เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.6

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
1 210703 ด.ญ. ภัทร์สิริรัตน์ โรจนเมธาธนันท์ ป.6 96.67
2 110575 ด.ช. พิภัช นพพาภาค ป.6 95.00
2 110689 ด.ช. ธีรวิทย์ โรจน์พรประดิษฐ์ ป.6 95.00
2 110714 ด.ญ. นนณภัส พงศ์วรินทร์ ป.6 95.00
2 110728 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 95.00
2 210057 ด.ญ. พลอยพลิน เพชรรัตน์ ป.6 95.00
2 210108 ด.ญ. อินทร์รวิพร สื่อสิริสุข ป.6 95.00
2 210263 ด.ช. ชวัลวิทย์ ขวัญกิจนิรันดร ป.6 95.00
2 210267 ด.ญ. เปรมยุดา ศรจิตติ ป.6 95.00
2 210448 ด.ญ. เกรซ เบญจกาญจน์ ป.6 95.00
2 210977 ด.ญ. รมิดา มุสิจรัล ป.6 95.00
12 110017 ด.ญ. ศุภกานต์ สลักคำ ป.6 93.33
12 110048 ด.ญ. ปารณีย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ ป.6 93.33
12 110526 ด.ญ. เพริน โพธิ์เงิน ป.6 93.33
12 110549 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 93.33
12 110668 ด.ช. จิรภัทร เชาว์พิศาลกิจ ป.6 93.33
12 210269 ด.ญ. อคิรา มั่นฤทัย ป.6 93.33
12 210826 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 93.33
19 110037 ด.ญ. รินรดา ลีละยุทธสุนทร ป.6 91.67
19 110057 ด.ช. แสงตะวัน สรรพวิทยศิริ ป.6 91.67
19 110276 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาญพานิชกิจการ ป.6 91.67
19 110500 ด.ช. คิรากร พรหมมา ป.6 91.67
19 110523 ด.ช. ปัณณทัต ตั้งประเสริฐศิริ ป.6 91.67
19 110817 ด.ช. ณัฐนรุตม์ วัฒนา ป.6 91.67
19 210081 ด.ช. บรรณ จันทดวง ป.6 91.67
19 210102 ด.ช. วิรัลพัชร มนูชัย ป.6 91.67
19 210491 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 91.67
19 210682 ด.ช. ณกานต์ โชติชัยชรินทร์ ป.6 91.67
19 210899 ด.ญ. พิรญาณ์ ธนกิจลีลาเจริญ ป.6 91.67
19 210995 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 91.67
31 110085 ด.ช. ภาวัจน์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 90.00
31 110107 ด.ช. กันตดนย์ โชคบุญส่งสวัสดิ์ ป.6 90.00
31 110232 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 90.00
31 110250 ด.ญ. ปุณณ​ภา​ วรัญญู​รัตนะ​ ป.6 90.00
31 110498 ด.ญ. รัชชนันท์ สุขสัย ป.6 90.00
31 110776 ด.ญ. สุภิญญา เอพริล ตั้งมหาเมฆ ป.6 90.00
31 110847 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 90.00
31 110937 ด.ญ. พินรดา ศิริธรรมานุวัฒน์ ป.6 90.00
31 210026 ด.ช. อัญชุกรณ์ บุญอยู่ ป.6 90.00
31 210181 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 90.00
31 210265 ด.ญ. ชญานาถ วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 90.00
31 210352 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 90.00
31 210422 ด.ญ. วาสิตา วโนทยาโรจน์ ป.6 90.00
31 210423 ด.ช. ปุณยาภัชริ์ พุทธเมฆ ป.6 90.00
31 210447 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 90.00
31 210509 ด.ญ. คุณัญญา ประวิตรวงศ์ ป.6 90.00
31 210531 ด.ญ. พาขวัญ อุทัยเสวก ป.6 90.00
31 210764 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 90.00
49 110068 ด.ญ. ภัทรภร ตุลารักษ์ ป.6 88.33
49 110096 ด.ช. อภิณัฐ สงสัย ป.6 88.33
49 110106 ด.ญ. ณัชชา รัศมีดารา ป.6 88.33
49 110283 ด.ญ. พริม ชัยชโลธร ป.6 88.33
49 110296 ด.ญ. มนพร ตั้งทางธรรม ป.6 88.33
49 110377 ด.ช. ศิรกฤษฎิ์ กฤษณรักษ์ปาณี ป.6 88.33
49 110414 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 88.33
49 110420 ด.ญ. นรีกานต์ เรืองสุรเกียรติ ป.6 88.33
49 110768 ด.ญ. ปาณิสรา ชุนบัณฑิต ป.6 88.33
49 110859 ด.ช. ณัฐพศิน สมาธิวัฒน์ ป.6 88.33
49 111055 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 88.33
49 210028 ด.ญ. ธนิกา ชมภูทีป ป.6 88.33
49 210068 ด.ญ. พัสกาญจน์ ศรีพิจารณ์ ป.6 88.33
49 210070 ด.ช. ธีรัช เทภาสิต ป.6 88.33
49 210089 ด.ญ. พิชชากร ธวัชกุลดิลก ป.6 88.33
49 210220 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 88.33
49 210230 ด.ญ. กุณฑิกา สราญฤทธิชัย ป.6 88.33
49 210323 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 88.33
49 210370 ด.ช. พศิน จันธเรศ ป.6 88.33
49 210394 ด.ช. ทัฬห์ ธนวุฒิกูร ป.6 88.33
49 210418 ด.ญ. พิชฐามณี คงหมวกนิธิไกร ป.6 88.33
49 210569 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 88.33
49 210665 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 88.33
49 210872 ด.ช. ปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์ ป.6 88.33
49 210903 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 88.33
49 210946 ด.ญ. ลภัสรดา ภักดีสุวรรณ ป.6 88.33
49 211014 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 88.33
76 110011 ด.ช. พรฤทธิ์ แซ่เจียง ป.6 86.67
76 110039 ด.ช. อาคิรา เกตุทอง ป.6 86.67
76 110183 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 86.67
76 110185 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 86.67
76 110230 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 86.67
76 110242 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 86.67
76 110252 ด.ญ. สุกฤษตา ้เลาหไพศาล ป.6 86.67
76 110256 ด.ช. ธีทัต ฤทธิโสม ป.6 86.67
76 110268 ด.ญ. ธญานี เอมเปรมศิลป์ ป.6 86.67
76 110280 ด.ญ. ชวพร โชติธำรง ป.6 86.67
76 110452 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 86.67
76 110531 ด.ช. ญาณกร วิทยากรฤกษ์ ป.6 86.67
76 110874 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 86.67
76 110910 ด.ช. วัชรพล ศรีวัฒนาวานิช ป.6 86.67
76 111048 ด.ช. ธนัท ก้องเกียรติกมล ป.6 86.67
76 111118 ด.ญ. อาทิชา ไตรรงค์ทอง ป.6 86.67
76 210023 ด.ญ. พิมพ์นารา ศัพท์สุวรรณ ป.6 86.67
76 210024 ด.ญ. ลภัสวีณ์ ภิรมย์เกียรติ์ ป.6 86.67
76 210040 ด.ญ. ณภัทชา ผนึกทอง ป.6 86.67
76 210084 ด.ญ. จิดาภา ปิ่นทอง ป.6 86.67
76 210096 ด.ญ. จิราภัค สิทธิเดชพร ป.6 86.67
76 210320 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 86.67
76 210387 ด.ญ. นีร เวชนุวัฒน์ ป.6 86.67
76 210523 ด.ช. ปภังกร อุดรเสถียร ป.6 86.67
76 210602 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 86.67
76 210672 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 86.67
76 210701 ด.ช. ณภัทร คุ้มกุมาร ป.6 86.67
76 210702 ด.ช. กษม ใช้คล่องกิจ ป.6 86.67
76 210738 ด.ญ. ชริญญา สุขสุโฉม ป.6 86.67
76 210999 ด.ญ. ภัทรธร นิลกานุวงศ์ ป.6 86.67
76 211129 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 86.67
107 110025 ด.ญ. พันดาว วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ ป.6 85.00
107 110088 ด.ญ. ณิชากร ลิ้มทองสิทธิคุณ ป.6 85.00
107 110092 ด.ช. ธีธัช ผาติสุวัณณ ป.6 85.00
107 110105 ด.ช. วิชช์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 85.00
107 110156 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 85.00
107 110158 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 85.00
107 110190 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 85.00
107 110229 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 85.00
107 110233 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 85.00
107 110370 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง ป.6 85.00
107 110429 ด.ญ. พิชาภรณ์ เจนกุลนิษฐ์ ป.6 85.00
107 110462 ด.ช. จีรานุวัฒน์ พันธุ์ศรี ป.6 85.00
107 110463 ด.ญ. ณัฐวลัญญ์ พันธุ์ศรี ป.6 85.00
107 110566 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 85.00
107 110655 ด.ญ. อันดมัน แซ่เขา ป.6 85.00
107 110702 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 85.00
107 110775 ด.ญ. ธัญสินี จัสมิน แคมพ์เบล ป.6 85.00
107 110790 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 85.00
107 110821 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 85.00
107 110836 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 85.00
107 110864 ด.ญ. จิรัชญา เวียงหิรัณย์ ป.6 85.00
107 110868 ด.ญ. อรภิชา แพรกทอง ป.6 85.00
107 110920 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 85.00
107 110938 ด.ช. อนันต์นที มุณีสิทธิ์ ป.6 85.00
107 110968 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 85.00
107 111043 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 85.00
107 210017 ด.ญ. ธนิตา วานิชพันธ์ ป.6 85.00
107 210061 ด.ญ. พรชนิตว์ แก้วกมลศรีสุข ป.6 85.00
107 210275 ด.ช. ณัฐชนนท์ พ่วงแพ ป.6 85.00
107 210288 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 85.00
107 210311 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 85.00
107 210335 ด.ญ. บุญญาพร โภคสมบัติ ป.6 85.00
107 210479 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 85.00
107 210525 ด.ช. จิรัฎฐ์. เหลืองอรุณเลิศ ป.6 85.00
107 210548 ด.ญ. ณภัทร เครือคล้าย ป.6 85.00
107 210724 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คงวุฒิปัญญา ป.6 85.00
107 210800 ด.ช. จิรภัทร เศวตบรรเจิด ป.6 85.00
107 210841 ด.ช. ศุภธัช โชติเวทธำรง ป.6 85.00
107 210864 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 85.00
107 210866 ด.ญ. นิลุบล เดชอนันต์ ป.6 85.00
107 210911 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 85.00
107 211067 ด.ญ. พิมพิชชา ปี่เงิน ป.6 85.00
107 211074 ด.ญ. มนฤญช์ วีรดิษฐกิจ ป.6 85.00
107 211108 ด.ญ. ชลิดา ฤกษ์นาวา ป.6 85.00
151 110036 ด.ช. ณัฏฐ์ เจติยานุวัตร ป.6 83.33
151 110040 ด.ญ. ปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล ป.6 83.33
151 110113 ด.ช. ชนนนท์ พฤกษ์รัตนกุล ป.6 83.33
151 110129 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 83.33
151 110132 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 83.33
151 110254 ด.ช. อาชวิน ชวาลา ป.6 83.33
151 110277 ด.ช. ธาวิน สิงหถนัดกิจ ป.6 83.33
151 110343 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 83.33
151 110365 ด.ญ. ธัญลักษณ์ เวสโกสิทธิ์ ป.6 83.33
151 110408 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 83.33
151 110426 ด.ญ. รรกร โสธรประภากร ป.6 83.33
151 110601 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ เจริญรวยวัฒนา ป.6 83.33
151 110623 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 83.33
151 110657 ด.ช. อนาวิล รักชีพ ป.6 83.33
151 110698 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 83.33
151 110742 ด.ญ. กัลยรักษ์ ศุภเมธาพร ป.6 83.33
151 110840 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 83.33
151 110902 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 83.33
151 110932 ด.ช. ณฐรัฐ พัวพันสวัสดิ์ ป.6 83.33
151 110995 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 83.33
151 111035 ด.ช. ปราชญ์ นีละวัฒนาศุข ป.6 83.33
151 111082 ด.ญ. กุลิสรา ติงสรัตน์ ป.6 83.33
151 111129 ด.ญ. พรรณชญาภา แก้วปัญญา ป.6 83.33
151 210331 ด.ญ. นันทร์นภัส สัตยกมลฉัตร ป.6 83.33
151 210385 ด.ช. กรธรรศ ชุติพันธ์ ป.6 83.33
151 210489 ด.ญ. เดน่า มหาบุญ ป.6 83.33
151 210537 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 83.33
151 210606 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 83.33
151 210744 ด.ญ. ปัญฑ์ชนิต อินทรสังขนาวิน ป.6 83.33
151 210827 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 83.33
151 210856 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 83.33
151 210954 ด.ช. ปริญ อภิสารธนรักษ์ ป.6 83.33
183 110024 ด.ช. นันท์พัทธ์ สุโพธิ์ใหม่ ป.6 81.67
183 110031 ด.ช. ปายภัค ยี่รัญศิริ ป.6 81.67
183 110109 ด.ญ. ปิ่นปออ์ ทรัพย์มีชัย ป.6 81.67
183 110125 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 81.67
183 110142 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 81.67
183 110297 ด.ญ. จินต์จุฑา เจาวัฒนา ป.6 81.67
183 110311 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 81.67
183 110332 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 81.67
183 110354 ด.ญ. รชรพร ตันติกุล ป.6 81.67
183 110360 ด.ช. รัชช์ณัณท์ พิริยะไตรนาถ ป.6 81.67
183 110489 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 81.67
183 110508 ด.ญ. พาขวัญ พัวพรพงษ์ ป.6 81.67
183 110533 ด.ช. ณฤต อุชุปาละนันท์ ป.6 81.67
183 110571 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 81.67
183 110709 ด.ช. ภูวิศ สิงห์ปรุ ป.6 81.67
183 110766 ด.ช. รุจิภาส หมั่นอาษา ป.6 81.67
183 110820 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 81.67
183 110923 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ศรีเมือง ป.6 81.67
183 110929 ด.ช. ปัณณพงศ์ ภมรสุพรวิชิต ป.6 81.67
183 110982 ด.ญ. ชนัดดา ภูวนธรรม ป.6 81.67
183 111018 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 81.67
183 111079 ด.ช. สิริณ ลีวัฒนาการ ป.6 81.67
183 111131 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 81.67
183 210015 ด.ญ. วรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์ ป.6 81.67
183 210038 ด.ช. เศรษฐกูร เพ็ญจำรัส ป.6 81.67
183 210190 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 81.67
183 210289 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 81.67
183 210306 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 81.67
183 210376 ด.ญ. ละอองทิพย์ ภมรศิลปธรรม ป.6 81.67
183 210414 ด.ช. อิทธิพัทธ์ อุดมพรธนสาร ป.6 81.67
183 210446 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 81.67
183 210478 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 81.67
183 210555 ด.ญ. อริสา ผลิตวานนท์ ป.6 81.67
183 210734 ด.ญ. มิลินท์ ปรีชา ป.6 81.67
183 210819 ด.ญ. จิดาภา ทรัพย์มณี ป.6 81.67
183 210931 ด.ญ. อัยพัสส์ กีรติมหาตม์ ป.6 81.67
183 210958 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 81.67
183 210988 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 81.67
183 211019 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 81.67
183 211047 ด.ญ. วิชญาดา เจริญสุข ป.6 81.67
183 211080 ด.ช. รวิภัทร พรตั้งจิตลิขิต ป.6 81.67
224 110041 ด.ญ. ชลกนก เอมพันธุ์ ป.6 80.00
224 110162 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 80.00
224 110175 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 80.00
224 110208 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 80.00
224 110239 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 80.00
224 110261 ด.ช. ตรัย กิวานนท์ ป.6 80.00
224 110285 ด.ช. อรรจกร หวลเจริญทนต์ ป.6 80.00
224 110292 ด.ญ. กวิสรา กิจถาวรสวัสดิ์ ป.6 80.00
224 110300 ด.ช. ปัณณพัฒน์ หมุนขำ ป.6 80.00
224 110313 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 80.00
224 110352 ด.ช. ภูปกรณ์ ปิติสุวรรณรัตน์ ป.6 80.00
224 110384 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 80.00
224 110386 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 80.00
224 110472 ด.ช. ชิน ชนินทกุล ป.6 80.00
224 110487 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 80.00
224 110494 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 80.00
224 110629 ด.ญ. วรปภัสร์ กองคำ ป.6 80.00
224 110635 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 80.00
224 110644 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 80.00
224 110691 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 80.00
224 110716 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 80.00
224 110826 ด.ญ. ปุณิกา พิทยาวัฒน์ ป.6 80.00
224 110831 ด.ญ. ณัฐสิรี สมุทรคีรี ป.6 80.00
224 110943 ด.ญ. ภิชชญลักษณ์ พิสิทธิวิทยานนท์ ป.6 80.00
224 111049 ด.ช. อาชวิน ลีลาวรมณี ป.6 80.00
224 210016 ด.ช. กวินวัชร์ ยี่แพร ป.6 80.00
224 210077 ด.ญ. ฟ้าใส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 80.00
224 210206 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 80.00
224 210216 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 80.00
224 210258 ด.ญ. กฤติมา จวบสมัย ป.6 80.00
224 210351 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 80.00
224 210367 ด.ญ. ณัฐรินีย์ เรืองแสงทองกุล ป.6 80.00
224 210380 ด.ช. กรณ์พงศ์ สวัสดิพงษ์ ป.6 80.00
224 210382 ด.ญ. อติกานต์ เจนเกรียงไกร ป.6 80.00
224 210402 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 80.00
224 210407 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 80.00
224 210571 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 80.00
224 210609 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 80.00
224 210616 ด.ญ. พิมพ์นารา เกียรติกิจเจริญ ป.6 80.00
224 210671 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 80.00
224 210868 ด.ญ. พิมพ์บุญ เพิ่มพิทักษ์ ป.6 80.00
224 210947 ด.ช. ทาดา มงคลยศ ป.6 80.00
224 210976 ด.ญ. ธัญพร กอวัฒนา ป.6 80.00
224 211044 ด.ญ. รินทร์ลิตา จองทรัพย์สิน ป.6 80.00
268 110038 ด.ญ. พิมพ์ศิกร พรจรัสมณี ป.6 78.33
268 110091 ด.ญ. รินรฎา ตงศิริ ป.6 78.33
268 110103 ด.ญ. มณากานต์ สิทธิโชคธรรม ป.6 78.33
268 110198 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 78.33
268 110265 ด.ช. ภูดิท​ ศิริเจน ป.6 78.33
268 110327 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 78.33
268 110423 ด.ญ. รมย์รวินท์ รุ่งสงวนวงษ์ ป.6 78.33
268 110465 ด.ญ. พันณพัฒน์ เฮเลน ศรีสุวรรณ ป.6 78.33
268 110470 ด.ช. ภูริชญ์ ชมแก้ว ป.6 78.33
268 110530 ด.ญ. ชญาบุณย์ ตังคโนภาส ป.6 78.33
268 110559 ด.ญ. ศศิชา เลิศวิกูล ป.6 78.33
268 110604 ด.ช. อตินนท์ สกุลตันเจริญชัย ป.6 78.33
268 110695 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 78.33
268 110773 ด.ญ. ณัชชานิษฐ์ คงโสภณสิทธิ์ ป.6 78.33
268 110983 ด.ช. พบธรรม มงคลสาคร ป.6 78.33
268 111008 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 78.33
268 111015 ด.ญ. สิรยากร ตันกุลรัตน์ ป.6 78.33
268 111017 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 78.33
268 111028 ด.ช. สิรวิชญ์ ภู่อมร ป.6 78.33
268 111029 ด.ญ. ปภาดา นีละวัฒนาศุข ป.6 78.33
268 111038 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 78.33
268 111086 ด.ช. ปราชญ์ สิงห์โตทอง ป.6 78.33
268 210062 ด.ญ. วีรดา ลีลาวรวงศ์ ป.6 78.33
268 210226 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 78.33
268 210273 ด.ญ. อชิรญา คาวินวิทย์ ป.6 78.33
268 210307 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 78.33
268 210332 ด.ญ. ปวริศา เอกสิทธิ์ธารากร ป.6 78.33
268 210437 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 78.33
268 210519 ด.ญ. ณิชาดา มุ่งจิตวิศวกร ป.6 78.33
268 210520 ด.ช. ปรัตถกร ทองมุข ป.6 78.33
268 210679 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ภูรินันทกุล ป.6 78.33
268 210687 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 78.33
268 210695 ด.ช. จักรพันธุ์ จันทรัศมี ป.6 78.33
268 210747 ด.ช. ศุภสิน ผดุงศุภไลย ป.6 78.33
268 210814 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 78.33
268 210887 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 78.33
268 210945 ด.ญ. จิตติญา ก้อนทอง ป.6 78.33
268 210978 ด.ช. เจตนิพิฐ เลาหเรืองรองกุล ป.6 78.33
268 211022 ด.ช. ภูกานต์ ภัทรวิตตากร ป.6 78.33
268 211143 ด.ช. ปัญญภูมิ จันทร์กระจ่าง ป.6 78.33
268 211173 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 78.33
309 110051 ด.ช. พงปภัช พู่ทองคำ ป.6 76.67
309 110061 ด.ญ. ชลกร อัสสานนท์ ป.6 76.67
309 110079 ด.ญ. คณัสวรรณ จรสาย ป.6 76.67
309 110095 ด.ญ. นุชประวีณ์ คะจิตรแขม ป.6 76.67
309 110244 ด.ช. กฤติน พันธุมณี ป.6 76.67
309 110253 ด.ญ. หยกมนต์ ธำรงวิชย์สิริ ป.6 76.67
309 110314 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 76.67
309 110315 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 76.67
309 110355 ด.ช. รุจิภาส สร้อยเรืองศรี ป.6 76.67
309 110439 ด.ช. ญาณสิษฐ์ จันทโรจวงศ์ ป.6 76.67
309 110466 ด.ญ. วิรัลพัชร วรรธนเศรณี ป.6 76.67
309 110479 ด.ช. พชรพล พังจุนันท์ ป.6 76.67
309 110614 ด.ญ. ขวัญมุก เกตุสิงห์ ป.6 76.67
309 110624 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 76.67
309 110696 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 76.67
309 110771 ด.ช. ณัชพล สุมาวงศ์ ป.6 76.67
309 110782 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 76.67
309 110784 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 76.67
309 110808 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 76.67
309 110881 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 76.67
309 110889 ด.ช. ดลศิวัฒน์ อินทโกสุม ป.6 76.67
309 110899 ด.ญ. อรอร ภิงคารวัฒน์ ป.6 76.67
309 110931 ด.ช. กวิน ศักดิ์ชื่นยศ ป.6 76.67
309 111006 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 76.67
309 111011 ด.ญ. ณัฏฐณิชา พรหมภักดี ป.6 76.67
309 111114 ด.ช. ยศ ยศสมบัติ ป.6 76.67
309 210006 ด.ช. ปุณณวิทย์ พิริยะปัญญาพร ป.6 76.67
309 210043 ด.ญ. มนัสนันท์ ทรัพย์นราธร ป.6 76.67
309 210094 ด.ช. อภิภู มาลัยมี ป.6 76.67
309 210127 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 76.67
309 210149 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 76.67
309 210319 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 76.67
309 210379 ด.ช. ทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์ ป.6 76.67
309 210406 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 76.67
309 210475 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 76.67
309 210484 ด.ช. ปฏิพัทธ์ กล้าแรง ป.6 76.67
309 210595 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 76.67
309 210641 ด.ญ. ปัณฑารีย์ มั่งคั่ง ป.6 76.67
309 210680 ด.ช. ธนกร กนกวิลาศ ป.6 76.67
309 210707 ด.ช. ญาณกร เข็มพิลา ป.6 76.67
309 210763 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 76.67
309 210768 ด.ญ. อัญญรินทร์ มิคาระเศรษฐ์ ป.6 76.67
309 210820 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ทองวินิจ ป.6 76.67
309 210831 ด.ญ. นภัคมน ธนิตราธัญธร ป.6 76.67
309 210844 ด.ญ. ลิลลี่ นิติพันธ์ ป.6 76.67
309 210852 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 76.67
309 210916 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 76.67
309 210930 ด.ญ. อังค์ริสา วรวัฒน์ภิญโญ ป.6 76.67
309 210984 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 76.67
309 211005 ด.ช. จิรวศิน วีระกุล ป.6 76.67
309 211050 ด.ช. ภาณุวิชญ์ สุกใส ป.6 76.67
309 211097 ด.ช. ปัณณทัต กิจเจริญลาภ ป.6 76.67
309 211101 ด.ญ. ดลรัฐ พลรัตน์ ป.6 76.67
309 211177 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 76.67
363 110116 ด.ญ. กัลยกร ลีฬหากาญจนา ป.6 75.00
363 110199 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 75.00
363 110203 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 75.00
363 110219 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 75.00
363 110247 ด.ญ. ณัฐณิชา ผาทา ป.6 75.00
363 110274 ด.ช. สิรพัทธ์ ขวัญมงคลพงศ์ ป.6 75.00
363 110363 ด.ช. ศิรปรินทร์ แก้วเมืองสี ป.6 75.00
363 110381 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 75.00
363 110406 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 75.00
363 110415 ด.ช. ชิษนุพงศ์ ตันเวธน์สิทธิกร ป.6 75.00
363 110464 ด.ช. พอดี ผลอนันต์ ป.6 75.00
363 110467 ด.ช. วีรวิชญ์ หวังพึ่งกัน ป.6 75.00
363 110476 ด.ช. ศุภฤต เกตุพันธุ์ ป.6 75.00
363 110529 ด.ช. กังวาฬ แสงศิริรักษ์ ป.6 75.00
363 110615 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 75.00
363 110677 ด.ญ. กฤติมา กรรโมปกรณ์ ป.6 75.00
363 110690 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 75.00
363 110849 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 75.00
363 110990 ด.ช. ธาวิน ธะนะวโรทัย ป.6 75.00
363 111098 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 75.00
363 111101 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 75.00
363 111122 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สมิทธาพิพัฒน์ ป.6 75.00
363 111140 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 75.00
363 210001 ด.ช. กฤตนน สุวรรณ ป.6 75.00
363 210139 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 75.00
363 210197 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 75.00
363 210373 ด.ญ. อลิชา โปทอง ป.6 75.00
363 210395 ด.ช. ดลวริทธิ์ ศิริชัย ป.6 75.00
363 210468 ด.ญ. เมธาพร อิ่มบำรุง ป.6 75.00
363 210536 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 75.00
363 210546 ด.ช. ชนะใจ ธนังกูล ป.6 75.00
363 210627 ด.ช. พอ หรี่จินดา ป.6 75.00
363 210698 ด.ช. เรืองสิทธิ์ เมธาชัยศิษฎ์ ป.6 75.00
363 210705 ด.ญ. อาภาสิริ จรัสฉิมพลีกุล ป.6 75.00
363 210709 ด.ญ. บุณชญา วรศิริ ป.6 75.00
363 210716 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 75.00
363 210791 ด.ญ. ลภัสรดา คำณวนไหว ป.6 75.00
363 210804 ด.ญ. ณัฐณิชา ฐิติภัทรยรรยง ป.6 75.00
363 210970 ด.ญ. พัชรนันท์ ประกอบพาณิชย์ ป.6 75.00
363 211048 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตั้งวิจิตรสกุล ป.6 75.00
363 211066 ด.ญ. ชนิดาภา เตมียบุตร ป.6 75.00
363 211068 ด.ช. ศักดิ์ศิริ อินทร์พรหม ป.6 75.00
363 211073 ด.ช. จิรภัทร ลาภประสพ ป.6 75.00
363 211100 ด.ช. คมพิศิษฐ์ เกียรติสุดาศักดิ์ ป.6 75.00
363 211174 ด.ญ. ณรณัช สิริวงศานนท์ ป.6 75.00
408 110004 ด.ญ. ญาตา บูรณวิทยวุฒิ ป.6 73.33
408 110035 ด.ช. สกลเขฏร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ป.6 73.33
408 110070 ด.ช. นัฏฐพัชร์ สิงห์โตทอง ป.6 73.33
408 110120 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 73.33
408 110151 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 73.33
408 110187 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 73.33
408 110195 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 73.33
408 110270 ด.ช. ปัณณ์ มโนลีวัฒนกุล ป.6 73.33
408 110427 ด.ญ. น้ำเพชร ไอลีน คอลลินส์ ป.6 73.33
408 110519 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 73.33
408 110555 ด.ช. สุธิมนต์ โฮ้บำเพ็ญ ป.6 73.33
408 110586 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 73.33
408 110589 ด.ญ. ชวัลรัชต์ มั่นจิรังกูร ป.6 73.33
408 110685 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 73.33
408 110751 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 73.33
408 110911 ด.ช. พีรวิชญ์ ลี้เจริญ ป.6 73.33
408 110930 ด.ช. จิรัฏฐ์ จูมี ป.6 73.33
408 110986 ด.ญ. บุญญาพร อังธารารักษ์ ป.6 73.33
408 111134 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 73.33
408 111143 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 73.33
408 210051 ด.ญ. ศันส์สุดา รักษ์กุล ป.6 73.33
408 210054 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 73.33
408 210071 ด.ญ. รุจรวี บรรจบลาภ ป.6 73.33
408 210093 ด.ญ. ปาณิสรา ทวีศรี ป.6 73.33
408 210106 ด.ญ. ณัชชารีย์ เลิศจิรรัฐโชติ ป.6 73.33
408 210163 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 73.33
408 210177 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 73.33
408 210185 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 73.33
408 210207 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 73.33
408 210227 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 73.33
408 210232 ด.ช. ณภัทร กังวานสุระ ป.6 73.33
408 210261 ด.ญ. ปุณยนุช จิตแกมมณี ป.6 73.33
408 210301 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 73.33
408 210322 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 73.33
408 210378 ด.ช. ฐิตพัฒน์ นทีประสิทธิพร ป.6 73.33
408 210421 ด.ญ. ณัฐนพิน เกตุทอง ป.6 73.33
408 210435 ด.ญ. ชญานันทน์ มุมอ่อน ป.6 73.33
408 210483 ด.ช. ปัณณวัฒน์ จงจัดกลาง ป.6 73.33
408 210504 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 73.33
408 210510 ด.ช. ชยกร คุ้มใหญ่โต ป.6 73.33
408 210535 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 73.33
408 210601 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 73.33
408 210613 ด.ช. ธนพงศธร วะระทรัพย์ ป.6 73.33
408 210649 ด.ช. ถิระวิท อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ป.6 73.33
408 210757 ด.ญ. ปารณีย์ ชุติขัยเมธินันท์ ป.6 73.33
408 210771 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 73.33
408 210798 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 73.33
408 210857 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 73.33
408 210878 ด.ญ. เอวารี พัฒนไพบูลย์ ป.6 73.33
408 210949 ด.ช. ชีวานนท์ ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 73.33
408 211021 ด.ช. ณัฏฐพัชร อัศวพงษ์เกษม ป.6 73.33
408 211024 ด.ช. เตชินท์ เอื้ออารีย์กุล ป.6 73.33
408 211054 ด.ช. ภัทรพล ชวลิตานนท์ ป.6 73.33
408 211062 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 73.33
408 211086 ด.ญ. พิชญ์ธนัช คำวิลัย ป.6 73.33
408 211136 ด.ญ. พิมพกานต์ ประทุมรัตน์ ป.6 73.33
464 110021 ด.ญ. ฐิติพรรณ เผ่านิ่มมงคล ป.6 71.67
464 110029 ด.ญ. อินทิรา ปรุงเกียรติ ป.6 71.67
464 110064 ด.ญ. จิตตานันณ์ กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 71.67
464 110130 ด.ช. รัญชน์ บัวนิ่ม ป.6 71.67
464 110133 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 71.67
464 110134 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 71.67
464 110164 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 71.67
464 110191 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 71.67
464 110220 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 71.67
464 110299 ด.ญ. ปัณณ์ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ป.6 71.67
464 110312 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 71.67
464 110337 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 71.67
464 110382 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 71.67
464 110385 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 71.67
464 110409 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 71.67
464 110456 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 71.67
464 110471 ด.ช. เหมภัส หวังสันติพร ป.6 71.67
464 110594 ด.ญ. ณฐินี เวียงศิริ ป.6 71.67
464 110602 ด.ญ. สุธินี โลเกศกระวี ป.6 71.67
464 110606 ด.ญ. นภัส ทองสัมฤทธิ์ ป.6 71.67
464 110627 ด.ญ. สุทธาสินี สุทธิเกษม ป.6 71.67
464 110729 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 71.67
464 110839 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 71.67
464 110860 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 71.67
464 110904 ด.ช. ณกร ประพรรดิจักกิจ ป.6 71.67
464 110908 ด.ช. ทะนุธรรมร์ วงศ์กรรัตน์ ป.6 71.67
464 110926 ด.ช. พิสิษฐ์ สกุลบุญราศี ป.6 71.67
464 110928 ด.ช. อรรถวิทย์ ตันติอนันท์กุล ป.6 71.67
464 110952 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 71.67
464 110992 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 71.67
464 111091 ด.ญ. จันทรัศม์ เจนอุดมทรัพย์ ป.6 71.67
464 111099 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 71.67
464 111128 ด.ญ. วิริยา พฤกษ์พระกานต์ ป.6 71.67
464 210080 ด.ญ. ชลิดา แก้วมาคูณ ป.6 71.67
464 210325 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 71.67
464 210346 ด.ญ. แทนฤทัย ยะโสธร ป.6 71.67
464 210359 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 71.67
464 210368 ด.ญ. พิมพกานต์ สมจินตนา ป.6 71.67
464 210388 ด.ญ. พริบพันดาว ประสานสุขทวี ป.6 71.67
464 210458 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 71.67
464 210487 ด.ญ. ศศิพิมพ์ กุมุท ป.6 71.67
464 210521 ด.ญ. พรแก้วตา วงษ์ประภารัตน์ ป.6 71.67
464 210580 ด.ช. กันตพัฒน์ วรรณเพ็ญสกุล ป.6 71.67
464 210614 ด.ญ. ธนิญชิดา สนิทม่วง ป.6 71.67
464 210639 ด.ช. เตวิช ดีวิเศษพันธ์ ป.6 71.67
464 210674 ด.ช. กวินพัฒน์ โชติภาภรณ์ ป.6 71.67
464 210685 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 71.67
464 210770 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 71.67
464 210782 ด.ญ. พิชยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 71.67
464 210799 ด.ญ. ศรินทร จันทรสาธิต ป.6 71.67
464 210825 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 71.67
464 210839 ด.ช. ณฐมน สุขสมคิด ป.6 71.67
464 210847 ด.ช. กฤตภาส เก็บเงิน ป.6 71.67
464 210935 ด.ช. สิรวัชญ์ เกตุแก้ว ป.6 71.67
464 211004 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 71.67
464 211060 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 71.67
520 110167 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 70.00
520 110221 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 70.00
520 110362 ด.ญ. กุลนิษฐ์ เวชสุภากุล ป.6 70.00
520 110368 ด.ญ. ภูริดา ศิริภูชงค์ ป.6 70.00
520 110445 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 70.00
520 110446 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 70.00
520 110447 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 70.00
520 110454 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 70.00
520 110725 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 70.00
520 110737 ด.ญ. ทอฝัน จันทร์สมวงศ์ ป.6 70.00
520 110762 ด.ช. ธัญเทพ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 70.00
520 110770 ด.ช. พสุธา แย้มศิริ ป.6 70.00
520 110825 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เหลืองศิริมงคล ป.6 70.00
520 110846 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 70.00
520 110856 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 70.00
520 110862 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 70.00
520 110912 ด.ช. ธีรัชธรณ์ สิริวรวิทย์ ป.6 70.00
520 110935 ด.ญ. ณิชนันทน์ เทศทอง ป.6 70.00
520 110985 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ ปัณทุราสัญญ์ ป.6 70.00
520 110993 ด.ช. ภูริช สุรทานต์นนท์ ป.6 70.00
520 111005 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 70.00
520 111007 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 70.00
520 210018 ด.ช. ปุณณวิทย์ วาจรัต ป.6 70.00
520 210150 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 70.00
520 210276 ด.ญ. พีรญา รัตนธนานุกูล ป.6 70.00
520 210291 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 70.00
520 210294 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 70.00
520 210297 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 70.00
520 210315 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 70.00
520 210486 ด.ญ. วรัญญา ไชยแสง ป.6 70.00
520 210506 ด.ญ. สุกฤตา เพ็งจันทร์ ป.6 70.00
520 210624 ด.ช. ณกฤช นฤนาททองธารา ป.6 70.00
520 210625 ด.ช. วีระพงศ์ เรืองโชติ ป.6 70.00
520 210669 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 70.00
520 210739 ด.ญ. ณัชชา ศิริพันธ์ ป.6 70.00
520 210786 ด.ญ. อัญรินทร์ อริยเมธวัชรชัย ป.6 70.00
520 210923 ด.ช. ถิรเมธ วงศ์พานิช ป.6 70.00
520 211039 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 70.00
520 211045 ด.ญ. นนิพา อัมไพรวรรณ ป.6 70.00
520 211083 ด.ญ. นาราชา อมาตยกุล ป.6 70.00
520 211116 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 70.00
520 211118 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 70.00
562 110032 ด.ญ. รมิตา ไตรภพภูมิ ป.6 68.33
562 110076 ด.ญ. เอมปวีร์ กวินโกศลสิทธิ์ ป.6 68.33
562 110119 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 68.33
562 110141 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 68.33
562 110212 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 68.33
562 110235 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 68.33
562 110262 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วัฒนะชัยวัฒน์ ป.6 68.33
562 110351 ด.ช. ภรัณยู กาญจนสุธรรม ป.6 68.33
562 110483 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 68.33
562 110552 ด.ช. ธนบดินทร์ เตโช ป.6 68.33
562 110579 ด.ญ. พิชญาภา พืชสุวรรณ์สกุล ป.6 68.33
562 110598 ด.ช. ปภาวิน ศรีสุข ป.6 68.33
562 110633 ด.ญ. อภิศญา พุกกะรัตน์ ป.6 68.33
562 110664 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 68.33
562 110666 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 68.33
562 110730 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 68.33
562 110865 ด.ญ. ณัฐนิชา ทรงวัชราภรณ์ ป.6 68.33
562 110907 ด.ญ. อัจฉราลักษณ์ วรเทพพุฒิพงษ์ ป.6 68.33
562 110945 ด.ญ. ปาณิสรา แซ่ลิ้ม ป.6 68.33
562 110960 ด.ญ. รมณธิภา ศิริฐิติ ป.6 68.33
562 110962 ด.ช. นนทพัทธ์ พลรัตนโยธิน ป.6 68.33
562 210124 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 68.33
562 210164 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 68.33
562 210189 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 68.33
562 210221 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 68.33
562 210246 ด.ช. เตชินท์ สุวัฑฒนา ป.6 68.33
562 210251 ด.ช. ณัทภัค แสนช่าง ป.6 68.33
562 210280 ด.ญ. พิมพ์พจน์ เลาหอุดมโชค ป.6 68.33
562 210285 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 68.33
562 210302 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 68.33
562 210317 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 68.33
562 210357 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 68.33
562 210424 ด.ญ. ณำพาสุข คำภาศรี ป.6 68.33
562 210428 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นาเมืองรักษ์ ป.6 68.33
562 210469 ด.ญ. สลิลทิพย์ ประสาตร์สาน ป.6 68.33
562 210502 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 68.33
562 210650 ด.ช. ธกร ผลกังวาน ป.6 68.33
562 210676 ด.ญ. วนัชพร ขยันทำ ป.6 68.33
562 210720 ด.ญ. กัลยรักษ์ อุชชิน ป.6 68.33
562 210797 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 68.33
562 210860 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 68.33
562 210891 ด.ช. ณัฐพงศ์ อัศวราชันย์ ป.6 68.33
562 210972 ด.ญ. สิร์วิชญา โชตึก ป.6 68.33
562 210997 ด.ญ. พิชามญชุ์ เอื้ออารักษ์พงศ์ ป.6 68.33
562 211036 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 68.33
607 110022 ด.ช. ตรัยรัตน์ เปี่ยมมณี ป.6 66.67
607 110080 ด.ญ. ปารมี จรรย์แสง รุจกิจยานนท์ ป.6 66.67
607 110231 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 66.67
607 110334 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 66.67
607 110358 ด.ญ. ศรัณย์พร พงศ์โรจน์เผ่า ป.6 66.67
607 110392 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 66.67
607 110421 ด.ช. ปุริม แซ่เจน ป.6 66.67
607 110425 ด.ญ. บุญญาพร บุณยะยุตกูล ป.6 66.67
607 110468 ด.ช. อภิวัฒน์ นันทไพฑูรย์ ป.6 66.67
607 110541 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 66.67
607 110573 ด.ญ. ทอรัก จันทราช ป.6 66.67
607 110626 ด.ช. ภัทรภร เตชะปัญญารักษ์ ป.6 66.67
607 110708 ด.ญ. ณัฐวิภา เจียมอุดมพงษ์ ป.6 66.67
607 110726 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 66.67
607 110748 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 66.67
607 110822 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 66.67
607 110833 ด.ช. ศุภกร สุตธรรม ป.6 66.67
607 110851 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 66.67
607 110873 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 66.67
607 110906 ด.ช. อภิวิชญ์ ชาญณรงค์ ป.6 66.67
607 110939 ด.ญ. ชาลิสา โจมฤทธิ์ ป.6 66.67
607 110981 ด.ญ. กรวรรณ พุ่มพวง ป.6 66.67
607 111004 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 66.67
607 111090 ด.ช. จิรพัทธ์ มูณี ป.6 66.67
607 111100 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 66.67
607 210113 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 66.67
607 210187 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 66.67
607 210224 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 66.67
607 210287 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 66.67
607 210296 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 66.67
607 210408 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 66.67
607 210417 ด.ช. กิตติพัฒน์ แสงวณิช ป.6 66.67
607 210456 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 66.67
607 210543 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 66.67
607 210545 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 66.67
607 210557 ด.ญ. กัลย์ธิดา เอื้อแผ่บุญประเสริฐ ป.6 66.67
607 210598 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 66.67
607 210629 ด.ญ. จิณัชชา อรุณรัตน์ ป.6 66.67
607 210691 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 66.67
607 210712 ด.ญ. ณิชนันทน์ เมฆาเด่นอัมพร ป.6 66.67
607 210725 ด.ช. เตชิต เตชะสุรังกูล ป.6 66.67
607 210792 ด.ช. ณภ สุวรรณฐัษ ป.6 66.67
607 210793 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 66.67
607 210846 ด.ช. ธีภพ ธรรมบุศย์ ป.6 66.67
607 210867 ด.ญ. ปาณิสรา ทุ่งมีผล ป.6 66.67
607 210909 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 66.67
607 210910 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 66.67
607 210915 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 66.67
607 210917 ด.ญ. กันยากรณ์ ฤกษ์รัชนีกร ป.6 66.67
607 210963 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 66.67
607 210985 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 66.67
607 211009 ด.ญ. ศิริ์กาญจน์ นิลโกสิตย์ ป.6 66.67
659 110117 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ธนโกเศศ ป.6 65.00
659 110178 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 65.00
659 110204 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 65.00
659 110329 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 65.00
659 110348 ด.ญ. ณัฐนิชา ตวงทองชัย ป.6 65.00
659 110388 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 65.00
659 110413 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 65.00
659 110416 ด.ญ. ธณฐ อัศวธีรากุล ป.6 65.00
659 110443 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 65.00
659 110510 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 65.00
659 110545 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 65.00
659 110569 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 65.00
659 110596 ด.ช. ณัฐ​ภัทร จิระกรา​นนท์​ ป.6 65.00
659 110699 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 65.00
659 110793 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 65.00
659 110834 ด.ญ. เปรมยุดา สมสุขจีรวัฒน์ ป.6 65.00
659 110887 ด.ช. รวิชญ์ภูมิ ขำบุญ ป.6 65.00
659 110936 ด.ช. กุลวัชร ปานเถื่อน ป.6 65.00
659 110999 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 65.00
659 111030 ด.ญ. ศรสวรรค์ จุนแสงจันทร์ ป.6 65.00
659 111034 ด.ญ. สรัลชนา รัตนโมรา ป.6 65.00
659 111071 ด.ญ. ณัฏฐรดา มุรินทร์ ป.6 65.00
659 111089 ด.ช. จิรภัทร สมตัว ป.6 65.00
659 111138 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 65.00
659 210010 ด.ช. อาทิตย์ เทพมังกร ป.6 65.00
659 210072 ด.ญ. ฐิติกา โตธนะโภคา ป.6 65.00
659 210156 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 65.00
659 210169 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 65.00
659 210218 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 65.00
659 210318 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 65.00
659 210403 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 65.00
659 210492 ด.ญ. ณวรัฎ คงมี ป.6 65.00
659 210498 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 65.00
659 210505 ด.ญ. ชนาธร โสภาจิตต์วัฒนะ ป.6 65.00
659 210532 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 65.00
659 210558 ด.ญ. ชธิตา มุ่งนิรันดร์ ป.6 65.00
659 210610 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 65.00
659 210635 ด.ญ. กุลรัตน์ ธรรมสนอง ป.6 65.00
659 210638 ด.ช. ณัฐพงศ์ อุทัยวนิชวัฒนา ป.6 65.00
659 210754 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ โชคอภิรัตน์ ป.6 65.00
659 210889 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 65.00
659 210890 ด.ช. รตน พลับเล็ก ป.6 65.00
659 210921 ด.ช. กฤตเมธ พรรณราย ป.6 65.00
659 210952 ด.ญ. พรนภัส กลีบเมฆ ป.6 65.00
659 211075 ด.ช. ภูมิรวิชญ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ป.6 65.00
659 211089 ด.ช. ภูริทัต ฐิติพรรณกุล ป.6 65.00
659 211094 ด.ญ. อนัญญา แสงสง่า ป.6 65.00
659 211109 ด.ช. ฐวัฒน์ เตียววุฒิไกร ป.6 65.00
707 110126 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 63.33
707 110128 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 63.33
707 110321 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 63.33
707 110330 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 63.33
707 110410 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 63.33
707 110524 ด.ญ. พลอยภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.6 63.33
707 110564 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 63.33
707 110616 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 63.33
707 110693 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 63.33
707 110697 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 63.33
707 110704 ด.ช. ปัณณทัต เวสสะภักดี ป.6 63.33
707 110761 ด.ญ. ธัญภัส กันทรวิชัยวัฒน์ ป.6 63.33
707 110861 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 63.33
707 110913 ด.ช. ปณต สืบปรุ ป.6 63.33
707 110953 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 63.33
707 110963 ด.ช. พลรัฐ แซ่โล้ว ป.6 63.33
707 111024 ด.ช. อิทธิภัทริ์ ภานุมาส ป.6 63.33
707 111103 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 63.33
707 210046 ด.ช. ณัฐพัชร์ ลิ่มอรุณ ป.6 63.33
707 210136 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 63.33
707 210138 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 63.33
707 210222 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 63.33
707 210245 ด.ช. แทนคุณ ทันประสงค์ ป.6 63.33
707 210277 ด.ญ. เฟื่องธัญ อิฐงาม ป.6 63.33
707 210358 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 63.33
707 210404 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 63.33
707 210485 ด.ญ. พิชามญชุ์ รุ่งเรืองยั่งยืน ป.6 63.33
707 210528 ด.ญ. วริศรา วามานนท์ ป.6 63.33
707 210530 ด.ญ. ภูมิอิณทรา ปาตัก ป.6 63.33
707 210565 ด.ญ. ภัทริยาภาสิ์ วราชิต ป.6 63.33
707 210566 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 63.33
707 210590 ด.ช. กำชัย เตยอ่อน ป.6 63.33
707 210607 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 63.33
707 210611 ด.ช. ชลกร มีเกิดมูล ป.6 63.33
707 210621 ด.ญ. ปุณญาณิศ แยบกสิกิจ ป.6 63.33
707 210684 ด.ช. ศวัส หรรษาเวก ป.6 63.33
707 210688 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 63.33
707 210718 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 63.33
707 210765 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 63.33
707 210779 ด.ญ. ธวัลยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 63.33
707 210795 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 63.33
707 210940 ด.ช. นิลยวัติ สมโภชพิสุทธิ์ ป.6 63.33
707 210965 ด.ญ. จิตตพิสุทธิ์ ชูจิตต์ ป.6 63.33
707 210968 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ทับทิมทอง ป.6 63.33
707 210971 ด.ญ. พิมพ์ชนก พิพัฒนสกุลกิจ ป.6 63.33
707 211003 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 63.33
707 211013 ด.ญ. พิชญาภา ถาปาบุตร ป.6 63.33
707 211018 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 63.33
707 211027 ด.ช. ภูกวิน บุญชอบ ป.6 63.33
707 211168 ด.ช. ปภินวิช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 63.33
757 110026 ด.ญ. ธิษณ์พิฌา ศรีสลวยกุล ป.6 61.67
757 110226 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 61.67
757 110248 ด.ญ. ณัฐรดา วิริยะวีรวรรณ ป.6 61.67
757 110298 ด.ช. คริษฐ์ บุญรัตนกุล ป.6 61.67
757 110303 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 61.67
757 110336 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 61.67
757 110400 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 61.67
757 110540 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 61.67
757 110584 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 61.67
757 110731 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 61.67
757 110824 ด.ญ. ชลนภัส สุวินทรากร ป.6 61.67
757 110850 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 61.67
757 110857 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 61.67
757 110879 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 61.67
757 110897 ด.ช. อัครวัฒน์ ภู่จำปา ป.6 61.67
757 110967 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 61.67
757 111037 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 61.67
757 111056 ด.ช. อนพัทย์ กลึงพงษ์ ป.6 61.67
757 111081 ด.ญ. กัญญาวีร์ ตั้งจิตวิสุทธิ์ ป.6 61.67
757 111107 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 61.67
757 210022 ด.ญ. สาริสา นพแก้ว ป.6 61.67
757 210114 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 61.67
757 210118 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 61.67
757 210122 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 61.67
757 210129 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 61.67
757 210134 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 61.67
757 210158 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 61.67
757 210159 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 61.67
757 210199 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 61.67
757 210210 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 61.67
757 210217 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 61.67
757 210298 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 61.67
757 210327 ด.ญ. กันติชญา วานิชประเสริฐพร ป.6 61.67
757 210605 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 61.67
757 210815 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 61.67
757 210823 ด.ช. เจนวิทย์ มาลัย ป.6 61.67
757 210854 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 61.67
757 210918 ด.ช. กาญจณ์ แก้วพรม ป.6 61.67
757 210919 ด.ช. จีรพัฒน์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 61.67
757 210951 ด.ช. กัญจน์ธนทัต กวางทอง ป.6 61.67
757 211017 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 61.67
757 211141 ด.ช. ณัฏฐวี อยู่รุ่ง ป.6 61.67
757 211163 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 61.67
757 211176 ด.ช. รัชกฤต ภู่เกษมสมบัติ ป.6 61.67
801 110066 ด.ช. ภัคพล แพะขุนทด ป.6 60.00
801 110341 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 60.00
801 110424 ด.ญ. เขมณัฎฐ์ เผือกนำผล ป.6 60.00
801 110484 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 60.00
801 110497 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 60.00
801 110509 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 60.00
801 110543 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 60.00
801 110568 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 60.00
801 110665 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 60.00
801 110749 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 60.00
801 110755 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 60.00
801 110785 ด.ญ. พรทิพย์พา วงษ์สุวรรณ ป.6 60.00
801 110786 ด.ญ. นีนญาดา บุญตานนท์ ป.6 60.00
801 110829 ด.ช. ภัทระ ศรีทองสุข ป.6 60.00
801 110844 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 60.00
801 110845 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 60.00
801 111072 ด.ช. ธารา ซุนเฟื่อง ป.6 60.00
801 210145 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 60.00
801 210160 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 60.00
801 210209 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 60.00
801 210242 ด.ญ. ศรัณยฉัตร ภัทรวรพงศ์ ป.6 60.00
801 210244 ด.ช. อัครวินท์ คล้ายคล่องจิตร ป.6 60.00
801 210274 ด.ญ. กัญญาณัฐ พูนกาญจนะโรจน์ ป.6 60.00
801 210309 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 60.00
801 210396 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 60.00
801 210452 ด.ญ. วริศราวดี ศรีเมือง ป.6 60.00
801 210495 ด.ญ. รติรัตน์ ทองแจ่ม ป.6 60.00
801 210503 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 60.00
801 210539 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 60.00
801 210567 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 60.00
801 210573 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 60.00
801 210608 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 60.00
801 210732 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 60.00
801 210861 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 60.00
801 210908 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 60.00
801 210957 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 60.00
801 211046 ด.ญ. โสพิชา สุปัณณานนท์ ป.6 60.00
801 211121 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 60.00
839 110015 ด.ช. วริทธิ์นันท์ รัตนสุวรรณ ป.6 58.33
839 110108 ด.ญ. อภิสรา ดีประเสริฐ ป.6 58.33
839 110131 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 58.33
839 110380 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 58.33
839 110428 ด.ญ. มารีญา บุพการีพร ป.6 58.33
839 110431 ด.ญ. สิรภัทร กัลยาจิตร์โกศล ป.6 58.33
839 110532 ด.ช. จิรทีปต์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 58.33
839 110577 ด.ญ. อรณัฐฐา จุฑาวิจิตร ป.6 58.33
839 110648 ด.ช. อินทัจ เบ็ญราฮีม ป.6 58.33
839 110756 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 58.33
839 110872 ด.ญ. วิรินทร มั่นนาค ป.6 58.33
839 110877 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 58.33
839 110900 ด.ช. ชญธกร พิบูลย์ ป.6 58.33
839 110996 ด.ญ. ชญานิศ เมืองสง ป.6 58.33
839 111096 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 58.33
839 111105 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 58.33
839 210048 ด.ช. หฤษฎ มีสอน ป.6 58.33
839 210067 ด.ญ. ธนัชญา ลิ้นทอง ป.6 58.33
839 210082 ด.ญ. ชนกนันท์ จงรุ่งเรืองไสว ป.6 58.33
839 210103 ด.ญ. ปุณยภรณ์ อ่าวสุคนธ์ ป.6 58.33
839 210111 ด.ญ. ฐิติยา โตธนะโภคา ป.6 58.33
839 210175 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 58.33
839 210196 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 58.33
839 210204 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 58.33
839 210284 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 58.33
839 210324 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 58.33
839 210349 ด.ช. ชณัฐภงค์ บุญชู ป.6 58.33
839 210377 ด.ช. ปริยวิศว์ บริพัตรโกศล ป.6 58.33
839 210481 ด.ญ. ณัชชา สุขสมพงษ์ ป.6 58.33
839 210551 ด.ญ. กัลยกร นพรัตน์เจริญ ป.6 58.33
839 210604 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 58.33
839 210673 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 58.33
839 210787 ด.ช. พิทยุตม์ เอื้อสุกิจวัฒนา ป.6 58.33
839 210805 ด.ช. ราเมศ จงฤกษ์งาม ป.6 58.33
839 210991 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 58.33
839 211095 ด.ช. อินทนนท์ โกวิทวงศา ป.6 58.33
875 110154 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 56.67
875 110197 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 56.67
875 110346 ด.ญ. ณชนก แคว้นไทสง ป.6 56.67
875 110469 ด.ช. อินทัช เลอวิวัฒน์ถาวร ป.6 56.67
875 110565 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 56.67
875 110671 ด.ญ. ศตพร วิลาสพาณิชย์ ป.6 56.67
875 110718 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 56.67
875 110727 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 56.67
875 110780 ด.ญ. ณิชา ทับทอง ป.6 56.67
875 110805 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 56.67
875 110823 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 56.67
875 110843 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 56.67
875 110898 ด.ญ. ณิชกานต์ เที่ยงบูรณธรรม ป.6 56.67
875 110901 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 56.67
875 111023 ด.ญ. อัฐภิญญา โชติพนิชเศรษฐ์ ป.6 56.67
875 111053 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 56.67
875 111112 ด.ญ. กรชนก เสถียรกาล ป.6 56.67
875 111127 ด.ช. ธีรเดช พินิจผดุงธรรม ป.6 56.67
875 210020 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ วรรณวานิชชัย ป.6 56.67
875 210030 ด.ญ. วรวลัญช์ กมลพรวิจิตร ป.6 56.67
875 210032 ด.ญ. ญาณิศา ทานธรรม ป.6 56.67
875 210151 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 56.67
875 210170 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 56.67
875 210178 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 56.67
875 210198 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 56.67
875 210308 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 56.67
875 210337 ด.ญ. ภัทรียา กุลถวายพร ป.6 56.67
875 210369 ด.ช. ธีร์ธวัช สัตยกมลฉัตร ป.6 56.67
875 210410 ด.ญ. พฤกษา เรืองศิริ ป.6 56.67
875 210589 ด.ญ. พลอยนิชา หงษ์หิน ป.6 56.67
875 210668 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 56.67
875 210723 ด.ช. ปองคุณ ศรีสังวาลย์ ป.6 56.67
875 210821 ด.ญ. นิษฐกานต์ เป็งวันทา ป.6 56.67
875 210830 ด.ญ. ณหทัย สุจิระกุล ป.6 56.67
875 211043 ด.ญ. ณภัทร กอโชคชัย ป.6 56.67
875 211077 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 56.67
875 211087 ด.ญ. ภัทรศรุดา ศรีฟองคำ ป.6 56.67
875 211114 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 56.67
875 211155 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 56.67
914 110045 ด.ญ. ปัญญ์รศี หังสพฤกษ์ ป.6 55.00
914 110157 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 55.00
914 110263 ด.ช. ปัณณ์ จิตต์การุณย์ ป.6 55.00
914 110304 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 55.00
914 110328 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 55.00
914 110393 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 55.00
914 110432 ด.ญ. รมณ โสภณธนะสิริ ป.6 55.00
914 110684 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 55.00
914 110733 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 55.00
914 110752 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 55.00
914 110792 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 55.00
914 110835 ด.ช. ศุภกร ลีลามัจฉากุล ป.6 55.00
914 110903 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 55.00
914 110970 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 55.00
914 111085 ด.ช. เหล่าทัพพ์ โชติเกษมทรัพย์ ป.6 55.00
914 111111 ด.ญ. ณิชกานต์ พร้อมศิริพงษ์ ป.6 55.00
914 210152 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 55.00
914 210173 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 55.00
914 210225 ด.ญ. ชญาณิน วัชรอนุรักษ์กุล ป.6 55.00
914 210235 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ กิตติจำเริญ ป.6 55.00
914 210292 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 55.00
914 210305 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 55.00
914 210391 ด.ญ. พรปวีร์ เกรียงวัฒนพงษ์ ป.6 55.00
914 210425 ด.ช. กัณตภณ สกุลภิญโญ ป.6 55.00
914 210454 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 55.00
914 210461 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 55.00
914 210497 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 55.00
914 210512 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 55.00
914 210529 ด.ช. พีรพงศ์ อำรุง ป.6 55.00
914 210811 ด.ญ. เมธาวินี อุทัยพจน์ ป.6 55.00
914 210816 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 55.00
914 210960 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 55.00
914 211065 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 55.00
914 211151 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 55.00
948 110255 ด.ญ. โสภิตนภา ุชุมวรฐายี ป.6 53.33
948 110306 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 53.33
948 110395 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 53.33
948 110528 ด.ช. ชลธี เตชะกำธรกิจ ป.6 53.33
948 110583 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 53.33
948 110639 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 53.33
948 110652 ด.ญ. ภูษณิศา เลิศเกษมกุล ป.6 53.33
948 110722 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 53.33
948 110732 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 53.33
948 110909 ด.ญ. วรรณพร พยัฆพรม ป.6 53.33
948 110916 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 53.33
948 111073 ด.ญ. นมิตา ลิ้มอุดมพร ป.6 53.33
948 111132 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 53.33
948 210007 ด.ช. ภูรวิช จิวิทยานุกูล ป.6 53.33
948 210076 ด.ช. ศุภกฤต ฐิตเมธ ป.6 53.33
948 210105 ด.ญ. พิชชาภา ผ่องตระกูล ป.6 53.33
948 210147 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 53.33
948 210157 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 53.33
948 210176 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 53.33
948 210180 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 53.33
948 210229 ด.ญ. กัญญ์วิณัฐ เสือคาบแก้ว ป.6 53.33
948 210304 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 53.33
948 210328 ด.ช. จิรธนินท์ วชิรนันท์จารุกร ป.6 53.33
948 210350 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 53.33
948 210400 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 53.33
948 210480 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 53.33
948 210659 ด.ช. ณัฏฐกฤษฏิ์ ฉลาดธัญญกิจ ป.6 53.33
948 210664 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 53.33
948 210694 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 53.33
948 210727 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 53.33
948 210849 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 53.33
948 210874 ด.ช. ภีภากร ทรัพย์เหลือหลาย ป.6 53.33
948 210895 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 53.33
948 210981 ด.ญ. ณัชชา พงศ์วรทรัพย์ ป.6 53.33
948 210982 ด.ช. ยุทธภูมิ ชัยสวัสดิ์ ป.6 53.33
948 210992 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 53.33
948 211103 ด.ญ. ภัครดา กาญจนไพศาล ป.6 53.33
948 211112 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 53.33
948 211119 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 53.33
948 211140 ด.ช. พัชรพงศ์ พุ่มเจริญ ป.6 53.33
948 211159 ด.ช. คุณภัทร รุ่งโรจน์รังสิมา ป.6 53.33
989 110030 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 51.67
989 110139 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 51.67
989 110238 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 51.67
989 110246 ด.ญ. จอมนรี บุนนาค ป.6 51.67
989 110259 ด.ช. ณัฏฐชัย จันทร์ประสพชัย ป.6 51.67
989 110503 ด.ญ. ปวริศา ทองปลูก ป.6 51.67
989 110542 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 51.67
989 110547 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 51.67
989 110592 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 51.67
989 110607 ด.ช. พิชญ์ พุ่มเครือวัลย์ ป.6 51.67
989 110662 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 51.67
989 110678 ด.ช. ปีติ สุพัฒฑา ป.6 51.67
989 110688 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 51.67
989 110721 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 51.67
989 110763 ด.ญ. ปาณฌา หวังอุดม ป.6 51.67
989 110876 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 51.67
989 110894 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 51.67
989 111009 ด.ช. วัชรดนัย อนุรักษสกุล ป.6 51.67
989 111094 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 51.67
989 111124 ด.ญ. นันท์ลภัส สกุลวิสิฏฐ์ ป.6 51.67
989 210008 ด.ญ. ภูริชญา ทุมนัส ป.6 51.67
989 210126 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 51.67
989 210144 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 51.67
989 210205 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 51.67
989 210212 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 51.67
989 210270 ด.ช. วริศ รัตนวิจิตร ป.6 51.67
989 210303 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 51.67
989 210393 ด.ญ. ปัณฑรีย์ อาภาสพิพัฒน์ ป.6 51.67
989 210426 ด.ช. กิตติทัพพ์ เกษมวีรศานต์ ป.6 51.67
989 210430 ด.ช. ณฐกร ธรรมลงกรต ป.6 51.67
989 210460 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 51.67
989 210507 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ โอภาสสมุทรชัย ป.6 51.67
989 210514 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 51.67
989 210586 ด.ญ. ณิชมน เรณุมาน ป.6 51.67
989 210592 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 51.67
989 210597 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 51.67
989 210634 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 51.67
989 210762 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 51.67
989 210836 ด.ช. ปวริศร ดีวิมล ป.6 51.67
989 210842 ด.ช. คณพศ ทองแย้ม ป.6 51.67
989 210897 ด.ช. อิทธิเชษฐ์ แก้วอุด ป.6 51.67
989 211040 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 51.67
989 211041 ด.ญ. ชญาน์นันท์ คเวสการักษ์ ป.6 51.67
989 211096 ด.ญ. อรศศิวรรณ์ อรรถสถาวร ป.6 51.67
989 211117 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 51.67
989 211153 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 51.67
989 211167 ด.ญ. ณัชชารีย์ สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.6 51.67
1036 110137 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 50.00
1036 110146 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 50.00
1036 110174 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 50.00
1036 110202 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 50.00
1036 110275 ด.ช. ภาคิน ศรีรติพรรณ ป.6 50.00
1036 110302 ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร ป.6 50.00
1036 110399 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 50.00
1036 110436 ด.ญ. ศศิอาภา สังข์ทอง ป.6 50.00
1036 110457 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 50.00
1036 110517 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 50.00
1036 110537 ด.ญ. พิมภะภา เจียรวิทยกิจ ป.6 50.00
1036 110612 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 50.00
1036 110717 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 50.00
1036 110794 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 50.00
1036 110921 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 50.00
1036 110927 ด.ช. อนวัช ทิศขน ป.6 50.00
1036 110988 ด.ช. พชรพล เทียนรุ่งศรี ป.6 50.00
1036 111097 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 50.00
1036 111115 ด.ญ. รชตพร โพธิ์ทอง ป.6 50.00
1036 111141 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 50.00
1036 210034 ด.ช. ปาณกิตติ์ รักษ์กุล ป.6 50.00
1036 210041 ด.ญ. อรอินทุ์ จิวารัตนพงศ์ ป.6 50.00
1036 210116 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 50.00
1036 210119 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 50.00
1036 210188 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 50.00
1036 210195 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 50.00
1036 210353 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 50.00
1036 210444 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 50.00
1036 210457 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 50.00
1036 210603 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 50.00
1036 210661 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 50.00
1036 210777 ด.ช. ชยางกูร เครือวงษ์จันทร์ ป.6 50.00
1036 210876 ด.ช. ศรัณย์ภัทร หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 50.00
1036 210877 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นาคเสนา ป.6 50.00
1036 210898 ด.ญ. จุฑาทิพย์ อินอิว ป.6 50.00
1036 210956 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 50.00
1036 211028 ด.ช. พรวรรธน์ เพ็ญพิบูลย์ ป.6 50.00
1036 211052 ด.ญ. พีรญา ลีลาธนางกูร ป.6 50.00
1036 211078 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 50.00
1036 211105 ด.ช. ธนพรพล วงษ์ถนอม ป.6 50.00
1076 110182 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 48.33
1076 110273 ด.ญ. ปิ่นดาว สระสมบูรณ์ ป.6 48.33
1076 110389 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 48.33
1076 110430 ด.ญ. สุพรรณพิมพ์ ร้อยผึ้ง ป.6 48.33
1076 110458 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 48.33
1076 110561 ด.ช. ณภัทร ราโรจน์ ป.6 48.33
1076 110650 ด.ช. ธนัท พัฒนทอง ป.6 48.33
1076 110667 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 48.33
1076 110686 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 48.33
1076 110741 ด.ช. กรณ์ ตั้งภักดี ป.6 48.33
1076 110795 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 48.33
1076 110801 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 48.33
1076 110934 ด.ช. นันทภพ ภูรีเลิศวาณิชย์ ป.6 48.33
1076 111066 ด.ช. กัณณ์ทณัฐ วิทยาภรณ์ ป.6 48.33
1076 111076 ด.ญ. ภัททิยา ริมชลา ป.6 48.33
1076 210063 ด.ช. วรัญพิชญ์ ปราโมทย์ ป.6 48.33
1076 210182 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 48.33
1076 210228 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 48.33
1076 210256 ด.ญ. ปรียากรณ์ เหลืองประดิษฐ์ ป.6 48.33
1076 210326 ด.ช. กร ลิขิตอำนวยชัย ป.6 48.33
1076 210363 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 48.33
1076 210390 ด.ช. ปานกฤษ คภะสุวรรณ ป.6 48.33
1076 210540 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 48.33
1076 210593 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 48.33
1076 210658 ด.ญ. ชวัลรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 48.33
1076 210686 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 48.33
1076 210693 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 48.33
1076 210726 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 48.33
1076 210975 ด.ช. ศิฐพัช โปษยะพิสิษฐ์ ป.6 48.33
1076 211007 ด.ญ. ธราธาร กำธรกุล ป.6 48.33
1076 211031 ด.ญ. รมย์รวินท์ สุตนพัฒน์ ป.6 48.33
1076 211057 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 48.33
1108 110189 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 46.67
1108 110234 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 46.67
1108 110278 ด.ญ. พิชญานิษฐ์ เชาว์สินธุ์ ป.6 46.67
1108 110325 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 46.67
1108 110625 ด.ญ. วริศรา สกุลซ้ง ป.6 46.67
1108 110687 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 46.67
1108 110759 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 46.67
1108 110804 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 46.67
1108 110814 ด.ญ. นัชชนันท์ มุ่งชนะ ป.6 46.67
1108 110854 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 46.67
1108 110878 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 46.67
1108 110915 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 46.67
1108 110951 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 46.67
1108 111080 ด.ญ. จิดาภา ชินะโยธิน ป.6 46.67
1108 111104 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 46.67
1108 111109 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 46.67
1108 111116 ด.ญ. ษุภากร เจตานนท์ ป.6 46.67
1108 210079 ด.ช. กาณฑ์ ใจเพ็ง ป.6 46.67
1108 210162 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 46.67
1108 210310 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 46.67
1108 210330 ด.ช. นิธิคุณ ชนะการ ป.6 46.67
1108 210356 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 46.67
1108 210411 ด.ช. พสธร กึกก้อง ป.6 46.67
1108 210449 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 46.67
1108 210900 ด.ช. สรวิชญ์ หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 46.67
1108 210986 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 46.67
1108 210989 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 46.67
1108 211131 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 46.67
1108 211137 ด.ญ. พุธิตา นิลเขียว ป.6 46.67
1137 110152 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 45.00
1137 110217 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 45.00
1137 110349 ด.ช. ปวริศ สารีวงษ์ ป.6 45.00
1137 110417 ด.ช. รชต อนุสรณ์กุล ป.6 45.00
1137 110460 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 45.00
1137 110518 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 45.00
1137 110527 ด.ญ. วรฤทัย เซ็นเสถียร ป.6 45.00
1137 110631 ด.ญ. นิษฐ์สินี กุลมาดารัตน์ ป.6 45.00
1137 110642 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 45.00
1137 110827 ด.ญ. ศศิภา วิริยะเชษฐ์กุล ป.6 45.00
1137 110848 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 45.00
1137 110852 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 45.00
1137 110888 ด.ญ. วีรินทร์ ยนต์วิกัย ป.6 45.00
1137 111002 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 45.00
1137 111046 ด.ญ. สุชญา เอี่ยมธรรมชาติ ป.6 45.00
1137 111087 ด.ช. ณัฐชนน ฉัตรเจริญมงคล ป.6 45.00
1137 111123 ด.ช. กฤตธัช เสนโสพิศ ป.6 45.00
1137 210141 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 45.00
1137 210153 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 45.00
1137 210172 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 45.00
1137 210179 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 45.00
1137 210361 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 45.00
1137 210389 ด.ช. นันทพันธ์ หล่อวิเชียรรุ่ง ป.6 45.00
1137 210420 ด.ช. ศุภกฤต จรุงกิจวรากร ป.6 45.00
1137 210467 ด.ช. เตวิช ชัยฤกษ์ ป.6 45.00
1137 210517 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 45.00
1137 210568 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 45.00
1137 210577 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 45.00
1137 210600 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 45.00
1137 210689 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 45.00
1137 210851 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 45.00
1137 210950 ด.ช. ศรวัณ ศักดิ์ศศิธร ป.6 45.00
1137 210994 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 45.00
1137 211000 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 45.00
1137 211081 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ พิทยฐากุลเจริญ ป.6 45.00
1137 211124 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 45.00
1137 211126 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 45.00
1137 211152 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 45.00
1137 211164 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 45.00
1137 211178 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 45.00
1177 110074 ด.ช. ธณายุทธ์ กิริณี ป.6 43.33
1177 110087 ด.ช. รัชกฤต สงวนชาติ ป.6 43.33
1177 110102 ด.ช. วิภูษิต จริงจิตร ป.6 43.33
1177 110207 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 43.33
1177 110223 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 43.33
1177 110279 ด.ญ. ศรณภัทร์ แพ่งเกษร ป.6 43.33
1177 110307 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 43.33
1177 110350 ด.ช. ปวเรศ สารีวงษ์ ป.6 43.33
1177 110387 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 43.33
1177 110397 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 43.33
1177 110407 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 43.33
1177 110438 ด.ช. วริทธ์ธร สันติวราคม ป.6 43.33
1177 110567 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 43.33
1177 110621 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 43.33
1177 110641 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 43.33
1177 110787 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 43.33
1177 110838 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 43.33
1177 110842 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 43.33
1177 110858 ด.ช. นพกร ลิขิตหัตถศิลป ป.6 43.33
1177 111065 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 43.33
1177 111102 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 43.33
1177 210095 ด.ช. ศรัณยพงศ์ อัญญธนากร ป.6 43.33
1177 210166 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 43.33
1177 210214 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 43.33
1177 210283 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 43.33
1177 210313 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 43.33
1177 210354 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 43.33
1177 210405 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 43.33
1177 210440 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 43.33
1177 210445 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 43.33
1177 210455 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 43.33
1177 210462 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 43.33
1177 210515 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 43.33
1177 210562 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 43.33
1177 210579 ด.ช. ณัฐวัศ เหลืองนฤมิตชัย ป.6 43.33
1177 210620 ด.ช. อัครวิทย์ ประทิพอาราม ป.6 43.33
1177 210829 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 43.33
1177 210850 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 43.33
1177 210944 ด.ญ. ปพิชญา ต่วนภูษา ป.6 43.33
1177 210953 ด.ช. ณภัทร รุ่งเรืองศุภรัตน์ ป.6 43.33
1177 210993 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 43.33
1177 211132 ด.ช. กฤชณัท หวู ป.6 43.33
1177 211142 ด.ญ. มิฏฏาภรณ์ บุญดำรัส ป.6 43.33
1177 211154 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 43.33
1177 211170 ด.ญ. ลิกอร์ ไชยพิมล ป.6 43.33
1222 110018 ด.ช. สรวลณัฐ บุญข้าเหลือ ป.6 41.67
1222 110161 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 41.67
1222 110210 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 41.67
1222 110324 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 41.67
1222 110391 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 41.67
1222 110453 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 41.67
1222 110461 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 41.67
1222 110515 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 41.67
1222 110572 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 41.67
1222 110630 ด.ช. อัคชินช์ เตียงเกตุ ป.6 41.67
1222 110661 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 41.67
1222 110700 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 41.67
1222 110883 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 41.67
1222 110896 ด.ญ. ณลวิชชา อินทพงษ์ ป.6 41.67
1222 110987 ด.ญ. วิรากร วงศ์จงใจหาญ ป.6 41.67
1222 111050 ด.ญ. พุทธิชา ผลมั่งคั่ง ป.6 41.67
1222 210279 ด.ญ. อรวรา เรืองอัศวเดช ป.6 41.67
1222 210347 ด.ช. จุณฑจอม กัณฑารัตน์ ป.6 41.67
1222 210696 ด.ญ. มุกตะวัน ไฝขาว ป.6 41.67
1222 210700 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ นิลสวัสดิ์ ป.6 41.67
1222 210760 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 41.67
1222 210809 ด.ญ. สุพิชฌาย์ จีนาพงษา ป.6 41.67
1222 210882 ด.ช. ภัทรกฤษณ์ บริรักษ์ ป.6 41.67
1222 210905 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 41.67
1222 210920 ด.ช. ณัฐกิตติ์ พนาสุวรรณ ป.6 41.67
1222 211035 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 41.67
1222 211123 ด.ช. ไอธิยากร เมืองแสน ป.6 41.67
1249 110184 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 40.00
1249 110475 ด.ญ. ภัสสรากาญจน์ หอมกระแจะ ป.6 40.00
1249 110538 ด.ช. จรูญวิทย์ จงเฟื่องปริญญา ป.6 40.00
1249 110580 ด.ช. วีระนันท์ จันทร์เผ่าแสง ป.6 40.00
1249 110640 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 40.00
1249 110797 ด.ญ. ณัฐนิชา ทาคูณ ป.6 40.00
1249 110811 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 40.00
1249 110832 ด.ญ. ธัญชนก เติมผล ป.6 40.00
1249 110891 ด.ญ. สุทธิกานต์ แย้มลม้าย ป.6 40.00
1249 110964 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 40.00
1249 111044 ด.ญ. ธนัญชนก วัยวราวุธ ป.6 40.00
1249 111113 ด.ช. พงศกร อนุสรณ์เทวินทร์ ป.6 40.00
1249 210293 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 40.00
1249 210299 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 40.00
1249 210584 ด.ช. ปาณชนะ ปานะนนท์ ป.6 40.00
1249 210719 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 40.00
1249 210733 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 40.00
1249 210812 ด.ช. ศุภกร ตีระวนิชพงศ์ ป.6 40.00
1249 210973 ด.ญ. เขมิกา พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ป.6 40.00
1249 211008 ด.ช. ภาคิน คล้ายพิมล ป.6 40.00
1249 211038 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 40.00
1249 211051 ด.ญ. ศุจีภรณ์ ปานขลิบ ป.6 40.00
1271 110153 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 38.33
1271 110170 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 38.33
1271 110218 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 38.33
1271 110291 ด.ญ. ภัทรวดี มณีฉาย ป.6 38.33
1271 110490 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 38.33
1271 110501 ด.ญ. พรกานต์ หมื่นไธสง ป.6 38.33
1271 110636 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 38.33
1271 110659 ด.ญ. วริษฐา ฐานวิเศษ ป.6 38.33
1271 110705 ด.ญ. ปุนนา สุขเสมอ ป.6 38.33
1271 110735 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 38.33
1271 110796 ด.ช. กิจพนัสถ์ อัครชัยวารี ป.6 38.33
1271 110863 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 38.33
1271 111027 ด.ช. กัณธัช ศรีจาด ป.6 38.33
1271 111057 ด.ญ. ปพิชญา ชิระนุรังสี ป.6 38.33
1271 111059 ด.ญ. ภัชชญา แซ่โท้ว ป.6 38.33
1271 111077 ด.ช. วรเมธ ผึ่งผาย ป.6 38.33
1271 210128 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 38.33
1271 210250 ด.ช. สิริพงศ์ เกษสุคนธเลิศ ป.6 38.33
1271 210257 ด.ช. ธีรชาติ เดชานันทศิลป์ ป.6 38.33
1271 210419 ด.ช. ณปราช มิ่งพรวัฒน์ ป.6 38.33
1271 210652 ด.ช. คณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา ป.6 38.33
1271 210667 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 38.33
1271 210759 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 38.33
1271 210855 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 38.33
1271 211115 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 38.33
1271 211122 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 38.33
1297 110378 ด.ญ. เบญญาภา นนทะวงษ์ ป.6 36.67
1297 110412 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 36.67
1297 110613 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 36.67
1297 110683 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 36.67
1297 111062 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 36.67
1297 111067 ด.ช. ชนาธิป ปิยมณีวิจิตร ป.6 36.67
1297 210200 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 36.67
1297 210268 ด.ช. พีรัช ราชพิทักษ์ ป.6 36.67
1297 210342 ด.ช. ธเดช ปึ้งผลพูล ป.6 36.67
1297 210397 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 36.67
1297 210442 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 36.67
1297 210459 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 36.67
1297 210482 ด.ช. ณัฐชนน แซ่ซือ ป.6 36.67
1297 210564 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 36.67
1297 210574 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 36.67
1297 210587 ด.ญ. ดลชนก นนทะเปารยะ ป.6 36.67
1297 210769 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 36.67
1297 210838 ด.ช. ภูรินท์ ถิ่นท่าชนะ ป.6 36.67
1297 210893 ด.ช. ภูติณัฐ มหานิล ป.6 36.67
1297 211020 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 36.67
1297 211034 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 36.67
1318 110013 ด.ญ. พินทุ์พริมา สุขทิศ ป.6 35.00
1318 110193 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 35.00
1318 110206 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 35.00
1318 110215 ด.ช. ปวิญญ์ สุรศักดิ์ศิลป ป.6 35.00
1318 110317 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 35.00
1318 110563 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 35.00
1318 110610 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 35.00
1318 110807 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 35.00
1318 110812 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 35.00
1318 110818 ด.ญ. ปวรภัทร วรินทรวนิช ป.6 35.00
1318 111025 ด.ญ. จิรัชยา ภิญโญเสริมรัตน์ ป.6 35.00
1318 111033 ด.ญ. ปภาพร จิตสน ป.6 35.00
1318 111093 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 35.00
1318 210137 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 35.00
1318 210165 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 35.00
1318 210364 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 35.00
1318 210386 ด.ช. วริทธิ์พล ธนาคมเศรษฐ์ ป.6 35.00
1318 210471 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 35.00
1318 210476 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 35.00
1318 210501 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 35.00
1318 210731 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 35.00
1318 210737 ด.ญ. ณัฐธีรา วิมลพัฒนธรรม ป.6 35.00
1318 210745 ด.ช. วรเชฏฐ์ เหมือนดาว ป.6 35.00
1318 210822 ด.ช. อัครภูมิ เกิดแก้ว ป.6 35.00
1318 211053 ด.ญ. ธารีรัตน์ พุทธสุวรรณ ป.6 35.00
1318 211061 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 35.00
1318 211158 ด.ช. ธนกฤต ไชยทอง ป.6 35.00
1345 110010 ด.ช. พงศ์วรุตม์ ยิ้มประเสริฐ ป.6 33.33
1345 110186 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 33.33
1345 110295 ด.ญ. ศิรประภา วิสุทธิมรรค ป.6 33.33
1345 110319 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 33.33
1345 110340 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 33.33
1345 110449 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 33.33
1345 110551 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 33.33
1345 110557 ด.ช. อัณณวัชร์ บุญญกิจไมตรี ป.6 33.33
1345 110611 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 33.33
1345 110675 ด.ช. ปัณณพรรษ์ สิริชัยธรณ์ ป.6 33.33
1345 110772 ด.ช. ทวีรังสันต์ ภาณุเดชทิพย์ ป.6 33.33
1345 110781 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 33.33
1345 110800 ด.ญ. ฐิตานันท์ อรุณรัตน์พลทัต ป.6 33.33
1345 110806 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 33.33
1345 110918 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 33.33
1345 111126 ด.ช. ณธรรศ วงศ์วารี ป.6 33.33
1345 210005 ด.ญ. ปวริศา พึ่งพรหม ป.6 33.33
1345 210384 ด.ช. พิชญุตม์ เอี่ยมดีงามเลิศ ป.6 33.33
1345 210470 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 33.33
1345 210488 ด.ช. อชิระ ก้อนคำใหญ่ ป.6 33.33
1345 210636 ด.ช. ชัยสวัสดิ์ กรกิจสุวรรณ ป.6 33.33
1345 210656 ด.ช. พชรพล เศวตจามร ป.6 33.33
1345 210746 ด.ช. ศศิพล สาสาง ป.6 33.33
1345 210873 ด.ญ. ภัทรวรินทร์ เทียนงาม ป.6 33.33
1345 210929 ด.ญ. อรกัญญา รักกิจการ ป.6 33.33
1345 210938 ด.ช. สอง ชินประดิษฐสุข ป.6 33.33
1345 210990 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 33.33
1345 211015 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 33.33
1373 110065 ด.ช. วรพล ช่วยบำรุง ป.6 31.67
1373 110482 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 31.67
1373 110556 ด.ช. เนติภัทธ เกิดสุภาพ ป.6 31.67
1373 110783 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 31.67
1373 110816 ด.ช. อิรฟาน ฮะยีเลาะ ป.6 31.67
1373 110975 ด.ญ. คณัสมน ชาติวิวัฒน์พรชัย ป.6 31.67
1373 210329 ด.ช. จิโรจ บุญรัตน์ ป.6 31.67
1373 210398 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 31.67
1373 210434 ด.ช. กันต์ธีร์ มหัทธนิยโสภณ ป.6 31.67
1373 210451 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 31.67
1373 210552 ด.ญ. ปัณณพร กุลไทย ป.6 31.67
1373 211113 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 31.67
1373 211130 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 31.67
1386 110251 ด.ช. ภูมเดชา เชาวริทธิ์ ป.6 30.00
1386 110587 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 30.00
1386 110669 ด.ญ. ณัฐกฤตา ถิรนันทนากร ป.6 30.00
1386 110692 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 30.00
1386 110769 ด.ช. พลกฤต ฤกษ์อุดมสิน ป.6 30.00
1386 110994 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 30.00
1386 111052 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 30.00
1386 111061 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 30.00
1386 210192 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 30.00
1386 210896 ด.ช. ภูวกฤต ฐิรกมลสิน ป.6 30.00
1386 211085 ด.ช. พศวีร์ ธนันท์ไพบูล ป.6 30.00
1397 110893 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 28.33
1397 110942 ด.ญ. พรรณวลิน อินทเคหะ ป.6 28.33
1397 110980 ด.ช. วิศิษฐ์พล เหง้าพรหมมินทร์ ป.6 28.33
1397 111022 ด.ญ. ภิรญา นวสวัสดิ์ ป.6 28.33
1397 210161 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 28.33
1397 210223 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 28.33
1397 210344 ด.ญ. จรรยพร แกล้วหาญ ป.6 28.33
1397 210550 ด.ช. อรรควิญญ์ ขุนจิต ป.6 28.33
1397 210710 ด.ช. ภูริวัจน์ วีระเพ็ชร์ ป.6 28.33
1397 210828 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 28.33
1397 210904 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 28.33
1397 211002 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 28.33
1397 211161 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 28.33
1410 110127 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 26.67
1410 110214 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 26.67
1410 110379 ด.ช. ปัญญวรรธน์ สุรเกียรติกำจร ป.6 26.67
1410 110597 ด.ญ. ตวงพร พรพํฒนชัย ป.6 26.67
1410 110724 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 26.67
1410 110789 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 26.67
1410 110853 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 26.67
1410 110885 ด.ญ. เมริษา สีบุญเรือง ป.6 26.67
1410 111130 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 26.67
1410 210345 ด.ญ. ปิยะธิดา ทรัพย์เจริญ ป.6 26.67
1410 210544 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 26.67
1410 210708 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ยาจิตต์ ป.6 26.67
1410 210942 ด.ช. ธฤษวิณ เพ็ชรผ่อง ป.6 26.67
1410 210974 ด.ญ. มันตรินี นิ่มนคร ป.6 26.67
1410 210980 ด.ช. ปวีรณัฏฐ์ รุจิกรศิริสกุล ป.6 26.67
1410 211128 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 26.67
1426 110638 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 25.00
1426 110747 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 25.00
1426 110809 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 25.00
1426 110956 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 25.00
1426 210003 ด.ช. ธนกร อวัสดาพร ป.6 25.00
1426 210167 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 25.00
1426 210433 ด.ช. สรวิชญ์ แก้วล้อมทรัพย์ ป.6 25.00
1426 210441 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 25.00
1426 210542 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 25.00
1426 210706 ด.ช. อนณ อินสว่าง ป.6 25.00
1426 210711 ด.ช. ภควัต พิทักษ์วงศ์สกุล ป.6 25.00
1426 210863 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 25.00
1426 210922 ด.ช. คุณากร ฉัตรโพธิ์ ป.6 25.00
1439 110179 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 23.33
1439 110646 ด.ญ. ปราณปริยา ลิปภานนท์ ป.6 23.33
1439 210632 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 23.33
1439 210943 ด.ญ. ปุณิกา ภิญโญยางค์ ป.6 23.33
1439 210959 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 23.33
1439 211165 ด.ช. กรชลิต ชินรักษ์บำรุง ป.6 23.33
1445 111110 ด.ช. คณพัชญ์ เจตานนท์ ป.6 21.67
1445 210004 ด.ญ. นลินธยาน์ เถยสูงเนิน ป.6 21.67
1445 210436 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 21.67
1445 210450 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 21.67
1445 210888 ด.ช. พิพิศน์ วุฒิวัฒน์​ ป.6 21.67
1450 110257 ด.ช. อริญชย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 20.00
1450 210499 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 20.00
1450 210884 ด.ญ. มัญชุสา จรัสศรี ป.6 20.00
1450 211106 ด.ช. ธายุกร เสาวมล ป.6 20.00
1454 110815 ด.ญ. ปนิตา กิติยา ป.6 18.33
1454 210056 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 18.33
1456 110448 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 15.00
1457 210630 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 13.33