เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ป.6

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
1 210872 ด.ช. ปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์ ป.6 94.40
2 210903 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 91.60
3 111048 ด.ช. ธนัท ก้องเกียรติกมล ป.6 88.27
3 210206 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 88.27
5 110571 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 85.47
5 110702 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 85.47
7 110541 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 84.93
7 210346 ด.ญ. แทนฤทัย ยะโสธร ป.6 84.93
9 210479 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 84.40
10 210491 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 82.67
10 210988 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 82.67
12 110242 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 82.13
12 110479 ด.ช. พชรพล พังจุนันท์ ป.6 82.13
12 110698 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 82.13
12 110982 ด.ญ. ชนัดดา ภูวนธรรม ป.6 82.13
12 210782 ด.ญ. พิชยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 82.13
17 110085 ด.ช. ภาวัจน์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 81.60
17 110552 ด.ช. ธนบดินทร์ เตโช ป.6 81.60
19 110116 ด.ญ. กัลยกร ลีฬหากาญจนา ป.6 80.40
20 110105 ด.ช. วิชช์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 79.87
20 110923 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ศรีเมือง ป.6 79.87
22 110313 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 79.33
22 111015 ด.ญ. สิรยากร ตันกุลรัตน์ ป.6 79.33
22 210139 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 79.33
22 210379 ด.ช. ทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์ ป.6 79.33
22 210395 ด.ช. ดลวริทธิ์ ศิริชัย ป.6 79.33
27 110932 ด.ช. ณฐรัฐ พัวพันสวัสดิ์ ป.6 78.80
28 110790 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 78.27
28 210414 ด.ช. อิทธิพัทธ์ อุดมพรธนสาร ป.6 78.27
30 110250 ด.ญ. ปุณณ​ภา​ วรัญญู​รัตนะ​ ป.6 77.73
31 110470 ด.ช. ภูริชญ์ ชมแก้ว ป.6 77.07
32 210407 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 76.53
32 210702 ด.ช. กษม ใช้คล่องกิจ ป.6 76.53
34 110540 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 76.00
34 110751 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 76.00
34 110906 ด.ช. อภิวิชญ์ ชาญณรงค์ ป.6 76.00
34 111018 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 76.00
34 111028 ด.ช. สิรวิชญ์ ภู่อมร ป.6 76.00
34 111134 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 76.00
34 210070 ด.ช. ธีรัช เทภาสิต ป.6 76.00
34 210595 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 76.00
34 210602 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 76.00
34 210866 ด.ญ. นิลุบล เดชอนันต์ ป.6 76.00
34 211014 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 76.00
45 210555 ด.ญ. อริสา ผลิตวานนท์ ป.6 75.47
46 110939 ด.ญ. ชาลิสา โจมฤทธิ์ ป.6 74.93
46 210084 ด.ญ. จิดาภา ปิ่นทอง ป.6 74.93
48 110261 ด.ช. ตรัย กิวานนท์ ป.6 73.73
48 210232 ด.ช. ณภัทร กังวานสุระ ป.6 73.73
50 110377 ด.ช. ศิรกฤษฎิ์ กฤษณรักษ์ปาณี ป.6 73.20
50 111102 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 73.20
50 111127 ด.ช. ธีรเดช พินิจผดุงธรรม ป.6 73.20
50 210800 ด.ช. จิรภัทร เศวตบรรเจิด ป.6 73.20
50 210982 ด.ช. ยุทธภูมิ ชัยสวัสดิ์ ป.6 73.20
55 110239 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 72.67
55 110995 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 72.67
55 210181 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 72.67
55 210280 ด.ญ. พิมพ์พจน์ เลาหอุดมโชค ป.6 72.67
55 210720 ด.ญ. กัลยรักษ์ อุชชิน ป.6 72.67
60 110190 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 72.13
60 210320 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 72.13
62 210727 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 71.47
63 110230 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 70.93
63 210478 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 70.93
65 111091 ด.ญ. จันทรัศม์ เจนอุดมทรัพย์ ป.6 70.40
65 210276 ด.ญ. พีรญา รัตนธนานุกูล ป.6 70.40
65 210446 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 70.40
65 210764 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 70.40
69 110337 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 69.87
69 110370 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง ป.6 69.87
69 110490 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 69.87
69 210537 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 69.87
73 110462 ด.ช. จีรานุวัฒน์ พันธุ์ศรี ป.6 69.33
73 111008 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 69.33
73 210141 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 69.33
73 210373 ด.ญ. อลิชา โปทอง ป.6 69.33
73 210411 ด.ช. พสธร กึกก้อง ป.6 69.33
73 210641 ด.ญ. ปัณฑารีย์ มั่งคั่ง ป.6 69.33
73 210915 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 69.33
80 110782 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 68.13
80 210779 ด.ญ. ธวัลยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 68.13
82 110274 ด.ช. สิรพัทธ์ ขวัญมงคลพงศ์ ป.6 67.60
82 210089 ด.ญ. พิชชากร ธวัชกุลดิลก ป.6 67.60
84 110494 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 67.07
84 110689 ด.ช. ธีรวิทย์ โรจน์พรประดิษฐ์ ป.6 67.07
84 110988 ด.ช. พชรพล เทียนรุ่งศรี ป.6 67.07
84 210288 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 67.07
84 210856 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 67.07
89 110199 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 66.53
89 110212 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 66.53
89 110930 ด.ช. จิรัฏฐ์ จูมี ป.6 66.53
89 210015 ด.ญ. วรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์ ป.6 66.53
89 210127 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 66.53
89 210296 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 66.53
89 210351 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 66.53
89 210370 ด.ช. พศิน จันธเรศ ป.6 66.53
89 210456 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 66.53
89 210492 ด.ญ. ณวรัฎ คงมี ป.6 66.53
89 210512 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 66.53
89 210573 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 66.53
89 210691 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 66.53
89 210745 ด.ช. วรเชฏฐ์ เหมือนดาว ป.6 66.53
103 110036 ด.ช. ณัฏฐ์ เจติยานุวัตร ป.6 66.00
103 110178 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 66.00
103 110592 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 66.00
103 110665 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 66.00
103 110992 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 66.00
103 211028 ด.ช. พรวรรธน์ เพ็ญพิบูลย์ ป.6 66.00
109 110040 ด.ญ. ปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล ป.6 65.33
109 110786 ด.ญ. นีนญาดา บุญตานนท์ ป.6 65.33
111 110461 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 64.80
111 110733 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 64.80
111 110772 ด.ช. ทวีรังสันต์ ภาณุเดชทิพย์ ป.6 64.80
111 110783 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 64.80
111 111100 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 64.80
111 211073 ด.ช. จิรภัทร ลาภประสพ ป.6 64.80
117 110120 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 64.27
117 110233 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 64.27
117 110392 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 64.27
117 110489 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 64.27
117 210180 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 64.27
117 210864 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 64.27
117 211136 ด.ญ. พิมพกานต์ ประทุมรัตน์ ป.6 64.27
117 211174 ด.ญ. ณรณัช สิริวงศานนท์ ป.6 64.27
125 110106 ด.ญ. ณัชชา รัศมีดารา ป.6 63.73
125 110714 ด.ญ. นนณภัส พงศ์วรินทร์ ป.6 63.73
125 210230 ด.ญ. กุณฑิกา สราญฤทธิชัย ป.6 63.73
125 210277 ด.ญ. เฟื่องธัญ อิฐงาม ป.6 63.73
125 210327 ด.ญ. กันติชญา วานิชประเสริฐพร ป.6 63.73
125 210363 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 63.73
125 210694 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 63.73
125 210709 ด.ญ. บุณชญา วรศิริ ป.6 63.73
125 210999 ด.ญ. ภัทรธร นิลกานุวงศ์ ป.6 63.73
134 110285 ด.ช. อรรจกร หวลเจริญทนต์ ป.6 63.20
134 110559 ด.ญ. ศศิชา เลิศวิกูล ป.6 63.20
134 110795 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 63.20
134 110912 ด.ช. ธีรัชธรณ์ สิริวรวิทย์ ป.6 63.20
134 210428 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นาเมืองรักษ์ ป.6 63.20
134 210447 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 63.20
134 210546 ด.ช. ชนะใจ ธนังกูล ป.6 63.20
134 210718 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 63.20
134 210977 ด.ญ. รมิดา มุสิจรัล ป.6 63.20
134 210978 ด.ช. เจตนิพิฐ เลาหเรืองรองกุล ป.6 63.20
134 211027 ด.ช. ภูกวิน บุญชอบ ป.6 63.20
145 210007 ด.ช. ภูรวิช จิวิทยานุกูล ป.6 62.00
145 210159 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 62.00
145 210608 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 62.00
145 210652 ด.ช. คณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา ป.6 62.00
149 110421 ด.ช. ปุริม แซ่เจน ป.6 61.47
149 110476 ด.ช. ศุภฤต เกตุพันธุ์ ป.6 61.47
149 210138 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 61.47
149 210199 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 61.47
149 210226 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 61.47
154 110051 ด.ช. พงปภัช พู่ทองคำ ป.6 60.93
154 110187 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 60.93
154 110314 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 60.93
154 110528 ด.ช. ชลธี เตชะกำธรกิจ ป.6 60.93
154 110766 ด.ช. รุจิภาส หมั่นอาษา ป.6 60.93
154 110793 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 60.93
154 210113 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 60.93
154 210145 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 60.93
154 210303 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 60.93
154 210358 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 60.93
154 210382 ด.ญ. อติกานต์ เจนเกรียงไกร ป.6 60.93
154 210424 ด.ญ. ณำพาสุข คำภาศรี ป.6 60.93
154 210611 ด.ช. ชลกร มีเกิดมูล ป.6 60.93
154 210703 ด.ญ. ภัทร์สิริรัตน์ โรจนเมธาธนันท์ ป.6 60.93
154 210911 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 60.93
154 210923 ด.ช. ถิรเมธ วงศ์พานิช ป.6 60.93
170 110183 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 60.40
170 110415 ด.ช. ชิษนุพงศ์ ตันเวธน์สิทธิกร ป.6 60.40
170 110657 ด.ช. อนาวิล รักชีพ ป.6 60.40
170 111009 ด.ช. วัชรดนัย อนุรักษสกุล ป.6 60.40
170 210003 ด.ช. ธนกร อวัสดาพร ป.6 60.40
170 210156 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 60.40
170 210402 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 60.40
170 210458 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 60.40
170 210571 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 60.40
170 210627 ด.ช. พอ หรี่จินดา ป.6 60.40
170 210950 ด.ช. ศรวัณ ศักดิ์ศศิธร ป.6 60.40
170 211062 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 60.40
170 211086 ด.ญ. พิชญ์ธนัช คำวิลัย ป.6 60.40
170 211177 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 60.40
184 110017 ด.ญ. ศุภกานต์ สลักคำ ป.6 59.87
184 110108 ด.ญ. อภิสรา ดีประเสริฐ ป.6 59.87
184 110472 ด.ช. ชิน ชนินทกุล ป.6 59.87
184 110531 ด.ช. ญาณกร วิทยากรฤกษ์ ป.6 59.87
184 111118 ด.ญ. อาทิชา ไตรรงค์ทอง ป.6 59.87
184 210294 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 59.87
184 210887 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 59.87
184 210895 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 59.87
192 110530 ด.ญ. ชญาบุณย์ ตังคโนภาส ป.6 59.33
193 110232 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 59.20
193 211080 ด.ช. รวิภัทร พรตั้งจิตลิขิต ป.6 59.20
195 210904 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 58.80
196 110826 ด.ญ. ปุณิกา พิทยาวัฒน์ ป.6 58.67
196 110838 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 58.67
196 110894 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 58.67
196 210448 ด.ญ. เกรซ เบญจกาญจน์ ป.6 58.67
196 211021 ด.ช. ณัฏฐพัชร อัศวพงษ์เกษม ป.6 58.67
196 211039 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 58.67
202 110095 ด.ญ. นุชประวีณ์ คะจิตรแขม ป.6 58.13
202 110297 ด.ญ. จินต์จุฑา เจาวัฒนา ป.6 58.13
202 110566 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 58.13
202 110598 ด.ช. ปภาวิน ศรีสุข ป.6 58.13
202 110606 ด.ญ. นภัส ทองสัมฤทธิ์ ป.6 58.13
202 111089 ด.ช. จิรภัทร สมตัว ป.6 58.13
202 210352 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 58.13
202 210417 ด.ช. กิตติพัฒน์ แสงวณิช ป.6 58.13
202 210598 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 58.13
202 210609 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 58.13
202 210747 ด.ช. ศุภสิน ผดุงศุภไลย ป.6 58.13
202 210768 ด.ญ. อัญญรินทร์ มิคาระเศรษฐ์ ป.6 58.13
202 210876 ด.ช. ศรัณย์ภัทร หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 58.13
202 211100 ด.ช. คมพิศิษฐ์ เกียรติสุดาศักดิ์ ป.6 58.13
216 110103 ด.ญ. มณากานต์ สิทธิโชคธรรม ป.6 57.60
216 110343 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 57.60
216 110569 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 57.60
216 110612 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 57.60
216 111053 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 57.60
216 210034 ด.ช. ปาณกิตติ์ รักษ์กุล ป.6 57.60
216 210150 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 57.60
216 210197 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 57.60
216 210404 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 57.60
216 210610 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 57.60
216 210673 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 57.60
216 210770 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 57.60
216 210910 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 57.60
216 210995 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 57.60
230 110395 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 57.07
230 110821 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 57.07
230 210322 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 57.07
230 210665 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 57.07
230 210891 ด.ช. ณัฐพงศ์ อัศวราชันย์ ป.6 57.07
230 211066 ด.ญ. ชนิดาภา เตมียบุตร ป.6 57.07
236 211017 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 56.93
237 211000 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 56.53
238 111038 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 56.40
238 210531 ด.ญ. พาขวัญ อุทัยเสวก ป.6 56.40
238 210543 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 56.40
238 210592 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 56.40
242 110362 ด.ญ. กุลนิษฐ์ เวชสุภากุล ป.6 56.00
242 110874 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 56.00
244 110035 ด.ช. สกลเขฏร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ป.6 55.87
244 110126 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 55.87
244 110283 ด.ญ. พริม ชัยชโลธร ป.6 55.87
244 110424 ด.ญ. เขมณัฎฐ์ เผือกนำผล ป.6 55.87
244 110429 ด.ญ. พิชาภรณ์ เจนกุลนิษฐ์ ป.6 55.87
244 110840 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 55.87
244 110986 ด.ญ. บุญญาพร อังธารารักษ์ ป.6 55.87
244 210289 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 55.87
252 110208 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 55.33
252 110278 ด.ญ. พิชญานิษฐ์ เชาว์สินธุ์ ป.6 55.33
252 110311 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 55.33
252 110365 ด.ญ. ธัญลักษณ์ เวสโกสิทธิ์ ป.6 55.33
252 110484 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 55.33
252 110616 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 55.33
252 110648 ด.ช. อินทัจ เบ็ญราฮีม ป.6 55.33
252 111073 ด.ญ. นมิตา ลิ้มอุดมพร ป.6 55.33
252 111128 ด.ญ. วิริยา พฤกษ์พระกานต์ ป.6 55.33
252 210023 ด.ญ. พิมพ์นารา ศัพท์สุวรรณ ป.6 55.33
252 210484 ด.ช. ปฏิพัทธ์ กล้าแรง ป.6 55.33
252 210569 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 55.33
252 210638 ด.ช. ณัฐพงศ์ อุทัยวนิชวัฒนา ป.6 55.33
252 210688 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 55.33
252 210949 ด.ช. ชีวานนท์ ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 55.33
252 210972 ด.ญ. สิร์วิชญา โชตึก ป.6 55.33
252 211089 ด.ช. ภูริทัต ฐิติพรรณกุล ป.6 55.33
269 110134 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 54.80
269 110321 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 54.80
269 110439 ด.ช. ญาณสิษฐ์ จันทโรจวงศ์ ป.6 54.80
269 110728 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 54.80
269 110836 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 54.80
269 111049 ด.ช. อาชวิน ลีลาวรมณี ป.6 54.80
269 111098 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 54.80
269 111122 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สมิทธาพิพัฒน์ ป.6 54.80
269 210020 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ วรรณวานิชชัย ป.6 54.80
269 210124 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 54.80
269 210164 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 54.80
269 210285 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 54.80
269 210558 ด.ญ. ชธิตา มุ่งนิรันดร์ ป.6 54.80
269 210698 ด.ช. เรืองสิทธิ์ เมธาชัยศิษฎ์ ป.6 54.80
269 210851 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 54.80
284 210018 ด.ช. ปุณณวิทย์ วาจรัต ป.6 54.27
284 210105 ด.ญ. พิชชาภา ผ่องตระกูล ป.6 54.27
284 210326 ด.ช. กร ลิขิตอำนวยชัย ป.6 54.27
284 210532 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 54.27
284 210738 ด.ญ. ชริญญา สุขสุโฉม ป.6 54.27
284 210763 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 54.27
284 210846 ด.ช. ธีภพ ธรรมบุศย์ ป.6 54.27
284 211060 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 54.27
284 211159 ด.ช. คุณภัทร รุ่งโรจน์รังสิมา ป.6 54.27
293 110445 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 53.73
293 210315 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 53.73
293 211083 ด.ญ. นาราชา อมาตยกุล ป.6 53.73
296 110935 ด.ญ. ณิชนันทน์ เทศทอง ป.6 53.20
296 110968 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 53.20
296 210081 ด.ช. บรรณ จันทดวง ป.6 53.20
299 110276 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาญพานิชกิจการ ป.6 53.07
300 110068 ด.ญ. ภัทรภร ตุลารักษ์ ป.6 52.53
300 110330 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 52.53
300 110358 ด.ญ. ศรัณย์พร พงศ์โรจน์เผ่า ป.6 52.53
300 110829 ด.ช. ภัทระ ศรีทองสุข ป.6 52.53
300 210038 ด.ช. เศรษฐกูร เพ็ญจำรัส ป.6 52.53
300 210108 ด.ญ. อินทร์รวิพร สื่อสิริสุข ป.6 52.53
300 210126 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 52.53
300 210440 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 52.53
300 210686 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 52.53
300 210860 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 52.53
300 210917 ด.ญ. กันยากรณ์ ฤกษ์รัชนีกร ป.6 52.53
300 210919 ด.ช. จีรพัฒน์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 52.53
300 210985 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 52.53
300 211065 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 52.53
300 211087 ด.ญ. ภัทรศรุดา ศรีฟองคำ ป.6 52.53
315 110198 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 52.00
315 110223 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 52.00
315 110360 ด.ช. รัชช์ณัณท์ พิริยะไตรนาถ ป.6 52.00
315 110446 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 52.00
315 110624 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 52.00
315 110697 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 52.00
315 110817 ด.ช. ณัฐนรุตม์ วัฒนา ป.6 52.00
315 110846 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 52.00
315 210043 ด.ญ. มนัสนันท์ ทรัพย์นราธร ป.6 52.00
315 210094 ด.ช. อภิภู มาลัยมี ป.6 52.00
315 210293 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 52.00
315 210364 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 52.00
315 210421 ด.ญ. ณัฐนพิน เกตุทอง ป.6 52.00
315 210423 ด.ช. ปุณยาภัชริ์ พุทธเมฆ ป.6 52.00
315 210437 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 52.00
315 210506 ด.ญ. สุกฤตา เพ็งจันทร์ ป.6 52.00
315 210535 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 52.00
315 210548 ด.ญ. ณภัทร เครือคล้าย ป.6 52.00
315 210566 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 52.00
315 210716 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 52.00
315 210732 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 52.00
315 210820 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ทองวินิจ ป.6 52.00
315 210823 ด.ช. เจนวิทย์ มาลัย ป.6 52.00
315 210951 ด.ช. กัญจน์ธนทัต กวางทอง ป.6 52.00
315 211048 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตั้งวิจิตรสกุล ป.6 52.00
315 211143 ด.ช. ปัญญภูมิ จันทร์กระจ่าง ป.6 52.00
341 110029 ด.ญ. อินทิรา ปรุงเกียรติ ป.6 51.47
341 110030 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 51.47
341 110251 ด.ช. ภูมเดชา เชาวริทธิ์ ป.6 51.47
341 110329 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 51.47
341 110410 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 51.47
341 110463 ด.ญ. ณัฐวลัญญ์ พันธุ์ศรี ป.6 51.47
341 110699 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 51.47
341 110921 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 51.47
341 110928 ด.ช. อรรถวิทย์ ตันติอนันท์กุล ป.6 51.47
341 111004 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 51.47
341 210207 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 51.47
341 210228 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 51.47
341 210330 ด.ช. นิธิคุณ ชนะการ ป.6 51.47
341 210361 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 51.47
341 210565 ด.ญ. ภัทริยาภาสิ์ วราชิต ป.6 51.47
341 210649 ด.ช. ถิระวิท อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ป.6 51.47
341 210656 ด.ช. พชรพล เศวตจามร ป.6 51.47
341 210841 ด.ช. ศุภธัช โชติเวทธำรง ป.6 51.47
341 210857 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 51.47
341 210990 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 51.47
341 211005 ด.ช. จิรวศิน วีระกุล ป.6 51.47
341 211052 ด.ญ. พีรญา ลีลาธนางกูร ป.6 51.47
363 110823 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 50.93
363 110873 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 50.93
363 110908 ด.ช. ทะนุธรรมร์ วงศ์กรรัตน์ ป.6 50.93
363 210606 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 50.93
363 210719 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 50.93
363 211075 ด.ช. ภูมิรวิชญ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ป.6 50.93
369 110074 ด.ช. ธณายุทธ์ กิริณี ป.6 50.40
369 110685 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 50.40
369 110967 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 50.40
369 111085 ด.ช. เหล่าทัพพ์ โชติเกษมทรัพย์ ป.6 50.40
369 210061 ด.ญ. พรชนิตว์ แก้วกมลศรีสุข ป.6 50.40
369 210335 ด.ญ. บุญญาพร โภคสมบัติ ป.6 50.40
375 111055 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 50.27
375 210354 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 50.27
377 110127 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 49.73
377 110348 ด.ญ. ณัฐนิชา ตวงทองชัย ป.6 49.73
377 110406 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 49.73
377 110447 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 49.73
377 110468 ด.ช. อภิวัฒน์ นันทไพฑูรย์ ป.6 49.73
377 110538 ด.ช. จรูญวิทย์ จงเฟื่องปริญญา ป.6 49.73
377 110668 ด.ช. จิรภัทร เชาว์พิศาลกิจ ป.6 49.73
377 110691 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 49.73
377 110708 ด.ญ. ณัฐวิภา เจียมอุดมพงษ์ ป.6 49.73
377 111043 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 49.73
377 210051 ด.ญ. ศันส์สุดา รักษ์กุล ป.6 49.73
377 210386 ด.ช. วริทธิ์พล ธนาคมเศรษฐ์ ป.6 49.73
377 210635 ด.ญ. กุลรัตน์ ธรรมสนอง ป.6 49.73
377 210658 ด.ญ. ชวัลรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 49.73
377 210689 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 49.73
377 210973 ด.ญ. เขมิกา พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ป.6 49.73
377 211068 ด.ช. ศักดิ์ศิริ อินทร์พรหม ป.6 49.73
377 211095 ด.ช. อินทนนท์ โกวิทวงศา ป.6 49.73
395 110197 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 49.20
395 110259 ด.ช. ณัฏฐชัย จันทร์ประสพชัย ป.6 49.20
395 110268 ด.ญ. ธญานี เอมเปรมศิลป์ ป.6 49.20
395 110303 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 49.20
395 110748 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 49.20
395 110996 ด.ญ. ชญานิศ เมืองสง ป.6 49.20
395 111113 ด.ช. พงศกร อนุสรณ์เทวินทร์ ป.6 49.20
395 111132 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 49.20
395 210072 ด.ญ. ฐิติกา โตธนะโภคา ป.6 49.20
395 210268 ด.ช. พีรัช ราชพิทักษ์ ป.6 49.20
395 210452 ด.ญ. วริศราวดี ศรีเมือง ป.6 49.20
395 210485 ด.ญ. พิชามญชุ์ รุ่งเรืองยั่งยืน ป.6 49.20
395 210507 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ โอภาสสมุทรชัย ป.6 49.20
395 210821 ด.ญ. นิษฐกานต์ เป็งวันทา ป.6 49.20
395 210877 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นาคเสนา ป.6 49.20
395 210968 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ทับทิมทอง ป.6 49.20
395 211123 ด.ช. ไอธิยากร เมืองแสน ป.6 49.20
412 110025 ด.ญ. พันดาว วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ ป.6 48.67
412 110066 ด.ช. ภัคพล แพะขุนทด ป.6 48.67
412 110413 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 48.67
412 110414 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 48.67
412 110465 ด.ญ. พันณพัฒน์ เฮเลน ศรีสุวรรณ ป.6 48.67
412 110700 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 48.67
412 110724 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 48.67
412 110811 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 48.67
412 110844 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 48.67
412 110911 ด.ช. พีรวิชญ์ ลี้เจริญ ป.6 48.67
412 110999 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 48.67
412 210093 ด.ญ. ปาณิสรา ทวีศรี ป.6 48.67
412 210144 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 48.67
412 210498 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 48.67
412 210831 ด.ญ. นภัคมน ธนิตราธัญธร ป.6 48.67
412 210916 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 48.67
412 211043 ด.ญ. ณภัทร กอโชคชัย ป.6 48.67
412 211101 ด.ญ. ดลรัฐ พลรัตน์ ป.6 48.67
412 211170 ด.ญ. ลิกอร์ ไชยพิมล ป.6 48.67
431 110684 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 48.13
431 110762 ด.ช. ธัญเทพ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 48.13
431 110824 ด.ญ. ชลนภัส สุวินทรากร ป.6 48.13
431 210004 ด.ญ. นลินธยาน์ เถยสูงเนิน ป.6 48.13
431 210010 ด.ช. อาทิตย์ เทพมังกร ป.6 48.13
431 210461 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 48.13
431 210603 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 48.13
431 210680 ด.ช. ธนกร กนกวิลาศ ป.6 48.13
431 210929 ด.ญ. อรกัญญา รักกิจการ ป.6 48.13
440 110048 ด.ญ. ปารณีย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ ป.6 47.60
440 110157 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 47.60
440 110162 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 47.60
440 210299 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 47.60
440 210900 ด.ช. สรวิชญ์ หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 47.60
445 110152 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 47.47
446 110024 ด.ช. นันท์พัทธ์ สุโพธิ์ใหม่ ป.6 46.93
446 110596 ด.ช. ณัฐ​ภัทร จิระกรา​นนท์​ ป.6 46.93
446 111011 ด.ญ. ณัฏฐณิชา พรหมภักดี ป.6 46.93
446 111096 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 46.93
446 210026 ด.ช. อัญชุกรณ์ บุญอยู่ ป.6 46.93
446 210224 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 46.93
446 210279 ด.ญ. อรวรา เรืองอัศวเดช ป.6 46.93
446 210301 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 46.93
446 210310 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 46.93
446 210378 ด.ช. ฐิตพัฒน์ นทีประสิทธิพร ป.6 46.93
446 210482 ด.ช. ณัฐชนน แซ่ซือ ป.6 46.93
446 210867 ด.ญ. ปาณิสรา ทุ่งมีผล ป.6 46.93
446 210889 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 46.93
446 211004 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 46.93
446 211114 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 46.93
461 110132 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 46.40
461 110328 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 46.40
461 110545 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 46.40
461 110564 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 46.40
461 110589 ด.ญ. ชวัลรัชต์ มั่นจิรังกูร ป.6 46.40
461 110635 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 46.40
461 110693 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 46.40
461 110752 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 46.40
461 110768 ด.ญ. ปาณิสรา ชุนบัณฑิต ป.6 46.40
461 110862 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 46.40
461 110888 ด.ญ. วีรินทร์ ยนต์วิกัย ป.6 46.40
461 110927 ด.ช. อนวัช ทิศขน ป.6 46.40
461 111138 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 46.40
461 210048 ด.ช. หฤษฎ มีสอน ป.6 46.40
461 210054 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 46.40
461 210129 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 46.40
461 210153 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 46.40
461 210160 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 46.40
461 210170 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 46.40
461 210175 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 46.40
461 210189 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 46.40
461 210261 ด.ญ. ปุณยนุช จิตแกมมณี ป.6 46.40
461 210332 ด.ญ. ปวริศา เอกสิทธิ์ธารากร ป.6 46.40
461 210376 ด.ญ. ละอองทิพย์ ภมรศิลปธรรม ป.6 46.40
461 210486 ด.ญ. วรัญญา ไชยแสง ป.6 46.40
461 210509 ด.ญ. คุณัญญา ประวิตรวงศ์ ป.6 46.40
461 210530 ด.ญ. ภูมิอิณทรา ปาตัก ป.6 46.40
461 210580 ด.ช. กันตพัฒน์ วรรณเพ็ญสกุล ป.6 46.40
461 210687 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 46.40
461 210710 ด.ช. ภูริวัจน์ วีระเพ็ชร์ ป.6 46.40
461 210993 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 46.40
461 211045 ด.ญ. นนิพา อัมไพรวรรณ ป.6 46.40
461 211067 ด.ญ. พิมพิชชา ปี่เงิน ป.6 46.40
461 211154 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 46.40
495 110038 ด.ญ. พิมพ์ศิกร พรจรัสมณี ป.6 45.87
495 110096 ด.ช. อภิณัฐ สงสัย ป.6 45.87
495 110170 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 45.87
495 110175 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 45.87
495 110247 ด.ญ. ณัฐณิชา ผาทา ป.6 45.87
495 110524 ด.ญ. พลอยภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.6 45.87
495 110615 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 45.87
495 110623 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 45.87
495 110661 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 45.87
495 110809 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 45.87
495 110864 ด.ญ. จิรัชญา เวียงหิรัณย์ ป.6 45.87
495 110981 ด.ญ. กรวรรณ พุ่มพวง ป.6 45.87
495 111065 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 45.87
495 111110 ด.ช. คณพัชญ์ เจตานนท์ ป.6 45.87
495 210418 ด.ญ. พิชฐามณี คงหมวกนิธิไกร ป.6 45.87
495 210425 ด.ช. กัณตภณ สกุลภิญโญ ป.6 45.87
495 210475 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 45.87
495 210480 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 45.87
495 210825 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 45.87
495 210984 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 45.87
495 211009 ด.ญ. ศิริ์กาญจน์ นิลโกสิตย์ ป.6 45.87
495 211019 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 45.87
495 211122 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 45.87
495 211130 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 45.87
495 211140 ด.ช. พัชรพงศ์ พุ่มเจริญ ป.6 45.87
495 211141 ด.ช. ณัฏฐวี อยู่รุ่ง ป.6 45.87
521 110189 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 45.33
521 110334 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 45.33
521 110568 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 45.33
521 110642 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 45.33
521 110814 ด.ญ. นัชชนันท์ มุ่งชนะ ป.6 45.33
521 110849 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 45.33
521 110983 ด.ช. พบธรรม มงคลสาคร ป.6 45.33
521 111107 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 45.33
521 210067 ด.ญ. ธนัชญา ลิ้นทอง ป.6 45.33
521 210275 ด.ช. ณัฐชนนท์ พ่วงแพ ป.6 45.33
521 210283 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 45.33
521 210567 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 45.33
521 210816 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 45.33
521 211046 ด.ญ. โสพิชา สุปัณณานนท์ ป.6 45.33
521 211163 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 45.33
536 110141 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 44.80
536 110158 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 44.80
536 110572 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 44.80
536 110666 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 44.80
536 110725 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 44.80
536 110879 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 44.80
536 111024 ด.ช. อิทธิภัทริ์ ภานุมาส ป.6 44.80
536 210176 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 44.80
536 210222 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 44.80
536 210284 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 44.80
536 210457 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 44.80
536 210795 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 44.80
536 210893 ด.ช. ภูติณัฐ มหานิล ป.6 44.80
536 210940 ด.ช. นิลยวัติ สมโภชพิสุทธิ์ ป.6 44.80
536 211103 ด.ญ. ภัครดา กาญจนไพศาล ป.6 44.80
551 210724 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คงวุฒิปัญญา ป.6 44.67
552 110151 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 44.13
552 110639 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 44.13
552 110690 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 44.13
552 110868 ด.ญ. อรภิชา แพรกทอง ป.6 44.13
552 111029 ด.ญ. ปภาดา นีละวัฒนาศุข ป.6 44.13
552 111131 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 44.13
552 210245 ด.ช. แทนคุณ ทันประสงค์ ป.6 44.13
552 210529 ด.ช. พีรพงศ์ อำรุง ป.6 44.13
552 210815 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 44.13
552 211008 ด.ช. ภาคิน คล้ายพิมล ป.6 44.13
562 110184 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 43.60
562 110191 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 43.60
562 110270 ด.ช. ปัณณ์ มโนลีวัฒนกุล ป.6 43.60
562 110279 ด.ญ. ศรณภัทร์ แพ่งเกษร ป.6 43.60
562 110482 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 43.60
562 110510 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 43.60
562 110717 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 43.60
562 110903 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 43.60
562 111103 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 43.60
562 210028 ด.ญ. ธนิกา ชมภูทีป ป.6 43.60
562 210096 ด.ญ. จิราภัค สิทธิเดชพร ป.6 43.60
562 210122 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 43.60
562 210444 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 43.60
562 210854 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 43.60
562 210981 ด.ญ. ณัชชา พงศ์วรทรัพย์ ป.6 43.60
562 211109 ด.ช. ฐวัฒน์ เตียววุฒิไกร ป.6 43.60
578 110109 ด.ญ. ปิ่นปออ์ ทรัพย์มีชัย ป.6 43.07
578 110117 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ธนโกเศศ ป.6 43.07
578 110146 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 43.07
578 110327 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 43.07
578 110389 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 43.07
578 110397 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 43.07
578 110526 ด.ญ. เพริน โพธิ์เงิน ป.6 43.07
578 110529 ด.ช. กังวาฬ แสงศิริรักษ์ ป.6 43.07
578 110601 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ เจริญรวยวัฒนา ป.6 43.07
578 110659 ด.ญ. วริษฐา ฐานวิเศษ ป.6 43.07
578 110695 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 43.07
578 110801 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 43.07
578 110831 ด.ญ. ณัฐสิรี สมุทรคีรี ป.6 43.07
578 110834 ด.ญ. เปรมยุดา สมสุขจีรวัฒน์ ป.6 43.07
578 110847 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 43.07
578 110856 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 43.07
578 110937 ด.ญ. พินรดา ศิริธรรมานุวัฒน์ ป.6 43.07
578 210030 ด.ญ. วรวลัญช์ กมลพรวิจิตร ป.6 43.07
578 210116 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 43.07
578 210188 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 43.07
578 210317 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 43.07
578 210359 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 43.07
578 210377 ด.ช. ปริยวิศว์ บริพัตรโกศล ป.6 43.07
578 210435 ด.ญ. ชญานันทน์ มุมอ่อน ป.6 43.07
578 210672 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 43.07
578 210809 ด.ญ. สุพิชฌาย์ จีนาพงษา ป.6 43.07
578 210884 ด.ญ. มัญชุสา จรัสศรี ป.6 43.07
578 210908 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 43.07
578 210946 ด.ญ. ลภัสรดา ภักดีสุวรรณ ป.6 43.07
578 210954 ด.ช. ปริญ อภิสารธนรักษ์ ป.6 43.07
578 210971 ด.ญ. พิมพ์ชนก พิพัฒนสกุลกิจ ป.6 43.07
578 211035 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 43.07
578 211051 ด.ญ. ศุจีภรณ์ ปานขลิบ ป.6 43.07
578 211118 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 43.07
612 110315 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 42.53
612 110613 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 42.53
612 110756 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 42.53
612 110945 ด.ญ. ปาณิสรา แซ่ลิ้ม ป.6 42.53
612 111101 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 42.53
612 210001 ด.ช. กฤตนน สุวรรณ ป.6 42.53
612 210006 ด.ช. ปุณณวิทย์ พิริยะปัญญาพร ป.6 42.53
612 210161 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 42.53
612 210307 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 42.53
612 210311 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 42.53
612 210396 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 42.53
612 210469 ด.ญ. สลิลทิพย์ ประสาตร์สาน ป.6 42.53
612 210505 ด.ญ. ชนาธร โสภาจิตต์วัฒนะ ป.6 42.53
612 210536 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 42.53
612 210963 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 42.53
612 211013 ด.ญ. พิชญาภา ถาปาบุตร ป.6 42.53
612 211078 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 42.53
612 211155 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 42.53
630 110174 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 42.00
630 110385 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 42.00
630 110887 ด.ช. รวิชญ์ภูมิ ขำบุญ ป.6 42.00
630 110900 ด.ช. ชญธกร พิบูลย์ ป.6 42.00
630 110913 ด.ช. ปณต สืบปรุ ป.6 42.00
630 110960 ด.ญ. รมณธิภา ศิริฐิติ ป.6 42.00
630 110970 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 42.00
630 111077 ด.ช. วรเมธ ผึ่งผาย ป.6 42.00
630 111130 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 42.00
630 210292 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 42.00
630 210313 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 42.00
630 210624 ด.ช. ณกฤช นฤนาททองธารา ป.6 42.00
630 210744 ด.ญ. ปัญฑ์ชนิต อินทรสังขนาวิน ป.6 42.00
630 210798 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 42.00
630 211020 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 42.00
630 211115 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 42.00
646 110229 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 41.33
646 110355 ด.ช. รุจิภาส สร้อยเรืองศรี ป.6 41.33
646 210357 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 41.33
649 110153 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 40.80
649 110167 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 40.80
649 110182 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 40.80
649 110206 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 40.80
649 110226 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 40.80
649 110425 ด.ญ. บุญญาพร บุณยะยุตกูล ป.6 40.80
649 110677 ด.ญ. กฤติมา กรรโมปกรณ์ ป.6 40.80
649 110729 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 40.80
649 110731 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 40.80
649 110808 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 40.80
649 110843 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 40.80
649 111006 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 40.80
649 111141 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 40.80
649 210462 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 40.80
649 210502 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 40.80
649 210545 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 40.80
649 210679 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ภูรินันทกุล ป.6 40.80
649 210960 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 40.80
649 211097 ด.ช. ปัณณทัต กิจเจริญลาภ ป.6 40.80
668 110026 ด.ญ. ธิษณ์พิฌา ศรีสลวยกุล ป.6 40.27
668 110214 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 40.27
668 110231 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 40.27
668 110235 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 40.27
668 110244 ด.ช. กฤติน พันธุมณี ป.6 40.27
668 110252 ด.ญ. สุกฤษตา ้เลาหไพศาล ป.6 40.27
668 110265 ด.ช. ภูดิท​ ศิริเจน ป.6 40.27
668 110368 ด.ญ. ภูริดา ศิริภูชงค์ ป.6 40.27
668 110386 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 40.27
668 110611 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 40.27
668 110704 ด.ช. ปัณณทัต เวสสะภักดี ป.6 40.27
668 111030 ด.ญ. ศรสวรรค์ จุนแสงจันทร์ ป.6 40.27
668 210016 ด.ช. กวินวัชร์ ยี่แพร ป.6 40.27
668 210057 ด.ญ. พลอยพลิน เพชรรัตน์ ป.6 40.27
668 210134 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 40.27
668 210157 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 40.27
668 210242 ด.ญ. ศรัณยฉัตร ภัทรวรพงศ์ ป.6 40.27
668 210263 ด.ช. ชวัลวิทย์ ขวัญกิจนิรันดร ป.6 40.27
668 210297 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 40.27
668 210403 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 40.27
668 210601 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 40.27
668 210676 ด.ญ. วนัชพร ขยันทำ ป.6 40.27
668 210765 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 40.27
668 210838 ด.ช. ภูรินท์ ถิ่นท่าชนะ ป.6 40.27
668 210899 ด.ญ. พิรญาณ์ ธนกิจลีลาเจริญ ป.6 40.27
668 210970 ด.ญ. พัชรนันท์ ประกอบพาณิชย์ ป.6 40.27
668 210992 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 40.27
668 211002 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 40.27
668 211053 ด.ญ. ธารีรัตน์ พุทธสุวรรณ ป.6 40.27
668 211112 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 40.27
698 110102 ด.ช. วิภูษิต จริงจิตร ป.6 39.73
698 110119 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 39.73
698 110125 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 39.73
698 110238 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 39.73
698 110312 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 39.73
698 110351 ด.ช. ภรัณยู กาญจนสุธรรม ป.6 39.73
698 110443 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 39.73
698 110448 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 39.73
698 110460 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 39.73
698 110508 ด.ญ. พาขวัญ พัวพรพงษ์ ป.6 39.73
698 110518 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 39.73
698 110557 ด.ช. อัณณวัชร์ บุญญกิจไมตรี ป.6 39.73
698 110796 ด.ช. กิจพนัสถ์ อัครชัยวารี ป.6 39.73
698 110901 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 39.73
698 210046 ด.ช. ณัฐพัชร์ ลิ่มอรุณ ป.6 39.73
698 210119 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 39.73
698 210147 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 39.73
698 210345 ด.ญ. ปิยะธิดา ทรัพย์เจริญ ป.6 39.73
698 210367 ด.ญ. ณัฐรินีย์ เรืองแสงทองกุล ป.6 39.73
698 210471 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 39.73
698 210503 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 39.73
698 210568 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 39.73
698 210634 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 39.73
698 210700 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ นิลสวัสดิ์ ป.6 39.73
698 210792 ด.ช. ณภ สุวรรณฐัษ ป.6 39.73
698 210797 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 39.73
698 210836 ด.ช. ปวริศร ดีวิมล ป.6 39.73
698 210958 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 39.73
698 210991 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 39.73
698 211108 ด.ญ. ชลิดา ฤกษ์นาวา ป.6 39.73
698 211152 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 39.73
698 211168 ด.ช. ปภินวิช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 39.73
698 211178 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 39.73
731 110300 ด.ช. ปัณณพัฒน์ หมุนขำ ป.6 39.20
731 110420 ด.ญ. นรีกานต์ เรืองสุรเกียรติ ป.6 39.20
731 110438 ด.ช. วริทธ์ธร สันติวราคม ป.6 39.20
731 110467 ด.ช. วีรวิชญ์ หวังพึ่งกัน ป.6 39.20
731 110542 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 39.20
731 110629 ด.ญ. วรปภัสร์ กองคำ ป.6 39.20
731 110716 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 39.20
731 110722 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 39.20
731 110759 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 39.20
731 110812 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 39.20
731 110896 ด.ญ. ณลวิชชา อินทพงษ์ ป.6 39.20
731 111050 ด.ญ. พุทธิชา ผลมั่งคั่ง ป.6 39.20
731 210557 ด.ญ. กัลย์ธิดา เอื้อแผ่บุญประเสริฐ ป.6 39.20
731 210760 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 39.20
731 210888 ด.ช. พิพิศน์ วุฒิวัฒน์​ ป.6 39.20
731 211034 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 39.20
747 210460 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 38.53
747 211121 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 38.53
749 110065 ด.ช. วรพล ช่วยบำรุง ป.6 38.00
749 110139 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 38.00
749 110142 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 38.00
749 110161 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 38.00
749 110186 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 38.00
749 110203 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 38.00
749 110221 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 38.00
749 110273 ด.ญ. ปิ่นดาว สระสมบูรณ์ ป.6 38.00
749 110277 ด.ช. ธาวิน สิงหถนัดกิจ ป.6 38.00
749 110302 ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร ป.6 38.00
749 110431 ด.ญ. สิรภัทร กัลยาจิตร์โกศล ป.6 38.00
749 110454 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 38.00
749 110509 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 38.00
749 110515 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 38.00
749 110667 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 38.00
749 110916 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 38.00
749 110985 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ ปัณทุราสัญญ์ ป.6 38.00
749 111022 ด.ญ. ภิรญา นวสวัสดิ์ ป.6 38.00
749 111114 ด.ช. ยศ ยศสมบัติ ป.6 38.00
749 210024 ด.ญ. ลภัสวีณ์ ภิรมย์เกียรติ์ ป.6 38.00
749 210177 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 38.00
749 210306 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 38.00
749 210488 ด.ช. อชิระ ก้อนคำใหญ่ ป.6 38.00
749 210614 ด.ญ. ธนิญชิดา สนิทม่วง ป.6 38.00
749 210725 ด.ช. เตชิต เตชะสุรังกูล ป.6 38.00
749 210814 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 38.00
749 210827 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 38.00
749 210920 ด.ช. ณัฐกิตติ์ พนาสุวรรณ ป.6 38.00
749 210921 ด.ช. กฤตเมธ พรรณราย ป.6 38.00
749 211036 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 38.00
779 110195 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 37.47
779 110204 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 37.47
779 110262 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วัฒนะชัยวัฒน์ ป.6 37.47
779 110423 ด.ญ. รมย์รวินท์ รุ่งสงวนวงษ์ ป.6 37.47
779 110466 ด.ญ. วิรัลพัชร วรรธนเศรณี ป.6 37.47
779 110556 ด.ช. เนติภัทธ เกิดสุภาพ ป.6 37.47
779 110561 ด.ช. ณภัทร ราโรจน์ ป.6 37.47
779 110626 ด.ช. ภัทรภร เตชะปัญญารักษ์ ป.6 37.47
779 110650 ด.ช. ธนัท พัฒนทอง ป.6 37.47
779 110749 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 37.47
779 110771 ด.ช. ณัชพล สุมาวงศ์ ป.6 37.47
779 110858 ด.ช. นพกร ลิขิตหัตถศิลป ป.6 37.47
779 111140 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 37.47
779 210008 ด.ญ. ภูริชญา ทุมนัส ป.6 37.47
779 210068 ด.ญ. พัสกาญจน์ ศรีพิจารณ์ ป.6 37.47
779 210111 ด.ญ. ฐิติยา โตธนะโภคา ป.6 37.47
779 210162 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 37.47
779 210165 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 37.47
779 210257 ด.ช. ธีรชาติ เดชานันทศิลป์ ป.6 37.47
779 210267 ด.ญ. เปรมยุดา ศรจิตติ ป.6 37.47
779 210349 ด.ช. ชณัฐภงค์ บุญชู ป.6 37.47
779 210390 ด.ช. ปานกฤษ คภะสุวรรณ ป.6 37.47
779 210593 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 37.47
779 210613 ด.ช. ธนพงศธร วะระทรัพย์ ป.6 37.47
779 210793 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 37.47
779 211003 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 37.47
779 211094 ด.ญ. อนัญญา แสงสง่า ป.6 37.47
779 211128 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 37.47
807 110015 ด.ช. วริทธิ์นันท์ รัตนสุวรรณ ป.6 36.93
807 110382 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 36.93
807 110625 ด.ญ. วริศรา สกุลซ้ง ป.6 36.93
807 110630 ด.ช. อัคชินช์ เตียงเกตุ ป.6 36.93
807 110792 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 36.93
807 111059 ด.ญ. ภัชชญา แซ่โท้ว ป.6 36.93
807 111071 ด.ญ. ณัฏฐรดา มุรินทร์ ป.6 36.93
807 210114 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 36.93
807 210195 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 36.93
807 210210 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 36.93
807 210214 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 36.93
807 210218 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 36.93
807 210220 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 36.93
807 210251 ด.ช. ณัทภัค แสนช่าง ป.6 36.93
807 210459 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 36.93
807 210501 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 36.93
807 210525 ด.ช. จิรัฎฐ์. เหลืองอรุณเลิศ ป.6 36.93
807 210539 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 36.93
807 210579 ด.ช. ณัฐวัศ เหลืองนฤมิตชัย ป.6 36.93
807 210604 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 36.93
807 210620 ด.ช. อัครวิทย์ ประทิพอาราม ป.6 36.93
807 210828 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 36.93
807 210847 ด.ช. กฤตภาส เก็บเงิน ป.6 36.93
807 210849 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 36.93
807 211119 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 36.93
832 110614 ด.ญ. ขวัญมุก เกตุสิงห์ ป.6 36.40
832 110735 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 36.40
832 110804 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 36.40
832 110816 ด.ช. อิรฟาน ฮะยีเลาะ ป.6 36.40
832 110820 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 36.40
832 110827 ด.ญ. ศศิภา วิริยะเชษฐ์กุล ป.6 36.40
832 110877 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 36.40
832 110910 ด.ช. วัชรพล ศรีวัฒนาวานิช ป.6 36.40
832 110929 ด.ช. ปัณณพงศ์ ภมรสุพรวิชิต ป.6 36.40
832 110952 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 36.40
832 110953 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 36.40
832 111002 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 36.40
832 111044 ด.ญ. ธนัญชนก วัยวราวุธ ป.6 36.40
832 111080 ด.ญ. จิดาภา ชินะโยธิน ป.6 36.40
832 111090 ด.ช. จิรพัทธ์ มูณี ป.6 36.40
832 210350 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 36.40
832 210400 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 36.40
832 210430 ด.ช. ณฐกร ธรรมลงกรต ป.6 36.40
832 210629 ด.ญ. จิณัชชา อรุณรัตน์ ป.6 36.40
832 210671 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 36.40
832 210696 ด.ญ. มุกตะวัน ไฝขาว ป.6 36.40
832 210706 ด.ช. อนณ อินสว่าง ป.6 36.40
832 210812 ด.ช. ศุภกร ตีระวนิชพงศ์ ป.6 36.40
832 210909 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 36.40
832 210953 ด.ช. ณภัทร รุ่งเรืองศุภรัตน์ ป.6 36.40
832 210989 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 36.40
858 110018 ด.ช. สรวลณัฐ บุญข้าเหลือ ป.6 35.73
858 210353 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 35.73
858 211173 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 35.73
861 110185 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 35.20
861 110255 ด.ญ. โสภิตนภา ุชุมวรฐายี ป.6 35.20
861 110296 ด.ญ. มนพร ตั้งทางธรรม ป.6 35.20
861 110399 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 35.20
861 110547 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 35.20
861 110852 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 35.20
861 110860 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 35.20
861 110861 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 35.20
861 210265 ด.ญ. ชญานาถ วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 35.20
861 210291 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 35.20
861 210405 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 35.20
861 210540 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 35.20
861 210819 ด.ญ. จิดาภา ทรัพย์มณี ป.6 35.20
861 210826 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 35.20
861 211176 ด.ช. รัชกฤต ภู่เกษมสมบัติ ป.6 35.20
876 110292 ด.ญ. กวิสรา กิจถาวรสวัสดิ์ ป.6 34.67
876 110336 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 34.67
876 110346 ด.ญ. ณชนก แคว้นไทสง ป.6 34.67
876 110349 ด.ช. ปวริศ สารีวงษ์ ป.6 34.67
876 110400 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 34.67
876 110430 ด.ญ. สุพรรณพิมพ์ ร้อยผึ้ง ป.6 34.67
876 110511 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 34.67
876 110579 ด.ญ. พิชญาภา พืชสุวรรณ์สกุล ป.6 34.67
876 110655 ด.ญ. อันดมัน แซ่เขา ป.6 34.67
876 110737 ด.ญ. ทอฝัน จันทร์สมวงศ์ ป.6 34.67
876 110863 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 34.67
876 210369 ด.ช. ธีร์ธวัช สัตยกมลฉัตร ป.6 34.67
876 210384 ด.ช. พิชญุตม์ เอี่ยมดีงามเลิศ ป.6 34.67
876 210398 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 34.67
876 210597 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 34.67
876 210605 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 34.67
876 210787 ด.ช. พิทยุตม์ เอื้อสุกิจวัฒนา ป.6 34.67
876 210811 ด.ญ. เมธาวินี อุทัยพจน์ ป.6 34.67
876 211041 ด.ญ. ชญาน์นันท์ คเวสการักษ์ ป.6 34.67
895 110076 ด.ญ. เอมปวีร์ กวินโกศลสิทธิ์ ป.6 34.13
895 110215 ด.ช. ปวิญญ์ สุรศักดิ์ศิลป ป.6 34.13
895 110298 ด.ช. คริษฐ์ บุญรัตนกุล ป.6 34.13
895 110341 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 34.13
895 110352 ด.ช. ภูปกรณ์ ปิติสุวรรณรัตน์ ป.6 34.13
895 110458 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 34.13
895 110487 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 34.13
895 110664 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 34.13
895 110822 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 34.13
895 110850 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 34.13
895 110854 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 34.13
895 110962 ด.ช. นนทพัทธ์ พลรัตนโยธิน ป.6 34.13
895 111062 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 34.13
895 111104 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 34.13
895 210118 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 34.13
895 210173 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 34.13
895 210229 ด.ญ. กัญญ์วิณัฐ เสือคาบแก้ว ป.6 34.13
895 210274 ด.ญ. กัญญาณัฐ พูนกาญจนะโรจน์ ป.6 34.13
895 210302 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 34.13
895 210487 ด.ญ. ศศิพิมพ์ กุมุท ป.6 34.13
895 210514 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 34.13
895 210544 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 34.13
895 210562 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 34.13
895 210586 ด.ญ. ณิชมน เรณุมาน ป.6 34.13
895 210616 ด.ญ. พิมพ์นารา เกียรติกิจเจริญ ป.6 34.13
895 210659 ด.ช. ณัฏฐกฤษฏิ์ ฉลาดธัญญกิจ ป.6 34.13
895 210754 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ โชคอภิรัตน์ ป.6 34.13
895 210769 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 34.13
895 210771 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 34.13
895 211105 ด.ช. ธนพรพล วงษ์ถนอม ป.6 34.13
895 211116 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 34.13
895 211153 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 34.13
927 110022 ด.ช. ตรัยรัตน์ เปี่ยมมณี ป.6 33.60
927 110061 ด.ญ. ชลกร อัสสานนท์ ป.6 33.60
927 110107 ด.ช. กันตดนย์ โชคบุญส่งสวัสดิ์ ป.6 33.60
927 110113 ด.ช. ชนนนท์ พฤกษ์รัตนกุล ป.6 33.60
927 110156 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 33.60
927 110234 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 33.60
927 110408 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 33.60
927 110409 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 33.60
927 110567 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 33.60
927 110730 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 33.60
927 110761 ด.ญ. ธัญภัส กันทรวิชัยวัฒน์ ป.6 33.60
927 110785 ด.ญ. พรทิพย์พา วงษ์สุวรรณ ป.6 33.60
927 110805 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 33.60
927 110842 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 33.60
927 110938 ด.ช. อนันต์นที มุณีสิทธิ์ ป.6 33.60
927 110994 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 33.60
927 111023 ด.ญ. อัฐภิญญา โชติพนิชเศรษฐ์ ป.6 33.60
927 210137 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 33.60
927 210163 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 33.60
927 210178 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 33.60
927 210216 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 33.60
927 210308 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 33.60
927 210391 ด.ญ. พรปวีร์ เกรียงวัฒนพงษ์ ป.6 33.60
927 210445 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 33.60
927 210483 ด.ช. ปัณณวัฒน์ จงจัดกลาง ป.6 33.60
927 210684 ด.ช. ศวัส หรรษาเวก ป.6 33.60
927 210737 ด.ญ. ณัฐธีรา วิมลพัฒนธรรม ป.6 33.60
927 210822 ด.ช. อัครภูมิ เกิดแก้ว ป.6 33.60
927 210898 ด.ญ. จุฑาทิพย์ อินอิว ป.6 33.60
927 210986 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 33.60
927 211044 ด.ญ. รินทร์ลิตา จองทรัพย์สิน ป.6 33.60
927 211077 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 33.60
959 110380 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 32.93
960 110070 ด.ช. นัฏฐพัชร์ สิงห์โตทอง ป.6 32.40
960 110594 ด.ญ. ณฐินี เวียงศิริ ป.6 32.40
960 110807 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 32.40
960 110851 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 32.40
960 111094 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 32.40
960 111123 ด.ช. กฤตธัช เสนโสพิศ ป.6 32.40
960 210499 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 32.40
960 210930 ด.ญ. อังค์ริสา วรวัฒน์ภิญโญ ป.6 32.40
960 211096 ด.ญ. อรศศิวรรณ์ อรรถสถาวร ป.6 32.40
960 211137 ด.ญ. พุธิตา นิลเขียว ป.6 32.40
970 110387 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 31.87
970 110517 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 31.87
970 110853 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 31.87
970 111034 ด.ญ. สรัลชนา รัตนโมรา ป.6 31.87
970 111081 ด.ญ. กัญญาวีร์ ตั้งจิตวิสุทธิ์ ป.6 31.87
970 111143 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 31.87
970 210032 ด.ญ. ญาณิศา ทานธรรม ป.6 31.87
970 210190 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 31.87
970 210523 ด.ช. ปภังกร อุดรเสถียร ป.6 31.87
970 210600 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 31.87
970 210685 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 31.87
970 210863 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 31.87
970 210874 ด.ช. ภีภากร ทรัพย์เหลือหลาย ป.6 31.87
970 210952 ด.ญ. พรนภัส กลีบเมฆ ป.6 31.87
970 211167 ด.ญ. ณัชชารีย์ สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.6 31.87
985 110164 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 31.33
985 110193 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 31.33
985 110219 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 31.33
985 110220 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 31.33
985 110306 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 31.33
985 110354 ด.ญ. รชรพร ตันติกุล ป.6 31.33
985 110379 ด.ช. ปัญญวรรธน์ สุรเกียรติกำจร ป.6 31.33
985 110532 ด.ช. จิรทีปต์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 31.33
985 110878 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 31.33
985 110898 ด.ญ. ณิชกานต์ เที่ยงบูรณธรรม ป.6 31.33
985 111109 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 31.33
985 111115 ด.ญ. รชตพร โพธิ์ทอง ป.6 31.33
985 210063 ด.ช. วรัญพิชญ์ ปราโมทย์ ป.6 31.33
985 210149 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 31.33
985 210273 ด.ญ. อชิรญา คาวินวิทย์ ป.6 31.33
985 210344 ด.ญ. จรรยพร แกล้วหาญ ป.6 31.33
985 210394 ด.ช. ทัฬห์ ธนวุฒิกูร ป.6 31.33
985 210441 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 31.33
985 210528 ด.ญ. วริศรา วามานนท์ ป.6 31.33
985 210574 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 31.33
985 210861 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 31.33
985 210873 ด.ญ. ภัทรวรินทร์ เทียนงาม ป.6 31.33
985 210965 ด.ญ. จิตตพิสุทธิ์ ชูจิตต์ ป.6 31.33
985 211057 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 31.33
985 211126 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 31.33
1010 110039 ด.ช. อาคิรา เกตุทอง ป.6 30.80
1010 110381 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 30.80
1010 110391 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 30.80
1010 110500 ด.ช. คิรากร พรหมมา ป.6 30.80
1010 110575 ด.ช. พิภัช นพพาภาค ป.6 30.80
1010 110652 ด.ญ. ภูษณิศา เลิศเกษมกุล ป.6 30.80
1010 110662 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 30.80
1010 110671 ด.ญ. ศตพร วิลาสพาณิชย์ ป.6 30.80
1010 110678 ด.ช. ปีติ สุพัฒฑา ป.6 30.80
1010 110747 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 30.80
1010 110763 ด.ญ. ปาณฌา หวังอุดม ป.6 30.80
1010 110835 ด.ช. ศุภกร ลีลามัจฉากุล ป.6 30.80
1010 110865 ด.ญ. ณัฐนิชา ทรงวัชราภรณ์ ป.6 30.80
1010 111052 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 30.80
1010 111056 ด.ช. อนพัทย์ กลึงพงษ์ ป.6 30.80
1010 210082 ด.ญ. ชนกนันท์ จงรุ่งเรืองไสว ป.6 30.80
1010 210136 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 30.80
1010 210151 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 30.80
1010 210179 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 30.80
1010 210198 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 30.80
1010 210204 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 30.80
1010 210205 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 30.80
1010 210250 ด.ช. สิริพงศ์ เกษสุคนธเลิศ ป.6 30.80
1010 210325 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 30.80
1010 210408 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 30.80
1010 210410 ด.ญ. พฤกษา เรืองศิริ ป.6 30.80
1010 210434 ด.ช. กันต์ธีร์ มหัทธนิยโสภณ ป.6 30.80
1010 210449 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 30.80
1010 210517 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 30.80
1010 210630 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 30.80
1010 210844 ด.ญ. ลิลลี่ นิติพันธ์ ป.6 30.80
1010 210850 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 30.80
1010 210882 ด.ช. ภัทรกฤษณ์ บริรักษ์ ป.6 30.80
1010 210890 ด.ช. รตน พลับเล็ก ป.6 30.80
1010 210918 ด.ช. กาญจณ์ แก้วพรม ป.6 30.80
1010 211022 ด.ช. ภูกานต์ ภัทรวิตตากร ป.6 30.80
1010 211165 ด.ช. กรชลิต ชินรักษ์บำรุง ป.6 30.80
1047 110780 ด.ญ. ณิชา ทับทอง ป.6 29.60
1047 210269 ด.ญ. อคิรา มั่นฤทัย ป.6 29.60
1049 110202 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 29.07
1049 110469 ด.ช. อินทัช เลอวิวัฒน์ถาวร ป.6 29.07
1049 110610 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 29.07
1049 110732 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 29.07
1049 110784 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 29.07
1049 110800 ด.ญ. ฐิตานันท์ อรุณรัตน์พลทัต ป.6 29.07
1049 110889 ด.ช. ดลศิวัฒน์ อินทโกสุม ป.6 29.07
1049 111017 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 29.07
1049 210682 ด.ช. ณกานต์ โชติชัยชรินทร์ ป.6 29.07
1049 210726 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 29.07
1049 210830 ด.ญ. ณหทัย สุจิระกุล ป.6 29.07
1049 210897 ด.ช. อิทธิเชษฐ์ แก้วอุด ป.6 29.07
1049 210938 ด.ช. สอง ชินประดิษฐสุข ป.6 29.07
1049 211164 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 29.07
1063 110037 ด.ญ. รินรดา ลีละยุทธสุนทร ป.6 28.53
1063 110088 ด.ญ. ณิชากร ลิ้มทองสิทธิคุณ ป.6 28.53
1063 110210 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 28.53
1063 110393 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 28.53
1063 110453 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 28.53
1063 110755 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 28.53
1063 110832 ด.ญ. ธัญชนก เติมผล ป.6 28.53
1063 111093 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 28.53
1063 210041 ด.ญ. อรอินทุ์ จิวารัตนพงศ์ ป.6 28.53
1063 210212 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 28.53
1063 210244 ด.ช. อัครวินท์ คล้ายคล่องจิตร ป.6 28.53
1063 210451 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 28.53
1063 210542 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 28.53
1063 210550 ด.ช. อรรควิญญ์ ขุนจิต ป.6 28.53
1063 210625 ด.ช. วีระพงศ์ เรืองโชติ ป.6 28.53
1063 210695 ด.ช. จักรพันธุ์ จันทรัศมี ป.6 28.53
1063 210739 ด.ญ. ณัชชา ศิริพันธ์ ป.6 28.53
1063 210922 ด.ช. คุณากร ฉัตรโพธิ์ ป.6 28.53
1063 211050 ด.ช. ภาณุวิชญ์ สุกใส ป.6 28.53
1063 211113 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 28.53
1063 211142 ด.ญ. มิฏฏาภรณ์ บุญดำรัส ป.6 28.53
1084 110154 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 28.00
1084 110207 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 28.00
1084 110217 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 28.00
1084 110432 ด.ญ. รมณ โสภณธนะสิริ ป.6 28.00
1084 110471 ด.ช. เหมภัส หวังสันติพร ป.6 28.00
1084 110497 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 28.00
1084 110586 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 28.00
1084 110597 ด.ญ. ตวงพร พรพํฒนชัย ป.6 28.00
1084 110692 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 28.00
1084 110696 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 28.00
1084 110769 ด.ช. พลกฤต ฤกษ์อุดมสิน ป.6 28.00
1084 110789 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 28.00
1084 110815 ด.ญ. ปนิตา กิติยา ป.6 28.00
1084 110825 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เหลืองศิริมงคล ป.6 28.00
1084 110833 ด.ช. ศุภกร สุตธรรม ป.6 28.00
1084 110876 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 28.00
1084 110897 ด.ช. อัครวัฒน์ ภู่จำปา ป.6 28.00
1084 110943 ด.ญ. ภิชชญลักษณ์ พิสิทธิวิทยานนท์ ป.6 28.00
1084 110963 ด.ช. พลรัฐ แซ่โล้ว ป.6 28.00
1084 110975 ด.ญ. คณัสมน ชาติวิวัฒน์พรชัย ป.6 28.00
1084 111046 ด.ญ. สุชญา เอี่ยมธรรมชาติ ป.6 28.00
1084 111066 ด.ช. กัณณ์ทณัฐ วิทยาภรณ์ ป.6 28.00
1084 210040 ด.ญ. ณภัทชา ผนึกทอง ป.6 28.00
1084 210056 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 28.00
1084 210077 ด.ญ. ฟ้าใส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 28.00
1084 210128 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 28.00
1084 210158 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 28.00
1084 210167 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 28.00
1084 210169 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 28.00
1084 210246 ด.ช. เตชินท์ สุวัฑฒนา ป.6 28.00
1084 210309 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 28.00
1084 210419 ด.ช. ณปราช มิ่งพรวัฒน์ ป.6 28.00
1084 210607 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 28.00
1084 210667 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 28.00
1084 210674 ด.ช. กวินพัฒน์ โชติภาภรณ์ ป.6 28.00
1084 210759 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 28.00
1084 210791 ด.ญ. ลภัสรดา คำณวนไหว ป.6 28.00
1084 210799 ด.ญ. ศรินทร จันทรสาธิต ป.6 28.00
1084 210829 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 28.00
1084 210945 ด.ญ. จิตติญา ก้อนทอง ป.6 28.00
1084 210959 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 28.00
1084 211018 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 28.00
1084 211031 ด.ญ. รมย์รวินท์ สุตนพัฒน์ ป.6 28.00
1084 211061 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 28.00
1084 211081 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ พิทยฐากุลเจริญ ป.6 28.00
1084 211117 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 28.00
1084 211124 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 28.00
1131 111035 ด.ช. ปราชญ์ นีละวัฒนาศุข ป.6 26.80
1131 210103 ด.ญ. ปุณยภรณ์ อ่าวสุคนธ์ ป.6 26.80
1131 210258 ด.ญ. กฤติมา จวบสมัย ป.6 26.80
1131 211132 ด.ช. กฤชณัท หวู ป.6 26.80
1135 110021 ด.ญ. ฐิติพรรณ เผ่านิ่มมงคล ป.6 26.27
1135 110246 ด.ญ. จอมนรี บุนนาค ป.6 26.27
1135 110350 ด.ช. ปวเรศ สารีวงษ์ ป.6 26.27
1135 110721 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 26.27
1135 110773 ด.ญ. ณัชชานิษฐ์ คงโสภณสิทธิ์ ป.6 26.27
1135 110909 ด.ญ. วรรณพร พยัฆพรม ป.6 26.27
1135 111037 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 26.27
1135 210080 ด.ญ. ชลิดา แก้วมาคูณ ป.6 26.27
1135 210106 ด.ญ. ณัชชารีย์ เลิศจิรรัฐโชติ ป.6 26.27
1135 210217 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 26.27
1135 210227 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 26.27
1135 210433 ด.ช. สรวิชญ์ แก้วล้อมทรัพย์ ป.6 26.27
1135 210476 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 26.27
1135 210701 ด.ช. ณภัทร คุ้มกุมาร ป.6 26.27
1135 210777 ด.ช. ชยางกูร เครือวงษ์จันทร์ ป.6 26.27
1135 211015 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 26.27
1151 110137 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 25.73
1151 110248 ด.ญ. ณัฐรดา วิริยะวีรวรรณ ป.6 25.73
1151 110426 ด.ญ. รรกร โสธรประภากร ป.6 25.73
1151 110519 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 25.73
1151 110631 ด.ญ. นิษฐ์สินี กุลมาดารัตน์ ป.6 25.73
1151 110797 ด.ญ. ณัฐนิชา ทาคูณ ป.6 25.73
1151 110806 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 25.73
1151 110845 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 25.73
1151 110857 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 25.73
1151 110891 ด.ญ. สุทธิกานต์ แย้มลม้าย ป.6 25.73
1151 110926 ด.ช. พิสิษฐ์ สกุลบุญราศี ป.6 25.73
1151 110993 ด.ช. ภูริช สุรทานต์นนท์ ป.6 25.73
1151 111105 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 25.73
1151 111112 ด.ญ. กรชนก เสถียรกาล ป.6 25.73
1151 111129 ด.ญ. พรรณชญาภา แก้วปัญญา ป.6 25.73
1151 210017 ด.ญ. ธนิตา วานิชพันธ์ ป.6 25.73
1151 210192 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 25.73
1151 210304 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 25.73
1151 210305 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 25.73
1151 210393 ด.ญ. ปัณฑรีย์ อาภาสพิพัฒน์ ป.6 25.73
1151 210406 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 25.73
1151 210442 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 25.73
1151 210520 ด.ช. ปรัตถกร ทองมุข ป.6 25.73
1151 210564 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 25.73
1151 210589 ด.ญ. พลอยนิชา หงษ์หิน ป.6 25.73
1151 210650 ด.ช. ธกร ผลกังวาน ป.6 25.73
1151 210661 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 25.73
1151 210852 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 25.73
1151 210896 ด.ช. ภูวกฤต ฐิรกมลสิน ป.6 25.73
1151 210956 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 25.73
1151 211106 ด.ช. ธายุกร เสาวมล ป.6 25.73
1182 110004 ด.ญ. ญาตา บูรณวิทยวุฒิ ป.6 25.20
1182 110031 ด.ช. ปายภัค ยี่รัญศิริ ป.6 25.20
1182 110045 ด.ญ. ปัญญ์รศี หังสพฤกษ์ ป.6 25.20
1182 110080 ด.ญ. ปารมี จรรย์แสง รุจกิจยานนท์ ป.6 25.20
1182 110087 ด.ช. รัชกฤต สงวนชาติ ป.6 25.20
1182 110091 ด.ญ. รินรฎา ตงศิริ ป.6 25.20
1182 110131 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 25.20
1182 110257 ด.ช. อริญชย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 25.20
1182 110304 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 25.20
1182 110325 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 25.20
1182 110407 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 25.20
1182 110427 ด.ญ. น้ำเพชร ไอลีน คอลลินส์ ป.6 25.20
1182 110501 ด.ญ. พรกานต์ หมื่นไธสง ป.6 25.20
1182 110537 ด.ญ. พิมภะภา เจียรวิทยกิจ ป.6 25.20
1182 110604 ด.ช. อตินนท์ สกุลตันเจริญชัย ป.6 25.20
1182 110641 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 25.20
1182 110902 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 25.20
1182 110907 ด.ญ. อัจฉราลักษณ์ วรเทพพุฒิพงษ์ ป.6 25.20
1182 110934 ด.ช. นันทภพ ภูรีเลิศวาณิชย์ ป.6 25.20
1182 111072 ด.ช. ธารา ซุนเฟื่อง ป.6 25.20
1182 111086 ด.ช. ปราชญ์ สิงห์โตทอง ป.6 25.20
1182 111126 ด.ช. ณธรรศ วงศ์วารี ป.6 25.20
1182 210071 ด.ญ. รุจรวี บรรจบลาภ ป.6 25.20
1182 210489 ด.ญ. เดน่า มหาบุญ ป.6 25.20
1182 210495 ด.ญ. รติรัตน์ ทองแจ่ม ป.6 25.20
1182 210664 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 25.20
1182 210708 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ยาจิตต์ ป.6 25.20
1182 210757 ด.ญ. ปารณีย์ ชุติขัยเมธินันท์ ป.6 25.20
1182 210878 ด.ญ. เอวารี พัฒนไพบูลย์ ป.6 25.20
1182 210905 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 25.20
1182 210931 ด.ญ. อัยพัสส์ กีรติมหาตม์ ป.6 25.20
1182 210942 ด.ช. ธฤษวิณ เพ็ชรผ่อง ป.6 25.20
1182 210994 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 25.20
1182 211151 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 25.20
1216 110920 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 24.00
1216 210380 ด.ช. กรณ์พงศ์ สวัสดิพงษ์ ป.6 24.00
1216 211129 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 24.00
1219 110128 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 23.47
1219 110291 ด.ญ. ภัทรวดี มณีฉาย ป.6 23.47
1219 110503 ด.ญ. ปวริศา ทองปลูก ป.6 23.47
1219 110523 ด.ช. ปัณณทัต ตั้งประเสริฐศิริ ป.6 23.47
1219 110543 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 23.47
1219 110577 ด.ญ. อรณัฐฐา จุฑาวิจิตร ป.6 23.47
1219 111082 ด.ญ. กุลิสรา ติงสรัตน์ ป.6 23.47
1219 111099 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 23.47
1219 210223 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 23.47
1219 210551 ด.ญ. กัลยกร นพรัตน์เจริญ ป.6 23.47
1219 210590 ด.ช. กำชัย เตยอ่อน ป.6 23.47
1219 210762 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 23.47
1231 110011 ด.ช. พรฤทธิ์ แซ่เจียง ป.6 22.93
1231 110129 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 22.93
1231 110256 ด.ช. ธีทัต ฤทธิโสม ป.6 22.93
1231 110675 ด.ช. ปัณณพรรษ์ สิริชัยธรณ์ ป.6 22.93
1231 110686 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 22.93
1231 110688 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 22.93
1231 110818 ด.ญ. ปวรภัทร วรินทรวนิช ป.6 22.93
1231 110931 ด.ช. กวิน ศักดิ์ชื่นยศ ป.6 22.93
1231 110956 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 22.93
1231 111005 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 22.93
1231 111097 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 22.93
1231 210225 ด.ญ. ชญาณิน วัชรอนุรักษ์กุล ป.6 22.93
1231 210287 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 22.93
1231 210385 ด.ช. กรธรรศ ชุติพันธ์ ป.6 22.93
1231 210389 ด.ช. นันทพันธ์ หล่อวิเชียรรุ่ง ป.6 22.93
1231 210454 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 22.93
1231 210497 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 22.93
1231 210510 ด.ช. ชยกร คุ้มใหญ่โต ป.6 22.93
1231 210515 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 22.93
1231 210521 ด.ญ. พรแก้วตา วงษ์ประภารัตน์ ป.6 22.93
1231 210668 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 22.93
1231 210855 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 22.93
1231 211040 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 22.93
1231 211074 ด.ญ. มนฤญช์ วีรดิษฐกิจ ป.6 22.93
1255 110032 ด.ญ. รมิตา ไตรภพภูมิ ป.6 22.40
1255 110133 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 22.40
1255 110179 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 22.40
1255 110254 ด.ช. อาชวิน ชวาลา ป.6 22.40
1255 110317 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 22.40
1255 110319 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 22.40
1255 110324 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 22.40
1255 110332 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 22.40
1255 110340 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 22.40
1255 110388 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 22.40
1255 110412 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 22.40
1255 110416 ด.ญ. ธณฐ อัศวธีรากุล ป.6 22.40
1255 110457 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 22.40
1255 110464 ด.ช. พอดี ผลอนันต์ ป.6 22.40
1255 110483 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 22.40
1255 110607 ด.ช. พิชญ์ พุ่มเครือวัลย์ ป.6 22.40
1255 110636 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 22.40
1255 110646 ด.ญ. ปราณปริยา ลิปภานนท์ ป.6 22.40
1255 110741 ด.ช. กรณ์ ตั้งภักดี ป.6 22.40
1255 110775 ด.ญ. ธัญสินี จัสมิน แคมพ์เบล ป.6 22.40
1255 110839 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 22.40
1255 110885 ด.ญ. เมริษา สีบุญเรือง ป.6 22.40
1255 110899 ด.ญ. อรอร ภิงคารวัฒน์ ป.6 22.40
1255 110951 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 22.40
1255 110964 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 22.40
1255 111007 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 22.40
1255 111111 ด.ญ. ณิชกานต์ พร้อมศิริพงษ์ ป.6 22.40
1255 210076 ด.ช. ศุภกฤต ฐิตเมธ ป.6 22.40
1255 210095 ด.ช. ศรัณยพงศ์ อัญญธนากร ป.6 22.40
1255 210152 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 22.40
1255 210187 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 22.40
1255 210200 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 22.40
1255 210256 ด.ญ. ปรียากรณ์ เหลืองประดิษฐ์ ป.6 22.40
1255 210298 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 22.40
1255 210318 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 22.40
1255 210323 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 22.40
1255 210328 ด.ช. จิรธนินท์ วชิรนันท์จารุกร ป.6 22.40
1255 210387 ด.ญ. นีร เวชนุวัฒน์ ป.6 22.40
1255 210426 ด.ช. กิตติทัพพ์ เกษมวีรศานต์ ป.6 22.40
1255 210450 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 22.40
1255 210455 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 22.40
1255 210467 ด.ช. เตวิช ชัยฤกษ์ ป.6 22.40
1255 210470 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 22.40
1255 210584 ด.ช. ปาณชนะ ปานะนนท์ ป.6 22.40
1255 210632 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 22.40
1255 210639 ด.ช. เตวิช ดีวิเศษพันธ์ ป.6 22.40
1255 210707 ด.ช. ญาณกร เข็มพิลา ป.6 22.40
1255 210786 ด.ญ. อัญรินทร์ อริยเมธวัชรชัย ป.6 22.40
1255 210944 ด.ญ. ปพิชญา ต่วนภูษา ป.6 22.40
1255 210974 ด.ญ. มันตรินี นิ่มนคร ป.6 22.40
1255 210975 ด.ช. ศิฐพัช โปษยะพิสิษฐ์ ป.6 22.40
1255 210976 ด.ญ. ธัญพร กอวัฒนา ป.6 22.40
1255 210997 ด.ญ. พิชามญชุ์ เอื้ออารักษ์พงศ์ ป.6 22.40
1255 211038 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 22.40
1255 211047 ด.ญ. วิชญาดา เจริญสุข ป.6 22.40
1255 211131 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 22.40
1311 110263 ด.ช. ปัณณ์ จิตต์การุณย์ ป.6 20.67
1311 110687 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 20.67
1311 111067 ด.ช. ชนาธิป ปิยมณีวิจิตร ป.6 20.67
1311 111079 ด.ช. สิริณ ลีวัฒนาการ ป.6 20.67
1315 110218 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 20.13
1315 110299 ด.ญ. ปัณณ์ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ป.6 20.13
1315 110307 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 20.13
1315 110555 ด.ช. สุธิมนต์ โฮ้บำเพ็ญ ป.6 20.13
1315 110573 ด.ญ. ทอรัก จันทราช ป.6 20.13
1315 110705 ด.ญ. ปุนนา สุขเสมอ ป.6 20.13
1315 110848 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 20.13
1315 110881 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 20.13
1315 110942 ด.ญ. พรรณวลิน อินทเคหะ ป.6 20.13
1315 111025 ด.ญ. จิรัชยา ภิญโญเสริมรัตน์ ป.6 20.13
1315 111033 ด.ญ. ปภาพร จิตสน ป.6 20.13
1315 210022 ด.ญ. สาริสา นพแก้ว ป.6 20.13
1315 210196 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 20.13
1315 210331 ด.ญ. นันทร์นภัส สัตยกมลฉัตร ป.6 20.13
1315 210420 ด.ช. ศุภกฤต จรุงกิจวรากร ป.6 20.13
1315 210693 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 20.13
1315 210947 ด.ช. ทาดา มงคลยศ ป.6 20.13
1332 110010 ด.ช. พงศ์วรุตม์ ยิ้มประเสริฐ ป.6 19.60
1332 110013 ด.ญ. พินทุ์พริมา สุขทิศ ป.6 19.60
1332 110057 ด.ช. แสงตะวัน สรรพวิทยศิริ ป.6 19.60
1332 110064 ด.ญ. จิตตานันณ์ กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 19.60
1332 110253 ด.ญ. หยกมนต์ ธำรงวิชย์สิริ ป.6 19.60
1332 110275 ด.ช. ภาคิน ศรีรติพรรณ ป.6 19.60
1332 110384 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 19.60
1332 110417 ด.ช. รชต อนุสรณ์กุล ป.6 19.60
1332 110436 ด.ญ. ศศิอาภา สังข์ทอง ป.6 19.60
1332 110475 ด.ญ. ภัสสรากาญจน์ หอมกระแจะ ป.6 19.60
1332 110498 ด.ญ. รัชชนันท์ สุขสัย ป.6 19.60
1332 110533 ด.ช. ณฤต อุชุปาละนันท์ ป.6 19.60
1332 110551 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 19.60
1332 110587 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 19.60
1332 110602 ด.ญ. สุธินี โลเกศกระวี ป.6 19.60
1332 110627 ด.ญ. สุทธาสินี สุทธิเกษม ป.6 19.60
1332 110640 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 19.60
1332 110727 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 19.60
1332 110787 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 19.60
1332 110794 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 19.60
1332 110859 ด.ช. ณัฐพศิน สมาธิวัฒน์ ป.6 19.60
1332 110883 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 19.60
1332 110904 ด.ช. ณกร ประพรรดิจักกิจ ป.6 19.60
1332 111057 ด.ญ. ปพิชญา ชิระนุรังสี ป.6 19.60
1332 111061 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 19.60
1332 111116 ด.ญ. ษุภากร เจตานนท์ ป.6 19.60
1332 210005 ด.ญ. ปวริศา พึ่งพรหม ป.6 19.60
1332 210062 ด.ญ. วีรดา ลีลาวรวงศ์ ป.6 19.60
1332 210079 ด.ช. กาณฑ์ ใจเพ็ง ป.6 19.60
1332 210182 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 19.60
1332 210209 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 19.60
1332 210356 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 19.60
1332 210388 ด.ญ. พริบพันดาว ประสานสุขทวี ป.6 19.60
1332 210397 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 19.60
1332 210577 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 19.60
1332 210621 ด.ญ. ปุณญาณิศ แยบกสิกิจ ป.6 19.60
1332 210712 ด.ญ. ณิชนันทน์ เมฆาเด่นอัมพร ป.6 19.60
1332 210731 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 19.60
1332 210734 ด.ญ. มิลินท์ ปรีชา ป.6 19.60
1332 210746 ด.ช. ศศิพล สาสาง ป.6 19.60
1332 210957 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 19.60
1332 211024 ด.ช. เตชินท์ เอื้ออารีย์กุล ป.6 19.60
1332 211054 ด.ช. ภัทรพล ชวลิตานนท์ ป.6 19.60
1332 211158 ด.ช. ธนกฤต ไชยทอง ป.6 19.60
1376 211007 ด.ญ. ธราธาร กำธรกุล ป.6 18.40
1377 210805 ด.ช. ราเมศ จงฤกษ์งาม ป.6 17.87
1378 110041 ด.ญ. ชลกนก เอมพันธุ์ ป.6 17.33
1378 110079 ด.ญ. คณัสวรรณ จรสาย ป.6 17.33
1378 110549 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 17.33
1378 110872 ด.ญ. วิรินทร มั่นนาค ป.6 17.33
1378 110936 ด.ช. กุลวัชร ปานเถื่อน ป.6 17.33
1378 210166 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 17.33
1378 210552 ด.ญ. ปัณณพร กุลไทย ป.6 17.33
1378 210868 ด.ญ. พิมพ์บุญ เพิ่มพิทักษ์ ป.6 17.33
1386 110092 ด.ช. ธีธัช ผาติสุวัณณ ป.6 16.80
1386 110565 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 16.80
1386 110580 ด.ช. วีระนันท์ จันทร์เผ่าแสง ป.6 16.80
1386 110583 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 16.80
1386 110584 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 16.80
1386 110621 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 16.80
1386 110638 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 16.80
1386 110718 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 16.80
1386 110770 ด.ช. พสุธา แย้มศิริ ป.6 16.80
1386 110918 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 16.80
1386 110990 ด.ช. ธาวิน ธะนะวโรทัย ป.6 16.80
1386 111027 ด.ช. กัณธัช ศรีจาด ป.6 16.80
1386 111076 ด.ญ. ภัททิยา ริมชลา ป.6 16.80
1386 210235 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ กิตติจำเริญ ป.6 16.80
1386 210270 ด.ช. วริศ รัตนวิจิตร ป.6 16.80
1386 210342 ด.ช. ธเดช ปึ้งผลพูล ป.6 16.80
1386 210368 ด.ญ. พิมพกานต์ สมจินตนา ป.6 16.80
1386 210436 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 16.80
1386 210481 ด.ญ. ณัชชา สุขสมพงษ์ ป.6 16.80
1386 210587 ด.ญ. ดลชนก นนทะเปารยะ ป.6 16.80
1386 210669 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 16.80
1386 210804 ด.ญ. ณัฐณิชา ฐิติภัทรยรรยง ป.6 16.80
1386 210842 ด.ช. คณพศ ทองแย้ม ป.6 16.80
1386 210980 ด.ช. ปวีรณัฏฐ์ รุจิกรศิริสกุล ป.6 16.80
1410 210504 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 15.07
1410 210839 ด.ช. ณฐมน สุขสมคิด ป.6 15.07
1412 110456 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 14.53
1412 210319 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 14.53
1412 210705 ด.ญ. อาภาสิริ จรัสฉิมพลีกุล ป.6 14.53
1415 110295 ด.ญ. ศิรประภา วิสุทธิมรรค ป.6 14.00
1415 110378 ด.ญ. เบญญาภา นนทะวงษ์ ป.6 14.00
1415 110428 ด.ญ. มารีญา บุพการีพร ป.6 14.00
1415 110563 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 14.00
1415 110633 ด.ญ. อภิศญา พุกกะรัตน์ ป.6 14.00
1415 110726 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 14.00
1415 110742 ด.ญ. กัลยรักษ์ ศุภเมธาพร ป.6 14.00
1415 110980 ด.ช. วิศิษฐ์พล เหง้าพรหมมินทร์ ป.6 14.00
1415 111087 ด.ช. ณัฐชนน ฉัตรเจริญมงคล ป.6 14.00
1415 210185 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 14.00
1415 210337 ด.ญ. ภัทรียา กุลถวายพร ป.6 14.00
1415 210468 ด.ญ. เมธาพร อิ่มบำรุง ป.6 14.00
1415 210636 ด.ช. ชัยสวัสดิ์ กรกิจสุวรรณ ป.6 14.00
1415 210711 ด.ช. ภควัต พิทักษ์วงศ์สกุล ป.6 14.00
1415 210723 ด.ช. ปองคุณ ศรีสังวาลย์ ป.6 14.00
1415 210733 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 14.00
1431 110280 ด.ญ. ชวพร โชติธำรง ป.6 11.20
1431 110363 ด.ช. ศิรปรินทร์ แก้วเมืองสี ป.6 11.20
1431 110644 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 11.20
1431 110683 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 11.20
1431 110709 ด.ช. ภูวิศ สิงห์ปรุ ป.6 11.20
1431 110776 ด.ญ. สุภิญญา เอพริล ตั้งมหาเมฆ ป.6 11.20
1431 110893 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 11.20
1431 110915 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 11.20
1431 110987 ด.ญ. วิรากร วงศ์จงใจหาญ ป.6 11.20
1431 111124 ด.ญ. นันท์ลภัส สกุลวิสิฏฐ์ ป.6 11.20
1431 210172 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 11.20
1431 210347 ด.ช. จุณฑจอม กัณฑารัตน์ ป.6 11.20
1431 210422 ด.ญ. วาสิตา วโนทยาโรจน์ ป.6 11.20
1431 210519 ด.ญ. ณิชาดา มุ่งจิตวิศวกร ป.6 11.20
1431 210943 ด.ญ. ปุณิกา ภิญโญยางค์ ป.6 11.20
1431 211161 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 11.20
1447 110669 ด.ญ. ณัฐกฤตา ถิรนันทนากร ป.6 8.93
1448 110130 ด.ช. รัญชน์ บัวนิ่ม ป.6 8.40
1448 110449 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 8.40
1448 110527 ด.ญ. วรฤทัย เซ็นเสถียร ป.6 8.40
1448 110781 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 8.40
1448 210102 ด.ช. วิรัลพัชร มนูชัย ป.6 8.40
1448 210221 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 8.40
1448 211085 ด.ช. พศวีร์ ธนันท์ไพบูล ป.6 8.40
1455 210329 ด.ช. จิโรจ บุญรัตน์ ป.6 5.60
1456 210324 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 2.80
1457 110452 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 0.00