เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.5

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
คะแนนรวม
(300 คะแนน)
1 110435 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.5 84.40 87.73 71.67 243.80
2 110750 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 79.33 63.73 80.00 223.06
3 110121 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 66.53 72.67 81.67 220.87
4 211146 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.5 63.73 82.13 75.00 220.86
5 210316 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 62.00 79.87 73.33 215.20
6 110672 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.5 63.73 60.93 86.67 211.33
7 110525 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.5 66.53 82.13 61.67 210.33
8 211049 ด.ช. ธนณัฏฐ์ คงสินทวีสุข ป.5 55.33 73.20 80.00 208.53
9 110046 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.5 64.80 60.93 81.67 207.40
10 110966 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 67.07 76.53 63.33 206.93
11 210193 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 63.20 91.60 51.67 206.47
12 110958 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 42.00 88.27 75.00 205.27
13 110778 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.5 55.33 67.07 81.67 204.07
14 110194 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 54.27 72.67 76.67 203.61
15 210717 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 55.33 73.87 73.33 202.53
16 210101 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.5 69.33 58.13 75.00 202.46
17 110744 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.5 49.73 85.47 66.67 201.87
18 210154 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 55.87 69.33 73.33 198.53
19 110287 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.5 54.80 60.40 83.33 198.53
20 210338 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.5 60.93 78.80 58.33 198.06
21 210029 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.5 49.73 69.87 78.33 197.93
22 110539 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.5 40.80 88.27 68.33 197.40
23 210049 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.5 48.67 63.73 83.33 195.73
24 210259 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.5 60.40 78.80 55.00 194.20
25 110082 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.5 54.80 60.40 78.33 193.53
26 210845 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.5 64.27 54.27 68.33 186.87
27 110711 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.5 36.40 82.13 68.33 186.86
28 210477 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 47.60 54.27 83.33 185.20
29 110309 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 64.27 72.13 48.33 184.73
30 210784 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.5 50.40 56.00 78.33 184.73
31 210239 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.5 64.27 77.07 43.33 184.67
32 110147 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 50.27 66.53 66.67 183.47
33 210078 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.5 64.80 91.60 26.67 183.07
34 210576 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 54.80 51.47 76.67 182.94
35 210117 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 54.80 46.40 81.67 182.87
36 210053 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.5 49.20 72.67 60.00 181.87
37 210508 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.5 43.60 52.00 85.00 180.60
38 210031 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.5 52.00 46.40 81.67 180.07
39 110044 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.5 60.40 34.13 85.00 179.53
40 110163 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 50.40 63.20 65.00 178.60
41 211102 ด.ช. จักริน ตลอดสุข ป.5 46.40 57.07 75.00 178.47
42 210704 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.5 66.53 42.53 68.33 177.39
43 111060 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.5 43.60 48.67 85.00 177.27
44 110890 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.5 68.80 28.00 78.33 175.13
45 210115 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 43.07 74.27 56.67 174.01
46 110774 ด.ช. ณภัทร์ รุ่งเรีองสิริโรจน์ ป.5 54.27 46.40 73.33 174.00
47 210472 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 66.00 48.67 58.33 173.00
48 210547 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.5 46.40 37.47 88.33 172.20
49 211055 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขผล ป.5 53.20 53.20 65.00 171.40
50 210578 ด.ช. ศิวกร ลอยหา ป.5 55.33 64.27 51.67 171.27
51 110357 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.5 59.20 52.00 60.00 171.20
52 210788 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.5 48.67 65.47 56.67 170.81
53 210260 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.5 35.73 51.47 83.33 170.53
54 110211 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 43.60 46.40 80.00 170.00
55 210109 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.5 54.27 70.40 45.00 169.67
56 210248 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.5 40.27 60.93 68.33 169.53
57 110281 ด.ญ. ภูริตา อุรุเอกโอฬาร ป.5 41.33 43.07 85.00 169.40
58 111013 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.5 26.27 64.27 78.33 168.87
59 210987 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 54.80 66.53 46.67 168.00
60 110043 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.5 49.20 48.67 70.00 167.87
61 210758 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.5 38.00 54.80 75.00 167.80
62 210254 ด.ญ. ณัฐชยา หอมสุด ป.5 52.00 48.67 66.67 167.34
63 211093 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.5 49.20 50.93 66.67 166.80
64 210252 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.5 39.20 52.00 75.00 166.20
65 210247 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.5 52.00 34.13 80.00 166.13
66 210840 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.5 50.93 39.73 75.00 165.66
67 210155 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 40.80 43.07 81.67 165.54
68 110739 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.5 45.87 60.40 58.33 164.60
69 211029 ด.ญ. นัทธมน บุญชำนาญ ป.5 46.40 91.07 26.67 164.14
70 210295 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 54.80 42.53 66.67 164.00
71 210623 ด.ช. ภาวัต เลิศสุกิจจา ป.5 46.93 81.60 35.00 163.53
72 110917 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 52.00 31.33 80.00 163.33
73 210643 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.5 51.47 48.13 63.33 162.93
74 110373 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.5 64.27 54.80 43.33 162.40
75 110374 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.5 39.20 47.60 75.00 161.80
76 210761 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 30.80 57.60 73.33 161.73
77 210810 ด.ญ. ธัญญรัตน์ กังสมัครศิลป์ ป.5 38.00 36.93 86.67 161.60
78 210655 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.5 55.33 63.73 41.67 160.73
79 110052 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.5 40.80 43.07 76.67 160.54
80 210907 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 52.00 31.87 76.67 160.54
81 110272 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.5 43.07 55.33 61.67 160.07
82 110173 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 47.60 30.80 81.67 160.07
83 210924 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.5 48.13 40.27 70.00 158.40
84 110506 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.5 49.73 36.93 71.67 158.33
85 110016 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.5 36.93 34.67 86.67 158.27
86 110143 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 50.93 48.67 58.33 157.93
87 210133 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 31.33 39.73 86.67 157.73
88 210937 ด.ช. บุรัสกร ฐิติธนการ ป.5 36.40 42.53 78.33 157.26
89 210692 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 29.07 39.73 88.33 157.13
90 210233 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.5 37.47 29.60 90.00 157.07
91 210104 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.5 31.87 43.07 81.67 156.61
92 110401 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 52.53 40.27 63.33 156.13
93 211011 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.5 46.40 31.33 78.33 156.06
94 110570 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 45.87 34.67 75.00 155.54
95 110512 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 40.80 45.87 68.33 155.00
96 210955 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.5 54.80 25.20 75.00 155.00
97 210249 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.5 38.00 36.93 80.00 154.93
98 110225 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 66.00 62.00 26.67 154.67
99 210783 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.5 47.60 42.00 65.00 154.60
100 111083 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.5 35.20 34.13 85.00 154.33
101 210713 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 57.60 53.07 43.33 154.00
102 211135 ด.ช. พาวิณ อินสว่าง ป.5 55.33 52.00 46.67 154.00
103 111119 ด.ญ. ธัญพิชชา อัครวิกรัย ป.5 39.20 36.40 78.33 153.93
104 211104 ด.ช. วรัญญู วีระจิตรเสริมชัย ป.5 51.47 36.93 65.00 153.40
105 210087 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.5 37.47 45.87 70.00 153.34
106 210466 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.5 36.40 40.27 76.67 153.34
107 110089 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 43.07 28.53 81.67 153.27
108 110514 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 60.40 30.80 61.67 152.87
109 211134 ด.ช. พชร ศิริมาตย์ ป.5 44.80 49.73 58.33 152.86
110 110492 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 49.20 51.47 51.67 152.34
111 110767 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.5 25.73 48.13 78.33 152.19
112 110266 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.5 45.87 34.13 71.67 151.67
113 110676 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 33.60 70.93 46.67 151.20
114 110450 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 40.80 60.40 50.00 151.20
115 110841 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 46.93 37.47 66.67 151.07
116 210615 ด.ช. นรพนธ์ พุ่มพุทรา ป.5 51.47 17.87 81.67 151.01
117 210583 ด.ช. ปัณณพนต์ ศรีพันธุ์ ป.5 30.80 31.87 88.33 151.00
118 211139 ด.ช. อธิอานันท์ ยืนสุขจิตธาดา ป.5 36.93 63.73 50.00 150.66
119 111012 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.5 37.47 43.07 70.00 150.54
120 110411 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 46.93 43.60 60.00 150.53
121 110196 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 40.80 28.00 81.67 150.47
122 110813 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.5 41.33 25.73 83.33 150.39
123 210131 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 25.20 69.87 55.00 150.07
124 210802 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.5 55.33 63.73 30.00 149.06
125 210035 ด.ญ. ชนิฏา ลิมปสุรัติ ป.5 43.60 48.67 56.67 148.94
126 110837 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.5 69.87 52.00 26.67 148.54
127 110123 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 36.40 36.93 75.00 148.33
128 210527 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.5 34.13 45.33 68.33 147.79
129 110734 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 28.53 72.13 46.67 147.33
130 210110 ด.ญ. ภัทรธิฎา สีเหนี่ยง ป.5 52.00 52.00 43.33 147.33
131 110169 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 28.00 39.20 80.00 147.20
132 110998 ด.ญ. ภัครนิตย์ มูหะหมัด ป.5 38.53 36.93 71.67 147.13
133 210596 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 48.13 25.20 73.33 146.66
134 110060 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.5 39.73 25.20 81.67 146.60
135 110622 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 49.20 43.60 53.33 146.13
136 210927 ด.ช. พันธุ์บุญ คำเงิน ป.5 34.67 46.40 65.00 146.07
137 210722 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.5 30.80 44.80 70.00 145.60
138 110209 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 34.13 58.13 53.33 145.59
139 110222 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 55.33 31.87 58.33 145.53
140 210314 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 36.40 53.73 55.00 145.13
141 210966 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.5 69.33 40.80 35.00 145.13
142 110335 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 54.27 37.47 53.33 145.07
143 210626 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.5 55.33 46.40 43.33 145.06
144 110504 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.5 54.80 28.53 61.67 145.00
145 110003 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.5 40.27 26.27 78.33 144.87
146 110072 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.5 43.60 72.67 28.33 144.60
147 210886 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.5 33.60 30.80 80.00 144.40
148 210073 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.5 48.13 57.60 38.33 144.06
149 110005 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.5 40.80 34.67 68.33 143.80
150 110574 ด.ช. ธวันทร ตันตลานุกุล ป.5 42.53 25.73 75.00 143.26
151 110694 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 36.40 34.13 71.67 142.20
152 210219 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 52.00 28.53 61.67 142.20
153 110493 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 55.33 28.53 58.33 142.19
154 110008 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.5 31.87 40.27 70.00 142.14
155 110599 ด.ญ. ปรวิศา แซ่ไหล ป.5 31.33 25.73 85.00 142.06
156 210112 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.5 25.20 39.73 76.67 141.60
157 110977 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 29.07 37.47 75.00 141.54
158 210374 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.5 31.33 39.73 70.00 141.06
159 110973 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.5 44.13 25.20 71.67 141.00
160 110112 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.5 39.73 30.80 70.00 140.53
161 110922 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 22.93 34.13 83.33 140.39
162 110619 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 40.27 51.47 48.33 140.07
163 110323 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 43.60 48.13 48.33 140.06
164 110188 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 28.00 52.00 60.00 140.00
165 210932 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.5 36.93 31.33 71.67 139.93
166 110093 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.5 22.40 30.80 86.67 139.87
167 210473 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 50.40 42.53 46.67 139.60
168 210715 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 49.20 31.87 58.33 139.40
169 111139 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 44.80 37.47 56.67 138.94
170 210572 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 43.07 34.13 61.67 138.87
171 110777 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.5 34.67 34.13 70.00 138.80
172 110548 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 46.40 36.93 55.00 138.33
173 210936 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.5 36.40 33.60 68.33 138.33
174 111069 ด.ญ. ญัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.5 39.20 30.80 68.33 138.33
175 210278 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.5 37.47 30.80 70.00 138.27
176 210637 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.5 25.73 29.07 83.33 138.13
177 110404 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 28.00 16.80 93.33 138.13
178 110979 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 56.00 36.93 45.00 137.93
179 110084 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 39.20 33.60 65.00 137.80
180 210772 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 46.93 34.13 56.67 137.73
181 211090 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.5 35.20 25.73 76.67 137.60
182 211169 ด.ญ. พิชชามน สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.5 29.07 56.40 51.67 137.14
183 110560 ด.ช. จิรัสย์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ ป.5 32.40 64.27 40.00 136.67
184 110618 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 34.13 45.87 56.67 136.67
185 211033 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 45.87 29.07 61.67 136.61
186 210740 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 31.33 31.33 73.33 135.99
187 110645 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.5 34.67 19.60 81.67 135.94
188 110267 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.5 25.73 28.53 81.67 135.93
189 110495 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 34.67 22.93 78.33 135.93
190 110073 ด.ช. ปฐมพร แสงสว่าง ป.5 43.07 14.00 78.33 135.40
191 110258 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.5 28.53 20.13 86.67 135.33
192 110014 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.5 19.60 28.53 86.67 134.80
193 111137 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 44.80 44.80 45.00 134.60
194 210019 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.5 37.47 60.40 36.67 134.54
195 111001 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.5 54.80 70.40 8.33 133.53
196 110118 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.5 39.20 25.73 68.33 133.26
197 210741 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.5 43.60 22.93 66.67 133.20
198 110720 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 14.00 37.47 81.67 133.14
199 110216 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 42.53 45.33 45.00 132.86
200 210044 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.5 39.20 33.60 60.00 132.80
201 210027 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.5 26.27 64.80 41.67 132.74
202 110418 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 44.13 40.27 48.33 132.73
203 210813 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 34.67 31.33 66.67 132.67
204 110656 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.5 25.20 30.80 76.67 132.67
205 210538 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 46.40 19.60 66.67 132.67
206 210100 ด.ญ. ชวิศา ประเสริฐสำราญ ป.5 25.73 20.13 86.67 132.53
207 110478 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.5 30.80 28.00 73.33 132.13
208 110957 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 22.40 28.00 81.67 132.07
209 210522 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทธิเจริญกุล ป.5 43.07 17.33 71.67 132.07
210 210647 ด.ญ. ญาณิน เผือกผ่องสุริยะ ป.5 43.60 34.67 53.33 131.60
211 110342 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 33.60 11.20 86.67 131.47
212 110473 ด.ช. พีรวัส ทรัพย์เจริญ ป.5 52.00 22.40 56.67 131.07
213 210366 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 31.33 34.67 65.00 131.00
214 111051 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.5 22.40 25.20 83.33 130.93
215 110949 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 48.67 36.93 45.00 130.60
216 210201 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 42.00 33.60 55.00 130.60
217 211144 ด.ช. ภูวริช คชศิริพงศ์ ป.5 43.07 29.07 58.33 130.47
218 210928 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.5 33.60 20.13 76.67 130.40
219 210628 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 28.53 39.73 61.67 129.93
220 210140 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 40.80 34.13 55.00 129.93
221 210372 ด.ญ. อริสรา หาญบูรณะพงศ์ ป.5 33.60 28.00 68.33 129.93
222 110224 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 25.73 37.47 66.67 129.87
223 210086 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.5 31.87 34.67 63.33 129.87
224 110933 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.5 22.93 34.67 71.67 129.27
225 111000 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.5 45.87 39.73 43.33 128.93
226 110138 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 51.47 22.40 55.00 128.87
227 210642 ด.ช. พสิษฐ์ ทิณรัตน์ ป.5 25.73 54.80 48.33 128.86
228 110513 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 11.20 34.13 83.33 128.66
229 111058 ด.ญ. มารินญา จิราธิติพร ป.5 25.20 39.73 63.33 128.26
230 210631 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 29.07 29.07 70.00 128.14
231 210914 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 29.07 48.67 50.00 127.74
232 110643 ด.ช. รฐวรรธน์ นันต๊ะยานา ป.5 37.47 33.60 56.67 127.74
233 110947 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.5 44.13 33.60 50.00 127.73
234 211166 ด.ช. กัณตภณ เชื้อช่าง ป.5 49.20 20.13 58.33 127.66
235 110177 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 29.07 25.20 73.33 127.60
236 210633 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 52.00 33.60 41.67 127.27
237 110168 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 31.87 36.93 58.33 127.13
238 211145 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.5 31.87 25.20 70.00 127.07
239 210774 ด.ญ. จิณณกาญจน์ สันติพัฒนกิจ ป.5 35.20 28.53 63.33 127.06
240 110140 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 45.33 46.40 35.00 126.73
241 210906 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 39.20 39.20 48.33 126.73
242 110788 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 37.47 42.53 46.67 126.67
243 211059 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 40.27 34.67 51.67 126.61
244 210415 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.5 43.07 28.53 55.00 126.60
245 210879 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 36.40 8.40 81.67 126.47
246 211012 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.5 28.53 19.60 78.33 126.46
247 110023 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.5 40.80 45.33 40.00 126.13
248 110946 ด.ญ. ไอยา แตรตุลาการ เอสโปสิโต ป.5 22.40 16.80 86.67 125.87
249 111045 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.5 29.07 54.80 41.67 125.54
250 110550 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 34.13 22.93 68.33 125.39
251 210618 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.5 22.40 30.80 71.67 124.87
252 110419 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.5 25.20 30.80 68.33 124.33
253 110516 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 42.53 23.47 58.33 124.33
254 210009 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.5 46.40 11.20 66.67 124.27
255 110581 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.5 17.33 20.13 86.67 124.13
256 110481 ด.ญ. มิลิณ ทันการ ป.5 52.53 39.73 31.67 123.93
257 110649 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.5 43.07 29.07 51.67 123.81
258 110480 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.5 22.93 34.13 66.67 123.73
259 110192 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 25.73 31.33 66.67 123.73
260 211056 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.5 51.47 31.87 40.00 123.34
261 111095 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 19.60 42.00 61.67 123.27
262 210554 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.5 31.33 36.93 55.00 123.26
263 210042 ด.ญ. ชญาน์​นันท์​ จันทร์เรือง ป.5 39.73 25.20 58.33 123.26
264 210174 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 40.27 22.93 60.00 123.20
265 210599 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 25.73 67.07 30.00 122.80
266 110020 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 28.00 31.33 63.33 122.66
267 110098 ด.ญ. ธัญนุช พาราศรี ป.5 33.60 17.33 71.67 122.60
268 210066 ด.ญ. มุทิตา สุนทราทรพิพัฒน์ ป.5 22.93 26.27 73.33 122.53
269 211042 ด.ช. ณัฐธพล พานิชยิ่ง ป.5 47.60 44.80 30.00 122.40
270 210203 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 39.73 17.33 65.00 122.06
271 110104 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.5 16.80 48.13 56.67 121.60
272 211127 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 20.13 34.67 66.67 121.47
273 210490 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ทีสี ป.5 28.00 28.00 65.00 121.00
274 210730 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 31.87 25.73 63.33 120.93
275 110941 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.5 19.60 26.27 75.00 120.87
276 210808 ด.ช. ณฐพงษ์ จิระเกียรติดีกุล ป.5 22.93 14.53 83.33 120.79
277 210021 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.5 42.53 22.93 55.00 120.46
278 110320 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 34.67 29.07 56.67 120.41
279 210880 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.5 46.40 25.20 48.33 119.93
280 110663 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 32.93 43.60 43.33 119.86
281 110027 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จันทร์เจริญสุข ป.5 28.00 28.53 63.33 119.86
282 210183 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 33.60 22.93 63.33 119.86
283 210412 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.5 29.07 14.00 76.67 119.74
284 210202 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 34.13 43.60 41.67 119.40
285 110090 ด.ญ. ธัญชนก นาน้ำเชี่ยว ป.5 46.40 31.33 41.67 119.40
286 111075 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.5 33.60 30.80 55.00 119.40
287 211076 ด.ช. ปัญญากร วรธนารัตน์ ป.5 43.07 17.87 58.33 119.27
288 110969 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 39.20 28.00 51.67 118.87
289 210262 ด.ช. รเมศ ไชยรัตน์ ป.5 32.40 28.00 58.33 118.73
290 210336 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.5 35.20 25.20 58.33 118.73
291 210052 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.5 19.60 22.40 76.67 118.67
292 110294 ด.ช. ชวิธน์ ธนะศร ป.5 25.20 20.13 73.33 118.66
293 210767 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 43.07 45.33 30.00 118.40
294 210961 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 43.60 31.33 43.33 118.26
295 211064 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 32.40 34.13 51.67 118.20
296 110451 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 37.47 17.33 63.33 118.13
297 211148 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.5 32.40 28.53 56.67 117.60
298 110535 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.5 25.20 25.73 66.67 117.60
299 111020 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.5 28.00 22.40 66.67 117.07
300 110522 ด.ญ. ธัญกร ตรงกิตติคุณ ป.5 31.33 25.73 60.00 117.06
300 210859 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 31.33 25.73 60.00 117.06
302 110075 ด.ญ. อินทีวร พนาภินันท์ ป.5 14.00 28.00 75.00 117.00
303 110001 ด.ช. ชยพล วาณิชธนสาร ป.5 30.80 11.20 75.00 117.00
304 210622 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.5 22.40 14.53 80.00 116.93
305 210967 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.5 34.13 25.73 56.67 116.53
306 111003 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 33.60 22.40 60.00 116.00
307 111021 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.5 37.47 20.13 58.33 115.93
308 210654 ด.ญ. ภคปภา ผลกังวาน ป.5 19.60 19.60 76.67 115.87
309 110673 ด.ช. ชยธร สิริพันธุ์ ป.5 22.40 16.80 76.67 115.87
310 210360 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 43.07 34.13 38.33 115.53
311 110028 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.5 22.40 31.33 61.67 115.40
312 110144 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 28.00 22.40 65.00 115.40
312 110701 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.5 28.00 22.40 65.00 115.40
314 110282 ด.ช. ปภังกร อัครทวิชากร ป.5 34.13 19.60 61.67 115.40
315 210075 ด.ช. เจเด็นหยงเลี่ยง อึง ป.5 26.27 25.73 63.33 115.33
316 110521 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.5 40.27 36.40 38.33 115.00
317 110237 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 36.40 33.60 45.00 115.00
318 110055 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.5 16.80 43.07 55.00 114.87
319 110150 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 30.80 22.40 61.67 114.87
320 210588 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.5 11.20 23.47 80.00 114.67
321 110236 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 25.20 25.73 63.33 114.26
322 210563 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 28.00 50.93 35.00 113.93
323 111136 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 28.00 30.80 55.00 113.80
324 110950 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 36.93 28.53 48.33 113.79
325 210518 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 39.73 25.73 48.33 113.79
326 110944 ด.ญ. ณัฏฐณิชชา จิรโรจน์วงษ์ ป.5 22.40 34.67 56.67 113.74
327 211099 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.5 28.00 25.73 60.00 113.73
328 210343 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.5 25.20 16.80 71.67 113.67
329 210253 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.5 38.00 45.33 30.00 113.33
330 210796 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 33.60 28.00 51.67 113.27
331 110289 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.5 23.47 36.40 53.33 113.20
332 210683 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.5 36.40 20.13 56.67 113.20
333 110166 ด.ช. ธนพัฒน์ ชวณิชย์ ป.5 22.40 14.00 76.67 113.07
334 110422 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.5 20.13 22.93 70.00 113.06
335 110632 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.5 14.53 20.13 78.33 112.99
336 110264 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.5 34.67 28.00 50.00 112.67
337 110905 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.5 28.53 25.73 58.33 112.59
338 210869 ด.ช. สิปปกร จารุทัสนางกูร ป.5 14.00 25.20 73.33 112.53
339 211001 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 42.53 38.00 31.67 112.20
340 210014 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.5 52.53 28.00 31.67 112.20
341 210036 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.5 40.27 28.53 43.33 112.13
342 210728 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 34.67 29.07 48.33 112.07
343 210059 ด.ญ. กรรวี ประสงค์สุข ป.5 31.87 28.53 51.67 112.07
344 110086 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.5 45.33 31.33 35.00 111.66
345 110502 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.5 28.53 31.33 51.67 111.53
346 210184 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 28.00 25.20 58.33 111.53
347 110394 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 36.40 16.80 58.33 111.53
348 110600 ด.ญ. พิชญาภา​ มั่งคั่ง​ ป.5 28.53 11.20 71.67 111.40
349 211156 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 20.13 39.20 51.67 111.00
350 210948 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.5 25.20 34.13 51.67 111.00
351 210438 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 36.93 22.40 51.67 111.00
352 211175 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 30.80 31.33 48.33 110.46
353 110145 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 22.40 28.00 60.00 110.40
354 210340 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.5 30.80 19.60 60.00 110.40
355 210047 ด.ญ. สิรัชญา ล่ำซำ ป.5 25.20 16.80 68.33 110.33
356 110059 ด.ญ. พัชรนันท์ จิระชัยประสิทธิ ป.5 14.00 19.60 76.67 110.27
357 110496 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 37.47 45.87 26.67 110.01
358 210533 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.5 34.13 37.47 38.33 109.93
359 110305 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 33.60 31.33 45.00 109.93
360 210648 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.5 23.47 26.27 60.00 109.74
361 210853 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 42.53 40.27 26.67 109.47
362 110136 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 28.00 39.73 41.67 109.40
363 110682 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 28.00 28.00 53.33 109.33
364 210058 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.5 5.60 16.80 86.67 109.07
365 110353 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.5 33.60 25.20 50.00 108.80
366 210439 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.5 36.40 22.40 50.00 108.80
367 211138 ด.ญ. อชรภา มั่นคงชื่นสกุล ป.5 25.73 31.33 51.67 108.73
368 210699 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.5 22.93 30.80 55.00 108.73
369 110077 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.5 19.60 30.80 58.33 108.73
370 210697 ด.ญ. สุกฤตา สินสาธิตสุกุล ป.5 34.13 22.40 51.67 108.20
371 110081 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.5 25.20 50.93 31.67 107.80
372 210962 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 28.00 31.33 48.33 107.66
373 110703 ด.ญ. ธนัชพร ภู่เนติ ป.5 31.33 19.60 56.67 107.60
374 210925 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.5 25.73 28.53 53.33 107.59
375 110440 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.5 17.87 42.53 46.67 107.07
376 210098 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.5 20.13 28.53 58.33 106.99
377 210266 ด.ญ. พีณัฐชา ราชพิทักษ์ ป.5 37.47 29.07 40.00 106.54
378 210983 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 29.07 34.13 43.33 106.53
379 210321 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 31.87 17.87 56.67 106.41
380 210401 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 14.53 31.87 60.00 106.40
381 110997 ด.ช. วัชนันท์ นันทิพาณิชย์ ป.5 25.20 30.80 50.00 106.00
382 110284 ด.ญ. รวินท์ภัส พัชรเลิศศักดิ์ ป.5 20.13 29.07 56.67 105.87
383 110205 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 29.07 20.13 56.67 105.87
384 211125 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 33.60 28.53 43.33 105.46
385 110680 ด.ช. พชร ชินวลัญช์ ป.5 14.00 19.60 71.67 105.27
386 210778 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.5 16.80 16.80 71.67 105.27
387 110009 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.5 28.53 31.33 45.00 104.86
388 210780 ด.ช. ธีทัต วัชระพงศ์ไพบูลย์ ป.5 23.47 19.60 61.67 104.74
389 210581 ด.ช. นราวิชญ์ เอนกศรีสุดวุฒิ ป.5 16.80 17.87 70.00 104.67
390 210663 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 36.40 46.40 21.67 104.47
391 210714 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 34.13 23.47 46.67 104.27
392 110867 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.5 25.20 22.40 56.67 104.27
393 210934 ด.ญ. ณฐมน มณีเมือง ป.5 25.73 28.53 50.00 104.26
394 210933 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.5 31.33 22.93 50.00 104.26
395 210050 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.5 14.00 28.53 61.67 104.20
396 110764 ด.ช. ปุญญ์ มะระกานนท์ ป.5 25.73 16.80 61.67 104.20
397 110620 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 40.27 25.20 38.33 103.80
398 110754 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 35.20 31.87 36.67 103.74
399 210559 ด.ญ. วิภาวี วัฒนะเมธานนท์ ป.5 28.53 28.53 46.67 103.73
400 110651 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.5 22.40 30.80 50.00 103.20
401 210132 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 30.80 22.40 50.00 103.20
402 110719 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 16.80 19.60 66.67 103.07
403 210801 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.5 28.53 11.20 63.33 103.06
404 110034 ด.ช. สรวิชญ์ ยุวพรพาณิชย์ ป.5 0.00 28.00 75.00 103.00
405 210748 ด.ช. อธิษฐ์ ทัพภะสุต ป.5 17.33 14.00 71.67 103.00
406 110819 ด.ช. ศุภัช มุกดาเรือง ป.5 28.00 51.47 23.33 102.80
407 210575 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 25.73 31.87 45.00 102.60
408 110071 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.5 22.40 16.80 63.33 102.53
409 210785 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.5 25.20 14.00 63.33 102.53
410 210055 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.5 11.20 19.60 71.67 102.47
411 110033 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 28.00 25.73 48.33 102.06
412 210465 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.5 25.73 19.60 56.67 102.00
413 210234 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.5 31.87 31.33 38.33 101.53
414 210752 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.5 28.53 28.00 45.00 101.53
415 210892 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.5 22.40 22.40 56.67 101.47
416 110347 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.5 22.93 16.80 61.67 101.40
417 110049 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.5 33.60 34.13 33.33 101.06
418 210365 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 32.40 28.53 40.00 100.93
419 210409 ด.ช. กฤษพัฒน์ เบ็ญจาศิริโรจน์ ป.5 31.87 25.73 43.33 100.93
420 110895 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 28.00 19.60 53.33 100.93
421 210355 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 26.27 22.93 51.67 100.87
422 110114 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.5 19.60 22.93 58.33 100.86
423 210666 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 39.20 36.40 25.00 100.60
424 110855 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 34.13 39.73 26.67 100.53
425 111142 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 25.73 37.47 36.67 99.87
426 210789 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.5 28.00 25.20 46.67 99.87
427 210012 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.5 30.80 25.73 43.33 99.86
428 111084 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.5 22.40 22.40 55.00 99.80
428 211072 ด.ช. ภูวดล กระแสร์เสียง ป.5 22.40 22.40 55.00 99.80
430 110101 ด.ญ. ธนภร ชื่นสกุล ป.5 20.13 14.00 65.00 99.13
431 110974 ด.ญ. พิมพ์ชณก วัฒนธำรงค์ ป.5 25.20 25.20 48.33 98.73
432 210619 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา หิรัญศักดาโรจน์ ป.5 30.80 22.93 45.00 98.73
433 211149 ด.ญ. กิรณา ชดช้อย ป.5 31.33 22.40 45.00 98.73
434 210721 ด.ญ. ปณิชา จินดาเกียรติ ป.5 19.60 22.40 56.67 98.67
435 210271 ด.ญ. ศรันย์พร อนันตโชค ป.5 20.13 28.53 50.00 98.66
436 210750 ด.ญ. ธนัญชภัสสรช์ พงคพนาไกร ป.5 45.87 25.73 26.67 98.27
437 211111 ด.ช. พสิษฐ์ กุลแพทย์ ป.5 33.60 14.53 50.00 98.13
438 110172 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 36.93 14.00 46.67 97.60
439 210237 ด.ช. ธงทัศน์ สุริยาศศิน ป.5 22.93 22.93 51.67 97.53
440 210002 ด.ช. ตะวัน วุฒิวัฒน์ ป.5 19.60 22.93 55.00 97.53
441 210097 ด.ญ. ศิรภัสสร ปานประภากร ป.5 22.40 20.13 55.00 97.53
442 110578 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.5 23.47 28.00 45.00 96.47
443 210881 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.5 29.07 33.60 33.33 96.00
444 110972 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.5 43.60 22.40 30.00 96.00
445 111032 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.5 8.40 42.53 45.00 95.93
446 110148 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 16.80 22.40 56.67 95.87
447 110507 ด.ญ. ณักษ์ลภัส ถนัดศีลธรรม ป.5 31.33 29.07 35.00 95.40
448 110149 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 30.80 19.60 45.00 95.40
449 110344 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 19.60 22.40 53.33 95.33
450 210494 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน ป.5 42.00 19.60 33.33 94.93
451 211010 ด.ญ. กษิพัทธ์ สิงหบุตร ป.5 29.07 22.40 43.33 94.80
452 210926 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.5 25.20 19.60 50.00 94.80
453 210208 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 22.40 17.33 55.00 94.73
454 110078 ด.ช. ปาฏิหาริย์ ศานติกรถาวร ป.5 30.80 8.93 55.00 94.73
455 211150 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 22.40 25.20 46.67 94.27
456 210837 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ตราวนิสกุล ป.5 39.73 11.20 43.33 94.26
457 210690 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 31.87 17.33 45.00 94.20
458 210099 ด.ญ. ดารารัตน์ คุตตะสิงคี ป.5 25.20 17.33 51.67 94.20
459 110591 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 35.73 20.13 38.33 94.19
460 210264 ด.ช. สิทธินนฏ์ ประสิทธิพงศ์ ป.5 31.33 22.40 40.00 93.73
461 110978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 30.80 19.60 43.33 93.73
462 210135 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 11.20 30.80 51.67 93.67
463 110290 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.5 25.20 16.80 51.67 93.67
464 210939 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.5 17.33 31.33 45.00 93.66
465 210272 ด.ญ. แทนใจ คงศักดิ์สิริกุล ป.5 28.53 16.80 48.33 93.66
466 110288 ด.ญ. พิชญธิดา ประชุมวัด ป.5 29.07 11.20 53.33 93.60
467 110553 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.5 2.80 17.33 73.33 93.46
468 210612 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.5 19.60 40.27 33.33 93.20
469 210091 ด.ญ. ณริสสาข์ หมู่สุวรรณ ป.5 22.93 28.53 41.67 93.13
470 211063 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 25.20 19.60 48.33 93.13
471 210121 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 20.13 22.93 50.00 93.06
472 110588 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 25.73 14.00 53.33 93.06
473 211091 ด.ช. รวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ ป.5 14.00 53.73 25.00 92.73
474 210644 ด.ช. ภูวดล ศฤงคารบริบูรณ์ ป.5 39.20 25.20 28.33 92.73
475 211030 ด.ช. รชต นิลโสภณ ป.5 17.33 40.27 35.00 92.60
476 110670 ด.ช. ปัณณธร แจ่มใส ป.5 16.80 14.00 61.67 92.47
477 110765 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.5 28.00 17.33 46.67 92.00
478 210670 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 40.27 19.60 31.67 91.54
479 210862 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 31.33 23.47 36.67 91.47
480 111117 ด.ช. อธิวัฒน์ อภิรัตนนิธิเลิศ ป.5 28.00 28.00 35.00 91.00
481 210431 ด.ญ. สิริกัลยา ธนทรัพย์สิน ป.5 33.60 22.40 35.00 91.00
482 210585 ด.ช. พงศ์รัตน์ เลี่ยมกองแลง ป.5 14.00 16.80 60.00 90.80
483 210806 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 25.20 28.53 36.67 90.40
484 210681 ด.ช. ภาสกร ทองนุช ป.5 33.60 16.80 40.00 90.40
485 210045 ด.ญ. ณิชชาภัทร เกตุแก้ว ป.5 31.33 17.33 41.67 90.33
486 210413 ด.ญ. พัทธ์ธีรา บูณย์ประเสริฐกูล ป.5 11.20 14.00 65.00 90.20
487 110012 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.5 16.80 39.73 33.33 89.86
488 110019 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.5 16.80 31.33 41.67 89.80
489 110228 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 19.60 28.53 41.67 89.80
490 110871 ด.ช. อภิพงศ์ อ่ำพิจิตร ป.5 31.87 22.93 35.00 89.80
491 110249 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.5 30.80 25.20 33.33 89.33
492 211037 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 39.73 22.93 26.67 89.33
493 211032 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 19.60 28.00 41.67 89.27
494 210148 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 19.60 14.53 55.00 89.13
495 110308 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 14.00 36.40 38.33 88.73
496 211092 ด.ช. รุจิภาส บุรีรักษ์ ป.5 22.40 28.00 38.33 88.73
497 110165 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 33.60 16.80 38.33 88.73
498 110886 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.5 11.20 20.13 56.67 88.00
499 110115 ด.ช. ปัณวิชญ์ ตันติบุตร ป.5 28.00 31.33 28.33 87.66
500 111040 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 16.80 30.80 40.00 87.60
501 110227 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 37.47 16.80 33.33 87.60
502 110869 ด.ญ. อมลวรรณ อ่ำพิจิตร ป.5 34.67 11.20 41.67 87.54
503 111063 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 20.13 22.40 45.00 87.53
504 210875 ด.ช. ธนกร แดงแต้ ป.5 26.27 37.47 23.33 87.07
505 210653 ด.ช. เมธาวิน อ่อนจันทร์ ป.5 24.00 36.40 26.67 87.07
506 110914 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 26.27 30.80 30.00 87.07
507 210640 ด.ช. ธนดล กอวัฒนะ ป.5 22.40 31.33 33.33 87.06
507 210677 ด.ช. วุฒิภัทร ตันติเวสส ป.5 22.40 31.33 33.33 87.06
509 210751 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ศิริรัตน์ ป.5 19.60 25.73 41.67 87.00
510 210348 ด.ญ. วรกันต์ ครุสาตะ ป.5 20.13 25.20 41.67 87.00
511 210427 ด.ญ. ธัญนันท์ ตันตระกูล ป.5 22.93 22.40 41.67 87.00
512 210594 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 25.20 20.13 41.67 87.00
513 210794 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 25.73 22.93 38.33 86.99
514 110534 ด.ญ. กัณฑ์วสันต์ จักร์กร ป.5 36.93 22.93 26.67 86.53
515 210300 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 25.73 25.73 35.00 86.46
516 210894 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.5 29.07 25.20 31.67 85.94
517 210120 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 33.60 28.53 23.33 85.46
518 110338 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 16.80 33.60 35.00 85.40
519 211058 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 31.33 22.40 31.67 85.40
520 110124 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 30.80 19.60 35.00 85.40
521 110660 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 19.60 25.73 40.00 85.33
522 210833 ด.ช. สทานน กฤษณเกษกุล ป.5 25.73 19.60 40.00 85.33
523 111092 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 28.00 14.00 43.33 85.33
524 210025 ด.ช. กฤติพงศ์ พวงมาลัย ป.5 34.13 11.20 40.00 85.33
525 110925 ด.ช. นิชนันท์ คงไทย ป.5 17.87 22.40 45.00 85.27
526 111010 ด.ญ. สรัลชนา สมดุลยกนก ป.5 25.73 16.80 41.67 84.20
527 210781 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.5 28.00 22.40 33.33 83.73
528 210142 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 22.40 19.60 41.67 83.67
529 210885 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.5 28.00 25.20 30.00 83.20
530 211133 ด.ญ. ปุณยนุช ธนโกเศศ ป.5 20.13 28.00 35.00 83.13
531 110201 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 22.40 22.40 38.33 83.13
532 110681 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 20.67 22.40 40.00 83.07
533 210383 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.5 16.80 19.60 46.67 83.07
534 110948 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 19.60 16.80 46.67 83.07
535 210240 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ประสงค์ศิลปกุล ป.5 25.73 17.33 40.00 83.06
536 110316 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 19.60 22.40 40.00 82.00
537 110171 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 19.60 14.00 48.33 81.93
538 211082 ด.ญ. นญาน์ ธนันท์ไพบูล ป.5 14.00 33.60 33.33 80.93
539 110058 ด.ช. ปัณวัชร์ ตันติบุตร ป.5 28.00 19.60 33.33 80.93
540 110155 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.5 14.00 25.20 41.67 80.87
541 110269 ด.ญ. สุธีรา ลาวัณยภิรักข์ ป.5 22.40 20.13 38.33 80.86
541 210464 ด.ช. กรณัฐ ชัยจิระรัตนกุล ป.5 22.40 20.13 38.33 80.86
543 110653 ด.ช. ณัฐภัท สุดปาน ป.5 3.33 33.60 43.33 80.26
544 110520 ด.ช. ศิรพงศ์ อนันต์ชลินทร ป.5 14.00 14.00 51.67 79.67
545 211162 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 26.27 22.93 30.00 79.20
546 111064 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 19.60 22.93 36.67 79.20
547 110007 ด.ช. ตรัณณ์ เมฆอรุณกมล ป.5 11.20 22.93 45.00 79.13
548 110712 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.5 34.13 19.60 25.00 78.73
549 111133 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 30.80 19.60 28.33 78.73
550 110491 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 31.33 16.80 30.00 78.13
551 110976 ด.ญ. พิมพ์มาดา บุณยะประสิทธิ์ ป.5 36.93 14.53 26.67 78.13
552 210803 ด.ญ. ชาครียา ทับสูงเนิน ป.5 19.60 20.13 38.33 78.06
553 110637 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.5 16.80 39.20 21.67 77.67
554 110746 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 28.00 19.60 30.00 77.60
555 211171 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 21.20 11.20 45.00 77.40
556 110326 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 14.00 31.33 31.67 77.00
557 210912 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 20.13 25.20 31.67 77.00
558 210675 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.5 19.60 33.60 23.33 76.53
559 210549 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.5 11.20 28.53 36.67 76.40
560 210282 ด.ช. กวิน อิศรพนธ์ ป.5 8.40 28.00 40.00 76.40
561 210211 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 28.53 11.20 36.67 76.40
562 210824 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 25.20 22.40 28.33 75.93
563 210290 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 19.60 19.60 36.67 75.87
564 111074 ด.ช. ปริญ เจริญวงศา ป.5 16.80 14.00 45.00 75.80
565 210130 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 16.80 28.53 30.00 75.33
566 110097 ด.ช. ปุญญวัชร์ ศิริสัจจวัฒน์ ป.5 28.00 14.00 33.33 75.33
567 111041 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 19.60 25.20 30.00 74.80
568 110576 ด.ญ. อมลรดา อารักษ์วาณิช ป.5 25.20 19.60 30.00 74.80
569 110260 ด.ญ. ณิชาภัทร พันธ์ต่าย ป.5 22.93 19.60 31.67 74.20
570 210743 ด.ญ. ขวัญปวีณ์ ภูรีธนประเสริฐ ป.5 11.20 19.60 43.33 74.13
571 110002 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.5 22.93 22.40 28.33 73.66
572 110605 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.5 8.40 23.47 41.67 73.54
573 210560 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 19.60 5.60 48.33 73.53
574 111016 ด.ญ. โชติกา อุดมศรีธนกร ป.5 19.60 16.80 36.67 73.07
575 210843 ด.ช. สรวิชญ์ ดีวิมล ป.5 25.20 30.80 16.67 72.67
576 210255 ด.ช. พีรวิชญ์ นาคปัญญา ป.5 20.13 14.00 38.33 72.46
577 110318 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 11.20 30.80 30.00 72.00
578 111078 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.5 22.40 19.60 30.00 72.00
579 110590 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 28.00 14.00 30.00 72.00
580 211098 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.5 19.60 14.00 38.33 71.93
581 111031 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 22.40 29.07 20.00 71.47
582 110345 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.5 26.27 16.80 28.33 71.40
583 110383 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 19.60 16.80 35.00 71.40
584 210870 ด.ช. อภิศักดิ์ พระสงฆ์ ป.5 19.60 36.40 15.00 71.00
585 110713 ด.ช. กิตติธัช จุลคีรี ป.5 14.00 16.80 40.00 70.80
586 210362 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 25.20 25.20 20.00 70.40
587 111068 ด.ญ. ณฐพร ธันญบูรณ์ ป.5 16.80 25.20 28.33 70.33
588 210171 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 25.20 16.80 28.33 70.33
589 110050 ด.ช. ธนกฤต สุริยะมงคล ป.5 30.80 22.40 16.67 69.87
590 110757 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 22.40 14.00 33.33 69.73
591 110954 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 11.73 19.60 38.33 69.66
592 110955 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 25.20 14.00 30.00 69.20
593 210729 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 28.53 17.33 23.33 69.19
594 210834 ด.ญ. พนัชกร ช้างแก้วมณี ป.5 16.80 17.33 35.00 69.13
595 210243 ด.ช. อินทัช ฉั่วสกุล ป.5 19.60 22.40 26.67 68.67
596 110054 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.5 22.40 11.20 35.00 68.60
597 110333 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 14.00 11.20 43.33 68.53
598 210500 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 16.80 19.60 31.67 68.07
599 210453 ด.ญ. จิตต์ณิศา เกียรติเถลิงฤทธิ์ ป.5 19.60 16.80 31.67 68.07
600 210979 ด.ญ. ศุภดา วีรกุลสุนทร ป.5 22.40 14.00 31.67 68.07
601 210755 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ทิมกลางดอน ป.5 26.27 34.13 6.67 67.07
602 210570 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 22.93 16.80 26.67 66.40
603 210516 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 2.80 11.73 51.67 66.20
604 110160 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 28.00 11.20 26.67 65.87
605 111106 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 20.13 22.40 23.33 65.86
606 110488 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 25.73 16.80 23.33 65.86
607 210125 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 22.40 22.40 20.00 64.80
608 110100 ด.ช. พลณัฎฐ์ ทรัพย์มี ป.5 20.13 19.60 25.00 64.73
609 211026 ด.ญ. วชิรญาณ์ เมืองโคตร ป.5 16.80 14.53 33.33 64.66
610 210123 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 22.40 25.20 16.67 64.27
611 210660 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.5 16.80 14.00 33.33 64.13
612 210657 ด.ช. ธฤต ชูเชียร ป.5 14.00 19.60 30.00 63.60
613 110875 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 19.60 17.33 26.67 63.60
614 210069 ด.ญ. ปทิตตา กันธะมูล ป.5 16.80 22.93 21.67 61.40
615 110240 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 25.20 14.53 21.67 61.40
616 111120 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.5 25.20 11.20 25.00 61.40
617 110715 ด.ช. ศิริวัฒน์ สูนย์สาทร ป.5 11.73 22.93 26.67 61.33
618 110159 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 14.00 14.00 33.33 61.33
619 110361 ด.ช. ปองคุณ ศิริวัฒนกุล ป.5 16.80 8.40 35.00 60.20
620 210662 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 14.00 22.40 23.33 59.73
621 110053 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.5 14.00 16.80 28.33 59.13
622 210241 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.5 22.40 8.40 28.33 59.13
623 110884 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 11.20 22.40 25.00 58.60
624 210143 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 14.00 19.60 25.00 58.60
625 210215 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 22.40 11.20 25.00 58.60
626 110870 ด.ช. อนรรฆวี อ่ำพิจิตร ป.5 8.93 19.60 30.00 58.53
627 210969 ด.ญ. พรชรินทร์ อุ่นสุข ป.5 22.40 14.00 21.67 58.07
628 211071 ด.ญ. ณัฏฐิกา ประพัทธาคิณี ป.5 16.80 11.20 30.00 58.00
629 110455 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 14.00 19.60 23.33 56.93
630 210646 ด.ช. อิทธิพล ราษฎร์เริงฤทธิ์ ป.5 30.80 17.33 8.33 56.46
631 210742 ด.ญ. กมลลักษณ์ นารีรัตนสุนทร ป.5 0.00 11.20 45.00 56.20
632 110293 ด.ญ. กรรณิการ์ กลัดนาค ป.5 14.00 16.80 25.00 55.80
633 111070 ด.ช. ณัฐพัชร์ จิรอภิชัยวงศ์ ป.5 22.40 14.00 18.33 54.73
634 110758 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 14.00 11.20 28.33 53.53
635 110245 ด.ญ. ฐิดาธาร จรูญรัตนพักตร์ ป.5 8.40 14.00 30.00 52.40
636 210231 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.5 8.40 16.80 26.67 51.87
637 210735 ด.ช. เดชาธร งั่นบุญศรี ป.5 14.00 22.40 15.00 51.40
638 111121 ด.ช. ปัณณธร เอี่ยมศริยารักษ์ ป.5 2.80 16.80 26.67 46.27