เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.5

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
คะแนนรวม
(300 คะแนน)
1 650136 ด.ช. มนพล ตั้งทางธรรม ป.5 72.50 92.00 74.00 238.50
2 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 83.50 76.00 76.00 235.50
3 651488 ด.ช. ณกฤช ฤกษ์รัตนวราพร ป.5 71.00 72.00 82.00 225.00
4 650678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.5 80.00 56.00 84.00 220.00
5 650307 ด.ช. เชษฐ์มนุษา ไนดู ป.5 80.50 60.00 78.00 218.50
6 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 90.00 60.00 68.00 218.00
7 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 63.00 72.00 74.00 209.00
8 652308 ด.ช. นฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน ป.5 67.00 76.00 64.00 207.00
9 652349 ด.ช. ฐกรณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 90.00 88.00 28.00 206.00
10 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 73.00 52.00 78.00 203.00
11 652385 ด.ช. ธนภัทร ขุนหอม ป.5 90.50 68.00 42.00 200.50
12 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 81.50 44.00 68.00 193.50
13 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 80.50 44.00 68.00 192.50
14 653026 ด.ช. พฤทธิพร เธียระวิบูลย์ ป.5 70.00 72.00 46.00 188.00
15 652525 ด.ช. สิรภพ นิลเพชร์พลอย ป.5 74.00 40.00 74.00 188.00
16 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 81.00 32.00 74.00 187.00
17 653024 ด.ญ. ภัทรพร เธียระวิบูลย์ ป.5 66.00 76.00 42.00 184.00
18 651502 ด.ช. กานต์นภ พิพัฒน์ทนาการ ป.5 74.00 68.00 42.00 184.00
19 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 71.00 64.00 48.00 183.00
20 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 64.50 76.00 40.00 180.50
21 652572 ด.ช. เย็นศิระ พยอมพันธ์ ป.5 67.50 44.00 68.00 179.50
22 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 71.00 24.00 84.00 179.00
23 650792 ด.ช. กิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา ป.5 74.50 52.00 52.00 178.50
24 650961 ด.ช. ณัฐนันท์ ผดุงเกียรติวงษ์ ป.5 63.50 60.00 54.00 177.50
25 652175 ด.ช. ชิต วงศ์พรัด ป.5 77.50 52.00 48.00 177.50
26 652382 ด.ญ. เนติพร น้อยนา ป.5 73.50 40.00 64.00 177.50
27 653034 ด.ญ. กิรณา โพธิพันธ์ ป.5 57.00 76.00 44.00 177.00
28 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 57.00 60.00 60.00 177.00
29 652615 ด.ญ. นัฐนันท์ สุพนิชยโภคิน ป.5 63.50 48.00 64.00 175.50
30 652249 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.5 67.50 32.00 76.00 175.50
31 650950 ด.ช. อภิวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 73.00 60.00 42.00 175.00
32 652743 ด.ช. ปัญญากร ไชยพัฒน์ ป.5 68.00 40.00 66.00 174.00
33 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 70.00 52.00 50.00 172.00
34 651262 ด.ช. ปรินทร์ สุวรรณ ป.5 76.50 40.00 54.00 170.50
35 651901 ด.ช. ณัชคนันส์ กองสมบัติ ป.5 60.00 64.00 46.00 170.00
36 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 57.00 52.00 60.00 169.00
37 651401 ด.ช. สิริชัย จึงสถาปัตย์ชัย ป.5 64.50 44.00 60.00 168.50
38 651948 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.5 77.50 52.00 38.00 167.50
39 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 73.50 40.00 52.00 165.50
40 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 60.50 48.00 54.00 162.50
41 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 47.50 52.00 62.00 161.50
42 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 67.00 44.00 50.00 161.00
43 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 80.50 48.00 32.00 160.50
44 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 70.50 40.00 48.00 158.50
45 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 74.00 44.00 40.00 158.00
46 652333 ด.ช. สิปปภาส ไกรสิทธิธาดา ป.5 55.50 32.00 70.00 157.50
47 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 67.50 28.00 62.00 157.50
48 651687 ด.ญ. พิชา รู้ยิ่ง ป.5 61.00 16.00 80.00 157.00
49 650384 ด.ช. ภูดิศ สันทนาคณิต ป.5 52.00 28.00 76.00 156.00
50 650325 ด.ช. สุวิจักขณ์ ปานกรด ป.5 57.50 40.00 58.00 155.50
51 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 60.50 52.00 42.00 154.50
52 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 56.50 48.00 50.00 154.50
53 651321 ด.ช. กวินภพ พักเรือนดี ป.5 44.50 32.00 78.00 154.50
54 650312 ด.ช. สุรภูมิ พุทธานุกูลกิจ ป.5 52.00 36.00 66.00 154.00
55 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 74.00 28.00 52.00 154.00
56 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 45.00 40.00 68.00 153.00
57 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 64.00 52.00 36.00 152.00
58 650948 ด.ช. สรวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 66.00 40.00 46.00 152.00
59 652613 ด.ญ. เปี่ยมขวัญ องค์วรรณดี ป.5 49.50 40.00 62.00 151.50
60 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 64.50 44.00 42.00 150.50
61 651014 ด.ช. ปุณณภัทร ทวีศรี ป.5 60.50 36.00 54.00 150.50
62 652943 ด.ช. จิร ไชยนุวัติ ป.5 44.00 28.00 78.00 150.00
63 652532 ด.ช. กาญจนพิพรรธน์ จันทะวงษ์ ป.5 63.50 52.00 34.00 149.50
64 652831 ด.ช. ภฑิล ปริปุญโนชัย ป.5 59.50 40.00 50.00 149.50
65 652433 ด.ญ. ณัฐกมล ถวิลหวัง ป.5 55.00 32.00 62.00 149.00
66 651322 ด.ช. ธนปพน เลิศกีรติวาณิชย์ ป.5 44.00 28.00 76.00 148.00
67 652792 ด.ช. พิภู กุลตัณฑ์ ป.5 74.00 24.00 50.00 148.00
68 650143 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.5 55.00 24.00 68.00 147.00
69 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 64.00 36.00 46.00 146.00
70 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 31.00 32.00 82.00 145.00
71 652628 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วนดิลก ป.5 40.50 36.00 68.00 144.50
72 652297 ด.ญ. เมธารดา ดำรงกิตติกุล ป.5 60.50 32.00 52.00 144.50
73 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 48.50 32.00 64.00 144.50
74 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 47.50 40.00 56.00 143.50
75 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 46.50 24.00 72.00 142.50
76 652017 ด.ช. พีชญพัฒน์ สถิรกุล ป.5 60.50 20.00 62.00 142.50
77 652741 ด.ช. ธรณ์ เล็กสุขุม ป.5 58.00 40.00 44.00 142.00
78 650806 ด.ช. กฤษฎาง บุญตรีคุณ ป.5 52.00 40.00 50.00 142.00
79 650291 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.5 44.00 20.00 78.00 142.00
80 650071 ด.ช. ปรรปณต ยรรยง ป.5 31.00 40.00 70.00 141.00
81 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 67.00 32.00 42.00 141.00
82 652336 ด.ญ. ศุภรดา จำปานิล ป.5 51.00 24.00 66.00 141.00
83 652789 ด.ช. ธนกฤต สุทธิทศธรรม ป.5 64.50 32.00 44.00 140.50
84 651276 ด.ญ. ภณิชชา หิรัญพฤกษ์ ป.5 54.50 16.00 70.00 140.50
85 651751 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ นิลกานุวงศ์ ป.5 50.00 32.00 58.00 140.00
86 652495 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พณิชย์พิบูลย์ ป.5 47.50 36.00 56.00 139.50
87 652350 ด.ช. ฐกฤตณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 77.00 40.00 22.00 139.00
88 651310 ด.ช. พีรบูรณ์ แสงสว่าง ป.5 60.00 40.00 38.00 138.00
89 652606 ด.ญ. ชัญญาณัฏฐ์ ลวนานนท์ ป.5 52.00 16.00 70.00 138.00
90 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 63.50 20.00 54.00 137.50
91 650296 ด.ญ. นิษฐกานต์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 61.00 32.00 44.00 137.00
92 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 43.00 32.00 62.00 137.00
93 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 50.50 36.00 50.00 136.50
94 650633 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.5 46.50 32.00 58.00 136.50
95 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 70.00 24.00 42.00 136.00
96 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 53.50 40.00 42.00 135.50
97 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 61.00 44.00 30.00 135.00
98 650388 ด.ช. ธนวินท์ อินทรสังขนาวิน ป.5 51.00 32.00 52.00 135.00
99 650682 ด.ช. อธิษฐ์ อาบวารี ป.5 64.50 40.00 30.00 134.50
100 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 47.50 44.00 42.00 133.50
101 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 49.50 40.00 44.00 133.50
102 651773 ด.ญ. พิมพ์ลภัส บัวแก้ว ป.5 47.50 20.00 66.00 133.50
103 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 61.00 32.00 40.00 133.00
104 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 48.50 44.00 40.00 132.50
105 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 56.50 24.00 52.00 132.50
106 650100 ด.ญ. ลานินญา พจน์ด้วง ป.5 37.50 24.00 70.00 131.50
107 650755 ด.ช. กันตพิชญ์ สินธพรัตนะ ป.5 45.00 24.00 62.00 131.00
108 651034 ด.ช. ชยุต สิทธิกรวณิช ป.5 35.00 16.00 80.00 131.00
109 650373 ด.ช. มหัศพัฒ สุขการค้า ป.5 54.50 24.00 52.00 130.50
110 650034 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.5 44.50 20.00 66.00 130.50
111 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 50.50 16.00 64.00 130.50
112 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 61.50 20.00 48.00 129.50
113 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 71.00 24.00 34.00 129.00
114 650205 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.5 31.00 16.00 82.00 129.00
115 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 54.50 32.00 42.00 128.50
116 650527 ด.ช. ธนันท์รัฐ นริชภวรัญชน์ ป.5 26.50 32.00 70.00 128.50
117 651770 ด.ญ. ภัทรภูรี อัศวนฤดล ป.5 26.50 24.00 78.00 128.50
118 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 60.00 32.00 36.00 128.00
119 652527 ด.ญ. ปาระพี บัวเงิน ป.5 53.50 20.00 54.00 127.50
120 652455 ด.ญ. นนณรา พงศ์วรินทร์ ป.5 51.00 12.00 64.00 127.00
121 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 48.00 40.00 38.00 126.00
122 652596 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อังศุวัฒน์ ป.5 47.50 32.00 46.00 125.50
123 652270 ด.ช. นวพล พันธุ์กำแหง ป.5 31.50 24.00 70.00 125.50
124 651824 ด.ญ. อมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ป.5 41.00 52.00 32.00 125.00
125 652676 ด.ญ. จารุพิชญา สุพรหมมา ป.5 60.50 20.00 44.00 124.50
126 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 48.50 16.00 60.00 124.50
127 650744 ด.ญ. พิมพ์อารีย์ โสตถิโยธิน ป.5 48.00 28.00 48.00 124.00
128 652753 ด.ช. การรเณศ โรจน์นฤทุม ป.5 31.50 32.00 60.00 123.50
129 650566 ด.ช. จิระวัฒน์ ณรงค์พันธุ์ ป.5 47.50 28.00 48.00 123.50
130 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 43.50 24.00 56.00 123.50
131 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 47.50 12.00 64.00 123.50
132 650552 ด.ญ. ชญาพัฒน์ สุวินัยชูกิจ ป.5 48.50 24.00 50.00 122.50
133 650168 ด.ญ. พิชญา ขจรจิตนนท์ ป.5 24.50 12.00 86.00 122.50
134 651558 ด.ช. ฐานัตถ์ ชาครัตพงศ์ ป.5 68.00 24.00 30.00 122.00
135 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 48.00 24.00 50.00 122.00
136 652247 ด.ญ. ณภัทร คงชยะนันท์ ป.5 31.50 40.00 50.00 121.50
137 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 27.50 40.00 54.00 121.50
138 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 53.50 32.00 36.00 121.50
139 652077 ด.ช. ตะวัน จั่นเพ็ชร ป.5 47.50 28.00 46.00 121.50
140 652033 ด.ญ. พรณภัสส์ สมรไกรสรกิจ ป.5 47.00 20.00 54.00 121.00
141 652168 ด.ญ. มุ่งขวัญ นิ่มนวลดี ป.5 35.00 20.00 66.00 121.00
142 651033 ด.ช. ถิรเดช รงค์ทอง ป.5 40.50 32.00 48.00 120.50
143 650046 ด.ญ. ศนิตา จิรสิทธิ์ ป.5 50.50 16.00 54.00 120.50
144 651764 ด.ญ. ณัฐินี พงศ์บุญชู ป.5 28.00 24.00 68.00 120.00
145 651356 ด.ช. ดาวเหนือ ขำละมัย ป.5 52.00 12.00 56.00 120.00
146 651486 ด.ญ. สิรภัทร สิงห์สี ป.5 71.50 32.00 16.00 119.50
147 650551 ด.ช. กษิดิ์คณิน คมสัน ป.5 17.50 24.00 78.00 119.50
148 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 43.50 20.00 56.00 119.50
149 653012 ด.ช. ปุณณวิช ว่องไวพนานิจ ป.5 37.00 24.00 58.00 119.00
150 652361 ด.ช. คมปภาณ จันโจมศึก ป.5 43.00 8.00 68.00 119.00
151 652757 ด.ญ. ภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ ป.5 81.00 0.00 38.00 119.00
152 651893 ด.ช. ณฐวัฒน์ มณีวัฒนชัย ป.5 60.50 16.00 42.00 118.50
153 651343 ด.ช. กรพล กังพิศดาร ป.5 44.00 24.00 50.00 118.00
154 650154 ด.ญ. ธัญจิรา กิตติจตุรงค์ ป.5 59.50 32.00 26.00 117.50
155 651899 ด.ญ. ศิศิรา โมระเสริฐ ป.5 31.50 32.00 54.00 117.50
156 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 51.50 12.00 54.00 117.50
157 650344 ด.ญ. ปุญญารัศมิ์ วรัญญูรัตนะ ป.5 35.00 16.00 66.00 117.00
158 650933 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.5 34.50 28.00 54.00 116.50
159 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 34.50 12.00 70.00 116.50
160 650253 ด.ช. วิชชวุฒฬ์ นาควัชระชัยท์ ป.5 40.00 40.00 36.00 116.00
161 651454 ด.ญ. ศรุตยา อุดมเดช ป.5 44.00 16.00 56.00 116.00
162 650303 ด.ช. กันต์พล พฤกษากร ป.5 49.50 52.00 14.00 115.50
163 652788 ด.ญ. ศวรรดา ด่านตระกูล ป.5 41.50 12.00 62.00 115.50
164 652783 ด.ช. อริย์ธัช อัศวชาติชาญชัย ป.5 44.00 20.00 50.00 114.00
165 650285 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.5 31.50 20.00 62.00 113.50
166 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 55.50 16.00 42.00 113.50
167 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 47.00 24.00 42.00 113.00
168 650035 ด.ช. ศุภธัช เติมวุฒิปรีชา ป.5 34.50 16.00 62.00 112.50
169 652123 ด.ญ. อนัญตปัญญ์ อริยวงศ์ ป.5 52.00 32.00 28.00 112.00
170 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 44.00 32.00 36.00 112.00
171 652622 ด.ญ. ชนัญชิดา สมจิตร ป.5 58.00 28.00 26.00 112.00
172 652803 ด.ญ. ณภัทร ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.5 31.50 16.00 64.00 111.50
173 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 53.50 8.00 50.00 111.50
174 651302 ด.ญ. ภาพิมพ์ ตันสุทธิภานนท์ ป.5 35.00 32.00 44.00 111.00
175 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 20.50 28.00 62.00 110.50
176 651721 ด.ญ. อภิภา แนวพันธ์อัศว ป.5 44.50 24.00 42.00 110.50
177 652364 ด.ช. ชรัญพัทธ์ แสงวราชัยลักษณ์ ป.5 50.50 20.00 40.00 110.50
178 652617 ด.ญ. นันทนิษฎ์ สุพนิชยโภคิน ป.5 34.00 32.00 44.00 110.00
179 650108 ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ พัฒนพงศ์วัฒน์ ป.5 28.00 16.00 66.00 110.00
180 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 44.00 4.00 62.00 110.00
181 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 37.50 32.00 40.00 109.50
182 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 33.50 28.00 48.00 109.50
183 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 39.50 16.00 54.00 109.50
184 650586 ด.ช. พร้อมสิน ตรีทรัพย์ทวี ป.5 47.00 28.00 34.00 109.00
185 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 43.00 24.00 42.00 109.00
186 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 31.00 20.00 58.00 109.00
187 651496 ด.ช. กลย์ธัช สุปัณณานนท์ ป.5 41.00 16.00 52.00 109.00
188 650825 ด.ญ. สลิล สกุลเกียรติ ป.5 44.50 20.00 44.00 108.50
189 651987 ด.ช. โสภณวิชญ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ป.5 44.50 20.00 44.00 108.50
190 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 58.50 16.00 34.00 108.50
191 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 46.50 16.00 46.00 108.50
192 651669 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.5 24.50 8.00 76.00 108.50
193 651318 ด.ช. ธีร์ดนัย ศรีลาวัณย์ ป.5 28.00 20.00 60.00 108.00
194 650028 ด.ช. พิชญุตม์ จินตภานุ ป.5 47.50 24.00 36.00 107.50
195 652435 ด.ญ. สริดา มลิวัลย์ ป.5 37.50 24.00 46.00 107.50
196 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 43.50 16.00 48.00 107.50
197 652478 ด.ช. ภัทรพล พุ่มเจริญ ป.5 55.50 12.00 40.00 107.50
198 652948 ด.ช. สกลภัทร เดชมณี ป.5 45.00 28.00 34.00 107.00
199 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 45.00 16.00 46.00 107.00
200 651959 ด.ญ. วรวลัญช์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 34.50 28.00 44.00 106.50
201 651603 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.5 30.50 16.00 60.00 106.50
202 651165 ด.ช. กัณธณณ กาญจนเพ็ญ ป.5 14.00 28.00 64.00 106.00
203 650077 ด.ญ. ณัชชา คูสกุล ป.5 42.00 24.00 40.00 106.00
204 652110 ด.ญ. วิรัลพัชร งามมิตรสมบูรณ์ ป.5 38.00 20.00 48.00 106.00
205 650999 ด.ญ. ภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา ป.5 30.00 20.00 56.00 106.00
206 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 45.50 24.00 36.00 105.50
207 652171 ด.ญ. ฌริตา จึงเจริญนรสุข ป.5 49.50 20.00 36.00 105.50
208 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 37.50 16.00 52.00 105.50
209 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 21.00 24.00 60.00 105.00
210 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 35.00 20.00 50.00 105.00
211 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 45.00 16.00 44.00 105.00
212 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 47.00 12.00 46.00 105.00
213 652671 ด.ช. พงศ์ปณต โพธิ์สร้อย ป.5 34.50 20.00 50.00 104.50
214 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 30.50 20.00 54.00 104.50
215 650202 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.5 34.00 16.00 54.00 104.00
216 650276 ด.ญ. มาวันทา โตเพ็ง ป.5 28.00 16.00 60.00 104.00
217 651308 ด.ช. พงศกร ปริยพาณิช ป.5 41.50 16.00 46.00 103.50
218 650043 ด.ญ. กัญญาภัค วิลังคะ ป.5 37.50 16.00 50.00 103.50
219 651051 ด.ช. อัครวินท์ ทาต่อมวงศ์ ป.5 17.50 8.00 78.00 103.50
220 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 47.00 24.00 32.00 103.00
221 652436 ด.ช. สรวิชญ์ จิตต์ธรรมเลิศ ป.5 47.00 20.00 36.00 103.00
222 652745 ด.ช. ปราชญ์ เด่นแก้ว ป.5 47.00 12.00 44.00 103.00
223 650428 ด.ช. จิรัฏฐชัย ซามูเอล สิริสัมพันธ์ ลี ป.5 31.00 12.00 60.00 103.00
224 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 7.00 12.00 84.00 103.00
225 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 24.50 32.00 46.00 102.50
226 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 38.50 28.00 36.00 102.50
227 652472 ด.ช. ณธัช เมธารักษ์ ป.5 40.50 20.00 42.00 102.50
228 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 34.50 16.00 52.00 102.50
229 652518 ด.ญ. นิชา ศิลป์วิไลรัตน์ ป.5 28.00 24.00 50.00 102.00
230 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 48.00 16.00 38.00 102.00
231 652340 ด.ญ. ภัทรมล นาคดี ป.5 34.00 12.00 56.00 102.00
232 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 46.00 8.00 48.00 102.00
233 651685 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.5 27.50 36.00 38.00 101.50
234 651918 ด.ญ. ชนัญชิดา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ป.5 41.50 24.00 36.00 101.50
235 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 53.50 16.00 32.00 101.50
236 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 45.50 4.00 52.00 101.50
237 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 47.00 24.00 30.00 101.00
238 650281 ด.ญ. เบญญาภา ฟังเย็น ป.5 41.00 16.00 44.00 101.00
239 650142 ด.ช. พุทธคุณ โจระเจน ป.5 21.00 16.00 64.00 101.00
240 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 24.50 28.00 48.00 100.50
241 652916 ด.ญ. อมรรัก เปลี่ยนแพ ป.5 64.50 8.00 28.00 100.50
242 651748 ด.ญ. ธัญพร สุคนธเวศ ป.5 34.00 28.00 38.00 100.00
243 651746 ด.ช. เตชินท์ ไวรางกูร ป.5 28.00 24.00 48.00 100.00
244 650996 ด.ญ. ภคมน ไหว้พรหม ป.5 31.50 36.00 32.00 99.50
245 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 31.50 28.00 40.00 99.50
246 651404 ด.ช. เอกพัชร์ อรุณแสง ป.5 31.50 20.00 48.00 99.50
247 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 31.00 24.00 44.00 99.00
248 651319 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.5 35.00 20.00 44.00 99.00
249 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 43.00 16.00 40.00 99.00
250 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 64.00 8.00 26.00 98.00
251 652502 ด.ช. อัครพงษ์ บุญสูง ป.5 31.00 36.00 30.00 97.00
252 652798 ด.ช. พลเสฏฐ์ ธนันท์เดชากิจ ป.5 35.00 20.00 42.00 97.00
253 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 40.50 28.00 28.00 96.50
254 651117 ด.ช. สิรวิชญ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ ป.5 24.50 28.00 44.00 96.50
255 652389 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.5 34.50 24.00 38.00 96.50
256 652341 ด.ญ. กัลยกร ปาลีนิเวศ ป.5 20.50 24.00 52.00 96.50
257 652924 ด.ช. จอมยุทธ วันหมัด ป.5 26.50 8.00 62.00 96.50
258 650801 ด.ช. พลาธิป น้อยนพเก้า ป.5 46.00 24.00 26.00 96.00
259 651934 ด.ช. ณัฐกร นามะสนธิ ป.5 28.00 20.00 48.00 96.00
260 652851 ด.ญ. บุญนิศา สุวรรณโสฬส ป.5 28.00 20.00 48.00 96.00
261 652338 ด.ญ. พิง โอฬารวณิช ป.5 30.00 12.00 54.00 96.00
262 652419 ด.ญ. ณัฐนรี ซ้ายเกลี้ยง ป.5 14.00 12.00 70.00 96.00
263 650218 ด.ญ. ณัฐนรี เวียงศิริ ป.5 31.50 24.00 40.00 95.50
264 650011 ด.ญ. กุลญาดา แถวโสภา ยั่งยืน ป.5 17.50 20.00 58.00 95.50
265 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 17.50 20.00 58.00 95.50
266 652329 ด.ช. สิงหา หอวัง ป.5 21.00 12.00 62.00 95.00
267 650181 ด.ช. กันต์ กัมปนาทแสนยากร ป.5 21.00 8.00 66.00 95.00
268 652659 ด.ญ. ปวีณรัตน์ ศรีกิติกุลชัย ป.5 44.50 16.00 34.00 94.50
269 652714 ด.ญ. แพรวา นิมบุญจาช ป.5 42.00 16.00 36.00 94.00
270 652862 ด.ญ. วศินี จิตร์ถาวรมณ๊ ป.5 47.50 24.00 22.00 93.50
271 652759 ด.ช. ณัฐพัชร์ ซำเซ็น ป.5 31.50 16.00 46.00 93.50
272 651285 ด.ช. พุทธภูมิ พร้อมภูวดล ป.5 43.00 16.00 34.00 93.00
273 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 24.50 28.00 40.00 92.50
274 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 24.50 20.00 48.00 92.50
275 650731 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ป.5 10.50 20.00 62.00 92.50
276 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 30.50 16.00 46.00 92.50
277 652711 ด.ญ. นันท์นภัส ตันติอภิกุล ป.5 24.00 24.00 44.00 92.00
278 650575 ด.ญ. ปรรณ ลีละวัฒน์ ป.5 31.50 16.00 44.00 91.50
279 652095 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุณหชา ป.5 17.50 4.00 70.00 91.50
280 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 31.00 32.00 28.00 91.00
281 650526 ด.ญ. นลินญา ฤทธิ์สมจิต ป.5 21.00 28.00 42.00 91.00
282 652065 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เหล่าชวลิตกุล ป.5 47.00 16.00 28.00 91.00
283 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 41.00 12.00 38.00 91.00
284 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 35.00 12.00 44.00 91.00
285 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 27.00 12.00 52.00 91.00
286 651962 ด.ช. ณัฐพัชร์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 35.00 8.00 48.00 91.00
287 652865 ด.ช. ณัฏฐ์วัฒน์ คล้ายนักขรัน ป.5 47.00 0.00 44.00 91.00
288 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 44.50 20.00 26.00 90.50
289 651881 ด.ญ. ธัญณิชา เจือจันทึก ป.5 20.50 12.00 58.00 90.50
290 651630 ด.ช. อคิน ฉัตรชวลิต ป.5 30.50 8.00 52.00 90.50
291 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 24.00 20.00 46.00 90.00
292 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 54.00 12.00 24.00 90.00
293 650134 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.5 17.50 24.00 48.00 89.50
294 652199 ด.ช. นวินชญาร์ ล้อพงค์พานิชย์ ป.5 17.50 16.00 56.00 89.50
295 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 45.00 16.00 28.00 89.00
296 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 47.00 12.00 30.00 89.00
297 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 37.00 12.00 40.00 89.00
298 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 44.50 20.00 24.00 88.50
299 650129 ด.ญ. อภิชชะญา เปล่งสะอาด ป.5 34.50 20.00 34.00 88.50
300 650889 ด.ช. สุษิระ จิตมหาวงศ์ ป.5 26.50 20.00 42.00 88.50
301 651750 ด.ญ. วรมล เจริญสุข ป.5 24.50 8.00 56.00 88.50
302 651185 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.5 34.00 28.00 26.00 88.00
303 651270 ด.ญ. นารา บุศยพลากร ป.5 14.00 24.00 50.00 88.00
304 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 14.00 20.00 54.00 88.00
305 652178 ด.ช. พชรกิตติ์ มั่นคง ป.5 28.00 16.00 44.00 88.00
306 651172 ด.ช. อริยทานต์ หงส์ธนนันท์ ป.5 28.00 12.00 48.00 88.00
307 652683 ด.ญ. พราวตะวัน สุรกิจบวร ป.5 17.50 24.00 46.00 87.50
308 651515 ด.ญ. นันท์นารี ศรีบัวเอี่ยม ป.5 23.50 20.00 44.00 87.50
309 651110 ด.ช. ปภังกร เล็กสกุล ป.5 17.50 16.00 54.00 87.50
310 650819 ด.ช. วีรภัทร ฉัตรมงคล ป.5 43.50 8.00 36.00 87.50
311 652984 ด.ช. ไกรกฤษ ตันติเพชราภรณ์ ป.5 47.50 0.00 40.00 87.50
312 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 31.00 28.00 28.00 87.00
313 651922 ด.ช. พีรดนย์ นิ่มทรงประเสริฐ ป.5 57.00 20.00 10.00 87.00
314 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 24.50 24.00 38.00 86.50
315 652381 ด.ญ. ปุณณดา หนูพรหม ป.5 24.50 24.00 38.00 86.50
316 652162 ด.ช. ภัทธภูมิ กฤชปัญญาวโร ป.5 24.50 20.00 42.00 86.50
317 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 38.50 8.00 40.00 86.50
318 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 14.00 16.00 56.00 86.00
319 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 38.00 8.00 40.00 86.00
320 651947 ด.ช. อัณณ์อธิป อาทร ป.5 23.50 28.00 34.00 85.50
321 651355 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.5 31.50 24.00 30.00 85.50
322 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 33.50 20.00 32.00 85.50
323 650453 ด.ญ. ณัฐพร ธนธีระหิรัญ ป.5 41.50 16.00 28.00 85.50
324 652127 ด.ช. ญาณากร มวลกิจนิตยชัย ป.5 37.50 16.00 32.00 85.50
325 651027 ด.ญ. ภีรดา กัยวิกัย ป.5 17.50 12.00 56.00 85.50
326 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 41.00 28.00 16.00 85.00
327 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 27.00 24.00 34.00 85.00
328 652473 ด.ช. วฤทธิธร อธิอัฐพร ป.5 41.00 20.00 24.00 85.00
329 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 27.00 20.00 38.00 85.00
330 651328 ด.ช. อัฆฒ์พรรษ เชาวกุล ป.5 21.00 20.00 44.00 85.00
331 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 35.00 12.00 38.00 85.00
332 650616 ด.ญ. ฐิตารีย์ วุฒิฐานทวีกิจ ป.5 24.00 28.00 32.00 84.00
333 652764 ด.ช. ติณณ์ เอื้อารีย์กุล ป.5 24.00 20.00 40.00 84.00
334 652334 ด.ญ. ณดา ภัทรานนท์อุทัย ป.5 14.00 20.00 50.00 84.00
335 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 38.00 12.00 34.00 84.00
336 650341 ด.ญ. อันนา วิภูษิตวรกุล ป.5 24.00 12.00 48.00 84.00
337 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 31.50 20.00 32.00 83.50
338 652055 ด.ญ. ธนารีย์ วิวัฒนาการ ป.5 31.50 16.00 36.00 83.50
339 651273 ด.ญ. อลินลาพัชร์ สิงห์กุล ป.5 31.50 12.00 40.00 83.50
340 651907 ด.ช. เดชาธร หุตามัย ป.5 41.00 16.00 26.00 83.00
341 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 21.00 16.00 46.00 83.00
342 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 33.00 8.00 42.00 83.00
343 651394 ด.ญ. พรเทวี สุขโต ป.5 34.50 16.00 32.00 82.50
344 650850 ด.ช. ชรินพัชร อุ่นแพทย์ ป.5 24.50 8.00 50.00 82.50
345 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 28.00 16.00 38.00 82.00
346 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 14.00 12.00 56.00 82.00
347 650877 ด.ญ. พิมณัฐฐา เทศทิม ป.5 38.00 8.00 36.00 82.00
348 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 31.50 24.00 26.00 81.50
349 650573 ด.ญ. ธันยพร ทองอิ่ม ป.5 37.50 20.00 24.00 81.50
350 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 31.50 16.00 34.00 81.50
351 652713 ด.ช. อนันต์ดา แดงชอบกิจ ป.5 31.50 16.00 34.00 81.50
352 650734 ด.ช. วรินทร์ธรณ์ บุญประดิษฐ์ ป.5 27.50 12.00 42.00 81.50
353 651843 ด.ช. กันตภณ สุขหนุน ป.5 24.50 32.00 24.00 80.50
354 650768 ด.ญ. พิชญธิดา จันทร์ชูชื่น ป.5 24.50 28.00 28.00 80.50
355 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 20.50 12.00 48.00 80.50
356 651982 ด.ญ. พิชานันท์ นิตินาวาการ ป.5 34.50 8.00 38.00 80.50
357 650810 ด.ญ. ธนพร จิตตานุปกรณ์ ป.5 28.00 28.00 24.00 80.00
358 651874 ด.ญ. จิรัชญา อริยะสินสุวงศ์ ป.5 28.00 24.00 28.00 80.00
359 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 38.00 20.00 22.00 80.00
360 652057 ด.ช. ชนกชนม์ หรรษาวงค์ ป.5 28.00 20.00 32.00 80.00
361 652072 ด.ญ. บุณยณัฐ นทีกุลชนะ ป.5 28.00 20.00 32.00 80.00
362 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 24.00 20.00 36.00 80.00
363 652218 ด.ญ. ธณิศรา บรรยงวรพินิจ ป.5 30.00 12.00 38.00 80.00
364 651362 ด.ญ. ฐรินดา ฐิตสาโร ป.5 28.00 12.00 40.00 80.00
365 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 31.50 24.00 24.00 79.50
366 650378 ด.ญ. ณนา ศรีสุข ป.5 27.50 20.00 32.00 79.50
367 651700 ด.ญ. นันท์นภัส สุขขนาน ป.5 17.50 20.00 42.00 79.50
368 651236 ด.ญ. กัญจน์รัตน์ สิรินราพร ป.5 33.50 4.00 42.00 79.50
369 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 21.00 28.00 30.00 79.00
370 651979 ด.ช. ปวเรศ พลับพลึง ป.5 21.00 20.00 38.00 79.00
371 651860 ด.ญ. ชัญญานุชค์ ชัชณฐาภัฏฐ์ ป.5 27.00 12.00 40.00 79.00
372 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 24.50 12.00 42.00 78.50
373 650568 ด.ช. ยศชนินทร์ เหลืองวิรุจน์กุล ป.5 0.00 36.00 42.00 78.00
374 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 14.00 20.00 44.00 78.00
375 652879 ด.ญ. ณัฐสินี ทองเสน ป.5 28.00 8.00 42.00 78.00
376 650222 ด.ช. พศวีร์ ธีระภัทรานันท์ ป.5 14.00 8.00 56.00 78.00
377 651692 ด.ช. ภคภัทร โชติกวณิชย์ ป.5 7.00 28.00 42.00 77.00
378 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 20.50 20.00 36.00 76.50
379 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 24.50 16.00 36.00 76.50
380 652536 ด.ช. พิพิธธน พุทธินันทาภา ป.5 24.50 16.00 36.00 76.50
381 652555 ด.ญ. ทัชชกร อีโนวี่ ป.5 14.00 12.00 50.00 76.00
382 653035 ด.ช. ศุภวิชญ์ เสริมสุข ป.5 17.50 20.00 38.00 75.50
383 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 13.50 20.00 42.00 75.50
384 651118 ด.ช. จิรัฎฐ์ ณัชกิตติพลฤทธิ์ ป.5 21.00 12.00 42.00 75.00
385 651945 ด.ญ. ทิพย์ธารา ภูมินิลรัตน์ ป.5 21.00 12.00 42.00 75.00
386 650605 ด.ญ. ชัชชญา สูจยานนท์ ป.5 10.50 24.00 40.00 74.50
387 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 30.50 20.00 24.00 74.50
388 650118 ด.ช. วริศ ประสาทแก้ว ป.5 34.50 12.00 28.00 74.50
389 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 28.00 24.00 22.00 74.00
390 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 28.00 20.00 26.00 74.00
391 652953 ด.ญ. พิมพ์มาดา วิวัฒน์รัตนะ ป.5 28.00 16.00 30.00 74.00
392 652685 ด.ช. ชิติสรรค์ ภูวัฒนานุสรณ์ ป.5 28.00 8.00 38.00 74.00
393 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 21.00 36.00 16.00 73.00
394 650015 ด.ญ. เกจต์ตะวา ไพโรจน์สกุล ป.5 21.00 8.00 44.00 73.00
395 650258 ด.ญ. นลิน ปานพรหมมินทร์ ป.5 24.50 20.00 28.00 72.50
396 652781 ด.ช. ภัทรพล ชาลีรัตน์ ป.5 24.00 16.00 32.00 72.00
397 651769 ด.ช. ธีร์รัฐชาธารก์ แววศรี ป.5 14.00 4.00 54.00 72.00
398 652921 ด.ญ. มาติกา ปัญจสังข์ ป.5 17.50 28.00 26.00 71.50
399 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 41.50 16.00 14.00 71.50
400 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 17.50 12.00 42.00 71.50
401 652938 ด.ช. ภูริช โชครุ่ง ป.5 35.00 12.00 24.00 71.00
402 651116 ด.ญ. ปัญฌญา ถิรพร ป.5 24.50 24.00 22.00 70.50
403 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 34.50 8.00 28.00 70.50
404 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 34.50 4.00 32.00 70.50
405 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 28.00 20.00 22.00 70.00
406 653043 ด.ช. ปิยพนธ์ อจลประการ ป.5 14.00 20.00 36.00 70.00
407 652675 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญโรจน์เสรี ป.5 28.00 16.00 26.00 70.00
408 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 28.00 12.00 30.00 70.00
409 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 17.50 28.00 24.00 69.50
410 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 37.50 4.00 28.00 69.50
411 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 24.50 8.00 36.00 68.50
412 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 24.00 24.00 20.00 68.00
413 652372 ด.ช. วีรวัตร ธรรมชาติ ป.5 34.00 12.00 22.00 68.00
414 652749 ด.ช. ฐนยศ แตงเลี่ยน ป.5 17.50 28.00 22.00 67.50
415 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 17.50 16.00 34.00 67.50
416 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 31.50 12.00 24.00 67.50
417 651599 ด.ญ. ปัทมนันท์ ปัทมธรรม ป.5 17.50 8.00 42.00 67.50
418 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 31.00 24.00 12.00 67.00
419 651891 ด.ญ. วัลลภา บุญเกษมสิน ป.5 37.00 12.00 18.00 67.00
420 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 26.50 16.00 24.00 66.50
421 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 34.50 8.00 24.00 66.50
422 651408 ด.ญ. พิมพาภรณ์ พูนพัฒนสุข ป.5 24.00 16.00 26.00 66.00
423 652730 ด.ญ. เบญญาภา ดุลยเสถียร ป.5 28.00 12.00 26.00 66.00
424 652460 ด.ช. ณดล ชาญแสงสวัสดิ์ ป.5 28.00 4.00 34.00 66.00
425 650056 ด.ญ. อนัญญา บุญประพาน ป.5 17.50 20.00 28.00 65.50
426 652360 ด.ช. กฤตภาส จันพยูร ป.5 17.50 20.00 28.00 65.50
427 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 17.50 16.00 32.00 65.50
428 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 39.50 8.00 18.00 65.50
429 651635 ด.ญ. พรชนิตว์ บางเลา ป.5 21.00 20.00 24.00 65.00
430 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 21.00 16.00 28.00 65.00
431 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 21.00 16.00 28.00 65.00
432 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 31.00 12.00 22.00 65.00
433 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 21.00 12.00 32.00 65.00
434 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 24.50 8.00 32.00 64.50
435 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 20.50 8.00 36.00 64.50
436 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 28.00 12.00 24.00 64.00
437 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 24.00 12.00 28.00 64.00
438 652722 ด.ญ. กมลนภัช หิรัญทรัพย์ ป.5 17.50 24.00 22.00 63.50
439 652528 ด.ช. ไชยโชติดุษฎี มฤครัฐอินแปลง ป.5 17.50 16.00 30.00 63.50
440 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 17.50 8.00 38.00 63.50
441 651361 ด.ญ. วรวลัญช์ เหลืองอร่ามวิฑูร ป.5 27.50 4.00 32.00 63.50
442 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 17.50 4.00 42.00 63.50
443 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 31.00 20.00 12.00 63.00
444 652908 ด.ญ. พิมพ์พิศา หอบุญมาสุทธิ์ ป.5 21.00 16.00 26.00 63.00
445 650772 ด.ช. ภีมณัช โภคาประกรณ์ ป.5 17.00 12.00 34.00 63.00
446 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 24.50 16.00 22.00 62.50
447 651173 ด.ญ. ดลพร โลเกศกระวี ป.5 10.50 16.00 36.00 62.50
448 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 24.00 16.00 22.00 62.00
449 652226 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เกตุคง ป.5 14.00 16.00 32.00 62.00
450 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 28.00 12.00 22.00 62.00
451 652793 ด.ญ. อุษณณีย์ อัครชัยวารี ป.5 14.00 8.00 40.00 62.00
452 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 28.00 4.00 30.00 62.00
453 652511 ด.ญ. พิมพ์มาดา พิมพ์ศิริ ป.5 17.50 12.00 32.00 61.50
454 650065 ด.ญ. กฤติมา มีโพธิ์ ป.5 21.00 16.00 24.00 61.00
455 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 21.00 16.00 24.00 61.00
456 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 24.50 12.00 24.00 60.50
457 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 17.50 20.00 22.00 59.50
458 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 17.50 12.00 30.00 59.50
459 652859 ด.ช. จิณณะ ศรีโกมลศิลป์ ป.5 17.50 12.00 30.00 59.50
460 650324 ด.ญ. ณัฏฐ์ธมล แป้นสุวรรณ ป.5 0.00 24.00 34.00 58.00
461 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 17.50 16.00 22.00 55.50
462 652075 ด.ช. ธีรเดช ตาทอง ป.5 17.50 12.00 26.00 55.50
463 652650 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.5 17.50 12.00 26.00 55.50
464 651491 ด.ญ. พัทธนันท์ บัวกรด ป.5 31.50 8.00 16.00 55.50
465 651082 ด.ญ. ณัฐนันท์ วงศ์วรธนนนท์ ป.5 17.50 8.00 30.00 55.50
466 651602 ด.ช. พสิษฐ์ ปานปั้น ป.5 21.00 8.00 26.00 55.00
467 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 10.50 16.00 28.00 54.50
468 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 20.50 12.00 22.00 54.50
469 652587 ด.ญ. อิศรา หลวงประดิษฐ์ ป.5 14.00 12.00 28.00 54.00
470 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 7.00 20.00 26.00 53.00
471 652726 ด.ช. ภูดิส บุญขจาย ป.5 10.50 20.00 22.00 52.50
472 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 10.50 16.00 26.00 52.50
473 650006 ด.ญ. เอมิกา ยอดแสง ป.5 10.50 12.00 30.00 52.50
474 650240 ด.ญ. พิมพ์มาดา ธนะดำรงชันพร ป.5 10.50 8.00 34.00 52.50
475 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 20.50 0.00 32.00 52.50
476 652963 ด.ช. ธนกฤต ธนาธรวรโชติ ป.5 17.50 4.00 30.00 51.50
477 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 21.00 8.00 22.00 51.00
478 650408 ด.ญ. สิริกร แซ่เตียว ป.5 21.00 4.00 26.00 51.00
479 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 14.00 8.00 28.00 50.00
480 652283 ด.ญ. พิฐชญาญ์อร ภูพนานุสรณ์ ป.5 10.50 12.00 26.00 48.50
481 652534 ด.ญ. ธัญวลัย ทองชมภู ป.5 10.50 12.00 24.00 46.50
482 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 10.00 12.00 24.00 46.00
483 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 27.50 8.00 8.00 43.50
484 652698 ด.ช. ภูริช นนทสวัสดิ์ศรี ป.5 14.00 4.00 22.00 40.00
485 652946 ด.ญ. สุฐิตา แป้นเจริญ ป.5 3.50 8.00 28.00 39.50
486 651124 ด.ญ. ทักษพร จันทร์หุน ป.5 3.50 12.00 18.00 33.50
487 652950 ด.ญ. ปนัชดา ประเสริฐกุล ป.5 0.00 28.00 0.00 28.00
488 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 0.00 8.00 0.00 8.00