A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class_title

Filename: controllers/result.php

Line Number: 112

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class_type_condition

Filename: controllers/result.php

Line Number: 116

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 

เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับ ป.5

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
1 310650 ด.ช. สุพิพัฒน์ ตระการศิรินนท์ ป.5 89.9000
1 210042 ด.ช. พิสิษฐ์ ตันนิติไพศาล ป.5 88.3333
1 210724 ด.ช. ปารเมศ อาศนะเสน ป.5 88.3333
1 110326 ด.ช. ภาวิศ เวสารัชตระกูล ป.5 88.3333
1 110076 ด.ญ. พัฒน์นรี นันตสุคนธ์ ป.5 88.3333
1 120521 ด.ช. ชนันท์ธัช จักรชัย ป.5 88.0000
1 220408 ด.ช. อรรถพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ป.5 88.0000
1 320346 ด.ญ. ฐิตารีย์ ยศยิ่งธรรมกุล ป.5 84.0000
1 320145 ด.ช. ปัณณทัต หังสพฤกษ์ ป.5 84.0000
2 310345 ด.ช. ธนนันท์ สุวรรณพันธุ์ ป.5 86.5800
3 310274 ด.ช. อรัญ อัคโชร่า ป.5 86.5600
3 220157 ด.ญ. อัณณ์ญาดา เล้าพรพิชยานุวัฒน์ ป.5 84.0000
3 220834 ด.ช. ธรรศกร นามเสนา ป.5 84.0000
3 120589 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.5 84.0000
3 320433 ด.ญ. ธัญญรัตน์ พานทอง ป.5 76.0000
3 320174 ด.ช. วรวัชร์ สิทธิรัตนกุล ป.5 76.0000
3 320034 ด.ช. ปริญ ส่งศรี ป.5 76.0000
3 320019 ด.ช. โภคิน จีรฐิติกุล ป.5 76.0000
4 310317 ด.ช. พุฒินันท์ พูลลาภ ป.5 84.9000
5 210673 ด.ช. ปรรณ กาญจนารัณย์ ป.5 86.6666
5 310239 ด.ช. พสิษฐ์ เลิศศิริวรพงศ์ ป.5 79.9100
6 210922 ด.ช. ณัฐเมศร์ กมลโรจน์สิริ ป.5 85.0000
6 210084 ด.ญ. สมฤติ ขวัญแก้ว ป.5 85.0000
6 210119 ด.ญ. โชษิตา ผโลประการ ป.5 85.0000
6 220658 ด.ญ. รัตนกร พึ่งแย้ม ป.5 80.0000
6 220208 ด.ญ. บุญสิกา วีระศักดิ์ ป.5 80.0000
6 120277 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.5 80.0000
6 220232 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.5 80.0000
6 220304 ด.ญ. ธัญญพัฒน์ หิรัญเรืองโชค ป.5 80.0000
6 120505 ด.ช. ธนิจ สัตตะรุจาวงษ์ ป.5 80.0000
6 310576 ด.ช. นนทพัทธ์ ถาวรวงษ์ ป.5 79.8900
7 310397 ด.ญ. ฐิตารีย์ ยศยิ่งธรรมกุล ป.5 78.2400
7 320620 ด.ญ. นันท์นภัส ธนาศิรสวัสดิกูล ป.5 72.0000
7 320305 ด.ญ. ณิชชามน เทวสิริโชคชัย ป.5 72.0000
7 320394 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.5 72.0000
7 320137 ด.ช. ภูฉัตร ศรีวนิชย์ ป.5 72.0000
7 320077 ด.ช. พชร วาณิชวโรตม์ ป.5 72.0000
7 320078 ด.ช. กฤตธรา นะสูงเนิน ป.5 72.0000
8 310680 ด.ช. ไอแซค กฤษณ ทเวทส์ ป.5 78.2300
9 110363 ด.ช. ปรรณพัชร์ โกสีย์วงศานนท์ ป.5 83.3333
9 110485 ด.ช. ปัณณทัต หังสพฤกษ์ ป.5 83.3333
9 210441 ด.ช. ถิระวรรธน์ นราสุขปริพัฒน์ ป.5 83.3333
9 110445 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.5 83.3333
9 310256 ด.ญ. เขมินทรา วิจิตต์พันธ์ ป.5 76.5800
10 310240 ด.ญ. พัณณ์ภัสญ์ หวานสนิท ป.5 76.5600
11 310599 ด.ญ. นัทชดา สิมาจารย์ ป.5 74.9600
12 220166 ด.ช. วัชรกาญจน์ เจริญศักดิ์พานิช ป.5 76.0000
12 220453 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.5 76.0000
12 220621 ด.ญ. ณัฐนรี งามมณีอุดม ป.5 76.0000
12 220713 ด.ญ. ธันย์ณิชา เสียงชื่นจิตร ป.5 76.0000
12 310040 ด.ญ. วิรัญชนา เจนเจริญ ป.5 74.9100
12 310489 ด.ช. สรัล ดำรงสุนทรชัย ป.5 74.9100
13 210416 ด.ช. อัครวัฒน์ อาจปรุ ป.5 81.6666
13 210298 ด.ญ. สุฐิตา ประยูรพันธุ์รัตน์ ป.5 81.6666
13 210106 ด.ญ. พราวพิชชา อร่ามกุล ป.5 81.6666
13 111036 ด.ญ. วทัญญา ศิริวรรณ ป.5 81.6666
13 110589 ด.ญ. ธัญญพัฒน์ หิรัญเรืองโชค ป.5 81.6666
13 320033 ด.ญ. ธีร์วรา โล้วมั่นคง ป.5 68.0000
13 320564 ด.ช. ปิธิพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ป.5 68.0000
13 320570 ด.ช. ภูวเดช ธูปะเตมีย์ ป.5 68.0000
13 320083 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขะวัฒนะ ป.5 68.0000
14 310494 ด.ช. ธนกฤต บูรณะภักดีตระกูล ป.5 74.9000
15 310231 ด.ช. ธันน์ พิมาน ป.5 73.2400
16 310321 ด.ญ. ณทักษพร อภิเกษมสันติ์ ป.5 73.2200
16 120436 ด.ญ. ซิดนีย์ ไทยเจริญ ป.5 72.0000
16 120225 ด.ญ. ณัฎฐณิชา รติพิชยกุล ป.5 72.0000
16 120233 ด.ช. วาวิน วิชญวิเชียร ป.5 72.0000
16 120597 ด.ช. ณเดชน์ ลิขิตสถาพร ป.5 72.0000
16 120314 ด.ญ. โชษิตา ผโลประการ ป.5 72.0000
17 310055 ด.ญ. ณิชาภัทร รุ้งพราย ป.5 71.6000
17 320419 ด.ญ. กุลปรียา พุฒพันธุ์ ป.5 64.0000
17 320361 ด.ญ. นุตประวีณ์ ประกอบบุปผา ป.5 64.0000
17 320378 ด.ญ. ชัญญา เหล่พิพัฒนา ป.5 64.0000
17 320208 ด.ญ. ณัฐกฤตา พรหมศิริ ป.5 64.0000
18 210667 ด.ช. ณัฐพล นันทวิจิตราภรณ์ ป.5 80.0000
18 210722 ด.ช. ชวภณ ปิ่นวิรุฬห์ ป.5 80.0000
18 210271 ด.ช. มาริโอ้ ตัน ป.5 80.0000
18 210803 ด.ญ. ทิไลลา แสงจันทร์ ป.5 80.0000
18 310665 ด.ช. รูเบนน์ ณฐกร ทเวทส์ ป.5 71.5900
18 310243 ด.ช. ณฤภัค กาญจนอัครเดช ป.5 71.5900
20 310311 ด.ช. ปฤณภณ องหุนันทกุล ป.5 71.5800
20 310438 ด.ญ. ชัญญา เหล่พิพัฒนา ป.5 71.5800
20 310136 ด.ญ. สุทธสินี ตระการรุ่งโรจน์ ป.5 71.5800
20 310362 ด.ญ. อนันตญา กุลธนากร ป.5 71.5800
21 220686 ด.ช. นัธทวัฒน์ สาถิยะบูรณะพงศ์ ป.5 68.0000
21 220093 ด.ช. ปราปต์ ชนะพันธ์ภากร ป.5 68.0000
21 220505 ด.ญ. วราลี จิตรบรรจง ป.5 68.0000
21 220755 ด.ช. ตะวัน โอฮาม่า ป.5 68.0000
21 120039 ด.ญ. พัชรนันท์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 68.0000
21 120274 ด.ญ. มะลิ​ มะลิ​วัลย์​ ป.5 68.0000
21 120827 ด.ญ. รดารินทร์ แซ่อื้อ ป.5 68.0000
21 220522 ด.ญ. ปณิตา อาริยะกุล ป.5 68.0000
21 320529 ด.ญ. นัทชดา สิมาจารย์ ป.5 60.0000
21 320150 ด.ญ. ภีรนีย์ ชั่งใจ ป.5 60.0000
21 320510 ด.ช. ธนัท ตระกูลชุติเวช ป.5 60.0000
21 320395 ด.ช. ธาวิน จันทร์ใจทอง ป.5 60.0000
21 320375 ด.ช. กิตติพัฒน์ กิตติเพชรสมบัติ ป.5 60.0000
21 320258 ด.ช. วสันต์พรรษ วิชัยศรชยการ ป.5 60.0000
21 320250 ด.ช. ศรัณย์กร โสมส่องแสง ป.5 60.0000
22 210647 ด.ช. วีรภัทร ศุจิสกุลวงศ์ ป.5 78.3333
22 110393 ด.ช. สิปากร ปึงธนานุกิจ ป.5 78.3333
22 110083 ด.ช. จามีกร วงศ์สุขเสมอใจ ป.5 78.3333
22 111033 ด.ช. ศุภัช ครบนพรัตน์ ป.5 78.3333
22 110243 ด.ญ. ปุณรดา ทองเนื้อแข็ง ป.5 78.3333
24 310433 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.5 71.5700
25 310550 ด.ญ. จิดาภา วรเดชจำเริญ ป.5 71.5600
26 310352 ด.ช. พิรศุษม์ ลัทธวนิชพันธ์ ป.5 69.9300
27 210522 ด.ช. ณัฐพัชร์ พาชีรัตน์ ป.5 76.6666
27 111034 ด.ช. วาวิน วิชญวิเชียร ป.5 76.6666
27 210584 ด.ญ. ปุญญิศา โชติภัทรกุล ป.5 76.6666
27 110703 ด.ญ. ปาณิสรา เพิ่มปัญญา ป.5 76.6666
27 210128 ด.ญ. ปันบุณย์ ชูศรี ป.5 76.6666
27 210033 ด.ญ. ปุณณภา สกุลชัยเกตุ ป.5 76.6666
27 210800 ด.ญ. อันดา ตั้งงามวิทยกุล ป.5 76.6666
27 210425 ด.ญ. ไอรีน ไทยพิสุทธิกุล ป.5 76.6666
27 210199 ด.ญ. นะมามิ อยู่สถาพร ป.5 76.6666
27 310685 ด.ช. ธนกฤต เพ่งศรี ป.5 68.2400
28 310161 ด.ช. กิตติเชษฐ์ ศรีเหรา ป.5 68.2300
28 320280 ด.ญ. อัยยภัทร์ ดวงแก้ว ป.5 56.0000
28 320161 ด.ญ. ชัญญ่า ชูพันธ์ ป.5 56.0000
28 320371 ด.ช. ปัณณวิชญ์ อนุรัตน์วรกุณ ป.5 56.0000
28 320372 ด.ช. วรากร วรรษารุจากร ป.5 56.0000
28 320306 ด.ช. กฤตาณัฐ ณ นคร ป.5 56.0000
28 320325 ด.ช. สิทธิ์ศักดิ์ คะปูคำ ป.5 56.0000
28 320275 ด.ช. ณธรรศ ฐิรโฆไท ป.5 56.0000
28 320209 ด.ช. ฆฤน เจษฎางษ์กุล ป.5 56.0000
28 320140 ด.ช. ชาญกิต ตั้งชูพงศ์ ป.5 56.0000
28 320038 ด.ช. วิทย์ทัส ทิศาภรณ์พงศ์ ป.5 56.0000
29 310296 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ เดชาวัชระวิชญ์ ป.5 66.6000
29 220427 ด.ช. เสฎฐศิลป อริยเศรษฐกุล ป.5 64.0000
29 120010 ด.ช. ภูริชาติ ช่วงชิง ป.5 64.0000
29 120043 ด.ช. ยูจีน ตัน ป.5 64.0000
29 120224 ด.ช. ปรานต์ หทัยอารีย์รักษ์ ป.5 64.0000
30 310062 ด.ช. ปริญ ส่งศรี ป.5 66.5900
30 310503 ด.ญ. ธัญญรัตน์ พานทอง ป.5 66.5900
30 310457 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.5 66.5900
33 310642 ด.ช. พิชญะพัฒน์ รุ่งเจริญชัยพร ป.5 66.5600
33 120293 ด.ช. สุรวิทย์ชัย ฤกษ์เย็น ป.5 60.0000
33 120639 ด.ช. ธนกฤต สิทธิเดชพร ป.5 60.0000
33 120301 ด.ญ. ชลรดา อุดล ป.5 60.0000
33 220837 ด.ช. ณธรณ์ นวเลิศปัญญา ป.5 60.0000
33 120551 ด.ญ. อมลรดา ยิ้มอยู่ ป.5 60.0000
34 310300 ด.ช. วสันต์พรรษ วิชัยศรชยการ ป.5 64.9400
34 310383 ด.ญ. นปภัช ทิมจรัส ป.5 64.9400
36 210406 ด.ช. วชิรวิทย์ สุคนธะตามร์ ป.5 75.0000
36 210786 ด.ช. ฐิรดนย์ รัตนมณีศิริกุล ป.5 75.0000
36 210531 ด.ช. ภาคิน ลี ป.5 75.0000
36 210514 ด.ช. ชินภัทร พุ่มสุวรรณ์ ป.5 75.0000
36 210597 ด.ช. ปูณธ์ ชัยยะราษฎร์ ป.5 75.0000
36 110723 ด.ช. ปรมะ หินันท์ชัย ป.5 75.0000
36 110237 ด.ช. กระแสสินธุ์ ทิมอุบล ป.5 75.0000
36 110286 ด.ช. พัสกร สายะสิญจน์ ป.5 75.0000
36 210095 ด.ญ. กุลณัฐจิรา ต่วนเครือ ป.5 75.0000
36 210762 ด.ญ. ปณิตา อาริยะกุล ป.5 75.0000
36 310648 ด.ญ. จีมิน ชิน ป.5 64.9300
37 310069 ด.ญ. ณภัสนันท์ วิเวก ป.5 64.9100
37 310664 ด.ช. พันธ์ณยศ ศิริธัญญะรัตน์ ป.5 64.9100
38 220217 ด.ญ. ภูริชญา คำพุฒ ป.5 56.0000
38 220156 ด.ช. รัชชานนท์ อภิชนบุตร ป.5 56.0000
38 120319 ด.ญ. รดา สุเมธาวีนันท์ ป.5 56.0000
38 220368 ด.ช. อภิภู ปัณรสีณวรา ป.5 56.0000
38 220353 ด.ช. พิชญ์ชนน ชัยปรีชาพล ป.5 56.0000
38 220339 ด.ช. นิพพุต สมานคติวัฒน์ ป.5 56.0000
38 220464 ด.ช. ธาวิญ อินทพรต ป.5 56.0000
38 120288 ด.ช. ธนภัทร กลอนครบุรี ป.5 56.0000
38 120217 ด.ญ. กัณฑ์ณณัฐ เจียมรัตนจรัส ป.5 56.0000
38 120159 ด.ญ. พรชนก อิ่มเจริญ ป.5 56.0000
38 220754 ด.ญ. จณิสตา ทิพยไพฑูรย์ ป.5 56.0000
38 220251 ด.ญ. ฉรัญญกร วรรณแก้วราช ป.5 56.0000
38 120431 ด.ช. อังตวน เพลงเสนาะ ป.5 56.0000
38 120330 ด.ญ. หนึ่งตะวัน ลือประเสริฐ ป.5 56.0000
38 320589 ด.ญ. จีมิน ชิน ป.5 52.0000
38 320457 ด.ญ. ณิชานาฎ แย้มแสงสังข์ ป.5 52.0000
38 320086 ด.ญ. บุญรักษา สังขะจันทร์ ป.5 52.0000
38 320030 ด.ญ. เอมิฌา ขจรกลิ่นมาลา ป.5 52.0000
38 120764 ด.ช. ธนารัฏฐ์ ขาวนิล ป.5 52.0000
38 320429 ด.ช. สรัล ดำรงสุนทรชัย ป.5 52.0000
38 320272 ด.ช. ปุณณ์ งามศรี ป.5 52.0000
39 310105 ด.ญ. เมธปีร์ยา สาระคต ป.5 64.9000
40 310682 ด.ช. จิตรภณ ฤกษะสุต ป.5 63.2800
41 310188 ด.ช. วรวัชร์ สิทธิรัตนกุล ป.5 63.2700
42 310230 ด.ช. สิทธินนท์ ลีลาประพาฬ ป.5 63.2600
42 310426 ด.ญ. ลลิตารัตน์ บัวสันเทียะ ป.5 63.2600
42 310568 ด.ช. พชร ชีวโรจน์ฐากูร ป.5 63.2600
45 310368 ด.ช. ณัฐพงษ์ ตันเฉลิมชัย ป.5 63.2500
45 310195 ด.ช. ภูทัศน์ ซื่อภักดี ป.5 63.2500
45 310347 ด.ญ. พรพระเทพ เชื้อเจ็ดองค์ ป.5 63.2500
45 320390 ด.ญ. ธัญชนก ศิริเมธากุล ป.5 48.0000
45 320489 ด.ช. ธนัตถ์นันท์ วะศินรัตน์ ป.5 48.0000
45 320301 ด.ช. ณัฐพงษ์ ตันเฉลิมชัย ป.5 48.0000
45 320202 ด.ช. ศุภวิชญ์ ชินรัตนลาภ ป.5 48.0000
45 320072 ด.ช. วีรวิชญ์ อัครเรืองกุล ป.5 48.0000
45 320028 ด.ช. อคิน ลิมาภรณ์วณิชย์ ป.5 48.0000
45 320268 ด.ช. เอกศุภดิตถ์ แก้วศรี ป.5 48.0000
45 320060 ด.ช. วิจิรัฎฐ์ พัวรุ่งโรจน์ ป.5 48.0000
46 210324 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.5 73.3333
46 110730 ด.ช. จิรกฤต ปิ่นทอง ป.5 73.3333
46 210951 ด.ช. ชนวีร์ ภูมิวงพิทักษ์ ป.5 73.3333
46 110842 ด.ช. สนธา ศิริเจริญสุข ป.5 73.3333
46 210661 ด.ญ. นิตา ยิ้มสุขไพฑูรย์ ป.5 73.3333
46 210058 ด.ญ. ธีรินธารา ธนณาเคนทร์ ป.5 73.3333
48 310423 ด.ช. กันตพัฒน์ ศิวะประภา ป.5 61.6200
49 310148 ด.ช. ชาญกิต ตั้งชูพงศ์ ป.5 61.6100
50 310565 ด.ช. อังกูร ผลิโกมล ป.5 61.6000
50 310452 ด.ญ. เบญญนันท์ กันไชย ป.5 61.6000
52 210043 ด.ช. ภูริชาติ ช่วงชิง ป.5 71.6666
52 110954 ด.ช. ณัฐรัชต์ แซ่เต็ง ป.5 71.6666
52 210186 ด.ช. ภูมิอนันต์ มีกุล ป.5 71.6666
52 110729 ด.ช. ชนันท์ธัช จักรชัย ป.5 71.6666
52 110448 ด.ช. ปราบ ศัตรูพินาศ บุญยังอยู่ ป.5 71.6666
52 210016 ด.ช. พชร จิรสุขรุจี ป.5 71.6666
52 110160 ด.ช. ปรีดิ์เปรม เจริญพร ป.5 71.6666
52 110252 ด.ญ. วรกัญญา อังอติชาติ ป.5 71.6666
52 210675 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.5 71.6666
52 210254 ด.ญ. อัณณ์ญาดา เล้าพรพิชยานุวัฒน์ ป.5 71.6666
52 210845 ด.ญ. ณัฐนรี งามมณีอุดม ป.5 71.6666
52 210635 ด.ญ. ภัฆชัญญา อัชฌายะสุนทร ป.5 71.6666
52 110020 ด.ญ. พัทธนันท์ แม้นสงวน ป.5 71.6666
52 110218 ด.ญ. เหว่ยเอิน ตัน ป.5 71.6666
52 111172 ด.ญ. อมลรตา เติมเจิม ป.5 71.6666
52 310026 ด.ญ. พรชนก อิ่มเจริญ ป.5 61.5900
52 310355 ด.ช. ศักดิโชติ มีสะอาด ป.5 61.5900
52 120611 ด.ญ. ปิณิดา ทุมสิทธิ์ ป.5 52.0000
52 220422 ด.ช. ภีมพัฒน์ สุขรอบ ป.5 52.0000
52 220111 ด.ญ. ลภัสรดา อินทจักร์ ป.5 52.0000
52 120859 ด.ญ. ณัชพร เปียภักดี ป.5 52.0000
52 220688 ด.ญ. สิตางศุ์ ดีอุดมวงศา ป.5 52.0000
52 120568 ด.ช. วรกฤต สุวรรณรัตน์ ป.5 52.0000
52 120586 ด.ช. อัซลัน มะสมัน ป.5 52.0000
52 220436 ด.ญ. ปุญญิสา สุทารัมย์ ป.5 52.0000
52 120596 ด.ญ. ธัญญ์ธิชา ธรรมสามิสรณ์ ป.5 52.0000
52 220523 ด.ญ. ฐิติรัตน์ กันทอง ป.5 52.0000
53 320483 ด.ญ. ชนิดาภา ยอดต่อ ป.5 44.0000
53 320165 ด.ญ. โชติกา ธนูทอง ป.5 44.0000
53 320152 ด.ญ. แพรวภัสร์ วงศ์กรรัตน์ ป.5 44.0000
53 320006 ด.ญ. วรินทร์ทิพย์ ภูริภัทรพันธุ์ ป.5 44.0000
53 320616 ด.ช. วัศพล วงศ์?ติ่ง? ป.5 44.0000
53 320556 ด.ช. ทยากร คชเสนีย์ ป.5 44.0000
53 320434 ด.ช. วสันต์พรรษ เหล่าตรังสกุล ป.5 44.0000
53 320366 ด.ช. ชืษณุพงศ์ หาวงษ์ ป.5 44.0000
53 320245 ด.ช. กรณ์อริย มีเทศ ป.5 44.0000
53 320119 ด.ช. คุณานนท์ ฬาทอง ป.5 44.0000
53 320032 ด.ช. สรวัชญ์ ภมรกูล ป.5 44.0000
54 310175 ด.ช. พัสกร พัฒนาประทีป ป.5 59.9400
54 310199 ด.ญ. ปัญญาพัฏฏ์ ฐิติมัชฌิมา ป.5 59.9400
56 310678 ด.ช. พีรวิชญ์ นามพาณิชย์กุล ป.5 59.9300
57 310647 ด.ช. กฤติเดช เชาว์พานิช ป.5 59.9100
58 310574 ด.ช. ภูริภัทร วุฒิวโรภาส ป.5 58.2800
59 310222 ด.ญ. พีรดา รอดคะเชนทร์ ป.5 58.2600
60 310070 ด.ญ. เอมิฌา ขจรกลิ่นมาลา ป.5 58.2500
61 310101 ด.ญ. ธันยนันท์ สว่างคุณนพชัย ป.5 58.2000
62 310126 ด.ช. นาเดอร์? อัลรีฟาย ป.5 56.6100
62 310660 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ธานีรณานนท์ ป.5 56.6100
62 120190 ด.ช. วศินภัทร์ พงศ์เธียรพร ป.5 48.0000
62 220488 ด.ช. ธนากร จารุนุช ป.5 48.0000
62 220664 ด.ช. บรรสิต ขุนบุญจันทร์ ป.5 48.0000
62 220591 ด.ญ. จารวี ปั้นทอง ป.5 48.0000
62 220052 ด.ช. ทยากร งั่นบุญศรี ป.5 48.0000
62 120120 ด.ญ. ฌานิศา สดับพจน์ ป.5 48.0000
62 220026 ด.ช. สรธร สร้อยภู่ระย้า ป.5 48.0000
62 120720 ด.ญ. วิรตี สุขสร้อย ป.5 48.0000
62 120839 ด.ญ. เอญาดา อุดมธนพลชัย ป.5 48.0000
62 220182 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.5 48.0000
62 220669 ด.ช. ปัณณฑ์ธร กุลยอด ป.5 48.0000
62 220720 ด.ญ. พิธุญาดา สุขเกษม ป.5 48.0000
62 120013 ด.ญ. จินพันธ์วรา ชูพันธ์ ป.5 48.0000
62 120662 ด.ญ. ปีสกรณ์ โต๋วชากร ป.5 48.0000
62 220814 ด.ญ. แพรวชญาน์ เพิ่มทรัพย์ ป.5 48.0000
62 120425 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.5 48.0000
62 120432 ด.ญ. ธัญกร คล้ายศรีทอง ป.5 48.0000
64 310112 ด.ญ. ลลิดา พาณิชย์ทองสกุล ป.5 56.5800
64 320281 ด.ญ. จรรยมณฑน์ พงศ์กิตติ์วิศาล ป.5 40.0000
64 320204 ด.ญ. สุทธภา สุทธิวรชัย ป.5 40.0000
64 320110 ด.ญ. แพรววนิด เกตุอ่ำ ป.5 40.0000
64 320039 ด.ญ. ชัญญาณัฏฐ์ เจริญพานิชสันติ ป.5 40.0000
64 320020 ด.ญ. ชมชนก แสงนาค ป.5 40.0000
64 320555 ด.ช. อนาวิล นิสัยเจริญ ป.5 40.0000
64 320411 ด.ช. สีหเดช ทัตธนนันท์ ป.5 40.0000
64 320273 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ชัยศรีสุขอำพร ป.5 40.0000
64 320199 ด.ช. สรวิชญ์ เฟื่องฟูกิจการ ป.5 40.0000
64 320090 ด.ช. กวินทัต สุราฤทธิ์ ป.5 40.0000
64 320108 ด.ช. ภากร อัคคกิจโกศล ป.5 40.0000
64 320550 ด.ญ. พิชญาดา เนื่องคันธา ป.5 40.0000
64 320184 ด.ญ. ญาณิศา หลีกุล ป.5 40.0000
64 320082 ด.ญ. ชุติมนต์ ชูสกุล ป.5 40.0000
64 320495 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.5 40.0000
64 320441 ด.ช. สุกฤษฎิ์ เกียรติเมธา ป.5 40.0000
65 310073 ด.ญ. แพรววนิด เกตุอ่ำ ป.5 54.9700
66 310610 ด.ญ. วชิรณรรฐ์ ตัสมา ป.5 54.9500
66 310480 ด.ญ. กุลปรียา พุฒพันธุ์ ป.5 54.9500
67 210583 ด.ช. ปรุฬห์ เนียมมณี ป.5 70.0000
67 111150 ด.ช. ธนกฤต กาญจนวงศ์วณิช ป.5 70.0000
67 111018 ด.ช. จุฑารุจน์ มาลสุขุม ป.5 70.0000
67 110745 ด.ช. นนทพัทธ์ เหม่งเวหา ป.5 70.0000
67 210135 ด.ช. ธีร์ วิจิตรโกเมน ป.5 70.0000
67 110746 ด.ช. ภวัต ศรีรัตนมงคล ป.5 70.0000
67 210293 ด.ช. ณัฐพิสิษฐ์ ครุกานันต์ ป.5 70.0000
67 210079 ด.ญ. ทิตชญา กลกิจเกรียงไกร ป.5 70.0000
67 210208 ด.ญ. พริมา ฉาบแก้ว ป.5 70.0000
67 110950 ด.ญ. ณัชชาพัณณ์ วุฒิวงศ์อังคณา ป.5 70.0000
67 110255 ด.ญ. ชญาภา กัมพลานุวงศ์ ป.5 70.0000
67 210796 ด.ญ. ลภัสรดา รัตนชูโชค ป.5 70.0000
68 310203 ด.ช. ทชภณ พรรณบัว ป.5 54.9400
69 310524 ด.ญ. ณิชานาฎ แย้มแสงสังข์ ป.5 54.9200
69 310180 ด.ญ. แพรวภัสร์ วงศ์กรรัตน์ ป.5 54.9200
69 310349 ด.ช. ธีรศักดิ์ ศรีจันทร์ ป.5 54.9200
72 310318 ด.ญ. พชรวันต์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.5 53.2900
73 310462 ด.ช. ธาวิน จันทร์ใจทอง ป.5 53.2700
74 310071 ด.ญ. เบญญาภา ไชยประณิธาน ป.5 53.2600
75 310083 ด.ญ. ชวิศา วานิชกานต์กุล ป.5 51.6400
76 310640 ด.ช. จิตปณัสก์ สนั่นนาม ป.5 51.6200
77 310570 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.5 51.6100
77 310068 ด.ช. กิตติ์นิธิ ชูแก้ว ป.5 51.6100
77 310236 ด.ญ. สุทธภา สุทธิวรชัย ป.5 51.6100
79 210069 ด.ช. ศุภเสฏฐ์ ชวนบุญ ป.5 68.3333
79 210614 ด.ช. อรรถพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ป.5 68.3333
79 110476 ด.ช. อธิชนนท์ สกุลวัชรโยธิน ป.5 68.3333
79 210160 ด.ช. วรัตม์พีร์ โพธิ์เหมือน ป.5 68.3333
79 110609 ด.ช. อังตวน เพลงเสนาะ ป.5 68.3333
79 210200 ด.ช. อาตมัน เดชคำรณกุล ป.5 68.3333
79 210844 ด.ญ. กฤติญดา ชัยรัตน์ ป.5 68.3333
79 110150 ด.ญ. ภูมรินทร์ คงวุธ ป.5 68.3333
79 210867 ด.ญ. เณศรา มาดี ป.5 68.3333
79 210370 ด.ญ. จิรชญา สิทธิเดชพร ป.5 68.3333
79 110496 ด.ญ. ดลชล จิรอนันตกุล ป.5 68.3333
79 210364 ด.ญ. บุญสิกา วีระศักดิ์ ป.5 68.3333
79 220404 ด.ช. ธนภูมิ พันพรม ป.5 44.0000
79 220305 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.5 44.0000
79 120199 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.5 44.0000
79 220169 ด.ญ. กุลฎา พรหมจันทร์ ป.5 44.0000
79 120384 ด.ญ. กรรวี บุญประสงค์ ป.5 44.0000
79 120072 ด.ญ. ลัลล์ลลิล​ นาควัชระชัยท์ ป.5 44.0000
79 120250 ด.ญ. พิชญ์ชัญญา สุนทรรังสรรค์ ป.5 44.0000
79 120576 ด.ญ. พัทธนันท์ วารีสิริพงศ์ ป.5 44.0000
79 220162 ด.ญ. ณิชนันทน์ อัครานุพรพงษ์ ป.5 44.0000
79 120251 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.5 44.0000
79 120742 ด.ช. สมิทธ์ปกรณ์ ถิรพัฒน์ภูวดล ป.5 44.0000
79 120664 ด.ช. ณัฐกฤษณ์ ปัญญาบารมี ป.5 44.0000
79 220613 ด.ญ. ชวิศา ตรงกิตติคุณ ป.5 44.0000
79 120137 ด.ญ. นวพร สุขผล ป.5 44.0000
79 120584 ด.ช. ปุญย ธนะนิรันดร์ ป.5 44.0000
79 120435 ด.ญ. วรภร รักทอง ป.5 44.0000
79 220788 ด.ช. วรปรัชญ์ ปัญจรงคะ ป.5 44.0000
79 220586 ด.ญ. มุกวริณร์ บำรุงสิน ป.5 44.0000
79 120253 ด.ช. ภูมิภวิทย์ บุรพธานินทร์ ป.5 44.0000
79 220314 ด.ช. จารุพัฒน์ อุทยาน ป.5 44.0000
79 220469 ด.ช. กฤตนัน ต่ายหลี ป.5 44.0000
79 120737 ด.ช. พิชา สายลังกา ป.5 44.0000
79 220094 ด.ช. อาทิตย์ จิตวิขาม ป.5 44.0000
79 120530 ด.ญ. พิมพ์วิภา ธนะไพศาลวัฒนา ป.5 44.0000
79 220774 ด.ญ. ธัณย์สิตา โพธิจักร ป.5 44.0000
79 220651 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วัชรเสถียรพันธ์ ป.5 44.0000
79 220803 ด.ช. ณปภัช กลินวิทยา ป.5 44.0000
79 120636 ด.ช. วชิรเดช เฉิดอารีกิจ ป.5 44.0000
79 220224 ด.ญ. ภัทรวดี แย้มเกษร ป.5 44.0000
79 120837 ด.ช. กฤติธี อรุณเรืองศิริเลิศ ป.5 44.0000
80 310248 ด.ช. ธนัยนันท์ โพธิ ป.5 51.6000
80 310417 ด.ญ. พาขวัญ คะจิตรแขม ป.5 51.6000
80 310289 ด.ญ. สมิตานัน สุขสมานวงศ์ ป.5 51.6000
80 320399 ด.ญ. ชญาณ์นันท์ ลุนสา ป.5 36.0000
80 320410 ด.ญ. ธีรดา รุ่งเกียรติธนโชติ ป.5 36.0000
80 320355 ด.ญ. นรัญจน์ชนก ปราโมทย์ ป.5 36.0000
80 320265 ด.ญ. ณัฐณิชา มั่นยวน ป.5 36.0000
80 320191 ด.ญ. ปิ่นประภา วังเคียน ป.5 36.0000
80 320169 ด.ญ. กันต์ณพัชร จินเลิศ ป.5 36.0000
80 320168 ด.ญ. ธัญณภัสส์ งามขำ ป.5 36.0000
80 220369 ด.ญ. กิรณา ซื่อตรง ป.5 36.0000
80 320513 ด.ช. ดลญ์นิทัส ดิษผล ป.5 36.0000
80 320341 ด.ช. ณภพ อังคณาโสภิต ป.5 36.0000
80 320276 ด.ช. ปภังกร ศรีสมทรง ป.5 36.0000
80 320271 ด.ช. ณัฐทพงศ์ สุธีภัทรลาวัลย์ ป.5 36.0000
80 320257 ด.ช. อิทธิณัฐ ลิมปนิธิวัฒน์ ป.5 36.0000
80 320240 ด.ช. ก้องภพ เจริญรบ ป.5 36.0000
80 320111 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ขวัญบุรี ป.5 36.0000
80 320178 ด.ญ. รวีสรณ์ กัลยาณสันต์ ป.5 36.0000
80 320045 ด.ช. หัฏฐกร เกิดสมบัติ ป.5 36.0000
83 310376 ด.ช. ฉัตรชนก อุดม ป.5 51.5800
84 310441 ด.ช. ณฐพงศ์ วิรุณกาญจน์ ป.5 49.9600
85 310392 ด.ญ. ธิชญาภา ฉิมพลี ป.5 49.9400
85 310320 ด.ญ. อัยยภัทร์ ดวงแก้ว ป.5 49.9400
87 310698 ด.ช. อินทนนท์ พัฒนวิทยากุล ป.5 49.9300
87 310636 ด.ญ. ธนิสร อภิชนเอกสิทธิ์ ป.5 49.9300
89 310412 ด.ญ. ปารณีย์ วงศ์รำพันธ์ ป.5 49.9200
89 310102 ด.ญ. พิชญา นราธิปภัทร ป.5 49.9200
91 210888 ด.ช. ภาณุภูมิ อุดมพันธ์ ป.5 66.6666
91 111071 ด.ช. นัธทวัฒน์ สาถิยะบูรณะพงศ์ ป.5 66.6666
91 110179 ด.ช. เกียรติภูมิ พันธุ์ไทย ป.5 66.6666
91 110999 ด.ช. กฤชนนท์ ศรีนคร ป.5 66.6666
91 210806 ด.ช. ปกป้อง ช่องสกุล ป.5 66.6666
91 210124 ด.ช. ศศิศ สุขศีล ป.5 66.6666
91 110365 ด.ช. ณัฐภูมิ โพธิ์ชัย ป.5 66.6666
91 110854 ด.ญ. วราลี จิตรบรรจง ป.5 66.6666
91 210312 ด.ญ. ภารดี ธนวัฒโน ป.5 66.6666
91 210130 ด.ญ. บุญญาพร โภคสุทธิ์ ป.5 66.6666
91 210075 ด.ญ. ปุญชรัศมิ์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.5 66.6666
91 210621 ด.ญ. อภิบุญญา ทักษณา ป.5 66.6666
91 111085 ด.ญ. แพรวชญาน์ เอกอนันต์กุล ป.5 66.6666
91 110089 ด.ญ. ภวรันณ์ เหลืองไพบูลย์ศรี ป.5 66.6666
91 310100 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เชี่ยวสกล ป.5 48.2900
92 310468 ด.ช. ธราดล สุขสดเขียว ป.5 48.2800
93 310159 ด.ญ. ภรภัทร เจนกฤติยา ป.5 48.2700
93 310134 ด.ญ. พิชญาภา ปอยสูงเนิน ป.5 48.2700
95 310436 ด.ญ. นุตประวีณ์ ประกอบบุปผา ป.5 48.2600
96 310059 ด.ญ. ณฉัตร โชคเขมรัฐ ป.5 46.6400
97 310621 ด.ญ. ทิพย์รดา ฟักสอน ป.5 46.6200
97 320392 ด.ญ. สมิตานัน อินทะ ป.5 32.0000
97 320415 ด.ญ. ปุญชิดา เครือหลี ป.5 32.0000
97 320333 ด.ญ. ปภาดา ภูมิเหล่าแจ้ง ป.5 32.0000
97 320130 ด.ญ. อุษณีย์ อุบลแย้ม ป.5 32.0000
97 320095 ด.ญ. ชนานันท์ สิงหอุบล ป.5 32.0000
97 320025 ด.ญ. ปุษยาภัส อรุณบริรักษ์ ป.5 32.0000
97 320007 ด.ญ. ชยภร ไกรชิงฤทธิ์ ป.5 32.0000
97 320599 ด.ช. กรกรฎ ดาราพาณิชย์ ป.5 32.0000
97 320610 ด.ช. กวิน ศิริพันธ์ ป.5 32.0000
97 320254 ด.ช. ศตคุณ จินเดหวา ป.5 32.0000
97 320212 ด.ช. ณัฐภูมินทร์ สร้างบัณฑิตสกุล ป.5 32.0000
97 320192 ด.ช. ธนวิชญ์ สุตะคาน ป.5 32.0000
97 320071 ด.ช. วชรวิทย์ แสงดี ป.5 32.0000
97 320274 ด.ช. ปวีณ์วัฒน์ แสนจันทร์ ป.5 32.0000
97 320172 ด.ช. ปัญญ์นัทธ์ ปัญญาธีระ ป.5 32.0000
98 310218 ด.ช. กฤติณณ์ ตรีพิษจักร ป.5 46.6100
99 310690 ด.ช. พุฒิเมธ สุวรรณจรัญ ป.5 46.5600
100 310485 ด.ญ. ลลิณดา จงประสิทธิผล ป.5 44.9800
101 310077 ด.ญ. ปริณณดา เอกภาพรังสรรค์ ป.5 44.9600
101 310601 ด.ช. ชาญชัย ภาคย์กระโทก ป.5 44.9600
101 310090 ด.ช. วิจิรัฎฐ์ พัวรุ่งโรจน์ ป.5 44.9600
104 310087 ด.ช. วีรวิชญ์ อัครเรืองกุล ป.5 44.9500
104 310534 ด.ญ. ปุณิกา นาควโรดม ป.5 44.9500
104 310244 ด.ญ. ธมลวรรณ ศรีณรงค์ศิริ ป.5 44.9500
105 110263 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์กระจ่าง ป.5 65.0000
105 110720 ด.ช. ธนิจ สัตตะรุจาวงษ์ ป.5 65.0000
105 110022 ด.ช. พลลภัฒน์ สกุลวิวรรธน์ ป.5 65.0000
105 210602 ด.ช. นิพพุต สมานคติวัฒน์ ป.5 65.0000
105 210358 ด.ญ. ไอยศิรา โพธิสุนทร ป.5 65.0000
105 210404 ด.ญ. ปณตา หวังโรจน์ฤทธิ์ ป.5 65.0000
105 110859 ด.ญ. ลัลนา เลาหกานต์นิยม ป.5 65.0000
105 110892 ด.ญ. รินรดา ตระกูลพล ป.5 65.0000
107 310054 ด.ญ. มณีวรรณ เรืองนุ่ม ป.5 43.3000
107 310360 ด.ญ. พันไมล์ แสงทวีปทวีกิจ ป.5 43.3000
109 310595 ด.ช. เจตนิพัทธน์ จิวรรจนะโรดม ป.5 43.2900
109 310129 ด.ช. ชยกร วงศ์พรหม ป.5 43.2900
109 310504 ด.ญ. พิชามญชุ์ เพชรสวัสดิ์ ป.5 43.2900
109 220763 ด.ญ. ภีรดา วรสิงห์ ป.5 40.0000
109 220424 ด.ญ. พิชชาภัทร สิทธิโท ป.5 40.0000
109 120796 ด.ญ. ณัฐณิชา ทัศนาวิวัฒน์ ป.5 40.0000
109 120142 ด.ช. วิชชากร พูลบำเพ็ญ ป.5 40.0000
109 220425 ด.ช. ชูเดช ชิงช่วงชัย ป.5 40.0000
109 120580 ด.ช. สิรวิชญ์ อัจจิมารังษี ป.5 40.0000
109 120769 ด.ช. วิมุตติ ธีรเทิดกิตติ ป.5 40.0000
109 120774 ด.ญ. รมิตา สฤษฎิพงศ์ ป.5 40.0000
109 220105 ด.ญ. จิตรานันท์ ลิ้มเจริญวาณิชย์ ป.5 40.0000
109 120021 ด.ช. ธิติ อำมฤตโชติ ป.5 40.0000
109 120790 ด.ญ. กชมน วรรณชนะ ป.5 40.0000
109 220600 ด.ช. ณฐพัชร เฟื่องประภัสสร์ ป.5 40.0000
109 220090 ด.ช. ธนภัทร ชิงบูรณะกิจ ป.5 40.0000
109 120583 ด.ญ. วรณัน ดำสี ป.5 40.0000
109 120677 ด.ช. ธราธิป ตั้งพิสิษฐ์ไพบูลย์ ป.5 40.0000
109 220768 ด.ช. นฤดล จรรยาธรรม ป.5 40.0000
109 220309 ด.ญ. ธนันธร วรรณเสรี ป.5 40.0000
109 120707 ด.ช. ปุณณวิศว์ ธิปธนพงศ์ ป.5 40.0000
109 220514 ด.ญ. ภัทรภร กุลถวายพร ป.5 40.0000
109 220447 ด.ญ. จิตปภัสร์ สุริย์จามร ป.5 40.0000
109 220315 ด.ญ. พรชนิตว์ โชติช่วง ป.5 40.0000
109 220581 ด.ช. ชัชชวิศ ชุ่มชื่น ป.5 40.0000
109 220787 ด.ญ. ณชรต ไชยหงษา ป.5 40.0000
109 220161 ด.ช. สุกฤษฎิ์ ฉายพิมาย ป.5 40.0000
109 120226 ด.ช. ต่อตระกูล บัวใหญ่ ป.5 40.0000
109 120100 ด.ช. ปัณณวัฒน์ ทองเงิน ป.5 40.0000
109 120462 ด.ช. ภูมิรพี เลาหวิช ป.5 40.0000
109 220004 ด.ญ. วิศัลย์ศยา ภัณฑบดีกรณ์ ป.5 40.0000
109 120712 ด.ญ. ณัฏฐวี ด้วงปาน ป.5 40.0000
109 220723 ด.ญ. ปัณณ์ฑิตา สวยรูป ป.5 40.0000
109 120083 ด.ญ. สรสิชา คล้ายพุฒ ป.5 40.0000
112 310277 ด.ช. พชร เกิดยอด ป.5 43.2800
112 310521 ด.ญ. ปาณิสรา สุภาพิชัย ป.5 43.2800
112 320621 ด.ญ. ปริณดา จีตนิยม ป.5 28.0000
112 320562 ด.ญ. ธนิสร อภิชนเอกสิทธิ์ ป.5 28.0000
112 320532 ด.ญ. ภิรมณ กิจกุลเลิศ ป.5 28.0000
112 320446 ด.ญ. ณพัชญา พลแสน ป.5 28.0000
112 320486 ด.ญ. มนัญชยา สุกใส ป.5 28.0000
112 320363 ด.ญ. อัยรดา ทองวิเศษ ป.5 28.0000
112 320324 ด.ญ. ปภาดา รักษ์วงศ์ ป.5 28.0000
112 320347 ด.ญ. พัชราภา ว่องตาประดิษฐ์ ป.5 28.0000
112 320106 ด.ญ. อิงฟ้า สระสมบูรณ์ ป.5 28.0000
112 320089 ด.ญ. ญดา อิ่มทอง ป.5 28.0000
112 320010 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.5 28.0000
112 320613 ด.ช. พุฒิเมธ สุวรรณจรัญ ป.5 28.0000
112 320515 ด.ช. เสฏฐพันธ์ ขันติพงค์ ป.5 28.0000
112 320516 ด.ช. กันตินันท์ เมฆฉาย ป.5 28.0000
112 320479 ด.ช. ศุภธัช คณาณุวัฒน์ ป.5 28.0000
112 320485 ด.ช. ธนัตถ์นินทร์ วะศินรัตน์ ป.5 28.0000
112 320317 ด.ช. ธนภัทร รุ่งรัตนาอุบล ป.5 28.0000
112 320221 ด.ช. พัฒนภัทร ไพบูลย์พิทยา ป.5 28.0000
112 320445 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ เตชนันท์ ป.5 28.0000
113 110258 ด.ช. ณชยันต์ เทพสาร ป.5 63.3333
113 210210 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.5 63.3333
113 110628 ด.ญ. สุชัญญา นรินทร์ ป.5 63.3333
113 110618 ด.ญ. กฤติญา ศรีระษา ป.5 63.3333
113 110212 ด.ญ. นภสร รุจิศาสตร์ ป.5 63.3333
114 310162 ด.ญ. วริศรา คำจีน ป.5 43.2600
114 310141 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ เฉิดชมจันทร์ ป.5 43.2600
116 310674 ด.ญ. สุธีกานต์ พาณิชย์โสภณชัย ป.5 43.1600
117 310358 ด.ช. ธนเดช พีระยุทธ ป.5 41.6400
118 210159 ด.ช. ปราปต์ ชนะพันธ์ภากร ป.5 61.6666
118 210917 ด.ช. ศตายุ ประเสริฐสังข์ ป.5 61.6666
118 210595 ด.ช. รเทพ เขมะเพ็ชร ป.5 61.6666
118 110592 ด.ช. ธีธัช พาราภัทร ป.5 61.6666
118 110093 ด.ช. โภคิน จีรฐิติกุล ป.5 61.6666
118 211070 ด.ช. ภคพล ศิริมาตย์ ป.5 61.6666
118 210503 ด.ช. พาคินทร์ อัมพรากร ป.5 61.6666
118 110551 ด.ช. วรัทภพ อ๋องคณา ป.5 61.6666
118 210901 ด.ช. คุณณัฏฐ์ ณ น่าน ป.5 61.6666
118 110903 ด.ช. จาฬุ จองใจอภิวัฒน์ ป.5 61.6666
118 210510 ด.ช. กวิน พิกุลทอง ป.5 61.6666
118 210012 ด.ช. ธฤต วงษ์ตั้งมั่น ป.5 61.6666
118 110132 ด.ช. นัธทวัฒน์ บุญเนาว์ ป.5 61.6666
118 110186 ด.ช. ธนันชัย เจน ป.5 61.6666
118 110070 ด.ญ. พัชรนันท์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 61.6666
118 111168 ด.ญ. นภัทร กิตติวรชาธร ป.5 61.6666
118 210616 ด.ญ. รสธร ลิเซ็น ป.5 61.6666
118 110244 ด.ญ. พลอยพิชชา แก้วเกตุ ป.5 61.6666
118 110201 ด.ญ. อิงค์พิศา ห้วยหงษ์ทอง ป.5 61.6666
118 110472 ด.ญ. มะลิ​ มะลิ​วัลย์​ ป.5 61.6666
118 110048 ด.ญ. ณิชารัศมิ์ ศรีเมธารัศม์ ป.5 61.6666
118 310382 ด.ช. สิทธิ์ศักดิ์ คะปูคำ ป.5 41.6300
118 310063 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ขวัญบุรี ป.5 41.6300
120 310198 ด.ญ. โชติกา ธนูทอง ป.5 41.6200
121 310476 ด.ญ. ธีรดา รุ่งเกียรติธนโชติ ป.5 41.6100
122 310020 ด.ญ. สรสิชา คล้ายพุฒ ป.5 41.6000
122 310200 ด.ญ. ศิรดา จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา ป.5 41.6000
122 310571 ด.ช. สุวบุญ ยิ่งยงณรงค์กุล ป.5 41.6000
125 310079 ด.ช. สุกฤษฎิ์ เกตุมอญ ป.5 41.5900
125 310545 ด.ญ. ชนิดาภา ยอดต่อ ป.5 41.5900
127 310095 ด.ญ. ธนัชญกร ศิริวณิชย์วงศ์ ป.5 39.9500
127 310324 ด.ช. ปุณณ์ งามศรี ป.5 39.9500
127 310229 ด.ญ. ริจินันท์ สัตยธำรงเธียร ป.5 39.9500
130 310420 ด.ญ. นรัญจน์ชนก ปราโมทย์ ป.5 39.9400
130 310500 ด.ญ. อัยรดา ชัยวงษ์ ป.5 39.9400
131 320437 ด.ญ. ภคมน ศิริพรมงคล ป.5 24.0000
131 320438 ด.ญ. อัยรดา ชัยวงษ์ ป.5 24.0000
131 320319 ด.ญ. กานต์ธีรา พั่วสำโรง ป.5 24.0000
131 320164 ด.ญ. ศิรดา จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา ป.5 24.0000
131 320141 ด.ญ. วริศรา คำจีน ป.5 24.0000
131 320067 ด.ญ. สิรามล รุนใหม่ ป.5 24.0000
131 320469 ด.ช. ปุณยธร รุ่งเรือง ป.5 24.0000
131 320364 ด.ช. ฐปนนนท์ วิเชษฐ์พันธุ์ ป.5 24.0000
131 320242 ด.ช. วรโชติ อธิวัฒนาไพบูลย์ ป.5 24.0000
131 320155 ด.ช. ปกรณ์ ทรัพย์วิวัฒนกุล ป.5 24.0000
131 320501 ด.ช. ชัยภัทร สนศิริ ป.5 24.0000
131 320439 ด.ช. ยศวิชญ์ โกไศยกานนท์ ป.5 24.0000
132 310014 ด.ญ. วรินทร์ทิพย์ ภูริภัทรพันธุ์ ป.5 39.9200
133 310632 ด.ญ. จิรัขญา ศรีผดุง ป.5 38.3000
134 310210 ด.ญ. หนึ่งตะวัน ลือประเสริฐ ป.5 38.2900
135 310330 ด.ช. ปวีณ์วัฒน์ แสนจันทร์ ป.5 38.2800
135 310381 ด.ญ. ปภาดา รักษ์วงศ์ ป.5 38.2800
137 310118 ด.ญ. ทักษพร พงศ์ถาวรภิญโญ ป.5 38.2700
137 310688 ด.ช. วัศพล วงศ์?ติ่ง? ป.5 38.2700
139 210874 ด.ช. พลาธิป สมบูรณ์ ป.5 60.0000
139 110893 ด.ช. ณัฐกฤษณ์ ปัญญาบารมี ป.5 60.0000
139 210591 ด.ช. ภาวิต ธีระเพ็ญแสง ป.5 60.0000
139 211095 ด.ช. คินภัทร เพ็ชรไทยพงค์ ป.5 60.0000
139 110382 ด.ช. ศิวกร ศุภจัตุรัส ป.5 60.0000
139 110599 ด.ช. ทัพพ์ปภพ เนียมสุวรรณ์ ป.5 60.0000
139 210535 ด.ช. กันตภณ อภิวันทนกุล ป.5 60.0000
139 110708 ด.ช. ปัณณทัต วงศ์ธีระสุต ป.5 60.0000
139 110125 ด.ช. ปรานต์ หทัยอารีย์รักษ์ ป.5 60.0000
139 210663 ด.ช. อธิป ธรรมานนท์ ป.5 60.0000
139 210173 ด.ช. ณัฐนันท์ ด่านวชิระกุล ป.5 60.0000
139 210461 ด.ช. ธรรมมาตร ชั้นไพบูลย์ ป.5 60.0000
139 111035 ด.ญ. รัตนกร พึ่งแย้ม ป.5 60.0000
139 210318 ด.ญ. ศรัณพร ราชลำ ป.5 60.0000
139 110970 ด.ญ. รวิสรา ยาวะโนภาส ป.5 60.0000
139 310108 ด.ญ. นภัสวรรณ เสรีวิชยสวัสดิ์ ป.5 38.2500
139 310047 ด.ช. กวินทัต สุราฤทธิ์ ป.5 38.2500
140 120689 ด.ช. ธนกฤต เชี่ยวชาญธนกิจ ป.5 36.0000
140 120103 ด.ญ. ธันยพัต พัฒนทอง ป.5 36.0000
140 120183 ด.ช. ชนพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.5 36.0000
140 120236 ด.ญ. นภสมณ จิบสมานบุญ ป.5 36.0000
140 220027 ด.ช. อริยพัฒณ์ ลิ้มสุวรรณ ป.5 36.0000
140 120498 ด.ช. ภูมินทร์ บุญเที่ยง ป.5 36.0000
140 220772 ด.ช. กิตติพงศ์ พุทธชาติ ป.5 36.0000
140 120164 ด.ช. ชัชศรัณย์ สุขเกษม ป.5 36.0000
140 220011 ด.ช. วุฒิ วุฒิไกรเกรียง ป.5 36.0000
140 220818 ด.ญ. ญาดา สำเนียงงาม ป.5 36.0000
140 120081 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.5 36.0000
140 220420 ด.ช. อรุช เมธเศรษฐ ป.5 36.0000
140 120088 ด.ช. วราญ์สิทธิ์ ลิขิติสิทธิกุล ป.5 36.0000
140 220035 ด.ช. ปุญรติ ชีพเชี่ยวชาญชัย ป.5 36.0000
140 120357 ด.ช. นิพิฐเดชา กนกอุดม ป.5 36.0000
140 120205 ด.ช. หฤษฎ์ เจียมรัตนจรัส ป.5 36.0000
140 120400 ด.ญ. โศภิตา กำเหนิดแขก ป.5 36.0000
140 220247 ด.ญ. กุลภัส ชัยยุตต์ ป.5 36.0000
140 220563 ด.ช. ดิตถกร สมพรเกษม ป.5 36.0000
140 220416 ด.ญ. ณัฐนรี เรืองกิจวัฒนากร ป.5 36.0000
140 120194 ด.ญ. ธัญญรัศม์ ชวลิตมณเฑียร ป.5 36.0000
140 120852 ด.ญ. วรกมล กันประเสริฐ ป.5 36.0000
140 120380 ด.ญ. อรปภา วัฒนคุณธรรม ป.5 36.0000
140 220333 ด.ญ. อลิษ ผลเพิ่ม ป.5 36.0000
140 120312 ด.ญ. ขจรบุญ มะลิขจร ป.5 36.0000
140 120733 ด.ช. ศิษฐวัชร โพยมรัตน์ ป.5 36.0000
140 120474 ด.ญ. ศิรนรินทร์ ศรีสุวรรณ ป.5 36.0000
140 120139 ด.ญ. นัฐชานันท์ มงคลตรีลักษณ์ ป.5 36.0000
140 220792 ด.ช. จิตปณัสก์ สนั่นนาม ป.5 36.0000
140 220477 ด.ญ. ดรุณทิพย์ อัศวโชคปัญญา ป.5 36.0000
140 120570 ด.ญ. วิลาสินี โหมดพลาย ป.5 36.0000
140 220397 ด.ช. ณัฏฐ์ชานนท์ สมยารัตน์ ป.5 36.0000
140 220045 ด.ช. ศิรวัฒน์ มาพิบูลย์ ป.5 36.0000
140 220539 ด.ช. กันตพัฒน์ นุกูลวุฒิโอภาส ป.5 36.0000
140 220332 ด.ญ. บุญญาพร บุญศิริ ป.5 36.0000
140 220079 ด.ญ. ฐาณิดา หทัยเปี่ยมสุข ป.5 36.0000
140 220481 ด.ช. ธนิกวินทว์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 36.0000
140 120109 ด.ญ. วิชญาดา ภู่แสง ป.5 36.0000
140 220604 ด.ช. ศิวัฒน์ วัฒนาวงศ์ ป.5 36.0000
140 120487 ด.ช. ธันวากร จุติลาภถาวร ป.5 36.0000
140 120285 ด.ญ. ภคพร ยี่ภู่ ป.5 36.0000
140 220560 ด.ญ. ภานุชญา ไพบูลย์ ป.5 36.0000
140 220654 ด.ช. ณพงศ์กร โภควัธสิพัฒณ์ ป.5 36.0000
140 120422 ด.ช. พีรวุฒิ จันทร์วิเมลือง ป.5 36.0000
140 120017 ด.ช. ณภัทร แซ่เฮียง ป.5 36.0000
141 310097 ด.ช. นวิน ศราวุธานุกูล ป.5 36.6200
141 310554 ด.ญ. มนัญชยา สุกใส ป.5 36.6200
143 310616 ด.ช. ชิระ เลิศธกรกุล ป.5 36.6100
143 320594 ด.ญ. ศศิธนัน คงมณี ป.5 20.0000
143 320543 ด.ญ. กันยกร ชมภูพื้น ป.5 20.0000
143 320467 ด.ญ. ชัญญาภัค พงศ์กิดาการ ป.5 20.0000
143 320519 ด.ญ. ภฏิภรณ์ โล่ห์อร่ามทวีทอง ป.5 20.0000
143 320246 ด.ญ. ภคมน สโกฟิวด์ ป.5 20.0000
143 320234 ด.ญ. วรัชญา วงษ์เพ็ชรเขียว ป.5 20.0000
143 320104 ด.ญ. สลินนา ภูศรี ป.5 20.0000
143 320105 ด.ญ. นภัสวรรณ เสรีวิชยสวัสดิ์ ป.5 20.0000
143 320120 ด.ญ. ณัฐภวีร์ แสงกาศนีย์ ป.5 20.0000
143 320624 ด.ช. ณรัฐพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ป.5 20.0000
143 320584 ด.ช. เจษฎา บุญลา ป.5 20.0000
143 320508 ด.ช. สุรพัศ แวววัชระ ป.5 20.0000
143 320454 ด.ช. อัครโชติ โคตรบรรเทา ป.5 20.0000
143 320360 ด.ช. จิณณะ แซ่ตั้ง ป.5 20.0000
144 310263 ด.ญ. ปุณณ์พิชญา เดชมณี ป.5 36.6000
145 310461 ด.ญ. ชญาณ์นันท์ ลุนสา ป.5 34.9900
146 310028 ด.ญ. ดลนภัส วัฒนพงษ์ ป.5 34.9800
147 310314 ด.ช. ณัฐวริทธิ์ แก้วจันทร์ ป.5 34.9500
147 310132 ด.ช. หัฏฐกร เกิดสมบัติ ป.5 34.9500
149 310538 ด.ช. ศุภธัช คณาณุวัฒน์ ป.5 34.9400
149 310306 ด.ช. กานปีติ พรณรงค์ ป.5 34.9400
149 310247 ด.ช. ฆฤน เจษฎางษ์กุล ป.5 34.9400
152 310609 ด.ช. กฤษฎ์ เจริญสุข ป.5 33.3000
152 310532 ด.ช. ปุณยธร รุ่งเรือง ป.5 33.3000
152 310414 ด.ช. ณภัทร ใจเพ็ชร์ ป.5 33.3000
152 310653 ด.ญ. ชยาดา ไพบูลย์วณิชกุล ป.5 33.3000
154 210624 ด.ช. เสฎฐศิลป อริยเศรษฐกุล ป.5 58.3333
154 110372 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขะวัฒนะ ป.5 58.3333
154 211099 ด.ช. ณปภัช กลินวิทยา ป.5 58.3333
154 110510 ด.ช. รัชต์พล ศรีธารทิพย์ ป.5 58.3333
154 110624 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รัชตศรีประเสริฐ ป.5 58.3333
154 210157 ด.ญ. พรฟ้า บูรณสิน ป.5 58.3333
154 110098 ด.ญ. ดรัลพร ภักดีบาง ป.5 58.3333
154 210179 ด.ญ. ภาวิดา ปิลันธนกิตติ ป.5 58.3333
154 210926 ด.ญ. เกสรา คลังทอง ป.5 58.3333
156 310237 ด.ช. ชัยวัฒน์ โพธิ์เวชกุล ป.5 33.2900
157 310378 ด.ญ. พิมญาดา ชัยศิริ ป.5 33.2800
157 320537 ด.ญ. บุณยาพร ห้วยหงษ์ทอง ป.5 16.0000
157 320544 ด.ญ. จิรัขญา ศรีผดุง ป.5 16.0000
157 320127 ด.ญ. ทิพอาภา ปีเจริญทรัพย์ ป.5 16.0000
157 320081 ด.ญ. ธนัชญกร ศิริวณิชย์วงศ์ ป.5 16.0000
157 320023 ด.ญ. พิธิตา เพ็ชรุจิ ป.5 16.0000
157 320451 ด.ช. ธรณ์ธันย์ ระเบียบโลก ป.5 16.0000
157 320226 ด.ช. นัธทวัฒน์ สุขธูป ป.5 16.0000
157 320203 ด.ช. ศุภกฤต ปิยาพงศ์ ป.5 16.0000
157 320560 ด.ญ. ปุญญิสา อุทธา ป.5 16.0000
158 310666 ด.ช. เดชสิทธิ์ วิริยะสม ป.5 33.2600
159 310114 ด.ญ. นภัทร ตั้งวรเดชสกุล ป.5 31.6400
160 310508 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ เตชนันท์ ป.5 31.6300
161 310509 ด.ญ. ณพัชญา พลแสน ป.5 31.6200
161 310499 ด.ญ. ภคมน ศิริพรมงคล ป.5 31.6200
163 110988 ด.ช. อัคราชัย ประกิตสุวรรณ ป.5 56.6666
163 210863 ด.ช. เลิศพล พิทักษ์สกุล ป.5 56.6666
163 210509 ด.ช. เบญจมินทร์ พฤกษา ป.5 56.6666
163 110576 ด.ช. กันตพัฒน์ สิทธินามสุวรรณ ป.5 56.6666
163 111163 ด.ช. ชูเดช ชิงช่วงชัย ป.5 56.6666
163 210417 ด.ช. พลภัทร สุวัฑฒนา ป.5 56.6666
163 210352 ด.ญ. ภูริชญา คำพุฒ ป.5 56.6666
163 210285 ด.ญ. รวิษฎา กิจเจริญ ป.5 56.6666
163 210992 ด.ญ. พิมพ์บุญ แสงแก้ว ป.5 56.6666
163 110199 ด.ญ. พิชญ์ชัญญา สุนทรรังสรรค์ ป.5 56.6666
163 110301 ด.ญ. กาณดา บูรณวิทยวุฒิ ป.5 56.6666
163 110740 ด.ญ. นมิดา ทองมูลชัยศิริ ป.5 56.6666
163 210323 ด.ญ. วชิรา วงศาโรจน์ ป.5 56.6666
163 210250 ด.ญ. ปารัชชฎา ชวาลรติกุล ป.5 56.6666
163 110513 ด.ญ. พิมพิริยา เมธีภิวัฒน์ ป.5 56.6666
163 111094 ด.ญ. ภัคนันท์ นวลแตง ป.5 56.6666
163 310015 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.5 31.6100
164 310189 ด.ช. ปัญญ์นัทธ์ ปัญญาธีระ ป.5 31.6000
165 310562 ด.ช. ณัฐฐากูร จุลโพธิ์ ป.5 31.5900
166 310245 ด.ญ. พิมพ์พลอย ญาณสูตร ป.5 30.0000
166 320334 ด.ญ. ขจีวรรณ มั่นยวน ป.5 12.0000
167 310447 ด.ญ. พิชญาฎา ส่งคุณฤทธิการ ป.5 29.9900
167 320036 ด.ญ. พรรณรจน์ พริ้งรักษา ป.5 8.0000
168 210765 ด.ญ. ปณิชา ทองเสวตร ป.5 29.9800
168 320588 ด.ช. พชรพล บุญชู ป.5 4.0000
169 310407 ด.ช. ปัณณทัต เจริญเกตุ ป.5 29.9700
169 310060 ด.ช. ษัฑวัต พุทธลีลาศ ป.5 29.9700
169 310309 ด.ช. ณภัทร โตพัฒน์ ป.5 29.9700
172 310686 ด.ช. พชรพล บุญชู ป.5 29.9400
173 310619 ด.ช. เจิดจ้า ลีสินสวัสดิ์ ป.5 28.3400
174 310459 ด.ญ. พิมพ์พิชญ์ชา อ๊อสวงศ์ ป.5 28.3300
175 310315 ด.ช. ณัฐทพงศ์ สุธีภัทรลาวัลย์ ป.5 28.3200
176 310531 ด.ช. ภูดิศ แสงหิรัญ ป.5 28.3100
177 310643 ด.ช. ธนัตถ์ศรณ์ ปิ่นอนงค์ ป.5 28.3000
178 310354 ด.ญ. ณุตรา มหาสิงห์ ป.5 28.2700
179 210711 ด.ช. พัสกรณ์ รักษาชื่อ ป.5 55.0000
179 110127 ด.ช. ชินาธิป คล้ายเงิน ป.5 55.0000
179 110424 ด.ช. ทัศน์พล นิรพาธ ป.5 55.0000
179 210237 ด.ช. ปภาวิน นงค์นวล ป.5 55.0000
179 110397 ด.ช. พุฒิพงศ์ ศรีบุญ ป.5 55.0000
179 110332 ด.ญ. ธีร์วรา โล้วมั่นคง ป.5 55.0000
179 110825 ด.ญ. ชลชญา ดุรงค์พิศิษฏ์กุล ป.5 55.0000
179 110741 ด.ญ. พัทธนันท์ ตันติรักษา ป.5 55.0000
179 210781 ด.ญ. ภานุชญา ไพบูลย์ ป.5 55.0000
179 210039 ด.ญ. ณัฐวลัย ลิ้มศรีเจริญ ป.5 55.0000
179 110007 ด.ญ. จินพันธ์วรา ชูพันธ์ ป.5 55.0000
179 110091 ด.ญ. ชนกนันท์ แซ่โต๊ะ ป.5 55.0000
179 110018 ด.ญ. ณัฐกฤตา มากพานิชย์วัฒน์ ป.5 55.0000
179 310493 ด.ช. สุกฤษฎิ์ เกียรติเมธา ป.5 26.6400
180 310623 ด.ญ. ชญานี ศรีบุญเรือง ป.5 26.6300
180 310525 ด.ญ. พิพัศรานันท์ กอวิไล ป.5 26.6300
182 310402 ด.ช. ณภพ อังคณาโสภิต ป.5 26.6200
183 310496 ด.ช. ยศวิชญ์ โกไศยกานนท์ ป.5 24.9800
184 310693 ด.ช. จิรวิชญ์ คงเมือง ป.5 24.9700
184 310022 ด.ช. วราญ์สิทธิ์ ลิขิติสิทธิกุล ป.5 24.9700
184 310472 ด.ญ. ช้องนาง แสนหาญ ป.5 24.9700
185 120094 ด.ญ. กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ ป.5 32.0000
185 120594 ด.ช. ชิณธรรม ทองเสทื้อน ป.5 32.0000
185 220403 ด.ญ. มนธิรา สิทธินันทน์ ป.5 32.0000
185 120609 ด.ช. ธีรวีร์ อัตต์สินทอง ป.5 32.0000
185 220399 ด.ญ. ดลย์ญพัชร จำรูญนุรักษ์ ป.5 32.0000
185 220083 ด.ญ. อทิชา ดิลกไชยชาญวุฒิ ป.5 32.0000
185 220689 ด.ช. ธนวัฒน์ สุดเสน่หา ป.5 32.0000
185 120823 ด.ญ. ญาณวดี เฮงสนั่นกูล ป.5 32.0000
185 220767 ด.ช. ณพศิษฏ์ มณีกุล ป.5 32.0000
185 120113 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสริมสินสุข ป.5 32.0000
185 120535 ด.ญ. นมิดา ทองมูลชัยศิริ ป.5 32.0000
185 220545 ด.ญ. นรินทร์พร จันทะโกมล ป.5 32.0000
185 120822 ด.ญ. ภัทรสุดา อัคคีสุวรรณ์ ป.5 32.0000
185 220346 ด.ช. กิตินัทธ์ ฉัตรบูรภานันท์ ป.5 32.0000
185 120222 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วงค์ ป.5 32.0000
185 220038 ด.ญ. กัญญาภัค จันวรเมธ ป.5 32.0000
185 120376 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ไทยรักษา ป.5 32.0000
185 220257 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.5 32.0000
185 120828 ด.ญ. ปั้นดิน ไตรคุ้มพันธุ์ ป.5 32.0000
185 120147 ด.ญ. วรวลัญช์ จีนช้าง ป.5 32.0000
185 120829 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา โชคอนันต์คุณ ป.5 32.0000
185 120150 ด.ญ. รสฐมนต์ พิทักษ์ดำรงค์วงค์ ป.5 32.0000
185 220542 ด.ช. ภาวัต เพ็งจันทร์ ป.5 32.0000
185 220578 ด.ญ. พิมพ์พรรณ ลิ้มไพเราะ ป.5 32.0000
185 120715 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เสาวภาคย์ภูษิต ป.5 32.0000
185 120517 ด.ช. ณัฐณกร เถินมงคล ป.5 32.0000
185 220702 ด.ช. ปุณณวิทย์ สุทธิดารา ป.5 32.0000
185 220800 ด.ช. วัฒนภัทร์ อุณหวณิชย์ ป.5 32.0000
185 220351 ด.ญ. เค่อเจีย หวัง ป.5 32.0000
185 120678 ด.ญ. ลฎาภา สอนประสม ป.5 32.0000
185 120554 ด.ช. ธีธัช พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 32.0000
185 220521 ด.ช. อะตอม จิตร์วิจักษณ์ ป.5 32.0000
185 120112 ด.ช. ณัฐณโชติ เกิดหิรัญ ป.5 32.0000
185 220668 ด.ญ. กุลฑีรา เพ็งสวัสดิ์ ป.5 32.0000
185 120626 ด.ช. เทพทัต นิยมางกูร ป.5 32.0000
187 310399 ด.ช. ชินณ์ อภิญญาลังกร ป.5 24.9600
188 310291 ด.ช. อิทธิณัฐ ลิมปนิธิวัฒน์ ป.5 24.9500
189 310305 ด.ช. ศตคุณ จินเดหวา ป.5 23.3000
190 310679 ด.ช. ธนกฤต ปุริธรรม ป.5 23.2900
191 310160 ด.ญ. อุษณีย์ อุบลแย้ม ป.5 21.6300
192 110839 ด.ช. ธนากร จารุนุช ป.5 53.3333
192 110811 ด.ช. ธาวิญ อินทพรต ป.5 53.3333
192 111005 ด.ช. รัฐนันท์ หงษ์ไทย ป.5 53.3333
192 210924 ด.ช. บรรสิต ขุนบุญจันทร์ ป.5 53.3333
192 110170 ด.ช. รัชชานนท์ อภิชนบุตร ป.5 53.3333
192 110034 ด.ช. อดุลวิทย์ นันตสุคนธ์ ป.5 53.3333
192 210226 ด.ช. โอม คุ้ม​ทุกทิศ​ ป.5 53.3333
192 210184 ด.ช. ปวริศ วงษ์สัจจานันท์ ป.5 53.3333
192 210445 ด.ช. วราทิตย์ ยาวิไชย ป.5 53.3333
192 110259 ด.ช. ฐณคุณ วรกาญจนวุฒิ ป.5 53.3333
192 210314 ด.ช. ภูพิชญ์เชษฐ์ ชัยประภาทอง ป.5 53.3333
192 210366 ด.ญ. รดา สุเมธาวีนันท์ ป.5 53.3333
192 110588 ด.ญ. พราว เมฆรารัตน์ ป.5 53.3333
192 110036 ด.ญ. ณัฎฐณิชา รติพิชยกุล ป.5 53.3333
192 210939 ด.ญ. พาขวัญ จิระนภากุลวัฒน์ ป.5 53.3333
192 110520 ด.ญ. ชัญญ่า ชูพันธ์ ป.5 53.3333
192 110367 ด.ญ. กชพร เลิศนวนิล ป.5 53.3333
192 110531 ด.ญ. สิพราว สิทธิฤทธิ์ ป.5 53.3333
192 310351 ด.ช. นนทจิต ถาวร ป.5 16.6500
193 310454 ด.ช. ณฐกฤต หอมนิจสกุล ป.5 16.6100
194 310577 ด.ช. ชินวัชร์ ภโววาท ป.5 15.0000
195 310435 ด.ช. จิณณะ แซ่ตั้ง ป.5 14.9700
196 310699 ด.ช. ณรัฐพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ป.5 13.2800
197 310083 ด.ญ. ชวิศา วานิชกานต์กุล ป.5 0.0000
197 310421 ด.ช. คุณัชญ์ วรนิทัศน์ ป.5 0.0000
197 310449 ด.ช. กฤตินัฎฐ์ ห้าวหาญ ป.5 0.0000
210 210525 ด.ช. วิชสิทธิ์ วิรัชศิลป์ ป.5 51.6666
210 210409 ด.ช. ปริญถ์ สิมพลิพันธุ์ ป.5 51.6666
210 111141 ด.ช. ภัทรวุฒิ สมบูรณ์อำนาจเสรี ป.5 51.6666
210 110705 ด.ช. ธีรัตม์ สาธิตพิฐกุล ป.5 51.6666
210 210801 ด.ช. ยศวริต ชูศรี ป.5 51.6666
210 210261 ด.ช. ณัฐติณณ์ เกษกมล ป.5 51.6666
210 110807 ด.ช. ณเดชน์ ลิขิตสถาพร ป.5 51.6666
210 210862 ด.ช. ภีม พัวพงศกร ป.5 51.6666
210 110540 ด.ช. ณัฐกรณ์ จินดาไพศาล ป.5 51.6666
210 210376 ด.ช. ธันฐภ้ทร์ ชาติพจน์ ป.5 51.6666
210 210848 ด.ญ. ณฐิตา สินสุวรรณ ป.5 51.6666
210 110776 ด.ญ. วิลาสินี โหมดพลาย ป.5 51.6666
210 210212 ด.ญ. ธรรมิตาว์ วัฒนานนท์ ป.5 51.6666
210 110483 ด.ญ. ฉรัญญกร วรรณแก้วราช ป.5 51.6666
220 220274 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.5 28.0000
220 220106 ด.ช. อัยยวัฒน์ สว่างสินธุ์ ป.5 28.0000
220 220363 ด.ญ. ปวีณ์กร เจนนัดที ป.5 28.0000
220 220483 ด.ญ. ชญาดา ภูริเทเวศร์ ป.5 28.0000
220 220506 ด.ช. อธิษฐ์พงษ์ อิสระภักดีธรรม ป.5 28.0000
220 220480 ด.ช. เจตนิพัทธ์ โถวสกุล ป.5 28.0000
220 120046 ด.ญ. นภวรรณ เหมทานนท์ ป.5 28.0000
220 120842 ด.ญ. ปวริศา เกียรติเสนกุล ป.5 28.0000
220 220138 ด.ช. กิจก้อง เดชสุรางค์ ป.5 28.0000
220 220462 ด.ช. ภัทรกฤต แย้มเนียม ป.5 28.0000
220 120762 ด.ญ. ณธิดา สุทธิธน ป.5 28.0000
220 120444 ด.ช. นภัทร ลาภยศศิระ ป.5 28.0000
220 220465 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ มิ่งมงคลมิตร ป.5 28.0000
220 120365 ด.ช. ธัญวุฒิ เลิศบัวบาน ป.5 28.0000
220 220824 ด.ช. วชิรวิทย์ จิรทัศนีย์ ป.5 28.0000
220 220293 ด.ช. ปิยณัฐดนัย สิทธิวุฒิ ป.5 28.0000
220 220112 ด.ช. กันตพัฒน์ แซ่บุ่ย ป.5 28.0000
220 120077 ด.ญ. สุจีนันทน์ เชาวน์รัตนกวี ป.5 28.0000
220 120308 ด.ญ. ภัทรพร สายหยุด ป.5 28.0000
220 220190 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ประสานศักดิ์ ป.5 28.0000
220 220168 ด.ญ. ณรดา เอี่ยมประดิษฐ์ ป.5 28.0000
220 220077 ด.ญ. ปุญญพัฒน์ สธนเสาวภาคย์ ป.5 28.0000
220 220567 ด.ญ. ณภัทร พึงต่อกิจ ป.5 28.0000
220 220364 ด.ช. ก่อบุญ ช่วยเกิด ป.5 28.0000
220 220061 ด.ช. ภพธรรม ดวงลูกแก้ว ป.5 28.0000
220 120646 ด.ช. นิธิรัฐ ปรีดี ป.5 28.0000
220 120718 ด.ช. กวิณปภัสสร์ เลือดไทย ป.5 28.0000
220 120313 ด.ญ. ธัญชนก ชินวิทยากุล ป.5 28.0000
220 120196 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.5 28.0000
220 120427 ด.ญ. ชยาภรณ์ เตรียมธนานันท์ ป.5 28.0000
220 120642 ด.ช. ฐปนนท์ สนขำ ป.5 28.0000
220 220184 ด.ช. ธีร์ธวัช รักขธรรมวงศ์ ป.5 28.0000
220 120483 ด.ช. เตชิต เกศวพิทักษ์ ป.5 28.0000
220 220281 ด.ช. ศุภกฤต โถวสกุล ป.5 28.0000
220 120323 ด.ญ. ณัฐภัสสร นิธังกร ป.5 28.0000
220 220287 ด.ช. นัธทวัฒน์ ใสแก้ว ป.5 28.0000
220 120167 ด.ช. ศตพงศ์ ปัทมโยธิน ป.5 28.0000
220 220632 ด.ช. ชยุต ธรรมกุลางกูร ป.5 28.0000
220 220272 ด.ช. พีรดนย์ พีรสิทธิกุล ป.5 28.0000
220 220821 ด.ญ. นาฏณุดี บุญสุวรรณ ป.5 28.0000
220 220801 ด.ญ. นภัณต์พัชร สิงหา ป.5 28.0000
220 220724 ด.ช. ธันวา จูมดอก ป.5 28.0000
220 120454 ด.ญ. ชญาภา พัฒนสิทธิชีวิน ป.5 28.0000
220 120506 ด.ช. จุลจักรร์ สุดาเดช ป.5 28.0000
220 120573 ด.ญ. สลิล อัชชะ ป.5 28.0000
220 220760 ด.ญ. พัชรนันท์ อนุพิชัยรุจน์ ป.5 28.0000
224 210065 ด.ช. สรธร สร้อยภู่ระย้า ป.5 50.0000
224 211017 ด.ช. กันตวัฒน์ รักขธรรมวงศ์ ป.5 50.0000
224 210543 ด.ช. คุณกร นิลเปล่งแสง ป.5 50.0000
224 210571 ด.ช. นิธิต วณิชขจรไกล ป.5 50.0000
224 110947 ด.ช. วริทธิ์ โกศัลวัฒน์ ป.5 50.0000
224 110099 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.5 50.0000
224 210894 ด.ช. จิรชีพ รัตนสมบูรณ์ ป.5 50.0000
224 210143 ด.ช. ภูกวิน เตราชูสงค์ ป.5 50.0000
224 110980 ด.ช. วิศวะ เตชะอร่ามวงศ์ ป.5 50.0000
224 110347 ด.ญ. ญาณภัค ปิ่นแก้ว ป.5 50.0000
224 210264 ด.ญ. ณัฐนันท์ เอี่ยมจิรกุล ป.5 50.0000
224 210811 ด.ญ. มุกวริณร์ บำรุงสิน ป.5 50.0000
224 110569 ด.ญ. ปองคุณ มาโกมล ป.5 50.0000
224 210304 ด.ญ. นภชนก เกษประทุม ป.5 50.0000
238 110429 ด.ช. ณัฐนันท์ พงศ์เผ่าไทย ป.5 48.3333
238 110862 ด.ช. ธนกฤต สิทธิเดชพร ป.5 48.3333
238 110901 ด.ช. ชนาธิป ชาสวัสดิ์ ป.5 48.3333
238 110864 ด.ช. ธนกฤต พันธ์แจ้ง ป.5 48.3333
238 210548 ด.ช. พิชญ์ชนน ชัยปรีชาพล ป.5 48.3333
238 110360 ด.ช. ณฐกร รุจิศาสตร์ ป.5 48.3333
238 210172 ด.ช. อภิยศ จันเทรมะ ป.5 48.3333
238 210949 ด.ญ. นภัสภรณ์ ลิมาภรณ์วณิชย์ ป.5 48.3333
238 210443 ด.ญ. ภูริชญา สาริกานนท์ ป.5 48.3333
238 110974 ด.ญ. กนกรดา วังวล ป.5 48.3333
238 111080 ด.ญ. เจนนิสา ภัคธีรโชติ ป.5 48.3333
238 210205 ด.ญ. อรณิชา สานติวงศ์ ป.5 48.3333
238 110430 ด.ญ. ชลรดา อุดล ป.5 48.3333
238 110079 ด.ญ. ธัญนิตย์ ศิลป์สัมฤทธิ์ ป.5 48.3333
238 210131 ด.ญ. ปุญญิศา ช่างทอง ป.5 48.3333
238 210183 ด.ญ. ฌานิศา สดับพจน์ ป.5 48.3333
238 210755 ด.ญ. ฐิติรัตน์ กันทอง ป.5 48.3333
238 210458 ด.ญ. จิรปรียา เร็คเชี่ยน ป.5 48.3333
256 210664 ด.ช. คริษฐ์ ไตรสินสมบูรณ์ ป.5 46.6666
256 210229 ด.ช. รัชชานนท์ สิรวรรณกุล ป.5 46.6666
256 210244 ด.ช. จารุพัฒน์ ทองบู่ ป.5 46.6666
256 110710 ด.ช. ธนภูมิ พันพรม ป.5 46.6666
256 110656 ด.ช. พีรวุฒิ จันทร์วิเมลือง ป.5 46.6666
256 110682 ด.ช. นนทพัทธ์ ชัยคาริยะสกุล ป.5 46.6666
256 110103 ด.ช. ชินณพัฒน์ พูนศักดิ์ชัยเดช ป.5 46.6666
256 210580 ด.ช. ทักษ์ จาตุรนต์ ป.5 46.6666
256 210809 ด.ช. ธัชวรรธน์ สถาพรนานนท์ ป.5 46.6666
256 210260 ด.ญ. กุลฎา พรหมจันทร์ ป.5 46.6666
256 110110 ด.ญ. ปราง เซี่ยงหลิว ป.5 46.6666
256 210430 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.5 46.6666
256 210262 ด.ญ. จิตรานันท์ ลิ้มเจริญวาณิชย์ ป.5 46.6666
256 110604 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.5 46.6666
256 210608 ด.ญ. มนธิรา สิทธินันทน์ ป.5 46.6666
256 110422 ด.ญ. นันท์ณัฏฐ พงศ์เผ่าไทย ป.5 46.6666
256 210747 ด.ญ. ภัทรภร กุลถวายพร ป.5 46.6666
256 110370 ด.ญ. อิงฟ้า สระสมบูรณ์ ป.5 46.6666
256 210912 ด.ญ. สไบนาง เชี่ยวนาวิน ป.5 46.6666
266 220450 ด.ช. อัครชัย จุลมูล ป.5 24.0000
266 220160 ด.ช. ผลิธรรม มีสุข ป.5 24.0000
266 220367 ด.ช. โชติพัฒน์ บุโพธิ์ ป.5 24.0000
266 120238 ด.ช. ณธเดช ม่วงศิริ ป.5 24.0000
266 220500 ด.ช. นิพพิชฌน์ มะเดื่อหวาน ป.5 24.0000
266 120085 ด.ช. ณณัฏฐ์ ์โสมาภา ป.5 24.0000
266 120440 ด.ช. ภูริ แก้วประเสริฐ ป.5 24.0000
266 120416 ด.ช. ชยกร ไพบูลย์ ป.5 24.0000
266 220143 ด.ญ. ชนกกมล พุทธเจริญ ป.5 24.0000
266 220435 ด.ญ. สุพิชชา พิมพ์พรสกุล ป.5 24.0000
266 120680 ด.ญ. เปมิกา คงสมจรูญ ป.5 24.0000
266 220284 ด.ช. อริญชย์ พนิตสุภากมล ป.5 24.0000
266 220796 ด.ช. บวร ไฝสิงห์ ป.5 24.0000
266 220566 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ตันประดับสิงห์ ป.5 24.0000
266 120673 ด.ช. ปัญญ์ชยุตม์ เกตุปัญญา ป.5 24.0000
266 120826 ด.ช. ณัฐวิทย์ สุ่มอิ่ม ป.5 24.0000
266 220590 ด.ช. กนต์ธร กองเพ็ชร ป.5 24.0000
266 120106 ด.ช. ศุภธัช เกาะสูงเนิน ป.5 24.0000
266 120328 ด.ช. วิชยุตย์ รติชนิยกุล ป.5 24.0000
266 120027 ด.ช. อภิยศ จันเทรมะ ป.5 24.0000
266 120629 ด.ญ. บุณยนุช ปลั่งศรี ป.5 24.0000
266 120622 ด.ช. ภูผา ชาญด้วยวิทย์ ป.5 24.0000
266 120476 ด.ช. ศุภกฤต ลิมปิวิลาศ ป.5 24.0000
266 220655 ด.ช. กันณพัทธ์ คงเกษม ป.5 24.0000
266 120352 ด.ช. อานนท์ ทรัพย์อนันต์กุล ป.5 24.0000
266 120447 ด.ช. สุรจักร พัวภวเวช ป.5 24.0000
266 220606 ด.ญ. เภตรา มากรด ป.5 24.0000
266 220550 ด.ญ. เบญริสา เจิมประสาทสิทธิ์ ป.5 24.0000
266 120871 ด.ช. กฤษกร ศรีโปฎก ป.5 24.0000
266 220109 ด.ญ. ธัญญภัสสร ไชยสิทธิ์ ป.5 24.0000
266 220230 ด.ช. คริษฐ์ ลี่ ป.5 24.0000
266 220707 ด.ช. พิสิฐนันท์ มีเพ็ชรทาน ป.5 24.0000
266 220041 ด.ญ. พิมพ์พิชชา อินยม ป.5 24.0000
266 220656 ด.ญ. ภาสินี เล้งวิลาศ ป.5 24.0000
266 120675 ด.ญ. ทรงพร วิริยานุวัฒน์กุล ป.5 24.0000
266 220181 ด.ญ. ณิชารัศม์ เอี่ยมบวรลาภ ป.5 24.0000
266 220419 ด.ช. พิชญุตม์ หมั่นหาโชค ป.5 24.0000
266 220107 ด.ช. จิรัชต มังคละคีรี ป.5 24.0000
266 220589 ด.ญ. สิรินรัตน์ จันทร์ดวง ป.5 24.0000
266 120101 ด.ญ. อภิญญา ตราชูกุล ป.5 24.0000
266 120284 ด.ช. ณภัทร อรัญนารถ ป.5 24.0000
266 220795 ด.ญ. พีรภาว์ แดงวิไลลักษณ์ ป.5 24.0000
266 120854 ด.ญ. กัณญา ประดิษฐวณิช ป.5 24.0000
266 220580 ด.ช. ธนาธิป เขียวระยับ ป.5 24.0000
266 220086 ด.ญ. พิชชานันท์ นักพรต ป.5 24.0000
266 120255 ด.ช. อชิตะ มณีชาติ ป.5 24.0000
266 120489 ด.ญ. เอื้อนนัดดา ช่วยนุกิจ ป.5 24.0000
266 120668 ด.ช. ภูโชค ชื่นชมภู ป.5 24.0000
266 220741 ด.ช. กันตพิชญ์ โตชู ป.5 24.0000
275 110069 ด.ช. ธรณัส โฆษิตานนท์ ป.5 45.0000
275 110924 ด.ช. ฐปนนนท์ วิเชษฐ์พันธุ์ ป.5 45.0000
275 210045 ด.ช. อริยพัฒณ์ ลิ้มสุวรรณ ป.5 45.0000
275 210024 ด.ช. สิรชัจพิชญ์ วรรณนรันทร์ ป.5 45.0000
275 210059 ด.ช. ธนภัทร ชิงบูรณะกิจ ป.5 45.0000
275 110802 ด.ช. ปุญย ธนะนิรันดร์ ป.5 45.0000
275 110158 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.5 45.0000
275 110896 ด.ช. ภูโชค ชื่นชมภู ป.5 45.0000
275 210077 ด.ช. ภูมิภวิทย์ บุรพธานินทร์ ป.5 45.0000
275 210946 ด.ช. โอม พรมตา ป.5 45.0000
275 210909 ด.ช. อนาวิล บัณฑิต ป.5 45.0000
275 110518 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.5 45.0000
275 210353 ด.ญ. ณฐมน บรรพสัมภิทา ป.5 45.0000
275 110443 ด.ญ. ภคมน สุขสุแดน ป.5 45.0000
275 210657 ด.ญ. ศศมล ถาวรประเสริฐ ป.5 45.0000
275 110809 ด.ญ. ธัญญ์ธิชา ธรรมสามิสรณ์ ป.5 45.0000
275 210672 ด.ญ. รินรวี วีระกุล ป.5 45.0000
275 210821 ด.ญ. ไอยวริญท์ บริสุทธิรัตนา ป.5 45.0000
275 110640 ด.ญ. ธนันธร วรรณเสรี ป.5 45.0000
294 210601 ด.ช. อภิภู ปัณรสีณวรา ป.5 43.3333
294 110226 ด.ช. วิทย์ทัส ทิศาภรณ์พงศ์ ป.5 43.3333
294 210100 ด.ช. ธีร์ธวัช รักขธรรมวงศ์ ป.5 43.3333
294 210103 ด.ช. สกาย บันดารี ป.5 43.3333
294 110735 ด.ช. อลังการ พร้อมเพรียง ป.5 43.3333
294 210607 ด.ช. กรณ์ทิพัทธิ์ ธนูหิรัญเลิศ ป.5 43.3333
294 110897 ด.ญ. ชนกานต์ สังข์แสง ป.5 43.3333
294 110308 ด.ญ. กัณฑ์ณณัฐ เจียมรัตนจรัส ป.5 43.3333
294 110064 ด.ญ. กฤตพร ตะโกพร ป.5 43.3333
294 210611 ด.ญ. นฏา แดงโกเมน ป.5 43.3333
294 210936 ด.ญ. ณัฐพิมล ลีลาพิสุทธิ์ ป.5 43.3333
294 110319 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.5 43.3333
294 110376 ด.ญ. อัญญ์ชิสา สุนทร มีแสง ป.5 43.3333
294 110752 ด.ญ. จณิสตา ศรีโรจนกุล ป.5 43.3333
294 111055 ด.ญ. วรันรัตน์ ไชยเพชร ป.5 43.3333
294 210517 ด.ญ. เวนิสสาร์ มธุรันยานนท์ ป.5 43.3333
294 110350 ด.ญ. พิมพ์พนิต เทศขวัญยืน ป.5 43.3333
312 210305 ด.ช. นนทพัทธ์ พีรภาพ ป.5 41.6666
312 110833 ด.ช. ธัชพงศ์ ตั้งตะธารากุล ป.5 41.6666
312 210350 ด.ช. ธนภัทร กลอนครบุรี ป.5 41.6666
312 110124 ด.ช. พชร เลาหะพานิช ป.5 41.6666
312 210391 ด.ช. นิพิฐเดชา กนกอุดม ป.5 41.6666
312 210074 ด.ช. อินทัช วุฒิกรีเกียรติ ป.5 41.6666
312 210887 ด.ช. อธิณัฐฐ์ ภูวกฤเฉลิมชัย ป.5 41.6666
312 110298 ด.ช. ธัชพันธ์ จิตตาศิรินุวัตร ป.5 41.6666
312 210242 ด.ญ. ณิชนันทน์ อัครานุพรพงษ์ ป.5 41.6666
312 110141 ด.ญ. ญดา อิ่มทอง ป.5 41.6666
312 211023 ด.ญ. ภีรดา วรสิงห์ ป.5 41.6666
312 111116 ด.ญ. ณัฐนรี คำพะทิก ป.5 41.6666
312 210538 ด.ญ. เค่อเจีย หวัง ป.5 41.6666
312 110135 ด.ญ. เพลินพิชชา ว่องธวัชชัย ป.5 41.6666
312 110984 ด.ญ. ปุญญา กบิลสิงห์ ป.5 41.6666
312 110369 ด.ญ. ธมน ภู่สาลี ป.5 41.6666
312 210436 ด.ญ. นิชาพัฒน์ ประสาร ป.5 41.6666
312 110598 ด.ญ. พรนดา เพ็ญสาริกัณฑ์ ป.5 41.6666
312 211032 ด.ญ. ชาลิสา สุธรรมโกศล ป.5 41.6666
315 120773 ด.ช. บารเมษฐ์ ปราณีโชติรส ป.5 20.0000
315 120704 ด.ช. ชยานนท์ ทองประสม ป.5 20.0000
315 120862 ด.ญ. ธัญญรัศม์ พลเยี่ยม ป.5 20.0000
315 220841 ด.ช. ณัฐพงศ์ สาสีรัง ป.5 20.0000
315 220694 ด.ช. ณัฐภัทร กิจจรุงเลิศ ป.5 20.0000
315 120370 ด.ช. วรัทภพ อ๋องคณา ป.5 20.0000
315 120407 ด.ญ. พราว เมฆรารัตน์ ป.5 20.0000
315 120695 ด.ญ. ณิชาวีร์ สีสุก ป.5 20.0000
315 220358 ด.ญ. ณัชชา สัจจะวรรณคุณ ป.5 20.0000
315 120346 ด.ช. เธียร พรวิศวารักษกูล ป.5 20.0000
315 120669 ด.ญ. ธณภร ธนัชญาอติพร ป.5 20.0000
315 120290 ด.ญ. ปณัฏฎา คงธนเนตร ป.5 20.0000
315 120239 ด.ญ. ศุภรดา ศรีวรกุล ป.5 20.0000
315 220835 ด.ช. กฤตภาส เอื้องามขำ ป.5 20.0000
315 220629 ด.ญ. ปุญญิสา วงศ์ศรีเสลา ป.5 20.0000
315 120258 ด.ญ. ศุภิสรา แสงศิริ ป.5 20.0000
315 120743 ด.ญ. บุณณดา สุ่มศรีสุวรรณ ป.5 20.0000
315 120011 ด.ญ. ปุญญาพัฒน์ ม่วงศิริ ป.5 20.0000
315 120420 ด.ช. กัญจน์ ธนะพิทักษ์ ป.5 20.0000
315 120581 ด.ช. โพธ โอ่เอี่ยม ป.5 20.0000
315 120805 ด.ญ. ชญานินทร์ นวลแก้ว ป.5 20.0000
315 220356 ด.ญ. ณภัทรลภา ณ ระนอง ป.5 20.0000
315 120029 ด.ช. พาคินน์ ทองเลิศ ป.5 20.0000
315 120344 ด.ช. ภาคิน ใจคิด ป.5 20.0000
315 120786 ด.ช. วรธนัท มีมุ่งบุญ ป.5 20.0000
315 220235 ด.ญ. วราลี พันพาไพร ป.5 20.0000
315 220492 ด.ช. วรกร จารุนุช ป.5 20.0000
315 220706 ด.ช. วุฒิภัทร พิมเสน ป.5 20.0000
315 120659 ด.ญ. ณิชาภา กระจ่างทัศน์ ป.5 20.0000
315 220794 ด.ช. บรม ไฝสิงห์ ป.5 20.0000
315 120522 ด.ช. อลังการ พร้อมเพรียง ป.5 20.0000
315 220421 ด.ญ. กวินตรา สอนสุภาพ ป.5 20.0000
315 120412 ด.ช. ชวิศา นุกูลคาม ป.5 20.0000
315 220653 ด.ช. ศรัณย์ภัทร จตุรพรกุล ป.5 20.0000
315 120280 ด.ช. ทัชชกร ภูมิทรัพย์ ป.5 20.0000
315 120395 ด.ช. กฤตรินทร์ ศรีปองพันธ์ ป.5 20.0000
315 220679 ด.ญ. พิมพ์ธาดา มหาสิทธิวัฒน์ ป.5 20.0000
315 120538 ด.ญ. กมลมาศ ลิ้มรุ่งยืนยง ป.5 20.0000
315 120230 ด.ช. กัณฐพัฒน์ วรภัทร์วงศ์ ป.5 20.0000
315 220665 ด.ช. กฤตพัฒน์ นิ่มงาม ป.5 20.0000
331 210508 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ปริทัศน์ไพศาล ป.5 40.0000
331 111106 ด.ช. ทวิช ดิเรกพันธ์ ป.5 40.0000
331 110801 ด.ช. พิพัฒพงศ์ อรุณอังศุธร ป.5 40.0000
331 111063 ด.ช. พรเทพ นาวีเรืองรัตน์ ป.5 40.0000
331 110232 ด.ช. บรินทร หอมจันทร์กล่ำ ป.5 40.0000
331 111089 ด.ช. คุณภัทร พงศ์พิริยะกาญจน์ ป.5 40.0000
331 210612 ด.ช. ปัณณ์ สุวรรณโณ ป.5 40.0000
331 110155 ด.ช. อาชวิน สุดเสนาะ ป.5 40.0000
331 110049 ด.ช. วิชญะ โพธิ์บุญ ป.5 40.0000
331 110596 ด.ญ. ซิดนีย์ ไทยเจริญ ป.5 40.0000
331 110956 ด.ญ. ณลดา เพชรชนะ ป.5 40.0000
331 210733 ด.ญ. อัยรดา สุวรรณพฤกษ์ ป.5 40.0000
331 110961 ด.ญ. พิชญาภา โพธิ์ทอง ป.5 40.0000
331 110586 ด.ญ. ภัทรภรณ์ สถิรมงคลสุข ป.5 40.0000
331 111009 ด.ญ. นันท์นภัส หงษ์ไทย ป.5 40.0000
331 210257 ด.ญ. จรรยวรรธน์ สินิทธ์สกุล ป.5 40.0000
331 210303 ด.ญ. วราลี พันพาไพร ป.5 40.0000
331 110916 ด.ญ. ชัญญา เขียวงาม ป.5 40.0000
331 210401 ด.ญ. ณภัทรปภา เทศรำพรรณ ป.5 40.0000
331 211051 ด.ญ. ศรุตยา เดชทวีประเสริฐ ป.5 40.0000
331 110972 ด.ญ. พิมพ์ณดา คูหา ป.5 40.0000
352 110911 ด.ช. ธราธิป ตั้งพิสิษฐ์ไพบูลย์ ป.5 38.3333
352 110283 ด.ช. หฤษฎ์ เจียมรัตนจรัส ป.5 38.3333
352 110068 ด.ช. สิริณ หลิมเจริญ ป.5 38.3333
352 210112 ด.ช. พิชญุตม์ นุ่มน่วม ป.5 38.3333
352 110952 ด.ช. ชญตว์ สีชำนาญ ป.5 38.3333
352 110296 ด.ช. ศิรวัฒน์ มาพิบูลย์ ป.5 38.3333
352 110963 ด.ช. รนนท์ สุทธินันท์ ป.5 38.3333
352 110930 ด.ช. วรินทร ลอยป้อม ป.5 38.3333
352 110333 ด.ช. ปฐวี เทอดเผ่าไทย ป.5 38.3333
352 110936 ด.ช. กิตติพัฒน์ กิตติเพชรสมบัติ ป.5 38.3333
352 210997 ด.ช. ปรินทร์ ตรีทิพยบุตร ป.5 38.3333
352 110967 ด.ช. ทินกฤษ เมืองยม ป.5 38.3333
352 110407 ด.ช. ณภัทร อรัญนารถ ป.5 38.3333
352 111182 ด.ญ. เมทิณี ทวีคง ป.5 38.3333
352 210598 ด.ญ. ปวีณ์กร เจนนัดที ป.5 38.3333
352 111039 ด.ญ. ณธิดา สุทธิธน ป.5 38.3333
352 110815 ด.ญ. ภสิณี จงสมชัย ป.5 38.3333
352 210071 ด.ญ. ปทิตตา นารีเดช ป.5 38.3333
352 210738 ด.ญ. พัชร์นรินทร์ อยู่พูล ป.5 38.3333
352 210380 ด.ญ. ฐิติรัตน์ นาเมืองรักษ์ ป.5 38.3333
352 110025 ด.ญ. ณัชพร กอวิวัฒนาการ ป.5 38.3333
352 110673 ด.ญ. ปุณณธิดา บุญส่ง ป.5 38.3333
355 220005 ด.ช. กันตพิชญ์ จาริกพฤทธิ์ ป.5 16.0000
355 120315 ด.ช. พิทยุตฆ์ สิริสินเพิ่มพูน ป.5 16.0000
355 120401 ด.ญ. ฐิติรดา ภู่ประเสริฐ ป.5 16.0000
355 220204 ด.ญ. รวิภา ตั้งตรงกิจเจริญ ป.5 16.0000
355 120835 ด.ช. กฤช จึงพิเชษฐโสภณ ป.5 16.0000
355 120003 ด.ญ. ชญานิศ บัวผุด ป.5 16.0000
355 220530 ด.ญ. ชนวรรณ สุดจิตต์จูล ป.5 16.0000
355 220384 ด.ช. สัพพัญญู พิชญาภรณ์ ป.5 16.0000
355 120816 ด.ช. ปรินทร์ ตรีทิพยบุตร ป.5 16.0000
355 220431 ด.ญ. จารุพิชญา สิงห์ลา ป.5 16.0000
355 120191 ด.ช. ณัฏฐากร บัวทอง ป.5 16.0000
355 120811 ด.ญ. สุธีรา เพียรธนะกูลชัย ป.5 16.0000
355 120788 ด.ช. นภัทร เทียนมงคล ป.5 16.0000
355 220338 ด.ญ. พรนดา เพ็ญสาริกัณฑ์ ป.5 16.0000
355 220252 ด.ช. ภัทรพล นิตทิม ป.5 16.0000
355 120347 ด.ช. พสิษฐ์ บุญนามประเสริฐ ป.5 16.0000
355 220690 ด.ช. ธีทัต สาวสวรรค์ ป.5 16.0000
355 120406 ด.ช. ตฤณ น้อยพิทักษ์ ป.5 16.0000
355 120006 ด.ญ. พุทธธิดา รัตนสมาหาร ป.5 16.0000
355 120844 ด.ช. ปุณณกันต์ หาญกล้า ป.5 16.0000
355 220152 ด.ญ. อรวรินทร์ ก๋งอุบล ป.5 16.0000
355 220533 ด.ช. ชยพล สุดจิตต์จูล ป.5 16.0000
355 120090 ด.ญ. ปราณปริยา บุตรวาปี ป.5 16.0000
355 220817 ด.ญ. วรปภา สรรประเสริฐ ป.5 16.0000
355 120676 ด.ญ. ปุญญาภา เขียวขำ ป.5 16.0000
355 120059 ด.ช. ธนสรัญญ์ อินทร์เขียว ป.5 16.0000
355 220114 ด.ญ. พาขวัญ อัครพิพัฒน์กุล ป.5 16.0000
355 220322 ด.ญ. กชมน สนใจแท้ ป.5 16.0000
355 220323 ด.ญ. ฐิตินันท์ ภิโสรมย์ ป.5 16.0000
355 220777 ด.ญ. อาณิศา จงฤกษ์งาม ป.5 16.0000
355 120572 ด.ญ. นิชาภา เจนจบ​เขต​ ป.5 16.0000
374 210656 ด.ช. อัครชัย จุลมูล ป.5 36.6666
374 111060 ด.ช. ดลภวัต ศิริชัย ป.5 36.6666
374 110288 ด.ช. บัญญพนต์ กุสุมภ์ ป.5 36.6666
374 210419 ด.ช. ปัถย์ ถึงสุข ป.5 36.6666
374 210415 ด.ช. นัธทวัฒน์ ใสแก้ว ป.5 36.6666
374 210221 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ประสานศักดิ์ ป.5 36.6666
374 211000 ด.ช. กันตพิชญ์ โตชู ป.5 36.6666
374 110088 ด.ญ. ลัลล์ลลิล​ นาควัชระชัยท์ ป.5 36.6666
374 110578 ด.ญ. โศภิตา กำเหนิดแขก ป.5 36.6666
374 110052 ด.ญ. นภสมณ จิบสมานบุญ ป.5 36.6666
374 211021 ด.ญ. นาราภัทร กาหลิบ ป.5 36.6666
374 111028 ด.ญ. เบญจมาพร จันทะวงษา ป.5 36.6666
374 210615 ด.ญ. ณัฐนรี เรืองกิจวัฒนากร ป.5 36.6666
374 110579 ด.ญ. ฐิติรดา ภู่ประเสริฐ ป.5 36.6666
374 110692 ด.ญ. วรวลัญช์ ขำสุวรรณ ป.5 36.6666
374 211042 ด.ญ. เตชินี เหล่าบุญเจริญ ป.5 36.6666
374 210626 ด.ญ. ณรักษญา เกตุบุญลือ ป.5 36.6666
374 110457 ด.ญ. ณธิดา กรมธนธรณ์ ป.5 36.6666
374 110516 ด.ญ. วาดา รินสุรงควงศ์ ป.5 36.6666
386 220380 ด.ญ. วรัญญา รูปขำดี ป.5 12.0000
386 120303 ด.ญ. ปณิฏฐา คงธนเนตร ป.5 12.0000
386 220762 ด.ญ. นาราภัทร กาหลิบ ป.5 12.0000
386 220587 ด.ญ. จินตภาส์ โม่สันทด ป.5 12.0000
386 220789 ด.ญ. เบญญาภา อัษฎมงคล ป.5 12.0000
386 120843 ด.ช. คฑาณนท กลีบแก้ว ป.5 12.0000
386 120726 ด.ช. ณัฐดนัย อินทุเศรษฐ ป.5 12.0000
386 120800 ด.ญ. วรินรำไพ ศรีละคร ป.5 12.0000
386 120591 ด.ช. เป็นธรรม กาญจนเกื้อกูลชัย ป.5 12.0000
386 120411 ด.ช. อิศรา เนตรรักษ์ ป.5 12.0000
386 120713 ด.ช. ริว ธนะติวะกุล ป.5 12.0000
386 220187 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ยศศักดิ์ศรี ป.5 12.0000
386 120772 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ด้วงจุมพล ป.5 12.0000
386 120310 ด.ช. อนุชา สองจันทึก ป.5 12.0000
386 220829 ด.ญ. ณัฐภัสสร โชว์ธนะพานิช ป.5 12.0000
386 120855 ด.ญ. เกวลิณ ลักษณะปิยะ ป.5 12.0000
386 220611 ด.ญ. พลอยนพัสสร พิมพ์ดี ป.5 12.0000
386 220124 ด.ช. นาราชา เขียวโพธิ์ ป.5 12.0000
386 120723 ด.ช. ภควคีตา อาจวิชัย ป.5 12.0000
386 120508 ด.ญ. ชวัลญา สินธุผล ป.5 12.0000
393 210730 ด.ช. อธิษฐ์พงษ์ อิสระภักดีธรรม ป.5 35.0000
393 110583 ด.ช. รชต ประพฤติชอบ ป.5 35.0000
393 110649 ด.ช. อชิตะ มาลัยมี ป.5 35.0000
393 210743 ด.ช. พัชรวุฒิ ถาวรพรกวิน ป.5 35.0000
393 110497 ด.ช. จีรวิชญ์ เชียรวิชัย ป.5 35.0000
393 210194 ด.ช. ปวรุตม์ เจนชล ป.5 35.0000
393 111165 ด.ช. ตรัยคุณ บุญประเสริฐ ป.5 35.0000
393 210320 ด.ช. ธนกฤต ศรีอรุณ ป.5 35.0000
393 210668 ด.ช. ธีธัช แสงหงษา ป.5 35.0000
393 111158 ด.ญ. ฟ้าใส ม่วงพรวน ป.5 35.0000
393 110607 ด.ญ. ณัฐกฤตา ทองดี ป.5 35.0000
393 210526 ด.ญ. ชนกภัสสร์ อิ่มมาก ป.5 35.0000
393 110844 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.5 35.0000
393 110679 ด.ญ. ลภัสรินทร์ พงศ์เกษมหิรัญ ป.5 35.0000
393 111070 ด.ญ. กชมน วรรณชนะ ป.5 35.0000
393 110646 ด.ญ. พิมพ์รดา จิตต์จันทร์กลับ ป.5 35.0000
393 110233 ด.ญ. นวพร สุขผล ป.5 35.0000
393 211076 ด.ญ. สุธีธิดา หรั่งเรือง ป.5 35.0000
393 110074 ด.ญ. ปราณปริยา บุตรวาปี ป.5 35.0000
393 111174 ด.ญ. ญาณิศา สัตย์วินิจ ป.5 35.0000
393 110021 ด.ญ. รมิดา อาจมังกร ป.5 35.0000
406 120560 ด.ญ. นภัสศรณ์ รื่นสุคนธ์ ป.5 8.0000
406 120340 ด.ญ. รวิศรา เกียรติยศเจริญ ป.5 8.0000
406 120129 ด.ญ. ศุภนุช อัครอารีสุข ป.5 8.0000
406 220499 ด.ญ. ปราณิศา เลาหเจริญสมบัติ ป.5 8.0000
406 220806 ด.ญ. ธฤตรดา สรรประเสริฐ ป.5 8.0000
406 220737 ด.ช. สรัล เชาว์วงศ์วิวัฒน์ ป.5 8.0000
412 220290 ด.ญ. รินรดา รัศมี ป.5 4.0000
412 120291 ด.ช. ณฐกร พันธุวงษ์ ป.5 4.0000
412 120701 ด.ช. อติพร เขียนเจริญ​ ป.5 4.0000
414 111050 ด.ช. บารเมษฐ์ ปราณีโชติรส ป.5 33.3333
414 210987 ด.ช. ปุญญณัฐ อินทรพาณิชย์ ป.5 33.3333
414 110238 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.5 33.3333
414 110606 ด.ช. พีรวิชญ์ สมบุญ ป.5 33.3333
414 110208 ด.ช. ดลภพ ศิวะยุทธกิจ ป.5 33.3333
414 111031 ด.ช. กันณพัทธ์ คงเกษม ป.5 33.3333
414 210900 ด.ช. ปฐพี อิทธิธีรรักษ์ ป.5 33.3333
414 110808 ด.ช. โพธ โอ่เอี่ยม ป.5 33.3333
414 111054 ด.ช. วิมุตติ ธีรเทิดกิตติ ป.5 33.3333
414 110681 ด.ช. นรบดินทร์ บุญช่วย ป.5 33.3333
414 210877 ด.ช. ณัฏฐชัย แสงเงิน ป.5 33.3333
414 111057 ด.ช. ปราชญ์ เลิศสกุลรุ่งโรจน์ ป.5 33.3333
414 110614 ด.ช. คุณานนต์ สามไชย ป.5 33.3333
414 210592 ด.ช. ภูวเนศว์ เนตรทิพย์ ป.5 33.3333
414 210505 ด.ช. พิสิษฐ์ ตันติทวีวุฒิ ป.5 33.3333
414 211022 ด.ญ. ภัทรนันทน์ โตระสะ ป.5 33.3333
414 210219 ด.ญ. ธัญญภัสสร ไชยสิทธิ์ ป.5 33.3333
414 111114 ด.ญ. ชลภัสสรณ์ โอภาสวัฒนกุล ป.5 33.3333
414 110917 ด.ญ. เปมิกา คงสมจรูญ ป.5 33.3333
414 110905 ด.ญ. ญาณิ ฤกษ์พานิชเจริญ ป.5 33.3333
414 110597 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ ศรีสุธรรมพร ป.5 33.3333
414 110675 ด.ญ. ศิรนรินทร์ ศรีสุวรรณ ป.5 33.3333
414 210253 ด.ญ. ฐิตินันท์ ภิโสรมย์ ป.5 33.3333
414 210115 ด.ญ. ธริญธร ทองพนัง ป.5 33.3333
414 111188 ด.ญ. จิตปภัสร์ สุริย์จามร ป.5 33.3333
414 210643 ด.ญ. พัสน์ญาดา ไพรีเกรง ป.5 33.3333
414 110060 ด.ญ. ธัญญรัศม์ ชวลิตมณเฑียร ป.5 33.3333
414 210086 ด.ญ. พัณณ์รภัท อมรเอนกทรัพย์ ป.5 33.3333
442 111143 ด.ช. กฤตเมธ สุนีสี ป.5 31.6666
442 111115 ด.ช. ปุญญพัฒน์ พานิชกุล ป.5 31.6666
442 110380 ด.ช. ทยากร งั่นบุญศรี ป.5 31.6666
442 210427 ด.ช. ณพศิษฏ์ มณีกุล ป.5 31.6666
442 111126 ด.ช. ดาลิศ พึ่งประยูร ป.5 31.6666
442 210141 ด.ช. พชร วาณิชวโรตม์ ป.5 31.6666
442 110683 ด.ช. ธนพล กมลพวงพันธุ์ ป.5 31.6666
442 110611 ด.ช. นภัทร ลาภยศศิระ ป.5 31.6666
442 210633 ด.ช. ภีมพัฒน์ สุขรอบ ป.5 31.6666
442 110581 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ครองแถว ป.5 31.6666
442 210201 ด.ช. พีรณัฐ งามสง่าพงษ์ ป.5 31.6666
442 210596 ด.ช. สัพพัญญู พิชญาภรณ์ ป.5 31.6666
442 110198 ด.ช. โชติภณ ลีลาเวชบุตร ป.5 31.6666
442 110181 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.5 31.6666
442 110884 ด.ญ. ปีสกรณ์ โต๋วชากร ป.5 31.6666
442 110499 ด.ญ. ฉัตรทิพย์ สมบูรณ์ศิลป์ ป.5 31.6666
442 111148 ด.ญ. อัญชิสา ทองคำ ป.5 31.6666
442 111120 ด.ญ. ภิรมณ กิจกุลเลิศ ป.5 31.6666
442 110174 ด.ญ. รวิภา ตั้งตรงกิจเจริญ ป.5 31.6666
442 210792 ด.ญ. อัญชิษฐา ชลลาภ ป.5 31.6666
442 210344 ด.ญ. พิชชาพัทธ์ สุภาพ ป.5 31.6666
442 210812 ด.ญ. อัยย์ ธรรมวาริน ป.5 31.6666
442 210245 ด.ญ. พิชามญชุ์ เปรมประยูรวงศา ป.5 31.6666
465 110701 ด.ช. ณัทภูเบศ รัตนวโรภาส ป.5 30.0000
465 110318 ด.ช. ผลิธรรม มีสุข ป.5 30.0000
465 210975 ด.ช. หัสวีร์ ธานีศิริอัครเดช ป.5 30.0000
465 210654 ด.ช. ธีรัช แสงหงษา ป.5 30.0000
465 211075 ด.ช. กฤตภาส เอื้องามขำ ป.5 30.0000
465 211024 ด.ช. วริศ สุพรัตน์ ป.5 30.0000
465 110874 ด.ช. อมรเวท สุขสาลี ป.5 30.0000
465 110949 ด.ช. ศิวัฒน์ วัฒนาวงศ์ ป.5 30.0000
465 110512 ด.ช. กิตติภูมิ วิเศษสุวรรณภูมิ ป.5 30.0000
465 110224 ด.ญ. นันท์นภัส สุจวิพันธ์ ป.5 30.0000
465 110403 ด.ญ. ปภาดา โพธิพันธุ์ ป.5 30.0000
465 110785 ด.ญ. พิมพิชา อยู่​สินธุ์​ ป.5 30.0000
465 110159 ด.ญ. ชญานิศ ทัศวิล ป.5 30.0000
465 110535 ด.ญ. อรปภา วัฒนคุณธรรม ป.5 30.0000
465 110687 ด.ญ. ปภาวรินท์ เตชะเดช ป.5 30.0000
465 211069 ด.ญ. กัลยกร กาญจนวัฒน์ ป.5 30.0000
465 110915 ด.ญ. ปุญญาภา เขียวขำ ป.5 30.0000
465 110674 ด.ญ. สุชานรี โภคา ป.5 30.0000
465 210629 ด.ญ. ภคมน เลิศล่อง ป.5 30.0000
465 210317 ด.ญ. กวิสรา เย็นศรี ป.5 30.0000
465 110162 ด.ญ. อชิรญา พิริยาภิญโญพงศ์ ป.5 30.0000
486 110711 ด.ช. ภูมินทร์ บุญเที่ยง ป.5 28.3333
486 110102 ด.ช. ธรรมจักร รัตนสุบรรณ ป.5 28.3333
486 110204 ด.ช. ชนพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.5 28.3333
486 210985 ด.ช. ดิณห์ ทองเนื้อดี ป.5 28.3333
486 210181 ด.ช. ปุญรติ ชีพเชี่ยวชาญชัย ป.5 28.3333
486 110995 ด.ช. ภูรีทิน โพธิพงศ์ไพบูลย์ ป.5 28.3333
486 110942 ด.ช. ณฐวัจน์ เหล่าอิทธิพร ป.5 28.3333
486 110855 ด.ช. วชิรเดช เฉิดอารีกิจ ป.5 28.3333
486 110447 ด.ช. กฤติธี แร่วงค์คต ป.5 28.3333
486 111132 ด.ช. ปุณณกันต์ หาญกล้า ป.5 28.3333
486 110184 ด.ช. ณัฐภัทร ทองนอก ป.5 28.3333
486 210392 ด.ช. ธนัตถ์สิษฐ์ พบชัยภูมิ ป.5 28.3333
486 110962 ด.ช. จักรพงษ์ เเก้วกล่ำ่ ป.5 28.3333
486 210914 ด.ช. ปัณณฑ์ธร กุลยอด ป.5 28.3333
486 210383 ด.ช. ศุภกฤต โถวสกุล ป.5 28.3333
486 110861 ด.ช. ภัทรพล กลิ่นทอง ป.5 28.3333
486 110792 ด.ช. ธีธัช พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 28.3333
486 210031 ด.ญ. ภัทรวดี แย้มเกษร ป.5 28.3333
486 110187 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.5 28.3333
486 110702 ด.ญ. มุทิตา พงศ์พฤกษา ป.5 28.3333
486 210911 ด.ญ. ณัฐณิชา แต่ผู้เจริญ ป.5 28.3333
486 210451 ด.ญ. ธณัณณัฐ สุทธปรีดา ป.5 28.3333
486 210695 ด.ญ. ชญาดา ภูริเทเวศร์ ป.5 28.3333
486 110428 ด.ญ. ปุณณดา โชคไพรสิน ป.5 28.3333
486 111129 ด.ญ. ลักษิกา สจิรวัฒนากุล ป.5 28.3333
486 111027 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วัชรเสถียรพันธ์ ป.5 28.3333
486 210969 ด.ญ. ธันย์ณิชา เสียงชื่นจิตร ป.5 28.3333
486 111135 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ทัพพะรังสี ป.5 28.3333
486 210751 ด.ญ. ปุณยนุช อ่อนละมูล ป.5 28.3333
486 210934 ด.ญ. พิมพ์ธาดา มหาสิทธิวัฒน์ ป.5 28.3333
516 110585 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.5 26.6666
516 211064 ด.ช. นิธาน กำเหนิดดิษฐ์ ป.5 26.6666
516 210889 ด.ช. ตรัยคุณ สุทธิกาญจนพันธุ์ ป.5 26.6666
516 211079 ด.ช. ศรัณยู เกิดเรือง ป.5 26.6666
516 110948 ด.ช. อติพร เขียนเจริญ​ ป.5 26.6666
516 110479 ด.ช. พอ ภาสมนตรี ป.5 26.6666
516 210528 ด.ช. ปภพ รักวัฒนศิริกุล ป.5 26.6666
516 110623 ด.ช. ฐิติกร โรจน์สิรวรพัฒน์ ป.5 26.6666
516 210187 ด.ช. ภพธรรม ดวงลูกแก้ว ป.5 26.6666
516 110090 ด.ญ. ณญาดา อนันตา ป.5 26.6666
516 110934 ด.ญ. ณภัทร พึงต่อกิจ ป.5 26.6666
516 210289 ด.ญ. เบญริสา พร้อมทวีพงศ์ ป.5 26.6666
516 211062 ด.ญ. กุณณิชนันท์ อัตตนาถ ป.5 26.6666
516 210646 ด.ญ. ภคนันท์ สุขวัติ ป.5 26.6666
516 210586 ด.ญ. ศรุดา ธนอำพันธ์ ป.5 26.6666
516 111088 ด.ญ. ชญานินทร์ นวลแก้ว ป.5 26.6666
516 110240 ด.ญ. จิรัชญา นงค์พรมมา ป.5 26.6666
516 210206 ด.ญ. ปุญญพัฒน์ สธนเสาวภาคย์ ป.5 26.6666
516 110004 ด.ญ. กนกนุช พิพัฒนบวร ป.5 26.6666
516 210903 ด.ญ. ภาสินี เล้งวิลาศ ป.5 26.6666
516 110777 ด.ญ. สลิล อัชชะ ป.5 26.6666
516 210092 ด.ญ. อินทุกานต์ ศิ​ริไพบูลย์ ป.5 26.6666
516 210960 ด.ญ. สวิชญา กัลยา ป.5 26.6666
516 210477 ด.ญ. เบญจณัฐ เข็มพิมาย ป.5 26.6666
516 210218 ด.ญ. สิริกาญจน์ รุ่งทวีลาภ ป.5 26.6666
541 210020 ด.ช. กันตพิชญ์ จาริกพฤทธิ์ ป.5 25.0000
541 111149 ด.ช. กฤติพงศ์ รุจิตานนท์ ป.5 25.0000
541 211061 ด.ช. วิริทธิ์พล สายอุทยาน ป.5 25.0000
541 110421 ด.ช. สิภู จันทะเรือง ป.5 25.0000
541 210948 ด.ช. ณัฐภัทร กิจจรุงเลิศ ป.5 25.0000
541 110747 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ วงค์สัมพันธ์ชัย ป.5 25.0000
541 111097 ด.ช. ภคพล หวานสนิท ป.5 25.0000
541 210710 ด.ช. ธามม์​ ทานธนะเจริญ ป.5 25.0000
541 111156 ด.ช. จิรครินทร์ จิตรายานนท์ ป.5 25.0000
541 211067 ด.ช. ปั้นคุน ถาวรเกษม ป.5 25.0000
541 210213 ด.ญ. ปณิดา วัฒนปรีชาธรรม ป.5 25.0000
541 110061 ด.ญ. นภวรรณ เหมทานนท์ ป.5 25.0000
541 210913 ด.ญ. ปภัชญา เรืองโชติช่วง ป.5 25.0000
541 210588 ด.ญ. ดลย์ญพัชร จำรูญนุรักษ์ ป.5 25.0000
541 210694 ด.ญ. ดรุณทิพย์ อัศวโชคปัญญา ป.5 25.0000
541 210134 ด.ญ. ศุภิสรา แสงศิริ ป.5 25.0000
541 210760 ด.ญ. อันนา สวาสดิ์ญาติ ป.5 25.0000
541 210763 ด.ญ. ชนวรรณ สุดจิตต์จูล ป.5 25.0000
541 211063 ด.ญ. ปั้นลี่ ถาวรเกษม ป.5 25.0000
541 110574 ด.ญ. กรรวี บุญประสงค์ ป.5 25.0000
541 110463 ด.ญ. ชัญญารัตน์​ นพพรพรหม​ ป.5 25.0000
541 111144 ด.ญ. วรกมล กันประเสริฐ ป.5 25.0000
541 210196 ด.ญ. กัญญาภัค จันวรเมธ ป.5 25.0000
541 211081 ด.ญ. นภัณต์พัชร สิงหา ป.5 25.0000
565 110461 ด.ช. สุรวิทย์ชัย ฤกษ์เย็น ป.5 23.3333
565 110262 ด.ช. กิจก้อง เดชสุรางค์ ป.5 23.3333
565 210288 ด.ช. นันทิวรรธน์ ดีจงเจริญ ป.5 23.3333
565 110482 ด.ช. ภูริณัฐ จำลอง ป.5 23.3333
565 110638 ด.ช. สุรจักร พัวภวเวช ป.5 23.3333
565 110941 ด.ช. ชัชชวิศ ชุ่มชื่น ป.5 23.3333
565 110676 ด.ช. ศุภกฤต ลิมปิวิลาศ ป.5 23.3333
565 110126 ด.ช. โมกข์ สิริวิชัย ป.5 23.3333
565 210120 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ทัศนพงษ์ ป.5 23.3333
565 210791 ด.ช. ดิตถกร สมพรเกษม ป.5 23.3333
565 210354 ด.ช. คริษฐ์ ลี่ ป.5 23.3333
565 210963 ด.ช. วุฒิภัทร พิมเสน ป.5 23.3333
565 210207 ด.ญ. ณิชารัศม์ เอี่ยมบวรลาภ ป.5 23.3333
565 110023 ด.ญ. ปุญญาพัฒน์ ม่วงศิริ ป.5 23.3333
565 110116 ด.ญ. พาขวัญ อัครพิพัฒน์กุล ป.5 23.3333
565 110416 ด.ญ. ขจรบุญ มะลิขจร ป.5 23.3333
565 111136 ด.ญ. ปวริศา เกียรติเสนกุล ป.5 23.3333
565 210527 ด.ญ. กมลพร ทองมี ป.5 23.3333
565 110968 ด.ญ. ณัฏฐวี ด้วงปาน ป.5 23.3333
565 110514 ด.ญ. ลภัสรดา ประชากรณ์ ป.5 23.3333
565 210029 ด.ญ. วิศัลย์ศยา ภัณฑบดีกรณ์ ป.5 23.3333
586 211104 ด.ช. เลอกฤต ศรีชนะภัย ป.5 21.6666
586 210693 ด.ช. เจตนิพัทธ์ โถวสกุล ป.5 21.6666
586 111104 ด.ช. กันตินันท์ เมฆฉาย ป.5 21.6666
586 210470 ด.ช. ตฤณ น้อยพิทักษ์ ป.5 21.6666
586 110820 ด.ช. ธนิกวินทว์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 21.6666
586 210360 ด.ช. กฤตพัส ทองประเสริฐ ป.5 21.6666
586 111117 ด.ช. นิพิท คำแท่ง ป.5 21.6666
586 111095 ด.ช. ธันวา จูมดอก ป.5 21.6666
586 110037 ด.ช. ภูริณัฐ ภูเก้าล้วน ป.5 21.6666
586 210918 ด.ญ. กุลฑีรา เพ็งสวัสดิ์ ป.5 21.6666
586 110784 ด.ญ. นภัสศรณ์ รื่นสุคนธ์ ป.5 21.6666
586 111118 ด.ญ. ปั้นดิน ไตรคุ้มพันธุ์ ป.5 21.6666
586 110919 ด.ญ. ลฎาภา สอนประสม ป.5 21.6666
586 110766 ด.ญ. ภัควลัญชณ์ สุภาภาพ ป.5 21.6666
600 110239 ด.ช. ศตพงศ์ ปัทมโยธิน ป.5 20.0000
600 210766 ด.ช. ชยพล สุดจิตต์จูล ป.5 20.0000
600 110887 ด.ช. ศรันภัทร ฟูเฟือง ป.5 20.0000
600 110131 ด.ช. สกล ลาวัณย์วิสุทธิ์ ป.5 20.0000
600 210191 ด.ญ. กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ ป.5 20.0000
600 210564 ด.ญ. จินตภาส์ โม่สันทด ป.5 20.0000
600 211052 ด.ญ. อุรัสยา เปลี่ยนประเสริฐ ป.5 20.0000
607 210856 ด.ช. พลัฏฐ์ ธรรมเจริญสถิต ป.5 18.3333
607 110587 ด.ช. กฤษตฤณ ต้นตระกูลเจริญ ป.5 18.3333
607 110501 ด.ช. วิชยุตย์ รติชนิยกุล ป.5 18.3333
607 210295 ด.ช. ภาคิน ประพฤติเกษม ป.5 18.3333
607 210541 ด.ญ. พรชนิตว์ โชติช่วง ป.5 18.3333
612 110870 ด.ช. นิธิรัฐ ปรีดี ป.5 16.6666
612 211054 ด.ช. นฤดล จรรยาธรรม ป.5 16.6666
612 110085 ด.ช. อชิตะ มณีชาติ ป.5 16.6666
612 211039 ด.ช. อธิคุณ พุฒธรรม ป.5 16.6666
612 210873 ด.ช. ภพธนภณ วิทนา ป.5 16.6666
612 110433 ด.ช. ปภังกร ดำรงค์สุข ป.5 16.6666
612 110434 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.5 16.6666
619 110161 ด.ช. วัชรธร มีวุฒิดี ป.5 15.0000
619 110071 ด.ญ. ศุภรดา ศรีวรกุล ป.5 15.0000
619 110297 ด.ญ. สุจีนันทน์ เชาวน์รัตนกวี ป.5 15.0000
619 110798 ด.ญ. ณัฏฐ์สิณี ทองวิจิตร ป.5 15.0000
623 210371 ด.ช. ภัทรพล นิตทิม ป.5 11.6666
624 210872 ด.ช. กฤติเดช อินทุนนท์ ป.5 10.0000
625 210677 ด.ช. ชลนภัสส์ กิตินารถอินทราณี ป.5 3.3333
626 211045 ด.ช. กิตติพงศ์ พุทธชาติ ป.5 1.6666
627 110997 ด.ช. ณิศชพัชร ใจซื่อ ป.5 0.0000