เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.6

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
1 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 96.00
1 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 96.00
1 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 96.00
1 651415 ด.ช. อครพงศ์ หม่อมดา ป.6 96.00
1 651434 ด.ช. จีราวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ ป.6 96.00
1 651536 ด.ช. อังกูร พิทักษา ป.6 96.00
7 650166 ด.ช. พรหมพิริยะ กรชิต ป.6 92.00
7 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 92.00
7 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 92.00
7 650714 ด.ช. รัชพล พุทธานุ ป.6 92.00
7 650816 ด.ช. พีรเศรษฐ์ สิทธิสุทธิ์ ป.6 92.00
7 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 92.00
7 651227 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.6 92.00
7 651411 ด.ช. ดบัสวิน กอสนาน ป.6 92.00
7 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 92.00
7 651722 ด.ช. ธนกฤต ขติฌานัง ป.6 92.00
7 651774 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.6 92.00
7 651823 ด.ญ. อคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์ ป.6 92.00
7 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 92.00
7 652580 ด.ช. บรมภัค หลาบหนองแสง ป.6 92.00
7 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 92.00
22 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 88.00
22 650228 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.6 88.00
22 650596 ด.ช. ศิวัชชา ปลื้มพัฒนกิจ ป.6 88.00
22 650842 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.6 88.00
22 650900 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.6 88.00
22 651021 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.6 88.00
22 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 88.00
22 651188 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.6 88.00
22 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 88.00
22 651976 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.6 88.00
22 652399 ด.ช. กวิน กะนะหาวงศ์ ป.6 88.00
22 652519 ด.ช. ปุณณวิช คำวัง ป.6 88.00
34 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 84.00
34 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 84.00
34 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 84.00
34 650368 ด.ช. ธนกฤต เกตรภิบาล ป.6 84.00
34 650588 ด.ช. ธนบดี วรกุล ป.6 84.00
34 650808 ด.ญ. ณิชานันท์ มีเพ็ชรทาน ป.6 84.00
34 651207 ด.ช. ภวินทร์ ปัญจทรัพย์ ป.6 84.00
34 651550 ด.ญ. ธัญมนทร์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ป.6 84.00
34 651754 ด.ช. ณศรัณย์ เจริญฐิติธรรม ป.6 84.00
34 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 84.00
34 652430 ด.ช. มงกุฎ บุญธปัญญา ป.6 84.00
34 652454 ด.ช. วชิรวิทย์ อิ่มสวาสดิ์ ป.6 84.00
34 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 84.00
47 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 80.00
47 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 80.00
47 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 80.00
47 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 80.00
47 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 80.00
47 650518 ด.ญ. นภาดา สมุทรพุทธา ป.6 80.00
47 650830 ด.ญ. กุลญาดา สัมปะชาโน ป.6 80.00
47 651214 ด.ช. อเนชา ชวาลา ป.6 80.00
47 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 80.00
47 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 80.00
47 651526 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.6 80.00
47 651527 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.6 80.00
47 651763 ด.ญ. อุสิชา ไกรนรา ป.6 80.00
47 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 80.00
47 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 80.00
47 652802 ด.ช. ณอินทนนท์ จอมเกตุ ป.6 80.00
47 652848 ด.ช. ณัชภูษณ สุวรรณโน ป.6 80.00
47 652891 ด.ช. ภูมิธรรม เนติวิภัชธรรม ป.6 80.00
65 650004 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.6 76.00
65 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 76.00
65 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 76.00
65 650264 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.6 76.00
65 650269 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.6 76.00
65 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 76.00
65 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 76.00
65 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 76.00
65 650606 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.6 76.00
65 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 76.00
65 650702 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.6 76.00
65 650955 ด.ญ. บุษยพร นาคประเสริฐ ป.6 76.00
65 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 76.00
65 651143 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.6 76.00
65 651429 ด.ช. นิพพิชฌน์ เจริญรุ่งศิริ ป.6 76.00
65 651834 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.6 76.00
65 651867 ด.ช. วิวิศร์ ทรัพย์พนาชัย ป.6 76.00
65 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 76.00
65 652539 ด.ช. มรรค ศรีรักษา ป.6 76.00
84 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 72.00
84 650608 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.6 72.00
84 650692 ด.ช. วีรทัศน์ ปิยะทัศนานนท์ ป.6 72.00
84 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 72.00
84 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 72.00
84 650985 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.6 72.00
84 651045 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.6 72.00
84 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 72.00
84 651180 ด.ช. อัฑฒวัชร์ เมธีธนวัฒน์ ป.6 72.00
84 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 72.00
84 651244 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.6 72.00
84 651474 ด.ช. ชนันธร บุญอินเขียว ป.6 72.00
84 651484 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.6 72.00
84 651499 ด.ญ. ปวีย์ธิดา ฉัตร์รัตติชัย ป.6 72.00
84 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 72.00
84 652018 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ปิยะรุจิรเวช ป.6 72.00
84 652063 ด.ญ. อารยา ธรรมถิวัธ ป.6 72.00
84 652122 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.6 72.00
84 652365 ด.ช. ธนบูลย์ กาละดี ป.6 72.00
84 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 72.00
84 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 72.00
84 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 72.00
84 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 72.00
84 652866 ด.ญ. นันท์ลินี จันทร์อินทร์ ป.6 72.00
108 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 68.00
108 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 68.00
108 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 68.00
108 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 68.00
108 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 68.00
108 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 68.00
108 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 68.00
108 650609 ด.ช. อภิชญวิชญ์ พรพาณิชพันธุ์ ป.6 68.00
108 650778 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.6 68.00
108 650799 ด.ญ. จิราพัชร ถิรทิตสกุล ป.6 68.00
108 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 68.00
108 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 68.00
108 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 68.00
108 651070 ด.ญ. ณรัณฐณัฏฐ์ อภิมุขกุญช์ ป.6 68.00
108 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 68.00
108 651229 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ชินธรรมมิตร์ ป.6 68.00
108 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 68.00
108 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 68.00
108 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 68.00
108 651464 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ยินดีพจน์ ป.6 68.00
108 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 68.00
108 651497 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.6 68.00
108 651521 ด.ช. ฐานัส ภักดีรอด ป.6 68.00
108 651564 ด.ช. ฐาปกรณ์ สร้อยเพ็ชร ป.6 68.00
108 651591 ด.ญ. ทรรศอร ปัญญาพวก ป.6 68.00
108 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 68.00
108 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 68.00
108 651796 ด.ช. ธนเสฏฐ์ เวศย์วรุตม์ ป.6 68.00
108 652109 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ตรีทิเพศกุล ป.6 68.00
108 652119 ด.ช. กฤติน มานะวิทยาการ ป.6 68.00
108 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 68.00
108 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 68.00
108 652480 ด.ช. กัณตพิชญ์ ก้านลำภู ป.6 68.00
108 652552 ด.ญ. ภูชญามญธุ์ เอกนิพนธ์ ป.6 68.00
108 652951 ด.ช. จิรธัช ธีรรัตนาภรณ์ ป.6 68.00
143 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 64.00
143 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 64.00
143 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 64.00
143 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 64.00
143 650294 ด.ช. เบญจมิน พิชิตปฐพี ป.6 64.00
143 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 64.00
143 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 64.00
143 650470 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.6 64.00
143 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 64.00
143 650683 ด.ญ. วรรลวิชณี เจริญกุล ป.6 64.00
143 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 64.00
143 650907 ด.ญ. ธนิสรา เมธาชูโชค ป.6 64.00
143 650946 ด.ช. เดชาพล ทองพฤทธิ์ ป.6 64.00
143 651314 ด.ช. กวีวัฒน์ พิชญาสาธิต ป.6 64.00
143 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 64.00
143 651397 ด.ญ. ชนัญชิดา พลศรี ป.6 64.00
143 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 64.00
143 651428 ด.ช. เตชิส ชัยศรี ป.6 64.00
143 651724 ด.ช. ขุนศึก ยี่สุ่น ป.6 64.00
143 651725 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ขมหวาน ป.6 64.00
143 651742 ด.ช. สรวิชญ์ สุขเจริญยิ่งยง ป.6 64.00
143 652133 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.6 64.00
143 652402 ด.ญ. พิชฎาณัฏฐ์ ถิตย์บุญครอง ป.6 64.00
143 652530 ด.ช. ภากร สุวรรณกิจ ป.6 64.00
143 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 64.00
143 652720 ด.ช. ปวริศ พิบูลย์ศิริ ป.6 64.00
169 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 60.00
169 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 60.00
169 650185 ด.ช. กฤตพัฒน์ ตระกูลทองเจริญ ป.6 60.00
169 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 60.00
169 650213 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.6 60.00
169 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 60.00
169 650564 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.6 60.00
169 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 60.00
169 650684 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.6 60.00
169 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 60.00
169 650787 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.6 60.00
169 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 60.00
169 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 60.00
169 651144 ด.ช. ณพรรฒ ชลธีศุภชัย ป.6 60.00
169 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 60.00
169 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 60.00
169 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 60.00
169 651788 ด.ช. ภิเศกสินธ์ุ นิยมธรรมกิจ ป.6 60.00
169 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 60.00
169 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 60.00
169 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 60.00
169 652048 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.6 60.00
169 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 60.00
169 652238 ด.ช. รวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ ป.6 60.00
169 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 60.00
169 652446 ด.ญ. ปวริศา ศรีวิโรจน์ ป.6 60.00
195 650038 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.6 56.00
195 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 56.00
195 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 56.00
195 650171 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.6 56.00
195 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 56.00
195 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 56.00
195 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 56.00
195 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 56.00
195 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 56.00
195 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 56.00
195 650554 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.6 56.00
195 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 56.00
195 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 56.00
195 650771 ด.ญ. ปวริสา ดิเรกวัฒนชัย ป.6 56.00
195 650851 ด.ญ. ณัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.6 56.00
195 650878 ด.ช. จิรภัทร บุญสิทธิผล ป.6 56.00
195 650893 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.6 56.00
195 650910 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.6 56.00
195 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 56.00
195 650965 ด.ช. วิริยภัทท์ ฉันทวุฒิเศรษฐี ป.6 56.00
195 651020 ด.ช. อภิณัฐ วิวัฒน์ธนกุล ป.6 56.00
195 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 56.00
195 651114 ด.ช. ปุญญพัตน์ โรจน์วงศ์สุริยะ ป.6 56.00
195 651154 ด.ญ. ธิรชา กุรุพินฑารักษ์ ป.6 56.00
195 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 56.00
195 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 56.00
195 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 56.00
195 651416 ด.ญ. อารยา หม่อมดา ป.6 56.00
195 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 56.00
195 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 56.00
195 651618 ด.ญ. ไหมพิมพ์ สุวรรณคัณฑิ ป.6 56.00
195 651828 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.6 56.00
195 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 56.00
195 652256 ด.ช. ชยุต วงค์วรรณ ป.6 56.00
195 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 56.00
195 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 56.00
195 652538 ด.ช. ชวัลภพ แซ่ผ่ง ป.6 56.00
195 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 56.00
195 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 56.00
195 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 56.00
195 652679 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.6 56.00
195 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 56.00
195 652874 ด.ช. กิตติพงศ์ ชูทอง ป.6 56.00
195 653017 ด.ญ. มณียา ปล้องแก้ว ป.6 56.00
239 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 52.00
239 650042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สิงห์สถิตย์ ป.6 52.00
239 650089 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.6 52.00
239 650145 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.6 52.00
239 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 52.00
239 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 52.00
239 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 52.00
239 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 52.00
239 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 52.00
239 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 52.00
239 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 52.00
239 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 52.00
239 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 52.00
239 650553 ด.ช. เควิน จุลละเกศ ป.6 52.00
239 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 52.00
239 650716 ด.ช. นิพิชฌน์ ไชยมหาพฤกษ์ ป.6 52.00
239 650739 ด.ญ. เขมจิรา ชินนิฑิกุล ป.6 52.00
239 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 52.00
239 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 52.00
239 650895 ด.ช. กวิน ศิวิลัย ป.6 52.00
239 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 52.00
239 651073 ด.ญ. จัสมิน เทียนดี ป.6 52.00
239 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 52.00
239 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 52.00
239 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 52.00
239 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 52.00
239 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 52.00
239 651226 ด.ญ. สุชัญญ์ญา ไสวชัยศรี ป.6 52.00
239 651307 ด.ช. หฤษฎ จันทรสา ป.6 52.00
239 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 52.00
239 651493 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.6 52.00
239 651500 ด.ญ. พรรณิชา พิพัฒน์ทนาการ ป.6 52.00
239 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 52.00
239 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 52.00
239 651706 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.6 52.00
239 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 52.00
239 651923 ด.ช. เมธาสิทธิ์ รังษิรมย์ ป.6 52.00
239 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 52.00
239 652164 ด.ช. ภากร วงศ์เสริมสิน ป.6 52.00
239 652172 ด.ช. ธนกร จิรมนัสวิญญู ป.6 52.00
239 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 52.00
239 652245 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.6 52.00
239 652266 ด.ญ. สุวพิชญ์ มาลารัตน์ ป.6 52.00
239 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 52.00
239 652323 ด.ช. นิพิฐพนธ์ ชัยเจริญ ป.6 52.00
239 652444 ด.ช. ยูซุฟ มัซซอร์ ป.6 52.00
239 652657 ด.ญ. นทิตา กัณฑาสุวรรณ ป.6 52.00
239 652824 ด.ช. กันต์กวิน บูรผลิต ป.6 52.00
239 652843 ด.ช. วัชรวีร์ แสงสีเมือง ป.6 52.00
239 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 52.00
239 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 52.00
239 652918 ด.ช. ชยกร ศรีกรณ์ ป.6 52.00
239 652920 ด.ช. อภิปราชญ์ ภะวัง ป.6 52.00
239 653039 ด.ญ. ณัฐนันท์ ชวนนอก ป.6 52.00
293 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 48.00
293 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 48.00
293 650157 ด.ช. กันตณัฐ อมรลีตระกุล ป.6 48.00
293 650219 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ภิรมย์วรากร ป.6 48.00
293 650229 ด.ญ. ปวริศา ภูมิภักดิ์ ป.6 48.00
293 650405 ด.ญ. สุภรตา จิรรัตน์สถิต ป.6 48.00
293 650431 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.6 48.00
293 650500 ด.ญ. เตชิดา ศักดิ์แสง ป.6 48.00
293 650562 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.6 48.00
293 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 48.00
293 650620 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.6 48.00
293 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 48.00
293 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 48.00
293 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 48.00
293 650688 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อ๊อสวงศ์ ป.6 48.00
293 650737 ด.ช. ชวกร ระวังวงศ์ ป.6 48.00
293 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 48.00
293 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 48.00
293 650884 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.6 48.00
293 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 48.00
293 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 48.00
293 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 48.00
293 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 48.00
293 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 48.00
293 651346 ด.ญ. อิงพร พงษ์ศิริ ป.6 48.00
293 651348 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.6 48.00
293 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 48.00
293 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 48.00
293 651539 ด.ญ. พริม ศรีชัยชนะ ป.6 48.00
293 651585 ด.ช. อภิชา จันทรสิทธิ์ ป.6 48.00
293 651586 ด.ช. ปวริศร์ คงวาณิชยะพงษ์ ป.6 48.00
293 651590 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.6 48.00
293 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 48.00
293 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 48.00
293 651983 ด.ช. พชร กลย์ธรพงษ์ ป.6 48.00
293 651988 ด.ญ. สิรภัทร ศิริศักดิ์สมบูรณ์ ป.6 48.00
293 652084 ด.ญ. พิชามญชุ์ องค์น้ำทิพย์ ป.6 48.00
293 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 48.00
293 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 48.00
293 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 48.00
293 652459 ด.ช. ศุภณัฐ พุ่มพวง ป.6 48.00
293 652576 ด.ช. ปัถย์ นาถนอม ป.6 48.00
293 652590 ด.ช. อิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ ป.6 48.00
293 652648 ด.ช. วิชญ ด่านกุล ป.6 48.00
293 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 48.00
293 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 48.00
293 652933 ด.ญ. บุณญอร ยิ่งยงณรงค์กุล ป.6 48.00
293 652955 ด.ญ. ชฎาณิศ กุลปราณีต ป.6 48.00
293 653007 ด.ญ. พิชาพา ทับทิมขาว ป.6 48.00
342 650037 ด.ญ. ณัฐชานันท์ ธนจิรเสฐ ป.6 44.00
342 650092 ด.ญ. ธิญาดา ทองอำนาจ ป.6 44.00
342 650156 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.6 44.00
342 650263 ด.ญ. ณริสสาข์ หมู่สุวรรณ ป.6 44.00
342 650333 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.6 44.00
342 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 44.00
342 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 44.00
342 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 44.00
342 650439 ด.ช. ภีมณภัทร พุ่มสร้าง ป.6 44.00
342 650455 ด.ช. มาวิน ประพฤติดี ป.6 44.00
342 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 44.00
342 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 44.00
342 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 44.00
342 650789 ด.ญ. ปพิชญานันท์ กิตติ์ธนารุจน์ ป.6 44.00
342 650811 ด.ญ. ชลพรรษ เจริญอาชาชัย ป.6 44.00
342 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 44.00
342 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 44.00
342 650962 ด.ญ. เบญญาภา ขวัญมิตร ป.6 44.00
342 650980 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.6 44.00
342 650988 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.6 44.00
342 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 44.00
342 651054 ด.ญ. อนุสรา พงษ์ชัยภูมิ ป.6 44.00
342 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 44.00
342 651096 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.6 44.00
342 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 44.00
342 651125 ด.ญ. พัฒน์นรี สุเมธวทานิย ป.6 44.00
342 651132 ด.ช. ปัณวิชญ์ ตันติบุตร ป.6 44.00
342 651179 ด.ญ. นวลพลอย บูรณเจริญกิจ ป.6 44.00
342 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 44.00
342 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 44.00
342 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 44.00
342 651529 ด.ญ. ณัฐกฤตา วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 44.00
342 651541 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.6 44.00
342 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 44.00
342 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 44.00
342 651613 ด.ญ. ปวลาภินี กิจจารึก ป.6 44.00
342 651624 ด.ช. สิทธา จงสวัสดิ์พัฒนา ป.6 44.00
342 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 44.00
342 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 44.00
342 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 44.00
342 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 44.00
342 651846 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.6 44.00
342 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 44.00
342 651873 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.6 44.00
342 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 44.00
342 651963 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.6 44.00
342 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 44.00
342 652099 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.6 44.00
342 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 44.00
342 652142 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.6 44.00
342 652213 ด.ญ. ปาณิสรา พิทักษ์กิจนุกูร ป.6 44.00
342 652298 ด.ช. บุณยภู ช่วยจุลจิตร ป.6 44.00
342 652328 ด.ช. พัสกรเศรษฐ์ ละไมลิขสิทธิ์ ป.6 44.00
342 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 44.00
342 652643 ด.ญ. ปาณิสรา ขวัญมิตร ป.6 44.00
342 652673 ด.ช. คุณานนท์ อิทธินันทวัน ป.6 44.00
342 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 44.00
342 652928 ด.ญ. ณัฐนภินฑ์ หอพิบูลวิภาสุข ป.6 44.00
342 652949 ด.ช. วิชชวินทร์ นักพรานบุญ ป.6 44.00
342 652981 ด.ช. คณาธิป เจนศักดิ์ศรีสกุล ป.6 44.00
402 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 40.00
402 650030 ด.ญ. ชนากานต์ จักรธรานนท์ ป.6 40.00
402 650063 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.6 40.00
402 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 40.00
402 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 40.00
402 650208 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.6 40.00
402 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 40.00
402 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 40.00
402 650297 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.6 40.00
402 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 40.00
402 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 40.00
402 650406 ด.ช. ศศิพงศ์ คุณสุข ป.6 40.00
402 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 40.00
402 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 40.00
402 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 40.00
402 650565 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.6 40.00
402 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 40.00
402 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 40.00
402 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 40.00
402 650840 ด.ญ. นภาเกตุ ศรีจอมขวัญ ป.6 40.00
402 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 40.00
402 650852 ด.ญ. ภัททิยา เทียมแก้ว ป.6 40.00
402 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 40.00
402 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 40.00
402 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 40.00
402 651041 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.6 40.00
402 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 40.00
402 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 40.00
402 651186 ด.ญ. ศิโรรัตน์ หวังนิตย์สุข ป.6 40.00
402 651212 ด.ช. ธีทัต ปิยะฤดีวรรณ ป.6 40.00
402 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 40.00
402 651364 ด.ญ. ชนรดี สมานทอง ป.6 40.00
402 651393 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ป.6 40.00
402 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 40.00
402 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 40.00
402 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 40.00
402 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 40.00
402 651485 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.6 40.00
402 651554 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.6 40.00
402 651604 ด.ช. ณธกร วายุนิจ ป.6 40.00
402 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 40.00
402 651638 ด.ญ. ณิชชาภัทร เกตุแก้ว ป.6 40.00
402 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 40.00
402 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 40.00
402 651799 ด.ญ. กฤตติชา เหล่าประภัสสร ป.6 40.00
402 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 40.00
402 651832 ด.ช. จิรโรจน์ ทองดี ป.6 40.00
402 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 40.00
402 651862 ด.ช. แทนธรรม ตันธุวนิตย์ ป.6 40.00
402 651999 ด.ญ. จิดาภา ประกอบผล ป.6 40.00
402 652001 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.6 40.00
402 652126 ด.ญ. ฟ้าใส ทรัพย์พาลี ป.6 40.00
402 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 40.00
402 652203 ด.ช. เตชินท์ บูรณจิตร์ภิรมย์ ป.6 40.00
402 652310 ด.ช. อาชวิน ดิษยาภูดินัล ป.6 40.00
402 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 40.00
402 652351 ด.ญ. บุณยาพร เจริญพรกุศลกิจ ป.6 40.00
402 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 40.00
402 652373 ด.ช. วิชญะ ศรีอรุณ ป.6 40.00
402 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 40.00
402 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 40.00
402 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 40.00
402 652470 ด.ญ. ญัฐธิดา เชิดชูวุฒิกุล ป.6 40.00
402 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 40.00
402 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 40.00
402 652688 ด.ญ. ธัญกร โชคสุชาติ ป.6 40.00
402 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 40.00
402 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 40.00
402 652729 ด.ญ. กัลย์กมล ประสานศิลป์ชัย ป.6 40.00
402 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 40.00
402 652939 ด.ญ. ศุภรัตน์ รัมมณีย์ ป.6 40.00
402 652982 ด.ญ. ธฤตฌา สุธีระกุลชัย ป.6 40.00
474 650036 ด.ญ. รินรดา วิเชียรแก้วมณี ป.6 36.00
474 650049 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.6 36.00
474 650052 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.6 36.00
474 650106 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.6 36.00
474 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 36.00
474 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 36.00
474 650261 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.6 36.00
474 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 36.00
474 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 36.00
474 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 36.00
474 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 36.00
474 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 36.00
474 650622 ด.ช. พีรวิชญ์ รอดแย้ม ป.6 36.00
474 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 36.00
474 650715 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.6 36.00
474 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 36.00
474 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 36.00
474 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 36.00
474 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 36.00
474 650869 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.6 36.00
474 650906 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.6 36.00
474 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 36.00
474 651141 ด.ญ. เพียรพิมุกข์ เลิศสำราญ ป.6 36.00
474 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 36.00
474 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 36.00
474 651220 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.6 36.00
474 651249 ด.ญ. พรปภัสร์ โปร่งไธสง ป.6 36.00
474 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 36.00
474 651349 ด.ญ. ศรัณย์พร อนันตโชค ป.6 36.00
474 651363 ด.ช. กฤษณ์บุญญารักษ์ กองวัฒนานุกูล ป.6 36.00
474 651375 ด.ญ. ดลกมล เลิศสกุณี ป.6 36.00
474 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 36.00
474 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 36.00
474 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 36.00
474 651588 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ เบ็ญจอาภรณ์ ป.6 36.00
474 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 36.00
474 651778 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.6 36.00
474 651917 ด.ญ. นภัสนันท์ สุตกิจพิสิฐ ป.6 36.00
474 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 36.00
474 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 36.00
474 652220 ด.ญ. ธันยพร เขมอนันต์ชัย ป.6 36.00
474 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 36.00
474 652290 ด.ช. สรวัชญ์ ชุณห์วิจิตรา ป.6 36.00
474 652315 ด.ช. จิรกิตติ์ สุขทวี ป.6 36.00
474 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 36.00
474 652477 ด.ช. กฤตพล ศิวะพรประสงค์ ป.6 36.00
474 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 36.00
474 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 36.00
474 652520 ด.ช. พรเมธินท์ โชโต ป.6 36.00
474 652551 ด.ญ. ณัฐกฤตา ยิ้มอยู่ ป.6 36.00
474 652554 ด.ญ. ศศิพิมล สูญราช ป.6 36.00
474 652618 ด.ช. ธนกฤต สิงหศรี ป.6 36.00
474 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 36.00
474 652669 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทรัพย์สิทธิเวศย์ ป.6 36.00
474 652723 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทเจริญกุล ป.6 36.00
474 652772 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ดิษฐแย้ม ป.6 36.00
474 652784 ด.ญ. กัญญาณัฐ สมนาม ป.6 36.00
474 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 36.00
474 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 36.00
474 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 36.00
474 652985 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ บุษบงค์ ป.6 36.00
474 652988 ด.ญ. มนสิชา คล่องศิริเวช ป.6 36.00
536 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 32.00
536 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 32.00
536 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 32.00
536 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 32.00
536 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 32.00
536 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 32.00
536 650137 ด.ช. อนาฆิน สมสกุล ป.6 32.00
536 650173 ด.ญ. ชลธร ชาญสมร ป.6 32.00
536 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 32.00
536 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 32.00
536 650243 ด.ญ. ปัญญภัสสร์ พรสมมนต์ ป.6 32.00
536 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 32.00
536 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 32.00
536 650354 ด.ช. ธีทัต ทองพิทักษ์ ป.6 32.00
536 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 32.00
536 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 32.00
536 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 32.00
536 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 32.00
536 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 32.00
536 650539 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน ป.6 32.00
536 650547 ด.ช. ณัฐชนน สอนใจ ป.6 32.00
536 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 32.00
536 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 32.00
536 650694 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญเตชะธนาวัฒน์ ป.6 32.00
536 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 32.00
536 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 32.00
536 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 32.00
536 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 32.00
536 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 32.00
536 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 32.00
536 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 32.00
536 650796 ด.ช. ศรัณย์รัชต์ ด้วงสงค์ ป.6 32.00
536 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 32.00
536 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 32.00
536 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 32.00
536 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 32.00
536 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 32.00
536 651009 ด.ญ. พัทธนันท์ จรัสชัยนิภัทร์ ป.6 32.00
536 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 32.00
536 651029 ด.ญ. รษิภา กลิ่นชาติ ป.6 32.00
536 651062 ด.ญ. ภณิตา โต๊ะเส็น ป.6 32.00
536 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 32.00
536 651171 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.6 32.00
536 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 32.00
536 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 32.00
536 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 32.00
536 651260 ด.ญ. ณัฐธิดา จิตประสงค์ ป.6 32.00
536 651351 ด.ช. ปภินวิช สารสอน ป.6 32.00
536 651413 ด.ญ. ณัฐกมล รัตนพร ป.6 32.00
536 651425 ด.ช. ปัณฑ์ณวัฒน์ พรหมดนตรี ป.6 32.00
536 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 32.00
536 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 32.00
536 651563 ด.ช. ภัทร พงษ์เลาหพันธุ์ ป.6 32.00
536 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 32.00
536 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 32.00
536 651681 ด.ญ. อาคิรา บูรณปริญญากุล ป.6 32.00
536 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 32.00
536 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 32.00
536 651744 ด.ช. สธน ลิขิตลัคนา ป.6 32.00
536 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 32.00
536 651798 ด.ช. นพวัชร กีรติรัตน์ ป.6 32.00
536 651802 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.6 32.00
536 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 32.00
536 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 32.00
536 651830 ด.ญ. อัญชลีพร แก้วเหล็ก ป.6 32.00
536 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 32.00
536 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 32.00
536 651900 ด.ช. ธนพัฒน์ คล่องแคล่วค้า ป.6 32.00
536 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 32.00
536 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 32.00
536 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 32.00
536 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 32.00
536 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 32.00
536 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 32.00
536 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 32.00
536 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 32.00
536 652092 ด.ญ. ณภัทรรฐา พิศาบดินทร์ ป.6 32.00
536 652120 ด.ญ. กตัญญู ทองอุปการ ป.6 32.00
536 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 32.00
536 652140 ด.ช. ภูศิษฐ์ สุมังคโล ป.6 32.00
536 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 32.00
536 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 32.00
536 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 32.00
536 652232 ด.ช. สัภยา ชินภัทรวิโรจน์ ป.6 32.00
536 652309 ด.ช. ภูมิใจ คานิยอ ป.6 32.00
536 652355 ด.ช. ณัฐพัชร์ ภูคณเดชา ป.6 32.00
536 652411 ด.ช. ฐิติวุฒิ ไพบูลย์วรากิจ ป.6 32.00
536 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 32.00
536 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 32.00
536 652493 ด.ช. อินทัช ทองสุช ป.6 32.00
536 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 32.00
536 652566 ด.ช. นัฐชานันท์ ยงค์พีระกุล ป.6 32.00
536 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 32.00
536 652610 ด.ญ. เพียงขวัญ ช่วยพิเคราะห์ ป.6 32.00
536 652614 ด.ช. ศิรัฏฐ์ ทิพย์ปรักมาศ ป.6 32.00
536 652656 ด.ญ. นาเดียร์ อาเหม็ด ป.6 32.00
536 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 32.00
536 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 32.00
536 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 32.00
536 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 32.00
536 652801 ด.ญ. ณภัทร วชิรสกุลชัย ป.6 32.00
536 652808 ด.ญ. พิชญ์สิณี วิขัยวงค์ ป.6 32.00
536 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 32.00
536 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 32.00
536 652964 ด.ช. เจษฎากร พลประถม ป.6 32.00
536 652971 ด.ญ. ณัชปภา ติระศิริชัย ป.6 32.00
536 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 32.00
536 652993 ด.ญ. มาริ สมบูรณ์บูรณะ ป.6 32.00
644 650047 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เอื้อจิตร์ ป.6 28.00
644 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 28.00
644 650102 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.6 28.00
644 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 28.00
644 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 28.00
644 650192 ด.ช. กฤตานนท์ เจริญสุข ป.6 28.00
644 650227 ด.ญ. กชมน สัตยวิศิษฏ์ ป.6 28.00
644 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 28.00
644 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 28.00
644 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 28.00
644 650424 ด.ช. ตะวัน วุฒิวัฒน์ ป.6 28.00
644 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 28.00
644 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 28.00
644 650485 ด.ญ. บุรัสกร พรรัตนรักษา ป.6 28.00
644 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 28.00
644 650524 ด.ช. นราวิชญ์ ฤทธิ์สมจิต ป.6 28.00
644 650569 ด.ญ. พุทธิรารัศมิ์ มหาขันธ์ ป.6 28.00
644 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 28.00
644 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 28.00
644 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 28.00
644 650721 ด.ญ. ปัณชณิกา พันธุเวช ป.6 28.00
644 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 28.00
644 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 28.00
644 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 28.00
644 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 28.00
644 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 28.00
644 650835 ด.ช. อาทิตย์ พรมโสภา ป.6 28.00
644 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 28.00
644 650888 ด.ญ. ณัฐรดา ศรีชูทอง ป.6 28.00
644 650897 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.6 28.00
644 650935 ด.ญ. เลอฟ้า กษัตรีย์ ป.6 28.00
644 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 28.00
644 650995 ด.ญ. ไอรินลดา แสนภูวา ป.6 28.00
644 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 28.00
644 651052 ด.ช. ทนุธรรม ธรรมประทีป ป.6 28.00
644 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 28.00
644 651080 ด.ญ. พัทรดา รัตนเขมากร ป.6 28.00
644 651127 ด.ช. คุณธรรม วัฒนศิรางค์ ป.6 28.00
644 651230 ด.ช. ธนธัส ครรชิตวรกุล ป.6 28.00
644 651234 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.6 28.00
644 651250 ด.ญ. รติมา สุวชูเพ็ชรน้อย ป.6 28.00
644 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 28.00
644 651337 ด.ญ. ญาณิศา สินธุเสน ป.6 28.00
644 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 28.00
644 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 28.00
644 651384 ด.ช. พิชญุตม์ ฉัตรพรธรรม ป.6 28.00
644 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 28.00
644 651483 ด.ช. ตฤณ แสงอ่อน ป.6 28.00
644 651490 ด.ญ. กานต์ปภรณ์ อัศวพรหมธาดา ป.6 28.00
644 651508 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.6 28.00
644 651577 ด.ญ. ศุภรดา ชุติพันธ์ ป.6 28.00
644 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 28.00
644 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 28.00
644 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 28.00
644 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 28.00
644 651657 ด.ญ. ชุติรดา อัศวพรพิพัฒน์ ป.6 28.00
644 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 28.00
644 651698 ด.ช. มาวิน กล่อมวิทย์ ป.6 28.00
644 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 28.00
644 651737 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.6 28.00
644 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 28.00
644 651804 ด.ช. ตรง พิบูลย์วัชรสกุล ป.6 28.00
644 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 28.00
644 651853 ด.ญ. พรปวีณ์ ภูวรัตนกุล ป.6 28.00
644 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 28.00
644 651932 ด.ญ. ณัฐกันต์พิชชา ออมสุวรรณกุล ป.6 28.00
644 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 28.00
644 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 28.00
644 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 28.00
644 652069 ด.ญ. ปภาวี นันทิวรรณกุล ป.6 28.00
644 652101 ด.ช. พิพัฒน์ รอดประชา ป.6 28.00
644 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 28.00
644 652118 ด.ญ. ญาณิภัทร อ่อนสง ป.6 28.00
644 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 28.00
644 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 28.00
644 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 28.00
644 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 28.00
644 652239 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.6 28.00
644 652255 ด.ญ. ชยากร เพมบริดจ์ ป.6 28.00
644 652261 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.6 28.00
644 652269 ด.ช. กิตตินันต์ สุทธิดารา ป.6 28.00
644 652281 ด.ช. บรรณวัชร พรหมเล็ก ป.6 28.00
644 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 28.00
644 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 28.00
644 652304 ด.ช. ณฐกร พุทธรักษา ป.6 28.00
644 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 28.00
644 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 28.00
644 652319 ด.ญ. ธีมาพร มากแดง ป.6 28.00
644 652337 ด.ญ. ชาญธาดา บุตโรบล ป.6 28.00
644 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 28.00
644 652383 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.6 28.00
644 652396 ด.ญ. ณภัสชญา พึ่งปฏิภาณ ป.6 28.00
644 652445 ด.ช. กสิน อัครวิฑิต ป.6 28.00
644 652533 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.6 28.00
644 652545 ด.ญ. ชวัลญา กาญจนกังวาฬกุล ป.6 28.00
644 652574 ด.ญ. ปภาภรณ์ มายะการ ป.6 28.00
644 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 28.00
644 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 28.00
644 652634 ด.ช. ณัฐดนัย ยืนยงค์ ป.6 28.00
644 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 28.00
644 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 28.00
644 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 28.00
644 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 28.00
644 652719 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.6 28.00
644 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 28.00
644 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 28.00
644 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 28.00
644 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 28.00
644 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 28.00
644 652835 ด.ช. วชิรวิชญ์ เกาะโพธิ์ ป.6 28.00
644 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 28.00
644 652849 ด.ญ. ศิรปภัสร์ ธัญนิพัทธ์ ป.6 28.00
644 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 28.00
644 652970 ด.ญ. พิชชาอร อัศวโกวิทกรณ์ ป.6 28.00
644 652974 ด.ญ. ยิ่งทิพย์ สมบัติทวีพูน ป.6 28.00
644 653004 ด.ญ. อนันตญา สีธิสาร ป.6 28.00
644 653023 ด.ญ. กันฐาภรณ์ ใยตาล ป.6 28.00
644 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 28.00
762 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 24.00
762 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 24.00
762 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 24.00
762 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 24.00
762 650139 ด.ช. จิรัฏฐ์ อนุจารีอาภา ป.6 24.00
762 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 24.00
762 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 24.00
762 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 24.00
762 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 24.00
762 650250 ด.ช. กันน์ณัฐ กิตติศิลปกรชัย ป.6 24.00
762 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 24.00
762 650284 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.6 24.00
762 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 24.00
762 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 24.00
762 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 24.00
762 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 24.00
762 650375 ด.ญ. นภสร อินอ้น ป.6 24.00
762 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 24.00
762 650421 ด.ญ. ชุติมณฑน์ สารบรรณ ป.6 24.00
762 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 24.00
762 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 24.00
762 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 24.00
762 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 24.00
762 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 24.00
762 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 24.00
762 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 24.00
762 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 24.00
762 650642 ด.ช. รวิกันต์ สุรังสิมันต์กุล ป.6 24.00
762 650685 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เจ๊ะยะนาย ป.6 24.00
762 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 24.00
762 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 24.00
762 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 24.00
762 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 24.00
762 650862 ด.ช. วรภพ ศรอินทร์ ป.6 24.00
762 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 24.00
762 650894 ด.ญ. ภัทลภา กัลยาณมิตร ป.6 24.00
762 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 24.00
762 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 24.00
762 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 24.00
762 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 24.00
762 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 24.00
762 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 24.00
762 651254 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.6 24.00
762 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 24.00
762 651286 ด.ช. นนทพัทธ์ เงาเบญจกุล ป.6 24.00
762 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 24.00
762 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 24.00
762 651340 ด.ญ. ศุภัทราภรณ์ สุขสถาน ป.6 24.00
762 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 24.00
762 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 24.00
762 651390 ด.ญ. ธมนวรรณ บรรลือทรัพย์ ป.6 24.00
762 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 24.00
762 651467 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.6 24.00
762 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 24.00
762 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 24.00
762 651583 ด.ญ. วรัชยา ขุนศรีแก้ว ป.6 24.00
762 651628 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปทุมวิวัฒนา ป.6 24.00
762 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 24.00
762 651689 ด.ญ. ธนัญชภัสสรช์ พงคพนาไกร ป.6 24.00
762 651718 ด.ช. ณัฏฐวัสส์ เนียมถนอม ป.6 24.00
762 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 24.00
762 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 24.00
762 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 24.00
762 651775 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.6 24.00
762 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 24.00
762 651791 ด.ช. กวินท์ อัศวสุข ป.6 24.00
762 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 24.00
762 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 24.00
762 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 24.00
762 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 24.00
762 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 24.00
762 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 24.00
762 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 24.00
762 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 24.00
762 651949 ด.ช. วัฒนพัชร์ กาญจนประทุม ป.6 24.00
762 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 24.00
762 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 24.00
762 652053 ด.ญ. ชัญญา ชดช้อย ป.6 24.00
762 652089 ด.ช. ศิวกร หมวกอิ่ม ป.6 24.00
762 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 24.00
762 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 24.00
762 652153 ด.ญ. วิชญาดา ตันชัชวาล ป.6 24.00
762 652161 ด.ญ. ภิรวดี กฤชปัญญาวโร ป.6 24.00
762 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 24.00
762 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 24.00
762 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 24.00
762 652235 ด.ญ. พรสินี คำบู่ ป.6 24.00
762 652253 ด.ช. จอมทัพ กิจบัญญัติอนันต์ ป.6 24.00
762 652280 ด.ญ. ชฎาภรณ์ ประมวลวิจารณ์ ป.6 24.00
762 652343 ด.ญ. ตะวันฉาย อ่อนเรือง ป.6 24.00
762 652357 ด.ญ. ณฤดี ยิ่งชนะเกียรติ ป.6 24.00
762 652414 ด.ช. รุจิภาส เดชชนินทร์ ป.6 24.00
762 652415 ด.ช. วรายุส์พัชร กุลกรินีธรรม ป.6 24.00
762 652449 ด.ช. สรวิชญ์ แสงสิทธิสิริชัย ป.6 24.00
762 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 24.00
762 652489 ด.ช. วัชรวิชญ์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 24.00
762 652498 ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สินพรม ป.6 24.00
762 652510 ด.ช. หัฎฐกมล แก้วสะอาด ป.6 24.00
762 652603 ด.ญ. รัฐานันท์ วิศรุตศิลป์ ป.6 24.00
762 652620 ด.ช. อัครินทร์ นางาซาวา ป.6 24.00
762 652642 ด.ช. กรินทร์ สมบัติไหมไทย ป.6 24.00
762 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 24.00
762 652664 ด.ช. กวิน อิศรพนธ์ ป.6 24.00
762 652677 ด.ช. ภูมิพัฒน์ วัฒนสุข ป.6 24.00
762 652700 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.6 24.00
762 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 24.00
762 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 24.00
762 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 24.00
762 652821 ด.ช. ปภังกร หาญบุญธรรม ป.6 24.00
762 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 24.00
762 652861 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.6 24.00
762 652885 ด.ช. ณวัฒน์ รัตนอมรพิบูลย์ ป.6 24.00
762 652897 ด.ช. ชาญชานน มาสังข์ ป.6 24.00
762 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 24.00
762 652935 ด.ญ. พิชญาภา อนันทนุพงศ์ ป.6 24.00
762 653006 ด.ช. กิตติภพ วัชระชาญชัย ป.6 24.00
878 650014 ด.ช. จิรันธนิน หอพานิชย์ ป.6 20.00
878 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 20.00
878 650068 ด.ญ. อณิชา มิตรประชา ป.6 20.00
878 650075 ด.ช. ภาณุพงศ์ อัศวพิชญโชติ ป.6 20.00
878 650081 ด.ช. คัลลทัพพ แมกไม้รักษา ป.6 20.00
878 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 20.00
878 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 20.00
878 650114 ด.ญ. อัญชสา มิตรประชา ป.6 20.00
878 650160 ด.ญ. จิรฐา อนุจารีอาภา ป.6 20.00
878 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 20.00
878 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 20.00
878 650189 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.6 20.00
878 650191 ด.ช. ณัฌพล องหุนันทกุล ป.6 20.00
878 650212 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.6 20.00
878 650231 ด.ช. รหัท แก้วประสิทธิ์ ป.6 20.00
878 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 20.00
878 650251 ด.ญ. ปุญพิชชา เกตุคำ ป.6 20.00
878 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 20.00
878 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 20.00
878 650323 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.6 20.00
878 650326 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.6 20.00
878 650356 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา หิรัญศักดาโรจน์ ป.6 20.00
878 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 20.00
878 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 20.00
878 650395 ด.ช. จิรัฏฐ์ สายะสิญจน์ ป.6 20.00
878 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 20.00
878 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 20.00
878 650445 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.6 20.00
878 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 20.00
878 650463 ด.ญ. ลภัสภร มงคลพรอุดม ป.6 20.00
878 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 20.00
878 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 20.00
878 650503 ด.ญ. เกศกัญญา สุธิวานนท์ ป.6 20.00
878 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 20.00
878 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 20.00
878 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 20.00
878 650529 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.6 20.00
878 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 20.00
878 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 20.00
878 650579 ด.ช. ติณณ์ แสงมณี ป.6 20.00
878 650584 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.6 20.00
878 650595 ด.ช. ณัทภพ แก้วจุมพฏ ป.6 20.00
878 650615 ด.ช. รุจิภาส บุรีรักษ์ ป.6 20.00
878 650626 ด.ญ. ชนิกานต์ คงมั่นสถิตย์กุล ป.6 20.00
878 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 20.00
878 650693 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.6 20.00
878 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 20.00
878 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 20.00
878 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 20.00
878 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 20.00
878 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 20.00
878 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 20.00
878 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 20.00
878 650844 ด.ญ. ณิชชา เทพวัฒนปิยกุล ป.6 20.00
878 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 20.00
878 650859 ด.ญ. สุภัคนันท์ เพ็ชร์พันธุ์ ป.6 20.00
878 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 20.00
878 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 20.00
878 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 20.00
878 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 20.00
878 650909 ด.ช. ริชชี่ หลี่ ป.6 20.00
878 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 20.00
878 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 20.00
878 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 20.00
878 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 20.00
878 651047 ด.ญ. นภสร ชิตวรากร ป.6 20.00
878 651064 ด.ช. มนธพันธ์ บุญญาพงษ์พันธ์ ป.6 20.00
878 651085 ด.ช. ณัฏฐ์ ติยะปัญจนิตย์ ป.6 20.00
878 651108 ด.ญ. โชติกา อุดมศรีธนกร ป.6 20.00
878 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 20.00
878 651131 ด.ช. ปัณวัชร์ ตันติบุตร ป.6 20.00
878 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 20.00
878 651152 ด.ญ. ออนย่า ปลายฟ้า สตีเฟ่นส์ ป.6 20.00
878 651167 ด.ช. ปราปต์ สุขกระรงคะ ป.6 20.00
878 651218 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.6 20.00
878 651247 ด.ญ. ชาครียา ทับสูงเนิน ป.6 20.00
878 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 20.00
878 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 20.00
878 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 20.00
878 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 20.00
878 651345 ด.ช. อินทัช นิยมางกูร ป.6 20.00
878 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 20.00
878 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 20.00
878 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 20.00
878 651437 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.6 20.00
878 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 20.00
878 651556 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.6 20.00
878 651625 ด.ช. พสุ ศรีสุโร ป.6 20.00
878 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 20.00
878 651678 ด.ช. ธีทัต นวลทอง ป.6 20.00
878 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 20.00
878 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 20.00
878 651705 ด.ช. พสิษฐ์ กุลแพทย์ ป.6 20.00
878 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 20.00
878 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 20.00
878 651723 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.6 20.00
878 651727 ด.ช. สรวิชญ์ ยุวพรพาณิชย์ ป.6 20.00
878 651736 ด.ช. สหรัฐ สวาสุ ป.6 20.00
878 651768 ด.ญ. อัยยวรรณ จิรพฤกษ์ภิญโญ ป.6 20.00
878 651825 ด.ช. ณปพล จันทรเสโน ป.6 20.00
878 651827 ด.ช. ณฐภท จันทรเสโน ป.6 20.00
878 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 20.00
878 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 20.00
878 651883 ด.ช. สิรวีย์ นัยสงวนศรี ป.6 20.00
878 651889 ด.ญ. พิมพ์ชนก กัญจพิลักษณ์ ป.6 20.00
878 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 20.00
878 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 20.00
878 652004 ด.ญ. อนรรฆวี จันทประสิทธิ์สุข ป.6 20.00
878 652010 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.6 20.00
878 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 20.00
878 652030 ด.ญ. พิมพ์ลภัสร์ สมรไกรสรกิจ ป.6 20.00
878 652031 ด.ญ. กมลภัท ใช้ศรีทอง ป.6 20.00
878 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 20.00
878 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 20.00
878 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 20.00
878 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 20.00
878 652129 ด.ญ. ภานิชา เจียมกิม ป.6 20.00
878 652132 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.6 20.00
878 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 20.00
878 652231 ด.ช. ปวเรศ สิงคารวานิช ป.6 20.00
878 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 20.00
878 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 20.00
878 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 20.00
878 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 20.00
878 652386 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.6 20.00
878 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 20.00
878 652441 ด.ช. ธีทัต คุณาวุฒิ ป.6 20.00
878 652581 ด.ญ. ภูษณิศา จงบรรเจิด ป.6 20.00
878 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 20.00
878 652589 ด.ญ. ปุณยนุช อุ่นสวิง ป.6 20.00
878 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 20.00
878 652629 ด.ญ. รฐพร ศักดิ์สุรรักษ์ ป.6 20.00
878 652630 ด.ช. วสพล ชัยหิรัญวัฒนา ป.6 20.00
878 652666 ด.ช. สหภูมิ วงษ์มณฑา ป.6 20.00
878 652689 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.6 20.00
878 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 20.00
878 652738 ด.ช. สุวิจักขณ์ บัวพันธุ์ ป.6 20.00
878 652742 ด.ช. จตุภัทร ซ้ายสุวรรณ ป.6 20.00
878 652755 ด.ช. จิราเจตน์ กิตติธัช ป.6 20.00
878 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 20.00
878 652785 ด.ช. นเรศ เผ่าวณิชย์ ป.6 20.00
878 652799 ด.ญ. ปุญฐิตา วรรณแสง ป.6 20.00
878 652807 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุวรรณ ป.6 20.00
878 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 20.00
878 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 20.00
878 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 20.00
878 652922 ด.ญ. รุจิรา ทุ่นศรี ป.6 20.00
878 653003 ด.ช. ปภัทรฐวี สารีนันท์ ป.6 20.00
1026 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 16.00
1026 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 16.00
1026 650069 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.6 16.00
1026 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 16.00
1026 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 16.00
1026 650162 ด.ญ. นันทิกานต์ มุสิกสาร ป.6 16.00
1026 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 16.00
1026 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 16.00
1026 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 16.00
1026 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 16.00
1026 650241 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.6 16.00
1026 650274 ด.ญ. ณธีรา ธนาคุณ ป.6 16.00
1026 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 16.00
1026 650390 ด.ญ. เมชญา ฐิติกรกุลชา ป.6 16.00
1026 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 16.00
1026 650396 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ เสขะนันทน์ ป.6 16.00
1026 650433 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.6 16.00
1026 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 16.00
1026 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 16.00
1026 650510 ด.ช. วรศักดิ์ เจริญทรัพย์ ป.6 16.00
1026 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 16.00
1026 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 16.00
1026 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 16.00
1026 650557 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ศรีประสาร ป.6 16.00
1026 650563 ด.ช. วรากร จิรภาส ป.6 16.00
1026 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 16.00
1026 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 16.00
1026 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 16.00
1026 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 16.00
1026 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 16.00
1026 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 16.00
1026 650776 ด.ญ. จิตต์ณิศา เกียรติเถลิงฤทธิ์ ป.6 16.00
1026 650788 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ไอรมณีรัตน์ ป.6 16.00
1026 650829 ด.ช. จิรัฏฐ์ จิราภิรมย์ ป.6 16.00
1026 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 16.00
1026 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 16.00
1026 650983 ด.ญ. พิมพ์ชณก วัฒนธำรงค์ ป.6 16.00
1026 651004 ด.ญ. พิชญา ชัยชัชวาล ป.6 16.00
1026 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 16.00
1026 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 16.00
1026 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 16.00
1026 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 16.00
1026 651193 ด.ญ. อซาร์ร่า สสิธณ ทเวทส์ ป.6 16.00
1026 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 16.00
1026 651231 ด.ญ. จิดาภา พันธุมโน ป.6 16.00
1026 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 16.00
1026 651277 ด.ญ. กานต์พิชชา จุลละโพธิ ป.6 16.00
1026 651287 ด.ญ. ณพลับพลา อนุวรรตวรกุล ป.6 16.00
1026 651313 ด.ญ. กันต์ณปภัช วิจิตพาวรรณ ป.6 16.00
1026 651331 ด.ญ. อัครยา สัตถาผล ป.6 16.00
1026 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 16.00
1026 651391 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.6 16.00
1026 651427 ด.ญ. สาริศา เจริญธรรมพจน์ ป.6 16.00
1026 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 16.00
1026 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 16.00
1026 651531 ด.ญ. ปาณิสรา ช่างรูปพรรณ ป.6 16.00
1026 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 16.00
1026 651570 ด.ญ. ลดาวัลย์ ปราโมทย์สิริ ป.6 16.00
1026 651598 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.6 16.00
1026 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 16.00
1026 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 16.00
1026 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 16.00
1026 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 16.00
1026 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 16.00
1026 651709 ด.ช. พีรพัฒน์ พรมนอก ป.6 16.00
1026 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 16.00
1026 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 16.00
1026 651818 ด.ญ. ภานิชา ทองต้นรัตนากร ป.6 16.00
1026 651831 ด.ช. ธีรดนัย เอี่ยมดวง ป.6 16.00
1026 651861 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.6 16.00
1026 651894 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.6 16.00
1026 651953 ด.ญ. ณิชาภัทร ศรชำนิ ป.6 16.00
1026 651957 ด.ช. ปัณณธร แจ่มใส ป.6 16.00
1026 651964 ด.ช. วุฒิธร คำสุยะ ป.6 16.00
1026 651975 ด.ญ. ลภัสรลดา กลัดประเสริฐ ป.6 16.00
1026 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 16.00
1026 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 16.00
1026 652078 ด.ช. ราเชน ทัฬหรัตน์ ป.6 16.00
1026 652111 ด.ช. ศุภกฤต แก้วธัญญานุกูล ป.6 16.00
1026 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 16.00
1026 652173 ด.ช. สทานน กฤษณเกษกุล ป.6 16.00
1026 652211 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.6 16.00
1026 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 16.00
1026 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 16.00
1026 652313 ด.ช. กฤติน แซ่ลี้ ป.6 16.00
1026 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 16.00
1026 652379 ด.ช. ศุภโชค ชินวิทยากุล ป.6 16.00
1026 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 16.00
1026 652601 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.6 16.00
1026 652608 ด.ญ. พิชญธิดา เทศทิม ป.6 16.00
1026 652616 ด.ช. กันตภณ ปึงปิยะกุล ป.6 16.00
1026 652699 ด.ญ. กัญญ์วรา บุญคล้อย ป.6 16.00
1026 652706 ด.ญ. นีรลดา นิทัศนจารุกุล ป.6 16.00
1026 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 16.00
1026 652735 ด.ช. สรัล อินทุโสมา ป.6 16.00
1026 652777 ด.ญ. หฤทชญา จินดาพรรณ ป.6 16.00
1026 652872 ด.ญ. เจนสุดา ชูมงคล ป.6 16.00
1026 652898 ด.ญ. จิรัชญา สร้อยทอง ป.6 16.00
1026 652937 ด.ญ. ธัญวรัตน์ พรมภักดี ป.6 16.00
1026 653027 ด.ช. ตะวัน ปิ่นทอง ป.6 16.00
1126 650018 ด.ช. ชญาภา อัศวรักวงศ์ ป.6 12.00
1126 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 12.00
1126 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 12.00
1126 650076 ด.ช. วิชยุตม์ ดำศรี ป.6 12.00
1126 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 12.00
1126 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 12.00
1126 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 12.00
1126 650304 ด.ญ. บุณณ์ภัสสร ตันติชัยวนิช ป.6 12.00
1126 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 12.00
1126 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 12.00
1126 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 12.00
1126 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 12.00
1126 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 12.00
1126 650583 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.6 12.00
1126 650600 ด.ช. ณัฐพัชร์ บวรเวทย์ไพศาล ป.6 12.00
1126 650639 ด.ช. กฤษฎิ์วริศ แสงทอง ป.6 12.00
1126 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 12.00
1126 650676 ด.ญ. อวัศยา เขื่อนเพชร ป.6 12.00
1126 650679 ด.ญ. วธูสิริ คงชะนะ ป.6 12.00
1126 650698 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.6 12.00
1126 650704 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.6 12.00
1126 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 12.00
1126 650720 ด.ญ. พลอยปภัส เจนาคม ป.6 12.00
1126 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 12.00
1126 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 12.00
1126 650738 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.6 12.00
1126 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 12.00
1126 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 12.00
1126 650847 ด.ช. ปฐวี พลพิทักษ์ ป.6 12.00
1126 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 12.00
1126 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 12.00
1126 650992 ด.ญ. ปวิชญา พิชยานุวรรต ป.6 12.00
1126 651030 ด.ช. ธีร์ธาวิน ชลวิจิตร ป.6 12.00
1126 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 12.00
1126 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 12.00
1126 651228 ด.ญ. สิรภัทร อิ่มอำไพ ป.6 12.00
1126 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 12.00
1126 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 12.00
1126 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 12.00
1126 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 12.00
1126 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 12.00
1126 651608 ด.ช. กิตติภพ ล้ำเลิศสมบัติ ป.6 12.00
1126 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 12.00
1126 651694 ด.ญ. ชัชฌา ธนศุภวิมล ป.6 12.00
1126 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 12.00
1126 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 12.00
1126 651833 ด.ญ. สุธีรา ลาวัณยภิรักข์ ป.6 12.00
1126 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 12.00
1126 651895 ด.ญ. ชนัดดา แต้นุกูล ป.6 12.00
1126 651915 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.6 12.00
1126 651994 ด.ช. ณฐวรรธน์ นวลประดิษฐ์ ป.6 12.00
1126 651997 ด.ญ. ปุญญาดา วงศ์ยะรา ป.6 12.00
1126 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 12.00
1126 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 12.00
1126 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 12.00
1126 652150 ด.ญ. ธัญพิชชา พยัคฆ์รังสี ป.6 12.00
1126 652210 ด.ญ. ณิชชาอร แก้วยาว ป.6 12.00
1126 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 12.00
1126 652306 ด.ญ. วริสา ศรีธนิยเมธากุล ป.6 12.00
1126 652321 ด.ช. กิตติธัช จุลคีรี ป.6 12.00
1126 652390 ด.ช. พลัฎฐ์ เพชรประพันธ์ ป.6 12.00
1126 652423 ด.ช. ชยพล กิติภัทย์พิบูลย์ ป.6 12.00
1126 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 12.00
1126 652432 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ตราวนิสกุล ป.6 12.00
1126 652546 ด.ญ. วีรยา เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 12.00
1126 652670 ด.ช. ณชัชวัฏ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ป.6 12.00
1126 652674 ด.ญ. คุณัชญา พูลศิลป์ ป.6 12.00
1126 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 12.00
1126 652790 ด.ญ. ธีรตา ศุภมานพ ป.6 12.00
1126 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 12.00
1126 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 12.00
1126 652990 ด.ช. รชต ไทรเล็กทิม ป.6 12.00
1126 652992 ด.ช. ณภัทร ภูศรีฤทธิ์ ป.6 12.00
1126 653013 ด.ช. พันธุ์บุญ คำเงิน ป.6 12.00
1126 653041 ด.ญ. สุวิชาดา จันทรเศธร ป.6 12.00
1201 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 8.00
1201 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 8.00
1201 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 8.00
1201 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 8.00
1201 650210 ด.ช. กิตติ บุญศิริ ป.6 8.00
1201 650275 ด.ช. นนท์วริศ อนุตรวิโรจน์กุล ป.6 8.00
1201 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 8.00
1201 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 8.00
1201 650490 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.6 8.00
1201 650531 ด.ญ. จิรสุตา ภุชคนิตย์ ป.6 8.00
1201 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 8.00
1201 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 8.00
1201 650662 ด.ญ. ศุภานัน บุญสุโข ป.6 8.00
1201 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 8.00
1201 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 8.00
1201 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 8.00
1201 651019 ด.ช. สุวิศิษฏ์ เนตรนวลศรี ป.6 8.00
1201 651196 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตันติโรจนาเมธ ป.6 8.00
1201 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 8.00
1201 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 8.00
1201 651419 ด.ญ. รัมภาพร วงษ์บัณฑิตย์ ป.6 8.00
1201 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 8.00
1201 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 8.00
1201 651633 ด.ญ. ภัทรภร พันธุมจินดา ป.6 8.00
1201 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 8.00
1201 651734 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.6 8.00
1201 651766 ด.ช. อัครวินท์ หริ่มเจริญ ป.6 8.00
1201 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 8.00
1201 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 8.00
1201 651946 ด.ช. กิตติศักดิ์ ชัยพรธนภัทร์ ป.6 8.00
1201 652098 ด.ช. พงศ์ภรณ์ช์ วงษ์ศิลป์ ป.6 8.00
1201 652208 ด.ญ. ปาลิดา เณรทอง ป.6 8.00
1201 652392 ด.ญ. ธนพร หฤทัย ป.6 8.00
1201 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 8.00
1201 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 8.00
1201 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 8.00
1201 652638 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.6 8.00
1201 652692 ด.ญ. เดร มาคาบวก ป.6 8.00
1201 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 8.00
1201 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 8.00
1201 653016 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.6 8.00
1242 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 4.00
1242 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 4.00
1242 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 4.00
1242 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 4.00
1242 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 4.00
1242 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 4.00
1242 651200 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.6 4.00
1242 651329 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.6 4.00
1242 651866 ด.ญ. กัลยกร สะภา ป.6 4.00
1242 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 4.00
1242 652302 ด.ช. วุภัค ชนะวงศ์วิสุทธิ์ ป.6 4.00
1242 652645 ด.ญ. ศศิรญาณ์ พิพัฒนกิจอนันต์ ป.6 4.00
1242 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 4.00
1242 652809 ด.ช. วัทธิกร จุลเปมะ ป.6 4.00
1242 652960 ด.ญ. พิชชาภา ขันทองดี ป.6 4.00
1242 653044 ด.ช. กันต์ธีร์ ปานแดง ป.6 4.00
1258 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 0.00
1258 650976 ด.ญ. ภูษณิศา อยู่ด้วง ป.6 0.00
1258 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 0.00
1258 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 0.00
1258 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 0.00
1258 652196 ด.ญ. พัสราภรณ์ อภิชาชาญ ป.6 0.00