เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.4

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
1 650113 ด.ญ. พราวพิชชา อร่ามกุล ป.4 82.00
2 652760 ด.ช. พสิษฐ์ เลิศศิริวรพงศ์ ป.4 80.00
3 652050 ด.ญ. ภูริชญา จันทราธรกุล ป.4 64.00
4 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 60.00
4 651575 ด.ช. ภูมิอนันต์ มีกุล ป.4 60.00
6 650675 ด.ช. วัทธิกร แสงทรัพย์ ป.4 58.00
6 651507 ด.ญ. ธาราภรณ์ แซ่เจียง ป.4 58.00
6 652728 ด.ช. กิตติพัทธ์ คุ้มครองวงศ์ ป.4 58.00
9 650225 ด.ญ. ปุญชรัศมิ์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 56.00
9 651673 ด.ญ. ชิชาภา ธนโชคศิริรัตน์ ป.4 56.00
11 650592 ด.ช. ศิวกร ศุภจัตุรัส ป.4 54.00
12 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 52.00
13 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 50.00
14 651809 ด.ญ. รัตนกร พึ่งแย้ม ป.4 48.00
14 653010 ด.ช. วรากร กาญจนคลอด ป.4 48.00
16 650074 ด.ช. ปภาวิน นงค์นวล ป.4 46.00
16 650126 ด.ช. ธนิจ สัตตะรุจาวงษ์ ป.4 46.00
16 652568 ด.ช. พิชญ์ชนน ชัยปรีชาพล ป.4 46.00
16 652966 ด.ช. วัชรกาญจน์ เจริญศักดิ์พพานิช ป.4 46.00
20 650003 ด.ช. ภูกวิน เตราชูสงค์ ป.4 44.00
20 650183 ด.ช. อดุลวิทย์ นันตสุคนธ์ ป.4 44.00
20 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 44.00
20 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 44.00
20 653019 ด.ญ. กนกลักษณ์ ลิขสิทธิพันธุ์ ป.4 44.00
25 650090 ด.ญ. ไอรีน ไทยพิสุทธิกุล ป.4 42.00
25 650942 ด.ช. พลลภัฒน์ สกุลวิวรรธน์ ป.4 42.00
25 652895 ด.ช. พุฒิพงศ์ ศรีบุญ ป.4 42.00
28 650254 ด.ญ. มิญชณ์ณิชา รุ่งอร่ามศิลป์ ป.4 40.00
28 650298 ด.ช. พีรวิชญ์ สมบุญ ป.4 40.00
28 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 40.00
31 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 38.00
31 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 38.00
33 650410 ด.ช. จารุพัฒน์ วงศ์หิรัญชยธร ป.4 36.00
33 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 36.00
33 652019 ด.ช. สิรวิชญ์ อัจจิมารังษี ป.4 36.00
33 652550 ด.ช. ภูพิชญ์เชษฐ์ ชัยประภาทอง ป.4 36.00
37 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 34.00
37 653021 ด.ช. เจตนิพัทธน์ จิวรรจนะโรดม ป.4 34.00
39 652275 ด.ญ. จรรยวรรธน์ สินิทธ์สกุล ป.4 32.00
39 652968 ด.ช. คริษฐ์ ไตรสินสมบูรณ์ ป.4 32.00
41 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 30.00
41 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 30.00
41 650292 ด.ญ. ธณัณณัฐ สุทธปรีดา ป.4 30.00
41 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 30.00
41 652412 ด.ญ. วิศัลย์ศยา ภัณฑบดีกรณ์ ป.4 30.00
41 652609 ด.ช. ยศวริต ชูศรี ป.4 30.00
47 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 28.00
47 651494 ด.ช. วรัตถ์บุณย์ อมรเดชเทวินทร์ ป.4 28.00
47 652146 ด.ญ. ชัญญารัตน์ นพพรพรหม ป.4 28.00
47 652234 ด.ช. อัครชัย จุลมูล ป.4 28.00
51 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 26.00
51 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 26.00
53 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 24.00
53 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 24.00
53 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 24.00
53 652145 ด.ญ. ปภัชญา เรื่องโชติช่วง ป.4 24.00
53 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 24.00
58 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 22.00
58 651557 ด.ญ. พลอยพิชชา สินารุณ ป.4 22.00
60 650926 ด.ญ. ลักษิกา สจิรวัฒนากุล ป.4 18.00
60 651672 ด.ญ. ปณิชา ทองเสวตร ป.4 18.00
62 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 16.00
62 652709 ด.ช. ธีทัต นิทัศนจารุกุล ป.4 16.00
64 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 14.00
65 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 12.00
66 651644 ด.ช. รัชชานนท์ สิรวรรณกุล ป.4 0.00
66 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 0.00