เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.6

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
1 650069 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.6 92.00
1 650844 ด.ญ. ณิชชา เทพวัฒนปิยกุล ป.6 92.00
1 651021 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.6 92.00
1 652643 ด.ญ. ปาณิสรา ขวัญมิตร ป.6 92.00
5 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 90.00
6 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 88.00
6 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 88.00
8 651529 ด.ญ. ณัฐกฤตา วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 86.00
8 652533 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.6 86.00
10 650185 ด.ช. กฤตพัฒน์ ตระกูลทองเจริญ ป.6 84.00
10 650231 ด.ช. รหัท แก้วประสิทธิ์ ป.6 84.00
10 650261 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.6 84.00
10 650470 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.6 84.00
10 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 84.00
10 650788 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ไอรมณีรัตน์ ป.6 84.00
10 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 84.00
10 650988 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.6 84.00
10 651214 ด.ช. อเนชา ชวาลา ป.6 84.00
10 651613 ด.ญ. ปวลาภินี กิจจารึก ป.6 84.00
10 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 84.00
10 651862 ด.ช. แทนธรรม ตันธุวนิตย์ ป.6 84.00
22 650564 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.6 82.00
22 650579 ด.ช. ติณณ์ แสงมณี ป.6 82.00
22 650609 ด.ช. อภิชญวิชญ์ พรพาณิชพันธุ์ ป.6 82.00
22 650869 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.6 82.00
22 650878 ด.ช. จิรภัทร บุญสิทธิผล ป.6 82.00
22 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 82.00
22 651212 ด.ช. ธีทัต ปิยะฤดีวรรณ ป.6 82.00
22 652383 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.6 82.00
22 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 82.00
22 653017 ด.ญ. มณียา ปล้องแก้ว ป.6 82.00
32 650092 ด.ญ. ธิญาดา ทองอำนาจ ป.6 80.00
32 650189 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.6 80.00
32 650323 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.6 80.00
32 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 80.00
32 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 80.00
32 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 80.00
32 650799 ด.ญ. จิราพัชร ถิรทิตสกุล ป.6 80.00
32 651490 ด.ญ. กานต์ปภรณ์ อัศวพรหมธาดา ป.6 80.00
32 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 80.00
32 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 80.00
32 651722 ด.ช. ธนกฤต ขติฌานัง ป.6 80.00
32 651834 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.6 80.00
32 651953 ด.ญ. ณิชาภัทร ศรชำนิ ป.6 80.00
32 652132 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.6 80.00
32 652480 ด.ช. กัณตพิชญ์ ก้านลำภู ป.6 80.00
32 652700 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.6 80.00
32 652874 ด.ช. กิตติพงศ์ ชูทอง ป.6 80.00
49 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 78.00
49 650049 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.6 78.00
49 650081 ด.ช. คัลลทัพพ แมกไม้รักษา ป.6 78.00
49 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 78.00
49 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 78.00
49 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 78.00
49 650406 ด.ช. ศศิพงศ์ คุณสุข ป.6 78.00
49 650455 ด.ช. มาวิน ประพฤติดี ป.6 78.00
49 650584 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.6 78.00
49 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 78.00
49 650704 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.6 78.00
49 650771 ด.ญ. ปวริสา ดิเรกวัฒนชัย ป.6 78.00
49 651045 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.6 78.00
49 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 78.00
49 651179 ด.ญ. นวลพลอย บูรณเจริญกิจ ป.6 78.00
49 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 78.00
49 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 78.00
49 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 78.00
49 651763 ด.ญ. อุสิชา ไกรนรา ป.6 78.00
49 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 78.00
49 652245 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.6 78.00
49 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 78.00
49 652891 ด.ช. ภูมิธรรม เนติวิภัชธรรม ป.6 78.00
49 652982 ด.ญ. ธฤตฌา สุธีระกุลชัย ป.6 78.00
49 653003 ด.ช. ปภัทรฐวี สารีนันท์ ป.6 78.00
74 650018 ด.ช. ชญาภา อัศวรักวงศ์ ป.6 76.00
74 650037 ด.ญ. ณัฐชานันท์ ธนจิรเสฐ ป.6 76.00
74 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 76.00
74 650297 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.6 76.00
74 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 76.00
74 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 76.00
74 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 76.00
74 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 76.00
74 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 76.00
74 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 76.00
74 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 76.00
74 650835 ด.ช. อาทิตย์ พรมโสภา ป.6 76.00
74 651249 ด.ญ. พรปภัสร์ โปร่งไธสง ป.6 76.00
74 651425 ด.ช. ปัณฑ์ณวัฒน์ พรหมดนตรี ป.6 76.00
74 651484 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.6 76.00
74 651554 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.6 76.00
74 651625 ด.ช. พสุ ศรีสุโร ป.6 76.00
74 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 76.00
74 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 76.00
74 652010 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.6 76.00
74 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 76.00
74 652337 ด.ญ. ชาญธาดา บุตโรบล ป.6 76.00
74 652430 ด.ช. มงกุฎ บุญธปัญญา ป.6 76.00
74 652618 ด.ช. ธนกฤต สิงหศรี ป.6 76.00
74 652866 ด.ญ. นันท์ลินี จันทร์อินทร์ ป.6 76.00
74 652898 ด.ญ. จิรัชญา สร้อยทอง ป.6 76.00
74 652922 ด.ญ. รุจิรา ทุ่นศรี ป.6 76.00
74 652935 ด.ญ. พิชญาภา อนันทนุพงศ์ ป.6 76.00
74 652974 ด.ญ. ยิ่งทิพย์ สมบัติทวีพูน ป.6 76.00
103 650145 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.6 74.00
103 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 74.00
103 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 74.00
103 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 74.00
103 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 74.00
103 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 74.00
103 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 74.00
103 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 74.00
103 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 74.00
103 650554 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.6 74.00
103 650683 ด.ญ. วรรลวิชณี เจริญกุล ป.6 74.00
103 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 74.00
103 650935 ด.ญ. เลอฟ้า กษัตรีย์ ป.6 74.00
103 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 74.00
103 651052 ด.ช. ทนุธรรม ธรรมประทีป ป.6 74.00
103 651227 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.6 74.00
103 651254 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.6 74.00
103 651497 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.6 74.00
103 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 74.00
103 651706 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.6 74.00
103 651791 ด.ช. กวินท์ อัศวสุข ป.6 74.00
103 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 74.00
103 652208 ด.ญ. ปาลิดา เณรทอง ป.6 74.00
103 652351 ด.ญ. บุณยาพร เจริญพรกุศลกิจ ป.6 74.00
103 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 74.00
103 652689 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.6 74.00
103 652772 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ดิษฐแย้ม ป.6 74.00
103 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 74.00
103 652955 ด.ญ. ชฎาณิศ กุลปราณีต ป.6 74.00
132 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 72.00
132 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 72.00
132 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 72.00
132 650213 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.6 72.00
132 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 72.00
132 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 72.00
132 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 72.00
132 650424 ด.ช. ตะวัน วุฒิวัฒน์ ป.6 72.00
132 650433 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.6 72.00
132 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 72.00
132 650463 ด.ญ. ลภัสภร มงคลพรอุดม ป.6 72.00
132 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 72.00
132 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 72.00
132 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 72.00
132 650715 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.6 72.00
132 650851 ด.ญ. ณัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.6 72.00
132 650907 ด.ญ. ธนิสรา เมธาชูโชค ป.6 72.00
132 650910 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.6 72.00
132 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 72.00
132 651047 ด.ญ. นภสร ชิตวรากร ป.6 72.00
132 651143 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.6 72.00
132 651193 ด.ญ. อซาร์ร่า สสิธณ ทเวทส์ ป.6 72.00
132 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 72.00
132 651348 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.6 72.00
132 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 72.00
132 651429 ด.ช. นิพพิชฌน์ เจริญรุ่งศิริ ป.6 72.00
132 651536 ด.ช. อังกูร พิทักษา ป.6 72.00
132 651737 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.6 72.00
132 651915 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.6 72.00
132 652069 ด.ญ. ปภาวี นันทิวรรณกุล ป.6 72.00
132 652489 ด.ช. วัชรวิชญ์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 72.00
163 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 70.00
163 650030 ด.ญ. ชนากานต์ จักรธรานนท์ ป.6 70.00
163 650063 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.6 70.00
163 650068 ด.ญ. อณิชา มิตรประชา ป.6 70.00
163 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 70.00
163 650137 ด.ช. อนาฆิน สมสกุล ป.6 70.00
163 650160 ด.ญ. จิรฐา อนุจารีอาภา ป.6 70.00
163 650173 ด.ญ. ชลธร ชาญสมร ป.6 70.00
163 650191 ด.ช. ณัฌพล องหุนันทกุล ป.6 70.00
163 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 70.00
163 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 70.00
163 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 70.00
163 650439 ด.ช. ภีมณภัทร พุ่มสร้าง ป.6 70.00
163 650606 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.6 70.00
163 650692 ด.ช. วีรทัศน์ ปิยะทัศนานนท์ ป.6 70.00
163 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 70.00
163 650946 ด.ช. เดชาพล ทองพฤทธิ์ ป.6 70.00
163 651054 ด.ญ. อนุสรา พงษ์ชัยภูมิ ป.6 70.00
163 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 70.00
163 651096 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.6 70.00
163 651125 ด.ญ. พัฒน์นรี สุเมธวทานิย ป.6 70.00
163 651220 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.6 70.00
163 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 70.00
163 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 70.00
163 651363 ด.ช. กฤษณ์บุญญารักษ์ กองวัฒนานุกูล ป.6 70.00
163 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 70.00
163 651427 ด.ญ. สาริศา เจริญธรรมพจน์ ป.6 70.00
163 651434 ด.ช. จีราวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ ป.6 70.00
163 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 70.00
163 651846 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.6 70.00
163 651883 ด.ช. สิรวีย์ นัยสงวนศรี ป.6 70.00
163 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 70.00
163 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 70.00
163 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 70.00
163 652239 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.6 70.00
163 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 70.00
163 652343 ด.ญ. ตะวันฉาย อ่อนเรือง ป.6 70.00
163 652399 ด.ช. กวิน กะนะหาวงศ์ ป.6 70.00
163 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 70.00
163 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 70.00
163 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 70.00
163 652971 ด.ญ. ณัชปภา ติระศิริชัย ป.6 70.00
205 650004 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.6 68.00
205 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 68.00
205 650114 ด.ญ. อัญชสา มิตรประชา ป.6 68.00
205 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 68.00
205 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 68.00
205 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 68.00
205 650354 ด.ช. ธีทัต ทองพิทักษ์ ป.6 68.00
205 650395 ด.ช. จิรัฏฐ์ สายะสิญจน์ ป.6 68.00
205 650431 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.6 68.00
205 650518 ด.ญ. นภาดา สมุทรพุทธา ป.6 68.00
205 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 68.00
205 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 68.00
205 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 68.00
205 650684 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.6 68.00
205 650897 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.6 68.00
205 651041 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.6 68.00
205 651152 ด.ญ. ออนย่า ปลายฟ้า สตีเฟ่นส์ ป.6 68.00
205 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 68.00
205 651499 ด.ญ. ปวีย์ธิดา ฉัตร์รัตติชัย ป.6 68.00
205 651541 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.6 68.00
205 651577 ด.ญ. ศุภรดา ชุติพันธ์ ป.6 68.00
205 651624 ด.ช. สิทธา จงสวัสดิ์พัฒนา ป.6 68.00
205 651723 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.6 68.00
205 651754 ด.ช. ณศรัณย์ เจริญฐิติธรรม ป.6 68.00
205 651775 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.6 68.00
205 651802 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.6 68.00
205 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 68.00
205 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 68.00
205 652309 ด.ช. ภูมิใจ คานิยอ ป.6 68.00
205 652373 ด.ช. วิชญะ ศรีอรุณ ป.6 68.00
205 652446 ด.ญ. ปวริศา ศรีวิโรจน์ ป.6 68.00
205 652454 ด.ช. วชิรวิทย์ อิ่มสวาสดิ์ ป.6 68.00
205 652519 ด.ช. ปุณณวิช คำวัง ป.6 68.00
205 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 68.00
205 652692 ด.ญ. เดร มาคาบวก ป.6 68.00
205 652723 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทเจริญกุล ป.6 68.00
205 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 68.00
242 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 66.00
242 650052 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.6 66.00
242 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 66.00
242 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 66.00
242 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 66.00
242 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 66.00
242 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 66.00
242 650243 ด.ญ. ปัญญภัสสร์ พรสมมนต์ ป.6 66.00
242 650390 ด.ญ. เมชญา ฐิติกรกุลชา ป.6 66.00
242 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 66.00
242 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 66.00
242 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 66.00
242 650524 ด.ช. นราวิชญ์ ฤทธิ์สมจิต ป.6 66.00
242 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 66.00
242 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 66.00
242 650716 ด.ช. นิพิชฌน์ ไชยมหาพฤกษ์ ป.6 66.00
242 650862 ด.ช. วรภพ ศรอินทร์ ป.6 66.00
242 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 66.00
242 650893 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.6 66.00
242 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 66.00
242 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 66.00
242 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 66.00
242 651393 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ป.6 66.00
242 651485 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.6 66.00
242 651585 ด.ช. อภิชา จันทรสิทธิ์ ป.6 66.00
242 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 66.00
242 651734 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.6 66.00
242 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 66.00
242 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 66.00
242 651988 ด.ญ. สิรภัทร ศิริศักดิ์สมบูรณ์ ป.6 66.00
242 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 66.00
242 652084 ด.ญ. พิชามญชุ์ องค์น้ำทิพย์ ป.6 66.00
242 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 66.00
242 652213 ด.ญ. ปาณิสรา พิทักษ์กิจนุกูร ป.6 66.00
242 652261 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.6 66.00
242 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 66.00
242 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 66.00
242 652470 ด.ญ. ญัฐธิดา เชิดชูวุฒิกุล ป.6 66.00
242 652949 ด.ช. วิชชวินทร์ นักพรานบุญ ป.6 66.00
281 650089 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.6 64.00
281 650102 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.6 64.00
281 650157 ด.ช. กันตณัฐ อมรลีตระกุล ป.6 64.00
281 650227 ด.ญ. กชมน สัตยวิศิษฏ์ ป.6 64.00
281 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 64.00
281 650284 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.6 64.00
281 650326 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.6 64.00
281 650368 ด.ช. ธนกฤต เกตรภิบาล ป.6 64.00
281 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 64.00
281 650553 ด.ช. เควิน จุลละเกศ ป.6 64.00
281 650565 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.6 64.00
281 650588 ด.ช. ธนบดี วรกุล ป.6 64.00
281 650698 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.6 64.00
281 650702 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.6 64.00
281 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 64.00
281 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 64.00
281 650787 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.6 64.00
281 650830 ด.ญ. กุลญาดา สัมปะชาโน ป.6 64.00
281 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 64.00
281 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 64.00
281 651070 ด.ญ. ณรัณฐณัฏฐ์ อภิมุขกุญช์ ป.6 64.00
281 651114 ด.ช. ปุญญพัตน์ โรจน์วงศ์สุริยะ ป.6 64.00
281 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 64.00
281 651127 ด.ช. คุณธรรม วัฒนศิรางค์ ป.6 64.00
281 651196 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตันติโรจนาเมธ ป.6 64.00
281 651234 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.6 64.00
281 651250 ด.ญ. รติมา สุวชูเพ็ชรน้อย ป.6 64.00
281 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 64.00
281 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 64.00
281 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 64.00
281 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 64.00
281 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 64.00
281 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 64.00
281 651742 ด.ช. สรวิชญ์ สุขเจริญยิ่งยง ป.6 64.00
281 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 64.00
281 651976 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.6 64.00
281 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 64.00
281 652161 ด.ญ. ภิรวดี กฤชปัญญาวโร ป.6 64.00
281 652444 ด.ช. ยูซุฟ มัซซอร์ ป.6 64.00
281 652581 ด.ญ. ภูษณิศา จงบรรเจิด ป.6 64.00
281 652608 ด.ญ. พิชญธิดา เทศทิม ป.6 64.00
281 652656 ด.ญ. นาเดียร์ อาเหม็ด ป.6 64.00
281 652808 ด.ญ. พิชญ์สิณี วิขัยวงค์ ป.6 64.00
281 652824 ด.ช. กันต์กวิน บูรผลิต ป.6 64.00
281 652951 ด.ช. จิรธัช ธีรรัตนาภรณ์ ป.6 64.00
326 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 62.00
326 650106 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.6 62.00
326 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 62.00
326 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 62.00
326 650219 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ภิรมย์วรากร ป.6 62.00
326 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 62.00
326 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 62.00
326 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 62.00
326 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 62.00
326 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 62.00
326 650485 ด.ญ. บุรัสกร พรรัตนรักษา ป.6 62.00
326 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 62.00
326 650639 ด.ช. กฤษฎิ์วริศ แสงทอง ป.6 62.00
326 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 62.00
326 650811 ด.ญ. ชลพรรษ เจริญอาชาชัย ป.6 62.00
326 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 62.00
326 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 62.00
326 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 62.00
326 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 62.00
326 650980 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.6 62.00
326 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 62.00
326 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 62.00
326 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 62.00
326 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 62.00
326 651467 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.6 62.00
326 651563 ด.ช. ภัทร พงษ์เลาหพันธุ์ ป.6 62.00
326 651657 ด.ญ. ชุติรดา อัศวพรพิพัฒน์ ป.6 62.00
326 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 62.00
326 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 62.00
326 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 62.00
326 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 62.00
326 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 62.00
326 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 62.00
326 651873 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.6 62.00
326 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 62.00
326 651900 ด.ช. ธนพัฒน์ คล่องแคล่วค้า ป.6 62.00
326 651957 ด.ช. ปัณณธร แจ่มใส ป.6 62.00
326 652018 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ปิยะรุจิรเวช ป.6 62.00
326 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 62.00
326 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 62.00
326 652142 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.6 62.00
326 652266 ด.ญ. สุวพิชญ์ มาลารัตน์ ป.6 62.00
326 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 62.00
326 652323 ด.ช. นิพิฐพนธ์ ชัยเจริญ ป.6 62.00
326 652328 ด.ช. พัสกรเศรษฐ์ ละไมลิขสิทธิ์ ป.6 62.00
326 652590 ด.ช. อิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ ป.6 62.00
326 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 62.00
326 652634 ด.ช. ณัฐดนัย ยืนยงค์ ป.6 62.00
326 652669 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทรัพย์สิทธิเวศย์ ป.6 62.00
326 652673 ด.ช. คุณานนท์ อิทธินันทวัน ป.6 62.00
326 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 62.00
326 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 62.00
326 652861 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.6 62.00
326 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 62.00
326 652981 ด.ช. คณาธิป เจนศักดิ์ศรีสกุล ป.6 62.00
326 653016 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.6 62.00
382 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 60.00
382 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 60.00
382 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 60.00
382 650156 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.6 60.00
382 650269 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.6 60.00
382 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 60.00
382 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 60.00
382 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 60.00
382 650405 ด.ญ. สุภรตา จิรรัตน์สถิต ป.6 60.00
382 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 60.00
382 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 60.00
382 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 60.00
382 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 60.00
382 650840 ด.ญ. นภาเกตุ ศรีจอมขวัญ ป.6 60.00
382 650900 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.6 60.00
382 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 60.00
382 650985 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.6 60.00
382 651019 ด.ช. สุวิศิษฏ์ เนตรนวลศรี ป.6 60.00
382 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 60.00
382 651141 ด.ญ. เพียรพิมุกข์ เลิศสำราญ ป.6 60.00
382 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 60.00
382 651349 ด.ญ. ศรัณย์พร อนันตโชค ป.6 60.00
382 651419 ด.ญ. รัมภาพร วงษ์บัณฑิตย์ ป.6 60.00
382 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 60.00
382 651464 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ยินดีพจน์ ป.6 60.00
382 651483 ด.ช. ตฤณ แสงอ่อน ป.6 60.00
382 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 60.00
382 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 60.00
382 651727 ด.ช. สรวิชญ์ ยุวพรพาณิชย์ ป.6 60.00
382 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 60.00
382 651917 ด.ญ. นภัสนันท์ สุตกิจพิสิฐ ป.6 60.00
382 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 60.00
382 651983 ด.ช. พชร กลย์ธรพงษ์ ป.6 60.00
382 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 60.00
382 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 60.00
382 652235 ด.ญ. พรสินี คำบู่ ป.6 60.00
382 652310 ด.ช. อาชวิน ดิษยาภูดินัล ป.6 60.00
382 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 60.00
382 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 60.00
382 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 60.00
382 652510 ด.ช. หัฎฐกมล แก้วสะอาด ป.6 60.00
382 652520 ด.ช. พรเมธินท์ โชโต ป.6 60.00
382 652777 ด.ญ. หฤทชญา จินดาพรรณ ป.6 60.00
382 652920 ด.ช. อภิปราชญ์ ภะวัง ป.6 60.00
382 652939 ด.ญ. ศุภรัตน์ รัมมณีย์ ป.6 60.00
427 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 58.00
427 650263 ด.ญ. ณริสสาข์ หมู่สุวรรณ ป.6 58.00
427 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 58.00
427 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 58.00
427 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 58.00
427 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 58.00
427 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 58.00
427 650529 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.6 58.00
427 650596 ด.ช. ศิวัชชา ปลื้มพัฒนกิจ ป.6 58.00
427 650739 ด.ญ. เขมจิรา ชินนิฑิกุล ป.6 58.00
427 650808 ด.ญ. ณิชานันท์ มีเพ็ชรทาน ป.6 58.00
427 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 58.00
427 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 58.00
427 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 58.00
427 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 58.00
427 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 58.00
427 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 58.00
427 651144 ด.ช. ณพรรฒ ชลธีศุภชัย ป.6 58.00
427 651171 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.6 58.00
427 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 58.00
427 651229 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ชินธรรมมิตร์ ป.6 58.00
427 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 58.00
427 651526 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.6 58.00
427 651527 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.6 58.00
427 651556 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.6 58.00
427 651828 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.6 58.00
427 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 58.00
427 651949 ด.ช. วัฒนพัชร์ กาญจนประทุม ป.6 58.00
427 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 58.00
427 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 58.00
427 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 58.00
427 652256 ด.ช. ชยุต วงค์วรรณ ป.6 58.00
427 652386 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.6 58.00
427 652415 ด.ช. วรายุส์พัชร กุลกรินีธรรม ป.6 58.00
427 652539 ด.ช. มรรค ศรีรักษา ป.6 58.00
427 652545 ด.ญ. ชวัลญา กาญจนกังวาฬกุล ป.6 58.00
427 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 58.00
427 652677 ด.ช. ภูมิพัฒน์ วัฒนสุข ป.6 58.00
427 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 58.00
427 652872 ด.ญ. เจนสุดา ชูมงคล ป.6 58.00
427 652985 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ บุษบงค์ ป.6 58.00
468 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 56.00
468 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 56.00
468 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 56.00
468 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 56.00
468 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 56.00
468 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 56.00
468 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 56.00
468 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 56.00
468 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 56.00
468 650714 ด.ช. รัชพล พุทธานุ ป.6 56.00
468 650738 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.6 56.00
468 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 56.00
468 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 56.00
468 650829 ด.ช. จิรัฏฐ์ จิราภิรมย์ ป.6 56.00
468 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 56.00
468 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 56.00
468 650852 ด.ญ. ภัททิยา เทียมแก้ว ป.6 56.00
468 650888 ด.ญ. ณัฐรดา ศรีชูทอง ป.6 56.00
468 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 56.00
468 651029 ด.ญ. รษิภา กลิ่นชาติ ป.6 56.00
468 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 56.00
468 651085 ด.ช. ณัฏฐ์ ติยะปัญจนิตย์ ป.6 56.00
468 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 56.00
468 651186 ด.ญ. ศิโรรัตน์ หวังนิตย์สุข ป.6 56.00
468 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 56.00
468 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 56.00
468 651307 ด.ช. หฤษฎ จันทรสา ป.6 56.00
468 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 56.00
468 651346 ด.ญ. อิงพร พงษ์ศิริ ป.6 56.00
468 651375 ด.ญ. ดลกมล เลิศสกุณี ป.6 56.00
468 651415 ด.ช. อครพงศ์ หม่อมดา ป.6 56.00
468 651428 ด.ช. เตชิส ชัยศรี ป.6 56.00
468 651570 ด.ญ. ลดาวัลย์ ปราโมทย์สิริ ป.6 56.00
468 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 56.00
468 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 56.00
468 651638 ด.ญ. ณิชชาภัทร เกตุแก้ว ป.6 56.00
468 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 56.00
468 651799 ด.ญ. กฤตติชา เหล่าประภัสสร ป.6 56.00
468 651932 ด.ญ. ณัฐกันต์พิชชา ออมสุวรรณกุล ป.6 56.00
468 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 56.00
468 651994 ด.ช. ณฐวรรธน์ นวลประดิษฐ์ ป.6 56.00
468 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 56.00
468 652030 ด.ญ. พิมพ์ลภัสร์ สมรไกรสรกิจ ป.6 56.00
468 652031 ด.ญ. กมลภัท ใช้ศรีทอง ป.6 56.00
468 652119 ด.ช. กฤติน มานะวิทยาการ ป.6 56.00
468 652238 ด.ช. รวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ ป.6 56.00
468 652402 ด.ญ. พิชฎาณัฏฐ์ ถิตย์บุญครอง ป.6 56.00
468 652411 ด.ช. ฐิติวุฒิ ไพบูลย์วรากิจ ป.6 56.00
468 652414 ด.ช. รุจิภาส เดชชนินทร์ ป.6 56.00
468 652785 ด.ช. นเรศ เผ่าวณิชย์ ป.6 56.00
468 652933 ด.ญ. บุณญอร ยิ่งยงณรงค์กุล ป.6 56.00
468 652990 ด.ช. รชต ไทรเล็กทิม ป.6 56.00
468 653006 ด.ช. กิตติภพ วัชระชาญชัย ป.6 56.00
521 650042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สิงห์สถิตย์ ป.6 54.00
521 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 54.00
521 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 54.00
521 650264 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.6 54.00
521 650294 ด.ช. เบญจมิน พิชิตปฐพี ป.6 54.00
521 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 54.00
521 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 54.00
521 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 54.00
521 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 54.00
521 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 54.00
521 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 54.00
521 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 54.00
521 650562 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.6 54.00
521 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 54.00
521 650662 ด.ญ. ศุภานัน บุญสุโข ป.6 54.00
521 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 54.00
521 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 54.00
521 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 54.00
521 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 54.00
521 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 54.00
521 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 54.00
521 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 54.00
521 651351 ด.ช. ปภินวิช สารสอน ป.6 54.00
521 651397 ด.ญ. ชนัญชิดา พลศรี ป.6 54.00
521 651437 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.6 54.00
521 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 54.00
521 651493 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.6 54.00
521 651521 ด.ช. ฐานัส ภักดีรอด ป.6 54.00
521 651539 ด.ญ. พริม ศรีชัยชนะ ป.6 54.00
521 651590 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.6 54.00
521 651591 ด.ญ. ทรรศอร ปัญญาพวก ป.6 54.00
521 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 54.00
521 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 54.00
521 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 54.00
521 651832 ด.ช. จิรโรจน์ ทองดี ป.6 54.00
521 651894 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.6 54.00
521 651923 ด.ช. เมธาสิทธิ์ รังษิรมย์ ป.6 54.00
521 652001 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.6 54.00
521 652063 ด.ญ. อารยา ธรรมถิวัธ ป.6 54.00
521 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 54.00
521 652118 ด.ญ. ญาณิภัทร อ่อนสง ป.6 54.00
521 652580 ด.ช. บรมภัค หลาบหนองแสง ป.6 54.00
521 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 54.00
521 652688 ด.ญ. ธัญกร โชคสุชาติ ป.6 54.00
521 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 54.00
521 652807 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุวรรณ ป.6 54.00
521 652993 ด.ญ. มาริ สมบูรณ์บูรณะ ป.6 54.00
568 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 52.00
568 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 52.00
568 650139 ด.ช. จิรัฏฐ์ อนุจารีอาภา ป.6 52.00
568 650228 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.6 52.00
568 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 52.00
568 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 52.00
568 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 52.00
568 650510 ด.ช. วรศักดิ์ เจริญทรัพย์ ป.6 52.00
568 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 52.00
568 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 52.00
568 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 52.00
568 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 52.00
568 650906 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.6 52.00
568 650909 ด.ช. ริชชี่ หลี่ ป.6 52.00
568 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 52.00
568 650995 ด.ญ. ไอรินลดา แสนภูวา ป.6 52.00
568 651020 ด.ช. อภิณัฐ วิวัฒน์ธนกุล ป.6 52.00
568 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 52.00
568 651154 ด.ญ. ธิรชา กุรุพินฑารักษ์ ป.6 52.00
568 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 52.00
568 651218 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.6 52.00
568 651384 ด.ช. พิชญุตม์ ฉัตรพรธรรม ป.6 52.00
568 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 52.00
568 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 52.00
568 651604 ด.ช. ณธกร วายุนิจ ป.6 52.00
568 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 52.00
568 651766 ด.ช. อัครวินท์ หริ่มเจริญ ป.6 52.00
568 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 52.00
568 651823 ด.ญ. อคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์ ป.6 52.00
568 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 52.00
568 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 52.00
568 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 52.00
568 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 52.00
568 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 52.00
568 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 52.00
568 652099 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.6 52.00
568 652153 ด.ญ. วิชญาดา ตันชัชวาล ป.6 52.00
568 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 52.00
568 652306 ด.ญ. วริสา ศรีธนิยเมธากุล ป.6 52.00
568 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 52.00
568 652459 ด.ช. ศุภณัฐ พุ่มพวง ป.6 52.00
568 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 52.00
568 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 52.00
568 652638 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.6 52.00
568 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 52.00
568 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 52.00
568 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 52.00
568 652801 ด.ญ. ณภัทร วชิรสกุลชัย ป.6 52.00
568 652809 ด.ช. วัทธิกร จุลเปมะ ป.6 52.00
568 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 52.00
568 653023 ด.ญ. กันฐาภรณ์ ใยตาล ป.6 52.00
619 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 50.00
619 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 50.00
619 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 50.00
619 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 50.00
619 650569 ด.ญ. พุทธิรารัศมิ์ มหาขันธ์ ป.6 50.00
619 650608 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.6 50.00
619 650679 ด.ญ. วธูสิริ คงชะนะ ป.6 50.00
619 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 50.00
619 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 50.00
619 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 50.00
619 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 50.00
619 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 50.00
619 650816 ด.ช. พีรเศรษฐ์ สิทธิสุทธิ์ ป.6 50.00
619 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 50.00
619 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 50.00
619 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 50.00
619 651411 ด.ช. ดบัสวิน กอสนาน ป.6 50.00
619 651413 ด.ญ. ณัฐกมล รัตนพร ป.6 50.00
619 651550 ด.ญ. ธัญมนทร์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ป.6 50.00
619 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 50.00
619 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 50.00
619 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 50.00
619 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 50.00
619 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 50.00
619 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 50.00
619 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 50.00
619 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 50.00
619 652122 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.6 50.00
619 652313 ด.ช. กฤติน แซ่ลี้ ป.6 50.00
619 652357 ด.ญ. ณฤดี ยิ่งชนะเกียรติ ป.6 50.00
619 652365 ด.ช. ธนบูลย์ กาละดี ป.6 50.00
619 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 50.00
619 652554 ด.ญ. ศศิพิมล สูญราช ป.6 50.00
619 652601 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.6 50.00
619 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 50.00
619 652699 ด.ญ. กัญญ์วรา บุญคล้อย ป.6 50.00
619 652755 ด.ช. จิราเจตน์ กิตติธัช ป.6 50.00
619 653004 ด.ญ. อนันตญา สีธิสาร ป.6 50.00
657 650047 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เอื้อจิตร์ ป.6 48.00
657 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 48.00
657 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 48.00
657 650421 ด.ญ. ชุติมณฑน์ สารบรรณ ป.6 48.00
657 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 48.00
657 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 48.00
657 650547 ด.ช. ณัฐชนน สอนใจ ป.6 48.00
657 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 48.00
657 650688 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อ๊อสวงศ์ ป.6 48.00
657 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 48.00
657 650721 ด.ญ. ปัณชณิกา พันธุเวช ป.6 48.00
657 650847 ด.ช. ปฐวี พลพิทักษ์ ป.6 48.00
657 650894 ด.ญ. ภัทลภา กัลยาณมิตร ป.6 48.00
657 650895 ด.ช. กวิน ศิวิลัย ป.6 48.00
657 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 48.00
657 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 48.00
657 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 48.00
657 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 48.00
657 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 48.00
657 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 48.00
657 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 48.00
657 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 48.00
657 651608 ด.ช. กิตติภพ ล้ำเลิศสมบัติ ป.6 48.00
657 651633 ด.ญ. ภัทรภร พันธุมจินดา ป.6 48.00
657 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 48.00
657 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 48.00
657 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 48.00
657 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 48.00
657 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 48.00
657 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 48.00
657 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 48.00
657 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 48.00
657 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 48.00
657 652616 ด.ช. กันตภณ ปึงปิยะกุล ป.6 48.00
657 652648 ด.ช. วิชญ ด่านกุล ป.6 48.00
657 652657 ด.ญ. นทิตา กัณฑาสุวรรณ ป.6 48.00
657 652784 ด.ญ. กัญญาณัฐ สมนาม ป.6 48.00
657 652802 ด.ช. ณอินทนนท์ จอมเกตุ ป.6 48.00
657 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 48.00
696 650014 ด.ช. จิรันธนิน หอพานิชย์ ป.6 46.00
696 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 46.00
696 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 46.00
696 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 46.00
696 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 46.00
696 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 46.00
696 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 46.00
696 650229 ด.ญ. ปวริศา ภูมิภักดิ์ ป.6 46.00
696 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 46.00
696 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 46.00
696 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 46.00
696 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 46.00
696 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 46.00
696 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 46.00
696 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 46.00
696 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 46.00
696 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 46.00
696 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 46.00
696 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 46.00
696 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 46.00
696 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 46.00
696 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 46.00
696 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 46.00
696 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 46.00
696 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 46.00
696 651287 ด.ญ. ณพลับพลา อนุวรรตวรกุล ป.6 46.00
696 651314 ด.ช. กวีวัฒน์ พิชญาสาธิต ป.6 46.00
696 651329 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.6 46.00
696 651390 ด.ญ. ธมนวรรณ บรรลือทรัพย์ ป.6 46.00
696 651391 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.6 46.00
696 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 46.00
696 651531 ด.ญ. ปาณิสรา ช่างรูปพรรณ ป.6 46.00
696 651564 ด.ช. ฐาปกรณ์ สร้อยเพ็ชร ป.6 46.00
696 651598 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.6 46.00
696 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 46.00
696 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 46.00
696 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 46.00
696 651774 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.6 46.00
696 651778 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.6 46.00
696 651889 ด.ญ. พิมพ์ชนก กัญจพิลักษณ์ ป.6 46.00
696 651975 ด.ญ. ลภัสรลดา กลัดประเสริฐ ป.6 46.00
696 652048 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.6 46.00
696 652053 ด.ญ. ชัญญา ชดช้อย ป.6 46.00
696 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 46.00
696 652126 ด.ญ. ฟ้าใส ทรัพย์พาลี ป.6 46.00
696 652203 ด.ช. เตชินท์ บูรณจิตร์ภิรมย์ ป.6 46.00
696 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 46.00
696 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 46.00
696 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 46.00
696 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 46.00
696 652432 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ตราวนิสกุล ป.6 46.00
696 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 46.00
696 652603 ด.ญ. รัฐานันท์ วิศรุตศิลป์ ป.6 46.00
696 652614 ด.ช. ศิรัฏฐ์ ทิพย์ปรักมาศ ป.6 46.00
696 652620 ด.ช. อัครินทร์ นางาซาวา ป.6 46.00
696 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 46.00
696 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 46.00
696 652988 ด.ญ. มนสิชา คล่องศิริเวช ป.6 46.00
754 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 44.00
754 650075 ด.ช. ภาณุพงศ์ อัศวพิชญโชติ ป.6 44.00
754 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 44.00
754 650500 ด.ญ. เตชิดา ศักดิ์แสง ป.6 44.00
754 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 44.00
754 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 44.00
754 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 44.00
754 650983 ด.ญ. พิมพ์ชณก วัฒนธำรงค์ ป.6 44.00
754 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 44.00
754 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 44.00
754 651188 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.6 44.00
754 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 44.00
754 651230 ด.ช. ธนธัส ครรชิตวรกุล ป.6 44.00
754 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 44.00
754 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 44.00
754 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 44.00
754 651364 ด.ญ. ชนรดี สมานทอง ป.6 44.00
754 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 44.00
754 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 44.00
754 651689 ด.ญ. ธนัญชภัสสรช์ พงคพนาไกร ป.6 44.00
754 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 44.00
754 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 44.00
754 651798 ด.ช. นพวัชร กีรติรัตน์ ป.6 44.00
754 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 44.00
754 651867 ด.ช. วิวิศร์ ทรัพย์พนาชัย ป.6 44.00
754 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 44.00
754 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 44.00
754 652140 ด.ช. ภูศิษฐ์ สุมังคโล ป.6 44.00
754 652173 ด.ช. สทานน กฤษณเกษกุล ป.6 44.00
754 652280 ด.ญ. ชฎาภรณ์ ประมวลวิจารณ์ ป.6 44.00
754 652321 ด.ช. กิตติธัช จุลคีรี ป.6 44.00
754 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 44.00
754 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 44.00
754 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 44.00
754 652379 ด.ช. ศุภโชค ชินวิทยากุล ป.6 44.00
754 652396 ด.ญ. ณภัสชญา พึ่งปฏิภาณ ป.6 44.00
754 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 44.00
754 652566 ด.ช. นัฐชานันท์ ยงค์พีระกุล ป.6 44.00
754 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 44.00
754 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 44.00
754 652719 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.6 44.00
754 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 44.00
754 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 44.00
754 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 44.00
754 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 44.00
754 652928 ด.ญ. ณัฐนภินฑ์ หอพิบูลวิภาสุข ป.6 44.00
800 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 42.00
800 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 42.00
800 650076 ด.ช. วิชยุตม์ ดำศรี ป.6 42.00
800 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 42.00
800 650212 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.6 42.00
800 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 42.00
800 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 42.00
800 650274 ด.ญ. ณธีรา ธนาคุณ ป.6 42.00
800 650275 ด.ช. นนท์วริศ อนุตรวิโรจน์กุล ป.6 42.00
800 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 42.00
800 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 42.00
800 650622 ด.ช. พีรวิชญ์ รอดแย้ม ป.6 42.00
800 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 42.00
800 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 42.00
800 650778 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.6 42.00
800 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 42.00
800 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 42.00
800 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 42.00
800 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 42.00
800 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 42.00
800 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 42.00
800 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 42.00
800 651228 ด.ญ. สิรภัทร อิ่มอำไพ ป.6 42.00
800 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 42.00
800 651244 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.6 42.00
800 651247 ด.ญ. ชาครียา ทับสูงเนิน ป.6 42.00
800 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 42.00
800 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 42.00
800 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 42.00
800 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 42.00
800 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 42.00
800 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 42.00
800 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 42.00
800 651681 ด.ญ. อาคิรา บูรณปริญญากุล ป.6 42.00
800 651694 ด.ญ. ชัชฌา ธนศุภวิมล ป.6 42.00
800 651705 ด.ช. พสิษฐ์ กุลแพทย์ ป.6 42.00
800 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 42.00
800 651724 ด.ช. ขุนศึก ยี่สุ่น ป.6 42.00
800 651725 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ขมหวาน ป.6 42.00
800 651788 ด.ช. ภิเศกสินธ์ุ นิยมธรรมกิจ ป.6 42.00
800 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 42.00
800 651818 ด.ญ. ภานิชา ทองต้นรัตนากร ป.6 42.00
800 651831 ด.ช. ธีรดนัย เอี่ยมดวง ป.6 42.00
800 651853 ด.ญ. พรปวีณ์ ภูวรัตนกุล ป.6 42.00
800 651861 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.6 42.00
800 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 42.00
800 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 42.00
800 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 42.00
800 652150 ด.ญ. ธัญพิชชา พยัคฆ์รังสี ป.6 42.00
800 652172 ด.ช. ธนกร จิรมนัสวิญญู ป.6 42.00
800 652255 ด.ญ. ชยากร เพมบริดจ์ ป.6 42.00
800 652315 ด.ช. จิรกิตติ์ สุขทวี ป.6 42.00
800 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 42.00
800 652319 ด.ญ. ธีมาพร มากแดง ป.6 42.00
800 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 42.00
800 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 42.00
800 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 42.00
800 652445 ด.ช. กสิน อัครวิฑิต ป.6 42.00
800 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 42.00
800 652576 ด.ช. ปัถย์ นาถนอม ป.6 42.00
800 652610 ด.ญ. เพียงขวัญ ช่วยพิเคราะห์ ป.6 42.00
800 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 42.00
800 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 42.00
800 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 42.00
800 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 42.00
800 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 42.00
800 652937 ด.ญ. ธัญวรัตน์ พรมภักดี ป.6 42.00
800 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 42.00
800 653039 ด.ญ. ณัฐนันท์ ชวนนอก ป.6 42.00
869 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 40.00
869 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 40.00
869 650333 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.6 40.00
869 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 40.00
869 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 40.00
869 650626 ด.ญ. ชนิกานต์ คงมั่นสถิตย์กุล ป.6 40.00
869 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 40.00
869 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 40.00
869 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 40.00
869 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 40.00
869 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 40.00
869 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 40.00
869 651004 ด.ญ. พิชญา ชัยชัชวาล ป.6 40.00
869 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 40.00
869 651231 ด.ญ. จิดาภา พันธุมโน ป.6 40.00
869 651277 ด.ญ. กานต์พิชชา จุลละโพธิ ป.6 40.00
869 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 40.00
869 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 40.00
869 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 40.00
869 651586 ด.ช. ปวริศร์ คงวาณิชยะพงษ์ ป.6 40.00
869 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 40.00
869 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 40.00
869 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 40.00
869 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 40.00
869 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 40.00
869 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 40.00
869 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 40.00
869 652290 ด.ช. สรวัชญ์ ชุณห์วิจิตรา ป.6 40.00
869 652390 ด.ช. พลัฎฐ์ เพชรประพันธ์ ป.6 40.00
869 652498 ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สินพรม ป.6 40.00
869 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 40.00
869 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 40.00
869 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 40.00
869 652552 ด.ญ. ภูชญามญธุ์ เอกนิพนธ์ ป.6 40.00
869 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 40.00
869 652790 ด.ญ. ธีรตา ศุภมานพ ป.6 40.00
869 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 40.00
869 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 40.00
869 652843 ด.ช. วัชรวีร์ แสงสีเมือง ป.6 40.00
869 653044 ด.ช. กันต์ธีร์ ปานแดง ป.6 40.00
909 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 38.00
909 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 38.00
909 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 38.00
909 650162 ด.ญ. นันทิกานต์ มุสิกสาร ป.6 38.00
909 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 38.00
909 650210 ด.ช. กิตติ บุญศิริ ป.6 38.00
909 650251 ด.ญ. ปุญพิชชา เกตุคำ ป.6 38.00
909 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 38.00
909 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 38.00
909 650539 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน ป.6 38.00
909 650620 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.6 38.00
909 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 38.00
909 650694 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญเตชะธนาวัฒน์ ป.6 38.00
909 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 38.00
909 650859 ด.ญ. สุภัคนันท์ เพ็ชร์พันธุ์ ป.6 38.00
909 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 38.00
909 650884 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.6 38.00
909 651108 ด.ญ. โชติกา อุดมศรีธนกร ป.6 38.00
909 651132 ด.ช. ปัณวิชญ์ ตันติบุตร ป.6 38.00
909 651180 ด.ช. อัฑฒวัชร์ เมธีธนวัฒน์ ป.6 38.00
909 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 38.00
909 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 38.00
909 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 38.00
909 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 38.00
909 651500 ด.ญ. พรรณิชา พิพัฒน์ทนาการ ป.6 38.00
909 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 38.00
909 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 38.00
909 651698 ด.ช. มาวิน กล่อมวิทย์ ป.6 38.00
909 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 38.00
909 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 38.00
909 651768 ด.ญ. อัยยวรรณ จิรพฤกษ์ภิญโญ ป.6 38.00
909 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 38.00
909 652253 ด.ช. จอมทัพ กิจบัญญัติอนันต์ ป.6 38.00
909 652355 ด.ช. ณัฐพัชร์ ภูคณเดชา ป.6 38.00
909 652441 ด.ช. ธีทัต คุณาวุฒิ ป.6 38.00
909 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 38.00
909 652493 ด.ช. อินทัช ทองสุช ป.6 38.00
909 652530 ด.ช. ภากร สุวรรณกิจ ป.6 38.00
909 652629 ด.ญ. รฐพร ศักดิ์สุรรักษ์ ป.6 38.00
909 652630 ด.ช. วสพล ชัยหิรัญวัฒนา ป.6 38.00
909 652679 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.6 38.00
909 652720 ด.ช. ปวริศ พิบูลย์ศิริ ป.6 38.00
909 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 38.00
909 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 38.00
909 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 38.00
909 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 38.00
909 652848 ด.ช. ณัชภูษณ สุวรรณโน ป.6 38.00
909 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 38.00
909 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 38.00
958 650036 ด.ญ. รินรดา วิเชียรแก้วมณี ป.6 36.00
958 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 36.00
958 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 36.00
958 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 36.00
958 650208 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.6 36.00
958 650356 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา หิรัญศักดาโรจน์ ป.6 36.00
958 650375 ด.ญ. นภสร อินอ้น ป.6 36.00
958 650563 ด.ช. วรากร จิรภาส ป.6 36.00
958 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 36.00
958 650693 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.6 36.00
958 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 36.00
958 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 36.00
958 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 36.00
958 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 36.00
958 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 36.00
958 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 36.00
958 651207 ด.ช. ภวินทร์ ปัญจทรัพย์ ป.6 36.00
958 651260 ด.ญ. ณัฐธิดา จิตประสงค์ ป.6 36.00
958 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 36.00
958 651313 ด.ญ. กันต์ณปภัช วิจิตพาวรรณ ป.6 36.00
958 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 36.00
958 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 36.00
958 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 36.00
958 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 36.00
958 651804 ด.ช. ตรง พิบูลย์วัชรสกุล ป.6 36.00
958 651830 ด.ญ. อัญชลีพร แก้วเหล็ก ป.6 36.00
958 651963 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.6 36.00
958 651964 ด.ช. วุฒิธร คำสุยะ ป.6 36.00
958 651997 ด.ญ. ปุญญาดา วงศ์ยะรา ป.6 36.00
958 651999 ด.ญ. จิดาภา ประกอบผล ป.6 36.00
958 652004 ด.ญ. อนรรฆวี จันทประสิทธิ์สุข ป.6 36.00
958 652089 ด.ช. ศิวกร หมวกอิ่ม ป.6 36.00
958 652109 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ตรีทิเพศกุล ป.6 36.00
958 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 36.00
958 652392 ด.ญ. ธนพร หฤทัย ป.6 36.00
958 652551 ด.ญ. ณัฐกฤตา ยิ้มอยู่ ป.6 36.00
958 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 36.00
958 652589 ด.ญ. ปุณยนุช อุ่นสวิง ป.6 36.00
958 652642 ด.ช. กรินทร์ สมบัติไหมไทย ป.6 36.00
958 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 36.00
958 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 36.00
958 652835 ด.ช. วชิรวิชญ์ เกาะโพธิ์ ป.6 36.00
958 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 36.00
958 652964 ด.ช. เจษฎากร พลประถม ป.6 36.00
958 652970 ด.ญ. พิชชาอร อัศวโกวิทกรณ์ ป.6 36.00
1003 650192 ด.ช. กฤตานนท์ เจริญสุข ป.6 34.00
1003 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 34.00
1003 650304 ด.ญ. บุณณ์ภัสสร ตันติชัยวนิช ป.6 34.00
1003 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 34.00
1003 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 34.00
1003 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 34.00
1003 650490 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.6 34.00
1003 650503 ด.ญ. เกศกัญญา สุธิวานนท์ ป.6 34.00
1003 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 34.00
1003 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 34.00
1003 650557 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ศรีประสาร ป.6 34.00
1003 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 34.00
1003 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 34.00
1003 650685 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เจ๊ะยะนาย ป.6 34.00
1003 650737 ด.ช. ชวกร ระวังวงศ์ ป.6 34.00
1003 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 34.00
1003 650776 ด.ญ. จิตต์ณิศา เกียรติเถลิงฤทธิ์ ป.6 34.00
1003 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 34.00
1003 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 34.00
1003 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 34.00
1003 651073 ด.ญ. จัสมิน เทียนดี ป.6 34.00
1003 651167 ด.ช. ปราปต์ สุขกระรงคะ ป.6 34.00
1003 651200 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.6 34.00
1003 651226 ด.ญ. สุชัญญ์ญา ไสวชัยศรี ป.6 34.00
1003 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 34.00
1003 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 34.00
1003 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 34.00
1003 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 34.00
1003 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 34.00
1003 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 34.00
1003 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 34.00
1003 651825 ด.ช. ณปพล จันทรเสโน ป.6 34.00
1003 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 34.00
1003 652092 ด.ญ. ณภัทรรฐา พิศาบดินทร์ ป.6 34.00
1003 652101 ด.ช. พิพัฒน์ รอดประชา ป.6 34.00
1003 652111 ด.ช. ศุภกฤต แก้วธัญญานุกูล ป.6 34.00
1003 652129 ด.ญ. ภานิชา เจียมกิม ป.6 34.00
1003 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 34.00
1003 652538 ด.ช. ชวัลภพ แซ่ผ่ง ป.6 34.00
1003 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 34.00
1003 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 34.00
1003 652664 ด.ช. กวิน อิศรพนธ์ ป.6 34.00
1003 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 34.00
1003 652742 ด.ช. จตุภัทร ซ้ายสุวรรณ ป.6 34.00
1003 652885 ด.ช. ณวัฒน์ รัตนอมรพิบูลย์ ป.6 34.00
1003 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 34.00
1003 653007 ด.ญ. พิชาพา ทับทิมขาว ป.6 34.00
1050 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 32.00
1050 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 32.00
1050 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 32.00
1050 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 32.00
1050 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 32.00
1050 650595 ด.ช. ณัทภพ แก้วจุมพฏ ป.6 32.00
1050 650600 ด.ช. ณัฐพัชร์ บวรเวทย์ไพศาล ป.6 32.00
1050 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 32.00
1050 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 32.00
1050 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 32.00
1050 650789 ด.ญ. ปพิชญานันท์ กิตติ์ธนารุจน์ ป.6 32.00
1050 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 32.00
1050 650965 ด.ช. วิริยภัทท์ ฉันทวุฒิเศรษฐี ป.6 32.00
1050 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 32.00
1050 651080 ด.ญ. พัทรดา รัตนเขมากร ป.6 32.00
1050 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 32.00
1050 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 32.00
1050 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 32.00
1050 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 32.00
1050 651583 ด.ญ. วรัชยา ขุนศรีแก้ว ป.6 32.00
1050 651588 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ เบ็ญจอาภรณ์ ป.6 32.00
1050 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 32.00
1050 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 32.00
1050 651678 ด.ช. ธีทัต นวลทอง ป.6 32.00
1050 651718 ด.ช. ณัฏฐวัสส์ เนียมถนอม ป.6 32.00
1050 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 32.00
1050 652078 ด.ช. ราเชน ทัฬหรัตน์ ป.6 32.00
1050 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 32.00
1050 652269 ด.ช. กิตตินันต์ สุทธิดารา ป.6 32.00
1050 652281 ด.ช. บรรณวัชร พรหมเล็ก ป.6 32.00
1050 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 32.00
1050 652546 ด.ญ. วีรยา เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 32.00
1050 652706 ด.ญ. นีรลดา นิทัศนจารุกุล ป.6 32.00
1050 652738 ด.ช. สุวิจักขณ์ บัวพันธุ์ ป.6 32.00
1050 652849 ด.ญ. ศิรปภัสร์ ธัญนิพัทธ์ ป.6 32.00
1050 652918 ด.ช. ชยกร ศรีกรณ์ ป.6 32.00
1050 653041 ด.ญ. สุวิชาดา จันทรเศธร ป.6 32.00
1087 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 30.00
1087 650241 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.6 30.00
1087 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 30.00
1087 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 30.00
1087 650396 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ เสขะนันทน์ ป.6 30.00
1087 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 30.00
1087 650531 ด.ญ. จิรสุตา ภุชคนิตย์ ป.6 30.00
1087 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 30.00
1087 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 30.00
1087 650720 ด.ญ. พลอยปภัส เจนาคม ป.6 30.00
1087 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 30.00
1087 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 30.00
1087 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 30.00
1087 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 30.00
1087 650955 ด.ญ. บุษยพร นาคประเสริฐ ป.6 30.00
1087 651131 ด.ช. ปัณวัชร์ ตันติบุตร ป.6 30.00
1087 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 30.00
1087 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 30.00
1087 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 30.00
1087 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 30.00
1087 651628 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปทุมวิวัฒนา ป.6 30.00
1087 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 30.00
1087 651709 ด.ช. พีรพัฒน์ พรมนอก ป.6 30.00
1087 651736 ด.ช. สหรัฐ สวาสุ ป.6 30.00
1087 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 30.00
1087 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 30.00
1087 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 30.00
1087 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 30.00
1087 652098 ด.ช. พงศ์ภรณ์ช์ วงษ์ศิลป์ ป.6 30.00
1087 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 30.00
1087 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 30.00
1087 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 30.00
1087 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 30.00
1087 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 30.00
1087 652477 ด.ช. กฤตพล ศิวะพรประสงค์ ป.6 30.00
1087 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 30.00
1087 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 30.00
1087 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 30.00
1087 652666 ด.ช. สหภูมิ วงษ์มณฑา ป.6 30.00
1087 652670 ด.ช. ณชัชวัฏ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ป.6 30.00
1087 652729 ด.ญ. กัลย์กมล ประสานศิลป์ชัย ป.6 30.00
1087 652799 ด.ญ. ปุญฐิตา วรรณแสง ป.6 30.00
1087 652960 ด.ญ. พิชชาภา ขันทองดี ป.6 30.00
1130 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 28.00
1130 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 28.00
1130 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 28.00
1130 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 28.00
1130 650250 ด.ช. กันน์ณัฐ กิตติศิลปกรชัย ป.6 28.00
1130 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 28.00
1130 650445 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.6 28.00
1130 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 28.00
1130 650583 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.6 28.00
1130 650615 ด.ช. รุจิภาส บุรีรักษ์ ป.6 28.00
1130 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 28.00
1130 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 28.00
1130 650796 ด.ช. ศรัณย์รัชต์ ด้วงสงค์ ป.6 28.00
1130 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 28.00
1130 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 28.00
1130 650962 ด.ญ. เบญญาภา ขวัญมิตร ป.6 28.00
1130 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 28.00
1130 651064 ด.ช. มนธพันธ์ บุญญาพงษ์พันธ์ ป.6 28.00
1130 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 28.00
1130 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 28.00
1130 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 28.00
1130 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 28.00
1130 651833 ด.ญ. สุธีรา ลาวัณยภิรักข์ ป.6 28.00
1130 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 28.00
1130 651895 ด.ญ. ชนัดดา แต้นุกูล ป.6 28.00
1130 651946 ด.ช. กิตติศักดิ์ ชัยพรธนภัทร์ ป.6 28.00
1130 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 28.00
1130 652133 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.6 28.00
1130 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 28.00
1130 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 28.00
1130 652302 ด.ช. วุภัค ชนะวงศ์วิสุทธิ์ ป.6 28.00
1130 652449 ด.ช. สรวิชญ์ แสงสิทธิสิริชัย ป.6 28.00
1130 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 28.00
1130 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 28.00
1164 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 26.00
1164 650166 ด.ช. พรหมพิริยะ กรชิต ป.6 26.00
1164 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 26.00
1164 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 26.00
1164 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 26.00
1164 650642 ด.ช. รวิกันต์ สุรังสิมันต์กุล ป.6 26.00
1164 650992 ด.ญ. ปวิชญา พิชยานุวรรต ป.6 26.00
1164 651009 ด.ญ. พัทธนันท์ จรัสชัยนิภัทร์ ป.6 26.00
1164 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 26.00
1164 651331 ด.ญ. อัครยา สัตถาผล ป.6 26.00
1164 651337 ด.ญ. ญาณิศา สินธุเสน ป.6 26.00
1164 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 26.00
1164 651744 ด.ช. สธน ลิขิตลัคนา ป.6 26.00
1164 651796 ด.ช. ธนเสฏฐ์ เวศย์วรุตม์ ป.6 26.00
1164 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 26.00
1164 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 26.00
1164 652120 ด.ญ. กตัญญู ทองอุปการ ป.6 26.00
1164 652232 ด.ช. สัภยา ชินภัทรวิโรจน์ ป.6 26.00
1164 652298 ด.ช. บุณยภู ช่วยจุลจิตร ป.6 26.00
1164 652304 ด.ช. ณฐกร พุทธรักษา ป.6 26.00
1164 652645 ด.ญ. ศศิรญาณ์ พิพัฒนกิจอนันต์ ป.6 26.00
1164 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 26.00
1164 652897 ด.ช. ชาญชานน มาสังข์ ป.6 26.00
1164 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 26.00
1188 650038 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.6 24.00
1188 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 24.00
1188 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 24.00
1188 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 24.00
1188 650676 ด.ญ. อวัศยา เขื่อนเพชร ป.6 24.00
1188 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 24.00
1188 650842 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.6 24.00
1188 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 24.00
1188 650976 ด.ญ. ภูษณิศา อยู่ด้วง ป.6 24.00
1188 651030 ด.ช. ธีร์ธาวิน ชลวิจิตร ป.6 24.00
1188 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 24.00
1188 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 24.00
1188 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 24.00
1188 651340 ด.ญ. ศุภัทราภรณ์ สุขสถาน ป.6 24.00
1188 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 24.00
1188 651345 ด.ช. อินทัช นิยมางกูร ป.6 24.00
1188 651508 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.6 24.00
1188 651618 ด.ญ. ไหมพิมพ์ สุวรรณคัณฑิ ป.6 24.00
1188 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 24.00
1188 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 24.00
1188 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 24.00
1188 652164 ด.ช. ภากร วงศ์เสริมสิน ป.6 24.00
1188 652196 ด.ญ. พัสราภรณ์ อภิชาชาญ ป.6 24.00
1188 652220 ด.ญ. ธันยพร เขมอนันต์ชัย ป.6 24.00
1188 652231 ด.ช. ปวเรศ สิงคารวานิช ป.6 24.00
1188 652423 ด.ช. ชยพล กิติภัทย์พิบูลย์ ป.6 24.00
1188 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 24.00
1188 652674 ด.ญ. คุณัชญา พูลศิลป์ ป.6 24.00
1188 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 24.00
1188 652735 ด.ช. สรัล อินทุโสมา ป.6 24.00
1188 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 24.00
1188 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 24.00
1220 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 22.00
1220 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 22.00
1220 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 22.00
1220 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 22.00
1220 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 22.00
1220 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 22.00
1220 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 22.00
1220 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 22.00
1220 651416 ด.ญ. อารยา หม่อมดา ป.6 22.00
1220 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 22.00
1220 651474 ด.ช. ชนันธร บุญอินเขียว ป.6 22.00
1220 651827 ด.ช. ณฐภท จันทรเสโน ป.6 22.00
1220 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 22.00
1220 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 22.00
1220 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 22.00
1220 652210 ด.ญ. ณิชชาอร แก้วยาว ป.6 22.00
1220 652574 ด.ญ. ปภาภรณ์ มายะการ ป.6 22.00
1220 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 22.00
1220 652992 ด.ช. ณภัทร ภูศรีฤทธิ์ ป.6 22.00
1220 653027 ด.ช. ตะวัน ปิ่นทอง ป.6 22.00
1240 650171 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.6 20.00
1240 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 20.00
1240 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 20.00
1240 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 20.00
1240 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 20.00
1240 651866 ด.ญ. กัลยกร สะภา ป.6 20.00
1240 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 20.00
1240 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 20.00
1240 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 20.00
1240 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 20.00
1250 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 18.00
1250 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 18.00
1250 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 18.00
1250 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 18.00
1250 652211 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.6 18.00
1250 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 18.00
1250 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 18.00
1257 651286 ด.ช. นนทพัทธ์ เงาเบญจกุล ป.6 16.00
1257 652821 ด.ช. ปภังกร หาญบุญธรรม ป.6 16.00
1259 651062 ด.ญ. ภณิตา โต๊ะเส็น ป.6 14.00
1260 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 10.00
1261 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 8.00
1262 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 0.00
1262 653013 ด.ช. พันธุ์บุญ คำเงิน ป.6 0.00