 64.00
380 120599 ด.ช. ธันยพงศ์ แสงอาทิตย์ ป.4 64.00
380 120603 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 64.00
380 120606 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 64.00
380 120615 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 64.00
380 120629 ด.ช. ชยกร เมืองวสุ ป.6 64.00
380 120635 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 64.00
380 120649 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 64.00
380 120678 ด.ช. บุณยกร ธรรมจินดา ป.6 64.00
380 120738 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 64.00
380 120759 ด.ญ. ศิรภัสสร จาริกพฤทธิ์ ป.6 64.00
380 120760 ด.ญ. รดา สุวรรณเทวะธูป ป.6 64.00
380 120774 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 64.00
380 120792 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 64.00
380 120834 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.5 64.00
380 120836 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 64.00
380 120837 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 64.00
380 120853 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 64.00
380 120856 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 64.00
380 120893 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 64.00
380 120903 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 64.00
380 120930 ด.ญ. อันนา พ่อค้า ป.6 64.00
380 220038 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.4 64.00
380 220043 ด.ญ. ณิชาภัทร จันทรศัพท์ ป.6 64.00
380 220061 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 64.00
380 220098 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 64.00
380 220102 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 64.00
380 220111 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 64.00
380 220113 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 64.00
380 220126 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 64.00
380 220134 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 64.00
380 220141 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 64.00
380 220142 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 64.00
380 220146 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 64.00
380 220148 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 64.00
380 220158 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 64.00
380 220176 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 64.00
380 220177 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 64.00
380 220211 ด.ช. เทวกรณ์ ผกาแก้ว ป.6 64.00
380 220217 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 64.00
380 220219 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 64.00
380 220226 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 64.00
380 220228 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 64.00
380 220241 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 64.00
380 220243 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 64.00
380 220245 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 64.00
380 220278 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 64.00
380 220284 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 64.00
380 220289 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 64.00
380 220297 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ศิวาลัยพงศ์ ป.6 64.00
380 220300 ด.ญ. จิตต์อภิญญา โชคสัมฤทธิ์ผล ป.6 64.00
380 220306 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 64.00
380 220312 ด.ญ. เพชรสมบุญ เหล่าบุญเจริญ ป.6 64.00
380 220321 ด.ญ. อิงค์ ฉั่วเจริญ ป.6 64.00
380 220323 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 64.00
380 220367 ด.ช. ณัฏฐพัชร ศักดิ์สิทธิ์ ป.6 64.00
380 220368 ด.ช. พลภัทร เปรมศิลป์ ป.6 64.00
380 220423 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 64.00
380 220428 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 64.00
380 220447 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 64.00
380 220452 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 64.00
380 220456 ป.6 64.00
380 220494 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 64.00
380 220496 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 64.00
380 220505 ด.ญ. ภทรพรรษ ลยางกูร ป.6 64.00
380 220512 ด.ญ. วาวพลอย ปัญจวรญาณ สู่สุข ป.6 64.00
380 220517 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 64.00
380 220542 ด.ช. ธาวิน สมยา ป.6 64.00
380 220573 ด.ญ. วรัทยา อุดมผล ป.6 64.00
380 220590 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.5 64.00
380 220610 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 64.00
380 220640 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 64.00
380 220647 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 64.00
380 220650 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 64.00
380 220691 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 64.00
380 220717 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 64.00
380 220753 ด.ญ. มัญชุสา เกษมสวัสดิ์ ป.6 64.00
380 220771 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 64.00
380 220794 ด.ญ. วรินทร์ลดา ชุ่มปลั่ง ป.6 64.00
380 220820 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 64.00
380 220827 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 64.00
380 220833 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 64.00
499 120020 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.5 60.00
499 120029 ด.ญ. ลภัสรดา โพธิ์งาม ป.6 60.00
499 120043 ด.ช. พีรเดช จันทนูเดช ป.6 60.00
499 120081 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 60.00
499 120083 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 60.00
499 120085 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 60.00
499 120093 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 60.00
499 120096 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 60.00
499 120105 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 60.00
499 120114 ด.ช. ภาณุฉัตร ครุฑานุช ป.6 60.00
499 120122 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 60.00
499 120129 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 60.00
499 120181 ด.ญ. แวววัย กาวินคำ ป.6 60.00
499 120184 ด.ช. กวิน ปานขาว ป.6 60.00
499 120215 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 60.00
499 120238 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 60.00
499 120252 ด.ช. พีรพัฒน์ นิลเกิดเย็น ป.6 60.00
499 120263 ด.ช. ธีรเพชร พรมลือ ป.5 60.00
499 120272 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 60.00
499 120276 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 60.00
499 120284 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 60.00
499 120285 ด.ญ. อัยญาเรศ ลิมาภรณ์วณิชย์ ป.6 60.00
499 120286 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 60.00
499 120295 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 60.00
499 120328 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 60.00
499 120342 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 60.00
499 120348 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 60.00
499 120350 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 60.00
499 120356 ด.ญ. พิชญาภา มิลินทางกูร ป.6 60.00
499 120367 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 60.00
499 120375 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 60.00
499 120392 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 60.00
499 120404 ด.ญ. นัจภัค จังคศิริ ป.6 60.00
499 120408 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 60.00
499 120413 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 60.00
499 120414 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 60.00
499 120437 ด.ช. อินท์ อินทวงศ์ ป.6 60.00
499 120469 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 60.00
499 120474 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 60.00
499 120491 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 60.00
499 120492 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 60.00
499 120515 ด.ช. วรรัตน์ สัจธรรม ป.6 60.00
499 120517 ด.ช. ทนุธรรม บุตรโพธิ์ ป.6 60.00
499 120529 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 60.00
499 120538 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 60.00
499 120551 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 60.00
499 120582 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 60.00
499 120585 ด.ญ. ฐิติพร ยาวิชัย ป.6 60.00
499 120609 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 60.00
499 120627 ด.ญ. นภประอร ธารีบูรณ์ชัย ป.6 60.00
499 120668 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 60.00
499 120669 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 60.00
499 120673 ด.ญ. เวณิกา ไกรมณี ป.6 60.00
499 120681 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 60.00
499 120721 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 60.00
499 120724 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 60.00
499 120730 ด.ช. พีระ ณ ระนอง ป.6 60.00
499 120739 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 60.00
499 120748 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 60.00
499 120764 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.5 60.00
499 120785 ด.ช. พีชาพันธ์ เลี่ยมอ๋อ ป.6 60.00
499 120788 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 60.00
499 120801 ด.ญ. พลอยชนก เติมสุข ป.6 60.00
499 120815 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 60.00
499 120822 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 60.00
499 120831 ด.ญ. ณชชญา แสงเพชร์ ป.4 60.00
499 120842 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 60.00
499 120847 ด.ช. พิชาภพ ชูสุ่น ป.6 60.00
499 120852 ด.ญ. ณปภัสร์ แสงศรี ป.6 60.00
499 120854 ด.ช. พิททา กุลวงษ์วาณิชย์ ป.6 60.00
499 120866 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 60.00
499 120869 ด.ญ. ณัฐวิมล อรุณสุริยศักดิ์ ป.6 60.00
499 120877 ด.ช. ภูริคุณ เรืองสม ป.6 60.00
499 120924 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 60.00
499 120937 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 60.00
499 220005 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขสำราญ ป.6 60.00
499 220033 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 60.00
499 220039 ด.ญ. นันท์มนัส เล้าสมบูรณ์ ป.6 60.00
499 220063 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 60.00
499 220075 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 60.00
499 220091 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 60.00
499 220092 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 60.00
499 220103 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 60.00
499 220118 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 60.00
499 220125 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 60.00
499 220132 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 60.00
499 220145 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 60.00
499 220174 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 60.00
499 220175 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 60.00
499 220182 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 60.00
499 220185 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 60.00
499 220222 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 60.00
499 220240 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 60.00
499 220256 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 60.00
499 220267 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 60.00
499 220268 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 60.00
499 220274 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 60.00
499 220275 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 60.00
499 220279 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 60.00
499 220283 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 60.00
499 220288 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 60.00
499 220301 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 60.00
499 220309 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 60.00
499 220327 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 60.00
499 220330 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 60.00
499 220359 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 60.00
499 220361 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 60.00
499 220363 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 60.00
499 220380 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 60.00
499 220398 ด.ช. ภัฏ กอสุราษฎร์ ป.6 60.00
499 220418 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 60.00
499 220433 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.5 60.00
499 220450 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 60.00
499 220491 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 60.00
499 220492 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 60.00
499 220498 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 60.00
499 220510 ด.ญ. มณฑน์ณภัทร์ รัตนสุขวิมล ป.6 60.00
499 220515 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 60.00
499 220522 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 60.00
499 220528 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 60.00
499 220549 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.5 60.00
499 220559 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 60.00
499 220566 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 60.00
499 220589 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.5 60.00
499 220597 ด.ญ. พาขวัญ ขันธรูจี ป.6 60.00
499 220608 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 60.00
499 220609 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 60.00
499 220622 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 60.00
499 220629 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 60.00
499 220648 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 60.00
499 220655 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 60.00
499 220666 ด.ช. ธนกร ด้วงประภัศร์ ป.6 60.00
499 220668 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 60.00
499 220678 ด.ญ. วิรัลยุพา วัฒนชาติกนันท์ ป.6 60.00
499 220697 ด.ญ. สุดานาถ ชื่นชูวงค์ ป.6 60.00
499 220704 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 60.00
499 220706 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา หนุมาร ป.6 60.00
499 220714 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 60.00
499 220775 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 60.00
499 220790 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 60.00
499 220821 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 60.00
499 220832 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 60.00
641 120011 ด.ช. ธีรพันธ์ ถาวรรักษ์ ป.6 56.00
641 120013 ด.ช. พชร ชื่นศิริ ป.6 56.00
641 120018 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.5 56.00
641 120019 ด.ช. พุทธคุณ ขุนสิทธิ์ ป.6 56.00
641 120033 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.5 56.00
641 120051 ด.ญ. ธานัญญาณัฐ เสงี่ยมรักษ์ ป.6 56.00
641 120068 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 56.00
641 120073 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 56.00
641 120086 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 56.00
641 120100 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 56.00
641 120126 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 56.00
641 120134 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 56.00
641 120137 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 56.00
641 120144 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 56.00
641 120150 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 56.00
641 120151 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 56.00
641 120153 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 56.00
641 120154 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 56.00
641 120176 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.5 56.00
641 120200 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.5 56.00
641 120208 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 56.00
641 120244 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 56.00
641 120245 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 56.00
641 120265 ด.ญ. ปานชีวา บุญครอบ ป.6 56.00
641 120270 ด.ญ. เอริฎา ลาภเจริญ ป.6 56.00
641 120273 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 56.00
641 120297 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 56.00
641 120309 ด.ญ. อรวรรณ ลิปิสุนทร ป.6 56.00
641 120310 ด.ญ. โสรญา บาตรโพธิ์ ป.6 56.00
641 120358 ด.ญ. ลักขณาพร เงินเรื่องโรจน์ ป.6 56.00
641 120361 ด.ช. ธราเทพ บัวศรี ป.6 56.00
641 120381 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 56.00
641 120389 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 56.00
641 120396 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 56.00
641 120400 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 56.00
641 120402 ด.ญ. พริมวริณทร์ ไพศาลคงทวี ป.6 56.00
641 120416 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 56.00
641 120417 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 56.00
641 120428 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 56.00
641 120430 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 56.00
641 120439 ด.ช. จุมพลภัทร์ ปานนาค ป.4 56.00
641 120460 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 56.00
641 120470 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 56.00
641 120486 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 56.00
641 120494 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 56.00
641 120496 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 56.00
641 120506 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 56.00
641 120530 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 56.00
641 120553 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 56.00
641 120559 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 56.00
641 120560 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 56.00
641 120569 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 56.00
641 120590 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พงศ์ภูริจินดา ป.5 56.00
641 120594 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.5 56.00
641 120611 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.5 56.00
641 120616 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 56.00
641 120619 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 56.00
641 120644 ด.ญ. ปาณิสรา ศรีทอง ป.5 56.00
641 120666 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 56.00
641 120671 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 56.00
641 120701 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 56.00
641 120705 ด.ช. พชรภาธร รติพาณิชย์วงศ์ ป.6 56.00
641 120728 ด.ช. ณัฏฐชัย ทองสมัคร ป.6 56.00
641 120743 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 56.00
641 120747 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 56.00
641 120769 ด.ช. ธนกฤต มีทรัพย์ ป.6 56.00
641 120771 ด.ช. ชยพล รูปขจร ป.6 56.00
641 120775 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 56.00
641 120782 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.5 56.00
641 120789 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 56.00
641 120806 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 56.00
641 120813 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 56.00
641 120829 ด.ช. เจษฏา สกุลเจน ป.6 56.00
641 120841 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 56.00
641 120872 ด.ญ. วรานิษฐ์ ขจรเดชะ ป.6 56.00
641 120895 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 56.00
641 120904 ด.ญ. ภคอร เถลิงสกุล ป.6 56.00
641 120919 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 56.00
641 120920 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 56.00
641 120921 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 56.00
641 120928 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.5 56.00
641 220012 ด.ช. อัครัช พันธุ์ดี ป.6 56.00
641 220029 ด.ญ. ณกัญญา ยศสมบัติ ป.6 56.00
641 220071 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 56.00
641 220073 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 56.00
641 220085 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 56.00
641 220090 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 56.00
641 220100 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 56.00
641 220101 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 56.00
641 220114 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 56.00
641 220144 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 56.00
641 220155 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 56.00
641 220160 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 56.00
641 220162 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 56.00
641 220173 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 56.00
641 220179 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 56.00
641 220187 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 56.00
641 220198 ด.ญ. อัยย์ พ่วงทรัพย์ ป.6 56.00
641 220200 ด.ช. ศุภพิชญ์ รัศมีบวรกิติกุล ป.6 56.00
641 220203 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.5 56.00
641 220204 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.5 56.00
641 220210 ด.ช. อินทัช วิสูญ ป.5 56.00
641 220215 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 56.00
641 220230 ด.ช. เมธวัจน์ มั่นคงธิติวัฒน์ ป.6 56.00
641 220246 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 56.00
641 220269 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 56.00
641 220281 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 56.00
641 220290 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 56.00
641 220308 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 56.00
641 220318 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.5 56.00
641 220338 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 56.00
641 220349 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 56.00
641 220355 ด.ช. ศิวกร พูลสวัสดิ์ ป.6 56.00
641 220372 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.5 56.00
641 220395 ด.ช. ณัฐภูดิศ พัดแดง ป.6 56.00
641 220414 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.5 56.00
641 220430 ด.ช. ธนภัทร คู่บารมี ป.6 56.00
641 220448 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 56.00
641 220462 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 56.00
641 220487 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 56.00
641 220501 ด.ช. ชยานันท์ เตรียมธนานันท์ ป.4 56.00
641 220514 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 56.00
641 220526 ด.ญ. กฤตยา เลาหกุล ป.5 56.00
641 220533 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 56.00
641 220539 ด.ช. ธันวา จันทร์เขียว ป.6 56.00
641 220540 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 56.00
641 220543 ด.ช. บูรณ์วริทธิ์ อินทร์ขาว ป.4 56.00
641 220544 ด.ช. พงศ์ปณต พงษ์สุริยะวรรณ ป.6 56.00
641 220561 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 56.00
641 220569 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.5 56.00
641 220584 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 56.00
641 220596 ด.ญ. พิชชาภา เอื้อจิตรเมศ ป.6 56.00
641 220598 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 56.00
641 220604 ด.ญ. จิตญาณินท์ กลัดแก้ว ป.6 56.00
641 220625 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 56.00
641 220632 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 56.00
641 220633 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 56.00
641 220651 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 56.00
641 220667 ด.ญ. พันไมล์ ธนพรรณสิน ป.6 56.00
641 220676 ด.ช. คุณานนต์ แสงด้วง ป.6 56.00
641 220679 ด.ญ. ชัญญภัทร รัตนภิญโญพงษ์ ป.6 56.00
641 220693 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 56.00
641 220701 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 56.00
641 220703 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 56.00
641 220713 ด.ช. แท้จริง ว่องนิยมเกษตร ป.6 56.00
641 220718 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 56.00
641 220719 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 56.00
641 220728 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 56.00
641 220736 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 56.00
641 220757 ด.ช. ณพง มุ่งค้ำกลาง ป.6 56.00
641 220781 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 56.00
641 220802 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.5 56.00
641 220806 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 56.00
641 220807 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 56.00
641 220809 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 56.00
641 220810 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 56.00
641 220822 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 56.00
798 120002 ด.ญ. ดนยา ชิดสวน ป.6 52.00
798 120010 ด.ญ. ภัทรามาส ประเหมือน ป.5 52.00
798 120022 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.4 52.00
798 120048 ด.ญ. พรสุภัสร์ เชี่ยวประมงค์ ป.6 52.00
798 120057 ด.ช. พัชระดนัญ ลี ป.6 52.00
798 120064 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 52.00
798 120078 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 52.00
798 120091 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 52.00
798 120094 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 52.00
798 120110 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 52.00
798 120127 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 52.00
798 120149 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 52.00
798 120160 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 52.00
798 120168 ด.ญ. ชิตยาภรณ์ ครุฑคำ ป.6 52.00
798 120190 ด.ช. กฤษณะ รื่นภาคภูมิ ป.4 52.00
798 120205 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 52.00
798 120206 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 52.00
798 120225 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 52.00
798 120233 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 52.00
798 120237 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 52.00
798 120267 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.5 52.00
798 120278 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 52.00
798 120281 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 52.00
798 120291 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 52.00
798 120296 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 52.00
798 120318 ด.ช. ฐปนัท มาพินิจ ป.6 52.00
798 120319 ด.ช. เมธาสิทธิ์ เติมศักดิ์สิริ ป.6 52.00
798 120322 ด.ญ. ภคอร เลิศมงคล ป.6 52.00
798 120324 ด.ญ. ณภัทร โตสาระภี ป.6 52.00
798 120326 ด.ช. พีรณัฐ ตีระวัฒนานนท์ ป.6 52.00
798 120365 ด.ช. กฤตชัย ช่วยระวะ ป.6 52.00
798 120395 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 52.00
798 120436 ด.ญ. นพภัชษรย์ เดชอยู่ ป.6 52.00
798 120459 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 52.00
798 120463 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 52.00
798 120475 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 52.00
798 120567 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.5 52.00
798 120592 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.5 52.00
798 120593 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.5 52.00
798 120600 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 52.00
798 120607 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 52.00
798 120624 ด.ช. ณฐกร วัชรเรืองรัตน์ ป.6 52.00
798 120643 ด.ช. เสฏฐวุฒิ อภิสิทธิ์บวรกิจ ป.6 52.00
798 120652 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 52.00
798 120658 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 52.00
798 120660 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 52.00
798 120687 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 52.00
798 120689 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 52.00
798 120696 ด.ญ. ชวัลญา รักสวิด ป.6 52.00
798 120706 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.4 52.00
798 120710 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 52.00
798 120716 ด.ช. ธนสิทธิ์ สิทธิเขตต์การ ป.6 52.00
798 120742 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 52.00
798 120754 ด.ช. นิชคุณ เจริญกิจกมล ป.4 52.00
798 120765 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.5 52.00
798 120797 ด.ช. นิติธร บุญอุทิศ ป.6 52.00
798 120802 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.5 52.00
798 120812 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 52.00
798 120830 ด.ช. ยศพนธ์ บุญช่วยเมตตา ป.6 52.00
798 120838 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 52.00
798 120851 ด.ญ. คณาธรณ์ พงษ์กิตติพันธ์ ป.5 52.00
798 120873 ด.ญ. สุธีรา กำธร ป.6 52.00
798 120880 ด.ญ. สุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย ป.6 52.00
798 120882 ด.ญ. กัญจน์จิรา ธรรมสัจจกูล ป.6 52.00
798 120899 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 52.00
798 120916 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 52.00
798 120935 ด.ญ. ณปภา หนูอินทร์ ป.6 52.00
798 220003 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.5 52.00
798 220013 ด.ญ. อิสรีย์ วงศ์ทองเหลือ ป.6 52.00
798 220025 ด.ช. ธีรภัทร สัยยะสิทธิ์พานิช ป.6 52.00
798 220027 ด.ช. กันต์ธัช มนัสชน ป.6 52.00
798 220035 ด.ญ. อภิญญารัตน์ อุตชี ป.6 52.00
798 220053 ด.ญ. นันทภัค จิรานุกูลพิพัฒน์ ป.6 52.00
798 220055 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.5 52.00
798 220060 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 52.00
798 220083 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 52.00
798 220109 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 52.00
798 220117 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 52.00
798 220122 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 52.00
798 220136 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 52.00
798 220159 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 52.00
798 220167 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 52.00
798 220189 ด.ญ. ณัฐชนา รักสัตย์ ป.6 52.00
798 220192 ด.ญ. ศิริภาดา แก้วใย ป.6 52.00
798 220199 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.5 52.00
798 220213 ด.ช. วรินทร วงศ์จรรยา ป.6 52.00
798 220237 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 52.00
798 220242 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 52.00
798 220247 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 52.00
798 220249 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 52.00
798 220257 ด.ญ. ทัชชภร นิ่มว่องไว ป.6 52.00
798 220259 ด.ช. ธรณ์ธภัทร์ สู่สุข ป.5 52.00
798 220271 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 52.00
798 220276 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 52.00
798 220277 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 52.00
798 220296 ด.ช. สิรธีร์ ศิริวิทยรัตน์ ป.6 52.00
798 220329 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 52.00
798 220332 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 52.00
798 220340 ด.ญ. ณิชากรณ์ เนกขัมม์ ป.6 52.00
798 220350 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 52.00
798 220369 ด.ญ. นภนิธิณัฐ ศิรเวท ป.6 52.00
798 220404 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 52.00
798 220405 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 52.00
798 220436 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 52.00
798 220454 ด.ญ. นิชาภัทร์ ศรีถนอมวงศ์ ป.6 52.00
798 220463 ด.ญ. ชาลิสา ปิ่นโพธิ์ ป.6 52.00
798 220464 ด.ญ. ณัฐกฤตา ผลิใบ ป.6 52.00
798 220465 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.4 52.00
798 220473 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 52.00
798 220484 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 52.00
798 220485 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 52.00
798 220507 ด.ญ. ณัฐวศา พาณิชย์ ป.6 52.00
798 220508 ด.ญ. เมษารัตน์ หล่อเหลี่ยม ป.6 52.00
798 220516 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 52.00
798 220525 ด.ญ. ลถัสรดา โชติสาธิตกุล ป.5 52.00
798 220554 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 52.00
798 220556 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 52.00
798 220557 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 52.00
798 220558 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 52.00
798 220567 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 52.00
798 220605 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ ยิ้มเลื่อน ป.6 52.00
798 220614 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 52.00
798 220637 ด.ช. ภัทรเวท สัยงาม ป.5 52.00
798 220638 ด.ช. ณฐกร ศิริประทุมมาศ ป.6 52.00
798 220649 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 52.00
798 220660 ด.ช. ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์ ป.6 52.00
798 220673 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 52.00
798 220685 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 52.00
798 220702 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 52.00
798 220720 ด.ญ. จิตรลดา ยอดแคร่ว ป.6 52.00
798 220727 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 52.00
798 220745 ด.ญ. ศรัณย์พร ศักดิ์สิริสกุล ป.6 52.00
798 220748 ด.ญ. กฤตติกา แสงแจ่ม ป.5 52.00
798 220770 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 52.00
798 220774 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 52.00
798 220780 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 52.00
798 220784 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 52.00
798 220792 ด.ญ. พัทธนันท์ ชูประจง ป.6 52.00
798 220795 ด.ญ. อติกานต์ บุญนฤธี ป.6 52.00
798 220796 ด.ญ. จิดาภา แจ่มจำรัส ป.6 52.00
798 220814 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 52.00
798 220829 ด.ช. อัครชัย ขวัญชื่น ป.6 52.00
940 120005 ด.ญ. ศศิทา มาดา ป.6 48.00
940 120006 ด.ญ. อชิรญา อธิวาสนขันติ ป.6 48.00
940 120012 ด.ญ. จิณฐา มั่งมี ป.6 48.00
940 120031 ด.ช. ภาคภูมิ สถิตย์สุข ป.6 48.00
940 120050 ด.ช. อรุณวิชญ์ อรุณสวัสดิ์ ป.6 48.00
940 120053 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.5 48.00
940 120054 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.5 48.00
940 120069 ด.ช. ปุญชรัศมิ์ นุกูลวุฒิโอภาส ป.6 48.00
940 120102 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 48.00
940 120109 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 48.00
940 120111 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 48.00
940 120115 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 48.00
940 120125 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 48.00
940 120142 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 48.00
940 120158 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 48.00
940 120175 ด.ช. พจน์ชาณน ขำวงษ์ ป.6 48.00
940 120187 ด.ช. ฐิติวุฒิ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 48.00
940 120195 ด.ช. นพรุจ ทรัพย์สินมั่นคง ป.6 48.00
940 120199 ด.ช. ปัญญพงศ์ พลโก ป.6 48.00
940 120207 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 48.00
940 120218 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 48.00
940 120246 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 48.00
940 120248 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ไพลดำ ป.6 48.00
940 120251 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.5 48.00
940 120289 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 48.00
940 120300 ด.ญ. ธัญมน ยานรักษา ป.6 48.00
940 120308 ด.ญ. อชิรญา มุกดาลอย ป.6 48.00
940 120327 ด.ญ. สุธินี สุรินา ป.6 48.00
940 120346 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 48.00
940 120359 ด.ช. เจตวัฒน์ อินทรมณี ป.6 48.00
940 120370 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 48.00
940 120379 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 48.00
940 120382 ด.ช. ยศกร นนทนาคร ป.5 48.00
940 120419 ด.ช. ชยวรรธน์ ชัยสุวิรัตน์ ป.6 48.00
940 120422 ด.ญ. ปรานทิพย์ สิงห์จันทร์ ป.6 48.00
940 120435 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 48.00
940 120438 ด.ช. คัคเนศวร์ ปานนาค ป.5 48.00
940 120440 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 48.00
940 120467 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 48.00
940 120507 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 48.00
940 120513 ด.ญ. จิตพิศุทธิ์ พิศุทธิ์ประภัสสร ป.6 48.00
940 120525 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 48.00
940 120531 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 48.00
940 120548 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 48.00
940 120556 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 48.00
940 120565 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.5 48.00
940 120598 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.5 48.00
940 120618 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 48.00
940 120623 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 48.00
940 120655 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 48.00
940 120676 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.5 48.00
940 120683 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 48.00
940 120688 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 48.00
940 120690 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 48.00
940 120700 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 48.00
940 120723 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 48.00
940 120725 ด.ญ. กนกพิชญ์ จันทร์วาสน์ ป.6 48.00
940 120727 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.5 48.00
940 120731 ด.ช. พีรดนย์ เกษา ป.5 48.00
940 120745 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 48.00
940 120753 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.5 48.00
940 120783 ด.ช. ปัญญวิฐ จันทะยานี ป.6 48.00
940 120799 ด.ญ. บุญรักษา รวีวงศ์อโนทัย ป.5 48.00
940 120809 ด.ญ. ดีน่า อุศมา ป.6 48.00
940 120819 ด.ญ. สุวรินทร์ คงอ่อน ป.6 48.00
940 120826 ด.ญ. ชมพูนุท ศรีสุข ป.6 48.00
940 120840 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 48.00
940 120844 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 48.00
940 120845 ด.ญ. กัญญาภัทร สุนทรโชติ ป.6 48.00
940 120848 ด.ญ. สุพรรณิกา​ พุ่งมณีสกุล ป.6 48.00
940 120855 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 48.00
940 120865 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 48.00
940 120881 ด.ญ. สุตาภัทร ขัตติยาภิรักษ์ ป.5 48.00
940 120886 ด.ญ. นวพรรษ เลิศไกร ป.6 48.00
940 120892 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 48.00
940 120900 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 48.00
940 120905 ด.ช. กรวิชญ์ เปรมชู ป.6 48.00
940 120907 ด.ญ. นงค์ณภัสญ์ กมลเลิศวณิช ป.6 48.00
940 120911 ด.ญ. รตภัทร สูงศักดิ์ ป.6 48.00
940 120917 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 48.00
940 120934 ด.ญ. วิสสุตา สุขสระศรี ป.6 48.00
940 220002 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.5 48.00
940 220014 ด.ช. ปวีณ คณารักษ์สันติ ป.6 48.00
940 220017 ด.ญ. นภาดา สงบพันธ์ ป.5 48.00
940 220034 ด.ญ. ปาณิสรา วรทีปานนท์ ป.6 48.00
940 220036 ด.ญ. ธีนิตา สมคิด ป.6 48.00
940 220041 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ กิตติศรีไสว ป.6 48.00
940 220051 ด.ญ. เชลซี รมิดา ฮาร์เปอร์ ป.6 48.00
940 220054 ด.ญ. พิชญาภา ตั้งพูนทรัพย์ศิริ ป.6 48.00
940 220079 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 48.00
940 220115 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 48.00
940 220140 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 48.00
940 220150 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 48.00
940 220180 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 48.00
940 220191 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.5 48.00
940 220212 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.5 48.00
940 220221 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 48.00
940 220233 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 48.00
940 220235 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 48.00
940 220238 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 48.00
940 220250 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 48.00
940 220270 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 48.00
940 220299 ด.ช. ปภินวิช ศรีอรุณ ป.6 48.00
940 220313 ด.ญ. ศกุณตลาย์ เส็งพานิช ป.5 48.00
940 220319 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แก้ววิจิตร ป.4 48.00
940 220320 ด.ญ. กัลธกาญจน์ สะสม ป.6 48.00
940 220328 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 48.00
940 220352 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 48.00
940 220373 ด.ช. ธนโชติ เล็กสมพงษ์ ป.6 48.00
940 220377 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.5 48.00
940 220383 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 48.00
940 220386 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 48.00
940 220387 ด.ช. นฤบดินทร์ อ่ำใจ ป.6 48.00
940 220396 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เบญจรงคพันธ์ ป.6 48.00
940 220417 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 48.00
940 220429 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 48.00
940 220437 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 48.00
940 220444 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 48.00
940 220453 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.4 48.00
940 220459 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 48.00
940 220470 ด.ช. ชาญศร กิมยงค์ ป.5 48.00
940 220479 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 48.00
940 220482 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 48.00
940 220531 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 48.00
940 220550 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.5 48.00
940 220562 ด.ช. ศิวรักษ์ คุณาธรรมรักษ์ ป.5 48.00
940 220563 ด.ช. อัครวัฒน์ ภิญโญธนะสิทธิ์ ป.5 48.00
940 220564 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 48.00
940 220571 ด.ญ. ณัฐธิดา เลิศวงศ์วีรชัย ป.5 48.00
940 220580 ด.ช. ลัญชกร ศิลาเกษ ป.6 48.00
940 220582 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 48.00
940 220583 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 48.00
940 220602 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 48.00
940 220613 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 48.00
940 220634 ด.ญ. กันติชา ตั้งวินิต ป.6 48.00
940 220656 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 48.00
940 220665 ด.ญ. นนลณีย์ วงศ์เธียรธนา ป.6 48.00
940 220690 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 48.00
940 220711 ด.ญ. โซลีษี ซาน ป.6 48.00
940 220721 ด.ญ. อรุชวรา แซ่กัว ป.5 48.00
940 220724 ด.ช. ธรรมเชษฐ์ บัวแย้ม ป.6 48.00
940 220725 ด.ญ. กวินทรา ปัญญาบารมี ป.6 48.00
940 220750 ด.ญ. ณิชกรกุล ชนะน้อย ป.6 48.00
940 220755 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.5 48.00
940 220759 ด.ช. ภูรินทร์ เจริญพืช ป.5 48.00
940 220761 ด.ช. สุวิจักขณ์ เพิ่มอารีย์ ป.6 48.00
940 220764 ด.ช. ณฐนน คงจันทร์ ป.6 48.00
940 220769 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 48.00
940 220783 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 48.00
940 220791 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.5 48.00
940 220800 ด.ช. ธีธัช วงศ์วารี ป.6 48.00
940 220801 ด.ช. ณัฏฐพล มั่นจินตพันธุ์ ป.6 48.00
940 220823 ด.ญ. จิรวดี ประดิษฐ์อภัย ป.6 48.00
940 220824 ด.ญ. ณัฎฐ์ชญา ดวงหอม ป.6 48.00
940 220831 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 48.00
940 220838 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 48.00
1096 120025 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.5 44.00
1096 120038 ด.ญ. นวินดา จินดาฤกษ์ ป.6 44.00
1096 120046 ด.ช. ชินาติ ระลึกมูล ป.6 44.00
1096 120077 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 44.00
1096 120087 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 44.00
1096 120092 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 44.00
1096 120128 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 44.00
1096 120139 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 44.00
1096 120155 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 44.00
1096 120163 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 44.00
1096 120169 ด.ช. ณัฐกิตติ์ แก้วเชิด ป.6 44.00
1096 120204 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 44.00
1096 120212 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 44.00
1096 120226 ด.ช. ณัชศกรญ์ เลิศวงศ์หัตถกุล ป.6 44.00
1096 120247 ด.ญ. ฐิติภา ศรีมงคล ป.6 44.00
1096 120249 ด.ช. ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น ป.6 44.00
1096 120266 ด.ช. พีรณัฐ ไพจิตราสุคนธ์ ป.6 44.00
1096 120283 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 44.00
1096 120311 ด.ญ. ทักษอร อังกุรวุฒิกร ป.5 44.00
1096 120341 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 44.00
1096 120360 ด.ช. เหมราช จุ้ยวรามิตร ป.6 44.00
1096 120366 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 44.00
1096 120369 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 44.00
1096 120380 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 44.00
1096 120385 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.5 44.00
1096 120399 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 44.00
1096 120423 ด.ญ. พุฒิประภา เถินมงคล ป.6 44.00
1096 120426 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พึ่งแสง ป.6 44.00
1096 120433 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 44.00
1096 120482 ด.ญ. พริฏฐา ธารสมบัติ ป.4 44.00
1096 120502 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.4 44.00
1096 120514 ด.ญ. นันทภัค จินดาวุฒิกุล ป.5 44.00
1096 120541 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.4 44.00
1096 120542 ด.ญ. รมิดา จิรภิญญาวงศ์ ป.5 44.00
1096 120576 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 44.00
1096 120586 ด.ช. ธนาธิป เอื้อวรกุลชัย ป.5 44.00
1096 120596 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 44.00
1096 120597 ด.ญ. วรณัน ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 44.00
1096 120608 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 44.00
1096 120637 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 44.00
1096 120654 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 44.00
1096 120662 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 44.00
1096 120663 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 44.00
1096 120670 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 44.00
1096 120699 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 44.00
1096 120704 ด.ญ. เพียงบุญ เขื่อนสุวรรณ ป.5 44.00
1096 120715 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 44.00
1096 120750 ด.ช. ณัฐวรรธ ธวัชประกอบลาภ ป.6 44.00
1096 120751 ด.ญ. พิชญธิดา พราหมณ์ยอด ป.6 44.00
1096 120756 ด.ช. ณัฐรัชต์ อรุณสิทธิวงศ์ ป.4 44.00
1096 120762 ด.ญ. กฤตยา หริราบไพรี ป.5 44.00
1096 120767 ด.ญ. ปรียานุช แซ่หลี่ ป.6 44.00
1096 120793 ด.ญ. กชพรรณ ไตรรัตน์ ป.6 44.00
1096 120850 ด.ช. เตชสิทธิ์ พิสัยพันธ์ ป.6 44.00
1096 120867 ด.ญ. กันยากร สุภพันธ์ ป.6 44.00
1096 120870 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.5 44.00
1096 120878 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เหลี่ยมหลุมภา ป.5 44.00
1096 120884 ด.ช. ณัฐพล เดชะคุปต์ ป.6 44.00
1096 120890 ด.ช. ผลิตโชค วิจิตรวัชรเวช ป.6 44.00
1096 120897 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 44.00
1096 120901 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 44.00
1096 120908 ด.ช. ศุภวิชญ์ อบเชย ป.6 44.00
1096 120910 ด.ญ. ชนิกานต์ อาจศึก ป.6 44.00
1096 120923 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 44.00
1096 120927 ด.ญ. ปวริตรา บุญนาค ป.6 44.00
1096 220010 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.4 44.00
1096 220028 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.5 44.00
1096 220042 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.4 44.00
1096 220067 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 44.00
1096 220072 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 44.00
1096 220095 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 44.00
1096 220106 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 44.00
1096 220108 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 44.00
1096 220123 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 44.00
1096 220129 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 44.00
1096 220135 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 44.00
1096 220170 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 44.00
1096 220214 ด.ญ. กันต์ฤทัย ชุติณิชากร ป.6 44.00
1096 220232 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 44.00
1096 220251 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 44.00
1096 220254 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 44.00
1096 220261 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.4 44.00
1096 220272 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 44.00
1096 220291 ด.ช. ธีภพ เทิดนามวงศ์ ป.4 44.00
1096 220298 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.5 44.00
1096 220317 ด.ญ. จิรภิญญา จิวหลง ป.6 44.00
1096 220335 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 44.00
1096 220337 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 44.00
1096 220343 ด.ช. เจริญอภิธรม์ ชุตินธโร ป.5 44.00
1096 220374 ด.ญ. พิริยาพร ชุติมากุล ป.6 44.00
1096 220385 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 44.00
1096 220399 ด.ญ. ฬฬิตา เวียงเงิน ป.6 44.00
1096 220403 ด.ญ. รวิสรา ส่งสัมพันธ์ ป.6 44.00
1096 220419 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 44.00
1096 220424 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 44.00
1096 220443 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 44.00
1096 220458 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 44.00
1096 220468 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.5 44.00
1096 220475 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 44.00
1096 220488 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 44.00
1096 220547 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.5 44.00
1096 220552 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 44.00
1096 220570 ด.ญ. ภัทรพร โสดานาค ป.6 44.00
1096 220572 ด.ช. ปรัตถ์สุนทร ฉ่ำสดใส ป.5 44.00
1096 220576 ด.ญ. ศนันท์วัลย์ แจ้งเจนเวทย์ ป.6 44.00
1096 220606 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 44.00
1096 220619 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 44.00
1096 220620 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.5 44.00
1096 220631 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 44.00
1096 220672 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 44.00
1096 220683 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 44.00
1096 220696 ด.ญ. ปิยะวดี อัศวพรชัย ป.6 44.00
1096 220709 ด.ญ. อลีนา ศรีดวงแก้ว ป.6 44.00
1096 220712 ด.ช. ศรุต แก้วรากมุข ป.6 44.00
1096 220732 ด.ช. จิรัฎฐ์ กรีธาธร ป.5 44.00
1096 220735 ด.ช. ภคิน เจริญชวกุล ป.6 44.00
1096 220737 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 44.00
1096 220738 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 44.00
1096 220743 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 44.00
1096 220747 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 44.00
1096 220754 ด.ญ. สุชานุช ศิลปะ ป.6 44.00
1096 220763 ด.ญ. ณัชชา ลิ้มเพิ่มสุข ป.6 44.00
1096 220767 ด.ญ. กันติชา เมฆประยูร ป.6 44.00
1096 220772 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 44.00
1096 220786 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 44.00
1096 220805 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.5 44.00
1096 220811 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 44.00
1096 220816 ด.ญ. กฤตพร เต็มสงสัย ป.6 44.00
1224 120016 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.5 40.00
1224 120024 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.4 40.00
1224 120037 ด.ช. ยศวริทธิ์ เจริญพิทักษ์ ป.6 40.00
1224 120049 ด.ช. ธนัช จันทร์เที่ยง ป.6 40.00
1224 120070 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 40.00
1224 120089 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 40.00
1224 120119 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 40.00
1224 120121 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 40.00
1224 120165 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 40.00
1224 120180 ด.ญ. อชิรญาณ์ หึงขุนทด ป.6 40.00
1224 120183 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 40.00
1224 120198 ด.ช. ชัยโชค แก้วอ้น ป.6 40.00
1224 120202 ด.ช. รวิภาส ดอกกระถิน ป.6 40.00
1224 120211 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 40.00
1224 120221 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 40.00
1224 120234 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 40.00
1224 120241 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 40.00
1224 120256 ด.ช. เพชรบูรณ์ วงษ์ชื่น ป.4 40.00
1224 120262 ด.ญ. ตมิตา จันทร์สว่าง ป.6 40.00
1224 120269 ด.ญ. บุษราคัม คำใบ ป.5 40.00
1224 120301 ด.ญ. ธนพร โหน่งวัน ป.6 40.00
1224 120302 ด.ช. ธรรมรัตน์ พิมพ์ศิริ ป.6 40.00
1224 120323 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.5 40.00
1224 120329 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 40.00
1224 120334 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 40.00
1224 120340 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 40.00
1224 120353 ด.ญ. กฤติณี อิ่นแก้ว ป.6 40.00
1224 120363 ด.ญ. กัณต์กนิษฐ์ ปั้นคุ่ย ป.5 40.00
1224 120444 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 40.00
1224 120456 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 40.00
1224 120479 ด.ช. ปัญญวัฒน์ นนทสวัสดิ์ ป.5 40.00
1224 120481 ด.ญ. พรรณภัทร ช่วงอรุณ ป.6 40.00
1224 120522 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 40.00
1224 120549 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 40.00
1224 120555 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 40.00
1224 120564 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.5 40.00
1224 120580 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 40.00
1224 120584 ด.ช. กฤษนล กัดฟัก ป.6 40.00
1224 120617 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 40.00
1224 120630 ด.ช. กันตะพัฒน์ โมกขะสมิต ป.5 40.00
1224 120634 ด.ช. สุวพิชญ์ พยัฆวิเชียร ป.6 40.00
1224 120640 ด.ช. กุศล พินิจสถิล ป.5 40.00
1224 120692 ด.ญ. รดาณัฐ ศรีเกริกกริช ป.6 40.00
1224 120709 ด.ญ. ปุญณมาส รุ่งดำรงค์ ป.4 40.00
1224 120732 ด.ช. จิรอังกูร ฮันชาติ ป.6 40.00
1224 120741 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 40.00
1224 120763 ด.ญ. ญาณิศา หนักแน่น ป.6 40.00
1224 120766 ด.ญ. ปรายฟ้า สัจจามั่น ป.6 40.00
1224 120772 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.5 40.00
1224 120780 ด.ช. พิพัชร์ภณ สุขสวัสดิ์วงษ์ ป.5 40.00
1224 120787 ด.ช. ณวัฒน์ บุนนาค ป.6 40.00
1224 120796 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.5 40.00
1224 120832 ด.ญ. พริม อินทรกำเนิด ป.6 40.00
1224 120846 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.5 40.00
1224 120861 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 40.00
1224 120875 ด.ญ. พรนภัส บุริพันธ์ ป.6 40.00
1224 120876 ด.ญ. จิณณพัต สวันตรัจฉ์ ป.6 40.00
1224 120888 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ หลวงศิลป์ ป.6 40.00
1224 120894 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 40.00
1224 120914 ด.ญ. ไกรวิณี อนุพงศ์พัฒน์ ป.5 40.00
1224 120931 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 40.00
1224 120932 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 40.00
1224 120933 ด.ญ. วิกานดา นิระปะกะ ป.6 40.00
1224 220006 ด.ญ. นพธีรา จันลา ป.6 40.00
1224 220011 ด.ญ. อรชพร สุวพร ป.6 40.00
1224 220016 ด.ญ. เบญญาภา หวังฤทธิไกรกุล ป.6 40.00
1224 220023 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.5 40.00
1224 220046 ด.ญ. กุลพรภัสร์ ตันจิรวัฒนา ป.6 40.00
1224 220048 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.5 40.00
1224 220069 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 40.00
1224 220074 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 40.00
1224 220089 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 40.00
1224 220112 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 40.00
1224 220121 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 40.00
1224 220156 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 40.00
1224 220178 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 40.00
1224 220193 ด.ญ. ฐิตารีย์ สุประดิษฐ์ ป.6 40.00
1224 220236 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 40.00
1224 220280 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 40.00
1224 220311 ด.ญ. พิมพ์นารา พรรณมณีลักษณ์ ป.6 40.00
1224 220354 ด.ญ. ธิดากานต์ แสงจันทร์ ป.6 40.00
1224 220392 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 40.00
1224 220394 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 40.00
1224 220402 ด.ช. ชนาธิป ศานติวงศ์สกุล ป.6 40.00
1224 220421 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 40.00
1224 220426 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 40.00
1224 220431 ด.ช. ธนวิชญ์ ศักดิ์แสง ป.5 40.00
1224 220435 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 40.00
1224 220445 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 40.00
1224 220469 ด.ช. ขจรกฤต ชลเกียรติภูมิ ป.5 40.00
1224 220472 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 40.00
1224 220476 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 40.00
1224 220493 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 40.00
1224 220500 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.5 40.00
1224 220503 ด.ญ. ธารีรัตน์ ลิมสุวรรณ ป.6 40.00
1224 220504 ด.ญ. ประภาภัทร ปานถม ป.6 40.00
1224 220523 ด.ญ. ปวฎา เลขะกุล ป.6 40.00
1224 220527 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.5 40.00
1224 220537 ด.ญ. นภัสร วรรณสุข ป.6 40.00
1224 220555 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 40.00
1224 220568 ด.ญ. กฤษติกุล งามเมือง ป.6 40.00
1224 220579 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.4 40.00
1224 220612 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 40.00
1224 220636 ด.ช. ฆนาการ สังข์กลมเกลี้ยง ป.6 40.00
1224 220654 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 40.00
1224 220661 ด.ช. พงศ์ภีระ พรหมประยงค์ ป.5 40.00
1224 220663 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.5 40.00
1224 220671 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 40.00
1224 220680 ด.ช. อัครภูมิ ทรัพย์สุนทร ป.6 40.00
1224 220688 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 40.00
1224 220689 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 40.00
1224 220722 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.5 40.00
1224 220723 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.5 40.00
1224 220730 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 40.00
1224 220752 ด.ช. พงศ์พิช พฤฒิพิบูลธรรม ป.6 40.00
1224 220765 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.5 40.00
1224 220766 ด.ช. พิตติภัทร์ สวัสดิสิงห์ ป.6 40.00
1224 220798 ด.ญ. วิรัลพัชร จิรภัทร์วรนนท์ ป.6 40.00
1224 220825 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.5 40.00
1224 220826 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 40.00
1344 120001 ด.ช. ศตยวรรษ กฤษดาเดชา ป.6 36.00
1344 120040 ด.ช. พชระ ทาย จิตต์วารี ป.6 36.00
1344 120041 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.5 36.00
1344 120047 ด.ญ. ลาภิสรา โพธิ์งาม ป.6 36.00
1344 120076 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 36.00
1344 120103 ด.ญ. พิยดา โสภา ป.6 36.00
1344 120117 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 36.00
1344 120124 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 36.00
1344 120141 ด.ญ. ภัทชญารีย์ สฤษดิ์เจริญค้า ป.5 36.00
1344 120178 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.5 36.00
1344 120189 ด.ช. เปนธัมม์ อัมพุประภา ป.6 36.00
1344 120194 ด.ช. ปธานิน อรุณสวัสดิ์ ป.6 36.00
1344 120201 ด.ญ. กันติชา ไพรวงค์ ป.6 36.00
1344 120222 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 36.00
1344 120227 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 36.00
1344 120240 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 36.00
1344 120260 ด.ช. สิทธิพัฒน์ พรหมคง ป.5 36.00
1344 120312 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.5 36.00
1344 120343 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 36.00
1344 120374 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 36.00
1344 120394 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 36.00
1344 120412 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 36.00
1344 120420 ด.ช. ณัฏฐนันท์ จารุพันธ์ ป.5 36.00
1344 120424 ด.ช. ศตคุณ ศรีเสวก ป.4 36.00
1344 120441 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 36.00
1344 120445 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 36.00
1344 120452 ด.ญ. ปภภาภัค นิลเขียว ป.4 36.00
1344 120526 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 36.00
1344 120550 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 36.00
1344 120595 ด.ช. อัครพงษ์ สุวรรณบูรณ์ ป.5 36.00
1344 120610 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 36.00
1344 120631 ด.ช. วสิษฐ์พล เสริฐธิกุล ป.5 36.00
1344 120633 ด.ญ. พิชฎา กันสิทธิ์ ป.6 36.00
1344 120675 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.5 36.00
1344 120686 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 36.00
1344 120691 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.5 36.00
1344 120697 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.5 36.00
1344 120703 ด.ช. พีรกฤต สุดสว่าง ป.6 36.00
1344 120718 ด.ญ. เนตรปรียา เเซ่อุ่ย ป.6 36.00
1344 120722 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 36.00
1344 120776 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 36.00
1344 120784 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.5 36.00
1344 120833 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 36.00
1344 120849 ด.ญ. อรแข เติมธีรกิจ ป.6 36.00
1344 120909 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.5 36.00
1344 120912 ด.ช. ธนธร ชำนาญเอื้อ ป.6 36.00
1344 220009 ด.ญ. ภัณฑิรา มารศรี ป.4 36.00
1344 220020 ด.ช. ธนวินท์ อยู่สุข ป.5 36.00
1344 220030 ด.ญ. อชิรญาณ์ อุตรมาตย์ ป.6 36.00
1344 220045 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.5 36.00
1344 220049 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.5 36.00
1344 220059 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 36.00
1344 220064 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 36.00
1344 220076 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 36.00
1344 220147 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 36.00
1344 220151 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 36.00
1344 220166 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 36.00
1344 220202 ด.ช. พีรวิชญ์ สุคต ป.4 36.00
1344 220206 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.5 36.00
1344 220220 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 36.00
1344 220263 ด.ช. จุลนล นวลตา ป.6 36.00
1344 220265 ด.ญ. พิมพ์ดาว ไชยศรี ป.5 36.00
1344 220282 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 36.00
1344 220293 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.5 36.00
1344 220295 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.5 36.00
1344 220302 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 36.00
1344 220310 ด.ช. ธรรศ พรรณมณีลักษณ์ ป.4 36.00
1344 220314 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.5 36.00
1344 220322 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 36.00
1344 220324 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 36.00
1344 220353 ด.ญ. ชญาภา จายนียโยธิน ป.6 36.00
1344 220375 ด.ช. สิปปนินทร์ อินทร์ประดับ ป.6 36.00
1344 220376 ด.ช. ชานาธิป แดงนวล ป.6 36.00
1344 220407 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 36.00
1344 220408 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 36.00
1344 220410 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 36.00
1344 220415 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 36.00
1344 220427 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 36.00
1344 220455 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 36.00
1344 220457 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 36.00
1344 220467 ด.ช. เสฎฐวุฒิ สถาปนรัตน์กุล ป.6 36.00
1344 220480 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 36.00
1344 220490 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 36.00
1344 220502 ด.ญ. กมลชนก จิตต์สุนทร ป.6 36.00
1344 220511 ด.ช. กิตติภพ โศจิศรีสกุล ป.5 36.00
1344 220538 ด.ญ. เกณิกา อินทรซันไล ป.6 36.00
1344 220545 ด.ญ. ศศิพัชร์ วิริยจารี ป.6 36.00
1344 220551 ด.ญ. ณพาภรณ์ นันทพันธ์ ป.5 36.00
1344 220574 ด.ญ. วาศมณี มณีวาศ ป.6 36.00
1344 220575 ด.ญ. ณัฐนรี อนุศาสนนันท์ ป.6 36.00
1344 220581 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 36.00
1344 220585 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 36.00
1344 220611 ด.ญ. กรณัฐ เมฆแสงสวย ป.6 36.00
1344 220616 ด.ช. ศุภศิษฏ์ วัฒนาวรรณะ ป.5 36.00
1344 220630 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 36.00
1344 220670 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 36.00
1344 220681 ด.ช. ภุม ผนินทร อึ้งพงษ์พานิช ป.6 36.00
1344 220698 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.4 36.00
1344 220749 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.4 36.00
1344 220762 ด.ช. นาวา รังสิกลัส ป.6 36.00
1344 220777 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 36.00
1344 220789 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 36.00
1344 220793 ด.ญ. พิชชากร ทวีสุขธนศักดิ์ ป.6 36.00
1344 220797 ด.ช. ณฐกร จันทรจิตร ป.6 36.00
1344 220804 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.5 36.00
1344 220813 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 36.00
1344 220817 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.4 36.00
1344 220830 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 36.00
1344 220837 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 36.00
1453 120004 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.5 32.00
1453 120028 ด.ญ. ชลิดา คูหาสันติสุข ป.6 32.00
1453 120034 ด.ช. วัชรพงษ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา ป.5 32.00
1453 120058 ด.ช. ภัทร เกิดเจริญ ป.6 32.00
1453 120146 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 32.00
1453 120162 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 32.00
1453 120173 ด.ช. บรรณ กุมภาพันธกุล ป.4 32.00
1453 120191 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.5 32.00
1453 120203 ด.ช. กวินทรา อิ่มมูล ป.5 32.00
1453 120220 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 32.00
1453 120228 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 32.00
1453 120254 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.5 32.00
1453 120255 ด.ญ. พรปวีณ์ ดิษฐาน ป.5 32.00
1453 120261 ด.ญ. อภิชญานันท์ หาญรุจิระกำจร ป.5 32.00
1453 120274 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 32.00
1453 120303 ด.ญ. นภัษรินทร์ เช็ง ป.6 32.00
1453 120316 ด.ช. ณพิชญ์ สุภาพ ป.6 32.00
1453 120320 ด.ญ. อภิกษณา ตะโสรัตน์ ป.6 32.00
1453 120345 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 32.00
1453 120354 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.5 32.00
1453 120355 ด.ช. ณํัฐรัชต์ ด่านมงคล ป.6 32.00
1453 120357 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.5 32.00
1453 120383 ด.ช. ปุญญพัฒน์ รุ่งกลั่น ป.6 32.00
1453 120429 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 32.00
1453 120450 ด.ญ. กาญจน์ชนก แสงบุตร ป.6 32.00
1453 120480 ด.ญ. พรรณภัค ช่วงอรุณ ป.6 32.00
1453 120483 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.4 32.00
1453 120498 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 32.00
1453 120503 ด.ญ. ๊ณมีนา กอแก้ว ป.6 32.00
1453 120519 ด.ญ. ภาสินี วิจารณ์ ป.6 32.00
1453 120552 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 32.00
1453 120571 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 32.00
1453 120625 ด.ช. กฤศกร เกตุทอง ป.6 32.00
1453 120626 ด.ญ. เตชินี ลิ้มสกุล ป.6 32.00
1453 120708 ด.ญ. วรรณฉัตร กวีรัตเชวง ป.6 32.00
1453 120717 ด.ช. ชุติพนธ์ พวงรอด ป.4 32.00
1453 120735 ด.ญ. ปาลิณีย์ บุญปรีชา ป.5 32.00
1453 120737 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 32.00
1453 120744 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 32.00
1453 120755 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.5 32.00
1453 120790 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 32.00
1453 120858 ด.ญ. พริย์มาดา เกิดวิเศษสิงห์ ป.6 32.00
1453 120859 ด.ช. นิยะ รัชอริยะ ป.6 32.00
1453 120860 ด.ญ. ชนิตา แสงบุญเรือง ป.6 32.00
1453 120864 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 32.00
1453 120879 ด.ช. กฤชฐา เหล่าสกุลพร ป.6 32.00
1453 120889 ด.ญ. นภัสนันท์ อาจกล้า ป.6 32.00
1453 120913 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.5 32.00
1453 120926 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.5 32.00
1453 120936 ด.ญ. ชวิศา ฉ่ำชื่น ป.6 32.00
1453 220015 ด.ช. ศุภวิชญ์ ชวนบุญ ป.6 32.00
1453 220032 ด.ญ. จรัสกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 32.00
1453 220044 ด.ญ. ปรายฟ้า พลพืช ป.6 32.00
1453 220047 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.5 32.00
1453 220107 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 32.00
1453 220110 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 32.00
1453 220130 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 32.00
1453 220143 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.5 32.00
1453 220165 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 32.00
1453 220227 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 32.00
1453 220255 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 32.00
1453 220273 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 32.00
1453 220285 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 32.00
1453 220325 ด.ญ. ธรรศกาญจน์ สืบสุรีย์กุล ป.6 32.00
1453 220344 ด.ญ. พิมพ์นภัส ฉัตรแก้ว ป.6 32.00
1453 220346 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 32.00
1453 220378 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 32.00
1453 220379 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 32.00
1453 220381 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 32.00
1453 220389 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 32.00
1453 220416 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 32.00
1453 220460 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 32.00
1453 220471 ด.ช. ปฐวี กล้ารบ ป.6 32.00
1453 220506 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.5 32.00
1453 220519 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 32.00
1453 220595 ด.ช. ภาณพัช จันทร์ฉาย ป.6 32.00
1453 220635 ด.ช. ธนา แสงกระจ่าง ป.6 32.00
1453 220662 ด.ช. ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว ป.5 32.00
1453 220707 ด.ช. สุกฤษฏิ์พล สังขกนิษฐ์ ป.6 32.00
1453 220708 ด.ช. อธิศ อินทรีย์ ป.6 32.00
1453 220729 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 32.00
1453 220751 ด.ญ. ธารทิพย์ กุรุง ป.6 32.00
1453 220760 ด.ญ. สิริกัลยา วลาพล ป.5 32.00
1453 220819 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 32.00
1537 120003 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วัฒนพันธ์ ป.6 28.00
1537 120015 ด.ญ. ภัทรวดี เฉิดอารีกิจ ป.5 28.00
1537 120026 ด.ญ. เอวารินทร์ เชิดชู ป.5 28.00
1537 120036 ด.ช. นรภัทร วงศ์ปถัมภ์ ป.5 28.00
1537 120179 ด.ช. ศุภกร วรรณพาหุล ป.6 28.00
1537 120186 ด.ช. คณพศ สุทธิสุข ป.6 28.00
1537 120192 ด.ญ. บุญญาภา คงเจริญถิ่น ป.6 28.00
1537 120209 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 28.00
1537 120258 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.5 28.00
1537 120271 ด.ญ. พลอย หอมยก ป.6 28.00
1537 120305 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.5 28.00
1537 120314 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.5 28.00
1537 120349 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 28.00
1537 120391 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 28.00
1537 120421 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.5 28.00
1537 120425 ด.ช. ปรัตถกร รักงาม ป.5 28.00
1537 120449 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 28.00
1537 120472 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 28.00
1537 120484 ด.ช. ธรรม์ธีร์ นนทสุวรรณ ป.5 28.00
1537 120545 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.5 28.00
1537 120566 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.5 28.00
1537 120613 ด.ช. พิชญากร ชื่นสกุล ป.6 28.00
1537 120639 ด.ช. กวินท์ จันทวงค์ ป.6 28.00
1537 120664 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 28.00
1537 120680 ด.ช. สิรธีร์ ปัทม์วิชัยพร ป.6 28.00
1537 120702 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.5 28.00
1537 120719 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 28.00
1537 120761 ด.ช. วาฎฏะวัน สัจจามั่น ป.6 28.00
1537 120786 ด.ญ. พลอยครินทร์ มงคลสวัสดิ์ ป.5 28.00
1537 120808 ด.ช. นครินทร์ ศิวายพราหมณ์ ป.6 28.00
1537 120883 ด.ญ. นิจวรีย์ นาคเอี่ยม ป.6 28.00
1537 120891 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 28.00
1537 120902 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 28.00
1537 120906 ด.ญ. ชนิดาภา รังษีสุทธิรัตน์ ป.5 28.00
1537 220004 ด.ช. วิทวัส เย็นใจ ป.6 28.00
1537 220007 ด.ญ. สิรินยา แซ่ตั๊น ป.6 28.00
1537 220031 ด.ญ. จันทรกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 28.00
1537 220040 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.5 28.00
1537 220066 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 28.00
1537 220078 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 28.00
1537 220080 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 28.00
1537 220096 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 28.00
1537 220139 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 28.00
1537 220207 ด.ช. พศิน ปิยะอารมณ์รัตน์ ป.5 28.00
1537 220209 ด.ญ. ณัฏฐธิดา บุญพราหมณ์ ป.6 28.00
1537 220260 ด.ช. ปัญจพัน แม้นผัน ป.5 28.00
1537 220264 ด.ช. สุรกฤษฏิ์ ดีขจรเดช ป.6 28.00
1537 220342 ด.ช. ไกรพิชญ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.5 28.00
1537 220358 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 28.00
1537 220364 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 28.00
1537 220371 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.5 28.00
1537 220397 ด.ช. พิสิษฐ์ เหล่าทอง ป.5 28.00
1537 220413 ด.ช. จารุปกร ชัชวาลรัตน์ ป.6 28.00
1537 220432 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.5 28.00
1537 220440 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 28.00
1537 220483 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 28.00
1537 220534 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 28.00
1537 220546 ด.ช. เพชรชนก เพี้ยก่ำ ป.6 28.00
1537 220560 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.5 28.00
1537 220591 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 28.00
1537 220639 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 28.00
1537 220699 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.5 28.00
1537 220731 ด.ญ. จิดาภา รุ่งจิรธนานนท์ ป.4 28.00
1537 220733 ด.ช. ระพินธร การะเกษร ป.5 28.00
1537 220734 ด.ญ. ญาณิน เจริญชวกุล ป.6 28.00
1537 220835 ด.ช. พงศกร ชินพงศ์ ป.6 28.00
1603 120007 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.5 24.00
1603 120023 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.5 24.00
1603 120032 ด.ช. กฤตธัช อุ่นธรรม ป.5 24.00
1603 120035 ด.ช. ญาณวุฒิ แร่วงค์คต ป.6 24.00
1603 120138 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 24.00
1603 120196 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.4 24.00
1603 120219 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 24.00
1603 120275 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 24.00
1603 120288 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 24.00
1603 120298 ด.ญ. กวินธิดา ชารีโสม ป.6 24.00
1603 120306 ด.ญ. พิรญาณ์ พันธ์จิตต์ ป.6 24.00
1603 120313 ด.ช. ณัฐภัทร รักษาพันธ์ ป.5 24.00
1603 120347 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 24.00
1603 120384 ด.ญ. พิชาพัทธ์ พุทธโกศัย ป.6 24.00
1603 120448 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 24.00
1603 120453 ด.ช. พิทยุตม์ อุปรมัย ป.5 24.00
1603 120471 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 24.00
1603 120488 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 24.00
1603 120493 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 24.00
1603 120504 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 24.00
1603 120583 ด.ญ. กฤติยาณี กัดฟัก ป.4 24.00
1603 120588 ด.ช. กิตติศักดิ์ เข็มทอง ป.5 24.00
1603 120645 ด.ญ. ปกรดา ไชยโรจน์ ป.6 24.00
1603 120674 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.5 24.00
1603 120770 ด.ญ. รัฐนันท์ พอควร ป.5 24.00
1603 120816 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 24.00
1603 220001 ด.ช. กษิดิ์คณิน ยาสมุทร ป.5 24.00
1603 220021 ด.ญ. วรันธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.5 24.00
1603 220086 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 24.00
1603 220137 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 24.00
1603 220172 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 24.00
1603 220370 ด.ช. ภวิศ หงส์งามเจริญ ป.5 24.00
1603 220393 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 24.00
1603 220524 ด.ช. ภูวิศ ฤกษ์หริ่ง ป.6 24.00
1603 220577 ด.ญ. ธมกร จันทร์สวัสดิ์ ป.5 24.00
1603 220601 ด.ช. สุกฤษฏฺิพล นามี ป.4 24.00
1603 220621 ด.ช. อินทัช ทองสุข ป.5 24.00
1603 220627 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 24.00
1603 220741 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 24.00
1603 220785 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 24.00
1643 120042 ด.ช. อารยะ พรรณเชษฐ์ ป.6 20.00
1643 120172 ด.ญ. ปภาดา จันทาป ป.6 20.00
1643 120177 ด.ญ. ภิญญดา เชียวสิริขจร ป.5 20.00
1643 120182 ด.ช. สุภเวช เพชรขวัญ ป.6 20.00
1643 120193 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.5 20.00
1643 120364 ด.ญ. รินลดา พรหมจันทร์ทัน ป.6 20.00
1643 120372 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 20.00
1643 120397 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 20.00
1643 120411 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 20.00
1643 120447 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 20.00
1643 120589 ด.ช. ภูเทพ ดิลกวัฒนะคูณ ป.4 20.00
1643 120591 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สุมาวงศ์ ป.5 20.00
1643 120665 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 20.00
1643 120758 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.5 20.00
1643 120803 ด.ญ. สิลฎา ขำสุข ป.5 20.00
1643 120818 ด.ญ. สุทธิดา กองสุข ป.6 20.00
1643 220050 ด.ญ. วิสารัตน์ กิจพิพิธ ป.6 20.00
1643 220169 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 20.00
1643 220339 ด.ญ. กานต์สินี เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.6 20.00
1643 220664 ด.ช. ณภัค วิไลชัยกุล ป.4 20.00
1643 220677 ด.ญ. วิมลพรรณ วัฒนชาติกนันท์ ป.6 20.00
1643 220758 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.4 20.00
1665 120030 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.4 16.00
1665 120544 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ฟูฟุ้ง ป.6 16.00
1665 120581 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 16.00
1665 120632 ด.ช. อัครณัฏฐ์ ภูตะลา ป.6 16.00
1665 120677 ด.ช. จิรภัทร คงกิจนันท์ ป.6 16.00
1665 120694 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.5 16.00
1665 120757 ด.ญ. จารุพิชญา แย้มผล ป.4 16.00
1665 220168 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 16.00
1665 220205 ด.ช. จิตติพัฒน์ แขกเทศ ป.5 16.00
1665 220532 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 16.00
1665 220834 ด.ช. พงศธร ชินพงศ์ ป.4 16.00
1665 220836 ด.ช. สิรวิชญ์ ป้อมจัตุรัส ป.6 16.00
1677 120101 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 12.00
1677 120116 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 12.00
1677 220536 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 12.00
1680 120746 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.5 8.00