เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุกระดับชั้น

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
1 110065 ด.ช. วรพล ช่วยบำรุง ป.6 100.00
1 110751 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 100.00
1 210595 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 100.00
4 110786 ด.ญ. นีนญาดา บุญตานนท์ ป.6 97.20
4 210232 ด.ช. ณภัทร กังวานสุระ ป.6 97.20
4 210346 ด.ญ. แทนฤทัย ยะโสธร ป.6 97.20
4 210395 ด.ช. ดลวริทธิ์ ศิริชัย ป.6 97.20
4 210446 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 97.20
4 210479 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 97.20
4 210727 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 97.20
4 210903 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 97.20
4 210988 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 97.20
13 210573 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 96.67
14 110105 ด.ช. วิชช์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 94.40
14 110250 ด.ญ. ปุณณ​ภา​ วรัญญู​รัตนะ​ ป.6 94.40
14 110923 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ศรีเมือง ป.6 94.40
14 210054 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 94.40
14 210113 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 94.40
14 210141 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 94.40
14 210379 ด.ช. ทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์ ป.6 94.40
14 210407 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 94.40
14 210478 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 94.40
14 210491 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 94.40
24 110906 ด.ช. อภิวิชญ์ ชาญณรงค์ ป.6 93.87
24 111048 ด.ช. ธนัท ก้องเกียรติกมล ป.6 93.87
24 210872 ด.ช. ปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์ ป.6 93.87
24 210978 ด.ช. เจตนิพิฐ เลาหเรืองรองกุล ป.6 93.87
28 210070 ด.ช. ธีรัช เทภาสิต ป.6 93.33
29 210078 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.5 91.60
29 210149 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 91.60
29 210156 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 91.60
29 210193 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 91.60
29 210288 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 91.60
29 210414 ด.ช. อิทธิพัทธ์ อุดมพรธนสาร ป.6 91.60
29 210425 ด.ช. กัณตภณ สกุลภิญโญ ป.6 91.60
29 210448 ด.ญ. เกรซ เบญจกาญจน์ ป.6 91.60
37 110239 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 91.07
37 110313 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 91.07
37 110405 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 91.07
37 111018 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 91.07
37 210015 ด.ญ. วรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์ ป.6 91.07
37 210089 ด.ญ. พิชชากร ธวัชกุลดิลก ป.6 91.07
37 210351 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 91.07
37 210492 ด.ญ. ณวรัฎ คงมี ป.6 91.07
37 210566 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 91.07
37 210679 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ภูรินันทกุล ป.6 91.07
37 210764 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 91.07
37 210995 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 91.07
37 211014 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 91.07
37 211029 ด.ญ. นัทธมน บุญชำนาญ ป.5 91.07
37 211100 ด.ช. คมพิศิษฐ์ เกียรติสุดาศักดิ์ ป.6 91.07
52 110733 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 90.53
52 110840 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 90.53
54 110476 ด.ช. ศุภฤต เกตุพันธุ์ ป.6 90.00
55 110085 ด.ช. ภาวัจน์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 88.80
55 210724 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คงวุฒิปัญญา ป.6 88.80
55 210745 ด.ช. วรเชฏฐ์ เหมือนดาว ป.6 88.80
55 210866 ด.ญ. นิลุบล เดชอนันต์ ป.6 88.80
59 110539 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.5 88.27
59 110823 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 88.27
59 110958 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 88.27
59 110982 ด.ญ. ชนัดดา ภูวนธรรม ป.6 88.27
59 110988 ด.ช. พชรพล เทียนรุ่งศรี ป.6 88.27
59 210139 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 88.27
59 210458 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 88.27
59 210548 ด.ญ. ณภัทร เครือคล้าย ป.6 88.27
67 110296 ด.ญ. มนพร ตั้งทางธรรม ป.6 87.73
67 110435 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.5 87.73
67 110995 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 87.73
67 210411 ด.ช. พสธร กึกก้อง ป.6 87.73
67 210610 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 87.73
67 210800 ด.ช. จิรภัทร เศวตบรรเจิด ป.6 87.73
67 210960 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 87.73
67 211028 ด.ช. พรวรรธน์ เพ็ญพิบูลย์ ป.6 87.73
75 110698 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 87.20
75 210567 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 87.20
77 110330 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 86.00
77 110782 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 86.00
77 210428 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นาเมืองรักษ์ ป.6 86.00
77 210698 ด.ช. เรืองสิทธิ์ เมธาชัยศิษฎ์ ป.6 86.00
77 210782 ด.ญ. พิชยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 86.00
77 211027 ด.ช. ภูกวิน บุญชอบ ป.6 86.00
77 211136 ด.ญ. พิมพกานต์ ประทุมรัตน์ ป.6 86.00
84 110183 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 85.47
84 110230 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 85.47
84 110254 ด.ช. อาชวิน ชวาลา ป.6 85.47
84 110343 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 85.47
84 110615 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 85.47
84 110744 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.5 85.47
84 110861 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 85.47
84 210181 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 85.47
84 210537 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 85.47
84 210592 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 85.47
84 210703 ด.ญ. ภัทร์สิริรัตน์ โรจนเมธาธนันท์ ป.6 85.47
84 210770 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 85.47
84 211017 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 85.47
97 110126 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 84.93
97 110132 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 84.93
97 110380 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 84.93
97 110862 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 84.93
97 110932 ด.ช. ณฐรัฐ พัวพันสวัสดิ์ ป.6 84.93
97 111015 ด.ญ. สิรยากร ตันกุลรัตน์ ป.6 84.93
97 210026 ด.ช. อัญชุกรณ์ บุญอยู่ ป.6 84.93
97 210172 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 84.93
97 211140 ด.ช. พัชรพงศ์ พุ่มเจริญ ป.6 84.93
106 210507 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ โอภาสสมุทรชัย ป.6 84.40
106 210531 ด.ญ. พาขวัญ อุทัยเสวก ป.6 84.40
108 110429 ด.ญ. พิชาภรณ์ เจนกุลนิษฐ์ ป.6 83.20
108 210484 ด.ช. ปฏิพัทธ์ กล้าแรง ป.6 83.20
110 110116 ด.ญ. กัลยกร ลีฬหากาญจนา ป.6 82.67
110 110315 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 82.67
110 110400 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 82.67
110 111028 ด.ช. สิรวิชญ์ ภู่อมร ป.6 82.67
110 111127 ด.ช. ธีรเดช พินิจผดุงธรรม ป.6 82.67
110 111138 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 82.67
110 210108 ด.ญ. อินทร์รวิพร สื่อสิริสุข ป.6 82.67
110 210402 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 82.67
110 210486 ด.ญ. วรัญญา ไชยแสง ป.6 82.67
110 210915 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 82.67
110 210982 ด.ช. ยุทธภูมิ ชัยสวัสดิ์ ป.6 82.67
121 110025 ด.ญ. พันดาว วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ ป.6 82.13
121 110035 ด.ช. สกลเขฏร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ป.6 82.13
121 110187 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 82.13
121 110242 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 82.13
121 110270 ด.ช. ปัณณ์ มโนลีวัฒนกุล ป.6 82.13
121 110283 ด.ญ. พริม ชัยชโลธร ป.6 82.13
121 110525 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.5 82.13
121 110677 ด.ญ. กฤติมา กรรโมปกรณ์ ป.6 82.13
121 110711 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.5 82.13
121 111091 ด.ญ. จันทรัศม์ เจนอุดมทรัพย์ ป.6 82.13
121 210199 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 82.13
121 210276 ด.ญ. พีรญา รัตนธนานุกูล ป.6 82.13
121 210332 ด.ญ. ปวริศา เอกสิทธิ์ธารากร ป.6 82.13
121 210421 ด.ญ. ณัฐนพิน เกตุทอง ป.6 82.13
121 210530 ด.ญ. ภูมิอิณทรา ปาตัก ป.6 82.13
121 210555 ด.ญ. อริสา ผลิตวานนท์ ป.6 82.13
121 210639 ด.ช. เตวิช ดีวิเศษพันธ์ ป.6 82.13
121 211068 ด.ช. ศักดิ์ศิริ อินทร์พรหม ป.6 82.13
121 211123 ด.ช. ไอธิยากร เมืองแสน ป.6 82.13
121 211146 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.5 82.13
141 110190 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 81.60
141 110261 ด.ช. ตรัย กิวานนท์ ป.6 81.60
141 110470 ด.ช. ภูริชญ์ ชมแก้ว ป.6 81.60
141 110479 ด.ช. พชรพล พังจุนันท์ ป.6 81.60
141 111098 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 81.60
141 111134 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 81.60
141 210370 ด.ช. พศิน จันธเรศ ป.6 81.60
141 210623 ด.ช. ภาวัต เลิศสุกิจจา ป.5 81.60
141 211109 ด.ช. ฐวัฒน์ เตียววุฒิไกร ป.6 81.60
150 210985 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 80.53
151 110285 ด.ช. อรรจกร หวลเจริญทนต์ ป.6 80.40
151 110838 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 80.40
153 210206 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 79.87
153 210316 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 79.87
153 210608 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 79.87
153 210702 ด.ช. กษม ใช้คล่องกิจ ป.6 79.87
153 210779 ด.ญ. ธวัลยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 79.87
153 210816 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 79.87
159 110232 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 79.33
159 110233 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 79.33
159 110268 ด.ญ. ธญานี เอมเปรมศิลป์ ป.6 79.33
159 110446 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 79.33
159 110552 ด.ช. ธนบดินทร์ เตโช ป.6 79.33
159 110699 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 79.33
159 110772 ด.ช. ทวีรังสันต์ ภาณุเดชทิพย์ ป.6 79.33
159 110790 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 79.33
159 210138 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 79.33
159 210159 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 79.33
159 210424 ด.ญ. ณำพาสุข คำภาศรี ป.6 79.33
159 210638 ด.ช. ณัฐพงศ์ อุทัยวนิชวัฒนา ป.6 79.33
159 210831 ด.ญ. นภัคมน ธนิตราธัญธร ป.6 79.33
159 210899 ด.ญ. พิรญาณ์ ธนกิจลีลาเจริญ ป.6 79.33
173 110040 ด.ญ. ปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล ป.6 78.80
173 110106 ด.ญ. ณัชชา รัศมีดารา ป.6 78.80
173 110199 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 78.80
173 110598 ด.ช. ปภาวิน ศรีสุข ป.6 78.80
173 110695 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 78.80
173 110714 ด.ญ. นนณภัส พงศ์วรินทร์ ป.6 78.80
173 210007 ด.ช. ภูรวิช จิวิทยานุกูล ป.6 78.80
173 210259 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.5 78.80
173 210338 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.5 78.80
182 110702 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 78.27
182 210145 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 78.27
182 210694 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 78.27
185 111102 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 77.73
186 110526 ด.ญ. เพริน โพธิ์เงิน ป.6 77.07
186 110606 ด.ญ. นภัส ทองสัมฤทธิ์ ป.6 77.07
186 210239 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.5 77.07
186 210602 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 77.07
190 110151 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 76.53
190 110223 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 76.53
190 110292 ด.ญ. กวิสรา กิจถาวรสวัสดิ์ ป.6 76.53
190 110314 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 76.53
190 110439 ด.ช. ญาณสิษฐ์ จันทโรจวงศ์ ป.6 76.53
190 110472 ด.ช. ชิน ชนินทกุล ป.6 76.53
190 110966 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 76.53
190 210046 ด.ช. ณัฐพัชร์ ลิ่มอรุณ ป.6 76.53
190 210061 ด.ญ. พรชนิตว์ แก้วกมลศรีสุข ป.6 76.53
190 210084 ด.ญ. จิดาภา ปิ่นทอง ป.6 76.53
190 210227 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 76.53
190 210684 ด.ช. ศวัส หรรษาเวก ป.6 76.53
190 210856 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 76.53
190 211080 ด.ช. รวิภัทร พรตั้งจิตลิขิต ป.6 76.53
190 211132 ด.ช. กฤชณัท หวู ป.6 76.53
205 110095 ด.ญ. นุชประวีณ์ คะจิตรแขม ป.6 76.00
205 110212 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 76.00
205 110377 ด.ช. ศิรกฤษฎิ์ กฤษณรักษ์ปาณี ป.6 76.00
205 110415 ด.ช. ชิษนุพงศ์ ตันเวธน์สิทธิกร ป.6 76.00
205 110490 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 76.00
205 110515 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 76.00
205 110528 ด.ช. ชลธี เตชะกำธรกิจ ป.6 76.00
205 110766 ด.ช. รุจิภาส หมั่นอาษา ป.6 76.00
205 110829 ด.ช. ภัทระ ศรีทองสุข ป.6 76.00
205 210652 ด.ช. คณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา ป.6 76.00
205 210917 ด.ญ. กันยากรณ์ ฤกษ์รัชนีกร ป.6 76.00
216 110125 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 75.47
216 110142 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 75.47
216 111011 ด.ญ. ณัฏฐณิชา พรหมภักดี ป.6 75.47
216 210127 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 75.47
216 210144 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 75.47
216 210417 ด.ช. กิตติพัฒน์ แสงวณิช ป.6 75.47
216 210437 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 75.47
216 210543 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 75.47
216 210629 ด.ญ. จิณัชชา อรุณรัตน์ ป.6 75.47
216 210889 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 75.47
216 210999 ด.ญ. ภัทรธร นิลกานุวงศ์ ป.6 75.47
216 211005 ด.ช. จิรวศิน วีระกุล ป.6 75.47
228 110274 ด.ช. สิรพัทธ์ ขวัญมงคลพงศ์ ป.6 74.27
228 110596 ด.ช. ณัฐ​ภัทร จิระกรา​นนท์​ ป.6 74.27
228 210115 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 74.27
228 210641 ด.ญ. ปัณฑารีย์ มั่งคั่ง ป.6 74.27
228 211129 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 74.27
233 210717 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 73.87
234 110278 ด.ญ. พิชญานิษฐ์ เชาว์สินธุ์ ป.6 73.73
234 110783 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 73.73
234 210003 ด.ช. ธนกร อวัสดาพร ป.6 73.73
234 210226 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 73.73
234 210738 ด.ญ. ชริญญา สุขสุโฉม ป.6 73.73
234 211073 ด.ช. จิรภัทร ลาภประสพ ป.6 73.73
240 110048 ด.ญ. ปารณีย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ ป.6 73.20
240 110421 ด.ช. ปุริม แซ่เจน ป.6 73.20
240 110781 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 73.20
240 110836 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 73.20
240 210018 ด.ช. ปุณณวิทย์ วาจรัต ป.6 73.20
240 210394 ด.ช. ทัฬห์ ธนวุฒิกูร ป.6 73.20
240 210452 ด.ญ. วริศราวดี ศรีเมือง ป.6 73.20
240 210723 ด.ช. ปองคุณ ศรีสังวาลย์ ป.6 73.20
240 211049 ด.ช. ธนณัฏฐ์ คงสินทวีสุข ป.5 73.20
240 211170 ด.ญ. ลิกอร์ ไชยพิมล ป.6 73.20
250 110036 ด.ช. ณัฏฐ์ เจติยานุวัตร ป.6 72.67
250 110072 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.5 72.67
250 110121 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 72.67
250 110194 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 72.67
250 110337 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 72.67
250 110431 ด.ญ. สิรภัทร กัลยาจิตร์โกศล ป.6 72.67
250 110538 ด.ช. จรูญวิทย์ จงเฟื่องปริญญา ป.6 72.67
250 110559 ด.ญ. ศศิชา เลิศวิกูล ป.6 72.67
250 110729 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 72.67
250 111030 ด.ญ. ศรสวรรค์ จุนแสงจันทร์ ป.6 72.67
250 210053 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.5 72.67
250 210258 ด.ญ. กฤติมา จวบสมัย ป.6 72.67
262 110309 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 72.13
262 110734 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 72.13
262 210812 ด.ช. ศุภกร ตีระวนิชพงศ์ ป.6 72.13
265 210545 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 71.47
265 210614 ด.ญ. ธนิญชิดา สนิทม่วง ป.6 71.47
267 110579 ด.ญ. พิชญาภา พืชสุวรรณ์สกุล ป.6 70.93
267 110676 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 70.93
267 210691 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 70.93
270 110024 ด.ช. นันท์พัทธ์ สุโพธิ์ใหม่ ป.6 70.40
270 110221 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 70.40
270 110360 ด.ช. รัชช์ณัณท์ พิริยะไตรนาถ ป.6 70.40
270 110370 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง ป.6 70.40
270 111001 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.5 70.40
270 111089 ด.ช. จิรภัทร สมตัว ป.6 70.40
270 210109 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.5 70.40
270 210122 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 70.40
270 210164 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 70.40
270 210499 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 70.40
270 210710 ด.ช. ภูริวัจน์ วีระเพ็ชร์ ป.6 70.40
270 210876 ด.ช. ศรัณย์ภัทร หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 70.40
270 210887 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 70.40
270 210891 ด.ช. ณัฐพงศ์ อัศวราชันย์ ป.6 70.40
270 210992 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 70.40
270 211167 ด.ญ. ณัชชารีย์ สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.6 70.40
286 110541 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 69.87
286 210029 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.5 69.87
286 210131 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 69.87
286 210376 ด.ญ. ละอองทิพย์ ภมรศิลปธรรม ป.6 69.87
286 210386 ด.ช. วริทธิ์พล ธนาคมเศรษฐ์ ป.6 69.87
286 210732 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 69.87
286 210864 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 69.87
286 210919 ด.ช. จีรพัฒน์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 69.87
294 110088 ด.ญ. ณิชากร ลิ้มทองสิทธิคุณ ป.6 69.33
294 110494 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 69.33
294 110508 ด.ญ. พาขวัญ พัวพรพงษ์ ป.6 69.33
294 210154 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 69.33
294 210263 ด.ช. ชวัลวิทย์ ขวัญกิจนิรันดร ป.6 69.33
294 210382 ด.ญ. อติกานต์ เจนเกรียงไกร ป.6 69.33
294 210895 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 69.33
301 110355 ด.ช. รุจิภาส สร้อยเรืองศรี ป.6 68.80
302 110545 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 68.13
302 110689 ด.ช. ธีรวิทย์ โรจน์พรประดิษฐ์ ป.6 68.13
302 110999 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 68.13
302 111122 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สมิทธาพิพัฒน์ ป.6 68.13
302 210320 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 68.13
302 211065 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 68.13
308 110011 ด.ช. พรฤทธิ์ แซ่เจียง ป.6 67.60
308 110911 ด.ช. พีรวิชญ์ ลี้เจริญ ป.6 67.60
308 210038 ด.ช. เศรษฐกูร เพ็ญจำรัส ป.6 67.60
308 210747 ด.ช. ศุภสิน ผดุงศุภไลย ป.6 67.60
308 211114 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 67.60
313 110208 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 67.07
313 110540 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 67.07
313 110566 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 67.07
313 110778 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.5 67.07
313 110939 ด.ญ. ชาลิสา โจมฤทธิ์ ป.6 67.07
313 210326 ด.ช. กร ลิขิตอำนวยชัย ป.6 67.07
313 210599 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 67.07
313 210688 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 67.07
313 211062 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 67.07
322 110037 ด.ญ. รินรดา ลีละยุทธสุนทร ป.6 66.53
322 110147 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 66.53
322 110365 ด.ญ. ธัญลักษณ์ เวสโกสิทธิ์ ป.6 66.53
322 110690 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 66.53
322 210456 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 66.53
322 210504 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 66.53
322 210841 ด.ช. ศุภธัช โชติเวทธำรง ป.6 66.53
322 210949 ด.ช. ชีวานนท์ ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 66.53
322 210987 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 66.53
322 211086 ด.ญ. พิชญ์ธนัช คำวิลัย ป.6 66.53
322 211087 ด.ญ. ภัทรศรุดา ศรีฟองคำ ป.6 66.53
322 211154 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 66.53
334 110197 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 66.00
334 110247 ด.ญ. ณัฐณิชา ผาทา ป.6 66.00
334 110298 ด.ช. คริษฐ์ บุญรัตนกุล ป.6 66.00
334 110771 ด.ช. ณัชพล สุมาวงศ์ ป.6 66.00
334 210993 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 66.00
339 210788 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.5 65.47
340 110133 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 64.80
340 110406 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 64.80
340 110556 ด.ช. เนติภัทธ เกิดสุภาพ ป.6 64.80
340 110685 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 64.80
340 111128 ด.ญ. วิริยา พฤกษ์พระกานต์ ป.6 64.80
340 210027 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.5 64.80
346 210986 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 64.40
347 110252 ด.ญ. สุกฤษตา ้เลาหไพศาล ป.6 64.27
347 110560 ด.ช. จิรัสย์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ ป.5 64.27
347 110644 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 64.27
347 110762 ด.ช. ธัญเทพ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 64.27
347 111013 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.5 64.27
347 111062 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 64.27
347 210023 ด.ญ. พิมพ์นารา ศัพท์สุวรรณ ป.6 64.27
347 210043 ด.ญ. มนัสนันท์ ทรัพย์นราธร ป.6 64.27
347 210207 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 64.27
347 210307 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 64.27
347 210327 ด.ญ. กันติชญา วานิชประเสริฐพร ป.6 64.27
347 210335 ด.ญ. บุญญาพร โภคสมบัติ ป.6 64.27
347 210578 ด.ช. ศิวกร ลอยหา ป.5 64.27
347 211004 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 64.27
361 110203 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 63.73
361 110420 ด.ญ. นรีกานต์ เรืองสุรเกียรติ ป.6 63.73
361 110557 ด.ช. อัณณวัชร์ บุญญกิจไมตรี ป.6 63.73
361 110667 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 63.73
361 110750 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 63.73
361 111008 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 63.73
361 210049 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.5 63.73
361 210056 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 63.73
361 210068 ด.ญ. พัสกาญจน์ ศรีพิจารณ์ ป.6 63.73
361 210349 ด.ช. ชณัฐภงค์ บุญชู ป.6 63.73
361 210525 ด.ช. จิรัฎฐ์. เหลืองอรุณเลิศ ป.6 63.73
361 210580 ด.ช. กันตพัฒน์ วรรณเพ็ญสกุล ป.6 63.73
361 210606 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 63.73
361 210655 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.5 63.73
361 210739 ด.ญ. ณัชชา ศิริพันธ์ ป.6 63.73
361 210802 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.5 63.73
361 211139 ด.ช. อธิอานันท์ ยืนสุขจิตธาดา ป.5 63.73
361 211174 ด.ญ. ณรณัช สิริวงศานนท์ ป.6 63.73
379 110163 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 63.20
379 110549 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 63.20
379 110930 ด.ช. จิรัฏฐ์ จูมี ป.6 63.20
379 110983 ด.ช. พบธรรม มงคลสาคร ป.6 63.20
379 210216 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 63.20
379 210658 ด.ญ. ชวัลรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 63.20
385 210322 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 62.67
386 110068 ด.ญ. ภัทรภร ตุลารักษ์ ป.6 62.53
387 110225 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 62.00
387 110462 ด.ช. จีรานุวัฒน์ พันธุ์ศรี ป.6 62.00
387 110635 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 62.00
387 210040 ด.ญ. ณภัทชา ผนึกทอง ป.6 62.00
387 210539 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 62.00
392 110468 ด.ช. อภิวัฒน์ นันทไพฑูรย์ ป.6 61.47
392 110482 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 61.47
392 110630 ด.ช. อัคชินช์ เตียงเกตุ ป.6 61.47
392 110894 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 61.47
392 110981 ด.ญ. กรวรรณ พุ่มพวง ป.6 61.47
392 111100 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 61.47
392 210180 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 61.47
392 210245 ด.ช. แทนคุณ ทันประสงค์ ป.6 61.47
392 210269 ด.ญ. อคิรา มั่นฤทัย ป.6 61.47
392 210447 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 61.47
392 210498 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 61.47
392 210502 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 61.47
392 210687 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 61.47
392 210968 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ทับทิมทอง ป.6 61.47
392 211066 ด.ญ. ชนิดาภา เตมียบุตร ป.6 61.47
392 211101 ด.ญ. ดลรัฐ พลรัตน์ ป.6 61.47
408 110046 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.5 60.93
408 110379 ด.ช. ปัญญวรรธน์ สุรเกียรติกำจร ป.6 60.93
408 110487 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 60.93
408 110672 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.5 60.93
408 110846 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 60.93
408 111022 ด.ญ. ภิรญา นวสวัสดิ์ ป.6 60.93
408 111118 ด.ญ. อาทิชา ไตรรงค์ทอง ป.6 60.93
408 210175 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 60.93
408 210185 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 60.93
408 210248 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.5 60.93
408 210373 ด.ญ. อลิชา โปทอง ป.6 60.93
408 210768 ด.ญ. อัญญรินทร์ มิคาระเศรษฐ์ ป.6 60.93
408 211039 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 60.93
421 110082 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.5 60.40
421 110276 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาญพานิชกิจการ ป.6 60.40
421 110287 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.5 60.40
421 110450 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 60.40
421 110471 ด.ช. เหมภัส หวังสันติพร ป.6 60.40
421 110571 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 60.40
421 110704 ด.ช. ปัณณทัต เวสสะภักดี ป.6 60.40
421 110739 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.5 60.40
421 111059 ด.ญ. ภัชชญา แซ่โท้ว ป.6 60.40
421 111113 ด.ช. พงศกร อนุสรณ์เทวินทร์ ป.6 60.40
421 210019 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.5 60.40
421 210034 ด.ช. ปาณกิตติ์ รักษ์กุล ป.6 60.40
421 211126 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 60.40
434 110831 ด.ญ. ณัฐสิรี สมุทรคีรี ป.6 59.87
434 210280 ด.ญ. พิมพ์พจน์ เลาหอุดมโชค ป.6 59.87
434 211115 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 59.87
434 211151 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 59.87
438 110336 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 59.20
438 210001 ด.ช. กฤตนน สุวรรณ ป.6 59.20
438 210485 ด.ญ. พิชามญชุ์ รุ่งเรืองยั่งยืน ป.6 59.20
438 210598 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 59.20
442 110666 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 58.80
442 210299 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 58.80
442 210798 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 58.80
445 110026 ด.ญ. ธิษณ์พิฌา ศรีสลวยกุล ป.6 58.67
445 110358 ด.ญ. ศรัณย์พร พงศ์โรจน์เผ่า ป.6 58.67
445 110484 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 58.67
445 211060 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 58.67
449 110017 ด.ญ. ศุภกานต์ สลักคำ ป.6 58.13
449 110139 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 58.13
449 110209 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 58.13
449 110397 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 58.13
449 110414 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 58.13
449 110447 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 58.13
449 110466 ด.ญ. วิรัลพัชร วรรธนเศรณี ป.6 58.13
449 110697 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 58.13
449 110728 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 58.13
449 110817 ด.ช. ณัฐนรุตม์ วัฒนา ป.6 58.13
449 110868 ด.ญ. อรภิชา แพรกทอง ป.6 58.13
449 110928 ด.ช. อรรถวิทย์ ตันติอนันท์กุล ป.6 58.13
449 111080 ด.ญ. จิดาภา ชินะโยธิน ป.6 58.13
449 210096 ด.ญ. จิราภัค สิทธิเดชพร ป.6 58.13
449 210101 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.5 58.13
449 210147 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 58.13
449 210150 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 58.13
449 210357 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 58.13
449 210393 ด.ญ. ปัณฑรีย์ อาภาสพิพัฒน์ ป.6 58.13
449 210482 ด.ช. ณัฐชนน แซ่ซือ ป.6 58.13
449 210609 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 58.13
449 210923 ด.ช. ถิรเมธ วงศ์พานิช ป.6 58.13
449 210973 ด.ญ. เขมิกา พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ป.6 58.13
449 211137 ด.ญ. พุธิตา นิลเขียว ป.6 58.13
473 110120 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 57.60
473 110238 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 57.60
473 110354 ด.ญ. รชรพร ตันติกุล ป.6 57.60
473 110454 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 57.60
473 110529 ด.ช. กังวาฬ แสงศิริรักษ์ ป.6 57.60
473 110708 ด.ญ. ณัฐวิภา เจียมอุดมพงษ์ ป.6 57.60
473 110912 ด.ช. ธีรัชธรณ์ สิริวรวิทย์ ป.6 57.60
473 110967 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 57.60
473 210073 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.5 57.60
473 210126 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 57.60
473 210217 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 57.60
473 210601 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 57.60
473 210671 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 57.60
473 210720 ด.ญ. กัลยรักษ์ อุชชิน ป.6 57.60
473 210761 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 57.60
488 110074 ด.ช. ธณายุทธ์ กิริณี ป.6 57.07
488 110117 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ธนโกเศศ ป.6 57.07
488 110279 ด.ญ. ศรณภัทร์ แพ่งเกษร ป.6 57.07
488 110382 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 57.07
488 110564 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 57.07
488 110569 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 57.07
488 110849 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 57.07
488 111073 ด.ญ. นมิตา ลิ้มอุดมพร ป.6 57.07
488 211102 ด.ช. จักริน ตลอดสุข ป.5 57.07
497 210051 ด.ญ. ศันส์สุดา รักษ์กุล ป.6 56.93
497 210991 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 56.93
499 110662 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 56.53
500 210006 ด.ช. ปุณณวิทย์ พิริยะปัญญาพร ป.6 56.40
500 210094 ด.ช. อภิภู มาลัยมี ป.6 56.40
500 210129 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 56.40
500 211169 ด.ญ. พิชชามน สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.5 56.40
504 110696 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 56.00
504 110968 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 56.00
504 210292 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 56.00
504 210784 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.5 56.00
504 210905 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 56.00
509 111049 ด.ช. อาชวิน ลีลาวรมณี ป.6 55.87
509 210224 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 55.87
509 210358 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 55.87
509 210369 ด.ช. ธีร์ธวัช สัตยกมลฉัตร ป.6 55.87
509 210469 ด.ญ. สลิลทิพย์ ประสาตร์สาน ป.6 55.87
509 210519 ด.ญ. ณิชาดา มุ่งจิตวิศวกร ป.6 55.87
509 211000 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 55.87
509 211096 ด.ญ. อรศศิวรรณ์ อรรถสถาวร ป.6 55.87
517 110244 ด.ช. กฤติน พันธุมณี ป.6 55.33
517 110272 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.5 55.33
517 110523 ด.ช. ปัณณทัต ตั้งประเสริฐศิริ ป.6 55.33
517 110533 ด.ช. ณฤต อุชุปาละนันท์ ป.6 55.33
517 110623 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 55.33
517 110752 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 55.33
517 110822 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 55.33
517 210296 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 55.33
517 210890 ด.ช. รตน พลับเล็ก ป.6 55.33
517 210898 ด.ญ. จุฑาทิพย์ อินอิว ป.6 55.33
517 210910 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 55.33
528 110029 ด.ญ. อินทิรา ปรุงเกียรติ ป.6 54.80
528 110107 ด.ช. กันตดนย์ โชคบุญส่งสวัสดิ์ ป.6 54.80
528 110195 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 54.80
528 110277 ด.ช. ธาวิน สิงหถนัดกิจ ป.6 54.80
528 110373 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.5 54.80
528 110610 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 54.80
528 110755 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 54.80
528 110935 ด.ญ. ณิชนันทน์ เทศทอง ป.6 54.80
528 111004 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 54.80
528 111045 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.5 54.80
528 111107 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 54.80
528 210257 ด.ช. ธีรชาติ เดชานันทศิลป์ ป.6 54.80
528 210440 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 54.80
528 210512 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 54.80
528 210535 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 54.80
528 210642 ด.ช. พสิษฐ์ ทิณรัตน์ ป.5 54.80
528 210758 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.5 54.80
528 210828 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 54.80
528 210984 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 54.80
547 110295 ด.ญ. ศิรประภา วิสุทธิมรรค ป.6 54.27
547 110424 ด.ญ. เขมณัฎฐ์ เผือกนำผล ป.6 54.27
547 110425 ด.ญ. บุญญาพร บุณยะยุตกูล ป.6 54.27
547 110426 ด.ญ. รรกร โสธรประภากร ป.6 54.27
547 110724 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 54.27
547 210339 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.4 54.27
547 210403 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 54.27
547 210477 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 54.27
547 210558 ด.ญ. ชธิตา มุ่งนิรันดร์ ป.6 54.27
547 210635 ด.ญ. กุลรัตน์ ธรรมสนอง ป.6 54.27
547 210845 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.5 54.27
558 210190 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 54.13
559 110302 ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร ป.6 53.73
559 110469 ด.ช. อินทัช เลอวิวัฒน์ถาวร ป.6 53.73
559 111037 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 53.73
559 210314 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 53.73
559 210391 ด.ญ. พรปวีร์ เกรียงวัฒนพงษ์ ป.6 53.73
559 211091 ด.ช. รวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ ป.5 53.73
565 110567 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 53.60
566 110409 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 53.20
566 110725 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 53.20
566 111056 ด.ช. อนพัทย์ กลึงพงษ์ ป.6 53.20
566 210179 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 53.20
566 211055 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขผล ป.5 53.20
571 210306 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 53.07
571 210363 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 53.07
571 210713 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 53.07
571 210921 ด.ช. กฤตเมธ พรรณราย ป.6 53.07
571 210971 ด.ญ. พิมพ์ชนก พิพัฒนสกุลกิจ ป.6 53.07
571 211143 ด.ช. ปัญญภูมิ จันทร์กระจ่าง ป.6 53.07
577 110119 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 52.53
577 110130 ด.ช. รัญชน์ บัวนิ่ม ป.6 52.53
577 110164 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 52.53
577 110175 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 52.53
577 110198 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 52.53
577 110253 ด.ญ. หยกมนต์ ธำรงวิชย์สิริ ป.6 52.53
577 110509 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 52.53
577 110732 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 52.53
577 110748 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 52.53
577 110795 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 52.53
577 111053 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 52.53
577 210222 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 52.53
577 210701 ด.ช. ณภัทร คุ้มกุมาร ป.6 52.53
577 210851 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 52.53
577 210970 ด.ญ. พัชรนันท์ ประกอบพาณิชย์ ป.6 52.53
592 110051 ด.ช. พงปภัช พู่ทองคำ ป.6 52.00
592 110188 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 52.00
592 110340 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 52.00
592 110357 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.5 52.00
592 110392 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 52.00
592 110531 ด.ช. ญาณกร วิทยากรฤกษ์ ป.6 52.00
592 110575 ด.ช. พิภัช นพพาภาค ป.6 52.00
592 110616 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 52.00
592 110759 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 52.00
592 110808 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 52.00
592 110837 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.5 52.00
592 110850 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 52.00
592 110872 ด.ญ. วิรินทร มั่นนาค ป.6 52.00
592 210110 ด.ญ. ภัทรธิฎา สีเหนี่ยง ป.5 52.00
592 210252 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.5 52.00
592 210303 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 52.00
592 210361 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 52.00
592 210471 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 52.00
592 210508 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.5 52.00
592 210528 ด.ญ. วริศรา วามานนท์ ป.6 52.00
592 210854 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 52.00
592 211043 ด.ญ. ณภัทร กอโชคชัย ป.6 52.00
592 211050 ด.ช. ภาณุวิชญ์ สุกใส ป.6 52.00
592 211135 ด.ช. พาวิณ อินสว่าง ป.5 52.00
616 110185 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 51.47
616 110413 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 51.47
616 110492 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 51.47
616 110619 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 51.47
616 110819 ด.ช. ศุภัช มุกดาเรือง ป.5 51.47
616 110885 ด.ญ. เมริษา สีบุญเรือง ป.6 51.47
616 111090 ด.ช. จิรพัทธ์ มูณี ป.6 51.47
616 210010 ด.ช. อาทิตย์ เทพมังกร ป.6 51.47
616 210197 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 51.47
616 210260 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.5 51.47
616 210480 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 51.47
616 210576 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 51.47
616 210705 ด.ญ. อาภาสิริ จรัสฉิมพลีกุล ป.6 51.47
616 211112 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 51.47
630 110081 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.5 50.93
630 110191 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 50.93
630 110395 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 50.93
630 110432 ด.ญ. รมณ โสภณธนะสิริ ป.6 50.93
630 110854 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 50.93
630 210563 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 50.93
630 210673 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 50.93
630 211093 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.5 50.93
630 211173 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 50.93
639 110408 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 50.40
639 110438 ด.ช. วริทธ์ธร สันติวราคม ป.6 50.40
639 111024 ด.ช. อิทธิภัทริ์ ภานุมาส ป.6 50.40
639 210364 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 50.40
639 210532 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 50.40
639 210744 ด.ญ. ปัญฑ์ชนิต อินทรสังขนาวิน ป.6 50.40
639 210829 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 50.40
639 211053 ด.ญ. ธารีรัตน์ พุทธสุวรรณ ป.6 50.40
647 110655 ด.ญ. อันดมัน แซ่เขา ป.6 50.27
647 211141 ด.ช. ณัฏฐวี อยู่รุ่ง ป.6 50.27
649 110030 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 49.73
649 110518 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 49.73
649 110691 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 49.73
649 110780 ด.ญ. ณิชา ทับทอง ป.6 49.73
649 110863 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 49.73
649 110986 ด.ญ. บุญญาพร อังธารารักษ์ ป.6 49.73
649 210134 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 49.73
649 210223 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 49.73
649 210301 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 49.73
649 210325 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 49.73
649 210689 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 49.73
649 210793 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 49.73
649 211134 ด.ช. พชร ศิริมาตย์ ป.5 49.73
649 211164 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 49.73
649 211177 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 49.73
664 110109 ด.ญ. ปิ่นปออ์ ทรัพย์มีชัย ป.6 49.20
664 110134 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 49.20
664 110153 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 49.20
664 110275 ด.ช. ภาคิน ศรีรติพรรณ ป.6 49.20
664 110532 ด.ช. จิรทีปต์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 49.20
664 110604 ด.ช. อตินนท์ สกุลตันเจริญชัย ป.6 49.20
664 110657 ด.ช. อนาวิล รักชีพ ป.6 49.20
664 110826 ด.ญ. ปุณิกา พิทยาวัฒน์ ป.6 49.20
664 110888 ด.ญ. วีรินทร์ ยนต์วิกัย ป.6 49.20
664 110945 ด.ญ. ปาณิสรา แซ่ลิ้ม ป.6 49.20
664 210102 ด.ช. วิรัลพัชร มนูชัย ป.6 49.20
664 210118 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 49.20
664 210454 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 49.20
664 210487 ด.ญ. ศศิพิมพ์ กุมุท ป.6 49.20
664 210611 ด.ช. ชลกร มีเกิดมูล ป.6 49.20
664 210620 ด.ช. อัครวิทย์ ประทิพอาราม ป.6 49.20
664 211116 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 49.20
664 211118 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 49.20
682 110043 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.5 48.67
682 110127 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 48.67
682 110143 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 48.67
682 110146 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 48.67
682 110204 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 48.67
682 110231 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 48.67
682 110235 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 48.67
682 110259 ด.ช. ณัฏฐชัย จันทร์ประสพชัย ป.6 48.67
682 110297 ด.ญ. จินต์จุฑา เจาวัฒนา ป.6 48.67
682 110393 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 48.67
682 110648 ด.ช. อินทัจ เบ็ญราฮีม ป.6 48.67
682 110821 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 48.67
682 110844 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 48.67
682 111038 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 48.67
682 111060 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.5 48.67
682 210020 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ วรรณวานิชชัย ป.6 48.67
682 210035 ด.ญ. ชนิฏา ลิมปสุรัติ ป.5 48.67
682 210105 ด.ญ. พิชชาภา ผ่องตระกูล ป.6 48.67
682 210214 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 48.67
682 210254 ด.ญ. ณัฐชยา หอมสุด ป.5 48.67
682 210265 ด.ญ. ชญานาถ วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 48.67
682 210267 ด.ญ. เปรมยุดา ศรจิตติ ป.6 48.67
682 210297 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 48.67
682 210310 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 48.67
682 210404 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 48.67
682 210472 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 48.67
682 210616 ด.ญ. พิมพ์นารา เกียรติกิจเจริญ ป.6 48.67
682 210911 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 48.67
682 210914 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 48.67
682 211031 ด.ญ. รมย์รวินท์ สุตนพัฒน์ ป.6 48.67
712 110104 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.5 48.13
712 110323 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 48.13
712 110460 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 48.13
712 110659 ด.ญ. วริษฐา ฐานวิเศษ ป.6 48.13
712 110767 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.5 48.13
712 110992 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 48.13
712 111065 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 48.13
712 210261 ด.ญ. ปุณยนุช จิตแกมมณี ป.6 48.13
712 210423 ด.ช. ปุณยาภัชริ์ พุทธเมฆ ป.6 48.13
712 210624 ด.ช. ณกฤช นฤนาททองธารา ป.6 48.13
712 210643 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.5 48.13
712 211084 ด.ช. ปวิช ลิขิตวรกุล ป.4 48.13
724 110045 ด.ญ. ปัญญ์รศี หังสพฤกษ์ ป.6 47.60
724 110374 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.5 47.60
724 210900 ด.ช. สรวิชญ์ หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 47.60
727 110661 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 47.47
728 210380 ด.ช. กรณ์พงศ์ สวัสดิพงษ์ ป.6 46.93
728 210422 ด.ญ. วาสิตา วโนทยาโรจน์ ป.6 46.93
728 210509 ด.ญ. คุณัญญา ประวิตรวงศ์ ป.6 46.93
728 210604 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 46.93
728 210661 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 46.93
728 210849 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 46.93
728 210897 ด.ช. อิทธิเชษฐ์ แก้วอุด ป.6 46.93
728 211021 ด.ช. ณัฏฐพัชร อัศวพงษ์เกษม ป.6 46.93
728 211163 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 46.93
737 110140 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 46.40
737 110211 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 46.40
737 110307 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 46.40
737 110348 ด.ญ. ณัฐนิชา ตวงทองชัย ป.6 46.40
737 110399 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 46.40
737 110524 ด.ญ. พลอยภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.6 46.40
737 110626 ด.ช. ภัทรภร เตชะปัญญารักษ์ ป.6 46.40
737 110668 ด.ช. จิรภัทร เชาว์พิศาลกิจ ป.6 46.40
737 110774 ด.ช. ณภัทร์ รุ่งเรีองสิริโรจน์ ป.5 46.40
737 110811 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 46.40
737 110929 ด.ช. ปัณณพงศ์ ภมรสุพรวิชิต ป.6 46.40
737 111123 ด.ช. กฤตธัช เสนโสพิศ ป.6 46.40
737 210031 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.5 46.40
737 210117 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 46.40
737 210350 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 46.40
737 210433 ด.ช. สรวิชญ์ แก้วล้อมทรัพย์ ป.6 46.40
737 210626 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.5 46.40
737 210663 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 46.40
737 210765 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 46.40
737 210823 ด.ช. เจนวิทย์ มาลัย ป.6 46.40
737 210827 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 46.40
737 210878 ด.ญ. เอวารี พัฒนไพบูลย์ ป.6 46.40
737 210927 ด.ช. พันธุ์บุญ คำเงิน ป.5 46.40
737 211075 ด.ช. ภูมิรวิชญ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ป.6 46.40
737 211152 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 46.40
737 211159 ด.ช. คุณภัทร รุ่งโรจน์รังสิมา ป.6 46.40
763 110170 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 45.87
763 110193 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 45.87
763 110303 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 45.87
763 110496 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 45.87
763 110510 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 45.87
763 110512 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 45.87
763 110592 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 45.87
763 110597 ด.ญ. ตวงพร พรพํฒนชัย ป.6 45.87
763 110618 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 45.87
763 110731 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 45.87
763 110809 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 45.87
763 110839 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 45.87
763 110843 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 45.87
763 110873 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 45.87
763 110964 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 45.87
763 111140 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 45.87
763 210087 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.5 45.87
763 210093 ด.ญ. ปาณิสรา ทวีศรี ป.6 45.87
763 210106 ด.ญ. ณัชชารีย์ เลิศจิรรัฐโชติ ป.6 45.87
763 210189 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 45.87
763 210270 ด.ช. วริศ รัตนวิจิตร ป.6 45.87
763 210462 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 45.87
763 210815 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 45.87
763 210868 ด.ญ. พิมพ์บุญ เพิ่มพิทักษ์ ป.6 45.87
763 210922 ด.ช. คุณากร ฉัตรโพธิ์ ป.6 45.87
763 210958 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 45.87
763 211035 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 45.87
763 211036 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 45.87
763 211089 ด.ช. ภูริทัต ฐิติพรรณกุล ป.6 45.87
792 110023 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.5 45.33
792 110158 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 45.33
792 110216 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 45.33
792 110445 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 45.33
792 110449 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 45.33
792 110860 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 45.33
792 111023 ด.ญ. อัฐภิญญา โชติพนิชเศรษฐ์ ป.6 45.33
792 111112 ด.ญ. กรชนก เสถียรกาล ป.6 45.33
792 210251 ด.ช. ณัทภัค แสนช่าง ป.6 45.33
792 210253 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.5 45.33
792 210352 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 45.33
792 210381 ด.ช. ธีร์ ธนวุฒิกูร ป.4 45.33
792 210527 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.5 45.33
792 210767 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 45.33
792 210877 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นาคเสนา ป.6 45.33
792 210954 ด.ช. ปริญ อภิสารธนรักษ์ ป.6 45.33
792 211130 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 45.33
809 110057 ด.ช. แสงตะวัน สรรพวิทยศิริ ป.6 44.80
809 110467 ด.ช. วีรวิชญ์ หวังพึ่งกัน ป.6 44.80
809 110722 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 44.80
809 111103 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 44.80
809 111137 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 44.80
809 210607 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 44.80
809 210722 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.5 44.80
809 211022 ด.ช. ภูกานต์ ภัทรวิตตากร ป.6 44.80
809 211042 ด.ช. ณัฐธพล พานิชยิ่ง ป.5 44.80
809 211044 ด.ญ. รินทร์ลิตา จองทรัพย์สิน ป.6 44.80
819 111035 ด.ช. ปราชญ์ นีละวัฒนาศุข ป.6 44.67
819 210819 ด.ญ. จิดาภา ทรัพย์มณี ป.6 44.67
819 210930 ด.ญ. อังค์ริสา วรวัฒน์ภิญโญ ป.6 44.67
822 110215 ด.ช. ปวิญญ์ สุรศักดิ์ศิลป ป.6 44.13
822 110800 ด.ญ. ฐิตานันท์ อรุณรัตน์พลทัต ป.6 44.13
822 111029 ด.ญ. ปภาดา นีละวัฒนาศุข ป.6 44.13
822 210863 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 44.13
822 211121 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 44.13
827 110039 ด.ช. อาคิรา เกตุทอง ป.6 43.60
827 110411 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 43.60
827 110489 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 43.60
827 110611 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 43.60
827 110622 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 43.60
827 110633 ด.ญ. อภิศญา พุกกะรัตน์ ป.6 43.60
827 110663 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 43.60
827 111055 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 43.60
827 111096 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 43.60
827 111114 ด.ช. ยศ ยศสมบัติ ป.6 43.60
827 210163 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 43.60
827 210202 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 43.60
827 210285 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 43.60
827 210293 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 43.60
827 210298 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 43.60
827 210408 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 43.60
827 210420 ด.ช. ศุภกฤต จรุงกิจวรากร ป.6 43.60
827 210805 ด.ช. ราเมศ จงฤกษ์งาม ป.6 43.60
827 210857 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 43.60
827 211083 ด.ญ. นาราชา อมาตยกุล ป.6 43.60
847 110052 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.5 43.07
847 110055 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.5 43.07
847 110092 ด.ช. ธีธัช ผาติสุวัณณ ป.6 43.07
847 110265 ด.ช. ภูดิท​ ศิริเจน ป.6 43.07
847 110281 ด.ญ. ภูริตา อุรุเอกโอฬาร ป.5 43.07
847 110328 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 43.07
847 110352 ด.ช. ภูปกรณ์ ปิติสุวรรณรัตน์ ป.6 43.07
847 110368 ด.ญ. ภูริดา ศิริภูชงค์ ป.6 43.07
847 110410 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 43.07
847 110742 ด.ญ. กัลยรักษ์ ศุภเมธาพร ป.6 43.07
847 110834 ด.ญ. เปรมยุดา สมสุขจีรวัฒน์ ป.6 43.07
847 110897 ด.ช. อัครวัฒน์ ภู่จำปา ป.6 43.07
847 110937 ด.ญ. พินรดา ศิริธรรมานุวัฒน์ ป.6 43.07
847 110993 ด.ช. ภูริช สุรทานต์นนท์ ป.6 43.07
847 111012 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.5 43.07
847 111044 ด.ญ. ธนัญชนก วัยวราวุธ ป.6 43.07
847 111085 ด.ช. เหล่าทัพพ์ โชติเกษมทรัพย์ ป.6 43.07
847 210104 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.5 43.07
847 210155 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 43.07
847 210170 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 43.07
847 210218 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 43.07
847 210277 ด.ญ. เฟื่องธัญ อิฐงาม ป.6 43.07
847 210302 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 43.07
847 210506 ด.ญ. สุกฤตา เพ็งจันทร์ ป.6 43.07
847 210656 ด.ช. พชรพล เศวตจามร ป.6 43.07
847 210668 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 43.07
847 210676 ด.ญ. วนัชพร ขยันทำ ป.6 43.07
847 210725 ด.ช. เตชิต เตชะสุรังกูล ป.6 43.07
847 210763 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 43.07
847 210825 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 43.07
847 210839 ด.ช. ณฐมน สุขสมคิด ป.6 43.07
847 210844 ด.ญ. ลิลลี่ นิติพันธ์ ป.6 43.07
847 210916 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 43.07
847 211008 ด.ช. ภาคิน คล้ายพิมล ป.6 43.07
881 110103 ด.ญ. มณากานต์ สิทธิโชคธรรม ป.6 42.53
881 110108 ด.ญ. อภิสรา ดีประเสริฐ ป.6 42.53
881 110178 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 42.53
881 110186 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 42.53
881 110206 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 42.53
881 110329 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 42.53
881 110440 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.5 42.53
881 110452 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 42.53
881 110542 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 42.53
881 110551 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 42.53
881 110735 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 42.53
881 110788 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 42.53
881 110818 ด.ญ. ปวรภัทร วรินทรวนิช ป.6 42.53
881 110901 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 42.53
881 110921 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 42.53
881 111032 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.5 42.53
881 210057 ด.ญ. พลอยพลิน เพชรรัตน์ ป.6 42.53
881 210279 ด.ญ. อรวรา เรืองอัศวเดช ป.6 42.53
881 210295 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 42.53
881 210445 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 42.53
881 210473 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 42.53
881 210546 ด.ช. ชนะใจ ธนังกูล ป.6 42.53
881 210704 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.5 42.53
881 210716 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 42.53
881 210804 ด.ญ. ณัฐณิชา ฐิติภัทรยรรยง ป.6 42.53
881 210937 ด.ช. บุรัสกร ฐิติธนการ ป.5 42.53
881 210945 ด.ญ. จิตติญา ก้อนทอง ป.6 42.53
881 210950 ด.ช. ศรวัณ ศักดิ์ศศิธร ป.6 42.53
909 110174 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 42.00
909 110384 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 42.00
909 110385 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 42.00
909 110391 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 42.00
909 110678 ด.ช. ปีติ สุพัฒฑา ป.6 42.00
909 110859 ด.ช. ณัฐพศิน สมาธิวัฒน์ ป.6 42.00
909 110874 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 42.00
909 110879 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 42.00
909 110910 ด.ช. วัชรพล ศรีวัฒนาวานิช ป.6 42.00
909 111095 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 42.00
909 210783 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.5 42.00
909 210909 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 42.00
921 110299 ด.ญ. ปัณณ์ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ป.6 41.33
921 210160 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 41.33
921 210873 ด.ญ. ภัทรวรินทร์ เทียนงาม ป.6 41.33
924 110152 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 40.80
924 110639 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 40.80
924 110684 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 40.80
924 110847 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 40.80
924 110898 ด.ญ. ณิชกานต์ เที่ยงบูรณธรรม ป.6 40.80
924 110903 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 40.80
924 110936 ด.ช. กุลวัชร ปานเถื่อน ป.6 40.80
924 210032 ด.ญ. ญาณิศา ทานธรรม ป.6 40.80
924 210119 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 40.80
924 210246 ด.ช. เตชินท์ สุวัฑฒนา ป.6 40.80
924 210294 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 40.80
924 210384 ด.ช. พิชญุตม์ เอี่ยมดีงามเลิศ ป.6 40.80
924 210388 ด.ญ. พริบพันดาว ประสานสุขทวี ป.6 40.80
924 210634 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 40.80
924 210686 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 40.80
924 210821 ด.ญ. นิษฐกานต์ เป็งวันทา ป.6 40.80
924 210920 ด.ช. ณัฐกิตติ์ พนาสุวรรณ ป.6 40.80
924 210966 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.5 40.80
924 210976 ด.ญ. ธัญพร กอวัฒนา ป.6 40.80
943 110008 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.5 40.27
943 110325 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 40.27
943 110332 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 40.27
943 110363 ด.ช. ศิรปรินทร์ แก้วเมืองสี ป.6 40.27
943 110401 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 40.27
943 110418 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 40.27
943 110461 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 40.27
943 110503 ด.ญ. ปวริศา ทองปลูก ป.6 40.27
943 110589 ด.ญ. ชวัลรัชต์ มั่นจิรังกูร ป.6 40.27
943 110749 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 40.27
943 110787 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 40.27
943 110845 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 40.27
943 111124 ด.ญ. นันท์ลภัส สกุลวิสิฏฐ์ ป.6 40.27
943 210124 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 40.27
943 210128 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 40.27
943 210177 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 40.27
943 210178 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 40.27
943 210354 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 40.27
943 210378 ด.ช. ฐิตพัฒน์ นทีประสิทธิพร ป.6 40.27
943 210387 ด.ญ. นีร เวชนุวัฒน์ ป.6 40.27
943 210390 ด.ช. ปานกฤษ คภะสุวรรณ ป.6 40.27
943 210426 ด.ช. กิตติทัพพ์ เกษมวีรศานต์ ป.6 40.27
943 210466 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.5 40.27
943 210571 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 40.27
943 210612 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.5 40.27
943 210613 ด.ช. ธนพงศธร วะระทรัพย์ ป.6 40.27
943 210627 ด.ช. พอ หรี่จินดา ป.6 40.27
943 210682 ด.ช. ณกานต์ โชติชัยชรินทร์ ป.6 40.27
943 210853 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 40.27
943 210896 ด.ช. ภูวกฤต ฐิรกมลสิน ป.6 40.27
943 210924 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.5 40.27
943 210994 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 40.27
943 211019 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 40.27
943 211030 ด.ช. รชต นิลโสภณ ป.5 40.27
977 110012 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.5 39.73
977 110066 ด.ช. ภัคพล แพะขุนทด ป.6 39.73
977 110136 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 39.73
977 110137 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 39.73
977 110157 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 39.73
977 110184 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 39.73
977 110202 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 39.73
977 110229 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 39.73
977 110262 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วัฒนะชัยวัฒน์ ป.6 39.73
977 110465 ด.ญ. พันณพัฒน์ เฮเลน ศรีสุวรรณ ป.6 39.73
977 110481 ด.ญ. มิลิณ ทันการ ป.5 39.73
977 110561 ด.ช. ณภัทร ราโรจน์ ป.6 39.73
977 110688 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 39.73
977 110806 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 39.73
977 110855 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 39.73
977 110996 ด.ญ. ชญานิศ เมืองสง ป.6 39.73
977 111000 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.5 39.73
977 111058 ด.ญ. มารินญา จิราธิติพร ป.5 39.73
977 210016 ด.ช. กวินวัชร์ ยี่แพร ป.6 39.73
977 210024 ด.ญ. ลภัสวีณ์ ภิรมย์เกียรติ์ ป.6 39.73
977 210112 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.5 39.73
977 210133 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 39.73
977 210204 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 39.73
977 210368 ด.ญ. พิมพกานต์ สมจินตนา ป.6 39.73
977 210374 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.5 39.73
977 210398 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 39.73
977 210520 ด.ช. ปรัตถกร ทองมุข ป.6 39.73
977 210605 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 39.73
977 210628 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 39.73
977 210665 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 39.73
977 210672 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 39.73
977 210692 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 39.73
977 210762 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 39.73
977 210809 ด.ญ. สุพิชฌาย์ จีนาพงษา ป.6 39.73
977 210840 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.5 39.73
977 211003 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 39.73
977 211046 ด.ญ. โสพิชา สุปัณณานนท์ ป.6 39.73
977 211142 ด.ญ. มิฏฏาภรณ์ บุญดำรัส ป.6 39.73
977 211168 ด.ช. ปภินวิช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 39.73
1016 110169 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 39.20
1016 110324 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 39.20
1016 110381 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 39.20
1016 110412 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 39.20
1016 110637 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.5 39.20
1016 110671 ด.ญ. ศตพร วิลาสพาณิชย์ ป.6 39.20
1016 110904 ด.ช. ณกร ประพรรดิจักกิจ ป.6 39.20
1016 110960 ด.ญ. รมณธิภา ศิริฐิติ ป.6 39.20
1016 210273 ด.ญ. อชิรญา คาวินวิทย์ ป.6 39.20
1016 210419 ด.ช. ณปราช มิ่งพรวัฒน์ ป.6 39.20
1016 210457 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 39.20
1016 210584 ด.ช. ปาณชนะ ปานะนนท์ ป.6 39.20
1016 210757 ด.ญ. ปารณีย์ ชุติขัยเมธินันท์ ป.6 39.20
1016 210906 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 39.20
1016 210938 ด.ช. สอง ชินประดิษฐสุข ป.6 39.20
1016 211156 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 39.20
1032 110291 ด.ญ. ภัทรวดี มณีฉาย ป.6 38.00
1032 110456 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 38.00
1032 110956 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 38.00
1032 111104 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 38.00
1032 210048 ด.ช. หฤษฎ มีสอน ป.6 38.00
1032 210071 ด.ญ. รุจรวี บรรจบลาภ ป.6 38.00
1032 210116 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 38.00
1032 210514 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 38.00
1032 210791 ด.ญ. ลภัสรดา คำณวนไหว ป.6 38.00
1032 211001 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 38.00
1032 211067 ด.ญ. พิมพิชชา ปี่เงิน ป.6 38.00
1043 110080 ด.ญ. ปารมี จรรย์แสง รุจกิจยานนท์ ป.6 37.47
1043 110154 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 37.47
1043 110220 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 37.47
1043 110224 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 37.47
1043 110335 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 37.47
1043 110638 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 37.47
1043 110720 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 37.47
1043 110768 ด.ญ. ปาณิสรา ชุนบัณฑิต ป.6 37.47
1043 110793 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 37.47
1043 110824 ด.ญ. ชลนภัส สุวินทรากร ป.6 37.47
1043 110841 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 37.47
1043 110907 ด.ญ. อัจฉราลักษณ์ วรเทพพุฒิพงษ์ ป.6 37.47
1043 110916 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 37.47
1043 110977 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 37.47
1043 111009 ด.ช. วัชรดนัย อนุรักษสกุล ป.6 37.47
1043 111043 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 37.47
1043 111139 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 37.47
1043 111142 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 37.47
1043 210151 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 37.47
1043 210410 ด.ญ. พฤกษา เรืองศิริ ป.6 37.47
1043 210533 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.5 37.47
1043 210547 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.5 37.47
1043 210603 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 37.47
1043 210709 ด.ญ. บุณชญา วรศิริ ป.6 37.47
1043 210836 ด.ช. ปวริศร ดีวิมล ป.6 37.47
1043 210846 ด.ช. ธีภพ ธรรมบุศย์ ป.6 37.47
1043 210874 ด.ช. ภีภากร ทรัพย์เหลือหลาย ป.6 37.47
1043 210875 ด.ช. ธนกร แดงแต้ ป.5 37.47
1043 210884 ด.ญ. มัญชุสา จรัสศรี ป.6 37.47
1043 211094 ด.ญ. อนัญญา แสงสง่า ป.6 37.47
1073 110123 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 36.93
1073 110168 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 36.93
1073 110179 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 36.93
1073 110311 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 36.93
1073 110334 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 36.93
1073 110341 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 36.93
1073 110350 ด.ช. ปวเรศ สารีวงษ์ ป.6 36.93
1073 110463 ด.ญ. ณัฐวลัญญ์ พันธุ์ศรี ป.6 36.93
1073 110506 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.5 36.93
1073 110548 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 36.93
1073 110624 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 36.93
1073 110634 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 36.93
1073 110675 ด.ช. ปัณณพรรษ์ สิริชัยธรณ์ ป.6 36.93
1073 110773 ด.ญ. ณัชชานิษฐ์ คงโสภณสิทธิ์ ป.6 36.93
1073 110784 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 36.93
1073 110835 ด.ช. ศุภกร ลีลามัจฉากุล ป.6 36.93
1073 110852 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 36.93
1073 110949 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 36.93
1073 110979 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 36.93
1073 110985 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ ปัณทุราสัญญ์ ป.6 36.93
1073 110998 ด.ญ. ภัครนิตย์ มูหะหมัด ป.5 36.93
1073 210008 ด.ญ. ภูริชญา ทุมนัส ป.6 36.93
1073 210080 ด.ญ. ชลิดา แก้วมาคูณ ป.6 36.93
1073 210152 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 36.93
1073 210249 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.5 36.93
1073 210283 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 36.93
1073 210323 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 36.93
1073 210450 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 36.93
1073 210488 ด.ช. อชิระ ก้อนคำใหญ่ ป.6 36.93
1073 210489 ด.ญ. เดน่า มหาบุญ ป.6 36.93
1073 210505 ด.ญ. ชนาธร โสภาจิตต์วัฒนะ ป.6 36.93
1073 210554 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.5 36.93
1073 210600 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 36.93
1073 210786 ด.ญ. อัญรินทร์ อริยเมธวัชรชัย ป.6 36.93
1073 210810 ด.ญ. ธัญญรัตน์ กังสมัครศิลป์ ป.5 36.93
1073 210850 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 36.93
1073 211078 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 36.93
1073 211095 ด.ช. อินทนนท์ โกวิทวงศา ป.6 36.93
1073 211104 ด.ช. วรัญญู วีระจิตรเสริมชัย ป.5 36.93
1073 211108 ด.ญ. ชลิดา ฤกษ์นาวา ป.6 36.93
1073 211178 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 36.93
1114 110289 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.5 36.40
1114 110300 ด.ช. ปัณณพัฒน์ หมุนขำ ป.6 36.40
1114 110308 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 36.40
1114 110362 ด.ญ. กุลนิษฐ์ เวชสุภากุล ป.6 36.40
1114 110521 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.5 36.40
1114 110692 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 36.40
1114 110761 ด.ญ. ธัญภัส กันทรวิชัยวัฒน์ ป.6 36.40
1114 111006 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 36.40
1114 111119 ด.ญ. ธัญพิชชา อัครวิกรัย ป.5 36.40
1114 210200 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 36.40
1114 210309 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 36.40
1114 210649 ด.ช. ถิระวิท อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ป.6 36.40
1114 210653 ด.ช. เมธาวิน อ่อนจันทร์ ป.5 36.40
1114 210666 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 36.40
1114 210718 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 36.40
1114 210870 ด.ช. อภิศักดิ์ พระสงฆ์ ป.5 36.40
1114 210888 ด.ช. พิพิศน์ วุฒิวัฒน์​ ป.6 36.40
1114 211045 ด.ญ. นนิพา อัมไพรวรรณ ป.6 36.40
1132 210212 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 35.73
1132 210787 ด.ช. พิทยุตม์ เอื้อสุกิจวัฒนา ป.6 35.73
1134 110079 ด.ญ. คณัสวรรณ จรสาย ป.6 35.20
1134 110607 ด.ช. พิชญ์ พุ่มเครือวัลย์ ป.6 35.20
1134 110915 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 35.20
1134 111071 ด.ญ. ณัฏฐรดา มุรินทร์ ป.6 35.20
1134 210377 ด.ช. ปริยวิศว์ บริพัตรโกศล ป.6 35.20
1139 110005 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.5 34.67
1139 110016 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.5 34.67
1139 110038 ด.ญ. พิมพ์ศิกร พรจรัสมณี ป.6 34.67
1139 110061 ด.ญ. ชลกร อัสสานนท์ ป.6 34.67
1139 110327 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 34.67
1139 110388 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 34.67
1139 110527 ด.ญ. วรฤทัย เซ็นเสถียร ป.6 34.67
1139 110555 ด.ช. สุธิมนต์ โฮ้บำเพ็ญ ป.6 34.67
1139 110570 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 34.67
1139 110617 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 34.67
1139 110625 ด.ญ. วริศรา สกุลซ้ง ป.6 34.67
1139 110664 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 34.67
1139 110820 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 34.67
1139 110933 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.5 34.67
1139 110944 ด.ญ. ณัฏฐณิชชา จิรโรจน์วงษ์ ป.5 34.67
1139 111143 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 34.67
1139 210065 ด.ช. คณิศร คงสมกาย ป.4 34.67
1139 210072 ด.ญ. ฐิติกา โตธนะโภคา ป.6 34.67
1139 210086 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.5 34.67
1139 210088 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.4 34.67
1139 210162 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 34.67
1139 210176 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 34.67
1139 210182 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 34.67
1139 210196 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 34.67
1139 210244 ด.ช. อัครวินท์ คล้ายคล่องจิตร ป.6 34.67
1139 210308 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 34.67
1139 210315 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 34.67
1139 210366 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 34.67
1139 210647 ด.ญ. ญาณิน เผือกผ่องสุริยะ ป.5 34.67
1139 210771 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 34.67
1139 210773 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.4 34.67
1139 210963 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 34.67
1139 210972 ด.ญ. สิร์วิชญา โชตึก ป.6 34.67
1139 210977 ด.ญ. รมิดา มุสิจรัล ป.6 34.67
1139 211059 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 34.67
1139 211097 ด.ช. ปัณณทัต กิจเจริญลาภ ป.6 34.67
1139 211127 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 34.67
1176 110044 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.5 34.13
1176 110049 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.5 34.13
1176 110182 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 34.13
1176 110219 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 34.13
1176 110266 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.5 34.13
1176 110306 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 34.13
1176 110349 ด.ช. ปวริศ สารีวงษ์ ป.6 34.13
1176 110389 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 34.13
1176 110453 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 34.13
1176 110464 ด.ช. พอดี ผลอนันต์ ป.6 34.13
1176 110480 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.5 34.13
1176 110513 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 34.13
1176 110584 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 34.13
1176 110613 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 34.13
1176 110669 ด.ญ. ณัฐกฤตา ถิรนันทนากร ป.6 34.13
1176 110687 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 34.13
1176 110693 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 34.13
1176 110694 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 34.13
1176 110721 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 34.13
1176 110741 ด.ช. กรณ์ ตั้งภักดี ป.6 34.13
1176 110777 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.5 34.13
1176 110805 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 34.13
1176 110866 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.4 34.13
1176 110908 ด.ช. ทะนุธรรมร์ วงศ์กรรัตน์ ป.6 34.13
1176 110920 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 34.13
1176 110922 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 34.13
1176 111076 ด.ญ. ภัททิยา ริมชลา ป.6 34.13
1176 111083 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.5 34.13
1176 111130 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 34.13
1176 111131 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 34.13
1176 210030 ด.ญ. วรวลัญช์ กมลพรวิจิตร ป.6 34.13
1176 210063 ด.ช. วรัญพิชญ์ ปราโมทย์ ป.6 34.13
1176 210140 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 34.13
1176 210157 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 34.13
1176 210165 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 34.13
1176 210225 ด.ญ. ชญาณิน วัชรอนุรักษ์กุล ป.6 34.13
1176 210230 ด.ญ. กุณฑิกา สราญฤทธิชัย ป.6 34.13
1176 210242 ด.ญ. ศรัณยฉัตร ภัทรวรพงศ์ ป.6 34.13
1176 210247 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.5 34.13
1176 210305 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 34.13
1176 210347 ด.ช. จุณฑจอม กัณฑารัตน์ ป.6 34.13
1176 210360 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 34.13
1176 210483 ด.ช. ปัณณวัฒน์ จงจัดกลาง ป.6 34.13
1176 210572 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 34.13
1176 210593 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 34.13
1176 210650 ด.ช. ธกร ผลกังวาน ป.6 34.13
1176 210695 ด.ช. จักรพันธุ์ จันทรัศมี ป.6 34.13
1176 210726 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 34.13
1176 210734 ด.ญ. มิลินท์ ปรีชา ป.6 34.13
1176 210754 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ โชคอภิรัตน์ ป.6 34.13
1176 210755 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ทิมกลางดอน ป.5 34.13
1176 210772 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 34.13
1176 210792 ด.ช. ณภ สุวรรณฐัษ ป.6 34.13
1176 210838 ด.ช. ภูรินท์ ถิ่นท่าชนะ ป.6 34.13
1176 210941 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.4 34.13
1176 210948 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.5 34.13
1176 210983 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 34.13
1176 211007 ด.ญ. ธราธาร กำธรกุล ป.6 34.13
1176 211048 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตั้งวิจิตรสกุล ป.6 34.13
1176 211064 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 34.13
1236 110084 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 33.60
1236 110237 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 33.60
1236 110321 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 33.60
1236 110338 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 33.60
1236 110416 ด.ญ. ธณฐ อัศวธีรากุล ป.6 33.60
1236 110443 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 33.60
1236 110448 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 33.60
1236 110498 ด.ญ. รัชชนันท์ สุขสัย ป.6 33.60
1236 110643 ด.ช. รฐวรรธน์ นันต๊ะยานา ป.5 33.60
1236 110652 ด.ญ. ภูษณิศา เลิศเกษมกุล ป.6 33.60
1236 110653 ด.ช. ณัฐภัท สุดปาน ป.5 33.60
1236 110700 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 33.60
1236 110769 ด.ช. พลกฤต ฤกษ์อุดมสิน ป.6 33.60
1236 110851 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 33.60
1236 110853 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 33.60
1236 110877 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 33.60
1236 110931 ด.ช. กวิน ศักดิ์ชื่นยศ ป.6 33.60
1236 110947 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.5 33.60
1236 110963 ด.ช. พลรัฐ แซ่โล้ว ป.6 33.60
1236 111072 ด.ช. ธารา ซุนเฟื่อง ป.6 33.60
1236 210044 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.5 33.60
1236 210201 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 33.60
1236 210461 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 33.60
1236 210633 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 33.60
1236 210675 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.5 33.60
1236 210746 ด.ช. ศศิพล สาสาง ป.6 33.60
1236 210881 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.5 33.60
1236 210904 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 33.60
1236 210908 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 33.60
1236 210929 ด.ญ. อรกัญญา รักกิจการ ป.6 33.60
1236 210936 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.5 33.60
1236 211077 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 33.60
1236 211082 ด.ญ. นญาน์ ธนันท์ไพบูล ป.5 33.60
1269 110543 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 32.93
1270 110218 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 32.40
1270 110756 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 32.40
1270 210389 ด.ช. นันทพันธ์ หล่อวิเชียรรุ่ง ป.6 32.40
1270 211040 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 32.40
1274 110091 ด.ญ. รินรฎา ตงศิริ ป.6 31.87
1274 110222 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 31.87
1274 110248 ด.ญ. ณัฐรดา วิริยะวีรวรรณ ป.6 31.87
1274 110255 ด.ญ. โสภิตนภา ุชุมวรฐายี ป.6 31.87
1274 110583 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 31.87
1274 110594 ด.ญ. ณฐินี เวียงศิริ ป.6 31.87
1274 110621 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 31.87
1274 110754 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 31.87
1274 110814 ด.ญ. นัชชนันท์ มุ่งชนะ ป.6 31.87
1274 110830 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.4 31.87
1274 111007 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 31.87
1274 111109 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 31.87
1274 210039 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.4 31.87
1274 210041 ด.ญ. อรอินทุ์ จิวารัตนพงศ์ ป.6 31.87
1274 210095 ด.ช. ศรัณยพงศ์ อัญญธนากร ป.6 31.87
1274 210114 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 31.87
1274 210169 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 31.87
1274 210401 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 31.87
1274 210418 ด.ญ. พิชฐามณี คงหมวกนิธิไกร ป.6 31.87
1274 210544 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 31.87
1274 210575 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 31.87
1274 210583 ด.ช. ปัณณพนต์ ศรีพันธุ์ ป.5 31.87
1274 210693 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 31.87
1274 210715 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 31.87
1274 210769 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 31.87
1274 210907 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 31.87
1274 210956 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 31.87
1274 211056 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.5 31.87
1274 211106 ด.ช. ธายุกร เสาวมล ป.6 31.87
1274 211124 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 31.87
1304 110009 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.5 31.33
1304 110019 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.5 31.33
1304 110020 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 31.33
1304 110028 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.5 31.33
1304 110086 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.5 31.33
1304 110090 ด.ญ. ธัญชนก นาน้ำเชี่ยว ป.5 31.33
1304 110096 ด.ช. อภิณัฐ สงสัย ป.6 31.33
1304 110115 ด.ช. ปัณวิชญ์ ตันติบุตร ป.5 31.33
1304 110156 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 31.33
1304 110161 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 31.33
1304 110192 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 31.33
1304 110234 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 31.33
1304 110251 ด.ช. ภูมเดชา เชาวริทธิ์ ป.6 31.33
1304 110305 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 31.33
1304 110326 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 31.33
1304 110351 ด.ช. ภรัณยู กาญจนสุธรรม ป.6 31.33
1304 110369 ด.ญ. บูรณิมา วงศ์ภูมิ ป.4 31.33
1304 110475 ด.ญ. ภัสสรากาญจน์ หอมกระแจะ ป.6 31.33
1304 110502 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.5 31.33
1304 110511 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 31.33
1304 110650 ด.ช. ธนัท พัฒนทอง ป.6 31.33
1304 110807 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 31.33
1304 110917 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 31.33
1304 111017 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 31.33
1304 111077 ด.ช. วรเมธ ผึ่งผาย ป.6 31.33
1304 111087 ด.ช. ณัฐชนน ฉัตรเจริญมงคล ป.6 31.33
1304 111094 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 31.33
1304 210004 ด.ญ. นลินธยาน์ เถยสูงเนิน ป.6 31.33
1304 210067 ด.ญ. ธนัชญา ลิ้นทอง ป.6 31.33
1304 210195 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 31.33
1304 210210 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 31.33
1304 210234 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.5 31.33
1304 210250 ด.ช. สิริพงศ์ เกษสุคนธเลิศ ป.6 31.33
1304 210286 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 31.33
1304 210291 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 31.33
1304 210397 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 31.33
1304 210400 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 31.33
1304 210459 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 31.33
1304 210517 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 31.33
1304 210640 ด.ช. ธนดล กอวัฒนะ ป.5 31.33
1304 210667 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 31.33
1304 210677 ด.ช. วุฒิภัทร ตันติเวสส ป.5 31.33
1304 210700 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ นิลสวัสดิ์ ป.6 31.33
1304 210740 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 31.33
1304 210813 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 31.33
1304 210852 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 31.33
1304 210861 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 31.33
1304 210918 ด.ช. กาญจณ์ แก้วพรม ป.6 31.33
1304 210932 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.5 31.33
1304 210939 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.5 31.33
1304 210961 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 31.33
1304 210962 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 31.33
1304 210981 ด.ญ. ณัชชา พงศ์วรทรัพย์ ป.6 31.33
1304 211002 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 31.33
1304 211009 ด.ญ. ศิริ์กาญจน์ นิลโกสิตย์ ป.6 31.33
1304 211011 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.5 31.33
1304 211052 ด.ญ. พีรญา ลีลาธนางกูร ป.6 31.33
1304 211138 ด.ญ. อชรภา มั่นคงชื่นสกุล ป.5 31.33
1304 211175 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 31.33
1363 110077 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.5 30.80
1363 110093 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.5 30.80
1363 110112 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.5 30.80
1363 110113 ด.ช. ชนนนท์ พฤกษ์รัตนกุล ป.6 30.80
1363 110173 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 30.80
1363 110207 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 30.80
1363 110257 ด.ช. อริญชย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 30.80
1363 110318 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 30.80
1363 110319 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 30.80
1363 110417 ด.ช. รชต อนุสรณ์กุล ป.6 30.80
1363 110419 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.5 30.80
1363 110483 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 30.80
1363 110497 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 30.80
1363 110514 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 30.80
1363 110608 ด.ช. ธนกิตติ์ ศิริวิชยกุล ป.4 30.80
1363 110651 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.5 30.80
1363 110656 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.5 30.80
1363 110683 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 30.80
1363 110785 ด.ญ. พรทิพย์พา วงษ์สุวรรณ ป.6 30.80
1363 110804 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 30.80
1363 110856 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 30.80
1363 110864 ด.ญ. จิรัชญา เวียงหิรัณย์ ป.6 30.80
1363 110893 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 30.80
1363 110902 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 30.80
1363 110913 ด.ช. ปณต สืบปรุ ป.6 30.80
1363 110914 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 30.80
1363 110987 ด.ญ. วิรากร วงศ์จงใจหาญ ป.6 30.80
1363 110997 ด.ช. วัชนันท์ นันทิพาณิชย์ ป.5 30.80
1363 111040 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 30.80
1363 111069 ด.ญ. ญัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.5 30.80
1363 111075 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.5 30.80
1363 111136 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 30.80
1363 210135 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 30.80
1363 210278 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.5 30.80
1363 210430 ด.ช. ณฐกร ธรรมลงกรต ป.6 30.80
1363 210460 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 30.80
1363 210503 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 30.80
1363 210529 ด.ช. พีรพงศ์ อำรุง ป.6 30.80
1363 210618 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.5 30.80
1363 210699 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.5 30.80
1363 210760 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 30.80
1363 210795 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 30.80
1363 210811 ด.ญ. เมธาวินี อุทัยพจน์ ป.6 30.80
1363 210814 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 30.80
1363 210830 ด.ญ. ณหทัย สุจิระกุล ป.6 30.80
1363 210843 ด.ช. สรวิชญ์ ดีวิมล ป.5 30.80
1363 210886 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.5 30.80
1363 210893 ด.ช. ภูติณัฐ มหานิล ป.6 30.80
1363 210940 ด.ช. นิลยวัติ สมโภชพิสุทธิ์ ป.6 30.80
1363 210951 ด.ช. กัญจน์ธนทัต กวางทอง ป.6 30.80
1363 211034 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 30.80
1363 211128 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 30.80
1415 210233 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.5 29.60
1415 210287 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 29.60
1415 210289 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 29.60
1415 210311 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 29.60
1415 210331 ด.ญ. นันทร์นภัส สัตยกมลฉัตร ป.6 29.60
1420 110031 ด.ช. ปายภัค ยี่รัญศิริ ป.6 29.07
1420 110214 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 29.07
1420 110284 ด.ญ. รวินท์ภัส พัชรเลิศศักดิ์ ป.5 29.07
1420 110320 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 29.07
1420 110507 ด.ญ. ณักษ์ลภัส ถนัดศีลธรรม ป.5 29.07
1420 110537 ด.ญ. พิมภะภา เจียรวิทยกิจ ป.6 29.07
1420 110649 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.5 29.07
1420 110717 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 29.07
1420 110889 ด.ช. ดลศิวัฒน์ อินทโกสุม ป.6 29.07
1420 111031 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 29.07
1420 111132 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 29.07
1420 210198 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 29.07
1420 210266 ด.ญ. พีณัฐชา ราชพิทักษ์ ป.5 29.07
1420 210435 ด.ญ. ชญานันทน์ มุมอ่อน ป.6 29.07
1420 210463 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 29.07
1420 210631 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 29.07
1420 210637 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.5 29.07
1420 210659 ด.ช. ณัฏฐกฤษฏิ์ ฉลาดธัญญกิจ ป.6 29.07
1420 210680 ด.ช. ธนกร กนกวิลาศ ป.6 29.07
1420 210728 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 29.07
1420 210957 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 29.07
1420 211033 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 29.07
1420 211144 ด.ช. ภูวริช คชศิริพงศ์ ป.5 29.07
1420 211176 ด.ช. รัชกฤต ภู่เกษมสมบัติ ป.6 29.07
1444 110014 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.5 28.53
1444 110018 ด.ช. สรวลณัฐ บุญข้าเหลือ ป.6 28.53
1444 110027 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จันทร์เจริญสุข ป.5 28.53
1444 110032 ด.ญ. รมิตา ไตรภพภูมิ ป.6 28.53
1444 110089 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 28.53
1444 110102 ด.ช. วิภูษิต จริงจิตร ป.6 28.53
1444 110228 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 28.53
1444 110267 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.5 28.53
1444 110312 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 28.53
1444 110427 ด.ญ. น้ำเพชร ไอลีน คอลลินส์ ป.6 28.53
1444 110493 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 28.53
1444 110504 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.5 28.53
1444 110572 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 28.53
1444 110646 ด.ญ. ปราณปริยา ลิปภานนท์ ป.6 28.53
1444 110730 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 28.53
1444 110816 ด.ช. อิรฟาน ฮะยีเลาะ ป.6 28.53
1444 110848 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 28.53
1444 110927 ด.ช. อนวัช ทิศขน ป.6 28.53
1444 110950 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 28.53
1444 111101 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 28.53
1444 210017 ด.ญ. ธนิตา วานิชพันธ์ ป.6 28.53
1444 210036 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.5 28.53
1444 210050 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.5 28.53
1444 210059 ด.ญ. กรรวี ประสงค์สุข ป.5 28.53
1444 210091 ด.ญ. ณริสสาข์ หมู่สุวรรณ ป.5 28.53
1444 210098 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.5 28.53
1444 210120 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 28.53
1444 210130 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 28.53
1444 210173 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 28.53
1444 210188 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 28.53
1444 210219 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 28.53
1444 210271 ด.ญ. ศรันย์พร อนันตโชค ป.5 28.53
1444 210274 ด.ญ. กัญญาณัฐ พูนกาญจนะโรจน์ ป.6 28.53
1444 210318 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 28.53
1444 210319 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 28.53
1444 210353 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 28.53
1444 210365 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 28.53
1444 210405 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 28.53
1444 210415 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.5 28.53
1444 210449 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 28.53
1444 210497 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 28.53
1444 210523 ด.ช. ปภังกร อุดรเสถียร ป.6 28.53
1444 210536 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 28.53
1444 210549 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.5 28.53
1444 210559 ด.ญ. วิภาวี วัฒนะเมธานนท์ ป.5 28.53
1444 210569 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 28.53
1444 210774 ด.ญ. จิณณกาญจน์ สันติพัฒนกิจ ป.5 28.53
1444 210806 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 28.53
1444 210925 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.5 28.53
1444 210934 ด.ญ. ณฐมน มณีเมือง ป.5 28.53
1444 210952 ด.ญ. พรนภัส กลีบเมฆ ป.6 28.53
1444 211103 ด.ญ. ภัครดา กาญจนไพศาล ป.6 28.53
1444 211107 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.4 28.53
1444 211125 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 28.53
1444 211148 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.5 28.53
1444 211161 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 28.53
1500 110010 ด.ช. พงศ์วรุตม์ ยิ้มประเสริฐ ป.6 28.00
1500 110034 ด.ช. สรวิชญ์ ยุวพรพาณิชย์ ป.5 28.00
1500 110064 ด.ญ. จิตตานันณ์ กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 28.00
1500 110075 ด.ญ. อินทีวร พนาภินันท์ ป.5 28.00
1500 110145 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 28.00
1500 110162 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 28.00
1500 110196 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 28.00
1500 110210 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 28.00
1500 110264 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.5 28.00
1500 110403 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 28.00
1500 110442 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.4 28.00
1500 110478 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.5 28.00
1500 110578 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.5 28.00
1500 110628 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.4 28.00
1500 110682 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 28.00
1500 110827 ด.ญ. ศศิภา วิริยะเชษฐ์กุล ป.6 28.00
1500 110880 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 28.00
1500 110890 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.5 28.00
1500 110896 ด.ญ. ณลวิชชา อินทพงษ์ ป.6 28.00
1500 110957 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 28.00
1500 110969 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 28.00
1500 110970 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 28.00
1500 111061 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 28.00
1500 111105 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 28.00
1500 111116 ด.ญ. ษุภากร เจตานนท์ ป.6 28.00
1500 111117 ด.ช. อธิวัฒน์ อภิรัตนนิธิเลิศ ป.5 28.00
1500 111126 ด.ช. ณธรรศ วงศ์วารี ป.6 28.00
1500 210014 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.5 28.00
1500 210076 ด.ช. ศุภกฤต ฐิตเมธ ป.6 28.00
1500 210081 ด.ช. บรรณ จันทดวง ป.6 28.00
1500 210103 ด.ญ. ปุณยภรณ์ อ่าวสุคนธ์ ป.6 28.00
1500 210158 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 28.00
1500 210262 ด.ช. รเมศ ไชยรัตน์ ป.5 28.00
1500 210282 ด.ช. กวิน อิศรพนธ์ ป.5 28.00
1500 210284 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 28.00
1500 210342 ด.ช. ธเดช ปึ้งผลพูล ป.6 28.00
1500 210372 ด.ญ. อริสรา หาญบูรณะพงศ์ ป.5 28.00
1500 210468 ด.ญ. เมธาพร อิ่มบำรุง ป.6 28.00
1500 210475 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 28.00
1500 210490 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ทีสี ป.5 28.00
1500 210557 ด.ญ. กัลย์ธิดา เอื้อแผ่บุญประเสริฐ ป.6 28.00
1500 210752 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.5 28.00
1500 210756 ด.ญ. ปพิญชานันท์ นาคะพันธุ์ ป.4 28.00
1500 210796 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 28.00
1500 210942 ด.ช. ธฤษวิณ เพ็ชรผ่อง ป.6 28.00
1500 210980 ด.ช. ปวีรณัฏฐ์ รุจิกรศิริสกุล ป.6 28.00
1500 210989 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 28.00
1500 211020 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 28.00
1500 211032 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 28.00
1500 211038 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 28.00
1500 211092 ด.ช. รุจิภาส บุรีรักษ์ ป.5 28.00
1500 211133 ด.ญ. ปุณยนุช ธนโกเศศ ป.5 28.00
1552 210759 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 26.80
1553 110003 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.5 26.27
1553 110004 ด.ญ. ญาตา บูรณวิทยวุฒิ ป.6 26.27
1553 110580 ด.ช. วีระนันท์ จันทร์เผ่าแสง ป.6 26.27
1553 110718 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 26.27
1553 110792 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 26.27
1553 110941 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.5 26.27
1553 210066 ด.ญ. มุทิตา สุนทราทรพิพัฒน์ ป.5 26.27
1553 210107 ด.ญ. ปุณิกา สุวัชรังกูร ป.4 26.27
1553 210455 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 26.27
1553 210510 ด.ช. ชยกร คุ้มใหญ่โต ป.6 26.27
1553 210648 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.5 26.27
1553 210826 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 26.27
1565 110033 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 25.73
1565 110118 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.5 25.73
1565 110167 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 25.73
1565 110236 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 25.73
1565 110243 ด.ช. กฤตภาส กลิ่นชวนชื่น ป.4 25.73
1565 110271 ด.ญ. อาทิมานันท์ ประชุมวัด ป.4 25.73
1565 110331 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.4 25.73
1565 110378 ด.ญ. เบญญาภา นนทะวงษ์ ป.6 25.73
1565 110387 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 25.73
1565 110423 ด.ญ. รมย์รวินท์ รุ่งสงวนวงษ์ ป.6 25.73
1565 110430 ด.ญ. สุพรรณพิมพ์ ร้อยผึ้ง ป.6 25.73
1565 110522 ด.ญ. ธัญกร ตรงกิตติคุณ ป.5 25.73
1565 110535 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.5 25.73
1565 110568 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 25.73
1565 110574 ด.ช. ธวันทร ตันตลานุกุล ป.5 25.73
1565 110599 ด.ญ. ปรวิศา แซ่ไหล ป.5 25.73
1565 110601 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ เจริญรวยวัฒนา ป.6 25.73
1565 110629 ด.ญ. วรปภัสร์ กองคำ ป.6 25.73
1565 110660 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 25.73
1565 110705 ด.ญ. ปุนนา สุขเสมอ ป.6 25.73
1565 110716 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 25.73
1565 110776 ด.ญ. สุภิญญา เอพริล ตั้งมหาเมฆ ป.6 25.73
1565 110796 ด.ช. กิจพนัสถ์ อัครชัยวารี ป.6 25.73
1565 110813 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.5 25.73
1565 110905 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.5 25.73
1565 111034 ด.ญ. สรัลชนา รัตนโมรา ป.6 25.73
1565 111110 ด.ช. คณพัชญ์ เจตานนท์ ป.6 25.73
1565 111129 ด.ญ. พรรณชญาภา แก้วปัญญา ป.6 25.73
1565 210012 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.5 25.73
1565 210028 ด.ญ. ธนิกา ชมภูทีป ป.6 25.73
1565 210075 ด.ช. เจเด็นหยงเลี่ยง อึง ป.5 25.73
1565 210192 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 25.73
1565 210268 ด.ช. พีรัช ราชพิทักษ์ ป.6 25.73
1565 210300 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 25.73
1565 210328 ด.ช. จิรธนินท์ วชิรนันท์จารุกร ป.6 25.73
1565 210409 ด.ช. กฤษพัฒน์ เบ็ญจาศิริโรจน์ ป.5 25.73
1565 210434 ด.ช. กันต์ธีร์ มหัทธนิยโสภณ ป.6 25.73
1565 210496 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.4 25.73
1565 210518 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 25.73
1565 210550 ด.ช. อรรควิญญ์ ขุนจิต ป.6 25.73
1565 210551 ด.ญ. กัลยกร นพรัตน์เจริญ ป.6 25.73
1565 210579 ด.ช. ณัฐวัศ เหลืองนฤมิตชัย ป.6 25.73
1565 210589 ด.ญ. พลอยนิชา หงษ์หิน ป.6 25.73
1565 210590 ด.ช. กำชัย เตยอ่อน ป.6 25.73
1565 210621 ด.ญ. ปุณญาณิศ แยบกสิกิจ ป.6 25.73
1565 210625 ด.ช. วีระพงศ์ เรืองโชติ ป.6 25.73
1565 210730 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 25.73
1565 210733 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 25.73
1565 210750 ด.ญ. ธนัญชภัสสรช์ พงคพนาไกร ป.5 25.73
1565 210751 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ศิริรัตน์ ป.5 25.73
1565 210859 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 25.73
1565 210967 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.5 25.73
1565 211015 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 25.73
1565 211047 ด.ญ. วิชญาดา เจริญสุข ป.6 25.73
1565 211054 ด.ช. ภัทรพล ชวลิตานนท์ ป.6 25.73
1565 211090 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.5 25.73
1565 211099 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.5 25.73
1565 211117 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 25.73
1565 211122 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 25.73
1565 211155 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 25.73
1625 110060 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.5 25.20
1625 110111 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.4 25.20
1625 110129 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 25.20
1625 110155 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.5 25.20
1625 110177 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 25.20
1625 110217 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 25.20
1625 110249 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.5 25.20
1625 110280 ด.ญ. ชวพร โชติธำรง ป.6 25.20
1625 110353 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.5 25.20
1625 110359 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.4 25.20
1625 110386 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 25.20
1625 110517 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 25.20
1625 110563 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 25.20
1625 110620 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 25.20
1625 110627 ด.ญ. สุทธาสินี สุทธิเกษม ป.6 25.20
1625 110789 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 25.20
1625 110832 ด.ญ. ธัญชนก เติมผล ป.6 25.20
1625 110878 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 25.20
1625 110883 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 25.20
1625 110887 ด.ช. รวิชญ์ภูมิ ขำบุญ ป.6 25.20
1625 110943 ด.ญ. ภิชชญลักษณ์ พิสิทธิวิทยานนท์ ป.6 25.20
1625 110951 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 25.20
1625 110971 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 25.20
1625 110973 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.5 25.20
1625 110974 ด.ญ. พิมพ์ชณก วัฒนธำรงค์ ป.5 25.20
1625 110975 ด.ญ. คณัสมน ชาติวิวัฒน์พรชัย ป.6 25.20
1625 111002 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 25.20
1625 111005 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 25.20
1625 111041 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 25.20
1625 111050 ด.ญ. พุทธิชา ผลมั่งคั่ง ป.6 25.20
1625 111051 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.5 25.20
1625 111068 ด.ญ. ณฐพร ธันญบูรณ์ ป.5 25.20
1625 111093 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 25.20
1625 111099 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 25.20
1625 210042 ด.ญ. ชญาน์​นันท์​ จันทร์เรือง ป.5 25.20
1625 210123 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 25.20
1625 210136 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 25.20
1625 210184 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 25.20
1625 210209 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 25.20
1625 210336 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.5 25.20
1625 210348 ด.ญ. วรกันต์ ครุสาตะ ป.5 25.20
1625 210362 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 25.20
1625 210416 ด.ช. พงศ์ภัทร เฟื่องระบิลโชค ป.4 25.20
1625 210444 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 25.20
1625 210515 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 25.20
1625 210561 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 25.20
1625 210596 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 25.20
1625 210644 ด.ช. ภูวดล ศฤงคารบริบูรณ์ ป.5 25.20
1625 210707 ด.ช. ญาณกร เข็มพิลา ป.6 25.20
1625 210711 ด.ช. ภควัต พิทักษ์วงศ์สกุล ป.6 25.20
1625 210712 ด.ญ. ณิชนันทน์ เมฆาเด่นอัมพร ป.6 25.20
1625 210731 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 25.20
1625 210789 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.5 25.20
1625 210797 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 25.20
1625 210799 ด.ญ. ศรินทร จันทรสาธิต ป.6 25.20
1625 210822 ด.ช. อัครภูมิ เกิดแก้ว ป.6 25.20
1625 210869 ด.ช. สิปปกร จารุทัสนางกูร ป.5 25.20
1625 210880 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.5 25.20
1625 210885 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.5 25.20
1625 210894 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.5 25.20
1625 210912 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 25.20
1625 210947 ด.ช. ทาดา มงคลยศ ป.6 25.20
1625 210955 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.5 25.20
1625 211018 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 25.20
1625 211145 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.5 25.20
1625 211150 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 25.20
1691 211074 ด.ญ. มนฤญช์ วีรดิษฐกิจ ป.6 24.00
1692 110273 ด.ญ. ปิ่นดาว สระสมบูรณ์ ป.6 23.47
1692 110516 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 23.47
1692 110605 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.5 23.47
1692 110825 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เหลืองศิริมงคล ป.6 23.47
1692 110881 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 23.47
1692 210588 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.5 23.47
1692 210591 ด.ญ. ณัฐกฤตา สักกะพลางกูร ป.4 23.47
1692 210714 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 23.47
1692 210862 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 23.47
1692 210965 ด.ญ. จิตตพิสุทธิ์ ชูจิตต์ ป.6 23.47
1702 110007 ด.ช. ตรัณณ์ เมฆอรุณกมล ป.5 22.93
1702 110021 ด.ญ. ฐิติพรรณ เผ่านิ่มมงคล ป.6 22.93
1702 110041 ด.ญ. ชลกนก เอมพันธุ์ ป.6 22.93
1702 110114 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.5 22.93
1702 110181 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 22.93
1702 110189 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 22.93
1702 110256 ด.ช. ธีทัต ฤทธิโสม ป.6 22.93
1702 110422 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.5 22.93
1702 110437 ด.ช. พงศ์นิธิป ธีระชัยธรรม ป.4 22.93
1702 110495 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 22.93
1702 110534 ด.ญ. กัณฑ์วสันต์ จักร์กร ป.5 22.93
1702 110550 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 22.93
1702 110562 ด.ญ. ชัญญาพรรณ พรหมพันธ์ใจ ป.4 22.93
1702 110573 ด.ญ. ทอรัก จันทราช ป.6 22.93
1702 110609 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 22.93
1702 110641 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 22.93
1702 110665 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 22.93
1702 110715 ด.ช. ศิริวัฒน์ สูนย์สาทร ป.5 22.93
1702 110745 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.4 22.93
1702 110797 ด.ญ. ณัฐนิชา ทาคูณ ป.6 22.93
1702 110801 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 22.93
1702 110833 ด.ช. ศุภกร สุตธรรม ป.6 22.93
1702 110871 ด.ช. อภิพงศ์ อ่ำพิจิตร ป.5 22.93
1702 110891 ด.ญ. สุทธิกานต์ แย้มลม้าย ป.6 22.93
1702 111064 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 22.93
1702 111081 ด.ญ. กัญญาวีร์ ตั้งจิตวิสุทธิ์ ป.6 22.93
1702 111111 ด.ญ. ณิชกานต์ พร้อมศิริพงษ์ ป.6 22.93
1702 210002 ด.ช. ตะวัน วุฒิวัฒน์ ป.5 22.93
1702 210021 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.5 22.93
1702 210069 ด.ญ. ปทิตตา กันธะมูล ป.5 22.93
1702 210121 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 22.93
1702 210174 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 22.93
1702 210183 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 22.93
1702 210221 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 22.93
1702 210237 ด.ช. ธงทัศน์ สุริยาศศิน ป.5 22.93
1702 210256 ด.ญ. ปรียากรณ์ เหลืองประดิษฐ์ ป.6 22.93
1702 210355 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 22.93
1702 210442 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 22.93
1702 210470 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 22.93
1702 210501 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 22.93
1702 210552 ด.ญ. ปัณณพร กุลไทย ป.6 22.93
1702 210574 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 22.93
1702 210577 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 22.93
1702 210619 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา หิรัญศักดาโรจน์ ป.5 22.93
1702 210632 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 22.93
1702 210741 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.5 22.93
1702 210777 ด.ช. ชยางกูร เครือวงษ์จันทร์ ป.6 22.93
1702 210794 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 22.93
1702 210860 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 22.93
1702 210867 ด.ญ. ปาณิสรา ทุ่งมีผล ป.6 22.93
1702 210933 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.5 22.93
1702 210944 ด.ญ. ปพิชญา ต่วนภูษา ป.6 22.93
1702 211024 ด.ช. เตชินท์ เอื้ออารีย์กุล ป.6 22.93
1702 211037 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 22.93
1702 211057 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 22.93
1702 211119 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 22.93
1702 211131 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 22.93
1702 211153 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 22.93
1702 211162 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 22.93
1761 110002 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.5 22.40
1761 110015 ด.ช. วริทธิ์นันท์ รัตนสุวรรณ ป.6 22.40
1761 110050 ด.ช. ธนกฤต สุริยะมงคล ป.5 22.40
1761 110063 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.4 22.40
1761 110069 ด.ญ. สุภาวิณี เกตุทิม ป.4 22.40
1761 110076 ด.ญ. เอมปวีร์ กวินโกศลสิทธิ์ ป.6 22.40
1761 110128 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 22.40
1761 110138 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 22.40
1761 110144 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 22.40
1761 110148 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 22.40
1761 110150 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 22.40
1761 110201 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 22.40
1761 110316 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 22.40
1761 110322 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 22.40
1761 110339 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 22.40
1761 110344 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 22.40
1761 110390 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.4 22.40
1761 110441 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.4 22.40
1761 110473 ด.ช. พีรวัส ทรัพย์เจริญ ป.5 22.40
1761 110587 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 22.40
1761 110602 ด.ญ. สุธินี โลเกศกระวี ป.6 22.40
1761 110612 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 22.40
1761 110640 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 22.40
1761 110681 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 22.40
1761 110701 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.5 22.40
1761 110709 ด.ช. ภูวิศ สิงห์ปรุ ป.6 22.40
1761 110763 ด.ญ. ปาณฌา หวังอุดม ป.6 22.40
1761 110775 ด.ญ. ธัญสินี จัสมิน แคมพ์เบล ป.6 22.40
1761 110815 ด.ญ. ปนิตา กิติยา ป.6 22.40
1761 110842 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 22.40
1761 110858 ด.ช. นพกร ลิขิตหัตถศิลป ป.6 22.40
1761 110865 ด.ญ. ณัฐนิชา ทรงวัชราภรณ์ ป.6 22.40
1761 110867 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.5 22.40
1761 110884 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 22.40
1761 110909 ด.ญ. วรรณพร พยัฆพรม ป.6 22.40
1761 110925 ด.ช. นิชนันท์ คงไทย ป.5 22.40
1761 110926 ด.ช. พิสิษฐ์ สกุลบุญราศี ป.6 22.40
1761 110938 ด.ช. อนันต์นที มุณีสิทธิ์ ป.6 22.40
1761 110972 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.5 22.40
1761 110994 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 22.40
1761 111003 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 22.40
1761 111020 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.5 22.40
1761 111039 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 22.40
1761 111052 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 22.40
1761 111057 ด.ญ. ปพิชญา ชิระนุรังสี ป.6 22.40
1761 111063 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 22.40
1761 111084 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.5 22.40
1761 111106 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 22.40
1761 210052 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.5 22.40
1761 210125 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 22.40
1761 210132 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 22.40
1761 210137 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 22.40
1761 210167 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 22.40
1761 210205 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 22.40
1761 210213 ด.ญ. ญานิน เจริญสุข ป.4 22.40
1761 210228 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 22.40
1761 210243 ด.ช. อินทัช ฉั่วสกุล ป.5 22.40
1761 210264 ด.ช. สิทธินนฏ์ ประสิทธิพงศ์ ป.5 22.40
1761 210313 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 22.40
1761 210330 ด.ช. นิธิคุณ ชนะการ ป.6 22.40
1761 210359 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 22.40
1761 210371 ด.ญ. ภรณ์วลัญช์ จันทร ป.4 22.40
1761 210396 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 22.40
1761 210427 ด.ญ. ธัญนันท์ ตันตระกูล ป.5 22.40
1761 210431 ด.ญ. สิริกัลยา ธนทรัพย์สิน ป.5 22.40
1761 210438 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 22.40
1761 210439 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.5 22.40
1761 210441 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 22.40
1761 210597 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 22.40
1761 210630 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 22.40
1761 210636 ด.ช. ชัยสวัสดิ์ กรกิจสุวรรณ ป.6 22.40
1761 210662 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 22.40
1761 210697 ด.ญ. สุกฤตา สินสาธิตสุกุล ป.5 22.40
1761 210706 ด.ช. อนณ อินสว่าง ป.6 22.40
1761 210721 ด.ญ. ปณิชา จินดาเกียรติ ป.5 22.40
1761 210735 ด.ช. เดชาธร งั่นบุญศรี ป.5 22.40
1761 210736 ด.ช. เทินตรง คงจันทร์ ป.4 22.40
1761 210737 ด.ญ. ณัฐธีรา วิมลพัฒนธรรม ป.6 22.40
1761 210749 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.4 22.40
1761 210781 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.5 22.40
1761 210824 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 22.40
1761 210855 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 22.40
1761 210892 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.5 22.40
1761 210913 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 22.40
1761 211010 ด.ญ. กษิพัทธ์ สิงหบุตร ป.5 22.40
1761 211025 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.4 22.40
1761 211058 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 22.40
1761 211072 ด.ช. ภูวดล กระแสร์เสียง ป.5 22.40
1761 211149 ด.ญ. กิรณา ชดช้อย ป.5 22.40
1850 110226 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 20.67
1850 111115 ด.ญ. รชตพร โพธิ์ทอง ป.6 20.67
1850 210005 ด.ญ. ปวริศา พึ่งพรหม ป.6 20.67
1850 210077 ด.ญ. ฟ้าใส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 20.67
1850 210521 ด.ญ. พรแก้วตา วงษ์ประภารัตน์ ป.6 20.67
1850 210542 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 20.67
1850 211051 ด.ญ. ศุจีภรณ์ ปานขลิบ ป.6 20.67
1857 110205 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 20.13
1857 110258 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.5 20.13
1857 110269 ด.ญ. สุธีรา ลาวัณยภิรักข์ ป.5 20.13
1857 110294 ด.ช. ชวิธน์ ธนะศร ป.5 20.13
1857 110428 ด.ญ. มารีญา บุพการีพร ป.6 20.13
1857 110457 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 20.13
1857 110519 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 20.13
1857 110581 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.5 20.13
1857 110586 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 20.13
1857 110591 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 20.13
1857 110632 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.5 20.13
1857 110642 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 20.13
1857 110791 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 20.13
1857 110886 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.5 20.13
1857 110952 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 20.13
1857 111021 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.5 20.13
1857 111079 ด.ช. สิริณ ลีวัฒนาการ ป.6 20.13
1857 210085 ด.ช. ธนกฤต ลาภวงศ์วัฒนา ป.4 20.13
1857 210097 ด.ญ. ศิรภัสสร ปานประภากร ป.5 20.13
1857 210100 ด.ญ. ชวิศา ประเสริฐสำราญ ป.5 20.13
1857 210220 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 20.13
1857 210464 ด.ช. กรณัฐ ชัยจิระรัตนกุล ป.5 20.13
1857 210481 ด.ญ. ณัชชา สุขสมพงษ์ ป.6 20.13
1857 210586 ด.ญ. ณิชมน เรณุมาน ป.6 20.13
1857 210594 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 20.13
1857 210678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.4 20.13
1857 210683 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.5 20.13
1857 210719 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 20.13
1857 210803 ด.ญ. ชาครียา ทับสูงเนิน ป.5 20.13
1857 210928 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.5 20.13
1857 211013 ด.ญ. พิชญาภา ถาปาบุตร ป.6 20.13
1857 211113 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 20.13
1857 211165 ด.ช. กรชลิต ชินรักษ์บำรุง ป.6 20.13
1857 211166 ด.ช. กัณตภณ เชื้อช่าง ป.5 20.13
1891 110022 ด.ช. ตรัยรัตน์ เปี่ยมมณี ป.6 19.60
1891 110058 ด.ช. ปัณวัชร์ ตันติบุตร ป.5 19.60
1891 110059 ด.ญ. พัชรนันท์ จิระชัยประสิทธิ ป.5 19.60
1891 110100 ด.ช. พลณัฎฐ์ ทรัพย์มี ป.5 19.60
1891 110124 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 19.60
1891 110141 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 19.60
1891 110149 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 19.60
1891 110246 ด.ญ. จอมนรี บุนนาค ป.6 19.60
1891 110260 ด.ญ. ณิชาภัทร พันธ์ต่าย ป.5 19.60
1891 110282 ด.ช. ปภังกร อัครทวิชากร ป.5 19.60
1891 110371 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.4 19.60
1891 110407 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 19.60
1891 110455 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 19.60
1891 110499 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.4 19.60
1891 110500 ด.ช. คิรากร พรหมมา ป.6 19.60
1891 110547 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 19.60
1891 110576 ด.ญ. อมลรดา อารักษ์วาณิช ป.5 19.60
1891 110595 ด.ญ. ณัฐนรี เวียงศิริ ป.4 19.60
1891 110614 ด.ญ. ขวัญมุก เกตุสิงห์ ป.6 19.60
1891 110645 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.5 19.60
1891 110680 ด.ช. พชร ชินวลัญช์ ป.5 19.60
1891 110703 ด.ญ. ธนัชพร ภู่เนติ ป.5 19.60
1891 110712 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.5 19.60
1891 110719 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 19.60
1891 110727 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 19.60
1891 110736 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.4 19.60
1891 110743 ด.ช. จิรเมธ จิตรวิบูลย์ ป.4 19.60
1891 110746 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 19.60
1891 110760 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.4 19.60
1891 110770 ด.ช. พสุธา แย้มศิริ ป.6 19.60
1891 110812 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 19.60
1891 110870 ด.ช. อนรรฆวี อ่ำพิจิตร ป.5 19.60
1891 110876 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 19.60
1891 110895 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 19.60
1891 110940 ด.ญ. คิวเบอร์ลีน อรัญญาเกษมสุข ป.4 19.60
1891 110953 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 19.60
1891 110954 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 19.60
1891 110978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 19.60
1891 111025 ด.ญ. จิรัชยา ภิญโญเสริมรัตน์ ป.6 19.60
1891 111078 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.5 19.60
1891 111097 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 19.60
1891 111133 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 19.60
1891 210011 ด.ญ. เอมิกา ยอดแสง ป.4 19.60
1891 210055 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.5 19.60
1891 210062 ด.ญ. วีรดา ลีลาวรวงศ์ ป.6 19.60
1891 210064 ด.ช. ภูณกฤษ สกุลรักษ์ ป.4 19.60
1891 210074 ด.ญ. กชพร สริมา ป.4 19.60
1891 210082 ด.ญ. ชนกนันท์ จงรุ่งเรืองไสว ป.6 19.60
1891 210090 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ฉายะพงษ์ ป.4 19.60
1891 210111 ด.ญ. ฐิติยา โตธนะโภคา ป.6 19.60
1891 210142 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 19.60
1891 210143 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 19.60
1891 210290 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 19.60
1891 210304 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 19.60
1891 210324 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 19.60
1891 210340 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.5 19.60
1891 210367 ด.ญ. ณัฐรินีย์ เรืองแสงทองกุล ป.6 19.60
1891 210383 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.5 19.60
1891 210436 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 19.60
1891 210465 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.5 19.60
1891 210467 ด.ช. เตวิช ชัยฤกษ์ ป.6 19.60
1891 210494 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน ป.5 19.60
1891 210500 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 19.60
1891 210538 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 19.60
1891 210541 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 19.60
1891 210556 ด.ช. กันตินันท์ โชคผดุงธัมสิริ ป.4 19.60
1891 210562 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 19.60
1891 210568 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 19.60
1891 210654 ด.ญ. ภคปภา ผลกังวาน ป.5 19.60
1891 210657 ด.ช. ธฤต ชูเชียร ป.5 19.60
1891 210670 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 19.60
1891 210696 ด.ญ. มุกตะวัน ไฝขาว ป.6 19.60
1891 210743 ด.ญ. ขวัญปวีณ์ ภูรีธนประเสริฐ ป.5 19.60
1891 210780 ด.ช. ธีทัต วัชระพงศ์ไพบูลย์ ป.5 19.60
1891 210790 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.4 19.60
1891 210817 ด.ช. สุกฤษฏพล นามี ป.4 19.60
1891 210820 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ทองวินิจ ป.6 19.60
1891 210833 ด.ช. สทานน กฤษณเกษกุล ป.5 19.60
1891 210842 ด.ช. คณพศ ทองแย้ม ป.6 19.60
1891 210901 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 19.60
1891 210926 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.5 19.60
1891 210990 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 19.60
1891 210997 ด.ญ. พิชามญชุ์ เอื้ออารักษ์พงศ์ ป.6 19.60
1891 210998 ด.ช. ธนกฤต จันทร์นฤมิตร ป.4 19.60
1891 211012 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.5 19.60
1891 211023 ด.ช. อิทธิพัทธ์ ศุภตระกูลรัตน์ ป.4 19.60
1891 211041 ด.ญ. ชญาน์นันท์ คเวสการักษ์ ป.6 19.60
1891 211061 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 19.60
1891 211063 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 19.60
1891 211081 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ พิทยฐากุลเจริญ ป.6 19.60
1981 210317 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 18.40
1982 210321 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 17.87
1982 210581 ด.ช. นราวิชญ์ เอนกศรีสุดวุฒิ ป.5 17.87
1982 210615 ด.ช. นรพนธ์ พุ่มพุทรา ป.5 17.87
1982 210685 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 17.87
1982 211076 ด.ช. ปัญญากร วรธนารัตน์ ป.5 17.87
1987 110098 ด.ญ. ธัญนุช พาราศรี ป.5 17.33
1987 110317 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 17.33
1987 110451 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 17.33
1987 110458 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 17.33
1987 110486 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 17.33
1987 110530 ด.ญ. ชญาบุณย์ ตังคโนภาส ป.6 17.33
1987 110553 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.5 17.33
1987 110765 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.5 17.33
1987 110875 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 17.33
1987 210045 ด.ญ. ณิชชาภัทร เกตุแก้ว ป.5 17.33
1987 210079 ด.ช. กาณฑ์ ใจเพ็ง ป.6 17.33
1987 210099 ด.ญ. ดารารัตน์ คุตตะสิงคี ป.5 17.33
1987 210161 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 17.33
1987 210166 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 17.33
1987 210186 ด.ญ. ญาดา เจริญสุข ป.4 17.33
1987 210203 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 17.33
1987 210208 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 17.33
1987 210229 ด.ญ. กัญญ์วิณัฐ เสือคาบแก้ว ป.6 17.33
1987 210240 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ประสงค์ศิลปกุล ป.5 17.33
1987 210337 ด.ญ. ภัทรียา กุลถวายพร ป.6 17.33
1987 210356 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 17.33
1987 210385 ด.ช. กรธรรศ ชุติพันธ์ ป.6 17.33
1987 210476 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 17.33
1987 210495 ด.ญ. รติรัตน์ ทองแจ่ม ป.6 17.33
1987 210522 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทธิเจริญกุล ป.5 17.33
1987 210582 ด.ช. นราวุธ เอนกศรีสุดวุฒิ ป.4 17.33
1987 210646 ด.ช. อิทธิพล ราษฎร์เริงฤทธิ์ ป.5 17.33
1987 210690 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 17.33
1987 210729 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 17.33
1987 210834 ด.ญ. พนัชกร ช้างแก้วมณี ป.5 17.33
1987 210946 ด.ญ. ลภัสรดา ภักดีสุวรรณ ป.6 17.33
1987 211105 ด.ช. ธนพรพล วงษ์ถนอม ป.6 17.33
2019 110053 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.5 16.80
2019 110070 ด.ช. นัฏฐพัชร์ สิงห์โตทอง ป.6 16.80
2019 110071 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.5 16.80
2019 110131 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 16.80
2019 110165 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 16.80
2019 110227 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 16.80
2019 110290 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.5 16.80
2019 110293 ด.ญ. กรรณิการ์ กลัดนาค ป.5 16.80
2019 110345 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.5 16.80
2019 110347 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.5 16.80
2019 110372 ด.ญ. รดาณัฐ นิรัตติวงศกรณ์ ป.4 16.80
2019 110383 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 16.80
2019 110394 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 16.80
2019 110396 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 16.80
2019 110404 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 16.80
2019 110433 ด.ญ. ธัญณปภา ปัญญา ป.4 16.80
2019 110488 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 16.80
2019 110491 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 16.80
2019 110565 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 16.80
2019 110577 ด.ญ. อรณัฐฐา จุฑาวิจิตร ป.6 16.80
2019 110631 ด.ญ. นิษฐ์สินี กุลมาดารัตน์ ป.6 16.80
2019 110673 ด.ช. ชยธร สิริพันธุ์ ป.5 16.80
2019 110686 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 16.80
2019 110710 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.4 16.80
2019 110713 ด.ช. กิตติธัช จุลคีรี ป.5 16.80
2019 110726 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 16.80
2019 110764 ด.ช. ปุญญ์ มะระกานนท์ ป.5 16.80
2019 110882 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 16.80
2019 110899 ด.ญ. อรอร ภิงคารวัฒน์ ป.6 16.80
2019 110900 ด.ช. ชญธกร พิบูลย์ ป.6 16.80
2019 110934 ด.ช. นันทภพ ภูรีเลิศวาณิชย์ ป.6 16.80
2019 110946 ด.ญ. ไอยา แตรตุลาการ เอสโปสิโต ป.5 16.80
2019 110948 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 16.80
2019 110980 ด.ช. วิศิษฐ์พล เหง้าพรหมมินทร์ ป.6 16.80
2019 110989 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.4 16.80
2019 110990 ด.ช. ธาวิน ธะนะวโรทัย ป.6 16.80
2019 110991 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.4 16.80
2019 111010 ด.ญ. สรัลชนา สมดุลยกนก ป.5 16.80
2019 111016 ด.ญ. โชติกา อุดมศรีธนกร ป.5 16.80
2019 111033 ด.ญ. ปภาพร จิตสน ป.6 16.80
2019 111066 ด.ช. กัณณ์ทณัฐ วิทยาภรณ์ ป.6 16.80
2019 111082 ด.ญ. กุลิสรา ติงสรัตน์ ป.6 16.80
2019 111121 ด.ช. ปัณณธร เอี่ยมศริยารักษ์ ป.5 16.80
2019 111141 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 16.80
2019 210047 ด.ญ. สิรัชญา ล่ำซำ ป.5 16.80
2019 210058 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.5 16.80
2019 210171 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 16.80
2019 210231 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.5 16.80
2019 210236 ด.ญ. ณัฏฐ์ชยาพร กิตติจำเริญ ป.4 16.80
2019 210272 ด.ญ. แทนใจ คงศักดิ์สิริกุล ป.5 16.80
2019 210343 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.5 16.80
2019 210406 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 16.80
2019 210429 ด.ช. ชวัลณัฐ ตันตระกูล ป.4 16.80
2019 210453 ด.ญ. จิตต์ณิศา เกียรติเถลิงฤทธิ์ ป.5 16.80
2019 210565 ด.ญ. ภัทริยาภาสิ์ วราชิต ป.6 16.80
2019 210570 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 16.80
2019 210585 ด.ช. พงศ์รัตน์ เลี่ยมกองแลง ป.5 16.80
2019 210664 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 16.80
2019 210674 ด.ช. กวินพัฒน์ โชติภาภรณ์ ป.6 16.80
2019 210681 ด.ช. ภาสกร ทองนุช ป.5 16.80
2019 210778 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.5 16.80
2019 210847 ด.ช. กฤตภาส เก็บเงิน ป.6 16.80
2019 210865 ด.ช. นิธิ์วัชรัตน์ ต๊อดแก้ว ป.4 16.80
2019 211070 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศรีหัตถจาติ ป.4 16.80
2019 211158 ด.ช. ธนกฤต ไชยทอง ป.6 16.80
2084 110707 ด.ญ. วิษรุตา ทองศิริ ป.4 15.07
2084 111086 ด.ช. ปราชญ์ สิงห์โตทอง ป.6 15.07
2086 110087 ด.ช. รัชกฤต สงวนชาติ ป.6 14.53
2086 110240 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 14.53
2086 110501 ด.ญ. พรกานต์ หมื่นไธสง ป.6 14.53
2086 110636 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 14.53
2086 110976 ด.ญ. พิมพ์มาดา บุณยะประสิทธิ์ ป.5 14.53
2086 210033 ด.ช. ปาณัสม์ บูรณปัทมะ ป.4 14.53
2086 210148 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 14.53
2086 210153 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 14.53
2086 210333 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.4 14.53
2086 210622 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.5 14.53
2086 210645 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.4 14.53
2086 210808 ด.ช. ณฐพงษ์ จิระเกียรติดีกุล ป.5 14.53
2086 211026 ด.ญ. วชิรญาณ์ เมืองโคตร ป.5 14.53
2086 211111 ด.ช. พสิษฐ์ กุลแพทย์ ป.5 14.53
2100 110073 ด.ช. ปฐมพร แสงสว่าง ป.5 14.00
2100 110097 ด.ช. ปุญญวัชร์ ศิริสัจจวัฒน์ ป.5 14.00
2100 110099 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.4 14.00
2100 110101 ด.ญ. ธนภร ชื่นสกุล ป.5 14.00
2100 110159 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 14.00
2100 110166 ด.ช. ธนพัฒน์ ชวณิชย์ ป.5 14.00
2100 110171 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 14.00
2100 110172 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 14.00
2100 110245 ด.ญ. ฐิดาธาร จรูญรัตนพักตร์ ป.5 14.00
2100 110304 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 14.00
2100 110346 ด.ญ. ณชนก แคว้นไทสง ป.6 14.00
2100 110436 ด.ญ. ศศิอาภา สังข์ทอง ป.6 14.00
2100 110459 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 14.00
2100 110520 ด.ช. ศิรพงศ์ อนันต์ชลินทร ป.5 14.00
2100 110588 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 14.00
2100 110590 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 14.00
2100 110658 ด.ญ. เอมมาดา เพชรประเสริฐ ป.4 14.00
2100 110670 ด.ช. ปัณณธร แจ่มใส ป.5 14.00
2100 110723 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 14.00
2100 110757 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 14.00
2100 110857 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 14.00
2100 110955 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 14.00
2100 111070 ด.ช. ณัฐพัชร์ จิรอภิชัยวงศ์ ป.5 14.00
2100 111074 ด.ช. ปริญ เจริญวงศา ป.5 14.00
2100 111092 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 14.00
2100 210187 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 14.00
2100 210255 ด.ช. พีรวิชญ์ นาคปัญญา ป.5 14.00
2100 210334 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.4 14.00
2100 210344 ด.ญ. จรรยพร แกล้วหาญ ป.6 14.00
2100 210412 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.5 14.00
2100 210413 ด.ญ. พัทธ์ธีรา บูณย์ประเสริฐกูล ป.5 14.00
2100 210451 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 14.00
2100 210617 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.4 14.00
2100 210660 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.5 14.00
2100 210708 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ยาจิตต์ ป.6 14.00
2100 210748 ด.ช. อธิษฐ์ ทัพภะสุต ป.5 14.00
2100 210785 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.5 14.00
2100 210848 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.4 14.00
2100 210882 ด.ช. ภัทรกฤษณ์ บริรักษ์ ป.6 14.00
2100 210931 ด.ญ. อัยพัสส์ กีรติมหาตม์ ป.6 14.00
2100 210943 ด.ญ. ปุณิกา ภิญโญยางค์ ป.6 14.00
2100 210953 ด.ช. ณภัทร รุ่งเรืองศุภรัตน์ ป.6 14.00
2100 210959 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 14.00
2100 210969 ด.ญ. พรชรินทร์ อุ่นสุข ป.5 14.00
2100 210974 ด.ญ. มันตรินี นิ่มนคร ป.6 14.00
2100 210979 ด.ญ. ศุภดา วีรกุลสุนทร ป.5 14.00
2100 211098 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.5 14.00
2147 110737 ด.ญ. ทอฝัน จันทร์สมวงศ์ ป.6 12.27
2148 111135 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 11.73
2148 210345 ด.ญ. ปิยะธิดา ทรัพย์เจริญ ป.6 11.73
2148 210493 ด.ช. ณัฏฐ์ อโนมากุล ป.4 11.73
2148 210516 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 11.73
2152 110001 ด.ช. ชยพล วาณิชธนสาร ป.5 11.20
2152 110013 ด.ญ. พินทุ์พริมา สุขทิศ ป.6 11.20
2152 110054 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.5 11.20
2152 110160 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 11.20
2152 110263 ด.ช. ปัณณ์ จิตต์การุณย์ ป.6 11.20
2152 110288 ด.ญ. พิชญธิดา ประชุมวัด ป.5 11.20
2152 110301 ด.ช. ปัณณรุจน์ วัฒนะชัยวัฒน์ ป.4 11.20
2152 110333 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 11.20
2152 110342 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 11.20
2152 110434 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 11.20
2152 110477 ด.ญ. มาติกา ปัญจสังข์ ป.4 11.20
2152 110600 ด.ญ. พิชญาภา​ มั่งคั่ง​ ป.5 11.20
2152 110747 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 11.20
2152 110758 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 11.20
2152 110798 ด.ญ. อุษณณีย์ อัครชัยวารี ป.4 11.20
2152 110869 ด.ญ. อมลวรรณ อ่ำพิจิตร ป.5 11.20
2152 110918 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 11.20
2152 110942 ด.ญ. พรรณวลิน อินทเคหะ ป.6 11.20
2152 111027 ด.ช. กัณธัช ศรีจาด ป.6 11.20
2152 111120 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.5 11.20
2152 210009 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.5 11.20
2152 210022 ด.ญ. สาริสา นพแก้ว ป.6 11.20
2152 210025 ด.ช. กฤติพงศ์ พวงมาลัย ป.5 11.20
2152 210060 ด.ญ. โยษิตา มีสอน ป.4 11.20
2152 210211 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 11.20
2152 210215 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 11.20
2152 210235 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ กิตติจำเริญ ป.6 11.20
2152 210275 ด.ช. ณัฐชนนท์ พ่วงแพ ป.6 11.20
2152 210329 ด.ช. จิโรจ บุญรัตน์ ป.6 11.20
2152 210432 ด.ช. พศวีร์ ธีระภัทรานันท์ ป.4 11.20
2152 210564 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 11.20
2152 210587 ด.ญ. ดลชนก นนทะเปารยะ ป.6 11.20
2152 210669 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 11.20
2152 210742 ด.ญ. กมลลักษณ์ นารีรัตนสุนทร ป.5 11.20
2152 210801 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.5 11.20
2152 210837 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ตราวนิสกุล ป.5 11.20
2152 210975 ด.ช. ศิฐพัช โปษยะพิสิษฐ์ ป.6 11.20
2152 211071 ด.ญ. ณัฏฐิกา ประพัทธาคิณี ป.5 11.20
2152 211171 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 11.20
2191 110078 ด.ช. ปาฏิหาริย์ ศานติกรถาวร ป.5 8.93
2191 210540 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 8.93
2193 110361 ด.ช. ปองคุณ ศิริวัฒนกุล ป.5 8.40
2193 110402 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 8.40
2193 110546 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 8.40
2193 110962 ด.ช. นนทพัทธ์ พลรัตนโยธิน ป.6 8.40
2193 111042 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 8.40
2193 111046 ด.ญ. สุชญา เอี่ยมธรรมชาติ ป.6 8.40
2193 111067 ด.ช. ชนาธิป ปิยมณีวิจิตร ป.6 8.40
2193 210241 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.5 8.40
2193 210879 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 8.40
2202 110056 ด.ญ. กุลญาดา แถวโสภา ยั่งยืน ป.4 5.60
2202 110180 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 5.60
2202 110794 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 5.60
2202 111047 ด.ญ. วิชญาดา วารีย์ ป.4 5.60
2202 210560 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 5.60
2202 211085 ด.ช. พศวีร์ ธนันท์ไพบูล ป.6 5.60