เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.4

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
1 110271 ด.ญ. อาทิมานันท์ ประชุมวัด ป.4 81.67
1 210678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.4 81.67
3 110434 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 78.33
3 110442 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.4 78.33
3 210493 ด.ช. ณัฏฐ์ อโนมากุล ป.4 78.33
6 110866 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.4 76.67
7 110111 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.4 75.00
7 110371 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.4 75.00
7 210381 ด.ช. ธีร์ ธนวุฒิกูร ป.4 75.00
10 110940 ด.ญ. คิวเบอร์ลีน อรัญญาเกษมสุข ป.4 73.33
11 210039 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.4 71.67
11 210736 ด.ช. เทินตรง คงจันทร์ ป.4 71.67
13 210090 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ฉายะพงษ์ ป.4 68.33
14 110402 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 66.67
14 110477 ด.ญ. มาติกา ปัญจสังข์ ป.4 66.67
16 110441 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.4 65.00
16 210432 ด.ช. พศวีร์ ธีระภัทรานันท์ ป.4 65.00
16 210941 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.4 65.00
19 210901 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 63.33
19 211107 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.4 63.33
21 110486 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 61.67
21 110743 ด.ช. จิรเมธ จิตรวิบูลย์ ป.4 61.67
21 210773 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.4 61.67
24 210371 ด.ญ. ภรณ์วลัญช์ จันทร ป.4 60.00
24 211025 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.4 60.00
26 211070 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศรีหัตถจาติ ป.4 58.33
27 110056 ด.ญ. กุลญาดา แถวโสภา ยั่งยืน ป.4 56.67
27 110369 ด.ญ. บูรณิมา วงศ์ภูมิ ป.4 56.67
27 110707 ด.ญ. วิษรุตา ทองศิริ ป.4 56.67
30 110359 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.4 55.00
30 110798 ด.ญ. อุษณณีย์ อัครชัยวารี ป.4 55.00
30 210236 ด.ญ. ณัฏฐ์ชยาพร กิตติจำเริญ ป.4 55.00
30 211084 ด.ช. ปวิช ลิขิตวรกุล ป.4 55.00
34 110390 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.4 53.33
34 210339 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.4 53.33
36 110736 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.4 51.67
36 110880 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 51.67
36 210085 ด.ช. ธนกฤต ลาภวงศ์วัฒนา ป.4 51.67
36 210088 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.4 51.67
36 210107 ด.ญ. ปุณิกา สุวัชรังกูร ป.4 51.67
36 210333 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.4 51.67
42 110791 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 50.00
42 211023 ด.ช. อิทธิพัทธ์ ศุภตระกูลรัตน์ ป.4 50.00
44 110069 ด.ญ. สุภาวิณี เกตุทิม ป.4 48.33
44 110339 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 48.33
44 110403 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 48.33
44 110617 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 48.33
44 210591 ด.ญ. ณัฐกฤตา สักกะพลางกูร ป.4 48.33
49 110181 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 45.00
49 110433 ด.ญ. ธัญณปภา ปัญญา ป.4 45.00
49 110628 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.4 45.00
52 110562 ด.ญ. ชัญญาพรรณ พรหมพันธ์ใจ ป.4 43.33
52 110830 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.4 43.33
52 210060 ด.ญ. โยษิตา มีสอน ป.4 43.33
55 110634 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 41.67
55 110710 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.4 41.67
55 210756 ด.ญ. ปพิญชานันท์ นาคะพันธุ์ ป.4 41.67
58 110063 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.4 40.00
58 110609 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 40.00
58 110882 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 40.00
58 210074 ด.ญ. กชพร สริมา ป.4 40.00
58 210749 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.4 40.00
63 110459 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 36.67
63 110723 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 36.67
63 110745 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.4 36.67
63 110760 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.4 36.67
63 110991 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.4 36.67
63 210011 ด.ญ. เอมิกา ยอดแสง ป.4 36.67
63 210033 ด.ช. ปาณัสม์ บูรณปัทมะ ป.4 36.67
63 210429 ด.ช. ชวัลณัฐ ตันตระกูล ป.4 36.67
63 210790 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.4 36.67
72 110322 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 35.00
72 210496 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.4 35.00
74 110180 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 33.33
74 110243 ด.ช. กฤตภาส กลิ่นชวนชื่น ป.4 33.33
74 110437 ด.ช. พงศ์นิธิป ธีระชัยธรรม ป.4 33.33
74 110499 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.4 33.33
74 110595 ด.ญ. ณัฐนรี เวียงศิริ ป.4 33.33
74 210334 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.4 33.33
74 210541 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 33.33
81 110372 ด.ญ. รดาณัฐ นิรัตติวงศกรณ์ ป.4 31.67
81 110546 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 31.67
81 110658 ด.ญ. เอมมาดา เพชรประเสริฐ ป.4 31.67
81 210186 ด.ญ. ญาดา เจริญสุข ป.4 31.67
81 210286 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 31.67
81 210416 ด.ช. พงศ์ภัทร เฟื่องระบิลโชค ป.4 31.67
81 210617 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.4 31.67
81 210848 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.4 31.67
89 110301 ด.ช. ปัณณรุจน์ วัฒนะชัยวัฒน์ ป.4 30.00
89 110989 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.4 30.00
91 110331 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.4 28.33
91 110396 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 28.33
93 110099 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.4 26.67
93 210064 ด.ช. ภูณกฤษ สกุลรักษ์ ป.4 26.67
93 210213 ด.ญ. ญานิน เจริญสุข ป.4 26.67
93 210463 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 26.67
93 210556 ด.ช. กันตินันท์ โชคผดุงธัมสิริ ป.4 26.67
93 210561 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 26.67
93 210817 ด.ช. สุกฤษฏพล นามี ป.4 26.67
93 210998 ด.ช. ธนกฤต จันทร์นฤมิตร ป.4 26.67
101 111042 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 25.00
101 111135 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 25.00
103 110971 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 23.33
104 210065 ด.ช. คณิศร คงสมกาย ป.4 21.67
104 210582 ด.ช. นราวุธ เอนกศรีสุดวุฒิ ป.4 21.67
106 110608 ด.ช. ธนกิตติ์ ศิริวิชยกุล ป.4 20.00
106 111039 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 20.00
106 210645 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.4 20.00
109 111047 ด.ญ. วิชญาดา วารีย์ ป.4 18.33
109 210865 ด.ช. นิธิ์วัชรัตน์ ต๊อดแก้ว ป.4 18.33
137 210913 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 70.00