เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.4

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
คะแนนรวม
(300 คะแนน)
1 652234 ด.ช. อัครชัย จุลมูล ป.4 87.00 80.00 28.00 195.00
2 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 63.00 84.00 14.00 161.00
3 650113 ด.ญ. พราวพิชชา อร่ามกุล ป.4 52.00 16.00 82.00 150.00
4 653010 ด.ช. วรากร กาญจนคลอด ป.4 67.00 28.00 48.00 143.00
5 653019 ด.ญ. กนกลักษณ์ ลิขสิทธิพันธุ์ ป.4 57.00 32.00 44.00 133.00
6 652760 ด.ช. พสิษฐ์ เลิศศิริวรพงศ์ ป.4 31.50 20.00 80.00 131.50
7 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 57.50 16.00 52.00 125.50
8 652966 ด.ช. วัชรกาญจน์ เจริญศักดิ์พพานิช ป.4 51.00 24.00 46.00 121.00
9 652728 ด.ช. กิตติพัทธ์ คุ้มครองวงศ์ ป.4 21.00 36.00 58.00 115.00
10 652895 ด.ช. พุฒิพงศ์ ศรีบุญ ป.4 47.50 24.00 42.00 113.50
11 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 45.00 16.00 50.00 111.00
12 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 34.00 16.00 60.00 110.00
13 651575 ด.ช. ภูมิอนันต์ มีกุล ป.4 41.50 8.00 60.00 109.50
14 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 34.00 28.00 44.00 106.00
15 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 41.00 24.00 36.00 101.00
16 650592 ด.ช. ศิวกร ศุภจัตุรัส ป.4 31.00 16.00 54.00 101.00
17 652050 ด.ญ. ภูริชญา จันทราธรกุล ป.4 21.00 16.00 64.00 101.00
18 650675 ด.ช. วัทธิกร แสงทรัพย์ ป.4 14.00 28.00 58.00 100.00
19 651507 ด.ญ. ธาราภรณ์ แซ่เจียง ป.4 14.00 28.00 58.00 100.00
20 651809 ด.ญ. รัตนกร พึ่งแย้ม ป.4 34.50 16.00 48.00 98.50
21 653021 ด.ช. เจตนิพัทธน์ จิวรรจนะโรดม ป.4 47.50 16.00 34.00 97.50
22 650003 ด.ช. ภูกวิน เตราชูสงค์ ป.4 24.50 28.00 44.00 96.50
23 651673 ด.ญ. ชิชาภา ธนโชคศิริรัตน์ ป.4 24.50 16.00 56.00 96.50
24 650410 ด.ช. จารุพัฒน์ วงศ์หิรัญชยธร ป.4 40.50 16.00 36.00 92.50
25 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 24.00 24.00 44.00 92.00
26 650292 ด.ญ. ธณัณณัฐ สุทธปรีดา ป.4 43.50 16.00 30.00 89.50
27 652968 ด.ช. คริษฐ์ ไตรสินสมบูรณ์ ป.4 24.00 32.00 32.00 88.00
28 650074 ด.ช. ปภาวิน นงค์นวล ป.4 21.00 20.00 46.00 87.00
29 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 52.50 12.00 22.00 86.50
30 652568 ด.ช. พิชญ์ชนน ชัยปรีชาพล ป.4 28.00 12.00 46.00 86.00
31 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 35.00 20.00 30.00 85.00
32 652019 ด.ช. สิรวิชญ์ อัจจิมารังษี ป.4 24.00 24.00 36.00 84.00
33 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 17.50 28.00 38.00 83.50
34 650183 ด.ช. อดุลวิทย์ นันตสุคนธ์ ป.4 27.00 12.00 44.00 83.00
35 650298 ด.ช. พีรวิชญ์ สมบุญ ป.4 30.50 12.00 40.00 82.50
36 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 31.50 24.00 26.00 81.50
37 650254 ด.ญ. มิญชณ์ณิชา รุ่งอร่ามศิลป์ ป.4 37.50 4.00 40.00 81.50
38 652275 ด.ญ. จรรยวรรธน์ สินิทธ์สกุล ป.4 27.50 20.00 32.00 79.50
39 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 29.50 12.00 38.00 79.50
40 650942 ด.ช. พลลภัฒน์ สกุลวิวรรธน์ ป.4 24.50 12.00 42.00 78.50
41 652412 ด.ญ. วิศัลย์ศยา ภัณฑบดีกรณ์ ป.4 31.50 16.00 30.00 77.50
42 650126 ด.ช. ธนิจ สัตตะรุจาวงษ์ ป.4 17.50 12.00 46.00 75.50
43 652146 ด.ญ. ชัญญารัตน์ นพพรพรหม ป.4 21.00 24.00 28.00 73.00
44 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 10.50 28.00 34.00 72.50
45 650225 ด.ญ. ปุญชรัศมิ์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 10.50 4.00 56.00 70.50
46 651672 ด.ญ. ปณิชา ทองเสวตร ป.4 28.00 24.00 18.00 70.00
47 652145 ด.ญ. ปภัชญา เรื่องโชติช่วง ป.4 21.00 24.00 24.00 69.00
48 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 17.00 12.00 40.00 69.00
49 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 21.00 20.00 26.00 67.00
50 652550 ด.ช. ภูพิชญ์เชษฐ์ ชัยประภาทอง ป.4 17.50 12.00 36.00 65.50
51 652609 ด.ช. ยศวริต ชูศรี ป.4 10.50 24.00 30.00 64.50
52 651494 ด.ช. วรัตถ์บุณย์ อมรเดชเทวินทร์ ป.4 10.50 24.00 28.00 62.50
53 650926 ด.ญ. ลักษิกา สจิรวัฒนากุล ป.4 24.50 20.00 18.00 62.50
54 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 21.00 12.00 28.00 61.00
55 650090 ด.ญ. ไอรีน ไทยพิสุทธิกุล ป.4 7.00 12.00 42.00 61.00
56 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 14.00 16.00 30.00 60.00
57 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 30.50 16.00 12.00 58.50
58 651557 ด.ญ. พลอยพิชชา สินารุณ ป.4 28.00 8.00 22.00 58.00
59 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 14.00 16.00 24.00 54.00
60 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 21.00 8.00 24.00 53.00
61 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 28.00 0.00 24.00 52.00
62 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 17.50 8.00 24.00 49.50
63 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 10.50 8.00 30.00 48.50
64 652709 ด.ช. ธีทัต นิทัศนจารุกุล ป.4 17.50 8.00 16.00 41.50
65 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 21.00 4.00 16.00 41.00
66 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 0.00 36.00 0.00 36.00
67 651644 ด.ช. รัชชานนท์ สิรวรรณกุล ป.4 0.00 4.00 0.00 4.00