เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.5

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
1 650136 ด.ช. มนพล ตั้งทางธรรม ป.5 92.00
2 652349 ด.ช. ฐกรณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 88.00
3 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 76.00
3 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 76.00
3 652308 ด.ช. นฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน ป.5 76.00
3 653024 ด.ญ. ภัทรพร เธียระวิบูลย์ ป.5 76.00
3 653034 ด.ญ. กิรณา โพธิพันธ์ ป.5 76.00
8 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 72.00
8 651488 ด.ช. ณกฤช ฤกษ์รัตนวราพร ป.5 72.00
8 653026 ด.ช. พฤทธิพร เธียระวิบูลย์ ป.5 72.00
11 651502 ด.ช. กานต์นภ พิพัฒน์ทนาการ ป.5 68.00
11 652385 ด.ช. ธนภัทร ขุนหอม ป.5 68.00
13 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 64.00
13 651901 ด.ช. ณัชคนันส์ กองสมบัติ ป.5 64.00
15 650307 ด.ช. เชษฐ์มนุษา ไนดู ป.5 60.00
15 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 60.00
15 650950 ด.ช. อภิวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 60.00
15 650961 ด.ช. ณัฐนันท์ ผดุงเกียรติวงษ์ ป.5 60.00
15 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 60.00
20 650678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.5 56.00
21 650303 ด.ช. กันต์พล พฤกษากร ป.5 52.00
21 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 52.00
21 650792 ด.ช. กิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา ป.5 52.00
21 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 52.00
21 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 52.00
21 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 52.00
21 651824 ด.ญ. อมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ป.5 52.00
21 651948 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.5 52.00
21 652175 ด.ช. ชิต วงศ์พรัด ป.5 52.00
21 652532 ด.ช. กาญจนพิพรรธน์ จันทะวงษ์ ป.5 52.00
21 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 52.00
21 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 52.00
33 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 48.00
33 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 48.00
33 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 48.00
33 652615 ด.ญ. นัฐนันท์ สุพนิชยโภคิน ป.5 48.00
37 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 44.00
37 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 44.00
37 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 44.00
37 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 44.00
37 651401 ด.ช. สิริชัย จึงสถาปัตย์ชัย ป.5 44.00
37 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 44.00
37 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 44.00
37 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 44.00
37 652572 ด.ช. เย็นศิระ พยอมพันธ์ ป.5 44.00
37 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 44.00
47 650071 ด.ช. ปรรปณต ยรรยง ป.5 40.00
47 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 40.00
47 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 40.00
47 650253 ด.ช. วิชชวุฒฬ์ นาควัชระชัยท์ ป.5 40.00
47 650325 ด.ช. สุวิจักขณ์ ปานกรด ป.5 40.00
47 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 40.00
47 650682 ด.ช. อธิษฐ์ อาบวารี ป.5 40.00
47 650806 ด.ช. กฤษฎาง บุญตรีคุณ ป.5 40.00
47 650948 ด.ช. สรวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 40.00
47 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 40.00
47 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 40.00
47 651262 ด.ช. ปรินทร์ สุวรรณ ป.5 40.00
47 651310 ด.ช. พีรบูรณ์ แสงสว่าง ป.5 40.00
47 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 40.00
47 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 40.00
47 652247 ด.ญ. ณภัทร คงชยะนันท์ ป.5 40.00
47 652350 ด.ช. ฐกฤตณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 40.00
47 652382 ด.ญ. เนติพร น้อยนา ป.5 40.00
47 652525 ด.ช. สิรภพ นิลเพชร์พลอย ป.5 40.00
47 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 40.00
47 652613 ด.ญ. เปี่ยมขวัญ องค์วรรณดี ป.5 40.00
47 652741 ด.ช. ธรณ์ เล็กสุขุม ป.5 40.00
47 652743 ด.ช. ปัญญากร ไชยพัฒน์ ป.5 40.00
47 652831 ด.ช. ภฑิล ปริปุญโนชัย ป.5 40.00
71 650312 ด.ช. สุรภูมิ พุทธานุกูลกิจ ป.5 36.00
71 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 36.00
71 650568 ด.ช. ยศชนินทร์ เหลืองวิรุจน์กุล ป.5 36.00
71 650996 ด.ญ. ภคมน ไหว้พรหม ป.5 36.00
71 651014 ด.ช. ปุณณภัทร ทวีศรี ป.5 36.00
71 651685 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.5 36.00
71 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 36.00
71 652495 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พณิชย์พิบูลย์ ป.5 36.00
71 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 36.00
71 652502 ด.ช. อัครพงษ์ บุญสูง ป.5 36.00
71 652628 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วนดิลก ป.5 36.00
82 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 32.00
82 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 32.00
82 650154 ด.ญ. ธัญจิรา กิตติจตุรงค์ ป.5 32.00
82 650296 ด.ญ. นิษฐกานต์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 32.00
82 650388 ด.ช. ธนวินท์ อินทรสังขนาวิน ป.5 32.00
82 650527 ด.ช. ธนันท์รัฐ นริชภวรัญชน์ ป.5 32.00
82 650633 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.5 32.00
82 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 32.00
82 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 32.00
82 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 32.00
82 651033 ด.ช. ถิรเดช รงค์ทอง ป.5 32.00
82 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 32.00
82 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 32.00
82 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 32.00
82 651302 ด.ญ. ภาพิมพ์ ตันสุทธิภานนท์ ป.5 32.00
82 651321 ด.ช. กวินภพ พักเรือนดี ป.5 32.00
82 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 32.00
82 651486 ด.ญ. สิรภัทร สิงห์สี ป.5 32.00
82 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 32.00
82 651751 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ นิลกานุวงศ์ ป.5 32.00
82 651843 ด.ช. กันตภณ สุขหนุน ป.5 32.00
82 651899 ด.ญ. ศิศิรา โมระเสริฐ ป.5 32.00
82 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 32.00
82 652123 ด.ญ. อนัญตปัญญ์ อริยวงศ์ ป.5 32.00
82 652249 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.5 32.00
82 652297 ด.ญ. เมธารดา ดำรงกิตติกุล ป.5 32.00
82 652333 ด.ช. สิปปภาส ไกรสิทธิธาดา ป.5 32.00
82 652433 ด.ญ. ณัฐกมล ถวิลหวัง ป.5 32.00
82 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 32.00
82 652596 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อังศุวัฒน์ ป.5 32.00
82 652617 ด.ญ. นันทนิษฎ์ สุพนิชยโภคิน ป.5 32.00
82 652753 ด.ช. การรเณศ โรจน์นฤทุม ป.5 32.00
82 652789 ด.ช. ธนกฤต สุทธิทศธรรม ป.5 32.00
82 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 32.00
116 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 28.00
116 650384 ด.ช. ภูดิศ สันทนาคณิต ป.5 28.00
116 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 28.00
116 650526 ด.ญ. นลินญา ฤทธิ์สมจิต ป.5 28.00
116 650566 ด.ช. จิระวัฒน์ ณรงค์พันธุ์ ป.5 28.00
116 650586 ด.ช. พร้อมสิน ตรีทรัพย์ทวี ป.5 28.00
116 650616 ด.ญ. ฐิตารีย์ วุฒิฐานทวีกิจ ป.5 28.00
116 650744 ด.ญ. พิมพ์อารีย์ โสตถิโยธิน ป.5 28.00
116 650768 ด.ญ. พิชญธิดา จันทร์ชูชื่น ป.5 28.00
116 650810 ด.ญ. ธนพร จิตตานุปกรณ์ ป.5 28.00
116 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 28.00
116 650933 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.5 28.00
116 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 28.00
116 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 28.00
116 651117 ด.ช. สิรวิชญ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ ป.5 28.00
116 651165 ด.ช. กัณธณณ กาญจนเพ็ญ ป.5 28.00
116 651185 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.5 28.00
116 651322 ด.ช. ธนปพน เลิศกีรติวาณิชย์ ป.5 28.00
116 651692 ด.ช. ภคภัทร โชติกวณิชย์ ป.5 28.00
116 651748 ด.ญ. ธัญพร สุคนธเวศ ป.5 28.00
116 651947 ด.ช. อัณณ์อธิป อาทร ป.5 28.00
116 651959 ด.ญ. วรวลัญช์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 28.00
116 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 28.00
116 652077 ด.ช. ตะวัน จั่นเพ็ชร ป.5 28.00
116 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 28.00
116 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 28.00
116 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 28.00
116 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 28.00
116 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 28.00
116 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 28.00
116 652622 ด.ญ. ชนัญชิดา สมจิตร ป.5 28.00
116 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 28.00
116 652749 ด.ช. ฐนยศ แตงเลี่ยน ป.5 28.00
116 652921 ด.ญ. มาติกา ปัญจสังข์ ป.5 28.00
116 652943 ด.ช. จิร ไชยนุวัติ ป.5 28.00
116 652948 ด.ช. สกลภัทร เดชมณี ป.5 28.00
116 652950 ด.ญ. ปนัชดา ประเสริฐกุล ป.5 28.00
153 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 24.00
153 650028 ด.ช. พิชญุตม์ จินตภานุ ป.5 24.00
153 650077 ด.ญ. ณัชชา คูสกุล ป.5 24.00
153 650100 ด.ญ. ลานินญา พจน์ด้วง ป.5 24.00
153 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 24.00
153 650134 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.5 24.00
153 650143 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.5 24.00
153 650218 ด.ญ. ณัฐนรี เวียงศิริ ป.5 24.00
153 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 24.00
153 650324 ด.ญ. ณัฏฐ์ธมล แป้นสุวรรณ ป.5 24.00
153 650373 ด.ช. มหัศพัฒ สุขการค้า ป.5 24.00
153 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 24.00
153 650551 ด.ช. กษิดิ์คณิน คมสัน ป.5 24.00
153 650552 ด.ญ. ชญาพัฒน์ สุวินัยชูกิจ ป.5 24.00
153 650605 ด.ญ. ชัชชญา สูจยานนท์ ป.5 24.00
153 650755 ด.ช. กันตพิชญ์ สินธพรัตนะ ป.5 24.00
153 650801 ด.ช. พลาธิป น้อยนพเก้า ป.5 24.00
153 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 24.00
153 651116 ด.ญ. ปัญฌญา ถิรพร ป.5 24.00
153 651270 ด.ญ. นารา บุศยพลากร ป.5 24.00
153 651343 ด.ช. กรพล กังพิศดาร ป.5 24.00
153 651355 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.5 24.00
153 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 24.00
153 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 24.00
153 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 24.00
153 651558 ด.ช. ฐานัตถ์ ชาครัตพงศ์ ป.5 24.00
153 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 24.00
153 651721 ด.ญ. อภิภา แนวพันธ์อัศว ป.5 24.00
153 651746 ด.ช. เตชินท์ ไวรางกูร ป.5 24.00
153 651764 ด.ญ. ณัฐินี พงศ์บุญชู ป.5 24.00
153 651770 ด.ญ. ภัทรภูรี อัศวนฤดล ป.5 24.00
153 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 24.00
153 651874 ด.ญ. จิรัชญา อริยะสินสุวงศ์ ป.5 24.00
153 651918 ด.ญ. ชนัญชิดา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ป.5 24.00
153 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 24.00
153 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 24.00
153 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 24.00
153 652270 ด.ช. นวพล พันธุ์กำแหง ป.5 24.00
153 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 24.00
153 652336 ด.ญ. ศุภรดา จำปานิล ป.5 24.00
153 652341 ด.ญ. กัลยกร ปาลีนิเวศ ป.5 24.00
153 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 24.00
153 652381 ด.ญ. ปุณณดา หนูพรหม ป.5 24.00
153 652389 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.5 24.00
153 652435 ด.ญ. สริดา มลิวัลย์ ป.5 24.00
153 652518 ด.ญ. นิชา ศิลป์วิไลรัตน์ ป.5 24.00
153 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 24.00
153 652683 ด.ญ. พราวตะวัน สุรกิจบวร ป.5 24.00
153 652711 ด.ญ. นันท์นภัส ตันติอภิกุล ป.5 24.00
153 652722 ด.ญ. กมลนภัช หิรัญทรัพย์ ป.5 24.00
153 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 24.00
153 652792 ด.ช. พิภู กุลตัณฑ์ ป.5 24.00
153 652862 ด.ญ. วศินี จิตร์ถาวรมณ๊ ป.5 24.00
153 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 24.00
153 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 24.00
153 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 24.00
153 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 24.00
153 653012 ด.ช. ปุณณวิช ว่องไวพนานิจ ป.5 24.00
211 650011 ด.ญ. กุลญาดา แถวโสภา ยั่งยืน ป.5 20.00
211 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 20.00
211 650034 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.5 20.00
211 650056 ด.ญ. อนัญญา บุญประพาน ป.5 20.00
211 650129 ด.ญ. อภิชชะญา เปล่งสะอาด ป.5 20.00
211 650258 ด.ญ. นลิน ปานพรหมมินทร์ ป.5 20.00
211 650285 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.5 20.00
211 650291 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.5 20.00
211 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 20.00
211 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 20.00
211 650378 ด.ญ. ณนา ศรีสุข ป.5 20.00
211 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 20.00
211 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 20.00
211 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 20.00
211 650573 ด.ญ. ธันยพร ทองอิ่ม ป.5 20.00
211 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 20.00
211 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 20.00
211 650731 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ป.5 20.00
211 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 20.00
211 650825 ด.ญ. สลิล สกุลเกียรติ ป.5 20.00
211 650889 ด.ช. สุษิระ จิตมหาวงศ์ ป.5 20.00
211 650999 ด.ญ. ภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา ป.5 20.00
211 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 20.00
211 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 20.00
211 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 20.00
211 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 20.00
211 651318 ด.ช. ธีร์ดนัย ศรีลาวัณย์ ป.5 20.00
211 651319 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.5 20.00
211 651328 ด.ช. อัฆฒ์พรรษ เชาวกุล ป.5 20.00
211 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 20.00
211 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 20.00
211 651404 ด.ช. เอกพัชร์ อรุณแสง ป.5 20.00
211 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 20.00
211 651515 ด.ญ. นันท์นารี ศรีบัวเอี่ยม ป.5 20.00
211 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 20.00
211 651635 ด.ญ. พรชนิตว์ บางเลา ป.5 20.00
211 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 20.00
211 651700 ด.ญ. นันท์นภัส สุขขนาน ป.5 20.00
211 651773 ด.ญ. พิมพ์ลภัส บัวแก้ว ป.5 20.00
211 651922 ด.ช. พีรดนย์ นิ่มทรงประเสริฐ ป.5 20.00
211 651934 ด.ช. ณัฐกร นามะสนธิ ป.5 20.00
211 651979 ด.ช. ปวเรศ พลับพลึง ป.5 20.00
211 651987 ด.ช. โสภณวิชญ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ป.5 20.00
211 652017 ด.ช. พีชญพัฒน์ สถิรกุล ป.5 20.00
211 652033 ด.ญ. พรณภัสส์ สมรไกรสรกิจ ป.5 20.00
211 652057 ด.ช. ชนกชนม์ หรรษาวงค์ ป.5 20.00
211 652072 ด.ญ. บุณยณัฐ นทีกุลชนะ ป.5 20.00
211 652110 ด.ญ. วิรัลพัชร งามมิตรสมบูรณ์ ป.5 20.00
211 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 20.00
211 652162 ด.ช. ภัทธภูมิ กฤชปัญญาวโร ป.5 20.00
211 652168 ด.ญ. มุ่งขวัญ นิ่มนวลดี ป.5 20.00
211 652171 ด.ญ. ฌริตา จึงเจริญนรสุข ป.5 20.00
211 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 20.00
211 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 20.00
211 652334 ด.ญ. ณดา ภัทรานนท์อุทัย ป.5 20.00
211 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 20.00
211 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 20.00
211 652360 ด.ช. กฤตภาส จันพยูร ป.5 20.00
211 652364 ด.ช. ชรัญพัทธ์ แสงวราชัยลักษณ์ ป.5 20.00
211 652436 ด.ช. สรวิชญ์ จิตต์ธรรมเลิศ ป.5 20.00
211 652472 ด.ช. ณธัช เมธารักษ์ ป.5 20.00
211 652473 ด.ช. วฤทธิธร อธิอัฐพร ป.5 20.00
211 652527 ด.ญ. ปาระพี บัวเงิน ป.5 20.00
211 652671 ด.ช. พงศ์ปณต โพธิ์สร้อย ป.5 20.00
211 652676 ด.ญ. จารุพิชญา สุพรหมมา ป.5 20.00
211 652726 ด.ช. ภูดิส บุญขจาย ป.5 20.00
211 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 20.00
211 652764 ด.ช. ติณณ์ เอื้อารีย์กุล ป.5 20.00
211 652783 ด.ช. อริย์ธัช อัศวชาติชาญชัย ป.5 20.00
211 652798 ด.ช. พลเสฏฐ์ ธนันท์เดชากิจ ป.5 20.00
211 652851 ด.ญ. บุญนิศา สุวรรณโสฬส ป.5 20.00
211 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 20.00
211 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 20.00
211 653035 ด.ช. ศุภวิชญ์ เสริมสุข ป.5 20.00
211 653043 ด.ช. ปิยพนธ์ อจลประการ ป.5 20.00
286 650035 ด.ช. ศุภธัช เติมวุฒิปรีชา ป.5 16.00
286 650043 ด.ญ. กัญญาภัค วิลังคะ ป.5 16.00
286 650046 ด.ญ. ศนิตา จิรสิทธิ์ ป.5 16.00
286 650065 ด.ญ. กฤติมา มีโพธิ์ ป.5 16.00
286 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 16.00
286 650108 ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ พัฒนพงศ์วัฒน์ ป.5 16.00
286 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 16.00
286 650142 ด.ช. พุทธคุณ โจระเจน ป.5 16.00
286 650202 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.5 16.00
286 650205 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.5 16.00
286 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 16.00
286 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 16.00
286 650276 ด.ญ. มาวันทา โตเพ็ง ป.5 16.00
286 650281 ด.ญ. เบญญาภา ฟังเย็น ป.5 16.00
286 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 16.00
286 650344 ด.ญ. ปุญญารัศมิ์ วรัญญูรัตนะ ป.5 16.00
286 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 16.00
286 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 16.00
286 650453 ด.ญ. ณัฐพร ธนธีระหิรัญ ป.5 16.00
286 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 16.00
286 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 16.00
286 650575 ด.ญ. ปรรณ ลีละวัฒน์ ป.5 16.00
286 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 16.00
286 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 16.00
286 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 16.00
286 651034 ด.ช. ชยุต สิทธิกรวณิช ป.5 16.00
286 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 16.00
286 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 16.00
286 651110 ด.ช. ปภังกร เล็กสกุล ป.5 16.00
286 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 16.00
286 651173 ด.ญ. ดลพร โลเกศกระวี ป.5 16.00
286 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 16.00
286 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 16.00
286 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 16.00
286 651276 ด.ญ. ภณิชชา หิรัญพฤกษ์ ป.5 16.00
286 651285 ด.ช. พุทธภูมิ พร้อมภูวดล ป.5 16.00
286 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 16.00
286 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 16.00
286 651308 ด.ช. พงศกร ปริยพาณิช ป.5 16.00
286 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 16.00
286 651394 ด.ญ. พรเทวี สุขโต ป.5 16.00
286 651408 ด.ญ. พิมพาภรณ์ พูนพัฒนสุข ป.5 16.00
286 651454 ด.ญ. ศรุตยา อุดมเดช ป.5 16.00
286 651496 ด.ช. กลย์ธัช สุปัณณานนท์ ป.5 16.00
286 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 16.00
286 651603 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.5 16.00
286 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 16.00
286 651687 ด.ญ. พิชา รู้ยิ่ง ป.5 16.00
286 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 16.00
286 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 16.00
286 651893 ด.ช. ณฐวัฒน์ มณีวัฒนชัย ป.5 16.00
286 651907 ด.ช. เดชาธร หุตามัย ป.5 16.00
286 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 16.00
286 652055 ด.ญ. ธนารีย์ วิวัฒนาการ ป.5 16.00
286 652065 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เหล่าชวลิตกุล ป.5 16.00
286 652127 ด.ช. ญาณากร มวลกิจนิตยชัย ป.5 16.00
286 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 16.00
286 652178 ด.ช. พชรกิตติ์ มั่นคง ป.5 16.00
286 652199 ด.ช. นวินชญาร์ ล้อพงค์พานิชย์ ป.5 16.00
286 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 16.00
286 652226 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เกตุคง ป.5 16.00
286 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 16.00
286 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 16.00
286 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 16.00
286 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 16.00
286 652528 ด.ช. ไชยโชติดุษฎี มฤครัฐอินแปลง ป.5 16.00
286 652536 ด.ช. พิพิธธน พุทธินันทาภา ป.5 16.00
286 652606 ด.ญ. ชัญญาณัฏฐ์ ลวนานนท์ ป.5 16.00
286 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 16.00
286 652659 ด.ญ. ปวีณรัตน์ ศรีกิติกุลชัย ป.5 16.00
286 652675 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญโรจน์เสรี ป.5 16.00
286 652713 ด.ช. อนันต์ดา แดงชอบกิจ ป.5 16.00
286 652714 ด.ญ. แพรวา นิมบุญจาช ป.5 16.00
286 652759 ด.ช. ณัฐพัชร์ ซำเซ็น ป.5 16.00
286 652781 ด.ช. ภัทรพล ชาลีรัตน์ ป.5 16.00
286 652803 ด.ญ. ณภัทร ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.5 16.00
286 652908 ด.ญ. พิมพ์พิศา หอบุญมาสุทธิ์ ป.5 16.00
286 652953 ด.ญ. พิมพ์มาดา วิวัฒน์รัตนะ ป.5 16.00
364 650006 ด.ญ. เอมิกา ยอดแสง ป.5 12.00
364 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 12.00
364 650118 ด.ช. วริศ ประสาทแก้ว ป.5 12.00
364 650168 ด.ญ. พิชญา ขจรจิตนนท์ ป.5 12.00
364 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 12.00
364 650341 ด.ญ. อันนา วิภูษิตวรกุล ป.5 12.00
364 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 12.00
364 650428 ด.ช. จิรัฏฐชัย ซามูเอล สิริสัมพันธ์ ลี ป.5 12.00
364 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 12.00
364 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 12.00
364 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 12.00
364 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 12.00
364 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 12.00
364 650734 ด.ช. วรินทร์ธรณ์ บุญประดิษฐ์ ป.5 12.00
364 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 12.00
364 650772 ด.ช. ภีมณัช โภคาประกรณ์ ป.5 12.00
364 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 12.00
364 651027 ด.ญ. ภีรดา กัยวิกัย ป.5 12.00
364 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 12.00
364 651118 ด.ช. จิรัฎฐ์ ณัชกิตติพลฤทธิ์ ป.5 12.00
364 651124 ด.ญ. ทักษพร จันทร์หุน ป.5 12.00
364 651172 ด.ช. อริยทานต์ หงส์ธนนันท์ ป.5 12.00
364 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 12.00
364 651273 ด.ญ. อลินลาพัชร์ สิงห์กุล ป.5 12.00
364 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 12.00
364 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 12.00
364 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 12.00
364 651356 ด.ช. ดาวเหนือ ขำละมัย ป.5 12.00
364 651362 ด.ญ. ฐรินดา ฐิตสาโร ป.5 12.00
364 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 12.00
364 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 12.00
364 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 12.00
364 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 12.00
364 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 12.00
364 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 12.00
364 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 12.00
364 651860 ด.ญ. ชัญญานุชค์ ชัชณฐาภัฏฐ์ ป.5 12.00
364 651881 ด.ญ. ธัญณิชา เจือจันทึก ป.5 12.00
364 651891 ด.ญ. วัลลภา บุญเกษมสิน ป.5 12.00
364 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 12.00
364 651945 ด.ญ. ทิพย์ธารา ภูมินิลรัตน์ ป.5 12.00
364 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 12.00
364 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 12.00
364 652075 ด.ช. ธีรเดช ตาทอง ป.5 12.00
364 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 12.00
364 652218 ด.ญ. ธณิศรา บรรยงวรพินิจ ป.5 12.00
364 652283 ด.ญ. พิฐชญาญ์อร ภูพนานุสรณ์ ป.5 12.00
364 652329 ด.ช. สิงหา หอวัง ป.5 12.00
364 652338 ด.ญ. พิง โอฬารวณิช ป.5 12.00
364 652340 ด.ญ. ภัทรมล นาคดี ป.5 12.00
364 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 12.00
364 652372 ด.ช. วีรวัตร ธรรมชาติ ป.5 12.00
364 652419 ด.ญ. ณัฐนรี ซ้ายเกลี้ยง ป.5 12.00
364 652455 ด.ญ. นนณรา พงศ์วรินทร์ ป.5 12.00
364 652478 ด.ช. ภัทรพล พุ่มเจริญ ป.5 12.00
364 652511 ด.ญ. พิมพ์มาดา พิมพ์ศิริ ป.5 12.00
364 652534 ด.ญ. ธัญวลัย ทองชมภู ป.5 12.00
364 652555 ด.ญ. ทัชชกร อีโนวี่ ป.5 12.00
364 652587 ด.ญ. อิศรา หลวงประดิษฐ์ ป.5 12.00
364 652650 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.5 12.00
364 652730 ด.ญ. เบญญาภา ดุลยเสถียร ป.5 12.00
364 652745 ด.ช. ปราชญ์ เด่นแก้ว ป.5 12.00
364 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 12.00
364 652788 ด.ญ. ศวรรดา ด่านตระกูล ป.5 12.00
364 652859 ด.ช. จิณณะ ศรีโกมลศิลป์ ป.5 12.00
364 652938 ด.ช. ภูริช โชครุ่ง ป.5 12.00
430 650015 ด.ญ. เกจต์ตะวา ไพโรจน์สกุล ป.5 8.00
430 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 8.00
430 650181 ด.ช. กันต์ กัมปนาทแสนยากร ป.5 8.00
430 650222 ด.ช. พศวีร์ ธีระภัทรานันท์ ป.5 8.00
430 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 8.00
430 650240 ด.ญ. พิมพ์มาดา ธนะดำรงชันพร ป.5 8.00
430 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 8.00
430 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 8.00
430 650819 ด.ช. วีรภัทร ฉัตรมงคล ป.5 8.00
430 650850 ด.ช. ชรินพัชร อุ่นแพทย์ ป.5 8.00
430 650877 ด.ญ. พิมณัฐฐา เทศทิม ป.5 8.00
430 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 8.00
430 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 8.00
430 651051 ด.ช. อัครวินท์ ทาต่อมวงศ์ ป.5 8.00
430 651082 ด.ญ. ณัฐนันท์ วงศ์วรธนนนท์ ป.5 8.00
430 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 8.00
430 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 8.00
430 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 8.00
430 651491 ด.ญ. พัทธนันท์ บัวกรด ป.5 8.00
430 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 8.00
430 651599 ด.ญ. ปัทมนันท์ ปัทมธรรม ป.5 8.00
430 651602 ด.ช. พสิษฐ์ ปานปั้น ป.5 8.00
430 651630 ด.ช. อคิน ฉัตรชวลิต ป.5 8.00
430 651669 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.5 8.00
430 651750 ด.ญ. วรมล เจริญสุข ป.5 8.00
430 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 8.00
430 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 8.00
430 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 8.00
430 651962 ด.ช. ณัฐพัชร์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 8.00
430 651982 ด.ญ. พิชานันท์ นิตินาวาการ ป.5 8.00
430 652361 ด.ช. คมปภาณ จันโจมศึก ป.5 8.00
430 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 8.00
430 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 8.00
430 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 8.00
430 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 8.00
430 652685 ด.ช. ชิติสรรค์ ภูวัฒนานุสรณ์ ป.5 8.00
430 652793 ด.ญ. อุษณณีย์ อัครชัยวารี ป.5 8.00
430 652879 ด.ญ. ณัฐสินี ทองเสน ป.5 8.00
430 652916 ด.ญ. อมรรัก เปลี่ยนแพ ป.5 8.00
430 652924 ด.ช. จอมยุทธ วันหมัด ป.5 8.00
430 652946 ด.ญ. สุฐิตา แป้นเจริญ ป.5 8.00
471 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 4.00
471 650408 ด.ญ. สิริกร แซ่เตียว ป.5 4.00
471 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 4.00
471 651236 ด.ญ. กัญจน์รัตน์ สิรินราพร ป.5 4.00
471 651361 ด.ญ. วรวลัญช์ เหลืองอร่ามวิฑูร ป.5 4.00
471 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 4.00
471 651769 ด.ช. ธีร์รัฐชาธารก์ แววศรี ป.5 4.00
471 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 4.00
471 652095 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุณหชา ป.5 4.00
471 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 4.00
471 652460 ด.ช. ณดล ชาญแสงสวัสดิ์ ป.5 4.00
471 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 4.00
471 652698 ด.ช. ภูริช นนทสวัสดิ์ศรี ป.5 4.00
471 652963 ด.ช. ธนกฤต ธนาธรวรโชติ ป.5 4.00
485 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 0.00
485 652757 ด.ญ. ภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ ป.5 0.00
485 652865 ด.ช. ณัฏฐ์วัฒน์ คล้ายนักขรัน ป.5 0.00
485 652984 ด.ช. ไกรกฤษ ตันติเพชราภรณ์ ป.5 0.00