เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.6

วิชาสังคมศึกษา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
สังคมศึกษา
(100 คะแนน)
1 120661 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 92.00
1 220384 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 92.00
3 120558 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 88.00
3 120815 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 88.00
3 220077 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 88.00
3 220304 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 88.00
7 120123 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 84.00
7 120185 ด.ช. คัคนินท์ ชอง ป.6 84.00
7 120509 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 84.00
7 120648 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 84.00
7 220497 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 84.00
7 220756 ด.ช. นัฏฐ์พัฒน์ พงษ์นุ่มกุล ป.6 84.00
13 120159 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 80.00
13 120205 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 80.00
13 120406 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 80.00
13 120531 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 80.00
13 120534 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 80.00
13 120548 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 80.00
13 120673 ด.ญ. เวณิกา ไกรมณี ป.6 80.00
13 220065 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 80.00
13 220228 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 80.00
13 220243 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 80.00
13 220307 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 80.00
13 220438 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 80.00
13 220452 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 80.00
13 220477 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 80.00
13 220520 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 80.00
13 220529 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 80.00
13 220548 ด.ช. ปรินทร แสงมงคลพิพัฒน์ ป.6 80.00
13 220573 ด.ญ. วรัทยา อุดมผล ป.6 80.00
13 220687 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 80.00
13 220779 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 80.00
33 120039 ด.ญ. วิสาข์ บุญสร้าง ป.6 76.00
33 120277 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 76.00
33 120333 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 76.00
33 120462 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 76.00
33 120512 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 76.00
33 120579 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 76.00
33 120582 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 76.00
33 120733 ด.ญ. ณัฐณิชา โพธิ์ฤทธิ์ ป.6 76.00
33 120823 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 76.00
33 120862 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 76.00
33 120900 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 76.00
33 120918 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 76.00
33 120934 ด.ญ. วิสสุตา สุขสระศรี ป.6 76.00
33 220082 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 76.00
33 220104 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 76.00
33 220132 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 76.00
33 220186 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 76.00
33 220229 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 76.00
33 220286 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 76.00
33 220521 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 76.00
33 220542 ด.ช. ธาวิน สมยา ป.6 76.00
33 220628 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 76.00
33 220644 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 76.00
33 220694 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 76.00
33 220742 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 76.00
33 220768 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 76.00
59 120113 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 72.00
59 120131 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 72.00
59 120137 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 72.00
59 120167 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 72.00
59 120293 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 72.00
59 120335 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 72.00
59 120388 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 72.00
59 120405 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 72.00
59 120418 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 72.00
59 120434 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 72.00
59 120505 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 72.00
59 120574 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 72.00
59 120817 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 72.00
59 120825 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 72.00
59 120839 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 72.00
59 120886 ด.ญ. นวพรรษ เลิศไกร ป.6 72.00
59 220018 ด.ญ. อันนา กล้าตลุมบอน ป.6 72.00
59 220057 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 72.00
59 220084 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 72.00
59 220094 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 72.00
59 220122 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 72.00
59 220133 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 72.00
59 220153 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 72.00
59 220163 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 72.00
59 220174 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 72.00
59 220184 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 72.00
59 220189 ด.ญ. ณัฐชนา รักสัตย์ ป.6 72.00
59 220222 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 72.00
59 220225 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 72.00
59 220235 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 72.00
59 220271 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 72.00
59 220277 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 72.00
59 220294 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 72.00
59 220352 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 72.00
59 220363 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 72.00
59 220365 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 72.00
59 220425 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 72.00
59 220442 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 72.00
59 220446 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 72.00
59 220472 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 72.00
59 220509 ด.ญ. อิสรีย์ วงศาโรจน์ ป.6 72.00
59 220535 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 72.00
59 220564 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 72.00
59 220588 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 72.00
59 220629 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 72.00
59 220653 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 72.00
59 220660 ด.ช. ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์ ป.6 72.00
59 220669 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 72.00
59 220695 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 72.00
59 220740 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 72.00
59 220788 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 72.00
59 220833 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 72.00
111 120044 ป.6 68.00
111 120098 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 68.00
111 120104 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 68.00
111 120129 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 68.00
111 120130 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 68.00
111 120135 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 68.00
111 120144 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 68.00
111 120161 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 68.00
111 120170 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 68.00
111 120175 ด.ช. พจน์ชาณน ขำวงษ์ ป.6 68.00
111 120215 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 68.00
111 120285 ด.ญ. อัยญาเรศ ลิมาภรณ์วณิชย์ ป.6 68.00
111 120307 ด.ญ. พิรยา นาคราช ป.6 68.00
111 120331 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 68.00
111 120378 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 68.00
111 120440 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 68.00
111 120464 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 68.00
111 120465 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 68.00
111 120476 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 68.00
111 120508 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 68.00
111 120510 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 68.00
111 120536 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 68.00
111 120538 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 68.00
111 120559 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 68.00
111 120560 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 68.00
111 120636 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 68.00
111 120660 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 68.00
111 120685 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 68.00
111 120723 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 68.00
111 120791 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 68.00
111 120804 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 68.00
111 120843 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 68.00
111 120867 ด.ญ. กันยากร สุภพันธ์ ป.6 68.00
111 120873 ด.ญ. สุธีรา กำธร ป.6 68.00
111 120898 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 68.00
111 120915 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 68.00
111 120921 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 68.00
111 120937 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 68.00
111 220051 ด.ญ. เชลซี รมิดา ฮาร์เปอร์ ป.6 68.00
111 220056 ด.ช. นันทวัฒน์ วิมลโสภณกิตติ ป.6 68.00
111 220063 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 68.00
111 220120 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 68.00
111 220127 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 68.00
111 220167 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 68.00
111 220196 ด.ช. จิรพันธุ์ กำสมุทร ป.6 68.00
111 220197 ด.ช. ไรวินทร์ มากแดง ป.6 68.00
111 220231 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 68.00
111 220258 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 68.00
111 220262 ด.ญ. ภควรรณ เจริญชัย ป.6 68.00
111 220266 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 68.00
111 220287 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 68.00
111 220316 ด.ญ. วิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์ ป.6 68.00
111 220323 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 68.00
111 220333 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 68.00
111 220348 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 68.00
111 220353 ด.ญ. ชญาภา จายนียโยธิน ป.6 68.00
111 220449 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 68.00
111 220488 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 68.00
111 220539 ด.ช. ธันวา จันทร์เขียว ป.6 68.00
111 220544 ด.ช. พงศ์ปณต พงษ์สุริยะวรรณ ป.6 68.00
111 220553 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 68.00
111 220565 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 68.00
111 220578 ด.ญ. ฉันท์สินี ชัยประสิทธิ์ผล ป.6 68.00
111 220597 ด.ญ. พาขวัญ ขันธรูจี ป.6 68.00
111 220599 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 68.00
111 220618 ด.ช. รักชนก หิรัญศรี ป.6 68.00
111 220632 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 68.00
111 220640 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 68.00
111 220685 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 68.00
111 220690 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 68.00
111 220692 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 68.00
111 220705 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 68.00
111 220708 ด.ช. อธิศ อินทรีย์ ป.6 68.00
111 220767 ด.ญ. กันติชา เมฆประยูร ป.6 68.00
111 220812 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 68.00
186 120006 ด.ญ. อชิรญา อธิวาสนขันติ ป.6 64.00
186 120011 ด.ช. ธีรพันธ์ ถาวรรักษ์ ป.6 64.00
186 120055 ด.ช. นวิน อินทร์โสม ป.6 64.00
186 120059 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 64.00
186 120074 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 64.00
186 120088 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 64.00
186 120094 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 64.00
186 120112 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 64.00
186 120118 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 64.00
186 120154 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 64.00
186 120201 ด.ญ. กันติชา ไพรวงค์ ป.6 64.00
186 120229 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 64.00
186 120235 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 64.00
186 120237 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 64.00
186 120245 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 64.00
186 120247 ด.ญ. ฐิติภา ศรีมงคล ป.6 64.00
186 120257 ด.ญ. บิลกีส สำลีขาว ป.6 64.00
186 120302 ด.ช. ธรรมรัตน์ พิมพ์ศิริ ป.6 64.00
186 120352 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 64.00
186 120362 ด.ช. อติรุจ เอกพันธุ์ ป.6 64.00
186 120396 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 64.00
186 120432 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 64.00
186 120441 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 64.00
186 120455 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 64.00
186 120524 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 64.00
186 120535 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 64.00
186 120551 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 64.00
186 120557 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 64.00
186 120571 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 64.00
186 120603 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 64.00
186 120609 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 64.00
186 120623 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 64.00
186 120682 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 64.00
186 120721 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 64.00
186 120726 ด.ญ. ชิสาพัชร์ จีนสุกแสง ป.6 64.00
186 120728 ด.ช. ณัฏฐชัย ทองสมัคร ป.6 64.00
186 120752 ด.ญ. กนกพิชญ์ รุ่งเรือง ป.6 64.00
186 120760 ด.ญ. รดา สุวรรณเทวะธูป ป.6 64.00
186 120768 ด.ช. พิชญณัฏฐ์ สุวรรณโฆษิต ป.6 64.00
186 120801 ด.ญ. พลอยชนก เติมสุข ป.6 64.00
186 120814 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 64.00
186 120821 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 64.00
186 120827 ด.ช. ณยศ นุชฉัยยา ป.6 64.00
186 120872 ด.ญ. วรานิษฐ์ ขจรเดชะ ป.6 64.00
186 120903 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 64.00
186 220027 ด.ช. กันต์ธัช มนัสชน ป.6 64.00
186 220068 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 64.00
186 220071 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 64.00
186 220092 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 64.00
186 220111 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 64.00
186 220157 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 64.00
186 220176 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 64.00
186 220179 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 64.00
186 220181 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 64.00
186 220185 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 64.00
186 220200 ด.ช. ศุภพิชญ์ รัศมีบวรกิติกุล ป.6 64.00
186 220218 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 64.00
186 220219 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 64.00
186 220221 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 64.00
186 220226 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 64.00
186 220234 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 64.00
186 220245 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 64.00
186 220247 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 64.00
186 220252 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 64.00
186 220253 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 64.00
186 220254 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 64.00
186 220279 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 64.00
186 220312 ด.ญ. เพชรสมบุญ เหล่าบุญเจริญ ป.6 64.00
186 220332 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 64.00
186 220359 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 64.00
186 220375 ด.ช. สิปปนินทร์ อินทร์ประดับ ป.6 64.00
186 220378 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 64.00
186 220451 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 64.00
186 220463 ด.ญ. ชาลิสา ปิ่นโพธิ์ ป.6 64.00
186 220574 ด.ญ. วาศมณี มณีวาศ ป.6 64.00
186 220600 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 64.00
186 220602 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 64.00
186 220604 ด.ญ. จิตญาณินท์ กลัดแก้ว ป.6 64.00
186 220613 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 64.00
186 220615 ด.ญ. พีรญา วรสุวัฒน์ ป.6 64.00
186 220622 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 64.00
186 220643 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 64.00
186 220658 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 64.00
186 220659 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 64.00
186 220668 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 64.00
186 220682 ด.ญ. ณธิดา เลาวหุตานนท์ ป.6 64.00
186 220684 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 64.00
186 220716 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 64.00
186 220717 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 64.00
186 220772 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 64.00
186 220793 ด.ญ. พิชชากร ทวีสุขธนศักดิ์ ป.6 64.00
186 220803 ด.ช. ธนกร พูลประเสริฐ ป.6 64.00
186 220809 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 64.00
186 220810 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 64.00
186 220820 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 64.00
281 120012 ด.ญ. จิณฐา มั่งมี ป.6 60.00
281 120021 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 60.00
281 120029 ด.ญ. ลภัสรดา โพธิ์งาม ป.6 60.00
281 120037 ด.ช. ยศวริทธิ์ เจริญพิทักษ์ ป.6 60.00
281 120082 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 60.00
281 120083 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 60.00
281 120111 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 60.00
281 120119 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 60.00
281 120125 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 60.00
281 120145 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 60.00
281 120146 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 60.00
281 120157 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 60.00
281 120164 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 60.00
281 120174 ด.ช. ปวิชปัณฑรีย์ พึ่งรัศมี ป.6 60.00
281 120180 ด.ญ. อชิรญาณ์ หึงขุนทด ป.6 60.00
281 120181 ด.ญ. แวววัย กาวินคำ ป.6 60.00
281 120184 ด.ช. กวิน ปานขาว ป.6 60.00
281 120188 ด.ช. กันต์ธีร์ โภคนิภา ป.6 60.00
281 120214 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 60.00
281 120230 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 60.00
281 120243 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 60.00
281 120259 ด.ญ. ปิ่นชีวัน บุญครอบ ป.6 60.00
281 120273 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 60.00
281 120286 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 60.00
281 120367 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 60.00
281 120387 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 60.00
281 120428 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 60.00
281 120436 ด.ญ. นพภัชษรย์ เดชอยู่ ป.6 60.00
281 120444 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 60.00
281 120451 ด.ญ. กานต์ธิดา มอญดี ป.6 60.00
281 120458 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 60.00
281 120463 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 60.00
281 120474 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 60.00
281 120487 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 60.00
281 120496 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 60.00
281 120523 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 60.00
281 120526 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 60.00
281 120533 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 60.00
281 120570 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 60.00
281 120601 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 60.00
281 120616 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 60.00
281 120626 ด.ญ. เตชินี ลิ้มสกุล ป.6 60.00
281 120629 ด.ช. ชยกร เมืองวสุ ป.6 60.00
281 120655 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 60.00
281 120657 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 60.00
281 120659 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 60.00
281 120668 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 60.00
281 120671 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 60.00
281 120681 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 60.00
281 120684 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 60.00
281 120710 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 60.00
281 120740 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 60.00
281 120763 ด.ญ. ญาณิศา หนักแน่น ป.6 60.00
281 120769 ด.ช. ธนกฤต มีทรัพย์ ป.6 60.00
281 120793 ด.ญ. กชพรรณ ไตรรัตน์ ป.6 60.00
281 120800 ด.ช. โซซาร์มาร์ จูฑะวนิช ป.6 60.00
281 120820 ด.ช. นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ ป.6 60.00
281 120822 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 60.00
281 120853 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 60.00
281 120856 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 60.00
281 120877 ด.ช. ภูริคุณ เรืองสม ป.6 60.00
281 120935 ด.ญ. ณปภา หนูอินทร์ ป.6 60.00
281 220013 ด.ญ. อิสรีย์ วงศ์ทองเหลือ ป.6 60.00
281 220022 ด.ญ. พัทธนันท์ จันทรสวัสดิ์ ป.6 60.00
281 220026 ด.ญ. ฐิตาภา ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.6 60.00
281 220095 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 60.00
281 220118 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 60.00
281 220124 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 60.00
281 220134 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 60.00
281 220145 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 60.00
281 220150 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 60.00
281 220170 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 60.00
281 220194 ด.ญ. ชญาดา ศานติวัฒน์ ป.6 60.00
281 220195 ด.ช. ภัทรพล สุขเจริญ ป.6 60.00
281 220208 ด.ญ. จิรัชยา เลิศเพิ่มทรัพย์ ป.6 60.00
281 220223 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 60.00
281 220256 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 60.00
281 220267 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 60.00
281 220270 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 60.00
281 220275 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 60.00
281 220278 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 60.00
281 220284 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 60.00
281 220300 ด.ญ. จิตต์อภิญญา โชคสัมฤทธิ์ผล ป.6 60.00
281 220328 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 60.00
281 220329 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 60.00
281 220337 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 60.00
281 220345 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 60.00
281 220354 ด.ญ. ธิดากานต์ แสงจันทร์ ป.6 60.00
281 220364 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 60.00
281 220395 ด.ช. ณัฐภูดิศ พัดแดง ป.6 60.00
281 220403 ด.ญ. รวิสรา ส่งสัมพันธ์ ป.6 60.00
281 220419 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 60.00
281 220423 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 60.00
281 220440 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 60.00
281 220441 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 60.00
281 220445 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 60.00
281 220448 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 60.00
281 220454 ด.ญ. นิชาภัทร์ ศรีถนอมวงศ์ ป.6 60.00
281 220516 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 60.00
281 220558 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 60.00
281 220559 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 60.00
281 220570 ด.ญ. ภัทรพร โสดานาค ป.6 60.00
281 220581 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 60.00
281 220596 ด.ญ. พิชชาภา เอื้อจิตรเมศ ป.6 60.00
281 220612 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 60.00
281 220623 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 60.00
281 220652 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 60.00
281 220657 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 60.00
281 220688 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 60.00
281 220689 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 60.00
281 220697 ด.ญ. สุดานาถ ชื่นชูวงค์ ป.6 60.00
281 220700 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 60.00
281 220702 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 60.00
281 220714 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 60.00
281 220725 ด.ญ. กวินทรา ปัญญาบารมี ป.6 60.00
281 220736 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 60.00
281 220739 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 60.00
281 220750 ด.ญ. ณิชกรกุล ชนะน้อย ป.6 60.00
281 220775 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 60.00
281 220784 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 60.00
281 220790 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 60.00
281 220832 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 60.00
403 120005 ด.ญ. ศศิทา มาดา ป.6 56.00
403 120047 ด.ญ. ลาภิสรา โพธิ์งาม ป.6 56.00
403 120048 ด.ญ. พรสุภัสร์ เชี่ยวประมงค์ ป.6 56.00
403 120049 ด.ช. ธนัช จันทร์เที่ยง ป.6 56.00
403 120061 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 56.00
403 120065 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 56.00
403 120070 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 56.00
403 120087 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 56.00
403 120090 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 56.00
403 120093 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 56.00
403 120096 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 56.00
403 120107 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 56.00
403 120127 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 56.00
403 120138 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 56.00
403 120149 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 56.00
403 120172 ด.ญ. ปภาดา จันทาป ป.6 56.00
403 120208 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 56.00
403 120224 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 56.00
403 120226 ด.ช. ณัชศกรญ์ เลิศวงศ์หัตถกุล ป.6 56.00
403 120239 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 56.00
403 120253 ด.ญ. ภีมภัสส์ ไพศาล ป.6 56.00
403 120270 ด.ญ. เอริฎา ลาภเจริญ ป.6 56.00
403 120279 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 56.00
403 120282 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 56.00
403 120292 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 56.00
403 120294 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 56.00
403 120299 ด.ช. ณัฐชนน แท่นรัตนกุล ป.6 56.00
403 120301 ด.ญ. ธนพร โหน่งวัน ป.6 56.00
403 120303 ด.ญ. นภัษรินทร์ เช็ง ป.6 56.00
403 120309 ด.ญ. อรวรรณ ลิปิสุนทร ป.6 56.00
403 120319 ด.ช. เมธาสิทธิ์ เติมศักดิ์สิริ ป.6 56.00
403 120322 ด.ญ. ภคอร เลิศมงคล ป.6 56.00
403 120338 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 56.00
403 120341 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 56.00
403 120347 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 56.00
403 120389 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 56.00
403 120398 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 56.00
403 120410 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 56.00
403 120423 ด.ญ. พุฒิประภา เถินมงคล ป.6 56.00
403 120475 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 56.00
403 120499 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 56.00
403 120500 ด.ช. นรภัทร์ วิศิษฐชัยชาญ ป.6 56.00
403 120573 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 56.00
403 120597 ด.ญ. วรณัน ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 56.00
403 120619 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 56.00
403 120627 ด.ญ. นภประอร ธารีบูรณ์ชัย ป.6 56.00
403 120647 ด.ช. คมธง สุวรรณไพรัตน์ ป.6 56.00
403 120650 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 56.00
403 120654 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 56.00
403 120666 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 56.00
403 120678 ด.ช. บุณยกร ธรรมจินดา ป.6 56.00
403 120689 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 56.00
403 120720 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 56.00
403 120742 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 56.00
403 120745 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 56.00
403 120771 ด.ช. ชยพล รูปขจร ป.6 56.00
403 120775 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 56.00
403 120778 ด.ช. อภิรักษ์ เพ็ญจมุข ป.6 56.00
403 120783 ด.ช. ปัญญวิฐ จันทะยานี ป.6 56.00
403 120788 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 56.00
403 120798 ด.ญ. มณิสรา นิ่มเย็น ป.6 56.00
403 120805 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 56.00
403 120818 ด.ญ. สุทธิดา กองสุข ป.6 56.00
403 120832 ด.ญ. พริม อินทรกำเนิด ป.6 56.00
403 120835 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 56.00
403 120854 ด.ช. พิททา กุลวงษ์วาณิชย์ ป.6 56.00
403 120857 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 56.00
403 120858 ด.ญ. พริย์มาดา เกิดวิเศษสิงห์ ป.6 56.00
403 120863 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 56.00
403 120868 ด.ช. ณรงค์วรรธ ลิ้มประเสริฐ ป.6 56.00
403 120869 ด.ญ. ณัฐวิมล อรุณสุริยศักดิ์ ป.6 56.00
403 120889 ด.ญ. นภัสนันท์ อาจกล้า ป.6 56.00
403 120910 ด.ญ. ชนิกานต์ อาจศึก ป.6 56.00
403 120911 ด.ญ. รตภัทร สูงศักดิ์ ป.6 56.00
403 120912 ด.ช. ธนธร ชำนาญเอื้อ ป.6 56.00
403 120929 ด.ช. พลธิวัฒน์ ไวทยวรรณ ป.6 56.00
403 220037 ด.ช. ธน ธนดีเจริญโชค ป.6 56.00
403 220043 ด.ญ. ณิชาภัทร จันทรศัพท์ ป.6 56.00
403 220044 ด.ญ. ปรายฟ้า พลพืช ป.6 56.00
403 220054 ด.ญ. พิชญาภา ตั้งพูนทรัพย์ศิริ ป.6 56.00
403 220060 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 56.00
403 220061 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 56.00
403 220080 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 56.00
403 220081 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 56.00
403 220099 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 56.00
403 220100 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 56.00
403 220102 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 56.00
403 220110 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 56.00
403 220126 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 56.00
403 220128 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 56.00
403 220129 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 56.00
403 220130 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 56.00
403 220131 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 56.00
403 220156 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 56.00
403 220182 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 56.00
403 220201 ด.ช. ทักษ์ดนัย นวลขลิบ ป.6 56.00
403 220215 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 56.00
403 220224 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 56.00
403 220230 ด.ช. เมธวัจน์ มั่นคงธิติวัฒน์ ป.6 56.00
403 220233 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 56.00
403 220236 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 56.00
403 220269 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 56.00
403 220303 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 56.00
403 220305 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 56.00
403 220315 ด.ช. ภาสกร โซวติเวชย์ ป.6 56.00
403 220321 ด.ญ. อิงค์ ฉั่วเจริญ ป.6 56.00
403 220334 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 56.00
403 220367 ด.ช. ณัฏฐพัชร ศักดิ์สิทธิ์ ป.6 56.00
403 220368 ด.ช. พลภัทร เปรมศิลป์ ป.6 56.00
403 220385 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 56.00
403 220388 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 56.00
403 220389 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 56.00
403 220422 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 56.00
403 220429 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 56.00
403 220430 ด.ช. ธนภัทร คู่บารมี ป.6 56.00
403 220450 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 56.00
403 220460 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 56.00
403 220462 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 56.00
403 220485 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 56.00
403 220494 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 56.00
403 220495 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 56.00
403 220505 ด.ญ. ภทรพรรษ ลยางกูร ป.6 56.00
403 220508 ด.ญ. เมษารัตน์ หล่อเหลี่ยม ป.6 56.00
403 220510 ด.ญ. มณฑน์ณภัทร์ รัตนสุขวิมล ป.6 56.00
403 220545 ด.ญ. ศศิพัชร์ วิริยจารี ป.6 56.00
403 220580 ด.ช. ลัญชกร ศิลาเกษ ป.6 56.00
403 220607 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 56.00
403 220626 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 56.00
403 220678 ด.ญ. วิรัลยุพา วัฒนชาติกนันท์ ป.6 56.00
403 220706 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา หนุมาร ป.6 56.00
403 220718 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 56.00
403 220720 ด.ญ. จิตรลดา ยอดแคร่ว ป.6 56.00
403 220746 ด.ญ. พัตนียา วีระกุล ป.6 56.00
403 220773 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 56.00
403 220774 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 56.00
403 220781 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 56.00
403 220789 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 56.00
403 220796 ด.ญ. จิดาภา แจ่มจำรัส ป.6 56.00
403 220797 ด.ช. ณฐกร จันทรจิตร ป.6 56.00
403 220798 ด.ญ. วิรัลพัชร จิรภัทร์วรนนท์ ป.6 56.00
403 220808 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 56.00
544 120009 ด.ช. อนุนาท อินอำพร ป.6 52.00
544 120017 ด.ญ. เถียร เอีย เฉิน ป.6 52.00
544 120045 ด.ญ. ทักษนันท์ มีกลิ่นหอม ป.6 52.00
544 120056 ด.ช. ชลัช ลีลาขจรจิต ป.6 52.00
544 120060 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 52.00
544 120072 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 52.00
544 120073 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 52.00
544 120099 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 52.00
544 120103 ด.ญ. พิยดา โสภา ป.6 52.00
544 120109 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 52.00
544 120120 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 52.00
544 120160 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 52.00
544 120202 ด.ช. รวิภาส ดอกกระถิน ป.6 52.00
544 120204 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 52.00
544 120218 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 52.00
544 120227 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 52.00
544 120248 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ไพลดำ ป.6 52.00
544 120266 ด.ช. พีรณัฐ ไพจิตราสุคนธ์ ป.6 52.00
544 120276 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 52.00
544 120281 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 52.00
544 120304 ด.ช. นรวิชญ์ จันทร์ศิริ ป.6 52.00
544 120324 ด.ญ. ณภัทร โตสาระภี ป.6 52.00
544 120348 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 52.00
544 120350 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 52.00
544 120353 ด.ญ. กฤติณี อิ่นแก้ว ป.6 52.00
544 120358 ด.ญ. ลักขณาพร เงินเรื่องโรจน์ ป.6 52.00
544 120361 ด.ช. ธราเทพ บัวศรี ป.6 52.00
544 120375 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 52.00
544 120384 ด.ญ. พิชาพัทธ์ พุทธโกศัย ป.6 52.00
544 120402 ด.ญ. พริมวริณทร์ ไพศาลคงทวี ป.6 52.00
544 120403 ด.ช. วิภู กุณวงค์ ป.6 52.00
544 120404 ด.ญ. นัจภัค จังคศิริ ป.6 52.00
544 120407 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 52.00
544 120417 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 52.00
544 120419 ด.ช. ชยวรรธน์ ชัยสุวิรัตน์ ป.6 52.00
544 120431 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 52.00
544 120435 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 52.00
544 120466 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 52.00
544 120494 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 52.00
544 120495 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 52.00
544 120507 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 52.00
544 120511 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 52.00
544 120544 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ฟูฟุ้ง ป.6 52.00
544 120549 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 52.00
544 120554 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 52.00
544 120568 ด.ญ. ภิญญาพัชร์ อุไรวรรณ์ ป.6 52.00
544 120618 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 52.00
544 120634 ด.ช. สุวพิชญ์ พยัฆวิเชียร ป.6 52.00
544 120646 ด.ช. ศรัณ สุสำเภา ป.6 52.00
544 120664 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 52.00
544 120692 ด.ญ. รดาณัฐ ศรีเกริกกริช ป.6 52.00
544 120724 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 52.00
544 120729 ด.ญ. ธัญญรัตน์ สงสุวรรณ์ ป.6 52.00
544 120751 ด.ญ. พิชญธิดา พราหมณ์ยอด ป.6 52.00
544 120809 ด.ญ. ดีน่า อุศมา ป.6 52.00
544 120810 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 52.00
544 120819 ด.ญ. สุวรินทร์ คงอ่อน ป.6 52.00
544 120829 ด.ช. เจษฏา สกุลเจน ป.6 52.00
544 120852 ด.ญ. ณปภัสร์ แสงศรี ป.6 52.00
544 120874 ด.ญ. เอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ ป.6 52.00
544 120876 ด.ญ. จิณณพัต สวันตรัจฉ์ ป.6 52.00
544 120888 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ หลวงศิลป์ ป.6 52.00
544 120890 ด.ช. ผลิตโชค วิจิตรวัชรเวช ป.6 52.00
544 120899 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 52.00
544 120936 ด.ญ. ชวิศา ฉ่ำชื่น ป.6 52.00
544 220005 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขสำราญ ป.6 52.00
544 220011 ด.ญ. อรชพร สุวพร ป.6 52.00
544 220029 ด.ญ. ณกัญญา ยศสมบัติ ป.6 52.00
544 220033 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 52.00
544 220070 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 52.00
544 220087 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 52.00
544 220091 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 52.00
544 220093 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 52.00
544 220105 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 52.00
544 220108 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 52.00
544 220113 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 52.00
544 220117 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 52.00
544 220119 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 52.00
544 220141 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 52.00
544 220142 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 52.00
544 220162 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 52.00
544 220177 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 52.00
544 220193 ด.ญ. ฐิตารีย์ สุประดิษฐ์ ป.6 52.00
544 220198 ด.ญ. อัยย์ พ่วงทรัพย์ ป.6 52.00
544 220209 ด.ญ. ณัฏฐธิดา บุญพราหมณ์ ป.6 52.00
544 220216 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 52.00
544 220217 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 52.00
544 220238 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 52.00
544 220239 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 52.00
544 220241 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 52.00
544 220255 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 52.00
544 220257 ด.ญ. ทัชชภร นิ่มว่องไว ป.6 52.00
544 220263 ด.ช. จุลนล นวลตา ป.6 52.00
544 220274 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 52.00
544 220290 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 52.00
544 220299 ด.ช. ปภินวิช ศรีอรุณ ป.6 52.00
544 220302 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 52.00
544 220306 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 52.00
544 220311 ด.ญ. พิมพ์นารา พรรณมณีลักษณ์ ป.6 52.00
544 220317 ด.ญ. จิรภิญญา จิวหลง ป.6 52.00
544 220320 ด.ญ. กัลธกาญจน์ สะสม ป.6 52.00
544 220324 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 52.00
544 220327 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 52.00
544 220340 ด.ญ. ณิชากรณ์ เนกขัมม์ ป.6 52.00
544 220347 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 52.00
544 220349 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 52.00
544 220355 ด.ช. ศิวกร พูลสวัสดิ์ ป.6 52.00
544 220366 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 52.00
544 220369 ด.ญ. นภนิธิณัฐ ศิรเวท ป.6 52.00
544 220373 ด.ช. ธนโชติ เล็กสมพงษ์ ป.6 52.00
544 220382 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 52.00
544 220394 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 52.00
544 220396 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เบญจรงคพันธ์ ป.6 52.00
544 220399 ด.ญ. ฬฬิตา เวียงเงิน ป.6 52.00
544 220407 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 52.00
544 220408 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 52.00
544 220411 ด.ญ. พลอยชนก ผลพฤกษสกุล ป.6 52.00
544 220436 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 52.00
544 220456 ป.6 52.00
544 220482 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 52.00
544 220507 ด.ญ. ณัฐวศา พาณิชย์ ป.6 52.00
544 220512 ด.ญ. วาวพลอย ปัญจวรญาณ สู่สุข ป.6 52.00
544 220538 ด.ญ. เกณิกา อินทรซันไล ป.6 52.00
544 220555 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 52.00
544 220584 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 52.00
544 220586 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 52.00
544 220595 ด.ช. ภาณพัช จันทร์ฉาย ป.6 52.00
544 220617 ด.ช. วิทยา นารี ป.6 52.00
544 220624 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 52.00
544 220645 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 52.00
544 220665 ด.ญ. นนลณีย์ วงศ์เธียรธนา ป.6 52.00
544 220666 ด.ช. ธนกร ด้วงประภัศร์ ป.6 52.00
544 220670 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 52.00
544 220673 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 52.00
544 220681 ด.ช. ภุม ผนินทร อึ้งพงษ์พานิช ป.6 52.00
544 220691 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 52.00
544 220704 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 52.00
544 220719 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 52.00
544 220724 ด.ช. ธรรมเชษฐ์ บัวแย้ม ป.6 52.00
544 220728 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 52.00
544 220751 ด.ญ. ธารทิพย์ กุรุง ป.6 52.00
544 220757 ด.ช. ณพง มุ่งค้ำกลาง ป.6 52.00
544 220762 ด.ช. นาวา รังสิกลัส ป.6 52.00
544 220770 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 52.00
544 220794 ด.ญ. วรินทร์ลดา ชุ่มปลั่ง ป.6 52.00
544 220799 ด.ญ. ณัชชา วรรณโกวัฒน์ ป.6 52.00
690 120003 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วัฒนพันธ์ ป.6 48.00
690 120013 ด.ช. พชร ชื่นศิริ ป.6 48.00
690 120051 ด.ญ. ธานัญญาณัฐ เสงี่ยมรักษ์ ป.6 48.00
690 120067 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 48.00
690 120069 ด.ช. ปุญชรัศมิ์ นุกูลวุฒิโอภาส ป.6 48.00
690 120080 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 48.00
690 120095 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 48.00
690 120136 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 48.00
690 120142 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 48.00
690 120169 ด.ช. ณัฐกิตติ์ แก้วเชิด ป.6 48.00
690 120194 ด.ช. ปธานิน อรุณสวัสดิ์ ป.6 48.00
690 120195 ด.ช. นพรุจ ทรัพย์สินมั่นคง ป.6 48.00
690 120207 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 48.00
690 120249 ด.ช. ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น ป.6 48.00
690 120264 ด.ช. ปราชญ์ชีวิน บุญครอบ ป.6 48.00
690 120278 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 48.00
690 120290 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 48.00
690 120310 ด.ญ. โสรญา บาตรโพธิ์ ป.6 48.00
690 120320 ด.ญ. อภิกษณา ตะโสรัตน์ ป.6 48.00
690 120328 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 48.00
690 120329 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 48.00
690 120336 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 48.00
690 120346 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 48.00
690 120356 ด.ญ. พิชญาภา มิลินทางกูร ป.6 48.00
690 120359 ด.ช. เจตวัฒน์ อินทรมณี ป.6 48.00
690 120365 ด.ช. กฤตชัย ช่วยระวะ ป.6 48.00
690 120373 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 48.00
690 120408 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 48.00
690 120426 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พึ่งแสง ป.6 48.00
690 120429 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 48.00
690 120459 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 48.00
690 120460 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 48.00
690 120481 ด.ญ. พรรณภัทร ช่วงอรุณ ป.6 48.00
690 120492 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 48.00
690 120515 ด.ช. วรรัตน์ สัจธรรม ป.6 48.00
690 120528 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 48.00
690 120529 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 48.00
690 120530 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 48.00
690 120550 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 48.00
690 120563 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 48.00
690 120608 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 48.00
690 120622 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 48.00
690 120638 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 48.00
690 120649 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 48.00
690 120653 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 48.00
690 120656 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 48.00
690 120662 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 48.00
690 120669 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 48.00
690 120679 ด.ช. สาริศ น้อยสุวรรณ ป.6 48.00
690 120695 ด.ช. ชยกร พลายมาศ ป.6 48.00
690 120696 ด.ญ. ชวัลญา รักสวิด ป.6 48.00
690 120699 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 48.00
690 120708 ด.ญ. วรรณฉัตร กวีรัตเชวง ป.6 48.00
690 120713 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 48.00
690 120714 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 48.00
690 120715 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 48.00
690 120725 ด.ญ. กนกพิชญ์ จันทร์วาสน์ ป.6 48.00
690 120806 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 48.00
690 120830 ด.ช. ยศพนธ์ บุญช่วยเมตตา ป.6 48.00
690 120848 ด.ญ. สุพรรณิกา​ พุ่งมณีสกุล ป.6 48.00
690 120850 ด.ช. เตชสิทธิ์ พิสัยพันธ์ ป.6 48.00
690 120860 ด.ญ. ชนิตา แสงบุญเรือง ป.6 48.00
690 120866 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 48.00
690 120879 ด.ช. กฤชฐา เหล่าสกุลพร ป.6 48.00
690 120880 ด.ญ. สุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย ป.6 48.00
690 120882 ด.ญ. กัญจน์จิรา ธรรมสัจจกูล ป.6 48.00
690 120883 ด.ญ. นิจวรีย์ นาคเอี่ยม ป.6 48.00
690 120894 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 48.00
690 120896 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 48.00
690 120901 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 48.00
690 120908 ด.ช. ศุภวิชญ์ อบเชย ป.6 48.00
690 120923 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 48.00
690 120933 ด.ญ. วิกานดา นิระปะกะ ป.6 48.00
690 220012 ด.ช. อัครัช พันธุ์ดี ป.6 48.00
690 220015 ด.ช. ศุภวิชญ์ ชวนบุญ ป.6 48.00
690 220034 ด.ญ. ปาณิสรา วรทีปานนท์ ป.6 48.00
690 220035 ด.ญ. อภิญญารัตน์ อุตชี ป.6 48.00
690 220036 ด.ญ. ธีนิตา สมคิด ป.6 48.00
690 220079 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 48.00
690 220101 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 48.00
690 220106 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 48.00
690 220152 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 48.00
690 220155 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 48.00
690 220158 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 48.00
690 220164 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 48.00
690 220173 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 48.00
690 220178 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 48.00
690 220180 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 48.00
690 220187 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 48.00
690 220190 ด.ญ. ณิชาภา เนียมขุนทด ป.6 48.00
690 220240 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 48.00
690 220273 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 48.00
690 220296 ด.ช. สิรธีร์ ศิริวิทยรัตน์ ป.6 48.00
690 220297 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ศิวาลัยพงศ์ ป.6 48.00
690 220322 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 48.00
690 220325 ด.ญ. ธรรศกาญจน์ สืบสุรีย์กุล ป.6 48.00
690 220330 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 48.00
690 220351 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 48.00
690 220374 ด.ญ. พิริยาพร ชุติมากุล ป.6 48.00
690 220398 ด.ช. ภัฏ กอสุราษฎร์ ป.6 48.00
690 220404 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 48.00
690 220406 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 48.00
690 220427 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 48.00
690 220435 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 48.00
690 220444 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 48.00
690 220464 ด.ญ. ณัฐกฤตา ผลิใบ ป.6 48.00
690 220481 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 48.00
690 220487 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 48.00
690 220490 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 48.00
690 220492 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 48.00
690 220499 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 48.00
690 220504 ด.ญ. ประภาภัทร ปานถม ป.6 48.00
690 220522 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 48.00
690 220523 ด.ญ. ปวฎา เลขะกุล ป.6 48.00
690 220552 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 48.00
690 220556 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 48.00
690 220567 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 48.00
690 220608 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 48.00
690 220609 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 48.00
690 220646 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 48.00
690 220676 ด.ช. คุณานนต์ แสงด้วง ป.6 48.00
690 220679 ด.ญ. ชัญญภัทร รัตนภิญโญพงษ์ ป.6 48.00
690 220680 ด.ช. อัครภูมิ ทรัพย์สุนทร ป.6 48.00
690 220693 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 48.00
690 220696 ด.ญ. ปิยะวดี อัศวพรชัย ป.6 48.00
690 220703 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 48.00
690 220744 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 48.00
690 220745 ด.ญ. ศรัณย์พร ศักดิ์สิริสกุล ป.6 48.00
690 220753 ด.ญ. มัญชุสา เกษมสวัสดิ์ ป.6 48.00
690 220771 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 48.00
690 220776 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 48.00
690 220792 ด.ญ. พัทธนันท์ ชูประจง ป.6 48.00
690 220795 ด.ญ. อติกานต์ บุญนฤธี ป.6 48.00
690 220801 ด.ช. ณัฏฐพล มั่นจินตพันธุ์ ป.6 48.00
824 120019 ด.ช. พุทธคุณ ขุนสิทธิ์ ป.6 44.00
824 120043 ด.ช. พีรเดช จันทนูเดช ป.6 44.00
824 120066 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 44.00
824 120077 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 44.00
824 120102 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 44.00
824 120114 ด.ช. ภาณุฉัตร ครุฑานุช ป.6 44.00
824 120122 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 44.00
824 120134 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 44.00
824 120147 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 44.00
824 120168 ด.ญ. ชิตยาภรณ์ ครุฑคำ ป.6 44.00
824 120189 ด.ช. เปนธัมม์ อัมพุประภา ป.6 44.00
824 120197 ด.ช. รวิพล ดอกกระถิน ป.6 44.00
824 120198 ด.ช. ชัยโชค แก้วอ้น ป.6 44.00
824 120216 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 44.00
824 120220 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 44.00
824 120231 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 44.00
824 120242 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 44.00
824 120262 ด.ญ. ตมิตา จันทร์สว่าง ป.6 44.00
824 120265 ด.ญ. ปานชีวา บุญครอบ ป.6 44.00
824 120275 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 44.00
824 120296 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 44.00
824 120297 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 44.00
824 120306 ด.ญ. พิรญาณ์ พันธ์จิตต์ ป.6 44.00
824 120308 ด.ญ. อชิรญา มุกดาลอย ป.6 44.00
824 120326 ด.ช. พีรณัฐ ตีระวัฒนานนท์ ป.6 44.00
824 120342 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 44.00
824 120343 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 44.00
824 120360 ด.ช. เหมราช จุ้ยวรามิตร ป.6 44.00
824 120368 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 44.00
824 120386 ด.ช. ภัททิยะ วราพันธุ์ ป.6 44.00
824 120412 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 44.00
824 120422 ด.ญ. ปรานทิพย์ สิงห์จันทร์ ป.6 44.00
824 120437 ด.ช. อินท์ อินทวงศ์ ป.6 44.00
824 120488 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 44.00
824 120490 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 44.00
824 120522 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 44.00
824 120537 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 44.00
824 120556 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 44.00
824 120569 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 44.00
824 120600 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 44.00
824 120617 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 44.00
824 120624 ด.ช. ณฐกร วัชรเรืองรัตน์ ป.6 44.00
824 120700 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 44.00
824 120703 ด.ช. พีรกฤต สุดสว่าง ป.6 44.00
824 120741 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 44.00
824 120747 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 44.00
824 120759 ด.ญ. ศิรภัสสร จาริกพฤทธิ์ ป.6 44.00
824 120766 ด.ญ. ปรายฟ้า สัจจามั่น ป.6 44.00
824 120785 ด.ช. พีชาพันธ์ เลี่ยมอ๋อ ป.6 44.00
824 120787 ด.ช. ณวัฒน์ บุนนาค ป.6 44.00
824 120836 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 44.00
824 120837 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 44.00
824 120844 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 44.00
824 120849 ด.ญ. อรแข เติมธีรกิจ ป.6 44.00
824 120861 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 44.00
824 120895 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 44.00
824 120897 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 44.00
824 120904 ด.ญ. ภคอร เถลิงสกุล ป.6 44.00
824 120905 ด.ช. กรวิชญ์ เปรมชู ป.6 44.00
824 120927 ด.ญ. ปวริตรา บุญนาค ป.6 44.00
824 220024 ด.ช. ปุณณวิชช์ เวชกรณ์ ป.6 44.00
824 220030 ด.ญ. อชิรญาณ์ อุตรมาตย์ ป.6 44.00
824 220046 ด.ญ. กุลพรภัสร์ ตันจิรวัฒนา ป.6 44.00
824 220139 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 44.00
824 220147 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 44.00
824 220166 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 44.00
824 220227 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 44.00
824 220250 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 44.00
824 220251 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 44.00
824 220301 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 44.00
824 220344 ด.ญ. พิมพ์นภัส ฉัตรแก้ว ป.6 44.00
824 220346 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 44.00
824 220350 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 44.00
824 220379 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 44.00
824 220400 ด.ญ. ธนกาญภ์ เนาวรัตนจำเนียร ป.6 44.00
824 220402 ด.ช. ชนาธิป ศานติวงศ์สกุล ป.6 44.00
824 220410 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 44.00
824 220424 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 44.00
824 220466 ด.ญ. รชินะญาสิริ ศรีโรจน์ ป.6 44.00
824 220486 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 44.00
824 220493 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 44.00
824 220528 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 44.00
824 220557 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 44.00
824 220566 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 44.00
824 220582 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 44.00
824 220587 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 44.00
824 220605 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ ยิ้มเลื่อน ป.6 44.00
824 220650 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 44.00
824 220651 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 44.00
824 220677 ด.ญ. วิมลพรรณ วัฒนชาติกนันท์ ป.6 44.00
824 220730 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 44.00
824 220752 ด.ช. พงศ์พิช พฤฒิพิบูลธรรม ป.6 44.00
824 220761 ด.ช. สุวิจักขณ์ เพิ่มอารีย์ ป.6 44.00
824 220769 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 44.00
824 220777 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 44.00
824 220821 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 44.00
824 220824 ด.ญ. ณัฎฐ์ชญา ดวงหอม ป.6 44.00
921 120002 ด.ญ. ดนยา ชิดสวน ป.6 40.00
921 120028 ด.ญ. ชลิดา คูหาสันติสุข ป.6 40.00
921 120031 ด.ช. ภาคภูมิ สถิตย์สุข ป.6 40.00
921 120046 ด.ช. ชินาติ ระลึกมูล ป.6 40.00
921 120050 ด.ช. อรุณวิชญ์ อรุณสวัสดิ์ ป.6 40.00
921 120071 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 40.00
921 120121 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 40.00
921 120139 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 40.00
921 120150 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 40.00
921 120153 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 40.00
921 120284 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 40.00
921 120298 ด.ญ. กวินธิดา ชารีโสม ป.6 40.00
921 120300 ด.ญ. ธัญมน ยานรักษา ป.6 40.00
921 120318 ด.ช. ฐปนัท มาพินิจ ป.6 40.00
921 120327 ด.ญ. สุธินี สุรินา ป.6 40.00
921 120337 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 40.00
921 120344 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 40.00
921 120393 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 40.00
921 120414 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 40.00
921 120472 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 40.00
921 120480 ด.ญ. พรรณภัค ช่วงอรุณ ป.6 40.00
921 120513 ด.ญ. จิตพิศุทธิ์ พิศุทธิ์ประภัสสร ป.6 40.00
921 120555 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 40.00
921 120585 ด.ญ. ฐิติพร ยาวิชัย ป.6 40.00
921 120587 ด.ญ. ปัณฑา ห้าวหาญ ป.6 40.00
921 120596 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 40.00
921 120602 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 40.00
921 120610 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 40.00
921 120613 ด.ช. พิชญากร ชื่นสกุล ป.6 40.00
921 120625 ด.ช. กฤศกร เกตุทอง ป.6 40.00
921 120633 ด.ญ. พิชฎา กันสิทธิ์ ป.6 40.00
921 120635 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 40.00
921 120643 ด.ช. เสฏฐวุฒิ อภิสิทธิ์บวรกิจ ป.6 40.00
921 120652 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 40.00
921 120658 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 40.00
921 120667 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 40.00
921 120687 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 40.00
921 120705 ด.ช. พชรภาธร รติพาณิชย์วงศ์ ป.6 40.00
921 120718 ด.ญ. เนตรปรียา เเซ่อุ่ย ป.6 40.00
921 120730 ด.ช. พีระ ณ ระนอง ป.6 40.00
921 120743 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 40.00
921 120750 ด.ช. ณัฐวรรธ ธวัชประกอบลาภ ป.6 40.00
921 120807 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 40.00
921 120808 ด.ช. นครินทร์ ศิวายพราหมณ์ ป.6 40.00
921 120826 ด.ญ. ชมพูนุท ศรีสุข ป.6 40.00
921 120875 ด.ญ. พรนภัส บุริพันธ์ ป.6 40.00
921 120916 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 40.00
921 120924 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 40.00
921 220006 ด.ญ. นพธีรา จันลา ป.6 40.00
921 220014 ด.ช. ปวีณ คณารักษ์สันติ ป.6 40.00
921 220041 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ กิตติศรีไสว ป.6 40.00
921 220053 ด.ญ. นันทภัค จิรานุกูลพิพัฒน์ ป.6 40.00
921 220072 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 40.00
921 220089 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 40.00
921 220096 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 40.00
921 220192 ด.ญ. ศิริภาดา แก้วใย ป.6 40.00
921 220237 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 40.00
921 220249 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 40.00
921 220264 ด.ช. สุรกฤษฏิ์ ดีขจรเดช ป.6 40.00
921 220282 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 40.00
921 220308 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 40.00
921 220386 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 40.00
921 220387 ด.ช. นฤบดินทร์ อ่ำใจ ป.6 40.00
921 220391 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 40.00
921 220392 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 40.00
921 220421 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 40.00
921 220447 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 40.00
921 220473 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 40.00
921 220476 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 40.00
921 220519 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 40.00
921 220537 ด.ญ. นภัสร วรรณสุข ป.6 40.00
921 220575 ด.ญ. ณัฐนรี อนุศาสนนันท์ ป.6 40.00
921 220627 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 40.00
921 220635 ด.ช. ธนา แสงกระจ่าง ป.6 40.00
921 220667 ด.ญ. พันไมล์ ธนพรรณสิน ป.6 40.00
921 220707 ด.ช. สุกฤษฏิ์พล สังขกนิษฐ์ ป.6 40.00
921 220710 ด.ช. แทนธรรม สารกลิ่น ป.6 40.00
921 220711 ด.ญ. โซลีษี ซาน ป.6 40.00
921 220712 ด.ช. ศรุต แก้วรากมุข ป.6 40.00
921 220734 ด.ญ. ญาณิน เจริญชวกุล ป.6 40.00
921 220747 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 40.00
921 220763 ด.ญ. ณัชชา ลิ้มเพิ่มสุข ป.6 40.00
921 220816 ด.ญ. กฤตพร เต็มสงสัย ป.6 40.00
1004 120035 ด.ช. ญาณวุฒิ แร่วงค์คต ป.6 36.00
1004 120040 ด.ช. พชระ ทาย จิตต์วารี ป.6 36.00
1004 120097 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 36.00
1004 120156 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 36.00
1004 120192 ด.ญ. บุญญาภา คงเจริญถิ่น ป.6 36.00
1004 120222 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 36.00
1004 120291 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 36.00
1004 120316 ด.ช. ณพิชญ์ สุภาพ ป.6 36.00
1004 120317 ด.ญ. กัญญ์กุลณัช รักสกุล ป.6 36.00
1004 120364 ด.ญ. รินลดา พรหมจันทร์ทัน ป.6 36.00
1004 120383 ด.ช. ปุญญพัฒน์ รุ่งกลั่น ป.6 36.00
1004 120395 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 36.00
1004 120397 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 36.00
1004 120450 ด.ญ. กาญจน์ชนก แสงบุตร ป.6 36.00
1004 120473 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 36.00
1004 120491 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 36.00
1004 120519 ด.ญ. ภาสินี วิจารณ์ ป.6 36.00
1004 120525 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 36.00
1004 120561 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 36.00
1004 120578 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 36.00
1004 120620 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 36.00
1004 120680 ด.ช. สิรธีร์ ปัทม์วิชัยพร ป.6 36.00
1004 120797 ด.ช. นิติธร บุญอุทิศ ป.6 36.00
1004 120845 ด.ญ. กัญญาภัทร สุนทรโชติ ป.6 36.00
1004 120884 ด.ช. ณัฐพล เดชะคุปต์ ป.6 36.00
1004 120892 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 36.00
1004 220004 ด.ช. วิทวัส เย็นใจ ป.6 36.00
1004 220008 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ลิ้มสถาพรพงศ์ ป.6 36.00
1004 220112 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 36.00
1004 220114 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 36.00
1004 220140 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 36.00
1004 220151 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 36.00
1004 220211 ด.ช. เทวกรณ์ ผกาแก้ว ป.6 36.00
1004 220214 ด.ญ. กันต์ฤทัย ชุติณิชากร ป.6 36.00
1004 220268 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 36.00
1004 220380 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 36.00
1004 220383 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 36.00
1004 220413 ด.ช. จารุปกร ชัชวาลรัตน์ ป.6 36.00
1004 220417 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 36.00
1004 220457 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 36.00
1004 220467 ด.ช. เสฎฐวุฒิ สถาปนรัตน์กุล ป.6 36.00
1004 220483 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 36.00
1004 220489 ด.ช. จิรดนัย ตันธราพรฤกษ์ ป.6 36.00
1004 220498 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 36.00
1004 220503 ด.ญ. ธารีรัตน์ ลิมสุวรรณ ป.6 36.00
1004 220524 ด.ช. ภูวิศ ฤกษ์หริ่ง ป.6 36.00
1004 220568 ด.ญ. กฤษติกุล งามเมือง ป.6 36.00
1004 220611 ด.ญ. กรณัฐ เมฆแสงสวย ป.6 36.00
1004 220638 ด.ช. ณฐกร ศิริประทุมมาศ ป.6 36.00
1004 220713 ด.ช. แท้จริง ว่องนิยมเกษตร ป.6 36.00
1004 220780 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 36.00
1004 220800 ด.ช. ธีธัช วงศ์วารี ป.6 36.00
1004 220813 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 36.00
1004 220819 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 36.00
1004 220823 ด.ญ. จิรวดี ประดิษฐ์อภัย ป.6 36.00
1004 220827 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 36.00
1004 220829 ด.ช. อัครชัย ขวัญชื่น ป.6 36.00
1004 220835 ด.ช. พงศกร ชินพงศ์ ป.6 36.00
1062 120001 ด.ช. ศตยวรรษ กฤษดาเดชา ป.6 32.00
1062 120038 ด.ญ. นวินดา จินดาฤกษ์ ป.6 32.00
1062 120068 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 32.00
1062 120116 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 32.00
1062 120179 ด.ช. ศุภกร วรรณพาหุล ป.6 32.00
1062 120199 ด.ช. ปัญญพงศ์ พลโก ป.6 32.00
1062 120271 ด.ญ. พลอย หอมยก ป.6 32.00
1062 120380 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 32.00
1062 120615 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 32.00
1062 120637 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 32.00
1062 120639 ด.ช. กวินท์ จันทวงค์ ป.6 32.00
1062 120645 ด.ญ. ปกรดา ไชยโรจน์ ป.6 32.00
1062 120722 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 32.00
1062 120732 ด.ช. จิรอังกูร ฮันชาติ ป.6 32.00
1062 120761 ด.ช. วาฎฏะวัน สัจจามั่น ป.6 32.00
1062 120767 ด.ญ. ปรียานุช แซ่หลี่ ป.6 32.00
1062 120812 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 32.00
1062 120833 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 32.00
1062 120847 ด.ช. พิชาภพ ชูสุ่น ป.6 32.00
1062 120907 ด.ญ. นงค์ณภัสญ์ กมลเลิศวณิช ป.6 32.00
1062 220025 ด.ช. ธีรภัทร สัยยะสิทธิ์พานิช ป.6 32.00
1062 220213 ด.ช. วรินทร วงศ์จรรยา ป.6 32.00
1062 220242 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 32.00
1062 220358 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 32.00
1062 220376 ด.ช. ชานาธิป แดงนวล ป.6 32.00
1062 220534 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 32.00
1062 220735 ด.ช. ภคิน เจริญชวกุล ป.6 32.00
1062 220766 ด.ช. พิตติภัทร์ สวัสดิสิงห์ ป.6 32.00
1062 220787 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 32.00
1091 120186 ด.ช. คณพศ สุทธิสุข ป.6 28.00
1091 120212 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 28.00
1091 120252 ด.ช. พีรพัฒน์ นิลเกิดเย็น ป.6 28.00
1091 120427 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 28.00
1091 120430 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 28.00
1091 120517 ด.ช. ทนุธรรม บุตรโพธิ์ ป.6 28.00
1091 120553 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 28.00
1091 120584 ด.ช. กฤษนล กัดฟัก ป.6 28.00
1091 120663 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 28.00
1091 220016 ด.ญ. เบญญาภา หวังฤทธิไกรกุล ป.6 28.00
1091 220039 ด.ญ. นันท์มนัส เล้าสมบูรณ์ ป.6 28.00
1091 220458 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 28.00
1091 220634 ด.ญ. กันติชา ตั้งวินิต ป.6 28.00
1091 220709 ด.ญ. อลีนา ศรีดวงแก้ว ป.6 28.00
1091 220754 ด.ญ. สุชานุช ศิลปะ ป.6 28.00
1106 120182 ด.ช. สุภเวช เพชรขวัญ ป.6 24.00
1106 120272 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 24.00
1106 120370 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 24.00
1106 120381 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 24.00
1106 120503 ด.ญ. ๊ณมีนา กอแก้ว ป.6 24.00
1106 120605 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 24.00
1106 120632 ด.ช. อัครณัฏฐ์ ภูตะลา ป.6 24.00
1106 120677 ด.ช. จิรภัทร คงกิจนันท์ ป.6 24.00
1106 120716 ด.ช. ธนสิทธิ์ สิทธิเขตต์การ ป.6 24.00
1106 120794 ด.ช. วิชยะ เจิมประสาทสิทธิ์ ป.6 24.00
1106 120816 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 24.00
1106 120930 ด.ญ. อันนา พ่อค้า ป.6 24.00
1106 220007 ด.ญ. สิรินยา แซ่ตั๊น ป.6 24.00
1106 220073 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 24.00
1106 220502 ด.ญ. กมลชนก จิตต์สุนทร ป.6 24.00
1106 220546 ด.ช. เพชรชนก เพี้ยก่ำ ป.6 24.00
1106 220636 ด.ช. ฆนาการ สังข์กลมเกลี้ยง ป.6 24.00
1106 220741 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 24.00
1106 220783 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 24.00
1106 220831 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 24.00
1126 120355 ด.ช. ณํัฐรัชต์ ด่านมงคล ป.6 20.00
1126 220137 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 20.00
1126 220576 ด.ญ. ศนันท์วัลย์ แจ้งเจนเวทย์ ป.6 20.00
1126 220647 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 20.00
1126 220764 ด.ช. ณฐนน คงจันทร์ ป.6 20.00
1126 220806 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 20.00
1126 220836 ด.ช. สิรวิชญ์ ป้อมจัตุรัส ป.6 20.00
1133 120057 ด.ช. พัชระดนัญ ลี ป.6 16.00
1133 120058 ด.ช. ภัทร เกิดเจริญ ป.6 16.00
1133 120233 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 16.00
1133 120859 ด.ช. นิยะ รัชอริยะ ป.6 16.00
1133 220050 ด.ญ. วิสารัตน์ กิจพิพิธ ป.6 16.00
1133 220309 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 16.00
1133 220338 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 16.00
1133 220536 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 16.00
1141 120042 ด.ช. อารยะ พรรณเชษฐ์ ป.6 12.00
1142 220175 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 8.00
1143 220339 ด.ญ. กานต์สินี เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.6 4.00
1144 220471 ด.ช. ปฐวี กล้ารบ ป.6 0.00