เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.5

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
1 110404 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 93.33
2 210233 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.5 90.00
3 210547 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.5 88.33
3 210583 ด.ช. ปัณณพนต์ ศรีพันธุ์ ป.5 88.33
3 210692 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 88.33
6 110014 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.5 86.67
6 110016 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.5 86.67
6 110093 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.5 86.67
6 110258 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.5 86.67
6 110342 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 86.67
6 110581 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.5 86.67
6 110672 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.5 86.67
6 110946 ด.ญ. ไอยา แตรตุลาการ เอสโปสิโต ป.5 86.67
6 210058 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.5 86.67
6 210100 ด.ญ. ชวิศา ประเสริฐสำราญ ป.5 86.67
6 210133 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 86.67
6 210810 ด.ญ. ธัญญรัตน์ กังสมัครศิลป์ ป.5 86.67
18 110044 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.5 85.00
18 110281 ด.ญ. ภูริตา อุรุเอกโอฬาร ป.5 85.00
18 110599 ด.ญ. ปรวิศา แซ่ไหล ป.5 85.00
18 111060 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.5 85.00
18 111083 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.5 85.00
18 210508 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.5 85.00
24 110287 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.5 83.33
24 110513 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 83.33
24 110813 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.5 83.33
24 110922 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 83.33
24 111051 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.5 83.33
24 210049 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.5 83.33
24 210260 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.5 83.33
24 210477 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 83.33
24 210637 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.5 83.33
24 210808 ด.ช. ณฐพงษ์ จิระเกียรติดีกุล ป.5 83.33
34 110046 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.5 81.67
34 110060 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.5 81.67
34 110089 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 81.67
34 110121 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 81.67
34 110173 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 81.67
34 110196 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 81.67
34 110267 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.5 81.67
34 110645 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.5 81.67
34 110720 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 81.67
34 110778 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.5 81.67
34 110957 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 81.67
34 210031 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.5 81.67
34 210104 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.5 81.67
34 210117 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 81.67
34 210155 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 81.67
34 210615 ด.ช. นรพนธ์ พุ่มพุทรา ป.5 81.67
34 210879 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 81.67
51 110169 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 80.00
51 110211 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 80.00
51 110750 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 80.00
51 110917 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 80.00
51 210247 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.5 80.00
51 210249 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.5 80.00
51 210588 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.5 80.00
51 210622 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.5 80.00
51 210886 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.5 80.00
51 211049 ด.ช. ธนณัฏฐ์ คงสินทวีสุข ป.5 80.00
61 110003 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.5 78.33
61 110073 ด.ช. ปฐมพร แสงสว่าง ป.5 78.33
61 110082 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.5 78.33
61 110495 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 78.33
61 110632 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.5 78.33
61 110767 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.5 78.33
61 110890 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.5 78.33
61 111013 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.5 78.33
61 111119 ด.ญ. ธัญพิชชา อัครวิกรัย ป.5 78.33
61 210029 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.5 78.33
61 210784 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.5 78.33
61 210937 ด.ช. บุรัสกร ฐิติธนการ ป.5 78.33
61 211011 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.5 78.33
61 211012 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.5 78.33
75 110052 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.5 76.67
75 110059 ด.ญ. พัชรนันท์ จิระชัยประสิทธิ ป.5 76.67
75 110166 ด.ช. ธนพัฒน์ ชวณิชย์ ป.5 76.67
75 110194 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 76.67
75 110656 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.5 76.67
75 110673 ด.ช. ชยธร สิริพันธุ์ ป.5 76.67
75 210052 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.5 76.67
75 210112 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.5 76.67
75 210412 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.5 76.67
75 210466 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.5 76.67
75 210576 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 76.67
75 210654 ด.ญ. ภคปภา ผลกังวาน ป.5 76.67
75 210907 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 76.67
75 210928 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.5 76.67
75 211090 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.5 76.67
90 110001 ด.ช. ชยพล วาณิชธนสาร ป.5 75.00
90 110034 ด.ช. สรวิชญ์ ยุวพรพาณิชย์ ป.5 75.00
90 110075 ด.ญ. อินทีวร พนาภินันท์ ป.5 75.00
90 110123 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 75.00
90 110374 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.5 75.00
90 110570 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 75.00
90 110574 ด.ช. ธวันทร ตันตลานุกุล ป.5 75.00
90 110941 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.5 75.00
90 110958 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 75.00
90 110977 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 75.00
90 210101 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.5 75.00
90 210252 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.5 75.00
90 210758 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.5 75.00
90 210840 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.5 75.00
90 210955 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.5 75.00
90 211102 ด.ช. จักริน ตลอดสุข ป.5 75.00
90 211146 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.5 75.00
107 110177 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 73.33
107 110294 ด.ช. ชวิธน์ ธนะศร ป.5 73.33
107 110478 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.5 73.33
107 110553 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.5 73.33
107 110774 ด.ช. ณภัทร์ รุ่งเรีองสิริโรจน์ ป.5 73.33
107 210066 ด.ญ. มุทิตา สุนทราทรพิพัฒน์ ป.5 73.33
107 210154 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 73.33
107 210316 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 73.33
107 210596 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 73.33
107 210717 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 73.33
107 210740 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 73.33
107 210761 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 73.33
107 210869 ด.ช. สิปปกร จารุทัสนางกูร ป.5 73.33
120 110098 ด.ญ. ธัญนุช พาราศรี ป.5 71.67
120 110266 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.5 71.67
120 110435 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.5 71.67
120 110506 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.5 71.67
120 110600 ด.ญ. พิชญาภา​ มั่งคั่ง​ ป.5 71.67
120 110680 ด.ช. พชร ชินวลัญช์ ป.5 71.67
120 110694 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 71.67
120 110933 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.5 71.67
120 110973 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.5 71.67
120 110998 ด.ญ. ภัครนิตย์ มูหะหมัด ป.5 71.67
120 210055 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.5 71.67
120 210343 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.5 71.67
120 210522 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทธิเจริญกุล ป.5 71.67
120 210618 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.5 71.67
120 210748 ด.ช. อธิษฐ์ ทัพภะสุต ป.5 71.67
120 210778 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.5 71.67
120 210932 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.5 71.67
137 110008 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.5 70.00
137 110043 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.5 70.00
137 110112 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.5 70.00
137 110422 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.5 70.00
137 110777 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.5 70.00
137 111012 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.5 70.00
137 210087 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.5 70.00
137 210278 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.5 70.00
137 210374 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.5 70.00
137 210581 ด.ช. นราวิชญ์ เอนกศรีสุดวุฒิ ป.5 70.00
137 210631 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 70.00
137 210722 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.5 70.00
137 210924 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.5 70.00
137 211145 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.5 70.00
152 110005 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.5 68.33
152 110118 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.5 68.33
152 110419 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.5 68.33
152 110512 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 68.33
152 110539 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.5 68.33
152 110550 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 68.33
152 110711 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.5 68.33
152 111069 ด.ญ. ญัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.5 68.33
152 210047 ด.ญ. สิรัชญา ล่ำซำ ป.5 68.33
152 210248 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.5 68.33
152 210372 ด.ญ. อริสรา หาญบูรณะพงศ์ ป.5 68.33
152 210527 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.5 68.33
152 210704 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.5 68.33
152 210845 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.5 68.33
152 210936 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.5 68.33
167 110147 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 66.67
167 110192 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 66.67
167 110224 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 66.67
167 110480 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.5 66.67
167 110535 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.5 66.67
167 110719 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 66.67
167 110744 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.5 66.67
167 110841 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 66.67
167 111020 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.5 66.67
167 210009 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.5 66.67
167 210254 ด.ญ. ณัฐชยา หอมสุด ป.5 66.67
167 210295 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 66.67
167 210538 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 66.67
167 210741 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.5 66.67
167 210813 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 66.67
167 211093 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.5 66.67
167 211127 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 66.67
184 110084 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 65.00
184 110101 ด.ญ. ธนภร ชื่นสกุล ป.5 65.00
184 110144 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 65.00
184 110163 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 65.00
184 110701 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.5 65.00
184 210203 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 65.00
184 210366 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 65.00
184 210413 ด.ญ. พัทธ์ธีรา บูณย์ประเสริฐกูล ป.5 65.00
184 210490 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ทีสี ป.5 65.00
184 210783 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.5 65.00
184 210927 ด.ช. พันธุ์บุญ คำเงิน ป.5 65.00
184 211055 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขผล ป.5 65.00
184 211104 ด.ช. วรัญญู วีระจิตรเสริมชัย ป.5 65.00
197 110020 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 63.33
197 110027 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จันทร์เจริญสุข ป.5 63.33
197 110071 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.5 63.33
197 110236 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 63.33
197 110401 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 63.33
197 110451 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 63.33
197 110966 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 63.33
197 111058 ด.ญ. มารินญา จิราธิติพร ป.5 63.33
197 210075 ด.ช. เจเด็นหยงเลี่ยง อึง ป.5 63.33
197 210086 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.5 63.33
197 210183 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 63.33
197 210643 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.5 63.33
197 210730 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 63.33
197 210774 ด.ญ. จิณณกาญจน์ สันติพัฒนกิจ ป.5 63.33
197 210785 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.5 63.33
197 210801 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.5 63.33
213 110028 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.5 61.67
213 110150 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 61.67
213 110272 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.5 61.67
213 110282 ด.ช. ปภังกร อัครทวิชากร ป.5 61.67
213 110347 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.5 61.67
213 110504 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.5 61.67
213 110514 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 61.67
213 110525 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.5 61.67
213 110670 ด.ช. ปัณณธร แจ่มใส ป.5 61.67
213 110764 ด.ช. ปุญญ์ มะระกานนท์ ป.5 61.67
213 111095 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 61.67
213 210050 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.5 61.67
213 210219 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 61.67
213 210572 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 61.67
213 210628 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 61.67
213 210780 ด.ช. ธีทัต วัชระพงศ์ไพบูลย์ ป.5 61.67
213 211033 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 61.67
230 110145 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 60.00
230 110188 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 60.00
230 110357 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.5 60.00
230 110411 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 60.00
230 110522 ด.ญ. ธัญกร ตรงกิตติคุณ ป.5 60.00
230 111003 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 60.00
230 210044 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.5 60.00
230 210053 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.5 60.00
230 210174 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 60.00
230 210340 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.5 60.00
230 210401 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 60.00
230 210585 ด.ช. พงศ์รัตน์ เลี่ยมกองแลง ป.5 60.00
230 210648 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.5 60.00
230 210859 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 60.00
230 211099 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.5 60.00
245 110077 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.5 58.33
245 110114 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.5 58.33
245 110143 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 58.33
245 110168 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 58.33
245 110222 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 58.33
245 110394 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 58.33
245 110493 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 58.33
245 110516 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 58.33
245 110739 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.5 58.33
245 110905 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.5 58.33
245 111021 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.5 58.33
245 210042 ด.ญ. ชญาน์​นันท์​ จันทร์เรือง ป.5 58.33
245 210098 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.5 58.33
245 210184 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 58.33
245 210262 ด.ช. รเมศ ไชยรัตน์ ป.5 58.33
245 210336 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.5 58.33
245 210338 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.5 58.33
245 210472 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 58.33
245 210715 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 58.33
245 211076 ด.ช. ปัญญากร วรธนารัตน์ ป.5 58.33
245 211134 ด.ช. พชร ศิริมาตย์ ป.5 58.33
245 211144 ด.ช. ภูวริช คชศิริพงศ์ ป.5 58.33
245 211166 ด.ช. กัณตภณ เชื้อช่าง ป.5 58.33
268 110104 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.5 56.67
268 110148 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 56.67
268 110205 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 56.67
268 110284 ด.ญ. รวินท์ภัส พัชรเลิศศักดิ์ ป.5 56.67
268 110320 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 56.67
268 110473 ด.ช. พีรวัส ทรัพย์เจริญ ป.5 56.67
268 110618 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 56.67
268 110643 ด.ช. รฐวรรธน์ นันต๊ะยานา ป.5 56.67
268 110703 ด.ญ. ธนัชพร ภู่เนติ ป.5 56.67
268 110867 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.5 56.67
268 110886 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.5 56.67
268 110944 ด.ญ. ณัฏฐณิชชา จิรโรจน์วงษ์ ป.5 56.67
268 111139 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 56.67
268 210035 ด.ญ. ชนิฏา ลิมปสุรัติ ป.5 56.67
268 210115 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 56.67
268 210321 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 56.67
268 210465 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.5 56.67
268 210683 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.5 56.67
268 210721 ด.ญ. ปณิชา จินดาเกียรติ ป.5 56.67
268 210772 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 56.67
268 210788 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.5 56.67
268 210892 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.5 56.67
268 210967 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.5 56.67
268 211148 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.5 56.67
292 110055 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.5 55.00
292 110078 ด.ช. ปาฏิหาริย์ ศานติกรถาวร ป.5 55.00
292 110138 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 55.00
292 110548 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 55.00
292 111075 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.5 55.00
292 111084 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.5 55.00
292 111136 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 55.00
292 210002 ด.ช. ตะวัน วุฒิวัฒน์ ป.5 55.00
292 210021 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.5 55.00
292 210097 ด.ญ. ศิรภัสสร ปานประภากร ป.5 55.00
292 210131 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 55.00
292 210140 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 55.00
292 210148 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 55.00
292 210201 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 55.00
292 210208 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 55.00
292 210259 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.5 55.00
292 210314 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 55.00
292 210415 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.5 55.00
292 210554 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.5 55.00
292 210699 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.5 55.00
292 211072 ด.ช. ภูวดล กระแสร์เสียง ป.5 55.00
313 110209 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 53.33
313 110288 ด.ญ. พิชญธิดา ประชุมวัด ป.5 53.33
313 110289 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.5 53.33
313 110335 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 53.33
313 110344 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 53.33
313 110588 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 53.33
313 110622 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 53.33
313 110682 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 53.33
313 110895 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 53.33
313 210647 ด.ญ. ญาณิน เผือกผ่องสุริยะ ป.5 53.33
313 210925 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.5 53.33
324 110290 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.5 51.67
324 110492 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 51.67
324 110502 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.5 51.67
324 110520 ด.ช. ศิรพงศ์ อนันต์ชลินทร ป.5 51.67
324 110649 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.5 51.67
324 110969 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 51.67
324 210059 ด.ญ. กรรวี ประสงค์สุข ป.5 51.67
324 210099 ด.ญ. ดารารัตน์ คุตตะสิงคี ป.5 51.67
324 210135 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 51.67
324 210193 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 51.67
324 210237 ด.ช. ธงทัศน์ สุริยาศศิน ป.5 51.67
324 210355 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 51.67
324 210438 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 51.67
324 210516 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 51.67
324 210578 ด.ช. ศิวกร ลอยหา ป.5 51.67
324 210697 ด.ญ. สุกฤตา สินสาธิตสุกุล ป.5 51.67
324 210796 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 51.67
324 210948 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.5 51.67
324 211059 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 51.67
324 211064 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 51.67
324 211138 ด.ญ. อชรภา มั่นคงชื่นสกุล ป.5 51.67
324 211156 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 51.67
324 211169 ด.ญ. พิชชามน สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.5 51.67
347 110264 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.5 50.00
347 110353 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.5 50.00
347 110450 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 50.00
347 110651 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.5 50.00
347 110947 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.5 50.00
347 110997 ด.ช. วัชนันท์ นันทิพาณิชย์ ป.5 50.00
347 210121 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 50.00
347 210132 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 50.00
347 210271 ด.ญ. ศรันย์พร อนันตโชค ป.5 50.00
347 210439 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.5 50.00
347 210914 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 50.00
347 210926 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.5 50.00
347 210933 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.5 50.00
347 210934 ด.ญ. ณฐมน มณีเมือง ป.5 50.00
347 211111 ด.ช. พสิษฐ์ กุลแพทย์ ป.5 50.00
347 211139 ด.ช. อธิอานันท์ ยืนสุขจิตธาดา ป.5 50.00
363 110033 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 48.33
363 110171 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 48.33
363 110309 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 48.33
363 110323 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 48.33
363 110418 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 48.33
363 110619 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 48.33
363 110950 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 48.33
363 110974 ด.ญ. พิมพ์ชณก วัฒนธำรงค์ ป.5 48.33
363 210272 ด.ญ. แทนใจ คงศักดิ์สิริกุล ป.5 48.33
363 210518 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 48.33
363 210560 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 48.33
363 210642 ด.ช. พสิษฐ์ ทิณรัตน์ ป.5 48.33
363 210728 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 48.33
363 210880 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.5 48.33
363 210906 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 48.33
363 210962 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 48.33
363 211063 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 48.33
363 211175 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 48.33
381 110172 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 46.67
381 110440 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.5 46.67
381 110676 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 46.67
381 110734 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 46.67
381 110765 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.5 46.67
381 110788 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 46.67
381 110948 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 46.67
381 210383 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.5 46.67
381 210473 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 46.67
381 210559 ด.ญ. วิภาวี วัฒนะเมธานนท์ ป.5 46.67
381 210714 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 46.67
381 210789 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.5 46.67
381 210987 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 46.67
381 211135 ด.ช. พาวิณ อินสว่าง ป.5 46.67
381 211150 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 46.67
396 110007 ด.ช. ตรัณณ์ เมฆอรุณกมล ป.5 45.00
396 110009 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.5 45.00
396 110149 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 45.00
396 110216 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 45.00
396 110237 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 45.00
396 110305 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 45.00
396 110578 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.5 45.00
396 110925 ด.ช. นิชนันท์ คงไทย ป.5 45.00
396 110949 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 45.00
396 110979 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 45.00
396 111032 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.5 45.00
396 111063 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 45.00
396 111074 ด.ช. ปริญ เจริญวงศา ป.5 45.00
396 111137 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 45.00
396 210109 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.5 45.00
396 210575 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 45.00
396 210619 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา หิรัญศักดาโรจน์ ป.5 45.00
396 210690 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 45.00
396 210742 ด.ญ. กมลลักษณ์ นารีรัตนสุนทร ป.5 45.00
396 210752 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.5 45.00
396 210939 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.5 45.00
396 211149 ด.ญ. กิรณา ชดช้อย ป.5 45.00
396 211171 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 45.00
419 110333 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 43.33
419 110373 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.5 43.33
419 110653 ด.ช. ณัฐภัท สุดปาน ป.5 43.33
419 110663 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 43.33
419 110978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 43.33
419 111000 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.5 43.33
419 111092 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 43.33
419 210012 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.5 43.33
419 210036 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.5 43.33
419 210110 ด.ญ. ภัทรธิฎา สีเหนี่ยง ป.5 43.33
419 210239 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.5 43.33
419 210409 ด.ช. กฤษพัฒน์ เบ็ญจาศิริโรจน์ ป.5 43.33
419 210626 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.5 43.33
419 210713 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 43.33
419 210743 ด.ญ. ขวัญปวีณ์ ภูรีธนประเสริฐ ป.5 43.33
419 210837 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ตราวนิสกุล ป.5 43.33
419 210961 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 43.33
419 210983 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 43.33
419 211010 ด.ญ. กษิพัทธ์ สิงหบุตร ป.5 43.33
419 211125 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 43.33
439 110019 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.5 41.67
439 110090 ด.ญ. ธัญชนก นาน้ำเชี่ยว ป.5 41.67
439 110136 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 41.67
439 110155 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.5 41.67
439 110228 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 41.67
439 110605 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.5 41.67
439 110869 ด.ญ. อมลวรรณ อ่ำพิจิตร ป.5 41.67
439 111010 ด.ญ. สรัลชนา สมดุลยกนก ป.5 41.67
439 111045 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.5 41.67
439 210027 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.5 41.67
439 210045 ด.ญ. ณิชชาภัทร เกตุแก้ว ป.5 41.67
439 210091 ด.ญ. ณริสสาข์ หมู่สุวรรณ ป.5 41.67
439 210142 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 41.67
439 210202 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 41.67
439 210348 ด.ญ. วรกันต์ ครุสาตะ ป.5 41.67
439 210427 ด.ญ. ธัญนันท์ ตันตระกูล ป.5 41.67
439 210594 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 41.67
439 210633 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 41.67
439 210655 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.5 41.67
439 210751 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ศิริรัตน์ ป.5 41.67
439 211032 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 41.67
460 110023 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.5 40.00
460 110316 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 40.00
460 110560 ด.ช. จิรัสย์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ ป.5 40.00
460 110660 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 40.00
460 110681 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 40.00
460 110713 ด.ช. กิตติธัช จุลคีรี ป.5 40.00
460 111040 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 40.00
460 210025 ด.ช. กฤติพงศ์ พวงมาลัย ป.5 40.00
460 210240 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ประสงค์ศิลปกุล ป.5 40.00
460 210264 ด.ช. สิทธินนฏ์ ประสิทธิพงศ์ ป.5 40.00
460 210266 ด.ญ. พีณัฐชา ราชพิทักษ์ ป.5 40.00
460 210282 ด.ช. กวิน อิศรพนธ์ ป.5 40.00
460 210365 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 40.00
460 210681 ด.ช. ภาสกร ทองนุช ป.5 40.00
460 210833 ด.ช. สทานน กฤษณเกษกุล ป.5 40.00
460 211056 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.5 40.00
476 110165 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 38.33
476 110201 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 38.33
476 110269 ด.ญ. สุธีรา ลาวัณยภิรักข์ ป.5 38.33
476 110308 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 38.33
476 110521 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.5 38.33
476 110591 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 38.33
476 110620 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 38.33
476 110954 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 38.33
476 210073 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.5 38.33
476 210234 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.5 38.33
476 210255 ด.ช. พีรวิชญ์ นาคปัญญา ป.5 38.33
476 210360 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 38.33
476 210464 ด.ช. กรณัฐ ชัยจิระรัตนกุล ป.5 38.33
476 210533 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.5 38.33
476 210794 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 38.33
476 210803 ด.ญ. ชาครียา ทับสูงเนิน ป.5 38.33
476 211092 ด.ช. รุจิภาส บุรีรักษ์ ป.5 38.33
476 211098 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.5 38.33
494 110754 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 36.67
494 111016 ด.ญ. โชติกา อุดมศรีธนกร ป.5 36.67
494 111064 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 36.67
494 111142 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 36.67
494 210019 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.5 36.67
494 210211 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 36.67
494 210290 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 36.67
494 210549 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.5 36.67
494 210806 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 36.67
494 210862 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 36.67
504 110054 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.5 35.00
504 110086 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.5 35.00
504 110124 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 35.00
504 110140 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 35.00
504 110338 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 35.00
504 110361 ด.ช. ปองคุณ ศิริวัฒนกุล ป.5 35.00
504 110383 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 35.00
504 110507 ด.ญ. ณักษ์ลภัส ถนัดศีลธรรม ป.5 35.00
504 110871 ด.ช. อภิพงศ์ อ่ำพิจิตร ป.5 35.00
504 111117 ด.ช. อธิวัฒน์ อภิรัตนนิธิเลิศ ป.5 35.00
504 210300 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 35.00
504 210431 ด.ญ. สิริกัลยา ธนทรัพย์สิน ป.5 35.00
504 210563 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 35.00
504 210623 ด.ช. ภาวัต เลิศสุกิจจา ป.5 35.00
504 210834 ด.ญ. พนัชกร ช้างแก้วมณี ป.5 35.00
504 210966 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.5 35.00
504 211030 ด.ช. รชต นิลโสภณ ป.5 35.00
504 211133 ด.ญ. ปุณยนุช ธนโกเศศ ป.5 35.00
522 110012 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.5 33.33
522 110049 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.5 33.33
522 110058 ด.ช. ปัณวัชร์ ตันติบุตร ป.5 33.33
522 110097 ด.ช. ปุญญวัชร์ ศิริสัจจวัฒน์ ป.5 33.33
522 110159 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 33.33
522 110227 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 33.33
522 110249 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.5 33.33
522 110757 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 33.33
522 210494 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน ป.5 33.33
522 210612 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.5 33.33
522 210640 ด.ช. ธนดล กอวัฒนะ ป.5 33.33
522 210660 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.5 33.33
522 210677 ด.ช. วุฒิภัทร ตันติเวสส ป.5 33.33
522 210781 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.5 33.33
522 210881 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.5 33.33
522 211026 ด.ญ. วชิรญาณ์ เมืองโคตร ป.5 33.33
522 211082 ด.ญ. นญาน์ ธนันท์ไพบูล ป.5 33.33
539 110081 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.5 31.67
539 110260 ด.ญ. ณิชาภัทร พันธ์ต่าย ป.5 31.67
539 110326 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 31.67
539 110481 ด.ญ. มิลิณ ทันการ ป.5 31.67
539 210014 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.5 31.67
539 210453 ด.ญ. จิตต์ณิศา เกียรติเถลิงฤทธิ์ ป.5 31.67
539 210500 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 31.67
539 210670 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 31.67
539 210894 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.5 31.67
539 210912 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 31.67
539 210979 ด.ญ. ศุภดา วีรกุลสุนทร ป.5 31.67
539 211001 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 31.67
539 211058 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 31.67
552 110245 ด.ญ. ฐิดาธาร จรูญรัตนพักตร์ ป.5 30.00
552 110318 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 30.00
552 110491 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 30.00
552 110576 ด.ญ. อมลรดา อารักษ์วาณิช ป.5 30.00
552 110590 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 30.00
552 110746 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 30.00
552 110870 ด.ช. อนรรฆวี อ่ำพิจิตร ป.5 30.00
552 110914 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 30.00
552 110955 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 30.00
552 110972 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.5 30.00
552 111041 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 30.00
552 111078 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.5 30.00
552 210130 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 30.00
552 210253 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.5 30.00
552 210599 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 30.00
552 210657 ด.ช. ธฤต ชูเชียร ป.5 30.00
552 210767 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 30.00
552 210802 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.5 30.00
552 210885 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.5 30.00
552 211042 ด.ช. ณัฐธพล พานิชยิ่ง ป.5 30.00
552 211071 ด.ญ. ณัฏฐิกา ประพัทธาคิณี ป.5 30.00
552 211162 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 30.00
574 110002 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.5 28.33
574 110053 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.5 28.33
574 110072 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.5 28.33
574 110115 ด.ช. ปัณวิชญ์ ตันติบุตร ป.5 28.33
574 110345 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.5 28.33
574 110758 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 28.33
574 111068 ด.ญ. ณฐพร ธันญบูรณ์ ป.5 28.33
574 111133 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 28.33
574 210171 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 28.33
574 210241 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.5 28.33
574 210644 ด.ช. ภูวดล ศฤงคารบริบูรณ์ ป.5 28.33
574 210824 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 28.33
586 110160 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 26.67
586 110225 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 26.67
586 110496 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 26.67
586 110534 ด.ญ. กัณฑ์วสันต์ จักร์กร ป.5 26.67
586 110715 ด.ช. ศิริวัฒน์ สูนย์สาทร ป.5 26.67
586 110837 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.5 26.67
586 110855 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 26.67
586 110875 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 26.67
586 110976 ด.ญ. พิมพ์มาดา บุณยะประสิทธิ์ ป.5 26.67
586 111121 ด.ช. ปัณณธร เอี่ยมศริยารักษ์ ป.5 26.67
586 210078 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.5 26.67
586 210231 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.5 26.67
586 210243 ด.ช. อินทัช ฉั่วสกุล ป.5 26.67
586 210570 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 26.67
586 210653 ด.ช. เมธาวิน อ่อนจันทร์ ป.5 26.67
586 210750 ด.ญ. ธนัญชภัสสรช์ พงคพนาไกร ป.5 26.67
586 210853 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 26.67
586 211029 ด.ญ. นัทธมน บุญชำนาญ ป.5 26.67
586 211037 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 26.67
605 110100 ด.ช. พลณัฎฐ์ ทรัพย์มี ป.5 25.00
605 110293 ด.ญ. กรรณิการ์ กลัดนาค ป.5 25.00
605 110712 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.5 25.00
605 110884 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 25.00
605 111120 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.5 25.00
605 210143 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 25.00
605 210215 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 25.00
605 210666 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 25.00
605 211091 ด.ช. รวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ ป.5 25.00
614 110455 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 23.33
614 110488 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 23.33
614 110819 ด.ช. ศุภัช มุกดาเรือง ป.5 23.33
614 111106 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 23.33
614 210120 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 23.33
614 210662 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 23.33
614 210675 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.5 23.33
614 210729 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 23.33
614 210875 ด.ช. ธนกร แดงแต้ ป.5 23.33
623 110240 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 21.67
623 110637 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.5 21.67
623 210069 ด.ญ. ปทิตตา กันธะมูล ป.5 21.67
623 210663 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 21.67
623 210969 ด.ญ. พรชรินทร์ อุ่นสุข ป.5 21.67
628 111031 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 20.00
628 210125 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 20.00
628 210362 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 20.00
631 111070 ด.ช. ณัฐพัชร์ จิรอภิชัยวงศ์ ป.5 18.33
632 110050 ด.ช. ธนกฤต สุริยะมงคล ป.5 16.67
632 210123 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 16.67
632 210843 ด.ช. สรวิชญ์ ดีวิมล ป.5 16.67
635 210735 ด.ช. เดชาธร งั่นบุญศรี ป.5 15.00
635 210870 ด.ช. อภิศักดิ์ พระสงฆ์ ป.5 15.00
637 111001 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.5 8.33
637 210646 ด.ช. อิทธิพล ราษฎร์เริงฤทธิ์ ป.5 8.33
639 210755 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ทิมกลางดอน ป.5 6.67