เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.4

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
1 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 84.00
2 652234 ด.ช. อัครชัย จุลมูล ป.4 80.00
3 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 36.00
3 652728 ด.ช. กิตติพัทธ์ คุ้มครองวงศ์ ป.4 36.00
5 652968 ด.ช. คริษฐ์ ไตรสินสมบูรณ์ ป.4 32.00
5 653019 ด.ญ. กนกลักษณ์ ลิขสิทธิพันธุ์ ป.4 32.00
7 650003 ด.ช. ภูกวิน เตราชูสงค์ ป.4 28.00
7 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 28.00
7 650675 ด.ช. วัทธิกร แสงทรัพย์ ป.4 28.00
7 651507 ด.ญ. ธาราภรณ์ แซ่เจียง ป.4 28.00
7 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 28.00
7 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 28.00
7 653010 ด.ช. วรากร กาญจนคลอด ป.4 28.00
14 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 24.00
14 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 24.00
14 651494 ด.ช. วรัตถ์บุณย์ อมรเดชเทวินทร์ ป.4 24.00
14 651672 ด.ญ. ปณิชา ทองเสวตร ป.4 24.00
14 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 24.00
14 652019 ด.ช. สิรวิชญ์ อัจจิมารังษี ป.4 24.00
14 652145 ด.ญ. ปภัชญา เรื่องโชติช่วง ป.4 24.00
14 652146 ด.ญ. ชัญญารัตน์ นพพรพรหม ป.4 24.00
14 652609 ด.ช. ยศวริต ชูศรี ป.4 24.00
14 652895 ด.ช. พุฒิพงศ์ ศรีบุญ ป.4 24.00
14 652966 ด.ช. วัชรกาญจน์ เจริญศักดิ์พพานิช ป.4 24.00
25 650074 ด.ช. ปภาวิน นงค์นวล ป.4 20.00
25 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 20.00
25 650926 ด.ญ. ลักษิกา สจิรวัฒนากุล ป.4 20.00
25 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 20.00
25 652275 ด.ญ. จรรยวรรธน์ สินิทธ์สกุล ป.4 20.00
25 652760 ด.ช. พสิษฐ์ เลิศศิริวรพงศ์ ป.4 20.00
31 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 16.00
31 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 16.00
31 650113 ด.ญ. พราวพิชชา อร่ามกุล ป.4 16.00
31 650292 ด.ญ. ธณัณณัฐ สุทธปรีดา ป.4 16.00
31 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 16.00
31 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 16.00
31 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 16.00
31 650410 ด.ช. จารุพัฒน์ วงศ์หิรัญชยธร ป.4 16.00
31 650592 ด.ช. ศิวกร ศุภจัตุรัส ป.4 16.00
31 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 16.00
31 651673 ด.ญ. ชิชาภา ธนโชคศิริรัตน์ ป.4 16.00
31 651809 ด.ญ. รัตนกร พึ่งแย้ม ป.4 16.00
31 652050 ด.ญ. ภูริชญา จันทราธรกุล ป.4 16.00
31 652412 ด.ญ. วิศัลย์ศยา ภัณฑบดีกรณ์ ป.4 16.00
31 653021 ด.ช. เจตนิพัทธน์ จิวรรจนะโรดม ป.4 16.00
46 650090 ด.ญ. ไอรีน ไทยพิสุทธิกุล ป.4 12.00
46 650126 ด.ช. ธนิจ สัตตะรุจาวงษ์ ป.4 12.00
46 650183 ด.ช. อดุลวิทย์ นันตสุคนธ์ ป.4 12.00
46 650298 ด.ช. พีรวิชญ์ สมบุญ ป.4 12.00
46 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 12.00
46 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 12.00
46 650942 ด.ช. พลลภัฒน์ สกุลวิวรรธน์ ป.4 12.00
46 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 12.00
46 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 12.00
46 652550 ด.ช. ภูพิชญ์เชษฐ์ ชัยประภาทอง ป.4 12.00
46 652568 ด.ช. พิชญ์ชนน ชัยปรีชาพล ป.4 12.00
57 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 8.00
57 651557 ด.ญ. พลอยพิชชา สินารุณ ป.4 8.00
57 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 8.00
57 651575 ด.ช. ภูมิอนันต์ มีกุล ป.4 8.00
57 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 8.00
57 652709 ด.ช. ธีทัต นิทัศนจารุกุล ป.4 8.00
63 650225 ด.ญ. ปุญชรัศมิ์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 4.00
63 650254 ด.ญ. มิญชณ์ณิชา รุ่งอร่ามศิลป์ ป.4 4.00
63 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 4.00
63 651644 ด.ช. รัชชานนท์ สิรวรรณกุล ป.4 4.00
67 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 0.00