เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุกระดับชั้น

วิชาสังคมศึกษา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
สังคมศึกษา
(100 คะแนน)
1 120661 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 92.00
1 220384 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 92.00
3 120558 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 88.00
3 120815 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 88.00
3 220077 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 88.00
3 220304 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 88.00
7 120123 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 84.00
7 120185 ด.ช. คัคนินท์ ชอง ป.6 84.00
7 120509 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 84.00
7 120648 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 84.00
7 220497 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 84.00
7 220756 ด.ช. นัฏฐ์พัฒน์ พงษ์นุ่มกุล ป.6 84.00
13 120062 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 80.00
13 120159 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 80.00
13 120205 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 80.00
13 120406 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 80.00
13 120531 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 80.00
13 120534 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 80.00
13 120548 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 80.00
13 120673 ด.ญ. เวณิกา ไกรมณี ป.6 80.00
13 120871 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.5 80.00
13 220065 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 80.00
13 220228 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 80.00
13 220243 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 80.00
13 220307 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 80.00
13 220438 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 80.00
13 220452 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 80.00
13 220477 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 80.00
13 220520 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 80.00
13 220529 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 80.00
13 220543 ด.ช. บูรณ์วริทธิ์ อินทร์ขาว ป.4 80.00
13 220548 ด.ช. ปรินทร แสงมงคลพิพัฒน์ ป.6 80.00
13 220573 ด.ญ. วรัทยา อุดมผล ป.6 80.00
13 220687 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 80.00
13 220779 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 80.00
36 120039 ด.ญ. วิสาข์ บุญสร้าง ป.6 76.00
36 120277 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 76.00
36 120333 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 76.00
36 120462 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 76.00
36 120512 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 76.00
36 120579 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 76.00
36 120582 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 76.00
36 120606 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 76.00
36 120733 ด.ญ. ณัฐณิชา โพธิ์ฤทธิ์ ป.6 76.00
36 120823 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 76.00
36 120862 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 76.00
36 120900 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 76.00
36 120918 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 76.00
36 120934 ด.ญ. วิสสุตา สุขสระศรี ป.6 76.00
36 220082 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 76.00
36 220104 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 76.00
36 220132 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 76.00
36 220186 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 76.00
36 220229 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 76.00
36 220286 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 76.00
36 220292 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.4 76.00
36 220521 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 76.00
36 220542 ด.ช. ธาวิน สมยา ป.6 76.00
36 220628 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 76.00
36 220644 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 76.00
36 220694 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 76.00
36 220742 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 76.00
36 220768 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 76.00
64 120014 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 72.00
64 120113 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 72.00
64 120131 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 72.00
64 120137 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 72.00
64 120140 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 72.00
64 120167 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 72.00
64 120206 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 72.00
64 120293 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 72.00
64 120335 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 72.00
64 120388 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 72.00
64 120405 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 72.00
64 120418 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 72.00
64 120434 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 72.00
64 120505 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 72.00
64 120574 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 72.00
64 120651 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 72.00
64 120792 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 72.00
64 120817 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 72.00
64 120825 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 72.00
64 120839 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 72.00
64 120886 ด.ญ. นวพรรษ เลิศไกร ป.6 72.00
64 120893 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 72.00
64 220018 ด.ญ. อันนา กล้าตลุมบอน ป.6 72.00
64 220057 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 72.00
64 220084 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 72.00
64 220094 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 72.00
64 220098 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 72.00
64 220122 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 72.00
64 220133 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 72.00
64 220153 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 72.00
64 220163 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 72.00
64 220174 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 72.00
64 220184 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 72.00
64 220189 ด.ญ. ณัฐชนา รักสัตย์ ป.6 72.00
64 220222 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 72.00
64 220225 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 72.00
64 220235 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 72.00
64 220271 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 72.00
64 220277 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 72.00
64 220294 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 72.00
64 220352 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 72.00
64 220360 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 72.00
64 220363 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 72.00
64 220365 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 72.00
64 220425 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 72.00
64 220442 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 72.00
64 220446 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 72.00
64 220472 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 72.00
64 220509 ด.ญ. อิสรีย์ วงศาโรจน์ ป.6 72.00
64 220535 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 72.00
64 220564 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 72.00
64 220588 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 72.00
64 220629 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 72.00
64 220631 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 72.00
64 220653 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 72.00
64 220660 ด.ช. ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์ ป.6 72.00
64 220669 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 72.00
64 220695 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 72.00
64 220740 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 72.00
64 220788 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 72.00
64 220833 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 72.00
125 120044 ป.6 68.00
125 120092 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 68.00
125 120098 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 68.00
125 120104 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 68.00
125 120129 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 68.00
125 120130 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 68.00
125 120135 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 68.00
125 120144 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 68.00
125 120161 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 68.00
125 120170 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 68.00
125 120175 ด.ช. พจน์ชาณน ขำวงษ์ ป.6 68.00
125 120215 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 68.00
125 120285 ด.ญ. อัยญาเรศ ลิมาภรณ์วณิชย์ ป.6 68.00
125 120307 ด.ญ. พิรยา นาคราช ป.6 68.00
125 120321 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.5 68.00
125 120331 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 68.00
125 120340 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 68.00
125 120378 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 68.00
125 120433 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 68.00
125 120440 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 68.00
125 120464 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 68.00
125 120465 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 68.00
125 120476 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 68.00
125 120508 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 68.00
125 120510 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 68.00
125 120536 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 68.00
125 120538 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 68.00
125 120559 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 68.00
125 120560 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 68.00
125 120572 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 68.00
125 120599 ด.ช. ธันยพงศ์ แสงอาทิตย์ ป.4 68.00
125 120636 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 68.00
125 120660 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 68.00
125 120685 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 68.00
125 120723 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 68.00
125 120738 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 68.00
125 120749 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 68.00
125 120789 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 68.00
125 120791 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 68.00
125 120804 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 68.00
125 120843 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 68.00
125 120867 ด.ญ. กันยากร สุภพันธ์ ป.6 68.00
125 120873 ด.ญ. สุธีรา กำธร ป.6 68.00
125 120898 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 68.00
125 120915 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 68.00
125 120919 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 68.00
125 120921 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 68.00
125 120937 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 68.00
125 220009 ด.ญ. ภัณฑิรา มารศรี ป.4 68.00
125 220051 ด.ญ. เชลซี รมิดา ฮาร์เปอร์ ป.6 68.00
125 220055 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.5 68.00
125 220056 ด.ช. นันทวัฒน์ วิมลโสภณกิตติ ป.6 68.00
125 220062 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 68.00
125 220063 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 68.00
125 220120 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 68.00
125 220127 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 68.00
125 220167 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 68.00
125 220196 ด.ช. จิรพันธุ์ กำสมุทร ป.6 68.00
125 220197 ด.ช. ไรวินทร์ มากแดง ป.6 68.00
125 220231 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 68.00
125 220248 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 68.00
125 220258 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 68.00
125 220262 ด.ญ. ภควรรณ เจริญชัย ป.6 68.00
125 220266 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 68.00
125 220287 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 68.00
125 220316 ด.ญ. วิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์ ป.6 68.00
125 220318 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.5 68.00
125 220323 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 68.00
125 220333 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 68.00
125 220348 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 68.00
125 220353 ด.ญ. ชญาภา จายนียโยธิน ป.6 68.00
125 220361 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 68.00
125 220414 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.5 68.00
125 220449 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 68.00
125 220488 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 68.00
125 220539 ด.ช. ธันวา จันทร์เขียว ป.6 68.00
125 220544 ด.ช. พงศ์ปณต พงษ์สุริยะวรรณ ป.6 68.00
125 220553 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 68.00
125 220565 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 68.00
125 220578 ด.ญ. ฉันท์สินี ชัยประสิทธิ์ผล ป.6 68.00
125 220597 ด.ญ. พาขวัญ ขันธรูจี ป.6 68.00
125 220599 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 68.00
125 220618 ด.ช. รักชนก หิรัญศรี ป.6 68.00
125 220632 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 68.00
125 220640 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 68.00
125 220655 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 68.00
125 220685 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 68.00
125 220690 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 68.00
125 220692 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 68.00
125 220701 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 68.00
125 220705 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 68.00
125 220708 ด.ช. อธิศ อินทรีย์ ป.6 68.00
125 220767 ด.ญ. กันติชา เมฆประยูร ป.6 68.00
125 220812 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 68.00
125 220837 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 68.00
220 120006 ด.ญ. อชิรญา อธิวาสนขันติ ป.6 64.00
220 120011 ด.ช. ธีรพันธ์ ถาวรรักษ์ ป.6 64.00
220 120032 ด.ช. กฤตธัช อุ่นธรรม ป.5 64.00
220 120055 ด.ช. นวิน อินทร์โสม ป.6 64.00
220 120059 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 64.00
220 120074 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 64.00
220 120088 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 64.00
220 120094 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 64.00
220 120110 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 64.00
220 120112 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 64.00
220 120118 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 64.00
220 120124 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 64.00
220 120126 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 64.00
220 120141 ด.ญ. ภัทชญารีย์ สฤษดิ์เจริญค้า ป.5 64.00
220 120154 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 64.00
220 120201 ด.ญ. กันติชา ไพรวงค์ ป.6 64.00
220 120229 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 64.00
220 120235 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 64.00
220 120237 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 64.00
220 120245 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 64.00
220 120247 ด.ญ. ฐิติภา ศรีมงคล ป.6 64.00
220 120257 ด.ญ. บิลกีส สำลีขาว ป.6 64.00
220 120287 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 64.00
220 120302 ด.ช. ธรรมรัตน์ พิมพ์ศิริ ป.6 64.00
220 120352 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 64.00
220 120362 ด.ช. อติรุจ เอกพันธุ์ ป.6 64.00
220 120369 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 64.00
220 120396 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 64.00
220 120432 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 64.00
220 120438 ด.ช. คัคเนศวร์ ปานนาค ป.5 64.00
220 120441 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 64.00
220 120455 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 64.00
220 120501 ด.ช. กฤติน ปุณกบุตร ป.5 64.00
220 120506 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 64.00
220 120524 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 64.00
220 120535 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 64.00
220 120551 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 64.00
220 120557 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 64.00
220 120571 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 64.00
220 120595 ด.ช. อัครพงษ์ สุวรรณบูรณ์ ป.5 64.00
220 120598 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.5 64.00
220 120603 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 64.00
220 120609 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 64.00
220 120623 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 64.00
220 120682 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 64.00
220 120693 ด.ช. สิน สินพระยากุล ป.5 64.00
220 120721 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 64.00
220 120726 ด.ญ. ชิสาพัชร์ จีนสุกแสง ป.6 64.00
220 120728 ด.ช. ณัฏฐชัย ทองสมัคร ป.6 64.00
220 120752 ด.ญ. กนกพิชญ์ รุ่งเรือง ป.6 64.00
220 120755 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.5 64.00
220 120760 ด.ญ. รดา สุวรรณเทวะธูป ป.6 64.00
220 120762 ด.ญ. กฤตยา หริราบไพรี ป.5 64.00
220 120764 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.5 64.00
220 120768 ด.ช. พิชญณัฏฐ์ สุวรรณโฆษิต ป.6 64.00
220 120801 ด.ญ. พลอยชนก เติมสุข ป.6 64.00
220 120802 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.5 64.00
220 120814 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 64.00
220 120821 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 64.00
220 120827 ด.ช. ณยศ นุชฉัยยา ป.6 64.00
220 120872 ด.ญ. วรานิษฐ์ ขจรเดชะ ป.6 64.00
220 120903 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 64.00
220 220027 ด.ช. กันต์ธัช มนัสชน ป.6 64.00
220 220066 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 64.00
220 220068 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 64.00
220 220071 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 64.00
220 220092 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 64.00
220 220111 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 64.00
220 220157 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 64.00
220 220176 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 64.00
220 220179 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 64.00
220 220181 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 64.00
220 220185 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 64.00
220 220200 ด.ช. ศุภพิชญ์ รัศมีบวรกิติกุล ป.6 64.00
220 220202 ด.ช. พีรวิชญ์ สุคต ป.4 64.00
220 220212 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.5 64.00
220 220218 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 64.00
220 220219 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 64.00
220 220221 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 64.00
220 220226 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 64.00
220 220234 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 64.00
220 220245 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 64.00
220 220247 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 64.00
220 220252 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 64.00
220 220253 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 64.00
220 220254 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 64.00
220 220279 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 64.00
220 220312 ด.ญ. เพชรสมบุญ เหล่าบุญเจริญ ป.6 64.00
220 220332 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 64.00
220 220359 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 64.00
220 220375 ด.ช. สิปปนินทร์ อินทร์ประดับ ป.6 64.00
220 220378 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 64.00
220 220418 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 64.00
220 220433 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.5 64.00
220 220451 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 64.00
220 220463 ด.ญ. ชาลิสา ปิ่นโพธิ์ ป.6 64.00
220 220468 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.5 64.00
220 220501 ด.ช. ชยานันท์ เตรียมธนานันท์ ป.4 64.00
220 220525 ด.ญ. ลถัสรดา โชติสาธิตกุล ป.5 64.00
220 220540 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 64.00
220 220574 ด.ญ. วาศมณี มณีวาศ ป.6 64.00
220 220600 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 64.00
220 220602 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 64.00
220 220604 ด.ญ. จิตญาณินท์ กลัดแก้ว ป.6 64.00
220 220613 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 64.00
220 220615 ด.ญ. พีรญา วรสุวัฒน์ ป.6 64.00
220 220622 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 64.00
220 220642 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 64.00
220 220643 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 64.00
220 220658 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 64.00
220 220659 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 64.00
220 220668 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 64.00
220 220682 ด.ญ. ณธิดา เลาวหุตานนท์ ป.6 64.00
220 220684 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 64.00
220 220716 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 64.00
220 220717 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 64.00
220 220772 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 64.00
220 220793 ด.ญ. พิชชากร ทวีสุขธนศักดิ์ ป.6 64.00
220 220803 ด.ช. ธนกร พูลประเสริฐ ป.6 64.00
220 220809 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 64.00
220 220810 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 64.00
220 220820 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 64.00
342 120012 ด.ญ. จิณฐา มั่งมี ป.6 60.00
342 120021 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 60.00
342 120024 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.4 60.00
342 120029 ด.ญ. ลภัสรดา โพธิ์งาม ป.6 60.00
342 120037 ด.ช. ยศวริทธิ์ เจริญพิทักษ์ ป.6 60.00
342 120081 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 60.00
342 120082 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 60.00
342 120083 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 60.00
342 120084 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 60.00
342 120111 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 60.00
342 120119 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 60.00
342 120125 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 60.00
342 120145 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 60.00
342 120146 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 60.00
342 120151 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 60.00
342 120157 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 60.00
342 120162 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 60.00
342 120164 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 60.00
342 120173 ด.ช. บรรณ กุมภาพันธกุล ป.4 60.00
342 120174 ด.ช. ปวิชปัณฑรีย์ พึ่งรัศมี ป.6 60.00
342 120180 ด.ญ. อชิรญาณ์ หึงขุนทด ป.6 60.00
342 120181 ด.ญ. แวววัย กาวินคำ ป.6 60.00
342 120184 ด.ช. กวิน ปานขาว ป.6 60.00
342 120188 ด.ช. กันต์ธีร์ โภคนิภา ป.6 60.00
342 120214 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 60.00
342 120230 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 60.00
342 120243 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 60.00
342 120246 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 60.00
342 120259 ด.ญ. ปิ่นชีวัน บุญครอบ ป.6 60.00
342 120273 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 60.00
342 120286 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 60.00
342 120367 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 60.00
342 120385 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.5 60.00
342 120387 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 60.00
342 120413 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 60.00
342 120428 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 60.00
342 120436 ด.ญ. นพภัชษรย์ เดชอยู่ ป.6 60.00
342 120444 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 60.00
342 120451 ด.ญ. กานต์ธิดา มอญดี ป.6 60.00
342 120458 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 60.00
342 120463 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 60.00
342 120474 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 60.00
342 120487 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 60.00
342 120496 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 60.00
342 120518 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 60.00
342 120523 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 60.00
342 120526 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 60.00
342 120532 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 60.00
342 120533 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 60.00
342 120570 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 60.00
342 120601 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 60.00
342 120611 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.5 60.00
342 120616 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 60.00
342 120626 ด.ญ. เตชินี ลิ้มสกุล ป.6 60.00
342 120629 ด.ช. ชยกร เมืองวสุ ป.6 60.00
342 120655 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 60.00
342 120657 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 60.00
342 120659 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 60.00
342 120665 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 60.00
342 120668 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 60.00
342 120670 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 60.00
342 120671 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 60.00
342 120681 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 60.00
342 120684 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 60.00
342 120701 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 60.00
342 120710 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 60.00
342 120739 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 60.00
342 120740 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 60.00
342 120748 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 60.00
342 120763 ด.ญ. ญาณิศา หนักแน่น ป.6 60.00
342 120769 ด.ช. ธนกฤต มีทรัพย์ ป.6 60.00
342 120793 ด.ญ. กชพรรณ ไตรรัตน์ ป.6 60.00
342 120795 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.5 60.00
342 120800 ด.ช. โซซาร์มาร์ จูฑะวนิช ป.6 60.00
342 120820 ด.ช. นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ ป.6 60.00
342 120822 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 60.00
342 120838 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 60.00
342 120853 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 60.00
342 120856 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 60.00
342 120877 ด.ช. ภูริคุณ เรืองสม ป.6 60.00
342 120922 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 60.00
342 120935 ด.ญ. ณปภา หนูอินทร์ ป.6 60.00
342 220013 ด.ญ. อิสรีย์ วงศ์ทองเหลือ ป.6 60.00
342 220022 ด.ญ. พัทธนันท์ จันทรสวัสดิ์ ป.6 60.00
342 220026 ด.ญ. ฐิตาภา ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.6 60.00
342 220038 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.4 60.00
342 220076 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 60.00
342 220090 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 60.00
342 220095 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 60.00
342 220103 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 60.00
342 220118 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 60.00
342 220124 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 60.00
342 220134 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 60.00
342 220136 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 60.00
342 220145 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 60.00
342 220150 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 60.00
342 220170 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 60.00
342 220194 ด.ญ. ชญาดา ศานติวัฒน์ ป.6 60.00
342 220195 ด.ช. ภัทรพล สุขเจริญ ป.6 60.00
342 220205 ด.ช. จิตติพัฒน์ แขกเทศ ป.5 60.00
342 220208 ด.ญ. จิรัชยา เลิศเพิ่มทรัพย์ ป.6 60.00
342 220223 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 60.00
342 220246 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 60.00
342 220256 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 60.00
342 220267 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 60.00
342 220270 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 60.00
342 220275 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 60.00
342 220278 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 60.00
342 220284 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 60.00
342 220300 ด.ญ. จิตต์อภิญญา โชคสัมฤทธิ์ผล ป.6 60.00
342 220328 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 60.00
342 220329 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 60.00
342 220337 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 60.00
342 220345 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 60.00
342 220354 ด.ญ. ธิดากานต์ แสงจันทร์ ป.6 60.00
342 220364 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 60.00
342 220395 ด.ช. ณัฐภูดิศ พัดแดง ป.6 60.00
342 220403 ด.ญ. รวิสรา ส่งสัมพันธ์ ป.6 60.00
342 220419 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 60.00
342 220423 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 60.00
342 220440 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 60.00
342 220441 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 60.00
342 220443 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 60.00
342 220445 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 60.00
342 220448 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 60.00
342 220454 ด.ญ. นิชาภัทร์ ศรีถนอมวงศ์ ป.6 60.00
342 220461 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 60.00
342 220478 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 60.00
342 220514 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 60.00
342 220516 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 60.00
342 220558 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 60.00
342 220559 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 60.00
342 220569 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.5 60.00
342 220570 ด.ญ. ภัทรพร โสดานาค ป.6 60.00
342 220581 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 60.00
342 220594 ด.ช. จิรัฏฐ์ เข็มสวัสดิ์ ป.5 60.00
342 220596 ด.ญ. พิชชาภา เอื้อจิตรเมศ ป.6 60.00
342 220612 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 60.00
342 220623 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 60.00
342 220625 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 60.00
342 220652 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 60.00
342 220657 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 60.00
342 220688 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 60.00
342 220689 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 60.00
342 220697 ด.ญ. สุดานาถ ชื่นชูวงค์ ป.6 60.00
342 220700 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 60.00
342 220702 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 60.00
342 220714 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 60.00
342 220725 ด.ญ. กวินทรา ปัญญาบารมี ป.6 60.00
342 220736 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 60.00
342 220737 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 60.00
342 220739 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 60.00
342 220750 ด.ญ. ณิชกรกุล ชนะน้อย ป.6 60.00
342 220775 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 60.00
342 220784 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 60.00
342 220790 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 60.00
342 220832 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 60.00
499 120005 ด.ญ. ศศิทา มาดา ป.6 56.00
499 120025 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.5 56.00
499 120034 ด.ช. วัชรพงษ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา ป.5 56.00
499 120041 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.5 56.00
499 120047 ด.ญ. ลาภิสรา โพธิ์งาม ป.6 56.00
499 120048 ด.ญ. พรสุภัสร์ เชี่ยวประมงค์ ป.6 56.00
499 120049 ด.ช. ธนัช จันทร์เที่ยง ป.6 56.00
499 120053 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.5 56.00
499 120061 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 56.00
499 120064 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 56.00
499 120065 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 56.00
499 120070 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 56.00
499 120087 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 56.00
499 120089 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 56.00
499 120090 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 56.00
499 120093 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 56.00
499 120096 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 56.00
499 120100 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 56.00
499 120107 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 56.00
499 120127 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 56.00
499 120128 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 56.00
499 120138 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 56.00
499 120149 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 56.00
499 120158 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 56.00
499 120172 ด.ญ. ปภาดา จันทาป ป.6 56.00
499 120183 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 56.00
499 120208 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 56.00
499 120224 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 56.00
499 120226 ด.ช. ณัชศกรญ์ เลิศวงศ์หัตถกุล ป.6 56.00
499 120239 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 56.00
499 120253 ด.ญ. ภีมภัสส์ ไพศาล ป.6 56.00
499 120270 ด.ญ. เอริฎา ลาภเจริญ ป.6 56.00
499 120279 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 56.00
499 120282 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 56.00
499 120292 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 56.00
499 120294 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 56.00
499 120299 ด.ช. ณัฐชนน แท่นรัตนกุล ป.6 56.00
499 120301 ด.ญ. ธนพร โหน่งวัน ป.6 56.00
499 120303 ด.ญ. นภัษรินทร์ เช็ง ป.6 56.00
499 120309 ด.ญ. อรวรรณ ลิปิสุนทร ป.6 56.00
499 120319 ด.ช. เมธาสิทธิ์ เติมศักดิ์สิริ ป.6 56.00
499 120322 ด.ญ. ภคอร เลิศมงคล ป.6 56.00
499 120338 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 56.00
499 120339 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 56.00
499 120341 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 56.00
499 120347 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 56.00
499 120377 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 56.00
499 120382 ด.ช. ยศกร นนทนาคร ป.5 56.00
499 120389 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 56.00
499 120392 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 56.00
499 120398 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 56.00
499 120400 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 56.00
499 120410 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 56.00
499 120423 ด.ญ. พุฒิประภา เถินมงคล ป.6 56.00
499 120439 ด.ช. จุมพลภัทร์ ปานนาค ป.4 56.00
499 120475 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 56.00
499 120493 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 56.00
499 120499 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 56.00
499 120500 ด.ช. นรภัทร์ วิศิษฐชัยชาญ ป.6 56.00
499 120565 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.5 56.00
499 120573 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 56.00
499 120592 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.5 56.00
499 120597 ด.ญ. วรณัน ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 56.00
499 120619 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 56.00
499 120627 ด.ญ. นภประอร ธารีบูรณ์ชัย ป.6 56.00
499 120647 ด.ช. คมธง สุวรรณไพรัตน์ ป.6 56.00
499 120650 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 56.00
499 120654 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 56.00
499 120666 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 56.00
499 120678 ด.ช. บุณยกร ธรรมจินดา ป.6 56.00
499 120689 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 56.00
499 120707 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.5 56.00
499 120719 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 56.00
499 120720 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 56.00
499 120742 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 56.00
499 120745 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 56.00
499 120771 ด.ช. ชยพล รูปขจร ป.6 56.00
499 120775 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 56.00
499 120778 ด.ช. อภิรักษ์ เพ็ญจมุข ป.6 56.00
499 120783 ด.ช. ปัญญวิฐ จันทะยานี ป.6 56.00
499 120788 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 56.00
499 120796 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.5 56.00
499 120798 ด.ญ. มณิสรา นิ่มเย็น ป.6 56.00
499 120805 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 56.00
499 120818 ด.ญ. สุทธิดา กองสุข ป.6 56.00
499 120828 ด.ช. ณัฐวินท์ สกุลเจน ป.5 56.00
499 120832 ด.ญ. พริม อินทรกำเนิด ป.6 56.00
499 120834 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.5 56.00
499 120835 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 56.00
499 120854 ด.ช. พิททา กุลวงษ์วาณิชย์ ป.6 56.00
499 120857 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 56.00
499 120858 ด.ญ. พริย์มาดา เกิดวิเศษสิงห์ ป.6 56.00
499 120863 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 56.00
499 120868 ด.ช. ณรงค์วรรธ ลิ้มประเสริฐ ป.6 56.00
499 120869 ด.ญ. ณัฐวิมล อรุณสุริยศักดิ์ ป.6 56.00
499 120870 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.5 56.00
499 120887 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.5 56.00
499 120889 ด.ญ. นภัสนันท์ อาจกล้า ป.6 56.00
499 120910 ด.ญ. ชนิกานต์ อาจศึก ป.6 56.00
499 120911 ด.ญ. รตภัทร สูงศักดิ์ ป.6 56.00
499 120912 ด.ช. ธนธร ชำนาญเอื้อ ป.6 56.00
499 120920 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 56.00
499 120928 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.5 56.00
499 120929 ด.ช. พลธิวัฒน์ ไวทยวรรณ ป.6 56.00
499 220037 ด.ช. ธน ธนดีเจริญโชค ป.6 56.00
499 220043 ด.ญ. ณิชาภัทร จันทรศัพท์ ป.6 56.00
499 220044 ด.ญ. ปรายฟ้า พลพืช ป.6 56.00
499 220054 ด.ญ. พิชญาภา ตั้งพูนทรัพย์ศิริ ป.6 56.00
499 220060 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 56.00
499 220061 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 56.00
499 220080 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 56.00
499 220081 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 56.00
499 220099 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 56.00
499 220100 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 56.00
499 220102 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 56.00
499 220110 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 56.00
499 220123 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 56.00
499 220126 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 56.00
499 220128 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 56.00
499 220129 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 56.00
499 220130 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 56.00
499 220131 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 56.00
499 220148 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 56.00
499 220156 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 56.00
499 220165 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 56.00
499 220168 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 56.00
499 220182 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 56.00
499 220199 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.5 56.00
499 220201 ด.ช. ทักษ์ดนัย นวลขลิบ ป.6 56.00
499 220204 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.5 56.00
499 220210 ด.ช. อินทัช วิสูญ ป.5 56.00
499 220215 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 56.00
499 220224 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 56.00
499 220230 ด.ช. เมธวัจน์ มั่นคงธิติวัฒน์ ป.6 56.00
499 220233 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 56.00
499 220236 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 56.00
499 220269 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 56.00
499 220276 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 56.00
499 220280 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 56.00
499 220281 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 56.00
499 220283 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 56.00
499 220289 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 56.00
499 220298 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.5 56.00
499 220303 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 56.00
499 220305 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 56.00
499 220315 ด.ช. ภาสกร โซวติเวชย์ ป.6 56.00
499 220321 ด.ญ. อิงค์ ฉั่วเจริญ ป.6 56.00
499 220326 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 56.00
499 220334 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 56.00
499 220367 ด.ช. ณัฏฐพัชร ศักดิ์สิทธิ์ ป.6 56.00
499 220368 ด.ช. พลภัทร เปรมศิลป์ ป.6 56.00
499 220372 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.5 56.00
499 220385 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 56.00
499 220388 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 56.00
499 220389 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 56.00
499 220422 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 56.00
499 220426 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 56.00
499 220428 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 56.00
499 220429 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 56.00
499 220430 ด.ช. ธนภัทร คู่บารมี ป.6 56.00
499 220432 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.5 56.00
499 220437 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 56.00
499 220450 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 56.00
499 220459 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 56.00
499 220460 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 56.00
499 220462 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 56.00
499 220470 ด.ช. ชาญศร กิมยงค์ ป.5 56.00
499 220475 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 56.00
499 220484 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 56.00
499 220485 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 56.00
499 220491 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 56.00
499 220494 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 56.00
499 220495 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 56.00
499 220505 ด.ญ. ภทรพรรษ ลยางกูร ป.6 56.00
499 220508 ด.ญ. เมษารัตน์ หล่อเหลี่ยม ป.6 56.00
499 220510 ด.ญ. มณฑน์ณภัทร์ รัตนสุขวิมล ป.6 56.00
499 220511 ด.ช. กิตติภพ โศจิศรีสกุล ป.5 56.00
499 220513 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 56.00
499 220517 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 56.00
499 220526 ด.ญ. กฤตยา เลาหกุล ป.5 56.00
499 220545 ด.ญ. ศศิพัชร์ วิริยจารี ป.6 56.00
499 220561 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 56.00
499 220580 ด.ช. ลัญชกร ศิลาเกษ ป.6 56.00
499 220598 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 56.00
499 220606 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 56.00
499 220607 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 56.00
499 220614 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 56.00
499 220626 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 56.00
499 220656 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 56.00
499 220678 ด.ญ. วิรัลยุพา วัฒนชาติกนันท์ ป.6 56.00
499 220706 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา หนุมาร ป.6 56.00
499 220718 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 56.00
499 220720 ด.ญ. จิตรลดา ยอดแคร่ว ป.6 56.00
499 220727 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 56.00
499 220746 ด.ญ. พัตนียา วีระกุล ป.6 56.00
499 220765 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.5 56.00
499 220773 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 56.00
499 220774 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 56.00
499 220781 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 56.00
499 220789 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 56.00
499 220796 ด.ญ. จิดาภา แจ่มจำรัส ป.6 56.00
499 220797 ด.ช. ณฐกร จันทรจิตร ป.6 56.00
499 220798 ด.ญ. วิรัลพัชร จิรภัทร์วรนนท์ ป.6 56.00
499 220808 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 56.00
499 220814 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 56.00
499 220826 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 56.00
705 120009 ด.ช. อนุนาท อินอำพร ป.6 52.00
705 120017 ด.ญ. เถียร เอีย เฉิน ป.6 52.00
705 120045 ด.ญ. ทักษนันท์ มีกลิ่นหอม ป.6 52.00
705 120056 ด.ช. ชลัช ลีลาขจรจิต ป.6 52.00
705 120060 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 52.00
705 120072 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 52.00
705 120073 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 52.00
705 120079 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 52.00
705 120085 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 52.00
705 120086 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 52.00
705 120099 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 52.00
705 120103 ด.ญ. พิยดา โสภา ป.6 52.00
705 120109 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 52.00
705 120120 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 52.00
705 120152 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 52.00
705 120155 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 52.00
705 120160 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 52.00
705 120200 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.5 52.00
705 120202 ด.ช. รวิภาส ดอกกระถิน ป.6 52.00
705 120204 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 52.00
705 120217 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 52.00
705 120218 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 52.00
705 120227 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 52.00
705 120236 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 52.00
705 120238 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 52.00
705 120241 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 52.00
705 120248 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ไพลดำ ป.6 52.00
705 120251 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.5 52.00
705 120255 ด.ญ. พรปวีณ์ ดิษฐาน ป.5 52.00
705 120266 ด.ช. พีรณัฐ ไพจิตราสุคนธ์ ป.6 52.00
705 120267 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.5 52.00
705 120276 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 52.00
705 120281 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 52.00
705 120295 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 52.00
705 120304 ด.ช. นรวิชญ์ จันทร์ศิริ ป.6 52.00
705 120324 ด.ญ. ณภัทร โตสาระภี ป.6 52.00
705 120348 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 52.00
705 120349 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 52.00
705 120350 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 52.00
705 120353 ด.ญ. กฤติณี อิ่นแก้ว ป.6 52.00
705 120358 ด.ญ. ลักขณาพร เงินเรื่องโรจน์ ป.6 52.00
705 120361 ด.ช. ธราเทพ บัวศรี ป.6 52.00
705 120375 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 52.00
705 120384 ด.ญ. พิชาพัทธ์ พุทธโกศัย ป.6 52.00
705 120399 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 52.00
705 120402 ด.ญ. พริมวริณทร์ ไพศาลคงทวี ป.6 52.00
705 120403 ด.ช. วิภู กุณวงค์ ป.6 52.00
705 120404 ด.ญ. นัจภัค จังคศิริ ป.6 52.00
705 120407 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 52.00
705 120415 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 52.00
705 120417 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 52.00
705 120419 ด.ช. ชยวรรธน์ ชัยสุวิรัตน์ ป.6 52.00
705 120431 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 52.00
705 120435 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 52.00
705 120466 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 52.00
705 120468 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 52.00
705 120494 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 52.00
705 120495 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 52.00
705 120498 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 52.00
705 120507 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 52.00
705 120511 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 52.00
705 120544 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ฟูฟุ้ง ป.6 52.00
705 120549 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 52.00
705 120552 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 52.00
705 120554 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 52.00
705 120562 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 52.00
705 120568 ด.ญ. ภิญญาพัชร์ อุไรวรรณ์ ป.6 52.00
705 120618 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 52.00
705 120634 ด.ช. สุวพิชญ์ พยัฆวิเชียร ป.6 52.00
705 120646 ด.ช. ศรัณ สุสำเภา ป.6 52.00
705 120664 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 52.00
705 120683 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 52.00
705 120692 ด.ญ. รดาณัฐ ศรีเกริกกริช ป.6 52.00
705 120704 ด.ญ. เพียงบุญ เขื่อนสุวรรณ ป.5 52.00
705 120724 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 52.00
705 120729 ด.ญ. ธัญญรัตน์ สงสุวรรณ์ ป.6 52.00
705 120751 ด.ญ. พิชญธิดา พราหมณ์ยอด ป.6 52.00
705 120753 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.5 52.00
705 120754 ด.ช. นิชคุณ เจริญกิจกมล ป.4 52.00
705 120782 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.5 52.00
705 120784 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.5 52.00
705 120809 ด.ญ. ดีน่า อุศมา ป.6 52.00
705 120810 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 52.00
705 120819 ด.ญ. สุวรินทร์ คงอ่อน ป.6 52.00
705 120829 ด.ช. เจษฏา สกุลเจน ป.6 52.00
705 120852 ด.ญ. ณปภัสร์ แสงศรี ป.6 52.00
705 120864 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 52.00
705 120874 ด.ญ. เอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ ป.6 52.00
705 120876 ด.ญ. จิณณพัต สวันตรัจฉ์ ป.6 52.00
705 120878 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เหลี่ยมหลุมภา ป.5 52.00
705 120888 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ หลวงศิลป์ ป.6 52.00
705 120890 ด.ช. ผลิตโชค วิจิตรวัชรเวช ป.6 52.00
705 120899 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 52.00
705 120906 ด.ญ. ชนิดาภา รังษีสุทธิรัตน์ ป.5 52.00
705 120913 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.5 52.00
705 120932 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 52.00
705 120936 ด.ญ. ชวิศา ฉ่ำชื่น ป.6 52.00
705 220003 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.5 52.00
705 220005 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขสำราญ ป.6 52.00
705 220011 ด.ญ. อรชพร สุวพร ป.6 52.00
705 220023 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.5 52.00
705 220029 ด.ญ. ณกัญญา ยศสมบัติ ป.6 52.00
705 220031 ด.ญ. จันทรกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 52.00
705 220033 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 52.00
705 220070 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 52.00
705 220087 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 52.00
705 220091 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 52.00
705 220093 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 52.00
705 220105 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 52.00
705 220108 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 52.00
705 220113 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 52.00
705 220117 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 52.00
705 220119 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 52.00
705 220141 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 52.00
705 220142 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 52.00
705 220161 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 52.00
705 220162 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 52.00
705 220177 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 52.00
705 220191 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.5 52.00
705 220193 ด.ญ. ฐิตารีย์ สุประดิษฐ์ ป.6 52.00
705 220198 ด.ญ. อัยย์ พ่วงทรัพย์ ป.6 52.00
705 220209 ด.ญ. ณัฏฐธิดา บุญพราหมณ์ ป.6 52.00
705 220216 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 52.00
705 220217 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 52.00
705 220238 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 52.00
705 220239 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 52.00
705 220241 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 52.00
705 220255 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 52.00
705 220257 ด.ญ. ทัชชภร นิ่มว่องไว ป.6 52.00
705 220263 ด.ช. จุลนล นวลตา ป.6 52.00
705 220274 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 52.00
705 220290 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 52.00
705 220293 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.5 52.00
705 220299 ด.ช. ปภินวิช ศรีอรุณ ป.6 52.00
705 220302 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 52.00
705 220306 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 52.00
705 220311 ด.ญ. พิมพ์นารา พรรณมณีลักษณ์ ป.6 52.00
705 220317 ด.ญ. จิรภิญญา จิวหลง ป.6 52.00
705 220320 ด.ญ. กัลธกาญจน์ สะสม ป.6 52.00
705 220324 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 52.00
705 220327 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 52.00
705 220340 ด.ญ. ณิชากรณ์ เนกขัมม์ ป.6 52.00
705 220347 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 52.00
705 220349 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 52.00
705 220355 ด.ช. ศิวกร พูลสวัสดิ์ ป.6 52.00
705 220366 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 52.00
705 220369 ด.ญ. นภนิธิณัฐ ศิรเวท ป.6 52.00
705 220373 ด.ช. ธนโชติ เล็กสมพงษ์ ป.6 52.00
705 220381 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 52.00
705 220382 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 52.00
705 220394 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 52.00
705 220396 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เบญจรงคพันธ์ ป.6 52.00
705 220399 ด.ญ. ฬฬิตา เวียงเงิน ป.6 52.00
705 220407 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 52.00
705 220408 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 52.00
705 220411 ด.ญ. พลอยชนก ผลพฤกษสกุล ป.6 52.00
705 220436 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 52.00
705 220439 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 52.00
705 220456 ป.6 52.00
705 220465 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.4 52.00
705 220482 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 52.00
705 220507 ด.ญ. ณัฐวศา พาณิชย์ ป.6 52.00
705 220512 ด.ญ. วาวพลอย ปัญจวรญาณ สู่สุข ป.6 52.00
705 220515 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 52.00
705 220527 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.5 52.00
705 220538 ด.ญ. เกณิกา อินทรซันไล ป.6 52.00
705 220550 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.5 52.00
705 220554 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 52.00
705 220555 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 52.00
705 220584 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 52.00
705 220585 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 52.00
705 220586 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 52.00
705 220595 ด.ช. ภาณพัช จันทร์ฉาย ป.6 52.00
705 220610 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 52.00
705 220617 ด.ช. วิทยา นารี ป.6 52.00
705 220624 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 52.00
705 220630 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 52.00
705 220637 ด.ช. ภัทรเวท สัยงาม ป.5 52.00
705 220645 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 52.00
705 220648 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 52.00
705 220649 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 52.00
705 220662 ด.ช. ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว ป.5 52.00
705 220665 ด.ญ. นนลณีย์ วงศ์เธียรธนา ป.6 52.00
705 220666 ด.ช. ธนกร ด้วงประภัศร์ ป.6 52.00
705 220670 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 52.00
705 220671 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 52.00
705 220672 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 52.00
705 220673 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 52.00
705 220681 ด.ช. ภุม ผนินทร อึ้งพงษ์พานิช ป.6 52.00
705 220686 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 52.00
705 220691 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 52.00
705 220704 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 52.00
705 220719 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 52.00
705 220724 ด.ช. ธรรมเชษฐ์ บัวแย้ม ป.6 52.00
705 220728 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 52.00
705 220749 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.4 52.00
705 220751 ด.ญ. ธารทิพย์ กุรุง ป.6 52.00
705 220757 ด.ช. ณพง มุ่งค้ำกลาง ป.6 52.00
705 220762 ด.ช. นาวา รังสิกลัส ป.6 52.00
705 220770 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 52.00
705 220794 ด.ญ. วรินทร์ลดา ชุ่มปลั่ง ป.6 52.00
705 220799 ด.ญ. ณัชชา วรรณโกวัฒน์ ป.6 52.00
705 220802 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.5 52.00
705 220805 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.5 52.00
705 220817 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.4 52.00
910 120003 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วัฒนพันธ์ ป.6 48.00
910 120007 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.5 48.00
910 120013 ด.ช. พชร ชื่นศิริ ป.6 48.00
910 120015 ด.ญ. ภัทรวดี เฉิดอารีกิจ ป.5 48.00
910 120051 ด.ญ. ธานัญญาณัฐ เสงี่ยมรักษ์ ป.6 48.00
910 120067 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 48.00
910 120069 ด.ช. ปุญชรัศมิ์ นุกูลวุฒิโอภาส ป.6 48.00
910 120080 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 48.00
910 120091 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 48.00
910 120095 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 48.00
910 120108 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 48.00
910 120115 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 48.00
910 120117 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 48.00
910 120136 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 48.00
910 120142 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 48.00
910 120148 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 48.00
910 120163 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 48.00
910 120169 ด.ช. ณัฐกิตติ์ แก้วเชิด ป.6 48.00
910 120178 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.5 48.00
910 120194 ด.ช. ปธานิน อรุณสวัสดิ์ ป.6 48.00
910 120195 ด.ช. นพรุจ ทรัพย์สินมั่นคง ป.6 48.00
910 120196 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.4 48.00
910 120207 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 48.00
910 120210 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 48.00
910 120211 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 48.00
910 120223 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 48.00
910 120225 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 48.00
910 120240 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 48.00
910 120249 ด.ช. ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น ป.6 48.00
910 120264 ด.ช. ปราชญ์ชีวิน บุญครอบ ป.6 48.00
910 120278 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 48.00
910 120283 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 48.00
910 120290 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 48.00
910 120310 ด.ญ. โสรญา บาตรโพธิ์ ป.6 48.00
910 120320 ด.ญ. อภิกษณา ตะโสรัตน์ ป.6 48.00
910 120328 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 48.00
910 120329 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 48.00
910 120336 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 48.00
910 120346 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 48.00
910 120356 ด.ญ. พิชญาภา มิลินทางกูร ป.6 48.00
910 120357 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.5 48.00
910 120359 ด.ช. เจตวัฒน์ อินทรมณี ป.6 48.00
910 120365 ด.ช. กฤตชัย ช่วยระวะ ป.6 48.00
910 120373 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 48.00
910 120376 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 48.00
910 120379 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 48.00
910 120408 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 48.00
910 120426 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พึ่งแสง ป.6 48.00
910 120429 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 48.00
910 120452 ด.ญ. ปภภาภัค นิลเขียว ป.4 48.00
910 120453 ด.ช. พิทยุตม์ อุปรมัย ป.5 48.00
910 120459 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 48.00
910 120460 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 48.00
910 120470 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 48.00
910 120481 ด.ญ. พรรณภัทร ช่วงอรุณ ป.6 48.00
910 120482 ด.ญ. พริฏฐา ธารสมบัติ ป.4 48.00
910 120483 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.4 48.00
910 120492 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 48.00
910 120514 ด.ญ. นันทภัค จินดาวุฒิกุล ป.5 48.00
910 120515 ด.ช. วรรัตน์ สัจธรรม ป.6 48.00
910 120520 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 48.00
910 120521 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 48.00
910 120528 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 48.00
910 120529 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 48.00
910 120530 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 48.00
910 120542 ด.ญ. รมิดา จิรภิญญาวงศ์ ป.5 48.00
910 120550 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 48.00
910 120563 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 48.00
910 120566 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.5 48.00
910 120577 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 48.00
910 120607 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 48.00
910 120608 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 48.00
910 120622 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 48.00
910 120638 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 48.00
910 120649 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 48.00
910 120653 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 48.00
910 120656 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 48.00
910 120662 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 48.00
910 120669 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 48.00
910 120679 ด.ช. สาริศ น้อยสุวรรณ ป.6 48.00
910 120695 ด.ช. ชยกร พลายมาศ ป.6 48.00
910 120696 ด.ญ. ชวัลญา รักสวิด ป.6 48.00
910 120699 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 48.00
910 120708 ด.ญ. วรรณฉัตร กวีรัตเชวง ป.6 48.00
910 120713 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 48.00
910 120714 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 48.00
910 120715 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 48.00
910 120725 ด.ญ. กนกพิชญ์ จันทร์วาสน์ ป.6 48.00
910 120756 ด.ช. ณัฐรัชต์ อรุณสิทธิวงศ์ ป.4 48.00
910 120765 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.5 48.00
910 120774 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 48.00
910 120780 ด.ช. พิพัชร์ภณ สุขสวัสดิ์วงษ์ ป.5 48.00
910 120799 ด.ญ. บุญรักษา รวีวงศ์อโนทัย ป.5 48.00
910 120806 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 48.00
910 120830 ด.ช. ยศพนธ์ บุญช่วยเมตตา ป.6 48.00
910 120831 ด.ญ. ณชชญา แสงเพชร์ ป.4 48.00
910 120846 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.5 48.00
910 120848 ด.ญ. สุพรรณิกา​ พุ่งมณีสกุล ป.6 48.00
910 120850 ด.ช. เตชสิทธิ์ พิสัยพันธ์ ป.6 48.00
910 120855 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 48.00
910 120860 ด.ญ. ชนิตา แสงบุญเรือง ป.6 48.00
910 120865 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 48.00
910 120866 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 48.00
910 120879 ด.ช. กฤชฐา เหล่าสกุลพร ป.6 48.00
910 120880 ด.ญ. สุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย ป.6 48.00
910 120881 ด.ญ. สุตาภัทร ขัตติยาภิรักษ์ ป.5 48.00
910 120882 ด.ญ. กัญจน์จิรา ธรรมสัจจกูล ป.6 48.00
910 120883 ด.ญ. นิจวรีย์ นาคเอี่ยม ป.6 48.00
910 120894 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 48.00
910 120896 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 48.00
910 120901 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 48.00
910 120908 ด.ช. ศุภวิชญ์ อบเชย ป.6 48.00
910 120923 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 48.00
910 120926 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.5 48.00
910 120931 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 48.00
910 120933 ด.ญ. วิกานดา นิระปะกะ ป.6 48.00
910 220012 ด.ช. อัครัช พันธุ์ดี ป.6 48.00
910 220015 ด.ช. ศุภวิชญ์ ชวนบุญ ป.6 48.00
910 220021 ด.ญ. วรันธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.5 48.00
910 220034 ด.ญ. ปาณิสรา วรทีปานนท์ ป.6 48.00
910 220035 ด.ญ. อภิญญารัตน์ อุตชี ป.6 48.00
910 220036 ด.ญ. ธีนิตา สมคิด ป.6 48.00
910 220042 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.4 48.00
910 220058 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 48.00
910 220059 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 48.00
910 220069 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 48.00
910 220079 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 48.00
910 220083 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 48.00
910 220086 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 48.00
910 220101 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 48.00
910 220106 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 48.00
910 220115 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 48.00
910 220152 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 48.00
910 220154 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 48.00
910 220155 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 48.00
910 220158 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 48.00
910 220164 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 48.00
910 220173 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 48.00
910 220178 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 48.00
910 220180 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 48.00
910 220187 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 48.00
910 220190 ด.ญ. ณิชาภา เนียมขุนทด ป.6 48.00
910 220240 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 48.00
910 220261 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.4 48.00
910 220273 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 48.00
910 220296 ด.ช. สิรธีร์ ศิริวิทยรัตน์ ป.6 48.00
910 220297 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ศิวาลัยพงศ์ ป.6 48.00
910 220322 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 48.00
910 220325 ด.ญ. ธรรศกาญจน์ สืบสุรีย์กุล ป.6 48.00
910 220330 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 48.00
910 220351 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 48.00
910 220374 ด.ญ. พิริยาพร ชุติมากุล ป.6 48.00
910 220398 ด.ช. ภัฏ กอสุราษฎร์ ป.6 48.00
910 220404 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 48.00
910 220405 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 48.00
910 220406 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 48.00
910 220427 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 48.00
910 220435 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 48.00
910 220444 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 48.00
910 220464 ด.ญ. ณัฐกฤตา ผลิใบ ป.6 48.00
910 220479 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 48.00
910 220481 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 48.00
910 220487 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 48.00
910 220490 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 48.00
910 220492 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 48.00
910 220496 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 48.00
910 220499 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 48.00
910 220504 ด.ญ. ประภาภัทร ปานถม ป.6 48.00
910 220522 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 48.00
910 220523 ด.ญ. ปวฎา เลขะกุล ป.6 48.00
910 220531 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 48.00
910 220551 ด.ญ. ณพาภรณ์ นันทพันธ์ ป.5 48.00
910 220552 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 48.00
910 220556 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 48.00
910 220562 ด.ช. ศิวรักษ์ คุณาธรรมรักษ์ ป.5 48.00
910 220567 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 48.00
910 220571 ด.ญ. ณัฐธิดา เลิศวงศ์วีรชัย ป.5 48.00
910 220608 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 48.00
910 220609 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 48.00
910 220646 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 48.00
910 220676 ด.ช. คุณานนต์ แสงด้วง ป.6 48.00
910 220679 ด.ญ. ชัญญภัทร รัตนภิญโญพงษ์ ป.6 48.00
910 220680 ด.ช. อัครภูมิ ทรัพย์สุนทร ป.6 48.00
910 220693 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 48.00
910 220696 ด.ญ. ปิยะวดี อัศวพรชัย ป.6 48.00
910 220703 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 48.00
910 220726 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 48.00
910 220744 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 48.00
910 220745 ด.ญ. ศรัณย์พร ศักดิ์สิริสกุล ป.6 48.00
910 220753 ด.ญ. มัญชุสา เกษมสวัสดิ์ ป.6 48.00
910 220755 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.5 48.00
910 220771 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 48.00
910 220776 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 48.00
910 220791 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.5 48.00
910 220792 ด.ญ. พัทธนันท์ ชูประจง ป.6 48.00
910 220795 ด.ญ. อติกานต์ บุญนฤธี ป.6 48.00
910 220801 ด.ช. ณัฏฐพล มั่นจินตพันธุ์ ป.6 48.00
910 220811 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 48.00
1108 120019 ด.ช. พุทธคุณ ขุนสิทธิ์ ป.6 44.00
1108 120020 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.5 44.00
1108 120030 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.4 44.00
1108 120033 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.5 44.00
1108 120043 ด.ช. พีรเดช จันทนูเดช ป.6 44.00
1108 120066 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 44.00
1108 120077 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 44.00
1108 120102 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 44.00
1108 120114 ด.ช. ภาณุฉัตร ครุฑานุช ป.6 44.00
1108 120122 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 44.00
1108 120134 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 44.00
1108 120147 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 44.00
1108 120168 ด.ญ. ชิตยาภรณ์ ครุฑคำ ป.6 44.00
1108 120176 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.5 44.00
1108 120189 ด.ช. เปนธัมม์ อัมพุประภา ป.6 44.00
1108 120191 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.5 44.00
1108 120197 ด.ช. รวิพล ดอกกระถิน ป.6 44.00
1108 120198 ด.ช. ชัยโชค แก้วอ้น ป.6 44.00
1108 120216 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 44.00
1108 120219 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 44.00
1108 120220 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 44.00
1108 120221 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 44.00
1108 120231 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 44.00
1108 120242 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 44.00
1108 120244 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 44.00
1108 120258 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.5 44.00
1108 120262 ด.ญ. ตมิตา จันทร์สว่าง ป.6 44.00
1108 120265 ด.ญ. ปานชีวา บุญครอบ ป.6 44.00
1108 120269 ด.ญ. บุษราคัม คำใบ ป.5 44.00
1108 120275 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 44.00
1108 120288 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 44.00
1108 120296 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 44.00
1108 120297 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 44.00
1108 120306 ด.ญ. พิรญาณ์ พันธ์จิตต์ ป.6 44.00
1108 120308 ด.ญ. อชิรญา มุกดาลอย ป.6 44.00
1108 120312 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.5 44.00
1108 120326 ด.ช. พีรณัฐ ตีระวัฒนานนท์ ป.6 44.00
1108 120342 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 44.00
1108 120343 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 44.00
1108 120360 ด.ช. เหมราช จุ้ยวรามิตร ป.6 44.00
1108 120368 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 44.00
1108 120386 ด.ช. ภัททิยะ วราพันธุ์ ป.6 44.00
1108 120390 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 44.00
1108 120394 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 44.00
1108 120412 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 44.00
1108 120416 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 44.00
1108 120422 ด.ญ. ปรานทิพย์ สิงห์จันทร์ ป.6 44.00
1108 120424 ด.ช. ศตคุณ ศรีเสวก ป.4 44.00
1108 120437 ด.ช. อินท์ อินทวงศ์ ป.6 44.00
1108 120449 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 44.00
1108 120488 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 44.00
1108 120490 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 44.00
1108 120502 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.4 44.00
1108 120522 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 44.00
1108 120537 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 44.00
1108 120556 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 44.00
1108 120569 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 44.00
1108 120594 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.5 44.00
1108 120600 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 44.00
1108 120617 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 44.00
1108 120624 ด.ช. ณฐกร วัชรเรืองรัตน์ ป.6 44.00
1108 120642 ด.ช. อัครวิทย์ อัครจรัลญา ป.5 44.00
1108 120674 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.5 44.00
1108 120697 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.5 44.00
1108 120700 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 44.00
1108 120703 ด.ช. พีรกฤต สุดสว่าง ป.6 44.00
1108 120706 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.4 44.00
1108 120712 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.5 44.00
1108 120727 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.5 44.00
1108 120741 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 44.00
1108 120747 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 44.00
1108 120759 ด.ญ. ศิรภัสสร จาริกพฤทธิ์ ป.6 44.00
1108 120766 ด.ญ. ปรายฟ้า สัจจามั่น ป.6 44.00
1108 120785 ด.ช. พีชาพันธ์ เลี่ยมอ๋อ ป.6 44.00
1108 120787 ด.ช. ณวัฒน์ บุนนาค ป.6 44.00
1108 120836 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 44.00
1108 120837 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 44.00
1108 120841 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 44.00
1108 120844 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 44.00
1108 120849 ด.ญ. อรแข เติมธีรกิจ ป.6 44.00
1108 120851 ด.ญ. คณาธรณ์ พงษ์กิตติพันธ์ ป.5 44.00
1108 120861 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 44.00
1108 120895 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 44.00
1108 120897 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 44.00
1108 120904 ด.ญ. ภคอร เถลิงสกุล ป.6 44.00
1108 120905 ด.ช. กรวิชญ์ เปรมชู ป.6 44.00
1108 120927 ด.ญ. ปวริตรา บุญนาค ป.6 44.00
1108 220002 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.5 44.00
1108 220017 ด.ญ. นภาดา สงบพันธ์ ป.5 44.00
1108 220024 ด.ช. ปุณณวิชช์ เวชกรณ์ ป.6 44.00
1108 220030 ด.ญ. อชิรญาณ์ อุตรมาตย์ ป.6 44.00
1108 220046 ด.ญ. กุลพรภัสร์ ตันจิรวัฒนา ป.6 44.00
1108 220078 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 44.00
1108 220097 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 44.00
1108 220139 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 44.00
1108 220144 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 44.00
1108 220147 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 44.00
1108 220166 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 44.00
1108 220227 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 44.00
1108 220250 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 44.00
1108 220251 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 44.00
1108 220272 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 44.00
1108 220301 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 44.00
1108 220313 ด.ญ. ศกุณตลาย์ เส็งพานิช ป.5 44.00
1108 220343 ด.ช. เจริญอภิธรม์ ชุตินธโร ป.5 44.00
1108 220344 ด.ญ. พิมพ์นภัส ฉัตรแก้ว ป.6 44.00
1108 220346 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 44.00
1108 220350 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 44.00
1108 220379 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 44.00
1108 220400 ด.ญ. ธนกาญภ์ เนาวรัตนจำเนียร ป.6 44.00
1108 220402 ด.ช. ชนาธิป ศานติวงศ์สกุล ป.6 44.00
1108 220410 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 44.00
1108 220424 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 44.00
1108 220453 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.4 44.00
1108 220455 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 44.00
1108 220466 ด.ญ. รชินะญาสิริ ศรีโรจน์ ป.6 44.00
1108 220480 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 44.00
1108 220486 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 44.00
1108 220493 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 44.00
1108 220506 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.5 44.00
1108 220528 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 44.00
1108 220533 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 44.00
1108 220549 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.5 44.00
1108 220557 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 44.00
1108 220563 ด.ช. อัครวัฒน์ ภิญโญธนะสิทธิ์ ป.5 44.00
1108 220566 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 44.00
1108 220579 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.4 44.00
1108 220582 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 44.00
1108 220587 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 44.00
1108 220589 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.5 44.00
1108 220590 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.5 44.00
1108 220605 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ ยิ้มเลื่อน ป.6 44.00
1108 220619 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 44.00
1108 220650 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 44.00
1108 220651 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 44.00
1108 220663 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.5 44.00
1108 220677 ด.ญ. วิมลพรรณ วัฒนชาติกนันท์ ป.6 44.00
1108 220722 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.5 44.00
1108 220730 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 44.00
1108 220732 ด.ช. จิรัฎฐ์ กรีธาธร ป.5 44.00
1108 220752 ด.ช. พงศ์พิช พฤฒิพิบูลธรรม ป.6 44.00
1108 220759 ด.ช. ภูรินทร์ เจริญพืช ป.5 44.00
1108 220760 ด.ญ. สิริกัลยา วลาพล ป.5 44.00
1108 220761 ด.ช. สุวิจักขณ์ เพิ่มอารีย์ ป.6 44.00
1108 220769 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 44.00
1108 220777 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 44.00
1108 220786 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 44.00
1108 220804 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.5 44.00
1108 220807 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 44.00
1108 220821 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 44.00
1108 220824 ด.ญ. ณัฎฐ์ชญา ดวงหอม ป.6 44.00
1259 120002 ด.ญ. ดนยา ชิดสวน ป.6 40.00
1259 120018 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.5 40.00
1259 120026 ด.ญ. เอวารินทร์ เชิดชู ป.5 40.00
1259 120028 ด.ญ. ชลิดา คูหาสันติสุข ป.6 40.00
1259 120031 ด.ช. ภาคภูมิ สถิตย์สุข ป.6 40.00
1259 120046 ด.ช. ชินาติ ระลึกมูล ป.6 40.00
1259 120050 ด.ช. อรุณวิชญ์ อรุณสวัสดิ์ ป.6 40.00
1259 120071 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 40.00
1259 120105 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 40.00
1259 120121 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 40.00
1259 120139 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 40.00
1259 120150 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 40.00
1259 120153 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 40.00
1259 120193 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.5 40.00
1259 120209 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 40.00
1259 120234 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 40.00
1259 120260 ด.ช. สิทธิพัฒน์ พรหมคง ป.5 40.00
1259 120284 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 40.00
1259 120298 ด.ญ. กวินธิดา ชารีโสม ป.6 40.00
1259 120300 ด.ญ. ธัญมน ยานรักษา ป.6 40.00
1259 120318 ด.ช. ฐปนัท มาพินิจ ป.6 40.00
1259 120327 ด.ญ. สุธินี สุรินา ป.6 40.00
1259 120332 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.5 40.00
1259 120337 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 40.00
1259 120344 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 40.00
1259 120393 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 40.00
1259 120414 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 40.00
1259 120421 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.5 40.00
1259 120447 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 40.00
1259 120467 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 40.00
1259 120469 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 40.00
1259 120472 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 40.00
1259 120480 ด.ญ. พรรณภัค ช่วงอรุณ ป.6 40.00
1259 120486 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 40.00
1259 120504 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 40.00
1259 120513 ด.ญ. จิตพิศุทธิ์ พิศุทธิ์ประภัสสร ป.6 40.00
1259 120545 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.5 40.00
1259 120555 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 40.00
1259 120576 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 40.00
1259 120585 ด.ญ. ฐิติพร ยาวิชัย ป.6 40.00
1259 120587 ด.ญ. ปัณฑา ห้าวหาญ ป.6 40.00
1259 120596 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 40.00
1259 120602 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 40.00
1259 120610 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 40.00
1259 120613 ด.ช. พิชญากร ชื่นสกุล ป.6 40.00
1259 120625 ด.ช. กฤศกร เกตุทอง ป.6 40.00
1259 120631 ด.ช. วสิษฐ์พล เสริฐธิกุล ป.5 40.00
1259 120633 ด.ญ. พิชฎา กันสิทธิ์ ป.6 40.00
1259 120635 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 40.00
1259 120640 ด.ช. กุศล พินิจสถิล ป.5 40.00
1259 120643 ด.ช. เสฏฐวุฒิ อภิสิทธิ์บวรกิจ ป.6 40.00
1259 120652 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 40.00
1259 120658 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 40.00
1259 120667 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 40.00
1259 120675 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.5 40.00
1259 120686 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 40.00
1259 120687 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 40.00
1259 120694 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.5 40.00
1259 120702 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.5 40.00
1259 120705 ด.ช. พชรภาธร รติพาณิชย์วงศ์ ป.6 40.00
1259 120709 ด.ญ. ปุญณมาส รุ่งดำรงค์ ป.4 40.00
1259 120718 ด.ญ. เนตรปรียา เเซ่อุ่ย ป.6 40.00
1259 120730 ด.ช. พีระ ณ ระนอง ป.6 40.00
1259 120743 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 40.00
1259 120750 ด.ช. ณัฐวรรธ ธวัชประกอบลาภ ป.6 40.00
1259 120772 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.5 40.00
1259 120790 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 40.00
1259 120807 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 40.00
1259 120808 ด.ช. นครินทร์ ศิวายพราหมณ์ ป.6 40.00
1259 120813 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 40.00
1259 120826 ด.ญ. ชมพูนุท ศรีสุข ป.6 40.00
1259 120875 ด.ญ. พรนภัส บุริพันธ์ ป.6 40.00
1259 120891 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 40.00
1259 120902 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 40.00
1259 120916 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 40.00
1259 120917 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 40.00
1259 120924 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 40.00
1259 120925 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.5 40.00
1259 220006 ด.ญ. นพธีรา จันลา ป.6 40.00
1259 220014 ด.ช. ปวีณ คณารักษ์สันติ ป.6 40.00
1259 220041 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ กิตติศรีไสว ป.6 40.00
1259 220048 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.5 40.00
1259 220053 ด.ญ. นันทภัค จิรานุกูลพิพัฒน์ ป.6 40.00
1259 220064 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 40.00
1259 220072 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 40.00
1259 220085 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 40.00
1259 220089 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 40.00
1259 220096 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 40.00
1259 220192 ด.ญ. ศิริภาดา แก้วใย ป.6 40.00
1259 220237 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 40.00
1259 220249 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 40.00
1259 220259 ด.ช. ธรณ์ธภัทร์ สู่สุข ป.5 40.00
1259 220264 ด.ช. สุรกฤษฏิ์ ดีขจรเดช ป.6 40.00
1259 220265 ด.ญ. พิมพ์ดาว ไชยศรี ป.5 40.00
1259 220282 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 40.00
1259 220308 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 40.00
1259 220314 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.5 40.00
1259 220377 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.5 40.00
1259 220386 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 40.00
1259 220387 ด.ช. นฤบดินทร์ อ่ำใจ ป.6 40.00
1259 220391 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 40.00
1259 220392 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 40.00
1259 220409 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 40.00
1259 220415 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 40.00
1259 220421 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 40.00
1259 220431 ด.ช. ธนวิชญ์ ศักดิ์แสง ป.5 40.00
1259 220447 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 40.00
1259 220473 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 40.00
1259 220476 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 40.00
1259 220519 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 40.00
1259 220537 ด.ญ. นภัสร วรรณสุข ป.6 40.00
1259 220560 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.5 40.00
1259 220575 ด.ญ. ณัฐนรี อนุศาสนนันท์ ป.6 40.00
1259 220616 ด.ช. ศุภศิษฏ์ วัฒนาวรรณะ ป.5 40.00
1259 220627 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 40.00
1259 220633 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 40.00
1259 220635 ด.ช. ธนา แสงกระจ่าง ป.6 40.00
1259 220667 ด.ญ. พันไมล์ ธนพรรณสิน ป.6 40.00
1259 220707 ด.ช. สุกฤษฏิ์พล สังขกนิษฐ์ ป.6 40.00
1259 220710 ด.ช. แทนธรรม สารกลิ่น ป.6 40.00
1259 220711 ด.ญ. โซลีษี ซาน ป.6 40.00
1259 220712 ด.ช. ศรุต แก้วรากมุข ป.6 40.00
1259 220734 ด.ญ. ญาณิน เจริญชวกุล ป.6 40.00
1259 220747 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 40.00
1259 220748 ด.ญ. กฤตติกา แสงแจ่ม ป.5 40.00
1259 220763 ด.ญ. ณัชชา ลิ้มเพิ่มสุข ป.6 40.00
1259 220816 ด.ญ. กฤตพร เต็มสงสัย ป.6 40.00
1259 220825 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.5 40.00
1387 120004 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.5 36.00
1387 120010 ด.ญ. ภัทรามาส ประเหมือน ป.5 36.00
1387 120016 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.5 36.00
1387 120035 ด.ช. ญาณวุฒิ แร่วงค์คต ป.6 36.00
1387 120040 ด.ช. พชระ ทาย จิตต์วารี ป.6 36.00
1387 120097 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 36.00
1387 120101 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 36.00
1387 120156 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 36.00
1387 120187 ด.ช. ฐิติวุฒิ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 36.00
1387 120192 ด.ญ. บุญญาภา คงเจริญถิ่น ป.6 36.00
1387 120203 ด.ช. กวินทรา อิ่มมูล ป.5 36.00
1387 120222 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 36.00
1387 120261 ด.ญ. อภิชญานันท์ หาญรุจิระกำจร ป.5 36.00
1387 120289 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 36.00
1387 120291 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 36.00
1387 120311 ด.ญ. ทักษอร อังกุรวุฒิกร ป.5 36.00
1387 120314 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.5 36.00
1387 120316 ด.ช. ณพิชญ์ สุภาพ ป.6 36.00
1387 120317 ด.ญ. กัญญ์กุลณัช รักสกุล ป.6 36.00
1387 120363 ด.ญ. กัณต์กนิษฐ์ ปั้นคุ่ย ป.5 36.00
1387 120364 ด.ญ. รินลดา พรหมจันทร์ทัน ป.6 36.00
1387 120372 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 36.00
1387 120374 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 36.00
1387 120383 ด.ช. ปุญญพัฒน์ รุ่งกลั่น ป.6 36.00
1387 120395 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 36.00
1387 120397 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 36.00
1387 120411 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 36.00
1387 120445 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 36.00
1387 120450 ด.ญ. กาญจน์ชนก แสงบุตร ป.6 36.00
1387 120473 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 36.00
1387 120479 ด.ช. ปัญญวัฒน์ นนทสวัสดิ์ ป.5 36.00
1387 120491 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 36.00
1387 120519 ด.ญ. ภาสินี วิจารณ์ ป.6 36.00
1387 120525 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 36.00
1387 120541 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.4 36.00
1387 120546 ด.ช. ธนะพัฒน์ จันทร์งาม ป.5 36.00
1387 120561 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 36.00
1387 120567 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.5 36.00
1387 120578 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 36.00
1387 120580 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 36.00
1387 120590 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พงศ์ภูริจินดา ป.5 36.00
1387 120593 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.5 36.00
1387 120620 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 36.00
1387 120630 ด.ช. กันตะพัฒน์ โมกขะสมิต ป.5 36.00
1387 120676 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.5 36.00
1387 120680 ด.ช. สิรธีร์ ปัทม์วิชัยพร ป.6 36.00
1387 120717 ด.ช. ชุติพนธ์ พวงรอด ป.4 36.00
1387 120731 ด.ช. พีรดนย์ เกษา ป.5 36.00
1387 120776 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 36.00
1387 120786 ด.ญ. พลอยครินทร์ มงคลสวัสดิ์ ป.5 36.00
1387 120797 ด.ช. นิติธร บุญอุทิศ ป.6 36.00
1387 120842 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 36.00
1387 120845 ด.ญ. กัญญาภัทร สุนทรโชติ ป.6 36.00
1387 120884 ด.ช. ณัฐพล เดชะคุปต์ ป.6 36.00
1387 120892 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 36.00
1387 120909 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.5 36.00
1387 220004 ด.ช. วิทวัส เย็นใจ ป.6 36.00
1387 220008 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ลิ้มสถาพรพงศ์ ป.6 36.00
1387 220010 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.4 36.00
1387 220045 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.5 36.00
1387 220067 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 36.00
1387 220109 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 36.00
1387 220112 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 36.00
1387 220114 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 36.00
1387 220135 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 36.00
1387 220140 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 36.00
1387 220146 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 36.00
1387 220151 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 36.00
1387 220159 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 36.00
1387 220160 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 36.00
1387 220172 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 36.00
1387 220207 ด.ช. พศิน ปิยะอารมณ์รัตน์ ป.5 36.00
1387 220211 ด.ช. เทวกรณ์ ผกาแก้ว ป.6 36.00
1387 220214 ด.ญ. กันต์ฤทัย ชุติณิชากร ป.6 36.00
1387 220268 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 36.00
1387 220310 ด.ช. ธรรศ พรรณมณีลักษณ์ ป.4 36.00
1387 220319 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แก้ววิจิตร ป.4 36.00
1387 220335 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 36.00
1387 220380 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 36.00
1387 220383 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 36.00
1387 220413 ด.ช. จารุปกร ชัชวาลรัตน์ ป.6 36.00
1387 220416 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 36.00
1387 220417 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 36.00
1387 220457 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 36.00
1387 220467 ด.ช. เสฎฐวุฒิ สถาปนรัตน์กุล ป.6 36.00
1387 220483 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 36.00
1387 220489 ด.ช. จิรดนัย ตันธราพรฤกษ์ ป.6 36.00
1387 220498 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 36.00
1387 220503 ด.ญ. ธารีรัตน์ ลิมสุวรรณ ป.6 36.00
1387 220524 ด.ช. ภูวิศ ฤกษ์หริ่ง ป.6 36.00
1387 220532 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 36.00
1387 220568 ด.ญ. กฤษติกุล งามเมือง ป.6 36.00
1387 220577 ด.ญ. ธมกร จันทร์สวัสดิ์ ป.5 36.00
1387 220583 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 36.00
1387 220601 ด.ช. สุกฤษฏฺิพล นามี ป.4 36.00
1387 220611 ด.ญ. กรณัฐ เมฆแสงสวย ป.6 36.00
1387 220638 ด.ช. ณฐกร ศิริประทุมมาศ ป.6 36.00
1387 220654 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 36.00
1387 220683 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 36.00
1387 220713 ด.ช. แท้จริง ว่องนิยมเกษตร ป.6 36.00
1387 220738 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 36.00
1387 220743 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 36.00
1387 220780 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 36.00
1387 220800 ด.ช. ธีธัช วงศ์วารี ป.6 36.00
1387 220813 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 36.00
1387 220819 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 36.00
1387 220822 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 36.00
1387 220823 ด.ญ. จิรวดี ประดิษฐ์อภัย ป.6 36.00
1387 220827 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 36.00
1387 220829 ด.ช. อัครชัย ขวัญชื่น ป.6 36.00
1387 220835 ด.ช. พงศกร ชินพงศ์ ป.6 36.00
1498 120001 ด.ช. ศตยวรรษ กฤษดาเดชา ป.6 32.00
1498 120038 ด.ญ. นวินดา จินดาฤกษ์ ป.6 32.00
1498 120068 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 32.00
1498 120116 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 32.00
1498 120177 ด.ญ. ภิญญดา เชียวสิริขจร ป.5 32.00
1498 120179 ด.ช. ศุภกร วรรณพาหุล ป.6 32.00
1498 120190 ด.ช. กฤษณะ รื่นภาคภูมิ ป.4 32.00
1498 120199 ด.ช. ปัญญพงศ์ พลโก ป.6 32.00
1498 120228 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 32.00
1498 120256 ด.ช. เพชรบูรณ์ วงษ์ชื่น ป.4 32.00
1498 120271 ด.ญ. พลอย หอมยก ป.6 32.00
1498 120305 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.5 32.00
1498 120313 ด.ช. ณัฐภัทร รักษาพันธ์ ป.5 32.00
1498 120323 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.5 32.00
1498 120334 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 32.00
1498 120345 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 32.00
1498 120366 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 32.00
1498 120380 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 32.00
1498 120456 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 32.00
1498 120484 ด.ช. ธรรม์ธีร์ นนทสุวรรณ ป.5 32.00
1498 120581 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 32.00
1498 120615 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 32.00
1498 120637 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 32.00
1498 120639 ด.ช. กวินท์ จันทวงค์ ป.6 32.00
1498 120645 ด.ญ. ปกรดา ไชยโรจน์ ป.6 32.00
1498 120688 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 32.00
1498 120691 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.5 32.00
1498 120722 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 32.00
1498 120732 ด.ช. จิรอังกูร ฮันชาติ ป.6 32.00
1498 120761 ด.ช. วาฎฏะวัน สัจจามั่น ป.6 32.00
1498 120767 ด.ญ. ปรียานุช แซ่หลี่ ป.6 32.00
1498 120770 ด.ญ. รัฐนันท์ พอควร ป.5 32.00
1498 120812 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 32.00
1498 120833 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 32.00
1498 120840 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 32.00
1498 120847 ด.ช. พิชาภพ ชูสุ่น ป.6 32.00
1498 120907 ด.ญ. นงค์ณภัสญ์ กมลเลิศวณิช ป.6 32.00
1498 120914 ด.ญ. ไกรวิณี อนุพงศ์พัฒน์ ป.5 32.00
1498 220025 ด.ช. ธีรภัทร สัยยะสิทธิ์พานิช ป.6 32.00
1498 220032 ด.ญ. จรัสกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 32.00
1498 220075 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 32.00
1498 220121 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 32.00
1498 220143 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.5 32.00
1498 220203 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.5 32.00
1498 220206 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.5 32.00
1498 220213 ด.ช. วรินทร วงศ์จรรยา ป.6 32.00
1498 220232 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 32.00
1498 220242 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 32.00
1498 220288 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 32.00
1498 220291 ด.ช. ธีภพ เทิดนามวงศ์ ป.4 32.00
1498 220358 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 32.00
1498 220376 ด.ช. ชานาธิป แดงนวล ป.6 32.00
1498 220397 ด.ช. พิสิษฐ์ เหล่าทอง ป.5 32.00
1498 220469 ด.ช. ขจรกฤต ชลเกียรติภูมิ ป.5 32.00
1498 220534 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 32.00
1498 220572 ด.ช. ปรัตถ์สุนทร ฉ่ำสดใส ป.5 32.00
1498 220591 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 32.00
1498 220621 ด.ช. อินทัช ทองสุข ป.5 32.00
1498 220661 ด.ช. พงศ์ภีระ พรหมประยงค์ ป.5 32.00
1498 220664 ด.ช. ณภัค วิไลชัยกุล ป.4 32.00
1498 220698 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.4 32.00
1498 220729 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 32.00
1498 220735 ด.ช. ภคิน เจริญชวกุล ป.6 32.00
1498 220766 ด.ช. พิตติภัทร์ สวัสดิสิงห์ ป.6 32.00
1498 220787 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 32.00
1498 220830 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 32.00
1564 120023 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.5 28.00
1564 120054 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.5 28.00
1564 120076 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 28.00
1564 120165 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 28.00
1564 120186 ด.ช. คณพศ สุทธิสุข ป.6 28.00
1564 120212 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 28.00
1564 120252 ด.ช. พีรพัฒน์ นิลเกิดเย็น ป.6 28.00
1564 120254 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.5 28.00
1564 120427 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 28.00
1564 120430 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 28.00
1564 120448 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 28.00
1564 120517 ด.ช. ทนุธรรม บุตรโพธิ์ ป.6 28.00
1564 120553 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 28.00
1564 120584 ด.ช. กฤษนล กัดฟัก ป.6 28.00
1564 120586 ด.ช. ธนาธิป เอื้อวรกุลชัย ป.5 28.00
1564 120589 ด.ช. ภูเทพ ดิลกวัฒนะคูณ ป.4 28.00
1564 120663 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 28.00
1564 120690 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 28.00
1564 120737 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 28.00
1564 120744 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 28.00
1564 120758 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.5 28.00
1564 120803 ด.ญ. สิลฎา ขำสุข ป.5 28.00
1564 220016 ด.ญ. เบญญาภา หวังฤทธิไกรกุล ป.6 28.00
1564 220028 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.5 28.00
1564 220039 ด.ญ. นันท์มนัส เล้าสมบูรณ์ ป.6 28.00
1564 220040 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.5 28.00
1564 220047 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.5 28.00
1564 220169 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 28.00
1564 220220 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 28.00
1564 220295 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.5 28.00
1564 220370 ด.ช. ภวิศ หงส์งามเจริญ ป.5 28.00
1564 220458 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 28.00
1564 220634 ด.ญ. กันติชา ตั้งวินิต ป.6 28.00
1564 220709 ด.ญ. อลีนา ศรีดวงแก้ว ป.6 28.00
1564 220731 ด.ญ. จิดาภา รุ่งจิรธนานนท์ ป.4 28.00
1564 220733 ด.ช. ระพินธร การะเกษร ป.5 28.00
1564 220754 ด.ญ. สุชานุช ศิลปะ ป.6 28.00
1564 220834 ด.ช. พงศธร ชินพงศ์ ป.4 28.00
1602 120036 ด.ช. นรภัทร วงศ์ปถัมภ์ ป.5 24.00
1602 120078 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 24.00
1602 120182 ด.ช. สุภเวช เพชรขวัญ ป.6 24.00
1602 120263 ด.ช. ธีรเพชร พรมลือ ป.5 24.00
1602 120272 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 24.00
1602 120354 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.5 24.00
1602 120370 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 24.00
1602 120381 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 24.00
1602 120503 ด.ญ. ๊ณมีนา กอแก้ว ป.6 24.00
1602 120605 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 24.00
1602 120632 ด.ช. อัครณัฏฐ์ ภูตะลา ป.6 24.00
1602 120677 ด.ช. จิรภัทร คงกิจนันท์ ป.6 24.00
1602 120716 ด.ช. ธนสิทธิ์ สิทธิเขตต์การ ป.6 24.00
1602 120735 ด.ญ. ปาลิณีย์ บุญปรีชา ป.5 24.00
1602 120746 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.5 24.00
1602 120794 ด.ช. วิชยะ เจิมประสาทสิทธิ์ ป.6 24.00
1602 120816 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 24.00
1602 120930 ด.ญ. อันนา พ่อค้า ป.6 24.00
1602 220001 ด.ช. กษิดิ์คณิน ยาสมุทร ป.5 24.00
1602 220007 ด.ญ. สิรินยา แซ่ตั๊น ป.6 24.00
1602 220049 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.5 24.00
1602 220073 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 24.00
1602 220285 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 24.00
1602 220342 ด.ช. ไกรพิชญ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.5 24.00
1602 220371 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.5 24.00
1602 220500 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.5 24.00
1602 220502 ด.ญ. กมลชนก จิตต์สุนทร ป.6 24.00
1602 220546 ด.ช. เพชรชนก เพี้ยก่ำ ป.6 24.00
1602 220547 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.5 24.00
1602 220636 ด.ช. ฆนาการ สังข์กลมเกลี้ยง ป.6 24.00
1602 220639 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 24.00
1602 220699 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.5 24.00
1602 220741 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 24.00
1602 220783 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 24.00
1602 220831 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 24.00
1637 120355 ด.ช. ณํัฐรัชต์ ด่านมงคล ป.6 20.00
1637 120420 ด.ช. ณัฏฐนันท์ จารุพันธ์ ป.5 20.00
1637 120471 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 20.00
1637 120564 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.5 20.00
1637 120588 ด.ช. กิตติศักดิ์ เข็มทอง ป.5 20.00
1637 120591 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สุมาวงศ์ ป.5 20.00
1637 120644 ด.ญ. ปาณิสรา ศรีทอง ป.5 20.00
1637 220020 ด.ช. ธนวินท์ อยู่สุข ป.5 20.00
1637 220137 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 20.00
1637 220260 ด.ช. ปัญจพัน แม้นผัน ป.5 20.00
1637 220393 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 20.00
1637 220576 ด.ญ. ศนันท์วัลย์ แจ้งเจนเวทย์ ป.6 20.00
1637 220647 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 20.00
1637 220764 ด.ช. ณฐนน คงจันทร์ ป.6 20.00
1637 220785 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 20.00
1637 220806 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 20.00
1637 220836 ด.ช. สิรวิชญ์ ป้อมจัตุรัส ป.6 20.00
1637 220838 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 20.00
1655 120057 ด.ช. พัชระดนัญ ลี ป.6 16.00
1655 120058 ด.ช. ภัทร เกิดเจริญ ป.6 16.00
1655 120233 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 16.00
1655 120425 ด.ช. ปรัตถกร รักงาม ป.5 16.00
1655 120583 ด.ญ. กฤติยาณี กัดฟัก ป.4 16.00
1655 120859 ด.ช. นิยะ รัชอริยะ ป.6 16.00
1655 220050 ด.ญ. วิสารัตน์ กิจพิพิธ ป.6 16.00
1655 220107 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 16.00
1655 220125 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 16.00
1655 220309 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 16.00
1655 220338 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 16.00
1655 220536 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 16.00
1655 220620 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.5 16.00
1655 220723 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.5 16.00
1655 220758 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.4 16.00
1670 120042 ด.ช. อารยะ พรรณเชษฐ์ ป.6 12.00
1670 120391 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 12.00
1670 120757 ด.ญ. จารุพิชญา แย้มผล ป.4 12.00
1670 220074 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 12.00
1670 220721 ด.ญ. อรุชวรา แซ่กัว ป.5 12.00
1675 120022 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.4 8.00
1675 120274 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 8.00
1675 220175 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 8.00
1678 220339 ด.ญ. กานต์สินี เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.6 4.00
1679 220471 ด.ช. ปฐวี กล้ารบ ป.6 0.00
1679 220474 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 0.00