เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.4

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
1 110405 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 91.07
2 210339 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.4 54.27
3 211084 ด.ช. ปวิช ลิขิตวรกุล ป.4 48.13
4 210381 ด.ช. ธีร์ ธนวุฒิกูร ป.4 45.33
5 110634 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 36.93
6 110617 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 34.67
6 210065 ด.ช. คณิศร คงสมกาย ป.4 34.67
6 210088 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.4 34.67
6 210773 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.4 34.67
10 110866 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.4 34.13
10 210941 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.4 34.13
12 110830 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.4 31.87
12 210039 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.4 31.87
14 110369 ด.ญ. บูรณิมา วงศ์ภูมิ ป.4 31.33
14 210286 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 31.33
16 110608 ด.ช. ธนกิตติ์ ศิริวิชยกุล ป.4 30.80
17 210463 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 29.07
18 211107 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.4 28.53
19 110403 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 28.00
19 110442 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.4 28.00
19 110628 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.4 28.00
19 110880 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 28.00
19 210756 ด.ญ. ปพิญชานันท์ นาคะพันธุ์ ป.4 28.00
24 210107 ด.ญ. ปุณิกา สุวัชรังกูร ป.4 26.27
25 110243 ด.ช. กฤตภาส กลิ่นชวนชื่น ป.4 25.73
25 110271 ด.ญ. อาทิมานันท์ ประชุมวัด ป.4 25.73
25 110331 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.4 25.73
25 210496 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.4 25.73
29 110111 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.4 25.20
29 110359 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.4 25.20
29 110971 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 25.20
29 210416 ด.ช. พงศ์ภัทร เฟื่องระบิลโชค ป.4 25.20
29 210561 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 25.20
34 210591 ด.ญ. ณัฐกฤตา สักกะพลางกูร ป.4 23.47
35 110181 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 22.93
35 110437 ด.ช. พงศ์นิธิป ธีระชัยธรรม ป.4 22.93
35 110562 ด.ญ. ชัญญาพรรณ พรหมพันธ์ใจ ป.4 22.93
35 110609 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 22.93
35 110745 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.4 22.93
40 110063 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.4 22.40
40 110069 ด.ญ. สุภาวิณี เกตุทิม ป.4 22.40
40 110322 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 22.40
40 110339 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 22.40
40 110390 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.4 22.40
40 110441 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.4 22.40
40 111039 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 22.40
40 210213 ด.ญ. ญานิน เจริญสุข ป.4 22.40
40 210371 ด.ญ. ภรณ์วลัญช์ จันทร ป.4 22.40
40 210736 ด.ช. เทินตรง คงจันทร์ ป.4 22.40
40 210749 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.4 22.40
40 210913 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 22.40
40 211025 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.4 22.40
53 110791 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 20.13
53 210085 ด.ช. ธนกฤต ลาภวงศ์วัฒนา ป.4 20.13
53 210678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.4 20.13
56 110371 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.4 19.60
56 110499 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.4 19.60
56 110595 ด.ญ. ณัฐนรี เวียงศิริ ป.4 19.60
56 110736 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.4 19.60
56 110743 ด.ช. จิรเมธ จิตรวิบูลย์ ป.4 19.60
56 110760 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.4 19.60
56 110940 ด.ญ. คิวเบอร์ลีน อรัญญาเกษมสุข ป.4 19.60
56 210011 ด.ญ. เอมิกา ยอดแสง ป.4 19.60
56 210064 ด.ช. ภูณกฤษ สกุลรักษ์ ป.4 19.60
56 210074 ด.ญ. กชพร สริมา ป.4 19.60
56 210090 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ฉายะพงษ์ ป.4 19.60
56 210541 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 19.60
56 210556 ด.ช. กันตินันท์ โชคผดุงธัมสิริ ป.4 19.60
56 210790 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.4 19.60
56 210817 ด.ช. สุกฤษฏพล นามี ป.4 19.60
56 210901 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 19.60
56 210998 ด.ช. ธนกฤต จันทร์นฤมิตร ป.4 19.60
56 211023 ด.ช. อิทธิพัทธ์ ศุภตระกูลรัตน์ ป.4 19.60
74 110486 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 17.33
74 210186 ด.ญ. ญาดา เจริญสุข ป.4 17.33
74 210582 ด.ช. นราวุธ เอนกศรีสุดวุฒิ ป.4 17.33
77 110372 ด.ญ. รดาณัฐ นิรัตติวงศกรณ์ ป.4 16.80
77 110396 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 16.80
77 110433 ด.ญ. ธัญณปภา ปัญญา ป.4 16.80
77 110710 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.4 16.80
77 110882 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 16.80
77 110989 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.4 16.80
77 110991 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.4 16.80
77 210236 ด.ญ. ณัฏฐ์ชยาพร กิตติจำเริญ ป.4 16.80
77 210429 ด.ช. ชวัลณัฐ ตันตระกูล ป.4 16.80
77 210865 ด.ช. นิธิ์วัชรัตน์ ต๊อดแก้ว ป.4 16.80
77 211070 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศรีหัตถจาติ ป.4 16.80
88 110707 ด.ญ. วิษรุตา ทองศิริ ป.4 15.07
89 210033 ด.ช. ปาณัสม์ บูรณปัทมะ ป.4 14.53
89 210333 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.4 14.53
89 210645 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.4 14.53
92 110099 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.4 14.00
92 110459 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 14.00
92 110658 ด.ญ. เอมมาดา เพชรประเสริฐ ป.4 14.00
92 110723 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 14.00
92 210334 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.4 14.00
92 210617 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.4 14.00
92 210848 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.4 14.00
99 111135 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 11.73
99 210493 ด.ช. ณัฏฐ์ อโนมากุล ป.4 11.73
101 110301 ด.ช. ปัณณรุจน์ วัฒนะชัยวัฒน์ ป.4 11.20
101 110434 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 11.20
101 110477 ด.ญ. มาติกา ปัญจสังข์ ป.4 11.20
101 110798 ด.ญ. อุษณณีย์ อัครชัยวารี ป.4 11.20
101 210060 ด.ญ. โยษิตา มีสอน ป.4 11.20
101 210432 ด.ช. พศวีร์ ธีระภัทรานันท์ ป.4 11.20
107 110402 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 8.40
107 110546 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 8.40
107 111042 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 8.40
110 110056 ด.ญ. กุลญาดา แถวโสภา ยั่งยืน ป.4 5.60
110 110180 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 5.60
110 111047 ด.ญ. วิชญาดา วารีย์ ป.4 5.60