เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุกระดับชั้น

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
1 651876 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.6 97.00
2 650193 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.6 96.50
2 651068 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.6 96.50
2 651207 ด.ช. ภวินทร์ ปัญจทรัพย์ ป.6 96.50
2 651629 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ ป.6 96.50
6 650659 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ป.6 93.50
6 650799 ด.ญ. จิราพัชร ถิรทิตสกุล ป.6 93.50
6 650809 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.6 93.50
6 651610 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.6 93.50
6 651834 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.6 93.50
6 651976 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.6 93.50
6 652242 ด.ช. อัฑฒกร จงผาติวุฒิ ป.6 93.50
13 650596 ด.ช. ศิวัชชา ปลื้มพัฒนกิจ ป.6 93.00
13 651227 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.6 93.00
15 652385 ด.ช. ธนภัทร ขุนหอม ป.5 90.50
15 651229 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ชินธรรมมิตร์ ป.6 90.50
15 651536 ด.ช. อังกูร พิทักษา ป.6 90.50
18 652097 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.5 90.00
18 652349 ด.ช. ฐกรณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 90.00
18 650443 ด.ช. ปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ ป.6 90.00
18 651045 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.6 90.00
18 651211 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.6 90.00
18 651325 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.6 90.00
18 651963 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.6 90.00
25 650297 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.6 89.50
25 650302 ด.ช. ธรรมปพน ยุทธยานนท์ ป.6 89.50
25 650365 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.6 89.50
25 650907 ด.ญ. ธนิสรา เมธาชูโชค ป.6 89.50
25 651373 ด.ญ. สมิตา รัตนโรจนากุล ป.6 89.50
25 652488 ด.ช. พระพาย เจริญฉาย ป.6 89.50
31 651199 ด.ช. จักริน กิตติวณิชานนท์ ป.6 87.50
31 652018 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ปิยะรุจิรเวช ป.6 87.50
31 652430 ด.ช. มงกุฎ บุญธปัญญา ป.6 87.50
34 652234 ด.ช. อัครชัย จุลมูล ป.4 87.00
34 650201 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.6 87.00
34 650269 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.6 87.00
34 650368 ด.ช. ธนกฤต เกตรภิบาล ป.6 87.00
34 650370 ด.ช. ธีทัต วาสนกุล ป.6 87.00
34 650891 ด.ญ. อรณิดา พงษ์ธนเลิศ ป.6 87.00
34 650900 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.6 87.00
34 651188 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.6 87.00
34 651307 ด.ช. หฤษฎ จันทรสา ป.6 87.00
34 651417 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.6 87.00
34 651441 ด.ช. ฐากร มณีวิจิตร ป.6 87.00
34 651497 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.6 87.00
34 651526 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.6 87.00
34 652454 ด.ช. วชิรวิทย์ อิ่มสวาสดิ์ ป.6 87.00
48 650004 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.6 86.50
48 650085 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.6 86.50
48 650468 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.6 86.50
48 650606 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.6 86.50
48 650714 ด.ช. รัชพล พุทธานุ ป.6 86.50
48 650808 ด.ญ. ณิชานันท์ มีเพ็ชรทาน ป.6 86.50
48 651021 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.6 86.50
48 651422 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.6 86.50
48 651429 ด.ช. นิพพิชฌน์ เจริญรุ่งศิริ ป.6 86.50
48 651867 ด.ช. วิวิศร์ ทรัพย์พนาชัย ป.6 86.50
48 651952 ด.ญ. กชมน ศรีเรือนทอง ป.6 86.50
48 651972 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา ป.6 86.50
48 652365 ด.ช. ธนบูลย์ กาละดี ป.6 86.50
48 652848 ด.ช. ณัชภูษณ สุวรรณโน ป.6 86.50
62 650609 ด.ช. อภิชญวิชญ์ พรพาณิชพันธุ์ ป.6 84.00
62 651550 ด.ญ. ธัญมนทร์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ป.6 84.00
62 651649 ด.ช. ปริญญพงษ์ แสงเงิน ป.6 84.00
62 652129 ด.ญ. ภานิชา เจียมกิม ป.6 84.00
62 652531 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.6 84.00
62 652643 ด.ญ. ปาณิสรา ขวัญมิตร ป.6 84.00
62 652891 ด.ช. ภูมิธรรม เนติวิภัชธรรม ป.6 84.00
69 651087 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.5 83.50
69 650264 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.6 83.50
69 650382 ด.ช. ณฐกร เอกวิริยกิจ ป.6 83.50
69 650518 ด.ญ. นภาดา สมุทรพุทธา ป.6 83.50
69 650608 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.6 83.50
69 650688 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อ๊อสวงศ์ ป.6 83.50
69 650794 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต ป.6 83.50
69 650878 ด.ช. จิรภัทร บุญสิทธิผล ป.6 83.50
69 650988 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.6 83.50
69 651351 ด.ช. ปภินวิช สารสอน ป.6 83.50
69 651706 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.6 83.50
69 651763 ด.ญ. อุสิชา ไกรนรา ป.6 83.50
69 651787 ด.ช. พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง ป.6 83.50
69 652426 ด.ญ. เขมจิรา พัวทรัพย์เจริญ ป.6 83.50
69 652909 ด.ช. นภ โคตรมงคล ป.6 83.50
84 650082 ด.ช. ภูดิสทัศน์ ชีรนรวนิชย์ ป.6 83.00
84 650167 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 83.00
84 651201 ด.ญ. อรกัญญา อินเนียร ป.6 83.00
87 652995 ด.ญ. ธมน พนมเชิง ป.5 81.50
88 650667 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.5 81.00
88 652757 ด.ญ. ภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ ป.5 81.00
88 650399 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.6 81.00
88 650588 ด.ช. ธนบดี วรกุล ป.6 81.00
88 650737 ด.ช. ชวกร ระวังวงศ์ ป.6 81.00
88 651180 ด.ช. อัฑฒวัชร์ เมธีธนวัฒน์ ป.6 81.00
88 652282 ด.ญ. รดา เจียวัฒนะ ป.6 81.00
88 652520 ด.ช. พรเมธินท์ โชโต ป.6 81.00
88 652538 ด.ช. ชวัลภพ แซ่ผ่ง ป.6 81.00
88 652623 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.6 81.00
98 650307 ด.ช. เชษฐ์มนุษา ไนดู ป.5 80.50
98 650657 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.5 80.50
98 652165 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.5 80.50
98 650407 ด.ญ. อรกัญญา นาคมูล ป.6 80.50
98 650554 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.6 80.50
98 650851 ด.ญ. ณัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.6 80.50
98 650917 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.6 80.50
98 651044 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี่ยมสี ป.6 80.50
98 651143 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.6 80.50
98 651521 ด.ช. ฐานัส ภักดีรอด ป.6 80.50
98 651522 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.6 80.50
98 652642 ด.ช. กรินทร์ สมบัติไหมไทย ป.6 80.50
98 653017 ด.ญ. มณียา ปล้องแก้ว ป.6 80.50
111 650678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.5 80.00
111 650658 ด.ช. ปกรณ์ ปุญญโกมุท ป.6 80.00
111 650684 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.6 80.00
111 650778 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.6 80.00
111 650830 ด.ญ. กุลญาดา สัมปะชาโน ป.6 80.00
111 650887 ด.ช. ณัฐภัทร ระหว่างบ้าน ป.6 80.00
111 651072 ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ แก้วน้ำดี ป.6 80.00
111 651096 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.6 80.00
111 651728 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.6 80.00
111 651823 ด.ญ. อคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์ ป.6 80.00
111 651939 ด.ญ. พราว ชัยลาภศิริ ป.6 80.00
111 652023 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ ป.6 80.00
111 652480 ด.ช. กัณตพิชญ์ ก้านลำภู ป.6 80.00
111 652530 ด.ช. ภากร สุวรรณกิจ ป.6 80.00
111 652866 ด.ญ. นันท์ลินี จันทร์อินทร์ ป.6 80.00
126 650037 ด.ญ. ณัฐชานันท์ ธนจิรเสฐ ป.6 79.50
126 650163 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.6 79.50
126 650186 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.6 79.50
126 650252 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.6 79.50
126 651426 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.6 79.50
126 652874 ด.ช. กิตติพงศ์ ชูทอง ป.6 79.50
132 650228 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.6 79.00
133 651539 ด.ญ. พริม ศรีชัยชนะ ป.6 78.00
133 651884 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.6 78.00
133 652082 ด.ช. ณฐกร สุวรรณนที ป.6 78.00
136 651948 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.5 77.50
136 652175 ด.ช. ชิต วงศ์พรัด ป.5 77.50
136 650158 ด.ญ. สุพิชญา บูรณวนิช ป.6 77.50
136 650814 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.6 77.50
136 651114 ด.ช. ปุญญพัตน์ โรจน์วงศ์สุริยะ ป.6 77.50
136 651198 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.6 77.50
136 651386 ด.ช. นณัฏฐ์ จิตร์พรหม ป.6 77.50
136 652285 ด.ช. ภวินท์สิริ ธานีรณานนท์ ป.6 77.50
136 652442 ด.ญ. ณิชมน แก้วไทย ป.6 77.50
136 652590 ด.ช. อิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ ป.6 77.50
136 652802 ด.ช. ณอินทนนท์ จอมเกตุ ป.6 77.50
147 652350 ด.ช. ฐกฤตณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.5 77.00
147 650164 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.6 77.00
147 650165 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.6 77.00
147 650668 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.6 77.00
147 650789 ด.ญ. ปพิชญานันท์ กิตติ์ธนารุจน์ ป.6 77.00
147 650842 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.6 77.00
147 650936 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 77.00
147 651070 ด.ญ. ณรัณฐณัฏฐ์ อภิมุขกุญช์ ป.6 77.00
147 651192 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง ป.6 77.00
147 651316 ด.ญ. กัญญารัตน์ ไพรงาม ป.6 77.00
147 651357 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.6 77.00
147 651397 ด.ญ. ชนัญชิดา พลศรี ป.6 77.00
147 651434 ด.ช. จีราวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ ป.6 77.00
147 651485 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.6 77.00
147 651606 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.6 77.00
147 651607 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.6 77.00
147 651724 ด.ช. ขุนศึก ยี่สุ่น ป.6 77.00
147 651960 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.6 77.00
147 651988 ด.ญ. สิรภัทร ศิริศักดิ์สมบูรณ์ ป.6 77.00
147 652131 ด.ช. ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล ป.6 77.00
147 652656 ด.ญ. นาเดียร์ อาเหม็ด ป.6 77.00
147 652843 ด.ช. วัชรวีร์ แสงสีเมือง ป.6 77.00
169 651262 ด.ช. ปรินทร์ สุวรรณ ป.5 76.50
169 650637 ด.ช. ชยพล เนตรศรีไพบูลย์ ป.6 76.50
169 650934 ด.ญ. ปริชญา วีระอาชากุล ป.6 76.50
169 650958 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.6 76.50
169 651085 ด.ช. ณัฏฐ์ ติยะปัญจนิตย์ ป.6 76.50
169 651154 ด.ญ. ธิรชา กุรุพินฑารักษ์ ป.6 76.50
169 651411 ด.ช. ดบัสวิน กอสนาน ป.6 76.50
169 651500 ด.ญ. พรรณิชา พิพัฒน์ทนาการ ป.6 76.50
177 651320 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.6 76.00
178 650249 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.6 75.00
179 650792 ด.ช. กิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา ป.5 74.50
179 650048 ด.ญ. ณัฏฐ์รียา บัวสุวรรณ ป.6 74.50
179 650314 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.6 74.50
179 650805 ด.ช. กิติยศ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 74.50
179 650935 ด.ญ. เลอฟ้า กษัตรีย์ ป.6 74.50
179 651084 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.6 74.50
179 651464 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ยินดีพจน์ ป.6 74.50
179 652084 ด.ญ. พิชามญชุ์ องค์น้ำทิพย์ ป.6 74.50
187 651092 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.5 74.00
187 651502 ด.ช. กานต์นภ พิพัฒน์ทนาการ ป.5 74.00
187 652104 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.5 74.00
187 652525 ด.ช. สิรภพ นิลเพชร์พลอย ป.5 74.00
187 652792 ด.ช. พิภู กุลตัณฑ์ ป.5 74.00
187 650235 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 74.00
187 650295 ด.ช. กรณ์ชนันท์ บุญมั่ง ป.6 74.00
187 650816 ด.ช. พีรเศรษฐ์ สิทธิสุทธิ์ ป.6 74.00
187 650937 ด.ญ. ชนิสรา ฤดีกุลธำรง ป.6 74.00
187 650962 ด.ญ. เบญญาภา ขวัญมิตร ป.6 74.00
187 651493 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.6 74.00
187 651593 ด.ญ. ปัญจสิรีย์ ลี้มีธรรม ป.6 74.00
187 652157 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.6 74.00
187 652203 ด.ช. เตชินท์ บูรณจิตร์ภิรมย์ ป.6 74.00
187 652519 ด.ช. ปุณณวิช คำวัง ป.6 74.00
187 652539 ด.ช. มรรค ศรีรักษา ป.6 74.00
203 650994 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.5 73.50
203 652382 ด.ญ. เนติพร น้อยนา ป.5 73.50
203 650122 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.6 73.50
203 650137 ด.ช. อนาฆิน สมสกุล ป.6 73.50
203 650155 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.6 73.50
203 650208 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร ป.6 73.50
203 650231 ด.ช. รหัท แก้วประสิทธิ์ ป.6 73.50
203 650321 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.6 73.50
203 650331 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.6 73.50
203 650439 ด.ช. ภีมณภัทร พุ่มสร้าง ป.6 73.50
203 650758 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.6 73.50
203 650884 ด.ช. กรณ์ กวีรัตเชวง ป.6 73.50
203 651077 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ ป.6 73.50
203 651226 ด.ญ. สุชัญญ์ญา ไสวชัยศรี ป.6 73.50
203 651314 ด.ช. กวีวัฒน์ พิชญาสาธิต ป.6 73.50
203 651585 ด.ช. อภิชา จันทรสิทธิ์ ป.6 73.50
203 652122 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.6 73.50
203 652301 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ แยบดี ป.6 73.50
203 652399 ด.ช. กวิน กะนะหาวงศ์ ป.6 73.50
203 652552 ด.ญ. ภูชญามญธุ์ เอกนิพนธ์ ป.6 73.50
203 652573 ด.ช. ชนะภัสร์ อภัย ป.6 73.50
203 652597 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.6 73.50
203 652648 ด.ช. วิชญ ด่านกุล ป.6 73.50
203 652907 ด.ช. กมลวัฒน์ อาชารุ่งโรจน์ ป.6 73.50
203 652951 ด.ช. จิรธัช ธีรรัตนาภรณ์ ป.6 73.50
228 650775 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.5 73.00
228 650950 ด.ช. อภิวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 73.00
228 650970 ด.ญ. พชรมณฑน์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.6 73.00
228 651054 ด.ญ. อนุสรา พงษ์ชัยภูมิ ป.6 73.00
228 651212 ด.ช. ธีทัต ปิยะฤดีวรรณ ป.6 73.00
228 651591 ด.ญ. ทรรศอร ปัญญาพวก ป.6 73.00
234 650136 ด.ช. มนพล ตั้งทางธรรม ป.5 72.50
234 650558 ด.ญ. ชนิฎา ลิปสุรัติ ป.6 72.50
236 651486 ด.ญ. สิรภัทร สิงห์สี ป.5 71.50
236 650489 ด.ช. ปภาวิน ไกรภักดีกุล ป.6 71.50
236 650683 ด.ญ. วรรลวิชณี เจริญกุล ป.6 71.50
236 651586 ด.ช. ปวริศร์ คงวาณิชยะพงษ์ ป.6 71.50
236 651595 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.6 71.50
236 652415 ด.ช. วรายุส์พัชร กุลกรินีธรรม ป.6 71.50
236 652608 ด.ญ. พิชญธิดา เทศทิม ป.6 71.50
243 651488 ด.ช. ณกฤช ฤกษ์รัตนวราพร ป.5 71.00
243 651584 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.5 71.00
243 651643 ด.ญ. ภวณพร ไชยพุฒ ป.5 71.00
243 652096 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.5 71.00
243 650350 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.6 71.00
243 650429 ด.ช. จิรัฏฐ์ คงกำแพง ป.6 71.00
243 650470 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.6 71.00
243 650968 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 71.00
243 651424 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ป.6 71.00
243 651795 ด.ช. จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน์ ป.6 71.00
243 651871 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ ป.6 71.00
243 651983 ด.ช. พชร กลย์ธรพงษ์ ป.6 71.00
243 652266 ด.ญ. สุวพิชญ์ มาลารัตน์ ป.6 71.00
243 652323 ด.ช. นิพิฐพนธ์ ชัยเจริญ ป.6 71.00
243 652551 ด.ญ. ณัฐกฤตา ยิ้มอยู่ ป.6 71.00
243 652566 ด.ช. นัฐชานันท์ ยงค์พีระกุล ป.6 71.00
243 652580 ด.ช. บรมภัค หลาบหนองแสง ป.6 71.00
243 652935 ด.ญ. พิชญาภา อนันทนุพงศ์ ป.6 71.00
243 652985 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ บุษบงค์ ป.6 71.00
262 651506 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ ป.5 70.50
262 650097 ด.ญ. พิชชานันท์ เปล่งสะอาด ป.6 70.50
262 650398 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.6 70.50
262 650939 ด.ช. ณกร จรเสมอ ป.6 70.50
262 650959 ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.6 70.50
262 651011 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.6 70.50
262 651020 ด.ช. อภิณัฐ วิวัฒน์ธนกุล ป.6 70.50
262 651119 ด.ช. พีรธัท จอมพงศ์ ป.6 70.50
262 651196 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตันติโรจนาเมธ ป.6 70.50
262 651701 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์ ป.6 70.50
262 651727 ด.ช. สรวิชญ์ ยุวพรพาณิชย์ ป.6 70.50
262 651971 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.6 70.50
262 652052 ด.ช. ศศิศ หงษ์ทอง ป.6 70.50
262 652402 ด.ญ. พิชฎาณัฏฐ์ ถิตย์บุญครอง ป.6 70.50
262 652542 ด.ช. วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.6 70.50
262 652981 ด.ช. คณาธิป เจนศักดิ์ศรีสกุล ป.6 70.50
278 650020 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.5 70.00
278 651007 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.5 70.00
278 653026 ด.ช. พฤทธิพร เธียระวิบูลย์ ป.5 70.00
278 650327 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.6 70.00
278 650334 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.6 70.00
278 650423 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.6 70.00
278 650431 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.6 70.00
278 650487 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.6 70.00
278 650529 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.6 70.00
278 650869 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.6 70.00
278 651214 ด.ช. อเนชา ชวาลา ป.6 70.00
278 651257 ด.ญ. รัญชน์ ธนวิศาล ป.6 70.00
278 651554 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.6 70.00
278 651604 ด.ช. ณธกร วายุนิจ ป.6 70.00
278 651774 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.6 70.00
278 651796 ด.ช. ธนเสฏฐ์ เวศย์วรุตม์ ป.6 70.00
278 652032 ด.ญ. จิรัชญา บุญยกิจโณทัย ป.6 70.00
278 652071 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.6 70.00
296 650503 ด.ญ. เกศกัญญา สุธิวานนท์ ป.6 69.50
296 651474 ด.ช. ชนันธร บุญอินเขียว ป.6 69.50
296 651484 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.6 69.50
296 651527 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.6 69.50
296 651574 ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ป.6 69.50
296 652083 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.6 69.50
302 650115 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.6 69.00
303 651783 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.6 68.50
304 651558 ด.ช. ฐานัตถ์ ชาครัตพงศ์ ป.5 68.00
304 652743 ด.ช. ปัญญากร ไชยพัฒน์ ป.5 68.00
304 650427 ด.ช. หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์ ป.6 68.00
304 650619 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.6 68.00
304 650710 ด.ญ. ชิชญา เขียนดวงจันทร์ ป.6 68.00
304 650811 ด.ญ. ชลพรรษ เจริญอาชาชัย ป.6 68.00
304 651771 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.6 68.00
304 651828 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.6 68.00
304 652459 ด.ช. ศุภณัฐ พุ่มพวง ป.6 68.00
313 652249 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.5 67.50
313 652504 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.5 67.50
313 652572 ด.ช. เย็นศิระ พยอมพันธ์ ป.5 67.50
313 650360 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.6 67.50
313 650420 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.6 67.50
313 650486 ด.ช. ภาคิน ชัยวัฒนอุดร ป.6 67.50
313 650692 ด.ช. วีรทัศน์ ปิยะทัศนานนท์ ป.6 67.50
313 651005 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.6 67.50
313 651148 ด.ช. พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล ป.6 67.50
313 651335 ด.ช. สรชล วรพฤกษ์กิจ ป.6 67.50
313 651428 ด.ช. เตชิส ชัยศรี ป.6 67.50
313 651923 ด.ช. เมธาสิทธิ์ รังษิรมย์ ป.6 67.50
313 652120 ด.ญ. กตัญญู ทองอุปการ ป.6 67.50
313 652126 ด.ญ. ฟ้าใส ทรัพย์พาลี ป.6 67.50
313 652133 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.6 67.50
313 652172 ด.ช. ธนกร จิรมนัสวิญญู ป.6 67.50
313 652191 ด.ญ. พิรดา ต้นอานันท์สกุล ป.6 67.50
313 652315 ด.ช. จิรกิตติ์ สุขทวี ป.6 67.50
313 652351 ด.ญ. บุณยาพร เจริญพรกุศลกิจ ป.6 67.50
313 652533 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.6 67.50
313 652630 ด.ช. วสพล ชัยหิรัญวัฒนา ป.6 67.50
313 652679 ด.ช. ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก ป.6 67.50
313 652922 ด.ญ. รุจิรา ทุ่นศรี ป.6 67.50
336 653010 ด.ช. วรากร กาญจนคลอด ป.4 67.00
336 650315 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.5 67.00
336 652308 ด.ช. นฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน ป.5 67.00
336 652906 ด.ช. อภิกฤช เกษะประกร ป.5 67.00
336 650041 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.6 67.00
336 650353 ด.ช. ธนาตุล วนาลีสุขสันต์ ป.6 67.00
336 650647 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.6 67.00
336 650965 ด.ช. วิริยภัทท์ ฉันทวุฒิเศรษฐี ป.6 67.00
336 651250 ด.ญ. รติมา สุวชูเพ็ชรน้อย ป.6 67.00
336 651438 ด.ญ. ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ ป.6 67.00
336 651541 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.6 67.00
336 651708 ด.ช. ศุภกร ห้างชัยเจริญ ป.6 67.00
336 651754 ด.ช. ณศรัณย์ เจริญฐิติธรรม ป.6 67.00
336 651762 ด.ญ. ธัญญ์ญาณี ทัศนียพันธุ์ ป.6 67.00
336 651778 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.6 67.00
336 652089 ด.ช. ศิวกร หมวกอิ่ม ป.6 67.00
336 652124 ด.ช. ธนัท เมี้ยนมิตร ป.6 67.00
336 652808 ด.ญ. พิชญ์สิณี วิขัยวงค์ ป.6 67.00
354 650031 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.6 66.50
354 650426 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.6 66.50
354 650630 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.6 66.50
354 650680 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.6 66.50
354 651490 ด.ญ. กานต์ปภรณ์ อัศวพรหมธาดา ป.6 66.50
354 651722 ด.ช. ธนกฤต ขติฌานัง ป.6 66.50
354 651851 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.6 66.50
354 651873 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.6 66.50
354 652849 ด.ญ. ศิรปภัสร์ ธัญนิพัทธ์ ป.6 66.50
363 650948 ด.ช. สรวิชญ์ วังวรัญญู ป.5 66.00
363 653024 ด.ญ. ภัทรพร เธียระวิบูลย์ ป.5 66.00
365 650081 ด.ช. คัลลทัพพ แมกไม้รักษา ป.6 65.50
365 652562 ด.ช. นราธิป ไมตรีจิต ป.6 65.50
367 650802 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.6 65.00
367 650967 ด.ช. วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ ป.6 65.00
367 651030 ด.ช. ธีร์ธาวิน ชลวิจิตร ป.6 65.00
367 651903 ด.ญ. กันตพร เกตุจรุง ป.6 65.00
367 652186 ด.ช. วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ ป.6 65.00
367 652370 ด.ญ. พิมพ์พัฑรา สุขประเสริฐ ป.6 65.00
367 652702 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.6 65.00
374 650093 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.5 64.50
374 650682 ด.ช. อธิษฐ์ อาบวารี ป.5 64.50
374 651136 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.5 64.50
374 651401 ด.ช. สิริชัย จึงสถาปัตย์ชัย ป.5 64.50
374 652789 ด.ช. ธนกฤต สุทธิทศธรรม ป.5 64.50
374 652916 ด.ญ. อมรรัก เปลี่ยนแพ ป.5 64.50
374 650032 ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม ป.6 64.50
374 650624 ด.ช. จิรภัทร จิรายุส ป.6 64.50
374 650681 ด.ช. ชัพวิศว์ ทองดาดาษ ป.6 64.50
374 650844 ด.ญ. ณิชชา เทพวัฒนปิยกุล ป.6 64.50
374 650985 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.6 64.50
374 651618 ด.ญ. ไหมพิมพ์ สุวรรณคัณฑิ ป.6 64.50
374 652109 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ตรีทิเพศกุล ป.6 64.50
374 652298 ด.ช. บุณยภู ช่วยจุลจิตร ป.6 64.50
374 652401 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.6 64.50
374 652669 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทรัพย์สิทธิเวศย์ ป.6 64.50
390 651142 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.5 64.00
390 651473 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 64.00
390 652496 ด.ช. คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ ป.5 64.00
390 650045 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.6 64.00
390 650349 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.6 64.00
390 650702 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.6 64.00
390 651129 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.6 64.00
390 651622 ด.ช. สิรภพ นาคอุไร ป.6 64.00
390 651638 ด.ญ. ณิชชาภัทร เกตุแก้ว ป.6 64.00
390 651838 ด.ญ. ทักษอร วงษ์กวน ป.6 64.00
390 651856 ด.ญ. ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.6 64.00
390 652238 ด.ช. รวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ ป.6 64.00
390 652444 ด.ช. ยูซุฟ มัซซอร์ ป.6 64.00
390 652677 ด.ช. ภูมิพัฒน์ วัฒนสุข ป.6 64.00
404 650556 ด.ช. อนาวินทร์ กสิณาทร ป.5 63.50
404 650961 ด.ช. ณัฐนันท์ ผดุงเกียรติวงษ์ ป.5 63.50
404 652532 ด.ช. กาญจนพิพรรธน์ จันทะวงษ์ ป.5 63.50
404 652615 ด.ญ. นัฐนันท์ สุพนิชยโภคิน ป.5 63.50
404 650386 ด.ญ. จิดาภา วสันต์สิริสกุล ป.6 63.50
404 650389 ด.ช. รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์ ป.6 63.50
404 650393 ด.ญ. ลภัสรดา โชติสาธิตกุล ป.6 63.50
404 650412 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.6 63.50
404 650451 ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช ป.6 63.50
404 650689 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.6 63.50
404 650955 ด.ญ. บุษยพร นาคประเสริฐ ป.6 63.50
404 651144 ด.ช. ณพรรฒ ชลธีศุภชัย ป.6 63.50
404 651239 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.6 63.50
404 651371 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทรอนันตชัย ป.6 63.50
404 651590 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.6 63.50
404 651821 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.6 63.50
404 652030 ด.ญ. พิมพ์ลภัสร์ สมรไกรสรกิจ ป.6 63.50
404 652099 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.6 63.50
404 652113 ด.ช. พชรกร บุคคลประเสริฐ ป.6 63.50
404 652202 ด.ช. ศินัท ทิตจรัส ป.6 63.50
404 652209 ด.ญ. ลักษิกา ศรีจำพันธุ์ ป.6 63.50
404 652310 ด.ช. อาชวิน ดิษยาภูดินัล ป.6 63.50
404 652373 ด.ช. วิชญะ ศรีอรุณ ป.6 63.50
427 650404 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.4 63.00
427 650279 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.5 63.00
427 650016 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.6 63.00
427 650092 ด.ญ. ธิญาดา ทองอำนาจ ป.6 63.00
427 650553 ด.ช. เควิน จุลละเกศ ป.6 63.00
427 650646 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.6 63.00
427 650868 ด.ญ. กัญจนา วรกนก ป.6 63.00
427 651348 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.6 63.00
427 651613 ด.ญ. ปวลาภินี กิจจารึก ป.6 63.00
427 651857 ด.ช. เผดิมชัย พิทยานนท์ ป.6 63.00
427 652769 ด.ญ. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ป.6 63.00
438 651244 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.6 62.50
438 651624 ด.ช. สิทธา จงสวัสดิ์พัฒนา ป.6 62.50
440 651830 ด.ญ. อัญชลีพร แก้วเหล็ก ป.6 62.00
441 652335 ด.ช. กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล ป.5 61.50
441 650644 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.6 61.50
441 651220 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.6 61.50
441 651261 ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล ป.6 61.50
441 651678 ด.ช. ธีทัต นวลทอง ป.6 61.50
441 651714 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.6 61.50
441 651804 ด.ช. ตรง พิบูลย์วัชรสกุล ป.6 61.50
441 652149 ด.ช. ภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์ ป.6 61.50
441 652483 ด.ญ. ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ป.6 61.50
441 652797 ด.ญ. ธัญรดา ไกรชิงฤทธิ์ ป.6 61.50
451 650296 ด.ญ. นิษฐกานต์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 61.00
451 650972 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 61.00
451 651687 ด.ญ. พิชา รู้ยิ่ง ป.5 61.00
451 652375 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.5 61.00
451 650106 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.6 61.00
451 650392 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.6 61.00
451 650642 ด.ช. รวิกันต์ สุรังสิมันต์กุล ป.6 61.00
451 650761 ด.ช. จิรภัทร มีชู ป.6 61.00
451 651022 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.6 61.00
451 651052 ด.ช. ทนุธรรม ธรรมประทีป ป.6 61.00
451 651277 ด.ญ. กานต์พิชชา จุลละโพธิ ป.6 61.00
451 651304 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.6 61.00
451 651662 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์ ป.6 61.00
451 652063 ด.ญ. อารยา ธรรมถิวัธ ป.6 61.00
451 652383 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.6 61.00
451 652576 ด.ช. ปัถย์ นาถนอม ป.6 61.00
451 652588 ด.ช. ศุภกฤต แก้วหนูนา ป.6 61.00
451 652755 ด.ช. จิราเจตน์ กิตติธัช ป.6 61.00
451 652780 ด.ญ. ไปรยา นิมิตร ป.6 61.00
451 652784 ด.ญ. กัญญาณัฐ สมนาม ป.6 61.00
451 652926 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.6 61.00
472 651014 ด.ช. ปุณณภัทร ทวีศรี ป.5 60.50
472 651893 ด.ช. ณฐวัฒน์ มณีวัฒนชัย ป.5 60.50
472 652017 ด.ช. พีชญพัฒน์ สถิรกุล ป.5 60.50
472 652297 ด.ญ. เมธารดา ดำรงกิตติกุล ป.5 60.50
472 652479 ด.ช. ชลธี สระทองเถื่อน ป.5 60.50
472 652676 ด.ญ. จารุพิชญา สุพรหมมา ป.5 60.50
472 652969 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.5 60.50
472 650192 ด.ช. กฤตานนท์ เจริญสุข ป.6 60.50
472 650357 ด.ช. โพชฌงค์ ศรีใส ป.6 60.50
472 650402 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.6 60.50
472 650547 ด.ช. ณัฐชนน สอนใจ ป.6 60.50
472 650852 ด.ญ. ภัททิยา เทียมแก้ว ป.6 60.50
472 651120 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.6 60.50
472 651564 ด.ช. ฐาปกรณ์ สร้อยเพ็ชร ป.6 60.50
472 651729 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.6 60.50
472 651820 ด.ญ. ปาณิสรา ใจชื่น ป.6 60.50
472 652421 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.6 60.50
472 652723 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทเจริญกุล ป.6 60.50
472 652920 ด.ช. อภิปราชญ์ ภะวัง ป.6 60.50
491 650091 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.5 60.00
491 651310 ด.ช. พีรบูรณ์ แสงสว่าง ป.5 60.00
491 651901 ด.ช. ณัชคนันส์ กองสมบัติ ป.5 60.00
491 650227 ด.ญ. กชมน สัตยวิศิษฏ์ ป.6 60.00
491 650270 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง ป.6 60.00
491 650593 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.6 60.00
491 650787 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.6 60.00
491 650846 ด.ญ. ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ป.6 60.00
491 651125 ด.ญ. พัฒน์นรี สุเมธวทานิย ป.6 60.00
491 651468 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ ป.6 60.00
491 651788 ด.ช. ภิเศกสินธ์ุ นิยมธรรมกิจ ป.6 60.00
491 651868 ด.ญ. อนันตญา ถาวรวัฒนยงค์ ป.6 60.00
491 652549 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.6 60.00
491 652663 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.6 60.00
491 652688 ด.ญ. ธัญกร โชคสุชาติ ป.6 60.00
506 650154 ด.ญ. ธัญจิรา กิตติจตุรงค์ ป.5 59.50
506 652831 ด.ช. ภฑิล ปริปุญโนชัย ป.5 59.50
506 650128 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.6 59.50
506 650145 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.6 59.50
506 650185 ด.ช. กฤตพัฒน์ ตระกูลทองเจริญ ป.6 59.50
506 650530 ด.ญ. สาริสา พุ่มพฤกษ์ ป.6 59.50
506 651127 ด.ช. คุณธรรม วัฒนศิรางค์ ป.6 59.50
506 651387 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.6 59.50
506 651425 ด.ช. ปัณฑ์ณวัฒน์ พรหมดนตรี ป.6 59.50
506 652955 ด.ญ. ชฎาณิศ กุลปราณีต ป.6 59.50
516 650432 ด.ญ. นภปภัส แสงสุวรรณ์ ป.6 59.00
517 652205 ด.ญ. กัญญาพร สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 58.50
517 650042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สิงห์สถิตย์ ป.6 58.50
517 651209 ด.ช. พศวีร์ เผือกใจแผ้ว ป.6 58.50
517 651935 ด.ญ. ชนาพร แซ่ลิ้ม ป.6 58.50
517 652081 ด.ญ. พัชริดา จุธากรณ์ ป.6 58.50
517 652167 ด.ช. กลย์สักก์ พวงทับทิม ป.6 58.50
523 652622 ด.ญ. ชนัญชิดา สมจิตร ป.5 58.00
523 652741 ด.ช. ธรณ์ เล็กสุขุม ป.5 58.00
523 650110 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.6 58.00
523 650191 ด.ช. ณัฌพล องหุนันทกุล ป.6 58.00
523 651448 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.6 58.00
523 651657 ด.ญ. ชุติรดา อัศวพรพิพัฒน์ ป.6 58.00
523 651794 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.6 58.00
523 651968 ด.ญ. ธมกร นิมิตรัตน์ ป.6 58.00
523 652135 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.6 58.00
523 652261 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.6 58.00
523 652554 ด.ญ. ศศิพิมล สูญราช ป.6 58.00
523 652614 ด.ช. ศิรัฏฐ์ ทิพย์ปรักมาศ ป.6 58.00
523 652682 ด.ญ. นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ป.6 58.00
523 653023 ด.ญ. กันฐาภรณ์ ใยตาล ป.6 58.00
537 650347 ด.ญ. อชิดา รัตนปริคณน์ ป.4 57.50
537 650325 ด.ช. สุวิจักขณ์ ปานกรด ป.5 57.50
537 650121 ด.ช. ณพปวร โพธิ์ศรีมา ป.6 57.50
537 650343 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.6 57.50
537 650405 ด.ญ. สุภรตา จิรรัตน์สถิต ป.6 57.50
537 650510 ด.ช. วรศักดิ์ เจริญทรัพย์ ป.6 57.50
537 650837 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน ป.6 57.50
537 650951 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.6 57.50
537 651102 ด.ญ. พิชชาภา มีมูซอ ป.6 57.50
537 651563 ด.ช. ภัทร พงษ์เลาหพันธุ์ ป.6 57.50
537 652005 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.6 57.50
537 652252 ด.ช. ภาวิต สุวรรณมณี ป.6 57.50
537 652253 ด.ช. จอมทัพ กิจบัญญัติอนันต์ ป.6 57.50
537 652418 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.6 57.50
537 652445 ด.ช. กสิน อัครวิฑิต ป.6 57.50
537 652475 ด.ญ. สริตา ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา ป.6 57.50
537 652634 ด.ช. ณัฐดนัย ยืนยงค์ ป.6 57.50
537 652678 ด.ช. ธีร์พริษฐ์ ชุตินิยมการ ป.6 57.50
537 652912 ด.ช. ณัฏฐ์ โคตรมงคล ป.6 57.50
556 653019 ด.ญ. กนกลักษณ์ ลิขสิทธิพันธุ์ ป.4 57.00
556 650522 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.5 57.00
556 651922 ด.ช. พีรดนย์ นิ่มทรงประเสริฐ ป.5 57.00
556 653034 ด.ญ. กิรณา โพธิพันธ์ ป.5 57.00
556 653040 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.5 57.00
556 650171 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.6 57.00
556 650581 ด.ญ. น้ำทิพย์ สัมพันธวรบุตร ป.6 57.00
556 650634 ด.ญ. นพัชนันต์ แซ่ลี้ ป.6 57.00
556 650706 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.6 57.00
556 650712 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.6 57.00
556 650895 ด.ช. กวิน ศิวิลัย ป.6 57.00
556 650915 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.6 57.00
556 651062 ด.ญ. ภณิตา โต๊ะเส็น ป.6 57.00
556 651186 ด.ญ. ศิโรรัตน์ หวังนิตย์สุข ป.6 57.00
556 651191 ด.ช. ณฐภัทธ ธนวัฒโน ป.6 57.00
556 651346 ด.ญ. อิงพร พงษ์ศิริ ป.6 57.00
556 651364 ด.ญ. ชนรดี สมานทอง ป.6 57.00
556 651375 ด.ญ. ดลกมล เลิศสกุณี ป.6 57.00
556 651430 ด.ญ. ปาระษา พิชยวัฒน์ ป.6 57.00
556 651958 ด.ญ. ภูริชญา อ่อนอ้วน ป.6 57.00
556 652000 ด.ช. ยศวริศ ชัยธภัสร์ ป.6 57.00
556 652164 ด.ช. ภากร วงศ์เสริมสิน ป.6 57.00
556 652213 ด.ญ. ปาณิสรา พิทักษ์กิจนุกูร ป.6 57.00
556 652230 ด.ช. ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล ป.6 57.00
556 652358 ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 57.00
556 652657 ด.ญ. นทิตา กัณฑาสุวรรณ ป.6 57.00
556 652752 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชวลิตวงศ์สกุล ป.6 57.00
556 652993 ด.ญ. มาริ สมบูรณ์บูรณะ ป.6 57.00
584 651951 ด.ช. ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.5 56.50
584 652931 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขะจินตนากาญจน์ ป.5 56.50
584 650391 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.6 56.50
584 650771 ด.ญ. ปวริสา ดิเรกวัฒนชัย ป.6 56.50
584 650876 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.6 56.50
584 651060 ด.ช. นิธิศ สกุลกิจอมรชัย ป.6 56.50
584 651363 ด.ช. กฤษณ์บุญญารักษ์ กองวัฒนานุกูล ป.6 56.50
584 651725 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ขมหวาน ป.6 56.50
584 651798 ด.ช. นพวัชร กีรติรัตน์ ป.6 56.50
584 652101 ด.ช. พิพัฒน์ รอดประชา ป.6 56.50
584 652118 ด.ญ. ญาณิภัทร อ่อนสง ป.6 56.50
584 652458 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.6 56.50
596 651141 ด.ญ. เพียรพิมุกข์ เลิศสำราญ ป.6 56.00
596 651179 ด.ญ. นวลพลอย บูรณเจริญกิจ ป.6 56.00
596 652138 ด.ช. ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.6 56.00
596 652328 ด.ช. พัสกรเศรษฐ์ ละไมลิขสิทธิ์ ป.6 56.00
600 650112 ด.ช. จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ป.5 55.50
600 652333 ด.ช. สิปปภาส ไกรสิทธิธาดา ป.5 55.50
600 652478 ด.ช. ภัทรพล พุ่มเจริญ ป.5 55.50
600 650840 ด.ญ. นภาเกตุ ศรีจอมขวัญ ป.6 55.50
600 651734 ด.ช. ปรีติ วงศ์ฝั้น ป.6 55.50
600 652725 ด.ช. ธันยธรณ์ ตันประเสริฐ ป.6 55.50
606 650143 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.5 55.00
606 652433 ด.ญ. ณัฐกมล ถวิลหวัง ป.5 55.00
606 650899 ด.ญ. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์ ป.6 55.00
606 651041 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.6 55.00
606 652772 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ดิษฐแย้ม ป.6 55.00
606 652835 ด.ช. วชิรวิชญ์ เกาะโพธิ์ ป.6 55.00
606 652974 ด.ญ. ยิ่งทิพย์ สมบัติทวีพูน ป.6 55.00
613 650373 ด.ช. มหัศพัฒ สุขการค้า ป.5 54.50
613 650908 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.5 54.50
613 651276 ด.ญ. ภณิชชา หิรัญพฤกษ์ ป.5 54.50
613 650173 ด.ญ. ชลธร ชาญสมร ป.6 54.50
613 650190 ด.ญ. ประริศญา เรืองฤทธิ์ ป.6 54.50
613 650500 ด.ญ. เตชิดา ศักดิ์แสง ป.6 54.50
613 650747 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สงขาว ป.6 54.50
613 650767 ด.ญ. พัชนี โชคคณาพิทักษ์ ป.6 54.50
613 650828 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.6 54.50
613 650906 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.6 54.50
613 651230 ด.ช. ธนธัส ครรชิตวรกุล ป.6 54.50
613 651415 ด.ช. อครพงศ์ หม่อมดา ป.6 54.50
613 651443 ด.ช. ปธิกร มณีวิจิตร ป.6 54.50
613 651698 ด.ช. มาวิน กล่อมวิทย์ ป.6 54.50
613 651768 ด.ญ. อัยยวรรณ จิรพฤกษ์ภิญโญ ป.6 54.50
613 651879 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ ป.6 54.50
613 652076 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.6 54.50
613 652595 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.6 54.50
613 652794 ด.ช. นภฤทธิ์ ผลเพิ่ม ป.6 54.50
613 652801 ด.ญ. ณภัทร วชิรสกุลชัย ป.6 54.50
633 652776 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.5 54.00
633 650009 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.6 54.00
633 650029 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.6 54.00
633 650059 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.6 54.00
633 650156 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.6 54.00
633 650166 ด.ช. พรหมพิริยะ กรชิต ป.6 54.00
633 650455 ด.ช. มาวิน ประพฤติดี ป.6 54.00
633 650780 ด.ญ. ชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์ ป.6 54.00
633 650862 ด.ช. วรภพ ศรอินทร์ ป.6 54.00
633 651249 ด.ญ. พรปภัสร์ โปร่งไธสง ป.6 54.00
633 651256 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.6 54.00
633 651437 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.6 54.00
633 651639 ด.ญ. มุกอันดา ศรัณยสุนทร ป.6 54.00
633 651832 ด.ช. จิรโรจน์ ทองดี ป.6 54.00
633 651833 ด.ญ. สุธีรา ลาวัณยภิรักข์ ป.6 54.00
633 652112 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิลาหม่อม ป.6 54.00
633 652292 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.6 54.00
633 652309 ด.ช. ภูมิใจ คานิยอ ป.6 54.00
633 652319 ด.ญ. ธีมาพร มากแดง ป.6 54.00
633 652387 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.6 54.00
633 652470 ด.ญ. ญัฐธิดา เชิดชูวุฒิกุล ป.6 54.00
633 652471 ด.ญ. อรญา กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 54.00
633 652493 ด.ช. อินทัช ทองสุช ป.6 54.00
633 652638 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.6 54.00
633 652712 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.6 54.00
633 652820 ด.ญ. พาดาว ธนวงศ์สุวรรณ ป.6 54.00
633 652863 ด.ช. กฤติธี บุญเสริม ป.6 54.00
633 652918 ด.ช. ชยกร ศรีกรณ์ ป.6 54.00
661 650086 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.5 53.50
661 650817 ด.ช. ณัฐชนน แดงสกุล ป.5 53.50
661 651100 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.5 53.50
661 651524 ด.ช. ต่อตระกูล มะเกลี้ยง ป.5 53.50
661 652527 ด.ญ. ปาระพี บัวเงิน ป.5 53.50
661 650564 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.6 53.50
661 650753 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุติธรพงษ์ ป.6 53.50
661 651284 ด.ญ. ธนพร วรรธนะอมร ป.6 53.50
661 651489 ด.ญ. กัญชพร วิลัย ป.6 53.50
661 651686 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.6 53.50
661 651712 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.6 53.50
661 652161 ด.ญ. ภิรวดี กฤชปัญญาวโร ป.6 53.50
661 652290 ด.ช. สรวัชญ์ ชุณห์วิจิตรา ป.6 53.50
661 652811 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล ป.6 53.50
661 652933 ด.ญ. บุณญอร ยิ่งยงณรงค์กุล ป.6 53.50
661 653007 ด.ญ. พิชาพา ทับทิมขาว ป.6 53.50
677 650149 ด.ช. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์ ป.6 53.00
677 650219 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ภิรมย์วรากร ป.6 53.00
677 650300 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง ป.6 53.00
677 650375 ด.ญ. นภสร อินอ้น ป.6 53.00
677 650481 ด.ญ. รดา สันตสว่าง ป.6 53.00
677 651219 ด.ช. ปัญญากร เเพทย์อดิพงศ์ ป.6 53.00
677 651332 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.6 53.00
677 651608 ด.ช. กิตติภพ ล้ำเลิศสมบัติ ป.6 53.00
677 651799 ด.ญ. กฤตติชา เหล่าประภัสสร ป.6 53.00
677 651846 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.6 53.00
677 652446 ด.ญ. ปวริศา ศรีวิโรจน์ ป.6 53.00
688 650571 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช ป.4 52.50
688 650147 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ ป.6 52.50
688 651477 ด.ช. ศักยพล พัฒนสิน ป.6 52.50
688 652498 ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สินพรม ป.6 52.50
692 650113 ด.ญ. พราวพิชชา อร่ามกุล ป.4 52.00
692 650312 ด.ช. สุรภูมิ พุทธานุกูลกิจ ป.5 52.00
692 650384 ด.ช. ภูดิศ สันทนาคณิต ป.5 52.00
692 650806 ด.ช. กฤษฎาง บุญตรีคุณ ป.5 52.00
692 651356 ด.ช. ดาวเหนือ ขำละมัย ป.5 52.00
692 652123 ด.ญ. อนัญตปัญญ์ อริยวงศ์ ป.5 52.00
692 652606 ด.ญ. ชัญญาณัฏฐ์ ลวนานนท์ ป.5 52.00
692 650485 ด.ญ. บุรัสกร พรรัตนรักษา ป.6 52.00
692 652304 ด.ช. ณฐกร พุทธรักษา ป.6 52.00
701 650290 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.5 51.50
701 650049 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.6 51.50
701 650403 ด.ช. นภธนันต์ เวสสธาดา ป.6 51.50
701 650707 ด.ช. นภนต์ภัทร์ สิริธนาบัลลังก์ ป.6 51.50
701 650781 ด.ญ. ชนัญชิดา คงแก้ว ป.6 51.50
701 650782 ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข ป.6 51.50
701 651203 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.6 51.50
701 651628 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปทุมวิวัฒนา ป.6 51.50
701 651632 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.6 51.50
701 651680 ด.ช. ภัคภาคิน ลอรัชวี ป.6 51.50
701 651878 ด.ช. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ ป.6 51.50
701 651936 ด.ญ. มริษฎา ตัณลาพุฒ ป.6 51.50
701 652343 ด.ญ. ตะวันฉาย อ่อนเรือง ป.6 51.50
701 652545 ด.ญ. ชวัลญา กาญจนกังวาฬกุล ป.6 51.50
701 652928 ด.ญ. ณัฐนภินฑ์ หอพิบูลวิภาสุข ป.6 51.50
716 652966 ด.ช. วัชรกาญจน์ เจริญศักดิ์พพานิช ป.4 51.00
716 650388 ด.ช. ธนวินท์ อินทรสังขนาวิน ป.5 51.00
716 652336 ด.ญ. ศุภรดา จำปานิล ป.5 51.00
716 652455 ด.ญ. นนณรา พงศ์วรินทร์ ป.5 51.00
716 650184 ด.ช. ภูกิจ เจริญรื่น ป.6 51.00
716 650282 ด.ญ. รมย์ชลี โชติรัตน์ ป.6 51.00
716 650383 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.6 51.00
716 650459 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.6 51.00
716 650721 ด.ญ. ปัณชณิกา พันธุเวช ป.6 51.00
716 651113 ด.ญ. มีนานันท์ พิรุณธนาไพศาล ป.6 51.00
716 651349 ด.ญ. ศรัณย์พร อนันตโชค ป.6 51.00
716 651455 ด.ช. ธนกฤต จิตรวนิชย์ ป.6 51.00
716 651694 ด.ญ. ชัชฌา ธนศุภวิมล ป.6 51.00
716 651752 ด.ญ. ณฐยา ไกรฤาชา ป.6 51.00
716 651920 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.6 51.00
716 652237 ด.ญ. ณัฐภรณ์ หมันนุ่ม ป.6 51.00
716 652379 ด.ช. ศุภโชค ชินวิทยากุล ป.6 51.00
716 652603 ด.ญ. รัฐานันท์ วิศรุตศิลป์ ป.6 51.00
716 652616 ด.ช. กันตภณ ปึงปิยะกุล ป.6 51.00
716 652824 ด.ช. กันต์กวิน บูรผลิต ป.6 51.00
716 653003 ด.ช. ปภัทรฐวี สารีนันท์ ป.6 51.00
737 650046 ด.ญ. ศนิตา จิรสิทธิ์ ป.5 50.50
737 650328 ด.ญ. สุทธิลดา แจงเชื้อ ป.5 50.50
737 650355 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.5 50.50
737 652364 ด.ช. ชรัญพัทธ์ แสงวราชัยลักษณ์ ป.5 50.50
737 650054 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.6 50.50
737 650063 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.6 50.50
737 650170 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ ป.6 50.50
737 650174 ด.ช. ชนทัต แซ่จิว ป.6 50.50
737 650196 ด.ช. ปุลิ ไสยสมบัติ ป.6 50.50
737 650421 ด.ญ. ชุติมณฑน์ สารบรรณ ป.6 50.50
737 650543 ด.ญ. ปลายฝน เสนานิกรม ป.6 50.50
737 650716 ด.ช. นิพิชฌน์ ไชยมหาพฤกษ์ ป.6 50.50
737 650757 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.6 50.50
737 650770 ด.ช. ภูเทพ ศรีเจริญ ป.6 50.50
737 651073 ด.ญ. จัสมิน เทียนดี ป.6 50.50
737 651449 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.6 50.50
737 651479 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.6 50.50
737 651713 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.6 50.50
737 651999 ด.ญ. จิดาภา ประกอบผล ป.6 50.50
737 652053 ด.ญ. ชัญญา ชดช้อย ป.6 50.50
737 652231 ด.ช. ปวเรศ สิงคารวานิช ป.6 50.50
737 652461 ด.ญ. ปาลิดา พรหมมาศ ป.6 50.50
737 652670 ด.ช. ณชัชวัฏ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ป.6 50.50
760 651751 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ นิลกานุวงศ์ ป.5 50.00
760 650584 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.6 50.00
760 650863 ด.ญ. ปทิตตา ช่อมะลิ ป.6 50.00
760 651964 ด.ช. วุฒิธร คำสุยะ ป.6 50.00
760 652176 ด.ช. ศวัสกร งามมงคลวงศ์ ป.6 50.00
765 650303 ด.ช. กันต์พล พฤกษากร ป.5 49.50
765 651245 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.5 49.50
765 652171 ด.ญ. ฌริตา จึงเจริญนรสุข ป.5 49.50
765 652613 ด.ญ. เปี่ยมขวัญ องค์วรรณดี ป.5 49.50
765 650215 ด.ช. ณฐกร สุริยาวงค์ ป.6 49.50
765 650294 ด.ช. เบญจมิน พิชิตปฐพี ป.6 49.50
765 650562 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.6 49.50
765 650871 ด.ช. พชร กุญชร ณ อยุธยา ป.6 49.50
765 651208 ด.ญ. ธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ ป.6 49.50
765 652331 ด.ญ. อิศราภรณ์ เผ่ามหานาคะ ป.6 49.50
775 650739 ด.ญ. เขมจิรา ชินนิฑิกุล ป.6 49.00
775 650888 ด.ญ. ณัฐรดา ศรีชูทอง ป.6 49.00
775 651393 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ป.6 49.00
775 652107 ด.ช. กัณตภณ เชี้อช่าง ป.6 49.00
775 652396 ด.ญ. ณภัสชญา พึ่งปฏิภาณ ป.6 49.00
775 652619 ด.ช. กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ ป.6 49.00
781 650552 ด.ญ. ชญาพัฒน์ สุวินัยชูกิจ ป.5 48.50
781 650601 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ใจซื่อ ป.5 48.50
781 651066 ด.ญ. Mothana Grace Mitrakul ป.5 48.50
781 651738 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา ป.5 48.50
781 650859 ด.ญ. สุภัคนันท์ เพ็ชร์พันธุ์ ป.6 48.50
781 651259 ด.ช. กรศิริ ไทยสวัสดิ์ ป.6 48.50
781 651717 ด.ช. เถาว์ธรรม ลาภวณิชย์ ป.6 48.50
781 652038 ด.ช. วรโชติ เลิศอุดมสุข ป.6 48.50
781 652256 ด.ช. ชยุต วงค์วรรณ ป.6 48.50
781 652489 ด.ช. วัชรวิชญ์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 48.50
781 652872 ด.ญ. เจนสุดา ชูมงคล ป.6 48.50
792 650744 ด.ญ. พิมพ์อารีย์ โสตถิโยธิน ป.5 48.00
792 651544 ด.ญ. ปุญญิศา วงศ์สิรสวัสดิ์ ป.5 48.00
792 652447 ด.ช. ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 48.00
792 652586 ด.ช. ปฐวี ธนานันทกิจ ป.5 48.00
792 650120 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.6 48.00
792 650271 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.6 48.00
792 650409 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.6 48.00
792 650536 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.6 48.00
792 650711 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.6 48.00
792 650727 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.6 48.00
792 651278 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.6 48.00
792 652140 ด.ช. ภูศิษฐ์ สุมังคโล ป.6 48.00
792 652510 ด.ช. หัฎฐกมล แก้วสะอาด ป.6 48.00
792 652660 ด.ช. ยศวริศ ชูบัว ป.6 48.00
792 652964 ด.ช. เจษฎากร พลประถม ป.6 48.00
792 652970 ด.ญ. พิชชาอร อัศวโกวิทกรณ์ ป.6 48.00
808 652895 ด.ช. พุฒิพงศ์ ศรีบุญ ป.4 47.50
808 653021 ด.ช. เจตนิพัทธน์ จิวรรจนะโรดม ป.4 47.50
808 650028 ด.ช. พิชญุตม์ จินตภานุ ป.5 47.50
808 650566 ด.ช. จิระวัฒน์ ณรงค์พันธุ์ ป.5 47.50
808 651241 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ ป.5 47.50
808 651534 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.5 47.50
808 651581 ด.ญ. สกุลกาญจน์ วงศ์สิทธิภัทร์ ป.5 47.50
808 651773 ด.ญ. พิมพ์ลภัส บัวแก้ว ป.5 47.50
808 652077 ด.ช. ตะวัน จั่นเพ็ชร ป.5 47.50
808 652181 ด.ช. วรภพ แสงมี ป.5 47.50
808 652495 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พณิชย์พิบูลย์ ป.5 47.50
808 652596 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อังศุวัฒน์ ป.5 47.50
808 652862 ด.ญ. วศินี จิตร์ถาวรมณ๊ ป.5 47.50
808 652984 ด.ช. ไกรกฤษ ตันติเพชราภรณ์ ป.5 47.50
808 650229 ด.ญ. ปวริศา ภูมิภักดิ์ ป.6 47.50
808 650466 ด.ญ. นิตาร์ สุรการ ป.6 47.50
808 650595 ด.ช. ณัทภพ แก้วจุมพฏ ป.6 47.50
808 651354 ด.ญ. ณัฐกุลยา อินทร์เอี่ยม ป.6 47.50
808 651416 ด.ญ. อารยา หม่อมดา ป.6 47.50
808 651681 ด.ญ. อาคิรา บูรณปริญญากุล ป.6 47.50
808 651704 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.6 47.50
808 651737 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.6 47.50
808 651802 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.6 47.50
808 652281 ด.ช. บรรณวัชร พรหมเล็ก ป.6 47.50
808 652729 ด.ญ. กัลย์กมล ประสานศิลป์ชัย ป.6 47.50
808 652771 ด.ญ. นิชาภา ชำนิจ ป.6 47.50
808 652777 ด.ญ. หฤทชญา จินดาพรรณ ป.6 47.50
808 652807 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุวรรณ ป.6 47.50
808 652915 ด.ช. พสิษฐ์ ก่ำบุตร ป.6 47.50
808 653027 ด.ช. ตะวัน ปิ่นทอง ป.6 47.50
838 650127 ด.ช. ปุณชญาณัฏฐ์ แสงสุวรรณ์ ป.5 47.00
838 650586 ด.ช. พร้อมสิน ตรีทรัพย์ทวี ป.5 47.00
838 652033 ด.ญ. พรณภัสส์ สมรไกรสรกิจ ป.5 47.00
838 652065 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เหล่าชวลิตกุล ป.5 47.00
838 652074 ด.ช. ทัชชรัช ศรีชู ป.5 47.00
838 652346 ด.ญ. เนตรนภา อนันตสิทธิ์ ป.5 47.00
838 652353 ด.ญ. กัญชพร ชื่นจิตร ป.5 47.00
838 652436 ด.ช. สรวิชญ์ จิตต์ธรรมเลิศ ป.5 47.00
838 652745 ด.ช. ปราชญ์ เด่นแก้ว ป.5 47.00
838 652762 ด.ญ. จิดาภา ปัทมารัตน์ ป.5 47.00
838 652865 ด.ช. ณัฏฐ์วัฒน์ คล้ายนักขรัน ป.5 47.00
838 650088 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.6 47.00
838 650114 ด.ญ. อัญชสา มิตรประชา ป.6 47.00
838 650213 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.6 47.00
838 650456 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.6 47.00
838 650462 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.6 47.00
838 650910 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.6 47.00
838 651059 ด.ญ. ศริญญา ศิริเจน ป.6 47.00
838 651291 ด.ช. พชรดนย์ อมราสิงห์ ป.6 47.00
838 651561 ด.ช. ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ ป.6 47.00
838 651654 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.6 47.00
838 652119 ด.ช. กฤติน มานะวิทยาการ ป.6 47.00
838 652294 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.6 47.00
838 652303 ด.ญ. ภัคธีมา วชิรธนากร ป.6 47.00
838 652700 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.6 47.00
838 652910 ด.ญ. กมลนภัช อาชารุ่งโรจน์ ป.6 47.00
838 652939 ด.ญ. ศุภรัตน์ รัมมณีย์ ป.6 47.00
865 650242 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.5 46.50
865 650265 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.5 46.50
865 650633 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.5 46.50
865 650101 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.6 46.50
865 650212 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.6 46.50
865 652132 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.6 46.50
865 652235 ด.ญ. พรสินี คำบู่ ป.6 46.50
872 650801 ด.ช. พลาธิป น้อยนพเก้า ป.5 46.00
872 652575 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองมั่น ป.5 46.00
872 651407 ด.ช. พนา แดงโสภี ป.6 46.00
872 652464 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.6 46.00
876 650703 ด.ญ. อนีฆา โยธารักษ์ ป.5 45.50
876 652594 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.5 45.50
876 650251 ด.ญ. ปุญพิชชา เกตุคำ ป.6 45.50
876 650655 ด.ช. ภาดล สมกิจศิริ ป.6 45.50
876 650960 ด.ญ. ศรุตาพร มหัจฉริยกุล ป.6 45.50
876 651744 ด.ช. สธน ลิขิตลัคนา ป.6 45.50
876 652092 ด.ญ. ณภัทรรฐา พิศาบดินทร์ ป.6 45.50
876 652121 ด.ญ. ฐิรญา หงษ์ขจร ป.6 45.50
884 650322 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จันทมา ป.4 45.00
884 650627 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ ป.5 45.00
884 650755 ด.ช. กันตพิชญ์ สินธพรัตนะ ป.5 45.00
884 651301 ด.ช. วรายุธ พงศ์จินดานนท์ ป.5 45.00
884 651350 ด.ญ. พิมพ์สุดา ด้วงตุ่น ป.5 45.00
884 652632 ด.ช. ธนรรณพ ทองคงหาญ ป.5 45.00
884 652948 ด.ช. สกลภัทร เดชมณี ป.5 45.00
884 650406 ด.ช. ศศิพงศ์ คุณสุข ป.6 45.00
884 650579 ด.ช. ติณณ์ แสงมณี ป.6 45.00
884 650832 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติ ป.6 45.00
884 651281 ด.ญ. อัยรินทร์ ตันติสัตยกุล ป.6 45.00
884 651287 ด.ญ. ณพลับพลา อนุวรรตวรกุล ป.6 45.00
884 652774 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.6 45.00
897 650034 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.5 44.50
897 650670 ด.ญ. วรกัญญา กมลพรวิจิตร ป.5 44.50
897 650825 ด.ญ. สลิล สกุลเกียรติ ป.5 44.50
897 651321 ด.ช. กวินภพ พักเรือนดี ป.5 44.50
897 651721 ด.ญ. อภิภา แนวพันธ์อัศว ป.5 44.50
897 651987 ด.ช. โสภณวิชญ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ป.5 44.50
897 652659 ด.ญ. ปวีณรัตน์ ศรีกิติกุลชัย ป.5 44.50
897 653001 ด.ช. คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์ ป.5 44.50
897 650338 ด.ญ. พิชญ์ศินี พิษณุพันธ์ ป.6 44.50
897 650390 ด.ญ. เมชญา ฐิติกรกุลชา ป.6 44.50
897 650424 ด.ช. ตะวัน วุฒิวัฒน์ ป.6 44.50
897 650473 ด.ญ. ณฏฐ์ ทุมนัส ป.6 44.50
897 650661 ด.ญ. ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม ป.6 44.50
897 650715 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.6 44.50
897 651024 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 44.50
897 651028 ด.ญ. อนันตญา ร่มโพธิ์ทอง ป.6 44.50
897 651076 ด.ช. กุลวัสส์ วงศ์สกุลเกษม ป.6 44.50
897 651131 ด.ช. ปัณวัชร์ ตันติบุตร ป.6 44.50
897 651413 ด.ญ. ณัฐกมล รัตนพร ป.6 44.50
897 651810 ด.ญ. ธนพร หาญชเล ป.6 44.50
897 651917 ด.ญ. นภัสนันท์ สุตกิจพิสิฐ ป.6 44.50
897 652215 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 44.50
897 652260 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญณสะ ป.6 44.50
897 652342 ด.ญ. ปัญชลิดา มากพานิชย์วัฒน์ ป.6 44.50
897 652355 ด.ช. ณัฐพัชร์ ภูคณเดชา ป.6 44.50
897 652610 ด.ญ. เพียงขวัญ ช่วยพิเคราะห์ ป.6 44.50
897 653025 ด.ช. ศิวกร วันลือชา ป.6 44.50
924 650172 ด.ญ. กานต์ธีรา สุขเกษม ป.5 44.00
924 650291 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.5 44.00
924 651177 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า ป.5 44.00
924 651322 ด.ช. ธนปพน เลิศกีรติวาณิชย์ ป.5 44.00
924 651343 ด.ช. กรพล กังพิศดาร ป.5 44.00
924 651454 ด.ญ. ศรุตยา อุดมเดช ป.5 44.00
924 652783 ด.ช. อริย์ธัช อัศวชาติชาญชัย ป.5 44.00
924 652943 ด.ช. จิร ไชยนุวัติ ป.5 44.00
924 650068 ด.ญ. อณิชา มิตรประชา ป.6 44.00
924 650084 ด.ญ. อธิรดา กลางสุพรรณ์ ป.6 44.00
924 650098 ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ป.6 44.00
924 650337 ด.ญ. ชริตากาญจน์ ปิยวัฒน์ปภาดา ป.6 44.00
924 650449 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใยขม ป.6 44.00
924 650673 ด.ญ. บุณยอร เจริธนากิต ป.6 44.00
924 650855 ด.ญ. พรรณวรฑ ฉิมวัย ป.6 44.00
924 651818 ด.ญ. ภานิชา ทองต้นรัตนากร ป.6 44.00
924 651994 ด.ช. ณฐวรรธน์ นวลประดิษฐ์ ป.6 44.00
924 652012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เลิศสกุลชล ป.6 44.00
924 652701 ด.ญ. จิดาภา บัวจันทร์ ป.6 44.00
924 652839 ด.ช. วรเสฏฐ์ พินธุโสภณ ป.6 44.00
924 653039 ด.ญ. ณัฐนันท์ ชวนนอก ป.6 44.00
945 650292 ด.ญ. ธณัณณัฐ สุทธปรีดา ป.4 43.50
945 650819 ด.ช. วีรภัทร ฉัตรมงคล ป.5 43.50
945 651765 ด.ช. พัสวัฒน์ คำประเสริฐ ป.5 43.50
945 652141 ด.ช. ภูริณภัชร์ ชมภูคำ ป.5 43.50
945 652734 ด.ญ. อรวรรณ นิธิกาญจนา ป.5 43.50
945 650099 ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ ป.6 43.50
945 650241 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง ป.6 43.50
945 650333 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.6 43.50
945 651182 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ ป.6 43.50
945 651499 ด.ญ. ปวีย์ธิดา ฉัตร์รัตติชัย ป.6 43.50
945 651572 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ ป.6 43.50
945 651677 ด.ญ. พรรษชล อภัยวงศ์ ป.6 43.50
945 651757 ด.ญ. ทาณิชา ลี้หิรัญสกุล ป.6 43.50
945 651803 ด.ช. ชวณากร จูงเจิมจิตร ป.6 43.50
945 652031 ด.ญ. กมลภัท ใช้ศรีทอง ป.6 43.50
945 652150 ด.ญ. ธัญพิชชา พยัคฆ์รังสี ป.6 43.50
945 652487 ด.ช. การินธร วงษ์มณี ป.6 43.50
962 650695 ด.ช. วิชชา สุขรังสรรค์ ป.5 43.00
962 651285 ด.ช. พุทธภูมิ พร้อมภูวดล ป.5 43.00
962 651396 ด.ช. กฤตานน ตราชูกุล ป.5 43.00
962 651446 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.5 43.00
962 652361 ด.ช. คมปภาณ จันโจมศึก ป.5 43.00
962 650220 ด.ช. ณฐกฤต สุริยาวงค์ ป.6 43.00
962 651095 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ป.6 43.00
969 650077 ด.ญ. ณัชชา คูสกุล ป.5 42.00
969 652714 ด.ญ. แพรวา นิมบุญจาช ป.5 42.00
969 650442 ด.ญ. โสพิชญ์ตา เพิ่มทรัพย์ ป.6 42.00
969 651344 ด.ญ. กัญญณัช สดใส ป.6 42.00
969 651904 ด.ญ. เจนิสรา นันทศักดิ์ศิริ ป.6 42.00
974 651575 ด.ช. ภูมิอนันต์ มีกุล ป.4 41.50
974 650453 ด.ญ. ณัฐพร ธนธีระหิรัญ ป.5 41.50
974 651308 ด.ช. พงศกร ปริยพาณิช ป.5 41.50
974 651525 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.5 41.50
974 651918 ด.ญ. ชนัญชิดา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ป.5 41.50
974 652788 ด.ญ. ศวรรดา ด่านตระกูล ป.5 41.50
974 650103 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.6 41.50
974 650188 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน ป.6 41.50
974 650243 ด.ญ. ปัญญภัสสร์ พรสมมนต์ ป.6 41.50
974 650308 ด.ญ. เบญญ์ ปิยาภิมุข ป.6 41.50
974 650358 ด.ญ. พาพร ณ ตะกั่วทุ่ง ป.6 41.50
974 650531 ด.ญ. จิรสุตา ภุชคนิตย์ ป.6 41.50
974 650696 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ กุลประภาวีร์ ป.6 41.50
974 650835 ด.ช. อาทิตย์ พรมโสภา ป.6 41.50
974 651228 ด.ญ. สิรภัทร อิ่มอำไพ ป.6 41.50
974 651288 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.6 41.50
974 651312 ด.ช. ธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.6 41.50
974 651336 ด.ญ. รมณ ลิ้มธีระยศ ป.6 41.50
974 651403 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.6 41.50
974 651460 ด.ญ. ชัญญานุช ผองแก้ว ป.6 41.50
974 651598 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.6 41.50
974 652069 ด.ญ. ปภาวี นันทิวรรณกุล ป.6 41.50
974 652612 ด.ช. ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ ป.6 41.50
997 651025 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.4 41.00
997 650281 ด.ญ. เบญญาภา ฟังเย็น ป.5 41.00
997 650542 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.5 41.00
997 651496 ด.ช. กลย์ธัช สุปัณณานนท์ ป.5 41.00
997 651824 ด.ญ. อมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ป.5 41.00
997 651907 ด.ช. เดชาธร หุตามัย ป.5 41.00
997 652406 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.5 41.00
997 652473 ด.ช. วฤทธิธร อธิอัฐพร ป.5 41.00
997 650018 ด.ช. ชญาภา อัศวรักวงศ์ ป.6 41.00
997 650075 ด.ช. ภาณุพงศ์ อัศวพิชญโชติ ป.6 41.00
997 650351 ด.ญ. ธัญพร พุฒวันดี ป.6 41.00
997 650471 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.6 41.00
997 650743 ด.ช. ณทรรศน์ ชูพาณิชสกุล ป.6 41.00
997 650748 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.6 41.00
997 651108 ด.ญ. โชติกา อุดมศรีธนกร ป.6 41.00
997 651483 ด.ช. ตฤณ แสงอ่อน ป.6 41.00
997 651702 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.6 41.00
997 651816 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ป.6 41.00
997 651840 ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชชา อริยะชานนทน์ ป.6 41.00
997 652211 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล ป.6 41.00
997 652477 ด.ช. กฤตพล ศิวะพรประสงค์ ป.6 41.00
997 652602 ด.ญ. วนัสนันท์ จันโทสุทธิ์ ป.6 41.00
1019 650410 ด.ช. จารุพัฒน์ วงศ์หิรัญชยธร ป.4 40.50
1019 651033 ด.ช. ถิรเดช รงค์ทอง ป.5 40.50
1019 652472 ด.ช. ณธัช เมธารักษ์ ป.5 40.50
1019 652628 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วนดิลก ป.5 40.50
1019 652681 ด.ญ. นารีรัฐ ไชยโย ป.5 40.50
1019 650030 ด.ญ. ชนากานต์ จักรธรานนท์ ป.6 40.50
1019 650036 ด.ญ. รินรดา วิเชียรแก้วมณี ป.6 40.50
1019 650259 ด.ช. พระธรรม คาระวะ ป.6 40.50
1019 650304 ด.ญ. บุณณ์ภัสสร ตันติชัยวนิช ป.6 40.50
1019 650323 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.6 40.50
1019 650396 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ เสขะนันทน์ ป.6 40.50
1019 650516 ด.ช. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย ป.6 40.50
1019 650785 ด.ช. อนลัส เศรษฐปราโมทย์ ป.6 40.50
1019 650795 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล ป.6 40.50
1019 651467 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.6 40.50
1019 651861 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.6 40.50
1019 653016 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.6 40.50
1036 650253 ด.ช. วิชชวุฒฬ์ นาควัชระชัยท์ ป.5 40.00
1036 650087 ด.ญ. ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ ป.6 40.00
1036 650176 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.6 40.00
1036 650206 ด.ช. ชวัลวิทย์ สละพันธ์ ป.6 40.00
1036 650622 ด.ช. พีรวิชญ์ รอดแย้ม ป.6 40.00
1036 651442 ด.ช. ธัชกร มณีวิจิตร ป.6 40.00
1036 652313 ด.ช. กฤติน แซ่ลี้ ป.6 40.00
1036 652414 ด.ช. รุจิภาส เดชชนินทร์ ป.6 40.00
1036 653006 ด.ช. กิตติภพ วัชระชาญชัย ป.6 40.00
1045 650140 ด.ช. ภูมิภัช แก้วพริ้ง ป.5 39.50
1045 652465 ด.ช. ธนวัฒน์ ไกรสโมสร ป.5 39.50
1045 650478 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.6 39.50
1045 650829 ด.ช. จิรัฏฐ์ จิราภิรมย์ ป.6 39.50
1045 651470 ด.ช. ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ ป.6 39.50
1050 650679 ด.ญ. วธูสิริ คงชะนะ ป.6 39.00
1051 651043 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.5 38.50
1051 651295 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.5 38.50
1051 650197 ด.ญ. กันติชา บุญเลิศ ป.6 38.50
1051 650463 ด.ญ. ลภัสภร มงคลพรอุดม ป.6 38.50
1051 650583 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.6 38.50
1051 650813 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.6 38.50
1051 651617 ด.ช. เตชินท์ นุ่มแก้ว ป.6 38.50
1051 651889 ด.ญ. พิมพ์ชนก กัญจพิลักษณ์ ป.6 38.50
1051 651949 ด.ช. วัฒนพัชร์ กาญจนประทุม ป.6 38.50
1051 651978 ด.ญ. กชพร จารุพรรธน์กุล ป.6 38.50
1051 652098 ด.ช. พงศ์ภรณ์ช์ วงษ์ศิลป์ ป.6 38.50
1051 652841 ด.ช. พงศพัศ เปรมมางกูร ป.6 38.50
1063 650652 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.5 38.00
1063 650790 ด.ช. กานต์ รัมมนต์ ป.5 38.00
1063 650877 ด.ญ. พิมณัฐฐา เทศทิม ป.5 38.00
1063 652110 ด.ญ. วิรัลพัชร งามมิตรสมบูรณ์ ป.5 38.00
1063 652871 ด.ช. พชร พิรุณทอง ป.5 38.00
1063 650076 ด.ช. วิชยุตม์ ดำศรี ป.6 38.00
1063 650199 ด.ญ. พริมา ผลาวะสุ ป.6 38.00
1063 650250 ด.ช. กันน์ณัฐ กิตติศิลปกรชัย ป.6 38.00
1063 650256 ด.ญ. ปวริศา จิตแก้ว ป.6 38.00
1063 650433 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.6 38.00
1063 650511 ด.ญ. พิมลสิริ ภู่ศิริ ป.6 38.00
1063 650524 ด.ช. นราวิชญ์ ฤทธิ์สมจิต ป.6 38.00
1063 650550 ด.ญ. ปัณฑารีย์ พรรณาไพร ป.6 38.00
1063 650626 ด.ญ. ชนิกานต์ คงมั่นสถิตย์กุล ป.6 38.00
1063 650769 ด.ญ. ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.6 38.00
1063 650957 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.6 38.00
1063 651040 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.6 38.00
1063 651898 ด.ญ. ศรัณย์พร โมระเสริฐ ป.6 38.00
1063 652526 ด.ช. ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์ ป.6 38.00
1063 652535 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.6 38.00
1063 652689 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.6 38.00
1063 652765 ด.ช. อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ป.6 38.00
1063 652822 ด.ญ. ยูริ อลิสา อิเคกามิ ป.6 38.00
1063 652949 ด.ช. วิชชวินทร์ นักพรานบุญ ป.6 38.00
1087 650254 ด.ญ. มิญชณ์ณิชา รุ่งอร่ามศิลป์ ป.4 37.50
1087 650043 ด.ญ. กัญญาภัค วิลังคะ ป.5 37.50
1087 650100 ด.ญ. ลานินญา พจน์ด้วง ป.5 37.50
1087 650573 ด.ญ. ธันยพร ทองอิ่ม ป.5 37.50
1087 651151 ด.ญ. ฐิตารีย์ วนาภรณ์ ป.5 37.50
1087 651547 ด.ญ. นันท์นภัส ธนสิทธิ์รัฐกุล ป.5 37.50
1087 652127 ด.ช. ญาณากร มวลกิจนิตยชัย ป.5 37.50
1087 652190 ด.ช. มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์ ป.5 37.50
1087 652435 ด.ญ. สริดา มลิวัลย์ ป.5 37.50
1087 650069 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.6 37.50
1087 650073 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ขอศานติ ป.6 37.50
1087 650195 ด.ญ. กาลรพี หนูทองอินทร์ ป.6 37.50
1087 650262 ด.ญ. นภัษ สกุลญานนท์วิทยา ป.6 37.50
1087 650354 ด.ช. ธีทัต ทองพิทักษ์ ป.6 37.50
1087 650508 ด.ญ. เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์ ป.6 37.50
1087 650520 ด.ญ. พัชญ์ณัฐ สิทธิเสรีประทีป ป.6 37.50
1087 650541 ด.ญ. วิชญ์มญช์ ชลศิริพงษ์ ป.6 37.50
1087 650621 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.6 37.50
1087 650804 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.6 37.50
1087 650860 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.6 37.50
1087 651080 ด.ญ. พัทรดา รัตนเขมากร ป.6 37.50
1087 651132 ด.ช. ปัณวิชญ์ ตันติบุตร ป.6 37.50
1087 651532 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.6 37.50
1087 651791 ด.ช. กวินท์ อัศวสุข ป.6 37.50
1087 652546 ด.ญ. วีรยา เบญจปัญญาวงศ์ ป.6 37.50
1087 652618 ด.ช. ธนกฤต สิงหศรี ป.6 37.50
1087 652731 ด.ช. ยศพัทธ์ คงเกษม ป.6 37.50
1114 651755 ด.ช. กันตพัฒน์ ยุคนธรธรรม ป.5 37.00
1114 651891 ด.ญ. วัลลภา บุญเกษมสิน ป.5 37.00
1114 653012 ด.ช. ปุณณวิช ว่องไวพนานิจ ป.5 37.00
1114 650207 ด.ญ. ภรัณยา คำบุญเรือง ป.6 37.00
1114 650367 ด.ญ. เขมจิรา เจริญกิจ ป.6 37.00
1114 650549 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ป.6 37.00
1114 650720 ด.ญ. พลอยปภัส เจนาคม ป.6 37.00
1114 650885 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ตั้งจิตรเจริญ ป.6 37.00
1114 650982 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.6 37.00
1114 651123 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.6 37.00
1114 651240 ด.ญ. ณิรมิดา อัมภาผล ป.6 37.00
1114 651689 ด.ญ. ธนัญชภัสสรช์ พงคพนาไกร ป.6 37.00
1114 651862 ด.ช. แทนธรรม ตันธุวนิตย์ ป.6 37.00
1114 652048 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.6 37.00
1114 652100 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.6 37.00
1114 652699 ด.ญ. กัญญ์วรา บุญคล้อย ป.6 37.00
1114 652858 ด.ช. ธนัษชัย ศรีผง ป.6 37.00
1131 650033 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.6 36.50
1131 650151 ด.ญ. ปานรดา วัฒนคุณธรรม ป.6 36.50
1131 650394 ด.ช. อินทัช มั่นคง ป.6 36.50
1131 650663 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.6 36.50
1131 650788 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ไอรมณีรัตน์ ป.6 36.50
1131 651050 ด.ช. อริญชย์วิธน์ ฆารโสภณ ป.6 36.50
1131 651126 ด.ช. ปุณพุฒิ อยู่แสนสุข ป.6 36.50
1131 651254 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.6 36.50
1131 651946 ด.ช. กิตติศักดิ์ ชัยพรธนภัทร์ ป.6 36.50
1131 652429 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.6 36.50
1131 652742 ด.ช. จตุภัทร ซ้ายสุวรรณ ป.6 36.50
1142 651341 ด.ช. สุทธากรณ์ เเซ่อุ่ย ป.6 36.00
1142 652078 ด.ช. ราเชน ทัฬหรัตน์ ป.6 36.00
1144 650614 ด.ช. ฐิตภัทร พงษ์สุรพิพัฒน์ ป.6 35.50
1145 650247 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.4 35.00
1145 650344 ด.ญ. ปุญญารัศมิ์ วรัญญูรัตนะ ป.5 35.00
1145 650629 ด.ญ. ปุณิกา กรรเจียก ป.5 35.00
1145 651034 ด.ช. ชยุต สิทธิกรวณิช ป.5 35.00
1145 651302 ด.ญ. ภาพิมพ์ ตันสุทธิภานนท์ ป.5 35.00
1145 651319 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.5 35.00
1145 651380 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ กาญจนไพศิษฐ์ ป.5 35.00
1145 651505 ด.ช. ปฎิพล หม่า ป.5 35.00
1145 651962 ด.ช. ณัฐพัชร์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 35.00
1145 652168 ด.ญ. มุ่งขวัญ นิ่มนวลดี ป.5 35.00
1145 652798 ด.ช. พลเสฏฐ์ ธนันท์เดชากิจ ป.5 35.00
1145 652938 ด.ช. ภูริช โชครุ่ง ป.5 35.00
1145 650111 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.6 35.00
1145 650557 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ศรีประสาร ป.6 35.00
1145 650662 ด.ญ. ศุภานัน บุญสุโข ป.6 35.00
1145 650831 ด.ญ. บวรรัตน์ พลอามาตย์ ป.6 35.00
1145 650881 ด.ญ. นภัสนันท์ อรรคฆ์ตระกูล ป.6 35.00
1145 650903 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.6 35.00
1145 651324 ด.ช. ญาณากร ว่องไวตระการ ป.6 35.00
1145 651695 ด.ช. ณวัสพล ปวินท์จิรเสฐ ป.6 35.00
1145 651772 ด.ช. กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ ป.6 35.00
1145 651839 ด.ช. ปฏิญญา บุญสุข ป.6 35.00
1145 651853 ด.ญ. พรปวีณ์ ภูวรัตนกุล ป.6 35.00
1145 652269 ด.ช. กิตตินันต์ สุทธิดารา ป.6 35.00
1145 652318 ด.ญ. ณพวรรณ ประเสริฐวณิช ป.6 35.00
1145 652664 ด.ช. กวิน อิศรพนธ์ ป.6 35.00
1145 652751 ด.ช. ปุญญพัตน์ ขำภักตร์ ป.6 35.00
1172 651809 ด.ญ. รัตนกร พึ่งแย้ม ป.4 34.50
1172 650035 ด.ช. ศุภธัช เติมวุฒิปรีชา ป.5 34.50
1172 650118 ด.ช. วริศ ประสาทแก้ว ป.5 34.50
1172 650129 ด.ญ. อภิชชะญา เปล่งสะอาด ป.5 34.50
1172 650933 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.5 34.50
1172 651263 ด.ญ. อรชพร ประจวบสุข ป.5 34.50
1172 651289 ด.ช. กฤติน ปาร์มวงศ์ ป.5 34.50
1172 651394 ด.ญ. พรเทวี สุขโต ป.5 34.50
1172 651941 ด.ญ. นันทัชพร ปิ่นแก้ว ป.5 34.50
1172 651959 ด.ญ. วรวลัญช์ ประเสริฐพรสุทธิ์ ป.5 34.50
1172 651982 ด.ญ. พิชานันท์ นิตินาวาการ ป.5 34.50
1172 652026 ด.ญ. อริยา ฉั่วเจริญ ป.5 34.50
1172 652163 ด.ช. พลสันต์ ปรางค์บุณยรัตน์ ป.5 34.50
1172 652389 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.5 34.50
1172 652671 ด.ช. พงศ์ปณต โพธิ์สร้อย ป.5 34.50
1172 650232 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.6 34.50
1172 650512 ด.ช. ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์ ป.6 34.50
1172 650560 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.6 34.50
1172 650725 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.6 34.50
1172 650909 ด.ช. ริชชี่ หลี่ ป.6 34.50
1172 651231 ด.ญ. จิดาภา พันธุมโน ป.6 34.50
1172 651718 ด.ช. ณัฏฐวัสส์ เนียมถนอม ป.6 34.50
1172 651736 ด.ช. สหรัฐ สวาสุ ป.6 34.50
1172 652088 ด.ญ. ณัฐญดา เอียดคง ป.6 34.50
1172 652354 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.6 34.50
1172 652574 ด.ญ. ปภาภรณ์ มายะการ ป.6 34.50
1198 650651 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.4 34.00
1198 652374 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.4 34.00
1198 650202 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.5 34.00
1198 651185 ด.ญ. ธิติรัตน์ สุรมณี ป.5 34.00
1198 651748 ด.ญ. ธัญพร สุคนธเวศ ป.5 34.00
1198 652340 ด.ญ. ภัทรมล นาคดี ป.5 34.00
1198 652372 ด.ช. วีรวัตร ธรรมชาติ ป.5 34.00
1198 652617 ด.ญ. นันทนิษฎ์ สุพนิชยโภคิน ป.5 34.00
1198 650278 ด.ญ. ณัฐพิมล วรรัตนพิศุทธิ์ ป.6 34.00
1198 651026 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.6 34.00
1198 651029 ด.ญ. รษิภา กลิ่นชาติ ป.6 34.00
1198 651269 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.6 34.00
1198 651531 ด.ญ. ปาณิสรา ช่างรูปพรรณ ป.6 34.00
1198 651837 ด.ญ. ดังฝัน มุตตามระ ป.6 34.00
1198 652013 ด.ช. พิภูษณ ชณาพรมณ์ ป.6 34.00
1198 652589 ด.ญ. ปุณยนุช อุ่นสวิง ป.6 34.00
1198 652960 ด.ญ. พิชชาภา ขันทองดี ป.6 34.00
1215 651236 ด.ญ. กัญจน์รัตน์ สิรินราพร ป.5 33.50
1215 652287 ด.ญ. รติกานต์ ชโลธรพิเศษ ป.5 33.50
1215 652492 ด.ช. ศรัณย์กร พิชัยรัตน์ ป.5 33.50
1215 650044 ด.ช. แทนไทย เตาไธสง ป.6 33.50
1215 650123 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.6 33.50
1215 650244 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.6 33.50
1215 650452 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.6 33.50
1215 650519 ด.ญ. กชพร พุทไซสง ป.6 33.50
1215 650893 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.6 33.50
1215 650894 ด.ญ. ภัทลภา กัลยาณมิตร ป.6 33.50
1215 651221 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข ป.6 33.50
1215 652201 ด.ช. พีรพล นนทกนก ป.6 33.50
1215 652720 ด.ช. ปวริศ พิบูลย์ศิริ ป.6 33.50
1215 653004 ด.ญ. อนันตญา สีธิสาร ป.6 33.50
1229 652476 ด.ญ. ปาณิสรา เฮงธนารักษ์ ป.5 33.00
1229 650717 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.6 33.00
1229 652153 ด.ญ. วิชญาดา ตันชัชวาล ป.6 33.00
1232 652929 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ ป.6 32.50
1233 651753 ด.ญ. เรระ ยะมะซะกิ ป.4 31.50
1233 652412 ด.ญ. วิศัลย์ศยา ภัณฑบดีกรณ์ ป.4 31.50
1233 652760 ด.ช. พสิษฐ์ เลิศศิริวรพงศ์ ป.4 31.50
1233 650218 ด.ญ. ณัฐนรี เวียงศิริ ป.5 31.50
1233 650285 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.5 31.50
1233 650575 ด.ญ. ปรรณ ลีละวัฒน์ ป.5 31.50
1233 650996 ด.ญ. ภคมน ไหว้พรหม ป.5 31.50
1233 651242 ด.ญ. ธนวัน ลีวรวัฒน์ ป.5 31.50
1233 651273 ด.ญ. อลินลาพัชร์ สิงห์กุล ป.5 31.50
1233 651352 ด.ญ. จิรัชญา วุฒิเนตร ป.5 31.50
1233 651355 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.5 31.50
1233 651404 ด.ช. เอกพัชร์ อรุณแสง ป.5 31.50
1233 651491 ด.ญ. พัทธนันท์ บัวกรด ป.5 31.50
1233 651801 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.5 31.50
1233 651899 ด.ญ. ศิศิรา โมระเสริฐ ป.5 31.50
1233 652034 ด.ญ. ชญานิศ สาเอี่ยม ป.5 31.50
1233 652055 ด.ญ. ธนารีย์ วิวัฒนาการ ป.5 31.50
1233 652116 ด.ญ. นริสรา โอทยากุล ป.5 31.50
1233 652136 ด.ญ. รดารัตน์ วงศ์เรณู ป.5 31.50
1233 652247 ด.ญ. ณภัทร คงชยะนันท์ ป.5 31.50
1233 652270 ด.ช. นวพล พันธุ์กำแหง ป.5 31.50
1233 652713 ด.ช. อนันต์ดา แดงชอบกิจ ป.5 31.50
1233 652753 ด.ช. การรเณศ โรจน์นฤทุม ป.5 31.50
1233 652759 ด.ช. ณัฐพัชร์ ซำเซ็น ป.5 31.50
1233 652803 ด.ญ. ณภัทร ศิริสันติสัมฤทธิ์ ป.5 31.50
1233 650467 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.6 31.50
1233 650469 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิวรังสิมันต์ ป.6 31.50
1233 650704 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.6 31.50
1233 650847 ด.ช. ปฐวี พลพิทักษ์ ป.6 31.50
1233 650971 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.6 31.50
1233 650995 ด.ญ. ไอรินลดา แสนภูวา ป.6 31.50
1233 651047 ด.ญ. นภสร ชิตวรากร ป.6 31.50
1233 651140 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.6 31.50
1233 651339 ด.ช. รัฐนันท์ โพธิขำ ป.6 31.50
1233 651378 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.6 31.50
1233 651583 ด.ญ. วรัชยา ขุนศรีแก้ว ป.6 31.50
1233 651594 ด.ญ. ชนัญชิดา โรยแก้ว ป.6 31.50
1233 651641 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.6 31.50
1233 651642 ด.ช. อธิรวัฒน์ ศรีธัญญาลักษณ์ ป.6 31.50
1233 651675 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.6 31.50
1233 651723 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.6 31.50
1233 651811 ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สุกมาก ป.6 31.50
1233 652210 ด.ญ. ณิชชาอร แก้วยาว ป.6 31.50
1233 652390 ด.ช. พลัฎฐ์ เพชรประพันธ์ ป.6 31.50
1233 652506 ด.ญ. ณัฐณิชา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ป.6 31.50
1233 652673 ด.ช. คุณานนท์ อิทธินันทวัน ป.6 31.50
1233 652768 ด.ญ. พรพิชา เมืองรอด ป.6 31.50
1233 652773 ด.ช. ตรัย เทพยศ ป.6 31.50
1233 652989 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ ป.6 31.50
1282 650592 ด.ช. ศิวกร ศุภจัตุรัส ป.4 31.00
1282 650071 ด.ช. ปรรปณต ยรรยง ป.5 31.00
1282 650132 ด.ญ. ศุภญามน ทรงวิเศษ ป.5 31.00
1282 650205 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.5 31.00
1282 650428 ด.ช. จิรัฏฐชัย ซามูเอล สิริสัมพันธ์ ลี ป.5 31.00
1282 650464 ด.ญ. ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.5 31.00
1282 650537 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต ป.5 31.00
1282 650800 ด.ญ. ครองขวัญ เมธาวีกุล ป.5 31.00
1282 650991 ด.ญ. ฑิตยา อินทร์แก้ว ป.5 31.00
1282 651667 ด.ช. กวินภพ ม่วงแก้ว ป.5 31.00
1282 652064 ด.ญ. เนติยากร มายสกุล ป.5 31.00
1282 652206 ด.ญ. กรกัญญา สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ป.5 31.00
1282 652502 ด.ช. อัครพงษ์ บุญสูง ป.5 31.00
1282 650038 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.6 31.00
1282 650104 ด.ญ. ฐิติกานต์ ใจบุญ ป.6 31.00
1282 650274 ด.ญ. ณธีรา ธนาคุณ ป.6 31.00
1282 650317 ด.ช. ชวินธร อินทรบุญ ป.6 31.00
1282 650361 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.6 31.00
1282 650498 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.6 31.00
1282 650534 ด.ญ. ขนิษฐดา วันเพ็ญ ป.6 31.00
1282 650617 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย ป.6 31.00
1282 650632 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.6 31.00
1282 650834 ด.ช. พศุตม์ ไชยาสุ ป.6 31.00
1282 650897 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.6 31.00
1282 650925 ด.ญ. สุภัสสราญ์ นาคสังข์ ป.6 31.00
1282 651004 ด.ญ. พิชญา ชัยชัชวาล ป.6 31.00
1282 651234 ด.ญ. ภีรดา วงษ์สุทิน ป.6 31.00
1282 651345 ด.ช. อินทัช นิยมางกูร ป.6 31.00
1282 651482 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.6 31.00
1282 651709 ด.ช. พีรพัฒน์ พรมนอก ป.6 31.00
1282 651781 ด.ญ. ชมพูนุท จันทราศรี ป.6 31.00
1282 652001 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.6 31.00
1282 652020 ด.ช. ปิยากร อัศวนพเกียรติ ป.6 31.00
1282 652062 ด.ช. ชวี พิทักษ์ธรรม ป.6 31.00
1282 652196 ด.ญ. พัสราภรณ์ อภิชาชาญ ป.6 31.00
1282 652227 ด.ช. ภูวัศก์ พรหมดีมา ป.6 31.00
1282 652644 ด.ช. สรัชพงษ์ พุทธเจริญ ป.6 31.00
1282 652708 ด.ญ. วรมน วณิชชาธรรมกุล ป.6 31.00
1320 650298 ด.ช. พีรวิชญ์ สมบุญ ป.4 30.50
1320 650372 ด.ญ. พัชราภา งามยิ่ง ป.4 30.50
1320 650502 ด.ช. วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.5 30.50
1320 651299 ด.ช. วรเมศ พงศ์จินดานนท์ ป.5 30.50
1320 651520 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.5 30.50
1320 651603 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.5 30.50
1320 651630 ด.ช. อคิน ฉัตรชวลิต ป.5 30.50
1320 650014 ด.ช. จิรันธนิน หอพานิชย์ ป.6 30.50
1320 650418 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.6 30.50
1320 650600 ด.ช. ณัฐพัชร์ บวรเวทย์ไพศาล ป.6 30.50
1320 650974 ด.ช. กิตติธัช ขจรพันธ์ ป.6 30.50
1320 651674 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ คุ้มภัย ป.6 30.50
1320 651731 ด.ช. รัชพล ชูใหม่ ป.6 30.50
1320 652306 ด.ญ. วริสา ศรีธนิยเมธากุล ป.6 30.50
1320 652937 ด.ญ. ธัญวรัตน์ พรมภักดี ป.6 30.50
1320 652982 ด.ญ. ธฤตฌา สุธีระกุลชัย ป.6 30.50
1336 650999 ด.ญ. ภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา ป.5 30.00
1336 652218 ด.ญ. ธณิศรา บรรยงวรพินิจ ป.5 30.00
1336 652338 ด.ญ. พิง โอฬารวณิช ป.5 30.00
1336 650514 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.6 30.00
1336 650738 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.6 30.00
1336 651516 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.6 30.00
1336 651767 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร ป.6 30.00
1336 652004 ด.ญ. อนรรฆวี จันทประสิทธิ์สุข ป.6 30.00
1336 652043 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ตันติเกษตรกิจ ป.6 30.00
1336 652142 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.6 30.00
1346 650986 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.4 29.50
1347 651557 ด.ญ. พลอยพิชชา สินารุณ ป.4 28.00
1347 651672 ด.ญ. ปณิชา ทองเสวตร ป.4 28.00
1347 652568 ด.ช. พิชญ์ชนน ชัยปรีชาพล ป.4 28.00
1347 652875 ด.ญ. สพัชญ์สนันท์ ประดิษฐาน ป.4 28.00
1347 650108 ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ พัฒนพงศ์วัฒน์ ป.5 28.00
1347 650276 ด.ญ. มาวันทา โตเพ็ง ป.5 28.00
1347 650810 ด.ญ. ธนพร จิตตานุปกรณ์ ป.5 28.00
1347 651172 ด.ช. อริยทานต์ หงส์ธนนันท์ ป.5 28.00
1347 651194 ด.ช. อัศวิน รัศมิมาศ ป.5 28.00
1347 651246 ด.ช. ธนกฤต ลีวรวัฒน์ ป.5 28.00
1347 651298 ด.ญ. ไอยวริญท์ โพธิ์ยี่ ป.5 28.00
1347 651318 ด.ช. ธีร์ดนัย ศรีลาวัณย์ ป.5 28.00
1347 651362 ด.ญ. ฐรินดา ฐิตสาโร ป.5 28.00
1347 651377 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.5 28.00
1347 651478 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.5 28.00
1347 651501 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สุนทรศิลสังวร ป.5 28.00
1347 651746 ด.ช. เตชินท์ ไวรางกูร ป.5 28.00
1347 651764 ด.ญ. ณัฐินี พงศ์บุญชู ป.5 28.00
1347 651874 ด.ญ. จิรัชญา อริยะสินสุวงศ์ ป.5 28.00
1347 651934 ด.ช. ณัฐกร นามะสนธิ ป.5 28.00
1347 652008 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.5 28.00
1347 652057 ด.ช. ชนกชนม์ หรรษาวงค์ ป.5 28.00
1347 652072 ด.ญ. บุณยณัฐ นทีกุลชนะ ป.5 28.00
1347 652178 ด.ช. พชรกิตติ์ มั่นคง ป.5 28.00
1347 652460 ด.ช. ณดล ชาญแสงสวัสดิ์ ป.5 28.00
1347 652518 ด.ญ. นิชา ศิลป์วิไลรัตน์ ป.5 28.00
1347 652675 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญโรจน์เสรี ป.5 28.00
1347 652685 ด.ช. ชิติสรรค์ ภูวัฒนานุสรณ์ ป.5 28.00
1347 652730 ด.ญ. เบญญาภา ดุลยเสถียร ป.5 28.00
1347 652851 ด.ญ. บุญนิศา สุวรรณโสฬส ป.5 28.00
1347 652879 ด.ญ. ณัฐสินี ทองเสน ป.5 28.00
1347 652911 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.5 28.00
1347 652953 ด.ญ. พิมพ์มาดา วิวัฒน์รัตนะ ป.5 28.00
1347 650013 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.6 28.00
1347 650047 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เอื้อจิตร์ ป.6 28.00
1347 650414 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร ป.6 28.00
1347 650507 ด.ญ. สาธิมา ตระกูลศรีชัย ป.6 28.00
1347 650765 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.6 28.00
1347 650803 ด.ญ. พัดชา เล็กประสาร ป.6 28.00
1347 651200 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.6 28.00
1347 651337 ด.ญ. ญาณิศา สินธุเสน ป.6 28.00
1347 651570 ด.ญ. ลดาวัลย์ ปราโมทย์สิริ ป.6 28.00
1347 651656 ด.ญ. ณภัทร เรืองสวัสดิ์ ป.6 28.00
1347 651866 ด.ญ. กัลยกร สะภา ป.6 28.00
1347 652184 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.6 28.00
1347 652321 ด.ช. กิตติธัช จุลคีรี ป.6 28.00
1347 652441 ด.ช. ธีทัต คุณาวุฒิ ป.6 28.00
1347 652758 ด.ญ. ภูริชญา กวาวหนึ่ง ป.6 28.00
1347 653044 ด.ช. กันต์ธีร์ ปานแดง ป.6 28.00
1396 652275 ด.ญ. จรรยวรรธน์ สินิทธ์สกุล ป.4 27.50
1396 650187 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ ป.5 27.50
1396 650233 ด.ญ. ฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ป.5 27.50
1396 650378 ด.ญ. ณนา ศรีสุข ป.5 27.50
1396 650734 ด.ช. วรินทร์ธรณ์ บุญประดิษฐ์ ป.5 27.50
1396 651361 ด.ญ. วรวลัญช์ เหลืองอร่ามวิฑูร ป.5 27.50
1396 651685 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.5 27.50
1396 650055 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.6 27.50
1396 650685 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เจ๊ะยะนาย ป.6 27.50
1396 650693 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.6 27.50
1396 650694 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญเตชะธนาวัฒน์ ป.6 27.50
1396 650749 ด.ญ. บุญญาดา อินเทียน ป.6 27.50
1396 651002 ด.ช. เอื้อการย์ จเรสิทธิกุลชัย ป.6 27.50
1396 651152 ด.ญ. ออนย่า ปลายฟ้า สตีเฟ่นส์ ป.6 27.50
1396 651286 ด.ช. นนทพัทธ์ เงาเบญจกุล ป.6 27.50
1396 651565 ด.ช. สุพศิน ลำภูพินิจพงศ์ ป.6 27.50
1396 651636 ด.ญ. พชรอร กระต่ายทอง ป.6 27.50
1396 651825 ด.ช. ณปพล จันทรเสโน ป.6 27.50
1396 652485 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.6 27.50
1396 652740 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.6 27.50
1416 650183 ด.ช. อดุลวิทย์ นันตสุคนธ์ ป.4 27.00
1416 651379 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.5 27.00
1416 651471 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.5 27.00
1416 651860 ด.ญ. ชัญญานุชค์ ชัชณฐาภัฏฐ์ ป.5 27.00
1416 653002 ด.ช. ธนวัฒน์ ลี ป.5 27.00
1416 650203 ด.ช. ชนัญ แสงวิเชียร ป.6 27.00
1416 650533 ด.ช. สวัชกร จันทร์สระแก้ว ป.6 27.00
1416 650966 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โกมลอภิศักดิ์ ป.6 27.00
1416 651390 ด.ญ. ธมนวรรณ บรรลือทรัพย์ ป.6 27.00
1416 651831 ด.ช. ธีรดนัย เอี่ยมดวง ป.6 27.00
1416 651895 ด.ญ. ชนัดดา แต้นุกูล ป.6 27.00
1416 652432 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ตราวนิสกุล ป.6 27.00
1416 652652 ด.ช. ยาซุฮิโระ ยาบุชิตะ ป.6 27.00
1416 652735 ด.ช. สรัล อินทุโสมา ป.6 27.00
1430 650527 ด.ช. ธนันท์รัฐ นริชภวรัญชน์ ป.5 26.50
1430 650889 ด.ช. สุษิระ จิตมหาวงศ์ ป.5 26.50
1430 651079 ด.ช. นิธิศ เลาวหุตานนท์ ป.5 26.50
1430 651770 ด.ญ. ภัทรภูรี อัศวนฤดล ป.5 26.50
1430 652924 ด.ช. จอมยุทธ วันหมัด ป.5 26.50
1430 650875 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.6 26.50
1430 651419 ด.ญ. รัมภาพร วงษ์บัณฑิตย์ ป.6 26.50
1430 652971 ด.ญ. ณัชปภา ติระศิริชัย ป.6 26.50
1438 651384 ด.ช. พิชญุตม์ ฉัตรพรธรรม ป.6 26.00
1439 650003 ด.ช. ภูกวิน เตราชูสงค์ ป.4 24.50
1439 650926 ด.ญ. ลักษิกา สจิรวัฒนากุล ป.4 24.50
1439 650942 ด.ช. พลลภัฒน์ สกุลวิวรรธน์ ป.4 24.50
1439 651673 ด.ญ. ชิชาภา ธนโชคศิริรัตน์ ป.4 24.50
1439 650057 ด.ญ. ปภาดา เพชรกูล ป.5 24.50
1439 650168 ด.ญ. พิชญา ขจรจิตนนท์ ป.5 24.50
1439 650258 ด.ญ. นลิน ปานพรหมมินทร์ ป.5 24.50
1439 650411 ด.ญ. เปมิกา สิริสังข์ ป.5 24.50
1439 650425 ด.ญ. ฐิติวรัญญา อัศวกิจพานิช ป.5 24.50
1439 650430 ด.ญ. ภัณฑิลา พัฒนาไพบูลย์กุล ป.5 24.50
1439 650766 ด.ช. โรจนัสถ์กฤต ชัยสุวรรณ ป.5 24.50
1439 650768 ด.ญ. พิชญธิดา จันทร์ชูชื่น ป.5 24.50
1439 650815 ด.ญ. ภีมวรา สันติพงษ์ ป.5 24.50
1439 650850 ด.ช. ชรินพัชร อุ่นแพทย์ ป.5 24.50
1439 650874 ด.ช. ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์ ป.5 24.50
1439 651031 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.5 24.50
1439 651116 ด.ญ. ปัญฌญา ถิรพร ป.5 24.50
1439 651117 ด.ช. สิรวิชญ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ ป.5 24.50
1439 651669 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.5 24.50
1439 651750 ด.ญ. วรมล เจริญสุข ป.5 24.50
1439 651843 ด.ช. กันตภณ สุขหนุน ป.5 24.50
1439 652162 ด.ช. ภัทธภูมิ กฤชปัญญาวโร ป.5 24.50
1439 652293 ด.ญ. เมธิฉัตร์ จันทะโก ป.5 24.50
1439 652345 ด.ญ. เนตรชนก อนันตสิทธิ์ ป.5 24.50
1439 652381 ด.ญ. ปุณณดา หนูพรหม ป.5 24.50
1439 652466 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ ป.5 24.50
1439 652536 ด.ช. พิพิธธน พุทธินันทาภา ป.5 24.50
1439 650064 ด.ช. ธัชพงศ์ จงวัชรางกูล ป.6 24.50
1439 650131 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.6 24.50
1439 650284 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.6 24.50
1439 650326 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.6 24.50
1439 650348 ด.ญ. ปัฏทอง เทือกสุบรรณ ป.6 24.50
1439 650474 ด.ญ. เบญญาภา ศรีบัวทอง ป.6 24.50
1439 650539 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน ป.6 24.50
1439 650697 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.6 24.50
1439 650976 ด.ญ. ภูษณิศา อยู่ด้วง ป.6 24.50
1439 651032 ด.ญ. ปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.6 24.50
1439 651217 ด.ญ. ธัญธร อุทธาพงษ์ ป.6 24.50
1439 651313 ด.ญ. กันต์ณปภัช วิจิตพาวรรณ ป.6 24.50
1439 651340 ด.ญ. ศุภัทราภรณ์ สุขสถาน ป.6 24.50
1439 651367 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.6 24.50
1439 651529 ด.ญ. ณัฐกฤตา วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 24.50
1439 651556 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.6 24.50
1439 651567 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.6 24.50
1439 651633 ด.ญ. ภัทรภร พันธุมจินดา ป.6 24.50
1439 651660 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.6 24.50
1439 651705 ด.ช. พสิษฐ์ กุลแพทย์ ป.6 24.50
1439 651775 ด.ญ. ชมบุญ ประดิษฐ์ ป.6 24.50
1439 651779 ด.ญ. ณิชกานต์ สาคร ป.6 24.50
1439 651883 ด.ช. สิรวีย์ นัยสงวนศรี ป.6 24.50
1439 651915 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.6 24.50
1439 651926 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.6 24.50
1439 651930 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปรีชา ป.6 24.50
1439 652115 ด.ช. ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ป.6 24.50
1439 652170 ด.ช. นิปุณ ฤกษ์ยรรยง ป.6 24.50
1439 652232 ด.ช. สัภยา ชินภัทรวิโรจน์ ป.6 24.50
1439 652386 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.6 24.50
1439 652785 ด.ช. นเรศ เผ่าวณิชย์ ป.6 24.50
1439 652821 ด.ช. ปภังกร หาญบุญธรรม ป.6 24.50
1439 652898 ด.ญ. จิรัชญา สร้อยทอง ป.6 24.50
1439 652988 ด.ญ. มนสิชา คล่องศิริเวช ป.6 24.50
1500 650477 ด.ญ. ภัศภรณ์ ภักดีภัทรากร ป.4 24.00
1500 652019 ด.ช. สิรวิชญ์ อัจจิมารังษี ป.4 24.00
1500 652968 ด.ช. คริษฐ์ ไตรสินสมบูรณ์ ป.4 24.00
1500 650319 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตันติวิริยางกูร ป.5 24.00
1500 650341 ด.ญ. อันนา วิภูษิตวรกุล ป.5 24.00
1500 650416 ด.ญ. สิรภัทร นาคฤทธิ์ ป.5 24.00
1500 650616 ด.ญ. ฐิตารีย์ วุฒิฐานทวีกิจ ป.5 24.00
1500 651292 ด.ช. วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน ป.5 24.00
1500 651408 ด.ญ. พิมพาภรณ์ พูนพัฒนสุข ป.5 24.00
1500 652339 ด.ช. ปุณณภัทร อุดมศิลป์ ป.5 24.00
1500 652711 ด.ญ. นันท์นภัส ตันติอภิกุล ป.5 24.00
1500 652764 ด.ช. ติณณ์ เอื้อารีย์กุล ป.5 24.00
1500 652781 ด.ช. ภัทรพล ชาลีรัตน์ ป.5 24.00
1500 652942 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริวชิรคุณ ป.5 24.00
1500 650162 ด.ญ. นันทิกานต์ มุสิกสาร ป.6 24.00
1500 650318 ด.ช. นรบดี สุนทรพิพิธ ป.6 24.00
1500 650458 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.6 24.00
1500 650480 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.6 24.00
1500 650756 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ปิยพัชร์ไกรกุล ป.6 24.00
1500 650763 ด.ช. กันต์ธีร์ นันทไพฑูรย์ ป.6 24.00
1500 650843 ด.ญ. รามิล ทาสมบูรณ์ ป.6 24.00
1500 651064 ด.ช. มนธพันธ์ บุญญาพงษ์พันธ์ ป.6 24.00
1500 651193 ด.ญ. อซาร์ร่า สสิธณ ทเวทส์ ป.6 24.00
1500 651260 ด.ญ. ณัฐธิดา จิตประสงค์ ป.6 24.00
1500 651342 ด.ญ. จิดาภา เพาะพืช ป.6 24.00
1500 651459 ด.ญ. รวิสรา จิตรบรรจง ป.6 24.00
1500 651508 ด.ช. ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.6 24.00
1500 651719 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี ป.6 24.00
1500 652160 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.6 24.00
1500 652411 ด.ช. ฐิติวุฒิ ไพบูลย์วรากิจ ป.6 24.00
1500 652629 ด.ญ. รฐพร ศักดิ์สุรรักษ์ ป.6 24.00
1500 652778 ด.ญ. พราวพิรุณ วิวัฒน์เดชากุล ป.6 24.00
1500 652885 ด.ช. ณวัฒน์ รัตนอมรพิบูลย์ ป.6 24.00
1500 652917 ด.ญ. ลลิดา โชคพิพัฒนผล ป.6 24.00
1534 651515 ด.ญ. นันท์นารี ศรีบัวเอี่ยม ป.5 23.50
1534 651947 ด.ช. อัณณ์อธิป อาทร ป.5 23.50
1534 650563 ด.ช. วรากร จิรภาส ป.6 23.50
1534 651331 ด.ญ. อัครยา สัตถาผล ป.6 23.50
1534 652016 ด.ญ. ธนัฏกานต์ แซ่ก่ำ ป.6 23.50
1534 652796 ด.ญ. ญาธิดา วิเศษจัง ป.6 23.50
1534 652990 ด.ช. รชต ไทรเล็กทิม ป.6 23.50
1541 650445 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.6 23.00
1542 650074 ด.ช. ปภาวิน นงค์นวล ป.4 21.00
1542 650460 ด.ญ. ศตพร ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ ป.4 21.00
1542 651089 ด.ญ. ธัญชนก เจริญยิ่ง ป.4 21.00
1542 651389 ด.ญ. สิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ ป.4 21.00
1542 651743 ด.ช. ปกรณ์กฤษณ์ ธนาชัยกุลวัฒน์ ป.4 21.00
1542 652050 ด.ญ. ภูริชญา จันทราธรกุล ป.4 21.00
1542 652145 ด.ญ. ปภัชญา เรื่องโชติช่วง ป.4 21.00
1542 652146 ด.ญ. ชัญญารัตน์ นพพรพรหม ป.4 21.00
1542 652728 ด.ช. กิตติพัทธ์ คุ้มครองวงศ์ ป.4 21.00
1542 650015 ด.ญ. เกจต์ตะวา ไพโรจน์สกุล ป.5 21.00
1542 650065 ด.ญ. กฤติมา มีโพธิ์ ป.5 21.00
1542 650142 ด.ช. พุทธคุณ โจระเจน ป.5 21.00
1542 650181 ด.ช. กันต์ กัมปนาทแสนยากร ป.5 21.00
1542 650408 ด.ญ. สิริกร แซ่เตียว ป.5 21.00
1542 650517 ด.ญ. รมิดา อินทรยานยศ ป.5 21.00
1542 650526 ด.ญ. นลินญา ฤทธิ์สมจิต ป.5 21.00
1542 651049 ด.ญ. ปัณฑิตา รักษาภักดี ป.5 21.00
1542 651061 ด.ช. พิตรพิบูล ตุกชูแสง ป.5 21.00
1542 651118 ด.ช. จิรัฎฐ์ ณัชกิตติพลฤทธิ์ ป.5 21.00
1542 651243 ด.ญ. นาราชา มีนุชนารถ ป.5 21.00
1542 651328 ด.ช. อัฆฒ์พรรษ เชาวกุล ป.5 21.00
1542 651385 ด.ช. กวินวัชร์ นิธิหิรัญวัชร์ ป.5 21.00
1542 651602 ด.ช. พสิษฐ์ ปานปั้น ป.5 21.00
1542 651635 ด.ญ. พรชนิตว์ บางเลา ป.5 21.00
1542 651913 ด.ช. กฤช น้อยพิทักษ์ ป.5 21.00
1542 651945 ด.ญ. ทิพย์ธารา ภูมินิลรัตน์ ป.5 21.00
1542 651979 ด.ช. ปวเรศ พลับพลึง ป.5 21.00
1542 652073 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.5 21.00
1542 652093 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.5 21.00
1542 652329 ด.ช. สิงหา หอวัง ป.5 21.00
1542 652437 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.5 21.00
1542 652908 ด.ญ. พิมพ์พิศา หอบุญมาสุทธิ์ ป.5 21.00
1542 650051 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.6 21.00
1542 650157 ด.ช. กันตณัฐ อมรลีตระกุล ป.6 21.00
1542 650214 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.6 21.00
1542 650288 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.6 21.00
1542 650366 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.6 21.00
1542 650446 ด.ช. พงศกร ศรีสุข ป.6 21.00
1542 650540 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง ป.6 21.00
1542 650751 ด.ช. พสิษฐ์ เวทสรณสุธี ป.6 21.00
1542 650796 ด.ช. ศรัณย์รัชต์ ด้วงสงค์ ป.6 21.00
1542 651399 ด.ช. ธีรธรรม สิตะรุโณ ป.6 21.00
1542 651625 ด.ช. พสุ ศรีสุโร ป.6 21.00
1542 651932 ด.ญ. ณัฐกันต์พิชชา ออมสุวรรณกุล ป.6 21.00
1542 651953 ด.ญ. ณิชาภัทร ศรชำนิ ป.6 21.00
1542 651974 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีรินทร์ชัย ป.6 21.00
1542 652326 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.6 21.00
1542 652449 ด.ช. สรวิชญ์ แสงสิทธิสิริชัย ป.6 21.00
1542 652620 ด.ช. อัครินทร์ นางาซาวา ป.6 21.00
1542 652706 ด.ญ. นีรลดา นิทัศนจารุกุล ป.6 21.00
1542 652826 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.6 21.00
1542 652992 ด.ช. ณภัทร ภูศรีฤทธิ์ ป.6 21.00
1594 651279 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.5 20.50
1594 651402 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.5 20.50
1594 651510 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ปานบุญ ป.5 20.50
1594 651740 ด.ช. สิปปกร สิงหวณิช ป.5 20.50
1594 651854 ด.ญ. ศศิร์ชา พรประเสริฐยิ่ง ป.5 20.50
1594 651881 ด.ญ. ธัญณิชา เจือจันทึก ป.5 20.50
1594 652086 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.5 20.50
1594 652341 ด.ญ. กัลยกร ปาลีนิเวศ ป.5 20.50
1594 650052 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.6 20.50
1594 650095 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.6 20.50
1594 650311 ด.ช. นันทชัย กุจะพันธ์ ป.6 20.50
1594 650476 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.6 20.50
1594 650730 ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม ป.6 20.50
1594 650838 ด.ช. ธนวินท์ ภารา ป.6 20.50
1594 650905 ด.ช. รชต สายชมภู ป.6 20.50
1594 650992 ด.ญ. ปวิชญา พิชยานุวรรต ป.6 20.50
1594 651588 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ เบ็ญจอาภรณ์ ป.6 20.50
1594 651975 ด.ญ. ลภัสรลดา กลัดประเสริฐ ป.6 20.50
1594 652392 ด.ญ. ธนพร หฤทัย ป.6 20.50
1594 652754 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.6 20.50
1594 652790 ด.ญ. ธีรตา ศุภมานพ ป.6 20.50
1615 651894 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.6 20.00
1615 652337 ด.ญ. ชาญธาดา บุตโรบล ป.6 20.00
1615 652400 ด.ญ. อภิณียา ทองประสม ป.6 20.00
1615 652499 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.6 20.00
1615 652666 ด.ช. สหภูมิ วงษ์มณฑา ป.6 20.00
1620 650126 ด.ช. ธนิจ สัตตะรุจาวงษ์ ป.4 17.50
1620 650381 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.4 17.50
1620 651571 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ นิรมิตตานนท์ ป.4 17.50
1620 652550 ด.ช. ภูพิชญ์เชษฐ์ ชัยประภาทอง ป.4 17.50
1620 652709 ด.ช. ธีทัต นิทัศนจารุกุล ป.4 17.50
1620 650011 ด.ญ. กุลญาดา แถวโสภา ยั่งยืน ป.5 17.50
1620 650017 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.5 17.50
1620 650056 ด.ญ. อนัญญา บุญประพาน ป.5 17.50
1620 650083 ด.ช. เตชิตพล เศษวงค์ ป.5 17.50
1620 650134 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.5 17.50
1620 650346 ด.ญ. บุญญา บุญญาลัย ป.5 17.50
1620 650371 ด.ช. พชรดนย์ สุขเกิด ป.5 17.50
1620 650551 ด.ช. กษิดิ์คณิน คมสัน ป.5 17.50
1620 650589 ด.ญ. พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์ ป.5 17.50
1620 650989 ด.ช. ตรีเทพ มิตรบำรุง ป.5 17.50
1620 651027 ด.ญ. ภีรดา กัยวิกัย ป.5 17.50
1620 651051 ด.ช. อัครวินท์ ทาต่อมวงศ์ ป.5 17.50
1620 651082 ด.ญ. ณัฐนันท์ วงศ์วรธนนนท์ ป.5 17.50
1620 651110 ด.ช. ปภังกร เล็กสกุล ป.5 17.50
1620 651599 ด.ญ. ปัทมนันท์ ปัทมธรรม ป.5 17.50
1620 651605 ด.ญ. ประณยา โพธิ์แก้ว ป.5 17.50
1620 651700 ด.ญ. นันท์นภัส สุขขนาน ป.5 17.50
1620 651924 ด.ญ. กชมล กำประเสริฐ ป.5 17.50
1620 652075 ด.ช. ธีรเดช ตาทอง ป.5 17.50
1620 652095 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชุณหชา ป.5 17.50
1620 652199 ด.ช. นวินชญาร์ ล้อพงค์พานิชย์ ป.5 17.50
1620 652360 ด.ช. กฤตภาส จันพยูร ป.5 17.50
1620 652486 ด.ญ. กุลพัชร ฉิมประเสริฐ ป.5 17.50
1620 652497 ด.ช. ภูริณัฐ ไทยอ่อน ป.5 17.50
1620 652511 ด.ญ. พิมพ์มาดา พิมพ์ศิริ ป.5 17.50
1620 652528 ด.ช. ไชยโชติดุษฎี มฤครัฐอินแปลง ป.5 17.50
1620 652650 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.5 17.50
1620 652683 ด.ญ. พราวตะวัน สุรกิจบวร ป.5 17.50
1620 652722 ด.ญ. กมลนภัช หิรัญทรัพย์ ป.5 17.50
1620 652749 ด.ช. ฐนยศ แตงเลี่ยน ป.5 17.50
1620 652859 ด.ช. จิณณะ ศรีโกมลศิลป์ ป.5 17.50
1620 652921 ด.ญ. มาติกา ปัญจสังข์ ป.5 17.50
1620 652963 ด.ช. ธนกฤต ธนาธรวรโชติ ป.5 17.50
1620 653035 ด.ช. ศุภวิชญ์ เสริมสุข ป.5 17.50
1620 650089 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.6 17.50
1620 650275 ด.ช. นนท์วริศ อนุตรวิโรจน์กุล ป.6 17.50
1620 650569 ด.ญ. พุทธิรารัศมิ์ มหาขันธ์ ป.6 17.50
1620 650620 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.6 17.50
1620 650676 ด.ญ. อวัศยา เขื่อนเพชร ป.6 17.50
1620 650698 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.6 17.50
1620 650728 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ ป.6 17.50
1620 650943 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี ป.6 17.50
1620 651137 ด.ช. สุริยภัทริย์ ศรีจรรยานนท์ ป.6 17.50
1620 651176 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.6 17.50
1620 651271 ด.ญ. มลญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล ป.6 17.50
1620 651347 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออัมพร ป.6 17.50
1620 651360 ด.ช. ธนโชติ ไตรพาณิชย์กุล ป.6 17.50
1620 651391 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.6 17.50
1620 651432 ด.ญ. บุณยานุช ตั้งชนะชัยอนันต์ ป.6 17.50
1620 651592 ด.ช. วริธิ์ธร วรรณวรเศรษฐ ป.6 17.50
1620 651631 ด.ญ. จิดาภา มงคลคำ ป.6 17.50
1620 651696 ด.ช. นิคโคลัส พรหมอินทร์ เญอนนุม ป.6 17.50
1620 651827 ด.ช. ณฐภท จันทรเสโน ป.6 17.50
1620 651888 ด.ช. สหรัฐ สุขเกตุ ป.6 17.50
1620 651957 ด.ช. ปัณณธร แจ่มใส ป.6 17.50
1620 651981 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย ป.6 17.50
1620 652067 ด.ญ. พิมพ์นารา ธนินกิติวงศ์ ป.6 17.50
1620 652208 ด.ญ. ปาลิดา เณรทอง ป.6 17.50
1620 652220 ด.ญ. ธันยพร เขมอนันต์ชัย ป.6 17.50
1620 652357 ด.ญ. ณฤดี ยิ่งชนะเกียรติ ป.6 17.50
1620 652408 ด.ญ. ศศิพชรกานต์ อยู่พัฒนา ป.6 17.50
1620 652692 ด.ญ. เดร มาคาบวก ป.6 17.50
1620 652695 ด.ช. พันธวัช นิลรำไพ ป.6 17.50
1620 652736 ด.ญ. สริตา สุรบถโสภณ ป.6 17.50
1620 652766 ด.ญ. ธมลวรรณ รังงาม ป.6 17.50
1620 652809 ด.ช. วัทธิกร จุลเปมะ ป.6 17.50
1620 652897 ด.ช. ชาญชานน มาสังข์ ป.6 17.50
1620 653041 ด.ญ. สุวิชาดา จันทรเศธร ป.6 17.50
1693 651961 ด.ญ. พิมพ์ชนก วศินปิยมงคล ป.4 17.00
1693 650772 ด.ช. ภีมณัช โภคาประกรณ์ ป.5 17.00
1693 650565 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.6 17.00
1693 650776 ด.ญ. จิตต์ณิศา เกียรติเถลิงฤทธิ์ ป.6 17.00
1693 651167 ด.ช. ปราปต์ สุขกระรงคะ ป.6 17.00
1693 651171 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.6 17.00
1693 651218 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.6 17.00
1693 651329 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.6 17.00
1693 651766 ด.ช. อัครวินท์ หริ่มเจริญ ป.6 17.00
1693 651966 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ ป.6 17.00
1693 652255 ด.ญ. ชยากร เพมบริดจ์ ป.6 17.00
1693 652280 ด.ญ. ชฎาภรณ์ ประมวลวิจารณ์ ป.6 17.00
1693 652601 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.6 17.00
1693 652738 ด.ช. สุวิจักขณ์ บัวพันธุ์ ป.6 17.00
1693 652799 ด.ญ. ปุญฐิตา วรรณแสง ป.6 17.00
1708 650395 ด.ช. จิรัฏฐ์ สายะสิญจน์ ป.6 16.50
1709 651427 ด.ญ. สาริศา เจริญธรรมพจน์ ป.6 16.00
1710 650026 ด.ญ. ธีฐ์รัญดา สุวัณณุสส์ ป.4 14.00
1710 650107 ด.ญ. พิชญาภา จงวัชรางกูล ป.4 14.00
1710 650675 ด.ช. วัทธิกร แสงทรัพย์ ป.4 14.00
1710 651507 ด.ญ. ธาราภรณ์ แซ่เจียง ป.4 14.00
1710 650222 ด.ช. พศวีร์ ธีระภัทรานันท์ ป.5 14.00
1710 650385 ด.ญ. ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ ป.5 14.00
1710 650677 ด.ญ. เรขสิริ จงศิริ ป.5 14.00
1710 651042 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.5 14.00
1710 651093 ด.ช. พิชชากร คงอาชาภัทร ป.5 14.00
1710 651165 ด.ช. กัณธณณ กาญจนเพ็ญ ป.5 14.00
1710 651270 ด.ญ. นารา บุศยพลากร ป.5 14.00
1710 651769 ด.ช. ธีร์รัฐชาธารก์ แววศรี ป.5 14.00
1710 651776 ด.ช. พิสิษฐ์ ตั้งจิตนบ ป.5 14.00
1710 652226 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เกตุคง ป.5 14.00
1710 652334 ด.ญ. ณดา ภัทรานนท์อุทัย ป.5 14.00
1710 652419 ด.ญ. ณัฐนรี ซ้ายเกลี้ยง ป.5 14.00
1710 652555 ด.ญ. ทัชชกร อีโนวี่ ป.5 14.00
1710 652587 ด.ญ. อิศรา หลวงประดิษฐ์ ป.5 14.00
1710 652698 ด.ช. ภูริช นนทสวัสดิ์ศรี ป.5 14.00
1710 652793 ด.ญ. อุษณณีย์ อัครชัยวารี ป.5 14.00
1710 653043 ด.ช. ปิยพนธ์ อจลประการ ป.5 14.00
1710 650067 ด.ญ. กัญณภัทร ปัจฉิมม์ ป.6 14.00
1710 650102 ด.ช. ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร ป.6 14.00
1710 650261 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.6 14.00
1710 650263 ด.ญ. ณริสสาข์ หมู่สุวรรณ ป.6 14.00
1710 650356 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา หิรัญศักดาโรจน์ ป.6 14.00
1710 650490 ด.ช. จิรเมธ โชคเจริญวานิช ป.6 14.00
1710 650615 ด.ช. รุจิภาส บุรีรักษ์ ป.6 14.00
1710 650639 ด.ช. กฤษฎิ์วริศ แสงทอง ป.6 14.00
1710 650648 ด.ช. กฤษณ์ กิตติคุณสิงขร ป.6 14.00
1710 650946 ด.ช. เดชาพล ทองพฤทธิ์ ป.6 14.00
1710 650983 ด.ญ. พิมพ์ชณก วัฒนธำรงค์ ป.6 14.00
1710 651112 ด.ญ. ณปภัช ประชากรณ์ ป.6 14.00
1710 651247 ด.ญ. ชาครียา ทับสูงเนิน ป.6 14.00
1710 651418 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 14.00
1710 652002 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.6 14.00
1710 652106 ด.ญ. ญาณิศา นาทันรีบ ป.6 14.00
1710 652111 ด.ช. ศุภกฤต แก้วธัญญานุกูล ป.6 14.00
1710 652239 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.6 14.00
1710 652245 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.6 14.00
1710 652302 ด.ช. วุภัค ชนะวงศ์วิสุทธิ์ ป.6 14.00
1710 652423 ด.ช. ชยพล กิติภัทย์พิบูลย์ ป.6 14.00
1710 652581 ด.ญ. ภูษณิศา จงบรรเจิด ป.6 14.00
1710 652582 ด.ช. ติณณวัฏฏ์ นฤนาถรังสรรค์ ป.6 14.00
1710 652645 ด.ญ. ศศิรญาณ์ พิพัฒนกิจอนันต์ ป.6 14.00
1710 652724 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.6 14.00
1710 652856 ด.ญ. ชญานิสรา พงษ์พัว ป.6 14.00
1757 650585 ด.ช. นิษฐ์ษธัชช์ รามณรงค์ ป.5 13.50
1757 650189 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.6 13.50
1757 650980 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.6 13.50
1757 651577 ด.ญ. ศุภรดา ชุติพันธ์ ป.6 13.50
1757 651797 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ ป.6 13.50
1757 652674 ด.ญ. คุณัชญา พูลศิลป์ ป.6 13.50
1763 650441 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.6 13.00
1764 650225 ด.ญ. ปุญชรัศมิ์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 10.50
1764 651494 ด.ช. วรัตถ์บุณย์ อมรเดชเทวินทร์ ป.4 10.50
1764 651513 ด.ช. ปราปต์ ขนะพันธ์ภากร ป.4 10.50
1764 651914 ด.ญ. เนื้อหอม อภิชาติเสนีย์ ป.4 10.50
1764 652609 ด.ช. ยศวริต ชูศรี ป.4 10.50
1764 650006 ด.ญ. เอมิกา ยอดแสง ป.5 10.50
1764 650239 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.5 10.50
1764 650240 ด.ญ. พิมพ์มาดา ธนะดำรงชันพร ป.5 10.50
1764 650570 ด.ญ. ธนิศรา อยู่วัฒนะ ป.5 10.50
1764 650605 ด.ญ. ชัชชญา สูจยานนท์ ป.5 10.50
1764 650731 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ป.5 10.50
1764 651173 ด.ญ. ดลพร โลเกศกระวี ป.5 10.50
1764 652283 ด.ญ. พิฐชญาญ์อร ภูพนานุสรณ์ ป.5 10.50
1764 652534 ด.ญ. ธัญวลัย ทองชมภู ป.5 10.50
1764 652726 ด.ช. ภูดิส บุญขจาย ป.5 10.50
1764 650631 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.6 10.50
1764 650901 ด.ญ. สุจาริณี เรืองการินทร์ ป.6 10.50
1764 651997 ด.ญ. ปุญญาดา วงศ์ยะรา ป.6 10.50
1764 652010 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.6 10.50
1764 652173 ด.ช. สทานน กฤษณเกษกุล ป.6 10.50
1764 652229 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ลุยะพันธุ์ ป.6 10.50
1764 652307 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.6 10.50
1764 652585 ด.ญ. ชัญญา อภิรมย์เดช ป.6 10.50
1764 652600 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ ป.6 10.50
1788 650709 ด.ญ. กัญญุ์วรา ธัญญาดี ป.5 10.00
1788 650139 ด.ช. จิรัฏฐ์ อนุจารีอาภา ป.6 10.00
1788 650210 ด.ช. กิตติ บุญศิริ ป.6 10.00
1788 652719 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.6 10.00
1792 650090 ด.ญ. ไอรีน ไทยพิสุทธิกุล ป.4 7.00
1792 651692 ด.ช. ภคภัทร โชติกวณิชย์ ป.5 7.00
1792 651822 ด.ช. โชติวิช วิเชียรโชติ ป.5 7.00
1792 652317 ด.ญ. นารดา วิเรขรัตน์ ป.5 7.00
1792 650160 ด.ญ. จิรฐา อนุจารีอาภา ป.6 7.00
1792 651009 ด.ญ. พัทธนันท์ จรัสชัยนิภัทร์ ป.6 7.00
1792 651149 ด.ญ. รมิดา สีดาเลิศ ป.6 7.00
1792 651150 ด.ช. สันสกฤต จิตติชัยเจริญ ป.6 7.00
1792 651480 ด.ญ. เพ็ญกวิน นนทเบญจวรรณ ป.6 7.00
1792 652861 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.6 7.00
1802 651124 ด.ญ. ทักษพร จันทร์หุน ป.5 3.50
1802 652946 ด.ญ. สุฐิตา แป้นเจริญ ป.5 3.50
1804 651644 ด.ช. รัชชานนท์ สิรวรรณกุล ป.4 0.00
1804 651992 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.4 0.00
1804 650324 ด.ญ. ณัฏฐ์ธมล แป้นสุวรรณ ป.5 0.00
1804 650568 ด.ช. ยศชนินทร์ เหลืองวิรุจน์กุล ป.5 0.00
1804 652491 ด.ญ. ภูริชญา ไทยอ่อน ป.5 0.00
1804 652950 ด.ญ. ปนัชดา ประเสริฐกุล ป.5 0.00
1804 650198 ด.ญ. ณัฐฐา ธนวัชราภรณ์ ป.6 0.00
1804 650954 ด.ช. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ป.6 0.00
1804 650956 ด.ช. ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย ป.6 0.00
1804 651019 ด.ช. สุวิศิษฏ์ เนตรนวลศรี ป.6 0.00
1804 651690 ด.ญ. ณิชานันท์ สืบสำราญ ป.6 0.00
1804 651742 ด.ช. สรวิชญ์ สุขเจริญยิ่งยง ป.6 0.00
1804 651900 ด.ช. ธนพัฒน์ คล่องแคล่วค้า ป.6 0.00
1804 652324 ด.ช. ปัญญกร พันธุประภาส ป.6 0.00
1804 653013 ด.ช. พันธุ์บุญ คำเงิน ป.6 0.00