เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับ ป.6

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
1 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 97.00
2 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 96.50
2 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 96.50
2 651207 ด.ช. ภวินทร์ ปัญจทรัพย์ ป.6 96.50
2 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 96.50
6 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 93.50
6 650799 ด.ญ. จิราพัชร ถิรทิตสกุล ป.6 93.50
6 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 93.50
6 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 93.50
6 651834 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.6 93.50
6 651976 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.6 93.50
6 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 93.50
13 650596 ด.ช. ศิวัชชา ปลื้มพัฒนกิจ ป.6 93.00
13 651227 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.6 93.00
15 651229 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ชินธรรมมิตร์ ป.6 90.50
15 651536 ด.ช. อังกูร พิทักษา ป.6 90.50
17 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 90.00
17 651045 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.6 90.00
17 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 90.00
17 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 90.00
17 651963 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.6 90.00
22 650297 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.6 89.50
22 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 89.50
22 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 89.50
22 650907 ด.ญ. ธนิสรา เมธาชูโชค ป.6 89.50
22 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 89.50
22 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 89.50
28 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 87.50
28 652018 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ปิยะรุจิรเวช ป.6 87.50
28 652430 ด.ช. มงกุฎ บุญธปัญญา ป.6 87.50
31 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 87.00
31 650269 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.6 87.00
31 650368 ด.ช. ธนกฤต เกตรภิบาล ป.6 87.00
31 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 87.00
31 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 87.00
31 650900 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.6 87.00
31 651188 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.6 87.00
31 651307 ด.ช. หฤษฎ จันทรสา ป.6 87.00
31 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 87.00
31 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 87.00
31 651497 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.6 87.00
31 651526 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.6 87.00
31 652454 ด.ช. วชิรวิทย์ อิ่มสวาสดิ์ ป.6 87.00
44 650004 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.6 86.50
44 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 86.50
44 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 86.50
44 650606 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.6 86.50
44 650714 ด.ช. รัชพล พุทธานุ ป.6 86.50
44 650808 ด.ญ. ณิชานันท์ มีเพ็ชรทาน ป.6 86.50
44 651021 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.6 86.50
44 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 86.50
44 651429 ด.ช. นิพพิชฌน์ เจริญรุ่งศิริ ป.6 86.50
44 651867 ด.ช. วิวิศร์ ทรัพย์พนาชัย ป.6 86.50
44 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 86.50
44 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 86.50
44 652365 ด.ช. ธนบูลย์ กาละดี ป.6 86.50
44 652848 ด.ช. ณัชภูษณ สุวรรณโน ป.6 86.50
58 650609 ด.ช. อภิชญวิชญ์ พรพาณิชพันธุ์ ป.6 84.00
58 651550 ด.ญ. ธัญมนทร์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ป.6 84.00
58 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 84.00
58 652129 ด.ญ. ภานิชา เจียมกิม ป.6 84.00
58 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 84.00
58 652643 ด.ญ. ปาณิสรา ขวัญมิตร ป.6 84.00
58 652891 ด.ช. ภูมิธรรม เนติวิภัชธรรม ป.6 84.00
65 650264 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.6 83.50
65 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 83.50
65 650518 ด.ญ. นภาดา สมุทรพุทธา ป.6 83.50
65 650608 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.6 83.50
65 650688 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อ๊อสวงศ์ ป.6 83.50
65 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 83.50
65 650878 ด.ช. จิรภัทร บุญสิทธิผล ป.6 83.50
65 650988 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.6 83.50
65 651351 ด.ช. ปภินวิช สารสอน ป.6 83.50
65 651706 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.6 83.50
65 651763 ด.ญ. อุสิชา ไกรนรา ป.6 83.50
65 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 83.50
65 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 83.50
65 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 83.50
79 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 83.00
79 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 83.00
79 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 83.00
82 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 81.00
82 650588 ด.ช. ธนบดี วรกุล ป.6 81.00
82 650737 ด.ช. ชวกร ระวังวงศ์ ป.6 81.00
82 651180 ด.ช. อัฑฒวัชร์ เมธีธนวัฒน์ ป.6 81.00
82 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 81.00
82 652520 ด.ช. พรเมธินท์ โชโต ป.6 81.00
82 652538 ด.ช. ชวัลภพ แซ่ผ่ง ป.6 81.00
82 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 81.00
90 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 80.50
90 650554 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.6 80.50
90 650851 ด.ญ. ณัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.6 80.50
90 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 80.50
90 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 80.50
90 651143 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.6 80.50
90 651521 ด.ช. ฐานัส ภักดีรอด ป.6 80.50
90 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 80.50
90 652642 ด.ช. กรินทร์ สมบัติไหมไทย ป.6 80.50
90 653017 ด.ญ. มณียา ปล้องแก้ว ป.6 80.50
100 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 80.00
100 650684 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.6 80.00
100 650778 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.6 80.00
100 650830 ด.ญ. กุลญาดา สัมปะชาโน ป.6 80.00
100 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 80.00
100 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 80.00
100 651096 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.6 80.00
100 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 80.00
100 651823 ด.ญ. อคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์ ป.6 80.00
100 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 80.00
100 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 80.00
100 652480 ด.ช. กัณตพิชญ์ ก้านลำภู ป.6 80.00
100 652530 ด.ช. ภากร สุวรรณกิจ ป.6 80.00
100 652866 ด.ญ. นันท์ลินี จันทร์อินทร์ ป.6 80.00
114 650037 ด.ญ. ณัฐชานันท์ ธนจิรเสฐ ป.6 79.50
114 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 79.50
114 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 79.50
114 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 79.50
114 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 79.50
114 652874 ด.ช. กิตติพงศ์ ชูทอง ป.6 79.50
120 650228 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.6 79.00
121 651539 ด.ญ. พริม ศรีชัยชนะ ป.6 78.00
121 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 78.00
121 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 78.00
124 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 77.50
124 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 77.50
124 651114 ด.ช. ปุญญพัตน์ โรจน์วงศ์สุริยะ ป.6 77.50
124 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 77.50
124 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 77.50
124 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 77.50
124 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 77.50
124 652590 ด.ช. อิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ ป.6 77.50
124 652802 ด.ช. ณอินทนนท์ จอมเกตุ ป.6 77.50
133 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 77.00
133 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 77.00
133 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 77.00
133 650789 ด.ญ. ปพิชญานันท์ กิตติ์ธนารุจน์ ป.6 77.00
133 650842 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.6 77.00
133 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 77.00
133 651070 ด.ญ. ณรัณฐณัฏฐ์ อภิมุขกุญช์ ป.6 77.00
133 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 77.00
133 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 77.00
133 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 77.00
133 651397 ด.ญ. ชนัญชิดา พลศรี ป.6 77.00
133 651434 ด.ช. จีราวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ ป.6 77.00
133 651485 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.6 77.00
133 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 77.00
133 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 77.00
133 651724 ด.ช. ขุนศึก ยี่สุ่น ป.6 77.00
133 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 77.00
133 651988 ด.ญ. สิรภัทร ศิริศักดิ์สมบูรณ์ ป.6 77.00
133 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 77.00
133 652656 ด.ญ. นาเดียร์ อาเหม็ด ป.6 77.00
133 652843 ด.ช. วัชรวีร์ แสงสีเมือง ป.6 77.00
154 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 76.50
154 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 76.50
154 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 76.50
154 651085 ด.ช. ณัฏฐ์ ติยะปัญจนิตย์ ป.6 76.50
154 651154 ด.ญ. ธิรชา กุรุพินฑารักษ์ ป.6 76.50
154 651411 ด.ช. ดบัสวิน กอสนาน ป.6 76.50
154 651500 ด.ญ. พรรณิชา พิพัฒน์ทนาการ ป.6 76.50
161 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 76.00
162 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 75.00
163 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 74.50
163 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 74.50
163 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 74.50
163 650935 ด.ญ. เลอฟ้า กษัตรีย์ ป.6 74.50
163 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 74.50
163 651464 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ยินดีพจน์ ป.6 74.50
163 652084 ด.ญ. พิชามญชุ์ องค์น้ำทิพย์ ป.6 74.50
170 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 74.00
170 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 74.00
170 650816 ด.ช. พีรเศรษฐ์ สิทธิสุทธิ์ ป.6 74.00
170 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 74.00
170 650962 ด.ญ. เบญญาภา ขวัญมิตร ป.6 74.00
170 651493 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.6 74.00
170 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 74.00
170 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 74.00
170 652203 ด.ช. เตชินท์ บูรณจิตร์ภิรมย์ ป.6 74.00
170 652519 ด.ช. ปุณณวิช คำวัง ป.6 74.00
170 652539 ด.ช. มรรค ศรีรักษา ป.6 74.00
181 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 73.50
181 650137 ด.ช. อนาฆิน สมสกุล ป.6 73.50
181 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 73.50
181 650208 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.6 73.50
181 650231 ด.ช. รหัท แก้วประสิทธิ์ ป.6 73.50
181 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 73.50
181 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 73.50
181 650439 ด.ช. ภีมณภัทร พุ่มสร้าง ป.6 73.50
181 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 73.50
181 650884 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.6 73.50
181 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 73.50
181 651226 ด.ญ. สุชัญญ์ญา ไสวชัยศรี ป.6 73.50
181 651314 ด.ช. กวีวัฒน์ พิชญาสาธิต ป.6 73.50
181 651585 ด.ช. อภิชา จันทรสิทธิ์ ป.6 73.50
181 652122 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.6 73.50
181 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 73.50
181 652399 ด.ช. กวิน กะนะหาวงศ์ ป.6 73.50
181 652552 ด.ญ. ภูชญามญธุ์ เอกนิพนธ์ ป.6 73.50
181 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 73.50
181 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 73.50
181 652648 ด.ช. วิชญ ด่านกุล ป.6 73.50
181 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 73.50
181 652951 ด.ช. จิรธัช ธีรรัตนาภรณ์ ป.6 73.50
204 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 73.00
204 651054 ด.ญ. อนุสรา พงษ์ชัยภูมิ ป.6 73.00
204 651212 ด.ช. ธีทัต ปิยะฤดีวรรณ ป.6 73.00
204 651591 ด.ญ. ทรรศอร ปัญญาพวก ป.6 73.00
208 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 72.50
209 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 71.50
209 650683 ด.ญ. วรรลวิชณี เจริญกุล ป.6 71.50
209 651586 ด.ช. ปวริศร์ คงวาณิชยะพงษ์ ป.6 71.50
209 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 71.50
209 652415 ด.ช. วรายุส์พัชร กุลกรินีธรรม ป.6 71.50
209 652608 ด.ญ. พิชญธิดา เทศทิม ป.6 71.50
215 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 71.00
215 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 71.00
215 650470 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.6 71.00
215 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 71.00
215 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 71.00
215 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 71.00
215 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 71.00
215 651983 ด.ช. พชร กลย์ธรพงษ์ ป.6 71.00
215 652266 ด.ญ. สุวพิชญ์ มาลารัตน์ ป.6 71.00
215 652323 ด.ช. นิพิฐพนธ์ ชัยเจริญ ป.6 71.00
215 652551 ด.ญ. ณัฐกฤตา ยิ้มอยู่ ป.6 71.00
215 652566 ด.ช. นัฐชานันท์ ยงค์พีระกุล ป.6 71.00
215 652580 ด.ช. บรมภัค หลาบหนองแสง ป.6 71.00
215 652935 ด.ญ. พิชญาภา อนันทนุพงศ์ ป.6 71.00
215 652985 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ บุษบงค์ ป.6 71.00
230 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 70.50
230 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 70.50
230 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 70.50
230 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 70.50
230 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 70.50
230 651020 ด.ช. อภิณัฐ วิวัฒน์ธนกุล ป.6 70.50
230 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 70.50
230 651196 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตันติโรจนาเมธ ป.6 70.50
230 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 70.50
230 651727 ด.ช. สรวิชญ์ ยุวพรพาณิชย์ ป.6 70.50
230 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 70.50
230 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 70.50
230 652402 ด.ญ. พิชฎาณัฏฐ์ ถิตย์บุญครอง ป.6 70.50
230 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 70.50
230 652981 ด.ช. คณาธิป เจนศักดิ์ศรีสกุล ป.6 70.50
245 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 70.00
245 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 70.00
245 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 70.00
245 650431 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.6 70.00
245 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 70.00
245 650529 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.6 70.00
245 650869 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.6 70.00
245 651214 ด.ช. อเนชา ชวาลา ป.6 70.00
245 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 70.00
245 651554 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.6 70.00
245 651604 ด.ช. ณธกร วายุนิจ ป.6 70.00
245 651774 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.6 70.00
245 651796 ด.ช. ธนเสฏฐ์ เวศย์วรุตม์ ป.6 70.00
245 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 70.00
245 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 70.00
260 650503 ด.ญ. เกศกัญญา สุธิวานนท์ ป.6 69.50
260 651474 ด.ช. ชนันธร บุญอินเขียว ป.6 69.50
260 651484 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.6 69.50
260 651527 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.6 69.50
260 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 69.50
260 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 69.50
266 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 69.00
267 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 68.50
268 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 68.00
268 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 68.00
268 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 68.00
268 650811 ด.ญ. ชลพรรษ เจริญอาชาชัย ป.6 68.00
268 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 68.00
268 651828 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.6 68.00
268 652459 ด.ช. ศุภณัฐ พุ่มพวง ป.6 68.00
275 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 67.50
275 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 67.50
275 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 67.50
275 650692 ด.ช. วีรทัศน์ ปิยะทัศนานนท์ ป.6 67.50
275 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 67.50
275 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 67.50
275 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 67.50
275 651428 ด.ช. เตชิส ชัยศรี ป.6 67.50
275 651923 ด.ช. เมธาสิทธิ์ รังษิรมย์ ป.6 67.50
275 652120 ด.ญ. กตัญญู ทองอุปการ ป.6 67.50
275 652126 ด.ญ. ฟ้าใส ทรัพย์พาลี ป.6 67.50
275 652133 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.6 67.50
275 652172 ด.ช. ธนกร จิรมนัสวิญญู ป.6 67.50
275 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 67.50
275 652315 ด.ช. จิรกิตติ์ สุขทวี ป.6 67.50
275 652351 ด.ญ. บุณยาพร เจริญพรกุศลกิจ ป.6 67.50
275 652533 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.6 67.50
275 652630 ด.ช. วสพล ชัยหิรัญวัฒนา ป.6 67.50
275 652679 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.6 67.50
275 652922 ด.ญ. รุจิรา ทุ่นศรี ป.6 67.50
295 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 67.00
295 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 67.00
295 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 67.00
295 650965 ด.ช. วิริยภัทท์ ฉันทวุฒิเศรษฐี ป.6 67.00
295 651250 ด.ญ. รติมา สุวชูเพ็ชรน้อย ป.6 67.00
295 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 67.00
295 651541 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.6 67.00
295 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 67.00
295 651754 ด.ช. ณศรัณย์ เจริญฐิติธรรม ป.6 67.00
295 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 67.00
295 651778 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.6 67.00
295 652089 ด.ช. ศิวกร หมวกอิ่ม ป.6 67.00
295 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 67.00
295 652808 ด.ญ. พิชญ์สิณี วิขัยวงค์ ป.6 67.00
309 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 66.50
309 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 66.50
309 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 66.50
309 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 66.50
309 651490 ด.ญ. กานต์ปภรณ์ อัศวพรหมธาดา ป.6 66.50
309 651722 ด.ช. ธนกฤต ขติฌานัง ป.6 66.50
309 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 66.50
309 651873 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.6 66.50
309 652849 ด.ญ. ศิรปภัสร์ ธัญนิพัทธ์ ป.6 66.50
318 650081 ด.ช. คัลลทัพพ แมกไม้รักษา ป.6 65.50
318 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 65.50
320 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 65.00
320 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 65.00
320 651030 ด.ช. ธีร์ธาวิน ชลวิจิตร ป.6 65.00
320 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 65.00
320 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 65.00
320 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 65.00
320 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 65.00
327 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 64.50
327 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 64.50
327 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 64.50
327 650844 ด.ญ. ณิชชา เทพวัฒนปิยกุล ป.6 64.50
327 650985 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.6 64.50
327 651618 ด.ญ. ไหมพิมพ์ สุวรรณคัณฑิ ป.6 64.50
327 652109 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ตรีทิเพศกุล ป.6 64.50
327 652298 ด.ช. บุณยภู ช่วยจุลจิตร ป.6 64.50
327 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 64.50
327 652669 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทรัพย์สิทธิเวศย์ ป.6 64.50
337 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 64.00
337 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 64.00
337 650702 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.6 64.00
337 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 64.00
337 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 64.00
337 651638 ด.ญ. ณิชชาภัทร เกตุแก้ว ป.6 64.00
337 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 64.00
337 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 64.00
337 652238 ด.ช. รวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ ป.6 64.00
337 652444 ด.ช. ยูซุฟ มัซซอร์ ป.6 64.00
337 652677 ด.ช. ภูมิพัฒน์ วัฒนสุข ป.6 64.00
348 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 63.50
348 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 63.50
348 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 63.50
348 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 63.50
348 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 63.50
348 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 63.50
348 650955 ด.ญ. บุษยพร นาคประเสริฐ ป.6 63.50
348 651144 ด.ช. ณพรรฒ ชลธีศุภชัย ป.6 63.50
348 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 63.50
348 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 63.50
348 651590 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.6 63.50
348 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 63.50
348 652030 ด.ญ. พิมพ์ลภัสร์ สมรไกรสรกิจ ป.6 63.50
348 652099 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.6 63.50
348 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 63.50
348 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 63.50
348 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 63.50
348 652310 ด.ช. อาชวิน ดิษยาภูดินัล ป.6 63.50
348 652373 ด.ช. วิชญะ ศรีอรุณ ป.6 63.50
367 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 63.00
367 650092 ด.ญ. ธิญาดา ทองอำนาจ ป.6 63.00
367 650553 ด.ช. เควิน จุลละเกศ ป.6 63.00
367 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 63.00
367 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 63.00
367 651348 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.6 63.00
367 651613 ด.ญ. ปวลาภินี กิจจารึก ป.6 63.00
367 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 63.00
367 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 63.00
376 651244 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.6 62.50
376 651624 ด.ช. สิทธา จงสวัสดิ์พัฒนา ป.6 62.50
378 651830 ด.ญ. อัญชลีพร แก้วเหล็ก ป.6 62.00
379 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 61.50
379 651220 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.6 61.50
379 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 61.50
379 651678 ด.ช. ธีทัต นวลทอง ป.6 61.50
379 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 61.50
379 651804 ด.ช. ตรง พิบูลย์วัชรสกุล ป.6 61.50
379 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 61.50
379 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 61.50
379 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 61.50
388 650106 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.6 61.00
388 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 61.00
388 650642 ด.ช. รวิกันต์ สุรังสิมันต์กุล ป.6 61.00
388 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 61.00
388 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 61.00
388 651052 ด.ช. ทนุธรรม ธรรมประทีป ป.6 61.00
388 651277 ด.ญ. กานต์พิชชา จุลละโพธิ ป.6 61.00
388 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 61.00
388 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 61.00
388 652063 ด.ญ. อารยา ธรรมถิวัธ ป.6 61.00
388 652383 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.6 61.00
388 652576 ด.ช. ปัถย์ นาถนอม ป.6 61.00
388 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 61.00
388 652755 ด.ช. จิราเจตน์ กิตติธัช ป.6 61.00
388 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 61.00
388 652784 ด.ญ. กัญญาณัฐ สมนาม ป.6 61.00
388 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 61.00
405 650192 ด.ช. กฤตานนท์ เจริญสุข ป.6 60.50
405 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 60.50
405 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 60.50
405 650547 ด.ช. ณัฐชนน สอนใจ ป.6 60.50
405 650852 ด.ญ. ภัททิยา เทียมแก้ว ป.6 60.50
405 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 60.50
405 651564 ด.ช. ฐาปกรณ์ สร้อยเพ็ชร ป.6 60.50
405 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 60.50
405 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 60.50
405 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 60.50
405 652723 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทเจริญกุล ป.6 60.50
405 652920 ด.ช. อภิปราชญ์ ภะวัง ป.6 60.50
417 650227 ด.ญ. กชมน สัตยวิศิษฏ์ ป.6 60.00
417 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 60.00
417 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 60.00
417 650787 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.6 60.00
417 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 60.00
417 651125 ด.ญ. พัฒน์นรี สุเมธวทานิย ป.6 60.00
417 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 60.00
417 651788 ด.ช. ภิเศกสินธ์ุ นิยมธรรมกิจ ป.6 60.00
417 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 60.00
417 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 60.00
417 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 60.00
417 652688 ด.ญ. ธัญกร โชคสุชาติ ป.6 60.00
429 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 59.50
429 650145 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.6 59.50
429 650185 ด.ช. กฤตพัฒน์ ตระกูลทองเจริญ ป.6 59.50
429 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 59.50
429 651127 ด.ช. คุณธรรม วัฒนศิรางค์ ป.6 59.50
429 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 59.50
429 651425 ด.ช. ปัณฑ์ณวัฒน์ พรหมดนตรี ป.6 59.50
429 652955 ด.ญ. ชฎาณิศ กุลปราณีต ป.6 59.50
437 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 59.00
438 650042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สิงห์สถิตย์ ป.6 58.50
438 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 58.50
438 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 58.50
438 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 58.50
438 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 58.50
443 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 58.00
443 650191 ด.ช. ณัฌพล องหุนันทกุล ป.6 58.00
443 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 58.00
443 651657 ด.ญ. ชุติรดา อัศวพรพิพัฒน์ ป.6 58.00
443 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 58.00
443 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 58.00
443 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 58.00
443 652261 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.6 58.00
443 652554 ด.ญ. ศศิพิมล สูญราช ป.6 58.00
443 652614 ด.ช. ศิรัฏฐ์ ทิพย์ปรักมาศ ป.6 58.00
443 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 58.00
443 653023 ด.ญ. กันฐาภรณ์ ใยตาล ป.6 58.00
455 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 57.50
455 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 57.50
455 650405 ด.ญ. สุภรตา จิรรัตน์สถิต ป.6 57.50
455 650510 ด.ช. วรศักดิ์ เจริญทรัพย์ ป.6 57.50
455 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 57.50
455 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 57.50
455 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 57.50
455 651563 ด.ช. ภัทร พงษ์เลาหพันธุ์ ป.6 57.50
455 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 57.50
455 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 57.50
455 652253 ด.ช. จอมทัพ กิจบัญญัติอนันต์ ป.6 57.50
455 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 57.50
455 652445 ด.ช. กสิน อัครวิฑิต ป.6 57.50
455 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 57.50
455 652634 ด.ช. ณัฐดนัย ยืนยงค์ ป.6 57.50
455 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 57.50
455 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 57.50
472 650171 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.6 57.00
472 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 57.00
472 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 57.00
472 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 57.00
472 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 57.00
472 650895 ด.ช. กวิน ศิวิลัย ป.6 57.00
472 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 57.00
472 651062 ด.ญ. ภณิตา โต๊ะเส็น ป.6 57.00
472 651186 ด.ญ. ศิโรรัตน์ หวังนิตย์สุข ป.6 57.00
472 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 57.00
472 651346 ด.ญ. อิงพร พงษ์ศิริ ป.6 57.00
472 651364 ด.ญ. ชนรดี สมานทอง ป.6 57.00
472 651375 ด.ญ. ดลกมล เลิศสกุณี ป.6 57.00
472 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 57.00
472 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 57.00
472 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 57.00
472 652164 ด.ช. ภากร วงศ์เสริมสิน ป.6 57.00
472 652213 ด.ญ. ปาณิสรา พิทักษ์กิจนุกูร ป.6 57.00
472 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 57.00
472 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 57.00
472 652657 ด.ญ. นทิตา กัณฑาสุวรรณ ป.6 57.00
472 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 57.00
472 652993 ด.ญ. มาริ สมบูรณ์บูรณะ ป.6 57.00
495 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 56.50
495 650771 ด.ญ. ปวริสา ดิเรกวัฒนชัย ป.6 56.50
495 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 56.50
495 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 56.50
495 651363 ด.ช. กฤษณ์บุญญารักษ์ กองวัฒนานุกูล ป.6 56.50
495 651725 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ขมหวาน ป.6 56.50
495 651798 ด.ช. นพวัชร กีรติรัตน์ ป.6 56.50
495 652101 ด.ช. พิพัฒน์ รอดประชา ป.6 56.50
495 652118 ด.ญ. ญาณิภัทร อ่อนสง ป.6 56.50
495 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 56.50
505 651141 ด.ญ. เพียรพิมุกข์ เลิศสำราญ ป.6 56.00
505 651179 ด.ญ. นวลพลอย บูรณเจริญกิจ ป.6 56.00
505 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 56.00
505 652328 ด.ช. พัสกรเศรษฐ์ ละไมลิขสิทธิ์ ป.6 56.00
509 650840 ด.ญ. นภาเกตุ ศรีจอมขวัญ ป.6 55.50
509 651734 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.6 55.50
509 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 55.50
512 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 55.00
512 651041 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.6 55.00
512 652772 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ดิษฐแย้ม ป.6 55.00
512 652835 ด.ช. วชิรวิชญ์ เกาะโพธิ์ ป.6 55.00
512 652974 ด.ญ. ยิ่งทิพย์ สมบัติทวีพูน ป.6 55.00
517 650173 ด.ญ. ชลธร ชาญสมร ป.6 54.50
517 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 54.50
517 650500 ด.ญ. เตชิดา ศักดิ์แสง ป.6 54.50
517 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 54.50
517 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 54.50
517 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 54.50
517 650906 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.6 54.50
517 651230 ด.ช. ธนธัส ครรชิตวรกุล ป.6 54.50
517 651415 ด.ช. อครพงศ์ หม่อมดา ป.6 54.50
517 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 54.50
517 651698 ด.ช. มาวิน กล่อมวิทย์ ป.6 54.50
517 651768 ด.ญ. อัยยวรรณ จิรพฤกษ์ภิญโญ ป.6 54.50
517 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 54.50
517 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 54.50
517 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 54.50
517 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 54.50
517 652801 ด.ญ. ณภัทร วชิรสกุลชัย ป.6 54.50
534 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 54.00
534 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 54.00
534 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 54.00
534 650156 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.6 54.00
534 650166 ด.ช. พรหมพิริยะ กรชิต ป.6 54.00
534 650455 ด.ช. มาวิน ประพฤติดี ป.6 54.00
534 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 54.00
534 650862 ด.ช. วรภพ ศรอินทร์ ป.6 54.00
534 651249 ด.ญ. พรปภัสร์ โปร่งไธสง ป.6 54.00
534 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 54.00
534 651437 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.6 54.00
534 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 54.00
534 651832 ด.ช. จิรโรจน์ ทองดี ป.6 54.00
534 651833 ด.ญ. สุธีรา ลาวัณยภิรักข์ ป.6 54.00
534 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 54.00
534 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 54.00
534 652309 ด.ช. ภูมิใจ คานิยอ ป.6 54.00
534 652319 ด.ญ. ธีมาพร มากแดง ป.6 54.00
534 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 54.00
534 652470 ด.ญ. ญัฐธิดา เชิดชูวุฒิกุล ป.6 54.00
534 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 54.00
534 652493 ด.ช. อินทัช ทองสุช ป.6 54.00
534 652638 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.6 54.00
534 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 54.00
534 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 54.00
534 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 54.00
534 652918 ด.ช. ชยกร ศรีกรณ์ ป.6 54.00
561 650564 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.6 53.50
561 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 53.50
561 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 53.50
561 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 53.50
561 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 53.50
561 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 53.50
561 652161 ด.ญ. ภิรวดี กฤชปัญญาวโร ป.6 53.50
561 652290 ด.ช. สรวัชญ์ ชุณห์วิจิตรา ป.6 53.50
561 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 53.50
561 652933 ด.ญ. บุณญอร ยิ่งยงณรงค์กุล ป.6 53.50
561 653007 ด.ญ. พิชาพา ทับทิมขาว ป.6 53.50
572 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 53.00
572 650219 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ภิรมย์วรากร ป.6 53.00
572 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 53.00
572 650375 ด.ญ. นภสร อินอ้น ป.6 53.00
572 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 53.00
572 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 53.00
572 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 53.00
572 651608 ด.ช. กิตติภพ ล้ำเลิศสมบัติ ป.6 53.00
572 651799 ด.ญ. กฤตติชา เหล่าประภัสสร ป.6 53.00
572 651846 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.6 53.00
572 652446 ด.ญ. ปวริศา ศรีวิโรจน์ ป.6 53.00
583 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 52.50
583 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 52.50
583 652498 ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สินพรม ป.6 52.50
586 650485 ด.ญ. บุรัสกร พรรัตนรักษา ป.6 52.00
586 652304 ด.ช. ณฐกร พุทธรักษา ป.6 52.00
588 650049 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.6 51.50
588 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 51.50
588 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 51.50
588 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 51.50
588 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 51.50
588 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 51.50
588 651628 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปทุมวิวัฒนา ป.6 51.50
588 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 51.50
588 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 51.50
588 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 51.50
588 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 51.50
588 652343 ด.ญ. ตะวันฉาย อ่อนเรือง ป.6 51.50
588 652545 ด.ญ. ชวัลญา กาญจนกังวาฬกุล ป.6 51.50
588 652928 ด.ญ. ณัฐนภินฑ์ หอพิบูลวิภาสุข ป.6 51.50
602 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 51.00
602 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 51.00
602 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 51.00
602 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 51.00
602 650721 ด.ญ. ปัณชณิกา พันธุเวช ป.6 51.00
602 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 51.00
602 651349 ด.ญ. ศรัณย์พร อนันตโชค ป.6 51.00
602 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 51.00
602 651694 ด.ญ. ชัชฌา ธนศุภวิมล ป.6 51.00
602 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 51.00
602 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 51.00
602 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 51.00
602 652379 ด.ช. ศุภโชค ชินวิทยากุล ป.6 51.00
602 652603 ด.ญ. รัฐานันท์ วิศรุตศิลป์ ป.6 51.00
602 652616 ด.ช. กันตภณ ปึงปิยะกุล ป.6 51.00
602 652824 ด.ช. กันต์กวิน บูรผลิต ป.6 51.00
602 653003 ด.ช. ปภัทรฐวี สารีนันท์ ป.6 51.00
619 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 50.50
619 650063 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.6 50.50
619 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 50.50
619 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 50.50
619 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 50.50
619 650421 ด.ญ. ชุติมณฑน์ สารบรรณ ป.6 50.50
619 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 50.50
619 650716 ด.ช. นิพิชฌน์ ไชยมหาพฤกษ์ ป.6 50.50
619 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 50.50
619 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 50.50
619 651073 ด.ญ. จัสมิน เทียนดี ป.6 50.50
619 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 50.50
619 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 50.50
619 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 50.50
619 651999 ด.ญ. จิดาภา ประกอบผล ป.6 50.50
619 652053 ด.ญ. ชัญญา ชดช้อย ป.6 50.50
619 652231 ด.ช. ปวเรศ สิงคารวานิช ป.6 50.50
619 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 50.50
619 652670 ด.ช. ณชัชวัฏ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ป.6 50.50
638 650584 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.6 50.00
638 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 50.00
638 651964 ด.ช. วุฒิธร คำสุยะ ป.6 50.00
638 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 50.00
642 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 49.50
642 650294 ด.ช. เบญจมิน พิชิตปฐพี ป.6 49.50
642 650562 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.6 49.50
642 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 49.50
642 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 49.50
642 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 49.50
648 650739 ด.ญ. เขมจิรา ชินนิฑิกุล ป.6 49.00
648 650888 ด.ญ. ณัฐรดา ศรีชูทอง ป.6 49.00
648 651393 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ป.6 49.00
648 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 49.00
648 652396 ด.ญ. ณภัสชญา พึ่งปฏิภาณ ป.6 49.00
648 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 49.00
654 650859 ด.ญ. สุภัคนันท์ เพ็ชร์พันธุ์ ป.6 48.50
654 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 48.50
654 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 48.50
654 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 48.50
654 652256 ด.ช. ชยุต วงค์วรรณ ป.6 48.50
654 652489 ด.ช. วัชรวิชญ์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 48.50
654 652872 ด.ญ. เจนสุดา ชูมงคล ป.6 48.50
661 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 48.00
661 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 48.00
661 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 48.00
661 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 48.00
661 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 48.00
661 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 48.00
661 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 48.00
661 652140 ด.ช. ภูศิษฐ์ สุมังคโล ป.6 48.00
661 652510 ด.ช. หัฎฐกมล แก้วสะอาด ป.6 48.00
661 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 48.00
661 652964 ด.ช. เจษฎากร พลประถม ป.6 48.00
661 652970 ด.ญ. พิชชาอร อัศวโกวิทกรณ์ ป.6 48.00
673 650229 ด.ญ. ปวริศา ภูมิภักดิ์ ป.6 47.50
673 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 47.50
673 650595 ด.ช. ณัทภพ แก้วจุมพฏ ป.6 47.50
673 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 47.50
673 651416 ด.ญ. อารยา หม่อมดา ป.6 47.50
673 651681 ด.ญ. อาคิรา บูรณปริญญากุล ป.6 47.50
673 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 47.50
673 651737 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.6 47.50
673 651802 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.6 47.50
673 652281 ด.ช. บรรณวัชร พรหมเล็ก ป.6 47.50
673 652729 ด.ญ. กัลย์กมล ประสานศิลป์ชัย ป.6 47.50
673 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 47.50
673 652777 ด.ญ. หฤทชญา จินดาพรรณ ป.6 47.50
673 652807 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุวรรณ ป.6 47.50
673 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 47.50
673 653027 ด.ช. ตะวัน ปิ่นทอง ป.6 47.50
689 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 47.00
689 650114 ด.ญ. อัญชสา มิตรประชา ป.6 47.00
689 650213 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.6 47.00
689 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 47.00
689 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 47.00
689 650910 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.6 47.00
689 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 47.00
689 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 47.00
689 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 47.00
689 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 47.00
689 652119 ด.ช. กฤติน มานะวิทยาการ ป.6 47.00
689 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 47.00
689 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 47.00
689 652700 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.6 47.00
689 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 47.00
689 652939 ด.ญ. ศุภรัตน์ รัมมณีย์ ป.6 47.00
705 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 46.50
705 650212 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.6 46.50
705 652132 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.6 46.50
705 652235 ด.ญ. พรสินี คำบู่ ป.6 46.50
709 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 46.00
709 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 46.00
711 650251 ด.ญ. ปุญพิชชา เกตุคำ ป.6 45.50
711 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 45.50
711 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 45.50
711 651744 ด.ช. สธน ลิขิตลัคนา ป.6 45.50
711 652092 ด.ญ. ณภัทรรฐา พิศาบดินทร์ ป.6 45.50
711 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 45.50
717 650406 ด.ช. ศศิพงศ์ คุณสุข ป.6 45.00
717 650579 ด.ช. ติณณ์ แสงมณี ป.6 45.00
717 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 45.00
717 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 45.00
717 651287 ด.ญ. ณพลับพลา อนุวรรตวรกุล ป.6 45.00
717 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 45.00
723 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 44.50
723 650390 ด.ญ. เมชญา ฐิติกรกุลชา ป.6 44.50
723 650424 ด.ช. ตะวัน วุฒิวัฒน์ ป.6 44.50
723 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 44.50
723 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 44.50
723 650715 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.6 44.50
723 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 44.50
723 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 44.50
723 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 44.50
723 651131 ด.ช. ปัณวัชร์ ตันติบุตร ป.6 44.50
723 651413 ด.ญ. ณัฐกมล รัตนพร ป.6 44.50
723 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 44.50
723 651917 ด.ญ. นภัสนันท์ สุตกิจพิสิฐ ป.6 44.50
723 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 44.50
723 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 44.50
723 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 44.50
723 652355 ด.ช. ณัฐพัชร์ ภูคณเดชา ป.6 44.50
723 652610 ด.ญ. เพียงขวัญ ช่วยพิเคราะห์ ป.6 44.50
723 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 44.50
742 650068 ด.ญ. อณิชา มิตรประชา ป.6 44.00
742 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 44.00
742 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 44.00
742 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 44.00
742 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 44.00
742 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 44.00
742 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 44.00
742 651818 ด.ญ. ภานิชา ทองต้นรัตนากร ป.6 44.00
742 651994 ด.ช. ณฐวรรธน์ นวลประดิษฐ์ ป.6 44.00
742 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 44.00
742 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 44.00
742 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 44.00
742 653039 ด.ญ. ณัฐนันท์ ชวนนอก ป.6 44.00
755 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 43.50
755 650241 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.6 43.50
755 650333 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.6 43.50
755 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 43.50
755 651499 ด.ญ. ปวีย์ธิดา ฉัตร์รัตติชัย ป.6 43.50
755 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 43.50
755 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 43.50
755 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 43.50
755 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 43.50
755 652031 ด.ญ. กมลภัท ใช้ศรีทอง ป.6 43.50
755 652150 ด.ญ. ธัญพิชชา พยัคฆ์รังสี ป.6 43.50
755 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 43.50
767 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 43.00
767 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 43.00
769 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 42.00
769 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 42.00
769 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 42.00
772 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 41.50
772 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 41.50
772 650243 ด.ญ. ปัญญภัสสร์ พรสมมนต์ ป.6 41.50
772 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 41.50
772 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 41.50
772 650531 ด.ญ. จิรสุตา ภุชคนิตย์ ป.6 41.50
772 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 41.50
772 650835 ด.ช. อาทิตย์ พรมโสภา ป.6 41.50
772 651228 ด.ญ. สิรภัทร อิ่มอำไพ ป.6 41.50
772 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 41.50
772 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 41.50
772 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 41.50
772 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 41.50
772 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 41.50
772 651598 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.6 41.50
772 652069 ด.ญ. ปภาวี นันทิวรรณกุล ป.6 41.50
772 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 41.50
789 650018 ด.ช. ชญาภา อัศวรักวงศ์ ป.6 41.00
789 650075 ด.ช. ภาณุพงศ์ อัศวพิชญโชติ ป.6 41.00
789 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 41.00
789 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 41.00
789 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 41.00
789 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 41.00
789 651108 ด.ญ. โชติกา อุดมศรีธนกร ป.6 41.00
789 651483 ด.ช. ตฤณ แสงอ่อน ป.6 41.00
789 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 41.00
789 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 41.00
789 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 41.00
789 652211 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.6 41.00
789 652477 ด.ช. กฤตพล ศิวะพรประสงค์ ป.6 41.00
789 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 41.00
803 650030 ด.ญ. ชนากานต์ จักรธรานนท์ ป.6 40.50
803 650036 ด.ญ. รินรดา วิเชียรแก้วมณี ป.6 40.50
803 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 40.50
803 650304 ด.ญ. บุณณ์ภัสสร ตันติชัยวนิช ป.6 40.50
803 650323 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.6 40.50
803 650396 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ เสขะนันทน์ ป.6 40.50
803 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 40.50
803 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 40.50
803 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 40.50
803 651467 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.6 40.50
803 651861 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.6 40.50
803 653016 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.6 40.50
815 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 40.00
815 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 40.00
815 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 40.00
815 650622 ด.ช. พีรวิชญ์ รอดแย้ม ป.6 40.00
815 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 40.00
815 652313 ด.ช. กฤติน แซ่ลี้ ป.6 40.00
815 652414 ด.ช. รุจิภาส เดชชนินทร์ ป.6 40.00
815 653006 ด.ช. กิตติภพ วัชระชาญชัย ป.6 40.00
823 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 39.50
823 650829 ด.ช. จิรัฏฐ์ จิราภิรมย์ ป.6 39.50
823 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 39.50
826 650679 ด.ญ. วธูสิริ คงชะนะ ป.6 39.00
827 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 38.50
827 650463 ด.ญ. ลภัสภร มงคลพรอุดม ป.6 38.50
827 650583 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.6 38.50
827 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 38.50
827 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 38.50
827 651889 ด.ญ. พิมพ์ชนก กัญจพิลักษณ์ ป.6 38.50
827 651949 ด.ช. วัฒนพัชร์ กาญจนประทุม ป.6 38.50
827 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 38.50
827 652098 ด.ช. พงศ์ภรณ์ช์ วงษ์ศิลป์ ป.6 38.50
827 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 38.50
837 650076 ด.ช. วิชยุตม์ ดำศรี ป.6 38.00
837 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 38.00
837 650250 ด.ช. กันน์ณัฐ กิตติศิลปกรชัย ป.6 38.00
837 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 38.00
837 650433 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.6 38.00
837 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 38.00
837 650524 ด.ช. นราวิชญ์ ฤทธิ์สมจิต ป.6 38.00
837 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 38.00
837 650626 ด.ญ. ชนิกานต์ คงมั่นสถิตย์กุล ป.6 38.00
837 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 38.00
837 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 38.00
837 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 38.00
837 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 38.00
837 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 38.00
837 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 38.00
837 652689 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.6 38.00
837 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 38.00
837 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 38.00
837 652949 ด.ช. วิชชวินทร์ นักพรานบุญ ป.6 38.00
856 650069 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.6 37.50
856 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 37.50
856 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 37.50
856 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 37.50
856 650354 ด.ช. ธีทัต ทองพิทักษ์ ป.6 37.50
856 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 37.50
856 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 37.50
856 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 37.50
856 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 37.50
856 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 37.50
856 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 37.50
856 651080 ด.ญ. พัทรดา รัตนเขมากร ป.6 37.50
856 651132 ด.ช. ปัณวิชญ์ ตันติบุตร ป.6 37.50
856 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 37.50
856 651791 ด.ช. กวินท์ อัศวสุข ป.6 37.50
856 652546 ด.ญ. วีรยา เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 37.50
856 652618 ด.ช. ธนกฤต สิงหศรี ป.6 37.50
856 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 37.50
874 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 37.00
874 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 37.00
874 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 37.00
874 650720 ด.ญ. พลอยปภัส เจนาคม ป.6 37.00
874 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 37.00
874 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 37.00
874 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 37.00
874 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 37.00
874 651689 ด.ญ. ธนัญชภัสสรช์ พงคพนาไกร ป.6 37.00
874 651862 ด.ช. แทนธรรม ตันธุวนิตย์ ป.6 37.00
874 652048 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.6 37.00
874 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 37.00
874 652699 ด.ญ. กัญญ์วรา บุญคล้อย ป.6 37.00
874 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 37.00
888 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 36.50
888 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 36.50
888 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 36.50
888 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 36.50
888 650788 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ไอรมณีรัตน์ ป.6 36.50
888 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 36.50
888 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 36.50
888 651254 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.6 36.50
888 651946 ด.ช. กิตติศักดิ์ ชัยพรธนภัทร์ ป.6 36.50
888 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 36.50
888 652742 ด.ช. จตุภัทร ซ้ายสุวรรณ ป.6 36.50
899 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 36.00
899 652078 ด.ช. ราเชน ทัฬหรัตน์ ป.6 36.00
901 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 35.50
902 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 35.00
902 650557 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ศรีประสาร ป.6 35.00
902 650662 ด.ญ. ศุภานัน บุญสุโข ป.6 35.00
902 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 35.00
902 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 35.00
902 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 35.00
902 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 35.00
902 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 35.00
902 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 35.00
902 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 35.00
902 651853 ด.ญ. พรปวีณ์ ภูวรัตนกุล ป.6 35.00
902 652269 ด.ช. กิตตินันต์ สุทธิดารา ป.6 35.00
902 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 35.00
902 652664 ด.ช. กวิน อิศรพนธ์ ป.6 35.00
902 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 35.00
917 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 34.50
917 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 34.50
917 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 34.50
917 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 34.50
917 650909 ด.ช. ริชชี่ หลี่ ป.6 34.50
917 651231 ด.ญ. จิดาภา พันธุมโน ป.6 34.50
917 651718 ด.ช. ณัฏฐวัสส์ เนียมถนอม ป.6 34.50
917 651736 ด.ช. สหรัฐ สวาสุ ป.6 34.50
917 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 34.50
917 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 34.50
917 652574 ด.ญ. ปภาภรณ์ มายะการ ป.6 34.50
928 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 34.00
928 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 34.00
928 651029 ด.ญ. รษิภา กลิ่นชาติ ป.6 34.00
928 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 34.00
928 651531 ด.ญ. ปาณิสรา ช่างรูปพรรณ ป.6 34.00
928 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 34.00
928 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 34.00
928 652589 ด.ญ. ปุณยนุช อุ่นสวิง ป.6 34.00
928 652960 ด.ญ. พิชชาภา ขันทองดี ป.6 34.00
937 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 33.50
937 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 33.50
937 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 33.50
937 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 33.50
937 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 33.50
937 650893 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.6 33.50
937 650894 ด.ญ. ภัทลภา กัลยาณมิตร ป.6 33.50
937 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 33.50
937 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 33.50
937 652720 ด.ช. ปวริศ พิบูลย์ศิริ ป.6 33.50
937 653004 ด.ญ. อนันตญา สีธิสาร ป.6 33.50
948 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 33.00
948 652153 ด.ญ. วิชญาดา ตันชัชวาล ป.6 33.00
950 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 32.50
951 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 31.50
951 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 31.50
951 650704 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.6 31.50
951 650847 ด.ช. ปฐวี พลพิทักษ์ ป.6 31.50
951 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 31.50
951 650995 ด.ญ. ไอรินลดา แสนภูวา ป.6 31.50
951 651047 ด.ญ. นภสร ชิตวรากร ป.6 31.50
951 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 31.50
951 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 31.50
951 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 31.50
951 651583 ด.ญ. วรัชยา ขุนศรีแก้ว ป.6 31.50
951 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 31.50
951 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 31.50
951 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 31.50
951 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 31.50
951 651723 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.6 31.50
951 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 31.50
951 652210 ด.ญ. ณิชชาอร แก้วยาว ป.6 31.50
951 652390 ด.ช. พลัฎฐ์ เพชรประพันธ์ ป.6 31.50
951 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 31.50
951 652673 ด.ช. คุณานนท์ อิทธินันทวัน ป.6 31.50
951 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 31.50
951 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 31.50
951 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 31.50
975 650038 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.6 31.00
975 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 31.00
975 650274 ด.ญ. ณธีรา ธนาคุณ ป.6 31.00
975 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 31.00
975 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 31.00
975 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 31.00
975 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 31.00
975 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 31.00
975 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 31.00
975 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 31.00
975 650897 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.6 31.00
975 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 31.00
975 651004 ด.ญ. พิชญา ชัยชัชวาล ป.6 31.00
975 651234 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.6 31.00
975 651345 ด.ช. อินทัช นิยมางกูร ป.6 31.00
975 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 31.00
975 651709 ด.ช. พีรพัฒน์ พรมนอก ป.6 31.00
975 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 31.00
975 652001 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.6 31.00
975 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 31.00
975 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 31.00
975 652196 ด.ญ. พัสราภรณ์ อภิชาชาญ ป.6 31.00
975 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 31.00
975 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 31.00
975 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 31.00
1000 650014 ด.ช. จิรันธนิน หอพานิชย์ ป.6 30.50
1000 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 30.50
1000 650600 ด.ช. ณัฐพัชร์ บวรเวทย์ไพศาล ป.6 30.50
1000 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 30.50
1000 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 30.50
1000 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 30.50
1000 652306 ด.ญ. วริสา ศรีธนิยเมธากุล ป.6 30.50
1000 652937 ด.ญ. ธัญวรัตน์ พรมภักดี ป.6 30.50
1000 652982 ด.ญ. ธฤตฌา สุธีระกุลชัย ป.6 30.50
1009 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 30.00
1009 650738 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.6 30.00
1009 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 30.00
1009 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 30.00
1009 652004 ด.ญ. อนรรฆวี จันทประสิทธิ์สุข ป.6 30.00
1009 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 30.00
1009 652142 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.6 30.00
1016 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 28.00
1016 650047 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เอื้อจิตร์ ป.6 28.00
1016 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 28.00
1016 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 28.00
1016 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 28.00
1016 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 28.00
1016 651200 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.6 28.00
1016 651337 ด.ญ. ญาณิศา สินธุเสน ป.6 28.00
1016 651570 ด.ญ. ลดาวัลย์ ปราโมทย์สิริ ป.6 28.00
1016 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 28.00
1016 651866 ด.ญ. กัลยกร สะภา ป.6 28.00
1016 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 28.00
1016 652321 ด.ช. กิตติธัช จุลคีรี ป.6 28.00
1016 652441 ด.ช. ธีทัต คุณาวุฒิ ป.6 28.00
1016 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 28.00
1016 653044 ด.ช. กันต์ธีร์ ปานแดง ป.6 28.00
1032 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 27.50
1032 650685 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เจ๊ะยะนาย ป.6 27.50
1032 650693 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.6 27.50
1032 650694 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญเตชะธนาวัฒน์ ป.6 27.50
1032 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 27.50
1032 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 27.50
1032 651152 ด.ญ. ออนย่า ปลายฟ้า สตีเฟ่นส์ ป.6 27.50
1032 651286 ด.ช. นนทพัทธ์ เงาเบญจกุล ป.6 27.50
1032 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 27.50
1032 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 27.50
1032 651825 ด.ช. ณปพล จันทรเสโน ป.6 27.50
1032 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 27.50
1032 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 27.50
1045 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 27.00
1045 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 27.00
1045 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 27.00
1045 651390 ด.ญ. ธมนวรรณ บรรลือทรัพย์ ป.6 27.00
1045 651831 ด.ช. ธีรดนัย เอี่ยมดวง ป.6 27.00
1045 651895 ด.ญ. ชนัดดา แต้นุกูล ป.6 27.00
1045 652432 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ตราวนิสกุล ป.6 27.00
1045 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 27.00
1045 652735 ด.ช. สรัล อินทุโสมา ป.6 27.00
1054 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 26.50
1054 651419 ด.ญ. รัมภาพร วงษ์บัณฑิตย์ ป.6 26.50
1054 652971 ด.ญ. ณัชปภา ติระศิริชัย ป.6 26.50
1057 651384 ด.ช. พิชญุตม์ ฉัตรพรธรรม ป.6 26.00
1058 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 24.50
1058 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 24.50
1058 650284 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.6 24.50
1058 650326 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.6 24.50
1058 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 24.50
1058 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 24.50
1058 650539 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน ป.6 24.50
1058 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 24.50
1058 650976 ด.ญ. ภูษณิศา อยู่ด้วง ป.6 24.50
1058 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 24.50
1058 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 24.50
1058 651313 ด.ญ. กันต์ณปภัช วิจิตพาวรรณ ป.6 24.50
1058 651340 ด.ญ. ศุภัทราภรณ์ สุขสถาน ป.6 24.50
1058 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 24.50
1058 651529 ด.ญ. ณัฐกฤตา วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 24.50
1058 651556 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.6 24.50
1058 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 24.50
1058 651633 ด.ญ. ภัทรภร พันธุมจินดา ป.6 24.50
1058 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 24.50
1058 651705 ด.ช. พสิษฐ์ กุลแพทย์ ป.6 24.50
1058 651775 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.6 24.50
1058 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 24.50
1058 651883 ด.ช. สิรวีย์ นัยสงวนศรี ป.6 24.50
1058 651915 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.6 24.50
1058 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 24.50
1058 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 24.50
1058 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 24.50
1058 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 24.50
1058 652232 ด.ช. สัภยา ชินภัทรวิโรจน์ ป.6 24.50
1058 652386 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.6 24.50
1058 652785 ด.ช. นเรศ เผ่าวณิชย์ ป.6 24.50
1058 652821 ด.ช. ปภังกร หาญบุญธรรม ป.6 24.50
1058 652898 ด.ญ. จิรัชญา สร้อยทอง ป.6 24.50
1058 652988 ด.ญ. มนสิชา คล่องศิริเวช ป.6 24.50
1092 650162 ด.ญ. นันทิกานต์ มุสิกสาร ป.6 24.00
1092 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 24.00
1092 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 24.00
1092 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 24.00
1092 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 24.00
1092 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 24.00
1092 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 24.00
1092 651064 ด.ช. มนธพันธ์ บุญญาพงษ์พันธ์ ป.6 24.00
1092 651193 ด.ญ. อซาร์ร่า สสิธณ ทเวทส์ ป.6 24.00
1092 651260 ด.ญ. ณัฐธิดา จิตประสงค์ ป.6 24.00
1092 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 24.00
1092 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 24.00
1092 651508 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.6 24.00
1092 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 24.00
1092 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 24.00
1092 652411 ด.ช. ฐิติวุฒิ ไพบูลย์วรากิจ ป.6 24.00
1092 652629 ด.ญ. รฐพร ศักดิ์สุรรักษ์ ป.6 24.00
1092 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 24.00
1092 652885 ด.ช. ณวัฒน์ รัตนอมรพิบูลย์ ป.6 24.00
1092 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 24.00
1112 650563 ด.ช. วรากร จิรภาส ป.6 23.50
1112 651331 ด.ญ. อัครยา สัตถาผล ป.6 23.50
1112 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 23.50
1112 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 23.50
1112 652990 ด.ช. รชต ไทรเล็กทิม ป.6 23.50
1117 650445 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.6 23.00
1118 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 21.00
1118 650157 ด.ช. กันตณัฐ อมรลีตระกุล ป.6 21.00
1118 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 21.00
1118 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 21.00
1118 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 21.00
1118 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 21.00
1118 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 21.00
1118 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 21.00
1118 650796 ด.ช. ศรัณย์รัชต์ ด้วงสงค์ ป.6 21.00
1118 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 21.00
1118 651625 ด.ช. พสุ ศรีสุโร ป.6 21.00
1118 651932 ด.ญ. ณัฐกันต์พิชชา ออมสุวรรณกุล ป.6 21.00
1118 651953 ด.ญ. ณิชาภัทร ศรชำนิ ป.6 21.00
1118 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 21.00
1118 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 21.00
1118 652449 ด.ช. สรวิชญ์ แสงสิทธิสิริชัย ป.6 21.00
1118 652620 ด.ช. อัครินทร์ นางาซาวา ป.6 21.00
1118 652706 ด.ญ. นีรลดา นิทัศนจารุกุล ป.6 21.00
1118 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 21.00
1118 652992 ด.ช. ณภัทร ภูศรีฤทธิ์ ป.6 21.00
1138 650052 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.6 20.50
1138 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 20.50
1138 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 20.50
1138 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 20.50
1138 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 20.50
1138 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 20.50
1138 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 20.50
1138 650992 ด.ญ. ปวิชญา พิชยานุวรรต ป.6 20.50
1138 651588 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ เบ็ญจอาภรณ์ ป.6 20.50
1138 651975 ด.ญ. ลภัสรลดา กลัดประเสริฐ ป.6 20.50
1138 652392 ด.ญ. ธนพร หฤทัย ป.6 20.50
1138 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 20.50
1138 652790 ด.ญ. ธีรตา ศุภมานพ ป.6 20.50
1151 651894 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.6 20.00
1151 652337 ด.ญ. ชาญธาดา บุตโรบล ป.6 20.00
1151 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 20.00
1151 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 20.00
1151 652666 ด.ช. สหภูมิ วงษ์มณฑา ป.6 20.00
1156 650089 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.6 17.50
1156 650275 ด.ช. นนท์วริศ อนุตรวิโรจน์กุล ป.6 17.50
1156 650569 ด.ญ. พุทธิรารัศมิ์ มหาขันธ์ ป.6 17.50
1156 650620 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.6 17.50
1156 650676 ด.ญ. อวัศยา เขื่อนเพชร ป.6 17.50
1156 650698 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.6 17.50
1156 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 17.50
1156 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 17.50
1156 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 17.50
1156 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 17.50
1156 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 17.50
1156 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 17.50
1156 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 17.50
1156 651391 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.6 17.50
1156 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 17.50
1156 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 17.50
1156 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 17.50
1156 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 17.50
1156 651827 ด.ช. ณฐภท จันทรเสโน ป.6 17.50
1156 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 17.50
1156 651957 ด.ช. ปัณณธร แจ่มใส ป.6 17.50
1156 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 17.50
1156 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 17.50
1156 652208 ด.ญ. ปาลิดา เณรทอง ป.6 17.50
1156 652220 ด.ญ. ธันยพร เขมอนันต์ชัย ป.6 17.50
1156 652357 ด.ญ. ณฤดี ยิ่งชนะเกียรติ ป.6 17.50
1156 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 17.50
1156 652692 ด.ญ. เดร มาคาบวก ป.6 17.50
1156 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 17.50
1156 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 17.50
1156 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 17.50
1156 652809 ด.ช. วัทธิกร จุลเปมะ ป.6 17.50
1156 652897 ด.ช. ชาญชานน มาสังข์ ป.6 17.50
1156 653041 ด.ญ. สุวิชาดา จันทรเศธร ป.6 17.50
1190 650565 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.6 17.00
1190 650776 ด.ญ. จิตต์ณิศา เกียรติเถลิงฤทธิ์ ป.6 17.00
1190 651167 ด.ช. ปราปต์ สุขกระรงคะ ป.6 17.00
1190 651171 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.6 17.00
1190 651218 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.6 17.00
1190 651329 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.6 17.00
1190 651766 ด.ช. อัครวินท์ หริ่มเจริญ ป.6 17.00
1190 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 17.00
1190 652255 ด.ญ. ชยากร เพมบริดจ์ ป.6 17.00
1190 652280 ด.ญ. ชฎาภรณ์ ประมวลวิจารณ์ ป.6 17.00
1190 652601 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.6 17.00
1190 652738 ด.ช. สุวิจักขณ์ บัวพันธุ์ ป.6 17.00
1190 652799 ด.ญ. ปุญฐิตา วรรณแสง ป.6 17.00
1203 650395 ด.ช. จิรัฏฐ์ สายะสิญจน์ ป.6 16.50
1204 651427 ด.ญ. สาริศา เจริญธรรมพจน์ ป.6 16.00
1205 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 14.00
1205 650102 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.6 14.00
1205 650261 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.6 14.00
1205 650263 ด.ญ. ณริสสาข์ หมู่สุวรรณ ป.6 14.00
1205 650356 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา หิรัญศักดาโรจน์ ป.6 14.00
1205 650490 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.6 14.00
1205 650615 ด.ช. รุจิภาส บุรีรักษ์ ป.6 14.00
1205 650639 ด.ช. กฤษฎิ์วริศ แสงทอง ป.6 14.00
1205 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 14.00
1205 650946 ด.ช. เดชาพล ทองพฤทธิ์ ป.6 14.00
1205 650983 ด.ญ. พิมพ์ชณก วัฒนธำรงค์ ป.6 14.00
1205 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 14.00
1205 651247 ด.ญ. ชาครียา ทับสูงเนิน ป.6 14.00
1205 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 14.00
1205 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 14.00
1205 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 14.00
1205 652111 ด.ช. ศุภกฤต แก้วธัญญานุกูล ป.6 14.00
1205 652239 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.6 14.00
1205 652245 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.6 14.00
1205 652302 ด.ช. วุภัค ชนะวงศ์วิสุทธิ์ ป.6 14.00
1205 652423 ด.ช. ชยพล กิติภัทย์พิบูลย์ ป.6 14.00
1205 652581 ด.ญ. ภูษณิศา จงบรรเจิด ป.6 14.00
1205 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 14.00
1205 652645 ด.ญ. ศศิรญาณ์ พิพัฒนกิจอนันต์ ป.6 14.00
1205 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 14.00
1205 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 14.00
1231 650189 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.6 13.50
1231 650980 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.6 13.50
1231 651577 ด.ญ. ศุภรดา ชุติพันธ์ ป.6 13.50
1231 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 13.50
1231 652674 ด.ญ. คุณัชญา พูลศิลป์ ป.6 13.50
1236 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 13.00
1237 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 10.50
1237 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 10.50
1237 651997 ด.ญ. ปุญญาดา วงศ์ยะรา ป.6 10.50
1237 652010 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.6 10.50
1237 652173 ด.ช. สทานน กฤษณเกษกุล ป.6 10.50
1237 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 10.50
1237 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 10.50
1237 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 10.50
1237 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 10.50
1246 650139 ด.ช. จิรัฏฐ์ อนุจารีอาภา ป.6 10.00
1246 650210 ด.ช. กิตติ บุญศิริ ป.6 10.00
1246 652719 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.6 10.00
1249 650160 ด.ญ. จิรฐา อนุจารีอาภา ป.6 7.00
1249 651009 ด.ญ. พัทธนันท์ จรัสชัยนิภัทร์ ป.6 7.00
1249 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 7.00
1249 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 7.00
1249 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 7.00
1249 652861 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.6 7.00
1255 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 0.00
1255 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 0.00
1255 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 0.00
1255 651019 ด.ช. สุวิศิษฏ์ เนตรนวลศรี ป.6 0.00
1255 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 0.00
1255 651742 ด.ช. สรวิชญ์ สุขเจริญยิ่งยง ป.6 0.00
1255 651900 ด.ช. ธนพัฒน์ คล่องแคล่วค้า ป.6 0.00
1255 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 0.00
1255 653013 ด.ช. พันธุ์บุญ คำเงิน ป.6 0.00