เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.5

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
1 652385 ด.ช. ธนภัทร ขุนหอม ป.5 90.50
2 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 90.00
2 652349 ด.ช. ฐกรณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 90.00
4 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 83.50
5 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 81.50
6 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 81.00
6 652757 ด.ญ. ภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ ป.5 81.00
8 650307 ด.ช. เชษฐ์มนุษา ไนดู ป.5 80.50
8 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 80.50
8 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 80.50
11 650678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.5 80.00
12 651948 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.5 77.50
12 652175 ด.ช. ชิต วงศ์พรัด ป.5 77.50
14 652350 ด.ช. ฐกฤตณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 77.00
15 651262 ด.ช. ปรินทร์ สุวรรณ ป.5 76.50
16 650792 ด.ช. กิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา ป.5 74.50
17 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 74.00
17 651502 ด.ช. กานต์นภ พิพัฒน์ทนาการ ป.5 74.00
17 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 74.00
17 652525 ด.ช. สิรภพ นิลเพชร์พลอย ป.5 74.00
17 652792 ด.ช. พิภู กุลตัณฑ์ ป.5 74.00
22 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 73.50
22 652382 ด.ญ. เนติพร น้อยนา ป.5 73.50
24 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 73.00
24 650950 ด.ช. อภิวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 73.00
26 650136 ด.ช. มนพล ตั้งทางธรรม ป.5 72.50
27 651486 ด.ญ. สิรภัทร สิงห์สี ป.5 71.50
28 651488 ด.ช. ณกฤช ฤกษ์รัตนวราพร ป.5 71.00
28 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 71.00
28 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 71.00
28 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 71.00
32 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 70.50
33 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 70.00
33 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 70.00
33 653026 ด.ช. พฤทธิพร เธียระวิบูลย์ ป.5 70.00
36 651558 ด.ช. ฐานัตถ์ ชาครัตพงศ์ ป.5 68.00
36 652743 ด.ช. ปัญญากร ไชยพัฒน์ ป.5 68.00
38 652249 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.5 67.50
38 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 67.50
38 652572 ด.ช. เย็นศิระ พยอมพันธ์ ป.5 67.50
41 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 67.00
41 652308 ด.ช. นฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน ป.5 67.00
41 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 67.00
44 650948 ด.ช. สรวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 66.00
44 653024 ด.ญ. ภัทรพร เธียระวิบูลย์ ป.5 66.00
46 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 64.50
46 650682 ด.ช. อธิษฐ์ อาบวารี ป.5 64.50
46 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 64.50
46 651401 ด.ช. สิริชัย จึงสถาปัตย์ชัย ป.5 64.50
46 652789 ด.ช. ธนกฤต สุทธิทศธรรม ป.5 64.50
46 652916 ด.ญ. อมรรัก เปลี่ยนแพ ป.5 64.50
52 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 64.00
52 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 64.00
52 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 64.00
55 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 63.50
55 650961 ด.ช. ณัฐนันท์ ผดุงเกียรติวงษ์ ป.5 63.50
55 652532 ด.ช. กาญจนพิพรรธน์ จันทะวงษ์ ป.5 63.50
55 652615 ด.ญ. นัฐนันท์ สุพนิชยโภคิน ป.5 63.50
59 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 63.00
60 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 61.50
61 650296 ด.ญ. นิษฐกานต์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 61.00
61 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 61.00
61 651687 ด.ญ. พิชา รู้ยิ่ง ป.5 61.00
61 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 61.00
65 651014 ด.ช. ปุณณภัทร ทวีศรี ป.5 60.50
65 651893 ด.ช. ณฐวัฒน์ มณีวัฒนชัย ป.5 60.50
65 652017 ด.ช. พีชญพัฒน์ สถิรกุล ป.5 60.50
65 652297 ด.ญ. เมธารดา ดำรงกิตติกุล ป.5 60.50
65 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 60.50
65 652676 ด.ญ. จารุพิชญา สุพรหมมา ป.5 60.50
65 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 60.50
72 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 60.00
72 651310 ด.ช. พีรบูรณ์ แสงสว่าง ป.5 60.00
72 651901 ด.ช. ณัชคนันส์ กองสมบัติ ป.5 60.00
75 650154 ด.ญ. ธัญจิรา กิตติจตุรงค์ ป.5 59.50
75 652831 ด.ช. ภฑิล ปริปุญโนชัย ป.5 59.50
77 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 58.50
78 652622 ด.ญ. ชนัญชิดา สมจิตร ป.5 58.00
78 652741 ด.ช. ธรณ์ เล็กสุขุม ป.5 58.00
80 650325 ด.ช. สุวิจักขณ์ ปานกรด ป.5 57.50
81 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 57.00
81 651922 ด.ช. พีรดนย์ นิ่มทรงประเสริฐ ป.5 57.00
81 653034 ด.ญ. กิรณา โพธิพันธ์ ป.5 57.00
81 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 57.00
85 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 56.50
85 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 56.50
87 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 55.50
87 652333 ด.ช. สิปปภาส ไกรสิทธิธาดา ป.5 55.50
87 652478 ด.ช. ภัทรพล พุ่มเจริญ ป.5 55.50
90 650143 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.5 55.00
90 652433 ด.ญ. ณัฐกมล ถวิลหวัง ป.5 55.00
92 650373 ด.ช. มหัศพัฒ สุขการค้า ป.5 54.50
92 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 54.50
92 651276 ด.ญ. ภณิชชา หิรัญพฤกษ์ ป.5 54.50
95 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 54.00
96 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 53.50
96 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 53.50
96 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 53.50
96 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 53.50
96 652527 ด.ญ. ปาระพี บัวเงิน ป.5 53.50
101 650312 ด.ช. สุรภูมิ พุทธานุกูลกิจ ป.5 52.00
101 650384 ด.ช. ภูดิศ สันทนาคณิต ป.5 52.00
101 650806 ด.ช. กฤษฎาง บุญตรีคุณ ป.5 52.00
101 651356 ด.ช. ดาวเหนือ ขำละมัย ป.5 52.00
101 652123 ด.ญ. อนัญตปัญญ์ อริยวงศ์ ป.5 52.00
101 652606 ด.ญ. ชัญญาณัฏฐ์ ลวนานนท์ ป.5 52.00
107 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 51.50
108 650388 ด.ช. ธนวินท์ อินทรสังขนาวิน ป.5 51.00
108 652336 ด.ญ. ศุภรดา จำปานิล ป.5 51.00
108 652455 ด.ญ. นนณรา พงศ์วรินทร์ ป.5 51.00
111 650046 ด.ญ. ศนิตา จิรสิทธิ์ ป.5 50.50
111 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 50.50
111 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 50.50
111 652364 ด.ช. ชรัญพัทธ์ แสงวราชัยลักษณ์ ป.5 50.50
115 651751 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ นิลกานุวงศ์ ป.5 50.00
116 650303 ด.ช. กันต์พล พฤกษากร ป.5 49.50
116 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 49.50
116 652171 ด.ญ. ฌริตา จึงเจริญนรสุข ป.5 49.50
116 652613 ด.ญ. เปี่ยมขวัญ องค์วรรณดี ป.5 49.50
120 650552 ด.ญ. ชญาพัฒน์ สุวินัยชูกิจ ป.5 48.50
120 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 48.50
120 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 48.50
120 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 48.50
124 650744 ด.ญ. พิมพ์อารีย์ โสตถิโยธิน ป.5 48.00
124 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 48.00
124 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 48.00
124 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 48.00
128 650028 ด.ช. พิชญุตม์ จินตภานุ ป.5 47.50
128 650566 ด.ช. จิระวัฒน์ ณรงค์พันธุ์ ป.5 47.50
128 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 47.50
128 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 47.50
128 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 47.50
128 651773 ด.ญ. พิมพ์ลภัส บัวแก้ว ป.5 47.50
128 652077 ด.ช. ตะวัน จั่นเพ็ชร ป.5 47.50
128 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 47.50
128 652495 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พณิชย์พิบูลย์ ป.5 47.50
128 652596 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อังศุวัฒน์ ป.5 47.50
128 652862 ด.ญ. วศินี จิตร์ถาวรมณ๊ ป.5 47.50
128 652984 ด.ช. ไกรกฤษ ตันติเพชราภรณ์ ป.5 47.50
140 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 47.00
140 650586 ด.ช. พร้อมสิน ตรีทรัพย์ทวี ป.5 47.00
140 652033 ด.ญ. พรณภัสส์ สมรไกรสรกิจ ป.5 47.00
140 652065 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เหล่าชวลิตกุล ป.5 47.00
140 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 47.00
140 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 47.00
140 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 47.00
140 652436 ด.ช. สรวิชญ์ จิตต์ธรรมเลิศ ป.5 47.00
140 652745 ด.ช. ปราชญ์ เด่นแก้ว ป.5 47.00
140 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 47.00
140 652865 ด.ช. ณัฏฐ์วัฒน์ คล้ายนักขรัน ป.5 47.00
151 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 46.50
151 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 46.50
151 650633 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.5 46.50
154 650801 ด.ช. พลาธิป น้อยนพเก้า ป.5 46.00
154 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 46.00
156 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 45.50
156 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 45.50
158 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 45.00
158 650755 ด.ช. กันตพิชญ์ สินธพรัตนะ ป.5 45.00
158 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 45.00
158 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 45.00
158 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 45.00
158 652948 ด.ช. สกลภัทร เดชมณี ป.5 45.00
164 650034 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.5 44.50
164 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 44.50
164 650825 ด.ญ. สลิล สกุลเกียรติ ป.5 44.50
164 651321 ด.ช. กวินภพ พักเรือนดี ป.5 44.50
164 651721 ด.ญ. อภิภา แนวพันธ์อัศว ป.5 44.50
164 651987 ด.ช. โสภณวิชญ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ป.5 44.50
164 652659 ด.ญ. ปวีณรัตน์ ศรีกิติกุลชัย ป.5 44.50
164 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 44.50
172 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 44.00
172 650291 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.5 44.00
172 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 44.00
172 651322 ด.ช. ธนปพน เลิศกีรติวาณิชย์ ป.5 44.00
172 651343 ด.ช. กรพล กังพิศดาร ป.5 44.00
172 651454 ด.ญ. ศรุตยา อุดมเดช ป.5 44.00
172 652783 ด.ช. อริย์ธัช อัศวชาติชาญชัย ป.5 44.00
172 652943 ด.ช. จิร ไชยนุวัติ ป.5 44.00
180 650819 ด.ช. วีรภัทร ฉัตรมงคล ป.5 43.50
180 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 43.50
180 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 43.50
180 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 43.50
184 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 43.00
184 651285 ด.ช. พุทธภูมิ พร้อมภูวดล ป.5 43.00
184 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 43.00
184 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 43.00
184 652361 ด.ช. คมปภาณ จันโจมศึก ป.5 43.00
189 650077 ด.ญ. ณัชชา คูสกุล ป.5 42.00
189 652714 ด.ญ. แพรวา นิมบุญจาช ป.5 42.00
191 650453 ด.ญ. ณัฐพร ธนธีระหิรัญ ป.5 41.50
191 651308 ด.ช. พงศกร ปริยพาณิช ป.5 41.50
191 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 41.50
191 651918 ด.ญ. ชนัญชิดา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ป.5 41.50
191 652788 ด.ญ. ศวรรดา ด่านตระกูล ป.5 41.50
196 650281 ด.ญ. เบญญาภา ฟังเย็น ป.5 41.00
196 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 41.00
196 651496 ด.ช. กลย์ธัช สุปัณณานนท์ ป.5 41.00
196 651824 ด.ญ. อมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ป.5 41.00
196 651907 ด.ช. เดชาธร หุตามัย ป.5 41.00
196 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 41.00
196 652473 ด.ช. วฤทธิธร อธิอัฐพร ป.5 41.00
203 651033 ด.ช. ถิรเดช รงค์ทอง ป.5 40.50
203 652472 ด.ช. ณธัช เมธารักษ์ ป.5 40.50
203 652628 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วนดิลก ป.5 40.50
203 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 40.50
207 650253 ด.ช. วิชชวุฒฬ์ นาควัชระชัยท์ ป.5 40.00
208 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 39.50
208 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 39.50
210 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 38.50
210 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 38.50
212 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 38.00
212 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 38.00
212 650877 ด.ญ. พิมณัฐฐา เทศทิม ป.5 38.00
212 652110 ด.ญ. วิรัลพัชร งามมิตรสมบูรณ์ ป.5 38.00
212 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 38.00
217 650043 ด.ญ. กัญญาภัค วิลังคะ ป.5 37.50
217 650100 ด.ญ. ลานินญา พจน์ด้วง ป.5 37.50
217 650573 ด.ญ. ธันยพร ทองอิ่ม ป.5 37.50
217 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 37.50
217 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 37.50
217 652127 ด.ช. ญาณากร มวลกิจนิตยชัย ป.5 37.50
217 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 37.50
217 652435 ด.ญ. สริดา มลิวัลย์ ป.5 37.50
225 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 37.00
225 651891 ด.ญ. วัลลภา บุญเกษมสิน ป.5 37.00
225 653012 ด.ช. ปุณณวิช ว่องไวพนานิจ ป.5 37.00
228 650344 ด.ญ. ปุญญารัศมิ์ วรัญญูรัตนะ ป.5 35.00
228 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 35.00
228 651034 ด.ช. ชยุต สิทธิกรวณิช ป.5 35.00
228 651302 ด.ญ. ภาพิมพ์ ตันสุทธิภานนท์ ป.5 35.00
228 651319 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.5 35.00
228 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 35.00
228 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 35.00
228 651962 ด.ช. ณัฐพัชร์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 35.00
228 652168 ด.ญ. มุ่งขวัญ นิ่มนวลดี ป.5 35.00
228 652798 ด.ช. พลเสฏฐ์ ธนันท์เดชากิจ ป.5 35.00
228 652938 ด.ช. ภูริช โชครุ่ง ป.5 35.00
239 650035 ด.ช. ศุภธัช เติมวุฒิปรีชา ป.5 34.50
239 650118 ด.ช. วริศ ประสาทแก้ว ป.5 34.50
239 650129 ด.ญ. อภิชชะญา เปล่งสะอาด ป.5 34.50
239 650933 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.5 34.50
239 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 34.50
239 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 34.50
239 651394 ด.ญ. พรเทวี สุขโต ป.5 34.50
239 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 34.50
239 651959 ด.ญ. วรวลัญช์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 34.50
239 651982 ด.ญ. พิชานันท์ นิตินาวาการ ป.5 34.50
239 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 34.50
239 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 34.50
239 652389 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.5 34.50
239 652671 ด.ช. พงศ์ปณต โพธิ์สร้อย ป.5 34.50
253 650202 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.5 34.00
253 651185 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.5 34.00
253 651748 ด.ญ. ธัญพร สุคนธเวศ ป.5 34.00
253 652340 ด.ญ. ภัทรมล นาคดี ป.5 34.00
253 652372 ด.ช. วีรวัตร ธรรมชาติ ป.5 34.00
253 652617 ด.ญ. นันทนิษฎ์ สุพนิชยโภคิน ป.5 34.00
259 651236 ด.ญ. กัญจน์รัตน์ สิรินราพร ป.5 33.50
259 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 33.50
259 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 33.50
262 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 33.00
263 650218 ด.ญ. ณัฐนรี เวียงศิริ ป.5 31.50
263 650285 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.5 31.50
263 650575 ด.ญ. ปรรณ ลีละวัฒน์ ป.5 31.50
263 650996 ด.ญ. ภคมน ไหว้พรหม ป.5 31.50
263 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 31.50
263 651273 ด.ญ. อลินลาพัชร์ สิงห์กุล ป.5 31.50
263 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 31.50
263 651355 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.5 31.50
263 651404 ด.ช. เอกพัชร์ อรุณแสง ป.5 31.50
263 651491 ด.ญ. พัทธนันท์ บัวกรด ป.5 31.50
263 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 31.50
263 651899 ด.ญ. ศิศิรา โมระเสริฐ ป.5 31.50
263 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 31.50
263 652055 ด.ญ. ธนารีย์ วิวัฒนาการ ป.5 31.50
263 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 31.50
263 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 31.50
263 652247 ด.ญ. ณภัทร คงชยะนันท์ ป.5 31.50
263 652270 ด.ช. นวพล พันธุ์กำแหง ป.5 31.50
263 652713 ด.ช. อนันต์ดา แดงชอบกิจ ป.5 31.50
263 652753 ด.ช. การรเณศ โรจน์นฤทุม ป.5 31.50
263 652759 ด.ช. ณัฐพัชร์ ซำเซ็น ป.5 31.50
263 652803 ด.ญ. ณภัทร ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.5 31.50
285 650071 ด.ช. ปรรปณต ยรรยง ป.5 31.00
285 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 31.00
285 650205 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.5 31.00
285 650428 ด.ช. จิรัฏฐชัย ซามูเอล สิริสัมพันธ์ ลี ป.5 31.00
285 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 31.00
285 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 31.00
285 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 31.00
285 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 31.00
285 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 31.00
285 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 31.00
285 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 31.00
285 652502 ด.ช. อัครพงษ์ บุญสูง ป.5 31.00
297 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 30.50
297 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 30.50
297 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 30.50
297 651603 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.5 30.50
297 651630 ด.ช. อคิน ฉัตรชวลิต ป.5 30.50
302 650999 ด.ญ. ภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา ป.5 30.00
302 652218 ด.ญ. ธณิศรา บรรยงวรพินิจ ป.5 30.00
302 652338 ด.ญ. พิง โอฬารวณิช ป.5 30.00
305 650108 ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ พัฒนพงศ์วัฒน์ ป.5 28.00
305 650276 ด.ญ. มาวันทา โตเพ็ง ป.5 28.00
305 650810 ด.ญ. ธนพร จิตตานุปกรณ์ ป.5 28.00
305 651172 ด.ช. อริยทานต์ หงส์ธนนันท์ ป.5 28.00
305 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 28.00
305 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 28.00
305 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 28.00
305 651318 ด.ช. ธีร์ดนัย ศรีลาวัณย์ ป.5 28.00
305 651362 ด.ญ. ฐรินดา ฐิตสาโร ป.5 28.00
305 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 28.00
305 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 28.00
305 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 28.00
305 651746 ด.ช. เตชินท์ ไวรางกูร ป.5 28.00
305 651764 ด.ญ. ณัฐินี พงศ์บุญชู ป.5 28.00
305 651874 ด.ญ. จิรัชญา อริยะสินสุวงศ์ ป.5 28.00
305 651934 ด.ช. ณัฐกร นามะสนธิ ป.5 28.00
305 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 28.00
305 652057 ด.ช. ชนกชนม์ หรรษาวงค์ ป.5 28.00
305 652072 ด.ญ. บุณยณัฐ นทีกุลชนะ ป.5 28.00
305 652178 ด.ช. พชรกิตติ์ มั่นคง ป.5 28.00
305 652460 ด.ช. ณดล ชาญแสงสวัสดิ์ ป.5 28.00
305 652518 ด.ญ. นิชา ศิลป์วิไลรัตน์ ป.5 28.00
305 652675 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญโรจน์เสรี ป.5 28.00
305 652685 ด.ช. ชิติสรรค์ ภูวัฒนานุสรณ์ ป.5 28.00
305 652730 ด.ญ. เบญญาภา ดุลยเสถียร ป.5 28.00
305 652851 ด.ญ. บุญนิศา สุวรรณโสฬส ป.5 28.00
305 652879 ด.ญ. ณัฐสินี ทองเสน ป.5 28.00
305 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 28.00
305 652953 ด.ญ. พิมพ์มาดา วิวัฒน์รัตนะ ป.5 28.00
334 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 27.50
334 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 27.50
334 650378 ด.ญ. ณนา ศรีสุข ป.5 27.50
334 650734 ด.ช. วรินทร์ธรณ์ บุญประดิษฐ์ ป.5 27.50
334 651361 ด.ญ. วรวลัญช์ เหลืองอร่ามวิฑูร ป.5 27.50
334 651685 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.5 27.50
340 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 27.00
340 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 27.00
340 651860 ด.ญ. ชัญญานุชค์ ชัชณฐาภัฏฐ์ ป.5 27.00
340 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 27.00
344 650527 ด.ช. ธนันท์รัฐ นริชภวรัญชน์ ป.5 26.50
344 650889 ด.ช. สุษิระ จิตมหาวงศ์ ป.5 26.50
344 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 26.50
344 651770 ด.ญ. ภัทรภูรี อัศวนฤดล ป.5 26.50
344 652924 ด.ช. จอมยุทธ วันหมัด ป.5 26.50
349 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 24.50
349 650168 ด.ญ. พิชญา ขจรจิตนนท์ ป.5 24.50
349 650258 ด.ญ. นลิน ปานพรหมมินทร์ ป.5 24.50
349 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 24.50
349 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 24.50
349 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 24.50
349 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 24.50
349 650768 ด.ญ. พิชญธิดา จันทร์ชูชื่น ป.5 24.50
349 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 24.50
349 650850 ด.ช. ชรินพัชร อุ่นแพทย์ ป.5 24.50
349 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 24.50
349 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 24.50
349 651116 ด.ญ. ปัญฌญา ถิรพร ป.5 24.50
349 651117 ด.ช. สิรวิชญ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ ป.5 24.50
349 651669 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.5 24.50
349 651750 ด.ญ. วรมล เจริญสุข ป.5 24.50
349 651843 ด.ช. กันตภณ สุขหนุน ป.5 24.50
349 652162 ด.ช. ภัทธภูมิ กฤชปัญญาวโร ป.5 24.50
349 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 24.50
349 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 24.50
349 652381 ด.ญ. ปุณณดา หนูพรหม ป.5 24.50
349 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 24.50
349 652536 ด.ช. พิพิธธน พุทธินันทาภา ป.5 24.50
372 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 24.00
372 650341 ด.ญ. อันนา วิภูษิตวรกุล ป.5 24.00
372 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 24.00
372 650616 ด.ญ. ฐิตารีย์ วุฒิฐานทวีกิจ ป.5 24.00
372 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 24.00
372 651408 ด.ญ. พิมพาภรณ์ พูนพัฒนสุข ป.5 24.00
372 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 24.00
372 652711 ด.ญ. นันท์นภัส ตันติอภิกุล ป.5 24.00
372 652764 ด.ช. ติณณ์ เอื้อารีย์กุล ป.5 24.00
372 652781 ด.ช. ภัทรพล ชาลีรัตน์ ป.5 24.00
372 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 24.00
383 651515 ด.ญ. นันท์นารี ศรีบัวเอี่ยม ป.5 23.50
383 651947 ด.ช. อัณณ์อธิป อาทร ป.5 23.50
385 650015 ด.ญ. เกจต์ตะวา ไพโรจน์สกุล ป.5 21.00
385 650065 ด.ญ. กฤติมา มีโพธิ์ ป.5 21.00
385 650142 ด.ช. พุทธคุณ โจระเจน ป.5 21.00
385 650181 ด.ช. กันต์ กัมปนาทแสนยากร ป.5 21.00
385 650408 ด.ญ. สิริกร แซ่เตียว ป.5 21.00
385 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 21.00
385 650526 ด.ญ. นลินญา ฤทธิ์สมจิต ป.5 21.00
385 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 21.00
385 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 21.00
385 651118 ด.ช. จิรัฎฐ์ ณัชกิตติพลฤทธิ์ ป.5 21.00
385 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 21.00
385 651328 ด.ช. อัฆฒ์พรรษ เชาวกุล ป.5 21.00
385 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 21.00
385 651602 ด.ช. พสิษฐ์ ปานปั้น ป.5 21.00
385 651635 ด.ญ. พรชนิตว์ บางเลา ป.5 21.00
385 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 21.00
385 651945 ด.ญ. ทิพย์ธารา ภูมินิลรัตน์ ป.5 21.00
385 651979 ด.ช. ปวเรศ พลับพลึง ป.5 21.00
385 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 21.00
385 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 21.00
385 652329 ด.ช. สิงหา หอวัง ป.5 21.00
385 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 21.00
385 652908 ด.ญ. พิมพ์พิศา หอบุญมาสุทธิ์ ป.5 21.00
408 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 20.50
408 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 20.50
408 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 20.50
408 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 20.50
408 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 20.50
408 651881 ด.ญ. ธัญณิชา เจือจันทึก ป.5 20.50
408 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 20.50
408 652341 ด.ญ. กัลยกร ปาลีนิเวศ ป.5 20.50
416 650011 ด.ญ. กุลญาดา แถวโสภา ยั่งยืน ป.5 17.50
416 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 17.50
416 650056 ด.ญ. อนัญญา บุญประพาน ป.5 17.50
416 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 17.50
416 650134 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.5 17.50
416 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 17.50
416 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 17.50
416 650551 ด.ช. กษิดิ์คณิน คมสัน ป.5 17.50
416 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 17.50
416 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 17.50
416 651027 ด.ญ. ภีรดา กัยวิกัย ป.5 17.50
416 651051 ด.ช. อัครวินท์ ทาต่อมวงศ์ ป.5 17.50
416 651082 ด.ญ. ณัฐนันท์ วงศ์วรธนนนท์ ป.5 17.50
416 651110 ด.ช. ปภังกร เล็กสกุล ป.5 17.50
416 651599 ด.ญ. ปัทมนันท์ ปัทมธรรม ป.5 17.50
416 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 17.50
416 651700 ด.ญ. นันท์นภัส สุขขนาน ป.5 17.50
416 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 17.50
416 652075 ด.ช. ธีรเดช ตาทอง ป.5 17.50
416 652095 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุณหชา ป.5 17.50
416 652199 ด.ช. นวินชญาร์ ล้อพงค์พานิชย์ ป.5 17.50
416 652360 ด.ช. กฤตภาส จันพยูร ป.5 17.50
416 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 17.50
416 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 17.50
416 652511 ด.ญ. พิมพ์มาดา พิมพ์ศิริ ป.5 17.50
416 652528 ด.ช. ไชยโชติดุษฎี มฤครัฐอินแปลง ป.5 17.50
416 652650 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.5 17.50
416 652683 ด.ญ. พราวตะวัน สุรกิจบวร ป.5 17.50
416 652722 ด.ญ. กมลนภัช หิรัญทรัพย์ ป.5 17.50
416 652749 ด.ช. ฐนยศ แตงเลี่ยน ป.5 17.50
416 652859 ด.ช. จิณณะ ศรีโกมลศิลป์ ป.5 17.50
416 652921 ด.ญ. มาติกา ปัญจสังข์ ป.5 17.50
416 652963 ด.ช. ธนกฤต ธนาธรวรโชติ ป.5 17.50
416 653035 ด.ช. ศุภวิชญ์ เสริมสุข ป.5 17.50
450 650772 ด.ช. ภีมณัช โภคาประกรณ์ ป.5 17.00
451 650222 ด.ช. พศวีร์ ธีระภัทรานันท์ ป.5 14.00
451 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 14.00
451 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 14.00
451 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 14.00
451 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 14.00
451 651165 ด.ช. กัณธณณ กาญจนเพ็ญ ป.5 14.00
451 651270 ด.ญ. นารา บุศยพลากร ป.5 14.00
451 651769 ด.ช. ธีร์รัฐชาธารก์ แววศรี ป.5 14.00
451 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 14.00
451 652226 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เกตุคง ป.5 14.00
451 652334 ด.ญ. ณดา ภัทรานนท์อุทัย ป.5 14.00
451 652419 ด.ญ. ณัฐนรี ซ้ายเกลี้ยง ป.5 14.00
451 652555 ด.ญ. ทัชชกร อีโนวี่ ป.5 14.00
451 652587 ด.ญ. อิศรา หลวงประดิษฐ์ ป.5 14.00
451 652698 ด.ช. ภูริช นนทสวัสดิ์ศรี ป.5 14.00
451 652793 ด.ญ. อุษณณีย์ อัครชัยวารี ป.5 14.00
451 653043 ด.ช. ปิยพนธ์ อจลประการ ป.5 14.00
468 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 13.50
469 650006 ด.ญ. เอมิกา ยอดแสง ป.5 10.50
469 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 10.50
469 650240 ด.ญ. พิมพ์มาดา ธนะดำรงชันพร ป.5 10.50
469 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 10.50
469 650605 ด.ญ. ชัชชญา สูจยานนท์ ป.5 10.50
469 650731 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ป.5 10.50
469 651173 ด.ญ. ดลพร โลเกศกระวี ป.5 10.50
469 652283 ด.ญ. พิฐชญาญ์อร ภูพนานุสรณ์ ป.5 10.50
469 652534 ด.ญ. ธัญวลัย ทองชมภู ป.5 10.50
469 652726 ด.ช. ภูดิส บุญขจาย ป.5 10.50
479 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 10.00
480 651692 ด.ช. ภคภัทร โชติกวณิชย์ ป.5 7.00
480 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 7.00
480 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 7.00
483 651124 ด.ญ. ทักษพร จันทร์หุน ป.5 3.50
483 652946 ด.ญ. สุฐิตา แป้นเจริญ ป.5 3.50
485 650324 ด.ญ. ณัฏฐ์ธมล แป้นสุวรรณ ป.5 0.00
485 650568 ด.ช. ยศชนินทร์ เหลืองวิรุจน์กุล ป.5 0.00
485 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 0.00
485 652950 ด.ญ. ปนัชดา ประเสริฐกุล ป.5 0.00