เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุกระดับชั้น

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(20 คะแนน)
1 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 20.00
2 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 19.20
2 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 19.20
2 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 19.20
2 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 19.20
2 652770 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.5 19.20
7 652393 ด.ญ. วาทิตยา ลือศิริวัฒนา ป.6 18.40
7 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 18.40
7 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 18.40
7 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 18.40
7 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 18.40
7 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 18.40
7 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 18.40
14 652395 ด.ญ. วรัทยา ลือศิริวัฒนา ป.6 17.60
14 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 17.60
14 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 17.60
14 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 17.60
14 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 17.60
14 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 17.60
14 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 17.60
14 651938 ด.ช. ธนิตพงศ์ มัตตะวรรณรุจน์ ป.6 17.60
14 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 17.60
14 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 17.60
14 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 17.60
14 650544 ด.ช. ภวัต ตั้งใจรักษา ป.6 17.60
14 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 17.60
14 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 17.60
14 650359 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.6 17.60
14 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 17.60
14 651533 ด.ญ. ปุณณิศา ฉิมสอาด ป.6 17.60
14 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 17.60
14 652565 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.5 17.60
14 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 17.60
14 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 17.60
14 650857 ด.ญ. กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ ป.4 17.60
14 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 17.60
14 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 17.60
14 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 17.60
39 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 16.80
39 652143 ด.ช. พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์ ป.6 16.80
39 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 16.80
39 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 16.80
39 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 16.80
39 652194 ด.ญ. นีรชา อาชาสุวรรณ ป.6 16.80
39 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 16.80
39 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 16.80
39 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 16.80
39 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 16.80
39 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 16.80
39 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 16.80
39 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 16.80
39 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 16.80
39 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 16.80
39 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 16.80
39 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 16.80
39 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 16.80
39 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 16.80
39 652434 ด.ญ. พิมพ์ชนก เจริญศรี ป.6 16.80
39 650827 ด.ญ. วรณัน ธันญะทวี ป.6 16.80
39 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 16.80
39 650461 ด.ช. กชเมธ อาภรณ์ศิริพงษ์ ป.6 16.80
39 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 16.80
39 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 16.80
39 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 16.80
39 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 16.80
39 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 16.80
39 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 16.80
39 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 16.80
39 652890 ด.ช. พุทธิปัญญ์ เกตุเขียว ป.6 16.80
39 650597 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.6 16.80
39 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 16.80
39 650523 ด.ช. ธาราดร สุพัฒนา ป.6 16.80
73 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 16.00
73 653000 ด.ช. จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย ป.6 16.00
73 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 16.00
73 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 16.00
73 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 16.00
73 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 16.00
73 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 16.00
73 650521 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วงษ์นิพนธ์ ป.6 16.00
73 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 16.00
73 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 16.00
73 651237 ด.ช. ดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 16.00
73 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 16.00
73 650867 ด.ญ. ณัชชา จารุเกียรติกุล ป.6 16.00
73 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 16.00
73 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 16.00
73 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 16.00
73 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 16.00
73 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 16.00
73 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 16.00
73 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 16.00
73 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 16.00
73 650342 ด.ญ. พราวฉัตรรัตน์ วันสุทันต์ ป.6 16.00
73 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 16.00
73 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 16.00
73 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 16.00
73 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 16.00
73 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 16.00
73 652198 ด.ญ. พิมปุญมณี ไชยประสิทธิ์ ป.6 16.00
73 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 16.00
73 652036 ด.ช. สุธินันท์ ง่วนเฮง ป.6 16.00
73 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 16.00
73 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 16.00
73 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 16.00
73 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 16.00
73 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 16.00
73 650221 ด.ญ. รพีภัทร ตาปสนันท์ ป.6 16.00
73 652225 ด.ช. ศุภกร วงศ์วิไล ป.6 16.00
73 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 16.00
73 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 16.00
73 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 16.00
73 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 16.00
73 652376 ด.ญ. ณชนก วลัยพัชรา ป.6 16.00
73 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 16.00
73 652823 ด.ช. ณัฐนันท์ พูนลาภพาณิชย์ ป.5 16.00
73 650493 ด.ช. รู้คุณ ภูรัตน์ ป.6 16.00
73 650025 ด.ช. นรภัทร เชาวน์เกษม ป.6 16.00
73 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 16.00
73 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 16.00
73 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 16.00
73 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 16.00
73 652604 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.6 16.00
73 651511 ด.ช. ธรรศ พรมศิริ ป.5 16.00
73 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 16.00
73 651169 ด.ช. จักรภัทร เอี่ยมธนากุล ป.6 16.00
127 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 15.20
127 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 15.20
127 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 15.20
127 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 15.20
127 650854 ด.ช. ปุญญพัฒฤน์ โชตินิสากรณ์ ป.6 15.20
127 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 15.20
127 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 15.20
127 652259 ด.ญ. ปานชีวา แย้มละมัย ป.6 15.20
127 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 15.20
127 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 15.20
127 650217 ด.ช. ภูมิใจ เลื่องลือวงศ์ ป.6 15.20
127 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 15.20
127 651842 ด.ช. วรพชร ทัศกุล ป.6 15.20
127 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 15.20
127 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 15.20
127 650690 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.6 15.20
127 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 15.20
127 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 15.20
127 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 15.20
127 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 15.20
127 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 15.20
127 650777 ด.ช. ชนันธร แซ่ตั้ง ป.6 15.20
127 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 15.20
127 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 15.20
127 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 15.20
127 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 15.20
127 651053 ด.ช. ณัฐพงษ์ ภู่ขาว ป.6 15.20
127 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 15.20
127 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 15.20
127 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 15.20
127 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 15.20
127 650130 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.6 15.20
127 651296 ด.ญ. วรวลัญช์ จูบาง ป.5 15.20
127 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 15.20
127 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 15.20
127 652636 ด.ญ. รภัสสา จิรกุลธนภัทร ป.6 15.20
127 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 15.20
127 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 15.20
127 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 15.20
127 652068 ด.ญ. ชัญญานุช อินทรทรัพย์ ป.6 15.20
127 651282 ด.ญ. ภูรัชยา พร้อมภูวดล ป.6 15.20
127 652348 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.6 15.20
127 651456 ด.ช. เดชาธร พรมจันทร์ ป.6 15.20
127 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 15.20
127 651749 ด.ญ. กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร ป.5 15.20
127 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 15.20
127 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 15.20
127 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 15.20
127 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 15.20
127 652980 ด.ช. นภณัฏฐ์ บุญญาวานิชย์ ป.6 15.20
127 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 15.20
127 650952 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.6 15.20
127 650079 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.6 15.20
127 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 15.20
127 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 15.20
127 651653 ด.ญ. ธีริศรา อมรพุทธพล ป.6 15.20
127 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 15.20
127 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 15.20
127 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 15.20
127 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 15.20
127 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 15.20
127 652810 ด.ช. ภัชธฤต จิตต์จำนงค์ ป.5 15.20
127 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 15.20
127 652250 ด.ญ. ปริยากร ณ ระนอง ป.6 15.20
127 652655 ด.ช. ปราย ชลศรานนท์ ป.6 15.20
127 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 15.20
193 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 14.40
193 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 14.40
193 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 14.40
193 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 14.40
193 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 14.40
193 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 14.40
193 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 14.40
193 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 14.40
193 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 14.40
193 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 14.40
193 650223 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.6 14.40
193 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 14.40
193 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 14.40
193 651784 ด.ญ. จิดาภา ฤทธิ์หมุน ป.5 14.40
193 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 14.40
193 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 14.40
193 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 14.40
193 652482 ด.ช. ธนกฤต วิทยนันท์ ป.6 14.40
193 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 14.40
193 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 14.40
193 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 14.40
193 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 14.40
193 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 14.40
193 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 14.40
193 651216 ด.ช. วันมงคล พิลาศรี ป.6 14.40
193 651099 ด.ช. ณฐภัค พุทธนาวงศ์ ป.6 14.40
193 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 14.40
193 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 14.40
193 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 14.40
193 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 14.40
193 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 14.40
193 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 14.40
193 650501 ด.ช. พิริยะ นุ่นมีศรี ป.6 14.40
193 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 14.40
193 651181 ด.ญ. พรปวีณ์ สมิทธิวงศ์ ป.6 14.40
193 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 14.40
193 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 14.40
193 650580 ด.ช. พชร พริบไหว ป.5 14.40
193 651106 ด.ญ. กมลวดี ทิพยรัตน์ ป.6 14.40
193 651016 ด.ญ. ปัญจภรรัศมิ์ สุวรรณรงค์ ป.6 14.40
193 650002 ด.ช. กันตธีร์ จารวัฒน์ ป.6 14.40
193 650177 ด.ญ. พิชามญชุ์ พลเดช ป.5 14.40
193 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 14.40
193 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 14.40
193 650660 ด.ญ. ทัตพิชชา ลักษณะะพรหม ป.6 14.40
193 651668 ด.ญ. จอมจิตชญาน์ ทรัพย์เจริญ ป.5 14.40
193 650656 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.6 14.40
193 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 14.40
193 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 14.40
193 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 14.40
193 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 14.40
193 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 14.40
193 651943 ด.ช. กฤศ ฉิมวัย ป.6 14.40
193 651003 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ เพ็งตราพันธ์ุ ป.5 14.40
193 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 14.40
193 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 14.40
193 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 14.40
193 650436 ด.ช. วัชรภัทร รุ่งเกียรติกุล ป.6 14.40
193 652197 ด.ช. ปิติ นิ่มปิติวัน ป.6 14.40
193 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 14.40
193 651640 ด.ช. พิชญะ ไชยโชติช่วง ป.6 14.40
193 650833 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.6 14.40
193 652864 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เล้าเจริญเสริม ป.6 14.40
193 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 14.40
193 651551 ด.ญ. ภัสรวินท์ ตั้งศรีไพโรจน์ ป.6 14.40
193 650981 ด.ญ. สุตาภัทร เอี่ยมบำรุง ป.6 14.40
193 650027 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.6 14.40
193 652009 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 14.40
193 651461 ด.ช. วชิรวิชญ์ วชิรมงคลพงษ์ ป.6 14.40
193 652884 ด.ญ. ณัฏฐ์ฎาพร มณีเสาวนพ ป.6 14.40
193 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 14.40
193 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 14.40
193 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 14.40
193 652509 ด.ช. กันตพล สุมานิก ป.6 14.40
193 651311 ด.ญ. ณิชาภัสสร์ นาคาสุ ป.6 14.40
193 652837 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ด่านศิริวัฒน์ ป.6 14.40
193 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 14.40
193 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 14.40
193 651788 ด.ช. ภิเศกสินธุ์ นิยมธรรมกิจ ป.6 14.40
193 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 14.40
193 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 14.40
193 652627 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.5 14.40
275 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 13.60
275 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 13.60
275 651745 ด.ช. ตฤณ สุนทรรังสรรค์ ป.6 13.60
275 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 13.60
275 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 13.60
275 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 13.60
275 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 13.60
275 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 13.60
275 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 13.60
275 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 13.60
275 650058 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.6 13.60
275 651663 ด.ญ. ปสุตา วัฒนธนวุฒิ ป.6 13.60
275 652128 ด.ญ. ปภัทร์สิริ จิระสุทัศน์ ป.5 13.60
275 651927 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.6 13.60
275 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 13.60
275 652428 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.5 13.60
275 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 13.60
275 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 13.60
275 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 13.60
275 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 13.60
275 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 13.60
275 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 13.60
275 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 13.60
275 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 13.60
275 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 13.60
275 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 13.60
275 652693 ด.ญ. อรฑัตตา จิตภัทร รามเดชะ ป.6 13.60
275 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 13.60
275 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 13.60
275 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 13.60
275 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 13.60
275 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 13.60
275 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 13.60
275 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 13.60
275 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 13.60
275 650879 ด.ญ. ณัชชา แสงกระจ่าง ป.6 13.60
275 650200 ด.ช. ธนกฤต ขาวสนิท ป.6 13.60
275 650812 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.6 13.60
275 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 13.60
275 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 13.60
275 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 13.60
275 650722 ด.ช. อารักษ์ ลิ้มประสาท ป.6 13.60
275 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 13.60
275 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 13.60
275 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 13.60
275 651875 ด.ช. ปวริศ บุญเกิด ป.6 13.60
275 652667 ด.ช. ศุภวิชญ์ อุรุพงศ์พิศาล ป.6 13.60
275 652569 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.6 13.60
275 652684 ด.ช. เคนตะ นาคาโนะ ป.6 13.60
275 650977 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.6 13.60
275 651338 ด.ญ. โศจิรัตน์ เทียนกิ่งแก้ว ป.6 13.60
275 652578 ด.ช. อนาวิลธ์ ด่านสวัสดิ์ ป.6 13.60
275 650873 ด.ช. กรณพงษ์ เกษอ่ำ ป.6 13.60
275 651238 ด.ช. ธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 13.60
275 651688 ด.ช. นพกร สินวิริยะกุล ป.6 13.60
275 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 13.60
275 650062 ด.ญ. พุทธิฌา เก่งการพานิช ป.6 13.60
275 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 13.60
275 651139 ด.ญ. ณัฐนรี โรจนากาศ ป.6 13.60
275 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 13.60
275 650643 ด.ญ. นภสร ฉัตรเท ป.6 13.60
275 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 13.60
275 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 13.60
275 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 13.60
275 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 13.60
275 651382 ด.ช. ฐิติวัชร์ คชชา ป.6 13.60
275 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 13.60
275 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 13.60
275 652137 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.6 13.60
275 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 13.60
275 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 13.60
275 652166 ด.ญ. พิชญ์สินี น้อยอินทร์วงศ์ ป.5 13.60
275 650735 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.6 13.60
275 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 13.60
275 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 13.60
275 650947 ด.ช. พิชญะ เอี่ยมสมุทร ป.6 13.60
275 652258 ด.ญ. กัลยรัตน์ เบญจานุวัตร ป.6 13.60
275 651844 ด.ญ. ไอย์ริสสา เพชรวิภูษิต ป.6 13.60
275 651519 ด.ญ. ณัฐณิชา วชิรรุ่งเรือง ป.5 13.60
275 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 13.60
275 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 13.60
275 652325 ด.ญ. วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา ป.6 13.60
275 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 13.60
275 652816 ด.ช. อริยพัฒฐ์ สมสุด ป.5 13.60
275 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 13.60
275 652254 ด.ช. อิทธิพัทธ์ หาวิธีกุลธนา ป.6 13.60
275 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 13.60
275 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 13.60
275 652899 ด.ช. ปภังกร ปานเสน่ห์ ป.6 13.60
275 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 13.60
275 652727 ด.ช. ทศธรรม อิ่มปิติวงษ์ ป.6 13.60
275 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 13.60
275 651652 ด.ช. ธันยวรรศธร วงษ์วัฒนา ป.6 13.60
275 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 13.60
275 652857 ด.ช. รพีพงษ์ ตั้งจิตเจริญ ป.6 13.60
275 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 13.60
275 651756 ด.ญ. อัยรดา สุวรรณพฤกษ์ ป.4 13.60
275 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 13.60
275 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 13.60
275 651224 ด.ญ. วชิรญาณ์ สิริปัญญาวิทย์ ป.6 13.60
275 651512 ด.ช. บุรพล เรืองพยุงศักดิ์ ป.5 13.60
275 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 13.60
275 652892 ด.ช. ปราชญา กิจยโภค ป.6 13.60
275 652158 ด.ญ. นิยตา มงคลนิมิตร ป.5 13.60
275 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 13.60
275 652559 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.5 13.60
381 651294 ด.ญ. ภัทรภูรี ภักดีกอบกุล ป.6 12.80
381 650902 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.6 12.80
381 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 12.80
381 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 12.80
381 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 12.80
381 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 12.80
381 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 12.80
381 651919 ด.ญ. ณัฏฐ์วารี เรืองเวทย์วัฒนา ป.6 12.80
381 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 12.80
381 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 12.80
381 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 12.80
381 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 12.80
381 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 12.80
381 652653 ด.ญ. ณิชานาฏ พุ่มศิริ ป.6 12.80
381 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 12.80
381 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 12.80
381 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 12.80
381 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 12.80
381 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 12.80
381 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 12.80
381 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 12.80
381 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 12.80
381 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 12.80
381 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 12.80
381 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 12.80
381 652838 ด.ญ. ศุภิสรา ธรรมดี ป.6 12.80
381 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 12.80
381 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 12.80
381 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 12.80
381 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 12.80
381 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 12.80
381 652876 ด.ญ. รวิสรา สุกิตติวราพันธุ์ ป.6 12.80
381 652422 ด.ช. ภีมะ ศรีวนิชย์ ป.6 12.80
381 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 12.80
381 650969 ด.ช. นิโคลัย สวนกุหลาบ ป.6 12.80
381 652267 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล ป.5 12.80
381 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 12.80
381 651813 ด.ญ. ปุษยา จันทร์พิพัฒน์ ป.6 12.80
381 652747 ด.ช. วงศพัทธ์ วรวุฒิ ป.5 12.80
381 650628 ด.ช. ศุภวิชญ์ สันโดด ป.6 12.80
381 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 12.80
381 652626 ด.ช. วสุภัทร พงศ์กิดาการ ป.6 12.80
381 650457 ด.ช. นพวงศธร วิกุลโรจน์พัฒน์ ป.6 12.80
381 651366 ด.ญ. อรพิชญ์ กิจกุลนำชัย ป.6 12.80
381 651817 ด.ช. ศุภกร ตันสกุล ป.5 12.80
381 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 12.80
381 651609 ด.ญ. พิณธิดา มณีสุริยงค์ ป.6 12.80
381 652051 ด.ช. อริญชัย ทรัพย์เจริญ ป.6 12.80
381 650310 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.6 12.80
381 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 12.80
381 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 12.80
381 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 12.80
381 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 12.80
381 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 12.80
381 650611 ด.ญ. ณัฐทิตา จุติมา ป.6 12.80
381 652463 ด.ช. ธีชวิณณ์ ทองไชย ป.6 12.80
381 652577 ด.ญ. ลักษณารีย์ มาเฉลิม ป.6 12.80
381 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 12.80
381 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 12.80
381 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 12.80
381 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 12.80
381 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 12.80
381 650990 ด.ช. อรรถนนท์ สุพรมอินทร์ ป.6 12.80
381 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 12.80
381 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 12.80
381 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 12.80
381 652819 ด.ช. ภพธรรม วิสายอน ป.6 12.80
381 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 12.80
381 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 12.80
381 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 12.80
381 650305 ด.ญ. มนัสนันท์ ชูโชติถาวร ป.6 12.80
381 650587 ด.ญ. ณัฐนิชา ปั้นจั่น ป.6 12.80
381 651747 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.5 12.80
381 652080 ด.ช. ธนัท ทรงจินดา ป.6 12.80
381 650872 ด.ญ. นัทธมน อื้อเศรษฐศักดิ์ ป.6 12.80
381 650447 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ อินทรักษ์ ป.6 12.80
381 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 12.80
381 650916 ด.ช. สรวัชญ์ มาเหล็ง ป.6 12.80
381 652027 ด.ช. วชิรวิทย์ สุคนธะตามร์ ป.4 12.80
381 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 12.80
381 652621 ด.ญ. จินดารัตน์ ญาติ ป.6 12.80
381 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 12.80
381 650864 ด.ญ. กัณยาวีร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 12.80
381 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 12.80
381 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 12.80
381 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 12.80
381 650415 ด.ญ. ทิพย์นารา จารุทัศน์ ป.6 12.80
381 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 12.80
381 651896 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.5 12.80
381 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 12.80
381 651423 ด.ช. พันธ์ยศ ธีร์ธนพงศ์ ป.6 12.80
381 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 12.80
381 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 12.80
381 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 12.80
381 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 12.80
381 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 12.80
381 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 12.80
381 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 12.80
381 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 12.80
381 651909 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.6 12.80
381 650953 ด.ช. สิรภพ คงคาวิทูร ป.6 12.80
381 652356 ด.ช. ภัทรพล รัตนโสภา ป.6 12.80
381 651514 ด.ช. ภาคิน วานันท์สุข ป.5 12.80
381 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 12.80
485 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 12.00
485 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 12.00
485 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 12.00
485 652105 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.6 12.00
485 651697 ด.ญ. วรัทยา แสนหล้า ป.6 12.00
485 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 12.00
485 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 12.00
485 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 12.00
485 652782 ด.ช. ทศพิธ พัฒนสิทธิกร ป.6 12.00
485 652853 ด.ญ. โชติกา บุญธวนันท์ ป.6 12.00
485 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 12.00
485 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 12.00
485 650883 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.6 12.00
485 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 12.00
485 650482 ด.ญ. กฤตภัทร เกลียวทอง ป.6 12.00
485 651559 ด.ญ. ณิชชาวีณ์ เปรมะอิทธิวัฒน์ ป.6 12.00
485 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 12.00
485 650733 ด.ญ. วิธาดา อรรคสิริสถาวร ป.5 12.00
485 650472 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์แสนสุข ป.5 12.00
485 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 12.00
485 650998 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.6 12.00
485 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 12.00
485 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 12.00
485 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 12.00
485 650561 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.6 12.00
485 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 12.00
485 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 12.00
485 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 12.00
485 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 12.00
485 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 12.00
485 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 12.00
485 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 12.00
485 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 12.00
485 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 12.00
485 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 12.00
485 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 12.00
485 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 12.00
485 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 12.00
485 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 12.00
485 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 12.00
485 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 12.00
485 651845 ด.ญ. พรนัชชา ศุทธาดิศัย ป.6 12.00
485 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 12.00
485 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 12.00
485 651135 ด.ญ. วริศรา จูระมงคล ป.6 12.00
485 651057 ด.ญ. ชญาณิษฐ์ เอกนุช ป.6 12.00
485 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 12.00
485 651579 ด.ช. สรวิชญ์ ณ พัทลุง ป.6 12.00
485 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 12.00
485 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 12.00
485 652500 ด.ช. ต้นแสง มนตรีพิริยาภรณ์ ป.6 12.00
485 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 12.00
485 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 12.00
485 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 12.00
485 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 12.00
485 651985 ด.ช. พิชเยศ มุสิกะวัน ป.6 12.00
485 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 12.00
485 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 12.00
485 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 12.00
485 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 12.00
485 651955 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.6 12.00
485 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 12.00
485 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 12.00
485 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 12.00
485 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 12.00
485 652425 ด.ช. อัครวิชญ์ โรจนบุรานนท์ ป.6 12.00
485 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 12.00
485 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 12.00
485 651184 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.5 12.00
485 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 12.00
485 651368 ด.ญ. โสพิชา หิรัญนุช ป.6 12.00
485 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 12.00
485 651069 ด.ญ. ชนกนันท์ สิงหอุบล ป.6 12.00
485 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 12.00
485 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 12.00
485 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 12.00
485 650784 ด.ญ. ณัฐนันท์ วุฒิพนมศักดิ์ ป.6 12.00
485 650379 ด.ช. กิตติพิชญ์ ไทรแจ่มจันทร์ ป.6 12.00
485 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 12.00
485 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 12.00
485 652561 ด.ญ. ณภัสนันท์ โสภณวิมลรัตน์ ป.6 12.00
485 650821 ด.ญ. ธัญชนก เรืองดิษฐ์ ป.6 12.00
485 650742 ด.ช. ชนาธิป ศรีสอาด ป.5 12.00
485 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 12.00
485 651409 ด.ช. ณัฐนนท์ เลิศศักดิ์ธนกุล ป.6 12.00
485 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 12.00
485 652852 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.6 12.00
485 652592 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.5 12.00
485 651272 ด.ช. ภาณุวัชร เตชะกำธรกิจ ป.5 12.00
485 652986 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.6 12.00
485 652169 ด.ญ. เบญญาภา ชาติครบุรี ป.6 12.00
485 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 12.00
485 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 12.00
485 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 12.00
485 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 12.00
485 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 12.00
485 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 12.00
485 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 12.00
485 650921 ด.ช. พุทธคุณ สิริวัฒนานนท์กุล ป.6 12.00
485 651950 ด.ช. วิกร นิธิชัยภากุล ป.6 12.00
485 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 12.00
485 652570 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.6 12.00
485 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 12.00
485 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 12.00
485 650736 ด.ญ. ชนมน ศรารัชต์ ป.5 12.00
485 652748 ด.ญ. มาริสา ขำอินทร์ ป.6 12.00
485 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 12.00
485 651980 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.6 12.00
485 652945 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.6 12.00
485 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 12.00
485 652959 ด.ช. ภคิน จูพานิชย์ ป.5 12.00
485 652286 ด.ญ. ศศิชา ตุลาธน ป.6 12.00
485 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 12.00
485 652508 ด.ช. ณฐวัฒน์ ชูดวง ป.6 12.00
485 651359 ด.ช. เรือธง ขำละมัย ป.5 12.00
485 651509 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.5 12.00
485 652332 ด.ช. ชัยวัฒน์ สิริบุญพาณิชย์ ป.6 12.00
485 652183 ด.ญ. วรภร ดำสี ป.6 12.00
485 650483 ด.ช. กฤติน เกียรติธรรมรงค์ ป.6 12.00
485 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 12.00
485 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 12.00
485 651870 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.6 12.00
485 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 12.00
485 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 12.00
609 651807 ด.ช. โชติพัฒน์ แสงแก้ว ป.6 11.20
609 652295 ด.ญ. วิรินทร์ญา นิธิวราเรืองชัย ป.6 11.20
609 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 11.20
609 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 11.20
609 652380 ด.ญ. จณิสตา เจือจันทร์ ป.6 11.20
609 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 11.20
609 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 11.20
609 650984 ด.ช. ภาคิน จันทรัตน์ ป.6 11.20
609 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 11.20
609 650576 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.6 11.20
609 651716 ด.ช. ธนภัทร ประดับมุข ป.6 11.20
609 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 11.20
609 652707 ด.ช. ชญฏ ชลประเสริฐสุข ป.6 11.20
609 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 11.20
609 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 11.20
609 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 11.20
609 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 11.20
609 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 11.20
609 651956 ด.ญ. ณัฐสินี บรมสุข ป.6 11.20
609 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 11.20
609 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 11.20
609 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 11.20
609 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 11.20
609 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 11.20
609 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 11.20
609 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 11.20
609 650603 ด.ช. ธนภัทร บุญยืน ป.6 11.20
609 651944 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.6 11.20
609 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 11.20
609 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 11.20
609 650109 ด.ญ. พรรวินท์ ภุชงคกุล ป.6 11.20
609 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 11.20
609 650438 ด.ญ. ปุณย์พิชชา ช้อยชด ป.6 11.20
609 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 11.20
609 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 11.20
609 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 11.20
609 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 11.20
609 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 11.20
609 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 11.20
609 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 11.20
609 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 11.20
609 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 11.20
609 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 11.20
609 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 11.20
609 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 11.20
609 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 11.20
609 651996 ด.ช. กานต์ ไชยมาเสรีกุล ป.5 11.20
609 652913 ด.ญ. พราวบุญ ไกรสรกุล ป.5 11.20
609 651122 ด.ช. ธัชพงศ์ สีเขียวรัตน์ ป.6 11.20
609 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 11.20
609 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 11.20
609 652134 ด.ช. ปภิณวิช จิรภัทรสิทธา ป.6 11.20
609 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 11.20
609 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 11.20
609 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 11.20
609 650759 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.6 11.20
609 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 11.20
609 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 11.20
609 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 11.20
609 650538 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.6 11.20
609 650066 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สมใจ ป.5 11.20
609 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 11.20
609 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 11.20
609 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 11.20
609 651436 ด.ช. ปุณณวิช แปรงนารถ ป.6 11.20
609 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 11.20
609 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 11.20
609 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 11.20
609 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 11.20
609 652813 ด.ญ. ไอย์วริญ ธราธารกุลวัฒนา ป.6 11.20
609 652047 ด.ญ. พัทธนันท์ จุลกะ ป.6 11.20
609 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 11.20
609 651406 ด.ญ. กชพรรณ ศรแก้ว ป.6 11.20
609 651264 ด.ญ. พัชร์ลิตา รัตนสุมาวงศ์ ป.6 11.20
609 650169 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.6 11.20
609 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 11.20
609 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 11.20
609 651921 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.6 11.20
609 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 11.20
609 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 11.20
609 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 11.20
609 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 11.20
609 652517 ด.ญ. นภัสนันท์ พันถม ป.6 11.20
609 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 11.20
609 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 11.20
609 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 11.20
609 653031 ด.ช. ธนกฤต นัดดามงคล ป.6 11.20
609 651626 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ทุมสท้าน ป.6 11.20
609 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 11.20
609 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 11.20
609 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 11.20
609 652413 ด.ช. ณัฎฐ์ธีร์ ฤกษ์สมโภชน์ ป.6 11.20
609 650671 ด.ญ. ดนิตา ภูมิสิงหราช ป.6 11.20
609 652571 ด.ช. อัคราพัศศ์ ธนาพัชรโชติ ป.6 11.20
609 652207 ด.ช. นิกันกร กวนพฤกษ์ ป.6 11.20
609 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 11.20
609 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 11.20
609 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 11.20
609 651115 ด.ช. นรภัทร เลิศทนงเดช ป.6 11.20
609 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 11.20
609 651487 ด.ช. อัคคเดช อัครพิพัฒน์กุล ป.6 11.20
609 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 11.20
609 651253 ด.ญ. ปภาดา สืบปรุ ป.5 11.20
609 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 11.20
609 651535 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.5 11.20
609 651582 ด.ญ. ภิญญ์วริณ อมรชัยชาญ ป.6 11.20
609 650340 ด.ญ. ภิญญดา เชี่ยวสิริขจร ป.6 11.20
609 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 11.20
609 650182 ด.ญ. วรัญญา วิสาวะโท ป.6 11.20
609 652268 ด.ญ. ทักษอร รอดน้อย ป.6 11.20
609 652070 ด.ช. ภพประวีร์ จริยปรัชญากุล ป.6 11.20
609 652274 ด.ช. ณัฐฏฐชัย เล่าปิ่นกาญจน์ ป.6 11.20
609 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 11.20
609 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 11.20
609 650820 ด.ญ. อัญชสา รุ่งเรืองสาคร ป.6 11.20
609 651252 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.6 11.20
609 650945 ด.ช. ปฐมชัย ศรีเจริญ ป.6 11.20
609 651439 ด.ญ. ชาลิสา สังขดิษฐ์ ป.6 11.20
609 651933 ด.ช. ธนวิชญ์ จรุงเรืองเกียรติ ป.5 11.20
609 652320 ด.ช. ยูจีน ตัน ป.4 11.20
609 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 11.20
609 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 11.20
609 650138 ด.ช. ปัณณทัต คงอยู่ ป.5 11.20
609 652654 ด.ช. ภาคิน งามเอกเอื้อ ป.6 11.20
609 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 11.20
609 650286 ด.ช. จิณณ์ ประจันตะเสน ป.6 11.20
609 650870 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.6 11.20
609 652193 ด.ช. คุณกร นิลเปล่งแสง ป.4 11.20
609 651808 ด.ช. พีรพัฒน์ เขมะจารี ป.5 11.20
609 650594 ด.ช. ปวริศ สุวรรณกมล ป.6 11.20
609 651174 ด.ช. ศิรวัฒน์ มาพิบูลย์ ป.4 11.20
609 652840 ด.ญ. พรนภัส สุขพูน ป.6 11.20
609 650653 ด.ช. ณภัทร พิมพ์กลาง ป.4 11.20
609 651552 ด.ช. ชยณัฐ พรมเวียง ป.6 11.20
609 651275 ด.ช. นภัสกรณ์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 11.20
609 650161 ด.ช. กิตติ์กวิน ตั้งเกียรติตระกูล ป.6 11.20
609 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 11.20
609 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 11.20
609 651395 ด.ช. ผลิธรรม มีสุข ป.4 11.20
609 652179 ด.ช. คณิศร พุฒพินิจ ป.6 11.20
609 650494 ด.ช. ภาวี พฤฒิวรกุลชัย ป.5 11.20
609 652739 ด.ญ. สริตา บุญเติม ป.5 11.20
609 651160 ด.ญ. วริศรา คำจีน ป.4 11.20
609 652467 ด.ช. วชิรวิทย์ ขจรวิถีจิตต์ ป.6 11.20
609 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 11.20
609 651897 ด.ช. สิริ เตลผล ป.5 11.20
755 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 10.40
755 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 10.40
755 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 10.40
755 651023 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.6 10.40
755 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 10.40
755 651000 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.6 10.40
755 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 10.40
755 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 10.40
755 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 10.40
755 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 10.40
755 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 10.40
755 650567 ด.ช. คู่บุญ จิตตวงค์ ป.6 10.40
755 652468 ด.ญ. อนันตญา อนันตรุจกุล ป.6 10.40
755 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 10.40
755 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 10.40
755 651018 ด.ช. ศุภกร ภัทรเตชาวัฒน์ ป.6 10.40
755 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 10.40
755 651155 ด.ญ. เพ็ญพิชชา โพธิ์ปริสุทธิ์ ป.6 10.40
755 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 10.40
755 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 10.40
755 652139 ด.ช. วสุธรณ์ คำพิมลหิรัญรัช ป.6 10.40
755 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 10.40
755 650582 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.6 10.40
755 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 10.40
755 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 10.40
755 652377 ด.ญ. กัญญ์วรา เถาทับนุ่ม ป.6 10.40
755 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 10.40
755 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 10.40
755 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 10.40
755 650053 ด.ช. อรรถ ภูมิจิตร ป.5 10.40
755 652591 ด.ญ. รินรดา รอดเมื่อ ป.6 10.40
755 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 10.40
755 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 10.40
755 652787 ด.ญ. ณัฐณกัญญ์ อภิชาจุติกันต์ ป.6 10.40
755 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 10.40
755 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 10.40
755 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 10.40
755 652079 ด.ช. สัณหณัฐ วิชัย ป.6 10.40
755 651195 ด.ญ. กวิสรา กาญจนรัตน์ ป.6 10.40
755 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 10.40
755 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 10.40
755 650234 ด.ญ. กันตินันท์ แจ้งวัง ป.6 10.40
755 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 10.40
755 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 10.40
755 652059 ด.ญ. ปทิตตา แสงรัตน์ ป.6 10.40
755 651006 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.5 10.40
755 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 10.40
755 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 10.40
755 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 10.40
755 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 10.40
755 650890 ด.ญ. โสภิดา เนียมขันธ์ ป.6 10.40
755 650387 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ชุณหรัตน์ ป.5 10.40
755 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 10.40
755 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 10.40
755 650413 ด.ญ. อรอินทุ์ ก๋งอุบล ป.5 10.40
755 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 10.40
755 650898 ด.ช. ชวภัฏ ศรีปริญโญทัย ป.6 10.40
755 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 10.40
755 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 10.40
755 651465 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.6 10.40
755 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 10.40
755 651187 ด.ช. พุธสณี มณฑา ป.6 10.40
755 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 10.40
755 652557 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.6 10.40
755 650236 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.6 10.40
755 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 10.40
755 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 10.40
755 653032 ด.ญ. ณัฐสินี อภิรัตน์โรจนกุล ป.6 10.40
755 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 10.40
755 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 10.40
755 652265 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.6 10.40
755 652156 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 10.40
755 651780 ด.ญ. อรนภา ชัยภักดี ป.6 10.40
755 651671 ด.ช. พีรวิชญ์ ดีเสมอ ป.6 10.40
755 650152 ด.ญ. ปวันรัตน์ จันทร์อินทร์ ป.6 10.40
755 650625 ด.ญ. ชญานิษฐ์ เกตุสุวรรณ ป.6 10.40
755 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 10.40
755 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 10.40
755 652420 ด.ญ. ปทิตตา พิศิษฐการ ป.6 10.40
755 650007 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.6 10.40
755 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 10.40
755 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 10.40
755 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 10.40
755 650475 ด.ช. ตรัยคุณ เริงรักษ์ ป.6 10.40
755 652363 ด.ญ. พัชญ์พิดา วงศ์ไชยสาคร ป.5 10.40
755 652537 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.5 10.40
755 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 10.40
755 652066 ด.ช. ธนภัทร คำคม ป.6 10.40
755 651055 ด.ญ. ปริชมน ทรัพย์สิทธิพงศ์ ป.6 10.40
755 651334 ด.ญ. ญาดา สมรรถสุวรรณ ป.6 10.40
755 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 10.40
755 652262 ด.ญ. กนกนุช ปุณประวัติ ป.6 10.40
755 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 10.40
755 651010 ด.ญ. พิมพ์นารา ศรีมันทยามาศ ป.6 10.40
755 650741 ด.ญ. นิรินธนา รักในศิล ป.6 10.40
755 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 10.40
755 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 10.40
755 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 10.40
755 652641 ด.ญ. ณัชชา เครือเนียม ป.6 10.40
755 650963 ด.ช. กวินภพ ชินเมธีพิทักษ์ ป.6 10.40
755 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 10.40
755 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 10.40
755 652316 ด.ญ. ณัฏฐณิชา มีแสง ป.6 10.40
755 653022 ด.ช. สิรภพ ภมรมานพ ป.6 10.40
755 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 10.40
755 651730 ด.ช. ธีรวีร์ อัตต์สินทอง ป.4 10.40
755 652513 ด.ช. นิพัทธ์ เดชจริง ป.6 10.40
755 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 10.40
755 651651 ด.ญ. ธันยรสธร วงษ์วัฒนา ป.6 10.40
755 650364 ด.ช. กฤชวริทธิ์ งามเลิศประเสริฐ ป.6 10.40
755 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 10.40
755 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 10.40
755 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 10.40
755 650555 ด.ช. ภูวนนท์ มีวอน ป.6 10.40
755 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 10.40
755 651035 ด.ช. ภัตธนสันต์ เตชนะรุ่งโรจน์ ป.5 10.40
755 650577 ด.ญ. อรรวินท์ มังคลรังษี ป.6 10.40
755 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 10.40
755 650280 ด.ช. พลณัฏฐ์ ทรัพย์มี ป.6 10.40
755 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 10.40
755 652058 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.5 10.40
755 651869 ด.ญ. ณัฐนันท์ คำพอง ป.6 10.40
755 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 10.40
755 652883 ด.ช. ธนัยนันท์ รัตนะ ป.6 10.40
755 651158 ด.ญ. สุวิชาดา คำจีน ป.6 10.40
755 650525 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.6 10.40
755 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 10.40
755 650380 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.5 10.40
755 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 10.40
755 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 10.40
755 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 10.40
755 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 10.40
755 651864 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.6 10.40
755 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 10.40
755 651255 ด.ญ. กฤตญาดา ศิริมังคะลา ป.5 10.40
755 652248 ด.ช. ชนุตม์ ชนะศิลศรีโยธิน ป.6 10.40
755 651088 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.6 10.40
755 650116 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.6 10.40
755 651492 ด.ช. ณภัทร ตากมัจฉา ป.5 10.40
755 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 10.40
755 650545 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.6 10.40
755 650607 ด.ญ. มนัญชยา สุกใส ป.4 10.40
755 651885 ด.ญ. พัทรดา วงศ์สถาพร ป.6 10.40
755 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 10.40
755 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 10.40
755 652007 ด.ญ. ธนชาภัทร มีสมญาณ ป.6 10.40
755 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 10.40
755 651392 ด.ช. เทพประสิทธิ์ เอี่ยมอำนวย ป.5 10.40
755 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 10.40
755 650701 ด.ช. ตรีศิลป์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ ป.6 10.40
755 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 10.40
755 651905 ด.ช. วชิรวิทย์ ทองเนตร ป.6 10.40
755 651693 ด.ญ. ณัฐวรรณ เอื้อมเสถียรพร ป.6 10.40
755 651659 ด.ช. ชยพัทธ์ เคนศรี ป.6 10.40
755 652457 ด.ญ. สุกฤตา ขวัญแก้ว ป.6 10.40
755 651732 ด.ญ. ปาณิสรา วงศ์ใหญ่ ป.5 10.40
755 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 10.40
755 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 10.40
755 651967 ด.ช. พนัฏฐกรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ป.6 10.40
755 650150 ด.ช. ธีรโชติ ยงวานิชจิต ป.5 10.40
755 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 10.40
916 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 9.60
916 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 9.60
916 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 9.60
916 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 9.60
916 650640 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.6 9.60
916 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 9.60
916 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 9.60
916 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 9.60
916 651929 ด.ช. เขมทัต วีณิน ป.6 9.60
916 652661 ด.ญ. จุฑาทิพย์ รอดลอยทุกข์ ป.6 9.60
916 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 9.60
916 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 9.60
916 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 9.60
916 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 9.60
916 651105 ด.ช. กษิดิ์ธรรม สื่อไพบูลย์ ป.6 9.60
916 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 9.60
916 651969 ด.ญ. สุภานิษา วงษ์รอด ป.6 9.60
916 650848 ด.ช. กานตธีร์ สุ่มอิ่ม ป.6 9.60
916 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 9.60
916 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 9.60
916 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 9.60
916 651145 ด.ญ. พัณณิตา เสมจร ป.6 9.60
916 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 9.60
916 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 9.60
916 652756 ด.ช. วัชระวิชญ์ มธุรันยานนท์ ป.6 9.60
916 652894 ด.ช. วรากร มนต์คาถา ป.6 9.60
916 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 9.60
916 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 9.60
916 651315 ด.ช. กฤตภาส กิจสัมนางกูร ป.6 9.60
916 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 9.60
916 650248 ด.ช. ประพล คงสกุล ป.6 9.60
916 650352 ด.ญ. พลอยนภัส โกมลารชุน ป.6 9.60
916 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 9.60
916 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 9.60
916 652154 ด.ช. นรวัชร์ นาคผุด ป.6 9.60
916 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 9.60
916 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 9.60
916 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 9.60
916 651973 ด.ช. คุณาวิตต์ สำราญสุข ป.6 9.60
916 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 9.60
916 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 9.60
916 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 9.60
916 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 9.60
916 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 9.60
916 652257 ด.ญ. นีราวรินทร์ นรัจฉริยางกูร ป.5 9.60
916 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 9.60
916 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 9.60
916 651528 ด.ช. ปพนกร เททะสังข์ ป.6 9.60
916 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 9.60
916 652405 ด.ญ. นลินรัตน์ คิคูชิ ป.6 9.60
916 650001 ด.ช. สิทธิภาคย์ กาบทอง ป.6 9.60
916 651091 ด.ญ. วานิษฎ์ฉมา เจียมพัฒนขจร ป.6 9.60
916 651412 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง ป.5 9.60
916 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 9.60
916 650927 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ ใหม่ตัน ป.5 9.60
916 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 9.60
916 650713 ด.ช. ธนภัทร เชี่ยวชาญ ป.6 9.60
916 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 9.60
916 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 9.60
916 652278 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 9.60
916 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 9.60
916 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 9.60
916 651323 ด.ญ. ธันยพัฒน์ ถาวรเลิศชัย ป.6 9.60
916 652523 ด.ช. พรพิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ ป.5 9.60
916 650448 ด.ญ. ฐิรญา ปรีดิ์จิตตานนท์ ป.6 9.60
916 652192 ด.ช. รัชเดช นิลเปล่งแสง ป.5 9.60
916 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 9.60
916 651159 ด.ช. น่านน้ำ แก้วอุบล ป.6 9.60
916 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 9.60
916 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 9.60
916 652049 ด.ช. อังศุ รุ้งรุจิเมฆ ป.6 9.60
916 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 9.60
916 652263 ด.ญ. ณฐิตา สินสุวรรณ ป.4 9.60
916 652174 ด.ช. จิราวัฒน์ เรืองธัญยธรณ์ ป.6 9.60
916 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 9.60
916 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 9.60
916 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 9.60
916 652289 ด.ช. นราวิชญ์ จันทประดิษฐ ป.6 9.60
916 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 9.60
916 650858 ด.ญ. ณัฐกฤตา ทองดี ป.4 9.60
916 650179 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.6 9.60
916 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 9.60
916 652456 ด.ช. สรธร มีชัย ป.6 9.60
916 652624 ด.ญ. ธีร์จุฑา ทัพเสนีย์ ป.5 9.60
916 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 9.60
916 650023 ด.ช. วรุฒม์ สุขสมจิตร ป.6 9.60
916 651569 ด.ญ. วณิชญา ไตรยวงค์ ป.6 9.60
916 650865 ด.ช. จรัสไชย ศรีประภากร ป.6 9.60
916 650245 ด.ญ. สุพัชร์ภรณ์ ประดิษฐสอน ป.5 9.60
916 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 9.60
916 650096 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ทิพย์รัตน์ ป.6 9.60
916 650559 ด.ญ. กชณา เจริญศุภนิมิตร ป.5 9.60
916 651376 ด.ช. ปิธิพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ป.4 9.60
916 650050 ด.ช. ณพัชร เลขะชัย ป.5 9.60
916 650599 ด.ช. ธนาพล ลักษมีคุณากร ป.6 9.60
916 650880 ด.ญ. ณฐมน สโกฟิวด์ ป.6 9.60
916 652403 ด.ช. ปัณณชา เพชรฤทธิ์ ป.6 9.60
916 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 9.60
916 650153 ด.ช. ปฐวี บัณฑิตกุล ป.5 9.60
916 651542 ด.ช. ภูดิศ อุณอนันต์ ป.5 9.60
916 651848 ด.ช. ธนภัทร เทียนถาวร ป.6 9.60
916 650740 ด.ช. ชนนันท์ ศรารัชต์ ป.5 9.60
916 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 9.60
916 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 9.60
916 651039 ด.ช. รัชพงศ์ โคตรประทุม ป.6 9.60
916 650822 ด.ญ. กันยาวีร์ หาญพัฒนะนุสรณ์ ป.6 9.60
916 652469 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีเชาว์ ป.5 9.60
916 650070 ด.ช. ปิยังกูร ธัญญาหาร ป.6 9.60
916 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 9.60
916 652347 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.6 9.60
916 650861 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.6 9.60
916 650922 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.6 9.60
916 651258 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.5 9.60
916 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 9.60
916 650723 ด.ช. ศรัณภัสร์ มากเกตุ ป.6 9.60
916 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 9.60
916 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 9.60
916 651621 ด.ช. ภูมิพัฒน์ นิรันพรพุทธา ป.6 9.60
916 652877 ด.ญ. สุชานิดา นรสิงห์ ป.6 9.60
916 652044 ด.ญ. วรณัน ดำสี ป.4 9.60
916 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 9.60
916 651819 ด.ญ. ณปภัช อุบลรัตนสกุล ป.5 9.60
916 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 9.60
916 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 9.60
916 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 9.60
916 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 9.60
916 650072 ด.ญ. วิมพ์วิภา การทรัพย์เวชกิจ ป.5 9.60
916 651015 ด.ช. ธชนัฐ สิริกุลพิบูลย์ ป.6 9.60
916 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 9.60
916 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 9.60
916 650497 ด.ญ. อุรวี คนชม ป.6 9.60
916 650928 ด.ช. ทีฆณัฏฐ์ แตงตาด ป.5 9.60
916 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 9.60
916 651991 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.6 9.60
916 650141 ด.ญ. ยูราวรรณ ศรีสุวรรณ ป.6 9.60
916 651792 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.6 9.60
916 652221 ด.ช. ปวรปรัชญ์ ทองงาม ป.6 9.60
916 652148 ด.ช. พีรวิชญ์ เขียวสนั่น ป.6 9.60
916 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 9.60
916 651786 ด.ช. ชุติพนธ์ สุขกาย ป.5 9.60
916 650779 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.6 9.60
916 650444 ด.ญ. ปารัชชฎา ชวาลรติกุล ป.4 9.60
916 651910 ด.ญ. กษิรา ชวเลิศสกุล ป.6 9.60
916 651138 ด.ญ. นาถลดา ทองพันชั่ง ป.5 9.60
916 650818 ด.ญ. เตชิตา ศิริปภาโชติ ป.5 9.60
916 652694 ด.ญ. พิญญ์พัชร์ จิรบันดาลสุข ป.6 9.60
916 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 9.60
916 652972 ด.ช. กฤษตฤณ อินทร์แจ้ง ป.4 9.60
916 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 9.60
916 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 9.60
916 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 9.60
916 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 9.60
916 650949 ด.ช. เดชาธร กิตติโชควัฒนา ป.6 9.60
916 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 9.60
916 651989 ด.ช. นิพพิชฌน์ ก๋อยสุวรณ ป.6 9.60
916 651048 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.6 9.60
916 651452 ด.ญ. กัลยรักษ์ มณีวาศ ป.6 9.60
916 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 9.60
916 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 9.60
916 651202 ด.ช. อัครวรรธน์ พุฒแก้ว ป.6 9.60
916 650306 ด.ญ. วรภร รักทอง ป.4 9.60
916 652484 ด.ช. พสิษฐ์ อัญมณีเจริญ ป.5 9.60
916 650754 ด.ช. สุธีรัชต์ สุธรรมพิทักษ์ ป.5 9.60
916 651601 ด.ญ. ณัฐธนันท์ จันทร์บัว ป.6 9.60
916 650316 ด.ญ. รินลดา เติมบริรักษ์ ป.5 9.60
916 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 9.60
916 651183 ด.ญ. ณภัทธิรา มะณีแสง ป.5 9.60
1083 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 8.80
1083 650180 ด.ช. มณฑล ศรีอินทสุทธิ์ ป.6 8.80
1083 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 8.80
1083 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 8.80
1083 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 8.80
1083 651063 ด.ช. อิทธิกร โนรีเวช ป.6 8.80
1083 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 8.80
1083 650578 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.6 8.80
1083 651931 ด.ช. ณัฐวัศห์ รูปพรม ป.6 8.80
1083 651990 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.6 8.80
1083 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 8.80
1083 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 8.80
1083 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 8.80
1083 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 8.80
1083 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 8.80
1083 651850 ด.ญ. นพรรษอร ผลิใบ ป.6 8.80
1083 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 8.80
1083 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 8.80
1083 651855 ด.ช. สรวิชญ์ สุทธิสุข ป.6 8.80
1083 652637 ด.ช. สรวิศ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 8.80
1083 650613 ด.ญ. พิมพ์ฐดา ธนโชคชัยพงศ์ ป.6 8.80
1083 652394 ด.ญ. อริญชย์ เตสุชาตะ ป.6 8.80
1083 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 8.80
1083 652854 ด.ช. พชฎะ กรุณามัย ป.6 8.80
1083 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 8.80
1083 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 8.80
1083 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 8.80
1083 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 8.80
1083 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 8.80
1083 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 8.80
1083 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 8.80
1083 651065 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.6 8.80
1083 651580 ด.ช. ณัฐรุจ บุญจารุพงศ์ ป.6 8.80
1083 651984 ด.ญ. อภิชญา กิจจะการะ ป.6 8.80
1083 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 8.80
1083 652108 ด.ช. ชยุต ลิ้มวรรณะกูล ป.6 8.80
1083 651450 ด.ช. ศิวกรณ์ บุญหนุน ป.5 8.80
1083 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 8.80
1083 652522 ด.ช. ทำนุรัฐ ตันไพบูลย์ ป.6 8.80
1083 652639 ด.ช. ชวิน ศิริพันธ์ ป.6 8.80
1083 650005 ด.ญ. เขมณิช ชัยยุตต์ ป.5 8.80
1083 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 8.80
1083 651684 ด.ญ. ณสิริ สินุธก ป.5 8.80
1083 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 8.80
1083 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 8.80
1083 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 8.80
1083 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 8.80
1083 652716 ด.ญ. กุริศรา ต๊ะตา ป.6 8.80
1083 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 8.80
1083 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 8.80
1083 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 8.80
1083 652919 ด.ช. ภวัต ฤทธิผลิน ป.6 8.80
1083 651463 ด.ญ. ศศิณัฐ วังโสม ป.5 8.80
1083 651013 ด.ช. สวัชกร สันตยานนท์ ป.6 8.80
1083 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 8.80
1083 652721 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช ป.6 8.80
1083 652611 ด.ญ. บุญญิสา ชื่นตะโก ป.6 8.80
1083 652647 ด.ญ. ณัฐภัสสร เสนากัสป์ ป.6 8.80
1083 651611 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.6 8.80
1083 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 8.80
1083 651090 ด.ช. กรณภว์ พุทธิพาลี ป.6 8.80
1083 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 8.80
1083 650641 ด.ญ. สกุลยา มหาบุณย์ ป.6 8.80
1083 650940 ด.ช. ธาวิน กองมณี ป.5 8.80
1083 650435 ด.ช. ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ป.5 8.80
1083 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 8.80
1083 651849 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.6 8.80
1083 651587 ด.ญ. อัยยาดา ชวดชุม ป.6 8.80
1083 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 8.80
1083 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 8.80
1083 651433 ด.ญ. ฐิตารีย์ คำจันทร์ ป.6 8.80
1083 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 8.80
1083 651540 ด.ญ. นรีรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ ป.5 8.80
1083 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 8.80
1083 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 8.80
1083 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 8.80
1083 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 8.80
1083 652311 ด.ช. ณภัทร ดีคำ ป.5 8.80
1083 652521 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.4 8.80
1083 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 8.80
1083 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 8.80
1083 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 8.80
1083 650255 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.6 8.80
1083 652987 ด.ญ. พิชญ์กานต์ ทองปาน ป.5 8.80
1083 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 8.80
1083 652243 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.6 8.80
1083 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 8.80
1083 652952 ด.ช. ภากร หงษ์หิรัญเรือง ป.6 8.80
1083 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 8.80
1083 651553 ด.ญ. ฐิติภัทรา พรมเวียง ป.6 8.80
1083 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 8.80
1083 652649 ด.ช. ณพสิทธิ์ ลิพลธา ป.4 8.80
1083 651233 ด.ญ. เป็นบุญ คมสัน ป.6 8.80
1083 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 8.80
1083 652940 ด.ญ. นวพร แสงจันทร์ ป.5 8.80
1083 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 8.80
1083 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 8.80
1083 651381 ด.ญ. ธีร์วรา โล้วมั่นคง ป.4 8.80
1083 651852 ด.ช. พิชญภูมิ บุตรวงศ์โสภา ป.4 8.80
1083 652474 ด.ญ. โชติกา เหล่าบุศณ์อนันต์ ป.5 8.80
1083 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 8.80
1083 650283 ด.ช. นฤเทพ สุขโสภี ป.5 8.80
1083 651858 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.6 8.80
1083 652189 ด.ญ. สโรชภัทร์ อนุสรณ์พาณิชย์ ป.5 8.80
1083 652996 ด.ช. พัชระพล วิริยะสมบัติ ป.5 8.80
1083 650645 ด.ญ. พิชชาพร สุขใจ ป.5 8.80
1083 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 8.80
1083 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 8.80
1083 650019 ด.ญ. สิริรัตน์ บุญปาลิต ป.6 8.80
1083 652547 ด.ช. ภาสวุฒิ อนันตเจริญ ป.6 8.80
1083 651620 ด.ช. ณัฏฐ์วรันธร วิเศษอักษร ป.5 8.80
1083 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 8.80
1083 652291 ด.ช. พุธพงศ์ พิมพ์ทอง ป.6 8.80
1083 652805 ด.ช. อัฑฒกร มงคลคี ป.6 8.80
1083 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 8.80
1083 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 8.80
1083 650309 ด.ญ. เมธปิยา อุดมทัศนีย์ ป.5 8.80
1083 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 8.80
1083 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 8.80
1083 650823 ด.ช. บารมี รักสัตย์ ป.5 8.80
1083 653008 ด.ช. ภัทรดนัย ยอดนารี ป.6 8.80
1083 652212 ด.ญ. พิศรา หอมแก้ว ป.6 8.80
1083 651789 ด.ช. ไชยพัฒน์ โพธิ์เวชกุล ป.5 8.80
1083 650513 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.6 8.80
1083 650339 ด.ช. พุทธิวงศ์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 8.80
1083 650687 ด.ช. กิตตินันท์ สว่างเพชร ป.6 8.80
1083 652815 ด.ญ. เพชรลดา สุขเสมอ ป.5 8.80
1083 650273 ด.ช. พากร ดุลยนนท์ ป.5 8.80
1083 652490 ด.ญ. ปพิชญา เขาถ้ำทอง ป.6 8.80
1083 650224 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.6 8.80
1083 651543 ด.ญ. สุพิชชา ไชยอิ่นคำ ป.5 8.80
1083 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 8.80
1083 652494 ด.ช. ณฐกร พวงสวัสดิ์ ป.6 8.80
1083 650374 ด.ช. ปัณณทัต นาคสวัสดิ์ ป.5 8.80
1083 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 8.80
1083 651715 ด.ช. ณัฐภูมิ มะลิเรือง ป.6 8.80
1083 652188 ด.ญ. กานต์ชุดา กฤษฎาอริยชน ป.5 8.80
1083 651297 ด.ญ. ลฎาภา วิชัยโย ป.5 8.80
1083 651358 ด.ญ. ฐิตารีย์ มะลิรัตน์ ป.5 8.80
1083 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 8.80
1083 650923 ด.ญ. ปทิตตา นาสิงคาร ป.5 8.80
1224 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 8.00
1224 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 8.00
1224 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 8.00
1224 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 8.00
1224 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 8.00
1224 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 8.00
1224 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 8.00
1224 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 8.00
1224 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 8.00
1224 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 8.00
1224 652845 ด.ช. สิริภพ โขวิฑูรกิจ ป.6 8.00
1224 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 8.00
1224 652151 ด.ช. พร้อมบุญ สังข์สุวรรณ ป.5 8.00
1224 650125 ด.ญ. ศุภรา ฉันทพันธุ์ ป.6 8.00
1224 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 8.00
1224 652828 ด.ญ. ญดา ชาปัญญา ป.5 8.00
1224 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 8.00
1224 651266 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.6 8.00
1224 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 8.00
1224 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 8.00
1224 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 8.00
1224 652886 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ตันฮู้ ป.5 8.00
1224 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 8.00
1224 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 8.00
1224 650146 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.6 8.00
1224 650419 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.4 8.00
1224 652767 ด.ญ. มติมนต์ เหมือนนรุท ป.6 8.00
1224 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 8.00
1224 651711 ด.ญ. กัลย์ณพร ตันวรเศรษฐี ป.6 8.00
1224 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 8.00
1224 652691 ด.ญ. อุษามณี ชูศรีธนวรรธน์ ป.4 8.00
1224 651008 ด.ญ. นันท์นภัส ทองประดับ ป.6 8.00
1224 651573 ด.ช. พีรวิชญ์ ร่วมนาพะยา ป.6 8.00
1224 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 8.00
1224 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 8.00
1224 652147 ด.ญ. ธณิชา ศรีสุตา ป.6 8.00
1224 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 8.00
1224 651596 ด.ญ. ลักษณียา นาคสุก ป.6 8.00
1224 652686 ด.ช. ชิษณุ ศรีเจริญ ป.6 8.00
1224 650509 ด.ญ. นระฟ้า ผลาวัลย์ ป.6 8.00
1224 651892 ด.ญ. ภัทราพร คำบุญเรือง ป.6 8.00
1224 651735 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.6 8.00
1224 652409 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.6 8.00
1224 650938 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.6 8.00
1224 651648 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 8.00
1224 652795 ด.ญ. ภวิตา นางแย้ม ป.5 8.00
1224 652560 ด.ช. พชรดณัย โกมลสิงห์ ป.5 8.00
1224 651094 ด.ญ. ชยพัทธ์ กรกิจสุวรรณ ป.5 8.00
1224 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 8.00
1224 652873 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.4 8.00
1224 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 8.00
1224 651555 ด.ญ. ฤติมา รัตนภิญโญวงศ์ ป.6 8.00
1224 653011 ด.ช. ธนกฤต บุญส่งธนารักษ์ ป.5 8.00
1224 652978 ด.ช. กรภณ อยู่ยืน ป.6 8.00
1224 652697 ด.ญ. ชนัญชิตา จารุสิริสวัสดิ์ ป.5 8.00
1224 652006 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.6 8.00
1224 650194 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.6 8.00
1224 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 8.00
1224 650944 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.6 8.00
1224 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 8.00
1224 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 8.00
1224 650911 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.5 8.00
1224 652244 ด.ช. ชูเดช ชิงช่วงชัย ป.4 8.00
1224 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 8.00
1224 650440 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.6 8.00
1224 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 8.00
1224 651942 ด.ช. ชนันธร การะเกตุ ป.5 8.00
1224 652085 ด.ญ. อิสริยา อภิวันทนกุล ป.5 8.00
1224 650479 ด.ญ. ฟ้าใส หลักเมือง ป.4 8.00
1224 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 8.00
1224 652914 ด.ช. ปารุส ป้อมเรือง ป.6 8.00
1224 651877 ด.ญ. ภูริชา เชาวริทธิ์ ป.5 8.00
1224 651458 ด.ญ. ณิพพิชฌน์ เกียรติศิริ ป.5 8.00
1224 652715 ด.ช. วริศร์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ป.6 8.00
1224 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 8.00
1224 652241 ด.ญ. ณภัทร สว่างศรี ป.6 8.00
1224 650856 ด.ช. วิรุฬพงศ์ พุ่มพวง ป.6 8.00
1224 651157 ด.ช. ชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ ป.6 8.00
1224 652847 ด.ช. กวิณปภัสสร์ เลือดไทย ป.4 8.00
1224 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 8.00
1224 652279 ด.ญ. กันต์รพี โม้ดา ป.5 8.00
1224 650674 ด.ญ. ชีม ภูมิสิงหราช ป.4 8.00
1224 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 8.00
1224 652814 ด.ช. พลภัทร สุวัฑฒนา ป.4 8.00
1224 652818 ด.ช. พลัฏฐ์ ผลาสินธุ์ ป.6 8.00
1224 651661 ด.ญ. คณัสวรรณ เพชรพัลลภ ป.6 8.00
1224 651146 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.6 8.00
1224 652965 ด.ญ. ปณิฐสรา จึงสมประสงค์ ป.6 8.00
1224 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 8.00
1224 652219 ด.ญ. ณฐมน คงจันทร์ ป.6 8.00
1224 652564 ด.ญ. ธาราทิพย์ ทนงศักดิ์ ป.5 8.00
1224 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 8.00
1224 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 8.00
1224 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 8.00
1224 651365 ด.ช. พชร ตระกูลมณีเนตร ป.5 8.00
1224 653009 ด.ช. นนทพัทธ์ เสมศรี ป.5 8.00
1224 651475 ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ ป.6 8.00
1224 651523 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.6 8.00
1224 652936 ด.ช. ญาณกวี อินพลับ ป.6 8.00
1224 652880 ด.ญ. ฉัตร์นลิน ณัทสิริสิรภัทร ป.5 8.00
1224 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 8.00
1224 652185 ด.ช. ปุญญะ ชินวิกรานต์ ป.6 8.00
1224 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 8.00
1224 650401 ด.ญ. คุณัญญา ตันนุกิจ ป.6 8.00
1224 651815 ด.ช. เสกฐวุฒิ ศรีพุฒ ป.6 8.00
1224 651993 ด.ช. ปริญญ์ อุ้ยนิรันดรกุล ป.5 8.00
1224 651912 ด.ญ. กฤติญา ชวเลิศสกุล ป.4 8.00
1224 650119 ด.ช. อัยยวัฒน์ สว่างสินธุ์ ป.4 8.00
1224 651998 ด.ช. นรบดี อาจกล้า ป.5 8.00
1224 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 8.00
1224 650793 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.6 8.00
1224 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 8.00
1224 650724 ด.ญ. พัชญ์พิดา ขำสา ป.6 8.00
1224 650750 ด.ช. รณกร ด่านไทยนำ ป.6 8.00
1224 653020 ด.ช. ธาดาดล ผลจันทร์ ป.6 8.00
1224 652761 ด.ญ. แพรแก้ว เชื้อกุณะ ป.6 8.00
1224 651204 ด.ญ. ธันย์ชนก ตั้งวัฒนกิตติกุล ป.6 8.00
1224 651133 ด.ญ. ศิศิรา พวงสำลี ป.6 8.00
1224 650924 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.6 8.00
1224 651600 ด.ญ. อณัญญา สินประเสริฐ ป.6 8.00
1224 651170 ด.ญ. จินฏะนาภา จันทวี ป.5 8.00
1224 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 8.00
1224 650491 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.6 8.00
1224 650496 ด.ช. ธนยศ พวงจิตต์ ป.5 8.00
1224 651538 ด.ญ. ฐิติรัตน์ กันทอง ป.4 8.00
1224 650495 ด.ช. ณัฐนิติ เหมือนสุดใจ ป.5 8.00
1224 652102 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เสาวภาคย์ภูษิต ป.4 8.00
1224 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 8.00
1224 652932 ด.ญ. ณิชนิตา แพระบำ ป.5 8.00
1224 652251 ด.ช. ชัชกุล อาภานุรังษี ป.6 8.00
1354 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 7.20
1354 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 7.20
1354 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 7.20
1354 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 7.20
1354 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 7.20
1354 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 7.20
1354 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 7.20
1354 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 7.20
1354 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 7.20
1354 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 7.20
1354 651074 ด.ญ. ปาลิน ศรีสมานุวัตร ป.6 7.20
1354 650746 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ชัชวาลย์ ป.5 7.20
1354 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 7.20
1354 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 7.20
1354 650492 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.6 7.20
1354 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 7.20
1354 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 7.20
1354 652703 ด.ช. ณัฐพงศ์ ขำคง ป.6 7.20
1354 651841 ด.ช. ธีร์ดนัย เจริญสุขศิริ ป.5 7.20
1354 651703 ด.ช. วชิรวิทย์ เชิดฉันท์ ป.6 7.20
1354 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 7.20
1354 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 7.20
1354 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 7.20
1354 650216 ด.ช. วิชัยธร โกมลทัต ป.6 7.20
1354 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 7.20
1354 652060 ด.ช. ธปณัฐ โมรากุล ป.5 7.20
1354 652829 ด.ญ. นันทภัค ลีลาภรณ์ ป.6 7.20
1354 650979 ด.ญ. ภัทรวดี ศักดารณรงค์ ป.5 7.20
1354 650993 ด.ญ. ชนมน สุขุมาลพันธ์ ป.6 7.20
1354 652529 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.5 7.20
1354 650060 ด.ญ. ญาณพร อิ่่มอกใจ ป.6 7.20
1354 650623 ด.ช. วศิน ดำรงศีล ป.5 7.20
1354 651369 ด.ช. ธีธัช ชูสกุล ป.5 7.20
1354 651925 ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล ป.5 7.20
1354 652091 ด.ช. ณัฐภัทร มีอำนาจ ป.6 7.20
1354 650437 ด.ช. กิตติกร ดอนพรไพร ป.6 7.20
1354 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 7.20
1354 651462 ด.ญ. คีรติ ผ่องโสภณ ป.6 7.20
1354 652763 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ทรัพย์กรกุล ป.4 7.20
1354 652272 ด.ญ. พิมมาดา จินตนการ ป.5 7.20
1354 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 7.20
1354 650450 ด.ช. ณพวิทย์ บุญญราศรี ป.6 7.20
1354 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 7.20
1354 650669 ด.ญ. ปภัสสร ด่านเจริญ ป.6 7.20
1354 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 7.20
1354 651986 ด.ญ. เขมวันต์ ดุราศวิน ป.5 7.20
1354 651290 ด.ญ. ขวัญช้าว ชิดใจ ป.5 7.20
1354 651175 ด.ญ. วิมพ์ญาดา สุขารมณ์ ป.5 7.20
1354 650237 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.6 7.20
1354 651111 ด.ช. ปัญญากร วิภาสวัชรโยธิน ป.6 7.20
1354 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 7.20
1354 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 7.20
1354 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 7.20
1354 652830 ด.ญ. รวิศรา เกียรติยศเจริญ ป.4 7.20
1354 650040 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา วรจิตวรรณากุล ป.6 7.20
1354 650499 ด.ช. อชิรวิชญ์ ปิยะสัจจบูลย์ ป.5 7.20
1354 650012 ด.ช. กันตพงศ์ บุญมาก ป.6 7.20
1354 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 7.20
1354 653030 ด.ญ. จินดาภร ทองคำ ป.6 7.20
1354 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 7.20
1354 651067 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.6 7.20
1354 650010 ด.ญ. สุพิชชา ไทยรัตน์ ป.6 7.20
1354 650345 ด.ช. พัทธนันท์ สุวรรณรัศมี ป.6 7.20
1354 651248 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.6 7.20
1354 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 7.20
1354 650175 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.6 7.20
1354 652842 ด.ญ. วีรญา ล้วนวิเศษ ป.6 7.20
1354 652625 ด.ช. วริทธิ์ อึ้งจงเจตน์ ป.5 7.20
1354 651670 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.6 7.20
1354 651017 ด.ช. กันตพล สันติรัตนโชติ ป.5 7.20
1354 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 7.20
1354 651293 ด.ญ. ประกายแก้ว ใจสำคัญ ป.5 7.20
1354 652362 ด.ช. กันตพัฒน์ โชติธันยพัฒน์ ป.6 7.20
1354 652882 ด.ญ. ณัฎฐ์กานต์ อภิสิทธิ์ ป.5 7.20
1354 652844 ด.ช. วิชยุตม์ สมพฤกษ์ ป.6 7.20
1354 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 7.20
1354 651101 ด.ญ. อติกานต์ นิโครธานนท์ ป.5 7.20
1354 652276 ด.ช. ธนเทพ สุบรรณ์ ป.5 7.20
1354 652540 ด.ช. ศุภฤกษ์ ทองดี ป.5 7.20
1354 652195 ด.ช. รังสิมันตุ์ ตระกูลสมจิตต์ ป.6 7.20
1354 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 7.20
1354 650377 ด.ช. สิทธา ไพศาลทรัพย์ ป.5 7.20
1354 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 7.20
1354 650664 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.6 7.20
1354 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 7.20
1354 650618 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีนรวรรธน์ ป.6 7.20
1354 653038 ด.ช. กันต์กวี มรกฎ ป.5 7.20
1354 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 7.20
1354 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 7.20
1354 652999 ด.ช. ยุทธศาสตร์ เทพศรี ป.6 7.20
1354 652680 ด.ช. ณราวิชญ์ ผูกมณีคง ป.5 7.20
1354 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 7.20
1354 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 7.20
1354 651814 ด.ช. กตัญญ์วัฒน์ ศรีสมโชติ ป.4 7.20
1354 651309 ด.ญ. ธันยพร คำแสน ป.5 7.20
1354 650919 ด.ญ. นลินดา สุขศิวกร ป.5 7.20
1354 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 7.20
1354 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 7.20
1354 652284 ด.ญ. รชตพรรณ โพธิ์น้อย ป.6 7.20
1354 652322 ด.ญ. จิรภัทร โพธิ์สุวรรณ์ ป.5 7.20
1354 651420 ด.ช. พีรวิชญ์ บัวคลี่ใบ ป.6 7.20
1354 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 7.20
1354 651954 ด.ญ. อาคีรา ตระการรุ่งโรจน์ ป.5 7.20
1354 652833 ด.ญ. กัญญณัฐ กฤษณวรรณ ป.6 7.20
1354 651410 ด.ญ. นรัมภา เลิศนุวัฒน์ ป.5 7.20
1459 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 6.40
1459 650932 ด.ช. กิจนที ธนารัชพิชิต ป.6 6.40
1459 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 6.40
1459 651578 ด.ช. พสธร ศรไพศาล ป.6 6.40
1459 652696 ด.ญ. ณิชนันทน์ หลีสกุล ป.6 6.40
1459 650266 ด.ญ. อารดา เอกโองการ ป.5 6.40
1459 651223 ด.ช. ภัทริน กุลกุศล ป.6 6.40
1459 651758 ด.ช. รัชชานนท์ อภิชนบุตร ป.4 6.40
1459 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 6.40
1459 652888 ด.ช. ธาวิญ อินทพรต ป.4 6.40
1459 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 6.40
1459 651400 ด.ช. ปริญ ตันสถาวีรัฐ ป.5 6.40
1459 651741 ด.ช. ธนภัทร วงศ์บุญ ป.6 6.40
1459 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 6.40
1459 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 6.40
1459 652003 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ป.5 6.40
1459 650144 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ปรัชญาธรรมกร ป.6 6.40
1459 652025 ด.ช. วรวรรธน์ สุคนธะตามร์ ป.6 6.40
1459 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 6.40
1459 650061 ด.ญ. อรวรา กล้าตลุมบอน ป.6 6.40
1459 651071 ด.ช. ธีรวีร์ ปรีชาธร ป.6 6.40
1459 652114 ด.ช. ปฏิภาณ ธิติเชษฐ์ตระกูล ป.6 6.40
1459 652277 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.5 6.40
1459 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 6.40
1459 651056 ด.ญ. บุณฑริกา นุสาโต ป.6 6.40
1459 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 6.40
1459 651134 ด.ญ. กชวรรณ เดชผดุง ป.6 6.40
1459 652991 ด.ช. ภาสวิชญ์ สนสายันต์ ป.6 6.40
1459 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 6.40
1459 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 6.40
1459 650978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.6 6.40
1459 652867 ด.ญ. ชัญญาภัสร์ ขำอ่ำ ป.6 6.40
1459 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 6.40
1459 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 6.40
1459 650849 ด.ญ. ณัฐวรรณ จินดานนท์ ป.6 6.40
1459 652633 ด.ญ. ณัฐกฤตา ชัยประกิจ ป.6 6.40
1459 652870 ด.ช. ดิศกุล ศิลประดิษฐ์ ป.5 6.40
1459 650417 ด.ญ. มัทนศิกานต์ แสงประเสริฐ ป.6 6.40
1459 652117 ด.ญ. พิชามญชุ์ ยิ้มอำนวย ป.5 6.40
1459 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 6.40
1459 652228 ด.ญ. มนัสน้นท์ ทองรอด ป.6 6.40
1459 650336 ด.ญ. ศิริณ ละอองศรี ป.4 6.40
1459 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 6.40
1459 652515 ด.ช. ยิ่งคุณ ตันชัชวาล ป.6 6.40
1459 650277 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.6 6.40
1459 650866 ด.ช. พิภูวิศร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 6.40
1459 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 6.40
1459 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 6.40
1459 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 6.40
1459 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 6.40
1459 652182 ด.ญ. วรรณฤดี สกุลแพทย์ ป.6 6.40
1459 651835 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.6 6.40
1459 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 6.40
1459 651121 ด.ช. อนพัชร เพ็งยอด ป.5 6.40
1459 653005 ด.ช. พลากร ปัญญาวรากร ป.5 6.40
1459 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 6.40
1459 650548 ด.ช. ทรัพย์ทวี ยศพริ้งพันธ์ ป.6 6.40
1459 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 6.40
1459 651739 ด.ช. นราวิชญ์ จิรอาภากุล ป.6 6.40
1459 651826 ด.ช. ชวินธร เจริญราษฎร์ ป.5 6.40
1459 652958 ด.ช. ณวิชญ์ อัตนโถ ป.5 6.40
1459 650287 ด.ช. วรวีร์ ณัฐมหาธนานันท์ ป.6 6.40
1459 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 6.40
1459 652391 ด.ญ. อินทิรา พงษ์ยิ้ม ป.6 6.40
1459 651058 ด.ญ. ณุตรา มหาสิงห์ ป.4 6.40
1459 652039 ด.ช. แทนไท สินทนะโยธิน ป.5 6.40
1459 651451 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา มณฑาทอง ป.4 6.40
1459 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 6.40
1459 651495 ด.ญ. พาขวัญ อัครพิพัฒน์กุล ป.4 6.40
1459 652452 ด.ญ. สลิล อัชชะ ป.4 6.40
1529 650332 ด.ช. สมัชญ์ เดียวตระกูล ป.6 5.60
1529 650973 ด.ญ. จินตา นิมิตรนาวิน ป.6 5.60
1529 650997 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.6 5.60
1529 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 5.60
1529 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 5.60
1529 652398 ด.ญ. ดากานดา ขันตยาภรณ์ ป.6 5.60
1529 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 5.60
1529 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 5.60
1529 652975 ด.ญ. ชลชา ไหสุภา ป.6 5.60
1529 650159 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.6 5.60
1529 651107 ด.ช. อิทธิมนตร์ บัวจำรัส ป.6 5.60
1529 652410 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.6 5.60
1529 650484 ด.ญ. รวิภา ตั้งตรงกิจเจริญ ป.4 5.60
1529 650610 ด.ช. กิตินัทธ์ ฉัตรบูรภานันท์ ป.4 5.60
1529 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 5.60
1529 650133 ด.ญ. เบญญาภา ศรีสว่าง ป.4 5.60
1529 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 5.60
1529 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 5.60
1529 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 5.60
1529 650786 ด.ญ. ปุณญาดา เลิศทองมี ป.4 5.60
1529 652994 ด.ช. อิศรา เนตรรักษ์ ป.4 5.60
1529 650839 ด.ช. พสุภพ นาคะชาต ป.6 5.60
1529 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 5.60
1529 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 5.60
1529 650705 ด.ญ. ขวัญชีวี เคลือบมงคล ป.5 5.60
1529 651627 ด.ญ. มินทร์ลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.4 5.60
1529 652045 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.6 5.60
1529 652997 ด.ญ. เมธปรียา บุญธรรม ป.6 5.60
1529 652046 ด.ญ. ณิชนันทน์ พันธุ์สถิตย์วงศ์ ป.6 5.60
1529 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 5.60
1529 652904 ด.ช. พงศ์ภัทร วัฒนสุข ป.6 5.60
1529 652881 ด.ช. อชิรวัชร์ จิตเจริญปรนันท์ ป.4 5.60
1529 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 5.60
1529 652869 ด.ช. พัฒธาวินธ์ ลูกกลม ป.6 5.60
1529 650267 ด.ช. ธราธิป ธำรงศักดิ์สุวิทย์ ป.5 5.60
1529 651374 ด.ญ. กัลย์ฐิตา ชวศิริกุลฑล ป.5 5.60
1529 652217 ด.ช. พีระวิชย์ ขุนทอง ป.6 5.60
1529 652224 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ระบิลทศพร ป.6 5.60
1529 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 5.60
1529 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 5.60
1529 650434 ด.ช. ธนิกวินทว์ ฤกษ์สมสุนัย ป.4 5.60
1529 650826 ด.ญ. วรกมล เดชน้อย ป.6 5.60
1529 652973 ด.ญ. ญาณิศา จันทร์มั่งคั่ง ป.5 5.60
1529 652836 ด.ช. ชิติพัทธ์ ช้อนแก้ว ป.6 5.60
1529 652378 ด.ญ. ณหทัย วลัยพัชรา ป.6 5.60
1529 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 5.60
1529 652812 ด.ญ. ศุภิสรา ทองปอน ป.5 5.60
1529 652902 ด.ญ. ชนมน จีตนิยม ป.6 5.60
1529 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 5.60
1529 650975 ด.ญ. กณิษา จำปาทิพย์ ป.6 5.60
1529 650912 ด.ญ. จิรัญญา เบญจสัตย์กุล ป.4 5.60
1529 651210 ด.ช. ภนัษ เล่งเวหาสถิต ป.5 5.60
1529 652846 ด.ญ. รังสิมาพร อินทวิสัย ป.5 5.60
1529 652305 ด.ช. คทาธร พุทธรักษา ป.4 5.60
1529 650024 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.6 5.60
1529 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 5.60
1529 651083 ด.ช. สรวุฒ สังข์ทอง ป.6 5.60
1529 651782 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.5 5.60
1529 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 5.60
1529 652240 ด.ญ. สราวดี คำมอญ ป.6 5.60
1529 652312 ด.ญ. ชัญญาภัค ธัญญะเจริญ ป.4 5.60
1529 650896 ด.ช. ปัญญากร ปัญญาดี ป.6 5.60
1591 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 4.80
1591 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 4.80
1591 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 4.80
1591 650929 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.6 4.80
1591 652371 ด.ญ. กรชุดา ชื่นสุราษฎร์ ป.6 4.80
1591 652750 ด.ญ. ณิชา จงรุจินันท์ ป.5 4.80
1591 650080 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.5 4.80
1591 650211 ด.ช. ณฤต ศานติวัฒน์ ป.5 4.80
1591 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 4.80
1591 651109 ด.ช. ชวาล เปล่งวิทยา ป.6 4.80
1591 652954 ด.ช. ภูรินท์ ภควัตศิตานนท์ ป.6 4.80
1591 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 4.80
1591 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 4.80
1591 652042 ด.ช. นราวิชญ์ เตจะมา ป.5 4.80
1591 650299 ด.ญ. พรปวีณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ป.5 4.80
1591 650293 ด.ช. ธันศธรณ์ เหรียญมณี ป.6 4.80
1591 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 4.80
1591 651398 ด.ญ. กมลพร หลิน ป.6 4.80
1591 652384 ด.ญ. ธมนวรรณ ประถมวงษ์ ป.5 4.80
1591 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 4.80
1591 650329 ด.ช. อัครนันท์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 4.80
1591 652817 ด.ญ. ปุญญาภา เลิศสถาพรสุข ป.6 4.80
1591 652103 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.6 4.80
1591 652563 ด.ญ. พาขวัญ จิระนภากุลวัฒน์ ป.4 4.80
1591 650591 ด.ญ. ปัณฑ์ชนิต ไชยเหมวงศ์ ป.6 4.80
1591 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 4.80
1591 652014 ด.ช. ปณทัต พงศ์หริณ ป.4 4.80
1591 651676 ด.ญ. สุรัชนา ลิ้มอรุโณทัย ป.5 4.80
1591 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 4.80
1591 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 4.80
1591 652775 ด.ช. พลรวิกศ ตุงคะบรรหาร ป.6 4.80
1591 651720 ด.ญ. รณิชาธร ลำเจียกเทศ ป.6 4.80
1591 652024 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.6 4.80
1591 651623 ด.ญ. ไอรินลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.5 4.80
1591 652732 ด.ญ. ไอลดา สังวรวงษ์พนา ป.5 4.80
1591 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 4.80
1591 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 4.80
1591 652800 ด.ญ. บุณณดา สุ่มศรีสุวรรณ ป.4 4.80
1629 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 4.00
1629 652687 ด.ช. อธิกิตติ์ บำรุงเอื้อ ป.5 4.00
1629 651665 ด.ญ. พภัสสรณ์ สุขเจริญสมบัติ ป.6 4.00
1629 652451 ด.ช. ภูกันต์ วาดเขียน ป.6 4.00
1629 652746 ด.ช. พัณณ์เดชน์ ฐิติพรรณกุล ป.5 4.00
1629 651333 ด.ญ. ภคพร หมอยาดี ป.6 4.00
1629 652672 ด.ญ. รวินท์นิภา เหลืองสิริขจร ป.5 4.00
1629 652204 ด.ช. เพชร จันทร์ศรีบุตร ป.6 4.00
1629 650574 ด.ช. ณกรณ์ ธรรมโชติ ป.5 4.00
1629 650313 ด.ญ. ฐิติยาพร อยู่สุข ป.6 4.00
1629 651197 ด.ช. ศตายุ จินเลิศ ป.6 4.00
1629 651790 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.6 4.00
1629 652344 ด.ญ. สิลฎา ชัยรักษา ป.6 4.00
1629 652314 ด.ญ. พรประภา กมลเดชเดชา ป.6 4.00
1629 652501 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.6 4.00
1629 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 4.00
1629 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 4.00
1629 651370 ด.ช. อาชวิน เกียรตินิมิตรา ป.6 4.00
1629 651518 ด.ช. กิตติพศ มุกดาหาญ ป.6 4.00
1629 652216 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.5 4.00
1629 650105 ด.ญ. จิณณ์ณิชา ตั่นทรัพย์สิน ป.5 4.00
1650 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 3.20
1650 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 3.20
1650 652903 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.6 3.20
1650 652605 ด.ญ. จิรัชยา ใจยินดี ป.6 3.20
1650 652144 ด.ช. คณาธิป จันใด ป.5 3.20
1650 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 3.20
1650 651466 ด.ญ. อาทิตยา เสมารัตน์ ป.6 3.20
1650 650226 ด.ช. พาวิณส์ ธนวินท์ ป.5 3.20
1650 651517 ด.ช. ภิรกฤต เชาว์ภัทรเดชา ป.5 3.20
1650 651164 ด.ญ. จินตภา กิตติวัฒนางกูร ป.6 3.20
1650 650094 ด.ช. ศุทธิศิษฏ์ บัววิรัตน์ ป.5 3.20
1650 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 3.20
1662 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 2.40
1662 650824 ด.ช. สุรเศรษฐ์ พึ่งประชา ป.4 2.40
1664 651036 ด.ช. คริษฐ์ ลี่ ป.4 1.60
1664 650135 ด.ช. ชนนท์ หวังสมบูรณ์ศิริ ป.5 1.60
1666 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 0.00
1666 650021 ด.ญ. ณิชนันทน์ อ ป.4 0.00
1666 650008 ด.ญ. วฤณภา ศักดาบูรณโภคิน ป.6 0.00
1666 650078 ด.ช. ศตพงศ์ ปัทมโยธิน ป.4 0.00
1666 650117 ด.ช. ปิติ ธรรมโกวิท ป.6 0.00
1666 650209 ด.ช. ยศวินช์ เรืองสรรงามสิริ ป.5 0.00
1666 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 0.00
1666 650260 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.6 0.00
1666 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 0.00
1666 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 0.00
1666 650488 ด.ญ. ณัฐษา ฐิติรัตน์สานนท์ ป.6 0.00
1666 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 0.00
1666 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 0.00
1666 650465 ด.ช. ศิษฐวัชร โพยมรัตน์ ป.4 0.00
1666 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 0.00
1666 650532 ด.ญ. พรวรินท์ วันขวา ป.6 0.00
1666 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 0.00
1666 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 0.00
1666 650635 ด.ช. มรุเดช สงสุรินทร์ ป.5 0.00
1666 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 0.00
1666 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 0.00
1666 650783 ด.ช. คุณานันต์ สุขสุวานนท์ ป.6 0.00
1666 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 0.00
1666 650535 ด.ช. ปัญญา จิตทรงบุญ ป.6 0.00
1666 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 0.00
1666 650882 ด.ญ. ภคมน สโกฟิวด์ ป.4 0.00
1666 650913 ด.ญ. พิรุณา สุขศิวกร ป.6 0.00
1666 650798 ด.ช. พัฒนภัทร วิสัชนา ป.6 0.00
1666 650931 ด.ญ. Vinitara Satitviriyakul ป.6 0.00
1666 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 0.00
1666 650987 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.6 0.00
1666 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 0.00
1666 651086 ด.ช. ภูริช ทองเจียว ป.6 0.00
1666 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 0.00
1666 650930 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.6 0.00
1666 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 0.00
1666 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 0.00
1666 651178 ด.ญ. ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข์ ป.6 0.00
1666 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 0.00
1666 650918 ด.ช. วินทวิชญ์ เจนบุญไทย ป.6 0.00
1666 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 0.00
1666 650719 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.6 0.00
1666 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 0.00
1666 651274 ด.ช. ภูธีธัช สุดเสียง ป.4 0.00
1666 651215 ด.ญ. ปริณดา ทางธรรม ป.6 0.00
1666 651457 ด.ช. จาวา บุรพัฒน์ ซาโมดรา ป.6 0.00
1666 651447 ด.ญ. หรศิชาดา ศรีจามร ป.6 0.00
1666 651444 ด.ช. ธนกร ชิตาพนารักษ์ ป.6 0.00
1666 651431 ด.ญ. กวิสรา พิกุลทอง ป.6 0.00
1666 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 0.00
1666 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 0.00
1666 651453 ด.ช. ปัณณวิชญ์ พัชรากิตติ ป.6 0.00
1666 651566 ด.ช. ณัฐดนัย นาคคำ ป.6 0.00
1666 651545 ด.ช. กันตพงศ์ พุทโธ ป.6 0.00
1666 651568 ด.ช. ธีม ธีระนิติกุล ป.6 0.00
1666 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 0.00
1666 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 0.00
1666 651549 ด.ช. กันตณัฐ ชินสุวรรณพานิช ป.4 0.00
1666 651645 ด.ญ. ปาณิสรา ว่องเมธากุล ป.6 0.00
1666 651683 ด.ญ. ปานรดา ศิริวัฒน์ ป.6 0.00
1666 650773 ด.ญ. แพรวา สินสิริสกุล ป.6 0.00
1666 651619 ด.ช. ลิขิตเทพ ศรีเมธารักษ์ ป.6 0.00
1666 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 0.00
1666 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 0.00
1666 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 0.00
1666 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 0.00
1666 651589 ด.ช. ติณณภพ สุวรรณคำ ป.6 0.00
1666 651612 ด.ญ. พรหมพิชญาภา หลีกภัย ป.5 0.00
1666 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 0.00
1666 651388 ด.ช. วรานนท์ ธงงาม ป.5 0.00
1666 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 0.00
1666 651829 ด.ช. เกียรติกวิน ศรีบุญเรือง ป.6 0.00
1666 651759 ด.ญ. ภูษณิศา จ้อยปาน ป.6 0.00
1666 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 0.00
1666 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 0.00
1666 651710 ด.ญ. ปริยากร เพ็งมีศรี ป.6 0.00
1666 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 0.00
1666 652015 ด.ช. สถิตย์พร เกชาคุปต์ ป.5 0.00
1666 652035 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีคำมี ป.6 0.00
1666 650672 ด.ญ. ณภัทร คุณารักษ์ ป.5 0.00
1666 652087 ด.ช. กิตติพัศ เจนอักษรกุล ป.6 0.00
1666 651616 ด.ช. ณพล เวียงสมุทร ป.6 0.00
1666 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 0.00
1666 651615 ด.ญ. ธนสมณ ตั้งธนะพงศ์ ป.6 0.00
1666 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 0.00
1666 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 0.00
1666 652223 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ คงนุ่ม ป.6 0.00
1666 651928 ด.ญ. วรัญญา มีรสล้ำ ป.6 0.00
1666 652352 ด.ญ. จิรัชญา เผ่าอ้าย ป.5 0.00
1666 652388 ด.ช. โอม ซิงห์ ป.6 0.00
1666 652200 ด.ญ. หทัยกาญจน์ บ่อไทย ป.6 0.00
1666 652440 ด.ช. ธนวัฒน์ พินธุทอง ป.6 0.00
1666 652264 ด.ช. อัศวิน ตันสิน ป.6 0.00
1666 652524 ด.ช. อัสนา วรรณทิม ป.5 0.00
1666 652635 ด.ช. สิปปภณ อรุณโรจน์ ป.5 0.00
1666 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 0.00
1666 651330 ด.ช. ณัฐวรรธน์ พรหมทองนุ้ย ป.5 0.00
1666 650590 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.6 0.00
1666 650700 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ แก้วกาหลง ป.6 0.00
1666 652718 ด.ญ. พิมพ์นารา ชมาธิวรกูล ป.6 0.00
1666 652737 ด.ช. เกริกวิท พรหมจันทะ ป.6 0.00
1666 652665 ด.ญ. ริญญารัศมิ์ อารมณ์รัตน์ ป.5 0.00
1666 652658 ด.ญ. ธนสิตา อุดมศรี ป.6 0.00
1666 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 0.00
1666 652288 ด.ญ. กมลพรรณ เเทนวิสุทธิ์ ป.6 0.00
1666 652962 ด.ช. ภัทรภูมิ ชื่นชอบ ป.6 0.00
1666 652855 ด.ช. ริว ธนะติวะกุล ป.4 0.00
1666 652947 ด.ช. พีรวัส ใคร้มุก ป.5 0.00
1666 652786 ด.ญ. ปาณิสรา พันธ์พฤกษ์โอชา ป.6 0.00
1666 653018 ด.ญ. กันต์กมล จุลสำลี ป.6 0.00
1666 652977 ด.ญ. ญาณิศา อรามรุณ ป.6 0.00
1666 653015 ด.ญ. กนกวรรณ บริวงษ์ ป.6 0.00
1666 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 0.00
1666 652548 ด.ช. กรวิชญ์ สุนทรา ป.6 0.00
1666 652944 ด.ช. ฤชุภัทร แก้วลาย ป.6 0.00
1666 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 0.00