เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุกระดับชั้น

วิชาภาษาไทย

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาไทย
(20 คะแนน)
1 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 17.60
2 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 16.80
2 652295 ด.ญ. วิรินทร์ญา นิธิวราเรืองชัย ป.6 16.80
2 651216 ด.ช. วันมงคล พิลาศรี ป.6 16.80
5 652393 ด.ญ. วาทิตยา ลือศิริวัฒนา ป.6 16.00
5 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 16.00
5 652395 ด.ญ. วรัทยา ลือศิริวัฒนา ป.6 16.00
5 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 16.00
5 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 16.00
5 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 16.00
5 650521 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วงษ์นิพนธ์ ป.6 16.00
5 652259 ด.ญ. ปานชีวา แย้มละมัย ป.6 16.00
5 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 16.00
5 650827 ด.ญ. วรณัน ธันญะทวี ป.6 16.00
5 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 16.00
5 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 16.00
5 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 16.00
5 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 16.00
5 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 16.00
5 651559 ด.ญ. ณิชชาวีณ์ เปรมะอิทธิวัฒน์ ป.6 16.00
21 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 15.20
21 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 15.20
21 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 15.20
21 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 15.20
21 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 15.20
21 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 15.20
21 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 15.20
21 652434 ด.ญ. พิมพ์ชนก เจริญศรี ป.6 15.20
21 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 15.20
21 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 15.20
21 651296 ด.ญ. วรวลัญช์ จูบาง ป.5 15.20
21 650984 ด.ช. ภาคิน จันทรัตน์ ป.6 15.20
21 650580 ด.ช. พชร พริบไหว ป.5 15.20
21 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 15.20
21 650109 ด.ญ. พรรวินท์ ภุชงคกุล ป.6 15.20
21 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 15.20
37 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 14.40
37 652143 ด.ช. พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์ ป.6 14.40
37 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 14.40
37 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 14.40
37 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 14.40
37 653000 ด.ช. จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย ป.6 14.40
37 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 14.40
37 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 14.40
37 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 14.40
37 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 14.40
37 651938 ด.ช. ธนิตพงศ์ มัตตะวรรณรุจน์ ป.6 14.40
37 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 14.40
37 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 14.40
37 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 14.40
37 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 14.40
37 651294 ด.ญ. ภัทรภูรี ภักดีกอบกุล ป.6 14.40
37 650217 ด.ช. ภูมิใจ เลื่องลือวงศ์ ป.6 14.40
37 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 14.40
37 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 14.40
37 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 14.40
37 651919 ด.ญ. ณัฏฐ์วารี เรืองเวทย์วัฒนา ป.6 14.40
37 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 14.40
37 652653 ด.ญ. ณิชานาฏ พุ่มศิริ ป.6 14.40
37 652380 ด.ญ. จณิสตา เจือจันทร์ ป.6 14.40
37 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 14.40
37 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 14.40
37 652636 ด.ญ. รภัสสา จิรกุลธนภัทร ป.6 14.40
37 650177 ด.ญ. พิชามญชุ์ พลเดช ป.5 14.40
37 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 14.40
37 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 14.40
37 650977 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.6 14.40
37 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 14.40
37 652377 ด.ญ. กัญญ์วรา เถาทับนุ่ม ป.6 14.40
37 651931 ด.ช. ณัฐวัศห์ รูปพรม ป.6 14.40
37 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 14.40
37 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 14.40
37 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 14.40
74 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 13.60
74 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 13.60
74 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 13.60
74 652194 ด.ญ. นีรชา อาชาสุวรรณ ป.6 13.60
74 650854 ด.ช. ปุญญพัฒฤน์ โชตินิสากรณ์ ป.6 13.60
74 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 13.60
74 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 13.60
74 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 13.60
74 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 13.60
74 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 13.60
74 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 13.60
74 650544 ด.ช. ภวัต ตั้งใจรักษา ป.6 13.60
74 651745 ด.ช. ตฤณ สุนทรรังสรรค์ ป.6 13.60
74 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 13.60
74 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 13.60
74 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 13.60
74 651784 ด.ญ. จิดาภา ฤทธิ์หมุน ป.5 13.60
74 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 13.60
74 650690 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.6 13.60
74 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 13.60
74 650058 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.6 13.60
74 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 13.60
74 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 13.60
74 651927 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.6 13.60
74 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 13.60
74 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 13.60
74 651697 ด.ญ. วรัทยา แสนหล้า ป.6 13.60
74 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 13.60
74 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 13.60
74 650576 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.6 13.60
74 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 13.60
74 650883 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.6 13.60
74 650221 ด.ญ. รพีภัทร ตาปสนันท์ ป.6 13.60
74 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 13.60
74 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 13.60
74 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 13.60
74 650722 ด.ช. อารักษ์ ลิ้มประสาท ป.6 13.60
74 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 13.60
74 650567 ด.ช. คู่บุญ จิตตวงค์ ป.6 13.60
74 651640 ด.ช. พิชญะ ไชยโชติช่วง ป.6 13.60
74 651929 ด.ช. เขมทัต วีณิน ป.6 13.60
74 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 13.60
74 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 13.60
74 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 13.60
74 650990 ด.ช. อรรถนนท์ สุพรมอินทร์ ป.6 13.60
74 651057 ด.ญ. ชญาณิษฐ์ เอกนุช ป.6 13.60
74 650447 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ อินทรักษ์ ป.6 13.60
74 652079 ด.ช. สัณหณัฐ วิชัย ป.6 13.60
74 652134 ด.ช. ปภิณวิช จิรภัทรสิทธา ป.6 13.60
74 650759 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.6 13.60
74 650822 ด.ญ. กันยาวีร์ หาญพัฒนะนุสรณ์ ป.6 13.60
125 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 12.80
125 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 12.80
125 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 12.80
125 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 12.80
125 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 12.80
125 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 12.80
125 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 12.80
125 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 12.80
125 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 12.80
125 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 12.80
125 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 12.80
125 650867 ด.ญ. ณัชชา จารุเกียรติกุล ป.6 12.80
125 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 12.80
125 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 12.80
125 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 12.80
125 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 12.80
125 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 12.80
125 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 12.80
125 650223 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.6 12.80
125 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 12.80
125 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 12.80
125 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 12.80
125 650461 ด.ช. กชเมธ อาภรณ์ศิริพงษ์ ป.6 12.80
125 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 12.80
125 651663 ด.ญ. ปสุตา วัฒนธนวุฒิ ป.6 12.80
125 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 12.80
125 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 12.80
125 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 12.80
125 652428 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.5 12.80
125 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 12.80
125 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 12.80
125 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 12.80
125 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 12.80
125 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 12.80
125 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 12.80
125 650130 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.6 12.80
125 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 12.80
125 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 12.80
125 652782 ด.ช. ทศพิธ พัฒนสิทธิกร ป.6 12.80
125 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 12.80
125 651023 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.6 12.80
125 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 12.80
125 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 12.80
125 650660 ด.ญ. ทัตพิชชา ลักษณะะพรหม ป.6 12.80
125 651282 ด.ญ. ภูรัชยา พร้อมภูวดล ป.6 12.80
125 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 12.80
125 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 12.80
125 651749 ด.ญ. กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร ป.5 12.80
125 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 12.80
125 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 12.80
125 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 12.80
125 652267 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล ป.5 12.80
125 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 12.80
125 650873 ด.ช. กรณพงษ์ เกษอ่ำ ป.6 12.80
125 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 12.80
125 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 12.80
125 651155 ด.ญ. เพ็ญพิชชา โพธิ์ปริสุทธิ์ ป.6 12.80
125 650027 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.6 12.80
125 652577 ด.ญ. ลักษณารีย์ มาเฉลิม ป.6 12.80
125 651382 ด.ช. ฐิติวัชร์ คชชา ป.6 12.80
125 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 12.80
125 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 12.80
125 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 12.80
125 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 12.80
125 651990 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.6 12.80
125 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 12.80
125 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 12.80
125 650125 ด.ญ. ศุภรา ฉันทพันธุ์ ป.6 12.80
125 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 12.80
125 650332 ด.ช. สมัชญ์ เดียวตระกูล ป.6 12.80
125 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 12.80
125 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 12.80
125 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 12.80
125 652278 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 12.80
125 650599 ด.ช. ธนาพล ลักษมีคุณากร ป.6 12.80
125 650938 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.6 12.80
125 652750 ด.ญ. ณิชา จงรุจินันท์ ป.5 12.80
202 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 12.00
202 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 12.00
202 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 12.00
202 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 12.00
202 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 12.00
202 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 12.00
202 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 12.00
202 650902 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.6 12.00
202 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 12.00
202 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 12.00
202 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 12.00
202 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 12.00
202 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 12.00
202 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 12.00
202 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 12.00
202 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 12.00
202 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 12.00
202 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 12.00
202 650342 ด.ญ. พราวฉัตรรัตน์ วันสุทันต์ ป.6 12.00
202 652565 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.5 12.00
202 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 12.00
202 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 12.00
202 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 12.00
202 652128 ด.ญ. ปภัทร์สิริ จิระสุทัศน์ ป.5 12.00
202 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 12.00
202 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 12.00
202 652198 ด.ญ. พิมปุญมณี ไชยประสิทธิ์ ป.6 12.00
202 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 12.00
202 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 12.00
202 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 12.00
202 650857 ด.ญ. กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ ป.4 12.00
202 651099 ด.ช. ณฐภัค พุทธนาวงศ์ ป.6 12.00
202 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 12.00
202 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 12.00
202 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 12.00
202 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 12.00
202 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 12.00
202 651181 ด.ญ. พรปวีณ์ สมิทธิวงศ์ ป.6 12.00
202 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 12.00
202 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 12.00
202 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 12.00
202 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 12.00
202 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 12.00
202 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 12.00
202 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 12.00
202 652068 ด.ญ. ชัญญานุช อินทรทรัพย์ ป.6 12.00
202 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 12.00
202 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 12.00
202 650733 ด.ญ. วิธาดา อรรคสิริสถาวร ป.5 12.00
202 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 12.00
202 652890 ด.ช. พุทธิปัญญ์ เกตุเขียว ป.6 12.00
202 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 12.00
202 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 12.00
202 651003 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ เพ็งตราพันธ์ุ ป.5 12.00
202 652823 ด.ช. ณัฐนันท์ พูนลาภพาณิชย์ ป.5 12.00
202 651956 ด.ญ. ณัฐสินี บรมสุข ป.6 12.00
202 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 12.00
202 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 12.00
202 652569 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.6 12.00
202 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 12.00
202 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 12.00
202 650952 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.6 12.00
202 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 12.00
202 650597 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.6 12.00
202 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 12.00
202 651813 ด.ญ. ปุษยา จันทร์พิพัฒน์ ป.6 12.00
202 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 12.00
202 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 12.00
202 650628 ด.ช. ศุภวิชญ์ สันโดด ป.6 12.00
202 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 12.00
202 650603 ด.ช. ธนภัทร บุญยืน ป.6 12.00
202 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 12.00
202 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 12.00
202 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 12.00
202 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 12.00
202 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 12.00
202 650981 ด.ญ. สุตาภัทร เอี่ยมบำรุง ป.6 12.00
202 652661 ด.ญ. จุฑาทิพย์ รอดลอยทุกข์ ป.6 12.00
202 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 12.00
202 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 12.00
202 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 12.00
202 652009 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 12.00
202 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 12.00
202 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 12.00
202 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 12.00
202 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 12.00
202 651511 ด.ช. ธรรศ พรมศิริ ป.5 12.00
202 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 12.00
202 652894 ด.ช. วรากร มนต์คาถา ป.6 12.00
202 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 12.00
202 651006 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.5 12.00
202 650864 ด.ญ. กัณยาวีร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 12.00
202 650890 ด.ญ. โสภิดา เนียมขันธ์ ป.6 12.00
202 652151 ด.ช. พร้อมบุญ สังข์สุวรรณ ป.5 12.00
202 650387 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ชุณหรัตน์ ป.5 12.00
202 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 12.00
202 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 12.00
202 652557 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.6 12.00
202 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 12.00
202 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 12.00
202 650613 ด.ญ. พิมพ์ฐดา ธนโชคชัยพงศ์ ป.6 12.00
202 650236 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.6 12.00
202 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 12.00
202 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 12.00
202 650927 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ ใหม่ตัน ป.5 12.00
202 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 12.00
202 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 12.00
202 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 12.00
202 650448 ด.ญ. ฐิรญา ปรีดิ์จิตตานนท์ ป.6 12.00
202 652522 ด.ช. ทำนุรัฐ ตันไพบูลย์ ป.6 12.00
202 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 12.00
202 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 12.00
202 652147 ด.ญ. ธณิชา ศรีสุตา ป.6 12.00
202 652975 ด.ญ. ชลชา ไหสุภา ป.6 12.00
202 652611 ด.ญ. บุญญิสา ชื่นตะโก ป.6 12.00
202 650216 ด.ช. วิชัยธร โกมลทัต ป.6 12.00
202 650993 ด.ญ. ชนมน สุขุมาลพันธ์ ป.6 12.00
202 652903 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.6 12.00
320 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 11.20
320 651237 ด.ช. ดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 11.20
320 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 11.20
320 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 11.20
320 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 11.20
320 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 11.20
320 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 11.20
320 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 11.20
320 651807 ด.ช. โชติพัฒน์ แสงแก้ว ป.6 11.20
320 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 11.20
320 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 11.20
320 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 11.20
320 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 11.20
320 652036 ด.ช. สุธินันท์ ง่วนเฮง ป.6 11.20
320 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 11.20
320 652105 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.6 11.20
320 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 11.20
320 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 11.20
320 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 11.20
320 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 11.20
320 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 11.20
320 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 11.20
320 650501 ด.ช. พิริยะ นุ่นมีศรี ป.6 11.20
320 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 11.20
320 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 11.20
320 651106 ด.ญ. กมลวดี ทิพยรัตน์ ป.6 11.20
320 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 11.20
320 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 11.20
320 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 11.20
320 651016 ด.ญ. ปัญจภรรัศมิ์ สุวรรณรงค์ ป.6 11.20
320 652838 ด.ญ. ศุภิสรา ธรรมดี ป.6 11.20
320 651668 ด.ญ. จอมจิตชญาน์ ทรัพย์เจริญ ป.5 11.20
320 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 11.20
320 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 11.20
320 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 11.20
320 650180 ด.ช. มณฑล ศรีอินทสุทธิ์ ป.6 11.20
320 650812 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.6 11.20
320 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 11.20
320 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 11.20
320 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 11.20
320 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 11.20
320 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 11.20
320 651875 ด.ช. ปวริศ บุญเกิด ป.6 11.20
320 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 11.20
320 652980 ด.ช. นภณัฏฐ์ บุญญาวานิชย์ ป.6 11.20
320 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 11.20
320 650079 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.6 11.20
320 652578 ด.ช. อนาวิลธ์ ด่านสวัสดิ์ ป.6 11.20
320 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 11.20
320 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 11.20
320 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 11.20
320 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 11.20
320 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 11.20
320 650310 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.6 11.20
320 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 11.20
320 650611 ด.ญ. ณัฐทิตา จุติมา ป.6 11.20
320 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 11.20
320 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 11.20
320 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 11.20
320 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 11.20
320 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 11.20
320 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 11.20
320 651579 ด.ช. สรวิชญ์ ณ พัทลุง ป.6 11.20
320 652884 ด.ญ. ณัฏฐ์ฎาพร มณีเสาวนพ ป.6 11.20
320 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 11.20
320 650578 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.6 11.20
320 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 11.20
320 651969 ด.ญ. สุภานิษา วงษ์รอด ป.6 11.20
320 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 11.20
320 650587 ด.ญ. ณัฐนิชา ปั้นจั่น ป.6 11.20
320 652591 ด.ญ. รินรดา รอดเมื่อ ป.6 11.20
320 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 11.20
320 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 11.20
320 651996 ด.ช. กานต์ ไชยมาเสรีกุล ป.5 11.20
320 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 11.20
320 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 11.20
320 650916 ด.ช. สรวัชญ์ มาเหล็ง ป.6 11.20
320 651844 ด.ญ. ไอย์ริสสา เพชรวิภูษิต ป.6 11.20
320 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 11.20
320 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 11.20
320 651315 ด.ช. กฤตภาส กิจสัมนางกูร ป.6 11.20
320 650066 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สมใจ ป.5 11.20
320 652837 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ด่านศิริวัฒน์ ป.6 11.20
320 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 11.20
320 650413 ด.ญ. อรอินทุ์ ก๋งอุบล ป.5 11.20
320 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 11.20
320 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 11.20
320 651187 ด.ช. พุธสณี มณฑา ป.6 11.20
320 651409 ด.ช. ณัฐนนท์ เลิศศักดิ์ธนกุล ป.6 11.20
320 652257 ด.ญ. นีราวรินทร์ นรัจฉริยางกูร ป.5 11.20
320 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 11.20
320 652886 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ตันฮู้ ป.5 11.20
320 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 11.20
320 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 11.20
320 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 11.20
320 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 11.20
320 650001 ด.ช. สิทธิภาคย์ กาบทอง ป.6 11.20
320 652169 ด.ญ. เบญญาภา ชาติครบุรี ป.6 11.20
320 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 11.20
320 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 11.20
320 651323 ด.ญ. ธันยพัฒน์ ถาวรเลิศชัย ป.6 11.20
320 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 11.20
320 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 11.20
320 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 11.20
320 651758 ด.ช. รัชชานนท์ อภิชนบุตร ป.4 11.20
320 652641 ด.ญ. ณัชชา เครือเนียม ป.6 11.20
320 652274 ด.ช. ณัฐฏฐชัย เล่าปิ่นกาญจน์ ป.6 11.20
320 650509 ด.ญ. นระฟ้า ผลาวัลย์ ป.6 11.20
320 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 11.20
320 650880 ด.ญ. ณฐมน สโกฟิวด์ ป.6 11.20
320 652795 ด.ญ. ภวิตา นางแย้ม ป.5 11.20
320 650159 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.6 11.20
320 652410 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.6 11.20
320 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 11.20
320 652647 ด.ญ. ณัฐภัสสร เสนากัสป์ ป.6 11.20
320 652829 ด.ญ. นันทภัค ลีลาภรณ์ ป.6 11.20
320 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 11.20
320 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 11.20
320 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 11.20
320 652451 ด.ช. ภูกันต์ วาดเขียน ป.6 11.20
440 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 10.40
440 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 10.40
440 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 10.40
440 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 10.40
440 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 10.40
440 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 10.40
440 651842 ด.ช. วรพชร ทัศกุล ป.6 10.40
440 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 10.40
440 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 10.40
440 652482 ด.ช. ธนกฤต วิทยนันท์ ป.6 10.40
440 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 10.40
440 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 10.40
440 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 10.40
440 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 10.40
440 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 10.40
440 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 10.40
440 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 10.40
440 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 10.40
440 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 10.40
440 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 10.40
440 652853 ด.ญ. โชติกา บุญธวนันท์ ป.6 10.40
440 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 10.40
440 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 10.40
440 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 10.40
440 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 10.40
440 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 10.40
440 652693 ด.ญ. อรฑัตตา จิตภัทร รามเดชะ ป.6 10.40
440 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 10.40
440 650482 ด.ญ. กฤตภัทร เกลียวทอง ป.6 10.40
440 652225 ด.ช. ศุภกร วงศ์วิไล ป.6 10.40
440 652707 ด.ช. ชญฏ ชลประเสริฐสุข ป.6 10.40
440 650002 ด.ช. กันตธีร์ จารวัฒน์ ป.6 10.40
440 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 10.40
440 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 10.40
440 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 10.40
440 650472 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์แสนสุข ป.5 10.40
440 650879 ด.ญ. ณัชชา แสงกระจ่าง ป.6 10.40
440 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 10.40
440 651456 ด.ช. เดชาธร พรมจันทร์ ป.6 10.40
440 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 10.40
440 650998 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.6 10.40
440 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 10.40
440 652876 ด.ญ. รวิสรา สุกิตติวราพันธุ์ ป.6 10.40
440 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 10.40
440 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 10.40
440 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 10.40
440 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 10.40
440 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 10.40
440 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 10.40
440 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 10.40
440 650436 ด.ช. วัชรภัทร รุ่งเกียรติกุล ป.6 10.40
440 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 10.40
440 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 10.40
440 652667 ด.ช. ศุภวิชญ์ อุรุพงศ์พิศาล ป.6 10.40
440 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 10.40
440 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 10.40
440 652468 ด.ญ. อนันตญา อนันตรุจกุล ป.6 10.40
440 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 10.40
440 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 10.40
440 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 10.40
440 652747 ด.ช. วงศพัทธ์ วรวุฒิ ป.5 10.40
440 651018 ด.ช. ศุภกร ภัทรเตชาวัฒน์ ป.6 10.40
440 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 10.40
440 652864 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เล้าเจริญเสริม ป.6 10.40
440 651653 ด.ญ. ธีริศรา อมรพุทธพล ป.6 10.40
440 651817 ด.ช. ศุภกร ตันสกุล ป.5 10.40
440 652051 ด.ช. อริญชัย ทรัพย์เจริญ ป.6 10.40
440 650643 ด.ญ. นภสร ฉัตรเท ป.6 10.40
440 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 10.40
440 651845 ด.ญ. พรนัชชา ศุทธาดิศัย ป.6 10.40
440 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 10.40
440 650438 ด.ญ. ปุณย์พิชชา ช้อยชด ป.6 10.40
440 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 10.40
440 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 10.40
440 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 10.40
440 651135 ด.ญ. วริศรา จูระมงคล ป.6 10.40
440 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 10.40
440 652819 ด.ช. ภพธรรม วิสายอน ป.6 10.40
440 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 10.40
440 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 10.40
440 650053 ด.ช. อรรถ ภูมิจิตร ป.5 10.40
440 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 10.40
440 651195 ด.ญ. กวิสรา กาญจนรัตน์ ป.6 10.40
440 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 10.40
440 652258 ด.ญ. กัลยรัตน์ เบญจานุวัตร ป.6 10.40
440 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 10.40
440 652845 ด.ช. สิริภพ โขวิฑูรกิจ ป.6 10.40
440 652027 ด.ช. วชิรวิทย์ สุคนธะตามร์ ป.4 10.40
440 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 10.40
440 651955 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.6 10.40
440 652059 ด.ญ. ปทิตตา แสงรัตน์ ป.6 10.40
440 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 10.40
440 652621 ด.ญ. จินดารัตน์ ญาติ ป.6 10.40
440 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 10.40
440 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 10.40
440 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 10.40
440 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 10.40
440 650352 ด.ญ. พลอยนภัส โกมลารชุน ป.6 10.40
440 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 10.40
440 651850 ด.ญ. นพรรษอร ผลิใบ ป.6 10.40
440 652813 ด.ญ. ไอย์วริญ ธราธารกุลวัฒนา ป.6 10.40
440 650379 ด.ช. กิตติพิชญ์ ไทรแจ่มจันทร์ ป.6 10.40
440 651406 ด.ญ. กชพรรณ ศรแก้ว ป.6 10.40
440 652561 ด.ญ. ณภัสนันท์ โสภณวิมลรัตน์ ป.6 10.40
440 651973 ด.ช. คุณาวิตต์ สำราญสุข ป.6 10.40
440 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 10.40
440 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 10.40
440 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 10.40
440 653032 ด.ญ. ณัฐสินี อภิรัตน์โรจนกุล ป.6 10.40
440 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 10.40
440 652156 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 10.40
440 652405 ด.ญ. นลินรัตน์ คิคูชิ ป.6 10.40
440 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 10.40
440 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 10.40
440 650997 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.6 10.40
440 650146 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.6 10.40
440 652108 ด.ช. ชยุต ลิ้มวรรณะกูล ป.6 10.40
440 652174 ด.ช. จิราวัฒน์ เรืองธัญยธรณ์ ป.6 10.40
440 650182 ด.ญ. วรัญญา วิสาวะโท ป.6 10.40
440 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 10.40
440 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 10.40
440 652268 ด.ญ. ทักษอร รอดน้อย ป.6 10.40
440 651730 ด.ช. ธีรวีร์ อัตต์สินทอง ป.4 10.40
440 652456 ด.ช. สรธร มีชัย ป.6 10.40
440 651892 ด.ญ. ภัทราพร คำบุญเรือง ป.6 10.40
440 651463 ด.ญ. ศศิณัฐ วังโสม ป.5 10.40
440 650577 ด.ญ. อรรวินท์ มังคลรังษี ป.6 10.40
440 651542 ด.ช. ภูดิศ อุณอนันต์ ป.5 10.40
440 650280 ด.ช. พลณัฏฐ์ ทรัพย์มี ป.6 10.40
440 652469 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีเชาว์ ป.5 10.40
440 651869 ด.ญ. ณัฐนันท์ คำพอง ป.6 10.40
440 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 10.40
440 652697 ด.ญ. ชนัญชิตา จารุสิริสวัสดิ์ ป.5 10.40
440 651819 ด.ญ. ณปภัช อุบลรัตนสกุล ป.5 10.40
440 651109 ด.ช. ชวาล เปล่งวิทยา ป.6 10.40
440 650545 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.6 10.40
440 650133 ด.ญ. เบญญาภา ศรีสว่าง ป.4 10.40
440 650607 ด.ญ. มนัญชยา สุกใส ป.4 10.40
440 651458 ด.ญ. ณิพพิชฌน์ เกียรติศิริ ป.5 10.40
440 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 10.40
440 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 10.40
440 652994 ด.ช. อิศรา เนตรรักษ์ ป.4 10.40
440 650978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.6 10.40
440 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 10.40
440 650019 ด.ญ. สิริรัตน์ บุญปาลิต ป.6 10.40
440 650299 ด.ญ. พรปวีณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ป.5 10.40
440 650273 ด.ช. พากร ดุลยนนท์ ป.5 10.40
587 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 9.60
587 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 9.60
587 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 9.60
587 651533 ด.ญ. ปุณณิศา ฉิมสอาด ป.6 9.60
587 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 9.60
587 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 9.60
587 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 9.60
587 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 9.60
587 650777 ด.ช. ชนันธร แซ่ตั้ง ป.6 9.60
587 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 9.60
587 651053 ด.ช. ณัฐพงษ์ ภู่ขาว ป.6 9.60
587 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 9.60
587 651716 ด.ช. ธนภัทร ประดับมุข ป.6 9.60
587 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 9.60
587 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 9.60
587 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 9.60
587 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 9.60
587 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 9.60
587 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 9.60
587 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 9.60
587 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 9.60
587 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 9.60
587 651000 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.6 9.60
587 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 9.60
587 650200 ด.ช. ธนกฤต ขาวสนิท ป.6 9.60
587 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 9.60
587 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 9.60
587 650561 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.6 9.60
587 652197 ด.ช. ปิติ นิ่มปิติวัน ป.6 9.60
587 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 9.60
587 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 9.60
587 650025 ด.ช. นรภัทร เชาวน์เกษม ป.6 9.60
587 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 9.60
587 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 9.60
587 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 9.60
587 651688 ด.ช. นพกร สินวิริยะกุล ป.6 9.60
587 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 9.60
587 651366 ด.ญ. อรพิชญ์ กิจกุลนำชัย ป.6 9.60
587 651944 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.6 9.60
587 651609 ด.ญ. พิณธิดา มณีสุริยงค์ ป.6 9.60
587 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 9.60
587 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 9.60
587 652139 ด.ช. วสุธรณ์ คำพิมลหิรัญรัช ป.6 9.60
587 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 9.60
587 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 9.60
587 651461 ด.ช. วชิรวิชญ์ วชิรมงคลพงษ์ ป.6 9.60
587 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 9.60
587 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 9.60
587 651063 ด.ช. อิทธิกร โนรีเวช ป.6 9.60
587 650932 ด.ช. กิจนที ธนารัชพิชิต ป.6 9.60
587 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 9.60
587 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 9.60
587 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 9.60
587 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 9.60
587 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 9.60
587 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 9.60
587 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 9.60
587 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 9.60
587 651145 ด.ญ. พัณณิตา เสมจร ป.6 9.60
587 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 9.60
587 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 9.60
587 651985 ด.ช. พิชเยศ มุสิกะวัน ป.6 9.60
587 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 9.60
587 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 9.60
587 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 9.60
587 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 9.60
587 652325 ด.ญ. วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา ป.6 9.60
587 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 9.60
587 652509 ด.ช. กันตพล สุมานิก ป.6 9.60
587 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 9.60
587 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 9.60
587 652810 ด.ช. ภัชธฤต จิตต์จำนงค์ ป.5 9.60
587 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 9.60
587 650248 ด.ช. ประพล คงสกุล ป.6 9.60
587 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 9.60
587 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 9.60
587 652154 ด.ช. นรวัชร์ นาคผุด ป.6 9.60
587 650523 ด.ช. ธาราดร สุพัฒนา ป.6 9.60
587 650784 ด.ญ. ณัฐนันท์ วุฒิพนมศักดิ์ ป.6 9.60
587 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 9.60
587 652047 ด.ญ. พัทธนันท์ จุลกะ ป.6 9.60
587 651264 ด.ญ. พัชร์ลิตา รัตนสุมาวงศ์ ป.6 9.60
587 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 9.60
587 650169 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.6 9.60
587 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 9.60
587 652727 ด.ช. ทศธรรม อิ่มปิติวงษ์ ป.6 9.60
587 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 9.60
587 651652 ด.ช. ธันยวรรศธร วงษ์วัฒนา ป.6 9.60
587 652857 ด.ช. รพีพงษ์ ตั้งจิตเจริญ ป.6 9.60
587 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 9.60
587 652394 ด.ญ. อริญชย์ เตสุชาตะ ป.6 9.60
587 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 9.60
587 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 9.60
587 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 9.60
587 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 9.60
587 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 9.60
587 651528 ด.ช. ปพนกร เททะสังข์ ป.6 9.60
587 652696 ด.ญ. ณิชนันทน์ หลีสกุล ป.6 9.60
587 652517 ด.ญ. นภัสนันท์ พันถม ป.6 9.60
587 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 9.60
587 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 9.60
587 651091 ด.ญ. วานิษฎ์ฉมา เจียมพัฒนขจร ป.6 9.60
587 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 9.60
587 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 9.60
587 651671 ด.ช. พีรวิชญ์ ดีเสมอ ป.6 9.60
587 650713 ด.ช. ธนภัทร เชี่ยวชาญ ป.6 9.60
587 650625 ด.ญ. ชญานิษฐ์ เกตุสุวรรณ ป.6 9.60
587 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 9.60
587 651580 ด.ช. ณัฐรุจ บุญจารุพงศ์ ป.6 9.60
587 651984 ด.ญ. อภิชญา กิจจะการะ ป.6 9.60
587 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 9.60
587 652655 ด.ช. ปราย ชลศรานนท์ ป.6 9.60
587 650671 ด.ญ. ดนิตา ภูมิสิงหราช ป.6 9.60
587 652523 ด.ช. พรพิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ ป.5 9.60
587 650475 ด.ช. ตรัยคุณ เริงรักษ์ ป.6 9.60
587 652363 ด.ญ. พัชญ์พิดา วงศ์ไชยสาคร ป.5 9.60
587 652537 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.5 9.60
587 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 9.60
587 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 9.60
587 652263 ด.ญ. ณฐิตา สินสุวรรณ ป.4 9.60
587 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 9.60
587 651535 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.5 9.60
587 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 9.60
587 650963 ด.ช. กวินภพ ชินเมธีพิทักษ์ ป.6 9.60
587 652691 ด.ญ. อุษามณี ชูศรีธนวรรธน์ ป.4 9.60
587 652316 ด.ญ. ณัฏฐณิชา มีแสง ป.6 9.60
587 650746 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ชัชวาลย์ ป.5 9.60
587 651008 ด.ญ. นันท์นภัส ทองประดับ ป.6 9.60
587 653022 ด.ช. สิรภพ ภมรมานพ ป.6 9.60
587 652398 ด.ญ. ดากานดา ขันตยาภรณ์ ป.6 9.60
587 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 9.60
587 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 9.60
587 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 9.60
587 651596 ด.ญ. ลักษณียา นาคสุก ป.6 9.60
587 650492 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.6 9.60
587 650736 ด.ญ. ชนมน ศรารัชต์ ป.5 9.60
587 652624 ด.ญ. ธีร์จุฑา ทัพเสนีย์ ป.5 9.60
587 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 9.60
587 650023 ด.ช. วรุฒม์ สุขสมจิตร ป.6 9.60
587 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 9.60
587 650096 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ทิพย์รัตน์ ป.6 9.60
587 650945 ด.ช. ปฐมชัย ศรีเจริญ ป.6 9.60
587 651933 ด.ช. ธนวิชญ์ จรุงเรืองเกียรติ ป.5 9.60
587 652409 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.6 9.60
587 651035 ด.ช. ภัตธนสันต์ เตชนะรุ่งโรจน์ ป.5 9.60
587 651013 ด.ช. สวัชกร สันตยานนท์ ป.6 9.60
587 651094 ด.ญ. ชยพัทธ์ กรกิจสุวรรณ ป.5 9.60
587 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 9.60
587 652721 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช ป.6 9.60
587 651039 ด.ช. รัชพงศ์ โคตรประทุม ป.6 9.60
587 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 9.60
587 650070 ด.ช. ปิยังกูร ธัญญาหาร ป.6 9.60
587 652371 ด.ญ. กรชุดา ชื่นสุราษฎร์ ป.6 9.60
587 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 9.60
587 651611 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.6 9.60
587 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 9.60
587 650525 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.6 9.60
587 650870 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.6 9.60
587 650080 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.5 9.60
587 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 9.60
587 652025 ด.ช. วรวรรธน์ สุคนธะตามร์ ป.6 9.60
587 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 9.60
587 652877 ด.ญ. สุชานิดา นรสิงห์ ป.6 9.60
587 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 9.60
587 651540 ด.ญ. นรีรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ ป.5 9.60
587 652248 ด.ช. ชนุตม์ ชนะศิลศรีโยธิน ป.6 9.60
587 650440 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.6 9.60
587 651492 ด.ช. ณภัทร ตากมัจฉา ป.5 9.60
587 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 9.60
587 650594 ด.ช. ปวริศ สุวรรณกมล ป.6 9.60
587 650497 ด.ญ. อุรวี คนชม ป.6 9.60
587 651174 ด.ช. ศิรวัฒน์ มาพิบูลย์ ป.4 9.60
587 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 9.60
587 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 9.60
587 652148 ด.ช. พีรวิชญ์ เขียวสนั่น ป.6 9.60
587 651134 ด.ญ. กชวรรณ เดชผดุง ป.6 9.60
587 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 9.60
587 652814 ด.ช. พลภัทร สุวัฑฒนา ป.4 9.60
587 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 9.60
587 650705 ด.ญ. ขวัญชีวี เคลือบมงคล ป.5 9.60
587 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 9.60
587 650866 ด.ช. พิภูวิศร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.5 9.60
587 650150 ด.ช. ธีรโชติ ยงวานิชจิต ป.5 9.60
587 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 9.60
587 651197 ด.ช. ศตายุ จินเลิศ ป.6 9.60
772 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 8.80
772 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 8.80
772 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 8.80
772 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 8.80
772 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 8.80
772 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 8.80
772 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 8.80
772 652348 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.6 8.80
772 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 8.80
772 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 8.80
772 651943 ด.ช. กฤศ ฉิมวัย ป.6 8.80
772 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 8.80
772 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 8.80
772 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 8.80
772 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 8.80
772 651338 ด.ญ. โศจิรัตน์ เทียนกิ่งแก้ว ป.6 8.80
772 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 8.80
772 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 8.80
772 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 8.80
772 651238 ด.ช. ธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง ป.6 8.80
772 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 8.80
772 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 8.80
772 650457 ด.ช. นพวงศธร วิกุลโรจน์พัฒน์ ป.6 8.80
772 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 8.80
772 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 8.80
772 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 8.80
772 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 8.80
772 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 8.80
772 650582 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.6 8.80
772 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 8.80
772 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 8.80
772 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 8.80
772 652463 ด.ช. ธีชวิณณ์ ทองไชย ป.6 8.80
772 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 8.80
772 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 8.80
772 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 8.80
772 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 8.80
772 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 8.80
772 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 8.80
772 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 8.80
772 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 8.80
772 650305 ด.ญ. มนัสนันท์ ชูโชติถาวร ป.6 8.80
772 650848 ด.ช. กานตธีร์ สุ่มอิ่ม ป.6 8.80
772 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 8.80
772 652080 ด.ช. ธนัท ทรงจินดา ป.6 8.80
772 652787 ด.ญ. ณัฐณกัญญ์ อภิชาจุติกันต์ ป.6 8.80
772 650735 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.6 8.80
772 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 8.80
772 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 8.80
772 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 8.80
772 651122 ด.ช. ธัชพงศ์ สีเขียวรัตน์ ป.6 8.80
772 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 8.80
772 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 8.80
772 651519 ด.ญ. ณัฐณิชา วชิรรุ่งเรือง ป.5 8.80
772 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 8.80
772 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 8.80
772 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 8.80
772 652425 ด.ช. อัครวิชญ์ โรจนบุรานนท์ ป.6 8.80
772 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 8.80
772 650538 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.6 8.80
772 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 8.80
772 651069 ด.ญ. ชนกนันท์ สิงหอุบล ป.6 8.80
772 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 8.80
772 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 8.80
772 652254 ด.ช. อิทธิพัทธ์ หาวิธีกุลธนา ป.6 8.80
772 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 8.80
772 651436 ด.ช. ปุณณวิช แปรงนารถ ป.6 8.80
772 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 8.80
772 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 8.80
772 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 8.80
772 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 8.80
772 650415 ด.ญ. ทิพย์นารา จารุทัศน์ ป.6 8.80
772 652828 ด.ญ. ญดา ชาปัญญา ป.5 8.80
772 651266 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.6 8.80
772 651855 ด.ช. สรวิชญ์ สุทธิสุข ป.6 8.80
772 650821 ด.ญ. ธัญชนก เรืองดิษฐ์ ป.6 8.80
772 651921 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.6 8.80
772 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 8.80
772 651756 ด.ญ. อัยรดา สุวรรณพฤกษ์ ป.4 8.80
772 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 8.80
772 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 8.80
772 651272 ด.ช. ภาณุวัชร เตชะกำธรกิจ ป.5 8.80
772 651412 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง ป.5 8.80
772 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 8.80
772 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 8.80
772 653031 ด.ช. ธนกฤต นัดดามงคล ป.6 8.80
772 650152 ด.ญ. ปวันรัตน์ จันทร์อินทร์ ป.6 8.80
772 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 8.80
772 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 8.80
772 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 8.80
772 650007 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.6 8.80
772 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 8.80
772 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 8.80
772 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 8.80
772 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 8.80
772 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 8.80
772 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 8.80
772 652049 ด.ช. อังศุ รุ้งรุจิเมฆ ป.6 8.80
772 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 8.80
772 650005 ด.ญ. เขมณิช ชัยยุตต์ ป.5 8.80
772 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 8.80
772 651684 ด.ญ. ณสิริ สินุธก ป.5 8.80
772 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 8.80
772 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 8.80
772 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 8.80
772 651711 ด.ญ. กัลย์ณพร ตันวรเศรษฐี ป.6 8.80
772 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 8.80
772 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 8.80
772 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 8.80
772 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 8.80
772 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 8.80
772 650858 ด.ญ. ณัฐกฤตา ทองดี ป.4 8.80
772 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 8.80
772 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 8.80
772 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 8.80
772 652919 ด.ช. ภวัต ฤทธิผลิน ป.6 8.80
772 650953 ด.ช. สิรภพ คงคาวิทูร ป.6 8.80
772 651439 ด.ญ. ชาลิสา สังขดิษฐ์ ป.6 8.80
772 652320 ด.ช. ยูจีน ตัน ป.4 8.80
772 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 8.80
772 652748 ด.ญ. มาริสา ขำอินทร์ ป.6 8.80
772 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 8.80
772 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 8.80
772 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 8.80
772 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 8.80
772 650740 ด.ช. ชนนันท์ ศรารัชต์ ป.5 8.80
772 652560 ด.ช. พชรดณัย โกมลสิงห์ ป.5 8.80
772 651555 ด.ญ. ฤติมา รัตนภิญโญวงศ์ ป.6 8.80
772 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 8.80
772 652978 ด.ช. กรภณ อยู่ยืน ป.6 8.80
772 650929 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.6 8.80
772 650138 ด.ช. ปัณณทัต คงอยู่ ป.5 8.80
772 652356 ด.ช. ภัทรพล รัตนโสภา ป.6 8.80
772 650610 ด.ช. กิตินัทธ์ ฉัตรบูรภานันท์ ป.4 8.80
772 650194 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.6 8.80
772 650144 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ปรัชญาธรรมกร ป.6 8.80
772 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 8.80
772 650641 ด.ญ. สกุลยา มหาบุณย์ ป.6 8.80
772 652193 ด.ช. คุณกร นิลเปล่งแสง ป.4 8.80
772 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 8.80
772 651621 ด.ช. ภูมิพัฒน์ นิรันพรพุทธา ป.6 8.80
772 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 8.80
772 651864 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.6 8.80
772 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 8.80
772 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 8.80
772 652529 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.5 8.80
772 650061 ด.ญ. อรวรา กล้าตลุมบอน ป.6 8.80
772 650116 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.6 8.80
772 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 8.80
772 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 8.80
772 652085 ด.ญ. อิสริยา อภิวันทนกุล ป.5 8.80
772 651991 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.6 8.80
772 652091 ด.ช. ณัฐภัทร มีอำนาจ ป.6 8.80
772 652840 ด.ญ. พรนภัส สุขพูน ป.6 8.80
772 652277 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.5 8.80
772 650255 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.6 8.80
772 652987 ด.ญ. พิชญ์กานต์ ทองปาน ป.5 8.80
772 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 8.80
772 650786 ด.ญ. ปุณญาดา เลิศทองมี ป.4 8.80
772 651233 ด.ญ. เป็นบุญ คมสัน ป.6 8.80
772 650669 ด.ญ. ปภัสสร ด่านเจริญ ป.6 8.80
772 651852 ด.ช. พิชญภูมิ บุตรวงศ์โสภา ป.4 8.80
772 650674 ด.ญ. ชีม ภูมิสิงหราช ป.4 8.80
772 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 8.80
772 652818 ด.ช. พลัฏฐ์ ผลาสินธุ์ ป.6 8.80
772 651138 ด.ญ. นาถลดา ทองพันชั่ง ป.5 8.80
772 652219 ด.ญ. ณฐมน คงจันทร์ ป.6 8.80
772 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 8.80
772 650645 ด.ญ. พิชชาพร สุขใจ ป.5 8.80
772 651659 ด.ช. ชยพัทธ์ เคนศรี ป.6 8.80
772 653009 ด.ช. นนทพัทธ์ เสมศรี ป.5 8.80
772 653030 ด.ญ. จินดาภร ทองคำ ป.6 8.80
772 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 8.80
772 652880 ด.ญ. ฉัตร์นลิน ณัทสิริสิรภัทร ป.5 8.80
772 650010 ด.ญ. สุพิชชา ไทยรัตน์ ป.6 8.80
772 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 8.80
772 652515 ด.ช. ยิ่งคุณ ตันชัชวาล ป.6 8.80
772 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 8.80
772 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 8.80
772 651398 ด.ญ. กมลพร หลิน ป.6 8.80
772 652182 ด.ญ. วรรณฤดี สกุลแพทย์ ป.6 8.80
772 651101 ด.ญ. อติกานต์ นิโครธานนท์ ป.5 8.80
772 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 8.80
772 651333 ด.ญ. ภคพร หมอยาดี ป.6 8.80
772 652195 ด.ช. รังสิมันตุ์ ตระกูลสมจิตต์ ป.6 8.80
772 652224 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ระบิลทศพร ป.6 8.80
772 652490 ด.ญ. ปพิชญา เขาถ้ำทอง ป.6 8.80
772 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 8.80
772 652817 ด.ญ. ปุญญาภา เลิศสถาพรสุข ป.6 8.80
772 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 8.80
772 651517 ด.ช. ภิรกฤต เชาว์ภัทรเดชา ป.5 8.80
963 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 8.00
963 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 8.00
963 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 8.00
963 650656 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.6 8.00
963 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 8.00
963 652422 ด.ช. ภีมะ ศรีวนิชย์ ป.6 8.00
963 650969 ด.ช. นิโคลัย สวนกุหลาบ ป.6 8.00
963 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 8.00
963 650640 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.6 8.00
963 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 8.00
963 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 8.00
963 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 8.00
963 652626 ด.ช. วสุภัทร พงศ์กิดาการ ป.6 8.00
963 651551 ด.ญ. ภัสรวินท์ ตั้งศรีไพโรจน์ ป.6 8.00
963 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 8.00
963 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 8.00
963 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 8.00
963 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 8.00
963 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 8.00
963 652166 ด.ญ. พิชญ์สินี น้อยอินทร์วงศ์ ป.5 8.00
963 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 8.00
963 651747 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.5 8.00
963 652604 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.6 8.00
963 650872 ด.ญ. นัทธมน อื้อเศรษฐศักดิ์ ป.6 8.00
963 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 8.00
963 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 8.00
963 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 8.00
963 650234 ด.ญ. กันตินันท์ แจ้งวัง ป.6 8.00
963 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 8.00
963 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 8.00
963 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 8.00
963 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 8.00
963 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 8.00
963 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 8.00
963 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 8.00
963 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 8.00
963 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 8.00
963 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 8.00
963 650898 ด.ช. ชวภัฏ ศรีปริญโญทัย ป.6 8.00
963 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 8.00
963 651465 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.6 8.00
963 652899 ด.ช. ปภังกร ปานเสน่ห์ ป.6 8.00
963 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 8.00
963 650742 ด.ช. ชนาธิป ศรีสอาด ป.5 8.00
963 652637 ด.ช. สรวิศ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 8.00
963 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 8.00
963 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 8.00
963 651896 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.5 8.00
963 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 8.00
963 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 8.00
963 652854 ด.ช. พชฎะ กรุณามัย ป.6 8.00
963 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 8.00
963 652265 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.6 8.00
963 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 8.00
963 652986 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.6 8.00
963 651065 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.6 8.00
963 652420 ด.ญ. ปทิตตา พิศิษฐการ ป.6 8.00
963 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 8.00
963 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 8.00
963 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 8.00
963 651450 ด.ช. ศิวกรณ์ บุญหนุน ป.5 8.00
963 652066 ด.ช. ธนภัทร คำคม ป.6 8.00
963 651055 ด.ญ. ปริชมน ทรัพย์สิทธิพงศ์ ป.6 8.00
963 652262 ด.ญ. กนกนุช ปุณประวัติ ป.6 8.00
963 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 8.00
963 652767 ด.ญ. มติมนต์ เหมือนนรุท ป.6 8.00
963 651487 ด.ช. อัคคเดช อัครพิพัฒน์กุล ป.6 8.00
963 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 8.00
963 650921 ด.ช. พุทธคุณ สิริวัฒนานนท์กุล ป.6 8.00
963 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 8.00
963 651573 ด.ช. พีรวิชญ์ ร่วมนาพะยา ป.6 8.00
963 652289 ด.ช. นราวิชญ์ จันทประดิษฐ ป.6 8.00
963 652716 ด.ญ. กุริศรา ต๊ะตา ป.6 8.00
963 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 8.00
963 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 8.00
963 652686 ด.ช. ชิษณุ ศรีเจริญ ป.6 8.00
963 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 8.00
963 652888 ด.ช. ธาวิญ อินทพรต ป.4 8.00
963 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 8.00
963 651569 ด.ญ. วณิชญา ไตรยวงค์ ป.6 8.00
963 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 8.00
963 650559 ด.ญ. กชณา เจริญศุภนิมิตร ป.5 8.00
963 651376 ด.ช. ปิธิพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ป.4 8.00
963 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 8.00
963 652403 ด.ช. ปัณณชา เพชรฤทธิ์ ป.6 8.00
963 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 8.00
963 652703 ด.ช. ณัฐพงศ์ ขำคง ป.6 8.00
963 651841 ด.ช. ธีร์ดนัย เจริญสุขศิริ ป.5 8.00
963 651980 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.6 8.00
963 652945 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.6 8.00
963 653011 ด.ช. ธนกฤต บุญส่งธนารักษ์ ป.5 8.00
963 652654 ด.ช. ภาคิน งามเอกเอื้อ ป.6 8.00
963 650286 ด.ช. จิณณ์ ประจันตะเสน ป.6 8.00
963 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 8.00
963 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 8.00
963 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 8.00
963 650940 ด.ช. ธาวิน กองมณี ป.5 8.00
963 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 8.00
963 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 8.00
963 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 8.00
963 652060 ด.ช. ธปณัฐ โมรากุล ป.5 8.00
963 650979 ด.ญ. ภัทรวดี ศักดารณรงค์ ป.5 8.00
963 650060 ด.ญ. ญาณพร อิ่่มอกใจ ป.6 8.00
963 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 8.00
963 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 8.00
963 651015 ด.ช. ธชนัฐ สิริกุลพิบูลย์ ป.6 8.00
963 651369 ด.ช. ธีธัช ชูสกุล ป.5 8.00
963 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 8.00
963 652311 ด.ช. ณภัทร ดีคำ ป.5 8.00
963 650479 ด.ญ. ฟ้าใส หลักเมือง ป.4 8.00
963 651509 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.5 8.00
963 650141 ด.ญ. ยูราวรรณ ศรีสุวรรณ ป.6 8.00
963 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 8.00
963 652954 ด.ช. ภูรินท์ ภควัตศิตานนท์ ป.6 8.00
963 652332 ด.ช. ชัยวัฒน์ สิริบุญพาณิชย์ ป.6 8.00
963 651877 ด.ญ. ภูริชา เชาวริทธิ์ ป.5 8.00
963 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 8.00
963 652183 ด.ญ. วรภร ดำสี ป.6 8.00
963 652763 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ทรัพย์กรกุล ป.4 8.00
963 650450 ด.ช. ณพวิทย์ บุญญราศรี ป.6 8.00
963 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 8.00
963 652649 ด.ช. ณพสิทธิ์ ลิพลธา ป.4 8.00
963 650856 ด.ช. วิรุฬพงศ์ พุ่มพวง ป.6 8.00
963 650839 ด.ช. พสุภพ นาคะชาต ป.6 8.00
963 651290 ด.ญ. ขวัญช้าว ชิดใจ ป.5 8.00
963 651661 ด.ญ. คณัสวรรณ เพชรพัลลภ ป.6 8.00
963 650237 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.6 8.00
963 652867 ด.ญ. ชัญญาภัสร์ ขำอ่ำ ป.6 8.00
963 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 8.00
963 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 8.00
963 650818 ด.ญ. เตชิตา ศิริปภาโชติ ป.5 8.00
963 652830 ด.ญ. รวิศรา เกียรติยศเจริญ ป.4 8.00
963 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 8.00
963 651475 ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ ป.6 8.00
963 651627 ด.ญ. มินทร์ลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.4 8.00
963 651523 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.6 8.00
963 652936 ด.ช. ญาณกวี อินพลับ ป.6 8.00
963 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 8.00
963 652228 ด.ญ. มนัสน้นท์ ทองรอด ป.6 8.00
963 652042 ด.ช. นราวิชญ์ เตจะมา ป.5 8.00
963 651248 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.6 8.00
963 650949 ด.ช. เดชาธร กิตติโชควัฒนา ป.6 8.00
963 650175 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.6 8.00
963 650401 ด.ญ. คุณัญญา ตันนุกิจ ป.6 8.00
963 651989 ด.ช. นิพพิชฌน์ ก๋อยสุวรณ ป.6 8.00
963 652842 ด.ญ. วีรญา ล้วนวิเศษ ป.6 8.00
963 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 8.00
963 652869 ด.ช. พัฒธาวินธ์ ลูกกลม ป.6 8.00
963 651998 ด.ช. นรบดี อาจกล้า ป.5 8.00
963 650293 ด.ช. ธันศธรณ์ เหรียญมณี ป.6 8.00
963 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 8.00
963 652882 ด.ญ. ณัฎฐ์กานต์ อภิสิทธิ์ ป.5 8.00
963 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 8.00
963 652746 ด.ช. พัณณ์เดชน์ ฐิติพรรณกุล ป.5 8.00
963 651202 ด.ช. อัครวรรธน์ พุฒแก้ว ป.6 8.00
963 652276 ด.ช. ธนเทพ สุบรรณ์ ป.5 8.00
963 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 8.00
963 652103 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.6 8.00
963 650618 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีนรวรรธน์ ป.6 8.00
963 650826 ด.ญ. วรกมล เดชน้อย ป.6 8.00
963 651676 ด.ญ. สุรัชนา ลิ้มอรุโณทัย ป.5 8.00
963 651739 ด.ช. นราวิชญ์ จิรอาภากุล ป.6 8.00
963 651623 ด.ญ. ไอรินลดา อัศวกิตติวงษ์ ป.5 8.00
963 651790 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.6 8.00
963 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 8.00
963 652391 ด.ญ. อินทิรา พงษ์ยิ้ม ป.6 8.00
1129 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 7.20
1129 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 7.20
1129 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 7.20
1129 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 7.20
1129 650062 ด.ญ. พุทธิฌา เก่งการพานิช ป.6 7.20
1129 651139 ด.ญ. ณัฐนรี โรจนากาศ ป.6 7.20
1129 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 7.20
1129 652137 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.6 7.20
1129 651105 ด.ช. กษิดิ์ธรรม สื่อไพบูลย์ ป.6 7.20
1129 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 7.20
1129 652500 ด.ช. ต้นแสง มนตรีพิริยาภรณ์ ป.6 7.20
1129 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 7.20
1129 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 7.20
1129 652913 ด.ญ. พราวบุญ ไกรสรกุล ป.5 7.20
1129 650947 ด.ช. พิชญะ เอี่ยมสมุทร ป.6 7.20
1129 652756 ด.ช. วัชระวิชญ์ มธุรันยานนท์ ป.6 7.20
1129 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 7.20
1129 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 7.20
1129 652816 ด.ช. อริยพัฒฐ์ สมสุด ป.5 7.20
1129 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 7.20
1129 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 7.20
1129 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 7.20
1129 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 7.20
1129 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 7.20
1129 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 7.20
1129 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 7.20
1129 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 7.20
1129 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 7.20
1129 651578 ด.ช. พสธร ศรไพศาล ป.6 7.20
1129 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 7.20
1129 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 7.20
1129 651780 ด.ญ. อรนภา ชัยภักดี ป.6 7.20
1129 650973 ด.ญ. จินตา นิมิตรนาวิน ป.6 7.20
1129 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 7.20
1129 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 7.20
1129 652413 ด.ช. ณัฎฐ์ธีร์ ฤกษ์สมโภชน์ ป.6 7.20
1129 652571 ด.ช. อัคราพัศศ์ ธนาพัชรโชติ ป.6 7.20
1129 652892 ด.ช. ปราชญา กิจยโภค ป.6 7.20
1129 650266 ด.ญ. อารดา เอกโองการ ป.5 7.20
1129 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 7.20
1129 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 7.20
1129 652639 ด.ช. ชวิน ศิริพันธ์ ป.6 7.20
1129 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 7.20
1129 651223 ด.ช. ภัทริน กุลกุศล ป.6 7.20
1129 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 7.20
1129 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 7.20
1129 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 7.20
1129 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 7.20
1129 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 7.20
1129 652070 ด.ช. ภพประวีร์ จริยปรัชญากุล ป.6 7.20
1129 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 7.20
1129 652513 ด.ช. นิพัทธ์ เดชจริง ป.6 7.20
1129 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 7.20
1129 652158 ด.ญ. นิยตา มงคลนิมิตร ป.5 7.20
1129 650179 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.6 7.20
1129 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 7.20
1129 650865 ด.ช. จรัสไชย ศรีประภากร ป.6 7.20
1129 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 7.20
1129 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 7.20
1129 650153 ด.ช. ปฐวี บัณฑิตกุล ป.5 7.20
1129 651648 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 7.20
1129 651848 ด.ช. ธนภัทร เทียนถาวร ป.6 7.20
1129 651703 ด.ช. วชิรวิทย์ เชิดฉันท์ ป.6 7.20
1129 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 7.20
1129 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 7.20
1129 652006 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.6 7.20
1129 650861 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.6 7.20
1129 650922 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.6 7.20
1129 651158 ด.ญ. สุวิชาดา คำจีน ป.6 7.20
1129 651258 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.5 7.20
1129 652003 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ป.5 7.20
1129 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 7.20
1129 650211 ด.ช. ณฤต ศานติวัฒน์ ป.5 7.20
1129 651514 ด.ช. ภาคิน วานันท์สุข ป.5 7.20
1129 651808 ด.ช. พีรพัฒน์ เขมะจารี ป.5 7.20
1129 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 7.20
1129 650072 ด.ญ. วิมพ์วิภา การทรัพย์เวชกิจ ป.5 7.20
1129 651925 ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล ป.5 7.20
1129 651885 ด.ญ. พัทรดา วงศ์สถาพร ป.6 7.20
1129 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 7.20
1129 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 7.20
1129 651553 ด.ญ. ฐิติภัทรา พรมเวียง ป.6 7.20
1129 652241 ด.ญ. ณภัทร สว่างศรี ป.6 7.20
1129 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 7.20
1129 651786 ด.ช. ชุติพนธ์ สุขกาย ป.5 7.20
1129 652991 ด.ช. ภาสวิชญ์ สนสายันต์ ป.6 7.20
1129 650701 ด.ช. ตรีศิลป์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ ป.6 7.20
1129 650779 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.6 7.20
1129 652279 ด.ญ. กันต์รพี โม้ดา ป.5 7.20
1129 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 7.20
1129 651858 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.6 7.20
1129 652996 ด.ช. พัชระพล วิริยะสมบัติ ป.5 7.20
1129 652564 ด.ญ. ธาราทิพย์ ทนงศักดิ์ ป.5 7.20
1129 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 7.20
1129 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 7.20
1129 650012 ด.ช. กันตพงศ์ บุญมาก ป.6 7.20
1129 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 7.20
1129 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 7.20
1129 652291 ด.ช. พุธพงศ์ พิมพ์ทอง ป.6 7.20
1129 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 7.20
1129 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 7.20
1129 652185 ด.ช. ปุญญะ ชินวิกรานต์ ป.6 7.20
1129 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 7.20
1129 652046 ด.ญ. ณิชนันทน์ พันธุ์สถิตย์วงศ์ ป.6 7.20
1129 651912 ด.ญ. กฤติญา ชวเลิศสกุล ป.4 7.20
1129 652625 ด.ช. วริทธิ์ อึ้งจงเจตน์ ป.5 7.20
1129 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 7.20
1129 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 7.20
1129 652362 ด.ช. กันตพัฒน์ โชติธันยพัฒน์ ป.6 7.20
1129 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 7.20
1129 651897 ด.ช. สิริ เตลผล ป.5 7.20
1129 652540 ด.ช. ศุภฤกษ์ ทองดี ป.5 7.20
1129 652217 ด.ช. พีระวิชย์ ขุนทอง ป.6 7.20
1129 653020 ด.ช. ธาดาดล ผลจันทร์ ป.6 7.20
1129 652761 ด.ญ. แพรแก้ว เชื้อกุณะ ป.6 7.20
1129 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 7.20
1129 650434 ด.ช. ธนิกวินทว์ ฤกษ์สมสุนัย ป.4 7.20
1129 652973 ด.ญ. ญาณิศา จันทร์มั่งคั่ง ป.5 7.20
1129 650924 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.6 7.20
1129 651600 ด.ญ. อณัญญา สินประเสริฐ ป.6 7.20
1129 651170 ด.ญ. จินฏะนาภา จันทวี ป.5 7.20
1129 650313 ด.ญ. ฐิติยาพร อยู่สุข ป.6 7.20
1129 652902 ด.ญ. ชนมน จีตนิยม ป.6 7.20
1129 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 7.20
1129 650495 ด.ช. ณัฐนิติ เหมือนสุดใจ ป.5 7.20
1129 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 7.20
1129 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 7.20
1129 651370 ด.ช. อาชวิน เกียรตินิมิตรา ป.6 7.20
1129 651466 ด.ญ. อาทิตยา เสมารัตน์ ป.6 7.20
1129 651954 ด.ญ. อาคีรา ตระการรุ่งโรจน์ ป.5 7.20
1259 650359 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.6 6.40
1259 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 6.40
1259 650493 ด.ช. รู้คุณ ภูรัตน์ ป.6 6.40
1259 652684 ด.ช. เคนตะ นาคาโนะ ป.6 6.40
1259 652770 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.5 6.40
1259 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 6.40
1259 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 6.40
1259 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 6.40
1259 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 6.40
1259 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 6.40
1259 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 6.40
1259 651184 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.5 6.40
1259 651311 ด.ญ. ณิชาภัสสร์ นาคาสุ ป.6 6.40
1259 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 6.40
1259 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 6.40
1259 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 6.40
1259 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 6.40
1259 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 6.40
1259 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 6.40
1259 651423 ด.ช. พันธ์ยศ ธีร์ธนพงศ์ ป.6 6.40
1259 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 6.40
1259 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 6.40
1259 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 6.40
1259 651512 ด.ช. บุรพล เรืองพยุงศักดิ์ ป.5 6.40
1259 652207 ด.ช. นิกันกร กวนพฤกษ์ ป.6 6.40
1259 652192 ด.ช. รัชเดช นิลเปล่งแสง ป.5 6.40
1259 650419 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.4 6.40
1259 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 6.40
1259 651159 ด.ช. น่านน้ำ แก้วอุบล ป.6 6.40
1259 651334 ด.ญ. ญาดา สมรรถสุวรรณ ป.6 6.40
1259 651010 ด.ญ. พิมพ์นารา ศรีมันทยามาศ ป.6 6.40
1259 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 6.40
1259 651115 ด.ช. นรภัทร เลิศทนงเดช ป.6 6.40
1259 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 6.40
1259 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 6.40
1259 651950 ด.ช. วิกร นิธิชัยภากุล ป.6 6.40
1259 651582 ด.ญ. ภิญญ์วริณ อมรชัยชาญ ป.6 6.40
1259 650340 ด.ญ. ภิญญดา เชี่ยวสิริขจร ป.6 6.40
1259 652570 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.6 6.40
1259 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 6.40
1259 651651 ด.ญ. ธันยรสธร วงษ์วัฒนา ป.6 6.40
1259 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 6.40
1259 651252 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.6 6.40
1259 650555 ด.ช. ภูวนนท์ มีวอน ป.6 6.40
1259 650050 ด.ช. ณพัชร เลขะชัย ป.5 6.40
1259 652873 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.4 6.40
1259 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 6.40
1259 651741 ด.ช. ธนภัทร วงศ์บุญ ป.6 6.40
1259 650484 ด.ญ. รวิภา ตั้งตรงกิจเจริญ ป.4 6.40
1259 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 6.40
1259 652347 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.6 6.40
1259 651090 ด.ช. กรณภว์ พุทธิพาลี ป.6 6.40
1259 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 6.40
1259 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 6.40
1259 650723 ด.ช. ศรัณภัสร์ มากเกตุ ป.6 6.40
1259 652286 ด.ญ. ศศิชา ตุลาธน ป.6 6.40
1259 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 6.40
1259 650435 ด.ช. ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ป.5 6.40
1259 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 6.40
1259 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 6.40
1259 652044 ด.ญ. วรณัน ดำสี ป.4 6.40
1259 651433 ด.ญ. ฐิตารีย์ คำจันทร์ ป.6 6.40
1259 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 6.40
1259 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 6.40
1259 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 6.40
1259 651088 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.6 6.40
1259 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 6.40
1259 650623 ด.ช. วศิน ดำรงศีล ป.5 6.40
1259 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 6.40
1259 651359 ด.ช. เรือธง ขำละมัย ป.5 6.40
1259 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 6.40
1259 650437 ด.ช. กิตติกร ดอนพรไพร ป.6 6.40
1259 651462 ด.ญ. คีรติ ผ่องโสภณ ป.6 6.40
1259 652221 ด.ช. ปวรปรัชญ์ ทองงาม ป.6 6.40
1259 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 6.40
1259 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 6.40
1259 652715 ด.ช. วริศร์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ป.6 6.40
1259 651392 ด.ช. เทพประสิทธิ์ เอี่ยมอำนวย ป.5 6.40
1259 652940 ด.ญ. นวพร แสงจันทร์ ป.5 6.40
1259 651157 ด.ช. ชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ ป.6 6.40
1259 652847 ด.ช. กวิณปภัสสร์ เลือดไทย ป.4 6.40
1259 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 6.40
1259 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 6.40
1259 651175 ด.ญ. วิมพ์ญาดา สุขารมณ์ ป.5 6.40
1259 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 6.40
1259 651146 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.6 6.40
1259 652189 ด.ญ. สโรชภัทร์ อนุสรณ์พาณิชย์ ป.5 6.40
1259 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 6.40
1259 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 6.40
1259 652694 ด.ญ. พิญญ์พัชร์ จิรบันดาลสุข ป.6 6.40
1259 650499 ด.ช. อชิรวิชญ์ ปิยะสัจจบูลย์ ป.5 6.40
1259 651665 ด.ญ. พภัสสรณ์ สุขเจริญสมบัติ ป.6 6.40
1259 652547 ด.ช. ภาสวุฒิ อนันตเจริญ ป.6 6.40
1259 652870 ด.ช. ดิศกุล ศิลประดิษฐ์ ป.5 6.40
1259 652045 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.6 6.40
1259 652117 ด.ญ. พิชามญชุ์ ยิ้มอำนวย ป.5 6.40
1259 652805 ด.ช. อัฑฒกร มงคลคี ป.6 6.40
1259 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 6.40
1259 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 6.40
1259 651993 ด.ช. ปริญญ์ อุ้ยนิรันดรกุล ป.5 6.40
1259 652467 ด.ช. วชิรวิทย์ ขจรวิถีจิตต์ ป.6 6.40
1259 650119 ด.ช. อัยยวัฒน์ สว่างสินธุ์ ป.4 6.40
1259 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 6.40
1259 653008 ด.ช. ภัทรดนัย ยอดนารี ป.6 6.40
1259 650793 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.6 6.40
1259 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 6.40
1259 652844 ด.ช. วิชยุตม์ สมพฤกษ์ ป.6 6.40
1259 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 6.40
1259 650687 ด.ช. กิตตินันท์ สว่างเพชร ป.6 6.40
1259 652384 ด.ญ. ธมนวรรณ ประถมวงษ์ ป.5 6.40
1259 650724 ด.ญ. พัชญ์พิดา ขำสา ป.6 6.40
1259 650750 ด.ช. รณกร ด่านไทยนำ ป.6 6.40
1259 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 6.40
1259 650224 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.6 6.40
1259 650377 ด.ช. สิทธา ไพศาลทรัพย์ ป.5 6.40
1259 651543 ด.ญ. สุพิชชา ไชยอิ่นคำ ป.5 6.40
1259 653005 ด.ช. พลากร ปัญญาวรากร ป.5 6.40
1259 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 6.40
1259 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 6.40
1259 652999 ด.ช. ยุทธศาสตร์ เทพศรี ป.6 6.40
1259 652014 ด.ช. ปณทัต พงศ์หริณ ป.4 6.40
1259 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 6.40
1259 652775 ด.ช. พลรวิกศ ตุงคะบรรหาร ป.6 6.40
1259 651826 ด.ช. ชวินธร เจริญราษฎร์ ป.5 6.40
1259 652102 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เสาวภาคย์ภูษิต ป.4 6.40
1259 652144 ด.ช. คณาธิป จันใด ป.5 6.40
1259 652732 ด.ญ. ไอลดา สังวรวงษ์พนา ป.5 6.40
1259 651210 ด.ช. ภนัษ เล่งเวหาสถิต ป.5 6.40
1259 652305 ด.ช. คทาธร พุทธรักษา ป.4 6.40
1259 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 6.40
1259 651782 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.5 6.40
1259 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 6.40
1259 652833 ด.ญ. กัญญณัฐ กฤษณวรรณ ป.6 6.40
1259 651036 ด.ช. คริษฐ์ ลี่ ป.4 6.40
1259 651164 ด.ญ. จินตภา กิตติวัฒนางกูร ป.6 6.40
1394 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 5.60
1394 652376 ด.ญ. ณชนก วลัยพัชรา ป.6 5.60
1394 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 5.60
1394 650833 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.6 5.60
1394 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 5.60
1394 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 5.60
1394 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 5.60
1394 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 5.60
1394 651368 ด.ญ. โสพิชา หิรัญนุช ป.6 5.60
1394 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 5.60
1394 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 5.60
1394 652250 ด.ญ. ปริยากร ณ ระนอง ป.6 5.60
1394 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 5.60
1394 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 5.60
1394 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 5.60
1394 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 5.60
1394 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 5.60
1394 651253 ด.ญ. ปภาดา สืบปรุ ป.5 5.60
1394 651909 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.6 5.60
1394 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 5.60
1394 650820 ด.ญ. อัญชสา รุ่งเรืองสาคร ป.6 5.60
1394 651735 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.6 5.60
1394 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 5.60
1394 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 5.60
1394 651107 ด.ช. อิทธิมนตร์ บัวจำรัส ป.6 5.60
1394 651400 ด.ช. ปริญ ตันสถาวีรัฐ ป.5 5.60
1394 652959 ด.ช. ภคิน จูพานิชย์ ป.5 5.60
1394 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 5.60
1394 651849 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.6 5.60
1394 652559 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.5 5.60
1394 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 5.60
1394 650944 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.6 5.60
1394 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 5.60
1394 652508 ด.ช. ณฐวัฒน์ ชูดวง ป.6 5.60
1394 651942 ด.ช. ชนันธร การะเกตุ ป.5 5.60
1394 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 5.60
1394 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 5.60
1394 652914 ด.ช. ปารุส ป้อมเรือง ป.6 5.60
1394 652114 ด.ช. ปฏิภาณ ธิติเชษฐ์ตระกูล ป.6 5.60
1394 652007 ด.ญ. ธนชาภัทร มีสมญาณ ป.6 5.60
1394 652272 ด.ญ. พิมมาดา จินตนการ ป.5 5.60
1394 652952 ด.ช. ภากร หงษ์หิรัญเรือง ป.6 5.60
1394 651056 ด.ญ. บุณฑริกา นุสาโต ป.6 5.60
1394 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 5.60
1394 650483 ด.ช. กฤติน เกียรติธรรมรงค์ ป.6 5.60
1394 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 5.60
1394 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 5.60
1394 651275 ด.ช. นภัสกรณ์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 5.60
1394 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 5.60
1394 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 5.60
1394 652474 ด.ญ. โชติกา เหล่าบุศณ์อนันต์ ป.5 5.60
1394 650283 ด.ช. นฤเทพ สุขโสภี ป.5 5.60
1394 650444 ด.ญ. ปารัชชฎา ชวาลรติกุล ป.4 5.60
1394 652965 ด.ญ. ปณิฐสรา จึงสมประสงค์ ป.6 5.60
1394 651111 ด.ช. ปัญญากร วิภาสวัชรโยธิน ป.6 5.60
1394 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 5.60
1394 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 5.60
1394 651395 ด.ช. ผลิธรรม มีสุข ป.4 5.60
1394 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 5.60
1394 652633 ด.ญ. ณัฐกฤตา ชัยประกิจ ป.6 5.60
1394 651365 ด.ช. พชร ตระกูลมณีเนตร ป.5 5.60
1394 652972 ด.ช. กฤษตฤณ อินทร์แจ้ง ป.4 5.60
1394 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 5.60
1394 651067 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.6 5.60
1394 652997 ด.ญ. เมธปรียา บุญธรรม ป.6 5.60
1394 652739 ด.ญ. สริตา บุญเติม ป.5 5.60
1394 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 5.60
1394 651870 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.6 5.60
1394 650309 ด.ญ. เมธปิยา อุดมทัศนีย์ ป.5 5.60
1394 650336 ด.ญ. ศิริณ ละอองศรี ป.4 5.60
1394 650277 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.6 5.60
1394 651967 ด.ช. พนัฏฐกรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ป.6 5.60
1394 650823 ด.ช. บารมี รักสัตย์ ป.5 5.60
1394 651293 ด.ญ. ประกายแก้ว ใจสำคัญ ป.5 5.60
1394 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 5.60
1394 651374 ด.ญ. กัลย์ฐิตา ชวศิริกุลฑล ป.5 5.60
1394 650306 ด.ญ. วรภร รักทอง ป.4 5.60
1394 650329 ด.ช. อัครนันท์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 5.60
1394 651835 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.6 5.60
1394 650664 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.6 5.60
1394 652672 ด.ญ. รวินท์นิภา เหลืองสิริขจร ป.5 5.60
1394 651601 ด.ญ. ณัฐธนันท์ จันทร์บัว ป.6 5.60
1394 652494 ด.ช. ณฐกร พวงสวัสดิ์ ป.6 5.60
1394 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 5.60
1394 653038 ด.ช. กันต์กวี มรกฎ ป.5 5.60
1394 652605 ด.ญ. จิรัชยา ใจยินดี ป.6 5.60
1394 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 5.60
1394 650316 ด.ญ. รินลดา เติมบริรักษ์ ป.5 5.60
1394 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 5.60
1394 650374 ด.ช. ปัณณทัต นาคสวัสดิ์ ป.5 5.60
1394 650574 ด.ช. ณกรณ์ ธรรมโชติ ป.5 5.60
1394 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 5.60
1394 652812 ด.ญ. ศุภิสรา ทองปอน ป.5 5.60
1394 650491 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.6 5.60
1394 651538 ด.ญ. ฐิติรัตน์ กันทอง ป.4 5.60
1394 652024 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.6 5.60
1394 651358 ด.ญ. ฐิตารีย์ มะลิรัตน์ ป.5 5.60
1394 652344 ด.ญ. สิลฎา ชัยรักษา ป.6 5.60
1394 651309 ด.ญ. ธันยพร คำแสน ป.5 5.60
1394 652501 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.6 5.60
1394 652846 ด.ญ. รังสิมาพร อินทวิสัย ป.5 5.60
1394 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 5.60
1394 652284 ด.ญ. รชตพรรณ โพธิ์น้อย ป.6 5.60
1394 650024 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.6 5.60
1394 651420 ด.ช. พีรวิชญ์ บัวคลี่ใบ ป.6 5.60
1394 652251 ด.ช. ชัชกุล อาภานุรังษี ป.6 5.60
1394 651451 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา มณฑาทอง ป.4 5.60
1394 651495 ด.ญ. พาขวัญ อัครพิพัฒน์กุล ป.4 5.60
1394 652452 ด.ญ. สลิล อัชชะ ป.4 5.60
1394 650896 ด.ช. ปัญญากร ปัญญาดี ป.6 5.60
1394 650135 ด.ช. ชนนท์ หวังสมบูรณ์ศิริ ป.5 5.60
1505 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 4.80
1505 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 4.80
1505 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 4.80
1505 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 4.80
1505 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 4.80
1505 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 4.80
1505 652852 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.6 4.80
1505 652592 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.5 4.80
1505 651626 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ทุมสท้าน ป.6 4.80
1505 651169 ด.ช. จักรภัทร เอี่ยมธนากุล ป.6 4.80
1505 650741 ด.ญ. นิรินธนา รักในศิล ป.6 4.80
1505 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 4.80
1505 650364 ด.ช. กฤชวริทธิ์ งามเลิศประเสริฐ ป.6 4.80
1505 650245 ด.ญ. สุพัชร์ภรณ์ ประดิษฐสอน ป.5 4.80
1505 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 4.80
1505 652058 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.5 4.80
1505 652883 ด.ช. ธนัยนันท์ รัตนะ ป.6 4.80
1505 651587 ด.ญ. อัยยาดา ชวดชุม ป.6 4.80
1505 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 4.80
1505 651255 ด.ญ. กฤตญาดา ศิริมังคะลา ป.5 4.80
1505 650911 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.5 4.80
1505 652244 ด.ช. ชูเดช ชิงช่วงชัย ป.4 4.80
1505 652521 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.4 4.80
1505 650928 ด.ช. ทีฆณัฏฐ์ แตงตาด ป.5 4.80
1505 651792 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.6 4.80
1505 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 4.80
1505 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 4.80
1505 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 4.80
1505 651552 ด.ช. ชยณัฐ พรมเวียง ป.6 4.80
1505 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 4.80
1505 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 4.80
1505 651381 ด.ญ. ธีร์วรา โล้วมั่นคง ป.4 4.80
1505 651905 ด.ช. วชิรวิทย์ ทองเนตร ป.6 4.80
1505 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 4.80
1505 650849 ด.ญ. ณัฐวรรณ จินดานนท์ ป.6 4.80
1505 650040 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา วรจิตวรรณากุล ป.6 4.80
1505 652457 ด.ญ. สุกฤตา ขวัญแก้ว ป.6 4.80
1505 651620 ด.ช. ณัฏฐ์วรันธร วิเศษอักษร ป.5 4.80
1505 650417 ด.ญ. มัทนศิกานต์ แสงประเสริฐ ป.6 4.80
1505 651732 ด.ญ. ปาณิสรา วงศ์ใหญ่ ป.5 4.80
1505 650494 ด.ช. ภาวี พฤฒิวรกุลชัย ป.5 4.80
1505 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 4.80
1505 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 4.80
1505 651452 ด.ญ. กัลยรักษ์ มณีวาศ ป.6 4.80
1505 652881 ด.ช. อชิรวัชร์ จิตเจริญปรนันท์ ป.4 4.80
1505 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 4.80
1505 651017 ด.ช. กันตพล สันติรัตนโชติ ป.5 4.80
1505 652212 ด.ญ. พิศรา หอมแก้ว ป.6 4.80
1505 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 4.80
1505 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 4.80
1505 650513 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.6 4.80
1505 650339 ด.ช. พุทธิวงศ์ ศรีพิริยธนกุล ป.6 4.80
1505 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 4.80
1505 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 4.80
1505 652815 ด.ญ. เพชรลดา สุขเสมอ ป.5 4.80
1505 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 4.80
1505 651121 ด.ช. อนพัชร เพ็งยอด ป.5 4.80
1505 651204 ด.ญ. ธันย์ชนก ตั้งวัฒนกิตติกุล ป.6 4.80
1505 652563 ด.ญ. พาขวัญ จิระนภากุลวัฒน์ ป.4 4.80
1505 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 4.80
1505 652204 ด.ช. เพชร จันทร์ศรีบุตร ป.6 4.80
1505 650548 ด.ช. ทรัพย์ทวี ยศพริ้งพันธ์ ป.6 4.80
1505 651183 ด.ญ. ณภัทธิรา มะณีแสง ป.5 4.80
1505 650591 ด.ญ. ปัณฑ์ชนิต ไชยเหมวงศ์ ป.6 4.80
1505 652836 ด.ช. ชิติพัทธ์ ช้อนแก้ว ป.6 4.80
1505 652378 ด.ญ. ณหทัย วลัยพัชรา ป.6 4.80
1505 651715 ด.ช. ณัฐภูมิ มะลิเรือง ป.6 4.80
1505 650496 ด.ช. ธนยศ พวงจิตต์ ป.5 4.80
1505 652188 ด.ญ. กานต์ชุดา กฤษฎาอริยชน ป.5 4.80
1505 651720 ด.ญ. รณิชาธร ลำเจียกเทศ ป.6 4.80
1505 650975 ด.ญ. กณิษา จำปาทิพย์ ป.6 4.80
1505 650912 ด.ญ. จิรัญญา เบญจสัตย์กุล ป.4 4.80
1505 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 4.80
1505 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 4.80
1505 650287 ด.ช. วรวีร์ ณัฐมหาธนานันท์ ป.6 4.80
1505 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 4.80
1505 652314 ด.ญ. พรประภา กมลเดชเดชา ป.6 4.80
1505 652322 ด.ญ. จิรภัทร โพธิ์สุวรรณ์ ป.5 4.80
1505 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 4.80
1505 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 4.80
1505 651083 ด.ช. สรวุฒ สังข์ทอง ป.6 4.80
1505 652932 ด.ญ. ณิชนิตา แพระบำ ป.5 4.80
1505 651058 ด.ญ. ณุตรา มหาสิงห์ ป.4 4.80
1505 650923 ด.ญ. ปทิตตา นาสิงคาร ป.5 4.80
1505 650226 ด.ช. พาวิณส์ ธนวินท์ ป.5 4.80
1505 652216 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.5 4.80
1505 650094 ด.ช. ศุทธิศิษฏ์ บัววิรัตน์ ป.5 4.80
1592 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 4.00
1592 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 4.00
1592 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 4.00
1592 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 4.00
1592 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 4.00
1592 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 4.00
1592 652627 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.5 4.00
1592 652687 ด.ช. อธิกิตติ์ บำรุงเอื้อ ป.5 4.00
1592 651071 ด.ช. ธีรวีร์ ปรีชาธร ป.6 4.00
1592 650653 ด.ช. ณภัทร พิมพ์กลาง ป.4 4.00
1592 652243 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.6 4.00
1592 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 4.00
1592 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 4.00
1592 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 4.00
1592 650161 ด.ช. กิตติ์กวิน ตั้งเกียรติตระกูล ป.6 4.00
1592 651986 ด.ญ. เขมวันต์ ดุราศวิน ป.5 4.00
1592 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 4.00
1592 651910 ด.ญ. กษิรา ชวเลิศสกุล ป.6 4.00
1592 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 4.00
1592 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 4.00
1592 651693 ด.ญ. ณัฐวรรณ เอื้อมเสถียรพร ป.6 4.00
1592 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 4.00
1592 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 4.00
1592 650345 ด.ช. พัทธนันท์ สุวรรณรัศมี ป.6 4.00
1592 651160 ด.ญ. วริศรา คำจีน ป.4 4.00
1592 651048 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.6 4.00
1592 652904 ด.ช. พงศ์ภัทร วัฒนสุข ป.6 4.00
1592 650267 ด.ช. ธราธิป ธำรงศักดิ์สุวิทย์ ป.5 4.00
1592 651789 ด.ช. ไชยพัฒน์ โพธิ์เวชกุล ป.5 4.00
1592 652484 ด.ช. พสิษฐ์ อัญมณีเจริญ ป.5 4.00
1592 650754 ด.ช. สุธีรัชต์ สุธรรมพิทักษ์ ป.5 4.00
1592 651133 ด.ญ. ศิศิรา พวงสำลี ป.6 4.00
1592 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 4.00
1592 652680 ด.ช. ณราวิชญ์ ผูกมณีคง ป.5 4.00
1592 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 4.00
1592 652958 ด.ช. ณวิชญ์ อัตนโถ ป.5 4.00
1592 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 4.00
1592 651814 ด.ช. กตัญญ์วัฒน์ ศรีสมโชติ ป.4 4.00
1592 650919 ด.ญ. นลินดา สุขศิวกร ป.5 4.00
1592 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 4.00
1592 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 4.00
1592 651518 ด.ช. กิตติพศ มุกดาหาญ ป.6 4.00
1592 652240 ด.ญ. สราวดี คำมอญ ป.6 4.00
1592 652312 ด.ญ. ชัญญาภัค ธัญญะเจริญ ป.4 4.00
1636 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 3.20
1636 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 3.20
1636 651788 ด.ช. ภิเศกสินธุ์ นิยมธรรมกิจ ป.6 3.20
1636 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 3.20
1636 651074 ด.ญ. ปาลิน ศรีสมานุวัตร ป.6 3.20
1636 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 3.20
1636 650380 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.5 3.20
1636 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 3.20
1636 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 3.20
1636 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 3.20
1636 652179 ด.ช. คณิศร พุฒพินิจ ป.6 3.20
1636 651815 ด.ช. เสกฐวุฒิ ศรีพุฒ ป.6 3.20
1636 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 3.20
1636 651670 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.6 3.20
1636 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 3.20
1636 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 3.20
1636 652039 ด.ช. แทนไท สินทนะโยธิน ป.5 3.20
1636 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 3.20
1636 650824 ด.ช. สุรเศรษฐ์ พึ่งประชา ป.4 3.20
1636 650105 ด.ญ. จิณณ์ณิชา ตั่นทรัพย์สิน ป.5 3.20
1656 651224 ด.ญ. วชิรญาณ์ สิริปัญญาวิทย์ ป.6 2.40
1656 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 2.40
1656 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 2.40
1656 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 2.40
1660 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 1.60
1661 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 0.80
1661 651410 ด.ญ. นรัมภา เลิศนุวัฒน์ ป.5 0.80
1661 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 0.80
1661 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 0.80
1665 650021 ด.ญ. ณิชนันทน์ อ ป.4 0.00
1665 650008 ด.ญ. วฤณภา ศักดาบูรณโภคิน ป.6 0.00
1665 650078 ด.ช. ศตพงศ์ ปัทมโยธิน ป.4 0.00
1665 650117 ด.ช. ปิติ ธรรมโกวิท ป.6 0.00
1665 650209 ด.ช. ยศวินช์ เรืองสรรงามสิริ ป.5 0.00
1665 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 0.00
1665 650260 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.6 0.00
1665 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 0.00
1665 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 0.00
1665 650488 ด.ญ. ณัฐษา ฐิติรัตน์สานนท์ ป.6 0.00
1665 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 0.00
1665 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 0.00
1665 650465 ด.ช. ศิษฐวัชร โพยมรัตน์ ป.4 0.00
1665 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 0.00
1665 650532 ด.ญ. พรวรินท์ วันขวา ป.6 0.00
1665 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 0.00
1665 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 0.00
1665 650635 ด.ช. มรุเดช สงสุรินทร์ ป.5 0.00
1665 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 0.00
1665 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 0.00
1665 650783 ด.ช. คุณานันต์ สุขสุวานนท์ ป.6 0.00
1665 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 0.00
1665 650535 ด.ช. ปัญญา จิตทรงบุญ ป.6 0.00
1665 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 0.00
1665 650882 ด.ญ. ภคมน สโกฟิวด์ ป.4 0.00
1665 650913 ด.ญ. พิรุณา สุขศิวกร ป.6 0.00
1665 650798 ด.ช. พัฒนภัทร วิสัชนา ป.6 0.00
1665 650931 ด.ญ. Vinitara Satitviriyakul ป.6 0.00
1665 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 0.00
1665 650987 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.6 0.00
1665 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 0.00
1665 651086 ด.ช. ภูริช ทองเจียว ป.6 0.00
1665 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 0.00
1665 650930 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.6 0.00
1665 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 0.00
1665 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 0.00
1665 651178 ด.ญ. ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข์ ป.6 0.00
1665 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 0.00
1665 650918 ด.ช. วินทวิชญ์ เจนบุญไทย ป.6 0.00
1665 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 0.00
1665 650719 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.6 0.00
1665 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 0.00
1665 651274 ด.ช. ภูธีธัช สุดเสียง ป.4 0.00
1665 651215 ด.ญ. ปริณดา ทางธรรม ป.6 0.00
1665 651457 ด.ช. จาวา บุรพัฒน์ ซาโมดรา ป.6 0.00
1665 651447 ด.ญ. หรศิชาดา ศรีจามร ป.6 0.00
1665 651444 ด.ช. ธนกร ชิตาพนารักษ์ ป.6 0.00
1665 651431 ด.ญ. กวิสรา พิกุลทอง ป.6 0.00
1665 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 0.00
1665 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 0.00
1665 651453 ด.ช. ปัณณวิชญ์ พัชรากิตติ ป.6 0.00
1665 651566 ด.ช. ณัฐดนัย นาคคำ ป.6 0.00
1665 651545 ด.ช. กันตพงศ์ พุทโธ ป.6 0.00
1665 651568 ด.ช. ธีม ธีระนิติกุล ป.6 0.00
1665 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 0.00
1665 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 0.00
1665 651549 ด.ช. กันตณัฐ ชินสุวรรณพานิช ป.4 0.00
1665 651645 ด.ญ. ปาณิสรา ว่องเมธากุล ป.6 0.00
1665 651683 ด.ญ. ปานรดา ศิริวัฒน์ ป.6 0.00
1665 650773 ด.ญ. แพรวา สินสิริสกุล ป.6 0.00
1665 651619 ด.ช. ลิขิตเทพ ศรีเมธารักษ์ ป.6 0.00
1665 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 0.00
1665 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 0.00
1665 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 0.00
1665 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 0.00
1665 651589 ด.ช. ติณณภพ สุวรรณคำ ป.6 0.00
1665 651612 ด.ญ. พรหมพิชญาภา หลีกภัย ป.5 0.00
1665 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 0.00
1665 651388 ด.ช. วรานนท์ ธงงาม ป.5 0.00
1665 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 0.00
1665 651829 ด.ช. เกียรติกวิน ศรีบุญเรือง ป.6 0.00
1665 651759 ด.ญ. ภูษณิศา จ้อยปาน ป.6 0.00
1665 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 0.00
1665 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 0.00
1665 651710 ด.ญ. ปริยากร เพ็งมีศรี ป.6 0.00
1665 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 0.00
1665 652015 ด.ช. สถิตย์พร เกชาคุปต์ ป.5 0.00
1665 652035 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีคำมี ป.6 0.00
1665 650672 ด.ญ. ณภัทร คุณารักษ์ ป.5 0.00
1665 652087 ด.ช. กิตติพัศ เจนอักษรกุล ป.6 0.00
1665 651616 ด.ช. ณพล เวียงสมุทร ป.6 0.00
1665 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 0.00
1665 651615 ด.ญ. ธนสมณ ตั้งธนะพงศ์ ป.6 0.00
1665 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 0.00
1665 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 0.00
1665 652223 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ คงนุ่ม ป.6 0.00
1665 651928 ด.ญ. วรัญญา มีรสล้ำ ป.6 0.00
1665 652352 ด.ญ. จิรัชญา เผ่าอ้าย ป.5 0.00
1665 652388 ด.ช. โอม ซิงห์ ป.6 0.00
1665 652200 ด.ญ. หทัยกาญจน์ บ่อไทย ป.6 0.00
1665 652440 ด.ช. ธนวัฒน์ พินธุทอง ป.6 0.00
1665 652264 ด.ช. อัศวิน ตันสิน ป.6 0.00
1665 652524 ด.ช. อัสนา วรรณทิม ป.5 0.00
1665 652635 ด.ช. สิปปภณ อรุณโรจน์ ป.5 0.00
1665 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 0.00
1665 651330 ด.ช. ณัฐวรรธน์ พรหมทองนุ้ย ป.5 0.00
1665 650590 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.6 0.00
1665 650700 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ แก้วกาหลง ป.6 0.00
1665 652718 ด.ญ. พิมพ์นารา ชมาธิวรกูล ป.6 0.00
1665 652737 ด.ช. เกริกวิท พรหมจันทะ ป.6 0.00
1665 652665 ด.ญ. ริญญารัศมิ์ อารมณ์รัตน์ ป.5 0.00
1665 652658 ด.ญ. ธนสิตา อุดมศรี ป.6 0.00
1665 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 0.00
1665 652288 ด.ญ. กมลพรรณ เเทนวิสุทธิ์ ป.6 0.00
1665 652962 ด.ช. ภัทรภูมิ ชื่นชอบ ป.6 0.00
1665 652855 ด.ช. ริว ธนะติวะกุล ป.4 0.00
1665 652947 ด.ช. พีรวัส ใคร้มุก ป.5 0.00
1665 652786 ด.ญ. ปาณิสรา พันธ์พฤกษ์โอชา ป.6 0.00
1665 653018 ด.ญ. กันต์กมล จุลสำลี ป.6 0.00
1665 652977 ด.ญ. ญาณิศา อรามรุณ ป.6 0.00
1665 653015 ด.ญ. กนกวรรณ บริวงษ์ ป.6 0.00
1665 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 0.00
1665 652548 ด.ช. กรวิชญ์ สุนทรา ป.6 0.00
1665 652944 ด.ช. ฤชุภัทร แก้วลาย ป.6 0.00
1665 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 0.00
1665 651297 ด.ญ. ลฎาภา วิชัยโย ป.5
1665 652800 ด.ญ. บุณณดา สุ่มศรีสุวรรณ ป.4