เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.5

วิชาสังคมศึกษา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
สังคมศึกษา
(20 คะแนน)
1 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 16.00
1 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 16.00
1 652913 ด.ญ. พราวบุญ ไกรสรกุล ป.5 16.00
4 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 15.20
5 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 14.40
5 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 14.40
5 652267 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล ป.5 14.40
5 652747 ด.ช. วงศพัทธ์ วรวุฒิ ป.5 14.40
5 651996 ด.ช. กานต์ ไชยมาเสรีกุล ป.5 14.40
10 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 13.60
10 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 13.60
10 650733 ด.ญ. วิธาดา อรรคสิริสถาวร ป.5 13.60
10 650472 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์แสนสุข ป.5 13.60
10 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 13.60
10 651749 ด.ญ. กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร ป.5 13.60
10 651003 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ เพ็งตราพันธ์ุ ป.5 13.60
10 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 13.60
10 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 13.60
10 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 13.60
10 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 13.60
10 650387 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ชุณหรัตน์ ป.5 13.60
10 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 13.60
10 650927 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ ใหม่ตัน ป.5 13.60
10 651512 ด.ช. บุรพล เรืองพยุงศักดิ์ ป.5 13.60
10 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 13.60
26 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 12.80
26 652565 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.5 12.80
26 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 12.80
26 652128 ด.ญ. ปภัทร์สิริ จิระสุทัศน์ ป.5 12.80
26 652428 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.5 12.80
26 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 12.80
26 651668 ด.ญ. จอมจิตชญาน์ ทรัพย์เจริญ ป.5 12.80
26 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 12.80
26 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 12.80
26 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 12.80
26 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 12.80
26 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 12.80
26 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 12.80
26 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 12.80
26 651511 ด.ช. ธรรศ พรมศิริ ป.5 12.80
26 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 12.80
26 651519 ด.ญ. ณัฐณิชา วชิรรุ่งเรือง ป.5 12.80
26 652151 ด.ช. พร้อมบุญ สังข์สุวรรณ ป.5 12.80
26 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 12.80
26 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 12.80
26 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 12.80
26 652523 ด.ช. พรพิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ ป.5 12.80
26 650005 ด.ญ. เขมณิช ชัยยุตต์ ป.5 12.80
26 650740 ด.ช. ชนนันท์ ศรารัชต์ ป.5 12.80
26 653011 ด.ช. ธนกฤต บุญส่งธนารักษ์ ป.5 12.80
51 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 12.00
51 650177 ด.ญ. พิชามญชุ์ พลเดช ป.5 12.00
51 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 12.00
51 652823 ด.ช. ณัฐนันท์ พูนลาภพาณิชย์ ป.5 12.00
51 651817 ด.ช. ศุภกร ตันสกุล ป.5 12.00
51 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 12.00
51 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 12.00
51 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 12.00
51 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 12.00
51 650066 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สมใจ ป.5 12.00
51 650413 ด.ญ. อรอินทุ์ ก๋งอุบล ป.5 12.00
51 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 12.00
51 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 12.00
51 650742 ด.ช. ชนาธิป ศรีสอาด ป.5 12.00
51 651896 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.5 12.00
51 652886 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ตันฮู้ ป.5 12.00
51 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 12.00
51 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 12.00
51 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 12.00
51 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 12.00
51 652750 ด.ญ. ณิชา จงรุจินันท์ ป.5 12.00
51 650380 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.5 12.00
51 652687 ด.ช. อธิกิตติ์ บำรุงเอื้อ ป.5 12.00
74 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 11.20
74 651784 ด.ญ. จิดาภา ฤทธิ์หมุน ป.5 11.20
74 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 11.20
74 651296 ด.ญ. วรวลัญช์ จูบาง ป.5 11.20
74 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 11.20
74 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 11.20
74 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 11.20
74 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 11.20
74 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 11.20
74 652770 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.5 11.20
74 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 11.20
74 650053 ด.ช. อรรถ ภูมิจิตร ป.5 11.20
74 652166 ด.ญ. พิชญ์สินี น้อยอินทร์วงศ์ ป.5 11.20
74 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 11.20
74 652816 ด.ช. อริยพัฒฐ์ สมสุด ป.5 11.20
74 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 11.20
74 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 11.20
74 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 11.20
74 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 11.20
74 651258 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.5 11.20
74 650940 ด.ช. ธาวิน กองมณี ป.5 11.20
74 650211 ด.ช. ณฤต ศานติวัฒน์ ป.5 11.20
74 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 11.20
74 651942 ด.ช. ชนันธร การะเกตุ ป.5 11.20
74 651359 ด.ช. เรือธง ขำละมัย ป.5 11.20
74 652277 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.5 11.20
74 650823 ด.ช. บารมี รักสัตย์ ป.5 11.20
101 650580 ด.ช. พชร พริบไหว ป.5 10.40
101 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 10.40
101 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 10.40
101 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 10.40
101 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 10.40
101 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 10.40
101 652828 ด.ญ. ญดา ชาปัญญา ป.5 10.40
101 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 10.40
101 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 10.40
101 651412 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง ป.5 10.40
101 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 10.40
101 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 10.40
101 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 10.40
101 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 10.40
101 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 10.40
101 652624 ด.ญ. ธีร์จุฑา ทัพเสนีย์ ป.5 10.40
101 650245 ด.ญ. สุพัชร์ภรณ์ ประดิษฐสอน ป.5 10.40
101 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 10.40
101 651463 ด.ญ. ศศิณัฐ วังโสม ป.5 10.40
101 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 10.40
101 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 10.40
101 652469 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีเชาว์ ป.5 10.40
101 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 10.40
101 652060 ด.ช. ธปณัฐ โมรากุล ป.5 10.40
101 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 10.40
101 651255 ด.ญ. กฤตญาดา ศิริมังคะลา ป.5 10.40
101 650623 ด.ช. วศิน ดำรงศีล ป.5 10.40
101 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 10.40
101 650705 ด.ญ. ขวัญชีวี เคลือบมงคล ป.5 10.40
101 651789 ด.ช. ไชยพัฒน์ โพธิ์เวชกุล ป.5 10.40
101 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 10.40
101 652746 ด.ช. พัณณ์เดชน์ ฐิติพรรณกุล ป.5 10.40
133 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 9.60
133 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 9.60
133 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 9.60
133 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 9.60
133 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 9.60
133 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 9.60
133 651006 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.5 9.60
133 652257 ด.ญ. นีราวรินทร์ นรัจฉริยางกูร ป.5 9.60
133 650266 ด.ญ. อารดา เอกโองการ ป.5 9.60
133 651450 ด.ช. ศิวกรณ์ บุญหนุน ป.5 9.60
133 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 9.60
133 651535 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.5 9.60
133 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 9.60
133 650746 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ชัชวาลย์ ป.5 9.60
133 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 9.60
133 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 9.60
133 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 9.60
133 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 9.60
133 650559 ด.ญ. กชณา เจริญศุภนิมิตร ป.5 9.60
133 652058 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.5 9.60
133 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 9.60
133 652697 ด.ญ. ชนัญชิตา จารุสิริสวัสดิ์ ป.5 9.60
133 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 9.60
133 650080 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.5 9.60
133 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 9.60
133 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 9.60
133 651808 ด.ช. พีรพัฒน์ เขมะจารี ป.5 9.60
133 650928 ด.ช. ทีฆณัฏฐ์ แตงตาด ป.5 9.60
133 651925 ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล ป.5 9.60
133 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 9.60
133 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 9.60
133 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 9.60
133 652940 ด.ญ. นวพร แสงจันทร์ ป.5 9.60
133 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 9.60
133 652474 ด.ญ. โชติกา เหล่าบุศณ์อนันต์ ป.5 9.60
133 651175 ด.ญ. วิมพ์ญาดา สุขารมณ์ ป.5 9.60
133 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 9.60
133 652189 ด.ญ. สโรชภัทร์ อนุสรณ์พาณิชย์ ป.5 9.60
133 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 9.60
133 652672 ด.ญ. รวินท์นิภา เหลืองสิริขจร ป.5 9.60
173 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 8.80
173 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 8.80
173 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 8.80
173 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 8.80
173 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 8.80
173 651747 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.5 8.80
173 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 8.80
173 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 8.80
173 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 8.80
173 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 8.80
173 651184 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.5 8.80
173 650864 ด.ญ. กัณยาวีร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 8.80
173 652810 ด.ช. ภัชธฤต จิตต์จำนงค์ ป.5 8.80
173 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 8.80
173 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 8.80
173 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 8.80
173 651272 ด.ช. ภาณุวัชร เตชะกำธรกิจ ป.5 8.80
173 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 8.80
173 652192 ด.ช. รัชเดช นิลเปล่งแสง ป.5 8.80
173 652363 ด.ญ. พัชญ์พิดา วงศ์ไชยสาคร ป.5 8.80
173 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 8.80
173 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 8.80
173 652795 ด.ญ. ภวิตา นางแย้ม ป.5 8.80
173 652560 ด.ช. พชรดณัย โกมลสิงห์ ป.5 8.80
173 650138 ด.ช. ปัณณทัต คงอยู่ ป.5 8.80
173 652959 ด.ช. ภคิน จูพานิชย์ ป.5 8.80
173 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 8.80
173 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 8.80
173 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 8.80
173 652559 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.5 8.80
173 651509 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.5 8.80
173 651877 ด.ญ. ภูริชา เชาวริทธิ์ ป.5 8.80
173 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 8.80
173 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 8.80
173 650818 ด.ญ. เตชิตา ศิริปภาโชติ ป.5 8.80
173 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 8.80
173 650299 ด.ญ. พรปวีณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ป.5 8.80
173 651897 ด.ช. สิริ เตลผล ป.5 8.80
173 652188 ด.ญ. กานต์ชุดา กฤษฎาอริยชน ป.5 8.80
212 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 8.00
212 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 8.00
212 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 8.00
212 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 8.00
212 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 8.00
212 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 8.00
212 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 8.00
212 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 8.00
212 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 8.00
212 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 8.00
212 651684 ด.ญ. ณสิริ สินุธก ป.5 8.00
212 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 8.00
212 652158 ด.ญ. นิยตา มงคลนิมิตร ป.5 8.00
212 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 8.00
212 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 8.00
212 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 8.00
212 650435 ด.ช. ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ป.5 8.00
212 650979 ด.ญ. ภัทรวดี ศักดารณรงค์ ป.5 8.00
212 651514 ด.ช. ภาคิน วานันท์สุข ป.5 8.00
212 651819 ด.ญ. ณปภัช อุบลรัตนสกุล ป.5 8.00
212 650911 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.5 8.00
212 650072 ด.ญ. วิมพ์วิภา การทรัพย์เวชกิจ ป.5 8.00
212 652987 ด.ญ. พิชญ์กานต์ ทองปาน ป.5 8.00
212 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 8.00
212 651365 ด.ช. พชร ตระกูลมณีเนตร ป.5 8.00
212 652870 ด.ช. ดิศกุล ศิลประดิษฐ์ ป.5 8.00
212 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 8.00
212 650494 ด.ช. ภาวี พฤฒิวรกุลชัย ป.5 8.00
212 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 8.00
212 651374 ด.ญ. กัลย์ฐิตา ชวศิริกุลฑล ป.5 8.00
212 651101 ด.ญ. อติกานต์ นิโครธานนท์ ป.5 8.00
212 650377 ด.ช. สิทธา ไพศาลทรัพย์ ป.5 8.00
212 651121 ด.ช. อนพัชร เพ็งยอด ป.5 8.00
212 651183 ด.ญ. ณภัทธิรา มะณีแสง ป.5 8.00
212 650574 ด.ช. ณกรณ์ ธรรมโชติ ป.5 8.00
212 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 8.00
248 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 7.20
248 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 7.20
248 651253 ด.ญ. ปภาดา สืบปรุ ป.5 7.20
248 650050 ด.ช. ณพัชร เลขะชัย ป.5 7.20
248 651035 ด.ช. ภัตธนสันต์ เตชนะรุ่งโรจน์ ป.5 7.20
248 650153 ด.ช. ปฐวี บัณฑิตกุล ป.5 7.20
248 651542 ด.ช. ภูดิศ อุณอนันต์ ป.5 7.20
248 651400 ด.ช. ปริญ ตันสถาวีรัฐ ป.5 7.20
248 651540 ด.ญ. นรีรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ ป.5 7.20
248 651369 ด.ช. ธีธัช ชูสกุล ป.5 7.20
248 652085 ด.ญ. อิสริยา อภิวันทนกุล ป.5 7.20
248 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 7.20
248 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 7.20
248 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 7.20
248 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 7.20
248 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 7.20
248 651392 ด.ช. เทพประสิทธิ์ เอี่ยมอำนวย ป.5 7.20
248 651986 ด.ญ. เขมวันต์ ดุราศวิน ป.5 7.20
248 652279 ด.ญ. กันต์รพี โม้ดา ป.5 7.20
248 650283 ด.ช. นฤเทพ สุขโสภี ป.5 7.20
248 652996 ด.ช. พัชระพล วิริยะสมบัติ ป.5 7.20
248 650645 ด.ญ. พิชชาพร สุขใจ ป.5 7.20
248 653009 ด.ช. นนทพัทธ์ เสมศรี ป.5 7.20
248 651620 ด.ช. ณัฏฐ์วรันธร วิเศษอักษร ป.5 7.20
248 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 7.20
248 652739 ด.ญ. สริตา บุญเติม ป.5 7.20
248 650309 ด.ญ. เมธปิยา อุดมทัศนีย์ ป.5 7.20
248 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 7.20
248 652625 ด.ช. วริทธิ์ อึ้งจงเจตน์ ป.5 7.20
248 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 7.20
248 651293 ด.ญ. ประกายแก้ว ใจสำคัญ ป.5 7.20
248 652384 ด.ญ. ธมนวรรณ ประถมวงษ์ ป.5 7.20
248 652540 ด.ช. ศุภฤกษ์ ทองดี ป.5 7.20
248 652815 ด.ญ. เพชรลดา สุขเสมอ ป.5 7.20
248 651170 ด.ญ. จินฏะนาภา จันทวี ป.5 7.20
248 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 7.20
248 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 7.20
248 651297 ด.ญ. ลฎาภา วิชัยโย ป.5 7.20
286 652537 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.5 6.40
286 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 6.40
286 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 6.40
286 651841 ด.ช. ธีร์ดนัย เจริญสุขศิริ ป.5 6.40
286 651094 ด.ญ. ชยพัทธ์ กรกิจสุวรรณ ป.5 6.40
286 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 6.40
286 652003 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ป.5 6.40
286 652529 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.5 6.40
286 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 6.40
286 651492 ด.ช. ณภัทร ตากมัจฉา ป.5 6.40
286 651458 ด.ญ. ณิพพิชฌน์ เกียรติศิริ ป.5 6.40
286 651786 ด.ช. ชุติพนธ์ สุขกาย ป.5 6.40
286 651290 ด.ญ. ขวัญช้าว ชิดใจ ป.5 6.40
286 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 6.40
286 650499 ด.ช. อชิรวิชญ์ ปิยะสัจจบูลย์ ป.5 6.40
286 651732 ด.ญ. ปาณิสรา วงศ์ใหญ่ ป.5 6.40
286 652042 ด.ช. นราวิชญ์ เตจะมา ป.5 6.40
286 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 6.40
286 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 6.40
286 650150 ด.ช. ธีรโชติ ยงวานิชจิต ป.5 6.40
286 651017 ด.ช. กันตพล สันติรัตนโชติ ป.5 6.40
286 652276 ด.ช. ธนเทพ สุบรรณ์ ป.5 6.40
286 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 6.40
286 652484 ด.ช. พสิษฐ์ อัญมณีเจริญ ป.5 6.40
286 653038 ด.ช. กันต์กวี มรกฎ ป.5 6.40
286 653005 ด.ช. พลากร ปัญญาวรากร ป.5 6.40
286 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 6.40
286 652812 ด.ญ. ศุภิสรา ทองปอน ป.5 6.40
286 650496 ด.ช. ธนยศ พวงจิตต์ ป.5 6.40
286 652958 ด.ช. ณวิชญ์ อัตนโถ ป.5 6.40
286 651309 ด.ญ. ธันยพร คำแสน ป.5 6.40
286 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 6.40
318 652592 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.5 5.60
318 650736 ด.ญ. ชนมน ศรารัชต์ ป.5 5.60
318 651933 ด.ช. ธนวิชญ์ จรุงเรืองเกียรติ ป.5 5.60
318 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 5.60
318 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 5.60
318 652311 ด.ช. ณภัทร ดีคำ ป.5 5.60
318 652272 ด.ญ. พิมมาดา จินตนการ ป.5 5.60
318 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 5.60
318 651138 ด.ญ. นาถลดา ทองพันชั่ง ป.5 5.60
318 652564 ด.ญ. ธาราทิพย์ ทนงศักดิ์ ป.5 5.60
318 652117 ด.ญ. พิชามญชุ์ ยิ้มอำนวย ป.5 5.60
318 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 5.60
318 650866 ด.ช. พิภูวิศร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 5.60
318 651998 ด.ช. นรบดี อาจกล้า ป.5 5.60
318 650273 ด.ช. พากร ดุลยนนท์ ป.5 5.60
318 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 5.60
318 651676 ด.ญ. สุรัชนา ลิ้มอรุโณทัย ป.5 5.60
318 651623 ด.ญ. ไอรินลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.5 5.60
318 652732 ด.ญ. ไอลดา สังวรวงษ์พนา ป.5 5.60
318 651782 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.5 5.60
318 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 5.60
318 650226 ด.ช. พาวิณส์ ธนวินท์ ป.5 5.60
340 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 4.80
340 652880 ด.ญ. ฉัตร์นลิน ณัทสิริสิรภัทร ป.5 4.80
340 650267 ด.ช. ธราธิป ธำรงศักดิ์สุวิทย์ ป.5 4.80
340 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 4.80
340 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 4.80
340 650754 ด.ช. สุธีรัชต์ สุธรรมพิทักษ์ ป.5 4.80
340 650316 ด.ญ. รินลดา เติมบริรักษ์ ป.5 4.80
340 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 4.80
340 651826 ด.ช. ชวินธร เจริญราษฎร์ ป.5 4.80
340 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 4.80
340 651358 ด.ญ. ฐิตารีย์ มะลิรัตน์ ป.5 4.80
340 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 4.80
340 650919 ด.ญ. นลินดา สุขศิวกร ป.5 4.80
340 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 4.80
340 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 4.80
340 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 4.80
340 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 4.80
340 651954 ด.ญ. อาคีรา ตระการรุ่งโรจน์ ป.5 4.80
358 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 4.00
358 652627 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.5 4.00
358 651993 ด.ช. ปริญญ์ อุ้ยนิรันดรกุล ป.5 4.00
358 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 4.00
358 651543 ด.ญ. สุพิชชา ไชยอิ่นคำ ป.5 4.00
358 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 4.00
358 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 4.00
358 652973 ด.ญ. ญาณิศา จันทร์มั่งคั่ง ป.5 4.00
358 652680 ด.ช. ณราวิชญ์ ผูกมณีคง ป.5 4.00
358 652144 ด.ช. คณาธิป จันใด ป.5 4.00
358 651210 ด.ช. ภนัษ เล่งเวหาสถิต ป.5 4.00
358 652846 ด.ญ. รังสิมาพร อินทวิสัย ป.5 4.00
358 652322 ด.ญ. จิรภัทร โพธิ์สุวรรณ์ ป.5 4.00
358 652932 ด.ญ. ณิชนิตา แพระบำ ป.5 4.00
358 652039 ด.ช. แทนไท สินทนะโยธิน ป.5 4.00
373 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 3.20
373 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 3.20
373 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 3.20
373 650374 ด.ช. ปัณณทัต นาคสวัสดิ์ ป.5 3.20
373 650495 ด.ช. ณัฐนิติ เหมือนสุดใจ ป.5 3.20
373 650923 ด.ญ. ปทิตตา นาสิงคาร ป.5 3.20
373 652216 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.5 3.20
373 650135 ด.ช. ชนนท์ หวังสมบูรณ์ศิริ ป.5 3.20
373 650105 ด.ญ. จิณณ์ณิชา ตั่นทรัพย์สิน ป.5 3.20
373 650094 ด.ช. ศุทธิศิษฏ์ บัววิรัตน์ ป.5 3.20
383 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 2.40
383 652882 ด.ญ. ณัฎฐ์กานต์ อภิสิทธิ์ ป.5 2.40
383 651517 ด.ช. ภิรกฤต เชาว์ภัทรเดชา ป.5 2.40
386 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 0.00
386 651410 ด.ญ. นรัมภา เลิศนุวัฒน์ ป.5 0.00
386 650209 ด.ช. ยศวินช์ เรืองสรรงามสิริ ป.5 0.00
386 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 0.00
386 650635 ด.ช. มรุเดช สงสุรินทร์ ป.5 0.00
386 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 0.00
386 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 0.00
386 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 0.00
386 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 0.00
386 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 0.00
386 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 0.00
386 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 0.00
386 651612 ด.ญ. พรหมพิชญาภา หลีกภัย ป.5 0.00
386 651388 ด.ช. วรานนท์ ธงงาม ป.5 0.00
386 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 0.00
386 652015 ด.ช. สถิตย์พร เกชาคุปต์ ป.5 0.00
386 650672 ด.ญ. ณภัทร คุณารักษ์ ป.5 0.00
386 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 0.00
386 652352 ด.ญ. จิรัชญา เผ่าอ้าย ป.5 0.00
386 652524 ด.ช. อัสนา วรรณทิม ป.5 0.00
386 652635 ด.ช. สิปปภณ อรุณโรจน์ ป.5 0.00
386 651330 ด.ช. ณัฐวรรธน์ พรหมทองนุ้ย ป.5 0.00
386 652665 ด.ญ. ริญญารัศมิ์ อารมณ์รัตน์ ป.5 0.00
386 652947 ด.ช. พีรวัส ใคร้มุก ป.5 0.00
386 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 0.00