เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.6

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
คะแนนรวม
(300 คะแนน)
1 651021 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.6 86.50 88.00 92.00 266.50
2 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 79.50 96.00 88.00 263.50
3 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 89.50 96.00 76.00 261.50
4 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 84.00 92.00 84.00 260.00
5 651227 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.6 93.00 92.00 74.00 259.00
6 651536 ด.ช. อังกูร พิทักษา ป.6 90.50 96.00 72.00 258.50
7 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 86.50 88.00 76.00 250.50
8 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 96.50 76.00 78.00 250.50
9 651834 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.6 93.50 76.00 80.00 249.50
10 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 93.50 84.00 70.00 247.50
11 652430 ด.ช. มงกุฎ บุญธปัญญา ป.6 87.50 84.00 76.00 247.50
12 651976 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.6 93.50 88.00 64.00 245.50
13 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 93.50 96.00 54.00 243.50
14 651434 ด.ช. จีราวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ ป.6 77.00 96.00 70.00 243.00
15 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 96.50 68.00 78.00 242.50
16 652891 ด.ช. ภูมิธรรม เนติวิภัชธรรม ป.6 84.00 80.00 78.00 242.00
17 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 89.50 80.00 72.00 241.50
18 651763 ด.ญ. อุสิชา ไกรนรา ป.6 83.50 80.00 78.00 241.50
19 650799 ด.ญ. จิราพัชร ถิรทิตสกุล ป.6 93.50 68.00 80.00 241.50
20 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 97.00 92.00 52.00 241.00
21 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 86.50 76.00 78.00 240.50
22 651045 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.6 90.00 72.00 78.00 240.00
23 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 93.50 92.00 54.00 239.50
24 650596 ด.ช. ศิวัชชา ปลื้มพัฒนกิจ ป.6 93.00 88.00 58.00 239.00
25 652454 ด.ช. วชิรวิทย์ อิ่มสวาสดิ์ ป.6 87.00 84.00 68.00 239.00
26 651722 ด.ช. ธนกฤต ขติฌานัง ป.6 66.50 92.00 80.00 238.50
27 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 90.00 92.00 54.00 236.00
28 650900 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.6 87.00 88.00 60.00 235.00
29 650368 ด.ช. ธนกฤต เกตรภิบาล ป.6 87.00 84.00 64.00 235.00
30 650714 ด.ช. รัชพล พุทธานุ ป.6 86.50 92.00 56.00 234.50
31 651429 ด.ช. นิพพิชฌน์ เจริญรุ่งศิริ ป.6 86.50 76.00 72.00 234.50
32 651214 ด.ช. อเนชา ชวาลา ป.6 70.00 80.00 84.00 234.00
33 650609 ด.ช. อภิชญวิชญ์ พรพาณิชพันธุ์ ป.6 84.00 68.00 82.00 234.00
34 650606 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.6 86.50 76.00 70.00 232.50
35 652399 ด.ช. กวิน กะนะหาวงศ์ ป.6 73.50 88.00 70.00 231.50
36 650518 ด.ญ. นภาดา สมุทรพุทธา ป.6 83.50 80.00 68.00 231.50
37 650004 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.6 86.50 76.00 68.00 230.50
38 652519 ด.ช. ปุณณวิช คำวัง ป.6 74.00 88.00 68.00 230.00
39 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 93.50 72.00 64.00 229.50
40 650588 ด.ช. ธนบดี วรกุล ป.6 81.00 84.00 64.00 229.00
41 651497 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.6 87.00 68.00 74.00 229.00
42 650808 ด.ญ. ณิชานันท์ มีเพ็ชรทาน ป.6 86.50 84.00 58.00 228.50
43 651143 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.6 80.50 76.00 72.00 228.50
44 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 70.00 80.00 78.00 228.00
45 652866 ด.ญ. นันท์ลินี จันทร์อินทร์ ป.6 80.00 72.00 76.00 228.00
46 652480 ด.ช. กัณตพิชญ์ ก้านลำภู ป.6 80.00 68.00 80.00 228.00
47 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 73.50 92.00 62.00 227.50
48 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 79.50 72.00 74.00 225.50
49 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 83.50 68.00 74.00 225.50
50 650907 ด.ญ. ธนิสรา เมธาชูโชค ป.6 89.50 64.00 72.00 225.50
51 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 69.00 84.00 72.00 225.00
52 651526 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.6 87.00 80.00 58.00 225.00
53 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 70.50 84.00 70.00 224.50
54 651823 ด.ญ. อคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์ ป.6 80.00 92.00 52.00 224.00
55 650830 ด.ญ. กุลญาดา สัมปะชาโน ป.6 80.00 80.00 64.00 224.00
56 650269 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.6 87.00 76.00 60.00 223.00
57 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 70.00 84.00 68.00 222.00
58 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 79.50 80.00 62.00 221.50
59 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 89.50 72.00 60.00 221.50
60 652018 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ปิยะรุจิรเวช ป.6 87.50 72.00 62.00 221.50
61 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 89.50 68.00 64.00 221.50
62 650878 ด.ช. จิรภัทร บุญสิทธิผล ป.6 83.50 56.00 82.00 221.50
63 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 63.00 88.00 70.00 221.00
64 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 77.00 72.00 72.00 221.00
65 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 70.50 92.00 58.00 220.50
66 652643 ด.ญ. ปาณิสรา ขวัญมิตร ป.6 84.00 44.00 92.00 220.00
67 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 79.50 80.00 60.00 219.50
68 651188 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.6 87.00 88.00 44.00 219.00
69 650228 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.6 79.00 88.00 52.00 219.00
70 651754 ด.ช. ณศรัณย์ เจริญฐิติธรรม ป.6 67.00 84.00 68.00 219.00
71 650470 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.6 71.00 64.00 84.00 219.00
72 651411 ด.ช. ดบัสวิน กอสนาน ป.6 76.50 92.00 50.00 218.50
73 653017 ด.ญ. มณียา ปล้องแก้ว ป.6 80.50 56.00 82.00 218.50
74 651550 ด.ญ. ธัญมนทร์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ป.6 84.00 84.00 50.00 218.00
75 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 80.00 72.00 66.00 218.00
76 651484 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.6 69.50 72.00 76.00 217.50
77 652580 ด.ช. บรมภัค หลาบหนองแสง ป.6 71.00 92.00 54.00 217.00
78 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 77.00 84.00 56.00 217.00
79 651207 ด.ช. ภวินทร์ ปัญจทรัพย์ ป.6 96.50 84.00 36.00 216.50
80 651229 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ชินธรรมมิตร์ ป.6 90.50 68.00 58.00 216.50
81 650816 ด.ช. พีรเศรษฐ์ สิทธิสุทธิ์ ป.6 74.00 92.00 50.00 216.00
82 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 70.00 80.00 66.00 216.00
83 652874 ด.ช. กิตติพงศ์ ชูทอง ป.6 79.50 56.00 80.00 215.50
84 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 87.00 64.00 64.00 215.00
85 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 83.00 56.00 76.00 215.00
86 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 90.00 52.00 72.00 214.00
87 650264 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.6 83.50 76.00 54.00 213.50
88 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 71.50 76.00 66.00 213.50
89 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 77.00 48.00 88.00 213.00
90 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 96.50 76.00 40.00 212.50
91 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 86.50 68.00 58.00 212.50
92 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 70.50 68.00 74.00 212.50
93 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 86.50 56.00 70.00 212.50
94 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 70.00 80.00 62.00 212.00
95 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 74.00 76.00 62.00 212.00
96 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 80.00 60.00 72.00 212.00
97 650988 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.6 83.50 44.00 84.00 211.50
98 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 77.00 68.00 66.00 211.00
99 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 74.50 88.00 48.00 210.50
100 650554 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.6 80.50 56.00 74.00 210.50
101 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 80.50 56.00 74.00 210.50
102 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 76.00 64.00 70.00 210.00
103 650692 ด.ช. วีรทัศน์ ปิยะทัศนานนท์ ป.6 67.50 72.00 70.00 209.50
104 650683 ด.ญ. วรรลวิชณี เจริญกุล ป.6 71.50 64.00 74.00 209.50
105 651706 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.6 83.50 52.00 74.00 209.50
106 651070 ด.ญ. ณรัณฐณัฏฐ์ อภิมุขกุญช์ ป.6 77.00 68.00 64.00 209.00
107 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 87.00 64.00 58.00 209.00
108 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 83.00 52.00 74.00 209.00
109 652365 ด.ช. ธนบูลย์ กาละดี ป.6 86.50 72.00 50.00 208.50
110 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 56.50 68.00 84.00 208.50
111 650851 ด.ญ. ณัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.6 80.50 56.00 72.00 208.50
112 651774 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.6 70.00 92.00 46.00 208.00
113 652539 ด.ช. มรรค ศรีรักษา ป.6 74.00 76.00 58.00 208.00
114 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 80.00 72.00 56.00 208.00
115 650684 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.6 80.00 60.00 68.00 208.00
116 651527 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.6 69.50 80.00 58.00 207.50
117 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 63.50 68.00 76.00 207.50
118 651415 ด.ช. อครพงศ์ หม่อมดา ป.6 54.50 96.00 56.00 206.50
119 651867 ด.ช. วิวิศร์ ทรัพย์พนาชัย ป.6 86.50 76.00 44.00 206.50
120 652802 ด.ช. ณอินทนนท์ จอมเกตุ ป.6 77.50 80.00 48.00 205.50
121 650608 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.6 83.50 72.00 50.00 205.50
122 652951 ด.ช. จิรธัช ธีรรัตนาภรณ์ ป.6 73.50 68.00 64.00 205.50
123 650297 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.6 89.50 40.00 76.00 205.50
124 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 77.00 72.00 56.00 205.00
125 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 77.00 60.00 68.00 205.00
126 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 81.00 56.00 68.00 205.00
127 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 75.00 56.00 74.00 205.00
128 652848 ด.ช. ณัชภูษณ สุวรรณโน ป.6 86.50 80.00 38.00 204.50
129 650702 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.6 64.00 76.00 64.00 204.00
130 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 73.50 64.00 66.00 203.50
131 650185 ด.ช. กฤตพัฒน์ ตระกูลทองเจริญ ป.6 59.50 60.00 84.00 203.50
132 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 83.50 52.00 68.00 203.50
133 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 81.00 52.00 70.00 203.00
134 651521 ด.ช. ฐานัส ภักดีรอด ป.6 80.50 68.00 54.00 202.50
135 651464 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ยินดีพจน์ ป.6 74.50 68.00 60.00 202.50
136 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 80.00 60.00 62.00 202.00
137 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 73.50 80.00 48.00 201.50
138 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 70.50 76.00 54.00 200.50
139 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 72.50 68.00 60.00 200.50
140 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 73.50 56.00 70.00 199.50
141 650037 ด.ญ. ณัฐชานันท์ ธนจิรเสฐ ป.6 79.50 44.00 76.00 199.50
142 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 87.00 68.00 44.00 199.00
143 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 90.00 60.00 48.00 198.00
144 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 78.00 44.00 76.00 198.00
145 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 67.50 68.00 62.00 197.50
146 651114 ด.ช. ปุญญพัตน์ โรจน์วงศ์สุริยะ ป.6 77.50 56.00 64.00 197.50
147 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 57.00 64.00 76.00 197.00
148 650985 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.6 64.50 72.00 60.00 196.50
149 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 66.50 64.00 66.00 196.50
150 652122 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.6 73.50 72.00 50.00 195.50
151 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 71.50 68.00 56.00 195.50
152 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 63.50 60.00 72.00 195.50
153 650564 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.6 53.50 60.00 82.00 195.50
154 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 69.50 56.00 70.00 195.50
155 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 77.50 52.00 66.00 195.50
156 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 77.50 52.00 66.00 195.50
157 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 67.50 52.00 76.00 195.50
158 651591 ด.ญ. ทรรศอร ปัญญาพวก ป.6 73.00 68.00 54.00 195.00
159 651397 ด.ญ. ชนัญชิดา พลศรี ป.6 77.00 64.00 54.00 195.00
160 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 77.00 56.00 62.00 195.00
161 651307 ด.ช. หฤษฎ จันทรสา ป.6 87.00 52.00 56.00 195.00
162 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 77.00 40.00 78.00 195.00
163 651212 ด.ช. ธีทัต ปิยะฤดีวรรณ ป.6 73.00 40.00 82.00 195.00
164 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 70.50 68.00 56.00 194.50
165 651096 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.6 80.00 44.00 70.00 194.00
166 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 67.00 48.00 78.00 193.00
167 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 73.50 56.00 62.00 191.50
168 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 59.50 52.00 80.00 191.50
169 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 63.00 80.00 48.00 191.00
170 651180 ด.ช. อัฑฒวัชร์ เมธีธนวัฒน์ ป.6 81.00 72.00 38.00 191.00
171 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 57.00 60.00 74.00 191.00
172 651988 ด.ญ. สิรภัทร ศิริศักดิ์สมบูรณ์ ป.6 77.00 48.00 66.00 191.00
173 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 67.00 48.00 76.00 191.00
174 651613 ด.ญ. ปวลาภินี กิจจารึก ป.6 63.00 44.00 84.00 191.00
175 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 76.50 76.00 38.00 190.50
176 652402 ด.ญ. พิชฎาณัฏฐ์ ถิตย์บุญครอง ป.6 70.50 64.00 56.00 190.50
177 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 80.50 56.00 54.00 190.50
178 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 66.50 56.00 68.00 190.50
179 650771 ด.ญ. ปวริสา ดิเรกวัฒนชัย ป.6 56.50 56.00 78.00 190.50
180 650778 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.6 80.00 68.00 42.00 190.00
181 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 54.00 64.00 72.00 190.00
182 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 87.50 52.00 50.00 189.50
183 650842 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.6 77.00 88.00 24.00 189.00
184 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 77.00 44.00 68.00 189.00
185 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 71.00 44.00 74.00 189.00
186 652084 ด.ญ. พิชามญชุ์ องค์น้ำทิพย์ ป.6 74.50 48.00 66.00 188.50
187 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 68.00 60.00 60.00 188.00
188 650869 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.6 70.00 36.00 82.00 188.00
189 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 69.50 76.00 42.00 187.50
190 651428 ด.ช. เตชิส ชัยศรี ป.6 67.50 64.00 56.00 187.50
191 652590 ด.ช. อิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ ป.6 77.50 48.00 62.00 187.50
192 651585 ด.ช. อภิชา จันทรสิทธิ์ ป.6 73.50 48.00 66.00 187.50
193 650439 ด.ช. ภีมณภัทร พุ่มสร้าง ป.6 73.50 44.00 70.00 187.50
194 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 73.50 32.00 82.00 187.50
195 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 47.00 80.00 60.00 187.00
196 652063 ด.ญ. อารยา ธรรมถิวัธ ป.6 61.00 72.00 54.00 187.00
197 651054 ด.ญ. อนุสรา พงษ์ชัยภูมิ ป.6 73.00 44.00 70.00 187.00
198 650092 ด.ญ. ธิญาดา ทองอำนาจ ป.6 63.00 44.00 80.00 187.00
199 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 50.50 68.00 68.00 186.50
200 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 76.50 44.00 66.00 186.50
201 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 78.00 56.00 52.00 186.00
202 650431 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.6 70.00 48.00 68.00 186.00
203 651554 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.6 70.00 40.00 76.00 186.00
204 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 63.50 60.00 62.00 185.50
205 650145 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.6 59.50 52.00 74.00 185.50
206 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 83.00 56.00 46.00 185.00
207 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 87.00 52.00 46.00 185.00
208 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 71.00 52.00 62.00 185.00
209 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 71.00 52.00 62.00 185.00
210 652266 ด.ญ. สุวพิชญ์ มาลารัตน์ ป.6 71.00 52.00 62.00 185.00
211 652323 ด.ช. นิพิฐพนธ์ ชัยเจริญ ป.6 71.00 52.00 62.00 185.00
212 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 63.00 44.00 78.00 185.00
213 651154 ด.ญ. ธิรชา กุรุพินฑารักษ์ ป.6 76.50 56.00 52.00 184.50
214 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 70.00 64.00 50.00 184.00
215 650787 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.6 60.00 60.00 64.00 184.00
216 651499 ด.ญ. ปวีย์ธิดา ฉัตร์รัตติชัย ป.6 43.50 72.00 68.00 183.50
217 651314 ด.ช. กวีวัฒน์ พิชญาสาธิต ป.6 73.50 64.00 46.00 183.50
218 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 57.50 48.00 78.00 183.50
219 651724 ด.ช. ขุนศึก ยี่สุ่น ป.6 77.00 64.00 42.00 183.00
220 651348 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.6 63.00 48.00 72.00 183.00
221 651485 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.6 77.00 40.00 66.00 183.00
222 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 70.50 68.00 44.00 182.50
223 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 70.50 60.00 52.00 182.50
224 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 86.50 32.00 64.00 182.50
225 652530 ด.ช. ภากร สุวรรณกิจ ป.6 80.00 64.00 38.00 182.00
226 651828 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.6 68.00 56.00 58.00 182.00
227 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 54.00 52.00 76.00 182.00
228 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 74.00 48.00 60.00 182.00
229 652552 ด.ญ. ภูชญามญธุ์ เอกนิพนธ์ ป.6 73.50 68.00 40.00 181.50
230 651144 ด.ช. ณพรรฒ ชลธีศุภชัย ป.6 63.50 60.00 58.00 181.50
231 652955 ด.ญ. ชฎาณิศ กุลปราณีต ป.6 59.50 48.00 74.00 181.50
232 652351 ด.ญ. บุณยาพร เจริญพรกุศลกิจ ป.6 67.50 40.00 74.00 181.50
233 652533 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.6 67.50 28.00 86.00 181.50
234 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 61.00 72.00 48.00 181.00
235 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 53.00 60.00 68.00 181.00
236 652446 ด.ญ. ปวริศา ศรีวิโรจน์ ป.6 53.00 60.00 68.00 181.00
237 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 74.50 64.00 42.00 180.50
238 652238 ด.ช. รวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ ป.6 64.00 60.00 56.00 180.00
239 651493 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.6 74.00 52.00 54.00 180.00
240 652444 ด.ช. ยูซุฟ มัซซอร์ ป.6 64.00 52.00 64.00 180.00
241 651539 ด.ญ. พริม ศรีชัยชนะ ป.6 78.00 48.00 54.00 180.00
242 650688 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อ๊อสวงศ์ ป.6 83.50 48.00 48.00 179.50
243 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 77.50 36.00 66.00 179.50
244 650213 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.6 47.00 60.00 72.00 179.00
245 650553 ด.ช. เควิน จุลละเกศ ป.6 63.00 52.00 64.00 179.00
246 651983 ด.ช. พชร กลย์ธรพงษ์ ป.6 71.00 48.00 60.00 179.00
247 651541 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.6 67.00 44.00 68.00 179.00
248 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 64.50 72.00 42.00 178.50
249 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 50.50 60.00 68.00 178.50
250 651020 ด.ช. อภิณัฐ วิวัฒน์ธนกุล ป.6 70.50 56.00 52.00 178.50
251 651179 ด.ญ. นวลพลอย บูรณเจริญกิจ ป.6 56.00 44.00 78.00 178.00
252 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 61.50 56.00 60.00 177.50
253 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 67.50 52.00 58.00 177.50
254 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 83.50 44.00 50.00 177.50
255 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 77.50 36.00 64.00 177.50
256 650231 ด.ช. รหัท แก้วประสิทธิ์ ป.6 73.50 20.00 84.00 177.50
257 652520 ด.ช. พรเมธินท์ โชโต ป.6 81.00 36.00 60.00 177.00
258 651244 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.6 62.50 72.00 42.00 176.50
259 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 54.50 52.00 70.00 176.50
260 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 80.50 48.00 48.00 176.50
261 652981 ด.ช. คณาธิป เจนศักดิ์ศรีสกุล ป.6 70.50 44.00 62.00 176.50
262 650935 ด.ญ. เลอฟ้า กษัตรีย์ ป.6 74.50 28.00 74.00 176.50
263 650844 ด.ญ. ณิชชา เทพวัฒนปิยกุล ป.6 64.50 20.00 92.00 176.50
264 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 54.00 48.00 74.00 176.00
265 650455 ด.ช. มาวิน ประพฤติดี ป.6 54.00 44.00 78.00 176.00
266 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 57.50 56.00 62.00 175.50
267 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 61.50 52.00 62.00 175.50
268 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 59.50 44.00 72.00 175.50
269 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 77.50 40.00 58.00 175.50
270 650137 ด.ช. อนาฆิน สมสกุล ป.6 73.50 32.00 70.00 175.50
271 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 47.00 56.00 72.00 175.00
272 650910 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.6 47.00 56.00 72.00 175.00
273 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 65.00 48.00 62.00 175.00
274 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 61.00 32.00 82.00 175.00
275 651564 ด.ช. ฐาปกรณ์ สร้อยเพ็ชร ป.6 60.50 68.00 46.00 174.50
276 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 60.50 68.00 46.00 174.50
277 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 56.50 60.00 58.00 174.50
278 651624 ด.ช. สิทธา จงสวัสดิ์พัฒนา ป.6 62.50 44.00 68.00 174.50
279 651490 ด.ญ. กานต์ปภรณ์ อัศวพรหมธาดา ป.6 66.50 28.00 80.00 174.50
280 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 64.00 52.00 58.00 174.00
281 650811 ด.ญ. ชลพรรษ เจริญอาชาชัย ป.6 68.00 44.00 62.00 174.00
282 651125 ด.ญ. พัฒน์นรี สุเมธวทานิย ป.6 60.00 44.00 70.00 174.00
283 651923 ด.ช. เมธาสิทธิ์ รังษิรมย์ ป.6 67.50 52.00 54.00 173.50
284 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 63.50 52.00 58.00 173.50
285 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 83.50 40.00 50.00 173.50
286 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 57.00 68.00 48.00 173.00
287 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 81.00 52.00 40.00 173.00
288 652656 ด.ญ. นาเดียร์ อาเหม็ด ป.6 77.00 32.00 64.00 173.00
289 652920 ด.ช. อภิปราชญ์ ภะวัง ป.6 60.50 52.00 60.00 172.50
290 651873 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.6 66.50 44.00 62.00 172.50
291 650166 ด.ช. พรหมพิริยะ กรชิต ป.6 54.00 92.00 26.00 172.00
292 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 68.00 48.00 56.00 172.00
293 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 67.50 64.00 40.00 171.50
294 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 63.50 56.00 52.00 171.50
295 652373 ด.ช. วิชญะ ศรีอรุณ ป.6 63.50 40.00 68.00 171.50
296 652119 ด.ช. กฤติน มานะวิทยาการ ป.6 47.00 68.00 56.00 171.00
297 652538 ด.ช. ชวัลภพ แซ่ผ่ง ป.6 81.00 56.00 34.00 171.00
298 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 59.00 52.00 60.00 171.00
299 652383 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.6 61.00 28.00 82.00 171.00
300 652935 ด.ญ. พิชญาภา อนันทนุพงศ์ ป.6 71.00 24.00 76.00 171.00
301 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 70.50 32.00 68.00 170.50
302 651963 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.6 90.00 44.00 36.00 170.00
303 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 80.00 24.00 66.00 170.00
304 650955 ด.ญ. บุษยพร นาคประเสริฐ ป.6 63.50 76.00 30.00 169.50
305 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 73.50 56.00 40.00 169.50
306 652648 ด.ช. วิชญ ด่านกุล ป.6 73.50 48.00 48.00 169.50
307 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 67.50 44.00 58.00 169.50
308 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 77.50 40.00 52.00 169.50
309 651351 ด.ช. ปภินวิช สารสอน ป.6 83.50 32.00 54.00 169.50
310 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 57.00 60.00 52.00 169.00
311 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 57.00 56.00 56.00 169.00
312 652843 ด.ช. วัชรวีร์ แสงสีเมือง ป.6 77.00 52.00 40.00 169.00
313 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 51.00 28.00 90.00 169.00
314 652109 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ตรีทิเพศกุล ป.6 64.50 68.00 36.00 168.50
315 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 74.50 52.00 42.00 168.50
316 650716 ด.ช. นิพิชฌน์ ไชยมหาพฤกษ์ ป.6 50.50 52.00 66.00 168.50
317 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 60.50 44.00 64.00 168.50
318 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 60.00 64.00 44.00 168.00
319 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 60.00 52.00 56.00 168.00
320 652459 ด.ช. ศุภณัฐ พุ่มพวง ป.6 68.00 48.00 52.00 168.00
321 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 48.00 40.00 80.00 168.00
322 650294 ด.ช. เบญจมิน พิชิตปฐพี ป.6 49.50 64.00 54.00 167.50
323 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 73.50 44.00 50.00 167.50
324 651220 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.6 61.50 36.00 70.00 167.50
325 651425 ด.ช. ปัณฑ์ณวัฒน์ พรหมดนตรี ป.6 59.50 32.00 76.00 167.50
326 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 73.50 24.00 70.00 167.50
327 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 51.00 52.00 64.00 167.00
328 652824 ด.ช. กันต์กวิน บูรผลิต ป.6 51.00 52.00 64.00 167.00
329 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 61.00 44.00 62.00 167.00
330 652213 ด.ญ. ปาณิสรา พิทักษ์กิจนุกูร ป.6 57.00 44.00 66.00 167.00
331 651846 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.6 53.00 44.00 70.00 167.00
332 651500 ด.ญ. พรรณิชา พิพัฒน์ทนาการ ป.6 76.50 52.00 38.00 166.50
333 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 76.50 28.00 62.00 166.50
334 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 60.00 72.00 34.00 166.00
335 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 80.00 40.00 46.00 166.00
336 651249 ด.ญ. พรปภัสร์ โปร่งไธสง ป.6 54.00 36.00 76.00 166.00
337 651590 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.6 63.50 48.00 54.00 165.50
338 650405 ด.ญ. สุภรตา จิรรัตน์สถิต ป.6 57.50 48.00 60.00 165.50
339 650049 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.6 51.50 36.00 78.00 165.50
340 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 63.50 24.00 78.00 165.50
341 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 51.00 68.00 46.00 165.00
342 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 63.00 48.00 54.00 165.00
343 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 55.00 48.00 62.00 165.00
344 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 53.00 48.00 64.00 165.00
345 652985 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ บุษบงค์ ป.6 71.00 36.00 58.00 165.00
346 652772 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ดิษฐแย้ม ป.6 55.00 36.00 74.00 165.00
347 650042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สิงห์สถิตย์ ป.6 58.50 52.00 54.00 164.50
348 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 66.50 48.00 50.00 164.50
349 652723 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทเจริญกุล ป.6 60.50 36.00 68.00 164.50
350 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 54.50 32.00 78.00 164.50
351 651796 ด.ช. ธนเสฏฐ์ เวศย์วรุตม์ ป.6 70.00 68.00 26.00 164.00
352 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 84.00 40.00 40.00 164.00
353 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 48.00 32.00 84.00 164.00
354 651474 ด.ช. ชนันธร บุญอินเขียว ป.6 69.50 72.00 22.00 163.50
355 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 61.50 48.00 54.00 163.50
356 652310 ด.ช. อาชวิน ดิษยาภูดินัล ป.6 63.50 40.00 60.00 163.50
357 652922 ด.ญ. รุจิรา ทุ่นศรี ป.6 67.50 20.00 76.00 163.50
358 650081 ด.ช. คัลลทัพพ แมกไม้รักษา ป.6 65.50 20.00 78.00 163.50
359 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 37.00 60.00 66.00 163.00
360 650737 ด.ช. ชวกร ระวังวงศ์ ป.6 81.00 48.00 34.00 163.00
361 650219 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ภิรมย์วรากร ป.6 53.00 48.00 62.00 163.00
362 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 77.00 44.00 42.00 163.00
363 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 71.00 40.00 52.00 163.00
364 651041 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.6 55.00 40.00 68.00 163.00
365 650406 ด.ช. ศศิพงศ์ คุณสุข ป.6 45.00 40.00 78.00 163.00
366 652808 ด.ญ. พิชญ์สิณี วิขัยวงค์ ป.6 67.00 32.00 64.00 163.00
367 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 65.00 28.00 70.00 163.00
368 651052 ด.ช. ทนุธรรม ธรรมประทีป ป.6 61.00 28.00 74.00 163.00
369 651725 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ขมหวาน ป.6 56.50 64.00 42.00 162.50
370 652256 ด.ช. ชยุต วงค์วรรณ ป.6 48.50 56.00 58.00 162.50
371 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 60.50 44.00 58.00 162.50
372 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 70.50 40.00 52.00 162.50
373 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 60.50 40.00 62.00 162.50
374 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 50.50 40.00 72.00 162.50
375 652669 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทรัพย์สิทธิเวศย์ ป.6 64.50 36.00 62.00 162.50
376 651363 ด.ช. กฤษณ์บุญญารักษ์ กองวัฒนานุกูล ป.6 56.50 36.00 70.00 162.50
377 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 50.50 32.00 80.00 162.50
378 651788 ด.ช. ภิเศกสินธ์ุ นิยมธรรมกิจ ป.6 60.00 60.00 42.00 162.00
379 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 54.00 52.00 56.00 162.00
380 652328 ด.ช. พัสกรเศรษฐ์ ละไมลิขสิทธิ์ ป.6 56.00 44.00 62.00 162.00
381 651604 ด.ช. ณธกร วายุนิจ ป.6 70.00 40.00 52.00 162.00
382 652679 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.6 67.50 56.00 38.00 161.50
383 652172 ด.ช. ธนกร จิรมนัสวิญญู ป.6 67.50 52.00 42.00 161.50
384 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 53.50 44.00 64.00 161.50
385 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 83.50 28.00 50.00 161.50
386 651346 ด.ญ. อิงพร พงษ์ศิริ ป.6 57.00 48.00 56.00 161.00
387 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 47.00 44.00 70.00 161.00
388 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 67.00 40.00 54.00 161.00
389 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 47.00 40.00 74.00 161.00
390 651862 ด.ช. แทนธรรม ตันธุวนิตย์ ป.6 37.00 40.00 84.00 161.00
391 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 67.00 32.00 62.00 161.00
392 650063 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.6 50.50 40.00 70.00 160.50
393 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 64.50 24.00 72.00 160.50
394 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 70.00 52.00 38.00 160.00
395 652203 ด.ช. เตชินท์ บูรณจิตร์ภิรมย์ ป.6 74.00 40.00 46.00 160.00
396 651638 ด.ญ. ณิชชาภัทร เกตุแก้ว ป.6 64.00 40.00 56.00 160.00
397 652470 ด.ญ. ญัฐธิดา เชิดชูวุฒิกุล ป.6 54.00 40.00 66.00 160.00
398 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 50.00 40.00 70.00 160.00
399 652133 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.6 67.50 64.00 28.00 159.50
400 651226 ด.ญ. สุชัญญ์ญา ไสวชัยศรี ป.6 73.50 52.00 34.00 159.50
401 650884 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.6 73.50 48.00 38.00 159.50
402 651586 ด.ช. ปวริศร์ คงวาณิชยะพงษ์ ป.6 71.50 48.00 40.00 159.50
403 652099 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.6 63.50 44.00 52.00 159.50
404 650739 ด.ญ. เขมจิรา ชินนิฑิกุล ป.6 49.00 52.00 58.00 159.00
405 650106 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.6 61.00 36.00 62.00 159.00
406 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 53.00 36.00 70.00 159.00
407 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 77.00 32.00 50.00 159.00
408 651250 ด.ญ. รติมา สุวชูเพ็ชรน้อย ป.6 67.00 28.00 64.00 159.00
409 652974 ด.ญ. ยิ่งทิพย์ สมบัติทวีพูน ป.6 55.00 28.00 76.00 159.00
410 650156 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.6 54.00 44.00 60.00 158.00
411 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 65.50 56.00 36.00 157.50
412 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 57.50 52.00 48.00 157.50
413 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 61.50 48.00 48.00 157.50
414 652933 ด.ญ. บุณญอร ยิ่งยงณรงค์กุล ป.6 53.50 48.00 56.00 157.50
415 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 63.50 36.00 58.00 157.50
416 650895 ด.ช. กวิน ศิวิลัย ป.6 57.00 52.00 48.00 157.00
417 652657 ด.ญ. นทิตา กัณฑาสุวรรณ ป.6 57.00 52.00 48.00 157.00
418 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 87.00 40.00 30.00 157.00
419 650852 ด.ญ. ภัททิยา เทียมแก้ว ป.6 60.50 40.00 56.00 156.50
420 650173 ด.ญ. ชลธร ชาญสมร ป.6 54.50 32.00 70.00 156.50
421 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 74.00 40.00 42.00 156.00
422 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 60.00 40.00 56.00 156.00
423 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 54.00 40.00 62.00 156.00
424 650893 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.6 33.50 56.00 66.00 155.50
425 650840 ด.ญ. นภาเกตุ ศรีจอมขวัญ ป.6 55.50 40.00 60.00 155.50
426 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 61.50 36.00 58.00 155.50
427 650965 ด.ช. วิริยภัทท์ ฉันทวุฒิเศรษฐี ป.6 67.00 56.00 32.00 155.00
428 651393 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ป.6 49.00 40.00 66.00 155.00
429 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 71.00 32.00 52.00 155.00
430 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 61.00 24.00 70.00 155.00
431 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 58.50 48.00 48.00 154.50
432 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 66.50 44.00 44.00 154.50
433 651529 ด.ญ. ณัฐกฤตา วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 24.50 44.00 86.00 154.50
434 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 80.50 40.00 34.00 154.50
435 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 66.50 32.00 56.00 154.50
436 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 48.00 44.00 62.00 154.00
437 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 64.00 40.00 50.00 154.00
438 652688 ด.ญ. ธัญกร โชคสุชาติ ป.6 60.00 40.00 54.00 154.00
439 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 74.00 32.00 48.00 154.00
440 652309 ด.ช. ภูมิใจ คานิยอ ป.6 54.00 32.00 68.00 154.00
441 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 48.00 32.00 74.00 154.00
442 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 60.00 20.00 74.00 154.00
443 652126 ด.ญ. ฟ้าใส ทรัพย์พาลี ป.6 67.50 40.00 46.00 153.50
444 652415 ด.ช. วรายุส์พัชร กุลกรินีธรรม ป.6 71.50 24.00 58.00 153.50
445 650789 ด.ญ. ปพิชญานันท์ กิตติ์ธนารุจน์ ป.6 77.00 44.00 32.00 153.00
446 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 67.00 44.00 42.00 153.00
447 651186 ด.ญ. ศิโรรัตน์ หวังนิตย์สุข ป.6 57.00 40.00 56.00 153.00
448 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 65.00 32.00 56.00 153.00
449 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 65.00 28.00 60.00 153.00
450 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 61.00 16.00 76.00 153.00
451 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 54.50 44.00 54.00 152.50
452 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 48.50 44.00 60.00 152.50
453 650715 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.6 44.50 36.00 72.00 152.50
454 651085 ด.ช. ณัฏฐ์ ติยะปัญจนิตย์ ป.6 76.50 20.00 56.00 152.50
455 651141 ด.ญ. เพียรพิมุกข์ เลิศสำราญ ป.6 56.00 36.00 60.00 152.00
456 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 64.00 28.00 60.00 152.00
457 650227 ด.ญ. กชมน สัตยวิศิษฏ์ ป.6 60.00 28.00 64.00 152.00
458 652261 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.6 58.00 28.00 66.00 152.00
459 650562 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.6 49.50 48.00 54.00 151.50
460 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 57.50 44.00 50.00 151.50
461 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 51.50 44.00 56.00 151.50
462 651563 ด.ช. ภัทร พงษ์เลาหพันธุ์ ป.6 57.50 32.00 62.00 151.50
463 651127 ด.ช. คุณธรรม วัฒนศิรางค์ ป.6 59.50 28.00 64.00 151.50
464 652608 ด.ญ. พิชญธิดา เทศทิม ป.6 71.50 16.00 64.00 151.50
465 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 37.00 68.00 46.00 151.00
466 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 57.00 56.00 38.00 151.00
467 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 53.00 52.00 46.00 151.00
468 652576 ด.ช. ปัถย์ นาถนอม ป.6 61.00 48.00 42.00 151.00
469 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 71.00 32.00 48.00 151.00
470 652700 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.6 47.00 24.00 80.00 151.00
471 650030 ด.ญ. ชนากานต์ จักรธรานนท์ ป.6 40.50 40.00 70.00 150.50
472 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 56.50 28.00 66.00 150.50
473 651727 ด.ช. สรวิชญ์ ยุวพรพาณิชย์ ป.6 70.50 20.00 60.00 150.50
474 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 58.00 32.00 60.00 150.00
475 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 44.00 28.00 78.00 150.00
476 650208 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.6 73.50 40.00 36.00 149.50
477 652618 ด.ช. ธนกฤต สิงหศรี ป.6 37.50 36.00 76.00 149.50
478 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 51.50 32.00 66.00 149.50
479 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 67.50 28.00 54.00 149.50
480 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 65.00 40.00 44.00 149.00
481 651799 ด.ญ. กฤตติชา เหล่าประภัสสร ป.6 53.00 40.00 56.00 149.00
482 651778 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.6 67.00 36.00 46.00 149.00
483 651375 ด.ญ. ดลกมล เลิศสกุณี ป.6 57.00 36.00 56.00 149.00
484 653003 ด.ช. ปภัทรฐวี สารีนันท์ ป.6 51.00 20.00 78.00 149.00
485 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 70.50 48.00 30.00 148.50
486 652982 ด.ญ. ธฤตฌา สุธีระกุลชัย ป.6 30.50 40.00 78.00 148.50
487 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 54.50 32.00 62.00 148.50
488 650946 ด.ช. เดชาพล ทองพฤทธิ์ ป.6 14.00 64.00 70.00 148.00
489 652949 ด.ช. วิชชวินทร์ นักพรานบุญ ป.6 38.00 44.00 66.00 148.00
490 651832 ด.ช. จิรโรจน์ ทองดี ป.6 54.00 40.00 54.00 148.00
491 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 68.00 32.00 48.00 148.00
492 651657 ด.ญ. ชุติรดา อัศวพรพิพัฒน์ ป.6 58.00 28.00 62.00 148.00
493 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 58.00 28.00 62.00 148.00
494 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 54.00 28.00 66.00 148.00
495 650529 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.6 70.00 20.00 58.00 148.00
496 650191 ด.ช. ณัฌพล องหุนันทกุล ป.6 58.00 20.00 70.00 148.00
497 650584 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.6 50.00 20.00 78.00 148.00
498 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 63.50 56.00 28.00 147.50
499 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 73.50 32.00 42.00 147.50
500 651802 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.6 47.50 32.00 68.00 147.50
501 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 63.50 28.00 56.00 147.50
502 652634 ด.ช. ณัฐดนัย ยืนยงค์ ป.6 57.50 28.00 62.00 147.50
503 651737 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.6 47.50 28.00 72.00 147.50
504 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 43.00 60.00 44.00 147.00
505 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 61.00 52.00 34.00 147.00
506 652939 ด.ญ. ศุภรัตน์ รัมมณีย์ ป.6 47.00 40.00 60.00 147.00
507 651349 ด.ญ. ศรัณย์พร อนันตโชค ป.6 51.00 36.00 60.00 147.00
508 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 73.00 32.00 42.00 147.00
509 652566 ด.ช. นัฐชานันท์ ยงค์พีระกุล ป.6 71.00 32.00 44.00 147.00
510 650579 ด.ช. ติณณ์ แสงมณี ป.6 45.00 20.00 82.00 147.00
511 650500 ด.ญ. เตชิดา ศักดิ์แสง ป.6 54.50 48.00 44.00 146.50
512 652132 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.6 46.50 20.00 80.00 146.50
513 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 64.50 16.00 66.00 146.50
514 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 34.00 60.00 52.00 146.00
515 650962 ด.ญ. เบญญาภา ขวัญมิตร ป.6 74.00 44.00 28.00 146.00
516 652677 ด.ช. ภูมิพัฒน์ วัฒนสุข ป.6 64.00 24.00 58.00 146.00
517 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 67.50 48.00 30.00 145.50
518 652315 ด.ช. จิรกิตติ์ สุขทวี ป.6 67.50 36.00 42.00 145.50
519 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 59.50 32.00 54.00 145.50
520 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 63.50 28.00 54.00 145.50
521 650835 ด.ช. อาทิตย์ พรมโสภา ป.6 41.50 28.00 76.00 145.50
522 652343 ด.ญ. ตะวันฉาย อ่อนเรือง ป.6 51.50 24.00 70.00 145.50
523 650069 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.6 37.50 16.00 92.00 145.50
524 652784 ด.ญ. กัญญาณัฐ สมนาม ป.6 61.00 36.00 48.00 145.00
525 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 53.00 32.00 60.00 145.00
526 651618 ด.ญ. ไหมพิมพ์ สุวรรณคัณฑิ ป.6 64.50 56.00 24.00 144.50
527 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 54.50 40.00 50.00 144.50
528 650424 ด.ช. ตะวัน วุฒิวัฒน์ ป.6 44.50 28.00 72.00 144.50
529 652489 ด.ช. วัชรวิชญ์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 48.50 24.00 72.00 144.50
530 652245 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.6 14.00 52.00 78.00 144.00
531 652554 ด.ญ. ศศิพิมล สูญราช ป.6 58.00 36.00 50.00 144.00
532 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 44.00 32.00 68.00 144.00
533 650862 ด.ช. วรภพ ศรอินทร์ ป.6 54.00 24.00 66.00 144.00
534 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 41.50 56.00 46.00 143.50
535 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 57.50 40.00 46.00 143.50
536 652048 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.6 37.00 60.00 46.00 143.00
537 652551 ด.ญ. ณัฐกฤตา ยิ้มอยู่ ป.6 71.00 36.00 36.00 143.00
538 652993 ด.ญ. มาริ สมบูรณ์บูรณะ ป.6 57.00 32.00 54.00 143.00
539 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 65.00 28.00 50.00 143.00
540 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 50.50 40.00 52.00 142.50
541 650906 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.6 54.50 36.00 52.00 142.50
542 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 50.50 36.00 56.00 142.50
543 651196 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตันติโรจนาเมธ ป.6 70.50 8.00 64.00 142.50
544 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 54.00 44.00 44.00 142.00
545 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 70.00 32.00 40.00 142.00
546 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 64.00 32.00 46.00 142.00
547 650485 ด.ญ. บุรัสกร พรรัตนรักษา ป.6 52.00 28.00 62.00 142.00
548 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 68.00 20.00 54.00 142.00
549 650229 ด.ญ. ปวริศา ภูมิภักดิ์ ป.6 47.50 48.00 46.00 141.50
550 652069 ด.ญ. ปภาวี นันทิวรรณกุล ป.6 41.50 28.00 72.00 141.50
551 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 63.50 24.00 54.00 141.50
552 652161 ด.ญ. ภิรวดี กฤชปัญญาวโร ป.6 53.50 24.00 64.00 141.50
553 651364 ด.ญ. ชนรดี สมานทอง ป.6 57.00 40.00 44.00 141.00
554 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 61.00 24.00 56.00 141.00
555 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 60.50 36.00 44.00 140.50
556 651917 ด.ญ. นภัสนันท์ สุตกิจพิสิฐ ป.6 44.50 36.00 60.00 140.50
557 650547 ด.ช. ณัฐชนน สอนใจ ป.6 60.50 32.00 48.00 140.50
558 652642 ด.ช. กรินทร์ สมบัติไหมไทย ป.6 80.50 24.00 36.00 140.50
559 650323 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.6 40.50 20.00 80.00 140.50
560 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 58.00 36.00 46.00 140.00
561 652928 ด.ญ. ณัฐนภินฑ์ หอพิบูลวิภาสุข ป.6 51.50 44.00 44.00 139.50
562 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 57.50 32.00 50.00 139.50
563 650243 ด.ญ. ปัญญภัสสร์ พรสมมนต์ ป.6 41.50 32.00 66.00 139.50
564 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 41.50 28.00 70.00 139.50
565 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 31.50 28.00 80.00 139.50
566 652030 ด.ญ. พิมพ์ลภัสร์ สมรไกรสรกิจ ป.6 63.50 20.00 56.00 139.50
567 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 35.00 40.00 64.00 139.00
568 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 63.00 32.00 44.00 139.00
569 652801 ด.ญ. ณภัทร วชิรสกุลชัย ป.6 54.50 32.00 52.00 138.50
570 652118 ด.ญ. ญาณิภัทร อ่อนสง ป.6 56.50 28.00 54.00 138.50
571 652918 ด.ช. ชยกร ศรีกรณ์ ป.6 54.00 52.00 32.00 138.00
572 653039 ด.ญ. ณัฐนันท์ ชวนนอก ป.6 44.00 52.00 42.00 138.00
573 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 54.00 32.00 52.00 138.00
574 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 44.00 32.00 62.00 138.00
575 653023 ด.ญ. กันฐาภรณ์ ใยตาล ป.6 58.00 28.00 52.00 138.00
576 652129 ด.ญ. ภานิชา เจียมกิม ป.6 84.00 20.00 34.00 138.00
577 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 43.50 48.00 46.00 137.50
578 652673 ด.ช. คุณานนท์ อิทธินันทวัน ป.6 31.50 44.00 62.00 137.50
579 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 57.50 36.00 44.00 137.50
580 650354 ด.ช. ธีทัต ทองพิทักษ์ ป.6 37.50 32.00 68.00 137.50
581 652545 ด.ญ. ชวัลญา กาญจนกังวาฬกุล ป.6 51.50 28.00 58.00 137.50
582 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 43.50 24.00 70.00 137.50
583 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 63.50 20.00 54.00 137.50
584 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 51.00 44.00 42.00 137.00
585 651073 ด.ญ. จัสมิน เทียนดี ป.6 50.50 52.00 34.00 136.50
586 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 60.50 36.00 40.00 136.50
587 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 64.50 32.00 40.00 136.50
588 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 68.50 28.00 40.00 136.50
589 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 74.50 20.00 42.00 136.50
590 650788 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ไอรมณีรัตน์ ป.6 36.50 16.00 84.00 136.50
591 652142 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.6 30.00 44.00 62.00 136.00
592 652614 ด.ช. ศิรัฏฐ์ ทิพย์ปรักมาศ ป.6 58.00 32.00 46.00 136.00
593 652720 ด.ช. ปวริศ พิบูลย์ศิริ ป.6 33.50 64.00 38.00 135.50
594 653007 ด.ญ. พิชาพา ทับทิมขาว ป.6 53.50 48.00 34.00 135.50
595 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 49.50 40.00 46.00 135.50
596 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 53.50 32.00 50.00 135.50
597 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 61.50 28.00 46.00 135.50
598 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 33.50 28.00 74.00 135.50
599 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 57.50 24.00 54.00 135.50
600 651791 ด.ช. กวินท์ อัศวสุข ป.6 37.50 24.00 74.00 135.50
601 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 51.00 24.00 60.00 135.00
602 650114 ด.ญ. อัญชสา มิตรประชา ป.6 47.00 20.00 68.00 135.00
603 652298 ด.ช. บุณยภู ช่วยจุลจิตร ป.6 64.50 44.00 26.00 134.50
604 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 56.50 32.00 46.00 134.50
605 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 50.50 32.00 52.00 134.50
606 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 54.50 28.00 52.00 134.50
607 651254 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.6 36.50 24.00 74.00 134.50
608 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 54.00 48.00 32.00 134.00
609 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 44.00 48.00 42.00 134.00
610 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 74.00 40.00 20.00 134.00
611 650261 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.6 14.00 36.00 84.00 134.00
612 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 56.00 20.00 58.00 134.00
613 650068 ด.ญ. อณิชา มิตรประชา ป.6 44.00 20.00 70.00 134.00
614 650089 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.6 17.50 52.00 64.00 133.50
615 650171 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.6 57.00 56.00 20.00 133.00
616 652164 ด.ช. ภากร วงศ์เสริมสิน ป.6 57.00 52.00 24.00 133.00
617 650157 ด.ช. กันตณัฐ อมรลีตระกุล ป.6 21.00 48.00 64.00 133.00
618 650888 ด.ญ. ณัฐรดา ศรีชูทอง ป.6 49.00 28.00 56.00 133.00
619 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 57.00 24.00 52.00 133.00
620 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 51.00 20.00 62.00 133.00
621 651798 ด.ช. นพวัชร กีรติรัตน์ ป.6 56.50 32.00 44.00 132.50
622 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 52.50 32.00 48.00 132.50
623 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 44.50 28.00 60.00 132.50
624 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 46.50 24.00 62.00 132.50
625 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 46.00 56.00 30.00 132.00
626 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 54.00 40.00 38.00 132.00
627 650524 ด.ช. นราวิชญ์ ฤทธิ์สมจิต ป.6 38.00 28.00 66.00 132.00
628 652510 ด.ช. หัฎฐกมล แก้วสะอาด ป.6 48.00 24.00 60.00 132.00
629 652689 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.6 38.00 20.00 74.00 132.00
630 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 53.50 36.00 42.00 131.50
631 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 53.50 36.00 42.00 131.50
632 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 51.50 24.00 56.00 131.50
633 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 51.00 28.00 52.00 131.00
634 652755 ด.ช. จิราเจตน์ กิตติธัช ป.6 61.00 20.00 50.00 131.00
635 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 30.50 36.00 64.00 130.50
636 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 58.50 32.00 40.00 130.50
637 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 58.50 32.00 40.00 130.50
638 652235 ด.ญ. พรสินี คำบู่ ป.6 46.50 24.00 60.00 130.50
639 650463 ด.ญ. ลภัสภร มงคลพรอุดม ป.6 38.50 20.00 72.00 130.50
640 651830 ด.ญ. อัญชลีพร แก้วเหล็ก ป.6 62.00 32.00 36.00 130.00
641 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 38.00 28.00 64.00 130.00
642 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 48.00 24.00 58.00 130.00
643 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 64.00 16.00 50.00 130.00
644 652290 ด.ช. สรวัชญ์ ชุณห์วิจิตรา ป.6 53.50 36.00 40.00 129.50
645 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 37.50 36.00 56.00 129.50
646 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 53.50 32.00 44.00 129.50
647 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 43.50 24.00 62.00 129.50
648 651734 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.6 55.50 8.00 66.00 129.50
649 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 57.00 40.00 32.00 129.00
650 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 45.00 40.00 44.00 129.00
651 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 21.00 36.00 72.00 129.00
652 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 57.00 32.00 40.00 129.00
653 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 45.00 28.00 56.00 129.00
654 651483 ด.ช. ตฤณ แสงอ่อน ป.6 41.00 28.00 60.00 129.00
655 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 41.00 24.00 64.00 129.00
656 650018 ด.ช. ชญาภา อัศวรักวงศ์ ป.6 41.00 12.00 76.00 129.00
657 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 52.50 40.00 36.00 128.50
658 652971 ด.ญ. ณัชปภา ติระศิริชัย ป.6 26.50 32.00 70.00 128.50
659 651742 ด.ช. สรวิชญ์ สุขเจริญยิ่งยง ป.6 0.00 64.00 64.00 128.00
660 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 50.00 32.00 46.00 128.00
661 651437 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.6 54.00 20.00 54.00 128.00
662 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 48.00 16.00 64.00 128.00
663 650333 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.6 43.50 44.00 40.00 127.50
664 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 51.50 36.00 40.00 127.50
665 652445 ด.ช. กสิน อัครวิฑิต ป.6 57.50 28.00 42.00 127.50
666 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 57.50 24.00 46.00 127.50
667 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 51.50 24.00 52.00 127.50
668 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 41.50 20.00 66.00 127.50
669 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 41.50 20.00 66.00 127.50
670 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 57.00 40.00 30.00 127.00
671 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 49.00 36.00 42.00 127.00
672 650721 ด.ญ. ปัณชณิกา พันธุเวช ป.6 51.00 28.00 48.00 127.00
673 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 47.00 28.00 52.00 127.00
674 650897 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.6 31.00 28.00 68.00 127.00
675 652089 ด.ช. ศิวกร หมวกอิ่ม ป.6 67.00 24.00 36.00 127.00
676 651999 ด.ญ. จิดาภา ประกอบผล ป.6 50.50 40.00 36.00 126.50
677 651413 ด.ญ. ณัฐกมล รัตนพร ป.6 44.50 32.00 50.00 126.50
678 652849 ด.ญ. ศิรปภัสร์ ธัญนิพัทธ์ ป.6 66.50 28.00 32.00 126.50
679 651230 ด.ช. ธนธัส ครรชิตวรกุล ป.6 54.50 28.00 44.00 126.50
680 651467 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.6 40.50 24.00 62.00 126.50
681 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 54.50 20.00 52.00 126.50
682 650390 ด.ญ. เมชญา ฐิติกรกุลชา ป.6 44.50 16.00 66.00 126.50
683 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 60.00 32.00 34.00 126.00
684 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 48.00 32.00 46.00 126.00
685 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 48.00 28.00 50.00 126.00
686 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 42.00 28.00 56.00 126.00
687 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 30.00 20.00 76.00 126.00
688 650433 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.6 38.00 16.00 72.00 126.00
689 651416 ด.ญ. อารยา หม่อมดา ป.6 47.50 56.00 22.00 125.50
690 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 43.50 44.00 38.00 125.50
691 652120 ด.ญ. กตัญญู ทองอุปการ ป.6 67.50 32.00 26.00 125.50
692 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 55.50 32.00 38.00 125.50
693 651804 ด.ช. ตรง พิบูลย์วัชรสกุล ป.6 61.50 28.00 36.00 125.50
694 652630 ด.ช. วสพล ชัยหิรัญวัฒนา ป.6 67.50 20.00 38.00 125.50
695 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 33.50 20.00 72.00 125.50
696 650510 ด.ช. วรศักดิ์ เจริญทรัพย์ ป.6 57.50 16.00 52.00 125.50
697 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 51.50 16.00 58.00 125.50
698 652001 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.6 31.00 40.00 54.00 125.00
699 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 51.00 32.00 42.00 125.00
700 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 41.00 24.00 60.00 125.00
701 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 54.50 36.00 34.00 124.50
702 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 30.50 32.00 62.00 124.50
703 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 50.50 28.00 46.00 124.50
704 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 34.50 20.00 70.00 124.50
705 652493 ด.ช. อินทัช ทองสุช ป.6 54.00 32.00 38.00 124.00
706 652140 ด.ช. ภูศิษฐ์ สุมังคโล ป.6 48.00 32.00 44.00 124.00
707 652319 ด.ญ. ธีมาพร มากแดง ป.6 54.00 28.00 42.00 124.00
708 652337 ด.ญ. ชาญธาดา บุตโรบล ป.6 20.00 28.00 76.00 124.00
709 650503 ด.ญ. เกศกัญญา สุธิวานนท์ ป.6 69.50 20.00 34.00 123.50
710 651047 ด.ญ. นภสร ชิตวรากร ป.6 31.50 20.00 72.00 123.50
711 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 57.50 16.00 50.00 123.50
712 652777 ด.ญ. หฤทชญา จินดาพรรณ ป.6 47.50 16.00 60.00 123.50
713 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 45.50 12.00 66.00 123.50
714 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 49.00 28.00 46.00 123.00
715 651234 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.6 31.00 28.00 64.00 123.00
716 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 67.00 24.00 32.00 123.00
717 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 41.00 20.00 62.00 123.00
718 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 27.00 16.00 80.00 123.00
719 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 36.50 40.00 46.00 122.50
720 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 44.50 36.00 42.00 122.50
721 650052 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.6 20.50 36.00 66.00 122.50
722 650192 ด.ช. กฤตานนท์ เจริญสุข ป.6 60.50 28.00 34.00 122.50
723 650421 ด.ญ. ชุติมณฑน์ สารบรรณ ป.6 50.50 24.00 48.00 122.50
724 652872 ด.ญ. เจนสุดา ชูมงคล ป.6 48.50 16.00 58.00 122.50
725 651029 ด.ญ. รษิภา กลิ่นชาติ ป.6 34.00 32.00 56.00 122.00
726 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 58.00 24.00 40.00 122.00
727 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 58.00 12.00 52.00 122.00
728 651681 ด.ญ. อาคิรา บูรณปริญญากุล ป.6 47.50 32.00 42.00 121.50
729 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 53.50 24.00 44.00 121.50
730 652807 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุวรรณ ป.6 47.50 20.00 54.00 121.50
731 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 41.50 20.00 60.00 121.50
732 650704 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.6 31.50 12.00 78.00 121.50
733 650565 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.6 17.00 40.00 64.00 121.00
734 652396 ด.ญ. ณภัสชญา พึ่งปฏิภาณ ป.6 49.00 28.00 44.00 121.00
735 652603 ด.ญ. รัฐานันท์ วิศรุตศิลป์ ป.6 51.00 24.00 46.00 121.00
736 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 57.00 12.00 52.00 121.00
737 651698 ด.ช. มาวิน กล่อมวิทย์ ป.6 54.50 28.00 38.00 120.50
738 652053 ด.ญ. ชัญญา ชดช้อย ป.6 50.50 24.00 46.00 120.50
739 651949 ด.ช. วัฒนพัชร์ กาญจนประทุม ป.6 38.50 24.00 58.00 120.50
740 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 54.00 32.00 34.00 120.00
741 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 58.00 28.00 34.00 120.00
742 652414 ด.ช. รุจิภาส เดชชนินทร์ ป.6 40.00 24.00 56.00 120.00
743 653006 ด.ช. กิตติภพ วัชระชาญชัย ป.6 40.00 24.00 56.00 120.00
744 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 38.00 24.00 58.00 120.00
745 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 47.50 48.00 24.00 119.50
746 651132 ด.ช. ปัณวิชญ์ ตันติบุตร ป.6 37.50 44.00 38.00 119.50
747 650980 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.6 13.50 44.00 62.00 119.50
748 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 37.50 36.00 46.00 119.50
749 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 17.50 36.00 66.00 119.50
750 652253 ด.ช. จอมทัพ กิจบัญญัติอนันต์ ป.6 57.50 24.00 38.00 119.50
751 652031 ด.ญ. กมลภัท ใช้ศรีทอง ป.6 43.50 20.00 56.00 119.50
752 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 37.50 20.00 62.00 119.50
753 651723 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.6 31.50 20.00 68.00 119.50
754 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 67.00 32.00 20.00 119.00
755 652835 ด.ช. วชิรวิชญ์ เกาะโพธิ์ ป.6 55.00 28.00 36.00 119.00
756 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 31.00 20.00 68.00 119.00
757 652610 ด.ญ. เพียงขวัญ ช่วยพิเคราะห์ ป.6 44.50 32.00 42.00 118.50
758 652101 ด.ช. พิพัฒน์ รอดประชา ป.6 56.50 28.00 34.00 118.50
759 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 38.00 40.00 40.00 118.00
760 650622 ด.ช. พีรวิชญ์ รอดแย้ม ป.6 40.00 36.00 42.00 118.00
761 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 44.00 32.00 42.00 118.00
762 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 30.00 24.00 64.00 118.00
763 652729 ด.ญ. กัลย์กมล ประสานศิลป์ชัย ป.6 47.50 40.00 30.00 117.50
764 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 45.50 20.00 52.00 117.50
765 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 31.50 20.00 66.00 117.50
766 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 47.00 36.00 34.00 117.00
767 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 45.00 36.00 36.00 117.00
768 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 61.00 28.00 28.00 117.00
769 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 35.00 28.00 54.00 117.00
770 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 31.00 28.00 58.00 117.00
771 651625 ด.ช. พสุ ศรีสุโร ป.6 21.00 20.00 76.00 117.00
772 651277 ด.ญ. กานต์พิชชา จุลละโพธิ ป.6 61.00 16.00 40.00 117.00
773 651953 ด.ญ. ณิชาภัทร ศรชำนิ ป.6 21.00 16.00 80.00 117.00
774 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 54.50 40.00 22.00 116.50
775 652498 ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สินพรม ป.6 52.50 24.00 40.00 116.50
776 651775 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.6 24.50 24.00 68.00 116.50
777 652898 ด.ญ. จิรัชญา สร้อยทอง ป.6 24.50 16.00 76.00 116.50
778 650263 ด.ญ. ณริสสาข์ หมู่สุวรรณ ป.6 14.00 44.00 58.00 116.00
779 652964 ด.ช. เจษฎากร พลประถม ป.6 48.00 32.00 36.00 116.00
780 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 28.00 32.00 56.00 116.00
781 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 42.00 20.00 54.00 116.00
782 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 49.50 36.00 30.00 115.50
783 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 41.50 28.00 46.00 115.50
784 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 37.50 24.00 54.00 115.50
785 651152 ด.ญ. ออนย่า ปลายฟ้า สตีเฟ่นส์ ป.6 27.50 20.00 68.00 115.50
786 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 47.00 40.00 28.00 115.00
787 652616 ด.ช. กันตภณ ปึงปิยะกุล ป.6 51.00 16.00 48.00 115.00
788 652355 ด.ช. ณัฐพัชร์ ภูคณเดชา ป.6 44.50 32.00 38.00 114.50
789 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 44.50 28.00 42.00 114.50
790 651883 ด.ช. สิรวีย์ นัยสงวนศรี ป.6 24.50 20.00 70.00 114.50
791 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 60.00 16.00 38.00 114.00
792 652638 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.6 54.00 8.00 52.00 114.00
793 651678 ด.ช. ธีทัต นวลทอง ป.6 61.50 20.00 32.00 113.50
794 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 47.50 20.00 46.00 113.50
795 650189 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.6 13.50 20.00 80.00 113.50
796 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 41.00 28.00 44.00 113.00
797 650375 ด.ญ. นภสร อินอ้น ป.6 53.00 24.00 36.00 113.00
798 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 47.00 24.00 42.00 113.00
799 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 47.00 20.00 46.00 113.00
800 651608 ด.ช. กิตติภพ ล้ำเลิศสมบัติ ป.6 53.00 12.00 48.00 113.00
801 650036 ด.ญ. รินรดา วิเชียรแก้วมณี ป.6 40.50 36.00 36.00 112.50
802 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 24.50 28.00 60.00 112.50
803 650284 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.6 24.50 24.00 64.00 112.50
804 651768 ด.ญ. อัยยวรรณ จิรพฤกษ์ภิญโญ ป.6 54.50 20.00 38.00 112.50
805 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 48.50 20.00 44.00 112.50
806 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 40.00 40.00 32.00 112.00
807 652411 ด.ช. ฐิติวุฒิ ไพบูลย์วรากิจ ป.6 24.00 32.00 56.00 112.00
808 652970 ด.ญ. พิชชาอร อัศวโกวิทกรณ์ ป.6 48.00 28.00 36.00 112.00
809 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 38.00 28.00 46.00 112.00
810 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 24.00 28.00 60.00 112.00
811 652239 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.6 14.00 28.00 70.00 112.00
812 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 44.00 24.00 44.00 112.00
813 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 64.00 20.00 28.00 112.00
814 651193 ด.ญ. อซาร์ร่า สสิธณ ทเวทส์ ป.6 24.00 16.00 72.00 112.00
815 651994 ด.ช. ณฐวรรธน์ นวลประดิษฐ์ ป.6 44.00 12.00 56.00 112.00
816 652092 ด.ญ. ณภัทรรฐา พิศาบดินทร์ ป.6 45.50 32.00 34.00 111.50
817 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 37.50 32.00 42.00 111.50
818 653004 ด.ญ. อนันตญา สีธิสาร ป.6 33.50 28.00 50.00 111.50
819 650995 ด.ญ. ไอรินลดา แสนภูวา ป.6 31.50 28.00 52.00 111.50
820 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 49.50 20.00 42.00 111.50
821 650829 ด.ช. จิรัฏฐ์ จิราภิรมย์ ป.6 39.50 16.00 56.00 111.50
822 650038 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.6 31.00 56.00 24.00 111.00
823 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 47.00 32.00 32.00 111.00
824 650642 ด.ช. รวิกันต์ สุรังสิมันต์กุล ป.6 61.00 24.00 26.00 111.00
825 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 35.00 24.00 52.00 111.00
826 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 31.00 24.00 56.00 111.00
827 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 31.00 24.00 56.00 111.00
828 652379 ด.ช. ศุภโชค ชินวิทยากุล ป.6 51.00 16.00 44.00 111.00
829 653016 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.6 40.50 8.00 62.00 110.50
830 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 38.00 32.00 40.00 110.00
831 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 42.00 24.00 44.00 110.00
832 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 43.50 36.00 30.00 109.50
833 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 27.50 28.00 54.00 109.50
834 651577 ด.ญ. ศุภรดา ชุติพันธ์ ป.6 13.50 28.00 68.00 109.50
835 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 47.50 24.00 38.00 109.50
836 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 43.50 24.00 42.00 109.50
837 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 51.50 12.00 46.00 109.50
838 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 39.50 4.00 66.00 109.50
839 652153 ด.ญ. วิชญาดา ตันชัชวาล ป.6 33.00 24.00 52.00 109.00
840 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 37.00 20.00 52.00 109.00
841 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 35.00 12.00 62.00 109.00
842 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 24.50 36.00 48.00 108.50
843 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 44.50 32.00 32.00 108.50
844 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 34.50 32.00 42.00 108.50
845 650212 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.6 46.50 20.00 42.00 108.50
846 650326 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.6 24.50 20.00 64.00 108.50
847 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 38.50 16.00 54.00 108.50
848 651915 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.6 24.50 12.00 72.00 108.50
849 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 38.00 40.00 30.00 108.00
850 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 28.00 28.00 52.00 108.00
851 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 31.50 36.00 40.00 107.50
852 652281 ด.ช. บรรณวัชร พรหมเล็ก ป.6 47.50 28.00 32.00 107.50
853 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 57.50 20.00 30.00 107.50
854 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 47.50 16.00 44.00 107.50
855 652477 ด.ช. กฤตพล ศิวะพรประสงค์ ป.6 41.00 36.00 30.00 107.00
856 651171 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.6 17.00 32.00 58.00 107.00
857 651287 ด.ญ. ณพลับพลา อนุวรรตวรกุล ป.6 45.00 16.00 46.00 107.00
858 652988 ด.ญ. มนสิชา คล่องศิริเวช ป.6 24.50 36.00 46.00 106.50
859 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 44.50 32.00 30.00 106.50
860 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 38.50 28.00 40.00 106.50
861 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 24.50 24.00 58.00 106.50
862 650859 ด.ญ. สุภัคนันท์ เพ็ชร์พันธุ์ ป.6 48.50 20.00 38.00 106.50
863 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 44.50 20.00 42.00 106.50
864 650909 ด.ช. ริชชี่ หลี่ ป.6 34.50 20.00 52.00 106.50
865 652010 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.6 10.50 20.00 76.00 106.50
866 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 50.50 16.00 40.00 106.50
867 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 24.50 8.00 74.00 106.50
868 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 24.00 32.00 50.00 106.00
869 652304 ด.ช. ณฐกร พุทธรักษา ป.6 52.00 28.00 26.00 106.00
870 651384 ด.ช. พิชญุตม์ ฉัตรพรธรรม ป.6 26.00 28.00 52.00 106.00
871 650102 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.6 14.00 28.00 64.00 106.00
872 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 44.00 16.00 46.00 106.00
873 652313 ด.ช. กฤติน แซ่ลี้ ป.6 40.00 16.00 50.00 106.00
874 651628 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปทุมวิวัฒนา ป.6 51.50 24.00 30.00 105.50
875 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 41.50 24.00 40.00 105.50
876 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 37.50 24.00 44.00 105.50
877 650894 ด.ญ. ภัทลภา กัลยาณมิตร ป.6 33.50 24.00 48.00 105.50
878 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 33.50 24.00 48.00 105.50
879 651853 ด.ญ. พรปวีณ์ ภูวรัตนกุล ป.6 35.00 28.00 42.00 105.00
880 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 35.00 28.00 42.00 105.00
881 651932 ด.ญ. ณัฐกันต์พิชชา ออมสุวรรณกุล ป.6 21.00 28.00 56.00 105.00
882 651689 ด.ญ. ธนัญชภัสสรช์ พงคพนาไกร ป.6 37.00 24.00 44.00 105.00
883 650075 ด.ช. ภาณุพงศ์ อัศวพิชญโชติ ป.6 41.00 20.00 44.00 105.00
884 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 37.00 20.00 48.00 105.00
885 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 51.00 16.00 38.00 105.00
886 651694 ด.ญ. ชัชฌา ธนศุภวิมล ป.6 51.00 12.00 42.00 105.00
887 651889 ด.ญ. พิมพ์ชนก กัญจพิลักษณ์ ป.6 38.50 20.00 46.00 104.50
888 650395 ด.ช. จิรัฏฐ์ สายะสิญจน์ ป.6 16.50 20.00 68.00 104.50
889 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 0.00 44.00 60.00 104.00
890 650047 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เอื้อจิตร์ ป.6 28.00 28.00 48.00 104.00
891 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 28.00 24.00 52.00 104.00
892 650620 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.6 17.50 48.00 38.00 103.50
893 651744 ด.ช. สธน ลิขิตลัคนา ป.6 45.50 32.00 26.00 103.50
894 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 27.50 32.00 44.00 103.50
895 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 31.50 24.00 48.00 103.50
896 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 51.50 20.00 32.00 103.50
897 650251 ด.ญ. ปุญพิชชา เกตุคำ ป.6 45.50 20.00 38.00 103.50
898 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 37.50 20.00 46.00 103.50
899 651598 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.6 41.50 16.00 46.00 103.50
900 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 27.50 16.00 60.00 103.50
901 651062 ด.ญ. ภณิตา โต๊ะเส็น ป.6 57.00 32.00 14.00 103.00
902 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 21.00 20.00 62.00 103.00
903 652699 ด.ญ. กัญญ์วรา บุญคล้อย ป.6 37.00 16.00 50.00 103.00
904 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 48.50 32.00 22.00 102.50
905 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 50.50 24.00 28.00 102.50
906 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 26.50 24.00 52.00 102.50
907 651556 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.6 24.50 20.00 58.00 102.50
908 652386 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.6 24.50 20.00 58.00 102.50
909 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 54.00 28.00 20.00 102.00
910 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 36.00 28.00 38.00 102.00
911 651964 ด.ช. วุฒิธร คำสุยะ ป.6 50.00 16.00 36.00 102.00
912 651818 ด.ญ. ภานิชา ทองต้นรัตนากร ป.6 44.00 16.00 42.00 102.00
913 651427 ด.ญ. สาริศา เจริญธรรมพจน์ ป.6 16.00 16.00 70.00 102.00
914 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 31.50 32.00 38.00 101.50
915 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 23.50 28.00 50.00 101.50
916 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 47.50 16.00 38.00 101.50
917 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 33.00 36.00 32.00 101.00
918 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 43.00 16.00 42.00 101.00
919 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 31.00 16.00 54.00 101.00
920 651030 ด.ช. ธีร์ธาวิน ชลวิจิตร ป.6 65.00 12.00 24.00 101.00
921 650679 ด.ญ. วธูสิริ คงชะนะ ป.6 39.00 12.00 50.00 101.00
922 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 50.50 32.00 18.00 100.50
923 652785 ด.ช. นเรศ เผ่าวณิชย์ ป.6 24.50 20.00 56.00 100.50
924 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 14.00 40.00 46.00 100.00
925 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 40.00 32.00 28.00 100.00
926 651570 ด.ญ. ลดาวัลย์ ปราโมทย์สิริ ป.6 28.00 16.00 56.00 100.00
927 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 41.50 28.00 30.00 99.50
928 650595 ด.ช. ณัทภพ แก้วจุมพฏ ป.6 47.50 20.00 32.00 99.50
929 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 41.50 20.00 38.00 99.50
930 652208 ด.ญ. ปาลิดา เณรทอง ป.6 17.50 8.00 74.00 99.50
931 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 41.00 32.00 26.00 99.00
932 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 21.00 28.00 50.00 99.00
933 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 41.00 24.00 34.00 99.00
934 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 37.00 24.00 38.00 99.00
935 651108 ด.ญ. โชติกา อุดมศรีธนกร ป.6 41.00 20.00 38.00 99.00
936 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 31.00 16.00 52.00 99.00
937 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 31.00 12.00 56.00 99.00
938 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 57.00 0.00 42.00 99.00
939 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 24.50 24.00 50.00 98.50
940 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 20.50 20.00 58.00 98.50
941 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 20.50 20.00 58.00 98.50
942 651861 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.6 40.50 16.00 42.00 98.50
943 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 20.00 36.00 42.00 98.00
944 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 44.00 20.00 34.00 98.00
945 650626 ด.ญ. ชนิกานต์ คงมั่นสถิตย์กุล ป.6 38.00 20.00 40.00 98.00
946 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 30.00 20.00 48.00 98.00
947 652581 ด.ญ. ภูษณิศา จงบรรเจิด ป.6 14.00 20.00 64.00 98.00
948 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 40.00 16.00 42.00 98.00
949 650738 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.6 30.00 12.00 56.00 98.00
950 650694 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญเตชะธนาวัฒน์ ป.6 27.50 32.00 38.00 97.50
951 651080 ด.ญ. พัทรดา รัตนเขมากร ป.6 37.50 28.00 32.00 97.50
952 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 39.50 24.00 34.00 97.50
953 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 27.50 24.00 46.00 97.50
954 652150 ด.ญ. ธัญพิชชา พยัคฆ์รังสี ป.6 43.50 12.00 42.00 97.50
955 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 49.50 8.00 40.00 97.50
956 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 35.00 32.00 30.00 97.00
957 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 37.00 24.00 36.00 97.00
958 651390 ด.ญ. ธมนวรรณ บรรลือทรัพย์ ป.6 27.00 24.00 46.00 97.00
959 650160 ด.ญ. จิรฐา อนุจารีอาภา ป.6 7.00 20.00 70.00 97.00
960 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 31.00 12.00 54.00 97.00
961 650662 ด.ญ. ศุภานัน บุญสุโข ป.6 35.00 8.00 54.00 97.00
962 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 40.50 24.00 32.00 96.50
963 650014 ด.ช. จิรันธนิน หอพานิชย์ ป.6 30.50 20.00 46.00 96.50
964 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 38.50 16.00 42.00 96.50
965 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 34.00 28.00 34.00 96.00
966 651531 ด.ญ. ปาณิสรา ช่างรูปพรรณ ป.6 34.00 16.00 46.00 96.00
967 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 54.00 12.00 30.00 96.00
968 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 38.00 4.00 54.00 96.00
969 650569 ด.ญ. พุทธิรารัศมิ์ มหาขันธ์ ป.6 17.50 28.00 50.00 95.50
970 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 37.50 20.00 38.00 95.50
971 651957 ด.ช. ปัณณธร แจ่มใส ป.6 17.50 16.00 62.00 95.50
972 651228 ด.ญ. สิรภัทร อิ่มอำไพ ป.6 41.50 12.00 42.00 95.50
973 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 31.50 4.00 60.00 95.50
974 652269 ด.ช. กิตตินันต์ สุทธิดารา ป.6 35.00 28.00 32.00 95.00
975 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 37.00 16.00 42.00 95.00
976 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 37.00 12.00 46.00 95.00
977 650539 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน ป.6 24.50 32.00 38.00 94.50
978 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 20.50 32.00 42.00 94.50
979 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 44.50 24.00 26.00 94.50
980 652231 ด.ช. ปวเรศ สิงคารวานิช ป.6 50.50 20.00 24.00 94.50
981 651131 ด.ช. ปัณวัชร์ ตันติบุตร ป.6 44.50 20.00 30.00 94.50
982 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 40.50 20.00 34.00 94.50
983 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 58.50 16.00 20.00 94.50
984 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 34.50 12.00 48.00 94.50
985 652306 ด.ญ. วริสา ศรีธนิยเมธากุล ป.6 30.50 12.00 52.00 94.50
986 651419 ด.ญ. รัมภาพร วงษ์บัณฑิตย์ ป.6 26.50 8.00 60.00 94.50
987 651900 ด.ช. ธนพัฒน์ คล่องแคล่วค้า ป.6 0.00 32.00 62.00 94.00
988 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 44.00 20.00 30.00 94.00
989 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 38.00 20.00 36.00 94.00
990 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 14.00 20.00 60.00 94.00
991 651833 ด.ญ. สุธีรา ลาวัณยภิรักข์ ป.6 54.00 12.00 28.00 94.00
992 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 41.50 24.00 28.00 93.50
993 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 51.50 20.00 22.00 93.50
994 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 31.50 20.00 42.00 93.50
995 650698 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.6 17.50 12.00 64.00 93.50
996 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 41.50 8.00 44.00 93.50
997 652692 ด.ญ. เดร มาคาบวก ป.6 17.50 8.00 68.00 93.50
998 652664 ด.ช. กวิน อิศรพนธ์ ป.6 35.00 24.00 34.00 93.00
999 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 21.00 24.00 48.00 93.00
1000 652861 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.6 7.00 24.00 62.00 93.00
1001 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 31.00 20.00 42.00 93.00
1002 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 31.00 16.00 46.00 93.00
1003 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 30.50 28.00 34.00 92.50
1004 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 24.50 20.00 48.00 92.50
1005 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 20.50 20.00 52.00 92.50
1006 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 44.50 16.00 32.00 92.50
1007 652670 ด.ช. ณชัชวัฏ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ป.6 50.50 12.00 30.00 92.50
1008 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 36.50 12.00 44.00 92.50
1009 651260 ด.ญ. ณัฐธิดา จิตประสงค์ ป.6 24.00 32.00 36.00 92.00
1010 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 38.00 24.00 30.00 92.00
1011 650076 ด.ช. วิชยุตม์ ดำศรี ป.6 38.00 12.00 42.00 92.00
1012 652357 ด.ญ. ณฤดี ยิ่งชนะเกียรติ ป.6 17.50 24.00 50.00 91.50
1013 650847 ด.ช. ปฐวี พลพิทักษ์ ป.6 31.50 12.00 48.00 91.50
1014 652990 ด.ช. รชต ไทรเล็กทิม ป.6 23.50 12.00 56.00 91.50
1015 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 35.00 28.00 28.00 91.00
1016 652620 ด.ช. อัครินทร์ นางาซาวา ป.6 21.00 24.00 46.00 91.00
1017 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 32.50 32.00 26.00 90.50
1018 651718 ด.ช. ณัฏฐวัสส์ เนียมถนอม ป.6 34.50 24.00 32.00 90.50
1019 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 40.50 20.00 30.00 90.50
1020 652742 ด.ช. จตุภัทร ซ้ายสุวรรณ ป.6 36.50 20.00 34.00 90.50
1021 651231 ด.ญ. จิดาภา พันธุมโน ป.6 34.50 16.00 40.00 90.50
1022 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 36.50 12.00 42.00 90.50
1023 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 40.00 24.00 26.00 90.00
1024 650250 ด.ช. กันน์ณัฐ กิตติศิลปกรชัย ป.6 38.00 24.00 28.00 90.00
1025 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 30.00 24.00 36.00 90.00
1026 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 28.00 24.00 38.00 90.00
1027 652589 ด.ญ. ปุณยนุช อุ่นสวิง ป.6 34.00 20.00 36.00 90.00
1028 651894 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.6 20.00 16.00 54.00 90.00
1029 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 33.50 32.00 24.00 89.50
1030 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 17.50 24.00 48.00 89.50
1031 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 31.50 20.00 38.00 89.50
1032 650241 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.6 43.50 16.00 30.00 89.50
1033 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 37.50 16.00 36.00 89.50
1034 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 37.00 20.00 32.00 89.00
1035 651218 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.6 17.00 20.00 52.00 89.00
1036 650274 ด.ญ. ณธีรา ธนาคุณ ป.6 31.00 16.00 42.00 89.00
1037 651588 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ เบ็ญจอาภรณ์ ป.6 20.50 36.00 32.00 88.50
1038 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 44.50 16.00 28.00 88.50
1039 652937 ด.ญ. ธัญวรัตน์ พรมภักดี ป.6 30.50 16.00 42.00 88.50
1040 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 44.50 12.00 32.00 88.50
1041 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 28.00 28.00 32.00 88.00
1042 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 34.00 20.00 34.00 88.00
1043 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 38.00 16.00 34.00 88.00
1044 650639 ด.ช. กฤษฎิ์วริศ แสงทอง ป.6 14.00 12.00 62.00 88.00
1045 651583 ด.ญ. วรัชยา ขุนศรีแก้ว ป.6 31.50 24.00 32.00 87.50
1046 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 45.50 8.00 34.00 87.50
1047 652255 ด.ญ. ชยากร เพมบริดจ์ ป.6 17.00 28.00 42.00 87.00
1048 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 27.00 24.00 36.00 87.00
1049 651004 ด.ญ. พิชญา ชัยชัชวาล ป.6 31.00 16.00 40.00 87.00
1050 651705 ด.ช. พสิษฐ์ กุลแพทย์ ป.6 24.50 20.00 42.00 86.50
1051 650396 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ เสขะนันทน์ ป.6 40.50 16.00 30.00 86.50
1052 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 36.50 16.00 34.00 86.50
1053 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 24.50 16.00 46.00 86.50
1054 650304 ด.ญ. บุณณ์ภัสสร ตันติชัยวนิช ป.6 40.50 12.00 34.00 86.50
1055 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 24.00 32.00 30.00 86.00
1056 650139 ด.ช. จิรัฏฐ์ อนุจารีอาภา ป.6 10.00 24.00 52.00 86.00
1057 652004 ด.ญ. อนรรฆวี จันทประสิทธิ์สุข ป.6 30.00 20.00 36.00 86.00
1058 652441 ด.ช. ธีทัต คุณาวุฒิ ป.6 28.00 20.00 38.00 86.00
1059 650685 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เจ๊ะยะนาย ป.6 27.50 24.00 34.00 85.50
1060 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 17.50 24.00 44.00 85.50
1061 653027 ด.ช. ตะวัน ปิ่นทอง ป.6 47.50 16.00 22.00 85.50
1062 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 35.00 24.00 26.00 85.00
1063 652280 ด.ญ. ชฎาภรณ์ ประมวลวิจารณ์ ป.6 17.00 24.00 44.00 85.00
1064 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 31.00 20.00 34.00 85.00
1065 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 21.00 20.00 44.00 85.00
1066 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 41.00 16.00 28.00 85.00
1067 650557 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ศรีประสาร ป.6 35.00 16.00 34.00 85.00
1068 651831 ด.ช. ธีรดนัย เอี่ยมดวง ป.6 27.00 16.00 42.00 85.00
1069 652432 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ตราวนิสกุล ป.6 27.00 12.00 46.00 85.00
1070 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 35.00 0.00 50.00 85.00
1071 652574 ด.ญ. ปภาภรณ์ มายะการ ป.6 34.50 28.00 22.00 84.50
1072 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 10.50 28.00 46.00 84.50
1073 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 24.50 24.00 36.00 84.50
1074 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 40.50 20.00 24.00 84.50
1075 651736 ด.ช. สหรัฐ สวาสุ ป.6 34.50 20.00 30.00 84.50
1076 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 34.50 12.00 38.00 84.50
1077 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 0.00 40.00 44.00 84.00
1078 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 28.00 28.00 28.00 84.00
1079 652078 ด.ช. ราเชน ทัฬหรัตน์ ป.6 36.00 16.00 32.00 84.00
1080 652321 ด.ช. กิตติธัช จุลคีรี ป.6 28.00 12.00 44.00 84.00
1081 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 27.50 28.00 28.00 83.50
1082 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 17.50 28.00 38.00 83.50
1083 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 17.50 28.00 38.00 83.50
1084 650693 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.6 27.50 20.00 36.00 83.50
1085 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 31.50 12.00 40.00 83.50
1086 652390 ด.ช. พลัฎฐ์ เพชรประพันธ์ ป.6 31.50 12.00 40.00 83.50
1087 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 31.00 28.00 24.00 83.00
1088 652601 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.6 17.00 16.00 50.00 83.00
1089 652232 ด.ช. สัภยา ชินภัทรวิโรจน์ ป.6 24.50 32.00 26.00 82.50
1090 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 34.50 16.00 32.00 82.50
1091 651975 ด.ญ. ลภัสรลดา กลัดประเสริฐ ป.6 20.50 16.00 46.00 82.50
1092 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 38.50 8.00 36.00 82.50
1093 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 44.50 4.00 34.00 82.50
1094 651337 ด.ญ. ญาณิศา สินธุเสน ป.6 28.00 28.00 26.00 82.00
1095 652719 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.6 10.00 28.00 44.00 82.00
1096 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 28.00 24.00 30.00 82.00
1097 652885 ด.ช. ณวัฒน์ รัตนอมรพิบูลย์ ป.6 24.00 24.00 34.00 82.00
1098 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 24.00 20.00 38.00 82.00
1099 652629 ด.ญ. รฐพร ศักดิ์สุรรักษ์ ป.6 24.00 20.00 38.00 82.00
1100 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 14.00 20.00 48.00 82.00
1101 651825 ด.ช. ณปพล จันทรเสโน ป.6 27.50 20.00 34.00 81.50
1102 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 31.50 16.00 34.00 81.50
1103 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 43.50 12.00 26.00 81.50
1104 652546 ด.ญ. วีรยา เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 37.50 12.00 32.00 81.50
1105 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 33.50 8.00 40.00 81.50
1106 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 31.50 8.00 42.00 81.50
1107 650796 ด.ช. ศรัณย์รัชต์ ด้วงสงค์ ป.6 21.00 32.00 28.00 81.00
1108 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 31.00 28.00 22.00 81.00
1109 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 36.50 16.00 28.00 80.50
1110 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 36.50 16.00 28.00 80.50
1111 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 34.50 16.00 30.00 80.50
1112 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 24.50 12.00 44.00 80.50
1113 651633 ด.ญ. ภัทรภร พันธุมจินดา ป.6 24.50 8.00 48.00 80.50
1114 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 24.00 20.00 36.00 80.00
1115 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 24.00 20.00 36.00 80.00
1116 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 37.50 16.00 26.00 79.50
1117 651391 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.6 17.50 16.00 46.00 79.50
1118 650531 ด.ญ. จิรสุตา ภุชคนิตย์ ป.6 41.50 8.00 30.00 79.50
1119 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 33.50 8.00 38.00 79.50
1120 650720 ด.ญ. พลอยปภัส เจนาคม ป.6 37.00 12.00 30.00 79.00
1121 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 24.50 24.00 30.00 78.50
1122 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 20.50 20.00 38.00 78.50
1123 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 38.50 12.00 28.00 78.50
1124 650583 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.6 38.50 12.00 28.00 78.50
1125 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 14.00 28.00 36.00 78.00
1126 650162 ด.ญ. นันทิกานต์ มุสิกสาร ป.6 24.00 16.00 38.00 78.00
1127 652220 ด.ญ. ธันยพร เขมอนันต์ชัย ป.6 17.50 36.00 24.00 77.50
1128 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 31.50 24.00 22.00 77.50
1129 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 17.50 24.00 36.00 77.50
1130 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 17.50 16.00 44.00 77.50
1131 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 17.00 28.00 32.00 77.00
1132 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 21.00 24.00 32.00 77.00
1133 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 35.00 20.00 22.00 77.00
1134 651709 ด.ช. พีรพัฒน์ พรมนอก ป.6 31.00 16.00 30.00 77.00
1135 651766 ด.ช. อัครวินท์ หริ่มเจริญ ป.6 17.00 8.00 52.00 77.00
1136 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 30.50 16.00 30.00 76.50
1137 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 24.50 16.00 36.00 76.50
1138 651313 ด.ญ. กันต์ณปภัช วิจิตพาวรรณ ป.6 24.50 16.00 36.00 76.50
1139 652098 ด.ช. พงศ์ภรณ์ช์ วงษ์ศิลป์ ป.6 38.50 8.00 30.00 76.50
1140 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 20.50 4.00 52.00 76.50
1141 651508 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.6 24.00 28.00 24.00 76.00
1142 651247 ด.ญ. ชาครียา ทับสูงเนิน ป.6 14.00 20.00 42.00 76.00
1143 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 38.00 16.00 22.00 76.00
1144 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 24.00 12.00 40.00 76.00
1145 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 38.00 8.00 30.00 76.00
1146 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 31.50 20.00 24.00 75.50
1147 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 31.50 20.00 24.00 75.50
1148 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 35.50 16.00 24.00 75.50
1149 650563 ด.ช. วรากร จิรภาส ป.6 23.50 16.00 36.00 75.50
1150 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 27.00 24.00 24.00 75.00
1151 651345 ด.ช. อินทัช นิยมางกูร ป.6 31.00 20.00 24.00 75.00
1152 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 21.00 20.00 34.00 75.00
1153 652211 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.6 41.00 16.00 18.00 75.00
1154 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 41.00 12.00 22.00 75.00
1155 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 21.00 12.00 42.00 75.00
1156 650600 ด.ช. ณัฐพัชร์ บวรเวทย์ไพศาล ป.6 30.50 12.00 32.00 74.50
1157 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 0.00 36.00 38.00 74.00
1158 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 20.00 20.00 34.00 74.00
1159 650983 ด.ญ. พิมพ์ชณก วัฒนธำรงค์ ป.6 14.00 16.00 44.00 74.00
1160 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 46.00 8.00 20.00 74.00
1161 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 17.50 32.00 24.00 73.50
1162 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 33.50 20.00 20.00 73.50
1163 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 37.50 8.00 28.00 73.50
1164 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 27.50 8.00 38.00 73.50
1165 652809 ด.ช. วัทธิกร จุลเปมะ ป.6 17.50 4.00 52.00 73.50
1166 652449 ด.ช. สรวิชญ์ แสงสิทธิสิริชัย ป.6 21.00 24.00 28.00 73.00
1167 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 31.00 16.00 26.00 73.00
1168 651340 ด.ญ. ศุภัทราภรณ์ สุขสถาน ป.6 24.50 24.00 24.00 72.50
1169 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 24.50 12.00 36.00 72.50
1170 652790 ด.ญ. ธีรตา ศุภมานพ ป.6 20.50 12.00 40.00 72.50
1171 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 36.50 8.00 28.00 72.50
1172 651946 ด.ช. กิตติศักดิ์ ชัยพรธนภัทร์ ป.6 36.50 8.00 28.00 72.50
1173 651064 ด.ช. มนธพันธ์ บุญญาพงษ์พันธ์ ป.6 24.00 20.00 28.00 72.00
1174 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 24.00 16.00 32.00 72.00
1175 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 24.00 12.00 36.00 72.00
1176 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 24.00 12.00 36.00 72.00
1177 653044 ด.ช. กันต์ธีร์ ปานแดง ป.6 28.00 4.00 40.00 72.00
1178 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 27.50 12.00 32.00 71.50
1179 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 17.50 12.00 42.00 71.50
1180 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 23.50 8.00 40.00 71.50
1181 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 27.00 20.00 24.00 71.00
1182 650445 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.6 23.00 20.00 28.00 71.00
1183 651167 ด.ช. ปราปต์ สุขกระรงคะ ป.6 17.00 20.00 34.00 71.00
1184 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 31.00 16.00 24.00 71.00
1185 652173 ด.ช. สทานน กฤษณเกษกุล ป.6 10.50 16.00 44.00 70.50
1186 652666 ด.ช. สหภูมิ วงษ์มณฑา ป.6 20.00 20.00 30.00 70.00
1187 650356 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา หิรัญศักดาโรจน์ ป.6 14.00 20.00 36.00 70.00
1188 652738 ด.ช. สุวิจักขณ์ บัวพันธุ์ ป.6 17.00 20.00 32.00 69.00
1189 652706 ด.ญ. นีรลดา นิทัศนจารุกุล ป.6 21.00 16.00 32.00 69.00
1190 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 24.50 24.00 20.00 68.50
1191 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 24.00 20.00 24.00 68.00
1192 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 14.00 20.00 34.00 68.00
1193 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 34.00 12.00 22.00 68.00
1194 651019 ด.ช. สุวิศิษฏ์ เนตรนวลศรี ป.6 0.00 8.00 60.00 68.00
1195 652960 ด.ญ. พิชชาภา ขันทองดี ป.6 34.00 4.00 30.00 68.00
1196 651286 ด.ช. นนทพัทธ์ เงาเบญจกุล ป.6 27.50 24.00 16.00 67.50
1197 652897 ด.ช. ชาญชานน มาสังข์ ป.6 17.50 24.00 26.00 67.50
1198 650275 ด.ช. นนท์วริศ อนุตรวิโรจน์กุล ป.6 17.50 8.00 42.00 67.50
1199 652799 ด.ญ. ปุญฐิตา วรรณแสง ป.6 17.00 20.00 30.00 67.00
1200 652735 ด.ช. สรัล อินทุโสมา ป.6 27.00 16.00 24.00 67.00
1201 650776 ด.ญ. จิตต์ณิศา เกียรติเถลิงฤทธิ์ ป.6 17.00 16.00 34.00 67.00
1202 651895 ด.ญ. ชนัดดา แต้นุกูล ป.6 27.00 12.00 28.00 67.00
1203 651329 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.6 17.00 4.00 46.00 67.00
1204 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 24.50 8.00 34.00 66.50
1205 651200 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.6 28.00 4.00 34.00 66.00
1206 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 17.50 24.00 24.00 65.50
1207 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 17.50 20.00 28.00 65.50
1208 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 17.50 20.00 28.00 65.50
1209 651331 ด.ญ. อัครยา สัตถาผล ป.6 23.50 16.00 26.00 65.50
1210 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 13.50 16.00 36.00 65.50
1211 652210 ด.ญ. ณิชชาอร แก้วยาว ป.6 31.50 12.00 22.00 65.50
1212 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 17.50 12.00 36.00 65.50
1213 651009 ด.ญ. พัทธนันท์ จรัสชัยนิภัทร์ ป.6 7.00 32.00 26.00 65.00
1214 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 13.00 12.00 40.00 65.00
1215 652821 ด.ช. ปภังกร หาญบุญธรรม ป.6 24.50 24.00 16.00 64.50
1216 652392 ด.ญ. ธนพร หฤทัย ป.6 20.50 8.00 36.00 64.50
1217 652111 ด.ช. ศุภกฤต แก้วธัญญานุกูล ป.6 14.00 16.00 34.00 64.00
1218 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 14.00 8.00 42.00 64.00
1219 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 17.50 16.00 30.00 63.50
1220 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 31.00 8.00 24.00 63.00
1221 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 24.50 8.00 30.00 62.50
1222 650615 ด.ช. รุจิภาส บุรีรักษ์ ป.6 14.00 20.00 28.00 62.00
1223 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 17.50 20.00 24.00 61.50
1224 653041 ด.ญ. สุวิชาดา จันทรเศธร ป.6 17.50 12.00 32.00 61.50
1225 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 17.50 0.00 44.00 61.50
1226 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 10.50 20.00 30.00 60.50
1227 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 20.50 12.00 28.00 60.50
1228 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 28.00 12.00 20.00 60.00
1229 651827 ด.ช. ณฐภท จันทรเสโน ป.6 17.50 20.00 22.00 59.50
1230 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 21.00 20.00 18.00 59.00
1231 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 7.00 12.00 40.00 59.00
1232 650992 ด.ญ. ปวิชญา พิชยานุวรรต ป.6 20.50 12.00 26.00 58.50
1233 651997 ด.ญ. ปุญญาดา วงศ์ยะรา ป.6 10.50 12.00 36.00 58.50
1234 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 10.50 16.00 30.00 56.50
1235 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 34.00 12.00 10.00 56.00
1236 650490 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.6 14.00 8.00 34.00 56.00
1237 650210 ด.ช. กิตติ บุญศิริ ป.6 10.00 8.00 38.00 56.00
1238 652992 ด.ช. ณภัทร ภูศรีฤทธิ์ ป.6 21.00 12.00 22.00 55.00
1239 652196 ด.ญ. พัสราภรณ์ อภิชาชาญ ป.6 31.00 0.00 24.00 55.00
1240 650676 ด.ญ. อวัศยา เขื่อนเพชร ป.6 17.50 12.00 24.00 53.50
1241 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 14.00 12.00 26.00 52.00
1242 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 14.00 12.00 26.00 52.00
1243 651866 ด.ญ. กัลยกร สะภา ป.6 28.00 4.00 20.00 52.00
1244 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 17.50 12.00 22.00 51.50
1245 652423 ด.ช. ชยพล กิติภัทย์พิบูลย์ ป.6 14.00 12.00 24.00 50.00
1246 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 24.00 4.00 22.00 50.00
1247 652674 ด.ญ. คุณัชญา พูลศิลป์ ป.6 13.50 12.00 24.00 49.50
1248 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 21.00 4.00 24.00 49.00
1249 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 10.50 20.00 18.00 48.50
1250 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 10.50 8.00 30.00 48.50
1251 650976 ด.ญ. ภูษณิศา อยู่ด้วง ป.6 24.50 0.00 24.00 48.50
1252 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 17.50 8.00 22.00 47.50
1253 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 21.00 8.00 18.00 47.00
1254 652302 ด.ช. วุภัค ชนะวงศ์วิสุทธิ์ ป.6 14.00 4.00 28.00 46.00
1255 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 7.00 20.00 18.00 45.00
1256 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 0.00 16.00 28.00 44.00
1257 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 14.00 8.00 22.00 44.00
1258 652645 ด.ญ. ศศิรญาณ์ พิพัฒนกิจอนันต์ ป.6 14.00 4.00 26.00 44.00
1259 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 7.00 4.00 32.00 43.00
1260 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 10.50 12.00 18.00 40.50
1261 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 31.50 0.00 8.00 39.50
1262 653013 ด.ช. พันธุ์บุญ คำเงิน ป.6 0.00 12.00 0.00 12.00
1263 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 0.00 8.00 0.00 8.00