เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.5

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
1 210078 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.5 91.60
1 210193 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 91.60
3 211029 ด.ญ. นัทธมน บุญชำนาญ ป.5 91.07
4 110539 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.5 88.27
4 110958 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 88.27
6 110435 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.5 87.73
7 110744 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.5 85.47
8 110525 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.5 82.13
8 110711 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.5 82.13
8 211146 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.5 82.13
11 210623 ด.ช. ภาวัต เลิศสุกิจจา ป.5 81.60
12 210316 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 79.87
13 210259 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.5 78.80
13 210338 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.5 78.80
15 210239 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.5 77.07
16 110966 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 76.53
17 210115 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 74.27
18 210717 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 73.87
19 211049 ด.ช. ธนณัฏฐ์ คงสินทวีสุข ป.5 73.20
20 110072 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.5 72.67
20 110121 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 72.67
20 110194 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 72.67
20 210053 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.5 72.67
24 110309 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 72.13
24 110734 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 72.13
26 110676 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 70.93
27 111001 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.5 70.40
27 210109 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.5 70.40
29 210029 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.5 69.87
29 210131 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 69.87
31 210154 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 69.33
32 110778 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.5 67.07
32 210599 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 67.07
34 110147 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 66.53
34 210987 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 66.53
36 210788 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.5 65.47
37 210027 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.5 64.80
38 110560 ด.ช. จิรัสย์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ ป.5 64.27
38 111013 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.5 64.27
38 210578 ด.ช. ศิวกร ลอยหา ป.5 64.27
41 110750 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 63.73
41 210049 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.5 63.73
41 210655 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.5 63.73
41 210802 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.5 63.73
41 211139 ด.ช. อธิอานันท์ ยืนสุขจิตธาดา ป.5 63.73
46 110163 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 63.20
47 110225 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 62.00
48 110046 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.5 60.93
48 110672 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.5 60.93
48 210248 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.5 60.93
51 110082 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.5 60.40
51 110287 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.5 60.40
51 110450 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 60.40
51 110739 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.5 60.40
51 210019 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.5 60.40
56 110209 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 58.13
56 210101 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.5 58.13
58 210073 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.5 57.60
58 210761 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 57.60
60 211102 ด.ช. จักริน ตลอดสุข ป.5 57.07
61 211169 ด.ญ. พิชชามน สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.5 56.40
62 210784 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.5 56.00
63 110272 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.5 55.33
64 110373 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.5 54.80
64 111045 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.5 54.80
64 210642 ด.ช. พสิษฐ์ ทิณรัตน์ ป.5 54.80
64 210758 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.5 54.80
68 210477 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 54.27
68 210845 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.5 54.27
70 210314 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 53.73
70 211091 ด.ช. รวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ ป.5 53.73
72 211055 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขผล ป.5 53.20
73 210713 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 53.07
74 110188 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 52.00
74 110357 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.5 52.00
74 110837 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.5 52.00
74 210110 ด.ญ. ภัทรธิฎา สีเหนี่ยง ป.5 52.00
74 210252 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.5 52.00
74 210508 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.5 52.00
74 211135 ด.ช. พาวิณ อินสว่าง ป.5 52.00
81 110492 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 51.47
81 110619 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 51.47
81 110819 ด.ช. ศุภัช มุกดาเรือง ป.5 51.47
81 210260 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.5 51.47
81 210576 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 51.47
86 110081 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.5 50.93
86 210563 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 50.93
86 211093 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.5 50.93
89 211134 ด.ช. พชร ศิริมาตย์ ป.5 49.73
90 110043 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.5 48.67
90 110143 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 48.67
90 111060 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.5 48.67
90 210035 ด.ญ. ชนิฏา ลิมปสุรัติ ป.5 48.67
90 210254 ด.ญ. ณัฐชยา หอมสุด ป.5 48.67
90 210472 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 48.67
90 210914 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 48.67
97 110104 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.5 48.13
97 110323 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 48.13
97 110767 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.5 48.13
97 210643 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.5 48.13
101 110374 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.5 47.60
102 110140 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 46.40
102 110211 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 46.40
102 110774 ด.ช. ณภัทร์ รุ่งเรีองสิริโรจน์ ป.5 46.40
102 210031 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.5 46.40
102 210117 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 46.40
102 210626 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.5 46.40
102 210663 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 46.40
102 210927 ด.ช. พันธุ์บุญ คำเงิน ป.5 46.40
110 110496 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 45.87
110 110512 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 45.87
110 110618 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 45.87
110 210087 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.5 45.87
114 110023 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.5 45.33
114 110216 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 45.33
114 210253 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.5 45.33
114 210527 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.5 45.33
114 210767 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 45.33
119 111137 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 44.80
119 210722 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.5 44.80
119 211042 ด.ช. ณัฐธพล พานิชยิ่ง ป.5 44.80
122 110411 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 43.60
122 110622 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 43.60
122 110663 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 43.60
122 210202 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 43.60
126 110052 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.5 43.07
126 110055 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.5 43.07
126 110281 ด.ญ. ภูริตา อุรุเอกโอฬาร ป.5 43.07
126 111012 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.5 43.07
126 210104 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.5 43.07
126 210155 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 43.07
132 110440 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.5 42.53
132 110788 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 42.53
132 111032 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.5 42.53
132 210295 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 42.53
132 210473 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 42.53
132 210704 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.5 42.53
132 210937 ด.ช. บุรัสกร ฐิติธนการ ป.5 42.53
139 111095 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 42.00
139 210783 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.5 42.00
141 210966 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.5 40.80
142 110008 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.5 40.27
142 110401 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 40.27
142 110418 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 40.27
142 210466 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.5 40.27
142 210612 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.5 40.27
142 210853 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 40.27
142 210924 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.5 40.27
142 211030 ด.ช. รชต นิลโสภณ ป.5 40.27
150 110012 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.5 39.73
150 110136 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 39.73
150 110481 ด.ญ. มิลิณ ทันการ ป.5 39.73
150 110855 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 39.73
150 111000 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.5 39.73
150 111058 ด.ญ. มารินญา จิราธิติพร ป.5 39.73
150 210112 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.5 39.73
150 210133 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 39.73
150 210374 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.5 39.73
150 210628 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 39.73
150 210692 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 39.73
150 210840 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.5 39.73
162 110169 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 39.20
162 110637 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.5 39.20
162 210906 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 39.20
162 211156 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 39.20
166 211001 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 38.00
167 110224 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 37.47
167 110335 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 37.47
167 110720 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 37.47
167 110841 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 37.47
167 110977 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 37.47
167 111139 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 37.47
167 111142 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 37.47
167 210533 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.5 37.47
167 210547 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.5 37.47
167 210875 ด.ช. ธนกร แดงแต้ ป.5 37.47
177 110123 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 36.93
177 110168 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 36.93
177 110506 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.5 36.93
177 110548 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 36.93
177 110949 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 36.93
177 110979 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 36.93
177 110998 ด.ญ. ภัครนิตย์ มูหะหมัด ป.5 36.93
177 210249 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.5 36.93
177 210554 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.5 36.93
177 210810 ด.ญ. ธัญญรัตน์ กังสมัครศิลป์ ป.5 36.93
177 211104 ด.ช. วรัญญู วีระจิตรเสริมชัย ป.5 36.93
188 110289 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.5 36.40
188 110308 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 36.40
188 110521 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.5 36.40
188 111119 ด.ญ. ธัญพิชชา อัครวิกรัย ป.5 36.40
188 210653 ด.ช. เมธาวิน อ่อนจันทร์ ป.5 36.40
188 210666 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 36.40
188 210870 ด.ช. อภิศักดิ์ พระสงฆ์ ป.5 36.40
195 110005 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.5 34.67
195 110016 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.5 34.67
195 110570 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 34.67
195 110933 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.5 34.67
195 110944 ด.ญ. ณัฏฐณิชชา จิรโรจน์วงษ์ ป.5 34.67
195 210086 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.5 34.67
195 210366 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 34.67
195 210647 ด.ญ. ญาณิน เผือกผ่องสุริยะ ป.5 34.67
195 211059 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 34.67
195 211127 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 34.67
205 110044 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.5 34.13
205 110049 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.5 34.13
205 110266 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.5 34.13
205 110480 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.5 34.13
205 110513 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 34.13
205 110694 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 34.13
205 110777 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.5 34.13
205 110922 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 34.13
205 111083 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.5 34.13
205 210140 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 34.13
205 210247 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.5 34.13
205 210360 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 34.13
205 210572 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 34.13
205 210755 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ทิมกลางดอน ป.5 34.13
205 210772 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 34.13
205 210948 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.5 34.13
205 210983 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 34.13
205 211064 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 34.13
223 110084 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 33.60
223 110237 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 33.60
223 110338 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 33.60
223 110643 ด.ช. รฐวรรธน์ นันต๊ะยานา ป.5 33.60
223 110653 ด.ช. ณัฐภัท สุดปาน ป.5 33.60
223 110947 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.5 33.60
223 210044 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.5 33.60
223 210201 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 33.60
223 210633 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 33.60
223 210675 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.5 33.60
223 210881 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.5 33.60
223 210936 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.5 33.60
223 211082 ด.ญ. นญาน์ ธนันท์ไพบูล ป.5 33.60
236 110222 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 31.87
236 110754 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 31.87
236 210401 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 31.87
236 210575 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 31.87
236 210583 ด.ช. ปัณณพนต์ ศรีพันธุ์ ป.5 31.87
236 210715 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 31.87
236 210907 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 31.87
236 211056 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.5 31.87
244 110009 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.5 31.33
244 110019 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.5 31.33
244 110020 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 31.33
244 110028 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.5 31.33
244 110086 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.5 31.33
244 110090 ด.ญ. ธัญชนก นาน้ำเชี่ยว ป.5 31.33
244 110115 ด.ช. ปัณวิชญ์ ตันติบุตร ป.5 31.33
244 110192 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 31.33
244 110305 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 31.33
244 110326 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 31.33
244 110502 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.5 31.33
244 110917 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 31.33
244 210234 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.5 31.33
244 210640 ด.ช. ธนดล กอวัฒนะ ป.5 31.33
244 210677 ด.ช. วุฒิภัทร ตันติเวสส ป.5 31.33
244 210740 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 31.33
244 210813 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 31.33
244 210932 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.5 31.33
244 210939 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.5 31.33
244 210961 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 31.33
244 210962 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 31.33
244 211011 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.5 31.33
244 211138 ด.ญ. อชรภา มั่นคงชื่นสกุล ป.5 31.33
244 211175 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 31.33
268 110077 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.5 30.80
268 110093 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.5 30.80
268 110112 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.5 30.80
268 110173 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 30.80
268 110318 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 30.80
268 110419 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.5 30.80
268 110514 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 30.80
268 110651 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.5 30.80
268 110656 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.5 30.80
268 110914 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 30.80
268 110997 ด.ช. วัชนันท์ นันทิพาณิชย์ ป.5 30.80
268 111040 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 30.80
268 111069 ด.ญ. ญัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.5 30.80
268 111075 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.5 30.80
268 111136 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 30.80
268 210135 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 30.80
268 210278 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.5 30.80
268 210618 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.5 30.80
268 210699 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.5 30.80
268 210843 ด.ช. สรวิชญ์ ดีวิมล ป.5 30.80
268 210886 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.5 30.80
289 210233 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.5 29.60
290 110284 ด.ญ. รวินท์ภัส พัชรเลิศศักดิ์ ป.5 29.07
290 110320 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 29.07
290 110507 ด.ญ. ณักษ์ลภัส ถนัดศีลธรรม ป.5 29.07
290 110649 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.5 29.07
290 111031 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 29.07
290 210266 ด.ญ. พีณัฐชา ราชพิทักษ์ ป.5 29.07
290 210631 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 29.07
290 210637 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.5 29.07
290 210728 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 29.07
290 211033 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 29.07
290 211144 ด.ช. ภูวริช คชศิริพงศ์ ป.5 29.07
301 110014 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.5 28.53
301 110027 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จันทร์เจริญสุข ป.5 28.53
301 110089 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 28.53
301 110228 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 28.53
301 110267 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.5 28.53
301 110493 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 28.53
301 110504 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.5 28.53
301 110950 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 28.53
301 210036 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.5 28.53
301 210050 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.5 28.53
301 210059 ด.ญ. กรรวี ประสงค์สุข ป.5 28.53
301 210091 ด.ญ. ณริสสาข์ หมู่สุวรรณ ป.5 28.53
301 210098 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.5 28.53
301 210120 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 28.53
301 210130 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 28.53
301 210219 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 28.53
301 210271 ด.ญ. ศรันย์พร อนันตโชค ป.5 28.53
301 210365 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 28.53
301 210415 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.5 28.53
301 210549 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.5 28.53
301 210559 ด.ญ. วิภาวี วัฒนะเมธานนท์ ป.5 28.53
301 210774 ด.ญ. จิณณกาญจน์ สันติพัฒนกิจ ป.5 28.53
301 210806 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 28.53
301 210925 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.5 28.53
301 210934 ด.ญ. ณฐมน มณีเมือง ป.5 28.53
301 211125 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 28.53
301 211148 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.5 28.53
328 110034 ด.ช. สรวิชญ์ ยุวพรพาณิชย์ ป.5 28.00
328 110075 ด.ญ. อินทีวร พนาภินันท์ ป.5 28.00
328 110145 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 28.00
328 110196 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 28.00
328 110264 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.5 28.00
328 110478 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.5 28.00
328 110578 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.5 28.00
328 110682 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 28.00
328 110890 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.5 28.00
328 110957 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 28.00
328 110969 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 28.00
328 111117 ด.ช. อธิวัฒน์ อภิรัตนนิธิเลิศ ป.5 28.00
328 210014 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.5 28.00
328 210262 ด.ช. รเมศ ไชยรัตน์ ป.5 28.00
328 210282 ด.ช. กวิน อิศรพนธ์ ป.5 28.00
328 210372 ด.ญ. อริสรา หาญบูรณะพงศ์ ป.5 28.00
328 210490 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ทีสี ป.5 28.00
328 210752 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.5 28.00
328 210796 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 28.00
328 211032 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 28.00
328 211092 ด.ช. รุจิภาส บุรีรักษ์ ป.5 28.00
328 211133 ด.ญ. ปุณยนุช ธนโกเศศ ป.5 28.00
350 110003 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.5 26.27
350 110941 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.5 26.27
350 210066 ด.ญ. มุทิตา สุนทราทรพิพัฒน์ ป.5 26.27
350 210648 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.5 26.27
354 110033 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 25.73
354 110118 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.5 25.73
354 110236 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 25.73
354 110522 ด.ญ. ธัญกร ตรงกิตติคุณ ป.5 25.73
354 110535 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.5 25.73
354 110574 ด.ช. ธวันทร ตันตลานุกุล ป.5 25.73
354 110599 ด.ญ. ปรวิศา แซ่ไหล ป.5 25.73
354 110660 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 25.73
354 110813 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.5 25.73
354 110905 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.5 25.73
354 210012 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.5 25.73
354 210075 ด.ช. เจเด็นหยงเลี่ยง อึง ป.5 25.73
354 210300 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 25.73
354 210409 ด.ช. กฤษพัฒน์ เบ็ญจาศิริโรจน์ ป.5 25.73
354 210518 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 25.73
354 210730 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 25.73
354 210750 ด.ญ. ธนัญชภัสสรช์ พงคพนาไกร ป.5 25.73
354 210751 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ศิริรัตน์ ป.5 25.73
354 210859 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 25.73
354 210967 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.5 25.73
354 211090 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.5 25.73
354 211099 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.5 25.73
376 110060 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.5 25.20
376 110155 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.5 25.20
376 110177 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 25.20
376 110249 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.5 25.20
376 110353 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.5 25.20
376 110620 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 25.20
376 110973 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.5 25.20
376 110974 ด.ญ. พิมพ์ชณก วัฒนธำรงค์ ป.5 25.20
376 111041 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 25.20
376 111051 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.5 25.20
376 111068 ด.ญ. ณฐพร ธันญบูรณ์ ป.5 25.20
376 210042 ด.ญ. ชญาน์​นันท์​ จันทร์เรือง ป.5 25.20
376 210123 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 25.20
376 210184 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 25.20
376 210336 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.5 25.20
376 210348 ด.ญ. วรกันต์ ครุสาตะ ป.5 25.20
376 210362 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 25.20
376 210596 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 25.20
376 210644 ด.ช. ภูวดล ศฤงคารบริบูรณ์ ป.5 25.20
376 210789 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.5 25.20
376 210869 ด.ช. สิปปกร จารุทัสนางกูร ป.5 25.20
376 210880 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.5 25.20
376 210885 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.5 25.20
376 210894 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.5 25.20
376 210912 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 25.20
376 210955 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.5 25.20
376 211145 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.5 25.20
376 211150 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 25.20
404 110516 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 23.47
404 110605 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.5 23.47
404 210588 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.5 23.47
404 210714 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 23.47
404 210862 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 23.47
409 110007 ด.ช. ตรัณณ์ เมฆอรุณกมล ป.5 22.93
409 110114 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.5 22.93
409 110422 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.5 22.93
409 110495 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 22.93
409 110534 ด.ญ. กัณฑ์วสันต์ จักร์กร ป.5 22.93
409 110550 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 22.93
409 110715 ด.ช. ศิริวัฒน์ สูนย์สาทร ป.5 22.93
409 110871 ด.ช. อภิพงศ์ อ่ำพิจิตร ป.5 22.93
409 111064 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 22.93
409 210002 ด.ช. ตะวัน วุฒิวัฒน์ ป.5 22.93
409 210021 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.5 22.93
409 210069 ด.ญ. ปทิตตา กันธะมูล ป.5 22.93
409 210121 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 22.93
409 210174 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 22.93
409 210183 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 22.93
409 210237 ด.ช. ธงทัศน์ สุริยาศศิน ป.5 22.93
409 210355 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 22.93
409 210619 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา หิรัญศักดาโรจน์ ป.5 22.93
409 210741 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.5 22.93
409 210794 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 22.93
409 210933 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.5 22.93
409 211037 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 22.93
409 211162 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 22.93
432 110002 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.5 22.40
432 110050 ด.ช. ธนกฤต สุริยะมงคล ป.5 22.40
432 110138 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 22.40
432 110144 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 22.40
432 110148 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 22.40
432 110150 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 22.40
432 110201 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 22.40
432 110316 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 22.40
432 110344 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 22.40
432 110473 ด.ช. พีรวัส ทรัพย์เจริญ ป.5 22.40
432 110681 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 22.40
432 110701 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.5 22.40
432 110867 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.5 22.40
432 110884 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 22.40
432 110925 ด.ช. นิชนันท์ คงไทย ป.5 22.40
432 110972 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.5 22.40
432 111003 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 22.40
432 111020 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.5 22.40
432 111063 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 22.40
432 111084 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.5 22.40
432 111106 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 22.40
432 210052 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.5 22.40
432 210125 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 22.40
432 210132 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 22.40
432 210243 ด.ช. อินทัช ฉั่วสกุล ป.5 22.40
432 210264 ด.ช. สิทธินนฏ์ ประสิทธิพงศ์ ป.5 22.40
432 210427 ด.ญ. ธัญนันท์ ตันตระกูล ป.5 22.40
432 210431 ด.ญ. สิริกัลยา ธนทรัพย์สิน ป.5 22.40
432 210438 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 22.40
432 210439 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.5 22.40
432 210662 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 22.40
432 210697 ด.ญ. สุกฤตา สินสาธิตสุกุล ป.5 22.40
432 210721 ด.ญ. ปณิชา จินดาเกียรติ ป.5 22.40
432 210735 ด.ช. เดชาธร งั่นบุญศรี ป.5 22.40
432 210781 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.5 22.40
432 210824 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 22.40
432 210892 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.5 22.40
432 211010 ด.ญ. กษิพัทธ์ สิงหบุตร ป.5 22.40
432 211058 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 22.40
432 211072 ด.ช. ภูวดล กระแสร์เสียง ป.5 22.40
432 211149 ด.ญ. กิรณา ชดช้อย ป.5 22.40
473 110205 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 20.13
473 110258 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.5 20.13
473 110269 ด.ญ. สุธีรา ลาวัณยภิรักข์ ป.5 20.13
473 110294 ด.ช. ชวิธน์ ธนะศร ป.5 20.13
473 110581 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.5 20.13
473 110591 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 20.13
473 110632 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.5 20.13
473 110886 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.5 20.13
473 111021 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.5 20.13
473 210097 ด.ญ. ศิรภัสสร ปานประภากร ป.5 20.13
473 210100 ด.ญ. ชวิศา ประเสริฐสำราญ ป.5 20.13
473 210464 ด.ช. กรณัฐ ชัยจิระรัตนกุล ป.5 20.13
473 210594 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 20.13
473 210683 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.5 20.13
473 210803 ด.ญ. ชาครียา ทับสูงเนิน ป.5 20.13
473 210928 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.5 20.13
473 211166 ด.ช. กัณตภณ เชื้อช่าง ป.5 20.13
490 110058 ด.ช. ปัณวัชร์ ตันติบุตร ป.5 19.60
490 110059 ด.ญ. พัชรนันท์ จิระชัยประสิทธิ ป.5 19.60
490 110100 ด.ช. พลณัฎฐ์ ทรัพย์มี ป.5 19.60
490 110124 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 19.60
490 110149 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 19.60
490 110260 ด.ญ. ณิชาภัทร พันธ์ต่าย ป.5 19.60
490 110282 ด.ช. ปภังกร อัครทวิชากร ป.5 19.60
490 110455 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 19.60
490 110576 ด.ญ. อมลรดา อารักษ์วาณิช ป.5 19.60
490 110645 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.5 19.60
490 110680 ด.ช. พชร ชินวลัญช์ ป.5 19.60
490 110703 ด.ญ. ธนัชพร ภู่เนติ ป.5 19.60
490 110712 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.5 19.60
490 110719 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 19.60
490 110746 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 19.60
490 110870 ด.ช. อนรรฆวี อ่ำพิจิตร ป.5 19.60
490 110895 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 19.60
490 110954 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 19.60
490 110978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 19.60
490 111078 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.5 19.60
490 111133 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 19.60
490 210055 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.5 19.60
490 210142 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 19.60
490 210143 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 19.60
490 210290 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 19.60
490 210340 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.5 19.60
490 210383 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.5 19.60
490 210465 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.5 19.60
490 210494 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน ป.5 19.60
490 210500 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 19.60
490 210538 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 19.60
490 210654 ด.ญ. ภคปภา ผลกังวาน ป.5 19.60
490 210657 ด.ช. ธฤต ชูเชียร ป.5 19.60
490 210670 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 19.60
490 210743 ด.ญ. ขวัญปวีณ์ ภูรีธนประเสริฐ ป.5 19.60
490 210780 ด.ช. ธีทัต วัชระพงศ์ไพบูลย์ ป.5 19.60
490 210833 ด.ช. สทานน กฤษณเกษกุล ป.5 19.60
490 210926 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.5 19.60
490 211012 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.5 19.60
490 211063 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 19.60
530 210321 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 17.87
530 210581 ด.ช. นราวิชญ์ เอนกศรีสุดวุฒิ ป.5 17.87
530 210615 ด.ช. นรพนธ์ พุ่มพุทรา ป.5 17.87
530 211076 ด.ช. ปัญญากร วรธนารัตน์ ป.5 17.87
534 110098 ด.ญ. ธัญนุช พาราศรี ป.5 17.33
534 110451 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 17.33
534 110553 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.5 17.33
534 110765 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.5 17.33
534 110875 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 17.33
534 210045 ด.ญ. ณิชชาภัทร เกตุแก้ว ป.5 17.33
534 210099 ด.ญ. ดารารัตน์ คุตตะสิงคี ป.5 17.33
534 210203 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 17.33
534 210208 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 17.33
534 210240 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ประสงค์ศิลปกุล ป.5 17.33
534 210522 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทธิเจริญกุล ป.5 17.33
534 210646 ด.ช. อิทธิพล ราษฎร์เริงฤทธิ์ ป.5 17.33
534 210690 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 17.33
534 210729 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 17.33
534 210834 ด.ญ. พนัชกร ช้างแก้วมณี ป.5 17.33
549 110053 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.5 16.80
549 110071 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.5 16.80
549 110165 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 16.80
549 110227 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 16.80
549 110290 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.5 16.80
549 110293 ด.ญ. กรรณิการ์ กลัดนาค ป.5 16.80
549 110345 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.5 16.80
549 110347 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.5 16.80
549 110383 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 16.80
549 110394 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 16.80
549 110404 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 16.80
549 110488 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 16.80
549 110491 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 16.80
549 110673 ด.ช. ชยธร สิริพันธุ์ ป.5 16.80
549 110713 ด.ช. กิตติธัช จุลคีรี ป.5 16.80
549 110764 ด.ช. ปุญญ์ มะระกานนท์ ป.5 16.80
549 110946 ด.ญ. ไอยา แตรตุลาการ เอสโปสิโต ป.5 16.80
549 110948 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 16.80
549 111010 ด.ญ. สรัลชนา สมดุลยกนก ป.5 16.80
549 111016 ด.ญ. โชติกา อุดมศรีธนกร ป.5 16.80
549 111121 ด.ช. ปัณณธร เอี่ยมศริยารักษ์ ป.5 16.80
549 210047 ด.ญ. สิรัชญา ล่ำซำ ป.5 16.80
549 210058 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.5 16.80
549 210171 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 16.80
549 210231 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.5 16.80
549 210272 ด.ญ. แทนใจ คงศักดิ์สิริกุล ป.5 16.80
549 210343 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.5 16.80
549 210453 ด.ญ. จิตต์ณิศา เกียรติเถลิงฤทธิ์ ป.5 16.80
549 210570 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 16.80
549 210585 ด.ช. พงศ์รัตน์ เลี่ยมกองแลง ป.5 16.80
549 210681 ด.ช. ภาสกร ทองนุช ป.5 16.80
549 210778 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.5 16.80
581 110240 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 14.53
581 110976 ด.ญ. พิมพ์มาดา บุณยะประสิทธิ์ ป.5 14.53
581 210148 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 14.53
581 210622 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.5 14.53
581 210808 ด.ช. ณฐพงษ์ จิระเกียรติดีกุล ป.5 14.53
581 211026 ด.ญ. วชิรญาณ์ เมืองโคตร ป.5 14.53
581 211111 ด.ช. พสิษฐ์ กุลแพทย์ ป.5 14.53
588 110073 ด.ช. ปฐมพร แสงสว่าง ป.5 14.00
588 110097 ด.ช. ปุญญวัชร์ ศิริสัจจวัฒน์ ป.5 14.00
588 110101 ด.ญ. ธนภร ชื่นสกุล ป.5 14.00
588 110159 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 14.00
588 110166 ด.ช. ธนพัฒน์ ชวณิชย์ ป.5 14.00
588 110171 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 14.00
588 110172 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 14.00
588 110245 ด.ญ. ฐิดาธาร จรูญรัตนพักตร์ ป.5 14.00
588 110520 ด.ช. ศิรพงศ์ อนันต์ชลินทร ป.5 14.00
588 110588 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 14.00
588 110590 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 14.00
588 110670 ด.ช. ปัณณธร แจ่มใส ป.5 14.00
588 110757 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 14.00
588 110955 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 14.00
588 111070 ด.ช. ณัฐพัชร์ จิรอภิชัยวงศ์ ป.5 14.00
588 111074 ด.ช. ปริญ เจริญวงศา ป.5 14.00
588 111092 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 14.00
588 210255 ด.ช. พีรวิชญ์ นาคปัญญา ป.5 14.00
588 210412 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.5 14.00
588 210413 ด.ญ. พัทธ์ธีรา บูณย์ประเสริฐกูล ป.5 14.00
588 210660 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.5 14.00
588 210748 ด.ช. อธิษฐ์ ทัพภะสุต ป.5 14.00
588 210785 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.5 14.00
588 210969 ด.ญ. พรชรินทร์ อุ่นสุข ป.5 14.00
588 210979 ด.ญ. ศุภดา วีรกุลสุนทร ป.5 14.00
588 211098 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.5 14.00
614 210516 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 11.73
615 110001 ด.ช. ชยพล วาณิชธนสาร ป.5 11.20
615 110054 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.5 11.20
615 110160 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 11.20
615 110288 ด.ญ. พิชญธิดา ประชุมวัด ป.5 11.20
615 110333 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 11.20
615 110342 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 11.20
615 110600 ด.ญ. พิชญาภา​ มั่งคั่ง​ ป.5 11.20
615 110758 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 11.20
615 110869 ด.ญ. อมลวรรณ อ่ำพิจิตร ป.5 11.20
615 111120 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.5 11.20
615 210009 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.5 11.20
615 210025 ด.ช. กฤติพงศ์ พวงมาลัย ป.5 11.20
615 210211 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 11.20
615 210215 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 11.20
615 210742 ด.ญ. กมลลักษณ์ นารีรัตนสุนทร ป.5 11.20
615 210801 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.5 11.20
615 210837 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ตราวนิสกุล ป.5 11.20
615 211071 ด.ญ. ณัฏฐิกา ประพัทธาคิณี ป.5 11.20
615 211171 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 11.20
634 110078 ด.ช. ปาฏิหาริย์ ศานติกรถาวร ป.5 8.93
635 110361 ด.ช. ปองคุณ ศิริวัฒนกุล ป.5 8.40
635 210241 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.5 8.40
635 210879 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 8.40
638 210560 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 5.60