เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.6

วิชาภาษาไทย

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาไทย
(100 คะแนน)
1 120821 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 96.00
2 220365 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 92.00
3 120094 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 88.00
3 220687 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 88.00
5 120118 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 84.00
5 120533 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 84.00
5 120636 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 84.00
5 120769 ด.ช. ธนกฤต มีทรัพย์ ป.6 84.00
5 120798 ด.ญ. มณิสรา นิ่มเย็น ป.6 84.00
5 220477 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 84.00
5 220742 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 84.00
12 120161 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 80.00
12 120230 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 80.00
12 120335 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 80.00
12 120352 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 80.00
12 120405 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 80.00
12 120462 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 80.00
12 120638 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 80.00
12 120763 ด.ญ. ญาณิศา หนักแน่น ป.6 80.00
12 120804 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 80.00
12 220126 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 80.00
12 220186 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 80.00
12 220225 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 80.00
12 220239 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 80.00
12 220307 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 80.00
12 220446 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 80.00
12 220653 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 80.00
12 220665 ด.ญ. นนลณีย์ วงศ์เธียรธนา ป.6 80.00
12 220694 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 80.00
30 120039 ด.ญ. วิสาข์ บุญสร้าง ป.6 76.00
30 120048 ด.ญ. พรสุภัสร์ เชี่ยวประมงค์ ป.6 76.00
30 120095 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 76.00
30 120123 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 76.00
30 120131 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 76.00
30 120282 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 76.00
30 120343 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 76.00
30 120378 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 76.00
30 120418 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 76.00
30 120434 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 76.00
30 120538 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 76.00
30 120587 ด.ญ. ปัณฑา ห้าวหาญ ป.6 76.00
30 120601 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 76.00
30 120623 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 76.00
30 120679 ด.ช. สาริศ น้อยสุวรรณ ป.6 76.00
30 120682 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 76.00
30 120815 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 76.00
30 120843 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 76.00
30 120877 ด.ช. ภูริคุณ เรืองสม ป.6 76.00
30 220056 ด.ช. นันทวัฒน์ วิมลโสภณกิตติ ป.6 76.00
30 220063 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 76.00
30 220124 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 76.00
30 220153 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 76.00
30 220224 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 76.00
30 220228 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 76.00
30 220235 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 76.00
30 220267 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 76.00
30 220277 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 76.00
30 220278 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 76.00
30 220384 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 76.00
30 220529 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 76.00
30 220542 ด.ช. ธาวิน สมยา ป.6 76.00
30 220646 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 76.00
30 220692 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 76.00
30 220808 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 76.00
65 120044 ป.6 72.00
65 120045 ด.ญ. ทักษนันท์ มีกลิ่นหอม ป.6 72.00
65 120056 ด.ช. ชลัช ลีลาขจรจิต ป.6 72.00
65 120072 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 72.00
65 120099 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 72.00
65 120113 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 72.00
65 120147 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 72.00
65 120149 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 72.00
65 120170 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 72.00
65 120214 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 72.00
65 120224 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 72.00
65 120253 ด.ญ. ภีมภัสส์ ไพศาล ป.6 72.00
65 120499 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 72.00
65 120534 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 72.00
65 120585 ด.ญ. ฐิติพร ยาวิชัย ป.6 72.00
65 120715 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 72.00
65 120733 ด.ญ. ณัฐณิชา โพธิ์ฤทธิ์ ป.6 72.00
65 120752 ด.ญ. กนกพิชญ์ รุ่งเรือง ป.6 72.00
65 120760 ด.ญ. รดา สุวรรณเทวะธูป ป.6 72.00
65 120791 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 72.00
65 120810 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 72.00
65 120817 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 72.00
65 120832 ด.ญ. พริม อินทรกำเนิด ป.6 72.00
65 120862 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 72.00
65 120916 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 72.00
65 220036 ด.ญ. ธีนิตา สมคิด ป.6 72.00
65 220068 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 72.00
65 220077 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 72.00
65 220104 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 72.00
65 220176 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 72.00
65 220179 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 72.00
65 220185 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 72.00
65 220252 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 72.00
65 220258 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 72.00
65 220262 ด.ญ. ภควรรณ เจริญชัย ป.6 72.00
65 220290 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 72.00
65 220301 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 72.00
65 220305 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 72.00
65 220333 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 72.00
65 220334 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 72.00
65 220348 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 72.00
65 220463 ด.ญ. ชาลิสา ปิ่นโพธิ์ ป.6 72.00
65 220516 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 72.00
65 220520 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 72.00
65 220605 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ ยิ้มเลื่อน ป.6 72.00
65 220629 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 72.00
65 220644 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 72.00
65 220667 ด.ญ. พันไมล์ ธนพรรณสิน ป.6 72.00
65 220673 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 72.00
65 220682 ด.ญ. ณธิดา เลาวหุตานนท์ ป.6 72.00
65 220700 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 72.00
65 220740 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 72.00
65 220746 ด.ญ. พัตนียา วีระกุล ป.6 72.00
118 120051 ด.ญ. ธานัญญาณัฐ เสงี่ยมรักษ์ ป.6 68.00
118 120055 ด.ช. นวิน อินทร์โสม ป.6 68.00
118 120129 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 68.00
118 120146 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 68.00
118 120167 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 68.00
118 120168 ด.ญ. ชิตยาภรณ์ ครุฑคำ ป.6 68.00
118 120174 ด.ช. ปวิชปัณฑรีย์ พึ่งรัศมี ป.6 68.00
118 120197 ด.ช. รวิพล ดอกกระถิน ป.6 68.00
118 120205 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 68.00
118 120229 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 68.00
118 120239 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 68.00
118 120257 ด.ญ. บิลกีส สำลีขาว ป.6 68.00
118 120259 ด.ญ. ปิ่นชีวัน บุญครอบ ป.6 68.00
118 120272 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 68.00
118 120273 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 68.00
118 120285 ด.ญ. อัยญาเรศ ลิมาภรณ์วณิชย์ ป.6 68.00
118 120291 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 68.00
118 120307 ด.ญ. พิรยา นาคราช ป.6 68.00
118 120333 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 68.00
118 120338 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 68.00
118 120344 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 68.00
118 120350 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 68.00
118 120368 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 68.00
118 120380 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 68.00
118 120387 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 68.00
118 120388 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 68.00
118 120406 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 68.00
118 120407 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 68.00
118 120440 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 68.00
118 120451 ด.ญ. กานต์ธิดา มอญดี ป.6 68.00
118 120465 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 68.00
118 120505 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 68.00
118 120557 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 68.00
118 120560 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 68.00
118 120615 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 68.00
118 120622 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 68.00
118 120659 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 68.00
118 120661 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 68.00
118 120778 ด.ช. อภิรักษ์ เพ็ญจมุข ป.6 68.00
118 120814 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 68.00
118 120836 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 68.00
118 120839 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 68.00
118 120848 ด.ญ. สุพรรณิกา​ พุ่งมณีสกุล ป.6 68.00
118 120899 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 68.00
118 120900 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 68.00
118 120903 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 68.00
118 120915 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 68.00
118 120921 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 68.00
118 220013 ด.ญ. อิสรีย์ วงศ์ทองเหลือ ป.6 68.00
118 220026 ด.ญ. ฐิตาภา ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.6 68.00
118 220057 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 68.00
118 220082 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 68.00
118 220084 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 68.00
118 220105 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 68.00
118 220111 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 68.00
118 220127 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 68.00
118 220152 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 68.00
118 220164 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 68.00
118 220181 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 68.00
118 220184 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 68.00
118 220208 ด.ญ. จิรัชยา เลิศเพิ่มทรัพย์ ป.6 68.00
118 220242 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 68.00
118 220266 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 68.00
118 220303 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 68.00
118 220304 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 68.00
118 220328 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 68.00
118 220329 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 68.00
118 220351 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 68.00
118 220395 ด.ช. ณัฐภูดิศ พัดแดง ป.6 68.00
118 220438 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 68.00
118 220464 ด.ญ. ณัฐกฤตา ผลิใบ ป.6 68.00
118 220497 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 68.00
118 220539 ด.ช. ธันวา จันทร์เขียว ป.6 68.00
118 220553 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 68.00
118 220573 ด.ญ. วรัทยา อุดมผล ป.6 68.00
118 220597 ด.ญ. พาขวัญ ขันธรูจี ป.6 68.00
118 220615 ด.ญ. พีรญา วรสุวัฒน์ ป.6 68.00
118 220622 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 68.00
118 220632 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 68.00
118 220643 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 68.00
118 220716 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 68.00
118 220753 ด.ญ. มัญชุสา เกษมสวัสดิ์ ป.6 68.00
118 220767 ด.ญ. กันติชา เมฆประยูร ป.6 68.00
118 220796 ด.ญ. จิดาภา แจ่มจำรัส ป.6 68.00
202 120065 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 64.00
202 120071 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 64.00
202 120111 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 64.00
202 120135 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 64.00
202 120156 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 64.00
202 120157 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 64.00
202 120185 ด.ช. คัคนินท์ ชอง ป.6 64.00
202 120216 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 64.00
202 120235 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 64.00
202 120242 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 64.00
202 120279 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 64.00
202 120293 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 64.00
202 120294 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 64.00
202 120304 ด.ช. นรวิชญ์ จันทร์ศิริ ป.6 64.00
202 120331 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 64.00
202 120336 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 64.00
202 120342 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 64.00
202 120362 ด.ช. อติรุจ เอกพันธุ์ ป.6 64.00
202 120389 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 64.00
202 120398 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 64.00
202 120402 ด.ญ. พริมวริณทร์ ไพศาลคงทวี ป.6 64.00
202 120404 ด.ญ. นัจภัค จังคศิริ ป.6 64.00
202 120417 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 64.00
202 120463 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 64.00
202 120466 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 64.00
202 120492 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 64.00
202 120495 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 64.00
202 120509 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 64.00
202 120511 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 64.00
202 120525 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 64.00
202 120531 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 64.00
202 120536 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 64.00
202 120551 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 64.00
202 120570 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 64.00
202 120573 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 64.00
202 120626 ด.ญ. เตชินี ลิ้มสกุล ป.6 64.00
202 120654 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 64.00
202 120668 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 64.00
202 120714 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 64.00
202 120721 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 64.00
202 120768 ด.ช. พิชญณัฏฐ์ สุวรรณโฆษิต ป.6 64.00
202 120785 ด.ช. พีชาพันธ์ เลี่ยมอ๋อ ป.6 64.00
202 120807 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 64.00
202 120809 ด.ญ. ดีน่า อุศมา ป.6 64.00
202 120837 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 64.00
202 120863 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 64.00
202 120868 ด.ช. ณรงค์วรรธ ลิ้มประเสริฐ ป.6 64.00
202 120894 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 64.00
202 120896 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 64.00
202 120897 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 64.00
202 120898 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 64.00
202 120935 ด.ญ. ณปภา หนูอินทร์ ป.6 64.00
202 120937 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 64.00
202 220018 ด.ญ. อันนา กล้าตลุมบอน ป.6 64.00
202 220029 ด.ญ. ณกัญญา ยศสมบัติ ป.6 64.00
202 220051 ด.ญ. เชลซี รมิดา ฮาร์เปอร์ ป.6 64.00
202 220065 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 64.00
202 220087 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 64.00
202 220091 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 64.00
202 220092 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 64.00
202 220128 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 64.00
202 220132 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 64.00
202 220145 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 64.00
202 220190 ด.ญ. ณิชาภา เนียมขุนทด ป.6 64.00
202 220194 ด.ญ. ชญาดา ศานติวัฒน์ ป.6 64.00
202 220198 ด.ญ. อัยย์ พ่วงทรัพย์ ป.6 64.00
202 220218 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 64.00
202 220219 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 64.00
202 220229 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 64.00
202 220253 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 64.00
202 220257 ด.ญ. ทัชชภร นิ่มว่องไว ป.6 64.00
202 220282 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 64.00
202 220297 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ศิวาลัยพงศ์ ป.6 64.00
202 220320 ด.ญ. กัลธกาญจน์ สะสม ป.6 64.00
202 220321 ด.ญ. อิงค์ ฉั่วเจริญ ป.6 64.00
202 220345 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 64.00
202 220388 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 64.00
202 220423 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 64.00
202 220442 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 64.00
202 220445 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 64.00
202 220451 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 64.00
202 220466 ด.ญ. รชินะญาสิริ ศรีโรจน์ ป.6 64.00
202 220505 ด.ญ. ภทรพรรษ ลยางกูร ป.6 64.00
202 220521 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 64.00
202 220588 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 64.00
202 220600 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 64.00
202 220612 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 64.00
202 220623 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 64.00
202 220659 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 64.00
202 220676 ด.ช. คุณานนต์ แสงด้วง ป.6 64.00
202 220703 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 64.00
202 220739 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 64.00
202 220750 ด.ญ. ณิชกรกุล ชนะน้อย ป.6 64.00
202 220774 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 64.00
202 220779 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 64.00
202 220812 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 64.00
202 220832 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 64.00
299 120047 ด.ญ. ลาภิสรา โพธิ์งาม ป.6 60.00
299 120049 ด.ช. ธนัช จันทร์เที่ยง ป.6 60.00
299 120060 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 60.00
299 120082 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 60.00
299 120096 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 60.00
299 120139 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 60.00
299 120150 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 60.00
299 120202 ด.ช. รวิภาส ดอกกระถิน ป.6 60.00
299 120237 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 60.00
299 120281 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 60.00
299 120306 ด.ญ. พิรญาณ์ พันธ์จิตต์ ป.6 60.00
299 120309 ด.ญ. อรวรรณ ลิปิสุนทร ป.6 60.00
299 120310 ด.ญ. โสรญา บาตรโพธิ์ ป.6 60.00
299 120324 ด.ญ. ณภัทร โตสาระภี ป.6 60.00
299 120373 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 60.00
299 120426 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พึ่งแสง ป.6 60.00
299 120428 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 60.00
299 120431 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 60.00
299 120435 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 60.00
299 120464 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 60.00
299 120473 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 60.00
299 120474 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 60.00
299 120481 ด.ญ. พรรณภัทร ช่วงอรุณ ป.6 60.00
299 120528 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 60.00
299 120554 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 60.00
299 120603 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 60.00
299 120650 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 60.00
299 120713 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 60.00
299 120726 ด.ญ. ชิสาพัชร์ จีนสุกแสง ป.6 60.00
299 120759 ด.ญ. ศิรภัสสร จาริกพฤทธิ์ ป.6 60.00
299 120771 ด.ช. ชยพล รูปขจร ป.6 60.00
299 120805 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 60.00
299 120819 ด.ญ. สุวรินทร์ คงอ่อน ป.6 60.00
299 120823 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 60.00
299 120869 ด.ญ. ณัฐวิมล อรุณสุริยศักดิ์ ป.6 60.00
299 120872 ด.ญ. วรานิษฐ์ ขจรเดชะ ป.6 60.00
299 120882 ด.ญ. กัญจน์จิรา ธรรมสัจจกูล ป.6 60.00
299 120886 ด.ญ. นวพรรษ เลิศไกร ป.6 60.00
299 120910 ด.ญ. ชนิกานต์ อาจศึก ป.6 60.00
299 120918 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 60.00
299 220005 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขสำราญ ป.6 60.00
299 220008 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ลิ้มสถาพรพงศ์ ป.6 60.00
299 220037 ด.ช. ธน ธนดีเจริญโชค ป.6 60.00
299 220043 ด.ญ. ณิชาภัทร จันทรศัพท์ ป.6 60.00
299 220053 ด.ญ. นันทภัค จิรานุกูลพิพัฒน์ ป.6 60.00
299 220122 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 60.00
299 220197 ด.ช. ไรวินทร์ มากแดง ป.6 60.00
299 220200 ด.ช. ศุภพิชญ์ รัศมีบวรกิติกุล ป.6 60.00
299 220201 ด.ช. ทักษ์ดนัย นวลขลิบ ป.6 60.00
299 220217 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 60.00
299 220226 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 60.00
299 220247 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 60.00
299 220284 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 60.00
299 220286 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 60.00
299 220300 ด.ญ. จิตต์อภิญญา โชคสัมฤทธิ์ผล ป.6 60.00
299 220322 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 60.00
299 220323 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 60.00
299 220363 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 60.00
299 220380 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 60.00
299 220407 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 60.00
299 220417 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 60.00
299 220435 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 60.00
299 220440 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 60.00
299 220449 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 60.00
299 220488 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 60.00
299 220489 ด.ช. จิรดนัย ตันธราพรฤกษ์ ป.6 60.00
299 220494 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 60.00
299 220552 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 60.00
299 220567 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 60.00
299 220604 ด.ญ. จิตญาณินท์ กลัดแก้ว ป.6 60.00
299 220613 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 60.00
299 220634 ด.ญ. กันติชา ตั้งวินิต ป.6 60.00
299 220657 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 60.00
299 220658 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 60.00
299 220679 ด.ญ. ชัญญภัทร รัตนภิญโญพงษ์ ป.6 60.00
299 220684 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 60.00
299 220696 ด.ญ. ปิยะวดี อัศวพรชัย ป.6 60.00
299 220706 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา หนุมาร ป.6 60.00
299 220747 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 60.00
299 220793 ด.ญ. พิชชากร ทวีสุขธนศักดิ์ ป.6 60.00
299 220827 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 60.00
380 120061 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 56.00
380 120080 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 56.00
380 120083 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 56.00
380 120087 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 56.00
380 120090 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 56.00
380 120097 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 56.00
380 120102 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 56.00
380 120104 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 56.00
380 120120 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 56.00
380 120122 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 56.00
380 120130 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 56.00
380 120134 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 56.00
380 120136 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 56.00
380 120145 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 56.00
380 120181 ด.ญ. แวววัย กาวินคำ ป.6 56.00
380 120195 ด.ช. นพรุจ ทรัพย์สินมั่นคง ป.6 56.00
380 120201 ด.ญ. กันติชา ไพรวงค์ ป.6 56.00
380 120243 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 56.00
380 120297 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 56.00
380 120299 ด.ช. ณัฐชนน แท่นรัตนกุล ป.6 56.00
380 120319 ด.ช. เมธาสิทธิ์ เติมศักดิ์สิริ ป.6 56.00
380 120355 ด.ช. ณํัฐรัชต์ ด่านมงคล ป.6 56.00
380 120367 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 56.00
380 120410 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 56.00
380 120423 ด.ญ. พุฒิประภา เถินมงคล ป.6 56.00
380 120429 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 56.00
380 120455 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 56.00
380 120475 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 56.00
380 120487 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 56.00
380 120490 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 56.00
380 120491 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 56.00
380 120496 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 56.00
380 120500 ด.ช. นรภัทร์ วิศิษฐชัยชาญ ป.6 56.00
380 120519 ด.ญ. ภาสินี วิจารณ์ ป.6 56.00
380 120523 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 56.00
380 120537 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 56.00
380 120559 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 56.00
380 120561 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 56.00
380 120563 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 56.00
380 120571 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 56.00
380 120582 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 56.00
380 120609 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 56.00
380 120616 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 56.00
380 120619 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 56.00
380 120627 ด.ญ. นภประอร ธารีบูรณ์ชัย ป.6 56.00
380 120646 ด.ช. ศรัณ สุสำเภา ป.6 56.00
380 120648 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 56.00
380 120652 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 56.00
380 120655 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 56.00
380 120657 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 56.00
380 120660 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 56.00
380 120729 ด.ญ. ธัญญรัตน์ สงสุวรรณ์ ป.6 56.00
380 120730 ด.ช. พีระ ณ ระนอง ป.6 56.00
380 120740 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 56.00
380 120742 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 56.00
380 120747 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 56.00
380 120800 ด.ช. โซซาร์มาร์ จูฑะวนิช ป.6 56.00
380 120801 ด.ญ. พลอยชนก เติมสุข ป.6 56.00
380 120806 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 56.00
380 120820 ด.ช. นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ ป.6 56.00
380 120825 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 56.00
380 120827 ด.ช. ณยศ นุชฉัยยา ป.6 56.00
380 120830 ด.ช. ยศพนธ์ บุญช่วยเมตตา ป.6 56.00
380 120847 ด.ช. พิชาภพ ชูสุ่น ป.6 56.00
380 120853 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 56.00
380 120874 ด.ญ. เอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ ป.6 56.00
380 120895 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 56.00
380 120929 ด.ช. พลธิวัฒน์ ไวทยวรรณ ป.6 56.00
380 120934 ด.ญ. วิสสุตา สุขสระศรี ป.6 56.00
380 220014 ด.ช. ปวีณ คณารักษ์สันติ ป.6 56.00
380 220022 ด.ญ. พัทธนันท์ จันทรสวัสดิ์ ป.6 56.00
380 220060 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 56.00
380 220061 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 56.00
380 220081 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 56.00
380 220094 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 56.00
380 220099 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 56.00
380 220102 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 56.00
380 220113 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 56.00
380 220120 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 56.00
380 220133 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 56.00
380 220142 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 56.00
380 220157 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 56.00
380 220163 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 56.00
380 220180 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 56.00
380 220189 ด.ญ. ณัฐชนา รักสัตย์ ป.6 56.00
380 220215 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 56.00
380 220216 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 56.00
380 220231 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 56.00
380 220294 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 56.00
380 220308 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 56.00
380 220316 ด.ญ. วิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์ ป.6 56.00
380 220325 ด.ญ. ธรรศกาญจน์ สืบสุรีย์กุล ป.6 56.00
380 220327 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 56.00
380 220340 ด.ญ. ณิชากรณ์ เนกขัมม์ ป.6 56.00
380 220368 ด.ช. พลภัทร เปรมศิลป์ ป.6 56.00
380 220394 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 56.00
380 220403 ด.ญ. รวิสรา ส่งสัมพันธ์ ป.6 56.00
380 220422 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 56.00
380 220472 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 56.00
380 220486 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 56.00
380 220490 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 56.00
380 220503 ด.ญ. ธารีรัตน์ ลิมสุวรรณ ป.6 56.00
380 220509 ด.ญ. อิสรีย์ วงศาโรจน์ ป.6 56.00
380 220510 ด.ญ. มณฑน์ณภัทร์ รัตนสุขวิมล ป.6 56.00
380 220522 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 56.00
380 220548 ด.ช. ปรินทร แสงมงคลพิพัฒน์ ป.6 56.00
380 220607 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 56.00
380 220628 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 56.00
380 220640 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 56.00
380 220645 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 56.00
380 220651 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 56.00
380 220652 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 56.00
380 220668 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 56.00
380 220685 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 56.00
380 220689 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 56.00
380 220691 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 56.00
380 220702 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 56.00
380 220769 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 56.00
380 220775 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 56.00
380 220781 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 56.00
380 220788 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 56.00
380 220795 ด.ญ. อติกานต์ บุญนฤธี ป.6 56.00
502 120002 ด.ญ. ดนยา ชิดสวน ป.6 52.00
502 120019 ด.ช. พุทธคุณ ขุนสิทธิ์ ป.6 52.00
502 120021 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 52.00
502 120037 ด.ช. ยศวริทธิ์ เจริญพิทักษ์ ป.6 52.00
502 120043 ด.ช. พีรเดช จันทนูเดช ป.6 52.00
502 120067 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 52.00
502 120073 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 52.00
502 120074 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 52.00
502 120107 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 52.00
502 120121 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 52.00
502 120137 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 52.00
502 120159 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 52.00
502 120164 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 52.00
502 120184 ด.ช. กวิน ปานขาว ป.6 52.00
502 120192 ด.ญ. บุญญาภา คงเจริญถิ่น ป.6 52.00
502 120208 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 52.00
502 120245 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 52.00
502 120247 ด.ญ. ฐิติภา ศรีมงคล ป.6 52.00
502 120270 ด.ญ. เอริฎา ลาภเจริญ ป.6 52.00
502 120275 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 52.00
502 120276 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 52.00
502 120278 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 52.00
502 120284 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 52.00
502 120290 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 52.00
502 120301 ด.ญ. ธนพร โหน่งวัน ป.6 52.00
502 120302 ด.ช. ธรรมรัตน์ พิมพ์ศิริ ป.6 52.00
502 120308 ด.ญ. อชิรญา มุกดาลอย ป.6 52.00
502 120317 ด.ญ. กัญญ์กุลณัช รักสกุล ป.6 52.00
502 120326 ด.ช. พีรณัฐ ตีระวัฒนานนท์ ป.6 52.00
502 120328 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 52.00
502 120329 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 52.00
502 120346 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 52.00
502 120353 ด.ญ. กฤติณี อิ่นแก้ว ป.6 52.00
502 120361 ด.ช. ธราเทพ บัวศรี ป.6 52.00
502 120364 ด.ญ. รินลดา พรหมจันทร์ทัน ป.6 52.00
502 120397 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 52.00
502 120403 ด.ช. วิภู กุณวงค์ ป.6 52.00
502 120412 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 52.00
502 120419 ด.ช. ชยวรรธน์ ชัยสุวิรัตน์ ป.6 52.00
502 120432 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 52.00
502 120441 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 52.00
502 120459 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 52.00
502 120472 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 52.00
502 120488 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 52.00
502 120494 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 52.00
502 120507 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 52.00
502 120515 ด.ช. วรรัตน์ สัจธรรม ป.6 52.00
502 120526 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 52.00
502 120553 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 52.00
502 120555 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 52.00
502 120558 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 52.00
502 120568 ด.ญ. ภิญญาพัชร์ อุไรวรรณ์ ป.6 52.00
502 120596 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 52.00
502 120656 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 52.00
502 120681 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 52.00
502 120718 ด.ญ. เนตรปรียา เเซ่อุ่ย ป.6 52.00
502 120724 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 52.00
502 120725 ด.ญ. กนกพิชญ์ จันทร์วาสน์ ป.6 52.00
502 120741 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 52.00
502 120751 ด.ญ. พิชญธิดา พราหมณ์ยอด ป.6 52.00
502 120822 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 52.00
502 120829 ด.ช. เจษฏา สกุลเจน ป.6 52.00
502 120866 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 52.00
502 120867 ด.ญ. กันยากร สุภพันธ์ ป.6 52.00
502 120873 ด.ญ. สุธีรา กำธร ป.6 52.00
502 120883 ด.ญ. นิจวรีย์ นาคเอี่ยม ป.6 52.00
502 120911 ด.ญ. รตภัทร สูงศักดิ์ ป.6 52.00
502 120924 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 52.00
502 220024 ด.ช. ปุณณวิชช์ เวชกรณ์ ป.6 52.00
502 220079 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 52.00
502 220093 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 52.00
502 220100 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 52.00
502 220118 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 52.00
502 220131 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 52.00
502 220155 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 52.00
502 220156 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 52.00
502 220162 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 52.00
502 220167 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 52.00
502 220174 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 52.00
502 220222 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 52.00
502 220223 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 52.00
502 220230 ด.ช. เมธวัจน์ มั่นคงธิติวัฒน์ ป.6 52.00
502 220237 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 52.00
502 220238 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 52.00
502 220245 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 52.00
502 220255 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 52.00
502 220312 ด.ญ. เพชรสมบุญ เหล่าบุญเจริญ ป.6 52.00
502 220315 ด.ช. ภาสกร โซวติเวชย์ ป.6 52.00
502 220366 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 52.00
502 220369 ด.ญ. นภนิธิณัฐ ศิรเวท ป.6 52.00
502 220406 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 52.00
502 220424 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 52.00
502 220425 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 52.00
502 220452 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 52.00
502 220456 ป.6 52.00
502 220482 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 52.00
502 220493 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 52.00
502 220499 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 52.00
502 220535 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 52.00
502 220544 ด.ช. พงศ์ปณต พงษ์สุริยะวรรณ ป.6 52.00
502 220555 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 52.00
502 220559 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 52.00
502 220565 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 52.00
502 220566 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 52.00
502 220575 ด.ญ. ณัฐนรี อนุศาสนนันท์ ป.6 52.00
502 220578 ด.ญ. ฉันท์สินี ชัยประสิทธิ์ผล ป.6 52.00
502 220584 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 52.00
502 220609 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 52.00
502 220624 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 52.00
502 220688 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 52.00
502 220693 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 52.00
502 220695 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 52.00
502 220697 ด.ญ. สุดานาถ ชื่นชูวงค์ ป.6 52.00
502 220704 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 52.00
502 220705 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 52.00
502 220712 ด.ช. ศรุต แก้วรากมุข ป.6 52.00
502 220730 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 52.00
502 220768 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 52.00
502 220772 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 52.00
502 220773 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 52.00
502 220776 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 52.00
502 220799 ด.ญ. ณัชชา วรรณโกวัฒน์ ป.6 52.00
502 220820 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 52.00
502 220833 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 52.00
626 120012 ด.ญ. จิณฐา มั่งมี ป.6 48.00
626 120017 ด.ญ. เถียร เอีย เฉิน ป.6 48.00
626 120031 ด.ช. ภาคภูมิ สถิตย์สุข ป.6 48.00
626 120059 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 48.00
626 120066 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 48.00
626 120112 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 48.00
626 120127 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 48.00
626 120180 ด.ญ. อชิรญาณ์ หึงขุนทด ป.6 48.00
626 120248 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ไพลดำ ป.6 48.00
626 120262 ด.ญ. ตมิตา จันทร์สว่าง ป.6 48.00
626 120264 ด.ช. ปราชญ์ชีวิน บุญครอบ ป.6 48.00
626 120277 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 48.00
626 120286 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 48.00
626 120303 ด.ญ. นภัษรินทร์ เช็ง ป.6 48.00
626 120337 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 48.00
626 120347 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 48.00
626 120356 ด.ญ. พิชญาภา มิลินทางกูร ป.6 48.00
626 120358 ด.ญ. ลักขณาพร เงินเรื่องโรจน์ ป.6 48.00
626 120360 ด.ช. เหมราช จุ้ยวรามิตร ป.6 48.00
626 120386 ด.ช. ภัททิยะ วราพันธุ์ ป.6 48.00
626 120393 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 48.00
626 120437 ด.ช. อินท์ อินทวงศ์ ป.6 48.00
626 120458 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 48.00
626 120460 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 48.00
626 120508 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 48.00
626 120550 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 48.00
626 120578 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 48.00
626 120579 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 48.00
626 120624 ด.ช. ณฐกร วัชรเรืองรัตน์ ป.6 48.00
626 120633 ด.ญ. พิชฎา กันสิทธิ์ ป.6 48.00
626 120634 ด.ช. สุวพิชญ์ พยัฆวิเชียร ป.6 48.00
626 120647 ด.ช. คมธง สุวรรณไพรัตน์ ป.6 48.00
626 120649 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 48.00
626 120653 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 48.00
626 120658 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 48.00
626 120671 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 48.00
626 120680 ด.ช. สิรธีร์ ปัทม์วิชัยพร ป.6 48.00
626 120685 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 48.00
626 120703 ด.ช. พีรกฤต สุดสว่าง ป.6 48.00
626 120705 ด.ช. พชรภาธร รติพาณิชย์วงศ์ ป.6 48.00
626 120710 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 48.00
626 120720 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 48.00
626 120728 ด.ช. ณัฏฐชัย ทองสมัคร ป.6 48.00
626 120745 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 48.00
626 120775 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 48.00
626 120794 ด.ช. วิชยะ เจิมประสาทสิทธิ์ ป.6 48.00
626 120852 ด.ญ. ณปภัสร์ แสงศรี ป.6 48.00
626 120880 ด.ญ. สุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย ป.6 48.00
626 120904 ด.ญ. ภคอร เถลิงสกุล ป.6 48.00
626 120908 ด.ช. ศุภวิชญ์ อบเชย ป.6 48.00
626 120923 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 48.00
626 220011 ด.ญ. อรชพร สุวพร ป.6 48.00
626 220027 ด.ช. กันต์ธัช มนัสชน ป.6 48.00
626 220054 ด.ญ. พิชญาภา ตั้งพูนทรัพย์ศิริ ป.6 48.00
626 220071 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 48.00
626 220072 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 48.00
626 220106 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 48.00
626 220117 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 48.00
626 220139 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 48.00
626 220141 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 48.00
626 220166 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 48.00
626 220182 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 48.00
626 220187 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 48.00
626 220195 ด.ช. ภัทรพล สุขเจริญ ป.6 48.00
626 220221 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 48.00
626 220269 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 48.00
626 220270 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 48.00
626 220302 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 48.00
626 220353 ด.ญ. ชญาภา จายนียโยธิน ป.6 48.00
626 220354 ด.ญ. ธิดากานต์ แสงจันทร์ ป.6 48.00
626 220355 ด.ช. ศิวกร พูลสวัสดิ์ ป.6 48.00
626 220373 ด.ช. ธนโชติ เล็กสมพงษ์ ป.6 48.00
626 220378 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 48.00
626 220385 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 48.00
626 220392 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 48.00
626 220396 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เบญจรงคพันธ์ ป.6 48.00
626 220400 ด.ญ. ธนกาญภ์ เนาวรัตนจำเนียร ป.6 48.00
626 220411 ด.ญ. พลอยชนก ผลพฤกษสกุล ป.6 48.00
626 220413 ด.ช. จารุปกร ชัชวาลรัตน์ ป.6 48.00
626 220419 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 48.00
626 220430 ด.ช. ธนภัทร คู่บารมี ป.6 48.00
626 220450 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 48.00
626 220454 ด.ญ. นิชาภัทร์ ศรีถนอมวงศ์ ป.6 48.00
626 220458 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 48.00
626 220460 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 48.00
626 220462 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 48.00
626 220481 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 48.00
626 220485 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 48.00
626 220580 ด.ช. ลัญชกร ศิลาเกษ ป.6 48.00
626 220599 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 48.00
626 220618 ด.ช. รักชนก หิรัญศรี ป.6 48.00
626 220690 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 48.00
626 220717 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 48.00
626 220718 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 48.00
626 220719 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 48.00
626 220724 ด.ช. ธรรมเชษฐ์ บัวแย้ม ป.6 48.00
626 220725 ด.ญ. กวินทรา ปัญญาบารมี ป.6 48.00
626 220752 ด.ช. พงศ์พิช พฤฒิพิบูลธรรม ป.6 48.00
626 220757 ด.ช. ณพง มุ่งค้ำกลาง ป.6 48.00
626 220771 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 48.00
626 220783 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 48.00
626 220792 ด.ญ. พัทธนันท์ ชูประจง ป.6 48.00
626 220797 ด.ช. ณฐกร จันทรจิตร ป.6 48.00
626 220800 ด.ช. ธีธัช วงศ์วารี ป.6 48.00
626 220803 ด.ช. ธนกร พูลประเสริฐ ป.6 48.00
626 220819 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 48.00
626 220821 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 48.00
626 220823 ด.ญ. จิรวดี ประดิษฐ์อภัย ป.6 48.00
734 120005 ด.ญ. ศศิทา มาดา ป.6 44.00
734 120029 ด.ญ. ลภัสรดา โพธิ์งาม ป.6 44.00
734 120050 ด.ช. อรุณวิชญ์ อรุณสวัสดิ์ ป.6 44.00
734 120068 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 44.00
734 120093 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 44.00
734 120098 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 44.00
734 120142 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 44.00
734 120144 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 44.00
734 120153 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 44.00
734 120154 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 44.00
734 120169 ด.ช. ณัฐกิตติ์ แก้วเชิด ป.6 44.00
734 120198 ด.ช. ชัยโชค แก้วอ้น ป.6 44.00
734 120218 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 44.00
734 120226 ด.ช. ณัชศกรญ์ เลิศวงศ์หัตถกุล ป.6 44.00
734 120227 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 44.00
734 120318 ด.ช. ฐปนัท มาพินิจ ป.6 44.00
734 120348 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 44.00
734 120359 ด.ช. เจตวัฒน์ อินทรมณี ป.6 44.00
734 120375 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 44.00
734 120381 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 44.00
734 120383 ด.ช. ปุญญพัฒน์ รุ่งกลั่น ป.6 44.00
734 120436 ด.ญ. นพภัชษรย์ เดชอยู่ ป.6 44.00
734 120476 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 44.00
734 120480 ด.ญ. พรรณภัค ช่วงอรุณ ป.6 44.00
734 120512 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 44.00
734 120529 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 44.00
734 120535 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 44.00
734 120549 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 44.00
734 120569 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 44.00
734 120574 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 44.00
734 120597 ด.ญ. วรณัน ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 44.00
734 120608 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 44.00
734 120613 ด.ช. พิชญากร ชื่นสกุล ป.6 44.00
734 120618 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 44.00
734 120625 ด.ช. กฤศกร เกตุทอง ป.6 44.00
734 120635 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 44.00
734 120667 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 44.00
734 120687 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 44.00
734 120723 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 44.00
734 120732 ด.ช. จิรอังกูร ฮันชาติ ป.6 44.00
734 120743 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 44.00
734 120766 ด.ญ. ปรายฟ้า สัจจามั่น ป.6 44.00
734 120808 ด.ช. นครินทร์ ศิวายพราหมณ์ ป.6 44.00
734 120833 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 44.00
734 120844 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 44.00
734 120849 ด.ญ. อรแข เติมธีรกิจ ป.6 44.00
734 120857 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 44.00
734 120889 ด.ญ. นภัสนันท์ อาจกล้า ป.6 44.00
734 120890 ด.ช. ผลิตโชค วิจิตรวัชรเวช ป.6 44.00
734 120912 ด.ช. ธนธร ชำนาญเอื้อ ป.6 44.00
734 120936 ด.ญ. ชวิศา ฉ่ำชื่น ป.6 44.00
734 220012 ด.ช. อัครัช พันธุ์ดี ป.6 44.00
734 220025 ด.ช. ธีรภัทร สัยยะสิทธิ์พานิช ป.6 44.00
734 220033 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 44.00
734 220035 ด.ญ. อภิญญารัตน์ อุตชี ป.6 44.00
734 220044 ด.ญ. ปรายฟ้า พลพืช ป.6 44.00
734 220108 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 44.00
734 220110 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 44.00
734 220119 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 44.00
734 220134 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 44.00
734 220150 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 44.00
734 220170 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 44.00
734 220196 ด.ช. จิรพันธุ์ กำสมุทร ป.6 44.00
734 220213 ด.ช. วรินทร วงศ์จรรยา ป.6 44.00
734 220234 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 44.00
734 220240 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 44.00
734 220256 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 44.00
734 220306 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 44.00
734 220317 ด.ญ. จิรภิญญา จิวหลง ป.6 44.00
734 220350 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 44.00
734 220352 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 44.00
734 220359 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 44.00
734 220374 ด.ญ. พิริยาพร ชุติมากุล ป.6 44.00
734 220386 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 44.00
734 220421 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 44.00
734 220429 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 44.00
734 220447 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 44.00
734 220448 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 44.00
734 220483 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 44.00
734 220487 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 44.00
734 220495 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 44.00
734 220508 ด.ญ. เมษารัตน์ หล่อเหลี่ยม ป.6 44.00
734 220523 ด.ญ. ปวฎา เลขะกุล ป.6 44.00
734 220537 ด.ญ. นภัสร วรรณสุข ป.6 44.00
734 220557 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 44.00
734 220581 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 44.00
734 220602 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 44.00
734 220608 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 44.00
734 220617 ด.ช. วิทยา นารี ป.6 44.00
734 220647 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 44.00
734 220650 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 44.00
734 220660 ด.ช. ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์ ป.6 44.00
734 220728 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 44.00
734 220745 ด.ญ. ศรัณย์พร ศักดิ์สิริสกุล ป.6 44.00
734 220756 ด.ช. นัฏฐ์พัฒน์ พงษ์นุ่มกุล ป.6 44.00
734 220789 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 44.00
734 220810 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 44.00
734 220813 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 44.00
832 120006 ด.ญ. อชิรญา อธิวาสนขันติ ป.6 40.00
832 120028 ด.ญ. ชลิดา คูหาสันติสุข ป.6 40.00
832 120038 ด.ญ. นวินดา จินดาฤกษ์ ป.6 40.00
832 120040 ด.ช. พชระ ทาย จิตต์วารี ป.6 40.00
832 120057 ด.ช. พัชระดนัญ ลี ป.6 40.00
832 120070 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 40.00
832 120077 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 40.00
832 120088 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 40.00
832 120119 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 40.00
832 120160 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 40.00
832 120199 ด.ช. ปัญญพงศ์ พลโก ป.6 40.00
832 120204 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 40.00
832 120212 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 40.00
832 120215 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 40.00
832 120266 ด.ช. พีรณัฐ ไพจิตราสุคนธ์ ป.6 40.00
832 120322 ด.ญ. ภคอร เลิศมงคล ป.6 40.00
832 120327 ด.ญ. สุธินี สุรินา ป.6 40.00
832 120341 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 40.00
832 120365 ด.ช. กฤตชัย ช่วยระวะ ป.6 40.00
832 120384 ด.ญ. พิชาพัทธ์ พุทธโกศัย ป.6 40.00
832 120395 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 40.00
832 120408 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 40.00
832 120422 ด.ญ. ปรานทิพย์ สิงห์จันทร์ ป.6 40.00
832 120430 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 40.00
832 120524 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 40.00
832 120544 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ฟูฟุ้ง ป.6 40.00
832 120556 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 40.00
832 120610 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 40.00
832 120620 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 40.00
832 120632 ด.ช. อัครณัฏฐ์ ภูตะลา ป.6 40.00
832 120639 ด.ช. กวินท์ จันทวงค์ ป.6 40.00
832 120662 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 40.00
832 120669 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 40.00
832 120684 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 40.00
832 120783 ด.ช. ปัญญวิฐ จันทะยานี ป.6 40.00
832 120788 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 40.00
832 120845 ด.ญ. กัญญาภัทร สุนทรโชติ ป.6 40.00
832 120854 ด.ช. พิททา กุลวงษ์วาณิชย์ ป.6 40.00
832 120879 ด.ช. กฤชฐา เหล่าสกุลพร ป.6 40.00
832 120888 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ หลวงศิลป์ ป.6 40.00
832 120907 ด.ญ. นงค์ณภัสญ์ กมลเลิศวณิช ป.6 40.00
832 120927 ด.ญ. ปวริตรา บุญนาค ป.6 40.00
832 120930 ด.ญ. อันนา พ่อค้า ป.6 40.00
832 220046 ด.ญ. กุลพรภัสร์ ตันจิรวัฒนา ป.6 40.00
832 220080 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 40.00
832 220151 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 40.00
832 220193 ด.ญ. ฐิตารีย์ สุประดิษฐ์ ป.6 40.00
832 220211 ด.ช. เทวกรณ์ ผกาแก้ว ป.6 40.00
832 220250 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 40.00
832 220251 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 40.00
832 220263 ด.ช. จุลนล นวลตา ป.6 40.00
832 220273 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 40.00
832 220287 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 40.00
832 220324 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 40.00
832 220347 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 40.00
832 220382 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 40.00
832 220383 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 40.00
832 220391 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 40.00
832 220398 ด.ช. ภัฏ กอสุราษฎร์ ป.6 40.00
832 220399 ด.ญ. ฬฬิตา เวียงเงิน ป.6 40.00
832 220402 ด.ช. ชนาธิป ศานติวงศ์สกุล ป.6 40.00
832 220436 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 40.00
832 220444 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 40.00
832 220507 ด.ญ. ณัฐวศา พาณิชย์ ป.6 40.00
832 220528 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 40.00
832 220538 ด.ญ. เกณิกา อินทรซันไล ป.6 40.00
832 220545 ด.ญ. ศศิพัชร์ วิริยจารี ป.6 40.00
832 220574 ด.ญ. วาศมณี มณีวาศ ป.6 40.00
832 220586 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 40.00
832 220587 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 40.00
832 220596 ด.ญ. พิชชาภา เอื้อจิตรเมศ ป.6 40.00
832 220626 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 40.00
832 220638 ด.ช. ณฐกร ศิริประทุมมาศ ป.6 40.00
832 220669 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 40.00
832 220677 ด.ญ. วิมลพรรณ วัฒนชาติกนันท์ ป.6 40.00
832 220678 ด.ญ. วิรัลยุพา วัฒนชาติกนันท์ ป.6 40.00
832 220681 ด.ช. ภุม ผนินทร อึ้งพงษ์พานิช ป.6 40.00
832 220708 ด.ช. อธิศ อินทรีย์ ป.6 40.00
832 220710 ด.ช. แทนธรรม สารกลิ่น ป.6 40.00
832 220711 ด.ญ. โซลีษี ซาน ป.6 40.00
832 220720 ด.ญ. จิตรลดา ยอดแคร่ว ป.6 40.00
832 220754 ด.ญ. สุชานุช ศิลปะ ป.6 40.00
832 220766 ด.ช. พิตติภัทร์ สวัสดิสิงห์ ป.6 40.00
832 220784 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 40.00
832 220787 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 40.00
832 220794 ด.ญ. วรินทร์ลดา ชุ่มปลั่ง ป.6 40.00
832 220798 ด.ญ. วิรัลพัชร จิรภัทร์วรนนท์ ป.6 40.00
832 220801 ด.ช. ณัฏฐพล มั่นจินตพันธุ์ ป.6 40.00
832 220829 ด.ช. อัครชัย ขวัญชื่น ป.6 40.00
832 220831 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 40.00
922 120009 ด.ช. อนุนาท อินอำพร ป.6 36.00
922 120069 ด.ช. ปุญชรัศมิ์ นุกูลวุฒิโอภาส ป.6 36.00
922 120103 ด.ญ. พิยดา โสภา ป.6 36.00
922 120109 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 36.00
922 120125 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 36.00
922 120186 ด.ช. คณพศ สุทธิสุข ป.6 36.00
922 120188 ด.ช. กันต์ธีร์ โภคนิภา ป.6 36.00
922 120207 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 36.00
922 120222 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 36.00
922 120249 ด.ช. ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น ป.6 36.00
922 120265 ด.ญ. ปานชีวา บุญครอบ ป.6 36.00
922 120292 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 36.00
922 120316 ด.ช. ณพิชญ์ สุภาพ ป.6 36.00
922 120414 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 36.00
922 120503 ด.ญ. ๊ณมีนา กอแก้ว ป.6 36.00
922 120510 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 36.00
922 120517 ด.ช. ทนุธรรม บุตรโพธิ์ ป.6 36.00
922 120530 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 36.00
922 120548 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 36.00
922 120584 ด.ช. กฤษนล กัดฟัก ป.6 36.00
922 120629 ด.ช. ชยกร เมืองวสุ ป.6 36.00
922 120643 ด.ช. เสฏฐวุฒิ อภิสิทธิ์บวรกิจ ป.6 36.00
922 120645 ด.ญ. ปกรดา ไชยโรจน์ ป.6 36.00
922 120666 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 36.00
922 120678 ด.ช. บุณยกร ธรรมจินดา ป.6 36.00
922 120695 ด.ช. ชยกร พลายมาศ ป.6 36.00
922 120696 ด.ญ. ชวัลญา รักสวิด ป.6 36.00
922 120708 ด.ญ. วรรณฉัตร กวีรัตเชวง ป.6 36.00
922 120722 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 36.00
922 120767 ด.ญ. ปรียานุช แซ่หลี่ ป.6 36.00
922 120787 ด.ช. ณวัฒน์ บุนนาค ป.6 36.00
922 120793 ด.ญ. กชพรรณ ไตรรัตน์ ป.6 36.00
922 120826 ด.ญ. ชมพูนุท ศรีสุข ป.6 36.00
922 120850 ด.ช. เตชสิทธิ์ พิสัยพันธ์ ป.6 36.00
922 120901 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 36.00
922 120933 ด.ญ. วิกานดา นิระปะกะ ป.6 36.00
922 220006 ด.ญ. นพธีรา จันลา ป.6 36.00
922 220015 ด.ช. ศุภวิชญ์ ชวนบุญ ป.6 36.00
922 220039 ด.ญ. นันท์มนัส เล้าสมบูรณ์ ป.6 36.00
922 220095 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 36.00
922 220101 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 36.00
922 220130 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 36.00
922 220140 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 36.00
922 220178 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 36.00
922 220192 ด.ญ. ศิริภาดา แก้วใย ป.6 36.00
922 220236 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 36.00
922 220254 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 36.00
922 220274 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 36.00
922 220275 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 36.00
922 220311 ด.ญ. พิมพ์นารา พรรณมณีลักษณ์ ป.6 36.00
922 220330 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 36.00
922 220338 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 36.00
922 220346 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 36.00
922 220364 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 36.00
922 220375 ด.ช. สิปปนินทร์ อินทร์ประดับ ป.6 36.00
922 220376 ด.ช. ชานาธิป แดงนวล ป.6 36.00
922 220473 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 36.00
922 220492 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 36.00
922 220498 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 36.00
922 220504 ด.ญ. ประภาภัทร ปานถม ป.6 36.00
922 220524 ด.ช. ภูวิศ ฤกษ์หริ่ง ป.6 36.00
922 220534 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 36.00
922 220556 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 36.00
922 220558 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 36.00
922 220570 ด.ญ. ภัทรพร โสดานาค ป.6 36.00
922 220635 ด.ช. ธนา แสงกระจ่าง ป.6 36.00
922 220666 ด.ช. ธนกร ด้วงประภัศร์ ป.6 36.00
922 220670 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 36.00
922 220734 ด.ญ. ญาณิน เจริญชวกุล ป.6 36.00
922 220762 ด.ช. นาวา รังสิกลัส ป.6 36.00
922 220763 ด.ญ. ณัชชา ลิ้มเพิ่มสุข ป.6 36.00
922 220770 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 36.00
922 220790 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 36.00
922 220809 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 36.00
922 220835 ด.ช. พงศกร ชินพงศ์ ป.6 36.00
997 120001 ด.ช. ศตยวรรษ กฤษดาเดชา ป.6 32.00
997 120035 ด.ช. ญาณวุฒิ แร่วงค์คต ป.6 32.00
997 120042 ด.ช. อารยะ พรรณเชษฐ์ ป.6 32.00
997 120114 ด.ช. ภาณุฉัตร ครุฑานุช ป.6 32.00
997 120116 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 32.00
997 120175 ด.ช. พจน์ชาณน ขำวงษ์ ป.6 32.00
997 120179 ด.ช. ศุภกร วรรณพาหุล ป.6 32.00
997 120220 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 32.00
997 120231 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 32.00
997 120296 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 32.00
997 120300 ด.ญ. ธัญมน ยานรักษา ป.6 32.00
997 120320 ด.ญ. อภิกษณา ตะโสรัตน์ ป.6 32.00
997 120396 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 32.00
997 120513 ด.ญ. จิตพิศุทธิ์ พิศุทธิ์ประภัสสร ป.6 32.00
997 120605 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 32.00
997 120617 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 32.00
997 120663 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 32.00
997 120673 ด.ญ. เวณิกา ไกรมณี ป.6 32.00
997 120699 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 32.00
997 120797 ด.ช. นิติธร บุญอุทิศ ป.6 32.00
997 120812 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 32.00
997 120818 ด.ญ. สุทธิดา กองสุข ป.6 32.00
997 120856 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 32.00
997 120858 ด.ญ. พริย์มาดา เกิดวิเศษสิงห์ ป.6 32.00
997 120861 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 32.00
997 220016 ด.ญ. เบญญาภา หวังฤทธิไกรกุล ป.6 32.00
997 220030 ด.ญ. อชิรญาณ์ อุตรมาตย์ ป.6 32.00
997 220034 ด.ญ. ปาณิสรา วรทีปานนท์ ป.6 32.00
997 220070 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 32.00
997 220096 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 32.00
997 220112 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 32.00
997 220114 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 32.00
997 220129 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 32.00
997 220158 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 32.00
997 220173 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 32.00
997 220175 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 32.00
997 220177 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 32.00
997 220209 ด.ญ. ณัฏฐธิดา บุญพราหมณ์ ป.6 32.00
997 220214 ด.ญ. กันต์ฤทัย ชุติณิชากร ป.6 32.00
997 220233 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 32.00
997 220243 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 32.00
997 220249 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 32.00
997 220268 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 32.00
997 220271 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 32.00
997 220279 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 32.00
997 220296 ด.ช. สิรธีร์ ศิริวิทยรัตน์ ป.6 32.00
997 220332 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 32.00
997 220344 ด.ญ. พิมพ์นภัส ฉัตรแก้ว ป.6 32.00
997 220349 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 32.00
997 220358 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 32.00
997 220404 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 32.00
997 220441 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 32.00
997 220512 ด.ญ. วาวพลอย ปัญจวรญาณ สู่สุข ป.6 32.00
997 220519 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 32.00
997 220714 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 32.00
997 220736 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 32.00
997 220806 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 32.00
997 220816 ด.ญ. กฤตพร เต็มสงสัย ป.6 32.00
997 220824 ด.ญ. ณัฎฐ์ชญา ดวงหอม ป.6 32.00
1056 120003 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วัฒนพันธ์ ป.6 28.00
1056 120011 ด.ช. ธีรพันธ์ ถาวรรักษ์ ป.6 28.00
1056 120013 ด.ช. พชร ชื่นศิริ ป.6 28.00
1056 120046 ด.ช. ชินาติ ระลึกมูล ป.6 28.00
1056 120138 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 28.00
1056 120172 ด.ญ. ปภาดา จันทาป ป.6 28.00
1056 120189 ด.ช. เปนธัมม์ อัมพุประภา ป.6 28.00
1056 120194 ด.ช. ปธานิน อรุณสวัสดิ์ ป.6 28.00
1056 120370 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 28.00
1056 120450 ด.ญ. กาญจน์ชนก แสงบุตร ป.6 28.00
1056 120600 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 28.00
1056 120637 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 28.00
1056 120692 ด.ญ. รดาณัฐ ศรีเกริกกริช ป.6 28.00
1056 120761 ด.ช. วาฎฏะวัน สัจจามั่น ป.6 28.00
1056 120859 ด.ช. นิยะ รัชอริยะ ป.6 28.00
1056 120876 ด.ญ. จิณณพัต สวันตรัจฉ์ ป.6 28.00
1056 120892 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 28.00
1056 220309 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 28.00
1056 220337 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 28.00
1056 220387 ด.ช. นฤบดินทร์ อ่ำใจ ป.6 28.00
1056 220410 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 28.00
1056 220457 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 28.00
1056 220564 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 28.00
1056 220595 ด.ช. ภาณพัช จันทร์ฉาย ป.6 28.00
1056 220627 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 28.00
1056 220709 ด.ญ. อลีนา ศรีดวงแก้ว ป.6 28.00
1056 220735 ด.ช. ภคิน เจริญชวกุล ป.6 28.00
1056 220744 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 28.00
1084 120058 ด.ช. ภัทร เกิดเจริญ ป.6 24.00
1084 120182 ด.ช. สุภเวช เพชรขวัญ ป.6 24.00
1084 120252 ด.ช. พีรพัฒน์ นิลเกิดเย็น ป.6 24.00
1084 120298 ด.ญ. กวินธิดา ชารีโสม ป.6 24.00
1084 120427 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 24.00
1084 120444 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 24.00
1084 120522 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 24.00
1084 120677 ด.ช. จิรภัทร คงกิจนันท์ ป.6 24.00
1084 120700 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 24.00
1084 120750 ด.ช. ณัฐวรรธ ธวัชประกอบลาภ ป.6 24.00
1084 120816 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 24.00
1084 120835 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 24.00
1084 120884 ด.ช. ณัฐพล เดชะคุปต์ ป.6 24.00
1084 120905 ด.ช. กรวิชญ์ เปรมชู ป.6 24.00
1084 220004 ด.ช. วิทวัส เย็นใจ ป.6 24.00
1084 220007 ด.ญ. สิรินยา แซ่ตั๊น ป.6 24.00
1084 220073 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 24.00
1084 220137 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 24.00
1084 220227 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 24.00
1084 220264 ด.ช. สุรกฤษฏิ์ ดีขจรเดช ป.6 24.00
1084 220299 ด.ช. ปภินวิช ศรีอรุณ ป.6 24.00
1084 220339 ด.ญ. กานต์สินี เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.6 24.00
1084 220367 ด.ช. ณัฏฐพัชร ศักดิ์สิทธิ์ ป.6 24.00
1084 220379 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 24.00
1084 220408 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 24.00
1084 220467 ด.ช. เสฎฐวุฒิ สถาปนรัตน์กุล ป.6 24.00
1084 220536 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 24.00
1084 220582 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 24.00
1084 220611 ด.ญ. กรณัฐ เมฆแสงสวย ป.6 24.00
1084 220680 ด.ช. อัครภูมิ ทรัพย์สุนทร ป.6 24.00
1084 220713 ด.ช. แท้จริง ว่องนิยมเกษตร ป.6 24.00
1084 220741 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 24.00
1084 220751 ด.ญ. ธารทิพย์ กุรุง ป.6 24.00
1084 220764 ด.ช. ณฐนน คงจันทร์ ป.6 24.00
1118 120233 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 20.00
1118 120271 ด.ญ. พลอย หอมยก ป.6 20.00
1118 120716 ด.ช. ธนสิทธิ์ สิทธิเขตต์การ ป.6 20.00
1118 120860 ด.ญ. ชนิตา แสงบุญเรือง ป.6 20.00
1118 220041 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ กิตติศรีไสว ป.6 20.00
1118 220050 ด.ญ. วิสารัตน์ กิจพิพิธ ป.6 20.00
1118 220089 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 20.00
1118 220241 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 20.00
1118 220502 ด.ญ. กมลชนก จิตต์สุนทร ป.6 20.00
1118 220546 ด.ช. เพชรชนก เพี้ยก่ำ ป.6 20.00
1118 220568 ด.ญ. กฤษติกุล งามเมือง ป.6 20.00
1118 220636 ด.ช. ฆนาการ สังข์กลมเกลี้ยง ป.6 20.00
1118 220707 ด.ช. สุกฤษฏิ์พล สังขกนิษฐ์ ป.6 20.00
1118 220777 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 20.00
1118 220836 ด.ช. สิรวิชญ์ ป้อมจัตุรัส ป.6 20.00
1133 120664 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 16.00
1133 120875 ด.ญ. พรนภัส บุริพันธ์ ป.6 16.00
1133 220147 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 16.00
1133 220427 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 16.00
1133 220576 ด.ญ. ศนันท์วัลย์ แจ้งเจนเวทย์ ป.6 16.00
1133 220780 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 16.00
1139 120602 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 12.00
1139 220471 ด.ช. ปฐวี กล้ารบ ป.6 12.00
1139 220476 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 12.00
1139 220761 ด.ช. สุวิจักขณ์ เพิ่มอารีย์ ป.6 12.00
1143 120689 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 8.00
1143 220389 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 8.00