เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุกระดับชั้น

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
1 210703 ด.ญ. ภัทร์สิริรัตน์ โรจนเมธาธนันท์ ป.6 96.67
2 110575 ด.ช. พิภัช นพพาภาค ป.6 95.00
2 110689 ด.ช. ธีรวิทย์ โรจน์พรประดิษฐ์ ป.6 95.00
2 110714 ด.ญ. นนณภัส พงศ์วรินทร์ ป.6 95.00
2 110728 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 95.00
2 210057 ด.ญ. พลอยพลิน เพชรรัตน์ ป.6 95.00
2 210108 ด.ญ. อินทร์รวิพร สื่อสิริสุข ป.6 95.00
2 210263 ด.ช. ชวัลวิทย์ ขวัญกิจนิรันดร ป.6 95.00
2 210267 ด.ญ. เปรมยุดา ศรจิตติ ป.6 95.00
2 210448 ด.ญ. เกรซ เบญจกาญจน์ ป.6 95.00
2 210977 ด.ญ. รมิดา มุสิจรัล ป.6 95.00
12 110017 ด.ญ. ศุภกานต์ สลักคำ ป.6 93.33
12 110048 ด.ญ. ปารณีย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ ป.6 93.33
12 110404 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 93.33
12 110526 ด.ญ. เพริน โพธิ์เงิน ป.6 93.33
12 110549 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 93.33
12 110668 ด.ช. จิรภัทร เชาว์พิศาลกิจ ป.6 93.33
12 210269 ด.ญ. อคิรา มั่นฤทัย ป.6 93.33
12 210826 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 93.33
20 110037 ด.ญ. รินรดา ลีละยุทธสุนทร ป.6 91.67
20 110057 ด.ช. แสงตะวัน สรรพวิทยศิริ ป.6 91.67
20 110276 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาญพานิชกิจการ ป.6 91.67
20 110500 ด.ช. คิรากร พรหมมา ป.6 91.67
20 110523 ด.ช. ปัณณทัต ตั้งประเสริฐศิริ ป.6 91.67
20 110817 ด.ช. ณัฐนรุตม์ วัฒนา ป.6 91.67
20 210081 ด.ช. บรรณ จันทดวง ป.6 91.67
20 210102 ด.ช. วิรัลพัชร มนูชัย ป.6 91.67
20 210491 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 91.67
20 210682 ด.ช. ณกานต์ โชติชัยชรินทร์ ป.6 91.67
20 210899 ด.ญ. พิรญาณ์ ธนกิจลีลาเจริญ ป.6 91.67
20 210995 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 91.67
32 110085 ด.ช. ภาวัจน์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 90.00
32 110107 ด.ช. กันตดนย์ โชคบุญส่งสวัสดิ์ ป.6 90.00
32 110232 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 90.00
32 110250 ด.ญ. ปุณณ​ภา​ วรัญญู​รัตนะ​ ป.6 90.00
32 110498 ด.ญ. รัชชนันท์ สุขสัย ป.6 90.00
32 110776 ด.ญ. สุภิญญา เอพริล ตั้งมหาเมฆ ป.6 90.00
32 110847 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 90.00
32 110937 ด.ญ. พินรดา ศิริธรรมานุวัฒน์ ป.6 90.00
32 210026 ด.ช. อัญชุกรณ์ บุญอยู่ ป.6 90.00
32 210181 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 90.00
32 210233 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.5 90.00
32 210265 ด.ญ. ชญานาถ วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 90.00
32 210352 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 90.00
32 210422 ด.ญ. วาสิตา วโนทยาโรจน์ ป.6 90.00
32 210423 ด.ช. ปุณยาภัชริ์ พุทธเมฆ ป.6 90.00
32 210447 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 90.00
32 210509 ด.ญ. คุณัญญา ประวิตรวงศ์ ป.6 90.00
32 210531 ด.ญ. พาขวัญ อุทัยเสวก ป.6 90.00
32 210764 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 90.00
51 110068 ด.ญ. ภัทรภร ตุลารักษ์ ป.6 88.33
51 110096 ด.ช. อภิณัฐ สงสัย ป.6 88.33
51 110106 ด.ญ. ณัชชา รัศมีดารา ป.6 88.33
51 110283 ด.ญ. พริม ชัยชโลธร ป.6 88.33
51 110296 ด.ญ. มนพร ตั้งทางธรรม ป.6 88.33
51 110377 ด.ช. ศิรกฤษฎิ์ กฤษณรักษ์ปาณี ป.6 88.33
51 110414 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 88.33
51 110420 ด.ญ. นรีกานต์ เรืองสุรเกียรติ ป.6 88.33
51 110768 ด.ญ. ปาณิสรา ชุนบัณฑิต ป.6 88.33
51 110859 ด.ช. ณัฐพศิน สมาธิวัฒน์ ป.6 88.33
51 111055 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 88.33
51 210028 ด.ญ. ธนิกา ชมภูทีป ป.6 88.33
51 210068 ด.ญ. พัสกาญจน์ ศรีพิจารณ์ ป.6 88.33
51 210070 ด.ช. ธีรัช เทภาสิต ป.6 88.33
51 210089 ด.ญ. พิชชากร ธวัชกุลดิลก ป.6 88.33
51 210220 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 88.33
51 210230 ด.ญ. กุณฑิกา สราญฤทธิชัย ป.6 88.33
51 210323 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 88.33
51 210370 ด.ช. พศิน จันธเรศ ป.6 88.33
51 210394 ด.ช. ทัฬห์ ธนวุฒิกูร ป.6 88.33
51 210418 ด.ญ. พิชฐามณี คงหมวกนิธิไกร ป.6 88.33
51 210547 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.5 88.33
51 210569 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 88.33
51 210583 ด.ช. ปัณณพนต์ ศรีพันธุ์ ป.5 88.33
51 210665 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 88.33
51 210692 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 88.33
51 210872 ด.ช. ปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์ ป.6 88.33
51 210903 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 88.33
51 210946 ด.ญ. ลภัสรดา ภักดีสุวรรณ ป.6 88.33
51 211014 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 88.33
81 110011 ด.ช. พรฤทธิ์ แซ่เจียง ป.6 86.67
81 110014 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.5 86.67
81 110016 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.5 86.67
81 110039 ด.ช. อาคิรา เกตุทอง ป.6 86.67
81 110093 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.5 86.67
81 110183 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 86.67
81 110185 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 86.67
81 110230 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 86.67
81 110242 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 86.67
81 110252 ด.ญ. สุกฤษตา ้เลาหไพศาล ป.6 86.67
81 110256 ด.ช. ธีทัต ฤทธิโสม ป.6 86.67
81 110258 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.5 86.67
81 110268 ด.ญ. ธญานี เอมเปรมศิลป์ ป.6 86.67
81 110280 ด.ญ. ชวพร โชติธำรง ป.6 86.67
81 110342 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 86.67
81 110452 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 86.67
81 110531 ด.ช. ญาณกร วิทยากรฤกษ์ ป.6 86.67
81 110581 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.5 86.67
81 110672 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.5 86.67
81 110874 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 86.67
81 110910 ด.ช. วัชรพล ศรีวัฒนาวานิช ป.6 86.67
81 110946 ด.ญ. ไอยา แตรตุลาการ เอสโปสิโต ป.5 86.67
81 111048 ด.ช. ธนัท ก้องเกียรติกมล ป.6 86.67
81 111118 ด.ญ. อาทิชา ไตรรงค์ทอง ป.6 86.67
81 210023 ด.ญ. พิมพ์นารา ศัพท์สุวรรณ ป.6 86.67
81 210024 ด.ญ. ลภัสวีณ์ ภิรมย์เกียรติ์ ป.6 86.67
81 210040 ด.ญ. ณภัทชา ผนึกทอง ป.6 86.67
81 210058 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.5 86.67
81 210084 ด.ญ. จิดาภา ปิ่นทอง ป.6 86.67
81 210096 ด.ญ. จิราภัค สิทธิเดชพร ป.6 86.67
81 210100 ด.ญ. ชวิศา ประเสริฐสำราญ ป.5 86.67
81 210133 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 86.67
81 210320 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 86.67
81 210387 ด.ญ. นีร เวชนุวัฒน์ ป.6 86.67
81 210523 ด.ช. ปภังกร อุดรเสถียร ป.6 86.67
81 210602 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 86.67
81 210672 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 86.67
81 210701 ด.ช. ณภัทร คุ้มกุมาร ป.6 86.67
81 210702 ด.ช. กษม ใช้คล่องกิจ ป.6 86.67
81 210738 ด.ญ. ชริญญา สุขสุโฉม ป.6 86.67
81 210810 ด.ญ. ธัญญรัตน์ กังสมัครศิลป์ ป.5 86.67
81 210999 ด.ญ. ภัทรธร นิลกานุวงศ์ ป.6 86.67
81 211129 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 86.67
124 110025 ด.ญ. พันดาว วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ ป.6 85.00
124 110044 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.5 85.00
124 110088 ด.ญ. ณิชากร ลิ้มทองสิทธิคุณ ป.6 85.00
124 110092 ด.ช. ธีธัช ผาติสุวัณณ ป.6 85.00
124 110105 ด.ช. วิชช์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 85.00
124 110156 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 85.00
124 110158 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 85.00
124 110190 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 85.00
124 110229 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 85.00
124 110233 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 85.00
124 110281 ด.ญ. ภูริตา อุรุเอกโอฬาร ป.5 85.00
124 110370 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง ป.6 85.00
124 110429 ด.ญ. พิชาภรณ์ เจนกุลนิษฐ์ ป.6 85.00
124 110462 ด.ช. จีรานุวัฒน์ พันธุ์ศรี ป.6 85.00
124 110463 ด.ญ. ณัฐวลัญญ์ พันธุ์ศรี ป.6 85.00
124 110566 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 85.00
124 110599 ด.ญ. ปรวิศา แซ่ไหล ป.5 85.00
124 110655 ด.ญ. อันดมัน แซ่เขา ป.6 85.00
124 110702 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 85.00
124 110775 ด.ญ. ธัญสินี จัสมิน แคมพ์เบล ป.6 85.00
124 110790 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 85.00
124 110821 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 85.00
124 110836 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 85.00
124 110864 ด.ญ. จิรัชญา เวียงหิรัณย์ ป.6 85.00
124 110868 ด.ญ. อรภิชา แพรกทอง ป.6 85.00
124 110920 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 85.00
124 110938 ด.ช. อนันต์นที มุณีสิทธิ์ ป.6 85.00
124 110968 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 85.00
124 111043 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 85.00
124 111060 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.5 85.00
124 111083 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.5 85.00
124 210017 ด.ญ. ธนิตา วานิชพันธ์ ป.6 85.00
124 210061 ด.ญ. พรชนิตว์ แก้วกมลศรีสุข ป.6 85.00
124 210275 ด.ช. ณัฐชนนท์ พ่วงแพ ป.6 85.00
124 210288 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 85.00
124 210311 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 85.00
124 210335 ด.ญ. บุญญาพร โภคสมบัติ ป.6 85.00
124 210479 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 85.00
124 210508 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.5 85.00
124 210525 ด.ช. จิรัฎฐ์. เหลืองอรุณเลิศ ป.6 85.00
124 210548 ด.ญ. ณภัทร เครือคล้าย ป.6 85.00
124 210724 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คงวุฒิปัญญา ป.6 85.00
124 210800 ด.ช. จิรภัทร เศวตบรรเจิด ป.6 85.00
124 210841 ด.ช. ศุภธัช โชติเวทธำรง ป.6 85.00
124 210864 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 85.00
124 210866 ด.ญ. นิลุบล เดชอนันต์ ป.6 85.00
124 210911 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 85.00
124 211067 ด.ญ. พิมพิชชา ปี่เงิน ป.6 85.00
124 211074 ด.ญ. มนฤญช์ วีรดิษฐกิจ ป.6 85.00
124 211108 ด.ญ. ชลิดา ฤกษ์นาวา ป.6 85.00
174 110036 ด.ช. ณัฏฐ์ เจติยานุวัตร ป.6 83.33
174 110040 ด.ญ. ปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล ป.6 83.33
174 110113 ด.ช. ชนนนท์ พฤกษ์รัตนกุล ป.6 83.33
174 110129 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 83.33
174 110132 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 83.33
174 110254 ด.ช. อาชวิน ชวาลา ป.6 83.33
174 110277 ด.ช. ธาวิน สิงหถนัดกิจ ป.6 83.33
174 110287 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.5 83.33
174 110343 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 83.33
174 110365 ด.ญ. ธัญลักษณ์ เวสโกสิทธิ์ ป.6 83.33
174 110408 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 83.33
174 110426 ด.ญ. รรกร โสธรประภากร ป.6 83.33
174 110513 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 83.33
174 110601 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ เจริญรวยวัฒนา ป.6 83.33
174 110623 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 83.33
174 110657 ด.ช. อนาวิล รักชีพ ป.6 83.33
174 110698 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 83.33
174 110742 ด.ญ. กัลยรักษ์ ศุภเมธาพร ป.6 83.33
174 110813 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.5 83.33
174 110840 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 83.33
174 110902 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 83.33
174 110922 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 83.33
174 110932 ด.ช. ณฐรัฐ พัวพันสวัสดิ์ ป.6 83.33
174 110995 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 83.33
174 111035 ด.ช. ปราชญ์ นีละวัฒนาศุข ป.6 83.33
174 111051 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.5 83.33
174 111082 ด.ญ. กุลิสรา ติงสรัตน์ ป.6 83.33
174 111129 ด.ญ. พรรณชญาภา แก้วปัญญา ป.6 83.33
174 210049 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.5 83.33
174 210260 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.5 83.33
174 210331 ด.ญ. นันทร์นภัส สัตยกมลฉัตร ป.6 83.33
174 210385 ด.ช. กรธรรศ ชุติพันธ์ ป.6 83.33
174 210477 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 83.33
174 210489 ด.ญ. เดน่า มหาบุญ ป.6 83.33
174 210537 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 83.33
174 210606 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 83.33
174 210637 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.5 83.33
174 210744 ด.ญ. ปัญฑ์ชนิต อินทรสังขนาวิน ป.6 83.33
174 210808 ด.ช. ณฐพงษ์ จิระเกียรติดีกุล ป.5 83.33
174 210827 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 83.33
174 210856 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 83.33
174 210954 ด.ช. ปริญ อภิสารธนรักษ์ ป.6 83.33
216 110024 ด.ช. นันท์พัทธ์ สุโพธิ์ใหม่ ป.6 81.67
216 110031 ด.ช. ปายภัค ยี่รัญศิริ ป.6 81.67
216 110046 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.5 81.67
216 110060 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.5 81.67
216 110089 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 81.67
216 110109 ด.ญ. ปิ่นปออ์ ทรัพย์มีชัย ป.6 81.67
216 110121 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 81.67
216 110125 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 81.67
216 110142 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 81.67
216 110173 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 81.67
216 110196 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 81.67
216 110267 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.5 81.67
216 110271 ด.ญ. อาทิมานันท์ ประชุมวัด ป.4 81.67
216 110297 ด.ญ. จินต์จุฑา เจาวัฒนา ป.6 81.67
216 110311 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 81.67
216 110332 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 81.67
216 110354 ด.ญ. รชรพร ตันติกุล ป.6 81.67
216 110360 ด.ช. รัชช์ณัณท์ พิริยะไตรนาถ ป.6 81.67
216 110489 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 81.67
216 110508 ด.ญ. พาขวัญ พัวพรพงษ์ ป.6 81.67
216 110533 ด.ช. ณฤต อุชุปาละนันท์ ป.6 81.67
216 110571 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 81.67
216 110645 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.5 81.67
216 110709 ด.ช. ภูวิศ สิงห์ปรุ ป.6 81.67
216 110720 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 81.67
216 110766 ด.ช. รุจิภาส หมั่นอาษา ป.6 81.67
216 110778 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.5 81.67
216 110820 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 81.67
216 110923 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ศรีเมือง ป.6 81.67
216 110929 ด.ช. ปัณณพงศ์ ภมรสุพรวิชิต ป.6 81.67
216 110957 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 81.67
216 110982 ด.ญ. ชนัดดา ภูวนธรรม ป.6 81.67
216 111018 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 81.67
216 111079 ด.ช. สิริณ ลีวัฒนาการ ป.6 81.67
216 111131 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 81.67
216 210015 ด.ญ. วรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์ ป.6 81.67
216 210031 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.5 81.67
216 210038 ด.ช. เศรษฐกูร เพ็ญจำรัส ป.6 81.67
216 210104 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.5 81.67
216 210117 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 81.67
216 210155 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 81.67
216 210190 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 81.67
216 210289 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 81.67
216 210306 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 81.67
216 210376 ด.ญ. ละอองทิพย์ ภมรศิลปธรรม ป.6 81.67
216 210414 ด.ช. อิทธิพัทธ์ อุดมพรธนสาร ป.6 81.67
216 210446 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 81.67
216 210478 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 81.67
216 210555 ด.ญ. อริสา ผลิตวานนท์ ป.6 81.67
216 210615 ด.ช. นรพนธ์ พุ่มพุทรา ป.5 81.67
216 210678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.4 81.67
216 210734 ด.ญ. มิลินท์ ปรีชา ป.6 81.67
216 210819 ด.ญ. จิดาภา ทรัพย์มณี ป.6 81.67
216 210879 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 81.67
216 210931 ด.ญ. อัยพัสส์ กีรติมหาตม์ ป.6 81.67
216 210958 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 81.67
216 210988 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 81.67
216 211019 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 81.67
216 211047 ด.ญ. วิชญาดา เจริญสุข ป.6 81.67
216 211080 ด.ช. รวิภัทร พรตั้งจิตลิขิต ป.6 81.67
276 110041 ด.ญ. ชลกนก เอมพันธุ์ ป.6 80.00
276 110162 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 80.00
276 110169 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 80.00
276 110175 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 80.00
276 110208 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 80.00
276 110211 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 80.00
276 110239 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 80.00
276 110261 ด.ช. ตรัย กิวานนท์ ป.6 80.00
276 110285 ด.ช. อรรจกร หวลเจริญทนต์ ป.6 80.00
276 110292 ด.ญ. กวิสรา กิจถาวรสวัสดิ์ ป.6 80.00
276 110300 ด.ช. ปัณณพัฒน์ หมุนขำ ป.6 80.00
276 110313 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 80.00
276 110352 ด.ช. ภูปกรณ์ ปิติสุวรรณรัตน์ ป.6 80.00
276 110384 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 80.00
276 110386 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 80.00
276 110472 ด.ช. ชิน ชนินทกุล ป.6 80.00
276 110487 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 80.00
276 110494 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 80.00
276 110629 ด.ญ. วรปภัสร์ กองคำ ป.6 80.00
276 110635 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 80.00
276 110644 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 80.00
276 110691 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 80.00
276 110716 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 80.00
276 110750 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 80.00
276 110826 ด.ญ. ปุณิกา พิทยาวัฒน์ ป.6 80.00
276 110831 ด.ญ. ณัฐสิรี สมุทรคีรี ป.6 80.00
276 110917 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 80.00
276 110943 ด.ญ. ภิชชญลักษณ์ พิสิทธิวิทยานนท์ ป.6 80.00
276 111049 ด.ช. อาชวิน ลีลาวรมณี ป.6 80.00
276 210016 ด.ช. กวินวัชร์ ยี่แพร ป.6 80.00
276 210077 ด.ญ. ฟ้าใส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 80.00
276 210206 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 80.00
276 210216 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 80.00
276 210247 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.5 80.00
276 210249 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.5 80.00
276 210258 ด.ญ. กฤติมา จวบสมัย ป.6 80.00
276 210351 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 80.00
276 210367 ด.ญ. ณัฐรินีย์ เรืองแสงทองกุล ป.6 80.00
276 210380 ด.ช. กรณ์พงศ์ สวัสดิพงษ์ ป.6 80.00
276 210382 ด.ญ. อติกานต์ เจนเกรียงไกร ป.6 80.00
276 210402 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 80.00
276 210407 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 80.00
276 210571 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 80.00
276 210588 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.5 80.00
276 210609 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 80.00
276 210616 ด.ญ. พิมพ์นารา เกียรติกิจเจริญ ป.6 80.00
276 210622 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.5 80.00
276 210671 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 80.00
276 210868 ด.ญ. พิมพ์บุญ เพิ่มพิทักษ์ ป.6 80.00
276 210886 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.5 80.00
276 210947 ด.ช. ทาดา มงคลยศ ป.6 80.00
276 210976 ด.ญ. ธัญพร กอวัฒนา ป.6 80.00
276 211044 ด.ญ. รินทร์ลิตา จองทรัพย์สิน ป.6 80.00
276 211049 ด.ช. ธนณัฏฐ์ คงสินทวีสุข ป.5 80.00
330 110003 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.5 78.33
330 110038 ด.ญ. พิมพ์ศิกร พรจรัสมณี ป.6 78.33
330 110073 ด.ช. ปฐมพร แสงสว่าง ป.5 78.33
330 110082 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.5 78.33
330 110091 ด.ญ. รินรฎา ตงศิริ ป.6 78.33
330 110103 ด.ญ. มณากานต์ สิทธิโชคธรรม ป.6 78.33
330 110198 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 78.33
330 110265 ด.ช. ภูดิท​ ศิริเจน ป.6 78.33
330 110327 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 78.33
330 110423 ด.ญ. รมย์รวินท์ รุ่งสงวนวงษ์ ป.6 78.33
330 110434 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 78.33
330 110442 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.4 78.33
330 110465 ด.ญ. พันณพัฒน์ เฮเลน ศรีสุวรรณ ป.6 78.33
330 110470 ด.ช. ภูริชญ์ ชมแก้ว ป.6 78.33
330 110495 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 78.33
330 110530 ด.ญ. ชญาบุณย์ ตังคโนภาส ป.6 78.33
330 110559 ด.ญ. ศศิชา เลิศวิกูล ป.6 78.33
330 110604 ด.ช. อตินนท์ สกุลตันเจริญชัย ป.6 78.33
330 110632 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.5 78.33
330 110695 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 78.33
330 110767 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.5 78.33
330 110773 ด.ญ. ณัชชานิษฐ์ คงโสภณสิทธิ์ ป.6 78.33
330 110890 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.5 78.33
330 110983 ด.ช. พบธรรม มงคลสาคร ป.6 78.33
330 111008 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 78.33
330 111013 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.5 78.33
330 111015 ด.ญ. สิรยากร ตันกุลรัตน์ ป.6 78.33
330 111017 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 78.33
330 111028 ด.ช. สิรวิชญ์ ภู่อมร ป.6 78.33
330 111029 ด.ญ. ปภาดา นีละวัฒนาศุข ป.6 78.33
330 111038 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 78.33
330 111086 ด.ช. ปราชญ์ สิงห์โตทอง ป.6 78.33
330 111119 ด.ญ. ธัญพิชชา อัครวิกรัย ป.5 78.33
330 210029 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.5 78.33
330 210062 ด.ญ. วีรดา ลีลาวรวงศ์ ป.6 78.33
330 210226 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 78.33
330 210273 ด.ญ. อชิรญา คาวินวิทย์ ป.6 78.33
330 210307 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 78.33
330 210332 ด.ญ. ปวริศา เอกสิทธิ์ธารากร ป.6 78.33
330 210437 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 78.33
330 210493 ด.ช. ณัฏฐ์ อโนมากุล ป.4 78.33
330 210519 ด.ญ. ณิชาดา มุ่งจิตวิศวกร ป.6 78.33
330 210520 ด.ช. ปรัตถกร ทองมุข ป.6 78.33
330 210679 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ภูรินันทกุล ป.6 78.33
330 210687 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 78.33
330 210695 ด.ช. จักรพันธุ์ จันทรัศมี ป.6 78.33
330 210747 ด.ช. ศุภสิน ผดุงศุภไลย ป.6 78.33
330 210784 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.5 78.33
330 210814 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 78.33
330 210887 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 78.33
330 210937 ด.ช. บุรัสกร ฐิติธนการ ป.5 78.33
330 210945 ด.ญ. จิตติญา ก้อนทอง ป.6 78.33
330 210978 ด.ช. เจตนิพิฐ เลาหเรืองรองกุล ป.6 78.33
330 211011 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.5 78.33
330 211012 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.5 78.33
330 211022 ด.ช. ภูกานต์ ภัทรวิตตากร ป.6 78.33
330 211143 ด.ช. ปัญญภูมิ จันทร์กระจ่าง ป.6 78.33
330 211173 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 78.33
388 110051 ด.ช. พงปภัช พู่ทองคำ ป.6 76.67
388 110052 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.5 76.67
388 110059 ด.ญ. พัชรนันท์ จิระชัยประสิทธิ ป.5 76.67
388 110061 ด.ญ. ชลกร อัสสานนท์ ป.6 76.67
388 110079 ด.ญ. คณัสวรรณ จรสาย ป.6 76.67
388 110095 ด.ญ. นุชประวีณ์ คะจิตรแขม ป.6 76.67
388 110166 ด.ช. ธนพัฒน์ ชวณิชย์ ป.5 76.67
388 110194 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 76.67
388 110244 ด.ช. กฤติน พันธุมณี ป.6 76.67
388 110253 ด.ญ. หยกมนต์ ธำรงวิชย์สิริ ป.6 76.67
388 110314 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 76.67
388 110315 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 76.67
388 110355 ด.ช. รุจิภาส สร้อยเรืองศรี ป.6 76.67
388 110439 ด.ช. ญาณสิษฐ์ จันทโรจวงศ์ ป.6 76.67
388 110466 ด.ญ. วิรัลพัชร วรรธนเศรณี ป.6 76.67
388 110479 ด.ช. พชรพล พังจุนันท์ ป.6 76.67
388 110614 ด.ญ. ขวัญมุก เกตุสิงห์ ป.6 76.67
388 110624 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 76.67
388 110656 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.5 76.67
388 110673 ด.ช. ชยธร สิริพันธุ์ ป.5 76.67
388 110696 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 76.67
388 110771 ด.ช. ณัชพล สุมาวงศ์ ป.6 76.67
388 110782 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 76.67
388 110784 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 76.67
388 110808 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 76.67
388 110866 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.4 76.67
388 110881 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 76.67
388 110889 ด.ช. ดลศิวัฒน์ อินทโกสุม ป.6 76.67
388 110899 ด.ญ. อรอร ภิงคารวัฒน์ ป.6 76.67
388 110931 ด.ช. กวิน ศักดิ์ชื่นยศ ป.6 76.67
388 111006 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 76.67
388 111011 ด.ญ. ณัฏฐณิชา พรหมภักดี ป.6 76.67
388 111114 ด.ช. ยศ ยศสมบัติ ป.6 76.67
388 210006 ด.ช. ปุณณวิทย์ พิริยะปัญญาพร ป.6 76.67
388 210043 ด.ญ. มนัสนันท์ ทรัพย์นราธร ป.6 76.67
388 210052 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.5 76.67
388 210094 ด.ช. อภิภู มาลัยมี ป.6 76.67
388 210112 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.5 76.67
388 210127 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 76.67
388 210149 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 76.67
388 210319 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 76.67
388 210379 ด.ช. ทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์ ป.6 76.67
388 210406 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 76.67
388 210412 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.5 76.67
388 210466 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.5 76.67
388 210475 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 76.67
388 210484 ด.ช. ปฏิพัทธ์ กล้าแรง ป.6 76.67
388 210576 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 76.67
388 210595 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 76.67
388 210641 ด.ญ. ปัณฑารีย์ มั่งคั่ง ป.6 76.67
388 210654 ด.ญ. ภคปภา ผลกังวาน ป.5 76.67
388 210680 ด.ช. ธนกร กนกวิลาศ ป.6 76.67
388 210707 ด.ช. ญาณกร เข็มพิลา ป.6 76.67
388 210763 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 76.67
388 210768 ด.ญ. อัญญรินทร์ มิคาระเศรษฐ์ ป.6 76.67
388 210820 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ทองวินิจ ป.6 76.67
388 210831 ด.ญ. นภัคมน ธนิตราธัญธร ป.6 76.67
388 210844 ด.ญ. ลิลลี่ นิติพันธ์ ป.6 76.67
388 210852 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 76.67
388 210907 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 76.67
388 210916 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 76.67
388 210928 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.5 76.67
388 210930 ด.ญ. อังค์ริสา วรวัฒน์ภิญโญ ป.6 76.67
388 210984 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 76.67
388 211005 ด.ช. จิรวศิน วีระกุล ป.6 76.67
388 211050 ด.ช. ภาณุวิชญ์ สุกใส ป.6 76.67
388 211090 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.5 76.67
388 211097 ด.ช. ปัณณทัต กิจเจริญลาภ ป.6 76.67
388 211101 ด.ญ. ดลรัฐ พลรัตน์ ป.6 76.67
388 211177 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 76.67
458 110001 ด.ช. ชยพล วาณิชธนสาร ป.5 75.00
458 110034 ด.ช. สรวิชญ์ ยุวพรพาณิชย์ ป.5 75.00
458 110075 ด.ญ. อินทีวร พนาภินันท์ ป.5 75.00
458 110111 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.4 75.00
458 110116 ด.ญ. กัลยกร ลีฬหากาญจนา ป.6 75.00
458 110123 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 75.00
458 110199 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 75.00
458 110203 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 75.00
458 110219 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 75.00
458 110247 ด.ญ. ณัฐณิชา ผาทา ป.6 75.00
458 110274 ด.ช. สิรพัทธ์ ขวัญมงคลพงศ์ ป.6 75.00
458 110363 ด.ช. ศิรปรินทร์ แก้วเมืองสี ป.6 75.00
458 110371 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.4 75.00
458 110374 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.5 75.00
458 110381 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 75.00
458 110406 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 75.00
458 110415 ด.ช. ชิษนุพงศ์ ตันเวธน์สิทธิกร ป.6 75.00
458 110464 ด.ช. พอดี ผลอนันต์ ป.6 75.00
458 110467 ด.ช. วีรวิชญ์ หวังพึ่งกัน ป.6 75.00
458 110476 ด.ช. ศุภฤต เกตุพันธุ์ ป.6 75.00
458 110529 ด.ช. กังวาฬ แสงศิริรักษ์ ป.6 75.00
458 110570 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 75.00
458 110574 ด.ช. ธวันทร ตันตลานุกุล ป.5 75.00
458 110615 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 75.00
458 110677 ด.ญ. กฤติมา กรรโมปกรณ์ ป.6 75.00
458 110690 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 75.00
458 110849 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 75.00
458 110941 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.5 75.00
458 110958 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 75.00
458 110977 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 75.00
458 110990 ด.ช. ธาวิน ธะนะวโรทัย ป.6 75.00
458 111098 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 75.00
458 111101 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 75.00
458 111122 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สมิทธาพิพัฒน์ ป.6 75.00
458 111140 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 75.00
458 210001 ด.ช. กฤตนน สุวรรณ ป.6 75.00
458 210101 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.5 75.00
458 210139 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 75.00
458 210197 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 75.00
458 210252 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.5 75.00
458 210373 ด.ญ. อลิชา โปทอง ป.6 75.00
458 210381 ด.ช. ธีร์ ธนวุฒิกูร ป.4 75.00
458 210395 ด.ช. ดลวริทธิ์ ศิริชัย ป.6 75.00
458 210468 ด.ญ. เมธาพร อิ่มบำรุง ป.6 75.00
458 210536 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 75.00
458 210546 ด.ช. ชนะใจ ธนังกูล ป.6 75.00
458 210627 ด.ช. พอ หรี่จินดา ป.6 75.00
458 210698 ด.ช. เรืองสิทธิ์ เมธาชัยศิษฎ์ ป.6 75.00
458 210705 ด.ญ. อาภาสิริ จรัสฉิมพลีกุล ป.6 75.00
458 210709 ด.ญ. บุณชญา วรศิริ ป.6 75.00
458 210716 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 75.00
458 210758 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.5 75.00
458 210791 ด.ญ. ลภัสรดา คำณวนไหว ป.6 75.00
458 210804 ด.ญ. ณัฐณิชา ฐิติภัทรยรรยง ป.6 75.00
458 210840 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.5 75.00
458 210955 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.5 75.00
458 210970 ด.ญ. พัชรนันท์ ประกอบพาณิชย์ ป.6 75.00
458 211048 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตั้งวิจิตรสกุล ป.6 75.00
458 211066 ด.ญ. ชนิดาภา เตมียบุตร ป.6 75.00
458 211068 ด.ช. ศักดิ์ศิริ อินทร์พรหม ป.6 75.00
458 211073 ด.ช. จิรภัทร ลาภประสพ ป.6 75.00
458 211100 ด.ช. คมพิศิษฐ์ เกียรติสุดาศักดิ์ ป.6 75.00
458 211102 ด.ช. จักริน ตลอดสุข ป.5 75.00
458 211146 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.5 75.00
458 211174 ด.ญ. ณรณัช สิริวงศานนท์ ป.6 75.00
523 110004 ด.ญ. ญาตา บูรณวิทยวุฒิ ป.6 73.33
523 110035 ด.ช. สกลเขฏร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ป.6 73.33
523 110070 ด.ช. นัฏฐพัชร์ สิงห์โตทอง ป.6 73.33
523 110120 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 73.33
523 110151 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 73.33
523 110177 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 73.33
523 110187 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 73.33
523 110195 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 73.33
523 110270 ด.ช. ปัณณ์ มโนลีวัฒนกุล ป.6 73.33
523 110294 ด.ช. ชวิธน์ ธนะศร ป.5 73.33
523 110427 ด.ญ. น้ำเพชร ไอลีน คอลลินส์ ป.6 73.33
523 110478 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.5 73.33
523 110519 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 73.33
523 110553 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.5 73.33
523 110555 ด.ช. สุธิมนต์ โฮ้บำเพ็ญ ป.6 73.33
523 110586 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 73.33
523 110589 ด.ญ. ชวัลรัชต์ มั่นจิรังกูร ป.6 73.33
523 110685 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 73.33
523 110751 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 73.33
523 110774 ด.ช. ณภัทร์ รุ่งเรีองสิริโรจน์ ป.5 73.33
523 110911 ด.ช. พีรวิชญ์ ลี้เจริญ ป.6 73.33
523 110930 ด.ช. จิรัฏฐ์ จูมี ป.6 73.33
523 110940 ด.ญ. คิวเบอร์ลีน อรัญญาเกษมสุข ป.4 73.33
523 110986 ด.ญ. บุญญาพร อังธารารักษ์ ป.6 73.33
523 111134 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 73.33
523 111143 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 73.33
523 210051 ด.ญ. ศันส์สุดา รักษ์กุล ป.6 73.33
523 210054 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 73.33
523 210066 ด.ญ. มุทิตา สุนทราทรพิพัฒน์ ป.5 73.33
523 210071 ด.ญ. รุจรวี บรรจบลาภ ป.6 73.33
523 210093 ด.ญ. ปาณิสรา ทวีศรี ป.6 73.33
523 210106 ด.ญ. ณัชชารีย์ เลิศจิรรัฐโชติ ป.6 73.33
523 210154 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 73.33
523 210163 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 73.33
523 210177 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 73.33
523 210185 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 73.33
523 210207 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 73.33
523 210227 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 73.33
523 210232 ด.ช. ณภัทร กังวานสุระ ป.6 73.33
523 210261 ด.ญ. ปุณยนุช จิตแกมมณี ป.6 73.33
523 210301 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 73.33
523 210316 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 73.33
523 210322 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 73.33
523 210378 ด.ช. ฐิตพัฒน์ นทีประสิทธิพร ป.6 73.33
523 210421 ด.ญ. ณัฐนพิน เกตุทอง ป.6 73.33
523 210435 ด.ญ. ชญานันทน์ มุมอ่อน ป.6 73.33
523 210483 ด.ช. ปัณณวัฒน์ จงจัดกลาง ป.6 73.33
523 210504 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 73.33
523 210510 ด.ช. ชยกร คุ้มใหญ่โต ป.6 73.33
523 210535 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 73.33
523 210596 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 73.33
523 210601 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 73.33
523 210613 ด.ช. ธนพงศธร วะระทรัพย์ ป.6 73.33
523 210649 ด.ช. ถิระวิท อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ป.6 73.33
523 210717 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 73.33
523 210740 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 73.33
523 210757 ด.ญ. ปารณีย์ ชุติขัยเมธินันท์ ป.6 73.33
523 210761 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 73.33
523 210771 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 73.33
523 210798 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 73.33
523 210857 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 73.33
523 210869 ด.ช. สิปปกร จารุทัสนางกูร ป.5 73.33
523 210878 ด.ญ. เอวารี พัฒนไพบูลย์ ป.6 73.33
523 210949 ด.ช. ชีวานนท์ ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 73.33
523 211021 ด.ช. ณัฏฐพัชร อัศวพงษ์เกษม ป.6 73.33
523 211024 ด.ช. เตชินท์ เอื้ออารีย์กุล ป.6 73.33
523 211054 ด.ช. ภัทรพล ชวลิตานนท์ ป.6 73.33
523 211062 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 73.33
523 211086 ด.ญ. พิชญ์ธนัช คำวิลัย ป.6 73.33
523 211136 ด.ญ. พิมพกานต์ ประทุมรัตน์ ป.6 73.33
593 110021 ด.ญ. ฐิติพรรณ เผ่านิ่มมงคล ป.6 71.67
593 110029 ด.ญ. อินทิรา ปรุงเกียรติ ป.6 71.67
593 110064 ด.ญ. จิตตานันณ์ กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 71.67
593 110098 ด.ญ. ธัญนุช พาราศรี ป.5 71.67
593 110130 ด.ช. รัญชน์ บัวนิ่ม ป.6 71.67
593 110133 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 71.67
593 110134 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 71.67
593 110164 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 71.67
593 110191 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 71.67
593 110220 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 71.67
593 110266 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.5 71.67
593 110299 ด.ญ. ปัณณ์ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ป.6 71.67
593 110312 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 71.67
593 110337 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 71.67
593 110382 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 71.67
593 110385 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 71.67
593 110409 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 71.67
593 110435 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.5 71.67
593 110456 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 71.67
593 110471 ด.ช. เหมภัส หวังสันติพร ป.6 71.67
593 110506 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.5 71.67
593 110594 ด.ญ. ณฐินี เวียงศิริ ป.6 71.67
593 110600 ด.ญ. พิชญาภา​ มั่งคั่ง​ ป.5 71.67
593 110602 ด.ญ. สุธินี โลเกศกระวี ป.6 71.67
593 110606 ด.ญ. นภัส ทองสัมฤทธิ์ ป.6 71.67
593 110627 ด.ญ. สุทธาสินี สุทธิเกษม ป.6 71.67
593 110680 ด.ช. พชร ชินวลัญช์ ป.5 71.67
593 110694 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 71.67
593 110729 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 71.67
593 110839 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 71.67
593 110860 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 71.67
593 110904 ด.ช. ณกร ประพรรดิจักกิจ ป.6 71.67
593 110908 ด.ช. ทะนุธรรมร์ วงศ์กรรัตน์ ป.6 71.67
593 110926 ด.ช. พิสิษฐ์ สกุลบุญราศี ป.6 71.67
593 110928 ด.ช. อรรถวิทย์ ตันติอนันท์กุล ป.6 71.67
593 110933 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.5 71.67
593 110952 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 71.67
593 110973 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.5 71.67
593 110992 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 71.67
593 110998 ด.ญ. ภัครนิตย์ มูหะหมัด ป.5 71.67
593 111091 ด.ญ. จันทรัศม์ เจนอุดมทรัพย์ ป.6 71.67
593 111099 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 71.67
593 111128 ด.ญ. วิริยา พฤกษ์พระกานต์ ป.6 71.67
593 210039 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.4 71.67
593 210055 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.5 71.67
593 210080 ด.ญ. ชลิดา แก้วมาคูณ ป.6 71.67
593 210325 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 71.67
593 210343 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.5 71.67
593 210346 ด.ญ. แทนฤทัย ยะโสธร ป.6 71.67
593 210359 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 71.67
593 210368 ด.ญ. พิมพกานต์ สมจินตนา ป.6 71.67
593 210388 ด.ญ. พริบพันดาว ประสานสุขทวี ป.6 71.67
593 210458 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 71.67
593 210487 ด.ญ. ศศิพิมพ์ กุมุท ป.6 71.67
593 210521 ด.ญ. พรแก้วตา วงษ์ประภารัตน์ ป.6 71.67
593 210522 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทธิเจริญกุล ป.5 71.67
593 210580 ด.ช. กันตพัฒน์ วรรณเพ็ญสกุล ป.6 71.67
593 210614 ด.ญ. ธนิญชิดา สนิทม่วง ป.6 71.67
593 210618 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.5 71.67
593 210639 ด.ช. เตวิช ดีวิเศษพันธ์ ป.6 71.67
593 210674 ด.ช. กวินพัฒน์ โชติภาภรณ์ ป.6 71.67
593 210685 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 71.67
593 210736 ด.ช. เทินตรง คงจันทร์ ป.4 71.67
593 210748 ด.ช. อธิษฐ์ ทัพภะสุต ป.5 71.67
593 210770 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 71.67
593 210778 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.5 71.67
593 210782 ด.ญ. พิชยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 71.67
593 210799 ด.ญ. ศรินทร จันทรสาธิต ป.6 71.67
593 210825 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 71.67
593 210839 ด.ช. ณฐมน สุขสมคิด ป.6 71.67
593 210847 ด.ช. กฤตภาส เก็บเงิน ป.6 71.67
593 210932 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.5 71.67
593 210935 ด.ช. สิรวัชญ์ เกตุแก้ว ป.6 71.67
593 211004 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 71.67
593 211060 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 71.67
668 110008 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.5 70.00
668 110043 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.5 70.00
668 110112 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.5 70.00
668 110167 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 70.00
668 110221 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 70.00
668 110362 ด.ญ. กุลนิษฐ์ เวชสุภากุล ป.6 70.00
668 110368 ด.ญ. ภูริดา ศิริภูชงค์ ป.6 70.00
668 110422 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.5 70.00
668 110445 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 70.00
668 110446 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 70.00
668 110447 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 70.00
668 110454 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 70.00
668 110725 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 70.00
668 110737 ด.ญ. ทอฝัน จันทร์สมวงศ์ ป.6 70.00
668 110762 ด.ช. ธัญเทพ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 70.00
668 110770 ด.ช. พสุธา แย้มศิริ ป.6 70.00
668 110777 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.5 70.00
668 110825 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เหลืองศิริมงคล ป.6 70.00
668 110846 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 70.00
668 110856 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 70.00
668 110862 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 70.00
668 110912 ด.ช. ธีรัชธรณ์ สิริวรวิทย์ ป.6 70.00
668 110935 ด.ญ. ณิชนันทน์ เทศทอง ป.6 70.00
668 110985 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ ปัณทุราสัญญ์ ป.6 70.00
668 110993 ด.ช. ภูริช สุรทานต์นนท์ ป.6 70.00
668 111005 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 70.00
668 111007 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 70.00
668 111012 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.5 70.00
668 210018 ด.ช. ปุณณวิทย์ วาจรัต ป.6 70.00
668 210087 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.5 70.00
668 210150 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 70.00
668 210276 ด.ญ. พีรญา รัตนธนานุกูล ป.6 70.00
668 210278 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.5 70.00
668 210291 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 70.00
668 210294 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 70.00
668 210297 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 70.00
668 210315 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 70.00
668 210374 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.5 70.00
668 210486 ด.ญ. วรัญญา ไชยแสง ป.6 70.00
668 210506 ด.ญ. สุกฤตา เพ็งจันทร์ ป.6 70.00
668 210581 ด.ช. นราวิชญ์ เอนกศรีสุดวุฒิ ป.5 70.00
668 210624 ด.ช. ณกฤช นฤนาททองธารา ป.6 70.00
668 210625 ด.ช. วีระพงศ์ เรืองโชติ ป.6 70.00
668 210631 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 70.00
668 210669 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 70.00
668 210722 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.5 70.00
668 210739 ด.ญ. ณัชชา ศิริพันธ์ ป.6 70.00
668 210786 ด.ญ. อัญรินทร์ อริยเมธวัชรชัย ป.6 70.00
668 210913 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 70.00
668 210923 ด.ช. ถิรเมธ วงศ์พานิช ป.6 70.00
668 210924 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.5 70.00
668 211039 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 70.00
668 211045 ด.ญ. นนิพา อัมไพรวรรณ ป.6 70.00
668 211083 ด.ญ. นาราชา อมาตยกุล ป.6 70.00
668 211116 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 70.00
668 211118 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 70.00
668 211145 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.5 70.00
725 110005 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.5 68.33
725 110032 ด.ญ. รมิตา ไตรภพภูมิ ป.6 68.33
725 110076 ด.ญ. เอมปวีร์ กวินโกศลสิทธิ์ ป.6 68.33
725 110118 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.5 68.33
725 110119 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 68.33
725 110141 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 68.33
725 110212 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 68.33
725 110235 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 68.33
725 110262 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วัฒนะชัยวัฒน์ ป.6 68.33
725 110351 ด.ช. ภรัณยู กาญจนสุธรรม ป.6 68.33
725 110419 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.5 68.33
725 110483 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 68.33
725 110512 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 68.33
725 110539 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.5 68.33
725 110550 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 68.33
725 110552 ด.ช. ธนบดินทร์ เตโช ป.6 68.33
725 110579 ด.ญ. พิชญาภา พืชสุวรรณ์สกุล ป.6 68.33
725 110598 ด.ช. ปภาวิน ศรีสุข ป.6 68.33
725 110633 ด.ญ. อภิศญา พุกกะรัตน์ ป.6 68.33
725 110664 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 68.33
725 110666 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 68.33
725 110711 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.5 68.33
725 110730 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 68.33
725 110865 ด.ญ. ณัฐนิชา ทรงวัชราภรณ์ ป.6 68.33
725 110907 ด.ญ. อัจฉราลักษณ์ วรเทพพุฒิพงษ์ ป.6 68.33
725 110945 ด.ญ. ปาณิสรา แซ่ลิ้ม ป.6 68.33
725 110960 ด.ญ. รมณธิภา ศิริฐิติ ป.6 68.33
725 110962 ด.ช. นนทพัทธ์ พลรัตนโยธิน ป.6 68.33
725 111069 ด.ญ. ญัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.5 68.33
725 210047 ด.ญ. สิรัชญา ล่ำซำ ป.5 68.33
725 210090 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ฉายะพงษ์ ป.4 68.33
725 210124 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 68.33
725 210164 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 68.33
725 210189 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 68.33
725 210221 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 68.33
725 210246 ด.ช. เตชินท์ สุวัฑฒนา ป.6 68.33
725 210248 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.5 68.33
725 210251 ด.ช. ณัทภัค แสนช่าง ป.6 68.33
725 210280 ด.ญ. พิมพ์พจน์ เลาหอุดมโชค ป.6 68.33
725 210285 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 68.33
725 210302 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 68.33
725 210317 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 68.33
725 210357 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 68.33
725 210372 ด.ญ. อริสรา หาญบูรณะพงศ์ ป.5 68.33
725 210424 ด.ญ. ณำพาสุข คำภาศรี ป.6 68.33
725 210428 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นาเมืองรักษ์ ป.6 68.33
725 210469 ด.ญ. สลิลทิพย์ ประสาตร์สาน ป.6 68.33
725 210502 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 68.33
725 210527 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.5 68.33
725 210650 ด.ช. ธกร ผลกังวาน ป.6 68.33
725 210676 ด.ญ. วนัชพร ขยันทำ ป.6 68.33
725 210704 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.5 68.33
725 210720 ด.ญ. กัลยรักษ์ อุชชิน ป.6 68.33
725 210797 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 68.33
725 210845 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.5 68.33
725 210860 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 68.33
725 210891 ด.ช. ณัฐพงศ์ อัศวราชันย์ ป.6 68.33
725 210936 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.5 68.33
725 210972 ด.ญ. สิร์วิชญา โชตึก ป.6 68.33
725 210997 ด.ญ. พิชามญชุ์ เอื้ออารักษ์พงศ์ ป.6 68.33
725 211036 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 68.33
786 110022 ด.ช. ตรัยรัตน์ เปี่ยมมณี ป.6 66.67
786 110080 ด.ญ. ปารมี จรรย์แสง รุจกิจยานนท์ ป.6 66.67
786 110147 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 66.67
786 110192 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 66.67
786 110224 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 66.67
786 110231 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 66.67
786 110334 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 66.67
786 110358 ด.ญ. ศรัณย์พร พงศ์โรจน์เผ่า ป.6 66.67
786 110392 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 66.67
786 110402 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 66.67
786 110421 ด.ช. ปุริม แซ่เจน ป.6 66.67
786 110425 ด.ญ. บุญญาพร บุณยะยุตกูล ป.6 66.67
786 110468 ด.ช. อภิวัฒน์ นันทไพฑูรย์ ป.6 66.67
786 110477 ด.ญ. มาติกา ปัญจสังข์ ป.4 66.67
786 110480 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.5 66.67
786 110535 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.5 66.67
786 110541 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 66.67
786 110573 ด.ญ. ทอรัก จันทราช ป.6 66.67
786 110626 ด.ช. ภัทรภร เตชะปัญญารักษ์ ป.6 66.67
786 110708 ด.ญ. ณัฐวิภา เจียมอุดมพงษ์ ป.6 66.67
786 110719 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 66.67
786 110726 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 66.67
786 110744 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.5 66.67
786 110748 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 66.67
786 110822 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 66.67
786 110833 ด.ช. ศุภกร สุตธรรม ป.6 66.67
786 110841 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 66.67
786 110851 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 66.67
786 110873 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 66.67
786 110906 ด.ช. อภิวิชญ์ ชาญณรงค์ ป.6 66.67
786 110939 ด.ญ. ชาลิสา โจมฤทธิ์ ป.6 66.67
786 110981 ด.ญ. กรวรรณ พุ่มพวง ป.6 66.67
786 111004 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 66.67
786 111020 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.5 66.67
786 111090 ด.ช. จิรพัทธ์ มูณี ป.6 66.67
786 111100 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 66.67
786 210009 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.5 66.67
786 210113 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 66.67
786 210187 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 66.67
786 210224 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 66.67
786 210254 ด.ญ. ณัฐชยา หอมสุด ป.5 66.67
786 210287 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 66.67
786 210295 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 66.67
786 210296 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 66.67
786 210408 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 66.67
786 210417 ด.ช. กิตติพัฒน์ แสงวณิช ป.6 66.67
786 210456 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 66.67
786 210538 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 66.67
786 210543 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 66.67
786 210545 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 66.67
786 210557 ด.ญ. กัลย์ธิดา เอื้อแผ่บุญประเสริฐ ป.6 66.67
786 210598 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 66.67
786 210629 ด.ญ. จิณัชชา อรุณรัตน์ ป.6 66.67
786 210691 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 66.67
786 210712 ด.ญ. ณิชนันทน์ เมฆาเด่นอัมพร ป.6 66.67
786 210725 ด.ช. เตชิต เตชะสุรังกูล ป.6 66.67
786 210741 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.5 66.67
786 210792 ด.ช. ณภ สุวรรณฐัษ ป.6 66.67
786 210793 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 66.67
786 210813 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 66.67
786 210846 ด.ช. ธีภพ ธรรมบุศย์ ป.6 66.67
786 210867 ด.ญ. ปาณิสรา ทุ่งมีผล ป.6 66.67
786 210909 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 66.67
786 210910 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 66.67
786 210915 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 66.67
786 210917 ด.ญ. กันยากรณ์ ฤกษ์รัชนีกร ป.6 66.67
786 210963 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 66.67
786 210985 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 66.67
786 211009 ด.ญ. ศิริ์กาญจน์ นิลโกสิตย์ ป.6 66.67
786 211093 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.5 66.67
786 211127 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 66.67
857 110084 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 65.00
857 110101 ด.ญ. ธนภร ชื่นสกุล ป.5 65.00
857 110117 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ธนโกเศศ ป.6 65.00
857 110144 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 65.00
857 110163 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 65.00
857 110178 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 65.00
857 110204 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 65.00
857 110329 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 65.00
857 110348 ด.ญ. ณัฐนิชา ตวงทองชัย ป.6 65.00
857 110388 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 65.00
857 110413 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 65.00
857 110416 ด.ญ. ธณฐ อัศวธีรากุล ป.6 65.00
857 110441 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.4 65.00
857 110443 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 65.00
857 110510 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 65.00
857 110545 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 65.00
857 110569 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 65.00
857 110596 ด.ช. ณัฐ​ภัทร จิระกรา​นนท์​ ป.6 65.00
857 110699 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 65.00
857 110701 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.5 65.00
857 110793 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 65.00
857 110834 ด.ญ. เปรมยุดา สมสุขจีรวัฒน์ ป.6 65.00
857 110887 ด.ช. รวิชญ์ภูมิ ขำบุญ ป.6 65.00
857 110936 ด.ช. กุลวัชร ปานเถื่อน ป.6 65.00
857 110999 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 65.00
857 111030 ด.ญ. ศรสวรรค์ จุนแสงจันทร์ ป.6 65.00
857 111034 ด.ญ. สรัลชนา รัตนโมรา ป.6 65.00
857 111071 ด.ญ. ณัฏฐรดา มุรินทร์ ป.6 65.00
857 111089 ด.ช. จิรภัทร สมตัว ป.6 65.00
857 111138 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 65.00
857 210010 ด.ช. อาทิตย์ เทพมังกร ป.6 65.00
857 210072 ด.ญ. ฐิติกา โตธนะโภคา ป.6 65.00
857 210156 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 65.00
857 210169 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 65.00
857 210203 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 65.00
857 210218 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 65.00
857 210318 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 65.00
857 210366 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 65.00
857 210403 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 65.00
857 210413 ด.ญ. พัทธ์ธีรา บูณย์ประเสริฐกูล ป.5 65.00
857 210432 ด.ช. พศวีร์ ธีระภัทรานันท์ ป.4 65.00
857 210490 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ทีสี ป.5 65.00
857 210492 ด.ญ. ณวรัฎ คงมี ป.6 65.00
857 210498 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 65.00
857 210505 ด.ญ. ชนาธร โสภาจิตต์วัฒนะ ป.6 65.00
857 210532 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 65.00
857 210558 ด.ญ. ชธิตา มุ่งนิรันดร์ ป.6 65.00
857 210610 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 65.00
857 210635 ด.ญ. กุลรัตน์ ธรรมสนอง ป.6 65.00
857 210638 ด.ช. ณัฐพงศ์ อุทัยวนิชวัฒนา ป.6 65.00
857 210754 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ โชคอภิรัตน์ ป.6 65.00
857 210783 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.5 65.00
857 210889 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 65.00
857 210890 ด.ช. รตน พลับเล็ก ป.6 65.00
857 210921 ด.ช. กฤตเมธ พรรณราย ป.6 65.00
857 210927 ด.ช. พันธุ์บุญ คำเงิน ป.5 65.00
857 210941 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.4 65.00
857 210952 ด.ญ. พรนภัส กลีบเมฆ ป.6 65.00
857 211055 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขผล ป.5 65.00
857 211075 ด.ช. ภูมิรวิชญ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ป.6 65.00
857 211089 ด.ช. ภูริทัต ฐิติพรรณกุล ป.6 65.00
857 211094 ด.ญ. อนัญญา แสงสง่า ป.6 65.00
857 211104 ด.ช. วรัญญู วีระจิตรเสริมชัย ป.5 65.00
857 211109 ด.ช. ฐวัฒน์ เตียววุฒิไกร ป.6 65.00
921 110020 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 63.33
921 110027 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จันทร์เจริญสุข ป.5 63.33
921 110071 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.5 63.33
921 110126 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 63.33
921 110128 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 63.33
921 110236 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 63.33
921 110321 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 63.33
921 110330 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 63.33
921 110401 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 63.33
921 110410 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 63.33
921 110451 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 63.33
921 110524 ด.ญ. พลอยภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.6 63.33
921 110564 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 63.33
921 110616 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 63.33
921 110693 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 63.33
921 110697 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 63.33
921 110704 ด.ช. ปัณณทัต เวสสะภักดี ป.6 63.33
921 110761 ด.ญ. ธัญภัส กันทรวิชัยวัฒน์ ป.6 63.33
921 110861 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 63.33
921 110913 ด.ช. ปณต สืบปรุ ป.6 63.33
921 110953 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 63.33
921 110963 ด.ช. พลรัฐ แซ่โล้ว ป.6 63.33
921 110966 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 63.33
921 111024 ด.ช. อิทธิภัทริ์ ภานุมาส ป.6 63.33
921 111058 ด.ญ. มารินญา จิราธิติพร ป.5 63.33
921 111103 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 63.33
921 210046 ด.ช. ณัฐพัชร์ ลิ่มอรุณ ป.6 63.33
921 210075 ด.ช. เจเด็นหยงเลี่ยง อึง ป.5 63.33
921 210086 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.5 63.33
921 210136 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 63.33
921 210138 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 63.33
921 210183 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 63.33
921 210222 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 63.33
921 210245 ด.ช. แทนคุณ ทันประสงค์ ป.6 63.33
921 210277 ด.ญ. เฟื่องธัญ อิฐงาม ป.6 63.33
921 210358 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 63.33
921 210404 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 63.33
921 210485 ด.ญ. พิชามญชุ์ รุ่งเรืองยั่งยืน ป.6 63.33
921 210528 ด.ญ. วริศรา วามานนท์ ป.6 63.33
921 210530 ด.ญ. ภูมิอิณทรา ปาตัก ป.6 63.33
921 210565 ด.ญ. ภัทริยาภาสิ์ วราชิต ป.6 63.33
921 210566 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 63.33
921 210590 ด.ช. กำชัย เตยอ่อน ป.6 63.33
921 210607 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 63.33
921 210611 ด.ช. ชลกร มีเกิดมูล ป.6 63.33
921 210621 ด.ญ. ปุณญาณิศ แยบกสิกิจ ป.6 63.33
921 210643 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.5 63.33
921 210684 ด.ช. ศวัส หรรษาเวก ป.6 63.33
921 210688 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 63.33
921 210718 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 63.33
921 210730 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 63.33
921 210765 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 63.33
921 210774 ด.ญ. จิณณกาญจน์ สันติพัฒนกิจ ป.5 63.33
921 210779 ด.ญ. ธวัลยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 63.33
921 210785 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.5 63.33
921 210795 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 63.33
921 210801 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.5 63.33
921 210901 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 63.33
921 210940 ด.ช. นิลยวัติ สมโภชพิสุทธิ์ ป.6 63.33
921 210965 ด.ญ. จิตตพิสุทธิ์ ชูจิตต์ ป.6 63.33
921 210968 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ทับทิมทอง ป.6 63.33
921 210971 ด.ญ. พิมพ์ชนก พิพัฒนสกุลกิจ ป.6 63.33
921 211003 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 63.33
921 211013 ด.ญ. พิชญาภา ถาปาบุตร ป.6 63.33
921 211018 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 63.33
921 211027 ด.ช. ภูกวิน บุญชอบ ป.6 63.33
921 211107 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.4 63.33
921 211168 ด.ช. ปภินวิช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 63.33
989 110026 ด.ญ. ธิษณ์พิฌา ศรีสลวยกุล ป.6 61.67
989 110028 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.5 61.67
989 110150 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 61.67
989 110226 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 61.67
989 110248 ด.ญ. ณัฐรดา วิริยะวีรวรรณ ป.6 61.67
989 110272 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.5 61.67
989 110282 ด.ช. ปภังกร อัครทวิชากร ป.5 61.67
989 110298 ด.ช. คริษฐ์ บุญรัตนกุล ป.6 61.67
989 110303 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 61.67
989 110336 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 61.67
989 110347 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.5 61.67
989 110400 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 61.67
989 110486 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 61.67
989 110504 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.5 61.67
989 110514 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 61.67
989 110525 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.5 61.67
989 110540 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 61.67
989 110584 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 61.67
989 110670 ด.ช. ปัณณธร แจ่มใส ป.5 61.67
989 110731 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 61.67
989 110743 ด.ช. จิรเมธ จิตรวิบูลย์ ป.4 61.67
989 110764 ด.ช. ปุญญ์ มะระกานนท์ ป.5 61.67
989 110824 ด.ญ. ชลนภัส สุวินทรากร ป.6 61.67
989 110850 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 61.67
989 110857 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 61.67
989 110879 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 61.67
989 110897 ด.ช. อัครวัฒน์ ภู่จำปา ป.6 61.67
989 110967 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 61.67
989 111037 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 61.67
989 111056 ด.ช. อนพัทย์ กลึงพงษ์ ป.6 61.67
989 111081 ด.ญ. กัญญาวีร์ ตั้งจิตวิสุทธิ์ ป.6 61.67
989 111095 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 61.67
989 111107 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 61.67
989 210022 ด.ญ. สาริสา นพแก้ว ป.6 61.67
989 210050 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.5 61.67
989 210114 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 61.67
989 210118 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 61.67
989 210122 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 61.67
989 210129 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 61.67
989 210134 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 61.67
989 210158 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 61.67
989 210159 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 61.67
989 210199 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 61.67
989 210210 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 61.67
989 210217 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 61.67
989 210219 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 61.67
989 210298 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 61.67
989 210327 ด.ญ. กันติชญา วานิชประเสริฐพร ป.6 61.67
989 210572 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 61.67
989 210605 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 61.67
989 210628 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 61.67
989 210773 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.4 61.67
989 210780 ด.ช. ธีทัต วัชระพงศ์ไพบูลย์ ป.5 61.67
989 210815 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 61.67
989 210823 ด.ช. เจนวิทย์ มาลัย ป.6 61.67
989 210854 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 61.67
989 210918 ด.ช. กาญจณ์ แก้วพรม ป.6 61.67
989 210919 ด.ช. จีรพัฒน์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 61.67
989 210951 ด.ช. กัญจน์ธนทัต กวางทอง ป.6 61.67
989 211017 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 61.67
989 211033 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 61.67
989 211141 ด.ช. ณัฏฐวี อยู่รุ่ง ป.6 61.67
989 211163 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 61.67
989 211176 ด.ช. รัชกฤต ภู่เกษมสมบัติ ป.6 61.67
1053 110066 ด.ช. ภัคพล แพะขุนทด ป.6 60.00
1053 110145 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 60.00
1053 110188 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 60.00
1053 110341 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 60.00
1053 110357 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.5 60.00
1053 110411 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 60.00
1053 110424 ด.ญ. เขมณัฎฐ์ เผือกนำผล ป.6 60.00
1053 110484 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 60.00
1053 110497 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 60.00
1053 110509 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 60.00
1053 110522 ด.ญ. ธัญกร ตรงกิตติคุณ ป.5 60.00
1053 110543 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 60.00
1053 110568 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 60.00
1053 110665 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 60.00
1053 110749 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 60.00
1053 110755 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 60.00
1053 110785 ด.ญ. พรทิพย์พา วงษ์สุวรรณ ป.6 60.00
1053 110786 ด.ญ. นีนญาดา บุญตานนท์ ป.6 60.00
1053 110829 ด.ช. ภัทระ ศรีทองสุข ป.6 60.00
1053 110844 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 60.00
1053 110845 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 60.00
1053 111003 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 60.00
1053 111072 ด.ช. ธารา ซุนเฟื่อง ป.6 60.00
1053 210044 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.5 60.00
1053 210053 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.5 60.00
1053 210145 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 60.00
1053 210160 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 60.00
1053 210174 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 60.00
1053 210209 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 60.00
1053 210242 ด.ญ. ศรัณยฉัตร ภัทรวรพงศ์ ป.6 60.00
1053 210244 ด.ช. อัครวินท์ คล้ายคล่องจิตร ป.6 60.00
1053 210274 ด.ญ. กัญญาณัฐ พูนกาญจนะโรจน์ ป.6 60.00
1053 210309 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 60.00
1053 210340 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.5 60.00
1053 210371 ด.ญ. ภรณ์วลัญช์ จันทร ป.4 60.00
1053 210396 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 60.00
1053 210401 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 60.00
1053 210452 ด.ญ. วริศราวดี ศรีเมือง ป.6 60.00
1053 210495 ด.ญ. รติรัตน์ ทองแจ่ม ป.6 60.00
1053 210503 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 60.00
1053 210539 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 60.00
1053 210567 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 60.00
1053 210573 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 60.00
1053 210585 ด.ช. พงศ์รัตน์ เลี่ยมกองแลง ป.5 60.00
1053 210608 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 60.00
1053 210648 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.5 60.00
1053 210732 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 60.00
1053 210859 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 60.00
1053 210861 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 60.00
1053 210908 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 60.00
1053 210957 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 60.00
1053 211025 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.4 60.00
1053 211046 ด.ญ. โสพิชา สุปัณณานนท์ ป.6 60.00
1053 211099 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.5 60.00
1053 211121 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 60.00
1108 110015 ด.ช. วริทธิ์นันท์ รัตนสุวรรณ ป.6 58.33
1108 110077 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.5 58.33
1108 110108 ด.ญ. อภิสรา ดีประเสริฐ ป.6 58.33
1108 110114 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.5 58.33
1108 110131 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 58.33
1108 110143 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 58.33
1108 110168 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 58.33
1108 110222 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 58.33
1108 110380 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 58.33
1108 110394 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 58.33
1108 110428 ด.ญ. มารีญา บุพการีพร ป.6 58.33
1108 110431 ด.ญ. สิรภัทร กัลยาจิตร์โกศล ป.6 58.33
1108 110493 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 58.33
1108 110516 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 58.33
1108 110532 ด.ช. จิรทีปต์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 58.33
1108 110577 ด.ญ. อรณัฐฐา จุฑาวิจิตร ป.6 58.33
1108 110648 ด.ช. อินทัจ เบ็ญราฮีม ป.6 58.33
1108 110739 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.5 58.33
1108 110756 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 58.33
1108 110872 ด.ญ. วิรินทร มั่นนาค ป.6 58.33
1108 110877 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 58.33
1108 110900 ด.ช. ชญธกร พิบูลย์ ป.6 58.33
1108 110905 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.5 58.33
1108 110996 ด.ญ. ชญานิศ เมืองสง ป.6 58.33
1108 111021 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.5 58.33
1108 111096 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 58.33
1108 111105 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 58.33
1108 210042 ด.ญ. ชญาน์​นันท์​ จันทร์เรือง ป.5 58.33
1108 210048 ด.ช. หฤษฎ มีสอน ป.6 58.33
1108 210067 ด.ญ. ธนัชญา ลิ้นทอง ป.6 58.33
1108 210082 ด.ญ. ชนกนันท์ จงรุ่งเรืองไสว ป.6 58.33
1108 210098 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.5 58.33
1108 210103 ด.ญ. ปุณยภรณ์ อ่าวสุคนธ์ ป.6 58.33
1108 210111 ด.ญ. ฐิติยา โตธนะโภคา ป.6 58.33
1108 210175 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 58.33
1108 210184 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 58.33
1108 210196 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 58.33
1108 210204 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 58.33
1108 210262 ด.ช. รเมศ ไชยรัตน์ ป.5 58.33
1108 210284 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 58.33
1108 210324 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 58.33
1108 210336 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.5 58.33
1108 210338 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.5 58.33
1108 210349 ด.ช. ชณัฐภงค์ บุญชู ป.6 58.33
1108 210377 ด.ช. ปริยวิศว์ บริพัตรโกศล ป.6 58.33
1108 210472 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 58.33
1108 210481 ด.ญ. ณัชชา สุขสมพงษ์ ป.6 58.33
1108 210551 ด.ญ. กัลยกร นพรัตน์เจริญ ป.6 58.33
1108 210604 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 58.33
1108 210673 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 58.33
1108 210715 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 58.33
1108 210787 ด.ช. พิทยุตม์ เอื้อสุกิจวัฒนา ป.6 58.33
1108 210805 ด.ช. ราเมศ จงฤกษ์งาม ป.6 58.33
1108 210991 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 58.33
1108 211070 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศรีหัตถจาติ ป.4 58.33
1108 211076 ด.ช. ปัญญากร วรธนารัตน์ ป.5 58.33
1108 211095 ด.ช. อินทนนท์ โกวิทวงศา ป.6 58.33
1108 211134 ด.ช. พชร ศิริมาตย์ ป.5 58.33
1108 211144 ด.ช. ภูวริช คชศิริพงศ์ ป.5 58.33
1108 211166 ด.ช. กัณตภณ เชื้อช่าง ป.5 58.33
1168 110056 ด.ญ. กุลญาดา แถวโสภา ยั่งยืน ป.4 56.67
1168 110104 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.5 56.67
1168 110148 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 56.67
1168 110154 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 56.67
1168 110197 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 56.67
1168 110205 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 56.67
1168 110284 ด.ญ. รวินท์ภัส พัชรเลิศศักดิ์ ป.5 56.67
1168 110320 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 56.67
1168 110346 ด.ญ. ณชนก แคว้นไทสง ป.6 56.67
1168 110369 ด.ญ. บูรณิมา วงศ์ภูมิ ป.4 56.67
1168 110469 ด.ช. อินทัช เลอวิวัฒน์ถาวร ป.6 56.67
1168 110473 ด.ช. พีรวัส ทรัพย์เจริญ ป.5 56.67
1168 110565 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 56.67
1168 110618 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 56.67
1168 110643 ด.ช. รฐวรรธน์ นันต๊ะยานา ป.5 56.67
1168 110671 ด.ญ. ศตพร วิลาสพาณิชย์ ป.6 56.67
1168 110703 ด.ญ. ธนัชพร ภู่เนติ ป.5 56.67
1168 110707 ด.ญ. วิษรุตา ทองศิริ ป.4 56.67
1168 110718 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 56.67
1168 110727 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 56.67
1168 110780 ด.ญ. ณิชา ทับทอง ป.6 56.67
1168 110805 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 56.67
1168 110823 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 56.67
1168 110843 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 56.67
1168 110867 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.5 56.67
1168 110886 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.5 56.67
1168 110898 ด.ญ. ณิชกานต์ เที่ยงบูรณธรรม ป.6 56.67
1168 110901 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 56.67
1168 110944 ด.ญ. ณัฏฐณิชชา จิรโรจน์วงษ์ ป.5 56.67
1168 111023 ด.ญ. อัฐภิญญา โชติพนิชเศรษฐ์ ป.6 56.67
1168 111053 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 56.67
1168 111112 ด.ญ. กรชนก เสถียรกาล ป.6 56.67
1168 111127 ด.ช. ธีรเดช พินิจผดุงธรรม ป.6 56.67
1168 111139 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 56.67
1168 210020 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ วรรณวานิชชัย ป.6 56.67
1168 210030 ด.ญ. วรวลัญช์ กมลพรวิจิตร ป.6 56.67
1168 210032 ด.ญ. ญาณิศา ทานธรรม ป.6 56.67
1168 210035 ด.ญ. ชนิฏา ลิมปสุรัติ ป.5 56.67
1168 210115 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 56.67
1168 210151 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 56.67
1168 210170 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 56.67
1168 210178 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 56.67
1168 210198 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 56.67
1168 210308 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 56.67
1168 210321 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 56.67
1168 210337 ด.ญ. ภัทรียา กุลถวายพร ป.6 56.67
1168 210369 ด.ช. ธีร์ธวัช สัตยกมลฉัตร ป.6 56.67
1168 210410 ด.ญ. พฤกษา เรืองศิริ ป.6 56.67
1168 210465 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.5 56.67
1168 210589 ด.ญ. พลอยนิชา หงษ์หิน ป.6 56.67
1168 210668 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 56.67
1168 210683 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.5 56.67
1168 210721 ด.ญ. ปณิชา จินดาเกียรติ ป.5 56.67
1168 210723 ด.ช. ปองคุณ ศรีสังวาลย์ ป.6 56.67
1168 210772 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 56.67
1168 210788 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.5 56.67
1168 210821 ด.ญ. นิษฐกานต์ เป็งวันทา ป.6 56.67
1168 210830 ด.ญ. ณหทัย สุจิระกุล ป.6 56.67
1168 210892 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.5 56.67
1168 210967 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.5 56.67
1168 211043 ด.ญ. ณภัทร กอโชคชัย ป.6 56.67
1168 211077 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 56.67
1168 211087 ด.ญ. ภัทรศรุดา ศรีฟองคำ ป.6 56.67
1168 211114 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 56.67
1168 211148 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.5 56.67
1168 211155 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 56.67
1234 110045 ด.ญ. ปัญญ์รศี หังสพฤกษ์ ป.6 55.00
1234 110055 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.5 55.00
1234 110078 ด.ช. ปาฏิหาริย์ ศานติกรถาวร ป.5 55.00
1234 110138 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 55.00
1234 110157 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 55.00
1234 110263 ด.ช. ปัณณ์ จิตต์การุณย์ ป.6 55.00
1234 110304 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 55.00
1234 110328 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 55.00
1234 110359 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.4 55.00
1234 110393 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 55.00
1234 110432 ด.ญ. รมณ โสภณธนะสิริ ป.6 55.00
1234 110548 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 55.00
1234 110684 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 55.00
1234 110733 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 55.00
1234 110752 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 55.00
1234 110792 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 55.00
1234 110798 ด.ญ. อุษณณีย์ อัครชัยวารี ป.4 55.00
1234 110835 ด.ช. ศุภกร ลีลามัจฉากุล ป.6 55.00
1234 110903 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 55.00
1234 110970 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 55.00
1234 111075 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.5 55.00
1234 111084 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.5 55.00
1234 111085 ด.ช. เหล่าทัพพ์ โชติเกษมทรัพย์ ป.6 55.00
1234 111111 ด.ญ. ณิชกานต์ พร้อมศิริพงษ์ ป.6 55.00
1234 111136 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 55.00
1234 210002 ด.ช. ตะวัน วุฒิวัฒน์ ป.5 55.00
1234 210021 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.5 55.00
1234 210097 ด.ญ. ศิรภัสสร ปานประภากร ป.5 55.00
1234 210131 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 55.00
1234 210140 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 55.00
1234 210148 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 55.00
1234 210152 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 55.00
1234 210173 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 55.00
1234 210201 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 55.00
1234 210208 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 55.00
1234 210225 ด.ญ. ชญาณิน วัชรอนุรักษ์กุล ป.6 55.00
1234 210235 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ กิตติจำเริญ ป.6 55.00
1234 210236 ด.ญ. ณัฏฐ์ชยาพร กิตติจำเริญ ป.4 55.00
1234 210259 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.5 55.00
1234 210292 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 55.00
1234 210305 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 55.00
1234 210314 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 55.00
1234 210391 ด.ญ. พรปวีร์ เกรียงวัฒนพงษ์ ป.6 55.00
1234 210415 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.5 55.00
1234 210425 ด.ช. กัณตภณ สกุลภิญโญ ป.6 55.00
1234 210454 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 55.00
1234 210461 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 55.00
1234 210497 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 55.00
1234 210512 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 55.00
1234 210529 ด.ช. พีรพงศ์ อำรุง ป.6 55.00
1234 210554 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.5 55.00
1234 210699 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.5 55.00
1234 210811 ด.ญ. เมธาวินี อุทัยพจน์ ป.6 55.00
1234 210816 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 55.00
1234 210960 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 55.00
1234 211065 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 55.00
1234 211072 ด.ช. ภูวดล กระแสร์เสียง ป.5 55.00
1234 211084 ด.ช. ปวิช ลิขิตวรกุล ป.4 55.00
1234 211151 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 55.00
1293 110209 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 53.33
1293 110255 ด.ญ. โสภิตนภา ุชุมวรฐายี ป.6 53.33
1293 110288 ด.ญ. พิชญธิดา ประชุมวัด ป.5 53.33
1293 110289 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.5 53.33
1293 110306 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 53.33
1293 110335 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 53.33
1293 110344 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 53.33
1293 110390 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.4 53.33
1293 110395 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 53.33
1293 110528 ด.ช. ชลธี เตชะกำธรกิจ ป.6 53.33
1293 110583 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 53.33
1293 110588 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 53.33
1293 110622 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 53.33
1293 110639 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 53.33
1293 110652 ด.ญ. ภูษณิศา เลิศเกษมกุล ป.6 53.33
1293 110682 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 53.33
1293 110722 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 53.33
1293 110732 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 53.33
1293 110895 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 53.33
1293 110909 ด.ญ. วรรณพร พยัฆพรม ป.6 53.33
1293 110916 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 53.33
1293 111073 ด.ญ. นมิตา ลิ้มอุดมพร ป.6 53.33
1293 111132 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 53.33
1293 210007 ด.ช. ภูรวิช จิวิทยานุกูล ป.6 53.33
1293 210076 ด.ช. ศุภกฤต ฐิตเมธ ป.6 53.33
1293 210105 ด.ญ. พิชชาภา ผ่องตระกูล ป.6 53.33
1293 210147 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 53.33
1293 210157 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 53.33
1293 210176 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 53.33
1293 210180 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 53.33
1293 210229 ด.ญ. กัญญ์วิณัฐ เสือคาบแก้ว ป.6 53.33
1293 210304 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 53.33
1293 210328 ด.ช. จิรธนินท์ วชิรนันท์จารุกร ป.6 53.33
1293 210339 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.4 53.33
1293 210350 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 53.33
1293 210400 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 53.33
1293 210480 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 53.33
1293 210647 ด.ญ. ญาณิน เผือกผ่องสุริยะ ป.5 53.33
1293 210659 ด.ช. ณัฏฐกฤษฏิ์ ฉลาดธัญญกิจ ป.6 53.33
1293 210664 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 53.33
1293 210694 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 53.33
1293 210727 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 53.33
1293 210849 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 53.33
1293 210874 ด.ช. ภีภากร ทรัพย์เหลือหลาย ป.6 53.33
1293 210895 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 53.33
1293 210925 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.5 53.33
1293 210981 ด.ญ. ณัชชา พงศ์วรทรัพย์ ป.6 53.33
1293 210982 ด.ช. ยุทธภูมิ ชัยสวัสดิ์ ป.6 53.33
1293 210992 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 53.33
1293 211103 ด.ญ. ภัครดา กาญจนไพศาล ป.6 53.33
1293 211112 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 53.33
1293 211119 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 53.33
1293 211140 ด.ช. พัชรพงศ์ พุ่มเจริญ ป.6 53.33
1293 211159 ด.ช. คุณภัทร รุ่งโรจน์รังสิมา ป.6 53.33
1347 110030 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 51.67
1347 110139 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 51.67
1347 110238 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 51.67
1347 110246 ด.ญ. จอมนรี บุนนาค ป.6 51.67
1347 110259 ด.ช. ณัฏฐชัย จันทร์ประสพชัย ป.6 51.67
1347 110290 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.5 51.67
1347 110492 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 51.67
1347 110502 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.5 51.67
1347 110503 ด.ญ. ปวริศา ทองปลูก ป.6 51.67
1347 110520 ด.ช. ศิรพงศ์ อนันต์ชลินทร ป.5 51.67
1347 110542 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 51.67
1347 110547 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 51.67
1347 110592 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 51.67
1347 110607 ด.ช. พิชญ์ พุ่มเครือวัลย์ ป.6 51.67
1347 110649 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.5 51.67
1347 110662 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 51.67
1347 110678 ด.ช. ปีติ สุพัฒฑา ป.6 51.67
1347 110688 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 51.67
1347 110721 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 51.67
1347 110736 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.4 51.67
1347 110763 ด.ญ. ปาณฌา หวังอุดม ป.6 51.67
1347 110876 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 51.67
1347 110880 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 51.67
1347 110894 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 51.67
1347 110969 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 51.67
1347 111009 ด.ช. วัชรดนัย อนุรักษสกุล ป.6 51.67
1347 111094 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 51.67
1347 111124 ด.ญ. นันท์ลภัส สกุลวิสิฏฐ์ ป.6 51.67
1347 210008 ด.ญ. ภูริชญา ทุมนัส ป.6 51.67
1347 210059 ด.ญ. กรรวี ประสงค์สุข ป.5 51.67
1347 210085 ด.ช. ธนกฤต ลาภวงศ์วัฒนา ป.4 51.67
1347 210088 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.4 51.67
1347 210099 ด.ญ. ดารารัตน์ คุตตะสิงคี ป.5 51.67
1347 210107 ด.ญ. ปุณิกา สุวัชรังกูร ป.4 51.67
1347 210126 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 51.67
1347 210135 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 51.67
1347 210144 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 51.67
1347 210193 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 51.67
1347 210205 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 51.67
1347 210212 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 51.67
1347 210237 ด.ช. ธงทัศน์ สุริยาศศิน ป.5 51.67
1347 210270 ด.ช. วริศ รัตนวิจิตร ป.6 51.67
1347 210303 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 51.67
1347 210333 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.4 51.67
1347 210355 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 51.67
1347 210393 ด.ญ. ปัณฑรีย์ อาภาสพิพัฒน์ ป.6 51.67
1347 210426 ด.ช. กิตติทัพพ์ เกษมวีรศานต์ ป.6 51.67
1347 210430 ด.ช. ณฐกร ธรรมลงกรต ป.6 51.67
1347 210438 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 51.67
1347 210460 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 51.67
1347 210507 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ โอภาสสมุทรชัย ป.6 51.67
1347 210514 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 51.67
1347 210516 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 51.67
1347 210578 ด.ช. ศิวกร ลอยหา ป.5 51.67
1347 210586 ด.ญ. ณิชมน เรณุมาน ป.6 51.67
1347 210592 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 51.67
1347 210597 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 51.67
1347 210634 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 51.67
1347 210697 ด.ญ. สุกฤตา สินสาธิตสุกุล ป.5 51.67
1347 210762 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 51.67
1347 210796 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 51.67
1347 210836 ด.ช. ปวริศร ดีวิมล ป.6 51.67
1347 210842 ด.ช. คณพศ ทองแย้ม ป.6 51.67
1347 210897 ด.ช. อิทธิเชษฐ์ แก้วอุด ป.6 51.67
1347 210948 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.5 51.67
1347 211040 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 51.67
1347 211041 ด.ญ. ชญาน์นันท์ คเวสการักษ์ ป.6 51.67
1347 211059 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 51.67
1347 211064 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 51.67
1347 211096 ด.ญ. อรศศิวรรณ์ อรรถสถาวร ป.6 51.67
1347 211117 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 51.67
1347 211138 ด.ญ. อชรภา มั่นคงชื่นสกุล ป.5 51.67
1347 211153 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 51.67
1347 211156 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 51.67
1347 211167 ด.ญ. ณัชชารีย์ สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.6 51.67
1347 211169 ด.ญ. พิชชามน สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.5 51.67
1423 110137 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 50.00
1423 110146 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 50.00
1423 110174 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 50.00
1423 110202 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 50.00
1423 110264 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.5 50.00
1423 110275 ด.ช. ภาคิน ศรีรติพรรณ ป.6 50.00
1423 110302 ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร ป.6 50.00
1423 110353 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.5 50.00
1423 110399 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 50.00
1423 110436 ด.ญ. ศศิอาภา สังข์ทอง ป.6 50.00
1423 110450 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 50.00
1423 110457 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 50.00
1423 110517 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 50.00
1423 110537 ด.ญ. พิมภะภา เจียรวิทยกิจ ป.6 50.00
1423 110612 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 50.00
1423 110651 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.5 50.00
1423 110717 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 50.00
1423 110791 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 50.00
1423 110794 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 50.00
1423 110921 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 50.00
1423 110927 ด.ช. อนวัช ทิศขน ป.6 50.00
1423 110947 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.5 50.00
1423 110988 ด.ช. พชรพล เทียนรุ่งศรี ป.6 50.00
1423 110997 ด.ช. วัชนันท์ นันทิพาณิชย์ ป.5 50.00
1423 111097 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 50.00
1423 111115 ด.ญ. รชตพร โพธิ์ทอง ป.6 50.00
1423 111141 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 50.00
1423 210034 ด.ช. ปาณกิตติ์ รักษ์กุล ป.6 50.00
1423 210041 ด.ญ. อรอินทุ์ จิวารัตนพงศ์ ป.6 50.00
1423 210116 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 50.00
1423 210119 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 50.00
1423 210121 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 50.00
1423 210132 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 50.00
1423 210188 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 50.00
1423 210195 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 50.00
1423 210271 ด.ญ. ศรันย์พร อนันตโชค ป.5 50.00
1423 210353 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 50.00
1423 210439 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.5 50.00
1423 210444 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 50.00
1423 210457 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 50.00
1423 210603 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 50.00
1423 210661 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 50.00
1423 210777 ด.ช. ชยางกูร เครือวงษ์จันทร์ ป.6 50.00
1423 210876 ด.ช. ศรัณย์ภัทร หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 50.00
1423 210877 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นาคเสนา ป.6 50.00
1423 210898 ด.ญ. จุฑาทิพย์ อินอิว ป.6 50.00
1423 210914 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 50.00
1423 210926 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.5 50.00
1423 210933 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.5 50.00
1423 210934 ด.ญ. ณฐมน มณีเมือง ป.5 50.00
1423 210956 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 50.00
1423 211023 ด.ช. อิทธิพัทธ์ ศุภตระกูลรัตน์ ป.4 50.00
1423 211028 ด.ช. พรวรรธน์ เพ็ญพิบูลย์ ป.6 50.00
1423 211052 ด.ญ. พีรญา ลีลาธนางกูร ป.6 50.00
1423 211078 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 50.00
1423 211105 ด.ช. ธนพรพล วงษ์ถนอม ป.6 50.00
1423 211111 ด.ช. พสิษฐ์ กุลแพทย์ ป.5 50.00
1423 211139 ด.ช. อธิอานันท์ ยืนสุขจิตธาดา ป.5 50.00
1481 110033 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 48.33
1481 110069 ด.ญ. สุภาวิณี เกตุทิม ป.4 48.33
1481 110171 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 48.33
1481 110182 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 48.33
1481 110273 ด.ญ. ปิ่นดาว สระสมบูรณ์ ป.6 48.33
1481 110309 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 48.33
1481 110323 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 48.33
1481 110339 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 48.33
1481 110389 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 48.33
1481 110403 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 48.33
1481 110418 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 48.33
1481 110430 ด.ญ. สุพรรณพิมพ์ ร้อยผึ้ง ป.6 48.33
1481 110458 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 48.33
1481 110561 ด.ช. ณภัทร ราโรจน์ ป.6 48.33
1481 110617 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 48.33
1481 110619 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 48.33
1481 110650 ด.ช. ธนัท พัฒนทอง ป.6 48.33
1481 110667 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 48.33
1481 110686 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 48.33
1481 110741 ด.ช. กรณ์ ตั้งภักดี ป.6 48.33
1481 110795 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 48.33
1481 110801 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 48.33
1481 110934 ด.ช. นันทภพ ภูรีเลิศวาณิชย์ ป.6 48.33
1481 110950 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 48.33
1481 110974 ด.ญ. พิมพ์ชณก วัฒนธำรงค์ ป.5 48.33
1481 111066 ด.ช. กัณณ์ทณัฐ วิทยาภรณ์ ป.6 48.33
1481 111076 ด.ญ. ภัททิยา ริมชลา ป.6 48.33
1481 210063 ด.ช. วรัญพิชญ์ ปราโมทย์ ป.6 48.33
1481 210182 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 48.33
1481 210228 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 48.33
1481 210256 ด.ญ. ปรียากรณ์ เหลืองประดิษฐ์ ป.6 48.33
1481 210272 ด.ญ. แทนใจ คงศักดิ์สิริกุล ป.5 48.33
1481 210326 ด.ช. กร ลิขิตอำนวยชัย ป.6 48.33
1481 210363 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 48.33
1481 210390 ด.ช. ปานกฤษ คภะสุวรรณ ป.6 48.33
1481 210518 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 48.33
1481 210540 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 48.33
1481 210560 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 48.33
1481 210591 ด.ญ. ณัฐกฤตา สักกะพลางกูร ป.4 48.33
1481 210593 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 48.33
1481 210642 ด.ช. พสิษฐ์ ทิณรัตน์ ป.5 48.33
1481 210658 ด.ญ. ชวัลรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 48.33
1481 210686 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 48.33
1481 210693 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 48.33
1481 210726 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 48.33
1481 210728 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 48.33
1481 210880 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.5 48.33
1481 210906 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 48.33
1481 210962 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 48.33
1481 210975 ด.ช. ศิฐพัช โปษยะพิสิษฐ์ ป.6 48.33
1481 211007 ด.ญ. ธราธาร กำธรกุล ป.6 48.33
1481 211031 ด.ญ. รมย์รวินท์ สุตนพัฒน์ ป.6 48.33
1481 211057 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 48.33
1481 211063 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 48.33
1481 211175 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 48.33
1536 110172 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 46.67
1536 110189 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 46.67
1536 110234 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 46.67
1536 110278 ด.ญ. พิชญานิษฐ์ เชาว์สินธุ์ ป.6 46.67
1536 110325 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 46.67
1536 110440 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.5 46.67
1536 110625 ด.ญ. วริศรา สกุลซ้ง ป.6 46.67
1536 110676 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 46.67
1536 110687 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 46.67
1536 110734 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 46.67
1536 110759 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 46.67
1536 110765 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.5 46.67
1536 110788 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 46.67
1536 110804 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 46.67
1536 110814 ด.ญ. นัชชนันท์ มุ่งชนะ ป.6 46.67
1536 110854 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 46.67
1536 110878 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 46.67
1536 110915 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 46.67
1536 110948 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 46.67
1536 110951 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 46.67
1536 111080 ด.ญ. จิดาภา ชินะโยธิน ป.6 46.67
1536 111104 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 46.67
1536 111109 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 46.67
1536 111116 ด.ญ. ษุภากร เจตานนท์ ป.6 46.67
1536 210079 ด.ช. กาณฑ์ ใจเพ็ง ป.6 46.67
1536 210162 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 46.67
1536 210310 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 46.67
1536 210330 ด.ช. นิธิคุณ ชนะการ ป.6 46.67
1536 210356 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 46.67
1536 210383 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.5 46.67
1536 210411 ด.ช. พสธร กึกก้อง ป.6 46.67
1536 210449 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 46.67
1536 210473 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 46.67
1536 210559 ด.ญ. วิภาวี วัฒนะเมธานนท์ ป.5 46.67
1536 210714 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 46.67
1536 210789 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.5 46.67
1536 210900 ด.ช. สรวิชญ์ หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 46.67
1536 210986 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 46.67
1536 210987 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 46.67
1536 210989 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 46.67
1536 211131 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 46.67
1536 211135 ด.ช. พาวิณ อินสว่าง ป.5 46.67
1536 211137 ด.ญ. พุธิตา นิลเขียว ป.6 46.67
1536 211150 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 46.67
1580 110007 ด.ช. ตรัณณ์ เมฆอรุณกมล ป.5 45.00
1580 110009 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.5 45.00
1580 110149 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 45.00
1580 110152 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 45.00
1580 110181 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 45.00
1580 110216 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 45.00
1580 110217 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 45.00
1580 110237 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 45.00
1580 110305 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 45.00
1580 110349 ด.ช. ปวริศ สารีวงษ์ ป.6 45.00
1580 110417 ด.ช. รชต อนุสรณ์กุล ป.6 45.00
1580 110433 ด.ญ. ธัญณปภา ปัญญา ป.4 45.00
1580 110460 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 45.00
1580 110518 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 45.00
1580 110527 ด.ญ. วรฤทัย เซ็นเสถียร ป.6 45.00
1580 110578 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.5 45.00
1580 110628 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.4 45.00
1580 110631 ด.ญ. นิษฐ์สินี กุลมาดารัตน์ ป.6 45.00
1580 110642 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 45.00
1580 110827 ด.ญ. ศศิภา วิริยะเชษฐ์กุล ป.6 45.00
1580 110848 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 45.00
1580 110852 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 45.00
1580 110888 ด.ญ. วีรินทร์ ยนต์วิกัย ป.6 45.00
1580 110925 ด.ช. นิชนันท์ คงไทย ป.5 45.00
1580 110949 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 45.00
1580 110979 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 45.00
1580 111002 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 45.00
1580 111032 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.5 45.00
1580 111046 ด.ญ. สุชญา เอี่ยมธรรมชาติ ป.6 45.00
1580 111063 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 45.00
1580 111074 ด.ช. ปริญ เจริญวงศา ป.5 45.00
1580 111087 ด.ช. ณัฐชนน ฉัตรเจริญมงคล ป.6 45.00
1580 111123 ด.ช. กฤตธัช เสนโสพิศ ป.6 45.00
1580 111137 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 45.00
1580 210109 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.5 45.00
1580 210141 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 45.00
1580 210153 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 45.00
1580 210172 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 45.00
1580 210179 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 45.00
1580 210361 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 45.00
1580 210389 ด.ช. นันทพันธ์ หล่อวิเชียรรุ่ง ป.6 45.00
1580 210420 ด.ช. ศุภกฤต จรุงกิจวรากร ป.6 45.00
1580 210467 ด.ช. เตวิช ชัยฤกษ์ ป.6 45.00
1580 210517 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 45.00
1580 210568 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 45.00
1580 210575 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 45.00
1580 210577 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 45.00
1580 210600 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 45.00
1580 210619 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา หิรัญศักดาโรจน์ ป.5 45.00
1580 210689 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 45.00
1580 210690 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 45.00
1580 210742 ด.ญ. กมลลักษณ์ นารีรัตนสุนทร ป.5 45.00
1580 210752 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.5 45.00
1580 210851 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 45.00
1580 210939 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.5 45.00
1580 210950 ด.ช. ศรวัณ ศักดิ์ศศิธร ป.6 45.00
1580 210994 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 45.00
1580 211000 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 45.00
1580 211081 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ พิทยฐากุลเจริญ ป.6 45.00
1580 211124 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 45.00
1580 211126 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 45.00
1580 211149 ด.ญ. กิรณา ชดช้อย ป.5 45.00
1580 211152 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 45.00
1580 211164 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 45.00
1580 211171 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 45.00
1580 211178 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 45.00
1646 110074 ด.ช. ธณายุทธ์ กิริณี ป.6 43.33
1646 110087 ด.ช. รัชกฤต สงวนชาติ ป.6 43.33
1646 110102 ด.ช. วิภูษิต จริงจิตร ป.6 43.33
1646 110207 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 43.33
1646 110223 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 43.33
1646 110279 ด.ญ. ศรณภัทร์ แพ่งเกษร ป.6 43.33
1646 110307 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 43.33
1646 110333 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 43.33
1646 110350 ด.ช. ปวเรศ สารีวงษ์ ป.6 43.33
1646 110373 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.5 43.33
1646 110387 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 43.33
1646 110397 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 43.33
1646 110407 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 43.33
1646 110438 ด.ช. วริทธ์ธร สันติวราคม ป.6 43.33
1646 110562 ด.ญ. ชัญญาพรรณ พรหมพันธ์ใจ ป.4 43.33
1646 110567 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 43.33
1646 110621 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 43.33
1646 110641 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 43.33
1646 110653 ด.ช. ณัฐภัท สุดปาน ป.5 43.33
1646 110663 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 43.33
1646 110787 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 43.33
1646 110830 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.4 43.33
1646 110838 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 43.33
1646 110842 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 43.33
1646 110858 ด.ช. นพกร ลิขิตหัตถศิลป ป.6 43.33
1646 110978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 43.33
1646 111000 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.5 43.33
1646 111065 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 43.33
1646 111092 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 43.33
1646 111102 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 43.33
1646 210012 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.5 43.33
1646 210036 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.5 43.33
1646 210060 ด.ญ. โยษิตา มีสอน ป.4 43.33
1646 210095 ด.ช. ศรัณยพงศ์ อัญญธนากร ป.6 43.33
1646 210110 ด.ญ. ภัทรธิฎา สีเหนี่ยง ป.5 43.33
1646 210166 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 43.33
1646 210214 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 43.33
1646 210239 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.5 43.33
1646 210283 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 43.33
1646 210313 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 43.33
1646 210354 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 43.33
1646 210405 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 43.33
1646 210409 ด.ช. กฤษพัฒน์ เบ็ญจาศิริโรจน์ ป.5 43.33
1646 210440 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 43.33
1646 210445 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 43.33
1646 210455 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 43.33
1646 210462 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 43.33
1646 210515 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 43.33
1646 210562 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 43.33
1646 210579 ด.ช. ณัฐวัศ เหลืองนฤมิตชัย ป.6 43.33
1646 210620 ด.ช. อัครวิทย์ ประทิพอาราม ป.6 43.33
1646 210626 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.5 43.33
1646 210713 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 43.33
1646 210743 ด.ญ. ขวัญปวีณ์ ภูรีธนประเสริฐ ป.5 43.33
1646 210829 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 43.33
1646 210837 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ตราวนิสกุล ป.5 43.33
1646 210850 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 43.33
1646 210944 ด.ญ. ปพิชญา ต่วนภูษา ป.6 43.33
1646 210953 ด.ช. ณภัทร รุ่งเรืองศุภรัตน์ ป.6 43.33
1646 210961 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 43.33
1646 210983 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 43.33
1646 210993 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 43.33
1646 211010 ด.ญ. กษิพัทธ์ สิงหบุตร ป.5 43.33
1646 211125 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 43.33
1646 211132 ด.ช. กฤชณัท หวู ป.6 43.33
1646 211142 ด.ญ. มิฏฏาภรณ์ บุญดำรัส ป.6 43.33
1646 211154 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 43.33
1646 211170 ด.ญ. ลิกอร์ ไชยพิมล ป.6 43.33
1714 110018 ด.ช. สรวลณัฐ บุญข้าเหลือ ป.6 41.67
1714 110019 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.5 41.67
1714 110090 ด.ญ. ธัญชนก นาน้ำเชี่ยว ป.5 41.67
1714 110136 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 41.67
1714 110155 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.5 41.67
1714 110161 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 41.67
1714 110210 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 41.67
1714 110228 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 41.67
1714 110324 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 41.67
1714 110391 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 41.67
1714 110453 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 41.67
1714 110461 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 41.67
1714 110515 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 41.67
1714 110572 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 41.67
1714 110605 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.5 41.67
1714 110630 ด.ช. อัคชินช์ เตียงเกตุ ป.6 41.67
1714 110634 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 41.67
1714 110661 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 41.67
1714 110700 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 41.67
1714 110710 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.4 41.67
1714 110869 ด.ญ. อมลวรรณ อ่ำพิจิตร ป.5 41.67
1714 110883 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 41.67
1714 110896 ด.ญ. ณลวิชชา อินทพงษ์ ป.6 41.67
1714 110987 ด.ญ. วิรากร วงศ์จงใจหาญ ป.6 41.67
1714 111010 ด.ญ. สรัลชนา สมดุลยกนก ป.5 41.67
1714 111045 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.5 41.67
1714 111050 ด.ญ. พุทธิชา ผลมั่งคั่ง ป.6 41.67
1714 210027 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.5 41.67
1714 210045 ด.ญ. ณิชชาภัทร เกตุแก้ว ป.5 41.67
1714 210091 ด.ญ. ณริสสาข์ หมู่สุวรรณ ป.5 41.67
1714 210142 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 41.67
1714 210202 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 41.67
1714 210279 ด.ญ. อรวรา เรืองอัศวเดช ป.6 41.67
1714 210347 ด.ช. จุณฑจอม กัณฑารัตน์ ป.6 41.67
1714 210348 ด.ญ. วรกันต์ ครุสาตะ ป.5 41.67
1714 210427 ด.ญ. ธัญนันท์ ตันตระกูล ป.5 41.67
1714 210594 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 41.67
1714 210633 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 41.67
1714 210655 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.5 41.67
1714 210696 ด.ญ. มุกตะวัน ไฝขาว ป.6 41.67
1714 210700 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ นิลสวัสดิ์ ป.6 41.67
1714 210751 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ศิริรัตน์ ป.5 41.67
1714 210756 ด.ญ. ปพิญชานันท์ นาคะพันธุ์ ป.4 41.67
1714 210760 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 41.67
1714 210809 ด.ญ. สุพิชฌาย์ จีนาพงษา ป.6 41.67
1714 210882 ด.ช. ภัทรกฤษณ์ บริรักษ์ ป.6 41.67
1714 210905 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 41.67
1714 210920 ด.ช. ณัฐกิตติ์ พนาสุวรรณ ป.6 41.67
1714 211032 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 41.67
1714 211035 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 41.67
1714 211123 ด.ช. ไอธิยากร เมืองแสน ป.6 41.67
1765 110023 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.5 40.00
1765 110063 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.4 40.00
1765 110184 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 40.00
1765 110316 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 40.00
1765 110475 ด.ญ. ภัสสรากาญจน์ หอมกระแจะ ป.6 40.00
1765 110538 ด.ช. จรูญวิทย์ จงเฟื่องปริญญา ป.6 40.00
1765 110560 ด.ช. จิรัสย์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ ป.5 40.00
1765 110580 ด.ช. วีระนันท์ จันทร์เผ่าแสง ป.6 40.00
1765 110609 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 40.00
1765 110640 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 40.00
1765 110660 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 40.00
1765 110681 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 40.00
1765 110713 ด.ช. กิตติธัช จุลคีรี ป.5 40.00
1765 110797 ด.ญ. ณัฐนิชา ทาคูณ ป.6 40.00
1765 110811 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 40.00
1765 110832 ด.ญ. ธัญชนก เติมผล ป.6 40.00
1765 110882 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 40.00
1765 110891 ด.ญ. สุทธิกานต์ แย้มลม้าย ป.6 40.00
1765 110964 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 40.00
1765 111040 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 40.00
1765 111044 ด.ญ. ธนัญชนก วัยวราวุธ ป.6 40.00
1765 111113 ด.ช. พงศกร อนุสรณ์เทวินทร์ ป.6 40.00
1765 210025 ด.ช. กฤติพงศ์ พวงมาลัย ป.5 40.00
1765 210074 ด.ญ. กชพร สริมา ป.4 40.00
1765 210240 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ประสงค์ศิลปกุล ป.5 40.00
1765 210264 ด.ช. สิทธินนฏ์ ประสิทธิพงศ์ ป.5 40.00
1765 210266 ด.ญ. พีณัฐชา ราชพิทักษ์ ป.5 40.00
1765 210282 ด.ช. กวิน อิศรพนธ์ ป.5 40.00
1765 210293 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 40.00
1765 210299 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 40.00
1765 210365 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 40.00
1765 210584 ด.ช. ปาณชนะ ปานะนนท์ ป.6 40.00
1765 210681 ด.ช. ภาสกร ทองนุช ป.5 40.00
1765 210719 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 40.00
1765 210733 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 40.00
1765 210749 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.4 40.00
1765 210812 ด.ช. ศุภกร ตีระวนิชพงศ์ ป.6 40.00
1765 210833 ด.ช. สทานน กฤษณเกษกุล ป.5 40.00
1765 210973 ด.ญ. เขมิกา พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ป.6 40.00
1765 211008 ด.ช. ภาคิน คล้ายพิมล ป.6 40.00
1765 211038 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 40.00
1765 211051 ด.ญ. ศุจีภรณ์ ปานขลิบ ป.6 40.00
1765 211056 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.5 40.00
1808 110153 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 38.33
1808 110165 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 38.33
1808 110170 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 38.33
1808 110201 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 38.33
1808 110218 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 38.33
1808 110269 ด.ญ. สุธีรา ลาวัณยภิรักข์ ป.5 38.33
1808 110291 ด.ญ. ภัทรวดี มณีฉาย ป.6 38.33
1808 110308 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 38.33
1808 110490 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 38.33
1808 110501 ด.ญ. พรกานต์ หมื่นไธสง ป.6 38.33
1808 110521 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.5 38.33
1808 110591 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 38.33
1808 110620 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 38.33
1808 110636 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 38.33
1808 110659 ด.ญ. วริษฐา ฐานวิเศษ ป.6 38.33
1808 110705 ด.ญ. ปุนนา สุขเสมอ ป.6 38.33
1808 110735 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 38.33
1808 110796 ด.ช. กิจพนัสถ์ อัครชัยวารี ป.6 38.33
1808 110863 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 38.33
1808 110954 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 38.33
1808 111027 ด.ช. กัณธัช ศรีจาด ป.6 38.33
1808 111057 ด.ญ. ปพิชญา ชิระนุรังสี ป.6 38.33
1808 111059 ด.ญ. ภัชชญา แซ่โท้ว ป.6 38.33
1808 111077 ด.ช. วรเมธ ผึ่งผาย ป.6 38.33
1808 210073 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.5 38.33
1808 210128 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 38.33
1808 210234 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.5 38.33
1808 210250 ด.ช. สิริพงศ์ เกษสุคนธเลิศ ป.6 38.33
1808 210255 ด.ช. พีรวิชญ์ นาคปัญญา ป.5 38.33
1808 210257 ด.ช. ธีรชาติ เดชานันทศิลป์ ป.6 38.33
1808 210360 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 38.33
1808 210419 ด.ช. ณปราช มิ่งพรวัฒน์ ป.6 38.33
1808 210464 ด.ช. กรณัฐ ชัยจิระรัตนกุล ป.5 38.33
1808 210533 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.5 38.33
1808 210652 ด.ช. คณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา ป.6 38.33
1808 210667 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 38.33
1808 210759 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 38.33
1808 210794 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 38.33
1808 210803 ด.ญ. ชาครียา ทับสูงเนิน ป.5 38.33
1808 210855 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 38.33
1808 211092 ด.ช. รุจิภาส บุรีรักษ์ ป.5 38.33
1808 211098 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.5 38.33
1808 211115 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 38.33
1808 211122 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 38.33
1852 110378 ด.ญ. เบญญาภา นนทะวงษ์ ป.6 36.67
1852 110412 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 36.67
1852 110459 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 36.67
1852 110613 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 36.67
1852 110683 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 36.67
1852 110723 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 36.67
1852 110745 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.4 36.67
1852 110754 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 36.67
1852 110760 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.4 36.67
1852 110991 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.4 36.67
1852 111016 ด.ญ. โชติกา อุดมศรีธนกร ป.5 36.67
1852 111062 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 36.67
1852 111064 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 36.67
1852 111067 ด.ช. ชนาธิป ปิยมณีวิจิตร ป.6 36.67
1852 111142 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 36.67
1852 210011 ด.ญ. เอมิกา ยอดแสง ป.4 36.67
1852 210019 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.5 36.67
1852 210033 ด.ช. ปาณัสม์ บูรณปัทมะ ป.4 36.67
1852 210200 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 36.67
1852 210211 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 36.67
1852 210268 ด.ช. พีรัช ราชพิทักษ์ ป.6 36.67
1852 210290 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 36.67
1852 210342 ด.ช. ธเดช ปึ้งผลพูล ป.6 36.67
1852 210397 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 36.67
1852 210429 ด.ช. ชวัลณัฐ ตันตระกูล ป.4 36.67
1852 210442 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 36.67
1852 210459 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 36.67
1852 210482 ด.ช. ณัฐชนน แซ่ซือ ป.6 36.67
1852 210549 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.5 36.67
1852 210564 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 36.67
1852 210574 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 36.67
1852 210587 ด.ญ. ดลชนก นนทะเปารยะ ป.6 36.67
1852 210769 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 36.67
1852 210790 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.4 36.67
1852 210806 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 36.67
1852 210838 ด.ช. ภูรินท์ ถิ่นท่าชนะ ป.6 36.67
1852 210862 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 36.67
1852 210893 ด.ช. ภูติณัฐ มหานิล ป.6 36.67
1852 211020 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 36.67
1852 211034 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 36.67
1892 110013 ด.ญ. พินทุ์พริมา สุขทิศ ป.6 35.00
1892 110054 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.5 35.00
1892 110086 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.5 35.00
1892 110124 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 35.00
1892 110140 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 35.00
1892 110193 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 35.00
1892 110206 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 35.00
1892 110215 ด.ช. ปวิญญ์ สุรศักดิ์ศิลป ป.6 35.00
1892 110317 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 35.00
1892 110322 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 35.00
1892 110338 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 35.00
1892 110361 ด.ช. ปองคุณ ศิริวัฒนกุล ป.5 35.00
1892 110383 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 35.00
1892 110507 ด.ญ. ณักษ์ลภัส ถนัดศีลธรรม ป.5 35.00
1892 110563 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 35.00
1892 110610 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 35.00
1892 110807 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 35.00
1892 110812 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 35.00
1892 110818 ด.ญ. ปวรภัทร วรินทรวนิช ป.6 35.00
1892 110871 ด.ช. อภิพงศ์ อ่ำพิจิตร ป.5 35.00
1892 111025 ด.ญ. จิรัชยา ภิญโญเสริมรัตน์ ป.6 35.00
1892 111033 ด.ญ. ปภาพร จิตสน ป.6 35.00
1892 111093 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 35.00
1892 111117 ด.ช. อธิวัฒน์ อภิรัตนนิธิเลิศ ป.5 35.00
1892 210137 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 35.00
1892 210165 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 35.00
1892 210300 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 35.00
1892 210364 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 35.00
1892 210386 ด.ช. วริทธิ์พล ธนาคมเศรษฐ์ ป.6 35.00
1892 210431 ด.ญ. สิริกัลยา ธนทรัพย์สิน ป.5 35.00
1892 210471 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 35.00
1892 210476 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 35.00
1892 210496 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.4 35.00
1892 210501 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 35.00
1892 210563 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 35.00
1892 210623 ด.ช. ภาวัต เลิศสุกิจจา ป.5 35.00
1892 210731 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 35.00
1892 210737 ด.ญ. ณัฐธีรา วิมลพัฒนธรรม ป.6 35.00
1892 210745 ด.ช. วรเชฏฐ์ เหมือนดาว ป.6 35.00
1892 210822 ด.ช. อัครภูมิ เกิดแก้ว ป.6 35.00
1892 210834 ด.ญ. พนัชกร ช้างแก้วมณี ป.5 35.00
1892 210966 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.5 35.00
1892 211030 ด.ช. รชต นิลโสภณ ป.5 35.00
1892 211053 ด.ญ. ธารีรัตน์ พุทธสุวรรณ ป.6 35.00
1892 211061 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 35.00
1892 211133 ด.ญ. ปุณยนุช ธนโกเศศ ป.5 35.00
1892 211158 ด.ช. ธนกฤต ไชยทอง ป.6 35.00
1939 110010 ด.ช. พงศ์วรุตม์ ยิ้มประเสริฐ ป.6 33.33
1939 110012 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.5 33.33
1939 110049 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.5 33.33
1939 110058 ด.ช. ปัณวัชร์ ตันติบุตร ป.5 33.33
1939 110097 ด.ช. ปุญญวัชร์ ศิริสัจจวัฒน์ ป.5 33.33
1939 110159 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 33.33
1939 110180 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 33.33
1939 110186 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 33.33
1939 110227 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 33.33
1939 110243 ด.ช. กฤตภาส กลิ่นชวนชื่น ป.4 33.33
1939 110249 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.5 33.33
1939 110295 ด.ญ. ศิรประภา วิสุทธิมรรค ป.6 33.33
1939 110319 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 33.33
1939 110340 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 33.33
1939 110437 ด.ช. พงศ์นิธิป ธีระชัยธรรม ป.4 33.33
1939 110449 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 33.33
1939 110499 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.4 33.33
1939 110551 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 33.33
1939 110557 ด.ช. อัณณวัชร์ บุญญกิจไมตรี ป.6 33.33
1939 110595 ด.ญ. ณัฐนรี เวียงศิริ ป.4 33.33
1939 110611 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 33.33
1939 110675 ด.ช. ปัณณพรรษ์ สิริชัยธรณ์ ป.6 33.33
1939 110757 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 33.33
1939 110772 ด.ช. ทวีรังสันต์ ภาณุเดชทิพย์ ป.6 33.33
1939 110781 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 33.33
1939 110800 ด.ญ. ฐิตานันท์ อรุณรัตน์พลทัต ป.6 33.33
1939 110806 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 33.33
1939 110918 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 33.33
1939 111126 ด.ช. ณธรรศ วงศ์วารี ป.6 33.33
1939 210005 ด.ญ. ปวริศา พึ่งพรหม ป.6 33.33
1939 210334 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.4 33.33
1939 210384 ด.ช. พิชญุตม์ เอี่ยมดีงามเลิศ ป.6 33.33
1939 210470 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 33.33
1939 210488 ด.ช. อชิระ ก้อนคำใหญ่ ป.6 33.33
1939 210494 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน ป.5 33.33
1939 210541 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 33.33
1939 210612 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.5 33.33
1939 210636 ด.ช. ชัยสวัสดิ์ กรกิจสุวรรณ ป.6 33.33
1939 210640 ด.ช. ธนดล กอวัฒนะ ป.5 33.33
1939 210656 ด.ช. พชรพล เศวตจามร ป.6 33.33
1939 210660 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.5 33.33
1939 210677 ด.ช. วุฒิภัทร ตันติเวสส ป.5 33.33
1939 210746 ด.ช. ศศิพล สาสาง ป.6 33.33
1939 210781 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.5 33.33
1939 210873 ด.ญ. ภัทรวรินทร์ เทียนงาม ป.6 33.33
1939 210881 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.5 33.33
1939 210929 ด.ญ. อรกัญญา รักกิจการ ป.6 33.33
1939 210938 ด.ช. สอง ชินประดิษฐสุข ป.6 33.33
1939 210990 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 33.33
1939 211015 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 33.33
1939 211026 ด.ญ. วชิรญาณ์ เมืองโคตร ป.5 33.33
1939 211082 ด.ญ. นญาน์ ธนันท์ไพบูล ป.5 33.33
1991 110065 ด.ช. วรพล ช่วยบำรุง ป.6 31.67
1991 110081 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.5 31.67
1991 110260 ด.ญ. ณิชาภัทร พันธ์ต่าย ป.5 31.67
1991 110326 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 31.67
1991 110372 ด.ญ. รดาณัฐ นิรัตติวงศกรณ์ ป.4 31.67
1991 110481 ด.ญ. มิลิณ ทันการ ป.5 31.67
1991 110482 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 31.67
1991 110546 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 31.67
1991 110556 ด.ช. เนติภัทธ เกิดสุภาพ ป.6 31.67
1991 110658 ด.ญ. เอมมาดา เพชรประเสริฐ ป.4 31.67
1991 110783 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 31.67
1991 110816 ด.ช. อิรฟาน ฮะยีเลาะ ป.6 31.67
1991 110975 ด.ญ. คณัสมน ชาติวิวัฒน์พรชัย ป.6 31.67
1991 210014 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.5 31.67
1991 210186 ด.ญ. ญาดา เจริญสุข ป.4 31.67
1991 210286 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 31.67
1991 210329 ด.ช. จิโรจ บุญรัตน์ ป.6 31.67
1991 210398 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 31.67
1991 210416 ด.ช. พงศ์ภัทร เฟื่องระบิลโชค ป.4 31.67
1991 210434 ด.ช. กันต์ธีร์ มหัทธนิยโสภณ ป.6 31.67
1991 210451 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 31.67
1991 210453 ด.ญ. จิตต์ณิศา เกียรติเถลิงฤทธิ์ ป.5 31.67
1991 210500 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 31.67
1991 210552 ด.ญ. ปัณณพร กุลไทย ป.6 31.67
1991 210617 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.4 31.67
1991 210670 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 31.67
1991 210848 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.4 31.67
1991 210894 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.5 31.67
1991 210912 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 31.67
1991 210979 ด.ญ. ศุภดา วีรกุลสุนทร ป.5 31.67
1991 211001 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 31.67
1991 211058 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 31.67
1991 211113 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 31.67
1991 211130 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 31.67
2025 110245 ด.ญ. ฐิดาธาร จรูญรัตนพักตร์ ป.5 30.00
2025 110251 ด.ช. ภูมเดชา เชาวริทธิ์ ป.6 30.00
2025 110301 ด.ช. ปัณณรุจน์ วัฒนะชัยวัฒน์ ป.4 30.00
2025 110318 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 30.00
2025 110491 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 30.00
2025 110576 ด.ญ. อมลรดา อารักษ์วาณิช ป.5 30.00
2025 110587 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 30.00
2025 110590 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 30.00
2025 110669 ด.ญ. ณัฐกฤตา ถิรนันทนากร ป.6 30.00
2025 110692 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 30.00
2025 110746 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 30.00
2025 110769 ด.ช. พลกฤต ฤกษ์อุดมสิน ป.6 30.00
2025 110870 ด.ช. อนรรฆวี อ่ำพิจิตร ป.5 30.00
2025 110914 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 30.00
2025 110955 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 30.00
2025 110972 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.5 30.00
2025 110989 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.4 30.00
2025 110994 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 30.00
2025 111041 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 30.00
2025 111052 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 30.00
2025 111061 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 30.00
2025 111078 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.5 30.00
2025 210130 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 30.00
2025 210192 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 30.00
2025 210253 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.5 30.00
2025 210599 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 30.00
2025 210657 ด.ช. ธฤต ชูเชียร ป.5 30.00
2025 210767 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 30.00
2025 210802 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.5 30.00
2025 210885 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.5 30.00
2025 210896 ด.ช. ภูวกฤต ฐิรกมลสิน ป.6 30.00
2025 211042 ด.ช. ณัฐธพล พานิชยิ่ง ป.5 30.00
2025 211071 ด.ญ. ณัฏฐิกา ประพัทธาคิณี ป.5 30.00
2025 211085 ด.ช. พศวีร์ ธนันท์ไพบูล ป.6 30.00
2025 211162 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 30.00
2060 110002 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.5 28.33
2060 110053 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.5 28.33
2060 110072 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.5 28.33
2060 110115 ด.ช. ปัณวิชญ์ ตันติบุตร ป.5 28.33
2060 110331 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.4 28.33
2060 110345 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.5 28.33
2060 110396 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 28.33
2060 110758 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 28.33
2060 110893 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 28.33
2060 110942 ด.ญ. พรรณวลิน อินทเคหะ ป.6 28.33
2060 110980 ด.ช. วิศิษฐ์พล เหง้าพรหมมินทร์ ป.6 28.33
2060 111022 ด.ญ. ภิรญา นวสวัสดิ์ ป.6 28.33
2060 111068 ด.ญ. ณฐพร ธันญบูรณ์ ป.5 28.33
2060 111133 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 28.33
2060 210161 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 28.33
2060 210171 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 28.33
2060 210223 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 28.33
2060 210241 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.5 28.33
2060 210344 ด.ญ. จรรยพร แกล้วหาญ ป.6 28.33
2060 210550 ด.ช. อรรควิญญ์ ขุนจิต ป.6 28.33
2060 210644 ด.ช. ภูวดล ศฤงคารบริบูรณ์ ป.5 28.33
2060 210710 ด.ช. ภูริวัจน์ วีระเพ็ชร์ ป.6 28.33
2060 210824 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 28.33
2060 210828 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 28.33
2060 210904 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 28.33
2060 211002 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 28.33
2060 211161 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 28.33
2087 110099 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.4 26.67
2087 110127 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 26.67
2087 110160 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 26.67
2087 110214 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 26.67
2087 110225 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 26.67
2087 110379 ด.ช. ปัญญวรรธน์ สุรเกียรติกำจร ป.6 26.67
2087 110496 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 26.67
2087 110534 ด.ญ. กัณฑ์วสันต์ จักร์กร ป.5 26.67
2087 110597 ด.ญ. ตวงพร พรพํฒนชัย ป.6 26.67
2087 110715 ด.ช. ศิริวัฒน์ สูนย์สาทร ป.5 26.67
2087 110724 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 26.67
2087 110789 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 26.67
2087 110837 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.5 26.67
2087 110853 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 26.67
2087 110855 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 26.67
2087 110875 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 26.67
2087 110885 ด.ญ. เมริษา สีบุญเรือง ป.6 26.67
2087 110976 ด.ญ. พิมพ์มาดา บุณยะประสิทธิ์ ป.5 26.67
2087 111121 ด.ช. ปัณณธร เอี่ยมศริยารักษ์ ป.5 26.67
2087 111130 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 26.67
2087 210064 ด.ช. ภูณกฤษ สกุลรักษ์ ป.4 26.67
2087 210078 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.5 26.67
2087 210213 ด.ญ. ญานิน เจริญสุข ป.4 26.67
2087 210231 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.5 26.67
2087 210243 ด.ช. อินทัช ฉั่วสกุล ป.5 26.67
2087 210345 ด.ญ. ปิยะธิดา ทรัพย์เจริญ ป.6 26.67
2087 210463 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 26.67
2087 210544 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 26.67
2087 210556 ด.ช. กันตินันท์ โชคผดุงธัมสิริ ป.4 26.67
2087 210561 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 26.67
2087 210570 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 26.67
2087 210653 ด.ช. เมธาวิน อ่อนจันทร์ ป.5 26.67
2087 210708 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ยาจิตต์ ป.6 26.67
2087 210750 ด.ญ. ธนัญชภัสสรช์ พงคพนาไกร ป.5 26.67
2087 210817 ด.ช. สุกฤษฏพล นามี ป.4 26.67
2087 210853 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 26.67
2087 210942 ด.ช. ธฤษวิณ เพ็ชรผ่อง ป.6 26.67
2087 210974 ด.ญ. มันตรินี นิ่มนคร ป.6 26.67
2087 210980 ด.ช. ปวีรณัฏฐ์ รุจิกรศิริสกุล ป.6 26.67
2087 210998 ด.ช. ธนกฤต จันทร์นฤมิตร ป.4 26.67
2087 211029 ด.ญ. นัทธมน บุญชำนาญ ป.5 26.67
2087 211037 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 26.67
2087 211128 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 26.67
2130 110100 ด.ช. พลณัฎฐ์ ทรัพย์มี ป.5 25.00
2130 110293 ด.ญ. กรรณิการ์ กลัดนาค ป.5 25.00
2130 110638 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 25.00
2130 110712 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.5 25.00
2130 110747 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 25.00
2130 110809 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 25.00
2130 110884 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 25.00
2130 110956 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 25.00
2130 111042 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 25.00
2130 111120 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.5 25.00
2130 111135 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 25.00
2130 210003 ด.ช. ธนกร อวัสดาพร ป.6 25.00
2130 210143 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 25.00
2130 210167 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 25.00
2130 210215 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 25.00
2130 210433 ด.ช. สรวิชญ์ แก้วล้อมทรัพย์ ป.6 25.00
2130 210441 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 25.00
2130 210542 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 25.00
2130 210666 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 25.00
2130 210706 ด.ช. อนณ อินสว่าง ป.6 25.00
2130 210711 ด.ช. ภควัต พิทักษ์วงศ์สกุล ป.6 25.00
2130 210863 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 25.00
2130 210922 ด.ช. คุณากร ฉัตรโพธิ์ ป.6 25.00
2130 211091 ด.ช. รวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ ป.5 25.00
2154 110179 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 23.33
2154 110455 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 23.33
2154 110488 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 23.33
2154 110646 ด.ญ. ปราณปริยา ลิปภานนท์ ป.6 23.33
2154 110819 ด.ช. ศุภัช มุกดาเรือง ป.5 23.33
2154 110971 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 23.33
2154 111106 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 23.33
2154 210120 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 23.33
2154 210632 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 23.33
2154 210662 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 23.33
2154 210675 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.5 23.33
2154 210729 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 23.33
2154 210875 ด.ช. ธนกร แดงแต้ ป.5 23.33
2154 210943 ด.ญ. ปุณิกา ภิญโญยางค์ ป.6 23.33
2154 210959 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 23.33
2154 211165 ด.ช. กรชลิต ชินรักษ์บำรุง ป.6 23.33
2170 110240 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 21.67
2170 110637 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.5 21.67
2170 111110 ด.ช. คณพัชญ์ เจตานนท์ ป.6 21.67
2170 210004 ด.ญ. นลินธยาน์ เถยสูงเนิน ป.6 21.67
2170 210065 ด.ช. คณิศร คงสมกาย ป.4 21.67
2170 210069 ด.ญ. ปทิตตา กันธะมูล ป.5 21.67
2170 210436 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 21.67
2170 210450 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 21.67
2170 210582 ด.ช. นราวุธ เอนกศรีสุดวุฒิ ป.4 21.67
2170 210663 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 21.67
2170 210888 ด.ช. พิพิศน์ วุฒิวัฒน์​ ป.6 21.67
2170 210969 ด.ญ. พรชรินทร์ อุ่นสุข ป.5 21.67
2182 110257 ด.ช. อริญชย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 20.00
2182 110608 ด.ช. ธนกิตติ์ ศิริวิชยกุล ป.4 20.00
2182 111031 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 20.00
2182 111039 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 20.00
2182 210125 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 20.00
2182 210362 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 20.00
2182 210499 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 20.00
2182 210645 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.4 20.00
2182 210884 ด.ญ. มัญชุสา จรัสศรี ป.6 20.00
2182 211106 ด.ช. ธายุกร เสาวมล ป.6 20.00
2192 110815 ด.ญ. ปนิตา กิติยา ป.6 18.33
2192 111047 ด.ญ. วิชญาดา วารีย์ ป.4 18.33
2192 111070 ด.ช. ณัฐพัชร์ จิรอภิชัยวงศ์ ป.5 18.33
2192 210056 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 18.33
2192 210865 ด.ช. นิธิ์วัชรัตน์ ต๊อดแก้ว ป.4 18.33
2197 110050 ด.ช. ธนกฤต สุริยะมงคล ป.5 16.67
2197 210123 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 16.67
2197 210843 ด.ช. สรวิชญ์ ดีวิมล ป.5 16.67
2200 110448 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 15.00
2200 210735 ด.ช. เดชาธร งั่นบุญศรี ป.5 15.00
2200 210870 ด.ช. อภิศักดิ์ พระสงฆ์ ป.5 15.00
2203 210630 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 13.33
2204 111001 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.5 8.33
2204 210646 ด.ช. อิทธิพล ราษฎร์เริงฤทธิ์ ป.5 8.33
2206 210755 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ทิมกลางดอน ป.5 6.67