เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุกระดับชั้น

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(100 คะแนน)
1 210872 ด.ช. ปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์ ป.6 94.40
2 210903 ด.ช. ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ ป.6 91.60
3 111048 ด.ช. ธนัท ก้องเกียรติกมล ป.6 88.27
3 210206 ด.ช. จิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ ป.6 88.27
5 110571 ด.ช. ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ป.6 85.47
5 110702 ด.ญ. ณัฐกานต์ รักษาชาติ ป.6 85.47
7 110541 ด.ญ. กุสุมา ยอดปราง ป.6 84.93
7 210346 ด.ญ. แทนฤทัย ยะโสธร ป.6 84.93
9 110435 ด.ช. ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ป.5 84.40
9 210479 ด.ช. รตน ไชยโย ป.6 84.40
11 210491 ด.ช. ปุณยโชติ บุญหนุน ป.6 82.67
11 210988 ด.ช. เปรม ปานกลาง ป.6 82.67
13 110242 ด.ช. อติณัส ปัทมโยธิน ป.6 82.13
13 110479 ด.ช. พชรพล พังจุนันท์ ป.6 82.13
13 110698 ด.ญ. พรนัชชา แสนหาญ ป.6 82.13
13 110982 ด.ญ. ชนัดดา ภูวนธรรม ป.6 82.13
13 210782 ด.ญ. พิชยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 82.13
18 110085 ด.ช. ภาวัจน์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 81.60
18 110552 ด.ช. ธนบดินทร์ เตโช ป.6 81.60
20 110116 ด.ญ. กัลยกร ลีฬหากาญจนา ป.6 80.40
21 110105 ด.ช. วิชช์ กุลวุฒิโรจน์ ป.6 79.87
21 110923 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ศรีเมือง ป.6 79.87
23 110313 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์ ป.6 79.33
23 110750 ด.ญ. ณัฐรดา วงศ์แก้ว ป.5 79.33
23 111015 ด.ญ. สิรยากร ตันกุลรัตน์ ป.6 79.33
23 210139 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.6 79.33
23 210379 ด.ช. ทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์ ป.6 79.33
23 210395 ด.ช. ดลวริทธิ์ ศิริชัย ป.6 79.33
29 110932 ด.ช. ณฐรัฐ พัวพันสวัสดิ์ ป.6 78.80
30 110790 ด.ช. ณมน ดารามาศ ป.6 78.27
30 210414 ด.ช. อิทธิพัทธ์ อุดมพรธนสาร ป.6 78.27
32 110250 ด.ญ. ปุณณ​ภา​ วรัญญู​รัตนะ​ ป.6 77.73
33 110470 ด.ช. ภูริชญ์ ชมแก้ว ป.6 77.07
34 210407 ด.ช. พาที แพเจริญ ป.6 76.53
34 210702 ด.ช. กษม ใช้คล่องกิจ ป.6 76.53
36 110540 ด.ญ. กันดาภา แสนบุดดา ป.6 76.00
36 110751 ด.ช. นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.6 76.00
36 110906 ด.ช. อภิวิชญ์ ชาญณรงค์ ป.6 76.00
36 111018 ด.ช. อชิระ สุรมูล ป.6 76.00
36 111028 ด.ช. สิรวิชญ์ ภู่อมร ป.6 76.00
36 111134 ด.ญ. ปริยฉัตร ศรีคงคา ป.6 76.00
36 210070 ด.ช. ธีรัช เทภาสิต ป.6 76.00
36 210595 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 76.00
36 210602 ด.ช. โมกข์ เครือคล้าย ป.6 76.00
36 210866 ด.ญ. นิลุบล เดชอนันต์ ป.6 76.00
36 211014 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ ป.6 76.00
47 210555 ด.ญ. อริสา ผลิตวานนท์ ป.6 75.47
48 110939 ด.ญ. ชาลิสา โจมฤทธิ์ ป.6 74.93
48 210084 ด.ญ. จิดาภา ปิ่นทอง ป.6 74.93
50 110261 ด.ช. ตรัย กิวานนท์ ป.6 73.73
50 210232 ด.ช. ณภัทร กังวานสุระ ป.6 73.73
52 110377 ด.ช. ศิรกฤษฎิ์ กฤษณรักษ์ปาณี ป.6 73.20
52 111102 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มานะประเสริฐศักดิ์ ป.6 73.20
52 111127 ด.ช. ธีรเดช พินิจผดุงธรรม ป.6 73.20
52 210800 ด.ช. จิรภัทร เศวตบรรเจิด ป.6 73.20
52 210982 ด.ช. ยุทธภูมิ ชัยสวัสดิ์ ป.6 73.20
57 110239 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ ป.6 72.67
57 110995 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 72.67
57 210181 ด.ช. พอดี ล้วนจำเริญ ป.6 72.67
57 210280 ด.ญ. พิมพ์พจน์ เลาหอุดมโชค ป.6 72.67
57 210720 ด.ญ. กัลยรักษ์ อุชชิน ป.6 72.67
62 110190 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.6 72.13
62 210320 ด.ช. บรรยวัสถ์ โรจน์สุวรรณ ป.6 72.13
64 210727 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.6 71.47
65 110230 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.6 70.93
65 210478 ด.ช. ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ป.6 70.93
67 111091 ด.ญ. จันทรัศม์ เจนอุดมทรัพย์ ป.6 70.40
67 210276 ด.ญ. พีรญา รัตนธนานุกูล ป.6 70.40
67 210446 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ ป.6 70.40
67 210764 ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 70.40
71 110337 ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม ป.6 69.87
71 110370 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง ป.6 69.87
71 110490 ด.ช. เดชาทัด ปอเจริญชัย ป.6 69.87
71 110837 ด.ช. ธันวา วิริยกอบกุล ป.5 69.87
71 210537 ด.ญ. รักสิตา รักขนาม ป.6 69.87
76 110462 ด.ช. จีรานุวัฒน์ พันธุ์ศรี ป.6 69.33
76 111008 ด.ช. ญาณภัทร บำรุงสิน ป.6 69.33
76 210101 ด.ช. ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ป.5 69.33
76 210141 ด.ช. ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.6 69.33
76 210373 ด.ญ. อลิชา โปทอง ป.6 69.33
76 210411 ด.ช. พสธร กึกก้อง ป.6 69.33
76 210641 ด.ญ. ปัณฑารีย์ มั่งคั่ง ป.6 69.33
76 210915 ด.ช. ณัฐภัทร ปัทมะทิน ป.6 69.33
76 210966 ด.ช. ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล ป.5 69.33
85 110890 ด.ญ. ปราวดี รพีพงศ์พรรณ ป.5 68.80
86 110782 ด.ญ. ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร ป.6 68.13
86 210779 ด.ญ. ธวัลยา วิบูลย์กิจวรกุล ป.6 68.13
88 110274 ด.ช. สิรพัทธ์ ขวัญมงคลพงศ์ ป.6 67.60
88 210089 ด.ญ. พิชชากร ธวัชกุลดิลก ป.6 67.60
90 110494 ด.ญ. ลภัสรดา ม่วงมี ป.6 67.07
90 110689 ด.ช. ธีรวิทย์ โรจน์พรประดิษฐ์ ป.6 67.07
90 110966 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข ป.5 67.07
90 110988 ด.ช. พชรพล เทียนรุ่งศรี ป.6 67.07
90 210288 ด.ช. ตุลยพล ลีลาสวัสดิ์ ป.6 67.07
90 210856 ด.ช. ชินดนัย ยังสว่าง ป.6 67.07
96 110121 ด.ญ. ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.5 66.53
96 110199 ด.ช. พชร สุขศิริ ป.6 66.53
96 110212 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล ป.6 66.53
96 110525 ด.ญ. พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง ป.5 66.53
96 110930 ด.ช. จิรัฏฐ์ จูมี ป.6 66.53
96 210015 ด.ญ. วรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์ ป.6 66.53
96 210127 ด.ญ. อนิจจญา สิริชูสินวงศ์ ป.6 66.53
96 210296 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช ป.6 66.53
96 210351 ด.ญ. กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.6 66.53
96 210370 ด.ช. พศิน จันธเรศ ป.6 66.53
96 210456 ด.ญ. พัชรพร จริยาเมธา ป.6 66.53
96 210492 ด.ญ. ณวรัฎ คงมี ป.6 66.53
96 210512 ด.ช. พงศภัค รงค์ภักดี ป.6 66.53
96 210573 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล ป.6 66.53
96 210691 ด.ญ. ขจรรัตน์ มะลิขจร ป.6 66.53
96 210704 ด.ช. ธนอรรถ สุขวงค์ ป.5 66.53
96 210745 ด.ช. วรเชฏฐ์ เหมือนดาว ป.6 66.53
113 110036 ด.ช. ณัฏฐ์ เจติยานุวัตร ป.6 66.00
113 110178 ด.ช. ทัศนะ มีแก้วกุญชร ป.6 66.00
113 110225 ด.ช. ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 66.00
113 110592 ด.ญ. ภัทรภร ทีอุทิศ ป.6 66.00
113 110665 ด.ญ. ปุณณัฏฐา ขจรบุญ ป.6 66.00
113 110992 ด.ช. อภิวุฒิ เชาวนปรีชา ป.6 66.00
113 210472 ด.ญ. ปุณฑริกา อิงคเวทย์ ป.5 66.00
113 211028 ด.ช. พรวรรธน์ เพ็ญพิบูลย์ ป.6 66.00
121 110040 ด.ญ. ปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล ป.6 65.33
121 110786 ด.ญ. นีนญาดา บุญตานนท์ ป.6 65.33
123 110046 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส ป.5 64.80
123 110461 ด.ช. รัฐนันท์ ประทุมสังข์ ป.6 64.80
123 110733 ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย ป.6 64.80
123 110772 ด.ช. ทวีรังสันต์ ภาณุเดชทิพย์ ป.6 64.80
123 110783 ด.ช. ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี ป.6 64.80
123 111100 ด.ญ. ขาวดอกมะลิ บุญโต ป.6 64.80
123 210078 ด.ช. กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.5 64.80
123 211073 ด.ช. จิรภัทร ลาภประสพ ป.6 64.80
131 110120 ด.ญ. ณวินดา สินสุวรรณ ป.6 64.27
131 110233 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว ป.6 64.27
131 110309 ด.ญ. ณดาพัณ รอดแช่ม ป.5 64.27
131 110373 ด.ช. อธิภัทร นกยูง ป.5 64.27
131 110392 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล ป.6 64.27
131 110489 ด.ญ. รุจิภัสสร์ พจน์สุนทร ป.6 64.27
131 210180 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินตภานุ ป.6 64.27
131 210239 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร ป.5 64.27
131 210845 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ป.5 64.27
131 210864 ด.ช. คามิน ขจรศิลป์ ป.6 64.27
131 211136 ด.ญ. พิมพกานต์ ประทุมรัตน์ ป.6 64.27
131 211174 ด.ญ. ณรณัช สิริวงศานนท์ ป.6 64.27
143 110106 ด.ญ. ณัชชา รัศมีดารา ป.6 63.73
143 110672 ด.ช. สุรเศรษฐ์ ขุราษี ป.5 63.73
143 110714 ด.ญ. นนณภัส พงศ์วรินทร์ ป.6 63.73
143 210230 ด.ญ. กุณฑิกา สราญฤทธิชัย ป.6 63.73
143 210277 ด.ญ. เฟื่องธัญ อิฐงาม ป.6 63.73
143 210327 ด.ญ. กันติชญา วานิชประเสริฐพร ป.6 63.73
143 210363 ด.ญ. ธนัชพร จินดาไพศาล ป.6 63.73
143 210694 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา ป.6 63.73
143 210709 ด.ญ. บุณชญา วรศิริ ป.6 63.73
143 210999 ด.ญ. ภัทรธร นิลกานุวงศ์ ป.6 63.73
143 211146 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.5 63.73
154 110285 ด.ช. อรรจกร หวลเจริญทนต์ ป.6 63.20
154 110559 ด.ญ. ศศิชา เลิศวิกูล ป.6 63.20
154 110795 ด.ช. พันธ์กร เบ็ญจทรัพย์ ป.6 63.20
154 110912 ด.ช. ธีรัชธรณ์ สิริวรวิทย์ ป.6 63.20
154 210193 ด.ช. ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.5 63.20
154 210428 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นาเมืองรักษ์ ป.6 63.20
154 210447 ด.ญ. อัยยวีร์ วงศ์ศรีสุนทร ป.6 63.20
154 210546 ด.ช. ชนะใจ ธนังกูล ป.6 63.20
154 210718 ด.ญ. พิมพ์ดาว ปํญจวรญาณ สู่สุข ป.6 63.20
154 210977 ด.ญ. รมิดา มุสิจรัล ป.6 63.20
154 210978 ด.ช. เจตนิพิฐ เลาหเรืองรองกุล ป.6 63.20
154 211027 ด.ช. ภูกวิน บุญชอบ ป.6 63.20
166 210007 ด.ช. ภูรวิช จิวิทยานุกูล ป.6 62.00
166 210159 ด.ช. พีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์ ป.6 62.00
166 210316 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น ป.5 62.00
166 210608 ด.ช. สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์ ป.6 62.00
166 210652 ด.ช. คณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา ป.6 62.00
171 110421 ด.ช. ปุริม แซ่เจน ป.6 61.47
171 110476 ด.ช. ศุภฤต เกตุพันธุ์ ป.6 61.47
171 210138 ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย ป.6 61.47
171 210199 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์ ป.6 61.47
171 210226 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.6 61.47
176 110051 ด.ช. พงปภัช พู่ทองคำ ป.6 60.93
176 110187 ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรู​ญ​นุ​รักษ์​ ป.6 60.93
176 110314 ด.ช. สุวภัทร สุดโต ป.6 60.93
176 110528 ด.ช. ชลธี เตชะกำธรกิจ ป.6 60.93
176 110766 ด.ช. รุจิภาส หมั่นอาษา ป.6 60.93
176 110793 ด.ญ. ธัชพรรณ ขมวินัส ป.6 60.93
176 210113 ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม ป.6 60.93
176 210145 ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.6 60.93
176 210303 ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล ป.6 60.93
176 210338 ด.ช. สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต ป.5 60.93
176 210358 ด.ญ. ศรัณย์​พร ระดมสุข ป.6 60.93
176 210382 ด.ญ. อติกานต์ เจนเกรียงไกร ป.6 60.93
176 210424 ด.ญ. ณำพาสุข คำภาศรี ป.6 60.93
176 210611 ด.ช. ชลกร มีเกิดมูล ป.6 60.93
176 210703 ด.ญ. ภัทร์สิริรัตน์ โรจนเมธาธนันท์ ป.6 60.93
176 210911 ด.ญ. กัญญาพัชร มีนวล ป.6 60.93
176 210923 ด.ช. ถิรเมธ วงศ์พานิช ป.6 60.93
193 110044 ด.ช. ปัณณ์ ต่ออุดม ป.5 60.40
193 110183 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง ป.6 60.40
193 110415 ด.ช. ชิษนุพงศ์ ตันเวธน์สิทธิกร ป.6 60.40
193 110514 ด.ช. จักริน วนาเดช ป.5 60.40
193 110657 ด.ช. อนาวิล รักชีพ ป.6 60.40
193 111009 ด.ช. วัชรดนัย อนุรักษสกุล ป.6 60.40
193 210003 ด.ช. ธนกร อวัสดาพร ป.6 60.40
193 210156 ด.ญ. วริศรา เจริญกุล ป.6 60.40
193 210259 ด.ช. ณัชพล ตั้งศรีสกุล ป.5 60.40
193 210402 ด.ญ. วริศรา โหมดพลาย ป.6 60.40
193 210458 ด.ญ. อมรวรรณ เชียงทอง ป.6 60.40
193 210571 ด.ญ. ปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์ ป.6 60.40
193 210627 ด.ช. พอ หรี่จินดา ป.6 60.40
193 210950 ด.ช. ศรวัณ ศักดิ์ศศิธร ป.6 60.40
193 211062 ด.ญ. ระวิพัชร์ แสงวันดี ป.6 60.40
193 211086 ด.ญ. พิชญ์ธนัช คำวิลัย ป.6 60.40
193 211177 ด.ญ. สุวพัชร์ นาคศรี ป.6 60.40
210 110017 ด.ญ. ศุภกานต์ สลักคำ ป.6 59.87
210 110108 ด.ญ. อภิสรา ดีประเสริฐ ป.6 59.87
210 110472 ด.ช. ชิน ชนินทกุล ป.6 59.87
210 110531 ด.ช. ญาณกร วิทยากรฤกษ์ ป.6 59.87
210 111118 ด.ญ. อาทิชา ไตรรงค์ทอง ป.6 59.87
210 210294 ด.ญ. มิ่งขวัญชนก ไขแข ป.6 59.87
210 210887 ด.ช. กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ ป.6 59.87
210 210895 ด.ช. อัยย์ทร เศวตเศรนี ป.6 59.87
218 110530 ด.ญ. ชญาบุณย์ ตังคโนภาส ป.6 59.33
219 110232 ด.ช. ธนาคิม นิ่มนวล ป.6 59.20
219 110357 ด.ญ. ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา ป.5 59.20
219 211080 ด.ช. รวิภัทร พรตั้งจิตลิขิต ป.6 59.20
222 210904 ด.ญ. บัณฑิตา วงศ์น้ำเงิน ป.6 58.80
223 110826 ด.ญ. ปุณิกา พิทยาวัฒน์ ป.6 58.67
223 110838 ด.ช. กันตินันท์ สายอุทยาน ป.6 58.67
223 110894 ด.ช. ปรเมธ ตันรัตนากร ป.6 58.67
223 210448 ด.ญ. เกรซ เบญจกาญจน์ ป.6 58.67
223 211021 ด.ช. ณัฏฐพัชร อัศวพงษ์เกษม ป.6 58.67
223 211039 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร ป.6 58.67
229 110095 ด.ญ. นุชประวีณ์ คะจิตรแขม ป.6 58.13
229 110297 ด.ญ. จินต์จุฑา เจาวัฒนา ป.6 58.13
229 110566 ด.ญ. นิรุชา งามมงคลรัตน์ ป.6 58.13
229 110598 ด.ช. ปภาวิน ศรีสุข ป.6 58.13
229 110606 ด.ญ. นภัส ทองสัมฤทธิ์ ป.6 58.13
229 111089 ด.ช. จิรภัทร สมตัว ป.6 58.13
229 210352 ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์ ป.6 58.13
229 210417 ด.ช. กิตติพัฒน์ แสงวณิช ป.6 58.13
229 210598 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.6 58.13
229 210609 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร ป.6 58.13
229 210747 ด.ช. ศุภสิน ผดุงศุภไลย ป.6 58.13
229 210768 ด.ญ. อัญญรินทร์ มิคาระเศรษฐ์ ป.6 58.13
229 210876 ด.ช. ศรัณย์ภัทร หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 58.13
229 211100 ด.ช. คมพิศิษฐ์ เกียรติสุดาศักดิ์ ป.6 58.13
243 110103 ด.ญ. มณากานต์ สิทธิโชคธรรม ป.6 57.60
243 110343 ด.ช. ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย ป.6 57.60
243 110569 ด.ช. ศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์ ป.6 57.60
243 110612 ด.ช. วีรเดช นินบดี ป.6 57.60
243 111053 ด.ช. อภิวิชญ์ เบญจาศิริชัย ป.6 57.60
243 210034 ด.ช. ปาณกิตติ์ รักษ์กุล ป.6 57.60
243 210150 ด.ญ. สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ป.6 57.60
243 210197 ด.ญ. พิมพ์ณดา โชติมั่นคงสิทธิ์ ป.6 57.60
243 210404 ด.ญ. สุจริตา ชลเกียรติภูมิ ป.6 57.60
243 210610 ด.ญ. กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา ป.6 57.60
243 210673 ด.ญ. ปวริษา สายจันทร์ ป.6 57.60
243 210713 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ สร้อยสิงห์ ป.5 57.60
243 210770 ด.ญ. วรวลัญช์ จงอัศญากุล ป.6 57.60
243 210910 ด.ช. อัษฎางค์ ยิ่งเจริญธนา ป.6 57.60
243 210995 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์ ป.6 57.60
258 110395 ด.ญ. ศุภิสรา ประฉามิตร ป.6 57.07
258 110821 ด.ช. วสิช อัตถศาสตร์ ป.6 57.07
258 210322 ด.ญ. พรสวรรค์ ทูธง ป.6 57.07
258 210665 ด.ญ. ปุญญิสา แสงศิริวุฒิ ป.6 57.07
258 210891 ด.ช. ณัฐพงศ์ อัศวราชันย์ ป.6 57.07
258 211066 ด.ญ. ชนิดาภา เตมียบุตร ป.6 57.07
264 211017 ด.ช. วรสรรค์ บุญสร้างสุข ป.6 56.93
265 211000 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6 56.53
266 111038 ด.ญ. เมชญา แสงเพชร์ ป.6 56.40
266 210531 ด.ญ. พาขวัญ อุทัยเสวก ป.6 56.40
266 210543 ด.ช. ยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม ป.6 56.40
266 210592 ด.ช. กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.6 56.40
270 110362 ด.ญ. กุลนิษฐ์ เวชสุภากุล ป.6 56.00
270 110874 ด.ช. ณชพล ภักดีโต ป.6 56.00
270 110979 ด.ช. จิรัฎฐ์ หวงปฐมวงษ์ ป.5 56.00
273 110035 ด.ช. สกลเขฏร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ป.6 55.87
273 110126 ด.ญ. ทฤฒมน จรูญศิริ ป.6 55.87
273 110283 ด.ญ. พริม ชัยชโลธร ป.6 55.87
273 110424 ด.ญ. เขมณัฎฐ์ เผือกนำผล ป.6 55.87
273 110429 ด.ญ. พิชาภรณ์ เจนกุลนิษฐ์ ป.6 55.87
273 110840 ด.ช. ปภังกร ตั้งธนาทร ป.6 55.87
273 110986 ด.ญ. บุญญาพร อังธารารักษ์ ป.6 55.87
273 210154 ด.ช. ปัณณธร ลือนาม ป.5 55.87
273 210289 ด.ช. นาวิน ถาวร ป.6 55.87
282 110208 ด.ญ. เฌอมาศ ฮาดบุตร์ ป.6 55.33
282 110222 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป.5 55.33
282 110278 ด.ญ. พิชญานิษฐ์ เชาว์สินธุ์ ป.6 55.33
282 110311 ด.ช. ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ป.6 55.33
282 110365 ด.ญ. ธัญลักษณ์ เวสโกสิทธิ์ ป.6 55.33
282 110484 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เสาร์แก้ว ป.6 55.33
282 110493 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ ป.5 55.33
282 110616 ด.ช. วีรนันท์ อินทรารักษ์สกุล ป.6 55.33
282 110648 ด.ช. อินทัจ เบ็ญราฮีม ป.6 55.33
282 110778 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญไชยโย ป.5 55.33
282 111073 ด.ญ. นมิตา ลิ้มอุดมพร ป.6 55.33
282 111128 ด.ญ. วิริยา พฤกษ์พระกานต์ ป.6 55.33
282 210023 ด.ญ. พิมพ์นารา ศัพท์สุวรรณ ป.6 55.33
282 210484 ด.ช. ปฏิพัทธ์ กล้าแรง ป.6 55.33
282 210569 ด.ญ. แรกฝน บุญเรืองรอด ป.6 55.33
282 210578 ด.ช. ศิวกร ลอยหา ป.5 55.33
282 210626 ด.ช. ปริญ ผลพรพิเชฐ ป.5 55.33
282 210638 ด.ช. ณัฐพงศ์ อุทัยวนิชวัฒนา ป.6 55.33
282 210655 ด.ช. พิริยะพงศ์ ถกลธรรม ป.5 55.33
282 210688 ด.ช. ธนกฤต จตุรวรพร ป.6 55.33
282 210717 ด.ญ. ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ ป.5 55.33
282 210802 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล ป.5 55.33
282 210949 ด.ช. ชีวานนท์ ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 55.33
282 210972 ด.ญ. สิร์วิชญา โชตึก ป.6 55.33
282 211049 ด.ช. ธนณัฏฐ์ คงสินทวีสุข ป.5 55.33
282 211089 ด.ช. ภูริทัต ฐิติพรรณกุล ป.6 55.33
282 211135 ด.ช. พาวิณ อินสว่าง ป.5 55.33
309 110082 ด.ญ. ไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ป.5 54.80
309 110134 ด.ญ. เจรดา ขวัญบุญจันทร์ ป.6 54.80
309 110287 ด.ช. อติชา ปราณีโชติรส ป.5 54.80
309 110321 ด.ช. เตชิตพัฒน์ พันธ์หนองหว้า ป.6 54.80
309 110439 ด.ช. ญาณสิษฐ์ จันทโรจวงศ์ ป.6 54.80
309 110504 ด.ญ. กานต์พิชชา มีกุล ป.5 54.80
309 110728 ด.ญ. เมธาวิณีย์ ลักขณาวงศ์ ป.6 54.80
309 110836 ด.ช. ปาริตถ์ ชาญณรงค์ ป.6 54.80
309 111001 ด.ช. รวิณด์ งามเดโช ป.5 54.80
309 111049 ด.ช. อาชวิน ลีลาวรมณี ป.6 54.80
309 111098 ด.ญ. ปวริศา อันประเสริฐพร ป.6 54.80
309 111122 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สมิทธาพิพัฒน์ ป.6 54.80
309 210020 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ วรรณวานิชชัย ป.6 54.80
309 210117 ด.ช. ธัชธรรม ขาวมานิตย์ ป.5 54.80
309 210124 ด.ช. วัชรวิชญ์ บุรพธานินทร์ ป.6 54.80
309 210164 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ คงศ์มัยลิก ป.6 54.80
309 210285 ด.ญ. ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ป.6 54.80
309 210295 ด.ญ. หฤทชนัน พันธุ์ดา ป.5 54.80
309 210558 ด.ญ. ชธิตา มุ่งนิรันดร์ ป.6 54.80
309 210576 ด.ญ. ปริญ เจริญสุข ป.5 54.80
309 210698 ด.ช. เรืองสิทธิ์ เมธาชัยศิษฎ์ ป.6 54.80
309 210851 ด.ช. ณ ปราช ยิ้มเที่ยง ป.6 54.80
309 210955 ด.ช. ภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา ป.5 54.80
309 210987 ด.ช. ปรินทร์ ขานทอง ป.5 54.80
333 110194 ด.ญ. ภรภัทร สุขเสถียร ป.5 54.27
333 110335 ด.ญ. ลลิตภัทร กรงกรด ป.5 54.27
333 110774 ด.ช. ณภัทร์ รุ่งเรีองสิริโรจน์ ป.5 54.27
333 210018 ด.ช. ปุณณวิทย์ วาจรัต ป.6 54.27
333 210105 ด.ญ. พิชชาภา ผ่องตระกูล ป.6 54.27
333 210109 ด.ช. ชวกร ชาตะวะสุ ป.5 54.27
333 210326 ด.ช. กร ลิขิตอำนวยชัย ป.6 54.27
333 210532 ด.ช. จิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ ป.6 54.27
333 210738 ด.ญ. ชริญญา สุขสุโฉม ป.6 54.27
333 210763 ด.ช. โสภณวิชญ์ เอี่ยมพรสิน ป.6 54.27
333 210846 ด.ช. ธีภพ ธรรมบุศย์ ป.6 54.27
333 211060 ด.ญ. วิภาวี การะเกษร ป.6 54.27
333 211159 ด.ช. คุณภัทร รุ่งโรจน์รังสิมา ป.6 54.27
346 110445 ด.ช. ธีทัต เพชรช่วย ป.6 53.73
346 210315 ด.ญ. พราวทัศน์ บรรณบวรพงษ์ ป.6 53.73
346 211083 ด.ญ. นาราชา อมาตยกุล ป.6 53.73
349 110935 ด.ญ. ณิชนันทน์ เทศทอง ป.6 53.20
349 110968 ด.ญ. ธัญรดา วัฒนะถาวรวงศ์ ป.6 53.20
349 210081 ด.ช. บรรณ จันทดวง ป.6 53.20
349 211055 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขผล ป.5 53.20
353 110276 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาญพานิชกิจการ ป.6 53.07
354 110068 ด.ญ. ภัทรภร ตุลารักษ์ ป.6 52.53
354 110330 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขวณิชไพบูลย์ ป.6 52.53
354 110358 ด.ญ. ศรัณย์พร พงศ์โรจน์เผ่า ป.6 52.53
354 110401 ด.ญ. ดลยภัทร ชัยรัตน์ ป.5 52.53
354 110481 ด.ญ. มิลิณ ทันการ ป.5 52.53
354 110829 ด.ช. ภัทระ ศรีทองสุข ป.6 52.53
354 210014 ด.ช. ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ ป.5 52.53
354 210038 ด.ช. เศรษฐกูร เพ็ญจำรัส ป.6 52.53
354 210108 ด.ญ. อินทร์รวิพร สื่อสิริสุข ป.6 52.53
354 210126 ด.ช. สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ป.6 52.53
354 210440 ด.ญ. ภัทรลดา สาระธรรม ป.6 52.53
354 210686 ด.ญ. ปรียนันท์ สมานเกียรติสกุล ป.6 52.53
354 210860 ด.ญ. พิชามญชุ์ ลัทธคุณาภรณ์ ป.6 52.53
354 210917 ด.ญ. กันยากรณ์ ฤกษ์รัชนีกร ป.6 52.53
354 210919 ด.ช. จีรพัฒน์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.6 52.53
354 210985 ด.ญ. สิรีภรณ์ ฐิติโชติชูพงศ์ ป.6 52.53
354 211065 ด.ญ. อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์ ป.6 52.53
354 211087 ด.ญ. ภัทรศรุดา ศรีฟองคำ ป.6 52.53
372 110198 ด.ช. ธีรธันย์ สันตินรนนท์ ป.6 52.00
372 110223 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ชัยพิพรรธ ป.6 52.00
372 110360 ด.ช. รัชช์ณัณท์ พิริยะไตรนาถ ป.6 52.00
372 110446 ด.ญ. เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล ป.6 52.00
372 110473 ด.ช. พีรวัส ทรัพย์เจริญ ป.5 52.00
372 110624 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร์ ป.6 52.00
372 110697 ด.ช. วิศรุต กาญจนาพฤกษ์ ป.6 52.00
372 110817 ด.ช. ณัฐนรุตม์ วัฒนา ป.6 52.00
372 110846 ด.ญ. วรัทยา คูสกุล ป.6 52.00
372 110917 ด.ญ. กัญญาณัฐ โชติเกษมศรี ป.5 52.00
372 210031 ด.ช. กันต์ ประพรม ป.5 52.00
372 210043 ด.ญ. มนัสนันท์ ทรัพย์นราธร ป.6 52.00
372 210094 ด.ช. อภิภู มาลัยมี ป.6 52.00
372 210110 ด.ญ. ภัทรธิฎา สีเหนี่ยง ป.5 52.00
372 210219 ด.ช. ศุภกฤต โปรียานนท์ ป.5 52.00
372 210247 ด.ญ. อิสญาภา ไม้หอม ป.5 52.00
372 210254 ด.ญ. ณัฐชยา หอมสุด ป.5 52.00
372 210293 ด.ญ. มนัญชยา ดำขำ ป.6 52.00
372 210364 ด.ช. รณกฤต เกื้อสกุล ป.6 52.00
372 210421 ด.ญ. ณัฐนพิน เกตุทอง ป.6 52.00
372 210423 ด.ช. ปุณยาภัชริ์ พุทธเมฆ ป.6 52.00
372 210437 ด.ช. ชยณัฐฎ์ เหลาหา ป.6 52.00
372 210506 ด.ญ. สุกฤตา เพ็งจันทร์ ป.6 52.00
372 210535 ด.ช. ธาวิน อรัญญาเกษมสุข ป.6 52.00
372 210548 ด.ญ. ณภัทร เครือคล้าย ป.6 52.00
372 210566 ด.ญ. ลภัสรดา บุตรวงศ์ ป.6 52.00
372 210633 ด.ช. ธราเทพ วุฒิดิลกประพันธ์ ป.5 52.00
372 210716 ด.ญ. อลินดา ทองสมบูรณ์ ป.6 52.00
372 210732 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 52.00
372 210820 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ทองวินิจ ป.6 52.00
372 210823 ด.ช. เจนวิทย์ มาลัย ป.6 52.00
372 210907 ด.ช. วิชยา โพธิสุต ป.5 52.00
372 210951 ด.ช. กัญจน์ธนทัต กวางทอง ป.6 52.00
372 211048 ด.ญ. พิชามญชุ์ ตั้งวิจิตรสกุล ป.6 52.00
372 211143 ด.ช. ปัญญภูมิ จันทร์กระจ่าง ป.6 52.00
407 110029 ด.ญ. อินทิรา ปรุงเกียรติ ป.6 51.47
407 110030 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ ป.6 51.47
407 110138 ด.ช. ภูริพัฒน์ ทองแท้ ป.5 51.47
407 110251 ด.ช. ภูมเดชา เชาวริทธิ์ ป.6 51.47
407 110329 ด.ช. จิรายุ สวนสระน้อย ป.6 51.47
407 110410 ด.ญ. พิมพ์ชนก อระวีพร ป.6 51.47
407 110463 ด.ญ. ณัฐวลัญญ์ พันธุ์ศรี ป.6 51.47
407 110699 ด.ช. พิริยกร เจริญธรรมรักษา ป.6 51.47
407 110921 ด.ญ. น้ำพระทัย อ่อนสมจิตร์ ป.6 51.47
407 110928 ด.ช. อรรถวิทย์ ตันติอนันท์กุล ป.6 51.47
407 111004 ด.ช. ถิรคุณ ขันธ์เครือ ป.6 51.47
407 210207 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์ ป.6 51.47
407 210228 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงไกร ป.6 51.47
407 210330 ด.ช. นิธิคุณ ชนะการ ป.6 51.47
407 210361 ด.ช. พีรภาส อาภาคัพภะกุล ป.6 51.47
407 210565 ด.ญ. ภัทริยาภาสิ์ วราชิต ป.6 51.47
407 210615 ด.ช. นรพนธ์ พุ่มพุทรา ป.5 51.47
407 210643 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.5 51.47
407 210649 ด.ช. ถิระวิท อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ป.6 51.47
407 210656 ด.ช. พชรพล เศวตจามร ป.6 51.47
407 210841 ด.ช. ศุภธัช โชติเวทธำรง ป.6 51.47
407 210857 ด.ญ. มาติกา ไชยยงยศ ป.6 51.47
407 210990 ด.ญ. ปฤณวรรณ จงไพบูลย์กิจ ป.6 51.47
407 211005 ด.ช. จิรวศิน วีระกุล ป.6 51.47
407 211052 ด.ญ. พีรญา ลีลาธนางกูร ป.6 51.47
407 211056 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร พุทธพงศ์วิไล ป.5 51.47
407 211104 ด.ช. วรัญญู วีระจิตรเสริมชัย ป.5 51.47
434 110143 ด.ช. หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.5 50.93
434 110823 ด.ช. พชร ธาคากิ ป.6 50.93
434 110873 ด.ช. กฤษกร สุธรรมาภรณ์ ป.6 50.93
434 110908 ด.ช. ทะนุธรรมร์ วงศ์กรรัตน์ ป.6 50.93
434 210606 ด.ญ. พิมพ์ชนก พินิตตานนท์ ป.6 50.93
434 210719 ด.ญ. ชญานิศ โพธิ ป.6 50.93
434 210840 ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ ป.5 50.93
434 211075 ด.ช. ภูมิรวิชญ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ป.6 50.93
442 110074 ด.ช. ธณายุทธ์ กิริณี ป.6 50.40
442 110163 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว ป.5 50.40
442 110685 ด.ช. พุทธิพัทธุ์ กิตสุระพัฒนา ป.6 50.40
442 110967 ด.ช. ทมอภิชัย สุขสีทอง ป.6 50.40
442 111085 ด.ช. เหล่าทัพพ์ โชติเกษมทรัพย์ ป.6 50.40
442 210061 ด.ญ. พรชนิตว์ แก้วกมลศรีสุข ป.6 50.40
442 210335 ด.ญ. บุญญาพร โภคสมบัติ ป.6 50.40
442 210473 ด.ญ. ธิปุณญา อิงคเวทย์ ป.5 50.40
442 210784 ด.ช. พีรวิชญ์ สิปิยารักษ์ ป.5 50.40
451 110147 ด.ญ. ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ ป.5 50.27
451 111055 ด.ญ. ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์ ป.6 50.27
451 210354 ด.ญ. บงกชธร อิ่มจันทร์ ป.6 50.27
454 110127 ด.ญ. นวพร ลือประกร ป.6 49.73
454 110348 ด.ญ. ณัฐนิชา ตวงทองชัย ป.6 49.73
454 110406 ด.ช. ณพิชญ์ โตสวัสดิ์ ป.6 49.73
454 110447 ด.ญ. แพรภัทร เพชรช่วย ป.6 49.73
454 110468 ด.ช. อภิวัฒน์ นันทไพฑูรย์ ป.6 49.73
454 110506 ด.ช. ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง ป.5 49.73
454 110538 ด.ช. จรูญวิทย์ จงเฟื่องปริญญา ป.6 49.73
454 110668 ด.ช. จิรภัทร เชาว์พิศาลกิจ ป.6 49.73
454 110691 ด.ช. วิภู อุปถัมพันธุ์ ป.6 49.73
454 110708 ด.ญ. ณัฐวิภา เจียมอุดมพงษ์ ป.6 49.73
454 110744 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา ป.5 49.73
454 111043 ด.ญ. แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ์ ป.6 49.73
454 210029 ด.ญ. ชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ ป.5 49.73
454 210051 ด.ญ. ศันส์สุดา รักษ์กุล ป.6 49.73
454 210386 ด.ช. วริทธิ์พล ธนาคมเศรษฐ์ ป.6 49.73
454 210635 ด.ญ. กุลรัตน์ ธรรมสนอง ป.6 49.73
454 210658 ด.ญ. ชวัลรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ ป.6 49.73
454 210689 ด.ญ. ณปภัช ฉัตรรัตนกุล ป.6 49.73
454 210973 ด.ญ. เขมิกา พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ป.6 49.73
454 211068 ด.ช. ศักดิ์ศิริ อินทร์พรหม ป.6 49.73
454 211095 ด.ช. อินทนนท์ โกวิทวงศา ป.6 49.73
475 110043 ด.ญ. ชลิดา อุบลวัฒน์ ป.5 49.20
475 110197 ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์ ป.6 49.20
475 110259 ด.ช. ณัฏฐชัย จันทร์ประสพชัย ป.6 49.20
475 110268 ด.ญ. ธญานี เอมเปรมศิลป์ ป.6 49.20
475 110303 ด.ช. กฤดิธฤต อำนวยชัย ป.6 49.20
475 110492 ด.ช. ณัฐวีร์ เเก้วสมนึกสกุล ป.5 49.20
475 110622 ด.ช. ภูรพี พิมจักร ป.5 49.20
475 110748 ด.ช. หรรษกร เตร์ยาซิงห์ ป.6 49.20
475 110996 ด.ญ. ชญานิศ เมืองสง ป.6 49.20
475 111113 ด.ช. พงศกร อนุสรณ์เทวินทร์ ป.6 49.20
475 111132 ด.ช. พชร วรพิพัฒน์ ป.6 49.20
475 210053 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร ป.5 49.20
475 210072 ด.ญ. ฐิติกา โตธนะโภคา ป.6 49.20
475 210268 ด.ช. พีรัช ราชพิทักษ์ ป.6 49.20
475 210452 ด.ญ. วริศราวดี ศรีเมือง ป.6 49.20
475 210485 ด.ญ. พิชามญชุ์ รุ่งเรืองยั่งยืน ป.6 49.20
475 210507 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ โอภาสสมุทรชัย ป.6 49.20
475 210715 ด.ช. ธนภัทร ใจอ่อน ป.5 49.20
475 210821 ด.ญ. นิษฐกานต์ เป็งวันทา ป.6 49.20
475 210877 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นาคเสนา ป.6 49.20
475 210968 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ทับทิมทอง ป.6 49.20
475 211093 ด.ช. สิริภาคย์ รักษ์พันธุ์ ป.5 49.20
475 211123 ด.ช. ไอธิยากร เมืองแสน ป.6 49.20
475 211166 ด.ช. กัณตภณ เชื้อช่าง ป.5 49.20
499 110025 ด.ญ. พันดาว วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ ป.6 48.67
499 110066 ด.ช. ภัคพล แพะขุนทด ป.6 48.67
499 110413 ด.ช. บุญยวีร์ ดีสุขสถิต ป.6 48.67
499 110414 ด.ญ. ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ ป.6 48.67
499 110465 ด.ญ. พันณพัฒน์ เฮเลน ศรีสุวรรณ ป.6 48.67
499 110700 ด.ช. คุณณพัทธ์ พงศ์สุพพัต ป.6 48.67
499 110724 ด.ช. สกล มีสกุล ป.6 48.67
499 110811 ด.ญ. ปาลิดา อมรฤทธิ์ ป.6 48.67
499 110844 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สงวนศิลป์ ป.6 48.67
499 110911 ด.ช. พีรวิชญ์ ลี้เจริญ ป.6 48.67
499 110949 ด.ญ. ชัญญานุช พิทักษ์พรพันธุ์ ป.5 48.67
499 110999 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว ป.6 48.67
499 210049 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ ป.5 48.67
499 210093 ด.ญ. ปาณิสรา ทวีศรี ป.6 48.67
499 210144 ด.ญ. อรพรรณ หล้าสิงห์ ป.6 48.67
499 210498 ด.ช. กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6 48.67
499 210788 ด.ช. จิรภัทร จังคศิริ ป.5 48.67
499 210831 ด.ญ. นภัคมน ธนิตราธัญธร ป.6 48.67
499 210916 ด.ญ. ชนิตา กาญจนประภาส ป.6 48.67
499 211043 ด.ญ. ณภัทร กอโชคชัย ป.6 48.67
499 211101 ด.ญ. ดลรัฐ พลรัตน์ ป.6 48.67
499 211170 ด.ญ. ลิกอร์ ไชยพิมล ป.6 48.67
521 110684 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นรา ป.6 48.13
521 110762 ด.ช. ธัญเทพ นาวีเรืองรัตน์ ป.6 48.13
521 110824 ด.ญ. ชลนภัส สุวินทรากร ป.6 48.13
521 210004 ด.ญ. นลินธยาน์ เถยสูงเนิน ป.6 48.13
521 210010 ด.ช. อาทิตย์ เทพมังกร ป.6 48.13
521 210073 ด.ช. พุทธคุณ บุญชัย ป.5 48.13
521 210461 ด.ญ. ภัทรมน แสงมณี ป.6 48.13
521 210596 ด.ญ. นวินดา นราบริรักษ์ ป.5 48.13
521 210603 ด.ญ. เพชรรดา เเสงจื่น ป.6 48.13
521 210680 ด.ช. ธนกร กนกวิลาศ ป.6 48.13
521 210913 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.4 48.13
521 210924 ด.ช. รัตน รัตนปราการ ป.5 48.13
521 210929 ด.ญ. อรกัญญา รักกิจการ ป.6 48.13
534 110048 ด.ญ. ปารณีย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ ป.6 47.60
534 110157 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี ป.6 47.60
534 110162 ด.ช. ทรงธรรม จุฑาเกตุ ป.6 47.60
534 110173 ด.ช. วัฒนการ วัฒนกิจไพบูลย์ ป.5 47.60
534 210299 ด.ญ. นภสร ยถาภูธานนท์ ป.6 47.60
534 210477 ด.ช. ธฤต อธิคมรังสฤษฏ์ ป.5 47.60
534 210783 ด.ช. พีรกร สิปิยารักษ์ ป.5 47.60
534 210900 ด.ช. สรวิชญ์ หิรัญเพชรรัตน์ ป.6 47.60
534 211042 ด.ช. ณัฐธพล พานิชยิ่ง ป.5 47.60
543 110152 ด.ญ. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ป.6 47.47
544 110024 ด.ช. นันท์พัทธ์ สุโพธิ์ใหม่ ป.6 46.93
544 110411 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน ป.5 46.93
544 110596 ด.ช. ณัฐ​ภัทร จิระกรา​นนท์​ ป.6 46.93
544 110841 ด.ญ. ปุญญภัทร ธนะนิรันดร์ ป.5 46.93
544 111011 ด.ญ. ณัฏฐณิชา พรหมภักดี ป.6 46.93
544 111096 ด.ญ. ด.ญ.ภัสราภรณ์ กุลธนา ป.6 46.93
544 210026 ด.ช. อัญชุกรณ์ บุญอยู่ ป.6 46.93
544 210224 ด.ช. ชยธร​ สุคนธสิงห์​ ป.6 46.93
544 210279 ด.ญ. อรวรา เรืองอัศวเดช ป.6 46.93
544 210301 ด.ช. อคิราภ์ กู้ตลาด ป.6 46.93
544 210310 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ ป.6 46.93
544 210378 ด.ช. ฐิตพัฒน์ นทีประสิทธิพร ป.6 46.93
544 210482 ด.ช. ณัฐชนน แซ่ซือ ป.6 46.93
544 210623 ด.ช. ภาวัต เลิศสุกิจจา ป.5 46.93
544 210772 ด.ช. นิชคุณ เทียนทอง ป.5 46.93
544 210867 ด.ญ. ปาณิสรา ทุ่งมีผล ป.6 46.93
544 210889 ด.ช. พุทธคุณ เงินมาก ป.6 46.93
544 211004 ด.ญ. รมิดา สายทอง ป.6 46.93
544 211114 ด.ช. ณัชพล หงษ์ ป.6 46.93
563 110090 ด.ญ. ธัญชนก นาน้ำเชี่ยว ป.5 46.40
563 110132 ด.ญ. อัยรินทร์ บุณย์เดชสิทธิ์ ป.6 46.40
563 110328 ด.ญ. กชพร สอนภักดี ป.6 46.40
563 110545 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เปล่งผึ่ง ป.6 46.40
563 110548 ด.ช. พีรวิชญ์ พีรสิทธิกุล ป.5 46.40
563 110564 ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ป.6 46.40
563 110589 ด.ญ. ชวัลรัชต์ มั่นจิรังกูร ป.6 46.40
563 110635 ด.ญ. นภัส โตพันธานนท์ ป.6 46.40
563 110693 ด.ญ. แพรบัว กลีบบัว ป.6 46.40
563 110752 ด.ช. สหัสชัย ประสิทธิ์วัฒนเสรี ป.6 46.40
563 110768 ด.ญ. ปาณิสรา ชุนบัณฑิต ป.6 46.40
563 110862 ด.ช. ปภังกร ขันแก้ว ป.6 46.40
563 110888 ด.ญ. วีรินทร์ ยนต์วิกัย ป.6 46.40
563 110927 ด.ช. อนวัช ทิศขน ป.6 46.40
563 111138 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีคงคา ป.6 46.40
563 210009 ด.ญ. วีรินทร์ ศุภกิจไพบูลย์ ป.5 46.40
563 210048 ด.ช. หฤษฎ มีสอน ป.6 46.40
563 210054 ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร ป.6 46.40
563 210129 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป.6 46.40
563 210153 ด.ญ. ฐานิยา ลี ป.6 46.40
563 210160 ด.ญ. วรัทยา วรสรรพวิทย์ ป.6 46.40
563 210170 ด.ช. รภัทร สุธานุภาพวุฒิ ป.6 46.40
563 210175 ด.ช. อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ป.6 46.40
563 210189 ด.ญ. โศภิษฐอัฆฒ์ ว่องวรานนท์ ป.6 46.40
563 210261 ด.ญ. ปุณยนุช จิตแกมมณี ป.6 46.40
563 210332 ด.ญ. ปวริศา เอกสิทธิ์ธารากร ป.6 46.40
563 210376 ด.ญ. ละอองทิพย์ ภมรศิลปธรรม ป.6 46.40
563 210486 ด.ญ. วรัญญา ไชยแสง ป.6 46.40
563 210509 ด.ญ. คุณัญญา ประวิตรวงศ์ ป.6 46.40
563 210530 ด.ญ. ภูมิอิณทรา ปาตัก ป.6 46.40
563 210538 ด.ญ. ภัททิยา รัตนพาหุ ป.5 46.40
563 210547 ด.ญ. ชาลิสา อัตต์สินทอง ป.5 46.40
563 210580 ด.ช. กันตพัฒน์ วรรณเพ็ญสกุล ป.6 46.40
563 210687 ด.ญ. วิรยาภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ ป.6 46.40
563 210710 ด.ช. ภูริวัจน์ วีระเพ็ชร์ ป.6 46.40
563 210880 ด.ญ. กัลย์กมล ถิรรุ่งเรือง ป.5 46.40
563 210993 ด.ญ. รมิตา มั่นเจริญพร ป.6 46.40
563 211011 ด.ญ. ศุภสิรินทร์ พรหมชัยสูรย์ ป.5 46.40
563 211029 ด.ญ. นัทธมน บุญชำนาญ ป.5 46.40
563 211045 ด.ญ. นนิพา อัมไพรวรรณ ป.6 46.40
563 211067 ด.ญ. พิมพิชชา ปี่เงิน ป.6 46.40
563 211102 ด.ช. จักริน ตลอดสุข ป.5 46.40
563 211154 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร ป.6 46.40
606 110038 ด.ญ. พิมพ์ศิกร พรจรัสมณี ป.6 45.87
606 110096 ด.ช. อภิณัฐ สงสัย ป.6 45.87
606 110170 ด.ญ. ปิยธิดา สมสุข ป.6 45.87
606 110175 ด.ญ. ปัญญิศา อมรพิทักษ์สกุล ป.6 45.87
606 110247 ด.ญ. ณัฐณิชา ผาทา ป.6 45.87
606 110266 ด.ช. มนต์ทณัฐ มนธาตุผลิน ป.5 45.87
606 110524 ด.ญ. พลอยภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ ป.6 45.87
606 110570 ด.ญ. ณัฐฐณิชชา คะปูคำ ป.5 45.87
606 110615 ด.ช. วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.6 45.87
606 110623 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ ป.6 45.87
606 110661 ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา ป.6 45.87
606 110739 ด.ญ. ไอริสา จันทนวรางกูร ป.5 45.87
606 110809 ด.ช. หวุนเจีย จาง ป.6 45.87
606 110864 ด.ญ. จิรัชญา เวียงหิรัณย์ ป.6 45.87
606 110981 ด.ญ. กรวรรณ พุ่มพวง ป.6 45.87
606 111000 ด.ช. นราวิชญ์ คำป้อม ป.5 45.87
606 111065 ด.ช. แทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง ป.6 45.87
606 111110 ด.ช. คณพัชญ์ เจตานนท์ ป.6 45.87
606 210418 ด.ญ. พิชฐามณี คงหมวกนิธิไกร ป.6 45.87
606 210425 ด.ช. กัณตภณ สกุลภิญโญ ป.6 45.87
606 210475 ด.ญ. พัชรากร เทียมเทียบรัตน์ ป.6 45.87
606 210480 ด.ญ. ปานชนก ชนะจิตราสกุล ป.6 45.87
606 210750 ด.ญ. ธนัญชภัสสรช์ พงคพนาไกร ป.5 45.87
606 210825 ด.ช. กันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ป.6 45.87
606 210984 ด.ญ. วรัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว ป.6 45.87
606 211009 ด.ญ. ศิริ์กาญจน์ นิลโกสิตย์ ป.6 45.87
606 211019 ด.ญ. เซอรีนา รูฟโฟโล ป.6 45.87
606 211033 ด.ญ. พิชญ์ ดวงตาเวียง ป.5 45.87
606 211122 ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง ป.6 45.87
606 211130 ด.ญ. นราวดี สีสด ป.6 45.87
606 211140 ด.ช. พัชรพงศ์ พุ่มเจริญ ป.6 45.87
606 211141 ด.ช. ณัฏฐวี อยู่รุ่ง ป.6 45.87
638 110086 ด.ญ. ณาราภัทร รักหิรัญ ป.5 45.33
638 110140 ด.ช. ศรุต อนันตธนวนิชย์ ป.5 45.33
638 110189 ด.ช. ปุลวริศว์ วิริยะไกรกุล ป.6 45.33
638 110334 ด.ช. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 45.33
638 110568 ด.ญ. อภิชญา สูยะโพธ ป.6 45.33
638 110642 ด.ญ. กัลยวัญญ์ สินธพานนท์ ป.6 45.33
638 110814 ด.ญ. นัชชนันท์ มุ่งชนะ ป.6 45.33
638 110849 ด.ช. สิทธิเจฏฐก์ สมสุขหวัง ป.6 45.33
638 110983 ด.ช. พบธรรม มงคลสาคร ป.6 45.33
638 111107 ด.ญ. มัสลิล กาลเนาวกุล ป.6 45.33
638 210067 ด.ญ. ธนัชญา ลิ้นทอง ป.6 45.33
638 210275 ด.ช. ณัฐชนนท์ พ่วงแพ ป.6 45.33
638 210283 ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ป.6 45.33
638 210567 ด.ญ. อชิรญา บุตรวงศ์ ป.6 45.33
638 210816 ด.ช. วงศธร เขียนเขต ป.6 45.33
638 211046 ด.ญ. โสพิชา สุปัณณานนท์ ป.6 45.33
638 211163 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก ป.6 45.33
655 110141 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย ป.6 44.80
655 110158 ด.ช. ชวัลวิทย์ ปานโปร่ง ป.6 44.80
655 110572 ด.ช. วรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม ป.6 44.80
655 110666 ด.ช. วิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 44.80
655 110725 ด.ญ. สิรินทรา ชั่งทอง ป.6 44.80
655 110879 ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีนวล ป.6 44.80
655 111024 ด.ช. อิทธิภัทริ์ ภานุมาส ป.6 44.80
655 111137 ด.ช. เฉลิมรัตน์ อธิคมไพศาลศิลป์ ป.5 44.80
655 111139 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม ป.5 44.80
655 210176 ด.ญ. ชนันธร แปลงเงิน ป.6 44.80
655 210222 ด.ญ. ทาณิชา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 44.80
655 210284 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีพระราม ป.6 44.80
655 210457 ด.ช. รวิชญ์ ดิษฐเทศ ป.6 44.80
655 210795 ด.ช. พัศวุฒิ สินธพสิริพร ป.6 44.80
655 210893 ด.ช. ภูติณัฐ มหานิล ป.6 44.80
655 210940 ด.ช. นิลยวัติ สมโภชพิสุทธิ์ ป.6 44.80
655 211103 ด.ญ. ภัครดา กาญจนไพศาล ป.6 44.80
655 211134 ด.ช. พชร ศิริมาตย์ ป.5 44.80
673 210724 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คงวุฒิปัญญา ป.6 44.67
674 110151 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ป.6 44.13
674 110418 ด.ญ. ณฐยา สินอุดมผล ป.5 44.13
674 110639 ด.ญ. วรวลัญช์ วิวัฒนไพศาล ป.6 44.13
674 110690 ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร ป.6 44.13
674 110868 ด.ญ. อรภิชา แพรกทอง ป.6 44.13
674 110947 ด.ช. กฤดิพรรธน์ วชิรมน ป.5 44.13
674 110973 ด.ช. ฉัตร์มงคล พัวภวเวช ป.5 44.13
674 111029 ด.ญ. ปภาดา นีละวัฒนาศุข ป.6 44.13
674 111131 ด.ญ. พิชชาภา ศรีสมุทร ป.6 44.13
674 210245 ด.ช. แทนคุณ ทันประสงค์ ป.6 44.13
674 210529 ด.ช. พีรพงศ์ อำรุง ป.6 44.13
674 210815 ด.ญ. พัชรธร ธนวิเชียร ป.6 44.13
674 211008 ด.ช. ภาคิน คล้ายพิมล ป.6 44.13
687 110072 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย ป.5 43.60
687 110184 ด.ช. อธิทร เขียนเจริญ ป.6 43.60
687 110191 ด.ญ. พาขวัญ ทรัพย์เจริญ ป.6 43.60
687 110211 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองคำ ป.5 43.60
687 110270 ด.ช. ปัณณ์ มโนลีวัฒนกุล ป.6 43.60
687 110279 ด.ญ. ศรณภัทร์ แพ่งเกษร ป.6 43.60
687 110323 ด.ญ. ปวริศา ไม้อุดม ป.5 43.60
687 110482 ด.ญ. กัลยกร เสริมผล ป.6 43.60
687 110510 ด.ช. ภูริภัทร์ พานิชวงษ์ ป.6 43.60
687 110717 ด.ช. กิตติธัตน์ วัชราพัฒนบวรณ์ ป.6 43.60
687 110903 ด.ญ. สโรชา จิรชาญชัย ป.6 43.60
687 110972 ด.ช. ภูมิช ยี่สารพัฒน์ ป.5 43.60
687 111060 ด.ญ. พาขวัญ กอสิริขจร ป.5 43.60
687 111103 ด.ญ. รดา เมธาศิลวัต ป.6 43.60
687 210028 ด.ญ. ธนิกา ชมภูทีป ป.6 43.60
687 210035 ด.ญ. ชนิฏา ลิมปสุรัติ ป.5 43.60
687 210096 ด.ญ. จิราภัค สิทธิเดชพร ป.6 43.60
687 210122 ด.ช. พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ ป.6 43.60
687 210444 ด.ช. ธีนทัต ศรีสว่าง ป.6 43.60
687 210508 ด.ช. อนาวิล สงวนดี ป.5 43.60
687 210647 ด.ญ. ญาณิน เผือกผ่องสุริยะ ป.5 43.60
687 210741 ด.ญ. สุภัสสรา ทรงสอาด ป.5 43.60
687 210854 ด.ช. อภิชัย จง ป.6 43.60
687 210961 ด.ญ. ณภัทร บุญล้อม ป.5 43.60
687 210981 ด.ญ. ณัชชา พงศ์วรทรัพย์ ป.6 43.60
687 211109 ด.ช. ฐวัฒน์ เตียววุฒิไกร ป.6 43.60
713 110073 ด.ช. ปฐมพร แสงสว่าง ป.5 43.07
713 110089 ด.ช. ปัญญพัชร์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 43.07
713 110109 ด.ญ. ปิ่นปออ์ ทรัพย์มีชัย ป.6 43.07
713 110117 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ธนโกเศศ ป.6 43.07
713 110146 ด.ช. อายุวัต บัวกลับ ป.6 43.07
713 110272 ด.ญ. เจนนัช สุขโต ป.5 43.07
713 110327 ด.ญ. ณัฐกฤตา สมพรสุขสวัสดิ์ ป.6 43.07
713 110389 ด.ญ. วรัญญา แก้วใจ ป.6 43.07
713 110397 ด.ช. ธาม สายรถ ป.6 43.07
713 110526 ด.ญ. เพริน โพธิ์เงิน ป.6 43.07
713 110529 ด.ช. กังวาฬ แสงศิริรักษ์ ป.6 43.07
713 110601 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ เจริญรวยวัฒนา ป.6 43.07
713 110617 ด.ช. ศตายุ เกลาพิมาย ป.4 43.07
713 110649 ด.ญ. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ ป.5 43.07
713 110659 ด.ญ. วริษฐา ฐานวิเศษ ป.6 43.07
713 110695 ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา ป.6 43.07
713 110801 ด.ญ. ณีรดา โชติชุม ป.6 43.07
713 110831 ด.ญ. ณัฐสิรี สมุทรคีรี ป.6 43.07
713 110834 ด.ญ. เปรมยุดา สมสุขจีรวัฒน์ ป.6 43.07
713 110847 ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง ป.6 43.07
713 110856 ด.ญ. พิชญาภา ผองประไพ ป.6 43.07
713 110937 ด.ญ. พินรดา ศิริธรรมานุวัฒน์ ป.6 43.07
713 210030 ด.ญ. วรวลัญช์ กมลพรวิจิตร ป.6 43.07
713 210115 ด.ช. ศุภกร บูรณศรี ป.5 43.07
713 210116 ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ ป.6 43.07
713 210188 ด.ช. ชนชน กอประสพสุข ป.6 43.07
713 210317 ด.ญ. จรรยาภรณ์ ถาแก้ว ป.6 43.07
713 210359 ด.ญ. ขวัญพิชชา คลังเพชร ป.6 43.07
713 210360 ด.ช. อชรวัช จึงวิมุติพันธ์ ป.5 43.07
713 210377 ด.ช. ปริยวิศว์ บริพัตรโกศล ป.6 43.07
713 210415 ด.ญ. มนัสนันท์ ปิยวรเดช ป.5 43.07
713 210435 ด.ญ. ชญานันทน์ มุมอ่อน ป.6 43.07
713 210522 ด.ญ. อนัญญา กวีสุทธิเจริญกุล ป.5 43.07
713 210572 ด.ญ. อารชา บุณยานนท์ ป.5 43.07
713 210672 ด.ช. ภฤศ รัศมีอมรธัญ ป.6 43.07
713 210767 ด.ช. ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ป.5 43.07
713 210809 ด.ญ. สุพิชฌาย์ จีนาพงษา ป.6 43.07
713 210884 ด.ญ. มัญชุสา จรัสศรี ป.6 43.07
713 210908 ด.ช. ภูวเนศวร์ กันทอง ป.6 43.07
713 210946 ด.ญ. ลภัสรดา ภักดีสุวรรณ ป.6 43.07
713 210954 ด.ช. ปริญ อภิสารธนรักษ์ ป.6 43.07
713 210971 ด.ญ. พิมพ์ชนก พิพัฒนสกุลกิจ ป.6 43.07
713 211035 ด.ช. สุวิจักขณ์ ไชยปัญญา ป.6 43.07
713 211051 ด.ญ. ศุจีภรณ์ ปานขลิบ ป.6 43.07
713 211076 ด.ช. ปัญญากร วรธนารัตน์ ป.5 43.07
713 211118 ด.ช. พิชยพล สูงสิงห์ทอง ป.6 43.07
713 211144 ด.ช. ภูวริช คชศิริพงศ์ ป.5 43.07
760 110216 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ โกนุทานุรักษ์ ป.5 42.53
760 110315 ด.ช. เขมกฤต แสวงศรี ป.6 42.53
760 110516 ด.ช. รติวิชญ์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.5 42.53
760 110574 ด.ช. ธวันทร ตันตลานุกุล ป.5 42.53
760 110613 ด.ช. สุริยะ นินบดี ป.6 42.53
760 110756 ด.ญ. ไอรดา อยู่จงดี ป.6 42.53
760 110945 ด.ญ. ปาณิสรา แซ่ลิ้ม ป.6 42.53
760 111101 ด.ช. กล้าตะวัน อุเทน ป.6 42.53
760 210001 ด.ช. กฤตนน สุวรรณ ป.6 42.53
760 210006 ด.ช. ปุณณวิทย์ พิริยะปัญญาพร ป.6 42.53
760 210021 ด.ญ. มณฑาภา ภู่วรกุลชัย ป.5 42.53
760 210161 ด.ญ. ณภัทร นิติธีรภัทร ป.6 42.53
760 210307 ด.ญ. ปารณีย์ จงตระกูล ป.6 42.53
760 210311 ด.ช. ศิริวัฒน์ พงษ์กล่ำ ป.6 42.53
760 210396 ด.ญ. กชพร ภัทรวดีพงศ์ ป.6 42.53
760 210469 ด.ญ. สลิลทิพย์ ประสาตร์สาน ป.6 42.53
760 210505 ด.ญ. ชนาธร โสภาจิตต์วัฒนะ ป.6 42.53
760 210536 ด.ญ. ปภัชญา สีจุ้ย ป.6 42.53
760 210853 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร ป.5 42.53
760 210963 ด.ญ. ปุณยนุช หอมชะเอม ป.6 42.53
760 211001 ด.ช. ณัฐจักร์ ปรีชาพงศ์กิจ ป.5 42.53
760 211013 ด.ญ. พิชญาภา ถาปาบุตร ป.6 42.53
760 211078 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ ป.6 42.53
760 211155 ด.ญ. ลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา ป.6 42.53
784 110174 ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ ป.6 42.00
784 110385 ด.ญ. พบพราวเพชร เพชรรุจานันท์ ป.6 42.00
784 110887 ด.ช. รวิชญ์ภูมิ ขำบุญ ป.6 42.00
784 110900 ด.ช. ชญธกร พิบูลย์ ป.6 42.00
784 110913 ด.ช. ปณต สืบปรุ ป.6 42.00
784 110958 ด.ช. ภูรินท์ ปรียงค์ ป.5 42.00
784 110960 ด.ญ. รมณธิภา ศิริฐิติ ป.6 42.00
784 110970 ด.ช. อภิคุณ มาลัยเลิศ ป.6 42.00
784 111077 ด.ช. วรเมธ ผึ่งผาย ป.6 42.00
784 111130 ด.ญ. กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ป.6 42.00
784 210201 ด.ญ. จินต์จุธา สุขแสง ป.5 42.00
784 210292 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์ ป.6 42.00
784 210313 ด.ญ. โชติกา อัศวโชคปัญญา ป.6 42.00
784 210494 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน ป.5 42.00
784 210624 ด.ช. ณกฤช นฤนาททองธารา ป.6 42.00
784 210744 ด.ญ. ปัญฑ์ชนิต อินทรสังขนาวิน ป.6 42.00
784 210798 ด.ช. ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ป.6 42.00
784 211020 ด.ญ. ญาณิศา กุศลบุญพา ป.6 42.00
784 211115 ด.ช. ณิชกุล กรุงกาญจนา ป.6 42.00
803 110229 ด.ญ. ศตพร ภูริภัสสรกุล ป.6 41.33
803 110281 ด.ญ. ภูริตา อุรุเอกโอฬาร ป.5 41.33
803 110355 ด.ช. รุจิภาส สร้อยเรืองศรี ป.6 41.33
803 110813 ด.ช. พงศ์นารถ ณ นคร ป.5 41.33
803 210357 ด.ญ. ชนมณี ศุภกำเนิด ป.6 41.33
808 110005 ด.ญ. ณัฐชนา กัลปพงศ์ ป.5 40.80
808 110023 ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ ป.5 40.80
808 110052 ด.ญ. ณิชชา นงค์นวล ป.5 40.80
808 110153 ด.ญ. กัญชพร ธนานันทกิจ ป.6 40.80
808 110167 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ ป.6 40.80
808 110182 ด.ญ. ชยกมลฎ์ ธีระวิกสิต ป.6 40.80
808 110196 ด.ญ. นพกมณ อ่วมเนตร ป.5 40.80
808 110206 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล ป.6 40.80
808 110226 ด.ญ. สาริสา ฉ่ำใจหาญ ป.6 40.80
808 110243 ด.ช. กฤตภาส กลิ่นชวนชื่น ป.4 40.80
808 110425 ด.ญ. บุญญาพร บุณยะยุตกูล ป.6 40.80
808 110450 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.5 40.80
808 110512 ด.ช. เมฆี ขยิ่ม ป.5 40.80
808 110539 ด.ช. ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ป.5 40.80
808 110677 ด.ญ. กฤติมา กรรโมปกรณ์ ป.6 40.80
808 110729 ด.ช. ทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ ป.6 40.80
808 110731 ด.ช. ณฐพงศ์ ฐาปนพงศ์ธนสาร ป.6 40.80
808 110808 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ มหาศาลประเสริฐ ป.6 40.80
808 110843 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ ป.6 40.80
808 111006 ด.ญ. ทาลิตา ปัทมะอภิรมย์ ป.6 40.80
808 111141 ด.ช. พลวิทย์ ดำดวน ป.6 40.80
808 210140 ด.ญ. ปภาวรินทร์ แสนคำมูล ป.5 40.80
808 210155 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา ป.5 40.80
808 210462 ด.ญ. พิชฎาณัฎฐ์ แก้วมุสิก ป.6 40.80
808 210502 ด.ญ. ณิชาพร ลีระศิริ ป.6 40.80
808 210545 ด.ช. รัชพล มโนรส ป.6 40.80
808 210679 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ภูรินันทกุล ป.6 40.80
808 210960 ด.ช. พีรภาส อรุณพิทูร ป.6 40.80
808 211097 ด.ช. ปัณณทัต กิจเจริญลาภ ป.6 40.80
837 110003 ด.ญ. ชัญญาดา ศิลปวิโรจน์ ป.5 40.27
837 110026 ด.ญ. ธิษณ์พิฌา ศรีสลวยกุล ป.6 40.27
837 110214 ด.ญ. ฐิติกาญจญ์ เพ็ชรสดศิลป์ ป.6 40.27
837 110231 ด.ช. พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น ป.6 40.27
837 110235 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไทรทองคำ ป.6 40.27
837 110244 ด.ช. กฤติน พันธุมณี ป.6 40.27
837 110252 ด.ญ. สุกฤษตา ้เลาหไพศาล ป.6 40.27
837 110265 ด.ช. ภูดิท​ ศิริเจน ป.6 40.27
837 110368 ด.ญ. ภูริดา ศิริภูชงค์ ป.6 40.27
837 110386 ด.ญ. พิชญ์สินี พิทักษ์สกุลหงส์ ป.6 40.27
837 110521 ด.ช. กวิน วิธิศิลป์ ป.5 40.27
837 110611 ด.ช. วิชญ์ภาส ชูช่วย ป.6 40.27
837 110619 ด.ช. นราวิชญ์ อ่อนศรี ป.5 40.27
837 110620 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล ป.5 40.27
837 110704 ด.ช. ปัณณทัต เวสสะภักดี ป.6 40.27
837 111030 ด.ญ. ศรสวรรค์ จุนแสงจันทร์ ป.6 40.27
837 210016 ด.ช. กวินวัชร์ ยี่แพร ป.6 40.27
837 210036 ด.ญ. พิชชาภา ทรงเกียรติศักดิ์ ป.5 40.27
837 210057 ด.ญ. พลอยพลิน เพชรรัตน์ ป.6 40.27
837 210134 ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา ป.6 40.27
837 210157 ด.ญ. กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ ป.6 40.27
837 210174 ด.ญ. มนรดา สายเนียม ป.5 40.27
837 210242 ด.ญ. ศรัณยฉัตร ภัทรวรพงศ์ ป.6 40.27
837 210248 ด.ญ. จินณัชชา จินตสุเมธ ป.5 40.27
837 210263 ด.ช. ชวัลวิทย์ ขวัญกิจนิรันดร ป.6 40.27
837 210297 ด.ญ. แพรวพรรณ สงวนจีน ป.6 40.27
837 210403 ด.ญ. ธันย์นิชา สุวรรณแสงศรี ป.6 40.27
837 210601 ด.ช. ภูกิจ จันทราทิพย์ ป.6 40.27
837 210670 ด.ญ. วชิรญาณ์ กำลังดี ป.5 40.27
837 210676 ด.ญ. วนัชพร ขยันทำ ป.6 40.27
837 210765 ด.ญ. ปราณัสมา ประทุมไข ป.6 40.27
837 210838 ด.ช. ภูรินท์ ถิ่นท่าชนะ ป.6 40.27
837 210899 ด.ญ. พิรญาณ์ ธนกิจลีลาเจริญ ป.6 40.27
837 210970 ด.ญ. พัชรนันท์ ประกอบพาณิชย์ ป.6 40.27
837 210992 ด.ญ. คุณพัชร์ ตันติสัตยกุล ป.6 40.27
837 211002 ด.ช. ปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ป.6 40.27
837 211053 ด.ญ. ธารีรัตน์ พุทธสุวรรณ ป.6 40.27
837 211059 ด.ช. ปฏิพล หม่า ป.5 40.27
837 211112 ด.ช. จักรภัทร เจนวิชชุเมธ ป.6 40.27
876 110060 ด.ช. ธมวัฒน์ วันสนุก ป.5 39.73
876 110102 ด.ช. วิภูษิต จริงจิตร ป.6 39.73
876 110112 ด.ช. ปารัชวิญญ์ ตัณฑโอภาส ป.5 39.73
876 110119 ด.ญ. กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ ป.6 39.73
876 110125 ด.ญ. ปุญชญา สุคนธรัตน์ ป.6 39.73
876 110181 ด.ช. สุริยอักษร สาราษฏร์ ป.4 39.73
876 110238 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี ป.6 39.73
876 110312 ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม ป.6 39.73
876 110351 ด.ช. ภรัณยู กาญจนสุธรรม ป.6 39.73
876 110443 ด.ญ. ณิชหากชภูมน ภาณุโรจน์ ป.6 39.73
876 110448 ด.ช. ภูรีรักษ์ ณัฏฐกุล ป.6 39.73
876 110460 ด.ช. ปราชญา อิทธิสรการ ป.6 39.73
876 110508 ด.ญ. พาขวัญ พัวพรพงษ์ ป.6 39.73
876 110518 ด.ญ. วรวลัญช์ พุ่มมูล ป.6 39.73
876 110557 ด.ช. อัณณวัชร์ บุญญกิจไมตรี ป.6 39.73
876 110736 ด.ญ. อลิน อินกล่ำ ป.4 39.73
876 110796 ด.ช. กิจพนัสถ์ อัครชัยวารี ป.6 39.73
876 110901 ด.ญ. จิรัชญา หลุ่งหม่าน ป.6 39.73
876 210042 ด.ญ. ชญาน์​นันท์​ จันทร์เรือง ป.5 39.73
876 210046 ด.ช. ณัฐพัชร์ ลิ่มอรุณ ป.6 39.73
876 210088 ด.ญ. ปุณณภา อุดมบุษรา ป.4 39.73
876 210119 ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ ป.6 39.73
876 210147 ด.ญ. วิชญา วงษ์ตระหง่าน ป.6 39.73
876 210203 ด.ญ. วรัตตรา จิรภาไพศาล ป.5 39.73
876 210345 ด.ญ. ปิยะธิดา ทรัพย์เจริญ ป.6 39.73
876 210367 ด.ญ. ณัฐรินีย์ เรืองแสงทองกุล ป.6 39.73
876 210471 ด.ญ. ฬียากร โชคพิพัฒน์พร ป.6 39.73
876 210503 ด.ช. ดณภัทร จารุพพัฒน์ ป.6 39.73
876 210518 ด.ช. สารสนเทศ ณ ลำพูน ป.5 39.73
876 210568 ด.ญ. เฌอราธี หอมชง ป.6 39.73
876 210634 ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล ป.6 39.73
876 210700 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ นิลสวัสดิ์ ป.6 39.73
876 210792 ด.ช. ณภ สุวรรณฐัษ ป.6 39.73
876 210797 ด.ช. บัลลพ ตรีศิลสัตย์ ป.6 39.73
876 210836 ด.ช. ปวริศร ดีวิมล ป.6 39.73
876 210837 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ตราวนิสกุล ป.5 39.73
876 210958 ด.ช. นิธิโชติ สนธิไชย ป.6 39.73
876 210991 ด.ญ. ชมพูนุท อรุณวรรณ ป.6 39.73
876 211037 ด.ญ. ลภัสรดา ศักดิ์เพชร ป.5 39.73
876 211108 ด.ญ. ชลิดา ฤกษ์นาวา ป.6 39.73
876 211152 ด.ช. สิปปกร บุรีแก้ว ป.6 39.73
876 211168 ด.ช. ปภินวิช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 39.73
876 211178 ด.ญ. ชิชา สุขสุวรรณ ป.6 39.73
919 110084 ด.ช. ปัณณวัชญ์ ฉันทวิจัยกุล ป.5 39.20
919 110118 ด.ช. เดชาธร ศรีเพชรนัย ป.5 39.20
919 110300 ด.ช. ปัณณพัฒน์ หมุนขำ ป.6 39.20
919 110374 ด.ญ. ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร ป.5 39.20
919 110420 ด.ญ. นรีกานต์ เรืองสุรเกียรติ ป.6 39.20
919 110438 ด.ช. วริทธ์ธร สันติวราคม ป.6 39.20
919 110467 ด.ช. วีรวิชญ์ หวังพึ่งกัน ป.6 39.20
919 110542 ด.ช. วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ป.6 39.20
919 110629 ด.ญ. วรปภัสร์ กองคำ ป.6 39.20
919 110716 ด.ช. ณัฏฐกร คันธรส ป.6 39.20
919 110722 ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์ ป.6 39.20
919 110759 ด.ญ. จิดาภา อัศวใจเพชร ป.6 39.20
919 110812 ด.ญ. ฟ้าใส แก้วก๊อ ป.6 39.20
919 110896 ด.ญ. ณลวิชชา อินทพงษ์ ป.6 39.20
919 110969 ด.ญ. ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน ป.5 39.20
919 111050 ด.ญ. พุทธิชา ผลมั่งคั่ง ป.6 39.20
919 111069 ด.ญ. ญัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ ป.5 39.20
919 111119 ด.ญ. ธัญพิชชา อัครวิกรัย ป.5 39.20
919 210044 ด.ช. บูรณิน ตริยานนท์ ป.5 39.20
919 210252 ด.ญ. ปุณิกา วีระใชช่วง ป.5 39.20
919 210557 ด.ญ. กัลย์ธิดา เอื้อแผ่บุญประเสริฐ ป.6 39.20
919 210644 ด.ช. ภูวดล ศฤงคารบริบูรณ์ ป.5 39.20
919 210666 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ ป.5 39.20
919 210760 ด.ช. วิชญุตม์ อำนวยศิริวงศ์ ป.6 39.20
919 210888 ด.ช. พิพิศน์ วุฒิวัฒน์​ ป.6 39.20
919 210906 ด.ญ. มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ป.5 39.20
919 211034 ด.ญ. ศศิการ พ่วงศรี ป.6 39.20
946 110998 ด.ญ. ภัครนิตย์ มูหะหมัด ป.5 38.53
946 210460 ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ ป.6 38.53
946 211121 ด.ช. เอกณัฐ ฉัตรชยานนท์ ป.6 38.53
949 110065 ด.ช. วรพล ช่วยบำรุง ป.6 38.00
949 110139 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป้าทอง ป.6 38.00
949 110142 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย ป.6 38.00
949 110161 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ป.6 38.00
949 110186 ด.ญ. สิรินทรา อาชววาณิชกุล ป.6 38.00
949 110203 ด.ญ. สุชาดา จึงสถาปัตย์ชัย ป.6 38.00
949 110221 ด.ญ. ประภาสิริ พฤกษมาศ ป.6 38.00
949 110273 ด.ญ. ปิ่นดาว สระสมบูรณ์ ป.6 38.00
949 110277 ด.ช. ธาวิน สิงหถนัดกิจ ป.6 38.00
949 110302 ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร ป.6 38.00
949 110431 ด.ญ. สิรภัทร กัลยาจิตร์โกศล ป.6 38.00
949 110454 ด.ญ. ฐิชา อรรถวิวรรธน์ ป.6 38.00
949 110509 ด.ญ. ณิชารีย์ คณะธรรม ป.6 38.00
949 110515 ด.ช. วรปรัชญ์ พุ่มมูล ป.6 38.00
949 110667 ด.ญ. พิมพ์นภัส เสียงอ่อน ป.6 38.00
949 110916 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ป.6 38.00
949 110985 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ ปัณทุราสัญญ์ ป.6 38.00
949 111022 ด.ญ. ภิรญา นวสวัสดิ์ ป.6 38.00
949 111114 ด.ช. ยศ ยศสมบัติ ป.6 38.00
949 210024 ด.ญ. ลภัสวีณ์ ภิรมย์เกียรติ์ ป.6 38.00
949 210177 ด.ญ. ภิชญาภา นิติธรรม ป.6 38.00
949 210249 ด.ช. ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.5 38.00
949 210253 ด.ช. วีรชิต มหาเมธเวคินท์ ป.5 38.00
949 210306 ด.ช. เตชธร สุขประวิทย์ ป.6 38.00
949 210339 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.4 38.00
949 210488 ด.ช. อชิระ ก้อนคำใหญ่ ป.6 38.00
949 210614 ด.ญ. ธนิญชิดา สนิทม่วง ป.6 38.00
949 210725 ด.ช. เตชิต เตชะสุรังกูล ป.6 38.00
949 210758 ด.ช. พรภพ บูรณสิน ป.5 38.00
949 210810 ด.ญ. ธัญญรัตน์ กังสมัครศิลป์ ป.5 38.00
949 210814 ด.ญ. พรนับพัน ผึ้งทอง ป.6 38.00
949 210827 ด.ญ. ภัชชรดา จูจ้อย ป.6 38.00
949 210920 ด.ช. ณัฐกิตติ์ พนาสุวรรณ ป.6 38.00
949 210921 ด.ช. กฤตเมธ พรรณราย ป.6 38.00
949 211036 ด.ญ. ชัญญกร ปทีปกมล ป.6 38.00
984 110195 ด.ญ. วิรดา เสร็จกิจ ป.6 37.47
984 110204 ด.ญ. พิมพ์พิศา อัคนิพัชร ป.6 37.47
984 110227 ด.ช. คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ ป.5 37.47
984 110262 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วัฒนะชัยวัฒน์ ป.6 37.47
984 110423 ด.ญ. รมย์รวินท์ รุ่งสงวนวงษ์ ป.6 37.47
984 110451 ด.ญ. ปริยากร ปันกองงาม ป.5 37.47
984 110466 ด.ญ. วิรัลพัชร วรรธนเศรณี ป.6 37.47
984 110496 ด.ญ. ปุณฑริก ปฐมนพ ป.5 37.47
984 110556 ด.ช. เนติภัทธ เกิดสุภาพ ป.6 37.47
984 110561 ด.ช. ณภัทร ราโรจน์ ป.6 37.47
984 110626 ด.ช. ภัทรภร เตชะปัญญารักษ์ ป.6 37.47
984 110643 ด.ช. รฐวรรธน์ นันต๊ะยานา ป.5 37.47
984 110650 ด.ช. ธนัท พัฒนทอง ป.6 37.47
984 110749 ด.ญ. เธียรรัตน์ เวชพงศา ป.6 37.47
984 110771 ด.ช. ณัชพล สุมาวงศ์ ป.6 37.47
984 110788 ด.ญ. กันตินันท์ พูลพิพัฒน์ ป.5 37.47
984 110858 ด.ช. นพกร ลิขิตหัตถศิลป ป.6 37.47
984 111012 ด.ญ. แพรไพลิน วงศ์วิไล ป.5 37.47
984 111021 ด.ญ. ปรมาพร แซ่ตั้ง ป.5 37.47
984 111140 ด.ช. อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ ป.6 37.47
984 210008 ด.ญ. ภูริชญา ทุมนัส ป.6 37.47
984 210019 ด.ช. นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.5 37.47
984 210068 ด.ญ. พัสกาญจน์ ศรีพิจารณ์ ป.6 37.47
984 210087 ด.ญ. สิริบุษยา กลิ่นศรีราช ป.5 37.47
984 210111 ด.ญ. ฐิติยา โตธนะโภคา ป.6 37.47
984 210162 ด.ญ. จิณณพัตภ์ อนนต์คุณาสิน ป.6 37.47
984 210165 ด.ญ. พลอยทราย ศุภกิจบัญชา ป.6 37.47
984 210233 ด.ญ. ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร ป.5 37.47
984 210257 ด.ช. ธีรชาติ เดชานันทศิลป์ ป.6 37.47
984 210266 ด.ญ. พีณัฐชา ราชพิทักษ์ ป.5 37.47
984 210267 ด.ญ. เปรมยุดา ศรจิตติ ป.6 37.47
984 210278 ด.ญ. กัญณภัทร สุตเกตุ ป.5 37.47
984 210349 ด.ช. ชณัฐภงค์ บุญชู ป.6 37.47
984 210390 ด.ช. ปานกฤษ คภะสุวรรณ ป.6 37.47
984 210593 ด.ญ. ชนมน พัชรากิตติ ป.6 37.47
984 210613 ด.ช. ธนพงศธร วะระทรัพย์ ป.6 37.47
984 210793 ด.ญ. คณัสวรรณ์ ชมภูจันทร์ ป.6 37.47
984 211003 ด.ญ. ณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ ป.6 37.47
984 211094 ด.ญ. อนัญญา แสงสง่า ป.6 37.47
984 211128 ด.ญ. จิรัชยา ราหุละ ป.6 37.47
1024 110015 ด.ช. วริทธิ์นันท์ รัตนสุวรรณ ป.6 36.93
1024 110016 ด.ช. วินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน ป.5 36.93
1024 110172 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ ป.5 36.93
1024 110382 ด.ช. นรภัทร เพียราธิสิทธิ์ ป.6 36.93
1024 110405 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.4 36.93
1024 110534 ด.ญ. กัณฑ์วสันต์ จักร์กร ป.5 36.93
1024 110625 ด.ญ. วริศรา สกุลซ้ง ป.6 36.93
1024 110630 ด.ช. อัคชินช์ เตียงเกตุ ป.6 36.93
1024 110792 ด.ญ. สุชัญญา ดุลย์มา ป.6 36.93
1024 110950 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร ป.5 36.93
1024 110976 ด.ญ. พิมพ์มาดา บุณยะประสิทธิ์ ป.5 36.93
1024 111059 ด.ญ. ภัชชญา แซ่โท้ว ป.6 36.93
1024 111071 ด.ญ. ณัฏฐรดา มุรินทร์ ป.6 36.93
1024 210107 ด.ญ. ปุณิกา สุวัชรังกูร ป.4 36.93
1024 210114 ด.ช. ณฐพรต มารศรี ป.6 36.93
1024 210195 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.6 36.93
1024 210210 ด.ญ. นนันญา นาคพันธ์ ป.6 36.93
1024 210214 ด.ญ. พริมาภา นพวรรณ ป.6 36.93
1024 210218 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ป.6 36.93
1024 210220 ด.ญ. อลีนา กิตติภิญโญ ป.6 36.93
1024 210251 ด.ช. ณัทภัค แสนช่าง ป.6 36.93
1024 210438 ด.ช. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล ป.5 36.93
1024 210459 ด.ญ. สิรินรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ป.6 36.93
1024 210501 ด.ญ. รสิตา อ่อนน้อม ป.6 36.93
1024 210525 ด.ช. จิรัฎฐ์. เหลืองอรุณเลิศ ป.6 36.93
1024 210539 ด.ช. ปานวิทย์ ดาวกระจาย ป.6 36.93
1024 210579 ด.ช. ณัฐวัศ เหลืองนฤมิตชัย ป.6 36.93
1024 210591 ด.ญ. ณัฐกฤตา สักกะพลางกูร ป.4 36.93
1024 210604 ด.ช. ขอบคุณ ธรรมชาติ ป.6 36.93
1024 210620 ด.ช. อัครวิทย์ ประทิพอาราม ป.6 36.93
1024 210828 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช ป.6 36.93
1024 210847 ด.ช. กฤตภาส เก็บเงิน ป.6 36.93
1024 210849 ด.ญ. ฐิติวรดา ศรีสังวาลย์ ป.6 36.93
1024 210932 ด.ญ. อารยา รอดมุ้ย ป.5 36.93
1024 211084 ด.ช. ปวิช ลิขิตวรกุล ป.4 36.93
1024 211119 ด.ช. รัฐฐากร โอภาสนันท์ ป.6 36.93
1024 211139 ด.ช. อธิอานันท์ ยืนสุขจิตธาดา ป.5 36.93
1061 110123 ด.ช. ปรินทร พันธ์ชูเชิด ป.5 36.40
1061 110237 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เศวตภาณุวงศ์ ป.5 36.40
1061 110394 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์ ป.5 36.40
1061 110403 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.4 36.40
1061 110614 ด.ญ. ขวัญมุก เกตุสิงห์ ป.6 36.40
1061 110694 ด.ญ. วรกมล เตชะวรพัฒนา ป.5 36.40
1061 110711 ด.ญ. สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ป.5 36.40
1061 110735 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกียรติดำรง ป.6 36.40
1061 110804 ด.ญ. เบญญาภา รัณระณา ป.6 36.40
1061 110816 ด.ช. อิรฟาน ฮะยีเลาะ ป.6 36.40
1061 110820 ด.ช. ณัฐทธินันท์ เจียมจิตานันต์ ป.6 36.40
1061 110827 ด.ญ. ศศิภา วิริยะเชษฐ์กุล ป.6 36.40
1061 110877 ด.ช. คณิศร ชาลีเครือ ป.6 36.40
1061 110880 ด.ญ. ฐิติกัลยา เทพวิสุทธิพันธุ์ ป.4 36.40
1061 110910 ด.ช. วัชรพล ศรีวัฒนาวานิช ป.6 36.40
1061 110929 ด.ช. ปัณณพงศ์ ภมรสุพรวิชิต ป.6 36.40
1061 110952 ด.ญ. รวิสรา ทัดเทศ ป.6 36.40
1061 110953 ด.ญ. วริศรา ทัดเทศ ป.6 36.40
1061 111002 ด.ญ. ลภัสรดา สายด้วง ป.6 36.40
1061 111044 ด.ญ. ธนัญชนก วัยวราวุธ ป.6 36.40
1061 111080 ด.ญ. จิดาภา ชินะโยธิน ป.6 36.40
1061 111090 ด.ช. จิรพัทธ์ มูณี ป.6 36.40
1061 210314 ด.ญ. อมราภรณ์ ขันสาลี ป.5 36.40
1061 210350 ด.ญ. อมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ ป.6 36.40
1061 210371 ด.ญ. ภรณ์วลัญช์ จันทร ป.4 36.40
1061 210400 ด.ญ. พิชฎา ภูใบบัง ป.6 36.40
1061 210430 ด.ช. ณฐกร ธรรมลงกรต ป.6 36.40
1061 210439 ด.ช. ปุญญ์สรัล ธนผลผดุง ป.5 36.40
1061 210466 ด.ญ. พิมพ์ภากร เต็งถาวร ป.5 36.40
1061 210629 ด.ญ. จิณัชชา อรุณรัตน์ ป.6 36.40
1061 210663 ด.ช. นรวิชญ์ พานิชการ ป.5 36.40
1061 210671 ด.ช. พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว ป.6 36.40
1061 210683 ด.ญ. กชพรรณ มาลีแก้ว ป.5 36.40
1061 210696 ด.ญ. มุกตะวัน ไฝขาว ป.6 36.40
1061 210706 ด.ช. อนณ อินสว่าง ป.6 36.40
1061 210736 ด.ช. เทินตรง คงจันทร์ ป.4 36.40
1061 210812 ด.ช. ศุภกร ตีระวนิชพงศ์ ป.6 36.40
1061 210879 ด.ญ. โปรดปราน วิไลวรรณ ป.5 36.40
1061 210909 ด.ช. ณฐกันต์ มีเดชอุดม ป.6 36.40
1061 210936 ด.ญ. กฤตยพร อ่อนพรม ป.5 36.40
1061 210937 ด.ช. บุรัสกร ฐิติธนการ ป.5 36.40
1061 210953 ด.ช. ณภัทร รุ่งเรืองศุภรัตน์ ป.6 36.40
1061 210989 ด.ช. วีรภัทร เสาเวียง ป.6 36.40
1104 110018 ด.ช. สรวลณัฐ บุญข้าเหลือ ป.6 35.73
1104 110591 ด.ช. วรปรัชญ์ ลาวป้อม ป.5 35.73
1104 210260 ด.ญ. นัทธมน บุศราวงศ์ ป.5 35.73
1104 210353 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ ป.6 35.73
1104 211173 ด.ญ. ศศิวิภา นิ่มทรงประเสริฐ ป.6 35.73
1109 110185 ด.ช. ดลมนัส พลเอกพันธุ์ ป.6 35.20
1109 110255 ด.ญ. โสภิตนภา ุชุมวรฐายี ป.6 35.20
1109 110296 ด.ญ. มนพร ตั้งทางธรรม ป.6 35.20
1109 110399 ด.ญ. พันธนันท์ กีรติพรานนท์ ป.6 35.20
1109 110547 ด.ญ. พิชชานันท์ พรมานะประเสริฐ ป.6 35.20
1109 110754 ด.ญ. ภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ป.5 35.20
1109 110852 ด.ญ. โกลัญยา รุ่มจิตร ป.6 35.20
1109 110860 ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร ป.6 35.20
1109 110861 ด.ช. แทนคุณ สุขกิจ ป.6 35.20
1109 111083 ด.ญ. พิชชาภา หมอนทองเทียม ป.5 35.20
1109 210265 ด.ญ. ชญานาถ วิจิตรุจนพันธุ์ ป.6 35.20
1109 210291 ด.ช. ปัณณธร พิมพ์สี ป.6 35.20
1109 210336 ด.ญ. ปธิตา ทองจีน ป.5 35.20
1109 210405 ด.ช. วัชระวิชญ์ วารีเพชร ป.6 35.20
1109 210540 ด.ช. กิติทัต รัตนพาหุ ป.6 35.20
1109 210774 ด.ญ. จิณณกาญจน์ สันติพัฒนกิจ ป.5 35.20
1109 210819 ด.ญ. จิดาภา ทรัพย์มณี ป.6 35.20
1109 210826 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.6 35.20
1109 210941 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.4 35.20
1109 211090 ด.ญ. รวิญา สัมฤทธิจามร ป.5 35.20
1109 211176 ด.ช. รัชกฤต ภู่เกษมสมบัติ ป.6 35.20
1130 110264 ด.ญ. คริดา บุญรัตนกุล ป.5 34.67
1130 110292 ด.ญ. กวิสรา กิจถาวรสวัสดิ์ ป.6 34.67
1130 110320 ด.ญ. วรดา แซ่ตั้ง ป.5 34.67
1130 110336 ด.ญ. จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ป.6 34.67
1130 110346 ด.ญ. ณชนก แคว้นไทสง ป.6 34.67
1130 110349 ด.ช. ปวริศ สารีวงษ์ ป.6 34.67
1130 110400 ด.ญ. กิตญาดา อนันต์อติชาต ป.6 34.67
1130 110430 ด.ญ. สุพรรณพิมพ์ ร้อยผึ้ง ป.6 34.67
1130 110486 ด.ญ. ปราณปริยา ไทยเอียด ป.4 34.67
1130 110495 ด.ช. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล ป.5 34.67
1130 110511 ด.ญ. เขมจิรา รุจาคม ป.6 34.67
1130 110579 ด.ญ. พิชญาภา พืชสุวรรณ์สกุล ป.6 34.67
1130 110645 ด.ช. ธาม ยุวนางกูร ป.5 34.67
1130 110655 ด.ญ. อันดมัน แซ่เขา ป.6 34.67
1130 110737 ด.ญ. ทอฝัน จันทร์สมวงศ์ ป.6 34.67
1130 110777 ด.ญ. เสวิกา เสวก ป.5 34.67
1130 110863 ด.ญ. ปทิตตา ปล้องอ้วน ป.6 34.67
1130 110869 ด.ญ. อมลวรรณ อ่ำพิจิตร ป.5 34.67
1130 210090 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ฉายะพงษ์ ป.4 34.67
1130 210369 ด.ช. ธีร์ธวัช สัตยกมลฉัตร ป.6 34.67
1130 210384 ด.ช. พิชญุตม์ เอี่ยมดีงามเลิศ ป.6 34.67
1130 210398 ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล ป.6 34.67
1130 210556 ด.ช. กันตินันท์ โชคผดุงธัมสิริ ป.4 34.67
1130 210597 ด.ญ. ปรรณภัทร ทับทิมแดง ป.6 34.67
1130 210605 ด.ช. ชญทัต สุรบูรณ์กุล ป.6 34.67
1130 210728 ด.ช. สิปปวิชญ์ ใสแก้ว ป.5 34.67
1130 210787 ด.ช. พิทยุตม์ เอื้อสุกิจวัฒนา ป.6 34.67
1130 210811 ด.ญ. เมธาวินี อุทัยพจน์ ป.6 34.67
1130 210813 ด.ญ. ปทุมวดี ถีระแก้ว ป.5 34.67
1130 210927 ด.ช. พันธุ์บุญ คำเงิน ป.5 34.67
1130 211041 ด.ญ. ชญาน์นันท์ คเวสการักษ์ ป.6 34.67
1161 110076 ด.ญ. เอมปวีร์ กวินโกศลสิทธิ์ ป.6 34.13
1161 110111 ด.ช. เธียรธัช ผาติสุวัณณ ป.4 34.13
1161 110209 ด.ช. ชวิน ปัณฑรางกูร ป.5 34.13
1161 110215 ด.ช. ปวิญญ์ สุรศักดิ์ศิลป ป.6 34.13
1161 110282 ด.ช. ปภังกร อัครทวิชากร ป.5 34.13
1161 110298 ด.ช. คริษฐ์ บุญรัตนกุล ป.6 34.13
1161 110341 ด.ช. ภคนินทร์ พลกรรณ์ ป.6 34.13
1161 110352 ด.ช. ภูปกรณ์ ปิติสุวรรณรัตน์ ป.6 34.13
1161 110458 ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ป.6 34.13
1161 110487 ด.ญ. น้ำฟ้า เตชะชาญวิชิต ป.6 34.13
1161 110550 ด.ช. นภนต์ ภวังคะนันท์ ป.5 34.13
1161 110618 ด.ญ. เนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธุ์ ป.5 34.13
1161 110664 ด.ช. พัทธดลย์ หงษ์ไทย ป.6 34.13
1161 110712 ด.ญ. นิธิวดี วงษ์วิจิตร ป.5 34.13
1161 110822 ด.ช. รตนพล วรรณแก้ว ป.6 34.13
1161 110850 ด.ช. โชติกุล ไชยโย ป.6 34.13
1161 110854 ด.ช. กรณ์กวินท์ พงศ์สินดิษกุล ป.6 34.13
1161 110855 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุบิน ป.5 34.13
1161 110962 ด.ช. นนทพัทธ์ พลรัตนโยธิน ป.6 34.13
1161 111062 ด.ช. เดวิด ปาร์ค ป.6 34.13
1161 111104 ด.ญ. นัยน์ปพร ลิ้มสวัสดิ์ ป.6 34.13
1161 210025 ด.ช. กฤติพงศ์ พวงมาลัย ป.5 34.13
1161 210118 ด.ช. นันทวัฒน์ วรไพศาลสกุล ป.6 34.13
1161 210173 ด.ช. พชร เรือนเงิน ป.6 34.13
1161 210202 ด.ญ. กัญญณัท ลือนาม ป.5 34.13
1161 210229 ด.ญ. กัญญ์วิณัฐ เสือคาบแก้ว ป.6 34.13
1161 210274 ด.ญ. กัญญาณัฐ พูนกาญจนะโรจน์ ป.6 34.13
1161 210302 ด.ช. ภาคิน ไท ตันธนศรีกุล ป.6 34.13
1161 210487 ด.ญ. ศศิพิมพ์ กุมุท ป.6 34.13
1161 210514 ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง ป.6 34.13
1161 210527 ด.ช. ชยุต ผ่องศิริ ป.5 34.13
1161 210533 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศุภวิวรรธน์ ป.5 34.13
1161 210544 ด.ญ. ของขวัญ พัฒนไพโรจน์ ป.6 34.13
1161 210562 ด.ญ. ปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ป.6 34.13
1161 210586 ด.ญ. ณิชมน เรณุมาน ป.6 34.13
1161 210616 ด.ญ. พิมพ์นารา เกียรติกิจเจริญ ป.6 34.13
1161 210659 ด.ช. ณัฏฐกฤษฏิ์ ฉลาดธัญญกิจ ป.6 34.13
1161 210697 ด.ญ. สุกฤตา สินสาธิตสุกุล ป.5 34.13
1161 210714 ด.ญ. ทิพธิดา มูลสาร ป.5 34.13
1161 210754 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ โชคอภิรัตน์ ป.6 34.13
1161 210769 ด.ช. ปุณณกรณ์ กุลยอด ป.6 34.13
1161 210771 ด.ญ. เมธาวินี นพคุณ ป.6 34.13
1161 210967 ด.ช. ธนวัฒน์ จัดเครือ ป.5 34.13
1161 211105 ด.ช. ธนพรพล วงษ์ถนอม ป.6 34.13
1161 211116 ด.ญ. นริดา การุณสิต ป.6 34.13
1161 211153 ด.ญ. ทัตพิชา วามนตรี ป.6 34.13
1207 110022 ด.ช. ตรัยรัตน์ เปี่ยมมณี ป.6 33.60
1207 110049 ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ ป.5 33.60
1207 110061 ด.ญ. ชลกร อัสสานนท์ ป.6 33.60
1207 110098 ด.ญ. ธัญนุช พาราศรี ป.5 33.60
1207 110107 ด.ช. กันตดนย์ โชคบุญส่งสวัสดิ์ ป.6 33.60
1207 110113 ด.ช. ชนนนท์ พฤกษ์รัตนกุล ป.6 33.60
1207 110156 ด.ช. กุญภัษ เอกสริ ป.6 33.60
1207 110165 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ขอศานติ ป.5 33.60
1207 110234 ด.ญ. ลวิตรา เปียพา ป.6 33.60
1207 110301 ด.ช. ปัณณรุจน์ วัฒนะชัยวัฒน์ ป.4 33.60
1207 110305 ด.ช. กิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล ป.5 33.60
1207 110342 ด.ช. ปุณวิชญ์ ศรีสุวรรณ ป.5 33.60
1207 110353 ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว ป.5 33.60
1207 110408 ด.ช. ปณชัย แซ่ลี้ ป.6 33.60
1207 110409 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงกิตติกุล ป.6 33.60
1207 110442 ด.ญ. สริญา ไมลี่ เมฆตระการ ป.4 33.60
1207 110567 ด.ช. ภัทรดนัย คงวัฒนานนท์ ป.6 33.60
1207 110676 ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ป.5 33.60
1207 110723 ด.ช. วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ป.4 33.60
1207 110730 ด.ญ. ณิชยารัตน์ สุวรรณรัตน์ ป.6 33.60
1207 110761 ด.ญ. ธัญภัส กันทรวิชัยวัฒน์ ป.6 33.60
1207 110785 ด.ญ. พรทิพย์พา วงษ์สุวรรณ ป.6 33.60
1207 110805 ด.ญ. พิชชานันท์ เกาะสมบัติ ป.6 33.60
1207 110842 ด.ญ. พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์ ป.6 33.60
1207 110938 ด.ช. อนันต์นที มุณีสิทธิ์ ป.6 33.60
1207 110994 ด.ช. กรณ์ บุญขวัญ ป.6 33.60
1207 111003 ด.ญ. ลาภิสรา สายด้วง ป.5 33.60
1207 111023 ด.ญ. อัฐภิญญา โชติพนิชเศรษฐ์ ป.6 33.60
1207 111075 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ ป.5 33.60
1207 210120 ด.ญ. ปราณณิชา เนื่องละมุล ป.5 33.60
1207 210137 ด.ญ. ชณัณธร มณีพงษ์สวัสดิ์ ป.6 33.60
1207 210163 ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร ป.6 33.60
1207 210178 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์นุ่ม ป.6 33.60
1207 210183 ด.ญ. นันท์ณภัสร์ พันธ์โสภา ป.5 33.60
1207 210216 ด.ช. ชนน บุญประสม ป.6 33.60
1207 210308 ด.ญ. ณัทปภา อติศัพท์ ป.6 33.60
1207 210372 ด.ญ. อริสรา หาญบูรณะพงศ์ ป.5 33.60
1207 210391 ด.ญ. พรปวีร์ เกรียงวัฒนพงษ์ ป.6 33.60
1207 210431 ด.ญ. สิริกัลยา ธนทรัพย์สิน ป.5 33.60
1207 210445 ด.ช. กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ป.6 33.60
1207 210483 ด.ช. ปัณณวัฒน์ จงจัดกลาง ป.6 33.60
1207 210681 ด.ช. ภาสกร ทองนุช ป.5 33.60
1207 210684 ด.ช. ศวัส หรรษาเวก ป.6 33.60
1207 210737 ด.ญ. ณัฐธีรา วิมลพัฒนธรรม ป.6 33.60
1207 210796 ด.ญ. วรวลัญช์ แซ่แต้ ป.5 33.60
1207 210822 ด.ช. อัครภูมิ เกิดแก้ว ป.6 33.60
1207 210886 ด.ญ. เพ็ญมณี นริศชาติ ป.5 33.60
1207 210898 ด.ญ. จุฑาทิพย์ อินอิว ป.6 33.60
1207 210928 ด.ญ. พิมพ์บุญ คำเงิน ป.5 33.60
1207 210986 ด.ญ. รตา มั่นเจริญพร ป.6 33.60
1207 211044 ด.ญ. รินทร์ลิตา จองทรัพย์สิน ป.6 33.60
1207 211077 ด.ญ. ธรบงกช จินดาประสาน ป.6 33.60
1207 211111 ด.ช. พสิษฐ์ กุลแพทย์ ป.5 33.60
1207 211125 ด.ญ. ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ ป.5 33.60
1261 110380 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร ป.6 32.93
1261 110663 ด.ญ. กานต์พิชชา บุญคุ้ม ป.5 32.93
1263 110070 ด.ช. นัฏฐพัชร์ สิงห์โตทอง ป.6 32.40
1263 110560 ด.ช. จิรัสย์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ ป.5 32.40
1263 110594 ด.ญ. ณฐินี เวียงศิริ ป.6 32.40
1263 110807 ด.ญ. ปัณฑา อมรฤทธิ์ ป.6 32.40
1263 110851 ด.ญ. พีรญาพัณ สุขภาคกุล ป.6 32.40
1263 111094 ด.ช. ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์ ป.6 32.40
1263 111123 ด.ช. กฤตธัช เสนโสพิศ ป.6 32.40
1263 210262 ด.ช. รเมศ ไชยรัตน์ ป.5 32.40
1263 210365 ด.ช. ภูวิศ จิตรแจ้ง ป.5 32.40
1263 210499 ด.ช. วรินทร บุญสุข ป.6 32.40
1263 210930 ด.ญ. อังค์ริสา วรวัฒน์ภิญโญ ป.6 32.40
1263 211064 ด.ช. ธีร์ธัญ จันทร์เขียว ป.5 32.40
1263 211096 ด.ญ. อรศศิวรรณ์ อรรถสถาวร ป.6 32.40
1263 211137 ด.ญ. พุธิตา นิลเขียว ป.6 32.40
1263 211148 ด.ช. วรเศรษฐ์ ธนวิทย์ชุ่มจิต ป.5 32.40
1278 110008 ด.ช. ธนาธร นิมสารา นัมมาวัตตะ ป.5 31.87
1278 110168 ด.ญ. วรณัน บุญความดี ป.5 31.87
1278 110387 ด.ช. พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์ ป.6 31.87
1278 110517 ด.ช. กานตชาติ ตีรกานนท์ ป.6 31.87
1278 110634 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.4 31.87
1278 110853 ด.ช. จิรศักดิ์ เจิ้ง ป.6 31.87
1278 110871 ด.ช. อภิพงศ์ อ่ำพิจิตร ป.5 31.87
1278 111034 ด.ญ. สรัลชนา รัตนโมรา ป.6 31.87
1278 111081 ด.ญ. กัญญาวีร์ ตั้งจิตวิสุทธิ์ ป.6 31.87
1278 111143 ด.ญ. สาริศา ปาละภูติ ป.6 31.87
1278 210032 ด.ญ. ญาณิศา ทานธรรม ป.6 31.87
1278 210059 ด.ญ. กรรวี ประสงค์สุข ป.5 31.87
1278 210086 ด.ช. ธนภัทร เลิศรัตนวิสุทธิ์ ป.5 31.87
1278 210104 ด.ญ. พิมพ์พจี ไตรรัตนานาถ ป.5 31.87
1278 210190 ด.ญ. ศวัสมน นนทลีบุตร ป.6 31.87
1278 210234 ด.ญ. ณัฐชา เตลิงกุล ป.5 31.87
1278 210321 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม ป.5 31.87
1278 210381 ด.ช. ธีร์ ธนวุฒิกูร ป.4 31.87
1278 210409 ด.ช. กฤษพัฒน์ เบ็ญจาศิริโรจน์ ป.5 31.87
1278 210523 ด.ช. ปภังกร อุดรเสถียร ป.6 31.87
1278 210600 ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล ป.6 31.87
1278 210685 ด.ญ. จรรยารัตน์ ท้วมเจริญ ป.6 31.87
1278 210690 ด.ญ. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร ป.5 31.87
1278 210730 ด.ช. ปัณญพัฒน์ ศรีแก่นจันทร์ ป.5 31.87
1278 210863 ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ ป.6 31.87
1278 210874 ด.ช. ภีภากร ทรัพย์เหลือหลาย ป.6 31.87
1278 210952 ด.ญ. พรนภัส กลีบเมฆ ป.6 31.87
1278 211145 ด.ญ. ปวีรญา แสงทอง ป.5 31.87
1278 211167 ด.ญ. ณัชชารีย์ สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.6 31.87
1307 110164 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์ ป.6 31.33
1307 110193 ด.ช. ศรัณย์พล ธรรมโชติ ป.6 31.33
1307 110219 ด.ญ. ปุณณมาส อมรพิทักษ์สกุล ป.6 31.33
1307 110220 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์ ป.6 31.33
1307 110306 ด.ญ. จิภาลักษณ์ สุวรรณจิตร์ ป.6 31.33
1307 110354 ด.ญ. รชรพร ตันติกุล ป.6 31.33
1307 110379 ด.ช. ปัญญวรรธน์ สุรเกียรติกำจร ป.6 31.33
1307 110491 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี ป.5 31.33
1307 110507 ด.ญ. ณักษ์ลภัส ถนัดศีลธรรม ป.5 31.33
1307 110522 ด.ญ. ธัญกร ตรงกิตติคุณ ป.5 31.33
1307 110532 ด.ช. จิรทีปต์ ศรีจันโพธิคุณ ป.6 31.33
1307 110599 ด.ญ. ปรวิศา แซ่ไหล ป.5 31.33
1307 110703 ด.ญ. ธนัชพร ภู่เนติ ป.5 31.33
1307 110791 ด.ช. ณัฏฐ์ ดำรงกิจการกุล ป.4 31.33
1307 110878 ด.ญ. นิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ป.6 31.33
1307 110898 ด.ญ. ณิชกานต์ เที่ยงบูรณธรรม ป.6 31.33
1307 111109 ด.ช. พงศกร คุณดำรงค์กุล ป.6 31.33
1307 111115 ด.ญ. รชตพร โพธิ์ทอง ป.6 31.33
1307 210045 ด.ญ. ณิชชาภัทร เกตุแก้ว ป.5 31.33
1307 210063 ด.ช. วรัญพิชญ์ ปราโมทย์ ป.6 31.33
1307 210133 ด.ญ. ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม ป.5 31.33
1307 210149 ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์ ป.6 31.33
1307 210264 ด.ช. สิทธินนฏ์ ประสิทธิพงศ์ ป.5 31.33
1307 210273 ด.ญ. อชิรญา คาวินวิทย์ ป.6 31.33
1307 210334 ด.ญ. อณุภา พันธุ์คงทรัพย์ ป.4 31.33
1307 210344 ด.ญ. จรรยพร แกล้วหาญ ป.6 31.33
1307 210366 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ถนอมวาจามั่น ป.5 31.33
1307 210374 ด.ญ. ณิชารีย์ เหล่าประเสริฐสุข ป.5 31.33
1307 210394 ด.ช. ทัฬห์ ธนวุฒิกูร ป.6 31.33
1307 210441 ด.ช. สีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ป.6 31.33
1307 210528 ด.ญ. วริศรา วามานนท์ ป.6 31.33
1307 210554 ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย ป.5 31.33
1307 210574 ด.ช. ชินกฤต เปรมโยธิน ป.6 31.33
1307 210740 ด.ญ. จิดาภา นววิจิตรกุล ป.5 31.33
1307 210859 ด.ญ. กัญณภัทร บุญเล่า ป.5 31.33
1307 210861 ด.ญ. ฐานิตา ม่วงศรี ป.6 31.33
1307 210862 ด.ญ. สรัญญา โกกุล ป.5 31.33
1307 210873 ด.ญ. ภัทรวรินทร์ เทียนงาม ป.6 31.33
1307 210933 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา นอกพุดซา ป.5 31.33
1307 210965 ด.ญ. จิตตพิสุทธิ์ ชูจิตต์ ป.6 31.33
1307 211057 ด.ญ. กชมน หม่า ป.6 31.33
1307 211058 ด.ญ. ลลิตวดี ธุรานุช ป.5 31.33
1307 211107 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ ป.4 31.33
1307 211126 ด.ช. ธีรวิศว์ บัวเจริญ ป.6 31.33
1307 211149 ด.ญ. กิรณา ชดช้อย ป.5 31.33
1352 110001 ด.ช. ชยพล วาณิชธนสาร ป.5 30.80
1352 110039 ด.ช. อาคิรา เกตุทอง ป.6 30.80
1352 110050 ด.ช. ธนกฤต สุริยะมงคล ป.5 30.80
1352 110078 ด.ช. ปาฏิหาริย์ ศานติกรถาวร ป.5 30.80
1352 110124 ด.ญ. ภควรรณ ปรีชาวุฒิคุณ ป.5 30.80
1352 110149 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง ป.5 30.80
1352 110150 ด.ญ. สุพิชชา จิตรสกุล ป.5 30.80
1352 110249 ด.ญ. กัญญพัชร อินกล่ำ ป.5 30.80
1352 110381 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ กึนสี ป.6 30.80
1352 110391 ด.ญ. อภิสรา ศุภเลิศ ป.6 30.80
1352 110396 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล ป.4 30.80
1352 110478 ด.ญ. ญาณิศา กอจิตตวนิจ ป.5 30.80
1352 110500 ด.ช. คิรากร พรหมมา ป.6 30.80
1352 110575 ด.ช. พิภัช นพพาภาค ป.6 30.80
1352 110652 ด.ญ. ภูษณิศา เลิศเกษมกุล ป.6 30.80
1352 110662 ด.ช. ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ ป.6 30.80
1352 110671 ด.ญ. ศตพร วิลาสพาณิชย์ ป.6 30.80
1352 110678 ด.ช. ปีติ สุพัฒฑา ป.6 30.80
1352 110747 ด.ญ. วรวดี แก้วกระจาย ป.6 30.80
1352 110763 ด.ญ. ปาณฌา หวังอุดม ป.6 30.80
1352 110835 ด.ช. ศุภกร ลีลามัจฉากุล ป.6 30.80
1352 110865 ด.ญ. ณัฐนิชา ทรงวัชราภรณ์ ป.6 30.80
1352 110978 ด.ญ. ณัฐชยา สอนสมนึก ป.5 30.80
1352 111052 ด.ญ. รสริน คุณอุดม ป.6 30.80
1352 111056 ด.ช. อนพัทย์ กลึงพงษ์ ป.6 30.80
1352 111133 ด.ช. ศุทธิธรรม กลั่นกล้า ป.5 30.80
1352 111135 ด.ญ. ชนภัคสรณ์ จันทร์เสาร์ ป.4 30.80
1352 210012 ด.ญ. นันท์รวี อุปรมัย ป.5 30.80
1352 210082 ด.ญ. ชนกนันท์ จงรุ่งเรืองไสว ป.6 30.80
1352 210132 ด.ช. เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ ป.5 30.80
1352 210136 ด.ญ. บุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ ป.6 30.80
1352 210151 ด.ญ. ณิชาภัส พัฒนไพศาล ป.6 30.80
1352 210179 ด.ช. จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ ป.6 30.80
1352 210198 ด.ช. ธีระอันดา รินทร์ศรี ป.6 30.80
1352 210204 ด.ญ. บุญปัน วงศ์คงคาเทพ ป.6 30.80
1352 210205 ด.ญ. ณัฏฐ์ศมน สินธุวงศานนท์ ป.6 30.80
1352 210250 ด.ช. สิริพงศ์ เกษสุคนธเลิศ ป.6 30.80
1352 210325 ด.ญ. วฤณภา รารักษ์ ป.6 30.80
1352 210340 ด.ช. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล ป.5 30.80
1352 210408 ด.ญ. มญชุ์ชญาณ์ โชคเจริญพัฒนกิจ ป.6 30.80
1352 210410 ด.ญ. พฤกษา เรืองศิริ ป.6 30.80
1352 210434 ด.ช. กันต์ธีร์ มหัทธนิยโสภณ ป.6 30.80
1352 210449 ด.ช. ธีทัต เตียวิไล ป.6 30.80
1352 210517 ด.ญ. ณัฐวศา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 30.80
1352 210583 ด.ช. ปัณณพนต์ ศรีพันธุ์ ป.5 30.80
1352 210619 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา หิรัญศักดาโรจน์ ป.5 30.80
1352 210630 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ ป.6 30.80
1352 210646 ด.ช. อิทธิพล ราษฎร์เริงฤทธิ์ ป.5 30.80
1352 210722 ด.ญ. ณนธภร โชคคำสีลา ป.5 30.80
1352 210749 ด.ช. อภินันท์ อุทิตสาร เรืองธารา ป.4 30.80
1352 210761 ด.ช. สีหราช วังริยา ป.5 30.80
1352 210844 ด.ญ. ลิลลี่ นิติพันธ์ ป.6 30.80
1352 210850 ด.ญ. ณัฐนิช งามจิตอนันต์ ป.6 30.80
1352 210882 ด.ช. ภัทรกฤษณ์ บริรักษ์ ป.6 30.80
1352 210890 ด.ช. รตน พลับเล็ก ป.6 30.80
1352 210918 ด.ช. กาญจณ์ แก้วพรม ป.6 30.80
1352 211022 ด.ช. ภูกานต์ ภัทรวิตตากร ป.6 30.80
1352 211165 ด.ช. กรชลิต ชินรักษ์บำรุง ป.6 30.80
1352 211175 ด.ญ. ธนิยรัศมิ์ ฤกษ์สมสุนัย ป.5 30.80
1411 110780 ด.ญ. ณิชา ทับทอง ป.6 29.60
1411 210269 ด.ญ. อคิรา มั่นฤทัย ป.6 29.60
1413 110177 ด.ญ. ศลิษา ธาตุทอง ป.5 29.07
1413 110202 ด.ญ. อภิรญา ธนะโสธร ป.6 29.07
1413 110205 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดวงกลาง ป.5 29.07
1413 110288 ด.ญ. พิชญธิดา ประชุมวัด ป.5 29.07
1413 110469 ด.ช. อินทัช เลอวิวัฒน์ถาวร ป.6 29.07
1413 110546 ด.ช. สุวภัทร ชาติบุตร ป.4 29.07
1413 110610 ด.ช. ธีรพงศ์ นินบดี ป.6 29.07
1413 110732 ด.ญ. สิมิลัน แสนภักดี ป.6 29.07
1413 110784 ด.ญ. รวิพร พุมเพรา ป.6 29.07
1413 110800 ด.ญ. ฐิตานันท์ อรุณรัตน์พลทัต ป.6 29.07
1413 110889 ด.ช. ดลศิวัฒน์ อินทโกสุม ป.6 29.07
1413 110977 ด.ญ. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา ป.5 29.07
1413 111017 ด.ญ. ศรุดา ครุฑครองชัย ป.6 29.07
1413 111045 ด.ญ. รุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ ป.5 29.07
1413 210412 ด.ญ. พัชรชลธร วรรณา ป.5 29.07
1413 210631 ด.ญ. ทีรดา คงคาน้อย ป.5 29.07
1413 210682 ด.ช. ณกานต์ โชติชัยชรินทร์ ป.6 29.07
1413 210692 ด.ญ. รินรดา ผโลประการ ป.5 29.07
1413 210726 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ป.6 29.07
1413 210830 ด.ญ. ณหทัย สุจิระกุล ป.6 29.07
1413 210881 ด.ญ. ฐิตา กิจทวีสิน ป.5 29.07
1413 210894 ด.ญ. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ ป.5 29.07
1413 210897 ด.ช. อิทธิเชษฐ์ แก้วอุด ป.6 29.07
1413 210914 ด.ช. ชยพล พลสามารถ ป.5 29.07
1413 210938 ด.ช. สอง ชินประดิษฐสุข ป.6 29.07
1413 210983 ด.ช. ติณห์ วีระประทีป ป.5 29.07
1413 211010 ด.ญ. กษิพัทธ์ สิงหบุตร ป.5 29.07
1413 211164 ด.ช. ณธรรศ ปราบพาล ป.6 29.07
1413 211169 ด.ญ. พิชชามน สันติพงษ์ไพบูลย์ ป.5 29.07
1442 110009 ด.ช. นันท์ธร เคฮาน นัมมาวัตตะ ป.5 28.53
1442 110037 ด.ญ. รินรดา ลีละยุทธสุนทร ป.6 28.53
1442 110069 ด.ญ. สุภาวิณี เกตุทิม ป.4 28.53
1442 110088 ด.ญ. ณิชากร ลิ้มทองสิทธิคุณ ป.6 28.53
1442 110210 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขสวัสดิ์ ป.6 28.53
1442 110258 ด.ญ. อชิรญา ศีลวุฒิคุณ ป.5 28.53
1442 110393 ด.ช. เสฏฐวุฒิ นภาพงศ์สุริยา ป.6 28.53
1442 110453 ด.ญ. ฐานวดี ศรีสมุทรนาค ป.6 28.53
1442 110502 ด.ช. แทนคุณ สร้อยสำโรง ป.5 28.53
1442 110600 ด.ญ. พิชญาภา​ มั่งคั่ง​ ป.5 28.53
1442 110609 ด.ญ. ฉัตรนลิน มัทการ ป.4 28.53
1442 110734 ด.ช. ภัทรกร ชื่นเจริญ ป.5 28.53
1442 110755 ด.ช. ธีร์ ยงพิทยาพงศ์ ป.6 28.53
1442 110832 ด.ญ. ธัญชนก เติมผล ป.6 28.53
1442 110905 ด.ญ. ธนิดา อ่อนปรางค์ ป.5 28.53
1442 111093 ด.ช. ชยุตม์ ขาวสอาด ป.6 28.53
1442 210041 ด.ญ. อรอินทุ์ จิวารัตนพงศ์ ป.6 28.53
1442 210060 ด.ญ. โยษิตา มีสอน ป.4 28.53
1442 210211 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต ป.5 28.53
1442 210212 ด.ญ. ณฐพัชร์ พรรณบัวหลวง ป.6 28.53
1442 210244 ด.ช. อัครวินท์ คล้ายคล่องจิตร ป.6 28.53
1442 210272 ด.ญ. แทนใจ คงศักดิ์สิริกุล ป.5 28.53
1442 210451 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร ป.6 28.53
1442 210542 ด.ญ. จรินทร์ทิพย์ เกษมพงษ์ทองดี ป.6 28.53
1442 210550 ด.ช. อรรควิญญ์ ขุนจิต ป.6 28.53
1442 210559 ด.ญ. วิภาวี วัฒนะเมธานนท์ ป.5 28.53
1442 210625 ด.ช. วีระพงศ์ เรืองโชติ ป.6 28.53
1442 210628 ด.ช. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ ป.5 28.53
1442 210678 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.4 28.53
1442 210695 ด.ช. จักรพันธุ์ จันทรัศมี ป.6 28.53
1442 210729 ด.ญ. อริสรา เกิดกลาง ป.5 28.53
1442 210739 ด.ญ. ณัชชา ศิริพันธ์ ป.6 28.53
1442 210752 ด.ญ. ณชญาดา เลาหกิตติโกวิท ป.5 28.53
1442 210801 ด.ญ. เพชรพราว มหาเจริญสิริ ป.5 28.53
1442 210922 ด.ช. คุณากร ฉัตรโพธิ์ ป.6 28.53
1442 211012 ด.ญ. นันท์นภัส ลีวศิรินันท์ ป.5 28.53
1442 211025 ด.ญ. ธัญรดา พึงไชยพัฒน์ ป.4 28.53
1442 211050 ด.ช. ภาณุวิชญ์ สุกใส ป.6 28.53
1442 211113 ด.ญ. ญาณิศา ยวงทอง ป.6 28.53
1442 211142 ด.ญ. มิฏฏาภรณ์ บุญดำรัส ป.6 28.53
1482 110020 ด.ญ. เพียร เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 28.00
1482 110027 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จันทร์เจริญสุข ป.5 28.00
1482 110033 ด.ช. พันธุ์ เพียรวิทยาพันธุ์ ป.5 28.00
1482 110058 ด.ช. ปัณวัชร์ ตันติบุตร ป.5 28.00
1482 110097 ด.ช. ปุญญวัชร์ ศิริสัจจวัฒน์ ป.5 28.00
1482 110099 ด.ช. นันทนัช ทองจุน ป.4 28.00
1482 110115 ด.ช. ปัณวิชญ์ ตันติบุตร ป.5 28.00
1482 110136 ด.ช. ณิทชรพัฒน์ จิรากร ป.5 28.00
1482 110144 ด.ช. อัตถกิจ หัสรังค์ ป.5 28.00
1482 110154 ด.ญ. ณภัทร เสถียรพานิช ป.6 28.00
1482 110160 ด.ช. ธนธาม กระต่ายทอง ป.5 28.00
1482 110169 ด.ช. เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ ป.5 28.00
1482 110188 ด.ช. พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน์ ป.5 28.00
1482 110207 ด.ญ. พิมพ์ณดา นิรมิตตานนท์ ป.6 28.00
1482 110217 ด.ช. ปณิธาน เปรมเจริญ ป.6 28.00
1482 110404 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง ป.5 28.00
1482 110432 ด.ญ. รมณ โสภณธนะสิริ ป.6 28.00
1482 110471 ด.ช. เหมภัส หวังสันติพร ป.6 28.00
1482 110497 ด.ญ. นฤภร เชาว์ปัญญเวช ป.6 28.00
1482 110586 ด.ญ. ลภัสรดา จันทร์หนู ป.6 28.00
1482 110590 ด.ช. ธีรภพ วัฒนะเสน ป.5 28.00
1482 110597 ด.ญ. ตวงพร พรพํฒนชัย ป.6 28.00
1482 110682 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน ป.5 28.00
1482 110692 ด.ช. ณฐกร ผ่องสำฤทธิ์ ป.6 28.00
1482 110696 ด.ญ. ภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์ ป.6 28.00
1482 110701 ด.ช. จิรัส จิรัฐิติเจริญ ป.5 28.00
1482 110746 ด.ช. ชยางกูร การนา ป.5 28.00
1482 110765 ด.ญ. รักษ์เกล้า พรเลิศ ป.5 28.00
1482 110769 ด.ช. พลกฤต ฤกษ์อุดมสิน ป.6 28.00
1482 110789 ด.ช. ฮายาโตะ เอกณัท รัตนวิโรจน์ ป.6 28.00
1482 110815 ด.ญ. ปนิตา กิติยา ป.6 28.00
1482 110819 ด.ช. ศุภัช มุกดาเรือง ป.5 28.00
1482 110825 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เหลืองศิริมงคล ป.6 28.00
1482 110833 ด.ช. ศุภกร สุตธรรม ป.6 28.00
1482 110876 ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชะเพิ่มผล ป.6 28.00
1482 110882 ด.ญ. พิชญาภัค บุญมี ป.4 28.00
1482 110895 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล ป.5 28.00
1482 110897 ด.ช. อัครวัฒน์ ภู่จำปา ป.6 28.00
1482 110943 ด.ญ. ภิชชญลักษณ์ พิสิทธิวิทยานนท์ ป.6 28.00
1482 110963 ด.ช. พลรัฐ แซ่โล้ว ป.6 28.00
1482 110975 ด.ญ. คณัสมน ชาติวิวัฒน์พรชัย ป.6 28.00
1482 111020 ด.ญ. ศศิรดา ประวีณวงศ์วุฒิ ป.5 28.00
1482 111046 ด.ญ. สุชญา เอี่ยมธรรมชาติ ป.6 28.00
1482 111066 ด.ช. กัณณ์ทณัฐ วิทยาภรณ์ ป.6 28.00
1482 111092 ด.ช. จีราวัฒน์ ตีรวัฒนาประภา ป.5 28.00
1482 111117 ด.ช. อธิวัฒน์ อภิรัตนนิธิเลิศ ป.5 28.00
1482 111136 ด.ช. พีรวิชญ์ คชเดช ป.5 28.00
1482 210040 ด.ญ. ณภัทชา ผนึกทอง ป.6 28.00
1482 210056 ด.ช. ศิรัณ อัศวนพเกียรติ ป.6 28.00
1482 210077 ด.ญ. ฟ้าใส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 28.00
1482 210128 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พลธรรม ป.6 28.00
1482 210158 ด.ญ. ศุภิชฎา เตรียมวัฒนา ป.6 28.00
1482 210167 ด.ช. ชฎิลรัตน์ ตระการ​รุ่งโรจน์​ ป.6 28.00
1482 210169 ด.ญ. กชกร ทองเกลี้ยง ป.6 28.00
1482 210184 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริวันสาณฑ์ ป.5 28.00
1482 210246 ด.ช. เตชินท์ สุวัฑฒนา ป.6 28.00
1482 210309 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน ป.6 28.00
1482 210419 ด.ช. ณปราช มิ่งพรวัฒน์ ป.6 28.00
1482 210490 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ทีสี ป.5 28.00
1482 210496 ด.ช. สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.4 28.00
1482 210563 ด.ช. พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย์ ป.5 28.00
1482 210607 ด.ช. วรปรัชญ์ จันแดง ป.6 28.00
1482 210667 ด.ญ. ศิริวิมล ชนนิยม ป.6 28.00
1482 210674 ด.ช. กวินพัฒน์ โชติภาภรณ์ ป.6 28.00
1482 210759 ด.ญ. พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ป.6 28.00
1482 210781 ด.ช. ปานวัสส์ วัฒนาสุขโยธิน ป.5 28.00
1482 210789 ด.ช. ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ ป.5 28.00
1482 210791 ด.ญ. ลภัสรดา คำณวนไหว ป.6 28.00
1482 210799 ด.ญ. ศรินทร จันทรสาธิต ป.6 28.00
1482 210817 ด.ช. สุกฤษฏพล นามี ป.4 28.00
1482 210829 ด.ญ. จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา ป.6 28.00
1482 210885 ด.ช. บวรนันท์ โสภาพร ป.5 28.00
1482 210945 ด.ญ. จิตติญา ก้อนทอง ป.6 28.00
1482 210959 ด.ญ. พลอยณิชา ขุนวิทยา ป.6 28.00
1482 210962 ด.ญ. บัวชมพู ทัศนวิสุทธิ์ ป.5 28.00
1482 211018 ด.ช. สรวิช รินทรวิฑูรย์ ป.6 28.00
1482 211031 ด.ญ. รมย์รวินท์ สุตนพัฒน์ ป.6 28.00
1482 211061 ด.ช. วีระกิตติ์ อัศวกิตติวงษ์ ป.6 28.00
1482 211081 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ พิทยฐากุลเจริญ ป.6 28.00
1482 211099 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล ป.5 28.00
1482 211117 ด.ญ. นันท์นภัส นาคลดา ป.6 28.00
1482 211124 ด.ช. ณาศิส พรหมฝาย ป.6 28.00
1564 111035 ด.ช. ปราชญ์ นีละวัฒนาศุข ป.6 26.80
1564 210103 ด.ญ. ปุณยภรณ์ อ่าวสุคนธ์ ป.6 26.80
1564 210258 ด.ญ. กฤติมา จวบสมัย ป.6 26.80
1564 211132 ด.ช. กฤชณัท หวู ป.6 26.80
1568 110021 ด.ญ. ฐิติพรรณ เผ่านิ่มมงคล ป.6 26.27
1568 110246 ด.ญ. จอมนรี บุนนาค ป.6 26.27
1568 110345 ด.ช. ชนมณัฐ รัชตะหิรัญ ป.5 26.27
1568 110350 ด.ช. ปวเรศ สารีวงษ์ ป.6 26.27
1568 110441 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.4 26.27
1568 110721 ด.ญ. ภาลฎา จำปาศรี ป.6 26.27
1568 110773 ด.ญ. ณัชชานิษฐ์ คงโสภณสิทธิ์ ป.6 26.27
1568 110909 ด.ญ. วรรณพร พยัฆพรม ป.6 26.27
1568 110914 ด.ญ. ปาณิสรา แพทย์คชา ป.5 26.27
1568 111013 ด.ช. กันตพงษ์ เคหะบุญศิริหรรษา ป.5 26.27
1568 111037 ด.ญ. อนพัทย์ ถาวรบุตร ป.6 26.27
1568 210027 ด.ญ. พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.5 26.27
1568 210075 ด.ช. เจเด็นหยงเลี่ยง อึง ป.5 26.27
1568 210080 ด.ญ. ชลิดา แก้วมาคูณ ป.6 26.27
1568 210106 ด.ญ. ณัชชารีย์ เลิศจิรรัฐโชติ ป.6 26.27
1568 210217 ด.ช. ตรรกพณ วิลาสุวรรณ ป.6 26.27
1568 210227 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ ป.6 26.27
1568 210355 ด.ญ. มาธวี ชูใหม่ ป.5 26.27
1568 210433 ด.ช. สรวิชญ์ แก้วล้อมทรัพย์ ป.6 26.27
1568 210476 ด.ช. ปิติภูมิ เรืองจุ้ย ป.6 26.27
1568 210701 ด.ช. ณภัทร คุ้มกุมาร ป.6 26.27
1568 210755 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ทิมกลางดอน ป.5 26.27
1568 210777 ด.ช. ชยางกูร เครือวงษ์จันทร์ ป.6 26.27
1568 210875 ด.ช. ธนกร แดงแต้ ป.5 26.27
1568 211015 ด.ญ. พลอยใส พุกพัก ป.6 26.27
1568 211162 ด.ช. ธีร์ เทียนชอ ป.5 26.27
1594 110137 ด.ญ. สิรินดา สิทธิกุลวิฑิต ป.6 25.73
1594 110192 ด.ญ. ภัทรภร สุขเสถียร ป.5 25.73
1594 110224 ด.ช. ธีภพ พงศ์พฤฒิพันธ์ ป.5 25.73
1594 110248 ด.ญ. ณัฐรดา วิริยะวีรวรรณ ป.6 25.73
1594 110267 ด.ช. ภูมิรวินทร์ เหลี่ยมเจริญ ป.5 25.73
1594 110426 ด.ญ. รรกร โสธรประภากร ป.6 25.73
1594 110488 ด.ญ. พาขวัญ ภูริฉาย ป.5 25.73
1594 110519 ด.ญ. ธณัญฑิฏา มะกา ป.6 25.73
1594 110588 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ลาวป้อม ป.5 25.73
1594 110631 ด.ญ. นิษฐ์สินี กุลมาดารัตน์ ป.6 25.73
1594 110707 ด.ญ. วิษรุตา ทองศิริ ป.4 25.73
1594 110764 ด.ช. ปุญญ์ มะระกานนท์ ป.5 25.73
1594 110767 ด.ญ. อลิสริน สิริวัฒนชัยกุล ป.5 25.73
1594 110797 ด.ญ. ณัฐนิชา ทาคูณ ป.6 25.73
1594 110806 ด.ญ. ปุณณภา อมรฤทธิ์ ป.6 25.73
1594 110845 ด.ญ. รสิกา สงวนศิลป์ ป.6 25.73
1594 110857 ด.ญ. อรณิชชา คงสุข ป.6 25.73
1594 110866 ด.ช. อาชัญ รุกขรัตน์ ป.4 25.73
1594 110891 ด.ญ. สุทธิกานต์ แย้มลม้าย ป.6 25.73
1594 110926 ด.ช. พิสิษฐ์ สกุลบุญราศี ป.6 25.73
1594 110993 ด.ช. ภูริช สุรทานต์นนท์ ป.6 25.73
1594 111010 ด.ญ. สรัลชนา สมดุลยกนก ป.5 25.73
1594 111105 ด.ญ. ศุภิดา มั่นหมาย ป.6 25.73
1594 111112 ด.ญ. กรชนก เสถียรกาล ป.6 25.73
1594 111129 ด.ญ. พรรณชญาภา แก้วปัญญา ป.6 25.73
1594 111142 ด.ช. เตช์ชินณ์ ร่มเย็น ป.5 25.73
1594 210017 ด.ญ. ธนิตา วานิชพันธ์ ป.6 25.73
1594 210065 ด.ช. คณิศร คงสมกาย ป.4 25.73
1594 210100 ด.ญ. ชวิศา ประเสริฐสำราญ ป.5 25.73
1594 210192 ด.ญ. สลิลทิพย์ ศิริมาลย์ ป.6 25.73
1594 210240 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ประสงค์ศิลปกุล ป.5 25.73
1594 210300 ด.ญ. นภัสสร ชานุตโร ป.5 25.73
1594 210304 ด.ช. อนพัช เสถียรวราภรณ์ ป.6 25.73
1594 210305 ด.ญ. ณรดา ตินา ป.6 25.73
1594 210393 ด.ญ. ปัณฑรีย์ อาภาสพิพัฒน์ ป.6 25.73
1594 210406 ด.ญ. ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ ป.6 25.73
1594 210442 ด.ญ. อังคณา ปราณีตพลกรัง ป.6 25.73
1594 210465 ด.ญ. พิมพ์ชญา เต็งถาวร ป.5 25.73
1594 210520 ด.ช. ปรัตถกร ทองมุข ป.6 25.73
1594 210564 ด.ญ. พิมญดา สียางนอก ป.6 25.73
1594 210575 ด.ญ. กันต์ภัสสร ภาณุวัฒน์สุข ป.5 25.73
1594 210589 ด.ญ. พลอยนิชา หงษ์หิน ป.6 25.73
1594 210599 ด.ญ. จิณห์วรากร จันแดง ป.5 25.73
1594 210637 ด.ญ. ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์ ป.5 25.73
1594 210642 ด.ช. พสิษฐ์ ทิณรัตน์ ป.5 25.73
1594 210650 ด.ช. ธกร ผลกังวาน ป.6 25.73
1594 210661 ด.ช. ธนภัทร สุรมณี ป.6 25.73
1594 210794 ด.ญ. ตมิสา บุตตะมาศ ป.5 25.73
1594 210833 ด.ช. สทานน กฤษณเกษกุล ป.5 25.73
1594 210852 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ อ่องลออ ป.6 25.73
1594 210896 ด.ช. ภูวกฤต ฐิรกมลสิน ป.6 25.73
1594 210925 ด.ช. ธนัฐตนนท์ ชีวกุลเสฏฐ์ ป.5 25.73
1594 210934 ด.ญ. ณฐมน มณีเมือง ป.5 25.73
1594 210956 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช ป.6 25.73
1594 211106 ด.ช. ธายุกร เสาวมล ป.6 25.73
1594 211138 ด.ญ. อชรภา มั่นคงชื่นสกุล ป.5 25.73
1650 110004 ด.ญ. ญาตา บูรณวิทยวุฒิ ป.6 25.20
1650 110031 ด.ช. ปายภัค ยี่รัญศิริ ป.6 25.20
1650 110045 ด.ญ. ปัญญ์รศี หังสพฤกษ์ ป.6 25.20
1650 110080 ด.ญ. ปารมี จรรย์แสง รุจกิจยานนท์ ป.6 25.20
1650 110081 ด.ช. ศรณ์รัชโมกข์ ชัยสุวรรณ ป.5 25.20
1650 110087 ด.ช. รัชกฤต สงวนชาติ ป.6 25.20
1650 110091 ด.ญ. รินรฎา ตงศิริ ป.6 25.20
1650 110131 ด.ช. ศิวกร อัศสานึก ป.6 25.20
1650 110236 ด.ช. ปัญจ์ปภพ สีป้อ ป.5 25.20
1650 110240 ด.ช. ชยพัทธ์ อภิรมยานนท์ ป.5 25.20
1650 110257 ด.ช. อริญชย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 25.20
1650 110290 ด.ญ. กัญญ์ณพิช แพ่งเกษร ป.5 25.20
1650 110294 ด.ช. ชวิธน์ ธนะศร ป.5 25.20
1650 110304 ด.ช. กิตติกวิน ศรีประทุม ป.6 25.20
1650 110325 ด.ญ. กานต์กวิน ถิ่นฐานทรัพย์ ป.6 25.20
1650 110339 ด.ญ. ธัญวรัตน์ มั่นสิทธิกุล ป.4 25.20
1650 110359 ด.ญ. ภัทรจิดาภา รณรื่น ป.4 25.20
1650 110372 ด.ญ. รดาณัฐ นิรัตติวงศกรณ์ ป.4 25.20
1650 110390 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ ป.4 25.20
1650 110407 ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ป.6 25.20
1650 110419 ด.ช. ธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช ป.5 25.20
1650 110427 ด.ญ. น้ำเพชร ไอลีน คอลลินส์ ป.6 25.20
1650 110501 ด.ญ. พรกานต์ หมื่นไธสง ป.6 25.20
1650 110535 ด.ญ. มาณวี สารากรชัย ป.5 25.20
1650 110537 ด.ญ. พิมภะภา เจียรวิทยกิจ ป.6 25.20
1650 110576 ด.ญ. อมลรดา อารักษ์วาณิช ป.5 25.20
1650 110604 ด.ช. อตินนท์ สกุลตันเจริญชัย ป.6 25.20
1650 110641 ด.ญ. ณัฏภรสิริ ภมร ป.6 25.20
1650 110656 ด.ช. พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ ป.5 25.20
1650 110867 ด.ช. เพทาย สมสุวรรณชัย ป.5 25.20
1650 110902 ด.ช. ศรัญณัฐพงษ์ แอมเบอร์ ป.6 25.20
1650 110907 ด.ญ. อัจฉราลักษณ์ วรเทพพุฒิพงษ์ ป.6 25.20
1650 110934 ด.ช. นันทภพ ภูรีเลิศวาณิชย์ ป.6 25.20
1650 110955 ด.ญ. ณัฐมา ฤชุโรจน์ ป.5 25.20
1650 110974 ด.ญ. พิมพ์ชณก วัฒนธำรงค์ ป.5 25.20
1650 110997 ด.ช. วัชนันท์ นันทิพาณิชย์ ป.5 25.20
1650 111058 ด.ญ. มารินญา จิราธิติพร ป.5 25.20
1650 111072 ด.ช. ธารา ซุนเฟื่อง ป.6 25.20
1650 111086 ด.ช. ปราชญ์ สิงห์โตทอง ป.6 25.20
1650 111120 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย ป.5 25.20
1650 111126 ด.ช. ณธรรศ วงศ์วารี ป.6 25.20
1650 210047 ด.ญ. สิรัชญา ล่ำซำ ป.5 25.20
1650 210071 ด.ญ. รุจรวี บรรจบลาภ ป.6 25.20
1650 210074 ด.ญ. กชพร สริมา ป.4 25.20
1650 210085 ด.ช. ธนกฤต ลาภวงศ์วัฒนา ป.4 25.20
1650 210099 ด.ญ. ดารารัตน์ คุตตะสิงคี ป.5 25.20
1650 210112 ด.ญ. พิมทอง จำปาทอง ป.5 25.20
1650 210131 ด.ญ. ณิศวรา กุลธนปรีดา ป.5 25.20
1650 210171 ด.ญ. ธันยพร น่วมไม้พุ่ม ป.5 25.20
1650 210286 ด.ญ. ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ ป.4 25.20
1650 210343 ด.ญ. ไอลี่ โอโนะ ป.5 25.20
1650 210362 ด.ญ. องค์อินทร์ ลิมปิกาญจนโกวิท ป.5 25.20
1650 210489 ด.ญ. เดน่า มหาบุญ ป.6 25.20
1650 210495 ด.ญ. รติรัตน์ ทองแจ่ม ป.6 25.20
1650 210594 ด.ญ. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา ป.5 25.20
1650 210664 ด.ญ. ปภาดา ธนวณิชตระกูล ป.6 25.20
1650 210708 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ยาจิตต์ ป.6 25.20
1650 210756 ด.ญ. ปพิญชานันท์ นาคะพันธุ์ ป.4 25.20
1650 210757 ด.ญ. ปารณีย์ ชุติขัยเมธินันท์ ป.6 25.20
1650 210785 ด.ช. อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ป.5 25.20
1650 210806 ด.ญ. จิดาภา พลขันธ์ ป.5 25.20
1650 210824 ด.ช. ปองคุณ เรือนแก้ว ป.5 25.20
1650 210843 ด.ช. สรวิชญ์ ดีวิมล ป.5 25.20
1650 210878 ด.ญ. เอวารี พัฒนไพบูลย์ ป.6 25.20
1650 210905 ด.ช. ภวิชช์ อินพานิช ป.6 25.20
1650 210926 ด.ญ. นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ ป.5 25.20
1650 210931 ด.ญ. อัยพัสส์ กีรติมหาตม์ ป.6 25.20
1650 210942 ด.ช. ธฤษวิณ เพ็ชรผ่อง ป.6 25.20
1650 210948 ด.ญ. รัศมิ์ทิตา สนธิเวโรจน์ ป.5 25.20
1650 210994 ด.ญ. เจณิสา เศรษฐจันทร ป.6 25.20
1650 211023 ด.ช. อิทธิพัทธ์ ศุภตระกูลรัตน์ ป.4 25.20
1650 211063 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา กวานสุขสถิตย์ ป.5 25.20
1650 211151 ด.ญ. เมษิณี เลิศรังสรรค์ ป.6 25.20
1723 110920 ด.ญ. อันนา อธิคมชาคร ป.6 24.00
1723 210380 ด.ช. กรณ์พงศ์ สวัสดิพงษ์ ป.6 24.00
1723 210653 ด.ช. เมธาวิน อ่อนจันทร์ ป.5 24.00
1723 211129 ด.ญ. ญาดา สุนทรภักดี ป.6 24.00
1727 110128 ด.ญ. ปาณิสรา นิลกำแหง ป.6 23.47
1727 110289 ด.ช. ภรัณยู หนูฤทธิ์ ป.5 23.47
1727 110291 ด.ญ. ภัทรวดี มณีฉาย ป.6 23.47
1727 110503 ด.ญ. ปวริศา ทองปลูก ป.6 23.47
1727 110523 ด.ช. ปัณณทัต ตั้งประเสริฐศิริ ป.6 23.47
1727 110543 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ พลับพลึง ป.6 23.47
1727 110577 ด.ญ. อรณัฐฐา จุฑาวิจิตร ป.6 23.47
1727 110578 ด.ช. กฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ ป.5 23.47
1727 111082 ด.ญ. กุลิสรา ติงสรัตน์ ป.6 23.47
1727 111099 ด.ช. ชานนท์ เกิดโชค ป.6 23.47
1727 210223 ด.ช. กรธัช จารุรักษา ป.6 23.47
1727 210551 ด.ญ. กัลยกร นพรัตน์เจริญ ป.6 23.47
1727 210590 ด.ช. กำชัย เตยอ่อน ป.6 23.47
1727 210648 ด.ญ. ณัฐพร ปานสัมฤทธิ์ ป.5 23.47
1727 210762 ด.ญ. อติกานต์ จามิกรณ์ ป.6 23.47
1727 210780 ด.ช. ธีทัต วัชระพงศ์ไพบูลย์ ป.5 23.47
1743 110002 ด.ช. ชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ ป.5 22.93
1743 110011 ด.ช. พรฤทธิ์ แซ่เจียง ป.6 22.93
1743 110129 ด.ช. พิรชัช พุ่มแก้ว ป.6 22.93
1743 110256 ด.ช. ธีทัต ฤทธิโสม ป.6 22.93
1743 110260 ด.ญ. ณิชาภัทร พันธ์ต่าย ป.5 22.93
1743 110271 ด.ญ. อาทิมานันท์ ประชุมวัด ป.4 22.93
1743 110347 ด.ญ. ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป.5 22.93
1743 110480 ด.ช. เทวกฤต เหล็กสูงเนิน ป.5 22.93
1743 110675 ด.ช. ปัณณพรรษ์ สิริชัยธรณ์ ป.6 22.93
1743 110686 ด.ญ. ภัทรวดี กวักบำรุง ป.6 22.93
1743 110688 ด.ญ. นภเกตน์ พูลทอง ป.6 22.93
1743 110818 ด.ญ. ปวรภัทร วรินทรวนิช ป.6 22.93
1743 110922 ด.ญ. กัญญาภัค ประทุมทา ป.5 22.93
1743 110931 ด.ช. กวิน ศักดิ์ชื่นยศ ป.6 22.93
1743 110933 ด.ช. รัชพล ขอจิตต์เมตต์ ป.5 22.93
1743 110956 ด.ญ. ณฎาษาฒ์ อินทจาร ป.6 22.93
1743 111005 ด.ญ. ณัฐภา กล่อมทองสุข ป.6 22.93
1743 111097 ด.ญ. สุภาวดี ประสิทธิ์พันธ์ ป.6 22.93
1743 210066 ด.ญ. มุทิตา สุนทราทรพิพัฒน์ ป.5 22.93
1743 210091 ด.ญ. ณริสสาข์ หมู่สุวรรณ ป.5 22.93
1743 210225 ด.ญ. ชญาณิน วัชรอนุรักษ์กุล ป.6 22.93
1743 210237 ด.ช. ธงทัศน์ สุริยาศศิน ป.5 22.93
1743 210287 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จุนทะเกาศลย์ ป.6 22.93
1743 210385 ด.ช. กรธรรศ ชุติพันธ์ ป.6 22.93
1743 210389 ด.ช. นันทพันธ์ หล่อวิเชียรรุ่ง ป.6 22.93
1743 210427 ด.ญ. ธัญนันท์ ตันตระกูล ป.5 22.93
1743 210454 ด.ช. ณฐ นิ่มพัชราวุธ ป.6 22.93
1743 210497 ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ ป.6 22.93
1743 210510 ด.ช. ชยกร คุ้มใหญ่โต ป.6 22.93
1743 210515 ด.ญ. ณัฐชยา ฮวบสมบูรณ์ ป.6 22.93
1743 210521 ด.ญ. พรแก้วตา วงษ์ประภารัตน์ ป.6 22.93
1743 210570 ด.ญ. พัสวี มากท้วม ป.5 22.93
1743 210668 ด.ญ. นิชาภา เลาหสุรโยธิน ป.6 22.93
1743 210699 ด.ญ. โชติกา เรืองขจิต ป.5 22.93
1743 210773 ด.ช. กันตพัฒน์ นมะหุต ป.4 22.93
1743 210808 ด.ช. ณฐพงษ์ จิระเกียรติดีกุล ป.5 22.93
1743 210855 ด.ญ. แพรวไพริน จันทร์สอน ป.6 22.93
1743 211040 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย ป.6 22.93
1743 211074 ด.ญ. มนฤญช์ วีรดิษฐกิจ ป.6 22.93
1782 110028 ด.ช. รัฐวิทย์ โชติชาครพันธุ์ ป.5 22.40
1782 110032 ด.ญ. รมิตา ไตรภพภูมิ ป.6 22.40
1782 110054 ด.ช. ชนธัญ ชาติสุทธิ์ ป.5 22.40
1782 110071 ด.ช. ธนกฤต ลาภเจริญ ป.5 22.40
1782 110093 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จุฑาภิสิทธิ์ ป.5 22.40
1782 110133 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย ป.6 22.40
1782 110145 ด.ช. ปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ ป.5 22.40
1782 110166 ด.ช. ธนพัฒน์ ชวณิชย์ ป.5 22.40
1782 110179 ด.ช. รัฐศาสตร์ กมลเดชเดชา ป.6 22.40
1782 110180 ด.ญ. กัญพัชญ์ สุริยจันทร์ ป.4 22.40
1782 110201 ด.ญ. ณัฐสลิล กุลเด็น ป.5 22.40
1782 110254 ด.ช. อาชวิน ชวาลา ป.6 22.40
1782 110269 ด.ญ. สุธีรา ลาวัณยภิรักข์ ป.5 22.40
1782 110317 ด.ช. พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ ป.6 22.40
1782 110319 ด.ญ. ฌานันฐศิภา ถนอมพันธุ์ ป.6 22.40
1782 110324 ด.ช. กัณฑ์อเนก ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.6 22.40
1782 110332 ด.ช. ปณิธิ อาริยะกุล ป.6 22.40
1782 110340 ด.ช. ธีวสุ ซังยัง ป.6 22.40
1782 110388 ด.ญ. ภรรคพร ม่วงเฉย ป.6 22.40
1782 110412 ด.ช. พีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย ป.6 22.40
1782 110416 ด.ญ. ธณฐ อัศวธีรากุล ป.6 22.40
1782 110434 ด.ช. เตชินท์ นันทวัฒนาศิริชัย ป.4 22.40
1782 110437 ด.ช. พงศ์นิธิป ธีระชัยธรรม ป.4 22.40
1782 110457 ด.ญ. ทฤฒมน พูลทรัพย์ ป.6 22.40
1782 110464 ด.ช. พอดี ผลอนันต์ ป.6 22.40
1782 110483 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์ ป.6 22.40
1782 110607 ด.ช. พิชญ์ พุ่มเครือวัลย์ ป.6 22.40
1782 110608 ด.ช. ธนกิตติ์ ศิริวิชยกุล ป.4 22.40
1782 110636 ด.ญ. นันท์นภัส ปิ่นประไพพงศ์ ป.6 22.40
1782 110646 ด.ญ. ปราณปริยา ลิปภานนท์ ป.6 22.40
1782 110651 ด.ช. เวทิส นามฉิม ป.5 22.40
1782 110658 ด.ญ. เอมมาดา เพชรประเสริฐ ป.4 22.40
1782 110673 ด.ช. ชยธร สิริพันธุ์ ป.5 22.40
1782 110710 ด.ญ. ชฎาพรรณ อุดม ป.4 22.40
1782 110741 ด.ช. กรณ์ ตั้งภักดี ป.6 22.40
1782 110757 ด.ช. ปวริศร กาญจนมุสิก ป.5 22.40
1782 110775 ด.ญ. ธัญสินี จัสมิน แคมพ์เบล ป.6 22.40
1782 110798 ด.ญ. อุษณณีย์ อัครชัยวารี ป.4 22.40
1782 110839 ด.ญ. ณธิดา สุชาสันติ ป.6 22.40
1782 110885 ด.ญ. เมริษา สีบุญเรือง ป.6 22.40
1782 110899 ด.ญ. อรอร ภิงคารวัฒน์ ป.6 22.40
1782 110944 ด.ญ. ณัฏฐณิชชา จิรโรจน์วงษ์ ป.5 22.40
1782 110946 ด.ญ. ไอยา แตรตุลาการ เอสโปสิโต ป.5 22.40
1782 110951 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่าอรรคะ ป.6 22.40
1782 110957 ด.ญ. ณัฐชา ชนะสงคราม ป.5 22.40
1782 110964 ด.ญ. กันติชา ชาญณรงค์ ป.6 22.40
1782 110989 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ป.4 22.40
1782 111007 ด.ช. ภูรัฐ เศวตะทัต ป.6 22.40
1782 111031 ด.ญ. ชนม์ณกานต์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ ป.5 22.40
1782 111051 ด.ญ. ปริยากร ทรงวุฒิ ป.5 22.40
1782 111070 ด.ช. ณัฐพัชร์ จิรอภิชัยวงศ์ ป.5 22.40
1782 111078 ด.ช. อัครพล อพันโท ป.5 22.40
1782 111084 ด.ช. ณัฐชนน จันทวี ป.5 22.40
1782 111111 ด.ญ. ณิชกานต์ พร้อมศิริพงษ์ ป.6 22.40
1782 210076 ด.ช. ศุภกฤต ฐิตเมธ ป.6 22.40
1782 210095 ด.ช. ศรัณยพงศ์ อัญญธนากร ป.6 22.40
1782 210097 ด.ญ. ศิรภัสสร ปานประภากร ป.5 22.40
1782 210123 ด.ญ. ภริษฐา อนันตโชค ป.5 22.40
1782 210125 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา ป.5 22.40
1782 210142 ด.ญ. ลักษณาพร ขำทอง ป.5 22.40
1782 210152 ด.ญ. เจสษิกา แก่นบุญ ป.6 22.40
1782 210187 ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน ป.6 22.40
1782 210200 ด.ญ. อภิชญา ปกรณ์วณิชชา ป.6 22.40
1782 210208 ด.ญ. ชูมาน จีนุพงษ์ ป.5 22.40
1782 210215 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ ป.5 22.40
1782 210241 ด.ญ. พัญชนก ศรีวุฒิชาญ ป.5 22.40
1782 210256 ด.ญ. ปรียากรณ์ เหลืองประดิษฐ์ ป.6 22.40
1782 210298 ด.ญ. วรัมภร พงศ์จินดานนท์ ป.6 22.40
1782 210318 ด.ญ. บุญรักษา กูลณรงค์ ป.6 22.40
1782 210323 ด.ญ. รวิสรา ตู้แก้ว ป.6 22.40
1782 210328 ด.ช. จิรธนินท์ วชิรนันท์จารุกร ป.6 22.40
1782 210333 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทรายอ่อน ป.4 22.40
1782 210387 ด.ญ. นีร เวชนุวัฒน์ ป.6 22.40
1782 210426 ด.ช. กิตติทัพพ์ เกษมวีรศานต์ ป.6 22.40
1782 210429 ด.ช. ชวัลณัฐ ตันตระกูล ป.4 22.40
1782 210450 ด.ช. ไกรวิชญ์ ชูผึ้ง ป.6 22.40
1782 210455 ด.ช. ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี ป.6 22.40
1782 210464 ด.ช. กรณัฐ ชัยจิระรัตนกุล ป.5 22.40
1782 210467 ด.ช. เตวิช ชัยฤกษ์ ป.6 22.40
1782 210470 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ อุทิศ ป.6 22.40
1782 210584 ด.ช. ปาณชนะ ปานะนนท์ ป.6 22.40
1782 210617 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ ป.4 22.40
1782 210618 ด.ญ. วิรัลพัชร อริยมหาเจริญคุณ ป.5 22.40
1782 210622 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เทอดวงศ์วรกุล ป.5 22.40
1782 210632 ด.ญ. กุลปริยา วุฒิดิลกประพันธ์ ป.6 22.40
1782 210639 ด.ช. เตวิช ดีวิเศษพันธ์ ป.6 22.40
1782 210640 ด.ช. ธนดล กอวัฒนะ ป.5 22.40
1782 210677 ด.ช. วุฒิภัทร ตันติเวสส ป.5 22.40
1782 210707 ด.ช. ญาณกร เข็มพิลา ป.6 22.40
1782 210786 ด.ญ. อัญรินทร์ อริยเมธวัชรชัย ป.6 22.40
1782 210848 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นาควิโรจน์ ป.4 22.40
1782 210892 ด.ญ. บุณยนุช กิจวาศน์ ป.5 22.40
1782 210944 ด.ญ. ปพิชญา ต่วนภูษา ป.6 22.40
1782 210969 ด.ญ. พรชรินทร์ อุ่นสุข ป.5 22.40
1782 210974 ด.ญ. มันตรินี นิ่มนคร ป.6 22.40
1782 210975 ด.ช. ศิฐพัช โปษยะพิสิษฐ์ ป.6 22.40
1782 210976 ด.ญ. ธัญพร กอวัฒนา ป.6 22.40
1782 210979 ด.ญ. ศุภดา วีรกุลสุนทร ป.5 22.40
1782 210997 ด.ญ. พิชามญชุ์ เอื้ออารักษ์พงศ์ ป.6 22.40
1782 210998 ด.ช. ธนกฤต จันทร์นฤมิตร ป.4 22.40
1782 211038 ด.ช. อัครัช เอกภาพพิบูล ป.6 22.40
1782 211047 ด.ญ. วิชญาดา เจริญสุข ป.6 22.40
1782 211070 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศรีหัตถจาติ ป.4 22.40
1782 211072 ด.ช. ภูวดล กระแสร์เสียง ป.5 22.40
1782 211092 ด.ช. รุจิภาส บุรีรักษ์ ป.5 22.40
1782 211131 ด.ญ. วรีวรรณ มูลป้อม ป.6 22.40
1782 211150 ด.ญ. สุจรรย์จิรา พรพบโชค ป.5 22.40
1889 211171 ด.ญ. ชนกนาถ เจดีย์พราหมณ์ ป.5 21.20
1890 110263 ด.ช. ปัณณ์ จิตต์การุณย์ ป.6 20.67
1890 110681 ด.ช. ณชพล แสงสารพันธ์ ป.5 20.67
1890 110687 ด.ญ. มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร ป.6 20.67
1890 111067 ด.ช. ชนาธิป ปิยมณีวิจิตร ป.6 20.67
1890 111079 ด.ช. สิริณ ลีวัฒนาการ ป.6 20.67
1895 110100 ด.ช. พลณัฎฐ์ ทรัพย์มี ป.5 20.13
1895 110101 ด.ญ. ธนภร ชื่นสกุล ป.5 20.13
1895 110218 ด.ญ. อภิชยา นพพลับ ป.6 20.13
1895 110284 ด.ญ. รวินท์ภัส พัชรเลิศศักดิ์ ป.5 20.13
1895 110299 ด.ญ. ปัณณ์ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ป.6 20.13
1895 110307 ด.ญ. ฉัฐญาณัฐ ธนิทธิพันธ์ ป.6 20.13
1895 110422 ด.ญ. มาร์ธา เชาวลิต ป.5 20.13
1895 110555 ด.ช. สุธิมนต์ โฮ้บำเพ็ญ ป.6 20.13
1895 110573 ด.ญ. ทอรัก จันทราช ป.6 20.13
1895 110705 ด.ญ. ปุนนา สุขเสมอ ป.6 20.13
1895 110848 ด.ญ. อัยย์รฎา เพลาวรรณ์ ป.6 20.13
1895 110881 ด.ญ. รฎา คำมาฟู ป.6 20.13
1895 110942 ด.ญ. พรรณวลิน อินทเคหะ ป.6 20.13
1895 111025 ด.ญ. จิรัชยา ภิญโญเสริมรัตน์ ป.6 20.13
1895 111033 ด.ญ. ปภาพร จิตสน ป.6 20.13
1895 111063 ด.ญ. บุณยอร เจริญธนากิต ป.5 20.13
1895 111106 ด.ญ. นาราชา นาสะอ้าน ป.5 20.13
1895 210022 ด.ญ. สาริสา นพแก้ว ป.6 20.13
1895 210098 ด.ญ. ชนากานต์ สง่าสูงส่ง ป.5 20.13
1895 210121 ด.ญ. พชรอร พวงเพชร ป.5 20.13
1895 210196 ด.ญ. อนรรฆวี ศรีเตียเพ็ชร ป.6 20.13
1895 210255 ด.ช. พีรวิชญ์ นาคปัญญา ป.5 20.13
1895 210271 ด.ญ. ศรันย์พร อนันตโชค ป.5 20.13
1895 210331 ด.ญ. นันทร์นภัส สัตยกมลฉัตร ป.6 20.13
1895 210348 ด.ญ. วรกันต์ ครุสาตะ ป.5 20.13
1895 210420 ด.ช. ศุภกฤต จรุงกิจวรากร ป.6 20.13
1895 210693 ด.ช. ชวกร อารมรัมย์ ป.6 20.13
1895 210912 ด.ช. กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี ป.5 20.13
1895 210947 ด.ช. ทาดา มงคลยศ ป.6 20.13
1895 211127 ด.ญ. ธัญรดี คูหา ป.5 20.13
1895 211133 ด.ญ. ปุณยนุช ธนโกเศศ ป.5 20.13
1895 211156 ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล ป.5 20.13
1927 110010 ด.ช. พงศ์วรุตม์ ยิ้มประเสริฐ ป.6 19.60
1927 110013 ด.ญ. พินทุ์พริมา สุขทิศ ป.6 19.60
1927 110014 ด.ญ. วรัญญา อภิวันทนกุล ป.5 19.60
1927 110057 ด.ช. แสงตะวัน สรรพวิทยศิริ ป.6 19.60
1927 110064 ด.ญ. จิตตานันณ์ กิ่งใบสมบูรณ์ ป.6 19.60
1927 110077 ด.ญ. โชติพิชญ์ พวงทอง ป.5 19.60
1927 110114 ด.ช. อรุณภาส ด่านอุดม ป.5 19.60
1927 110171 ด.ช. วิษณุศาสตร์ วลัญไชย ป.5 19.60
1927 110228 ด.ญ. ณัชชา มีบุญบรรจง ป.5 19.60
1927 110253 ด.ญ. หยกมนต์ ธำรงวิชย์สิริ ป.6 19.60
1927 110275 ด.ช. ภาคิน ศรีรติพรรณ ป.6 19.60
1927 110316 ด.ญ. เมหรีน ไฮเดอร์ ป.5 19.60
1927 110344 ด.ญ. ปวริศา เจริญพิบูลย์ ป.5 19.60
1927 110369 ด.ญ. บูรณิมา วงศ์ภูมิ ป.4 19.60
1927 110383 ด.ญ. นวพร แก้วสงค์ ป.5 19.60
1927 110384 ด.ญ. ปาณิสรา เอื้อยฉิมพลี ป.6 19.60
1927 110402 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.4 19.60
1927 110417 ด.ช. รชต อนุสรณ์กุล ป.6 19.60
1927 110433 ด.ญ. ธัญณปภา ปัญญา ป.4 19.60
1927 110436 ด.ญ. ศศิอาภา สังข์ทอง ป.6 19.60
1927 110459 ด.ญ. ปณิชา ปันกองงาม ป.4 19.60
1927 110475 ด.ญ. ภัสสรากาญจน์ หอมกระแจะ ป.6 19.60
1927 110498 ด.ญ. รัชชนันท์ สุขสัย ป.6 19.60
1927 110533 ด.ช. ณฤต อุชุปาละนันท์ ป.6 19.60
1927 110551 ด.ช. ชานนท์ แก้วน้ำดี ป.6 19.60
1927 110587 ด.ช. กฏทอง อภัยรัตน์ ป.6 19.60
1927 110602 ด.ญ. สุธินี โลเกศกระวี ป.6 19.60
1927 110627 ด.ญ. สุทธาสินี สุทธิเกษม ป.6 19.60
1927 110628 ด.ญ. อนุธิดา ฉาไธสง ป.4 19.60
1927 110640 ด.ญ. ปิ่นมนัส นกพุ่ม ป.6 19.60
1927 110660 ด.ญ. ปวีณาภรณ์ สิริสรรพงศ์ ป.5 19.60
1927 110727 ด.ช. เจริญ จงรุ่งเรืองสิน ป.6 19.60
1927 110743 ด.ช. จิรเมธ จิตรวิบูลย์ ป.4 19.60
1927 110787 ด.ช. พงศนาถ มรกตสิริกุล ป.6 19.60
1927 110794 ด.ช. นิชนันท์ ตันติพงศ์เกิดสุข ป.6 19.60
1927 110859 ด.ช. ณัฐพศิน สมาธิวัฒน์ ป.6 19.60
1927 110875 ด.ญ. ณฐมน ชัยชาญ ป.5 19.60
1927 110883 ด.ญ. กุลกันยา สุขมี ป.6 19.60
1927 110904 ด.ช. ณกร ประพรรดิจักกิจ ป.6 19.60
1927 110941 ด.ช. นิพพิชฌน์ ธัญญาสุวรรณกุล ป.5 19.60
1927 110948 ด.ช. กฤติธี เตชศรีสุธี ป.5 19.60
1927 110971 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ป.4 19.60
1927 111016 ด.ญ. โชติกา อุดมศรีธนกร ป.5 19.60
1927 111039 ด.ช. กฤษณะพงษ์ รุ่งเรือง ป.4 19.60
1927 111041 ด.ญ. ณัฏฐกาญต์ หาญโชติพันธุ์ ป.5 19.60
1927 111042 ด.ช. หิรักฤษฏ์ ศักดิ์วีระวงค์ ป.4 19.60
1927 111047 ด.ญ. วิชญาดา วารีย์ ป.4 19.60
1927 111057 ด.ญ. ปพิชญา ชิระนุรังสี ป.6 19.60
1927 111061 ด.ญ. สุภัทรา สุกรเมือง ป.6 19.60
1927 111064 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันทร์ ป.5 19.60
1927 111095 ด.ช. ธีราทร ธีระนิติกุล ป.5 19.60
1927 111116 ด.ญ. ษุภากร เจตานนท์ ป.6 19.60
1927 210002 ด.ช. ตะวัน วุฒิวัฒน์ ป.5 19.60
1927 210005 ด.ญ. ปวริศา พึ่งพรหม ป.6 19.60
1927 210033 ด.ช. ปาณัสม์ บูรณปัทมะ ป.4 19.60
1927 210052 ด.ญ. อัลิปรียา ศิระสากร ป.5 19.60
1927 210062 ด.ญ. วีรดา ลีลาวรวงศ์ ป.6 19.60
1927 210079 ด.ช. กาณฑ์ ใจเพ็ง ป.6 19.60
1927 210148 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน ป.5 19.60
1927 210182 ด.ญ. วรุณรักษ์ ชุณหโสภาค ป.6 19.60
1927 210209 ด.ช. ธนวัฒน์ เมฆะสุวรรณโรจน์ ป.6 19.60
1927 210243 ด.ช. อินทัช ฉั่วสกุล ป.5 19.60
1927 210290 ด.ช. ปองภพ ทองสมจิตร ป.5 19.60
1927 210356 ด.ญ. เจริญรัตน์ จันทร์หา ป.6 19.60
1927 210388 ด.ญ. พริบพันดาว ประสานสุขทวี ป.6 19.60
1927 210397 ด.ญ. กฤตวรรณ ปุญญพัฒนกุล ป.6 19.60
1927 210416 ด.ช. พงศ์ภัทร เฟื่องระบิลโชค ป.4 19.60
1927 210432 ด.ช. พศวีร์ ธีระภัทรานันท์ ป.4 19.60
1927 210453 ด.ญ. จิตต์ณิศา เกียรติเถลิงฤทธิ์ ป.5 19.60
1927 210560 ด.ญ. พัทธมณฑ์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ป.5 19.60
1927 210577 ด.ช. สิทธิรัตน์ เรืองโชติ ป.6 19.60
1927 210612 ด.ช. ชวินท์ สิทธิราช ป.5 19.60
1927 210621 ด.ญ. ปุณญาณิศ แยบกสิกิจ ป.6 19.60
1927 210654 ด.ญ. ภคปภา ผลกังวาน ป.5 19.60
1927 210675 ด.ช. ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ ป.5 19.60
1927 210712 ด.ญ. ณิชนันทน์ เมฆาเด่นอัมพร ป.6 19.60
1927 210721 ด.ญ. ปณิชา จินดาเกียรติ ป.5 19.60
1927 210731 ด.ญ. เกวลิน หล่อเหลี่ยม ป.6 19.60
1927 210734 ด.ญ. มิลินท์ ปรีชา ป.6 19.60
1927 210746 ด.ช. ศศิพล สาสาง ป.6 19.60
1927 210751 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ ศิริรัตน์ ป.5 19.60
1927 210790 ด.ช. ปุณณวิช เภาสมบัติ ป.4 19.60
1927 210803 ด.ญ. ชาครียา ทับสูงเนิน ป.5 19.60
1927 210865 ด.ช. นิธิ์วัชรัตน์ ต๊อดแก้ว ป.4 19.60
1927 210870 ด.ช. อภิศักดิ์ พระสงฆ์ ป.5 19.60
1927 210957 ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป.6 19.60
1927 211024 ด.ช. เตชินท์ เอื้ออารีย์กุล ป.6 19.60
1927 211032 ด.ช. กิตติภูมินท์ ธัญยาธนาภิวัฒน์ ป.5 19.60
1927 211054 ด.ช. ภัทรพล ชวลิตานนท์ ป.6 19.60
1927 211098 ด.ญ. เมธาพร ชาญยุทธกร ป.5 19.60
1927 211158 ด.ช. ธนกฤต ไชยทอง ป.6 19.60
2018 211007 ด.ญ. ธราธาร กำธรกุล ป.6 18.40
2019 110440 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์ ป.5 17.87
2019 110925 ด.ช. นิชนันท์ คงไทย ป.5 17.87
2019 210805 ด.ช. ราเมศ จงฤกษ์งาม ป.6 17.87
2022 110041 ด.ญ. ชลกนก เอมพันธุ์ ป.6 17.33
2022 110079 ด.ญ. คณัสวรรณ จรสาย ป.6 17.33
2022 110549 ด.ช. ไทคูณ วานิชสุขสมบัติ ป.6 17.33
2022 110581 ด.ญ. วรัชญา ณ วิเชียร ป.5 17.33
2022 110872 ด.ญ. วิรินทร มั่นนาค ป.6 17.33
2022 110936 ด.ช. กุลวัชร ปานเถื่อน ป.6 17.33
2022 210166 ด.ญ. รุ่งธิดา อนันต์อนุกูล ป.6 17.33
2022 210552 ด.ญ. ปัณณพร กุลไทย ป.6 17.33
2022 210748 ด.ช. อธิษฐ์ ทัพภะสุต ป.5 17.33
2022 210868 ด.ญ. พิมพ์บุญ เพิ่มพิทักษ์ ป.6 17.33
2022 210939 ด.ช. ทรงคุณ โภคสุนทรสกุล ป.5 17.33
2022 211030 ด.ช. รชต นิลโสภณ ป.5 17.33
2034 110012 ด.ญ. พรีศา อังศุภัทร์ ป.5 16.80
2034 110019 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ ป.5 16.80
2034 110055 ด.ญ. พิมญดา วังจินดา ป.5 16.80
2034 110063 ด.ญ. อนันตญา กำแพงทิพย์ ป.4 16.80
2034 110092 ด.ช. ธีธัช ผาติสุวัณณ ป.6 16.80
2034 110104 ด.ญ. จิลลาลี พันธุ์พฤกษ์ ป.5 16.80
2034 110148 ด.ญ. พรทิวา หวังโชคดำรง ป.5 16.80
2034 110338 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยรักษา ป.5 16.80
2034 110361 ด.ช. ปองคุณ ศิริวัฒนกุล ป.5 16.80
2034 110371 ด.ญ. ปูริดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ป.4 16.80
2034 110499 ด.ช. สิงหา พิมพ์ภูราช ป.4 16.80
2034 110565 ด.ญ. ธนัญชนก ธีระกุล ป.6 16.80
2034 110580 ด.ช. วีระนันท์ จันทร์เผ่าแสง ป.6 16.80
2034 110583 ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ป.6 16.80
2034 110584 ด.ช. ปริวรรตน์ สุนทรธนัญศิลป์ ป.6 16.80
2034 110621 ด.ญ. จิรธิดา สาครอนันต์ ป.6 16.80
2034 110637 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ ป.5 16.80
2034 110638 ด.ช. ภูรวิช มณีเมธกุล ป.6 16.80
2034 110670 ด.ช. ปัณณธร แจ่มใส ป.5 16.80
2034 110718 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขผล ป.6 16.80
2034 110719 ด.ญ. พรธีรา ธีรภาพวงศ์ ป.5 16.80
2034 110760 ด.ญ. กุลภรณ์ สารภักดิ์ ป.4 16.80
2034 110770 ด.ช. พสุธา แย้มศิริ ป.6 16.80
2034 110830 ด.ญ. จาณิศา ชาญอนุรักษ์ ป.4 16.80
2034 110918 ด.ญ. กุณชญา อินทะโร ป.6 16.80
2034 110940 ด.ญ. คิวเบอร์ลีน อรัญญาเกษมสุข ป.4 16.80
2034 110990 ด.ช. ธาวิน ธะนะวโรทัย ป.6 16.80
2034 110991 ด.ญ. โยดา ทรัพย์บุญรอด ป.4 16.80
2034 111027 ด.ช. กัณธัช ศรีจาด ป.6 16.80
2034 111040 ด.ช. กัญจน์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ ป.5 16.80
2034 111068 ด.ญ. ณฐพร ธันญบูรณ์ ป.5 16.80
2034 111074 ด.ช. ปริญ เจริญวงศา ป.5 16.80
2034 111076 ด.ญ. ภัททิยา ริมชลา ป.6 16.80
2034 210069 ด.ญ. ปทิตตา กันธะมูล ป.5 16.80
2034 210130 ด.ญ. ณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ ป.5 16.80
2034 210235 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ กิตติจำเริญ ป.6 16.80
2034 210236 ด.ญ. ณัฏฐ์ชยาพร กิตติจำเริญ ป.4 16.80
2034 210270 ด.ช. วริศ รัตนวิจิตร ป.6 16.80
2034 210342 ด.ช. ธเดช ปึ้งผลพูล ป.6 16.80
2034 210368 ด.ญ. พิมพกานต์ สมจินตนา ป.6 16.80
2034 210383 ด.ช. ณเดชน์ ใจสบาย ป.5 16.80
2034 210436 ด.ญ. กวิสรา แสนปลื้ม ป.6 16.80
2034 210481 ด.ญ. ณัชชา สุขสมพงษ์ ป.6 16.80
2034 210500 ด.ญ. นภัทร์ วิภาษา ป.5 16.80
2034 210561 ด.ญ. ธีร์รฌา หอมชง ป.4 16.80
2034 210581 ด.ช. นราวิชญ์ เอนกศรีสุดวุฒิ ป.5 16.80
2034 210582 ด.ช. นราวุธ เอนกศรีสุดวุฒิ ป.4 16.80
2034 210587 ด.ญ. ดลชนก นนทะเปารยะ ป.6 16.80
2034 210645 ด.ญ. วิรัลพัชร์ วุฒิพรพงษ์ ป.4 16.80
2034 210660 ด.ญ. กวิสรา หวือขุนทด ป.5 16.80
2034 210669 ด.ญ. พราวนภา ชัยอนิรุทธ์ ป.6 16.80
2034 210778 ด.ญ. ณภัทร ฉัตรพลรักษ์ ป.5 16.80
2034 210804 ด.ญ. ณัฐณิชา ฐิติภัทรยรรยง ป.6 16.80
2034 210834 ด.ญ. พนัชกร ช้างแก้วมณี ป.5 16.80
2034 210842 ด.ช. คณพศ ทองแย้ม ป.6 16.80
2034 210980 ด.ช. ปวีรณัฏฐ์ รุจิกรศิริสกุล ป.6 16.80
2034 211026 ด.ญ. วชิรญาณ์ เมืองโคตร ป.5 16.80
2034 211071 ด.ญ. ณัฏฐิกา ประพัทธาคิณี ป.5 16.80
2092 210504 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาคุณ ป.6 15.07
2092 210839 ด.ช. ณฐมน สุขสมคิด ป.6 15.07
2094 110456 ด.ญ. ธวัลรัชต์ คงแก้ว ป.6 14.53
2094 110632 ด.ญ. ชนันชิดา หมูคำหล้า ป.5 14.53
2094 210319 ด.ญ. ณัฐธินันท์ ศรีบานเรือง ป.6 14.53
2094 210401 ด.ญ. อริศรา ภูษณอาสน์ ป.5 14.53
2094 210705 ด.ญ. อาภาสิริ จรัสฉิมพลีกุล ป.6 14.53
2099 110053 ด.ญ. ณิชารีย์ เทียงแก้ว ป.5 14.00
2099 110059 ด.ญ. พัชรนันท์ จิระชัยประสิทธิ ป.5 14.00
2099 110075 ด.ญ. อินทีวร พนาภินันท์ ป.5 14.00
2099 110155 ด.ญ. ณัชชา อุ่มตระกูล ป.5 14.00
2099 110159 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ป.5 14.00
2099 110293 ด.ญ. กรรณิการ์ กลัดนาค ป.5 14.00
2099 110295 ด.ญ. ศิรประภา วิสุทธิมรรค ป.6 14.00
2099 110308 ด.ช. ชวดล ศรีสันติสุข ป.5 14.00
2099 110322 ด.ญ. เพียงรวี อุรางรัมย์ ป.4 14.00
2099 110326 ด.ญ. จิรัชญา ขันทอง ป.5 14.00
2099 110333 ด.ญ. วัณย์ภรณ์ มั่นสิทธิกุล ป.5 14.00
2099 110378 ด.ญ. เบญญาภา นนทะวงษ์ ป.6 14.00
2099 110428 ด.ญ. มารีญา บุพการีพร ป.6 14.00
2099 110455 ด.ช. ชนพล วรรณชัย ป.5 14.00
2099 110520 ด.ช. ศิรพงศ์ อนันต์ชลินทร ป.5 14.00
2099 110562 ด.ญ. ชัญญาพรรณ พรหมพันธ์ใจ ป.4 14.00
2099 110563 ด.ญ. ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ป.6 14.00
2099 110595 ด.ญ. ณัฐนรี เวียงศิริ ป.4 14.00
2099 110633 ด.ญ. อภิศญา พุกกะรัตน์ ป.6 14.00
2099 110680 ด.ช. พชร ชินวลัญช์ ป.5 14.00
2099 110713 ด.ช. กิตติธัช จุลคีรี ป.5 14.00
2099 110720 ด.ญ. พรปวีณ์ ธีรภาพวงศ์ ป.5 14.00
2099 110726 ด.ช. อิทธยากร หุตะสิงห์ ป.6 14.00
2099 110742 ด.ญ. กัลยรักษ์ ศุภเมธาพร ป.6 14.00
2099 110745 ด.ช. ร่มธรรม ชื่นจันทน์แดง ป.4 14.00
2099 110758 ด.ช. จิรวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน ป.5 14.00
2099 110980 ด.ช. วิศิษฐ์พล เหง้าพรหมมินทร์ ป.6 14.00
2099 111087 ด.ช. ณัฐชนน ฉัตรเจริญมงคล ป.6 14.00
2099 210050 ด.ญ. ชาลิสา ลีลาเวชบุตร ป.5 14.00
2099 210143 ด.ช. ภัทรภณ มุตตาหารัช ป.5 14.00
2099 210185 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรปทุมทอง ป.6 14.00
2099 210186 ด.ญ. ญาดา เจริญสุข ป.4 14.00
2099 210213 ด.ญ. ญานิน เจริญสุข ป.4 14.00
2099 210337 ด.ญ. ภัทรียา กุลถวายพร ป.6 14.00
2099 210463 ด.ช. พิชชญาณ ปานอุทัย ป.4 14.00
2099 210468 ด.ญ. เมธาพร อิ่มบำรุง ป.6 14.00
2099 210585 ด.ช. พงศ์รัตน์ เลี่ยมกองแลง ป.5 14.00
2099 210636 ด.ช. ชัยสวัสดิ์ กรกิจสุวรรณ ป.6 14.00
2099 210657 ด.ช. ธฤต ชูเชียร ป.5 14.00
2099 210662 ด.ช. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ ป.5 14.00
2099 210711 ด.ช. ภควัต พิทักษ์วงศ์สกุล ป.6 14.00
2099 210723 ด.ช. ปองคุณ ศรีสังวาลย์ ป.6 14.00
2099 210733 ด.ช. เปรม พึ่งทองหล่อ ป.6 14.00
2099 210735 ด.ช. เดชาธร งั่นบุญศรี ป.5 14.00
2099 210869 ด.ช. สิปปกร จารุทัสนางกูร ป.5 14.00
2099 210901 ด.ช. กรินทร์ นพวิชัย ป.4 14.00
2099 211082 ด.ญ. นญาน์ ธนันท์ไพบูล ป.5 14.00
2099 211091 ด.ช. รวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ ป.5 14.00
2147 110715 ด.ช. ศิริวัฒน์ สูนย์สาทร ป.5 11.73
2147 110954 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ ป.5 11.73
2149 110007 ด.ช. ตรัณณ์ เมฆอรุณกมล ป.5 11.20
2149 110280 ด.ญ. ชวพร โชติธำรง ป.6 11.20
2149 110318 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม ป.5 11.20
2149 110331 ด.ช. ชำนาญวิทย์ สิริวรสมบัติ ป.4 11.20
2149 110363 ด.ช. ศิรปรินทร์ แก้วเมืองสี ป.6 11.20
2149 110513 ด.ช. กิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล ป.5 11.20
2149 110644 ด.ช. รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ ป.6 11.20
2149 110683 ด.ช. ประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด ป.6 11.20
2149 110709 ด.ช. ภูวิศ สิงห์ปรุ ป.6 11.20
2149 110776 ด.ญ. สุภิญญา เอพริล ตั้งมหาเมฆ ป.6 11.20
2149 110884 ด.ช. ปารมี ชัยชนะ ป.5 11.20
2149 110886 ด.ญ. ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.5 11.20
2149 110893 ด.ช. นิทธันต์ คงศรี ป.6 11.20
2149 110915 ด.ญ. ทักษพร ศรีคราม ป.6 11.20
2149 110987 ด.ญ. วิรากร วงศ์จงใจหาญ ป.6 11.20
2149 111124 ด.ญ. นันท์ลภัส สกุลวิสิฏฐ์ ป.6 11.20
2149 210039 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.4 11.20
2149 210055 ด.ญ. รมิดา ศุขตระกูล ป.5 11.20
2149 210064 ด.ช. ภูณกฤษ สกุลรักษ์ ป.4 11.20
2149 210135 ด.ญ. สุขปภา ภัทรีชวาล ป.5 11.20
2149 210172 ด.ช. ชนกันต์ ชัยแป้น ป.6 11.20
2149 210347 ด.ช. จุณฑจอม กัณฑารัตน์ ป.6 11.20
2149 210413 ด.ญ. พัทธ์ธีรา บูณย์ประเสริฐกูล ป.5 11.20
2149 210422 ด.ญ. วาสิตา วโนทยาโรจน์ ป.6 11.20
2149 210519 ด.ญ. ณิชาดา มุ่งจิตวิศวกร ป.6 11.20
2149 210549 ด.ญ. สุขรดา คลังกำเหนิด ป.5 11.20
2149 210588 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพยวัฒน์ ป.5 11.20
2149 210743 ด.ญ. ขวัญปวีณ์ ภูรีธนประเสริฐ ป.5 11.20
2149 210943 ด.ญ. ปุณิกา ภิญโญยางค์ ป.6 11.20
2149 211161 ด.ญ. ชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ป.6 11.20
2179 210493 ด.ช. ณัฏฐ์ อโนมากุล ป.4 9.47
2180 110669 ด.ญ. ณัฐกฤตา ถิรนันทนากร ป.6 8.93
2180 110870 ด.ช. อนรรฆวี อ่ำพิจิตร ป.5 8.93
2182 110130 ด.ช. รัญชน์ บัวนิ่ม ป.6 8.40
2182 110245 ด.ญ. ฐิดาธาร จรูญรัตนพักตร์ ป.5 8.40
2182 110449 ด.ช. ธีวสุ เทียนธนานุรักษ์ ป.6 8.40
2182 110527 ด.ญ. วรฤทัย เซ็นเสถียร ป.6 8.40
2182 110605 ด.ช. พชร แสงสำราญ ป.5 8.40
2182 110781 ด.ช. จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์ ป.6 8.40
2182 111032 ด.ญ. ณัฐญาดา สันติภาพชัย ป.5 8.40
2182 210011 ด.ญ. เอมิกา ยอดแสง ป.4 8.40
2182 210102 ด.ช. วิรัลพัชร มนูชัย ป.6 8.40
2182 210221 ด.ญ. กชพร พันธุ์เบญจพล ป.6 8.40
2182 210231 ด.ช. ฐานปกรณ์ ศรีวุฒิชาญ ป.5 8.40
2182 210282 ด.ช. กวิน อิศรพนธ์ ป.5 8.40
2182 210541 ด.ช. นวพล ชินพันธ์ ป.4 8.40
2182 211085 ด.ช. พศวีร์ ธนันท์ไพบูล ป.6 8.40
2196 110056 ด.ญ. กุลญาดา แถวโสภา ยั่งยืน ป.4 5.60
2196 210058 ด.ญ. ภคมน ปทุมถาวรสกุล ป.5 5.60
2196 210329 ด.ช. จิโรจ บุญรัตน์ ป.6 5.60
2199 110653 ด.ช. ณัฐภัท สุดปาน ป.5 3.33
2200 110553 ด.ช. บวรวัช ใหม่เฟย ป.5 2.80
2200 111121 ด.ช. ปัณณธร เอี่ยมศริยารักษ์ ป.5 2.80
2200 210324 ด.ญ. ฟินเล สุวันดี้ ป.6 2.80
2200 210516 ด.ญ. ปัฎทอง เทือกสุบรรณ ป.5 2.80
2204 110452 ด.ญ. ดนืตา สกุลวีระ ป.6 0.00