เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.6

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
คะแนนรวม
(300 คะแนน)
1 210903 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 91.60 97.20 88.33 277.13
2 210872 ด.ช. ปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์ ป.6 94.40 93.87 88.33 276.60
3 111048 ด.ช. ธนัท ก้องเกียรติกมล ป.6 88.27 93.87 86.67 268.81
4 210491 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 82.67 94.40 91.67 268.74
5 210479 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 84.40 97.20 85.00 266.60
6 110250 ด.ญ. ปุณณ​ภา​ วรัญญู​รัตนะ​ ป.6 77.73 94.40 90.00 262.13
7 210988 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 82.67 97.20 81.67 261.54
8 110085 ด.ช. ภาวัจน์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 81.60 88.80 90.00 260.40
9 110105 ด.ช. วิชช์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 79.87 94.40 85.00 259.27
10 210070 ด.ช. ธีรัช เทภาสิต ป.6 76.00 93.33 88.33 257.66
11 110923 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ศรีเมือง ป.6 79.87 94.40 81.67 255.94
12 211014 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 76.00 91.07 88.33 255.40
13 210346 ด.ญ. แทนฤทัย ยะโสธร ป.6 84.93 97.20 71.67 253.80
14 210595 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 76.00 100.00 76.67 252.67
15 110698 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 82.13 87.20 83.33 252.66
16 110982 ด.ญ. ชนัดดา ภูวนธรรม ป.6 82.13 88.27 81.67 252.07
17 210414 ด.ช. อิทธิพัทธ์ อุดมพรธนสาร ป.6 78.27 91.60 81.67 251.54
18 210395 ด.ช. ดลวริทธิ์ ศิริชัย ป.6 79.33 97.20 75.00 251.53
19 210764 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 70.40 91.07 90.00 251.47
20 210407 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 76.53 94.40 80.00 250.93
21 110242 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 82.13 82.13 86.67 250.93
22 210379 ด.ช. ทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์ ป.6 79.33 94.40 76.67 250.40
23 110313 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 79.33 91.07 80.00 250.40
24 210866 ด.ญ. นิลุบล เดชอนันต์ ป.6 76.00 88.80 85.00 249.80
25 110751 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 76.00 100.00 73.33 249.33
26 210446 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 70.40 97.20 81.67 249.27
27 111018 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 76.00 91.07 81.67 248.74
28 110702 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 85.47 78.27 85.00 248.74
29 210181 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 72.67 85.47 90.00 248.14
30 210206 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 88.27 79.87 80.00 248.14
31 110932 ด.ช. ณฐรัฐ พัวพันสวัสดิ์ ป.6 78.80 84.93 83.33 247.06
32 210478 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 70.93 94.40 81.67 247.00
33 210089 ด.ญ. พิชชากร ธวัชกุลดิลก ป.6 67.60 91.07 88.33 247.00
34 210800 ด.ช. จิรภัทร เศวตบรรเจิด ป.6 73.20 87.73 85.00 245.93
35 210448 ด.ญ. เกรซ เบญจกาญจน์ ป.6 58.67 91.60 95.00 245.27
36 210232 ด.ช. ณภัทร กังวานสุระ ป.6 73.73 97.20 73.33 244.26
37 110239 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 72.67 91.07 80.00 243.74
38 110995 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 72.67 87.73 83.33 243.73
39 210288 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 67.07 91.60 85.00 243.67
40 110230 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 70.93 85.47 86.67 243.07
41 210703 ด.ญ. ภัทร์สิริรัตน์ โรจนเมธาธนันท์ ป.6 60.93 85.47 96.67 243.07
42 210702 ด.ช. กษม ใช้คล่องกิจ ป.6 76.53 79.87 86.67 243.07
43 210139 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 79.33 88.27 75.00 242.60
44 110790 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 78.27 79.33 85.00 242.60
45 111015 ด.ญ. สิรยากร ตันกุลรัตน์ ป.6 79.33 84.93 78.33 242.59
46 110479 ด.ช. พชรพล พังจุนันท์ ป.6 82.13 81.60 76.67 240.40
47 210995 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 57.60 91.07 91.67 240.34
48 210782 ด.ญ. พิชยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 82.13 86.00 71.67 239.80
49 210602 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 76.00 77.07 86.67 239.74
50 210015 ด.ญ. วรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์ ป.6 66.53 91.07 81.67 239.27
51 210555 ด.ญ. อริสา ผลิตวานนท์ ป.6 75.47 82.13 81.67 239.27
52 110190 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 72.13 81.60 85.00 238.73
53 210537 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 69.87 85.47 83.33 238.67
54 210084 ด.ญ. จิดาภา ปิ่นทอง ป.6 74.93 76.53 86.67 238.13
55 110116 ด.ญ. กัลยกร ลีฬหากาญจนา ป.6 80.40 82.67 75.00 238.07
56 210351 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 66.53 91.07 80.00 237.60
57 110714 ด.ญ. นนณภัส พงศ์วรินทร์ ป.6 63.73 78.80 95.00 237.53
58 110377 ด.ช. ศิรกฤษฎิ์ กฤษณรักษ์ปาณี ป.6 73.20 76.00 88.33 237.53
59 111028 ด.ช. สิรวิชญ์ ภู่อมร ป.6 76.00 82.67 78.33 237.00
60 110470 ด.ช. ภูริชญ์ ชมแก้ว ป.6 77.07 81.60 78.33 237.00
61 110906 ด.ช. อภิวิชญ์ ชาญณรงค์ ป.6 76.00 93.87 66.67 236.54
62 210370 ด.ช. พศิน จันธเรศ ป.6 66.53 81.60 88.33 236.46
63 210978 ด.ช. เจตนิพิฐ เลาหเรืองรองกุล ป.6 63.20 93.87 78.33 235.40
64 110261 ด.ช. ตรัย กิวานนท์ ป.6 73.73 81.60 80.00 235.33
65 110183 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 60.40 85.47 86.67 232.54
66 111134 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 76.00 81.60 73.33 230.93
67 110106 ด.ญ. ณัชชา รัศมีดารา ป.6 63.73 78.80 88.33 230.86
68 110782 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 68.13 86.00 76.67 230.80
69 210531 ด.ญ. พาขวัญ อุทัยเสวก ป.6 56.40 84.40 90.00 230.80
70 210108 ด.ญ. อินทร์รวิพร สื่อสิริสุข ป.6 52.53 82.67 95.00 230.20
71 110689 ด.ช. ธีรวิทย์ โรจน์พรประดิษฐ์ ป.6 67.07 68.13 95.00 230.20
72 110840 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 55.87 90.53 83.33 229.73
73 110552 ด.ช. ธนบดินทร์ เตโช ป.6 81.60 79.33 68.33 229.26
74 110233 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 64.27 79.33 85.00 228.60
75 110232 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 59.20 79.33 90.00 228.53
76 110571 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 85.47 60.40 81.67 227.54
77 110040 ด.ญ. ปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล ป.6 65.33 78.80 83.33 227.46
78 210856 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 67.07 76.53 83.33 226.93
79 210320 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 72.13 68.13 86.67 226.93
80 110476 ด.ช. ศุภฤต เกตุพันธุ์ ป.6 61.47 90.00 75.00 226.47
81 110343 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 57.60 85.47 83.33 226.40
82 110283 ด.ญ. พริม ชัยชโลธร ป.6 55.87 82.13 88.33 226.33
83 210999 ด.ญ. ภัทรธร นิลกานุวงศ์ ป.6 63.73 75.47 86.67 225.87
84 210548 ด.ญ. ณภัทร เครือคล้าย ป.6 52.00 88.27 85.00 225.27
85 110370 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง ป.6 69.87 70.40 85.00 225.27
86 211100 ด.ช. คมพิศิษฐ์ เกียรติสุดาศักดิ์ ป.6 58.13 91.07 75.00 224.20
87 111091 ด.ญ. จันทรัศม์ เจนอุดมทรัพย์ ป.6 70.40 82.13 71.67 224.20
88 110429 ด.ญ. พิชาภรณ์ เจนกุลนิษฐ์ ป.6 55.87 83.20 85.00 224.07
89 211136 ด.ญ. พิมพกานต์ ประทุมรัตน์ ป.6 64.27 86.00 73.33 223.60
90 110285 ด.ช. อรรจกร หวลเจริญทนต์ ป.6 63.20 80.40 80.00 223.60
91 210573 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 66.53 96.67 60.00 223.20
92 210402 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 60.40 82.67 80.00 223.07
93 210492 ด.ญ. ณวรัฎ คงมี ป.6 66.53 91.07 65.00 222.60
94 110786 ด.ญ. นีนญาดา บุญตานนท์ ป.6 65.33 97.20 60.00 222.53
95 210276 ด.ญ. พีรญา รัตนธนานุกูล ป.6 70.40 82.13 70.00 222.53
96 210727 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 71.47 97.20 53.33 222.00
97 210113 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 60.93 94.40 66.67 222.00
98 110036 ด.ช. ณัฏฐ์ เจติยานุวัตร ป.6 66.00 72.67 83.33 222.00
99 210026 ด.ช. อัญชุกรณ์ บุญอยู่ ป.6 46.93 84.93 90.00 221.86
100 110541 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 84.93 69.87 66.67 221.47
101 210458 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 60.40 88.27 71.67 220.34
102 110199 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 66.53 78.80 75.00 220.33
103 210641 ด.ญ. ปัณฑารีย์ มั่งคั่ง ป.6 69.33 74.27 76.67 220.27
104 210864 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 64.27 69.87 85.00 219.14
105 210915 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 69.33 82.67 66.67 218.67
106 210127 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 66.53 75.47 76.67 218.67
107 110766 ด.ช. รุจิภาส หมั่นอาษา ป.6 60.93 76.00 81.67 218.60
108 210724 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คงวุฒิปัญญา ป.6 44.67 88.80 85.00 218.47
109 210428 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นาเมืองรักษ์ ป.6 63.20 86.00 68.33 217.53
110 211080 ด.ช. รวิภัทร พรตั้งจิตลิขิต ป.6 59.20 76.53 81.67 217.40
111 210156 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 60.40 91.60 65.00 217.00
112 110274 ด.ช. สิรพัทธ์ ขวัญมงคลพงศ์ ป.6 67.60 74.27 75.00 216.87
113 110472 ด.ช. ชิน ชนินทกุล ป.6 59.87 76.53 80.00 216.40
114 110494 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 67.07 69.33 80.00 216.40
115 110187 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 60.93 82.13 73.33 216.39
116 110462 ด.ช. จีรานุวัฒน์ พันธุ์ศรี ป.6 69.33 62.00 85.00 216.33
117 210698 ด.ช. เรืองสิทธิ์ เมธาชัยศิษฎ์ ป.6 54.80 86.00 75.00 215.80
118 110025 ด.ญ. พันดาว วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ ป.6 48.67 82.13 85.00 215.80
119 210484 ด.ช. ปฏิพัทธ์ กล้าแรง ป.6 55.33 83.20 76.67 215.20
120 110268 ด.ญ. ธญานี เอมเปรมศิลป์ ป.6 49.20 79.33 86.67 215.20
121 210770 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 57.60 85.47 71.67 214.74
122 210738 ด.ญ. ชริญญา สุขสุโฉม ป.6 54.27 73.73 86.67 214.67
123 210447 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 63.20 61.47 90.00 214.67
124 110132 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 46.40 84.93 83.33 214.66
125 110337 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 69.87 72.67 71.67 214.21
126 110559 ด.ญ. ศศิชา เลิศวิกูล ป.6 63.20 72.67 78.33 214.20
127 210054 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 46.40 94.40 73.33 214.13
128 110314 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 60.93 76.53 76.67 214.13
129 110048 ด.ญ. ปารณีย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ ป.6 47.60 73.20 93.33 214.13
130 211073 ด.ช. จิรภัทร ลาภประสพ ป.6 64.80 73.73 75.00 213.53
131 210226 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 61.47 73.73 78.33 213.53
132 110526 ด.ญ. เพริน โพธิ์เงิน ป.6 43.07 77.07 93.33 213.47
133 110836 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 54.80 73.20 85.00 213.00
134 111127 ด.ช. ธีรเดช พินิจผดุงธรรม ป.6 73.20 82.67 56.67 212.54
135 211027 ด.ช. ภูกวิน บุญชอบ ป.6 63.20 86.00 63.33 212.53
136 210061 ด.ญ. พรชนิตว์ แก้วกมลศรีสุข ป.6 50.40 76.53 85.00 211.93
137 111098 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 54.80 81.60 75.00 211.40
138 110415 ด.ช. ชิษนุพงศ์ ตันเวธน์สิทธิกร ป.6 60.40 76.00 75.00 211.40
139 111008 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 69.33 63.73 78.33 211.39
140 110035 ด.ช. สกลเขฏร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ป.6 55.87 82.13 73.33 211.33
141 210779 ด.ญ. ธวัลยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 68.13 79.87 63.33 211.33
142 110017 ด.ญ. ศุภกานต์ สลักคำ ป.6 59.87 58.13 93.33 211.33
143 210899 ด.ญ. พิรญาณ์ ธนกิจลีลาเจริญ ป.6 40.27 79.33 91.67 211.27
144 110296 ด.ญ. มนพร ตั้งทางธรรม ป.6 35.20 87.73 88.33 211.26
145 110212 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 66.53 76.00 68.33 210.86
146 110095 ด.ญ. นุชประวีณ์ คะจิตรแขม ป.6 58.13 76.00 76.67 210.80
147 110733 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 64.80 90.53 55.00 210.33
148 210610 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 57.60 87.73 65.00 210.33
149 210382 ด.ญ. อติกานต์ เจนเกรียงไกร ป.6 60.93 69.33 80.00 210.26
150 210679 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ภูรินันทกุล ป.6 40.80 91.07 78.33 210.20
151 110566 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 58.13 67.07 85.00 210.20
152 210982 ด.ช. ยุทธภูมิ ชัยสวัสดิ์ ป.6 73.20 82.67 53.33 209.20
153 210141 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 69.33 94.40 45.00 208.73
154 110939 ด.ญ. ชาลิสา โจมฤทธิ์ ป.6 74.93 67.07 66.67 208.67
155 210887 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 59.87 70.40 78.33 208.60
156 210424 ด.ญ. ณำพาสุข คำภาศรี ป.6 60.93 79.33 68.33 208.59
157 110439 ด.ช. ญาณสิษฐ์ จันทโรจวงศ์ ป.6 54.80 76.53 76.67 208.00
158 110728 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 54.80 58.13 95.00 207.93
159 111118 ด.ญ. อาทิชา ไตรรงค์ทอง ป.6 59.87 60.93 86.67 207.47
160 210421 ด.ญ. ณัฐนพิน เกตุทอง ป.6 52.00 82.13 73.33 207.46
161 110606 ด.ญ. นภัส ทองสัมฤทธิ์ ป.6 58.13 77.07 71.67 206.87
162 211068 ด.ช. ศักดิ์ศิริ อินทร์พรหม ป.6 49.73 82.13 75.00 206.86
163 210332 ด.ญ. ปวริศา เอกสิทธิ์ธารากร ป.6 46.40 82.13 78.33 206.86
164 210566 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 52.00 91.07 63.33 206.40
165 110615 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 45.87 85.47 75.00 206.34
166 210023 ด.ญ. พิมพ์นารา ศัพท์สุวรรณ ป.6 55.33 64.27 86.67 206.27
167 210437 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 52.00 75.47 78.33 205.80
168 110988 ด.ช. พชรพล เทียนรุ่งศรี ป.6 67.07 88.27 50.00 205.34
169 210199 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 61.47 82.13 61.67 205.27
170 110598 ด.ช. ปภาวิน ศรีสุข ป.6 58.13 78.80 68.33 205.26
171 210373 ด.ญ. อลิชา โปทอง ป.6 69.33 60.93 75.00 205.26
172 110365 ด.ญ. ธัญลักษณ์ เวสโกสิทธิ์ ป.6 55.33 66.53 83.33 205.19
173 110276 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาญพานิชกิจการ ป.6 53.07 60.40 91.67 205.14
174 110540 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 76.00 67.07 61.67 204.74
175 210831 ด.ญ. นภัคมน ธนิตราธัญธร ป.6 48.67 79.33 76.67 204.67
176 210263 ด.ช. ชวัลวิทย์ ขวัญกิจนิรันดร ป.6 40.27 69.33 95.00 204.60
177 110126 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 55.87 84.93 63.33 204.13
178 210138 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 61.47 79.33 63.33 204.13
179 210691 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 66.53 70.93 66.67 204.13
180 211017 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 56.93 85.47 61.67 204.07
181 110360 ด.ช. รัชช์ณัณท์ พิริยะไตรนาถ ป.6 52.00 70.40 81.67 204.07
182 210747 ด.ช. ศุภสิน ผดุงศุภไลย ป.6 58.13 67.60 78.33 204.06
183 210411 ด.ช. พสธร กึกก้อง ป.6 69.33 87.73 46.67 203.73
184 211028 ด.ช. พรวรรธน์ เพ็ญพิบูลย์ ป.6 66.00 87.73 50.00 203.73
185 211005 ด.ช. จิรวศิน วีระกุล ป.6 51.47 75.47 76.67 203.61
186 110068 ด.ญ. ภัทรภร ตุลารักษ์ ป.6 52.53 62.53 88.33 203.39
187 110930 ด.ช. จิรัฏฐ์ จูมี ป.6 66.53 63.20 73.33 203.06
188 210159 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 62.00 79.33 61.67 203.00
189 210841 ด.ช. ศุภธัช โชติเวทธำรง ป.6 51.47 66.53 85.00 203.00
190 211174 ด.ญ. ณรณัช สิริวงศานนท์ ป.6 64.27 63.73 75.00 203.00
191 110208 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 55.33 67.07 80.00 202.40
192 110315 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 42.53 82.67 76.67 201.87
193 210608 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 62.00 79.87 60.00 201.87
194 110330 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 52.53 86.00 63.33 201.86
195 210038 ด.ช. เศรษฐกูร เพ็ญจำรัส ป.6 52.53 67.60 81.67 201.80
196 110817 ด.ช. ณัฐนรุตม์ วัฒนา ป.6 52.00 58.13 91.67 201.80
197 110421 ด.ช. ปุริม แซ่เจน ป.6 61.47 73.20 66.67 201.34
198 110862 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 46.40 84.93 70.00 201.33
199 110446 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 52.00 79.33 70.00 201.33
200 210280 ด.ญ. พิมพ์พจน์ เลาหอุดมโชค ป.6 72.67 59.87 68.33 200.87
201 211062 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 60.40 67.07 73.33 200.80
202 210417 ด.ช. กิตติพัฒน์ แสงวณิช ป.6 58.13 75.47 66.67 200.27
203 211086 ด.ญ. พิชญ์ธนัช คำวิลัย ป.6 60.40 66.53 73.33 200.26
204 110695 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 43.07 78.80 78.33 200.20
205 210985 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 52.53 80.53 66.67 199.73
206 210456 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 66.53 66.53 66.67 199.73
207 210335 ด.ญ. บุญญาพร โภคสมบัติ ป.6 50.40 64.27 85.00 199.67
208 210638 ด.ช. ณัฐพงศ์ อุทัยวนิชวัฒนา ป.6 55.33 79.33 65.00 199.66
209 210149 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 31.33 91.60 76.67 199.60
210 210145 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 60.93 78.27 60.00 199.20
211 210486 ด.ญ. วรัญญา ไชยแสง ป.6 46.40 82.67 70.00 199.07
212 111011 ด.ญ. ณัฏฐณิชา พรหมภักดี ป.6 46.93 75.47 76.67 199.07
213 110270 ด.ช. ปัณณ์ มโนลีวัฒนกุล ป.6 43.60 82.13 73.33 199.06
214 110024 ด.ช. นันท์พัทธ์ สุโพธิ์ใหม่ ป.6 46.93 70.40 81.67 199.00
215 210720 ด.ญ. กัลยรักษ์ อุชชิน ป.6 72.67 57.60 68.33 198.60
216 210543 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 56.40 75.47 66.67 198.54
217 110531 ด.ช. ญาณกร วิทยากรฤกษ์ ป.6 59.87 52.00 86.67 198.54
218 210606 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 50.93 63.73 83.33 197.99
219 210376 ด.ญ. ละอองทิพย์ ภมรศิลปธรรม ป.6 46.40 69.87 81.67 197.94
220 110677 ด.ญ. กฤติมา กรรโมปกรณ์ ป.6 40.80 82.13 75.00 197.93
221 111122 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สมิทธาพิพัฒน์ ป.6 54.80 68.13 75.00 197.93
222 210018 ด.ช. ปุณณวิทย์ วาจรัต ป.6 54.27 73.20 70.00 197.47
223 110125 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 39.73 75.47 81.67 196.87
224 210609 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 58.13 58.13 80.00 196.26
225 110823 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 50.93 88.27 56.67 195.87
226 110699 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 51.47 79.33 65.00 195.80
227 210891 ด.ช. ณัฐพงศ์ อัศวราชันย์ ป.6 57.07 70.40 68.33 195.80
228 210768 ด.ญ. อัญญรินทร์ มิคาระเศรษฐ์ ป.6 58.13 60.93 76.67 195.73
229 210694 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 63.73 78.27 53.33 195.33
230 210917 ด.ญ. กันยากรณ์ ฤกษ์รัชนีกร ป.6 52.53 76.00 66.67 195.20
231 110120 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 64.27 57.60 73.33 195.20
232 210949 ด.ช. ชีวานนท์ ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 55.33 66.53 73.33 195.19
233 110142 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 38.00 75.47 81.67 195.14
234 110414 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 48.67 58.13 88.33 195.13
235 210911 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 60.93 48.67 85.00 194.60
236 111102 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 73.20 77.73 43.33 194.26
237 110968 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 53.20 56.00 85.00 194.20
238 210007 ด.ช. ภูรวิช จิวิทยานุกูล ป.6 62.00 78.80 53.33 194.13
239 111138 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 46.40 82.67 65.00 194.07
240 110151 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 44.13 76.53 73.33 193.99
241 210592 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 56.40 85.47 51.67 193.54
242 211066 ด.ญ. ชนิดาภา เตมียบุตร ป.6 57.07 61.47 75.00 193.54
243 111089 ด.ช. จิรภัทร สมตัว ป.6 58.13 70.40 65.00 193.53
244 210164 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 54.80 70.40 68.33 193.53
245 210352 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 58.13 45.33 90.00 193.46
246 210322 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 57.07 62.67 73.33 193.07
247 210043 ด.ญ. มนัสนันท์ ทรัพย์นราธร ป.6 52.00 64.27 76.67 192.94
248 111100 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 64.80 61.47 66.67 192.94
249 110657 ด.ช. อนาวิล รักชีพ ป.6 60.40 49.20 83.33 192.93
250 210977 ด.ญ. รมิดา มุสิจรัล ป.6 63.20 34.67 95.00 192.87
251 210394 ด.ช. ทัฬห์ ธนวุฒิกูร ป.6 31.33 73.20 88.33 192.86
252 210567 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 45.33 87.20 60.00 192.53
253 210425 ด.ช. กัณตภณ สกุลภิญโญ ป.6 45.87 91.60 55.00 192.47
254 210530 ด.ญ. ภูมิอิณทรา ปาตัก ป.6 46.40 82.13 63.33 191.86
255 111128 ด.ญ. วิริยา พฤกษ์พระกานต์ ป.6 55.33 64.80 71.67 191.80
256 110420 ด.ญ. นรีกานต์ เรืองสุรเกียรติ ป.6 39.20 63.73 88.33 191.26
257 110252 ด.ญ. สุกฤษตา ้เลาหไพศาล ป.6 40.27 64.27 86.67 191.21
258 110254 ด.ช. อาชวิน ชวาลา ป.6 22.40 85.47 83.33 191.20
259 110292 ด.ญ. กวิสรา กิจถาวรสวัสดิ์ ป.6 34.67 76.53 80.00 191.20
260 110912 ด.ช. ธีรัชธรณ์ สิริวรวิทย์ ป.6 63.20 57.60 70.00 190.80
261 110821 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 57.07 48.67 85.00 190.74
262 110508 ด.ญ. พาขวัญ พัวพรพงษ์ ป.6 39.73 69.33 81.67 190.73
263 111049 ด.ช. อาชวิน ลีลาวรมณี ป.6 54.80 55.87 80.00 190.67
264 210745 ด.ช. วรเชฏฐ์ เหมือนดาว ป.6 66.53 88.80 35.00 190.33
265 110528 ด.ช. ชลธี เตชะกำธรกิจ ป.6 60.93 76.00 53.33 190.26
266 211109 ด.ช. ฐวัฒน์ เตียววุฒิไกร ป.6 43.60 81.60 65.00 190.20
267 210423 ด.ช. ปุณยาภัชริ์ พุทธเมฆ ป.6 52.00 48.13 90.00 190.13
268 210327 ด.ญ. กันติชญา วานิชประเสริฐพร ป.6 63.73 64.27 61.67 189.67
269 110911 ด.ช. พีรวิชญ์ ลี้เจริญ ป.6 48.67 67.60 73.33 189.60
270 211039 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 58.67 60.93 70.00 189.60
271 110051 ด.ช. พงปภัช พู่ทองคำ ป.6 60.93 52.00 76.67 189.60
272 110489 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 64.27 43.60 81.67 189.54
273 110406 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 49.73 64.80 75.00 189.53
274 210068 ด.ญ. พัสกาญจน์ ศรีพิจารณ์ ป.6 37.47 63.73 88.33 189.53
275 110668 ด.ช. จิรภัทร เชาว์พิศาลกิจ ป.6 49.73 46.40 93.33 189.46
276 210207 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 51.47 64.27 73.33 189.07
277 210923 ด.ช. ถิรเมธ วงศ์พานิช ป.6 60.93 58.13 70.00 189.06
278 110829 ด.ช. ภัทระ ศรีทองสุข ป.6 52.53 76.00 60.00 188.53
279 110685 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 50.40 64.80 73.33 188.53
280 210296 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 66.53 55.33 66.67 188.53
281 110297 ด.ญ. จินต์จุฑา เจาวัฒนา ป.6 58.13 48.67 81.67 188.47
282 110635 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 46.40 62.00 80.00 188.40
283 210096 ด.ญ. จิราภัค สิทธิเดชพร ป.6 43.60 58.13 86.67 188.40
284 110826 ด.ญ. ปุณิกา พิทยาวัฒน์ ป.6 58.67 49.20 80.00 187.87
285 210889 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 46.93 75.47 65.00 187.40
286 110868 ด.ญ. อรภิชา แพรกทอง ป.6 44.13 58.13 85.00 187.26
287 110247 ด.ญ. ณัฐณิชา ผาทา ป.6 45.87 66.00 75.00 186.87
288 110983 ด.ช. พบธรรม มงคลสาคร ป.6 45.33 63.20 78.33 186.86
289 211101 ด.ญ. ดลรัฐ พลรัตน์ ป.6 48.67 61.47 76.67 186.81
290 110355 ด.ช. รุจิภาส สร้อยเรืองศรี ป.6 41.33 68.80 76.67 186.80
291 211177 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 60.40 49.73 76.67 186.80
292 110037 ด.ญ. รินรดา ลีละยุทธสุนทร ป.6 28.53 66.53 91.67 186.73
293 110596 ด.ช. ณัฐ​ภัทร จิระกรา​นนท์​ ป.6 46.93 74.27 65.00 186.20
294 210687 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 46.40 61.47 78.33 186.20
295 210230 ด.ญ. กุณฑิกา สราญฤทธิชัย ป.6 63.73 34.13 88.33 186.19
296 110992 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 66.00 48.13 71.67 185.80
297 210688 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 55.33 67.07 63.33 185.73
298 210150 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 57.60 58.13 70.00 185.73
299 110690 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 44.13 66.53 75.00 185.66
300 210525 ด.ช. จิรัฎฐ์. เหลืองอรุณเลิศ ป.6 36.93 63.73 85.00 185.66
301 210507 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ โอภาสสมุทรชัย ป.6 49.20 84.40 51.67 185.27
302 110729 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 40.80 72.67 71.67 185.14
303 210307 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 42.53 64.27 78.33 185.13
304 210665 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 57.07 39.73 88.33 185.13
305 210094 ด.ช. อภิภู มาลัยมี ป.6 52.00 56.40 76.67 185.07
306 211129 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 24.00 74.27 86.67 184.94
307 110874 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 56.00 42.00 86.67 184.67
308 211060 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 54.27 58.67 71.67 184.61
309 110623 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 45.87 55.33 83.33 184.53
310 210269 ด.ญ. อคิรา มั่นฤทัย ป.6 29.60 61.47 93.33 184.40
311 110490 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 69.87 76.00 38.33 184.20
312 211140 ด.ช. พัชรพงศ์ พุ่มเจริญ ป.6 45.87 84.93 53.33 184.13
313 210919 ด.ช. จีรพัฒน์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 52.53 69.87 61.67 184.07
314 210197 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 57.60 51.47 75.00 184.07
315 110861 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 35.20 85.47 63.33 184.00
316 210598 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 58.13 59.20 66.67 184.00
317 210960 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 40.80 87.73 55.00 183.53
318 211143 ด.ช. ปัญญภูมิ จันทร์กระจ่าง ป.6 52.00 53.07 78.33 183.40
319 111038 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 56.40 48.67 78.33 183.40
320 210509 ด.ญ. คุณัญญา ประวิตรวงศ์ ป.6 46.40 46.93 90.00 183.33
321 110831 ด.ญ. ณัฐสิรี สมุทรคีรี ป.6 43.07 59.87 80.00 182.94
322 110392 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 64.27 52.00 66.67 182.94
323 110846 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 52.00 60.93 70.00 182.93
324 211004 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 46.93 64.27 71.67 182.87
325 110088 ด.ญ. ณิชากร ลิ้มทองสิทธิคุณ ป.6 28.53 69.33 85.00 182.86
326 110198 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 52.00 52.53 78.33 182.86
327 210895 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 59.87 69.33 53.33 182.53
328 110838 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 58.67 80.40 43.33 182.40
329 210452 ด.ญ. วริศราวดี ศรีเมือง ป.6 49.20 73.20 60.00 182.40
330 110762 ด.ช. ธัญเทพ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 48.13 64.27 70.00 182.40
331 111055 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 50.27 43.60 88.33 182.20
332 210732 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 52.00 69.87 60.00 181.87
333 110999 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 48.67 68.13 65.00 181.80
334 210580 ด.ช. กันตพัฒน์ วรรณเพ็ญสกุล ป.6 46.40 63.73 71.67 181.80
335 110928 ด.ช. อรรถวิทย์ ตันติอนันท์กุล ป.6 51.47 58.13 71.67 181.27
336 210614 ด.ญ. ธนิญชิดา สนิทม่วง ป.6 38.00 71.47 71.67 181.14
337 210267 ด.ญ. เปรมยุดา ศรจิตติ ป.6 37.47 48.67 95.00 181.14
338 210546 ด.ช. ชนะใจ ธนังกูล ป.6 63.20 42.53 75.00 180.73
339 210571 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 60.40 40.27 80.00 180.67
340 210816 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 45.33 79.87 55.00 180.20
341 110771 ด.ช. ณัชพล สุมาวงศ์ ป.6 37.47 66.00 76.67 180.14
342 210358 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 60.93 55.87 63.33 180.13
343 210535 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 52.00 54.80 73.33 180.13
344 210051 ด.ญ. ศันส์สุดา รักษ์กุล ป.6 49.73 56.93 73.33 179.99
345 110569 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 57.60 57.07 65.00 179.67
346 210910 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 57.60 55.33 66.67 179.60
347 210046 ด.ช. ณัฐพัชร์ ลิ่มอรุณ ป.6 39.73 76.53 63.33 179.59
348 110545 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 46.40 68.13 65.00 179.53
349 210258 ด.ญ. กฤติมา จวบสมัย ป.6 26.80 72.67 80.00 179.47
350 110691 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 49.73 49.73 80.00 179.46
351 210180 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 64.27 61.47 53.33 179.07
352 110400 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 34.67 82.67 61.67 179.01
353 210545 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 40.80 71.47 66.67 178.94
354 110986 ด.ญ. บุญญาพร อังธารารักษ์ ป.6 55.87 49.73 73.33 178.93
355 211021 ด.ช. ณัฏฐพัชร อัศวพงษ์เกษม ป.6 58.67 46.93 73.33 178.93
356 210629 ด.ญ. จิณัชชา อรุณรัตน์ ป.6 36.40 75.47 66.67 178.54
357 210876 ด.ช. ศรัณย์ภัทร หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 58.13 70.40 50.00 178.53
358 110103 ด.ญ. มณากานต์ สิทธิโชคธรรม ป.6 57.60 42.53 78.33 178.46
359 110221 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 38.00 70.40 70.00 178.40
360 110107 ด.ช. กันตดนย์ โชคบุญส่งสวัสดิ์ ป.6 33.60 54.80 90.00 178.40
361 110175 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 45.87 52.53 80.00 178.40
362 110935 ด.ญ. ณิชนันทน์ เทศทอง ป.6 53.20 54.80 70.00 178.00
363 111030 ด.ญ. ศรสวรรค์ จุนแสงจันทร์ ป.6 40.27 72.67 65.00 177.94
364 110029 ด.ญ. อินทิรา ปรุงเกียรติ ป.6 51.47 54.80 71.67 177.94
365 110468 ด.ช. อภิวัฒน์ นันทไพฑูรย์ ป.6 49.73 61.47 66.67 177.87
366 110358 ด.ญ. ศรัณย์พร พงศ์โรจน์เผ่า ป.6 52.53 58.67 66.67 177.87
367 110447 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 49.73 58.13 70.00 177.86
368 110575 ด.ช. พิภัช นพพาภาค ป.6 30.80 52.00 95.00 177.80
369 210057 ด.ญ. พลอยพลิน เพชรรัตน์ ป.6 40.27 42.53 95.00 177.80
370 110772 ด.ช. ทวีรังสันต์ ภาณุเดชทิพย์ ป.6 64.80 79.33 33.33 177.46
371 110849 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 45.33 57.07 75.00 177.40
372 210984 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 45.87 54.80 76.67 177.34
373 110011 ด.ช. พรฤทธิ์ แซ่เจียง ป.6 22.93 67.60 86.67 177.20
374 210216 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 33.60 63.20 80.00 176.80
375 110203 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 38.00 63.73 75.00 176.73
376 210001 ด.ช. กฤตนน สุวรรณ ป.6 42.53 59.20 75.00 176.73
377 210040 ด.ญ. ณภัทชา ผนึกทอง ป.6 28.00 62.00 86.67 176.67
378 210652 ด.ช. คณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา ป.6 62.00 76.00 38.33 176.33
379 210512 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 66.53 54.80 55.00 176.33
380 210639 ด.ช. เตวิช ดีวิเศษพันธ์ ป.6 22.40 82.13 71.67 176.20
381 210709 ด.ญ. บุณชญา วรศิริ ป.6 63.73 37.47 75.00 176.20
382 110380 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 32.93 84.93 58.33 176.19
383 110937 ด.ญ. พินรดา ศิริธรรมานุวัฒน์ ป.6 43.07 43.07 90.00 176.14
384 210227 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 26.27 76.53 73.33 176.13
385 110277 ด.ช. ธาวิน สิงหถนัดกิจ ป.6 38.00 54.80 83.33 176.13
386 210144 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 48.67 75.47 51.67 175.81
387 110278 ด.ญ. พิชญานิษฐ์ เชาว์สินธุ์ ป.6 55.33 73.73 46.67 175.73
388 211087 ด.ญ. ภัทรศรุดา ศรีฟองคำ ป.6 52.53 66.53 56.67 175.73
389 210744 ด.ญ. ปัญฑ์ชนิต อินทรสังขนาวิน ป.6 42.00 50.40 83.33 175.73
390 210122 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 43.60 70.40 61.67 175.67
391 110529 ด.ช. กังวาฬ แสงศิริรักษ์ ป.6 43.07 57.60 75.00 175.67
392 110134 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 54.80 49.20 71.67 175.67
393 210627 ด.ช. พอ หรี่จินดา ป.6 60.40 40.27 75.00 175.67
394 211065 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 52.53 68.13 55.00 175.66
395 210006 ด.ช. ปุณณวิทย์ พิริยะปัญญาพร ป.6 42.53 56.40 76.67 175.60
396 210498 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 48.67 61.47 65.00 175.14
397 110158 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 44.80 45.33 85.00 175.13
398 110487 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 34.13 60.93 80.00 175.06
399 210798 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 42.00 58.80 73.33 174.13
400 210558 ด.ญ. ชธิตา มุ่งนิรันดร์ ป.6 54.80 54.27 65.00 174.07
401 110981 ด.ญ. กรวรรณ พุ่มพวง ป.6 45.87 61.47 66.67 174.01
402 210763 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 54.27 43.07 76.67 174.01
403 210968 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ทับทิมทอง ป.6 49.20 61.47 63.33 174.00
404 110484 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 55.33 58.67 60.00 174.00
405 110708 ด.ญ. ณัฐวิภา เจียมอุดมพงษ์ ป.6 49.73 57.60 66.67 174.00
406 210671 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 36.40 57.60 80.00 174.00
407 110109 ด.ญ. ปิ่นปออ์ ทรัพย์มีชัย ป.6 43.07 49.20 81.67 173.94
408 110579 ด.ญ. พิชญาภา พืชสุวรรณ์สกุล ป.6 34.67 70.93 68.33 173.93
409 110311 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 55.33 36.93 81.67 173.93
410 210265 ด.ญ. ชญานาถ วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 35.20 48.67 90.00 173.87
411 110847 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 43.07 40.80 90.00 173.87
412 110549 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 17.33 63.20 93.33 173.86
413 110178 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 66.00 42.53 65.00 173.53
414 210684 ด.ช. ศวัส หรรษาเวก ป.6 33.60 76.53 63.33 173.46
415 110697 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 52.00 58.13 63.33 173.46
416 210611 ด.ช. ชลกร มีเกิดมูล ป.6 60.93 49.20 63.33 173.46
417 110463 ด.ญ. ณัฐวลัญญ์ พันธุ์ศรี ป.6 51.47 36.93 85.00 173.40
418 110185 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 35.20 51.47 86.67 173.34
419 211123 ด.ช. ไอธิยากร เมืองแสน ป.6 49.20 82.13 41.67 173.00
420 111004 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 51.47 54.80 66.67 172.94
421 210081 ด.ช. บรรณ จันทดวง ป.6 53.20 28.00 91.67 172.87
422 210306 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 38.00 53.07 81.67 172.74
423 110466 ด.ญ. วิรัลพัชร วรรธนเศรณี ป.6 37.47 58.13 76.67 172.27
424 110244 ด.ช. กฤติน พันธุมณี ป.6 40.27 55.33 76.67 172.27
425 111043 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 49.73 37.47 85.00 172.20
426 110768 ด.ญ. ปาณิสรา ชุนบัณฑิต ป.6 46.40 37.47 88.33 172.20
427 210569 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 55.33 28.53 88.33 172.19
428 110666 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 44.80 58.80 68.33 171.93
429 110197 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 49.20 66.00 56.67 171.87
430 110223 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 52.00 76.53 43.33 171.86
431 110894 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 58.67 61.47 51.67 171.81
432 210485 ด.ญ. พิชามญชุ์ รุ่งเรืองยั่งยืน ป.6 49.20 59.20 63.33 171.73
433 210954 ด.ช. ปริญ อภิสารธนรักษ์ ป.6 43.07 45.33 83.33 171.73
434 211114 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 46.93 67.60 56.67 171.20
435 210601 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 40.27 57.60 73.33 171.20
436 210294 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 59.87 40.80 70.00 170.67
437 110616 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 55.33 52.00 63.33 170.66
438 210502 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 40.80 61.47 68.33 170.60
439 110354 ด.ญ. รชรพร ตันติกุล ป.6 31.33 57.60 81.67 170.60
440 110523 ด.ช. ปัณณทัต ตั้งประเสริฐศิริ ป.6 23.47 55.33 91.67 170.47
441 110783 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 64.80 73.73 31.67 170.20
442 110424 ด.ญ. เขมณัฎฐ์ เผือกนำผล ป.6 55.87 54.27 60.00 170.14
443 210277 ด.ญ. เฟื่องธัญ อิฐงาม ป.6 63.73 43.07 63.33 170.13
444 210301 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 46.93 49.73 73.33 169.99
445 110655 ด.ญ. อันดมัน แซ่เขา ป.6 34.67 50.27 85.00 169.94
446 110065 ด.ช. วรพล ช่วยบำรุง ป.6 38.00 100.00 31.67 169.67
447 210326 ด.ช. กร ลิขิตอำนวยชัย ป.6 54.27 67.07 48.33 169.67
448 110967 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 50.40 57.60 61.67 169.67
449 210532 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 54.27 50.40 65.00 169.67
450 210404 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 57.60 48.67 63.33 169.60
451 210716 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 52.00 42.53 75.00 169.53
452 210224 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 46.93 55.87 66.67 169.47
453 110808 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 40.80 52.00 76.67 169.47
454 210672 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 43.07 39.73 86.67 169.47
455 211067 ด.ญ. พิมพิชชา ปี่เงิน ป.6 46.40 38.00 85.00 169.40
456 110445 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 53.73 45.33 70.00 169.06
457 110431 ด.ญ. สิรภัทร กัลยาจิตร์โกศล ป.6 38.00 72.67 58.33 169.00
458 210635 ด.ญ. กุลรัตน์ ธรรมสนอง ป.6 49.73 54.27 65.00 169.00
459 210245 ด.ช. แทนคุณ ทันประสงค์ ป.6 44.13 61.47 63.33 168.93
460 210916 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 48.67 43.07 76.67 168.41
461 110748 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 49.20 52.53 66.67 168.40
462 210857 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 51.47 43.60 73.33 168.40
463 210034 ด.ช. ปาณกิตติ์ รักษ์กุล ป.6 57.60 60.40 50.00 168.00
464 110725 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 44.80 53.20 70.00 168.00
465 210093 ด.ญ. ปาณิสรา ทวีศรี ป.6 48.67 45.87 73.33 167.87
466 210261 ด.ญ. ปุณยนุช จิตแกมมณี ป.6 46.40 48.13 73.33 167.86
467 211019 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 45.87 40.27 81.67 167.81
468 210970 ด.ญ. พัชรนันท์ ประกอบพาณิชย์ ป.6 40.27 52.53 75.00 167.80
469 210357 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 41.33 58.13 68.33 167.79
470 210827 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 38.00 46.40 83.33 167.73
471 210190 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 31.87 54.13 81.67 167.67
472 110408 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 33.60 50.40 83.33 167.33
473 211083 ด.ญ. นาราชา อมาตยกุล ป.6 53.73 43.60 70.00 167.33
474 210958 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 39.73 45.87 81.67 167.27
475 210289 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 55.87 29.60 81.67 167.14
476 210673 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 57.60 50.93 58.33 166.86
477 110564 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 46.40 57.07 63.33 166.80
478 111053 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 57.60 52.53 56.67 166.80
479 210469 ด.ญ. สลิลทิพย์ ประสาตร์สาน ป.6 42.53 55.87 68.33 166.73
480 210285 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 54.80 43.60 68.33 166.73
481 110465 ด.ญ. พันณพัฒน์ เฮเลน ศรีสุวรรณ ป.6 48.67 39.73 78.33 166.73
482 111029 ด.ญ. ปภาดา นีละวัฒนาศุข ป.6 44.13 44.13 78.33 166.59
483 110191 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 43.60 50.93 71.67 166.20
484 211089 ด.ช. ภูริทัต ฐิติพรรณกุล ป.6 55.33 45.87 65.00 166.20
485 210418 ด.ญ. พิชฐามณี คงหมวกนิธิไกร ป.6 45.87 31.87 88.33 166.07
486 110229 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 41.33 39.73 85.00 166.06
487 111073 ด.ญ. นมิตา ลิ้มอุดมพร ป.6 55.33 57.07 53.33 165.73
488 110382 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 36.93 57.07 71.67 165.67
489 210175 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 46.40 60.93 58.33 165.66
490 110454 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 38.00 57.60 70.00 165.60
491 110195 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 37.47 54.80 73.33 165.60
492 110624 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 52.00 36.93 76.67 165.60
493 110096 ด.ช. อภิณัฐ สงสัย ป.6 45.87 31.33 88.33 165.53
494 210701 ด.ช. ณภัทร คุ้มกุมาร ป.6 26.27 52.53 86.67 165.47
495 211170 ด.ญ. ลิกอร์ ไชยพิมล ป.6 48.67 73.20 43.33 165.20
496 110117 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ธนโกเศศ ป.6 43.07 57.07 65.00 165.14
497 110413 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 48.67 51.47 65.00 165.14
498 210363 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 63.73 53.07 48.33 165.13
499 210506 ด.ญ. สุกฤตา เพ็งจันทร์ ป.6 52.00 43.07 70.00 165.07
500 110910 ด.ช. วัชรพล ศรีวัฒนาวานิช ป.6 36.40 42.00 86.67 165.07
501 211173 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 35.73 50.93 78.33 164.99
502 210303 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 60.93 52.00 51.67 164.60
503 210010 ด.ช. อาทิตย์ เทพมังกร ป.6 48.13 51.47 65.00 164.60
504 210129 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 46.40 56.40 61.67 164.47
505 110929 ด.ช. ปัณณพงศ์ ภมรสุพรวิชิต ป.6 36.40 46.40 81.67 164.47
506 210024 ด.ญ. ลภัสวีณ์ ภิรมย์เกียรติ์ ป.6 38.00 39.73 86.67 164.40
507 110795 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 63.20 52.53 48.33 164.06
508 210992 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 40.27 70.40 53.33 164.00
509 110704 ด.ช. ปัณณทัต เวสสะภักดี ป.6 40.27 60.40 63.33 164.00
510 110592 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 66.00 45.87 51.67 163.54
511 110873 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 50.93 45.87 66.67 163.47
512 210124 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 54.80 40.27 68.33 163.40
513 110793 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 60.93 37.47 65.00 163.40
514 110426 ด.ญ. รรกร โสธรประภากร ป.6 25.73 54.27 83.33 163.33
515 210718 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 63.20 36.40 63.33 162.93
516 210616 ด.ญ. พิมพ์นารา เกียรติกิจเจริญ ป.6 34.13 48.67 80.00 162.80
517 110538 ด.ช. จรูญวิทย์ จงเฟื่องปริญญา ป.6 49.73 72.67 40.00 162.40
518 110362 ด.ญ. กุลนิษฐ์ เวชสุภากุล ป.6 56.00 36.40 70.00 162.40
519 110648 ด.ช. อินทัจ เบ็ญราฮีม ป.6 55.33 48.67 58.33 162.33
520 211075 ด.ช. ภูมิรวิชญ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ป.6 50.93 46.40 65.00 162.33
521 211118 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 43.07 49.20 70.00 162.27
522 210739 ด.ญ. ณัชชา ศิริพันธ์ ป.6 28.53 63.73 70.00 162.26
523 110298 ด.ช. คริษฐ์ บุญรัตนกุล ป.6 34.13 66.00 61.67 161.80
524 210126 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 52.53 57.60 51.67 161.80
525 111107 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 45.33 54.80 61.67 161.80
526 110425 ด.ญ. บุญญาพร บุณยะยุตกูล ป.6 40.80 54.27 66.67 161.74
527 110265 ด.ช. ภูดิท​ ศิริเจน ป.6 40.27 43.07 78.33 161.67
528 110864 ด.ญ. จิรัชญา เวียงหิรัณย์ ป.6 45.87 30.80 85.00 161.67
529 211108 ด.ญ. ชลิดา ฤกษ์นาวา ป.6 39.73 36.93 85.00 161.66
530 210819 ด.ญ. จิดาภา ทรัพย์มณี ป.6 35.20 44.67 81.67 161.54
531 110395 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 57.07 50.93 53.33 161.33
532 210658 ด.ญ. ชวัลรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 49.73 63.20 48.33 161.26
533 210649 ด.ช. ถิระวิท อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ป.6 51.47 36.40 73.33 161.20
534 110348 ด.ญ. ณัฐนิชา ตวงทองชัย ป.6 49.73 46.40 65.00 161.13
535 211048 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตั้งวิจิตรสกุล ป.6 52.00 34.13 75.00 161.13
536 110039 ด.ช. อาคิรา เกตุทอง ป.6 30.80 43.60 86.67 161.07
537 210682 ด.ช. ณกานต์ โชติชัยชรินทร์ ป.6 29.07 40.27 91.67 161.01
538 110108 ด.ญ. อภิสรา ดีประเสริฐ ป.6 59.87 42.53 58.33 160.73
539 110696 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 28.00 56.00 76.67 160.67
540 210222 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 44.80 52.53 63.33 160.66
541 110026 ด.ญ. ธิษณ์พิฌา ศรีสลวยกุล ป.6 40.27 58.67 61.67 160.61
542 210825 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 45.87 43.07 71.67 160.61
543 210189 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 46.40 45.87 68.33 160.60
544 110119 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 39.73 52.53 68.33 160.59
545 210378 ด.ช. ฐิตพัฒน์ นทีประสิทธิพร ป.6 46.93 40.27 73.33 160.53
546 210020 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ วรรณวานิชชัย ป.6 54.80 48.67 56.67 160.14
547 210624 ด.ช. ณกฤช นฤนาททองธารา ป.6 42.00 48.13 70.00 160.13
548 110471 ด.ช. เหมภัส หวังสันติพร ป.6 28.00 60.40 71.67 160.07
549 210823 ด.ช. เจนวิทย์ มาลัย ป.6 52.00 46.40 61.67 160.07
550 110945 ด.ญ. ปาณิสรา แซ่ลิ้ม ป.6 42.53 49.20 68.33 160.06
551 110589 ด.ญ. ชวัลรัชต์ มั่นจิรังกูร ป.6 46.40 40.27 73.33 160.00
552 210016 ด.ช. กวินวัชร์ ยี่แพร ป.6 40.27 39.73 80.00 160.00
553 111131 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 44.13 34.13 81.67 159.93
554 210403 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 40.27 54.27 65.00 159.54
555 210349 ด.ช. ชณัฐภงค์ บุญชู ป.6 37.47 63.73 58.33 159.53
556 210971 ด.ญ. พิมพ์ชนก พิพัฒนสกุลกิจ ป.6 43.07 53.07 63.33 159.47
557 210003 ด.ช. ธนกร อวัสดาพร ป.6 60.40 73.73 25.00 159.13
558 110467 ด.ช. วีรวิชญ์ หวังพึ่งกัน ป.6 39.20 44.80 75.00 159.00
559 110329 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 51.47 42.53 65.00 159.00
560 210297 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 40.27 48.67 70.00 158.94
561 210539 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 36.93 62.00 60.00 158.93
562 110133 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 22.40 64.80 71.67 158.87
563 110038 ด.ญ. พิมพ์ศิกร พรจรัสมณี ป.6 45.87 34.67 78.33 158.87
564 111024 ด.ช. อิทธิภัทริ์ ภานุมาส ป.6 44.80 50.40 63.33 158.53
565 110409 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 33.60 53.20 71.67 158.47
566 210846 ด.ช. ธีภพ ธรรมบุศย์ ป.6 54.27 37.47 66.67 158.41
567 211044 ด.ญ. รินทร์ลิตา จองทรัพย์สิน ป.6 33.60 44.80 80.00 158.40
568 210315 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 53.73 34.67 70.00 158.40
569 111140 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 37.47 45.87 75.00 158.34
570 210972 ด.ญ. สิร์วิชญา โชตึก ป.6 55.33 34.67 68.33 158.33
571 111114 ด.ช. ยศ ยศสมบัติ ป.6 38.00 43.60 76.67 158.27
572 110410 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 51.47 43.07 63.33 157.87
573 211141 ด.ช. ณัฏฐวี อยู่รุ่ง ป.6 45.87 50.27 61.67 157.81
574 210028 ด.ญ. ธนิกา ชมภูทีป ป.6 43.60 25.73 88.33 157.66
575 211000 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 56.53 55.87 45.00 157.40
576 211043 ด.ญ. ณภัทร กอโชคชัย ป.6 48.67 52.00 56.67 157.34
577 110844 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 48.67 48.67 60.00 157.34
578 210854 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 43.60 52.00 61.67 157.27
579 110235 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 40.27 48.67 68.33 157.27
580 211050 ด.ช. ภาณุวิชญ์ สุกใส ป.6 28.53 52.00 76.67 157.20
581 110352 ด.ช. ภูปกรณ์ ปิติสุวรรณรัตน์ ป.6 34.13 43.07 80.00 157.20
582 210311 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 42.53 29.60 85.00 157.13
583 110303 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 49.20 45.87 61.67 156.74
584 110752 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 46.40 55.33 55.00 156.73
585 110908 ด.ช. ทะนุธรรมร์ วงศ์กรรัตน์ ป.6 50.93 34.13 71.67 156.73
586 110533 ด.ช. ณฤต อุชุปาละนันท์ ป.6 19.60 55.33 81.67 156.60
587 210105 ด.ญ. พิชชาภา ผ่องตระกูล ป.6 54.27 48.67 53.33 156.27
588 211154 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 46.40 66.53 43.33 156.26
589 110822 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 34.13 55.33 66.67 156.13
590 210921 ด.ช. กฤตเมธ พรรณราย ป.6 38.00 53.07 65.00 156.07
591 110057 ด.ช. แสงตะวัน สรรพวิทยศิริ ป.6 19.60 44.80 91.67 156.07
592 110327 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 43.07 34.67 78.33 156.07
593 210993 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 46.40 66.00 43.33 155.73
594 110515 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 38.00 76.00 41.67 155.67
595 110385 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 42.00 42.00 71.67 155.67
596 110231 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 40.27 48.67 66.67 155.61
597 110524 ด.ญ. พลอยภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.6 45.87 46.40 63.33 155.60
598 110300 ด.ช. ปัณณพัฒน์ หมุนขำ ป.6 39.20 36.40 80.00 155.60
599 110162 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 47.60 28.00 80.00 155.60
600 110336 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 34.67 59.20 61.67 155.54
601 110164 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 31.33 52.53 71.67 155.53
602 110644 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 11.20 64.27 80.00 155.47
603 210487 ด.ญ. ศศิพิมพ์ กุมุท ป.6 34.13 49.20 71.67 155.00
604 210991 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 39.73 56.93 58.33 154.99
605 110530 ด.ญ. ชญาบุณย์ ตังคโนภาส ป.6 59.33 17.33 78.33 154.99
606 210504 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 15.07 66.53 73.33 154.93
607 111035 ด.ช. ปราชญ์ นีละวัฒนาศุข ป.6 26.80 44.67 83.33 154.80
608 210826 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 35.20 26.27 93.33 154.80
609 210386 ด.ช. วริทธิ์พล ธนาคมเศรษฐ์ ป.6 49.73 69.87 35.00 154.60
610 111090 ด.ช. จิรพัทธ์ มูณี ป.6 36.40 51.47 66.67 154.54
611 110510 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 43.60 45.87 65.00 154.47
612 211159 ด.ช. คุณภัทร รุ่งโรจน์รังสิมา ป.6 54.27 46.40 53.33 154.00
613 211167 ด.ญ. ณัชชารีย์ สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.6 31.87 70.40 51.67 153.94
614 211163 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 45.33 46.93 61.67 153.93
615 211022 ด.ช. ภูกานต์ ภัทรวิตตากร ป.6 30.80 44.80 78.33 153.93
616 210793 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 37.47 49.73 66.67 153.87
617 111006 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 40.80 36.40 76.67 153.87
618 210680 ด.ช. ธนกร กนกวิลาศ ป.6 48.13 29.07 76.67 153.87
619 210930 ด.ญ. อังค์ริสา วรวัฒน์ภิญโญ ป.6 32.40 44.67 76.67 153.74
620 110368 ด.ญ. ภูริดา ศิริภูชงค์ ป.6 40.27 43.07 70.00 153.34
621 211116 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 34.13 49.20 70.00 153.33
622 210292 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 42.00 56.00 55.00 153.00
623 110030 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 51.47 49.73 51.67 152.87
624 211045 ด.ญ. นนิพา อัมไพรวรรณ ป.6 46.40 36.40 70.00 152.80
625 110820 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 36.40 34.67 81.67 152.74
626 110604 ด.ช. อตินนท์ สกุลตันเจริญชัย ป.6 25.20 49.20 78.33 152.73
627 210851 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 54.80 52.53 45.00 152.33
628 210325 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 30.80 49.73 71.67 152.20
629 211036 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 38.00 45.87 68.33 152.20
630 110860 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 35.20 45.33 71.67 152.20
631 211097 ด.ช. ปัณณทัต กิจเจริญลาภ ป.6 40.80 34.67 76.67 152.14
632 110601 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ เจริญรวยวัฒนา ป.6 43.07 25.73 83.33 152.13
633 111103 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 43.60 44.80 63.33 151.73
634 110321 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 54.80 33.60 63.33 151.73
635 210134 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 40.27 49.73 61.67 151.67
636 210815 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 44.13 45.87 61.67 151.67
637 210676 ด.ญ. วนัชพร ขยันทำ ป.6 40.27 43.07 68.33 151.67
638 210177 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 38.00 40.27 73.33 151.60
639 210147 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 39.73 58.13 53.33 151.19
640 110204 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 37.47 48.67 65.00 151.14
641 110834 ด.ญ. เปรมยุดา สมสุขจีรวัฒน์ ป.6 43.07 43.07 65.00 151.14
642 210890 ด.ช. รตน พลับเล็ก ป.6 30.80 55.33 65.00 151.13
643 210613 ด.ช. ธนพงศธร วะระทรัพย์ ป.6 37.47 40.27 73.33 151.07
644 210380 ด.ช. กรณ์พงศ์ สวัสดิพงษ์ ป.6 24.00 46.93 80.00 150.93
645 110074 ด.ช. ธณายุทธ์ กิริณี ป.6 50.40 57.07 43.33 150.80
646 210480 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 45.87 51.47 53.33 150.67
647 210440 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 52.53 54.80 43.33 150.66
648 210251 ด.ช. ณัทภัค แสนช่าง ป.6 36.93 45.33 68.33 150.59
649 110626 ด.ช. ภัทรภร เตชะปัญญารักษ์ ป.6 37.47 46.40 66.67 150.54
650 210844 ด.ญ. ลิลลี่ นิติพันธ์ ป.6 30.80 43.07 76.67 150.54
651 210475 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 45.87 28.00 76.67 150.54
652 110509 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 38.00 52.53 60.00 150.53
653 210163 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 33.60 43.60 73.33 150.53
654 110667 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 38.00 63.73 48.33 150.06
655 210765 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 40.27 46.40 63.33 150.00
656 110859 ด.ช. ณัฐพศิน สมาธิวัฒน์ ป.6 19.60 42.00 88.33 149.93
657 110156 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 33.60 31.33 85.00 149.93
658 111113 ด.ช. พงศกร อนุสรณ์เทวินทร์ ป.6 49.20 60.40 40.00 149.60
659 110259 ด.ช. ณัฏฐชัย จันทร์ประสพชัย ป.6 49.20 48.67 51.67 149.54
660 111009 ด.ช. วัชรดนัย อนุรักษสกุล ป.6 60.40 37.47 51.67 149.54
661 110960 ด.ญ. รมณธิภา ศิริฐิติ ป.6 42.00 39.20 68.33 149.53
662 210387 ด.ญ. นีร เวชนุวัฒน์ ป.6 22.40 40.27 86.67 149.34
663 210102 ด.ช. วิรัลพัชร มนูชัย ป.6 8.40 49.20 91.67 149.27
664 110238 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 39.73 57.60 51.67 149.00
665 110334 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 45.33 36.93 66.67 148.93
666 110665 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 66.00 22.93 60.00 148.93
667 210072 ด.ญ. ฐิติกา โตธนะโภคา ป.6 49.20 34.67 65.00 148.87
668 111096 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 46.93 43.60 58.33 148.86
669 210945 ด.ญ. จิตติญา ก้อนทอง ป.6 28.00 42.53 78.33 148.86
670 210273 ด.ญ. อชิรญา คาวินวิทย์ ป.6 31.33 39.20 78.33 148.86
671 110253 ด.ญ. หยกมนต์ ธำรงวิชย์สิริ ป.6 19.60 52.53 76.67 148.80
672 210946 ด.ญ. ลภัสรดา ภักดีสุวรรณ ป.6 43.07 17.33 88.33 148.73
673 210812 ด.ช. ศุภกร ตีระวนิชพงศ์ ป.6 36.40 72.13 40.00 148.53
674 210361 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 51.47 52.00 45.00 148.47
675 111085 ด.ช. เหล่าทัพพ์ โชติเกษมทรัพย์ ป.6 50.40 43.07 55.00 148.47
676 110879 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 44.80 42.00 61.67 148.47
677 110066 ด.ช. ภัคพล แพะขุนทด ป.6 48.67 39.73 60.00 148.40
678 110731 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 40.80 45.87 61.67 148.34
679 210820 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ทองวินิจ ป.6 52.00 19.60 76.67 148.27
680 210185 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 14.00 60.93 73.33 148.26
681 210422 ด.ญ. วาสิตา วโนทยาโรจน์ ป.6 11.20 46.93 90.00 148.13
682 210950 ด.ช. ศรวัณ ศักดิ์ศศิธร ป.6 60.40 42.53 45.00 147.93
683 210973 ด.ญ. เขมิกา พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ป.6 49.73 58.13 40.00 147.86
684 110139 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 38.00 58.13 51.67 147.80
685 110850 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 34.13 52.00 61.67 147.80
686 210725 ด.ช. เตชิต เตชะสุรังกูล ป.6 38.00 43.07 66.67 147.74
687 210160 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 46.40 41.33 60.00 147.73
688 110113 ด.ช. ชนนนท์ พฤกษ์รัตนกุล ป.6 33.60 30.80 83.33 147.73
689 210323 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 22.40 36.93 88.33 147.66
690 110824 ด.ญ. ชลนภัส สุวินทรากร ป.6 48.13 37.47 61.67 147.27
691 110996 ด.ญ. ชญานิศ เมืองสง ป.6 49.20 39.73 58.33 147.26
692 210369 ด.ช. ธีร์ธวัช สัตยกมลฉัตร ป.6 34.67 55.87 56.67 147.21
693 210814 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 38.00 30.80 78.33 147.13
694 210523 ด.ช. ปภังกร อุดรเสถียร ป.6 31.87 28.53 86.67 147.07
695 110461 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 64.80 40.27 41.67 146.74
696 210821 ด.ญ. นิษฐกานต์ เป็งวันทา ป.6 49.20 40.80 56.67 146.67
697 211132 ด.ช. กฤชณัท หวู ป.6 26.80 76.53 43.33 146.66
698 210528 ด.ญ. วริศรา วามานนท์ ป.6 31.33 52.00 63.33 146.66
699 210299 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 47.60 58.80 40.00 146.40
700 210170 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 46.40 43.07 56.67 146.14
701 111101 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 42.53 28.53 75.00 146.06
701 210536 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 42.53 28.53 75.00 146.06
703 111056 ด.ช. อนพัทย์ กลึงพงษ์ ป.6 30.80 53.20 61.67 145.67
704 210217 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 26.27 57.60 61.67 145.54
705 210302 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 34.13 43.07 68.33 145.53
706 110262 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วัฒนะชัยวัฒน์ ป.6 37.47 39.73 68.33 145.53
707 210106 ด.ญ. ณัชชารีย์ เลิศจิรรัฐโชติ ป.6 26.27 45.87 73.33 145.47
708 210435 ด.ญ. ชญานันทน์ มุมอ่อน ป.6 43.07 29.07 73.33 145.47
709 110386 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 40.27 25.20 80.00 145.47
710 210489 ด.ญ. เดน่า มหาบุญ ป.6 25.20 36.93 83.33 145.46
711 210519 ด.ญ. ณิชาดา มุ่งจิตวิศวกร ป.6 11.20 55.87 78.33 145.40
712 210220 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 36.93 20.13 88.33 145.39
713 210710 ด.ช. ภูริวัจน์ วีระเพ็ชร์ ป.6 46.40 70.40 28.33 145.13
714 211112 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 40.27 51.47 53.33 145.07
715 210909 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 36.40 42.00 66.67 145.07
716 211046 ด.ญ. โสพิชา สุปัณณานนท์ ป.6 45.33 39.73 60.00 145.06
717 210118 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 34.13 49.20 61.67 145.00
718 210218 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 36.93 43.07 65.00 145.00
719 110381 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 30.80 39.20 75.00 145.00
720 211095 ด.ช. อินทนนท์ โกวิทวงศา ป.6 49.73 36.93 58.33 144.99
721 110061 ด.ญ. ชลกร อัสสานนท์ ป.6 33.60 34.67 76.67 144.94
722 210878 ด.ญ. เอวารี พัฒนไพบูลย์ ป.6 25.20 46.40 73.33 144.93
723 110985 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ ปัณทุราสัญญ์ ป.6 38.00 36.93 70.00 144.93
724 110629 ด.ญ. วรปภัสร์ กองคำ ป.6 39.20 25.73 80.00 144.93
724 110716 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 39.20 25.73 80.00 144.93
726 110092 ด.ช. ธีธัช ผาติสุวัณณ ป.6 16.80 43.07 85.00 144.87
727 210986 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 33.60 64.40 46.67 144.67
728 110397 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 43.07 58.13 43.33 144.53
729 210877 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นาคเสนา ป.6 49.20 45.33 50.00 144.53
730 110328 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 46.40 43.07 55.00 144.47
731 210951 ด.ช. กัญจน์ธนทัต กวางทอง ป.6 52.00 30.80 61.67 144.47
732 210689 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 49.73 49.73 45.00 144.46
733 210505 ด.ญ. ชนาธร โสภาจิตต์วัฒนะ ป.6 42.53 36.93 65.00 144.46
734 110332 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 22.40 40.27 81.67 144.34
735 110279 ด.ญ. ศรณภัทร์ แพ่งเกษร ป.6 43.60 57.07 43.33 144.00
736 110921 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 51.47 42.53 50.00 144.00
737 110684 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 48.13 40.80 55.00 143.93
738 210723 ด.ช. ปองคุณ ศรีสังวาลย์ ป.6 14.00 73.20 56.67 143.87
739 210963 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 42.53 34.67 66.67 143.87
740 211009 ด.ญ. ศิริ์กาญจน์ นิลโกสิตย์ ป.6 45.87 31.33 66.67 143.87
741 110856 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 43.07 30.80 70.00 143.87
742 110693 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 46.40 34.13 63.33 143.86
743 210520 ด.ช. ปรัตถกร ทองมุข ป.6 25.73 39.73 78.33 143.79
744 210860 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 52.53 22.93 68.33 143.79
745 110843 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 40.80 45.87 56.67 143.34
746 110755 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 28.53 54.80 60.00 143.33
747 210868 ด.ญ. พิมพ์บุญ เพิ่มพิทักษ์ ป.6 17.33 45.87 80.00 143.20
748 210976 ด.ญ. ธัญพร กอวัฒนา ป.6 22.40 40.80 80.00 143.20
749 110498 ด.ญ. รัชชนันท์ สุขสัย ป.6 19.60 33.60 90.00 143.20
750 110920 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 24.00 34.13 85.00 143.13
751 211168 ด.ช. ปภินวิช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 39.73 39.73 63.33 142.79
752 210048 ด.ช. หฤษฎ มีสอน ป.6 46.40 38.00 58.33 142.73
753 110784 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 29.07 36.93 76.67 142.67
754 211121 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 38.53 44.13 60.00 142.66
755 210391 ด.ญ. พรปวีร์ เกรียงวัฒนพงษ์ ป.6 33.60 53.73 55.00 142.33
756 110157 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 47.60 39.73 55.00 142.33
757 210310 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 46.93 48.67 46.67 142.27
758 210604 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 36.93 46.93 58.33 142.19
759 210771 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 34.13 34.67 73.33 142.13
760 110500 ด.ช. คิรากร พรหมมา ป.6 30.80 19.60 91.67 142.07
761 210900 ด.ช. สรวิชญ์ หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 47.60 47.60 46.67 141.87
762 110146 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 43.07 48.67 50.00 141.74
763 210482 ด.ช. ณัฐชนน แซ่ซือ ป.6 46.93 58.13 36.67 141.73
764 110302 ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร ป.6 38.00 53.73 50.00 141.73
765 111037 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 26.27 53.73 61.67 141.67
766 210686 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 52.53 40.80 48.33 141.66
767 110384 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 19.60 42.00 80.00 141.60
768 110773 ด.ญ. ณัชชานิษฐ์ คงโสภณสิทธิ์ ป.6 26.27 36.93 78.33 141.53
769 110423 ด.ญ. รมย์รวินท์ รุ่งสงวนวงษ์ ป.6 37.47 25.73 78.33 141.53
770 210275 ด.ช. ณัฐชนนท์ พ่วงแพ ป.6 45.33 11.20 85.00 141.53
771 111080 ด.ญ. จิดาภา ชินะโยธิน ป.6 36.40 58.13 46.67 141.20
772 210172 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 11.20 84.93 45.00 141.13
773 210408 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 30.80 43.60 66.67 141.07
774 210483 ด.ช. ปัณณวัฒน์ จงจัดกลาง ป.6 33.60 34.13 73.33 141.06
775 210705 ด.ญ. อาภาสิริ จรัสฉิมพลีกุล ป.6 14.53 51.47 75.00 141.00
776 210791 ด.ญ. ลภัสรดา คำณวนไหว ป.6 28.00 38.00 75.00 141.00
777 110938 ด.ช. อนันต์นที มุณีสิทธิ์ ป.6 33.60 22.40 85.00 141.00
778 210695 ด.ช. จักรพันธุ์ จันทรัศมี ป.6 28.53 34.13 78.33 140.99
779 110888 ด.ญ. วีรินทร์ ยนต์วิกัย ป.6 46.40 49.20 45.00 140.60
780 211003 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 37.47 39.73 63.33 140.53
781 210792 ด.ช. ณภ สุวรรณฐัษ ป.6 39.73 34.13 66.67 140.53
782 110220 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 31.33 37.47 71.67 140.47
783 110219 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 31.33 34.13 75.00 140.46
784 110742 ด.ญ. กัลยรักษ์ ศุภเมธาพร ป.6 14.00 43.07 83.33 140.40
785 211115 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 42.00 59.87 38.33 140.20
786 110630 ด.ช. อัคชินช์ เตียงเกตุ ป.6 36.93 61.47 41.67 140.07
787 211151 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 25.20 59.87 55.00 140.07
788 211096 ด.ญ. อรศศิวรรณ์ อรรถสถาวร ป.6 32.40 55.87 51.67 139.94
789 110839 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 22.40 45.87 71.67 139.94
790 211094 ด.ญ. อนัญญา แสงสง่า ป.6 37.47 37.47 65.00 139.94
791 110312 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 39.73 28.53 71.67 139.93
792 111143 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 31.87 34.67 73.33 139.87
793 110469 ด.ช. อินทัช เลอวิวัฒน์ถาวร ป.6 29.07 53.73 56.67 139.47
794 110903 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 43.60 40.80 55.00 139.40
795 110351 ด.ช. ภรัณยู กาญจนสุธรรม ป.6 39.73 31.33 68.33 139.39
796 110902 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 25.20 30.80 83.33 139.33
797 210367 ด.ญ. ณัฐรินีย์ เรืองแสงทองกุล ป.6 39.73 19.60 80.00 139.33
798 210017 ด.ญ. ธนิตา วานิชพันธ์ ป.6 25.73 28.53 85.00 139.26
799 110662 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 30.80 56.53 51.67 139.00
800 210898 ด.ญ. จุฑาทิพย์ อินอิว ป.6 33.60 55.33 50.00 138.93
801 110901 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 39.73 42.53 56.67 138.93
802 210795 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 44.80 30.80 63.33 138.93
802 210940 ด.ช. นิลยวัติ สมโภชพิสุทธิ์ ป.6 44.80 30.80 63.33 138.93
804 110532 ด.ช. จิรทีปต์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 31.33 49.20 58.33 138.86
805 110993 ด.ช. ภูริช สุรทานต์นนท์ ป.6 25.73 43.07 70.00 138.80
806 111017 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 29.07 31.33 78.33 138.73
807 110443 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 39.73 33.60 65.00 138.33
808 110639 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 44.13 40.80 53.33 138.26
809 110759 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 39.20 52.00 46.67 137.87
810 110749 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 37.47 40.27 60.00 137.74
811 210757 ด.ญ. ปารณีย์ ชุติขัยเมธินันท์ ป.6 25.20 39.20 73.33 137.73
812 210364 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 52.00 50.40 35.00 137.40
813 111065 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 45.87 48.13 43.33 137.33
814 110722 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 39.20 44.80 53.33 137.33
815 211137 ด.ญ. พุธิตา นิลเขียว ป.6 32.40 58.13 46.67 137.20
816 210849 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 36.93 46.93 53.33 137.19
817 210359 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 43.07 22.40 71.67 137.14
818 210246 ด.ช. เตชินท์ สุวัฑฒนา ป.6 28.00 40.80 68.33 137.13
819 111071 ด.ญ. ณัฏฐรดา มุรินทร์ ป.6 36.93 35.20 65.00 137.13
820 110664 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 34.13 34.67 68.33 137.13
821 110557 ด.ช. อัณณวัชร์ บุญญกิจไมตรี ป.6 39.73 63.73 33.33 136.79
822 110482 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 43.60 61.47 31.67 136.74
823 211126 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 31.33 60.40 45.00 136.73
824 210461 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 48.13 33.60 55.00 136.73
825 210908 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 43.07 33.60 60.00 136.67
826 210377 ด.ช. ปริยวิศว์ บริพัตรโกศล ป.6 43.07 35.20 58.33 136.60
827 210071 ด.ญ. รุจรวี บรรจบลาภ ป.6 25.20 38.00 73.33 136.53
828 210291 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 35.20 31.33 70.00 136.53
829 110167 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 40.80 25.73 70.00 136.53
830 210867 ด.ญ. ปาณิสรา ทุ่งมีผล ป.6 46.93 22.93 66.67 136.53
831 210350 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 36.40 46.40 53.33 136.13
832 210607 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 28.00 44.80 63.33 136.13
833 110913 ด.ช. ปณต สืบปรุ ป.6 42.00 30.80 63.33 136.13
834 210605 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 34.67 39.73 61.67 136.07
835 110780 ด.ญ. ณิชา ทับทอง ป.6 29.60 49.73 56.67 136.00
836 110594 ด.ญ. ณฐินี เวียงศิริ ป.6 32.40 31.87 71.67 135.94
837 110031 ด.ช. ปายภัค ยี่รัญศิริ ป.6 25.20 29.07 81.67 135.94
838 111059 ด.ญ. ภัชชญา แซ่โท้ว ป.6 36.93 60.40 38.33 135.66
839 111023 ด.ญ. อัฐภิญญา โชติพนิชเศรษฐ์ ป.6 33.60 45.33 56.67 135.60
840 210293 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 52.00 43.60 40.00 135.60
841 210603 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 48.13 37.47 50.00 135.60
842 210393 ด.ญ. ปัณฑรีย์ อาภาสพิพัฒน์ ป.6 25.73 58.13 51.67 135.53
843 210734 ด.ญ. มิลินท์ ปรีชา ป.6 19.60 34.13 81.67 135.40
844 110091 ด.ญ. รินรฎา ตงศิริ ป.6 25.20 31.87 78.33 135.40
845 111062 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 34.13 64.27 36.67 135.07
846 110811 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 48.67 46.40 40.00 135.07
847 110661 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 45.87 47.47 41.67 135.01
848 210067 ด.ญ. ธนัชญา ลิ้นทอง ป.6 45.33 31.33 58.33 134.99
849 110732 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 29.07 52.53 53.33 134.93
850 210080 ด.ญ. ชลิดา แก้วมาคูณ ป.6 26.27 36.93 71.67 134.87
851 110889 ด.ช. ดลศิวัฒน์ อินทโกสุม ป.6 29.07 29.07 76.67 134.81
852 111129 ด.ญ. พรรณชญาภา แก้วปัญญา ป.6 25.73 25.73 83.33 134.79
853 110518 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 39.73 49.73 45.00 134.46
854 210242 ด.ญ. ศรัณยฉัตร ภัทรวรพงศ์ ป.6 40.27 34.13 60.00 134.40
855 210804 ด.ญ. ณัฐณิชา ฐิติภัทรยรรยง ป.6 16.80 42.53 75.00 134.33
856 110174 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 42.00 42.00 50.00 134.00
857 210457 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 44.80 39.20 50.00 134.00
858 110556 ด.ช. เนติภัทธ เกิดสุภาพ ป.6 37.47 64.80 31.67 133.94
859 110432 ด.ญ. รมณ โสภณธนะสิริ ป.6 28.00 50.93 55.00 133.93
860 210354 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 50.27 40.27 43.33 133.87
861 210030 ด.ญ. วรวลัญช์ กมลพรวิจิตร ป.6 43.07 34.13 56.67 133.87
862 210557 ด.ญ. กัลย์ธิดา เอื้อแผ่บุญประเสริฐ ป.6 39.20 28.00 66.67 133.87
863 210852 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 25.73 31.33 76.67 133.73
864 110542 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 39.20 42.53 51.67 133.40
865 110761 ด.ญ. ธัญภัส กันทรวิชัยวัฒน์ ป.6 33.60 36.40 63.33 133.33
866 110152 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 47.47 40.80 45.00 133.27
867 210754 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ โชคอภิรัตน์ ป.6 34.13 34.13 65.00 133.26
868 110756 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 42.53 32.40 58.33 133.26
869 210797 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 39.73 25.20 68.33 133.26
870 110931 ด.ช. กวิน ศักดิ์ชื่นยศ ป.6 22.93 33.60 76.67 133.20
871 110943 ด.ญ. ภิชชญลักษณ์ พิสิทธิวิทยานนท์ ป.6 28.00 25.20 80.00 133.20
872 110299 ด.ญ. ปัณณ์ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ป.6 20.13 41.33 71.67 133.13
873 210331 ด.ญ. นันทร์นภัส สัตยกมลฉัตร ป.6 20.13 29.60 83.33 133.06
874 110438 ด.ช. วริทธ์ธร สันติวราคม ป.6 39.20 50.40 43.33 132.93
875 110460 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 39.73 48.13 45.00 132.86
876 210176 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 44.80 34.67 53.33 132.80
877 211052 ด.ญ. พีรญา ลีลาธนางกูร ป.6 51.47 31.33 50.00 132.80
878 110897 ด.ช. อัครวัฒน์ ภู่จำปา ป.6 28.00 43.07 61.67 132.74
879 110141 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 44.80 19.60 68.33 132.73
880 110851 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 32.40 33.60 66.67 132.67
881 110614 ด.ญ. ขวัญมุก เกตุสิงห์ ป.6 36.40 19.60 76.67 132.67
882 110130 ด.ช. รัญชน์ บัวนิ่ม ป.6 8.40 52.53 71.67 132.60
883 110256 ด.ช. ธีทัต ฤทธิโสม ป.6 22.93 22.93 86.67 132.53
884 110393 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 28.53 48.67 55.00 132.20
885 210634 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 39.73 40.80 51.67 132.20
886 110887 ด.ช. รวิชญ์ภูมิ ขำบุญ ป.6 42.00 25.20 65.00 132.20
887 210388 ด.ญ. พริบพันดาว ประสานสุขทวี ป.6 19.60 40.80 71.67 132.07
888 211074 ด.ญ. มนฤญช์ วีรดิษฐกิจ ป.6 22.93 24.00 85.00 131.93
889 110854 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 34.13 50.93 46.67 131.73
890 110399 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 35.20 46.40 50.00 131.60
891 111132 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 49.20 29.07 53.33 131.60
892 210565 ด.ญ. ภัทริยาภาสิ์ วราชิต ป.6 51.47 16.80 63.33 131.60
893 110464 ด.ช. พอดี ผลอนันต์ ป.6 22.40 34.13 75.00 131.53
894 110129 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 22.93 25.20 83.33 131.46
895 211152 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 39.73 46.40 45.00 131.13
896 210279 ด.ญ. อรวรา เรืองอัศวเดช ป.6 46.93 42.53 41.67 131.13
897 210284 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 44.80 28.00 58.33 131.13
898 210116 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 43.07 38.00 50.00 131.07
899 110341 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 34.13 36.93 60.00 131.06
900 110568 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 45.33 25.73 60.00 131.06
901 110907 ด.ญ. อัจฉราลักษณ์ วรเทพพุฒิพงษ์ ป.6 25.20 37.47 68.33 131.00
902 211035 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 43.07 45.87 41.67 130.61
903 210257 ด.ช. ธีรชาติ เดชานันทศิลป์ ป.6 37.47 54.80 38.33 130.60
904 210178 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 33.60 40.27 56.67 130.54
905 110567 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 33.60 53.60 43.33 130.53
906 210119 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 39.73 40.80 50.00 130.53
907 210503 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 39.73 30.80 60.00 130.53
908 110904 ด.ช. ณกร ประพรรดิจักกิจ ป.6 19.60 39.20 71.67 130.47
909 210114 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 36.93 31.87 61.67 130.47
910 110730 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 33.60 28.53 68.33 130.46
911 110170 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 45.87 45.87 38.33 130.07
912 210462 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 40.80 45.87 43.33 130.00
913 110612 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 57.60 22.40 50.00 130.00
914 210210 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 36.93 31.33 61.67 129.93
915 210529 ด.ช. พีรพงศ์ อำรุง ป.6 44.13 30.80 55.00 129.93
916 210839 ด.ช. ณฐมน สุขสมคิด ป.6 15.07 43.07 71.67 129.81
917 211047 ด.ญ. วิชญาดา เจริญสุข ป.6 22.40 25.73 81.67 129.80
918 110775 ด.ญ. ธัญสินี จัสมิน แคมพ์เบล ป.6 22.40 22.40 85.00 129.80
919 210317 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 43.07 18.40 68.33 129.80
920 110724 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 48.67 54.27 26.67 129.61
921 110659 ด.ญ. วริษฐา ฐานวิเศษ ป.6 43.07 48.13 38.33 129.53
922 210620 ด.ช. อัครวิทย์ ประทิพอาราม ป.6 36.93 49.20 43.33 129.46
923 211078 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 42.53 36.93 50.00 129.46
924 210032 ด.ญ. ญาณิศา ทานธรรม ป.6 31.87 40.80 56.67 129.34
925 110080 ด.ญ. ปารมี จรรย์แสง รุจกิจยานนท์ ป.6 25.20 37.47 66.67 129.34
926 210786 ด.ญ. อัญรินทร์ อริยเมธวัชรชัย ป.6 22.40 36.93 70.00 129.33
927 110452 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 0.00 42.53 86.67 129.20
928 110079 ด.ญ. คณัสวรรณ จรสาย ป.6 17.33 35.20 76.67 129.20
929 210179 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 30.80 53.20 45.00 129.00
930 210214 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 36.93 48.67 43.33 128.93
931 210836 ด.ช. ปวริศร ดีวิมล ป.6 39.73 37.47 51.67 128.87
932 210204 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 30.80 39.73 58.33 128.86
933 110898 ด.ญ. ณิชกานต์ เที่ยงบูรณธรรม ป.6 31.33 40.80 56.67 128.80
934 110916 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 38.00 37.47 53.33 128.80
935 210787 ด.ช. พิทยุตม์ เอื้อสุกิจวัฒนา ป.6 34.67 35.73 58.33 128.73
936 210077 ด.ญ. ฟ้าใส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 28.00 20.67 80.00 128.67
937 110153 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 40.80 49.20 38.33 128.33
938 110877 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 36.40 33.60 58.33 128.33
939 210981 ด.ญ. ณัชชา พงศ์วรทรัพย์ ป.6 43.60 31.33 53.33 128.26
940 210368 ด.ญ. พิมพกานต์ สมจินตนา ป.6 16.80 39.73 71.67 128.20
941 110952 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 36.40 20.13 71.67 128.20
942 210650 ด.ช. ธกร ผลกังวาน ป.6 25.73 34.13 68.33 128.19
943 110555 ด.ช. สุธิมนต์ โฮ้บำเพ็ญ ป.6 20.13 34.67 73.33 128.13
944 210656 ด.ช. พชรพล เศวตจามร ป.6 51.47 43.07 33.33 127.87
945 110045 ด.ญ. ปัญญ์รศี หังสพฤกษ์ ป.6 25.20 47.60 55.00 127.80
946 111112 ด.ญ. กรชนก เสถียรกาล ป.6 25.73 45.33 56.67 127.73
947 210157 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 40.27 34.13 53.33 127.73
948 210897 ด.ช. อิทธิเชษฐ์ แก้วอุด ป.6 29.07 46.93 51.67 127.67
949 210298 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 22.40 43.60 61.67 127.67
950 110872 ด.ญ. วิรินทร มั่นนาค ป.6 17.33 52.00 58.33 127.66
951 111022 ด.ญ. ภิรญา นวสวัสดิ์ ป.6 38.00 60.93 28.33 127.26
952 211008 ด.ช. ภาคิน คล้ายพิมล ป.6 44.13 43.07 40.00 127.20
953 210454 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 22.93 49.20 55.00 127.13
954 110427 ด.ญ. น้ำเพชร ไอลีน คอลลินส์ ป.6 25.20 28.53 73.33 127.06
955 110776 ด.ญ. สุภิญญา เอพริล ตั้งมหาเมฆ ป.6 11.20 25.73 90.00 126.93
956 210471 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 39.73 52.00 35.00 126.73
957 110671 ด.ญ. ศตพร วิลาสพาณิชย์ ป.6 30.80 39.20 56.67 126.67
958 211103 ด.ญ. ภัครดา กาญจนไพศาล ป.6 44.80 28.53 53.33 126.66
959 110363 ด.ช. ศิรปรินทร์ แก้วเมืองสี ป.6 11.20 40.27 75.00 126.47
960 210390 ด.ช. ปานกฤษ คภะสุวรรณ ป.6 37.47 40.27 48.33 126.07
961 210008 ด.ญ. ภูริชญา ทุมนัส ป.6 37.47 36.93 51.67 126.07
962 110845 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 25.73 40.27 60.00 126.00
963 211013 ด.ญ. พิชญาภา ถาปาบุตร ป.6 42.53 20.13 63.33 125.99
964 211176 ด.ช. รัชกฤต ภู่เกษมสมบัติ ป.6 35.20 29.07 61.67 125.94
965 110633 ด.ญ. อภิศญา พุกกะรัตน์ ป.6 14.00 43.60 68.33 125.93
966 211053 ด.ญ. ธารีรัตน์ พุทธสุวรรณ ป.6 40.27 50.40 35.00 125.67
967 210283 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 45.33 36.93 43.33 125.59
968 110561 ด.ช. ณภัทร ราโรจน์ ป.6 37.47 39.73 48.33 125.53
969 110389 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 43.07 34.13 48.33 125.53
970 210952 ด.ญ. พรนภัส กลีบเมฆ ป.6 31.87 28.53 65.00 125.40
971 210847 ด.ช. กฤตภาส เก็บเงิน ป.6 36.93 16.80 71.67 125.40
972 210947 ด.ช. ทาดา มงคลยศ ป.6 20.13 25.20 80.00 125.33
973 110127 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 49.73 48.67 26.67 125.07
974 211031 ด.ญ. รมย์รวินท์ สุตนพัฒน์ ป.6 28.00 48.67 48.33 125.00
975 110970 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 42.00 28.00 55.00 125.00
976 210151 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 30.80 37.47 56.67 124.94
976 210410 ด.ญ. พฤกษา เรืองศิริ ป.6 30.80 37.47 56.67 124.94
978 210308 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 33.60 34.67 56.67 124.94
979 110963 ด.ช. พลรัฐ แซ่โล้ว ป.6 28.00 33.60 63.33 124.93
980 110927 ด.ช. อนวัช ทิศขน ป.6 46.40 28.53 50.00 124.93
981 211155 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 42.53 25.73 56.67 124.93
982 210396 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 42.53 22.40 60.00 124.93
983 210169 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 28.00 31.87 65.00 124.87
984 210799 ด.ญ. ศรินทร จันทรสาธิต ป.6 28.00 25.20 71.67 124.87
985 110076 ด.ญ. เอมปวีร์ กวินโกศลสิทธิ์ ป.6 34.13 22.40 68.33 124.86
986 110004 ด.ญ. ญาตา บูรณวิทยวุฒิ ป.6 25.20 26.27 73.33 124.80
987 110678 ด.ช. ปีติ สุพัฒฑา ป.6 30.80 42.00 51.67 124.47
988 210809 ด.ญ. สุพิชฌาย์ จีนาพงษา ป.6 43.07 39.73 41.67 124.47
989 210309 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 28.00 36.40 60.00 124.40
990 110805 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 33.60 34.13 56.67 124.40
991 110785 ด.ญ. พรทิพย์พา วงษ์สุวรรณ ป.6 33.60 30.80 60.00 124.40
992 111007 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 22.40 31.87 70.00 124.27
993 210707 ด.ช. ญาณกร เข็มพิลา ป.6 22.40 25.20 76.67 124.27
994 210625 ด.ช. วีระพงศ์ เรืองโชติ ป.6 28.53 25.73 70.00 124.26
995 110456 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 14.53 38.00 71.67 124.20
996 110700 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 48.67 33.60 41.67 123.94
997 211077 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 33.60 33.60 56.67 123.87
998 110814 ด.ญ. นัชชนันท์ มุ่งชนะ ป.6 45.33 31.87 46.67 123.87
999 211164 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 29.07 49.73 45.00 123.80
1000 111123 ด.ช. กฤตธัช เสนโสพิศ ป.6 32.40 46.40 45.00 123.80
1001 210514 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 34.13 38.00 51.67 123.80
1002 210918 ด.ช. กาญจณ์ แก้วพรม ป.6 30.80 31.33 61.67 123.80
1003 111082 ด.ญ. กุลิสรา ติงสรัตน์ ป.6 23.47 16.80 83.33 123.60
1004 210385 ด.ช. กรธรรศ ชุติพันธ์ ป.6 22.93 17.33 83.33 123.59
1005 110184 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 43.60 39.73 40.00 123.33
1006 110182 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 40.80 34.13 48.33 123.26
1007 210244 ด.ช. อัครวินท์ คล้ายคล่องจิตร ป.6 28.53 34.67 60.00 123.20
1008 110226 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 40.80 20.67 61.67 123.14
1009 110936 ด.ช. กุลวัชร ปานเถื่อน ป.6 17.33 40.80 65.00 123.13
1010 110280 ด.ญ. ชวพร โชติธำรง ป.6 11.20 25.20 86.67 123.07
1011 210905 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 25.20 56.00 41.67 122.87
1012 211130 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 45.87 45.33 31.67 122.87
1013 210499 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 32.40 70.40 20.00 122.80
1014 110863 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 34.67 49.73 38.33 122.73
1015 110835 ด.ช. ศุภกร ลีลามัจฉากุล ป.6 30.80 36.93 55.00 122.73
1016 210668 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 22.93 43.07 56.67 122.67
1017 210874 ด.ช. ภีภากร ทรัพย์เหลือหลาย ป.6 31.87 37.47 53.33 122.67
1018 110717 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 43.60 29.07 50.00 122.67
1019 210661 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 25.73 46.93 50.00 122.66
1020 210861 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 31.33 31.33 60.00 122.66
1021 210274 ด.ญ. กัญญาณัฐ พูนกาญจนะโรจน์ ป.6 34.13 28.53 60.00 122.66
1022 111034 ด.ญ. สรัลชนา รัตนโมรา ป.6 31.87 25.73 65.00 122.60
1023 210510 ด.ช. ชยกร คุ้มใหญ่โต ป.6 22.93 26.27 73.33 122.53
1024 110070 ด.ช. นัฏฐพัชร์ สิงห์โตทอง ป.6 32.40 16.80 73.33 122.53
1025 111079 ด.ช. สิริณ ลีวัฒนาการ ป.6 20.67 20.13 81.67 122.47
1026 210228 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 51.47 22.40 48.33 122.20
1027 110154 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 28.00 37.47 56.67 122.14
1028 110388 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 22.40 34.67 65.00 122.07
1029 210829 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 28.00 50.40 43.33 121.73
1030 211178 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 39.73 36.93 45.00 121.66
1031 210188 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 43.07 28.53 50.00 121.60
1032 110483 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 22.40 30.80 68.33 121.53
1033 110865 ด.ญ. ณัฐนิชา ทรงวัชราภรณ์ ป.6 30.80 22.40 68.33 121.53
1034 110825 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เหลืองศิริมงคล ป.6 28.00 23.47 70.00 121.47
1035 110586 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 28.00 20.13 73.33 121.46
1036 210685 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 31.87 17.87 71.67 121.41
1037 210400 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 36.40 31.33 53.33 121.06
1038 110416 ด.ญ. ธณฐ อัศวธีรากุล ป.6 22.40 33.60 65.00 121.00
1039 210460 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 38.53 30.80 51.67 121.00
1040 110021 ด.ญ. ฐิติพรรณ เผ่านิ่มมงคล ป.6 26.27 22.93 71.67 120.87
1041 210931 ด.ญ. อัยพัสส์ กีรติมหาตม์ ป.6 25.20 14.00 81.67 120.87
1042 210904 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 58.80 33.60 28.33 120.73
1043 210330 ด.ช. นิธิคุณ ชนะการ ป.6 51.47 22.40 46.67 120.54
1044 210920 ด.ช. ณัฐกิตติ์ พนาสุวรรณ ป.6 38.00 40.80 41.67 120.47
1045 210811 ด.ญ. เมธาวินี อุทัยพจน์ ป.6 34.67 30.80 55.00 120.47
1046 110255 ด.ญ. โสภิตนภา ุชุมวรฐายี ป.6 35.20 31.87 53.33 120.40
1047 111099 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 23.47 25.20 71.67 120.34
1048 110881 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 20.13 23.47 76.67 120.27
1049 110041 ด.ญ. ชลกนก เอมพันธุ์ ป.6 17.33 22.93 80.00 120.26
1050 210828 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 36.93 54.80 28.33 120.06
1051 210593 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 37.47 34.13 48.33 119.93
1052 110022 ด.ช. ตรัยรัตน์ เปี่ยมมณี ป.6 33.60 19.60 66.67 119.87
1053 210805 ด.ช. ราเมศ จงฤกษ์งาม ป.6 17.87 43.60 58.33 119.80
1054 110926 ด.ช. พิสิษฐ์ สกุลบุญราศี ป.6 25.73 22.40 71.67 119.80
1055 210319 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 14.53 28.53 76.67 119.73
1056 111044 ด.ญ. ธนัญชนก วัยวราวุธ ป.6 36.40 43.07 40.00 119.47
1057 210445 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 33.60 42.53 43.33 119.46
1058 210136 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 30.80 25.20 63.33 119.33
1059 110953 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 36.40 19.60 63.33 119.33
1060 110248 ด.ญ. ณัฐรดา วิริยะวีรวรรณ ป.6 25.73 31.87 61.67 119.27
1061 110064 ด.ญ. จิตตานันณ์ กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 19.60 28.00 71.67 119.27
1062 110032 ด.ญ. รมิตา ไตรภพภูมิ ป.6 22.40 28.53 68.33 119.26
1063 210287 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 22.93 29.60 66.67 119.20
1064 210406 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 25.73 16.80 76.67 119.20
1065 110519 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 25.73 20.13 73.33 119.19
1066 110379 ด.ช. ปัญญวรรธน์ สุรเกียรติกำจร ป.6 31.33 60.93 26.67 118.93
1067 110610 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 29.07 54.80 35.00 118.87
1068 210430 ด.ช. ณฐกร ธรรมลงกรต ป.6 36.40 30.80 51.67 118.87
1069 210162 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 37.47 34.67 46.67 118.81
1070 110275 ด.ช. ภาคิน ศรีรติพรรณ ป.6 19.60 49.20 50.00 118.80
1071 110202 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 29.07 39.73 50.00 118.80
1072 111104 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 34.13 38.00 46.67 118.80
1073 111072 ด.ช. ธารา ซุนเฟื่อง ป.6 25.20 33.60 60.00 118.80
1074 110497 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 28.00 30.80 60.00 118.80
1075 210444 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 43.60 25.20 50.00 118.80
1076 110306 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 31.33 34.13 53.33 118.79
1077 211054 ด.ช. ภัทรพล ชวลิตานนท์ ป.6 19.60 25.73 73.33 118.66
1078 111086 ด.ช. ปราชญ์ สิงห์โตทอง ป.6 25.20 15.07 78.33 118.60
1079 110206 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 40.80 42.53 35.00 118.33
1080 110625 ด.ญ. วริศรา สกุลซ้ง ป.6 36.93 34.67 46.67 118.27
1081 210195 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 36.93 31.33 50.00 118.26
1082 110792 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 36.93 26.27 55.00 118.20
1083 111005 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 22.93 25.20 70.00 118.13
1084 210965 ด.ญ. จิตตพิสุทธิ์ ชูจิตต์ ป.6 31.33 23.47 63.33 118.13
1085 110652 ด.ญ. ภูษณิศา เลิศเกษมกุล ป.6 30.80 33.60 53.33 117.73
1086 210158 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 28.00 28.00 61.67 117.67
1087 210173 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 34.13 28.53 55.00 117.66
1088 110015 ด.ช. วริทธิ์นันท์ รัตนสุวรรณ ป.6 36.93 22.40 58.33 117.66
1089 110833 ด.ช. ศุภกร สุตธรรม ป.6 28.00 22.93 66.67 117.60
1090 210062 ด.ญ. วีรดา ลีลาวรวงศ์ ป.6 19.60 19.60 78.33 117.53
1091 110735 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 36.40 42.53 38.33 117.26
1092 110611 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 40.27 43.60 33.33 117.20
1093 110852 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 35.20 36.93 45.00 117.13
1094 110650 ด.ช. ธนัท พัฒนทอง ป.6 37.47 31.33 48.33 117.13
1095 110900 ด.ช. ชญธกร พิบูลย์ ป.6 42.00 16.80 58.33 117.13
1096 210468 ด.ญ. เมธาพร อิ่มบำรุง ป.6 14.00 28.00 75.00 117.00
1097 110737 ด.ญ. ทอฝัน จันทร์สมวงศ์ ป.6 34.67 12.27 70.00 116.94
1098 110809 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 45.87 45.87 25.00 116.74
1099 210830 ด.ญ. ณหทัย สุจิระกุล ป.6 29.07 30.80 56.67 116.54
1100 210198 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 30.80 29.07 56.67 116.54
1101 210659 ด.ช. ณัฏฐกฤษฏิ์ ฉลาดธัญญกิจ ป.6 34.13 29.07 53.33 116.53
1102 211018 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 28.00 25.20 63.33 116.53
1103 110627 ด.ญ. สุทธาสินี สุทธิเกษม ป.6 19.60 25.20 71.67 116.47
1104 111081 ด.ญ. กัญญาวีร์ ตั้งจิตวิสุทธิ์ ป.6 31.87 22.93 61.67 116.47
1105 210674 ด.ช. กวินพัฒน์ โชติภาภรณ์ ป.6 28.00 16.80 71.67 116.47
1106 110543 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 23.47 32.93 60.00 116.40
1107 210212 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 28.53 35.73 51.67 115.93
1108 210318 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 22.40 28.53 65.00 115.93
1109 110899 ด.ญ. อรอร ภิงคารวัฒน์ ป.6 22.40 16.80 76.67 115.87
1110 211024 ด.ช. เตชินท์ เอื้ออารีย์กุล ป.6 19.60 22.93 73.33 115.86
1111 110137 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 25.73 39.73 50.00 115.46
1112 110503 ด.ญ. ปวริศา ทองปลูก ป.6 23.47 40.27 51.67 115.41
1113 111094 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 32.40 31.33 51.67 115.40
1114 210111 ด.ญ. ฐิติยา โตธนะโภคา ป.6 37.47 19.60 58.33 115.40
1115 110709 ด.ช. ภูวิศ สิงห์ปรุ ป.6 11.20 22.40 81.67 115.27
1116 210521 ด.ญ. พรแก้วตา วงษ์ประภารัตน์ ป.6 22.93 20.67 71.67 115.27
1117 210929 ด.ญ. อรกัญญา รักกิจการ ป.6 48.13 33.60 33.33 115.06
1118 110572 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 44.80 28.53 41.67 115.00
1119 110781 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 8.40 73.20 33.33 114.93
1120 110189 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 45.33 22.93 46.67 114.93
1121 210762 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 23.47 39.73 51.67 114.87
1122 210305 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 25.73 34.13 55.00 114.86
1123 110391 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 30.80 42.00 41.67 114.47
1124 210270 ด.ช. วริศ รัตนวิจิตร ป.6 16.80 45.87 51.67 114.34
1125 210426 ด.ช. กิตติทัพพ์ เกษมวีรศานต์ ป.6 22.40 40.27 51.67 114.34
1126 110688 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 22.93 39.73 51.67 114.33
1127 210152 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 22.40 36.93 55.00 114.33
1128 110801 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 43.07 22.93 48.33 114.33
1129 210353 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 35.73 28.53 50.00 114.26
1130 110804 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 36.40 30.80 46.67 113.87
1131 110186 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 38.00 42.53 33.33 113.86
1132 210600 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 31.87 36.93 45.00 113.80
1133 110349 ด.ช. ปวริศ สารีวงษ์ ป.6 34.67 34.13 45.00 113.80
1134 210063 ด.ช. วรัญพิชญ์ ปราโมทย์ ป.6 31.33 34.13 48.33 113.79
1135 110602 ด.ญ. สุธินี โลเกศกระวี ป.6 19.60 22.40 71.67 113.67
1136 110613 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 42.53 34.13 36.67 113.33
1137 110215 ด.ช. ปวิญญ์ สุรศักดิ์ศิลป ป.6 34.13 44.13 35.00 113.26
1138 211119 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 36.93 22.93 53.33 113.19
1139 210196 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 20.13 34.67 58.33 113.13
1140 210103 ด.ญ. ปุณยภรณ์ อ่าวสุคนธ์ ป.6 26.80 28.00 58.33 113.13
1141 110251 ด.ช. ภูมเดชา เชาวริทธิ์ ป.6 51.47 31.33 30.00 112.80
1142 210700 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ นิลสวัสดิ์ ป.6 39.73 31.33 41.67 112.73
1143 110584 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 16.80 34.13 61.67 112.60
1144 210590 ด.ช. กำชัย เตยอ่อน ป.6 23.47 25.73 63.33 112.53
1145 210893 ด.ช. ภูติณัฐ มหานิล ป.6 44.80 30.80 36.67 112.27
1146 110193 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 31.33 45.87 35.00 112.20
1147 110325 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 25.20 40.27 46.67 112.14
1148 110721 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 26.27 34.13 51.67 112.07
1149 210225 ด.ญ. ชญาณิน วัชรอนุรักษ์กุล ป.6 22.93 34.13 55.00 112.06
1150 111105 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 25.73 28.00 58.33 112.06
1151 210760 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 39.20 30.80 41.67 111.67
1152 111077 ด.ช. วรเมธ ผึ่งผาย ป.6 42.00 31.33 38.33 111.66
1153 110234 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 33.60 31.33 46.67 111.60
1154 210268 ด.ช. พีรัช ราชพิทักษ์ ป.6 49.20 25.73 36.67 111.60
1155 211142 ด.ญ. มิฏฏาภรณ์ บุญดำรัส ป.6 28.53 39.73 43.33 111.59
1156 110102 ด.ช. วิภูษิต จริงจิตร ป.6 39.73 28.53 43.33 111.59
1157 210726 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 29.07 34.13 48.33 111.53
1158 210712 ด.ญ. ณิชนันทน์ เมฆาเด่นอัมพร ป.6 19.60 25.20 66.67 111.47
1159 210838 ด.ช. ภูรินท์ ถิ่นท่าชนะ ป.6 40.27 34.13 36.67 111.07
1160 210989 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 36.40 28.00 46.67 111.07
1161 210850 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 30.80 36.93 43.33 111.06
1162 210719 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 50.93 20.13 40.00 111.06
1163 110161 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 38.00 31.33 41.67 111.00
1164 110962 ด.ช. นนทพัทธ์ พลรัตนโยธิน ป.6 34.13 8.40 68.33 110.86
1165 210994 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 25.20 40.27 45.00 110.47
1166 110642 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 45.33 20.13 45.00 110.46
1167 210041 ด.ญ. อรอินทุ์ จิวารัตนพงศ์ ป.6 28.53 31.87 50.00 110.40
1168 210997 ด.ญ. พิชามญชุ์ เอื้ออารักษ์พงศ์ ป.6 22.40 19.60 68.33 110.33
1169 210056 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 28.00 63.73 18.33 110.06
1170 211122 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 45.87 25.73 38.33 109.93
1171 111109 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 31.33 31.87 46.67 109.87
1172 110307 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 20.13 46.40 43.33 109.86
1173 110273 ด.ญ. ปิ่นดาว สระสมบูรณ์ ป.6 38.00 23.47 48.33 109.80
1174 110573 ด.ญ. ทอรัก จันทราช ป.6 20.13 22.93 66.67 109.73
1175 110827 ด.ญ. ศศิภา วิริยะเชษฐ์กุล ป.6 36.40 28.00 45.00 109.40
1176 110607 ด.ช. พิชญ์ พุ่มเครือวัลย์ ป.6 22.40 35.20 51.67 109.27
1177 110128 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 23.47 22.40 63.33 109.20
1178 110896 ด.ญ. ณลวิชชา อินทพงษ์ ป.6 39.20 28.00 41.67 108.87
1179 210384 ด.ช. พิชญุตม์ เอี่ยมดีงามเลิศ ป.6 34.67 40.80 33.33 108.80
1180 210597 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 34.67 22.40 51.67 108.74
1181 210420 ด.ช. ศุภกฤต จรุงกิจวรากร ป.6 20.13 43.60 45.00 108.73
1182 110430 ด.ญ. สุพรรณพิมพ์ ร้อยผึ้ง ป.6 34.67 25.73 48.33 108.73
1183 211153 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 34.13 22.93 51.67 108.73
1184 210082 ด.ญ. ชนกนันท์ จงรุ่งเรืองไสว ป.6 30.80 19.60 58.33 108.73
1185 210957 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 19.60 29.07 60.00 108.67
1186 210621 ด.ญ. ปุณญาณิศ แยบกสิกิจ ป.6 19.60 25.73 63.33 108.66
1187 110990 ด.ช. ธาวิน ธะนะวโรทัย ป.6 16.80 16.80 75.00 108.60
1188 110964 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 22.40 45.87 40.00 108.27
1189 210488 ด.ช. อชิระ ก้อนคำใหญ่ ป.6 38.00 36.93 33.33 108.26
1190 210589 ด.ญ. พลอยนิชา หงษ์หิน ป.6 25.73 25.73 56.67 108.13
1191 110340 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 22.40 52.00 33.33 107.73
1192 210313 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 42.00 22.40 43.33 107.73
1193 210956 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 25.73 31.87 50.00 107.60
1194 111141 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 40.80 16.80 50.00 107.60
1195 210551 ด.ญ. กัลยกร นพรัตน์เจริญ ป.6 23.47 25.73 58.33 107.53
1196 210517 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 30.80 31.33 45.00 107.13
1197 110517 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 31.87 25.20 50.00 107.07
1198 210405 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 35.20 28.53 43.33 107.06
1199 211040 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 22.93 32.40 51.67 107.00
1200 211034 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 39.20 30.80 36.67 106.67
1201 211020 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 42.00 28.00 36.67 106.67
1202 210128 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 28.00 40.27 38.33 106.60
1203 210165 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 37.47 34.13 35.00 106.60
1204 111002 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 36.40 25.20 45.00 106.60
1205 110800 ด.ญ. ฐิตานันท์ อรุณรัตน์พลทัต ป.6 29.07 44.13 33.33 106.53
1206 110350 ด.ช. ปวเรศ สารีวงษ์ ป.6 26.27 36.93 43.33 106.53
1207 110547 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 35.20 19.60 51.67 106.47
1208 210497 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 22.93 28.53 55.00 106.46
1209 110770 ด.ช. พสุธา แย้มศิริ ป.6 16.80 19.60 70.00 106.40
1210 210398 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 34.67 39.73 31.67 106.07
1211 111050 ด.ญ. พุทธิชา ผลมั่งคั่ง ป.6 39.20 25.20 41.67 106.07
1212 210449 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 30.80 28.53 46.67 106.00
1213 210873 ด.ญ. ภัทรวรินทร์ เทียนงาม ป.6 31.33 41.33 33.33 105.99
1214 210579 ด.ช. ณัฐวัศ เหลืองนฤมิตชัย ป.6 36.93 25.73 43.33 105.99
1215 211041 ด.ญ. ชญาน์นันท์ คเวสการักษ์ ป.6 34.67 19.60 51.67 105.94
1216 110018 ด.ช. สรวลณัฐ บุญข้าเหลือ ป.6 35.73 28.53 41.67 105.93
1217 210586 ด.ญ. ณิชมน เรณุมาน ป.6 34.13 20.13 51.67 105.93
1218 210153 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 46.40 14.53 45.00 105.93
1219 210419 ด.ช. ณปราช มิ่งพรวัฒน์ ป.6 28.00 39.20 38.33 105.53
1220 211117 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 28.00 25.73 51.67 105.40
1221 110346 ด.ญ. ณชนก แคว้นไทสง ป.6 34.67 14.00 56.67 105.34
1222 210459 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 36.93 31.33 36.67 104.93
1223 211124 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 28.00 31.87 45.00 104.87
1224 110763 ด.ญ. ปาณฌา หวังอุดม ป.6 30.80 22.40 51.67 104.87
1224 210205 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 30.80 22.40 51.67 104.87
1226 110741 ด.ช. กรณ์ ตั้งภักดี ป.6 22.40 34.13 48.33 104.86
1227 210209 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 19.60 25.20 60.00 104.80
1228 210229 ด.ญ. กัญญ์วิณัฐ เสือคาบแก้ว ป.6 34.13 17.33 53.33 104.79
1229 210990 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 51.47 19.60 33.33 104.40
1230 110453 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 28.53 34.13 41.67 104.33
1231 210568 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 39.73 19.60 45.00 104.33
1232 110537 ด.ญ. พิมภะภา เจียรวิทยกิจ ป.6 25.20 29.07 50.00 104.27
1233 110796 ด.ช. กิจพนัสถ์ อัครชัยวารี ป.6 39.73 25.73 38.33 103.79
1234 211051 ด.ญ. ศุจีภรณ์ ปานขลิบ ป.6 43.07 20.67 40.00 103.74
1235 210076 ด.ช. ศุภกฤต ฐิตเมธ ป.6 22.40 28.00 53.33 103.73
1236 110324 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 22.40 39.20 41.67 103.27
1237 110787 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 19.60 40.27 43.33 103.20
1238 110878 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 31.33 25.20 46.67 103.20
1239 110858 ด.ช. นพกร ลิขิตหัตถศิลป ป.6 37.47 22.40 43.33 103.20
1240 111124 ด.ญ. นันท์ลภัส สกุลวิสิฏฐ์ ป.6 11.20 40.27 51.67 103.14
1241 210187 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 22.40 14.00 66.67 103.07
1242 111130 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 42.00 34.13 26.67 102.80
1243 210769 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 34.13 31.87 36.67 102.67
1244 210182 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 19.60 34.67 48.33 102.60
1245 211057 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 31.33 22.93 48.33 102.59
1246 210495 ด.ญ. รติรัตน์ ทองแจ่ม ป.6 25.20 17.33 60.00 102.53
1247 110207 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 28.00 30.80 43.33 102.13
1248 110583 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 16.80 31.87 53.33 102.00
1249 110909 ด.ญ. วรรณพร พยัฆพรม ป.6 26.27 22.40 53.33 102.00
1250 111115 ด.ญ. รชตพร โพธิ์ทอง ป.6 31.33 20.67 50.00 102.00
1251 110295 ด.ญ. ศิรประภา วิสุทธิมรรค ป.6 14.00 54.27 33.33 101.60
1252 210938 ด.ช. สอง ชินประดิษฐสุข ป.6 29.07 39.20 33.33 101.60
1253 210584 ด.ช. ปาณชนะ ปานะนนท์ ป.6 22.40 39.20 40.00 101.60
1254 210223 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 23.47 49.73 28.33 101.53
1255 110687 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 20.67 34.13 46.67 101.47
1256 210328 ด.ช. จิรธนินท์ วชิรนันท์จารุกร ป.6 22.40 25.73 53.33 101.46
1257 211105 ด.ช. ธนพรพล วงษ์ถนอม ป.6 34.13 17.33 50.00 101.46
1258 110857 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 25.73 14.00 61.67 101.40
1259 210004 ด.ญ. นลินธยาน์ เถยสูงเนิน ป.6 48.13 31.33 21.67 101.13
1260 210863 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 31.87 44.13 25.00 101.00
1261 110387 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 31.87 25.73 43.33 100.93
1262 211007 ด.ญ. ธราธาร กำธรกุล ป.6 18.40 34.13 48.33 100.86
1263 110885 ด.ญ. เมริษา สีบุญเรือง ป.6 22.40 51.47 26.67 100.54
1264 110597 ด.ญ. ตวงพร พรพํฒนชัย ป.6 28.00 45.87 26.67 100.54
1265 210884 ด.ญ. มัญชุสา จรัสศรี ป.6 43.07 37.47 20.00 100.54
1266 110818 ด.ญ. ปวรภัทร วรินทรวนิช ป.6 22.93 42.53 35.00 100.46
1267 210250 ด.ช. สิริพงศ์ เกษสุคนธเลิศ ป.6 30.80 31.33 38.33 100.46
1268 210389 ด.ช. นันทพันธ์ หล่อวิเชียรรุ่ง ป.6 22.93 32.40 45.00 100.33
1269 210693 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 20.13 31.87 48.33 100.33
1270 111111 ด.ญ. ณิชกานต์ พร้อมศิริพงษ์ ป.6 22.40 22.93 55.00 100.33
1271 110131 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 25.20 16.80 58.33 100.33
1272 211002 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 40.27 31.33 28.33 99.93
1273 110291 ด.ญ. ภัทรวดี มณีฉาย ป.6 23.47 38.00 38.33 99.80
1274 110458 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 34.13 17.33 48.33 99.79
1275 110718 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 16.80 26.27 56.67 99.74
1276 210221 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 8.40 22.93 68.33 99.66
1277 210922 ด.ช. คุณากร ฉัตรโพธิ์ ป.6 28.53 45.87 25.00 99.40
1278 110842 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 33.60 22.40 43.33 99.33
1279 110876 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 28.00 19.60 51.67 99.27
1280 111076 ด.ญ. ภัททิยา ริมชลา ป.6 16.80 34.13 48.33 99.26
1281 210777 ด.ช. ชยางกูร เครือวงษ์จันทร์ ป.6 26.27 22.93 50.00 99.20
1282 110806 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 25.73 39.73 33.33 98.79
1283 110807 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 32.40 31.33 35.00 98.73
1284 210304 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 25.73 19.60 53.33 98.66
1285 110577 ด.ญ. อรณัฐฐา จุฑาวิจิตร ป.6 23.47 16.80 58.33 98.60
1286 110412 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 22.40 39.20 36.67 98.27
1287 110210 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 28.53 28.00 41.67 98.20
1288 110217 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 28.00 25.20 45.00 98.20
1289 210669 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 16.80 11.20 70.00 98.00
1290 210433 ด.ช. สรวิชญ์ แก้วล้อมทรัพย์ ป.6 26.27 46.40 25.00 97.67
1291 210696 ด.ญ. มุกตะวัน ไฝขาว ป.6 36.40 19.60 41.67 97.67
1292 210667 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 28.00 31.33 38.33 97.66
1293 210095 ด.ช. ศรัณยพงศ์ อัญญธนากร ป.6 22.40 31.87 43.33 97.60
1294 110246 ด.ญ. จอมนรี บุนนาค ป.6 26.27 19.60 51.67 97.54
1295 110726 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 14.00 16.80 66.67 97.47
1296 210888 ด.ช. พิพิศน์ วุฒิวัฒน์​ ป.6 39.20 36.40 21.67 97.27
1297 210562 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 34.13 19.60 43.33 97.06
1298 110816 ด.ช. อิรฟาน ฮะยีเลาะ ป.6 36.40 28.53 31.67 96.60
1299 110214 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 40.27 29.07 26.67 96.01
1300 210896 ด.ช. ภูวกฤต ฐิรกมลสิน ป.6 25.73 40.27 30.00 96.00
1301 110727 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 19.60 19.60 56.67 95.87
1302 210200 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 22.40 36.40 36.67 95.47
1303 110551 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 19.60 42.53 33.33 95.46
1304 110417 ด.ช. รชต อนุสรณ์กุล ป.6 19.60 30.80 45.00 95.40
1305 210664 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 25.20 16.80 53.33 95.33
1306 210481 ด.ญ. ณัชชา สุขสมพงษ์ ป.6 16.80 20.13 58.33 95.26
1307 211128 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 37.47 30.80 26.67 94.94
1308 210501 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 36.93 22.93 35.00 94.86
1309 110692 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 28.00 36.40 30.00 94.40
1310 111116 ด.ญ. ษุภากร เจตานนท์ ป.6 19.60 28.00 46.67 94.27
1311 110951 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 22.40 25.20 46.67 94.27
1312 110304 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 25.20 14.00 55.00 94.20
1313 210822 ด.ช. อัครภูมิ เกิดแก้ว ป.6 33.60 25.20 35.00 93.80
1314 110812 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 39.20 19.60 35.00 93.80
1315 110832 ด.ญ. ธัญชนก เติมผล ป.6 28.53 25.20 40.00 93.73
1316 210953 ด.ช. ณภัทร รุ่งเรืองศุภรัตน์ ป.6 36.40 14.00 43.33 93.73
1317 110848 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 20.13 28.53 45.00 93.66
1318 210256 ด.ญ. ปรียากรณ์ เหลืองประดิษฐ์ ป.6 22.40 22.93 48.33 93.66
1319 111110 ด.ช. คณพัชญ์ เจตานนท์ ป.6 45.87 25.73 21.67 93.27
1320 110675 ด.ช. ปัณณพรรษ์ สิริชัยธรณ์ ป.6 22.93 36.93 33.33 93.19
1321 210759 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 28.00 26.80 38.33 93.13
1322 111066 ด.ช. กัณณ์ทณัฐ วิทยาภรณ์ ป.6 28.00 16.80 48.33 93.13
1323 110915 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 11.20 35.20 46.67 93.07
1324 210022 ด.ญ. สาริสา นพแก้ว ป.6 20.13 11.20 61.67 93.00
1325 210544 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 34.13 31.87 26.67 92.67
1326 211081 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ พิทยฐากุลเจริญ ป.6 28.00 19.60 45.00 92.60
1327 110457 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 22.40 20.13 50.00 92.53
1328 111097 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 22.93 19.60 50.00 92.53
1329 110428 ด.ญ. มารีญา บุพการีพร ป.6 14.00 20.13 58.33 92.46
1330 210540 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 35.20 8.93 48.33 92.46
1331 110853 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 31.87 33.60 26.67 92.14
1332 110621 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 16.80 31.87 43.33 92.00
1333 210455 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 22.40 26.27 43.33 92.00
1334 211131 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 22.40 22.93 46.67 92.00
1335 110769 ด.ช. พลกฤต ฤกษ์อุดมสิน ป.6 28.00 33.60 30.00 91.60
1336 210515 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 22.93 25.20 43.33 91.46
1337 110641 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 25.20 22.93 43.33 91.46
1338 210137 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 33.60 22.40 35.00 91.00
1338 210737 ด.ญ. ณัฐธีรา วิมลพัฒนธรรม ป.6 33.60 22.40 35.00 91.00
1340 110475 ด.ญ. ภัสสรากาญจน์ หอมกระแจะ ป.6 19.60 31.33 40.00 90.93
1341 210574 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 31.33 22.93 36.67 90.93
1342 110218 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 20.13 32.40 38.33 90.86
1343 211038 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 22.40 28.00 40.00 90.40
1344 111087 ด.ช. ณัฐชนน ฉัตรเจริญมงคล ป.6 14.00 31.33 45.00 90.33
1345 110934 ด.ช. นันทภพ ภูรีเลิศวาณิชย์ ป.6 25.20 16.80 48.33 90.33
1346 110565 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 16.80 16.80 56.67 90.27
1347 111093 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 28.53 25.20 35.00 88.73
1348 110797 ด.ญ. ณัฐนิชา ทาคูณ ป.6 25.73 22.93 40.00 88.66
1348 110891 ด.ญ. สุทธิกานต์ แย้มลม้าย ป.6 25.73 22.93 40.00 88.66
1350 210944 ด.ญ. ปพิชญา ต่วนภูษา ป.6 22.40 22.93 43.33 88.66
1351 110448 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 39.73 33.60 15.00 88.33
1352 210434 ด.ช. กันต์ธีร์ มหัทธนิยโสภณ ป.6 30.80 25.73 31.67 88.20
1353 210161 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 42.53 17.33 28.33 88.19
1354 110407 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 25.20 19.60 43.33 88.13
1355 210842 ด.ช. คณพศ ทองแย้ม ป.6 16.80 19.60 51.67 88.07
1356 110527 ด.ญ. วรฤทัย เซ็นเสถียร ป.6 8.40 34.67 45.00 88.07
1357 110686 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 22.93 16.80 48.33 88.06
1358 210337 ด.ญ. ภัทรียา กุลถวายพร ป.6 14.00 17.33 56.67 88.00
1359 210397 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 19.60 31.33 36.67 87.60
1360 210577 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 19.60 22.93 45.00 87.53
1361 110631 ด.ญ. นิษฐ์สินี กุลมาดารัตน์ ป.6 25.73 16.80 45.00 87.53
1362 110449 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 8.40 45.33 33.33 87.06
1363 210347 ด.ช. จุณฑจอม กัณฑารัตน์ ป.6 11.20 34.13 41.67 87.00
1364 210467 ด.ช. เตวิช ชัยฤกษ์ ป.6 22.40 19.60 45.00 87.00
1365 110263 ด.ช. ปัณณ์ จิตต์การุณย์ ป.6 20.67 11.20 55.00 86.87
1366 210746 ด.ช. ศศิพล สาสาง ป.6 19.60 33.60 33.33 86.53
1367 110319 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 22.40 30.80 33.33 86.53
1368 111126 ด.ช. ณธรรศ วงศ์วารี ป.6 25.20 28.00 33.33 86.53
1369 110883 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 19.60 25.20 41.67 86.47
1370 210882 ด.ช. ภัทรกฤษณ์ บริรักษ์ ป.6 30.80 14.00 41.67 86.47
1371 110994 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 33.60 22.40 30.00 86.00
1372 110956 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 22.93 38.00 25.00 85.93
1373 211015 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 26.27 25.73 33.33 85.33
1374 210442 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 25.73 22.93 36.67 85.33
1375 110975 ด.ญ. คณัสมน ชาติวิวัฒน์พรชัย ป.6 28.00 25.20 31.67 84.87
1376 110705 ด.ญ. ปุนนา สุขเสมอ ป.6 20.13 25.73 38.33 84.19
1377 210706 ด.ช. อนณ อินสว่าง ป.6 36.40 22.40 25.00 83.80
1378 110987 ด.ญ. วิรากร วงศ์จงใจหาญ ป.6 11.20 30.80 41.67 83.67
1379 210855 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 22.93 22.40 38.33 83.66
1380 210079 ด.ช. กาณฑ์ ใจเพ็ง ป.6 19.60 17.33 46.67 83.60
1380 210356 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 19.60 17.33 46.67 83.60
1382 110436 ด.ญ. ศศิอาภา สังข์ทอง ป.6 19.60 14.00 50.00 83.60
1383 111052 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 30.80 22.40 30.00 83.20
1384 110580 ด.ช. วีระนันท์ จันทร์เผ่าแสง ป.6 16.80 26.27 40.00 83.07
1385 110087 ด.ช. รัชกฤต สงวนชาติ ป.6 25.20 14.53 43.33 83.06
1386 210235 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ กิตติจำเริญ ป.6 16.80 11.20 55.00 83.00
1387 110179 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 22.40 36.93 23.33 82.66
1388 211061 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 28.00 19.60 35.00 82.60
1389 210550 ด.ช. อรรควิญญ์ ขุนจิต ป.6 28.53 25.73 28.33 82.59
1390 110640 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 19.60 22.40 40.00 82.00
1391 210975 ด.ช. ศิฐพัช โปษยะพิสิษฐ์ ป.6 22.40 11.20 48.33 81.93
1392 210342 ด.ช. ธเดช ปึ้งผลพูล ป.6 16.80 28.00 36.67 81.47
1393 210192 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 25.73 25.73 30.00 81.46
1394 111046 ด.ญ. สุชญา เอี่ยมธรรมชาติ ป.6 28.00 8.40 45.00 81.40
1395 210450 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 22.40 36.93 21.67 81.00
1396 110010 ด.ช. พงศ์วรุตม์ ยิ้มประเสริฐ ป.6 19.60 28.00 33.33 80.93
1397 210324 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 2.80 19.60 58.33 80.73
1398 111057 ด.ญ. ปพิชญา ชิระนุรังสี ป.6 19.60 22.40 38.33 80.33
1399 211113 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 28.53 20.13 31.67 80.33
1400 210942 ด.ช. ธฤษวิณ เพ็ชรผ่อง ป.6 25.20 28.00 26.67 79.87
1401 110789 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 28.00 25.20 26.67 79.87
1402 210731 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 19.60 25.20 35.00 79.80
1403 210733 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 14.00 25.73 40.00 79.73
1404 110638 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 16.80 37.47 25.00 79.27
1405 210441 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 31.33 22.40 25.00 78.73
1406 110683 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 11.20 30.80 36.67 78.67
1407 210470 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 22.40 22.93 33.33 78.66
1408 210476 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 26.27 17.33 35.00 78.60
1409 210345 ด.ญ. ปิยะธิดา ทรัพย์เจริญ ป.6 39.73 11.73 26.67 78.13
1410 110501 ด.ญ. พรกานต์ หมื่นไธสง ป.6 25.20 14.53 38.33 78.06
1411 210166 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 17.33 17.33 43.33 77.99
1412 211106 ด.ช. ธายุกร เสาวมล ป.6 25.73 31.87 20.00 77.60
1413 111061 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 19.60 28.00 30.00 77.60
1414 110378 ด.ญ. เบญญาภา นนทะวงษ์ ป.6 14.00 25.73 36.67 76.40
1415 110257 ด.ช. อริญชย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 25.20 30.80 20.00 76.00
1416 210167 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 28.00 22.40 25.00 75.40
1417 110636 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 22.40 14.53 38.33 75.26
1418 110794 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 19.60 5.60 50.00 75.20
1419 111025 ด.ญ. จิรัชยา ภิญโญเสริมรัตน์ ป.6 20.13 19.60 35.00 74.73
1420 110317 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 22.40 17.33 35.00 74.73
1421 110646 ด.ญ. ปราณปริยา ลิปภานนท์ ป.6 22.40 28.53 23.33 74.26
1422 211165 ด.ช. กรชลิต ชินรักษ์บำรุง ป.6 30.80 20.13 23.33 74.26
1423 110563 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 14.00 25.20 35.00 74.20
1424 210542 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 28.53 20.67 25.00 74.20
1425 210451 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 28.53 14.00 31.67 74.20
1426 210344 ด.ญ. จรรยพร แกล้วหาญ ป.6 31.33 14.00 28.33 73.66
1427 210005 ด.ญ. ปวริศา พึ่งพรหม ป.6 19.60 20.67 33.33 73.60
1428 210564 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 25.73 11.20 36.67 73.60
1429 110669 ด.ญ. ณัฐกฤตา ถิรนันทนากร ป.6 8.93 34.13 30.00 73.06
1430 110587 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 19.60 22.40 30.00 72.00
1431 210552 ด.ญ. ปัณณพร กุลไทย ป.6 17.33 22.93 31.67 71.93
1432 111033 ด.ญ. ปภาพร จิตสน ป.6 20.13 16.80 35.00 71.93
1433 210935 ด.ช. สิรวัชญ์ เกตุแก้ว ป.6 0.00 0.00 71.67 71.67
1434 210980 ด.ช. ปวีรณัฏฐ์ รุจิกรศิริสกุล ป.6 16.80 28.00 26.67 71.47
1435 211158 ด.ช. ธนกฤต ไชยทอง ป.6 19.60 16.80 35.00 71.40
1436 110893 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 11.20 30.80 28.33 70.33
1437 210636 ด.ช. ชัยสวัสดิ์ กรกิจสุวรรณ ป.6 14.00 22.40 33.33 69.73
1438 110815 ด.ญ. ปนิตา กิติยา ป.6 28.00 22.40 18.33 68.73
1439 210632 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 22.40 22.93 23.33 68.66
1440 211161 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 11.20 28.53 28.33 68.06
1441 110747 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 30.80 11.20 25.00 67.00
1442 210630 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 30.80 22.40 13.33 66.53
1443 111027 ด.ช. กัณธัช ศรีจาด ป.6 16.80 11.20 38.33 66.33
1444 110511 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 34.67 31.33 0.00 66.00
1445 210708 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ยาจิตต์ ป.6 25.20 14.00 26.67 65.87
1446 110013 ด.ญ. พินทุ์พริมา สุขทิศ ป.6 19.60 11.20 35.00 65.80
1447 111067 ด.ช. ชนาธิป ปิยมณีวิจิตร ป.6 20.67 8.40 36.67 65.74
1448 210959 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 28.00 14.00 23.33 65.33
1449 210587 ด.ญ. ดลชนก นนทะเปารยะ ป.6 16.80 11.20 36.67 64.67
1450 210711 ด.ช. ภควัต พิทักษ์วงศ์สกุล ป.6 14.00 25.20 25.00 64.20
1451 210974 ด.ญ. มันตรินี นิ่มนคร ป.6 22.40 14.00 26.67 63.07
1452 110918 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 16.80 11.20 33.33 61.33
1453 110942 ด.ญ. พรรณวลิน อินทเคหะ ป.6 20.13 11.20 28.33 59.66
1454 110980 ด.ช. วิศิษฐ์พล เหง้าพรหมมินทร์ ป.6 14.00 16.80 28.33 59.13
1455 210436 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 16.80 19.60 21.67 58.07
1456 210943 ด.ญ. ปุณิกา ภิญโญยางค์ ป.6 11.20 14.00 23.33 48.53
1457 210329 ด.ช. จิโรจ บุญรัตน์ ป.6 5.60 11.20 31.67 48.47
1458 211085 ด.ช. พศวีร์ ธนันท์ไพบูล ป.6 8.40 5.60 30.00 44.00