เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.6

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
1 110065 ด.ช. วรพล ช่วยบำรุง ป.6 100.00
1 110751 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 100.00
1 210595 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 100.00
4 110786 ด.ญ. นีนญาดา บุญตานนท์ ป.6 97.20
4 210232 ด.ช. ณภัทร กังวานสุระ ป.6 97.20
4 210346 ด.ญ. แทนฤทัย ยะโสธร ป.6 97.20
4 210395 ด.ช. ดลวริทธิ์ ศิริชัย ป.6 97.20
4 210446 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 97.20
4 210479 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 97.20
4 210727 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 97.20
4 210903 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 97.20
4 210988 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 97.20
13 210573 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 96.67
14 110105 ด.ช. วิชช์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 94.40
14 110250 ด.ญ. ปุณณ​ภา​ วรัญญู​รัตนะ​ ป.6 94.40
14 110923 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ศรีเมือง ป.6 94.40
14 210054 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 94.40
14 210113 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 94.40
14 210141 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 94.40
14 210379 ด.ช. ทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์ ป.6 94.40
14 210407 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 94.40
14 210478 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 94.40
14 210491 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 94.40
24 110906 ด.ช. อภิวิชญ์ ชาญณรงค์ ป.6 93.87
24 111048 ด.ช. ธนัท ก้องเกียรติกมล ป.6 93.87
24 210872 ด.ช. ปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์ ป.6 93.87
24 210978 ด.ช. เจตนิพิฐ เลาหเรืองรองกุล ป.6 93.87
28 210070 ด.ช. ธีรัช เทภาสิต ป.6 93.33
29 210149 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 91.60
29 210156 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 91.60
29 210288 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 91.60
29 210414 ด.ช. อิทธิพัทธ์ อุดมพรธนสาร ป.6 91.60
29 210425 ด.ช. กัณตภณ สกุลภิญโญ ป.6 91.60
29 210448 ด.ญ. เกรซ เบญจกาญจน์ ป.6 91.60
35 110239 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 91.07
35 110313 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 91.07
35 111018 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 91.07
35 210015 ด.ญ. วรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์ ป.6 91.07
35 210089 ด.ญ. พิชชากร ธวัชกุลดิลก ป.6 91.07
35 210351 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 91.07
35 210492 ด.ญ. ณวรัฎ คงมี ป.6 91.07
35 210566 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 91.07
35 210679 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ภูรินันทกุล ป.6 91.07
35 210764 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 91.07
35 210995 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 91.07
35 211014 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 91.07
35 211100 ด.ช. คมพิศิษฐ์ เกียรติสุดาศักดิ์ ป.6 91.07
48 110733 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 90.53
48 110840 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 90.53
50 110476 ด.ช. ศุภฤต เกตุพันธุ์ ป.6 90.00
51 110085 ด.ช. ภาวัจน์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 88.80
51 210724 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คงวุฒิปัญญา ป.6 88.80
51 210745 ด.ช. วรเชฏฐ์ เหมือนดาว ป.6 88.80
51 210866 ด.ญ. นิลุบล เดชอนันต์ ป.6 88.80
55 110823 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 88.27
55 110982 ด.ญ. ชนัดดา ภูวนธรรม ป.6 88.27
55 110988 ด.ช. พชรพล เทียนรุ่งศรี ป.6 88.27
55 210139 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 88.27
55 210458 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 88.27
55 210548 ด.ญ. ณภัทร เครือคล้าย ป.6 88.27
61 110296 ด.ญ. มนพร ตั้งทางธรรม ป.6 87.73
61 110995 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 87.73
61 210411 ด.ช. พสธร กึกก้อง ป.6 87.73
61 210610 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 87.73
61 210800 ด.ช. จิรภัทร เศวตบรรเจิด ป.6 87.73
61 210960 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 87.73
61 211028 ด.ช. พรวรรธน์ เพ็ญพิบูลย์ ป.6 87.73
68 110698 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 87.20
68 210567 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 87.20
70 110330 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 86.00
70 110782 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 86.00
70 210428 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นาเมืองรักษ์ ป.6 86.00
70 210698 ด.ช. เรืองสิทธิ์ เมธาชัยศิษฎ์ ป.6 86.00
70 210782 ด.ญ. พิชยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 86.00
70 211027 ด.ช. ภูกวิน บุญชอบ ป.6 86.00
70 211136 ด.ญ. พิมพกานต์ ประทุมรัตน์ ป.6 86.00
77 110183 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 85.47
77 110230 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 85.47
77 110254 ด.ช. อาชวิน ชวาลา ป.6 85.47
77 110343 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 85.47
77 110615 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 85.47
77 110861 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 85.47
77 210181 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 85.47
77 210537 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 85.47
77 210592 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 85.47
77 210703 ด.ญ. ภัทร์สิริรัตน์ โรจนเมธาธนันท์ ป.6 85.47
77 210770 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 85.47
77 211017 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 85.47
89 110126 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 84.93
89 110132 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 84.93
89 110380 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 84.93
89 110862 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 84.93
89 110932 ด.ช. ณฐรัฐ พัวพันสวัสดิ์ ป.6 84.93
89 111015 ด.ญ. สิรยากร ตันกุลรัตน์ ป.6 84.93
89 210026 ด.ช. อัญชุกรณ์ บุญอยู่ ป.6 84.93
89 210172 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 84.93
89 211140 ด.ช. พัชรพงศ์ พุ่มเจริญ ป.6 84.93
98 210507 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ โอภาสสมุทรชัย ป.6 84.40
98 210531 ด.ญ. พาขวัญ อุทัยเสวก ป.6 84.40
100 110429 ด.ญ. พิชาภรณ์ เจนกุลนิษฐ์ ป.6 83.20
100 210484 ด.ช. ปฏิพัทธ์ กล้าแรง ป.6 83.20
102 110116 ด.ญ. กัลยกร ลีฬหากาญจนา ป.6 82.67
102 110315 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 82.67
102 110400 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 82.67
102 111028 ด.ช. สิรวิชญ์ ภู่อมร ป.6 82.67
102 111127 ด.ช. ธีรเดช พินิจผดุงธรรม ป.6 82.67
102 111138 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 82.67
102 210108 ด.ญ. อินทร์รวิพร สื่อสิริสุข ป.6 82.67
102 210402 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 82.67
102 210486 ด.ญ. วรัญญา ไชยแสง ป.6 82.67
102 210915 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 82.67
102 210982 ด.ช. ยุทธภูมิ ชัยสวัสดิ์ ป.6 82.67
113 110025 ด.ญ. พันดาว วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ ป.6 82.13
113 110035 ด.ช. สกลเขฏร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ป.6 82.13
113 110187 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 82.13
113 110242 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 82.13
113 110270 ด.ช. ปัณณ์ มโนลีวัฒนกุล ป.6 82.13
113 110283 ด.ญ. พริม ชัยชโลธร ป.6 82.13
113 110677 ด.ญ. กฤติมา กรรโมปกรณ์ ป.6 82.13
113 111091 ด.ญ. จันทรัศม์ เจนอุดมทรัพย์ ป.6 82.13
113 210199 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 82.13
113 210276 ด.ญ. พีรญา รัตนธนานุกูล ป.6 82.13
113 210332 ด.ญ. ปวริศา เอกสิทธิ์ธารากร ป.6 82.13
113 210421 ด.ญ. ณัฐนพิน เกตุทอง ป.6 82.13
113 210530 ด.ญ. ภูมิอิณทรา ปาตัก ป.6 82.13
113 210555 ด.ญ. อริสา ผลิตวานนท์ ป.6 82.13
113 210639 ด.ช. เตวิช ดีวิเศษพันธ์ ป.6 82.13
113 211068 ด.ช. ศักดิ์ศิริ อินทร์พรหม ป.6 82.13
113 211123 ด.ช. ไอธิยากร เมืองแสน ป.6 82.13
130 110190 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 81.60
130 110261 ด.ช. ตรัย กิวานนท์ ป.6 81.60
130 110470 ด.ช. ภูริชญ์ ชมแก้ว ป.6 81.60
130 110479 ด.ช. พชรพล พังจุนันท์ ป.6 81.60
130 111098 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 81.60
130 111134 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 81.60
130 210370 ด.ช. พศิน จันธเรศ ป.6 81.60
130 211109 ด.ช. ฐวัฒน์ เตียววุฒิไกร ป.6 81.60
138 210985 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 80.53
139 110285 ด.ช. อรรจกร หวลเจริญทนต์ ป.6 80.40
139 110838 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 80.40
141 210206 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 79.87
141 210608 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 79.87
141 210702 ด.ช. กษม ใช้คล่องกิจ ป.6 79.87
141 210779 ด.ญ. ธวัลยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 79.87
141 210816 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 79.87
146 110232 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 79.33
146 110233 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 79.33
146 110268 ด.ญ. ธญานี เอมเปรมศิลป์ ป.6 79.33
146 110446 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 79.33
146 110552 ด.ช. ธนบดินทร์ เตโช ป.6 79.33
146 110699 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 79.33
146 110772 ด.ช. ทวีรังสันต์ ภาณุเดชทิพย์ ป.6 79.33
146 110790 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 79.33
146 210138 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 79.33
146 210159 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 79.33
146 210424 ด.ญ. ณำพาสุข คำภาศรี ป.6 79.33
146 210638 ด.ช. ณัฐพงศ์ อุทัยวนิชวัฒนา ป.6 79.33
146 210831 ด.ญ. นภัคมน ธนิตราธัญธร ป.6 79.33
146 210899 ด.ญ. พิรญาณ์ ธนกิจลีลาเจริญ ป.6 79.33
160 110040 ด.ญ. ปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล ป.6 78.80
160 110106 ด.ญ. ณัชชา รัศมีดารา ป.6 78.80
160 110199 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 78.80
160 110598 ด.ช. ปภาวิน ศรีสุข ป.6 78.80
160 110695 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 78.80
160 110714 ด.ญ. นนณภัส พงศ์วรินทร์ ป.6 78.80
160 210007 ด.ช. ภูรวิช จิวิทยานุกูล ป.6 78.80
167 110702 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 78.27
167 210145 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 78.27
167 210694 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 78.27
170 111102 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 77.73
171 110526 ด.ญ. เพริน โพธิ์เงิน ป.6 77.07
171 110606 ด.ญ. นภัส ทองสัมฤทธิ์ ป.6 77.07
171 210602 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 77.07
174 110151 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 76.53
174 110223 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 76.53
174 110292 ด.ญ. กวิสรา กิจถาวรสวัสดิ์ ป.6 76.53
174 110314 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 76.53
174 110439 ด.ช. ญาณสิษฐ์ จันทโรจวงศ์ ป.6 76.53
174 110472 ด.ช. ชิน ชนินทกุล ป.6 76.53
174 210046 ด.ช. ณัฐพัชร์ ลิ่มอรุณ ป.6 76.53
174 210061 ด.ญ. พรชนิตว์ แก้วกมลศรีสุข ป.6 76.53
174 210084 ด.ญ. จิดาภา ปิ่นทอง ป.6 76.53
174 210227 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 76.53
174 210684 ด.ช. ศวัส หรรษาเวก ป.6 76.53
174 210856 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 76.53
174 211080 ด.ช. รวิภัทร พรตั้งจิตลิขิต ป.6 76.53
174 211132 ด.ช. กฤชณัท หวู ป.6 76.53
188 110095 ด.ญ. นุชประวีณ์ คะจิตรแขม ป.6 76.00
188 110212 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 76.00
188 110377 ด.ช. ศิรกฤษฎิ์ กฤษณรักษ์ปาณี ป.6 76.00
188 110415 ด.ช. ชิษนุพงศ์ ตันเวธน์สิทธิกร ป.6 76.00
188 110490 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 76.00
188 110515 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 76.00
188 110528 ด.ช. ชลธี เตชะกำธรกิจ ป.6 76.00
188 110766 ด.ช. รุจิภาส หมั่นอาษา ป.6 76.00
188 110829 ด.ช. ภัทระ ศรีทองสุข ป.6 76.00
188 210652 ด.ช. คณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา ป.6 76.00
188 210917 ด.ญ. กันยากรณ์ ฤกษ์รัชนีกร ป.6 76.00
199 110125 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 75.47
199 110142 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 75.47
199 111011 ด.ญ. ณัฏฐณิชา พรหมภักดี ป.6 75.47
199 210127 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 75.47
199 210144 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 75.47
199 210417 ด.ช. กิตติพัฒน์ แสงวณิช ป.6 75.47
199 210437 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 75.47
199 210543 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 75.47
199 210629 ด.ญ. จิณัชชา อรุณรัตน์ ป.6 75.47
199 210889 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 75.47
199 210999 ด.ญ. ภัทรธร นิลกานุวงศ์ ป.6 75.47
199 211005 ด.ช. จิรวศิน วีระกุล ป.6 75.47
211 110274 ด.ช. สิรพัทธ์ ขวัญมงคลพงศ์ ป.6 74.27
211 110596 ด.ช. ณัฐ​ภัทร จิระกรา​นนท์​ ป.6 74.27
211 210641 ด.ญ. ปัณฑารีย์ มั่งคั่ง ป.6 74.27
211 211129 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 74.27
215 110278 ด.ญ. พิชญานิษฐ์ เชาว์สินธุ์ ป.6 73.73
215 110783 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 73.73
215 210003 ด.ช. ธนกร อวัสดาพร ป.6 73.73
215 210226 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 73.73
215 210738 ด.ญ. ชริญญา สุขสุโฉม ป.6 73.73
215 211073 ด.ช. จิรภัทร ลาภประสพ ป.6 73.73
221 110048 ด.ญ. ปารณีย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ ป.6 73.20
221 110421 ด.ช. ปุริม แซ่เจน ป.6 73.20
221 110781 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 73.20
221 110836 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 73.20
221 210018 ด.ช. ปุณณวิทย์ วาจรัต ป.6 73.20
221 210394 ด.ช. ทัฬห์ ธนวุฒิกูร ป.6 73.20
221 210452 ด.ญ. วริศราวดี ศรีเมือง ป.6 73.20
221 210723 ด.ช. ปองคุณ ศรีสังวาลย์ ป.6 73.20
221 211170 ด.ญ. ลิกอร์ ไชยพิมล ป.6 73.20
230 110036 ด.ช. ณัฏฐ์ เจติยานุวัตร ป.6 72.67
230 110337 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 72.67
230 110431 ด.ญ. สิรภัทร กัลยาจิตร์โกศล ป.6 72.67
230 110538 ด.ช. จรูญวิทย์ จงเฟื่องปริญญา ป.6 72.67
230 110559 ด.ญ. ศศิชา เลิศวิกูล ป.6 72.67
230 110729 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 72.67
230 111030 ด.ญ. ศรสวรรค์ จุนแสงจันทร์ ป.6 72.67
230 210258 ด.ญ. กฤติมา จวบสมัย ป.6 72.67
238 210812 ด.ช. ศุภกร ตีระวนิชพงศ์ ป.6 72.13
239 210545 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 71.47
239 210614 ด.ญ. ธนิญชิดา สนิทม่วง ป.6 71.47
241 110579 ด.ญ. พิชญาภา พืชสุวรรณ์สกุล ป.6 70.93
241 210691 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 70.93
243 110024 ด.ช. นันท์พัทธ์ สุโพธิ์ใหม่ ป.6 70.40
243 110221 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 70.40
243 110360 ด.ช. รัชช์ณัณท์ พิริยะไตรนาถ ป.6 70.40
243 110370 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง ป.6 70.40
243 111089 ด.ช. จิรภัทร สมตัว ป.6 70.40
243 210122 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 70.40
243 210164 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 70.40
243 210499 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 70.40
243 210710 ด.ช. ภูริวัจน์ วีระเพ็ชร์ ป.6 70.40
243 210876 ด.ช. ศรัณย์ภัทร หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 70.40
243 210887 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 70.40
243 210891 ด.ช. ณัฐพงศ์ อัศวราชันย์ ป.6 70.40
243 210992 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 70.40
243 211167 ด.ญ. ณัชชารีย์ สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.6 70.40
257 110541 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 69.87
257 210376 ด.ญ. ละอองทิพย์ ภมรศิลปธรรม ป.6 69.87
257 210386 ด.ช. วริทธิ์พล ธนาคมเศรษฐ์ ป.6 69.87
257 210732 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 69.87
257 210864 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 69.87
257 210919 ด.ช. จีรพัฒน์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 69.87
263 110088 ด.ญ. ณิชากร ลิ้มทองสิทธิคุณ ป.6 69.33
263 110494 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 69.33
263 110508 ด.ญ. พาขวัญ พัวพรพงษ์ ป.6 69.33
263 210263 ด.ช. ชวัลวิทย์ ขวัญกิจนิรันดร ป.6 69.33
263 210382 ด.ญ. อติกานต์ เจนเกรียงไกร ป.6 69.33
263 210895 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 69.33
269 110355 ด.ช. รุจิภาส สร้อยเรืองศรี ป.6 68.80
270 110545 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 68.13
270 110689 ด.ช. ธีรวิทย์ โรจน์พรประดิษฐ์ ป.6 68.13
270 110999 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 68.13
270 111122 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สมิทธาพิพัฒน์ ป.6 68.13
270 210320 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 68.13
270 211065 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 68.13
276 110011 ด.ช. พรฤทธิ์ แซ่เจียง ป.6 67.60
276 110911 ด.ช. พีรวิชญ์ ลี้เจริญ ป.6 67.60
276 210038 ด.ช. เศรษฐกูร เพ็ญจำรัส ป.6 67.60
276 210747 ด.ช. ศุภสิน ผดุงศุภไลย ป.6 67.60
276 211114 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 67.60
281 110208 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 67.07
281 110540 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 67.07
281 110566 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 67.07
281 110939 ด.ญ. ชาลิสา โจมฤทธิ์ ป.6 67.07
281 210326 ด.ช. กร ลิขิตอำนวยชัย ป.6 67.07
281 210688 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 67.07
281 211062 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 67.07
288 110037 ด.ญ. รินรดา ลีละยุทธสุนทร ป.6 66.53
288 110365 ด.ญ. ธัญลักษณ์ เวสโกสิทธิ์ ป.6 66.53
288 110690 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 66.53
288 210456 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 66.53
288 210504 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 66.53
288 210841 ด.ช. ศุภธัช โชติเวทธำรง ป.6 66.53
288 210949 ด.ช. ชีวานนท์ ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 66.53
288 211086 ด.ญ. พิชญ์ธนัช คำวิลัย ป.6 66.53
288 211087 ด.ญ. ภัทรศรุดา ศรีฟองคำ ป.6 66.53
288 211154 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 66.53
298 110197 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 66.00
298 110247 ด.ญ. ณัฐณิชา ผาทา ป.6 66.00
298 110298 ด.ช. คริษฐ์ บุญรัตนกุล ป.6 66.00
298 110771 ด.ช. ณัชพล สุมาวงศ์ ป.6 66.00
298 210993 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 66.00
303 110133 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 64.80
303 110406 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 64.80
303 110556 ด.ช. เนติภัทธ เกิดสุภาพ ป.6 64.80
303 110685 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 64.80
303 111128 ด.ญ. วิริยา พฤกษ์พระกานต์ ป.6 64.80
308 210986 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 64.40
309 110252 ด.ญ. สุกฤษตา ้เลาหไพศาล ป.6 64.27
309 110644 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 64.27
309 110762 ด.ช. ธัญเทพ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 64.27
309 111062 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 64.27
309 210023 ด.ญ. พิมพ์นารา ศัพท์สุวรรณ ป.6 64.27
309 210043 ด.ญ. มนัสนันท์ ทรัพย์นราธร ป.6 64.27
309 210207 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 64.27
309 210307 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 64.27
309 210327 ด.ญ. กันติชญา วานิชประเสริฐพร ป.6 64.27
309 210335 ด.ญ. บุญญาพร โภคสมบัติ ป.6 64.27
309 211004 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 64.27
320 110203 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 63.73
320 110420 ด.ญ. นรีกานต์ เรืองสุรเกียรติ ป.6 63.73
320 110557 ด.ช. อัณณวัชร์ บุญญกิจไมตรี ป.6 63.73
320 110667 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 63.73
320 111008 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 63.73
320 210056 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 63.73
320 210068 ด.ญ. พัสกาญจน์ ศรีพิจารณ์ ป.6 63.73
320 210349 ด.ช. ชณัฐภงค์ บุญชู ป.6 63.73
320 210525 ด.ช. จิรัฎฐ์. เหลืองอรุณเลิศ ป.6 63.73
320 210580 ด.ช. กันตพัฒน์ วรรณเพ็ญสกุล ป.6 63.73
320 210606 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 63.73
320 210739 ด.ญ. ณัชชา ศิริพันธ์ ป.6 63.73
320 211174 ด.ญ. ณรณัช สิริวงศานนท์ ป.6 63.73
333 110549 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 63.20
333 110930 ด.ช. จิรัฏฐ์ จูมี ป.6 63.20
333 110983 ด.ช. พบธรรม มงคลสาคร ป.6 63.20
333 210216 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 63.20
333 210658 ด.ญ. ชวัลรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 63.20
338 210322 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 62.67
339 110068 ด.ญ. ภัทรภร ตุลารักษ์ ป.6 62.53
340 110462 ด.ช. จีรานุวัฒน์ พันธุ์ศรี ป.6 62.00
340 110635 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 62.00
340 210040 ด.ญ. ณภัทชา ผนึกทอง ป.6 62.00
340 210539 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 62.00
344 110468 ด.ช. อภิวัฒน์ นันทไพฑูรย์ ป.6 61.47
344 110482 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 61.47
344 110630 ด.ช. อัคชินช์ เตียงเกตุ ป.6 61.47
344 110894 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 61.47
344 110981 ด.ญ. กรวรรณ พุ่มพวง ป.6 61.47
344 111100 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 61.47
344 210180 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 61.47
344 210245 ด.ช. แทนคุณ ทันประสงค์ ป.6 61.47
344 210269 ด.ญ. อคิรา มั่นฤทัย ป.6 61.47
344 210447 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 61.47
344 210498 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 61.47
344 210502 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 61.47
344 210687 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 61.47
344 210968 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ทับทิมทอง ป.6 61.47
344 211066 ด.ญ. ชนิดาภา เตมียบุตร ป.6 61.47
344 211101 ด.ญ. ดลรัฐ พลรัตน์ ป.6 61.47
360 110379 ด.ช. ปัญญวรรธน์ สุรเกียรติกำจร ป.6 60.93
360 110487 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 60.93
360 110846 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 60.93
360 111022 ด.ญ. ภิรญา นวสวัสดิ์ ป.6 60.93
360 111118 ด.ญ. อาทิชา ไตรรงค์ทอง ป.6 60.93
360 210175 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 60.93
360 210185 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 60.93
360 210373 ด.ญ. อลิชา โปทอง ป.6 60.93
360 210768 ด.ญ. อัญญรินทร์ มิคาระเศรษฐ์ ป.6 60.93
360 211039 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 60.93
370 110276 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาญพานิชกิจการ ป.6 60.40
370 110471 ด.ช. เหมภัส หวังสันติพร ป.6 60.40
370 110571 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 60.40
370 110704 ด.ช. ปัณณทัต เวสสะภักดี ป.6 60.40
370 111059 ด.ญ. ภัชชญา แซ่โท้ว ป.6 60.40
370 111113 ด.ช. พงศกร อนุสรณ์เทวินทร์ ป.6 60.40
370 210034 ด.ช. ปาณกิตติ์ รักษ์กุล ป.6 60.40
370 211126 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 60.40
378 110831 ด.ญ. ณัฐสิรี สมุทรคีรี ป.6 59.87
378 210280 ด.ญ. พิมพ์พจน์ เลาหอุดมโชค ป.6 59.87
378 211115 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 59.87
378 211151 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 59.87
382 110336 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 59.20
382 210001 ด.ช. กฤตนน สุวรรณ ป.6 59.20
382 210485 ด.ญ. พิชามญชุ์ รุ่งเรืองยั่งยืน ป.6 59.20
382 210598 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 59.20
386 110666 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 58.80
386 210299 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 58.80
386 210798 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 58.80
389 110026 ด.ญ. ธิษณ์พิฌา ศรีสลวยกุล ป.6 58.67
389 110358 ด.ญ. ศรัณย์พร พงศ์โรจน์เผ่า ป.6 58.67
389 110484 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 58.67
389 211060 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 58.67
393 110017 ด.ญ. ศุภกานต์ สลักคำ ป.6 58.13
393 110139 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 58.13
393 110397 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 58.13
393 110414 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 58.13
393 110447 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 58.13
393 110466 ด.ญ. วิรัลพัชร วรรธนเศรณี ป.6 58.13
393 110697 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 58.13
393 110728 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 58.13
393 110817 ด.ช. ณัฐนรุตม์ วัฒนา ป.6 58.13
393 110868 ด.ญ. อรภิชา แพรกทอง ป.6 58.13
393 110928 ด.ช. อรรถวิทย์ ตันติอนันท์กุล ป.6 58.13
393 111080 ด.ญ. จิดาภา ชินะโยธิน ป.6 58.13
393 210096 ด.ญ. จิราภัค สิทธิเดชพร ป.6 58.13
393 210147 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 58.13
393 210150 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 58.13
393 210357 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 58.13
393 210393 ด.ญ. ปัณฑรีย์ อาภาสพิพัฒน์ ป.6 58.13
393 210482 ด.ช. ณัฐชนน แซ่ซือ ป.6 58.13
393 210609 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 58.13
393 210923 ด.ช. ถิรเมธ วงศ์พานิช ป.6 58.13
393 210973 ด.ญ. เขมิกา พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ป.6 58.13
393 211137 ด.ญ. พุธิตา นิลเขียว ป.6 58.13
415 110120 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 57.60
415 110238 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 57.60
415 110354 ด.ญ. รชรพร ตันติกุล ป.6 57.60
415 110454 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 57.60
415 110529 ด.ช. กังวาฬ แสงศิริรักษ์ ป.6 57.60
415 110708 ด.ญ. ณัฐวิภา เจียมอุดมพงษ์ ป.6 57.60
415 110912 ด.ช. ธีรัชธรณ์ สิริวรวิทย์ ป.6 57.60
415 110967 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 57.60
415 210126 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 57.60
415 210217 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 57.60
415 210601 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 57.60
415 210671 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 57.60
415 210720 ด.ญ. กัลยรักษ์ อุชชิน ป.6 57.60
428 110074 ด.ช. ธณายุทธ์ กิริณี ป.6 57.07
428 110117 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ธนโกเศศ ป.6 57.07
428 110279 ด.ญ. ศรณภัทร์ แพ่งเกษร ป.6 57.07
428 110382 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 57.07
428 110564 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 57.07
428 110569 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 57.07
428 110849 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 57.07
428 111073 ด.ญ. นมิตา ลิ้มอุดมพร ป.6 57.07
436 210051 ด.ญ. ศันส์สุดา รักษ์กุล ป.6 56.93
436 210991 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 56.93
438 110662 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 56.53
439 210006 ด.ช. ปุณณวิทย์ พิริยะปัญญาพร ป.6 56.40
439 210094 ด.ช. อภิภู มาลัยมี ป.6 56.40
439 210129 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 56.40
442 110696 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 56.00
442 110968 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 56.00
442 210292 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 56.00
442 210905 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 56.00
446 111049 ด.ช. อาชวิน ลีลาวรมณี ป.6 55.87
446 210224 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 55.87
446 210358 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 55.87
446 210369 ด.ช. ธีร์ธวัช สัตยกมลฉัตร ป.6 55.87
446 210469 ด.ญ. สลิลทิพย์ ประสาตร์สาน ป.6 55.87
446 210519 ด.ญ. ณิชาดา มุ่งจิตวิศวกร ป.6 55.87
446 211000 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 55.87
446 211096 ด.ญ. อรศศิวรรณ์ อรรถสถาวร ป.6 55.87
454 110244 ด.ช. กฤติน พันธุมณี ป.6 55.33
454 110523 ด.ช. ปัณณทัต ตั้งประเสริฐศิริ ป.6 55.33
454 110533 ด.ช. ณฤต อุชุปาละนันท์ ป.6 55.33
454 110623 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 55.33
454 110752 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 55.33
454 110822 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 55.33
454 210296 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 55.33
454 210890 ด.ช. รตน พลับเล็ก ป.6 55.33
454 210898 ด.ญ. จุฑาทิพย์ อินอิว ป.6 55.33
454 210910 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 55.33
464 110029 ด.ญ. อินทิรา ปรุงเกียรติ ป.6 54.80
464 110107 ด.ช. กันตดนย์ โชคบุญส่งสวัสดิ์ ป.6 54.80
464 110195 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 54.80
464 110277 ด.ช. ธาวิน สิงหถนัดกิจ ป.6 54.80
464 110610 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 54.80
464 110755 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 54.80
464 110935 ด.ญ. ณิชนันทน์ เทศทอง ป.6 54.80
464 111004 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 54.80
464 111107 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 54.80
464 210257 ด.ช. ธีรชาติ เดชานันทศิลป์ ป.6 54.80
464 210440 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 54.80
464 210512 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 54.80
464 210535 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 54.80
464 210828 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 54.80
464 210984 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 54.80
479 110295 ด.ญ. ศิรประภา วิสุทธิมรรค ป.6 54.27
479 110424 ด.ญ. เขมณัฎฐ์ เผือกนำผล ป.6 54.27
479 110425 ด.ญ. บุญญาพร บุณยะยุตกูล ป.6 54.27
479 110426 ด.ญ. รรกร โสธรประภากร ป.6 54.27
479 110724 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 54.27
479 210403 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 54.27
479 210558 ด.ญ. ชธิตา มุ่งนิรันดร์ ป.6 54.27
479 210635 ด.ญ. กุลรัตน์ ธรรมสนอง ป.6 54.27
487 210190 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 54.13
488 110302 ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร ป.6 53.73
488 110469 ด.ช. อินทัช เลอวิวัฒน์ถาวร ป.6 53.73
488 111037 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 53.73
488 210391 ด.ญ. พรปวีร์ เกรียงวัฒนพงษ์ ป.6 53.73
492 110567 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 53.60
493 110409 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 53.20
493 110725 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 53.20
493 111056 ด.ช. อนพัทย์ กลึงพงษ์ ป.6 53.20
493 210179 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 53.20
497 210306 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 53.07
497 210363 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 53.07
497 210921 ด.ช. กฤตเมธ พรรณราย ป.6 53.07
497 210971 ด.ญ. พิมพ์ชนก พิพัฒนสกุลกิจ ป.6 53.07
497 211143 ด.ช. ปัญญภูมิ จันทร์กระจ่าง ป.6 53.07
502 110119 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 52.53
502 110130 ด.ช. รัญชน์ บัวนิ่ม ป.6 52.53
502 110164 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 52.53
502 110175 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 52.53
502 110198 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 52.53
502 110253 ด.ญ. หยกมนต์ ธำรงวิชย์สิริ ป.6 52.53
502 110509 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 52.53
502 110732 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 52.53
502 110748 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 52.53
502 110795 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 52.53
502 111053 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 52.53
502 210222 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 52.53
502 210701 ด.ช. ณภัทร คุ้มกุมาร ป.6 52.53
502 210851 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 52.53
502 210970 ด.ญ. พัชรนันท์ ประกอบพาณิชย์ ป.6 52.53
517 110051 ด.ช. พงปภัช พู่ทองคำ ป.6 52.00
517 110340 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 52.00
517 110392 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 52.00
517 110531 ด.ช. ญาณกร วิทยากรฤกษ์ ป.6 52.00
517 110575 ด.ช. พิภัช นพพาภาค ป.6 52.00
517 110616 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 52.00
517 110759 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 52.00
517 110808 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 52.00
517 110850 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 52.00
517 110872 ด.ญ. วิรินทร มั่นนาค ป.6 52.00
517 210303 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 52.00
517 210361 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 52.00
517 210471 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 52.00
517 210528 ด.ญ. วริศรา วามานนท์ ป.6 52.00
517 210854 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 52.00
517 211043 ด.ญ. ณภัทร กอโชคชัย ป.6 52.00
517 211050 ด.ช. ภาณุวิชญ์ สุกใส ป.6 52.00
534 110185 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 51.47
534 110413 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 51.47
534 110885 ด.ญ. เมริษา สีบุญเรือง ป.6 51.47
534 111090 ด.ช. จิรพัทธ์ มูณี ป.6 51.47
534 210010 ด.ช. อาทิตย์ เทพมังกร ป.6 51.47
534 210197 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 51.47
534 210480 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 51.47
534 210705 ด.ญ. อาภาสิริ จรัสฉิมพลีกุล ป.6 51.47
534 211112 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 51.47
543 110191 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 50.93
543 110395 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 50.93
543 110432 ด.ญ. รมณ โสภณธนะสิริ ป.6 50.93
543 110854 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 50.93
543 210673 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 50.93
543 211173 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 50.93
549 110408 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 50.40
549 110438 ด.ช. วริทธ์ธร สันติวราคม ป.6 50.40
549 111024 ด.ช. อิทธิภัทริ์ ภานุมาส ป.6 50.40
549 210364 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 50.40
549 210532 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 50.40
549 210744 ด.ญ. ปัญฑ์ชนิต อินทรสังขนาวิน ป.6 50.40
549 210829 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 50.40
549 211053 ด.ญ. ธารีรัตน์ พุทธสุวรรณ ป.6 50.40
557 110655 ด.ญ. อันดมัน แซ่เขา ป.6 50.27
557 211141 ด.ช. ณัฏฐวี อยู่รุ่ง ป.6 50.27
559 110030 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 49.73
559 110518 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 49.73
559 110691 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 49.73
559 110780 ด.ญ. ณิชา ทับทอง ป.6 49.73
559 110863 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 49.73
559 110986 ด.ญ. บุญญาพร อังธารารักษ์ ป.6 49.73
559 210134 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 49.73
559 210223 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 49.73
559 210301 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 49.73
559 210325 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 49.73
559 210689 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 49.73
559 210793 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 49.73
559 211164 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 49.73
559 211177 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 49.73
573 110109 ด.ญ. ปิ่นปออ์ ทรัพย์มีชัย ป.6 49.20
573 110134 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 49.20
573 110153 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 49.20
573 110275 ด.ช. ภาคิน ศรีรติพรรณ ป.6 49.20
573 110532 ด.ช. จิรทีปต์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 49.20
573 110604 ด.ช. อตินนท์ สกุลตันเจริญชัย ป.6 49.20
573 110657 ด.ช. อนาวิล รักชีพ ป.6 49.20
573 110826 ด.ญ. ปุณิกา พิทยาวัฒน์ ป.6 49.20
573 110888 ด.ญ. วีรินทร์ ยนต์วิกัย ป.6 49.20
573 110945 ด.ญ. ปาณิสรา แซ่ลิ้ม ป.6 49.20
573 210102 ด.ช. วิรัลพัชร มนูชัย ป.6 49.20
573 210118 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 49.20
573 210454 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 49.20
573 210487 ด.ญ. ศศิพิมพ์ กุมุท ป.6 49.20
573 210611 ด.ช. ชลกร มีเกิดมูล ป.6 49.20
573 210620 ด.ช. อัครวิทย์ ประทิพอาราม ป.6 49.20
573 211116 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 49.20
573 211118 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 49.20
591 110127 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 48.67
591 110146 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 48.67
591 110204 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 48.67
591 110231 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 48.67
591 110235 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 48.67
591 110259 ด.ช. ณัฏฐชัย จันทร์ประสพชัย ป.6 48.67
591 110297 ด.ญ. จินต์จุฑา เจาวัฒนา ป.6 48.67
591 110393 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 48.67
591 110648 ด.ช. อินทัจ เบ็ญราฮีม ป.6 48.67
591 110821 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 48.67
591 110844 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 48.67
591 111038 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 48.67
591 210020 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ วรรณวานิชชัย ป.6 48.67
591 210105 ด.ญ. พิชชาภา ผ่องตระกูล ป.6 48.67
591 210214 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 48.67
591 210265 ด.ญ. ชญานาถ วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 48.67
591 210267 ด.ญ. เปรมยุดา ศรจิตติ ป.6 48.67
591 210297 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 48.67
591 210310 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 48.67
591 210404 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 48.67
591 210616 ด.ญ. พิมพ์นารา เกียรติกิจเจริญ ป.6 48.67
591 210911 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 48.67
591 211031 ด.ญ. รมย์รวินท์ สุตนพัฒน์ ป.6 48.67
614 110460 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 48.13
614 110659 ด.ญ. วริษฐา ฐานวิเศษ ป.6 48.13
614 110992 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 48.13
614 111065 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 48.13
614 210261 ด.ญ. ปุณยนุช จิตแกมมณี ป.6 48.13
614 210423 ด.ช. ปุณยาภัชริ์ พุทธเมฆ ป.6 48.13
614 210624 ด.ช. ณกฤช นฤนาททองธารา ป.6 48.13
621 110045 ด.ญ. ปัญญ์รศี หังสพฤกษ์ ป.6 47.60
621 210900 ด.ช. สรวิชญ์ หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 47.60
623 110661 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 47.47
624 210380 ด.ช. กรณ์พงศ์ สวัสดิพงษ์ ป.6 46.93
624 210422 ด.ญ. วาสิตา วโนทยาโรจน์ ป.6 46.93
624 210509 ด.ญ. คุณัญญา ประวิตรวงศ์ ป.6 46.93
624 210604 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 46.93
624 210661 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 46.93
624 210849 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 46.93
624 210897 ด.ช. อิทธิเชษฐ์ แก้วอุด ป.6 46.93
624 211021 ด.ช. ณัฏฐพัชร อัศวพงษ์เกษม ป.6 46.93
624 211163 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 46.93
633 110307 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 46.40
633 110348 ด.ญ. ณัฐนิชา ตวงทองชัย ป.6 46.40
633 110399 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 46.40
633 110524 ด.ญ. พลอยภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.6 46.40
633 110626 ด.ช. ภัทรภร เตชะปัญญารักษ์ ป.6 46.40
633 110668 ด.ช. จิรภัทร เชาว์พิศาลกิจ ป.6 46.40
633 110811 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 46.40
633 110929 ด.ช. ปัณณพงศ์ ภมรสุพรวิชิต ป.6 46.40
633 111123 ด.ช. กฤตธัช เสนโสพิศ ป.6 46.40
633 210350 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 46.40
633 210433 ด.ช. สรวิชญ์ แก้วล้อมทรัพย์ ป.6 46.40
633 210765 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 46.40
633 210823 ด.ช. เจนวิทย์ มาลัย ป.6 46.40
633 210827 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 46.40
633 210878 ด.ญ. เอวารี พัฒนไพบูลย์ ป.6 46.40
633 211075 ด.ช. ภูมิรวิชญ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ป.6 46.40
633 211152 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 46.40
633 211159 ด.ช. คุณภัทร รุ่งโรจน์รังสิมา ป.6 46.40
651 110170 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 45.87
651 110193 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 45.87
651 110303 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 45.87
651 110510 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 45.87
651 110592 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 45.87
651 110597 ด.ญ. ตวงพร พรพํฒนชัย ป.6 45.87
651 110731 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 45.87
651 110809 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 45.87
651 110839 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 45.87
651 110843 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 45.87
651 110873 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 45.87
651 110964 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 45.87
651 111140 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 45.87
651 210093 ด.ญ. ปาณิสรา ทวีศรี ป.6 45.87
651 210106 ด.ญ. ณัชชารีย์ เลิศจิรรัฐโชติ ป.6 45.87
651 210189 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 45.87
651 210270 ด.ช. วริศ รัตนวิจิตร ป.6 45.87
651 210462 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 45.87
651 210815 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 45.87
651 210868 ด.ญ. พิมพ์บุญ เพิ่มพิทักษ์ ป.6 45.87
651 210922 ด.ช. คุณากร ฉัตรโพธิ์ ป.6 45.87
651 210958 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 45.87
651 211035 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 45.87
651 211036 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 45.87
651 211089 ด.ช. ภูริทัต ฐิติพรรณกุล ป.6 45.87
676 110158 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 45.33
676 110445 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 45.33
676 110449 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 45.33
676 110860 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 45.33
676 111023 ด.ญ. อัฐภิญญา โชติพนิชเศรษฐ์ ป.6 45.33
676 111112 ด.ญ. กรชนก เสถียรกาล ป.6 45.33
676 210251 ด.ช. ณัทภัค แสนช่าง ป.6 45.33
676 210352 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 45.33
676 210877 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นาคเสนา ป.6 45.33
676 210954 ด.ช. ปริญ อภิสารธนรักษ์ ป.6 45.33
676 211130 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 45.33
687 110057 ด.ช. แสงตะวัน สรรพวิทยศิริ ป.6 44.80
687 110467 ด.ช. วีรวิชญ์ หวังพึ่งกัน ป.6 44.80
687 110722 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 44.80
687 111103 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 44.80
687 210607 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 44.80
687 211022 ด.ช. ภูกานต์ ภัทรวิตตากร ป.6 44.80
687 211044 ด.ญ. รินทร์ลิตา จองทรัพย์สิน ป.6 44.80
694 111035 ด.ช. ปราชญ์ นีละวัฒนาศุข ป.6 44.67
694 210819 ด.ญ. จิดาภา ทรัพย์มณี ป.6 44.67
694 210930 ด.ญ. อังค์ริสา วรวัฒน์ภิญโญ ป.6 44.67
697 110215 ด.ช. ปวิญญ์ สุรศักดิ์ศิลป ป.6 44.13
697 110800 ด.ญ. ฐิตานันท์ อรุณรัตน์พลทัต ป.6 44.13
697 111029 ด.ญ. ปภาดา นีละวัฒนาศุข ป.6 44.13
697 210863 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 44.13
697 211121 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 44.13
702 110039 ด.ช. อาคิรา เกตุทอง ป.6 43.60
702 110489 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 43.60
702 110611 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 43.60
702 110633 ด.ญ. อภิศญา พุกกะรัตน์ ป.6 43.60
702 111055 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 43.60
702 111096 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 43.60
702 111114 ด.ช. ยศ ยศสมบัติ ป.6 43.60
702 210163 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 43.60
702 210285 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 43.60
702 210293 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 43.60
702 210298 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 43.60
702 210408 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 43.60
702 210420 ด.ช. ศุภกฤต จรุงกิจวรากร ป.6 43.60
702 210805 ด.ช. ราเมศ จงฤกษ์งาม ป.6 43.60
702 210857 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 43.60
702 211083 ด.ญ. นาราชา อมาตยกุล ป.6 43.60
718 110092 ด.ช. ธีธัช ผาติสุวัณณ ป.6 43.07
718 110265 ด.ช. ภูดิท​ ศิริเจน ป.6 43.07
718 110328 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 43.07
718 110352 ด.ช. ภูปกรณ์ ปิติสุวรรณรัตน์ ป.6 43.07
718 110368 ด.ญ. ภูริดา ศิริภูชงค์ ป.6 43.07
718 110410 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 43.07
718 110742 ด.ญ. กัลยรักษ์ ศุภเมธาพร ป.6 43.07
718 110834 ด.ญ. เปรมยุดา สมสุขจีรวัฒน์ ป.6 43.07
718 110897 ด.ช. อัครวัฒน์ ภู่จำปา ป.6 43.07
718 110937 ด.ญ. พินรดา ศิริธรรมานุวัฒน์ ป.6 43.07
718 110993 ด.ช. ภูริช สุรทานต์นนท์ ป.6 43.07
718 111044 ด.ญ. ธนัญชนก วัยวราวุธ ป.6 43.07
718 111085 ด.ช. เหล่าทัพพ์ โชติเกษมทรัพย์ ป.6 43.07
718 210170 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 43.07
718 210218 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 43.07
718 210277 ด.ญ. เฟื่องธัญ อิฐงาม ป.6 43.07
718 210302 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 43.07
718 210506 ด.ญ. สุกฤตา เพ็งจันทร์ ป.6 43.07
718 210656 ด.ช. พชรพล เศวตจามร ป.6 43.07
718 210668 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 43.07
718 210676 ด.ญ. วนัชพร ขยันทำ ป.6 43.07
718 210725 ด.ช. เตชิต เตชะสุรังกูล ป.6 43.07
718 210763 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 43.07
718 210825 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 43.07
718 210839 ด.ช. ณฐมน สุขสมคิด ป.6 43.07
718 210844 ด.ญ. ลิลลี่ นิติพันธ์ ป.6 43.07
718 210916 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 43.07
718 211008 ด.ช. ภาคิน คล้ายพิมล ป.6 43.07
746 110103 ด.ญ. มณากานต์ สิทธิโชคธรรม ป.6 42.53
746 110108 ด.ญ. อภิสรา ดีประเสริฐ ป.6 42.53
746 110178 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 42.53
746 110186 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 42.53
746 110206 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 42.53
746 110329 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 42.53
746 110452 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 42.53
746 110542 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 42.53
746 110551 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 42.53
746 110735 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 42.53
746 110818 ด.ญ. ปวรภัทร วรินทรวนิช ป.6 42.53
746 110901 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 42.53
746 110921 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 42.53
746 210057 ด.ญ. พลอยพลิน เพชรรัตน์ ป.6 42.53
746 210279 ด.ญ. อรวรา เรืองอัศวเดช ป.6 42.53
746 210445 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 42.53
746 210546 ด.ช. ชนะใจ ธนังกูล ป.6 42.53
746 210716 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 42.53
746 210804 ด.ญ. ณัฐณิชา ฐิติภัทรยรรยง ป.6 42.53
746 210945 ด.ญ. จิตติญา ก้อนทอง ป.6 42.53
746 210950 ด.ช. ศรวัณ ศักดิ์ศศิธร ป.6 42.53
767 110174 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 42.00
767 110384 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 42.00
767 110385 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 42.00
767 110391 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 42.00
767 110678 ด.ช. ปีติ สุพัฒฑา ป.6 42.00
767 110859 ด.ช. ณัฐพศิน สมาธิวัฒน์ ป.6 42.00
767 110874 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 42.00
767 110879 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 42.00
767 110910 ด.ช. วัชรพล ศรีวัฒนาวานิช ป.6 42.00
767 210909 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 42.00
777 110299 ด.ญ. ปัณณ์ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ป.6 41.33
777 210160 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 41.33
777 210873 ด.ญ. ภัทรวรินทร์ เทียนงาม ป.6 41.33
780 110152 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 40.80
780 110639 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 40.80
780 110684 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 40.80
780 110847 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 40.80
780 110898 ด.ญ. ณิชกานต์ เที่ยงบูรณธรรม ป.6 40.80
780 110903 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 40.80
780 110936 ด.ช. กุลวัชร ปานเถื่อน ป.6 40.80
780 210032 ด.ญ. ญาณิศา ทานธรรม ป.6 40.80
780 210119 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 40.80
780 210246 ด.ช. เตชินท์ สุวัฑฒนา ป.6 40.80
780 210294 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 40.80
780 210384 ด.ช. พิชญุตม์ เอี่ยมดีงามเลิศ ป.6 40.80
780 210388 ด.ญ. พริบพันดาว ประสานสุขทวี ป.6 40.80
780 210634 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 40.80
780 210686 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 40.80
780 210821 ด.ญ. นิษฐกานต์ เป็งวันทา ป.6 40.80
780 210920 ด.ช. ณัฐกิตติ์ พนาสุวรรณ ป.6 40.80
780 210976 ด.ญ. ธัญพร กอวัฒนา ป.6 40.80
798 110325 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 40.27
798 110332 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 40.27
798 110363 ด.ช. ศิรปรินทร์ แก้วเมืองสี ป.6 40.27
798 110461 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 40.27
798 110503 ด.ญ. ปวริศา ทองปลูก ป.6 40.27
798 110589 ด.ญ. ชวัลรัชต์ มั่นจิรังกูร ป.6 40.27
798 110749 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 40.27
798 110787 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 40.27
798 110845 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 40.27
798 111124 ด.ญ. นันท์ลภัส สกุลวิสิฏฐ์ ป.6 40.27
798 210124 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 40.27
798 210128 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 40.27
798 210177 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 40.27
798 210178 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 40.27
798 210354 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 40.27
798 210378 ด.ช. ฐิตพัฒน์ นทีประสิทธิพร ป.6 40.27
798 210387 ด.ญ. นีร เวชนุวัฒน์ ป.6 40.27
798 210390 ด.ช. ปานกฤษ คภะสุวรรณ ป.6 40.27
798 210426 ด.ช. กิตติทัพพ์ เกษมวีรศานต์ ป.6 40.27
798 210571 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 40.27
798 210613 ด.ช. ธนพงศธร วะระทรัพย์ ป.6 40.27
798 210627 ด.ช. พอ หรี่จินดา ป.6 40.27
798 210682 ด.ช. ณกานต์ โชติชัยชรินทร์ ป.6 40.27
798 210896 ด.ช. ภูวกฤต ฐิรกมลสิน ป.6 40.27
798 210994 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 40.27
798 211019 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 40.27
824 110066 ด.ช. ภัคพล แพะขุนทด ป.6 39.73
824 110137 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 39.73
824 110157 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 39.73
824 110184 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 39.73
824 110202 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 39.73
824 110229 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 39.73
824 110262 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วัฒนะชัยวัฒน์ ป.6 39.73
824 110465 ด.ญ. พันณพัฒน์ เฮเลน ศรีสุวรรณ ป.6 39.73
824 110561 ด.ช. ณภัทร ราโรจน์ ป.6 39.73
824 110688 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 39.73
824 110806 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 39.73
824 110996 ด.ญ. ชญานิศ เมืองสง ป.6 39.73
824 210016 ด.ช. กวินวัชร์ ยี่แพร ป.6 39.73
824 210024 ด.ญ. ลภัสวีณ์ ภิรมย์เกียรติ์ ป.6 39.73
824 210204 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 39.73
824 210368 ด.ญ. พิมพกานต์ สมจินตนา ป.6 39.73
824 210398 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 39.73
824 210520 ด.ช. ปรัตถกร ทองมุข ป.6 39.73
824 210605 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 39.73
824 210665 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 39.73
824 210672 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 39.73
824 210762 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 39.73
824 210809 ด.ญ. สุพิชฌาย์ จีนาพงษา ป.6 39.73
824 211003 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 39.73
824 211046 ด.ญ. โสพิชา สุปัณณานนท์ ป.6 39.73
824 211142 ด.ญ. มิฏฏาภรณ์ บุญดำรัส ป.6 39.73
824 211168 ด.ช. ปภินวิช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 39.73
851 110324 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 39.20
851 110381 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 39.20
851 110412 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 39.20
851 110671 ด.ญ. ศตพร วิลาสพาณิชย์ ป.6 39.20
851 110904 ด.ช. ณกร ประพรรดิจักกิจ ป.6 39.20
851 110960 ด.ญ. รมณธิภา ศิริฐิติ ป.6 39.20
851 210273 ด.ญ. อชิรญา คาวินวิทย์ ป.6 39.20
851 210419 ด.ช. ณปราช มิ่งพรวัฒน์ ป.6 39.20
851 210457 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 39.20
851 210584 ด.ช. ปาณชนะ ปานะนนท์ ป.6 39.20
851 210757 ด.ญ. ปารณีย์ ชุติขัยเมธินันท์ ป.6 39.20
851 210938 ด.ช. สอง ชินประดิษฐสุข ป.6 39.20
863 110291 ด.ญ. ภัทรวดี มณีฉาย ป.6 38.00
863 110456 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 38.00
863 110956 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 38.00
863 111104 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 38.00
863 210048 ด.ช. หฤษฎ มีสอน ป.6 38.00
863 210071 ด.ญ. รุจรวี บรรจบลาภ ป.6 38.00
863 210116 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 38.00
863 210514 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 38.00
863 210791 ด.ญ. ลภัสรดา คำณวนไหว ป.6 38.00
863 211067 ด.ญ. พิมพิชชา ปี่เงิน ป.6 38.00
873 110080 ด.ญ. ปารมี จรรย์แสง รุจกิจยานนท์ ป.6 37.47
873 110154 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 37.47
873 110220 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 37.47
873 110638 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 37.47
873 110768 ด.ญ. ปาณิสรา ชุนบัณฑิต ป.6 37.47
873 110793 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 37.47
873 110824 ด.ญ. ชลนภัส สุวินทรากร ป.6 37.47
873 110907 ด.ญ. อัจฉราลักษณ์ วรเทพพุฒิพงษ์ ป.6 37.47
873 110916 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 37.47
873 111009 ด.ช. วัชรดนัย อนุรักษสกุล ป.6 37.47
873 111043 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 37.47
873 210151 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 37.47
873 210410 ด.ญ. พฤกษา เรืองศิริ ป.6 37.47
873 210603 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 37.47
873 210709 ด.ญ. บุณชญา วรศิริ ป.6 37.47
873 210836 ด.ช. ปวริศร ดีวิมล ป.6 37.47
873 210846 ด.ช. ธีภพ ธรรมบุศย์ ป.6 37.47
873 210874 ด.ช. ภีภากร ทรัพย์เหลือหลาย ป.6 37.47
873 210884 ด.ญ. มัญชุสา จรัสศรี ป.6 37.47
873 211094 ด.ญ. อนัญญา แสงสง่า ป.6 37.47
893 110179 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 36.93
893 110311 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 36.93
893 110334 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 36.93
893 110341 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 36.93
893 110350 ด.ช. ปวเรศ สารีวงษ์ ป.6 36.93
893 110463 ด.ญ. ณัฐวลัญญ์ พันธุ์ศรี ป.6 36.93
893 110624 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 36.93
893 110675 ด.ช. ปัณณพรรษ์ สิริชัยธรณ์ ป.6 36.93
893 110773 ด.ญ. ณัชชานิษฐ์ คงโสภณสิทธิ์ ป.6 36.93
893 110784 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 36.93
893 110835 ด.ช. ศุภกร ลีลามัจฉากุล ป.6 36.93
893 110852 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 36.93
893 110985 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ ปัณทุราสัญญ์ ป.6 36.93
893 210008 ด.ญ. ภูริชญา ทุมนัส ป.6 36.93
893 210080 ด.ญ. ชลิดา แก้วมาคูณ ป.6 36.93
893 210152 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 36.93
893 210283 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 36.93
893 210323 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 36.93
893 210450 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 36.93
893 210488 ด.ช. อชิระ ก้อนคำใหญ่ ป.6 36.93
893 210489 ด.ญ. เดน่า มหาบุญ ป.6 36.93
893 210505 ด.ญ. ชนาธร โสภาจิตต์วัฒนะ ป.6 36.93
893 210600 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 36.93
893 210786 ด.ญ. อัญรินทร์ อริยเมธวัชรชัย ป.6 36.93
893 210850 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 36.93
893 211078 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 36.93
893 211095 ด.ช. อินทนนท์ โกวิทวงศา ป.6 36.93
893 211108 ด.ญ. ชลิดา ฤกษ์นาวา ป.6 36.93
893 211178 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 36.93
922 110300 ด.ช. ปัณณพัฒน์ หมุนขำ ป.6 36.40
922 110362 ด.ญ. กุลนิษฐ์ เวชสุภากุล ป.6 36.40
922 110692 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 36.40
922 110761 ด.ญ. ธัญภัส กันทรวิชัยวัฒน์ ป.6 36.40
922 111006 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 36.40
922 210200 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 36.40
922 210309 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 36.40
922 210649 ด.ช. ถิระวิท อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ป.6 36.40
922 210718 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 36.40
922 210888 ด.ช. พิพิศน์ วุฒิวัฒน์​ ป.6 36.40
922 211045 ด.ญ. นนิพา อัมไพรวรรณ ป.6 36.40
933 210212 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 35.73
933 210787 ด.ช. พิทยุตม์ เอื้อสุกิจวัฒนา ป.6 35.73
935 110079 ด.ญ. คณัสวรรณ จรสาย ป.6 35.20
935 110607 ด.ช. พิชญ์ พุ่มเครือวัลย์ ป.6 35.20
935 110915 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 35.20
935 111071 ด.ญ. ณัฏฐรดา มุรินทร์ ป.6 35.20
935 210377 ด.ช. ปริยวิศว์ บริพัตรโกศล ป.6 35.20
940 110038 ด.ญ. พิมพ์ศิกร พรจรัสมณี ป.6 34.67
940 110061 ด.ญ. ชลกร อัสสานนท์ ป.6 34.67
940 110327 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 34.67
940 110388 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 34.67
940 110527 ด.ญ. วรฤทัย เซ็นเสถียร ป.6 34.67
940 110555 ด.ช. สุธิมนต์ โฮ้บำเพ็ญ ป.6 34.67
940 110625 ด.ญ. วริศรา สกุลซ้ง ป.6 34.67
940 110664 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 34.67
940 110820 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 34.67
940 111143 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 34.67
940 210072 ด.ญ. ฐิติกา โตธนะโภคา ป.6 34.67
940 210162 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 34.67
940 210176 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 34.67
940 210182 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 34.67
940 210196 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 34.67
940 210244 ด.ช. อัครวินท์ คล้ายคล่องจิตร ป.6 34.67
940 210308 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 34.67
940 210315 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 34.67
940 210771 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 34.67
940 210963 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 34.67
940 210972 ด.ญ. สิร์วิชญา โชตึก ป.6 34.67
940 210977 ด.ญ. รมิดา มุสิจรัล ป.6 34.67
940 211097 ด.ช. ปัณณทัต กิจเจริญลาภ ป.6 34.67
963 110182 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 34.13
963 110219 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 34.13
963 110306 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 34.13
963 110349 ด.ช. ปวริศ สารีวงษ์ ป.6 34.13
963 110389 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 34.13
963 110453 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 34.13
963 110464 ด.ช. พอดี ผลอนันต์ ป.6 34.13
963 110584 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 34.13
963 110613 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 34.13
963 110669 ด.ญ. ณัฐกฤตา ถิรนันทนากร ป.6 34.13
963 110687 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 34.13
963 110693 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 34.13
963 110721 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 34.13
963 110741 ด.ช. กรณ์ ตั้งภักดี ป.6 34.13
963 110805 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 34.13
963 110908 ด.ช. ทะนุธรรมร์ วงศ์กรรัตน์ ป.6 34.13
963 110920 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 34.13
963 111076 ด.ญ. ภัททิยา ริมชลา ป.6 34.13
963 111130 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 34.13
963 111131 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 34.13
963 210030 ด.ญ. วรวลัญช์ กมลพรวิจิตร ป.6 34.13
963 210063 ด.ช. วรัญพิชญ์ ปราโมทย์ ป.6 34.13
963 210157 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 34.13
963 210165 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 34.13
963 210225 ด.ญ. ชญาณิน วัชรอนุรักษ์กุล ป.6 34.13
963 210230 ด.ญ. กุณฑิกา สราญฤทธิชัย ป.6 34.13
963 210242 ด.ญ. ศรัณยฉัตร ภัทรวรพงศ์ ป.6 34.13
963 210305 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 34.13
963 210347 ด.ช. จุณฑจอม กัณฑารัตน์ ป.6 34.13
963 210483 ด.ช. ปัณณวัฒน์ จงจัดกลาง ป.6 34.13
963 210593 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 34.13
963 210650 ด.ช. ธกร ผลกังวาน ป.6 34.13
963 210695 ด.ช. จักรพันธุ์ จันทรัศมี ป.6 34.13
963 210726 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 34.13
963 210734 ด.ญ. มิลินท์ ปรีชา ป.6 34.13
963 210754 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ โชคอภิรัตน์ ป.6 34.13
963 210792 ด.ช. ณภ สุวรรณฐัษ ป.6 34.13
963 210838 ด.ช. ภูรินท์ ถิ่นท่าชนะ ป.6 34.13
963 211007 ด.ญ. ธราธาร กำธรกุล ป.6 34.13
963 211048 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตั้งวิจิตรสกุล ป.6 34.13
1003 110321 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 33.60
1003 110416 ด.ญ. ธณฐ อัศวธีรากุล ป.6 33.60
1003 110443 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 33.60
1003 110448 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 33.60
1003 110498 ด.ญ. รัชชนันท์ สุขสัย ป.6 33.60
1003 110652 ด.ญ. ภูษณิศา เลิศเกษมกุล ป.6 33.60
1003 110700 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 33.60
1003 110769 ด.ช. พลกฤต ฤกษ์อุดมสิน ป.6 33.60
1003 110851 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 33.60
1003 110853 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 33.60
1003 110877 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 33.60
1003 110931 ด.ช. กวิน ศักดิ์ชื่นยศ ป.6 33.60
1003 110963 ด.ช. พลรัฐ แซ่โล้ว ป.6 33.60
1003 111072 ด.ช. ธารา ซุนเฟื่อง ป.6 33.60
1003 210461 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 33.60
1003 210746 ด.ช. ศศิพล สาสาง ป.6 33.60
1003 210904 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 33.60
1003 210908 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 33.60
1003 210929 ด.ญ. อรกัญญา รักกิจการ ป.6 33.60
1003 211077 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 33.60
1023 110543 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 32.93
1024 110218 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 32.40
1024 110756 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 32.40
1024 210389 ด.ช. นันทพันธ์ หล่อวิเชียรรุ่ง ป.6 32.40
1024 211040 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 32.40
1028 110091 ด.ญ. รินรฎา ตงศิริ ป.6 31.87
1028 110248 ด.ญ. ณัฐรดา วิริยะวีรวรรณ ป.6 31.87
1028 110255 ด.ญ. โสภิตนภา ุชุมวรฐายี ป.6 31.87
1028 110583 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 31.87
1028 110594 ด.ญ. ณฐินี เวียงศิริ ป.6 31.87
1028 110621 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 31.87
1028 110814 ด.ญ. นัชชนันท์ มุ่งชนะ ป.6 31.87
1028 111007 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 31.87
1028 111109 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 31.87
1028 210041 ด.ญ. อรอินทุ์ จิวารัตนพงศ์ ป.6 31.87
1028 210095 ด.ช. ศรัณยพงศ์ อัญญธนากร ป.6 31.87
1028 210114 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 31.87
1028 210169 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 31.87
1028 210418 ด.ญ. พิชฐามณี คงหมวกนิธิไกร ป.6 31.87
1028 210544 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 31.87
1028 210693 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 31.87
1028 210769 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 31.87
1028 210956 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 31.87
1028 211106 ด.ช. ธายุกร เสาวมล ป.6 31.87
1028 211124 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 31.87
1048 110096 ด.ช. อภิณัฐ สงสัย ป.6 31.33
1048 110156 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 31.33
1048 110161 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 31.33
1048 110234 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 31.33
1048 110251 ด.ช. ภูมเดชา เชาวริทธิ์ ป.6 31.33
1048 110351 ด.ช. ภรัณยู กาญจนสุธรรม ป.6 31.33
1048 110475 ด.ญ. ภัสสรากาญจน์ หอมกระแจะ ป.6 31.33
1048 110511 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 31.33
1048 110650 ด.ช. ธนัท พัฒนทอง ป.6 31.33
1048 110807 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 31.33
1048 111017 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 31.33
1048 111077 ด.ช. วรเมธ ผึ่งผาย ป.6 31.33
1048 111087 ด.ช. ณัฐชนน ฉัตรเจริญมงคล ป.6 31.33
1048 111094 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 31.33
1048 210004 ด.ญ. นลินธยาน์ เถยสูงเนิน ป.6 31.33
1048 210067 ด.ญ. ธนัชญา ลิ้นทอง ป.6 31.33
1048 210195 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 31.33
1048 210210 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 31.33
1048 210250 ด.ช. สิริพงศ์ เกษสุคนธเลิศ ป.6 31.33
1048 210291 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 31.33
1048 210397 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 31.33
1048 210400 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 31.33
1048 210459 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 31.33
1048 210517 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 31.33
1048 210667 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 31.33
1048 210700 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ นิลสวัสดิ์ ป.6 31.33
1048 210852 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 31.33
1048 210861 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 31.33
1048 210918 ด.ช. กาญจณ์ แก้วพรม ป.6 31.33
1048 210981 ด.ญ. ณัชชา พงศ์วรทรัพย์ ป.6 31.33
1048 211002 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 31.33
1048 211009 ด.ญ. ศิริ์กาญจน์ นิลโกสิตย์ ป.6 31.33
1048 211052 ด.ญ. พีรญา ลีลาธนางกูร ป.6 31.33
1081 110113 ด.ช. ชนนนท์ พฤกษ์รัตนกุล ป.6 30.80
1081 110207 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 30.80
1081 110257 ด.ช. อริญชย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 30.80
1081 110319 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 30.80
1081 110417 ด.ช. รชต อนุสรณ์กุล ป.6 30.80
1081 110483 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 30.80
1081 110497 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 30.80
1081 110683 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 30.80
1081 110785 ด.ญ. พรทิพย์พา วงษ์สุวรรณ ป.6 30.80
1081 110804 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 30.80
1081 110856 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 30.80
1081 110864 ด.ญ. จิรัชญา เวียงหิรัณย์ ป.6 30.80
1081 110893 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 30.80
1081 110902 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 30.80
1081 110913 ด.ช. ปณต สืบปรุ ป.6 30.80
1081 110987 ด.ญ. วิรากร วงศ์จงใจหาญ ป.6 30.80
1081 210430 ด.ช. ณฐกร ธรรมลงกรต ป.6 30.80
1081 210460 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 30.80
1081 210503 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 30.80
1081 210529 ด.ช. พีรพงศ์ อำรุง ป.6 30.80
1081 210760 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 30.80
1081 210795 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 30.80
1081 210811 ด.ญ. เมธาวินี อุทัยพจน์ ป.6 30.80
1081 210814 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 30.80
1081 210830 ด.ญ. ณหทัย สุจิระกุล ป.6 30.80
1081 210893 ด.ช. ภูติณัฐ มหานิล ป.6 30.80
1081 210940 ด.ช. นิลยวัติ สมโภชพิสุทธิ์ ป.6 30.80
1081 210951 ด.ช. กัญจน์ธนทัต กวางทอง ป.6 30.80
1081 211034 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 30.80
1081 211128 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 30.80
1111 210287 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 29.60
1111 210289 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 29.60
1111 210311 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 29.60
1111 210331 ด.ญ. นันทร์นภัส สัตยกมลฉัตร ป.6 29.60
1115 110031 ด.ช. ปายภัค ยี่รัญศิริ ป.6 29.07
1115 110214 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 29.07
1115 110537 ด.ญ. พิมภะภา เจียรวิทยกิจ ป.6 29.07
1115 110717 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 29.07
1115 110889 ด.ช. ดลศิวัฒน์ อินทโกสุม ป.6 29.07
1115 111132 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 29.07
1115 210198 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 29.07
1115 210435 ด.ญ. ชญานันทน์ มุมอ่อน ป.6 29.07
1115 210659 ด.ช. ณัฏฐกฤษฏิ์ ฉลาดธัญญกิจ ป.6 29.07
1115 210680 ด.ช. ธนกร กนกวิลาศ ป.6 29.07
1115 210957 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 29.07
1115 211176 ด.ช. รัชกฤต ภู่เกษมสมบัติ ป.6 29.07
1127 110018 ด.ช. สรวลณัฐ บุญข้าเหลือ ป.6 28.53
1127 110032 ด.ญ. รมิตา ไตรภพภูมิ ป.6 28.53
1127 110102 ด.ช. วิภูษิต จริงจิตร ป.6 28.53
1127 110312 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 28.53
1127 110427 ด.ญ. น้ำเพชร ไอลีน คอลลินส์ ป.6 28.53
1127 110572 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 28.53
1127 110646 ด.ญ. ปราณปริยา ลิปภานนท์ ป.6 28.53
1127 110730 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 28.53
1127 110816 ด.ช. อิรฟาน ฮะยีเลาะ ป.6 28.53
1127 110848 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 28.53
1127 110927 ด.ช. อนวัช ทิศขน ป.6 28.53
1127 111101 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 28.53
1127 210017 ด.ญ. ธนิตา วานิชพันธ์ ป.6 28.53
1127 210173 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 28.53
1127 210188 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 28.53
1127 210274 ด.ญ. กัญญาณัฐ พูนกาญจนะโรจน์ ป.6 28.53
1127 210318 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 28.53
1127 210319 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 28.53
1127 210353 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 28.53
1127 210405 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 28.53
1127 210449 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 28.53
1127 210497 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 28.53
1127 210523 ด.ช. ปภังกร อุดรเสถียร ป.6 28.53
1127 210536 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 28.53
1127 210569 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 28.53
1127 210952 ด.ญ. พรนภัส กลีบเมฆ ป.6 28.53
1127 211103 ด.ญ. ภัครดา กาญจนไพศาล ป.6 28.53
1127 211161 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 28.53
1155 110010 ด.ช. พงศ์วรุตม์ ยิ้มประเสริฐ ป.6 28.00
1155 110064 ด.ญ. จิตตานันณ์ กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 28.00
1155 110162 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 28.00
1155 110210 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 28.00
1155 110827 ด.ญ. ศศิภา วิริยะเชษฐ์กุล ป.6 28.00
1155 110896 ด.ญ. ณลวิชชา อินทพงษ์ ป.6 28.00
1155 110970 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 28.00
1155 111061 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 28.00
1155 111105 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 28.00
1155 111116 ด.ญ. ษุภากร เจตานนท์ ป.6 28.00
1155 111126 ด.ช. ณธรรศ วงศ์วารี ป.6 28.00
1155 210076 ด.ช. ศุภกฤต ฐิตเมธ ป.6 28.00
1155 210081 ด.ช. บรรณ จันทดวง ป.6 28.00
1155 210103 ด.ญ. ปุณยภรณ์ อ่าวสุคนธ์ ป.6 28.00
1155 210158 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 28.00
1155 210284 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 28.00
1155 210342 ด.ช. ธเดช ปึ้งผลพูล ป.6 28.00
1155 210468 ด.ญ. เมธาพร อิ่มบำรุง ป.6 28.00
1155 210475 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 28.00
1155 210557 ด.ญ. กัลย์ธิดา เอื้อแผ่บุญประเสริฐ ป.6 28.00
1155 210942 ด.ช. ธฤษวิณ เพ็ชรผ่อง ป.6 28.00
1155 210980 ด.ช. ปวีรณัฏฐ์ รุจิกรศิริสกุล ป.6 28.00
1155 210989 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 28.00
1155 211020 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 28.00
1155 211038 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 28.00
1180 210759 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 26.80
1181 110004 ด.ญ. ญาตา บูรณวิทยวุฒิ ป.6 26.27
1181 110580 ด.ช. วีระนันท์ จันทร์เผ่าแสง ป.6 26.27
1181 110718 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 26.27
1181 110792 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 26.27
1181 210455 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 26.27
1181 210510 ด.ช. ชยกร คุ้มใหญ่โต ป.6 26.27
1181 210826 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 26.27
1188 110167 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 25.73
1188 110378 ด.ญ. เบญญาภา นนทะวงษ์ ป.6 25.73
1188 110387 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 25.73
1188 110423 ด.ญ. รมย์รวินท์ รุ่งสงวนวงษ์ ป.6 25.73
1188 110430 ด.ญ. สุพรรณพิมพ์ ร้อยผึ้ง ป.6 25.73
1188 110568 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 25.73
1188 110601 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ เจริญรวยวัฒนา ป.6 25.73
1188 110629 ด.ญ. วรปภัสร์ กองคำ ป.6 25.73
1188 110705 ด.ญ. ปุนนา สุขเสมอ ป.6 25.73
1188 110716 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 25.73
1188 110776 ด.ญ. สุภิญญา เอพริล ตั้งมหาเมฆ ป.6 25.73
1188 110796 ด.ช. กิจพนัสถ์ อัครชัยวารี ป.6 25.73
1188 111034 ด.ญ. สรัลชนา รัตนโมรา ป.6 25.73
1188 111110 ด.ช. คณพัชญ์ เจตานนท์ ป.6 25.73
1188 111129 ด.ญ. พรรณชญาภา แก้วปัญญา ป.6 25.73
1188 210028 ด.ญ. ธนิกา ชมภูทีป ป.6 25.73
1188 210192 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 25.73
1188 210268 ด.ช. พีรัช ราชพิทักษ์ ป.6 25.73
1188 210328 ด.ช. จิรธนินท์ วชิรนันท์จารุกร ป.6 25.73
1188 210434 ด.ช. กันต์ธีร์ มหัทธนิยโสภณ ป.6 25.73
1188 210550 ด.ช. อรรควิญญ์ ขุนจิต ป.6 25.73
1188 210551 ด.ญ. กัลยกร นพรัตน์เจริญ ป.6 25.73
1188 210579 ด.ช. ณัฐวัศ เหลืองนฤมิตชัย ป.6 25.73
1188 210589 ด.ญ. พลอยนิชา หงษ์หิน ป.6 25.73
1188 210590 ด.ช. กำชัย เตยอ่อน ป.6 25.73
1188 210621 ด.ญ. ปุณญาณิศ แยบกสิกิจ ป.6 25.73
1188 210625 ด.ช. วีระพงศ์ เรืองโชติ ป.6 25.73
1188 210733 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 25.73
1188 211015 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 25.73
1188 211047 ด.ญ. วิชญาดา เจริญสุข ป.6 25.73
1188 211054 ด.ช. ภัทรพล ชวลิตานนท์ ป.6 25.73
1188 211117 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 25.73
1188 211122 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 25.73
1188 211155 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 25.73
1222 110129 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 25.20
1222 110217 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 25.20
1222 110280 ด.ญ. ชวพร โชติธำรง ป.6 25.20
1222 110386 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 25.20
1222 110517 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 25.20
1222 110563 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 25.20
1222 110627 ด.ญ. สุทธาสินี สุทธิเกษม ป.6 25.20
1222 110789 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 25.20
1222 110832 ด.ญ. ธัญชนก เติมผล ป.6 25.20
1222 110878 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 25.20
1222 110883 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 25.20
1222 110887 ด.ช. รวิชญ์ภูมิ ขำบุญ ป.6 25.20
1222 110943 ด.ญ. ภิชชญลักษณ์ พิสิทธิวิทยานนท์ ป.6 25.20
1222 110951 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 25.20
1222 110975 ด.ญ. คณัสมน ชาติวิวัฒน์พรชัย ป.6 25.20
1222 111002 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 25.20
1222 111005 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 25.20
1222 111050 ด.ญ. พุทธิชา ผลมั่งคั่ง ป.6 25.20
1222 111093 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 25.20
1222 111099 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 25.20
1222 210136 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 25.20
1222 210209 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 25.20
1222 210444 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 25.20
1222 210515 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 25.20
1222 210707 ด.ช. ญาณกร เข็มพิลา ป.6 25.20
1222 210711 ด.ช. ภควัต พิทักษ์วงศ์สกุล ป.6 25.20
1222 210712 ด.ญ. ณิชนันทน์ เมฆาเด่นอัมพร ป.6 25.20
1222 210731 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 25.20
1222 210797 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 25.20
1222 210799 ด.ญ. ศรินทร จันทรสาธิต ป.6 25.20
1222 210822 ด.ช. อัครภูมิ เกิดแก้ว ป.6 25.20
1222 210947 ด.ช. ทาดา มงคลยศ ป.6 25.20
1222 211018 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 25.20
1255 211074 ด.ญ. มนฤญช์ วีรดิษฐกิจ ป.6 24.00
1256 110273 ด.ญ. ปิ่นดาว สระสมบูรณ์ ป.6 23.47
1256 110825 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เหลืองศิริมงคล ป.6 23.47
1256 110881 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 23.47
1256 210965 ด.ญ. จิตตพิสุทธิ์ ชูจิตต์ ป.6 23.47
1260 110021 ด.ญ. ฐิติพรรณ เผ่านิ่มมงคล ป.6 22.93
1260 110041 ด.ญ. ชลกนก เอมพันธุ์ ป.6 22.93
1260 110189 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 22.93
1260 110256 ด.ช. ธีทัต ฤทธิโสม ป.6 22.93
1260 110573 ด.ญ. ทอรัก จันทราช ป.6 22.93
1260 110641 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 22.93
1260 110665 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 22.93
1260 110797 ด.ญ. ณัฐนิชา ทาคูณ ป.6 22.93
1260 110801 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 22.93
1260 110833 ด.ช. ศุภกร สุตธรรม ป.6 22.93
1260 110891 ด.ญ. สุทธิกานต์ แย้มลม้าย ป.6 22.93
1260 111081 ด.ญ. กัญญาวีร์ ตั้งจิตวิสุทธิ์ ป.6 22.93
1260 111111 ด.ญ. ณิชกานต์ พร้อมศิริพงษ์ ป.6 22.93
1260 210221 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 22.93
1260 210256 ด.ญ. ปรียากรณ์ เหลืองประดิษฐ์ ป.6 22.93
1260 210442 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 22.93
1260 210470 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 22.93
1260 210501 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 22.93
1260 210552 ด.ญ. ปัณณพร กุลไทย ป.6 22.93
1260 210574 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 22.93
1260 210577 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 22.93
1260 210632 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 22.93
1260 210777 ด.ช. ชยางกูร เครือวงษ์จันทร์ ป.6 22.93
1260 210860 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 22.93
1260 210867 ด.ญ. ปาณิสรา ทุ่งมีผล ป.6 22.93
1260 210944 ด.ญ. ปพิชญา ต่วนภูษา ป.6 22.93
1260 211024 ด.ช. เตชินท์ เอื้ออารีย์กุล ป.6 22.93
1260 211057 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 22.93
1260 211119 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 22.93
1260 211131 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 22.93
1260 211153 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 22.93
1291 110015 ด.ช. วริทธิ์นันท์ รัตนสุวรรณ ป.6 22.40
1291 110076 ด.ญ. เอมปวีร์ กวินโกศลสิทธิ์ ป.6 22.40
1291 110128 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 22.40
1291 110587 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 22.40
1291 110602 ด.ญ. สุธินี โลเกศกระวี ป.6 22.40
1291 110612 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 22.40
1291 110640 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 22.40
1291 110709 ด.ช. ภูวิศ สิงห์ปรุ ป.6 22.40
1291 110763 ด.ญ. ปาณฌา หวังอุดม ป.6 22.40
1291 110775 ด.ญ. ธัญสินี จัสมิน แคมพ์เบล ป.6 22.40
1291 110815 ด.ญ. ปนิตา กิติยา ป.6 22.40
1291 110842 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 22.40
1291 110858 ด.ช. นพกร ลิขิตหัตถศิลป ป.6 22.40
1291 110865 ด.ญ. ณัฐนิชา ทรงวัชราภรณ์ ป.6 22.40
1291 110909 ด.ญ. วรรณพร พยัฆพรม ป.6 22.40
1291 110926 ด.ช. พิสิษฐ์ สกุลบุญราศี ป.6 22.40
1291 110938 ด.ช. อนันต์นที มุณีสิทธิ์ ป.6 22.40
1291 110994 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 22.40
1291 111052 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 22.40
1291 111057 ด.ญ. ปพิชญา ชิระนุรังสี ป.6 22.40
1291 210137 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 22.40
1291 210167 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 22.40
1291 210205 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 22.40
1291 210228 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 22.40
1291 210313 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 22.40
1291 210330 ด.ช. นิธิคุณ ชนะการ ป.6 22.40
1291 210359 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 22.40
1291 210396 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 22.40
1291 210441 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 22.40
1291 210597 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 22.40
1291 210630 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 22.40
1291 210636 ด.ช. ชัยสวัสดิ์ กรกิจสุวรรณ ป.6 22.40
1291 210706 ด.ช. อนณ อินสว่าง ป.6 22.40
1291 210737 ด.ญ. ณัฐธีรา วิมลพัฒนธรรม ป.6 22.40
1291 210855 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 22.40
1326 110226 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 20.67
1326 111115 ด.ญ. รชตพร โพธิ์ทอง ป.6 20.67
1326 210005 ด.ญ. ปวริศา พึ่งพรหม ป.6 20.67
1326 210077 ด.ญ. ฟ้าใส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 20.67
1326 210521 ด.ญ. พรแก้วตา วงษ์ประภารัตน์ ป.6 20.67
1326 210542 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 20.67
1326 211051 ด.ญ. ศุจีภรณ์ ปานขลิบ ป.6 20.67
1333 110428 ด.ญ. มารีญา บุพการีพร ป.6 20.13
1333 110457 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 20.13
1333 110519 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 20.13
1333 110586 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 20.13
1333 110642 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 20.13
1333 110952 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 20.13
1333 111079 ด.ช. สิริณ ลีวัฒนาการ ป.6 20.13
1333 210220 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 20.13
1333 210481 ด.ญ. ณัชชา สุขสมพงษ์ ป.6 20.13
1333 210586 ด.ญ. ณิชมน เรณุมาน ป.6 20.13
1333 210719 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 20.13
1333 211013 ด.ญ. พิชญาภา ถาปาบุตร ป.6 20.13
1333 211113 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 20.13
1333 211165 ด.ช. กรชลิต ชินรักษ์บำรุง ป.6 20.13
1347 110022 ด.ช. ตรัยรัตน์ เปี่ยมมณี ป.6 19.60
1347 110141 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 19.60
1347 110246 ด.ญ. จอมนรี บุนนาค ป.6 19.60
1347 110407 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 19.60
1347 110500 ด.ช. คิรากร พรหมมา ป.6 19.60
1347 110547 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 19.60
1347 110614 ด.ญ. ขวัญมุก เกตุสิงห์ ป.6 19.60
1347 110727 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 19.60
1347 110770 ด.ช. พสุธา แย้มศิริ ป.6 19.60
1347 110812 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 19.60
1347 110876 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 19.60
1347 110953 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 19.60
1347 111025 ด.ญ. จิรัชยา ภิญโญเสริมรัตน์ ป.6 19.60
1347 111097 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 19.60
1347 210062 ด.ญ. วีรดา ลีลาวรวงศ์ ป.6 19.60
1347 210082 ด.ญ. ชนกนันท์ จงรุ่งเรืองไสว ป.6 19.60
1347 210111 ด.ญ. ฐิติยา โตธนะโภคา ป.6 19.60
1347 210304 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 19.60
1347 210324 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 19.60
1347 210367 ด.ญ. ณัฐรินีย์ เรืองแสงทองกุล ป.6 19.60
1347 210436 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 19.60
1347 210467 ด.ช. เตวิช ชัยฤกษ์ ป.6 19.60
1347 210562 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 19.60
1347 210568 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 19.60
1347 210696 ด.ญ. มุกตะวัน ไฝขาว ป.6 19.60
1347 210820 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ทองวินิจ ป.6 19.60
1347 210842 ด.ช. คณพศ ทองแย้ม ป.6 19.60
1347 210990 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 19.60
1347 210997 ด.ญ. พิชามญชุ์ เอื้ออารักษ์พงศ์ ป.6 19.60
1347 211041 ด.ญ. ชญาน์นันท์ คเวสการักษ์ ป.6 19.60
1347 211061 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 19.60
1347 211081 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ พิทยฐากุลเจริญ ป.6 19.60
1379 210317 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 18.40
1380 210685 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 17.87
1381 110317 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 17.33
1381 110458 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 17.33
1381 110530 ด.ญ. ชญาบุณย์ ตังคโนภาส ป.6 17.33
1381 210079 ด.ช. กาณฑ์ ใจเพ็ง ป.6 17.33
1381 210161 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 17.33
1381 210166 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 17.33
1381 210229 ด.ญ. กัญญ์วิณัฐ เสือคาบแก้ว ป.6 17.33
1381 210337 ด.ญ. ภัทรียา กุลถวายพร ป.6 17.33
1381 210356 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 17.33
1381 210385 ด.ช. กรธรรศ ชุติพันธ์ ป.6 17.33
1381 210476 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 17.33
1381 210495 ด.ญ. รติรัตน์ ทองแจ่ม ป.6 17.33
1381 210946 ด.ญ. ลภัสรดา ภักดีสุวรรณ ป.6 17.33
1381 211105 ด.ช. ธนพรพล วงษ์ถนอม ป.6 17.33
1395 110070 ด.ช. นัฏฐพัชร์ สิงห์โตทอง ป.6 16.80
1395 110131 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 16.80
1395 110565 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 16.80
1395 110577 ด.ญ. อรณัฐฐา จุฑาวิจิตร ป.6 16.80
1395 110631 ด.ญ. นิษฐ์สินี กุลมาดารัตน์ ป.6 16.80
1395 110686 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 16.80
1395 110726 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 16.80
1395 110899 ด.ญ. อรอร ภิงคารวัฒน์ ป.6 16.80
1395 110900 ด.ช. ชญธกร พิบูลย์ ป.6 16.80
1395 110934 ด.ช. นันทภพ ภูรีเลิศวาณิชย์ ป.6 16.80
1395 110980 ด.ช. วิศิษฐ์พล เหง้าพรหมมินทร์ ป.6 16.80
1395 110990 ด.ช. ธาวิน ธะนะวโรทัย ป.6 16.80
1395 111033 ด.ญ. ปภาพร จิตสน ป.6 16.80
1395 111066 ด.ช. กัณณ์ทณัฐ วิทยาภรณ์ ป.6 16.80
1395 111082 ด.ญ. กุลิสรา ติงสรัตน์ ป.6 16.80
1395 111141 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 16.80
1395 210406 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 16.80
1395 210565 ด.ญ. ภัทริยาภาสิ์ วราชิต ป.6 16.80
1395 210664 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 16.80
1395 210674 ด.ช. กวินพัฒน์ โชติภาภรณ์ ป.6 16.80
1395 210847 ด.ช. กฤตภาส เก็บเงิน ป.6 16.80
1395 211158 ด.ช. ธนกฤต ไชยทอง ป.6 16.80
1417 111086 ด.ช. ปราชญ์ สิงห์โตทอง ป.6 15.07
1418 110087 ด.ช. รัชกฤต สงวนชาติ ป.6 14.53
1418 110501 ด.ญ. พรกานต์ หมื่นไธสง ป.6 14.53
1418 110636 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 14.53
1418 210153 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 14.53
1422 110304 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 14.00
1422 110346 ด.ญ. ณชนก แคว้นไทสง ป.6 14.00
1422 110436 ด.ญ. ศศิอาภา สังข์ทอง ป.6 14.00
1422 110857 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 14.00
1422 210187 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 14.00
1422 210344 ด.ญ. จรรยพร แกล้วหาญ ป.6 14.00
1422 210451 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 14.00
1422 210708 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ยาจิตต์ ป.6 14.00
1422 210882 ด.ช. ภัทรกฤษณ์ บริรักษ์ ป.6 14.00
1422 210931 ด.ญ. อัยพัสส์ กีรติมหาตม์ ป.6 14.00
1422 210943 ด.ญ. ปุณิกา ภิญโญยางค์ ป.6 14.00
1422 210953 ด.ช. ณภัทร รุ่งเรืองศุภรัตน์ ป.6 14.00
1422 210959 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 14.00
1422 210974 ด.ญ. มันตรินี นิ่มนคร ป.6 14.00
1436 110737 ด.ญ. ทอฝัน จันทร์สมวงศ์ ป.6 12.27
1437 210345 ด.ญ. ปิยะธิดา ทรัพย์เจริญ ป.6 11.73
1438 110013 ด.ญ. พินทุ์พริมา สุขทิศ ป.6 11.20
1438 110263 ด.ช. ปัณณ์ จิตต์การุณย์ ป.6 11.20
1438 110747 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 11.20
1438 110918 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 11.20
1438 110942 ด.ญ. พรรณวลิน อินทเคหะ ป.6 11.20
1438 111027 ด.ช. กัณธัช ศรีจาด ป.6 11.20
1438 210022 ด.ญ. สาริสา นพแก้ว ป.6 11.20
1438 210235 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ กิตติจำเริญ ป.6 11.20
1438 210275 ด.ช. ณัฐชนนท์ พ่วงแพ ป.6 11.20
1438 210329 ด.ช. จิโรจ บุญรัตน์ ป.6 11.20
1438 210564 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 11.20
1438 210587 ด.ญ. ดลชนก นนทะเปารยะ ป.6 11.20
1438 210669 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 11.20
1438 210975 ด.ช. ศิฐพัช โปษยะพิสิษฐ์ ป.6 11.20
1452 210540 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 8.93
1453 110962 ด.ช. นนทพัทธ์ พลรัตนโยธิน ป.6 8.40
1453 111046 ด.ญ. สุชญา เอี่ยมธรรมชาติ ป.6 8.40
1453 111067 ด.ช. ชนาธิป ปิยมณีวิจิตร ป.6 8.40
1456 110794 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 5.60
1456 211085 ด.ช. พศวีร์ ธนันท์ไพบูล ป.6 5.60