เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.4

วิชาภาษาไทย

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาไทย
(20 คะแนน)
1 650857 ด.ญ. กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ ป.4 12.00
2 651758 ด.ช. รัชชานนท์ อภิชนบุตร ป.4 11.20
2 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 11.20
4 652027 ด.ช. วชิรวิทย์ สุคนธะตามร์ ป.4 10.40
4 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 10.40
4 651730 ด.ช. ธีรวีร์ อัตต์สินทอง ป.4 10.40
4 650133 ด.ญ. เบญญาภา ศรีสว่าง ป.4 10.40
4 650607 ด.ญ. มนัญชยา สุกใส ป.4 10.40
4 652994 ด.ช. อิศรา เนตรรักษ์ ป.4 10.40
10 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 9.60
10 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 9.60
10 652263 ด.ญ. ณฐิตา สินสุวรรณ ป.4 9.60
10 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 9.60
10 652691 ด.ญ. อุษามณี ชูศรีธนวรรธน์ ป.4 9.60
10 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 9.60
10 651174 ด.ช. ศิรวัฒน์ มาพิบูลย์ ป.4 9.60
10 652814 ด.ช. พลภัทร สุวัฑฒนา ป.4 9.60
18 651756 ด.ญ. อัยรดา สุวรรณพฤกษ์ ป.4 8.80
18 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 8.80
18 650858 ด.ญ. ณัฐกฤตา ทองดี ป.4 8.80
18 652320 ด.ช. ยูจีน ตัน ป.4 8.80
18 650610 ด.ช. กิตินัทธ์ ฉัตรบูรภานันท์ ป.4 8.80
18 652193 ด.ช. คุณกร นิลเปล่งแสง ป.4 8.80
18 650786 ด.ญ. ปุณญาดา เลิศทองมี ป.4 8.80
18 651852 ด.ช. พิชญภูมิ บุตรวงศ์โสภา ป.4 8.80
18 650674 ด.ญ. ชีม ภูมิสิงหราช ป.4 8.80
18 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 8.80
28 652888 ด.ช. ธาวิญ อินทพรต ป.4 8.00
28 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 8.00
28 651376 ด.ช. ปิธิพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ป.4 8.00
28 650479 ด.ญ. ฟ้าใส หลักเมือง ป.4 8.00
28 652763 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ทรัพย์กรกุล ป.4 8.00
28 652649 ด.ช. ณพสิทธิ์ ลิพลธา ป.4 8.00
28 652830 ด.ญ. รวิศรา เกียรติยศเจริญ ป.4 8.00
28 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 8.00
28 651627 ด.ญ. มินทร์ลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.4 8.00
28 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 8.00
38 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 7.20
38 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 7.20
38 651912 ด.ญ. กฤติญา ชวเลิศสกุล ป.4 7.20
38 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 7.20
38 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 7.20
38 650434 ด.ช. ธนิกวินทว์ ฤกษ์สมสุนัย ป.4 7.20
38 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 7.20
45 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 6.40
45 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 6.40
45 650419 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.4 6.40
45 652873 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.4 6.40
45 650484 ด.ญ. รวิภา ตั้งตรงกิจเจริญ ป.4 6.40
45 652044 ด.ญ. วรณัน ดำสี ป.4 6.40
45 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 6.40
45 652847 ด.ช. กวิณปภัสสร์ เลือดไทย ป.4 6.40
45 650119 ด.ช. อัยยวัฒน์ สว่างสินธุ์ ป.4 6.40
45 652014 ด.ช. ปณทัต พงศ์หริณ ป.4 6.40
45 652102 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เสาวภาคย์ภูษิต ป.4 6.40
45 652305 ด.ช. คทาธร พุทธรักษา ป.4 6.40
45 651036 ด.ช. คริษฐ์ ลี่ ป.4 6.40
58 650444 ด.ญ. ปารัชชฎา ชวาลรติกุล ป.4 5.60
58 651395 ด.ช. ผลิธรรม มีสุข ป.4 5.60
58 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 5.60
58 652972 ด.ช. กฤษตฤณ อินทร์แจ้ง ป.4 5.60
58 650336 ด.ญ. ศิริณ ละอองศรี ป.4 5.60
58 650306 ด.ญ. วรภร รักทอง ป.4 5.60
58 651538 ด.ญ. ฐิติรัตน์ กันทอง ป.4 5.60
58 651451 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา มณฑาทอง ป.4 5.60
58 651495 ด.ญ. พาขวัญ อัครพิพัฒน์กุล ป.4 5.60
58 652452 ด.ญ. สลิล อัชชะ ป.4 5.60
68 652244 ด.ช. ชูเดช ชิงช่วงชัย ป.4 4.80
68 652521 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.4 4.80
68 651381 ด.ญ. ธีร์วรา โล้วมั่นคง ป.4 4.80
68 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 4.80
68 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 4.80
68 652881 ด.ช. อชิรวัชร์ จิตเจริญปรนันท์ ป.4 4.80
68 652563 ด.ญ. พาขวัญ จิระนภากุลวัฒน์ ป.4 4.80
68 650912 ด.ญ. จิรัญญา เบญจสัตย์กุล ป.4 4.80
68 651058 ด.ญ. ณุตรา มหาสิงห์ ป.4 4.80
77 650653 ด.ช. ณภัทร พิมพ์กลาง ป.4 4.00
77 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 4.00
77 651160 ด.ญ. วริศรา คำจีน ป.4 4.00
77 651814 ด.ช. กตัญญ์วัฒน์ ศรีสมโชติ ป.4 4.00
77 652312 ด.ญ. ชัญญาภัค ธัญญะเจริญ ป.4 4.00
82 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 3.20
82 650824 ด.ช. สุรเศรษฐ์ พึ่งประชา ป.4 3.20
84 650021 ด.ญ. ณิชนันทน์ อ ป.4 0.00
84 650078 ด.ช. ศตพงศ์ ปัทมโยธิน ป.4 0.00
84 650465 ด.ช. ศิษฐวัชร โพยมรัตน์ ป.4 0.00
84 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 0.00
84 650882 ด.ญ. ภคมน สโกฟิวด์ ป.4 0.00
84 651274 ด.ช. ภูธีธัช สุดเสียง ป.4 0.00
84 651549 ด.ช. กันตณัฐ ชินสุวรรณพานิช ป.4 0.00
84 652855 ด.ช. ริว ธนะติวะกุล ป.4 0.00
84 652800 ด.ญ. บุณณดา สุ่มศรีสุวรรณ ป.4