เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.4

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
1 210913 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 48.13
2 110617 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 43.07
3 110243 ด.ช. กฤตภาส กลิ่นชวนชื่น ป.4 40.80
4 110181 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 39.73
4 110736 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.4 39.73
4 210088 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.4 39.73
7 210339 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.4 38.00
8 110405 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 36.93
8 210107 ด.ญ. ปุณิกา สุวัชรังกูร ป.4 36.93
8 210591 ด.ญ. ณัฐกฤตา สักกะพลางกูร ป.4 36.93
8 211084 ด.ช. ปวิช ลิขิตวรกุล ป.4 36.93
12 110403 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 36.40
12 110880 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 36.40
12 210371 ด.ญ. ภรณ์วลัญช์ จันทร ป.4 36.40
12 210736 ด.ช. เทินตรง คงจันทร์ ป.4 36.40
16 210941 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.4 35.20
17 110486 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 34.67
17 210090 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ฉายะพงษ์ ป.4 34.67
17 210556 ด.ช. กันตินันท์ โชคผดุงธัมสิริ ป.4 34.67
20 110111 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.4 34.13
21 110301 ด.ช. ปัณณรุจน์ วัฒนะชัยวัฒน์ ป.4 33.60
21 110442 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.4 33.60
21 110723 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 33.60
24 110634 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 31.87
24 210381 ด.ช. ธีร์ ธนวุฒิกูร ป.4 31.87
26 110791 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 31.33
26 210334 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.4 31.33
26 211107 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.4 31.33
29 110396 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 30.80
29 111135 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 30.80
29 210749 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.4 30.80
32 110546 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 29.07
33 110069 ด.ญ. สุภาวิณี เกตุทิม ป.4 28.53
33 110609 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 28.53
33 210060 ด.ญ. โยษิตา มีสอน ป.4 28.53
33 210678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.4 28.53
33 211025 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.4 28.53
38 110099 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.4 28.00
38 110882 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 28.00
38 210496 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.4 28.00
38 210817 ด.ช. สุกฤษฏพล นามี ป.4 28.00
42 110441 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.4 26.27
43 110707 ด.ญ. วิษรุตา ทองศิริ ป.4 25.73
43 110866 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.4 25.73
43 210065 ด.ช. คณิศร คงสมกาย ป.4 25.73
46 110339 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 25.20
46 110359 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.4 25.20
46 110372 ด.ญ. รดาณัฐ นิรัตติวงศกรณ์ ป.4 25.20
46 110390 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.4 25.20
46 210074 ด.ญ. กชพร สริมา ป.4 25.20
46 210085 ด.ช. ธนกฤต ลาภวงศ์วัฒนา ป.4 25.20
46 210286 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 25.20
46 210756 ด.ญ. ปพิญชานันท์ นาคะพันธุ์ ป.4 25.20
46 211023 ด.ช. อิทธิพัทธ์ ศุภตระกูลรัตน์ ป.4 25.20
55 110271 ด.ญ. อาทิมานันท์ ประชุมวัด ป.4 22.93
55 210773 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.4 22.93
57 110180 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 22.40
57 110434 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 22.40
57 110437 ด.ช. พงศ์นิธิป ธีระชัยธรรม ป.4 22.40
57 110608 ด.ช. ธนกิตติ์ ศิริวิชยกุล ป.4 22.40
57 110658 ด.ญ. เอมมาดา เพชรประเสริฐ ป.4 22.40
57 110710 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.4 22.40
57 110798 ด.ญ. อุษณณีย์ อัครชัยวารี ป.4 22.40
57 110989 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.4 22.40
57 210333 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.4 22.40
57 210429 ด.ช. ชวัลณัฐ ตันตระกูล ป.4 22.40
57 210617 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.4 22.40
57 210848 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.4 22.40
57 210998 ด.ช. ธนกฤต จันทร์นฤมิตร ป.4 22.40
57 211070 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศรีหัตถจาติ ป.4 22.40
71 110369 ด.ญ. บูรณิมา วงศ์ภูมิ ป.4 19.60
71 110402 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 19.60
71 110433 ด.ญ. ธัญณปภา ปัญญา ป.4 19.60
71 110459 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 19.60
71 110628 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.4 19.60
71 110743 ด.ช. จิรเมธ จิตรวิบูลย์ ป.4 19.60
71 110971 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 19.60
71 111039 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 19.60
71 111042 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 19.60
71 111047 ด.ญ. วิชญาดา วารีย์ ป.4 19.60
71 210033 ด.ช. ปาณัสม์ บูรณปัทมะ ป.4 19.60
71 210416 ด.ช. พงศ์ภัทร เฟื่องระบิลโชค ป.4 19.60
71 210432 ด.ช. พศวีร์ ธีระภัทรานันท์ ป.4 19.60
71 210790 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.4 19.60
71 210865 ด.ช. นิธิ์วัชรัตน์ ต๊อดแก้ว ป.4 19.60
86 110063 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.4 16.80
86 110371 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.4 16.80
86 110499 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.4 16.80
86 110760 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.4 16.80
86 110830 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.4 16.80
86 110940 ด.ญ. คิวเบอร์ลีน อรัญญาเกษมสุข ป.4 16.80
86 110991 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.4 16.80
86 210236 ด.ญ. ณัฏฐ์ชยาพร กิตติจำเริญ ป.4 16.80
86 210561 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 16.80
86 210582 ด.ช. นราวุธ เอนกศรีสุดวุฒิ ป.4 16.80
86 210645 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.4 16.80
97 110322 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 14.00
97 110562 ด.ญ. ชัญญาพรรณ พรหมพันธ์ใจ ป.4 14.00
97 110595 ด.ญ. ณัฐนรี เวียงศิริ ป.4 14.00
97 110745 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.4 14.00
97 210186 ด.ญ. ญาดา เจริญสุข ป.4 14.00
97 210213 ด.ญ. ญานิน เจริญสุข ป.4 14.00
97 210463 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 14.00
97 210901 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 14.00
105 110331 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.4 11.20
105 210039 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.4 11.20
105 210064 ด.ช. ภูณกฤษ สกุลรักษ์ ป.4 11.20
108 210493 ด.ช. ณัฏฐ์ อโนมากุล ป.4 9.47
109 210011 ด.ญ. เอมิกา ยอดแสง ป.4 8.40
109 210541 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 8.40
111 110056 ด.ญ. กุลญาดา แถวโสภา ยั่งยืน ป.4 5.60