เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุกระดับชั้น

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
คะแนนรวม
(300 คะแนน)
1 210903 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 91.60 97.20 88.33 277.13
2 210872 ด.ช. ปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์ ป.6 94.40 93.87 88.33 276.60
3 111048 ด.ช. ธนัท ก้องเกียรติกมล ป.6 88.27 93.87 86.67 268.81
4 210491 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 82.67 94.40 91.67 268.74
5 210479 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 84.40 97.20 85.00 266.60
6 110250 ด.ญ. ปุณณ​ภา​ วรัญญู​รัตนะ​ ป.6 77.73 94.40 90.00 262.13
7 210988 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 82.67 97.20 81.67 261.54
8 110085 ด.ช. ภาวัจน์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 81.60 88.80 90.00 260.40
9 110105 ด.ช. วิชช์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 79.87 94.40 85.00 259.27
10 210070 ด.ช. ธีรัช เทภาสิต ป.6 76.00 93.33 88.33 257.66
11 110923 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ศรีเมือง ป.6 79.87 94.40 81.67 255.94
12 211014 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 76.00 91.07 88.33 255.40
13 210346 ด.ญ. แทนฤทัย ยะโสธร ป.6 84.93 97.20 71.67 253.80
14 210595 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 76.00 100.00 76.67 252.67
15 110698 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 82.13 87.20 83.33 252.66
16 110982 ด.ญ. ชนัดดา ภูวนธรรม ป.6 82.13 88.27 81.67 252.07
17 210414 ด.ช. อิทธิพัทธ์ อุดมพรธนสาร ป.6 78.27 91.60 81.67 251.54
18 210395 ด.ช. ดลวริทธิ์ ศิริชัย ป.6 79.33 97.20 75.00 251.53
19 210764 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 70.40 91.07 90.00 251.47
20 210407 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 76.53 94.40 80.00 250.93
21 110242 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 82.13 82.13 86.67 250.93
22 210379 ด.ช. ทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์ ป.6 79.33 94.40 76.67 250.40
23 110313 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 79.33 91.07 80.00 250.40
24 210866 ด.ญ. นิลุบล เดชอนันต์ ป.6 76.00 88.80 85.00 249.80
25 110751 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 76.00 100.00 73.33 249.33
26 210446 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 70.40 97.20 81.67 249.27
27 111018 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 76.00 91.07 81.67 248.74
28 110702 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 85.47 78.27 85.00 248.74
29 210181 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 72.67 85.47 90.00 248.14
30 210206 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 88.27 79.87 80.00 248.14
31 110932 ด.ช. ณฐรัฐ พัวพันสวัสดิ์ ป.6 78.80 84.93 83.33 247.06
32 210478 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 70.93 94.40 81.67 247.00
33 210089 ด.ญ. พิชชากร ธวัชกุลดิลก ป.6 67.60 91.07 88.33 247.00
34 210800 ด.ช. จิรภัทร เศวตบรรเจิด ป.6 73.20 87.73 85.00 245.93
35 210448 ด.ญ. เกรซ เบญจกาญจน์ ป.6 58.67 91.60 95.00 245.27
36 210232 ด.ช. ณภัทร กังวานสุระ ป.6 73.73 97.20 73.33 244.26
37 110435 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.5 84.40 87.73 71.67 243.80
38 110239 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 72.67 91.07 80.00 243.74
39 110995 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 72.67 87.73 83.33 243.73
40 210288 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 67.07 91.60 85.00 243.67
41 110230 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 70.93 85.47 86.67 243.07
42 210703 ด.ญ. ภัทร์สิริรัตน์ โรจนเมธาธนันท์ ป.6 60.93 85.47 96.67 243.07
43 210702 ด.ช. กษม ใช้คล่องกิจ ป.6 76.53 79.87 86.67 243.07
44 210139 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 79.33 88.27 75.00 242.60
45 110790 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 78.27 79.33 85.00 242.60
46 111015 ด.ญ. สิรยากร ตันกุลรัตน์ ป.6 79.33 84.93 78.33 242.59
47 110479 ด.ช. พชรพล พังจุนันท์ ป.6 82.13 81.60 76.67 240.40
48 210995 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 57.60 91.07 91.67 240.34
49 210782 ด.ญ. พิชยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 82.13 86.00 71.67 239.80
50 210602 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 76.00 77.07 86.67 239.74
51 210015 ด.ญ. วรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์ ป.6 66.53 91.07 81.67 239.27
52 210555 ด.ญ. อริสา ผลิตวานนท์ ป.6 75.47 82.13 81.67 239.27
53 110190 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 72.13 81.60 85.00 238.73
54 210537 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 69.87 85.47 83.33 238.67
55 210084 ด.ญ. จิดาภา ปิ่นทอง ป.6 74.93 76.53 86.67 238.13
56 110116 ด.ญ. กัลยกร ลีฬหากาญจนา ป.6 80.40 82.67 75.00 238.07
57 210351 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 66.53 91.07 80.00 237.60
58 110714 ด.ญ. นนณภัส พงศ์วรินทร์ ป.6 63.73 78.80 95.00 237.53
59 110377 ด.ช. ศิรกฤษฎิ์ กฤษณรักษ์ปาณี ป.6 73.20 76.00 88.33 237.53
60 111028 ด.ช. สิรวิชญ์ ภู่อมร ป.6 76.00 82.67 78.33 237.00
61 110470 ด.ช. ภูริชญ์ ชมแก้ว ป.6 77.07 81.60 78.33 237.00
62 110906 ด.ช. อภิวิชญ์ ชาญณรงค์ ป.6 76.00 93.87 66.67 236.54
63 210370 ด.ช. พศิน จันธเรศ ป.6 66.53 81.60 88.33 236.46
64 210978 ด.ช. เจตนิพิฐ เลาหเรืองรองกุล ป.6 63.20 93.87 78.33 235.40
65 110261 ด.ช. ตรัย กิวานนท์ ป.6 73.73 81.60 80.00 235.33
66 110183 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 60.40 85.47 86.67 232.54
67 111134 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 76.00 81.60 73.33 230.93
68 110106 ด.ญ. ณัชชา รัศมีดารา ป.6 63.73 78.80 88.33 230.86
69 110782 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 68.13 86.00 76.67 230.80
70 210531 ด.ญ. พาขวัญ อุทัยเสวก ป.6 56.40 84.40 90.00 230.80
71 210108 ด.ญ. อินทร์รวิพร สื่อสิริสุข ป.6 52.53 82.67 95.00 230.20
72 110689 ด.ช. ธีรวิทย์ โรจน์พรประดิษฐ์ ป.6 67.07 68.13 95.00 230.20
73 110840 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 55.87 90.53 83.33 229.73
74 110552 ด.ช. ธนบดินทร์ เตโช ป.6 81.60 79.33 68.33 229.26
75 110233 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 64.27 79.33 85.00 228.60
76 110232 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 59.20 79.33 90.00 228.53
77 110571 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 85.47 60.40 81.67 227.54
78 110040 ด.ญ. ปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล ป.6 65.33 78.80 83.33 227.46
79 210856 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 67.07 76.53 83.33 226.93
80 210320 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 72.13 68.13 86.67 226.93
81 110476 ด.ช. ศุภฤต เกตุพันธุ์ ป.6 61.47 90.00 75.00 226.47
82 110343 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 57.60 85.47 83.33 226.40
83 110283 ด.ญ. พริม ชัยชโลธร ป.6 55.87 82.13 88.33 226.33
84 210999 ด.ญ. ภัทรธร นิลกานุวงศ์ ป.6 63.73 75.47 86.67 225.87
85 210548 ด.ญ. ณภัทร เครือคล้าย ป.6 52.00 88.27 85.00 225.27
86 110370 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง ป.6 69.87 70.40 85.00 225.27
87 211100 ด.ช. คมพิศิษฐ์ เกียรติสุดาศักดิ์ ป.6 58.13 91.07 75.00 224.20
88 111091 ด.ญ. จันทรัศม์ เจนอุดมทรัพย์ ป.6 70.40 82.13 71.67 224.20
89 110429 ด.ญ. พิชาภรณ์ เจนกุลนิษฐ์ ป.6 55.87 83.20 85.00 224.07
90 211136 ด.ญ. พิมพกานต์ ประทุมรัตน์ ป.6 64.27 86.00 73.33 223.60
91 110285 ด.ช. อรรจกร หวลเจริญทนต์ ป.6 63.20 80.40 80.00 223.60
92 210573 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 66.53 96.67 60.00 223.20
93 210402 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 60.40 82.67 80.00 223.07
94 110750 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 79.33 63.73 80.00 223.06
95 210492 ด.ญ. ณวรัฎ คงมี ป.6 66.53 91.07 65.00 222.60
96 110786 ด.ญ. นีนญาดา บุญตานนท์ ป.6 65.33 97.20 60.00 222.53
97 210276 ด.ญ. พีรญา รัตนธนานุกูล ป.6 70.40 82.13 70.00 222.53
98 210727 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 71.47 97.20 53.33 222.00
99 210113 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 60.93 94.40 66.67 222.00
100 110036 ด.ช. ณัฏฐ์ เจติยานุวัตร ป.6 66.00 72.67 83.33 222.00
101 210026 ด.ช. อัญชุกรณ์ บุญอยู่ ป.6 46.93 84.93 90.00 221.86
102 110541 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 84.93 69.87 66.67 221.47
103 110121 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 66.53 72.67 81.67 220.87
104 211146 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.5 63.73 82.13 75.00 220.86
105 210458 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 60.40 88.27 71.67 220.34
106 110199 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 66.53 78.80 75.00 220.33
107 210641 ด.ญ. ปัณฑารีย์ มั่งคั่ง ป.6 69.33 74.27 76.67 220.27
108 210864 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 64.27 69.87 85.00 219.14
109 210915 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 69.33 82.67 66.67 218.67
110 210127 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 66.53 75.47 76.67 218.67
111 110766 ด.ช. รุจิภาส หมั่นอาษา ป.6 60.93 76.00 81.67 218.60
112 210724 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คงวุฒิปัญญา ป.6 44.67 88.80 85.00 218.47
113 210428 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นาเมืองรักษ์ ป.6 63.20 86.00 68.33 217.53
114 211080 ด.ช. รวิภัทร พรตั้งจิตลิขิต ป.6 59.20 76.53 81.67 217.40
115 210156 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 60.40 91.60 65.00 217.00
116 110274 ด.ช. สิรพัทธ์ ขวัญมงคลพงศ์ ป.6 67.60 74.27 75.00 216.87
117 110472 ด.ช. ชิน ชนินทกุล ป.6 59.87 76.53 80.00 216.40
118 110494 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 67.07 69.33 80.00 216.40
119 110187 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 60.93 82.13 73.33 216.39
120 110462 ด.ช. จีรานุวัฒน์ พันธุ์ศรี ป.6 69.33 62.00 85.00 216.33
121 210698 ด.ช. เรืองสิทธิ์ เมธาชัยศิษฎ์ ป.6 54.80 86.00 75.00 215.80
122 110025 ด.ญ. พันดาว วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ ป.6 48.67 82.13 85.00 215.80
123 210484 ด.ช. ปฏิพัทธ์ กล้าแรง ป.6 55.33 83.20 76.67 215.20
124 210316 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 62.00 79.87 73.33 215.20
125 110268 ด.ญ. ธญานี เอมเปรมศิลป์ ป.6 49.20 79.33 86.67 215.20
126 210770 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 57.60 85.47 71.67 214.74
127 210738 ด.ญ. ชริญญา สุขสุโฉม ป.6 54.27 73.73 86.67 214.67
128 210447 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 63.20 61.47 90.00 214.67
129 110132 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 46.40 84.93 83.33 214.66
130 110337 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 69.87 72.67 71.67 214.21
131 110559 ด.ญ. ศศิชา เลิศวิกูล ป.6 63.20 72.67 78.33 214.20
132 210054 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 46.40 94.40 73.33 214.13
133 110314 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 60.93 76.53 76.67 214.13
134 110048 ด.ญ. ปารณีย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ ป.6 47.60 73.20 93.33 214.13
135 211073 ด.ช. จิรภัทร ลาภประสพ ป.6 64.80 73.73 75.00 213.53
136 210226 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 61.47 73.73 78.33 213.53
137 110526 ด.ญ. เพริน โพธิ์เงิน ป.6 43.07 77.07 93.33 213.47
138 110836 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 54.80 73.20 85.00 213.00
139 111127 ด.ช. ธีรเดช พินิจผดุงธรรม ป.6 73.20 82.67 56.67 212.54
140 211027 ด.ช. ภูกวิน บุญชอบ ป.6 63.20 86.00 63.33 212.53
141 210061 ด.ญ. พรชนิตว์ แก้วกมลศรีสุข ป.6 50.40 76.53 85.00 211.93
142 111098 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 54.80 81.60 75.00 211.40
143 110415 ด.ช. ชิษนุพงศ์ ตันเวธน์สิทธิกร ป.6 60.40 76.00 75.00 211.40
144 111008 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 69.33 63.73 78.33 211.39
145 110035 ด.ช. สกลเขฏร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ป.6 55.87 82.13 73.33 211.33
146 210779 ด.ญ. ธวัลยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 68.13 79.87 63.33 211.33
147 110672 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.5 63.73 60.93 86.67 211.33
148 110017 ด.ญ. ศุภกานต์ สลักคำ ป.6 59.87 58.13 93.33 211.33
149 210899 ด.ญ. พิรญาณ์ ธนกิจลีลาเจริญ ป.6 40.27 79.33 91.67 211.27
150 110296 ด.ญ. มนพร ตั้งทางธรรม ป.6 35.20 87.73 88.33 211.26
151 110212 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 66.53 76.00 68.33 210.86
152 110095 ด.ญ. นุชประวีณ์ คะจิตรแขม ป.6 58.13 76.00 76.67 210.80
153 110733 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 64.80 90.53 55.00 210.33
154 210610 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 57.60 87.73 65.00 210.33
155 110525 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.5 66.53 82.13 61.67 210.33
156 210382 ด.ญ. อติกานต์ เจนเกรียงไกร ป.6 60.93 69.33 80.00 210.26
157 210679 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ภูรินันทกุล ป.6 40.80 91.07 78.33 210.20
158 110566 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 58.13 67.07 85.00 210.20
159 210982 ด.ช. ยุทธภูมิ ชัยสวัสดิ์ ป.6 73.20 82.67 53.33 209.20
160 210141 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 69.33 94.40 45.00 208.73
161 110939 ด.ญ. ชาลิสา โจมฤทธิ์ ป.6 74.93 67.07 66.67 208.67
162 210887 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 59.87 70.40 78.33 208.60
163 210424 ด.ญ. ณำพาสุข คำภาศรี ป.6 60.93 79.33 68.33 208.59
164 211049 ด.ช. ธนณัฏฐ์ คงสินทวีสุข ป.5 55.33 73.20 80.00 208.53
165 110439 ด.ช. ญาณสิษฐ์ จันทโรจวงศ์ ป.6 54.80 76.53 76.67 208.00
166 110728 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 54.80 58.13 95.00 207.93
167 111118 ด.ญ. อาทิชา ไตรรงค์ทอง ป.6 59.87 60.93 86.67 207.47
168 210421 ด.ญ. ณัฐนพิน เกตุทอง ป.6 52.00 82.13 73.33 207.46
169 110046 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.5 64.80 60.93 81.67 207.40
170 110966 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 67.07 76.53 63.33 206.93
171 110606 ด.ญ. นภัส ทองสัมฤทธิ์ ป.6 58.13 77.07 71.67 206.87
172 211068 ด.ช. ศักดิ์ศิริ อินทร์พรหม ป.6 49.73 82.13 75.00 206.86
173 210332 ด.ญ. ปวริศา เอกสิทธิ์ธารากร ป.6 46.40 82.13 78.33 206.86
174 210193 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 63.20 91.60 51.67 206.47
175 210566 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 52.00 91.07 63.33 206.40
176 110615 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 45.87 85.47 75.00 206.34
177 210023 ด.ญ. พิมพ์นารา ศัพท์สุวรรณ ป.6 55.33 64.27 86.67 206.27
178 210437 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 52.00 75.47 78.33 205.80
179 110988 ด.ช. พชรพล เทียนรุ่งศรี ป.6 67.07 88.27 50.00 205.34
180 110958 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 42.00 88.27 75.00 205.27
181 210199 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 61.47 82.13 61.67 205.27
182 110598 ด.ช. ปภาวิน ศรีสุข ป.6 58.13 78.80 68.33 205.26
183 210373 ด.ญ. อลิชา โปทอง ป.6 69.33 60.93 75.00 205.26
184 110365 ด.ญ. ธัญลักษณ์ เวสโกสิทธิ์ ป.6 55.33 66.53 83.33 205.19
185 110276 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาญพานิชกิจการ ป.6 53.07 60.40 91.67 205.14
186 110540 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 76.00 67.07 61.67 204.74
187 210831 ด.ญ. นภัคมน ธนิตราธัญธร ป.6 48.67 79.33 76.67 204.67
188 210263 ด.ช. ชวัลวิทย์ ขวัญกิจนิรันดร ป.6 40.27 69.33 95.00 204.60
189 110126 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 55.87 84.93 63.33 204.13
190 210138 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 61.47 79.33 63.33 204.13
191 210691 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 66.53 70.93 66.67 204.13
192 211017 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 56.93 85.47 61.67 204.07
193 110360 ด.ช. รัชช์ณัณท์ พิริยะไตรนาถ ป.6 52.00 70.40 81.67 204.07
194 110778 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.5 55.33 67.07 81.67 204.07
195 210747 ด.ช. ศุภสิน ผดุงศุภไลย ป.6 58.13 67.60 78.33 204.06
196 210411 ด.ช. พสธร กึกก้อง ป.6 69.33 87.73 46.67 203.73
197 211028 ด.ช. พรวรรธน์ เพ็ญพิบูลย์ ป.6 66.00 87.73 50.00 203.73
198 211005 ด.ช. จิรวศิน วีระกุล ป.6 51.47 75.47 76.67 203.61
199 110194 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 54.27 72.67 76.67 203.61
200 110068 ด.ญ. ภัทรภร ตุลารักษ์ ป.6 52.53 62.53 88.33 203.39
201 110930 ด.ช. จิรัฏฐ์ จูมี ป.6 66.53 63.20 73.33 203.06
202 210159 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 62.00 79.33 61.67 203.00
203 210841 ด.ช. ศุภธัช โชติเวทธำรง ป.6 51.47 66.53 85.00 203.00
204 211174 ด.ญ. ณรณัช สิริวงศานนท์ ป.6 64.27 63.73 75.00 203.00
205 210717 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 55.33 73.87 73.33 202.53
206 210101 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.5 69.33 58.13 75.00 202.46
207 110208 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 55.33 67.07 80.00 202.40
208 110744 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.5 49.73 85.47 66.67 201.87
209 110315 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 42.53 82.67 76.67 201.87
210 210608 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 62.00 79.87 60.00 201.87
211 110330 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 52.53 86.00 63.33 201.86
212 210038 ด.ช. เศรษฐกูร เพ็ญจำรัส ป.6 52.53 67.60 81.67 201.80
213 110817 ด.ช. ณัฐนรุตม์ วัฒนา ป.6 52.00 58.13 91.67 201.80
214 110421 ด.ช. ปุริม แซ่เจน ป.6 61.47 73.20 66.67 201.34
215 110862 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 46.40 84.93 70.00 201.33
216 110446 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 52.00 79.33 70.00 201.33
217 210280 ด.ญ. พิมพ์พจน์ เลาหอุดมโชค ป.6 72.67 59.87 68.33 200.87
218 211062 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 60.40 67.07 73.33 200.80
219 210417 ด.ช. กิตติพัฒน์ แสงวณิช ป.6 58.13 75.47 66.67 200.27
220 211086 ด.ญ. พิชญ์ธนัช คำวิลัย ป.6 60.40 66.53 73.33 200.26
221 110695 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 43.07 78.80 78.33 200.20
222 210985 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 52.53 80.53 66.67 199.73
223 210456 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 66.53 66.53 66.67 199.73
224 210335 ด.ญ. บุญญาพร โภคสมบัติ ป.6 50.40 64.27 85.00 199.67
225 210638 ด.ช. ณัฐพงศ์ อุทัยวนิชวัฒนา ป.6 55.33 79.33 65.00 199.66
226 210149 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 31.33 91.60 76.67 199.60
227 210145 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 60.93 78.27 60.00 199.20
228 210486 ด.ญ. วรัญญา ไชยแสง ป.6 46.40 82.67 70.00 199.07
229 111011 ด.ญ. ณัฏฐณิชา พรหมภักดี ป.6 46.93 75.47 76.67 199.07
230 110270 ด.ช. ปัณณ์ มโนลีวัฒนกุล ป.6 43.60 82.13 73.33 199.06
231 110024 ด.ช. นันท์พัทธ์ สุโพธิ์ใหม่ ป.6 46.93 70.40 81.67 199.00
232 210720 ด.ญ. กัลยรักษ์ อุชชิน ป.6 72.67 57.60 68.33 198.60
233 210543 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 56.40 75.47 66.67 198.54
234 110531 ด.ช. ญาณกร วิทยากรฤกษ์ ป.6 59.87 52.00 86.67 198.54
235 210154 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 55.87 69.33 73.33 198.53
236 110287 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.5 54.80 60.40 83.33 198.53
237 210338 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.5 60.93 78.80 58.33 198.06
238 210606 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 50.93 63.73 83.33 197.99
239 210376 ด.ญ. ละอองทิพย์ ภมรศิลปธรรม ป.6 46.40 69.87 81.67 197.94
240 110677 ด.ญ. กฤติมา กรรโมปกรณ์ ป.6 40.80 82.13 75.00 197.93
241 210029 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.5 49.73 69.87 78.33 197.93
242 111122 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สมิทธาพิพัฒน์ ป.6 54.80 68.13 75.00 197.93
243 210018 ด.ช. ปุณณวิทย์ วาจรัต ป.6 54.27 73.20 70.00 197.47
244 110539 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.5 40.80 88.27 68.33 197.40
245 110125 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 39.73 75.47 81.67 196.87
246 210609 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 58.13 58.13 80.00 196.26
247 110823 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 50.93 88.27 56.67 195.87
248 110699 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 51.47 79.33 65.00 195.80
249 210891 ด.ช. ณัฐพงศ์ อัศวราชันย์ ป.6 57.07 70.40 68.33 195.80
250 210049 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.5 48.67 63.73 83.33 195.73
251 210768 ด.ญ. อัญญรินทร์ มิคาระเศรษฐ์ ป.6 58.13 60.93 76.67 195.73
252 210694 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 63.73 78.27 53.33 195.33
253 210917 ด.ญ. กันยากรณ์ ฤกษ์รัชนีกร ป.6 52.53 76.00 66.67 195.20
254 110120 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 64.27 57.60 73.33 195.20
255 210949 ด.ช. ชีวานนท์ ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 55.33 66.53 73.33 195.19
256 110142 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 38.00 75.47 81.67 195.14
257 110414 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 48.67 58.13 88.33 195.13
258 210911 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 60.93 48.67 85.00 194.60
259 111102 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 73.20 77.73 43.33 194.26
260 210259 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.5 60.40 78.80 55.00 194.20
261 110968 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 53.20 56.00 85.00 194.20
262 210007 ด.ช. ภูรวิช จิวิทยานุกูล ป.6 62.00 78.80 53.33 194.13
263 111138 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 46.40 82.67 65.00 194.07
264 110151 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 44.13 76.53 73.33 193.99
265 210592 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 56.40 85.47 51.67 193.54
266 211066 ด.ญ. ชนิดาภา เตมียบุตร ป.6 57.07 61.47 75.00 193.54
267 111089 ด.ช. จิรภัทร สมตัว ป.6 58.13 70.40 65.00 193.53
268 210164 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 54.80 70.40 68.33 193.53
269 110082 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.5 54.80 60.40 78.33 193.53
270 210352 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 58.13 45.33 90.00 193.46
271 210322 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 57.07 62.67 73.33 193.07
272 210043 ด.ญ. มนัสนันท์ ทรัพย์นราธร ป.6 52.00 64.27 76.67 192.94
273 111100 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 64.80 61.47 66.67 192.94
274 110657 ด.ช. อนาวิล รักชีพ ป.6 60.40 49.20 83.33 192.93
275 210977 ด.ญ. รมิดา มุสิจรัล ป.6 63.20 34.67 95.00 192.87
276 210394 ด.ช. ทัฬห์ ธนวุฒิกูร ป.6 31.33 73.20 88.33 192.86
277 210567 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 45.33 87.20 60.00 192.53
278 210425 ด.ช. กัณตภณ สกุลภิญโญ ป.6 45.87 91.60 55.00 192.47
279 210530 ด.ญ. ภูมิอิณทรา ปาตัก ป.6 46.40 82.13 63.33 191.86
280 111128 ด.ญ. วิริยา พฤกษ์พระกานต์ ป.6 55.33 64.80 71.67 191.80
281 110420 ด.ญ. นรีกานต์ เรืองสุรเกียรติ ป.6 39.20 63.73 88.33 191.26
282 110252 ด.ญ. สุกฤษตา ้เลาหไพศาล ป.6 40.27 64.27 86.67 191.21
283 110254 ด.ช. อาชวิน ชวาลา ป.6 22.40 85.47 83.33 191.20
284 110292 ด.ญ. กวิสรา กิจถาวรสวัสดิ์ ป.6 34.67 76.53 80.00 191.20
285 110912 ด.ช. ธีรัชธรณ์ สิริวรวิทย์ ป.6 63.20 57.60 70.00 190.80
286 110821 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 57.07 48.67 85.00 190.74
287 110508 ด.ญ. พาขวัญ พัวพรพงษ์ ป.6 39.73 69.33 81.67 190.73
288 111049 ด.ช. อาชวิน ลีลาวรมณี ป.6 54.80 55.87 80.00 190.67
289 210745 ด.ช. วรเชฏฐ์ เหมือนดาว ป.6 66.53 88.80 35.00 190.33
290 110528 ด.ช. ชลธี เตชะกำธรกิจ ป.6 60.93 76.00 53.33 190.26
291 211109 ด.ช. ฐวัฒน์ เตียววุฒิไกร ป.6 43.60 81.60 65.00 190.20
292 210423 ด.ช. ปุณยาภัชริ์ พุทธเมฆ ป.6 52.00 48.13 90.00 190.13
293 210327 ด.ญ. กันติชญา วานิชประเสริฐพร ป.6 63.73 64.27 61.67 189.67
294 110911 ด.ช. พีรวิชญ์ ลี้เจริญ ป.6 48.67 67.60 73.33 189.60
295 211039 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 58.67 60.93 70.00 189.60
296 110051 ด.ช. พงปภัช พู่ทองคำ ป.6 60.93 52.00 76.67 189.60
297 110489 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 64.27 43.60 81.67 189.54
298 110406 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 49.73 64.80 75.00 189.53
299 210068 ด.ญ. พัสกาญจน์ ศรีพิจารณ์ ป.6 37.47 63.73 88.33 189.53
300 110668 ด.ช. จิรภัทร เชาว์พิศาลกิจ ป.6 49.73 46.40 93.33 189.46
301 210207 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 51.47 64.27 73.33 189.07
302 210923 ด.ช. ถิรเมธ วงศ์พานิช ป.6 60.93 58.13 70.00 189.06
303 110829 ด.ช. ภัทระ ศรีทองสุข ป.6 52.53 76.00 60.00 188.53
304 110685 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 50.40 64.80 73.33 188.53
305 210296 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 66.53 55.33 66.67 188.53
306 110297 ด.ญ. จินต์จุฑา เจาวัฒนา ป.6 58.13 48.67 81.67 188.47
307 110635 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 46.40 62.00 80.00 188.40
308 210096 ด.ญ. จิราภัค สิทธิเดชพร ป.6 43.60 58.13 86.67 188.40
309 110826 ด.ญ. ปุณิกา พิทยาวัฒน์ ป.6 58.67 49.20 80.00 187.87
310 210889 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 46.93 75.47 65.00 187.40
311 110868 ด.ญ. อรภิชา แพรกทอง ป.6 44.13 58.13 85.00 187.26
312 110247 ด.ญ. ณัฐณิชา ผาทา ป.6 45.87 66.00 75.00 186.87
313 210845 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.5 64.27 54.27 68.33 186.87
314 110711 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.5 36.40 82.13 68.33 186.86
315 110983 ด.ช. พบธรรม มงคลสาคร ป.6 45.33 63.20 78.33 186.86
316 211101 ด.ญ. ดลรัฐ พลรัตน์ ป.6 48.67 61.47 76.67 186.81
317 110355 ด.ช. รุจิภาส สร้อยเรืองศรี ป.6 41.33 68.80 76.67 186.80
318 211177 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 60.40 49.73 76.67 186.80
319 110037 ด.ญ. รินรดา ลีละยุทธสุนทร ป.6 28.53 66.53 91.67 186.73
320 110596 ด.ช. ณัฐ​ภัทร จิระกรา​นนท์​ ป.6 46.93 74.27 65.00 186.20
321 210687 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 46.40 61.47 78.33 186.20
322 210230 ด.ญ. กุณฑิกา สราญฤทธิชัย ป.6 63.73 34.13 88.33 186.19
323 110992 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 66.00 48.13 71.67 185.80
324 210688 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 55.33 67.07 63.33 185.73
325 210150 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 57.60 58.13 70.00 185.73
326 110690 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 44.13 66.53 75.00 185.66
327 210525 ด.ช. จิรัฎฐ์. เหลืองอรุณเลิศ ป.6 36.93 63.73 85.00 185.66
328 210507 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ โอภาสสมุทรชัย ป.6 49.20 84.40 51.67 185.27
329 210477 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 47.60 54.27 83.33 185.20
330 110729 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 40.80 72.67 71.67 185.14
331 210307 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 42.53 64.27 78.33 185.13
332 210665 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 57.07 39.73 88.33 185.13
333 210094 ด.ช. อภิภู มาลัยมี ป.6 52.00 56.40 76.67 185.07
334 211129 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 24.00 74.27 86.67 184.94
335 110309 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 64.27 72.13 48.33 184.73
336 210784 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.5 50.40 56.00 78.33 184.73
337 210239 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.5 64.27 77.07 43.33 184.67
338 110874 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 56.00 42.00 86.67 184.67
339 211060 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 54.27 58.67 71.67 184.61
340 110623 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 45.87 55.33 83.33 184.53
341 210269 ด.ญ. อคิรา มั่นฤทัย ป.6 29.60 61.47 93.33 184.40
342 110490 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 69.87 76.00 38.33 184.20
343 211140 ด.ช. พัชรพงศ์ พุ่มเจริญ ป.6 45.87 84.93 53.33 184.13
344 210919 ด.ช. จีรพัฒน์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 52.53 69.87 61.67 184.07
345 210197 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 57.60 51.47 75.00 184.07
346 110861 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 35.20 85.47 63.33 184.00
347 210598 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 58.13 59.20 66.67 184.00
348 210960 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 40.80 87.73 55.00 183.53
349 110147 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 50.27 66.53 66.67 183.47
350 211143 ด.ช. ปัญญภูมิ จันทร์กระจ่าง ป.6 52.00 53.07 78.33 183.40
351 111038 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 56.40 48.67 78.33 183.40
352 210509 ด.ญ. คุณัญญา ประวิตรวงศ์ ป.6 46.40 46.93 90.00 183.33
353 210078 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.5 64.80 91.60 26.67 183.07
354 110831 ด.ญ. ณัฐสิรี สมุทรคีรี ป.6 43.07 59.87 80.00 182.94
355 110392 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 64.27 52.00 66.67 182.94
356 210576 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 54.80 51.47 76.67 182.94
357 110846 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 52.00 60.93 70.00 182.93
358 211004 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 46.93 64.27 71.67 182.87
359 210117 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 54.80 46.40 81.67 182.87
360 110088 ด.ญ. ณิชากร ลิ้มทองสิทธิคุณ ป.6 28.53 69.33 85.00 182.86
361 110198 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 52.00 52.53 78.33 182.86
362 210895 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 59.87 69.33 53.33 182.53
363 110838 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 58.67 80.40 43.33 182.40
364 210452 ด.ญ. วริศราวดี ศรีเมือง ป.6 49.20 73.20 60.00 182.40
365 110762 ด.ช. ธัญเทพ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 48.13 64.27 70.00 182.40
366 111055 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 50.27 43.60 88.33 182.20
367 210053 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.5 49.20 72.67 60.00 181.87
368 210732 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 52.00 69.87 60.00 181.87
369 110999 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 48.67 68.13 65.00 181.80
370 210580 ด.ช. กันตพัฒน์ วรรณเพ็ญสกุล ป.6 46.40 63.73 71.67 181.80
371 110928 ด.ช. อรรถวิทย์ ตันติอนันท์กุล ป.6 51.47 58.13 71.67 181.27
372 210614 ด.ญ. ธนิญชิดา สนิทม่วง ป.6 38.00 71.47 71.67 181.14
373 210267 ด.ญ. เปรมยุดา ศรจิตติ ป.6 37.47 48.67 95.00 181.14
374 210546 ด.ช. ชนะใจ ธนังกูล ป.6 63.20 42.53 75.00 180.73
375 210571 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 60.40 40.27 80.00 180.67
376 210508 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.5 43.60 52.00 85.00 180.60
377 210816 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 45.33 79.87 55.00 180.20
378 110771 ด.ช. ณัชพล สุมาวงศ์ ป.6 37.47 66.00 76.67 180.14
379 210358 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 60.93 55.87 63.33 180.13
380 210535 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 52.00 54.80 73.33 180.13
381 210031 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.5 52.00 46.40 81.67 180.07
382 210051 ด.ญ. ศันส์สุดา รักษ์กุล ป.6 49.73 56.93 73.33 179.99
383 110569 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 57.60 57.07 65.00 179.67
384 210910 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 57.60 55.33 66.67 179.60
385 210046 ด.ช. ณัฐพัชร์ ลิ่มอรุณ ป.6 39.73 76.53 63.33 179.59
386 110545 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 46.40 68.13 65.00 179.53
387 110044 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.5 60.40 34.13 85.00 179.53
388 210258 ด.ญ. กฤติมา จวบสมัย ป.6 26.80 72.67 80.00 179.47
389 110691 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 49.73 49.73 80.00 179.46
390 210180 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 64.27 61.47 53.33 179.07
391 110400 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 34.67 82.67 61.67 179.01
392 210545 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 40.80 71.47 66.67 178.94
393 110986 ด.ญ. บุญญาพร อังธารารักษ์ ป.6 55.87 49.73 73.33 178.93
394 211021 ด.ช. ณัฏฐพัชร อัศวพงษ์เกษม ป.6 58.67 46.93 73.33 178.93
395 110163 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 50.40 63.20 65.00 178.60
396 210629 ด.ญ. จิณัชชา อรุณรัตน์ ป.6 36.40 75.47 66.67 178.54
397 210876 ด.ช. ศรัณย์ภัทร หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 58.13 70.40 50.00 178.53
398 211102 ด.ช. จักริน ตลอดสุข ป.5 46.40 57.07 75.00 178.47
399 110103 ด.ญ. มณากานต์ สิทธิโชคธรรม ป.6 57.60 42.53 78.33 178.46
400 110221 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 38.00 70.40 70.00 178.40
401 110107 ด.ช. กันตดนย์ โชคบุญส่งสวัสดิ์ ป.6 33.60 54.80 90.00 178.40
402 110175 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 45.87 52.53 80.00 178.40
403 110935 ด.ญ. ณิชนันทน์ เทศทอง ป.6 53.20 54.80 70.00 178.00
404 111030 ด.ญ. ศรสวรรค์ จุนแสงจันทร์ ป.6 40.27 72.67 65.00 177.94
405 110029 ด.ญ. อินทิรา ปรุงเกียรติ ป.6 51.47 54.80 71.67 177.94
406 110468 ด.ช. อภิวัฒน์ นันทไพฑูรย์ ป.6 49.73 61.47 66.67 177.87
407 110358 ด.ญ. ศรัณย์พร พงศ์โรจน์เผ่า ป.6 52.53 58.67 66.67 177.87
408 110447 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 49.73 58.13 70.00 177.86
409 110575 ด.ช. พิภัช นพพาภาค ป.6 30.80 52.00 95.00 177.80
410 210057 ด.ญ. พลอยพลิน เพชรรัตน์ ป.6 40.27 42.53 95.00 177.80
411 110772 ด.ช. ทวีรังสันต์ ภาณุเดชทิพย์ ป.6 64.80 79.33 33.33 177.46
412 110849 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 45.33 57.07 75.00 177.40
413 210704 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.5 66.53 42.53 68.33 177.39
414 210984 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 45.87 54.80 76.67 177.34
415 111060 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.5 43.60 48.67 85.00 177.27
416 110011 ด.ช. พรฤทธิ์ แซ่เจียง ป.6 22.93 67.60 86.67 177.20
417 210216 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 33.60 63.20 80.00 176.80
418 110203 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 38.00 63.73 75.00 176.73
419 210001 ด.ช. กฤตนน สุวรรณ ป.6 42.53 59.20 75.00 176.73
420 210040 ด.ญ. ณภัทชา ผนึกทอง ป.6 28.00 62.00 86.67 176.67
421 210652 ด.ช. คณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา ป.6 62.00 76.00 38.33 176.33
422 210512 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 66.53 54.80 55.00 176.33
423 210639 ด.ช. เตวิช ดีวิเศษพันธ์ ป.6 22.40 82.13 71.67 176.20
424 210709 ด.ญ. บุณชญา วรศิริ ป.6 63.73 37.47 75.00 176.20
425 110380 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 32.93 84.93 58.33 176.19
426 110937 ด.ญ. พินรดา ศิริธรรมานุวัฒน์ ป.6 43.07 43.07 90.00 176.14
427 210227 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 26.27 76.53 73.33 176.13
428 110277 ด.ช. ธาวิน สิงหถนัดกิจ ป.6 38.00 54.80 83.33 176.13
429 210144 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 48.67 75.47 51.67 175.81
430 110278 ด.ญ. พิชญานิษฐ์ เชาว์สินธุ์ ป.6 55.33 73.73 46.67 175.73
431 211087 ด.ญ. ภัทรศรุดา ศรีฟองคำ ป.6 52.53 66.53 56.67 175.73
432 210744 ด.ญ. ปัญฑ์ชนิต อินทรสังขนาวิน ป.6 42.00 50.40 83.33 175.73
433 210122 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 43.60 70.40 61.67 175.67
434 110529 ด.ช. กังวาฬ แสงศิริรักษ์ ป.6 43.07 57.60 75.00 175.67
435 110134 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 54.80 49.20 71.67 175.67
436 210627 ด.ช. พอ หรี่จินดา ป.6 60.40 40.27 75.00 175.67
437 211065 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 52.53 68.13 55.00 175.66
438 210006 ด.ช. ปุณณวิทย์ พิริยะปัญญาพร ป.6 42.53 56.40 76.67 175.60
439 210498 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 48.67 61.47 65.00 175.14
440 110158 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 44.80 45.33 85.00 175.13
441 110890 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.5 68.80 28.00 78.33 175.13
442 110487 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 34.13 60.93 80.00 175.06
443 210798 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 42.00 58.80 73.33 174.13
444 210558 ด.ญ. ชธิตา มุ่งนิรันดร์ ป.6 54.80 54.27 65.00 174.07
445 210115 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 43.07 74.27 56.67 174.01
446 110981 ด.ญ. กรวรรณ พุ่มพวง ป.6 45.87 61.47 66.67 174.01
447 210763 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 54.27 43.07 76.67 174.01
448 210968 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ทับทิมทอง ป.6 49.20 61.47 63.33 174.00
449 110484 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 55.33 58.67 60.00 174.00
450 110708 ด.ญ. ณัฐวิภา เจียมอุดมพงษ์ ป.6 49.73 57.60 66.67 174.00
451 210671 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 36.40 57.60 80.00 174.00
452 110774 ด.ช. ณภัทร์ รุ่งเรีองสิริโรจน์ ป.5 54.27 46.40 73.33 174.00
453 110109 ด.ญ. ปิ่นปออ์ ทรัพย์มีชัย ป.6 43.07 49.20 81.67 173.94
454 110579 ด.ญ. พิชญาภา พืชสุวรรณ์สกุล ป.6 34.67 70.93 68.33 173.93
455 110311 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 55.33 36.93 81.67 173.93
456 210265 ด.ญ. ชญานาถ วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 35.20 48.67 90.00 173.87
457 110847 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 43.07 40.80 90.00 173.87
458 110549 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 17.33 63.20 93.33 173.86
459 110178 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 66.00 42.53 65.00 173.53
460 210684 ด.ช. ศวัส หรรษาเวก ป.6 33.60 76.53 63.33 173.46
461 110697 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 52.00 58.13 63.33 173.46
462 210611 ด.ช. ชลกร มีเกิดมูล ป.6 60.93 49.20 63.33 173.46
463 110463 ด.ญ. ณัฐวลัญญ์ พันธุ์ศรี ป.6 51.47 36.93 85.00 173.40
464 110185 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 35.20 51.47 86.67 173.34
465 211123 ด.ช. ไอธิยากร เมืองแสน ป.6 49.20 82.13 41.67 173.00
466 210472 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 66.00 48.67 58.33 173.00
467 111004 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 51.47 54.80 66.67 172.94
468 210081 ด.ช. บรรณ จันทดวง ป.6 53.20 28.00 91.67 172.87
469 210306 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 38.00 53.07 81.67 172.74
470 110466 ด.ญ. วิรัลพัชร วรรธนเศรณี ป.6 37.47 58.13 76.67 172.27
471 110244 ด.ช. กฤติน พันธุมณี ป.6 40.27 55.33 76.67 172.27
472 111043 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 49.73 37.47 85.00 172.20
473 110768 ด.ญ. ปาณิสรา ชุนบัณฑิต ป.6 46.40 37.47 88.33 172.20
473 210547 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.5 46.40 37.47 88.33 172.20
475 210569 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 55.33 28.53 88.33 172.19
476 110666 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 44.80 58.80 68.33 171.93
477 110197 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 49.20 66.00 56.67 171.87
478 110223 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 52.00 76.53 43.33 171.86
479 110894 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 58.67 61.47 51.67 171.81
480 210485 ด.ญ. พิชามญชุ์ รุ่งเรืองยั่งยืน ป.6 49.20 59.20 63.33 171.73
481 210954 ด.ช. ปริญ อภิสารธนรักษ์ ป.6 43.07 45.33 83.33 171.73
482 211055 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขผล ป.5 53.20 53.20 65.00 171.40
483 210578 ด.ช. ศิวกร ลอยหา ป.5 55.33 64.27 51.67 171.27
484 211114 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 46.93 67.60 56.67 171.20
485 210601 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 40.27 57.60 73.33 171.20
486 110357 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.5 59.20 52.00 60.00 171.20
487 210788 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.5 48.67 65.47 56.67 170.81
488 210294 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 59.87 40.80 70.00 170.67
489 110616 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 55.33 52.00 63.33 170.66
490 210502 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 40.80 61.47 68.33 170.60
491 110354 ด.ญ. รชรพร ตันติกุล ป.6 31.33 57.60 81.67 170.60
492 210260 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.5 35.73 51.47 83.33 170.53
493 110523 ด.ช. ปัณณทัต ตั้งประเสริฐศิริ ป.6 23.47 55.33 91.67 170.47
494 110783 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 64.80 73.73 31.67 170.20
495 110424 ด.ญ. เขมณัฎฐ์ เผือกนำผล ป.6 55.87 54.27 60.00 170.14
496 210277 ด.ญ. เฟื่องธัญ อิฐงาม ป.6 63.73 43.07 63.33 170.13
497 110211 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 43.60 46.40 80.00 170.00
498 210301 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 46.93 49.73 73.33 169.99
499 110655 ด.ญ. อันดมัน แซ่เขา ป.6 34.67 50.27 85.00 169.94
500 110065 ด.ช. วรพล ช่วยบำรุง ป.6 38.00 100.00 31.67 169.67
501 210109 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.5 54.27 70.40 45.00 169.67
502 210326 ด.ช. กร ลิขิตอำนวยชัย ป.6 54.27 67.07 48.33 169.67
503 110967 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 50.40 57.60 61.67 169.67
504 210532 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 54.27 50.40 65.00 169.67
505 210404 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 57.60 48.67 63.33 169.60
506 210248 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.5 40.27 60.93 68.33 169.53
507 210716 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 52.00 42.53 75.00 169.53
508 210224 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 46.93 55.87 66.67 169.47
509 110808 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 40.80 52.00 76.67 169.47
510 210672 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 43.07 39.73 86.67 169.47
511 110281 ด.ญ. ภูริตา อุรุเอกโอฬาร ป.5 41.33 43.07 85.00 169.40
512 211067 ด.ญ. พิมพิชชา ปี่เงิน ป.6 46.40 38.00 85.00 169.40
513 110445 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 53.73 45.33 70.00 169.06
514 110431 ด.ญ. สิรภัทร กัลยาจิตร์โกศล ป.6 38.00 72.67 58.33 169.00
515 210635 ด.ญ. กุลรัตน์ ธรรมสนอง ป.6 49.73 54.27 65.00 169.00
516 210245 ด.ช. แทนคุณ ทันประสงค์ ป.6 44.13 61.47 63.33 168.93
517 111013 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.5 26.27 64.27 78.33 168.87
518 210916 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 48.67 43.07 76.67 168.41
519 110748 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 49.20 52.53 66.67 168.40
520 210857 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 51.47 43.60 73.33 168.40
521 210987 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 54.80 66.53 46.67 168.00
522 210034 ด.ช. ปาณกิตติ์ รักษ์กุล ป.6 57.60 60.40 50.00 168.00
523 110725 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 44.80 53.20 70.00 168.00
524 110043 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.5 49.20 48.67 70.00 167.87
525 210093 ด.ญ. ปาณิสรา ทวีศรี ป.6 48.67 45.87 73.33 167.87
526 210261 ด.ญ. ปุณยนุช จิตแกมมณี ป.6 46.40 48.13 73.33 167.86
527 211019 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 45.87 40.27 81.67 167.81
528 210758 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.5 38.00 54.80 75.00 167.80
529 210970 ด.ญ. พัชรนันท์ ประกอบพาณิชย์ ป.6 40.27 52.53 75.00 167.80
530 210357 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 41.33 58.13 68.33 167.79
531 210827 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 38.00 46.40 83.33 167.73
532 210190 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 31.87 54.13 81.67 167.67
533 210254 ด.ญ. ณัฐชยา หอมสุด ป.5 52.00 48.67 66.67 167.34
534 110408 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 33.60 50.40 83.33 167.33
535 211083 ด.ญ. นาราชา อมาตยกุล ป.6 53.73 43.60 70.00 167.33
536 210958 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 39.73 45.87 81.67 167.27
537 210289 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 55.87 29.60 81.67 167.14
538 210673 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 57.60 50.93 58.33 166.86
539 110564 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 46.40 57.07 63.33 166.80
540 111053 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 57.60 52.53 56.67 166.80
541 211093 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.5 49.20 50.93 66.67 166.80
542 210469 ด.ญ. สลิลทิพย์ ประสาตร์สาน ป.6 42.53 55.87 68.33 166.73
543 210285 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 54.80 43.60 68.33 166.73
544 110465 ด.ญ. พันณพัฒน์ เฮเลน ศรีสุวรรณ ป.6 48.67 39.73 78.33 166.73
545 111029 ด.ญ. ปภาดา นีละวัฒนาศุข ป.6 44.13 44.13 78.33 166.59
546 210252 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.5 39.20 52.00 75.00 166.20
547 110191 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 43.60 50.93 71.67 166.20
548 211089 ด.ช. ภูริทัต ฐิติพรรณกุล ป.6 55.33 45.87 65.00 166.20
549 210247 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.5 52.00 34.13 80.00 166.13
550 210418 ด.ญ. พิชฐามณี คงหมวกนิธิไกร ป.6 45.87 31.87 88.33 166.07
551 110229 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 41.33 39.73 85.00 166.06
552 111073 ด.ญ. นมิตา ลิ้มอุดมพร ป.6 55.33 57.07 53.33 165.73
553 110382 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 36.93 57.07 71.67 165.67
554 210175 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 46.40 60.93 58.33 165.66
555 210840 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.5 50.93 39.73 75.00 165.66
556 110454 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 38.00 57.60 70.00 165.60
557 110195 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 37.47 54.80 73.33 165.60
558 110624 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 52.00 36.93 76.67 165.60
559 210155 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 40.80 43.07 81.67 165.54
560 110096 ด.ช. อภิณัฐ สงสัย ป.6 45.87 31.33 88.33 165.53
561 210701 ด.ช. ณภัทร คุ้มกุมาร ป.6 26.27 52.53 86.67 165.47
562 211170 ด.ญ. ลิกอร์ ไชยพิมล ป.6 48.67 73.20 43.33 165.20
563 110117 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ธนโกเศศ ป.6 43.07 57.07 65.00 165.14
564 110413 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 48.67 51.47 65.00 165.14
565 210363 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 63.73 53.07 48.33 165.13
566 210506 ด.ญ. สุกฤตา เพ็งจันทร์ ป.6 52.00 43.07 70.00 165.07
567 110910 ด.ช. วัชรพล ศรีวัฒนาวานิช ป.6 36.40 42.00 86.67 165.07
568 211173 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 35.73 50.93 78.33 164.99
569 110739 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.5 45.87 60.40 58.33 164.60
570 210303 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 60.93 52.00 51.67 164.60
571 210010 ด.ช. อาทิตย์ เทพมังกร ป.6 48.13 51.47 65.00 164.60
572 210129 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 46.40 56.40 61.67 164.47
573 110929 ด.ช. ปัณณพงศ์ ภมรสุพรวิชิต ป.6 36.40 46.40 81.67 164.47
574 210024 ด.ญ. ลภัสวีณ์ ภิรมย์เกียรติ์ ป.6 38.00 39.73 86.67 164.40
575 211029 ด.ญ. นัทธมน บุญชำนาญ ป.5 46.40 91.07 26.67 164.14
576 110795 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 63.20 52.53 48.33 164.06
577 210992 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 40.27 70.40 53.33 164.00
578 110704 ด.ช. ปัณณทัต เวสสะภักดี ป.6 40.27 60.40 63.33 164.00
579 210295 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 54.80 42.53 66.67 164.00
580 110592 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 66.00 45.87 51.67 163.54
581 210623 ด.ช. ภาวัต เลิศสุกิจจา ป.5 46.93 81.60 35.00 163.53
582 110873 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 50.93 45.87 66.67 163.47
583 210124 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 54.80 40.27 68.33 163.40
584 110793 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 60.93 37.47 65.00 163.40
585 110426 ด.ญ. รรกร โสธรประภากร ป.6 25.73 54.27 83.33 163.33
586 110917 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 52.00 31.33 80.00 163.33
587 210643 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.5 51.47 48.13 63.33 162.93
588 210718 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 63.20 36.40 63.33 162.93
589 210616 ด.ญ. พิมพ์นารา เกียรติกิจเจริญ ป.6 34.13 48.67 80.00 162.80
590 110538 ด.ช. จรูญวิทย์ จงเฟื่องปริญญา ป.6 49.73 72.67 40.00 162.40
591 110373 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.5 64.27 54.80 43.33 162.40
592 110362 ด.ญ. กุลนิษฐ์ เวชสุภากุล ป.6 56.00 36.40 70.00 162.40
593 110648 ด.ช. อินทัจ เบ็ญราฮีม ป.6 55.33 48.67 58.33 162.33
594 211075 ด.ช. ภูมิรวิชญ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ป.6 50.93 46.40 65.00 162.33
595 211118 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 43.07 49.20 70.00 162.27
596 210739 ด.ญ. ณัชชา ศิริพันธ์ ป.6 28.53 63.73 70.00 162.26
597 110298 ด.ช. คริษฐ์ บุญรัตนกุล ป.6 34.13 66.00 61.67 161.80
598 210126 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 52.53 57.60 51.67 161.80
599 111107 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 45.33 54.80 61.67 161.80
600 110374 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.5 39.20 47.60 75.00 161.80
601 110425 ด.ญ. บุญญาพร บุณยะยุตกูล ป.6 40.80 54.27 66.67 161.74
602 210761 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 30.80 57.60 73.33 161.73
603 110265 ด.ช. ภูดิท​ ศิริเจน ป.6 40.27 43.07 78.33 161.67
604 110864 ด.ญ. จิรัชญา เวียงหิรัณย์ ป.6 45.87 30.80 85.00 161.67
605 211108 ด.ญ. ชลิดา ฤกษ์นาวา ป.6 39.73 36.93 85.00 161.66
606 210810 ด.ญ. ธัญญรัตน์ กังสมัครศิลป์ ป.5 38.00 36.93 86.67 161.60
607 210819 ด.ญ. จิดาภา ทรัพย์มณี ป.6 35.20 44.67 81.67 161.54
608 110395 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 57.07 50.93 53.33 161.33
609 210658 ด.ญ. ชวัลรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 49.73 63.20 48.33 161.26
610 210649 ด.ช. ถิระวิท อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ป.6 51.47 36.40 73.33 161.20
611 110348 ด.ญ. ณัฐนิชา ตวงทองชัย ป.6 49.73 46.40 65.00 161.13
612 211048 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตั้งวิจิตรสกุล ป.6 52.00 34.13 75.00 161.13
613 110039 ด.ช. อาคิรา เกตุทอง ป.6 30.80 43.60 86.67 161.07
614 210682 ด.ช. ณกานต์ โชติชัยชรินทร์ ป.6 29.07 40.27 91.67 161.01
615 210655 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.5 55.33 63.73 41.67 160.73
616 110108 ด.ญ. อภิสรา ดีประเสริฐ ป.6 59.87 42.53 58.33 160.73
617 110696 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 28.00 56.00 76.67 160.67
618 210222 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 44.80 52.53 63.33 160.66
619 110026 ด.ญ. ธิษณ์พิฌา ศรีสลวยกุล ป.6 40.27 58.67 61.67 160.61
620 210825 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 45.87 43.07 71.67 160.61
621 210189 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 46.40 45.87 68.33 160.60
622 110119 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 39.73 52.53 68.33 160.59
623 110052 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.5 40.80 43.07 76.67 160.54
624 210907 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 52.00 31.87 76.67 160.54
625 210378 ด.ช. ฐิตพัฒน์ นทีประสิทธิพร ป.6 46.93 40.27 73.33 160.53
626 210020 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ วรรณวานิชชัย ป.6 54.80 48.67 56.67 160.14
627 210624 ด.ช. ณกฤช นฤนาททองธารา ป.6 42.00 48.13 70.00 160.13
628 110471 ด.ช. เหมภัส หวังสันติพร ป.6 28.00 60.40 71.67 160.07
629 110272 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.5 43.07 55.33 61.67 160.07
630 210823 ด.ช. เจนวิทย์ มาลัย ป.6 52.00 46.40 61.67 160.07
631 110173 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 47.60 30.80 81.67 160.07
632 110945 ด.ญ. ปาณิสรา แซ่ลิ้ม ป.6 42.53 49.20 68.33 160.06
633 110589 ด.ญ. ชวัลรัชต์ มั่นจิรังกูร ป.6 46.40 40.27 73.33 160.00
634 210016 ด.ช. กวินวัชร์ ยี่แพร ป.6 40.27 39.73 80.00 160.00
635 111131 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 44.13 34.13 81.67 159.93
636 210403 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 40.27 54.27 65.00 159.54
637 210349 ด.ช. ชณัฐภงค์ บุญชู ป.6 37.47 63.73 58.33 159.53
638 210971 ด.ญ. พิมพ์ชนก พิพัฒนสกุลกิจ ป.6 43.07 53.07 63.33 159.47
639 210003 ด.ช. ธนกร อวัสดาพร ป.6 60.40 73.73 25.00 159.13
640 110467 ด.ช. วีรวิชญ์ หวังพึ่งกัน ป.6 39.20 44.80 75.00 159.00
641 110329 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 51.47 42.53 65.00 159.00
642 210297 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 40.27 48.67 70.00 158.94
643 210539 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 36.93 62.00 60.00 158.93
644 110133 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 22.40 64.80 71.67 158.87
645 110038 ด.ญ. พิมพ์ศิกร พรจรัสมณี ป.6 45.87 34.67 78.33 158.87
646 111024 ด.ช. อิทธิภัทริ์ ภานุมาส ป.6 44.80 50.40 63.33 158.53
647 110409 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 33.60 53.20 71.67 158.47
648 210846 ด.ช. ธีภพ ธรรมบุศย์ ป.6 54.27 37.47 66.67 158.41
649 211044 ด.ญ. รินทร์ลิตา จองทรัพย์สิน ป.6 33.60 44.80 80.00 158.40
650 210924 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.5 48.13 40.27 70.00 158.40
651 210315 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 53.73 34.67 70.00 158.40
652 111140 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 37.47 45.87 75.00 158.34
653 110506 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.5 49.73 36.93 71.67 158.33
654 210972 ด.ญ. สิร์วิชญา โชตึก ป.6 55.33 34.67 68.33 158.33
655 111114 ด.ช. ยศ ยศสมบัติ ป.6 38.00 43.60 76.67 158.27
656 110016 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.5 36.93 34.67 86.67 158.27
657 110143 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 50.93 48.67 58.33 157.93
658 110410 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 51.47 43.07 63.33 157.87
659 211141 ด.ช. ณัฏฐวี อยู่รุ่ง ป.6 45.87 50.27 61.67 157.81
660 210133 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 31.33 39.73 86.67 157.73
661 210028 ด.ญ. ธนิกา ชมภูทีป ป.6 43.60 25.73 88.33 157.66
662 211000 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 56.53 55.87 45.00 157.40
663 211043 ด.ญ. ณภัทร กอโชคชัย ป.6 48.67 52.00 56.67 157.34
664 110844 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 48.67 48.67 60.00 157.34
665 210854 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 43.60 52.00 61.67 157.27
666 110235 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 40.27 48.67 68.33 157.27
667 210937 ด.ช. บุรัสกร ฐิติธนการ ป.5 36.40 42.53 78.33 157.26
668 211050 ด.ช. ภาณุวิชญ์ สุกใส ป.6 28.53 52.00 76.67 157.20
669 110352 ด.ช. ภูปกรณ์ ปิติสุวรรณรัตน์ ป.6 34.13 43.07 80.00 157.20
670 210692 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 29.07 39.73 88.33 157.13
671 210311 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 42.53 29.60 85.00 157.13
672 210233 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.5 37.47 29.60 90.00 157.07
673 110303 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 49.20 45.87 61.67 156.74
674 110752 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 46.40 55.33 55.00 156.73
675 110908 ด.ช. ทะนุธรรมร์ วงศ์กรรัตน์ ป.6 50.93 34.13 71.67 156.73
676 210104 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.5 31.87 43.07 81.67 156.61
677 110533 ด.ช. ณฤต อุชุปาละนันท์ ป.6 19.60 55.33 81.67 156.60
678 210105 ด.ญ. พิชชาภา ผ่องตระกูล ป.6 54.27 48.67 53.33 156.27
679 211154 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 46.40 66.53 43.33 156.26
680 110822 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 34.13 55.33 66.67 156.13
681 110401 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 52.53 40.27 63.33 156.13
682 210921 ด.ช. กฤตเมธ พรรณราย ป.6 38.00 53.07 65.00 156.07
683 110057 ด.ช. แสงตะวัน สรรพวิทยศิริ ป.6 19.60 44.80 91.67 156.07
684 110327 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 43.07 34.67 78.33 156.07
685 211011 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.5 46.40 31.33 78.33 156.06
686 210993 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 46.40 66.00 43.33 155.73
687 110515 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 38.00 76.00 41.67 155.67
688 110385 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 42.00 42.00 71.67 155.67
689 110231 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 40.27 48.67 66.67 155.61
690 110524 ด.ญ. พลอยภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.6 45.87 46.40 63.33 155.60
691 110300 ด.ช. ปัณณพัฒน์ หมุนขำ ป.6 39.20 36.40 80.00 155.60
692 110162 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 47.60 28.00 80.00 155.60
693 110336 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 34.67 59.20 61.67 155.54
694 110570 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 45.87 34.67 75.00 155.54
695 110164 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 31.33 52.53 71.67 155.53
696 110644 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 11.20 64.27 80.00 155.47
697 210487 ด.ญ. ศศิพิมพ์ กุมุท ป.6 34.13 49.20 71.67 155.00
698 110512 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 40.80 45.87 68.33 155.00
699 210955 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.5 54.80 25.20 75.00 155.00
700 210991 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 39.73 56.93 58.33 154.99
701 110530 ด.ญ. ชญาบุณย์ ตังคโนภาส ป.6 59.33 17.33 78.33 154.99
702 210504 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 15.07 66.53 73.33 154.93
703 210249 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.5 38.00 36.93 80.00 154.93
704 111035 ด.ช. ปราชญ์ นีละวัฒนาศุข ป.6 26.80 44.67 83.33 154.80
705 210826 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 35.20 26.27 93.33 154.80
706 110225 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 66.00 62.00 26.67 154.67
707 210386 ด.ช. วริทธิ์พล ธนาคมเศรษฐ์ ป.6 49.73 69.87 35.00 154.60
708 210783 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.5 47.60 42.00 65.00 154.60
709 111090 ด.ช. จิรพัทธ์ มูณี ป.6 36.40 51.47 66.67 154.54
710 110510 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 43.60 45.87 65.00 154.47
711 111083 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.5 35.20 34.13 85.00 154.33
712 210713 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 57.60 53.07 43.33 154.00
713 211135 ด.ช. พาวิณ อินสว่าง ป.5 55.33 52.00 46.67 154.00
714 211159 ด.ช. คุณภัทร รุ่งโรจน์รังสิมา ป.6 54.27 46.40 53.33 154.00
715 211167 ด.ญ. ณัชชารีย์ สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.6 31.87 70.40 51.67 153.94
716 211163 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 45.33 46.93 61.67 153.93
717 211022 ด.ช. ภูกานต์ ภัทรวิตตากร ป.6 30.80 44.80 78.33 153.93
718 111119 ด.ญ. ธัญพิชชา อัครวิกรัย ป.5 39.20 36.40 78.33 153.93
719 210793 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 37.47 49.73 66.67 153.87
720 111006 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 40.80 36.40 76.67 153.87
721 210680 ด.ช. ธนกร กนกวิลาศ ป.6 48.13 29.07 76.67 153.87
722 210930 ด.ญ. อังค์ริสา วรวัฒน์ภิญโญ ป.6 32.40 44.67 76.67 153.74
723 211104 ด.ช. วรัญญู วีระจิตรเสริมชัย ป.5 51.47 36.93 65.00 153.40
724 210087 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.5 37.47 45.87 70.00 153.34
725 110368 ด.ญ. ภูริดา ศิริภูชงค์ ป.6 40.27 43.07 70.00 153.34
726 210466 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.5 36.40 40.27 76.67 153.34
727 211116 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 34.13 49.20 70.00 153.33
728 110089 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 43.07 28.53 81.67 153.27
729 210292 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 42.00 56.00 55.00 153.00
730 110030 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 51.47 49.73 51.67 152.87
731 110514 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 60.40 30.80 61.67 152.87
732 211134 ด.ช. พชร ศิริมาตย์ ป.5 44.80 49.73 58.33 152.86
733 211045 ด.ญ. นนิพา อัมไพรวรรณ ป.6 46.40 36.40 70.00 152.80
734 110820 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 36.40 34.67 81.67 152.74
735 110604 ด.ช. อตินนท์ สกุลตันเจริญชัย ป.6 25.20 49.20 78.33 152.73
736 110492 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 49.20 51.47 51.67 152.34
737 210851 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 54.80 52.53 45.00 152.33
738 210325 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 30.80 49.73 71.67 152.20
739 211036 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 38.00 45.87 68.33 152.20
740 110860 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 35.20 45.33 71.67 152.20
741 210381 ด.ช. ธีร์ ธนวุฒิกูร ป.4 31.87 45.33 75.00 152.20
742 110767 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.5 25.73 48.13 78.33 152.19
743 211097 ด.ช. ปัณณทัต กิจเจริญลาภ ป.6 40.80 34.67 76.67 152.14
744 110601 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ เจริญรวยวัฒนา ป.6 43.07 25.73 83.33 152.13
745 111103 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 43.60 44.80 63.33 151.73
746 110321 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 54.80 33.60 63.33 151.73
747 210134 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 40.27 49.73 61.67 151.67
748 210815 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 44.13 45.87 61.67 151.67
749 210676 ด.ญ. วนัชพร ขยันทำ ป.6 40.27 43.07 68.33 151.67
750 110266 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.5 45.87 34.13 71.67 151.67
751 210177 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 38.00 40.27 73.33 151.60
752 110676 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 33.60 70.93 46.67 151.20
753 110450 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 40.80 60.40 50.00 151.20
754 210147 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 39.73 58.13 53.33 151.19
755 110204 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 37.47 48.67 65.00 151.14
756 110834 ด.ญ. เปรมยุดา สมสุขจีรวัฒน์ ป.6 43.07 43.07 65.00 151.14
757 210890 ด.ช. รตน พลับเล็ก ป.6 30.80 55.33 65.00 151.13
758 210613 ด.ช. ธนพงศธร วะระทรัพย์ ป.6 37.47 40.27 73.33 151.07
759 110841 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 46.93 37.47 66.67 151.07
760 210615 ด.ช. นรพนธ์ พุ่มพุทรา ป.5 51.47 17.87 81.67 151.01
761 210583 ด.ช. ปัณณพนต์ ศรีพันธุ์ ป.5 30.80 31.87 88.33 151.00
762 210380 ด.ช. กรณ์พงศ์ สวัสดิพงษ์ ป.6 24.00 46.93 80.00 150.93
763 110074 ด.ช. ธณายุทธ์ กิริณี ป.6 50.40 57.07 43.33 150.80
764 210480 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 45.87 51.47 53.33 150.67
765 211139 ด.ช. อธิอานันท์ ยืนสุขจิตธาดา ป.5 36.93 63.73 50.00 150.66
766 210440 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 52.53 54.80 43.33 150.66
767 210251 ด.ช. ณัทภัค แสนช่าง ป.6 36.93 45.33 68.33 150.59
768 110626 ด.ช. ภัทรภร เตชะปัญญารักษ์ ป.6 37.47 46.40 66.67 150.54
769 111012 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.5 37.47 43.07 70.00 150.54
770 210844 ด.ญ. ลิลลี่ นิติพันธ์ ป.6 30.80 43.07 76.67 150.54
771 210475 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 45.87 28.00 76.67 150.54
772 110509 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 38.00 52.53 60.00 150.53
773 110411 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 46.93 43.60 60.00 150.53
774 210163 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 33.60 43.60 73.33 150.53
775 110196 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 40.80 28.00 81.67 150.47
776 110813 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.5 41.33 25.73 83.33 150.39
777 210131 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 25.20 69.87 55.00 150.07
778 110667 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 38.00 63.73 48.33 150.06
779 210765 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 40.27 46.40 63.33 150.00
780 110859 ด.ช. ณัฐพศิน สมาธิวัฒน์ ป.6 19.60 42.00 88.33 149.93
781 110156 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 33.60 31.33 85.00 149.93
782 111113 ด.ช. พงศกร อนุสรณ์เทวินทร์ ป.6 49.20 60.40 40.00 149.60
783 110259 ด.ช. ณัฏฐชัย จันทร์ประสพชัย ป.6 49.20 48.67 51.67 149.54
784 111009 ด.ช. วัชรดนัย อนุรักษสกุล ป.6 60.40 37.47 51.67 149.54
785 110960 ด.ญ. รมณธิภา ศิริฐิติ ป.6 42.00 39.20 68.33 149.53
786 210387 ด.ญ. นีร เวชนุวัฒน์ ป.6 22.40 40.27 86.67 149.34
787 210102 ด.ช. วิรัลพัชร มนูชัย ป.6 8.40 49.20 91.67 149.27
788 210802 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.5 55.33 63.73 30.00 149.06
789 110238 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 39.73 57.60 51.67 149.00
790 210035 ด.ญ. ชนิฏา ลิมปสุรัติ ป.5 43.60 48.67 56.67 148.94
791 110334 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 45.33 36.93 66.67 148.93
792 110665 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 66.00 22.93 60.00 148.93
793 210072 ด.ญ. ฐิติกา โตธนะโภคา ป.6 49.20 34.67 65.00 148.87
794 111096 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 46.93 43.60 58.33 148.86
795 210945 ด.ญ. จิตติญา ก้อนทอง ป.6 28.00 42.53 78.33 148.86
796 210273 ด.ญ. อชิรญา คาวินวิทย์ ป.6 31.33 39.20 78.33 148.86
797 110253 ด.ญ. หยกมนต์ ธำรงวิชย์สิริ ป.6 19.60 52.53 76.67 148.80
798 210946 ด.ญ. ลภัสรดา ภักดีสุวรรณ ป.6 43.07 17.33 88.33 148.73
799 110837 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.5 69.87 52.00 26.67 148.54
800 210812 ด.ช. ศุภกร ตีระวนิชพงศ์ ป.6 36.40 72.13 40.00 148.53
801 210361 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 51.47 52.00 45.00 148.47
802 111085 ด.ช. เหล่าทัพพ์ โชติเกษมทรัพย์ ป.6 50.40 43.07 55.00 148.47
803 110879 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 44.80 42.00 61.67 148.47
804 110066 ด.ช. ภัคพล แพะขุนทด ป.6 48.67 39.73 60.00 148.40
805 110731 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 40.80 45.87 61.67 148.34
806 110123 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 36.40 36.93 75.00 148.33
807 210820 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ทองวินิจ ป.6 52.00 19.60 76.67 148.27
808 210185 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 14.00 60.93 73.33 148.26
809 210422 ด.ญ. วาสิตา วโนทยาโรจน์ ป.6 11.20 46.93 90.00 148.13
810 210950 ด.ช. ศรวัณ ศักดิ์ศศิธร ป.6 60.40 42.53 45.00 147.93
811 210973 ด.ญ. เขมิกา พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ป.6 49.73 58.13 40.00 147.86
812 110139 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 38.00 58.13 51.67 147.80
813 110850 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 34.13 52.00 61.67 147.80
814 210527 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.5 34.13 45.33 68.33 147.79
815 210725 ด.ช. เตชิต เตชะสุรังกูล ป.6 38.00 43.07 66.67 147.74
816 210160 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 46.40 41.33 60.00 147.73
817 110113 ด.ช. ชนนนท์ พฤกษ์รัตนกุล ป.6 33.60 30.80 83.33 147.73
818 210323 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 22.40 36.93 88.33 147.66
819 110734 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 28.53 72.13 46.67 147.33
820 210110 ด.ญ. ภัทรธิฎา สีเหนี่ยง ป.5 52.00 52.00 43.33 147.33
821 110824 ด.ญ. ชลนภัส สุวินทรากร ป.6 48.13 37.47 61.67 147.27
822 110996 ด.ญ. ชญานิศ เมืองสง ป.6 49.20 39.73 58.33 147.26
823 210369 ด.ช. ธีร์ธวัช สัตยกมลฉัตร ป.6 34.67 55.87 56.67 147.21
824 110169 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 28.00 39.20 80.00 147.20
825 110998 ด.ญ. ภัครนิตย์ มูหะหมัด ป.5 38.53 36.93 71.67 147.13
826 210814 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 38.00 30.80 78.33 147.13
827 210523 ด.ช. ปภังกร อุดรเสถียร ป.6 31.87 28.53 86.67 147.07
828 110461 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 64.80 40.27 41.67 146.74
829 210821 ด.ญ. นิษฐกานต์ เป็งวันทา ป.6 49.20 40.80 56.67 146.67
830 211132 ด.ช. กฤชณัท หวู ป.6 26.80 76.53 43.33 146.66
831 210528 ด.ญ. วริศรา วามานนท์ ป.6 31.33 52.00 63.33 146.66
832 210596 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 48.13 25.20 73.33 146.66
833 110060 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.5 39.73 25.20 81.67 146.60
834 210299 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 47.60 58.80 40.00 146.40
835 210170 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 46.40 43.07 56.67 146.14
836 110622 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 49.20 43.60 53.33 146.13
837 210927 ด.ช. พันธุ์บุญ คำเงิน ป.5 34.67 46.40 65.00 146.07
838 111101 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 42.53 28.53 75.00 146.06
838 210536 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 42.53 28.53 75.00 146.06
840 111056 ด.ช. อนพัทย์ กลึงพงษ์ ป.6 30.80 53.20 61.67 145.67
841 210339 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.4 38.00 54.27 53.33 145.60
842 210722 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.5 30.80 44.80 70.00 145.60
843 110209 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 34.13 58.13 53.33 145.59
844 210217 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 26.27 57.60 61.67 145.54
845 210302 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 34.13 43.07 68.33 145.53
846 110262 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วัฒนะชัยวัฒน์ ป.6 37.47 39.73 68.33 145.53
847 110222 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 55.33 31.87 58.33 145.53
848 210106 ด.ญ. ณัชชารีย์ เลิศจิรรัฐโชติ ป.6 26.27 45.87 73.33 145.47
849 210435 ด.ญ. ชญานันทน์ มุมอ่อน ป.6 43.07 29.07 73.33 145.47
850 110386 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 40.27 25.20 80.00 145.47
851 210489 ด.ญ. เดน่า มหาบุญ ป.6 25.20 36.93 83.33 145.46
852 210519 ด.ญ. ณิชาดา มุ่งจิตวิศวกร ป.6 11.20 55.87 78.33 145.40
853 210220 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 36.93 20.13 88.33 145.39
854 210710 ด.ช. ภูริวัจน์ วีระเพ็ชร์ ป.6 46.40 70.40 28.33 145.13
855 210314 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 36.40 53.73 55.00 145.13
856 210966 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.5 69.33 40.80 35.00 145.13
857 211112 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 40.27 51.47 53.33 145.07
858 210909 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 36.40 42.00 66.67 145.07
859 110335 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 54.27 37.47 53.33 145.07
860 210626 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.5 55.33 46.40 43.33 145.06
861 211046 ด.ญ. โสพิชา สุปัณณานนท์ ป.6 45.33 39.73 60.00 145.06
862 210118 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 34.13 49.20 61.67 145.00
863 210218 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 36.93 43.07 65.00 145.00
864 110381 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 30.80 39.20 75.00 145.00
865 110504 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.5 54.80 28.53 61.67 145.00
866 211095 ด.ช. อินทนนท์ โกวิทวงศา ป.6 49.73 36.93 58.33 144.99
867 110061 ด.ญ. ชลกร อัสสานนท์ ป.6 33.60 34.67 76.67 144.94
868 210878 ด.ญ. เอวารี พัฒนไพบูลย์ ป.6 25.20 46.40 73.33 144.93
869 110985 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ ปัณทุราสัญญ์ ป.6 38.00 36.93 70.00 144.93
870 110629 ด.ญ. วรปภัสร์ กองคำ ป.6 39.20 25.73 80.00 144.93
870 110716 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 39.20 25.73 80.00 144.93
872 110092 ด.ช. ธีธัช ผาติสุวัณณ ป.6 16.80 43.07 85.00 144.87
873 110003 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.5 40.27 26.27 78.33 144.87
874 210986 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 33.60 64.40 46.67 144.67
875 110072 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.5 43.60 72.67 28.33 144.60
876 110397 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 43.07 58.13 43.33 144.53
877 210877 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นาคเสนา ป.6 49.20 45.33 50.00 144.53
878 110328 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 46.40 43.07 55.00 144.47
879 210951 ด.ช. กัญจน์ธนทัต กวางทอง ป.6 52.00 30.80 61.67 144.47
880 210689 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 49.73 49.73 45.00 144.46
881 210505 ด.ญ. ชนาธร โสภาจิตต์วัฒนะ ป.6 42.53 36.93 65.00 144.46
882 210886 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.5 33.60 30.80 80.00 144.40
883 110332 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 22.40 40.27 81.67 144.34
884 210073 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.5 48.13 57.60 38.33 144.06
885 110279 ด.ญ. ศรณภัทร์ แพ่งเกษร ป.6 43.60 57.07 43.33 144.00
886 110921 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 51.47 42.53 50.00 144.00
887 110684 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 48.13 40.80 55.00 143.93
888 210723 ด.ช. ปองคุณ ศรีสังวาลย์ ป.6 14.00 73.20 56.67 143.87
889 210963 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 42.53 34.67 66.67 143.87
890 211009 ด.ญ. ศิริ์กาญจน์ นิลโกสิตย์ ป.6 45.87 31.33 66.67 143.87
891 110856 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 43.07 30.80 70.00 143.87
892 110693 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 46.40 34.13 63.33 143.86
893 110005 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.5 40.80 34.67 68.33 143.80
894 210520 ด.ช. ปรัตถกร ทองมุข ป.6 25.73 39.73 78.33 143.79
895 210860 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 52.53 22.93 68.33 143.79
896 110843 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 40.80 45.87 56.67 143.34
897 110755 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 28.53 54.80 60.00 143.33
898 110574 ด.ช. ธวันทร ตันตลานุกุล ป.5 42.53 25.73 75.00 143.26
899 210868 ด.ญ. พิมพ์บุญ เพิ่มพิทักษ์ ป.6 17.33 45.87 80.00 143.20
900 210976 ด.ญ. ธัญพร กอวัฒนา ป.6 22.40 40.80 80.00 143.20
901 110498 ด.ญ. รัชชนันท์ สุขสัย ป.6 19.60 33.60 90.00 143.20
902 110920 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 24.00 34.13 85.00 143.13
903 211168 ด.ช. ปภินวิช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 39.73 39.73 63.33 142.79
904 210048 ด.ช. หฤษฎ มีสอน ป.6 46.40 38.00 58.33 142.73
905 110784 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 29.07 36.93 76.67 142.67
906 211121 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 38.53 44.13 60.00 142.66
907 210391 ด.ญ. พรปวีร์ เกรียงวัฒนพงษ์ ป.6 33.60 53.73 55.00 142.33
908 110157 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 47.60 39.73 55.00 142.33
909 210310 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 46.93 48.67 46.67 142.27
910 110694 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 36.40 34.13 71.67 142.20
911 210219 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 52.00 28.53 61.67 142.20
912 210604 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 36.93 46.93 58.33 142.19
913 110493 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 55.33 28.53 58.33 142.19
914 110008 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.5 31.87 40.27 70.00 142.14
915 210771 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 34.13 34.67 73.33 142.13
916 110500 ด.ช. คิรากร พรหมมา ป.6 30.80 19.60 91.67 142.07
917 110599 ด.ญ. ปรวิศา แซ่ไหล ป.5 31.33 25.73 85.00 142.06
918 210900 ด.ช. สรวิชญ์ หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 47.60 47.60 46.67 141.87
919 110146 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 43.07 48.67 50.00 141.74
920 210482 ด.ช. ณัฐชนน แซ่ซือ ป.6 46.93 58.13 36.67 141.73
921 110302 ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร ป.6 38.00 53.73 50.00 141.73
922 111037 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 26.27 53.73 61.67 141.67
923 210686 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 52.53 40.80 48.33 141.66
924 110384 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 19.60 42.00 80.00 141.60
925 210112 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.5 25.20 39.73 76.67 141.60
926 110977 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 29.07 37.47 75.00 141.54
927 110773 ด.ญ. ณัชชานิษฐ์ คงโสภณสิทธิ์ ป.6 26.27 36.93 78.33 141.53
928 110423 ด.ญ. รมย์รวินท์ รุ่งสงวนวงษ์ ป.6 37.47 25.73 78.33 141.53
929 210275 ด.ช. ณัฐชนนท์ พ่วงแพ ป.6 45.33 11.20 85.00 141.53
930 111080 ด.ญ. จิดาภา ชินะโยธิน ป.6 36.40 58.13 46.67 141.20
931 210172 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 11.20 84.93 45.00 141.13
932 210408 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 30.80 43.60 66.67 141.07
933 210374 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.5 31.33 39.73 70.00 141.06
934 210483 ด.ช. ปัณณวัฒน์ จงจัดกลาง ป.6 33.60 34.13 73.33 141.06
935 210705 ด.ญ. อาภาสิริ จรัสฉิมพลีกุล ป.6 14.53 51.47 75.00 141.00
936 210791 ด.ญ. ลภัสรดา คำณวนไหว ป.6 28.00 38.00 75.00 141.00
937 110973 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.5 44.13 25.20 71.67 141.00
938 110938 ด.ช. อนันต์นที มุณีสิทธิ์ ป.6 33.60 22.40 85.00 141.00
939 210695 ด.ช. จักรพันธุ์ จันทรัศมี ป.6 28.53 34.13 78.33 140.99
940 110888 ด.ญ. วีรินทร์ ยนต์วิกัย ป.6 46.40 49.20 45.00 140.60
941 211003 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 37.47 39.73 63.33 140.53
942 210792 ด.ช. ณภ สุวรรณฐัษ ป.6 39.73 34.13 66.67 140.53
943 110112 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.5 39.73 30.80 70.00 140.53
944 210913 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 48.13 22.40 70.00 140.53
945 110220 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 31.33 37.47 71.67 140.47
946 110219 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 31.33 34.13 75.00 140.46
947 110742 ด.ญ. กัลยรักษ์ ศุภเมธาพร ป.6 14.00 43.07 83.33 140.40
948 110922 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 22.93 34.13 83.33 140.39
949 211115 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 42.00 59.87 38.33 140.20
950 110630 ด.ช. อัคชินช์ เตียงเกตุ ป.6 36.93 61.47 41.67 140.07
951 211151 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 25.20 59.87 55.00 140.07
952 110619 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 40.27 51.47 48.33 140.07
953 110323 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 43.60 48.13 48.33 140.06
954 211084 ด.ช. ปวิช ลิขิตวรกุล ป.4 36.93 48.13 55.00 140.06
955 110188 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 28.00 52.00 60.00 140.00
956 211096 ด.ญ. อรศศิวรรณ์ อรรถสถาวร ป.6 32.40 55.87 51.67 139.94
957 110839 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 22.40 45.87 71.67 139.94
958 211094 ด.ญ. อนัญญา แสงสง่า ป.6 37.47 37.47 65.00 139.94
959 210932 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.5 36.93 31.33 71.67 139.93
960 110312 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 39.73 28.53 71.67 139.93
961 110442 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.4 33.60 28.00 78.33 139.93
962 111143 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 31.87 34.67 73.33 139.87
963 110093 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.5 22.40 30.80 86.67 139.87
964 210473 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 50.40 42.53 46.67 139.60
965 110469 ด.ช. อินทัช เลอวิวัฒน์ถาวร ป.6 29.07 53.73 56.67 139.47
966 110903 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 43.60 40.80 55.00 139.40
967 210715 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 49.20 31.87 58.33 139.40
968 110351 ด.ช. ภรัณยู กาญจนสุธรรม ป.6 39.73 31.33 68.33 139.39
969 110902 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 25.20 30.80 83.33 139.33
970 210367 ด.ญ. ณัฐรินีย์ เรืองแสงทองกุล ป.6 39.73 19.60 80.00 139.33
971 210017 ด.ญ. ธนิตา วานิชพันธ์ ป.6 25.73 28.53 85.00 139.26
972 110662 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 30.80 56.53 51.67 139.00
973 111139 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 44.80 37.47 56.67 138.94
974 210898 ด.ญ. จุฑาทิพย์ อินอิว ป.6 33.60 55.33 50.00 138.93
975 110901 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 39.73 42.53 56.67 138.93
976 210795 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 44.80 30.80 63.33 138.93
976 210940 ด.ช. นิลยวัติ สมโภชพิสุทธิ์ ป.6 44.80 30.80 63.33 138.93
978 210572 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 43.07 34.13 61.67 138.87
979 110532 ด.ช. จิรทีปต์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 31.33 49.20 58.33 138.86
980 110993 ด.ช. ภูริช สุรทานต์นนท์ ป.6 25.73 43.07 70.00 138.80
981 110777 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.5 34.67 34.13 70.00 138.80
982 111017 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 29.07 31.33 78.33 138.73
983 110548 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 46.40 36.93 55.00 138.33
984 110443 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 39.73 33.60 65.00 138.33
985 210936 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.5 36.40 33.60 68.33 138.33
986 111069 ด.ญ. ญัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.5 39.20 30.80 68.33 138.33
987 210278 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.5 37.47 30.80 70.00 138.27
988 110639 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 44.13 40.80 53.33 138.26
989 210637 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.5 25.73 29.07 83.33 138.13
990 110404 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 28.00 16.80 93.33 138.13
991 110979 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 56.00 36.93 45.00 137.93
992 110759 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 39.20 52.00 46.67 137.87
993 110084 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 39.20 33.60 65.00 137.80
994 110749 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 37.47 40.27 60.00 137.74
995 210757 ด.ญ. ปารณีย์ ชุติขัยเมธินันท์ ป.6 25.20 39.20 73.33 137.73
996 210772 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 46.93 34.13 56.67 137.73
997 211090 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.5 35.20 25.73 76.67 137.60
998 210364 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 52.00 50.40 35.00 137.40
999 111065 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 45.87 48.13 43.33 137.33
1000 110722 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 39.20 44.80 53.33 137.33
1001 211137 ด.ญ. พุธิตา นิลเขียว ป.6 32.40 58.13 46.67 137.20
1002 210849 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 36.93 46.93 53.33 137.19
1003 211169 ด.ญ. พิชชามน สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.5 29.07 56.40 51.67 137.14
1004 210359 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 43.07 22.40 71.67 137.14
1005 210246 ด.ช. เตชินท์ สุวัฑฒนา ป.6 28.00 40.80 68.33 137.13
1006 111071 ด.ญ. ณัฏฐรดา มุรินทร์ ป.6 36.93 35.20 65.00 137.13
1007 110664 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 34.13 34.67 68.33 137.13
1008 110557 ด.ช. อัณณวัชร์ บุญญกิจไมตรี ป.6 39.73 63.73 33.33 136.79
1009 110482 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 43.60 61.47 31.67 136.74
1010 211126 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 31.33 60.40 45.00 136.73
1011 210461 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 48.13 33.60 55.00 136.73
1012 110560 ด.ช. จิรัสย์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ ป.5 32.40 64.27 40.00 136.67
1013 110618 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 34.13 45.87 56.67 136.67
1014 210908 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 43.07 33.60 60.00 136.67
1015 211033 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 45.87 29.07 61.67 136.61
1016 210377 ด.ช. ปริยวิศว์ บริพัตรโกศล ป.6 43.07 35.20 58.33 136.60
1017 210071 ด.ญ. รุจรวี บรรจบลาภ ป.6 25.20 38.00 73.33 136.53
1018 110866 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.4 25.73 34.13 76.67 136.53
1019 210291 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 35.20 31.33 70.00 136.53
1020 110167 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 40.80 25.73 70.00 136.53
1021 210867 ด.ญ. ปาณิสรา ทุ่งมีผล ป.6 46.93 22.93 66.67 136.53
1022 210350 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 36.40 46.40 53.33 136.13
1023 210607 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 28.00 44.80 63.33 136.13
1024 110913 ด.ช. ปณต สืบปรุ ป.6 42.00 30.80 63.33 136.13
1025 210605 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 34.67 39.73 61.67 136.07
1026 110780 ด.ญ. ณิชา ทับทอง ป.6 29.60 49.73 56.67 136.00
1027 210740 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 31.33 31.33 73.33 135.99
1028 110594 ด.ญ. ณฐินี เวียงศิริ ป.6 32.40 31.87 71.67 135.94
1029 110031 ด.ช. ปายภัค ยี่รัญศิริ ป.6 25.20 29.07 81.67 135.94
1030 110645 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.5 34.67 19.60 81.67 135.94
1031 110267 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.5 25.73 28.53 81.67 135.93
1032 110495 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 34.67 22.93 78.33 135.93
1033 111059 ด.ญ. ภัชชญา แซ่โท้ว ป.6 36.93 60.40 38.33 135.66
1034 111023 ด.ญ. อัฐภิญญา โชติพนิชเศรษฐ์ ป.6 33.60 45.33 56.67 135.60
1035 210293 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 52.00 43.60 40.00 135.60
1036 210603 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 48.13 37.47 50.00 135.60
1037 210393 ด.ญ. ปัณฑรีย์ อาภาสพิพัฒน์ ป.6 25.73 58.13 51.67 135.53
1038 210734 ด.ญ. มิลินท์ ปรีชา ป.6 19.60 34.13 81.67 135.40
1039 110091 ด.ญ. รินรฎา ตงศิริ ป.6 25.20 31.87 78.33 135.40
1040 110073 ด.ช. ปฐมพร แสงสว่าง ป.5 43.07 14.00 78.33 135.40
1041 110258 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.5 28.53 20.13 86.67 135.33
1042 111062 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 34.13 64.27 36.67 135.07
1043 110811 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 48.67 46.40 40.00 135.07
1044 110661 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 45.87 47.47 41.67 135.01
1045 210067 ด.ญ. ธนัชญา ลิ้นทอง ป.6 45.33 31.33 58.33 134.99
1046 110732 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 29.07 52.53 53.33 134.93
1047 210080 ด.ญ. ชลิดา แก้วมาคูณ ป.6 26.27 36.93 71.67 134.87
1048 110889 ด.ช. ดลศิวัฒน์ อินทโกสุม ป.6 29.07 29.07 76.67 134.81
1049 110014 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.5 19.60 28.53 86.67 134.80
1050 111129 ด.ญ. พรรณชญาภา แก้วปัญญา ป.6 25.73 25.73 83.33 134.79
1051 111137 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 44.80 44.80 45.00 134.60
1052 210019 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.5 37.47 60.40 36.67 134.54
1053 110518 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 39.73 49.73 45.00 134.46
1054 210242 ด.ญ. ศรัณยฉัตร ภัทรวรพงศ์ ป.6 40.27 34.13 60.00 134.40
1055 210804 ด.ญ. ณัฐณิชา ฐิติภัทรยรรยง ป.6 16.80 42.53 75.00 134.33
1056 210941 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.4 35.20 34.13 65.00 134.33
1057 110111 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.4 34.13 25.20 75.00 134.33
1058 110174 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 42.00 42.00 50.00 134.00
1059 210457 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 44.80 39.20 50.00 134.00
1060 110556 ด.ช. เนติภัทธ เกิดสุภาพ ป.6 37.47 64.80 31.67 133.94
1061 110432 ด.ญ. รมณ โสภณธนะสิริ ป.6 28.00 50.93 55.00 133.93
1062 210354 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 50.27 40.27 43.33 133.87
1063 210030 ด.ญ. วรวลัญช์ กมลพรวิจิตร ป.6 43.07 34.13 56.67 133.87
1064 210557 ด.ญ. กัลย์ธิดา เอื้อแผ่บุญประเสริฐ ป.6 39.20 28.00 66.67 133.87
1065 210852 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 25.73 31.33 76.67 133.73
1066 111001 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.5 54.80 70.40 8.33 133.53
1067 110542 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 39.20 42.53 51.67 133.40
1068 110761 ด.ญ. ธัญภัส กันทรวิชัยวัฒน์ ป.6 33.60 36.40 63.33 133.33
1069 110152 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 47.47 40.80 45.00 133.27
1070 210754 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ โชคอภิรัตน์ ป.6 34.13 34.13 65.00 133.26
1071 110756 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 42.53 32.40 58.33 133.26
1072 110118 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.5 39.20 25.73 68.33 133.26
1073 210797 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 39.73 25.20 68.33 133.26
1074 110931 ด.ช. กวิน ศักดิ์ชื่นยศ ป.6 22.93 33.60 76.67 133.20
1075 110943 ด.ญ. ภิชชญลักษณ์ พิสิทธิวิทยานนท์ ป.6 28.00 25.20 80.00 133.20
1076 210741 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.5 43.60 22.93 66.67 133.20
1077 110720 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 14.00 37.47 81.67 133.14
1078 110299 ด.ญ. ปัณณ์ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ป.6 20.13 41.33 71.67 133.13
1079 210331 ด.ญ. นันทร์นภัส สัตยกมลฉัตร ป.6 20.13 29.60 83.33 133.06
1080 110438 ด.ช. วริทธ์ธร สันติวราคม ป.6 39.20 50.40 43.33 132.93
1081 110460 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 39.73 48.13 45.00 132.86
1082 110216 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 42.53 45.33 45.00 132.86
1083 210176 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 44.80 34.67 53.33 132.80
1084 210044 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.5 39.20 33.60 60.00 132.80
1085 211052 ด.ญ. พีรญา ลีลาธนางกูร ป.6 51.47 31.33 50.00 132.80
1086 210027 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.5 26.27 64.80 41.67 132.74
1087 110897 ด.ช. อัครวัฒน์ ภู่จำปา ป.6 28.00 43.07 61.67 132.74
1088 110418 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 44.13 40.27 48.33 132.73
1089 110141 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 44.80 19.60 68.33 132.73
1090 110851 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 32.40 33.60 66.67 132.67
1091 210813 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 34.67 31.33 66.67 132.67
1092 110656 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.5 25.20 30.80 76.67 132.67
1093 210538 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 46.40 19.60 66.67 132.67
1094 110614 ด.ญ. ขวัญมุก เกตุสิงห์ ป.6 36.40 19.60 76.67 132.67
1095 110130 ด.ช. รัญชน์ บัวนิ่ม ป.6 8.40 52.53 71.67 132.60
1096 110256 ด.ช. ธีทัต ฤทธิโสม ป.6 22.93 22.93 86.67 132.53
1097 210100 ด.ญ. ชวิศา ประเสริฐสำราญ ป.5 25.73 20.13 86.67 132.53
1098 110393 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 28.53 48.67 55.00 132.20
1099 210634 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 39.73 40.80 51.67 132.20
1100 110887 ด.ช. รวิชญ์ภูมิ ขำบุญ ป.6 42.00 25.20 65.00 132.20
1101 110478 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.5 30.80 28.00 73.33 132.13
1102 210388 ด.ญ. พริบพันดาว ประสานสุขทวี ป.6 19.60 40.80 71.67 132.07
1103 110957 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 22.40 28.00 81.67 132.07
1104 210522 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทธิเจริญกุล ป.5 43.07 17.33 71.67 132.07
1105 211074 ด.ญ. มนฤญช์ วีรดิษฐกิจ ป.6 22.93 24.00 85.00 131.93
1106 110854 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 34.13 50.93 46.67 131.73
1107 110399 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 35.20 46.40 50.00 131.60
1108 210647 ด.ญ. ญาณิน เผือกผ่องสุริยะ ป.5 43.60 34.67 53.33 131.60
1109 111132 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 49.20 29.07 53.33 131.60
1110 210565 ด.ญ. ภัทริยาภาสิ์ วราชิต ป.6 51.47 16.80 63.33 131.60
1111 110464 ด.ช. พอดี ผลอนันต์ ป.6 22.40 34.13 75.00 131.53
1112 110342 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 33.60 11.20 86.67 131.47
1113 110129 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 22.93 25.20 83.33 131.46
1114 211152 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 39.73 46.40 45.00 131.13
1115 210279 ด.ญ. อรวรา เรืองอัศวเดช ป.6 46.93 42.53 41.67 131.13
1116 210284 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 44.80 28.00 58.33 131.13
1117 210116 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 43.07 38.00 50.00 131.07
1118 110473 ด.ช. พีรวัส ทรัพย์เจริญ ป.5 52.00 22.40 56.67 131.07
1119 110341 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 34.13 36.93 60.00 131.06
1120 110568 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 45.33 25.73 60.00 131.06
1121 110907 ด.ญ. อัจฉราลักษณ์ วรเทพพุฒิพงษ์ ป.6 25.20 37.47 68.33 131.00
1122 210366 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 31.33 34.67 65.00 131.00
1123 111051 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.5 22.40 25.20 83.33 130.93
1124 211035 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 43.07 45.87 41.67 130.61
1125 210257 ด.ช. ธีรชาติ เดชานันทศิลป์ ป.6 37.47 54.80 38.33 130.60
1126 110949 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 48.67 36.93 45.00 130.60
1127 210201 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 42.00 33.60 55.00 130.60
1128 210178 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 33.60 40.27 56.67 130.54
1129 110567 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 33.60 53.60 43.33 130.53
1130 210119 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 39.73 40.80 50.00 130.53
1131 210503 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 39.73 30.80 60.00 130.53
1132 110904 ด.ช. ณกร ประพรรดิจักกิจ ป.6 19.60 39.20 71.67 130.47
1133 210114 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 36.93 31.87 61.67 130.47
1134 211144 ด.ช. ภูวริช คชศิริพงศ์ ป.5 43.07 29.07 58.33 130.47
1135 210736 ด.ช. เทินตรง คงจันทร์ ป.4 36.40 22.40 71.67 130.47
1136 110730 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 33.60 28.53 68.33 130.46
1137 210928 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.5 33.60 20.13 76.67 130.40
1138 110271 ด.ญ. อาทิมานันท์ ประชุมวัด ป.4 22.93 25.73 81.67 130.33
1139 210678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.4 28.53 20.13 81.67 130.33
1140 110170 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 45.87 45.87 38.33 130.07
1141 210462 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 40.80 45.87 43.33 130.00
1142 110612 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 57.60 22.40 50.00 130.00
1143 210628 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 28.53 39.73 61.67 129.93
1144 210140 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 40.80 34.13 55.00 129.93
1145 210210 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 36.93 31.33 61.67 129.93
1146 210529 ด.ช. พีรพงศ์ อำรุง ป.6 44.13 30.80 55.00 129.93
1147 210372 ด.ญ. อริสรา หาญบูรณะพงศ์ ป.5 33.60 28.00 68.33 129.93
1148 110224 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 25.73 37.47 66.67 129.87
1149 210086 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.5 31.87 34.67 63.33 129.87
1150 210839 ด.ช. ณฐมน สุขสมคิด ป.6 15.07 43.07 71.67 129.81
1151 211047 ด.ญ. วิชญาดา เจริญสุข ป.6 22.40 25.73 81.67 129.80
1152 110775 ด.ญ. ธัญสินี จัสมิน แคมพ์เบล ป.6 22.40 22.40 85.00 129.80
1153 210317 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 43.07 18.40 68.33 129.80
1154 110724 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 48.67 54.27 26.67 129.61
1155 110659 ด.ญ. วริษฐา ฐานวิเศษ ป.6 43.07 48.13 38.33 129.53
1156 210620 ด.ช. อัครวิทย์ ประทิพอาราม ป.6 36.93 49.20 43.33 129.46
1157 211078 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 42.53 36.93 50.00 129.46
1158 210032 ด.ญ. ญาณิศา ทานธรรม ป.6 31.87 40.80 56.67 129.34
1159 110080 ด.ญ. ปารมี จรรย์แสง รุจกิจยานนท์ ป.6 25.20 37.47 66.67 129.34
1160 210786 ด.ญ. อัญรินทร์ อริยเมธวัชรชัย ป.6 22.40 36.93 70.00 129.33
1161 110933 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.5 22.93 34.67 71.67 129.27
1162 110452 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 0.00 42.53 86.67 129.20
1163 110079 ด.ญ. คณัสวรรณ จรสาย ป.6 17.33 35.20 76.67 129.20
1164 210179 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 30.80 53.20 45.00 129.00
1165 210214 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 36.93 48.67 43.33 128.93
1166 111000 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.5 45.87 39.73 43.33 128.93
1167 210836 ด.ช. ปวริศร ดีวิมล ป.6 39.73 37.47 51.67 128.87
1168 110138 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 51.47 22.40 55.00 128.87
1169 210642 ด.ช. พสิษฐ์ ทิณรัตน์ ป.5 25.73 54.80 48.33 128.86
1170 210204 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 30.80 39.73 58.33 128.86
1171 110898 ด.ญ. ณิชกานต์ เที่ยงบูรณธรรม ป.6 31.33 40.80 56.67 128.80
1172 110916 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 38.00 37.47 53.33 128.80
1173 210787 ด.ช. พิทยุตม์ เอื้อสุกิจวัฒนา ป.6 34.67 35.73 58.33 128.73
1174 210077 ด.ญ. ฟ้าใส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 28.00 20.67 80.00 128.67
1175 110513 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 11.20 34.13 83.33 128.66
1176 110153 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 40.80 49.20 38.33 128.33
1177 110877 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 36.40 33.60 58.33 128.33
1178 111058 ด.ญ. มารินญา จิราธิติพร ป.5 25.20 39.73 63.33 128.26
1179 210981 ด.ญ. ณัชชา พงศ์วรทรัพย์ ป.6 43.60 31.33 53.33 128.26
1180 210368 ด.ญ. พิมพกานต์ สมจินตนา ป.6 16.80 39.73 71.67 128.20
1181 110952 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 36.40 20.13 71.67 128.20
1182 210650 ด.ช. ธกร ผลกังวาน ป.6 25.73 34.13 68.33 128.19
1183 210631 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 29.07 29.07 70.00 128.14
1184 110555 ด.ช. สุธิมนต์ โฮ้บำเพ็ญ ป.6 20.13 34.67 73.33 128.13
1185 110405 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 36.93 91.07 0.00 128.00
1186 210656 ด.ช. พชรพล เศวตจามร ป.6 51.47 43.07 33.33 127.87
1187 110045 ด.ญ. ปัญญ์รศี หังสพฤกษ์ ป.6 25.20 47.60 55.00 127.80
1188 210914 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 29.07 48.67 50.00 127.74
1189 110643 ด.ช. รฐวรรธน์ นันต๊ะยานา ป.5 37.47 33.60 56.67 127.74
1190 111112 ด.ญ. กรชนก เสถียรกาล ป.6 25.73 45.33 56.67 127.73
1191 210157 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 40.27 34.13 53.33 127.73
1192 110947 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.5 44.13 33.60 50.00 127.73
1193 210897 ด.ช. อิทธิเชษฐ์ แก้วอุด ป.6 29.07 46.93 51.67 127.67
1194 210298 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 22.40 43.60 61.67 127.67
1195 110872 ด.ญ. วิรินทร มั่นนาค ป.6 17.33 52.00 58.33 127.66
1196 211166 ด.ช. กัณตภณ เชื้อช่าง ป.5 49.20 20.13 58.33 127.66
1197 110177 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 29.07 25.20 73.33 127.60
1198 210633 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 52.00 33.60 41.67 127.27
1199 111022 ด.ญ. ภิรญา นวสวัสดิ์ ป.6 38.00 60.93 28.33 127.26
1200 211008 ด.ช. ภาคิน คล้ายพิมล ป.6 44.13 43.07 40.00 127.20
1201 210454 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 22.93 49.20 55.00 127.13
1202 110168 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 31.87 36.93 58.33 127.13
1203 211145 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.5 31.87 25.20 70.00 127.07
1204 210774 ด.ญ. จิณณกาญจน์ สันติพัฒนกิจ ป.5 35.20 28.53 63.33 127.06
1205 110427 ด.ญ. น้ำเพชร ไอลีน คอลลินส์ ป.6 25.20 28.53 73.33 127.06
1206 110776 ด.ญ. สุภิญญา เอพริล ตั้งมหาเมฆ ป.6 11.20 25.73 90.00 126.93
1207 210471 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 39.73 52.00 35.00 126.73
1208 110140 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 45.33 46.40 35.00 126.73
1209 210906 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 39.20 39.20 48.33 126.73
1210 110788 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 37.47 42.53 46.67 126.67
1211 110671 ด.ญ. ศตพร วิลาสพาณิชย์ ป.6 30.80 39.20 56.67 126.67
1212 211103 ด.ญ. ภัครดา กาญจนไพศาล ป.6 44.80 28.53 53.33 126.66
1213 211059 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 40.27 34.67 51.67 126.61
1214 210415 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.5 43.07 28.53 55.00 126.60
1215 110363 ด.ช. ศิรปรินทร์ แก้วเมืองสี ป.6 11.20 40.27 75.00 126.47
1216 210879 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 36.40 8.40 81.67 126.47
1217 211012 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.5 28.53 19.60 78.33 126.46
1218 110023 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.5 40.80 45.33 40.00 126.13
1219 210390 ด.ช. ปานกฤษ คภะสุวรรณ ป.6 37.47 40.27 48.33 126.07
1220 210008 ด.ญ. ภูริชญา ทุมนัส ป.6 37.47 36.93 51.67 126.07
1221 110617 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 43.07 34.67 48.33 126.07
1222 210088 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.4 39.73 34.67 51.67 126.07
1223 110845 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 25.73 40.27 60.00 126.00
1224 211013 ด.ญ. พิชญาภา ถาปาบุตร ป.6 42.53 20.13 63.33 125.99
1225 211176 ด.ช. รัชกฤต ภู่เกษมสมบัติ ป.6 35.20 29.07 61.67 125.94
1226 110633 ด.ญ. อภิศญา พุกกะรัตน์ ป.6 14.00 43.60 68.33 125.93
1227 110946 ด.ญ. ไอยา แตรตุลาการ เอสโปสิโต ป.5 22.40 16.80 86.67 125.87
1228 211053 ด.ญ. ธารีรัตน์ พุทธสุวรรณ ป.6 40.27 50.40 35.00 125.67
1229 210283 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 45.33 36.93 43.33 125.59
1230 111045 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.5 29.07 54.80 41.67 125.54
1231 110561 ด.ช. ณภัทร ราโรจน์ ป.6 37.47 39.73 48.33 125.53
1232 110389 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 43.07 34.13 48.33 125.53
1233 210952 ด.ญ. พรนภัส กลีบเมฆ ป.6 31.87 28.53 65.00 125.40
1234 210847 ด.ช. กฤตภาส เก็บเงิน ป.6 36.93 16.80 71.67 125.40
1235 110550 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 34.13 22.93 68.33 125.39
1236 210947 ด.ช. ทาดา มงคลยศ ป.6 20.13 25.20 80.00 125.33
1237 110127 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 49.73 48.67 26.67 125.07
1238 211031 ด.ญ. รมย์รวินท์ สุตนพัฒน์ ป.6 28.00 48.67 48.33 125.00
1239 110970 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 42.00 28.00 55.00 125.00
1240 210151 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 30.80 37.47 56.67 124.94
1240 210410 ด.ญ. พฤกษา เรืองศิริ ป.6 30.80 37.47 56.67 124.94
1242 210308 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 33.60 34.67 56.67 124.94
1243 110963 ด.ช. พลรัฐ แซ่โล้ว ป.6 28.00 33.60 63.33 124.93
1244 110927 ด.ช. อนวัช ทิศขน ป.6 46.40 28.53 50.00 124.93
1245 211155 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 42.53 25.73 56.67 124.93
1246 210396 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 42.53 22.40 60.00 124.93
1247 210169 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 28.00 31.87 65.00 124.87
1248 210618 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.5 22.40 30.80 71.67 124.87
1249 210799 ด.ญ. ศรินทร จันทรสาธิต ป.6 28.00 25.20 71.67 124.87
1250 110076 ด.ญ. เอมปวีร์ กวินโกศลสิทธิ์ ป.6 34.13 22.40 68.33 124.86
1251 110004 ด.ญ. ญาตา บูรณวิทยวุฒิ ป.6 25.20 26.27 73.33 124.80
1252 110678 ด.ช. ปีติ สุพัฒฑา ป.6 30.80 42.00 51.67 124.47
1253 210809 ด.ญ. สุพิชฌาย์ จีนาพงษา ป.6 43.07 39.73 41.67 124.47
1254 210309 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 28.00 36.40 60.00 124.40
1255 110805 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 33.60 34.13 56.67 124.40
1256 110785 ด.ญ. พรทิพย์พา วงษ์สุวรรณ ป.6 33.60 30.80 60.00 124.40
1257 110419 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.5 25.20 30.80 68.33 124.33
1258 110516 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 42.53 23.47 58.33 124.33
1259 111007 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 22.40 31.87 70.00 124.27
1260 210707 ด.ช. ญาณกร เข็มพิลา ป.6 22.40 25.20 76.67 124.27
1261 210009 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.5 46.40 11.20 66.67 124.27
1262 210625 ด.ช. วีระพงศ์ เรืองโชติ ป.6 28.53 25.73 70.00 124.26
1263 110456 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 14.53 38.00 71.67 124.20
1264 110581 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.5 17.33 20.13 86.67 124.13
1265 110700 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 48.67 33.60 41.67 123.94
1266 110481 ด.ญ. มิลิณ ทันการ ป.5 52.53 39.73 31.67 123.93
1267 211077 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 33.60 33.60 56.67 123.87
1268 110814 ด.ญ. นัชชนันท์ มุ่งชนะ ป.6 45.33 31.87 46.67 123.87
1269 110649 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.5 43.07 29.07 51.67 123.81
1270 211164 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 29.07 49.73 45.00 123.80
1271 111123 ด.ช. กฤตธัช เสนโสพิศ ป.6 32.40 46.40 45.00 123.80
1272 210514 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 34.13 38.00 51.67 123.80
1273 210918 ด.ช. กาญจณ์ แก้วพรม ป.6 30.80 31.33 61.67 123.80
1274 110480 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.5 22.93 34.13 66.67 123.73
1275 110192 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 25.73 31.33 66.67 123.73
1276 111082 ด.ญ. กุลิสรา ติงสรัตน์ ป.6 23.47 16.80 83.33 123.60
1277 210385 ด.ช. กรธรรศ ชุติพันธ์ ป.6 22.93 17.33 83.33 123.59
1278 211056 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.5 51.47 31.87 40.00 123.34
1279 110184 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 43.60 39.73 40.00 123.33
1280 111095 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 19.60 42.00 61.67 123.27
1281 210554 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.5 31.33 36.93 55.00 123.26
1282 110182 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 40.80 34.13 48.33 123.26
1283 210042 ด.ญ. ชญาน์​นันท์​ จันทร์เรือง ป.5 39.73 25.20 58.33 123.26
1284 210244 ด.ช. อัครวินท์ คล้ายคล่องจิตร ป.6 28.53 34.67 60.00 123.20
1285 210174 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 40.27 22.93 60.00 123.20
1286 211107 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.4 31.33 28.53 63.33 123.19
1287 110226 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 40.80 20.67 61.67 123.14
1288 110936 ด.ช. กุลวัชร ปานเถื่อน ป.6 17.33 40.80 65.00 123.13
1289 110280 ด.ญ. ชวพร โชติธำรง ป.6 11.20 25.20 86.67 123.07
1290 210905 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 25.20 56.00 41.67 122.87
1291 211130 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 45.87 45.33 31.67 122.87
1292 210499 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 32.40 70.40 20.00 122.80
1293 210599 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 25.73 67.07 30.00 122.80
1294 110863 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 34.67 49.73 38.33 122.73
1295 110835 ด.ช. ศุภกร ลีลามัจฉากุล ป.6 30.80 36.93 55.00 122.73
1296 210668 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 22.93 43.07 56.67 122.67
1297 210874 ด.ช. ภีภากร ทรัพย์เหลือหลาย ป.6 31.87 37.47 53.33 122.67
1298 110717 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 43.60 29.07 50.00 122.67
1299 210661 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 25.73 46.93 50.00 122.66
1300 210861 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 31.33 31.33 60.00 122.66
1301 110020 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 28.00 31.33 63.33 122.66
1302 210274 ด.ญ. กัญญาณัฐ พูนกาญจนะโรจน์ ป.6 34.13 28.53 60.00 122.66
1303 111034 ด.ญ. สรัลชนา รัตนโมรา ป.6 31.87 25.73 65.00 122.60
1304 210090 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ฉายะพงษ์ ป.4 34.67 19.60 68.33 122.60
1305 110098 ด.ญ. ธัญนุช พาราศรี ป.5 33.60 17.33 71.67 122.60
1306 210066 ด.ญ. มุทิตา สุนทราทรพิพัฒน์ ป.5 22.93 26.27 73.33 122.53
1306 210510 ด.ช. ชยกร คุ้มใหญ่โต ป.6 22.93 26.27 73.33 122.53
1308 110070 ด.ช. นัฏฐพัชร์ สิงห์โตทอง ป.6 32.40 16.80 73.33 122.53
1309 111079 ด.ช. สิริณ ลีวัฒนาการ ป.6 20.67 20.13 81.67 122.47
1310 211042 ด.ช. ณัฐธพล พานิชยิ่ง ป.5 47.60 44.80 30.00 122.40
1311 210228 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 51.47 22.40 48.33 122.20
1312 110154 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 28.00 37.47 56.67 122.14
1313 110388 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 22.40 34.67 65.00 122.07
1314 210203 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 39.73 17.33 65.00 122.06
1315 210829 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 28.00 50.40 43.33 121.73
1316 211178 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 39.73 36.93 45.00 121.66
1317 110104 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.5 16.80 48.13 56.67 121.60
1318 210188 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 43.07 28.53 50.00 121.60
1319 110483 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 22.40 30.80 68.33 121.53
1320 110865 ด.ญ. ณัฐนิชา ทรงวัชราภรณ์ ป.6 30.80 22.40 68.33 121.53
1321 211127 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 20.13 34.67 66.67 121.47
1322 110825 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เหลืองศิริมงคล ป.6 28.00 23.47 70.00 121.47
1323 110586 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 28.00 20.13 73.33 121.46
1324 210685 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 31.87 17.87 71.67 121.41
1325 210400 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 36.40 31.33 53.33 121.06
1326 110416 ด.ญ. ธณฐ อัศวธีรากุล ป.6 22.40 33.60 65.00 121.00
1327 210460 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 38.53 30.80 51.67 121.00
1328 210490 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ทีสี ป.5 28.00 28.00 65.00 121.00
1329 210730 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 31.87 25.73 63.33 120.93
1330 110941 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.5 19.60 26.27 75.00 120.87
1331 110021 ด.ญ. ฐิติพรรณ เผ่านิ่มมงคล ป.6 26.27 22.93 71.67 120.87
1332 210931 ด.ญ. อัยพัสส์ กีรติมหาตม์ ป.6 25.20 14.00 81.67 120.87
1333 210808 ด.ช. ณฐพงษ์ จิระเกียรติดีกุล ป.5 22.93 14.53 83.33 120.79
1334 210904 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 58.80 33.60 28.33 120.73
1335 210330 ด.ช. นิธิคุณ ชนะการ ป.6 51.47 22.40 46.67 120.54
1336 210920 ด.ช. ณัฐกิตติ์ พนาสุวรรณ ป.6 38.00 40.80 41.67 120.47
1337 210811 ด.ญ. เมธาวินี อุทัยพจน์ ป.6 34.67 30.80 55.00 120.47
1338 210021 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.5 42.53 22.93 55.00 120.46
1339 110320 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 34.67 29.07 56.67 120.41
1340 110255 ด.ญ. โสภิตนภา ุชุมวรฐายี ป.6 35.20 31.87 53.33 120.40
1341 111099 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 23.47 25.20 71.67 120.34
1342 110881 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 20.13 23.47 76.67 120.27
1343 110041 ด.ญ. ชลกนก เอมพันธุ์ ป.6 17.33 22.93 80.00 120.26
1344 210828 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 36.93 54.80 28.33 120.06
1345 210593 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 37.47 34.13 48.33 119.93
1346 210880 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.5 46.40 25.20 48.33 119.93
1347 110022 ด.ช. ตรัยรัตน์ เปี่ยมมณี ป.6 33.60 19.60 66.67 119.87
1348 110663 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 32.93 43.60 43.33 119.86
1349 110027 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จันทร์เจริญสุข ป.5 28.00 28.53 63.33 119.86
1350 210183 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 33.60 22.93 63.33 119.86
1351 210805 ด.ช. ราเมศ จงฤกษ์งาม ป.6 17.87 43.60 58.33 119.80
1352 110926 ด.ช. พิสิษฐ์ สกุลบุญราศี ป.6 25.73 22.40 71.67 119.80
1353 210412 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.5 29.07 14.00 76.67 119.74
1354 210319 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 14.53 28.53 76.67 119.73
1355 111044 ด.ญ. ธนัญชนก วัยวราวุธ ป.6 36.40 43.07 40.00 119.47
1356 210445 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 33.60 42.53 43.33 119.46
1357 210202 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 34.13 43.60 41.67 119.40
1358 110090 ด.ญ. ธัญชนก นาน้ำเชี่ยว ป.5 46.40 31.33 41.67 119.40
1359 111075 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.5 33.60 30.80 55.00 119.40
1360 210136 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 30.80 25.20 63.33 119.33
1361 110953 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 36.40 19.60 63.33 119.33
1362 210773 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.4 22.93 34.67 61.67 119.27
1363 110248 ด.ญ. ณัฐรดา วิริยะวีรวรรณ ป.6 25.73 31.87 61.67 119.27
1364 110064 ด.ญ. จิตตานันณ์ กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 19.60 28.00 71.67 119.27
1365 211076 ด.ช. ปัญญากร วรธนารัตน์ ป.5 43.07 17.87 58.33 119.27
1366 110032 ด.ญ. รมิตา ไตรภพภูมิ ป.6 22.40 28.53 68.33 119.26
1367 210287 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 22.93 29.60 66.67 119.20
1368 210406 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 25.73 16.80 76.67 119.20
1369 110519 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 25.73 20.13 73.33 119.19
1370 110379 ด.ช. ปัญญวรรธน์ สุรเกียรติกำจร ป.6 31.33 60.93 26.67 118.93
1371 110610 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 29.07 54.80 35.00 118.87
1372 210430 ด.ช. ณฐกร ธรรมลงกรต ป.6 36.40 30.80 51.67 118.87
1373 110969 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 39.20 28.00 51.67 118.87
1374 210162 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 37.47 34.67 46.67 118.81
1375 110275 ด.ช. ภาคิน ศรีรติพรรณ ป.6 19.60 49.20 50.00 118.80
1376 110202 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 29.07 39.73 50.00 118.80
1377 111104 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 34.13 38.00 46.67 118.80
1378 111072 ด.ช. ธารา ซุนเฟื่อง ป.6 25.20 33.60 60.00 118.80
1379 110497 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 28.00 30.80 60.00 118.80
1380 210444 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 43.60 25.20 50.00 118.80
1381 210371 ด.ญ. ภรณ์วลัญช์ จันทร ป.4 36.40 22.40 60.00 118.80
1382 110306 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 31.33 34.13 53.33 118.79
1383 210262 ด.ช. รเมศ ไชยรัตน์ ป.5 32.40 28.00 58.33 118.73
1384 210336 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.5 35.20 25.20 58.33 118.73
1385 210052 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.5 19.60 22.40 76.67 118.67
1386 211054 ด.ช. ภัทรพล ชวลิตานนท์ ป.6 19.60 25.73 73.33 118.66
1387 110294 ด.ช. ชวิธน์ ธนะศร ป.5 25.20 20.13 73.33 118.66
1388 111086 ด.ช. ปราชญ์ สิงห์โตทอง ป.6 25.20 15.07 78.33 118.60
1389 210767 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 43.07 45.33 30.00 118.40
1390 110206 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 40.80 42.53 35.00 118.33
1391 110625 ด.ญ. วริศรา สกุลซ้ง ป.6 36.93 34.67 46.67 118.27
1392 210961 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 43.60 31.33 43.33 118.26
1393 210195 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 36.93 31.33 50.00 118.26
1394 211064 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 32.40 34.13 51.67 118.20
1395 110792 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 36.93 26.27 55.00 118.20
1396 111005 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 22.93 25.20 70.00 118.13
1397 210965 ด.ญ. จิตตพิสุทธิ์ ชูจิตต์ ป.6 31.33 23.47 63.33 118.13
1398 110451 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 37.47 17.33 63.33 118.13
1399 110652 ด.ญ. ภูษณิศา เลิศเกษมกุล ป.6 30.80 33.60 53.33 117.73
1400 210158 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 28.00 28.00 61.67 117.67
1401 210173 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 34.13 28.53 55.00 117.66
1402 110015 ด.ช. วริทธิ์นันท์ รัตนสุวรรณ ป.6 36.93 22.40 58.33 117.66
1403 211148 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.5 32.40 28.53 56.67 117.60
1404 110535 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.5 25.20 25.73 66.67 117.60
1405 110833 ด.ช. ศุภกร สุตธรรม ป.6 28.00 22.93 66.67 117.60
1406 210062 ด.ญ. วีรดา ลีลาวรวงศ์ ป.6 19.60 19.60 78.33 117.53
1407 110735 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 36.40 42.53 38.33 117.26
1408 110611 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 40.27 43.60 33.33 117.20
1409 110852 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 35.20 36.93 45.00 117.13
1410 110650 ด.ช. ธนัท พัฒนทอง ป.6 37.47 31.33 48.33 117.13
1411 110900 ด.ช. ชญธกร พิบูลย์ ป.6 42.00 16.80 58.33 117.13
1412 111020 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.5 28.00 22.40 66.67 117.07
1413 110522 ด.ญ. ธัญกร ตรงกิตติคุณ ป.5 31.33 25.73 60.00 117.06
1413 210859 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 31.33 25.73 60.00 117.06
1415 110075 ด.ญ. อินทีวร พนาภินันท์ ป.5 14.00 28.00 75.00 117.00
1415 210468 ด.ญ. เมธาพร อิ่มบำรุง ป.6 14.00 28.00 75.00 117.00
1417 110001 ด.ช. ชยพล วาณิชธนสาร ป.5 30.80 11.20 75.00 117.00
1418 110737 ด.ญ. ทอฝัน จันทร์สมวงศ์ ป.6 34.67 12.27 70.00 116.94
1419 210622 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.5 22.40 14.53 80.00 116.93
1420 110809 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 45.87 45.87 25.00 116.74
1421 210830 ด.ญ. ณหทัย สุจิระกุล ป.6 29.07 30.80 56.67 116.54
1422 210198 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 30.80 29.07 56.67 116.54
1423 210659 ด.ช. ณัฏฐกฤษฏิ์ ฉลาดธัญญกิจ ป.6 34.13 29.07 53.33 116.53
1424 210967 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.5 34.13 25.73 56.67 116.53
1425 211018 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 28.00 25.20 63.33 116.53
1426 110627 ด.ญ. สุทธาสินี สุทธิเกษม ป.6 19.60 25.20 71.67 116.47
1427 111081 ด.ญ. กัญญาวีร์ ตั้งจิตวิสุทธิ์ ป.6 31.87 22.93 61.67 116.47
1428 210674 ด.ช. กวินพัฒน์ โชติภาภรณ์ ป.6 28.00 16.80 71.67 116.47
1429 110543 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 23.47 32.93 60.00 116.40
1430 110880 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 36.40 28.00 51.67 116.07
1431 111003 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 33.60 22.40 60.00 116.00
1432 210212 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 28.53 35.73 51.67 115.93
1433 210318 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 22.40 28.53 65.00 115.93
1434 111021 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.5 37.47 20.13 58.33 115.93
1435 210654 ด.ญ. ภคปภา ผลกังวาน ป.5 19.60 19.60 76.67 115.87
1436 110673 ด.ช. ชยธร สิริพันธุ์ ป.5 22.40 16.80 76.67 115.87
1436 110899 ด.ญ. อรอร ภิงคารวัฒน์ ป.6 22.40 16.80 76.67 115.87
1438 211024 ด.ช. เตชินท์ เอื้ออารีย์กุล ป.6 19.60 22.93 73.33 115.86
1439 210360 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 43.07 34.13 38.33 115.53
1440 110137 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 25.73 39.73 50.00 115.46
1441 110503 ด.ญ. ปวริศา ทองปลูก ป.6 23.47 40.27 51.67 115.41
1442 111094 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 32.40 31.33 51.67 115.40
1443 110028 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.5 22.40 31.33 61.67 115.40
1444 110144 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 28.00 22.40 65.00 115.40
1444 110701 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.5 28.00 22.40 65.00 115.40
1446 210111 ด.ญ. ฐิติยา โตธนะโภคา ป.6 37.47 19.60 58.33 115.40
1447 110282 ด.ช. ปภังกร อัครทวิชากร ป.5 34.13 19.60 61.67 115.40
1448 210075 ด.ช. เจเด็นหยงเลี่ยง อึง ป.5 26.27 25.73 63.33 115.33
1449 110709 ด.ช. ภูวิศ สิงห์ปรุ ป.6 11.20 22.40 81.67 115.27
1450 210521 ด.ญ. พรแก้วตา วงษ์ประภารัตน์ ป.6 22.93 20.67 71.67 115.27
1451 210929 ด.ญ. อรกัญญา รักกิจการ ป.6 48.13 33.60 33.33 115.06
1452 110521 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.5 40.27 36.40 38.33 115.00
1453 110237 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 36.40 33.60 45.00 115.00
1454 110572 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 44.80 28.53 41.67 115.00
1455 110781 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 8.40 73.20 33.33 114.93
1456 110189 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 45.33 22.93 46.67 114.93
1457 110055 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.5 16.80 43.07 55.00 114.87
1458 210762 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 23.47 39.73 51.67 114.87
1459 210107 ด.ญ. ปุณิกา สุวัชรังกูร ป.4 36.93 26.27 51.67 114.87
1460 110150 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 30.80 22.40 61.67 114.87
1461 210305 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 25.73 34.13 55.00 114.86
1462 210039 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.4 11.20 31.87 71.67 114.74
1463 210588 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.5 11.20 23.47 80.00 114.67
1464 110391 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 30.80 42.00 41.67 114.47
1465 210270 ด.ช. วริศ รัตนวิจิตร ป.6 16.80 45.87 51.67 114.34
1466 210426 ด.ช. กิตติทัพพ์ เกษมวีรศานต์ ป.6 22.40 40.27 51.67 114.34
1467 110688 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 22.93 39.73 51.67 114.33
1468 210152 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 22.40 36.93 55.00 114.33
1469 110801 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 43.07 22.93 48.33 114.33
1470 210353 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 35.73 28.53 50.00 114.26
1471 110236 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 25.20 25.73 63.33 114.26
1472 210563 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 28.00 50.93 35.00 113.93
1473 110804 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 36.40 30.80 46.67 113.87
1474 110186 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 38.00 42.53 33.33 113.86
1475 210600 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 31.87 36.93 45.00 113.80
1476 110349 ด.ช. ปวริศ สารีวงษ์ ป.6 34.67 34.13 45.00 113.80
1477 111136 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 28.00 30.80 55.00 113.80
1478 210063 ด.ช. วรัญพิชญ์ ปราโมทย์ ป.6 31.33 34.13 48.33 113.79
1479 110950 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 36.93 28.53 48.33 113.79
1480 210518 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 39.73 25.73 48.33 113.79
1481 110944 ด.ญ. ณัฏฐณิชชา จิรโรจน์วงษ์ ป.5 22.40 34.67 56.67 113.74
1482 211099 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.5 28.00 25.73 60.00 113.73
1483 110441 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.4 26.27 22.40 65.00 113.67
1484 110602 ด.ญ. สุธินี โลเกศกระวี ป.6 19.60 22.40 71.67 113.67
1485 110486 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 34.67 17.33 61.67 113.67
1486 210343 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.5 25.20 16.80 71.67 113.67
1487 210253 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.5 38.00 45.33 30.00 113.33
1488 110613 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 42.53 34.13 36.67 113.33
1489 210796 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 33.60 28.00 51.67 113.27
1490 110215 ด.ช. ปวิญญ์ สุรศักดิ์ศิลป ป.6 34.13 44.13 35.00 113.26
1491 110289 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.5 23.47 36.40 53.33 113.20
1492 210683 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.5 36.40 20.13 56.67 113.20
1493 211119 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 36.93 22.93 53.33 113.19
1494 210196 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 20.13 34.67 58.33 113.13
1495 210103 ด.ญ. ปุณยภรณ์ อ่าวสุคนธ์ ป.6 26.80 28.00 58.33 113.13
1496 110166 ด.ช. ธนพัฒน์ ชวณิชย์ ป.5 22.40 14.00 76.67 113.07
1497 110422 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.5 20.13 22.93 70.00 113.06
1498 110632 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.5 14.53 20.13 78.33 112.99
1499 110251 ด.ช. ภูมเดชา เชาวริทธิ์ ป.6 51.47 31.33 30.00 112.80
1500 210700 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ นิลสวัสดิ์ ป.6 39.73 31.33 41.67 112.73
1501 110403 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 36.40 28.00 48.33 112.73
1502 110264 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.5 34.67 28.00 50.00 112.67
1503 110584 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 16.80 34.13 61.67 112.60
1504 110905 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.5 28.53 25.73 58.33 112.59
1505 210590 ด.ช. กำชัย เตยอ่อน ป.6 23.47 25.73 63.33 112.53
1506 210869 ด.ช. สิปปกร จารุทัสนางกูร ป.5 14.00 25.20 73.33 112.53
1507 210893 ด.ช. ภูติณัฐ มหานิล ป.6 44.80 30.80 36.67 112.27
1508 110193 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 31.33 45.87 35.00 112.20
1509 211001 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 42.53 38.00 31.67 112.20
1510 210014 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.5 52.53 28.00 31.67 112.20
1511 110325 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 25.20 40.27 46.67 112.14
1512 210036 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.5 40.27 28.53 43.33 112.13
1513 110721 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 26.27 34.13 51.67 112.07
1514 210728 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 34.67 29.07 48.33 112.07
1515 210059 ด.ญ. กรรวี ประสงค์สุข ป.5 31.87 28.53 51.67 112.07
1516 210225 ด.ญ. ชญาณิน วัชรอนุรักษ์กุล ป.6 22.93 34.13 55.00 112.06
1517 111105 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 25.73 28.00 58.33 112.06
1518 110434 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 22.40 11.20 78.33 111.93
1519 210760 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 39.20 30.80 41.67 111.67
1520 110086 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.5 45.33 31.33 35.00 111.66
1521 111077 ด.ช. วรเมธ ผึ่งผาย ป.6 42.00 31.33 38.33 111.66
1522 110234 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 33.60 31.33 46.67 111.60
1523 210268 ด.ช. พีรัช ราชพิทักษ์ ป.6 49.20 25.73 36.67 111.60
1524 211142 ด.ญ. มิฏฏาภรณ์ บุญดำรัส ป.6 28.53 39.73 43.33 111.59
1525 110102 ด.ช. วิภูษิต จริงจิตร ป.6 39.73 28.53 43.33 111.59
1526 210726 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 29.07 34.13 48.33 111.53
1527 110502 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.5 28.53 31.33 51.67 111.53
1528 210184 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 28.00 25.20 58.33 111.53
1529 110394 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 36.40 16.80 58.33 111.53
1530 210712 ด.ญ. ณิชนันทน์ เมฆาเด่นอัมพร ป.6 19.60 25.20 66.67 111.47
1531 110371 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.4 16.80 19.60 75.00 111.40
1532 110600 ด.ญ. พิชญาภา​ มั่งคั่ง​ ป.5 28.53 11.20 71.67 111.40
1533 210838 ด.ช. ภูรินท์ ถิ่นท่าชนะ ป.6 40.27 34.13 36.67 111.07
1534 210989 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 36.40 28.00 46.67 111.07
1535 210850 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 30.80 36.93 43.33 111.06
1536 210719 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 50.93 20.13 40.00 111.06
1537 211156 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 20.13 39.20 51.67 111.00
1538 210948 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.5 25.20 34.13 51.67 111.00
1539 110161 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 38.00 31.33 41.67 111.00
1540 210438 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 36.93 22.40 51.67 111.00
1541 110736 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.4 39.73 19.60 51.67 111.00
1542 211025 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.4 28.53 22.40 60.00 110.93
1543 110962 ด.ช. นนทพัทธ์ พลรัตนโยธิน ป.6 34.13 8.40 68.33 110.86
1544 210994 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 25.20 40.27 45.00 110.47
1545 110634 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 31.87 36.93 41.67 110.47
1546 211175 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 30.80 31.33 48.33 110.46
1547 110642 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 45.33 20.13 45.00 110.46
1548 210041 ด.ญ. อรอินทุ์ จิวารัตนพงศ์ ป.6 28.53 31.87 50.00 110.40
1549 110145 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 22.40 28.00 60.00 110.40
1550 210340 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.5 30.80 19.60 60.00 110.40
1551 210997 ด.ญ. พิชามญชุ์ เอื้ออารักษ์พงศ์ ป.6 22.40 19.60 68.33 110.33
1552 210047 ด.ญ. สิรัชญา ล่ำซำ ป.5 25.20 16.80 68.33 110.33
1553 110059 ด.ญ. พัชรนันท์ จิระชัยประสิทธิ ป.5 14.00 19.60 76.67 110.27
1554 210056 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 28.00 63.73 18.33 110.06
1555 110496 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 37.47 45.87 26.67 110.01
1556 210533 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.5 34.13 37.47 38.33 109.93
1557 110305 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 33.60 31.33 45.00 109.93
1558 211122 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 45.87 25.73 38.33 109.93
1559 111109 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 31.33 31.87 46.67 109.87
1560 110307 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 20.13 46.40 43.33 109.86
1561 110273 ด.ญ. ปิ่นดาว สระสมบูรณ์ ป.6 38.00 23.47 48.33 109.80
1562 210648 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.5 23.47 26.27 60.00 109.74
1563 110573 ด.ญ. ทอรัก จันทราช ป.6 20.13 22.93 66.67 109.73
1564 110940 ด.ญ. คิวเบอร์ลีน อรัญญาเกษมสุข ป.4 16.80 19.60 73.33 109.73
1565 210853 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 42.53 40.27 26.67 109.47
1566 110136 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 28.00 39.73 41.67 109.40
1567 110827 ด.ญ. ศศิภา วิริยะเชษฐ์กุล ป.6 36.40 28.00 45.00 109.40
1568 110682 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 28.00 28.00 53.33 109.33
1569 110607 ด.ช. พิชญ์ พุ่มเครือวัลย์ ป.6 22.40 35.20 51.67 109.27
1570 110128 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 23.47 22.40 63.33 109.20
1571 210058 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.5 5.60 16.80 86.67 109.07
1572 110896 ด.ญ. ณลวิชชา อินทพงษ์ ป.6 39.20 28.00 41.67 108.87
1573 210384 ด.ช. พิชญุตม์ เอี่ยมดีงามเลิศ ป.6 34.67 40.80 33.33 108.80
1574 110353 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.5 33.60 25.20 50.00 108.80
1575 210439 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.5 36.40 22.40 50.00 108.80
1576 210597 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 34.67 22.40 51.67 108.74
1577 210420 ด.ช. ศุภกฤต จรุงกิจวรากร ป.6 20.13 43.60 45.00 108.73
1578 211138 ด.ญ. อชรภา มั่นคงชื่นสกุล ป.5 25.73 31.33 51.67 108.73
1579 210699 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.5 22.93 30.80 55.00 108.73
1580 110077 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.5 19.60 30.80 58.33 108.73
1581 110430 ด.ญ. สุพรรณพิมพ์ ร้อยผึ้ง ป.6 34.67 25.73 48.33 108.73
1582 210591 ด.ญ. ณัฐกฤตา สักกะพลางกูร ป.4 36.93 23.47 48.33 108.73
1583 211153 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 34.13 22.93 51.67 108.73
1584 210082 ด.ญ. ชนกนันท์ จงรุ่งเรืองไสว ป.6 30.80 19.60 58.33 108.73
1585 210957 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 19.60 29.07 60.00 108.67
1586 210621 ด.ญ. ปุณญาณิศ แยบกสิกิจ ป.6 19.60 25.73 63.33 108.66
1587 110990 ด.ช. ธาวิน ธะนะวโรทัย ป.6 16.80 16.80 75.00 108.60
1588 110964 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 22.40 45.87 40.00 108.27
1589 210488 ด.ช. อชิระ ก้อนคำใหญ่ ป.6 38.00 36.93 33.33 108.26
1590 210697 ด.ญ. สุกฤตา สินสาธิตสุกุล ป.5 34.13 22.40 51.67 108.20
1591 210589 ด.ญ. พลอยนิชา หงษ์หิน ป.6 25.73 25.73 56.67 108.13
1592 110081 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.5 25.20 50.93 31.67 107.80
1593 110340 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 22.40 52.00 33.33 107.73
1594 210313 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 42.00 22.40 43.33 107.73
1595 210962 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 28.00 31.33 48.33 107.66
1596 110181 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 39.73 22.93 45.00 107.66
1597 210956 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 25.73 31.87 50.00 107.60
1598 110369 ด.ญ. บูรณิมา วงศ์ภูมิ ป.4 19.60 31.33 56.67 107.60
1599 110703 ด.ญ. ธนัชพร ภู่เนติ ป.5 31.33 19.60 56.67 107.60
1600 111141 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 40.80 16.80 50.00 107.60
1601 210925 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.5 25.73 28.53 53.33 107.59
1602 210551 ด.ญ. กัลยกร นพรัตน์เจริญ ป.6 23.47 25.73 58.33 107.53
1603 210517 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 30.80 31.33 45.00 107.13
1604 110440 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.5 17.87 42.53 46.67 107.07
1605 110517 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 31.87 25.20 50.00 107.07
1606 210405 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 35.20 28.53 43.33 107.06
1607 211040 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 22.93 32.40 51.67 107.00
1608 210098 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.5 20.13 28.53 58.33 106.99
1609 211034 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 39.20 30.80 36.67 106.67
1610 211020 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 42.00 28.00 36.67 106.67
1611 210128 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 28.00 40.27 38.33 106.60
1612 210165 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 37.47 34.13 35.00 106.60
1613 111002 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 36.40 25.20 45.00 106.60
1614 210266 ด.ญ. พีณัฐชา ราชพิทักษ์ ป.5 37.47 29.07 40.00 106.54
1615 110800 ด.ญ. ฐิตานันท์ อรุณรัตน์พลทัต ป.6 29.07 44.13 33.33 106.53
1616 110350 ด.ช. ปวเรศ สารีวงษ์ ป.6 26.27 36.93 43.33 106.53
1617 210983 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 29.07 34.13 43.33 106.53
1618 110547 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 35.20 19.60 51.67 106.47
1619 210497 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 22.93 28.53 55.00 106.46
1620 210321 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 31.87 17.87 56.67 106.41
1621 210401 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 14.53 31.87 60.00 106.40
1622 110770 ด.ช. พสุธา แย้มศิริ ป.6 16.80 19.60 70.00 106.40
1623 210398 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 34.67 39.73 31.67 106.07
1624 111050 ด.ญ. พุทธิชา ผลมั่งคั่ง ป.6 39.20 25.20 41.67 106.07
1625 110997 ด.ช. วัชนันท์ นันทิพาณิชย์ ป.5 25.20 30.80 50.00 106.00
1626 210449 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 30.80 28.53 46.67 106.00
1627 210873 ด.ญ. ภัทรวรินทร์ เทียนงาม ป.6 31.33 41.33 33.33 105.99
1628 210579 ด.ช. ณัฐวัศ เหลืองนฤมิตชัย ป.6 36.93 25.73 43.33 105.99
1629 211041 ด.ญ. ชญาน์นันท์ คเวสการักษ์ ป.6 34.67 19.60 51.67 105.94
1630 110018 ด.ช. สรวลณัฐ บุญข้าเหลือ ป.6 35.73 28.53 41.67 105.93
1631 210586 ด.ญ. ณิชมน เรณุมาน ป.6 34.13 20.13 51.67 105.93
1632 210153 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 46.40 14.53 45.00 105.93
1633 110284 ด.ญ. รวินท์ภัส พัชรเลิศศักดิ์ ป.5 20.13 29.07 56.67 105.87
1634 110205 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 29.07 20.13 56.67 105.87
1635 210419 ด.ช. ณปราช มิ่งพรวัฒน์ ป.6 28.00 39.20 38.33 105.53
1636 211125 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 33.60 28.53 43.33 105.46
1637 211117 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 28.00 25.73 51.67 105.40
1638 110359 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.4 25.20 25.20 55.00 105.40
1639 110346 ด.ญ. ณชนก แคว้นไทสง ป.6 34.67 14.00 56.67 105.34
1640 110680 ด.ช. พชร ชินวลัญช์ ป.5 14.00 19.60 71.67 105.27
1641 210778 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.5 16.80 16.80 71.67 105.27
1642 210459 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 36.93 31.33 36.67 104.93
1643 211124 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 28.00 31.87 45.00 104.87
1644 110763 ด.ญ. ปาณฌา หวังอุดม ป.6 30.80 22.40 51.67 104.87
1644 210205 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 30.80 22.40 51.67 104.87
1646 110741 ด.ช. กรณ์ ตั้งภักดี ป.6 22.40 34.13 48.33 104.86
1647 110009 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.5 28.53 31.33 45.00 104.86
1648 210209 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 19.60 25.20 60.00 104.80
1649 210229 ด.ญ. กัญญ์วิณัฐ เสือคาบแก้ว ป.6 34.13 17.33 53.33 104.79
1650 210780 ด.ช. ธีทัต วัชระพงศ์ไพบูลย์ ป.5 23.47 19.60 61.67 104.74
1651 210581 ด.ช. นราวิชญ์ เอนกศรีสุดวุฒิ ป.5 16.80 17.87 70.00 104.67
1652 210663 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 36.40 46.40 21.67 104.47
1653 210990 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 51.47 19.60 33.33 104.40
1654 110453 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 28.53 34.13 41.67 104.33
1655 210568 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 39.73 19.60 45.00 104.33
1656 110537 ด.ญ. พิมภะภา เจียรวิทยกิจ ป.6 25.20 29.07 50.00 104.27
1657 210714 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 34.13 23.47 46.67 104.27
1658 110867 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.5 25.20 22.40 56.67 104.27
1659 210934 ด.ญ. ณฐมน มณีเมือง ป.5 25.73 28.53 50.00 104.26
1660 210933 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.5 31.33 22.93 50.00 104.26
1661 210050 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.5 14.00 28.53 61.67 104.20
1662 110764 ด.ช. ปุญญ์ มะระกานนท์ ป.5 25.73 16.80 61.67 104.20
1663 110620 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 40.27 25.20 38.33 103.80
1664 110796 ด.ช. กิจพนัสถ์ อัครชัยวารี ป.6 39.73 25.73 38.33 103.79
1665 110754 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 35.20 31.87 36.67 103.74
1666 211051 ด.ญ. ศุจีภรณ์ ปานขลิบ ป.6 43.07 20.67 40.00 103.74
1667 210559 ด.ญ. วิภาวี วัฒนะเมธานนท์ ป.5 28.53 28.53 46.67 103.73
1668 210076 ด.ช. ศุภกฤต ฐิตเมธ ป.6 22.40 28.00 53.33 103.73
1669 110324 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 22.40 39.20 41.67 103.27
1670 110787 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 19.60 40.27 43.33 103.20
1671 110651 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.5 22.40 30.80 50.00 103.20
1672 110878 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 31.33 25.20 46.67 103.20
1673 110858 ด.ช. นพกร ลิขิตหัตถศิลป ป.6 37.47 22.40 43.33 103.20
1674 210132 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 30.80 22.40 50.00 103.20
1675 111124 ด.ญ. นันท์ลภัส สกุลวิสิฏฐ์ ป.6 11.20 40.27 51.67 103.14
1676 110719 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 16.80 19.60 66.67 103.07
1677 210187 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 22.40 14.00 66.67 103.07
1678 210801 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.5 28.53 11.20 63.33 103.06
1679 110034 ด.ช. สรวิชญ์ ยุวพรพาณิชย์ ป.5 0.00 28.00 75.00 103.00
1680 210748 ด.ช. อธิษฐ์ ทัพภะสุต ป.5 17.33 14.00 71.67 103.00
1681 110819 ด.ช. ศุภัช มุกดาเรือง ป.5 28.00 51.47 23.33 102.80
1682 111130 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 42.00 34.13 26.67 102.80
1683 210769 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 34.13 31.87 36.67 102.67
1684 210182 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 19.60 34.67 48.33 102.60
1685 210575 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 25.73 31.87 45.00 102.60
1686 211057 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 31.33 22.93 48.33 102.59
1687 210495 ด.ญ. รติรัตน์ ทองแจ่ม ป.6 25.20 17.33 60.00 102.53
1688 110071 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.5 22.40 16.80 63.33 102.53
1689 210785 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.5 25.20 14.00 63.33 102.53
1690 210055 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.5 11.20 19.60 71.67 102.47
1691 110207 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 28.00 30.80 43.33 102.13
1692 110033 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 28.00 25.73 48.33 102.06
1693 110583 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 16.80 31.87 53.33 102.00
1694 110909 ด.ญ. วรรณพร พยัฆพรม ป.6 26.27 22.40 53.33 102.00
1695 111115 ด.ญ. รชตพร โพธิ์ทอง ป.6 31.33 20.67 50.00 102.00
1696 210465 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.5 25.73 19.60 56.67 102.00
1697 110295 ด.ญ. ศิรประภา วิสุทธิมรรค ป.6 14.00 54.27 33.33 101.60
1698 210938 ด.ช. สอง ชินประดิษฐสุข ป.6 29.07 39.20 33.33 101.60
1699 210584 ด.ช. ปาณชนะ ปานะนนท์ ป.6 22.40 39.20 40.00 101.60
1700 210223 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 23.47 49.73 28.33 101.53
1701 210234 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.5 31.87 31.33 38.33 101.53
1702 210752 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.5 28.53 28.00 45.00 101.53
1703 110687 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 20.67 34.13 46.67 101.47
1704 210892 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.5 22.40 22.40 56.67 101.47
1705 210328 ด.ช. จิรธนินท์ วชิรนันท์จารุกร ป.6 22.40 25.73 53.33 101.46
1706 110791 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 31.33 20.13 50.00 101.46
1707 211105 ด.ช. ธนพรพล วงษ์ถนอม ป.6 34.13 17.33