เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุกระดับชั้น

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
1 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 96.00
1 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 96.00
1 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 96.00
1 651415 ด.ช. อครพงศ์ หม่อมดา ป.6 96.00
1 651434 ด.ช. จีราวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ ป.6 96.00
1 651536 ด.ช. อังกูร พิทักษา ป.6 96.00
7 650136 ด.ช. มนพล ตั้งทางธรรม ป.5 92.00
7 650166 ด.ช. พรหมพิริยะ กรชิต ป.6 92.00
7 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 92.00
7 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 92.00
7 650714 ด.ช. รัชพล พุทธานุ ป.6 92.00
7 650816 ด.ช. พีรเศรษฐ์ สิทธิสุทธิ์ ป.6 92.00
7 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 92.00
7 651227 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.6 92.00
7 651411 ด.ช. ดบัสวิน กอสนาน ป.6 92.00
7 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 92.00
7 651722 ด.ช. ธนกฤต ขติฌานัง ป.6 92.00
7 651774 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.6 92.00
7 651823 ด.ญ. อคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์ ป.6 92.00
7 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 92.00
7 652580 ด.ช. บรมภัค หลาบหนองแสง ป.6 92.00
7 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 92.00
23 652349 ด.ช. ฐกรณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 88.00
23 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 88.00
23 650228 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.6 88.00
23 650596 ด.ช. ศิวัชชา ปลื้มพัฒนกิจ ป.6 88.00
23 650842 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.6 88.00
23 650900 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.6 88.00
23 651021 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.6 88.00
23 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 88.00
23 651188 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.6 88.00
23 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 88.00
23 651976 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.6 88.00
23 652399 ด.ช. กวิน กะนะหาวงศ์ ป.6 88.00
23 652519 ด.ช. ปุณณวิช คำวัง ป.6 88.00
36 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 84.00
36 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 84.00
36 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 84.00
36 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 84.00
36 650368 ด.ช. ธนกฤต เกตรภิบาล ป.6 84.00
36 650588 ด.ช. ธนบดี วรกุล ป.6 84.00
36 650808 ด.ญ. ณิชานันท์ มีเพ็ชรทาน ป.6 84.00
36 651207 ด.ช. ภวินทร์ ปัญจทรัพย์ ป.6 84.00
36 651550 ด.ญ. ธัญมนทร์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ป.6 84.00
36 651754 ด.ช. ณศรัณย์ เจริญฐิติธรรม ป.6 84.00
36 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 84.00
36 652430 ด.ช. มงกุฎ บุญธปัญญา ป.6 84.00
36 652454 ด.ช. วชิรวิทย์ อิ่มสวาสดิ์ ป.6 84.00
36 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 84.00
50 652234 ด.ช. อัครชัย จุลมูล ป.4 80.00
50 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 80.00
50 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 80.00
50 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 80.00
50 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 80.00
50 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 80.00
50 650518 ด.ญ. นภาดา สมุทรพุทธา ป.6 80.00
50 650830 ด.ญ. กุลญาดา สัมปะชาโน ป.6 80.00
50 651214 ด.ช. อเนชา ชวาลา ป.6 80.00
50 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 80.00
50 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 80.00
50 651526 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.6 80.00
50 651527 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.6 80.00
50 651763 ด.ญ. อุสิชา ไกรนรา ป.6 80.00
50 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 80.00
50 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 80.00
50 652802 ด.ช. ณอินทนนท์ จอมเกตุ ป.6 80.00
50 652848 ด.ช. ณัชภูษณ สุวรรณโน ป.6 80.00
50 652891 ด.ช. ภูมิธรรม เนติวิภัชธรรม ป.6 80.00
69 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 76.00
69 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 76.00
69 652308 ด.ช. นฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน ป.5 76.00
69 653024 ด.ญ. ภัทรพร เธียระวิบูลย์ ป.5 76.00
69 653034 ด.ญ. กิรณา โพธิพันธ์ ป.5 76.00
69 650004 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.6 76.00
69 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 76.00
69 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 76.00
69 650264 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.6 76.00
69 650269 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.6 76.00
69 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 76.00
69 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 76.00
69 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 76.00
69 650606 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.6 76.00
69 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 76.00
69 650702 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.6 76.00
69 650955 ด.ญ. บุษยพร นาคประเสริฐ ป.6 76.00
69 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 76.00
69 651143 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.6 76.00
69 651429 ด.ช. นิพพิชฌน์ เจริญรุ่งศิริ ป.6 76.00
69 651834 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.6 76.00
69 651867 ด.ช. วิวิศร์ ทรัพย์พนาชัย ป.6 76.00
69 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 76.00
69 652539 ด.ช. มรรค ศรีรักษา ป.6 76.00
93 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 72.00
93 651488 ด.ช. ณกฤช ฤกษ์รัตนวราพร ป.5 72.00
93 653026 ด.ช. พฤทธิพร เธียระวิบูลย์ ป.5 72.00
93 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 72.00
93 650608 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.6 72.00
93 650692 ด.ช. วีรทัศน์ ปิยะทัศนานนท์ ป.6 72.00
93 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 72.00
93 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 72.00
93 650985 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.6 72.00
93 651045 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.6 72.00
93 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 72.00
93 651180 ด.ช. อัฑฒวัชร์ เมธีธนวัฒน์ ป.6 72.00
93 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 72.00
93 651244 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.6 72.00
93 651474 ด.ช. ชนันธร บุญอินเขียว ป.6 72.00
93 651484 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.6 72.00
93 651499 ด.ญ. ปวีย์ธิดา ฉัตร์รัตติชัย ป.6 72.00
93 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 72.00
93 652018 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ปิยะรุจิรเวช ป.6 72.00
93 652063 ด.ญ. อารยา ธรรมถิวัธ ป.6 72.00
93 652122 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.6 72.00
93 652365 ด.ช. ธนบูลย์ กาละดี ป.6 72.00
93 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 72.00
93 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 72.00
93 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 72.00
93 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 72.00
93 652866 ด.ญ. นันท์ลินี จันทร์อินทร์ ป.6 72.00
120 651502 ด.ช. กานต์นภ พิพัฒน์ทนาการ ป.5 68.00
120 652385 ด.ช. ธนภัทร ขุนหอม ป.5 68.00
120 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 68.00
120 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 68.00
120 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 68.00
120 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 68.00
120 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 68.00
120 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 68.00
120 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 68.00
120 650609 ด.ช. อภิชญวิชญ์ พรพาณิชพันธุ์ ป.6 68.00
120 650778 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.6 68.00
120 650799 ด.ญ. จิราพัชร ถิรทิตสกุล ป.6 68.00
120 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 68.00
120 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 68.00
120 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 68.00
120 651070 ด.ญ. ณรัณฐณัฏฐ์ อภิมุขกุญช์ ป.6 68.00
120 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 68.00
120 651229 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ชินธรรมมิตร์ ป.6 68.00
120 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 68.00
120 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 68.00
120 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 68.00
120 651464 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ยินดีพจน์ ป.6 68.00
120 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 68.00
120 651497 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.6 68.00
120 651521 ด.ช. ฐานัส ภักดีรอด ป.6 68.00
120 651564 ด.ช. ฐาปกรณ์ สร้อยเพ็ชร ป.6 68.00
120 651591 ด.ญ. ทรรศอร ปัญญาพวก ป.6 68.00
120 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 68.00
120 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 68.00
120 651796 ด.ช. ธนเสฏฐ์ เวศย์วรุตม์ ป.6 68.00
120 652109 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ตรีทิเพศกุล ป.6 68.00
120 652119 ด.ช. กฤติน มานะวิทยาการ ป.6 68.00
120 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 68.00
120 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 68.00
120 652480 ด.ช. กัณตพิชญ์ ก้านลำภู ป.6 68.00
120 652552 ด.ญ. ภูชญามญธุ์ เอกนิพนธ์ ป.6 68.00
120 652951 ด.ช. จิรธัช ธีรรัตนาภรณ์ ป.6 68.00
157 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 64.00
157 651901 ด.ช. ณัชคนันส์ กองสมบัติ ป.5 64.00
157 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 64.00
157 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 64.00
157 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 64.00
157 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 64.00
157 650294 ด.ช. เบญจมิน พิชิตปฐพี ป.6 64.00
157 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 64.00
157 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 64.00
157 650470 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.6 64.00
157 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 64.00
157 650683 ด.ญ. วรรลวิชณี เจริญกุล ป.6 64.00
157 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 64.00
157 650907 ด.ญ. ธนิสรา เมธาชูโชค ป.6 64.00
157 650946 ด.ช. เดชาพล ทองพฤทธิ์ ป.6 64.00
157 651314 ด.ช. กวีวัฒน์ พิชญาสาธิต ป.6 64.00
157 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 64.00
157 651397 ด.ญ. ชนัญชิดา พลศรี ป.6 64.00
157 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 64.00
157 651428 ด.ช. เตชิส ชัยศรี ป.6 64.00
157 651724 ด.ช. ขุนศึก ยี่สุ่น ป.6 64.00
157 651725 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ขมหวาน ป.6 64.00
157 651742 ด.ช. สรวิชญ์ สุขเจริญยิ่งยง ป.6 64.00
157 652133 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.6 64.00
157 652402 ด.ญ. พิชฎาณัฏฐ์ ถิตย์บุญครอง ป.6 64.00
157 652530 ด.ช. ภากร สุวรรณกิจ ป.6 64.00
157 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 64.00
157 652720 ด.ช. ปวริศ พิบูลย์ศิริ ป.6 64.00
185 650307 ด.ช. เชษฐ์มนุษา ไนดู ป.5 60.00
185 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 60.00
185 650950 ด.ช. อภิวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 60.00
185 650961 ด.ช. ณัฐนันท์ ผดุงเกียรติวงษ์ ป.5 60.00
185 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 60.00
185 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 60.00
185 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 60.00
185 650185 ด.ช. กฤตพัฒน์ ตระกูลทองเจริญ ป.6 60.00
185 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 60.00
185 650213 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.6 60.00
185 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 60.00
185 650564 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.6 60.00
185 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 60.00
185 650684 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.6 60.00
185 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 60.00
185 650787 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.6 60.00
185 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 60.00
185 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 60.00
185 651144 ด.ช. ณพรรฒ ชลธีศุภชัย ป.6 60.00
185 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 60.00
185 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 60.00
185 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 60.00
185 651788 ด.ช. ภิเศกสินธ์ุ นิยมธรรมกิจ ป.6 60.00
185 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 60.00
185 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 60.00
185 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 60.00
185 652048 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.6 60.00
185 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 60.00
185 652238 ด.ช. รวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ ป.6 60.00
185 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 60.00
185 652446 ด.ญ. ปวริศา ศรีวิโรจน์ ป.6 60.00
216 650678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.5 56.00
216 650038 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.6 56.00
216 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 56.00
216 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 56.00
216 650171 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.6 56.00
216 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 56.00
216 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 56.00
216 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 56.00
216 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 56.00
216 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 56.00
216 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 56.00
216 650554 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.6 56.00
216 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 56.00
216 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 56.00
216 650771 ด.ญ. ปวริสา ดิเรกวัฒนชัย ป.6 56.00
216 650851 ด.ญ. ณัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.6 56.00
216 650878 ด.ช. จิรภัทร บุญสิทธิผล ป.6 56.00
216 650893 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.6 56.00
216 650910 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.6 56.00
216 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 56.00
216 650965 ด.ช. วิริยภัทท์ ฉันทวุฒิเศรษฐี ป.6 56.00
216 651020 ด.ช. อภิณัฐ วิวัฒน์ธนกุล ป.6 56.00
216 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 56.00
216 651114 ด.ช. ปุญญพัตน์ โรจน์วงศ์สุริยะ ป.6 56.00
216 651154 ด.ญ. ธิรชา กุรุพินฑารักษ์ ป.6 56.00
216 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 56.00
216 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 56.00
216 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 56.00
216 651416 ด.ญ. อารยา หม่อมดา ป.6 56.00
216 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 56.00
216 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 56.00
216 651618 ด.ญ. ไหมพิมพ์ สุวรรณคัณฑิ ป.6 56.00
216 651828 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.6 56.00
216 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 56.00
216 652256 ด.ช. ชยุต วงค์วรรณ ป.6 56.00
216 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 56.00
216 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 56.00
216 652538 ด.ช. ชวัลภพ แซ่ผ่ง ป.6 56.00
216 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 56.00
216 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 56.00
216 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 56.00
216 652679 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.6 56.00
216 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 56.00
216 652874 ด.ช. กิตติพงศ์ ชูทอง ป.6 56.00
216 653017 ด.ญ. มณียา ปล้องแก้ว ป.6 56.00
261 650303 ด.ช. กันต์พล พฤกษากร ป.5 52.00
261 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 52.00
261 650792 ด.ช. กิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา ป.5 52.00
261 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 52.00
261 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 52.00
261 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 52.00
261 651824 ด.ญ. อมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ป.5 52.00
261 651948 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.5 52.00
261 652175 ด.ช. ชิต วงศ์พรัด ป.5 52.00
261 652532 ด.ช. กาญจนพิพรรธน์ จันทะวงษ์ ป.5 52.00
261 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 52.00
261 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 52.00
261 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 52.00
261 650042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สิงห์สถิตย์ ป.6 52.00
261 650089 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.6 52.00
261 650145 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.6 52.00
261 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 52.00
261 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 52.00
261 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 52.00
261 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 52.00
261 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 52.00
261 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 52.00
261 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 52.00
261 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 52.00
261 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 52.00
261 650553 ด.ช. เควิน จุลละเกศ ป.6 52.00
261 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 52.00
261 650716 ด.ช. นิพิชฌน์ ไชยมหาพฤกษ์ ป.6 52.00
261 650739 ด.ญ. เขมจิรา ชินนิฑิกุล ป.6 52.00
261 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 52.00
261 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 52.00
261 650895 ด.ช. กวิน ศิวิลัย ป.6 52.00
261 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 52.00
261 651073 ด.ญ. จัสมิน เทียนดี ป.6 52.00
261 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 52.00
261 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 52.00
261 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 52.00
261 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 52.00
261 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 52.00
261 651226 ด.ญ. สุชัญญ์ญา ไสวชัยศรี ป.6 52.00
261 651307 ด.ช. หฤษฎ จันทรสา ป.6 52.00
261 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 52.00
261 651493 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.6 52.00
261 651500 ด.ญ. พรรณิชา พิพัฒน์ทนาการ ป.6 52.00
261 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 52.00
261 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 52.00
261 651706 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.6 52.00
261 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 52.00
261 651923 ด.ช. เมธาสิทธิ์ รังษิรมย์ ป.6 52.00
261 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 52.00
261 652164 ด.ช. ภากร วงศ์เสริมสิน ป.6 52.00
261 652172 ด.ช. ธนกร จิรมนัสวิญญู ป.6 52.00
261 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 52.00
261 652245 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.6 52.00
261 652266 ด.ญ. สุวพิชญ์ มาลารัตน์ ป.6 52.00
261 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 52.00
261 652323 ด.ช. นิพิฐพนธ์ ชัยเจริญ ป.6 52.00
261 652444 ด.ช. ยูซุฟ มัซซอร์ ป.6 52.00
261 652657 ด.ญ. นทิตา กัณฑาสุวรรณ ป.6 52.00
261 652824 ด.ช. กันต์กวิน บูรผลิต ป.6 52.00
261 652843 ด.ช. วัชรวีร์ แสงสีเมือง ป.6 52.00
261 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 52.00
261 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 52.00
261 652918 ด.ช. ชยกร ศรีกรณ์ ป.6 52.00
261 652920 ด.ช. อภิปราชญ์ ภะวัง ป.6 52.00
261 653039 ด.ญ. ณัฐนันท์ ชวนนอก ป.6 52.00
327 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 48.00
327 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 48.00
327 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 48.00
327 652615 ด.ญ. นัฐนันท์ สุพนิชยโภคิน ป.5 48.00
327 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 48.00
327 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 48.00
327 650157 ด.ช. กันตณัฐ อมรลีตระกุล ป.6 48.00
327 650219 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ภิรมย์วรากร ป.6 48.00
327 650229 ด.ญ. ปวริศา ภูมิภักดิ์ ป.6 48.00
327 650405 ด.ญ. สุภรตา จิรรัตน์สถิต ป.6 48.00
327 650431 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.6 48.00
327 650500 ด.ญ. เตชิดา ศักดิ์แสง ป.6 48.00
327 650562 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.6 48.00
327 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 48.00
327 650620 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.6 48.00
327 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 48.00
327 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 48.00
327 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 48.00
327 650688 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อ๊อสวงศ์ ป.6 48.00
327 650737 ด.ช. ชวกร ระวังวงศ์ ป.6 48.00
327 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 48.00
327 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 48.00
327 650884 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.6 48.00
327 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 48.00
327 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 48.00
327 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 48.00
327 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 48.00
327 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 48.00
327 651346 ด.ญ. อิงพร พงษ์ศิริ ป.6 48.00
327 651348 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.6 48.00
327 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 48.00
327 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 48.00
327 651539 ด.ญ. พริม ศรีชัยชนะ ป.6 48.00
327 651585 ด.ช. อภิชา จันทรสิทธิ์ ป.6 48.00
327 651586 ด.ช. ปวริศร์ คงวาณิชยะพงษ์ ป.6 48.00
327 651590 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.6 48.00
327 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 48.00
327 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 48.00
327 651983 ด.ช. พชร กลย์ธรพงษ์ ป.6 48.00
327 651988 ด.ญ. สิรภัทร ศิริศักดิ์สมบูรณ์ ป.6 48.00
327 652084 ด.ญ. พิชามญชุ์ องค์น้ำทิพย์ ป.6 48.00
327 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 48.00
327 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 48.00
327 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 48.00
327 652459 ด.ช. ศุภณัฐ พุ่มพวง ป.6 48.00
327 652576 ด.ช. ปัถย์ นาถนอม ป.6 48.00
327 652590 ด.ช. อิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ ป.6 48.00
327 652648 ด.ช. วิชญ ด่านกุล ป.6 48.00
327 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 48.00
327 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 48.00
327 652933 ด.ญ. บุณญอร ยิ่งยงณรงค์กุล ป.6 48.00
327 652955 ด.ญ. ชฎาณิศ กุลปราณีต ป.6 48.00
327 653007 ด.ญ. พิชาพา ทับทิมขาว ป.6 48.00
380 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 44.00
380 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 44.00
380 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 44.00
380 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 44.00
380 651401 ด.ช. สิริชัย จึงสถาปัตย์ชัย ป.5 44.00
380 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 44.00
380 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 44.00
380 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 44.00
380 652572 ด.ช. เย็นศิระ พยอมพันธ์ ป.5 44.00
380 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 44.00
380 650037 ด.ญ. ณัฐชานันท์ ธนจิรเสฐ ป.6 44.00
380 650092 ด.ญ. ธิญาดา ทองอำนาจ ป.6 44.00
380 650156 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.6 44.00
380 650263 ด.ญ. ณริสสาข์ หมู่สุวรรณ ป.6 44.00
380 650333 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.6 44.00
380 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 44.00
380 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 44.00
380 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 44.00
380 650439 ด.ช. ภีมณภัทร พุ่มสร้าง ป.6 44.00
380 650455 ด.ช. มาวิน ประพฤติดี ป.6 44.00
380 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 44.00
380 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 44.00
380 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 44.00
380 650789 ด.ญ. ปพิชญานันท์ กิตติ์ธนารุจน์ ป.6 44.00
380 650811 ด.ญ. ชลพรรษ เจริญอาชาชัย ป.6 44.00
380 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 44.00
380 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 44.00
380 650962 ด.ญ. เบญญาภา ขวัญมิตร ป.6 44.00
380 650980 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.6 44.00
380 650988 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.6 44.00
380 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 44.00
380 651054 ด.ญ. อนุสรา พงษ์ชัยภูมิ ป.6 44.00
380 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 44.00
380 651096 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.6 44.00
380 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 44.00
380 651125 ด.ญ. พัฒน์นรี สุเมธวทานิย ป.6 44.00
380 651132 ด.ช. ปัณวิชญ์ ตันติบุตร ป.6 44.00
380 651179 ด.ญ. นวลพลอย บูรณเจริญกิจ ป.6 44.00
380 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 44.00
380 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 44.00
380 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 44.00
380 651529 ด.ญ. ณัฐกฤตา วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 44.00
380 651541 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.6 44.00
380 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 44.00
380 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 44.00
380 651613 ด.ญ. ปวลาภินี กิจจารึก ป.6 44.00
380 651624 ด.ช. สิทธา จงสวัสดิ์พัฒนา ป.6 44.00
380 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 44.00
380 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 44.00
380 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 44.00
380 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 44.00
380 651846 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.6 44.00
380 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 44.00
380 651873 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.6 44.00
380 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 44.00
380 651963 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.6 44.00
380 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 44.00
380 652099 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.6 44.00
380 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 44.00
380 652142 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.6 44.00
380 652213 ด.ญ. ปาณิสรา พิทักษ์กิจนุกูร ป.6 44.00
380 652298 ด.ช. บุณยภู ช่วยจุลจิตร ป.6 44.00
380 652328 ด.ช. พัสกรเศรษฐ์ ละไมลิขสิทธิ์ ป.6 44.00
380 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 44.00
380 652643 ด.ญ. ปาณิสรา ขวัญมิตร ป.6 44.00
380 652673 ด.ช. คุณานนท์ อิทธินันทวัน ป.6 44.00
380 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 44.00
380 652928 ด.ญ. ณัฐนภินฑ์ หอพิบูลวิภาสุข ป.6 44.00
380 652949 ด.ช. วิชชวินทร์ นักพรานบุญ ป.6 44.00
380 652981 ด.ช. คณาธิป เจนศักดิ์ศรีสกุล ป.6 44.00
450 650071 ด.ช. ปรรปณต ยรรยง ป.5 40.00
450 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 40.00
450 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 40.00
450 650253 ด.ช. วิชชวุฒฬ์ นาควัชระชัยท์ ป.5 40.00
450 650325 ด.ช. สุวิจักขณ์ ปานกรด ป.5 40.00
450 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 40.00
450 650682 ด.ช. อธิษฐ์ อาบวารี ป.5 40.00
450 650806 ด.ช. กฤษฎาง บุญตรีคุณ ป.5 40.00
450 650948 ด.ช. สรวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 40.00
450 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 40.00
450 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 40.00
450 651262 ด.ช. ปรินทร์ สุวรรณ ป.5 40.00
450 651310 ด.ช. พีรบูรณ์ แสงสว่าง ป.5 40.00
450 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 40.00
450 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 40.00
450 652247 ด.ญ. ณภัทร คงชยะนันท์ ป.5 40.00
450 652350 ด.ช. ฐกฤตณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 40.00
450 652382 ด.ญ. เนติพร น้อยนา ป.5 40.00
450 652525 ด.ช. สิรภพ นิลเพชร์พลอย ป.5 40.00
450 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 40.00
450 652613 ด.ญ. เปี่ยมขวัญ องค์วรรณดี ป.5 40.00
450 652741 ด.ช. ธรณ์ เล็กสุขุม ป.5 40.00
450 652743 ด.ช. ปัญญากร ไชยพัฒน์ ป.5 40.00
450 652831 ด.ช. ภฑิล ปริปุญโนชัย ป.5 40.00
450 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 40.00
450 650030 ด.ญ. ชนากานต์ จักรธรานนท์ ป.6 40.00
450 650063 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.6 40.00
450 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 40.00
450 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 40.00
450 650208 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.6 40.00
450 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 40.00
450 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 40.00
450 650297 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.6 40.00
450 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 40.00
450 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 40.00
450 650406 ด.ช. ศศิพงศ์ คุณสุข ป.6 40.00
450 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 40.00
450 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 40.00
450 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 40.00
450 650565 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.6 40.00
450 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 40.00
450 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 40.00
450 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 40.00
450 650840 ด.ญ. นภาเกตุ ศรีจอมขวัญ ป.6 40.00
450 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 40.00
450 650852 ด.ญ. ภัททิยา เทียมแก้ว ป.6 40.00
450 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 40.00
450 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 40.00
450 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 40.00
450 651041 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.6 40.00
450 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 40.00
450 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 40.00
450 651186 ด.ญ. ศิโรรัตน์ หวังนิตย์สุข ป.6 40.00
450 651212 ด.ช. ธีทัต ปิยะฤดีวรรณ ป.6 40.00
450 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 40.00
450 651364 ด.ญ. ชนรดี สมานทอง ป.6 40.00
450 651393 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ป.6 40.00
450 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 40.00
450 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 40.00
450 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 40.00
450 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 40.00
450 651485 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.6 40.00
450 651554 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.6 40.00
450 651604 ด.ช. ณธกร วายุนิจ ป.6 40.00
450 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 40.00
450 651638 ด.ญ. ณิชชาภัทร เกตุแก้ว ป.6 40.00
450 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 40.00
450 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 40.00
450 651799 ด.ญ. กฤตติชา เหล่าประภัสสร ป.6 40.00
450 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 40.00
450 651832 ด.ช. จิรโรจน์ ทองดี ป.6 40.00
450 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 40.00
450 651862 ด.ช. แทนธรรม ตันธุวนิตย์ ป.6 40.00
450 651999 ด.ญ. จิดาภา ประกอบผล ป.6 40.00
450 652001 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.6 40.00
450 652126 ด.ญ. ฟ้าใส ทรัพย์พาลี ป.6 40.00
450 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 40.00
450 652203 ด.ช. เตชินท์ บูรณจิตร์ภิรมย์ ป.6 40.00
450 652310 ด.ช. อาชวิน ดิษยาภูดินัล ป.6 40.00
450 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 40.00
450 652351 ด.ญ. บุณยาพร เจริญพรกุศลกิจ ป.6 40.00
450 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 40.00
450 652373 ด.ช. วิชญะ ศรีอรุณ ป.6 40.00
450 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 40.00
450 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 40.00
450 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 40.00
450 652470 ด.ญ. ญัฐธิดา เชิดชูวุฒิกุล ป.6 40.00
450 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 40.00
450 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 40.00
450 652688 ด.ญ. ธัญกร โชคสุชาติ ป.6 40.00
450 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 40.00
450 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 40.00
450 652729 ด.ญ. กัลย์กมล ประสานศิลป์ชัย ป.6 40.00
450 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 40.00
450 652939 ด.ญ. ศุภรัตน์ รัมมณีย์ ป.6 40.00
450 652982 ด.ญ. ธฤตฌา สุธีระกุลชัย ป.6 40.00
546 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 36.00
546 652728 ด.ช. กิตติพัทธ์ คุ้มครองวงศ์ ป.4 36.00
546 650312 ด.ช. สุรภูมิ พุทธานุกูลกิจ ป.5 36.00
546 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 36.00
546 650568 ด.ช. ยศชนินทร์ เหลืองวิรุจน์กุล ป.5 36.00
546 650996 ด.ญ. ภคมน ไหว้พรหม ป.5 36.00
546 651014 ด.ช. ปุณณภัทร ทวีศรี ป.5 36.00
546 651685 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.5 36.00
546 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 36.00
546 652495 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พณิชย์พิบูลย์ ป.5 36.00
546 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 36.00
546 652502 ด.ช. อัครพงษ์ บุญสูง ป.5 36.00
546 652628 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วนดิลก ป.5 36.00
546 650036 ด.ญ. รินรดา วิเชียรแก้วมณี ป.6 36.00
546 650049 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.6 36.00
546 650052 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.6 36.00
546 650106 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.6 36.00
546 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 36.00
546 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 36.00
546 650261 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.6 36.00
546 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 36.00
546 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 36.00
546 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 36.00
546 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 36.00
546 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 36.00
546 650622 ด.ช. พีรวิชญ์ รอดแย้ม ป.6 36.00
546 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 36.00
546 650715 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.6 36.00
546 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 36.00
546 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 36.00
546 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 36.00
546 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 36.00
546 650869 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.6 36.00
546 650906 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.6 36.00
546 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 36.00
546 651141 ด.ญ. เพียรพิมุกข์ เลิศสำราญ ป.6 36.00
546 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 36.00
546 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 36.00
546 651220 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.6 36.00
546 651249 ด.ญ. พรปภัสร์ โปร่งไธสง ป.6 36.00
546 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 36.00
546 651349 ด.ญ. ศรัณย์พร อนันตโชค ป.6 36.00
546 651363 ด.ช. กฤษณ์บุญญารักษ์ กองวัฒนานุกูล ป.6 36.00
546 651375 ด.ญ. ดลกมล เลิศสกุณี ป.6 36.00
546 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 36.00
546 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 36.00
546 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 36.00
546 651588 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ เบ็ญจอาภรณ์ ป.6 36.00
546 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 36.00
546 651778 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.6 36.00
546 651917 ด.ญ. นภัสนันท์ สุตกิจพิสิฐ ป.6 36.00
546 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 36.00
546 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 36.00
546 652220 ด.ญ. ธันยพร เขมอนันต์ชัย ป.6 36.00
546 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 36.00
546 652290 ด.ช. สรวัชญ์ ชุณห์วิจิตรา ป.6 36.00
546 652315 ด.ช. จิรกิตติ์ สุขทวี ป.6 36.00
546 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 36.00
546 652477 ด.ช. กฤตพล ศิวะพรประสงค์ ป.6 36.00
546 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 36.00
546 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 36.00
546 652520 ด.ช. พรเมธินท์ โชโต ป.6 36.00
546 652551 ด.ญ. ณัฐกฤตา ยิ้มอยู่ ป.6 36.00
546 652554 ด.ญ. ศศิพิมล สูญราช ป.6 36.00
546 652618 ด.ช. ธนกฤต สิงหศรี ป.6 36.00
546 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 36.00
546 652669 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทรัพย์สิทธิเวศย์ ป.6 36.00
546 652723 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทเจริญกุล ป.6 36.00
546 652772 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ดิษฐแย้ม ป.6 36.00
546 652784 ด.ญ. กัญญาณัฐ สมนาม ป.6 36.00
546 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 36.00
546 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 36.00
546 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 36.00
546 652985 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ บุษบงค์ ป.6 36.00
546 652988 ด.ญ. มนสิชา คล่องศิริเวช ป.6 36.00
621 652968 ด.ช. คริษฐ์ ไตรสินสมบูรณ์ ป.4 32.00
621 653019 ด.ญ. กนกลักษณ์ ลิขสิทธิพันธุ์ ป.4 32.00
621 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 32.00
621 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 32.00
621 650154 ด.ญ. ธัญจิรา กิตติจตุรงค์ ป.5 32.00
621 650296 ด.ญ. นิษฐกานต์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 32.00
621 650388 ด.ช. ธนวินท์ อินทรสังขนาวิน ป.5 32.00
621 650527 ด.ช. ธนันท์รัฐ นริชภวรัญชน์ ป.5 32.00
621 650633 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.5 32.00
621 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 32.00
621 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 32.00
621 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 32.00
621 651033 ด.ช. ถิรเดช รงค์ทอง ป.5 32.00
621 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 32.00
621 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 32.00
621 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 32.00
621 651302 ด.ญ. ภาพิมพ์ ตันสุทธิภานนท์ ป.5 32.00
621 651321 ด.ช. กวินภพ พักเรือนดี ป.5 32.00
621 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 32.00
621 651486 ด.ญ. สิรภัทร สิงห์สี ป.5 32.00
621 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 32.00
621 651751 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ นิลกานุวงศ์ ป.5 32.00
621 651843 ด.ช. กันตภณ สุขหนุน ป.5 32.00
621 651899 ด.ญ. ศิศิรา โมระเสริฐ ป.5 32.00
621 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 32.00
621 652123 ด.ญ. อนัญตปัญญ์ อริยวงศ์ ป.5 32.00
621 652249 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.5 32.00
621 652297 ด.ญ. เมธารดา ดำรงกิตติกุล ป.5 32.00
621 652333 ด.ช. สิปปภาส ไกรสิทธิธาดา ป.5 32.00
621 652433 ด.ญ. ณัฐกมล ถวิลหวัง ป.5 32.00
621 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 32.00
621 652596 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อังศุวัฒน์ ป.5 32.00
621 652617 ด.ญ. นันทนิษฎ์ สุพนิชยโภคิน ป.5 32.00
621 652753 ด.ช. การรเณศ โรจน์นฤทุม ป.5 32.00
621 652789 ด.ช. ธนกฤต สุทธิทศธรรม ป.5 32.00
621 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 32.00
621 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 32.00
621 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 32.00
621 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 32.00
621 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 32.00
621 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 32.00
621 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 32.00
621 650137 ด.ช. อนาฆิน สมสกุล ป.6 32.00
621 650173 ด.ญ. ชลธร ชาญสมร ป.6 32.00
621 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 32.00
621 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 32.00
621 650243 ด.ญ. ปัญญภัสสร์ พรสมมนต์ ป.6 32.00
621 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 32.00
621 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 32.00
621 650354 ด.ช. ธีทัต ทองพิทักษ์ ป.6 32.00
621 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 32.00
621 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 32.00
621 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 32.00
621 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 32.00
621 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 32.00
621 650539 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน ป.6 32.00
621 650547 ด.ช. ณัฐชนน สอนใจ ป.6 32.00
621 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 32.00
621 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 32.00
621 650694 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญเตชะธนาวัฒน์ ป.6 32.00
621 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 32.00
621 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 32.00
621 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 32.00
621 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 32.00
621 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 32.00
621 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 32.00
621 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 32.00
621 650796 ด.ช. ศรัณย์รัชต์ ด้วงสงค์ ป.6 32.00
621 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 32.00
621 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 32.00
621 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 32.00
621 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 32.00
621 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 32.00
621 651009 ด.ญ. พัทธนันท์ จรัสชัยนิภัทร์ ป.6 32.00
621 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 32.00
621 651029 ด.ญ. รษิภา กลิ่นชาติ ป.6 32.00
621 651062 ด.ญ. ภณิตา โต๊ะเส็น ป.6 32.00
621 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 32.00
621 651171 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.6 32.00
621 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 32.00
621 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 32.00
621 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 32.00
621 651260 ด.ญ. ณัฐธิดา จิตประสงค์ ป.6 32.00
621 651351 ด.ช. ปภินวิช สารสอน ป.6 32.00
621 651413 ด.ญ. ณัฐกมล รัตนพร ป.6 32.00
621 651425 ด.ช. ปัณฑ์ณวัฒน์ พรหมดนตรี ป.6 32.00
621 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 32.00
621 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 32.00
621 651563 ด.ช. ภัทร พงษ์เลาหพันธุ์ ป.6 32.00
621 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 32.00
621 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 32.00
621 651681 ด.ญ. อาคิรา บูรณปริญญากุล ป.6 32.00
621 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 32.00
621 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 32.00
621 651744 ด.ช. สธน ลิขิตลัคนา ป.6 32.00
621 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 32.00
621 651798 ด.ช. นพวัชร กีรติรัตน์ ป.6 32.00
621 651802 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.6 32.00
621 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 32.00
621 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 32.00
621 651830 ด.ญ. อัญชลีพร แก้วเหล็ก ป.6 32.00
621 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 32.00
621 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 32.00
621 651900 ด.ช. ธนพัฒน์ คล่องแคล่วค้า ป.6 32.00
621 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 32.00
621 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 32.00
621 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 32.00
621 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 32.00
621 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 32.00
621 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 32.00
621 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 32.00
621 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 32.00
621 652092 ด.ญ. ณภัทรรฐา พิศาบดินทร์ ป.6 32.00
621 652120 ด.ญ. กตัญญู ทองอุปการ ป.6 32.00
621 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 32.00
621 652140 ด.ช. ภูศิษฐ์ สุมังคโล ป.6 32.00
621 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 32.00
621 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 32.00
621 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 32.00
621 652232 ด.ช. สัภยา ชินภัทรวิโรจน์ ป.6 32.00
621 652309 ด.ช. ภูมิใจ คานิยอ ป.6 32.00
621 652355 ด.ช. ณัฐพัชร์ ภูคณเดชา ป.6 32.00
621 652411 ด.ช. ฐิติวุฒิ ไพบูลย์วรากิจ ป.6 32.00
621 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 32.00
621 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 32.00
621 652493 ด.ช. อินทัช ทองสุช ป.6 32.00
621 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 32.00
621 652566 ด.ช. นัฐชานันท์ ยงค์พีระกุล ป.6 32.00
621 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 32.00
621 652610 ด.ญ. เพียงขวัญ ช่วยพิเคราะห์ ป.6 32.00
621 652614 ด.ช. ศิรัฏฐ์ ทิพย์ปรักมาศ ป.6 32.00
621 652656 ด.ญ. นาเดียร์ อาเหม็ด ป.6 32.00
621 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 32.00
621 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 32.00
621 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 32.00
621 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 32.00
621 652801 ด.ญ. ณภัทร วชิรสกุลชัย ป.6 32.00
621 652808 ด.ญ. พิชญ์สิณี วิขัยวงค์ ป.6 32.00
621 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 32.00
621 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 32.00
621 652964 ด.ช. เจษฎากร พลประถม ป.6 32.00
621 652971 ด.ญ. ณัชปภา ติระศิริชัย ป.6 32.00
621 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 32.00
621 652993 ด.ญ. มาริ สมบูรณ์บูรณะ ป.6 32.00
765 650003 ด.ช. ภูกวิน เตราชูสงค์ ป.4 28.00
765 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 28.00
765 650675 ด.ช. วัทธิกร แสงทรัพย์ ป.4 28.00
765 651507 ด.ญ. ธาราภรณ์ แซ่เจียง ป.4 28.00
765 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 28.00
765 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 28.00
765 653010 ด.ช. วรากร กาญจนคลอด ป.4 28.00
765 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 28.00
765 650384 ด.ช. ภูดิศ สันทนาคณิต ป.5 28.00
765 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 28.00
765 650526 ด.ญ. นลินญา ฤทธิ์สมจิต ป.5 28.00
765 650566 ด.ช. จิระวัฒน์ ณรงค์พันธุ์ ป.5 28.00
765 650586 ด.ช. พร้อมสิน ตรีทรัพย์ทวี ป.5 28.00
765 650616 ด.ญ. ฐิตารีย์ วุฒิฐานทวีกิจ ป.5 28.00
765 650744 ด.ญ. พิมพ์อารีย์ โสตถิโยธิน ป.5 28.00
765 650768 ด.ญ. พิชญธิดา จันทร์ชูชื่น ป.5 28.00
765 650810 ด.ญ. ธนพร จิตตานุปกรณ์ ป.5 28.00
765 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 28.00
765 650933 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.5 28.00
765 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 28.00
765 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 28.00
765 651117 ด.ช. สิรวิชญ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ ป.5 28.00
765 651165 ด.ช. กัณธณณ กาญจนเพ็ญ ป.5 28.00
765 651185 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.5 28.00
765 651322 ด.ช. ธนปพน เลิศกีรติวาณิชย์ ป.5 28.00
765 651692 ด.ช. ภคภัทร โชติกวณิชย์ ป.5 28.00
765 651748 ด.ญ. ธัญพร สุคนธเวศ ป.5 28.00
765 651947 ด.ช. อัณณ์อธิป อาทร ป.5 28.00
765 651959 ด.ญ. วรวลัญช์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 28.00
765 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 28.00
765 652077 ด.ช. ตะวัน จั่นเพ็ชร ป.5 28.00
765 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 28.00
765 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 28.00
765 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 28.00
765 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 28.00
765 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 28.00
765 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 28.00
765 652622 ด.ญ. ชนัญชิดา สมจิตร ป.5 28.00
765 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 28.00
765 652749 ด.ช. ฐนยศ แตงเลี่ยน ป.5 28.00
765 652921 ด.ญ. มาติกา ปัญจสังข์ ป.5 28.00
765 652943 ด.ช. จิร ไชยนุวัติ ป.5 28.00
765 652948 ด.ช. สกลภัทร เดชมณี ป.5 28.00
765 652950 ด.ญ. ปนัชดา ประเสริฐกุล ป.5 28.00
765 650047 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เอื้อจิตร์ ป.6 28.00
765 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 28.00
765 650102 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.6 28.00
765 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 28.00
765 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 28.00
765 650192 ด.ช. กฤตานนท์ เจริญสุข ป.6 28.00
765 650227 ด.ญ. กชมน สัตยวิศิษฏ์ ป.6 28.00
765 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 28.00
765 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 28.00
765 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 28.00
765 650424 ด.ช. ตะวัน วุฒิวัฒน์ ป.6 28.00
765 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 28.00
765 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 28.00
765 650485 ด.ญ. บุรัสกร พรรัตนรักษา ป.6 28.00
765 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 28.00
765 650524 ด.ช. นราวิชญ์ ฤทธิ์สมจิต ป.6 28.00
765 650569 ด.ญ. พุทธิรารัศมิ์ มหาขันธ์ ป.6 28.00
765 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 28.00
765 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 28.00
765 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 28.00
765 650721 ด.ญ. ปัณชณิกา พันธุเวช ป.6 28.00
765 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 28.00
765 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 28.00
765 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 28.00
765 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 28.00
765 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 28.00
765 650835 ด.ช. อาทิตย์ พรมโสภา ป.6 28.00
765 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 28.00
765 650888 ด.ญ. ณัฐรดา ศรีชูทอง ป.6 28.00
765 650897 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.6 28.00
765 650935 ด.ญ. เลอฟ้า กษัตรีย์ ป.6 28.00
765 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 28.00
765 650995 ด.ญ. ไอรินลดา แสนภูวา ป.6 28.00
765 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 28.00
765 651052 ด.ช. ทนุธรรม ธรรมประทีป ป.6 28.00
765 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 28.00
765 651080 ด.ญ. พัทรดา รัตนเขมากร ป.6 28.00
765 651127 ด.ช. คุณธรรม วัฒนศิรางค์ ป.6 28.00
765 651230 ด.ช. ธนธัส ครรชิตวรกุล ป.6 28.00
765 651234 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.6 28.00
765 651250 ด.ญ. รติมา สุวชูเพ็ชรน้อย ป.6 28.00
765 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 28.00
765 651337 ด.ญ. ญาณิศา สินธุเสน ป.6 28.00
765 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 28.00
765 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 28.00
765 651384 ด.ช. พิชญุตม์ ฉัตรพรธรรม ป.6 28.00
765 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 28.00
765 651483 ด.ช. ตฤณ แสงอ่อน ป.6 28.00
765 651490 ด.ญ. กานต์ปภรณ์ อัศวพรหมธาดา ป.6 28.00
765 651508 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.6 28.00
765 651577 ด.ญ. ศุภรดา ชุติพันธ์ ป.6 28.00
765 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 28.00
765 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 28.00
765 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 28.00
765 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 28.00
765 651657 ด.ญ. ชุติรดา อัศวพรพิพัฒน์ ป.6 28.00
765 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 28.00
765 651698 ด.ช. มาวิน กล่อมวิทย์ ป.6 28.00
765 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 28.00
765 651737 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.6 28.00
765 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 28.00
765 651804 ด.ช. ตรง พิบูลย์วัชรสกุล ป.6 28.00
765 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 28.00
765 651853 ด.ญ. พรปวีณ์ ภูวรัตนกุล ป.6 28.00
765 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 28.00
765 651932 ด.ญ. ณัฐกันต์พิชชา ออมสุวรรณกุล ป.6 28.00
765 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 28.00
765 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 28.00
765 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 28.00
765 652069 ด.ญ. ปภาวี นันทิวรรณกุล ป.6 28.00
765 652101 ด.ช. พิพัฒน์ รอดประชา ป.6 28.00
765 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 28.00
765 652118 ด.ญ. ญาณิภัทร อ่อนสง ป.6 28.00
765 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 28.00
765 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 28.00
765 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 28.00
765 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 28.00
765 652239 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.6 28.00
765 652255 ด.ญ. ชยากร เพมบริดจ์ ป.6 28.00
765 652261 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.6 28.00
765 652269 ด.ช. กิตตินันต์ สุทธิดารา ป.6 28.00
765 652281 ด.ช. บรรณวัชร พรหมเล็ก ป.6 28.00
765 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 28.00
765 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 28.00
765 652304 ด.ช. ณฐกร พุทธรักษา ป.6 28.00
765 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 28.00
765 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 28.00
765 652319 ด.ญ. ธีมาพร มากแดง ป.6 28.00
765 652337 ด.ญ. ชาญธาดา บุตโรบล ป.6 28.00
765 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 28.00
765 652383 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.6 28.00
765 652396 ด.ญ. ณภัสชญา พึ่งปฏิภาณ ป.6 28.00
765 652445 ด.ช. กสิน อัครวิฑิต ป.6 28.00
765 652533 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.6 28.00
765 652545 ด.ญ. ชวัลญา กาญจนกังวาฬกุล ป.6 28.00
765 652574 ด.ญ. ปภาภรณ์ มายะการ ป.6 28.00
765 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 28.00
765 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 28.00
765 652634 ด.ช. ณัฐดนัย ยืนยงค์ ป.6 28.00
765 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 28.00
765 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 28.00
765 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 28.00
765 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 28.00
765 652719 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.6 28.00
765 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 28.00
765 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 28.00
765 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 28.00
765 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 28.00
765 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 28.00
765 652835 ด.ช. วชิรวิชญ์ เกาะโพธิ์ ป.6 28.00
765 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 28.00
765 652849 ด.ญ. ศิรปภัสร์ ธัญนิพัทธ์ ป.6 28.00
765 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 28.00
765 652970 ด.ญ. พิชชาอร อัศวโกวิทกรณ์ ป.6 28.00
765 652974 ด.ญ. ยิ่งทิพย์ สมบัติทวีพูน ป.6 28.00
765 653004 ด.ญ. อนันตญา สีธิสาร ป.6 28.00
765 653023 ด.ญ. กันฐาภรณ์ ใยตาล ป.6 28.00
765 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 28.00
927 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 24.00
927 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 24.00
927 651494 ด.ช. วรัตถ์บุณย์ อมรเดชเทวินทร์ ป.4 24.00
927 651672 ด.ญ. ปณิชา ทองเสวตร ป.4 24.00
927 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 24.00
927 652019 ด.ช. สิรวิชญ์ อัจจิมารังษี ป.4 24.00
927 652145 ด.ญ. ปภัชญา เรื่องโชติช่วง ป.4 24.00
927 652146 ด.ญ. ชัญญารัตน์ นพพรพรหม ป.4 24.00
927 652609 ด.ช. ยศวริต ชูศรี ป.4 24.00
927 652895 ด.ช. พุฒิพงศ์ ศรีบุญ ป.4 24.00
927 652966 ด.ช. วัชรกาญจน์ เจริญศักดิ์พพานิช ป.4 24.00
927 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 24.00
927 650028 ด.ช. พิชญุตม์ จินตภานุ ป.5 24.00
927 650077 ด.ญ. ณัชชา คูสกุล ป.5 24.00
927 650100 ด.ญ. ลานินญา พจน์ด้วง ป.5 24.00
927 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 24.00
927 650134 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.5 24.00
927 650143 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.5 24.00
927 650218 ด.ญ. ณัฐนรี เวียงศิริ ป.5 24.00
927 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 24.00
927 650324 ด.ญ. ณัฏฐ์ธมล แป้นสุวรรณ ป.5 24.00
927 650373 ด.ช. มหัศพัฒ สุขการค้า ป.5 24.00
927 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 24.00
927 650551 ด.ช. กษิดิ์คณิน คมสัน ป.5 24.00
927 650552 ด.ญ. ชญาพัฒน์ สุวินัยชูกิจ ป.5 24.00
927 650605 ด.ญ. ชัชชญา สูจยานนท์ ป.5 24.00
927 650755 ด.ช. กันตพิชญ์ สินธพรัตนะ ป.5 24.00
927 650801 ด.ช. พลาธิป น้อยนพเก้า ป.5 24.00
927 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 24.00
927 651116 ด.ญ. ปัญฌญา ถิรพร ป.5 24.00
927 651270 ด.ญ. นารา บุศยพลากร ป.5 24.00
927 651343 ด.ช. กรพล กังพิศดาร ป.5 24.00
927 651355 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.5 24.00
927 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 24.00
927 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 24.00
927 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 24.00
927 651558 ด.ช. ฐานัตถ์ ชาครัตพงศ์ ป.5 24.00
927 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 24.00
927 651721 ด.ญ. อภิภา แนวพันธ์อัศว ป.5 24.00
927 651746 ด.ช. เตชินท์ ไวรางกูร ป.5 24.00
927 651764 ด.ญ. ณัฐินี พงศ์บุญชู ป.5 24.00
927 651770 ด.ญ. ภัทรภูรี อัศวนฤดล ป.5 24.00
927 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 24.00
927 651874 ด.ญ. จิรัชญา อริยะสินสุวงศ์ ป.5 24.00
927 651918 ด.ญ. ชนัญชิดา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ป.5 24.00
927 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 24.00
927 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 24.00
927 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 24.00
927 652270 ด.ช. นวพล พันธุ์กำแหง ป.5 24.00
927 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 24.00
927 652336 ด.ญ. ศุภรดา จำปานิล ป.5 24.00
927 652341 ด.ญ. กัลยกร ปาลีนิเวศ ป.5 24.00
927 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 24.00
927 652381 ด.ญ. ปุณณดา หนูพรหม ป.5 24.00
927 652389 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.5 24.00
927 652435 ด.ญ. สริดา มลิวัลย์ ป.5 24.00
927 652518 ด.ญ. นิชา ศิลป์วิไลรัตน์ ป.5 24.00
927 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 24.00
927 652683 ด.ญ. พราวตะวัน สุรกิจบวร ป.5 24.00
927 652711 ด.ญ. นันท์นภัส ตันติอภิกุล ป.5 24.00
927 652722 ด.ญ. กมลนภัช หิรัญทรัพย์ ป.5 24.00
927 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 24.00
927 652792 ด.ช. พิภู กุลตัณฑ์ ป.5 24.00
927 652862 ด.ญ. วศินี จิตร์ถาวรมณ๊ ป.5 24.00
927 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 24.00
927 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 24.00
927 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 24.00
927 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 24.00
927 653012 ด.ช. ปุณณวิช ว่องไวพนานิจ ป.5 24.00
927 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 24.00
927 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 24.00
927 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 24.00
927 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 24.00
927 650139 ด.ช. จิรัฏฐ์ อนุจารีอาภา ป.6 24.00
927 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 24.00
927 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 24.00
927 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 24.00
927 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 24.00
927 650250 ด.ช. กันน์ณัฐ กิตติศิลปกรชัย ป.6 24.00
927 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 24.00
927 650284 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.6 24.00
927 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 24.00
927 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 24.00
927 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 24.00
927 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 24.00
927 650375 ด.ญ. นภสร อินอ้น ป.6 24.00
927 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 24.00
927 650421 ด.ญ. ชุติมณฑน์ สารบรรณ ป.6 24.00
927 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 24.00
927 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 24.00
927 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 24.00
927 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 24.00
927 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 24.00
927 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 24.00
927 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 24.00
927 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 24.00
927 650642 ด.ช. รวิกันต์ สุรังสิมันต์กุล ป.6 24.00
927 650685 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เจ๊ะยะนาย ป.6 24.00
927 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 24.00
927 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 24.00
927 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 24.00
927 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 24.00
927 650862 ด.ช. วรภพ ศรอินทร์ ป.6 24.00
927 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 24.00
927 650894 ด.ญ. ภัทลภา กัลยาณมิตร ป.6 24.00
927 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 24.00
927 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 24.00
927 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 24.00
927 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 24.00
927 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 24.00
927 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 24.00
927 651254 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.6 24.00
927 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 24.00
927 651286 ด.ช. นนทพัทธ์ เงาเบญจกุล ป.6 24.00
927 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 24.00
927 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 24.00
927 651340 ด.ญ. ศุภัทราภรณ์ สุขสถาน ป.6 24.00
927 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 24.00
927 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 24.00
927 651390 ด.ญ. ธมนวรรณ บรรลือทรัพย์ ป.6 24.00
927 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 24.00
927 651467 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.6 24.00
927 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 24.00
927 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 24.00
927 651583 ด.ญ. วรัชยา ขุนศรีแก้ว ป.6 24.00
927 651628 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปทุมวิวัฒนา ป.6 24.00
927 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 24.00
927 651689 ด.ญ. ธนัญชภัสสรช์ พงคพนาไกร ป.6 24.00
927 651718 ด.ช. ณัฏฐวัสส์ เนียมถนอม ป.6 24.00
927 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 24.00
927 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 24.00
927 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 24.00
927 651775 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.6 24.00
927 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 24.00
927 651791 ด.ช. กวินท์ อัศวสุข ป.6 24.00
927 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 24.00
927 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 24.00
927 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 24.00
927 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 24.00
927 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 24.00
927 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 24.00
927 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 24.00
927 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 24.00
927 651949 ด.ช. วัฒนพัชร์ กาญจนประทุม ป.6 24.00
927 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 24.00
927 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 24.00
927 652053 ด.ญ. ชัญญา ชดช้อย ป.6 24.00
927 652089 ด.ช. ศิวกร หมวกอิ่ม ป.6 24.00
927 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 24.00
927 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 24.00
927 652153 ด.ญ. วิชญาดา ตันชัชวาล ป.6 24.00
927 652161 ด.ญ. ภิรวดี กฤชปัญญาวโร ป.6 24.00
927 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 24.00
927 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 24.00
927 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 24.00
927 652235 ด.ญ. พรสินี คำบู่ ป.6 24.00
927 652253 ด.ช. จอมทัพ กิจบัญญัติอนันต์ ป.6 24.00
927 652280 ด.ญ. ชฎาภรณ์ ประมวลวิจารณ์ ป.6 24.00
927 652343 ด.ญ. ตะวันฉาย อ่อนเรือง ป.6 24.00
927 652357 ด.ญ. ณฤดี ยิ่งชนะเกียรติ ป.6 24.00
927 652414 ด.ช. รุจิภาส เดชชนินทร์ ป.6 24.00
927 652415 ด.ช. วรายุส์พัชร กุลกรินีธรรม ป.6 24.00
927 652449 ด.ช. สรวิชญ์ แสงสิทธิสิริชัย ป.6 24.00
927 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 24.00
927 652489 ด.ช. วัชรวิชญ์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 24.00
927 652498 ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สินพรม ป.6 24.00
927 652510 ด.ช. หัฎฐกมล แก้วสะอาด ป.6 24.00
927 652603 ด.ญ. รัฐานันท์ วิศรุตศิลป์ ป.6 24.00
927 652620 ด.ช. อัครินทร์ นางาซาวา ป.6 24.00
927 652642 ด.ช. กรินทร์ สมบัติไหมไทย ป.6 24.00
927 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 24.00
927 652664 ด.ช. กวิน อิศรพนธ์ ป.6 24.00
927 652677 ด.ช. ภูมิพัฒน์ วัฒนสุข ป.6 24.00
927 652700 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.6 24.00
927 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 24.00
927 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 24.00
927 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 24.00
927 652821 ด.ช. ปภังกร หาญบุญธรรม ป.6 24.00
927 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 24.00
927 652861 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.6 24.00
927 652885 ด.ช. ณวัฒน์ รัตนอมรพิบูลย์ ป.6 24.00
927 652897 ด.ช. ชาญชานน มาสังข์ ป.6 24.00
927 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 24.00
927 652935 ด.ญ. พิชญาภา อนันทนุพงศ์ ป.6 24.00
927 653006 ด.ช. กิตติภพ วัชระชาญชัย ป.6 24.00
1112 650074 ด.ช. ปภาวิน นงค์นวล ป.4 20.00
1112 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 20.00
1112 650926 ด.ญ. ลักษิกา สจิรวัฒนากุล ป.4 20.00
1112 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 20.00
1112 652275 ด.ญ. จรรยวรรธน์ สินิทธ์สกุล ป.4 20.00
1112 652760 ด.ช. พสิษฐ์ เลิศศิริวรพงศ์ ป.4 20.00
1112 650011 ด.ญ. กุลญาดา แถวโสภา ยั่งยืน ป.5 20.00
1112 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 20.00
1112 650034 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.5 20.00
1112 650056 ด.ญ. อนัญญา บุญประพาน ป.5 20.00
1112 650129 ด.ญ. อภิชชะญา เปล่งสะอาด ป.5 20.00
1112 650258 ด.ญ. นลิน ปานพรหมมินทร์ ป.5 20.00
1112 650285 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.5 20.00
1112 650291 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.5 20.00
1112 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 20.00
1112 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 20.00
1112 650378 ด.ญ. ณนา ศรีสุข ป.5 20.00
1112 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 20.00
1112 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 20.00
1112 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 20.00
1112 650573 ด.ญ. ธันยพร ทองอิ่ม ป.5 20.00
1112 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 20.00
1112 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 20.00
1112 650731 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ป.5 20.00
1112 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 20.00
1112 650825 ด.ญ. สลิล สกุลเกียรติ ป.5 20.00
1112 650889 ด.ช. สุษิระ จิตมหาวงศ์ ป.5 20.00
1112 650999 ด.ญ. ภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา ป.5 20.00
1112 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 20.00
1112 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 20.00
1112 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 20.00
1112 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 20.00
1112 651318 ด.ช. ธีร์ดนัย ศรีลาวัณย์ ป.5 20.00
1112 651319 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.5 20.00
1112 651328 ด.ช. อัฆฒ์พรรษ เชาวกุล ป.5 20.00
1112 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 20.00
1112 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 20.00
1112 651404 ด.ช. เอกพัชร์ อรุณแสง ป.5 20.00
1112 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 20.00
1112 651515 ด.ญ. นันท์นารี ศรีบัวเอี่ยม ป.5 20.00
1112 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 20.00
1112 651635 ด.ญ. พรชนิตว์ บางเลา ป.5 20.00
1112 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 20.00
1112 651700 ด.ญ. นันท์นภัส สุขขนาน ป.5 20.00
1112 651773 ด.ญ. พิมพ์ลภัส บัวแก้ว ป.5 20.00
1112 651922 ด.ช. พีรดนย์ นิ่มทรงประเสริฐ ป.5 20.00
1112 651934 ด.ช. ณัฐกร นามะสนธิ ป.5 20.00
1112 651979 ด.ช. ปวเรศ พลับพลึง ป.5 20.00
1112 651987 ด.ช. โสภณวิชญ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ป.5 20.00
1112 652017 ด.ช. พีชญพัฒน์ สถิรกุล ป.5 20.00
1112 652033 ด.ญ. พรณภัสส์ สมรไกรสรกิจ ป.5 20.00
1112 652057 ด.ช. ชนกชนม์ หรรษาวงค์ ป.5 20.00
1112 652072 ด.ญ. บุณยณัฐ นทีกุลชนะ ป.5 20.00
1112 652110 ด.ญ. วิรัลพัชร งามมิตรสมบูรณ์ ป.5 20.00
1112 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 20.00
1112 652162 ด.ช. ภัทธภูมิ กฤชปัญญาวโร ป.5 20.00
1112 652168 ด.ญ. มุ่งขวัญ นิ่มนวลดี ป.5 20.00
1112 652171 ด.ญ. ฌริตา จึงเจริญนรสุข ป.5 20.00
1112 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 20.00
1112 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 20.00
1112 652334 ด.ญ. ณดา ภัทรานนท์อุทัย ป.5 20.00
1112 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 20.00
1112 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 20.00
1112 652360 ด.ช. กฤตภาส จันพยูร ป.5 20.00
1112 652364 ด.ช. ชรัญพัทธ์ แสงวราชัยลักษณ์ ป.5 20.00
1112 652436 ด.ช. สรวิชญ์ จิตต์ธรรมเลิศ ป.5 20.00
1112 652472 ด.ช. ณธัช เมธารักษ์ ป.5 20.00
1112 652473 ด.ช. วฤทธิธร อธิอัฐพร ป.5 20.00
1112 652527 ด.ญ. ปาระพี บัวเงิน ป.5 20.00
1112 652671 ด.ช. พงศ์ปณต โพธิ์สร้อย ป.5 20.00
1112 652676 ด.ญ. จารุพิชญา สุพรหมมา ป.5 20.00
1112 652726 ด.ช. ภูดิส บุญขจาย ป.5 20.00
1112 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 20.00
1112 652764 ด.ช. ติณณ์ เอื้อารีย์กุล ป.5 20.00
1112 652783 ด.ช. อริย์ธัช อัศวชาติชาญชัย ป.5 20.00
1112 652798 ด.ช. พลเสฏฐ์ ธนันท์เดชากิจ ป.5 20.00
1112 652851 ด.ญ. บุญนิศา สุวรรณโสฬส ป.5 20.00
1112 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 20.00
1112 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 20.00
1112 653035 ด.ช. ศุภวิชญ์ เสริมสุข ป.5 20.00
1112 653043 ด.ช. ปิยพนธ์ อจลประการ ป.5 20.00
1112 650014 ด.ช. จิรันธนิน หอพานิชย์ ป.6 20.00
1112 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 20.00
1112 650068 ด.ญ. อณิชา มิตรประชา ป.6 20.00
1112 650075 ด.ช. ภาณุพงศ์ อัศวพิชญโชติ ป.6 20.00
1112 650081 ด.ช. คัลลทัพพ แมกไม้รักษา ป.6 20.00
1112 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 20.00
1112 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 20.00
1112 650114 ด.ญ. อัญชสา มิตรประชา ป.6 20.00
1112 650160 ด.ญ. จิรฐา อนุจารีอาภา ป.6 20.00
1112 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 20.00
1112 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 20.00
1112 650189 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.6 20.00
1112 650191 ด.ช. ณัฌพล องหุนันทกุล ป.6 20.00
1112 650212 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.6 20.00
1112 650231 ด.ช. รหัท แก้วประสิทธิ์ ป.6 20.00
1112 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 20.00
1112 650251 ด.ญ. ปุญพิชชา เกตุคำ ป.6 20.00
1112 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 20.00
1112 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 20.00
1112 650323 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.6 20.00
1112 650326 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.6 20.00
1112 650356 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา หิรัญศักดาโรจน์ ป.6 20.00
1112 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 20.00
1112 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 20.00
1112 650395 ด.ช. จิรัฏฐ์ สายะสิญจน์ ป.6 20.00
1112 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 20.00
1112 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 20.00
1112 650445 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.6 20.00
1112 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 20.00
1112 650463 ด.ญ. ลภัสภร มงคลพรอุดม ป.6 20.00
1112 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 20.00
1112 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 20.00
1112 650503 ด.ญ. เกศกัญญา สุธิวานนท์ ป.6 20.00
1112 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 20.00
1112 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 20.00
1112 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 20.00
1112 650529 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.6 20.00
1112 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 20.00
1112 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 20.00
1112 650579 ด.ช. ติณณ์ แสงมณี ป.6 20.00
1112 650584 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.6 20.00
1112 650595 ด.ช. ณัทภพ แก้วจุมพฏ ป.6 20.00
1112 650615 ด.ช. รุจิภาส บุรีรักษ์ ป.6 20.00
1112 650626 ด.ญ. ชนิกานต์ คงมั่นสถิตย์กุล ป.6 20.00
1112 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 20.00
1112 650693 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.6 20.00
1112 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 20.00
1112 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 20.00
1112 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 20.00
1112 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 20.00
1112 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 20.00
1112 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 20.00
1112 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 20.00
1112 650844 ด.ญ. ณิชชา เทพวัฒนปิยกุล ป.6 20.00
1112 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 20.00
1112 650859 ด.ญ. สุภัคนันท์ เพ็ชร์พันธุ์ ป.6 20.00
1112 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 20.00
1112 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 20.00
1112 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 20.00
1112 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 20.00
1112 650909 ด.ช. ริชชี่ หลี่ ป.6 20.00
1112 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 20.00
1112 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 20.00
1112 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 20.00
1112 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 20.00
1112 651047 ด.ญ. นภสร ชิตวรากร ป.6 20.00
1112 651064 ด.ช. มนธพันธ์ บุญญาพงษ์พันธ์ ป.6 20.00
1112 651085 ด.ช. ณัฏฐ์ ติยะปัญจนิตย์ ป.6 20.00
1112 651108 ด.ญ. โชติกา อุดมศรีธนกร ป.6 20.00
1112 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 20.00
1112 651131 ด.ช. ปัณวัชร์ ตันติบุตร ป.6 20.00
1112 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 20.00
1112 651152 ด.ญ. ออนย่า ปลายฟ้า สตีเฟ่นส์ ป.6 20.00
1112 651167 ด.ช. ปราปต์ สุขกระรงคะ ป.6 20.00
1112 651218 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.6 20.00
1112 651247 ด.ญ. ชาครียา ทับสูงเนิน ป.6 20.00
1112 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 20.00
1112 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 20.00
1112 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 20.00
1112 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 20.00
1112 651345 ด.ช. อินทัช นิยมางกูร ป.6 20.00
1112 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 20.00
1112 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 20.00
1112 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 20.00
1112 651437 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.6 20.00
1112 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 20.00
1112 651556 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.6 20.00
1112 651625 ด.ช. พสุ ศรีสุโร ป.6 20.00
1112 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 20.00
1112 651678 ด.ช. ธีทัต นวลทอง ป.6 20.00
1112 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 20.00
1112 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 20.00
1112 651705 ด.ช. พสิษฐ์ กุลแพทย์ ป.6 20.00
1112 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 20.00
1112 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 20.00
1112 651723 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.6 20.00
1112 651727 ด.ช. สรวิชญ์ ยุวพรพาณิชย์ ป.6 20.00
1112 651736 ด.ช. สหรัฐ สวาสุ ป.6 20.00
1112 651768 ด.ญ. อัยยวรรณ จิรพฤกษ์ภิญโญ ป.6 20.00
1112 651825 ด.ช. ณปพล จันทรเสโน ป.6 20.00
1112 651827 ด.ช. ณฐภท จันทรเสโน ป.6 20.00
1112 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 20.00
1112 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 20.00
1112 651883 ด.ช. สิรวีย์ นัยสงวนศรี ป.6 20.00
1112 651889 ด.ญ. พิมพ์ชนก กัญจพิลักษณ์ ป.6 20.00
1112 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 20.00
1112 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 20.00
1112 652004 ด.ญ. อนรรฆวี จันทประสิทธิ์สุข ป.6 20.00
1112 652010 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.6 20.00
1112 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 20.00
1112 652030 ด.ญ. พิมพ์ลภัสร์ สมรไกรสรกิจ ป.6 20.00
1112 652031 ด.ญ. กมลภัท ใช้ศรีทอง ป.6 20.00
1112 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 20.00
1112 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 20.00
1112 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 20.00
1112 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 20.00
1112 652129 ด.ญ. ภานิชา เจียมกิม ป.6 20.00
1112 652132 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.6 20.00
1112 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 20.00
1112 652231 ด.ช. ปวเรศ สิงคารวานิช ป.6 20.00
1112 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 20.00
1112 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 20.00
1112 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 20.00
1112 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 20.00
1112 652386 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.6 20.00
1112 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 20.00
1112 652441 ด.ช. ธีทัต คุณาวุฒิ ป.6 20.00
1112 652581 ด.ญ. ภูษณิศา จงบรรเจิด ป.6 20.00
1112 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 20.00
1112 652589 ด.ญ. ปุณยนุช อุ่นสวิง ป.6 20.00
1112 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 20.00
1112 652629 ด.ญ. รฐพร ศักดิ์สุรรักษ์ ป.6 20.00
1112 652630 ด.ช. วสพล ชัยหิรัญวัฒนา ป.6 20.00
1112 652666 ด.ช. สหภูมิ วงษ์มณฑา ป.6 20.00
1112 652689 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.6 20.00
1112 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 20.00
1112 652738 ด.ช. สุวิจักขณ์ บัวพันธุ์ ป.6 20.00
1112 652742 ด.ช. จตุภัทร ซ้ายสุวรรณ ป.6 20.00
1112 652755 ด.ช. จิราเจตน์ กิตติธัช ป.6 20.00
1112 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 20.00
1112 652785 ด.ช. นเรศ เผ่าวณิชย์ ป.6 20.00
1112 652799 ด.ญ. ปุญฐิตา วรรณแสง ป.6 20.00
1112 652807 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุวรรณ ป.6 20.00
1112 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 20.00
1112 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 20.00
1112 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 20.00
1112 652922 ด.ญ. รุจิรา ทุ่นศรี ป.6 20.00
1112 653003 ด.ช. ปภัทรฐวี สารีนันท์ ป.6 20.00
1341 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 16.00
1341 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 16.00
1341 650113 ด.ญ. พราวพิชชา อร่ามกุล ป.4 16.00
1341 650292 ด.ญ. ธณัณณัฐ สุทธปรีดา ป.4 16.00
1341 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 16.00
1341 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 16.00
1341 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 16.00
1341 650410 ด.ช. จารุพัฒน์ วงศ์หิรัญชยธร ป.4 16.00
1341 650592 ด.ช. ศิวกร ศุภจัตุรัส ป.4 16.00
1341 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 16.00
1341 651673 ด.ญ. ชิชาภา ธนโชคศิริรัตน์ ป.4 16.00
1341 651809 ด.ญ. รัตนกร พึ่งแย้ม ป.4 16.00
1341 652050 ด.ญ. ภูริชญา จันทราธรกุล ป.4 16.00
1341 652412 ด.ญ. วิศัลย์ศยา ภัณฑบดีกรณ์ ป.4 16.00
1341 653021 ด.ช. เจตนิพัทธน์ จิวรรจนะโรดม ป.4 16.00
1341 650035 ด.ช. ศุภธัช เติมวุฒิปรีชา ป.5 16.00
1341 650043 ด.ญ. กัญญาภัค วิลังคะ ป.5 16.00
1341 650046 ด.ญ. ศนิตา จิรสิทธิ์ ป.5 16.00
1341 650065 ด.ญ. กฤติมา มีโพธิ์ ป.5 16.00
1341 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 16.00
1341 650108 ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ พัฒนพงศ์วัฒน์ ป.5 16.00
1341 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 16.00
1341 650142 ด.ช. พุทธคุณ โจระเจน ป.5 16.00
1341 650202 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.5 16.00
1341 650205 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.5 16.00
1341 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 16.00
1341 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 16.00
1341 650276 ด.ญ. มาวันทา โตเพ็ง ป.5 16.00
1341 650281 ด.ญ. เบญญาภา ฟังเย็น ป.5 16.00
1341 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 16.00
1341 650344 ด.ญ. ปุญญารัศมิ์ วรัญญูรัตนะ ป.5 16.00
1341 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 16.00
1341 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 16.00
1341 650453 ด.ญ. ณัฐพร ธนธีระหิรัญ ป.5 16.00
1341 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 16.00
1341 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 16.00
1341 650575 ด.ญ. ปรรณ ลีละวัฒน์ ป.5 16.00
1341 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 16.00
1341 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 16.00
1341 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 16.00
1341 651034 ด.ช. ชยุต สิทธิกรวณิช ป.5 16.00
1341 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 16.00
1341 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 16.00
1341 651110 ด.ช. ปภังกร เล็กสกุล ป.5 16.00
1341 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 16.00
1341 651173 ด.ญ. ดลพร โลเกศกระวี ป.5 16.00
1341 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 16.00
1341 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 16.00
1341 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 16.00
1341 651276 ด.ญ. ภณิชชา หิรัญพฤกษ์ ป.5 16.00
1341 651285 ด.ช. พุทธภูมิ พร้อมภูวดล ป.5 16.00
1341 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 16.00
1341 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 16.00
1341 651308 ด.ช. พงศกร ปริยพาณิช ป.5 16.00
1341 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 16.00
1341 651394 ด.ญ. พรเทวี สุขโต ป.5 16.00
1341 651408 ด.ญ. พิมพาภรณ์ พูนพัฒนสุข ป.5 16.00
1341 651454 ด.ญ. ศรุตยา อุดมเดช ป.5 16.00
1341 651496 ด.ช. กลย์ธัช สุปัณณานนท์ ป.5 16.00
1341 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 16.00
1341 651603 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.5 16.00
1341 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 16.00
1341 651687 ด.ญ. พิชา รู้ยิ่ง ป.5 16.00
1341 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 16.00
1341 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 16.00
1341 651893 ด.ช. ณฐวัฒน์ มณีวัฒนชัย ป.5 16.00
1341 651907 ด.ช. เดชาธร หุตามัย ป.5 16.00
1341 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 16.00
1341 652055 ด.ญ. ธนารีย์ วิวัฒนาการ ป.5 16.00
1341 652065 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เหล่าชวลิตกุล ป.5 16.00
1341 652127 ด.ช. ญาณากร มวลกิจนิตยชัย ป.5 16.00
1341 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 16.00
1341 652178 ด.ช. พชรกิตติ์ มั่นคง ป.5 16.00
1341 652199 ด.ช. นวินชญาร์ ล้อพงค์พานิชย์ ป.5 16.00
1341 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 16.00
1341 652226 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เกตุคง ป.5 16.00
1341 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 16.00
1341 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 16.00
1341 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 16.00
1341 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 16.00
1341 652528 ด.ช. ไชยโชติดุษฎี มฤครัฐอินแปลง ป.5 16.00
1341 652536 ด.ช. พิพิธธน พุทธินันทาภา ป.5 16.00
1341 652606 ด.ญ. ชัญญาณัฏฐ์ ลวนานนท์ ป.5 16.00
1341 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 16.00
1341 652659 ด.ญ. ปวีณรัตน์ ศรีกิติกุลชัย ป.5 16.00
1341 652675 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญโรจน์เสรี ป.5 16.00
1341 652713 ด.ช. อนันต์ดา แดงชอบกิจ ป.5 16.00
1341 652714 ด.ญ. แพรวา นิมบุญจาช ป.5 16.00
1341 652759 ด.ช. ณัฐพัชร์ ซำเซ็น ป.5 16.00
1341 652781 ด.ช. ภัทรพล ชาลีรัตน์ ป.5 16.00
1341 652803 ด.ญ. ณภัทร ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.5 16.00
1341 652908 ด.ญ. พิมพ์พิศา หอบุญมาสุทธิ์ ป.5 16.00
1341 652953 ด.ญ. พิมพ์มาดา วิวัฒน์รัตนะ ป.5 16.00
1341 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 16.00
1341 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 16.00
1341 650069 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.6 16.00
1341 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 16.00
1341 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 16.00
1341 650162 ด.ญ. นันทิกานต์ มุสิกสาร ป.6 16.00
1341 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 16.00
1341 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 16.00
1341 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 16.00
1341 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 16.00
1341 650241 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.6 16.00
1341 650274 ด.ญ. ณธีรา ธนาคุณ ป.6 16.00
1341 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 16.00
1341 650390 ด.ญ. เมชญา ฐิติกรกุลชา ป.6 16.00
1341 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 16.00
1341 650396 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ เสขะนันทน์ ป.6 16.00
1341 650433 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.6 16.00
1341 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 16.00
1341 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 16.00
1341 650510 ด.ช. วรศักดิ์ เจริญทรัพย์ ป.6 16.00
1341 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 16.00
1341 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 16.00
1341 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 16.00
1341 650557 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ศรีประสาร ป.6 16.00
1341 650563 ด.ช. วรากร จิรภาส ป.6 16.00
1341 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 16.00
1341 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 16.00
1341 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 16.00
1341 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 16.00
1341 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 16.00
1341 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 16.00
1341 650776 ด.ญ. จิตต์ณิศา เกียรติเถลิงฤทธิ์ ป.6 16.00
1341 650788 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ไอรมณีรัตน์ ป.6 16.00
1341 650829 ด.ช. จิรัฏฐ์ จิราภิรมย์ ป.6 16.00
1341 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 16.00
1341 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 16.00
1341 650983 ด.ญ. พิมพ์ชณก วัฒนธำรงค์ ป.6 16.00
1341 651004 ด.ญ. พิชญา ชัยชัชวาล ป.6 16.00
1341 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 16.00
1341 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 16.00
1341 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 16.00
1341 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 16.00
1341 651193 ด.ญ. อซาร์ร่า สสิธณ ทเวทส์ ป.6 16.00
1341 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 16.00
1341 651231 ด.ญ. จิดาภา พันธุมโน ป.6 16.00
1341 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 16.00
1341 651277 ด.ญ. กานต์พิชชา จุลละโพธิ ป.6 16.00
1341 651287 ด.ญ. ณพลับพลา อนุวรรตวรกุล ป.6 16.00
1341 651313 ด.ญ. กันต์ณปภัช วิจิตพาวรรณ ป.6 16.00
1341 651331 ด.ญ. อัครยา สัตถาผล ป.6 16.00
1341 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 16.00
1341 651391 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.6 16.00
1341 651427 ด.ญ. สาริศา เจริญธรรมพจน์ ป.6 16.00
1341 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 16.00
1341 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 16.00
1341 651531 ด.ญ. ปาณิสรา ช่างรูปพรรณ ป.6 16.00
1341 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 16.00
1341 651570 ด.ญ. ลดาวัลย์ ปราโมทย์สิริ ป.6 16.00
1341 651598 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.6 16.00
1341 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 16.00
1341 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 16.00
1341 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 16.00
1341 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 16.00
1341 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 16.00
1341 651709 ด.ช. พีรพัฒน์ พรมนอก ป.6 16.00
1341 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 16.00
1341 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 16.00
1341 651818 ด.ญ. ภานิชา ทองต้นรัตนากร ป.6 16.00
1341 651831 ด.ช. ธีรดนัย เอี่ยมดวง ป.6 16.00
1341 651861 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.6 16.00
1341 651894 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.6 16.00
1341 651953 ด.ญ. ณิชาภัทร ศรชำนิ ป.6 16.00
1341 651957 ด.ช. ปัณณธร แจ่มใส ป.6 16.00
1341 651964 ด.ช. วุฒิธร คำสุยะ ป.6 16.00
1341 651975 ด.ญ. ลภัสรลดา กลัดประเสริฐ ป.6 16.00
1341 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 16.00
1341 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 16.00
1341 652078 ด.ช. ราเชน ทัฬหรัตน์ ป.6 16.00
1341 652111 ด.ช. ศุภกฤต แก้วธัญญานุกูล ป.6 16.00
1341 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 16.00
1341 652173 ด.ช. สทานน กฤษณเกษกุล ป.6 16.00
1341 652211 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.6 16.00
1341 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 16.00
1341 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 16.00
1341 652313 ด.ช. กฤติน แซ่ลี้ ป.6 16.00
1341 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 16.00
1341 652379 ด.ช. ศุภโชค ชินวิทยากุล ป.6 16.00
1341 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 16.00
1341 652601 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.6 16.00
1341 652608 ด.ญ. พิชญธิดา เทศทิม ป.6 16.00
1341 652616 ด.ช. กันตภณ ปึงปิยะกุล ป.6 16.00
1341 652699 ด.ญ. กัญญ์วรา บุญคล้อย ป.6 16.00
1341 652706 ด.ญ. นีรลดา นิทัศนจารุกุล ป.6 16.00
1341 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 16.00
1341 652735 ด.ช. สรัล อินทุโสมา ป.6 16.00
1341 652777 ด.ญ. หฤทชญา จินดาพรรณ ป.6 16.00
1341 652872 ด.ญ. เจนสุดา ชูมงคล ป.6 16.00
1341 652898 ด.ญ. จิรัชญา สร้อยทอง ป.6 16.00
1341 652937 ด.ญ. ธัญวรัตน์ พรมภักดี ป.6 16.00
1341 653027 ด.ช. ตะวัน ปิ่นทอง ป.6 16.00
1534 650090 ด.ญ. ไอรีน ไทยพิสุทธิกุล ป.4 12.00
1534 650126 ด.ช. ธนิจ สัตตะรุจาวงษ์ ป.4 12.00
1534 650183 ด.ช. อดุลวิทย์ นันตสุคนธ์ ป.4 12.00
1534 650298 ด.ช. พีรวิชญ์ สมบุญ ป.4 12.00
1534 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 12.00
1534 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 12.00
1534 650942 ด.ช. พลลภัฒน์ สกุลวิวรรธน์ ป.4 12.00
1534 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 12.00
1534 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 12.00
1534 652550 ด.ช. ภูพิชญ์เชษฐ์ ชัยประภาทอง ป.4 12.00
1534 652568 ด.ช. พิชญ์ชนน ชัยปรีชาพล ป.4 12.00
1534 650006 ด.ญ. เอมิกา ยอดแสง ป.5 12.00
1534 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 12.00
1534 650118 ด.ช. วริศ ประสาทแก้ว ป.5 12.00
1534 650168 ด.ญ. พิชญา ขจรจิตนนท์ ป.5 12.00
1534 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 12.00
1534 650341 ด.ญ. อันนา วิภูษิตวรกุล ป.5 12.00
1534 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 12.00
1534 650428 ด.ช. จิรัฏฐชัย ซามูเอล สิริสัมพันธ์ ลี ป.5 12.00
1534 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 12.00
1534 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 12.00
1534 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 12.00
1534 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 12.00
1534 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 12.00
1534 650734 ด.ช. วรินทร์ธรณ์ บุญประดิษฐ์ ป.5 12.00
1534 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 12.00
1534 650772 ด.ช. ภีมณัช โภคาประกรณ์ ป.5 12.00
1534 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 12.00
1534 651027 ด.ญ. ภีรดา กัยวิกัย ป.5 12.00
1534 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 12.00
1534 651118 ด.ช. จิรัฎฐ์ ณัชกิตติพลฤทธิ์ ป.5 12.00
1534 651124 ด.ญ. ทักษพร จันทร์หุน ป.5 12.00
1534 651172 ด.ช. อริยทานต์ หงส์ธนนันท์ ป.5 12.00
1534 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 12.00
1534 651273 ด.ญ. อลินลาพัชร์ สิงห์กุล ป.5 12.00
1534 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 12.00
1534 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 12.00
1534 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 12.00
1534 651356 ด.ช. ดาวเหนือ ขำละมัย ป.5 12.00
1534 651362 ด.ญ. ฐรินดา ฐิตสาโร ป.5 12.00
1534 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 12.00
1534 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 12.00
1534 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 12.00
1534 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 12.00
1534 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 12.00
1534 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 12.00
1534 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 12.00
1534 651860 ด.ญ. ชัญญานุชค์ ชัชณฐาภัฏฐ์ ป.5 12.00
1534 651881 ด.ญ. ธัญณิชา เจือจันทึก ป.5 12.00
1534 651891 ด.ญ. วัลลภา บุญเกษมสิน ป.5 12.00
1534 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 12.00
1534 651945 ด.ญ. ทิพย์ธารา ภูมินิลรัตน์ ป.5 12.00
1534 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 12.00
1534 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 12.00
1534 652075 ด.ช. ธีรเดช ตาทอง ป.5 12.00
1534 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 12.00
1534 652218 ด.ญ. ธณิศรา บรรยงวรพินิจ ป.5 12.00
1534 652283 ด.ญ. พิฐชญาญ์อร ภูพนานุสรณ์ ป.5 12.00
1534 652329 ด.ช. สิงหา หอวัง ป.5 12.00
1534 652338 ด.ญ. พิง โอฬารวณิช ป.5 12.00
1534 652340 ด.ญ. ภัทรมล นาคดี ป.5 12.00
1534 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 12.00
1534 652372 ด.ช. วีรวัตร ธรรมชาติ ป.5 12.00
1534 652419 ด.ญ. ณัฐนรี ซ้ายเกลี้ยง ป.5 12.00
1534 652455 ด.ญ. นนณรา พงศ์วรินทร์ ป.5 12.00
1534 652478 ด.ช. ภัทรพล พุ่มเจริญ ป.5 12.00
1534 652511 ด.ญ. พิมพ์มาดา พิมพ์ศิริ ป.5 12.00
1534 652534 ด.ญ. ธัญวลัย ทองชมภู ป.5 12.00
1534 652555 ด.ญ. ทัชชกร อีโนวี่ ป.5 12.00
1534 652587 ด.ญ. อิศรา หลวงประดิษฐ์ ป.5 12.00
1534 652650 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.5 12.00
1534 652730 ด.ญ. เบญญาภา ดุลยเสถียร ป.5 12.00
1534 652745 ด.ช. ปราชญ์ เด่นแก้ว ป.5 12.00
1534 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 12.00
1534 652788 ด.ญ. ศวรรดา ด่านตระกูล ป.5 12.00
1534 652859 ด.ช. จิณณะ ศรีโกมลศิลป์ ป.5 12.00
1534 652938 ด.ช. ภูริช โชครุ่ง ป.5 12.00
1534 650018 ด.ช. ชญาภา อัศวรักวงศ์ ป.6 12.00
1534 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 12.00
1534 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 12.00
1534 650076 ด.ช. วิชยุตม์ ดำศรี ป.6 12.00
1534 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 12.00
1534 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 12.00
1534 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 12.00
1534 650304 ด.ญ. บุณณ์ภัสสร ตันติชัยวนิช ป.6 12.00
1534 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 12.00
1534 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 12.00
1534 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 12.00
1534 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 12.00
1534 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 12.00
1534 650583 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.6 12.00
1534 650600 ด.ช. ณัฐพัชร์ บวรเวทย์ไพศาล ป.6 12.00
1534 650639 ด.ช. กฤษฎิ์วริศ แสงทอง ป.6 12.00
1534 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 12.00
1534 650676 ด.ญ. อวัศยา เขื่อนเพชร ป.6 12.00
1534 650679 ด.ญ. วธูสิริ คงชะนะ ป.6 12.00
1534 650698 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.6 12.00
1534 650704 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.6 12.00
1534 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 12.00
1534 650720 ด.ญ. พลอยปภัส เจนาคม ป.6 12.00
1534 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 12.00
1534 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 12.00
1534 650738 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.6 12.00
1534 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 12.00
1534 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 12.00
1534 650847 ด.ช. ปฐวี พลพิทักษ์ ป.6 12.00
1534 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 12.00
1534 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 12.00
1534 650992 ด.ญ. ปวิชญา พิชยานุวรรต ป.6 12.00
1534 651030 ด.ช. ธีร์ธาวิน ชลวิจิตร ป.6 12.00
1534 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 12.00
1534 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 12.00
1534 651228 ด.ญ. สิรภัทร อิ่มอำไพ ป.6 12.00
1534 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 12.00
1534 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 12.00
1534 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 12.00
1534 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 12.00
1534 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 12.00
1534 651608 ด.ช. กิตติภพ ล้ำเลิศสมบัติ ป.6 12.00
1534 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 12.00
1534 651694 ด.ญ. ชัชฌา ธนศุภวิมล ป.6 12.00
1534 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 12.00
1534 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 12.00
1534 651833 ด.ญ. สุธีรา ลาวัณยภิรักข์ ป.6 12.00
1534 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 12.00
1534 651895 ด.ญ. ชนัดดา แต้นุกูล ป.6 12.00
1534 651915 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.6 12.00
1534 651994 ด.ช. ณฐวรรธน์ นวลประดิษฐ์ ป.6 12.00
1534 651997 ด.ญ. ปุญญาดา วงศ์ยะรา ป.6 12.00
1534 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 12.00
1534 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 12.00
1534 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 12.00
1534 652150 ด.ญ. ธัญพิชชา พยัคฆ์รังสี ป.6 12.00
1534 652210 ด.ญ. ณิชชาอร แก้วยาว ป.6 12.00
1534 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 12.00
1534 652306 ด.ญ. วริสา ศรีธนิยเมธากุล ป.6 12.00
1534 652321 ด.ช. กิตติธัช จุลคีรี ป.6 12.00
1534 652390 ด.ช. พลัฎฐ์ เพชรประพันธ์ ป.6 12.00
1534 652423 ด.ช. ชยพล กิติภัทย์พิบูลย์ ป.6 12.00
1534 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 12.00
1534 652432 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ตราวนิสกุล ป.6 12.00
1534 652546 ด.ญ. วีรยา เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 12.00
1534 652670 ด.ช. ณชัชวัฏ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ป.6 12.00
1534 652674 ด.ญ. คุณัชญา พูลศิลป์ ป.6 12.00
1534 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 12.00
1534 652790 ด.ญ. ธีรตา ศุภมานพ ป.6 12.00
1534 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 12.00
1534 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 12.00
1534 652990 ด.ช. รชต ไทรเล็กทิม ป.6 12.00
1534 652992 ด.ช. ณภัทร ภูศรีฤทธิ์ ป.6 12.00
1534 653013 ด.ช. พันธุ์บุญ คำเงิน ป.6 12.00
1534 653041 ด.ญ. สุวิชาดา จันทรเศธร ป.6 12.00
1686 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 8.00
1686 651557 ด.ญ. พลอยพิชชา สินารุณ ป.4 8.00
1686 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 8.00
1686 651575 ด.ช. ภูมิอนันต์ มีกุล ป.4 8.00
1686 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 8.00
1686 652709 ด.ช. ธีทัต นิทัศนจารุกุล ป.4 8.00
1686 650015 ด.ญ. เกจต์ตะวา ไพโรจน์สกุล ป.5 8.00
1686 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 8.00
1686 650181 ด.ช. กันต์ กัมปนาทแสนยากร ป.5 8.00
1686 650222 ด.ช. พศวีร์ ธีระภัทรานันท์ ป.5 8.00
1686 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 8.00
1686 650240 ด.ญ. พิมพ์มาดา ธนะดำรงชันพร ป.5 8.00
1686 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 8.00
1686 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 8.00
1686 650819 ด.ช. วีรภัทร ฉัตรมงคล ป.5 8.00
1686 650850 ด.ช. ชรินพัชร อุ่นแพทย์ ป.5 8.00
1686 650877 ด.ญ. พิมณัฐฐา เทศทิม ป.5 8.00
1686 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 8.00
1686 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 8.00
1686 651051 ด.ช. อัครวินท์ ทาต่อมวงศ์ ป.5 8.00
1686 651082 ด.ญ. ณัฐนันท์ วงศ์วรธนนนท์ ป.5 8.00
1686 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 8.00
1686 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 8.00
1686 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 8.00
1686 651491 ด.ญ. พัทธนันท์ บัวกรด ป.5 8.00
1686 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 8.00
1686 651599 ด.ญ. ปัทมนันท์ ปัทมธรรม ป.5 8.00
1686 651602 ด.ช. พสิษฐ์ ปานปั้น ป.5 8.00
1686 651630 ด.ช. อคิน ฉัตรชวลิต ป.5 8.00
1686 651669 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.5 8.00
1686 651750 ด.ญ. วรมล เจริญสุข ป.5 8.00
1686 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 8.00
1686 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 8.00
1686 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 8.00
1686 651962 ด.ช. ณัฐพัชร์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 8.00
1686 651982 ด.ญ. พิชานันท์ นิตินาวาการ ป.5 8.00
1686 652361 ด.ช. คมปภาณ จันโจมศึก ป.5 8.00
1686 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 8.00
1686 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 8.00
1686 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 8.00
1686 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 8.00
1686 652685 ด.ช. ชิติสรรค์ ภูวัฒนานุสรณ์ ป.5 8.00
1686 652793 ด.ญ. อุษณณีย์ อัครชัยวารี ป.5 8.00
1686 652879 ด.ญ. ณัฐสินี ทองเสน ป.5 8.00
1686 652916 ด.ญ. อมรรัก เปลี่ยนแพ ป.5 8.00
1686 652924 ด.ช. จอมยุทธ วันหมัด ป.5 8.00
1686 652946 ด.ญ. สุฐิตา แป้นเจริญ ป.5 8.00
1686 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 8.00
1686 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 8.00
1686 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 8.00
1686 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 8.00
1686 650210 ด.ช. กิตติ บุญศิริ ป.6 8.00
1686 650275 ด.ช. นนท์วริศ อนุตรวิโรจน์กุล ป.6 8.00
1686 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 8.00
1686 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 8.00
1686 650490 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.6 8.00
1686 650531 ด.ญ. จิรสุตา ภุชคนิตย์ ป.6 8.00
1686 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 8.00
1686 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 8.00
1686 650662 ด.ญ. ศุภานัน บุญสุโข ป.6 8.00
1686 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 8.00
1686 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 8.00
1686 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 8.00
1686 651019 ด.ช. สุวิศิษฏ์ เนตรนวลศรี ป.6 8.00
1686 651196 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตันติโรจนาเมธ ป.6 8.00
1686 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 8.00
1686 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 8.00
1686 651419 ด.ญ. รัมภาพร วงษ์บัณฑิตย์ ป.6 8.00
1686 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 8.00
1686 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 8.00
1686 651633 ด.ญ. ภัทรภร พันธุมจินดา ป.6 8.00
1686 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 8.00
1686 651734 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.6 8.00
1686 651766 ด.ช. อัครวินท์ หริ่มเจริญ ป.6 8.00
1686 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 8.00
1686 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 8.00
1686 651946 ด.ช. กิตติศักดิ์ ชัยพรธนภัทร์ ป.6 8.00
1686 652098 ด.ช. พงศ์ภรณ์ช์ วงษ์ศิลป์ ป.6 8.00
1686 652208 ด.ญ. ปาลิดา เณรทอง ป.6 8.00
1686 652392 ด.ญ. ธนพร หฤทัย ป.6 8.00
1686 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 8.00
1686 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 8.00
1686 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 8.00
1686 652638 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.6 8.00
1686 652692 ด.ญ. เดร มาคาบวก ป.6 8.00
1686 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 8.00
1686 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 8.00
1686 653016 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.6 8.00
1774 650225 ด.ญ. ปุญชรัศมิ์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 4.00
1774 650254 ด.ญ. มิญชณ์ณิชา รุ่งอร่ามศิลป์ ป.4 4.00
1774 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 4.00
1774 651644 ด.ช. รัชชานนท์ สิรวรรณกุล ป.4 4.00
1774 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 4.00
1774 650408 ด.ญ. สิริกร แซ่เตียว ป.5 4.00
1774 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 4.00
1774 651236 ด.ญ. กัญจน์รัตน์ สิรินราพร ป.5 4.00
1774 651361 ด.ญ. วรวลัญช์ เหลืองอร่ามวิฑูร ป.5 4.00
1774 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 4.00
1774 651769 ด.ช. ธีร์รัฐชาธารก์ แววศรี ป.5 4.00
1774 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 4.00
1774 652095 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุณหชา ป.5 4.00
1774 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 4.00
1774 652460 ด.ช. ณดล ชาญแสงสวัสดิ์ ป.5 4.00
1774 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 4.00
1774 652698 ด.ช. ภูริช นนทสวัสดิ์ศรี ป.5 4.00
1774 652963 ด.ช. ธนกฤต ธนาธรวรโชติ ป.5 4.00
1774 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 4.00
1774 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 4.00
1774 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 4.00
1774 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 4.00
1774 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 4.00
1774 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 4.00
1774 651200 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.6 4.00
1774 651329 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.6 4.00
1774 651866 ด.ญ. กัลยกร สะภา ป.6 4.00
1774 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 4.00
1774 652302 ด.ช. วุภัค ชนะวงศ์วิสุทธิ์ ป.6 4.00
1774 652645 ด.ญ. ศศิรญาณ์ พิพัฒนกิจอนันต์ ป.6 4.00
1774 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 4.00
1774 652809 ด.ช. วัทธิกร จุลเปมะ ป.6 4.00
1774 652960 ด.ญ. พิชชาภา ขันทองดี ป.6 4.00
1774 653044 ด.ช. กันต์ธีร์ ปานแดง ป.6 4.00
1808 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 0.00
1808 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 0.00
1808 652757 ด.ญ. ภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ ป.5 0.00
1808 652865 ด.ช. ณัฏฐ์วัฒน์ คล้ายนักขรัน ป.5 0.00
1808 652984 ด.ช. ไกรกฤษ ตันติเพชราภรณ์ ป.5 0.00
1808 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 0.00
1808 650976 ด.ญ. ภูษณิศา อยู่ด้วง ป.6 0.00
1808 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 0.00
1808 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 0.00
1808 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 0.00
1808 652196 ด.ญ. พัสราภรณ์ อภิชาชาญ ป.6 0.00