เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.5

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
1 650168 ด.ญ. พิชญา ขจรจิตนนท์ ป.5 86.00
2 650678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.5 84.00
2 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 84.00
2 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 84.00
5 650205 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.5 82.00
5 651488 ด.ช. ณกฤช ฤกษ์รัตนวราพร ป.5 82.00
5 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 82.00
8 651034 ด.ช. ชยุต สิทธิกรวณิช ป.5 80.00
8 651687 ด.ญ. พิชา รู้ยิ่ง ป.5 80.00
10 650291 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.5 78.00
10 650307 ด.ช. เชษฐ์มนุษา ไนดู ป.5 78.00
10 650551 ด.ช. กษิดิ์คณิน คมสัน ป.5 78.00
10 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 78.00
10 651051 ด.ช. อัครวินท์ ทาต่อมวงศ์ ป.5 78.00
10 651321 ด.ช. กวินภพ พักเรือนดี ป.5 78.00
10 651770 ด.ญ. ภัทรภูรี อัศวนฤดล ป.5 78.00
10 652943 ด.ช. จิร ไชยนุวัติ ป.5 78.00
18 650384 ด.ช. ภูดิศ สันทนาคณิต ป.5 76.00
18 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 76.00
18 651322 ด.ช. ธนปพน เลิศกีรติวาณิชย์ ป.5 76.00
18 651669 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.5 76.00
18 652249 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.5 76.00
23 650136 ด.ช. มนพล ตั้งทางธรรม ป.5 74.00
23 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 74.00
23 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 74.00
23 652525 ด.ช. สิรภพ นิลเพชร์พลอย ป.5 74.00
27 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 72.00
28 650071 ด.ช. ปรรปณต ยรรยง ป.5 70.00
28 650100 ด.ญ. ลานินญา พจน์ด้วง ป.5 70.00
28 650527 ด.ช. ธนันท์รัฐ นริชภวรัญชน์ ป.5 70.00
28 651276 ด.ญ. ภณิชชา หิรัญพฤกษ์ ป.5 70.00
28 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 70.00
28 652095 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุณหชา ป.5 70.00
28 652270 ด.ช. นวพล พันธุ์กำแหง ป.5 70.00
28 652333 ด.ช. สิปปภาส ไกรสิทธิธาดา ป.5 70.00
28 652419 ด.ญ. ณัฐนรี ซ้ายเกลี้ยง ป.5 70.00
28 652606 ด.ญ. ชัญญาณัฏฐ์ ลวนานนท์ ป.5 70.00
38 650143 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.5 68.00
38 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 68.00
38 651764 ด.ญ. ณัฐินี พงศ์บุญชู ป.5 68.00
38 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 68.00
38 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 68.00
38 652361 ด.ช. คมปภาณ จันโจมศึก ป.5 68.00
38 652572 ด.ช. เย็นศิระ พยอมพันธ์ ป.5 68.00
38 652628 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วนดิลก ป.5 68.00
38 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 68.00
47 650034 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.5 66.00
47 650108 ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ พัฒนพงศ์วัฒน์ ป.5 66.00
47 650181 ด.ช. กันต์ กัมปนาทแสนยากร ป.5 66.00
47 650312 ด.ช. สุรภูมิ พุทธานุกูลกิจ ป.5 66.00
47 650344 ด.ญ. ปุญญารัศมิ์ วรัญญูรัตนะ ป.5 66.00
47 651773 ด.ญ. พิมพ์ลภัส บัวแก้ว ป.5 66.00
47 652168 ด.ญ. มุ่งขวัญ นิ่มนวลดี ป.5 66.00
47 652336 ด.ญ. ศุภรดา จำปานิล ป.5 66.00
47 652743 ด.ช. ปัญญากร ไชยพัฒน์ ป.5 66.00
56 650142 ด.ช. พุทธคุณ โจระเจน ป.5 64.00
56 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 64.00
56 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 64.00
56 651165 ด.ช. กัณธณณ กาญจนเพ็ญ ป.5 64.00
56 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 64.00
56 652308 ด.ช. นฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน ป.5 64.00
56 652382 ด.ญ. เนติพร น้อยนา ป.5 64.00
56 652455 ด.ญ. นนณรา พงศ์วรินทร์ ป.5 64.00
56 652615 ด.ญ. นัฐนันท์ สุพนิชยโภคิน ป.5 64.00
56 652803 ด.ญ. ณภัทร ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.5 64.00
66 650035 ด.ช. ศุภธัช เติมวุฒิปรีชา ป.5 62.00
66 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 62.00
66 650285 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.5 62.00
66 650731 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ป.5 62.00
66 650755 ด.ช. กันตพิชญ์ สินธพรัตนะ ป.5 62.00
66 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 62.00
66 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 62.00
66 652017 ด.ช. พีชญพัฒน์ สถิรกุล ป.5 62.00
66 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 62.00
66 652329 ด.ช. สิงหา หอวัง ป.5 62.00
66 652433 ด.ญ. ณัฐกมล ถวิลหวัง ป.5 62.00
66 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 62.00
66 652613 ด.ญ. เปี่ยมขวัญ องค์วรรณดี ป.5 62.00
66 652788 ด.ญ. ศวรรดา ด่านตระกูล ป.5 62.00
66 652924 ด.ช. จอมยุทธ วันหมัด ป.5 62.00
81 650276 ด.ญ. มาวันทา โตเพ็ง ป.5 60.00
81 650428 ด.ช. จิรัฏฐชัย ซามูเอล สิริสัมพันธ์ ลี ป.5 60.00
81 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 60.00
81 651318 ด.ช. ธีร์ดนัย ศรีลาวัณย์ ป.5 60.00
81 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 60.00
81 651401 ด.ช. สิริชัย จึงสถาปัตย์ชัย ป.5 60.00
81 651603 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.5 60.00
81 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 60.00
81 652753 ด.ช. การรเณศ โรจน์นฤทุม ป.5 60.00
81 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 60.00
91 650011 ด.ญ. กุลญาดา แถวโสภา ยั่งยืน ป.5 58.00
91 650325 ด.ช. สุวิจักขณ์ ปานกรด ป.5 58.00
91 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 58.00
91 650633 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.5 58.00
91 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 58.00
91 651751 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ นิลกานุวงศ์ ป.5 58.00
91 651881 ด.ญ. ธัญณิชา เจือจันทึก ป.5 58.00
91 653012 ด.ช. ปุณณวิช ว่องไวพนานิจ ป.5 58.00
99 650222 ด.ช. พศวีร์ ธีระภัทรานันท์ ป.5 56.00
99 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 56.00
99 650999 ด.ญ. ภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา ป.5 56.00
99 651027 ด.ญ. ภีรดา กัยวิกัย ป.5 56.00
99 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 56.00
99 651356 ด.ช. ดาวเหนือ ขำละมัย ป.5 56.00
99 651454 ด.ญ. ศรุตยา อุดมเดช ป.5 56.00
99 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 56.00
99 651750 ด.ญ. วรมล เจริญสุข ป.5 56.00
99 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 56.00
99 652199 ด.ช. นวินชญาร์ ล้อพงค์พานิชย์ ป.5 56.00
99 652340 ด.ญ. ภัทรมล นาคดี ป.5 56.00
99 652495 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พณิชย์พิบูลย์ ป.5 56.00
99 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 56.00
113 650046 ด.ญ. ศนิตา จิรสิทธิ์ ป.5 54.00
113 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 54.00
113 650202 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.5 54.00
113 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 54.00
113 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 54.00
113 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 54.00
113 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 54.00
113 650933 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.5 54.00
113 650961 ด.ช. ณัฐนันท์ ผดุงเกียรติวงษ์ ป.5 54.00
113 651014 ด.ช. ปุณณภัทร ทวีศรี ป.5 54.00
113 651110 ด.ช. ปภังกร เล็กสกุล ป.5 54.00
113 651262 ด.ช. ปรินทร์ สุวรรณ ป.5 54.00
113 651769 ด.ช. ธีร์รัฐชาธารก์ แววศรี ป.5 54.00
113 651899 ด.ญ. ศิศิรา โมระเสริฐ ป.5 54.00
113 652033 ด.ญ. พรณภัสส์ สมรไกรสรกิจ ป.5 54.00
113 652338 ด.ญ. พิง โอฬารวณิช ป.5 54.00
113 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 54.00
113 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 54.00
113 652527 ด.ญ. ปาระพี บัวเงิน ป.5 54.00
132 650373 ด.ช. มหัศพัฒ สุขการค้า ป.5 52.00
132 650388 ด.ช. ธนวินท์ อินทรสังขนาวิน ป.5 52.00
132 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 52.00
132 650792 ด.ช. กิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา ป.5 52.00
132 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 52.00
132 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 52.00
132 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 52.00
132 651496 ด.ช. กลย์ธัช สุปัณณานนท์ ป.5 52.00
132 651630 ด.ช. อคิน ฉัตรชวลิต ป.5 52.00
132 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 52.00
132 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 52.00
132 652297 ด.ญ. เมธารดา ดำรงกิตติกุล ป.5 52.00
132 652341 ด.ญ. กัลยกร ปาลีนิเวศ ป.5 52.00
132 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 52.00
146 650043 ด.ญ. กัญญาภัค วิลังคะ ป.5 50.00
146 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 50.00
146 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 50.00
146 650552 ด.ญ. ชญาพัฒน์ สุวินัยชูกิจ ป.5 50.00
146 650806 ด.ช. กฤษฎาง บุญตรีคุณ ป.5 50.00
146 650850 ด.ช. ชรินพัชร อุ่นแพทย์ ป.5 50.00
146 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 50.00
146 651270 ด.ญ. นารา บุศยพลากร ป.5 50.00
146 651343 ด.ช. กรพล กังพิศดาร ป.5 50.00
146 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 50.00
146 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 50.00
146 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 50.00
146 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 50.00
146 652247 ด.ญ. ณภัทร คงชยะนันท์ ป.5 50.00
146 652334 ด.ญ. ณดา ภัทรานนท์อุทัย ป.5 50.00
146 652518 ด.ญ. นิชา ศิลป์วิไลรัตน์ ป.5 50.00
146 652555 ด.ญ. ทัชชกร อีโนวี่ ป.5 50.00
146 652671 ด.ช. พงศ์ปณต โพธิ์สร้อย ป.5 50.00
146 652783 ด.ช. อริย์ธัช อัศวชาติชาญชัย ป.5 50.00
146 652792 ด.ช. พิภู กุลตัณฑ์ ป.5 50.00
146 652831 ด.ช. ภฑิล ปริปุญโนชัย ป.5 50.00
167 650134 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.5 48.00
167 650341 ด.ญ. อันนา วิภูษิตวรกุล ป.5 48.00
167 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 48.00
167 650566 ด.ช. จิระวัฒน์ ณรงค์พันธุ์ ป.5 48.00
167 650744 ด.ญ. พิมพ์อารีย์ โสตถิโยธิน ป.5 48.00
167 651033 ด.ช. ถิรเดช รงค์ทอง ป.5 48.00
167 651172 ด.ช. อริยทานต์ หงส์ธนนันท์ ป.5 48.00
167 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 48.00
167 651404 ด.ช. เอกพัชร์ อรุณแสง ป.5 48.00
167 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 48.00
167 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 48.00
167 651746 ด.ช. เตชินท์ ไวรางกูร ป.5 48.00
167 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 48.00
167 651934 ด.ช. ณัฐกร นามะสนธิ ป.5 48.00
167 651962 ด.ช. ณัฐพัชร์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 48.00
167 652110 ด.ญ. วิรัลพัชร งามมิตรสมบูรณ์ ป.5 48.00
167 652175 ด.ช. ชิต วงศ์พรัด ป.5 48.00
167 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 48.00
167 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 48.00
167 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 48.00
167 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 48.00
167 652851 ด.ญ. บุญนิศา สุวรรณโสฬส ป.5 48.00
189 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 46.00
189 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 46.00
189 650948 ด.ช. สรวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 46.00
189 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 46.00
189 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 46.00
189 651308 ด.ช. พงศกร ปริยพาณิช ป.5 46.00
189 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 46.00
189 651901 ด.ช. ณัชคนันส์ กองสมบัติ ป.5 46.00
189 652077 ด.ช. ตะวัน จั่นเพ็ชร ป.5 46.00
189 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 46.00
189 652435 ด.ญ. สริดา มลิวัลย์ ป.5 46.00
189 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 46.00
189 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 46.00
189 652596 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อังศุวัฒน์ ป.5 46.00
189 652683 ด.ญ. พราวตะวัน สุรกิจบวร ป.5 46.00
189 652759 ด.ช. ณัฐพัชร์ ซำเซ็น ป.5 46.00
189 653026 ด.ช. พฤทธิพร เธียระวิบูลย์ ป.5 46.00
206 650015 ด.ญ. เกจต์ตะวา ไพโรจน์สกุล ป.5 44.00
206 650281 ด.ญ. เบญญาภา ฟังเย็น ป.5 44.00
206 650296 ด.ญ. นิษฐกานต์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 44.00
206 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 44.00
206 650575 ด.ญ. ปรรณ ลีละวัฒน์ ป.5 44.00
206 650825 ด.ญ. สลิล สกุลเกียรติ ป.5 44.00
206 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 44.00
206 651117 ด.ช. สิรวิชญ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ ป.5 44.00
206 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 44.00
206 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 44.00
206 651302 ด.ญ. ภาพิมพ์ ตันสุทธิภานนท์ ป.5 44.00
206 651319 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.5 44.00
206 651328 ด.ช. อัฆฒ์พรรษ เชาวกุล ป.5 44.00
206 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 44.00
206 651515 ด.ญ. นันท์นารี ศรีบัวเอี่ยม ป.5 44.00
206 651959 ด.ญ. วรวลัญช์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 44.00
206 651987 ด.ช. โสภณวิชญ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ป.5 44.00
206 652178 ด.ช. พชรกิตติ์ มั่นคง ป.5 44.00
206 652617 ด.ญ. นันทนิษฎ์ สุพนิชยโภคิน ป.5 44.00
206 652676 ด.ญ. จารุพิชญา สุพรหมมา ป.5 44.00
206 652711 ด.ญ. นันท์นภัส ตันติอภิกุล ป.5 44.00
206 652741 ด.ช. ธรณ์ เล็กสุขุม ป.5 44.00
206 652745 ด.ช. ปราชญ์ เด่นแก้ว ป.5 44.00
206 652789 ด.ช. ธนกฤต สุทธิทศธรรม ป.5 44.00
206 652865 ด.ช. ณัฏฐ์วัฒน์ คล้ายนักขรัน ป.5 44.00
206 653034 ด.ญ. กิรณา โพธิพันธ์ ป.5 44.00
232 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 42.00
232 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 42.00
232 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 42.00
232 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 42.00
232 650526 ด.ญ. นลินญา ฤทธิ์สมจิต ป.5 42.00
232 650568 ด.ช. ยศชนินทร์ เหลืองวิรุจน์กุล ป.5 42.00
232 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 42.00
232 650734 ด.ช. วรินทร์ธรณ์ บุญประดิษฐ์ ป.5 42.00
232 650889 ด.ช. สุษิระ จิตมหาวงศ์ ป.5 42.00
232 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 42.00
232 650950 ด.ช. อภิวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 42.00
232 651118 ด.ช. จิรัฎฐ์ ณัชกิตติพลฤทธิ์ ป.5 42.00
232 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 42.00
232 651236 ด.ญ. กัญจน์รัตน์ สิรินราพร ป.5 42.00
232 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 42.00
232 651502 ด.ช. กานต์นภ พิพัฒน์ทนาการ ป.5 42.00
232 651599 ด.ญ. ปัทมนันท์ ปัทมธรรม ป.5 42.00
232 651692 ด.ช. ภคภัทร โชติกวณิชย์ ป.5 42.00
232 651700 ด.ญ. นันท์นภัส สุขขนาน ป.5 42.00
232 651721 ด.ญ. อภิภา แนวพันธ์อัศว ป.5 42.00
232 651893 ด.ช. ณฐวัฒน์ มณีวัฒนชัย ป.5 42.00
232 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 42.00
232 651945 ด.ญ. ทิพย์ธารา ภูมินิลรัตน์ ป.5 42.00
232 652162 ด.ช. ภัทธภูมิ กฤชปัญญาวโร ป.5 42.00
232 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 42.00
232 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 42.00
232 652385 ด.ช. ธนภัทร ขุนหอม ป.5 42.00
232 652472 ด.ช. ณธัช เมธารักษ์ ป.5 42.00
232 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 42.00
232 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 42.00
232 652798 ด.ช. พลเสฏฐ์ ธนันท์เดชากิจ ป.5 42.00
232 652879 ด.ญ. ณัฐสินี ทองเสน ป.5 42.00
232 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 42.00
232 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 42.00
232 653024 ด.ญ. ภัทรพร เธียระวิบูลย์ ป.5 42.00
267 650077 ด.ญ. ณัชชา คูสกุล ป.5 40.00
267 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 40.00
267 650218 ด.ญ. ณัฐนรี เวียงศิริ ป.5 40.00
267 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 40.00
267 650605 ด.ญ. ชัชชญา สูจยานนท์ ป.5 40.00
267 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 40.00
267 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 40.00
267 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 40.00
267 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 40.00
267 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 40.00
267 651273 ด.ญ. อลินลาพัชร์ สิงห์กุล ป.5 40.00
267 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 40.00
267 651362 ด.ญ. ฐรินดา ฐิตสาโร ป.5 40.00
267 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 40.00
267 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 40.00
267 651860 ด.ญ. ชัญญานุชค์ ชัชณฐาภัฏฐ์ ป.5 40.00
267 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 40.00
267 652364 ด.ช. ชรัญพัทธ์ แสงวราชัยลักษณ์ ป.5 40.00
267 652478 ด.ช. ภัทรพล พุ่มเจริญ ป.5 40.00
267 652764 ด.ช. ติณณ์ เอื้อารีย์กุล ป.5 40.00
267 652793 ด.ญ. อุษณณีย์ อัครชัยวารี ป.5 40.00
267 652984 ด.ช. ไกรกฤษ ตันติเพชราภรณ์ ป.5 40.00
289 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 38.00
289 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 38.00
289 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 38.00
289 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 38.00
289 651310 ด.ช. พีรบูรณ์ แสงสว่าง ป.5 38.00
289 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 38.00
289 651685 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.5 38.00
289 651748 ด.ญ. ธัญพร สุคนธเวศ ป.5 38.00
289 651948 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.5 38.00
289 651979 ด.ช. ปวเรศ พลับพลึง ป.5 38.00
289 651982 ด.ญ. พิชานันท์ นิตินาวาการ ป.5 38.00
289 652218 ด.ญ. ธณิศรา บรรยงวรพินิจ ป.5 38.00
289 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 38.00
289 652381 ด.ญ. ปุณณดา หนูพรหม ป.5 38.00
289 652389 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.5 38.00
289 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 38.00
289 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 38.00
289 652685 ด.ช. ชิติสรรค์ ภูวัฒนานุสรณ์ ป.5 38.00
289 652757 ด.ญ. ภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ ป.5 38.00
289 653035 ด.ช. ศุภวิชญ์ เสริมสุข ป.5 38.00
309 650028 ด.ช. พิชญุตม์ จินตภานุ ป.5 36.00
309 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 36.00
309 650253 ด.ช. วิชชวุฒฬ์ นาควัชระชัยท์ ป.5 36.00
309 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 36.00
309 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 36.00
309 650819 ด.ช. วีรภัทร ฉัตรมงคล ป.5 36.00
309 650877 ด.ญ. พิมณัฐฐา เทศทิม ป.5 36.00
309 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 36.00
309 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 36.00
309 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 36.00
309 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 36.00
309 651173 ด.ญ. ดลพร โลเกศกระวี ป.5 36.00
309 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 36.00
309 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 36.00
309 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 36.00
309 651918 ด.ญ. ชนัญชิดา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ป.5 36.00
309 652055 ด.ญ. ธนารีย์ วิวัฒนาการ ป.5 36.00
309 652171 ด.ญ. ฌริตา จึงเจริญนรสุข ป.5 36.00
309 652436 ด.ช. สรวิชญ์ จิตต์ธรรมเลิศ ป.5 36.00
309 652536 ด.ช. พิพิธธน พุทธินันทาภา ป.5 36.00
309 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 36.00
309 652714 ด.ญ. แพรวา นิมบุญจาช ป.5 36.00
309 653043 ด.ช. ปิยพนธ์ อจลประการ ป.5 36.00
332 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 34.00
332 650129 ด.ญ. อภิชชะญา เปล่งสะอาด ป.5 34.00
332 650240 ด.ญ. พิมพ์มาดา ธนะดำรงชันพร ป.5 34.00
332 650324 ด.ญ. ณัฏฐ์ธมล แป้นสุวรรณ ป.5 34.00
332 650586 ด.ช. พร้อมสิน ตรีทรัพย์ทวี ป.5 34.00
332 650772 ด.ช. ภีมณัช โภคาประกรณ์ ป.5 34.00
332 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 34.00
332 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 34.00
332 651285 ด.ช. พุทธภูมิ พร้อมภูวดล ป.5 34.00
332 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 34.00
332 651947 ด.ช. อัณณ์อธิป อาทร ป.5 34.00
332 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 34.00
332 652460 ด.ช. ณดล ชาญแสงสวัสดิ์ ป.5 34.00
332 652532 ด.ช. กาญจนพิพรรธน์ จันทะวงษ์ ป.5 34.00
332 652659 ด.ญ. ปวีณรัตน์ ศรีกิติกุลชัย ป.5 34.00
332 652713 ด.ช. อนันต์ดา แดงชอบกิจ ป.5 34.00
332 652948 ด.ช. สกลภัทร เดชมณี ป.5 34.00
332 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 34.00
350 650378 ด.ญ. ณนา ศรีสุข ป.5 32.00
350 650616 ด.ญ. ฐิตารีย์ วุฒิฐานทวีกิจ ป.5 32.00
350 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 32.00
350 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 32.00
350 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 32.00
350 650996 ด.ญ. ภคมน ไหว้พรหม ป.5 32.00
350 651361 ด.ญ. วรวลัญช์ เหลืองอร่ามวิฑูร ป.5 32.00
350 651394 ด.ญ. พรเทวี สุขโต ป.5 32.00
350 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 32.00
350 651824 ด.ญ. อมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ป.5 32.00
350 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 32.00
350 652057 ด.ช. ชนกชนม์ หรรษาวงค์ ป.5 32.00
350 652072 ด.ญ. บุณยณัฐ นทีกุลชนะ ป.5 32.00
350 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 32.00
350 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 32.00
350 652127 ด.ช. ญาณากร มวลกิจนิตยชัย ป.5 32.00
350 652226 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เกตุคง ป.5 32.00
350 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 32.00
350 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 32.00
350 652511 ด.ญ. พิมพ์มาดา พิมพ์ศิริ ป.5 32.00
350 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 32.00
350 652781 ด.ช. ภัทรพล ชาลีรัตน์ ป.5 32.00
372 650006 ด.ญ. เอมิกา ยอดแสง ป.5 30.00
372 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 30.00
372 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 30.00
372 650682 ด.ช. อธิษฐ์ อาบวารี ป.5 30.00
372 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 30.00
372 651082 ด.ญ. ณัฐนันท์ วงศ์วรธนนนท์ ป.5 30.00
372 651355 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.5 30.00
372 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 30.00
372 651558 ด.ช. ฐานัตถ์ ชาครัตพงศ์ ป.5 30.00
372 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 30.00
372 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 30.00
372 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 30.00
372 652502 ด.ช. อัครพงษ์ บุญสูง ป.5 30.00
372 652528 ด.ช. ไชยโชติดุษฎี มฤครัฐอินแปลง ป.5 30.00
372 652859 ด.ช. จิณณะ ศรีโกมลศิลป์ ป.5 30.00
372 652953 ด.ญ. พิมพ์มาดา วิวัฒน์รัตนะ ป.5 30.00
372 652963 ด.ช. ธนกฤต ธนาธรวรโชติ ป.5 30.00
389 650056 ด.ญ. อนัญญา บุญประพาน ป.5 28.00
389 650118 ด.ช. วริศ ประสาทแก้ว ป.5 28.00
389 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 28.00
389 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 28.00
389 650258 ด.ญ. นลิน ปานพรหมมินทร์ ป.5 28.00
389 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 28.00
389 650453 ด.ญ. ณัฐพร ธนธีระหิรัญ ป.5 28.00
389 650768 ด.ญ. พิชญธิดา จันทร์ชูชื่น ป.5 28.00
389 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 28.00
389 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 28.00
389 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 28.00
389 651874 ด.ญ. จิรัชญา อริยะสินสุวงศ์ ป.5 28.00
389 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 28.00
389 652065 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เหล่าชวลิตกุล ป.5 28.00
389 652123 ด.ญ. อนัญตปัญญ์ อริยวงศ์ ป.5 28.00
389 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 28.00
389 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 28.00
389 652349 ด.ช. ฐกรณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 28.00
389 652360 ด.ช. กฤตภาส จันพยูร ป.5 28.00
389 652587 ด.ญ. อิศรา หลวงประดิษฐ์ ป.5 28.00
389 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 28.00
389 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 28.00
389 652916 ด.ญ. อมรรัก เปลี่ยนแพ ป.5 28.00
389 652946 ด.ญ. สุฐิตา แป้นเจริญ ป.5 28.00
413 650154 ด.ญ. ธัญจิรา กิตติจตุรงค์ ป.5 26.00
413 650408 ด.ญ. สิริกร แซ่เตียว ป.5 26.00
413 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 26.00
413 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 26.00
413 650801 ด.ช. พลาธิป น้อยนพเก้า ป.5 26.00
413 651185 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.5 26.00
413 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 26.00
413 651408 ด.ญ. พิมพาภรณ์ พูนพัฒนสุข ป.5 26.00
413 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 26.00
413 651602 ด.ช. พสิษฐ์ ปานปั้น ป.5 26.00
413 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 26.00
413 651907 ด.ช. เดชาธร หุตามัย ป.5 26.00
413 652075 ด.ช. ธีรเดช ตาทอง ป.5 26.00
413 652283 ด.ญ. พิฐชญาญ์อร ภูพนานุสรณ์ ป.5 26.00
413 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 26.00
413 652622 ด.ญ. ชนัญชิดา สมจิตร ป.5 26.00
413 652650 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.5 26.00
413 652675 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญโรจน์เสรี ป.5 26.00
413 652730 ด.ญ. เบญญาภา ดุลยเสถียร ป.5 26.00
413 652908 ด.ญ. พิมพ์พิศา หอบุญมาสุทธิ์ ป.5 26.00
413 652921 ด.ญ. มาติกา ปัญจสังข์ ป.5 26.00
434 650065 ด.ญ. กฤติมา มีโพธิ์ ป.5 24.00
434 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 24.00
434 650573 ด.ญ. ธันยพร ทองอิ่ม ป.5 24.00
434 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 24.00
434 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 24.00
434 650810 ด.ญ. ธนพร จิตตานุปกรณ์ ป.5 24.00
434 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 24.00
434 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 24.00
434 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 24.00
434 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 24.00
434 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 24.00
434 651635 ด.ญ. พรชนิตว์ บางเลา ป.5 24.00
434 651843 ด.ช. กันตภณ สุขหนุน ป.5 24.00
434 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 24.00
434 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 24.00
434 652473 ด.ช. วฤทธิธร อธิอัฐพร ป.5 24.00
434 652534 ด.ญ. ธัญวลัย ทองชมภู ป.5 24.00
434 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 24.00
434 652938 ด.ช. ภูริช โชครุ่ง ป.5 24.00
434 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 24.00
454 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 22.00
454 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 22.00
454 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 22.00
454 651116 ด.ญ. ปัญฌญา ถิรพร ป.5 22.00
454 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 22.00
454 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 22.00
454 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 22.00
454 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 22.00
454 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 22.00
454 652350 ด.ช. ฐกฤตณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 22.00
454 652372 ด.ช. วีรวัตร ธรรมชาติ ป.5 22.00
454 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 22.00
454 652698 ด.ช. ภูริช นนทสวัสดิ์ศรี ป.5 22.00
454 652722 ด.ญ. กมลนภัช หิรัญทรัพย์ ป.5 22.00
454 652726 ด.ช. ภูดิส บุญขจาย ป.5 22.00
454 652749 ด.ช. ฐนยศ แตงเลี่ยน ป.5 22.00
454 652862 ด.ญ. วศินี จิตร์ถาวรมณ๊ ป.5 22.00
454 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 22.00
454 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 22.00
473 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 20.00
474 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 18.00
474 651124 ด.ญ. ทักษพร จันทร์หุน ป.5 18.00
474 651891 ด.ญ. วัลลภา บุญเกษมสิน ป.5 18.00
477 651486 ด.ญ. สิรภัทร สิงห์สี ป.5 16.00
477 651491 ด.ญ. พัทธนันท์ บัวกรด ป.5 16.00
477 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 16.00
477 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 16.00
481 650303 ด.ช. กันต์พล พฤกษากร ป.5 14.00
481 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 14.00
483 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 12.00
483 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 12.00
485 651922 ด.ช. พีรดนย์ นิ่มทรงประเสริฐ ป.5 10.00
486 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 8.00
487 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 0.00
487 652950 ด.ญ. ปนัชดา ประเสริฐกุล ป.5 0.00