เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุกระดับชั้น

วิชาสังคมศึกษา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
สังคมศึกษา
(20 คะแนน)
1 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 18.40
2 652393 ด.ญ. วาทิตยา ลือศิริวัฒนา ป.6 17.60
2 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 17.60
2 652143 ด.ช. พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์ ป.6 17.60
2 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 17.60
2 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 17.60
2 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 17.60
2 650867 ด.ญ. ณัชชา จารุเกียรติกุล ป.6 17.60
2 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 17.60
2 651807 ด.ช. โชติพัฒน์ แสงแก้ว ป.6 17.60
11 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 16.80
11 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 16.80
11 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 16.80
11 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 16.80
11 651016 ด.ญ. ปัญจภรรัศมิ์ สุวรรณรงค์ ป.6 16.80
11 651282 ด.ญ. ภูรัชยา พร้อมภูวดล ป.6 16.80
11 650180 ด.ช. มณฑล ศรีอินทสุทธิ์ ป.6 16.80
18 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 16.00
18 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 16.00
18 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 16.00
18 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 16.00
18 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 16.00
18 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 16.00
18 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 16.00
18 650223 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.6 16.00
18 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 16.00
18 650690 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.6 16.00
18 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 16.00
18 652653 ด.ญ. ณิชานาฏ พุ่มศิริ ป.6 16.00
18 651181 ด.ญ. พรปวีณ์ สมิทธิวงศ์ ป.6 16.00
18 651023 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.6 16.00
18 651000 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.6 16.00
18 650656 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.6 16.00
18 650640 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.6 16.00
18 650567 ด.ช. คู่บุญ จิตตวงค์ ป.6 16.00
18 650603 ด.ช. ธนภัทร บุญยืน ป.6 16.00
18 650932 ด.ช. กิจนที ธนารัชพิชิต ป.6 16.00
18 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 16.00
18 652913 ด.ญ. พราวบุญ ไกรสรกุล ป.5 16.00
18 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 16.00
18 651465 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.6 16.00
18 650001 ด.ช. สิทธิภาคย์ กาบทอง ป.6 16.00
43 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 15.20
43 652395 ด.ญ. วรัทยา ลือศิริวัฒนา ป.6 15.20
43 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 15.20
43 653000 ด.ช. จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย ป.6 15.20
43 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 15.20
43 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 15.20
43 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 15.20
43 652194 ด.ญ. นีรชา อาชาสุวรรณ ป.6 15.20
43 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 15.20
43 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 15.20
43 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 15.20
43 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 15.20
43 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 15.20
43 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 15.20
43 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 15.20
43 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 15.20
43 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 15.20
43 650217 ด.ช. ภูมิใจ เลื่องลือวงศ์ ป.6 15.20
43 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 15.20
43 651842 ด.ช. วรพชร ทัศกุล ป.6 15.20
43 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 15.20
43 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 15.20
43 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 15.20
43 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 15.20
43 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 15.20
43 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 15.20
43 651216 ด.ช. วันมงคล พิลาศรี ป.6 15.20
43 651099 ด.ช. ณฐภัค พุทธนาวงศ์ ป.6 15.20
43 650130 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.6 15.20
43 651716 ด.ช. ธนภัทร ประดับมุข ป.6 15.20
43 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 15.20
43 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 15.20
43 650221 ด.ญ. รพีภัทร ตาปสนันท์ ป.6 15.20
43 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 15.20
43 652225 ด.ช. ศุภกร วงศ์วิไล ป.6 15.20
43 652348 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.6 15.20
43 651456 ด.ช. เดชาธร พรมจันทร์ ป.6 15.20
43 650493 ด.ช. รู้คุณ ภูรัตน์ ป.6 15.20
43 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 15.20
43 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 15.20
43 651057 ด.ญ. ชญาณิษฐ์ เอกนุช ป.6 15.20
43 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 15.20
43 651187 ด.ช. พุธสณี มณฑา ป.6 15.20
43 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 15.20
87 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 14.40
87 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 14.40
87 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 14.40
87 650521 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วงษ์นิพนธ์ ป.6 14.40
87 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 14.40
87 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 14.40
87 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 14.40
87 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 14.40
87 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 14.40
87 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 14.40
87 651294 ด.ญ. ภัทรภูรี ภักดีกอบกุล ป.6 14.40
87 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 14.40
87 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 14.40
87 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 14.40
87 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 14.40
87 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 14.40
87 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 14.40
87 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 14.40
87 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 14.40
87 651533 ด.ญ. ปุณณิศา ฉิมสอาด ป.6 14.40
87 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 14.40
87 652295 ด.ญ. วิรินทร์ญา นิธิวราเรืองชัย ป.6 14.40
87 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 14.40
87 652482 ด.ช. ธนกฤต วิทยนันท์ ป.6 14.40
87 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 14.40
87 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 14.40
87 651053 ด.ช. ณัฐพงษ์ ภู่ขาว ป.6 14.40
87 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 14.40
87 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 14.40
87 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 14.40
87 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 14.40
87 652105 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.6 14.40
87 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 14.40
87 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 14.40
87 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 14.40
87 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 14.40
87 652782 ด.ช. ทศพิธ พัฒนสิทธิกร ป.6 14.40
87 652853 ด.ญ. โชติกา บุญธวนันท์ ป.6 14.40
87 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 14.40
87 652693 ด.ญ. อรฑัตตา จิตภัทร รามเดชะ ป.6 14.40
87 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 14.40
87 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 14.40
87 652267 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล ป.5 14.40
87 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 14.40
87 650436 ด.ช. วัชรภัทร รุ่งเกียรติกุล ป.6 14.40
87 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 14.40
87 652747 ด.ช. วงศพัทธ์ วรวุฒิ ป.5 14.40
87 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 14.40
87 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 14.40
87 652139 ด.ช. วสุธรณ์ คำพิมลหิรัญรัช ป.6 14.40
87 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 14.40
87 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 14.40
87 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 14.40
87 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 14.40
87 651931 ด.ช. ณัฐวัศห์ รูปพรม ป.6 14.40
87 651996 ด.ช. กานต์ ไชยมาเสรีกุล ป.5 14.40
87 650759 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.6 14.40
87 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 14.40
87 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 14.40
87 652919 ด.ช. ภวัต ฤทธิผลิน ป.6 14.40
147 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 13.60
147 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 13.60
147 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 13.60
147 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 13.60
147 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 13.60
147 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 13.60
147 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 13.60
147 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 13.60
147 650902 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.6 13.60
147 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 13.60
147 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 13.60
147 652434 ด.ญ. พิมพ์ชนก เจริญศรี ป.6 13.60
147 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 13.60
147 650827 ด.ญ. วรณัน ธันญะทวี ป.6 13.60
147 650342 ด.ญ. พราวฉัตรรัตน์ วันสุทันต์ ป.6 13.60
147 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 13.60
147 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 13.60
147 651919 ด.ญ. ณัฏฐ์วารี เรืองเวทย์วัฒนา ป.6 13.60
147 652198 ด.ญ. พิมปุญมณี ไชยประสิทธิ์ ป.6 13.60
147 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 13.60
147 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 13.60
147 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 13.60
147 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 13.60
147 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 13.60
147 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 13.60
147 650984 ด.ช. ภาคิน จันทรัตน์ ป.6 13.60
147 651106 ด.ญ. กมลวดี ทิพยรัตน์ ป.6 13.60
147 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 13.60
147 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 13.60
147 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 13.60
147 650660 ด.ญ. ทัตพิชชา ลักษณะะพรหม ป.6 13.60
147 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 13.60
147 650733 ด.ญ. วิธาดา อรรคสิริสถาวร ป.5 13.60
147 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 13.60
147 650472 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์แสนสุข ป.5 13.60
147 650812 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.6 13.60
147 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 13.60
147 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 13.60
147 652890 ด.ช. พุทธิปัญญ์ เกตุเขียว ป.6 13.60
147 651749 ด.ญ. กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร ป.5 13.60
147 652422 ด.ช. ภีมะ ศรีวนิชย์ ป.6 13.60
147 651943 ด.ช. กฤศ ฉิมวัย ป.6 13.60
147 651003 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ เพ็งตราพันธ์ุ ป.5 13.60
147 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 13.60
147 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 13.60
147 651956 ด.ญ. ณัฐสินี บรมสุข ป.6 13.60
147 650597 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.6 13.60
147 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 13.60
147 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 13.60
147 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 13.60
147 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 13.60
147 651688 ด.ช. นพกร สินวิริยะกุล ป.6 13.60
147 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 13.60
147 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 13.60
147 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 13.60
147 650109 ด.ญ. พรรวินท์ ภุชงคกุล ป.6 13.60
147 650310 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.6 13.60
147 651461 ด.ช. วชิรวิชญ์ วชิรมงคลพงษ์ ป.6 13.60
147 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 13.60
147 652819 ด.ช. ภพธรรม วิสายอน ป.6 13.60
147 652500 ด.ช. ต้นแสง มนตรีพิริยาภรณ์ ป.6 13.60
147 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 13.60
147 650848 ด.ช. กานตธีร์ สุ่มอิ่ม ป.6 13.60
147 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 13.60
147 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 13.60
147 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 13.60
147 650387 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ชุณหรัตน์ ป.5 13.60
147 652837 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ด่านศิริวัฒน์ ป.6 13.60
147 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 13.60
147 651850 ด.ญ. นพรรษอร ผลิใบ ป.6 13.60
147 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 13.60
147 652696 ด.ญ. ณิชนันทน์ หลีสกุล ป.6 13.60
147 652852 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.6 13.60
147 650927 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ ใหม่ตัน ป.5 13.60
147 651512 ด.ช. บุรพล เรืองพยุงศักดิ์ ป.5 13.60
147 652570 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.6 13.60
147 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 13.60
147 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 13.60
225 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 12.80
225 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 12.80
225 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 12.80
225 650854 ด.ช. ปุญญพัฒฤน์ โชตินิสากรณ์ ป.6 12.80
225 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 12.80
225 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 12.80
225 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 12.80
225 650544 ด.ช. ภวัต ตั้งใจรักษา ป.6 12.80
225 651745 ด.ช. ตฤณ สุนทรรังสรรค์ ป.6 12.80
225 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 12.80
225 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 12.80
225 650359 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.6 12.80
225 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 12.80
225 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 12.80
225 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 12.80
225 652565 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.5 12.80
225 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 12.80
225 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 12.80
225 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 12.80
225 651663 ด.ญ. ปสุตา วัฒนธนวุฒิ ป.6 12.80
225 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 12.80
225 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 12.80
225 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 12.80
225 652128 ด.ญ. ปภัทร์สิริ จิระสุทัศน์ ป.5 12.80
225 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 12.80
225 652428 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.5 12.80
225 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 12.80
225 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 12.80
225 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 12.80
225 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 12.80
225 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 12.80
225 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 12.80
225 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 12.80
225 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 12.80
225 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 12.80
225 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 12.80
225 650501 ด.ช. พิริยะ นุ่นมีศรี ป.6 12.80
225 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 12.80
225 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 12.80
225 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 12.80
225 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 12.80
225 650482 ด.ญ. กฤตภัทร เกลียวทอง ป.6 12.80
225 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 12.80
225 652838 ด.ญ. ศุภิสรา ธรรมดี ป.6 12.80
225 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 12.80
225 652068 ด.ญ. ชัญญานุช อินทรทรัพย์ ป.6 12.80
225 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 12.80
225 651668 ด.ญ. จอมจิตชญาน์ ทรัพย์เจริญ ป.5 12.80
225 650879 ด.ญ. ณัชชา แสงกระจ่าง ป.6 12.80
225 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 12.80
225 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 12.80
225 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 12.80
225 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 12.80
225 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 12.80
225 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 12.80
225 652876 ด.ญ. รวิสรา สุกิตติวราพันธุ์ ป.6 12.80
225 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 12.80
225 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 12.80
225 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 12.80
225 650722 ด.ช. อารักษ์ ลิ้มประสาท ป.6 12.80
225 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 12.80
225 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 12.80
225 651875 ด.ช. ปวริศ บุญเกิด ป.6 12.80
225 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 12.80
225 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 12.80
225 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 12.80
225 652667 ด.ช. ศุภวิชญ์ อุรุพงศ์พิศาล ป.6 12.80
225 652569 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.6 12.80
225 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 12.80
225 652578 ด.ช. อนาวิลธ์ ด่านสวัสดิ์ ป.6 12.80
225 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 12.80
225 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 12.80
225 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 12.80
225 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 12.80
225 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 12.80
225 652626 ด.ช. วสุภัทร พงศ์กิดาการ ป.6 12.80
225 652864 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เล้าเจริญเสริม ป.6 12.80
225 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 12.80
225 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 12.80
225 650643 ด.ญ. นภสร ฉัตรเท ป.6 12.80
225 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 12.80
225 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 12.80
225 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 12.80
225 651845 ด.ญ. พรนัชชา ศุทธาดิศัย ป.6 12.80
225 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 12.80
225 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 12.80
225 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 12.80
225 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 12.80
225 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 12.80
225 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 12.80
225 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 12.80
225 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 12.80
225 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 12.80
225 650305 ด.ญ. มนัสนันท์ ชูโชติถาวร ป.6 12.80
225 651990 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.6 12.80
225 651511 ด.ช. ธรรศ พรมศิริ ป.5 12.80
225 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 12.80
225 651985 ด.ช. พิชเยศ มุสิกะวัน ป.6 12.80
225 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 12.80
225 651519 ด.ญ. ณัฐณิชา วชิรรุ่งเรือง ป.5 12.80
225 652894 ด.ช. วรากร มนต์คาถา ป.6 12.80
225 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 12.80
225 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 12.80
225 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 12.80
225 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 12.80
225 650890 ด.ญ. โสภิดา เนียมขันธ์ ป.6 12.80
225 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 12.80
225 652151 ด.ช. พร้อมบุญ สังข์สุวรรณ ป.5 12.80
225 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 12.80
225 652154 ด.ช. นรวัชร์ นาคผุด ป.6 12.80
225 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 12.80
225 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 12.80
225 652727 ด.ช. ทศธรรม อิ่มปิติวงษ์ ป.6 12.80
225 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 12.80
225 650713 ด.ช. ธนภัทร เชี่ยวชาญ ป.6 12.80
225 650007 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.6 12.80
225 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 12.80
225 651323 ด.ญ. ธันยพัฒน์ ถาวรเลิศชัย ป.6 12.80
225 652523 ด.ช. พรพิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ ป.5 12.80
225 652207 ด.ช. นิกันกร กวนพฤกษ์ ป.6 12.80
225 652262 ด.ญ. กนกนุช ปุณประวัติ ป.6 12.80
225 650005 ด.ญ. เขมณิช ชัยยุตต์ ป.5 12.80
225 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 12.80
225 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 12.80
225 651569 ด.ญ. วณิชญา ไตรยวงค์ ป.6 12.80
225 650740 ด.ช. ชนนันท์ ศรารัชต์ ป.5 12.80
225 650159 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.6 12.80
225 653011 ด.ช. ธนกฤต บุญส่งธนารักษ์ ป.5 12.80
225 650929 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.6 12.80
225 652883 ด.ช. ธนัยนันท์ รัตนะ ป.6 12.80
225 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 12.80
225 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 12.80
225 650133 ด.ญ. เบญญาภา ศรีสว่าง ป.4 12.80
358 651938 ด.ช. ธนิตพงศ์ มัตตะวรรณรุจน์ ป.6 12.00
358 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 12.00
358 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 12.00
358 651237 ด.ช. ดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 12.00
358 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 12.00
358 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 12.00
358 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 12.00
358 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 12.00
358 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 12.00
358 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 12.00
358 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 12.00
358 650461 ด.ช. กชเมธ อาภรณ์ศิริพงษ์ ป.6 12.00
358 650058 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.6 12.00
358 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 12.00
358 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 12.00
358 650777 ด.ช. ชนันธร แซ่ตั้ง ป.6 12.00
358 652036 ด.ช. สุธินันท์ ง่วนเฮง ป.6 12.00
358 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 12.00
358 650857 ด.ญ. กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ ป.4 12.00
358 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 12.00
358 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 12.00
358 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 12.00
358 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 12.00
358 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 12.00
358 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 12.00
358 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 12.00
358 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 12.00
358 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 12.00
358 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 12.00
358 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 12.00
358 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 12.00
358 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 12.00
358 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 12.00
358 650177 ด.ญ. พิชามญชุ์ พลเดช ป.5 12.00
358 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 12.00
358 651559 ด.ญ. ณิชชาวีณ์ เปรมะอิทธิวัฒน์ ป.6 12.00
358 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 12.00
358 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 12.00
358 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 12.00
358 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 12.00
358 650998 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.6 12.00
358 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 12.00
358 650561 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.6 12.00
358 650969 ด.ช. นิโคลัย สวนกุหลาบ ป.6 12.00
358 652823 ด.ช. ณัฐนันท์ พูนลาภพาณิชย์ ป.5 12.00
358 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 12.00
358 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 12.00
358 652980 ด.ช. นภณัฏฐ์ บุญญาวานิชย์ ป.6 12.00
358 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 12.00
358 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 12.00
358 652684 ด.ช. เคนตะ นาคาโนะ ป.6 12.00
358 652468 ด.ญ. อนันตญา อนันตรุจกุล ป.6 12.00
358 651338 ด.ญ. โศจิรัตน์ เทียนกิ่งแก้ว ป.6 12.00
358 650457 ด.ช. นพวงศธร วิกุลโรจน์พัฒน์ ป.6 12.00
358 651155 ด.ญ. เพ็ญพิชชา โพธิ์ปริสุทธิ์ ป.6 12.00
358 651366 ด.ญ. อรพิชญ์ กิจกุลนำชัย ป.6 12.00
358 651817 ด.ช. ศุภกร ตันสกุล ป.5 12.00
358 650062 ด.ญ. พุทธิฌา เก่งการพานิช ป.6 12.00
358 651609 ด.ญ. พิณธิดา มณีสุริยงค์ ป.6 12.00
358 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 12.00
358 652051 ด.ช. อริญชัย ทรัพย์เจริญ ป.6 12.00
358 650027 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.6 12.00
358 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 12.00
358 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 12.00
358 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 12.00
358 650990 ด.ช. อรรถนนท์ สุพรมอินทร์ ป.6 12.00
358 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 12.00
358 652137 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.6 12.00
358 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 12.00
358 652884 ด.ญ. ณัฏฐ์ฎาพร มณีเสาวนพ ป.6 12.00
358 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 12.00
358 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 12.00
358 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 12.00
358 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 12.00
358 652079 ด.ช. สัณหณัฐ วิชัย ป.6 12.00
358 651122 ด.ช. ธัชพงศ์ สีเขียวรัตน์ ป.6 12.00
358 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 12.00
358 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 12.00
358 652059 ด.ญ. ปทิตตา แสงรัตน์ ป.6 12.00
358 652325 ด.ญ. วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา ป.6 12.00
358 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 12.00
358 651311 ด.ญ. ณิชาภัสสร์ นาคาสุ ป.6 12.00
358 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 12.00
358 650066 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สมใจ ป.5 12.00
358 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 12.00
358 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 12.00
358 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 12.00
358 650413 ด.ญ. อรอินทุ์ ก๋งอุบล ป.5 12.00
358 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 12.00
358 650352 ด.ญ. พลอยนภัส โกมลารชุน ป.6 12.00
358 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 12.00
358 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 12.00
358 650415 ด.ญ. ทิพย์นารา จารุทัศน์ ป.6 12.00
358 651406 ด.ญ. กชพรรณ ศรแก้ว ป.6 12.00
358 651264 ด.ญ. พัชร์ลิตา รัตนสุมาวงศ์ ป.6 12.00
358 652561 ด.ญ. ณภัสนันท์ โสภณวิมลรัตน์ ป.6 12.00
358 650821 ด.ญ. ธัญชนก เรืองดิษฐ์ ป.6 12.00
358 650742 ด.ช. ชนาธิป ศรีสอาด ป.5 12.00
358 651973 ด.ช. คุณาวิตต์ สำราญสุข ป.6 12.00
358 652637 ด.ช. สรวิศ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 12.00
358 650613 ด.ญ. พิมพ์ฐดา ธนโชคชัยพงศ์ ป.6 12.00
358 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 12.00
358 651896 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.5 12.00
358 652886 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ตันฮู้ ป.5 12.00
358 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 12.00
358 653032 ด.ญ. ณัฐสินี อภิรัตน์โรจนกุล ป.6 12.00
358 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 12.00
358 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 12.00
358 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 12.00
358 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 12.00
358 650973 ด.ญ. จินตา นิมิตรนาวิน ป.6 12.00
358 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 12.00
358 652278 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 12.00
358 650997 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.6 12.00
358 650146 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.6 12.00
358 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 12.00
358 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 12.00
358 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 12.00
358 650921 ด.ช. พุทธคุณ สิริวัฒนานนท์กุล ป.6 12.00
358 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 12.00
358 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 12.00
358 652691 ด.ญ. อุษามณี ชูศรีธนวรรธน์ ป.4 12.00
358 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 12.00
358 651730 ด.ช. ธีรวีร์ อัตต์สินทอง ป.4 12.00
358 652513 ด.ช. นิพัทธ์ เดชจริง ป.6 12.00
358 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 12.00
358 652686 ด.ช. ชิษณุ ศรีเจริญ ป.6 12.00
358 650023 ด.ช. วรุฒม์ สุขสมจิตร ป.6 12.00
358 650280 ด.ช. พลณัฏฐ์ ทรัพย์มี ป.6 12.00
358 652978 ด.ช. กรภณ อยู่ยืน ป.6 12.00
358 652750 ด.ญ. ณิชา จงรุจินันท์ ป.5 12.00
358 650380 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.5 12.00
358 652687 ด.ช. อธิกิตติ์ บำรุงเอื้อ ป.5 12.00
358 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 12.00
358 650061 ด.ญ. อรวรา กล้าตลุมบอน ป.6 12.00
358 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 12.00
358 650440 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.6 12.00
358 651462 ด.ญ. คีรติ ผ่องโสภณ ป.6 12.00
358 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 12.00
497 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 11.20
497 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 11.20
497 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 11.20
497 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 11.20
497 651784 ด.ญ. จิดาภา ฤทธิ์หมุน ป.5 11.20
497 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 11.20
497 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 11.20
497 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 11.20
497 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 11.20
497 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 11.20
497 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 11.20
497 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 11.20
497 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 11.20
497 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 11.20
497 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 11.20
497 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 11.20
497 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 11.20
497 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 11.20
497 651296 ด.ญ. วรวลัญช์ จูบาง ป.5 11.20
497 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 11.20
497 650576 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.6 11.20
497 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 11.20
497 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 11.20
497 652707 ด.ช. ชญฏ ชลประเสริฐสุข ป.6 11.20
497 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 11.20
497 650200 ด.ช. ธนกฤต ขาวสนิท ป.6 11.20
497 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 11.20
497 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 11.20
497 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 11.20
497 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 11.20
497 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 11.20
497 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 11.20
497 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 11.20
497 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 11.20
497 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 11.20
497 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 11.20
497 650952 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.6 11.20
497 650079 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.6 11.20
497 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 11.20
497 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 11.20
497 650025 ด.ช. นรภัทร เชาวน์เกษม ป.6 11.20
497 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 11.20
497 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 11.20
497 650833 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.6 11.20
497 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 11.20
497 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 11.20
497 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 11.20
497 652661 ด.ญ. จุฑาทิพย์ รอดลอยทุกข์ ป.6 11.20
497 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 11.20
497 652009 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 11.20
497 652770 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.5 11.20
497 650438 ด.ญ. ปุณย์พิชชา ช้อยชด ป.6 11.20
497 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 11.20
497 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 11.20
497 652377 ด.ญ. กัญญ์วรา เถาทับนุ่ม ป.6 11.20
497 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 11.20
497 651105 ด.ช. กษิดิ์ธรรม สื่อไพบูลย์ ป.6 11.20
497 651063 ด.ช. อิทธิกร โนรีเวช ป.6 11.20
497 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 11.20
497 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 11.20
497 650053 ด.ช. อรรถ ภูมิจิตร ป.5 11.20
497 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 11.20
497 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 11.20
497 652166 ด.ญ. พิชญ์สินี น้อยอินทร์วงศ์ ป.5 11.20
497 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 11.20
497 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 11.20
497 650872 ด.ญ. นัทธมน อื้อเศรษฐศักดิ์ ป.6 11.20
497 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 11.20
497 650447 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ อินทรักษ์ ป.6 11.20
497 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 11.20
497 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 11.20
497 651844 ด.ญ. ไอย์ริสสา เพชรวิภูษิต ป.6 11.20
497 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 11.20
497 650234 ด.ญ. กันตินันท์ แจ้งวัง ป.6 11.20
497 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 11.20
497 652425 ด.ช. อัครวิชญ์ โรจนบุรานนท์ ป.6 11.20
497 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 11.20
497 650538 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.6 11.20
497 651069 ด.ญ. ชนกนันท์ สิงหอุบล ป.6 11.20
497 652816 ด.ช. อริยพัฒฐ์ สมสุด ป.5 11.20
497 650125 ด.ญ. ศุภรา ฉันทพันธุ์ ป.6 11.20
497 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 11.20
497 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 11.20
497 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 11.20
497 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 11.20
497 650784 ด.ญ. ณัฐนันท์ วุฒิพนมศักดิ์ ป.6 11.20
497 652813 ด.ญ. ไอย์วริญ ธราธารกุลวัฒนา ป.6 11.20
497 650332 ด.ช. สมัชญ์ เดียวตระกูล ป.6 11.20
497 651855 ด.ช. สรวิชญ์ สุทธิสุข ป.6 11.20
497 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 11.20
497 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 11.20
497 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 11.20
497 651756 ด.ญ. อัยรดา สุวรรณพฤกษ์ ป.4 11.20
497 652517 ด.ญ. นภัสนันท์ พันถม ป.6 11.20
497 652405 ด.ญ. นลินรัตน์ คิคูชิ ป.6 11.20
497 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 11.20
497 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 11.20
497 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 11.20
497 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 11.20
497 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 11.20
497 650448 ด.ญ. ฐิรญา ปรีดิ์จิตตานนท์ ป.6 11.20
497 650419 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.4 11.20
497 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 11.20
497 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 11.20
497 651010 ด.ญ. พิมพ์นารา ศรีมันทยามาศ ป.6 11.20
497 651711 ด.ญ. กัลย์ณพร ตันวรเศรษฐี ป.6 11.20
497 651008 ด.ญ. นันท์นภัส ทองประดับ ป.6 11.20
497 652268 ด.ญ. ทักษอร รอดน้อย ป.6 11.20
497 652070 ด.ช. ภพประวีร์ จริยปรัชญากุล ป.6 11.20
497 652398 ด.ญ. ดากานดา ขันตยาภรณ์ ป.6 11.20
497 652716 ด.ญ. กุริศรา ต๊ะตา ป.6 11.20
497 650096 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ทิพย์รัตน์ ป.6 11.20
497 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 11.20
497 652320 ด.ช. ยูจีน ตัน ป.4 11.20
497 651013 ด.ช. สวัชกร สันตยานนท์ ป.6 11.20
497 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 11.20
497 651555 ด.ญ. ฤติมา รัตนภิญโญวงศ์ ป.6 11.20
497 651258 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.5 11.20
497 650870 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.6 11.20
497 650940 ด.ช. ธาวิน กองมณี ป.5 11.20
497 650211 ด.ช. ณฤต ศานติวัฒน์ ป.5 11.20
497 651864 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.6 11.20
497 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 11.20
497 651942 ด.ช. ชนันธร การะเกตุ ป.5 11.20
497 651359 ด.ช. เรือธง ขำละมัย ป.5 11.20
497 651071 ด.ช. ธีรวีร์ ปรีชาธร ป.6 11.20
497 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 11.20
497 652277 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.5 11.20
497 652763 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ทรัพย์กรกุล ป.4 11.20
497 652241 ด.ญ. ณภัทร สว่างศรี ป.6 11.20
497 651134 ด.ญ. กชวรรณ เดชผดุง ป.6 11.20
497 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 11.20
497 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 11.20
497 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 11.20
497 650823 ด.ช. บารมี รักสัตย์ ป.5 11.20
497 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 11.20
633 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 10.40
633 652259 ด.ญ. ปานชีวา แย้มละมัย ป.6 10.40
633 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 10.40
633 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 10.40
633 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 10.40
633 651697 ด.ญ. วรัทยา แสนหล้า ป.6 10.40
633 652380 ด.ญ. จณิสตา เจือจันทร์ ป.6 10.40
633 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 10.40
633 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 10.40
633 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 10.40
633 650580 ด.ช. พชร พริบไหว ป.5 10.40
633 652636 ด.ญ. รภัสสา จิรกุลธนภัทร ป.6 10.40
633 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 10.40
633 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 10.40
633 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 10.40
633 650002 ด.ช. กันตธีร์ จารวัฒน์ ป.6 10.40
633 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 10.40
633 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 10.40
633 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 10.40
633 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 10.40
633 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 10.40
633 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 10.40
633 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 10.40
633 651018 ด.ช. ศุภกร ภัทรเตชาวัฒน์ ป.6 10.40
633 650628 ด.ช. ศุภวิชญ์ สันโดด ป.6 10.40
633 651238 ด.ช. ธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 10.40
633 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 10.40
633 651551 ด.ญ. ภัสรวินท์ ตั้งศรีไพโรจน์ ป.6 10.40
633 651139 ด.ญ. ณัฐนรี โรจนากาศ ป.6 10.40
633 650981 ด.ญ. สุตาภัทร เอี่ยมบำรุง ป.6 10.40
633 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 10.40
633 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 10.40
633 650582 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.6 10.40
633 650611 ด.ญ. ณัฐทิตา จุติมา ป.6 10.40
633 652463 ด.ช. ธีชวิณณ์ ทองไชย ป.6 10.40
633 652577 ด.ญ. ลักษณารีย์ มาเฉลิม ป.6 10.40
633 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 10.40
633 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 10.40
633 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 10.40
633 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 10.40
633 650578 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.6 10.40
633 650587 ด.ญ. ณัฐนิชา ปั้นจั่น ป.6 10.40
633 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 10.40
633 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 10.40
633 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 10.40
633 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 10.40
633 651145 ด.ญ. พัณณิตา เสมจร ป.6 10.40
633 652756 ด.ช. วัชระวิชญ์ มธุรันยานนท์ ป.6 10.40
633 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 10.40
633 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 10.40
633 652845 ด.ช. สิริภพ โขวิฑูรกิจ ป.6 10.40
633 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 10.40
633 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 10.40
633 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 10.40
633 651315 ด.ช. กฤตภาส กิจสัมนางกูร ป.6 10.40
633 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 10.40
633 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 10.40
633 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 10.40
633 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 10.40
633 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 10.40
633 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 10.40
633 650523 ด.ช. ธาราดร สุพัฒนา ป.6 10.40
633 652047 ด.ญ. พัทธนันท์ จุลกะ ป.6 10.40
633 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 10.40
633 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 10.40
633 652828 ด.ญ. ญดา ชาปัญญา ป.5 10.40
633 652899 ด.ช. ปภังกร ปานเสน่ห์ ป.6 10.40
633 650169 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.6 10.40
633 652250 ด.ญ. ปริยากร ณ ระนอง ป.6 10.40
633 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 10.40
633 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 10.40
633 652557 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.6 10.40
633 651921 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.6 10.40
633 651652 ด.ช. ธันยวรรศธร วงษ์วัฒนา ป.6 10.40
633 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 10.40
633 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 10.40
633 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 10.40
633 652394 ด.ญ. อริญชย์ เตสุชาตะ ป.6 10.40
633 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 10.40
633 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 10.40
633 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 10.40
633 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 10.40
633 651412 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง ป.5 10.40
633 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 10.40
633 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 10.40
633 650625 ด.ญ. ชญานิษฐ์ เกตุสุวรรณ ป.6 10.40
633 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 10.40
633 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 10.40
633 651169 ด.ช. จักรภัทร เอี่ยมธนากุล ป.6 10.40
633 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 10.40
633 652108 ด.ช. ชยุต ลิ้มวรรณะกูล ป.6 10.40
633 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 10.40
633 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 10.40
633 650475 ด.ช. ตรัยคุณ เริงรักษ์ ป.6 10.40
633 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 10.40
633 651487 ด.ช. อัคคเดช อัครพิพัฒน์กุล ป.6 10.40
633 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 10.40
633 651582 ด.ญ. ภิญญ์วริณ อมรชัยชาญ ป.6 10.40
633 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 10.40
633 650340 ด.ญ. ภิญญดา เชี่ยวสิริขจร ป.6 10.40
633 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 10.40
633 652641 ด.ญ. ณัชชา เครือเนียม ป.6 10.40
633 650182 ด.ญ. วรัญญา วิสาวะโท ป.6 10.40
633 652289 ด.ช. นราวิชญ์ จันทประดิษฐ ป.6 10.40
633 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 10.40
633 650858 ด.ญ. ณัฐกฤตา ทองดี ป.4 10.40
633 651596 ด.ญ. ลักษณียา นาคสุก ป.6 10.40
633 651651 ด.ญ. ธันยรสธร วงษ์วัฒนา ป.6 10.40
633 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 10.40
633 652888 ด.ช. ธาวิญ อินทพรต ป.4 10.40
633 652624 ด.ญ. ธีร์จุฑา ทัพเสนีย์ ป.5 10.40
633 650820 ด.ญ. อัญชสา รุ่งเรืองสาคร ป.6 10.40
633 650245 ด.ญ. สุพัชร์ภรณ์ ประดิษฐสอน ป.5 10.40
633 651439 ด.ญ. ชาลิสา สังขดิษฐ์ ป.6 10.40
633 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 10.40
633 650880 ด.ญ. ณฐมน สโกฟิวด์ ป.6 10.40
633 651463 ด.ญ. ศศิณัฐ วังโสม ป.5 10.40
633 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 10.40
633 651648 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 10.40
633 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 10.40
633 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 10.40
633 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 10.40
633 652469 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีเชาว์ ป.5 10.40
633 651741 ด.ช. ธนภัทร วงศ์บุญ ป.6 10.40
633 652654 ด.ช. ภาคิน งามเอกเอื้อ ป.6 10.40
633 652371 ด.ญ. กรชุดา ชื่นสุราษฎร์ ป.6 10.40
633 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 10.40
633 652006 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.6 10.40
633 652347 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.6 10.40
633 650610 ด.ช. กิตินัทธ์ ฉัตรบูรภานันท์ ป.4 10.40
633 650194 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.6 10.40
633 650922 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.6 10.40
633 650144 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ปรัชญาธรรมกร ป.6 10.40
633 652286 ด.ญ. ศศิชา ตุลาธน ป.6 10.40
633 650641 ด.ญ. สกุลยา มหาบุณย์ ป.6 10.40
633 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 10.40
633 652060 ด.ช. ธปณัฐ โมรากุล ป.5 10.40
633 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 10.40
633 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 10.40
633 651255 ด.ญ. กฤตญาดา ศิริมังคะลา ป.5 10.40
633 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 10.40
633 650116 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.6 10.40
633 650623 ด.ช. วศิน ดำรงศีล ป.5 10.40
633 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 10.40
633 651056 ด.ญ. บุณฑริกา นุสาโต ป.6 10.40
633 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 10.40
633 651275 ด.ช. นภัสกรณ์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 10.40
633 652994 ด.ช. อิศรา เนตรรักษ์ ป.4 10.40
633 651157 ด.ช. ชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ ป.6 10.40
633 652847 ด.ช. กวิณปภัสสร์ เลือดไทย ป.4 10.40
633 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 10.40
633 650849 ด.ญ. ณัฐวรรณ จินดานนท์ ป.6 10.40
633 650705 ด.ญ. ขวัญชีวี เคลือบมงคล ป.5 10.40
633 652457 ด.ญ. สุกฤตา ขวัญแก้ว ป.6 10.40
633 652997 ด.ญ. เมธปรียา บุญธรรม ป.6 10.40
633 650401 ด.ญ. คุณัญญา ตันนุกิจ ป.6 10.40
633 651789 ด.ช. ไชยพัฒน์ โพธิ์เวชกุล ป.5 10.40
633 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 10.40
633 652746 ด.ช. พัณณ์เดชน์ ฐิติพรรณกุล ป.5 10.40
792 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 9.60
792 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 9.60
792 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 9.60
792 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 9.60
792 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 9.60
792 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 9.60
792 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 9.60
792 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 9.60
792 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 9.60
792 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 9.60
792 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 9.60
792 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 9.60
792 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 9.60
792 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 9.60
792 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 9.60
792 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 9.60
792 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 9.60
792 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 9.60
792 652376 ด.ญ. ณชนก วลัยพัชรา ป.6 9.60
792 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 9.60
792 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 9.60
792 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 9.60
792 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 9.60
792 650873 ด.ช. กรณพงษ์ เกษอ่ำ ป.6 9.60
792 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 9.60
792 651813 ด.ญ. ปุษยา จันทร์พิพัฒน์ ป.6 9.60
792 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 9.60
792 651653 ด.ญ. ธีริศรา อมรพุทธพล ป.6 9.60
792 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 9.60
792 651944 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.6 9.60
792 651929 ด.ช. เขมทัต วีณิน ป.6 9.60
792 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 9.60
792 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 9.60
792 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 9.60
792 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 9.60
792 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 9.60
792 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 9.60
792 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 9.60
792 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 9.60
792 651579 ด.ช. สรวิชญ์ ณ พัทลุง ป.6 9.60
792 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 9.60
792 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 9.60
792 652604 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.6 9.60
792 652787 ด.ญ. ณัฐณกัญญ์ อภิชาจุติกันต์ ป.6 9.60
792 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 9.60
792 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 9.60
792 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 9.60
792 651195 ด.ญ. กวิสรา กาญจนรัตน์ ป.6 9.60
792 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 9.60
792 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 9.60
792 651006 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.5 9.60
792 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 9.60
792 651368 ด.ญ. โสพิชา หิรัญนุช ป.6 9.60
792 652254 ด.ช. อิทธิพัทธ์ หาวิธีกุลธนา ป.6 9.60
792 651436 ด.ช. ปุณณวิช แปรงนารถ ป.6 9.60
792 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 9.60
792 650379 ด.ช. กิตติพิชญ์ ไทรแจ่มจันทร์ ป.6 9.60
792 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 9.60
792 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 9.60
792 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 9.60
792 650236 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.6 9.60
792 652257 ด.ญ. นีราวรินทร์ นรัจฉริยางกูร ป.5 9.60
792 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 9.60
792 651528 ด.ช. ปพนกร เททะสังข์ ป.6 9.60
792 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 9.60
792 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 9.60
792 652156 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 9.60
792 652986 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.6 9.60
792 652169 ด.ญ. เบญญาภา ชาติครบุรี ป.6 9.60
792 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 9.60
792 651065 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.6 9.60
792 651984 ด.ญ. อภิชญา กิจจะการะ ป.6 9.60
792 652655 ด.ช. ปราย ชลศรานนท์ ป.6 9.60
792 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 9.60
792 652413 ด.ช. ณัฎฐ์ธีร์ ฤกษ์สมโภชน์ ป.6 9.60
792 650671 ด.ญ. ดนิตา ภูมิสิงหราช ป.6 9.60
792 652571 ด.ช. อัคราพัศศ์ ธนาพัชรโชติ ป.6 9.60
792 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 9.60
792 652892 ด.ช. ปราชญา กิจยโภค ป.6 9.60
792 650266 ด.ญ. อารดา เอกโองการ ป.5 9.60
792 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 9.60
792 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 9.60
792 651450 ด.ช. ศิวกรณ์ บุญหนุน ป.5 9.60
792 651159 ด.ช. น่านน้ำ แก้วอุบล ป.6 9.60
792 651055 ด.ญ. ปริชมน ทรัพย์สิทธิพงศ์ ป.6 9.60
792 651334 ด.ญ. ญาดา สมรรถสุวรรณ ป.6 9.60
792 652049 ด.ช. อังศุ รุ้งรุจิเมฆ ป.6 9.60
792 652767 ด.ญ. มติมนต์ เหมือนนรุท ป.6 9.60
792 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 9.60
792 652174 ด.ช. จิราวัฒน์ เรืองธัญยธรณ์ ป.6 9.60
792 651074 ด.ญ. ปาลิน ศรีสมานุวัตร ป.6 9.60
792 651535 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.5 9.60
792 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 9.60
792 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 9.60
792 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 9.60
792 650746 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ชัชวาลย์ ป.5 9.60
792 651573 ด.ช. พีรวิชญ์ ร่วมนาพะยา ป.6 9.60
792 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 9.60
792 653022 ด.ช. สิรภพ ภมรมานพ ป.6 9.60
792 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 9.60
792 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 9.60
792 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 9.60
792 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 9.60
792 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 9.60
792 650492 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.6 9.60
792 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 9.60
792 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 9.60
792 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 9.60
792 651892 ด.ญ. ภัทราพร คำบุญเรือง ป.6 9.60
792 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 9.60
792 650559 ด.ญ. กชณา เจริญศุภนิมิตร ป.5 9.60
792 652403 ด.ช. ปัณณชา เพชรฤทธิ์ ป.6 9.60
792 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 9.60
792 650938 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.6 9.60
792 652410 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.6 9.60
792 652058 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.5 9.60
792 652611 ด.ญ. บุญญิสา ชื่นตะโก ป.6 9.60
792 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 9.60
792 650484 ด.ญ. รวิภา ตั้งตรงกิจเจริญ ป.4 9.60
792 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 9.60
792 652697 ด.ญ. ชนัญชิตา จารุสิริสวัสดิ์ ป.5 9.60
792 650525 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.6 9.60
792 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 9.60
792 651090 ด.ช. กรณภว์ พุทธิพาลี ป.6 9.60
792 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 9.60
792 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 9.60
792 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 9.60
792 650080 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.5 9.60
792 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 9.60
792 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 9.60
792 651849 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.6 9.60
792 651808 ด.ช. พีรพัฒน์ เขมะจารี ป.5 9.60
792 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 9.60
792 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 9.60
792 651088 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.6 9.60
792 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 9.60
792 650928 ด.ช. ทีฆณัฏฐ์ แตงตาด ป.5 9.60
792 651925 ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล ป.5 9.60
792 650437 ด.ช. กิตติกร ดอนพรไพร ป.6 9.60
792 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 9.60
792 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 9.60
792 650653 ด.ช. ณภัทร พิมพ์กลาง ป.4 9.60
792 652243 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.6 9.60
792 652148 ด.ช. พีรวิชญ์ เขียวสนั่น ป.6 9.60
792 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 9.60
792 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 9.60
792 652940 ด.ญ. นวพร แสงจันทร์ ป.5 9.60
792 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 9.60
792 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 9.60
792 650779 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.6 9.60
792 652474 ด.ญ. โชติกา เหล่าบุศณ์อนันต์ ป.5 9.60
792 651175 ด.ญ. วิมพ์ญาดา สุขารมณ์ ป.5 9.60
792 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 9.60
792 652189 ด.ญ. สโรชภัทร์ อนุสรณ์พาณิชย์ ป.5 9.60
792 650012 ด.ช. กันตพงศ์ บุญมาก ป.6 9.60
792 651665 ด.ญ. พภัสสรณ์ สุขเจริญสมบัติ ป.6 9.60
792 651693 ด.ญ. ณัฐวรรณ เอื้อมเสถียรพร ป.6 9.60
792 650417 ด.ญ. มัทนศิกานต์ แสงประเสริฐ ป.6 9.60
792 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 9.60
792 652291 ด.ช. พุธพงศ์ พิมพ์ทอง ป.6 9.60
792 652228 ด.ญ. มนัสน้นท์ ทองรอด ป.6 9.60
792 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 9.60
792 652842 ด.ญ. วีรญา ล้วนวิเศษ ป.6 9.60
792 652451 ด.ช. ภูกันต์ วาดเขียน ป.6 9.60
792 652869 ด.ช. พัฒธาวินธ์ ลูกกลม ป.6 9.60
792 650339 ด.ช. พุทธิวงศ์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 9.60
792 652672 ด.ญ. รวินท์นิภา เหลืองสิริขจร ป.5 9.60
959 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 8.80
959 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 8.80
959 651927 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.6 8.80
959 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 8.80
959 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 8.80
959 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 8.80
959 650883 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.6 8.80
959 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 8.80
959 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 8.80
959 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 8.80
959 652197 ด.ช. ปิติ นิ่มปิติวัน ป.6 8.80
959 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 8.80
959 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 8.80
959 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 8.80
959 650977 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.6 8.80
959 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 8.80
959 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 8.80
959 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 8.80
959 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 8.80
959 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 8.80
959 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 8.80
959 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 8.80
959 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 8.80
959 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 8.80
959 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 8.80
959 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 8.80
959 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 8.80
959 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 8.80
959 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 8.80
959 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 8.80
959 651969 ด.ญ. สุภานิษา วงษ์รอด ป.6 8.80
959 651747 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.5 8.80
959 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 8.80
959 650735 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.6 8.80
959 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 8.80
959 650947 ด.ช. พิชญะ เอี่ยมสมุทร ป.6 8.80
959 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 8.80
959 650916 ด.ช. สรวัชญ์ มาเหล็ง ป.6 8.80
959 652258 ด.ญ. กัลยรัตน์ เบญจานุวัตร ป.6 8.80
959 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 8.80
959 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 8.80
959 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 8.80
959 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 8.80
959 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 8.80
959 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 8.80
959 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 8.80
959 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 8.80
959 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 8.80
959 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 8.80
959 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 8.80
959 651184 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.5 8.80
959 650864 ด.ญ. กัณยาวีร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 8.80
959 652509 ด.ช. กันตพล สุมานิก ป.6 8.80
959 652810 ด.ช. ภัชธฤต จิตต์จำนงค์ ป.5 8.80
959 650248 ด.ช. ประพล คงสกุล ป.6 8.80
959 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 8.80
959 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 8.80
959 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 8.80
959 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 8.80
959 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 8.80
959 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 8.80
959 651266 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.6 8.80
959 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 8.80
959 651409 ด.ช. ณัฐนนท์ เลิศศักดิ์ธนกุล ป.6 8.80
959 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 8.80
959 651578 ด.ช. พสธร ศรไพศาล ป.6 8.80
959 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 8.80
959 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 8.80
959 652854 ด.ช. พชฎะ กรุณามัย ป.6 8.80
959 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 8.80
959 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 8.80
959 652265 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.6 8.80
959 651423 ด.ช. พันธ์ยศ ธีร์ธนพงศ์ ป.6 8.80
959 651272 ด.ช. ภาณุวัชร เตชะกำธรกิจ ป.5 8.80
959 653031 ด.ช. ธนกฤต นัดดามงคล ป.6 8.80
959 650152 ด.ญ. ปวันรัตน์ จันทร์อินทร์ ป.6 8.80
959 651626 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ทุมสท้าน ป.6 8.80
959 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 8.80
959 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 8.80
959 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 8.80
959 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 8.80
959 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 8.80
959 652192 ด.ช. รัชเดช นิลเปล่งแสง ป.5 8.80
959 652363 ด.ญ. พัชญ์พิดา วงศ์ไชยสาคร ป.5 8.80
959 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 8.80
959 651223 ด.ช. ภัทริน กุลกุศล ป.6 8.80
959 651115 ด.ช. นรภัทร เลิศทนงเดช ป.6 8.80
959 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 8.80
959 651950 ด.ช. วิกร นิธิชัยภากุล ป.6 8.80
959 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 8.80
959 650963 ด.ช. กวินภพ ชินเมธีพิทักษ์ ป.6 8.80
959 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 8.80
959 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 8.80
959 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 8.80
959 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 8.80
959 652795 ด.ญ. ภวิตา นางแย้ม ป.5 8.80
959 652560 ด.ช. พชรดณัย โกมลสิงห์ ป.5 8.80
959 652873 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.4 8.80
959 652721 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช ป.6 8.80
959 650822 ด.ญ. กันยาวีร์ หาญพัฒนะนุสรณ์ ป.6 8.80
959 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 8.80
959 650138 ด.ช. ปัณณทัต คงอยู่ ป.5 8.80
959 652356 ด.ช. ภัทรพล รัตนโสภา ป.6 8.80
959 652959 ด.ช. ภคิน จูพานิชย์ ป.5 8.80
959 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 8.80
959 650216 ด.ช. วิชัยธร โกมลทัต ป.6 8.80
959 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 8.80
959 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 8.80
959 650993 ด.ญ. ชนมน สุขุมาลพันธ์ ป.6 8.80
959 652559 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.5 8.80
959 651109 ด.ช. ชวาล เปล่งวิทยา ป.6 8.80
959 652248 ด.ช. ชนุตม์ ชนะศิลศรีโยธิน ป.6 8.80
959 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 8.80
959 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 8.80
959 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 8.80
959 650594 ด.ช. ปวริศ สุวรรณกมล ป.6 8.80
959 650545 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.6 8.80
959 651509 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.5 8.80
959 652091 ด.ช. ณัฐภัทร มีอำนาจ ป.6 8.80
959 652221 ด.ช. ปวรปรัชญ์ ทองงาม ป.6 8.80
959 651877 ด.ญ. ภูริชา เชาวริทธิ์ ป.5 8.80
959 651552 ด.ช. ชยณัฐ พรมเวียง ป.6 8.80
959 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 8.80
959 651553 ด.ญ. ฐิติภัทรา พรมเวียง ป.6 8.80
959 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 8.80
959 650856 ด.ช. วิรุฬพงศ์ พุ่มพวง ป.6 8.80
959 650669 ด.ญ. ปภัสสร ด่านเจริญ ป.6 8.80
959 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 8.80
959 651381 ด.ญ. ธีร์วรา โล้วมั่นคง ป.4 8.80
959 650978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.6 8.80
959 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 8.80
959 651905 ด.ช. วชิรวิทย์ ทองเนตร ป.6 8.80
959 651910 ด.ญ. กษิรา ชวเลิศสกุล ป.6 8.80
959 652818 ด.ช. พลัฏฐ์ ผลาสินธุ์ ป.6 8.80
959 651661 ด.ญ. คณัสวรรณ เพชรพัลลภ ป.6 8.80
959 652867 ด.ญ. ชัญญาภัสร์ ขำอ่ำ ป.6 8.80
959 652965 ด.ญ. ปณิฐสรา จึงสมประสงค์ ป.6 8.80
959 651111 ด.ช. ปัญญากร วิภาสวัชรโยธิน ป.6 8.80
959 650818 ด.ญ. เตชิตา ศิริปภาโชติ ป.5 8.80
959 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 8.80
959 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 8.80
959 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 8.80
959 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 8.80
959 650299 ด.ญ. พรปวีณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ป.5 8.80
959 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 8.80
959 650336 ด.ญ. ศิริณ ละอองศรี ป.4 8.80
959 651452 ด.ญ. กัลยรักษ์ มณีวาศ ป.6 8.80
959 652881 ด.ช. อชิรวัชร์ จิตเจริญปรนันท์ ป.4 8.80
959 651967 ด.ช. พนัฏฐกรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ป.6 8.80
959 651670 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.6 8.80
959 650793 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.6 8.80
959 652844 ด.ช. วิชยุตม์ สมพฤกษ์ ป.6 8.80
959 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 8.80
959 651897 ด.ช. สิริ เตลผล ป.5 8.80
959 652761 ด.ญ. แพรแก้ว เชื้อกุณะ ป.6 8.80
959 650826 ด.ญ. วรกมล เดชน้อย ป.6 8.80
959 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 8.80
959 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 8.80
959 652188 ด.ญ. กานต์ชุดา กฤษฎาอริยชน ป.5 8.80
959 650912 ด.ญ. จิรัญญา เบญจสัตย์กุล ป.4 8.80
1119 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 8.00
1119 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 8.00
1119 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 8.00
1119 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 8.00
1119 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 8.00
1119 651640 ด.ช. พิชญะ ไชยโชติช่วง ป.6 8.00
1119 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 8.00
1119 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 8.00
1119 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 8.00
1119 651135 ด.ญ. วริศรา จูระมงคล ป.6 8.00
1119 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 8.00
1119 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 8.00
1119 652080 ด.ช. ธนัท ทรงจินดา ป.6 8.00
1119 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 8.00
1119 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 8.00
1119 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 8.00
1119 652621 ด.ญ. จินดารัตน์ ญาติ ป.6 8.00
1119 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 8.00
1119 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 8.00
1119 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 8.00
1119 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 8.00
1119 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 8.00
1119 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 8.00
1119 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 8.00
1119 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 8.00
1119 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 8.00
1119 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 8.00
1119 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 8.00
1119 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 8.00
1119 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 8.00
1119 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 8.00
1119 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 8.00
1119 651780 ด.ญ. อรนภา ชัยภักดี ป.6 8.00
1119 651091 ด.ญ. วานิษฎ์ฉมา เจียมพัฒนขจร ป.6 8.00
1119 651671 ด.ช. พีรวิชญ์ ดีเสมอ ป.6 8.00
1119 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 8.00
1119 652420 ด.ญ. ปทิตตา พิศิษฐการ ป.6 8.00
1119 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 8.00
1119 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 8.00
1119 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 8.00
1119 652066 ด.ช. ธนภัทร คำคม ป.6 8.00
1119 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 8.00
1119 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 8.00
1119 652522 ด.ช. ทำนุรัฐ ตันไพบูลย์ ป.6 8.00
1119 652639 ด.ช. ชวิน ศิริพันธ์ ป.6 8.00
1119 650741 ด.ญ. นิรินธนา รักในศิล ป.6 8.00
1119 651684 ด.ญ. ณสิริ สินุธก ป.5 8.00
1119 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 8.00
1119 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 8.00
1119 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 8.00
1119 652274 ด.ช. ณัฐฏฐชัย เล่าปิ่นกาญจน์ ป.6 8.00
1119 651909 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.6 8.00
1119 652158 ด.ญ. นิยตา มงคลนิมิตร ป.5 8.00
1119 650509 ด.ญ. นระฟ้า ผลาวัลย์ ป.6 8.00
1119 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 8.00
1119 652456 ด.ช. สรธร มีชัย ป.6 8.00
1119 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 8.00
1119 650865 ด.ช. จรัสไชย ศรีประภากร ป.6 8.00
1119 651252 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.6 8.00
1119 651735 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.6 8.00
1119 652409 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.6 8.00
1119 650555 ด.ช. ภูวนนท์ มีวอน ป.6 8.00
1119 652748 ด.ญ. มาริสา ขำอินทร์ ป.6 8.00
1119 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 8.00
1119 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 8.00
1119 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 8.00
1119 650577 ด.ญ. อรรวินท์ มังคลรังษี ป.6 8.00
1119 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 8.00
1119 652703 ด.ช. ณัฐพงศ์ ขำคง ป.6 8.00
1119 651039 ด.ช. รัชพงศ์ โคตรประทุม ป.6 8.00
1119 652945 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.6 8.00
1119 651869 ด.ญ. ณัฐนันท์ คำพอง ป.6 8.00
1119 650070 ด.ช. ปิยังกูร ธัญญาหาร ป.6 8.00
1119 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 8.00
1119 650435 ด.ช. ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ป.5 8.00
1119 651621 ด.ช. ภูมิพัฒน์ นิรันพรพุทธา ป.6 8.00
1119 651587 ด.ญ. อัยยาดา ชวดชุม ป.6 8.00
1119 652877 ด.ญ. สุชานิดา นรสิงห์ ป.6 8.00
1119 650979 ด.ญ. ภัทรวดี ศักดารณรงค์ ป.5 8.00
1119 651514 ด.ช. ภาคิน วานันท์สุข ป.5 8.00
1119 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 8.00
1119 651819 ด.ญ. ณปภัช อุบลรัตนสกุล ป.5 8.00
1119 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 8.00
1119 650911 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.5 8.00
1119 650060 ด.ญ. ญาณพร อิ่่มอกใจ ป.6 8.00
1119 650072 ด.ญ. วิมพ์วิภา การทรัพย์เวชกิจ ป.5 8.00
1119 650497 ด.ญ. อุรวี คนชม ป.6 8.00
1119 650479 ด.ญ. ฟ้าใส หลักเมือง ป.4 8.00
1119 650141 ด.ญ. ยูราวรรณ ศรีสุวรรณ ป.6 8.00
1119 651885 ด.ญ. พัทรดา วงศ์สถาพร ป.6 8.00
1119 651792 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.6 8.00
1119 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 8.00
1119 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 8.00
1119 652987 ด.ญ. พิชญ์กานต์ ทองปาน ป.5 8.00
1119 650483 ด.ช. กฤติน เกียรติธรรมรงค์ ป.6 8.00
1119 652715 ด.ช. วริศร์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ป.6 8.00
1119 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 8.00
1119 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 8.00
1119 651233 ด.ญ. เป็นบุญ คมสัน ป.6 8.00
1119 650839 ด.ช. พสุภพ นาคะชาต ป.6 8.00
1119 650701 ด.ช. ตรีศิลป์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ ป.6 8.00
1119 651852 ด.ช. พิชญภูมิ บุตรวงศ์โสภา ป.4 8.00
1119 650237 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.6 8.00
1119 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 8.00
1119 651395 ด.ช. ผลิธรรม มีสุข ป.4 8.00
1119 651365 ด.ช. พชร ตระกูลมณีเนตร ป.5 8.00
1119 652547 ด.ช. ภาสวุฒิ อนันตเจริญ ป.6 8.00
1119 652870 ด.ช. ดิศกุล ศิลประดิษฐ์ ป.5 8.00
1119 651475 ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ ป.6 8.00
1119 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 8.00
1119 652045 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.6 8.00
1119 650494 ด.ช. ภาวี พฤฒิวรกุลชัย ป.5 8.00
1119 650949 ด.ช. เดชาธร กิตติโชควัฒนา ป.6 8.00
1119 650175 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.6 8.00
1119 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 8.00
1119 652515 ด.ช. ยิ่งคุณ ตันชัชวาล ป.6 8.00
1119 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 8.00
1119 652212 ด.ญ. พิศรา หอมแก้ว ป.6 8.00
1119 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 8.00
1119 651374 ด.ญ. กัลย์ฐิตา ชวศิริกุลฑล ป.5 8.00
1119 651101 ด.ญ. อติกานต์ นิโครธานนท์ ป.5 8.00
1119 650329 ด.ช. อัครนันท์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 8.00
1119 651333 ด.ญ. ภคพร หมอยาดี ป.6 8.00
1119 652195 ด.ช. รังสิมันตุ์ ตระกูลสมจิตต์ ป.6 8.00
1119 650377 ด.ช. สิทธา ไพศาลทรัพย์ ป.5 8.00
1119 651121 ด.ช. อนพัชร เพ็งยอด ป.5 8.00
1119 651204 ด.ญ. ธันย์ชนก ตั้งวัฒนกิตติกุล ป.6 8.00
1119 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 8.00
1119 652605 ด.ญ. จิรัชยา ใจยินดี ป.6 8.00
1119 651183 ด.ญ. ณภัทธิรา มะณีแสง ป.5 8.00
1119 650574 ด.ช. ณกรณ์ ธรรมโชติ ป.5 8.00
1119 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 8.00
1119 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 8.00
1119 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 8.00
1253 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 7.20
1253 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 7.20
1253 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 7.20
1253 652591 ด.ญ. รินรดา รอดเมื่อ ป.6 7.20
1253 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 7.20
1253 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 7.20
1253 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 7.20
1253 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 7.20
1253 650898 ด.ช. ชวภัฏ ศรีปริญโญทัย ป.6 7.20
1253 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 7.20
1253 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 7.20
1253 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 7.20
1253 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 7.20
1253 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 7.20
1253 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 7.20
1253 651580 ด.ช. ณัฐรุจ บุญจารุพงศ์ ป.6 7.20
1253 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 7.20
1253 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 7.20
1253 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 7.20
1253 651253 ด.ญ. ปภาดา สืบปรุ ป.5 7.20
1253 651758 ด.ช. รัชชานนท์ อภิชนบุตร ป.4 7.20
1253 652316 ด.ญ. ณัฏฐณิชา มีแสง ป.6 7.20
1253 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 7.20
1253 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 7.20
1253 650179 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.6 7.20
1253 651376 ด.ช. ปิธิพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ป.4 7.20
1253 650050 ด.ช. ณพัชร เลขะชัย ป.5 7.20
1253 650599 ด.ช. ธนาพล ลักษมีคุณากร ป.6 7.20
1253 651035 ด.ช. ภัตธนสันต์ เตชนะรุ่งโรจน์ ป.5 7.20
1253 652975 ด.ญ. ชลชา ไหสุภา ป.6 7.20
1253 650153 ด.ช. ปฐวี บัณฑิตกุล ป.5 7.20
1253 651542 ด.ช. ภูดิศ อุณอนันต์ ป.5 7.20
1253 651400 ด.ช. ปริญ ตันสถาวีรัฐ ป.5 7.20
1253 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 7.20
1253 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 7.20
1253 650286 ด.ช. จิณณ์ ประจันตะเสน ป.6 7.20
1253 651611 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.6 7.20
1253 652193 ด.ช. คุณกร นิลเปล่งแสง ป.4 7.20
1253 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 7.20
1253 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 7.20
1253 652829 ด.ญ. นันทภัค ลีลาภรณ์ ป.6 7.20
1253 652044 ด.ญ. วรณัน ดำสี ป.4 7.20
1253 651433 ด.ญ. ฐิตารีย์ คำจันทร์ ป.6 7.20
1253 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 7.20
1253 651540 ด.ญ. นรีรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ ป.5 7.20
1253 651369 ด.ช. ธีธัช ชูสกุล ป.5 7.20
1253 652085 ด.ญ. อิสริยา อภิวันทนกุล ป.5 7.20
1253 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 7.20
1253 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 7.20
1253 651991 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.6 7.20
1253 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 7.20
1253 652954 ด.ช. ภูรินท์ ภควัตศิตานนท์ ป.6 7.20
1253 652332 ด.ช. ชัยวัฒน์ สิริบุญพาณิชย์ ป.6 7.20
1253 652914 ด.ช. ปารุส ป้อมเรือง ป.6 7.20
1253 652114 ด.ช. ปฏิภาณ ธิติเชษฐ์ตระกูล ป.6 7.20
1253 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 7.20
1253 650255 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.6 7.20
1253 652007 ด.ญ. ธนชาภัทร มีสมญาณ ป.6 7.20
1253 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 7.20
1253 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 7.20
1253 650450 ด.ช. ณพวิทย์ บุญญราศรี ป.6 7.20
1253 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 7.20
1253 651392 ด.ช. เทพประสิทธิ์ เอี่ยมอำนวย ป.5 7.20
1253 650786 ด.ญ. ปุณญาดา เลิศทองมี ป.4 7.20
1253 652991 ด.ช. ภาสวิชญ์ สนสายันต์ ป.6 7.20
1253 651986 ด.ญ. เขมวันต์ ดุราศวิน ป.5 7.20
1253 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 7.20
1253 652279 ด.ญ. กันต์รพี โม้ดา ป.5 7.20
1253 650283 ด.ช. นฤเทพ สุขโสภี ป.5 7.20
1253 651146 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.6 7.20
1253 652996 ด.ช. พัชระพล วิริยะสมบัติ ป.5 7.20
1253 650645 ด.ญ. พิชชาพร สุขใจ ป.5 7.20
1253 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 7.20
1253 652694 ด.ญ. พิญญ์พัชร์ จิรบันดาลสุข ป.6 7.20
1253 652830 ด.ญ. รวิศรา เกียรติยศเจริญ ป.4 7.20
1253 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 7.20
1253 652633 ด.ญ. ณัฐกฤตา ชัยประกิจ ป.6 7.20
1253 651659 ด.ช. ชยพัทธ์ เคนศรี ป.6 7.20
1253 653009 ด.ช. นนทพัทธ์ เสมศรี ป.5 7.20
1253 651620 ด.ช. ณัฏฐ์วรันธร วิเศษอักษร ป.5 7.20
1253 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 7.20
1253 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 7.20
1253 651523 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.6 7.20
1253 652936 ด.ช. ญาณกวี อินพลับ ป.6 7.20
1253 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 7.20
1253 652739 ด.ญ. สริตา บุญเติม ป.5 7.20
1253 650345 ด.ช. พัทธนันท์ สุวรรณรัศมี ป.6 7.20
1253 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 7.20
1253 651815 ด.ช. เสกฐวุฒิ ศรีพุฒ ป.6 7.20
1253 650309 ด.ญ. เมธปิยา อุดมทัศนีย์ ป.5 7.20
1253 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 7.20
1253 650119 ด.ช. อัยยวัฒน์ สว่างสินธุ์ ป.4 7.20
1253 652625 ด.ช. วริทธิ์ อึ้งจงเจตน์ ป.5 7.20
1253 650293 ด.ช. ธันศธรณ์ เหรียญมณี ป.6 7.20
1253 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 7.20
1253 651398 ด.ญ. กมลพร หลิน ป.6 7.20
1253 651293 ด.ญ. ประกายแก้ว ใจสำคัญ ป.5 7.20
1253 652362 ด.ช. กันตพัฒน์ โชติธันยพัฒน์ ป.6 7.20
1253 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 7.20
1253 650513 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.6 7.20
1253 652384 ด.ญ. ธมนวรรณ ประถมวงษ์ ป.5 7.20
1253 652540 ด.ช. ศุภฤกษ์ ทองดี ป.5 7.20
1253 651835 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.6 7.20
1253 652217 ด.ช. พีระวิชย์ ขุนทอง ป.6 7.20
1253 652224 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ระบิลทศพร ป.6 7.20
1253 652815 ด.ญ. เพชรลดา สุขเสมอ ป.5 7.20
1253 650664 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.6 7.20
1253 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 7.20
1253 652103 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.6 7.20
1253 652836 ด.ช. ชิติพัทธ์ ช้อนแก้ว ป.6 7.20
1253 651170 ด.ญ. จินฏะนาภา จันทวี ป.5 7.20
1253 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 7.20
1253 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 7.20
1253 652024 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.6 7.20
1253 651297 ด.ญ. ลฎาภา วิชัยโย ป.5 7.20
1253 650975 ด.ญ. กณิษา จำปาทิพย์ ป.6 7.20
1253 652251 ด.ช. ชัชกุล อาภานุรังษี ป.6 7.20
1253 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 7.20
1371 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 6.40
1371 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 6.40
1371 652134 ด.ช. ปภิณวิช จิรภัทรสิทธา ป.6 6.40
1371 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 6.40
1371 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 6.40
1371 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 6.40
1371 652857 ด.ช. รพีพงษ์ ตั้งจิตเจริญ ป.6 6.40
1371 651788 ด.ช. ภิเศกสินธุ์ นิยมธรรมกิจ ป.6 6.40
1371 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 6.40
1371 652537 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.5 6.40
1371 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 6.40
1371 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 6.40
1371 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 6.40
1371 652263 ด.ญ. ณฐิตา สินสุวรรณ ป.4 6.40
1371 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 6.40
1371 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 6.40
1371 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 6.40
1371 650953 ด.ช. สิรภพ คงคาวิทูร ป.6 6.40
1371 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 6.40
1371 651848 ด.ช. ธนภัทร เทียนถาวร ป.6 6.40
1371 651841 ด.ช. ธีร์ดนัย เจริญสุขศิริ ป.5 6.40
1371 651094 ด.ญ. ชยพัทธ์ กรกิจสุวรรณ ป.5 6.40
1371 651980 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.6 6.40
1371 652647 ด.ญ. ณัฐภัสสร เสนากัสป์ ป.6 6.40
1371 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 6.40
1371 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 6.40
1371 650861 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.6 6.40
1371 651158 ด.ญ. สุวิชาดา คำจีน ป.6 6.40
1371 652003 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ป.5 6.40
1371 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 6.40
1371 650723 ด.ช. ศรัณภัสร์ มากเกตุ ป.6 6.40
1371 652025 ด.ช. วรวรรธน์ สุคนธะตามร์ ป.6 6.40
1371 650944 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.6 6.40
1371 652529 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.5 6.40
1371 652244 ด.ช. ชูเดช ชิงช่วงชัย ป.4 6.40
1371 652508 ด.ช. ณฐวัฒน์ ชูดวง ป.6 6.40
1371 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 6.40
1371 651015 ด.ช. ธชนัฐ สิริกุลพิบูลย์ ป.6 6.40
1371 651492 ด.ช. ณภัทร ตากมัจฉา ป.5 6.40
1371 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 6.40
1371 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 6.40
1371 651458 ด.ญ. ณิพพิชฌน์ เกียรติศิริ ป.5 6.40
1371 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 6.40
1371 652952 ด.ช. ภากร หงษ์หิรัญเรือง ป.6 6.40
1371 650161 ด.ช. กิตติ์กวิน ตั้งเกียรติตระกูล ป.6 6.40
1371 651786 ด.ช. ชุติพนธ์ สุขกาย ป.5 6.40
1371 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 6.40
1371 650674 ด.ญ. ชีม ภูมิสิงหราช ป.4 6.40
1371 651290 ด.ญ. ขวัญช้าว ชิดใจ ป.5 6.40
1371 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 6.40
1371 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 6.40
1371 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 6.40
1371 650499 ด.ช. อชิรวิชญ์ ปิยะสัจจบูลย์ ป.5 6.40
1371 650019 ด.ญ. สิริรัตน์ บุญปาลิต ป.6 6.40
1371 652179 ด.ช. คณิศร พุฒพินิจ ป.6 6.40
1371 652972 ด.ช. กฤษตฤณ อินทร์แจ้ง ป.4 6.40
1371 651732 ด.ญ. ปาณิสรา วงศ์ใหญ่ ป.5 6.40
1371 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 6.40
1371 651627 ด.ญ. มินทร์ลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.4 6.40
1371 653030 ด.ญ. จินดาภร ทองคำ ป.6 6.40
1371 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 6.40
1371 652042 ด.ช. นราวิชญ์ เตจะมา ป.5 6.40
1371 651870 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.6 6.40
1371 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 6.40
1371 651048 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.6 6.40
1371 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 6.40
1371 650150 ด.ช. ธีรโชติ ยงวานิชจิต ป.5 6.40
1371 653008 ด.ช. ภัทรดนัย ยอดนารี ป.6 6.40
1371 651017 ด.ช. กันตพล สันติรัตนโชติ ป.5 6.40
1371 651202 ด.ช. อัครวรรธน์ พุฒแก้ว ป.6 6.40
1371 652276 ด.ช. ธนเทพ สุบรรณ์ ป.5 6.40
1371 650306 ด.ญ. วรภร รักทอง ป.4 6.40
1371 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 6.40
1371 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 6.40
1371 652484 ด.ช. พสิษฐ์ อัญมณีเจริญ ป.5 6.40
1371 653020 ด.ช. ธาดาดล ผลจันทร์ ป.6 6.40
1371 650224 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.6 6.40
1371 652817 ด.ญ. ปุญญาภา เลิศสถาพรสุข ป.6 6.40
1371 652494 ด.ช. ณฐกร พวงสวัสดิ์ ป.6 6.40
1371 652563 ด.ญ. พาขวัญ จิระนภากุลวัฒน์ ป.4 6.40
1371 653038 ด.ช. กันต์กวี มรกฎ ป.5 6.40
1371 653005 ด.ช. พลากร ปัญญาวรากร ป.5 6.40
1371 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 6.40
1371 651133 ด.ญ. ศิศิรา พวงสำลี ป.6 6.40
1371 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 6.40
1371 650591 ด.ญ. ปัณฑ์ชนิต ไชยเหมวงศ์ ป.6 6.40
1371 652999 ด.ช. ยุทธศาสตร์ เทพศรี ป.6 6.40
1371 650924 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.6 6.40
1371 652812 ด.ญ. ศุภิสรา ทองปอน ป.5 6.40
1371 650313 ด.ญ. ฐิติยาพร อยู่สุข ป.6 6.40
1371 652775 ด.ช. พลรวิกศ ตุงคะบรรหาร ป.6 6.40
1371 650496 ด.ช. ธนยศ พวงจิตต์ ป.5 6.40
1371 652902 ด.ญ. ชนมน จีตนิยม ป.6 6.40
1371 651720 ด.ญ. รณิชาธร ลำเจียกเทศ ป.6 6.40
1371 652958 ด.ช. ณวิชญ์ อัตนโถ ป.5 6.40
1371 650287 ด.ช. วรวีร์ ณัฐมหาธนานันท์ ป.6 6.40
1371 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 6.40
1371 651309 ด.ญ. ธันยพร คำแสน ป.5 6.40
1371 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 6.40
1371 651466 ด.ญ. อาทิตยา เสมารัตน์ ป.6 6.40
1471 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 5.60
1471 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 5.60
1471 652027 ด.ช. วชิรวิทย์ สุคนธะตามร์ ป.4 5.60
1471 651955 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.6 5.60
1471 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 5.60
1471 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 5.60
1471 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 5.60
1471 652592 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.5 5.60
1471 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 5.60
1471 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 5.60
1471 650736 ด.ญ. ชนมน ศรารัชต์ ป.5 5.60
1471 651933 ด.ช. ธนวิชญ์ จรุงเรืองเกียรติ ป.5 5.60
1471 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 5.60
1471 651107 ด.ช. อิทธิมนตร์ บัวจำรัส ป.6 5.60
1471 651703 ด.ช. วชิรวิทย์ เชิดฉันท์ ป.6 5.60
1471 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 5.60
1471 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 5.60
1471 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 5.60
1471 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 5.60
1471 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 5.60
1471 652311 ด.ช. ณภัทร ดีคำ ป.5 5.60
1471 652521 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.4 5.60
1471 651174 ด.ช. ศิรวัฒน์ มาพิบูลย์ ป.4 5.60
1471 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 5.60
1471 652840 ด.ญ. พรนภัส สุขพูน ป.6 5.60
1471 652183 ด.ญ. วรภร ดำสี ป.6 5.60
1471 652272 ด.ญ. พิมมาดา จินตนการ ป.5 5.60
1471 652649 ด.ช. ณพสิทธิ์ ลิพลธา ป.4 5.60
1471 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 5.60
1471 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 5.60
1471 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 5.60
1471 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 5.60
1471 650444 ด.ญ. ปารัชชฎา ชวาลรติกุล ป.4 5.60
1471 652814 ด.ช. พลภัทร สุวัฑฒนา ป.4 5.60
1471 651138 ด.ญ. นาถลดา ทองพันชั่ง ป.5 5.60
1471 651858 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.6 5.60
1471 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 5.60
1471 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 5.60
1471 652564 ด.ญ. ธาราทิพย์ ทนงศักดิ์ ป.5 5.60
1471 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 5.60
1471 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 5.60
1471 652117 ด.ญ. พิชามญชุ์ ยิ้มอำนวย ป.5 5.60
1471 651067 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.6 5.60
1471 650010 ด.ญ. สุพิชชา ไทยรัตน์ ป.6 5.60
1471 651248 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.6 5.60
1471 652185 ด.ช. ปุญญะ ชินวิกรานต์ ป.6 5.60
1471 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 5.60
1471 652046 ด.ญ. ณิชนันทน์ พันธุ์สถิตย์วงศ์ ป.6 5.60
1471 651912 ด.ญ. กฤติญา ชวเลิศสกุล ป.4 5.60
1471 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 5.60
1471 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 5.60
1471 650277 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.6 5.60
1471 650866 ด.ช. พิภูวิศร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 5.60
1471 651998 ด.ช. นรบดี อาจกล้า ป.5 5.60
1471 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 5.60
1471 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 5.60
1471 650724 ด.ญ. พัชญ์พิดา ขำสา ป.6 5.60
1471 650273 ด.ช. พากร ดุลยนนท์ ป.5 5.60
1471 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 5.60
1471 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 5.60
1471 651601 ด.ญ. ณัฐธนันท์ จันทร์บัว ป.6 5.60
1471 650618 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีนรวรรธน์ ป.6 5.60
1471 650434 ด.ช. ธนิกวินทว์ ฤกษ์สมสุนัย ป.4 5.60
1471 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 5.60
1471 651676 ด.ญ. สุรัชนา ลิ้มอรุโณทัย ป.5 5.60
1471 650491 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.6 5.60
1471 651739 ด.ช. นราวิชญ์ จิรอาภากุล ป.6 5.60
1471 651623 ด.ญ. ไอรินลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.5 5.60
1471 652732 ด.ญ. ไอลดา สังวรวงษ์พนา ป.5 5.60
1471 652314 ด.ญ. พรประภา กมลเดชเดชา ป.6 5.60
1471 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 5.60
1471 652501 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.6 5.60
1471 651420 ด.ช. พีรวิชญ์ บัวคลี่ใบ ป.6 5.60
1471 651782 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.5 5.60
1471 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 5.60
1471 650226 ด.ช. พาวิณส์ ธนวินท์ ป.5 5.60
1471 650824 ด.ช. สุรเศรษฐ์ พึ่งประชา ป.4 5.60
1548 651382 ด.ช. ฐิติวัชร์ คชชา ป.6 4.80
1548 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 4.80
1548 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 4.80
1548 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 4.80
1548 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 4.80
1548 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 4.80
1548 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 4.80
1548 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 4.80
1548 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 4.80
1548 652219 ด.ญ. ณฐมน คงจันทร์ ป.6 4.80
1548 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 4.80
1548 652880 ด.ญ. ฉัตร์นลิน ณัทสิริสิรภัทร ป.5 4.80
1548 652467 ด.ช. วชิรวิทย์ ขจรวิถีจิตต์ ป.6 4.80
1548 650267 ด.ช. ธราธิป ธำรงศักดิ์สุวิทย์ ป.5 4.80
1548 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 4.80
1548 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 4.80
1548 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 4.80
1548 650687 ด.ช. กิตตินันท์ สว่างเพชร ป.6 4.80
1548 652182 ด.ญ. วรรณฤดี สกุลแพทย์ ป.6 4.80
1548 650750 ด.ช. รณกร ด่านไทยนำ ป.6 4.80
1548 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 4.80
1548 652490 ด.ญ. ปพิชญา เขาถ้ำทอง ป.6 4.80
1548 652903 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.6 4.80
1548 650754 ด.ช. สุธีรัชต์ สุธรรมพิทักษ์ ป.5 4.80
1548 650316 ด.ญ. รินลดา เติมบริรักษ์ ป.5 4.80
1548 652204 ด.ช. เพชร จันทร์ศรีบุตร ป.6 4.80
1548 651600 ด.ญ. อณัญญา สินประเสริฐ ป.6 4.80
1548 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 4.80
1548 652014 ด.ช. ปณทัต พงศ์หริณ ป.4 4.80
1548 651715 ด.ช. ณัฐภูมิ มะลิเรือง ป.6 4.80
1548 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 4.80
1548 651826 ด.ช. ชวินธร เจริญราษฎร์ ป.5 4.80
1548 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 4.80
1548 651358 ด.ญ. ฐิตารีย์ มะลิรัตน์ ป.5 4.80
1548 652344 ด.ญ. สิลฎา ชัยรักษา ป.6 4.80
1548 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 4.80
1548 650919 ด.ญ. นลินดา สุขศิวกร ป.5 4.80
1548 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 4.80
1548 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 4.80
1548 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 4.80
1548 650024 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.6 4.80
1548 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 4.80
1548 651954 ด.ญ. อาคีรา ตระการรุ่งโรจน์ ป.5 4.80
1548 651036 ด.ช. คริษฐ์ ลี่ ป.4 4.80
1548 651518 ด.ช. กิตติพศ มุกดาหาญ ป.6 4.80
1548 651495 ด.ญ. พาขวัญ อัครพิพัฒน์กุล ป.4 4.80
1594 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 4.00
1594 652147 ด.ญ. ธณิชา ศรีสุตา ป.6 4.00
1594 650364 ด.ช. กฤชวริทธิ์ งามเลิศประเสริฐ ป.6 4.00
1594 652627 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.5 4.00
1594 650607 ด.ญ. มนัญชยา สุกใส ป.4 4.00
1594 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 4.00
1594 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 4.00
1594 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 4.00
1594 651160 ด.ญ. วริศรา คำจีน ป.4 4.00
1594 651993 ด.ช. ปริญญ์ อุ้ยนิรันดรกุล ป.5 4.00
1594 652904 ด.ช. พงศ์ภัทร วัฒนสุข ป.6 4.00
1594 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 4.00
1594 651543 ด.ญ. สุพิชชา ไชยอิ่นคำ ป.5 4.00
1594 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 4.00
1594 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 4.00
1594 650548 ด.ช. ทรัพย์ทวี ยศพริ้งพันธ์ ป.6 4.00
1594 652973 ด.ญ. ญาณิศา จันทร์มั่งคั่ง ป.5 4.00
1594 652378 ด.ญ. ณหทัย วลัยพัชรา ป.6 4.00
1594 652680 ด.ช. ณราวิชญ์ ผูกมณีคง ป.5 4.00
1594 652102 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เสาวภาคย์ภูษิต ป.4 4.00
1594 651197 ด.ช. ศตายุ จินเลิศ ป.6 4.00
1594 652144 ด.ช. คณาธิป จันใด ป.5 4.00
1594 651790 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.6 4.00
1594 651210 ด.ช. ภนัษ เล่งเวหาสถิต ป.5 4.00
1594 652846 ด.ญ. รังสิมาพร อินทวิสัย ป.5 4.00
1594 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 4.00
1594 652284 ด.ญ. รชตพรรณ โพธิ์น้อย ป.6 4.00
1594 651370 ด.ช. อาชวิน เกียรตินิมิตรา ป.6 4.00
1594 652322 ด.ญ. จิรภัทร โพธิ์สุวรรณ์ ป.5 4.00
1594 652391 ด.ญ. อินทิรา พงษ์ยิ้ม ป.6 4.00
1594 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 4.00
1594 652932 ด.ญ. ณิชนิตา แพระบำ ป.5 4.00
1594 652039 ด.ช. แทนไท สินทนะโยธิน ป.5 4.00
1594 652240 ด.ญ. สราวดี คำมอญ ป.6 4.00
1594 651164 ด.ญ. จินตภา กิตติวัฒนางกูร ป.6 4.00
1629 650945 ด.ช. ปฐมชัย ศรีเจริญ ป.6 3.20
1629 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 3.20
1629 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 3.20
1629 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 3.20
1629 650040 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา วรจิตวรรณากุล ป.6 3.20
1629 652805 ด.ช. อัฑฒกร มงคลคี ป.6 3.20
1629 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 3.20
1629 650374 ด.ช. ปัณณทัต นาคสวัสดิ์ ป.5 3.20
1629 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 3.20
1629 651538 ด.ญ. ฐิติรัตน์ กันทอง ป.4 3.20
1629 650495 ด.ช. ณัฐนิติ เหมือนสุดใจ ป.5 3.20
1629 652305 ด.ช. คทาธร พุทธรักษา ป.4 3.20
1629 651083 ด.ช. สรวุฒ สังข์ทอง ป.6 3.20
1629 650923 ด.ญ. ปทิตตา นาสิงคาร ป.5 3.20
1629 651451 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา มณฑาทอง ป.4 3.20
1629 652312 ด.ญ. ชัญญาภัค ธัญญะเจริญ ป.4 3.20
1629 652452 ด.ญ. สลิล อัชชะ ป.4 3.20
1629 652216 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.5 3.20
1629 650896 ด.ช. ปัญญากร ปัญญาดี ป.6 3.20
1629 650135 ด.ช. ชนนท์ หวังสมบูรณ์ศิริ ป.5 3.20
1629 650105 ด.ญ. จิณณ์ณิชา ตั่นทรัพย์สิน ป.5 3.20
1629 650094 ด.ช. ศุทธิศิษฏ์ บัววิรัตน์ ป.5 3.20
1629 652800 ด.ญ. บุณณดา สุ่มศรีสุวรรณ ป.4 3.20
1652 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 2.40
1652 651989 ด.ช. นิพพิชฌน์ ก๋อยสุวรณ ป.6 2.40
1652 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 2.40
1652 652882 ด.ญ. ณัฎฐ์กานต์ อภิสิทธิ์ ป.5 2.40
1652 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 2.40
1652 651814 ด.ช. กตัญญ์วัฒน์ ศรีสมโชติ ป.4 2.40
1652 652833 ด.ญ. กัญญณัฐ กฤษณวรรณ ป.6 2.40
1652 651517 ด.ช. ภิรกฤต เชาว์ภัทรเดชา ป.5 2.40
1660 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 0.80
1660 651058 ด.ญ. ณุตรา มหาสิงห์ ป.4 0.80
1662 651224 ด.ญ. วชิรญาณ์ สิริปัญญาวิทย์ ป.6 0.00
1662 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 0.00
1662 651410 ด.ญ. นรัมภา เลิศนุวัฒน์ ป.5 0.00
1662 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 0.00
1662 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 0.00
1662 650021 ด.ญ. ณิชนันทน์ อ ป.4 0.00
1662 650008 ด.ญ. วฤณภา ศักดาบูรณโภคิน ป.6 0.00
1662 650078 ด.ช. ศตพงศ์ ปัทมโยธิน ป.4 0.00
1662 650117 ด.ช. ปิติ ธรรมโกวิท ป.6 0.00
1662 650209 ด.ช. ยศวินช์ เรืองสรรงามสิริ ป.5 0.00
1662 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 0.00
1662 650260 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.6 0.00
1662 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 0.00
1662 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 0.00
1662 650488 ด.ญ. ณัฐษา ฐิติรัตน์สานนท์ ป.6 0.00
1662 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 0.00
1662 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 0.00
1662 650465 ด.ช. ศิษฐวัชร โพยมรัตน์ ป.4 0.00
1662 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 0.00
1662 650532 ด.ญ. พรวรินท์ วันขวา ป.6 0.00
1662 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 0.00
1662 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 0.00
1662 650635 ด.ช. มรุเดช สงสุรินทร์ ป.5 0.00
1662 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 0.00
1662 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 0.00
1662 650783 ด.ช. คุณานันต์ สุขสุวานนท์ ป.6 0.00
1662 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 0.00
1662 650535 ด.ช. ปัญญา จิตทรงบุญ ป.6 0.00
1662 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 0.00
1662 650882 ด.ญ. ภคมน สโกฟิวด์ ป.4 0.00
1662 650913 ด.ญ. พิรุณา สุขศิวกร ป.6 0.00
1662 650798 ด.ช. พัฒนภัทร วิสัชนา ป.6 0.00
1662 650931 ด.ญ. Vinitara Satitviriyakul ป.6 0.00
1662 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 0.00
1662 650987 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.6 0.00
1662 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 0.00
1662 651086 ด.ช. ภูริช ทองเจียว ป.6 0.00
1662 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 0.00
1662 650930 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.6 0.00
1662 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 0.00
1662 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 0.00
1662 651178 ด.ญ. ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข์ ป.6 0.00
1662 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 0.00
1662 650918 ด.ช. วินทวิชญ์ เจนบุญไทย ป.6 0.00
1662 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 0.00
1662 650719 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.6 0.00
1662 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 0.00
1662 651274 ด.ช. ภูธีธัช สุดเสียง ป.4 0.00
1662 651215 ด.ญ. ปริณดา ทางธรรม ป.6 0.00
1662 651457 ด.ช. จาวา บุรพัฒน์ ซาโมดรา ป.6 0.00
1662 651447 ด.ญ. หรศิชาดา ศรีจามร ป.6 0.00
1662 651444 ด.ช. ธนกร ชิตาพนารักษ์ ป.6 0.00
1662 651431 ด.ญ. กวิสรา พิกุลทอง ป.6 0.00
1662 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 0.00
1662 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 0.00
1662 651453 ด.ช. ปัณณวิชญ์ พัชรากิตติ ป.6 0.00
1662 651566 ด.ช. ณัฐดนัย นาคคำ ป.6 0.00
1662 651545 ด.ช. กันตพงศ์ พุทโธ ป.6 0.00
1662 651568 ด.ช. ธีม ธีระนิติกุล ป.6 0.00
1662 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 0.00
1662 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 0.00
1662 651549 ด.ช. กันตณัฐ ชินสุวรรณพานิช ป.4 0.00
1662 651645 ด.ญ. ปาณิสรา ว่องเมธากุล ป.6 0.00
1662 651683 ด.ญ. ปานรดา ศิริวัฒน์ ป.6 0.00
1662 650773 ด.ญ. แพรวา สินสิริสกุล ป.6 0.00
1662 651619 ด.ช. ลิขิตเทพ ศรีเมธารักษ์ ป.6 0.00
1662 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 0.00
1662 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 0.00
1662 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 0.00
1662 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 0.00
1662 651589 ด.ช. ติณณภพ สุวรรณคำ ป.6 0.00
1662 651612 ด.ญ. พรหมพิชญาภา หลีกภัย ป.5 0.00
1662 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 0.00
1662 651388 ด.ช. วรานนท์ ธงงาม ป.5 0.00
1662 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 0.00
1662 651829 ด.ช. เกียรติกวิน ศรีบุญเรือง ป.6 0.00
1662 651759 ด.ญ. ภูษณิศา จ้อยปาน ป.6 0.00
1662 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 0.00
1662 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 0.00
1662 651710 ด.ญ. ปริยากร เพ็งมีศรี ป.6 0.00
1662 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 0.00
1662 652015 ด.ช. สถิตย์พร เกชาคุปต์ ป.5 0.00
1662 652035 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีคำมี ป.6 0.00
1662 650672 ด.ญ. ณภัทร คุณารักษ์ ป.5 0.00
1662 652087 ด.ช. กิตติพัศ เจนอักษรกุล ป.6 0.00
1662 651616 ด.ช. ณพล เวียงสมุทร ป.6 0.00
1662 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 0.00
1662 651615 ด.ญ. ธนสมณ ตั้งธนะพงศ์ ป.6 0.00
1662 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 0.00
1662 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 0.00
1662 652223 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ คงนุ่ม ป.6 0.00
1662 651928 ด.ญ. วรัญญา มีรสล้ำ ป.6 0.00
1662 652352 ด.ญ. จิรัชญา เผ่าอ้าย ป.5 0.00
1662 652388 ด.ช. โอม ซิงห์ ป.6 0.00
1662 652200 ด.ญ. หทัยกาญจน์ บ่อไทย ป.6 0.00
1662 652440 ด.ช. ธนวัฒน์ พินธุทอง ป.6 0.00
1662 652264 ด.ช. อัศวิน ตันสิน ป.6 0.00
1662 652524 ด.ช. อัสนา วรรณทิม ป.5 0.00
1662 652635 ด.ช. สิปปภณ อรุณโรจน์ ป.5 0.00
1662 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 0.00
1662 651330 ด.ช. ณัฐวรรธน์ พรหมทองนุ้ย ป.5 0.00
1662 650590 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.6 0.00
1662 650700 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ แก้วกาหลง ป.6 0.00
1662 652718 ด.ญ. พิมพ์นารา ชมาธิวรกูล ป.6 0.00
1662 652737 ด.ช. เกริกวิท พรหมจันทะ ป.6 0.00
1662 652665 ด.ญ. ริญญารัศมิ์ อารมณ์รัตน์ ป.5 0.00
1662 652658 ด.ญ. ธนสิตา อุดมศรี ป.6 0.00
1662 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 0.00
1662 652288 ด.ญ. กมลพรรณ เเทนวิสุทธิ์ ป.6 0.00
1662 652962 ด.ช. ภัทรภูมิ ชื่นชอบ ป.6 0.00
1662 652855 ด.ช. ริว ธนะติวะกุล ป.4 0.00
1662 652947 ด.ช. พีรวัส ใคร้มุก ป.5 0.00
1662 652786 ด.ญ. ปาณิสรา พันธ์พฤกษ์โอชา ป.6 0.00
1662 653018 ด.ญ. กันต์กมล จุลสำลี ป.6 0.00
1662 652977 ด.ญ. ญาณิศา อรามรุณ ป.6 0.00
1662 653015 ด.ญ. กนกวรรณ บริวงษ์ ป.6 0.00
1662 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 0.00
1662 652548 ด.ช. กรวิชญ์ สุนทรา ป.6 0.00
1662 652944 ด.ช. ฤชุภัทร แก้วลาย ป.6 0.00
1662 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 0.00