เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุกระดับชั้น

วิชาภาษาไทย

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาไทย
(100 คะแนน)
1 120821 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 96.00
2 220365 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 92.00
3 120094 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 88.00
3 220687 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 88.00
5 120118 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 84.00
5 120533 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 84.00
5 120636 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 84.00
5 120769 ด.ช. ธนกฤต มีทรัพย์ ป.6 84.00
5 120798 ด.ญ. มณิสรา นิ่มเย็น ป.6 84.00
5 220477 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 84.00
5 220742 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 84.00
12 120062 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 80.00
12 120161 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 80.00
12 120230 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 80.00
12 120335 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 80.00
12 120352 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 80.00
12 120405 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 80.00
12 120462 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 80.00
12 120638 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 80.00
12 120763 ด.ญ. ญาณิศา หนักแน่น ป.6 80.00
12 120804 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 80.00
12 220126 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 80.00
12 220186 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 80.00
12 220225 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 80.00
12 220239 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 80.00
12 220248 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 80.00
12 220307 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 80.00
12 220446 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 80.00
12 220653 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 80.00
12 220665 ด.ญ. นนลณีย์ วงศ์เธียรธนา ป.6 80.00
12 220694 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 80.00
32 120039 ด.ญ. วิสาข์ บุญสร้าง ป.6 76.00
32 120048 ด.ญ. พรสุภัสร์ เชี่ยวประมงค์ ป.6 76.00
32 120095 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 76.00
32 120123 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 76.00
32 120131 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 76.00
32 120282 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 76.00
32 120343 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 76.00
32 120378 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 76.00
32 120418 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 76.00
32 120434 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 76.00
32 120538 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 76.00
32 120587 ด.ญ. ปัณฑา ห้าวหาญ ป.6 76.00
32 120601 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 76.00
32 120623 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 76.00
32 120679 ด.ช. สาริศ น้อยสุวรรณ ป.6 76.00
32 120682 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 76.00
32 120765 ด.ช. วรินทร มวยดี ป.5 76.00
32 120815 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 76.00
32 120843 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 76.00
32 120877 ด.ช. ภูริคุณ เรืองสม ป.6 76.00
32 220056 ด.ช. นันทวัฒน์ วิมลโสภณกิตติ ป.6 76.00
32 220063 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 76.00
32 220124 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 76.00
32 220153 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 76.00
32 220224 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 76.00
32 220228 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 76.00
32 220235 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 76.00
32 220267 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 76.00
32 220277 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 76.00
32 220278 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 76.00
32 220361 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 76.00
32 220384 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 76.00
32 220529 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 76.00
32 220542 ด.ช. ธาวิน สมยา ป.6 76.00
32 220646 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 76.00
32 220692 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 76.00
32 220808 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 76.00
69 120044 ป.6 72.00
69 120045 ด.ญ. ทักษนันท์ มีกลิ่นหอม ป.6 72.00
69 120056 ด.ช. ชลัช ลีลาขจรจิต ป.6 72.00
69 120072 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 72.00
69 120099 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 72.00
69 120113 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 72.00
69 120126 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 72.00
69 120147 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 72.00
69 120149 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 72.00
69 120170 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 72.00
69 120214 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 72.00
69 120224 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 72.00
69 120253 ด.ญ. ภีมภัสส์ ไพศาล ป.6 72.00
69 120499 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 72.00
69 120534 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 72.00
69 120585 ด.ญ. ฐิติพร ยาวิชัย ป.6 72.00
69 120715 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 72.00
69 120733 ด.ญ. ณัฐณิชา โพธิ์ฤทธิ์ ป.6 72.00
69 120749 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 72.00
69 120752 ด.ญ. กนกพิชญ์ รุ่งเรือง ป.6 72.00
69 120760 ด.ญ. รดา สุวรรณเทวะธูป ป.6 72.00
69 120791 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 72.00
69 120810 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 72.00
69 120817 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 72.00
69 120832 ด.ญ. พริม อินทรกำเนิด ป.6 72.00
69 120834 ด.ญ. ณิญา ชาญไววิทย์ ป.5 72.00
69 120862 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 72.00
69 120916 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 72.00
69 220036 ด.ญ. ธีนิตา สมคิด ป.6 72.00
69 220066 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 72.00
69 220068 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 72.00
69 220077 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 72.00
69 220104 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 72.00
69 220176 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 72.00
69 220179 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 72.00
69 220185 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 72.00
69 220252 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 72.00
69 220258 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 72.00
69 220262 ด.ญ. ภควรรณ เจริญชัย ป.6 72.00
69 220290 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 72.00
69 220301 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 72.00
69 220305 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 72.00
69 220333 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 72.00
69 220334 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 72.00
69 220348 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 72.00
69 220428 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 72.00
69 220463 ด.ญ. ชาลิสา ปิ่นโพธิ์ ป.6 72.00
69 220516 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 72.00
69 220520 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 72.00
69 220605 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ ยิ้มเลื่อน ป.6 72.00
69 220629 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 72.00
69 220644 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 72.00
69 220667 ด.ญ. พันไมล์ ธนพรรณสิน ป.6 72.00
69 220673 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 72.00
69 220682 ด.ญ. ณธิดา เลาวหุตานนท์ ป.6 72.00
69 220700 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 72.00
69 220740 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 72.00
69 220746 ด.ญ. พัตนียา วีระกุล ป.6 72.00
69 220814 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 72.00
128 120051 ด.ญ. ธานัญญาณัฐ เสงี่ยมรักษ์ ป.6 68.00
128 120055 ด.ช. นวิน อินทร์โสม ป.6 68.00
128 120129 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 68.00
128 120146 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 68.00
128 120167 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 68.00
128 120168 ด.ญ. ชิตยาภรณ์ ครุฑคำ ป.6 68.00
128 120174 ด.ช. ปวิชปัณฑรีย์ พึ่งรัศมี ป.6 68.00
128 120197 ด.ช. รวิพล ดอกกระถิน ป.6 68.00
128 120205 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 68.00
128 120229 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 68.00
128 120239 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 68.00
128 120257 ด.ญ. บิลกีส สำลีขาว ป.6 68.00
128 120259 ด.ญ. ปิ่นชีวัน บุญครอบ ป.6 68.00
128 120272 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 68.00
128 120273 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 68.00
128 120285 ด.ญ. อัยญาเรศ ลิมาภรณ์วณิชย์ ป.6 68.00
128 120287 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 68.00
128 120291 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 68.00
128 120307 ด.ญ. พิรยา นาคราช ป.6 68.00
128 120333 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 68.00
128 120338 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 68.00
128 120344 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 68.00
128 120350 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 68.00
128 120368 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 68.00
128 120380 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 68.00
128 120387 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 68.00
128 120388 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 68.00
128 120406 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 68.00
128 120407 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 68.00
128 120440 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 68.00
128 120451 ด.ญ. กานต์ธิดา มอญดี ป.6 68.00
128 120465 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 68.00
128 120468 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 68.00
128 120505 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 68.00
128 120557 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 68.00
128 120560 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 68.00
128 120615 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 68.00
128 120622 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 68.00
128 120659 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 68.00
128 120661 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 68.00
128 120693 ด.ช. สิน สินพระยากุล ป.5 68.00
128 120778 ด.ช. อภิรักษ์ เพ็ญจมุข ป.6 68.00
128 120814 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 68.00
128 120836 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 68.00
128 120839 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 68.00
128 120848 ด.ญ. สุพรรณิกา​ พุ่งมณีสกุล ป.6 68.00
128 120899 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 68.00
128 120900 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 68.00
128 120903 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 68.00
128 120915 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 68.00
128 120921 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 68.00
128 220013 ด.ญ. อิสรีย์ วงศ์ทองเหลือ ป.6 68.00
128 220026 ด.ญ. ฐิตาภา ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.6 68.00
128 220057 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 68.00
128 220062 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 68.00
128 220082 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 68.00
128 220084 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 68.00
128 220105 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 68.00
128 220111 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 68.00
128 220123 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 68.00
128 220127 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 68.00
128 220152 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 68.00
128 220164 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 68.00
128 220181 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 68.00
128 220184 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 68.00
128 220208 ด.ญ. จิรัชยา เลิศเพิ่มทรัพย์ ป.6 68.00
128 220242 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 68.00
128 220266 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 68.00
128 220303 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 68.00
128 220304 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 68.00
128 220328 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 68.00
128 220329 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 68.00
128 220351 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 68.00
128 220395 ด.ช. ณัฐภูดิศ พัดแดง ป.6 68.00
128 220438 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 68.00
128 220464 ด.ญ. ณัฐกฤตา ผลิใบ ป.6 68.00
128 220497 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 68.00
128 220539 ด.ช. ธันวา จันทร์เขียว ป.6 68.00
128 220553 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 68.00
128 220573 ด.ญ. วรัทยา อุดมผล ป.6 68.00
128 220597 ด.ญ. พาขวัญ ขันธรูจี ป.6 68.00
128 220610 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 68.00
128 220615 ด.ญ. พีรญา วรสุวัฒน์ ป.6 68.00
128 220622 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 68.00
128 220632 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 68.00
128 220643 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 68.00
128 220716 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 68.00
128 220753 ด.ญ. มัญชุสา เกษมสวัสดิ์ ป.6 68.00
128 220767 ด.ญ. กันติชา เมฆประยูร ป.6 68.00
128 220796 ด.ญ. จิดาภา แจ่มจำรัส ป.6 68.00
218 120065 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 64.00
218 120071 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 64.00
218 120084 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 64.00
218 120111 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 64.00
218 120124 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 64.00
218 120135 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 64.00
218 120156 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 64.00
218 120157 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 64.00
218 120185 ด.ช. คัคนินท์ ชอง ป.6 64.00
218 120216 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 64.00
218 120217 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 64.00
218 120235 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 64.00
218 120242 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 64.00
218 120279 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 64.00
218 120293 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 64.00
218 120294 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 64.00
218 120295 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 64.00
218 120304 ด.ช. นรวิชญ์ จันทร์ศิริ ป.6 64.00
218 120331 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 64.00
218 120336 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 64.00
218 120342 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 64.00
218 120362 ด.ช. อติรุจ เอกพันธุ์ ป.6 64.00
218 120389 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 64.00
218 120398 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 64.00
218 120402 ด.ญ. พริมวริณทร์ ไพศาลคงทวี ป.6 64.00
218 120404 ด.ญ. นัจภัค จังคศิริ ป.6 64.00
218 120413 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 64.00
218 120417 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 64.00
218 120463 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 64.00
218 120466 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 64.00
218 120492 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 64.00
218 120495 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 64.00
218 120509 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 64.00
218 120511 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 64.00
218 120525 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 64.00
218 120531 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 64.00
218 120536 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 64.00
218 120546 ด.ช. ธนะพัฒน์ จันทร์งาม ป.5 64.00
218 120551 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 64.00
218 120570 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 64.00
218 120573 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 64.00
218 120606 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 64.00
218 120626 ด.ญ. เตชินี ลิ้มสกุล ป.6 64.00
218 120654 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 64.00
218 120668 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 64.00
218 120674 ด.ช. นิพนธิ์ เพ็ชรฉาย ป.5 64.00
218 120714 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 64.00
218 120721 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 64.00
218 120739 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 64.00
218 120768 ด.ช. พิชญณัฏฐ์ สุวรรณโฆษิต ป.6 64.00
218 120785 ด.ช. พีชาพันธ์ เลี่ยมอ๋อ ป.6 64.00
218 120807 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 64.00
218 120809 ด.ญ. ดีน่า อุศมา ป.6 64.00
218 120837 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 64.00
218 120863 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 64.00
218 120868 ด.ช. ณรงค์วรรธ ลิ้มประเสริฐ ป.6 64.00
218 120871 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.5 64.00
218 120894 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 64.00
218 120896 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 64.00
218 120897 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 64.00
218 120898 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 64.00
218 120902 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 64.00
218 120935 ด.ญ. ณปภา หนูอินทร์ ป.6 64.00
218 120937 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 64.00
218 220018 ด.ญ. อันนา กล้าตลุมบอน ป.6 64.00
218 220029 ด.ญ. ณกัญญา ยศสมบัติ ป.6 64.00
218 220051 ด.ญ. เชลซี รมิดา ฮาร์เปอร์ ป.6 64.00
218 220065 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 64.00
218 220087 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 64.00
218 220091 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 64.00
218 220092 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 64.00
218 220128 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 64.00
218 220132 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 64.00
218 220145 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 64.00
218 220190 ด.ญ. ณิชาภา เนียมขุนทด ป.6 64.00
218 220194 ด.ญ. ชญาดา ศานติวัฒน์ ป.6 64.00
218 220198 ด.ญ. อัยย์ พ่วงทรัพย์ ป.6 64.00
218 220218 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 64.00
218 220219 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 64.00
218 220229 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 64.00
218 220253 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 64.00
218 220257 ด.ญ. ทัชชภร นิ่มว่องไว ป.6 64.00
218 220272 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 64.00
218 220282 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 64.00
218 220297 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ศิวาลัยพงศ์ ป.6 64.00
218 220320 ด.ญ. กัลธกาญจน์ สะสม ป.6 64.00
218 220321 ด.ญ. อิงค์ ฉั่วเจริญ ป.6 64.00
218 220345 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 64.00
218 220360 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 64.00
218 220388 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 64.00
218 220423 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 64.00
218 220442 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 64.00
218 220445 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 64.00
218 220451 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 64.00
218 220466 ด.ญ. รชินะญาสิริ ศรีโรจน์ ป.6 64.00
218 220475 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 64.00
218 220505 ด.ญ. ภทรพรรษ ลยางกูร ป.6 64.00
218 220521 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 64.00
218 220526 ด.ญ. กฤตยา เลาหกุล ป.5 64.00
218 220588 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 64.00
218 220600 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 64.00
218 220612 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 64.00
218 220623 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 64.00
218 220659 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 64.00
218 220676 ด.ช. คุณานนต์ แสงด้วง ป.6 64.00
218 220703 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 64.00
218 220739 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 64.00
218 220750 ด.ญ. ณิชกรกุล ชนะน้อย ป.6 64.00
218 220774 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 64.00
218 220779 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 64.00
218 220812 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 64.00
218 220832 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 64.00
330 120047 ด.ญ. ลาภิสรา โพธิ์งาม ป.6 60.00
330 120049 ด.ช. ธนัช จันทร์เที่ยง ป.6 60.00
330 120060 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 60.00
330 120064 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 60.00
330 120079 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 60.00
330 120082 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 60.00
330 120096 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 60.00
330 120139 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 60.00
330 120150 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 60.00
330 120191 ด.ญ. อธิชา มาตรคำจันทร์ ป.5 60.00
330 120202 ด.ช. รวิภาส ดอกกระถิน ป.6 60.00
330 120237 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 60.00
330 120246 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 60.00
330 120251 ด.ญ. นัฐนรี ศรีมี ป.5 60.00
330 120281 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 60.00
330 120306 ด.ญ. พิรญาณ์ พันธ์จิตต์ ป.6 60.00
330 120309 ด.ญ. อรวรรณ ลิปิสุนทร ป.6 60.00
330 120310 ด.ญ. โสรญา บาตรโพธิ์ ป.6 60.00
330 120324 ด.ญ. ณภัทร โตสาระภี ป.6 60.00
330 120373 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 60.00
330 120385 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.5 60.00
330 120390 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 60.00
330 120392 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 60.00
330 120400 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 60.00
330 120426 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พึ่งแสง ป.6 60.00
330 120428 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 60.00
330 120431 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 60.00
330 120435 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 60.00
330 120464 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 60.00
330 120473 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 60.00
330 120474 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 60.00
330 120481 ด.ญ. พรรณภัทร ช่วงอรุณ ป.6 60.00
330 120528 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 60.00
330 120552 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 60.00
330 120554 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 60.00
330 120567 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.5 60.00
330 120603 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 60.00
330 120650 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 60.00
330 120713 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 60.00
330 120726 ด.ญ. ชิสาพัชร์ จีนสุกแสง ป.6 60.00
330 120748 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 60.00
330 120759 ด.ญ. ศิรภัสสร จาริกพฤทธิ์ ป.6 60.00
330 120771 ด.ช. ชยพล รูปขจร ป.6 60.00
330 120805 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 60.00
330 120819 ด.ญ. สุวรินทร์ คงอ่อน ป.6 60.00
330 120823 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 60.00
330 120842 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 60.00
330 120869 ด.ญ. ณัฐวิมล อรุณสุริยศักดิ์ ป.6 60.00
330 120872 ด.ญ. วรานิษฐ์ ขจรเดชะ ป.6 60.00
330 120882 ด.ญ. กัญจน์จิรา ธรรมสัจจกูล ป.6 60.00
330 120886 ด.ญ. นวพรรษ เลิศไกร ป.6 60.00
330 120910 ด.ญ. ชนิกานต์ อาจศึก ป.6 60.00
330 120918 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 60.00
330 120922 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 60.00
330 220005 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขสำราญ ป.6 60.00
330 220008 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ลิ้มสถาพรพงศ์ ป.6 60.00
330 220037 ด.ช. ธน ธนดีเจริญโชค ป.6 60.00
330 220043 ด.ญ. ณิชาภัทร จันทรศัพท์ ป.6 60.00
330 220053 ด.ญ. นันทภัค จิรานุกูลพิพัฒน์ ป.6 60.00
330 220122 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 60.00
330 220197 ด.ช. ไรวินทร์ มากแดง ป.6 60.00
330 220200 ด.ช. ศุภพิชญ์ รัศมีบวรกิติกุล ป.6 60.00
330 220201 ด.ช. ทักษ์ดนัย นวลขลิบ ป.6 60.00
330 220217 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 60.00
330 220226 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 60.00
330 220247 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 60.00
330 220259 ด.ช. ธรณ์ธภัทร์ สู่สุข ป.5 60.00
330 220284 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 60.00
330 220286 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 60.00
330 220300 ด.ญ. จิตต์อภิญญา โชคสัมฤทธิ์ผล ป.6 60.00
330 220322 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 60.00
330 220323 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 60.00
330 220363 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 60.00
330 220380 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 60.00
330 220407 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 60.00
330 220417 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 60.00
330 220435 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 60.00
330 220440 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 60.00
330 220449 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 60.00
330 220478 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 60.00
330 220488 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 60.00
330 220489 ด.ช. จิรดนัย ตันธราพรฤกษ์ ป.6 60.00
330 220494 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 60.00
330 220552 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 60.00
330 220567 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 60.00
330 220604 ด.ญ. จิตญาณินท์ กลัดแก้ว ป.6 60.00
330 220613 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 60.00
330 220634 ด.ญ. กันติชา ตั้งวินิต ป.6 60.00
330 220648 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 60.00
330 220657 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 60.00
330 220658 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 60.00
330 220679 ด.ญ. ชัญญภัทร รัตนภิญโญพงษ์ ป.6 60.00
330 220684 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 60.00
330 220696 ด.ญ. ปิยะวดี อัศวพรชัย ป.6 60.00
330 220706 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา หนุมาร ป.6 60.00
330 220747 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 60.00
330 220793 ด.ญ. พิชชากร ทวีสุขธนศักดิ์ ป.6 60.00
330 220827 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 60.00
330 220830 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 60.00
429 120020 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.5 56.00
429 120053 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล ป.5 56.00
429 120061 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 56.00
429 120080 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 56.00
429 120083 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 56.00
429 120087 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 56.00
429 120090 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 56.00
429 120097 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 56.00
429 120102 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 56.00
429 120104 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 56.00
429 120120 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 56.00
429 120122 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 56.00
429 120130 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 56.00
429 120134 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 56.00
429 120136 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 56.00
429 120145 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 56.00
429 120181 ด.ญ. แวววัย กาวินคำ ป.6 56.00
429 120195 ด.ช. นพรุจ ทรัพย์สินมั่นคง ป.6 56.00
429 120201 ด.ญ. กันติชา ไพรวงค์ ป.6 56.00
429 120223 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 56.00
429 120225 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 56.00
429 120241 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 56.00
429 120243 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 56.00
429 120288 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 56.00
429 120297 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 56.00
429 120299 ด.ช. ณัฐชนน แท่นรัตนกุล ป.6 56.00
429 120319 ด.ช. เมธาสิทธิ์ เติมศักดิ์สิริ ป.6 56.00
429 120321 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ชัยศรีสุขอำพร ป.5 56.00
429 120332 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.5 56.00
429 120355 ด.ช. ณํัฐรัชต์ ด่านมงคล ป.6 56.00
429 120367 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 56.00
429 120376 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 56.00
429 120399 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 56.00
429 120410 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 56.00
429 120423 ด.ญ. พุฒิประภา เถินมงคล ป.6 56.00
429 120429 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 56.00
429 120438 ด.ช. คัคเนศวร์ ปานนาค ป.5 56.00
429 120455 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 56.00
429 120475 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 56.00
429 120487 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 56.00
429 120490 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 56.00
429 120491 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 56.00
429 120496 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 56.00
429 120500 ด.ช. นรภัทร์ วิศิษฐชัยชาญ ป.6 56.00
429 120519 ด.ญ. ภาสินี วิจารณ์ ป.6 56.00
429 120523 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 56.00
429 120532 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 56.00
429 120537 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 56.00
429 120541 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.4 56.00
429 120542 ด.ญ. รมิดา จิรภิญญาวงศ์ ป.5 56.00
429 120559 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 56.00
429 120561 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 56.00
429 120563 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 56.00
429 120571 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 56.00
429 120582 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 56.00
429 120609 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 56.00
429 120616 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 56.00
429 120619 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 56.00
429 120627 ด.ญ. นภประอร ธารีบูรณ์ชัย ป.6 56.00
429 120646 ด.ช. ศรัณ สุสำเภา ป.6 56.00
429 120648 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 56.00
429 120651 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 56.00
429 120652 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 56.00
429 120655 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 56.00
429 120657 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 56.00
429 120660 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 56.00
429 120729 ด.ญ. ธัญญรัตน์ สงสุวรรณ์ ป.6 56.00
429 120730 ด.ช. พีระ ณ ระนอง ป.6 56.00
429 120740 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 56.00
429 120742 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 56.00
429 120747 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 56.00
429 120792 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 56.00
429 120800 ด.ช. โซซาร์มาร์ จูฑะวนิช ป.6 56.00
429 120801 ด.ญ. พลอยชนก เติมสุข ป.6 56.00
429 120806 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 56.00
429 120820 ด.ช. นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ ป.6 56.00
429 120825 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 56.00
429 120827 ด.ช. ณยศ นุชฉัยยา ป.6 56.00
429 120830 ด.ช. ยศพนธ์ บุญช่วยเมตตา ป.6 56.00
429 120841 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 56.00
429 120847 ด.ช. พิชาภพ ชูสุ่น ป.6 56.00
429 120853 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 56.00
429 120874 ด.ญ. เอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ ป.6 56.00
429 120895 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 56.00
429 120929 ด.ช. พลธิวัฒน์ ไวทยวรรณ ป.6 56.00
429 120934 ด.ญ. วิสสุตา สุขสระศรี ป.6 56.00
429 220014 ด.ช. ปวีณ คณารักษ์สันติ ป.6 56.00
429 220022 ด.ญ. พัทธนันท์ จันทรสวัสดิ์ ป.6 56.00
429 220060 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 56.00
429 220061 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 56.00
429 220067 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 56.00
429 220081 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 56.00
429 220083 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 56.00
429 220094 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 56.00
429 220098 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 56.00
429 220099 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 56.00
429 220102 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 56.00
429 220103 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 56.00
429 220113 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 56.00
429 220120 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 56.00
429 220133 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 56.00
429 220142 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 56.00
429 220157 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 56.00
429 220163 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 56.00
429 220180 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 56.00
429 220189 ด.ญ. ณัฐชนา รักสัตย์ ป.6 56.00
429 220215 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 56.00
429 220216 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 56.00
429 220231 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 56.00
429 220294 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 56.00
429 220308 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 56.00
429 220316 ด.ญ. วิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์ ป.6 56.00
429 220325 ด.ญ. ธรรศกาญจน์ สืบสุรีย์กุล ป.6 56.00
429 220326 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 56.00
429 220327 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 56.00
429 220340 ด.ญ. ณิชากรณ์ เนกขัมม์ ป.6 56.00
429 220368 ด.ช. พลภัทร เปรมศิลป์ ป.6 56.00
429 220372 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.5 56.00
429 220394 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 56.00
429 220403 ด.ญ. รวิสรา ส่งสัมพันธ์ ป.6 56.00
429 220422 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 56.00
429 220455 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 56.00
429 220472 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 56.00
429 220480 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 56.00
429 220486 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 56.00
429 220490 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 56.00
429 220503 ด.ญ. ธารีรัตน์ ลิมสุวรรณ ป.6 56.00
429 220509 ด.ญ. อิสรีย์ วงศาโรจน์ ป.6 56.00
429 220510 ด.ญ. มณฑน์ณภัทร์ รัตนสุขวิมล ป.6 56.00
429 220522 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 56.00
429 220531 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 56.00
429 220540 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 56.00
429 220548 ด.ช. ปรินทร แสงมงคลพิพัฒน์ ป.6 56.00
429 220585 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 56.00
429 220594 ด.ช. จิรัฏฐ์ เข็มสวัสดิ์ ป.5 56.00
429 220607 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 56.00
429 220628 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 56.00
429 220640 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 56.00
429 220645 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 56.00
429 220649 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 56.00
429 220651 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 56.00
429 220652 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 56.00
429 220655 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 56.00
429 220668 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 56.00
429 220685 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 56.00
429 220689 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 56.00
429 220691 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 56.00
429 220702 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 56.00
429 220769 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 56.00
429 220775 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 56.00
429 220781 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 56.00
429 220788 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 56.00
429 220795 ด.ญ. อติกานต์ บุญนฤธี ป.6 56.00
429 220822 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 56.00
583 120002 ด.ญ. ดนยา ชิดสวน ป.6 52.00
583 120007 ด.ญ. กวิฒา หนูเงิน ป.5 52.00
583 120019 ด.ช. พุทธคุณ ขุนสิทธิ์ ป.6 52.00
583 120021 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 52.00
583 120037 ด.ช. ยศวริทธิ์ เจริญพิทักษ์ ป.6 52.00
583 120043 ด.ช. พีรเดช จันทนูเดช ป.6 52.00
583 120067 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 52.00
583 120073 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 52.00
583 120074 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 52.00
583 120091 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 52.00
583 120107 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 52.00
583 120110 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 52.00
583 120121 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 52.00
583 120137 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 52.00
583 120151 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 52.00
583 120152 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 52.00
583 120159 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 52.00
583 120163 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 52.00
583 120164 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 52.00
583 120184 ด.ช. กวิน ปานขาว ป.6 52.00
583 120192 ด.ญ. บุญญาภา คงเจริญถิ่น ป.6 52.00
583 120208 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 52.00
583 120210 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 52.00
583 120245 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 52.00
583 120247 ด.ญ. ฐิติภา ศรีมงคล ป.6 52.00
583 120270 ด.ญ. เอริฎา ลาภเจริญ ป.6 52.00
583 120275 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 52.00
583 120276 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 52.00
583 120278 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 52.00
583 120284 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 52.00
583 120290 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 52.00
583 120301 ด.ญ. ธนพร โหน่งวัน ป.6 52.00
583 120302 ด.ช. ธรรมรัตน์ พิมพ์ศิริ ป.6 52.00
583 120308 ด.ญ. อชิรญา มุกดาลอย ป.6 52.00
583 120317 ด.ญ. กัญญ์กุลณัช รักสกุล ป.6 52.00
583 120326 ด.ช. พีรณัฐ ตีระวัฒนานนท์ ป.6 52.00
583 120328 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 52.00
583 120329 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 52.00
583 120339 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 52.00
583 120346 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 52.00
583 120353 ด.ญ. กฤติณี อิ่นแก้ว ป.6 52.00
583 120361 ด.ช. ธราเทพ บัวศรี ป.6 52.00
583 120364 ด.ญ. รินลดา พรหมจันทร์ทัน ป.6 52.00
583 120382 ด.ช. ยศกร นนทนาคร ป.5 52.00
583 120397 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 52.00
583 120403 ด.ช. วิภู กุณวงค์ ป.6 52.00
583 120412 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 52.00
583 120419 ด.ช. ชยวรรธน์ ชัยสุวิรัตน์ ป.6 52.00
583 120432 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 52.00
583 120433 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 52.00
583 120441 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 52.00
583 120449 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 52.00
583 120459 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 52.00
583 120472 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 52.00
583 120488 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 52.00
583 120494 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 52.00
583 120507 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 52.00
583 120514 ด.ญ. นันทภัค จินดาวุฒิกุล ป.5 52.00
583 120515 ด.ช. วรรัตน์ สัจธรรม ป.6 52.00
583 120526 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 52.00
583 120553 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 52.00
583 120555 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 52.00
583 120558 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 52.00
583 120568 ด.ญ. ภิญญาพัชร์ อุไรวรรณ์ ป.6 52.00
583 120577 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 52.00
583 120589 ด.ช. ภูเทพ ดิลกวัฒนะคูณ ป.4 52.00
583 120595 ด.ช. อัครพงษ์ สุวรรณบูรณ์ ป.5 52.00
583 120596 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 52.00
583 120607 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 52.00
583 120611 ด.ช. ธนากร เทอดกิติวรางค์ ป.5 52.00
583 120656 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 52.00
583 120681 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 52.00
583 120712 ด.ญ. พราวณภัส ตุลาสืบ ป.5 52.00
583 120718 ด.ญ. เนตรปรียา เเซ่อุ่ย ป.6 52.00
583 120724 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 52.00
583 120725 ด.ญ. กนกพิชญ์ จันทร์วาสน์ ป.6 52.00
583 120741 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 52.00
583 120751 ด.ญ. พิชญธิดา พราหมณ์ยอด ป.6 52.00
583 120789 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 52.00
583 120790 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 52.00
583 120802 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.5 52.00
583 120822 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 52.00
583 120828 ด.ช. ณัฐวินท์ สกุลเจน ป.5 52.00
583 120829 ด.ช. เจษฏา สกุลเจน ป.6 52.00
583 120866 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 52.00
583 120867 ด.ญ. กันยากร สุภพันธ์ ป.6 52.00
583 120870 ด.ญ. นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ ป.5 52.00
583 120873 ด.ญ. สุธีรา กำธร ป.6 52.00
583 120881 ด.ญ. สุตาภัทร ขัตติยาภิรักษ์ ป.5 52.00
583 120883 ด.ญ. นิจวรีย์ นาคเอี่ยม ป.6 52.00
583 120891 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 52.00
583 120911 ด.ญ. รตภัทร สูงศักดิ์ ป.6 52.00
583 120924 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 52.00
583 220009 ด.ญ. ภัณฑิรา มารศรี ป.4 52.00
583 220024 ด.ช. ปุณณวิชช์ เวชกรณ์ ป.6 52.00
583 220055 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.5 52.00
583 220079 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 52.00
583 220093 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 52.00
583 220097 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 52.00
583 220100 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 52.00
583 220118 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 52.00
583 220131 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 52.00
583 220155 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 52.00
583 220156 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 52.00
583 220162 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 52.00
583 220167 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 52.00
583 220174 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 52.00
583 220191 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทิพชัย ป.5 52.00
583 220199 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.5 52.00
583 220222 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 52.00
583 220223 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 52.00
583 220230 ด.ช. เมธวัจน์ มั่นคงธิติวัฒน์ ป.6 52.00
583 220237 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 52.00
583 220238 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 52.00
583 220245 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 52.00
583 220255 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 52.00
583 220312 ด.ญ. เพชรสมบุญ เหล่าบุญเจริญ ป.6 52.00
583 220315 ด.ช. ภาสกร โซวติเวชย์ ป.6 52.00
583 220366 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 52.00
583 220369 ด.ญ. นภนิธิณัฐ ศิรเวท ป.6 52.00
583 220406 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 52.00
583 220424 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 52.00
583 220425 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 52.00
583 220452 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 52.00
583 220456 ป.6 52.00
583 220459 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 52.00
583 220469 ด.ช. ขจรกฤต ชลเกียรติภูมิ ป.5 52.00
583 220482 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 52.00
583 220493 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 52.00
583 220499 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 52.00
583 220525 ด.ญ. ลถัสรดา โชติสาธิตกุล ป.5 52.00
583 220527 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.5 52.00
583 220533 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 52.00
583 220535 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 52.00
583 220544 ด.ช. พงศ์ปณต พงษ์สุริยะวรรณ ป.6 52.00
583 220555 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 52.00
583 220559 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 52.00
583 220565 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 52.00
583 220566 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 52.00
583 220575 ด.ญ. ณัฐนรี อนุศาสนนันท์ ป.6 52.00
583 220578 ด.ญ. ฉันท์สินี ชัยประสิทธิ์ผล ป.6 52.00
583 220584 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 52.00
583 220609 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 52.00
583 220624 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 52.00
583 220686 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 52.00
583 220688 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 52.00
583 220693 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 52.00
583 220695 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 52.00
583 220697 ด.ญ. สุดานาถ ชื่นชูวงค์ ป.6 52.00
583 220704 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 52.00
583 220705 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 52.00
583 220712 ด.ช. ศรุต แก้วรากมุข ป.6 52.00
583 220730 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 52.00
583 220755 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.5 52.00
583 220768 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 52.00
583 220772 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 52.00
583 220773 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 52.00
583 220776 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 52.00
583 220799 ด.ญ. ณัชชา วรรณโกวัฒน์ ป.6 52.00
583 220820 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 52.00
583 220833 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 52.00
744 120012 ด.ญ. จิณฐา มั่งมี ป.6 48.00
744 120014 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 48.00
744 120017 ด.ญ. เถียร เอีย เฉิน ป.6 48.00
744 120031 ด.ช. ภาคภูมิ สถิตย์สุข ป.6 48.00
744 120041 ด.ญ. เบญญาภา พ่วงนาคพันธุ์ ป.5 48.00
744 120059 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 48.00
744 120066 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 48.00
744 120081 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 48.00
744 120085 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 48.00
744 120108 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 48.00
744 120112 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 48.00
744 120127 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 48.00
744 120140 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 48.00
744 120178 ด.ญ. วชิรญาณ์ เป็นกล ป.5 48.00
744 120180 ด.ญ. อชิรญาณ์ หึงขุนทด ป.6 48.00
744 120196 ด.ช. รัฐนันท์ โอภาโส ป.4 48.00
744 120236 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 48.00
744 120248 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ไพลดำ ป.6 48.00
744 120262 ด.ญ. ตมิตา จันทร์สว่าง ป.6 48.00
744 120264 ด.ช. ปราชญ์ชีวิน บุญครอบ ป.6 48.00
744 120277 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 48.00
744 120286 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 48.00
744 120303 ด.ญ. นภัษรินทร์ เช็ง ป.6 48.00
744 120337 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 48.00
744 120347 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 48.00
744 120356 ด.ญ. พิชญาภา มิลินทางกูร ป.6 48.00
744 120358 ด.ญ. ลักขณาพร เงินเรื่องโรจน์ ป.6 48.00
744 120360 ด.ช. เหมราช จุ้ยวรามิตร ป.6 48.00
744 120366 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 48.00
744 120369 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 48.00
744 120386 ด.ช. ภัททิยะ วราพันธุ์ ป.6 48.00
744 120393 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 48.00
744 120437 ด.ช. อินท์ อินทวงศ์ ป.6 48.00
744 120452 ด.ญ. ปภภาภัค นิลเขียว ป.4 48.00
744 120458 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 48.00
744 120460 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 48.00
744 120467 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 48.00
744 120469 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 48.00
744 120482 ด.ญ. พริฏฐา ธารสมบัติ ป.4 48.00
744 120502 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.4 48.00
744 120506 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 48.00
744 120508 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 48.00
744 120550 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 48.00
744 120578 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 48.00
744 120579 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 48.00
744 120580 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 48.00
744 120624 ด.ช. ณฐกร วัชรเรืองรัตน์ ป.6 48.00
744 120633 ด.ญ. พิชฎา กันสิทธิ์ ป.6 48.00
744 120634 ด.ช. สุวพิชญ์ พยัฆวิเชียร ป.6 48.00
744 120642 ด.ช. อัครวิทย์ อัครจรัลญา ป.5 48.00
744 120647 ด.ช. คมธง สุวรรณไพรัตน์ ป.6 48.00
744 120649 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 48.00
744 120653 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 48.00
744 120658 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 48.00
744 120670 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 48.00
744 120671 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 48.00
744 120676 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.5 48.00
744 120680 ด.ช. สิรธีร์ ปัทม์วิชัยพร ป.6 48.00
744 120685 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 48.00
744 120697 ด.ญ. ทิพญาดา อินทโกสุม ป.5 48.00
744 120701 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 48.00
744 120703 ด.ช. พีรกฤต สุดสว่าง ป.6 48.00
744 120704 ด.ญ. เพียงบุญ เขื่อนสุวรรณ ป.5 48.00
744 120705 ด.ช. พชรภาธร รติพาณิชย์วงศ์ ป.6 48.00
744 120707 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.5 48.00
744 120710 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 48.00
744 120720 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 48.00
744 120728 ด.ช. ณัฏฐชัย ทองสมัคร ป.6 48.00
744 120745 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 48.00
744 120764 ด.ช. วีรภัทร สารันต์ ป.5 48.00
744 120775 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 48.00
744 120784 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล ป.5 48.00
744 120794 ด.ช. วิชยะ เจิมประสาทสิทธิ์ ป.6 48.00
744 120799 ด.ญ. บุญรักษา รวีวงศ์อโนทัย ป.5 48.00
744 120813 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 48.00
744 120851 ด.ญ. คณาธรณ์ พงษ์กิตติพันธ์ ป.5 48.00
744 120852 ด.ญ. ณปภัสร์ แสงศรี ป.6 48.00
744 120878 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เหลี่ยมหลุมภา ป.5 48.00
744 120880 ด.ญ. สุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย ป.6 48.00
744 120904 ด.ญ. ภคอร เถลิงสกุล ป.6 48.00
744 120906 ด.ญ. ชนิดาภา รังษีสุทธิรัตน์ ป.5 48.00
744 120908 ด.ช. ศุภวิชญ์ อบเชย ป.6 48.00
744 120920 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 48.00
744 120923 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 48.00
744 120928 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.5 48.00
744 220011 ด.ญ. อรชพร สุวพร ป.6 48.00
744 220027 ด.ช. กันต์ธัช มนัสชน ป.6 48.00
744 220054 ด.ญ. พิชญาภา ตั้งพูนทรัพย์ศิริ ป.6 48.00
744 220071 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 48.00
744 220072 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 48.00
744 220106 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 48.00
744 220117 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 48.00
744 220135 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 48.00
744 220136 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 48.00
744 220139 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 48.00
744 220141 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 48.00
744 220161 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 48.00
744 220166 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 48.00
744 220182 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 48.00
744 220187 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 48.00
744 220195 ด.ช. ภัทรพล สุขเจริญ ป.6 48.00
744 220204 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.5 48.00
744 220210 ด.ช. อินทัช วิสูญ ป.5 48.00
744 220212 ด.ช. กิตติพัชร ธันญะทวี ป.5 48.00
744 220221 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 48.00
744 220246 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 48.00
744 220269 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 48.00
744 220270 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 48.00
744 220276 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 48.00
744 220280 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 48.00
744 220281 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 48.00
744 220292 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.4 48.00
744 220302 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 48.00
744 220353 ด.ญ. ชญาภา จายนียโยธิน ป.6 48.00
744 220354 ด.ญ. ธิดากานต์ แสงจันทร์ ป.6 48.00
744 220355 ด.ช. ศิวกร พูลสวัสดิ์ ป.6 48.00
744 220373 ด.ช. ธนโชติ เล็กสมพงษ์ ป.6 48.00
744 220377 ด.ช. พศิน ดีรัตนศรีกุล ป.5 48.00
744 220378 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 48.00
744 220385 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 48.00
744 220392 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 48.00
744 220396 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เบญจรงคพันธ์ ป.6 48.00
744 220400 ด.ญ. ธนกาญภ์ เนาวรัตนจำเนียร ป.6 48.00
744 220411 ด.ญ. พลอยชนก ผลพฤกษสกุล ป.6 48.00
744 220413 ด.ช. จารุปกร ชัชวาลรัตน์ ป.6 48.00
744 220419 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 48.00
744 220430 ด.ช. ธนภัทร คู่บารมี ป.6 48.00
744 220433 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.5 48.00
744 220450 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 48.00
744 220454 ด.ญ. นิชาภัทร์ ศรีถนอมวงศ์ ป.6 48.00
744 220458 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 48.00
744 220460 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 48.00
744 220461 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 48.00
744 220462 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 48.00
744 220481 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 48.00
744 220485 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 48.00
744 220491 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 48.00
744 220496 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 48.00
744 220506 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.5 48.00
744 220514 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 48.00
744 220517 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 48.00
744 220549 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ ป.5 48.00
744 220571 ด.ญ. ณัฐธิดา เลิศวงศ์วีรชัย ป.5 48.00
744 220580 ด.ช. ลัญชกร ศิลาเกษ ป.6 48.00
744 220599 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 48.00
744 220618 ด.ช. รักชนก หิรัญศรี ป.6 48.00
744 220633 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 48.00
744 220690 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 48.00
744 220717 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 48.00
744 220718 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 48.00
744 220719 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 48.00
744 220724 ด.ช. ธรรมเชษฐ์ บัวแย้ม ป.6 48.00
744 220725 ด.ญ. กวินทรา ปัญญาบารมี ป.6 48.00
744 220749 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.4 48.00
744 220752 ด.ช. พงศ์พิช พฤฒิพิบูลธรรม ป.6 48.00
744 220757 ด.ช. ณพง มุ่งค้ำกลาง ป.6 48.00
744 220759 ด.ช. ภูรินทร์ เจริญพืช ป.5 48.00
744 220771 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 48.00
744 220783 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 48.00
744 220792 ด.ญ. พัทธนันท์ ชูประจง ป.6 48.00
744 220797 ด.ช. ณฐกร จันทรจิตร ป.6 48.00
744 220800 ด.ช. ธีธัช วงศ์วารี ป.6 48.00
744 220803 ด.ช. ธนกร พูลประเสริฐ ป.6 48.00
744 220811 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 48.00
744 220819 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 48.00
744 220821 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 48.00
744 220823 ด.ญ. จิรวดี ประดิษฐ์อภัย ป.6 48.00
911 120005 ด.ญ. ศศิทา มาดา ป.6 44.00
911 120029 ด.ญ. ลภัสรดา โพธิ์งาม ป.6 44.00
911 120050 ด.ช. อรุณวิชญ์ อรุณสวัสดิ์ ป.6 44.00
911 120068 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 44.00
911 120086 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 44.00
911 120092 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 44.00
911 120093 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 44.00
911 120098 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 44.00
911 120128 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 44.00
911 120142 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 44.00
911 120144 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 44.00
911 120148 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 44.00
911 120153 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 44.00
911 120154 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 44.00
911 120158 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 44.00
911 120162 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 44.00
911 120169 ด.ช. ณัฐกิตติ์ แก้วเชิด ป.6 44.00
911 120176 ด.ญ. พิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล ป.5 44.00
911 120193 ด.ช. วรินทร ไชยตระกูล ป.5 44.00
911 120198 ด.ช. ชัยโชค แก้วอ้น ป.6 44.00
911 120200 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.5 44.00
911 120206 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 44.00
911 120218 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 44.00
911 120219 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 44.00
911 120226 ด.ช. ณัชศกรญ์ เลิศวงศ์หัตถกุล ป.6 44.00
911 120227 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 44.00
911 120234 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 44.00
911 120238 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 44.00
911 120255 ด.ญ. พรปวีณ์ ดิษฐาน ป.5 44.00
911 120267 ด.ช. กนกภัทร อัญชันบุตร ป.5 44.00
911 120289 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 44.00
911 120318 ด.ช. ฐปนัท มาพินิจ ป.6 44.00
911 120348 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 44.00
911 120359 ด.ช. เจตวัฒน์ อินทรมณี ป.6 44.00
911 120375 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 44.00
911 120377 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 44.00
911 120381 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 44.00
911 120383 ด.ช. ปุญญพัฒน์ รุ่งกลั่น ป.6 44.00
911 120415 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 44.00
911 120436 ด.ญ. นพภัชษรย์ เดชอยู่ ป.6 44.00
911 120439 ด.ช. จุมพลภัทร์ ปานนาค ป.4 44.00
911 120470 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 44.00
911 120476 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 44.00
911 120480 ด.ญ. พรรณภัค ช่วงอรุณ ป.6 44.00
911 120486 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 44.00
911 120498 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 44.00
911 120512 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 44.00
911 120518 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 44.00
911 120529 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 44.00
911 120535 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 44.00
911 120549 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 44.00
911 120569 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 44.00
911 120572 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 44.00
911 120574 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 44.00
911 120590 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พงศ์ภูริจินดา ป.5 44.00
911 120597 ด.ญ. วรณัน ชูวงศ์รัตนจินดา ป.6 44.00
911 120608 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 44.00
911 120613 ด.ช. พิชญากร ชื่นสกุล ป.6 44.00
911 120618 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 44.00
911 120625 ด.ช. กฤศกร เกตุทอง ป.6 44.00
911 120635 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 44.00
911 120667 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 44.00
911 120675 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.5 44.00
911 120687 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 44.00
911 120688 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 44.00
911 120690 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 44.00
911 120709 ด.ญ. ปุญณมาส รุ่งดำรงค์ ป.4 44.00
911 120723 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 44.00
911 120732 ด.ช. จิรอังกูร ฮันชาติ ป.6 44.00
911 120737 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 44.00
911 120738 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 44.00
911 120743 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 44.00
911 120756 ด.ช. ณัฐรัชต์ อรุณสิทธิวงศ์ ป.4 44.00
911 120766 ด.ญ. ปรายฟ้า สัจจามั่น ป.6 44.00
911 120808 ด.ช. นครินทร์ ศิวายพราหมณ์ ป.6 44.00
911 120833 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 44.00
911 120838 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 44.00
911 120840 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 44.00
911 120844 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 44.00
911 120849 ด.ญ. อรแข เติมธีรกิจ ป.6 44.00
911 120857 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 44.00
911 120865 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 44.00
911 120887 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.5 44.00
911 120889 ด.ญ. นภัสนันท์ อาจกล้า ป.6 44.00
911 120890 ด.ช. ผลิตโชค วิจิตรวัชรเวช ป.6 44.00
911 120912 ด.ช. ธนธร ชำนาญเอื้อ ป.6 44.00
911 120913 ด.ช. อิทธิกร ปิยะทัพภ์ ป.5 44.00
911 120936 ด.ญ. ชวิศา ฉ่ำชื่น ป.6 44.00
911 220002 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.5 44.00
911 220012 ด.ช. อัครัช พันธุ์ดี ป.6 44.00
911 220017 ด.ญ. นภาดา สงบพันธ์ ป.5 44.00
911 220025 ด.ช. ธีรภัทร สัยยะสิทธิ์พานิช ป.6 44.00
911 220032 ด.ญ. จรัสกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 44.00
911 220033 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 44.00
911 220035 ด.ญ. อภิญญารัตน์ อุตชี ป.6 44.00
911 220044 ด.ญ. ปรายฟ้า พลพืช ป.6 44.00
911 220058 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 44.00
911 220076 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 44.00
911 220085 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 44.00
911 220086 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 44.00
911 220108 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 44.00
911 220109 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 44.00
911 220110 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 44.00
911 220115 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 44.00
911 220119 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 44.00
911 220134 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 44.00
911 220148 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 44.00
911 220150 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 44.00
911 220159 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 44.00
911 220170 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 44.00
911 220196 ด.ช. จิรพันธุ์ กำสมุทร ป.6 44.00
911 220203 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.5 44.00
911 220205 ด.ช. จิตติพัฒน์ แขกเทศ ป.5 44.00
911 220213 ด.ช. วรินทร วงศ์จรรยา ป.6 44.00
911 220234 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 44.00
911 220240 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 44.00
911 220256 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 44.00
911 220289 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 44.00
911 220293 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คำทอง ป.5 44.00
911 220298 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.5 44.00
911 220306 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 44.00
911 220317 ด.ญ. จิรภิญญา จิวหลง ป.6 44.00
911 220350 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 44.00
911 220352 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 44.00
911 220359 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 44.00
911 220374 ด.ญ. พิริยาพร ชุติมากุล ป.6 44.00
911 220386 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 44.00
911 220397 ด.ช. พิสิษฐ์ เหล่าทอง ป.5 44.00
911 220405 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 44.00
911 220414 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.5 44.00
911 220421 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 44.00
911 220429 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 44.00
911 220437 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 44.00
911 220439 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 44.00
911 220447 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 44.00
911 220448 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 44.00
911 220483 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 44.00
911 220484 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 44.00
911 220487 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 44.00
911 220495 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 44.00
911 220501 ด.ช. ชยานันท์ เตรียมธนานันท์ ป.4 44.00
911 220508 ด.ญ. เมษารัตน์ หล่อเหลี่ยม ป.6 44.00
911 220523 ด.ญ. ปวฎา เลขะกุล ป.6 44.00
911 220537 ด.ญ. นภัสร วรรณสุข ป.6 44.00
911 220557 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 44.00
911 220581 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 44.00
911 220589 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.5 44.00
911 220602 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 44.00
911 220608 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 44.00
911 220614 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 44.00
911 220617 ด.ช. วิทยา นารี ป.6 44.00
911 220642 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 44.00
911 220647 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 44.00
911 220650 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 44.00
911 220660 ด.ช. ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์ ป.6 44.00
911 220728 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 44.00
911 220738 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 44.00
911 220745 ด.ญ. ศรัณย์พร ศักดิ์สิริสกุล ป.6 44.00
911 220756 ด.ช. นัฏฐ์พัฒน์ พงษ์นุ่มกุล ป.6 44.00
911 220789 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 44.00
911 220810 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 44.00
911 220813 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 44.00
911 220837 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 44.00
1074 120006 ด.ญ. อชิรญา อธิวาสนขันติ ป.6 40.00
1074 120015 ด.ญ. ภัทรวดี เฉิดอารีกิจ ป.5 40.00
1074 120025 ด.ช. คมสันติ์ คงอดิศักดิ์ ป.5 40.00
1074 120028 ด.ญ. ชลิดา คูหาสันติสุข ป.6 40.00
1074 120030 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.4 40.00
1074 120033 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี ป.5 40.00
1074 120038 ด.ญ. นวินดา จินดาฤกษ์ ป.6 40.00
1074 120040 ด.ช. พชระ ทาย จิตต์วารี ป.6 40.00
1074 120057 ด.ช. พัชระดนัญ ลี ป.6 40.00
1074 120070 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 40.00
1074 120077 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 40.00
1074 120078 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 40.00
1074 120088 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 40.00
1074 120117 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 40.00
1074 120119 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 40.00
1074 120160 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 40.00
1074 120173 ด.ช. บรรณ กุมภาพันธกุล ป.4 40.00
1074 120177 ด.ญ. ภิญญดา เชียวสิริขจร ป.5 40.00
1074 120183 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 40.00
1074 120199 ด.ช. ปัญญพงศ์ พลโก ป.6 40.00
1074 120204 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 40.00
1074 120212 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 40.00
1074 120215 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 40.00
1074 120244 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 40.00
1074 120266 ด.ช. พีรณัฐ ไพจิตราสุคนธ์ ป.6 40.00
1074 120312 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สุดหา ป.5 40.00
1074 120322 ด.ญ. ภคอร เลิศมงคล ป.6 40.00
1074 120327 ด.ญ. สุธินี สุรินา ป.6 40.00
1074 120334 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 40.00
1074 120341 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 40.00
1074 120365 ด.ช. กฤตชัย ช่วยระวะ ป.6 40.00
1074 120379 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 40.00
1074 120384 ด.ญ. พิชาพัทธ์ พุทธโกศัย ป.6 40.00
1074 120394 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 40.00
1074 120395 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 40.00
1074 120408 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 40.00
1074 120420 ด.ช. ณัฏฐนันท์ จารุพันธ์ ป.5 40.00
1074 120422 ด.ญ. ปรานทิพย์ สิงห์จันทร์ ป.6 40.00
1074 120424 ด.ช. ศตคุณ ศรีเสวก ป.4 40.00
1074 120430 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 40.00
1074 120479 ด.ช. ปัญญวัฒน์ นนทสวัสดิ์ ป.5 40.00
1074 120484 ด.ช. ธรรม์ธีร์ นนทสุวรรณ ป.5 40.00
1074 120504 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 40.00
1074 120524 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 40.00
1074 120544 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ฟูฟุ้ง ป.6 40.00
1074 120556 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 40.00
1074 120593 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.5 40.00
1074 120598 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.5 40.00
1074 120599 ด.ช. ธันยพงศ์ แสงอาทิตย์ ป.4 40.00
1074 120610 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 40.00
1074 120620 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 40.00
1074 120632 ด.ช. อัครณัฏฐ์ ภูตะลา ป.6 40.00
1074 120639 ด.ช. กวินท์ จันทวงค์ ป.6 40.00
1074 120662 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 40.00
1074 120669 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 40.00
1074 120683 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 40.00
1074 120684 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 40.00
1074 120706 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.4 40.00
1074 120754 ด.ช. นิชคุณ เจริญกิจกมล ป.4 40.00
1074 120762 ด.ญ. กฤตยา หริราบไพรี ป.5 40.00
1074 120772 ด.ช. ศรัณยู ดีใหญ่ ป.5 40.00
1074 120783 ด.ช. ปัญญวิฐ จันทะยานี ป.6 40.00
1074 120788 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 40.00
1074 120795 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.5 40.00
1074 120831 ด.ญ. ณชชญา แสงเพชร์ ป.4 40.00
1074 120845 ด.ญ. กัญญาภัทร สุนทรโชติ ป.6 40.00
1074 120854 ด.ช. พิททา กุลวงษ์วาณิชย์ ป.6 40.00
1074 120864 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 40.00
1074 120879 ด.ช. กฤชฐา เหล่าสกุลพร ป.6 40.00
1074 120888 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ หลวงศิลป์ ป.6 40.00
1074 120907 ด.ญ. นงค์ณภัสญ์ กมลเลิศวณิช ป.6 40.00
1074 120909 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.5 40.00
1074 120917 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 40.00
1074 120919 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 40.00
1074 120925 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.5 40.00
1074 120927 ด.ญ. ปวริตรา บุญนาค ป.6 40.00
1074 120930 ด.ญ. อันนา พ่อค้า ป.6 40.00
1074 220003 ด.ญ. ณัฐวรัชญา วรรณมาศ ป.5 40.00
1074 220038 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.4 40.00
1074 220046 ด.ญ. กุลพรภัสร์ ตันจิรวัฒนา ป.6 40.00
1074 220080 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 40.00
1074 220090 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 40.00
1074 220151 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 40.00
1074 220154 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 40.00
1074 220165 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 40.00
1074 220193 ด.ญ. ฐิตารีย์ สุประดิษฐ์ ป.6 40.00
1074 220202 ด.ช. พีรวิชญ์ สุคต ป.4 40.00
1074 220207 ด.ช. พศิน ปิยะอารมณ์รัตน์ ป.5 40.00
1074 220211 ด.ช. เทวกรณ์ ผกาแก้ว ป.6 40.00
1074 220232 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 40.00
1074 220250 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 40.00
1074 220251 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 40.00
1074 220263 ด.ช. จุลนล นวลตา ป.6 40.00
1074 220273 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 40.00
1074 220287 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 40.00
1074 220291 ด.ช. ธีภพ เทิดนามวงศ์ ป.4 40.00
1074 220313 ด.ญ. ศกุณตลาย์ เส็งพานิช ป.5 40.00
1074 220324 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 40.00
1074 220347 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 40.00
1074 220382 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 40.00
1074 220383 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 40.00
1074 220391 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 40.00
1074 220398 ด.ช. ภัฏ กอสุราษฎร์ ป.6 40.00
1074 220399 ด.ญ. ฬฬิตา เวียงเงิน ป.6 40.00
1074 220402 ด.ช. ชนาธิป ศานติวงศ์สกุล ป.6 40.00
1074 220409 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 40.00
1074 220432 ด.ญ. ภัทรชยา ทวีทรัพย์ ป.5 40.00
1074 220436 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 40.00
1074 220443 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 40.00
1074 220444 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 40.00
1074 220468 ด.ช. อัรสลาน สุหลง ป.5 40.00
1074 220507 ด.ญ. ณัฐวศา พาณิชย์ ป.6 40.00
1074 220513 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 40.00
1074 220515 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 40.00
1074 220528 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 40.00
1074 220538 ด.ญ. เกณิกา อินทรซันไล ป.6 40.00
1074 220543 ด.ช. บูรณ์วริทธิ์ อินทร์ขาว ป.4 40.00
1074 220545 ด.ญ. ศศิพัชร์ วิริยจารี ป.6 40.00
1074 220551 ด.ญ. ณพาภรณ์ นันทพันธ์ ป.5 40.00
1074 220561 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 40.00
1074 220574 ด.ญ. วาศมณี มณีวาศ ป.6 40.00
1074 220583 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 40.00
1074 220586 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 40.00
1074 220587 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 40.00
1074 220596 ด.ญ. พิชชาภา เอื้อจิตรเมศ ป.6 40.00
1074 220606 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 40.00
1074 220625 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 40.00
1074 220626 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 40.00
1074 220631 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 40.00
1074 220638 ด.ช. ณฐกร ศิริประทุมมาศ ป.6 40.00
1074 220669 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 40.00
1074 220672 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 40.00
1074 220677 ด.ญ. วิมลพรรณ วัฒนชาติกนันท์ ป.6 40.00
1074 220678 ด.ญ. วิรัลยุพา วัฒนชาติกนันท์ ป.6 40.00
1074 220681 ด.ช. ภุม ผนินทร อึ้งพงษ์พานิช ป.6 40.00
1074 220708 ด.ช. อธิศ อินทรีย์ ป.6 40.00
1074 220710 ด.ช. แทนธรรม สารกลิ่น ป.6 40.00
1074 220711 ด.ญ. โซลีษี ซาน ป.6 40.00
1074 220720 ด.ญ. จิตรลดา ยอดแคร่ว ป.6 40.00
1074 220732 ด.ช. จิรัฎฐ์ กรีธาธร ป.5 40.00
1074 220748 ด.ญ. กฤตติกา แสงแจ่ม ป.5 40.00
1074 220754 ด.ญ. สุชานุช ศิลปะ ป.6 40.00
1074 220766 ด.ช. พิตติภัทร์ สวัสดิสิงห์ ป.6 40.00
1074 220784 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 40.00
1074 220787 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 40.00
1074 220794 ด.ญ. วรินทร์ลดา ชุ่มปลั่ง ป.6 40.00
1074 220798 ด.ญ. วิรัลพัชร จิรภัทร์วรนนท์ ป.6 40.00
1074 220801 ด.ช. ณัฏฐพล มั่นจินตพันธุ์ ป.6 40.00
1074 220829 ด.ช. อัครชัย ขวัญชื่น ป.6 40.00
1074 220831 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 40.00
1224 120004 ด.ญ. พัชรีรัตน์ ศักดารณรงค์ ป.5 36.00
1224 120009 ด.ช. อนุนาท อินอำพร ป.6 36.00
1224 120024 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.4 36.00
1224 120032 ด.ช. กฤตธัช อุ่นธรรม ป.5 36.00
1224 120054 ด.ช. อติรัชย์ พรประสิทธิ์ ป.5 36.00
1224 120069 ด.ช. ปุญชรัศมิ์ นุกูลวุฒิโอภาส ป.6 36.00
1224 120076 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 36.00
1224 120103 ด.ญ. พิยดา โสภา ป.6 36.00
1224 120109 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 36.00
1224 120115 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 36.00
1224 120125 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 36.00
1224 120165 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 36.00
1224 120186 ด.ช. คณพศ สุทธิสุข ป.6 36.00
1224 120188 ด.ช. กันต์ธีร์ โภคนิภา ป.6 36.00
1224 120190 ด.ช. กฤษณะ รื่นภาคภูมิ ป.4 36.00
1224 120207 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 36.00
1224 120221 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 36.00
1224 120222 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 36.00
1224 120249 ด.ช. ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น ป.6 36.00
1224 120261 ด.ญ. อภิชญานันท์ หาญรุจิระกำจร ป.5 36.00
1224 120263 ด.ช. ธีรเพชร พรมลือ ป.5 36.00
1224 120265 ด.ญ. ปานชีวา บุญครอบ ป.6 36.00
1224 120269 ด.ญ. บุษราคัม คำใบ ป.5 36.00
1224 120292 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 36.00
1224 120316 ด.ช. ณพิชญ์ สุภาพ ป.6 36.00
1224 120363 ด.ญ. กัณต์กนิษฐ์ ปั้นคุ่ย ป.5 36.00
1224 120374 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 36.00
1224 120414 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 36.00
1224 120445 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 36.00
1224 120448 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 36.00
1224 120471 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 36.00
1224 120501 ด.ช. กฤติน ปุณกบุตร ป.5 36.00
1224 120503 ด.ญ. ๊ณมีนา กอแก้ว ป.6 36.00
1224 120510 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 36.00
1224 120517 ด.ช. ทนุธรรม บุตรโพธิ์ ป.6 36.00
1224 120521 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 36.00
1224 120530 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 36.00
1224 120548 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 36.00
1224 120562 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 36.00
1224 120584 ด.ช. กฤษนล กัดฟัก ป.6 36.00
1224 120586 ด.ช. ธนาธิป เอื้อวรกุลชัย ป.5 36.00
1224 120592 ด.ช. ธัชพล ชูวงศ์รัตนจินดา ป.5 36.00
1224 120629 ด.ช. ชยกร เมืองวสุ ป.6 36.00
1224 120640 ด.ช. กุศล พินิจสถิล ป.5 36.00
1224 120643 ด.ช. เสฏฐวุฒิ อภิสิทธิ์บวรกิจ ป.6 36.00
1224 120645 ด.ญ. ปกรดา ไชยโรจน์ ป.6 36.00
1224 120665 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 36.00
1224 120666 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 36.00
1224 120678 ด.ช. บุณยกร ธรรมจินดา ป.6 36.00
1224 120695 ด.ช. ชยกร พลายมาศ ป.6 36.00
1224 120696 ด.ญ. ชวัลญา รักสวิด ป.6 36.00
1224 120708 ด.ญ. วรรณฉัตร กวีรัตเชวง ป.6 36.00
1224 120717 ด.ช. ชุติพนธ์ พวงรอด ป.4 36.00
1224 120722 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 36.00
1224 120727 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.5 36.00
1224 120767 ด.ญ. ปรียานุช แซ่หลี่ ป.6 36.00
1224 120774 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 36.00
1224 120780 ด.ช. พิพัชร์ภณ สุขสวัสดิ์วงษ์ ป.5 36.00
1224 120782 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.5 36.00
1224 120787 ด.ช. ณวัฒน์ บุนนาค ป.6 36.00
1224 120793 ด.ญ. กชพรรณ ไตรรัตน์ ป.6 36.00
1224 120803 ด.ญ. สิลฎา ขำสุข ป.5 36.00
1224 120826 ด.ญ. ชมพูนุท ศรีสุข ป.6 36.00
1224 120850 ด.ช. เตชสิทธิ์ พิสัยพันธ์ ป.6 36.00
1224 120901 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 36.00
1224 120933 ด.ญ. วิกานดา นิระปะกะ ป.6 36.00
1224 220006 ด.ญ. นพธีรา จันลา ป.6 36.00
1224 220015 ด.ช. ศุภวิชญ์ ชวนบุญ ป.6 36.00
1224 220020 ด.ช. ธนวินท์ อยู่สุข ป.5 36.00
1224 220023 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.5 36.00
1224 220028 ด.ญ. ชญานิศ โชตินีรนาท ป.5 36.00
1224 220039 ด.ญ. นันท์มนัส เล้าสมบูรณ์ ป.6 36.00
1224 220045 ด.ญ. อมลรดา จันฤๅไชย ป.5 36.00
1224 220075 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 36.00
1224 220095 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 36.00
1224 220101 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 36.00
1224 220121 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 36.00
1224 220130 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 36.00
1224 220140 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 36.00
1224 220160 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 36.00
1224 220168 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 36.00
1224 220178 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 36.00
1224 220192 ด.ญ. ศิริภาดา แก้วใย ป.6 36.00
1224 220236 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 36.00
1224 220254 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 36.00
1224 220260 ด.ช. ปัญจพัน แม้นผัน ป.5 36.00
1224 220274 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 36.00
1224 220275 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 36.00
1224 220288 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 36.00
1224 220295 ด.ญ. วรรณกร เกิดสุข ป.5 36.00
1224 220311 ด.ญ. พิมพ์นารา พรรณมณีลักษณ์ ป.6 36.00
1224 220318 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.5 36.00
1224 220330 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 36.00
1224 220338 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 36.00
1224 220346 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 36.00
1224 220364 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 36.00
1224 220375 ด.ช. สิปปนินทร์ อินทร์ประดับ ป.6 36.00
1224 220376 ด.ช. ชานาธิป แดงนวล ป.6 36.00
1224 220473 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 36.00
1224 220492 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 36.00
1224 220498 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 36.00
1224 220500 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.5 36.00
1224 220504 ด.ญ. ประภาภัทร ปานถม ป.6 36.00
1224 220524 ด.ช. ภูวิศ ฤกษ์หริ่ง ป.6 36.00
1224 220534 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 36.00
1224 220550 ด.ช. ภูณัช จรัสเมตตาคุณ ป.5 36.00
1224 220556 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 36.00
1224 220558 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 36.00
1224 220569 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.5 36.00
1224 220570 ด.ญ. ภัทรพร โสดานาค ป.6 36.00
1224 220577 ด.ญ. ธมกร จันทร์สวัสดิ์ ป.5 36.00
1224 220579 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.4 36.00
1224 220616 ด.ช. ศุภศิษฏ์ วัฒนาวรรณะ ป.5 36.00
1224 220635 ด.ช. ธนา แสงกระจ่าง ป.6 36.00
1224 220637 ด.ช. ภัทรเวท สัยงาม ป.5 36.00
1224 220654 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 36.00
1224 220666 ด.ช. ธนกร ด้วงประภัศร์ ป.6 36.00
1224 220670 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 36.00
1224 220671 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 36.00
1224 220698 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.4 36.00
1224 220727 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 36.00
1224 220734 ด.ญ. ญาณิน เจริญชวกุล ป.6 36.00
1224 220758 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.4 36.00
1224 220762 ด.ช. นาวา รังสิกลัส ป.6 36.00
1224 220763 ด.ญ. ณัชชา ลิ้มเพิ่มสุข ป.6 36.00
1224 220770 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 36.00
1224 220790 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 36.00
1224 220791 ด.ญ. ชิสา ผิรังคะเปาระ ป.5 36.00
1224 220807 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 36.00
1224 220809 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 36.00
1224 220817 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.4 36.00
1224 220825 ด.ช. ปทิต ชูเกษมรัตน์ ป.5 36.00
1224 220826 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 36.00
1224 220835 ด.ช. พงศกร ชินพงศ์ ป.6 36.00
1358 120001 ด.ช. ศตยวรรษ กฤษดาเดชา ป.6 32.00
1358 120010 ด.ญ. ภัทรามาส ประเหมือน ป.5 32.00
1358 120026 ด.ญ. เอวารินทร์ เชิดชู ป.5 32.00
1358 120034 ด.ช. วัชรพงษ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา ป.5 32.00
1358 120035 ด.ช. ญาณวุฒิ แร่วงค์คต ป.6 32.00
1358 120042 ด.ช. อารยะ พรรณเชษฐ์ ป.6 32.00
1358 120089 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 32.00
1358 120105 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 32.00
1358 120114 ด.ช. ภาณุฉัตร ครุฑานุช ป.6 32.00
1358 120116 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 32.00
1358 120141 ด.ญ. ภัทชญารีย์ สฤษดิ์เจริญค้า ป.5 32.00
1358 120155 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 32.00
1358 120175 ด.ช. พจน์ชาณน ขำวงษ์ ป.6 32.00
1358 120179 ด.ช. ศุภกร วรรณพาหุล ป.6 32.00
1358 120187 ด.ช. ฐิติวุฒิ เตชะเจริญสุขจีระ ป.5 32.00
1358 120203 ด.ช. กวินทรา อิ่มมูล ป.5 32.00
1358 120209 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 32.00
1358 120211 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 32.00
1358 120220 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 32.00
1358 120228 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 32.00
1358 120231 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 32.00
1358 120240 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 32.00
1358 120256 ด.ช. เพชรบูรณ์ วงษ์ชื่น ป.4 32.00
1358 120258 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย ป.5 32.00
1358 120283 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 32.00
1358 120296 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 32.00
1358 120300 ด.ญ. ธัญมน ยานรักษา ป.6 32.00
1358 120320 ด.ญ. อภิกษณา ตะโสรัตน์ ป.6 32.00
1358 120340 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 32.00
1358 120345 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 32.00
1358 120357 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.5 32.00
1358 120372 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 32.00
1358 120396 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 32.00
1358 120416 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 32.00
1358 120453 ด.ช. พิทยุตม์ อุปรมัย ป.5 32.00
1358 120456 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 32.00
1358 120483 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.4 32.00
1358 120513 ด.ญ. จิตพิศุทธิ์ พิศุทธิ์ประภัสสร ป.6 32.00
1358 120581 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 32.00
1358 120594 ด.ญ. ศิรภัสสร รามคงเมือง ป.5 32.00
1358 120605 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 32.00
1358 120617 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 32.00
1358 120631 ด.ช. วสิษฐ์พล เสริฐธิกุล ป.5 32.00
1358 120644 ด.ญ. ปาณิสรา ศรีทอง ป.5 32.00
1358 120663 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 32.00
1358 120673 ด.ญ. เวณิกา ไกรมณี ป.6 32.00
1358 120686 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 32.00
1358 120691 ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ป.5 32.00
1358 120699 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 32.00
1358 120702 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.5 32.00
1358 120719 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 32.00
1358 120758 ด.ช. พบธรรม บุญประเสริฐ ป.5 32.00
1358 120770 ด.ญ. รัฐนันท์ พอควร ป.5 32.00
1358 120796 ด.ญ. พิมพ์นารา หอมฟุ้ง ป.5 32.00
1358 120797 ด.ช. นิติธร บุญอุทิศ ป.6 32.00
1358 120812 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 32.00
1358 120818 ด.ญ. สุทธิดา กองสุข ป.6 32.00
1358 120855 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 32.00
1358 120856 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 32.00
1358 120858 ด.ญ. พริย์มาดา เกิดวิเศษสิงห์ ป.6 32.00
1358 120861 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 32.00
1358 120893 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 32.00
1358 120931 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 32.00
1358 220010 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.4 32.00
1358 220016 ด.ญ. เบญญาภา หวังฤทธิไกรกุล ป.6 32.00
1358 220030 ด.ญ. อชิรญาณ์ อุตรมาตย์ ป.6 32.00
1358 220034 ด.ญ. ปาณิสรา วรทีปานนท์ ป.6 32.00
1358 220048 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.5 32.00
1358 220064 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 32.00
1358 220070 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 32.00
1358 220074 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 32.00
1358 220096 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 32.00
1358 220112 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 32.00
1358 220114 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 32.00
1358 220129 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 32.00
1358 220158 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 32.00
1358 220169 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 32.00
1358 220173 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 32.00
1358 220175 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 32.00
1358 220177 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 32.00
1358 220209 ด.ญ. ณัฏฐธิดา บุญพราหมณ์ ป.6 32.00
1358 220214 ด.ญ. กันต์ฤทัย ชุติณิชากร ป.6 32.00
1358 220233 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 32.00
1358 220243 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 32.00
1358 220249 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 32.00
1358 220261 ด.ช. ธนกฤต กระจายศรี ป.4 32.00
1358 220265 ด.ญ. พิมพ์ดาว ไชยศรี ป.5 32.00
1358 220268 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 32.00
1358 220271 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 32.00
1358 220279 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 32.00
1358 220283 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 32.00
1358 220296 ด.ช. สิรธีร์ ศิริวิทยรัตน์ ป.6 32.00
1358 220332 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 32.00
1358 220344 ด.ญ. พิมพ์นภัส ฉัตรแก้ว ป.6 32.00
1358 220349 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 32.00
1358 220358 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 32.00
1358 220381 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 32.00
1358 220404 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 32.00
1358 220415 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 32.00
1358 220426 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 32.00
1358 220441 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 32.00
1358 220453 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.4 32.00
1358 220479 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 32.00
1358 220512 ด.ญ. วาวพลอย ปัญจวรญาณ สู่สุข ป.6 32.00
1358 220519 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 32.00
1358 220554 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 32.00
1358 220590 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.5 32.00
1358 220714 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 32.00
1358 220722 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.5 32.00
1358 220729 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 32.00
1358 220736 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 32.00
1358 220737 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 32.00
1358 220760 ด.ญ. สิริกัลยา วลาพล ป.5 32.00
1358 220785 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 32.00
1358 220786 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 32.00
1358 220806 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 32.00
1358 220816 ด.ญ. กฤตพร เต็มสงสัย ป.6 32.00
1358 220824 ด.ญ. ณัฎฐ์ชญา ดวงหอม ป.6 32.00
1358 220838 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 32.00
1477 120003 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วัฒนพันธ์ ป.6 28.00
1477 120011 ด.ช. ธีรพันธ์ ถาวรรักษ์ ป.6 28.00
1477 120013 ด.ช. พชร ชื่นศิริ ป.6 28.00
1477 120046 ด.ช. ชินาติ ระลึกมูล ป.6 28.00
1477 120100 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 28.00
1477 120138 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 28.00
1477 120172 ด.ญ. ปภาดา จันทาป ป.6 28.00
1477 120189 ด.ช. เปนธัมม์ อัมพุประภา ป.6 28.00
1477 120194 ด.ช. ปธานิน อรุณสวัสดิ์ ป.6 28.00
1477 120370 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 28.00
1477 120411 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 28.00
1477 120447 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 28.00
1477 120450 ด.ญ. กาญจน์ชนก แสงบุตร ป.6 28.00
1477 120493 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 28.00
1477 120565 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.5 28.00
1477 120588 ด.ช. กิตติศักดิ์ เข็มทอง ป.5 28.00
1477 120600 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 28.00
1477 120630 ด.ช. กันตะพัฒน์ โมกขะสมิต ป.5 28.00
1477 120637 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 28.00
1477 120692 ด.ญ. รดาณัฐ ศรีเกริกกริช ป.6 28.00
1477 120755 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ ป.5 28.00
1477 120761 ด.ช. วาฎฏะวัน สัจจามั่น ป.6 28.00
1477 120786 ด.ญ. พลอยครินทร์ มงคลสวัสดิ์ ป.5 28.00
1477 120846 ด.ช. ทยากร กาญจนการุณ ป.5 28.00
1477 120859 ด.ช. นิยะ รัชอริยะ ป.6 28.00
1477 120876 ด.ญ. จิณณพัต สวันตรัจฉ์ ป.6 28.00
1477 120892 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 28.00
1477 120914 ด.ญ. ไกรวิณี อนุพงศ์พัฒน์ ป.5 28.00
1477 220021 ด.ญ. วรันธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.5 28.00
1477 220042 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.4 28.00
1477 220049 ด.ญ. กวิตา ปทุมถาวรสกุล ป.5 28.00
1477 220125 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 28.00
1477 220146 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 28.00
1477 220220 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 28.00
1477 220309 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 28.00
1477 220335 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 28.00
1477 220337 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 28.00
1477 220371 ด.ช. คณาธิป ตันตินราศักดิ์ ป.5 28.00
1477 220387 ด.ช. นฤบดินทร์ อ่ำใจ ป.6 28.00
1477 220410 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 28.00
1477 220418 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 28.00
1477 220457 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 28.00
1477 220474 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 28.00
1477 220511 ด.ช. กิตติภพ โศจิศรีสกุล ป.5 28.00
1477 220564 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 28.00
1477 220572 ด.ช. ปรัตถ์สุนทร ฉ่ำสดใส ป.5 28.00
1477 220595 ด.ช. ภาณพัช จันทร์ฉาย ป.6 28.00
1477 220601 ด.ช. สุกฤษฏฺิพล นามี ป.4 28.00
1477 220620 ด.ช. กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.5 28.00
1477 220621 ด.ช. อินทัช ทองสุข ป.5 28.00
1477 220627 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 28.00
1477 220661 ด.ช. พงศ์ภีระ พรหมประยงค์ ป.5 28.00
1477 220709 ด.ญ. อลีนา ศรีดวงแก้ว ป.6 28.00
1477 220731 ด.ญ. จิดาภา รุ่งจิรธนานนท์ ป.4 28.00
1477 220735 ด.ช. ภคิน เจริญชวกุล ป.6 28.00
1477 220744 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 28.00
1477 220765 ด.ญ. ภัครดา ธาราทรัพย์ ป.5 28.00
1477 220805 ด.ช. คุณากร ช่างเสียง ป.5 28.00
1477 220834 ด.ช. พงศธร ชินพงศ์ ป.4 28.00
1536 120016 ด.ญ. จิดาภา ขวัญชื่น ป.5 24.00
1536 120022 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.4 24.00
1536 120058 ด.ช. ภัทร เกิดเจริญ ป.6 24.00
1536 120101 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 24.00
1536 120182 ด.ช. สุภเวช เพชรขวัญ ป.6 24.00
1536 120252 ด.ช. พีรพัฒน์ นิลเกิดเย็น ป.6 24.00
1536 120298 ด.ญ. กวินธิดา ชารีโสม ป.6 24.00
1536 120311 ด.ญ. ทักษอร อังกุรวุฒิกร ป.5 24.00
1536 120313 ด.ช. ณัฐภัทร รักษาพันธ์ ป.5 24.00
1536 120349 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 24.00
1536 120354 ด.ช. ชนัญญู จุติลาภถาวร ป.5 24.00
1536 120391 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 24.00
1536 120421 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.5 24.00
1536 120427 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 24.00
1536 120444 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 24.00
1536 120520 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 24.00
1536 120522 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 24.00
1536 120564 ด.ญ. กัญญ์วรา โพธิ์แสง ป.5 24.00
1536 120566 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.5 24.00
1536 120677 ด.ช. จิรภัทร คงกิจนันท์ ป.6 24.00
1536 120700 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 24.00
1536 120744 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 24.00
1536 120746 ด.ช. ดรัณ คงประเสริฐ ป.5 24.00
1536 120750 ด.ช. ณัฐวรรธ ธวัชประกอบลาภ ป.6 24.00
1536 120753 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.5 24.00
1536 120816 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 24.00
1536 120835 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 24.00
1536 120884 ด.ช. ณัฐพล เดชะคุปต์ ป.6 24.00
1536 120905 ด.ช. กรวิชญ์ เปรมชู ป.6 24.00
1536 120926 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.5 24.00
1536 220004 ด.ช. วิทวัส เย็นใจ ป.6 24.00
1536 220007 ด.ญ. สิรินยา แซ่ตั๊น ป.6 24.00
1536 220031 ด.ญ. จันทรกร วจีนุรักษากุลชัย ป.5 24.00
1536 220047 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร ป.5 24.00
1536 220069 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 24.00
1536 220073 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 24.00
1536 220078 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 24.00
1536 220107 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 24.00
1536 220137 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 24.00
1536 220144 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 24.00
1536 220227 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 24.00
1536 220264 ด.ช. สุรกฤษฏิ์ ดีขจรเดช ป.6 24.00
1536 220299 ด.ช. ปภินวิช ศรีอรุณ ป.6 24.00
1536 220319 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แก้ววิจิตร ป.4 24.00
1536 220339 ด.ญ. กานต์สินี เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.6 24.00
1536 220342 ด.ช. ไกรพิชญ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.5 24.00
1536 220367 ด.ช. ณัฏฐพัชร ศักดิ์สิทธิ์ ป.6 24.00
1536 220379 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 24.00
1536 220393 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 24.00
1536 220408 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 24.00
1536 220431 ด.ช. ธนวิชญ์ ศักดิ์แสง ป.5 24.00
1536 220465 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.4 24.00
1536 220467 ด.ช. เสฎฐวุฒิ สถาปนรัตน์กุล ป.6 24.00
1536 220532 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 24.00
1536 220536 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 24.00
1536 220562 ด.ช. ศิวรักษ์ คุณาธรรมรักษ์ ป.5 24.00
1536 220582 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 24.00
1536 220598 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 24.00
1536 220611 ด.ญ. กรณัฐ เมฆแสงสวย ป.6 24.00
1536 220619 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 24.00
1536 220656 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 24.00
1536 220662 ด.ช. ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว ป.5 24.00
1536 220680 ด.ช. อัครภูมิ ทรัพย์สุนทร ป.6 24.00
1536 220683 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 24.00
1536 220701 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 24.00
1536 220713 ด.ช. แท้จริง ว่องนิยมเกษตร ป.6 24.00
1536 220721 ด.ญ. อรุชวรา แซ่กัว ป.5 24.00
1536 220733 ด.ช. ระพินธร การะเกษร ป.5 24.00
1536 220741 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 24.00
1536 220743 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 24.00
1536 220751 ด.ญ. ธารทิพย์ กุรุง ป.6 24.00
1536 220764 ด.ช. ณฐนน คงจันทร์ ป.6 24.00
1608 120018 ด.ช. กันตพิชญ์ หนูเงิน ป.5 20.00
1608 120036 ด.ช. นรภัทร วงศ์ปถัมภ์ ป.5 20.00
1608 120233 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 20.00
1608 120254 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.5 20.00
1608 120271 ด.ญ. พลอย หอมยก ป.6 20.00
1608 120274 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 20.00
1608 120314 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ ป.5 20.00
1608 120323 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.5 20.00
1608 120576 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 20.00
1608 120583 ด.ญ. กฤติยาณี กัดฟัก ป.4 20.00
1608 120716 ด.ช. ธนสิทธิ์ สิทธิเขตต์การ ป.6 20.00
1608 120776 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 20.00
1608 120860 ด.ญ. ชนิตา แสงบุญเรือง ป.6 20.00
1608 220001 ด.ช. กษิดิ์คณิน ยาสมุทร ป.5 20.00
1608 220040 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.5 20.00
1608 220041 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ กิตติศรีไสว ป.6 20.00
1608 220050 ด.ญ. วิสารัตน์ กิจพิพิธ ป.6 20.00
1608 220089 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 20.00
1608 220172 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 20.00
1608 220206 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.5 20.00
1608 220241 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 20.00
1608 220285 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 20.00
1608 220314 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เส็งพานิช ป.5 20.00
1608 220370 ด.ช. ภวิศ หงส์งามเจริญ ป.5 20.00
1608 220416 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 20.00
1608 220502 ด.ญ. กมลชนก จิตต์สุนทร ป.6 20.00
1608 220546 ด.ช. เพชรชนก เพี้ยก่ำ ป.6 20.00
1608 220547 ด.ช. ธรรมปพน เปล่งสร้อย ป.5 20.00
1608 220560 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.5 20.00
1608 220568 ด.ญ. กฤษติกุล งามเมือง ป.6 20.00
1608 220591 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 20.00
1608 220630 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 20.00
1608 220636 ด.ช. ฆนาการ สังข์กลมเกลี้ยง ป.6 20.00
1608 220664 ด.ช. ณภัค วิไลชัยกุล ป.4 20.00
1608 220707 ด.ช. สุกฤษฏิ์พล สังขกนิษฐ์ ป.6 20.00
1608 220723 ด.ญ. พัชราภา ทรงกลด ป.5 20.00
1608 220726 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 20.00
1608 220777 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 20.00
1608 220802 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.5 20.00
1608 220804 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ ป.5 20.00
1608 220836 ด.ช. สิรวิชญ์ ป้อมจัตุรัส ป.6 20.00
1649 120260 ด.ช. สิทธิพัฒน์ พรหมคง ป.5 16.00
1649 120425 ด.ช. ปรัตถกร รักงาม ป.5 16.00
1649 120664 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 16.00
1649 120694 ด.ช. ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร ป.5 16.00
1649 120731 ด.ช. พีรดนย์ เกษา ป.5 16.00
1649 120735 ด.ญ. ปาลิณีย์ บุญปรีชา ป.5 16.00
1649 120757 ด.ญ. จารุพิชญา แย้มผล ป.4 16.00
1649 120875 ด.ญ. พรนภัส บุริพันธ์ ป.6 16.00
1649 120932 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 16.00
1649 220059 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 16.00
1649 220143 ด.ช. เดชาธร ศรีวิเศษ ป.5 16.00
1649 220147 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 16.00
1649 220310 ด.ช. ธรรศ พรรณมณีลักษณ์ ป.4 16.00
1649 220343 ด.ช. เจริญอภิธรม์ ชุตินธโร ป.5 16.00
1649 220427 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 16.00
1649 220563 ด.ช. อัครวัฒน์ ภิญโญธนะสิทธิ์ ป.5 16.00
1649 220576 ด.ญ. ศนันท์วัลย์ แจ้งเจนเวทย์ ป.6 16.00
1649 220639 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 16.00
1649 220699 ด.ช. อชิตพล ลั้วสมบูรณ์ ป.5 16.00
1649 220780 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 16.00
1669 120305 ด.ช. พิชญะ วงศ์ประยูรเวช ป.5 12.00
1669 120545 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.5 12.00
1669 120602 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 12.00
1669 220470 ด.ช. ชาญศร กิมยงค์ ป.5 12.00
1669 220471 ด.ช. ปฐวี กล้ารบ ป.6 12.00
1669 220476 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 12.00
1669 220761 ด.ช. สุวิจักขณ์ เพิ่มอารีย์ ป.6 12.00
1676 120023 ด.ญ. ชนกนาถ คนชม ป.5 8.00
1676 120689 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 8.00
1676 220389 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 8.00
1676 220663 ด.ช. วรัท โรจน์วิทยา ป.5 8.00
1680 120591 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สุมาวงศ์ ป.5 4.00