เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.4

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
1 652234 ด.ช. อัครชัย จุลมูล ป.4 87.00
2 653010 ด.ช. วรากร กาญจนคลอด ป.4 67.00
3 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 63.00
4 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 57.50
5 653019 ด.ญ. กนกลักษณ์ ลิขสิทธิพันธุ์ ป.4 57.00
6 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 52.50
7 650113 ด.ญ. พราวพิชชา อร่ามกุล ป.4 52.00
8 652966 ด.ช. วัชรกาญจน์ เจริญศักดิ์พพานิช ป.4 51.00
9 652895 ด.ช. พุฒิพงศ์ ศรีบุญ ป.4 47.50
9 653021 ด.ช. เจตนิพัทธน์ จิวรรจนะโรดม ป.4 47.50
11 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 45.00
12 650292 ด.ญ. ธณัณณัฐ สุทธปรีดา ป.4 43.50
13 651575 ด.ช. ภูมิอนันต์ มีกุล ป.4 41.50
14 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 41.00
15 650410 ด.ช. จารุพัฒน์ วงศ์หิรัญชยธร ป.4 40.50
16 650254 ด.ญ. มิญชณ์ณิชา รุ่งอร่ามศิลป์ ป.4 37.50
17 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 35.00
18 651809 ด.ญ. รัตนกร พึ่งแย้ม ป.4 34.50
19 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 34.00
19 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 34.00
21 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 31.50
21 652412 ด.ญ. วิศัลย์ศยา ภัณฑบดีกรณ์ ป.4 31.50
21 652760 ด.ช. พสิษฐ์ เลิศศิริวรพงศ์ ป.4 31.50
24 650592 ด.ช. ศิวกร ศุภจัตุรัส ป.4 31.00
25 650298 ด.ช. พีรวิชญ์ สมบุญ ป.4 30.50
25 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 30.50
27 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 29.50
28 651557 ด.ญ. พลอยพิชชา สินารุณ ป.4 28.00
28 651672 ด.ญ. ปณิชา ทองเสวตร ป.4 28.00
28 652568 ด.ช. พิชญ์ชนน ชัยปรีชาพล ป.4 28.00
28 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 28.00
32 652275 ด.ญ. จรรยวรรธน์ สินิทธ์สกุล ป.4 27.50
33 650183 ด.ช. อดุลวิทย์ นันตสุคนธ์ ป.4 27.00
34 650003 ด.ช. ภูกวิน เตราชูสงค์ ป.4 24.50
34 650926 ด.ญ. ลักษิกา สจิรวัฒนากุล ป.4 24.50
34 650942 ด.ช. พลลภัฒน์ สกุลวิวรรธน์ ป.4 24.50
34 651673 ด.ญ. ชิชาภา ธนโชคศิริรัตน์ ป.4 24.50
38 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 24.00
38 652019 ด.ช. สิรวิชญ์ อัจจิมารังษี ป.4 24.00
38 652968 ด.ช. คริษฐ์ ไตรสินสมบูรณ์ ป.4 24.00
41 650074 ด.ช. ปภาวิน นงค์นวล ป.4 21.00
41 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 21.00
41 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 21.00
41 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 21.00
41 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 21.00
41 652050 ด.ญ. ภูริชญา จันทราธรกุล ป.4 21.00
41 652145 ด.ญ. ปภัชญา เรื่องโชติช่วง ป.4 21.00
41 652146 ด.ญ. ชัญญารัตน์ นพพรพรหม ป.4 21.00
41 652728 ด.ช. กิตติพัทธ์ คุ้มครองวงศ์ ป.4 21.00
50 650126 ด.ช. ธนิจ สัตตะรุจาวงษ์ ป.4 17.50
50 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 17.50
50 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 17.50
50 652550 ด.ช. ภูพิชญ์เชษฐ์ ชัยประภาทอง ป.4 17.50
50 652709 ด.ช. ธีทัต นิทัศนจารุกุล ป.4 17.50
55 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 17.00
56 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 14.00
56 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 14.00
56 650675 ด.ช. วัทธิกร แสงทรัพย์ ป.4 14.00
56 651507 ด.ญ. ธาราภรณ์ แซ่เจียง ป.4 14.00
60 650225 ด.ญ. ปุญชรัศมิ์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 10.50
60 651494 ด.ช. วรัตถ์บุณย์ อมรเดชเทวินทร์ ป.4 10.50
60 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 10.50
60 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 10.50
60 652609 ด.ช. ยศวริต ชูศรี ป.4 10.50
65 650090 ด.ญ. ไอรีน ไทยพิสุทธิกุล ป.4 7.00
66 651644 ด.ช. รัชชานนท์ สิรวรรณกุล ป.4 0.00
66 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 0.00