เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.5

วิชาภาษาไทย

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาไทย
(20 คะแนน)
1 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 15.20
1 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 15.20
1 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 15.20
1 651296 ด.ญ. วรวลัญช์ จูบาง ป.5 15.20
1 650580 ด.ช. พชร พริบไหว ป.5 15.20
1 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 15.20
7 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 14.40
7 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 14.40
7 650177 ด.ญ. พิชามญชุ์ พลเดช ป.5 14.40
7 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 14.40
11 651784 ด.ญ. จิดาภา ฤทธิ์หมุน ป.5 13.60
11 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 13.60
11 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 13.60
11 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 13.60
11 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 13.60
16 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 12.80
16 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 12.80
16 652428 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.5 12.80
16 651749 ด.ญ. กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร ป.5 12.80
16 652267 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล ป.5 12.80
16 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 12.80
16 652750 ด.ญ. ณิชา จงรุจินันท์ ป.5 12.80
23 652565 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.5 12.00
23 652128 ด.ญ. ปภัทร์สิริ จิระสุทัศน์ ป.5 12.00
23 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 12.00
23 650733 ด.ญ. วิธาดา อรรคสิริสถาวร ป.5 12.00
23 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 12.00
23 651003 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ เพ็งตราพันธ์ุ ป.5 12.00
23 652823 ด.ช. ณัฐนันท์ พูนลาภพาณิชย์ ป.5 12.00
23 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 12.00
23 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 12.00
23 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 12.00
23 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 12.00
23 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 12.00
23 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 12.00
23 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 12.00
23 651511 ด.ช. ธรรศ พรมศิริ ป.5 12.00
23 651006 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.5 12.00
23 650864 ด.ญ. กัณยาวีร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 12.00
23 652151 ด.ช. พร้อมบุญ สังข์สุวรรณ ป.5 12.00
23 650387 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ชุณหรัตน์ ป.5 12.00
23 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 12.00
23 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 12.00
23 650927 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ ใหม่ตัน ป.5 12.00
23 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 12.00
46 651668 ด.ญ. จอมจิตชญาน์ ทรัพย์เจริญ ป.5 11.20
46 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 11.20
46 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 11.20
46 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 11.20
46 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 11.20
46 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 11.20
46 651996 ด.ช. กานต์ ไชยมาเสรีกุล ป.5 11.20
46 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 11.20
46 650066 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สมใจ ป.5 11.20
46 650413 ด.ญ. อรอินทุ์ ก๋งอุบล ป.5 11.20
46 652257 ด.ญ. นีราวรินทร์ นรัจฉริยางกูร ป.5 11.20
46 652886 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ตันฮู้ ป.5 11.20
46 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 11.20
46 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 11.20
46 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 11.20
46 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 11.20
46 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 11.20
46 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 11.20
46 652795 ด.ญ. ภวิตา นางแย้ม ป.5 11.20
65 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 10.40
65 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 10.40
65 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 10.40
65 650472 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์แสนสุข ป.5 10.40
65 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 10.40
65 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 10.40
65 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 10.40
65 652747 ด.ช. วงศพัทธ์ วรวุฒิ ป.5 10.40
65 651817 ด.ช. ศุภกร ตันสกุล ป.5 10.40
65 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 10.40
65 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 10.40
65 650053 ด.ช. อรรถ ภูมิจิตร ป.5 10.40
65 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 10.40
65 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 10.40
65 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 10.40
65 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 10.40
65 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 10.40
65 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 10.40
65 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 10.40
65 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 10.40
65 651463 ด.ญ. ศศิณัฐ วังโสม ป.5 10.40
65 651542 ด.ช. ภูดิศ อุณอนันต์ ป.5 10.40
65 652469 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีเชาว์ ป.5 10.40
65 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 10.40
65 652697 ด.ญ. ชนัญชิตา จารุสิริสวัสดิ์ ป.5 10.40
65 651819 ด.ญ. ณปภัช อุบลรัตนสกุล ป.5 10.40
65 651458 ด.ญ. ณิพพิชฌน์ เกียรติศิริ ป.5 10.40
65 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 10.40
65 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 10.40
65 650299 ด.ญ. พรปวีณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ป.5 10.40
65 650273 ด.ช. พากร ดุลยนนท์ ป.5 10.40
96 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 9.60
96 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 9.60
96 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 9.60
96 652810 ด.ช. ภัชธฤต จิตต์จำนงค์ ป.5 9.60
96 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 9.60
96 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 9.60
96 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 9.60
96 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 9.60
96 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 9.60
96 652523 ด.ช. พรพิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ ป.5 9.60
96 652363 ด.ญ. พัชญ์พิดา วงศ์ไชยสาคร ป.5 9.60
96 652537 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.5 9.60
96 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 9.60
96 651535 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.5 9.60
96 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 9.60
96 650746 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ชัชวาลย์ ป.5 9.60
96 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 9.60
96 650736 ด.ญ. ชนมน ศรารัชต์ ป.5 9.60
96 652624 ด.ญ. ธีร์จุฑา ทัพเสนีย์ ป.5 9.60
96 651933 ด.ช. ธนวิชญ์ จรุงเรืองเกียรติ ป.5 9.60
96 651035 ด.ช. ภัตธนสันต์ เตชนะรุ่งโรจน์ ป.5 9.60
96 651094 ด.ญ. ชยพัทธ์ กรกิจสุวรรณ ป.5 9.60
96 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 9.60
96 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 9.60
96 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 9.60
96 650080 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.5 9.60
96 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 9.60
96 651540 ด.ญ. นรีรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ ป.5 9.60
96 651492 ด.ช. ณภัทร ตากมัจฉา ป.5 9.60
96 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 9.60
96 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 9.60
96 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 9.60
96 650705 ด.ญ. ขวัญชีวี เคลือบมงคล ป.5 9.60
96 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 9.60
96 650866 ด.ช. พิภูวิศร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 9.60
96 650150 ด.ช. ธีรโชติ ยงวานิชจิต ป.5 9.60
132 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 8.80
132 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 8.80
132 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 8.80
132 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 8.80
132 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 8.80
132 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 8.80
132 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 8.80
132 651519 ด.ญ. ณัฐณิชา วชิรรุ่งเรือง ป.5 8.80
132 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 8.80
132 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 8.80
132 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 8.80
132 652828 ด.ญ. ญดา ชาปัญญา ป.5 8.80
132 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 8.80
132 651272 ด.ช. ภาณุวัชร เตชะกำธรกิจ ป.5 8.80
132 651412 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง ป.5 8.80
132 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 8.80
132 650005 ด.ญ. เขมณิช ชัยยุตต์ ป.5 8.80
132 651684 ด.ญ. ณสิริ สินุธก ป.5 8.80
132 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 8.80
132 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 8.80
132 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 8.80
132 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 8.80
132 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 8.80
132 650740 ด.ช. ชนนันท์ ศรารัชต์ ป.5 8.80
132 652560 ด.ช. พชรดณัย โกมลสิงห์ ป.5 8.80
132 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 8.80
132 650138 ด.ช. ปัณณทัต คงอยู่ ป.5 8.80
132 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 8.80
132 652529 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.5 8.80
132 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 8.80
132 652085 ด.ญ. อิสริยา อภิวันทนกุล ป.5 8.80
132 652277 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.5 8.80
132 652987 ด.ญ. พิชญ์กานต์ ทองปาน ป.5 8.80
132 651138 ด.ญ. นาถลดา ทองพันชั่ง ป.5 8.80
132 650645 ด.ญ. พิชชาพร สุขใจ ป.5 8.80
132 653009 ด.ช. นนทพัทธ์ เสมศรี ป.5 8.80
132 652880 ด.ญ. ฉัตร์นลิน ณัทสิริสิรภัทร ป.5 8.80
132 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 8.80
132 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 8.80
132 651101 ด.ญ. อติกานต์ นิโครธานนท์ ป.5 8.80
132 651517 ด.ช. ภิรกฤต เชาว์ภัทรเดชา ป.5 8.80
173 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 8.00
173 652166 ด.ญ. พิชญ์สินี น้อยอินทร์วงศ์ ป.5 8.00
173 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 8.00
173 651747 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.5 8.00
173 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 8.00
173 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 8.00
173 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 8.00
173 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 8.00
173 650742 ด.ช. ชนาธิป ศรีสอาด ป.5 8.00
173 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 8.00
173 651896 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.5 8.00
173 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 8.00
173 651450 ด.ช. ศิวกรณ์ บุญหนุน ป.5 8.00
173 650559 ด.ญ. กชณา เจริญศุภนิมิตร ป.5 8.00
173 651841 ด.ช. ธีร์ดนัย เจริญสุขศิริ ป.5 8.00
173 653011 ด.ช. ธนกฤต บุญส่งธนารักษ์ ป.5 8.00
173 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 8.00
173 650940 ด.ช. ธาวิน กองมณี ป.5 8.00
173 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 8.00
173 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 8.00
173 652060 ด.ช. ธปณัฐ โมรากุล ป.5 8.00
173 650979 ด.ญ. ภัทรวดี ศักดารณรงค์ ป.5 8.00
173 651369 ด.ช. ธีธัช ชูสกุล ป.5 8.00
173 652311 ด.ช. ณภัทร ดีคำ ป.5 8.00
173 651509 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.5 8.00
173 651877 ด.ญ. ภูริชา เชาวริทธิ์ ป.5 8.00
173 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 8.00
173 651290 ด.ญ. ขวัญช้าว ชิดใจ ป.5 8.00
173 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 8.00
173 650818 ด.ญ. เตชิตา ศิริปภาโชติ ป.5 8.00
173 652042 ด.ช. นราวิชญ์ เตจะมา ป.5 8.00
173 651998 ด.ช. นรบดี อาจกล้า ป.5 8.00
173 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 8.00
173 652882 ด.ญ. ณัฎฐ์กานต์ อภิสิทธิ์ ป.5 8.00
173 652746 ด.ช. พัณณ์เดชน์ ฐิติพรรณกุล ป.5 8.00
173 652276 ด.ช. ธนเทพ สุบรรณ์ ป.5 8.00
173 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 8.00
173 651676 ด.ญ. สุรัชนา ลิ้มอรุโณทัย ป.5 8.00
173 651623 ด.ญ. ไอรินลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.5 8.00
212 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 7.20
212 652913 ด.ญ. พราวบุญ ไกรสรกุล ป.5 7.20
212 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 7.20
212 652816 ด.ช. อริยพัฒฐ์ สมสุด ป.5 7.20
212 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 7.20
212 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 7.20
212 650266 ด.ญ. อารดา เอกโองการ ป.5 7.20
212 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 7.20
212 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 7.20
212 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 7.20
212 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 7.20
212 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 7.20
212 652158 ด.ญ. นิยตา มงคลนิมิตร ป.5 7.20
212 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 7.20
212 650153 ด.ช. ปฐวี บัณฑิตกุล ป.5 7.20
212 651258 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.5 7.20
212 652003 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ป.5 7.20
212 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 7.20
212 650211 ด.ช. ณฤต ศานติวัฒน์ ป.5 7.20
212 651514 ด.ช. ภาคิน วานันท์สุข ป.5 7.20
212 651808 ด.ช. พีรพัฒน์ เขมะจารี ป.5 7.20
212 650072 ด.ญ. วิมพ์วิภา การทรัพย์เวชกิจ ป.5 7.20
212 651925 ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล ป.5 7.20
212 651786 ด.ช. ชุติพนธ์ สุขกาย ป.5 7.20
212 652279 ด.ญ. กันต์รพี โม้ดา ป.5 7.20
212 652996 ด.ช. พัชระพล วิริยะสมบัติ ป.5 7.20
212 652564 ด.ญ. ธาราทิพย์ ทนงศักดิ์ ป.5 7.20
212 652625 ด.ช. วริทธิ์ อึ้งจงเจตน์ ป.5 7.20
212 651897 ด.ช. สิริ เตลผล ป.5 7.20
212 652540 ด.ช. ศุภฤกษ์ ทองดี ป.5 7.20
212 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 7.20
212 652973 ด.ญ. ญาณิศา จันทร์มั่งคั่ง ป.5 7.20
212 651170 ด.ญ. จินฏะนาภา จันทวี ป.5 7.20
212 650495 ด.ช. ณัฐนิติ เหมือนสุดใจ ป.5 7.20
212 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 7.20
212 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 7.20
212 651954 ด.ญ. อาคีรา ตระการรุ่งโรจน์ ป.5 7.20
249 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 6.40
249 652770 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.5 6.40
249 651184 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.5 6.40
249 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 6.40
249 651512 ด.ช. บุรพล เรืองพยุงศักดิ์ ป.5 6.40
249 652192 ด.ช. รัชเดช นิลเปล่งแสง ป.5 6.40
249 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 6.40
249 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 6.40
249 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 6.40
249 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 6.40
249 650050 ด.ช. ณพัชร เลขะชัย ป.5 6.40
249 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 6.40
249 650435 ด.ช. ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ป.5 6.40
249 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 6.40
249 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 6.40
249 650623 ด.ช. วศิน ดำรงศีล ป.5 6.40
249 651359 ด.ช. เรือธง ขำละมัย ป.5 6.40
249 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 6.40
249 651392 ด.ช. เทพประสิทธิ์ เอี่ยมอำนวย ป.5 6.40
249 652940 ด.ญ. นวพร แสงจันทร์ ป.5 6.40
249 651175 ด.ญ. วิมพ์ญาดา สุขารมณ์ ป.5 6.40
249 652189 ด.ญ. สโรชภัทร์ อนุสรณ์พาณิชย์ ป.5 6.40
249 650499 ด.ช. อชิรวิชญ์ ปิยะสัจจบูลย์ ป.5 6.40
249 652870 ด.ช. ดิศกุล ศิลประดิษฐ์ ป.5 6.40
249 652117 ด.ญ. พิชามญชุ์ ยิ้มอำนวย ป.5 6.40
249 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 6.40
249 651993 ด.ช. ปริญญ์ อุ้ยนิรันดรกุล ป.5 6.40
249 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 6.40
249 652384 ด.ญ. ธมนวรรณ ประถมวงษ์ ป.5 6.40
249 650377 ด.ช. สิทธา ไพศาลทรัพย์ ป.5 6.40
249 651543 ด.ญ. สุพิชชา ไชยอิ่นคำ ป.5 6.40
249 653005 ด.ช. พลากร ปัญญาวรากร ป.5 6.40
249 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 6.40
249 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 6.40
249 651826 ด.ช. ชวินธร เจริญราษฎร์ ป.5 6.40
249 652144 ด.ช. คณาธิป จันใด ป.5 6.40
249 652732 ด.ญ. ไอลดา สังวรวงษ์พนา ป.5 6.40
249 651210 ด.ช. ภนัษ เล่งเวหาสถิต ป.5 6.40
249 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 6.40
249 651782 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.5 6.40
249 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 6.40
290 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 5.60
290 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 5.60
290 651253 ด.ญ. ปภาดา สืบปรุ ป.5 5.60
290 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 5.60
290 651400 ด.ช. ปริญ ตันสถาวีรัฐ ป.5 5.60
290 652959 ด.ช. ภคิน จูพานิชย์ ป.5 5.60
290 652559 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.5 5.60
290 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 5.60
290 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 5.60
290 651942 ด.ช. ชนันธร การะเกตุ ป.5 5.60
290 652272 ด.ญ. พิมมาดา จินตนการ ป.5 5.60
290 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 5.60
290 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 5.60
290 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 5.60
290 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 5.60
290 652474 ด.ญ. โชติกา เหล่าบุศณ์อนันต์ ป.5 5.60
290 650283 ด.ช. นฤเทพ สุขโสภี ป.5 5.60
290 651365 ด.ช. พชร ตระกูลมณีเนตร ป.5 5.60
290 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 5.60
290 652739 ด.ญ. สริตา บุญเติม ป.5 5.60
290 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 5.60
290 650309 ด.ญ. เมธปิยา อุดมทัศนีย์ ป.5 5.60
290 650823 ด.ช. บารมี รักสัตย์ ป.5 5.60
290 651293 ด.ญ. ประกายแก้ว ใจสำคัญ ป.5 5.60
290 651374 ด.ญ. กัลย์ฐิตา ชวศิริกุลฑล ป.5 5.60
290 652672 ด.ญ. รวินท์นิภา เหลืองสิริขจร ป.5 5.60
290 653038 ด.ช. กันต์กวี มรกฎ ป.5 5.60
290 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 5.60
290 650316 ด.ญ. รินลดา เติมบริรักษ์ ป.5 5.60
290 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 5.60
290 650374 ด.ช. ปัณณทัต นาคสวัสดิ์ ป.5 5.60
290 650574 ด.ช. ณกรณ์ ธรรมโชติ ป.5 5.60
290 652812 ด.ญ. ศุภิสรา ทองปอน ป.5 5.60
290 651358 ด.ญ. ฐิตารีย์ มะลิรัตน์ ป.5 5.60
290 651309 ด.ญ. ธันยพร คำแสน ป.5 5.60
290 652846 ด.ญ. รังสิมาพร อินทวิสัย ป.5 5.60
290 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 5.60
290 650135 ด.ช. ชนนท์ หวังสมบูรณ์ศิริ ป.5 5.60
328 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 4.80
328 652592 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.5 4.80
328 650245 ด.ญ. สุพัชร์ภรณ์ ประดิษฐสอน ป.5 4.80
328 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 4.80
328 652058 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.5 4.80
328 651255 ด.ญ. กฤตญาดา ศิริมังคะลา ป.5 4.80
328 650911 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.5 4.80
328 650928 ด.ช. ทีฆณัฏฐ์ แตงตาด ป.5 4.80
328 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 4.80
328 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 4.80
328 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 4.80
328 651620 ด.ช. ณัฏฐ์วรันธร วิเศษอักษร ป.5 4.80
328 651732 ด.ญ. ปาณิสรา วงศ์ใหญ่ ป.5 4.80
328 650494 ด.ช. ภาวี พฤฒิวรกุลชัย ป.5 4.80
328 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 4.80
328 651017 ด.ช. กันตพล สันติรัตนโชติ ป.5 4.80
328 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 4.80
328 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 4.80
328 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 4.80
328 652815 ด.ญ. เพชรลดา สุขเสมอ ป.5 4.80
328 651121 ด.ช. อนพัชร เพ็งยอด ป.5 4.80
328 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 4.80
328 651183 ด.ญ. ณภัทธิรา มะณีแสง ป.5 4.80
328 650496 ด.ช. ธนยศ พวงจิตต์ ป.5 4.80
328 652188 ด.ญ. กานต์ชุดา กฤษฎาอริยชน ป.5 4.80
328 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 4.80
328 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 4.80
328 652322 ด.ญ. จิรภัทร โพธิ์สุวรรณ์ ป.5 4.80
328 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 4.80
328 652932 ด.ญ. ณิชนิตา แพระบำ ป.5 4.80
328 650923 ด.ญ. ปทิตตา นาสิงคาร ป.5 4.80
328 650226 ด.ช. พาวิณส์ ธนวินท์ ป.5 4.80
328 652216 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.5 4.80
328 650094 ด.ช. ศุทธิศิษฏ์ บัววิรัตน์ ป.5 4.80
362 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 4.00
362 652627 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.5 4.00
362 652687 ด.ช. อธิกิตติ์ บำรุงเอื้อ ป.5 4.00
362 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 4.00
362 651986 ด.ญ. เขมวันต์ ดุราศวิน ป.5 4.00
362 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 4.00
362 650267 ด.ช. ธราธิป ธำรงศักดิ์สุวิทย์ ป.5 4.00
362 651789 ด.ช. ไชยพัฒน์ โพธิ์เวชกุล ป.5 4.00
362 652484 ด.ช. พสิษฐ์ อัญมณีเจริญ ป.5 4.00
362 650754 ด.ช. สุธีรัชต์ สุธรรมพิทักษ์ ป.5 4.00
362 652680 ด.ช. ณราวิชญ์ ผูกมณีคง ป.5 4.00
362 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 4.00
362 652958 ด.ช. ณวิชญ์ อัตนโถ ป.5 4.00
362 650919 ด.ญ. นลินดา สุขศิวกร ป.5 4.00
362 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 4.00
377 650380 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.5 3.20
377 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 3.20
377 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 3.20
377 652039 ด.ช. แทนไท สินทนะโยธิน ป.5 3.20
377 650105 ด.ญ. จิณณ์ณิชา ตั่นทรัพย์สิน ป.5 3.20
382 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 2.40
382 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 2.40
382 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 2.40
385 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 0.80
385 651410 ด.ญ. นรัมภา เลิศนุวัฒน์ ป.5 0.80
387 650209 ด.ช. ยศวินช์ เรืองสรรงามสิริ ป.5 0.00
387 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 0.00
387 650635 ด.ช. มรุเดช สงสุรินทร์ ป.5 0.00
387 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 0.00
387 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 0.00
387 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 0.00
387 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 0.00
387 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 0.00
387 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 0.00
387 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 0.00
387 651612 ด.ญ. พรหมพิชญาภา หลีกภัย ป.5 0.00
387 651388 ด.ช. วรานนท์ ธงงาม ป.5 0.00
387 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 0.00
387 652015 ด.ช. สถิตย์พร เกชาคุปต์ ป.5 0.00
387 650672 ด.ญ. ณภัทร คุณารักษ์ ป.5 0.00
387 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 0.00
387 652352 ด.ญ. จิรัชญา เผ่าอ้าย ป.5 0.00
387 652524 ด.ช. อัสนา วรรณทิม ป.5 0.00
387 652635 ด.ช. สิปปภณ อรุณโรจน์ ป.5 0.00
387 651330 ด.ช. ณัฐวรรธน์ พรหมทองนุ้ย ป.5 0.00
387 652665 ด.ญ. ริญญารัศมิ์ อารมณ์รัตน์ ป.5 0.00
387 652947 ด.ช. พีรวัส ใคร้มุก ป.5 0.00
387 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 0.00
387 651297 ด.ญ. ลฎาภา วิชัยโย ป.5