เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.6

วิชาสังคมศึกษา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
สังคมศึกษา
(20 คะแนน)
1 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 18.40
2 652393 ด.ญ. วาทิตยา ลือศิริวัฒนา ป.6 17.60
2 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 17.60
2 652143 ด.ช. พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์ ป.6 17.60
2 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 17.60
2 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 17.60
2 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 17.60
2 650867 ด.ญ. ณัชชา จารุเกียรติกุล ป.6 17.60
2 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 17.60
2 651807 ด.ช. โชติพัฒน์ แสงแก้ว ป.6 17.60
11 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 16.80
11 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 16.80
11 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 16.80
11 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 16.80
11 651016 ด.ญ. ปัญจภรรัศมิ์ สุวรรณรงค์ ป.6 16.80
11 651282 ด.ญ. ภูรัชยา พร้อมภูวดล ป.6 16.80
11 650180 ด.ช. มณฑล ศรีอินทสุทธิ์ ป.6 16.80
18 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 16.00
18 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 16.00
18 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 16.00
18 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 16.00
18 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 16.00
18 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 16.00
18 650223 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.6 16.00
18 650690 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.6 16.00
18 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 16.00
18 652653 ด.ญ. ณิชานาฏ พุ่มศิริ ป.6 16.00
18 651181 ด.ญ. พรปวีณ์ สมิทธิวงศ์ ป.6 16.00
18 651023 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.6 16.00
18 651000 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.6 16.00
18 650656 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.6 16.00
18 650640 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.6 16.00
18 650567 ด.ช. คู่บุญ จิตตวงค์ ป.6 16.00
18 650603 ด.ช. ธนภัทร บุญยืน ป.6 16.00
18 650932 ด.ช. กิจนที ธนารัชพิชิต ป.6 16.00
18 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 16.00
18 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 16.00
18 651465 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.6 16.00
18 650001 ด.ช. สิทธิภาคย์ กาบทอง ป.6 16.00
40 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 15.20
40 652395 ด.ญ. วรัทยา ลือศิริวัฒนา ป.6 15.20
40 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 15.20
40 653000 ด.ช. จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย ป.6 15.20
40 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 15.20
40 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 15.20
40 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 15.20
40 652194 ด.ญ. นีรชา อาชาสุวรรณ ป.6 15.20
40 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 15.20
40 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 15.20
40 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 15.20
40 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 15.20
40 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 15.20
40 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 15.20
40 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 15.20
40 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 15.20
40 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 15.20
40 650217 ด.ช. ภูมิใจ เลื่องลือวงศ์ ป.6 15.20
40 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 15.20
40 651842 ด.ช. วรพชร ทัศกุล ป.6 15.20
40 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 15.20
40 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 15.20
40 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 15.20
40 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 15.20
40 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 15.20
40 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 15.20
40 651216 ด.ช. วันมงคล พิลาศรี ป.6 15.20
40 651099 ด.ช. ณฐภัค พุทธนาวงศ์ ป.6 15.20
40 650130 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.6 15.20
40 651716 ด.ช. ธนภัทร ประดับมุข ป.6 15.20
40 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 15.20
40 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 15.20
40 650221 ด.ญ. รพีภัทร ตาปสนันท์ ป.6 15.20
40 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 15.20
40 652225 ด.ช. ศุภกร วงศ์วิไล ป.6 15.20
40 652348 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.6 15.20
40 651456 ด.ช. เดชาธร พรมจันทร์ ป.6 15.20
40 650493 ด.ช. รู้คุณ ภูรัตน์ ป.6 15.20
40 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 15.20
40 651057 ด.ญ. ชญาณิษฐ์ เอกนุช ป.6 15.20
40 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 15.20
40 651187 ด.ช. พุธสณี มณฑา ป.6 15.20
40 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 15.20
83 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 14.40
83 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 14.40
83 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 14.40
83 650521 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วงษ์นิพนธ์ ป.6 14.40
83 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 14.40
83 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 14.40
83 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 14.40
83 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 14.40
83 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 14.40
83 651294 ด.ญ. ภัทรภูรี ภักดีกอบกุล ป.6 14.40
83 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 14.40
83 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 14.40
83 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 14.40
83 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 14.40
83 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 14.40
83 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 14.40
83 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 14.40
83 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 14.40
83 651533 ด.ญ. ปุณณิศา ฉิมสอาด ป.6 14.40
83 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 14.40
83 652295 ด.ญ. วิรินทร์ญา นิธิวราเรืองชัย ป.6 14.40
83 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 14.40
83 652482 ด.ช. ธนกฤต วิทยนันท์ ป.6 14.40
83 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 14.40
83 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 14.40
83 651053 ด.ช. ณัฐพงษ์ ภู่ขาว ป.6 14.40
83 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 14.40
83 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 14.40
83 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 14.40
83 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 14.40
83 652105 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.6 14.40
83 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 14.40
83 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 14.40
83 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 14.40
83 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 14.40
83 652782 ด.ช. ทศพิธ พัฒนสิทธิกร ป.6 14.40
83 652853 ด.ญ. โชติกา บุญธวนันท์ ป.6 14.40
83 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 14.40
83 652693 ด.ญ. อรฑัตตา จิตภัทร รามเดชะ ป.6 14.40
83 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 14.40
83 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 14.40
83 650436 ด.ช. วัชรภัทร รุ่งเกียรติกุล ป.6 14.40
83 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 14.40
83 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 14.40
83 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 14.40
83 652139 ด.ช. วสุธรณ์ คำพิมลหิรัญรัช ป.6 14.40
83 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 14.40
83 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 14.40
83 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 14.40
83 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 14.40
83 651931 ด.ช. ณัฐวัศห์ รูปพรม ป.6 14.40
83 650759 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.6 14.40
83 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 14.40
83 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 14.40
83 652919 ด.ช. ภวัต ฤทธิผลิน ป.6 14.40
138 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 13.60
138 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 13.60
138 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 13.60
138 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 13.60
138 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 13.60
138 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 13.60
138 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 13.60
138 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 13.60
138 650902 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.6 13.60
138 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 13.60
138 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 13.60
138 652434 ด.ญ. พิมพ์ชนก เจริญศรี ป.6 13.60
138 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 13.60
138 650827 ด.ญ. วรณัน ธันญะทวี ป.6 13.60
138 650342 ด.ญ. พราวฉัตรรัตน์ วันสุทันต์ ป.6 13.60
138 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 13.60
138 651919 ด.ญ. ณัฏฐ์วารี เรืองเวทย์วัฒนา ป.6 13.60
138 652198 ด.ญ. พิมปุญมณี ไชยประสิทธิ์ ป.6 13.60
138 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 13.60
138 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 13.60
138 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 13.60
138 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 13.60
138 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 13.60
138 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 13.60
138 650984 ด.ช. ภาคิน จันทรัตน์ ป.6 13.60
138 651106 ด.ญ. กมลวดี ทิพยรัตน์ ป.6 13.60
138 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 13.60
138 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 13.60
138 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 13.60
138 650660 ด.ญ. ทัตพิชชา ลักษณะะพรหม ป.6 13.60
138 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 13.60
138 650812 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.6 13.60
138 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 13.60
138 652890 ด.ช. พุทธิปัญญ์ เกตุเขียว ป.6 13.60
138 652422 ด.ช. ภีมะ ศรีวนิชย์ ป.6 13.60
138 651943 ด.ช. กฤศ ฉิมวัย ป.6 13.60
138 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 13.60
138 651956 ด.ญ. ณัฐสินี บรมสุข ป.6 13.60
138 650597 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.6 13.60
138 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 13.60
138 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 13.60
138 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 13.60
138 651688 ด.ช. นพกร สินวิริยะกุล ป.6 13.60
138 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 13.60
138 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 13.60
138 650109 ด.ญ. พรรวินท์ ภุชงคกุล ป.6 13.60
138 650310 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.6 13.60
138 651461 ด.ช. วชิรวิชญ์ วชิรมงคลพงษ์ ป.6 13.60
138 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 13.60
138 652819 ด.ช. ภพธรรม วิสายอน ป.6 13.60
138 652500 ด.ช. ต้นแสง มนตรีพิริยาภรณ์ ป.6 13.60
138 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 13.60
138 650848 ด.ช. กานตธีร์ สุ่มอิ่ม ป.6 13.60
138 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 13.60
138 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 13.60
138 652837 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ด่านศิริวัฒน์ ป.6 13.60
138 651850 ด.ญ. นพรรษอร ผลิใบ ป.6 13.60
138 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 13.60
138 652696 ด.ญ. ณิชนันทน์ หลีสกุล ป.6 13.60
138 652852 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.6 13.60
138 652570 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.6 13.60
138 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 13.60
200 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 12.80
200 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 12.80
200 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 12.80
200 650854 ด.ช. ปุญญพัฒฤน์ โชตินิสากรณ์ ป.6 12.80
200 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 12.80
200 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 12.80
200 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 12.80
200 650544 ด.ช. ภวัต ตั้งใจรักษา ป.6 12.80
200 651745 ด.ช. ตฤณ สุนทรรังสรรค์ ป.6 12.80
200 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 12.80
200 650359 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.6 12.80
200 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 12.80
200 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 12.80
200 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 12.80
200 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 12.80
200 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 12.80
200 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 12.80
200 651663 ด.ญ. ปสุตา วัฒนธนวุฒิ ป.6 12.80
200 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 12.80
200 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 12.80
200 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 12.80
200 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 12.80
200 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 12.80
200 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 12.80
200 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 12.80
200 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 12.80
200 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 12.80
200 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 12.80
200 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 12.80
200 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 12.80
200 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 12.80
200 650501 ด.ช. พิริยะ นุ่นมีศรี ป.6 12.80
200 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 12.80
200 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 12.80
200 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 12.80
200 650482 ด.ญ. กฤตภัทร เกลียวทอง ป.6 12.80
200 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 12.80
200 652838 ด.ญ. ศุภิสรา ธรรมดี ป.6 12.80
200 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 12.80
200 652068 ด.ญ. ชัญญานุช อินทรทรัพย์ ป.6 12.80
200 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 12.80
200 650879 ด.ญ. ณัชชา แสงกระจ่าง ป.6 12.80
200 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 12.80
200 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 12.80
200 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 12.80
200 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 12.80
200 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 12.80
200 652876 ด.ญ. รวิสรา สุกิตติวราพันธุ์ ป.6 12.80
200 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 12.80
200 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 12.80
200 650722 ด.ช. อารักษ์ ลิ้มประสาท ป.6 12.80
200 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 12.80
200 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 12.80
200 651875 ด.ช. ปวริศ บุญเกิด ป.6 12.80
200 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 12.80
200 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 12.80
200 652667 ด.ช. ศุภวิชญ์ อุรุพงศ์พิศาล ป.6 12.80
200 652569 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.6 12.80
200 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 12.80
200 652578 ด.ช. อนาวิลธ์ ด่านสวัสดิ์ ป.6 12.80
200 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 12.80
200 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 12.80
200 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 12.80
200 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 12.80
200 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 12.80
200 652626 ด.ช. วสุภัทร พงศ์กิดาการ ป.6 12.80
200 652864 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เล้าเจริญเสริม ป.6 12.80
200 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 12.80
200 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 12.80
200 650643 ด.ญ. นภสร ฉัตรเท ป.6 12.80
200 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 12.80
200 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 12.80
200 651845 ด.ญ. พรนัชชา ศุทธาดิศัย ป.6 12.80
200 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 12.80
200 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 12.80
200 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 12.80
200 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 12.80
200 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 12.80
200 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 12.80
200 650305 ด.ญ. มนัสนันท์ ชูโชติถาวร ป.6 12.80
200 651990 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.6 12.80
200 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 12.80
200 651985 ด.ช. พิชเยศ มุสิกะวัน ป.6 12.80
200 652894 ด.ช. วรากร มนต์คาถา ป.6 12.80
200 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 12.80
200 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 12.80
200 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 12.80
200 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 12.80
200 650890 ด.ญ. โสภิดา เนียมขันธ์ ป.6 12.80
200 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 12.80
200 652154 ด.ช. นรวัชร์ นาคผุด ป.6 12.80
200 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 12.80
200 652727 ด.ช. ทศธรรม อิ่มปิติวงษ์ ป.6 12.80
200 650713 ด.ช. ธนภัทร เชี่ยวชาญ ป.6 12.80
200 650007 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.6 12.80
200 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 12.80
200 651323 ด.ญ. ธันยพัฒน์ ถาวรเลิศชัย ป.6 12.80
200 652207 ด.ช. นิกันกร กวนพฤกษ์ ป.6 12.80
200 652262 ด.ญ. กนกนุช ปุณประวัติ ป.6 12.80
200 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 12.80
200 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 12.80
200 651569 ด.ญ. วณิชญา ไตรยวงค์ ป.6 12.80
200 650159 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.6 12.80
200 650929 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.6 12.80
200 652883 ด.ช. ธนัยนันท์ รัตนะ ป.6 12.80
200 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 12.80
200 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 12.80
307 651938 ด.ช. ธนิตพงศ์ มัตตะวรรณรุจน์ ป.6 12.00
307 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 12.00
307 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 12.00
307 651237 ด.ช. ดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 12.00
307 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 12.00
307 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 12.00
307 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 12.00
307 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 12.00
307 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 12.00
307 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 12.00
307 650461 ด.ช. กชเมธ อาภรณ์ศิริพงษ์ ป.6 12.00
307 650058 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.6 12.00
307 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 12.00
307 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 12.00
307 650777 ด.ช. ชนันธร แซ่ตั้ง ป.6 12.00
307 652036 ด.ช. สุธินันท์ ง่วนเฮง ป.6 12.00
307 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 12.00
307 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 12.00
307 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 12.00
307 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 12.00
307 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 12.00
307 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 12.00
307 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 12.00
307 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 12.00
307 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 12.00
307 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 12.00
307 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 12.00
307 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 12.00
307 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 12.00
307 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 12.00
307 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 12.00
307 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 12.00
307 651559 ด.ญ. ณิชชาวีณ์ เปรมะอิทธิวัฒน์ ป.6 12.00
307 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 12.00
307 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 12.00
307 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 12.00
307 650998 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.6 12.00
307 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 12.00
307 650561 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.6 12.00
307 650969 ด.ช. นิโคลัย สวนกุหลาบ ป.6 12.00
307 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 12.00
307 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 12.00
307 652980 ด.ช. นภณัฏฐ์ บุญญาวานิชย์ ป.6 12.00
307 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 12.00
307 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 12.00
307 652684 ด.ช. เคนตะ นาคาโนะ ป.6 12.00
307 652468 ด.ญ. อนันตญา อนันตรุจกุล ป.6 12.00
307 651338 ด.ญ. โศจิรัตน์ เทียนกิ่งแก้ว ป.6 12.00
307 650457 ด.ช. นพวงศธร วิกุลโรจน์พัฒน์ ป.6 12.00
307 651155 ด.ญ. เพ็ญพิชชา โพธิ์ปริสุทธิ์ ป.6 12.00
307 651366 ด.ญ. อรพิชญ์ กิจกุลนำชัย ป.6 12.00
307 650062 ด.ญ. พุทธิฌา เก่งการพานิช ป.6 12.00
307 651609 ด.ญ. พิณธิดา มณีสุริยงค์ ป.6 12.00
307 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 12.00
307 652051 ด.ช. อริญชัย ทรัพย์เจริญ ป.6 12.00
307 650027 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.6 12.00
307 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 12.00
307 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 12.00
307 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 12.00
307 650990 ด.ช. อรรถนนท์ สุพรมอินทร์ ป.6 12.00
307 652137 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.6 12.00
307 652884 ด.ญ. ณัฏฐ์ฎาพร มณีเสาวนพ ป.6 12.00
307 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 12.00
307 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 12.00
307 652079 ด.ช. สัณหณัฐ วิชัย ป.6 12.00
307 651122 ด.ช. ธัชพงศ์ สีเขียวรัตน์ ป.6 12.00
307 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 12.00
307 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 12.00
307 652059 ด.ญ. ปทิตตา แสงรัตน์ ป.6 12.00
307 652325 ด.ญ. วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา ป.6 12.00
307 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 12.00
307 651311 ด.ญ. ณิชาภัสสร์ นาคาสุ ป.6 12.00
307 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 12.00
307 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 12.00
307 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 12.00
307 650352 ด.ญ. พลอยนภัส โกมลารชุน ป.6 12.00
307 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 12.00
307 650415 ด.ญ. ทิพย์นารา จารุทัศน์ ป.6 12.00
307 651406 ด.ญ. กชพรรณ ศรแก้ว ป.6 12.00
307 651264 ด.ญ. พัชร์ลิตา รัตนสุมาวงศ์ ป.6 12.00
307 652561 ด.ญ. ณภัสนันท์ โสภณวิมลรัตน์ ป.6 12.00
307 650821 ด.ญ. ธัญชนก เรืองดิษฐ์ ป.6 12.00
307 651973 ด.ช. คุณาวิตต์ สำราญสุข ป.6 12.00
307 652637 ด.ช. สรวิศ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 12.00
307 650613 ด.ญ. พิมพ์ฐดา ธนโชคชัยพงศ์ ป.6 12.00
307 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 12.00
307 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 12.00
307 653032 ด.ญ. ณัฐสินี อภิรัตน์โรจนกุล ป.6 12.00
307 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 12.00
307 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 12.00
307 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 12.00
307 650973 ด.ญ. จินตา นิมิตรนาวิน ป.6 12.00
307 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 12.00
307 652278 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 12.00
307 650997 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.6 12.00
307 650146 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.6 12.00
307 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 12.00
307 650921 ด.ช. พุทธคุณ สิริวัฒนานนท์กุล ป.6 12.00
307 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 12.00
307 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 12.00
307 652513 ด.ช. นิพัทธ์ เดชจริง ป.6 12.00
307 652686 ด.ช. ชิษณุ ศรีเจริญ ป.6 12.00
307 650023 ด.ช. วรุฒม์ สุขสมจิตร ป.6 12.00
307 650280 ด.ช. พลณัฏฐ์ ทรัพย์มี ป.6 12.00
307 652978 ด.ช. กรภณ อยู่ยืน ป.6 12.00
307 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 12.00
307 650061 ด.ญ. อรวรา กล้าตลุมบอน ป.6 12.00
307 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 12.00
307 650440 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.6 12.00
307 651462 ด.ญ. คีรติ ผ่องโสภณ ป.6 12.00
307 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 12.00
418 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 11.20
418 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 11.20
418 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 11.20
418 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 11.20
418 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 11.20
418 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 11.20
418 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 11.20
418 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 11.20
418 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 11.20
418 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 11.20
418 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 11.20
418 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 11.20
418 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 11.20
418 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 11.20
418 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 11.20
418 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 11.20
418 650576 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.6 11.20
418 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 11.20
418 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 11.20
418 652707 ด.ช. ชญฏ ชลประเสริฐสุข ป.6 11.20
418 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 11.20
418 650200 ด.ช. ธนกฤต ขาวสนิท ป.6 11.20
418 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 11.20
418 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 11.20
418 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 11.20
418 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 11.20
418 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 11.20
418 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 11.20
418 650952 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.6 11.20
418 650079 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.6 11.20
418 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 11.20
418 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 11.20
418 650025 ด.ช. นรภัทร เชาวน์เกษม ป.6 11.20
418 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 11.20
418 650833 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.6 11.20
418 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 11.20
418 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 11.20
418 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 11.20
418 652661 ด.ญ. จุฑาทิพย์ รอดลอยทุกข์ ป.6 11.20
418 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 11.20
418 652009 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 11.20
418 650438 ด.ญ. ปุณย์พิชชา ช้อยชด ป.6 11.20
418 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 11.20
418 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 11.20
418 652377 ด.ญ. กัญญ์วรา เถาทับนุ่ม ป.6 11.20
418 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 11.20
418 651105 ด.ช. กษิดิ์ธรรม สื่อไพบูลย์ ป.6 11.20
418 651063 ด.ช. อิทธิกร โนรีเวช ป.6 11.20
418 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 11.20
418 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 11.20
418 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 11.20
418 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 11.20
418 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 11.20
418 650872 ด.ญ. นัทธมน อื้อเศรษฐศักดิ์ ป.6 11.20
418 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 11.20
418 650447 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ อินทรักษ์ ป.6 11.20
418 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 11.20
418 651844 ด.ญ. ไอย์ริสสา เพชรวิภูษิต ป.6 11.20
418 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 11.20
418 650234 ด.ญ. กันตินันท์ แจ้งวัง ป.6 11.20
418 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 11.20
418 652425 ด.ช. อัครวิชญ์ โรจนบุรานนท์ ป.6 11.20
418 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 11.20
418 650538 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.6 11.20
418 651069 ด.ญ. ชนกนันท์ สิงหอุบล ป.6 11.20
418 650125 ด.ญ. ศุภรา ฉันทพันธุ์ ป.6 11.20
418 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 11.20
418 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 11.20
418 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 11.20
418 650784 ด.ญ. ณัฐนันท์ วุฒิพนมศักดิ์ ป.6 11.20
418 652813 ด.ญ. ไอย์วริญ ธราธารกุลวัฒนา ป.6 11.20
418 650332 ด.ช. สมัชญ์ เดียวตระกูล ป.6 11.20
418 651855 ด.ช. สรวิชญ์ สุทธิสุข ป.6 11.20
418 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 11.20
418 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 11.20
418 652517 ด.ญ. นภัสนันท์ พันถม ป.6 11.20
418 652405 ด.ญ. นลินรัตน์ คิคูชิ ป.6 11.20
418 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 11.20
418 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 11.20
418 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 11.20
418 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 11.20
418 650448 ด.ญ. ฐิรญา ปรีดิ์จิตตานนท์ ป.6 11.20
418 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 11.20
418 651010 ด.ญ. พิมพ์นารา ศรีมันทยามาศ ป.6 11.20
418 651711 ด.ญ. กัลย์ณพร ตันวรเศรษฐี ป.6 11.20
418 651008 ด.ญ. นันท์นภัส ทองประดับ ป.6 11.20
418 652268 ด.ญ. ทักษอร รอดน้อย ป.6 11.20
418 652070 ด.ช. ภพประวีร์ จริยปรัชญากุล ป.6 11.20
418 652398 ด.ญ. ดากานดา ขันตยาภรณ์ ป.6 11.20
418 652716 ด.ญ. กุริศรา ต๊ะตา ป.6 11.20
418 650096 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ทิพย์รัตน์ ป.6 11.20
418 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 11.20
418 651013 ด.ช. สวัชกร สันตยานนท์ ป.6 11.20
418 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 11.20
418 651555 ด.ญ. ฤติมา รัตนภิญโญวงศ์ ป.6 11.20
418 650870 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.6 11.20
418 651864 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.6 11.20
418 651071 ด.ช. ธีรวีร์ ปรีชาธร ป.6 11.20
418 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 11.20
418 652241 ด.ญ. ณภัทร สว่างศรี ป.6 11.20
418 651134 ด.ญ. กชวรรณ เดชผดุง ป.6 11.20
418 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 11.20
418 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 11.20
418 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 11.20
418 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 11.20
523 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 10.40
523 652259 ด.ญ. ปานชีวา แย้มละมัย ป.6 10.40
523 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 10.40
523 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 10.40
523 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 10.40
523 651697 ด.ญ. วรัทยา แสนหล้า ป.6 10.40
523 652380 ด.ญ. จณิสตา เจือจันทร์ ป.6 10.40
523 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 10.40
523 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 10.40
523 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 10.40
523 652636 ด.ญ. รภัสสา จิรกุลธนภัทร ป.6 10.40
523 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 10.40
523 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 10.40
523 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 10.40
523 650002 ด.ช. กันตธีร์ จารวัฒน์ ป.6 10.40
523 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 10.40
523 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 10.40
523 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 10.40
523 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 10.40
523 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 10.40
523 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 10.40
523 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 10.40
523 651018 ด.ช. ศุภกร ภัทรเตชาวัฒน์ ป.6 10.40
523 650628 ด.ช. ศุภวิชญ์ สันโดด ป.6 10.40
523 651238 ด.ช. ธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 10.40
523 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 10.40
523 651551 ด.ญ. ภัสรวินท์ ตั้งศรีไพโรจน์ ป.6 10.40
523 651139 ด.ญ. ณัฐนรี โรจนากาศ ป.6 10.40
523 650981 ด.ญ. สุตาภัทร เอี่ยมบำรุง ป.6 10.40
523 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 10.40
523 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 10.40
523 650582 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.6 10.40
523 650611 ด.ญ. ณัฐทิตา จุติมา ป.6 10.40
523 652463 ด.ช. ธีชวิณณ์ ทองไชย ป.6 10.40
523 652577 ด.ญ. ลักษณารีย์ มาเฉลิม ป.6 10.40
523 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 10.40
523 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 10.40
523 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 10.40
523 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 10.40
523 650578 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.6 10.40
523 650587 ด.ญ. ณัฐนิชา ปั้นจั่น ป.6 10.40
523 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 10.40
523 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 10.40
523 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 10.40
523 651145 ด.ญ. พัณณิตา เสมจร ป.6 10.40
523 652756 ด.ช. วัชระวิชญ์ มธุรันยานนท์ ป.6 10.40
523 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 10.40
523 652845 ด.ช. สิริภพ โขวิฑูรกิจ ป.6 10.40
523 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 10.40
523 651315 ด.ช. กฤตภาส กิจสัมนางกูร ป.6 10.40
523 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 10.40
523 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 10.40
523 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 10.40
523 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 10.40
523 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 10.40
523 650523 ด.ช. ธาราดร สุพัฒนา ป.6 10.40
523 652047 ด.ญ. พัทธนันท์ จุลกะ ป.6 10.40
523 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 10.40
523 652899 ด.ช. ปภังกร ปานเสน่ห์ ป.6 10.40
523 650169 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.6 10.40
523 652250 ด.ญ. ปริยากร ณ ระนอง ป.6 10.40
523 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 10.40
523 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 10.40
523 652557 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.6 10.40
523 651921 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.6 10.40
523 651652 ด.ช. ธันยวรรศธร วงษ์วัฒนา ป.6 10.40
523 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 10.40
523 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 10.40
523 652394 ด.ญ. อริญชย์ เตสุชาตะ ป.6 10.40
523 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 10.40
523 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 10.40
523 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 10.40
523 650625 ด.ญ. ชญานิษฐ์ เกตุสุวรรณ ป.6 10.40
523 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 10.40
523 651169 ด.ช. จักรภัทร เอี่ยมธนากุล ป.6 10.40
523 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 10.40
523 652108 ด.ช. ชยุต ลิ้มวรรณะกูล ป.6 10.40
523 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 10.40
523 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 10.40
523 650475 ด.ช. ตรัยคุณ เริงรักษ์ ป.6 10.40
523 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 10.40
523 651487 ด.ช. อัคคเดช อัครพิพัฒน์กุล ป.6 10.40
523 651582 ด.ญ. ภิญญ์วริณ อมรชัยชาญ ป.6 10.40
523 650340 ด.ญ. ภิญญดา เชี่ยวสิริขจร ป.6 10.40
523 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 10.40
523 652641 ด.ญ. ณัชชา เครือเนียม ป.6 10.40
523 650182 ด.ญ. วรัญญา วิสาวะโท ป.6 10.40
523 652289 ด.ช. นราวิชญ์ จันทประดิษฐ ป.6 10.40
523 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 10.40
523 651596 ด.ญ. ลักษณียา นาคสุก ป.6 10.40
523 651651 ด.ญ. ธันยรสธร วงษ์วัฒนา ป.6 10.40
523 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 10.40
523 650820 ด.ญ. อัญชสา รุ่งเรืองสาคร ป.6 10.40
523 651439 ด.ญ. ชาลิสา สังขดิษฐ์ ป.6 10.40
523 650880 ด.ญ. ณฐมน สโกฟิวด์ ป.6 10.40
523 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 10.40
523 651648 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 10.40
523 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 10.40
523 651741 ด.ช. ธนภัทร วงศ์บุญ ป.6 10.40
523 652654 ด.ช. ภาคิน งามเอกเอื้อ ป.6 10.40
523 652371 ด.ญ. กรชุดา ชื่นสุราษฎร์ ป.6 10.40
523 652006 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.6 10.40
523 652347 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.6 10.40
523 650194 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.6 10.40
523 650922 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.6 10.40
523 650144 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ปรัชญาธรรมกร ป.6 10.40
523 652286 ด.ญ. ศศิชา ตุลาธน ป.6 10.40
523 650641 ด.ญ. สกุลยา มหาบุณย์ ป.6 10.40
523 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 10.40
523 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 10.40
523 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 10.40
523 650116 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.6 10.40
523 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 10.40
523 651056 ด.ญ. บุณฑริกา นุสาโต ป.6 10.40
523 651275 ด.ช. นภัสกรณ์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 10.40
523 651157 ด.ช. ชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ ป.6 10.40
523 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 10.40
523 650849 ด.ญ. ณัฐวรรณ จินดานนท์ ป.6 10.40
523 652457 ด.ญ. สุกฤตา ขวัญแก้ว ป.6 10.40
523 652997 ด.ญ. เมธปรียา บุญธรรม ป.6 10.40
523 650401 ด.ญ. คุณัญญา ตันนุกิจ ป.6 10.40
644 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 9.60
644 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 9.60
644 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 9.60
644 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 9.60
644 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 9.60
644 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 9.60
644 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 9.60
644 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 9.60
644 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 9.60
644 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 9.60
644 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 9.60
644 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 9.60
644 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 9.60
644 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 9.60
644 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 9.60
644 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 9.60
644 652376 ด.ญ. ณชนก วลัยพัชรา ป.6 9.60
644 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 9.60
644 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 9.60
644 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 9.60
644 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 9.60
644 650873 ด.ช. กรณพงษ์ เกษอ่ำ ป.6 9.60
644 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 9.60
644 651813 ด.ญ. ปุษยา จันทร์พิพัฒน์ ป.6 9.60
644 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 9.60
644 651653 ด.ญ. ธีริศรา อมรพุทธพล ป.6 9.60
644 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 9.60
644 651944 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.6 9.60
644 651929 ด.ช. เขมทัต วีณิน ป.6 9.60
644 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 9.60
644 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 9.60
644 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 9.60
644 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 9.60
644 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 9.60
644 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 9.60
644 651579 ด.ช. สรวิชญ์ ณ พัทลุง ป.6 9.60
644 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 9.60
644 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 9.60
644 652604 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.6 9.60
644 652787 ด.ญ. ณัฐณกัญญ์ อภิชาจุติกันต์ ป.6 9.60
644 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 9.60
644 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 9.60
644 651195 ด.ญ. กวิสรา กาญจนรัตน์ ป.6 9.60
644 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 9.60
644 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 9.60
644 651368 ด.ญ. โสพิชา หิรัญนุช ป.6 9.60
644 652254 ด.ช. อิทธิพัทธ์ หาวิธีกุลธนา ป.6 9.60
644 651436 ด.ช. ปุณณวิช แปรงนารถ ป.6 9.60
644 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 9.60
644 650379 ด.ช. กิตติพิชญ์ ไทรแจ่มจันทร์ ป.6 9.60
644 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 9.60
644 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 9.60
644 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 9.60
644 650236 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.6 9.60
644 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 9.60
644 651528 ด.ช. ปพนกร เททะสังข์ ป.6 9.60
644 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 9.60
644 652156 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 9.60
644 652986 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.6 9.60
644 652169 ด.ญ. เบญญาภา ชาติครบุรี ป.6 9.60
644 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 9.60
644 651065 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.6 9.60
644 651984 ด.ญ. อภิชญา กิจจะการะ ป.6 9.60
644 652655 ด.ช. ปราย ชลศรานนท์ ป.6 9.60
644 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 9.60
644 652413 ด.ช. ณัฎฐ์ธีร์ ฤกษ์สมโภชน์ ป.6 9.60
644 650671 ด.ญ. ดนิตา ภูมิสิงหราช ป.6 9.60
644 652571 ด.ช. อัคราพัศศ์ ธนาพัชรโชติ ป.6 9.60
644 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 9.60
644 652892 ด.ช. ปราชญา กิจยโภค ป.6 9.60
644 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 9.60
644 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 9.60
644 651159 ด.ช. น่านน้ำ แก้วอุบล ป.6 9.60
644 651055 ด.ญ. ปริชมน ทรัพย์สิทธิพงศ์ ป.6 9.60
644 651334 ด.ญ. ญาดา สมรรถสุวรรณ ป.6 9.60
644 652049 ด.ช. อังศุ รุ้งรุจิเมฆ ป.6 9.60
644 652767 ด.ญ. มติมนต์ เหมือนนรุท ป.6 9.60
644 652174 ด.ช. จิราวัฒน์ เรืองธัญยธรณ์ ป.6 9.60
644 651074 ด.ญ. ปาลิน ศรีสมานุวัตร ป.6 9.60
644 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 9.60
644 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 9.60
644 651573 ด.ช. พีรวิชญ์ ร่วมนาพะยา ป.6 9.60
644 653022 ด.ช. สิรภพ ภมรมานพ ป.6 9.60
644 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 9.60
644 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 9.60
644 650492 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.6 9.60
644 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 9.60
644 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 9.60
644 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 9.60
644 651892 ด.ญ. ภัทราพร คำบุญเรือง ป.6 9.60
644 652403 ด.ช. ปัณณชา เพชรฤทธิ์ ป.6 9.60
644 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 9.60
644 650938 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.6 9.60
644 652410 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.6 9.60
644 652611 ด.ญ. บุญญิสา ชื่นตะโก ป.6 9.60
644 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 9.60
644 650525 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.6 9.60
644 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 9.60
644 651090 ด.ช. กรณภว์ พุทธิพาลี ป.6 9.60
644 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 9.60
644 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 9.60
644 651849 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.6 9.60
644 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 9.60
644 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 9.60
644 651088 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.6 9.60
644 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 9.60
644 650437 ด.ช. กิตติกร ดอนพรไพร ป.6 9.60
644 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 9.60
644 652243 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.6 9.60
644 652148 ด.ช. พีรวิชญ์ เขียวสนั่น ป.6 9.60
644 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 9.60
644 650779 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.6 9.60
644 650012 ด.ช. กันตพงศ์ บุญมาก ป.6 9.60
644 651665 ด.ญ. พภัสสรณ์ สุขเจริญสมบัติ ป.6 9.60
644 651693 ด.ญ. ณัฐวรรณ เอื้อมเสถียรพร ป.6 9.60
644 650417 ด.ญ. มัทนศิกานต์ แสงประเสริฐ ป.6 9.60
644 652291 ด.ช. พุธพงศ์ พิมพ์ทอง ป.6 9.60
644 652228 ด.ญ. มนัสน้นท์ ทองรอด ป.6 9.60
644 652842 ด.ญ. วีรญา ล้วนวิเศษ ป.6 9.60
644 652451 ด.ช. ภูกันต์ วาดเขียน ป.6 9.60
644 652869 ด.ช. พัฒธาวินธ์ ลูกกลม ป.6 9.60
644 650339 ด.ช. พุทธิวงศ์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 9.60
766 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 8.80
766 651927 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.6 8.80
766 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 8.80
766 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 8.80
766 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 8.80
766 650883 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.6 8.80
766 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 8.80
766 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 8.80
766 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 8.80
766 652197 ด.ช. ปิติ นิ่มปิติวัน ป.6 8.80
766 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 8.80
766 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 8.80
766 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 8.80
766 650977 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.6 8.80
766 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 8.80
766 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 8.80
766 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 8.80
766 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 8.80
766 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 8.80
766 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 8.80
766 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 8.80
766 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 8.80
766 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 8.80
766 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 8.80
766 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 8.80
766 651969 ด.ญ. สุภานิษา วงษ์รอด ป.6 8.80
766 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 8.80
766 650735 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.6 8.80
766 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 8.80
766 650947 ด.ช. พิชญะ เอี่ยมสมุทร ป.6 8.80
766 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 8.80
766 650916 ด.ช. สรวัชญ์ มาเหล็ง ป.6 8.80
766 652258 ด.ญ. กัลยรัตน์ เบญจานุวัตร ป.6 8.80
766 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 8.80
766 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 8.80
766 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 8.80
766 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 8.80
766 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 8.80
766 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 8.80
766 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 8.80
766 652509 ด.ช. กันตพล สุมานิก ป.6 8.80
766 650248 ด.ช. ประพล คงสกุล ป.6 8.80
766 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 8.80
766 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 8.80
766 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 8.80
766 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 8.80
766 651266 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.6 8.80
766 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 8.80
766 651409 ด.ช. ณัฐนนท์ เลิศศักดิ์ธนกุล ป.6 8.80
766 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 8.80
766 651578 ด.ช. พสธร ศรไพศาล ป.6 8.80
766 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 8.80
766 652854 ด.ช. พชฎะ กรุณามัย ป.6 8.80
766 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 8.80
766 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 8.80
766 652265 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.6 8.80
766 651423 ด.ช. พันธ์ยศ ธีร์ธนพงศ์ ป.6 8.80
766 653031 ด.ช. ธนกฤต นัดดามงคล ป.6 8.80
766 650152 ด.ญ. ปวันรัตน์ จันทร์อินทร์ ป.6 8.80
766 651626 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ทุมสท้าน ป.6 8.80
766 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 8.80
766 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 8.80
766 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 8.80
766 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 8.80
766 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 8.80
766 651223 ด.ช. ภัทริน กุลกุศล ป.6 8.80
766 651115 ด.ช. นรภัทร เลิศทนงเดช ป.6 8.80
766 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 8.80
766 651950 ด.ช. วิกร นิธิชัยภากุล ป.6 8.80
766 650963 ด.ช. กวินภพ ชินเมธีพิทักษ์ ป.6 8.80
766 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 8.80
766 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 8.80
766 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 8.80
766 652721 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช ป.6 8.80
766 650822 ด.ญ. กันยาวีร์ หาญพัฒนะนุสรณ์ ป.6 8.80
766 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 8.80
766 652356 ด.ช. ภัทรพล รัตนโสภา ป.6 8.80
766 650216 ด.ช. วิชัยธร โกมลทัต ป.6 8.80
766 650993 ด.ญ. ชนมน สุขุมาลพันธ์ ป.6 8.80
766 651109 ด.ช. ชวาล เปล่งวิทยา ป.6 8.80
766 652248 ด.ช. ชนุตม์ ชนะศิลศรีโยธิน ป.6 8.80
766 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 8.80
766 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 8.80
766 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 8.80
766 650594 ด.ช. ปวริศ สุวรรณกมล ป.6 8.80
766 650545 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.6 8.80
766 652091 ด.ช. ณัฐภัทร มีอำนาจ ป.6 8.80
766 652221 ด.ช. ปวรปรัชญ์ ทองงาม ป.6 8.80
766 651552 ด.ช. ชยณัฐ พรมเวียง ป.6 8.80
766 651553 ด.ญ. ฐิติภัทรา พรมเวียง ป.6 8.80
766 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 8.80
766 650856 ด.ช. วิรุฬพงศ์ พุ่มพวง ป.6 8.80
766 650669 ด.ญ. ปภัสสร ด่านเจริญ ป.6 8.80
766 650978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.6 8.80
766 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 8.80
766 651905 ด.ช. วชิรวิทย์ ทองเนตร ป.6 8.80
766 651910 ด.ญ. กษิรา ชวเลิศสกุล ป.6 8.80
766 652818 ด.ช. พลัฏฐ์ ผลาสินธุ์ ป.6 8.80
766 651661 ด.ญ. คณัสวรรณ เพชรพัลลภ ป.6 8.80
766 652867 ด.ญ. ชัญญาภัสร์ ขำอ่ำ ป.6 8.80
766 652965 ด.ญ. ปณิฐสรา จึงสมประสงค์ ป.6 8.80
766 651111 ด.ช. ปัญญากร วิภาสวัชรโยธิน ป.6 8.80
766 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 8.80
766 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 8.80
766 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 8.80
766 651452 ด.ญ. กัลยรักษ์ มณีวาศ ป.6 8.80
766 651967 ด.ช. พนัฏฐกรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ป.6 8.80
766 651670 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.6 8.80
766 650793 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.6 8.80
766 652844 ด.ช. วิชยุตม์ สมพฤกษ์ ป.6 8.80
766 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 8.80
766 652761 ด.ญ. แพรแก้ว เชื้อกุณะ ป.6 8.80
766 650826 ด.ญ. วรกมล เดชน้อย ป.6 8.80
766 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 8.80
766 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 8.80
881 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 8.00
881 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 8.00
881 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 8.00
881 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 8.00
881 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 8.00
881 651640 ด.ช. พิชญะ ไชยโชติช่วง ป.6 8.00
881 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 8.00
881 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 8.00
881 651135 ด.ญ. วริศรา จูระมงคล ป.6 8.00
881 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 8.00
881 652080 ด.ช. ธนัท ทรงจินดา ป.6 8.00
881 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 8.00
881 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 8.00
881 652621 ด.ญ. จินดารัตน์ ญาติ ป.6 8.00
881 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 8.00
881 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 8.00
881 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 8.00
881 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 8.00
881 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 8.00
881 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 8.00
881 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 8.00
881 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 8.00
881 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 8.00
881 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 8.00
881 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 8.00
881 651780 ด.ญ. อรนภา ชัยภักดี ป.6 8.00
881 651091 ด.ญ. วานิษฎ์ฉมา เจียมพัฒนขจร ป.6 8.00
881 651671 ด.ช. พีรวิชญ์ ดีเสมอ ป.6 8.00
881 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 8.00
881 652420 ด.ญ. ปทิตตา พิศิษฐการ ป.6 8.00
881 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 8.00
881 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 8.00
881 652066 ด.ช. ธนภัทร คำคม ป.6 8.00
881 652522 ด.ช. ทำนุรัฐ ตันไพบูลย์ ป.6 8.00
881 652639 ด.ช. ชวิน ศิริพันธ์ ป.6 8.00
881 650741 ด.ญ. นิรินธนา รักในศิล ป.6 8.00
881 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 8.00
881 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 8.00
881 652274 ด.ช. ณัฐฏฐชัย เล่าปิ่นกาญจน์ ป.6 8.00
881 651909 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.6 8.00
881 650509 ด.ญ. นระฟ้า ผลาวัลย์ ป.6 8.00
881 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 8.00
881 652456 ด.ช. สรธร มีชัย ป.6 8.00
881 650865 ด.ช. จรัสไชย ศรีประภากร ป.6 8.00
881 651252 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.6 8.00
881 651735 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.6 8.00
881 652409 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.6 8.00
881 650555 ด.ช. ภูวนนท์ มีวอน ป.6 8.00
881 652748 ด.ญ. มาริสา ขำอินทร์ ป.6 8.00
881 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 8.00
881 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 8.00
881 650577 ด.ญ. อรรวินท์ มังคลรังษี ป.6 8.00
881 652703 ด.ช. ณัฐพงศ์ ขำคง ป.6 8.00
881 651039 ด.ช. รัชพงศ์ โคตรประทุม ป.6 8.00
881 652945 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.6 8.00
881 651869 ด.ญ. ณัฐนันท์ คำพอง ป.6 8.00
881 650070 ด.ช. ปิยังกูร ธัญญาหาร ป.6 8.00
881 651621 ด.ช. ภูมิพัฒน์ นิรันพรพุทธา ป.6 8.00
881 651587 ด.ญ. อัยยาดา ชวดชุม ป.6 8.00
881 652877 ด.ญ. สุชานิดา นรสิงห์ ป.6 8.00
881 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 8.00
881 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 8.00
881 650060 ด.ญ. ญาณพร อิ่่มอกใจ ป.6 8.00
881 650497 ด.ญ. อุรวี คนชม ป.6 8.00
881 650141 ด.ญ. ยูราวรรณ ศรีสุวรรณ ป.6 8.00
881 651885 ด.ญ. พัทรดา วงศ์สถาพร ป.6 8.00
881 651792 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.6 8.00
881 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 8.00
881 650483 ด.ช. กฤติน เกียรติธรรมรงค์ ป.6 8.00
881 652715 ด.ช. วริศร์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ป.6 8.00
881 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 8.00
881 651233 ด.ญ. เป็นบุญ คมสัน ป.6 8.00
881 650839 ด.ช. พสุภพ นาคะชาต ป.6 8.00
881 650701 ด.ช. ตรีศิลป์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ ป.6 8.00
881 650237 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.6 8.00
881 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 8.00
881 652547 ด.ช. ภาสวุฒิ อนันตเจริญ ป.6 8.00
881 651475 ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ ป.6 8.00
881 652045 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.6 8.00
881 650949 ด.ช. เดชาธร กิตติโชควัฒนา ป.6 8.00
881 650175 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.6 8.00
881 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 8.00
881 652515 ด.ช. ยิ่งคุณ ตันชัชวาล ป.6 8.00
881 652212 ด.ญ. พิศรา หอมแก้ว ป.6 8.00
881 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 8.00
881 650329 ด.ช. อัครนันท์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 8.00
881 651333 ด.ญ. ภคพร หมอยาดี ป.6 8.00
881 652195 ด.ช. รังสิมันตุ์ ตระกูลสมจิตต์ ป.6 8.00
881 651204 ด.ญ. ธันย์ชนก ตั้งวัฒนกิตติกุล ป.6 8.00
881 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 8.00
881 652605 ด.ญ. จิรัชยา ใจยินดี ป.6 8.00
881 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 8.00
881 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 8.00
974 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 7.20
974 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 7.20
974 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 7.20
974 652591 ด.ญ. รินรดา รอดเมื่อ ป.6 7.20
974 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 7.20
974 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 7.20
974 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 7.20
974 650898 ด.ช. ชวภัฏ ศรีปริญโญทัย ป.6 7.20
974 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 7.20
974 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 7.20
974 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 7.20
974 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 7.20
974 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 7.20
974 651580 ด.ช. ณัฐรุจ บุญจารุพงศ์ ป.6 7.20
974 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 7.20
974 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 7.20
974 652316 ด.ญ. ณัฏฐณิชา มีแสง ป.6 7.20
974 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 7.20
974 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 7.20
974 650179 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.6 7.20
974 650599 ด.ช. ธนาพล ลักษมีคุณากร ป.6 7.20
974 652975 ด.ญ. ชลชา ไหสุภา ป.6 7.20
974 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 7.20
974 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 7.20
974 650286 ด.ช. จิณณ์ ประจันตะเสน ป.6 7.20
974 651611 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.6 7.20
974 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 7.20
974 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 7.20
974 652829 ด.ญ. นันทภัค ลีลาภรณ์ ป.6 7.20
974 651433 ด.ญ. ฐิตารีย์ คำจันทร์ ป.6 7.20
974 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 7.20
974 651991 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.6 7.20
974 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 7.20
974 652954 ด.ช. ภูรินท์ ภควัตศิตานนท์ ป.6 7.20
974 652332 ด.ช. ชัยวัฒน์ สิริบุญพาณิชย์ ป.6 7.20
974 652914 ด.ช. ปารุส ป้อมเรือง ป.6 7.20
974 652114 ด.ช. ปฏิภาณ ธิติเชษฐ์ตระกูล ป.6 7.20
974 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 7.20
974 650255 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.6 7.20
974 652007 ด.ญ. ธนชาภัทร มีสมญาณ ป.6 7.20
974 650450 ด.ช. ณพวิทย์ บุญญราศรี ป.6 7.20
974 652991 ด.ช. ภาสวิชญ์ สนสายันต์ ป.6 7.20
974 651146 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.6 7.20
974 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 7.20
974 652694 ด.ญ. พิญญ์พัชร์ จิรบันดาลสุข ป.6 7.20
974 652633 ด.ญ. ณัฐกฤตา ชัยประกิจ ป.6 7.20
974 651659 ด.ช. ชยพัทธ์ เคนศรี ป.6 7.20
974 651523 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.6 7.20
974 652936 ด.ช. ญาณกวี อินพลับ ป.6 7.20
974 650345 ด.ช. พัทธนันท์ สุวรรณรัศมี ป.6 7.20
974 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 7.20
974 651815 ด.ช. เสกฐวุฒิ ศรีพุฒ ป.6 7.20
974 650293 ด.ช. ธันศธรณ์ เหรียญมณี ป.6 7.20
974 651398 ด.ญ. กมลพร หลิน ป.6 7.20
974 652362 ด.ช. กันตพัฒน์ โชติธันยพัฒน์ ป.6 7.20
974 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 7.20
974 650513 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.6 7.20
974 651835 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.6 7.20
974 652217 ด.ช. พีระวิชย์ ขุนทอง ป.6 7.20
974 652224 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ระบิลทศพร ป.6 7.20
974 650664 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.6 7.20
974 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 7.20
974 652103 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.6 7.20
974 652836 ด.ช. ชิติพัทธ์ ช้อนแก้ว ป.6 7.20
974 652024 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.6 7.20
974 650975 ด.ญ. กณิษา จำปาทิพย์ ป.6 7.20
974 652251 ด.ช. ชัชกุล อาภานุรังษี ป.6 7.20
974 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 7.20
1042 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 6.40
1042 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 6.40
1042 652134 ด.ช. ปภิณวิช จิรภัทรสิทธา ป.6 6.40
1042 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 6.40
1042 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 6.40
1042 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 6.40
1042 652857 ด.ช. รพีพงษ์ ตั้งจิตเจริญ ป.6 6.40
1042 651788 ด.ช. ภิเศกสินธุ์ นิยมธรรมกิจ ป.6 6.40
1042 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 6.40
1042 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 6.40
1042 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 6.40
1042 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 6.40
1042 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 6.40
1042 650953 ด.ช. สิรภพ คงคาวิทูร ป.6 6.40
1042 651848 ด.ช. ธนภัทร เทียนถาวร ป.6 6.40
1042 651980 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.6 6.40
1042 652647 ด.ญ. ณัฐภัสสร เสนากัสป์ ป.6 6.40
1042 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 6.40
1042 650861 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.6 6.40
1042 651158 ด.ญ. สุวิชาดา คำจีน ป.6 6.40
1042 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 6.40
1042 650723 ด.ช. ศรัณภัสร์ มากเกตุ ป.6 6.40
1042 652025 ด.ช. วรวรรธน์ สุคนธะตามร์ ป.6 6.40
1042 650944 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.6 6.40
1042 652508 ด.ช. ณฐวัฒน์ ชูดวง ป.6 6.40
1042 651015 ด.ช. ธชนัฐ สิริกุลพิบูลย์ ป.6 6.40
1042 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 6.40
1042 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 6.40
1042 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 6.40
1042 652952 ด.ช. ภากร หงษ์หิรัญเรือง ป.6 6.40
1042 650161 ด.ช. กิตติ์กวิน ตั้งเกียรติตระกูล ป.6 6.40
1042 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 6.40
1042 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 6.40
1042 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 6.40
1042 650019 ด.ญ. สิริรัตน์ บุญปาลิต ป.6 6.40
1042 652179 ด.ช. คณิศร พุฒพินิจ ป.6 6.40
1042 653030 ด.ญ. จินดาภร ทองคำ ป.6 6.40
1042 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 6.40
1042 651870 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.6 6.40
1042 651048 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.6 6.40
1042 653008 ด.ช. ภัทรดนัย ยอดนารี ป.6 6.40
1042 651202 ด.ช. อัครวรรธน์ พุฒแก้ว ป.6 6.40
1042 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 6.40
1042 653020 ด.ช. ธาดาดล ผลจันทร์ ป.6 6.40
1042 650224 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.6 6.40
1042 652817 ด.ญ. ปุญญาภา เลิศสถาพรสุข ป.6 6.40
1042 652494 ด.ช. ณฐกร พวงสวัสดิ์ ป.6 6.40
1042 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 6.40
1042 651133 ด.ญ. ศิศิรา พวงสำลี ป.6 6.40
1042 650591 ด.ญ. ปัณฑ์ชนิต ไชยเหมวงศ์ ป.6 6.40
1042 652999 ด.ช. ยุทธศาสตร์ เทพศรี ป.6 6.40
1042 650924 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.6 6.40
1042 650313 ด.ญ. ฐิติยาพร อยู่สุข ป.6 6.40
1042 652775 ด.ช. พลรวิกศ ตุงคะบรรหาร ป.6 6.40
1042 652902 ด.ญ. ชนมน จีตนิยม ป.6 6.40
1042 651720 ด.ญ. รณิชาธร ลำเจียกเทศ ป.6 6.40
1042 650287 ด.ช. วรวีร์ ณัฐมหาธนานันท์ ป.6 6.40
1042 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 6.40
1042 651466 ด.ญ. อาทิตยา เสมารัตน์ ป.6 6.40
1101 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 5.60
1101 651955 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.6 5.60
1101 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 5.60
1101 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 5.60
1101 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 5.60
1101 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 5.60
1101 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 5.60
1101 651107 ด.ช. อิทธิมนตร์ บัวจำรัส ป.6 5.60
1101 651703 ด.ช. วชิรวิทย์ เชิดฉันท์ ป.6 5.60
1101 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 5.60
1101 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 5.60
1101 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 5.60
1101 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 5.60
1101 652840 ด.ญ. พรนภัส สุขพูน ป.6 5.60
1101 652183 ด.ญ. วรภร ดำสี ป.6 5.60
1101 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 5.60
1101 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 5.60
1101 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 5.60
1101 651858 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.6 5.60
1101 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 5.60
1101 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 5.60
1101 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 5.60
1101 651067 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.6 5.60
1101 650010 ด.ญ. สุพิชชา ไทยรัตน์ ป.6 5.60
1101 651248 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.6 5.60
1101 652185 ด.ช. ปุญญะ ชินวิกรานต์ ป.6 5.60
1101 652046 ด.ญ. ณิชนันทน์ พันธุ์สถิตย์วงศ์ ป.6 5.60
1101 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 5.60
1101 650277 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.6 5.60
1101 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 5.60
1101 650724 ด.ญ. พัชญ์พิดา ขำสา ป.6 5.60
1101 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 5.60
1101 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 5.60
1101 651601 ด.ญ. ณัฐธนันท์ จันทร์บัว ป.6 5.60
1101 650618 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีนรวรรธน์ ป.6 5.60
1101 650491 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.6 5.60
1101 651739 ด.ช. นราวิชญ์ จิรอาภากุล ป.6 5.60
1101 652314 ด.ญ. พรประภา กมลเดชเดชา ป.6 5.60
1101 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 5.60
1101 652501 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.6 5.60
1101 651420 ด.ช. พีรวิชญ์ บัวคลี่ใบ ป.6 5.60
1142 651382 ด.ช. ฐิติวัชร์ คชชา ป.6 4.80
1142 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 4.80
1142 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 4.80
1142 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 4.80
1142 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 4.80
1142 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 4.80
1142 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 4.80
1142 652219 ด.ญ. ณฐมน คงจันทร์ ป.6 4.80
1142 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 4.80
1142 652467 ด.ช. วชิรวิทย์ ขจรวิถีจิตต์ ป.6 4.80
1142 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 4.80
1142 650687 ด.ช. กิตตินันท์ สว่างเพชร ป.6 4.80
1142 652182 ด.ญ. วรรณฤดี สกุลแพทย์ ป.6 4.80
1142 650750 ด.ช. รณกร ด่านไทยนำ ป.6 4.80
1142 652490 ด.ญ. ปพิชญา เขาถ้ำทอง ป.6 4.80
1142 652903 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.6 4.80
1142 652204 ด.ช. เพชร จันทร์ศรีบุตร ป.6 4.80
1142 651600 ด.ญ. อณัญญา สินประเสริฐ ป.6 4.80
1142 651715 ด.ช. ณัฐภูมิ มะลิเรือง ป.6 4.80
1142 652344 ด.ญ. สิลฎา ชัยรักษา ป.6 4.80
1142 650024 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.6 4.80
1142 651518 ด.ช. กิตติพศ มุกดาหาญ ป.6 4.80
1164 652147 ด.ญ. ธณิชา ศรีสุตา ป.6 4.00
1164 650364 ด.ช. กฤชวริทธิ์ งามเลิศประเสริฐ ป.6 4.00
1164 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 4.00
1164 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 4.00
1164 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 4.00
1164 652904 ด.ช. พงศ์ภัทร วัฒนสุข ป.6 4.00
1164 650548 ด.ช. ทรัพย์ทวี ยศพริ้งพันธ์ ป.6 4.00
1164 652378 ด.ญ. ณหทัย วลัยพัชรา ป.6 4.00
1164 651197 ด.ช. ศตายุ จินเลิศ ป.6 4.00
1164 651790 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.6 4.00
1164 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 4.00
1164 652284 ด.ญ. รชตพรรณ โพธิ์น้อย ป.6 4.00
1164 651370 ด.ช. อาชวิน เกียรตินิมิตรา ป.6 4.00
1164 652391 ด.ญ. อินทิรา พงษ์ยิ้ม ป.6 4.00
1164 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 4.00
1164 652240 ด.ญ. สราวดี คำมอญ ป.6 4.00
1164 651164 ด.ญ. จินตภา กิตติวัฒนางกูร ป.6 4.00
1181 650945 ด.ช. ปฐมชัย ศรีเจริญ ป.6 3.20
1181 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 3.20
1181 650040 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา วรจิตวรรณากุล ป.6 3.20
1181 652805 ด.ช. อัฑฒกร มงคลคี ป.6 3.20
1181 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 3.20
1181 651083 ด.ช. สรวุฒ สังข์ทอง ป.6 3.20
1181 650896 ด.ช. ปัญญากร ปัญญาดี ป.6 3.20
1188 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 2.40
1188 651989 ด.ช. นิพพิชฌน์ ก๋อยสุวรณ ป.6 2.40
1188 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 2.40
1188 652833 ด.ญ. กัญญณัฐ กฤษณวรรณ ป.6 2.40
1192 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 0.80
1193 651224 ด.ญ. วชิรญาณ์ สิริปัญญาวิทย์ ป.6 0.00
1193 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 0.00
1193 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 0.00
1193 650008 ด.ญ. วฤณภา ศักดาบูรณโภคิน ป.6 0.00
1193 650117 ด.ช. ปิติ ธรรมโกวิท ป.6 0.00
1193 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 0.00
1193 650260 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.6 0.00
1193 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 0.00
1193 650488 ด.ญ. ณัฐษา ฐิติรัตน์สานนท์ ป.6 0.00
1193 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 0.00
1193 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 0.00
1193 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 0.00
1193 650532 ด.ญ. พรวรินท์ วันขวา ป.6 0.00
1193 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 0.00
1193 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 0.00
1193 650783 ด.ช. คุณานันต์ สุขสุวานนท์ ป.6 0.00
1193 650535 ด.ช. ปัญญา จิตทรงบุญ ป.6 0.00
1193 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 0.00
1193 650913 ด.ญ. พิรุณา สุขศิวกร ป.6 0.00
1193 650798 ด.ช. พัฒนภัทร วิสัชนา ป.6 0.00
1193 650931 ด.ญ. Vinitara Satitviriyakul ป.6 0.00
1193 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 0.00
1193 650987 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.6 0.00
1193 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 0.00
1193 651086 ด.ช. ภูริช ทองเจียว ป.6 0.00
1193 650930 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.6 0.00
1193 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 0.00
1193 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 0.00
1193 651178 ด.ญ. ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข์ ป.6 0.00
1193 650918 ด.ช. วินทวิชญ์ เจนบุญไทย ป.6 0.00
1193 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 0.00
1193 650719 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.6 0.00
1193 651215 ด.ญ. ปริณดา ทางธรรม ป.6 0.00
1193 651457 ด.ช. จาวา บุรพัฒน์ ซาโมดรา ป.6 0.00
1193 651447 ด.ญ. หรศิชาดา ศรีจามร ป.6 0.00
1193 651444 ด.ช. ธนกร ชิตาพนารักษ์ ป.6 0.00
1193 651431 ด.ญ. กวิสรา พิกุลทอง ป.6 0.00
1193 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 0.00
1193 651453 ด.ช. ปัณณวิชญ์ พัชรากิตติ ป.6 0.00
1193 651566 ด.ช. ณัฐดนัย นาคคำ ป.6 0.00
1193 651545 ด.ช. กันตพงศ์ พุทโธ ป.6 0.00
1193 651568 ด.ช. ธีม ธีระนิติกุล ป.6 0.00
1193 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 0.00
1193 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 0.00
1193 651645 ด.ญ. ปาณิสรา ว่องเมธากุล ป.6 0.00
1193 651683 ด.ญ. ปานรดา ศิริวัฒน์ ป.6 0.00
1193 650773 ด.ญ. แพรวา สินสิริสกุล ป.6 0.00
1193 651619 ด.ช. ลิขิตเทพ ศรีเมธารักษ์ ป.6 0.00
1193 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 0.00
1193 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 0.00
1193 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 0.00
1193 651589 ด.ช. ติณณภพ สุวรรณคำ ป.6 0.00
1193 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 0.00
1193 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 0.00
1193 651829 ด.ช. เกียรติกวิน ศรีบุญเรือง ป.6 0.00
1193 651759 ด.ญ. ภูษณิศา จ้อยปาน ป.6 0.00
1193 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 0.00
1193 651710 ด.ญ. ปริยากร เพ็งมีศรี ป.6 0.00
1193 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 0.00
1193 652035 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีคำมี ป.6 0.00
1193 652087 ด.ช. กิตติพัศ เจนอักษรกุล ป.6 0.00
1193 651616 ด.ช. ณพล เวียงสมุทร ป.6 0.00
1193 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 0.00
1193 651615 ด.ญ. ธนสมณ ตั้งธนะพงศ์ ป.6 0.00
1193 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 0.00
1193 652223 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ คงนุ่ม ป.6 0.00
1193 651928 ด.ญ. วรัญญา มีรสล้ำ ป.6 0.00
1193 652388 ด.ช. โอม ซิงห์ ป.6 0.00
1193 652200 ด.ญ. หทัยกาญจน์ บ่อไทย ป.6 0.00
1193 652440 ด.ช. ธนวัฒน์ พินธุทอง ป.6 0.00
1193 652264 ด.ช. อัศวิน ตันสิน ป.6 0.00
1193 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 0.00
1193 650590 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.6 0.00
1193 650700 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ แก้วกาหลง ป.6 0.00
1193 652718 ด.ญ. พิมพ์นารา ชมาธิวรกูล ป.6 0.00
1193 652737 ด.ช. เกริกวิท พรหมจันทะ ป.6 0.00
1193 652658 ด.ญ. ธนสิตา อุดมศรี ป.6 0.00
1193 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 0.00
1193 652288 ด.ญ. กมลพรรณ เเทนวิสุทธิ์ ป.6 0.00
1193 652962 ด.ช. ภัทรภูมิ ชื่นชอบ ป.6 0.00
1193 652786 ด.ญ. ปาณิสรา พันธ์พฤกษ์โอชา ป.6 0.00
1193 653018 ด.ญ. กันต์กมล จุลสำลี ป.6 0.00
1193 652977 ด.ญ. ญาณิศา อรามรุณ ป.6 0.00
1193 653015 ด.ญ. กนกวรรณ บริวงษ์ ป.6 0.00
1193 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 0.00
1193 652548 ด.ช. กรวิชญ์ สุนทรา ป.6 0.00
1193 652944 ด.ช. ฤชุภัทร แก้วลาย ป.6 0.00