A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class_title

Filename: controllers/result.php

Line Number: 112

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class_type_condition

Filename: controllers/result.php

Line Number: 116

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 

เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับ ป.6

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
1 120378 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.6 100.0000
1 120162 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.6 100.0000
1 120655 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.6 100.0000
1 220174 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.6 100.0000
1 120151 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พณิชย์พิบูลย์ ป.6 100.0000
1 220540 ด.ญ. วัชรีวรรณ ตันธนพิพัฒน์ ป.6 100.0000
1 220227 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.6 100.0000
1 220544 ด.ช. วัชรวีร์ ตันธนพิพัฒน์ ป.6 100.0000
1 220220 ด.ญ. วิภาพร จรูญสิริพันธ์ ป.6 100.0000
1 220388 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.6 100.0000
1 220486 ด.ช. ปาฤณจ์ ชาญณรงค์ ป.6 100.0000
1 120281 ด.ญ. บุณยลดา ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์ ป.6 100.0000
1 220030 ด.ช. ธนัทเสฏฐ์ ประมูลสิน ป.6 100.0000
1 120442 ด.ช. กษพล วรรัตน์โภคิน ป.6 100.0000
1 120484 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.6 100.0000
1 220652 ด.ช. สิปปภณ อรุณโรจน์ ป.6 100.0000
1 220449 ด.ญ. วิรัลพัชร งามมิตรสมบูรณ์ ป.6 100.0000
1 220512 ด.ช. ณัฐคมน์ งามดีเลิศวงศ์ ป.6 100.0000
1 120259 ด.ช. ณัฐสลิล วันทรงกลด ป.6 100.0000
1 220752 ด.ญ. จีรธียา แก้วรักษา ป.6 100.0000
1 220034 ด.ญ. วรพร พิมพ์อรัญ ป.6 100.0000
1 220398 ด.ญ. ณัฐกฤตา ศรีดาวงษ์ ป.6 100.0000
1 120228 ด.ช. ภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์ ป.6 100.0000
1 120749 ด.ช. ไกรกฤษ ตันติเพชราภรณ์ ป.6 100.0000
1 220557 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 100.0000
1 120016 ด.ช. ภีรพัฒน์ เลาห์ภูติ ป.6 100.0000
1 320407 ด.ญ. นัฐนันท์ สุพนิชยโภคิน ป.6 100.0000
1 320401 ด.ญ. ญดา ชาปัญญา ป.6 100.0000
1 320113 ด.ญ. พีรภาว์ คำทับทิม ป.6 100.0000
1 320498 ด.ช. ตันติกร อริยกวินวงศ์ ป.6 100.0000
1 320417 ด.ช. อัครพงษ์ บุญสูง ป.6 100.0000
1 320307 ด.ช. ปัญจเสกข์ มีกง ป.6 100.0000
1 320252 ด.ช. รัชชานนท์ เสนะโกวร ป.6 100.0000
1 320005 ด.ช. ชนพฤฒ อาปณิกานนท์ ป.6 100.0000
1 310166 ด.ช. ณฐกร จันทรโชติ ป.6 97.2600
1 211056 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.6 97.2000
1 210774 ด.ช. ปัญญพัฒน์ พิริยะกิจไพศาล ป.6 97.2000
1 210967 ด.ญ. ปริยากร บุญญกูล ป.6 97.2000
2 310564 ด.ช. จิรัฏฐ์ เลี่ยมเพชร ป.6 96.7200
3 310514 ด.ช. เย็นศิระ พยอมพันธ์ ป.6 94.4600
3 310331 ด.ช. ณัฐนันท์ ผดุงเกียรติวงษ์ ป.6 94.4600
4 210485 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.6 96.6666
5 110242 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.6 94.4000
5 110084 ด.ช. ภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์ ป.6 94.4000
5 110944 ด.ช. ฐกรณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.6 94.4000
5 110183 ด.ช. ปุญญพัฒน์ โพธิสาร ป.6 94.4000
5 210782 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 94.4000
5 110462 ด.ญ. ธนัชญา เครือจิรายุส์ ป.6 94.4000
5 111020 ด.ญ. พิมพกานันทน์ น้อยภาษี ป.6 94.4000
5 310086 ด.ญ. อรกัญญา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ ป.6 93.9200
5 310021 ด.ช. เตชินณ์ ชวาลา ป.6 93.9200
7 310151 ด.ช. ภัศดา ชูศรี ป.6 91.6600
7 310109 ด.ช. ธรรมรวี รัตนสุนันทกุล ป.6 91.6600
9 320502 ด.ช. อัคราพงศ์ ชนานันท์ธนากุล ป.6 95.0000
9 320455 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.6 95.0000
9 320084 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.6 95.0000
9 320612 ด.ญ. ณิชาพัชร์ โรจนวานิชกิจ ป.6 95.0000
9 320304 ด.ญ. พศิกาญจน์ ยางสูง ป.6 95.0000
9 320447 ด.ช. จิระวัฒน์ ณรงค์พันธุ์ ป.6 95.0000
9 310409 ด.ช. สรวิชญ์ ศิริพันธ์โนน ป.6 91.1200
9 310389 ด.ช. นนธกร ทวีศิลป์ ป.6 91.1200
11 310700 ด.ช. พสิษฐ์ จันทร์แสนตอ ป.6 90.5800
12 210831 ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ์ ป.6 93.8666
12 110778 ด.ช. นฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน ป.6 93.8666
12 110400 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.6 93.8666
12 210778 ด.ช. สิรวิชญ์ แก้วมงคล ป.6 93.8666
12 210027 ด.ช. ภูรพัฒน์ เลาห์ภูติ ป.6 93.8666
12 210550 ด.ช. ชินวุฒิ จำปาหอม ป.6 93.8666
12 210777 ด.ญ. วัชรีวรรณ ตันธนพิพัฒน์ ป.6 93.8666
12 310528 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.6 88.3200
12 110395 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.6 88.3200
12 310401 ด.ญ. ดุจภาพพิมพ์ นลวชัย ป.6 88.3200
12 310580 ด.ช. พงศ์พิชญะ เพ็งเภา ป.6 88.3200
15 320470 ด.ญ. ลักษณาพร สำเภาเทศ ป.6 90.0000
15 320406 ด.ญ. นันทนิษฎ์ สุพนิชยโภคิน ป.6 90.0000
15 320342 ด.ญ. ดุจภาพพิมพ์ นลวชัย ป.6 90.0000
15 320235 ด.ญ. ปพิชญา ฤทธิชัยอภิชน ป.6 90.0000
15 320237 ด.ญ. อมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ป.6 90.0000
15 320189 ด.ญ. เมธารดา ดำรงกิตติกุล ป.6 90.0000
15 320497 ด.ช. ปวิช ลิขิตวรกุล ป.6 90.0000
15 320354 ด.ช. รัชเดช โอภากวินกูล ป.6 90.0000
15 320286 ด.ช. กัณณ์ แสงนิล ป.6 90.0000
15 320256 ด.ช. กันตภณ บ้านศาลเจ้า ป.6 90.0000
15 120627 ด.ช. อัครพัฒน์ ศิลปนะรุจิ ป.6 90.0000
16 310299 ด.ช. รัชชานนท์ เสนะโกวร ป.6 87.7800
16 310030 ด.ช. อนุศิษฎ์ อภิศักดิ์มงคล ป.6 87.7800
18 310297 ด.ญ. พลอยลพรรษ กุลสิงห์ทอง ป.6 87.2400
19 210817 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.6 93.3333
19 310475 ด.ช. อัครพงษ์ บุญสูง ป.6 85.5200
19 310518 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.6 85.5200
20 110175 ด.ช. ภูเขา เลขะสมาน ป.6 91.6000
20 210399 ด.ช. ณธรรศ บุญตานนท์ ป.6 91.6000
20 110460 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.6 91.6000
21 310103 ด.ญ. ชาริตา เขียนสาร์ ป.6 82.1800
21 310191 ด.ช. วโรดม วรรณศิริพิพัฒน์ ป.6 82.1800
21 310037 ด.ช. จิติราชย์ ขัดทองงาม ป.6 82.1800
23 210080 ด.ช. ณกฤช ฤกษ์รัตนวราพร ป.6 91.0666
23 110477 ด.ช. ภัทรวุฒิ บางอ้น ป.6 91.0666
23 210685 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.6 91.0666
23 210798 ด.ช. ธนพล คูสิทธิผล ป.6 91.0666
23 110406 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.6 91.0666
24 310273 ด.ญ. ปพิชญา ฤทธิชัยอภิชน ป.6 81.6400
24 310078 ด.ญ. พีรภาว์ คำทับทิม ป.6 81.6400
24 310563 ด.ช. ปวิช ลิขิตวรกุล ป.6 81.6400
26 320512 ด.ญ. กานพลู ขัติยะ ป.6 85.0000
26 320460 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.6 85.0000
26 320053 ด.ช. จิติราชย์ ขัดทองงาม ป.6 85.0000
26 320316 ด.ญ. ณัฐนันท์ สัตตะพิบูล ป.6 85.0000
26 320566 ด.ช. พิชญภูมิ พงษ์ภมร ป.6 85.0000
26 320456 ด.ช. ปาณัสม์ ทุ่มพุ่ม ป.6 85.0000
26 320472 ด.ช. ปภังกร ศิริอธิวัฒน์ ป.6 85.0000
26 320266 ด.ช. กิตติภพ ภควณิช ป.6 85.0000
26 320196 ด.ช. ณภัทร ก้อนตาล ป.6 85.0000
26 320251 ด.ญ. วิชญาพร บุญฤทธิ์ ป.6 85.0000
27 120292 ด.ช. เชษฐ์มนุษา ไนดู ป.6 95.0000
27 120122 ด.ญ. รุ้งริน ชิน ป.6 95.0000
27 120155 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.6 95.0000
27 120309 ด.ช. ภัทรวุฒิ บางอ้น ป.6 95.0000
27 120012 ด.ช. มนพล ตั้งทางธรรม ป.6 95.0000
27 120683 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.6 95.0000
27 220779 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.6 95.0000
27 120327 ด.ช. ณธรรศ บุญตานนท์ ป.6 95.0000
27 220618 ด.ช. ณัทธ์ฐภัค กิตติภัค ป.6 95.0000
27 120502 ด.ญ. เฟรันดา บุญเที่ยง ป.6 95.0000
27 120601 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.6 95.0000
27 120242 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.6 95.0000
27 120283 ด.ญ. ณัชชา คูสกุล ป.6 95.0000
27 120125 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.6 95.0000
27 120078 ด.ญ. นนท์นภัทร ภุ่มรินทร์ ป.6 95.0000
27 120539 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.6 95.0000
27 220003 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.6 95.0000
27 220059 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.6 95.0000
27 120332 ด.ญ. ณชา นีรนาทภูรี ป.6 95.0000
27 120148 ด.ญ. นิษฐกานต์ ทวีรัตนศิลป์ ป.6 95.0000
27 120359 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.6 95.0000
27 220617 ด.ช. ปฐวี​ ธนา​นันท​กิจ​ ป.6 95.0000
27 120397 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.6 95.0000
27 120008 ด.ช. อริยพัฒฐ์ สมสุด ป.6 95.0000
27 220129 ด.ช. ศุภพล สุขประดิษฐ ป.6 95.0000
27 220715 ด.ญ. ปริยากร บุญญกูล ป.6 95.0000
27 120433 ด.ช. อรุณวิชญ์ เล้าอรุณ ป.6 95.0000
27 220489 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.6 95.0000
27 310689 ด.ช. ณธรา โลกะธรรมะ ป.6 78.8400
27 310302 ด.ช. กรัยกิระ พรณรงค์ ป.6 78.8400
28 110026 ด.ช. มนพล ตั้งทางธรรม ป.6 90.5333
28 110677 ด.ช. ธรณ์ เล็กสุขุม ป.6 90.5333
28 210941 ด.ช. คุนนธรรม จิตรถาวรกุล ป.6 90.5333
28 210674 ด.ญ. สิริณัฎฐ์ ขาวเอี่ยม ป.6 90.5333
28 210956 ด.ญ. จีรธียา แก้วรักษา ป.6 90.5333
29 310204 ด.ช. ญาณมงคล วิทัยวัฒน์ ป.6 78.3000
29 310304 ด.ช. กันตภณ บ้านศาลเจ้า ป.6 78.3000
31 310469 ด.ญ. นัฐนันท์ สุพนิชยโภคิน ป.6 77.7600
31 310053 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.6 77.7600
33 210881 ด.ช. ไกรกฤษ ตันติเพชราภรณ์ ป.6 90.0000
33 210090 ด.ช. พีชญพัฒน์ สถิรกุล ป.6 76.5800
34 110105 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.6 88.8000
34 110455 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.6 88.8000
34 210310 ด.ช. ภูมิพัฒน์ คีรีวิเชียร ป.6 88.8000
34 210214 ด.ช. เธียรพงษ์ สังข์อารียกุล ป.6 88.8000
34 310081 ด.ญ. ภคมน ไหว้พรหม ป.6 76.0400
34 310377 ด.ญ. ณัฐนันท์ สัตตะพิบูล ป.6 76.0400
34 310227 ด.ญ. ธมนวรรณ เอี่ยมสุภาพงษ์ ป.6 76.0400
34 310046 ด.ช. ภาณุวัฒน์ อาร์ธ อัศวโภคี ป.6 76.0400
34 310018 ด.ช. รพีคยศ ไวกัณสุรส ป.6 76.0400
36 320557 ด.ญ. ภัคสรัญญ์ อัมพรเนรมิต ป.6 80.0000
36 320466 ด.ญ. ปภาวี ชมบุญ ป.6 80.0000
36 320493 ด.ญ. นัทธมน วรรณโพธิ์กลาง ป.6 80.0000
36 320046 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.6 80.0000
36 320232 ด.ญ. ญาณิศา สุวรรณจินดา ป.6 80.0000
36 320211 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.6 80.0000
36 320185 ด.ญ. สุกฤตา วิทยะวาณิชกุล ป.6 80.0000
36 320151 ด.ญ. กัญชลิกา รักษาสิริ ป.6 80.0000
36 320055 ด.ญ. อรจิรา แย้มดี ป.6 80.0000
36 320511 ด.ช. ธัชกร กิมากรณ์ ป.6 80.0000
36 320514 ด.ช. ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ป.6 80.0000
36 320484 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พงษ์สุริยะวรรณ ป.6 80.0000
36 320458 ด.ช. อชิระ คลอวุฒิเสถียร ป.6 80.0000
36 320357 ด.ช. พสิษฐ์ แสงประชาธนารักษ์ ป.6 80.0000
36 320348 ด.ช. สรวิชญ์ ศิริพันธ์โนน ป.6 80.0000
36 320313 ด.ช. ปรเมศวร์ ภาระนัง ป.6 80.0000
36 320124 ด.ช. ก้องเกียรติ จวนสาง ป.6 80.0000
36 320061 ด.ช. จิณณะ สุทธิ ป.6 80.0000
36 320073 ด.ช. รัชพล เส็งสาย ป.6 80.0000
36 320014 ด.ช. กฤตพจน์ พฤทธิพงศ์กุล ป.6 80.0000
38 110435 ด.ช. เชษฐ์มนุษา ไนดู ป.6 88.2666
38 210830 ด.ช. ภูวิศ ศรีภัทราพันธุ์ ป.6 88.2666
38 210545 ด.ช. ธีร์ ธนวุฒิกูร ป.6 88.2666
38 210440 ด.ช. กิตติ์ธนทัต รุ่งเรืองธนวิชญ์ ป.6 88.2666
38 110939 ด.ช. ไวกูณฐ์ นันทิวัชรินทร์ ป.6 88.2666
38 210610 ด.ช. นรภัทร จันทรนิภา ป.6 88.2666
38 110603 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.6 88.2666
38 210537 ด.ช. พิชญุตม์ จินตภานุ ป.6 88.2666
38 210256 ด.ช. อภิวิชญ์ วังวรัญญ ป.6 88.2666
38 210737 ด.ช. ปฐวี​ ธนา​นันท​กิจ​ ป.6 88.2666
38 210152 ด.ช. สรวิชญ์ วังวรัญญู ป.6 88.2666
38 210171 ด.ช. ณัฐชนน เจนใจ ป.6 88.2666
38 110188 ด.ญ. รุ้งริน ชิน ป.6 88.2666
38 110546 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.6 88.2666
38 110373 ด.ญ. ณัฐกมล ถวิลหวัง ป.6 88.2666
38 110247 ด.ญ. นิษฐกานต์ ทวีรัตนศิลป์ ป.6 88.2666
38 210236 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.6 88.2666
39 310276 ด.ญ. อมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ป.6 75.5000
39 310035 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.6 75.5000
41 310529 ด.ญ. ปภาวี ชมบุญ ป.6 74.9600
41 310467 ด.ญ. นันทนิษฎ์ สุพนิชยโภคิน ป.6 74.9600
41 310542 ด.ช. ชวิศ ตันติกิตติไพบูลย์ ป.6 74.9600
44 310271 ด.ญ. สลิล สกุลเกียรติ ป.6 73.7800
44 310491 ด.ช. ศุภกฤต จริงรักวงษ์ ป.6 73.7800
46 310683 ด.ญ. พอเพียง ด่านกนกเพชร ป.6 73.2400
47 310346 ด.ช. พีรดนย์ เมืองสมบัติ ป.6 72.7000
47 310029 ด.ช. รุจิภาส หวัง ป.6 72.7000
49 310091 ด.ช. ปัณณวิชญ์ นันทภานนท์ ป.6 72.1600
50 310482 ด.ญ. ไอรชา สัตตะ ป.6 71.6200
50 310602 ด.ช. ณัฏฐชัย จุลเสนีย์ชร ป.6 71.6200
52 310575 ด.ช. ปริญ พึ่งแผ่นดิน ป.6 71.0800
53 310339 ด.ญ. อนันต์ยา พรมมา ป.6 70.9800
54 310206 ด.ญ. ญาดา พัฒนเกียรติชัย ป.6 70.4400
54 310202 ด.ญ. จิดาภา พีรนันทปัญญา ป.6 70.4400
54 310547 ด.ช. นรฤทธิ์ วิทยายนต์ ป.6 70.4400
54 310406 ด.ช. ปุณณพัฒน์ คงไกร ป.6 70.4400
54 310319 ด.ช. ชิต วงศ์พรัด ป.6 70.4400
54 310671 ด.ญ. ภาภัส สุวรรณประทีป ป.6 70.4400
55 120033 ด.ญ. ธารไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 90.0000
55 120509 ด.ช. ณัฐศรัณย์ แสงเทียน ป.6 90.0000
55 120015 ด.ช. ภูรพัฒน์ เลาห์ภูติ ป.6 90.0000
55 120102 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.6 90.0000
55 120804 ด.ญ. พศินาภัค เขื่อนขัน ป.6 90.0000
55 220615 ด.ช. จีรัชญ์ รอดศรี ป.6 90.0000
55 220233 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.6 90.0000
55 220167 ด.ญ. ณัฐกมล ถวิลหวัง ป.6 90.0000
55 220739 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.6 90.0000
55 120092 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.6 90.0000
55 120393 ด.ญ. พิมพิชฌา สุทธิพงศ์ ป.6 90.0000
55 120540 ด.ช. จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ ป.6 90.0000
55 220386 ด.ช. ธรณ์ เล็กสุขุม ป.6 90.0000
55 120099 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.6 90.0000
55 120791 ด.ช. พีรวุฒิ สนบ้านเกาะ ป.6 90.0000
55 220429 ด.ช. ฐศิษฐ์พัช จินดากิจนุกูล ป.6 90.0000
55 220149 ด.ญ. ไอศิกา อยู่บุรี ป.6 90.0000
55 120202 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.6 90.0000
55 220134 ด.ช. ปัญญากร ไชยพัฒน์ ป.6 90.0000
55 120153 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.6 90.0000
55 120149 ด.ช. ปิยวัฒน์ ประกอบนพเก้า ป.6 90.0000
55 120241 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.6 90.0000
55 120556 ด.ญ. ญาณิศา เนื่องชมภู ป.6 90.0000
55 220142 ด.ช. ฐานัตถ์ ชาครัตพงศ์ ป.6 90.0000
55 220559 ด.ญ. มนณรัตน์ พลอยเกษมสุข ป.6 90.0000
55 220275 ด.ช. ยศชนินทร์ เหลืองวิรุจน์กุล ป.6 90.0000
55 220237 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.6 90.0000
55 120163 ด.ญ. พิชชาภรณ์ สุวรรณรักษ์ ป.6 90.0000
55 220609 ด.ช. วชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ ป.6 90.0000
55 220526 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.6 90.0000
55 220458 ด.ช. ภูวเดช เปลื้องสุวรรณ ป.6 90.0000
55 210408 ด.ช. สุภเวช สระนาค ป.6 87.7333
55 210740 ด.ช. ธนกฤต สุทธิทศธรรม ป.6 87.7333
55 110612 ด.ญ. มัททวิน ลีลาวรมณี ป.6 87.7333
55 110051 ด.ญ. อิงฟ้า ชิน ป.6 87.7333
55 110431 ด.ญ. บุณยลดา ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์ ป.6 87.7333
56 320452 ด.ญ. กัลลยารัตน์ ศรีกูลกิจ ป.6 75.0000
56 320329 ด.ญ. ณัฐณิชา ไสยสมบัติ ป.6 75.0000
56 320277 ด.ญ. ภชรดา อินทร์พรหม ป.6 75.0000
56 320259 ด.ญ. บุญธรักษา ตันเจริญทรัพย์ ป.6 75.0000
56 320153 ด.ญ. พิรุฬห์ลักษณ์ อาทรชัยกุล ป.6 75.0000
56 320136 ด.ญ. ภิญญดา ว่องเพิ่มผล ป.6 75.0000
56 320013 ด.ญ. ญาณินท์ พฤทธิพงศ์กุล ป.6 75.0000
56 320609 ด.ช. ภากร วิทยาขาว ป.6 75.0000
56 320518 ด.ช. ศรัณย์ภัส บุญรัตน์ ป.6 75.0000
56 320431 ด.ช. พชร แพรพริ้วงาม ป.6 75.0000
56 320382 ด.ช. ชรัญพัทธ์ แสงวราชัยลักษณ์ ป.6 75.0000
56 320135 ด.ช. ณธัช เมธารักษ์ ป.6 75.0000
56 320092 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.6 75.0000
56 320042 ด.ช. ปรรน์ พุ่มประจำ ป.6 75.0000
56 220049 ด.ช. ณฏฐพร จงวิลาสลักษณ์ ป.6 75.0000
56 320540 ด.ญ. ณัฐพร ธนธีระหิรัญ ป.6 75.0000
60 210050 ด.ช. กิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา ป.6 87.2000
60 310332 ด.ญ. ศิรวริณศ์ ประทินทอง ป.6 69.9000
60 310119 ด.ช. รัชพล เส็งสาย ป.6 69.9000
61 110946 ด.ช. ฐกฤตณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.6 86.0000
62 110039 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.6 85.4666
62 210770 ด.ช. วัชรวีร์ ตันธนพิพัฒน์ ป.6 85.4666
62 110362 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.6 85.4666
62 210007 ด.ช. ภีรพัฒน์ เลาห์ภูติ ป.6 85.4666
62 210499 ด.ช. ศุภกร รวยอารี ป.6 85.4666
62 210099 ด.ช. ณรัฐฐกร บุญมหาสุรสิทธิ์ ป.6 85.4666
62 110325 ด.ช. ธนัทเสฏฐ์ ประมูลสิน ป.6 85.4666
62 110419 ด.ญ. ศิริศรัณย์ ดิเรกวัฒนะ ป.6 85.4666
62 210634 ด.ญ. กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร ป.6 85.4666
62 210705 ด.ญ. วรวลัญช์ จูบาง ป.6 85.4666
62 110136 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.6 85.4666
62 310569 ด.ญ. พลอยระพี ธนะขว้าง ป.6 69.3600
62 310027 ด.ญ. ศุภิสรา ทาท่าหว้า ป.6 69.3600
62 310388 ด.ญ. ณัฐณิชา ไสยสมบัติ ป.6 69.3600
65 310691 ด.ญ. ณิชาพัชร์ โรจนวานิชกิจ ป.6 68.1800
66 310329 ด.ญ. พาขวัญ บัวแย้ม ป.6 67.6400
66 310215 ด.ช. สิรภพ นิลเพชร์พลอย ป.6 67.6400
66 310093 ด.ช. ปกป้อง กาญจนะ ป.6 67.6400
69 310001 ด.ช. กฤตพจน์ พฤทธิพงศ์กุล ป.6 66.0200
70 310111 ด.ช. เนธิเจษฐ์ ลูกจันทร์ ป.6 65.4800
71 310356 ด.ช. ปัญจเสกข์ มีกง ป.6 64.8400
72 320611 ด.ญ. วรกมล ลองคำ ป.6 70.0000
72 320572 ด.ญ. เพ็ญพิมล? วัฒน?วิจิตร? ป.6 70.0000
72 320494 ด.ญ. กุลภัสสร์ พันธุ์เอี่ยม ป.6 70.0000
72 320461 ด.ญ. ศรุดา ชัชวาลวงศ์ ป.6 70.0000
72 320052 ด.ช. รุจิภาส หวัง ป.6 70.0000
72 320293 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีเชาว์ ป.6 70.0000
72 320284 ด.ญ. อรปรียา อินธิหาร ป.6 70.0000
72 320156 ด.ญ. พิทยาภรณ์ โอฬารฤทธินันท์ ป.6 70.0000
72 320100 ด.ญ. พิชยญาภรณ์ ตรีเวชวินิจ ป.6 70.0000
72 120423 ด.ญ. จิดาภา รุ่งจิรธนานนท์ ป.6 70.0000
72 320471 ด.ช. ณัฐกรณ์ เลาหวรวุฒิกุล ป.6 70.0000
72 320356 ด.ช. ศิรสิทธิ์ จำนงค์ธรรม ป.6 70.0000
72 320099 ด.ช. ภาคิน ปฏิสุขัง ป.6 70.0000
72 320062 ด.ช. ธนกฤต เอียกุล ป.6 70.0000
72 320056 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สมใจ ป.6 70.0000
72 320012 ด.ช. พีรพัฒน์ เขมะจารี ป.6 70.0000
72 310613 ด.ช. พิพัฒน์ชัย ปัญญาบารมี ป.6 64.3000
72 310428 ด.ช. พสิษฐ์ แสงประชาธนารักษ์ ป.6 64.3000
72 310519 ด.ช. อนล คชสาร ป.6 64.3000
73 110732 ด.ช. ณัฐศรัณย์ แสงเทียน ป.6 84.9333
73 210599 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.6 84.9333
73 110918 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.6 84.9333
73 210618 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ แก้วสุขันธ์ ป.6 84.9333
73 110426 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.6 84.9333
73 210421 ด.ญ. ธัญจิรา กิตติจตุรงค์ ป.6 84.9333
73 110203 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.6 84.9333
75 310005 ด.ญ. ญาณินท์ พฤทธิพงศ์กุล ป.6 63.2200
75 310025 ด.ญ. สรัลนุช เลิศปรัชญากุล ป.6 63.2200
75 310224 ด.ญ. กัณทลัส เกษตรชีวากรณ์ ป.6 63.2200
78 310149 ด.ญ. ชัญญาณัฏฐ์ ลวนานนท์ ป.6 61.5000
78 310241 ด.ช. ภีมพล ธัญจิรุตม์สิริ ป.6 61.5000
80 210641 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.6 84.4000
80 210838 ด.ช. ธนภัทร ขุนหอม ป.6 84.4000
80 310559 ด.ญ. ปาณิศรา กระแสร์ทอง ป.6 60.9600
80 310672 ด.ช. ณัฐภาคย์ คูวณิชย์วงศ์ ป.6 60.9600
82 210351 ด.ช. สุขกมล พีรภาพ ป.6 83.8666
82 310410 ด.ญ. ภัคญดา จินตสูต ป.6 60.4200
83 210847 ด.ช. ณัทธ์ฐภัค กิตติภัค ป.6 82.6666
83 110206 ด.ช. อัครินทร์ องค์วิศิษฐ์ ป.6 82.6666
83 210283 ด.ญ. วรพร พิมพ์อรัญ ป.6 82.6666
83 111192 ด.ญ. ปาณิสรา สุขมงคล ป.6 82.6666
83 110167 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.6 82.6666
83 211096 ด.ญ. เมธาพร ดำรงค์ศรี ป.6 82.6666
83 310380 ด.ญ. พิมณัฐฐา เทศทิม ป.6 59.3400
84 310517 ด.ญ. ชนัญชิดา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ป.6 59.2400
85 310226 ด.ช. ณัฏฐนันท์ แสงรติเพ็ญ ป.6 58.7000
85 310618 ด.ญ. ขวิศา นิลสุข ป.6 58.7000
86 220616 ด.ญ. ศุรภา เมฆอรุณกมล ป.6 85.0000
86 120481 ด.ช. บุรพล เรืองพยุงศักดิ์ ป.6 85.0000
86 120127 ด.ญ. อิงฟ้า ชิน ป.6 85.0000
86 220215 ด.ญ. ปาณิสรา ครองยุทธ ป.6 85.0000
86 220381 ด.ช. ชวัลวิทย์ เพื่อนสงคราม ป.6 85.0000
86 220783 ด.ญ. ณภัทร วงศ์สายเชื้อ ป.6 85.0000
86 120119 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.6 85.0000
86 220043 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อัครพันธ์ไพโรจน์ ป.6 85.0000
86 220033 ด.ช. ทัศน์พล ชาอุ่น ป.6 85.0000
86 220056 ด.ช. ปุญญพัฒน์ โพธิสาร ป.6 85.0000
86 220070 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.6 85.0000
86 220207 ด.ญ. ชญานิศฏุ์ ใจแก้ว ป.6 85.0000
86 220401 ด.ญ. นันทัชพร กำเลิศทอง ป.6 85.0000
86 220074 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อังศุวัฒน์ ป.6 85.0000
86 220092 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.6 85.0000
86 220291 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.6 85.0000
86 220439 ด.ญ. ชลนลัท ขาวสะอาด ป.6 85.0000
86 220371 ด.ช. วสุพล เย็นจิตร ป.6 85.0000
86 220701 ด.ช. ณัชคนันส์ กองสมบัติ ป.6 85.0000
86 120140 ด.ญ. ฌานิศา สหัสธารา ป.6 85.0000
86 120132 ด.ญ. ชโลชา ชัยเวช ป.6 85.0000
86 220155 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.6 85.0000
86 220310 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.6 85.0000
86 220103 ด.ช. เธียรพงษ์ สังข์อารียกุล ป.6 85.0000
86 220487 ด.ช. โปษิณ พวงทอง ป.6 85.0000
86 220490 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.6 85.0000
86 220006 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.6 85.0000
86 220231 ด.ช. ณ ปัญ ยิ้มเที่ยง ป.6 85.0000
86 220798 ด.ช. ติณห์ภัทร เอราวัณ ป.6 85.0000
86 220139 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.6 85.0000
86 120793 ด.ช. คุนนธรรม จิตรถาวรกุล ป.6 85.0000
86 120477 ด.ญ. ชุติพร โรจนถาวรกูล ป.6 85.0000
86 120212 ด.ช. ธรรศ พรรณมณีลักษณ์ ป.6 85.0000
86 120820 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.6 85.0000
86 120269 ด.ช. จิรวัฒน์ สุวรรณวิไลกุล ป.6 85.0000
86 120758 ด.ญ. ปัณฑารีย์ เหมืองทอง ป.6 85.0000
86 220068 ด.ช. ภูปกรณ์ พุฒแก้ว ป.6 85.0000
86 220069 ด.ช. ณฤต ศานติวัฒน์ ป.6 85.0000
86 120156 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.6 85.0000
86 220065 ด.ช. สุธีรัชต์ สุธรรมพิทักษ์ ป.6 85.0000
86 120054 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.6 85.0000
86 120566 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.6 85.0000
86 220130 ด.ช. บัณฑิต ไชยสิทธิ์ ป.6 85.0000
86 220260 ด.ญ. ธัญจิรา กิตติจตุรงค์ ป.6 85.0000
87 310340 ด.ญ. พีรญา แสงสุริยงค์ ป.6 58.1600
87 310284 ด.ช. ภพธรรม สุขสันต์วชิรกุล ป.6 58.1600
87 310121 ด.ช. ณัฐฏ์ พิทักษ์ศุภกิตติ์ ป.6 58.1600
87 310009 ด.ช. ปราชญ์ เด่นแก้ว ป.6 58.1600
88 320607 ด.ญ. อตินุช ซื่อแท้ ป.6 65.0000
88 320590 ด.ญ. ณัฐธีรา พลอยศรีสุข ป.6 65.0000
88 320367 ด.ญ. กรชนก โสภณ ป.6 65.0000
88 320309 ด.ญ. วิธาดา อรรคสิริสถาวร ป.6 65.0000
88 320291 ด.ญ. กชณา แสงถวัลย์ ป.6 65.0000
88 320264 ด.ญ. พิชยภา วานิกร ป.6 65.0000
88 320213 ด.ญ. ณัฐวรา เสนวิรัช ป.6 65.0000
88 320180 ด.ญ. ปภาดา สืบปรุ ป.6 65.0000
88 320114 ด.ญ. สิริณ สุขแสน ป.6 65.0000
88 320102 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.6 65.0000
88 320622 ด.ช. นฤสภัทร ธาระเลิศ ป.6 65.0000
88 320525 ด.ช. ปัณณพัฒน์ เอกสถาพรสกุล ป.6 65.0000
88 320528 ด.ช. สารทธรรม เพชรอนันต์ ป.6 65.0000
88 320535 ด.ช. พิภู กุลตัณฑ์ ป.6 65.0000
88 320492 ด.ช. ปุณณภัทร นิวัฒนกาญจนา ป.6 65.0000
88 320442 ด.ช. ศรัณย์ภัทร เมืองเงิน ป.6 65.0000
88 320374 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 65.0000
88 320377 ด.ช. ศตวีร์ จันทร์สีทอง ป.6 65.0000
88 320336 ด.ช. ปัณณวิชญ์ องควิโรจน์ ป.6 65.0000
88 320294 ด.ช. สิทธา ไพศาลทรัพย์ ป.6 65.0000
88 320011 ด.ช. ธนทัต อุทสาร ป.6 65.0000
88 220532 ด.ช. ณฐพงศ์ สามารถ ป.6 65.0000
89 110979 ด.ช. นวันธร จรรยาพูน ป.6 82.1333
89 210750 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วนดิลก ป.6 82.1333
89 110328 ด.ช. ปราบ นัยสิทธิ์ ป.6 82.1333
89 210681 ด.ช. สวิตต์ เลิศเจริญศิลป์ ป.6 82.1333
89 110558 ด.ช. ธีรภัทร เนาวรัตน์ ป.6 82.1333
89 210973 ด.ช. กษิรา กษิรวัฒน์ ป.6 82.1333
89 210725 ด.ญ. ณชชญา แสงเพชร์ ป.6 82.1333
89 110536 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.6 82.1333
89 210142 ด.ญ. ลานินญา พจน์ด้วง ป.6 82.1333
89 210156 ด.ญ. ไอศิกา อยู่บุรี ป.6 82.1333
91 310439 ด.ญ. กรุ่นกลิ่นแก้ว เพชรจันทร ป.6 57.6200
91 310487 ด.ญ. พรปวีณ์ เลาหเรณู ป.6 57.6200
91 310049 ด.ญ. ธัญพิชชา เพชรประสิทธิ์ ป.6 57.6200
91 310537 ด.ญ. กรรวี ศิริชัยพัฒนา ป.6 57.6200
91 210227 ด.ช. ณฏฐพร จงวิลาสลักษณ์ ป.6 57.6200
96 310592 ด.ช. ณพรรษนนท ทาพล ป.6 56.4400
97 310357 ด.ญ. กันต์สินี บุญแสง ป.6 55.3600
97 310582 ด.ช. สกลภัทร เดชมณี ป.6 55.3600
97 310453 ด.ช. ญาณภัทร คุณพิสุทธิ์ ป.6 55.3600
97 310312 ด.ช. กิตติภพ ภควณิช ป.6 55.3600
99 210998 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.6 81.6000
99 210232 ด.ช. สุวิจักขณ์ ปานกรด ป.6 81.6000
99 110063 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.6 81.6000
101 310541 ด.ญ. อริสรา เรืองแก้ว ป.6 54.8200
101 310707 ด.ช. ชิษณุชา แสนอุ่น ป.6 54.8200
101 310099 ด.ช. ธิติวุฒิ บุญโท ป.6 54.8200
102 210067 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พณิชย์พิบูลย์ ป.6 81.0666
102 210864 ด.ช. กฤต เรืองฤทธิ์ ป.6 81.0666
102 210004 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศรีหัตถจาติ ป.6 81.0666
104 310110 ด.ช. ณภัทร เวชพันธ์ ป.6 54.2800
104 210230 ด.ช. ปภังกร คงทรัพย์ ป.6 54.2800
105 110550 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.6 80.4000
106 210061 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.6 79.8666
106 210899 ด.ช. ปัณณวรรฒ ลุนพรม ป.6 79.8666
106 110909 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.6 79.8666
106 210073 ด.ญ. จิดาภา อึ๊งพลาชัย ป.6 79.8666
106 210659 ด.ญ. วิรัลพัชร งามมิตรสมบูรณ์ ป.6 79.8666
106 310443 ด.ช. ชรัญพัทธ์ แสงวราชัยลักษณ์ ป.6 53.7400
107 310395 ด.ช. ทีฆทัต ชลถาวรพงศ์ ป.6 53.1000
107 310661 ด.ช. ณัฐวัสส์ รชนีกร ป.6 53.1000
109 310405 ด.ญ. รณิดา อยู่เย็น ป.6 52.5600
109 310275 ด.ช. เพียรเป็นหนึ่ง เพียรภายลุน ป.6 52.5600
109 310350 ด.ช. สิรวิชญ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ ป.6 52.5600
109 310658 ด.ช. อัครพล เพชรสุวรรณ ป.6 52.5600
109 310036 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.6 52.5600
110 320482 ด.ญ. ศุภะภัสสร เวศยาสิรินทร์ ป.6 60.0000
110 320323 ด.ญ. พิมณัฐฐา เทศทิม ป.6 60.0000
110 320278 ด.ญ. ณพิชญา วิศวกิจดำรงค์ ป.6 60.0000
110 320253 ด.ญ. พิชญาภา โรจน์พลากร ป.6 60.0000
110 320239 ด.ญ. ขวัญบูชา แสนรักษ์ ป.6 60.0000
110 320217 ด.ญ. ฐิติกาญจน์ อภิเศวตกานต์ ป.6 60.0000
110 320063 ด.ญ. เทวิกา มนุญศาสตรสาทร ป.6 60.0000
110 320064 ด.ญ. ปุญญาพร ศิลป์เรืองวิไล ป.6 60.0000
110 320530 ด.ช. ธนัช สุขสวคนธ์ ป.6 60.0000
110 320523 ด.ช. ภูริณัฐ บรรดาศักดิ์ ป.6 60.0000
110 320340 ด.ช. ก่อบุญ อธิจิระสิงห์ ป.6 60.0000
110 320331 ด.ช. ชามิล หวังศุภผล ป.6 60.0000
110 320339 ด.ช. ณวัฒน์ หาญธารีรักษ์ ป.6 60.0000
110 320267 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.6 60.0000
110 320200 ด.ช. ภัตธนสันต์ เตชนะรุ่งโรจน์ ป.6 60.0000
110 320133 ด.ช. ชวินธร ฉิมะสังคนันท์ ป.6 60.0000
110 320167 ด.ช. ธนโชติ รุ่งเรืองวัฒนชัย ป.6 60.0000
110 320009 ด.ช. กันตพิชญ์ พฤทธิพงศ์กุล ป.6 60.0000
110 320223 ด.ช. ธนกร วรทวีทรัพย์ ป.6 60.0000
111 110005 ด.ช. ธนวินท์ อินทรสังขนาวิน ป.6 79.3333
111 110517 ด.ช. ภัทรพล สมพงษ์ ป.6 79.3333
111 210338 ด.ญ. ณัชชา คูสกุล ป.6 79.3333
114 110824 ด.ช. ปาฤณจ์ ชาญณรงค์ ป.6 78.8000
114 210276 ด.ช. กฤษฎาง บุญตรีคุณ ป.6 78.8000
114 110095 ด.ช. ตะวัน จั่นเพ็ชร ป.6 78.8000
114 210463 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.6 78.8000
114 210193 ด.ช. ปราปต์ พจนาวราพันธุ์ ป.6 78.8000
114 110202 ด.ช. ธนปพน เลิศกีรติวาณิชย์ ป.6 78.8000
114 310290 ด.ญ. อภิชชะญา เปล่งสะอาด ป.6 52.0200
114 310234 ด.ญ. จิรธิดา วสิกรัตน์ ป.6 52.0200
114 110858 ด.ช. ศุภกร เพชรสท้านกุล ป.6 52.0200
117 310588 ด.ญ. ชญากรณันทน์ ศรีอริยนันท์ ป.6 51.4800
117 310294 ด.ญ. วิชญาพร บุญฤทธิ์ ป.6 51.4800
117 310139 ด.ญ. สิริณ สุขแสน ป.6 51.4800
117 110561 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สัจจสวัสดิ์ ป.6 51.4800
117 310088 ด.ญ. จิดาภา สัมมาถิรชัย ป.6 51.4800
117 310262 ด.ช. พระแก้ว คำภู ป.6 51.4800
120 110754 ด.ช. จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ ป.6 78.2666
120 210486 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.6 78.2666
120 110260 ด.ช. ศุภฤกษ์ สุทธิ ป.6 78.2666
120 210145 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.6 78.2666
123 310220 ด.ญ. สุกฤตา วิทยะวาณิชกุล ป.6 50.9400
123 310260 ด.ญ. พลอยปภัส ตาเลิศ ป.6 50.9400
124 210044 ด.ญ. พิณณ์ณัฐกา สี่ศิลปชัย ป.6 77.0666
125 110957 ด.ช. ธีทัต อังศุกุลภัทร ป.6 76.5333
125 210204 ด.ช. ปรรปณต ยรรยง ป.6 76.5333
125 210857 ด.ช. กัณภพ มั่นซิ้ว ป.6 76.5333
125 210139 ด.ญ. ธารไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 76.5333
125 110951 ด.ญ. ปุญญาภา สุวรัตนานนท์ ป.6 76.5333
125 110734 ด.ญ. บุญญรัตน์ เคร่งวิรัตน์ ป.6 76.5333
125 210533 ด.ญ. ศรันย์กร นิกรพงษ์สิน ป.6 76.5333
125 110724 ด.ญ. ณภัทร คงชยะนันท์ ป.6 76.5333
125 310422 ด.ญ. พิตตินันท์ จันทร์รักษ์ ป.6 50.4000
125 310427 ด.ญ. นันท์นพิน จันทร์รักษ์ ป.6 50.4000
127 310064 ด.ญ. พัทธนันท์ ปุณวรรธกุล ป.6 50.3000
128 310474 ด.ญ. ศศินา ชัชวาลานนท์ ป.6 49.7600
129 320546 ด.ญ. วรัชยา นนทภา ป.6 55.0000
129 320422 ด.ญ. อริสรา สาสะกุล ป.6 55.0000
129 320408 ด.ญ. วรินรำไพ สงฆ์ประชา ป.6 55.0000
129 320328 ด.ญ. ญาณกาญจน์ ผ่องโชค ป.6 55.0000
129 320330 ด.ญ. ภารดี ภูริภัทรศักดิ์ ป.6 55.0000
129 320220 ด.ญ. เฌอเอม เวชภัณฑ์เภสัช ป.6 55.0000
129 320224 ด.ญ. เพชรน้ำหนึ่ง เมืองระรื่น ป.6 55.0000
129 320188 ด.ญ. ณัฐรินีย์ สิทธิสันต์ ป.6 55.0000
129 320177 ด.ญ. ฐิตา โมฮัมเม็ด ฮุดเซ็น คาน ป.6 55.0000
129 320138 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.6 55.0000
129 320103 ด.ญ. ลภัสรดา จันทพัฒน์ ป.6 55.0000
129 320058 ด.ญ. ณัชชา แสงประทิน ป.6 55.0000
129 320004 ด.ญ. ณัฐสินี ทองเสน ป.6 55.0000
129 120351 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สัจจสวัสดิ์ ป.6 55.0000
129 120060 ด.ญ. พิชนินทร์ เนียมพุ่มพวง ป.6 55.0000
129 320618 ด.ช. อริยวัฒน์ หะหมาน ป.6 55.0000
129 320553 ด.ช. ศิรเกล้า บุณยสุรักษ์ ป.6 55.0000
129 320475 ด.ช. กฤตภาส กล้าการขาย ป.6 55.0000
129 320474 ด.ช. ศุภกฤต กล้าการขาย ป.6 55.0000
129 320262 ด.ช. นันทภพ ทวีรัตน์ ป.6 55.0000
129 320255 ด.ช. นำทัพพ์ โชติเกษมทรัพย์ ป.6 55.0000
129 320043 ด.ช. แทนคุณ คำชม ป.6 55.0000
129 320308 ด.ญ. สิริกร อรุณแสง ป.6 55.0000
129 320261 ด.ช. สุรวุฒิ อุดใจ ป.6 55.0000
129 310187 ด.ญ. พิรุฬห์ลักษณ์ อาทรชัยกุล ป.6 49.2200
129 310450 ด.ช. อังสพัทธ์ มีมาก ป.6 49.2200
129 310186 ด.ช. ธนโชติ รุ่งเรืองวัฒนชัย ป.6 49.2200
130 220493 ด.ญ. วรวลัญช์ จูบาง ป.6 80.0000
130 120640 ด.ช. ธรเทพ ธรรมทินโน ป.6 80.0000
130 220805 ด.ญ. ทยุตา เบ็ญจนิรัตน์ ป.6 80.0000
130 120048 ด.ญ. ชญานิศ สหัสธารา ป.6 80.0000
130 120537 ด.ช. ณวรรฒ ทองมูลชัยศิริ ป.6 80.0000
130 120604 ด.ช. อิทธิพัทธ์ อภัยโส ป.6 80.0000
130 220075 ด.ช. กฤษฎาง บุญตรีคุณ ป.6 80.0000
130 220697 ด.ญ. ปุญญาดา เจริญศรี ป.6 80.0000
130 120179 ด.ญ. ชยพัทธ์ กรกิจสุวรรณ ป.6 80.0000
130 220297 ด.ช. ยศวินช์ เรืองสรรงามสิริ ป.6 80.0000
130 220324 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.6 80.0000
130 120605 ด.ช. ปัณณพัฒน์ งามจรรยาภรณ์ ป.6 80.0000
130 220303 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.6 80.0000
130 220150 ด.ช. สุวิจักขณ์ ปานกรด ป.6 80.0000
130 120131 ด.ญ. พองาม ตัถยาธิคม ป.6 80.0000
130 220389 ด.ช. ปฐวี บัณฑิตกุล ป.6 80.0000
130 120134 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.6 80.0000
130 220646 ด.ญ. ปวันรัตน์ พรหมรัตนะ ป.6 80.0000
130 120095 ด.ญ. ภาณิชา เอี่ยมละออ ป.6 80.0000
130 120536 ด.ญ. ณภัทร คงชยะนันท์ ป.6 80.0000
130 120154 ด.ช. วิชชวุฒฬ์​ นาควัชระ​ชัยท์ ป.6 80.0000
130 220598 ด.ญ. ธณิศรา บรรยงวรพินิจ ป.6 80.0000
130 220117 ด.ช. วรินทร วิทยกิจพิพัฒน์ ป.6 80.0000
132 310326 ด.ญ. นภิสรา แก้วกอง ป.6 48.6800
132 310705 ด.ช. ธนไวทย์ แซ่ติ้ง ป.6 48.6800
132 310008 ด.ช. จิระวัฒน์ สุขรัตนวงศ์ ป.6 48.6800
133 210879 ด.ช. อาร์ชวัส เตชะวีรากร ป.6 76.0000
133 110411 ด.ช. จิรัฏฐ์ จารุพงษ์สกุล ป.6 76.0000
133 210281 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.6 76.0000
133 110075 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.6 76.0000
135 310082 ด.ญ. ปุญญาพร ศิลป์เรืองวิไล ป.6 48.1400
136 310513 ด.ญ. บุณยานุช คำโพธิ์ชา ป.6 47.5000
137 110009 ด.ช. อริยพัฒฐ์ สมสุด ป.6 75.4666
137 110965 ด.ช. กานต์นภ พิพัฒน์ทนาการ ป.6 75.4666
137 210908 ด.ช. ชนาธิป ศรีสุข ป.6 75.4666
137 111004 ด.ช. นายดิน ทองเต็ม ป.6 75.4666
137 210101 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.6 75.4666
137 110343 ด.ญ. บุณรดา ศิริวัฒน์​ ป.6 75.4666
137 110837 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.6 75.4666
137 310696 ด.ญ. พิชญดา รติจินดากุล ป.6 46.4200
137 310183 ด.ญ. สุกัญญาพัฒน์ ซากาอิ ป.6 46.4200
137 310173 ด.ช. ปาณชัย โชตยาภรณ์ ป.6 46.4200
137 310007 ด.ช. ภัทธภูมิ กฤชปัญญาวโร ป.6 46.4200
141 310511 ด.ญ. เพลินวาด คงจันทร์ ป.6 45.8800
141 310268 ด.ญ. สิริกร ช่วยอยู่ ป.6 45.8800
141 310182 ด.ญ. กัญชลิกา รักษาสิริ ป.6 45.8800
141 310620 ด.ช. จิรพิพัฒน์ ปัญญาบารมี ป.6 45.8800
141 310266 ด.ญ. ดิษณีย์ เหล่าวิชยา ป.6 45.8800
141 310143 ด.ช. ปกป้อง วัฒนาธรณ์ ป.6 45.8800
144 210397 ด.ญ. พิมพ์อารีย์ โสตถิโยธิน ป.6 73.7333
145 210223 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.6 73.2000
145 210671 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ทองประเสริฐ ป.6 73.2000
145 210600 ด.ช. วสุพล เย็นจิตร ป.6 73.2000
145 210309 ด.ช. พุทธินันท์ ตระกูลตั้งไพศาล ป.6 73.2000
145 210759 ด.ช. อรุษ พัทธวิภาส ป.6 73.2000
145 110686 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.6 73.2000
145 210500 ด.ช. อธิษฐ์ อาบวารี ป.6 73.2000
145 110153 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.6 73.2000
145 110610 ด.ญ. พริมนลิน มนตรี ป.6 73.2000
147 310413 ด.ช. ชวินทร์ จารุจินดา ป.6 45.3400
147 310481 ด.ช. ธีร์ณภัทร สุขโสม ป.6 45.3400
147 310155 ด.ช. ณธัช เมธารักษ์ ป.6 45.3400
150 310641 ด.ช. ณภูมิ เจือสุวรรณ ป.6 44.8000
151 310341 ด.ช. สุรวุฒิ อุดใจ ป.6 44.7000
151 310396 ด.ช. ปฏิพงษ์ จงอยู่สุข ป.6 44.7000
153 120667 ด.ญ. ณัฐกฤติยา วิริยะเขษม ป.6 75.0000
153 220350 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.6 75.0000
153 120038 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.6 75.0000
153 220229 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.6 75.0000
153 120115 ด.ญ. เนติพร น้อยนา ป.6 75.0000
153 220336 ด.ช. พิชญุตม์ จินตภานุ ป.6 75.0000
153 120056 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.6 75.0000
153 120424 ด.ช. ปัณณทัต เกิดสุข ป.6 75.0000
153 220192 ด.ญ. ยวิษฐา พิเชียรนวกุล ป.6 75.0000
153 220318 ด.ญ. พริมนลิน มนตรี ป.6 75.0000
153 120652 ด.ญ. พัชรดา ตรรกอังกูร ป.6 75.0000
153 220132 ด.ช. อรรถ ภูมิจิตร ป.6 75.0000
153 120105 ด.ช. สิทธิพัฒน์ ปราชญ์ส่งเสริม ป.6 75.0000
153 120499 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.6 75.0000
153 120337 ด.ญ. ธมนวรรณ ศรีสกุล ป.6 75.0000
153 220013 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์แสนสุข ป.6 75.0000
153 220670 ด.ช. อาชวิน ศิลปักษา ป.6 75.0000
153 220657 ด.ญ. นิลปัทม์ ปัตถาคำมี ป.6 75.0000
153 120061 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.6 75.0000
153 120459 ด.ญ. ภัณฑิรา มารศรี ป.6 75.0000
153 220511 ด.ญ. นีรนลิน รัตนพันธ์ศักดิ์ ป.6 75.0000
153 120082 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.6 75.0000
153 220234 ด.ญ. เวนิส รวมวิจิตรพงศ์ ป.6 75.0000
153 220374 ด.ช. สิรวิชญ์ วิสุทธิสกุล ป.6 75.0000
153 220475 ด.ช. ธนกร ภูมีทอง ป.6 75.0000
153 120618 ด.ญ. นันท์นภัส เจริญแพ่ง ป.6 75.0000
153 220524 ด.ช. ภูมิภัทร สุวรรณภักดี ป.6 75.0000
153 120751 ด.ญ. ปาณิสรา ฺ้เฮงธนารักษ์ ป.6 75.0000
153 220387 ด.ญ. พัชรณัฏฐ์ ยรรยงการสิริ ป.6 75.0000
153 120630 ด.ญ. ภาวณา นาคพิทักษ์กุล ป.6 75.0000
153 120343 ด.ช. นิติธร ผ่องภิรมย์ ป.6 75.0000
153 220344 ด.ช. อธิษฐ์ อาบวารี ป.6 75.0000
153 220136 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.6 75.0000
153 120096 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.6 75.0000
153 120529 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สมรรถนเรศวร์ ป.6 75.0000
153 220743 ด.ช. ธนบดี เมฆทับ ป.6 75.0000
153 120812 ด.ช. ธเณศ จักรชัยกูล ป.6 75.0000
153 220519 ด.ช. อชิรวิตญ์ สัมฤทธิ์กุลชัย ป.6 75.0000
153 220466 ด.ญ. นีราวรินทร์ นรัจฉริยางกูร ป.6 75.0000
153 220091 ด.ช. อติกานต์ เดี่ยวพานิช ป.6 75.0000
153 220812 ด.ญ. ภาพิมล สร้อยจิต ป.6 75.0000
153 120018 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.6 75.0000
153 120170 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.6 75.0000
153 220277 ด.ช. อชิรวิชญ์ ปิยะสัจจบูลย์ ป.6 75.0000
153 220810 ด.ญ. สุทัตตา รวดเร็ว ป.6 75.0000
153 120558 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.6 75.0000
153 220127 ด.ช. อาซันคาน สินบัวทอง ป.6 75.0000
153 220718 ด.ช. กษิรา กษิรวัฒน์ ป.6 75.0000
153 220675 ด.ญ. ณัฎฐ์ฐิดา เพชรวโรทัย ป.6 75.0000
153 120478 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.6 75.0000
153 320625 ด.ญ. อัยยา อุดมรัตน์ ป.6 50.0000
153 320592 ด.ญ. ศรุดา ฐานะพันธุ์ ป.6 50.0000
153 320574 ด.ญ. ณัฎฐณิชา เกิดลาภ ป.6 50.0000
153 320542 ด.ญ. วริณฎา สวนธนู ป.6 50.0000
153 320507 ด.ญ. พิมพ์พิชชา หาดี ป.6 50.0000
153 320423 ด.ญ. ณัฐกฤตา แสนรักษ์ ป.6 50.0000
153 320435 ด.ญ. เธียรธีมา พันสนิท ป.6 50.0000
153 320343 ด.ญ. รณิดา อยู่เย็น ป.6 50.0000
153 320285 ด.ญ. กานต์ชุดา กฤษฎาอริยชน ป.6 50.0000
153 320282 ด.ญ. กัลย์วรางค์ ท่าดี ป.6 50.0000
153 320249 ด.ญ. ปุญญาภา ศรีผาวงศ์ ป.6 50.0000
153 320175 ด.ญ. กัลยกร คิดดี ป.6 50.0000
153 320149 ด.ญ. ศศิณัฐ วังโสม ป.6 50.0000
153 320146 ด.ญ. ณภัทร์ฐิตา เอกนิธิกุลสิทธิ์ ป.6 50.0000
153 320027 ด.ญ. ณัฐธิดา เทพทา ป.6 50.0000
153 320047 ด.ญ. กานต์ธีรา รัตนศรัทธา ป.6 50.0000
153 220047 ด.ญ. ฐิตารีย์ วุฒิฐานทวีกิจ ป.6 50.0000
153 320576 ด.ช. อัครพล เพชรสุวรรณ ป.6 50.0000
153 320536 ด.ช. ภูริณัฐ สุขนันที ป.6 50.0000
153 320404 ด.ช. ฐัชกาญจน์ ว่องวารี ป.6 50.0000
153 320380 ด.ช. ธนัท เจิดจิระโชค ป.6 50.0000
153 320350 ด.ช. ปุณยวินท์ พีรธนาวินท์ ป.6 50.0000
153 320315 ด.ช. อธิคุณ ชลเขตต์ ป.6 50.0000
153 320322 ด.ช. กันตพัฒน์ ช่วยพิทักษ์ ป.6 50.0000
153 320326 ด.ช. จิรภัทร วีระกุล ป.6 50.0000
153 320186 ด.ช. ยศธณนท์ เก็บ0เงิน ป.6 50.0000
153 320075 ด.ช. ปัณณทัต นาคสวัสดิ์ ป.6 50.0000
153 320091 ด.ช. ภวินท์ ชินอ่อน ป.6 50.0000
153 320024 ด.ช. พลัฎฐ์ นามธนาสิทธิ์ ป.6 50.0000
153 320022 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.6 50.0000
153 320017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.6 50.0000
153 120647 ด.ช. ศุภกร เพชรสท้านกุล ป.6 50.0000
153 320453 ด.ช. ธนัท อริยชัยสกุล ป.6 50.0000
153 320222 ด.ช. พุธทารักษ์ สารพัฒน์ ป.6 50.0000
153 310540 ด.ช. ณัฐกรณ์ เลาหวรวุฒิกุล ป.6 44.1600
153 310337 ด.ช. วิชยุตมิ์ สายโท ป.6 44.1600
154 210006 ด.ช. ธนันท์รัฐ นริชภวรัญชน์ ป.6 72.6666
154 210334 ด.ญ. วิภาพร จรูญสิริพันธ์ ป.6 72.6666
154 210418 ด.ญ. ศนิตา จิรสิทธิ์ ป.6 72.6666
154 210267 ด.ญ. พชร วิจิตรจงกล ป.6 72.6666
154 211085 ด.ญ. ธันยพร ทองอิ่ม ป.6 72.6666
154 110830 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ฐิติวัชรพงษ์ ป.6 72.6666
155 310257 ด.ญ. สาริศา นุ่มเรือง ป.6 43.6200
155 310196 ด.ญ. ปภาดา สืบปรุ ป.6 43.6200
155 310032 ด.ญ. พิชญา จิตรักสิงห์ ป.6 43.6200
155 310065 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สมใจ ป.6 43.6200
155 310342 ด.ญ. ชนิสรา ความลับ ป.6 43.6200
155 310578 ด.ช. สัทธา มาชมสมบูรณ์ ป.6 43.6200
155 310644 ด.ญ. ชนิตา คุณดิลกปกรณ์ ป.6 43.6200
160 211028 ด.ญ. จารุพิชญา สุพรหมมา ป.6 72.1333
161 110309 ด.ช. ณัชคุณ แก้วอมตวงศ์ ป.6 72.0000
162 110087 ด.ช. กฤตฑรรศ สุวรรณธนาสาร ป.6 71.4666
162 310627 ด.ญ. ภัคสรัญญ์ อัมพรเนรมิต ป.6 43.0800
162 310176 ด.ญ. ลัลล์ลลิล เดชดำรงศักดิ์กุล ป.6 43.0800
162 310369 ด.ญ. ณัชริน สมัครการ ป.6 43.0800
162 310629 ด.ช. ภูมิณภัทร์ ปัญญามโน ป.6 43.0800
162 310505 ด.ช. ศรัณย์ภัทร เมืองเงิน ป.6 43.0800
162 310536 ด.ช. นิติธร เขมวราภรณ์ ป.6 43.0800
162 310520 ด.ช. ปาณัสม์ ทุ่มพุ่ม ป.6 43.0800
162 310165 ด.ช. จุฬภัทร สุขบรรจง ป.6 43.0800
162 310012 ด.ช. ศุภรัช กิระชานนท์ ป.6 43.0800
163 110059 ด.ช. ธีร์ดนัย ศรีลาวัณย์ ป.6 70.9333
163 110100 ด.ญ. สวภัทร ทัศวิล ป.6 70.9333
163 110280 ด.ญ. ชญานิศ สหัสธารา ป.6 70.9333
163 210816 ด.ญ. พิชชาภรณ์ สุวรรณรักษ์ ป.6 70.9333
167 110563 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.6 70.4000
167 110504 ด.ช. กันตินันท์ โชคผดุธัมสิริ ป.6 70.4000
167 110339 ด.ช. ณัฐสลิล วันทรงกลด ป.6 70.4000
167 110356 ด.ญ. ภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา ป.6 70.4000
167 110320 ด.ญ. กัญจน์รัตน์ สิรินราพร ป.6 70.4000
167 210502 ด.ญ. รณิดา เฉิน ป.6 70.4000
171 310590 ด.ช. ปัณณพัฒน์ เอกสถาพรสกุล ป.6 42.5400
171 310466 ด.ช. ศุภวัฒน์ เตียวเจริญโสภา ป.6 42.5400
171 310135 ด.ช. ธนกฤต เอียกุล ป.6 42.5400
173 110066 ด.ช. พีรดนย์ นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 69.8666
173 210311 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.6 69.8666
173 210749 ด.ช. อชิรวิตญ์ สัมฤทธิ์กุลชัย ป.6 69.8666
173 110505 ด.ญ. พิมพิชฌา สุทธิพงศ์ ป.6 69.8666
173 111180 ด.ญ. จิรชา มหามิตร ป.6 69.8666
174 310366 ด.ญ. กัญชลิกา พรมมะลิ ป.6 40.8200
174 310375 ด.ญ. แพรวา นิมบุญจาช ป.6 40.8200
174 310298 ด.ช. ยิ่งคุน ทองระย้า ป.6 40.8200
174 310214 ด.ช. อริยพล วีระเศรษฐกุล ป.6 40.8200
174 310252 ด.ญ. ขวัญบูชา แสนรักษ์ ป.6 40.8200
174 310039 ด.ช. ปรรน์ พุ่มประจำ ป.6 40.8200
178 110401 ด.ช. จิรวัฒน์ สุวรรณวิไลกุล ป.6 69.3333
178 210335 ด.ช. ป้องปก ศุภสกุลชัย ป.6 69.3333
178 110470 ด.ช. ชยุต เอกโรจนกุล ป.6 69.3333
178 210655 ด.ญ. กมลจุฬา กฤดาญชลี ป.6 69.3333
180 310667 ด.ญ. วริศรา ม่วงทอง ป.6 40.2800
180 310606 ด.ญ. พิชามญชุ์ โฉมฉาย ป.6 40.2800
180 310593 ด.ญ. สุวภัทร ปานเสียง ป.6 40.2800
180 310558 ด.ญ. เขมจิรา ขุมทอง ป.6 40.2800
180 310419 ด.ญ. รัตน์ฐาน์อร ธีระจุฑาพงศ์ ป.6 40.2800
180 310172 ด.ญ. กชพร อินทร์ทองสุข ป.6 40.2800
180 310048 ด.ญ. เทวิกา มนุญศาสตรสาทร ป.6 40.2800
180 310385 ด.ญ. วสิตา วีระพงษ์ ป.6 40.2800
180 310549 ด.ช. ภูริพัชร จันทรา ป.6 40.2800
180 310444 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 40.2800
180 310473 ด.ช. ธนกฤต จันทร์นฤมิตร ป.6 40.2800
180 310242 ด.ช. หิรัญกฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.6 40.2800
182 210224 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อังศุวัฒน์ ป.6 68.6666
183 110414 ด.ช. ชนินทร์ จิตสุนทรชัยกุล ป.6 68.2666
184 111155 ด.ช. ณภัทร อภิชาติธนากูล ป.6 68.1333
184 110250 ด.ช. ฐาวรุฒ จิวัฒน์ธนากุล ป.6 68.1333
184 110456 ด.ช. ณ ปัญ ยิ้มเที่ยง ป.6 68.1333
184 210983 ด.ญ. พศินาภัค เขื่อนขัน ป.6 68.1333
187 320597 ด.ญ. ปราชญาภัทร เจริญ ป.6 45.0000
187 320565 ด.ญ. ภัฎชรัญ รัตน์วรากร ป.6 45.0000
187 320549 ด.ญ. ธิดาทิพย์ ศรีราตรี ป.6 45.0000
187 320517 ด.ญ. ศศิเพ็ญชญา อิสริยะทิพย์ ป.6 45.0000
187 320504 ด.ญ. จิรัชญา สุวรรณสิงห์ ป.6 45.0000
187 320463 ด.ญ. วศินี วงศ์พัฒนานุกุล ป.6 45.0000
187 320352 ด.ญ. บุณยอร แตงทิพย์ ป.6 45.0000
187 320335 ด.ญ. อนัญญา รอดบำรุง ป.6 45.0000
187 320320 ด.ญ. พิชญาภา หาญดำรงค์กูล ป.6 45.0000
187 320243 ด.ญ. สาริศา นุ่มเรือง ป.6 45.0000
187 320190 ด.ญ. พรนภา ศรีสองเมือง ป.6 45.0000
187 320159 ด.ญ. สุกัญญาพัฒน์ ซากาอิ ป.6 45.0000
187 320173 ด.ญ. เดือนเพ็ญ ศศิสุทธินานนท์ ป.6 45.0000
187 320144 ด.ญ. เอศร หอมชื่น ป.6 45.0000
187 320096 ด.ญ. ณัฐณิชา พาลพล ป.6 45.0000
187 320074 ด.ญ. สสิยาพร กลางเมือง ป.6 45.0000
187 320076 ด.ญ. ปิยรมย์ ไชยรบ ป.6 45.0000
187 320598 ด.ช. อติ เจริญมูล ป.6 45.0000
187 320608 ด.ช. ยลนภัทร แสงใสแก้ว ป.6 45.0000
187 320579 ด.ช. พิชาภพ ปราชญานุพร ป.6 45.0000
187 320567 ด.ช. รุจิกร บุญเย็น ป.6 45.0000
187 320551 ด.ช. สฐิพัจ โตอดิเทพย์ ป.6 45.0000
187 320527 ด.ช. ภูดิศ ลีนะธรรม ป.6 45.0000
187 320505 ด.ช. พัชรากร กิมฮวดกุล ป.6 45.0000
187 320473 ด.ช. ปุญเขต สกุลโกสิน ป.6 45.0000
187 320416 ด.ช. คีตกานต์ พิทักษ์ ป.6 45.0000
187 320389 ด.ช. ภูสิทธิ ชูรักษ์ ป.6 45.0000
187 320369 ด.ช. ศิวัช ศรีศรยุทธ ป.6 45.0000
187 320327 ด.ช. ภาคิน มาระโภชน์ ป.6 45.0000
187 320338 ด.ช. ปฏิพงษ์ จงอยู่สุข ป.6 45.0000
187 320201 ด.ช. ญาลิบ อิสหากวรรณ ป.6 45.0000
187 320115 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.6 45.0000
187 320001 ด.ช. บทมากร ไววรกิจ ป.6 45.0000
187 320614 ด.ญ. วริศรา ม่วงทอง ป.6 45.0000
187 320499 ด.ช. พงศ์สุพัฒน์ เยาวรัตน์ ป.6 45.0000
187 320057 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จรัสแสงพรสกุล ป.6 45.0000
188 210452 ด.ช. ศศิศ สุริยบรรเจิด ป.6 67.6000
188 210431 ด.ช. ยศชนินทร์ เหลืองวิรุจน์กุล ป.6 67.6000
188 110177 ด.ช. กัณธณณ กาญจนเพ็ญ ป.6 67.6000
188 110441 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.6 67.6000
188 110418 ด.ช. ประสิทธิชัย พระนิมิตร ป.6 67.6000
188 110591 ด.ช. เฉลิมชัย พิศิษฐ์จริง ป.6 67.6000
188 110299 ด.ญ. กัญญาภัค ลักษณะภู ป.6 67.6000
188 210515 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.6 67.6000
192 310523 ด.ญ. ลภัสรดา สุภาพิชัย ป.6 39.7400
192 310353 ด.ญ. ปพิชญานันท์ นาคะพันธุ์ ป.6 39.7400
192 310393 ด.ญ. ภารดี ภูริภัทรศักดิ์ ป.6 39.7400
192 310429 ด.ช. รัชเดช โอภากวินกูล ป.6 39.7400
192 310656 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ จันทะมี ป.6 39.7400
192 310130 ด.ญ. คิดดี เมรัตนบุญล้อม ป.6 39.7400
192 310287 ด.ช. รัชกฤช แก้วกาญจน์ ป.6 39.7400
192 310056 ด.ช. ธนโชติ ผู้พัฒน์ ป.6 39.7400
192 210832 ด.ช. อนันตชัย บวรนิมิต ป.6 39.7400
196 110341 ด.ช. อชิตะ มนัสบุญเพิ่มพูล ป.6 67.0666
196 210108 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อัครพันธ์ไพโรจน์ ป.6 67.0666
196 110812 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.6 67.0666
196 110385 ด.ช. สรวิชญ จิตต์ธรรมเลิศ ป.6 67.0666
196 110316 ด.ช. กฤตภาส เวศย์พิริยะกุล ป.6 67.0666
196 110268 ด.ช. ปิยวัฒน์ ประกอบนพเก้า ป.6 67.0666
196 210650 ด.ญ. ชลนลัท ขาวสะอาด ป.6 67.0666
196 210996 ด.ญ. พิชญาภา แสวงธรรมธาตุ ป.6 67.0666
196 210258 ด.ญ. ปุณิกา สุวัชรังกูร ป.6 67.0666
201 310617 ด.ญ. ณัฐพิมล รัตนเรืองศักดิ์ ป.6 39.2000
201 310138 ด.ญ. เขมจิรา สมบูรณ์การ ป.6 39.2000
201 310702 ด.ช. วัสสะ บุญหล้า ป.6 39.2000
201 310585 ด.ช. ภัทรนันท์ เอื้อพันธุ์พงศ์ ป.6 39.2000
201 310662 ด.ช. นราวิชญ์ รุ่งเรือง ป.6 39.2000
203 120617 ด.ญ. อัญชิสา ชูทรัพย์ ป.6 70.0000
203 120331 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.6 70.0000
203 120388 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.6 70.0000
203 220729 ด.ช. ยติภัทร ทองบรรเทิง ป.6 70.0000
203 120295 ด.ญ. พิชา คุณส่งสมบัติ ป.6 70.0000
203 120252 ด.ญ. กัญญาภัค ลักษณะภู ป.6 70.0000
203 220185 ด.ญ. อาทิมานันท์ ประชุมวัด ป.6 70.0000
203 220128 ด.ช. ปุณณภัทร ทวีศรี ป.6 70.0000
203 220703 ด.ญ. กัญญาพัชร ตรีประสิทธิ์ชัย ป.6 70.0000
203 120044 ด.ช. กฤตภาส เวศย์พิริยะกุล ป.6 70.0000
203 120494 ด.ช. วรภัทร แสนดี ป.6 70.0000
203 120525 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.6 70.0000
203 220457 ด.ช. กฤติน พึ่งวัฒนาพงศ์ ป.6 70.0000
203 120841 ด.ญ. ชนันรัตน์ ธรรมปรีชาพงศ์ ป.6 70.0000
203 120518 ด.ช. สิรภพ ศิริพานิช ป.6 70.0000
203 120493 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.6 70.0000
203 220751 ด.ญ. ปัณฑารีย์ ปานยิ้ม ป.6 70.0000
203 120136 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.6 70.0000
203 120848 ด.ช. ภาคิน ภมรสุวรรณ ป.6 70.0000
203 220282 ด.ช. ธนภูมิ เอี่ยมโอฐ ป.6 70.0000
203 220736 ด.ญ. พิชญาภา แสวงธรรมธาตุ ป.6 70.0000
203 220520 ด.ญ. จิณณพัต ธานีตระกูล ป.6 70.0000
203 220236 ด.ญ. นีร์นารา พันธ์ฉลาด ป.6 70.0000
203 220721 ด.ช. ณภัทร ตั้งสิทธิศิลป์ ป.6 70.0000
203 120503 ด.ญ. ชญาพรรธน์ ธันยบูรณ์ธีรเดช ป.6 70.0000
203 220746 ด.ญ. ศมนภัสส์ พรรัตนเจริญ ป.6 70.0000
203 220191 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.6 70.0000
203 120240 ด.ญ. ปารมี เจริญลาภ ป.6 70.0000
203 120264 ด.ญ. ธีรา อยู่ประเสริฐ ป.6 70.0000
203 120381 ด.ญ. ปนัชดา ประเสริฐกุล ป.6 70.0000
203 220298 ด.ญ. พริศา เฟื่องสมบูรณ์ ป.6 70.0000
203 120496 ด.ญ. สุพิชชา ไชยอิ่นคำ ป.6 70.0000
203 220258 ด.ช. ธารา จักษ์ตรีมงคล ป.6 70.0000
203 220199 ด.ช. พร้อมบุญ สังข์สุวรรณ ป.6 70.0000
203 120819 ด.ญ. พิชามญชุ์ สถาวร ป.6 70.0000
203 120428 ด.ช. ปริญญ์ อุ้ยนิรันดรกุล ป.6 70.0000
203 120325 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ชัยพิพรรธ ป.6 70.0000
203 120355 ด.ช. กวินภพ สมิทธาพิพัฒน์ ป.6 70.0000
203 220673 ด.ช. ปาณัท บรรเจิดทวีพร ป.6 70.0000
203 220504 ด.ช. กันตพล สันติรัตนโชติ ป.6 70.0000
203 120824 ด.ช. ปัณณธร วงษ์ทรงยศ ป.6 70.0000
203 220804 ด.ญ. ณิชากร มีความดี ป.6 70.0000
203 220584 ด.ญ. บวรลักษณ์ ปลื้มหทัยกิจ ป.6 70.0000
203 220319 ด.ญ. กรุณาธิคุณ เพ็งนุ่ม ป.6 70.0000
203 220793 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.6 70.0000
203 220285 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.6 70.0000
205 210078 ด.ช. กันต์ กัมปนาทแสนยากร ป.6 66.5333
205 110119 ด.ช. กันตพิชญ์ สินธพรัตนะ ป.6 66.5333
205 111107 ด.ช. นพรุจ สิริวัฒนผลกุล ป.6 66.5333
205 210195 ด.ช. รัตวินท์ เตโชติรส ป.6 66.5333
205 110189 ด.ช. ธนวัฒน์ สุทธิภาพย์ ป.6 66.5333
205 110453 ด.ญ. บุณยาภรณ์ สุขแสวง ป.6 66.5333
206 310561 ด.ญ. ปาณิสรา สถาพร ป.6 38.5600
206 310194 ด.ช. คณิณเณตร ตันโห ป.6 38.5600
208 310181 ด.ช. สุพศิน กมุทะรัตน์ ป.6 38.0200
209 310123 ด.ญ. ธนัชชา ดิสวัสดิ์ ป.6 37.4800
209 310655 ด.ช. วิมุตติ โชติศุภราช ป.6 37.4800
209 310067 ด.ช. ณฤทธ ปั้นงา ป.6 37.4800
209 310052 ด.ช. สิรธีร์ ศิรสวัสดิ์วรากุล แซ่อึ้ง ป.6 37.4800
209 310006 ด.ช. ธนทัต อุทสาร ป.6 37.4800
211 110017 ด.ช. ธฤษณุ เผือกนำผล ป.6 66.0000
211 110220 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.6 66.0000
213 110753 ด.ช. ณวรรฒ ทองมูลชัยศิริ ป.6 65.3333
213 210249 ด.ญ. ธัญพร สุคนธเวศ ป.6 65.3333
214 310403 ด.ช. จิรัฏฐ์ สุทธิกุลสมบัติ ป.6 36.9400
214 310663 ด.ญ. ศวรรดา ด่านตระกูล ป.6 36.9400
214 310544 ด.ญ. ศุภะภัสสร เวศยาสิรินทร์ ป.6 36.9400
214 310094 ด.ช. รุซลัน พรหมรุ่งเรือง ป.6 36.9400
214 310080 ด.ช. พลัฎฐ์ นามธนาสิทธิ์ ป.6 36.9400
215 110538 ด.ช. บุรพล เรืองพยุงศักดิ์ ป.6 64.8000
215 110121 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.6 64.8000
215 111002 ด.ญ. พิชญาภา แสงศรีจันทร์ ป.6 64.8000
215 210437 ด.ญ. พิชญา ขจรจิตนนท์ ป.6 64.8000
215 111052 ด.ญ. อภิภา แนวพันธ์อัศว ป.6 64.8000
215 210757 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.6 64.8000
215 110327 ด.ญ. ชโลชา ชัยเวช ป.6 64.8000
219 310168 ด.ญ. ฌริตา ลีชัยสิทธิ์ ป.6 36.4000
219 310120 ด.ญ. ภัทรนิดา พงษ์คุณาวุฒิ ป.6 36.4000
219 310404 ด.ช. ณวัฒน์ หาญธารีรักษ์ ป.6 36.4000
219 310096 ด.ช. สิรภพ ขวัญเผือก ป.6 36.4000
222 210491 ด.ช. ตนุภัทร ฤกษ์ปาณี ป.6 64.2666
222 110404 ด.ช. อธิวัฒน์ ตั้งเลิศสัมพันธ์ ป.6 64.2666
222 110361 ด.ช. สิทธิพัฒน์ ปราชญ์ส่งเสริม ป.6 64.2666
222 210140 ด.ช. ศุภพล สุขประดิษฐ ป.6 64.2666
222 110502 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ชัยพิพรรธ ป.6 64.2666
222 211005 ด.ช. ปัญณิธิ อรรคนันท์ ป.6 64.2666
223 320626 ด.ญ. ธิดาพร พุทธวงค์ ป.6 40.0000
223 320593 ด.ญ. มริสนันท์ ศรีโกศักดิ์ ป.6 40.0000
223 320554 ด.ญ. จินต์จุฑา แสงรุ่งโรจน์ทวี ป.6 40.0000
223 320522 ด.ญ. สุพิชญา ประฉามิตร ป.6 40.0000
223 320450 ด.ญ. ศุภัสรา ธีรนันทวาณิช ป.6 40.0000
223 320426 ด.ญ. ศุภชาดา ทองเจือเพชร ป.6 40.0000
223 320400 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ เพ็งตราพันธุ์ ป.6 40.0000
223 320379 ด.ญ. กรุ่นกลิ่นแก้ว เพชรจันทร ป.6 40.0000
223 320297 ด.ญ. ปพิชญานันท์ นาคะพันธุ์ ป.6 40.0000
223 320300 ด.ญ. ปัญชลิกา ธะนีวรรณ์ ป.6 40.0000
223 320270 ด.ญ. ปิยภัทร น้ำเงิน ป.6 40.0000
223 320218 ด.ญ. พิมพ์มาดา พ่วงนาคพันธุ์ ป.6 40.0000
223 320123 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.6 40.0000
223 320117 ด.ญ. นันทภัค นิยมเทศ ป.6 40.0000
223 320066 ด.ญ. จิณัฐตา สวันตรัจฉ์ ป.6 40.0000
223 320079 ด.ญ. กันยาวีร์ วรรณพงษ์ ป.6 40.0000
223 320035 ด.ญ. ธนัชชา ดิสวัสดิ์ ป.6 40.0000
223 320044 ด.ญ. กรภัทร์ ภัทรพิทักษ์ ป.6 40.0000
223 320008 ด.ญ. ภัทรวดี จันทรผลหอม ป.6 40.0000
223 220253 ด.ญ. ณัฎชนิกานติ์ ขุนอินทร์ ป.6 40.0000
223 320617 ด.ช. ภูมิธนพัฒน์ บุนนาค ป.6 40.0000
223 320580 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.6 40.0000
223 320421 ด.ช. ณัฐณกรณ์ รุ่งเรือง ป.6 40.0000
223 320370 ด.ช. ภพ พิศุทธกุล ป.6 40.0000
223 320349 ด.ช. ชวินทร์ จารุจินดา ป.6 40.0000
223 320215 ด.ช. พชรพสิษฐ์ เลอศักดิ์ธนากร ป.6 40.0000
223 320500 ด.ช. กิจจาณัฏฐ์ วงษ์วิกย์กิจ ป.6 40.0000
223 320129 ด.ช. ณัฏฐาศุทธิ์ อนุตรเศรษฐ ป.6 40.0000
223 310219 ด.ญ. ชัชชิฏา ถมยา ป.6 35.2200
224 310488 ด.ญ. ณัฐกฤตา แสนรักษ์ ป.6 34.6800
224 310515 ด.ญ. ศุภัสรา ธีรนันทวาณิช ป.6 34.6800
224 310179 ด.ญ. กชพร ปาสาบุตร ป.6 34.6800
224 310371 ด.ญ. ภรภัทร ห้วยหงษ์ทอง ป.6 34.6800
224 310437 ด.ช. ภพ พิศุทธกุล ป.6 34.6800
224 310193 ด.ช. ปัณณทัต เข็มกลัดนาค ป.6 34.6800
228 210698 ด.ช. ณฐวัฒน์ มณีวัฒนชัย ป.6 63.7333
228 110637 ด.ช. อรุณวิชญ์ เล้าอรุณ ป.6 63.7333
228 110384 ด.ช. วิชชวุฒฬ์​ นาควัชระ​ชัยท์ ป.6 63.7333
228 210064 ด.ญ. ภัณฑิราณ์ กิ่งแก้ว ป.6 63.7333
228 110931 ด.ญ. ทักษพร พรหมกร ป.6 63.7333
230 310292 ด.ญ. ปุญญาภา ศรีผาวงศ์ ป.6 34.1400
230 310150 ด.ญ. ธนพร จันทรนิยม ป.6 34.1400
230 310061 ด.ญ. สุภัคกวี เบ็ญมาตร์ ป.6 34.1400
230 310089 ด.ญ. พัชญาวีร์ สระสมศรี ป.6 34.1400
230 310373 ด.ญ. บุญญิสา อินปัน ป.6 34.1400
230 310432 ด.ช. ฐ?นยศ แตงเลี่ยน ป.6 34.1400
230 310546 ด.ญ. ปัทม์ กัลหะรัตน์ ป.6 34.1400
230 310146 ด.ช. พิสิษฐ์คุณ น้อยบุญสุกกุล ป.6 34.1400
233 111138 ด.ช. ภาคิน นามขันธ์ ป.6 63.2000
233 210783 ด.ญ. มนณรัตน์ พลอยเกษมสุข ป.6 63.2000
233 210302 ด.ญ. ชญานิศฏุ์ ใจแก้ว ป.6 63.2000
233 110902 ด.ญ. ติชิลา ไตรเมธาศิลป์ ป.6 63.2000
237 210235 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์แสนสุข ป.6 63.0666
238 210555 ด.ช. ปฐวี บัณฑิตกุล ป.6 62.5333
238 310440 ด.ญ. กชวรัส ธิวงศ์คำ ป.6 33.6000
238 310502 ด.ญ. ณปภัช กีรติยาพงษ์ ป.6 33.6000
238 310217 ด.ญ. ภัคจิรา พันเดช ป.6 33.6000
238 310594 ด.ช. ภูดิศ ลีนะธรรม ป.6 33.6000
238 310425 ด.ช. ศิรสิทธิ์ จำนงค์ธรรม ป.6 33.6000
238 310365 ด.ช. พุฒิสรรค์ ทองสังวรณ์ ป.6 33.6000
238 310208 ด.ญ. ปุญญิศา หงษ์โต ป.6 33.6000
238 310657 ด.ช. ปรัชญา วงษ์ขันธ์ ป.6 33.6000
238 310530 ด.ช. เชาวธร จันทร์อ้าย ป.6 33.6000
238 310587 ด.ญ. ศศิเพ็ญชญา อิสริยะทิพย์ ป.6 33.6000
238 310043 ด.ช. ธนกฤต ลีนะกุล ป.6 33.6000
239 210389 ด.ช. ยศวินช์ เรืองสรรงามสิริ ป.6 62.0000
239 110459 ด.ช. พร้อม ว่องเจริญไพศาล ป.6 62.0000
239 110468 ด.ช. พร้อมสิน ตรีทรัพย์ทวี ป.6 62.0000
239 210464 ด.ช. อชิระ แววบัณฑิต ป.6 62.0000
239 110668 ด.ญ. วราลี ปิ่นแก้ว ป.6 62.0000
239 110002 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.6 62.0000
245 210332 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.6 61.4666
245 111110 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.6 61.4666
245 210494 ด.ช. พิรชัช รวยดี ป.6 61.4666
245 210744 ด.ญ. สโรชินี จองประเสริฐ ป.6 61.4666
245 110245 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.6 61.4666
245 210154 ด.ญ. ภัทรมน หวังโสภารักษ์​ ป.6 61.4666
245 111003 ด.ญ. ปาณิสรา ฺ้เฮงธนารักษ์ ป.6 61.4666
245 210216 ด.ญ. พณณกร วิจิตรจงกล ป.6 61.4666
245 110354 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.6 61.4666
249 120058 ด.ญ. พิมพ์ลภัส บัวแก้ว ป.6 65.0000
249 120210 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.6 65.0000
249 220286 ด.ช. แทนคุณ แสงสกุล ป.6 65.0000
249 120464 ด.ช. กานต์ ไชยมาเสรีกุล ป.6 65.0000
249 120243 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.6 65.0000
249 120133 ด.ช. อชิตะ มนัสบุญเพิ่มพูล ป.6 65.0000
249 120211 ด.ญ. ศรุดา จักรปราณีตตา ป.6 65.0000
249 220445 ด.ช. สิรวิชญ์ จียาศักดิ์ ป.6 65.0000
249 220051 ด.ช. ภคภาส สิงหพันธุ์ ป.6 65.0000
249 120590 ด.ญ. ปรีดิ์เปรม ธัชแก้วกรพินธุ์ ป.6 65.0000
249 120603 ด.ญ. สุพิชชา ปานพันธ์ ป.6 65.0000
249 120235 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.6 65.0000
249 220062 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.6 65.0000
249 220382 ด.ญ. นลพรรณ กาญจนสำราญวงศ์ ป.6 65.0000
249 120557 ด.ช. ณัฐนันท์ อารยะรัตนกุล ป.6 65.0000
249 120593 ด.ช. ปุณณวิช สำราญจิตต์ ป.6 65.0000
249 220334 ด.ช. นิธิทัศน์ โดยศรีเอี่ยม ป.6 65.0000
249 120349 ด.ญ. ณพาพร จักรธรานนท์ ป.6 65.0000
249 220017 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.6 65.0000
249 220193 ด.ช. จิตกล้า จงจิตต์ ป.6 65.0000
249 120834 ด.ญ. อะยาเมะ มิยาตะ ป.6 65.0000
249 120534 ด.ช. ศุภศิษฎิ์ ปานาพุฒ ป.6 65.0000
249 220019 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.6 65.0000
249 220165 ด.ช. ศิรศักย์ ภัทรพงศ์วัฒนา ป.6 65.0000
249 120296 ด.ช. ภัทรภณ ด่านตระกูล ป.6 65.0000
249 220599 ด.ญ. นรีรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ ป.6 65.0000
249 220405 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.6 65.0000
249 220648 ด.ช. พชรพล จิระวัฒนกิจ ป.6 65.0000
249 120783 ด.ช. ณัฐภัทร เกตุศรี ป.6 65.0000
249 120500 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.6 65.0000
249 120716 ด.ช. ธนกฤต จันทร์นฤมิตร ป.6 65.0000
249 120232 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.6 65.0000
249 220568 ด.ญ. ปาณิสรา อุษาบริสุทธิ์ ป.6 65.0000
249 120832 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.6 65.0000
249 220571 ด.ญ. ภวรัญชน์ บุญชำนาญ ป.6 65.0000
249 220627 ด.ช. ศิระพงศ์ พานิชเจริญ ป.6 65.0000
249 220541 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.6 65.0000
249 220430 ด.ช. รัตสิทธิ์ ทรงสุข ป.6 65.0000
249 120552 ด.ญ. ภูริชา เชาวริทธิ์ ป.6 65.0000
249 120278 ด.ญ. สุทธดา ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ ป.6 65.0000
249 120175 ด.ญ. กันยกร นุอุปละ ป.6 65.0000
249 220647 ด.ช. นรบดี อาจกล้า ป.6 65.0000
249 220044 ด.ช. ชยุตพล ไพทักษ์ศรี ป.6 65.0000
249 220395 ด.ญ. ปุญญาภา สุวรัตนานนท์ ป.6 65.0000
249 220695 ด.ช. พรพิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ ป.6 65.0000
249 120797 ด.ญ. ชนันธร ลิ่มสกุล ป.6 65.0000
249 220261 ด.ช. คณพศ ฟุ้งเฟื่อง ป.6 65.0000
249 220222 ด.ญ. ทักษพร จันทร์หุน ป.6 65.0000
249 120865 ด.ช. ภคิน กสิกพันธุ์ ป.6 65.0000
249 220002 ด.ช. ชวิศ รัตนเจริญ ป.6 65.0000
249 310708 ด.ช. พีรวัส ใคร้มุก ป.6 31.8800
249 310598 ด.ช. ภูมินิธิศ งามสนิท ป.6 31.8800
249 310612 ด.ญ. พิมปริยา เริ่มรัตนสิงห์ ป.6 31.8800
249 310164 ด.ช. ภีรกร ใหญ่เลิศ ป.6 31.8800
251 320604 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ จันทะมี ป.6 35.0000
251 320548 ด.ญ. ณัฐพิมล รัตนเรืองศักดิ์ ป.6 35.0000
251 320524 ด.ญ. กชพร วรพันธ์ตระกูล ป.6 35.0000
251 320465 ด.ญ. นวพร ชาน ป.6 35.0000
251 320436 ด.ญ. ภวรัญชน์ อริยสัจสี่สกุล ป.6 35.0000
251 320398 ด.ญ. ณภัทธิรา มะณีแสง ป.6 35.0000
251 320393 ด.ญ. ชนัดดา เสนปอภาร ป.6 35.0000
251 320337 ด.ญ. พิชามญ์ ปานน้อย ป.6 35.0000
251 320344 ด.ญ. ชณิตา อัคฆกาญจนสุภา ป.6 35.0000
251 320321 ด.ญ. ณัฐณิฌา นาคทองอินทร์ ป.6 35.0000
251 320312 ด.ญ. ปาณดา สุดตา ป.6 35.0000
251 320292 ด.ญ. วศินี จิตร์ถาวรมณี ป.6 35.0000
251 320128 ด.ญ. ชัญญานุช รัตนจันทร์ ป.6 35.0000
251 320070 ด.ญ. ณัฐวสา ชาญพิทักษ์สมุทร ป.6 35.0000
251 120738 ด.ญ. อารยา พินิลิขิตศักดิ์ ป.6 35.0000
251 120765 ด.ญ. ดนยา สีนา ป.6 35.0000
251 320605 ด.ช. สรวิชญ์ จารึกสถิตย์วงศ์ ป.6 35.0000
251 320533 ด.ช. จิระเดช ไชคินี ป.6 35.0000
251 320477 ด.ช. สุกฤษฏฺิพล นามี ป.6 35.0000
251 320412 ด.ช. ณัฐนิติ เหมือนสุดใจ ป.6 35.0000
251 320385 ด.ช. ณัฏฐชัย กรอบรูป ป.6 35.0000
251 320279 ด.ช. ธนยศ พวงจิตต์ ป.6 35.0000
251 320238 ด.ช. อรุณฐาโรจน์ ปัญญานันธรณ์ ป.6 35.0000
251 320134 ด.ช. ภาคิน นโรปการณ์ ป.6 35.0000
251 320182 ด.ช. ธนวัฒน์ คร่องเชิงสาน ป.6 35.0000
251 320093 ด.ช. สรธร รัตนสุภา ป.6 35.0000
251 320109 ด.ช. ณัฐพล โยคาพจร ป.6 35.0000
251 320069 ด.ช. ธนกฤต ลีนะกุล ป.6 35.0000
251 320018 ด.ช. ภทรนนท์ แสนตัน ป.6 35.0000
251 320531 ด.ญ. สริตา บุญเติม ป.6 35.0000
251 320085 ด.ญ. พัชญาวีร์ สระสมศรี ป.6 35.0000
251 320430 ด.ช. นภัสดล เกตุทอง ป.6 35.0000
251 320405 ด.ช. ศุภวัฒน์ เตียวเจริญโสภา ป.6 35.0000
251 320402 ด.ช. ภูผา รัตนานุกูล ป.6 35.0000
253 310557 ด.ญ. ลัลนารี หีบงา ป.6 31.3400
253 310333 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีเชาว์ ป.6 31.3400
253 310446 ด.ญ. ณธิตา มะตูม ป.6 31.3400
253 310522 ด.ญ. เมธาวี อึ้งเจริญ ป.6 31.3400
253 310167 ด.ญ. ภิญญดา ว่องเพิ่มผล ป.6 31.3400
253 210292 ด.ญ. ฐิตารีย์ วุฒิฐานทวีกิจ ป.6 31.3400
253 310011 ด.ญ. ณพัชญา ชัยยูรวัฒน์ ป.6 31.3400
253 310050 ด.ญ. พิชญธิดา จันทร์ชูชื่น ป.6 31.3400
253 310615 ด.ญ. ดากานดา สมบัติมาก ป.6 31.3400
253 310325 ด.ญ. ปุญญตา พรมรัตน์ ป.6 31.3400
253 310649 ด.ช. พลัฏฐ์ เศรษฐสมบัติกุล ป.6 31.3400
253 310652 ด.ช. อริยวัฒน์ หะหมาน ป.6 31.3400
253 310170 ด.ช. กันตภณ สุขหนุน ป.6 31.3400
254 210297 ด.ช. ปัญญากร ไชยพัฒน์ ป.6 60.9333
254 110488 ด.ช. ศุภกฤต จิตต์ยงยุทธ ป.6 60.9333
254 110786 ด.ช. ธรรมภณ มาแสง ป.6 60.9333
254 110207 ด.ญ. ปาระพี บัวเงิน ป.6 60.9333
254 110228 ด.ญ. ชญาภา รัชตชัยยศ ป.6 60.9333
254 210030 ด.ญ. สิชล วณิชวรพงศ์ ป.6 60.9333
254 210259 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.6 60.9333
254 210739 ด.ญ. จิณณพัต ธานีตระกูล ป.6 60.9333
254 210697 ด.ญ. วรลักษณ์ อุ่นธง ป.6 60.9333
254 210018 ด.ญ. วชิรญาณ์ สถิระ ป.6 60.9333
254 110410 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.6 60.9333
254 110573 ด.ญ. ทิพย์ธารา ภูมินิลรัตน์ ป.6 60.9333
266 110635 ด.ช. ชณชล บุญณารักษ์ ป.6 60.4000
266 210965 ด.ช. สิปปวิชญ์ ศรีประเสริฐ ป.6 60.4000
266 111001 ด.ช. นรวิชญ์ กิจเจริญไชย ป.6 60.4000
266 210561 ด.ช. ธนยศ หมื่นกูด ป.6 60.4000
266 110364 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.6 60.4000
266 210950 ด.ญ. อลิสริน อินนันชัย ป.6 60.4000
266 210125 ด.ญ. กัญญณัท แก่กล้า ป.6 60.4000
266 310677 ด.ญ. วัศยาวัลย์ สีมาชัยบวร ป.6 30.8000
266 310416 ด.ญ. กีรตยา เล็งเลิศผล ป.6 30.8000
266 310458 ด.ญ. ชนัดดา เสนปอภาร ป.6 30.8000
266 310280 ด.ญ. ขวัญลริน ศรีชัยนาท ป.6 30.8000
266 310038 ด.ญ. ปวริศา จงสมจิต ป.6 30.8000
266 310543 ด.ช. กฤตภพ พระพิชิต ป.6 30.8000
266 310484 ด.ช. กฤตภาส ศิริพงศ์ปรีดา ป.6 30.8000
266 310597 ด.ญ. สริตา บุญเติม ป.6 30.8000
266 310184 ด.ช. ธนวริทธิ์ วิมลศรีสุภาพ ป.6 30.8000
266 310153 ด.ช. นันท์ปวินท์ คุวสานนท์ ป.6 30.8000
266 310117 ด.ช. วริศ ทองลิ้ม ป.6 30.8000
266 310031 ด.ช. บุณยสิทธิ์ สุวัณณุสส์ ป.6 30.8000
273 210622 ด.ญ. ภัทรภูรี อัศวนฤดล ป.6 59.7333
274 110969 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.6 59.2000
274 210149 ด.ช. อติกานต์ เดี่ยวพานิช ป.6 59.2000
274 110281 ด.ญ. ยวิษฐา พิเชียรนวกุล ป.6 59.2000
277 210243 ด.ช. ปุณณภัทร ทวีศรี ป.6 58.8000
277 110715 ด.ญ. เฟรันดา บุญเที่ยง ป.6 58.8000
278 310675 ด.ญ. ณัชชา พรหมสาขา ณ สกลนคร ป.6 28.5400
278 310156 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ตันติเสนีย์พงศ์ ป.6 28.5400
278 310221 ด.ญ. พัทธีรา รุ่งโจน์วุฒิกุล ป.6 28.5400
278 110660 ด.ญ. จิดาภา รุ่งจิรธนานนท์ ป.6 28.5400
278 310033 ด.ญ. สิรินดา บุญญกาญจน์ ป.6 28.5400
278 310092 ด.ญ. กานต์ธีรา รัตนศรัทธา ป.6 28.5400
278 310625 ด.ช. ธีทัต สินโพธิ์ ป.6 28.5400
278 310364 ด.ช. เขมณภัทร ณ น่าน ป.6 28.5400
278 310238 ด.ญ. ณัฐรินีย์ สิทธิสันต์ ป.6 28.5400
278 310163 ด.ช. พชรกฤต อ่วมอิ่ม ป.6 28.5400
278 310034 ด.ช. อาภากรณ์ คลังกรณ์ ป.6 28.5400
278 310003 ด.ช. บทมากร ไววรกิจ ป.6 28.5400
278 310002 ด.ช. กันตพิชญ์ พฤทธิพงศ์กุล ป.6 28.5400
279 110067 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.6 58.6666
279 110590 ด.ช. วีรภัทร ฉัตรมงคล ป.6 58.6666
279 210026 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.6 58.6666
279 210715 ด.ญ. ณิชากร มหาดไทย ป.6 58.6666
283 210492 ด.ช. สิรวิณ อุ่นเจริญพรพัฒน์ ป.6 58.1333
283 110877 ด.ช. ภูมิภัทร สุวรรณภักดี ป.6 58.1333
283 110147 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.6 58.1333
283 210082 ด.ช. บัณฑิต ไชยสิทธิ์ ป.6 58.1333
283 111177 ด.ญ. ภวิษย์พร จิรพิพัฒนสุข ป.6 58.1333
283 110182 ด.ญ. ฌานิศา สหัสธารา ป.6 58.1333
283 210942 ด.ญ. สมิตา ผังเมืองดี ป.6 58.1333
285 320558 ด.ญ. ธนันท์ญธรณ์ กิตติคุณาดุลย์ ป.6 30.0000
285 320443 ด.ญ. ชุติกาญจน์ โคตรบรรเทา ป.6 30.0000
285 320263 ด.ญ. อติมา ชาบำเหน็จ ป.6 30.0000
285 320205 ด.ญ. พิชชาภา ชัยรัตนวัฒน์ ป.6 30.0000
285 320147 ด.ญ. กชพร อินทร์ทองสุข ป.6 30.0000
285 320121 ด.ญ. คูณสิริ สินพิทักษ์ ป.6 30.0000
285 320002 ด.ญ. ณพัชญา ชัยยูรวัฒน์ ป.6 30.0000
285 320623 ด.ช. ธนบดี เสมาภักดี ป.6 30.0000
285 320587 ด.ช. ปภังกร บ่าวพรม ป.6 30.0000
285 320476 ด.ช. พยัคฆพล ธรรมสาร ป.6 30.0000
285 320373 ด.ช. พีมภณภ์ ตันไพบูลย์ ป.6 30.0000
285 320295 ด.ช. กิตติภัค ชำทองไหล ป.6 30.0000
285 320302 ด.ช. ธนภัทร หารทรงกิจพงษ์ ป.6 30.0000
285 320260 ด.ช. ธนพิสิษฐ์ วิชัยศรชยการ ป.6 30.0000
285 320586 ด.ญ. อาทิมา เตชะเมลืองกุล ป.6 30.0000
285 320236 ด.ช. ด.ช.ปฐมรักข์ สุประดิษฐ์อาภรณ์ ป.6 30.0000
290 210620 ด.ช. ภูมิพัฒน์ เนตรหิน ป.6 57.6000
290 110932 ด.ช. จิระวัฒน์ ณรงค์พันธุ์ ป.6 57.6000
290 210919 ด.ช. อาชวิน ศิลปักษา ป.6 57.6000
290 210017 ด.ช. กฤชพัชร์ เนตรสว่าง ป.6 57.6000
290 110883 ด.ช. เอื้ออังกูร ศุภพลนาคะ ป.6 57.6000
290 110390 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.6 57.6000
290 110474 ด.ช. ภัทรภณ ด่านตระกูล ป.6 57.6000
290 210014 ด.ช. นฤเทพ สุขโสภี ป.6 57.6000
290 110156 ด.ญ. เมธารดา ดำรงกิตติกุล ป.6 57.6000
290 110831 ด.ญ. อัญชิสา ชูทรัพย์ ป.6 57.6000
290 110196 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.6 57.6000
290 110733 ด.ญ. ณัฐนรี มุขวิชิต ป.6 57.6000
291 310144 ด.ญ. คูณสิริ สินพิทักษ์ ป.6 28.0000
291 310051 ด.ญ. วริศรา วราภาพงษ์ ป.6 28.0000
291 310398 ด.ญ. วิศัลย์ศยา วารีย์ ป.6 28.0000
291 310614 ด.ช. สฐิพัจ โตอดิเทพย์ ป.6 28.0000
291 310316 ด.ญ. เกณิกา จองวิจิตรกุล ป.6 28.0000
291 310225 ด.ญ. สราลี มะหะหมัด ป.6 28.0000
291 310131 ด.ญ. พิชามญช์ุ ทองดีแท้ ป.6 28.0000
291 310400 ด.ช. รชวิทย์ เหล่าชัย ป.6 28.0000
291 310125 ด.ช. เสฏฐวุฒิ ปริยวาที ป.6 28.0000
299 120143 ด.ญ. ปราณปรีญา วงเวียน ป.6 60.0000
299 120079 ด.ช. กรพล กังพิศดาร ป.6 60.0000
299 120546 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.6 60.0000
299 220276 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ตันฮูั ป.6 60.0000
299 220147 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.6 60.0000
299 120299 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.6 60.0000
299 120165 ด.ญ. อชิรญาณ์ จกะวัฒนากุล ป.6 60.0000
299 120218 ด.ญ. ไอลดา สนับแน่น ป.6 60.0000
299 120679 ด.ช. บรรณ กุมภาพันธกุล ป.6 60.0000
299 120245 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.6 60.0000
299 120350 ด.ญ. ลัลล์ลลิล เดชดำรงศักดิ์กุล ป.6 60.0000
299 120068 ด.ญ. ปริญ​ประ​พัทธ์​ จิร​เลิศ​ปฏิภาณ​ ป.6 60.0000
299 220730 ด.ญ. กัญญาณัฐ พงษ์บางทราย ป.6 60.0000
299 220722 ด.ญ. กัญญานุช พงษ์บางทราย ป.6 60.0000
299 220057 ด.ญ. ปภาวรินทร์ เอมดี ป.6 60.0000
299 220660 ด.ช. ภาคิน เล้งวิลาศ ป.6 60.0000
299 120097 ด.ญ. รินรดา ระจิตดำรงค์ ป.6 60.0000
299 220781 ด.ญ. ชฎาณิศ วิโรฒพรกุล ป.6 60.0000
299 120385 ด.ญ. จิรภิญญา เลิศประกายหงส์ ป.6 60.0000
299 220014 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.6 60.0000
299 220744 ด.ช. นรเศรษฐ์ สุขพาสน์เจริญ ป.6 60.0000
299 120699 ด.ญ. ศุภากร โตเผือก ป.6 60.0000
299 220131 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ศรีวะรมย์ ป.6 60.0000
299 220120 ด.ช. จิรณัฏฐ์ ลิ้มโสภาธรรม ป.6 60.0000
299 120543 ด.ญ. ปภภาภัค นิลเขียว ป.6 60.0000
299 220635 ด.ช. รัฐธีร์ บุนนาค ป.6 60.0000
299 220326 ด.ช. ชนาธิป อินทรักษ์ ป.6 60.0000
299 120831 ด.ช. วิรชัช ทัศศรี ป.6 60.0000
299 220375 ด.ญ. ชญาพัฒน์ สุวินัยชูกิจ ป.6 60.0000
299 220210 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 60.0000
299 220390 ด.ญ. แป้งร่ำ ฮวดอุปัทม์ ป.6 60.0000
299 220712 ด.ช. กันต์กวี มรกฎ ป.6 60.0000
299 220454 ด.ช. นภบดี ศรีอักษร ป.6 60.0000
299 220024 ด.ช. ภูมิณพัชร์ ลิมสกุล ป.6 60.0000
299 120260 ด.ช. ชลสิทธิ์ แสงดิษฐ์ ป.6 60.0000
299 120367 ด.ช. สกรณ์ เชาว์วันกลาง ป.6 60.0000
299 220280 ด.ญ. ทิพย์ธารา ภูมินิลรัตน์ ป.6 60.0000
299 120263 ด.ญ. ปุณยาพร รัตสุข ป.6 60.0000
299 120803 ด.ช. ปองคุณ แซ่เลา ป.6 60.0000
299 220212 ด.ญ. บุณยาภรณ์ สุขแสวง ป.6 60.0000
299 220095 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.6 60.0000
299 120665 ด.ญ. รติญญา เสริมยุทธกิจ ป.6 60.0000
299 120116 ด.ญ. วริษฎา ศรีภักดี ป.6 60.0000
299 220289 ด.ช. ไพน์ทวี เศรษฐีหิรัญเดชา ป.6 60.0000
299 220601 ด.ช. ภูดิศ อุณอนันต์ ป.6 60.0000
299 120209 ด.ช. นิธิ์วัชรัตน์ ต๊อดแก้ว ป.6 60.0000
299 220015 ด.ช. รัฐนนท์ ถาวรพันธ์ ป.6 60.0000
299 220239 ด.ช. ชัยธัช กู้ประเสริฐ ป.6 60.0000
299 220164 ด.ญ. บวรลักษณ์ ทองลักษณะวงศ์ ป.6 60.0000
299 220101 ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล ป.6 60.0000
299 220592 ด.ญ. นันทิชา เกียรติดำรง ป.6 60.0000
299 220531 ด.ช. พิภูวิศร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 60.0000
299 120606 ด.ช. สิรวิชญ์ กระดี่ ป.6 60.0000
299 220302 ด.ช. ธนพัต ตรีพงษ์ศิลป์ ป.6 60.0000
299 220359 ด.ช. ณัฏฐนันท์ บุญสิทธิวราภรณ์ ป.6 60.0000
299 220478 ด.ช. พลวัฒน์ วาจาดี ป.6 60.0000
299 120195 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.6 60.0000
299 120275 ด.ญ. วรมน คุ้มพิทักษ์ ป.6 60.0000
299 220501 ด.ช. พฤทธื์ ใจซื่อดี ป.6 60.0000
299 120354 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.6 60.0000
299 220456 ด.ญ. พิชามญธุ์ พุทธจักรศรี ป.6 60.0000
299 220786 ด.ช. จิณณัฐฐ์ เอื้ออมรรัตน์ ป.6 60.0000
299 220266 ด.ช. ติณณ์ เอื้ออารีย์กุล ป.6 60.0000
299 120338 ด.ช. ภูริช นนทสวัสดิ์ศรี ป.6 60.0000
300 310137 ด.ญ. ณัฐธิดา เทพทา ป.6 26.8200
301 310556 ด.ช. รณภพ บุญเสือ ป.6 26.2800
301 310127 ด.ช. ชีฮุน ชอย ป.6 26.2800
301 320628 ด.ญ. นัจภัค จันทร์โสะ ป.6 25.0000
301 320601 ด.ญ. กวินธิดา ปิยะสิงห์ ป.6 25.0000
301 320575 ด.ญ. บุญญาพร ทองเกลี้ยง ป.6 25.0000
301 320534 ด.ญ. นันทินี รักเกียรติ ป.6 25.0000
301 320509 ด.ญ. พิญชุดา วงษ์ทวีโรจน์ ป.6 25.0000
301 320521 ด.ญ. ขวัญฤทัย ประพันธ์กาญจน์ ป.6 25.0000
301 320496 ด.ญ. พรรธน์ชญมน คันธศักดิ์ศิริ ป.6 25.0000
301 320468 ด.ญ. ปนัดดา พาณิชย์ ป.6 25.0000
301 320409 ด.ญ. ศิริกัลยา สงฆ์ประชา ป.6 25.0000
301 320332 ด.ญ. ภัทลดา ธรรมรงค์ทอง ป.6 25.0000
301 320318 ด.ญ. ฮารูมิ อาราชิ ป.6 25.0000
301 320230 ด.ญ. ภวิตา นางแย้ม ป.6 25.0000
301 320227 ด.ญ. เกสรา ปิติธนพล ป.6 25.0000
301 320207 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.6 25.0000
301 320154 ด.ญ. กรวีณา ศรีถนอมวงศ์ ป.6 25.0000
301 320143 ด.ญ. จิราลักษณ์ อินทร์ปรางค์ ป.6 25.0000
301 320122 ด.ญ. ธรรมธร พึ่งแสง ป.6 25.0000
301 320116 ด.ญ. เบญญาภา ดุลยเสถียร ป.6 25.0000
301 320583 ด.ช. ฐิติวุฒิ ทรายสมุทร ป.6 25.0000
301 320591 ด.ช. ภูภณัท สุนทรวร ป.6 25.0000
301 320552 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตียวสมบูรณ์กิจ ป.6 25.0000
301 320569 ด.ช. ฐิติภัทร์ บัวชู ป.6 25.0000
301 320541 ด.ช. กฤตภัค กิตติคุณาดุลย์ ป.6 25.0000
301 320444 ด.ช. กฤชวัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ป.6 25.0000
301 320424 ด.ช. นิชาภา ตันอารีย์ ป.6 25.0000
301 320420 ด.ช. กษิด์เดช เทียกสม ป.6 25.0000
301 320387 ด.ช. ธนัชย์พล ศุกระกาญจน์ ป.6 25.0000
301 320365 ด.ช. มนัสนันท์ จั่นแก้ว ป.6 25.0000
301 320139 ด.ญ. แสงแก้ว ทรงวิวัฒน์ ป.6 25.0000
301 320627 ด.ช. พีรวัส ใคร้มุก ป.6 25.0000
301 320098 ด.ช. ชีฮุน ชอย ป.6 25.0000
301 220183 ด.ช. ชนิสร หทัยศรีอภิญญา ป.6 25.0000
302 210273 ด.ช. กษิดิ์คณิน คมสัน ป.6 57.0666
303 210280 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.6 56.5333
303 111076 ด.ช. ณัชคนันส์ กองสมบัติ ป.6 56.5333
303 310603 ด.ญ. กชพร วรพันธ์ตระกูล ป.6 25.7400
303 310157 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.6 25.7400
303 110552 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.6 25.7400
303 110987 ด.ญ. อารยา พินิลิขิตศักดิ์ ป.6 25.7400
303 210009 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.6 25.7400
303 210369 ด.ญ. ณัฎชนิกานติ์ ขุนอินทร์ ป.6 25.7400
303 310626 ด.ช. ภูดิส ประหล่ำภากรณ์ ป.6 25.7400
303 310430 ด.ช. ธนวัตน์ ขันธนิกร ป.6 25.7400
303 310323 ด.ญ. วศินี จิตร์ถาวรมณี ป.6 25.7400
303 310670 ด.ช. ฐิติวุฒิ ทรายสมุทร ป.6 25.7400
305 110368 ด.ช. จิรณัฐ สุวรรณรักษ์กูล ป.6 56.4000
305 110528 ด.ช. คุณานนต์ เอกวิทยานุรักษ์ ป.6 56.4000
305 110151 ด.ช. จิตกล้า จงจิตต์ ป.6 56.4000
308 210573 ด.ช. ภาณุวัชร เตชะกำธรกิจ ป.6 56.0000
308 210756 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.6 56.0000
310 210420 ด.ช. พัชรวิชช์ สีเหภูมิพิจิตร ป.6 55.8666
310 210669 ด.ช. พงศกร ปริยพาณิช ป.6 55.8666
310 210933 ด.ช. รฐนนท์ ภู่เจริญกิจ ป.6 55.8666
310 110471 ด.ช. ไพสิษฐ์ ธนาบุปผคนธ์ ป.6 55.8666
310 210348 ด.ญ. พัสมนต์ สายันประเสริฐ ป.6 55.8666
310 210553 ด.ญ. ชุติพร โรจนถาวรกูล ป.6 55.8666
310 110257 ด.ญ. วรวลัญช์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.6 55.8666
310 210866 ด.ญ. วัลลภา บุญเกษมสิน ป.6 55.8666
313 310701 ด.ญ. สโรชา ไกรปราบ ป.6 25.2000
313 310622 ด.ญ. อริณรภัสฌา เหลืองวิลัย ป.6 25.2000
313 310552 ด.ญ. โชติก ศิวบวรวัฒนา ป.6 25.2000
313 310470 ด.ญ. วรินรำไพ สงฆ์ประชา ป.6 25.2000
313 310308 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ ดิลกวรโชติ ป.6 25.2000
313 310270 ด.ญ. เกสรา ปิติธนพล ป.6 25.2000
313 310169 ด.ญ. ชัญญานุช รัตนจันทร์ ป.6 25.2000
313 310041 ด.ญ. ญาณภัทร ผณินทร ป.6 25.2000
313 310057 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.6 25.2000
313 310579 ด.ช. พิชญะ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 25.2000
313 310434 ด.ช. ศิวัช ศรีศรยุทธ ป.6 25.2000
313 310645 ด.ญ. ธิดาพร พุทธวงค์ ป.6 25.2000
313 310228 ด.ญ. พิมพ์รตา ชัยชนะ ป.6 25.2000
313 310668 ด.ช. ภูภณัท สุนทรวร ป.6 25.2000
313 310253 ด.ช. กฤตานน หงษ์ทอง ป.6 25.2000
313 310004 ด.ช. ศิรศิลป์ พัวพานิช ป.6 25.2000
313 210513 ด.ช. กรดล ฉายศิริ ป.6 25.2000
313 210373 ด.ช. เรวรรษ มินโด ป.6 25.2000
318 210176 ด.ช. วชิรนนท์ หอมรูป ป.6 55.3333
318 211003 ด.ช. ธนบดี เมฆทับ ป.6 55.3333
318 110803 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.6 55.3333
318 110209 ด.ช. นิธิ์วัชรัตน์ ต๊อดแก้ว ป.6 55.3333
318 110788 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.6 55.3333
318 211001 ด.ช. นิพัทธ์ คชเกษตริน ป.6 55.3333
318 110451 ด.ญ. มาวันทา โตเพ็ง ป.6 55.3333
318 110494 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.6 55.3333
318 210034 ด.ญ. ธัญพร เกษรสิทธิ์ ป.6 55.3333
318 110112 ด.ญ. อารยา บุดดา ป.6 55.3333
318 110633 ด.ญ. สุพิชชา ไชยอิ่นคำ ป.6 55.3333
318 110891 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สรรพกิจชาญชัย ป.6 55.3333
318 211073 ด.ญ. ณิชากร มีความดี ป.6 55.3333
331 211019 ด.ช. พชร เยาวะ ป.6 54.8000
331 110492 ด.ช. TANAT BURANAJUTHANON ป.6 54.8000
331 210565 ด.ช. สิรวิชญ์ วิสุทธิสกุล ป.6 54.8000
331 110080 ด.ช. กัณฑ์พสิษฐ์ ภูริโภไคย ป.6 54.8000
331 110114 ด.ญ. พราวตะวัน แก้วเกตุ ป.6 54.8000
331 210107 ด.ญ. นันท์นภัส กมลศิริวรรักษ์ ป.6 54.8000
331 210455 ด.ญ. สริญา เมฆตระการ ป.6 54.8000
331 210308 ด.ญ. เปมิกา ฐิโตภาส ป.6 54.8000
331 310460 ด.ญ. สิริพิมพักต์ กันทาเดช ป.6 22.9400
331 310516 ด.ญ. กัญญาณัฐ มานะศรี ป.6 22.9400
331 310442 ด.ช. ศตวีร์ จันทร์สีทอง ป.6 22.9400
331 310279 ด.ช. อชิตะ รักษาแก้ว ป.6 22.9400
331 310608 ด.ญ. ชวัลนุช ปุณวัตร์ ป.6 22.9400
331 310251 ด.ญ. ธนัชชา พัฒนเสรี ป.6 22.9400
331 110409 ด.ช. กรฤต อรุณศิริกุล ป.6 22.9400
333 320561 ด.ญ. ณภัศวรรณ อ่อนจันทร์ ป.6 20.0000
333 320491 ด.ญ. ณปุณณดา เรืองศรี ป.6 20.0000
333 320048 ด.ช. ภวินทร์ นวลศรี ป.6 20.0000
333 320303 ด.ญ. มุกเมณี ลาวัต ป.6 20.0000
333 320094 ด.ญ. ปัญญาพัฒน์ รัตนาธรรมวัฒน์ ป.6 20.0000
333 320054 ด.ญ. เฌอเอม วัดแป้น ป.6 20.0000
333 120002 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.6 20.0000
333 320615 ด.ช. กวิน โภคสุพัฒน์ ป.6 20.0000
333 320581 ด.ช. ศุภากร สุทธิชาญบัญชา ป.6 20.0000
333 320606 ด.ช. ภูริช กระภูฤทธิ์ ป.6 20.0000
333 320547 ด.ช. วชิรวิชญ์ คำศิริ ป.6 20.0000
333 320432 ด.ช. กันต์ณวัฒน์ หนูทรัพย์ ป.6 20.0000
333 320440 ด.ช. ศรัณย์พงศ์ กังแฮ ป.6 20.0000
333 320314 ด.ช. ณฐนน อินทนนท์ ป.6 20.0000
333 320310 ด.ช. ธีร์ธวัช สีดาคำ ป.6 20.0000
333 320148 ด.ช. ธีรกานต์ พันธุ์โยศรี ป.6 20.0000
333 320065 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.6 20.0000
333 220248 ด.ช. เรวรรษ มินโด ป.6 20.0000
338 310624 ด.ญ. กฤตวัฒน์ ธวัชกุลดิลก ป.6 22.4000
338 310471 ด.ญ. ศิริกัลยา สงฆ์ประชา ป.6 22.4000
338 310492 ด.ญ. กัญณภัทร แม้นสมุทร ป.6 22.4000
338 310495 ด.ญ. ภวรัญชน์ อริยสัจสี่สกุล ป.6 22.4000
338 310307 ด.ญ. ปุญญา จรรย์แสง รุจกิจยานนท์ ป.6 22.4000
338 310116 ด.ญ. ภัทรวดี กลั่นเกลา ป.6 22.4000
338 310566 ด.ช. กันต์ดนย์ อินทโต ป.6 22.4000
338 310573 ด.ช. สุประวีณ์ วิริยะอารีช์ ป.6 22.4000
338 310607 ด.ช. จิระเดช ไชคินี ป.6 22.4000
338 310633 ด.ช. ภูริณัฐ สุขนันที ป.6 22.4000
338 310498 ด.ช. ณัฐพนธ์ โรจน์จรัสไพศาล ป.6 22.4000
338 310344 ด.ช. สรวิชญ์ วจีปิยนันทานนท์ ป.6 22.4000
338 310386 ด.ช. ปิติพัฒน สุขสันติ์สกุล ป.6 22.4000
338 310261 ด.ญ. ณัฏฐนิชา สำเร็จพร้อม ป.6 22.4000
338 310249 ด.ญ. สิรินดา สิริวรเกษม ป.6 22.4000
338 310185 ด.ญ. พรณิชา อริยะสถิตย์มั่น ป.6 22.4000
338 310024 ด.ช. สรธร รัตนสุภา ป.6 22.4000
338 210275 ด.ช. ชนิสร หทัยศรีอภิญญา ป.6 22.4000
339 111032 ด.ช. ธีร์ธรัช ชาติเชื้อ ป.6 54.2666
339 210104 ด.ช. วรินทร วิทยกิจพิพัฒน์ ป.6 54.2666
339 210363 ด.ช. ธชณัฏฐ์ เตรียมวรกุล ป.6 54.2666
342 110554 ด.ญ. ปนัชดา ประเสริฐกุล ป.6 54.1333
343 210379 ด.ช. เตชินท์ ไวรางกูร ป.6 53.6000
343 110805 ด.ญ. ปรีดิ์เปรม ธัชแก้วกรพินธุ์ ป.6 53.6000
345 110793 ด.ช. พุฒิพัฒน์ เจือจันทร์ ป.6 53.2000
345 110799 ด.ช. ภูวเดช เปลื้องสุวรรณ ป.6 53.2000
345 110377 ด.ญ. ณัฐณิชา โพธิ์ชัย ป.6 53.2000
348 210429 ด.ช. ภัทรภูมิ แสงสิงหนาท ป.6 53.0666
348 210640 ด.ช. กตัญญวัฒน์ จันทร์กระจ่าง ป.6 53.0666
348 210220 ด.ช. ฐานัตถ์ ชาครัตพงศ์ ป.6 53.0666
348 210835 ด.ญ. นรีรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ ป.6 53.0666
348 210448 ด.ญ. มนสิชา มีทรัพย์ ป.6 53.0666
351 320619 ด.ญ. ชญานิศ พิพัฒน์บรรณกิจ ป.6 15.0000
351 320459 ด.ญ. อภิชญา สุภาวิวัฒนกุล ป.6 15.0000
351 320358 ด.ญ. กัญญาณัฐ สำเภา ป.6 15.0000
351 320283 ด.ญ. ภาวิดา ฟง ป.6 15.0000
353 110758 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.6 52.5333
353 110619 ด.ช. บูรากร กระจ่างพันธุ์ ป.6 52.5333
353 111127 ด.ช. นพณัช วัชระพงศ์ไพบูลย์ ป.6 52.5333
353 210225 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.6 52.5333
353 210683 ด.ช. กฤติน พึ่งวัฒนาพงศ์ ป.6 52.5333
353 111021 ด.ช. อินทัช แช่มสุวรรณวงษ์ ป.6 52.5333
353 110273 ด.ช. ณัฐวรรธน์ อุตสงควัฒน์ ป.6 52.5333
353 210435 ด.ญ. เถียน หลี่ ป.6 52.5333
353 110306 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.6 52.5333
353 210466 ด.ญ. พริมพราว สกุลวงศ์ใหญ่ ป.6 52.5333
353 210623 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สมรรถนเรศวร์ ป.6 52.5333
353 110806 ด.ญ. นีราวรินทร์ นรัจฉริยางกูร ป.6 52.5333
355 320299 ด.ช. สรวิชญ์ วจีปิยนันทานนท์ ป.6 10.0000
355 120289 ด.ช. กรฤต อรุณศิริกุล ป.6 10.0000
356 310152 ด.ญ. พลอยพิภา ธนศิลป์ ป.6 20.6800
356 310387 ด.ญ. ญาณกาญจน์ ผ่องโชค ป.6 20.6800
356 310591 ด.ญ. ภัณฑิรา สุวจสุวรรณ ป.6 20.6800
359 310695 ด.ญ. ฉัตรชฎาภรณ์ ฉัตรภูติ ป.6 20.1400
359 310019 ด.ญ. กัญชริญา สิทธิไตรเดช ป.6 20.1400
359 310384 ด.ญ. ภัทรนันท์ คงศักดิ์ตระกูล ป.6 20.1400
359 310455 ด.ช. ภูมิธนพัฒ จำนงค์ศรี ป.6 20.1400
359 310486 ด.ช. ณฐวัฒน์ นาคยา ป.6 20.1400
363 220177 ด.ช. ชาญรวี รุ่งเรือง ป.6 55.0000
363 120246 ด.ญ. รมณ อินชื่นใจ ป.6 55.0000
363 220279 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.6 55.0000
363 120533 ด.ญ. คริณณา โตวินัส ป.6 55.0000
363 220564 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.6 55.0000
363 220595 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.6 55.0000
363 120124 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.6 55.0000
363 120763 ด.ญ. ปุณณภา ปลื้มจิตต์ ป.6 55.0000
363 220432 ด.ญ. อิศริยา ลีลานราภรณ์ ป.6 55.0000
363 120621 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.6 55.0000
363 120161 ด.ญ. อารยา บุดดา ป.6 55.0000
363 220608 ด.ญ. อรินท์พร อภิบาลพลธรรม ป.6 55.0000
363 120523 ด.ช. ปัณณทัต คงอยู่ ป.6 55.0000
363 120567 ด.ช. ชาญเดช เต็งสุวรรณ ป.6 55.0000
363 120321 ด.ญ. เต็มสิริ เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ป.6 55.0000
363 220040 ด.ญ. วีรินทร์พัศ นิมมานเหมินท์ ป.6 55.0000
363 120316 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.6 55.0000
363 220748 ด.ญ. ธัญกร วุฑฒิรัตน์ ป.6 55.0000
363 220186 ด.ช. ณัฐพัฒน์ สมบูรณ์วรรณะ ป.6 55.0000
363 120867 ด.ญ. ณัฐภัสสร ชินการุญ ป.6 55.0000
363 220543 ด.ญ. กัษมา หาญวุฒิพงศ์ ป.6 55.0000
363 120203 ด.ญ. ภัทรวดี ศักดารณรงค์ ป.6 55.0000
363 120007 ด.ช. ณฐนน โชคอุดมพงศา ป.6 55.0000
363 120080 ด.ญ. นฏกร วงศ์วโรดม ป.6 55.0000
363 120014 ด.ญ. จันทร์จำรัส ฉัตรตะวัน ป.6 55.0000
363 120307 ด.ช. พิสิษฐ์​ ตั้งจิตนบ ป.6 55.0000
363 220036 ด.ช. ธันยพงศ์ แสงอาทิตย์ ป.6 55.0000
363 120220 ด.ญ. อัญมณี เพ็ชรไทย ป.6 55.0000
363 220327 ด.ช. ศิวกรณ์ บุญหนุน ป.6 55.0000
363 220552 ด.ญ. อชิรญาณ์ ชิระนุรังสี ป.6 55.0000
363 120479 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.6 55.0000
363 120076 ด.ช. เสฏฐวุฒิ ปริยวาที ป.6 55.0000
363 120869 ด.ญ. ศวรรดา ด่านตระกูล ป.6 55.0000
363 120853 ด.ช. คงคา ตรวจมรรคา ป.6 55.0000
363 120304 ด.ช. ภัศดา ชูศรี ป.6 55.0000
363 220046 ด.ญ. รมณ ภู่พวงไพโรจน์ ป.6 55.0000
363 120559 ด.ช. ศุภณัฐ ผิวศรี ป.6 55.0000
363 120441 ด.ช. วริศ ประสาทแก้ว ป.6 55.0000
363 120389 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.6 55.0000
363 220151 ด.ช. รนกร ปรีชาพณิชยกุล ป.6 55.0000
363 220197 ด.ญ. พัทธ์วรินทร์ นิมมานเหมินท์ ป.6 55.0000
363 120495 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.6 55.0000
363 220163 ด.ช. อณาวิล เสตถายน ป.6 55.0000
363 120628 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.6 55.0000
363 220577 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.6 55.0000
363 120166 ด.ช. ณัฐวัฒน์ อำนาจกิจเสรี ป.6 55.0000
363 120814 ด.ช. ภาสกร นันทประดิษฐกุล ป.6 55.0000
363 120468 ด.ญ. ศิรภัสสร์ มิลินทางกูร ป.6 55.0000
363 220064 ด.ญ. พิชญ์ญาดา ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย ป.6 55.0000
363 120760 ด.ช. ธัชธรรม์ บุญเกษ ป.6 55.0000
363 220485 ด.ญ. กิรณา รัตนบุรี ป.6 55.0000
363 120480 ด.ช. อัณณ์อธิป อาทร ป.6 55.0000
363 120174 ด.ช. ศตคุณ ศรีเสวก ป.6 55.0000
363 120025 ด.ญ. ชนัญชิตา ดุษฎีวรรักษ์ ป.6 55.0000
363 120216 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.6 55.0000
363 220240 ด.ช. ธัชชัย กู้ประเสริฐ ป.6 55.0000
363 220411 ด.ญ. มุทิตา สุนพงษ์ศรี ป.6 55.0000
363 220113 ด.ช. ภูดิศ สุจริตกิตติกุล ป.6 55.0000
363 120320 ด.ญ. อภิกันต์กนิษฐ์ ยอแสง ป.6 55.0000
363 220667 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.6 55.0000
363 220391 ด.ช. ธนเทพ สุบรรณ์ ป.6 55.0000
363 220645 ด.ญ. กานต์ชนก ใจหวัง ป.6 55.0000
363 220677 ด.ช. นันทพัทธ์ ภาสุกุลพิพัฒน์ ป.6 55.0000
363 220413 ด.ช. อธิป มั่นคง ป.6 55.0000
363 220325 ด.ช. วฤทธิธร อธิอัฐพร ป.6 55.0000
363 220089 ด.ญ. ทัชชกร อีโนวี่ ป.6 55.0000
363 120728 ด.ช. ยูมะ ณัทธร ซาคุไร ป.6 55.0000
363 120585 ด.ญ. ภาวินันท์ ธนูศร ป.6 55.0000
363 220711 ด.ช. ธนวิชญ์ จรุงเรืองเกียรติ ป.6 55.0000
364 310328 ด.ญ. กัลย์วรางค์ ท่าดี ป.6 19.6000
364 310142 ด.ญ. ปัญญาพัฒน์ รัตนาธรรมวัฒน์ ป.6 19.6000
364 310174 ด.ญ. ณภัทร์ฐิตา เอกนิธิกุลสิทธิ์ ป.6 19.6000
364 310681 ด.ช. อธิกิตติ์ บำรุงเอื้อ ป.6 19.6000
364 310044 ด.ญ. กันยาวีร์ วรรณพงษ์ ป.6 19.6000
364 310076 ด.ญ. ณภาภัช แซ่ลิ่ว ป.6 19.6000
364 310548 ด.ช. ณกร ผสมทรัพย์ ป.6 19.6000
364 310560 ด.ช. อัครินทร์ วงค์สุวรรณ ป.6 19.6000
364 310411 ด.ช. นักรบ มณฑาทิพย์ ป.6 19.6000
364 310361 ด.ช. ภาคิน สุริยา ป.6 19.6000
364 310628 ด.ญ. ธิดาทิพย์ ศรีราตรี ป.6 19.6000
364 310611 ด.ญ. จินต์จุฑา แสงรุ่งโรจน์ทวี ป.6 19.6000
364 310638 ด.ช. พัศวุฒิ คงสายสินธุ์ ป.6 19.6000
365 110152 ด.ช. จิณณะ สุทธิ ป.6 52.0000
365 111019 ด.ช. วีรวิชญ์ ด่านภักดีกุล ป.6 52.0000
365 210546 ด.ช. รัชเดช นิลเปล่งแสง ป.6 52.0000
365 111078 ด.ช. ปุณณภัทร นิวัฒนกาญจนา ป.6 52.0000
365 210990 ด.ช. นรเศรษฐ์ สุขพาสน์เจริญ ป.6 52.0000
365 110235 ด.ช. ภูริต อยู่ถิ่น ป.6 52.0000
365 211071 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.6 52.0000
365 110432 ด.ญ. พิชา คุณส่งสมบัติ ป.6 52.0000
365 210790 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.6 52.0000
365 211053 ด.ญ. ณหทัย พิชยามารินทร์ ป.6 52.0000
365 210891 ด.ญ. ปวันรัตน์ พรหมรัตนะ ป.6 52.0000
365 110230 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.6 52.0000
377 111037 ด.ช. กฤติพงษ์ ทินกร ป.6 51.4666
377 210807 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.6 51.4666
377 110073 ด.ช. นพสิทธิ์ เลิศวานิชย์กุล ป.6 51.4666
377 210920 ด.ช. อิษฎ์สุธี เต็มพิทักษ์ ป.6 51.4666
377 210433 ด.ญ. ธัญณิชา เจือจันทึก ป.6 51.4666
377 210096 ด.ญ. พิชญ์ญาดา ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย ป.6 51.4666
377 310084 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.6 17.8800
378 310431 ด.ญ. ณวิ สัตตะรุจาวงษ์ ป.6 17.3400
378 310697 ด.ช. ธนบดี เสมาภักดี ป.6 17.3400
378 310066 ด.ญ. อนัญญา ชิวชรัตน์ ป.6 17.3400
381 310692 ด.ญ. ศุภสิณี รักศาสตร์ ป.6 16.8000
381 310567 ด.ญ. ภาวริศา เต็มสุนทร ป.6 16.8000
381 310140 ด.ญ. พิญญานันท์ สุขฤทัยเศรษฐ์ ป.6 16.8000
381 310010 ด.ญ. จิราลักษณ์ อินทร์ปรางค์ ป.6 16.8000
381 310013 ด.ญ. ณัฐพัชร์ วงศ์กิจรัตนชัย ป.6 16.8000
381 310448 ด.ช. ธนภพ บำรุงรักษ์ ป.6 16.8000
381 310374 ด.ช. กันตพัฒน์ ช่วยพิทักษ์ ป.6 16.8000
381 310634 ด.ช. วชิรวิชญ์ คำศิริ ป.6 16.8000
381 310327 ด.ญ. ภวรัญชน์ พลอยพึ่งใย ป.6 16.8000
381 310659 ด.ช. กวิน โภคสุพัฒน์ ป.6 16.8000
381 310085 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.6 16.8000
381 310075 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.6 16.8000
383 110379 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.6 51.3333
384 210536 ด.ช. พราน พรสิทธิสุวรรณ ป.6 50.9333
384 110671 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.6 50.9333
384 110315 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.6 50.9333
384 210684 ด.ช. อภิรัฐ พิญกิจ ป.6 50.9333
384 210063 ด.ช. ณฤต ศานติวัฒน์ ป.6 50.9333
384 110691 ด.ญ. กฤตอร พงศ์ธาดาพร ป.6 50.9333
384 210330 ด.ญ. พิชา รู้ยิ่ง ป.6 50.9333
391 111015 ด.ช. ทนุธรรม เจริญชนม์ ป.6 50.8000
392 210709 ด.ช. ปุณณ์ เนตรชลายุทธ ป.6 50.4000
393 111044 ด.ช. เจยะวัฒน์ กิรติพงษ์วุฒิ ป.6 50.2666
393 210826 ด.ช. ทศพล วัฒนา ป.6 50.2666
393 110168 ด.ญ. ปวเรศ ทรงแสงธรรม ป.6 50.2666
393 210357 ด.ญ. รินรดี กุลชัสิริ ป.6 50.2666
393 110489 ด.ญ. ณัฏฐณิชา เหล่าอวยพร ป.6 50.2666
393 210940 ด.ญ. ฌริตา จึงเจริญนรสุข ป.6 50.2666
393 210679 ด.ญ. ธรรมรักษา พูลผล ป.6 50.2666
393 211008 ด.ญ. ปัณฑารีย์ ปานยิ้ม ป.6 50.2666
393 310704 ด.ญ. ธัญชนก สุขเหลื่อง ป.6 15.0800
394 310154 ด.ญ. ชัญญาพรรณ พรหมพันธ์ใจ ป.6 14.5400
395 310098 ด.ญ. สสิยาพร กลางเมือง ป.6 14.0000
395 310343 ด.ญ. ปุณณดา ช่วงชัย ป.6 14.0000
395 310269 ด.ช. พิชญุุตม์ พงศ์อุโฆษกุล ป.6 14.0000
395 310479 ด.ช. ธายุกร แหลมสั้น ป.6 14.0000
395 310216 ด.ช. อัครวินท์ ทาต่อมวงศ์ ป.6 14.0000
395 310267 ด.ช. สาละวิน โพธิ์พิจิตร ป.6 14.0000
395 310104 ด.ช. ณัฐดนัย วัฒนมะโน ป.6 14.0000
401 211013 ด.ช. อริย์ธัช อัศวชาติชาญชัย ป.6 49.7333
401 210842 ด.ช. จีรัชญ์ รอดศรี ป.6 49.7333
401 110118 ด.ช. อัฆฒ์พรรษ เชาวกุล ป.6 49.7333
401 110731 ด.ช. ณัฐนนท์ ลีลาประพาฬ ป.6 49.7333
401 210239 ด.ช. ณัฐวงศ์ รัตนวิชาโรจน์ ป.6 49.7333
401 110271 ด.ญ. ศรุตยา อุดมเดช ป.6 49.7333
401 210558 ด.ญ. เอมอินทร์ กิจเจริญยืนยง ป.6 49.7333
401 210575 ด.ญ. ชญาพัฒน์ สุวินัยชูกิจ ป.6 49.7333
401 110626 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.6 49.7333
402 310539 ด.ช. สิปปวิชญ์ สุขสอน ป.6 11.7400
403 310600 ด.ญ. พิชามญชุ์ จูเจียม ป.6 11.2000
403 310604 ด.ญ. ปรรณรัสสร ญาณโกมุท ป.6 11.2000
403 310106 ด.ญ. กวินทิพย์ ปิยภัควัฒนกุล ป.6 11.2000
403 310367 ด.ช. เจตนิพิฐ ศิริพุทธา ป.6 11.2000
403 310477 ด.ช. ณัฐณกรณ์ รุ่งเรือง ป.6 11.2000
403 310310 ด.ช. ธนพิสิษฐ์ วิชัยศรชยการ ป.6 11.2000
403 310124 ด.ช. ภูมิ วุฒิชัยรังสรรค์ ป.6 11.2000
410 210660 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.6 49.2000
410 110473 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.6 49.2000
410 210579 ด.ญ. พัชรณัฏฐ์ ยรรยงการสิริ ป.6 49.2000
410 210905 ด.ญ. นิลปัทม์ ปัตถาคำมี ป.6 49.2000
410 210450 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.6 49.2000
410 210211 ด.ญ. กัญญวรา ประทุม ป.6 49.2000
410 310232 ด.ช. กรรฐณัฐ ชะอุ่ม ป.6 8.4000
411 310359 ด.ช. กนก เอี่ยวสุวรรณ ป.6 5.6000
411 310205 ด.ญ. เดือนเพ็ญ ศศิสุทธินานนท์ ป.6 5.6000
413 310335 ด.ช. ชินาธิป ชูชิต ป.6 0.0000
416 210162 ด.ช. ทัศน์พล ชาอุ่น ป.6 48.6666
416 110866 ด.ช. ธรเทพ ธรรมทินโน ป.6 48.6666
416 210047 ด.ช. มหัศพัฒ สุขการค้า ป.6 48.6666
416 210158 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.6 48.6666
416 210386 ด.ช. ณัฐพัชร์ ศรีสังวรณ์ ป.6 48.6666
416 211009 ด.ช. ปภังกร สอาดรักษ์ ป.6 48.6666
416 210890 ด.ช. สิรภพ มีอ่อน ป.6 48.6666
416 210556 ด.ญ. เพชรน้ำหนึ่ง เมืองระรื่น ป.6 48.6666
416 210342 ด.ญ. ภณิชชา หิรัญพฤกษ์ ป.6 48.6666
416 110964 ด.ญ. นิธิดา วัฒนไชย ป.6 48.6666
426 110008 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.6 48.1333
427 111066 ด.ช. ชยพล เสมอภาค ป.6 47.6000
428 110115 ด.ช. ธีรดนย์ ธนลาภอนันต์ ป.6 47.4666
428 210772 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.6 47.4666
428 210878 ด.ช. ศิระพงศ์ พานิชเจริญ ป.6 47.4666
428 211058 ด.ช. จิณณัฐฐ์ เอื้ออมรรัตน์ ป.6 47.4666
428 110275 ด.ญ. ปุญญิศา โพธิสาร ป.6 47.4666
428 210475 ด.ญ. กรุณาธิคุณ เพ็งนุ่ม ป.6 47.4666
432 120261 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง ป.6 50.0000
432 220225 ด.ญ. ภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ ป.6 50.0000
432 120638 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.6 50.0000
432 220518 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.6 50.0000
432 220816 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.6 50.0000
432 120776 ด.ญ. ดาริน ทองปรีชานนท์ ป.6 50.0000
432 120818 ด.ช. บูรากร กระจ่างพันธุ์ ป.6 50.0000
432 220495 ด.ญ. สวิชญา ชนะชัย ป.6 50.0000
432 120353 ด.ช. สกนธ์ เชาว์วันกลาง ป.6 50.0000
432 220196 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.6 50.0000
432 220188 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.6 50.0000
432 220373 ด.ช. เรือธง ขำละมัย ป.6 50.0000
432 120247 ด.ญ. พรปวีณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ป.6 50.0000
432 220698 ด.ญ. ศิศิรา แพรดำ ป.6 50.0000
432 120671 ด.ช. กัลป์ภัทร์ ชาติชยสมบูรณ์ ป.6 50.0000
432 220844 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.6 50.0000
432 220098 ด.ญ. อรอินทุ์ ก๋งอุบล ป.6 50.0000
432 120846 ด.ช. กฤตเมธ คงเชื้อจีน ป.6 50.0000
432 220042 ด.ญ. ณิพพิชฌน์ เกียรติศิริ ป.6 50.0000
432 220802 ด.ช. วรพล ฮุ่นตระกูล ป.6 50.0000
432 120608 ด.ญ. พิมพ์มาดา ทางธรรม ป.6 50.0000
432 220576 ด.ญ. พิชญ์สินี ขันรัฐบาล ป.6 50.0000
432 220202 ด.ช. ญาณากร มวลกิจนิตยชัย ป.6 50.0000
432 120279 ด.ช. ดิษฐวัฒน์ จูเปีย ป.6 50.0000
432 220159 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.6 50.0000
432 220451 ด.ญ. วรดา หาญแหง ป.6 50.0000
432 120360 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.6 50.0000
432 220562 ด.ญ. พิชชาอร เกิดประดิษฐ์ ป.6 50.0000
432 220549 ด.ช. ภูดิศ เผ่าภูรี ป.6 50.0000
432 120663 ด.ญ. ปาณิศรา กระแสร์ทอง ป.6 50.0000
432 120371 ด.ช. ณัฐพัชร์ ยี่วิริยะกุล ป.6 50.0000
432 220141 ด.ญ. นิยตา มงคลนิมิตร ป.6 50.0000
432 220009 ด.ญ. พิชชา พิชากร ป.6 50.0000
432 220525 ด.ญ. ปาณิสรา วงศ์ใหญ่ ป.6 50.0000
432 220472 ด.ญ. ลฎาภา ต่ายหลี ป.6 50.0000
432 220269 ด.ช. วรพล มโนมัยวงศ์ ป.6 50.0000
432 220243 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.6 50.0000
432 220428 ด.ช. เอกภพ วีรโกวิท ป.6 50.0000
432 220221 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.6 50.0000
432 120598 ด.ญ. ณริดา พูลผล ป.6 50.0000
432 220680 ด.ญ. ปอรรัตน์ ศิริรักษ์ ป.6 50.0000
432 220717 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.6 50.0000
432 220172 ด.ญ. ชนากานต์ ศิริรัฐ ป.6 50.0000
432 220827 ด.ช. ภูมิภัทร เสือใจ ป.6 50.0000
432 220448 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อดิสกุลเดช ป.6 50.0000
432 220119 ด.ช. ติณณภพ ปฏิญญาพิสุทธิ์ ป.6 50.0000
432 220426 ด.ช. คุณกร โอตตัปปานนท์ ป.6 50.0000
432 220206 ด.ญ. รชยา หอมเจริญ ป.6 50.0000
432 220100 ด.ญ. ณิชนันทน์ เอี่ยมอุดมรักษ์ ป.6 50.0000
432 120452 ด.ช. ปุณณานนท์ อิ่มสุทธิ์ ป.6 50.0000
432 220641 ด.ญ. พาณิภัค ณ นคร ป.6 50.0000
432 220785 ด.ญ. จณิสตา จารุศิริกุล ป.6 50.0000
432 220244 ด.ช. ชยกร อังผาดผล ป.6 50.0000
432 220528 ด.ญ. ภควรรณ จิตกรียาน ป.6 50.0000
432 220820 ด.ช. ศิรวัฒน์ ทองนายแก้ว ป.6 50.0000
432 220306 ด.ญ. พิมพ์มาดา วิวัฒน์รัตนะ ป.6 50.0000
432 120815 ด.ญ. ภัทริน เพ็ชรศรี ป.6 50.0000
432 220312 ด.ญ. มนัสนันท์ นรัจฉริยางกูร ป.6 50.0000
432 220278 ด.ญ. ญาดา เจริญสุข ป.6 50.0000
432 220719 ด.ช. กิตติพนธ์ ประเสริฐศรี ป.6 50.0000
432 120065 ด.ญ. ชนากานญ์ หลงทอง ป.6 50.0000
432 220423 ด.ญ. ณิชนิตา แพระบำ ป.6 50.0000
432 120739 ด.ช. วัชรากร จงประเสริฐ ป.6 50.0000
432 220223 ด.ช. สิทธา ปานสุคนธ์ ป.6 50.0000
432 120516 ด.ญ. ญาดา มีอัศวเป็นมงคล ป.6 50.0000
432 120123 ด.ช. ปภาวิชญ์ เกศกนกวรกิจ ป.6 50.0000
432 220482 ด.ช. พสิษฐ์ อังกูรภาสวิชญ์ ป.6 50.0000
432 220437 ด.ช. พัชรดนัย อุเซ็ง ป.6 50.0000
432 120192 ด.ญ. ไอยวริญ การะเกต ป.6 50.0000
432 220610 ด.ญ. มณีจันทร์ บุญเพ็ญ ป.6 50.0000
432 120802 ด.ช. ณัฐพล บัวดี ป.6 50.0000
432 120339 ด.ช. ทีฆกฤติน ทองพูล ป.6 50.0000
432 220125 ด.ช. วราวิชญ์ สุวรรณสกนธ์ ป.6 50.0000
432 120302 ด.ช. อัสนา วรรณทิม ป.6 50.0000
432 120705 ด.ช. กันตพิชญ์ วงษ์ษา ป.6 50.0000
432 220709 ด.ญ. กรกมล อภิบาลพูนผล ป.6 50.0000
432 220228 ด.ช. ณภัค วิไลชัยกุล ป.6 50.0000
432 220321 ด.ญ. สุภัสสราภักษ์ ชูพึ่งอาตม์ ป.6 50.0000
432 220546 ด.ช. ธนภัทร บุญขจาย ป.6 50.0000
432 220007 ด.ช. ธีรวัฒน์ จันทนวงศ์วาน ป.6 50.0000
432 120386 ด.ช. พีระภัทร์ พีระธรรม ป.6 50.0000
434 210057 ด.ช. ชาญรวี รุ่งเรือง ป.6 46.9333
434 110662 ด.ช. ปิยพนธ์ อจลประการ ป.6 46.9333
434 210937 ด.ช. ณัฏฐ์วิรัช ทิพนงค์ ป.6 46.9333
434 210921 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.6 46.9333
434 110330 ด.ช. ณัฐพัชร์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.6 46.9333
434 210793 ด.ช. ณัฏฐนันท์ บุญสิทธิวราภรณ์ ป.6 46.9333
434 210662 ด.ญ. นนณรา พงศ์วรินทร์ ป.6 46.9333
434 210638 ด.ญ. จิรัฏฐ์ ศรีสังข์สุข ป.6 46.9333
434 110436 ด.ญ. กัญชริญา โฉมทองดี ป.6 46.9333
434 210003 ด.ญ. พิชญ์ชา วณิชวรพงศ์ ป.6 46.9333
434 210198 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.6 46.9333
434 110688 ด.ญ. ณัฐนิชา ถนอมพงษ์พันธ์ ป.6 46.9333
446 110913 ด.ช. บรรณ กุมภาพันธกุล ป.6 46.4000
446 210327 ด.ช. ณัฐธัญ สำเภาเงิน ป.6 46.4000
446 110661 ด.ช. กานต์ ไชยมาเสรีกุล ป.6 46.4000
446 210290 ด.ช. อาซันคาน สินบัวทอง ป.6 46.4000
446 110211 ด.ญ. วทันยา วทัญญุภาพ ป.6 46.4000
446 210773 ด.ญ. กัษมา หาญวุฒิพงศ์ ป.6 46.4000
446 110717 ด.ญ. ชญาพรรธน์ ธันยบูรณ์ธีรเดช ป.6 46.4000
446 210331 ด.ญ. เวนิส รวมวิจิตรพงศ์ ป.6 46.4000
446 110743 ด.ญ. บุญธรักษา ตันเจริญทรัพย์ ป.6 46.4000
455 210560 ด.ช. ธีทัต คงสินธุ ป.6 45.8666
455 110138 ด.ช. ภีมากร ศรีชวนะ ป.6 45.8666
455 210356 ด.ช. สิทธา ปานสุคนธ์ ป.6 45.8666
455 111042 ด.ช. จีรวัฒน์ ศิริพรวิศาล ป.6 45.8666
455 210060 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.6 45.8666
455 210489 ด.ญ. กชพรรณ ดิษฐนารี ป.6 45.8666
455 110236 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.6 45.8666
455 110709 ด.ญ. กวิสรา หุ่นรัตนะ ป.6 45.8666
455 210241 ด.ญ. ชนากานต์ ศิริรัฐ ป.6 45.8666
455 210930 ด.ญ. ศิรณัฏฐ โชติวัฒนาสกุล ป.6 45.8666
455 210516 ด.ญ. สิรีรินทน์ กิตติวัฒโนคุณ ป.6 45.8666
455 110234 ด.ญ. รินรดา ระจิตดำรงค์ ป.6 45.8666
455 210605 ด.ญ. แป้งร่ำ ฮวดอุปัทม์ ป.6 45.8666
468 210642 ด.ช. รัตสิทธิ์ ทรงสุข ป.6 45.3333
468 210049 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.6 45.3333
468 211004 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ชุณหรัตน์ ป.6 45.3333
468 110761 ด.ช. ธัญญ์ ภคภัทรางกูร ป.6 45.3333
468 110003 ด.ญ. นวินดา บัวบึงงาม ป.6 45.3333
473 210544 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ นพรัตน์ ป.6 45.2000
474 210870 ด.ช. มรุเดช สงสุรินทร์ ป.6 44.8000
474 110653 ด.ช. ชนาธิป อินทรักษ์ ป.6 44.8000
474 210127 ด.ญ. ปุญญิสา เลาหะนันท์ ป.6 44.8000
477 210291 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.6 44.6666
477 110929 ด.ญ. ศรัญยากร พรโกเมธกุล ป.6 44.6666
479 110107 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.6 44.1333
479 110572 ด.ช. กวินภพ สมิทธาพิพัฒน์ ป.6 44.1333
479 110215 ด.ช. ณัฐพัชร์ คืบขุนทด ป.6 44.1333
479 110920 ด.ช. สุกฤษฏ์ สุขสุเมฆ ป.6 44.1333
479 210341 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.6 44.1333
479 110278 ด.ญ. พิมพ์ลภัส บัวแก้ว ป.6 44.1333
479 211035 ด.ญ. ปิยธิดา โสรัจจาภินันท์ ป.6 44.1333
479 110044 ด.ญ. ภาณิชา เอี่ยมละออ ป.6 44.1333
487 110722 ด.ช. กวินภพ พักเรือนดี ป.6 43.6000
487 111191 ด.ช. ปุณณวิช ว่องไวพนานิจ ป.6 43.6000
487 110213 ด.ช. เวหา มังคละศิริ ป.6 43.6000
487 110826 ด.ช. อิทธิพัทธ์ อภัยโส ป.6 43.6000
487 110241 ด.ช. ธันยพงศ์ แสงอาทิตย์ ป.6 43.6000
487 210347 ด.ช. อัณณ์ สุทธิธนมงคล ป.6 43.6000
487 110266 ด.ช. ปัณณธร พาเกิดสุข ป.6 43.6000
487 210188 ด.ช. ณัฐกรณ์ พิกุลทอง ป.6 43.6000
487 210534 ด.ช. ราชธิป เอี้ยวบุญญานุรักษ์ ป.6 43.6000
487 110300 ด.ช. เมธี ฉัตรมงคล ป.6 43.6000
487 210402 ด.ช. อชิรวิชญ์ ปิยะสัจจบูลย์ ป.6 43.6000
487 110989 ด.ช. ยูมะ ณัทธร ซาคุไร ป.6 43.6000
487 110148 ด.ญ. อาทิมานันท์ ประชุมวัด ป.6 43.6000
487 210362 ด.ญ. ภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ ป.6 43.6000
487 210617 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.6 43.6000
502 110867 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.6 43.0666
502 210748 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.6 43.0666
502 210041 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.6 43.0666
502 111069 ด.ช. พีรวุฒิ สนบ้านเกาะ ป.6 43.0666
502 110769 ด.ช. ชาญเดช เต็งสุวรรณ ป.6 43.0666
502 210321 ด.ช. ปวเรศ พลายเพชร ป.6 43.0666
502 110293 ด.ช. ปวริศ ทรงแสงธรรม ป.6 43.0666
502 210827 ด.ช. ภูดิศ อุณอนันต์ ป.6 43.0666
502 210932 ด.ช. ปาณัท บรรเจิดทวีพร ป.6 43.0666
502 211049 ด.ช. กวินภัทร์ คงรุ่งเรืองพร ป.6 43.0666
502 110846 ด.ช. กันต์พัศ อังกูรทัศนียรัตน์ ป.6 43.0666
502 110046 ด.ญ. พีรดา สุระดรุณศรี ป.6 43.0666
502 110695 ด.ญ. นันทัชพร กำเลิศทอง ป.6 43.0666
502 110042 ด.ญ. ชนัญชิตา ดุษฎีวรรักษ์ ป.6 43.0666
502 210991 ด.ญ. ชนัญชิดา สมจิตร ป.6 43.0666
502 110834 ด.ญ. นันท์นภัส เจริญแพ่ง ป.6 43.0666
502 210871 ด.ญ. อนุชยาญ์ ศุภผล ป.6 43.0666
502 210945 ด.ญ. ชนัญชิตา จารุสิริสวัสดิ์ ป.6 43.0666
513 220735 ด.ช. ปราชญ์ จันทร์เจริญสุข ป.6 45.0000
513 120507 ด.ญ. รินรดา สันทัด ป.6 45.0000
513 120860 ด.ช. ชนาธิป ศรีสอาด ป.6 45.0000
513 220672 ด.ญ. พิชญามณฑ์ ชินอุดมทรัพย์ ป.6 45.0000
513 220745 ด.ช. ชนาธิป ดวงจันทร์ ป.6 45.0000
513 220021 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.6 45.0000
513 120448 ด.ช. ชนาเมธ ทีฆไมตรี ป.6 45.0000
513 120850 ด.ญ. สิริรังสี มาสิลีรังสี ป.6 45.0000
513 120055 ด.ช. ศิรัณ กาญจนวาศ ป.6 45.0000
513 220173 ด.ญ. นันท์นภัส เวชสุภากุล ป.6 45.0000
513 120272 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.6 45.0000
513 120690 ด.ญ. ภัทรประภา ปฏิมาประกร ป.6 45.0000
513 120198 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.6 45.0000
513 220659 ด.ช. ชัชพิมุข กิจวัฒนา ป.6 45.0000
513 120069 ด.ช. ธนัช ภู่กลมกล่อม ป.6 45.0000
513 120485 ด.ญ. พิชญทัฬพ์ เอื้อพัฒนพงศ์ ป.6 45.0000
513 220644 ด.ญ. กันตพร เรืองศิริ ป.6 45.0000
513 220355 ด.ญ. อลิสา ครามาเชค ป.6 45.0000
513 120724 ด.ญ. ฐิตินันท์ แก้วโกย ป.6 45.0000
513 220666 ด.ญ. อรดนิตา จงจตุรโชค ป.6 45.0000
513 220343 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.6 45.0000
513 120771 ด.ช. วชิรศักดิ์ อัคคีสุรียน ป.6 45.0000
513 220811 ด.ช. ภาณุวิชญ์ ช่างเหล็ก ป.6 45.0000
513 120753 ด.ญ. วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ ป.6 45.0000
513 120073 ด.ญ. สู่ขวัญ เลาหะเมทนี ป.6 45.0000
513 220605 ด.ญ. ภัสส์ฐกัญญ์ กิจสัมนางกูร ป.6 45.0000
513 220238 ด.ญ. อนัญญา บุญประพาน ป.6 45.0000
513 120197 ด.ช. ธีร์ จันธเรศ ป.6 45.0000
513 120345 ด.ช. นันทพงศ์ ตุ่มทอง ป.6 45.0000
513 120383 ด.ช. ภัทรอนันต์ พุ่มเกษร ป.6 45.0000
513 220377 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ฉายะพงษ์ ป.6 45.0000
513 220634 ด.ญ. วรัณณภัทร พรรคพล ป.6 45.0000
513 220433 ด.ช. อาคีระ ชวศิริกุลฑล ป.6 45.0000
513 120602 ด.ช. ทีปกร ควรสถาวรนิจ ป.6 45.0000
513 120091 ด.ช. ภพญธร วาณิชธัญญะ ป.6 45.0000
513 220551 ด.ญ. ภิญญาพัชร์ ทองน้อย ป.6 45.0000
513 120717 ด.ช. พชร งามเจริญสุขพร ป.6 45.0000
513 220116 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.6 45.0000
513 220195 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.6 45.0000
513 220662 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.6 45.0000
513 120685 ด.ช. ธนวัตน์ ขันธนิกร ป.6 45.0000
513 220496 ด.ญ. พิมพ์มาดา พิมพ์ศิริ ป.6 45.0000
513 220012 ด.ช. ณัฏฐ์ อโนมากุล ป.6 45.0000
513 220406 ด.ช. ูภูดิสกร มีกลิ่น ป.6 45.0000
513 220392 ด.ช. ศุภฤกษ์ ตรีระศรี ป.6 45.0000
513 220296 ด.ญ. ศิริรัต เชี่ยวชาญอักษร ป.6 45.0000
513 220529 ด.ญ. ณัชชา เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ป.6 45.0000
513 120004 ด.ญ. พิชญ์สินี น้อยอินทร์วงศ์ ป.6 45.0000
513 220268 ด.ช. ภัทรพล มุขขันธ์ ป.6 45.0000
513 120045 ด.ช. ธนกร ศรีทรัพย์ ป.6 45.0000
513 120634 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.6 45.0000
513 220594 ด.ญ. ทอปัด สุรบูรณ์กุล ป.6 45.0000
513 120777 ด.ญ. รุ่งรณิดา เปรมประเสริฐ ป.6 45.0000
513 120177 ด.ช. อริยพงษ์ อัศวกิจมั่นคง ป.6 45.0000
513 120692 ด.ช. กฤติเดช เอกประดิษฐ์ ป.6 45.0000
513 220372 ด.ญ. อรวี กลัดกันแสง ป.6 45.0000
513 220790 ด.ช. ปัณณรุจน์ วิมลปรีชาพงศ์ ป.6 45.0000
513 120461 ด.ญ. อัญเชิญสิริ พงษ์ประยูร ป.6 45.0000
513 220757 ด.ญ. กัญญาณัฐ ศูนย์คุ้ม ป.6 45.0000
513 220836 ด.ช. ก้องภพ พยัคฆ์ ป.6 45.0000
513 120227 ด.ญ. กมลนภัช หิรัญทรัพย์ ป.6 45.0000
513 120472 ด.ช. กฤษฎิ์ หนองบัว ป.6 45.0000
513 220470 ด.ช. ธนวิชญ์ จารุจิตร ป.6 45.0000
513 120257 ด.ช. ธีรพากย์ อินต๊ะเรือน ป.6 45.0000
513 220825 ด.ช. สิรภพ ตลับแก้ว ป.6 45.0000
513 220016 ด.ช. รัชชานนท์ กมลศิลป์ ป.6 45.0000
513 120698 ด.ช. สุพศิน แสนแก้ว ป.6 45.0000
513 220497 ด.ญ. ธมนวรรณ ประถมวงษ์ ป.6 45.0000
513 220676 ด.ช. จิรภัทร โอฬารประโมช ป.6 45.0000
513 220833 ด.ช. ธนกฤต ปัทมาพูนชัย ป.6 45.0000
513 220066 ด.ญ. สุชัญญา โสภัณนา ป.6 45.0000
513 220705 ด.ช. วรินทร์ธรณ์ บุญประดิษฐ์ ป.6 45.0000
513 120053 ด.ช. เมธี ฉัตรมงคล ป.6 45.0000
513 220565 ด.ญ. ณัฐณิชา สิงห์อุไร ป.6 45.0000
513 220085 ด.ญ. เกวลิน ราชมนตรี ป.6 45.0000
513 120387 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.6 45.0000
513 120402 ด.ญ. พัทธนันท์ บัวกรด ป.6 45.0000
513 220032 ด.ช. ภัทรวรรธน์ ณีศะนันท์ ป.6 45.0000
513 220607 ด.ญ. ไอยวริญ หิรัญสัจจาเลิศ ป.6 45.0000
513 120438 ด.ญ. ธัญธิตา บุญส่งศรี ป.6 45.0000
513 220687 ด.ช. คณนาถ ชมภูจันทร์ ป.6 45.0000
513 220685 ด.ช. ณัฏฐ์วิรัช ทิพนงค์ ป.6 45.0000
520 210915 ด.ช. ธีร์ดนัย เจริญสุขศิริ ป.6 42.5333
520 210046 ด.ช. พชรกิตติ์ มั่นคง ป.6 42.5333
520 111007 ด.ช. พชร แซ่ว่อง ป.6 42.5333
520 210929 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พงษ์สุริยะวรรณ ป.6 42.5333
520 111152 ด.ญ. ศิตา ทูลธรรม ป.6 42.5333
520 210731 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ นิลกานุวงศ์ ป.6 42.5333
520 210287 ด.ญ. รมณ ภู่พวงไพโรจน์ ป.6 42.5333
520 110437 ด.ญ. วรวลัญช์ ทองหุล ป.6 42.5333
520 111173 ด.ญ. ชยานันต์ ยับยั้ง ป.6 42.5333
520 210396 ด.ญ. จิรภิญญา เลิศประกายหงส์ ป.6 42.5333
530 210714 ด.ช. ศิวัฒ สิริกวิน ป.6 42.0000
530 110439 ด.ช. ถิรเดช รงค์ทอง ป.6 42.0000
530 210706 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.6 42.0000
530 110122 ด.ญ. ณัฐกฤตา สักกะพลางกูร ป.6 42.0000
530 210713 ด.ญ. ปวริศา ศิลาคะจิ ป.6 42.0000
535 110595 ด.ช. ภาคิน ภมรสุวรรณ ป.6 41.8666
535 210365 ด.ญ. ปาณิสรา ครองยุทธ ป.6 41.8666
535 210818 ด.ญ. บูรณิมา วงศ์ภูมิ ป.6 41.8666
535 110082 ด.ญ. อาภาณัฐ รัตนวิจารณ์ ป.6 41.8666
539 210163 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.6 41.3333
539 111067 ด.ญ. รินรดา อินทรการุณเวช ป.6 41.3333
539 110195 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.6 41.3333
539 110216 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.6 41.3333
539 110279 ด.ญ. ปารณีย์ ตณาวิกุล ป.6 41.3333
544 211002 ด.ช. ปราชญ์ จันทร์เจริญสุข ป.6 40.8000
544 210837 ด.ช. ณลฐวัชร์ วรรณประเสริฐ ป.6 40.8000
544 110366 ด.ช. ธีริทธิ์ หลักเขต ป.6 40.8000
544 210329 ด.ช. ปัน ช่วงชัยสุขเกษม ป.6 40.8000
544 210385 ด.ช. ธนภูมิ เอี่ยมโอฐ ป.6 40.8000
544 110836 ด.ช. จิตรพัฒน์ เต็งวงษ์วัฒนะ ป.6 40.8000
544 110272 ด.ช. พีรพัฒน์ ผดุงยศ ป.6 40.8000
544 210013 ด.ช. ชวิศ รัตนเจริญ ป.6 40.8000
544 210805 ด.ช. ธันฐกรณ์ ศรีสุพรรณ์ ป.6 40.8000
544 210771 ด.ช. ณัฏฐกรณ์ กันพ้นภัย ป.6 40.8000
544 210813 ด.ช. วรกันต์ สมยอ ป.6 40.8000
544 211031 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ รัตนวรพันธ์ุ ป.6 40.8000
544 210708 ด.ญ. ศศิธารา จันทรสถิตย์ ป.6 40.8000
544 111166 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ ประเสริฐสิน ป.6 40.8000
544 110631 ด.ญ. ภัณฑิรา มารศรี ป.6 40.8000
544 210144 ด.ญ. ณัฐินี พงศ์บุญชู ป.6 40.8000
544 210658 ด.ญ. สุภาวิณี เกตุทิม ป.6 40.8000
544 111072 ด.ญ. ยูริ กำธรกิตติกุล ป.6 40.8000
544 110312 ด.ญ. ทัชชกร อีโนวี่ ป.6 40.8000
544 110885 ด.ญ. พัชรดา ตรรกอังกูร ป.6 40.8000
544 211036 ด.ญ. ณภัทร วงศ์สายเชื้อ ป.6 40.8000
544 210081 ด.ญ. ปุณยภา อาภรณ์อุดมรักษ์ ป.6 40.8000
544 111022 ด.ญ. ปัณฑารีย์ เหมืองทอง ป.6 40.8000
544 210315 ด.ญ. ธันยารัตน์ ตระกูลปริรักษ์ ป.6 40.8000
544 110086 ด.ญ. พรชนิตว์ บางเลา ป.6 40.8000
544 110959 ด.ญ. นันทิชา เกียรติดำรง ป.6 40.8000
570 110828 ด.ช. ธีรภัทร ตั้งตรงไพโรจน์ ป.6 40.2666
570 110130 ด.ช. กรพล กังพิศดาร ป.6 40.2666
570 210836 ด.ช. ภาคิณ ธานนทเจริญ ป.6 40.2666
570 111123 ด.ช. ธีร์นภัส ชินะภัค ป.6 40.2666
570 210070 ด.ช. พร้อมบุญ สังข์สุวรรณ ป.6 40.2666
570 110417 ด.ช. ภูดิศ สันทนาคณิต ป.6 40.2666
570 110994 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.6 40.2666
570 110738 ด.ช. ปัณณทัต คงอยู่ ป.6 40.2666
570 211034 ด.ช. ศิวาพัชร์ ธนัชวัฒนเวธน์ ป.6 40.2666
570 110622 ด.ช. ปุณณานนท์ อิ่มสุทธิ์ ป.6 40.2666
570 110706 ด.ช. กฤษฎิ์ หนองบัว ป.6 40.2666
570 110480 ด.ช. นันทพงศ์ ตุ่มทอง ป.6 40.2666
570 110797 ด.ช. ปัณณธร วงษ์ทรงยศ ป.6 40.2666
570 110329 ด.ญ. ปราณปรีญา วงเวียน ป.6 40.2666
570 210068 ด.ญ. รวิภา ศรีสมบูรณ์ ป.6 40.2666
570 111119 ด.ญ. ธาราวดี หล้าวงศา ป.6 40.2666
570 110229 ด.ญ. ไอลดา สนับแน่น ป.6 40.2666
570 210270 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.6 40.2666
570 110945 ด.ญ. ธัญพิชชา พงศ์ธรพฤทธิ์ ป.6 40.2666
570 110923 ด.ญ. ภาพิมพ์ ตันสุทธิภานนท์ ป.6 40.2666
570 110616 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.6 40.2666
570 210345 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 40.2666
592 211093 ด.ช. วรพล ฮุ่นตระกูล ป.6 39.7333
592 110166 ด.ช. ธนกฤต ลาภวงศ์วัฒนา ป.6 39.7333
592 210005 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.6 39.7333
592 210454 ด.ช. นิติธร ผ่องภิรมย์ ป.6 39.7333
592 110593 ด.ช. เนติพงศ์ คำวะเนตร ป.6 39.7333
592 110575 ด.ช. ณัฐกร นามะสนธิ ป.6 39.7333
592 110821 ด.ช. ณราวิชญ์ ผูกมณีคง ป.6 39.7333
592 210299 ด.ญ. รชยา หอมเจริญ ป.6 39.7333
592 111142 ด.ญ. เพลินนลิน ธานินพิทักษ์ ป.6 39.7333
592 110227 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.6 39.7333
592 110450 ด.ญ. ทักษพร จันทร์หุน ป.6 39.7333
595 120221 ด.ช. เดชาฎิพงศ์ บุญธรรม ป.6 40.0000
595 120363 ด.ช. ภูดิศ แพร่ประภา ป.6 40.0000
595 220638 ด.ญ. มัสณสา วรรณพงศ์ ป.6 40.0000
595 120542 ด.ญ. อมรรัก เปลี่ยนแพ ป.6 40.0000
595 220575 ด.ญ. อรปรียา ธีระกิจ ป.6 40.0000
595 220022 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.6 40.0000
595 220370 ด.ญ. สิริรัตน์ เจริญรัตน์ ป.6 40.0000
595 120688 ด.ช. ปวเรศ พลับพลึง ป.6 40.0000
595 220842 ด.ช. ณลฐวัชร์ วรรณประเสริฐ ป.6 40.0000
595 120358 ด.ช. พชร สาณะเสน ป.6 40.0000
595 120798 ด.ญ. เอื้อสิรี บุญเย็น ป.6 40.0000
595 120833 ด.ญ. ศศิวิมล คงดี ป.6 40.0000
595 220171 ด.ญ. นิชธาวัลย์ แหวนแก้ว ป.6 40.0000
595 220071 ด.ช. พชร ดรุณพันธ์ ป.6 40.0000
595 220008 ด.ช. ณภัทร โชว์ธนะพานิช ป.6 40.0000
595 120545 ด.ช. ธัญญ์ ภคภัทรางกูร ป.6 40.0000
595 220527 ด.ญ. ลัลน์ญดา ชุ่มสวัสดิ์ ป.6 40.0000
595 220619 ด.ญ. ปุญนีย์ อริยวงศ์อุดม ป.6 40.0000
595 120734 ด.ญ. ศริญรัตน์ กิจเรือนทอง ป.6 40.0000
595 120840 ด.ช. ภวเดช บุญส่งสุขเจริญ ป.6 40.0000
595 120721 ด.ช. รัฐนันท์ กลั่นนุรักษ์ ป.6 40.0000
595 120178 ด.ช. ธณัช ชุ่มทอง ป.6 40.0000
595 220434 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.6 40.0000
595 120588 ด.ช. ภีมากร ศรีชวนะ ป.6 40.0000
595 120660 ด.ญ. ศุภญา พุ่มเกษม ป.6 40.0000
595 120223 ด.ช. บารมี รักสัตย์ ป.6 40.0000
595 120528 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ศรีสุวรรณศักดา ป.6 40.0000
595 220317 ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีคำวงษ์ ป.6 40.0000
595 120708 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วานิชกมลนันท์ ป.6 40.0000
595 220313 ด.ช. ราชธิป เอี้ยวบุญญานุรักษ์ ป.6 40.0000
595 220699 ด.ช. ภูดิส ภูริปรีชา ป.6 40.0000
595 220084 ด.ญ. ณัฐหทัย เลืศการค้าสุข ป.6 40.0000
595 220087 ด.ญ. โสภาภัคค์ ลิมป์วรพรรณ ป.6 40.0000
595 220330 ด.ญ. ชญานิศ ชินดา ป.6 40.0000
595 220097 ด.ญ. จอมจิตชญาน์ ทรัพย์เจริญ ป.6 40.0000
595 120071 ด.ญ. ปภัสสร์ภัก วงษ์ฟูเกียรติ ป.6 40.0000
595 120504 ด.ช. ปัณณวิชญ์ บุตรลพ ป.6 40.0000
595 220241 ด.ช. จักรพงศ์ ปราชญ์เมธีกุล ป.6 40.0000
595 120658 ด.ช. ธนเดช สุวรรณพงศ์ ป.6 40.0000
595 120208 ด.ญ. ปิยธิดา เปียทอง ป.6 40.0000
595 120111 ด.ช. ภูริต อยู่ถิ่น ป.6 40.0000
595 220747 ด.ช. ภูกิจ ธันยาธำรงกุล ป.6 40.0000
595 120298 ด.ญ. เมฑิณา สุคณธมาลัย ป.6 40.0000
595 120089 ด.ช. กฤษหชา พฤฒิธรรมกูล ป.6 40.0000
595 220203 ด.ญ. กรรวี เพ็ญสุภา ป.6 40.0000
595 120286 ด.ช. ภิรภัทร คงนาน ป.6 40.0000
595 220808 ด.ญ. พชรอร เวชรังษี ป.6 40.0000
595 220242 ด.ญ. เธียรรดา เวชพงศา ป.6 40.0000
595 220218 ด.ญ. ธาราทิพย์ ทนงศักดิ์ ป.6 40.0000
595 220158 ด.ช. วายุ กาญจนวิจิตร ป.6 40.0000
595 120398 ด.ช. ปภังกร ทองโขนง ป.6 40.0000
595 120404 ด.ญ. พิชฏา สถาพรผล ป.6 40.0000
595 120254 ด.ญ. กุลกฤต ยิ้มยวน ป.6 40.0000
595 220773 ด.ญ. ฐปนิชา พันธุ์โสภณ ป.6 40.0000
595 220819 ด.ช. ธนเดช เดชวงค์ ป.6 40.0000
595 120711 ด.ญ. วรกานต์ นุชนาง ป.6 40.0000
595 120117 ด.ช. ธรรศ ชัยสุริยะพันธ์ ป.6 40.0000
595 220354 ด.ญ. อรกัญญา วงษ์ปัญญา ป.6 40.0000
595 220704 ด.ญ. รมิดา ภูริปรีชา ป.6 40.0000
595 120808 ด.ช. ณัฏฐกานต์ ปิติเลิศ ป.6 40.0000
595 120555 ด.ญ. ณปภัช อุบลรัตนสกุล ป.6 40.0000
595 120267 ด.ญ. ภัททิยา สืบสิงห์ ป.6 40.0000
595 220684 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ เปี่ยมจอมศิริ ป.6 40.0000
595 220636 ด.ช. เตชธรรม มูลอาสา ป.6 40.0000
595 120868 ด.ญ. นฤชยา จุนาศัพท์ ป.6 40.0000
595 220023 ด.ช. เป็นต่อ แก้วบุดดา ป.6 40.0000
595 220502 ด.ญ. ณัฐฐาพัณณ์ โกสินตระกูลชัย ป.6 40.0000
595 220018 ด.ช. ภูเทพ ดิลกวัฒนะคูณ ป.6 40.0000
595 220455 ด.ญ. ปภาวริน ถิรศรัณย์จิต ป.6 40.0000
595 220770 ด.ญ. ภัทรียา เย็นมั่นคง ป.6 40.0000
595 220473 ด.ช. พอเพียง ลิ้มตระกูล ป.6 40.0000
595 120075 ด.ช. ปัณณ์อธิป รัตนตยารมณ์ ป.6 40.0000
595 220738 ด.ช. ภพภวิษย์ ศิริรัตนธัญญะกุล ป.6 40.0000
595 220245 ด.ช. ปกเกล้า สุขฤกษ์ ป.6 40.0000
595 220756 ด.ญ. ดารินทร์ ตะเพียนทอง ป.6 40.0000
595 120317 ด.ช. ปวริศร์ เป็นสุขเหลือ ป.6 40.0000
595 120341 ด.ญ. ชัชชญา สูจยานนท์ ป.6 40.0000
595 220807 ด.ช. พีรวิชญ์ โปณะทอง ป.6 40.0000
595 120022 ด.ช. วรงค์ ผดุงพัฒโนดม ป.6 40.0000
595 220146 ด.ญ. สุดขอบฟ้า ปุณยรัตนรัตน์ ป.6 40.0000
595 220379 ด.ช. ณัชพล ศรีเจริญจิตร์ ป.6 40.0000
595 120265 ด.ช. ศุภฤกษ์ ทองดี ป.6 40.0000
595 220753 ด.ช. สิทธีรินทร์ คณะวรกุล ป.6 40.0000
595 120244 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.6 40.0000
595 220593 ด.ญ. ศราพร กันทะพะเยาว์ ป.6 40.0000
595 120674 ด.ญ. ปริญญธิดา ชูแสงศรี ป.6 40.0000
595 220510 ด.ญ. ณัฐชานันท์ ศรีสมเวียง ป.6 40.0000
595 220154 ด.ช. ธนภณ นาคศรีรุ้ง ป.6 40.0000
595 120087 ด.ญ. ปัณฑิตา ดุลยวรนันท์ ป.6 40.0000
595 120418 ด.ช. ปัณณธร โพธิรัมย์ ป.6 40.0000
595 120706 ด.ช. พิรชัช คุณะเกษม ป.6 40.0000
595 220769 ด.ญ. ฐปนารีย์ พันธุ์โสภณ ป.6 40.0000
595 120614 ด.ช. ณราวิชญ์ ผูกมณีคง ป.6 40.0000
595 120836 ด.ช. ธีร์วศิน เต็มสงสัย ป.6 40.0000
595 220311 ด.ญ. ณัฐนันท์ วงศ์วรธนนนท์ ป.6 40.0000
595 220054 ด.ญ. อิงนัดดา โกเมนเอก ป.6 40.0000
595 120779 ด.ช. กันต์ สุทธิชาติ ป.6 40.0000
595 120138 ด.ช. กฤตภาส รัตนกรสิริ ป.6 40.0000
595 120034 ด.ญ. ลภัสรดา ยูนุช ป.6 40.0000
595 220570 ด.ช. ธีราทัต จงหมาย ป.6 40.0000
595 120637 ด.ญ. เบญญาภา จูจวง ป.6 40.0000
595 220749 ด.ญ. ธัญชนก หวู ป.6 40.0000
595 220776 ด.ช. ชนนันท์ ศรารัชต์ ป.6 40.0000
595 120817 ด.ญ. นันท์นภัส เทียนจีน ป.6 40.0000
595 220759 ด.ช. ฐานัตถ์ ชูหมืนไวย ป.6 40.0000
595 220299 ด.ช. ฉันทวัฒน์ หวานอารมณ์ ป.6 40.0000
603 110097 ด.ช. ศุภกฤต กล้าการขาย ป.6 39.2000
603 110389 ด.ญ. พลอยพิชชา สรรค์วงศ์ ป.6 39.2000
605 111045 ด.ช. กรภัทร์ ริตกันโต ป.6 38.5333
605 210943 ด.ช. ทีฆธรรศณ์ เกษรบุบผา ป.6 38.5333
605 210301 ด.ญ. พราวตะวัน สุรกิจบวร ป.6 38.5333
605 110399 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.6 38.5333
609 111012 ด.ช. อัลเบิร์ต สดศรีวิบูลย์ ป.6 38.0000
609 110094 ด.ช. เดชาฎิพงศ์ บุญธรรม ป.6 38.0000
609 211044 ด.ช. ภูริพัฒน์ ชมแก้ว ป.6 38.0000
609 110134 ด.ช. แอนดูวร์ ชาลส์ ไซมอน ป.6 38.0000
609 210507 ด.ช. สิรภพ เลิศวิภาภัทร ป.6 38.0000
609 110190 ด.ญ. เนติพร น้อยนา ป.6 38.0000
609 110955 ด.ญ. พรณภัสส์ สมรไกรสรกิจ ป.6 38.0000
609 110817 ด.ญ. สุพิชชา ปานพันธ์ ป.6 38.0000
609 210032 ด.ญ. นันท์นารี ศรีบัวเอี่ยม ป.6 38.0000
609 110077 ด.ญ. ณพัฐอร ตันติแก​้วประโยชน์​ ป.6 38.0000
609 210833 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.6 38.0000
609 111061 ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีอุทัย ป.6 38.0000
621 110759 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.6 37.4666
621 210907 ด.ช. ทัศนนันท์ ลิ้มสุวรรณเกสร ป.6 37.4666
621 210691 ด.ช. ธีธัชธาดา แปงมิตร ป.6 37.4666
621 110491 ด.ช. สัพพัญญู กังวาลวงศ์สกุล ป.6 37.4666
621 110019 ด.ช. ธีรวัฒน์ จันทนวงศ์วาน ป.6 37.4666
621 210462 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.6 37.4666
621 110012 ด.ช. ภูเทพ ดิลกวัฒนะคูณ ป.6 37.4666
621 111008 ด.ช. จรณินท์ วงศ์วัชรานนท์ ป.6 37.4666
621 210234 ด.ช. นิธินันท์ เรืองวราพิชญ์ ป.6 37.4666
621 210326 ด.ญ. พิชญ์สิณี ตพรัตน์ ป.6 37.4666
621 210865 ด.ญ. ฌัฎชาภัสส์ สรวลเสน่ห์ ป.6 37.4666
621 110013 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.6 37.4666
621 110851 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.6 37.4666
621 210442 ด.ญ. บุญญานี วรัมมานุสัย ป.6 37.4666
621 210412 ด.ญ. เอมมาดา เพชรประเสริฐ ป.6 37.4666
621 210054 ด.ญ. ปภาวรินทร์ เอมดี ป.6 37.4666
621 110173 ด.ญ. นฏกร วงศ์วโรดม ป.6 37.4666
621 110557 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เหล่าชวลิตกุล ป.6 37.4666
621 210361 ด.ญ. อนัญญา บุญประพาน ป.6 37.4666
621 110566 ด.ญ. พิมพาภรณ์ พูนพัฒนสุข ป.6 37.4666
621 210167 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.6 37.4666
642 210286 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.6 36.9333
642 111011 ด.ช. เซบาสเตียน สดศรีวิบูลย์ ป.6 36.9333
642 110205 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.6 36.9333
642 110712 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.6 36.9333
642 210083 ด.ช. ณัฏฐ์​วัฒน์​ คล้าย​นัก​ขรัน ป.6 36.9333
642 111105 ด.ช. ธเณศ จักรชัยกูล ป.6 36.9333
642 210340 ด.ช. วรินทร์ธรณ์ บุญประดิษฐ์ ป.6 36.9333
642 110304 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แก้ววิจิตร ป.6 36.9333
642 210457 ด.ช. ธนบดี วีระโยธิน ป.6 36.9333
642 110534 ด.ช. พชร สาณะเสน ป.6 36.9333
642 210604 ด.ช. ธนกร หงษาพันธ์ ป.6 36.9333
642 110848 ด.ญ. ภัคศรัณย์ ทิตาราม ป.6 36.9333
642 110584 ด.ญ. แคนดี้ นิรมิตรมหาปัญญา ป.6 36.9333
642 110898 ด.ญ. รติญญา เสริมยุทธกิจ ป.6 36.9333
642 210247 ด.ญ. ณัฎฐณิชา กันทวงศ์ ป.6 36.9333
642 210333 ด.ญ. นลิน ปานพรหมมินทร์ ป.6 36.9333
658 110287 ด.ช. เทินตรง คงจันทร์ ป.6 36.4000
658 210754 ด.ช. ธรรศ มุขดาร์ ป.6 36.4000
658 210815 ด.ช. ชนะภูมิ กวินธนังกร ป.6 36.4000
658 210148 ด.ช. นวัตกรณ์ คงขุน ป.6 36.4000
658 110620 ด.ช. ปัณณทัต เกิดสุข ป.6 36.4000
658 111017 ด.ช. บูรณ์วริทธิ์ อินทร์ขาว ป.6 36.4000
658 110713 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.6 36.4000
658 110975 ด.ช. จิรโรจน์ ปานแย้ม ป.6 36.4000
658 210843 ด.ช. พชร งามเจริญสุขพร ป.6 36.4000
658 210721 ด.ช. พฤทธื์ ใจซื่อดี ป.6 36.4000
658 110348 ด.ช. พัทธพล เจริญอาชาชัย ป.6 36.4000
658 210122 ด.ช. จิรัฏฐชัย ซามูเอล สิริสัมพันธ์ ลี ป.6 36.4000
658 110176 ด.ช. ปัณณ์อธิป รัตนตยารมณ์ ป.6 36.4000
658 110943 ด.ญ. บวรลักษณ์ ปลื้มหทัยกิจ ป.6 36.4000
658 110553 ด.ญ. รมิดา ภูมิดาธนาพร ป.6 36.4000
658 111096 ด.ญ. ลลิต​สิ​ณี​ ปลื้ม​พัฒนกิจ​ ป.6 36.4000
658 210707 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ พุกเศรษฐี ป.6 36.4000
658 210858 ด.ญ. ปุณยาพร กำมะลาต ป.6 36.4000
658 110876 ด.ญ. ปาณิสรา วงศ์ใหญ่ ป.6 36.4000
677 210562 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ฉายะพงษ์ ป.6 35.7333
677 110123 ด.ญ. อชิรญาณ์ จกะวัฒนากุล ป.6 35.7333
679 110221 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.6 35.2000
679 110313 ด.ช. ภูมิณพัชร์ ลิมสกุล ป.6 35.2000
679 110634 ด.ช. ภูริณัฐ บรรดาศักดิ์ ป.6 35.2000
679 110881 ด.ญ. กษิรา ใช้คล่องกิจ ป.6 35.2000
679 210639 ด.ญ. พรนัชชา ศักดิ์ศิริฐิติกุล ป.6 35.2000
679 110490 ด.ญ. ธัญณปภา ปัญญา ป.6 35.2000
679 210720 ด.ญ. ณัฐฐาพัณณ์ โกสินตระกูลชัย ป.6 35.2000
686 210255 ด.ช. ปัญญพัฒน์ พรมโนรี ป.6 34.6666
686 111084 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.6 34.6666
686 210893 ด.ช. ชยพล​ แจ่ม​จำรัส​ ป.6 34.6666
686 210113 ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล ป.6 34.6666
686 210423 ด.ช. พีรดนย์ ทองดี ป.6 34.6666
686 111170 ด.ญ. ณัฐภัสสร ชินการุญ ป.6 34.6666
686 211090 ด.ญ. จิรัชญา สนิทธรรม ป.6 34.6666
686 210966 ด.ญ. กัญญาพัชร ตรีประสิทธิ์ชัย ป.6 34.6666
686 210820 ด.ญ. ภริม เอาฬาร ป.6 34.6666
686 111038 ด.ญ. ปุณณภา ปลื้มจิตต์ ป.6 34.6666
686 110795 ด.ญ. บุญนิศา สุวรรณโสฬส ป.6 34.6666
686 210572 ด.ญ. ณภัทร สิมศิริ ป.6 34.6666
686 210052 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.6 34.6666
686 210609 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.6 34.6666
686 210403 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ตันฮูั ป.6 34.6666
686 110294 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.6 34.6666
686 210087 ด.ญ. เธียรรดา เวชพงศา ป.6 34.6666
686 110338 ด.ญ. ณศิตา ชาวไชย ป.6 34.6666
686 210453 ด.ญ. ญาดา เจริญสุข ป.6 34.6666
701 120249 ด.ช. ภวินท์ ผดุงวัฒนะโชค ป.6 35.0000
701 220535 ด.ญ. กัณยาวีร์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 35.0000
701 220622 ด.ญ. พิชามญชุ์ เรบุตร ป.6 35.0000
701 120577 ด.ญ. ข้าวหอม ตั้งสกุล ป.6 35.0000
701 120366 ด.ญ. กัญญานัฐ ธนาฤดี ป.6 35.0000
701 120405 ด.ญ. วาสิกร เผ่าพันธ์ ป.6 35.0000
701 120318 ด.ช. พศุตม์ กฤษณานุวัฒน์ ป.6 35.0000
701 220102 ด.ช. พฤกษพล คำรอด ป.6 35.0000
701 120821 ด.ช. พงศกร อยู่รอด ป.6 35.0000
701 220096 ด.ญ. เฟื่องรัตน์ วงศ์ธีรทรัพย์ ป.6 35.0000
701 220452 ด.ช. ณปภัช สมบูรณ์ดี ป.6 35.0000
701 220175 ด.ช. ธาวิน มิ่งมงคลชัย ป.6 35.0000
701 120756 ด.ญ. กมลลักษณ์ ทองพิพัฒน์กุล ป.6 35.0000
701 220178 ด.ญ. วิมลรัตน์ วงษ์เขียว ป.6 35.0000
701 220537 ด.ญ. รินลดา เติมบริรักษ์ ป.6 35.0000
701 120460 ด.ญ. พิชานันท์ นิตินาวาการ ป.6 35.0000
701 120213 ด.ญ. พริฏฐา ธารสมบัติ ป.6 35.0000
701 120661 ด.ช. รชวิทย์ เหล่าชัย ป.6 35.0000
701 120052 ด.ญ. พิมพ์นารา อักษรทิพย์ ป.6 35.0000
701 220200 ด.ญ. ปุญญิศา โพธิสาร ป.6 35.0000
701 120215 ด.ญ. ณศิตา ชาวไชย ป.6 35.0000
701 220642 ด.ช. ต้นกล้า ดวงชาทม ป.6 35.0000
701 120118 ด.ช. อังกูร สุพตะ ป.6 35.0000
701 120600 ด.ช. เทวิน รอบรู้ดี ป.6 35.0000
701 120086 ด.ญ. พิชญธิดา ธรรมถาวร ป.6 35.0000
701 120727 ด.ญ. วิรัลพัชร ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 35.0000
701 220352 ด.ช. กิตติณัฏฐ์ ยิ่งใหญ่ธนศักดิ์ ป.6 35.0000
701 220028 ด.ญ. พิชามญชุ์ ยิ้มอำนวย ป.6 35.0000
701 220254 ด.ช. ธานันต์สร หิรัญสิรารมย์ ป.6 35.0000
701 120185 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.6 35.0000
701 120501 ด.ญ. เพชรดา วงษ์ทิพย์ ป.6 35.0000
701 120160 ด.ช. ธิติ ธิติโอฬาร ป.6 35.0000
701 220661 ด.ช. นิธิฤทธิ์ พิพัฒน์เจริญกุล ป.6 35.0000
701 220099 ด.ช. เลียม-ณรงค์ เญอนนุม ป.6 35.0000
701 220031 ด.ญ. นราวดี ชัยภูมิพิทักษ์ ป.6 35.0000
701 120858 ด.ช. ภูวิศ พลดงนอก ป.6 35.0000
701 120187 ด.ญ. พิมพ์ลภัส ก้องพนาศักดิ์ ป.6 35.0000
701 120364 ด.ญ. พนิตตา พรวิศวารักษกูล ป.6 35.0000
701 120336 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.6 35.0000
701 220246 ด.ญ. พิชญา ช้างงา ป.6 35.0000
701 220329 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.6 35.0000
701 120121 ด.ญ. ณภัทร คุณารักษ์ ป.6 35.0000
701 120455 ด.ญ. อิงธรรม สท้านวงศ์ ป.6 35.0000
701 120005 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.6 35.0000
701 120719 ด.ช. อิทธิพันธ์ สมเชื้อเวียง ป.6 35.0000
701 120193 ด.ช. พลภฤต ผิวผ่อง ป.6 35.0000
701 120047 ด.ช. ธนวุฒิ มุสิกรัตน์ ป.6 35.0000
701 220758 ด.ช. ณภ ไชยรส ป.6 35.0000
701 120620 ด.ช. กันตพงษ์ แผงงามภูริสีห์ ป.6 35.0000
701 120775 ด.ญ. เบญญาภา ทองเปลี่ยน ป.6 35.0000
701 120548 ด.ญ. จิดาภา ศรีนันทสุนทร ป.6 35.0000
701 220078 ด.ช. วิพุธ วัฒนะเมธานนท์ ป.6 35.0000
701 120794 ด.ช. กันตภณ สงสุวรรณ ป.6 35.0000
701 220683 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ฤกษ์สมโภชน์ ป.6 35.0000
701 220624 ด.ญ. ศุภรดา ผ่องภิรมย์ ป.6 35.0000
701 220271 ด.ญ. เฌอฟ้า ปวิดาภา ป.6 35.0000
701 220292 ด.ญ. ธนัญชนก จาเกาะ ป.6 35.0000
701 120108 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.6 35.0000
701 220671 ด.ช. บัญญวัต อังคณาวิศัลย์ ป.6 35.0000
701 220728 ด.ช. ปิติภัทร ชัยหนองบัว ป.6 35.0000
701 220727 ด.ช. ภคิน จูพานิชย์ ป.6 35.0000
701 220716 ด.ช. ธาวิน บุญเชียงมา ป.6 35.0000
701 220813 ด.ช. ณฐกฤต ถาวรวสุ ป.6 35.0000
701 220582 ด.ช. อิทธิกร ลิ้มไพเราะ ป.6 35.0000
701 120262 ด.ช. วชิรวิญช์ อัศวสกุลดี ป.6 35.0000
701 220823 ด.ช. ภาณุพล ว่องประภากร ป.6 35.0000
701 220585 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.6 35.0000
701 120062 ด.ญ. ทัชชมน กาญจนกันติกะ ป.6 35.0000
701 120582 ด.ญ. มนพัทธ์ ประสาธน์วนิช ป.6 35.0000
701 220474 ด.ญ. ฉัตรลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ป.6 35.0000
701 120206 ด.ช. พศิน เอี่ยมจารุภิญโญ ป.6 35.0000
701 220596 ด.ญ. ภัทร์รวี ด่านสุนทรวงศ์ ป.6 35.0000
701 120270 ด.ช. พุทธภูมิ จันทะเรือง ป.6 35.0000
701 220534 ด.ญ. ปัญจรัตน์ สมใจ ป.6 35.0000
701 120532 ด.ญ. ลลิตภัทร คลังสิน ป.6 35.0000
701 120549 ด.ญ. พรนภัส ศิลสมิต ป.6 35.0000
701 220418 ด.ช. ธนกฤต กระโทกนอก ป.6 35.0000
701 220740 ด.ช. กฤษฏ์ สุขทรัพย์วศิน ป.6 35.0000
701 220081 ด.ญ. ณัฐนรี พราหมณ์พิทักษ์ ป.6 35.0000
701 220118 ด.ช. อนพัชร เพ็งยอด ป.6 35.0000
701 220357 ด.ช. แทนไท สินทนะโยธิน ป.6 35.0000
701 120171 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.6 35.0000
701 120329 ด.ช. ชยธร ฉู้วงศ์ ป.6 35.0000
701 220663 ด.ช. ณรงค์กร อองเลย์ ป.6 35.0000
701 120443 ด.ญ. ณพิชญา ไชยาพร ป.6 35.0000
701 220484 ด.ช. เอกวัฒน์ โพธิ์งาม ป.6 35.0000
701 220361 ด.ญ. วริยากรณ์ อรรจน์สาธิต ป.6 35.0000
701 120799 ด.ญ. จิรสุดา สันธานเดชา ป.6 35.0000
701 220301 ด.ช. พิชญะ พิบูลย์สวัสดิ์ ป.6 35.0000
701 120643 ด.ญ. พิชาพรรณ ศักดี ป.6 35.0000
701 120311 ด.ญ. พิชชาภา ทองแท้ ป.6 35.0000
701 220365 ด.ช. กรนภัทร์ พูลโพธิ์ทอง ป.6 35.0000
701 220376 ด.ญ. ปพิชญา พลทะกลาง ป.6 35.0000
701 220145 ด.ช. แพทริก เญอนนุม ป.6 35.0000
701 220507 ด.ญ. ศิริประภา กันทะวัง ป.6 35.0000
701 220838 ด.ช. ธนกรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ ป.6 35.0000
701 120564 ด.ญ. กานต์พิชชา อิทธิโอภาสกุล ป.6 35.0000
701 120755 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.6 35.0000
701 120703 ด.ช. ศิววงศ์ ตางาม ป.6 35.0000
701 120625 ด.ช. วรเมธ มนัสสนิท ป.6 35.0000
701 220750 ด.ช. วัชรสรณ์ อนุพิชัยรุจน์ ป.6 35.0000
705 210483 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.6 34.1333
705 210860 ด.ช. ปองคุณ รัตนสุวรรณชาติ ป.6 34.1333
705 210532 ด.ช. ชนาธิป ศรีสอาด ป.6 34.1333
705 110736 ด.ช. คุปติ ช่วยเกลี้ยง ป.6 34.1333
705 110827 ด.ช. สุษิระ จิตมหาวงศ์ ป.6 34.1333
705 110056 ด.ช. ปรัณ์ ธงธนพงศ์ ป.6 34.1333
705 211030 ด.ช. อัฐพงศ์ สุทธิทัศนพงศ์ ป.6 34.1333
705 210023 ด.ช. โสภณวิชญ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ป.6 34.1333
705 210011 ด.ช. รัชชานนท์ กมลศิลป์ ป.6 34.1333
705 111111 ด.ช. ปิณฑวัฒน์ ภูมมะภูติ ป.6 34.1333
705 110277 ด.ช. วชิรวิญช์ อัศวสกุลดี ป.6 34.1333
705 210129 ด.ช. นิธิศ วุฒากร ป.6 34.1333
705 111171 ด.ช. ภคิน กสิกพันธุ์ ป.6 34.1333
705 210094 ด.ช. ญาณากร มวลกิจนิตยชัย ป.6 34.1333
705 110128 ด.ช. ภูดิท สุธรรมมงคล ป.6 34.1333
705 110178 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.6 34.1333
705 110307 ด.ญ. ปารมี เจริญลาภ ป.6 34.1333
705 210459 ด.ญ. ณพิชญา จันทร์จารุวงศ์ ป.6 34.1333
705 210038 ด.ญ. พิชามญชุ์ พลเดช ป.6 34.1333
705 110509 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.6 34.1333
705 210175 ด.ญ. ธมนวรรณ พรรณรัตน์ ป.6 34.1333
705 110355 ด.ญ. กัญญ์วรา เอื้อพงษ์พันธ์ ป.6 34.1333
705 111081 ด.ญ. รมิดา ภูริปรีชา ป.6 34.1333
705 110937 ด.ญ. อุษณณีย์ อัครชียวารี ป.6 34.1333
705 110522 ด.ญ. กัลยกร คิดดี ป.6 34.1333
730 210088 ด.ช. ณัฐนันท์ พูนลาภพาณิชย์ ป.6 33.6000
730 210170 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.6 33.6000
730 110346 ด.ช. ณัฐวัฒน์ อำนาจกิจเสรี ป.6 33.6000
730 210868 ด.ช. ธีทัต ศิริปัญโญ ป.6 33.6000
730 110600 ด.ช. ภัตธนสันต์ เตชนะรุ่งโรจน์ ป.6 33.6000
730 110856 ด.ช. ณภัทร อำไพ ป.6 33.6000
730 111014 ด.ช. วิมลเกียรติ จีระนันตสิน ป.6 33.6000
730 110015 ด.ช. ติณณภพ คมสัน ป.6 33.6000
730 110113 ด.ช. กฤษหชา พฤฒิธรรมกูล ป.6 33.6000
730 210343 ด.ญ. ปรรณ ลีละวัฒน์ ป.6 33.6000
730 110871 ด.ญ. ชัญญาภัค กลิ่นสุคนธ์ ป.6 33.6000
730 110556 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.6 33.6000
730 111006 ด.ญ. ณิชชา จิรวิสิฐกุล ป.6 33.6000
730 110726 ด.ญ. พิชชากร แสงน้อย ป.6 33.6000
730 210316 ด.ญ. แพรไพลิน หลี่ ป.6 33.6000
730 210076 ด.ญ. ณิชาภา หล่อวัฒนพงษา ป.6 33.6000
730 110787 ด.ญ. ชัญญกมล​ ดวงประทีป​ ป.6 33.6000
730 110650 ด.ญ. ณัชชา ชญานินปรเมศ ป.6 33.6000
730 110353 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.6 33.6000
730 111187 ด.ญ. พสุภัค เจริญผล ป.6 33.6000
730 210490 ด.ญ. ภัทรศยา ปาณินท์ ป.6 33.6000
751 210923 ด.ช. สุรภูมิ พุทธานุกูลกิจ ป.6 32.4000
751 110444 ด.ช. ปุญญพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์ ป.6 32.4000
751 210581 ด.ช. ดาวเหนือ ขำละมัย ป.6 32.4000
751 211007 ด.ช. ชนาธิป ดวงจันทร์ ป.6 32.4000
751 210896 ด.ช. พชรพล จิระวัฒนกิจ ป.6 32.4000
751 110771 ด.ช. ณฐกร ฤทธิ์ทองพิทักษ์ ป.6 32.4000
751 110642 ด.ญ. เบญญาภา ฟังเย็น ป.6 32.4000
751 110314 ด.ญ. อัญมณี เพ็ชรไทย ป.6 32.4000
751 210944 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.6 32.4000
751 110466 ด.ญ. ณัฐพร ธนธีระหิรัญ ป.6 32.4000
751 110744 ด.ญ. มุทิตา สุนพงษ์ศรี ป.6 32.4000
762 210319 ด.ช. วิศเวศ แตงน้อย ป.6 31.8666
762 110525 ด.ช. แทนคุณ แสงสกุล ป.6 31.8666
762 210904 ด.ช. คมปภาณ จันโจมศึก ป.6 31.8666
762 110001 ด.ช. ณฐนน โชคอุดมพงศา ป.6 31.8666
762 211014 ด.ช. ธนวินท์ จุรีกานนท์ ป.6 31.8666
762 110033 ด.ช. ณภัทร สันติธารา ป.6 31.8666
762 110108 ด.ช. อรรถภร ปาณะคำ ป.6 31.8666
762 110291 ด.ช. แทน ตันทิวัตถ์กุล ป.6 31.8666
762 110142 ด.ช. ศุภฤกษ์ บูรพาพาณิช ป.6 31.8666
762 111134 ด.ช. อริย์ธัช ธีระหรรษาพงศ์ ป.6 31.8666
762 110045 ด.ญ. ชนันธร ลิ่มสกุล ป.6 31.8666
762 110371 ด.ญ. ศุภรดา อดิเรกเกียรติ ป.6 31.8666
762 110359 ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ พัฒนพงศ์วัฒน์ ป.6 31.8666
762 110906 ด.ญ. มัลตรา พงศ์ชนะสิทธิ์ ป.6 31.8666
762 110639 ด.ญ. ขวัญชนก คณโฑเงิน ป.6 31.8666
762 210947 ด.ญ. ปันสุข ปรีชามาตย์ ป.6 31.8666
762 110696 ด.ญ. ณัฐฏ์ธิดา คุ้มปรีดี ป.6 31.8666
762 110822 ด.ญ. กัลย์ฐิตา ชวศิริกุลฑล ป.6 31.8666
762 110847 ด.ญ. พิมพ์มาดา พิมพ์ศิริ ป.6 31.8666
762 210519 ด.ญ. ชัญญาพัชญ์ ธรรมารักษ์วัฒนะ ป.6 31.8666
782 110381 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.6 31.3333
782 210444 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.6 31.3333
782 210957 ด.ช. จิรทีปต์ สถิตย์นุวัฒน์ ป.6 31.3333
782 210180 ด.ช. จิรัฎฐ์ ณัชกิตติพลฤทธิ์ ป.6 31.3333
782 210895 ด.ช. นรบดี อาจกล้า ป.6 31.3333
782 210512 ด.ช. ปภังกร เลิศชัยบวร ป.6 31.3333
782 110163 ด.ช. นรวิช แป้นศรี ป.6 31.3333
782 210869 ด.ช. เตชธรรม มูลอาสา ป.6 31.3333
782 110454 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.6 31.3333
782 210474 ด.ญ. เบลิญญา ศิริประภารัตน์ ป.6 31.3333
782 210272 ด.ญ. เปี่ยมขวัญ องค์วรรณดี ป.6 31.3333
782 110684 ด.ญ. ล้ำค่า จันทร์เจริญ ป.6 31.3333
782 210961 ด.ญ. ศิศิรา แพรดำ ป.6 31.3333
782 110506 ด.ญ. กุลธารินท์ ศรีปรัชญานันท์ ป.6 31.3333
782 110014 ด.ญ. ณัฐสินี ทองเสน ป.6 31.3333
782 210794 ด.ญ. ภัทรประภา ปฏิมาประกร ป.6 31.3333
782 210808 ด.ญ. เอมิกา ยอดแสง ป.6 31.3333
782 110334 ด.ญ. ธนัญชนก รองสี ป.6 31.3333
782 111162 ด.ญ. นฤชยา จุนาศัพท์ ป.6 31.3333
782 210197 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.6 31.3333
782 210123 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ศรีวะรมย์ ป.6 31.3333
782 110879 ด.ญ. ศุภารมย์ มาลี ป.6 31.3333
802 120369 ด.ช. วิริทธิ์พล จารุธนศักดิ์กูร ป.6 30.0000
802 120857 ด.ญ. ศิตา ทูลธรรม ป.6 30.0000
802 120305 ด.ญ. พิชญ์สิณี ตพรัตน์ ป.6 30.0000
802 220515 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ ใหม่ตัน ป.6 30.0000
802 220250 ด.ญ. เขมณิช ชัยยุตต์ ป.6 30.0000
802 120141 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.6 30.0000
802 120486 ด.ญ. ล้ำค่า จันทร์เจริญ ป.6 30.0000
802 120036 ด.ญ. ศุภิดา พ่วงปรีชา ป.6 30.0000
802 120368 ด.ญ. ปณตพร เกตุแก้ว ป.6 30.0000
802 120415 ด.ญ. กีรตยา ศรีพงษ์ ป.6 30.0000
802 220742 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ บำเพ็ญ ป.6 30.0000
802 120451 ด.ช. ภานุวัฒน์ นันทวิชิต ป.6 30.0000
802 120745 ด.ญ. ญาณิศา หัตถศาสตร์ ป.6 30.0000
802 120098 ด.ญ. รมย์นลิน รัตนพันธ์ ป.6 30.0000
802 120453 ด.ญ. ขวัญข้าว ชิดใจ ป.6 30.0000
802 120067 ด.ญ. ศิริรัตน์ หาญสกุล ป.6 30.0000
802 120654 ด.ญ. จุฑามาศ สุขสำราญ ป.6 30.0000
802 120248 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.6 30.0000
802 120180 ด.ช. อริษฐ์ แทงทอง ป.6 30.0000
802 220630 ด.ญ. กนกนาถ อำนาจโชติพานิชกุล ป.6 30.0000
802 120189 ด.ญ. ปวีณ์ริศา ไตรยสุทธิ์ ป.6 30.0000
802 120649 ด.ช. สุกัลป์ เกษมสุขภูมิ ป.6 30.0000
802 220148 ด.ญ. ภคมน ชัยแป้น ป.6 30.0000
802 220674 ด.ญ. กรวรรณ สุวรรณประทีป ป.6 30.0000
802 220693 ด.ญ. ฐิตารีย์ วงศ์เธียรธนา ป.6 30.0000
802 220797 ด.ช. โภ วิเชียรโชติ ป.6 30.0000
802 120188 ด.ญ. สรัลรัตน์ บัวจันทร์ ป.6 30.0000
802 220692 ด.ญ. ศศิรดา จันทร์วานิชสุกล ป.6 30.0000
802 220320 ด.ญ. กุลิสรา บุญสนธิ ป.6 30.0000
802 120633 ด.ญ. ภูริชญา เรืองสม ป.6 30.0000
802 120229 ด.ญ. ชัญญกมล​ ดวงประทีป​ ป.6 30.0000
802 120063 ด.ญ. สิริกร แซ่เตียว ป.6 30.0000
802 120051 ด.ช. อนันต์สิทธิ์ เที่ยงธรรม ป.6 30.0000
802 220205 ด.ช. สุริยวัฒน์ โพธิมงคลกุล ป.6 30.0000
802 220126 ด.ช. ภูมภัสส์ ฉัตรเจริญพิมล ป.6 30.0000
802 220307 ด.ช. ธนัยพัทธร์ รังสิมาเทว้ญ ป.6 30.0000
802 120571 ด.ช. ภัทรพล ชาลีรัตน์ ป.6 30.0000
802 220778 ด.ญ. นภัสชล ภาคมฤค ป.6 30.0000
802 120722 ด.ช. ณวัสน์ ชุมนุม ป.6 30.0000
802 120766 ด.ญ. กฤติกานต์ สกุลกำจรกิจ ป.6 30.0000
802 120463 ด.ญ. ไปรยา ปรีชานนท์ ป.6 30.0000
802 220058 ด.ญ. ชนิษฐา ศิริรัฐ ป.6 30.0000
802 220137 ด.ช. ณภัส ชูช่วย ป.6 30.0000
802 220830 ด.ญ. จุฑามาศ ลิมปดาพันธ์ ป.6 30.0000
802 220010 ด.ช. วรภัทร ยวงทอง ป.6 30.0000
802 120356 ด.ช. พิสิทธิ์ มัลลิกะมาลย์ ป.6 30.0000
802 220440 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.6 30.0000
802 220226 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.6 30.0000
802 120473 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.6 30.0000
802 120135 ด.ญ. ฐิติรัตน์​ ปานบุญ ป.6 30.0000
802 120475 ด.ช. ธนกร จีนท่าไม้ ป.6 30.0000
802 120561 ด.ช. ศุภกร รอดผึ้ง ป.6 30.0000
802 120057 ด.ญ. พิชญธิดา จันทร์ชูชื่น ป.6 30.0000
802 120392 ด.ช. นันท์ธนัย สุขอารีย์ชัย ป.6 30.0000
802 120792 ด.ช. อัครินทร์ วงค์สุวรรณ ป.6 30.0000
802 220553 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.6 30.0000
802 220345 ด.ช. ปีติภัทร ภัทรสกุล ป.6 30.0000
802 220025 ด.ช. สถิตย์พร เกชาคุปต์ ป.6 30.0000
802 120040 ด.ญ. ธนัชชา จันทวงษ์ ป.6 30.0000
802 220267 ด.ญ. ทัดศิรา ภูริคุปต์ ป.6 30.0000
802 220121 ด.ญ. ฑาริกา พีราพัฒนา ป.6 30.0000
802 120575 ด.ช. ธนาตุล ญาณจรัส ป.6 30.0000
802 220249 ด.ช. ศุทธิศิษฏ์ บัววิรัตน์ ป.6 30.0000
802 120456 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.6 30.0000
802 120541 ด.ญ. กรณิศ กุดทิง ป.6 30.0000
802 220135 ด.ช. ภูสิงห์ อัศวชัยเจริญ ป.6 30.0000
802 120372 ด.ญ. กรณษา ชนะรัตน์ ป.6 30.0000
802 220189 ด.ช. ธรรมทัช วัชราไทย ป.6 30.0000
802 120375 ด.ช. พชร เกิดรัตน์ ป.6 30.0000
802 120515 ด.ญ. รวินท์นิภา เหลืองสิริขจร ป.6 30.0000
802 120417 ด.ช. พสิณ ไชยพรหม ป.6 30.0000
802 120856 ด.ช. ธาวิน อินทรวงค์ ป.6 30.0000
802 120872 ด.ช. ปวรุตม์ วงษ์กวานกลม ป.6 30.0000
802 120565 ด.ญ. ชนันต์ญาต์ เอี่ยมฐานนท์ ป.6 30.0000
802 120037 ด.ช. ธัชพงศ์ สุดสาคร ป.6 30.0000
802 120700 ด.ญ. สุวรรณา ชุบสัมฤทธิ์ ป.6 30.0000
802 120849 ด.ญ. กชพรรณ กลีบแก้ว ป.6 30.0000
802 220815 ด.ช. ภูมพลธรรม แจ่มมีชัย ป.6 30.0000
802 120256 ด.ช. ติณกาญจน์ กาญจนพาณิชย์กุล ป.6 30.0000
802 120266 ด.ช. ติณณภพ คมสัน ป.6 30.0000
802 120445 ด.ญ. บุณยณัฐ นทีกุลชนะ ป.6 30.0000
802 120684 ด.ช. ปภินวิช รติศานต์พงศ์ ป.6 30.0000
802 220265 ด.ช. ณัฐดนัย แย้มพงษ์ ป.6 30.0000
802 120488 ด.ช. ธีรนพ พัดทะอำพัน ป.6 30.0000
802 220826 ด.ช. ธนภูมิ คุณากรนิรันดร์ ป.6 30.0000
802 220366 ด.ช. ธนกร หงษาพันธ์ ป.6 30.0000
802 220213 ด.ญ. กุลณัฐฐา ไวยวุฒินันท์ ป.6 30.0000
802 220799 ด.ญ. พิมพ์รำพรรณ พุฒเจริญพร ป.6 30.0000
802 120697 ด.ช. ณัฐรัชต์ อรุณสิทธิวงศ์ ป.6 30.0000
802 220029 ด.ช. สิทธิภาค สายมงคล ป.6 30.0000
802 120657 ด.ญ. ธีริศรา สนิท ป.6 30.0000
802 220255 ด.ช. ฐปนวัฒน์ สมบัติทวี ป.6 30.0000
802 220176 ด.ช. คณาธิป จันใด ป.6 30.0000
802 220498 ด.ช. นฤบดินทร์ ใบมิเด็น ป.6 30.0000
802 220211 ด.ช. ณภัทร ตากมัจฉา ป.6 30.0000
802 120813 ด.ช. จอมเดช โกติรัมย์ ป.6 30.0000
802 120020 ด.ช. ภูเมธ พุ่มพวง ป.6 30.0000
804 210645 ด.ช. อาคีระ ชวศิริกุลฑล ป.6 30.8000
804 210727 ด.ช. ตฤณ หวังมงคลดี ป.6 30.8000
804 110632 ด.ช. ชิติสรรค์ ภูวัฒนานุสรณ์ ป.6 30.8000
804 110172 ด.ช. แพทริก เญอนนุม ป.6 30.8000
804 210479 ด.ช. วฤทธิธร อธิอัฐพร ป.6 30.8000
804 210728 ด.ช. ชินณปพัทน์ ทองแท้ ป.6 30.8000
804 111077 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.6 30.8000
804 110865 ด.ช. อิทธิพัทธ์ เพชรแสงโรจน์ ป.6 30.8000
804 210723 ด.ช. พลาธิป น้อยนพเก้า ป.6 30.8000
804 110818 ด.ช. ปรเมศวร์ ภาระนัง ป.6 30.8000
804 210703 ด.ช. พสิษฐ์ อังกูรภาสวิชญ์ ป.6 30.8000
804 210390 ด.ช. ปุญญวัฒน์ ลมสูงเนิน ป.6 30.8000
804 211029 ด.ช. ชนนันท์ ศรารัชต์ ป.6 30.8000
804 210217 ด.ญ. ณภัทร ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.6 30.8000
804 111099 ด.ญ. อิมมิตา สัจจเด ป.6 30.8000
804 210630 ด.ญ. กชพร ร้อยบาง ป.6 30.8000
804 211012 ด.ญ. สิรวัศยา บุตโรบล ป.6 30.8000
804 110375 ด.ญ. ปริญ​ประ​พัทธ์​ จิร​เลิศ​ปฏิภาณ​ ป.6 30.8000
804 111065 ด.ญ. ณัฎณิชา คลังทอง ป.6 30.8000
804 210384 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.6 30.8000
804 211092 ด.ญ. จุฑามาศ ลิมปดาพันธ์ ป.6 30.8000
804 110515 ด.ญ. ชัชชญา สูจยานนท์ ป.6 30.8000
804 110185 ด.ญ. พิชยญาภรณ์ ตรีเวชวินิจ ป.6 30.8000
804 111010 ด.ญ. วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ ป.6 30.8000
804 110570 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.6 30.8000
804 210742 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ ใหม่ตัน ป.6 30.8000
804 210178 ด.ญ. ปัญฌญา ถิรพร ป.6 30.8000
804 111140 ด.ญ. ณัฐธภัสสร ชนะภู ป.6 30.8000
804 210954 ด.ญ. ชลียา กาญจนวิภาพร ป.6 30.8000
833 210177 ด.ช. อรรถ ภูมิจิตร ป.6 30.1333
834 110907 ด.ช. กัลป์ภัทร์ ชาติชยสมบูรณ์ ป.6 29.6000
834 110971 ด.ช. ธันวรุตม์ สุดสวัสดิ์ ป.6 29.6000
834 210768 ด.ช. ณัฐพล เลิศจิรกุล ป.6 29.6000
837 110697 ด.ช. พีรวัส ทองเทพ ป.6 29.0666
837 210696 ด.ช. สร้างคุณ ผลนาค ป.6 29.0666
837 211016 ด.ช. ณธรรศ อาษาสุจริต ป.6 29.0666
837 210066 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.6 29.0666
837 210476 ด.ช. ณดล ชาญแสงสวัสดิ์ ป.6 29.0666
837 210150 ด.ช. วิพุธ วัฒนะเมธานนท์ ป.6 29.0666
837 110396 ด.ญ. ศรัณช์รัตน์ ธนพงศธร ป.6 29.0666
837 110475 ด.ญ. ศุภากร โตเผือก ป.6 29.0666
837 210155 ด.ญ. รมิดา อภิเชษฐ์โยธา ป.6 29.0666
837 110302 ด.ญ. ชญาภา วิภูษิตวรกุล ป.6 29.0666
837 210925 ด.ญ. โมทนา เกรซ มิตรกูล ป.6 29.0666
837 110780 ด.ญ. บุญนิสา มหาสุข ป.6 29.0666
837 110310 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง ป.6 29.0666
837 210520 ด.ญ. ชนิษฐกานต์ ศรีนุรัตน์ ป.6 29.0666
837 210701 ด.ญ. พิมพ์ลดา วรโชติธนาทิพย์ ป.6 29.0666
837 210753 ด.ญ. กันยกร นุอุปละ ป.6 29.0666
837 110265 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.6 29.0666
837 210432 ด.ญ. พิชญาดา แก้วทอง ป.6 29.0666
837 210378 ด.ญ. เฌอฟ้า ปวิดาภา ป.6 29.0666
837 210687 ด.ญ. วรดา หาญแหง ป.6 29.0666
857 210336 ด.ช. พิสิษฐ์​ ตั้งจิตนบ ป.6 28.5333
857 210978 ด.ช. จิรภัทร ไมทอง ป.6 28.5333
857 110349 ด.ช. กชพร บัวคลี่ ป.6 28.5333
857 210559 ด.ช. ธนภัทร ฉัตรรัตนภักดี ป.6 28.5333
857 210982 ด.ช. ชินาธิป โมขศักดิ์ ป.6 28.5333
857 210859 ด.ช. รวีวิชญ์ มโนฤทธิญาณ ป.6 28.5333
857 210802 ด.ช. ธีราทัต จงหมาย ป.6 28.5333
857 110465 ด.ช. กฤชบดี พฤฒิธรรมกูล ป.6 28.5333
857 110342 ด.ช. ณัฐพล โยคาพจร ป.6 28.5333
857 110547 ด.ช. พงศ์นิธิป ธีระชัยธรรม ป.6 28.5333
857 210593 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.6 28.5333
857 210670 ด.ญ. เอริช่า ลู ป.6 28.5333
857 210501 ด.ญ. ณิชาภา ชลศึกษ์ ป.6 28.5333
857 210182 ด.ญ. นารา บุศยพลากร ป.6 28.5333
857 210797 ด.ญ. รินรดา อัศวเลิศกมล ป.6 28.5333
857 210729 ด.ญ. ปริญญดา อภิรติกุล ป.6 28.5333
857 110248 ด.ญ. พิชญธิดา ธรรมถาวร ป.6 28.5333
857 110757 ด.ญ. อมรรัก เปลี่ยนแพ ป.6 28.5333
857 110040 ด.ญ. สู่ขวัญ เลาหะเมทนี ป.6 28.5333
857 110351 ด.ญ. รมณ อินชื่นใจ ป.6 28.5333
857 110562 ด.ญ. ปุณณดา หนูพรหม ป.6 28.5333
857 210274 ด.ญ. ณัฐหทัย เลืศการค้าสุข ป.6 28.5333
857 111139 ด.ญ. พัทธ์พิชา ตรัยวารินทร์ ป.6 28.5333
857 111184 ด.ญ. ปียาณัฐ ตัณฑสุทธิ์ ป.6 28.5333
857 110978 ด.ญ. จิดาภา วงศ์สุวรรณ ป.6 28.5333
857 110938 ด.ญ. เมธปิยา อุดมทัศนีย์ ป.6 28.5333
857 211046 ด.ญ. นภัสชล ภาคมฤค ป.6 28.5333
857 111145 ด.ญ. วริศรา รุจิตานนท์ ป.6 28.5333
857 110317 ด.ญ. ณัฐรดา เพิ่มสุขจิตต์ ป.6 28.5333
857 110129 ด.ญ. โสภาภัคค์ ลิมป์วรพรรณ ป.6 28.5333
857 111121 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.6 28.5333
857 210359 ด.ญ. ชญานันทน์ ใจกลม ป.6 28.5333
889 210395 ด.ช. วิริทธิ์พล จารุธนศักดิ์กูร ป.6 28.0000
889 210284 ด.ช. ณัฐพัฒน์ สมบูรณ์วรรณะ ป.6 28.0000
889 110415 ด.ช. พุทธคุณ โจระเจน ป.6 28.0000
889 210676 ด.ช. พิรชัช ชมภูรัตน์ ป.6 28.0000
889 210994 ด.ช. อิทธิกร งามนิตยาหงส์ ป.6 28.0000
889 110458 ด.ช. ภาคิน นโรปการณ์ ป.6 28.0000
889 110958 ด.ช. ศุภธัช เติมวุฒิปรีชา ป.6 28.0000
889 210203 ด.ช. ธนภัทร วุฒิวัย ป.6 28.0000
889 110256 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ชัยประสิทธิกุล ป.6 28.0000
889 110340 ด.ช. สถิตย์พร เกชาคุปต์ ป.6 28.0000
889 111137 ด.ช. ภวเดช บุญส่งสุขเจริญ ป.6 28.0000
889 210678 ด.ช. ธนกฤต ลิ่มสกุล ป.6 28.0000
889 110303 ด.ช. เชตวัน ทับทิมพลาย ป.6 28.0000
889 110555 ด.ช. นิติธร ลีลาวัฒนพาณิชย์ ป.6 28.0000
889 110571 ด.ช. ทีฆกฤติน ทองพูล ป.6 28.0000
889 211040 ด.ช. ชนายุส เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ป.6 28.0000
889 210804 ด.ช. ธีธัช ชูสกุล ป.6 28.0000
889 110643 ด.ช. ปุณการ ฮิมหมั่นงาน ป.6 28.0000
889 110519 ด.ช. ภัทรอนันต์ พุ่มเกษร ป.6 28.0000
889 210116 ด.ช. ภีมณัช โภคาประกรณ์ ป.6 28.0000
889 110284 ด.ช. พิพิธธน พุทธินันทาภา ป.6 28.0000
889 110636 ด.ช. ปัณณธร โพธิรัมย์ ป.6 28.0000
889 210551 ด.ช. ณรงค์เดช สว่างเมือง ป.6 28.0000
889 210511 ด.ช. วริศ ประสาทแก้ว ป.6 28.0000
889 111025 ด.ช. ตรัยมีน จารุโกมลศิลป์ ป.6 28.0000
889 110500 ด.ญ. พัทธ์ธีรา ภัทรปัทมาวงศ์ ป.6 28.0000
889 110718 ด.ญ. รินรดา สันทัด ป.6 28.0000
889 110024 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.6 28.0000
889 110352 ด.ญ. ฐิตา โมฮัมเม็ด ฮุดเซ็น คาน ป.6 28.0000
889 210578 ด.ญ. เปมิกา โพธิ์​แก้ว ป.6 28.0000
889 110032 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.6 28.0000
889 110078 ด.ญ. สุดขอบฟ้า ปุณยรัตนรัตน์ ป.6 28.0000
889 210590 ด.ญ. สิริรัตน์ เจริญรัตน์ ป.6 28.0000
889 110725 ด.ญ. ปุณณิชา เตชเพ็ญพันธ์ ป.6 28.0000
889 211010 ด.ญ. ธัญกร วุฑฒิรัตน์ ป.6 28.0000
889 211098 ด.ญ. ชัญญ์ธนพัศ ตันทอง ป.6 28.0000
889 110478 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.6 28.0000
889 111023 ด.ญ. กมลลักษณ์ ทองพิพัฒน์กุล ป.6 28.0000
889 110680 ด.ญ. เฌอเอม เวชภัณฑ์เภสัช ป.6 28.0000
889 110912 ด.ญ. ธนารีย์ วิวัฒนาการ ป.6 28.0000
889 111062 ด.ญ. มณีมัญช์ ศรีสวัสดิ์ ป.6 28.0000
889 111164 ด.ญ. พิมพ์รำพรรณ พุฒเจริญพร ป.6 28.0000
889 110523 ด.ญ. ดากานดา สุริยะพรหมชัย ป.6 28.0000
889 110449 ด.ญ. ลิปดา สีจำปี ป.6 28.0000
889 110992 ด.ญ. สุรัชนา ลิ้มอรุโณทัย ป.6 28.0000
899 120023 ด.ญ. พิชามญชุ์ พลเดช ป.6 25.0000
899 120434 ด.ช. ชยานันท์ เตรียมธนานันท์ ป.6 25.0000
899 120300 ด.ช. พิรชัช ชมภูรัตน์ ป.6 25.0000
899 120157 ด.ญ. ปรียาภัทร์ คำออน ป.6 25.0000
899 220461 ด.ช. ศุภธัช จันทร์มาลย์ ป.6 25.0000
899 120768 ด.ช. กรภัทร์ ริตกันโต ป.6 25.0000
899 220194 ด.ญ. นภัสนรมน หล่อวิทยา ป.6 25.0000
899 120110 ด.ญ. สุภัคกวี เบ็ญมาตร์ ป.6 25.0000
899 120470 ด.ช. ณรงค์เดช สว่างเมือง ป.6 25.0000
899 120467 ด.ญ. ณิชา จงรุจินันท์ ป.6 25.0000
899 220198 ด.ญ. ณัฏฐณิชา เปรมปรีดิ์ ป.6 25.0000
899 120028 ด.ญ. ณัฐรดา เพิ่มสุขจิตต์ ป.6 25.0000
899 120513 ด.ญ. ศุภากร พงษ์ผาตินันท์ ป.6 25.0000
899 220678 ด.ญ. ลภัสรดา บุญพงษ์ ป.6 25.0000
899 220180 ด.ญ. ปรายฟ้า สระกวี ป.6 25.0000
899 220696 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืชบวรชัย ป.6 25.0000
899 120282 ด.ญ. ประเพ็ญภัสสร์ ภูมิทรัพย์ ป.6 25.0000
899 220316 ด.ญ. ศิรดา ทองเหลือง ป.6 25.0000
899 120784 ด.ญ. มณีมัญช์ ศรีสวัสดิ์ ป.6 25.0000
899 120514 ด.ญ. อาคีรา ตระการรุ่งโรจน์ ป.6 25.0000
899 220410 ด.ญ. พิมพ์มาดา ธนะดำรงชัยพร ป.6 25.0000
899 120635 ด.ช. ปราชญา สมสา ป.6 25.0000
899 120757 ด.ญ. พรสุปรีย์ ประสาทเขตการ ป.6 25.0000
899 120231 ด.ช. จิรพัส เลิศเพิ่มทรัพย์ ป.6 25.0000
899 220734 ด.ช. ภูมิวิทย์ พิทักษ์ไขยวงศ์ ป.6 25.0000
899 220561 ด.ช. ปัณณธร บุญชอบ ป.6 25.0000
899 120379 ด.ญ. พิมพ์ภัทรพร วงษ์ศรีสุข ป.6 25.0000
899 120409 ด.ช. ปพรรษสันต์ วงศ์วิทิตชา ป.6 25.0000
899 120294 ด.ญ. มุกพิสุทธิ์ สุ่มดี ป.6 25.0000
899 120666 ด.ช. ปพน วิลัยลอย ป.6 25.0000
899 120574 ด.ญ. ชญาน์นันท์ เอี่ยมฐานนท์ ป.6 25.0000
899 220300 ด.ญ. ธันยพร คำแสน ป.6 25.0000
899 120750 ด.ช. นราวิชญ์ เตจะมา ป.6 25.0000
899 120599 ด.ญ. อนันทิยา ประภากร ป.6 25.0000
899 120851 ด.ญ. อัยรินทร์ คามวัลย์ ป.6 25.0000
899 220385 ด.ช. บรรณสิทธิ์ ปรีชาวุฒิพงศ์ ป.6 25.0000
899 120009 ด.ช. พีรวิชญ์ ภักดีเมฆานนท์ ป.6 25.0000
899 220602 ด.ญ. พิณนภัทร์ เปรมบุตร ป.6 25.0000
899 120234 ด.ญ. ปทิตตา นาสิงคาร