เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.4

วิชาสังคมศึกษา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
สังคมศึกษา
(20 คะแนน)
1 650133 ด.ญ. เบญญาภา ศรีสว่าง ป.4 12.80
2 650857 ด.ญ. กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ ป.4 12.00
2 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 12.00
2 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 12.00
2 652691 ด.ญ. อุษามณี ชูศรีธนวรรธน์ ป.4 12.00
2 651730 ด.ช. ธีรวีร์ อัตต์สินทอง ป.4 12.00
7 651756 ด.ญ. อัยรดา สุวรรณพฤกษ์ ป.4 11.20
7 650419 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.4 11.20
7 652320 ด.ช. ยูจีน ตัน ป.4 11.20
7 652763 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ทรัพย์กรกุล ป.4 11.20
11 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 10.40
11 650858 ด.ญ. ณัฐกฤตา ทองดี ป.4 10.40
11 652888 ด.ช. ธาวิญ อินทพรต ป.4 10.40
11 650610 ด.ช. กิตินัทธ์ ฉัตรบูรภานันท์ ป.4 10.40
11 652994 ด.ช. อิศรา เนตรรักษ์ ป.4 10.40
11 652847 ด.ช. กวิณปภัสสร์ เลือดไทย ป.4 10.40
17 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 9.60
17 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 9.60
17 650484 ด.ญ. รวิภา ตั้งตรงกิจเจริญ ป.4 9.60
17 650653 ด.ช. ณภัทร พิมพ์กลาง ป.4 9.60
17 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 9.60
22 652873 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.4 8.80
22 651381 ด.ญ. ธีร์วรา โล้วมั่นคง ป.4 8.80
22 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 8.80
22 650336 ด.ญ. ศิริณ ละอองศรี ป.4 8.80
22 652881 ด.ช. อชิรวัชร์ จิตเจริญปรนันท์ ป.4 8.80
22 650912 ด.ญ. จิรัญญา เบญจสัตย์กุล ป.4 8.80
28 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 8.00
28 650479 ด.ญ. ฟ้าใส หลักเมือง ป.4 8.00
28 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 8.00
28 651852 ด.ช. พิชญภูมิ บุตรวงศ์โสภา ป.4 8.00
28 651395 ด.ช. ผลิธรรม มีสุข ป.4 8.00
33 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 7.20
33 651758 ด.ช. รัชชานนท์ อภิชนบุตร ป.4 7.20
33 651376 ด.ช. ปิธิพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ป.4 7.20
33 652193 ด.ช. คุณกร นิลเปล่งแสง ป.4 7.20
33 652044 ด.ญ. วรณัน ดำสี ป.4 7.20
33 650786 ด.ญ. ปุณญาดา เลิศทองมี ป.4 7.20
33 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 7.20
33 652830 ด.ญ. รวิศรา เกียรติยศเจริญ ป.4 7.20
33 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 7.20
33 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 7.20
33 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 7.20
33 650119 ด.ช. อัยยวัฒน์ สว่างสินธุ์ ป.4 7.20
45 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 6.40
45 652263 ด.ญ. ณฐิตา สินสุวรรณ ป.4 6.40
45 652244 ด.ช. ชูเดช ชิงช่วงชัย ป.4 6.40
45 650674 ด.ญ. ชีม ภูมิสิงหราช ป.4 6.40
45 652972 ด.ช. กฤษตฤณ อินทร์แจ้ง ป.4 6.40
45 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 6.40
45 651627 ด.ญ. มินทร์ลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.4 6.40
45 650306 ด.ญ. วรภร รักทอง ป.4 6.40
45 652563 ด.ญ. พาขวัญ จิระนภากุลวัฒน์ ป.4 6.40
54 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 5.60
54 652027 ด.ช. วชิรวิทย์ สุคนธะตามร์ ป.4 5.60
54 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 5.60
54 652521 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.4 5.60
54 651174 ด.ช. ศิรวัฒน์ มาพิบูลย์ ป.4 5.60
54 652649 ด.ช. ณพสิทธิ์ ลิพลธา ป.4 5.60
54 650444 ด.ญ. ปารัชชฎา ชวาลรติกุล ป.4 5.60
54 652814 ด.ช. พลภัทร สุวัฑฒนา ป.4 5.60
54 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 5.60
54 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 5.60
54 651912 ด.ญ. กฤติญา ชวเลิศสกุล ป.4 5.60
54 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 5.60
54 650434 ด.ช. ธนิกวินทว์ ฤกษ์สมสุนัย ป.4 5.60
54 650824 ด.ช. สุรเศรษฐ์ พึ่งประชา ป.4 5.60
68 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 4.80
68 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 4.80
68 652014 ด.ช. ปณทัต พงศ์หริณ ป.4 4.80
68 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 4.80
68 651036 ด.ช. คริษฐ์ ลี่ ป.4 4.80
68 651495 ด.ญ. พาขวัญ อัครพิพัฒน์กุล ป.4 4.80
74 650607 ด.ญ. มนัญชยา สุกใส ป.4 4.00
74 651160 ด.ญ. วริศรา คำจีน ป.4 4.00
74 652102 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เสาวภาคย์ภูษิต ป.4 4.00
77 651538 ด.ญ. ฐิติรัตน์ กันทอง ป.4 3.20
77 652305 ด.ช. คทาธร พุทธรักษา ป.4 3.20
77 651451 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา มณฑาทอง ป.4 3.20
77 652312 ด.ญ. ชัญญาภัค ธัญญะเจริญ ป.4 3.20
77 652452 ด.ญ. สลิล อัชชะ ป.4 3.20
77 652800 ด.ญ. บุณณดา สุ่มศรีสุวรรณ ป.4 3.20
83 651814 ด.ช. กตัญญ์วัฒน์ ศรีสมโชติ ป.4 2.40
84 651058 ด.ญ. ณุตรา มหาสิงห์ ป.4 0.80
85 650021 ด.ญ. ณิชนันทน์ อ ป.4 0.00
85 650078 ด.ช. ศตพงศ์ ปัทมโยธิน ป.4 0.00
85 650465 ด.ช. ศิษฐวัชร โพยมรัตน์ ป.4 0.00
85 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 0.00
85 650882 ด.ญ. ภคมน สโกฟิวด์ ป.4 0.00
85 651274 ด.ช. ภูธีธัช สุดเสียง ป.4 0.00
85 651549 ด.ช. กันตณัฐ ชินสุวรรณพานิช ป.4 0.00
85 652855 ด.ช. ริว ธนะติวะกุล ป.4 0.00