เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.4

วิชาภาษาไทย

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาไทย
(100 คะแนน)
1 120552 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 60.00
1 120842 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 60.00
3 120241 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 56.00
3 120288 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 56.00
3 120399 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 56.00
3 120541 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.4 56.00
3 220655 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 56.00
8 120589 ด.ช. ภูเทพ ดิลกวัฒนะคูณ ป.4 52.00
8 120607 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 52.00
8 220009 ด.ญ. ภัณฑิรา มารศรี ป.4 52.00
11 120196 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.4 48.00
11 120369 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 48.00
11 120452 ด.ญ. ปภภาภัค นิลเขียว ป.4 48.00
11 120467 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 48.00
11 120482 ด.ญ. พริฏฐา ธารสมบัติ ป.4 48.00
11 120502 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.4 48.00
11 220280 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 48.00
11 220281 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 48.00
11 220292 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.4 48.00
11 220749 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.4 48.00
11 220811 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 48.00
22 120439 ด.ช. จุมพลภัทร์ ปานนาค ป.4 44.00
22 120486 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 44.00
22 120688 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 44.00
22 120709 ด.ญ. ปุญณมาส รุ่งดำรงค์ ป.4 44.00
22 120756 ด.ช. ณัฐรัชต์ อรุณสิทธิวงศ์ ป.4 44.00
22 120840 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 44.00
22 220115 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 44.00
22 220501 ด.ช. ชยานันท์ เตรียมธนานันท์ ป.4 44.00
30 120030 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.4 40.00
30 120117 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 40.00
30 120173 ด.ช. บรรณ กุมภาพันธกุล ป.4 40.00
30 120424 ด.ช. ศตคุณ ศรีเสวก ป.4 40.00
30 120599 ด.ช. ธันยพงศ์ แสงอาทิตย์ ป.4 40.00
30 120706 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.4 40.00
30 120754 ด.ช. นิชคุณ เจริญกิจกมล ป.4 40.00
30 120831 ด.ญ. ณชชญา แสงเพชร์ ป.4 40.00
30 220038 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.4 40.00
30 220202 ด.ช. พีรวิชญ์ สุคต ป.4 40.00
30 220232 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 40.00
30 220291 ด.ช. ธีภพ เทิดนามวงศ์ ป.4 40.00
30 220543 ด.ช. บูรณ์วริทธิ์ อินทร์ขาว ป.4 40.00
43 120024 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.4 36.00
43 120190 ด.ช. กฤษณะ รื่นภาคภูมิ ป.4 36.00
43 120471 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 36.00
43 120717 ด.ช. ชุติพนธ์ พวงรอด ป.4 36.00
43 220579 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.4 36.00
43 220698 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.4 36.00
43 220758 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.4 36.00
43 220817 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.4 36.00
51 120211 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 32.00
51 120256 ด.ช. เพชรบูรณ์ วงษ์ชื่น ป.4 32.00
51 120283 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 32.00
51 120456 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 32.00
51 120483 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.4 32.00
51 120686 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 32.00
51 220010 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.4 32.00
51 220261 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.4 32.00
51 220453 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.4 32.00
60 120411 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 28.00
60 220042 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.4 28.00
60 220601 ด.ช. สุกฤษฏฺิพล นามี ป.4 28.00
60 220731 ด.ญ. จิดาภา รุ่งจิรธนานนท์ ป.4 28.00
60 220834 ด.ช. พงศธร ชินพงศ์ ป.4 28.00
65 120022 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.4 24.00
65 120349 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 24.00
65 220319 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แก้ววิจิตร ป.4 24.00
65 220465 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.4 24.00
69 120583 ด.ญ. กฤติยาณี กัดฟัก ป.4 20.00
69 120776 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 20.00
69 220416 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 20.00
69 220664 ด.ช. ณภัค วิไลชัยกุล ป.4 20.00
73 120757 ด.ญ. จารุพิชญา แย้มผล ป.4 16.00
73 220310 ด.ช. ธรรศ พรรณมณีลักษณ์ ป.4 16.00
73 220639 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 16.00