เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุกระดับชั้น

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
คะแนนรวม
(300 คะแนน)
1 651021 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.6 86.50 88.00 92.00 266.50
2 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 79.50 96.00 88.00 263.50
3 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 89.50 96.00 76.00 261.50
4 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 84.00 92.00 84.00 260.00
5 651227 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.6 93.00 92.00 74.00 259.00
6 651536 ด.ช. อังกูร พิทักษา ป.6 90.50 96.00 72.00 258.50
7 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 86.50 88.00 76.00 250.50
8 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 96.50 76.00 78.00 250.50
9 651834 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.6 93.50 76.00 80.00 249.50
10 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 93.50 84.00 70.00 247.50
11 652430 ด.ช. มงกุฎ บุญธปัญญา ป.6 87.50 84.00 76.00 247.50
12 651976 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.6 93.50 88.00 64.00 245.50
13 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 93.50 96.00 54.00 243.50
14 651434 ด.ช. จีราวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ ป.6 77.00 96.00 70.00 243.00
15 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 96.50 68.00 78.00 242.50
16 652891 ด.ช. ภูมิธรรม เนติวิภัชธรรม ป.6 84.00 80.00 78.00 242.00
17 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 89.50 80.00 72.00 241.50
18 651763 ด.ญ. อุสิชา ไกรนรา ป.6 83.50 80.00 78.00 241.50
19 650799 ด.ญ. จิราพัชร ถิรทิตสกุล ป.6 93.50 68.00 80.00 241.50
20 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 97.00 92.00 52.00 241.00
21 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 86.50 76.00 78.00 240.50
22 651045 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.6 90.00 72.00 78.00 240.00
23 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 93.50 92.00 54.00 239.50
24 650596 ด.ช. ศิวัชชา ปลื้มพัฒนกิจ ป.6 93.00 88.00 58.00 239.00
25 652454 ด.ช. วชิรวิทย์ อิ่มสวาสดิ์ ป.6 87.00 84.00 68.00 239.00
26 650136 ด.ช. มนพล ตั้งทางธรรม ป.5 72.50 92.00 74.00 238.50
27 651722 ด.ช. ธนกฤต ขติฌานัง ป.6 66.50 92.00 80.00 238.50
28 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 90.00 92.00 54.00 236.00
29 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 83.50 76.00 76.00 235.50
30 650900 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.6 87.00 88.00 60.00 235.00
31 650368 ด.ช. ธนกฤต เกตรภิบาล ป.6 87.00 84.00 64.00 235.00
32 650714 ด.ช. รัชพล พุทธานุ ป.6 86.50 92.00 56.00 234.50
33 651429 ด.ช. นิพพิชฌน์ เจริญรุ่งศิริ ป.6 86.50 76.00 72.00 234.50
34 651214 ด.ช. อเนชา ชวาลา ป.6 70.00 80.00 84.00 234.00
35 650609 ด.ช. อภิชญวิชญ์ พรพาณิชพันธุ์ ป.6 84.00 68.00 82.00 234.00
36 650606 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.6 86.50 76.00 70.00 232.50
37 652399 ด.ช. กวิน กะนะหาวงศ์ ป.6 73.50 88.00 70.00 231.50
38 650518 ด.ญ. นภาดา สมุทรพุทธา ป.6 83.50 80.00 68.00 231.50
39 650004 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.6 86.50 76.00 68.00 230.50
40 652519 ด.ช. ปุณณวิช คำวัง ป.6 74.00 88.00 68.00 230.00
41 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 93.50 72.00 64.00 229.50
42 650588 ด.ช. ธนบดี วรกุล ป.6 81.00 84.00 64.00 229.00
43 651497 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.6 87.00 68.00 74.00 229.00
44 650808 ด.ญ. ณิชานันท์ มีเพ็ชรทาน ป.6 86.50 84.00 58.00 228.50
45 651143 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.6 80.50 76.00 72.00 228.50
46 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 70.00 80.00 78.00 228.00
47 652866 ด.ญ. นันท์ลินี จันทร์อินทร์ ป.6 80.00 72.00 76.00 228.00
48 652480 ด.ช. กัณตพิชญ์ ก้านลำภู ป.6 80.00 68.00 80.00 228.00
49 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 73.50 92.00 62.00 227.50
50 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 79.50 72.00 74.00 225.50
51 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 83.50 68.00 74.00 225.50
52 650907 ด.ญ. ธนิสรา เมธาชูโชค ป.6 89.50 64.00 72.00 225.50
53 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 69.00 84.00 72.00 225.00
54 651526 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.6 87.00 80.00 58.00 225.00
55 651488 ด.ช. ณกฤช ฤกษ์รัตนวราพร ป.5 71.00 72.00 82.00 225.00
56 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 70.50 84.00 70.00 224.50
57 651823 ด.ญ. อคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์ ป.6 80.00 92.00 52.00 224.00
58 650830 ด.ญ. กุลญาดา สัมปะชาโน ป.6 80.00 80.00 64.00 224.00
59 650269 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.6 87.00 76.00 60.00 223.00
60 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 70.00 84.00 68.00 222.00
61 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 79.50 80.00 62.00 221.50
62 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 89.50 72.00 60.00 221.50
63 652018 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ปิยะรุจิรเวช ป.6 87.50 72.00 62.00 221.50
64 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 89.50 68.00 64.00 221.50
65 650878 ด.ช. จิรภัทร บุญสิทธิผล ป.6 83.50 56.00 82.00 221.50
66 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 63.00 88.00 70.00 221.00
67 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 77.00 72.00 72.00 221.00
68 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 70.50 92.00 58.00 220.50
69 650678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.5 80.00 56.00 84.00 220.00
70 652643 ด.ญ. ปาณิสรา ขวัญมิตร ป.6 84.00 44.00 92.00 220.00
71 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 79.50 80.00 60.00 219.50
72 651188 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.6 87.00 88.00 44.00 219.00
73 650228 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.6 79.00 88.00 52.00 219.00
74 651754 ด.ช. ณศรัณย์ เจริญฐิติธรรม ป.6 67.00 84.00 68.00 219.00
75 650470 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.6 71.00 64.00 84.00 219.00
76 651411 ด.ช. ดบัสวิน กอสนาน ป.6 76.50 92.00 50.00 218.50
77 650307 ด.ช. เชษฐ์มนุษา ไนดู ป.5 80.50 60.00 78.00 218.50
78 653017 ด.ญ. มณียา ปล้องแก้ว ป.6 80.50 56.00 82.00 218.50
79 651550 ด.ญ. ธัญมนทร์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ป.6 84.00 84.00 50.00 218.00
80 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 80.00 72.00 66.00 218.00
81 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 90.00 60.00 68.00 218.00
82 651484 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.6 69.50 72.00 76.00 217.50
83 652580 ด.ช. บรมภัค หลาบหนองแสง ป.6 71.00 92.00 54.00 217.00
84 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 77.00 84.00 56.00 217.00
85 651207 ด.ช. ภวินทร์ ปัญจทรัพย์ ป.6 96.50 84.00 36.00 216.50
86 651229 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ชินธรรมมิตร์ ป.6 90.50 68.00 58.00 216.50
87 650816 ด.ช. พีรเศรษฐ์ สิทธิสุทธิ์ ป.6 74.00 92.00 50.00 216.00
88 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 70.00 80.00 66.00 216.00
89 652874 ด.ช. กิตติพงศ์ ชูทอง ป.6 79.50 56.00 80.00 215.50
90 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 87.00 64.00 64.00 215.00
91 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 83.00 56.00 76.00 215.00
92 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 90.00 52.00 72.00 214.00
93 650264 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.6 83.50 76.00 54.00 213.50
94 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 71.50 76.00 66.00 213.50
95 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 77.00 48.00 88.00 213.00
96 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 96.50 76.00 40.00 212.50
97 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 86.50 68.00 58.00 212.50
98 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 70.50 68.00 74.00 212.50
99 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 86.50 56.00 70.00 212.50
100 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 70.00 80.00 62.00 212.00
101 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 74.00 76.00 62.00 212.00
102 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 80.00 60.00 72.00 212.00
103 650988 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.6 83.50 44.00 84.00 211.50
104 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 77.00 68.00 66.00 211.00
105 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 74.50 88.00 48.00 210.50
106 650554 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.6 80.50 56.00 74.00 210.50
107 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 80.50 56.00 74.00 210.50
108 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 76.00 64.00 70.00 210.00
109 650692 ด.ช. วีรทัศน์ ปิยะทัศนานนท์ ป.6 67.50 72.00 70.00 209.50
110 650683 ด.ญ. วรรลวิชณี เจริญกุล ป.6 71.50 64.00 74.00 209.50
111 651706 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.6 83.50 52.00 74.00 209.50
112 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 63.00 72.00 74.00 209.00
113 651070 ด.ญ. ณรัณฐณัฏฐ์ อภิมุขกุญช์ ป.6 77.00 68.00 64.00 209.00
114 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 87.00 64.00 58.00 209.00
115 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 83.00 52.00 74.00 209.00
116 652365 ด.ช. ธนบูลย์ กาละดี ป.6 86.50 72.00 50.00 208.50
117 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 56.50 68.00 84.00 208.50
118 650851 ด.ญ. ณัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.6 80.50 56.00 72.00 208.50
119 651774 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.6 70.00 92.00 46.00 208.00
120 652539 ด.ช. มรรค ศรีรักษา ป.6 74.00 76.00 58.00 208.00
121 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 80.00 72.00 56.00 208.00
122 650684 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.6 80.00 60.00 68.00 208.00
123 651527 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.6 69.50 80.00 58.00 207.50
124 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 63.50 68.00 76.00 207.50
125 652308 ด.ช. นฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน ป.5 67.00 76.00 64.00 207.00
126 651415 ด.ช. อครพงศ์ หม่อมดา ป.6 54.50 96.00 56.00 206.50
127 651867 ด.ช. วิวิศร์ ทรัพย์พนาชัย ป.6 86.50 76.00 44.00 206.50
128 652349 ด.ช. ฐกรณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 90.00 88.00 28.00 206.00
129 652802 ด.ช. ณอินทนนท์ จอมเกตุ ป.6 77.50 80.00 48.00 205.50
130 650608 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.6 83.50 72.00 50.00 205.50
131 652951 ด.ช. จิรธัช ธีรรัตนาภรณ์ ป.6 73.50 68.00 64.00 205.50
132 650297 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.6 89.50 40.00 76.00 205.50
133 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 77.00 72.00 56.00 205.00
134 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 77.00 60.00 68.00 205.00
135 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 81.00 56.00 68.00 205.00
136 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 75.00 56.00 74.00 205.00
137 652848 ด.ช. ณัชภูษณ สุวรรณโน ป.6 86.50 80.00 38.00 204.50
138 650702 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.6 64.00 76.00 64.00 204.00
139 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 73.50 64.00 66.00 203.50
140 650185 ด.ช. กฤตพัฒน์ ตระกูลทองเจริญ ป.6 59.50 60.00 84.00 203.50
141 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 83.50 52.00 68.00 203.50
142 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 81.00 52.00 70.00 203.00
143 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 73.00 52.00 78.00 203.00
144 651521 ด.ช. ฐานัส ภักดีรอด ป.6 80.50 68.00 54.00 202.50
145 651464 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ยินดีพจน์ ป.6 74.50 68.00 60.00 202.50
146 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 80.00 60.00 62.00 202.00
147 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 73.50 80.00 48.00 201.50
148 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 70.50 76.00 54.00 200.50
149 652385 ด.ช. ธนภัทร ขุนหอม ป.5 90.50 68.00 42.00 200.50
150 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 72.50 68.00 60.00 200.50
151 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 73.50 56.00 70.00 199.50
152 650037 ด.ญ. ณัฐชานันท์ ธนจิรเสฐ ป.6 79.50 44.00 76.00 199.50
153 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 87.00 68.00 44.00 199.00
154 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 90.00 60.00 48.00 198.00
155 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 78.00 44.00 76.00 198.00
156 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 67.50 68.00 62.00 197.50
157 651114 ด.ช. ปุญญพัตน์ โรจน์วงศ์สุริยะ ป.6 77.50 56.00 64.00 197.50
158 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 57.00 64.00 76.00 197.00
159 650985 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.6 64.50 72.00 60.00 196.50
160 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 66.50 64.00 66.00 196.50
161 652122 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.6 73.50 72.00 50.00 195.50
162 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 71.50 68.00 56.00 195.50
163 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 63.50 60.00 72.00 195.50
164 650564 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.6 53.50 60.00 82.00 195.50
165 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 69.50 56.00 70.00 195.50
166 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 77.50 52.00 66.00 195.50
167 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 77.50 52.00 66.00 195.50
168 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 67.50 52.00 76.00 195.50
169 652234 ด.ช. อัครชัย จุลมูล ป.4 87.00 80.00 28.00 195.00
170 651591 ด.ญ. ทรรศอร ปัญญาพวก ป.6 73.00 68.00 54.00 195.00
171 651397 ด.ญ. ชนัญชิดา พลศรี ป.6 77.00 64.00 54.00 195.00
172 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 77.00 56.00 62.00 195.00
173 651307 ด.ช. หฤษฎ จันทรสา ป.6 87.00 52.00 56.00 195.00
174 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 77.00 40.00 78.00 195.00
175 651212 ด.ช. ธีทัต ปิยะฤดีวรรณ ป.6 73.00 40.00 82.00 195.00
176 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 70.50 68.00 56.00 194.50
177 651096 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.6 80.00 44.00 70.00 194.00
178 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 81.50 44.00 68.00 193.50
179 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 67.00 48.00 78.00 193.00
180 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 80.50 44.00 68.00 192.50
181 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 73.50 56.00 62.00 191.50
182 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 59.50 52.00 80.00 191.50
183 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 63.00 80.00 48.00 191.00
184 651180 ด.ช. อัฑฒวัชร์ เมธีธนวัฒน์ ป.6 81.00 72.00 38.00 191.00
185 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 57.00 60.00 74.00 191.00
186 651988 ด.ญ. สิรภัทร ศิริศักดิ์สมบูรณ์ ป.6 77.00 48.00 66.00 191.00
187 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 67.00 48.00 76.00 191.00
188 651613 ด.ญ. ปวลาภินี กิจจารึก ป.6 63.00 44.00 84.00 191.00
189 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 76.50 76.00 38.00 190.50
190 652402 ด.ญ. พิชฎาณัฏฐ์ ถิตย์บุญครอง ป.6 70.50 64.00 56.00 190.50
191 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 80.50 56.00 54.00 190.50
192 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 66.50 56.00 68.00 190.50
193 650771 ด.ญ. ปวริสา ดิเรกวัฒนชัย ป.6 56.50 56.00 78.00 190.50
194 650778 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.6 80.00 68.00 42.00 190.00
195 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 54.00 64.00 72.00 190.00
196 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 87.50 52.00 50.00 189.50
197 650842 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.6 77.00 88.00 24.00 189.00
198 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 77.00 44.00 68.00 189.00
199 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 71.00 44.00 74.00 189.00
200 652084 ด.ญ. พิชามญชุ์ องค์น้ำทิพย์ ป.6 74.50 48.00 66.00 188.50
201 653026 ด.ช. พฤทธิพร เธียระวิบูลย์ ป.5 70.00 72.00 46.00 188.00
202 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 68.00 60.00 60.00 188.00
203 652525 ด.ช. สิรภพ นิลเพชร์พลอย ป.5 74.00 40.00 74.00 188.00
204 650869 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.6 70.00 36.00 82.00 188.00
205 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 69.50 76.00 42.00 187.50
206 651428 ด.ช. เตชิส ชัยศรี ป.6 67.50 64.00 56.00 187.50
207 652590 ด.ช. อิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ ป.6 77.50 48.00 62.00 187.50
208 651585 ด.ช. อภิชา จันทรสิทธิ์ ป.6 73.50 48.00 66.00 187.50
209 650439 ด.ช. ภีมณภัทร พุ่มสร้าง ป.6 73.50 44.00 70.00 187.50
210 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 73.50 32.00 82.00 187.50
211 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 47.00 80.00 60.00 187.00
212 652063 ด.ญ. อารยา ธรรมถิวัธ ป.6 61.00 72.00 54.00 187.00
213 651054 ด.ญ. อนุสรา พงษ์ชัยภูมิ ป.6 73.00 44.00 70.00 187.00
214 650092 ด.ญ. ธิญาดา ทองอำนาจ ป.6 63.00 44.00 80.00 187.00
215 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 81.00 32.00 74.00 187.00
216 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 50.50 68.00 68.00 186.50
217 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 76.50 44.00 66.00 186.50
218 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 78.00 56.00 52.00 186.00
219 650431 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.6 70.00 48.00 68.00 186.00
220 651554 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.6 70.00 40.00 76.00 186.00
221 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 63.50 60.00 62.00 185.50
222 650145 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.6 59.50 52.00 74.00 185.50
223 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 83.00 56.00 46.00 185.00
224 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 87.00 52.00 46.00 185.00
225 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 71.00 52.00 62.00 185.00
226 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 71.00 52.00 62.00 185.00
227 652266 ด.ญ. สุวพิชญ์ มาลารัตน์ ป.6 71.00 52.00 62.00 185.00
228 652323 ด.ช. นิพิฐพนธ์ ชัยเจริญ ป.6 71.00 52.00 62.00 185.00
229 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 63.00 44.00 78.00 185.00
230 651154 ด.ญ. ธิรชา กุรุพินฑารักษ์ ป.6 76.50 56.00 52.00 184.50
231 653024 ด.ญ. ภัทรพร เธียระวิบูลย์ ป.5 66.00 76.00 42.00 184.00
232 651502 ด.ช. กานต์นภ พิพัฒน์ทนาการ ป.5 74.00 68.00 42.00 184.00
233 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 70.00 64.00 50.00 184.00
234 650787 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.6 60.00 60.00 64.00 184.00
235 651499 ด.ญ. ปวีย์ธิดา ฉัตร์รัตติชัย ป.6 43.50 72.00 68.00 183.50
236 651314 ด.ช. กวีวัฒน์ พิชญาสาธิต ป.6 73.50 64.00 46.00 183.50
237 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 57.50 48.00 78.00 183.50
238 651724 ด.ช. ขุนศึก ยี่สุ่น ป.6 77.00 64.00 42.00 183.00
239 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 71.00 64.00 48.00 183.00
240 651348 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.6 63.00 48.00 72.00 183.00
241 651485 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.6 77.00 40.00 66.00 183.00
242 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 70.50 68.00 44.00 182.50
243 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 70.50 60.00 52.00 182.50
244 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 86.50 32.00 64.00 182.50
245 652530 ด.ช. ภากร สุวรรณกิจ ป.6 80.00 64.00 38.00 182.00
246 651828 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.6 68.00 56.00 58.00 182.00
247 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 54.00 52.00 76.00 182.00
248 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 74.00 48.00 60.00 182.00
249 652552 ด.ญ. ภูชญามญธุ์ เอกนิพนธ์ ป.6 73.50 68.00 40.00 181.50
250 651144 ด.ช. ณพรรฒ ชลธีศุภชัย ป.6 63.50 60.00 58.00 181.50
251 652955 ด.ญ. ชฎาณิศ กุลปราณีต ป.6 59.50 48.00 74.00 181.50
252 652351 ด.ญ. บุณยาพร เจริญพรกุศลกิจ ป.6 67.50 40.00 74.00 181.50
253 652533 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.6 67.50 28.00 86.00 181.50
254 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 61.00 72.00 48.00 181.00
255 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 53.00 60.00 68.00 181.00
256 652446 ด.ญ. ปวริศา ศรีวิโรจน์ ป.6 53.00 60.00 68.00 181.00
257 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 64.50 76.00 40.00 180.50
258 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 74.50 64.00 42.00 180.50
259 652238 ด.ช. รวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ ป.6 64.00 60.00 56.00 180.00
260 651493 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.6 74.00 52.00 54.00 180.00
261 652444 ด.ช. ยูซุฟ มัซซอร์ ป.6 64.00 52.00 64.00 180.00
262 651539 ด.ญ. พริม ศรีชัยชนะ ป.6 78.00 48.00 54.00 180.00
263 650688 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อ๊อสวงศ์ ป.6 83.50 48.00 48.00 179.50
264 652572 ด.ช. เย็นศิระ พยอมพันธ์ ป.5 67.50 44.00 68.00 179.50
265 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 77.50 36.00 66.00 179.50
266 650213 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.6 47.00 60.00 72.00 179.00
267 650553 ด.ช. เควิน จุลละเกศ ป.6 63.00 52.00 64.00 179.00
268 651983 ด.ช. พชร กลย์ธรพงษ์ ป.6 71.00 48.00 60.00 179.00
269 651541 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.6 67.00 44.00 68.00 179.00
270 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 71.00 24.00 84.00 179.00
271 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 64.50 72.00 42.00 178.50
272 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 50.50 60.00 68.00 178.50
273 651020 ด.ช. อภิณัฐ วิวัฒน์ธนกุล ป.6 70.50 56.00 52.00 178.50
274 650792 ด.ช. กิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา ป.5 74.50 52.00 52.00 178.50
275 651179 ด.ญ. นวลพลอย บูรณเจริญกิจ ป.6 56.00 44.00 78.00 178.00
276 650961 ด.ช. ณัฐนันท์ ผดุงเกียรติวงษ์ ป.5 63.50 60.00 54.00 177.50
277 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 61.50 56.00 60.00 177.50
278 652175 ด.ช. ชิต วงศ์พรัด ป.5 77.50 52.00 48.00 177.50
279 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 67.50 52.00 58.00 177.50
280 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 83.50 44.00 50.00 177.50
281 652382 ด.ญ. เนติพร น้อยนา ป.5 73.50 40.00 64.00 177.50
282 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 77.50 36.00 64.00 177.50
283 650231 ด.ช. รหัท แก้วประสิทธิ์ ป.6 73.50 20.00 84.00 177.50
284 653034 ด.ญ. กิรณา โพธิพันธ์ ป.5 57.00 76.00 44.00 177.00
285 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 57.00 60.00 60.00 177.00
286 652520 ด.ช. พรเมธินท์ โชโต ป.6 81.00 36.00 60.00 177.00
287 651244 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.6 62.50 72.00 42.00 176.50
288 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 54.50 52.00 70.00 176.50
289 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 80.50 48.00 48.00 176.50
290 652981 ด.ช. คณาธิป เจนศักดิ์ศรีสกุล ป.6 70.50 44.00 62.00 176.50
291 650935 ด.ญ. เลอฟ้า กษัตรีย์ ป.6 74.50 28.00 74.00 176.50
292 650844 ด.ญ. ณิชชา เทพวัฒนปิยกุล ป.6 64.50 20.00 92.00 176.50
293 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 54.00 48.00 74.00 176.00
294 650455 ด.ช. มาวิน ประพฤติดี ป.6 54.00 44.00 78.00 176.00
295 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 57.50 56.00 62.00 175.50
296 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 61.50 52.00 62.00 175.50
297 652615 ด.ญ. นัฐนันท์ สุพนิชยโภคิน ป.5 63.50 48.00 64.00 175.50
298 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 59.50 44.00 72.00 175.50
299 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 77.50 40.00 58.00 175.50
300 650137 ด.ช. อนาฆิน สมสกุล ป.6 73.50 32.00 70.00 175.50
301 652249 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.5 67.50 32.00 76.00 175.50
302 650950 ด.ช. อภิวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 73.00 60.00 42.00 175.00
303 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 47.00 56.00 72.00 175.00
304 650910 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.6 47.00 56.00 72.00 175.00
305 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 65.00 48.00 62.00 175.00
306 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 61.00 32.00 82.00 175.00
307 651564 ด.ช. ฐาปกรณ์ สร้อยเพ็ชร ป.6 60.50 68.00 46.00 174.50
308 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 60.50 68.00 46.00 174.50
309 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 56.50 60.00 58.00 174.50
310 651624 ด.ช. สิทธา จงสวัสดิ์พัฒนา ป.6 62.50 44.00 68.00 174.50
311 651490 ด.ญ. กานต์ปภรณ์ อัศวพรหมธาดา ป.6 66.50 28.00 80.00 174.50
312 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 64.00 52.00 58.00 174.00
313 650811 ด.ญ. ชลพรรษ เจริญอาชาชัย ป.6 68.00 44.00 62.00 174.00
314 651125 ด.ญ. พัฒน์นรี สุเมธวทานิย ป.6 60.00 44.00 70.00 174.00
315 652743 ด.ช. ปัญญากร ไชยพัฒน์ ป.5 68.00 40.00 66.00 174.00
316 651923 ด.ช. เมธาสิทธิ์ รังษิรมย์ ป.6 67.50 52.00 54.00 173.50
317 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 63.50 52.00 58.00 173.50
318 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 83.50 40.00 50.00 173.50
319 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 57.00 68.00 48.00 173.00
320 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 81.00 52.00 40.00 173.00
321 652656 ด.ญ. นาเดียร์ อาเหม็ด ป.6 77.00 32.00 64.00 173.00
322 652920 ด.ช. อภิปราชญ์ ภะวัง ป.6 60.50 52.00 60.00 172.50
323 651873 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.6 66.50 44.00 62.00 172.50
324 650166 ด.ช. พรหมพิริยะ กรชิต ป.6 54.00 92.00 26.00 172.00
325 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 70.00 52.00 50.00 172.00
326 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 68.00 48.00 56.00 172.00
327 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 67.50 64.00 40.00 171.50
328 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 63.50 56.00 52.00 171.50
329 652373 ด.ช. วิชญะ ศรีอรุณ ป.6 63.50 40.00 68.00 171.50
330 652119 ด.ช. กฤติน มานะวิทยาการ ป.6 47.00 68.00 56.00 171.00
331 652538 ด.ช. ชวัลภพ แซ่ผ่ง ป.6 81.00 56.00 34.00 171.00
332 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 59.00 52.00 60.00 171.00
333 652383 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.6 61.00 28.00 82.00 171.00
334 652935 ด.ญ. พิชญาภา อนันทนุพงศ์ ป.6 71.00 24.00 76.00 171.00
335 651262 ด.ช. ปรินทร์ สุวรรณ ป.5 76.50 40.00 54.00 170.50
336 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 70.50 32.00 68.00 170.50
337 651901 ด.ช. ณัชคนันส์ กองสมบัติ ป.5 60.00 64.00 46.00 170.00
338 651963 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.6 90.00 44.00 36.00 170.00
339 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 80.00 24.00 66.00 170.00
340 650955 ด.ญ. บุษยพร นาคประเสริฐ ป.6 63.50 76.00 30.00 169.50
341 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 73.50 56.00 40.00 169.50
342 652648 ด.ช. วิชญ ด่านกุล ป.6 73.50 48.00 48.00 169.50
343 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 67.50 44.00 58.00 169.50
344 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 77.50 40.00 52.00 169.50
345 651351 ด.ช. ปภินวิช สารสอน ป.6 83.50 32.00 54.00 169.50
346 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 57.00 60.00 52.00 169.00
347 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 57.00 56.00 56.00 169.00
348 652843 ด.ช. วัชรวีร์ แสงสีเมือง ป.6 77.00 52.00 40.00 169.00
349 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 57.00 52.00 60.00 169.00
350 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 51.00 28.00 90.00 169.00
351 652109 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ตรีทิเพศกุล ป.6 64.50 68.00 36.00 168.50
352 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 74.50 52.00 42.00 168.50
353 650716 ด.ช. นิพิชฌน์ ไชยมหาพฤกษ์ ป.6 50.50 52.00 66.00 168.50
354 651401 ด.ช. สิริชัย จึงสถาปัตย์ชัย ป.5 64.50 44.00 60.00 168.50
355 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 60.50 44.00 64.00 168.50
356 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 60.00 64.00 44.00 168.00
357 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 60.00 52.00 56.00 168.00
358 652459 ด.ช. ศุภณัฐ พุ่มพวง ป.6 68.00 48.00 52.00 168.00
359 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 48.00 40.00 80.00 168.00
360 650294 ด.ช. เบญจมิน พิชิตปฐพี ป.6 49.50 64.00 54.00 167.50
361 651948 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.5 77.50 52.00 38.00 167.50
362 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 73.50 44.00 50.00 167.50
363 651220 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.6 61.50 36.00 70.00 167.50
364 651425 ด.ช. ปัณฑ์ณวัฒน์ พรหมดนตรี ป.6 59.50 32.00 76.00 167.50
365 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 73.50 24.00 70.00 167.50
366 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 51.00 52.00 64.00 167.00
367 652824 ด.ช. กันต์กวิน บูรผลิต ป.6 51.00 52.00 64.00 167.00
368 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 61.00 44.00 62.00 167.00
369 652213 ด.ญ. ปาณิสรา พิทักษ์กิจนุกูร ป.6 57.00 44.00 66.00 167.00
370 651846 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.6 53.00 44.00 70.00 167.00
371 651500 ด.ญ. พรรณิชา พิพัฒน์ทนาการ ป.6 76.50 52.00 38.00 166.50
372 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 76.50 28.00 62.00 166.50
373 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 60.00 72.00 34.00 166.00
374 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 80.00 40.00 46.00 166.00
375 651249 ด.ญ. พรปภัสร์ โปร่งไธสง ป.6 54.00 36.00 76.00 166.00
376 651590 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.6 63.50 48.00 54.00 165.50
377 650405 ด.ญ. สุภรตา จิรรัตน์สถิต ป.6 57.50 48.00 60.00 165.50
378 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 73.50 40.00 52.00 165.50
379 650049 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.6 51.50 36.00 78.00 165.50
380 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 63.50 24.00 78.00 165.50
381 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 51.00 68.00 46.00 165.00
382 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 63.00 48.00 54.00 165.00
383 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 55.00 48.00 62.00 165.00
384 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 53.00 48.00 64.00 165.00
385 652985 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ บุษบงค์ ป.6 71.00 36.00 58.00 165.00
386 652772 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ดิษฐแย้ม ป.6 55.00 36.00 74.00 165.00
387 650042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สิงห์สถิตย์ ป.6 58.50 52.00 54.00 164.50
388 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 66.50 48.00 50.00 164.50
389 652723 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทเจริญกุล ป.6 60.50 36.00 68.00 164.50
390 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 54.50 32.00 78.00 164.50
391 651796 ด.ช. ธนเสฏฐ์ เวศย์วรุตม์ ป.6 70.00 68.00 26.00 164.00
392 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 84.00 40.00 40.00 164.00
393 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 48.00 32.00 84.00 164.00
394 651474 ด.ช. ชนันธร บุญอินเขียว ป.6 69.50 72.00 22.00 163.50
395 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 61.50 48.00 54.00 163.50
396 652310 ด.ช. อาชวิน ดิษยาภูดินัล ป.6 63.50 40.00 60.00 163.50
397 652922 ด.ญ. รุจิรา ทุ่นศรี ป.6 67.50 20.00 76.00 163.50
398 650081 ด.ช. คัลลทัพพ แมกไม้รักษา ป.6 65.50 20.00 78.00 163.50
399 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 37.00 60.00 66.00 163.00
400 650737 ด.ช. ชวกร ระวังวงศ์ ป.6 81.00 48.00 34.00 163.00
401 650219 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ภิรมย์วรากร ป.6 53.00 48.00 62.00 163.00
402 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 77.00 44.00 42.00 163.00
403 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 71.00 40.00 52.00 163.00
404 651041 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.6 55.00 40.00 68.00 163.00
405 650406 ด.ช. ศศิพงศ์ คุณสุข ป.6 45.00 40.00 78.00 163.00
406 652808 ด.ญ. พิชญ์สิณี วิขัยวงค์ ป.6 67.00 32.00 64.00 163.00
407 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 65.00 28.00 70.00 163.00
408 651052 ด.ช. ทนุธรรม ธรรมประทีป ป.6 61.00 28.00 74.00 163.00
409 651725 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ขมหวาน ป.6 56.50 64.00 42.00 162.50
410 652256 ด.ช. ชยุต วงค์วรรณ ป.6 48.50 56.00 58.00 162.50
411 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 60.50 48.00 54.00 162.50
412 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 60.50 44.00 58.00 162.50
413 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 70.50 40.00 52.00 162.50
414 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 60.50 40.00 62.00 162.50
415 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 50.50 40.00 72.00 162.50
416 652669 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทรัพย์สิทธิเวศย์ ป.6 64.50 36.00 62.00 162.50
417 651363 ด.ช. กฤษณ์บุญญารักษ์ กองวัฒนานุกูล ป.6 56.50 36.00 70.00 162.50
418 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 50.50 32.00 80.00 162.50
419 651788 ด.ช. ภิเศกสินธ์ุ นิยมธรรมกิจ ป.6 60.00 60.00 42.00 162.00
420 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 54.00 52.00 56.00 162.00
421 652328 ด.ช. พัสกรเศรษฐ์ ละไมลิขสิทธิ์ ป.6 56.00 44.00 62.00 162.00
422 651604 ด.ช. ณธกร วายุนิจ ป.6 70.00 40.00 52.00 162.00
423 652679 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.6 67.50 56.00 38.00 161.50
424 652172 ด.ช. ธนกร จิรมนัสวิญญู ป.6 67.50 52.00 42.00 161.50
425 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 47.50 52.00 62.00 161.50
426 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 53.50 44.00 64.00 161.50
427 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 83.50 28.00 50.00 161.50
428 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 63.00 84.00 14.00 161.00
429 651346 ด.ญ. อิงพร พงษ์ศิริ ป.6 57.00 48.00 56.00 161.00
430 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 67.00 44.00 50.00 161.00
431 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 47.00 44.00 70.00 161.00
432 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 67.00 40.00 54.00 161.00
433 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 47.00 40.00 74.00 161.00
434 651862 ด.ช. แทนธรรม ตันธุวนิตย์ ป.6 37.00 40.00 84.00 161.00
435 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 67.00 32.00 62.00 161.00
436 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 80.50 48.00 32.00 160.50
437 650063 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.6 50.50 40.00 70.00 160.50
438 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 64.50 24.00 72.00 160.50
439 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 70.00 52.00 38.00 160.00
440 652203 ด.ช. เตชินท์ บูรณจิตร์ภิรมย์ ป.6 74.00 40.00 46.00 160.00
441 651638 ด.ญ. ณิชชาภัทร เกตุแก้ว ป.6 64.00 40.00 56.00 160.00
442 652470 ด.ญ. ญัฐธิดา เชิดชูวุฒิกุล ป.6 54.00 40.00 66.00 160.00
443 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 50.00 40.00 70.00 160.00
444 652133 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.6 67.50 64.00 28.00 159.50
445 651226 ด.ญ. สุชัญญ์ญา ไสวชัยศรี ป.6 73.50 52.00 34.00 159.50
446 650884 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.6 73.50 48.00 38.00 159.50
447 651586 ด.ช. ปวริศร์ คงวาณิชยะพงษ์ ป.6 71.50 48.00 40.00 159.50
448 652099 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.6 63.50 44.00 52.00 159.50
449 650739 ด.ญ. เขมจิรา ชินนิฑิกุล ป.6 49.00 52.00 58.00 159.00
450 650106 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.6 61.00 36.00 62.00 159.00
451 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 53.00 36.00 70.00 159.00
452 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 77.00 32.00 50.00 159.00
453 651250 ด.ญ. รติมา สุวชูเพ็ชรน้อย ป.6 67.00 28.00 64.00 159.00
454 652974 ด.ญ. ยิ่งทิพย์ สมบัติทวีพูน ป.6 55.00 28.00 76.00 159.00
455 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 70.50 40.00 48.00 158.50
456 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 74.00 44.00 40.00 158.00
457 650156 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.6 54.00 44.00 60.00 158.00
458 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 65.50 56.00 36.00 157.50
459 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 57.50 52.00 48.00 157.50
460 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 61.50 48.00 48.00 157.50
461 652933 ด.ญ. บุณญอร ยิ่งยงณรงค์กุล ป.6 53.50 48.00 56.00 157.50
462 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 63.50 36.00 58.00 157.50
463 652333 ด.ช. สิปปภาส ไกรสิทธิธาดา ป.5 55.50 32.00 70.00 157.50
464 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 67.50 28.00 62.00 157.50
465 650895 ด.ช. กวิน ศิวิลัย ป.6 57.00 52.00 48.00 157.00
466 652657 ด.ญ. นทิตา กัณฑาสุวรรณ ป.6 57.00 52.00 48.00 157.00
467 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 87.00 40.00 30.00 157.00
468 651687 ด.ญ. พิชา รู้ยิ่ง ป.5 61.00 16.00 80.00 157.00
469 650852 ด.ญ. ภัททิยา เทียมแก้ว ป.6 60.50 40.00 56.00 156.50
470 650173 ด.ญ. ชลธร ชาญสมร ป.6 54.50 32.00 70.00 156.50
471 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 74.00 40.00 42.00 156.00
472 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 60.00 40.00 56.00 156.00
473 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 54.00 40.00 62.00 156.00
474 650384 ด.ช. ภูดิศ สันทนาคณิต ป.5 52.00 28.00 76.00 156.00
475 650893 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.6 33.50 56.00 66.00 155.50
476 650325 ด.ช. สุวิจักขณ์ ปานกรด ป.5 57.50 40.00 58.00 155.50
477 650840 ด.ญ. นภาเกตุ ศรีจอมขวัญ ป.6 55.50 40.00 60.00 155.50
478 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 61.50 36.00 58.00 155.50
479 650965 ด.ช. วิริยภัทท์ ฉันทวุฒิเศรษฐี ป.6 67.00 56.00 32.00 155.00
480 651393 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ป.6 49.00 40.00 66.00 155.00
481 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 71.00 32.00 52.00 155.00
482 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 61.00 24.00 70.00 155.00
483 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 60.50 52.00 42.00 154.50
484 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 58.50 48.00 48.00 154.50
485 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 56.50 48.00 50.00 154.50
486 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 66.50 44.00 44.00 154.50
487 651529 ด.ญ. ณัฐกฤตา วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 24.50 44.00 86.00 154.50
488 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 80.50 40.00 34.00 154.50
489 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 66.50 32.00 56.00 154.50
490 651321 ด.ช. กวินภพ พักเรือนดี ป.5 44.50 32.00 78.00 154.50
491 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 48.00 44.00 62.00 154.00
492 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 64.00 40.00 50.00 154.00
493 652688 ด.ญ. ธัญกร โชคสุชาติ ป.6 60.00 40.00 54.00 154.00
494 650312 ด.ช. สุรภูมิ พุทธานุกูลกิจ ป.5 52.00 36.00 66.00 154.00
495 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 74.00 32.00 48.00 154.00
496 652309 ด.ช. ภูมิใจ คานิยอ ป.6 54.00 32.00 68.00 154.00
497 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 48.00 32.00 74.00 154.00
498 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 74.00 28.00 52.00 154.00
499 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 60.00 20.00 74.00 154.00
500 652126 ด.ญ. ฟ้าใส ทรัพย์พาลี ป.6 67.50 40.00 46.00 153.50
501 652415 ด.ช. วรายุส์พัชร กุลกรินีธรรม ป.6 71.50 24.00 58.00 153.50
502 650789 ด.ญ. ปพิชญานันท์ กิตติ์ธนารุจน์ ป.6 77.00 44.00 32.00 153.00
503 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 67.00 44.00 42.00 153.00
504 651186 ด.ญ. ศิโรรัตน์ หวังนิตย์สุข ป.6 57.00 40.00 56.00 153.00
505 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 45.00 40.00 68.00 153.00
506 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 65.00 32.00 56.00 153.00
507 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 65.00 28.00 60.00 153.00
508 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 61.00 16.00 76.00 153.00
509 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 54.50 44.00 54.00 152.50
510 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 48.50 44.00 60.00 152.50
511 650715 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.6 44.50 36.00 72.00 152.50
512 651085 ด.ช. ณัฏฐ์ ติยะปัญจนิตย์ ป.6 76.50 20.00 56.00 152.50
513 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 64.00 52.00 36.00 152.00
514 650948 ด.ช. สรวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 66.00 40.00 46.00 152.00
515 651141 ด.ญ. เพียรพิมุกข์ เลิศสำราญ ป.6 56.00 36.00 60.00 152.00
516 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 64.00 28.00 60.00 152.00
517 650227 ด.ญ. กชมน สัตยวิศิษฏ์ ป.6 60.00 28.00 64.00 152.00
518 652261 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.6 58.00 28.00 66.00 152.00
519 650562 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.6 49.50 48.00 54.00 151.50
520 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 57.50 44.00 50.00 151.50
521 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 51.50 44.00 56.00 151.50
522 652613 ด.ญ. เปี่ยมขวัญ องค์วรรณดี ป.5 49.50 40.00 62.00 151.50
523 651563 ด.ช. ภัทร พงษ์เลาหพันธุ์ ป.6 57.50 32.00 62.00 151.50
524 651127 ด.ช. คุณธรรม วัฒนศิรางค์ ป.6 59.50 28.00 64.00 151.50
525 652608 ด.ญ. พิชญธิดา เทศทิม ป.6 71.50 16.00 64.00 151.50
526 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 37.00 68.00 46.00 151.00
527 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 57.00 56.00 38.00 151.00
528 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 53.00 52.00 46.00 151.00
529 652576 ด.ช. ปัถย์ นาถนอม ป.6 61.00 48.00 42.00 151.00
530 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 71.00 32.00 48.00 151.00
531 652700 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.6 47.00 24.00 80.00 151.00
532 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 64.50 44.00 42.00 150.50
533 650030 ด.ญ. ชนากานต์ จักรธรานนท์ ป.6 40.50 40.00 70.00 150.50
534 651014 ด.ช. ปุณณภัทร ทวีศรี ป.5 60.50 36.00 54.00 150.50
535 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 56.50 28.00 66.00 150.50
536 651727 ด.ช. สรวิชญ์ ยุวพรพาณิชย์ ป.6 70.50 20.00 60.00 150.50
537 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 58.00 32.00 60.00 150.00
538 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 44.00 28.00 78.00 150.00
539 652943 ด.ช. จิร ไชยนุวัติ ป.5 44.00 28.00 78.00 150.00
540 650113 ด.ญ. พราวพิชชา อร่ามกุล ป.4 52.00 16.00 82.00 150.00
541 652532 ด.ช. กาญจนพิพรรธน์ จันทะวงษ์ ป.5 63.50 52.00 34.00 149.50
542 650208 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.6 73.50 40.00 36.00 149.50
543 652831 ด.ช. ภฑิล ปริปุญโนชัย ป.5 59.50 40.00 50.00 149.50
544 652618 ด.ช. ธนกฤต สิงหศรี ป.6 37.50 36.00 76.00 149.50
545 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 51.50 32.00 66.00 149.50
546 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 67.50 28.00 54.00 149.50
547 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 65.00 40.00 44.00 149.00
548 651799 ด.ญ. กฤตติชา เหล่าประภัสสร ป.6 53.00 40.00 56.00 149.00
549 651778 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.6 67.00 36.00 46.00 149.00
550 651375 ด.ญ. ดลกมล เลิศสกุณี ป.6 57.00 36.00 56.00 149.00
551 652433 ด.ญ. ณัฐกมล ถวิลหวัง ป.5 55.00 32.00 62.00 149.00
552 653003 ด.ช. ปภัทรฐวี สารีนันท์ ป.6 51.00 20.00 78.00 149.00
553 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 70.50 48.00 30.00 148.50
554 652982 ด.ญ. ธฤตฌา สุธีระกุลชัย ป.6 30.50 40.00 78.00 148.50
555 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 54.50 32.00 62.00 148.50
556 650946 ด.ช. เดชาพล ทองพฤทธิ์ ป.6 14.00 64.00 70.00 148.00
557 652949 ด.ช. วิชชวินทร์ นักพรานบุญ ป.6 38.00 44.00 66.00 148.00
558 651832 ด.ช. จิรโรจน์ ทองดี ป.6 54.00 40.00 54.00 148.00
559 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 68.00 32.00 48.00 148.00
560 651657 ด.ญ. ชุติรดา อัศวพรพิพัฒน์ ป.6 58.00 28.00 62.00 148.00
561 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 58.00 28.00 62.00 148.00
562 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 54.00 28.00 66.00 148.00
563 651322 ด.ช. ธนปพน เลิศกีรติวาณิชย์ ป.5 44.00 28.00 76.00 148.00
564 652792 ด.ช. พิภู กุลตัณฑ์ ป.5 74.00 24.00 50.00 148.00
565 650529 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.6 70.00 20.00 58.00 148.00
566 650191 ด.ช. ณัฌพล องหุนันทกุล ป.6 58.00 20.00 70.00 148.00
567 650584 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.6 50.00 20.00 78.00 148.00
568 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 63.50 56.00 28.00 147.50
569 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 73.50 32.00 42.00 147.50
570 651802 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.6 47.50 32.00 68.00 147.50
571 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 63.50 28.00 56.00 147.50
572 652634 ด.ช. ณัฐดนัย ยืนยงค์ ป.6 57.50 28.00 62.00 147.50
573 651737 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.6 47.50 28.00 72.00 147.50
574 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 43.00 60.00 44.00 147.00
575 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 61.00 52.00 34.00 147.00
576 652939 ด.ญ. ศุภรัตน์ รัมมณีย์ ป.6 47.00 40.00 60.00 147.00
577 651349 ด.ญ. ศรัณย์พร อนันตโชค ป.6 51.00 36.00 60.00 147.00
578 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 73.00 32.00 42.00 147.00
579 652566 ด.ช. นัฐชานันท์ ยงค์พีระกุล ป.6 71.00 32.00 44.00 147.00
580 650143 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.5 55.00 24.00 68.00 147.00
581 650579 ด.ช. ติณณ์ แสงมณี ป.6 45.00 20.00 82.00 147.00
582 650500 ด.ญ. เตชิดา ศักดิ์แสง ป.6 54.50 48.00 44.00 146.50
583 652132 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.6 46.50 20.00 80.00 146.50
584 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 64.50 16.00 66.00 146.50
585 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 34.00 60.00 52.00 146.00
586 650962 ด.ญ. เบญญาภา ขวัญมิตร ป.6 74.00 44.00 28.00 146.00
587 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 64.00 36.00 46.00 146.00
588 652677 ด.ช. ภูมิพัฒน์ วัฒนสุข ป.6 64.00 24.00 58.00 146.00
589 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 67.50 48.00 30.00 145.50
590 652315 ด.ช. จิรกิตติ์ สุขทวี ป.6 67.50 36.00 42.00 145.50
591 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 59.50 32.00 54.00 145.50
592 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 63.50 28.00 54.00 145.50
593 650835 ด.ช. อาทิตย์ พรมโสภา ป.6 41.50 28.00 76.00 145.50
594 652343 ด.ญ. ตะวันฉาย อ่อนเรือง ป.6 51.50 24.00 70.00 145.50
595 650069 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.6 37.50 16.00 92.00 145.50
596 652784 ด.ญ. กัญญาณัฐ สมนาม ป.6 61.00 36.00 48.00 145.00
597 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 53.00 32.00 60.00 145.00
598 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 31.00 32.00 82.00 145.00
599 651618 ด.ญ. ไหมพิมพ์ สุวรรณคัณฑิ ป.6 64.50 56.00 24.00 144.50
600 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 54.50 40.00 50.00 144.50
601 652628 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วนดิลก ป.5 40.50 36.00 68.00 144.50
602 652297 ด.ญ. เมธารดา ดำรงกิตติกุล ป.5 60.50 32.00 52.00 144.50
603 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 48.50 32.00 64.00 144.50
604 650424 ด.ช. ตะวัน วุฒิวัฒน์ ป.6 44.50 28.00 72.00 144.50
605 652489 ด.ช. วัชรวิชญ์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 48.50 24.00 72.00 144.50
606 652245 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.6 14.00 52.00 78.00 144.00
607 652554 ด.ญ. ศศิพิมล สูญราช ป.6 58.00 36.00 50.00 144.00
608 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 44.00 32.00 68.00 144.00
609 650862 ด.ช. วรภพ ศรอินทร์ ป.6 54.00 24.00 66.00 144.00
610 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 41.50 56.00 46.00 143.50
611 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 57.50 40.00 46.00 143.50
612 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 47.50 40.00 56.00 143.50
613 652048 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.6 37.00 60.00 46.00 143.00
614 652551 ด.ญ. ณัฐกฤตา ยิ้มอยู่ ป.6 71.00 36.00 36.00 143.00
615 652993 ด.ญ. มาริ สมบูรณ์บูรณะ ป.6 57.00 32.00 54.00 143.00
616 653010 ด.ช. วรากร กาญจนคลอด ป.4 67.00 28.00 48.00 143.00
617 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 65.00 28.00 50.00 143.00
618 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 50.50 40.00 52.00 142.50
619 650906 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.6 54.50 36.00 52.00 142.50
620 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 50.50 36.00 56.00 142.50
621 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 46.50 24.00 72.00 142.50
622 652017 ด.ช. พีชญพัฒน์ สถิรกุล ป.5 60.50 20.00 62.00 142.50
623 651196 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตันติโรจนาเมธ ป.6 70.50 8.00 64.00 142.50
624 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 54.00 44.00 44.00 142.00
625 652741 ด.ช. ธรณ์ เล็กสุขุม ป.5 58.00 40.00 44.00 142.00
626 650806 ด.ช. กฤษฎาง บุญตรีคุณ ป.5 52.00 40.00 50.00 142.00
627 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 70.00 32.00 40.00 142.00
628 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 64.00 32.00 46.00 142.00
629 650485 ด.ญ. บุรัสกร พรรัตนรักษา ป.6 52.00 28.00 62.00 142.00
630 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 68.00 20.00 54.00 142.00
631 650291 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.5 44.00 20.00 78.00 142.00
632 650229 ด.ญ. ปวริศา ภูมิภักดิ์ ป.6 47.50 48.00 46.00 141.50
633 652069 ด.ญ. ปภาวี นันทิวรรณกุล ป.6 41.50 28.00 72.00 141.50
634 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 63.50 24.00 54.00 141.50
635 652161 ด.ญ. ภิรวดี กฤชปัญญาวโร ป.6 53.50 24.00 64.00 141.50
636 651364 ด.ญ. ชนรดี สมานทอง ป.6 57.00 40.00 44.00 141.00
637 650071 ด.ช. ปรรปณต ยรรยง ป.5 31.00 40.00 70.00 141.00
638 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 67.00 32.00 42.00 141.00
639 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 61.00 24.00 56.00 141.00
640 652336 ด.ญ. ศุภรดา จำปานิล ป.5 51.00 24.00 66.00 141.00
641 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 60.50 36.00 44.00 140.50
642 651917 ด.ญ. นภัสนันท์ สุตกิจพิสิฐ ป.6 44.50 36.00 60.00 140.50
643 652789 ด.ช. ธนกฤต สุทธิทศธรรม ป.5 64.50 32.00 44.00 140.50
644 650547 ด.ช. ณัฐชนน สอนใจ ป.6 60.50 32.00 48.00 140.50
645 652642 ด.ช. กรินทร์ สมบัติไหมไทย ป.6 80.50 24.00 36.00 140.50
646 650323 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.6 40.50 20.00 80.00 140.50
647 651276 ด.ญ. ภณิชชา หิรัญพฤกษ์ ป.5 54.50 16.00 70.00 140.50
648 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 58.00 36.00 46.00 140.00
649 651751 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ นิลกานุวงศ์ ป.5 50.00 32.00 58.00 140.00
650 652928 ด.ญ. ณัฐนภินฑ์ หอพิบูลวิภาสุข ป.6 51.50 44.00 44.00 139.50
651 652495 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พณิชย์พิบูลย์ ป.5 47.50 36.00 56.00 139.50
652 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 57.50 32.00 50.00 139.50
653 650243 ด.ญ. ปัญญภัสสร์ พรสมมนต์ ป.6 41.50 32.00 66.00 139.50
654 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 41.50 28.00 70.00 139.50
655 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 31.50 28.00 80.00 139.50
656 652030 ด.ญ. พิมพ์ลภัสร์ สมรไกรสรกิจ ป.6 63.50 20.00 56.00 139.50
657 652350 ด.ช. ฐกฤตณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 77.00 40.00 22.00 139.00
658 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 35.00 40.00 64.00 139.00
659 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 63.00 32.00 44.00 139.00
660 652801 ด.ญ. ณภัทร วชิรสกุลชัย ป.6 54.50 32.00 52.00 138.50
661 652118 ด.ญ. ญาณิภัทร อ่อนสง ป.6 56.50 28.00 54.00 138.50
662 652918 ด.ช. ชยกร ศรีกรณ์ ป.6 54.00 52.00 32.00 138.00
663 653039 ด.ญ. ณัฐนันท์ ชวนนอก ป.6 44.00 52.00 42.00 138.00
664 651310 ด.ช. พีรบูรณ์ แสงสว่าง ป.5 60.00 40.00 38.00 138.00
665 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 54.00 32.00 52.00 138.00
666 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 44.00 32.00 62.00 138.00
667 653023 ด.ญ. กันฐาภรณ์ ใยตาล ป.6 58.00 28.00 52.00 138.00
668 652129 ด.ญ. ภานิชา เจียมกิม ป.6 84.00 20.00 34.00 138.00
669 652606 ด.ญ. ชัญญาณัฏฐ์ ลวนานนท์ ป.5 52.00 16.00 70.00 138.00
670 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 43.50 48.00 46.00 137.50
671 652673 ด.ช. คุณานนท์ อิทธินันทวัน ป.6 31.50 44.00 62.00 137.50
672 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 57.50 36.00 44.00 137.50
673 650354 ด.ช. ธีทัต ทองพิทักษ์ ป.6 37.50 32.00 68.00 137.50
674 652545 ด.ญ. ชวัลญา กาญจนกังวาฬกุล ป.6 51.50 28.00 58.00 137.50
675 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 43.50 24.00 70.00 137.50
676 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 63.50 20.00 54.00 137.50
677 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 63.50 20.00 54.00 137.50
678 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 51.00 44.00 42.00 137.00
679 650296 ด.ญ. นิษฐกานต์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 61.00 32.00 44.00 137.00
680 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 43.00 32.00 62.00 137.00
681 651073 ด.ญ. จัสมิน เทียนดี ป.6 50.50 52.00 34.00 136.50
682 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 60.50 36.00 40.00 136.50
683 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 50.50 36.00 50.00 136.50
684 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 64.50 32.00 40.00 136.50
685 650633 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.5 46.50 32.00 58.00 136.50
686 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 68.50 28.00 40.00 136.50
687 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 74.50 20.00 42.00 136.50
688 650788 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ไอรมณีรัตน์ ป.6 36.50 16.00 84.00 136.50
689 652142 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.6 30.00 44.00 62.00 136.00
690 652614 ด.ช. ศิรัฏฐ์ ทิพย์ปรักมาศ ป.6 58.00 32.00 46.00 136.00
691 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 70.00 24.00 42.00 136.00
692 652720 ด.ช. ปวริศ พิบูลย์ศิริ ป.6 33.50 64.00 38.00 135.50
693 653007 ด.ญ. พิชาพา ทับทิมขาว ป.6 53.50 48.00 34.00 135.50
694 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 53.50 40.00 42.00 135.50
695 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 49.50 40.00 46.00 135.50
696 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 53.50 32.00 50.00 135.50
697 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 61.50 28.00 46.00 135.50
698 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 33.50 28.00 74.00 135.50
699 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 57.50 24.00 54.00 135.50
700 651791 ด.ช. กวินท์ อัศวสุข ป.6 37.50 24.00 74.00 135.50
701 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 61.00 44.00 30.00 135.00
702 650388 ด.ช. ธนวินท์ อินทรสังขนาวิน ป.5 51.00 32.00 52.00 135.00
703 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 51.00 24.00 60.00 135.00
704 650114 ด.ญ. อัญชสา มิตรประชา ป.6 47.00 20.00 68.00 135.00
705 652298 ด.ช. บุณยภู ช่วยจุลจิตร ป.6 64.50 44.00 26.00 134.50
706 650682 ด.ช. อธิษฐ์ อาบวารี ป.5 64.50 40.00 30.00 134.50
707 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 56.50 32.00 46.00 134.50
708 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 50.50 32.00 52.00 134.50
709 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 54.50 28.00 52.00 134.50
710 651254 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.6 36.50 24.00 74.00 134.50
711 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 54.00 48.00 32.00 134.00
712 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 44.00 48.00 42.00 134.00
713 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 74.00 40.00 20.00 134.00
714 650261 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.6 14.00 36.00 84.00 134.00
715 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 56.00 20.00 58.00 134.00
716 650068 ด.ญ. อณิชา มิตรประชา ป.6 44.00 20.00 70.00 134.00
717 650089 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.6 17.50 52.00 64.00 133.50
718 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 47.50 44.00 42.00 133.50
719 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 49.50 40.00 44.00 133.50
720 651773 ด.ญ. พิมพ์ลภัส บัวแก้ว ป.5 47.50 20.00 66.00 133.50
721 650171 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.6 57.00 56.00 20.00 133.00
722 652164 ด.ช. ภากร วงศ์เสริมสิน ป.6 57.00 52.00 24.00 133.00
723 650157 ด.ช. กันตณัฐ อมรลีตระกุล ป.6 21.00 48.00 64.00 133.00
724 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 61.00 32.00 40.00 133.00
725 653019 ด.ญ. กนกลักษณ์ ลิขสิทธิพันธุ์ ป.4 57.00 32.00 44.00 133.00
726 650888 ด.ญ. ณัฐรดา ศรีชูทอง ป.6 49.00 28.00 56.00 133.00
727 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 57.00 24.00 52.00 133.00
728 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 51.00 20.00 62.00 133.00
729 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 48.50 44.00 40.00 132.50
730 651798 ด.ช. นพวัชร กีรติรัตน์ ป.6 56.50 32.00 44.00 132.50
731 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 52.50 32.00 48.00 132.50
732 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 44.50 28.00 60.00 132.50
733 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 56.50 24.00 52.00 132.50
734 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 46.50 24.00 62.00 132.50
735 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 46.00 56.00 30.00 132.00
736 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 54.00 40.00 38.00 132.00
737 650524 ด.ช. นราวิชญ์ ฤทธิ์สมจิต ป.6 38.00 28.00 66.00 132.00
738 652510 ด.ช. หัฎฐกมล แก้วสะอาด ป.6 48.00 24.00 60.00 132.00
739 652689 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.6 38.00 20.00 74.00 132.00
740 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 53.50 36.00 42.00 131.50
741 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 53.50 36.00 42.00 131.50
742 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 51.50 24.00 56.00 131.50
743 650100 ด.ญ. ลานินญา พจน์ด้วง ป.5 37.50 24.00 70.00 131.50
744 652760 ด.ช. พสิษฐ์ เลิศศิริวรพงศ์ ป.4 31.50 20.00 80.00 131.50
745 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 51.00 28.00 52.00 131.00
746 650755 ด.ช. กันตพิชญ์ สินธพรัตนะ ป.5 45.00 24.00 62.00 131.00
747 652755 ด.ช. จิราเจตน์ กิตติธัช ป.6 61.00 20.00 50.00 131.00
748 651034 ด.ช. ชยุต สิทธิกรวณิช ป.5 35.00 16.00 80.00 131.00
749 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 30.50 36.00 64.00 130.50
750 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 58.50 32.00 40.00 130.50
751 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 58.50 32.00 40.00 130.50
752 650373 ด.ช. มหัศพัฒ สุขการค้า ป.5 54.50 24.00 52.00 130.50
753 652235 ด.ญ. พรสินี คำบู่ ป.6 46.50 24.00 60.00 130.50
754 650034 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.5 44.50 20.00 66.00 130.50
755 650463 ด.ญ. ลภัสภร มงคลพรอุดม ป.6 38.50 20.00 72.00 130.50
756 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 50.50 16.00 64.00 130.50
757 651830 ด.ญ. อัญชลีพร แก้วเหล็ก ป.6 62.00 32.00 36.00 130.00
758 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 38.00 28.00 64.00 130.00
759 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 48.00 24.00 58.00 130.00
760 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 64.00 16.00 50.00 130.00
761 652290 ด.ช. สรวัชญ์ ชุณห์วิจิตรา ป.6 53.50 36.00 40.00 129.50
762 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 37.50 36.00 56.00 129.50
763 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 53.50 32.00 44.00 129.50
764 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 43.50 24.00 62.00 129.50
765 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 61.50 20.00 48.00 129.50
766 651734 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.6 55.50 8.00 66.00 129.50
767 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 57.00 40.00 32.00 129.00
768 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 45.00 40.00 44.00 129.00
769 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 21.00 36.00 72.00 129.00
770 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 57.00 32.00 40.00 129.00
771 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 45.00 28.00 56.00 129.00
772 651483 ด.ช. ตฤณ แสงอ่อน ป.6 41.00 28.00 60.00 129.00
773 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 71.00 24.00 34.00 129.00
774 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 41.00 24.00 64.00 129.00
775 650205 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.5 31.00 16.00 82.00 129.00
776 650018 ด.ช. ชญาภา อัศวรักวงศ์ ป.6 41.00 12.00 76.00 129.00
777 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 52.50 40.00 36.00 128.50
778 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 54.50 32.00 42.00 128.50
779 650527 ด.ช. ธนันท์รัฐ นริชภวรัญชน์ ป.5 26.50 32.00 70.00 128.50
780 652971 ด.ญ. ณัชปภา ติระศิริชัย ป.6 26.50 32.00 70.00 128.50
781 651770 ด.ญ. ภัทรภูรี อัศวนฤดล ป.5 26.50 24.00 78.00 128.50
782 651742 ด.ช. สรวิชญ์ สุขเจริญยิ่งยง ป.6 0.00 64.00 64.00 128.00
783 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 60.00 32.00 36.00 128.00
784 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 50.00 32.00 46.00 128.00
785 651437 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.6 54.00 20.00 54.00 128.00
786 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 48.00 16.00 64.00 128.00
787 650333 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.6 43.50 44.00 40.00 127.50
788 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 51.50 36.00 40.00 127.50
789 652445 ด.ช. กสิน อัครวิฑิต ป.6 57.50 28.00 42.00 127.50
790 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 57.50 24.00 46.00 127.50
791 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 51.50 24.00 52.00 127.50
792 652527 ด.ญ. ปาระพี บัวเงิน ป.5 53.50 20.00 54.00 127.50
793 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 41.50 20.00 66.00 127.50
794 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 41.50 20.00 66.00 127.50
795 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 57.00 40.00 30.00 127.00
796 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 49.00 36.00 42.00 127.00
797 650721 ด.ญ. ปัณชณิกา พันธุเวช ป.6 51.00 28.00 48.00 127.00
798 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 47.00 28.00 52.00 127.00
799 650897 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.6 31.00 28.00 68.00 127.00
800 652089 ด.ช. ศิวกร หมวกอิ่ม ป.6 67.00 24.00 36.00 127.00
801 652455 ด.ญ. นนณรา พงศ์วรินทร์ ป.5 51.00 12.00 64.00 127.00
802 651999 ด.ญ. จิดาภา ประกอบผล ป.6 50.50 40.00 36.00 126.50
803 651413 ด.ญ. ณัฐกมล รัตนพร ป.6 44.50 32.00 50.00 126.50
804 652849 ด.ญ. ศิรปภัสร์ ธัญนิพัทธ์ ป.6 66.50 28.00 32.00 126.50
805 651230 ด.ช. ธนธัส ครรชิตวรกุล ป.6 54.50 28.00 44.00 126.50
806 651467 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.6 40.50 24.00 62.00 126.50
807 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 54.50 20.00 52.00 126.50
808 650390 ด.ญ. เมชญา ฐิติกรกุลชา ป.6 44.50 16.00 66.00 126.50
809 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 48.00 40.00 38.00 126.00
810 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 60.00 32.00 34.00 126.00
811 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 48.00 32.00 46.00 126.00
812 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 48.00 28.00 50.00 126.00
813 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 42.00 28.00 56.00 126.00
814 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 30.00 20.00 76.00 126.00
815 650433 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.6 38.00 16.00 72.00 126.00
816 651416 ด.ญ. อารยา หม่อมดา ป.6 47.50 56.00 22.00 125.50
817 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 43.50 44.00 38.00 125.50
818 652120 ด.ญ. กตัญญู ทองอุปการ ป.6 67.50 32.00 26.00 125.50
819 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 55.50 32.00 38.00 125.50
820 652596 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อังศุวัฒน์ ป.5 47.50 32.00 46.00 125.50
821 651804 ด.ช. ตรง พิบูลย์วัชรสกุล ป.6 61.50 28.00 36.00 125.50
822 652270 ด.ช. นวพล พันธุ์กำแหง ป.5 31.50 24.00 70.00 125.50
823 652630 ด.ช. วสพล ชัยหิรัญวัฒนา ป.6 67.50 20.00 38.00 125.50
824 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 33.50 20.00 72.00 125.50
825 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 57.50 16.00 52.00 125.50
826 650510 ด.ช. วรศักดิ์ เจริญทรัพย์ ป.6 57.50 16.00 52.00 125.50
827 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 51.50 16.00 58.00 125.50
828 651824 ด.ญ. อมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ป.5 41.00 52.00 32.00 125.00
829 652001 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.6 31.00 40.00 54.00 125.00
830 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 51.00 32.00 42.00 125.00
831 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 41.00 24.00 60.00 125.00
832 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 54.50 36.00 34.00 124.50
833 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 30.50 32.00 62.00 124.50
834 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 50.50 28.00 46.00 124.50
835 652676 ด.ญ. จารุพิชญา สุพรหมมา ป.5 60.50 20.00 44.00 124.50
836 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 34.50 20.00 70.00 124.50
837 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 48.50 16.00 60.00 124.50
838 652493 ด.ช. อินทัช ทองสุช ป.6 54.00 32.00 38.00 124.00
839 652140 ด.ช. ภูศิษฐ์ สุมังคโล ป.6 48.00 32.00 44.00 124.00
840 652319 ด.ญ. ธีมาพร มากแดง ป.6 54.00 28.00 42.00 124.00
841 650744 ด.ญ. พิมพ์อารีย์ โสตถิโยธิน ป.5 48.00 28.00 48.00 124.00
842 652337 ด.ญ. ชาญธาดา บุตโรบล ป.6 20.00 28.00 76.00 124.00
843 652753 ด.ช. การรเณศ โรจน์นฤทุม ป.5 31.50 32.00 60.00 123.50
844 650566 ด.ช. จิระวัฒน์ ณรงค์พันธุ์ ป.5 47.50 28.00 48.00 123.50
845 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 43.50 24.00 56.00 123.50
846 650503 ด.ญ. เกศกัญญา สุธิวานนท์ ป.6 69.50 20.00 34.00 123.50
847 651047 ด.ญ. นภสร ชิตวรากร ป.6 31.50 20.00 72.00 123.50
848 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 57.50 16.00 50.00 123.50
849 652777 ด.ญ. หฤทชญา จินดาพรรณ ป.6 47.50 16.00 60.00 123.50
850 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 47.50 12.00 64.00 123.50
851 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 45.50 12.00 66.00 123.50
852 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 49.00 28.00 46.00 123.00
853 651234 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.6 31.00 28.00 64.00 123.00
854 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 67.00 24.00 32.00 123.00
855 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 41.00 20.00 62.00 123.00
856 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 27.00 16.00 80.00 123.00
857 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 36.50 40.00 46.00 122.50
858 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 44.50 36.00 42.00 122.50
859 650052 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.6 20.50 36.00 66.00 122.50
860 650192 ด.ช. กฤตานนท์ เจริญสุข ป.6 60.50 28.00 34.00 122.50
861 650421 ด.ญ. ชุติมณฑน์ สารบรรณ ป.6 50.50 24.00 48.00 122.50
862 650552 ด.ญ. ชญาพัฒน์ สุวินัยชูกิจ ป.5 48.50 24.00 50.00 122.50
863 652872 ด.ญ. เจนสุดา ชูมงคล ป.6 48.50 16.00 58.00 122.50
864 650168 ด.ญ. พิชญา ขจรจิตนนท์ ป.5 24.50 12.00 86.00 122.50
865 651029 ด.ญ. รษิภา กลิ่นชาติ ป.6 34.00 32.00 56.00 122.00
866 651558 ด.ช. ฐานัตถ์ ชาครัตพงศ์ ป.5 68.00 24.00 30.00 122.00
867 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 58.00 24.00 40.00 122.00
868 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 48.00 24.00 50.00 122.00
869 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 58.00 12.00 52.00 122.00
870 652247 ด.ญ. ณภัทร คงชยะนันท์ ป.5 31.50 40.00 50.00 121.50
871 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 27.50 40.00 54.00 121.50
872 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 53.50 32.00 36.00 121.50
873 651681 ด.ญ. อาคิรา บูรณปริญญากุล ป.6 47.50 32.00 42.00 121.50
874 652077 ด.ช. ตะวัน จั่นเพ็ชร ป.5 47.50 28.00 46.00 121.50
875 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 53.50 24.00 44.00 121.50
876 652807 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุวรรณ ป.6 47.50 20.00 54.00 121.50
877 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 41.50 20.00 60.00 121.50
878 650704 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.6 31.50 12.00 78.00 121.50
879 650565 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.6 17.00 40.00 64.00 121.00
880 652396 ด.ญ. ณภัสชญา พึ่งปฏิภาณ ป.6 49.00 28.00 44.00 121.00
881 652603 ด.ญ. รัฐานันท์ วิศรุตศิลป์ ป.6 51.00 24.00 46.00 121.00
882 652966 ด.ช. วัชรกาญจน์ เจริญศักดิ์พพานิช ป.4 51.00 24.00 46.00 121.00
883 652033 ด.ญ. พรณภัสส์ สมรไกรสรกิจ ป.5 47.00 20.00 54.00 121.00
884 652168 ด.ญ. มุ่งขวัญ นิ่มนวลดี ป.5 35.00 20.00 66.00 121.00
885 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 57.00 12.00 52.00 121.00
886 651033 ด.ช. ถิรเดช รงค์ทอง ป.5 40.50 32.00 48.00 120.50
887 651698 ด.ช. มาวิน กล่อมวิทย์ ป.6 54.50 28.00 38.00 120.50
888 652053 ด.ญ. ชัญญา ชดช้อย ป.6 50.50 24.00 46.00 120.50
889 651949 ด.ช. วัฒนพัชร์ กาญจนประทุม ป.6 38.50 24.00 58.00 120.50
890 650046 ด.ญ. ศนิตา จิรสิทธิ์ ป.5 50.50 16.00 54.00 120.50
891 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 54.00 32.00 34.00 120.00
892 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 58.00 28.00 34.00 120.00
893 652414 ด.ช. รุจิภาส เดชชนินทร์ ป.6 40.00 24.00 56.00 120.00
894 653006 ด.ช. กิตติภพ วัชระชาญชัย ป.6 40.00 24.00 56.00 120.00
895 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 38.00 24.00 58.00 120.00
896 651764 ด.ญ. ณัฐินี พงศ์บุญชู ป.5 28.00 24.00 68.00 120.00
897 651356 ด.ช. ดาวเหนือ ขำละมัย ป.5 52.00 12.00 56.00 120.00
898 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 47.50 48.00 24.00 119.50
899 651132 ด.ช. ปัณวิชญ์ ตันติบุตร ป.6 37.50 44.00 38.00 119.50
900 650980 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.6 13.50 44.00 62.00 119.50
901 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 37.50 36.00 46.00 119.50
902 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 17.50 36.00 66.00 119.50
903 651486 ด.ญ. สิรภัทร สิงห์สี ป.5 71.50 32.00 16.00 119.50
904 652253 ด.ช. จอมทัพ กิจบัญญัติอนันต์ ป.6 57.50 24.00 38.00 119.50
905 650551 ด.ช. กษิดิ์คณิน คมสัน ป.5 17.50 24.00 78.00 119.50
906 652031 ด.ญ. กมลภัท ใช้ศรีทอง ป.6 43.50 20.00 56.00 119.50
907 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 43.50 20.00 56.00 119.50
908 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 37.50 20.00 62.00 119.50
909 651723 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.6 31.50 20.00 68.00 119.50
910 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 67.00 32.00 20.00 119.00
911 652835 ด.ช. วชิรวิชญ์ เกาะโพธิ์ ป.6 55.00 28.00 36.00 119.00
912 653012 ด.ช. ปุณณวิช ว่องไวพนานิจ ป.5 37.00 24.00 58.00 119.00
913 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 31.00 20.00 68.00 119.00
914 652361 ด.ช. คมปภาณ จันโจมศึก ป.5 43.00 8.00 68.00 119.00
915 652757 ด.ญ. ภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ ป.5 81.00 0.00 38.00 119.00
916 652610 ด.ญ. เพียงขวัญ ช่วยพิเคราะห์ ป.6 44.50 32.00 42.00 118.50
917 652101 ด.ช. พิพัฒน์ รอดประชา ป.6 56.50 28.00 34.00 118.50
918 651893 ด.ช. ณฐวัฒน์ มณีวัฒนชัย ป.5 60.50 16.00 42.00 118.50
919 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 38.00 40.00 40.00 118.00
920 650622 ด.ช. พีรวิชญ์ รอดแย้ม ป.6 40.00 36.00 42.00 118.00
921 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 44.00 32.00 42.00 118.00
922 651343 ด.ช. กรพล กังพิศดาร ป.5 44.00 24.00 50.00 118.00
923 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 30.00 24.00 64.00 118.00
924 652729 ด.ญ. กัลย์กมล ประสานศิลป์ชัย ป.6 47.50 40.00 30.00 117.50
925 650154 ด.ญ. ธัญจิรา กิตติจตุรงค์ ป.5 59.50 32.00 26.00 117.50
926 651899 ด.ญ. ศิศิรา โมระเสริฐ ป.5 31.50 32.00 54.00 117.50
927 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 45.50 20.00 52.00 117.50
928 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 31.50 20.00 66.00 117.50
929 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 51.50 12.00 54.00 117.50
930 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 47.00 36.00 34.00 117.00
931 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 45.00 36.00 36.00 117.00
932 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 61.00 28.00 28.00 117.00
933 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 35.00 28.00 54.00 117.00
934 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 31.00 28.00 58.00 117.00
935 651625 ด.ช. พสุ ศรีสุโร ป.6 21.00 20.00 76.00 117.00
936 651277 ด.ญ. กานต์พิชชา จุลละโพธิ ป.6 61.00 16.00 40.00 117.00
937 650344 ด.ญ. ปุญญารัศมิ์ วรัญญูรัตนะ ป.5 35.00 16.00 66.00 117.00
938 651953 ด.ญ. ณิชาภัทร ศรชำนิ ป.6 21.00 16.00 80.00 117.00
939 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 54.50 40.00 22.00 116.50
940 650933 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.5 34.50 28.00 54.00 116.50
941 652498 ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สินพรม ป.6 52.50 24.00 40.00 116.50
942 651775 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.6 24.50 24.00 68.00 116.50
943 652898 ด.ญ. จิรัชญา สร้อยทอง ป.6 24.50 16.00 76.00 116.50
944 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 34.50 12.00 70.00 116.50
945 650263 ด.ญ. ณริสสาข์ หมู่สุวรรณ ป.6 14.00 44.00 58.00 116.00
946 650253 ด.ช. วิชชวุฒฬ์ นาควัชระชัยท์ ป.5 40.00 40.00 36.00 116.00
947 652964 ด.ช. เจษฎากร พลประถม ป.6 48.00 32.00 36.00 116.00
948 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 28.00 32.00 56.00 116.00
949 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 42.00 20.00 54.00 116.00
950 651454 ด.ญ. ศรุตยา อุดมเดช ป.5 44.00 16.00 56.00 116.00
951 650303 ด.ช. กันต์พล พฤกษากร ป.5 49.50 52.00 14.00 115.50
952 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 49.50 36.00 30.00 115.50
953 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 41.50 28.00 46.00 115.50
954 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 37.50 24.00 54.00 115.50
955 651152 ด.ญ. ออนย่า ปลายฟ้า สตีเฟ่นส์ ป.6 27.50 20.00 68.00 115.50
956 652788 ด.ญ. ศวรรดา ด่านตระกูล ป.5 41.50 12.00 62.00 115.50
957 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 47.00 40.00 28.00 115.00
958 652728 ด.ช. กิตติพัทธ์ คุ้มครองวงศ์ ป.4 21.00 36.00 58.00 115.00
959 652616 ด.ช. กันตภณ ปึงปิยะกุล ป.6 51.00 16.00 48.00 115.00
960 652355 ด.ช. ณัฐพัชร์ ภูคณเดชา ป.6 44.50 32.00 38.00 114.50
961 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 44.50 28.00 42.00 114.50
962 651883 ด.ช. สิรวีย์ นัยสงวนศรี ป.6 24.50 20.00 70.00 114.50
963 652783 ด.ช. อริย์ธัช อัศวชาติชาญชัย ป.5 44.00 20.00 50.00 114.00
964 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 60.00 16.00 38.00 114.00
965 652638 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.6 54.00 8.00 52.00 114.00
966 652895 ด.ช. พุฒิพงศ์ ศรีบุญ ป.4 47.50 24.00 42.00 113.50
967 651678 ด.ช. ธีทัต นวลทอง ป.6 61.50 20.00 32.00 113.50
968 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 47.50 20.00 46.00 113.50
969 650285 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.5 31.50 20.00 62.00 113.50
970 650189 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.6 13.50 20.00 80.00 113.50
971 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 55.50 16.00 42.00 113.50
972 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 41.00 28.00 44.00 113.00
973 650375 ด.ญ. นภสร อินอ้น ป.6 53.00 24.00 36.00 113.00
974 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 47.00 24.00 42.00 113.00
975 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 47.00 24.00 42.00 113.00
976 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 47.00 20.00 46.00 113.00
977 651608 ด.ช. กิตติภพ ล้ำเลิศสมบัติ ป.6 53.00 12.00 48.00 113.00
978 650036 ด.ญ. รินรดา วิเชียรแก้วมณี ป.6 40.50 36.00 36.00 112.50
979 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 24.50 28.00 60.00 112.50
980 650284 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.6 24.50 24.00 64.00 112.50
981 651768 ด.ญ. อัยยวรรณ จิรพฤกษ์ภิญโญ ป.6 54.50 20.00 38.00 112.50
982 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 48.50 20.00 44.00 112.50
983 650035 ด.ช. ศุภธัช เติมวุฒิปรีชา ป.5 34.50 16.00 62.00 112.50
984 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 40.00 40.00 32.00 112.00
985 652123 ด.ญ. อนัญตปัญญ์ อริยวงศ์ ป.5 52.00 32.00 28.00 112.00
986 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 44.00 32.00 36.00 112.00
987 652411 ด.ช. ฐิติวุฒิ ไพบูลย์วรากิจ ป.6 24.00 32.00 56.00 112.00
988 652622 ด.ญ. ชนัญชิดา สมจิตร ป.5 58.00 28.00 26.00 112.00
989 652970 ด.ญ. พิชชาอร อัศวโกวิทกรณ์ ป.6 48.00 28.00 36.00 112.00
990 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 38.00 28.00 46.00 112.00
991 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 24.00 28.00 60.00 112.00
992 652239 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.6 14.00 28.00 70.00 112.00
993 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 44.00 24.00 44.00 112.00
994 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 64.00 20.00 28.00 112.00
995 651193 ด.ญ. อซาร์ร่า สสิธณ ทเวทส์ ป.6 24.00 16.00 72.00 112.00
996 651994 ด.ช. ณฐวรรธน์ นวลประดิษฐ์ ป.6 44.00 12.00 56.00 112.00
997 652092 ด.ญ. ณภัทรรฐา พิศาบดินทร์ ป.6 45.50 32.00 34.00 111.50
998 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 37.50 32.00 42.00 111.50
999 653004 ด.ญ. อนันตญา สีธิสาร ป.6 33.50 28.00 50.00 111.50
1000 650995 ด.ญ. ไอรินลดา แสนภูวา ป.6 31.50 28.00 52.00 111.50
1001 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 49.50 20.00 42.00 111.50
1002 650829 ด.ช. จิรัฏฐ์ จิราภิรมย์ ป.6 39.50 16.00 56.00 111.50
1003 652803 ด.ญ. ณภัทร ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.5 31.50 16.00 64.00 111.50
1004 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 53.50 8.00 50.00 111.50
1005 650038 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.6 31.00 56.00 24.00 111.00
1006 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 47.00 32.00 32.00 111.00
1007 651302 ด.ญ. ภาพิมพ์ ตันสุทธิภานนท์ ป.5 35.00 32.00 44.00 111.00
1008 650642 ด.ช. รวิกันต์ สุรังสิมันต์กุล ป.6 61.00 24.00 26.00 111.00
1009 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 35.00 24.00 52.00 111.00
1010 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 31.00 24.00 56.00 111.00
1011 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 31.00 24.00 56.00 111.00
1012 652379 ด.ช. ศุภโชค ชินวิทยากุล ป.6 51.00 16.00 44.00 111.00
1013 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 45.00 16.00 50.00 111.00
1014 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 20.50 28.00 62.00 110.50
1015 651721 ด.ญ. อภิภา แนวพันธ์อัศว ป.5 44.50 24.00 42.00 110.50
1016 652364 ด.ช. ชรัญพัทธ์ แสงวราชัยลักษณ์ ป.5 50.50 20.00 40.00 110.50
1017 653016 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.6 40.50 8.00 62.00 110.50
1018 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 38.00 32.00 40.00 110.00
1019 652617 ด.ญ. นันทนิษฎ์ สุพนิชยโภคิน ป.5 34.00 32.00 44.00 110.00
1020 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 42.00 24.00 44.00 110.00
1021 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 34.00 16.00 60.00 110.00
1022 650108 ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ พัฒนพงศ์วัฒน์ ป.5 28.00 16.00 66.00 110.00
1023 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 44.00 4.00 62.00 110.00
1024 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 43.50 36.00 30.00 109.50
1025 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 37.50 32.00 40.00 109.50
1026 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 33.50 28.00 48.00 109.50
1027 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 27.50 28.00 54.00 109.50
1028 651577 ด.ญ. ศุภรดา ชุติพันธ์ ป.6 13.50 28.00 68.00 109.50
1029 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 47.50 24.00 38.00 109.50
1030 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 43.50 24.00 42.00 109.50
1031 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 39.50 16.00 54.00 109.50
1032 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 51.50 12.00 46.00 109.50
1033 651575 ด.ช. ภูมิอนันต์ มีกุล ป.4 41.50 8.00 60.00 109.50
1034 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 39.50 4.00 66.00 109.50
1035 650586 ด.ช. พร้อมสิน ตรีทรัพย์ทวี ป.5 47.00 28.00 34.00 109.00
1036 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 43.00 24.00 42.00 109.00
1037 652153 ด.ญ. วิชญาดา ตันชัชวาล ป.6 33.00 24.00 52.00 109.00
1038 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 37.00 20.00 52.00 109.00
1039 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 31.00 20.00 58.00 109.00
1040 651496 ด.ช. กลย์ธัช สุปัณณานนท์ ป.5 41.00 16.00 52.00 109.00
1041 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 35.00 12.00 62.00 109.00
1042 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 24.50 36.00 48.00 108.50
1043 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 44.50 32.00 32.00 108.50
1044 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 34.50 32.00 42.00 108.50
1045 650212 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.6 46.50 20.00 42.00 108.50
1046 650825 ด.ญ. สลิล สกุลเกียรติ ป.5 44.50 20.00 44.00 108.50
1047 651987 ด.ช. โสภณวิชญ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ป.5 44.50 20.00 44.00 108.50
1048 650326 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.6 24.50 20.00 64.00 108.50
1049 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 58.50 16.00 34.00 108.50
1050 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 46.50 16.00 46.00 108.50
1051 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 38.50 16.00 54.00 108.50
1052 651915 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.6 24.50 12.00 72.00 108.50
1053 651669 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.5 24.50 8.00 76.00 108.50
1054 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 38.00 40.00 30.00 108.00
1055 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 28.00 28.00 52.00 108.00
1056 651318 ด.ช. ธีร์ดนัย ศรีลาวัณย์ ป.5 28.00 20.00 60.00 108.00
1057 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 31.50 36.00 40.00 107.50
1058 652281 ด.ช. บรรณวัชร พรหมเล็ก ป.6 47.50 28.00 32.00 107.50
1059 650028 ด.ช. พิชญุตม์ จินตภานุ ป.5 47.50 24.00 36.00 107.50
1060 652435 ด.ญ. สริดา มลิวัลย์ ป.5 37.50 24.00 46.00 107.50
1061 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 57.50 20.00 30.00 107.50
1062 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 47.50 16.00 44.00 107.50
1063 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 43.50 16.00 48.00 107.50
1064 652478 ด.ช. ภัทรพล พุ่มเจริญ ป.5 55.50 12.00 40.00 107.50
1065 652477 ด.ช. กฤตพล ศิวะพรประสงค์ ป.6 41.00 36.00 30.00 107.00
1066 651171 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.6 17.00 32.00 58.00 107.00
1067 652948 ด.ช. สกลภัทร เดชมณี ป.5 45.00 28.00 34.00 107.00
1068 651287 ด.ญ. ณพลับพลา อนุวรรตวรกุล ป.6 45.00 16.00 46.00 107.00
1069 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 45.00 16.00 46.00 107.00
1070 652988 ด.ญ. มนสิชา คล่องศิริเวช ป.6 24.50 36.00 46.00 106.50
1071 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 44.50 32.00 30.00 106.50
1072 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 38.50 28.00 40.00 106.50
1073 651959 ด.ญ. วรวลัญช์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 34.50 28.00 44.00 106.50
1074 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 24.50 24.00 58.00 106.50
1075 650859 ด.ญ. สุภัคนันท์ เพ็ชร์พันธุ์ ป.6 48.50 20.00 38.00 106.50
1076 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 44.50 20.00 42.00 106.50
1077 650909 ด.ช. ริชชี่ หลี่ ป.6 34.50 20.00 52.00 106.50
1078 652010 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.6 10.50 20.00 76.00 106.50
1079 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 50.50 16.00 40.00 106.50
1080 651603 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.5 30.50 16.00 60.00 106.50
1081 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 24.50 8.00 74.00 106.50
1082 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 24.00 32.00 50.00 106.00
1083 652304 ด.ช. ณฐกร พุทธรักษา ป.6 52.00 28.00 26.00 106.00
1084 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 34.00 28.00 44.00 106.00
1085 651384 ด.ช. พิชญุตม์ ฉัตรพรธรรม ป.6 26.00 28.00 52.00 106.00
1086 650102 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.6 14.00 28.00 64.00 106.00
1087 651165 ด.ช. กัณธณณ กาญจนเพ็ญ ป.5 14.00 28.00 64.00 106.00
1088 650077 ด.ญ. ณัชชา คูสกุล ป.5 42.00 24.00 40.00 106.00
1089 652110 ด.ญ. วิรัลพัชร งามมิตรสมบูรณ์ ป.5 38.00 20.00 48.00 106.00
1090 650999 ด.ญ. ภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา ป.5 30.00 20.00 56.00 106.00
1091 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 44.00 16.00 46.00 106.00
1092 652313 ด.ช. กฤติน แซ่ลี้ ป.6 40.00 16.00 50.00 106.00
1093 651628 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปทุมวิวัฒนา ป.6 51.50 24.00 30.00 105.50
1094 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 45.50 24.00 36.00 105.50
1095 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 41.50 24.00 40.00 105.50
1096 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 37.50 24.00 44.00 105.50
1097 650894 ด.ญ. ภัทลภา กัลยาณมิตร ป.6 33.50 24.00 48.00 105.50
1098 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 33.50 24.00 48.00 105.50
1099 652171 ด.ญ. ฌริตา จึงเจริญนรสุข ป.5 49.50 20.00 36.00 105.50
1100 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 37.50 16.00 52.00 105.50
1101 651853 ด.ญ. พรปวีณ์ ภูวรัตนกุล ป.6 35.00 28.00 42.00 105.00
1102 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 35.00 28.00 42.00 105.00
1103 651932 ด.ญ. ณัฐกันต์พิชชา ออมสุวรรณกุล ป.6 21.00 28.00 56.00 105.00
1104 651689 ด.ญ. ธนัญชภัสสรช์ พงคพนาไกร ป.6 37.00 24.00 44.00 105.00
1105 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 21.00 24.00 60.00 105.00
1106 650075 ด.ช. ภาณุพงศ์ อัศวพิชญโชติ ป.6 41.00 20.00 44.00 105.00
1107 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 37.00 20.00 48.00 105.00
1108 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 35.00 20.00 50.00 105.00
1109 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 51.00 16.00 38.00 105.00
1110 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 45.00 16.00 44.00 105.00
1111 651694 ด.ญ. ชัชฌา ธนศุภวิมล ป.6 51.00 12.00 42.00 105.00
1112 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 47.00 12.00 46.00 105.00
1113 651889 ด.ญ. พิมพ์ชนก กัญจพิลักษณ์ ป.6 38.50 20.00 46.00 104.50
1114 652671 ด.ช. พงศ์ปณต โพธิ์สร้อย ป.5 34.50 20.00 50.00 104.50
1115 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 30.50 20.00 54.00 104.50
1116 650395 ด.ช. จิรัฏฐ์ สายะสิญจน์ ป.6 16.50 20.00 68.00 104.50
1117 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 0.00 44.00 60.00 104.00
1118 650047 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เอื้อจิตร์ ป.6 28.00 28.00 48.00 104.00
1119 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 28.00 24.00 52.00 104.00
1120 650202 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.5 34.00 16.00 54.00 104.00
1121 650276 ด.ญ. มาวันทา โตเพ็ง ป.5 28.00 16.00 60.00 104.00
1122 650620 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.6 17.50 48.00 38.00 103.50
1123 651744 ด.ช. สธน ลิขิตลัคนา ป.6 45.50 32.00 26.00 103.50
1124 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 27.50 32.00 44.00 103.50
1125 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 31.50 24.00 48.00 103.50
1126 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 51.50 20.00 32.00 103.50
1127 650251 ด.ญ. ปุญพิชชา เกตุคำ ป.6 45.50 20.00 38.00 103.50
1128 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 37.50 20.00 46.00 103.50
1129 651308 ด.ช. พงศกร ปริยพาณิช ป.5 41.50 16.00 46.00 103.50
1130 651598 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.6 41.50 16.00 46.00 103.50
1131 650043 ด.ญ. กัญญาภัค วิลังคะ ป.5 37.50 16.00 50.00 103.50
1132 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 27.50 16.00 60.00 103.50
1133 651051 ด.ช. อัครวินท์ ทาต่อมวงศ์ ป.5 17.50 8.00 78.00 103.50
1134 651062 ด.ญ. ภณิตา โต๊ะเส็น ป.6 57.00 32.00 14.00 103.00
1135 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 47.00 24.00 32.00 103.00
1136 652436 ด.ช. สรวิชญ์ จิตต์ธรรมเลิศ ป.5 47.00 20.00 36.00 103.00
1137 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 21.00 20.00 62.00 103.00
1138 652699 ด.ญ. กัญญ์วรา บุญคล้อย ป.6 37.00 16.00 50.00 103.00
1139 652745 ด.ช. ปราชญ์ เด่นแก้ว ป.5 47.00 12.00 44.00 103.00
1140 650428 ด.ช. จิรัฏฐชัย ซามูเอล สิริสัมพันธ์ ลี ป.5 31.00 12.00 60.00 103.00
1141 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 7.00 12.00 84.00 103.00
1142 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 48.50 32.00 22.00 102.50
1143 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 24.50 32.00 46.00 102.50
1144 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 38.50 28.00 36.00 102.50
1145 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 50.50 24.00 28.00 102.50
1146 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 26.50 24.00 52.00 102.50
1147 652472 ด.ช. ณธัช เมธารักษ์ ป.5 40.50 20.00 42.00 102.50
1148 651556 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.6 24.50 20.00 58.00 102.50
1149 652386 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.6 24.50 20.00 58.00 102.50
1150 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 34.50 16.00 52.00 102.50
1151 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 54.00 28.00 20.00 102.00
1152 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 36.00 28.00 38.00 102.00
1153 652518 ด.ญ. นิชา ศิลป์วิไลรัตน์ ป.5 28.00 24.00 50.00 102.00
1154 651964 ด.ช. วุฒิธร คำสุยะ ป.6 50.00 16.00 36.00 102.00
1155 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 48.00 16.00 38.00 102.00
1156 651818 ด.ญ. ภานิชา ทองต้นรัตนากร ป.6 44.00 16.00 42.00 102.00
1157 651427 ด.ญ. สาริศา เจริญธรรมพจน์ ป.6 16.00 16.00 70.00 102.00
1158 652340 ด.ญ. ภัทรมล นาคดี ป.5 34.00 12.00 56.00 102.00
1159 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 46.00 8.00 48.00 102.00
1160 651685 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.5 27.50 36.00 38.00 101.50
1161 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 31.50 32.00 38.00 101.50
1162 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 23.50 28.00 50.00 101.50
1163 651918 ด.ญ. ชนัญชิดา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ป.5 41.50 24.00 36.00 101.50
1164 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 53.50 16.00 32.00 101.50
1165 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 47.50 16.00 38.00 101.50
1166 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 45.50 4.00 52.00 101.50
1167 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 33.00 36.00 32.00 101.00
1168 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 47.00 24.00 30.00 101.00
1169 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 41.00 24.00 36.00 101.00
1170 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 43.00 16.00 42.00 101.00
1171 650281 ด.ญ. เบญญาภา ฟังเย็น ป.5 41.00 16.00 44.00 101.00
1172 650592 ด.ช. ศิวกร ศุภจัตุรัส ป.4 31.00 16.00 54.00 101.00
1173 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 31.00 16.00 54.00 101.00
1174 650142 ด.ช. พุทธคุณ โจระเจน ป.5 21.00 16.00 64.00 101.00
1175 652050 ด.ญ. ภูริชญา จันทราธรกุล ป.4 21.00 16.00 64.00 101.00
1176 651030 ด.ช. ธีร์ธาวิน ชลวิจิตร ป.6 65.00 12.00 24.00 101.00
1177 650679 ด.ญ. วธูสิริ คงชะนะ ป.6 39.00 12.00 50.00 101.00
1178 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 50.50 32.00 18.00 100.50
1179 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 24.50 28.00 48.00 100.50
1180 652785 ด.ช. นเรศ เผ่าวณิชย์ ป.6 24.50 20.00 56.00 100.50
1181 652916 ด.ญ. อมรรัก เปลี่ยนแพ ป.5 64.50 8.00 28.00 100.50
1182 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 14.00 40.00 46.00 100.00
1183 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 40.00 32.00 28.00 100.00
1184 651748 ด.ญ. ธัญพร สุคนธเวศ ป.5 34.00 28.00 38.00 100.00
1185 650675 ด.ช. วัทธิกร แสงทรัพย์ ป.4 14.00 28.00 58.00 100.00
1186 651507 ด.ญ. ธาราภรณ์ แซ่เจียง ป.4 14.00 28.00 58.00 100.00
1187 651746 ด.ช. เตชินท์ ไวรางกูร ป.5 28.00 24.00 48.00 100.00
1188 651570 ด.ญ. ลดาวัลย์ ปราโมทย์สิริ ป.6 28.00 16.00 56.00 100.00
1189 650996 ด.ญ. ภคมน ไหว้พรหม ป.5 31.50 36.00 32.00 99.50
1190 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 41.50 28.00 30.00 99.50
1191 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 31.50 28.00 40.00 99.50
1192 650595 ด.ช. ณัทภพ แก้วจุมพฏ ป.6 47.50 20.00 32.00 99.50
1193 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 41.50 20.00 38.00 99.50
1194 651404 ด.ช. เอกพัชร์ อรุณแสง ป.5 31.50 20.00 48.00 99.50
1195 652208 ด.ญ. ปาลิดา เณรทอง ป.6 17.50 8.00 74.00 99.50
1196 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 41.00 32.00 26.00 99.00
1197 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 21.00 28.00 50.00 99.00
1198 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 41.00 24.00 34.00 99.00
1199 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 37.00 24.00 38.00 99.00
1200 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 31.00 24.00 44.00 99.00
1201 651108 ด.ญ. โชติกา อุดมศรีธนกร ป.6 41.00 20.00 38.00 99.00
1202 651319 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.5 35.00 20.00 44.00 99.00
1203 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 43.00 16.00 40.00 99.00
1204 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 31.00 16.00 52.00 99.00
1205 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 31.00 12.00 56.00 99.00
1206 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 57.00 0.00 42.00 99.00
1207 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 24.50 24.00 50.00 98.50
1208 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 20.50 20.00 58.00 98.50
1209 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 20.50 20.00 58.00 98.50
1210 651861 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.6 40.50 16.00 42.00 98.50
1211 651809 ด.ญ. รัตนกร พึ่งแย้ม ป.4 34.50 16.00 48.00 98.50
1212 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 20.00 36.00 42.00 98.00
1213 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 44.00 20.00 34.00 98.00
1214 650626 ด.ญ. ชนิกานต์ คงมั่นสถิตย์กุล ป.6 38.00 20.00 40.00 98.00
1215 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 30.00 20.00 48.00 98.00
1216 652581 ด.ญ. ภูษณิศา จงบรรเจิด ป.6 14.00 20.00 64.00 98.00
1217 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 40.00 16.00 42.00 98.00
1218 650738 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.6 30.00 12.00 56.00 98.00
1219 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 64.00 8.00 26.00 98.00
1220 650694 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญเตชะธนาวัฒน์ ป.6 27.50 32.00 38.00 97.50
1221 651080 ด.ญ. พัทรดา รัตนเขมากร ป.6 37.50 28.00 32.00 97.50
1222 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 39.50 24.00 34.00 97.50
1223 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 27.50 24.00 46.00 97.50
1224 653021 ด.ช. เจตนิพัทธน์ จิวรรจนะโรดม ป.4 47.50 16.00 34.00 97.50
1225 652150 ด.ญ. ธัญพิชชา พยัคฆ์รังสี ป.6 43.50 12.00 42.00 97.50
1226 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 49.50 8.00 40.00 97.50
1227 652502 ด.ช. อัครพงษ์ บุญสูง ป.5 31.00 36.00 30.00 97.00
1228 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 35.00 32.00 30.00 97.00
1229 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 37.00 24.00 36.00 97.00
1230 651390 ด.ญ. ธมนวรรณ บรรลือทรัพย์ ป.6 27.00 24.00 46.00 97.00
1231 652798 ด.ช. พลเสฏฐ์ ธนันท์เดชากิจ ป.5 35.00 20.00 42.00 97.00
1232 650160 ด.ญ. จิรฐา อนุจารีอาภา ป.6 7.00 20.00 70.00 97.00
1233 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 31.00 12.00 54.00 97.00
1234 650662 ด.ญ. ศุภานัน บุญสุโข ป.6 35.00 8.00 54.00 97.00
1235 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 40.50 28.00 28.00 96.50
1236 650003 ด.ช. ภูกวิน เตราชูสงค์ ป.4 24.50 28.00 44.00 96.50
1237 651117 ด.ช. สิรวิชญ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ ป.5 24.50 28.00 44.00 96.50
1238 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 40.50 24.00 32.00 96.50
1239 652389 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.5 34.50 24.00 38.00 96.50
1240 652341 ด.ญ. กัลยกร ปาลีนิเวศ ป.5 20.50 24.00 52.00 96.50
1241 650014 ด.ช. จิรันธนิน หอพานิชย์ ป.6 30.50 20.00 46.00 96.50
1242 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 38.50 16.00 42.00 96.50
1243 651673 ด.ญ. ชิชาภา ธนโชคศิริรัตน์ ป.4 24.50 16.00 56.00 96.50
1244 652924 ด.ช. จอมยุทธ วันหมัด ป.5 26.50 8.00 62.00 96.50
1245 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 34.00 28.00 34.00 96.00
1246 650801 ด.ช. พลาธิป น้อยนพเก้า ป.5 46.00 24.00 26.00 96.00
1247 651934 ด.ช. ณัฐกร นามะสนธิ ป.5 28.00 20.00 48.00 96.00
1248 652851 ด.ญ. บุญนิศา สุวรรณโสฬส ป.5 28.00 20.00 48.00 96.00
1249 651531 ด.ญ. ปาณิสรา ช่างรูปพรรณ ป.6 34.00 16.00 46.00 96.00
1250 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 54.00 12.00 30.00 96.00
1251 652338 ด.ญ. พิง โอฬารวณิช ป.5 30.00 12.00 54.00 96.00
1252 652419 ด.ญ. ณัฐนรี ซ้ายเกลี้ยง ป.5 14.00 12.00 70.00 96.00
1253 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 38.00 4.00 54.00 96.00
1254 650569 ด.ญ. พุทธิรารัศมิ์ มหาขันธ์ ป.6 17.50 28.00 50.00 95.50
1255 650218 ด.ญ. ณัฐนรี เวียงศิริ ป.5 31.50 24.00 40.00 95.50
1256 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 37.50 20.00 38.00 95.50
1257 650011 ด.ญ. กุลญาดา แถวโสภา ยั่งยืน ป.5 17.50 20.00 58.00 95.50
1258 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 17.50 20.00 58.00 95.50
1259 651957 ด.ช. ปัณณธร แจ่มใส ป.6 17.50 16.00 62.00 95.50
1260 651228 ด.ญ. สิรภัทร อิ่มอำไพ ป.6 41.50 12.00 42.00 95.50
1261 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 31.50 4.00 60.00 95.50
1262 652269 ด.ช. กิตตินันต์ สุทธิดารา ป.6 35.00 28.00 32.00 95.00
1263 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 37.00 16.00 42.00 95.00
1264 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 37.00 12.00 46.00 95.00
1265 652329 ด.ช. สิงหา หอวัง ป.5 21.00 12.00 62.00 95.00
1266 650181 ด.ช. กันต์ กัมปนาทแสนยากร ป.5 21.00 8.00 66.00 95.00
1267 650539 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน ป.6 24.50 32.00 38.00 94.50
1268 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 20.50 32.00 42.00 94.50
1269 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 44.50 24.00 26.00 94.50
1270 652231 ด.ช. ปวเรศ สิงคารวานิช ป.6 50.50 20.00 24.00 94.50
1271 651131 ด.ช. ปัณวัชร์ ตันติบุตร ป.6 44.50 20.00 30.00 94.50
1272 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 40.50 20.00 34.00 94.50
1273 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 58.50 16.00 20.00 94.50
1274 652659 ด.ญ. ปวีณรัตน์ ศรีกิติกุลชัย ป.5 44.50 16.00 34.00 94.50
1275 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 34.50 12.00 48.00 94.50
1276 652306 ด.ญ. วริสา ศรีธนิยเมธากุล ป.6 30.50 12.00 52.00 94.50
1277 651419 ด.ญ. รัมภาพร วงษ์บัณฑิตย์ ป.6 26.50 8.00 60.00 94.50
1278 651900 ด.ช. ธนพัฒน์ คล่องแคล่วค้า ป.6 0.00 32.00 62.00 94.00
1279 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 44.00 20.00 30.00 94.00
1280 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 38.00 20.00 36.00 94.00
1281 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 14.00 20.00 60.00 94.00
1282 652714 ด.ญ. แพรวา นิมบุญจาช ป.5 42.00 16.00 36.00 94.00
1283 651833 ด.ญ. สุธีรา ลาวัณยภิรักข์ ป.6 54.00 12.00 28.00 94.00
1284 652862 ด.ญ. วศินี จิตร์ถาวรมณ๊ ป.5 47.50 24.00 22.00 93.50
1285 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 41.50 24.00 28.00 93.50
1286 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 51.50 20.00 22.00 93.50
1287 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 31.50 20.00 42.00 93.50
1288 652759 ด.ช. ณัฐพัชร์ ซำเซ็น ป.5 31.50 16.00 46.00 93.50
1289 650698 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.6 17.50 12.00 64.00 93.50
1290 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 41.50 8.00 44.00 93.50
1291 652692 ด.ญ. เดร มาคาบวก ป.6 17.50 8.00 68.00 93.50
1292 652664 ด.ช. กวิน อิศรพนธ์ ป.6 35.00 24.00 34.00 93.00
1293 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 21.00 24.00 48.00 93.00
1294 652861 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.6 7.00 24.00 62.00 93.00
1295 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 31.00 20.00 42.00 93.00
1296 651285 ด.ช. พุทธภูมิ พร้อมภูวดล ป.5 43.00 16.00 34.00 93.00
1297 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 31.00 16.00 46.00 93.00
1298 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 30.50 28.00 34.00 92.50
1299 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 24.50 28.00 40.00 92.50
1300 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 24.50 20.00 48.00 92.50
1301 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 24.50 20.00 48.00 92.50
1302 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 20.50 20.00 52.00 92.50
1303 650731 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ป.5 10.50 20.00 62.00 92.50
1304 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 44.50 16.00 32.00 92.50
1305 650410 ด.ช. จารุพัฒน์ วงศ์หิรัญชยธร ป.4 40.50 16.00 36.00 92.50
1306 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 30.50 16.00 46.00 92.50
1307 652670 ด.ช. ณชัชวัฏ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ป.6 50.50 12.00 30.00 92.50
1308 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 36.50 12.00 44.00 92.50
1309 651260 ด.ญ. ณัฐธิดา จิตประสงค์ ป.6 24.00 32.00 36.00 92.00
1310 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 38.00 24.00 30.00 92.00
1311 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 24.00 24.00 44.00 92.00
1312 652711 ด.ญ. นันท์นภัส ตันติอภิกุล ป.5 24.00 24.00 44.00 92.00
1313 650076 ด.ช. วิชยุตม์ ดำศรี ป.6 38.00 12.00 42.00 92.00
1314 652357 ด.ญ. ณฤดี ยิ่งชนะเกียรติ ป.6 17.50 24.00 50.00 91.50
1315 650575 ด.ญ. ปรรณ ลีละวัฒน์ ป.5 31.50 16.00 44.00 91.50
1316 650847 ด.ช. ปฐวี พลพิทักษ์ ป.6 31.50 12.00 48.00 91.50
1317 652990 ด.ช. รชต ไทรเล็กทิม ป.6 23.50 12.00 56.00 91.50
1318 652095 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุณหชา ป.5 17.50 4.00 70.00 91.50
1319 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 31.00 32.00 28.00 91.00
1320 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 35.00 28.00 28.00 91.00
1321 650526 ด.ญ. นลินญา ฤทธิ์สมจิต ป.5 21.00 28.00 42.00 91.00
1322 652620 ด.ช. อัครินทร์ นางาซาวา ป.6 21.00 24.00 46.00 91.00
1323 652065 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เหล่าชวลิตกุล ป.5 47.00 16.00 28.00 91.00
1324 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 41.00 12.00 38.00 91.00
1325 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 35.00 12.00 44.00 91.00
1326 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 27.00 12.00 52.00 91.00
1327 651962 ด.ช. ณัฐพัชร์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 35.00 8.00 48.00 91.00
1328 652865 ด.ช. ณัฏฐ์วัฒน์ คล้ายนักขรัน ป.5 47.00 0.00 44.00 91.00
1329 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 32.50 32.00 26.00 90.50
1330 651718 ด.ช. ณัฏฐวัสส์ เนียมถนอม ป.6 34.50 24.00 32.00 90.50
1331 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 44.50 20.00 26.00 90.50
1332 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 40.50 20.00 30.00 90.50
1333 652742 ด.ช. จตุภัทร ซ้ายสุวรรณ ป.6 36.50 20.00 34.00 90.50
1334 651231 ด.ญ. จิดาภา พันธุมโน ป.6 34.50 16.00 40.00 90.50
1335 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 36.50 12.00 42.00 90.50
1336 651881 ด.ญ. ธัญณิชา เจือจันทึก ป.5 20.50 12.00 58.00 90.50
1337 651630 ด.ช. อคิน ฉัตรชวลิต ป.5 30.50 8.00 52.00 90.50
1338 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 40.00 24.00 26.00 90.00
1339 650250 ด.ช. กันน์ณัฐ กิตติศิลปกรชัย ป.6 38.00 24.00 28.00 90.00
1340 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 30.00 24.00 36.00 90.00
1341 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 28.00 24.00 38.00 90.00
1342 652589 ด.ญ. ปุณยนุช อุ่นสวิง ป.6 34.00 20.00 36.00 90.00
1343 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 24.00 20.00 46.00 90.00
1344 651894 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.6 20.00 16.00 54.00 90.00
1345 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 54.00 12.00 24.00 90.00
1346 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 33.50 32.00 24.00 89.50
1347 650134 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.5 17.50 24.00 48.00 89.50
1348 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 17.50 24.00 48.00 89.50
1349 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 31.50 20.00 38.00 89.50
1350 650241 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.6 43.50 16.00 30.00 89.50
1351 650292 ด.ญ. ธณัณณัฐ สุทธปรีดา ป.4 43.50 16.00 30.00 89.50
1352 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 37.50 16.00 36.00 89.50
1353 652199 ด.ช. นวินชญาร์ ล้อพงค์พานิชย์ ป.5 17.50 16.00 56.00 89.50
1354 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 37.00 20.00 32.00 89.00
1355 651218 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.6 17.00 20.00 52.00 89.00
1356 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 45.00 16.00 28.00 89.00
1357 650274 ด.ญ. ณธีรา ธนาคุณ ป.6 31.00 16.00 42.00 89.00
1358 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 47.00 12.00 30.00 89.00
1359 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 37.00 12.00 40.00 89.00
1360 651588 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ เบ็ญจอาภรณ์ ป.6 20.50 36.00 32.00 88.50
1361 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 44.50 20.00 24.00 88.50
1362 650129 ด.ญ. อภิชชะญา เปล่งสะอาด ป.5 34.50 20.00 34.00 88.50
1363 650889 ด.ช. สุษิระ จิตมหาวงศ์ ป.5 26.50 20.00 42.00 88.50
1364 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 44.50 16.00 28.00 88.50
1365 652937 ด.ญ. ธัญวรัตน์ พรมภักดี ป.6 30.50 16.00 42.00 88.50
1366 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 44.50 12.00 32.00 88.50
1367 651750 ด.ญ. วรมล เจริญสุข ป.5 24.50 8.00 56.00 88.50
1368 652968 ด.ช. คริษฐ์ ไตรสินสมบูรณ์ ป.4 24.00 32.00 32.00 88.00
1369 651185 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.5 34.00 28.00 26.00 88.00
1370 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 28.00 28.00 32.00 88.00
1371 651270 ด.ญ. นารา บุศยพลากร ป.5 14.00 24.00 50.00 88.00
1372 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 34.00 20.00 34.00 88.00
1373 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 14.00 20.00 54.00 88.00
1374 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 38.00 16.00 34.00 88.00
1375 652178 ด.ช. พชรกิตติ์ มั่นคง ป.5 28.00 16.00 44.00 88.00
1376 651172 ด.ช. อริยทานต์ หงส์ธนนันท์ ป.5 28.00 12.00 48.00 88.00
1377 650639 ด.ช. กฤษฎิ์วริศ แสงทอง ป.6 14.00 12.00 62.00 88.00
1378 651583 ด.ญ. วรัชยา ขุนศรีแก้ว ป.6 31.50 24.00 32.00 87.50
1379 652683 ด.ญ. พราวตะวัน สุรกิจบวร ป.5 17.50 24.00 46.00 87.50
1380 651515 ด.ญ. นันท์นารี ศรีบัวเอี่ยม ป.5 23.50 20.00 44.00 87.50
1381 651110 ด.ช. ปภังกร เล็กสกุล ป.5 17.50 16.00 54.00 87.50
1382 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 45.50 8.00 34.00 87.50
1383 650819 ด.ช. วีรภัทร ฉัตรมงคล ป.5 43.50 8.00 36.00 87.50
1384 652984 ด.ช. ไกรกฤษ ตันติเพชราภรณ์ ป.5 47.50 0.00 40.00 87.50
1385 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 31.00 28.00 28.00 87.00
1386 652255 ด.ญ. ชยากร เพมบริดจ์ ป.6 17.00 28.00 42.00 87.00
1387 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 27.00 24.00 36.00 87.00
1388 651922 ด.ช. พีรดนย์ นิ่มทรงประเสริฐ ป.5 57.00 20.00 10.00 87.00
1389 650074 ด.ช. ปภาวิน นงค์นวล ป.4 21.00 20.00 46.00 87.00
1390 651004 ด.ญ. พิชญา ชัยชัชวาล ป.6 31.00 16.00 40.00 87.00
1391 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 24.50 24.00 38.00 86.50
1392 652381 ด.ญ. ปุณณดา หนูพรหม ป.5 24.50 24.00 38.00 86.50
1393 651705 ด.ช. พสิษฐ์ กุลแพทย์ ป.6 24.50 20.00 42.00 86.50
1394 652162 ด.ช. ภัทธภูมิ กฤชปัญญาวโร ป.5 24.50 20.00 42.00 86.50
1395 650396 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ เสขะนันทน์ ป.6 40.50 16.00 30.00 86.50
1396 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 36.50 16.00 34.00 86.50
1397 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 24.50 16.00 46.00 86.50
1398 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 52.50 12.00 22.00 86.50
1399 650304 ด.ญ. บุณณ์ภัสสร ตันติชัยวนิช ป.6 40.50 12.00 34.00 86.50
1400 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 38.50 8.00 40.00 86.50
1401 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 24.00 32.00 30.00 86.00
1402 650139 ด.ช. จิรัฏฐ์ อนุจารีอาภา ป.6 10.00 24.00 52.00 86.00
1403 652004 ด.ญ. อนรรฆวี จันทประสิทธิ์สุข ป.6 30.00 20.00 36.00 86.00
1404 652441 ด.ช. ธีทัต คุณาวุฒิ ป.6 28.00 20.00 38.00 86.00
1405 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 14.00 16.00 56.00 86.00
1406 652568 ด.ช. พิชญ์ชนน ชัยปรีชาพล ป.4 28.00 12.00 46.00 86.00
1407 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 38.00 8.00 40.00 86.00
1408 651947 ด.ช. อัณณ์อธิป อาทร ป.5 23.50 28.00 34.00 85.50
1409 651355 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.5 31.50 24.00 30.00 85.50
1410 650685 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เจ๊ะยะนาย ป.6 27.50 24.00 34.00 85.50
1411 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 17.50 24.00 44.00 85.50
1412 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 33.50 20.00 32.00 85.50
1413 653027 ด.ช. ตะวัน ปิ่นทอง ป.6 47.50 16.00 22.00 85.50
1414 650453 ด.ญ. ณัฐพร ธนธีระหิรัญ ป.5 41.50 16.00 28.00 85.50
1415 652127 ด.ช. ญาณากร มวลกิจนิตยชัย ป.5 37.50 16.00 32.00 85.50
1416 651027 ด.ญ. ภีรดา กัยวิกัย ป.5 17.50 12.00 56.00 85.50
1417 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 41.00 28.00 16.00 85.00
1418 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 35.00 24.00 26.00 85.00
1419 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 27.00 24.00 34.00 85.00
1420 652280 ด.ญ. ชฎาภรณ์ ประมวลวิจารณ์ ป.6 17.00 24.00 44.00 85.00
1421 652473 ด.ช. วฤทธิธร อธิอัฐพร ป.5 41.00 20.00 24.00 85.00
1422 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 35.00 20.00 30.00 85.00
1423 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 31.00 20.00 34.00 85.00
1424 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 27.00 20.00 38.00 85.00
1425 651328 ด.ช. อัฆฒ์พรรษ เชาวกุล ป.5 21.00 20.00 44.00 85.00
1426 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 21.00 20.00 44.00 85.00
1427 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 41.00 16.00 28.00 85.00
1428 650557 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ศรีประสาร ป.6 35.00 16.00 34.00 85.00
1429 651831 ด.ช. ธีรดนัย เอี่ยมดวง ป.6 27.00 16.00 42.00 85.00
1430 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 35.00 12.00 38.00 85.00
1431 652432 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ตราวนิสกุล ป.6 27.00 12.00 46.00 85.00
1432 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 35.00 0.00 50.00 85.00
1433 652574 ด.ญ. ปภาภรณ์ มายะการ ป.6 34.50 28.00 22.00 84.50
1434 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 10.50 28.00 46.00 84.50
1435 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 24.50 24.00 36.00 84.50
1436 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 40.50 20.00 24.00 84.50
1437 651736 ด.ช. สหรัฐ สวาสุ ป.6 34.50 20.00 30.00 84.50
1438 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 34.50 12.00 38.00 84.50
1439 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 0.00 40.00 44.00 84.00
1440 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 28.00 28.00 28.00 84.00
1441 650616 ด.ญ. ฐิตารีย์ วุฒิฐานทวีกิจ ป.5 24.00 28.00 32.00 84.00
1442 652019 ด.ช. สิรวิชญ์ อัจจิมารังษี ป.4 24.00 24.00 36.00 84.00
1443 652764 ด.ช. ติณณ์ เอื้อารีย์กุล ป.5 24.00 20.00 40.00 84.00
1444 652334 ด.ญ. ณดา ภัทรานนท์อุทัย ป.5 14.00 20.00 50.00 84.00
1445 652078 ด.ช. ราเชน ทัฬหรัตน์ ป.6 36.00 16.00 32.00 84.00
1446 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 38.00 12.00 34.00 84.00
1447 652321 ด.ช. กิตติธัช จุลคีรี ป.6 28.00 12.00 44.00 84.00
1448 650341 ด.ญ. อันนา วิภูษิตวรกุล ป.5 24.00 12.00 48.00 84.00
1449 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 27.50 28.00 28.00 83.50
1450 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 17.50 28.00 38.00 83.50
1451 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 17.50 28.00 38.00 83.50
1452 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 17.50 28.00 38.00 83.50
1453 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 31.50 20.00 32.00 83.50
1454 650693 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.6 27.50 20.00 36.00 83.50
1455 652055 ด.ญ. ธนารีย์ วิวัฒนาการ ป.5 31.50 16.00 36.00 83.50
1456 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 31.50 12.00 40.00 83.50
1457 651273 ด.ญ. อลินลาพัชร์ สิงห์กุล ป.5 31.50 12.00 40.00 83.50
1458 652390 ด.ช. พลัฎฐ์ เพชรประพันธ์ ป.6 31.50 12.00 40.00 83.50
1459 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 31.00 28.00 24.00 83.00
1460 651907 ด.ช. เดชาธร หุตามัย ป.5 41.00 16.00 26.00 83.00
1461 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 21.00 16.00 46.00 83.00
1462 652601 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.6 17.00 16.00 50.00 83.00
1463 650183 ด.ช. อดุลวิทย์ นันตสุคนธ์ ป.4 27.00 12.00 44.00 83.00
1464 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 33.00 8.00 42.00 83.00
1465 652232 ด.ช. สัภยา ชินภัทรวิโรจน์ ป.6 24.50 32.00 26.00 82.50
1466 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 34.50 16.00 32.00 82.50
1467 651394 ด.ญ. พรเทวี สุขโต ป.5 34.50 16.00 32.00 82.50
1468 651975 ด.ญ. ลภัสรลดา กลัดประเสริฐ ป.6 20.50 16.00 46.00 82.50
1469 650298 ด.ช. พีรวิชญ์ สมบุญ ป.4 30.50 12.00 40.00 82.50
1470 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 38.50 8.00 36.00 82.50
1471 650850 ด.ช. ชรินพัชร อุ่นแพทย์ ป.5 24.50 8.00 50.00 82.50
1472 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 44.50 4.00 34.00 82.50
1473 651337 ด.ญ. ญาณิศา สินธุเสน ป.6 28.00 28.00 26.00 82.00
1474 652719 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.6 10.00 28.00 44.00 82.00
1475 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 28.00 24.00 30.00 82.00
1476 652885 ด.ช. ณวัฒน์ รัตนอมรพิบูลย์ ป.6 24.00 24.00 34.00 82.00
1477 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 24.00 20.00 38.00 82.00
1478 652629 ด.ญ. รฐพร ศักดิ์สุรรักษ์ ป.6 24.00 20.00 38.00 82.00
1479 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 14.00 20.00 48.00 82.00
1480 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 28.00 16.00 38.00 82.00
1481 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 14.00 12.00 56.00 82.00
1482 650877 ด.ญ. พิมณัฐฐา เทศทิม ป.5 38.00 8.00 36.00 82.00
1483 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 31.50 24.00 26.00 81.50
1484 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 31.50 24.00 26.00 81.50
1485 650573 ด.ญ. ธันยพร ทองอิ่ม ป.5 37.50 20.00 24.00 81.50
1486 651825 ด.ช. ณปพล จันทรเสโน ป.6 27.50 20.00 34.00 81.50
1487 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 31.50 16.00 34.00 81.50
1488 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 31.50 16.00 34.00 81.50
1489 652713 ด.ช. อนันต์ดา แดงชอบกิจ ป.5 31.50 16.00 34.00 81.50
1490 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 43.50 12.00 26.00 81.50
1491 652546 ด.ญ. วีรยา เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 37.50 12.00 32.00 81.50
1492 650734 ด.ช. วรินทร์ธรณ์ บุญประดิษฐ์ ป.5 27.50 12.00 42.00 81.50
1493 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 33.50 8.00 40.00 81.50
1494 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 31.50 8.00 42.00 81.50
1495 650254 ด.ญ. มิญชณ์ณิชา รุ่งอร่ามศิลป์ ป.4 37.50 4.00 40.00 81.50
1496 650796 ด.ช. ศรัณย์รัชต์ ด้วงสงค์ ป.6 21.00 32.00 28.00 81.00
1497 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 31.00 28.00 22.00 81.00
1498 651843 ด.ช. กันตภณ สุขหนุน ป.5 24.50 32.00 24.00 80.50
1499 650768 ด.ญ. พิชญธิดา จันทร์ชูชื่น ป.5 24.50 28.00 28.00 80.50
1500 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 36.50 16.00 28.00 80.50
1501 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 36.50 16.00 28.00 80.50
1502 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 34.50 16.00 30.00 80.50
1503 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 24.50 12.00 44.00 80.50
1504 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 20.50 12.00 48.00 80.50
1505 651982 ด.ญ. พิชานันท์ นิตินาวาการ ป.5 34.50 8.00 38.00 80.50
1506 651633 ด.ญ. ภัทรภร พันธุมจินดา ป.6 24.50 8.00 48.00 80.50
1507 650810 ด.ญ. ธนพร จิตตานุปกรณ์ ป.5 28.00 28.00 24.00 80.00
1508 651874 ด.ญ. จิรัชญา อริยะสินสุวงศ์ ป.5 28.00 24.00 28.00 80.00
1509 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 38.00 20.00 22.00 80.00
1510 652057 ด.ช. ชนกชนม์ หรรษาวงค์ ป.5 28.00 20.00 32.00 80.00
1511 652072 ด.ญ. บุณยณัฐ นทีกุลชนะ ป.5 28.00 20.00 32.00 80.00
1512 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 24.00 20.00 36.00 80.00
1513 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 24.00 20.00 36.00 80.00
1514 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 24.00 20.00 36.00 80.00
1515 652218 ด.ญ. ธณิศรา บรรยงวรพินิจ ป.5 30.00 12.00 38.00 80.00
1516 651362 ด.ญ. ฐรินดา ฐิตสาโร ป.5 28.00 12.00 40.00 80.00
1517 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 31.50 24.00 24.00 79.50
1518 650378 ด.ญ. ณนา ศรีสุข ป.5 27.50 20.00 32.00 79.50
1519 652275 ด.ญ. จรรยวรรธน์ สินิทธ์สกุล ป.4 27.50 20.00 32.00 79.50
1520 651700 ด.ญ. นันท์นภัส สุขขนาน ป.5 17.50 20.00 42.00 79.50
1521 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 37.50 16.00 26.00 79.50
1522 651391 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.6 17.50 16.00 46.00 79.50
1523 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 29.50 12.00 38.00 79.50
1524 650531 ด.ญ. จิรสุตา ภุชคนิตย์ ป.6 41.50 8.00 30.00 79.50
1525 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 33.50 8.00 38.00 79.50
1526 651236 ด.ญ. กัญจน์รัตน์ สิรินราพร ป.5 33.50 4.00 42.00 79.50
1527 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 21.00 28.00 30.00 79.00
1528 651979 ด.ช. ปวเรศ พลับพลึง ป.5 21.00 20.00 38.00 79.00
1529 650720 ด.ญ. พลอยปภัส เจนาคม ป.6 37.00 12.00 30.00 79.00
1530 651860 ด.ญ. ชัญญานุชค์ ชัชณฐาภัฏฐ์ ป.5 27.00 12.00 40.00 79.00
1531 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 24.50 24.00 30.00 78.50
1532 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 20.50 20.00 38.00 78.50
1533 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 38.50 12.00 28.00 78.50
1534 650583 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.6 38.50 12.00 28.00 78.50
1535 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 24.50 12.00 42.00 78.50
1536 650942 ด.ช. พลลภัฒน์ สกุลวิวรรธน์ ป.4 24.50 12.00 42.00 78.50
1537 650568 ด.ช. ยศชนินทร์ เหลืองวิรุจน์กุล ป.5 0.00 36.00 42.00 78.00
1538 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 14.00 28.00 36.00 78.00
1539 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 14.00 20.00 44.00 78.00
1540 650162 ด.ญ. นันทิกานต์ มุสิกสาร ป.6 24.00 16.00 38.00 78.00
1541 652879 ด.ญ. ณัฐสินี ทองเสน ป.5 28.00 8.00 42.00 78.00
1542 650222 ด.ช. พศวีร์ ธีระภัทรานันท์ ป.5 14.00 8.00 56.00 78.00
1543 652220 ด.ญ. ธันยพร เขมอนันต์ชัย ป.6 17.50 36.00 24.00 77.50
1544 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 31.50 24.00 22.00 77.50
1545 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 17.50 24.00 36.00 77.50
1546 652412 ด.ญ. วิศัลย์ศยา ภัณฑบดีกรณ์ ป.4 31.50 16.00 30.00 77.50
1547 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 17.50 16.00 44.00 77.50
1548 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 17.00 28.00 32.00 77.00
1549 651692 ด.ช. ภคภัทร โชติกวณิชย์ ป.5 7.00 28.00 42.00 77.00
1550 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 21.00 24.00 32.00 77.00
1551 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 35.00 20.00 22.00 77.00
1552 651709 ด.ช. พีรพัฒน์ พรมนอก ป.6 31.00 16.00 30.00 77.00
1553 651766 ด.ช. อัครวินท์ หริ่มเจริญ ป.6 17.00 8.00 52.00 77.00
1554 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 20.50 20.00 36.00 76.50
1555 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 30.50 16.00 30.00 76.50
1556 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 24.50 16.00 36.00 76.50
1557 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 24.50 16.00 36.00 76.50
1558 651313 ด.ญ. กันต์ณปภัช วิจิตพาวรรณ ป.6 24.50 16.00 36.00 76.50
1559 652536 ด.ช. พิพิธธน พุทธินันทาภา ป.5 24.50 16.00 36.00 76.50
1560 652098 ด.ช. พงศ์ภรณ์ช์ วงษ์ศิลป์ ป.6 38.50 8.00 30.00 76.50
1561 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 20.50 4.00 52.00 76.50
1562 651508 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.6 24.00 28.00 24.00 76.00
1563 651247 ด.ญ. ชาครียา ทับสูงเนิน ป.6 14.00 20.00 42.00 76.00
1564 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 38.00 16.00 22.00 76.00
1565 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 24.00 12.00 40.00 76.00
1566 652555 ด.ญ. ทัชชกร อีโนวี่ ป.5 14.00 12.00 50.00 76.00
1567 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 38.00 8.00 30.00 76.00
1568 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 31.50 20.00 24.00 75.50
1569 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 31.50 20.00 24.00 75.50
1570 653035 ด.ช. ศุภวิชญ์ เสริมสุข ป.5 17.50 20.00 38.00 75.50
1571 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 13.50 20.00 42.00 75.50
1572 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 35.50 16.00 24.00 75.50
1573 650563 ด.ช. วรากร จิรภาส ป.6 23.50 16.00 36.00 75.50
1574 650126 ด.ช. ธนิจ สัตตะรุจาวงษ์ ป.4 17.50 12.00 46.00 75.50
1575 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 27.00 24.00 24.00 75.00
1576 651345 ด.ช. อินทัช นิยมางกูร ป.6 31.00 20.00 24.00 75.00
1577 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 21.00 20.00 34.00 75.00
1578 652211 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.6 41.00 16.00 18.00 75.00
1579 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 41.00 12.00 22.00 75.00
1580 651118 ด.ช. จิรัฎฐ์ ณัชกิตติพลฤทธิ์ ป.5 21.00 12.00 42.00 75.00
1581 651945 ด.ญ. ทิพย์ธารา ภูมินิลรัตน์ ป.5 21.00 12.00 42.00 75.00
1582 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 21.00 12.00 42.00 75.00
1583 650605 ด.ญ. ชัชชญา สูจยานนท์ ป.5 10.50 24.00 40.00 74.50
1584 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 30.50 20.00 24.00 74.50
1585 650118 ด.ช. วริศ ประสาทแก้ว ป.5 34.50 12.00 28.00 74.50
1586 650600 ด.ช. ณัฐพัชร์ บวรเวทย์ไพศาล ป.6 30.50 12.00 32.00 74.50
1587 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 0.00 36.00 38.00 74.00
1588 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 28.00 24.00 22.00 74.00
1589 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 28.00 20.00 26.00 74.00
1590 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 20.00 20.00 34.00 74.00
1591 652953 ด.ญ. พิมพ์มาดา วิวัฒน์รัตนะ ป.5 28.00 16.00 30.00 74.00
1592 650983 ด.ญ. พิมพ์ชณก วัฒนธำรงค์ ป.6 14.00 16.00 44.00 74.00
1593 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 46.00 8.00 20.00 74.00
1594 652685 ด.ช. ชิติสรรค์ ภูวัฒนานุสรณ์ ป.5 28.00 8.00 38.00 74.00
1595 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 17.50 32.00 24.00 73.50
1596 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 33.50 20.00 20.00 73.50
1597 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 37.50 8.00 28.00 73.50
1598 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 27.50 8.00 38.00 73.50
1599 652809 ด.ช. วัทธิกร จุลเปมะ ป.6 17.50 4.00 52.00 73.50
1600 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 21.00 36.00 16.00 73.00
1601 652146 ด.ญ. ชัญญารัตน์ นพพรพรหม ป.4 21.00 24.00 28.00 73.00
1602 652449 ด.ช. สรวิชญ์ แสงสิทธิสิริชัย ป.6 21.00 24.00 28.00 73.00
1603 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 31.00 16.00 26.00 73.00
1604 650015 ด.ญ. เกจต์ตะวา ไพโรจน์สกุล ป.5 21.00 8.00 44.00 73.00
1605 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 10.50 28.00 34.00 72.50
1606 651340 ด.ญ. ศุภัทราภรณ์ สุขสถาน ป.6 24.50 24.00 24.00 72.50
1607 650258 ด.ญ. นลิน ปานพรหมมินทร์ ป.5 24.50 20.00 28.00 72.50
1608 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 24.50 12.00 36.00 72.50
1609 652790 ด.ญ. ธีรตา ศุภมานพ ป.6 20.50 12.00 40.00 72.50
1610 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 36.50 8.00 28.00 72.50
1611 651946 ด.ช. กิตติศักดิ์ ชัยพรธนภัทร์ ป.6 36.50 8.00 28.00 72.50
1612 651064 ด.ช. มนธพันธ์ บุญญาพงษ์พันธ์ ป.6 24.00 20.00 28.00 72.00
1613 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 24.00 16.00 32.00 72.00
1614 652781 ด.ช. ภัทรพล ชาลีรัตน์ ป.5 24.00 16.00 32.00 72.00
1615 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 24.00 12.00 36.00 72.00
1616 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 24.00 12.00 36.00 72.00
1617 653044 ด.ช. กันต์ธีร์ ปานแดง ป.6 28.00 4.00 40.00 72.00
1618 651769 ด.ช. ธีร์รัฐชาธารก์ แววศรี ป.5 14.00 4.00 54.00 72.00
1619 652921 ด.ญ. มาติกา ปัญจสังข์ ป.5 17.50 28.00 26.00 71.50
1620 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 41.50 16.00 14.00 71.50
1621 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 27.50 12.00 32.00 71.50
1622 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 17.50 12.00 42.00 71.50
1623 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 17.50 12.00 42.00 71.50
1624 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 23.50 8.00 40.00 71.50
1625 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 27.00 20.00 24.00 71.00
1626 650445 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.6 23.00 20.00 28.00 71.00
1627 651167 ด.ช. ปราปต์ สุขกระรงคะ ป.6 17.00 20.00 34.00 71.00
1628 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 31.00 16.00 24.00 71.00
1629 652938 ด.ช. ภูริช โชครุ่ง ป.5 35.00 12.00 24.00 71.00
1630 651116 ด.ญ. ปัญฌญา ถิรพร ป.5 24.50 24.00 22.00 70.50
1631 652173 ด.ช. สทานน กฤษณเกษกุล ป.6 10.50 16.00 44.00 70.50
1632 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 34.50 8.00 28.00 70.50
1633 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 34.50 4.00 32.00 70.50
1634 650225 ด.ญ. ปุญชรัศมิ์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 10.50 4.00 56.00 70.50
1635 651672 ด.ญ. ปณิชา ทองเสวตร ป.4 28.00 24.00 18.00 70.00
1636 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 28.00 20.00 22.00 70.00
1637 652666 ด.ช. สหภูมิ วงษ์มณฑา ป.6 20.00 20.00 30.00 70.00
1638 650356 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา หิรัญศักดาโรจน์ ป.6 14.00 20.00 36.00 70.00
1639 653043 ด.ช. ปิยพนธ์ อจลประการ ป.5 14.00 20.00 36.00 70.00
1640 652675 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญโรจน์เสรี ป.5 28.00 16.00 26.00 70.00
1641 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 28.00 12.00 30.00 70.00
1642 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 17.50 28.00 24.00 69.50
1643 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 37.50 4.00 28.00 69.50
1644 652145 ด.ญ. ปภัชญา เรื่องโชติช่วง ป.4 21.00 24.00 24.00 69.00
1645 652738 ด.ช. สุวิจักขณ์ บัวพันธุ์ ป.6 17.00 20.00 32.00 69.00
1646 652706 ด.ญ. นีรลดา นิทัศนจารุกุล ป.6 21.00 16.00 32.00 69.00
1647 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 17.00 12.00 40.00 69.00
1648 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 24.50 24.00 20.00 68.50
1649 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 24.50 8.00 36.00 68.50
1650 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 24.00 24.00 20.00 68.00
1651 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 24.00 20.00 24.00 68.00
1652 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 14.00 20.00 34.00 68.00
1653 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 34.00 12.00 22.00 68.00
1654 652372 ด.ช. วีรวัตร ธรรมชาติ ป.5 34.00 12.00 22.00 68.00
1655 651019 ด.ช. สุวิศิษฏ์ เนตรนวลศรี ป.6 0.00 8.00 60.00 68.00
1656 652960 ด.ญ. พิชชาภา ขันทองดี ป.6 34.00 4.00 30.00 68.00
1657 652749 ด.ช. ฐนยศ แตงเลี่ยน ป.5 17.50 28.00 22.00 67.50
1658 651286 ด.ช. นนทพัทธ์ เงาเบญจกุล ป.6 27.50 24.00 16.00 67.50
1659 652897 ด.ช. ชาญชานน มาสังข์ ป.6 17.50 24.00 26.00 67.50
1660 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 17.50 16.00 34.00 67.50
1661 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 31.50 12.00 24.00 67.50
1662 650275 ด.ช. นนท์วริศ อนุตรวิโรจน์กุล ป.6 17.50 8.00 42.00 67.50
1663 651599 ด.ญ. ปัทมนันท์ ปัทมธรรม ป.5 17.50 8.00 42.00 67.50
1664 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 31.00 24.00 12.00 67.00
1665 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 21.00 20.00 26.00 67.00
1666 652799 ด.ญ. ปุญฐิตา วรรณแสง ป.6 17.00 20.00 30.00 67.00
1667 652735 ด.ช. สรัล อินทุโสมา ป.6 27.00 16.00 24.00 67.00
1668 650776 ด.ญ. จิตต์ณิศา เกียรติเถลิงฤทธิ์ ป.6 17.00 16.00 34.00 67.00
1669 651891 ด.ญ. วัลลภา บุญเกษมสิน ป.5 37.00 12.00 18.00 67.00
1670 651895 ด.ญ. ชนัดดา แต้นุกูล ป.6 27.00 12.00 28.00 67.00
1671 651329 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.6 17.00 4.00 46.00 67.00
1672 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 26.50 16.00 24.00 66.50
1673 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 34.50 8.00 24.00 66.50
1674 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 24.50 8.00 34.00 66.50
1675 651408 ด.ญ. พิมพาภรณ์ พูนพัฒนสุข ป.5 24.00 16.00 26.00 66.00
1676 652730 ด.ญ. เบญญาภา ดุลยเสถียร ป.5 28.00 12.00 26.00 66.00
1677 651200 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.6 28.00 4.00 34.00 66.00
1678 652460 ด.ช. ณดล ชาญแสงสวัสดิ์ ป.5 28.00 4.00 34.00 66.00
1679 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 17.50 24.00 24.00 65.50
1680 650056 ด.ญ. อนัญญา บุญประพาน ป.5 17.50 20.00 28.00 65.50
1681 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 17.50 20.00 28.00 65.50
1682 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 17.50 20.00 28.00 65.50
1683 652360 ด.ช. กฤตภาส จันพยูร ป.5 17.50 20.00 28.00 65.50
1684 651331 ด.ญ. อัครยา สัตถาผล ป.6 23.50 16.00 26.00 65.50
1685 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 17.50 16.00 32.00 65.50
1686 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 13.50 16.00 36.00 65.50
1687 652210 ด.ญ. ณิชชาอร แก้วยาว ป.6 31.50 12.00 22.00 65.50
1688 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 17.50 12.00 36.00 65.50
1689 652550 ด.ช. ภูพิชญ์เชษฐ์ ชัยประภาทอง ป.4 17.50 12.00 36.00 65.50
1690 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 39.50 8.00 18.00 65.50
1691 651009 ด.ญ. พัทธนันท์ จรัสชัยนิภัทร์ ป.6 7.00 32.00 26.00 65.00
1692 651635 ด.ญ. พรชนิตว์ บางเลา ป.5 21.00 20.00 24.00 65.00
1693 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 21.00 16.00 28.00 65.00
1694 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 21.00 16.00 28.00 65.00
1695 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 31.00 12.00 22.00 65.00
1696 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 21.00 12.00 32.00 65.00
1697 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 13.00 12.00 40.00 65.00
1698 652821 ด.ช. ปภังกร หาญบุญธรรม ป.6 24.50 24.00 16.00 64.50
1699 652609 ด.ช. ยศวริต ชูศรี ป.4 10.50 24.00 30.00 64.50
1700 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 24.50 8.00 32.00 64.50
1701 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 20.50 8.00 36.00 64.50
1702 652392 ด.ญ. ธนพร หฤทัย ป.6 20.50 8.00 36.00 64.50
1703 652111 ด.ช. ศุภกฤต แก้วธัญญานุกูล ป.6 14.00 16.00 34.00 64.00
1704 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 28.00 12.00 24.00 64.00
1705 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 24.00 12.00 28.00 64.00
1706 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 14.00 8.00 42.00 64.00
1707 652722 ด.ญ. กมลนภัช หิรัญทรัพย์ ป.5 17.50 24.00 22.00 63.50
1708 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 17.50 16.00 30.00 63.50
1709 652528 ด.ช. ไชยโชติดุษฎี มฤครัฐอินแปลง