เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.4

วิชาสังคมศึกษา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
สังคมศึกษา
(100 คะแนน)
1 220543 ด.ช. บูรณ์วริทธิ์ อินทร์ขาว ป.4 80.00
2 220292 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.4 76.00
3 120599 ด.ช. ธันยพงศ์ แสงอาทิตย์ ป.4 68.00
3 220009 ด.ญ. ภัณฑิรา มารศรี ป.4 68.00
3 220655 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 68.00
6 120369 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 64.00
6 220202 ด.ช. พีรวิชญ์ สุคต ป.4 64.00
6 220501 ด.ช. ชยานันท์ เตรียมธนานันท์ ป.4 64.00
9 120024 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.4 60.00
9 120173 ด.ช. บรรณ กุมภาพันธกุล ป.4 60.00
9 220038 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.4 60.00
12 120439 ด.ช. จุมพลภัทร์ ปานนาค ป.4 56.00
12 220280 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 56.00
12 220281 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 56.00
15 120241 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 52.00
15 120349 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 52.00
15 120399 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 52.00
15 120552 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 52.00
15 120754 ด.ช. นิชคุณ เจริญกิจกมล ป.4 52.00
15 220465 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.4 52.00
15 220749 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.4 52.00
15 220817 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.4 52.00
23 120117 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 48.00
23 120196 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.4 48.00
23 120211 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 48.00
23 120283 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 48.00
23 120452 ด.ญ. ปภภาภัค นิลเขียว ป.4 48.00
23 120482 ด.ญ. พริฏฐา ธารสมบัติ ป.4 48.00
23 120483 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.4 48.00
23 120607 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 48.00
23 120756 ด.ช. ณัฐรัชต์ อรุณสิทธิวงศ์ ป.4 48.00
23 120831 ด.ญ. ณชชญา แสงเพชร์ ป.4 48.00
23 220042 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.4 48.00
23 220115 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 48.00
23 220261 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.4 48.00
23 220811 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 48.00
37 120030 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.4 44.00
37 120288 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 44.00
37 120424 ด.ช. ศตคุณ ศรีเสวก ป.4 44.00
37 120502 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.4 44.00
37 120706 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.4 44.00
37 220453 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.4 44.00
37 220579 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.4 44.00
44 120467 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 40.00
44 120486 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 40.00
44 120686 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 40.00
44 120709 ด.ญ. ปุญณมาส รุ่งดำรงค์ ป.4 40.00
48 120411 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 36.00
48 120541 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.4 36.00
48 120717 ด.ช. ชุติพนธ์ พวงรอด ป.4 36.00
48 120776 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 36.00
48 120842 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 36.00
48 220010 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.4 36.00
48 220310 ด.ช. ธรรศ พรรณมณีลักษณ์ ป.4 36.00
48 220319 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แก้ววิจิตร ป.4 36.00
48 220416 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 36.00
48 220601 ด.ช. สุกฤษฏฺิพล นามี ป.4 36.00
58 120190 ด.ช. กฤษณะ รื่นภาคภูมิ ป.4 32.00
58 120256 ด.ช. เพชรบูรณ์ วงษ์ชื่น ป.4 32.00
58 120456 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 32.00
58 120688 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 32.00
58 120840 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 32.00
58 220232 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 32.00
58 220291 ด.ช. ธีภพ เทิดนามวงศ์ ป.4 32.00
58 220664 ด.ช. ณภัค วิไลชัยกุล ป.4 32.00
58 220698 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.4 32.00
67 120589 ด.ช. ภูเทพ ดิลกวัฒนะคูณ ป.4 28.00
67 220731 ด.ญ. จิดาภา รุ่งจิรธนานนท์ ป.4 28.00
67 220834 ด.ช. พงศธร ชินพงศ์ ป.4 28.00
70 220639 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 24.00
71 120471 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 20.00
72 120583 ด.ญ. กฤติยาณี กัดฟัก ป.4 16.00
72 220758 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.4 16.00
74 120757 ด.ญ. จารุพิชญา แย้มผล ป.4 12.00
75 120022 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.4 8.00