เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.5

วิชาภาษาไทย

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาไทย
(100 คะแนน)
1 120062 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 80.00
1 220248 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 80.00
3 120765 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.5 76.00
3 220361 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 76.00
5 120126 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 72.00
5 120749 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 72.00
5 120834 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.5 72.00
5 220066 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 72.00
5 220428 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 72.00
5 220814 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 72.00
11 120287 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 68.00
11 120468 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 68.00
11 120693 ด.ช. สิน สินพระยากุล ป.5 68.00
11 220062 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 68.00
11 220123 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 68.00
11 220610 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 68.00
17 120084 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 64.00
17 120124 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 64.00
17 120217 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 64.00
17 120295 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 64.00
17 120413 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 64.00
17 120546 ด.ช. ธนะพัฒน์ จันทร์งาม ป.5 64.00
17 120606 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 64.00
17 120674 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.5 64.00
17 120739 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 64.00
17 120871 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.5 64.00
17 120902 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 64.00
17 220272 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 64.00
17 220360 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 64.00
17 220475 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 64.00
17 220526 ด.ญ. กฤตยา เลาหกุล ป.5 64.00
32 120064 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 60.00
32 120079 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 60.00
32 120191 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.5 60.00
32 120246 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 60.00
32 120251 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.5 60.00
32 120385 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.5 60.00
32 120390 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 60.00
32 120392 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 60.00
32 120400 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 60.00
32 120567 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.5 60.00
32 120748 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 60.00
32 120922 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 60.00
32 220259 ด.ช. ธรณ์ธภัทร์ สู่สุข ป.5 60.00
32 220478 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 60.00
32 220648 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 60.00
32 220830 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 60.00
48 120020 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.5 56.00
48 120053 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.5 56.00
48 120223 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 56.00
48 120225 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 56.00
48 120321 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.5 56.00
48 120332 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.5 56.00
48 120376 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 56.00
48 120438 ด.ช. คัคเนศวร์ ปานนาค ป.5 56.00
48 120532 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 56.00
48 120542 ด.ญ. รมิดา จิรภิญญาวงศ์ ป.5 56.00
48 120651 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 56.00
48 120792 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 56.00
48 120841 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 56.00
48 220067 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 56.00
48 220083 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 56.00
48 220098 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 56.00
48 220103 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 56.00
48 220326 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 56.00
48 220372 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.5 56.00
48 220455 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 56.00
48 220480 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 56.00
48 220531 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 56.00
48 220540 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 56.00
48 220585 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 56.00
48 220594 ด.ช. จิรัฏฐ์ เข็มสวัสดิ์ ป.5 56.00
48 220649 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 56.00
48 220822 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 56.00
75 120007 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.5 52.00
75 120091 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 52.00
75 120110 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 52.00
75 120151 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 52.00
75 120152 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 52.00
75 120163 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 52.00
75 120210 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 52.00
75 120339 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 52.00
75 120382 ด.ช. ยศกร นนทนาคร ป.5 52.00
75 120433 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 52.00
75 120449 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 52.00
75 120514 ด.ญ. นันทภัค จินดาวุฒิกุล ป.5 52.00
75 120577 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 52.00
75 120595 ด.ช. อัครพงษ์ สุวรรณบูรณ์ ป.5 52.00
75 120611 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.5 52.00
75 120712 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.5 52.00
75 120789 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 52.00
75 120790 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 52.00
75 120802 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.5 52.00
75 120828 ด.ช. ณัฐวินท์ สกุลเจน ป.5 52.00
75 120870 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.5 52.00
75 120881 ด.ญ. สุตาภัทร ขัตติยาภิรักษ์ ป.5 52.00
75 120891 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 52.00
75 220055 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.5 52.00
75 220097 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 52.00
75 220191 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.5 52.00
75 220199 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.5 52.00
75 220459 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 52.00
75 220469 ด.ช. ขจรกฤต ชลเกียรติภูมิ ป.5 52.00
75 220525 ด.ญ. ลถัสรดา โชติสาธิตกุล ป.5 52.00
75 220527 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.5 52.00
75 220533 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 52.00
75 220686 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 52.00
75 220755 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.5 52.00
109 120014 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 48.00
109 120041 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.5 48.00
109 120081 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 48.00
109 120085 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 48.00
109 120108 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 48.00
109 120140 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 48.00
109 120178 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.5 48.00
109 120236 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 48.00
109 120366 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 48.00
109 120469 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 48.00
109 120506 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 48.00
109 120580 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 48.00
109 120642 ด.ช. อัครวิทย์ อัครจรัลญา ป.5 48.00
109 120670 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 48.00
109 120676 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.5 48.00
109 120697 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.5 48.00
109 120701 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 48.00
109 120704 ด.ญ. เพียงบุญ เขื่อนสุวรรณ ป.5 48.00
109 120707 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.5 48.00
109 120764 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.5 48.00
109 120784 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.5 48.00
109 120799 ด.ญ. บุญรักษา รวีวงศ์อโนทัย ป.5 48.00
109 120813 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 48.00
109 120851 ด.ญ. คณาธรณ์ พงษ์กิตติพันธ์ ป.5 48.00
109 120878 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เหลี่ยมหลุมภา ป.5 48.00
109 120906 ด.ญ. ชนิดาภา รังษีสุทธิรัตน์ ป.5 48.00
109 120920 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 48.00
109 120928 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.5 48.00
109 220135 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 48.00
109 220136 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 48.00
109 220161 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 48.00
109 220204 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.5 48.00
109 220210 ด.ช. อินทัช วิสูญ ป.5 48.00
109 220212 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.5 48.00
109 220246 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 48.00
109 220276 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 48.00
109 220377 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.5 48.00
109 220433 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.5 48.00
109 220461 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 48.00
109 220491 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 48.00
109 220496 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 48.00
109 220506 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.5 48.00
109 220514 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 48.00
109 220517 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 48.00
109 220549 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.5 48.00
109 220571 ด.ญ. ณัฐธิดา เลิศวงศ์วีรชัย ป.5 48.00
109 220633 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 48.00
109 220759 ด.ช. ภูรินทร์ เจริญพืช ป.5 48.00
157 120086 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 44.00
157 120092 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 44.00
157 120128 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 44.00
157 120148 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 44.00
157 120158 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 44.00
157 120162 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 44.00
157 120176 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.5 44.00
157 120193 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.5 44.00
157 120200 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.5 44.00
157 120206 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 44.00
157 120219 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 44.00
157 120234 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 44.00
157 120238 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 44.00
157 120255 ด.ญ. พรปวีณ์ ดิษฐาน ป.5 44.00
157 120267 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.5 44.00
157 120289 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 44.00
157 120377 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 44.00
157 120415 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 44.00
157 120470 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 44.00
157 120498 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 44.00
157 120518 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 44.00
157 120572 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 44.00
157 120590 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พงศ์ภูริจินดา ป.5 44.00
157 120675 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.5 44.00
157 120690 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 44.00
157 120737 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 44.00
157 120738 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 44.00
157 120838 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 44.00
157 120865 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 44.00
157 120887 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.5 44.00
157 120913 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.5 44.00
157 220002 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.5 44.00
157 220017 ด.ญ. นภาดา สงบพันธ์ ป.5 44.00
157 220032 ด.ญ. จรัสกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 44.00
157 220058 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 44.00
157 220076 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 44.00
157 220085 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 44.00
157 220086 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 44.00
157 220109 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 44.00
157 220148 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 44.00
157 220159 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 44.00
157 220203 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.5 44.00
157 220205 ด.ช. จิตติพัฒน์ แขกเทศ ป.5 44.00
157 220289 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 44.00
157 220293 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.5 44.00
157 220298 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.5 44.00
157 220397 ด.ช. พิสิษฐ์ เหล่าทอง ป.5 44.00
157 220405 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 44.00
157 220414 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.5 44.00
157 220437 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 44.00
157 220439 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 44.00
157 220484 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 44.00
157 220589 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.5 44.00
157 220614 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 44.00
157 220642 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 44.00
157 220738 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 44.00
157 220837 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 44.00
214 120015 ด.ญ. ภัทรวดี เฉิดอารีกิจ ป.5 40.00
214 120025 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.5 40.00
214 120033 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.5 40.00
214 120078 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 40.00
214 120177 ด.ญ. ภิญญดา เชียวสิริขจร ป.5 40.00
214 120183 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 40.00
214 120244 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 40.00
214 120312 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.5 40.00
214 120334 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 40.00
214 120379 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 40.00
214 120394 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 40.00
214 120420 ด.ช. ณัฏฐนันท์ จารุพันธ์ ป.5 40.00
214 120479 ด.ช. ปัญญวัฒน์ นนทสวัสดิ์ ป.5 40.00
214 120484 ด.ช. ธรรม์ธีร์ นนทสุวรรณ ป.5 40.00
214 120504 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 40.00
214 120593 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.5 40.00
214 120598 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.5 40.00
214 120683 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 40.00
214 120762 ด.ญ. กฤตยา หริราบไพรี ป.5 40.00
214 120772 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.5 40.00
214 120795 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.5 40.00
214 120864 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 40.00
214 120909 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.5 40.00
214 120917 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 40.00
214 120919 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 40.00
214 120925 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.5 40.00
214 220003 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.5 40.00
214 220090 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 40.00
214 220154 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 40.00
214 220165 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 40.00
214 220207 ด.ช. พศิน ปิยะอารมณ์รัตน์ ป.5 40.00
214 220313 ด.ญ. ศกุณตลาย์ เส็งพานิช ป.5 40.00
214 220409 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 40.00
214 220432 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.5 40.00
214 220443 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 40.00
214 220468 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.5 40.00
214 220513 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 40.00
214 220515 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 40.00
214 220551 ด.ญ. ณพาภรณ์ นันทพันธ์ ป.5 40.00
214 220561 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 40.00
214 220583 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 40.00
214 220606 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 40.00
214 220625 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 40.00
214 220631 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 40.00
214 220672 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 40.00
214 220732 ด.ช. จิรัฎฐ์ กรีธาธร ป.5 40.00
214 220748 ด.ญ. กฤตติกา แสงแจ่ม ป.5 40.00
261 120004 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.5 36.00
261 120032 ด.ช. กฤตธัช อุ่นธรรม ป.5 36.00
261 120054 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.5 36.00
261 120076 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 36.00
261 120115 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 36.00
261 120165 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 36.00
261 120221 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 36.00
261 120261 ด.ญ. อภิชญานันท์ หาญรุจิระกำจร ป.5 36.00
261 120263 ด.ช. ธีรเพชร พรมลือ ป.5 36.00
261 120269 ด.ญ. บุษราคัม คำใบ ป.5 36.00
261 120363 ด.ญ. กัณต์กนิษฐ์ ปั้นคุ่ย ป.5 36.00
261 120374 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 36.00
261 120445 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 36.00
261 120448 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 36.00
261 120501 ด.ช. กฤติน ปุณกบุตร ป.5 36.00
261 120521 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 36.00
261 120562 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 36.00
261 120586 ด.ช. ธนาธิป เอื้อวรกุลชัย ป.5 36.00
261 120592 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.5 36.00
261 120640 ด.ช. กุศล พินิจสถิล ป.5 36.00
261 120665 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 36.00
261 120727 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.5 36.00
261 120774 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 36.00
261 120780 ด.ช. พิพัชร์ภณ สุขสวัสดิ์วงษ์ ป.5 36.00
261 120782 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.5 36.00
261 120803 ด.ญ. สิลฎา ขำสุข ป.5 36.00
261 220020 ด.ช. ธนวินท์ อยู่สุข ป.5 36.00
261 220023 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.5 36.00
261 220028 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.5 36.00
261 220045 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.5 36.00
261 220075 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 36.00
261 220121 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 36.00
261 220160 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 36.00
261 220168 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 36.00
261 220260 ด.ช. ปัญจพัน แม้นผัน ป.5 36.00
261 220288 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 36.00
261 220295 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.5 36.00
261 220318 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.5 36.00
261 220500 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.5 36.00
261 220550 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.5 36.00
261 220569 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.5 36.00
261 220577 ด.ญ. ธมกร จันทร์สวัสดิ์ ป.5 36.00
261 220616 ด.ช. ศุภศิษฏ์ วัฒนาวรรณะ ป.5 36.00
261 220637 ด.ช. ภัทรเวท สัยงาม ป.5 36.00
261 220654 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 36.00
261 220671 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 36.00
261 220727 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 36.00
261 220791 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.5 36.00
261 220807 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 36.00
261 220825 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.5 36.00
261 220826 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 36.00
312 120010 ด.ญ. ภัทรามาส ประเหมือน ป.5 32.00
312 120026 ด.ญ. เอวารินทร์ เชิดชู ป.5 32.00
312 120034 ด.ช. วัชรพงษ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา ป.5 32.00
312 120089 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 32.00
312 120105 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 32.00
312 120141 ด.ญ. ภัทชญารีย์ สฤษดิ์เจริญค้า ป.5 32.00
312 120155 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 32.00
312 120187 ด.ช. ฐิติวุฒิ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 32.00
312 120203 ด.ช. กวินทรา อิ่มมูล ป.5 32.00
312 120209 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 32.00
312 120228 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 32.00
312 120240 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 32.00
312 120258 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.5 32.00
312 120340 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 32.00
312 120345 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 32.00
312 120357 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.5 32.00
312 120372 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 32.00
312 120416 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 32.00
312 120453 ด.ช. พิทยุตม์ อุปรมัย ป.5 32.00
312 120581 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 32.00
312 120594 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.5 32.00
312 120631 ด.ช. วสิษฐ์พล เสริฐธิกุล ป.5 32.00
312 120644 ด.ญ. ปาณิสรา ศรีทอง ป.5 32.00
312 120691 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.5 32.00
312 120702 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.5 32.00
312 120719 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 32.00
312 120758 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.5 32.00
312 120770 ด.ญ. รัฐนันท์ พอควร ป.5 32.00
312 120796 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.5 32.00
312 120855 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 32.00
312 120893 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 32.00
312 120931 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 32.00
312 220048 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.5 32.00
312 220064 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 32.00
312 220074 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 32.00
312 220169 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 32.00
312 220265 ด.ญ. พิมพ์ดาว ไชยศรี ป.5 32.00
312 220283 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 32.00
312 220381 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 32.00
312 220415 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 32.00
312 220426 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 32.00
312 220479 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 32.00
312 220554 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 32.00
312 220590 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.5 32.00
312 220722 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.5 32.00
312 220729 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 32.00
312 220737 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 32.00
312 220760 ด.ญ. สิริกัลยา วลาพล ป.5 32.00
312 220785 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 32.00
312 220786 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 32.00
312 220838 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 32.00
363 120100 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 28.00
363 120447 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 28.00
363 120493 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 28.00
363 120565 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.5 28.00
363 120588 ด.ช. กิตติศักดิ์ เข็มทอง ป.5 28.00
363 120630 ด.ช. กันตะพัฒน์ โมกขะสมิต ป.5 28.00
363 120755 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.5 28.00
363 120786 ด.ญ. พลอยครินทร์ มงคลสวัสดิ์ ป.5 28.00
363 120846 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.5 28.00
363 120914 ด.ญ. ไกรวิณี อนุพงศ์พัฒน์ ป.5 28.00
363 220021 ด.ญ. วรันธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.5 28.00
363 220049 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.5 28.00
363 220125 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 28.00
363 220146 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 28.00
363 220220 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 28.00
363 220335 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 28.00
363 220371 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.5 28.00
363 220418 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 28.00
363 220474 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 28.00
363 220511 ด.ช. กิตติภพ โศจิศรีสกุล ป.5 28.00
363 220572 ด.ช. ปรัตถ์สุนทร ฉ่ำสดใส ป.5 28.00
363 220620 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.5 28.00
363 220621 ด.ช. อินทัช ทองสุข ป.5 28.00
363 220661 ด.ช. พงศ์ภีระ พรหมประยงค์ ป.5 28.00
363 220765 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.5 28.00
363 220805 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.5 28.00
389 120016 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.5 24.00
389 120101 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 24.00
389 120311 ด.ญ. ทักษอร อังกุรวุฒิกร ป.5 24.00
389 120313 ด.ช. ณัฐภัทร รักษาพันธ์ ป.5 24.00
389 120354 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.5 24.00
389 120391 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 24.00
389 120421 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.5 24.00
389 120520 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 24.00
389 120564 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.5 24.00
389 120566 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.5 24.00
389 120744 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 24.00
389 120746 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.5 24.00
389 120753 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.5 24.00
389 120926 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.5 24.00
389 220031 ด.ญ. จันทรกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 24.00
389 220047 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.5 24.00
389 220069 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 24.00
389 220078 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 24.00
389 220107 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 24.00
389 220144 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 24.00
389 220342 ด.ช. ไกรพิชญ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.5 24.00
389 220393 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 24.00
389 220431 ด.ช. ธนวิชญ์ ศักดิ์แสง ป.5 24.00
389 220532 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 24.00
389 220562 ด.ช. ศิวรักษ์ คุณาธรรมรักษ์ ป.5 24.00
389 220598 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 24.00
389 220619 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 24.00
389 220656 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 24.00
389 220662 ด.ช. ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว ป.5 24.00
389 220683 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 24.00
389 220701 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 24.00
389 220721 ด.ญ. อรุชวรา แซ่กัว ป.5 24.00
389 220733 ด.ช. ระพินธร การะเกษร ป.5 24.00
389 220743 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 24.00
423 120018 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.5 20.00
423 120036 ด.ช. นรภัทร วงศ์ปถัมภ์ ป.5 20.00
423 120254 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.5 20.00
423 120274 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 20.00
423 120314 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.5 20.00
423 120323 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.5 20.00
423 120576 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 20.00
423 220001 ด.ช. กษิดิ์คณิน ยาสมุทร ป.5 20.00
423 220040 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.5 20.00
423 220172 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 20.00
423 220206 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.5 20.00
423 220285 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 20.00
423 220314 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.5 20.00
423 220370 ด.ช. ภวิศ หงส์งามเจริญ ป.5 20.00
423 220547 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.5 20.00
423 220560 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.5 20.00
423 220591 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 20.00
423 220630 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 20.00
423 220723 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.5 20.00
423 220726 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 20.00
423 220802 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.5 20.00
423 220804 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.5 20.00
445 120260 ด.ช. สิทธิพัฒน์ พรหมคง ป.5 16.00
445 120425 ด.ช. ปรัตถกร รักงาม ป.5 16.00
445 120694 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.5 16.00
445 120731 ด.ช. พีรดนย์ เกษา ป.5 16.00
445 120735 ด.ญ. ปาลิณีย์ บุญปรีชา ป.5 16.00
445 120932 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 16.00
445 220059 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 16.00
445 220143 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.5 16.00
445 220343 ด.ช. เจริญอภิธรม์ ชุตินธโร ป.5 16.00
445 220563 ด.ช. อัครวัฒน์ ภิญโญธนะสิทธิ์ ป.5 16.00
445 220699 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.5 16.00
456 120305 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.5 12.00
456 120545 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.5 12.00
456 220470 ด.ช. ชาญศร กิมยงค์ ป.5 12.00
459 120023 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.5 8.00
459 220663 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.5 8.00
461 120591 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สุมาวงศ์ ป.5 4.00