เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.4

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
คะแนนรวม
(300 คะแนน)
1 210381 ด.ช. ธีร์ ธนวุฒิกูร ป.4 31.87 45.33 75.00 152.20
2 210339 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.4 38.00 54.27 53.33 145.60
3 210913 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 48.13 22.40 70.00 140.53
4 211084 ด.ช. ปวิช ลิขิตวรกุล ป.4 36.93 48.13 55.00 140.06
5 110442 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.4 33.60 28.00 78.33 139.93
6 110866 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.4 25.73 34.13 76.67 136.53
7 210941 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.4 35.20 34.13 65.00 134.33
8 110111 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.4 34.13 25.20 75.00 134.33
9 210736 ด.ช. เทินตรง คงจันทร์ ป.4 36.40 22.40 71.67 130.47
10 110271 ด.ญ. อาทิมานันท์ ประชุมวัด ป.4 22.93 25.73 81.67 130.33
11 210678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.4 28.53 20.13 81.67 130.33
12 110405 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 36.93 91.07 0.00 128.00
13 110617 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 43.07 34.67 48.33 126.07
14 210088 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.4 39.73 34.67 51.67 126.07
15 211107 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.4 31.33 28.53 63.33 123.19
16 210090 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ฉายะพงษ์ ป.4 34.67 19.60 68.33 122.60
17 210773 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.4 22.93 34.67 61.67 119.27
18 210371 ด.ญ. ภรณ์วลัญช์ จันทร ป.4 36.40 22.40 60.00 118.80
19 110880 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 36.40 28.00 51.67 116.07
20 210107 ด.ญ. ปุณิกา สุวัชรังกูร ป.4 36.93 26.27 51.67 114.87
21 210039 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.4 11.20 31.87 71.67 114.74
22 110441 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.4 26.27 22.40 65.00 113.67
23 110486 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 34.67 17.33 61.67 113.67
24 110403 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 36.40 28.00 48.33 112.73
25 110434 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 22.40 11.20 78.33 111.93
26 110371 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.4 16.80 19.60 75.00 111.40
27 110736 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.4 39.73 19.60 51.67 111.00
28 211025 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.4 28.53 22.40 60.00 110.93
29 110634 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 31.87 36.93 41.67 110.47
30 110940 ด.ญ. คิวเบอร์ลีน อรัญญาเกษมสุข ป.4 16.80 19.60 73.33 109.73
31 210591 ด.ญ. ณัฐกฤตา สักกะพลางกูร ป.4 36.93 23.47 48.33 108.73
32 110181 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 39.73 22.93 45.00 107.66
33 110369 ด.ญ. บูรณิมา วงศ์ภูมิ ป.4 19.60 31.33 56.67 107.60
34 110359 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.4 25.20 25.20 55.00 105.40
35 110791 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 31.33 20.13 50.00 101.46
36 110390 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.4 25.20 22.40 53.33 100.93
37 110743 ด.ช. จิรเมธ จิตรวิบูลย์ ป.4 19.60 19.60 61.67 100.87
38 110243 ด.ช. กฤตภาส กลิ่นชวนชื่น ป.4 40.80 25.73 33.33 99.86
39 210493 ด.ช. ณัฏฐ์ อโนมากุล ป.4 9.47 11.73 78.33 99.53
40 110069 ด.ญ. สุภาวิณี เกตุทิม ป.4 28.53 22.40 48.33 99.26
41 211070 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศรีหัตถจาติ ป.4 22.40 16.80 58.33 97.53
42 110707 ด.ญ. วิษรุตา ทองศิริ ป.4 25.73 15.07 56.67 97.47
43 210085 ด.ช. ธนกฤต ลาภวงศ์วัฒนา ป.4 25.20 20.13 51.67 97.00
44 210901 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 14.00 19.60 63.33 96.93
45 110339 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 25.20 22.40 48.33 95.93
46 210432 ด.ช. พศวีร์ ธีระภัทรานันท์ ป.4 19.60 11.20 65.00 95.80
47 210756 ด.ญ. ปพิญชานันท์ นาคะพันธุ์ ป.4 25.20 28.00 41.67 94.87
48 211023 ด.ช. อิทธิพัทธ์ ศุภตระกูลรัตน์ ป.4 25.20 19.60 50.00 94.80
49 110402 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 19.60 8.40 66.67 94.67
50 210749 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.4 30.80 22.40 40.00 93.20
51 110628 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.4 19.60 28.00 45.00 92.60
52 110830 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.4 16.80 31.87 43.33 92.00
53 110609 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 28.53 22.93 40.00 91.46
54 210496 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.4 28.00 25.73 35.00 88.73
55 210236 ด.ญ. ณัฏฐ์ชยาพร กิตติจำเริญ ป.4 16.80 16.80 55.00 88.60
56 210333 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.4 22.40 14.53 51.67 88.60
57 110798 ด.ญ. อุษณณีย์ อัครชัยวารี ป.4 22.40 11.20 55.00 88.60
58 210286 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 25.20 31.33 31.67 88.20
59 210074 ด.ญ. กชพร สริมา ป.4 25.20 19.60 40.00 84.80
60 110882 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 28.00 16.80 40.00 84.80
61 110723 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 33.60 14.00 36.67 84.27
62 210060 ด.ญ. โยษิตา มีสอน ป.4 28.53 11.20 43.33 83.06
63 210065 ด.ช. คณิศร คงสมกาย ป.4 25.73 34.67 21.67 82.07
64 110433 ด.ญ. ธัญณปภา ปัญญา ป.4 19.60 16.80 45.00 81.40
65 210556 ด.ช. กันตินันท์ โชคผดุงธัมสิริ ป.4 34.67 19.60 26.67 80.94
66 110710 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.4 22.40 16.80 41.67 80.87
67 110562 ด.ญ. ชัญญาพรรณ พรหมพันธ์ใจ ป.4 14.00 22.93 43.33 80.26
68 110063 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.4 16.80 22.40 40.00 79.20
69 110437 ด.ช. พงศ์นิธิป ธีระชัยธรรม ป.4 22.40 22.93 33.33 78.66
70 210334 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.4 31.33 14.00 33.33 78.66
71 110477 ด.ญ. มาติกา ปัญจสังข์ ป.4 0.00 11.20 66.67 77.87
72 210416 ด.ช. พงศ์ภัทร เฟื่องระบิลโชค ป.4 19.60 25.20 31.67 76.47
73 110396 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 30.80 16.80 28.33 75.93
74 210790 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.4 19.60 19.60 36.67 75.87
75 210429 ด.ช. ชวัลณัฐ ตันตระกูล ป.4 22.40 16.80 36.67 75.87
76 110301 ด.ช. ปัณณรุจน์ วัฒนะชัยวัฒน์ ป.4 33.60 11.20 30.00 74.80
77 210817 ด.ช. สุกฤษฏพล นามี ป.4 28.00 19.60 26.67 74.27
78 110372 ด.ญ. รดาณัฐ นิรัตติวงศกรณ์ ป.4 25.20 16.80 31.67 73.67
79 110745 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.4 14.00 22.93 36.67 73.60
80 110608 ด.ช. ธนกิตติ์ ศิริวิชยกุล ป.4 22.40 30.80 20.00 73.20
81 110760 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.4 16.80 19.60 36.67 73.07
82 110322 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 14.00 22.40 35.00 71.40
83 210033 ด.ช. ปาณัสม์ บูรณปัทมะ ป.4 19.60 14.53 36.67 70.80
84 110991 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.4 16.80 16.80 36.67 70.27
85 110459 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 19.60 14.00 36.67 70.27
86 210463 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 14.00 29.07 26.67 69.74
87 110499 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.4 16.80 19.60 33.33 69.73
88 110989 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.4 22.40 16.80 30.00 69.20
89 110546 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 29.07 8.40 31.67 69.14
90 210561 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 16.80 25.20 26.67 68.67
91 210998 ด.ช. ธนกฤต จันทร์นฤมิตร ป.4 22.40 19.60 26.67 68.67
92 110099 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.4 28.00 14.00 26.67 68.67
93 110971 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 19.60 25.20 23.33 68.13
94 110658 ด.ญ. เอมมาดา เพชรประเสริฐ ป.4 22.40 14.00 31.67 68.07
94 210617 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.4 22.40 14.00 31.67 68.07
94 210848 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.4 22.40 14.00 31.67 68.07
97 110056 ด.ญ. กุลญาดา แถวโสภา ยั่งยืน ป.4 5.60 5.60 56.67 67.87
98 111135 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 30.80 11.73 25.00 67.53
99 110595 ด.ญ. ณัฐนรี เวียงศิริ ป.4 14.00 19.60 33.33 66.93
100 110331 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.4 11.20 25.73 28.33 65.26
101 210011 ด.ญ. เอมิกา ยอดแสง ป.4 8.40 19.60 36.67 64.67
102 210213 ด.ญ. ญานิน เจริญสุข ป.4 14.00 22.40 26.67 63.07
103 210186 ด.ญ. ญาดา เจริญสุข ป.4 14.00 17.33 31.67 63.00
104 111039 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 19.60 22.40 20.00 62.00
105 210541 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 8.40 19.60 33.33 61.33
106 110180 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 22.40 5.60 33.33 61.33
107 210064 ด.ช. ภูณกฤษ สกุลรักษ์ ป.4 11.20 19.60 26.67 57.47
108 210582 ด.ช. นราวุธ เอนกศรีสุดวุฒิ ป.4 16.80 17.33 21.67 55.80
109 210865 ด.ช. นิธิ์วัชรัตน์ ต๊อดแก้ว ป.4 19.60 16.80 18.33 54.73
110 111042 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 19.60 8.40 25.00 53.00
111 210645 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.4 16.80 14.53 20.00 51.33
112 111047 ด.ญ. วิชญาดา วารีย์ ป.4 19.60 5.60 18.33 43.53