เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.6

วิชาภาษาไทย

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาไทย
(20 คะแนน)
1 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 17.60
2 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 16.80
2 652295 ด.ญ. วิรินทร์ญา นิธิวราเรืองชัย ป.6 16.80
2 651216 ด.ช. วันมงคล พิลาศรี ป.6 16.80
5 652393 ด.ญ. วาทิตยา ลือศิริวัฒนา ป.6 16.00
5 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 16.00
5 652395 ด.ญ. วรัทยา ลือศิริวัฒนา ป.6 16.00
5 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 16.00
5 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 16.00
5 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 16.00
5 650521 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วงษ์นิพนธ์ ป.6 16.00
5 652259 ด.ญ. ปานชีวา แย้มละมัย ป.6 16.00
5 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 16.00
5 650827 ด.ญ. วรณัน ธันญะทวี ป.6 16.00
5 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 16.00
5 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 16.00
5 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 16.00
5 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 16.00
5 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 16.00
5 651559 ด.ญ. ณิชชาวีณ์ เปรมะอิทธิวัฒน์ ป.6 16.00
21 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 15.20
21 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 15.20
21 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 15.20
21 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 15.20
21 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 15.20
21 652434 ด.ญ. พิมพ์ชนก เจริญศรี ป.6 15.20
21 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 15.20
21 650984 ด.ช. ภาคิน จันทรัตน์ ป.6 15.20
21 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 15.20
21 650109 ด.ญ. พรรวินท์ ภุชงคกุล ป.6 15.20
31 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 14.40
31 652143 ด.ช. พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์ ป.6 14.40
31 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 14.40
31 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 14.40
31 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 14.40
31 653000 ด.ช. จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย ป.6 14.40
31 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 14.40
31 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 14.40
31 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 14.40
31 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 14.40
31 651938 ด.ช. ธนิตพงศ์ มัตตะวรรณรุจน์ ป.6 14.40
31 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 14.40
31 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 14.40
31 651294 ด.ญ. ภัทรภูรี ภักดีกอบกุล ป.6 14.40
31 650217 ด.ช. ภูมิใจ เลื่องลือวงศ์ ป.6 14.40
31 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 14.40
31 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 14.40
31 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 14.40
31 651919 ด.ญ. ณัฏฐ์วารี เรืองเวทย์วัฒนา ป.6 14.40
31 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 14.40
31 652653 ด.ญ. ณิชานาฏ พุ่มศิริ ป.6 14.40
31 652380 ด.ญ. จณิสตา เจือจันทร์ ป.6 14.40
31 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 14.40
31 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 14.40
31 652636 ด.ญ. รภัสสา จิรกุลธนภัทร ป.6 14.40
31 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 14.40
31 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 14.40
31 650977 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.6 14.40
31 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 14.40
31 652377 ด.ญ. กัญญ์วรา เถาทับนุ่ม ป.6 14.40
31 651931 ด.ช. ณัฐวัศห์ รูปพรม ป.6 14.40
31 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 14.40
31 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 14.40
64 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 13.60
64 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 13.60
64 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 13.60
64 652194 ด.ญ. นีรชา อาชาสุวรรณ ป.6 13.60
64 650854 ด.ช. ปุญญพัฒฤน์ โชตินิสากรณ์ ป.6 13.60
64 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 13.60
64 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 13.60
64 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 13.60
64 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 13.60
64 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 13.60
64 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 13.60
64 650544 ด.ช. ภวัต ตั้งใจรักษา ป.6 13.60
64 651745 ด.ช. ตฤณ สุนทรรังสรรค์ ป.6 13.60
64 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 13.60
64 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 13.60
64 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 13.60
64 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 13.60
64 650690 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.6 13.60
64 650058 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.6 13.60
64 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 13.60
64 651927 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.6 13.60
64 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 13.60
64 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 13.60
64 651697 ด.ญ. วรัทยา แสนหล้า ป.6 13.60
64 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 13.60
64 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 13.60
64 650576 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.6 13.60
64 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 13.60
64 650883 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.6 13.60
64 650221 ด.ญ. รพีภัทร ตาปสนันท์ ป.6 13.60
64 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 13.60
64 650722 ด.ช. อารักษ์ ลิ้มประสาท ป.6 13.60
64 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 13.60
64 650567 ด.ช. คู่บุญ จิตตวงค์ ป.6 13.60
64 651640 ด.ช. พิชญะ ไชยโชติช่วง ป.6 13.60
64 651929 ด.ช. เขมทัต วีณิน ป.6 13.60
64 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 13.60
64 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 13.60
64 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 13.60
64 650990 ด.ช. อรรถนนท์ สุพรมอินทร์ ป.6 13.60
64 651057 ด.ญ. ชญาณิษฐ์ เอกนุช ป.6 13.60
64 650447 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ อินทรักษ์ ป.6 13.60
64 652079 ด.ช. สัณหณัฐ วิชัย ป.6 13.60
64 652134 ด.ช. ปภิณวิช จิรภัทรสิทธา ป.6 13.60
64 650759 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.6 13.60
64 650822 ด.ญ. กันยาวีร์ หาญพัฒนะนุสรณ์ ป.6 13.60
110 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 12.80
110 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 12.80
110 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 12.80
110 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 12.80
110 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 12.80
110 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 12.80
110 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 12.80
110 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 12.80
110 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 12.80
110 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 12.80
110 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 12.80
110 650867 ด.ญ. ณัชชา จารุเกียรติกุล ป.6 12.80
110 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 12.80
110 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 12.80
110 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 12.80
110 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 12.80
110 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 12.80
110 650223 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.6 12.80
110 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 12.80
110 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 12.80
110 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 12.80
110 650461 ด.ช. กชเมธ อาภรณ์ศิริพงษ์ ป.6 12.80
110 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 12.80
110 651663 ด.ญ. ปสุตา วัฒนธนวุฒิ ป.6 12.80
110 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 12.80
110 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 12.80
110 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 12.80
110 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 12.80
110 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 12.80
110 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 12.80
110 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 12.80
110 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 12.80
110 650130 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.6 12.80
110 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 12.80
110 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 12.80
110 652782 ด.ช. ทศพิธ พัฒนสิทธิกร ป.6 12.80
110 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 12.80
110 651023 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.6 12.80
110 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 12.80
110 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 12.80
110 650660 ด.ญ. ทัตพิชชา ลักษณะะพรหม ป.6 12.80
110 651282 ด.ญ. ภูรัชยา พร้อมภูวดล ป.6 12.80
110 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 12.80
110 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 12.80
110 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 12.80
110 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 12.80
110 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 12.80
110 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 12.80
110 650873 ด.ช. กรณพงษ์ เกษอ่ำ ป.6 12.80
110 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 12.80
110 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 12.80
110 651155 ด.ญ. เพ็ญพิชชา โพธิ์ปริสุทธิ์ ป.6 12.80
110 650027 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.6 12.80
110 652577 ด.ญ. ลักษณารีย์ มาเฉลิม ป.6 12.80
110 651382 ด.ช. ฐิติวัชร์ คชชา ป.6 12.80
110 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 12.80
110 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 12.80
110 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 12.80
110 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 12.80
110 651990 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.6 12.80
110 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 12.80
110 650125 ด.ญ. ศุภรา ฉันทพันธุ์ ป.6 12.80
110 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 12.80
110 650332 ด.ช. สมัชญ์ เดียวตระกูล ป.6 12.80
110 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 12.80
110 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 12.80
110 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 12.80
110 652278 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 12.80
110 650599 ด.ช. ธนาพล ลักษมีคุณากร ป.6 12.80
110 650938 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.6 12.80
180 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 12.00
180 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 12.00
180 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 12.00
180 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 12.00
180 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 12.00
180 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 12.00
180 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 12.00
180 650902 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.6 12.00
180 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 12.00
180 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 12.00
180 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 12.00
180 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 12.00
180 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 12.00
180 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 12.00
180 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 12.00
180 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 12.00
180 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 12.00
180 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 12.00
180 650342 ด.ญ. พราวฉัตรรัตน์ วันสุทันต์ ป.6 12.00
180 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 12.00
180 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 12.00
180 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 12.00
180 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 12.00
180 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 12.00
180 652198 ด.ญ. พิมปุญมณี ไชยประสิทธิ์ ป.6 12.00
180 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 12.00
180 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 12.00
180 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 12.00
180 651099 ด.ช. ณฐภัค พุทธนาวงศ์ ป.6 12.00
180 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 12.00
180 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 12.00
180 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 12.00
180 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 12.00
180 651181 ด.ญ. พรปวีณ์ สมิทธิวงศ์ ป.6 12.00
180 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 12.00
180 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 12.00
180 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 12.00
180 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 12.00
180 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 12.00
180 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 12.00
180 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 12.00
180 652068 ด.ญ. ชัญญานุช อินทรทรัพย์ ป.6 12.00
180 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 12.00
180 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 12.00
180 652890 ด.ช. พุทธิปัญญ์ เกตุเขียว ป.6 12.00
180 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 12.00
180 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 12.00
180 651956 ด.ญ. ณัฐสินี บรมสุข ป.6 12.00
180 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 12.00
180 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 12.00
180 652569 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.6 12.00
180 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 12.00
180 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 12.00
180 650952 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.6 12.00
180 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 12.00
180 650597 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.6 12.00
180 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 12.00
180 651813 ด.ญ. ปุษยา จันทร์พิพัฒน์ ป.6 12.00
180 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 12.00
180 650628 ด.ช. ศุภวิชญ์ สันโดด ป.6 12.00
180 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 12.00
180 650603 ด.ช. ธนภัทร บุญยืน ป.6 12.00
180 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 12.00
180 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 12.00
180 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 12.00
180 650981 ด.ญ. สุตาภัทร เอี่ยมบำรุง ป.6 12.00
180 652661 ด.ญ. จุฑาทิพย์ รอดลอยทุกข์ ป.6 12.00
180 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 12.00
180 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 12.00
180 652009 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 12.00
180 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 12.00
180 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 12.00
180 652894 ด.ช. วรากร มนต์คาถา ป.6 12.00
180 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 12.00
180 650890 ด.ญ. โสภิดา เนียมขันธ์ ป.6 12.00
180 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 12.00
180 652557 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.6 12.00
180 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 12.00
180 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 12.00
180 650613 ด.ญ. พิมพ์ฐดา ธนโชคชัยพงศ์ ป.6 12.00
180 650236 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.6 12.00
180 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 12.00
180 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 12.00
180 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 12.00
180 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 12.00
180 650448 ด.ญ. ฐิรญา ปรีดิ์จิตตานนท์ ป.6 12.00
180 652522 ด.ช. ทำนุรัฐ ตันไพบูลย์ ป.6 12.00
180 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 12.00
180 652147 ด.ญ. ธณิชา ศรีสุตา ป.6 12.00
180 652975 ด.ญ. ชลชา ไหสุภา ป.6 12.00
180 652611 ด.ญ. บุญญิสา ชื่นตะโก ป.6 12.00
180 650216 ด.ช. วิชัยธร โกมลทัต ป.6 12.00
180 650993 ด.ญ. ชนมน สุขุมาลพันธ์ ป.6 12.00
180 652903 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.6 12.00
274 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 11.20
274 651237 ด.ช. ดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 11.20
274 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 11.20
274 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 11.20
274 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 11.20
274 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 11.20
274 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 11.20
274 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 11.20
274 651807 ด.ช. โชติพัฒน์ แสงแก้ว ป.6 11.20
274 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 11.20
274 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 11.20
274 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 11.20
274 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 11.20
274 652036 ด.ช. สุธินันท์ ง่วนเฮง ป.6 11.20
274 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 11.20
274 652105 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.6 11.20
274 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 11.20
274 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 11.20
274 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 11.20
274 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 11.20
274 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 11.20
274 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 11.20
274 650501 ด.ช. พิริยะ นุ่นมีศรี ป.6 11.20
274 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 11.20
274 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 11.20
274 651106 ด.ญ. กมลวดี ทิพยรัตน์ ป.6 11.20
274 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 11.20
274 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 11.20
274 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 11.20
274 651016 ด.ญ. ปัญจภรรัศมิ์ สุวรรณรงค์ ป.6 11.20
274 652838 ด.ญ. ศุภิสรา ธรรมดี ป.6 11.20
274 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 11.20
274 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 11.20
274 650180 ด.ช. มณฑล ศรีอินทสุทธิ์ ป.6 11.20
274 650812 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.6 11.20
274 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 11.20
274 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 11.20
274 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 11.20
274 651875 ด.ช. ปวริศ บุญเกิด ป.6 11.20
274 652980 ด.ช. นภณัฏฐ์ บุญญาวานิชย์ ป.6 11.20
274 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 11.20
274 650079 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.6 11.20
274 652578 ด.ช. อนาวิลธ์ ด่านสวัสดิ์ ป.6 11.20
274 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 11.20
274 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 11.20
274 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 11.20
274 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 11.20
274 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 11.20
274 650310 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.6 11.20
274 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 11.20
274 650611 ด.ญ. ณัฐทิตา จุติมา ป.6 11.20
274 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 11.20
274 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 11.20
274 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 11.20
274 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 11.20
274 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 11.20
274 651579 ด.ช. สรวิชญ์ ณ พัทลุง ป.6 11.20
274 652884 ด.ญ. ณัฏฐ์ฎาพร มณีเสาวนพ ป.6 11.20
274 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 11.20
274 650578 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.6 11.20
274 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 11.20
274 651969 ด.ญ. สุภานิษา วงษ์รอด ป.6 11.20
274 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 11.20
274 650587 ด.ญ. ณัฐนิชา ปั้นจั่น ป.6 11.20
274 652591 ด.ญ. รินรดา รอดเมื่อ ป.6 11.20
274 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 11.20
274 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 11.20
274 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 11.20
274 650916 ด.ช. สรวัชญ์ มาเหล็ง ป.6 11.20
274 651844 ด.ญ. ไอย์ริสสา เพชรวิภูษิต ป.6 11.20
274 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 11.20
274 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 11.20
274 651315 ด.ช. กฤตภาส กิจสัมนางกูร ป.6 11.20
274 652837 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ด่านศิริวัฒน์ ป.6 11.20
274 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 11.20
274 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 11.20
274 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 11.20
274 651187 ด.ช. พุธสณี มณฑา ป.6 11.20
274 651409 ด.ช. ณัฐนนท์ เลิศศักดิ์ธนกุล ป.6 11.20
274 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 11.20
274 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 11.20
274 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 11.20
274 650001 ด.ช. สิทธิภาคย์ กาบทอง ป.6 11.20
274 652169 ด.ญ. เบญญาภา ชาติครบุรี ป.6 11.20
274 651323 ด.ญ. ธันยพัฒน์ ถาวรเลิศชัย ป.6 11.20
274 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 11.20
274 652641 ด.ญ. ณัชชา เครือเนียม ป.6 11.20
274 652274 ด.ช. ณัฐฏฐชัย เล่าปิ่นกาญจน์ ป.6 11.20
274 650509 ด.ญ. นระฟ้า ผลาวัลย์ ป.6 11.20
274 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 11.20
274 650880 ด.ญ. ณฐมน สโกฟิวด์ ป.6 11.20
274 650159 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.6 11.20
274 652410 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.6 11.20
274 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 11.20
274 652647 ด.ญ. ณัฐภัสสร เสนากัสป์ ป.6 11.20
274 652829 ด.ญ. นันทภัค ลีลาภรณ์ ป.6 11.20
274 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 11.20
274 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 11.20
274 652451 ด.ช. ภูกันต์ วาดเขียน ป.6 11.20
373 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 10.40
373 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 10.40
373 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 10.40
373 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 10.40
373 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 10.40
373 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 10.40
373 651842 ด.ช. วรพชร ทัศกุล ป.6 10.40
373 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 10.40
373 652482 ด.ช. ธนกฤต วิทยนันท์ ป.6 10.40
373 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 10.40
373 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 10.40
373 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 10.40
373 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 10.40
373 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 10.40
373 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 10.40
373 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 10.40
373 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 10.40
373 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 10.40
373 652853 ด.ญ. โชติกา บุญธวนันท์ ป.6 10.40
373 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 10.40
373 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 10.40
373 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 10.40
373 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 10.40
373 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 10.40
373 652693 ด.ญ. อรฑัตตา จิตภัทร รามเดชะ ป.6 10.40
373 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 10.40
373 650482 ด.ญ. กฤตภัทร เกลียวทอง ป.6 10.40
373 652225 ด.ช. ศุภกร วงศ์วิไล ป.6 10.40
373 652707 ด.ช. ชญฏ ชลประเสริฐสุข ป.6 10.40
373 650002 ด.ช. กันตธีร์ จารวัฒน์ ป.6 10.40
373 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 10.40
373 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 10.40
373 650879 ด.ญ. ณัชชา แสงกระจ่าง ป.6 10.40
373 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 10.40
373 651456 ด.ช. เดชาธร พรมจันทร์ ป.6 10.40
373 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 10.40
373 650998 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.6 10.40
373 652876 ด.ญ. รวิสรา สุกิตติวราพันธุ์ ป.6 10.40
373 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 10.40
373 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 10.40
373 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 10.40
373 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 10.40
373 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 10.40
373 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 10.40
373 650436 ด.ช. วัชรภัทร รุ่งเกียรติกุล ป.6 10.40
373 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 10.40
373 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 10.40
373 652667 ด.ช. ศุภวิชญ์ อุรุพงศ์พิศาล ป.6 10.40
373 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 10.40
373 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 10.40
373 652468 ด.ญ. อนันตญา อนันตรุจกุล ป.6 10.40
373 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 10.40
373 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 10.40
373 651018 ด.ช. ศุภกร ภัทรเตชาวัฒน์ ป.6 10.40
373 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 10.40
373 652864 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เล้าเจริญเสริม ป.6 10.40
373 651653 ด.ญ. ธีริศรา อมรพุทธพล ป.6 10.40
373 652051 ด.ช. อริญชัย ทรัพย์เจริญ ป.6 10.40
373 650643 ด.ญ. นภสร ฉัตรเท ป.6 10.40
373 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 10.40
373 651845 ด.ญ. พรนัชชา ศุทธาดิศัย ป.6 10.40
373 650438 ด.ญ. ปุณย์พิชชา ช้อยชด ป.6 10.40
373 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 10.40
373 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 10.40
373 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 10.40
373 651135 ด.ญ. วริศรา จูระมงคล ป.6 10.40
373 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 10.40
373 652819 ด.ช. ภพธรรม วิสายอน ป.6 10.40
373 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 10.40
373 651195 ด.ญ. กวิสรา กาญจนรัตน์ ป.6 10.40
373 652258 ด.ญ. กัลยรัตน์ เบญจานุวัตร ป.6 10.40
373 652845 ด.ช. สิริภพ โขวิฑูรกิจ ป.6 10.40
373 651955 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.6 10.40
373 652059 ด.ญ. ปทิตตา แสงรัตน์ ป.6 10.40
373 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 10.40
373 652621 ด.ญ. จินดารัตน์ ญาติ ป.6 10.40
373 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 10.40
373 650352 ด.ญ. พลอยนภัส โกมลารชุน ป.6 10.40
373 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 10.40
373 651850 ด.ญ. นพรรษอร ผลิใบ ป.6 10.40
373 652813 ด.ญ. ไอย์วริญ ธราธารกุลวัฒนา ป.6 10.40
373 650379 ด.ช. กิตติพิชญ์ ไทรแจ่มจันทร์ ป.6 10.40
373 651406 ด.ญ. กชพรรณ ศรแก้ว ป.6 10.40
373 652561 ด.ญ. ณภัสนันท์ โสภณวิมลรัตน์ ป.6 10.40
373 651973 ด.ช. คุณาวิตต์ สำราญสุข ป.6 10.40
373 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 10.40
373 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 10.40
373 653032 ด.ญ. ณัฐสินี อภิรัตน์โรจนกุล ป.6 10.40
373 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 10.40
373 652156 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 10.40
373 652405 ด.ญ. นลินรัตน์ คิคูชิ ป.6 10.40
373 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 10.40
373 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 10.40
373 650997 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.6 10.40
373 650146 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.6 10.40
373 652108 ด.ช. ชยุต ลิ้มวรรณะกูล ป.6 10.40
373 652174 ด.ช. จิราวัฒน์ เรืองธัญยธรณ์ ป.6 10.40
373 650182 ด.ญ. วรัญญา วิสาวะโท ป.6 10.40
373 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 10.40
373 652268 ด.ญ. ทักษอร รอดน้อย ป.6 10.40
373 652456 ด.ช. สรธร มีชัย ป.6 10.40
373 651892 ด.ญ. ภัทราพร คำบุญเรือง ป.6 10.40
373 650577 ด.ญ. อรรวินท์ มังคลรังษี ป.6 10.40
373 650280 ด.ช. พลณัฏฐ์ ทรัพย์มี ป.6 10.40
373 651869 ด.ญ. ณัฐนันท์ คำพอง ป.6 10.40
373 651109 ด.ช. ชวาล เปล่งวิทยา ป.6 10.40
373 650545 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.6 10.40
373 650978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.6 10.40
373 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 10.40
373 650019 ด.ญ. สิริรัตน์ บุญปาลิต ป.6 10.40
483 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 9.60
483 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 9.60
483 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 9.60
483 651533 ด.ญ. ปุณณิศา ฉิมสอาด ป.6 9.60
483 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 9.60
483 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 9.60
483 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 9.60
483 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 9.60
483 650777 ด.ช. ชนันธร แซ่ตั้ง ป.6 9.60
483 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 9.60
483 651053 ด.ช. ณัฐพงษ์ ภู่ขาว ป.6 9.60
483 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 9.60
483 651716 ด.ช. ธนภัทร ประดับมุข ป.6 9.60
483 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 9.60
483 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 9.60
483 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 9.60
483 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 9.60
483 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 9.60
483 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 9.60
483 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 9.60
483 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 9.60
483 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 9.60
483 651000 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.6 9.60
483 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 9.60
483 650200 ด.ช. ธนกฤต ขาวสนิท ป.6 9.60
483 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 9.60
483 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 9.60
483 650561 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.6 9.60
483 652197 ด.ช. ปิติ นิ่มปิติวัน ป.6 9.60
483 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 9.60
483 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 9.60
483 650025 ด.ช. นรภัทร เชาวน์เกษม ป.6 9.60
483 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 9.60
483 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 9.60
483 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 9.60
483 651688 ด.ช. นพกร สินวิริยะกุล ป.6 9.60
483 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 9.60
483 651366 ด.ญ. อรพิชญ์ กิจกุลนำชัย ป.6 9.60
483 651944 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.6 9.60
483 651609 ด.ญ. พิณธิดา มณีสุริยงค์ ป.6 9.60
483 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 9.60
483 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 9.60
483 652139 ด.ช. วสุธรณ์ คำพิมลหิรัญรัช ป.6 9.60
483 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 9.60
483 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 9.60
483 651461 ด.ช. วชิรวิชญ์ วชิรมงคลพงษ์ ป.6 9.60
483 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 9.60
483 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 9.60
483 651063 ด.ช. อิทธิกร โนรีเวช ป.6 9.60
483 650932 ด.ช. กิจนที ธนารัชพิชิต ป.6 9.60
483 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 9.60
483 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 9.60
483 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 9.60
483 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 9.60
483 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 9.60
483 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 9.60
483 651145 ด.ญ. พัณณิตา เสมจร ป.6 9.60
483 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 9.60
483 651985 ด.ช. พิชเยศ มุสิกะวัน ป.6 9.60
483 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 9.60
483 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 9.60
483 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 9.60
483 652325 ด.ญ. วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา ป.6 9.60
483 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 9.60
483 652509 ด.ช. กันตพล สุมานิก ป.6 9.60
483 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 9.60
483 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 9.60
483 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 9.60
483 650248 ด.ช. ประพล คงสกุล ป.6 9.60
483 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 9.60
483 652154 ด.ช. นรวัชร์ นาคผุด ป.6 9.60
483 650523 ด.ช. ธาราดร สุพัฒนา ป.6 9.60
483 650784 ด.ญ. ณัฐนันท์ วุฒิพนมศักดิ์ ป.6 9.60
483 652047 ด.ญ. พัทธนันท์ จุลกะ ป.6 9.60
483 651264 ด.ญ. พัชร์ลิตา รัตนสุมาวงศ์ ป.6 9.60
483 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 9.60
483 650169 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.6 9.60
483 652727 ด.ช. ทศธรรม อิ่มปิติวงษ์ ป.6 9.60
483 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 9.60
483 651652 ด.ช. ธันยวรรศธร วงษ์วัฒนา ป.6 9.60
483 652857 ด.ช. รพีพงษ์ ตั้งจิตเจริญ ป.6 9.60
483 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 9.60
483 652394 ด.ญ. อริญชย์ เตสุชาตะ ป.6 9.60
483 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 9.60
483 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 9.60
483 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 9.60
483 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 9.60
483 651528 ด.ช. ปพนกร เททะสังข์ ป.6 9.60
483 652696 ด.ญ. ณิชนันทน์ หลีสกุล ป.6 9.60
483 652517 ด.ญ. นภัสนันท์ พันถม ป.6 9.60
483 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 9.60
483 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 9.60
483 651091 ด.ญ. วานิษฎ์ฉมา เจียมพัฒนขจร ป.6 9.60
483 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 9.60
483 651671 ด.ช. พีรวิชญ์ ดีเสมอ ป.6 9.60
483 650713 ด.ช. ธนภัทร เชี่ยวชาญ ป.6 9.60
483 650625 ด.ญ. ชญานิษฐ์ เกตุสุวรรณ ป.6 9.60
483 651580 ด.ช. ณัฐรุจ บุญจารุพงศ์ ป.6 9.60
483 651984 ด.ญ. อภิชญา กิจจะการะ ป.6 9.60
483 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 9.60
483 652655 ด.ช. ปราย ชลศรานนท์ ป.6 9.60
483 650671 ด.ญ. ดนิตา ภูมิสิงหราช ป.6 9.60
483 650475 ด.ช. ตรัยคุณ เริงรักษ์ ป.6 9.60
483 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 9.60
483 650963 ด.ช. กวินภพ ชินเมธีพิทักษ์ ป.6 9.60
483 652316 ด.ญ. ณัฏฐณิชา มีแสง ป.6 9.60
483 651008 ด.ญ. นันท์นภัส ทองประดับ ป.6 9.60
483 653022 ด.ช. สิรภพ ภมรมานพ ป.6 9.60
483 652398 ด.ญ. ดากานดา ขันตยาภรณ์ ป.6 9.60
483 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 9.60
483 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 9.60
483 651596 ด.ญ. ลักษณียา นาคสุก ป.6 9.60
483 650492 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.6 9.60
483 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 9.60
483 650023 ด.ช. วรุฒม์ สุขสมจิตร ป.6 9.60
483 650096 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ทิพย์รัตน์ ป.6 9.60
483 650945 ด.ช. ปฐมชัย ศรีเจริญ ป.6 9.60
483 652409 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.6 9.60
483 651013 ด.ช. สวัชกร สันตยานนท์ ป.6 9.60
483 652721 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช ป.6 9.60
483 651039 ด.ช. รัชพงศ์ โคตรประทุม ป.6 9.60
483 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 9.60
483 650070 ด.ช. ปิยังกูร ธัญญาหาร ป.6 9.60
483 652371 ด.ญ. กรชุดา ชื่นสุราษฎร์ ป.6 9.60
483 651611 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.6 9.60
483 650525 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.6 9.60
483 650870 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.6 9.60
483 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 9.60
483 652025 ด.ช. วรวรรธน์ สุคนธะตามร์ ป.6 9.60
483 652877 ด.ญ. สุชานิดา นรสิงห์ ป.6 9.60
483 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 9.60
483 652248 ด.ช. ชนุตม์ ชนะศิลศรีโยธิน ป.6 9.60
483 650440 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.6 9.60
483 650594 ด.ช. ปวริศ สุวรรณกมล ป.6 9.60
483 650497 ด.ญ. อุรวี คนชม ป.6 9.60
483 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 9.60
483 652148 ด.ช. พีรวิชญ์ เขียวสนั่น ป.6 9.60
483 651134 ด.ญ. กชวรรณ เดชผดุง ป.6 9.60
483 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 9.60
483 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 9.60
483 651197 ด.ช. ศตายุ จินเลิศ ป.6 9.60
624 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 8.80
624 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 8.80
624 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 8.80
624 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 8.80
624 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 8.80
624 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 8.80
624 652348 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.6 8.80
624 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 8.80
624 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 8.80
624 651943 ด.ช. กฤศ ฉิมวัย ป.6 8.80
624 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 8.80
624 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 8.80
624 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 8.80
624 651338 ด.ญ. โศจิรัตน์ เทียนกิ่งแก้ว ป.6 8.80
624 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 8.80
624 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 8.80
624 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 8.80
624 651238 ด.ช. ธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 8.80
624 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 8.80
624 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 8.80
624 650457 ด.ช. นพวงศธร วิกุลโรจน์พัฒน์ ป.6 8.80
624 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 8.80
624 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 8.80
624 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 8.80
624 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 8.80
624 650582 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.6 8.80
624 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 8.80
624 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 8.80
624 652463 ด.ช. ธีชวิณณ์ ทองไชย ป.6 8.80
624 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 8.80
624 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 8.80
624 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 8.80
624 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 8.80
624 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 8.80
624 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 8.80
624 650305 ด.ญ. มนัสนันท์ ชูโชติถาวร ป.6 8.80
624 650848 ด.ช. กานตธีร์ สุ่มอิ่ม ป.6 8.80
624 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 8.80
624 652080 ด.ช. ธนัท ทรงจินดา ป.6 8.80
624 652787 ด.ญ. ณัฐณกัญญ์ อภิชาจุติกันต์ ป.6 8.80
624 650735 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.6 8.80
624 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 8.80
624 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 8.80
624 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 8.80
624 651122 ด.ช. ธัชพงศ์ สีเขียวรัตน์ ป.6 8.80
624 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 8.80
624 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 8.80
624 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 8.80
624 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 8.80
624 652425 ด.ช. อัครวิชญ์ โรจนบุรานนท์ ป.6 8.80
624 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 8.80
624 650538 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.6 8.80
624 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 8.80
624 651069 ด.ญ. ชนกนันท์ สิงหอุบล ป.6 8.80
624 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 8.80
624 652254 ด.ช. อิทธิพัทธ์ หาวิธีกุลธนา ป.6 8.80
624 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 8.80
624 651436 ด.ช. ปุณณวิช แปรงนารถ ป.6 8.80
624 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 8.80
624 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 8.80
624 650415 ด.ญ. ทิพย์นารา จารุทัศน์ ป.6 8.80
624 651266 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.6 8.80
624 651855 ด.ช. สรวิชญ์ สุทธิสุข ป.6 8.80
624 650821 ด.ญ. ธัญชนก เรืองดิษฐ์ ป.6 8.80
624 651921 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.6 8.80
624 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 8.80
624 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 8.80
624 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 8.80
624 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 8.80
624 653031 ด.ช. ธนกฤต นัดดามงคล ป.6 8.80
624 650152 ด.ญ. ปวันรัตน์ จันทร์อินทร์ ป.6 8.80
624 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 8.80
624 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 8.80
624 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 8.80
624 650007 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.6 8.80
624 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 8.80
624 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 8.80
624 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 8.80
624 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 8.80
624 652049 ด.ช. อังศุ รุ้งรุจิเมฆ ป.6 8.80
624 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 8.80
624 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 8.80
624 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 8.80
624 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 8.80
624 651711 ด.ญ. กัลย์ณพร ตันวรเศรษฐี ป.6 8.80
624 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 8.80
624 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 8.80
624 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 8.80
624 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 8.80
624 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 8.80
624 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 8.80
624 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 8.80
624 652919 ด.ช. ภวัต ฤทธิผลิน ป.6 8.80
624 650953 ด.ช. สิรภพ คงคาวิทูร ป.6 8.80
624 651439 ด.ญ. ชาลิสา สังขดิษฐ์ ป.6 8.80
624 652748 ด.ญ. มาริสา ขำอินทร์ ป.6 8.80
624 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 8.80
624 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 8.80
624 651555 ด.ญ. ฤติมา รัตนภิญโญวงศ์ ป.6 8.80
624 652978 ด.ช. กรภณ อยู่ยืน ป.6 8.80
624 650929 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.6 8.80
624 652356 ด.ช. ภัทรพล รัตนโสภา ป.6 8.80
624 650194 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.6 8.80
624 650144 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ปรัชญาธรรมกร ป.6 8.80
624 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 8.80
624 650641 ด.ญ. สกุลยา มหาบุณย์ ป.6 8.80
624 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 8.80
624 651621 ด.ช. ภูมิพัฒน์ นิรันพรพุทธา ป.6 8.80
624 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 8.80
624 651864 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.6 8.80
624 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 8.80
624 650061 ด.ญ. อรวรา กล้าตลุมบอน ป.6 8.80
624 650116 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.6 8.80
624 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 8.80
624 651991 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.6 8.80
624 652091 ด.ช. ณัฐภัทร มีอำนาจ ป.6 8.80
624 652840 ด.ญ. พรนภัส สุขพูน ป.6 8.80
624 650255 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.6 8.80
624 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 8.80
624 651233 ด.ญ. เป็นบุญ คมสัน ป.6 8.80
624 650669 ด.ญ. ปภัสสร ด่านเจริญ ป.6 8.80
624 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 8.80
624 652818 ด.ช. พลัฏฐ์ ผลาสินธุ์ ป.6 8.80
624 652219 ด.ญ. ณฐมน คงจันทร์ ป.6 8.80
624 651659 ด.ช. ชยพัทธ์ เคนศรี ป.6 8.80
624 653030 ด.ญ. จินดาภร ทองคำ ป.6 8.80
624 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 8.80
624 650010 ด.ญ. สุพิชชา ไทยรัตน์ ป.6 8.80
624 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 8.80
624 652515 ด.ช. ยิ่งคุณ ตันชัชวาล ป.6 8.80
624 651398 ด.ญ. กมลพร หลิน ป.6 8.80
624 652182 ด.ญ. วรรณฤดี สกุลแพทย์ ป.6 8.80
624 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 8.80
624 651333 ด.ญ. ภคพร หมอยาดี ป.6 8.80
624 652195 ด.ช. รังสิมันตุ์ ตระกูลสมจิตต์ ป.6 8.80
624 652224 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ระบิลทศพร ป.6 8.80
624 652490 ด.ญ. ปพิชญา เขาถ้ำทอง ป.6 8.80
624 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 8.80
624 652817 ด.ญ. ปุญญาภา เลิศสถาพรสุข ป.6 8.80
624 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 8.80
764 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 8.00
764 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 8.00
764 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 8.00
764 650656 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.6 8.00
764 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 8.00
764 652422 ด.ช. ภีมะ ศรีวนิชย์ ป.6 8.00
764 650969 ด.ช. นิโคลัย สวนกุหลาบ ป.6 8.00
764 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 8.00
764 650640 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.6 8.00
764 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 8.00
764 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 8.00
764 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 8.00
764 652626 ด.ช. วสุภัทร พงศ์กิดาการ ป.6 8.00
764 651551 ด.ญ. ภัสรวินท์ ตั้งศรีไพโรจน์ ป.6 8.00
764 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 8.00
764 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 8.00
764 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 8.00
764 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 8.00
764 652604 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.6 8.00
764 650872 ด.ญ. นัทธมน อื้อเศรษฐศักดิ์ ป.6 8.00
764 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 8.00
764 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 8.00
764 650234 ด.ญ. กันตินันท์ แจ้งวัง ป.6 8.00
764 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 8.00
764 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 8.00
764 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 8.00
764 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 8.00
764 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 8.00
764 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 8.00
764 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 8.00
764 650898 ด.ช. ชวภัฏ ศรีปริญโญทัย ป.6 8.00
764 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 8.00
764 651465 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.6 8.00
764 652899 ด.ช. ปภังกร ปานเสน่ห์ ป.6 8.00
764 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 8.00
764 652637 ด.ช. สรวิศ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 8.00
764 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 8.00
764 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 8.00
764 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 8.00
764 652854 ด.ช. พชฎะ กรุณามัย ป.6 8.00
764 652265 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.6 8.00
764 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 8.00
764 652986 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.6 8.00
764 651065 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.6 8.00
764 652420 ด.ญ. ปทิตตา พิศิษฐการ ป.6 8.00
764 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 8.00
764 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 8.00
764 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 8.00
764 652066 ด.ช. ธนภัทร คำคม ป.6 8.00
764 651055 ด.ญ. ปริชมน ทรัพย์สิทธิพงศ์ ป.6 8.00
764 652262 ด.ญ. กนกนุช ปุณประวัติ ป.6 8.00
764 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 8.00
764 652767 ด.ญ. มติมนต์ เหมือนนรุท ป.6 8.00
764 651487 ด.ช. อัคคเดช อัครพิพัฒน์กุล ป.6 8.00
764 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 8.00
764 650921 ด.ช. พุทธคุณ สิริวัฒนานนท์กุล ป.6 8.00
764 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 8.00
764 651573 ด.ช. พีรวิชญ์ ร่วมนาพะยา ป.6 8.00
764 652289 ด.ช. นราวิชญ์ จันทประดิษฐ ป.6 8.00
764 652716 ด.ญ. กุริศรา ต๊ะตา ป.6 8.00
764 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 8.00
764 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 8.00
764 652686 ด.ช. ชิษณุ ศรีเจริญ ป.6 8.00
764 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 8.00
764 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 8.00
764 651569 ด.ญ. วณิชญา ไตรยวงค์ ป.6 8.00
764 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 8.00
764 652403 ด.ช. ปัณณชา เพชรฤทธิ์ ป.6 8.00
764 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 8.00
764 652703 ด.ช. ณัฐพงศ์ ขำคง ป.6 8.00
764 651980 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.6 8.00
764 652945 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.6 8.00
764 652654 ด.ช. ภาคิน งามเอกเอื้อ ป.6 8.00
764 650286 ด.ช. จิณณ์ ประจันตะเสน ป.6 8.00
764 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 8.00
764 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 8.00
764 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 8.00
764 650060 ด.ญ. ญาณพร อิ่่มอกใจ ป.6 8.00
764 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 8.00
764 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 8.00
764 651015 ด.ช. ธชนัฐ สิริกุลพิบูลย์ ป.6 8.00
764 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 8.00
764 650141 ด.ญ. ยูราวรรณ ศรีสุวรรณ ป.6 8.00
764 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 8.00
764 652954 ด.ช. ภูรินท์ ภควัตศิตานนท์ ป.6 8.00
764 652332 ด.ช. ชัยวัฒน์ สิริบุญพาณิชย์ ป.6 8.00
764 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 8.00
764 652183 ด.ญ. วรภร ดำสี ป.6 8.00
764 650450 ด.ช. ณพวิทย์ บุญญราศรี ป.6 8.00
764 650856 ด.ช. วิรุฬพงศ์ พุ่มพวง ป.6 8.00
764 650839 ด.ช. พสุภพ นาคะชาต ป.6 8.00
764 651661 ด.ญ. คณัสวรรณ เพชรพัลลภ ป.6 8.00
764 650237 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.6 8.00
764 652867 ด.ญ. ชัญญาภัสร์ ขำอ่ำ ป.6 8.00
764 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 8.00
764 651475 ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ ป.6 8.00
764 651523 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.6 8.00
764 652936 ด.ช. ญาณกวี อินพลับ ป.6 8.00
764 652228 ด.ญ. มนัสน้นท์ ทองรอด ป.6 8.00
764 651248 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.6 8.00
764 650949 ด.ช. เดชาธร กิตติโชควัฒนา ป.6 8.00
764 650175 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.6 8.00
764 650401 ด.ญ. คุณัญญา ตันนุกิจ ป.6 8.00
764 651989 ด.ช. นิพพิชฌน์ ก๋อยสุวรณ ป.6 8.00
764 652842 ด.ญ. วีรญา ล้วนวิเศษ ป.6 8.00
764 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 8.00
764 652869 ด.ช. พัฒธาวินธ์ ลูกกลม ป.6 8.00
764 650293 ด.ช. ธันศธรณ์ เหรียญมณี ป.6 8.00
764 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 8.00
764 651202 ด.ช. อัครวรรธน์ พุฒแก้ว ป.6 8.00
764 652103 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.6 8.00
764 650618 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีนรวรรธน์ ป.6 8.00
764 650826 ด.ญ. วรกมล เดชน้อย ป.6 8.00
764 651739 ด.ช. นราวิชญ์ จิรอาภากุล ป.6 8.00
764 651790 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.6 8.00
764 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 8.00
764 652391 ด.ญ. อินทิรา พงษ์ยิ้ม ป.6 8.00
881 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 7.20
881 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 7.20
881 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 7.20
881 650062 ด.ญ. พุทธิฌา เก่งการพานิช ป.6 7.20
881 651139 ด.ญ. ณัฐนรี โรจนากาศ ป.6 7.20
881 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 7.20
881 652137 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.6 7.20
881 651105 ด.ช. กษิดิ์ธรรม สื่อไพบูลย์ ป.6 7.20
881 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 7.20
881 652500 ด.ช. ต้นแสง มนตรีพิริยาภรณ์ ป.6 7.20
881 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 7.20
881 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 7.20
881 650947 ด.ช. พิชญะ เอี่ยมสมุทร ป.6 7.20
881 652756 ด.ช. วัชระวิชญ์ มธุรันยานนท์ ป.6 7.20
881 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 7.20
881 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 7.20
881 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 7.20
881 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 7.20
881 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 7.20
881 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 7.20
881 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 7.20
881 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 7.20
881 651578 ด.ช. พสธร ศรไพศาล ป.6 7.20
881 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 7.20
881 651780 ด.ญ. อรนภา ชัยภักดี ป.6 7.20
881 650973 ด.ญ. จินตา นิมิตรนาวิน ป.6 7.20
881 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 7.20
881 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 7.20
881 652413 ด.ช. ณัฎฐ์ธีร์ ฤกษ์สมโภชน์ ป.6 7.20
881 652571 ด.ช. อัคราพัศศ์ ธนาพัชรโชติ ป.6 7.20
881 652892 ด.ช. ปราชญา กิจยโภค ป.6 7.20
881 652639 ด.ช. ชวิน ศิริพันธ์ ป.6 7.20
881 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 7.20
881 651223 ด.ช. ภัทริน กุลกุศล ป.6 7.20
881 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 7.20
881 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 7.20
881 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 7.20
881 652070 ด.ช. ภพประวีร์ จริยปรัชญากุล ป.6 7.20
881 652513 ด.ช. นิพัทธ์ เดชจริง ป.6 7.20
881 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 7.20
881 650179 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.6 7.20
881 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 7.20
881 650865 ด.ช. จรัสไชย ศรีประภากร ป.6 7.20
881 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 7.20
881 651648 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 7.20
881 651848 ด.ช. ธนภัทร เทียนถาวร ป.6 7.20
881 651703 ด.ช. วชิรวิทย์ เชิดฉันท์ ป.6 7.20
881 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 7.20
881 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 7.20
881 652006 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.6 7.20
881 650861 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.6 7.20
881 650922 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.6 7.20
881 651158 ด.ญ. สุวิชาดา คำจีน ป.6 7.20
881 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 7.20
881 651885 ด.ญ. พัทรดา วงศ์สถาพร ป.6 7.20
881 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 7.20
881 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 7.20
881 651553 ด.ญ. ฐิติภัทรา พรมเวียง ป.6 7.20
881 652241 ด.ญ. ณภัทร สว่างศรี ป.6 7.20
881 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 7.20
881 652991 ด.ช. ภาสวิชญ์ สนสายันต์ ป.6 7.20
881 650701 ด.ช. ตรีศิลป์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ ป.6 7.20
881 650779 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.6 7.20
881 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 7.20
881 651858 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.6 7.20
881 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 7.20
881 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 7.20
881 650012 ด.ช. กันตพงศ์ บุญมาก ป.6 7.20
881 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 7.20
881 652291 ด.ช. พุธพงศ์ พิมพ์ทอง ป.6 7.20
881 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 7.20
881 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 7.20
881 652185 ด.ช. ปุญญะ ชินวิกรานต์ ป.6 7.20
881 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 7.20
881 652046 ด.ญ. ณิชนันทน์ พันธุ์สถิตย์วงศ์ ป.6 7.20
881 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 7.20
881 652362 ด.ช. กันตพัฒน์ โชติธันยพัฒน์ ป.6 7.20
881 652217 ด.ช. พีระวิชย์ ขุนทอง ป.6 7.20
881 653020 ด.ช. ธาดาดล ผลจันทร์ ป.6 7.20
881 652761 ด.ญ. แพรแก้ว เชื้อกุณะ ป.6 7.20
881 650924 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.6 7.20
881 651600 ด.ญ. อณัญญา สินประเสริฐ ป.6 7.20
881 650313 ด.ญ. ฐิติยาพร อยู่สุข ป.6 7.20
881 652902 ด.ญ. ชนมน จีตนิยม ป.6 7.20
881 651370 ด.ช. อาชวิน เกียรตินิมิตรา ป.6 7.20
881 651466 ด.ญ. อาทิตยา เสมารัตน์ ป.6 7.20
967 650359 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.6 6.40
967 650493 ด.ช. รู้คุณ ภูรัตน์ ป.6 6.40
967 652684 ด.ช. เคนตะ นาคาโนะ ป.6 6.40
967 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 6.40
967 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 6.40
967 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 6.40
967 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 6.40
967 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 6.40
967 651311 ด.ญ. ณิชาภัสสร์ นาคาสุ ป.6 6.40
967 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 6.40
967 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 6.40
967 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 6.40
967 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 6.40
967 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 6.40
967 651423 ด.ช. พันธ์ยศ ธีร์ธนพงศ์ ป.6 6.40
967 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 6.40
967 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 6.40
967 652207 ด.ช. นิกันกร กวนพฤกษ์ ป.6 6.40
967 651159 ด.ช. น่านน้ำ แก้วอุบล ป.6 6.40
967 651334 ด.ญ. ญาดา สมรรถสุวรรณ ป.6 6.40
967 651010 ด.ญ. พิมพ์นารา ศรีมันทยามาศ ป.6 6.40
967 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 6.40
967 651115 ด.ช. นรภัทร เลิศทนงเดช ป.6 6.40
967 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 6.40
967 651950 ด.ช. วิกร นิธิชัยภากุล ป.6 6.40
967 651582 ด.ญ. ภิญญ์วริณ อมรชัยชาญ ป.6 6.40
967 650340 ด.ญ. ภิญญดา เชี่ยวสิริขจร ป.6 6.40
967 652570 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.6 6.40
967 651651 ด.ญ. ธันยรสธร วงษ์วัฒนา ป.6 6.40
967 651252 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.6 6.40
967 650555 ด.ช. ภูวนนท์ มีวอน ป.6 6.40
967 651741 ด.ช. ธนภัทร วงศ์บุญ ป.6 6.40
967 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 6.40
967 652347 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.6 6.40
967 651090 ด.ช. กรณภว์ พุทธิพาลี ป.6 6.40
967 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 6.40
967 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 6.40
967 650723 ด.ช. ศรัณภัสร์ มากเกตุ ป.6 6.40
967 652286 ด.ญ. ศศิชา ตุลาธน ป.6 6.40
967 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 6.40
967 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 6.40
967 651433 ด.ญ. ฐิตารีย์ คำจันทร์ ป.6 6.40
967 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 6.40
967 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 6.40
967 651088 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.6 6.40
967 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 6.40
967 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 6.40
967 650437 ด.ช. กิตติกร ดอนพรไพร ป.6 6.40
967 651462 ด.ญ. คีรติ ผ่องโสภณ ป.6 6.40
967 652221 ด.ช. ปวรปรัชญ์ ทองงาม ป.6 6.40
967 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 6.40
967 652715 ด.ช. วริศร์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ป.6 6.40
967 651157 ด.ช. ชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ ป.6 6.40
967 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 6.40
967 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 6.40
967 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 6.40
967 651146 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.6 6.40
967 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 6.40
967 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 6.40
967 652694 ด.ญ. พิญญ์พัชร์ จิรบันดาลสุข ป.6 6.40
967 651665 ด.ญ. พภัสสรณ์ สุขเจริญสมบัติ ป.6 6.40
967 652547 ด.ช. ภาสวุฒิ อนันตเจริญ ป.6 6.40
967 652045 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.6 6.40
967 652805 ด.ช. อัฑฒกร มงคลคี ป.6 6.40
967 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 6.40
967 652467 ด.ช. วชิรวิทย์ ขจรวิถีจิตต์ ป.6 6.40
967 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 6.40
967 653008 ด.ช. ภัทรดนัย ยอดนารี ป.6 6.40
967 650793 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.6 6.40
967 652844 ด.ช. วิชยุตม์ สมพฤกษ์ ป.6 6.40
967 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 6.40
967 650687 ด.ช. กิตตินันท์ สว่างเพชร ป.6 6.40
967 650724 ด.ญ. พัชญ์พิดา ขำสา ป.6 6.40
967 650750 ด.ช. รณกร ด่านไทยนำ ป.6 6.40
967 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 6.40
967 650224 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.6 6.40
967 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 6.40
967 652999 ด.ช. ยุทธศาสตร์ เทพศรี ป.6 6.40
967 652775 ด.ช. พลรวิกศ ตุงคะบรรหาร ป.6 6.40
967 652833 ด.ญ. กัญญณัฐ กฤษณวรรณ ป.6 6.40
967 651164 ด.ญ. จินตภา กิตติวัฒนางกูร ป.6 6.40
1048 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 5.60
1048 652376 ด.ญ. ณชนก วลัยพัชรา ป.6 5.60
1048 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 5.60
1048 650833 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.6 5.60
1048 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 5.60
1048 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 5.60
1048 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 5.60
1048 651368 ด.ญ. โสพิชา หิรัญนุช ป.6 5.60
1048 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 5.60
1048 652250 ด.ญ. ปริยากร ณ ระนอง ป.6 5.60
1048 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 5.60
1048 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 5.60
1048 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 5.60
1048 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 5.60
1048 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 5.60
1048 651909 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.6 5.60
1048 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 5.60
1048 650820 ด.ญ. อัญชสา รุ่งเรืองสาคร ป.6 5.60
1048 651735 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.6 5.60
1048 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 5.60
1048 651107 ด.ช. อิทธิมนตร์ บัวจำรัส ป.6 5.60
1048 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 5.60
1048 651849 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.6 5.60
1048 650944 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.6 5.60
1048 652508 ด.ช. ณฐวัฒน์ ชูดวง ป.6 5.60
1048 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 5.60
1048 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 5.60
1048 652914 ด.ช. ปารุส ป้อมเรือง ป.6 5.60
1048 652114 ด.ช. ปฏิภาณ ธิติเชษฐ์ตระกูล ป.6 5.60
1048 652007 ด.ญ. ธนชาภัทร มีสมญาณ ป.6 5.60
1048 652952 ด.ช. ภากร หงษ์หิรัญเรือง ป.6 5.60
1048 651056 ด.ญ. บุณฑริกา นุสาโต ป.6 5.60
1048 650483 ด.ช. กฤติน เกียรติธรรมรงค์ ป.6 5.60
1048 651275 ด.ช. นภัสกรณ์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 5.60
1048 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 5.60
1048 652965 ด.ญ. ปณิฐสรา จึงสมประสงค์ ป.6 5.60
1048 651111 ด.ช. ปัญญากร วิภาสวัชรโยธิน ป.6 5.60
1048 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 5.60
1048 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 5.60
1048 652633 ด.ญ. ณัฐกฤตา ชัยประกิจ ป.6 5.60
1048 651067 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.6 5.60
1048 652997 ด.ญ. เมธปรียา บุญธรรม ป.6 5.60
1048 651870 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.6 5.60
1048 650277 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.6 5.60
1048 651967 ด.ช. พนัฏฐกรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ป.6 5.60
1048 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 5.60
1048 650329 ด.ช. อัครนันท์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 5.60
1048 651835 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.6 5.60
1048 650664 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.6 5.60
1048 651601 ด.ญ. ณัฐธนันท์ จันทร์บัว ป.6 5.60
1048 652494 ด.ช. ณฐกร พวงสวัสดิ์ ป.6 5.60
1048 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 5.60
1048 652605 ด.ญ. จิรัชยา ใจยินดี ป.6 5.60
1048 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 5.60
1048 650491 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.6 5.60
1048 652024 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.6 5.60
1048 652344 ด.ญ. สิลฎา ชัยรักษา ป.6 5.60
1048 652501 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.6 5.60
1048 652284 ด.ญ. รชตพรรณ โพธิ์น้อย ป.6 5.60
1048 650024 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.6 5.60
1048 651420 ด.ช. พีรวิชญ์ บัวคลี่ใบ ป.6 5.60
1048 652251 ด.ช. ชัชกุล อาภานุรังษี ป.6 5.60
1048 650896 ด.ช. ปัญญากร ปัญญาดี ป.6 5.60
1111 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 4.80
1111 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 4.80
1111 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 4.80
1111 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 4.80
1111 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 4.80
1111 652852 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.6 4.80
1111 651626 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ทุมสท้าน ป.6 4.80
1111 651169 ด.ช. จักรภัทร เอี่ยมธนากุล ป.6 4.80
1111 650741 ด.ญ. นิรินธนา รักในศิล ป.6 4.80
1111 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 4.80
1111 650364 ด.ช. กฤชวริทธิ์ งามเลิศประเสริฐ ป.6 4.80
1111 652883 ด.ช. ธนัยนันท์ รัตนะ ป.6 4.80
1111 651587 ด.ญ. อัยยาดา ชวดชุม ป.6 4.80
1111 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 4.80
1111 651792 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.6 4.80
1111 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 4.80
1111 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 4.80
1111 651552 ด.ช. ชยณัฐ พรมเวียง ป.6 4.80
1111 651905 ด.ช. วชิรวิทย์ ทองเนตร ป.6 4.80
1111 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 4.80
1111 650849 ด.ญ. ณัฐวรรณ จินดานนท์ ป.6 4.80
1111 650040 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา วรจิตวรรณากุล ป.6 4.80
1111 652457 ด.ญ. สุกฤตา ขวัญแก้ว ป.6 4.80
1111 650417 ด.ญ. มัทนศิกานต์ แสงประเสริฐ ป.6 4.80
1111 651452 ด.ญ. กัลยรักษ์ มณีวาศ ป.6 4.80
1111 652212 ด.ญ. พิศรา หอมแก้ว ป.6 4.80
1111 650513 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.6 4.80
1111 650339 ด.ช. พุทธิวงศ์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 4.80
1111 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 4.80
1111 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 4.80
1111 651204 ด.ญ. ธันย์ชนก ตั้งวัฒนกิตติกุล ป.6 4.80
1111 652204 ด.ช. เพชร จันทร์ศรีบุตร ป.6 4.80
1111 650548 ด.ช. ทรัพย์ทวี ยศพริ้งพันธ์ ป.6 4.80
1111 650591 ด.ญ. ปัณฑ์ชนิต ไชยเหมวงศ์ ป.6 4.80
1111 652836 ด.ช. ชิติพัทธ์ ช้อนแก้ว ป.6 4.80
1111 652378 ด.ญ. ณหทัย วลัยพัชรา ป.6 4.80
1111 651715 ด.ช. ณัฐภูมิ มะลิเรือง ป.6 4.80
1111 651720 ด.ญ. รณิชาธร ลำเจียกเทศ ป.6 4.80
1111 650975 ด.ญ. กณิษา จำปาทิพย์ ป.6 4.80
1111 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 4.80
1111 650287 ด.ช. วรวีร์ ณัฐมหาธนานันท์ ป.6 4.80
1111 652314 ด.ญ. พรประภา กมลเดชเดชา ป.6 4.80
1111 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 4.80
1111 651083 ด.ช. สรวุฒ สังข์ทอง ป.6 4.80
1155 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 4.00
1155 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 4.00
1155 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 4.00
1155 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 4.00
1155 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 4.00
1155 651071 ด.ช. ธีรวีร์ ปรีชาธร ป.6 4.00
1155 652243 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.6 4.00
1155 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 4.00
1155 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 4.00
1155 650161 ด.ช. กิตติ์กวิน ตั้งเกียรติตระกูล ป.6 4.00
1155 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 4.00
1155 651910 ด.ญ. กษิรา ชวเลิศสกุล ป.6 4.00
1155 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 4.00
1155 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 4.00
1155 651693 ด.ญ. ณัฐวรรณ เอื้อมเสถียรพร ป.6 4.00
1155 650345 ด.ช. พัทธนันท์ สุวรรณรัศมี ป.6 4.00
1155 651048 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.6 4.00
1155 652904 ด.ช. พงศ์ภัทร วัฒนสุข ป.6 4.00
1155 651133 ด.ญ. ศิศิรา พวงสำลี ป.6 4.00
1155 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 4.00
1155 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 4.00
1155 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 4.00
1155 651518 ด.ช. กิตติพศ มุกดาหาญ ป.6 4.00
1155 652240 ด.ญ. สราวดี คำมอญ ป.6 4.00
1179 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 3.20
1179 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 3.20
1179 651788 ด.ช. ภิเศกสินธุ์ นิยมธรรมกิจ ป.6 3.20
1179 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 3.20
1179 651074 ด.ญ. ปาลิน ศรีสมานุวัตร ป.6 3.20
1179 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 3.20
1179 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 3.20
1179 652179 ด.ช. คณิศร พุฒพินิจ ป.6 3.20
1179 651815 ด.ช. เสกฐวุฒิ ศรีพุฒ ป.6 3.20
1179 651670 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.6 3.20
1179 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 3.20
1179 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 3.20
1179 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 3.20
1192 651224 ด.ญ. วชิรญาณ์ สิริปัญญาวิทย์ ป.6 2.40
1193 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 1.60
1194 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 0.80
1194 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 0.80
1196 650008 ด.ญ. วฤณภา ศักดาบูรณโภคิน ป.6 0.00
1196 650117 ด.ช. ปิติ ธรรมโกวิท ป.6 0.00
1196 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 0.00
1196 650260 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.6 0.00
1196 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 0.00
1196 650488 ด.ญ. ณัฐษา ฐิติรัตน์สานนท์ ป.6 0.00
1196 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 0.00
1196 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 0.00
1196 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 0.00
1196 650532 ด.ญ. พรวรินท์ วันขวา ป.6 0.00
1196 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 0.00
1196 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 0.00
1196 650783 ด.ช. คุณานันต์ สุขสุวานนท์ ป.6 0.00
1196 650535 ด.ช. ปัญญา จิตทรงบุญ ป.6 0.00
1196 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 0.00
1196 650913 ด.ญ. พิรุณา สุขศิวกร ป.6 0.00
1196 650798 ด.ช. พัฒนภัทร วิสัชนา ป.6 0.00
1196 650931 ด.ญ. Vinitara Satitviriyakul ป.6 0.00
1196 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 0.00
1196 650987 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.6 0.00
1196 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 0.00
1196 651086 ด.ช. ภูริช ทองเจียว ป.6 0.00
1196 650930 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.6 0.00
1196 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 0.00
1196 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 0.00
1196 651178 ด.ญ. ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข์ ป.6 0.00
1196 650918 ด.ช. วินทวิชญ์ เจนบุญไทย ป.6 0.00
1196 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 0.00
1196 650719 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.6 0.00
1196 651215 ด.ญ. ปริณดา ทางธรรม ป.6 0.00
1196 651457 ด.ช. จาวา บุรพัฒน์ ซาโมดรา ป.6 0.00
1196 651447 ด.ญ. หรศิชาดา ศรีจามร ป.6 0.00
1196 651444 ด.ช. ธนกร ชิตาพนารักษ์ ป.6 0.00
1196 651431 ด.ญ. กวิสรา พิกุลทอง ป.6 0.00
1196 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 0.00
1196 651453 ด.ช. ปัณณวิชญ์ พัชรากิตติ ป.6 0.00
1196 651566 ด.ช. ณัฐดนัย นาคคำ ป.6 0.00
1196 651545 ด.ช. กันตพงศ์ พุทโธ ป.6 0.00
1196 651568 ด.ช. ธีม ธีระนิติกุล ป.6 0.00
1196 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 0.00
1196 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 0.00
1196 651645 ด.ญ. ปาณิสรา ว่องเมธากุล ป.6 0.00
1196 651683 ด.ญ. ปานรดา ศิริวัฒน์ ป.6 0.00
1196 650773 ด.ญ. แพรวา สินสิริสกุล ป.6 0.00
1196 651619 ด.ช. ลิขิตเทพ ศรีเมธารักษ์ ป.6 0.00
1196 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 0.00
1196 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 0.00
1196 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 0.00
1196 651589 ด.ช. ติณณภพ สุวรรณคำ ป.6 0.00
1196 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 0.00
1196 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 0.00
1196 651829 ด.ช. เกียรติกวิน ศรีบุญเรือง ป.6 0.00
1196 651759 ด.ญ. ภูษณิศา จ้อยปาน ป.6 0.00
1196 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 0.00
1196 651710 ด.ญ. ปริยากร เพ็งมีศรี ป.6 0.00
1196 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 0.00
1196 652035 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีคำมี ป.6 0.00
1196 652087 ด.ช. กิตติพัศ เจนอักษรกุล ป.6 0.00
1196 651616 ด.ช. ณพล เวียงสมุทร ป.6 0.00
1196 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 0.00
1196 651615 ด.ญ. ธนสมณ ตั้งธนะพงศ์ ป.6 0.00
1196 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 0.00
1196 652223 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ คงนุ่ม ป.6 0.00
1196 651928 ด.ญ. วรัญญา มีรสล้ำ ป.6 0.00
1196 652388 ด.ช. โอม ซิงห์ ป.6 0.00
1196 652200 ด.ญ. หทัยกาญจน์ บ่อไทย ป.6 0.00
1196 652440 ด.ช. ธนวัฒน์ พินธุทอง ป.6 0.00
1196 652264 ด.ช. อัศวิน ตันสิน ป.6 0.00
1196 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 0.00
1196 650590 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.6 0.00
1196 650700 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ แก้วกาหลง ป.6 0.00
1196 652718 ด.ญ. พิมพ์นารา ชมาธิวรกูล ป.6 0.00
1196 652737 ด.ช. เกริกวิท พรหมจันทะ ป.6 0.00
1196 652658 ด.ญ. ธนสิตา อุดมศรี ป.6 0.00
1196 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 0.00
1196 652288 ด.ญ. กมลพรรณ เเทนวิสุทธิ์ ป.6 0.00
1196 652962 ด.ช. ภัทรภูมิ ชื่นชอบ ป.6 0.00
1196 652786 ด.ญ. ปาณิสรา พันธ์พฤกษ์โอชา ป.6 0.00
1196 653018 ด.ญ. กันต์กมล จุลสำลี ป.6 0.00
1196 652977 ด.ญ. ญาณิศา อรามรุณ ป.6 0.00
1196 653015 ด.ญ. กนกวรรณ บริวงษ์ ป.6 0.00
1196 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 0.00
1196 652548 ด.ช. กรวิชญ์ สุนทรา ป.6 0.00
1196 652944 ด.ช. ฤชุภัทร แก้วลาย ป.6 0.00