เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุกระดับชั้น

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
1 650069 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.6 92.00
1 650844 ด.ญ. ณิชชา เทพวัฒนปิยกุล ป.6 92.00
1 651021 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.6 92.00
1 652643 ด.ญ. ปาณิสรา ขวัญมิตร ป.6 92.00
5 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 90.00
6 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 88.00
6 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 88.00
8 650168 ด.ญ. พิชญา ขจรจิตนนท์ ป.5 86.00
8 651529 ด.ญ. ณัฐกฤตา วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 86.00
8 652533 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.6 86.00
11 650678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.5 84.00
11 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 84.00
11 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 84.00
11 650185 ด.ช. กฤตพัฒน์ ตระกูลทองเจริญ ป.6 84.00
11 650231 ด.ช. รหัท แก้วประสิทธิ์ ป.6 84.00
11 650261 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.6 84.00
11 650470 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.6 84.00
11 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 84.00
11 650788 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ไอรมณีรัตน์ ป.6 84.00
11 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 84.00
11 650988 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.6 84.00
11 651214 ด.ช. อเนชา ชวาลา ป.6 84.00
11 651613 ด.ญ. ปวลาภินี กิจจารึก ป.6 84.00
11 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 84.00
11 651862 ด.ช. แทนธรรม ตันธุวนิตย์ ป.6 84.00
26 650113 ด.ญ. พราวพิชชา อร่ามกุล ป.4 82.00
26 650205 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.5 82.00
26 651488 ด.ช. ณกฤช ฤกษ์รัตนวราพร ป.5 82.00
26 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 82.00
26 650564 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.6 82.00
26 650579 ด.ช. ติณณ์ แสงมณี ป.6 82.00
26 650609 ด.ช. อภิชญวิชญ์ พรพาณิชพันธุ์ ป.6 82.00
26 650869 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.6 82.00
26 650878 ด.ช. จิรภัทร บุญสิทธิผล ป.6 82.00
26 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 82.00
26 651212 ด.ช. ธีทัต ปิยะฤดีวรรณ ป.6 82.00
26 652383 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.6 82.00
26 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 82.00
26 653017 ด.ญ. มณียา ปล้องแก้ว ป.6 82.00
40 652760 ด.ช. พสิษฐ์ เลิศศิริวรพงศ์ ป.4 80.00
40 651034 ด.ช. ชยุต สิทธิกรวณิช ป.5 80.00
40 651687 ด.ญ. พิชา รู้ยิ่ง ป.5 80.00
40 650092 ด.ญ. ธิญาดา ทองอำนาจ ป.6 80.00
40 650189 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.6 80.00
40 650323 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.6 80.00
40 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 80.00
40 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 80.00
40 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 80.00
40 650799 ด.ญ. จิราพัชร ถิรทิตสกุล ป.6 80.00
40 651490 ด.ญ. กานต์ปภรณ์ อัศวพรหมธาดา ป.6 80.00
40 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 80.00
40 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 80.00
40 651722 ด.ช. ธนกฤต ขติฌานัง ป.6 80.00
40 651834 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.6 80.00
40 651953 ด.ญ. ณิชาภัทร ศรชำนิ ป.6 80.00
40 652132 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.6 80.00
40 652480 ด.ช. กัณตพิชญ์ ก้านลำภู ป.6 80.00
40 652700 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.6 80.00
40 652874 ด.ช. กิตติพงศ์ ชูทอง ป.6 80.00
60 650291 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.5 78.00
60 650307 ด.ช. เชษฐ์มนุษา ไนดู ป.5 78.00
60 650551 ด.ช. กษิดิ์คณิน คมสัน ป.5 78.00
60 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 78.00
60 651051 ด.ช. อัครวินท์ ทาต่อมวงศ์ ป.5 78.00
60 651321 ด.ช. กวินภพ พักเรือนดี ป.5 78.00
60 651770 ด.ญ. ภัทรภูรี อัศวนฤดล ป.5 78.00
60 652943 ด.ช. จิร ไชยนุวัติ ป.5 78.00
60 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 78.00
60 650049 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.6 78.00
60 650081 ด.ช. คัลลทัพพ แมกไม้รักษา ป.6 78.00
60 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 78.00
60 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 78.00
60 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 78.00
60 650406 ด.ช. ศศิพงศ์ คุณสุข ป.6 78.00
60 650455 ด.ช. มาวิน ประพฤติดี ป.6 78.00
60 650584 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.6 78.00
60 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 78.00
60 650704 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.6 78.00
60 650771 ด.ญ. ปวริสา ดิเรกวัฒนชัย ป.6 78.00
60 651045 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.6 78.00
60 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 78.00
60 651179 ด.ญ. นวลพลอย บูรณเจริญกิจ ป.6 78.00
60 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 78.00
60 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 78.00
60 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 78.00
60 651763 ด.ญ. อุสิชา ไกรนรา ป.6 78.00
60 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 78.00
60 652245 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.6 78.00
60 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 78.00
60 652891 ด.ช. ภูมิธรรม เนติวิภัชธรรม ป.6 78.00
60 652982 ด.ญ. ธฤตฌา สุธีระกุลชัย ป.6 78.00
60 653003 ด.ช. ปภัทรฐวี สารีนันท์ ป.6 78.00
93 650384 ด.ช. ภูดิศ สันทนาคณิต ป.5 76.00
93 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 76.00
93 651322 ด.ช. ธนปพน เลิศกีรติวาณิชย์ ป.5 76.00
93 651669 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.5 76.00
93 652249 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.5 76.00
93 650018 ด.ช. ชญาภา อัศวรักวงศ์ ป.6 76.00
93 650037 ด.ญ. ณัฐชานันท์ ธนจิรเสฐ ป.6 76.00
93 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 76.00
93 650297 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.6 76.00
93 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 76.00
93 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 76.00
93 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 76.00
93 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 76.00
93 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 76.00
93 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 76.00
93 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 76.00
93 650835 ด.ช. อาทิตย์ พรมโสภา ป.6 76.00
93 651249 ด.ญ. พรปภัสร์ โปร่งไธสง ป.6 76.00
93 651425 ด.ช. ปัณฑ์ณวัฒน์ พรหมดนตรี ป.6 76.00
93 651484 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.6 76.00
93 651554 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.6 76.00
93 651625 ด.ช. พสุ ศรีสุโร ป.6 76.00
93 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 76.00
93 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 76.00
93 652010 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.6 76.00
93 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 76.00
93 652337 ด.ญ. ชาญธาดา บุตโรบล ป.6 76.00
93 652430 ด.ช. มงกุฎ บุญธปัญญา ป.6 76.00
93 652618 ด.ช. ธนกฤต สิงหศรี ป.6 76.00
93 652866 ด.ญ. นันท์ลินี จันทร์อินทร์ ป.6 76.00
93 652898 ด.ญ. จิรัชญา สร้อยทอง ป.6 76.00
93 652922 ด.ญ. รุจิรา ทุ่นศรี ป.6 76.00
93 652935 ด.ญ. พิชญาภา อนันทนุพงศ์ ป.6 76.00
93 652974 ด.ญ. ยิ่งทิพย์ สมบัติทวีพูน ป.6 76.00
127 650136 ด.ช. มนพล ตั้งทางธรรม ป.5 74.00
127 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 74.00
127 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 74.00
127 652525 ด.ช. สิรภพ นิลเพชร์พลอย ป.5 74.00
127 650145 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.6 74.00
127 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 74.00
127 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 74.00
127 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 74.00
127 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 74.00
127 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 74.00
127 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 74.00
127 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 74.00
127 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 74.00
127 650554 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.6 74.00
127 650683 ด.ญ. วรรลวิชณี เจริญกุล ป.6 74.00
127 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 74.00
127 650935 ด.ญ. เลอฟ้า กษัตรีย์ ป.6 74.00
127 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 74.00
127 651052 ด.ช. ทนุธรรม ธรรมประทีป ป.6 74.00
127 651227 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.6 74.00
127 651254 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.6 74.00
127 651497 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.6 74.00
127 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 74.00
127 651706 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.6 74.00
127 651791 ด.ช. กวินท์ อัศวสุข ป.6 74.00
127 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 74.00
127 652208 ด.ญ. ปาลิดา เณรทอง ป.6 74.00
127 652351 ด.ญ. บุณยาพร เจริญพรกุศลกิจ ป.6 74.00
127 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 74.00
127 652689 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.6 74.00
127 652772 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ดิษฐแย้ม ป.6 74.00
127 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 74.00
127 652955 ด.ญ. ชฎาณิศ กุลปราณีต ป.6 74.00
160 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 72.00
160 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 72.00
160 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 72.00
160 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 72.00
160 650213 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.6 72.00
160 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 72.00
160 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 72.00
160 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 72.00
160 650424 ด.ช. ตะวัน วุฒิวัฒน์ ป.6 72.00
160 650433 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.6 72.00
160 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 72.00
160 650463 ด.ญ. ลภัสภร มงคลพรอุดม ป.6 72.00
160 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 72.00
160 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 72.00
160 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 72.00
160 650715 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.6 72.00
160 650851 ด.ญ. ณัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.6 72.00
160 650907 ด.ญ. ธนิสรา เมธาชูโชค ป.6 72.00
160 650910 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.6 72.00
160 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 72.00
160 651047 ด.ญ. นภสร ชิตวรากร ป.6 72.00
160 651143 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.6 72.00
160 651193 ด.ญ. อซาร์ร่า สสิธณ ทเวทส์ ป.6 72.00
160 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 72.00
160 651348 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.6 72.00
160 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 72.00
160 651429 ด.ช. นิพพิชฌน์ เจริญรุ่งศิริ ป.6 72.00
160 651536 ด.ช. อังกูร พิทักษา ป.6 72.00
160 651737 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.6 72.00
160 651915 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.6 72.00
160 652069 ด.ญ. ปภาวี นันทิวรรณกุล ป.6 72.00
160 652489 ด.ช. วัชรวิชญ์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 72.00
192 650071 ด.ช. ปรรปณต ยรรยง ป.5 70.00
192 650100 ด.ญ. ลานินญา พจน์ด้วง ป.5 70.00
192 650527 ด.ช. ธนันท์รัฐ นริชภวรัญชน์ ป.5 70.00
192 651276 ด.ญ. ภณิชชา หิรัญพฤกษ์ ป.5 70.00
192 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 70.00
192 652095 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุณหชา ป.5 70.00
192 652270 ด.ช. นวพล พันธุ์กำแหง ป.5 70.00
192 652333 ด.ช. สิปปภาส ไกรสิทธิธาดา ป.5 70.00
192 652419 ด.ญ. ณัฐนรี ซ้ายเกลี้ยง ป.5 70.00
192 652606 ด.ญ. ชัญญาณัฏฐ์ ลวนานนท์ ป.5 70.00
192 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 70.00
192 650030 ด.ญ. ชนากานต์ จักรธรานนท์ ป.6 70.00
192 650063 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.6 70.00
192 650068 ด.ญ. อณิชา มิตรประชา ป.6 70.00
192 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 70.00
192 650137 ด.ช. อนาฆิน สมสกุล ป.6 70.00
192 650160 ด.ญ. จิรฐา อนุจารีอาภา ป.6 70.00
192 650173 ด.ญ. ชลธร ชาญสมร ป.6 70.00
192 650191 ด.ช. ณัฌพล องหุนันทกุล ป.6 70.00
192 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 70.00
192 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 70.00
192 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 70.00
192 650439 ด.ช. ภีมณภัทร พุ่มสร้าง ป.6 70.00
192 650606 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.6 70.00
192 650692 ด.ช. วีรทัศน์ ปิยะทัศนานนท์ ป.6 70.00
192 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 70.00
192 650946 ด.ช. เดชาพล ทองพฤทธิ์ ป.6 70.00
192 651054 ด.ญ. อนุสรา พงษ์ชัยภูมิ ป.6 70.00
192 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 70.00
192 651096 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.6 70.00
192 651125 ด.ญ. พัฒน์นรี สุเมธวทานิย ป.6 70.00
192 651220 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.6 70.00
192 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 70.00
192 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 70.00
192 651363 ด.ช. กฤษณ์บุญญารักษ์ กองวัฒนานุกูล ป.6 70.00
192 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 70.00
192 651427 ด.ญ. สาริศา เจริญธรรมพจน์ ป.6 70.00
192 651434 ด.ช. จีราวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ ป.6 70.00
192 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 70.00
192 651846 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.6 70.00
192 651883 ด.ช. สิรวีย์ นัยสงวนศรี ป.6 70.00
192 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 70.00
192 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 70.00
192 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 70.00
192 652239 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.6 70.00
192 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 70.00
192 652343 ด.ญ. ตะวันฉาย อ่อนเรือง ป.6 70.00
192 652399 ด.ช. กวิน กะนะหาวงศ์ ป.6 70.00
192 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 70.00
192 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 70.00
192 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 70.00
192 652971 ด.ญ. ณัชปภา ติระศิริชัย ป.6 70.00
244 650143 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.5 68.00
244 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 68.00
244 651764 ด.ญ. ณัฐินี พงศ์บุญชู ป.5 68.00
244 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 68.00
244 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 68.00
244 652361 ด.ช. คมปภาณ จันโจมศึก ป.5 68.00
244 652572 ด.ช. เย็นศิระ พยอมพันธ์ ป.5 68.00
244 652628 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วนดิลก ป.5 68.00
244 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 68.00
244 650004 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.6 68.00
244 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 68.00
244 650114 ด.ญ. อัญชสา มิตรประชา ป.6 68.00
244 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 68.00
244 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 68.00
244 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 68.00
244 650354 ด.ช. ธีทัต ทองพิทักษ์ ป.6 68.00
244 650395 ด.ช. จิรัฏฐ์ สายะสิญจน์ ป.6 68.00
244 650431 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.6 68.00
244 650518 ด.ญ. นภาดา สมุทรพุทธา ป.6 68.00
244 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 68.00
244 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 68.00
244 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 68.00
244 650684 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.6 68.00
244 650897 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.6 68.00
244 651041 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.6 68.00
244 651152 ด.ญ. ออนย่า ปลายฟ้า สตีเฟ่นส์ ป.6 68.00
244 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 68.00
244 651499 ด.ญ. ปวีย์ธิดา ฉัตร์รัตติชัย ป.6 68.00
244 651541 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.6 68.00
244 651577 ด.ญ. ศุภรดา ชุติพันธ์ ป.6 68.00
244 651624 ด.ช. สิทธา จงสวัสดิ์พัฒนา ป.6 68.00
244 651723 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.6 68.00
244 651754 ด.ช. ณศรัณย์ เจริญฐิติธรรม ป.6 68.00
244 651775 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.6 68.00
244 651802 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.6 68.00
244 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 68.00
244 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 68.00
244 652309 ด.ช. ภูมิใจ คานิยอ ป.6 68.00
244 652373 ด.ช. วิชญะ ศรีอรุณ ป.6 68.00
244 652446 ด.ญ. ปวริศา ศรีวิโรจน์ ป.6 68.00
244 652454 ด.ช. วชิรวิทย์ อิ่มสวาสดิ์ ป.6 68.00
244 652519 ด.ช. ปุณณวิช คำวัง ป.6 68.00
244 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 68.00
244 652692 ด.ญ. เดร มาคาบวก ป.6 68.00
244 652723 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทเจริญกุล ป.6 68.00
244 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 68.00
290 650034 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.5 66.00
290 650108 ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ พัฒนพงศ์วัฒน์ ป.5 66.00
290 650181 ด.ช. กันต์ กัมปนาทแสนยากร ป.5 66.00
290 650312 ด.ช. สุรภูมิ พุทธานุกูลกิจ ป.5 66.00
290 650344 ด.ญ. ปุญญารัศมิ์ วรัญญูรัตนะ ป.5 66.00
290 651773 ด.ญ. พิมพ์ลภัส บัวแก้ว ป.5 66.00
290 652168 ด.ญ. มุ่งขวัญ นิ่มนวลดี ป.5 66.00
290 652336 ด.ญ. ศุภรดา จำปานิล ป.5 66.00
290 652743 ด.ช. ปัญญากร ไชยพัฒน์ ป.5 66.00
290 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 66.00
290 650052 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.6 66.00
290 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 66.00
290 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 66.00
290 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 66.00
290 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 66.00
290 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 66.00
290 650243 ด.ญ. ปัญญภัสสร์ พรสมมนต์ ป.6 66.00
290 650390 ด.ญ. เมชญา ฐิติกรกุลชา ป.6 66.00
290 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 66.00
290 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 66.00
290 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 66.00
290 650524 ด.ช. นราวิชญ์ ฤทธิ์สมจิต ป.6 66.00
290 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 66.00
290 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 66.00
290 650716 ด.ช. นิพิชฌน์ ไชยมหาพฤกษ์ ป.6 66.00
290 650862 ด.ช. วรภพ ศรอินทร์ ป.6 66.00
290 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 66.00
290 650893 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.6 66.00
290 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 66.00
290 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 66.00
290 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 66.00
290 651393 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ป.6 66.00
290 651485 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.6 66.00
290 651585 ด.ช. อภิชา จันทรสิทธิ์ ป.6 66.00
290 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 66.00
290 651734 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.6 66.00
290 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 66.00
290 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 66.00
290 651988 ด.ญ. สิรภัทร ศิริศักดิ์สมบูรณ์ ป.6 66.00
290 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 66.00
290 652084 ด.ญ. พิชามญชุ์ องค์น้ำทิพย์ ป.6 66.00
290 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 66.00
290 652213 ด.ญ. ปาณิสรา พิทักษ์กิจนุกูร ป.6 66.00
290 652261 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.6 66.00
290 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 66.00
290 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 66.00
290 652470 ด.ญ. ญัฐธิดา เชิดชูวุฒิกุล ป.6 66.00
290 652949 ด.ช. วิชชวินทร์ นักพรานบุญ ป.6 66.00
338 652050 ด.ญ. ภูริชญา จันทราธรกุล ป.4 64.00
338 650142 ด.ช. พุทธคุณ โจระเจน ป.5 64.00
338 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 64.00
338 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 64.00
338 651165 ด.ช. กัณธณณ กาญจนเพ็ญ ป.5 64.00
338 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 64.00
338 652308 ด.ช. นฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน ป.5 64.00
338 652382 ด.ญ. เนติพร น้อยนา ป.5 64.00
338 652455 ด.ญ. นนณรา พงศ์วรินทร์ ป.5 64.00
338 652615 ด.ญ. นัฐนันท์ สุพนิชยโภคิน ป.5 64.00
338 652803 ด.ญ. ณภัทร ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.5 64.00
338 650089 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.6 64.00
338 650102 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.6 64.00
338 650157 ด.ช. กันตณัฐ อมรลีตระกุล ป.6 64.00
338 650227 ด.ญ. กชมน สัตยวิศิษฏ์ ป.6 64.00
338 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 64.00
338 650284 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.6 64.00
338 650326 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.6 64.00
338 650368 ด.ช. ธนกฤต เกตรภิบาล ป.6 64.00
338 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 64.00
338 650553 ด.ช. เควิน จุลละเกศ ป.6 64.00
338 650565 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.6 64.00
338 650588 ด.ช. ธนบดี วรกุล ป.6 64.00
338 650698 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.6 64.00
338 650702 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.6 64.00
338 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 64.00
338 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 64.00
338 650787 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.6 64.00
338 650830 ด.ญ. กุลญาดา สัมปะชาโน ป.6 64.00
338 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 64.00
338 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 64.00
338 651070 ด.ญ. ณรัณฐณัฏฐ์ อภิมุขกุญช์ ป.6 64.00
338 651114 ด.ช. ปุญญพัตน์ โรจน์วงศ์สุริยะ ป.6 64.00
338 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 64.00
338 651127 ด.ช. คุณธรรม วัฒนศิรางค์ ป.6 64.00
338 651196 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตันติโรจนาเมธ ป.6 64.00
338 651234 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.6 64.00
338 651250 ด.ญ. รติมา สุวชูเพ็ชรน้อย ป.6 64.00
338 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 64.00
338 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 64.00
338 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 64.00
338 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 64.00
338 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 64.00
338 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 64.00
338 651742 ด.ช. สรวิชญ์ สุขเจริญยิ่งยง ป.6 64.00
338 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 64.00
338 651976 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.6 64.00
338 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 64.00
338 652161 ด.ญ. ภิรวดี กฤชปัญญาวโร ป.6 64.00
338 652444 ด.ช. ยูซุฟ มัซซอร์ ป.6 64.00
338 652581 ด.ญ. ภูษณิศา จงบรรเจิด ป.6 64.00
338 652608 ด.ญ. พิชญธิดา เทศทิม ป.6 64.00
338 652656 ด.ญ. นาเดียร์ อาเหม็ด ป.6 64.00
338 652808 ด.ญ. พิชญ์สิณี วิขัยวงค์ ป.6 64.00
338 652824 ด.ช. กันต์กวิน บูรผลิต ป.6 64.00
338 652951 ด.ช. จิรธัช ธีรรัตนาภรณ์ ป.6 64.00
394 650035 ด.ช. ศุภธัช เติมวุฒิปรีชา ป.5 62.00
394 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 62.00
394 650285 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.5 62.00
394 650731 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ป.5 62.00
394 650755 ด.ช. กันตพิชญ์ สินธพรัตนะ ป.5 62.00
394 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 62.00
394 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 62.00
394 652017 ด.ช. พีชญพัฒน์ สถิรกุล ป.5 62.00
394 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 62.00
394 652329 ด.ช. สิงหา หอวัง ป.5 62.00
394 652433 ด.ญ. ณัฐกมล ถวิลหวัง ป.5 62.00
394 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 62.00
394 652613 ด.ญ. เปี่ยมขวัญ องค์วรรณดี ป.5 62.00
394 652788 ด.ญ. ศวรรดา ด่านตระกูล ป.5 62.00
394 652924 ด.ช. จอมยุทธ วันหมัด ป.5 62.00
394 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 62.00
394 650106 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.6 62.00
394 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 62.00
394 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 62.00
394 650219 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ภิรมย์วรากร ป.6 62.00
394 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 62.00
394 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 62.00
394 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 62.00
394 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 62.00
394 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 62.00
394 650485 ด.ญ. บุรัสกร พรรัตนรักษา ป.6 62.00
394 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 62.00
394 650639 ด.ช. กฤษฎิ์วริศ แสงทอง ป.6 62.00
394 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 62.00
394 650811 ด.ญ. ชลพรรษ เจริญอาชาชัย ป.6 62.00
394 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 62.00
394 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 62.00
394 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 62.00
394 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 62.00
394 650980 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.6 62.00
394 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 62.00
394 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 62.00
394 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 62.00
394 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 62.00
394 651467 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.6 62.00
394 651563 ด.ช. ภัทร พงษ์เลาหพันธุ์ ป.6 62.00
394 651657 ด.ญ. ชุติรดา อัศวพรพิพัฒน์ ป.6 62.00
394 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 62.00
394 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 62.00
394 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 62.00
394 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 62.00
394 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 62.00
394 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 62.00
394 651873 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.6 62.00
394 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 62.00
394 651900 ด.ช. ธนพัฒน์ คล่องแคล่วค้า ป.6 62.00
394 651957 ด.ช. ปัณณธร แจ่มใส ป.6 62.00
394 652018 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ปิยะรุจิรเวช ป.6 62.00
394 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 62.00
394 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 62.00
394 652142 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.6 62.00
394 652266 ด.ญ. สุวพิชญ์ มาลารัตน์ ป.6 62.00
394 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 62.00
394 652323 ด.ช. นิพิฐพนธ์ ชัยเจริญ ป.6 62.00
394 652328 ด.ช. พัสกรเศรษฐ์ ละไมลิขสิทธิ์ ป.6 62.00
394 652590 ด.ช. อิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ ป.6 62.00
394 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 62.00
394 652634 ด.ช. ณัฐดนัย ยืนยงค์ ป.6 62.00
394 652669 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทรัพย์สิทธิเวศย์ ป.6 62.00
394 652673 ด.ช. คุณานนท์ อิทธินันทวัน ป.6 62.00
394 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 62.00
394 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 62.00
394 652861 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.6 62.00
394 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 62.00
394 652981 ด.ช. คณาธิป เจนศักดิ์ศรีสกุล ป.6 62.00
394 653016 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.6 62.00
465 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 60.00
465 651575 ด.ช. ภูมิอนันต์ มีกุล ป.4 60.00
465 650276 ด.ญ. มาวันทา โตเพ็ง ป.5 60.00
465 650428 ด.ช. จิรัฏฐชัย ซามูเอล สิริสัมพันธ์ ลี ป.5 60.00
465 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 60.00
465 651318 ด.ช. ธีร์ดนัย ศรีลาวัณย์ ป.5 60.00
465 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 60.00
465 651401 ด.ช. สิริชัย จึงสถาปัตย์ชัย ป.5 60.00
465 651603 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.5 60.00
465 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 60.00
465 652753 ด.ช. การรเณศ โรจน์นฤทุม ป.5 60.00
465 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 60.00
465 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 60.00
465 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 60.00
465 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 60.00
465 650156 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.6 60.00
465 650269 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.6 60.00
465 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 60.00
465 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 60.00
465 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 60.00
465 650405 ด.ญ. สุภรตา จิรรัตน์สถิต ป.6 60.00
465 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 60.00
465 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 60.00
465 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 60.00
465 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 60.00
465 650840 ด.ญ. นภาเกตุ ศรีจอมขวัญ ป.6 60.00
465 650900 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.6 60.00
465 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 60.00
465 650985 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.6 60.00
465 651019 ด.ช. สุวิศิษฏ์ เนตรนวลศรี ป.6 60.00
465 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 60.00
465 651141 ด.ญ. เพียรพิมุกข์ เลิศสำราญ ป.6 60.00
465 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 60.00
465 651349 ด.ญ. ศรัณย์พร อนันตโชค ป.6 60.00
465 651419 ด.ญ. รัมภาพร วงษ์บัณฑิตย์ ป.6 60.00
465 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 60.00
465 651464 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ยินดีพจน์ ป.6 60.00
465 651483 ด.ช. ตฤณ แสงอ่อน ป.6 60.00
465 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 60.00
465 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 60.00
465 651727 ด.ช. สรวิชญ์ ยุวพรพาณิชย์ ป.6 60.00
465 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 60.00
465 651917 ด.ญ. นภัสนันท์ สุตกิจพิสิฐ ป.6 60.00
465 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 60.00
465 651983 ด.ช. พชร กลย์ธรพงษ์ ป.6 60.00
465 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 60.00
465 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 60.00
465 652235 ด.ญ. พรสินี คำบู่ ป.6 60.00
465 652310 ด.ช. อาชวิน ดิษยาภูดินัล ป.6 60.00
465 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 60.00
465 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 60.00
465 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 60.00
465 652510 ด.ช. หัฎฐกมล แก้วสะอาด ป.6 60.00
465 652520 ด.ช. พรเมธินท์ โชโต ป.6 60.00
465 652777 ด.ญ. หฤทชญา จินดาพรรณ ป.6 60.00
465 652920 ด.ช. อภิปราชญ์ ภะวัง ป.6 60.00
465 652939 ด.ญ. ศุภรัตน์ รัมมณีย์ ป.6 60.00
522 650675 ด.ช. วัทธิกร แสงทรัพย์ ป.4 58.00
522 651507 ด.ญ. ธาราภรณ์ แซ่เจียง ป.4 58.00
522 652728 ด.ช. กิตติพัทธ์ คุ้มครองวงศ์ ป.4 58.00
522 650011 ด.ญ. กุลญาดา แถวโสภา ยั่งยืน ป.5 58.00
522 650325 ด.ช. สุวิจักขณ์ ปานกรด ป.5 58.00
522 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 58.00
522 650633 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.5 58.00
522 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 58.00
522 651751 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ นิลกานุวงศ์ ป.5 58.00
522 651881 ด.ญ. ธัญณิชา เจือจันทึก ป.5 58.00
522 653012 ด.ช. ปุณณวิช ว่องไวพนานิจ ป.5 58.00
522 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 58.00
522 650263 ด.ญ. ณริสสาข์ หมู่สุวรรณ ป.6 58.00
522 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 58.00
522 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 58.00
522 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 58.00
522 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 58.00
522 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 58.00
522 650529 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.6 58.00
522 650596 ด.ช. ศิวัชชา ปลื้มพัฒนกิจ ป.6 58.00
522 650739 ด.ญ. เขมจิรา ชินนิฑิกุล ป.6 58.00
522 650808 ด.ญ. ณิชานันท์ มีเพ็ชรทาน ป.6 58.00
522 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 58.00
522 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 58.00
522 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 58.00
522 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 58.00
522 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 58.00
522 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 58.00
522 651144 ด.ช. ณพรรฒ ชลธีศุภชัย ป.6 58.00
522 651171 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.6 58.00
522 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 58.00
522 651229 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ชินธรรมมิตร์ ป.6 58.00
522 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 58.00
522 651526 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.6 58.00
522 651527 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.6 58.00
522 651556 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.6 58.00
522 651828 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.6 58.00
522 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 58.00
522 651949 ด.ช. วัฒนพัชร์ กาญจนประทุม ป.6 58.00
522 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 58.00
522 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 58.00
522 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 58.00
522 652256 ด.ช. ชยุต วงค์วรรณ ป.6 58.00
522 652386 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.6 58.00
522 652415 ด.ช. วรายุส์พัชร กุลกรินีธรรม ป.6 58.00
522 652539 ด.ช. มรรค ศรีรักษา ป.6 58.00
522 652545 ด.ญ. ชวัลญา กาญจนกังวาฬกุล ป.6 58.00
522 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 58.00
522 652677 ด.ช. ภูมิพัฒน์ วัฒนสุข ป.6 58.00
522 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 58.00
522 652872 ด.ญ. เจนสุดา ชูมงคล ป.6 58.00
522 652985 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ บุษบงค์ ป.6 58.00
574 650225 ด.ญ. ปุญชรัศมิ์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 56.00
574 651673 ด.ญ. ชิชาภา ธนโชคศิริรัตน์ ป.4 56.00
574 650222 ด.ช. พศวีร์ ธีระภัทรานันท์ ป.5 56.00
574 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 56.00
574 650999 ด.ญ. ภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา ป.5 56.00
574 651027 ด.ญ. ภีรดา กัยวิกัย ป.5 56.00
574 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 56.00
574 651356 ด.ช. ดาวเหนือ ขำละมัย ป.5 56.00
574 651454 ด.ญ. ศรุตยา อุดมเดช ป.5 56.00
574 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 56.00
574 651750 ด.ญ. วรมล เจริญสุข ป.5 56.00
574 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 56.00
574 652199 ด.ช. นวินชญาร์ ล้อพงค์พานิชย์ ป.5 56.00
574 652340 ด.ญ. ภัทรมล นาคดี ป.5 56.00
574 652495 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พณิชย์พิบูลย์ ป.5 56.00
574 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 56.00
574 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 56.00
574 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 56.00
574 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 56.00
574 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 56.00
574 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 56.00
574 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 56.00
574 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 56.00
574 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 56.00
574 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 56.00
574 650714 ด.ช. รัชพล พุทธานุ ป.6 56.00
574 650738 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.6 56.00
574 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 56.00
574 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 56.00
574 650829 ด.ช. จิรัฏฐ์ จิราภิรมย์ ป.6 56.00
574 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 56.00
574 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 56.00
574 650852 ด.ญ. ภัททิยา เทียมแก้ว ป.6 56.00
574 650888 ด.ญ. ณัฐรดา ศรีชูทอง ป.6 56.00
574 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 56.00
574 651029 ด.ญ. รษิภา กลิ่นชาติ ป.6 56.00
574 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 56.00
574 651085 ด.ช. ณัฏฐ์ ติยะปัญจนิตย์ ป.6 56.00
574 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 56.00
574 651186 ด.ญ. ศิโรรัตน์ หวังนิตย์สุข ป.6 56.00
574 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 56.00
574 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 56.00
574 651307 ด.ช. หฤษฎ จันทรสา ป.6 56.00
574 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 56.00
574 651346 ด.ญ. อิงพร พงษ์ศิริ ป.6 56.00
574 651375 ด.ญ. ดลกมล เลิศสกุณี ป.6 56.00
574 651415 ด.ช. อครพงศ์ หม่อมดา ป.6 56.00
574 651428 ด.ช. เตชิส ชัยศรี ป.6 56.00
574 651570 ด.ญ. ลดาวัลย์ ปราโมทย์สิริ ป.6 56.00
574 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 56.00
574 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 56.00
574 651638 ด.ญ. ณิชชาภัทร เกตุแก้ว ป.6 56.00
574 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 56.00
574 651799 ด.ญ. กฤตติชา เหล่าประภัสสร ป.6 56.00
574 651932 ด.ญ. ณัฐกันต์พิชชา ออมสุวรรณกุล ป.6 56.00
574 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 56.00
574 651994 ด.ช. ณฐวรรธน์ นวลประดิษฐ์ ป.6 56.00
574 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 56.00
574 652030 ด.ญ. พิมพ์ลภัสร์ สมรไกรสรกิจ ป.6 56.00
574 652031 ด.ญ. กมลภัท ใช้ศรีทอง ป.6 56.00
574 652119 ด.ช. กฤติน มานะวิทยาการ ป.6 56.00
574 652238 ด.ช. รวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ ป.6 56.00
574 652402 ด.ญ. พิชฎาณัฏฐ์ ถิตย์บุญครอง ป.6 56.00
574 652411 ด.ช. ฐิติวุฒิ ไพบูลย์วรากิจ ป.6 56.00
574 652414 ด.ช. รุจิภาส เดชชนินทร์ ป.6 56.00
574 652785 ด.ช. นเรศ เผ่าวณิชย์ ป.6 56.00
574 652933 ด.ญ. บุณญอร ยิ่งยงณรงค์กุล ป.6 56.00
574 652990 ด.ช. รชต ไทรเล็กทิม ป.6 56.00
574 653006 ด.ช. กิตติภพ วัชระชาญชัย ป.6 56.00
643 650592 ด.ช. ศิวกร ศุภจัตุรัส ป.4 54.00
643 650046 ด.ญ. ศนิตา จิรสิทธิ์ ป.5 54.00
643 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 54.00
643 650202 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.5 54.00
643 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 54.00
643 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 54.00
643 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 54.00
643 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 54.00
643 650933 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.5 54.00
643 650961 ด.ช. ณัฐนันท์ ผดุงเกียรติวงษ์ ป.5 54.00
643 651014 ด.ช. ปุณณภัทร ทวีศรี ป.5 54.00
643 651110 ด.ช. ปภังกร เล็กสกุล ป.5 54.00
643 651262 ด.ช. ปรินทร์ สุวรรณ ป.5 54.00
643 651769 ด.ช. ธีร์รัฐชาธารก์ แววศรี ป.5 54.00
643 651899 ด.ญ. ศิศิรา โมระเสริฐ ป.5 54.00
643 652033 ด.ญ. พรณภัสส์ สมรไกรสรกิจ ป.5 54.00
643 652338 ด.ญ. พิง โอฬารวณิช ป.5 54.00
643 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 54.00
643 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 54.00
643 652527 ด.ญ. ปาระพี บัวเงิน ป.5 54.00
643 650042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สิงห์สถิตย์ ป.6 54.00
643 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 54.00
643 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 54.00
643 650264 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.6 54.00
643 650294 ด.ช. เบญจมิน พิชิตปฐพี ป.6 54.00
643 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 54.00
643 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 54.00
643 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 54.00
643 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 54.00
643 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 54.00
643 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 54.00
643 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 54.00
643 650562 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.6 54.00
643 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 54.00
643 650662 ด.ญ. ศุภานัน บุญสุโข ป.6 54.00
643 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 54.00
643 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 54.00
643 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 54.00
643 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 54.00
643 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 54.00
643 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 54.00
643 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 54.00
643 651351 ด.ช. ปภินวิช สารสอน ป.6 54.00
643 651397 ด.ญ. ชนัญชิดา พลศรี ป.6 54.00
643 651437 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.6 54.00
643 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 54.00
643 651493 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.6 54.00
643 651521 ด.ช. ฐานัส ภักดีรอด ป.6 54.00
643 651539 ด.ญ. พริม ศรีชัยชนะ ป.6 54.00
643 651590 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.6 54.00
643 651591 ด.ญ. ทรรศอร ปัญญาพวก ป.6 54.00
643 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 54.00
643 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 54.00
643 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 54.00
643 651832 ด.ช. จิรโรจน์ ทองดี ป.6 54.00
643 651894 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.6 54.00
643 651923 ด.ช. เมธาสิทธิ์ รังษิรมย์ ป.6 54.00
643 652001 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.6 54.00
643 652063 ด.ญ. อารยา ธรรมถิวัธ ป.6 54.00
643 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 54.00
643 652118 ด.ญ. ญาณิภัทร อ่อนสง ป.6 54.00
643 652580 ด.ช. บรมภัค หลาบหนองแสง ป.6 54.00
643 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 54.00
643 652688 ด.ญ. ธัญกร โชคสุชาติ ป.6 54.00
643 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 54.00
643 652807 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุวรรณ ป.6 54.00
643 652993 ด.ญ. มาริ สมบูรณ์บูรณะ ป.6 54.00
710 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 52.00
710 650373 ด.ช. มหัศพัฒ สุขการค้า ป.5 52.00
710 650388 ด.ช. ธนวินท์ อินทรสังขนาวิน ป.5 52.00
710 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 52.00
710 650792 ด.ช. กิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา ป.5 52.00
710 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 52.00
710 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 52.00
710 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 52.00
710 651496 ด.ช. กลย์ธัช สุปัณณานนท์ ป.5 52.00
710 651630 ด.ช. อคิน ฉัตรชวลิต ป.5 52.00
710 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 52.00
710 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 52.00
710 652297 ด.ญ. เมธารดา ดำรงกิตติกุล ป.5 52.00
710 652341 ด.ญ. กัลยกร ปาลีนิเวศ ป.5 52.00
710 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 52.00
710 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 52.00
710 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 52.00
710 650139 ด.ช. จิรัฏฐ์ อนุจารีอาภา ป.6 52.00
710 650228 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.6 52.00
710 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 52.00
710 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 52.00
710 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 52.00
710 650510 ด.ช. วรศักดิ์ เจริญทรัพย์ ป.6 52.00
710 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 52.00
710 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 52.00
710 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 52.00
710 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 52.00
710 650906 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.6 52.00
710 650909 ด.ช. ริชชี่ หลี่ ป.6 52.00
710 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 52.00
710 650995 ด.ญ. ไอรินลดา แสนภูวา ป.6 52.00
710 651020 ด.ช. อภิณัฐ วิวัฒน์ธนกุล ป.6 52.00
710 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 52.00
710 651154 ด.ญ. ธิรชา กุรุพินฑารักษ์ ป.6 52.00
710 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 52.00
710 651218 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.6 52.00
710 651384 ด.ช. พิชญุตม์ ฉัตรพรธรรม ป.6 52.00
710 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 52.00
710 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 52.00
710 651604 ด.ช. ณธกร วายุนิจ ป.6 52.00
710 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 52.00
710 651766 ด.ช. อัครวินท์ หริ่มเจริญ ป.6 52.00
710 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 52.00
710 651823 ด.ญ. อคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์ ป.6 52.00
710 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 52.00
710 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 52.00
710 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 52.00
710 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 52.00
710 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 52.00
710 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 52.00
710 652099 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.6 52.00
710 652153 ด.ญ. วิชญาดา ตันชัชวาล ป.6 52.00
710 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 52.00
710 652306 ด.ญ. วริสา ศรีธนิยเมธากุล ป.6 52.00
710 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 52.00
710 652459 ด.ช. ศุภณัฐ พุ่มพวง ป.6 52.00
710 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 52.00
710 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 52.00
710 652638 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.6 52.00
710 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 52.00
710 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 52.00
710 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 52.00
710 652801 ด.ญ. ณภัทร วชิรสกุลชัย ป.6 52.00
710 652809 ด.ช. วัทธิกร จุลเปมะ ป.6 52.00
710 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 52.00
710 653023 ด.ญ. กันฐาภรณ์ ใยตาล ป.6 52.00
776 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 50.00
776 650043 ด.ญ. กัญญาภัค วิลังคะ ป.5 50.00
776 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 50.00
776 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 50.00
776 650552 ด.ญ. ชญาพัฒน์ สุวินัยชูกิจ ป.5 50.00
776 650806 ด.ช. กฤษฎาง บุญตรีคุณ ป.5 50.00
776 650850 ด.ช. ชรินพัชร อุ่นแพทย์ ป.5 50.00
776 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 50.00
776 651270 ด.ญ. นารา บุศยพลากร ป.5 50.00
776 651343 ด.ช. กรพล กังพิศดาร ป.5 50.00
776 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 50.00
776 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 50.00
776 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 50.00
776 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 50.00
776 652247 ด.ญ. ณภัทร คงชยะนันท์ ป.5 50.00
776 652334 ด.ญ. ณดา ภัทรานนท์อุทัย ป.5 50.00
776 652518 ด.ญ. นิชา ศิลป์วิไลรัตน์ ป.5 50.00
776 652555 ด.ญ. ทัชชกร อีโนวี่ ป.5 50.00
776 652671 ด.ช. พงศ์ปณต โพธิ์สร้อย ป.5 50.00
776 652783 ด.ช. อริย์ธัช อัศวชาติชาญชัย ป.5 50.00
776 652792 ด.ช. พิภู กุลตัณฑ์ ป.5 50.00
776 652831 ด.ช. ภฑิล ปริปุญโนชัย ป.5 50.00
776 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 50.00
776 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 50.00
776 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 50.00
776 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 50.00
776 650569 ด.ญ. พุทธิรารัศมิ์ มหาขันธ์ ป.6 50.00
776 650608 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.6 50.00
776 650679 ด.ญ. วธูสิริ คงชะนะ ป.6 50.00
776 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 50.00
776 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 50.00
776 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 50.00
776 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 50.00
776 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 50.00
776 650816 ด.ช. พีรเศรษฐ์ สิทธิสุทธิ์ ป.6 50.00
776 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 50.00
776 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 50.00
776 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 50.00
776 651411 ด.ช. ดบัสวิน กอสนาน ป.6 50.00
776 651413 ด.ญ. ณัฐกมล รัตนพร ป.6 50.00
776 651550 ด.ญ. ธัญมนทร์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ป.6 50.00
776 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 50.00
776 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 50.00
776 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 50.00
776 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 50.00
776 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 50.00
776 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 50.00
776 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 50.00
776 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 50.00
776 652122 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.6 50.00
776 652313 ด.ช. กฤติน แซ่ลี้ ป.6 50.00
776 652357 ด.ญ. ณฤดี ยิ่งชนะเกียรติ ป.6 50.00
776 652365 ด.ช. ธนบูลย์ กาละดี ป.6 50.00
776 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 50.00
776 652554 ด.ญ. ศศิพิมล สูญราช ป.6 50.00
776 652601 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.6 50.00
776 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 50.00
776 652699 ด.ญ. กัญญ์วรา บุญคล้อย ป.6 50.00
776 652755 ด.ช. จิราเจตน์ กิตติธัช ป.6 50.00
776 653004 ด.ญ. อนันตญา สีธิสาร ป.6 50.00
836 651809 ด.ญ. รัตนกร พึ่งแย้ม ป.4 48.00
836 653010 ด.ช. วรากร กาญจนคลอด ป.4 48.00
836 650134 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.5 48.00
836 650341 ด.ญ. อันนา วิภูษิตวรกุล ป.5 48.00
836 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 48.00
836 650566 ด.ช. จิระวัฒน์ ณรงค์พันธุ์ ป.5 48.00
836 650744 ด.ญ. พิมพ์อารีย์ โสตถิโยธิน ป.5 48.00
836 651033 ด.ช. ถิรเดช รงค์ทอง ป.5 48.00
836 651172 ด.ช. อริยทานต์ หงส์ธนนันท์ ป.5 48.00
836 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 48.00
836 651404 ด.ช. เอกพัชร์ อรุณแสง ป.5 48.00
836 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 48.00
836 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 48.00
836 651746 ด.ช. เตชินท์ ไวรางกูร ป.5 48.00
836 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 48.00
836 651934 ด.ช. ณัฐกร นามะสนธิ ป.5 48.00
836 651962 ด.ช. ณัฐพัชร์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 48.00
836 652110 ด.ญ. วิรัลพัชร งามมิตรสมบูรณ์ ป.5 48.00
836 652175 ด.ช. ชิต วงศ์พรัด ป.5 48.00
836 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 48.00
836 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 48.00
836 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 48.00
836 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 48.00
836 652851 ด.ญ. บุญนิศา สุวรรณโสฬส ป.5 48.00
836 650047 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เอื้อจิตร์ ป.6 48.00
836 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 48.00
836 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 48.00
836 650421 ด.ญ. ชุติมณฑน์ สารบรรณ ป.6 48.00
836 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 48.00
836 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 48.00
836 650547 ด.ช. ณัฐชนน สอนใจ ป.6 48.00
836 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 48.00
836 650688 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อ๊อสวงศ์ ป.6 48.00
836 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 48.00
836 650721 ด.ญ. ปัณชณิกา พันธุเวช ป.6 48.00
836 650847 ด.ช. ปฐวี พลพิทักษ์ ป.6 48.00
836 650894 ด.ญ. ภัทลภา กัลยาณมิตร ป.6 48.00
836 650895 ด.ช. กวิน ศิวิลัย ป.6 48.00
836 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 48.00
836 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 48.00
836 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 48.00
836 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 48.00
836 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 48.00
836 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 48.00
836 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 48.00
836 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 48.00
836 651608 ด.ช. กิตติภพ ล้ำเลิศสมบัติ ป.6 48.00
836 651633 ด.ญ. ภัทรภร พันธุมจินดา ป.6 48.00
836 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 48.00
836 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 48.00
836 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 48.00
836 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 48.00
836 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 48.00
836 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 48.00
836 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 48.00
836 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 48.00
836 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 48.00
836 652616 ด.ช. กันตภณ ปึงปิยะกุล ป.6 48.00
836 652648 ด.ช. วิชญ ด่านกุล ป.6 48.00
836 652657 ด.ญ. นทิตา กัณฑาสุวรรณ ป.6 48.00
836 652784 ด.ญ. กัญญาณัฐ สมนาม ป.6 48.00
836 652802 ด.ช. ณอินทนนท์ จอมเกตุ ป.6 48.00
836 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 48.00
899 650074 ด.ช. ปภาวิน นงค์นวล ป.4 46.00
899 650126 ด.ช. ธนิจ สัตตะรุจาวงษ์ ป.4 46.00
899 652568 ด.ช. พิชญ์ชนน ชัยปรีชาพล ป.4 46.00
899 652966 ด.ช. วัชรกาญจน์ เจริญศักดิ์พพานิช ป.4 46.00
899 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 46.00
899 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 46.00
899 650948 ด.ช. สรวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 46.00
899 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 46.00
899 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 46.00
899 651308 ด.ช. พงศกร ปริยพาณิช ป.5 46.00
899 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 46.00
899 651901 ด.ช. ณัชคนันส์ กองสมบัติ ป.5 46.00
899 652077 ด.ช. ตะวัน จั่นเพ็ชร ป.5 46.00
899 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 46.00
899 652435 ด.ญ. สริดา มลิวัลย์ ป.5 46.00
899 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 46.00
899 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 46.00
899 652596 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อังศุวัฒน์ ป.5 46.00
899 652683 ด.ญ. พราวตะวัน สุรกิจบวร ป.5 46.00
899 652759 ด.ช. ณัฐพัชร์ ซำเซ็น ป.5 46.00
899 653026 ด.ช. พฤทธิพร เธียระวิบูลย์ ป.5 46.00
899 650014 ด.ช. จิรันธนิน หอพานิชย์ ป.6 46.00
899 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 46.00
899 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 46.00
899 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 46.00
899 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 46.00
899 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 46.00
899 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 46.00
899 650229 ด.ญ. ปวริศา ภูมิภักดิ์ ป.6 46.00
899 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 46.00
899 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 46.00
899 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 46.00
899 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 46.00
899 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 46.00
899 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 46.00
899 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 46.00
899 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 46.00
899 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 46.00
899 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 46.00
899 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 46.00
899 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 46.00
899 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 46.00
899 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 46.00
899 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 46.00
899 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 46.00
899 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 46.00
899 651287 ด.ญ. ณพลับพลา อนุวรรตวรกุล ป.6 46.00
899 651314 ด.ช. กวีวัฒน์ พิชญาสาธิต ป.6 46.00
899 651329 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.6 46.00
899 651390 ด.ญ. ธมนวรรณ บรรลือทรัพย์ ป.6 46.00
899 651391 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.6 46.00
899 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 46.00
899 651531 ด.ญ. ปาณิสรา ช่างรูปพรรณ ป.6 46.00
899 651564 ด.ช. ฐาปกรณ์ สร้อยเพ็ชร ป.6 46.00
899 651598 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.6 46.00
899 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 46.00
899 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 46.00
899 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 46.00
899 651774 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.6 46.00
899 651778 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.6 46.00
899 651889 ด.ญ. พิมพ์ชนก กัญจพิลักษณ์ ป.6 46.00
899 651975 ด.ญ. ลภัสรลดา กลัดประเสริฐ ป.6 46.00
899 652048 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.6 46.00
899 652053 ด.ญ. ชัญญา ชดช้อย ป.6 46.00
899 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 46.00
899 652126 ด.ญ. ฟ้าใส ทรัพย์พาลี ป.6 46.00
899 652203 ด.ช. เตชินท์ บูรณจิตร์ภิรมย์ ป.6 46.00
899 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 46.00
899 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 46.00
899 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 46.00
899 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 46.00
899 652432 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ตราวนิสกุล ป.6 46.00
899 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 46.00
899 652603 ด.ญ. รัฐานันท์ วิศรุตศิลป์ ป.6 46.00
899 652614 ด.ช. ศิรัฏฐ์ ทิพย์ปรักมาศ ป.6 46.00
899 652620 ด.ช. อัครินทร์ นางาซาวา ป.6 46.00
899 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 46.00
899 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 46.00
899 652988 ด.ญ. มนสิชา คล่องศิริเวช ป.6 46.00
978 650003 ด.ช. ภูกวิน เตราชูสงค์ ป.4 44.00
978 650183 ด.ช. อดุลวิทย์ นันตสุคนธ์ ป.4 44.00
978 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 44.00
978 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 44.00
978 653019 ด.ญ. กนกลักษณ์ ลิขสิทธิพันธุ์ ป.4 44.00
978 650015 ด.ญ. เกจต์ตะวา ไพโรจน์สกุล ป.5 44.00
978 650281 ด.ญ. เบญญาภา ฟังเย็น ป.5 44.00
978 650296 ด.ญ. นิษฐกานต์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 44.00
978 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 44.00
978 650575 ด.ญ. ปรรณ ลีละวัฒน์ ป.5 44.00
978 650825 ด.ญ. สลิล สกุลเกียรติ ป.5 44.00
978 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 44.00
978 651117 ด.ช. สิรวิชญ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ ป.5 44.00
978 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 44.00
978 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 44.00
978 651302 ด.ญ. ภาพิมพ์ ตันสุทธิภานนท์ ป.5 44.00
978 651319 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.5 44.00
978 651328 ด.ช. อัฆฒ์พรรษ เชาวกุล ป.5 44.00
978 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 44.00
978 651515 ด.ญ. นันท์นารี ศรีบัวเอี่ยม ป.5 44.00
978 651959 ด.ญ. วรวลัญช์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 44.00
978 651987 ด.ช. โสภณวิชญ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ป.5 44.00
978 652178 ด.ช. พชรกิตติ์ มั่นคง ป.5 44.00
978 652617 ด.ญ. นันทนิษฎ์ สุพนิชยโภคิน ป.5 44.00
978 652676 ด.ญ. จารุพิชญา สุพรหมมา ป.5 44.00
978 652711 ด.ญ. นันท์นภัส ตันติอภิกุล ป.5 44.00
978 652741 ด.ช. ธรณ์ เล็กสุขุม ป.5 44.00
978 652745 ด.ช. ปราชญ์ เด่นแก้ว ป.5 44.00
978 652789 ด.ช. ธนกฤต สุทธิทศธรรม ป.5 44.00
978 652865 ด.ช. ณัฏฐ์วัฒน์ คล้ายนักขรัน ป.5 44.00
978 653034 ด.ญ. กิรณา โพธิพันธ์ ป.5 44.00
978 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 44.00
978 650075 ด.ช. ภาณุพงศ์ อัศวพิชญโชติ ป.6 44.00
978 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 44.00
978 650500 ด.ญ. เตชิดา ศักดิ์แสง ป.6 44.00
978 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 44.00
978 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 44.00
978 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 44.00
978 650983 ด.ญ. พิมพ์ชณก วัฒนธำรงค์ ป.6 44.00
978 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 44.00
978 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 44.00
978 651188 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.6 44.00
978 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 44.00
978 651230 ด.ช. ธนธัส ครรชิตวรกุล ป.6 44.00
978 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 44.00
978 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 44.00
978 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 44.00
978 651364 ด.ญ. ชนรดี สมานทอง ป.6 44.00
978 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 44.00
978 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 44.00
978 651689 ด.ญ. ธนัญชภัสสรช์ พงคพนาไกร ป.6 44.00
978 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 44.00
978 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 44.00
978 651798 ด.ช. นพวัชร กีรติรัตน์ ป.6 44.00
978 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 44.00
978 651867 ด.ช. วิวิศร์ ทรัพย์พนาชัย ป.6 44.00
978 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 44.00
978 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 44.00
978 652140 ด.ช. ภูศิษฐ์ สุมังคโล ป.6 44.00
978 652173 ด.ช. สทานน กฤษณเกษกุล ป.6 44.00
978 652280 ด.ญ. ชฎาภรณ์ ประมวลวิจารณ์ ป.6 44.00
978 652321 ด.ช. กิตติธัช จุลคีรี ป.6 44.00
978 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 44.00
978 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 44.00
978 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 44.00
978 652379 ด.ช. ศุภโชค ชินวิทยากุล ป.6 44.00
978 652396 ด.ญ. ณภัสชญา พึ่งปฏิภาณ ป.6 44.00
978 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 44.00
978 652566 ด.ช. นัฐชานันท์ ยงค์พีระกุล ป.6 44.00
978 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 44.00
978 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 44.00
978 652719 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.6 44.00
978 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 44.00
978 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 44.00
978 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 44.00
978 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 44.00
978 652928 ด.ญ. ณัฐนภินฑ์ หอพิบูลวิภาสุข ป.6 44.00
1055 650090 ด.ญ. ไอรีน ไทยพิสุทธิกุล ป.4 42.00
1055 650942 ด.ช. พลลภัฒน์ สกุลวิวรรธน์ ป.4 42.00
1055 652895 ด.ช. พุฒิพงศ์ ศรีบุญ ป.4 42.00
1055 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 42.00
1055 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 42.00
1055 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 42.00
1055 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 42.00
1055 650526 ด.ญ. นลินญา ฤทธิ์สมจิต ป.5 42.00
1055 650568 ด.ช. ยศชนินทร์ เหลืองวิรุจน์กุล ป.5 42.00
1055 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 42.00
1055 650734 ด.ช. วรินทร์ธรณ์ บุญประดิษฐ์ ป.5 42.00
1055 650889 ด.ช. สุษิระ จิตมหาวงศ์ ป.5 42.00
1055 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 42.00
1055 650950 ด.ช. อภิวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 42.00
1055 651118 ด.ช. จิรัฎฐ์ ณัชกิตติพลฤทธิ์ ป.5 42.00
1055 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 42.00
1055 651236 ด.ญ. กัญจน์รัตน์ สิรินราพร ป.5 42.00
1055 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 42.00
1055 651502 ด.ช. กานต์นภ พิพัฒน์ทนาการ ป.5 42.00
1055 651599 ด.ญ. ปัทมนันท์ ปัทมธรรม ป.5 42.00
1055 651692 ด.ช. ภคภัทร โชติกวณิชย์ ป.5 42.00
1055 651700 ด.ญ. นันท์นภัส สุขขนาน ป.5 42.00
1055 651721 ด.ญ. อภิภา แนวพันธ์อัศว ป.5 42.00
1055 651893 ด.ช. ณฐวัฒน์ มณีวัฒนชัย ป.5 42.00
1055 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 42.00
1055 651945 ด.ญ. ทิพย์ธารา ภูมินิลรัตน์ ป.5 42.00
1055 652162 ด.ช. ภัทธภูมิ กฤชปัญญาวโร ป.5 42.00
1055 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 42.00
1055 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 42.00
1055 652385 ด.ช. ธนภัทร ขุนหอม ป.5 42.00
1055 652472 ด.ช. ณธัช เมธารักษ์ ป.5 42.00
1055 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 42.00
1055 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 42.00
1055 652798 ด.ช. พลเสฏฐ์ ธนันท์เดชากิจ ป.5 42.00
1055 652879 ด.ญ. ณัฐสินี ทองเสน ป.5 42.00
1055 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 42.00
1055 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 42.00
1055 653024 ด.ญ. ภัทรพร เธียระวิบูลย์ ป.5 42.00
1055 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 42.00
1055 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 42.00
1055 650076 ด.ช. วิชยุตม์ ดำศรี ป.6 42.00
1055 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 42.00
1055 650212 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.6 42.00
1055 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 42.00
1055 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 42.00
1055 650274 ด.ญ. ณธีรา ธนาคุณ ป.6 42.00
1055 650275 ด.ช. นนท์วริศ อนุตรวิโรจน์กุล ป.6 42.00
1055 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 42.00
1055 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 42.00
1055 650622 ด.ช. พีรวิชญ์ รอดแย้ม ป.6 42.00
1055 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 42.00
1055 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 42.00
1055 650778 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.6 42.00
1055 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 42.00
1055 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 42.00
1055 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 42.00
1055 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 42.00
1055 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 42.00
1055 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 42.00
1055 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 42.00
1055 651228 ด.ญ. สิรภัทร อิ่มอำไพ ป.6 42.00
1055 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 42.00
1055 651244 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.6 42.00
1055 651247 ด.ญ. ชาครียา ทับสูงเนิน ป.6 42.00
1055 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 42.00
1055 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 42.00
1055 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 42.00
1055 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 42.00
1055 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 42.00
1055 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 42.00
1055 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 42.00
1055 651681 ด.ญ. อาคิรา บูรณปริญญากุล ป.6 42.00
1055 651694 ด.ญ. ชัชฌา ธนศุภวิมล ป.6 42.00
1055 651705 ด.ช. พสิษฐ์ กุลแพทย์ ป.6 42.00
1055 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 42.00
1055 651724 ด.ช. ขุนศึก ยี่สุ่น ป.6 42.00
1055 651725 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ขมหวาน ป.6 42.00
1055 651788 ด.ช. ภิเศกสินธ์ุ นิยมธรรมกิจ ป.6 42.00
1055 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 42.00
1055 651818 ด.ญ. ภานิชา ทองต้นรัตนากร ป.6 42.00
1055 651831 ด.ช. ธีรดนัย เอี่ยมดวง ป.6 42.00
1055 651853 ด.ญ. พรปวีณ์ ภูวรัตนกุล ป.6 42.00
1055 651861 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.6 42.00
1055 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 42.00
1055 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 42.00
1055 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 42.00
1055 652150 ด.ญ. ธัญพิชชา พยัคฆ์รังสี ป.6 42.00
1055 652172 ด.ช. ธนกร จิรมนัสวิญญู ป.6 42.00
1055 652255 ด.ญ. ชยากร เพมบริดจ์ ป.6 42.00
1055 652315 ด.ช. จิรกิตติ์ สุขทวี ป.6 42.00
1055 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 42.00
1055 652319 ด.ญ. ธีมาพร มากแดง ป.6 42.00
1055 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 42.00
1055 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 42.00
1055 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 42.00
1055 652445 ด.ช. กสิน อัครวิฑิต ป.6 42.00
1055 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 42.00
1055 652576 ด.ช. ปัถย์ นาถนอม ป.6 42.00
1055 652610 ด.ญ. เพียงขวัญ ช่วยพิเคราะห์ ป.6 42.00
1055 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 42.00
1055 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 42.00
1055 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 42.00
1055 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 42.00
1055 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 42.00
1055 652937 ด.ญ. ธัญวรัตน์ พรมภักดี ป.6 42.00
1055 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 42.00
1055 653039 ด.ญ. ณัฐนันท์ ชวนนอก ป.6 42.00
1162 650254 ด.ญ. มิญชณ์ณิชา รุ่งอร่ามศิลป์ ป.4 40.00
1162 650298 ด.ช. พีรวิชญ์ สมบุญ ป.4 40.00
1162 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 40.00
1162 650077 ด.ญ. ณัชชา คูสกุล ป.5 40.00
1162 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 40.00
1162 650218 ด.ญ. ณัฐนรี เวียงศิริ ป.5 40.00
1162 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 40.00
1162 650605 ด.ญ. ชัชชญา สูจยานนท์ ป.5 40.00
1162 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 40.00
1162 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 40.00
1162 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 40.00
1162 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 40.00
1162 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 40.00
1162 651273 ด.ญ. อลินลาพัชร์ สิงห์กุล ป.5 40.00
1162 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 40.00
1162 651362 ด.ญ. ฐรินดา ฐิตสาโร ป.5 40.00
1162 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 40.00
1162 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 40.00
1162 651860 ด.ญ. ชัญญานุชค์ ชัชณฐาภัฏฐ์ ป.5 40.00
1162 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 40.00
1162 652364 ด.ช. ชรัญพัทธ์ แสงวราชัยลักษณ์ ป.5 40.00
1162 652478 ด.ช. ภัทรพล พุ่มเจริญ ป.5 40.00
1162 652764 ด.ช. ติณณ์ เอื้อารีย์กุล ป.5 40.00
1162 652793 ด.ญ. อุษณณีย์ อัครชัยวารี ป.5 40.00
1162 652984 ด.ช. ไกรกฤษ ตันติเพชราภรณ์ ป.5 40.00
1162 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 40.00
1162 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 40.00
1162 650333 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.6 40.00
1162 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 40.00
1162 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 40.00
1162 650626 ด.ญ. ชนิกานต์ คงมั่นสถิตย์กุล ป.6 40.00
1162 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 40.00
1162 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 40.00
1162 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 40.00
1162 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 40.00
1162 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 40.00
1162 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 40.00
1162 651004 ด.ญ. พิชญา ชัยชัชวาล ป.6 40.00
1162 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 40.00
1162 651231 ด.ญ. จิดาภา พันธุมโน ป.6 40.00
1162 651277 ด.ญ. กานต์พิชชา จุลละโพธิ ป.6 40.00
1162 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 40.00
1162 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 40.00
1162 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 40.00
1162 651586 ด.ช. ปวริศร์ คงวาณิชยะพงษ์ ป.6 40.00
1162 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 40.00
1162 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 40.00
1162 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 40.00
1162 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 40.00
1162 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 40.00
1162 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 40.00
1162 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 40.00
1162 652290 ด.ช. สรวัชญ์ ชุณห์วิจิตรา ป.6 40.00
1162 652390 ด.ช. พลัฎฐ์ เพชรประพันธ์ ป.6 40.00
1162 652498 ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สินพรม ป.6 40.00
1162 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 40.00
1162 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 40.00
1162 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 40.00
1162 652552 ด.ญ. ภูชญามญธุ์ เอกนิพนธ์ ป.6 40.00
1162 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 40.00
1162 652790 ด.ญ. ธีรตา ศุภมานพ ป.6 40.00
1162 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 40.00
1162 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 40.00
1162 652843 ด.ช. วัชรวีร์ แสงสีเมือง ป.6 40.00
1162 653044 ด.ช. กันต์ธีร์ ปานแดง ป.6 40.00
1227 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 38.00
1227 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 38.00
1227 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 38.00
1227 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 38.00
1227 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 38.00
1227 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 38.00
1227 651310 ด.ช. พีรบูรณ์ แสงสว่าง ป.5 38.00
1227 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 38.00
1227 651685 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.5 38.00
1227 651748 ด.ญ. ธัญพร สุคนธเวศ ป.5 38.00
1227 651948 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.5 38.00
1227 651979 ด.ช. ปวเรศ พลับพลึง ป.5 38.00
1227 651982 ด.ญ. พิชานันท์ นิตินาวาการ ป.5 38.00
1227 652218 ด.ญ. ธณิศรา บรรยงวรพินิจ ป.5 38.00
1227 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 38.00
1227 652381 ด.ญ. ปุณณดา หนูพรหม ป.5 38.00
1227 652389 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.5 38.00
1227 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 38.00
1227 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 38.00
1227 652685 ด.ช. ชิติสรรค์ ภูวัฒนานุสรณ์ ป.5 38.00
1227 652757 ด.ญ. ภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ ป.5 38.00
1227 653035 ด.ช. ศุภวิชญ์ เสริมสุข ป.5 38.00
1227 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 38.00
1227 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 38.00
1227 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 38.00
1227 650162 ด.ญ. นันทิกานต์ มุสิกสาร ป.6 38.00
1227 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 38.00
1227 650210 ด.ช. กิตติ บุญศิริ ป.6 38.00
1227 650251 ด.ญ. ปุญพิชชา เกตุคำ ป.6 38.00
1227 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 38.00
1227 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 38.00
1227 650539 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน ป.6 38.00
1227 650620 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.6 38.00
1227 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 38.00
1227 650694 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญเตชะธนาวัฒน์ ป.6 38.00
1227 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 38.00
1227 650859 ด.ญ. สุภัคนันท์ เพ็ชร์พันธุ์ ป.6 38.00
1227 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 38.00
1227 650884 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.6 38.00
1227 651108 ด.ญ. โชติกา อุดมศรีธนกร ป.6 38.00
1227 651132 ด.ช. ปัณวิชญ์ ตันติบุตร ป.6 38.00
1227 651180 ด.ช. อัฑฒวัชร์ เมธีธนวัฒน์ ป.6 38.00
1227 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 38.00
1227 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 38.00
1227 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 38.00
1227 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 38.00
1227 651500 ด.ญ. พรรณิชา พิพัฒน์ทนาการ ป.6 38.00
1227 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 38.00
1227 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 38.00
1227 651698 ด.ช. มาวิน กล่อมวิทย์ ป.6 38.00
1227 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 38.00
1227 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 38.00
1227 651768 ด.ญ. อัยยวรรณ จิรพฤกษ์ภิญโญ ป.6 38.00
1227 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 38.00
1227 652253 ด.ช. จอมทัพ กิจบัญญัติอนันต์ ป.6 38.00
1227 652355 ด.ช. ณัฐพัชร์ ภูคณเดชา ป.6 38.00
1227 652441 ด.ช. ธีทัต คุณาวุฒิ ป.6 38.00
1227 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 38.00
1227 652493 ด.ช. อินทัช ทองสุช ป.6 38.00
1227 652530 ด.ช. ภากร สุวรรณกิจ ป.6 38.00
1227 652629 ด.ญ. รฐพร ศักดิ์สุรรักษ์ ป.6 38.00
1227 652630 ด.ช. วสพล ชัยหิรัญวัฒนา ป.6 38.00
1227 652679 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.6 38.00
1227 652720 ด.ช. ปวริศ พิบูลย์ศิริ ป.6 38.00
1227 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 38.00
1227 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 38.00
1227 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 38.00
1227 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 38.00
1227 652848 ด.ช. ณัชภูษณ สุวรรณโน ป.6 38.00
1227 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 38.00
1227 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 38.00
1298 650410 ด.ช. จารุพัฒน์ วงศ์หิรัญชยธร ป.4 36.00
1298 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 36.00
1298 652019 ด.ช. สิรวิชญ์ อัจจิมารังษี ป.4 36.00
1298 652550 ด.ช. ภูพิชญ์เชษฐ์ ชัยประภาทอง ป.4 36.00
1298 650028 ด.ช. พิชญุตม์ จินตภานุ ป.5 36.00
1298 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 36.00
1298 650253 ด.ช. วิชชวุฒฬ์ นาควัชระชัยท์ ป.5 36.00
1298 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 36.00
1298 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 36.00
1298 650819 ด.ช. วีรภัทร ฉัตรมงคล ป.5 36.00
1298 650877 ด.ญ. พิมณัฐฐา เทศทิม ป.5 36.00
1298 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 36.00
1298 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 36.00
1298 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 36.00
1298 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 36.00
1298 651173 ด.ญ. ดลพร โลเกศกระวี ป.5 36.00
1298 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 36.00
1298 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 36.00
1298 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 36.00
1298 651918 ด.ญ. ชนัญชิดา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ป.5 36.00
1298 652055 ด.ญ. ธนารีย์ วิวัฒนาการ ป.5 36.00
1298 652171 ด.ญ. ฌริตา จึงเจริญนรสุข ป.5 36.00
1298 652436 ด.ช. สรวิชญ์ จิตต์ธรรมเลิศ ป.5 36.00
1298 652536 ด.ช. พิพิธธน พุทธินันทาภา ป.5 36.00
1298 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 36.00
1298 652714 ด.ญ. แพรวา นิมบุญจาช ป.5 36.00
1298 653043 ด.ช. ปิยพนธ์ อจลประการ ป.5 36.00
1298 650036 ด.ญ. รินรดา วิเชียรแก้วมณี ป.6 36.00
1298 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 36.00
1298 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 36.00
1298 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 36.00
1298 650208 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.6 36.00
1298 650356 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา หิรัญศักดาโรจน์ ป.6 36.00
1298 650375 ด.ญ. นภสร อินอ้น ป.6 36.00
1298 650563 ด.ช. วรากร จิรภาส ป.6 36.00
1298 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 36.00
1298 650693 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.6 36.00
1298 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 36.00
1298 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 36.00
1298 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 36.00
1298 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 36.00
1298 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 36.00
1298 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 36.00
1298 651207 ด.ช. ภวินทร์ ปัญจทรัพย์ ป.6 36.00
1298 651260 ด.ญ. ณัฐธิดา จิตประสงค์ ป.6 36.00
1298 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 36.00
1298 651313 ด.ญ. กันต์ณปภัช วิจิตพาวรรณ ป.6 36.00
1298 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 36.00
1298 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 36.00
1298 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 36.00
1298 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 36.00
1298 651804 ด.ช. ตรง พิบูลย์วัชรสกุล ป.6 36.00
1298 651830 ด.ญ. อัญชลีพร แก้วเหล็ก ป.6 36.00
1298 651963 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.6 36.00
1298 651964 ด.ช. วุฒิธร คำสุยะ ป.6 36.00
1298 651997 ด.ญ. ปุญญาดา วงศ์ยะรา ป.6 36.00
1298 651999 ด.ญ. จิดาภา ประกอบผล ป.6 36.00
1298 652004 ด.ญ. อนรรฆวี จันทประสิทธิ์สุข ป.6 36.00
1298 652089 ด.ช. ศิวกร หมวกอิ่ม ป.6 36.00
1298 652109 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ตรีทิเพศกุล ป.6 36.00
1298 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 36.00
1298 652392 ด.ญ. ธนพร หฤทัย ป.6 36.00
1298 652551 ด.ญ. ณัฐกฤตา ยิ้มอยู่ ป.6 36.00
1298 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 36.00
1298 652589 ด.ญ. ปุณยนุช อุ่นสวิง ป.6 36.00
1298 652642 ด.ช. กรินทร์ สมบัติไหมไทย ป.6 36.00
1298 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 36.00
1298 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 36.00
1298 652835 ด.ช. วชิรวิชญ์ เกาะโพธิ์ ป.6 36.00
1298 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 36.00
1298 652964 ด.ช. เจษฎากร พลประถม ป.6 36.00
1298 652970 ด.ญ. พิชชาอร อัศวโกวิทกรณ์ ป.6 36.00
1370 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 34.00
1370 653021 ด.ช. เจตนิพัทธน์ จิวรรจนะโรดม ป.4 34.00
1370 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 34.00
1370 650129 ด.ญ. อภิชชะญา เปล่งสะอาด ป.5 34.00
1370 650240 ด.ญ. พิมพ์มาดา ธนะดำรงชันพร ป.5 34.00
1370 650324 ด.ญ. ณัฏฐ์ธมล แป้นสุวรรณ ป.5 34.00
1370 650586 ด.ช. พร้อมสิน ตรีทรัพย์ทวี ป.5 34.00
1370 650772 ด.ช. ภีมณัช โภคาประกรณ์ ป.5 34.00
1370 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 34.00
1370 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 34.00
1370 651285 ด.ช. พุทธภูมิ พร้อมภูวดล ป.5 34.00
1370 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 34.00
1370 651947 ด.ช. อัณณ์อธิป อาทร ป.5 34.00
1370 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 34.00
1370 652460 ด.ช. ณดล ชาญแสงสวัสดิ์ ป.5 34.00
1370 652532 ด.ช. กาญจนพิพรรธน์ จันทะวงษ์ ป.5 34.00
1370 652659 ด.ญ. ปวีณรัตน์ ศรีกิติกุลชัย ป.5 34.00
1370 652713 ด.ช. อนันต์ดา แดงชอบกิจ ป.5 34.00
1370 652948 ด.ช. สกลภัทร เดชมณี ป.5 34.00
1370 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 34.00
1370 650192 ด.ช. กฤตานนท์ เจริญสุข ป.6 34.00
1370 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 34.00
1370 650304 ด.ญ. บุณณ์ภัสสร ตันติชัยวนิช ป.6 34.00
1370 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 34.00
1370 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 34.00
1370 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 34.00
1370 650490 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.6 34.00
1370 650503 ด.ญ. เกศกัญญา สุธิวานนท์ ป.6 34.00
1370 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 34.00
1370 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 34.00
1370 650557 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ศรีประสาร ป.6 34.00
1370 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 34.00
1370 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 34.00
1370 650685 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เจ๊ะยะนาย ป.6 34.00
1370 650737 ด.ช. ชวกร ระวังวงศ์ ป.6 34.00
1370 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 34.00
1370 650776 ด.ญ. จิตต์ณิศา เกียรติเถลิงฤทธิ์ ป.6 34.00
1370 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 34.00
1370 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 34.00
1370 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 34.00
1370 651073 ด.ญ. จัสมิน เทียนดี ป.6 34.00
1370 651167 ด.ช. ปราปต์ สุขกระรงคะ ป.6 34.00
1370 651200 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.6 34.00
1370 651226 ด.ญ. สุชัญญ์ญา ไสวชัยศรี ป.6 34.00
1370 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 34.00
1370 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 34.00
1370 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 34.00
1370 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 34.00
1370 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 34.00
1370 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 34.00
1370 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 34.00
1370 651825 ด.ช. ณปพล จันทรเสโน ป.6 34.00
1370 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 34.00
1370 652092 ด.ญ. ณภัทรรฐา พิศาบดินทร์ ป.6 34.00
1370 652101 ด.ช. พิพัฒน์ รอดประชา ป.6 34.00
1370 652111 ด.ช. ศุภกฤต แก้วธัญญานุกูล ป.6 34.00
1370 652129 ด.ญ. ภานิชา เจียมกิม ป.6 34.00
1370 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 34.00
1370 652538 ด.ช. ชวัลภพ แซ่ผ่ง ป.6 34.00
1370 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 34.00
1370 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 34.00
1370 652664 ด.ช. กวิน อิศรพนธ์ ป.6 34.00
1370 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 34.00
1370 652742 ด.ช. จตุภัทร ซ้ายสุวรรณ ป.6 34.00
1370 652885 ด.ช. ณวัฒน์ รัตนอมรพิบูลย์ ป.6 34.00
1370 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 34.00
1370 653007 ด.ญ. พิชาพา ทับทิมขาว ป.6 34.00
1437 652275 ด.ญ. จรรยวรรธน์ สินิทธ์สกุล ป.4 32.00
1437 652968 ด.ช. คริษฐ์ ไตรสินสมบูรณ์ ป.4 32.00
1437 650378 ด.ญ. ณนา ศรีสุข ป.5 32.00
1437 650616 ด.ญ. ฐิตารีย์ วุฒิฐานทวีกิจ ป.5 32.00
1437 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 32.00
1437 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 32.00
1437 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 32.00
1437 650996 ด.ญ. ภคมน ไหว้พรหม ป.5 32.00
1437 651361 ด.ญ. วรวลัญช์ เหลืองอร่ามวิฑูร ป.5 32.00
1437 651394 ด.ญ. พรเทวี สุขโต ป.5 32.00
1437 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 32.00
1437 651824 ด.ญ. อมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ป.5 32.00
1437 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 32.00
1437 652057 ด.ช. ชนกชนม์ หรรษาวงค์ ป.5 32.00
1437 652072 ด.ญ. บุณยณัฐ นทีกุลชนะ ป.5 32.00
1437 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 32.00
1437 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 32.00
1437 652127 ด.ช. ญาณากร มวลกิจนิตยชัย ป.5 32.00
1437 652226 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เกตุคง ป.5 32.00
1437 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 32.00
1437 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 32.00
1437 652511 ด.ญ. พิมพ์มาดา พิมพ์ศิริ ป.5 32.00
1437 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 32.00
1437 652781 ด.ช. ภัทรพล ชาลีรัตน์ ป.5 32.00
1437 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 32.00
1437 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 32.00
1437 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 32.00
1437 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 32.00
1437 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 32.00
1437 650595 ด.ช. ณัทภพ แก้วจุมพฏ ป.6 32.00
1437 650600 ด.ช. ณัฐพัชร์ บวรเวทย์ไพศาล ป.6 32.00
1437 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 32.00
1437 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 32.00
1437 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 32.00
1437 650789 ด.ญ. ปพิชญานันท์ กิตติ์ธนารุจน์ ป.6 32.00
1437 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 32.00
1437 650965 ด.ช. วิริยภัทท์ ฉันทวุฒิเศรษฐี ป.6 32.00
1437 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 32.00
1437 651080 ด.ญ. พัทรดา รัตนเขมากร ป.6 32.00
1437 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 32.00
1437 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 32.00
1437 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 32.00
1437 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 32.00
1437 651583 ด.ญ. วรัชยา ขุนศรีแก้ว ป.6 32.00
1437 651588 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ เบ็ญจอาภรณ์ ป.6 32.00
1437 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 32.00
1437 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 32.00
1437 651678 ด.ช. ธีทัต นวลทอง ป.6 32.00
1437 651718 ด.ช. ณัฏฐวัสส์ เนียมถนอม ป.6 32.00
1437 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 32.00
1437 652078 ด.ช. ราเชน ทัฬหรัตน์ ป.6 32.00
1437 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 32.00
1437 652269 ด.ช. กิตตินันต์ สุทธิดารา ป.6 32.00
1437 652281 ด.ช. บรรณวัชร พรหมเล็ก ป.6 32.00
1437 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 32.00
1437 652546 ด.ญ. วีรยา เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 32.00
1437 652706 ด.ญ. นีรลดา นิทัศนจารุกุล ป.6 32.00
1437 652738 ด.ช. สุวิจักขณ์ บัวพันธุ์ ป.6 32.00
1437 652849 ด.ญ. ศิรปภัสร์ ธัญนิพัทธ์ ป.6 32.00
1437 652918 ด.ช. ชยกร ศรีกรณ์ ป.6 32.00
1437 653041 ด.ญ. สุวิชาดา จันทรเศธร ป.6 32.00
1498 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 30.00
1498 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 30.00
1498 650292 ด.ญ. ธณัณณัฐ สุทธปรีดา ป.4 30.00
1498 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 30.00
1498 652412 ด.ญ. วิศัลย์ศยา ภัณฑบดีกรณ์ ป.4 30.00
1498 652609 ด.ช. ยศวริต ชูศรี ป.4 30.00
1498 650006 ด.ญ. เอมิกา ยอดแสง ป.5 30.00
1498 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 30.00
1498 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 30.00
1498 650682 ด.ช. อธิษฐ์ อาบวารี ป.5 30.00
1498 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 30.00
1498 651082 ด.ญ. ณัฐนันท์ วงศ์วรธนนนท์ ป.5 30.00
1498 651355 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.5 30.00
1498 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 30.00
1498 651558 ด.ช. ฐานัตถ์ ชาครัตพงศ์ ป.5 30.00
1498 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 30.00
1498 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 30.00
1498 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 30.00
1498 652502 ด.ช. อัครพงษ์ บุญสูง ป.5 30.00
1498 652528 ด.ช. ไชยโชติดุษฎี มฤครัฐอินแปลง ป.5 30.00
1498 652859 ด.ช. จิณณะ ศรีโกมลศิลป์ ป.5 30.00
1498 652953 ด.ญ. พิมพ์มาดา วิวัฒน์รัตนะ ป.5 30.00
1498 652963 ด.ช. ธนกฤต ธนาธรวรโชติ ป.5 30.00
1498 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 30.00
1498 650241 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.6 30.00
1498 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 30.00
1498 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 30.00
1498 650396 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ เสขะนันทน์ ป.6 30.00
1498 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 30.00
1498 650531 ด.ญ. จิรสุตา ภุชคนิตย์ ป.6 30.00
1498 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 30.00
1498 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 30.00
1498 650720 ด.ญ. พลอยปภัส เจนาคม ป.6 30.00
1498 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 30.00
1498 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 30.00
1498 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 30.00
1498 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 30.00
1498 650955 ด.ญ. บุษยพร นาคประเสริฐ ป.6 30.00
1498 651131 ด.ช. ปัณวัชร์ ตันติบุตร ป.6 30.00
1498 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 30.00
1498 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 30.00
1498 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 30.00
1498 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 30.00
1498 651628 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปทุมวิวัฒนา ป.6 30.00
1498 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 30.00
1498 651709 ด.ช. พีรพัฒน์ พรมนอก ป.6 30.00
1498 651736 ด.ช. สหรัฐ สวาสุ ป.6 30.00
1498 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 30.00
1498 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 30.00
1498 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 30.00
1498 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 30.00
1498 652098 ด.ช. พงศ์ภรณ์ช์ วงษ์ศิลป์ ป.6 30.00
1498 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 30.00
1498 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 30.00
1498 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 30.00
1498 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 30.00
1498 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 30.00
1498 652477 ด.ช. กฤตพล ศิวะพรประสงค์ ป.6 30.00
1498 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 30.00
1498 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 30.00
1498 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 30.00
1498 652666 ด.ช. สหภูมิ วงษ์มณฑา ป.6 30.00
1498 652670 ด.ช. ณชัชวัฏ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ป.6 30.00
1498 652729 ด.ญ. กัลย์กมล ประสานศิลป์ชัย ป.6 30.00
1498 652799 ด.ญ. ปุญฐิตา วรรณแสง ป.6 30.00
1498 652960 ด.ญ. พิชชาภา ขันทองดี ป.6 30.00
1564 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 28.00
1564 651494 ด.ช. วรัตถ์บุณย์ อมรเดชเทวินทร์ ป.4 28.00
1564 652146 ด.ญ. ชัญญารัตน์ นพพรพรหม ป.4 28.00
1564 652234 ด.ช. อัครชัย จุลมูล ป.4 28.00
1564 650056 ด.ญ. อนัญญา บุญประพาน ป.5 28.00
1564 650118 ด.ช. วริศ ประสาทแก้ว ป.5 28.00
1564 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 28.00
1564 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 28.00
1564 650258 ด.ญ. นลิน ปานพรหมมินทร์ ป.5 28.00
1564 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 28.00
1564 650453 ด.ญ. ณัฐพร ธนธีระหิรัญ ป.5 28.00
1564 650768 ด.ญ. พิชญธิดา จันทร์ชูชื่น ป.5 28.00
1564 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 28.00
1564 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 28.00
1564 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 28.00
1564 651874 ด.ญ. จิรัชญา อริยะสินสุวงศ์ ป.5 28.00
1564 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 28.00
1564 652065 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เหล่าชวลิตกุล ป.5 28.00
1564 652123 ด.ญ. อนัญตปัญญ์ อริยวงศ์ ป.5 28.00
1564 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 28.00
1564 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 28.00
1564 652349 ด.ช. ฐกรณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 28.00
1564 652360 ด.ช. กฤตภาส จันพยูร ป.5 28.00
1564 652587 ด.ญ. อิศรา หลวงประดิษฐ์ ป.5 28.00
1564 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 28.00
1564 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 28.00
1564 652916 ด.ญ. อมรรัก เปลี่ยนแพ ป.5 28.00
1564 652946 ด.ญ. สุฐิตา แป้นเจริญ ป.5 28.00
1564 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 28.00
1564 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 28.00
1564 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 28.00
1564 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 28.00
1564 650250 ด.ช. กันน์ณัฐ กิตติศิลปกรชัย ป.6 28.00
1564 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 28.00
1564 650445 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.6 28.00
1564 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 28.00
1564 650583 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.6 28.00
1564 650615 ด.ช. รุจิภาส บุรีรักษ์ ป.6 28.00
1564 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 28.00
1564 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 28.00
1564 650796 ด.ช. ศรัณย์รัชต์ ด้วงสงค์ ป.6 28.00
1564 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 28.00
1564 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 28.00
1564 650962 ด.ญ. เบญญาภา ขวัญมิตร ป.6 28.00
1564 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 28.00
1564 651064 ด.ช. มนธพันธ์ บุญญาพงษ์พันธ์ ป.6 28.00
1564 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 28.00
1564 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 28.00
1564 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 28.00
1564 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 28.00
1564 651833 ด.ญ. สุธีรา ลาวัณยภิรักข์ ป.6 28.00
1564 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 28.00
1564 651895 ด.ญ. ชนัดดา แต้นุกูล ป.6 28.00
1564 651946 ด.ช. กิตติศักดิ์ ชัยพรธนภัทร์ ป.6 28.00
1564 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 28.00
1564 652133 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.6 28.00
1564 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 28.00
1564 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 28.00
1564 652302 ด.ช. วุภัค ชนะวงศ์วิสุทธิ์ ป.6 28.00
1564 652449 ด.ช. สรวิชญ์ แสงสิทธิสิริชัย ป.6 28.00
1564 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 28.00
1564 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 28.00
1626 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 26.00
1626 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 26.00
1626 650154 ด.ญ. ธัญจิรา กิตติจตุรงค์ ป.5 26.00
1626 650408 ด.ญ. สิริกร แซ่เตียว ป.5 26.00
1626 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 26.00
1626 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 26.00
1626 650801 ด.ช. พลาธิป น้อยนพเก้า ป.5 26.00
1626 651185 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.5 26.00
1626 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 26.00
1626 651408 ด.ญ. พิมพาภรณ์ พูนพัฒนสุข ป.5 26.00
1626 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 26.00
1626 651602 ด.ช. พสิษฐ์ ปานปั้น ป.5 26.00
1626 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 26.00
1626 651907 ด.ช. เดชาธร หุตามัย ป.5 26.00
1626 652075 ด.ช. ธีรเดช ตาทอง ป.5 26.00
1626 652283 ด.ญ. พิฐชญาญ์อร ภูพนานุสรณ์ ป.5 26.00
1626 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 26.00
1626 652622 ด.ญ. ชนัญชิดา สมจิตร ป.5 26.00
1626 652650 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.5 26.00
1626 652675 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญโรจน์เสรี ป.5 26.00
1626 652730 ด.ญ. เบญญาภา ดุลยเสถียร ป.5 26.00
1626 652908 ด.ญ. พิมพ์พิศา หอบุญมาสุทธิ์ ป.5 26.00
1626 652921 ด.ญ. มาติกา ปัญจสังข์ ป.5 26.00
1626 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 26.00
1626 650166 ด.ช. พรหมพิริยะ กรชิต ป.6 26.00
1626 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 26.00
1626 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 26.00
1626 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 26.00
1626 650642 ด.ช. รวิกันต์ สุรังสิมันต์กุล ป.6 26.00
1626 650992 ด.ญ. ปวิชญา พิชยานุวรรต ป.6 26.00
1626 651009 ด.ญ. พัทธนันท์ จรัสชัยนิภัทร์ ป.6 26.00
1626 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 26.00
1626 651331 ด.ญ. อัครยา สัตถาผล ป.6 26.00
1626 651337 ด.ญ. ญาณิศา สินธุเสน ป.6 26.00
1626 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 26.00
1626 651744 ด.ช. สธน ลิขิตลัคนา ป.6 26.00
1626 651796 ด.ช. ธนเสฏฐ์ เวศย์วรุตม์ ป.6 26.00
1626 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 26.00
1626 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 26.00
1626 652120 ด.ญ. กตัญญู ทองอุปการ ป.6 26.00
1626 652232 ด.ช. สัภยา ชินภัทรวิโรจน์ ป.6 26.00
1626 652298 ด.ช. บุณยภู ช่วยจุลจิตร ป.6 26.00
1626 652304 ด.ช. ณฐกร พุทธรักษา ป.6 26.00
1626 652645 ด.ญ. ศศิรญาณ์ พิพัฒนกิจอนันต์ ป.6 26.00
1626 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 26.00
1626 652897 ด.ช. ชาญชานน มาสังข์ ป.6 26.00
1626 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 26.00
1673 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 24.00
1673 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 24.00
1673 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 24.00
1673 652145 ด.ญ. ปภัชญา เรื่องโชติช่วง ป.4 24.00
1673 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 24.00
1673 650065 ด.ญ. กฤติมา มีโพธิ์ ป.5 24.00
1673 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 24.00
1673 650573 ด.ญ. ธันยพร ทองอิ่ม ป.5 24.00
1673 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 24.00
1673 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 24.00
1673 650810 ด.ญ. ธนพร จิตตานุปกรณ์ ป.5 24.00
1673 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 24.00
1673 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 24.00
1673 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 24.00
1673 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 24.00
1673 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 24.00
1673 651635 ด.ญ. พรชนิตว์ บางเลา ป.5 24.00
1673 651843 ด.ช. กันตภณ สุขหนุน ป.5 24.00
1673 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 24.00
1673 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 24.00
1673 652473 ด.ช. วฤทธิธร อธิอัฐพร ป.5 24.00
1673 652534 ด.ญ. ธัญวลัย ทองชมภู ป.5 24.00
1673 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 24.00
1673 652938 ด.ช. ภูริช โชครุ่ง ป.5 24.00
1673 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 24.00
1673 650038 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.6 24.00
1673 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 24.00
1673 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 24.00
1673 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 24.00
1673 650676 ด.ญ. อวัศยา เขื่อนเพชร ป.6 24.00
1673 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 24.00
1673 650842 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.6 24.00
1673 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 24.00
1673 650976 ด.ญ. ภูษณิศา อยู่ด้วง ป.6 24.00
1673 651030 ด.ช. ธีร์ธาวิน ชลวิจิตร ป.6 24.00
1673 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 24.00
1673 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 24.00
1673 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 24.00
1673 651340 ด.ญ. ศุภัทราภรณ์ สุขสถาน ป.6 24.00
1673 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 24.00
1673 651345 ด.ช. อินทัช นิยมางกูร ป.6 24.00
1673 651508 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.6 24.00
1673 651618 ด.ญ. ไหมพิมพ์ สุวรรณคัณฑิ ป.6 24.00
1673 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 24.00
1673 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 24.00
1673 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 24.00
1673 652164 ด.ช. ภากร วงศ์เสริมสิน ป.6 24.00
1673 652196 ด.ญ. พัสราภรณ์ อภิชาชาญ ป.6 24.00
1673 652220 ด.ญ. ธันยพร เขมอนันต์ชัย ป.6 24.00
1673 652231 ด.ช. ปวเรศ สิงคารวานิช ป.6 24.00
1673 652423 ด.ช. ชยพล กิติภัทย์พิบูลย์ ป.6 24.00
1673 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 24.00
1673 652674 ด.ญ. คุณัชญา พูลศิลป์ ป.6 24.00
1673 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 24.00
1673 652735 ด.ช. สรัล อินทุโสมา ป.6 24.00
1673 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 24.00
1673 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 24.00
1730 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 22.00
1730 651557 ด.ญ. พลอยพิชชา สินารุณ ป.4 22.00
1730 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 22.00
1730 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 22.00
1730 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 22.00
1730 651116 ด.ญ. ปัญฌญา ถิรพร ป.5 22.00
1730 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 22.00
1730 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 22.00
1730 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 22.00
1730 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 22.00
1730 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 22.00
1730 652350 ด.ช. ฐกฤตณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 22.00
1730 652372 ด.ช. วีรวัตร ธรรมชาติ ป.5 22.00
1730 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 22.00
1730 652698 ด.ช. ภูริช นนทสวัสดิ์ศรี ป.5 22.00
1730 652722 ด.ญ. กมลนภัช หิรัญทรัพย์ ป.5 22.00
1730 652726 ด.ช. ภูดิส บุญขจาย ป.5 22.00
1730 652749 ด.ช. ฐนยศ แตงเลี่ยน ป.5 22.00
1730 652862 ด.ญ. วศินี จิตร์ถาวรมณ๊ ป.5 22.00
1730 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 22.00
1730 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 22.00
1730 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 22.00
1730 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 22.00
1730 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 22.00
1730 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 22.00
1730 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 22.00
1730 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 22.00
1730 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 22.00
1730 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 22.00
1730 651416 ด.ญ. อารยา หม่อมดา ป.6 22.00
1730 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 22.00
1730 651474 ด.ช. ชนันธร บุญอินเขียว ป.6 22.00
1730 651827 ด.ช. ณฐภท จันทรเสโน ป.6 22.00
1730 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 22.00
1730 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 22.00
1730 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 22.00
1730 652210 ด.ญ. ณิชชาอร แก้วยาว ป.6 22.00
1730 652574 ด.ญ. ปภาภรณ์ มายะการ ป.6 22.00
1730 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 22.00
1730 652992 ด.ช. ณภัทร ภูศรีฤทธิ์ ป.6 22.00
1730 653027 ด.ช. ตะวัน ปิ่นทอง ป.6 22.00
1771 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 20.00
1771 650171 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.6 20.00
1771 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 20.00
1771 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 20.00
1771 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 20.00
1771 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 20.00
1771 651866 ด.ญ. กัลยกร สะภา ป.6 20.00
1771 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 20.00
1771 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 20.00
1771 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 20.00
1771 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 20.00
1782 650926 ด.ญ. ลักษิกา สจิรวัฒนากุล ป.4 18.00
1782 651672 ด.ญ. ปณิชา ทองเสวตร ป.4 18.00
1782 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 18.00
1782 651124 ด.ญ. ทักษพร จันทร์หุน ป.5 18.00
1782 651891 ด.ญ. วัลลภา บุญเกษมสิน ป.5 18.00
1782 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 18.00
1782 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 18.00
1782 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 18.00
1782 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 18.00
1782 652211 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.6 18.00
1782 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 18.00
1782 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 18.00
1794 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 16.00
1794 652709 ด.ช. ธีทัต นิทัศนจารุกุล ป.4 16.00
1794 651486 ด.ญ. สิรภัทร สิงห์สี ป.5 16.00
1794 651491 ด.ญ. พัทธนันท์ บัวกรด ป.5 16.00
1794 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 16.00
1794 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 16.00
1794 651286 ด.ช. นนทพัทธ์ เงาเบญจกุล ป.6 16.00
1794 652821 ด.ช. ปภังกร หาญบุญธรรม ป.6 16.00
1802 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 14.00
1802 650303 ด.ช. กันต์พล พฤกษากร ป.5 14.00
1802 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 14.00
1802 651062 ด.ญ. ภณิตา โต๊ะเส็น ป.6 14.00
1806 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 12.00
1806 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 12.00
1806 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 12.00
1809 651922 ด.ช. พีรดนย์ นิ่มทรงประเสริฐ ป.5 10.00
1809 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 10.00
1811 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 8.00
1811 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 8.00
1813 651644 ด.ช. รัชชานนท์ สิรวรรณกุล ป.4 0.00
1813 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 0.00
1813 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 0.00
1813 652950 ด.ญ. ปนัชดา ประเสริฐกุล ป.5 0.00
1813 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 0.00
1813 653013 ด.ช. พันธุ์บุญ คำเงิน ป.6 0.00