เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.5

วิชาสังคมศึกษา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
สังคมศึกษา
(100 คะแนน)
1 120062 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 80.00
1 120871 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.5 80.00
3 120606 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 76.00
4 120014 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 72.00
4 120140 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 72.00
4 120206 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 72.00
4 120651 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 72.00
4 120792 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 72.00
4 120893 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 72.00
4 220098 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 72.00
4 220360 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 72.00
4 220631 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 72.00
13 120092 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 68.00
13 120321 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.5 68.00
13 120340 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 68.00
13 120433 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 68.00
13 120572 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 68.00
13 120738 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 68.00
13 120749 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 68.00
13 120789 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 68.00
13 120919 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 68.00
13 220055 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.5 68.00
13 220062 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 68.00
13 220248 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 68.00
13 220318 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.5 68.00
13 220361 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 68.00
13 220414 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.5 68.00
13 220701 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 68.00
13 220837 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 68.00
30 120032 ด.ช. กฤตธัช อุ่นธรรม ป.5 64.00
30 120110 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 64.00
30 120124 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 64.00
30 120126 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 64.00
30 120141 ด.ญ. ภัทชญารีย์ สฤษดิ์เจริญค้า ป.5 64.00
30 120287 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 64.00
30 120438 ด.ช. คัคเนศวร์ ปานนาค ป.5 64.00
30 120501 ด.ช. กฤติน ปุณกบุตร ป.5 64.00
30 120506 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 64.00
30 120595 ด.ช. อัครพงษ์ สุวรรณบูรณ์ ป.5 64.00
30 120598 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.5 64.00
30 120693 ด.ช. สิน สินพระยากุล ป.5 64.00
30 120755 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.5 64.00
30 120762 ด.ญ. กฤตยา หริราบไพรี ป.5 64.00
30 120764 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.5 64.00
30 120802 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.5 64.00
30 220066 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 64.00
30 220212 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.5 64.00
30 220418 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 64.00
30 220433 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.5 64.00
30 220468 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.5 64.00
30 220525 ด.ญ. ลถัสรดา โชติสาธิตกุล ป.5 64.00
30 220540 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 64.00
30 220642 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 64.00
54 120081 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 60.00
54 120084 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 60.00
54 120151 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 60.00
54 120162 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 60.00
54 120246 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 60.00
54 120385 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.5 60.00
54 120413 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 60.00
54 120518 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 60.00
54 120532 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 60.00
54 120611 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.5 60.00
54 120665 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 60.00
54 120670 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 60.00
54 120701 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 60.00
54 120739 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 60.00
54 120748 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 60.00
54 120795 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.5 60.00
54 120838 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 60.00
54 120922 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 60.00
54 220076 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 60.00
54 220090 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 60.00
54 220103 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 60.00
54 220136 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 60.00
54 220205 ด.ช. จิตติพัฒน์ แขกเทศ ป.5 60.00
54 220246 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 60.00
54 220443 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 60.00
54 220461 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 60.00
54 220478 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 60.00
54 220514 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 60.00
54 220569 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.5 60.00
54 220594 ด.ช. จิรัฏฐ์ เข็มสวัสดิ์ ป.5 60.00
54 220625 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 60.00
54 220737 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 60.00
86 120025 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.5 56.00
86 120034 ด.ช. วัชรพงษ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา ป.5 56.00
86 120041 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.5 56.00
86 120053 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.5 56.00
86 120064 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 56.00
86 120089 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 56.00
86 120100 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 56.00
86 120128 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 56.00
86 120158 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 56.00
86 120183 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 56.00
86 120339 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 56.00
86 120377 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 56.00
86 120382 ด.ช. ยศกร นนทนาคร ป.5 56.00
86 120392 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 56.00
86 120400 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 56.00
86 120493 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 56.00
86 120565 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.5 56.00
86 120592 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.5 56.00
86 120707 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.5 56.00
86 120719 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 56.00
86 120796 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.5 56.00
86 120828 ด.ช. ณัฐวินท์ สกุลเจน ป.5 56.00
86 120834 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.5 56.00
86 120870 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.5 56.00
86 120887 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.5 56.00
86 120920 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 56.00
86 120928 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.5 56.00
86 220123 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 56.00
86 220148 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 56.00
86 220165 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 56.00
86 220168 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 56.00
86 220199 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.5 56.00
86 220204 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.5 56.00
86 220210 ด.ช. อินทัช วิสูญ ป.5 56.00
86 220276 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 56.00
86 220283 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 56.00
86 220289 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 56.00
86 220298 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.5 56.00
86 220326 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 56.00
86 220372 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.5 56.00
86 220426 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 56.00
86 220428 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 56.00
86 220432 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.5 56.00
86 220437 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 56.00
86 220459 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 56.00
86 220470 ด.ช. ชาญศร กิมยงค์ ป.5 56.00
86 220475 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 56.00
86 220484 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 56.00
86 220491 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 56.00
86 220511 ด.ช. กิตติภพ โศจิศรีสกุล ป.5 56.00
86 220513 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 56.00
86 220517 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 56.00
86 220526 ด.ญ. กฤตยา เลาหกุล ป.5 56.00
86 220561 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 56.00
86 220598 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 56.00
86 220606 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 56.00
86 220614 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 56.00
86 220656 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 56.00
86 220727 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 56.00
86 220765 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.5 56.00
86 220814 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 56.00
86 220826 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 56.00
148 120079 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 52.00
148 120085 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 52.00
148 120086 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 52.00
148 120152 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 52.00
148 120155 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 52.00
148 120200 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.5 52.00
148 120217 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 52.00
148 120236 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 52.00
148 120238 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 52.00
148 120251 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.5 52.00
148 120255 ด.ญ. พรปวีณ์ ดิษฐาน ป.5 52.00
148 120267 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.5 52.00
148 120295 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 52.00
148 120415 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 52.00
148 120468 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 52.00
148 120498 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 52.00
148 120562 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 52.00
148 120683 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 52.00
148 120704 ด.ญ. เพียงบุญ เขื่อนสุวรรณ ป.5 52.00
148 120753 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.5 52.00
148 120782 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.5 52.00
148 120784 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.5 52.00
148 120864 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 52.00
148 120878 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เหลี่ยมหลุมภา ป.5 52.00
148 120906 ด.ญ. ชนิดาภา รังษีสุทธิรัตน์ ป.5 52.00
148 120913 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.5 52.00
148 120932 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 52.00
148 220003 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.5 52.00
148 220023 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.5 52.00
148 220031 ด.ญ. จันทรกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 52.00
148 220161 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 52.00
148 220191 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.5 52.00
148 220293 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.5 52.00
148 220381 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 52.00
148 220439 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 52.00
148 220515 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 52.00
148 220527 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.5 52.00
148 220550 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.5 52.00
148 220554 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 52.00
148 220585 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 52.00
148 220610 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 52.00
148 220630 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 52.00
148 220637 ด.ช. ภัทรเวท สัยงาม ป.5 52.00
148 220648 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 52.00
148 220649 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 52.00
148 220662 ด.ช. ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว ป.5 52.00
148 220671 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 52.00
148 220672 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 52.00
148 220686 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 52.00
148 220802 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.5 52.00
148 220805 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.5 52.00
199 120007 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.5 48.00
199 120015 ด.ญ. ภัทรวดี เฉิดอารีกิจ ป.5 48.00
199 120091 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 48.00
199 120108 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 48.00
199 120115 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 48.00
199 120148 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 48.00
199 120163 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 48.00
199 120178 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.5 48.00
199 120210 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 48.00
199 120223 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 48.00
199 120225 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 48.00
199 120240 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 48.00
199 120357 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.5 48.00
199 120376 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 48.00
199 120379 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 48.00
199 120453 ด.ช. พิทยุตม์ อุปรมัย ป.5 48.00
199 120470 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 48.00
199 120514 ด.ญ. นันทภัค จินดาวุฒิกุล ป.5 48.00
199 120520 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 48.00
199 120521 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 48.00
199 120542 ด.ญ. รมิดา จิรภิญญาวงศ์ ป.5 48.00
199 120566 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.5 48.00
199 120577 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 48.00
199 120765 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.5 48.00
199 120774 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 48.00
199 120780 ด.ช. พิพัชร์ภณ สุขสวัสดิ์วงษ์ ป.5 48.00
199 120799 ด.ญ. บุญรักษา รวีวงศ์อโนทัย ป.5 48.00
199 120846 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.5 48.00
199 120855 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 48.00
199 120865 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 48.00
199 120881 ด.ญ. สุตาภัทร ขัตติยาภิรักษ์ ป.5 48.00
199 120926 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.5 48.00
199 120931 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 48.00
199 220021 ด.ญ. วรันธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.5 48.00
199 220058 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 48.00
199 220059 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 48.00
199 220069 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 48.00
199 220083 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 48.00
199 220086 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 48.00
199 220154 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 48.00
199 220405 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 48.00
199 220479 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 48.00
199 220496 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 48.00
199 220531 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 48.00
199 220551 ด.ญ. ณพาภรณ์ นันทพันธ์ ป.5 48.00
199 220562 ด.ช. ศิวรักษ์ คุณาธรรมรักษ์ ป.5 48.00
199 220571 ด.ญ. ณัฐธิดา เลิศวงศ์วีรชัย ป.5 48.00
199 220726 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 48.00
199 220755 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.5 48.00
199 220791 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.5 48.00
249 120020 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.5 44.00
249 120033 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.5 44.00
249 120176 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.5 44.00
249 120191 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.5 44.00
249 120219 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 44.00
249 120221 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 44.00
249 120244 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 44.00
249 120258 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.5 44.00
249 120269 ด.ญ. บุษราคัม คำใบ ป.5 44.00
249 120312 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.5 44.00
249 120390 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 44.00
249 120394 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 44.00
249 120416 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 44.00
249 120449 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 44.00
249 120594 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.5 44.00
249 120642 ด.ช. อัครวิทย์ อัครจรัลญา ป.5 44.00
249 120674 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.5 44.00
249 120697 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.5 44.00
249 120712 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.5 44.00
249 120727 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.5 44.00
249 120841 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 44.00
249 120851 ด.ญ. คณาธรณ์ พงษ์กิตติพันธ์ ป.5 44.00
249 220002 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.5 44.00
249 220017 ด.ญ. นภาดา สงบพันธ์ ป.5 44.00
249 220078 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 44.00
249 220097 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 44.00
249 220144 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 44.00
249 220272 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 44.00
249 220313 ด.ญ. ศกุณตลาย์ เส็งพานิช ป.5 44.00
249 220343 ด.ช. เจริญอภิธรม์ ชุตินธโร ป.5 44.00
249 220455 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 44.00
249 220480 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 44.00
249 220506 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.5 44.00
249 220533 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 44.00
249 220549 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.5 44.00
249 220563 ด.ช. อัครวัฒน์ ภิญโญธนะสิทธิ์ ป.5 44.00
249 220589 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.5 44.00
249 220590 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.5 44.00
249 220619 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 44.00
249 220663 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.5 44.00
249 220722 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.5 44.00
249 220732 ด.ช. จิรัฎฐ์ กรีธาธร ป.5 44.00
249 220759 ด.ช. ภูรินทร์ เจริญพืช ป.5 44.00
249 220760 ด.ญ. สิริกัลยา วลาพล ป.5 44.00
249 220786 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 44.00
249 220804 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.5 44.00
249 220807 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 44.00
296 120018 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.5 40.00
296 120026 ด.ญ. เอวารินทร์ เชิดชู ป.5 40.00
296 120105 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 40.00
296 120193 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.5 40.00
296 120209 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 40.00
296 120234 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 40.00
296 120260 ด.ช. สิทธิพัฒน์ พรหมคง ป.5 40.00
296 120332 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.5 40.00
296 120421 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.5 40.00
296 120447 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 40.00
296 120469 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 40.00
296 120504 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 40.00
296 120545 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.5 40.00
296 120576 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 40.00
296 120631 ด.ช. วสิษฐ์พล เสริฐธิกุล ป.5 40.00
296 120640 ด.ช. กุศล พินิจสถิล ป.5 40.00
296 120675 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.5 40.00
296 120694 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.5 40.00
296 120702 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.5 40.00
296 120772 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.5 40.00
296 120790 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 40.00
296 120813 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 40.00
296 120891 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 40.00
296 120902 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 40.00
296 120917 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 40.00
296 120925 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.5 40.00
296 220048 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.5 40.00
296 220064 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 40.00
296 220085 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 40.00
296 220259 ด.ช. ธรณ์ธภัทร์ สู่สุข ป.5 40.00
296 220265 ด.ญ. พิมพ์ดาว ไชยศรี ป.5 40.00
296 220314 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.5 40.00
296 220377 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.5 40.00
296 220409 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 40.00
296 220415 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 40.00
296 220431 ด.ช. ธนวิชญ์ ศักดิ์แสง ป.5 40.00
296 220560 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.5 40.00
296 220616 ด.ช. ศุภศิษฏ์ วัฒนาวรรณะ ป.5 40.00
296 220633 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 40.00
296 220748 ด.ญ. กฤตติกา แสงแจ่ม ป.5 40.00
296 220825 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.5 40.00
337 120004 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.5 36.00
337 120010 ด.ญ. ภัทรามาส ประเหมือน ป.5 36.00
337 120016 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.5 36.00
337 120101 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 36.00
337 120187 ด.ช. ฐิติวุฒิ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 36.00
337 120203 ด.ช. กวินทรา อิ่มมูล ป.5 36.00
337 120261 ด.ญ. อภิชญานันท์ หาญรุจิระกำจร ป.5 36.00
337 120289 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 36.00
337 120311 ด.ญ. ทักษอร อังกุรวุฒิกร ป.5 36.00
337 120314 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.5 36.00
337 120363 ด.ญ. กัณต์กนิษฐ์ ปั้นคุ่ย ป.5 36.00
337 120372 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 36.00
337 120374 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 36.00
337 120445 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 36.00
337 120479 ด.ช. ปัญญวัฒน์ นนทสวัสดิ์ ป.5 36.00
337 120546 ด.ช. ธนะพัฒน์ จันทร์งาม ป.5 36.00
337 120567 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.5 36.00
337 120580 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 36.00
337 120590 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พงศ์ภูริจินดา ป.5 36.00
337 120593 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.5 36.00
337 120630 ด.ช. กันตะพัฒน์ โมกขะสมิต ป.5 36.00
337 120676 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.5 36.00
337 120731 ด.ช. พีรดนย์ เกษา ป.5 36.00
337 120786 ด.ญ. พลอยครินทร์ มงคลสวัสดิ์ ป.5 36.00
337 120909 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.5 36.00
337 220045 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.5 36.00
337 220067 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 36.00
337 220109 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 36.00
337 220135 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 36.00
337 220146 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 36.00
337 220159 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 36.00
337 220160 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 36.00
337 220172 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 36.00
337 220207 ด.ช. พศิน ปิยะอารมณ์รัตน์ ป.5 36.00
337 220335 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 36.00
337 220532 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 36.00
337 220577 ด.ญ. ธมกร จันทร์สวัสดิ์ ป.5 36.00
337 220583 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 36.00
337 220654 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 36.00
337 220683 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 36.00
337 220738 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 36.00
337 220743 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 36.00
337 220822 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 36.00
380 120177 ด.ญ. ภิญญดา เชียวสิริขจร ป.5 32.00
380 120228 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 32.00
380 120305 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.5 32.00
380 120313 ด.ช. ณัฐภัทร รักษาพันธ์ ป.5 32.00
380 120323 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.5 32.00
380 120334 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 32.00
380 120345 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 32.00
380 120366 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 32.00
380 120484 ด.ช. ธรรม์ธีร์ นนทสุวรรณ ป.5 32.00
380 120581 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 32.00
380 120691 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.5 32.00
380 120770 ด.ญ. รัฐนันท์ พอควร ป.5 32.00
380 120914 ด.ญ. ไกรวิณี อนุพงศ์พัฒน์ ป.5 32.00
380 220032 ด.ญ. จรัสกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 32.00
380 220075 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 32.00
380 220121 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 32.00
380 220143 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.5 32.00
380 220203 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.5 32.00
380 220206 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.5 32.00
380 220288 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 32.00
380 220397 ด.ช. พิสิษฐ์ เหล่าทอง ป.5 32.00
380 220469 ด.ช. ขจรกฤต ชลเกียรติภูมิ ป.5 32.00
380 220572 ด.ช. ปรัตถ์สุนทร ฉ่ำสดใส ป.5 32.00
380 220591 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 32.00
380 220621 ด.ช. อินทัช ทองสุข ป.5 32.00
380 220661 ด.ช. พงศ์ภีระ พรหมประยงค์ ป.5 32.00
380 220729 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 32.00
380 220830 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 32.00
408 120023 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.5 28.00
408 120054 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.5 28.00
408 120076 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 28.00
408 120165 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 28.00
408 120254 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.5 28.00
408 120448 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 28.00
408 120586 ด.ช. ธนาธิป เอื้อวรกุลชัย ป.5 28.00
408 120690 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 28.00
408 120737 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 28.00
408 120744 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 28.00
408 120758 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.5 28.00
408 120803 ด.ญ. สิลฎา ขำสุข ป.5 28.00
408 220028 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.5 28.00
408 220040 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.5 28.00
408 220047 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.5 28.00
408 220169 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 28.00
408 220220 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 28.00
408 220295 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.5 28.00
408 220370 ด.ช. ภวิศ หงส์งามเจริญ ป.5 28.00
408 220733 ด.ช. ระพินธร การะเกษร ป.5 28.00
428 120036 ด.ช. นรภัทร วงศ์ปถัมภ์ ป.5 24.00
428 120078 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 24.00
428 120263 ด.ช. ธีรเพชร พรมลือ ป.5 24.00
428 120354 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.5 24.00
428 120735 ด.ญ. ปาลิณีย์ บุญปรีชา ป.5 24.00
428 120746 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.5 24.00
428 220001 ด.ช. กษิดิ์คณิน ยาสมุทร ป.5 24.00
428 220049 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.5 24.00
428 220285 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 24.00
428 220342 ด.ช. ไกรพิชญ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.5 24.00
428 220371 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.5 24.00
428 220500 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.5 24.00
428 220547 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.5 24.00
428 220699 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.5 24.00
442 120420 ด.ช. ณัฏฐนันท์ จารุพันธ์ ป.5 20.00
442 120564 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.5 20.00
442 120588 ด.ช. กิตติศักดิ์ เข็มทอง ป.5 20.00
442 120591 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สุมาวงศ์ ป.5 20.00
442 120644 ด.ญ. ปาณิสรา ศรีทอง ป.5 20.00
442 220020 ด.ช. ธนวินท์ อยู่สุข ป.5 20.00
442 220260 ด.ช. ปัญจพัน แม้นผัน ป.5 20.00
442 220393 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 20.00
442 220785 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 20.00
442 220838 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 20.00
452 120425 ด.ช. ปรัตถกร รักงาม ป.5 16.00
452 220107 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 16.00
452 220125 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 16.00
452 220620 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.5 16.00
452 220723 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.5 16.00
457 120391 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 12.00
457 220074 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 12.00
457 220721 ด.ญ. อรุชวรา แซ่กัว ป.5 12.00
460 120274 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 8.00
461 220474 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 0.00