เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.5

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
1 110435 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.5 84.40
2 110750 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 79.33
3 110837 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.5 69.87
4 210101 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.5 69.33
4 210966 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.5 69.33
6 110890 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.5 68.80
7 110966 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 67.07
8 110121 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 66.53
8 110525 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.5 66.53
8 210704 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.5 66.53
11 110225 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 66.00
11 210472 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 66.00
13 110046 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.5 64.80
13 210078 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.5 64.80
15 110309 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 64.27
15 110373 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.5 64.27
15 210239 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.5 64.27
15 210845 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.5 64.27
19 110672 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.5 63.73
19 211146 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.5 63.73
21 210193 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 63.20
22 210316 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 62.00
23 210338 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.5 60.93
24 110044 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.5 60.40
24 110514 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 60.40
24 210259 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.5 60.40
27 110357 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.5 59.20
28 210713 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 57.60
29 110979 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 56.00
30 210154 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 55.87
31 110222 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 55.33
31 110493 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 55.33
31 110778 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.5 55.33
31 210578 ด.ช. ศิวกร ลอยหา ป.5 55.33
31 210626 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.5 55.33
31 210655 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.5 55.33
31 210717 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 55.33
31 210802 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.5 55.33
31 211049 ด.ช. ธนณัฏฐ์ คงสินทวีสุข ป.5 55.33
31 211135 ด.ช. พาวิณ อินสว่าง ป.5 55.33
41 110082 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.5 54.80
41 110287 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.5 54.80
41 110504 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.5 54.80
41 111001 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.5 54.80
41 210117 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 54.80
41 210295 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 54.80
41 210576 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 54.80
41 210955 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.5 54.80
41 210987 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 54.80
50 110194 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 54.27
50 110335 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 54.27
50 110774 ด.ช. ณภัทร์ รุ่งเรีองสิริโรจน์ ป.5 54.27
50 210109 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.5 54.27
54 211055 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขผล ป.5 53.20
55 110401 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 52.53
55 110481 ด.ญ. มิลิณ ทันการ ป.5 52.53
55 210014 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.5 52.53
58 110473 ด.ช. พีรวัส ทรัพย์เจริญ ป.5 52.00
58 110917 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 52.00
58 210031 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.5 52.00
58 210110 ด.ญ. ภัทรธิฎา สีเหนี่ยง ป.5 52.00
58 210219 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 52.00
58 210247 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.5 52.00
58 210254 ด.ญ. ณัฐชยา หอมสุด ป.5 52.00
58 210633 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 52.00
58 210907 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 52.00
67 110138 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 51.47
67 210615 ด.ช. นรพนธ์ พุ่มพุทรา ป.5 51.47
67 210643 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.5 51.47
67 211056 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.5 51.47
67 211104 ด.ช. วรัญญู วีระจิตรเสริมชัย ป.5 51.47
72 110143 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 50.93
72 210840 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.5 50.93
74 110163 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 50.40
74 210473 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 50.40
74 210784 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.5 50.40
77 110147 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 50.27
78 110506 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.5 49.73
78 110744 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.5 49.73
78 210029 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.5 49.73
81 110043 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.5 49.20
81 110492 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 49.20
81 110622 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 49.20
81 210053 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.5 49.20
81 210715 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 49.20
81 211093 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.5 49.20
81 211166 ด.ช. กัณตภณ เชื้อช่าง ป.5 49.20
88 110949 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 48.67
88 210049 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.5 48.67
88 210788 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.5 48.67
91 210073 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.5 48.13
91 210596 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 48.13
91 210924 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.5 48.13
94 110173 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 47.60
94 210477 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 47.60
94 210783 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.5 47.60
94 211042 ด.ช. ณัฐธพล พานิชยิ่ง ป.5 47.60
98 110411 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 46.93
98 110841 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 46.93
98 210623 ด.ช. ภาวัต เลิศสุกิจจา ป.5 46.93
98 210772 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 46.93
102 110090 ด.ญ. ธัญชนก นาน้ำเชี่ยว ป.5 46.40
102 110548 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 46.40
102 210009 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.5 46.40
102 210538 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 46.40
102 210547 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.5 46.40
102 210880 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.5 46.40
102 211011 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.5 46.40
102 211029 ด.ญ. นัทธมน บุญชำนาญ ป.5 46.40
102 211102 ด.ช. จักริน ตลอดสุข ป.5 46.40
111 110266 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.5 45.87
111 110570 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 45.87
111 110739 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.5 45.87
111 111000 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.5 45.87
111 210750 ด.ญ. ธนัญชภัสสรช์ พงคพนาไกร ป.5 45.87
111 211033 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 45.87
117 110086 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.5 45.33
117 110140 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 45.33
119 111137 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 44.80
119 111139 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 44.80
119 211134 ด.ช. พชร ศิริมาตย์ ป.5 44.80
122 110418 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 44.13
122 110947 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.5 44.13
122 110973 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.5 44.13
125 110072 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.5 43.60
125 110211 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 43.60
125 110323 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 43.60
125 110972 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.5 43.60
125 111060 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.5 43.60
125 210035 ด.ญ. ชนิฏา ลิมปสุรัติ ป.5 43.60
125 210508 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.5 43.60
125 210647 ด.ญ. ญาณิน เผือกผ่องสุริยะ ป.5 43.60
125 210741 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.5 43.60
125 210961 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 43.60
135 110073 ด.ช. ปฐมพร แสงสว่าง ป.5 43.07
135 110089 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 43.07
135 110272 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.5 43.07
135 110649 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.5 43.07
135 210115 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 43.07
135 210360 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 43.07
135 210415 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.5 43.07
135 210522 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทธิเจริญกุล ป.5 43.07
135 210572 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 43.07
135 210767 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 43.07
135 211076 ด.ช. ปัญญากร วรธนารัตน์ ป.5 43.07
135 211144 ด.ช. ภูวริช คชศิริพงศ์ ป.5 43.07
147 110216 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 42.53
147 110516 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 42.53
147 110574 ด.ช. ธวันทร ตันตลานุกุล ป.5 42.53
147 210021 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.5 42.53
147 210853 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 42.53
147 211001 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 42.53
153 110958 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 42.00
153 210201 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 42.00
153 210494 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน ป.5 42.00
156 110281 ด.ญ. ภูริตา อุรุเอกโอฬาร ป.5 41.33
156 110813 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.5 41.33
158 110005 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.5 40.80
158 110023 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.5 40.80
158 110052 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.5 40.80
158 110196 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 40.80
158 110450 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 40.80
158 110512 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 40.80
158 110539 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.5 40.80
158 210140 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 40.80
158 210155 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 40.80
167 110003 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.5 40.27
167 110521 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.5 40.27
167 110619 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 40.27
167 110620 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 40.27
167 210036 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.5 40.27
167 210174 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 40.27
167 210248 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.5 40.27
167 210670 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 40.27
167 211059 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 40.27
176 110060 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.5 39.73
176 110112 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.5 39.73
176 210042 ด.ญ. ชญาน์​นันท์​ จันทร์เรือง ป.5 39.73
176 210203 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 39.73
176 210518 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 39.73
176 210837 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ตราวนิสกุล ป.5 39.73
176 211037 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 39.73
183 110084 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 39.20
183 110118 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.5 39.20
183 110374 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.5 39.20
183 110969 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 39.20
183 111069 ด.ญ. ญัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.5 39.20
183 111119 ด.ญ. ธัญพิชชา อัครวิกรัย ป.5 39.20
183 210044 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.5 39.20
183 210252 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.5 39.20
183 210644 ด.ช. ภูวดล ศฤงคารบริบูรณ์ ป.5 39.20
183 210666 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 39.20
183 210906 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 39.20
194 110998 ด.ญ. ภัครนิตย์ มูหะหมัด ป.5 38.53
195 210249 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.5 38.00
195 210253 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.5 38.00
195 210758 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.5 38.00
195 210810 ด.ญ. ธัญญรัตน์ กังสมัครศิลป์ ป.5 38.00
199 110227 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 37.47
199 110451 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 37.47
199 110496 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 37.47
199 110643 ด.ช. รฐวรรธน์ นันต๊ะยานา ป.5 37.47
199 110788 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 37.47
199 111012 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.5 37.47
199 111021 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.5 37.47
199 210019 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.5 37.47
199 210087 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.5 37.47
199 210233 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.5 37.47
199 210266 ด.ญ. พีณัฐชา ราชพิทักษ์ ป.5 37.47
199 210278 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.5 37.47
211 110016 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.5 36.93
211 110172 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 36.93
211 110534 ด.ญ. กัณฑ์วสันต์ จักร์กร ป.5 36.93
211 110950 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 36.93
211 110976 ด.ญ. พิมพ์มาดา บุณยะประสิทธิ์ ป.5 36.93
211 210438 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 36.93
211 210932 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.5 36.93
211 211139 ด.ช. อธิอานันท์ ยืนสุขจิตธาดา ป.5 36.93
219 110123 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 36.40
219 110237 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 36.40
219 110394 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 36.40
219 110694 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 36.40
219 110711 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.5 36.40
219 210314 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 36.40
219 210439 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.5 36.40
219 210466 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.5 36.40
219 210663 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 36.40
219 210683 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.5 36.40
219 210879 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 36.40
219 210936 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.5 36.40
219 210937 ด.ช. บุรัสกร ฐิติธนการ ป.5 36.40
232 110591 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 35.73
232 210260 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.5 35.73
234 110754 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 35.20
234 111083 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.5 35.20
234 210336 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.5 35.20
234 210774 ด.ญ. จิณณกาญจน์ สันติพัฒนกิจ ป.5 35.20
234 211090 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.5 35.20
239 110264 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.5 34.67
239 110320 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 34.67
239 110495 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 34.67
239 110645 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.5 34.67
239 110777 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.5 34.67
239 110869 ด.ญ. อมลวรรณ อ่ำพิจิตร ป.5 34.67
239 210728 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 34.67
239 210813 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 34.67
239 210927 ด.ช. พันธุ์บุญ คำเงิน ป.5 34.67
248 110209 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 34.13
248 110282 ด.ช. ปภังกร อัครทวิชากร ป.5 34.13
248 110550 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 34.13
248 110618 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 34.13
248 110712 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.5 34.13
248 110855 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 34.13
248 210025 ด.ช. กฤติพงศ์ พวงมาลัย ป.5 34.13
248 210202 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 34.13
248 210527 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.5 34.13
248 210533 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.5 34.13
248 210697 ด.ญ. สุกฤตา สินสาธิตสุกุล ป.5 34.13
248 210714 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 34.13
248 210967 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.5 34.13
261 110049 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.5 33.60
261 110098 ด.ญ. ธัญนุช พาราศรี ป.5 33.60
261 110165 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 33.60
261 110305 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 33.60
261 110342 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 33.60
261 110353 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.5 33.60
261 110676 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 33.60
261 111003 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 33.60
261 111075 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.5 33.60
261 210120 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 33.60
261 210183 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 33.60
261 210372 ด.ญ. อริสรา หาญบูรณะพงศ์ ป.5 33.60
261 210431 ด.ญ. สิริกัลยา ธนทรัพย์สิน ป.5 33.60
261 210681 ด.ช. ภาสกร ทองนุช ป.5 33.60
261 210796 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 33.60
261 210886 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.5 33.60
261 210928 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.5 33.60
261 211111 ด.ช. พสิษฐ์ กุลแพทย์ ป.5 33.60
261 211125 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 33.60
280 110663 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 32.93
281 110560 ด.ช. จิรัสย์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ ป.5 32.40
281 210262 ด.ช. รเมศ ไชยรัตน์ ป.5 32.40
281 210365 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 32.40
281 211064 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 32.40
281 211148 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.5 32.40
286 110008 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.5 31.87
286 110168 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 31.87
286 110871 ด.ช. อภิพงศ์ อ่ำพิจิตร ป.5 31.87
286 210059 ด.ญ. กรรวี ประสงค์สุข ป.5 31.87
286 210086 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.5 31.87
286 210104 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.5 31.87
286 210234 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.5 31.87
286 210321 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 31.87
286 210409 ด.ช. กฤษพัฒน์ เบ็ญจาศิริโรจน์ ป.5 31.87
286 210690 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 31.87
286 210730 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 31.87
286 211145 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.5 31.87
298 110491 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 31.33
298 110507 ด.ญ. ณักษ์ลภัส ถนัดศีลธรรม ป.5 31.33
298 110522 ด.ญ. ธัญกร ตรงกิตติคุณ ป.5 31.33
298 110599 ด.ญ. ปรวิศา แซ่ไหล ป.5 31.33
298 110703 ด.ญ. ธนัชพร ภู่เนติ ป.5 31.33
298 210045 ด.ญ. ณิชชาภัทร เกตุแก้ว ป.5 31.33
298 210133 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 31.33
298 210264 ด.ช. สิทธินนฏ์ ประสิทธิพงศ์ ป.5 31.33
298 210366 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 31.33
298 210374 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.5 31.33
298 210554 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.5 31.33
298 210740 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 31.33
298 210859 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 31.33
298 210862 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 31.33
298 210933 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.5 31.33
298 211058 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 31.33
298 211149 ด.ญ. กิรณา ชดช้อย ป.5 31.33
315 110001 ด.ช. ชยพล วาณิชธนสาร ป.5 30.80
315 110050 ด.ช. ธนกฤต สุริยะมงคล ป.5 30.80
315 110078 ด.ช. ปาฏิหาริย์ ศานติกรถาวร ป.5 30.80
315 110124 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 30.80
315 110149 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 30.80
315 110150 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 30.80
315 110249 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.5 30.80
315 110478 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.5 30.80
315 110978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 30.80
315 111133 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 30.80
315 210012 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.5 30.80
315 210132 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 30.80
315 210340 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.5 30.80
315 210583 ด.ช. ปัณณพนต์ ศรีพันธุ์ ป.5 30.80
315 210619 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา หิรัญศักดาโรจน์ ป.5 30.80
315 210646 ด.ช. อิทธิพล ราษฎร์เริงฤทธิ์ ป.5 30.80
315 210722 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.5 30.80
315 210761 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 30.80
315 211175 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 30.80
334 110177 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 29.07
334 110205 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 29.07
334 110288 ด.ญ. พิชญธิดา ประชุมวัด ป.5 29.07
334 110977 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 29.07
334 111045 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.5 29.07
334 210412 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.5 29.07
334 210631 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 29.07
334 210692 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 29.07
334 210881 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.5 29.07
334 210894 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.5 29.07
334 210914 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 29.07
334 210983 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 29.07
334 211010 ด.ญ. กษิพัทธ์ สิงหบุตร ป.5 29.07
334 211169 ด.ญ. พิชชามน สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.5 29.07
348 110009 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.5 28.53
348 110258 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.5 28.53
348 110502 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.5 28.53
348 110600 ด.ญ. พิชญาภา​ มั่งคั่ง​ ป.5 28.53
348 110734 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 28.53
348 110905 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.5 28.53
348 210211 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 28.53
348 210272 ด.ญ. แทนใจ คงศักดิ์สิริกุล ป.5 28.53
348 210559 ด.ญ. วิภาวี วัฒนะเมธานนท์ ป.5 28.53
348 210628 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 28.53
348 210729 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 28.53
348 210752 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.5 28.53
348 210801 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.5 28.53
348 211012 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.5 28.53
362 110020 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 28.00
362 110027 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จันทร์เจริญสุข ป.5 28.00
362 110033 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 28.00
362 110058 ด.ช. ปัณวัชร์ ตันติบุตร ป.5 28.00
362 110097 ด.ช. ปุญญวัชร์ ศิริสัจจวัฒน์ ป.5 28.00
362 110115 ด.ช. ปัณวิชญ์ ตันติบุตร ป.5 28.00
362 110136 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 28.00
362 110144 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 28.00
362 110160 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 28.00
362 110169 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 28.00
362 110188 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 28.00
362 110404 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 28.00
362 110590 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 28.00
362 110682 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 28.00
362 110701 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.5 28.00
362 110746 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 28.00
362 110765 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.5 28.00
362 110819 ด.ช. ศุภัช มุกดาเรือง ป.5 28.00
362 110895 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 28.00
362 111020 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.5 28.00
362 111092 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 28.00
362 111117 ด.ช. อธิวัฒน์ อภิรัตนนิธิเลิศ ป.5 28.00
362 111136 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 28.00
362 210184 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 28.00
362 210490 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ทีสี ป.5 28.00
362 210563 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 28.00
362 210781 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.5 28.00
362 210789 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.5 28.00
362 210885 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.5 28.00
362 210962 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 28.00
362 211099 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.5 28.00
393 110345 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.5 26.27
393 110914 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 26.27
393 111013 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.5 26.27
393 210027 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.5 26.27
393 210075 ด.ช. เจเด็นหยงเลี่ยง อึง ป.5 26.27
393 210355 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 26.27
393 210755 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ทิมกลางดอน ป.5 26.27
393 210875 ด.ช. ธนกร แดงแต้ ป.5 26.27
393 211162 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 26.27
402 110192 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 25.73
402 110224 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 25.73
402 110267 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.5 25.73
402 110488 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 25.73
402 110588 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 25.73
402 110764 ด.ช. ปุญญ์ มะระกานนท์ ป.5 25.73
402 110767 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.5 25.73
402 111010 ด.ญ. สรัลชนา สมดุลยกนก ป.5 25.73
402 111142 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 25.73
402 210100 ด.ญ. ชวิศา ประเสริฐสำราญ ป.5 25.73
402 210240 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ประสงค์ศิลปกุล ป.5 25.73
402 210300 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 25.73
402 210465 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.5 25.73
402 210575 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 25.73
402 210599 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 25.73
402 210637 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.5 25.73
402 210642 ด.ช. พสิษฐ์ ทิณรัตน์ ป.5 25.73
402 210794 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 25.73
402 210833 ด.ช. สทานน กฤษณเกษกุล ป.5 25.73
402 210925 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.5 25.73
402 210934 ด.ญ. ณฐมน มณีเมือง ป.5 25.73
402 211138 ด.ญ. อชรภา มั่นคงชื่นสกุล ป.5 25.73
424 110081 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.5 25.20
424 110236 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 25.20
424 110240 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 25.20
424 110290 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.5 25.20
424 110294 ด.ช. ชวิธน์ ธนะศร ป.5 25.20
424 110419 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.5 25.20
424 110535 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.5 25.20
424 110576 ด.ญ. อมลรดา อารักษ์วาณิช ป.5 25.20
424 110656 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.5 25.20
424 110867 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.5 25.20
424 110955 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 25.20
424 110974 ด.ญ. พิมพ์ชณก วัฒนธำรงค์ ป.5 25.20
424 110997 ด.ช. วัชนันท์ นันทิพาณิชย์ ป.5 25.20
424 111058 ด.ญ. มารินญา จิราธิติพร ป.5 25.20
424 111120 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.5 25.20
424 210047 ด.ญ. สิรัชญา ล่ำซำ ป.5 25.20
424 210099 ด.ญ. ดารารัตน์ คุตตะสิงคี ป.5 25.20
424 210112 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.5 25.20
424 210131 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 25.20
424 210171 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 25.20
424 210343 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.5 25.20
424 210362 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 25.20
424 210594 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 25.20
424 210785 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.5 25.20
424 210806 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 25.20
424 210824 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 25.20
424 210843 ด.ช. สรวิชญ์ ดีวิมล ป.5 25.20
424 210926 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.5 25.20
424 210948 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.5 25.20
424 211063 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 25.20
454 210653 ด.ช. เมธาวิน อ่อนจันทร์ ป.5 24.00
455 110289 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.5 23.47
455 110578 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.5 23.47
455 210648 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.5 23.47
455 210780 ด.ช. ธีทัต วัชระพงศ์ไพบูลย์ ป.5 23.47
459 110002 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.5 22.93
459 110260 ด.ญ. ณิชาภัทร พันธ์ต่าย ป.5 22.93
459 110347 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.5 22.93
459 110480 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.5 22.93
459 110922 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 22.93
459 110933 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.5 22.93
459 210066 ด.ญ. มุทิตา สุนทราทรพิพัฒน์ ป.5 22.93
459 210091 ด.ญ. ณริสสาข์ หมู่สุวรรณ ป.5 22.93
459 210237 ด.ช. ธงทัศน์ สุริยาศศิน ป.5 22.93
459 210427 ด.ญ. ธัญนันท์ ตันตระกูล ป.5 22.93
459 210570 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 22.93
459 210699 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.5 22.93
459 210808 ด.ช. ณฐพงษ์ จิระเกียรติดีกุล ป.5 22.93
472 110028 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.5 22.40
472 110054 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.5 22.40
472 110071 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.5 22.40
472 110093 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.5 22.40
472 110145 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 22.40
472 110166 ด.ช. ธนพัฒน์ ชวณิชย์ ป.5 22.40
472 110201 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 22.40
472 110269 ด.ญ. สุธีรา ลาวัณยภิรักข์ ป.5 22.40
472 110651 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.5 22.40
472 110673 ด.ช. ชยธร สิริพันธุ์ ป.5 22.40
472 110757 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 22.40
472 110944 ด.ญ. ณัฏฐณิชชา จิรโรจน์วงษ์ ป.5 22.40
472 110946 ด.ญ. ไอยา แตรตุลาการ เอสโปสิโต ป.5 22.40
472 110957 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 22.40
472 111031 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 22.40
472 111051 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.5 22.40
472 111070 ด.ช. ณัฐพัชร์ จิรอภิชัยวงศ์ ป.5 22.40
472 111078 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.5 22.40
472 111084 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.5 22.40
472 210097 ด.ญ. ศิรภัสสร ปานประภากร ป.5 22.40
472 210123 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 22.40
472 210125 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 22.40
472 210142 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 22.40
472 210208 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 22.40
472 210215 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 22.40
472 210241 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.5 22.40
472 210464 ด.ช. กรณัฐ ชัยจิระรัตนกุล ป.5 22.40
472 210618 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.5 22.40
472 210622 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.5 22.40
472 210640 ด.ช. ธนดล กอวัฒนะ ป.5 22.40
472 210677 ด.ช. วุฒิภัทร ตันติเวสส ป.5 22.40
472 210892 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.5 22.40
472 210969 ด.ญ. พรชรินทร์ อุ่นสุข ป.5 22.40
472 210979 ด.ญ. ศุภดา วีรกุลสุนทร ป.5 22.40
472 211072 ด.ช. ภูวดล กระแสร์เสียง ป.5 22.40
472 211092 ด.ช. รุจิภาส บุรีรักษ์ ป.5 22.40
472 211150 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 22.40
509 211171 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 21.20
510 110681 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 20.67
511 110100 ด.ช. พลณัฎฐ์ ทรัพย์มี ป.5 20.13
511 110101 ด.ญ. ธนภร ชื่นสกุล ป.5 20.13
511 110284 ด.ญ. รวินท์ภัส พัชรเลิศศักดิ์ ป.5 20.13
511 110422 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.5 20.13
511 111063 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 20.13
511 111106 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 20.13
511 210098 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.5 20.13
511 210121 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 20.13
511 210255 ด.ช. พีรวิชญ์ นาคปัญญา ป.5 20.13
511 210271 ด.ญ. ศรันย์พร อนันตโชค ป.5 20.13
511 210348 ด.ญ. วรกันต์ ครุสาตะ ป.5 20.13
511 210912 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 20.13
511 211127 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 20.13
511 211133 ด.ญ. ปุณยนุช ธนโกเศศ ป.5 20.13
511 211156 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 20.13
526 110014 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.5 19.60
526 110077 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.5 19.60
526 110114 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.5 19.60
526 110171 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 19.60
526 110228 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 19.60
526 110316 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 19.60
526 110344 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 19.60
526 110383 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 19.60
526 110660 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 19.60
526 110875 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 19.60
526 110941 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.5 19.60
526 110948 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 19.60
526 111016 ด.ญ. โชติกา อุดมศรีธนกร ป.5 19.60
526 111041 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 19.60
526 111064 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 19.60
526 111095 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 19.60
526 210002 ด.ช. ตะวัน วุฒิวัฒน์ ป.5 19.60
526 210052 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.5 19.60
526 210148 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 19.60
526 210243 ด.ช. อินทัช ฉั่วสกุล ป.5 19.60
526 210290 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 19.60
526 210453 ด.ญ. จิตต์ณิศา เกียรติเถลิงฤทธิ์ ป.5 19.60
526 210560 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 19.60
526 210612 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.5 19.60
526 210654 ด.ญ. ภคปภา ผลกังวาน ป.5 19.60
526 210675 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.5 19.60
526 210721 ด.ญ. ปณิชา จินดาเกียรติ ป.5 19.60
526 210751 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ศิริรัตน์ ป.5 19.60
526 210803 ด.ญ. ชาครียา ทับสูงเนิน ป.5 19.60
526 210870 ด.ช. อภิศักดิ์ พระสงฆ์ ป.5 19.60
526 211032 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 19.60
526 211098 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.5 19.60
558 110440 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.5 17.87
558 110925 ด.ช. นิชนันท์ คงไทย ป.5 17.87
560 110581 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.5 17.33
560 210748 ด.ช. อธิษฐ์ ทัพภะสุต ป.5 17.33
560 210939 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.5 17.33
560 211030 ด.ช. รชต นิลโสภณ ป.5 17.33
564 110012 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.5 16.80
564 110019 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.5 16.80
564 110055 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.5 16.80
564 110104 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.5 16.80
564 110148 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 16.80
564 110338 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 16.80
564 110361 ด.ช. ปองคุณ ศิริวัฒนกุล ป.5 16.80
564 110637 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.5 16.80
564 110670 ด.ช. ปัณณธร แจ่มใส ป.5 16.80
564 110719 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 16.80
564 111040 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 16.80
564 111068 ด.ญ. ณฐพร ธันญบูรณ์ ป.5 16.80
564 111074 ด.ช. ปริญ เจริญวงศา ป.5 16.80
564 210069 ด.ญ. ปทิตตา กันธะมูล ป.5 16.80
564 210130 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 16.80
564 210383 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.5 16.80
564 210500 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 16.80
564 210581 ด.ช. นราวิชญ์ เอนกศรีสุดวุฒิ ป.5 16.80
564 210660 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.5 16.80
564 210778 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.5 16.80
564 210834 ด.ญ. พนัชกร ช้างแก้วมณี ป.5 16.80
564 211026 ด.ญ. วชิรญาณ์ เมืองโคตร ป.5 16.80
564 211071 ด.ญ. ณัฏฐิกา ประพัทธาคิณี ป.5 16.80
587 110632 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.5 14.53
587 210401 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 14.53
589 110053 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.5 14.00
589 110059 ด.ญ. พัชรนันท์ จิระชัยประสิทธิ ป.5 14.00
589 110075 ด.ญ. อินทีวร พนาภินันท์ ป.5 14.00
589 110155 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.5 14.00
589 110159 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 14.00
589 110293 ด.ญ. กรรณิการ์ กลัดนาค ป.5 14.00
589 110308 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 14.00
589 110326 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 14.00
589 110333 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 14.00
589 110455 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 14.00
589 110520 ด.ช. ศิรพงศ์ อนันต์ชลินทร ป.5 14.00
589 110680 ด.ช. พชร ชินวลัญช์ ป.5 14.00
589 110713 ด.ช. กิตติธัช จุลคีรี ป.5 14.00
589 110720 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 14.00
589 110758 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 14.00
589 210050 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.5 14.00
589 210143 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 14.00
589 210585 ด.ช. พงศ์รัตน์ เลี่ยมกองแลง ป.5 14.00
589 210657 ด.ช. ธฤต ชูเชียร ป.5 14.00
589 210662 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 14.00
589 210735 ด.ช. เดชาธร งั่นบุญศรี ป.5 14.00
589 210869 ด.ช. สิปปกร จารุทัสนางกูร ป.5 14.00
589 211082 ด.ญ. นญาน์ ธนันท์ไพบูล ป.5 14.00
589 211091 ด.ช. รวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ ป.5 14.00
613 110715 ด.ช. ศิริวัฒน์ สูนย์สาทร ป.5 11.73
613 110954 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 11.73
615 110007 ด.ช. ตรัณณ์ เมฆอรุณกมล ป.5 11.20
615 110318 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 11.20
615 110513 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 11.20
615 110884 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 11.20
615 110886 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.5 11.20
615 210055 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.5 11.20
615 210135 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 11.20
615 210413 ด.ญ. พัทธ์ธีรา บูณย์ประเสริฐกูล ป.5 11.20
615 210549 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.5 11.20
615 210588 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.5 11.20
615 210743 ด.ญ. ขวัญปวีณ์ ภูรีธนประเสริฐ ป.5 11.20
626 110870 ด.ช. อนรรฆวี อ่ำพิจิตร ป.5 8.93
627 110245 ด.ญ. ฐิดาธาร จรูญรัตนพักตร์ ป.5 8.40
627 110605 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.5 8.40
627 111032 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.5 8.40
627 210231 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.5 8.40
627 210282 ด.ช. กวิน อิศรพนธ์ ป.5 8.40
632 210058 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.5 5.60
633 110653 ด.ช. ณัฐภัท สุดปาน ป.5 3.33
634 110553 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.5 2.80
634 111121 ด.ช. ปัณณธร เอี่ยมศริยารักษ์ ป.5 2.80
634 210516 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 2.80